, Vyrocnf zprava za rok 2014 (zakonna verze) V'{rocnf zprava Nadace detem Terezy Maxove za rok 2014 je zpracovana v souladu s ustanovenfm 21 Zakona c. 563/1991 Sb. 0 ucetnictvf" name="description"> , Vyrocnf zprava za rok 2014 (zakonna verze) V'{rocnf zprava Nadace detem Terezy Maxove za rok 2014 je zpracovana v souladu s ustanovenfm 21 Zakona c. 563/1991 Sb. 0 ucetnictvf">

Vyrocnf zprava za rok 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vyrocnf zprava za rok 2014"

Transkript

1 Nadace. Ttruy Maxovt di.tt t">, Vyrocnf zprava za rok 2014 (zakonna verze) V'{rocnf zprava Nadace detem Terezy Maxove za rok 2014 je zpracovana v souladu s ustanovenfm 21 Zakona c. 563/1991 Sb. 0 ucetnictvf (dale jen ZU) a 358 Zakona c. 89/2012 Sb., obcansky zakonfk (dale jen NOZ). V Praze, dne

2 Obsah: I. lnformacni cast (ucelene, vyvazene a komplexni informace) 1. lnformace o vyvoji vykonnosti ( 21, odst. 1 ZU) 2. lnformace o vyvoji Cinnosti ( 21, odst. 1 ZU) 3. lnformace o stavajidm hospodarskem postaveni ( 21, odst. 1 ZU) 4. lnformace o aktivitach v oblasti vyzkumu a vyvoje ( 21, odst. 2, pfsm. c) ZU) 5. lnformace o aktivitach v oblasti ochrany zivotniho prostredi a pracovnepravnich vztazich ( 21, odst. 2, pfsm. d) ZU) 6. Inform ace o existenci organizaeni slozky v za hranici ( 21, odst. 2, pism. e) ZU) II. Financni cast (prehled o veskere Cinnosti a j eji zhodnoceni) 1. Pre hied majetku a zavazku ( 358, odst. 3 a) NOZ) 2. Pre hied daru ( 358, odst. 3 b) NOZ) 3. Prehled obdarovanych nadacnimi prispevky a zhodnoceni jejich pouziti ( 358, odst. 3 d) NOZ) 4. Zhodnoceni dodrfoni pravidla pro poskytovani nadacnich prispevku a prehled nakladu na spravu nadace ( 358, odst. 3 e) NOZ) 111. Ocetni zaverka a audit fprehled o veskere annosti a jejr zhodnocenrj 1. Zhodnoceni zakladnich udaju z rocni zaverky ( 358, odst. 3 f) NOZ) 2. lnformace 0 vyznamnych skuteenostech po dni uzaverky ( 21, odst. 2, pfsm. a) ZU) 3. Ucetnf zaverka ( 21, odst. 4 ZU) 4. Zprava auditora ( 21, odst. 4 zu, 358, odst. 3 f) NOZ) IV. lnformace 0 predpokladanem yyvoji ( 21, odst. 1, pfsm. b) ZU) 2

3 KPMG Ceska republika Audit, s.r.o. Pobrefol 648/1a Praha 8 Ceska republika Telephone Fax Internet Zprava nezavisleho auditora pro spravni radu Nadace detem Terezy Maxove ucetni zaverka Na zaklade provedeneho auditu jsme dne 26. cervna 2015 vydali k ucetni zaverce, ktera je soucasti teto v)'rocni zpnivy, zpravu nasledujiciho zneni:,,provedli jsme audit pfilozene ucetni zaverky Nadace detem Terezy Maxove, tj. rozvahy k 31. prosinci 2014, v)'kazu zisku a ztraty za rok 2014 a pnlohy teto ucetni zaverky, vcetne popisu poilzitych v)'znamnych ucetnich metod a ostatnich doplnujicich udaju. ljdaje o Nadaci detem Terezy Maxove jsou uvedeny v bode 1 prilohy teto ucetni zaverky. Odpovednost statutarniho organu ucetnijednotky za ucetni zaverku Statutarni organ Nadace detem Terezy Maxove je odpovedny za sestaveni ucetni zaverky, ktera podava vemy a poctiv)' obraz v souladu s cestjmi ucetnimi predpisy, a za takov)' vniti'ni kontrolni system, kter:y povafuje za nezbytny pro sestaveni ucetni zaverky tak, aby neobsahovala v)'znamne nespravnosti zpusobene podvodem nebo chybou. Odpovednost auditora Nasi odpovednosti je vyjadnt na zaklade provedeneho auditu v)'rok k teto ucetni zaverce. Audit jsme provedli v souladu se zakonem o auditorech, Mezinarodnimi auditorsk:ymi standardy a souvisejicimi aplikacnimi dolozkami Komory auditoru Ceske republiky. V souladu s temito predpisy jsme povinni dodrfovat eticke pofadavky a naplanovat a provest audit tak, abychom ziskali primefenoujistotu, ze ucetni zaverka neobsahuje v)'znamne nespravnosti. Audit zahrnuje provedeni auditorstjch postupu, jejichz cilem je ziskat dukazni informace o castkach a skutecnostech uvedenych v ucetni zaverce. Vyber auditorstjch postupu zavisi na usudku auditora, vcetne vyhodnoceni rizik, ze ucetni zaverka obsahuje v)'znamne nespravnosti zpusobene podvodem nebo chybou. Pri vyhodnocovani techto rizik auditor posoudi vniti'ni kontrolni system, ktery je relevantni pro sestaveni ucetni zaverky podavajici vemy a poctiv)' obraz. Cilem tohoto posouzeni je navrhnout vhodne auditorske postupy, nikoli vyjadrit se k ucinnosti vnitmiho kontrolniho systemu ucetni jednotky. Audit tez zahrnuje posouzeni vhodnosti pouzitych ucetnich metod, pfimefenosti ucetnich odhadu provedenych vedenim i posouzeni celkove prezentace ucetni zaverky. Jsme pfesvedceni, ze ziskane dukazni informace poskytuji dostatecny a vhodny zaklad pro vyjadfeni naseho v)'roku. KPMG Cosk~ republika Audit, s.r.o. a Czech limitod habihty company and a member firm of the KPMG network of independent member firms afhlia1ed with KPMG International Cooperative ('KPMG International'), a Swiss entity. Obchodnl rejstrik vedeny M~stskym soudem v Praze oddn c. vtotka IC DIC CZ

4 Vyrok auditora Podle naseho nazoru ucetni zaverka podava vemy a poctiv:y obraz aktiv a pasiv Nadace detem Terezy Maxove k 31. prosinci 2014 a nakladu, v)'nosu a v:ysledku jejiho hospodafeni za rok 2014 v souladu s cesk:ymi ucetnimi pfedpisy." Vyroeni zprava Provedli jsme ovefeni souladu v)'rocni zpravy s v)'se uvedenou ucetni zaverkou. Za spravnost v:yrocni zpravy je odpovedny statutarni organ spolecnosti. Nasi odpovednosti je vydat na zaklade provedeneho ovefeni v:yrok 0 souladu vyrocni zpravy s ucetni zaverkou. Ovefeni jsme provedli v souladu se zakonem o auditorech, Mezinarodnimi auditorsk:ymi standardy a souvisejicimi aplikacnimi dolozkami Komory auditoru Ceske republiky. Tyto standardy pofaduji, abychom ovefeni naplanovali a provedli tak, abychom ziskali primefenou jistotu, ze informace obsazene ve v)'rocni zprave, ktere popisuji skutecnosti, jez jsou tez pfedmetem zobrazeni v ucetni zaverce, jsou ve vsech v:yznamnych ohledech v souladu s prislusnou ucetni zaverkou. Jsme pfesvedceni, ze provedene ovefeni poskytuje pfimefeny podklad pro vyjadfeni naseho v)'roku. Podle naseho nazoru jsou informace uvedene ve v)'rocni zprave ve vsech v:yznarnnych ohledech v souladu s v:yse uvedenou ucetni zaverkou. V Praze, dne 26. cervna 2015 ~PH C ~Ci:_ K.PMG Ceska republika Audit, s.r.o. Evidencni cislo 71 ~ {ljji Partner Evideneni cislo 2059

