Rozvoj sociálních služeb na Prostějovsku DOMOV DALIBORKA VÝZVA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rozvoj sociálních služeb na Prostějovsku DOMOV DALIBORKA VÝZVA"

Transkript

1 V Prostějově dne Rozvoj sociálních služeb na Prostějovsku DOMOV DALIBORKA Reg. číslo projektu: CZ.1.12/2.2.00/ VÝZVA k předkládání nabídek dle platného metodického pokynu o zadávání veřejných zakázek v režimu zakázky III. kategorie, vydaného Regionální radou NUTS II Střední Morava pro realizaci projektů v rámci Regionální operačního programu NUTS II Střední Morava V12 MP ZZ 7.1 Nejedná se o zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. 1

2 Obsah výzvy: 1) Identifikační údaje zadavatele 2) Vymezení předmětu zakázky 3) Předpokládaná cena díla 4) Doba a místo plnění zakázky 5) Požadavky na prokázání kvalifikace 6) Kritéria pro hodnocení nabídek 7) Způsob zpracování nabídkové ceny 8) Lhůta pro podání nabídek, doba zadávacího řízení 9) Místo pro podání nabídek a jiné upřesňující údaje pro podání nabídky 10) Požadavky na dodatečné informace 11) Variantní řešení 12) Obchodní podmínky 13) Podmínka zadavatele a poskytovatele 14) Zrušení výběrového řízení 15) Členění nabídky 16) Přílohy - příloha č. 1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. - příloha č. 2 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. - příloha č. 3 k zadávací dokumentaci formulář krycího listu nabídky - příloha č. 4 k zadávací dokumentaci formulář pro hodnocení nabídky - příloha č. 5 k zadávací dokumentaci formulář pro rekapitulaci nabídkové ceny 2

3 1) Identifikační údaje zadavatele: Název zadavatele: Charita Prostějov Zastoupení: Marie Schwarzerová, ředitelka Sídlo: Sádky 14, Prostějov IČ: Telefon/fax: , Zástupce zadavatele: ARS rozvojová agentura, s.r.o. Zastoupená: Ing. Petrem Mankem, jednatelem společnosti Kontaktní osoba: Ing. Petr Manek Adresa: Dolní Hejčínská 31, Olomouc IČ: DIČ: CZ Tel.: , ; Kontaktní osoba: Ing. Petr Manek manager projektu 2) Vymezení předmětu zakázky Název akce: Reg. číslo projektu: Místo stavby: Kraj: Investor: Charakter Podoblast podpory Rozvoj sociálních služeb na Prostějovsku DOMOV DALIBORKA CZ.1.12/2.2.00/ k.ú. Prostějov Olomoucký Charita Prostějov, Sádky 14 (zadavatel) Projekt je financován z ROP NUTS II Střední Morava (EU) Infrastruktura pro rozvoj sociálních služeb Klasifikace CPV technické projektování Předmět zakázky Předmětem plnění veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace v souladu s ustanovením vyhlášky MMR č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v platném znění pro vybudování Domova sociálních služeb - kompletní rekonstrukce a modernizace objektu Daliborka v Prostějově. Domov Daliborka bude poskytovat chráněné bydlení pro osoby s mentálním, tělesným či kombinovaným postižením s možností ubytování i jejich doposud pečujících rodičů, kteří vzhledem ke svému věku, nemoci nebo invaliditě již nemohou v potřebném rozsahu fyzicky zvládat péči o své děti s postižením a sami potřebují pomoc jiné osoby. Originální technické řešení projektu musí umožnit poskytovateli sociálních služeb (Charita Prostějov) přizpůsobit se aktuální poptávce a variantně upravovat počet bytových jednotek určených pro službu chráněného bydlení a pro službu odlehčovací pobytové služby. Kompletní rekonstrukcí a nadstavbou objektů dojde k vytvoření 21 samostatných bytových jednotek s celkovou kapacitou 28 míst. Dispoziční řešení sociálního zařízení: 1.PP - kotelna s tepelným čerpadlem, prádelna a sušárna a sklady prádla, chodby schodiště a osobní výtah 3

