, Vyrocnf zprava za rok 2014 (zakonna verze) V'{rocnf zprava Nadace detem Terezy Maxove za rok 2014 je zpracovana v souladu s ustanovenfm 21 Zakona c. 563/1991 Sb. 0 ucetnictvf" name="description"> , Vyrocnf zprava za rok 2014 (zakonna verze) V'{rocnf zprava Nadace detem Terezy Maxove za rok 2014 je zpracovana v souladu s ustanovenfm 21 Zakona c. 563/1991 Sb. 0 ucetnictvf">

Vyrocnf zprava za rok 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vyrocnf zprava za rok 2014"

Transkript

1 Nadace. Ttruy Maxovt di.tt t">, Vyrocnf zprava za rok 2014 (zakonna verze) V'{rocnf zprava Nadace detem Terezy Maxove za rok 2014 je zpracovana v souladu s ustanovenfm 21 Zakona c. 563/1991 Sb. 0 ucetnictvf (dale jen ZU) a 358 Zakona c. 89/2012 Sb., obcansky zakonfk (dale jen NOZ). V Praze, dne

2 Obsah: I. lnformacni cast (ucelene, vyvazene a komplexni informace) 1. lnformace o vyvoji vykonnosti ( 21, odst. 1 ZU) 2. lnformace o vyvoji Cinnosti ( 21, odst. 1 ZU) 3. lnformace o stavajidm hospodarskem postaveni ( 21, odst. 1 ZU) 4. lnformace o aktivitach v oblasti vyzkumu a vyvoje ( 21, odst. 2, pfsm. c) ZU) 5. lnformace o aktivitach v oblasti ochrany zivotniho prostredi a pracovnepravnich vztazich ( 21, odst. 2, pfsm. d) ZU) 6. Inform ace o existenci organizaeni slozky v za hranici ( 21, odst. 2, pism. e) ZU) II. Financni cast (prehled o veskere Cinnosti a j eji zhodnoceni) 1. Pre hied majetku a zavazku ( 358, odst. 3 a) NOZ) 2. Pre hied daru ( 358, odst. 3 b) NOZ) 3. Prehled obdarovanych nadacnimi prispevky a zhodnoceni jejich pouziti ( 358, odst. 3 d) NOZ) 4. Zhodnoceni dodrfoni pravidla pro poskytovani nadacnich prispevku a prehled nakladu na spravu nadace ( 358, odst. 3 e) NOZ) 111. Ocetni zaverka a audit fprehled o veskere annosti a jejr zhodnocenrj 1. Zhodnoceni zakladnich udaju z rocni zaverky ( 358, odst. 3 f) NOZ) 2. lnformace 0 vyznamnych skuteenostech po dni uzaverky ( 21, odst. 2, pfsm. a) ZU) 3. Ucetnf zaverka ( 21, odst. 4 ZU) 4. Zprava auditora ( 21, odst. 4 zu, 358, odst. 3 f) NOZ) IV. lnformace 0 predpokladanem yyvoji ( 21, odst. 1, pfsm. b) ZU) 2

3 KPMG Ceska republika Audit, s.r.o. Pobrefol 648/1a Praha 8 Ceska republika Telephone Fax Internet Zprava nezavisleho auditora pro spravni radu Nadace detem Terezy Maxove ucetni zaverka Na zaklade provedeneho auditu jsme dne 26. cervna 2015 vydali k ucetni zaverce, ktera je soucasti teto v)'rocni zpnivy, zpravu nasledujiciho zneni:,,provedli jsme audit pfilozene ucetni zaverky Nadace detem Terezy Maxove, tj. rozvahy k 31. prosinci 2014, v)'kazu zisku a ztraty za rok 2014 a pnlohy teto ucetni zaverky, vcetne popisu poilzitych v)'znamnych ucetnich metod a ostatnich doplnujicich udaju. ljdaje o Nadaci detem Terezy Maxove jsou uvedeny v bode 1 prilohy teto ucetni zaverky. Odpovednost statutarniho organu ucetnijednotky za ucetni zaverku Statutarni organ Nadace detem Terezy Maxove je odpovedny za sestaveni ucetni zaverky, ktera podava vemy a poctiv)' obraz v souladu s cestjmi ucetnimi predpisy, a za takov)' vniti'ni kontrolni system, kter:y povafuje za nezbytny pro sestaveni ucetni zaverky tak, aby neobsahovala v)'znamne nespravnosti zpusobene podvodem nebo chybou. Odpovednost auditora Nasi odpovednosti je vyjadnt na zaklade provedeneho auditu v)'rok k teto ucetni zaverce. Audit jsme provedli v souladu se zakonem o auditorech, Mezinarodnimi auditorsk:ymi standardy a souvisejicimi aplikacnimi dolozkami Komory auditoru Ceske republiky. V souladu s temito predpisy jsme povinni dodrfovat eticke pofadavky a naplanovat a provest audit tak, abychom ziskali primefenoujistotu, ze ucetni zaverka neobsahuje v)'znamne nespravnosti. Audit zahrnuje provedeni auditorstjch postupu, jejichz cilem je ziskat dukazni informace o castkach a skutecnostech uvedenych v ucetni zaverce. Vyber auditorstjch postupu zavisi na usudku auditora, vcetne vyhodnoceni rizik, ze ucetni zaverka obsahuje v)'znamne nespravnosti zpusobene podvodem nebo chybou. Pri vyhodnocovani techto rizik auditor posoudi vniti'ni kontrolni system, ktery je relevantni pro sestaveni ucetni zaverky podavajici vemy a poctiv)' obraz. Cilem tohoto posouzeni je navrhnout vhodne auditorske postupy, nikoli vyjadrit se k ucinnosti vnitmiho kontrolniho systemu ucetni jednotky. Audit tez zahrnuje posouzeni vhodnosti pouzitych ucetnich metod, pfimefenosti ucetnich odhadu provedenych vedenim i posouzeni celkove prezentace ucetni zaverky. Jsme pfesvedceni, ze ziskane dukazni informace poskytuji dostatecny a vhodny zaklad pro vyjadfeni naseho v)'roku. KPMG Cosk~ republika Audit, s.r.o. a Czech limitod habihty company and a member firm of the KPMG network of independent member firms afhlia1ed with KPMG International Cooperative ('KPMG International'), a Swiss entity. Obchodnl rejstrik vedeny M~stskym soudem v Praze oddn c. vtotka IC DIC CZ