5 Nadact Ttf"'tz.iJ Maxovl diet"' I. lnformacni cast 1. lnformace o v'/voji v'/konnosti Nadace detem Terezy Maxove eviduje jako jeden z hlavnich vykonnostnfch parametru objem ziskaneho majetku - a to formou prijatych daru, verejnych sbirek, vynosu z vlastnich investic, atd. v roce 2014 cinil objem techto ziskanych prostredku ,21 Kc. Ziskavani zdroju je vsak samozrejme pouze nezbytnym nastrojem pro naplnovani poslani a cilu Nadace, kte,.ymi je reseni problematiky deti vyrustajfcich mimo ramec harmonickeho prostredi biologicke rodiny. Ziskane prostredky se snazime vcas a za roven efektivne vyuzit na podporu takovych cinnosti, ktere by mely v konecnem dusledku pomahat resit tuto problematiku. V roce 2014 podporila Nadace detem Terezy Maxove 445 zadosti o poskytnuti nadacnfch prfspevku v celkove vysi ,60 Kc. Zakladni struktura vsech hodnotovych pri nosu za rok 2014 Prijate financni dary Prijate nefinancni dary V'{tefok verejnych sbi rek Ostatnf ciste vynosy ,07 Kc ,95 Kc ,49 Kc ,70 Kc CELKEM ,21 Kc 2. lnformace 0 yyvoji cinnosti Nadace detem Terezy Maxove v roce 2014 vyvfjela cinnost v souladu se svou strategif, planem organizace a poslani m, jfmz je umofoit kazdemu diteti vyrustat v rodine. K tomu, aby Nadace mohla toto poslani pozvolna naplnit, zameruje se jeji cinnost na tri konkretni pilire podpory: Prevence nezadouciho odebrani ditete z rodinneho prostredi: verime, Ze diteti je nejlepe v jeho vlastni biologicke rodine, proto Nadace nabizi ohrofonym rodinam konkretni pomoc prostrednictvim odbornych neziskovych organizaci i primou pomoc. v dane oblasti podporuje napr. terenni prace, asistencni, konzultaeni sluzby a finaneni pomoc pro rodiny v krizi, nejruznejsi terapie, snazi se o zmenu systemu pece o dite, atp. Podpora nahradniho rodieovstvi: pokud selfou mechanismy prevence a dite je odebrano z rodinneho prostredi, pak Nadace usiluje o vyznamne zkraceni jeho pobytu v ustavni vychove. Podporou rozsireni vsech forem nahradni rodinne pece a profesionalizaci pestounske pece se Nadace snazi diteti co nejrychleji zajistit bezpeci a laskavou naruc nahradni mamy a taty. 3

6 Kompenzace nedostatku ustavni v'{chovy: je oblast uzce spojena s podporou detf vyrustajfdch v kojeneckych ustavech a detskych domovech. Mlady clovek, kter'{ stravil vetsinu sveho dosavadniho zivota v ustavnf vychove, poti'ebuje pomoci se zaclenenfm do samostatneho zivota. V teto oblasti je proto predevsfm podporovano vzdelanf, vsestranny rozvoj a take snaha dopi'at temto detem rovne pi'flezitosti k zapojenf se do samostatneho zivota po opustenf detskeho domova. 3. lnformace o stavajicim hospodarskem postaveni Nadace detem Terezy Maxove vykazuje v sestem race sve cinnosti stabilitu a financnf sflu. 0 tom svedcf i roenf vyse pi'ijatych daru pi'esahujfd Kc. Za tento uctyhodny objem prosti'edku je Nadace vdecna desitkam svych darcu z rad firem a obcanu. z pohledu srovnanf provoznfch nakladu a vynosu bylo hospodai'enf Nadace vyrovnane. 4. lnformace o aktivitach v oblasti v'fzkumu a v'fvoje Nadace detem Terezy Maxove povazuje take za jeden z hlavnfch dlu vytvai'eni ci podporu realizovanf resersi tykajfdch se problematiky detf vyrustajfdch mimo ramec harmonickeho prosti'edf biologicke rodiny a analyz systemu pece o dfte v Ceske republice. Jedna se pi'itom o zajistenf co nejaktualnejsfch informad, aby pomoc Nadace mohla byt maximalne efektivnf v case. 5. lnformace o aktivitach v oblasti ochrany zivotniho prostredi a pracovnepravnich vztazich a. aktivity v oblasti ochrany zivotniho prostredi Grantove i'fzenf Nadace detem Terezy Maxove je otevi'eno take pro zadosti podporujfd kladny a zdravy vztah k pi'frode a jine ekologicke aktivity. b. aktivity v oblasti pracovnepravnich vztahu Nadace detem Terezy Maxove zamestnavala k celkem 3 pracovniky na pracovnf pomer. V nekter'{ch pi'fpadech byly sjednavany, zejmena k plnenf kratkodobych pracovnfch ukolu, dohody o provedenf prace. Vedle techto pracovnfku se na cinnosti Nadace podflf znacne mnozstvf dobrovolnfku, stazistu a externfch konzultantu. 6. lnformace o existenci organizacni slozky v zahranici Nadace detem Terezy Maxove nemela k zadnou slozku v zahranicl 4

7 Nada.ct Tert:.tJ Maxovl dittm II. Financnf cast 1. Prehled majetku a zavazku STRUKTURA AKTIV A PASIV v tis. Kc AKTIVA DLOUHODOBY MAJETEK 0 KRATKODOBY MAJETEK Pohledavky 5 Odberatele 5 Kratkodoby financni majetek Financnf hotovost 100 Penfze na beinych uctech Jina aktiva 1 PASIVA VLASTNr ZDROJE Jmeni Nadacnf jmenf 500 Fondy z prijatych darti Hospodarsky vysledek 194 Nerozdeleny zisk minulych let 194 c1zrzoroje 242 Kratkodobe zavazky 227 Dodavatele 41 Zamestnanci 103 lnstituce socialnfho a zdravotnfho pojistenf 60 Ostatnf zavazky 23 Jina pasiva 15 Vydaje pffstfch obdobf Prehled daru Celkova vyse financnich daru ad pravnickych osob Cinila ,78 Kc. Celkova vyse financnfch daru ad fyzickych osob cinila ,29 Kc. Celkova vyse financnfch daru do verejne sbfrky cinila ,49 Kc. Celkova vyse nefinancnich daru cinila ,95 Kc. Celkova vyse prijat'fch daru cinila ,51 Kc. 5

8 a) prehled financnich daru pravnickych osob (uvedeny jsou vsechny dary bez omezenf jejich vyse) Accenture Central Europe B.V. Accenture Services, s.r.o. ACTAVIS CZ a.s. AMJ TRADE s.r.o. AmRest Coffee s.r.o. Baierova spol. s r.o. BCM, a.s. Bohemia Sekt, s.r.o. BRAND CONCEPT s.r.o. Burda Praha, spol. s r.o. Byznys pro spoleenost, forum odpovednych firem C - Car s.r.o. Citibank Europe pie CIV Advisory s.r.o. Cista Jifof Morava a.s. CSOB Leasing, a.s. DEK a.s. Dobro o.s. DS Soft Olomouc, spol. s r.o. Emirates, organizacnf slozka Eni Ceska republika, s.r.o. EUROPAPIER - BOHEMIA, spol. s r.o. FAN BASE, s.r.o. FARMAK - GASTRO, s.r.o. FARMAK a.s. FARMAK MORAVIA, a.s FoodNavi s.r.o. Fritzmeier s.r.o. FSHP, a.s. (Hotel Four Seasons) FUJIFILM Europe GmbH, organizacnf slozka Ceska republika GALILEO C.E.E. service CR s.r.o. GARFL s.r.o. GASCO spol. s r.o. GLOBAL CARE s.r.o. HALLA, a.s. Happyeat s.r.o. Hard Rock Cafe (Czech Republic) s.r.o. HERO CZECH s.r.o ,00 Kc ,00 Kc ,00 Kc ,00 Kc ,00 Kc ,00 Kc ,00 Kc 2 400,00 Kc ,00 Kc 7 290,00 Kc ,00 Kc ,00 Kc ,00 Kc ,00 Kc ,00 Kc ,00 Kc ,00 Kc ,00 Kc ,00 Kc 71355,00 Kc ,00 Kc 4 500,00 Kc 31200,00 Kc 300,00 Kc 750,00 Kc 300,00 Kc 1300,00 Kc 2 100,00 Kc 11144,00 Kc ,00 Kc ,00 Kc ,00 Kc ,00 Kc ,00 Kc 7 862,00 Kc ,00 Kc ,00 Kc ,00 Kc 6

