, Vyrocnf zprava za rok 2014 (zakonna verze) V'{rocnf zprava Nadace detem Terezy Maxove za rok 2014 je zpracovana v souladu s ustanovenfm 21 Zakona c. 563/1991 Sb. 0 ucetnictvf" name="description"> , Vyrocnf zprava za rok 2014 (zakonna verze) V'{rocnf zprava Nadace detem Terezy Maxove za rok 2014 je zpracovana v souladu s ustanovenfm 21 Zakona c. 563/1991 Sb. 0 ucetnictvf">

Vyrocnf zprava za rok 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vyrocnf zprava za rok 2014"

Transkript

1 Nadace. Ttruy Maxovt di.tt t">, Vyrocnf zprava za rok 2014 (zakonna verze) V'{rocnf zprava Nadace detem Terezy Maxove za rok 2014 je zpracovana v souladu s ustanovenfm 21 Zakona c. 563/1991 Sb. 0 ucetnictvf (dale jen ZU) a 358 Zakona c. 89/2012 Sb., obcansky zakonfk (dale jen NOZ). V Praze, dne

2 Obsah: I. lnformacni cast (ucelene, vyvazene a komplexni informace) 1. lnformace o vyvoji vykonnosti ( 21, odst. 1 ZU) 2. lnformace o vyvoji Cinnosti ( 21, odst. 1 ZU) 3. lnformace o stavajidm hospodarskem postaveni ( 21, odst. 1 ZU) 4. lnformace o aktivitach v oblasti vyzkumu a vyvoje ( 21, odst. 2, pfsm. c) ZU) 5. lnformace o aktivitach v oblasti ochrany zivotniho prostredi a pracovnepravnich vztazich ( 21, odst. 2, pfsm. d) ZU) 6. Inform ace o existenci organizaeni slozky v za hranici ( 21, odst. 2, pism. e) ZU) II. Financni cast (prehled o veskere Cinnosti a j eji zhodnoceni) 1. Pre hied majetku a zavazku ( 358, odst. 3 a) NOZ) 2. Pre hied daru ( 358, odst. 3 b) NOZ) 3. Prehled obdarovanych nadacnimi prispevky a zhodnoceni jejich pouziti ( 358, odst. 3 d) NOZ) 4. Zhodnoceni dodrfoni pravidla pro poskytovani nadacnich prispevku a prehled nakladu na spravu nadace ( 358, odst. 3 e) NOZ) 111. Ocetni zaverka a audit fprehled o veskere annosti a jejr zhodnocenrj 1. Zhodnoceni zakladnich udaju z rocni zaverky ( 358, odst. 3 f) NOZ) 2. lnformace 0 vyznamnych skuteenostech po dni uzaverky ( 21, odst. 2, pfsm. a) ZU) 3. Ucetnf zaverka ( 21, odst. 4 ZU) 4. Zprava auditora ( 21, odst. 4 zu, 358, odst. 3 f) NOZ) IV. lnformace 0 predpokladanem yyvoji ( 21, odst. 1, pfsm. b) ZU) 2

3 KPMG Ceska republika Audit, s.r.o. Pobrefol 648/1a Praha 8 Ceska republika Telephone Fax Internet Zprava nezavisleho auditora pro spravni radu Nadace detem Terezy Maxove ucetni zaverka Na zaklade provedeneho auditu jsme dne 26. cervna 2015 vydali k ucetni zaverce, ktera je soucasti teto v)'rocni zpnivy, zpravu nasledujiciho zneni:,,provedli jsme audit pfilozene ucetni zaverky Nadace detem Terezy Maxove, tj. rozvahy k 31. prosinci 2014, v)'kazu zisku a ztraty za rok 2014 a pnlohy teto ucetni zaverky, vcetne popisu poilzitych v)'znamnych ucetnich metod a ostatnich doplnujicich udaju. ljdaje o Nadaci detem Terezy Maxove jsou uvedeny v bode 1 prilohy teto ucetni zaverky. Odpovednost statutarniho organu ucetnijednotky za ucetni zaverku Statutarni organ Nadace detem Terezy Maxove je odpovedny za sestaveni ucetni zaverky, ktera podava vemy a poctiv)' obraz v souladu s cestjmi ucetnimi predpisy, a za takov)' vniti'ni kontrolni system, kter:y povafuje za nezbytny pro sestaveni ucetni zaverky tak, aby neobsahovala v)'znamne nespravnosti zpusobene podvodem nebo chybou. Odpovednost auditora Nasi odpovednosti je vyjadnt na zaklade provedeneho auditu v)'rok k teto ucetni zaverce. Audit jsme provedli v souladu se zakonem o auditorech, Mezinarodnimi auditorsk:ymi standardy a souvisejicimi aplikacnimi dolozkami Komory auditoru Ceske republiky. V souladu s temito predpisy jsme povinni dodrfovat eticke pofadavky a naplanovat a provest audit tak, abychom ziskali primefenoujistotu, ze ucetni zaverka neobsahuje v)'znamne nespravnosti. Audit zahrnuje provedeni auditorstjch postupu, jejichz cilem je ziskat dukazni informace o castkach a skutecnostech uvedenych v ucetni zaverce. Vyber auditorstjch postupu zavisi na usudku auditora, vcetne vyhodnoceni rizik, ze ucetni zaverka obsahuje v)'znamne nespravnosti zpusobene podvodem nebo chybou. Pri vyhodnocovani techto rizik auditor posoudi vniti'ni kontrolni system, ktery je relevantni pro sestaveni ucetni zaverky podavajici vemy a poctiv)' obraz. Cilem tohoto posouzeni je navrhnout vhodne auditorske postupy, nikoli vyjadrit se k ucinnosti vnitmiho kontrolniho systemu ucetni jednotky. Audit tez zahrnuje posouzeni vhodnosti pouzitych ucetnich metod, pfimefenosti ucetnich odhadu provedenych vedenim i posouzeni celkove prezentace ucetni zaverky. Jsme pfesvedceni, ze ziskane dukazni informace poskytuji dostatecny a vhodny zaklad pro vyjadfeni naseho v)'roku. KPMG Cosk~ republika Audit, s.r.o. a Czech limitod habihty company and a member firm of the KPMG network of independent member firms afhlia1ed with KPMG International Cooperative ('KPMG International'), a Swiss entity. Obchodnl rejstrik vedeny M~stskym soudem v Praze oddn c. vtotka IC DIC CZ

4 Vyrok auditora Podle naseho nazoru ucetni zaverka podava vemy a poctiv:y obraz aktiv a pasiv Nadace detem Terezy Maxove k 31. prosinci 2014 a nakladu, v)'nosu a v:ysledku jejiho hospodafeni za rok 2014 v souladu s cesk:ymi ucetnimi pfedpisy." Vyroeni zprava Provedli jsme ovefeni souladu v)'rocni zpravy s v)'se uvedenou ucetni zaverkou. Za spravnost v:yrocni zpravy je odpovedny statutarni organ spolecnosti. Nasi odpovednosti je vydat na zaklade provedeneho ovefeni v:yrok 0 souladu vyrocni zpravy s ucetni zaverkou. Ovefeni jsme provedli v souladu se zakonem o auditorech, Mezinarodnimi auditorsk:ymi standardy a souvisejicimi aplikacnimi dolozkami Komory auditoru Ceske republiky. Tyto standardy pofaduji, abychom ovefeni naplanovali a provedli tak, abychom ziskali primefenou jistotu, ze informace obsazene ve v)'rocni zprave, ktere popisuji skutecnosti, jez jsou tez pfedmetem zobrazeni v ucetni zaverce, jsou ve vsech v:yznamnych ohledech v souladu s prislusnou ucetni zaverkou. Jsme pfesvedceni, ze provedene ovefeni poskytuje pfimefeny podklad pro vyjadfeni naseho v)'roku. Podle naseho nazoru jsou informace uvedene ve v)'rocni zprave ve vsech v:yznarnnych ohledech v souladu s v:yse uvedenou ucetni zaverkou. V Praze, dne 26. cervna 2015 ~PH C ~Ci:_ K.PMG Ceska republika Audit, s.r.o. Evidencni cislo 71 ~ {ljji Partner Evideneni cislo 2059

