INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 9/2007

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 9/2007"

Transkript

1 INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 9/2007 Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) nebo v papírové podobě em na adrese 1. Akční pole sociální práce aneb Sociálně pedagogické otázky současnosti [Action field of social work or Social pedagogical problems of the present] / Helena Grecmanová. -- cze In: Pedagogická orientace -- [CZ] -- Roč. 2007, č. 1 (2007), s Informace o konání konference na téma Akční pole sociální práce aneb Sociálně pedagogické otázky současnosti, která se konala na Pedagogické fakultě v Olomouci dne Sociálně pedagogické aspekty sociální práce. Sociální výchova jako jeden z nástrojů sociální práce. Podpora osobám a skupinám ohroženým sociální exkluzí (děti a mládež, rodina, senioři a migranti, osoby se speciálními potřebami). Zaměření workshopů na rozvoj komunikačních kompetencí budoucích sociálních pracovníků a na zkušenosti z praxe. sociální práce ; sociální pracovník ; sociální pedagogika ; konference ; Olomouc 2. Aprobace a kvalifikace [Teaching qualification] / Jiří Valenta. -- cze In: Řízení školy -- [CZ] -- Roč. 4, č. 7 (2007/2008), s Podmínky pro získání odborné kvalifikace učitele střední školy stanoví zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících. Z hlediska pracovněprávního splňuje tyto podmínky každý učitel, který získal učitelskou kvalifikaci některým z předepsaných způsobů, a to bez ohledu na aprobaci, tj. skladbu předmětů, jež je způsobilý vyučovat. Platné právní předpisy určující předpoklad odborné kvalifikace neznají pojem aprobace. učitel ; kvalifikace ; pracovní kvalifikace ; kvalifikační úroveň ; vzdělání ; pedagogické povolání ; způsobilostní minimum ; střední škola ; školská legislativa ;

2 3. Česká škola = učící se škola? [Czech school = learning school?] / Jana Vašťatková, Michaela Prášilová. -- cze -- Obsahuje bibliografické odkazy: 13 In: Pedagogická orientace -- [CZ] -- Roč. 2007, č. 1 (2007), s V zahraničí je diskutován koncept školy jako učící se organizace. Příspěvek ukazuje, jak obava škol (jejich pracovníků) z přiznání případných nedostatků a chyb v práci může v českém prostředí překážet v přijetí tohoto konceptu. Učit se z předchozích zkušeností znamená i umět si přiznat chybu a pracovat s ní. výuka ; škola ; hodnocení školy ; nedostatky ve vzdělání ; učící se společnost ; učící se organizace 4. Globalizace - teoretická východiska [Globalization - theoretical starting point] / Petr Chalupa, Dana Hübelová. [Část] 1 [[Part] 1]. -- cze -- Obsahuje bibliografické odkazy In: Biologie, chemie, zeměpis : Časopis pro výuku přírodovědných předmětů na základních a středních školách. -- [CZ] -- Roč. 16, č. 4 (2007), s Globalizace má mnoho vnějších forem a dodnes neexistuje její jednoznačná definice, avšak obecně je chápána jako proces vytváření planetárních struktur ekonomických, politických a kulturních. Autoři se domnívají, že právě politická a kulturní transformace jsou v přijímané charakteristice ekonomické globalizace opomíjeny. Od r se pro opačné procesy (diverzifikace, fragmentace a lokalizace) používá termín glokalizace. Globalizační proces podle autorů formuje lidské vědomí, které prodělává změnu, jakou jsme nepoznali od vynálezu knihtisku. globalizace ; svět ; ekonomika ; politika ; kultura ; přeměna ; společnost ; učivo ; společenský vývoj ; 5. Jak aplikovat nový zákoník práce, aneb liberalizace pracovněprávních vztahů [Applying new labour code, or liberalization of labour-law relations] -- cze In: Řízení ve školství : neperiodická publikace pro řídící pracovníky ve školství. -- [CZ] -- Roč. 15, č. 4 (2007), s Jak aplikovat v praxi tři základní principy, na kterých je postaven zákoník práce: závislá práce, smluvní volnost a využití občanského zákoníku. pracovní právo ; zákon ; legislativa ; práce ; zaměstnání ;