4 Vyrok auditora Podle naseho nazoru ucetni zaverka podava vemy a poctiv:y obraz aktiv a pasiv Nadace detem Terezy Maxove k 31. prosinci 2014 a nakladu, v)'nosu a v:ysledku jejiho hospodafeni za rok 2014 v souladu s cesk:ymi ucetnimi pfedpisy." Vyroeni zprava Provedli jsme ovefeni souladu v)'rocni zpravy s v)'se uvedenou ucetni zaverkou. Za spravnost v:yrocni zpravy je odpovedny statutarni organ spolecnosti. Nasi odpovednosti je vydat na zaklade provedeneho ovefeni v:yrok 0 souladu vyrocni zpravy s ucetni zaverkou. Ovefeni jsme provedli v souladu se zakonem o auditorech, Mezinarodnimi auditorsk:ymi standardy a souvisejicimi aplikacnimi dolozkami Komory auditoru Ceske republiky. Tyto standardy pofaduji, abychom ovefeni naplanovali a provedli tak, abychom ziskali primefenou jistotu, ze informace obsazene ve v)'rocni zprave, ktere popisuji skutecnosti, jez jsou tez pfedmetem zobrazeni v ucetni zaverce, jsou ve vsech v:yznamnych ohledech v souladu s prislusnou ucetni zaverkou. Jsme pfesvedceni, ze provedene ovefeni poskytuje pfimefeny podklad pro vyjadfeni naseho v)'roku. Podle naseho nazoru jsou informace uvedene ve v)'rocni zprave ve vsech v:yznarnnych ohledech v souladu s v:yse uvedenou ucetni zaverkou. V Praze, dne 26. cervna 2015 ~PH C ~Ci:_ K.PMG Ceska republika Audit, s.r.o. Evidencni cislo 71 ~ {ljji Partner Evideneni cislo 2059

5 Nadact Ttf"'tz.iJ Maxovl diet"' I. lnformacni cast 1. lnformace o v'/voji v'/konnosti Nadace detem Terezy Maxove eviduje jako jeden z hlavnich vykonnostnfch parametru objem ziskaneho majetku - a to formou prijatych daru, verejnych sbirek, vynosu z vlastnich investic, atd. v roce 2014 cinil objem techto ziskanych prostredku ,21 Kc. Ziskavani zdroju je vsak samozrejme pouze nezbytnym nastrojem pro naplnovani poslani a cilu Nadace, kte,.ymi je reseni problematiky deti vyrustajfcich mimo ramec harmonickeho prostredi biologicke rodiny. Ziskane prostredky se snazime vcas a za roven efektivne vyuzit na podporu takovych cinnosti, ktere by mely v konecnem dusledku pomahat resit tuto problematiku. V roce 2014 podporila Nadace detem Terezy Maxove 445 zadosti o poskytnuti nadacnfch prfspevku v celkove vysi ,60 Kc. Zakladni struktura vsech hodnotovych pri nosu za rok 2014 Prijate financni dary Prijate nefinancni dary V'{tefok verejnych sbi rek Ostatnf ciste vynosy ,07 Kc ,95 Kc ,49 Kc ,70 Kc CELKEM ,21 Kc 2. lnformace 0 yyvoji cinnosti Nadace detem Terezy Maxove v roce 2014 vyvfjela cinnost v souladu se svou strategif, planem organizace a poslani m, jfmz je umofoit kazdemu diteti vyrustat v rodine. K tomu, aby Nadace mohla toto poslani pozvolna naplnit, zameruje se jeji cinnost na tri konkretni pilire podpory: Prevence nezadouciho odebrani ditete z rodinneho prostredi: verime, Ze diteti je nejlepe v jeho vlastni biologicke rodine, proto Nadace nabizi ohrofonym rodinam konkretni pomoc prostrednictvim odbornych neziskovych organizaci i primou pomoc. v dane oblasti podporuje napr. terenni prace, asistencni, konzultaeni sluzby a finaneni pomoc pro rodiny v krizi, nejruznejsi terapie, snazi se o zmenu systemu pece o dite, atp. Podpora nahradniho rodieovstvi: pokud selfou mechanismy prevence a dite je odebrano z rodinneho prostredi, pak Nadace usiluje o vyznamne zkraceni jeho pobytu v ustavni vychove. Podporou rozsireni vsech forem nahradni rodinne pece a profesionalizaci pestounske pece se Nadace snazi diteti co nejrychleji zajistit bezpeci a laskavou naruc nahradni mamy a taty. 3