5 Nadact Ttf"'tz.iJ Maxovl diet"' I. lnformacni cast 1. lnformace o v'/voji v'/konnosti Nadace detem Terezy Maxove eviduje jako jeden z hlavnich vykonnostnfch parametru objem ziskaneho majetku - a to formou prijatych daru, verejnych sbirek, vynosu z vlastnich investic, atd. v roce 2014 cinil objem techto ziskanych prostredku ,21 Kc. Ziskavani zdroju je vsak samozrejme pouze nezbytnym nastrojem pro naplnovani poslani a cilu Nadace, kte,.ymi je reseni problematiky deti vyrustajfcich mimo ramec harmonickeho prostredi biologicke rodiny. Ziskane prostredky se snazime vcas a za roven efektivne vyuzit na podporu takovych cinnosti, ktere by mely v konecnem dusledku pomahat resit tuto problematiku. V roce 2014 podporila Nadace detem Terezy Maxove 445 zadosti o poskytnuti nadacnfch prfspevku v celkove vysi ,60 Kc. Zakladni struktura vsech hodnotovych pri nosu za rok 2014 Prijate financni dary Prijate nefinancni dary V'{tefok verejnych sbi rek Ostatnf ciste vynosy ,07 Kc ,95 Kc ,49 Kc ,70 Kc CELKEM ,21 Kc 2. lnformace 0 yyvoji cinnosti Nadace detem Terezy Maxove v roce 2014 vyvfjela cinnost v souladu se svou strategif, planem organizace a poslani m, jfmz je umofoit kazdemu diteti vyrustat v rodine. K tomu, aby Nadace mohla toto poslani pozvolna naplnit, zameruje se jeji cinnost na tri konkretni pilire podpory: Prevence nezadouciho odebrani ditete z rodinneho prostredi: verime, Ze diteti je nejlepe v jeho vlastni biologicke rodine, proto Nadace nabizi ohrofonym rodinam konkretni pomoc prostrednictvim odbornych neziskovych organizaci i primou pomoc. v dane oblasti podporuje napr. terenni prace, asistencni, konzultaeni sluzby a finaneni pomoc pro rodiny v krizi, nejruznejsi terapie, snazi se o zmenu systemu pece o dite, atp. Podpora nahradniho rodieovstvi: pokud selfou mechanismy prevence a dite je odebrano z rodinneho prostredi, pak Nadace usiluje o vyznamne zkraceni jeho pobytu v ustavni vychove. Podporou rozsireni vsech forem nahradni rodinne pece a profesionalizaci pestounske pece se Nadace snazi diteti co nejrychleji zajistit bezpeci a laskavou naruc nahradni mamy a taty. 3

6 Kompenzace nedostatku ustavni v'{chovy: je oblast uzce spojena s podporou detf vyrustajfdch v kojeneckych ustavech a detskych domovech. Mlady clovek, kter'{ stravil vetsinu sveho dosavadniho zivota v ustavnf vychove, poti'ebuje pomoci se zaclenenfm do samostatneho zivota. V teto oblasti je proto predevsfm podporovano vzdelanf, vsestranny rozvoj a take snaha dopi'at temto detem rovne pi'flezitosti k zapojenf se do samostatneho zivota po opustenf detskeho domova. 3. lnformace o stavajicim hospodarskem postaveni Nadace detem Terezy Maxove vykazuje v sestem race sve cinnosti stabilitu a financnf sflu. 0 tom svedcf i roenf vyse pi'ijatych daru pi'esahujfd Kc. Za tento uctyhodny objem prosti'edku je Nadace vdecna desitkam svych darcu z rad firem a obcanu. z pohledu srovnanf provoznfch nakladu a vynosu bylo hospodai'enf Nadace vyrovnane. 4. lnformace o aktivitach v oblasti v'fzkumu a v'fvoje Nadace detem Terezy Maxove povazuje take za jeden z hlavnfch dlu vytvai'eni ci podporu realizovanf resersi tykajfdch se problematiky detf vyrustajfdch mimo ramec harmonickeho prosti'edf biologicke rodiny a analyz systemu pece o dfte v Ceske republice. Jedna se pi'itom o zajistenf co nejaktualnejsfch informad, aby pomoc Nadace mohla byt maximalne efektivnf v case. 5. lnformace o aktivitach v oblasti ochrany zivotniho prostredi a pracovnepravnich vztazich a. aktivity v oblasti ochrany zivotniho prostredi Grantove i'fzenf Nadace detem Terezy Maxove je otevi'eno take pro zadosti podporujfd kladny a zdravy vztah k pi'frode a jine ekologicke aktivity. b. aktivity v oblasti pracovnepravnich vztahu Nadace detem Terezy Maxove zamestnavala k celkem 3 pracovniky na pracovnf pomer. V nekter'{ch pi'fpadech byly sjednavany, zejmena k plnenf kratkodobych pracovnfch ukolu, dohody o provedenf prace. Vedle techto pracovnfku se na cinnosti Nadace podflf znacne mnozstvf dobrovolnfku, stazistu a externfch konzultantu. 6. lnformace o existenci organizacni slozky v zahranici Nadace detem Terezy Maxove nemela k zadnou slozku v zahranicl 4

7 Nada.ct Tert:.tJ Maxovl dittm II. Financnf cast 1. Prehled majetku a zavazku STRUKTURA AKTIV A PASIV v tis. Kc AKTIVA DLOUHODOBY MAJETEK 0 KRATKODOBY MAJETEK Pohledavky 5 Odberatele 5 Kratkodoby financni majetek Financnf hotovost 100 Penfze na beinych uctech Jina aktiva 1 PASIVA VLASTNr ZDROJE Jmeni Nadacnf jmenf 500 Fondy z prijatych darti Hospodarsky vysledek 194 Nerozdeleny zisk minulych let 194 c1zrzoroje 242 Kratkodobe zavazky 227 Dodavatele 41 Zamestnanci 103 lnstituce socialnfho a zdravotnfho pojistenf 60 Ostatnf zavazky 23 Jina pasiva 15 Vydaje pffstfch obdobf Prehled daru Celkova vyse financnich daru ad pravnickych osob Cinila ,78 Kc. Celkova vyse financnfch daru ad fyzickych osob cinila ,29 Kc. Celkova vyse financnfch daru do verejne sbfrky cinila ,49 Kc. Celkova vyse nefinancnich daru cinila ,95 Kc. Celkova vyse prijat'fch daru cinila ,51 Kc. 5