3 6. Jak si poradit se školní agresí [How to cope with school aggression] / Jana Udatná, Jana Straková. -- cze In: Moderní vyučování : Časopis pro nové programy v českém základním školství. - - [CZ] -- Roč. 13, č. 6 (2007), s fot. Rozhovor s pracovnicí občanského sdružení AISIS a koordinátorkou pilotního projektu Minimalizace šikany MIŠ (probíhá třetím rokem za finančního přispění Nadace O2. Projekt je zaměřen na rozpoznávání a řešení šikanování a je určen žákům i učitelům. Rozhovor je věnován problematice vzdělávání učitelů v této oblasti, jejich výcvik při zacházení s agresí. Specifika speciálních škol v oblasti kázně, agrese a šikany. Vliv atmosféry ve třídě na šikanování - možnosti působení učitele. Možnosti spolupráce školy s externími organizacemi v případě řešení komplikovanějších případů šikany. Znalosti a dovednosti, které učitelé získávají v rámci projektu, používané metody. Významná úloha rodičů v prevenci a řešení šikany. chování žáka ; nesprávné chování ; šikanování ; agrese ; náprava ; prevence ; vzdělávací projekt ; další vzdělávání učitelů ; AISIS ; MIŠ 7. Jsme dobrými vedoucími ve 21. století? : evropské portfolio rozebírá klíčové kompetence pracovníků s mládeží [Are we good educators in the 21st century? : European portfolio of key competences of educators working with youth] / Marek Fajfr. -- cze In: Archa : zpravodaj o výchově a využití volného času dětí a mládeže. -- [CZ] -- Roč. 2007, č. 4 (2007), s fot. Před nedávnem byla na stránkách Rady Evropy uveřejněna pracovní verze Evropského portfolia pro vedoucí a pracovníky s mládeží. Portfolio se snaží odpovědět na tyto otázky: jaké vlastnosti, dovednosti, postoje a hodnoty by měl mít úspěšný vedoucí dětského či mládežnického kolektivu? Je role vedoucího pro 21. století našim sdružením a organizacím pracujícím s dětmi a mládeží jasná a zřejmá? Odpovědi (ale i další otázky) jsou vyjádřeny v pěti uvedených oblastech, které obsahují konkrétní kompetence pro vedoucí. pedagog volného času ; péče o dítě ; péče o mládež ; volný čas ; osobní předpoklady ; osobnost ; způsobilost ; portfolio ; mezinárodní spolupráce ; Evropská unie 8. Kvalifikace vychovatele [Qualification of educator] -- cze In: Školství -- [CZ] -- Roč. 15, č. 14 (2007), s. 6.

4 Kvalifikace vychovatele vykonávajícího přímou pedagogickou činnost v dětském domově; legislativa. Co přesně je dle nového školského zákona myšleno pojmem celoživotní vzdělávání. kvalifikace ; vychovatel ; dětský domov ; školská legislativa ; celoživotní vzdělávání 9. Nezbytnost reformy učitelského vzdělávání [Necessity of teacher training reform] / Jan-Michal Mleziva. -- cze In: Rodina a škola -- [CZ] -- Roč. 54, č. 7 (2007), s Nutnost nového pojetí vzdělávání učitelů. Nová role učitelů, pedagogicko - psychologický základ ve výuce učitelů. Rozpor v obsahu a formě učitelského vzdělávání, nezbytnost změny celé formy vzdělávání budoucích učitelů. vzdělávání učitelů ; pedagogická fakulta ; koncepce ; pedagogické povolání ; reforma kurikulum ; 10. Pracovněprávní minimum pro každého [Labour-law minimum for everybody] / Jaroslav Jakubka. -- cze In: Řízení ve školství : neperiodická publikace pro řídící pracovníky ve školství. -- [CZ] -- Roč. 15, č. 4 (2007), s Autor vysvětluje praxi pracovněprávních vztahů od přijímání zaměstnanců přes pracovní smlouvy až k převedení na jinou práci, služební cesty a přeložení pracovníka podle současného zákoníku práce. pracovní právo ; zákon ; zaměstnání ; legislativa ; pracovník ; 11. Praxe bude platit stejně jako škola : lidé budou moci prokázat, co se naučili mimo školu před komisí budou předvádět praktické dovednosti, ne zbytečnou teorii [Praxis will have the same value as school : people will be able to demonstrate what they've learnt outside school and show the commission their practical skills, not dry theory] / Zoja Franklová. -- cze In: Lidové noviny : nezávislý deník založený [CZ] -- Roč. 20, č. 165 (18.VII.) (2007), s. 6 přílohy Moderní kariéra. 1 fot.