6 Kompenzace nedostatku ustavni v'{chovy: je oblast uzce spojena s podporou detf vyrustajfdch v kojeneckych ustavech a detskych domovech. Mlady clovek, kter'{ stravil vetsinu sveho dosavadniho zivota v ustavnf vychove, poti'ebuje pomoci se zaclenenfm do samostatneho zivota. V teto oblasti je proto predevsfm podporovano vzdelanf, vsestranny rozvoj a take snaha dopi'at temto detem rovne pi'flezitosti k zapojenf se do samostatneho zivota po opustenf detskeho domova. 3. lnformace o stavajicim hospodarskem postaveni Nadace detem Terezy Maxove vykazuje v sestem race sve cinnosti stabilitu a financnf sflu. 0 tom svedcf i roenf vyse pi'ijatych daru pi'esahujfd Kc. Za tento uctyhodny objem prosti'edku je Nadace vdecna desitkam svych darcu z rad firem a obcanu. z pohledu srovnanf provoznfch nakladu a vynosu bylo hospodai'enf Nadace vyrovnane. 4. lnformace o aktivitach v oblasti v'fzkumu a v'fvoje Nadace detem Terezy Maxove povazuje take za jeden z hlavnfch dlu vytvai'eni ci podporu realizovanf resersi tykajfdch se problematiky detf vyrustajfdch mimo ramec harmonickeho prosti'edf biologicke rodiny a analyz systemu pece o dfte v Ceske republice. Jedna se pi'itom o zajistenf co nejaktualnejsfch informad, aby pomoc Nadace mohla byt maximalne efektivnf v case. 5. lnformace o aktivitach v oblasti ochrany zivotniho prostredi a pracovnepravnich vztazich a. aktivity v oblasti ochrany zivotniho prostredi Grantove i'fzenf Nadace detem Terezy Maxove je otevi'eno take pro zadosti podporujfd kladny a zdravy vztah k pi'frode a jine ekologicke aktivity. b. aktivity v oblasti pracovnepravnich vztahu Nadace detem Terezy Maxove zamestnavala k celkem 3 pracovniky na pracovnf pomer. V nekter'{ch pi'fpadech byly sjednavany, zejmena k plnenf kratkodobych pracovnfch ukolu, dohody o provedenf prace. Vedle techto pracovnfku se na cinnosti Nadace podflf znacne mnozstvf dobrovolnfku, stazistu a externfch konzultantu. 6. lnformace o existenci organizacni slozky v zahranici Nadace detem Terezy Maxove nemela k zadnou slozku v zahranicl 4

7 Nada.ct Tert:.tJ Maxovl dittm II. Financnf cast 1. Prehled majetku a zavazku STRUKTURA AKTIV A PASIV v tis. Kc AKTIVA DLOUHODOBY MAJETEK 0 KRATKODOBY MAJETEK Pohledavky 5 Odberatele 5 Kratkodoby financni majetek Financnf hotovost 100 Penfze na beinych uctech Jina aktiva 1 PASIVA VLASTNr ZDROJE Jmeni Nadacnf jmenf 500 Fondy z prijatych darti Hospodarsky vysledek 194 Nerozdeleny zisk minulych let 194 c1zrzoroje 242 Kratkodobe zavazky 227 Dodavatele 41 Zamestnanci 103 lnstituce socialnfho a zdravotnfho pojistenf 60 Ostatnf zavazky 23 Jina pasiva 15 Vydaje pffstfch obdobf Prehled daru Celkova vyse financnich daru ad pravnickych osob Cinila ,78 Kc. Celkova vyse financnfch daru ad fyzickych osob cinila ,29 Kc. Celkova vyse financnfch daru do verejne sbfrky cinila ,49 Kc. Celkova vyse nefinancnich daru cinila ,95 Kc. Celkova vyse prijat'fch daru cinila ,51 Kc. 5

8 a) prehled financnich daru pravnickych osob (uvedeny jsou vsechny dary bez omezenf jejich vyse) Accenture Central Europe B.V. Accenture Services, s.r.o. ACTAVIS CZ a.s. AMJ TRADE s.r.o. AmRest Coffee s.r.o. Baierova spol. s r.o. BCM, a.s. Bohemia Sekt, s.r.o. BRAND CONCEPT s.r.o. Burda Praha, spol. s r.o. Byznys pro spoleenost, forum odpovednych firem C - Car s.r.o. Citibank Europe pie CIV Advisory s.r.o. Cista Jifof Morava a.s. CSOB Leasing, a.s. DEK a.s. Dobro o.s. DS Soft Olomouc, spol. s r.o. Emirates, organizacnf slozka Eni Ceska republika, s.r.o. EUROPAPIER - BOHEMIA, spol. s r.o. FAN BASE, s.r.o. FARMAK - GASTRO, s.r.o. FARMAK a.s. FARMAK MORAVIA, a.s FoodNavi s.r.o. Fritzmeier s.r.o. FSHP, a.s. (Hotel Four Seasons) FUJIFILM Europe GmbH, organizacnf slozka Ceska republika GALILEO C.E.E. service CR s.r.o. GARFL s.r.o. GASCO spol. s r.o. GLOBAL CARE s.r.o. HALLA, a.s. Happyeat s.r.o. Hard Rock Cafe (Czech Republic) s.r.o. HERO CZECH s.r.o ,00 Kc ,00 Kc ,00 Kc ,00 Kc ,00 Kc ,00 Kc ,00 Kc 2 400,00 Kc ,00 Kc 7 290,00 Kc ,00 Kc ,00 Kc ,00 Kc ,00 Kc ,00 Kc ,00 Kc ,00 Kc ,00 Kc ,00 Kc 71355,00 Kc ,00 Kc 4 500,00 Kc 31200,00 Kc 300,00 Kc 750,00 Kc 300,00 Kc 1300,00 Kc 2 100,00 Kc 11144,00 Kc ,00 Kc ,00 Kc ,00 Kc ,00 Kc ,00 Kc 7 862,00 Kc ,00 Kc ,00 Kc ,00 Kc 6