8 a) prehled financnich daru pravnickych osob (uvedeny jsou vsechny dary bez omezenf jejich vyse) Accenture Central Europe B.V. Accenture Services, s.r.o. ACTAVIS CZ a.s. AMJ TRADE s.r.o. AmRest Coffee s.r.o. Baierova spol. s r.o. BCM, a.s. Bohemia Sekt, s.r.o. BRAND CONCEPT s.r.o. Burda Praha, spol. s r.o. Byznys pro spoleenost, forum odpovednych firem C - Car s.r.o. Citibank Europe pie CIV Advisory s.r.o. Cista Jifof Morava a.s. CSOB Leasing, a.s. DEK a.s. Dobro o.s. DS Soft Olomouc, spol. s r.o. Emirates, organizacnf slozka Eni Ceska republika, s.r.o. EUROPAPIER - BOHEMIA, spol. s r.o. FAN BASE, s.r.o. FARMAK - GASTRO, s.r.o. FARMAK a.s. FARMAK MORAVIA, a.s FoodNavi s.r.o. Fritzmeier s.r.o. FSHP, a.s. (Hotel Four Seasons) FUJIFILM Europe GmbH, organizacnf slozka Ceska republika GALILEO C.E.E. service CR s.r.o. GARFL s.r.o. GASCO spol. s r.o. GLOBAL CARE s.r.o. HALLA, a.s. Happyeat s.r.o. Hard Rock Cafe (Czech Republic) s.r.o. HERO CZECH s.r.o ,00 Kc ,00 Kc ,00 Kc ,00 Kc ,00 Kc ,00 Kc ,00 Kc 2 400,00 Kc ,00 Kc 7 290,00 Kc ,00 Kc ,00 Kc ,00 Kc ,00 Kc ,00 Kc ,00 Kc ,00 Kc ,00 Kc ,00 Kc 71355,00 Kc ,00 Kc 4 500,00 Kc 31200,00 Kc 300,00 Kc 750,00 Kc 300,00 Kc 1300,00 Kc 2 100,00 Kc 11144,00 Kc ,00 Kc ,00 Kc ,00 Kc ,00 Kc ,00 Kc 7 862,00 Kc ,00 Kc ,00 Kc ,00 Kc 6

9 Hlavnl mesto Praha ICON Communication Centres s.r.o. INCOMA GfK, s.r.o. ING Bank N.V., organizacnl slozka INTERPAP Office, s.r.o. Koral - Bartonek s.r.o. KorCo+ s. r.o. KRALOVOPOLSKA RIA, a.s. Lafarge Cement, a.s. Lindt & Sprungli (Czechia) s.r.o. M Marketing s.r.o. MAFRA, a.s. Maglital s.r.i. MAXIMA pojisfovna, a.s. MEDIAN s.r.o. MEGATON PRODUCTION, o.s. MINDY CAPITAL LTD. MOKRA CTVRT o.s. Money Plus, s. r. o. MUCOS Pharma CZ, s.r.o. MyMedia s.r.o. Nadace AGROFERT HOLDING Nadace Martina Romana Nadace Nova Nestle Cesko, s.r.o. Obec Krasensko OK PLAN ARCHITECTS, s. r. o. ORI FLAME CZECH REPUBLIC spol. s r.o. ORRERO a.s. Prague Top Estates, s.r.o. Prazske hotely Hilton PRESCO GROUP, a.s. President Hotel Prague Procter & Gamble Czech Republic s.r.o. RATIO s.r.o. RENOMIA, a.s. Sanatorium ART, s. r. o. Senator Travel s.r.o. SKODA AUTO a.s. Tarsago Ceska republika, s.r.o. TEMAMEDICA a.s. Unie podnikovych pravnlku CR o.s. United Way Worldwide VABICO s.r.o ,00 Kc ,00 Kc 6150,00 Kc ,00 Kc 11989,00 Kc 1 774,00 Kc 1674,00 Kc ,00 Kc 8100,00 Kc ,00 Kc ,00 Kc ,00 Kc ,00 Kc ,00 Kc ,00 Kc ,00 Kc ,49 Kc ,00 Kc ,00 Kc 8 000,00 Kc ,00 Kc ,00 Kc ,00 Kc ,00 Kc ,00 Kc 3 173,00 Kc ,00 Kc ,00 Kc ,00 Kc ,00 Kc ,90 Kc ,39 Kc Kc ,00 Kc Kc 5 000,00 Kc ,00 Kc Kc ,00 Kc 1210,00 Kc 2 300,00 Kc ,00 Kc ,00 Kc 4 967,00 Kc 7

10 Zakladni skola nemecko-ceskeho porozumeni Zatisi Catering group a.s. ZODIAX a.s ,00 Kc ,00 Kc SO 000,00 Kc b) prehled finanenlch daru fyzickych osob Alessandra Luna Ange la Kleiber Ca roline Vos Clenove golfoveho klubu Mstetice Darci v ramci projektu "Made by..." Darcovska spoluprace v ramci idnes.cz Diana Fabryova Eva Merxbauerova Frantisek Kozisek Helena de la Barre Hradni straz Praha - soukroma sbirka Ing. Libor Laznicka Ing. Vaclav Krajzl Ing. Vaclav Lorenc Jan Sedlak Jiri Pachernik Kanadska obchodni komora v Ceske republice - Vanocni akce Karel Charvat Karel Miko Magdalena Finnova Manzele Syrovi Martina Svadbikova Mgr. Ing. lvo Hala Michaela Chaloupkova MUDr. Martin Petrek Ondrej Hynek Ostatni darci Pavel Nepala Petr Ambroz Petr Kramerius Petr Nedoma Petr Vykrut - ZAHRADNf SLUZBY Radka Sabatkova Shelley Le Breton Slavka 6uri5ova Smolik - Vedra l 26 4SS,17 Kc 13S 191,00 Kc ,00 Kc 2 S20,00 Kc ,00 Kc ,00 Kc ,00 Kc ,00 Kc ,00 Kc ,00 Kc 6 S63,00 Kc ,00 Kc 4 380,00 Kc ,00 Kc ,00 Kc SO 000,00 Kc ,00 Kc ,00 Kc 12 34S,OO Kc ,00 Kc 4 000,00 Kc SS 640,00 Kc ,00 Kc ,00 Kc 34S,OO Kc Kc ,62 Kc ,00 Kc ,00 Kc ,00 Kc ls 000,00 Kc ,00 Kc ,00 Kc 13 S19,10 Kc 3S 000,00 Kc SO 000,00 Kc 8

11 Tania le Moigne Zafer Yildirim Zamestnanci ING Bank N.V. Zamestnanci Orsay - Ordiczech s.r.o. Zamestnanci spoleenosti Accenture v Ceske Republice Zbynek Drapal ,00 Kc ,50 Kc ,00 Kc ,00 Kc ,90 Kc ,00 Kc c) prehled daru do verejne sbirky Verejna sbirka - Nadace Terezy Maxove detem - Halcyon Partners Verejna sbirka - Nadace Terezy Maxove detem - Hotel President Verejna sbirka - Nadace Terezy Maxove detem - Charitativni bazar Galerie TAKO Verejna sbirka - Nadace Terezy Maxove detem - Charitativni snidane Seznam.cz Verejna sbirka - Nadace Terezy Maxove detem - Jarmark OnaDnes.cz Verejna sbirka - Nadace Terezy Maxove detem - Ladronka Fest Verejna sbirka - Nadace Terezy Maxove detem - Megaton Fashion Show Verejna sbirka - Nadace Terezy Maxove detem - nesmluvni dary Verejna sbirka - Nadace Terezy Maxove detem - OK PLAN ARCHITECTS, S.R.O Verejna sbirka - Nadace Terezy Maxove detem - prijmy z DMS Verejna sbirka - Nadace Terezy Maxove detem - Teribear detsky den Verejna sbirka - Vanocni bazar v Mokre ctvrti - MOKRA CTVRT o.s. Verejna sbirka - Vanocni bazar v Mokre ctvrti - nesmluvni dary Verejna sbirka - Vanocni bazar v Mokre ctvrti - prijmy z DMS 2 450,00 Kc 9 527,32 Kc 8 466,00 Kc 41113,00 Kc ,52 Kc 2 975,00 Kc 230,00 Kc ,20 Kc 3 351,98 Kc 39133,50 Kc 72,00 Kc ,00 Kc 9 033,47 Kc 1 231,50 Kc d) prehled nefinanenich daru ACTIVA spol. s r. o. Atelier TATIANA s.r.o. Ceske drahy a.s. DEK a.s. Goldensilver s.r.o. Channel Crossings, s.r.o. Mineralia Czech Republic, s.r.o. MIRO, k.s. PRK Partners s.r.o. advokatni kancelar RENOMIA, a.s. Reticulum Power, a.s. Seznam.cz, a.s. VAGNER DESIGN s.r.o ,35 Kc 21000,00 Kc ,00 Kc ,00 Kc ,00 Kc ,00 Kc ,00 Kc ,00 Kc ,00 Kc 41374,00 Kc ,60 Kc ,00 Kc ,00 Kc 9