5 Od 1. srpna 2007 vstupuje v platnost zákon, který umožní uznávat neformální vzdělání. Od tohoto dne se školy a jiné organizace mohou stát autorizovanými osobami, které budou mít na starosti přípravu zájemců i možnost uznávat praxí získané vzdělání. informální učení ; neformální vzdělávání ; odborné vzdělání ; učení praxí ; další vzdělávání ; uznání kvalifikace ; kvalifikace ; mimoškolní vzdělávání ; školská legislativa ; 12. Proměny trhu práce jsou rychlé a vzdělávání relativně pomalé [Labour markets change quickly while education is relatively slow] / Dana Kuchtová, Daniela Řeřichová. -- cze In: Veřejná správa : týdeník vlády České republiky. -- [CZ] -- Roč. 18, č. 30 (2007), s fot. Ministryně odpovídala na otázky, týkající se reakce školské soustavy na dlouhodobý výrazný demografický pokles. Stěžejní bod kurikulární reformy - důraz na klíčové kompetence a otázka individuálního přístupu učitele k žákům. Možnost dosažení souladu mezi požadavky trhu práce a existující nabídkou vzdělávání, a tím i uplatnitelnosti absolventů škol. Zavedení nového integrovaného programu - Program celoživotního učení pro léta školství ; školská reforma ; kurikulum ; vzdělávání ; trh práce ; celoživotní vzdělávání ; koncepce ; 13. Příkaz ministryně školství, mládeže a tělovýchovy č. 18/2007, kterým se vydává statut Akreditační komise pro vyšší odborné vzdělávání a Pravidla pro finanční, materiální a organizační zabezpečení činnosti Akreditační komise pro vyšší odborné vzdělávání a kterým se mění Příkaz ministryně školství, mládeže a tělovýchovy č. 5/2005 č. j / ze dne 26. dubna 2005, kterým se ustavuje Akreditační komise pro vyšší odborné vzdělávání : č. j. 8294/ ze dne [Order by the Minister of Education No. 18/2007 which issues the status of Acreditation Commission for terciary technical education and Rules for finacial, material and organizational security of the Commision's activities : No. 8294/ from May 14, 2007] -- cze In: Věstník Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR -- [CZ] -- Roč. 63, č. 7 (2007), s. 2-5.

6 Text příkazu. Statut Akreditační komise pro vyšší odborné vzdělávání; komise, činnost komise, volba předsedy a místopředsedů, povinnosti člena komise, činnost tajemníka komise, výroční zpráva, jednací řád. Pravidla pro finanční, materiální a organizační zabezpečení činnosti komise. vyšší odborná škola ; akreditace ; výbor ; statut ; činnost ; financování ; Akreditační komise pro vyšší odborné vzdělávání 14. Reformu maturit je třeba učinit užitečnou [Reform of secondary school-leaving examination must prove beneficial] -- cze In: Učitelské noviny : týdeník pro učitele a přátele školy. -- [CZ] -- Roč. 110, č. 31 (2007), s schem. CERMAT v článku představuje návrh nového modelu maturity, který se od již uzákoněného modelu liší v mnoha klíčových bodech. Např.: návrat k dvěma úrovním obtížnosti zkoušek, nepočítá se s tzv. strukturovanou písemnou prací z češtiny a cizích jazyků atd. Na konci článku je uveden návrh architektury modelu maturity s dvěma úrovněmi obtížnosti a s omezitelnou volitelností žákem. maturita ; závěrečná zkouška ; zkušební systém ; střední škola ; státní maturita ; obsah zkoušky ; návrh ; 15. Regionální školství v číslech - Liberecký kraj [Regional school system in numbers - Liberec region] / Lucka Kelblová, Zdeněk Modráček. -- cze In: Školství -- [CZ] -- Roč. 15, č. 16 (2007), s graf. Specifika v oblasti základního a středního školství v Libereckém kraji v letech Informace vycházejí z elektronické publikace Profily krajů. Všeobecná charakteristika kraje. Stupeň dosaženého vzdělání obyvatel - gender. Míra (ne)zaměstnanosti v porovnání se stupněm dosaženého vzdělání. Základní školy - počet žáků v porovnání s ostatními regiony. Výuka cizích jazyků. Integrace postižených. Střední školy - zájem žáků o různé typy středoškolského vzdělávání statistická data o počtu vzdělávaných, výuce cizího jazyka, počtu žáků na učitele. Výsledky hodnocení PISA ve vztahu k atmosféře ve škole. základní škola ; střední škola ; statistická data ; stupeň vzdělání ; počet žáků ; komparace ; výuka ; cizí jazyk ; zájem ; žák ; počet žáků na učitele ; klima školy ; regionální školství ; PISA ; Liberecký kraj ; Česká republika ; zaměstnanost ;