9 Hlavnl mesto Praha ICON Communication Centres s.r.o. INCOMA GfK, s.r.o. ING Bank N.V., organizacnl slozka INTERPAP Office, s.r.o. Koral - Bartonek s.r.o. KorCo+ s. r.o. KRALOVOPOLSKA RIA, a.s. Lafarge Cement, a.s. Lindt & Sprungli (Czechia) s.r.o. M Marketing s.r.o. MAFRA, a.s. Maglital s.r.i. MAXIMA pojisfovna, a.s. MEDIAN s.r.o. MEGATON PRODUCTION, o.s. MINDY CAPITAL LTD. MOKRA CTVRT o.s. Money Plus, s. r. o. MUCOS Pharma CZ, s.r.o. MyMedia s.r.o. Nadace AGROFERT HOLDING Nadace Martina Romana Nadace Nova Nestle Cesko, s.r.o. Obec Krasensko OK PLAN ARCHITECTS, s. r. o. ORI FLAME CZECH REPUBLIC spol. s r.o. ORRERO a.s. Prague Top Estates, s.r.o. Prazske hotely Hilton PRESCO GROUP, a.s. President Hotel Prague Procter & Gamble Czech Republic s.r.o. RATIO s.r.o. RENOMIA, a.s. Sanatorium ART, s. r. o. Senator Travel s.r.o. SKODA AUTO a.s. Tarsago Ceska republika, s.r.o. TEMAMEDICA a.s. Unie podnikovych pravnlku CR o.s. United Way Worldwide VABICO s.r.o ,00 Kc ,00 Kc 6150,00 Kc ,00 Kc 11989,00 Kc 1 774,00 Kc 1674,00 Kc ,00 Kc 8100,00 Kc ,00 Kc ,00 Kc ,00 Kc ,00 Kc ,00 Kc ,00 Kc ,00 Kc ,49 Kc ,00 Kc ,00 Kc 8 000,00 Kc ,00 Kc ,00 Kc ,00 Kc ,00 Kc ,00 Kc 3 173,00 Kc ,00 Kc ,00 Kc ,00 Kc ,00 Kc ,90 Kc ,39 Kc Kc ,00 Kc Kc 5 000,00 Kc ,00 Kc Kc ,00 Kc 1210,00 Kc 2 300,00 Kc ,00 Kc ,00 Kc 4 967,00 Kc 7

10 Zakladni skola nemecko-ceskeho porozumeni Zatisi Catering group a.s. ZODIAX a.s ,00 Kc ,00 Kc SO 000,00 Kc b) prehled finanenlch daru fyzickych osob Alessandra Luna Ange la Kleiber Ca roline Vos Clenove golfoveho klubu Mstetice Darci v ramci projektu "Made by..." Darcovska spoluprace v ramci idnes.cz Diana Fabryova Eva Merxbauerova Frantisek Kozisek Helena de la Barre Hradni straz Praha - soukroma sbirka Ing. Libor Laznicka Ing. Vaclav Krajzl Ing. Vaclav Lorenc Jan Sedlak Jiri Pachernik Kanadska obchodni komora v Ceske republice - Vanocni akce Karel Charvat Karel Miko Magdalena Finnova Manzele Syrovi Martina Svadbikova Mgr. Ing. lvo Hala Michaela Chaloupkova MUDr. Martin Petrek Ondrej Hynek Ostatni darci Pavel Nepala Petr Ambroz Petr Kramerius Petr Nedoma Petr Vykrut - ZAHRADNf SLUZBY Radka Sabatkova Shelley Le Breton Slavka 6uri5ova Smolik - Vedra l 26 4SS,17 Kc 13S 191,00 Kc ,00 Kc 2 S20,00 Kc ,00 Kc ,00 Kc ,00 Kc ,00 Kc ,00 Kc ,00 Kc 6 S63,00 Kc ,00 Kc 4 380,00 Kc ,00 Kc ,00 Kc SO 000,00 Kc ,00 Kc ,00 Kc 12 34S,OO Kc ,00 Kc 4 000,00 Kc SS 640,00 Kc ,00 Kc ,00 Kc 34S,OO Kc Kc ,62 Kc ,00 Kc ,00 Kc ,00 Kc ls 000,00 Kc ,00 Kc ,00 Kc 13 S19,10 Kc 3S 000,00 Kc SO 000,00 Kc 8