12 3. Prehled obdarovanych nadaenimi prispevky a zhodnoceni jejich pouziti Hodnocenf nadacnfch prfspevku poskytnutych v race 2014 probfhalo die standardnfch pravidel nadaenf evaluace - tedy vzdy bylo posuzovano skutecne a konkretni naplnenf projektovych zameru a cflu, ktere obdarovanf deklarovali ve svych zadostech. z obdrzenych materialu dokumentujfcfch pouzitf nadaenfch prfspevku obdarovanymi nebylo zjisteno zadne jejich zneuzitf ani pochybenf obdarovanych pri jejich sprave a nakladanf s nimi. Celkova v'{se poskytnutych nadacnich prispevku cinila ,60 Kc. a) prehled finanenich nadacnich prispevku (uvedeny jsou vsechny prfspevky bez omezenf jejich vyse) Obdarovany Popls projektu V~le poskytnuttiho Vyplaceno v roce nada~nrho 2014 pfrspivku Abbasova Hana z detskeho domova 3 240,00 Kc 3 240,00 Kc ACORUS, o.s. Tri pilfre bezpecf ,00 Kc 23S 46S,OO Kc Adorea - dobrovolnicke cent rum Vsetf n, o. s. Ukafo ti svet ,00 Kc ,00 Kc Alexandrovova Kvetuse Podpora rodiny v krizove situaci ,00 Kc ,00 Kc Letnf tydennf pobyt pro deti a Amalthea o.s. pestouny ,00 Kc ,00 Kc Doueovanf detf v nahradnfch Amalthea o.s. rodinach ,00 Kc ,00 Kc Amalthea o.s. Na zacatku Ill ,00 Kc 1S9 990,00 Kc Tanecnf a spolecenska vyuka Amici a v ramci ozdravneho pobytu SO 000,00 Kc SO 000,00 Kc Arcidieceznf charita Praha Mamo, tato, zvladneme to ,00 Kc ,00 Kc Asociace nahradnfch rodin Doueovanf detf v nahradnfch Ceske republiky rodinach ,00 Kc ,00 Kc Asociace nahradnfch rodin Doueovanf detf v nahradnfch Ceske republiky rodinach II ,00 Kc ,00 Kc Prima podpora detf v pestounske Audova Zdenka peci 8 410,00 Kc 8 410,00 Kc AzylovY dum pro zeny a matky s detmi o.p.s. Vazka - centrum slufob pro rodinu ,00 Kc ,00 Kc 10

13 Azylov'f dum pro zeny a matky s detmi o.p.s. Financni gramotnost "Made by..." 7 450,00 Kc 7 450,00 Kc Azylov'f dum pro zeny a matky s detmi o.p.s. Financni gramotnost "Made by..." ,00 Kc ,00 Kc Azylov'f dum pro zeny a matky s detmi o.p.s. Financni gramotnost "Made by... II ,00 Kc ,00 Kc Azylov'/ dum pro zeny a matky s detmi o.p.s. Financni gramotnost "Made by... II 7 530,00 Kc 7 530,00 Kc Bares Jaroslav peci 3 000,00 Kc 3 000,00 Kc Bares Jaroslav peci 2 500,00 Kc 0,00 Kc Vzdelavacf program pro asistenty Barevny svet deti, z.s. v projektu,,kamos" ,00 Kc ,00 Kc Barnetova Monika Podpora rodiny v krizove situaci ,00 Kc ,00 Kc Bartko Zdenek z detskeho domova 5 000,00 Kc 4 000,00 Kc Bartos Miroslav z detskeho domova ,00 Kc ,00 Kc Bastova Julie z detskeho domova ,00 Kc ,00 Kc Berankova Jaroslava peci ,00 Kc ,00 Kc Berger Frantisek z detskeho domova ,00 Kc ,00 Kc Bezdekova Katerina Podpora rodiny v krizove situaci ,00 Kc ,00 Kc Beznoskova Ruzena peci ,00 Kc ,00 Kc Bllkova Marta peci ,00 Kc ,00 Kc Bf mova Veronika z detskeho domova ,00 Kc ,00 Kc Bockova Gabriela Podpora rodiny v krizove situaci ,00 Kc ,00 Kc Boldezerska Emilie Podpora rodiny v krizove situaci ,00 Kc ,00 Kc Boldezerska Emilie Podpora rodiny v krizove situaci ,00 Kc ,00 Kc Borkovcova Jana peci ,00 Kc ,00 Kc Brabcova Pavlfna peci 300,00 Kc 300,00 Kc Brazdilova Lenka peci 9 000,00 Kc 9 000,00 Kc 11

14 Centrum Don Bosco Salesiansky klub mladeze Kurzy pripravy na zivot ,00 Kc ,00 Kc Poradenske centrum pro deti a Centrum J. J. Pestalozziho, mladez s narfzenou ustavni o.p.s. vychovou ,00 Kc ,00 Kc Centrum J. J. Pestalozziho, Krizove centrum Chrudim - o.p.s. Asistovany kontakt ,00 Kc ,00 Kc Centrum pro rodinu a socialni peci Ucime se spolu ,00 Kc ,00 Kc Centrum pro rodinu, Cestou Cestou necestou - spolek necestou ,00 Kc ,00 Kc Cinova Barbora peci 2 500,00 Kc 2 000,00 Kc Coracao de Capoeira, o.s. Bojovat srdcem - Kapky v mori ,00 Kc ,00 Kc Cermak Petr z detskeho domova ,00 Kc ,00 Kc Clovek v tfsni, o.p.s. SASanka do kazde rodiny ,00 Kc 0,00 Kc Danova Barbora Podpora rodiny v krizove situaci 8 000,00 Kc 8 000,00 Kc Dedova Marcela peci 7 500,00 Kc 6 000,00 Kc Dedova Marcela peci ,00 Kc ,00 Kc Detske krizove centrum Cesta z pekla ,00 Kc ,00 Kc "Preventivni pribehy" - poucenost Detske krizove centrum chrani deti ,00 Kc ,00 Kc Detske krizove centrum Cesta z pekla ,00 Kc ,00 Kc Detsky domov - Ridicske opravnenf pro deti Duba Destna z detskeho domova ,00 Kc 8 000,00 Kc Detsky domov "Zeme deti" a Skolnf jfdelna, Ceska Podpora pracovniho uplatneni deti Kamen ice z detskeho domova ,00 Kc ,00 Kc Detsky domov a SJ Celadna 87, pfispevkova organizace Volnocasove aktivity deti 3 000,00 Kc 3 000,00 Kc Detsky domov a Skolnf jidelna Budisov nad Budisovkou Letni zazitkovy pobyt ,00 Kc ,00 Kc Detsky domov a Uhrada cestovneho na turnaj Skolni jidelna Hranice v prehazovane 2 439,00 Kc 2 439,00 Kc Detsky domov a Prima podpora studentky skolni jfdelna Klanovice z detskeho domova ,00 Kc ,00 Kc Detsky domov a Skolnf jfdelna Lipnfk nad Becvou V'{stavba detskeho hriste ,00 Kc 8 000,00 Kc 12