7 16. Řízení školy v době zavádění ŠVP [School management at the time of the introduction of school educational programmes] / Vít Beran, Jitka Vinklerová. Sestavením ŠVP jeho tvorba nekončí. [The formation of school educational programme does not end with its compilation]. -- cze In: Učitelské listy : Nezávislý měsíčník. -- [CZ] -- Roč. 15, č. 2 (2007/2008), s. 3-4 přílohy Ředitelské listy. Potřeba změnit v rámci realizace školního vzdělávacího programu i přístup k hodnocení (nehodnotit jako doposud jen znalosti, ale i dovednosti a postoje žáků). Každý výstup ŠVP by měl být měřitelný a vyhodnotitelný. Hodnocení jako porovnání se stanoveným standardem. hodnocení žáka ; hodnocení ; znalost ; dovednost ; postoj žáka ; školní vzdělávací program ; 17. S Europassem po Evropě snadněji : školy si mohou o hromadný dodatek k osvědčení požádat do konce května [With Europass around Europe more easily : schools can ask for collective amendment to certificate by the end of May] / Olga Šedivá. -- cze In: Školství -- [CZ] -- Roč. 15, č. 16 (2007), s fot. Národní centrum Europass jako součást Národního ústavu odborného vzdělávání (NÚOV). Význam a obsah Europassu; údaje o kvalifikaci. Údaje o počtu studentů, kteří využívají služby NCE na webových stránkách NÚOV. Ohlas s vydáváním Europassu u učitelů a studentů. Využití Europassu při hledání zaměstnání. osvědčení ; postoj učitele ; postoj studenta ; zaměstnání ; kvalifikace ; Národní centrum Europass ; Europas 18. Správně stanovený cíl jako předpoklad hodnocení výsledků vzdělávání [Correctly determined objective as a precondition of the evaluation of educational results] / Eva Šmelová. -- cze In: Učitelské listy : Nezávislý měsíčník. -- [CZ] -- Roč. 15, č. 2 (2007/2008), s Poznatky získané při analýze školních a třídních vzdělávacích programů mateřských škol z různých regionů. Základní kroky projektování a realizace školního vzdělávacího programu: 1) analýza vzdělávaných a podmínek vzdělávání; 2) stanovení výchovně vzdělávacích cílů a prostředků k jejich dosažení; 3) realizace

8 plánovaných aktivit. Respektování didaktických zásad při stanovení cílů: komplexnost cílů, konzistentnost, kontrolovatelnost a přiměřenost. Hodnocení jako nezbytná součást třídního vzdělávacího programu. školní vzdělávací program ; vývoj kurikula ; mateřská škola ; výchovně vzdělávací cíle ; hodnocení výuky ; analýza ; didaktická zásada 19. Státní maturity jsou běžné [State-organized secondary school leaving examinations are common in the EU] / Radka Kvačková. -- cze In: Lidové noviny : nezávislý deník založený [CZ] -- Roč. 20, č. 133 (8.VI.) (2007), s. 2 přílohy Akademie. 1 fot. Ve většině zemí Evropské unie existují vedle tzv. školních (interních) maturitních zkoušek také zkoušky státní, tj. zadávané centrálně. Někde je maturita řízena více centrálně, někde má větší autonomii škola. Pouze školní forma maturity přetrvává v Polsku, Belgii a u nás. V Británii pořádá zkoušky nezávislá instituce kontrolovaná státem. V Řecku a Portugalsku píší studenti 2 písemné zkoušky, jednu školní, druhou externí. V Dánsku, SRN a Norsku je součástí konečného hodnocení maturantů i jejich vlastní sebehodnocení. Finský student zase může maturitu opakovat za účelem dosažení lepších známek. Atd. maturita ; závěrečná zkouška ; zkušební systém ; střední škola ; státní maturita ; centralizace ; nezávislost ; komparace ; Evropská unie ; Evropa 20. Už víme, jak probíhá reforma - normálně [We already know how is the reform proceeding - normally] / Jana Hrubá. -- cze In: Učitelské listy : Nezávislý měsíčník. -- [CZ] -- Roč. 15, č. 2 (2007/2008), s. [1]. 1 graf. Výsledky tzv. Rychlých šetření na téma zavádění školních vzdělávacích programů, které realizoval Ústav pro informace ve vzdělávání. Průběh reformy. Přínosnost tvorby ŠVP, slabiny a přednosti kurikulární reformy z pohledu ředitelů základních škol. školní vzdělávací program ; základní škola ; vývoj kurikula ; postoj ; názor ; ředitel školy ; průzkum ; výsledek výzkumu ; statistická data ; ÚIV

9 21. Základní škola v procesu změny [Primary and lower secondary school in the process of change] / Jiří Zlatník. -- cze In: Učitelské listy : Nezávislý měsíčník. -- [CZ] -- Roč. 15, č. 2 (2007/2008), s Zkušenosti a postoje ředitele základní školy týkající se školního vzdělávacího programu (ŠVP). Předpoklady efektivní práce školy: 1) promyšlený ŠVP zaměřený na vzdělávání v souvislostech, výchovu ke kritickému myšlení, využívání informačních a komunikačních technologií a výuku cizích jazyků; 2)kvalifikovaný pedagogický sbor a rozdělení kompetencí v různých oblastech (pedagogická, poradenská, ekonomická a provozní) a 3)moderní pracovní prostředí s využitím technologií. ředitel školy ; základní škola ; školní vzdělávací program ; výchovně vzdělávací cíle ; efektivnost vzdělávání ; vyučující personál ; školní prostředí ; informační technologie ; Rešerši zpracovala: Mgr. Alice Košková