11 Tania le Moigne Zafer Yildirim Zamestnanci ING Bank N.V. Zamestnanci Orsay - Ordiczech s.r.o. Zamestnanci spoleenosti Accenture v Ceske Republice Zbynek Drapal ,00 Kc ,50 Kc ,00 Kc ,00 Kc ,90 Kc ,00 Kc c) prehled daru do verejne sbirky Verejna sbirka - Nadace Terezy Maxove detem - Halcyon Partners Verejna sbirka - Nadace Terezy Maxove detem - Hotel President Verejna sbirka - Nadace Terezy Maxove detem - Charitativni bazar Galerie TAKO Verejna sbirka - Nadace Terezy Maxove detem - Charitativni snidane Seznam.cz Verejna sbirka - Nadace Terezy Maxove detem - Jarmark OnaDnes.cz Verejna sbirka - Nadace Terezy Maxove detem - Ladronka Fest Verejna sbirka - Nadace Terezy Maxove detem - Megaton Fashion Show Verejna sbirka - Nadace Terezy Maxove detem - nesmluvni dary Verejna sbirka - Nadace Terezy Maxove detem - OK PLAN ARCHITECTS, S.R.O Verejna sbirka - Nadace Terezy Maxove detem - prijmy z DMS Verejna sbirka - Nadace Terezy Maxove detem - Teribear detsky den Verejna sbirka - Vanocni bazar v Mokre ctvrti - MOKRA CTVRT o.s. Verejna sbirka - Vanocni bazar v Mokre ctvrti - nesmluvni dary Verejna sbirka - Vanocni bazar v Mokre ctvrti - prijmy z DMS 2 450,00 Kc 9 527,32 Kc 8 466,00 Kc 41113,00 Kc ,52 Kc 2 975,00 Kc 230,00 Kc ,20 Kc 3 351,98 Kc 39133,50 Kc 72,00 Kc ,00 Kc 9 033,47 Kc 1 231,50 Kc d) prehled nefinanenich daru ACTIVA spol. s r. o. Atelier TATIANA s.r.o. Ceske drahy a.s. DEK a.s. Goldensilver s.r.o. Channel Crossings, s.r.o. Mineralia Czech Republic, s.r.o. MIRO, k.s. PRK Partners s.r.o. advokatni kancelar RENOMIA, a.s. Reticulum Power, a.s. Seznam.cz, a.s. VAGNER DESIGN s.r.o ,35 Kc 21000,00 Kc ,00 Kc ,00 Kc ,00 Kc ,00 Kc ,00 Kc ,00 Kc ,00 Kc 41374,00 Kc ,60 Kc ,00 Kc ,00 Kc 9

12 3. Prehled obdarovanych nadaenimi prispevky a zhodnoceni jejich pouziti Hodnocenf nadacnfch prfspevku poskytnutych v race 2014 probfhalo die standardnfch pravidel nadaenf evaluace - tedy vzdy bylo posuzovano skutecne a konkretni naplnenf projektovych zameru a cflu, ktere obdarovanf deklarovali ve svych zadostech. z obdrzenych materialu dokumentujfcfch pouzitf nadaenfch prfspevku obdarovanymi nebylo zjisteno zadne jejich zneuzitf ani pochybenf obdarovanych pri jejich sprave a nakladanf s nimi. Celkova v'{se poskytnutych nadacnich prispevku cinila ,60 Kc. a) prehled finanenich nadacnich prispevku (uvedeny jsou vsechny prfspevky bez omezenf jejich vyse) Obdarovany Popls projektu V~le poskytnuttiho Vyplaceno v roce nada~nrho 2014 pfrspivku Abbasova Hana z detskeho domova 3 240,00 Kc 3 240,00 Kc ACORUS, o.s. Tri pilfre bezpecf ,00 Kc 23S 46S,OO Kc Adorea - dobrovolnicke cent rum Vsetf n, o. s. Ukafo ti svet ,00 Kc ,00 Kc Alexandrovova Kvetuse Podpora rodiny v krizove situaci ,00 Kc ,00 Kc Letnf tydennf pobyt pro deti a Amalthea o.s. pestouny ,00 Kc ,00 Kc Doueovanf detf v nahradnfch Amalthea o.s. rodinach ,00 Kc ,00 Kc Amalthea o.s. Na zacatku Ill ,00 Kc 1S9 990,00 Kc Tanecnf a spolecenska vyuka Amici a v ramci ozdravneho pobytu SO 000,00 Kc SO 000,00 Kc Arcidieceznf charita Praha Mamo, tato, zvladneme to ,00 Kc ,00 Kc Asociace nahradnfch rodin Doueovanf detf v nahradnfch Ceske republiky rodinach ,00 Kc ,00 Kc Asociace nahradnfch rodin Doueovanf detf v nahradnfch Ceske republiky rodinach II ,00 Kc ,00 Kc Prima podpora detf v pestounske Audova Zdenka peci 8 410,00 Kc 8 410,00 Kc AzylovY dum pro zeny a matky s detmi o.p.s. Vazka - centrum slufob pro rodinu ,00 Kc ,00 Kc 10

13 Azylov'f dum pro zeny a matky s detmi o.p.s. Financni gramotnost "Made by..." 7 450,00 Kc 7 450,00 Kc Azylov'f dum pro zeny a matky s detmi o.p.s. Financni gramotnost "Made by..." ,00 Kc ,00 Kc Azylov'f dum pro zeny a matky s detmi o.p.s. Financni gramotnost "Made by... II ,00 Kc ,00 Kc Azylov'/ dum pro zeny a matky s detmi o.p.s. Financni gramotnost "Made by... II 7 530,00 Kc 7 530,00 Kc Bares Jaroslav peci 3 000,00 Kc 3 000,00 Kc Bares Jaroslav peci 2 500,00 Kc 0,00 Kc Vzdelavacf program pro asistenty Barevny svet deti, z.s. v projektu,,kamos" ,00 Kc ,00 Kc Barnetova Monika Podpora rodiny v krizove situaci ,00 Kc ,00 Kc Bartko Zdenek z detskeho domova 5 000,00 Kc 4 000,00 Kc Bartos Miroslav z detskeho domova ,00 Kc ,00 Kc Bastova Julie z detskeho domova ,00 Kc ,00 Kc Berankova Jaroslava peci ,00 Kc ,00 Kc Berger Frantisek z detskeho domova ,00 Kc ,00 Kc Bezdekova Katerina Podpora rodiny v krizove situaci ,00 Kc ,00 Kc Beznoskova Ruzena peci ,00 Kc ,00 Kc Bllkova Marta peci ,00 Kc ,00 Kc Bf mova Veronika z detskeho domova ,00 Kc ,00 Kc Bockova Gabriela Podpora rodiny v krizove situaci ,00 Kc ,00 Kc Boldezerska Emilie Podpora rodiny v krizove situaci ,00 Kc ,00 Kc Boldezerska Emilie Podpora rodiny v krizove situaci ,00 Kc ,00 Kc Borkovcova Jana peci ,00 Kc ,00 Kc Brabcova Pavlfna peci 300,00 Kc 300,00 Kc Brazdilova Lenka peci 9 000,00 Kc 9 000,00 Kc 11