15 Detsky domov a Skolnl jldelna Masfov Prazdniny ,00 Kc 51200,00 Kc Detsky domov a Skolnl jldelna Praha 9 - Dolnl Pocernice Volnocasove aktivity detl 1500,00 Kc 1500,00 Kc Detsky domov a Skolnl jldelna, Budisov nad Budisovkou Volnocasove aktivity detf 2 000,00 Kc 2 000,00 Kc Detsky domov a Skolnl jldelna, Mele 4, prlspevkova organizace Volnocasove aktivity detf 1000,00 Kc 1000,00 Kc Detsky domov a Skolnl jldelna, Nov'{ Jicln Leto s usmevem ,00 Kc ,00 Kc Detsky domov a Skolnl jldelna, Prerov, Susilova 25 Volnocasove aktivity detf ,00 Kc ,00 Kc Volnocasove aktivity pro deti Detsky domov Bojkovice z detskeho domova ,00 Kc ,00 Kc Prf ma podpora studenta Detsky domov Fr'{dlant z detskeho domova ,00 Kc 8 000,00 Kc Detsky domov HUSITA, o.p.s. Volnocasove aktivity detf ,00 Kc ,00 Kc Detsky domov HUSITA, Prazdniny v Detskem domove o.p.s. v Dubenci ,00 Kc ,00 Kc Detsky domov HUSITA, Volnocasove aktivity pro deti o.p.s. z detskeho domova ,00 Kc ,00 Kc Detsky domov HUSITA, Socialnf prace s biologickymi a o.p.s. hostitelskymi rodinami ,00 Kc ,00 Kc Detsky domov Kasperske Hory Letnf detsky tabor "Drfsek" ,00 Kc ,00 Kc Detsky domov Loreta a Dfte, ktere j e zamestnano, nezlobf, Skolnl jldelna Fulnek ale rozvfjf se ,00 Kc ,00 Kc Detsky domov Loreta a Vzdy si mohu zvolit - zivot s penezi Skolnl jldelna Fulnek nebo zivot bez penez ,00 Kc ,00 Kc Detsky domov Moravska nebova Samostatne bydlenf 51408,00 Kc 51408,00 Kc Detsky domov se skolou, Snoelezen, smyslova terapie pro stredisko v'{chovne pece a deti s autistickou poruchou a zakladnl skola Bychory syndromem CAN ,00 Kc ,00 Kc Detsky domov se skolou, zakladnl skola a skolnl jldelna Bychory Matej ,00 Kc ,00 Kc Detsky domov se skolou, zakladnl skola a skolnl jldelna Hamr na Jezere Letnf olympiada ,00 Kc ,00 Kc Detsky domov Uherske Vyuka anglickeho jazyka Helen Hradiste Doron 61400,00 Kc 49120,00 Kc 13

16 Nadace TUt.z9 Maxovl. dictm Detsky domov Uhersky Ostroh Aktivni traveni volneho casu deti ,00 Kc ,00 Kc Detsky domov Vizovice z detskeho domova ,00 Kc 8 000,00 Kc Detsky domov Vizovice z detskeho domova ,00 Kc 8 000,00 Kc Detsky domov Vizovice Maly turisticky sraz ,00 Kc ,00 Kc Vyuka anglickeho jazyka Detsky domov Vizovice Helen Doron ,00 Kc 0,00 Kc Krajsky prebor v lyfovani a lopateni deti z detskych domovu Detsky domov Vizovice Zlinskeho kraje ,00 Kc 0,00 Kc Krajsky prebor v lyfovani a lopateni deti z detskych domovu Detsky domov Vizovice Zlinskeho kraje ,00 Kc 0,00 Kc Detsky domov, Materska skola, Zakladnl skola a Prakticka skola Pisek z detskeho domova ,00 Kc ,00 Kc Detsky domov, Zakladnl skola a skolnl jldelna Zichovec 17 Volnocasove aktivity deti ,00 Kc ,00 Kc lntegrace postifonych deti a deti Detsky tabor A JE TO - z pestounske pece na letnim obeanske sdruzenl ta bore ,00 Kc ,00 Kc Detsky tabor A JE TO - Doueovani postifonych deti obcanske sdruzenl z pestounske rodiny 7 500,00 Kc 6 000,00 Kc Diakonie CCE - stredisko Nova plavba -Archa pro rodiny ZapadnlCechy detmi ,00 Kc ,00 Kc Dietrichova Monika peci 5 000,00 Kc 5 000,00 Kc Dietrichova Monika peci 6 000,00 Kc 6 000,00 Kc Dietrichova Monika peci 7 500,00 Kc 6 000,00 Kc Dobrovolnicke centrum Kladno, o.s. Detsky usmev ,00 Kc ,00 Kc Dolejsova Daniela peci 6 000,00 Kc 6 000,00 Kc Doleiel Simon peci 8 000,00 Kc 0,00 Kc DOMINO cz, o. p. s. PA VU CINA ,00 Kc ,00 Kc Dudkova lveta peci 600,00 Kc 600,00 Kc Duha Zamecek zamecek ,00 Kc ,00 Kc 14

17 Poskytovanf komplexnf pomoci rodine jako prevence pred ustavnf oum trr pranf vychovou ,00 Kc ,00 Kc Prf ma podpora studenta Durina Jan z detskeho domova ,00 Kc ,00 Kc Dvorackova Jana Podpora rodiny v krizove situaci ,00 Kc ,00 Kc Egnerova Petra peci 2 800,00 Kc 2 800,00 Kc Prima podpora detf v pestounske Eichlerova Ladislava peci 8 000,00 Kc 8 000,00 Kc Prf ma podpora detf v pestounske Ejemova Olga peci 8 800,00 Kc 8 800,00 Kc Ejemova Olga peci 6 750,00 Kc 6 750,00 Kc Prima podpora detf v pestounske Ejemova Olga peci 8 000,00 Kc 8 000,00 Kc Prf ma podpora detf v pestounske Ejemova Olga peci 1000,00 Kc 1000,00 Kc Ejemova Olga peci ,00 Kc 8 000,00 Kc Eremiasova Ruzena Podpora rodiny v krizove situaci ,00 Kc ,00 Kc Farnf charita Lovosice, Azylov'{ dum pro zeny a matky s detmi v Lovosidch Pedagogika Zazitku ,00 Kc ,00 Kc Ferkova Irma peci 6 000,00 Kc 6 000,00 Kc Fialova Eva Podpora rodiny v krizove situaci ,00 Kc ,00 Kc BUD PRIPRAVEN! 2, ANEB PRVNf Fido Dido z. s. KROK JSM E ZVLADLI ,00 Kc ,00 Kc FidoDido, o.s. BUD PRIPRAVEN! ,00 Kc ,00 Kc Fikejs Zdenek peci ,00 Kc ,00 Kc Filakova Veronika z detskeho domova ,00 Kc ,00 Kc Prima podpora detf v pestounske Filipova Ludmila peci 2 000,00 Kc 2 000,00 Kc Fiserova Andrea peci 7 000,00 Kc 5 600,00 Kc Flegelova Barbera z detskeho domova ,00 Kc ,00 Kc Fleissigova Daniela Podpora rodiny v krizove situaci ,00 Kc ,00 Kc 15

18 Prl ma podpora detf v pestounske Folwarczna Beata peci ,00 Kc 8 000,00 Kc Forejt Jaroslav peci 9 128,00 Kc 9 128,00 Kc Foretova Hana Podpora rodiny v krizove situaci ,00 Kc ,00 Kc Rozvoj darcovstvf na podporu znevyhodnenych detf v ramci Forum darcu portalu darujspravne.cz SO 000,00 Kc SO 000,00 Kc Prl ma podpora detf v pestounske Francova Vera peci ls 000,00 Kc ls 000,00 Kc Prl ma podpora detl v pestounske Francova Vera peci 2 000,00 Kc 2 000,00 Kc Gardonova Hana Podpora rodiny v krizove situaci 10 S00,00 Kc 10 S00,00 Kc Gracova Miroslava Podpora rodiny v krizove situaci ,00 Kc ,00 Kc Gregorova Iva peci 3 000,00 Kc 3 000,00 Kc Grundza Lukas z detskeho domova ,00 Kc 131S2,00 Kc Gubanieova Vladimfra peci ,00 Kc ,00 Kc Prl ma podpora detl v pestounske Hahnova Jitka peci ls 000,00 Kc ls 000,00 Kc Haluskova Nikola Podpora rodiny v krizove situaci 8 S64,00 Kc 8 S64,00 Kc Haspica Viktor peci S 000,00 Kc S 000,00 Kc Haspica Viktor peci S 000,00 Kc S 000,00 Kc Podpora studenta z detskeho Havelkova Michaela domova 19120,00 Kc 19120,00 Kc Havelkova Michaela detskeho domova ,00 Kc 30 S84,00 Kc Havelkova Nikola z detskeho domova ,00 Kc 31200,00 Kc Mentoringove programy pro deti detskych domovech a pestounske HESTIA, z.s. peci ,00 Kc 8 000,00 Kc Hlavackova Hana Podpora pestounske rodiny 3 000,00 Kc 3 000,00 Kc Hlavackova Hana Podpora pestounske rodiny ,00 Kc ,00 Kc Hlavackova Hana Podpora pestounske rodiny ,00 Kc ,00 Kc 16