9 Hlavnl mesto Praha ICON Communication Centres s.r.o. INCOMA GfK, s.r.o. ING Bank N.V., organizacnl slozka INTERPAP Office, s.r.o. Koral - Bartonek s.r.o. KorCo+ s. r.o. KRALOVOPOLSKA RIA, a.s. Lafarge Cement, a.s. Lindt & Sprungli (Czechia) s.r.o. M Marketing s.r.o. MAFRA, a.s. Maglital s.r.i. MAXIMA pojisfovna, a.s. MEDIAN s.r.o. MEGATON PRODUCTION, o.s. MINDY CAPITAL LTD. MOKRA CTVRT o.s. Money Plus, s. r. o. MUCOS Pharma CZ, s.r.o. MyMedia s.r.o. Nadace AGROFERT HOLDING Nadace Martina Romana Nadace Nova Nestle Cesko, s.r.o. Obec Krasensko OK PLAN ARCHITECTS, s. r. o. ORI FLAME CZECH REPUBLIC spol. s r.o. ORRERO a.s. Prague Top Estates, s.r.o. Prazske hotely Hilton PRESCO GROUP, a.s. President Hotel Prague Procter & Gamble Czech Republic s.r.o. RATIO s.r.o. RENOMIA, a.s. Sanatorium ART, s. r. o. Senator Travel s.r.o. SKODA AUTO a.s. Tarsago Ceska republika, s.r.o. TEMAMEDICA a.s. Unie podnikovych pravnlku CR o.s. United Way Worldwide VABICO s.r.o ,00 Kc ,00 Kc 6150,00 Kc ,00 Kc 11989,00 Kc 1 774,00 Kc 1674,00 Kc ,00 Kc 8100,00 Kc ,00 Kc ,00 Kc ,00 Kc ,00 Kc ,00 Kc ,00 Kc ,00 Kc ,49 Kc ,00 Kc ,00 Kc 8 000,00 Kc ,00 Kc ,00 Kc ,00 Kc ,00 Kc ,00 Kc 3 173,00 Kc ,00 Kc ,00 Kc ,00 Kc ,00 Kc ,90 Kc ,39 Kc Kc ,00 Kc Kc 5 000,00 Kc ,00 Kc Kc ,00 Kc 1210,00 Kc 2 300,00 Kc ,00 Kc ,00 Kc 4 967,00 Kc 7

10 Zakladni skola nemecko-ceskeho porozumeni Zatisi Catering group a.s. ZODIAX a.s ,00 Kc ,00 Kc SO 000,00 Kc b) prehled finanenlch daru fyzickych osob Alessandra Luna Ange la Kleiber Ca roline Vos Clenove golfoveho klubu Mstetice Darci v ramci projektu "Made by..." Darcovska spoluprace v ramci idnes.cz Diana Fabryova Eva Merxbauerova Frantisek Kozisek Helena de la Barre Hradni straz Praha - soukroma sbirka Ing. Libor Laznicka Ing. Vaclav Krajzl Ing. Vaclav Lorenc Jan Sedlak Jiri Pachernik Kanadska obchodni komora v Ceske republice - Vanocni akce Karel Charvat Karel Miko Magdalena Finnova Manzele Syrovi Martina Svadbikova Mgr. Ing. lvo Hala Michaela Chaloupkova MUDr. Martin Petrek Ondrej Hynek Ostatni darci Pavel Nepala Petr Ambroz Petr Kramerius Petr Nedoma Petr Vykrut - ZAHRADNf SLUZBY Radka Sabatkova Shelley Le Breton Slavka 6uri5ova Smolik - Vedra l 26 4SS,17 Kc 13S 191,00 Kc ,00 Kc 2 S20,00 Kc ,00 Kc ,00 Kc ,00 Kc ,00 Kc ,00 Kc ,00 Kc 6 S63,00 Kc ,00 Kc 4 380,00 Kc ,00 Kc ,00 Kc SO 000,00 Kc ,00 Kc ,00 Kc 12 34S,OO Kc ,00 Kc 4 000,00 Kc SS 640,00 Kc ,00 Kc ,00 Kc 34S,OO Kc Kc ,62 Kc ,00 Kc ,00 Kc ,00 Kc ls 000,00 Kc ,00 Kc ,00 Kc 13 S19,10 Kc 3S 000,00 Kc SO 000,00 Kc 8

11 Tania le Moigne Zafer Yildirim Zamestnanci ING Bank N.V. Zamestnanci Orsay - Ordiczech s.r.o. Zamestnanci spoleenosti Accenture v Ceske Republice Zbynek Drapal ,00 Kc ,50 Kc ,00 Kc ,00 Kc ,90 Kc ,00 Kc c) prehled daru do verejne sbirky Verejna sbirka - Nadace Terezy Maxove detem - Halcyon Partners Verejna sbirka - Nadace Terezy Maxove detem - Hotel President Verejna sbirka - Nadace Terezy Maxove detem - Charitativni bazar Galerie TAKO Verejna sbirka - Nadace Terezy Maxove detem - Charitativni snidane Seznam.cz Verejna sbirka - Nadace Terezy Maxove detem - Jarmark OnaDnes.cz Verejna sbirka - Nadace Terezy Maxove detem - Ladronka Fest Verejna sbirka - Nadace Terezy Maxove detem - Megaton Fashion Show Verejna sbirka - Nadace Terezy Maxove detem - nesmluvni dary Verejna sbirka - Nadace Terezy Maxove detem - OK PLAN ARCHITECTS, S.R.O Verejna sbirka - Nadace Terezy Maxove detem - prijmy z DMS Verejna sbirka - Nadace Terezy Maxove detem - Teribear detsky den Verejna sbirka - Vanocni bazar v Mokre ctvrti - MOKRA CTVRT o.s. Verejna sbirka - Vanocni bazar v Mokre ctvrti - nesmluvni dary Verejna sbirka - Vanocni bazar v Mokre ctvrti - prijmy z DMS 2 450,00 Kc 9 527,32 Kc 8 466,00 Kc 41113,00 Kc ,52 Kc 2 975,00 Kc 230,00 Kc ,20 Kc 3 351,98 Kc 39133,50 Kc 72,00 Kc ,00 Kc 9 033,47 Kc 1 231,50 Kc d) prehled nefinanenich daru ACTIVA spol. s r. o. Atelier TATIANA s.r.o. Ceske drahy a.s. DEK a.s. Goldensilver s.r.o. Channel Crossings, s.r.o. Mineralia Czech Republic, s.r.o. MIRO, k.s. PRK Partners s.r.o. advokatni kancelar RENOMIA, a.s. Reticulum Power, a.s. Seznam.cz, a.s. VAGNER DESIGN s.r.o ,35 Kc 21000,00 Kc ,00 Kc ,00 Kc ,00 Kc ,00 Kc ,00 Kc ,00 Kc ,00 Kc 41374,00 Kc ,60 Kc ,00 Kc ,00 Kc 9

12 3. Prehled obdarovanych nadaenimi prispevky a zhodnoceni jejich pouziti Hodnocenf nadacnfch prfspevku poskytnutych v race 2014 probfhalo die standardnfch pravidel nadaenf evaluace - tedy vzdy bylo posuzovano skutecne a konkretni naplnenf projektovych zameru a cflu, ktere obdarovanf deklarovali ve svych zadostech. z obdrzenych materialu dokumentujfcfch pouzitf nadaenfch prfspevku obdarovanymi nebylo zjisteno zadne jejich zneuzitf ani pochybenf obdarovanych pri jejich sprave a nakladanf s nimi. Celkova v'{se poskytnutych nadacnich prispevku cinila ,60 Kc. a) prehled finanenich nadacnich prispevku (uvedeny jsou vsechny prfspevky bez omezenf jejich vyse) Obdarovany Popls projektu V~le poskytnuttiho Vyplaceno v roce nada~nrho 2014 pfrspivku Abbasova Hana z detskeho domova 3 240,00 Kc 3 240,00 Kc ACORUS, o.s. Tri pilfre bezpecf ,00 Kc 23S 46S,OO Kc Adorea - dobrovolnicke cent rum Vsetf n, o. s. Ukafo ti svet ,00 Kc ,00 Kc Alexandrovova Kvetuse Podpora rodiny v krizove situaci ,00 Kc ,00 Kc Letnf tydennf pobyt pro deti a Amalthea o.s. pestouny ,00 Kc ,00 Kc Doueovanf detf v nahradnfch Amalthea o.s. rodinach ,00 Kc ,00 Kc Amalthea o.s. Na zacatku Ill ,00 Kc 1S9 990,00 Kc Tanecnf a spolecenska vyuka Amici a v ramci ozdravneho pobytu SO 000,00 Kc SO 000,00 Kc Arcidieceznf charita Praha Mamo, tato, zvladneme to ,00 Kc ,00 Kc Asociace nahradnfch rodin Doueovanf detf v nahradnfch Ceske republiky rodinach ,00 Kc ,00 Kc Asociace nahradnfch rodin Doueovanf detf v nahradnfch Ceske republiky rodinach II ,00 Kc ,00 Kc Prima podpora detf v pestounske Audova Zdenka peci 8 410,00 Kc 8 410,00 Kc AzylovY dum pro zeny a matky s detmi o.p.s. Vazka - centrum slufob pro rodinu ,00 Kc ,00 Kc 10