14 Centrum Don Bosco Salesiansky klub mladeze Kurzy pripravy na zivot ,00 Kc ,00 Kc Poradenske centrum pro deti a Centrum J. J. Pestalozziho, mladez s narfzenou ustavni o.p.s. vychovou ,00 Kc ,00 Kc Centrum J. J. Pestalozziho, Krizove centrum Chrudim - o.p.s. Asistovany kontakt ,00 Kc ,00 Kc Centrum pro rodinu a socialni peci Ucime se spolu ,00 Kc ,00 Kc Centrum pro rodinu, Cestou Cestou necestou - spolek necestou ,00 Kc ,00 Kc Cinova Barbora peci 2 500,00 Kc 2 000,00 Kc Coracao de Capoeira, o.s. Bojovat srdcem - Kapky v mori ,00 Kc ,00 Kc Cermak Petr z detskeho domova ,00 Kc ,00 Kc Clovek v tfsni, o.p.s. SASanka do kazde rodiny ,00 Kc 0,00 Kc Danova Barbora Podpora rodiny v krizove situaci 8 000,00 Kc 8 000,00 Kc Dedova Marcela peci 7 500,00 Kc 6 000,00 Kc Dedova Marcela peci ,00 Kc ,00 Kc Detske krizove centrum Cesta z pekla ,00 Kc ,00 Kc "Preventivni pribehy" - poucenost Detske krizove centrum chrani deti ,00 Kc ,00 Kc Detske krizove centrum Cesta z pekla ,00 Kc ,00 Kc Detsky domov - Ridicske opravnenf pro deti Duba Destna z detskeho domova ,00 Kc 8 000,00 Kc Detsky domov "Zeme deti" a Skolnf jfdelna, Ceska Podpora pracovniho uplatneni deti Kamen ice z detskeho domova ,00 Kc ,00 Kc Detsky domov a SJ Celadna 87, pfispevkova organizace Volnocasove aktivity deti 3 000,00 Kc 3 000,00 Kc Detsky domov a Skolnf jidelna Budisov nad Budisovkou Letni zazitkovy pobyt ,00 Kc ,00 Kc Detsky domov a Uhrada cestovneho na turnaj Skolni jidelna Hranice v prehazovane 2 439,00 Kc 2 439,00 Kc Detsky domov a Prima podpora studentky skolni jfdelna Klanovice z detskeho domova ,00 Kc ,00 Kc Detsky domov a Skolnf jfdelna Lipnfk nad Becvou V'{stavba detskeho hriste ,00 Kc 8 000,00 Kc 12

15 Detsky domov a Skolnl jldelna Masfov Prazdniny ,00 Kc 51200,00 Kc Detsky domov a Skolnl jldelna Praha 9 - Dolnl Pocernice Volnocasove aktivity detl 1500,00 Kc 1500,00 Kc Detsky domov a Skolnl jldelna, Budisov nad Budisovkou Volnocasove aktivity detf 2 000,00 Kc 2 000,00 Kc Detsky domov a Skolnl jldelna, Mele 4, prlspevkova organizace Volnocasove aktivity detf 1000,00 Kc 1000,00 Kc Detsky domov a Skolnl jldelna, Nov'{ Jicln Leto s usmevem ,00 Kc ,00 Kc Detsky domov a Skolnl jldelna, Prerov, Susilova 25 Volnocasove aktivity detf ,00 Kc ,00 Kc Volnocasove aktivity pro deti Detsky domov Bojkovice z detskeho domova ,00 Kc ,00 Kc Prf ma podpora studenta Detsky domov Fr'{dlant z detskeho domova ,00 Kc 8 000,00 Kc Detsky domov HUSITA, o.p.s. Volnocasove aktivity detf ,00 Kc ,00 Kc Detsky domov HUSITA, Prazdniny v Detskem domove o.p.s. v Dubenci ,00 Kc ,00 Kc Detsky domov HUSITA, Volnocasove aktivity pro deti o.p.s. z detskeho domova ,00 Kc ,00 Kc Detsky domov HUSITA, Socialnf prace s biologickymi a o.p.s. hostitelskymi rodinami ,00 Kc ,00 Kc Detsky domov Kasperske Hory Letnf detsky tabor "Drfsek" ,00 Kc ,00 Kc Detsky domov Loreta a Dfte, ktere j e zamestnano, nezlobf, Skolnl jldelna Fulnek ale rozvfjf se ,00 Kc ,00 Kc Detsky domov Loreta a Vzdy si mohu zvolit - zivot s penezi Skolnl jldelna Fulnek nebo zivot bez penez ,00 Kc ,00 Kc Detsky domov Moravska nebova Samostatne bydlenf 51408,00 Kc 51408,00 Kc Detsky domov se skolou, Snoelezen, smyslova terapie pro stredisko v'{chovne pece a deti s autistickou poruchou a zakladnl skola Bychory syndromem CAN ,00 Kc ,00 Kc Detsky domov se skolou, zakladnl skola a skolnl jldelna Bychory Matej ,00 Kc ,00 Kc Detsky domov se skolou, zakladnl skola a skolnl jldelna Hamr na Jezere Letnf olympiada ,00 Kc ,00 Kc Detsky domov Uherske Vyuka anglickeho jazyka Helen Hradiste Doron 61400,00 Kc 49120,00 Kc 13