19 Hlipalova Nad'a peci 3 000,00 Kc 3 000,00 Kc Holubova Radka Podpora rodiny v krizove situaci ,00 Kc ,00 Kc Horak Emil peci ,00 Kc 8 000,00 Kc Host - Podpora socialne HoST Home-Start CR ohrofonych rodin v Praze ,00 Kc ,00 Kc Hovorkova Karolina peci 4 000,00 Kc 4 000,00 Kc Hronova Lucie Podpora rodiny v krizove situaci ,00 Kc ,00 Kc Hrube5ova Olga peci 6 000,00 Kc 6 000,00 Kc Prima podpora detf v pestounske Hrubesova Olga peci ,00 Kc ,00 Kc Prf ma podpora detf v pestounske Hrubesova Olga peci ,00 Kc ,00 Kc Hrusovalvana Podpora rodiny v krizove situaci 8 000,00 Kc 8 000,00 Kc Hulf nska Ilona Podpora rodiny v krizove situaci ,00 Kc ,00 Kc Terennf sluzby pro rodiny s detmi Charitnf sdruzenf DeCfn na Decfnsku ,00 Kc 0,00 Kc Janosova Klara Podpora rodiny v krizove situaci ,00 Kc ,00 Kc Janouskova Marie Podpora rodiny v krizove situaci 19123,00 Kc ,00 Kc Jarmerova Veronika Podpora rodiny v krizove situaci ,00 Kc ,00 Kc Prf ma podpora deti v pestounske Jezfkova ~arka peci 3 000,00 Kc 3 000,00 Kc Jezkova Marcela peci 5 000,00 Kc 5 000,00 Kc Jefova Hana peci 11175,00 Kc 11175,00 Kc Jefova Hana peci 6 400,00 Kc 0,00 Kc Jirickova Lucie Podpora rodiny v krizove situaci ,00 Kc ,00 Kc Prima podpora detf v pestounske Kabrtova Eva peci 5 000,00 Kc 5 000,00 Kc Prima podpora detf v pestounske Kabrtova Eva peci ,00 Kc 8 000,00 Kc Prima podpora detf v pestounske Kadlec Jan peci 5 000,00 Kc 4 000,00 Kc 17

20 Kadlec Roman z detskeho domova ,00 Kc 8 000,00 Kc Kadlec Roman z detskeho domova 5 500,00 Kc 4 400,00 Kc Kafkova Pavla, Mgr. peci ,00 Kc ,00 Kc Kallaiova Helena Podpora rodiny v krizove situaci ,00 Kc ,00 Kc Kamaradi Stochov Vo lnocasove aktivity deti 5 000,00 Kc 4 000,00 Kc Kammererova Zaneta Podpora rodiny v krizove situaci 7 000,00 Kc 7 000,00 Kc Kanova Hortenzia peci 6 000,00 Kc 6 000,00 Kc Kantorova Radka peci 6 000,00 Kc 6 000,00 Kc Prima podpora det i v pestounske Kantorova Radka peci 2 780,00 Kc 2 780,00 Kc Prima podpora det i v pestounske Kantorova Radka peci 2 500,00 Kc 2 500,00 Kc Prima podpora deti v pest ounske Kardosova Natasa peci 4 000,00 Kc 3 200,00 Kc Kasparova Lenka peci 6 000,00 Kc 4 800,00 Kc Kastankova Klara Podpora rodiny v krizove situaci ,00 Kc ,00 Kc Kesnerova Katerina z detskeho domova ,00 Kc ,00 Kc Klemefova Marta peci 2 500,00 Kc 2 000,00 Kc Kobesova Katerina z detskeho domova ,00 Kc ,00 Kc Kojenecke a detske centrum, ZDVOP, p.o. Travit cas aktivne ,00 Kc 41600,00 Kc Kolingerova Denisa Rut peci 4 600,00 Kc 3 680,00 Kc Kollarova Katerina peci 7 500,00 Kc 6 000,00 Kc Kolouskova Lucie Podpora rodiny v krizove situaci ,00 Kc ,00 Kc Konkoly Rut Podpora rodiny v krizove sit uaci ,00 Kc ,00 Kc Konupkova Renata peci 5 000,00 Kc 5 000,00 Kc Kopecka Marcela peci 3 000,00 Kc 3 000,00 Kc 18

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA. O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009. Kristýna a.s.

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA. O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009. Kristýna a.s. C.J.AUDIT, s.r.o. auditorská společnost, číslo oprávnění 442 Senovážná 86/1, 460 01 Liberec ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009 určená akcionářům společnosti Kristýna

Více

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Název účetní jednotky Poradna pro integraci IČO Senovážná 2 67362621 Praha

Více

NADAČNÍ FOND J&T. Výroční zpráva 2004

NADAČNÍ FOND J&T. Výroční zpráva 2004 NADAČNÍ FOND J&T Výroční zpráva 2004 Obsah Výroční zpráva Nadačního fondu J&T Přehled přijatých darů v průběhu běžného období Přehled poskytnutých darů v průběhu běžného období Rozvaha (bilance) v plném

Více

Zpráva o ověření účetní závěrky určená pro

Zpráva o ověření účetní závěrky určená pro Zpráva o ověření účetní závěrky určená pro Statutární město Brno, městskou část Brno Medlánky za ověřované období od 1.1.2014 do 31.12.2014 OBSAH ZPRÁVY Zpráva o ověření účetní závěrky 1. Vykonavatel auditu

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X

řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X ÚČETNí ZÁVĚRKA neziskových organizací Obdobi: IČO: 12/2012 28274466 Název: Domov seniorů Stříbrné Terasy Jihlava o.p.s. I D řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému

Více

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ...

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 2 0 2 4 1 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky VOLONTÉ CZECH ops Thámova 20/11 Praha 1000 A K T

Více

Poradna pro integraci

Poradna pro integraci Poradna pro integraci Účetní závěrka 2007 Rozvaha Aktiva Číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni k 31. 12. 2007 (v celých tis. Kč) řádku účetního období účetního období A. Dlouhodobý majetek ř.

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 0 0 5 4 0 7 0 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Česká rugbyová unie Zátopkova 100/2 Praha 1017 A

Více

Výroční zpráva 2003. Nadace České spořitelny

Výroční zpráva 2003. Nadace České spořitelny Výroční zpráva 2003 Nadace České spořitelny Výroční zpráva 2003 Obsah Úvodní slovo 3 Finanční zpráva za rok 2003 4 Majetek nadace k 31.12.2003 4 Finanční příspěvky poskytnuté nadací 5 Přijaté dary 6 Auditorská

Více

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst)

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) . VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 Příloha k účetní závěrce za rok 2014 1) Bod a) odst. 1 30 vyhlášky č.504/2002 Sb. Informace o účetní jednotce, jejím sídle, názvu, právní formě, jejím poslání, tj. činnosti hlavní, hospodářské a dalších

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2013 ROZVAHA

Více

Denní a pobytové sociální služby, příspěvková organizace

Denní a pobytové sociální služby, příspěvková organizace Auditor: Ing. Soňa Báčová, č. oprávnění KAČR 2206 Adresa: U Lomu 35, 511 01 Turnov Telefon: 605 168329, e-mail: sona.bacova@centrum.cz IČ: 72686677, DIČ: CZ7554132597, neplátce DPH Zpráva nezávislého auditora

Více

Finanční zpráva České inovace, o.p.s.