13 Azylov'f dum pro zeny a matky s detmi o.p.s. Financni gramotnost "Made by..." 7 450,00 Kc 7 450,00 Kc Azylov'f dum pro zeny a matky s detmi o.p.s. Financni gramotnost "Made by..." ,00 Kc ,00 Kc Azylov'f dum pro zeny a matky s detmi o.p.s. Financni gramotnost "Made by... II ,00 Kc ,00 Kc Azylov'/ dum pro zeny a matky s detmi o.p.s. Financni gramotnost "Made by... II 7 530,00 Kc 7 530,00 Kc Bares Jaroslav peci 3 000,00 Kc 3 000,00 Kc Bares Jaroslav peci 2 500,00 Kc 0,00 Kc Vzdelavacf program pro asistenty Barevny svet deti, z.s. v projektu,,kamos" ,00 Kc ,00 Kc Barnetova Monika Podpora rodiny v krizove situaci ,00 Kc ,00 Kc Bartko Zdenek z detskeho domova 5 000,00 Kc 4 000,00 Kc Bartos Miroslav z detskeho domova ,00 Kc ,00 Kc Bastova Julie z detskeho domova ,00 Kc ,00 Kc Berankova Jaroslava peci ,00 Kc ,00 Kc Berger Frantisek z detskeho domova ,00 Kc ,00 Kc Bezdekova Katerina Podpora rodiny v krizove situaci ,00 Kc ,00 Kc Beznoskova Ruzena peci ,00 Kc ,00 Kc Bllkova Marta peci ,00 Kc ,00 Kc Bf mova Veronika z detskeho domova ,00 Kc ,00 Kc Bockova Gabriela Podpora rodiny v krizove situaci ,00 Kc ,00 Kc Boldezerska Emilie Podpora rodiny v krizove situaci ,00 Kc ,00 Kc Boldezerska Emilie Podpora rodiny v krizove situaci ,00 Kc ,00 Kc Borkovcova Jana peci ,00 Kc ,00 Kc Brabcova Pavlfna peci 300,00 Kc 300,00 Kc Brazdilova Lenka peci 9 000,00 Kc 9 000,00 Kc 11

14 Centrum Don Bosco Salesiansky klub mladeze Kurzy pripravy na zivot ,00 Kc ,00 Kc Poradenske centrum pro deti a Centrum J. J. Pestalozziho, mladez s narfzenou ustavni o.p.s. vychovou ,00 Kc ,00 Kc Centrum J. J. Pestalozziho, Krizove centrum Chrudim - o.p.s. Asistovany kontakt ,00 Kc ,00 Kc Centrum pro rodinu a socialni peci Ucime se spolu ,00 Kc ,00 Kc Centrum pro rodinu, Cestou Cestou necestou - spolek necestou ,00 Kc ,00 Kc Cinova Barbora peci 2 500,00 Kc 2 000,00 Kc Coracao de Capoeira, o.s. Bojovat srdcem - Kapky v mori ,00 Kc ,00 Kc Cermak Petr z detskeho domova ,00 Kc ,00 Kc Clovek v tfsni, o.p.s. SASanka do kazde rodiny ,00 Kc 0,00 Kc Danova Barbora Podpora rodiny v krizove situaci 8 000,00 Kc 8 000,00 Kc Dedova Marcela peci 7 500,00 Kc 6 000,00 Kc Dedova Marcela peci ,00 Kc ,00 Kc Detske krizove centrum Cesta z pekla ,00 Kc ,00 Kc "Preventivni pribehy" - poucenost Detske krizove centrum chrani deti ,00 Kc ,00 Kc Detske krizove centrum Cesta z pekla ,00 Kc ,00 Kc Detsky domov - Ridicske opravnenf pro deti Duba Destna z detskeho domova ,00 Kc 8 000,00 Kc Detsky domov "Zeme deti" a Skolnf jfdelna, Ceska Podpora pracovniho uplatneni deti Kamen ice z detskeho domova ,00 Kc ,00 Kc Detsky domov a SJ Celadna 87, pfispevkova organizace Volnocasove aktivity deti 3 000,00 Kc 3 000,00 Kc Detsky domov a Skolnf jidelna Budisov nad Budisovkou Letni zazitkovy pobyt ,00 Kc ,00 Kc Detsky domov a Uhrada cestovneho na turnaj Skolni jidelna Hranice v prehazovane 2 439,00 Kc 2 439,00 Kc Detsky domov a Prima podpora studentky skolni jfdelna Klanovice z detskeho domova ,00 Kc ,00 Kc Detsky domov a Skolnf jfdelna Lipnfk nad Becvou V'{stavba detskeho hriste ,00 Kc 8 000,00 Kc 12

15 Detsky domov a Skolnl jldelna Masfov Prazdniny ,00 Kc 51200,00 Kc Detsky domov a Skolnl jldelna Praha 9 - Dolnl Pocernice Volnocasove aktivity detl 1500,00 Kc 1500,00 Kc Detsky domov a Skolnl jldelna, Budisov nad Budisovkou Volnocasove aktivity detf 2 000,00 Kc 2 000,00 Kc Detsky domov a Skolnl jldelna, Mele 4, prlspevkova organizace Volnocasove aktivity detf 1000,00 Kc 1000,00 Kc Detsky domov a Skolnl jldelna, Nov'{ Jicln Leto s usmevem ,00 Kc ,00 Kc Detsky domov a Skolnl jldelna, Prerov, Susilova 25 Volnocasove aktivity detf ,00 Kc ,00 Kc Volnocasove aktivity pro deti Detsky domov Bojkovice z detskeho domova ,00 Kc ,00 Kc Prf ma podpora studenta Detsky domov Fr'{dlant z detskeho domova ,00 Kc 8 000,00 Kc Detsky domov HUSITA, o.p.s. Volnocasove aktivity detf ,00 Kc ,00 Kc Detsky domov HUSITA, Prazdniny v Detskem domove o.p.s. v Dubenci ,00 Kc ,00 Kc Detsky domov HUSITA, Volnocasove aktivity pro deti o.p.s. z detskeho domova ,00 Kc ,00 Kc Detsky domov HUSITA, Socialnf prace s biologickymi a o.p.s. hostitelskymi rodinami ,00 Kc ,00 Kc Detsky domov Kasperske Hory Letnf detsky tabor "Drfsek" ,00 Kc ,00 Kc Detsky domov Loreta a Dfte, ktere j e zamestnano, nezlobf, Skolnl jldelna Fulnek ale rozvfjf se ,00 Kc ,00 Kc Detsky domov Loreta a Vzdy si mohu zvolit - zivot s penezi Skolnl jldelna Fulnek nebo zivot bez penez ,00 Kc ,00 Kc Detsky domov Moravska nebova Samostatne bydlenf 51408,00 Kc 51408,00 Kc Detsky domov se skolou, Snoelezen, smyslova terapie pro stredisko v'{chovne pece a deti s autistickou poruchou a zakladnl skola Bychory syndromem CAN ,00 Kc ,00 Kc Detsky domov se skolou, zakladnl skola a skolnl jldelna Bychory Matej ,00 Kc ,00 Kc Detsky domov se skolou, zakladnl skola a skolnl jldelna Hamr na Jezere Letnf olympiada ,00 Kc ,00 Kc Detsky domov Uherske Vyuka anglickeho jazyka Helen Hradiste Doron 61400,00 Kc 49120,00 Kc 13