16 Nadace TUt.z9 Maxovl. dictm Detsky domov Uhersky Ostroh Aktivni traveni volneho casu deti ,00 Kc ,00 Kc Detsky domov Vizovice z detskeho domova ,00 Kc 8 000,00 Kc Detsky domov Vizovice z detskeho domova ,00 Kc 8 000,00 Kc Detsky domov Vizovice Maly turisticky sraz ,00 Kc ,00 Kc Vyuka anglickeho jazyka Detsky domov Vizovice Helen Doron ,00 Kc 0,00 Kc Krajsky prebor v lyfovani a lopateni deti z detskych domovu Detsky domov Vizovice Zlinskeho kraje ,00 Kc 0,00 Kc Krajsky prebor v lyfovani a lopateni deti z detskych domovu Detsky domov Vizovice Zlinskeho kraje ,00 Kc 0,00 Kc Detsky domov, Materska skola, Zakladnl skola a Prakticka skola Pisek z detskeho domova ,00 Kc ,00 Kc Detsky domov, Zakladnl skola a skolnl jldelna Zichovec 17 Volnocasove aktivity deti ,00 Kc ,00 Kc lntegrace postifonych deti a deti Detsky tabor A JE TO - z pestounske pece na letnim obeanske sdruzenl ta bore ,00 Kc ,00 Kc Detsky tabor A JE TO - Doueovani postifonych deti obcanske sdruzenl z pestounske rodiny 7 500,00 Kc 6 000,00 Kc Diakonie CCE - stredisko Nova plavba -Archa pro rodiny ZapadnlCechy detmi ,00 Kc ,00 Kc Dietrichova Monika peci 5 000,00 Kc 5 000,00 Kc Dietrichova Monika peci 6 000,00 Kc 6 000,00 Kc Dietrichova Monika peci 7 500,00 Kc 6 000,00 Kc Dobrovolnicke centrum Kladno, o.s. Detsky usmev ,00 Kc ,00 Kc Dolejsova Daniela peci 6 000,00 Kc 6 000,00 Kc Doleiel Simon peci 8 000,00 Kc 0,00 Kc DOMINO cz, o. p. s. PA VU CINA ,00 Kc ,00 Kc Dudkova lveta peci 600,00 Kc 600,00 Kc Duha Zamecek zamecek ,00 Kc ,00 Kc 14

17 Poskytovanf komplexnf pomoci rodine jako prevence pred ustavnf oum trr pranf vychovou ,00 Kc ,00 Kc Prf ma podpora studenta Durina Jan z detskeho domova ,00 Kc ,00 Kc Dvorackova Jana Podpora rodiny v krizove situaci ,00 Kc ,00 Kc Egnerova Petra peci 2 800,00 Kc 2 800,00 Kc Prima podpora detf v pestounske Eichlerova Ladislava peci 8 000,00 Kc 8 000,00 Kc Prf ma podpora detf v pestounske Ejemova Olga peci 8 800,00 Kc 8 800,00 Kc Ejemova Olga peci 6 750,00 Kc 6 750,00 Kc Prima podpora detf v pestounske Ejemova Olga peci 8 000,00 Kc 8 000,00 Kc Prf ma podpora detf v pestounske Ejemova Olga peci 1000,00 Kc 1000,00 Kc Ejemova Olga peci ,00 Kc 8 000,00 Kc Eremiasova Ruzena Podpora rodiny v krizove situaci ,00 Kc ,00 Kc Farnf charita Lovosice, Azylov'{ dum pro zeny a matky s detmi v Lovosidch Pedagogika Zazitku ,00 Kc ,00 Kc Ferkova Irma peci 6 000,00 Kc 6 000,00 Kc Fialova Eva Podpora rodiny v krizove situaci ,00 Kc ,00 Kc BUD PRIPRAVEN! 2, ANEB PRVNf Fido Dido z. s. KROK JSM E ZVLADLI ,00 Kc ,00 Kc FidoDido, o.s. BUD PRIPRAVEN! ,00 Kc ,00 Kc Fikejs Zdenek peci ,00 Kc ,00 Kc Filakova Veronika z detskeho domova ,00 Kc ,00 Kc Prima podpora detf v pestounske Filipova Ludmila peci 2 000,00 Kc 2 000,00 Kc Fiserova Andrea peci 7 000,00 Kc 5 600,00 Kc Flegelova Barbera z detskeho domova ,00 Kc ,00 Kc Fleissigova Daniela Podpora rodiny v krizove situaci ,00 Kc ,00 Kc 15