Finanční zpráva České inovace, o.p.s. Finanční zpráva České inovace, o.p.s. Účetní závěrka (nekonsolidovaná) Rok končící 3. prosincem 23 Zde jsou uvedeny jen vybrané údaje z účetní závěrky 23, která byla zpracována v souladu s vyhláškou č.

Více

Výroční zpráva společnosti

Výroční zpráva společnosti Výroční zpráva společnosti RENATEX CZ a.s. za rok 2013, společnost se sídlem Ostrava Poruba, K myslivně 2140, PSČ 708 00, IČ: 45192731, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

Licence: DKSM XCRGURXA / RYC (07042011 / 15042011) Mateřská škola Bílá, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Licence: DKSM XCRGURXA / RYC (07042011 / 15042011) Mateřská škola Bílá, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IČO: 75027461 Název: Mateřská škola Bílá, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Sestavená

Více

Výroční zpráva. Výroční zpráva Nadace Auxilia 2010 str. 1

Výroční zpráva. Výroční zpráva Nadace Auxilia 2010 str. 1 Výroční zpráva 2010 str. 1 ÚVODNÍ SLOVO Vážené dámy a vážení pánové, nadešel čas poděkovat všem, kteří pomáhali Nadaci Auxilia naplňovat její poslání a sami se tak podíleli na rozvoji, stabilitě a profesionalizaci

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST OBSAH ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY 3 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 4 ROZVAHA 6 AKTIVA 7 PASIVA 8 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 9 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 11 CHARAKTERISTIKA

Více

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 0-DLOUHODOBÝ MAJETEK 01-Dlouhodobý nehmotný majetek 02-Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 03-Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 04-Nedokončený dlouhodobý

Více

Výroční zpráva Nadace Auxilia 2009 str. 1

Výroční zpráva Nadace Auxilia 2009 str. 1 Výroční zpráva Nadace Auxilia 2009 ÚVODNÍ SLOVO Vážené dámy a vážení pánové, nadešel čas poděkovat všem, kteří pomáhali Nadaci Auxilia naplňovat její poslání a sami se tak podíleli na rozvoji, stabilitě

Více

ROZVAHA. ke dni 31.12.2010 IČ 26701626. Stav k poslednímu dni účet. období. Číslo řádku. Stav k prvnímu dni účet. období A K T I V A.

ROZVAHA. ke dni 31.12.2010 IČ 26701626. Stav k poslednímu dni účet. období. Číslo řádku. Stav k prvnímu dni účet. období A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. ve znění vyhlášky č. 476/2003 Sb. ROZVAHA ke dni 31.12.2010 Název, sídlo a právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ 26701626 SVJ domu Bochovská 560,561,562,563

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

. 1 30.6.2013 30.6.2013 sestavené ke dni 31. 12. 2012 Název a sídlo účetní jednotky F-nadace Krásova 24 130 00 Praha 3 IČ: 604 49 837 F-nadace vznikla 25. července 1994 registrací u Obvodního úřadu

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

ROZVAHA A K T I V A +56 +42 +19 +18 +1 +37 +42 +8 +29 +42 +56 +42. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +56 +42 +19 +18 +1 +37 +42 +8 +29 +42 +56 +42. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 31 12 2 0 1 3 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 9 1 9 1 8 1 5 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Nadační PhDr Jiřinky Prekopové Trávníky 804/31 Brno

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

Výroční zpráva Nadačního fondu Naděje pro Vaše srdce za účetní období od 1.1.2008 do 31.12.2008

Výroční zpráva Nadačního fondu Naděje pro Vaše srdce za účetní období od 1.1.2008 do 31.12.2008 Výroční zpráva Nadačního fondu Naděje pro Vaše srdce za účetní období od 1.1.2008 do 31.12.2008 Účetní jednotka Název : Nadační fond Naděje pro Vaše srdce Sídlo : Střimelická 2498 / 12, 141 00 Praha 4

Více

ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY

ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY 3 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 4 ROZVAHA 6 AKTIVA 7 PASIVA 8 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 9 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 10 CHARAKTERISTIKA A HLAVNÍ AKTIVITY

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007

Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007 Slovanský ústav AV ČR, v. v. i. Valentinská 91/1 110 00 Praha 1 Příloha č. 1 c Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007 Tato příloha je zpracována podle hlavy IV., druhé části Vyhlášky Ministerstva

Více

NADAČNÍ FOND PRO PODPORU VZDĚLÁVÁNÍ V POJIŠŤOVNICTVÍ Těšnov 5, 110 00 Praha 1, Česká republika ÚČETNÍ ZÁVĚRKA. za období od 1.1.2010 do 31.12.

NADAČNÍ FOND PRO PODPORU VZDĚLÁVÁNÍ V POJIŠŤOVNICTVÍ Těšnov 5, 110 00 Praha 1, Česká republika ÚČETNÍ ZÁVĚRKA. za období od 1.1.2010 do 31.12. NADAČNÍ FOND PRO PODPORU VZDĚLÁVÁNÍ V POJIŠŤOVNICTVÍ Těšnov 5, Praha, Česká republika ÚČETNÍ ZÁVĚRKA za období od.. do 3.. v plnem rozsahu 3.. (v celych tisících Kc) ˇ 4964 5.3. Nadacní ˇ fond pro podporu

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

P íloha k ú etní záv rce podle

P íloha k ú etní záv rce podle P íloha k ú etní záv rce podle ODSTAVEC 1 Firma: Sídlo: I : Mestansky ˇˇ pivovar v Policce, ˇ a.s. Pivovarska 151, 572 14 Policka ˇ 6112344 Právní forma ú etní jednotky: P edm t podnikání (pop. ú el z

Více

Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2008 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky

Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2008 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky Výčet položek podle vyhlášky č.504/2002 Sb., v platném znění Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2008 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ PermaLot 70642168 Svojanov

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření NADACE AGEL

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření NADACE AGEL VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření NADACE AGEL 2011 1. Úvodní slovo předsedkyně správní rady NADACE AGEL 2. Poslání, cíle NADACE AGEL 3. Identifikační údaje NADACE AGEL včetně složení statutárního

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

ROZVAHA - BILANCE. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

ROZVAHA - BILANCE. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012 ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 13 / 2012 IČO: 855006 Název: Dětský Domov Semily,Semily,Nad Školami 480,příspěvková organizace Sestavená k rozvahovému

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Základní a Mateřská škola Děčín VIII p. o., 72743972 Vojanova 178/12, Děčín 12 ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Ředitel : Mgr. Karel Rajchl Datum: 3. 2. 2014 Děčín

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

U C R - G O R D I C S O F T W A R E ***-> DCRGURPA 14032012 Okamzik sestaveni: 17.02.2013 14h52m30s Strana:

U C R - G O R D I C S O F T W A R E ***-> DCRGURPA 14032012 Okamzik sestaveni: 17.02.2013 14h52m30s Strana: Licence:DQWP /.praooval: Irena Culikova U C R - G O R D I C S O F T W A R E ***-> DCRGURPA 14032012 Okamzik sestaveni: 17.02.2013 14h52m30s Strana: ROZVAHA - BILANCE za obdobi : 12/2012 ICO :70645949 NAZEV

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Zpracované v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ 28749383 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Van Der

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 13 / 2012 IČO: 72744618 Název: Základní škola, Nové Město pod Smrkem, Textilanská 661, př.org. Sestavená k rozvahovému

Více

Licence: D29F XCRGURXA / RYA (08032012 / 01012012)

Licence: D29F XCRGURXA / RYA (08032012 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2012 IČO: 00526517 Název: Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3 příspěvková

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

ROZVAHA A K T I V A +42 +36 +42 +36 +42 +36 +42 +36. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky...