16 Nadace TUt.z9 Maxovl. dictm Detsky domov Uhersky Ostroh Aktivni traveni volneho casu deti ,00 Kc ,00 Kc Detsky domov Vizovice z detskeho domova ,00 Kc 8 000,00 Kc Detsky domov Vizovice z detskeho domova ,00 Kc 8 000,00 Kc Detsky domov Vizovice Maly turisticky sraz ,00 Kc ,00 Kc Vyuka anglickeho jazyka Detsky domov Vizovice Helen Doron ,00 Kc 0,00 Kc Krajsky prebor v lyfovani a lopateni deti z detskych domovu Detsky domov Vizovice Zlinskeho kraje ,00 Kc 0,00 Kc Krajsky prebor v lyfovani a lopateni deti z detskych domovu Detsky domov Vizovice Zlinskeho kraje ,00 Kc 0,00 Kc Detsky domov, Materska skola, Zakladnl skola a Prakticka skola Pisek z detskeho domova ,00 Kc ,00 Kc Detsky domov, Zakladnl skola a skolnl jldelna Zichovec 17 Volnocasove aktivity deti ,00 Kc ,00 Kc lntegrace postifonych deti a deti Detsky tabor A JE TO - z pestounske pece na letnim obeanske sdruzenl ta bore ,00 Kc ,00 Kc Detsky tabor A JE TO - Doueovani postifonych deti obcanske sdruzenl z pestounske rodiny 7 500,00 Kc 6 000,00 Kc Diakonie CCE - stredisko Nova plavba -Archa pro rodiny ZapadnlCechy detmi ,00 Kc ,00 Kc Dietrichova Monika peci 5 000,00 Kc 5 000,00 Kc Dietrichova Monika peci 6 000,00 Kc 6 000,00 Kc Dietrichova Monika peci 7 500,00 Kc 6 000,00 Kc Dobrovolnicke centrum Kladno, o.s. Detsky usmev ,00 Kc ,00 Kc Dolejsova Daniela peci 6 000,00 Kc 6 000,00 Kc Doleiel Simon peci 8 000,00 Kc 0,00 Kc DOMINO cz, o. p. s. PA VU CINA ,00 Kc ,00 Kc Dudkova lveta peci 600,00 Kc 600,00 Kc Duha Zamecek zamecek ,00 Kc ,00 Kc 14

17 Poskytovanf komplexnf pomoci rodine jako prevence pred ustavnf oum trr pranf vychovou ,00 Kc ,00 Kc Prf ma podpora studenta Durina Jan z detskeho domova ,00 Kc ,00 Kc Dvorackova Jana Podpora rodiny v krizove situaci ,00 Kc ,00 Kc Egnerova Petra peci 2 800,00 Kc 2 800,00 Kc Prima podpora detf v pestounske Eichlerova Ladislava peci 8 000,00 Kc 8 000,00 Kc Prf ma podpora detf v pestounske Ejemova Olga peci 8 800,00 Kc 8 800,00 Kc Ejemova Olga peci 6 750,00 Kc 6 750,00 Kc Prima podpora detf v pestounske Ejemova Olga peci 8 000,00 Kc 8 000,00 Kc Prf ma podpora detf v pestounske Ejemova Olga peci 1000,00 Kc 1000,00 Kc Ejemova Olga peci ,00 Kc 8 000,00 Kc Eremiasova Ruzena Podpora rodiny v krizove situaci ,00 Kc ,00 Kc Farnf charita Lovosice, Azylov'{ dum pro zeny a matky s detmi v Lovosidch Pedagogika Zazitku ,00 Kc ,00 Kc Ferkova Irma peci 6 000,00 Kc 6 000,00 Kc Fialova Eva Podpora rodiny v krizove situaci ,00 Kc ,00 Kc BUD PRIPRAVEN! 2, ANEB PRVNf Fido Dido z. s. KROK JSM E ZVLADLI ,00 Kc ,00 Kc FidoDido, o.s. BUD PRIPRAVEN! ,00 Kc ,00 Kc Fikejs Zdenek peci ,00 Kc ,00 Kc Filakova Veronika z detskeho domova ,00 Kc ,00 Kc Prima podpora detf v pestounske Filipova Ludmila peci 2 000,00 Kc 2 000,00 Kc Fiserova Andrea peci 7 000,00 Kc 5 600,00 Kc Flegelova Barbera z detskeho domova ,00 Kc ,00 Kc Fleissigova Daniela Podpora rodiny v krizove situaci ,00 Kc ,00 Kc 15

18 Prl ma podpora detf v pestounske Folwarczna Beata peci ,00 Kc 8 000,00 Kc Forejt Jaroslav peci 9 128,00 Kc 9 128,00 Kc Foretova Hana Podpora rodiny v krizove situaci ,00 Kc ,00 Kc Rozvoj darcovstvf na podporu znevyhodnenych detf v ramci Forum darcu portalu darujspravne.cz SO 000,00 Kc SO 000,00 Kc Prl ma podpora detf v pestounske Francova Vera peci ls 000,00 Kc ls 000,00 Kc Prl ma podpora detl v pestounske Francova Vera peci 2 000,00 Kc 2 000,00 Kc Gardonova Hana Podpora rodiny v krizove situaci 10 S00,00 Kc 10 S00,00 Kc Gracova Miroslava Podpora rodiny v krizove situaci ,00 Kc ,00 Kc Gregorova Iva peci 3 000,00 Kc 3 000,00 Kc Grundza Lukas z detskeho domova ,00 Kc 131S2,00 Kc Gubanieova Vladimfra peci ,00 Kc ,00 Kc Prl ma podpora detl v pestounske Hahnova Jitka peci ls 000,00 Kc ls 000,00 Kc Haluskova Nikola Podpora rodiny v krizove situaci 8 S64,00 Kc 8 S64,00 Kc Haspica Viktor peci S 000,00 Kc S 000,00 Kc Haspica Viktor peci S 000,00 Kc S 000,00 Kc Podpora studenta z detskeho Havelkova Michaela domova 19120,00 Kc 19120,00 Kc Havelkova Michaela detskeho domova ,00 Kc 30 S84,00 Kc Havelkova Nikola z detskeho domova ,00 Kc 31200,00 Kc Mentoringove programy pro deti detskych domovech a pestounske HESTIA, z.s. peci ,00 Kc 8 000,00 Kc Hlavackova Hana Podpora pestounske rodiny 3 000,00 Kc 3 000,00 Kc Hlavackova Hana Podpora pestounske rodiny ,00 Kc ,00 Kc Hlavackova Hana Podpora pestounske rodiny ,00 Kc ,00 Kc 16

19 Hlipalova Nad'a peci 3 000,00 Kc 3 000,00 Kc Holubova Radka Podpora rodiny v krizove situaci ,00 Kc ,00 Kc Horak Emil peci ,00 Kc 8 000,00 Kc Host - Podpora socialne HoST Home-Start CR ohrofonych rodin v Praze ,00 Kc ,00 Kc Hovorkova Karolina peci 4 000,00 Kc 4 000,00 Kc Hronova Lucie Podpora rodiny v krizove situaci ,00 Kc ,00 Kc Hrube5ova Olga peci 6 000,00 Kc 6 000,00 Kc Prima podpora detf v pestounske Hrubesova Olga peci ,00 Kc ,00 Kc Prf ma podpora detf v pestounske Hrubesova Olga peci ,00 Kc ,00 Kc Hrusovalvana Podpora rodiny v krizove situaci 8 000,00 Kc 8 000,00 Kc Hulf nska Ilona Podpora rodiny v krizove situaci ,00 Kc ,00 Kc Terennf sluzby pro rodiny s detmi Charitnf sdruzenf DeCfn na Decfnsku ,00 Kc 0,00 Kc Janosova Klara Podpora rodiny v krizove situaci ,00 Kc ,00 Kc Janouskova Marie Podpora rodiny v krizove situaci 19123,00 Kc ,00 Kc Jarmerova Veronika Podpora rodiny v krizove situaci ,00 Kc ,00 Kc Prf ma podpora deti v pestounske Jezfkova ~arka peci 3 000,00 Kc 3 000,00 Kc Jezkova Marcela peci 5 000,00 Kc 5 000,00 Kc Jefova Hana peci 11175,00 Kc 11175,00 Kc Jefova Hana peci 6 400,00 Kc 0,00 Kc Jirickova Lucie Podpora rodiny v krizove situaci ,00 Kc ,00 Kc Prima podpora detf v pestounske Kabrtova Eva peci 5 000,00 Kc 5 000,00 Kc Prima podpora detf v pestounske Kabrtova Eva peci ,00 Kc 8 000,00 Kc Prima podpora detf v pestounske Kadlec Jan peci 5 000,00 Kc 4 000,00 Kc 17