18 Prl ma podpora detf v pestounske Folwarczna Beata peci ,00 Kc 8 000,00 Kc Forejt Jaroslav peci 9 128,00 Kc 9 128,00 Kc Foretova Hana Podpora rodiny v krizove situaci ,00 Kc ,00 Kc Rozvoj darcovstvf na podporu znevyhodnenych detf v ramci Forum darcu portalu darujspravne.cz SO 000,00 Kc SO 000,00 Kc Prl ma podpora detf v pestounske Francova Vera peci ls 000,00 Kc ls 000,00 Kc Prl ma podpora detl v pestounske Francova Vera peci 2 000,00 Kc 2 000,00 Kc Gardonova Hana Podpora rodiny v krizove situaci 10 S00,00 Kc 10 S00,00 Kc Gracova Miroslava Podpora rodiny v krizove situaci ,00 Kc ,00 Kc Gregorova Iva peci 3 000,00 Kc 3 000,00 Kc Grundza Lukas z detskeho domova ,00 Kc 131S2,00 Kc Gubanieova Vladimfra peci ,00 Kc ,00 Kc Prl ma podpora detl v pestounske Hahnova Jitka peci ls 000,00 Kc ls 000,00 Kc Haluskova Nikola Podpora rodiny v krizove situaci 8 S64,00 Kc 8 S64,00 Kc Haspica Viktor peci S 000,00 Kc S 000,00 Kc Haspica Viktor peci S 000,00 Kc S 000,00 Kc Podpora studenta z detskeho Havelkova Michaela domova 19120,00 Kc 19120,00 Kc Havelkova Michaela detskeho domova ,00 Kc 30 S84,00 Kc Havelkova Nikola z detskeho domova ,00 Kc 31200,00 Kc Mentoringove programy pro deti detskych domovech a pestounske HESTIA, z.s. peci ,00 Kc 8 000,00 Kc Hlavackova Hana Podpora pestounske rodiny 3 000,00 Kc 3 000,00 Kc Hlavackova Hana Podpora pestounske rodiny ,00 Kc ,00 Kc Hlavackova Hana Podpora pestounske rodiny ,00 Kc ,00 Kc 16

19 Hlipalova Nad'a peci 3 000,00 Kc 3 000,00 Kc Holubova Radka Podpora rodiny v krizove situaci ,00 Kc ,00 Kc Horak Emil peci ,00 Kc 8 000,00 Kc Host - Podpora socialne HoST Home-Start CR ohrofonych rodin v Praze ,00 Kc ,00 Kc Hovorkova Karolina peci 4 000,00 Kc 4 000,00 Kc Hronova Lucie Podpora rodiny v krizove situaci ,00 Kc ,00 Kc Hrube5ova Olga peci 6 000,00 Kc 6 000,00 Kc Prima podpora detf v pestounske Hrubesova Olga peci ,00 Kc ,00 Kc Prf ma podpora detf v pestounske Hrubesova Olga peci ,00 Kc ,00 Kc Hrusovalvana Podpora rodiny v krizove situaci 8 000,00 Kc 8 000,00 Kc Hulf nska Ilona Podpora rodiny v krizove situaci ,00 Kc ,00 Kc Terennf sluzby pro rodiny s detmi Charitnf sdruzenf DeCfn na Decfnsku ,00 Kc 0,00 Kc Janosova Klara Podpora rodiny v krizove situaci ,00 Kc ,00 Kc Janouskova Marie Podpora rodiny v krizove situaci 19123,00 Kc ,00 Kc Jarmerova Veronika Podpora rodiny v krizove situaci ,00 Kc ,00 Kc Prf ma podpora deti v pestounske Jezfkova ~arka peci 3 000,00 Kc 3 000,00 Kc Jezkova Marcela peci 5 000,00 Kc 5 000,00 Kc Jefova Hana peci 11175,00 Kc 11175,00 Kc Jefova Hana peci 6 400,00 Kc 0,00 Kc Jirickova Lucie Podpora rodiny v krizove situaci ,00 Kc ,00 Kc Prima podpora detf v pestounske Kabrtova Eva peci 5 000,00 Kc 5 000,00 Kc Prima podpora detf v pestounske Kabrtova Eva peci ,00 Kc 8 000,00 Kc Prima podpora detf v pestounske Kadlec Jan peci 5 000,00 Kc 4 000,00 Kc 17

20 Kadlec Roman z detskeho domova ,00 Kc 8 000,00 Kc Kadlec Roman z detskeho domova 5 500,00 Kc 4 400,00 Kc Kafkova Pavla, Mgr. peci ,00 Kc ,00 Kc Kallaiova Helena Podpora rodiny v krizove situaci ,00 Kc ,00 Kc Kamaradi Stochov Vo lnocasove aktivity deti 5 000,00 Kc 4 000,00 Kc Kammererova Zaneta Podpora rodiny v krizove situaci 7 000,00 Kc 7 000,00 Kc Kanova Hortenzia peci 6 000,00 Kc 6 000,00 Kc Kantorova Radka peci 6 000,00 Kc 6 000,00 Kc Prima podpora det i v pestounske Kantorova Radka peci 2 780,00 Kc 2 780,00 Kc Prima podpora det i v pestounske Kantorova Radka peci 2 500,00 Kc 2 500,00 Kc Prima podpora deti v pest ounske Kardosova Natasa peci 4 000,00 Kc 3 200,00 Kc Kasparova Lenka peci 6 000,00 Kc 4 800,00 Kc Kastankova Klara Podpora rodiny v krizove situaci ,00 Kc ,00 Kc Kesnerova Katerina z detskeho domova ,00 Kc ,00 Kc Klemefova Marta peci 2 500,00 Kc 2 000,00 Kc Kobesova Katerina z detskeho domova ,00 Kc ,00 Kc Kojenecke a detske centrum, ZDVOP, p.o. Travit cas aktivne ,00 Kc 41600,00 Kc Kolingerova Denisa Rut peci 4 600,00 Kc 3 680,00 Kc Kollarova Katerina peci 7 500,00 Kc 6 000,00 Kc Kolouskova Lucie Podpora rodiny v krizove situaci ,00 Kc ,00 Kc Konkoly Rut Podpora rodiny v krizove sit uaci ,00 Kc ,00 Kc Konupkova Renata peci 5 000,00 Kc 5 000,00 Kc Kopecka Marcela peci 3 000,00 Kc 3 000,00 Kc 18