ROZVAHA A K T I V A +42 +36 +42 +36 +42 +36 +42 +36. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1342015 Podací číslo: 1611283852 Heslo zjištění stavu: ec1152f0 Stav podání: vyřízeno 31 12

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Název společnosti: Buckley Associates, a.s. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Právní forma: Akciová

Více

NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY: Město Kopřivnice

NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY: Město Kopřivnice +-----------------------------+ Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K A +-----------------------------+ +---------+---+ +----------+---+ +-----------+---+ řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky +---------+---+ +----------+---+

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Výroční zpráva Nadačního fondu Naděje pro Vaše srdce za účetní období od 1.1.2011 do 31.12.2011

Výroční zpráva Nadačního fondu Naděje pro Vaše srdce za účetní období od 1.1.2011 do 31.12.2011 Výroční zpráva Nadačního fondu Naděje pro Vaše srdce za účetní období od 1.1.2011 do 31.12.2011 Účetní jednotka Název : Nadační fond Naděje pro Vaše srdce Sídlo : Střimelická 2498 / 12, 141 00 Praha 4

Více

NADAČNÍ FOND PRO PODPORU VZDĚLÁVÁNÍ V POJIŠŤOVNICTVÍ Těšnov 5, 110 00 Praha 1, Česká republika ÚČETNÍ ZÁVĚRKA. za období od 1.1.2013 do 31.12.

NADAČNÍ FOND PRO PODPORU VZDĚLÁVÁNÍ V POJIŠŤOVNICTVÍ Těšnov 5, 110 00 Praha 1, Česká republika ÚČETNÍ ZÁVĚRKA. za období od 1.1.2013 do 31.12. NADAČNÍ FOND PRO PODPORU VZDĚLÁVÁNÍ V POJIŠŤOVNICTVÍ Těšnov 5, Praha, Česká republika ÚČETNÍ ZÁVĚRKA za období od..3 do 3..3 v plnem rozsahu 3..3 (v celych tisících Kc) ˇ 8496884 8.3.4 Nadacní ˇ fond pro

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 54/22 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31/12/26 Jméno a příjmení, obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

PŘÍLOHA. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00270831 Název: Obec Rosice. Sestavená k rozvahovému dni 31.

PŘÍLOHA. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00270831 Název: Obec Rosice. Sestavená k rozvahovému dni 31. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00270831 Název: Obec Rosice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2013

Více

Allianz nadační fond. Výroční

Allianz nadační fond. Výroční Allianz nadační fond Výroční zpráva 2012 Allianz nadační fond Výroční zpráva 2012 Zrekonstruovaná část Slezské ulice, která je hlavní dopravní tepnou v Jablonném nad Orlicí. Obsah Základní údaje 4 Allianz

Více

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Účet ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Položka rozvahy Aktiva 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software B.I.3.

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

Licence: DT3P XCRGURXA / RXA (14102010 / 01012010) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: DT3P XCRGURXA / RXA (14102010 / 01012010) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč) : 12 / 2010 IČO: 72033801 Název: Sport Hluk, příspěvková organizace AKTIVA CELKEM 37 589 392,46 18 776 245,78 18 813 146,68 A. Stálá aktiva 36 756 691,63

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 71008101 Název: Mateřská škola Starý Mateřov Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2014 Sídlo

Více

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011 Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011 I. OBECNÉ ÚDAJE: 1. Popis účetní jednotky: Účetní jednotka: PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. IČO: 25527797 Sídlo: Českomoravská 35, 190 00 Praha 9 Právní

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

Příloha tvořící součást závěrky dle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Účetní období od 1.1.2006 do 31.12.2006

Příloha tvořící součást závěrky dle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Účetní období od 1.1.2006 do 31.12.2006 Příloha tvořící součást závěrky dle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Účetní období od 1.1.2006 do 31.12.2006 1. Údaje o účetní jednotce Název účetní jednotky Sídlo IČO Právní forma I. Obecné údaje Diecézni charita

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 67439560 Název: Základní umělecká škola R. A. Dvorského, Dvůr Králové nad Labem Sestavená k rozvahovému

Více

Licence: DW51 XCRGURXA / RYA (17032014 / 01012012)

Licence: DW51 XCRGURXA / RYA (17032014 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 13583051 Název: Hankův dům, městské kulturní zařízení Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

ROZVAHA - BILANCE. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

ROZVAHA - BILANCE. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012 ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2012 IČO: 70948810 Název: Pedagogicko-psychologická poradna, Semily, Nádražní 213, příspěvková organizace

Více

Zpráva auditora o ověření roční účetní závěrky za rok 2003

Zpráva auditora o ověření roční účetní závěrky za rok 2003 R - audit, s. r. o., 180 00 Praha 8, Na Hrázi 178/25, tel.:266 315 971, 604 824 760; fax, záznam: 266 315 972; e-mail: palmovka@r-audit.cz zapsána v obchodním rejstříku MS Praha oddíl C, vložka 20496,

Více

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1... 4............. EUROCOMPANIES.......................... Assistance...................... a.s...............................................

Více

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008 Collegium Marianum Týnská vyšší odborná škola, s.r.o. Melantrichova 971/19, 110 00 Praha 1 Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008 I. Obecné údaje Účetní jednotka: Collegium Marianum Týnská vyšší

Více

Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010

Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010 Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010 Název zpracovatele: Tiskárna Ministerstva vnitra, státní příspěvková organizace Adresa sídla: Bartůňkova 4/1159, 149 01 Praha 4 - Chodov IČ: 60498005

Více

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 IN STORE MEDIA Praha a.s. Ke Krči 26 147 00 Praha 4 Braník DIČ CZ26177757 Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 Odesláno dne: Podpis statutárního orgánu Osoba odpovědná za účetnictví

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 POPISNÁ ČÁST POLOLETNÍ ZPRÁVY EMITENTA REGISTROVANÝCH CENNÝCH PAPÍRŮ T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 PODLE ZÁKONA Č. 591/1992 SB., O CENNÝCH PAPÍRECH VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ Popisná

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA. řádná x mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2008

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA. řádná x mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2008 Licence: DLAZ XCRGUA6B / A6A (20022008 / 20022008) ÚČETNÍ ZÁVĚRKA organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v Kč) Období: 13 / 2008 IČO: 00284572

Více

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013 Příloha k účetní závěrce ke dni 31.12.2013 Příloha je sestavena dle 39 vyhlášky 500/2002 Sb. 1. Obecné údaje Obchodní firma: ČD Restaurant, a.s. Sídlo: Praha 3, Prvního pluku 81/2a, PSČ 130 11 IČ: 278

Více

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce 2013 1. POPIS SPOLEČNOSTI EURODRAŽBY.CZ (dále jen společnost ) akciová společnost, která vznikla dne 22. července 1997 a sídlí v Praze 8, Čimická 780/61, Čimice,

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0.... 1... 3.......... Od: IČ 1.1.2013 31.12.2013 Do: v tisících Kč 2 8 0 8 4 8 2 9 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesní obcí Přídolí Sídlo

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 49864351 Název: Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace1 Sestavená

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce Nadačního fondu Věry Třebické-Řivnáčové za účetní období od 1. 1. 2006 do 31. 12. 2006 Okamžik sestavení účetní závěrky : 31. 5. 2007 přílohu sestavil : Jiří Šmída, účetní za statutární

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Obec Třebešov Sídlo: Třebešov Třebešov Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti:

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Obec Třebešov Sídlo: Třebešov Třebešov Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Obec Třebešov Sídlo: Třebešov Třebešov Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných

Více