20 Kadlec Roman z detskeho domova ,00 Kc 8 000,00 Kc Kadlec Roman z detskeho domova 5 500,00 Kc 4 400,00 Kc Kafkova Pavla, Mgr. peci ,00 Kc ,00 Kc Kallaiova Helena Podpora rodiny v krizove situaci ,00 Kc ,00 Kc Kamaradi Stochov Vo lnocasove aktivity deti 5 000,00 Kc 4 000,00 Kc Kammererova Zaneta Podpora rodiny v krizove situaci 7 000,00 Kc 7 000,00 Kc Kanova Hortenzia peci 6 000,00 Kc 6 000,00 Kc Kantorova Radka peci 6 000,00 Kc 6 000,00 Kc Prima podpora det i v pestounske Kantorova Radka peci 2 780,00 Kc 2 780,00 Kc Prima podpora det i v pestounske Kantorova Radka peci 2 500,00 Kc 2 500,00 Kc Prima podpora deti v pest ounske Kardosova Natasa peci 4 000,00 Kc 3 200,00 Kc Kasparova Lenka peci 6 000,00 Kc 4 800,00 Kc Kastankova Klara Podpora rodiny v krizove situaci ,00 Kc ,00 Kc Kesnerova Katerina z detskeho domova ,00 Kc ,00 Kc Klemefova Marta peci 2 500,00 Kc 2 000,00 Kc Kobesova Katerina z detskeho domova ,00 Kc ,00 Kc Kojenecke a detske centrum, ZDVOP, p.o. Travit cas aktivne ,00 Kc 41600,00 Kc Kolingerova Denisa Rut peci 4 600,00 Kc 3 680,00 Kc Kollarova Katerina peci 7 500,00 Kc 6 000,00 Kc Kolouskova Lucie Podpora rodiny v krizove situaci ,00 Kc ,00 Kc Konkoly Rut Podpora rodiny v krizove sit uaci ,00 Kc ,00 Kc Konupkova Renata peci 5 000,00 Kc 5 000,00 Kc Kopecka Marcela peci 3 000,00 Kc 3 000,00 Kc 18

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY. NÁKLADY celkem název ukazatele číslo Hlavní hosp.

Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY. NÁKLADY celkem název ukazatele číslo Hlavní hosp. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo Hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 942 23 01. Spotřeba materiálu 03 436 10 02. Spotřeba energie

Více

Imimořádná Imezitimní D.typ závěrky označte X

Imimořádná Imezitimní D.typ závěrky označte X ÚČETNí ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 13 I 2011 IČO: 28274466 Název: Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2011 Domov seniorů Stříbrné Terasy Jihlava o.p.s. Imimořádná Imezitimní D.typ závěrky označte

Více

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ...

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 2 0 2 4 1 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky VOLONTÉ CZECH ops Thámova 20/11 Praha 1000 A K T

Více

Rozvaha (Bilance) ke dni (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ

Rozvaha (Bilance) ke dni (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ Výčet položek podle vyhlášky č.504/2002 Sb., v platném znění Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2009 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ PermaLot 70642168 Svojanov

Více

řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X

řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X ÚČETNí ZÁVĚRKA neziskových organizací Obdobi: IČO: 12/2012 28274466 Název: Domov seniorů Stříbrné Terasy Jihlava o.p.s. I D řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému

Více

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 0 0 5 4 0 7 0 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Česká rugbyová unie Zátopkova 100/2 Praha 1017 A

Více

Rozvaha. ke dni (v Kč)! SKP - Naděje pro život IČ Žižkova 2076/ Jihlava. církevní právnická osoba A K T I V A

Rozvaha. ke dni (v Kč)! SKP - Naděje pro život IČ Žižkova 2076/ Jihlava. církevní právnická osoba A K T I V A Rozvaha ke dni 31.12.2009 (v Kč)! IČ 70876339 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky SKP - Naděje pro život Žižkova 2076/108 586 01 Jihlava církevní právnická osoba A K T I V A A. Dlouhodobý majetek

Více

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2006 (v celých tis. Kč) IČO Název účetní jednotky Jméno Jméno sídlo sídlo sídlo A K T I V A a Číslo

Více

ROZVAHA A K T I V A Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni

ROZVAHA A K T I V A Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 31 12 2 0 1 3 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 6 5 5 1 3 6 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky DIVADLO COMPANYCZ Divadelní sdružení Solidarity

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Ministerstvo financí schváleno č.j. 283/76 102/2000 a účinností pro účetní jednotky účtující podle účtové osnovy pro nevýdělečné organizace Účetní jednotka doručí: 1x příslušnému finančnímu orgánu Název

Více

Rozvaha v plném rozsahu k ( v celých tisících Kč )

Rozvaha v plném rozsahu k ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 04/2002 Sb. Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému fin. orgánu Rozvaha v plném rozsahu k 31201 ( v celých tisících Kč ) IČO 017842 Název, sídlo a právní forma účetní

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA. O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009. Kristýna a.s.

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA. O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009. Kristýna a.s. C.J.AUDIT, s.r.o. auditorská společnost, číslo oprávnění 442 Senovážná 86/1, 460 01 Liberec ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009 určená akcionářům společnosti Kristýna

Více

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2014 (v celých tis. Kč) IČO 29030617 Název účetní jednotky Společenství pro dům č.p. 722, Praha 9

Více

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013 NADĚJE, otrokovická o.p.s. Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA k 31.12 2013 Příloha k výroční zprávě 2013 Název: NADĚJE, otrokovická o.p.s. Sídlo: WOLKEROVA 1274, 765 02 OTROKOVICE Předmět

Více

DOMA BEZ OBAV DOMA BEZ OBAV Revoluční 1003/3 Praha 1 110 00 ču 107-4810960247/0100 wwwkrasapomociopscz Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb Výkaz

Více

Rozvaha v plném rozsahu k ( v celých tisících Kč )

Rozvaha v plném rozsahu k ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy Č. 1 vyhlášky Č. 504/2002 Sb. Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému fin. orgánu Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2011 ( v celých tisících Kč ) IČO 65267991 Název, sídlo a právní

Více

Výroční správa obecně prospěšné společnosti MANEMI o. p. s. za rok 2010

Výroční správa obecně prospěšné společnosti MANEMI o. p. s. za rok 2010 Výroční správa obecně prospěšné společnosti MANEMI o. p. s. za rok 2010 1. Základní údaje 1 1.1. Organizační schéma 2 1.2. Hlavní činnost 3 1.3. Doplňková činnost 3 2. Činnost obecně prospěšné společnosti

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY. k ( v celých tisících Kč )

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY. k ( v celých tisících Kč ) Výkaz zisku a ztráty podle Přílohy č. 2 vyhlášky č. 04/2002 Sb VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému finančnímu orgánu k 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) IČO 27129772 Název a

Více

in VALENTA-NOCAR, sr.o.

in VALENTA-NOCAR, sr.o. in VALENTA-NOCAR, sr.o. audit, daňové a účetnf poradenství Zpráva nezávislého auditora určená zakladateli účetní jednotky Zpráva o účetní závěrce Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti

Více

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Název účetní jednotky Poradna pro integraci IČO Senovážná 2 67362621 Praha

Více

Základní list daňového poplatníka DIČ : CZ

Základní list daňového poplatníka DIČ : CZ Základní list daňového poplatníka DIČ : CZ FYZICKÁ OSOBA PRÁVNICKÁ OSOBA Jméno : ČBaS, Zátopkova 100/2, Praha 6, 169 00 Obchodní firma : Příjmení : Rodné příjmení : Titul : Dodatek obchodní firmy : Datum

Více

Zpráva o ověření účetní závěrky určená pro

Zpráva o ověření účetní závěrky určená pro Zpráva o ověření účetní závěrky určená pro Statutární město Brno, městskou část Brno Medlánky za ověřované období od 1.1.2014 do 31.12.2014 OBSAH ZPRÁVY Zpráva o ověření účetní závěrky 1. Vykonavatel auditu

Více

ROZVAHA A K T I V A +56 +42 +19 +18 +1 +37 +42 +8 +29 +42 +56 +42. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +56 +42 +19 +18 +1 +37 +42 +8 +29 +42 +56 +42. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 31 12 2 0 1 3 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 9 1 9 1 8 1 5 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Nadační PhDr Jiřinky Prekopové Trávníky 804/31 Brno

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA C.J.AUDIT, s.r.o. auditorská společnost, číslo oprávnění 442 Senovážná 86/1, 460 01 Liberec ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009 určená obecně prospěšné společnosti

Více

Zpráva nezávislého auditora pro akcionáře společnosti Czech Property Investments, a.s.

Zpráva nezávislého auditora pro akcionáře společnosti Czech Property Investments, a.s. THIS DOCUMENT IS A NON-BINDING CZECH TRANSLATION OF THE SIGNED ENGLISH ANNUAL REPORT. IN CASE OF ANY DISCREPANCY BETWEEN THE ENGLISH AND THE CZECH VERSION, THE ENGLISH VERSION SHALL PREVAIL. Zpráva nezávislého

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY k ( v celých tisících Kč )

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY k ( v celých tisících Kč ) Výkaz zisku a ztráty podle Přílohy č. 2 vyhlášky č. 04/2002 Sb Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému finančnímu orgánu VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY k 31.12.201 ( v celých tisících Kč ) IČO 27129772 Název a sídlo

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky BREDERODE a.s. za období 01.01.2012 31.12012 (v celých

Více

Poradna pro integraci Účetní závěrka 2005

Poradna pro integraci Účetní závěrka 2005 Poradna pro integraci Účetní závěrka 2005 Rozvaha Aktiva Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu Číslo řádku účetního období dni účetního období A. Dlouhodobý majetek ř. 09 + 20 + 28-40 1 6 0 I. Dlouhodobý

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

Poradna pro integraci

Poradna pro integraci Poradna pro integraci Účetní závěrka 2007 Rozvaha Aktiva Číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni k 31. 12. 2007 (v celých tis. Kč) řádku účetního období účetního období A. Dlouhodobý majetek ř.

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa vyhnisova@olympik.cz

Více

ATLAS AUDIT s.r.o. K Bílému vrchu 1717, 250 88 Čelákovice Název společnosti: VOP CZ, s.p. Sídlo společnosti: IČO: 000 00 493 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA za rok 2015 Dukelská 102, 742 42 Šenov u Nového

Více

Rozvaha v plnem rozsahu k 31.12.2012 ( v celych tisfcich Kc )

Rozvaha v plnem rozsahu k 31.12.2012 ( v celych tisfcich Kc ) Rozvaha podle Pfflohy c. 1 vyhlasky c. 504/2002 Sb. Ucetni jednotka doruci: 1 x pfislusnemu fin. organu Rozvaha v plnem rozsahu k 31.12.2012 ( v celych tisfcich Kc ) ICO 25550641 Nazev, sfdlo a pravni

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Rozvaha (bilance) v plném rozsahu 31.12.2014 (v tisících Kč)

Rozvaha (bilance) v plném rozsahu 31.12.2014 (v tisících Kč) Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb., ve znění vyhlášky č. 476/2003 Sb. Rozvaha (bilance) v plném rozsahu 31.12.2014 (v tisících Kč) IČ 27157806 Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

P E V N O S T P O Z N Á N Í P E V N O S T P O Z N Á N Í 2 3

P E V N O S T P O Z N Á N Í P E V N O S T P O Z N Á N Í 2 3 PEVNOST POZNÁNÍ 2 3 4 5 IQLANDIA, Liberec 498 Hvězdárna a planetárium v Hradci Králové 62 2 Techmania Science Center, Plzeň 217 574 Pevnost poznání, Olomouc 8 94 Planetárium Ostrava 125 762 PEVNOST POZNÁNÍ

Více

Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2008 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky

Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2008 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky Výčet položek podle vyhlášky č.504/2002 Sb., v platném znění Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2008 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ PermaLot 70642168 Svojanov

Více

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst)

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) . VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ARCIDIECÉZNÍ CHARITA PRAHA

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ARCIDIECÉZNÍ CHARITA PRAHA ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ARCIDIECÉZNÍ CHARITA PRAHA Příloha výroční zprávy 2015 Přehled o stavu a pohybu majetku AKTIVA Stav k prvnímu dni účetního období Stav k poslednímu dni účetního období A. Dlouhodobý

Více

ROZVAHA v plném rozsahu (V celých tisících Kč)

ROZVAHA v plném rozsahu (V celých tisících Kč) Příloha k přiznání k dani z příjmů právnických osob ke dni ROZVAHA v plném rozsahu 312015... (V celých tisících Kč) Rok Měsíc IČ Název účetní jednotky Česká jezdecká federace Sídlo nebo bydliště účetní

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

Rozvaha (bilance) v plném rozsahu (v tisících Kč)

Rozvaha (bilance) v plném rozsahu (v tisících Kč) Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb., ve znění vyhlášky č. 476/2003 Sb. Rozvaha (bilance) v plném rozsahu 31.12.2013 (v tisících Kč) IČ 27157806 Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní

Více

ROZVAHA A K T I V A +42 +36 +42 +36 +42 +36 +42 +36. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky...

ROZVAHA A K T I V A +42 +36 +42 +36 +42 +36 +42 +36. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1342015 Podací číslo: 1611283852 Heslo zjištění stavu: ec1152f0 Stav podání: vyřízeno 31 12

Více

Poradna pro integraci

Poradna pro integraci Poradna pro integraci Účetní závěrka 2004 Rozvaha Aktiva k 31. 12. 2004 (v tis. Kč) číslo řádku 1. 1. 2004 31. 12. 2004 A. Dlouhodobý majetek (ř. 09 + 20 + 28-40) 1 149 6 I. Dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2014. Základní škola a mateřská škola da Vinci Na drahách 20 252 41 Dolní Břežany IČ 71341137

Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2014. Základní škola a mateřská škola da Vinci Na drahách 20 252 41 Dolní Břežany IČ 71341137 Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2014 Na drahách 20 IČ 71341137 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace.

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace Majetek školy Škola se 1.1.2001 stala příspěvkovou organizací zřízenou

Více

ROZVAHA pro nevýdělečné organizace v plném rozsahu

ROZVAHA pro nevýdělečné organizace v plném rozsahu - ROZVAHA pro nevýdělečné organizace v plném rozsahu ke dni 31.12.2016 (v celych tisících Kc) ˇ Název a sídlo účetní jednotky OBEC PREKLADATELU ˇ IČO Pod Nuselskymi schody 3 00549096 Praha 2 120 00 A.

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní Ulice Obec Větřní PSČ 382 11 E-mail Internetová adresa www.jip.cz Tel.

Více

Finanční zpráva České inovace, o.p.s.

Finanční zpráva České inovace, o.p.s. Finanční zpráva České inovace, o.p.s. Účetní závěrka (nekonsolidovaná) Rok končící 3. prosincem 23 Zde jsou uvedeny jen vybrané údaje z účetní závěrky 23, která byla zpracována v souladu s vyhláškou č.

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní

Více

Licence: DKSM XCRGURXA / RYC (07042011 / 15042011) Mateřská škola Bílá, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Licence: DKSM XCRGURXA / RYC (07042011 / 15042011) Mateřská škola Bílá, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IČO: 75027461 Název: Mateřská škola Bílá, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Sestavená

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

ROZVAHA - BILANCE. (v Kč - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IČO: 71013032 Název: Základní škola Vranov nad Dyjí

ROZVAHA - BILANCE. (v Kč - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IČO: 71013032 Název: Základní škola Vranov nad Dyjí ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IČO: 71013032 Název: Základní škola Vranov nad Dyjí Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011

Více

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ 5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) Voda čištěná 9.139 8.895 8.547 8.699 7.874 90,5 Fakturace - domácnosti - ostatní 1.829 2.935 1.697 2.738 Celkem 4.764 4.435 4.109 3.953 3.904 98,8 1.646

Více

Ozna ení a uspo ádání dle vyhlášky. 54/22 Sb. Ú etní jednotka doru í: p íslušnému finan nímu orgánu 1 x P EDB ŽNÝ VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY k 31.12.215 ( v tis. K ) I O 656267 eský Krumlov Horní Brána Název,

Více

Výroční zpráva Nadačního fondu Naděje pro Vaše srdce za účetní období od 1.1.2008 do 31.12.2008

Výroční zpráva Nadačního fondu Naděje pro Vaše srdce za účetní období od 1.1.2008 do 31.12.2008 Výroční zpráva Nadačního fondu Naděje pro Vaše srdce za účetní období od 1.1.2008 do 31.12.2008 Účetní jednotka Název : Nadační fond Naděje pro Vaše srdce Sídlo : Střimelická 2498 / 12, 141 00 Praha 4

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 0-DLOUHODOBÝ MAJETEK 01-Dlouhodobý nehmotný majetek 02-Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 03-Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 04-Nedokončený dlouhodobý

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA Pro zřizovatele Nadace Nova

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA Pro zřizovatele Nadace Nova Deloitte Audit s.r.o. Nile House Karolinská 654/2 186 00 Praha 8 - Karlín Česká republika ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA Pro zřizovatele Nadace Nova Se sídlem: Kříženeckého nám. 1078/5a, Hlubočepy, 152 00

Více

Příloha k účetní závěrce,

Příloha k účetní závěrce, Příloha k účetní závěrce, sestavená podle 39 vyhlášky č.500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli. Obecné údaje

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

Účtová osnova pro neziskové organizace 2016

Účtová osnova pro neziskové organizace 2016 Účtová osnova pro neziskové organizace 2016 Účty 398, 656, a 659 nejsou ve standardní definici obsaženy a je nutné si do osnovy doplnit na který řádek mají být použity. Čísla v hranatých závorkách jsou

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

NADAČNÍ FOND J&T. Výroční zpráva 2004

NADAČNÍ FOND J&T. Výroční zpráva 2004 NADAČNÍ FOND J&T Výroční zpráva 2004 Obsah Výroční zpráva Nadačního fondu J&T Přehled přijatých darů v průběhu běžného období Přehled poskytnutých darů v průběhu běžného období Rozvaha (bilance) v plném

Více

Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu k

Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu k Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 504/2002 Sb. Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému fin. orgánu Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu k 31.12.2015 ( v celých tisících Kč ) IČO 28558456 Název, sídlo

Více

Účtová osnova pro podnikatele 2016

Účtová osnova pro podnikatele 2016 Účtová osnova pro podnikatele 2016 U účtů, které mohou být v několika řádcích výkazů, je tučně a podtženě označen řádek ve standardní definici. Účty 091, 092, 095, 096 a 391 nejsou ve standardní definici

Více

Brutto Korekce Netto Netto a b c

Brutto Korekce Netto Netto a b c ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2007 v tis. Kč BOR, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T

Více

Výroční zpráva. Výroční zpráva Nadace Auxilia 2010 str. 1

Výroční zpráva. Výroční zpráva Nadace Auxilia 2010 str. 1 Výroční zpráva 2010 str. 1 ÚVODNÍ SLOVO Vážené dámy a vážení pánové, nadešel čas poděkovat všem, kteří pomáhali Nadaci Auxilia naplňovat její poslání a sami se tak podíleli na rozvoji, stabilitě a profesionalizaci

Více

Základní údaje o Nadačním fondu Uran (dále jen fond )

Základní údaje o Nadačním fondu Uran (dále jen fond ) Výroční zpráva za rok 2014 Základní údaje o Nadačním fondu Uran (dále jen fond ) Vznik fondu: 17. října 2014 Zápis do nadačního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl N, vložka 1 181: 10. prosince

Více

Konsolidovaná rozvaha k

Konsolidovaná rozvaha k Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2002 AKTIVA CELKEM 3 993 316 3 800 365 3 206 238 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 0 0 16 B. Stálá aktiva 1 510 678 1 499 941 1 502 466 B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Aplikační doložka KA ČR Požadavky na zprávu auditora definované zákonem o auditorech

Aplikační doložka KA ČR Požadavky na zprávu auditora definované zákonem o auditorech Aplikační doložka KA ČR Požadavky na zprávu auditora definované zákonem o auditorech ke standardu ISA 700 FORMULACE VÝROKU A ZPRÁVY AUDITORA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE (účinná od 24. listopadu 2014) Aplikační doložku

Více

ke dni IČO 73401

ke dni IČO 73401 Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Bytové družstvo Příční 10-11 č. 500/2002 Sb. (BILANCE) ke dni 31.12.2013 Sídlo, bydliště nebo místo (v celých tisících

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

ROZVAHA - BILANCE. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

ROZVAHA - BILANCE. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012 ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 13 / 2012 IČO: 855006 Název: Dětský Domov Semily,Semily,Nad Školami 480,příspěvková organizace Sestavená k rozvahovému

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU k ( v celých tisících Kč )

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU k ( v celých tisících Kč ) Výkaz zisku a ztráty podle Přílohy č. 2 vyhlášky č. 504/2002 Sb VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU k 31.12.2015 ( v celých tisících Kč ) Název a sídlo účetní jednotky Účetní jednotka doručí:

Více

ROZVAHA. ke dni 31.12.2010 IČ 26701626. Stav k poslednímu dni účet. období. Číslo řádku. Stav k prvnímu dni účet. období A K T I V A.

ROZVAHA. ke dni 31.12.2010 IČ 26701626. Stav k poslednímu dni účet. období. Číslo řádku. Stav k prvnímu dni účet. období A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. ve znění vyhlášky č. 476/2003 Sb. ROZVAHA ke dni 31.12.2010 Název, sídlo a právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ 26701626 SVJ domu Bochovská 560,561,562,563

Více

Licence: D29F XCRGURXA / RYA (08032012 / 01012012)

Licence: D29F XCRGURXA / RYA (08032012 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2012 IČO: 00526517 Název: Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3 příspěvková

Více

rčo 75021897 strana Datum tisku: 26.01.2012 čas: 13.23 Příloha Č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí

rčo 75021897 strana Datum tisku: 26.01.2012 čas: 13.23 Příloha Č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí - - ~_...,------ ~ -- -.I..._~.- -- ----- Příloha Č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí IČO: 75021897 Název organizace: Mateřská škola Senetářov, okr. Blansko, přísp. org. Právnf forma: příspěvková organizace Sfdlo:

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2012 IČO: 70986771 Název: Mateřská škola Chvojenec Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012 Sídlo účetní

Více

Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007

Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007 Slovanský ústav AV ČR, v. v. i. Valentinská 91/1 110 00 Praha 1 Příloha č. 1 c Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007 Tato příloha je zpracována podle hlavy IV., druhé části Vyhlášky Ministerstva

Více

Číslo položky Název položky Syntetický OBDOBÍ. účet BĚŽNÉ MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO

Číslo položky Název položky Syntetický OBDOBÍ. účet BĚŽNÉ MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO ROZVAHA PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA CHLUM Chlum č.p. 16 Nalžovice 26293 IČ 71000461 sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIVA

Více

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost Minimální závazný výčet informací ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost (v celých tisících Kč) Olomouc,a.s.

Více

Informační středisko Mikuláš, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2008

Informační středisko Mikuláš, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2008 Informační středisko Mikuláš, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2008 Výroční zpráva Informačního střediska Mikuláš, o.p.s. je vypracována v souladu s 21 zákona číslo 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech

Více

Zpráva nezávislého auditora. SVRATECKO, a.s Unčín 69 IČ

Zpráva nezávislého auditora. SVRATECKO, a.s Unčín 69 IČ , auditor č.osv.1177 (osvědčení Komory auditorů ČR) Organizační kancelář,, IČ 16954181 Telefon,fax: 382/216203, mobil: 603/521491, e-mail: bholecek@iol.cz Evid.č.zprávy: 450/1/2014 Zpráva nezávislého auditora

Více

STATISTICKÉ A FINANČNÍ ÚDAJE O POSKYTOVANÝCH SLUŽBÁCH ZA ROK 2013

STATISTICKÉ A FINANČNÍ ÚDAJE O POSKYTOVANÝCH SLUŽBÁCH ZA ROK 2013 STATISTICKÉ A FINANČNÍ ÚDAJE O POSKYTOVANÝCH SLUŽBÁCH ZA ROK 2013 Statistika za rok 2013 Celkový počet uživatelů služeb (žen, dětí, dalších členů ze sociálního okolí obětí domácího násilí) Počty uživatelů

Více

ROZVAHA příspěvkové organizace

ROZVAHA příspěvkové organizace ROZVAHA příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2011 IČO: 60800691 Název: Vojenská nemocnice Olomouc NS: 60800691 Vojenská nemocnice Olomouc Sestavená k rozvahovému

Více

Poznámky k současné situaci podniku

Poznámky k současné situaci podniku Poznámky k současné situaci podniku Název podniku: Plzeňský Prazdroj, a.s. OKEČ: Rozvaha v plném rozsahu (k 31.12. v tis. Kč ) AKTIVA 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 AKTIVA CELKEM 0 0 0 15,170,444

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

Adresa sídla. Identifikace kontaktní osoby pro informační povinnost. Obsah souboru. Údaje o auditu a auditorovi. Údaje o dalších osobách

Adresa sídla. Identifikace kontaktní osoby pro informační povinnost. Obsah souboru. Údaje o auditu a auditorovi. Údaje o dalších osobách Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů Základní údaje IČ 45192570 Obchodní firma Lázně Teplice nad Bečvou a. s. Ulice Obec Teplice nad Bečvou č.p. 63 PSČ 753 51 E-mail

Více

1-Rozvaha OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. sestavená k (v CZK) Syntetický účet

1-Rozvaha OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. sestavená k (v CZK) Syntetický účet Sídlo: Jevíčko Právní forma: příspěvková organizace IČ: 00193976 1-Rozvaha OLÚ BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIVA AKTIVA 196 490 078,77 101 763 020,82 94 727 057,95 80 326 081,70 A. Stálá aktiva 180 458 105,97

Více