4 1.NP - 6 bytových jednotek (4 x 1 osoba, 2 x 2 osoby), jídelna s přípravnou, ošetřovna s kanceláří vrchní sestry, schodiště a osobní výtah 2.NP - 7 bytových jednotek (4 x 1 osoba, 3 x 2 osoby), denní místnost sester a asistentů, schodiště a osobní výtah 3.NP (podkroví) - 8 bytových jednotek (6 x 1 osoba, 2 x 2 osoby), lázeň, klubovna, schodiště a osobní výtah Součástí řešeného projektu bude i návrh nového základního vybavení s ohledem na vybudování nových prostor pro poskytování sociálních služeb: chráněné bydlení a odlehčovací pobytová služba. Pořízené interiérové vybavení bude zařazeno do kategorie drobného dlouhodobého hmotného majetku v souladu s metodikou uznatelnosti výdajů. Rozsah a obsah předmětu zakázky (detailní členění předmětu zakázky) A) projektová dokumentace k žádosti o stavební povolení podle 110 odst. 2 písm. b) stavebního zákona (náležitosti vyplývají z přílohy č. 1 vyhlášky č. 499/2006 Sb.) B) projektová dokumentace pro provádění stavby (náležitosti vyplývají z přílohy č. 2 vyhlášky č. 499/2006 Sb.) C) zajištění inženýrské činnosti pro vydání stavebního povolení D) zpracování tendrové dokumentace (náležitosti tendrové dokumentace vyplývají z 44 odst. 4, písm. a), b) a odst. 9, 45 a 46 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění). Součástí projektové dokumentace bude mimo jiné: a) Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území stavby v rozsahu nezbytném pro zpracování projektové dokumentace. Zaměření bude provedeno odbornou geodetickou firmou v systému JTSK. b) Identifikace stávajících inženýrských sítí zájmového území stavby. Identifikace inženýrských sítí zájmového území stavby bude provedeno jejich správci. c) Projednání rozpracované a zpracované projektové dokumentace do úrovně stavebního povolení s dotčenými orgány státní správy a správci inženýrských sítí. Doklady o projednání budou předány současně se zpracovanou projektovou dokumentací. d) Zabezpečení stavebního povolení v právní moci. Přehled požadavků zadavatele: - Projektová dokumentace ke stavebnímu povolení musí navazovat a vycházet ze zpracované projektové dokumentace do úrovně územního rozhodnutí a plně respektovat vydané územní rozhodnutí. - Projektová dokumentace ke stavebnímu povolení bude vypracována a odevzdána v osmi tištěných vyhotoveních (8 paré) a třikrát v elektronické podobě ve formátu doc, pdf, DWG, DGN (3 x DVD). - Projektová dokumentace pro provádění stavby bude vypracována a odevzdána v šesti tištěných vyhotoveních (6 paré) a třikrát v elektronické podobě ve formátu doc, pdf, DWC, DGN (3 x DVD). - Při stanovení rozpočtových nákladů na stavební část stavby nelze překročit hranici ,- Kč bez DPH (při sazbě DPH ve výši 10 %) a ,- Kč bez DPH (při sazbě DPH ve výši 20 %) pro nákup nezbytného vybavení. Tyto finanční limity jsou nepřekročitelné ze strany zadavatele z důvodu spolufinancování investiční akce z dotace Regionální rady NUTS II Střední Morava. - Tendrové dokumentace bude vypracovaná a odevzdaná v šesti vyhotoveních (3 x v tištěné podobě a 3 x v elektronické podobě ve formátu doc, pdf, DWG, DGN). 3) Předpokládaná cena díla: ,- bez DPH ( ,- včetně DPH 20 %) 4

5 4) Doba a místo plnění zakázky: - pro předmět zakázky A do 8 týdnů od uzavření smlouvy s vítězným uchazečem - pro předmět zakázky B do 6 týdnů od předložení projektové dokumentace A - pro předmět zakázky C do 8 týdnů od uzavření smlouvy s vítězným uchazečem - pro předmět zakázky D do Místo plnění zakázky je totožné s adresou zadavatele. 5) Požadavky na prokázání kvalifikace Doklady prokazující splnění kvalifikace dle MP RR: - výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, a to ve formě prosté kopie (tzn. není nutný originál ani úředně ověřená kopie listiny, ne starší 90 dnů) a - výpisu z živnostenského rejstříku či jiného dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky, a to ve formě prosté kopie (tzn. není nutný originál ani úředně ověřená kopie listiny). Doklady prokazující splnění dalších kvalifikačních předpokladů dle požadavků zadavatele: - Uchazeč předloží ověřenou kopii pojistné smlouvy (ne starší 90 dnů), jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě v souvislosti s plněním veřejné zakázky tak, aby výše pojistné částky byla min. 1 mil. Kč - Uchazeč předloží seznam alespoň 3 významných služeb obdobného charakteru (projekt na rekonstrukci, výstavbu budov; minimálně ve dvou případech se musí jednat o projektovou dokumentaci v oblasti sociální infrastruktury (domov důchodců, dětský domov, dům s pečovatelskou službou apod.) a finančního rozsahu (min ,- Kč za projektové práce), které realizoval v posledních 5 letech s uvedením jejich rozsahu a období plnění. Přílohou tohoto seznamu bude osvědčení o kvalitě vydané zadavatelem obsahující minimálně tyto informace: název objednatele, kontaktní údaje ( jméno a příjmení kontaktní osoby, telefon, adresa), název zakázky, finanční rozsah zakázky, rozsah projekčních prací, vyjádření objednatele o kvalitě díla. 6) Kritéria pro hodnocení nabídek Nabídky budou hodnoceny podle ekonomické výhodnosti nabídek: 1) Celková nabídková cena 60% 2) Termín dodání 30% 3) Navržené garance za řádné plnění smluvních závazků 10% (Výše sankce/den za nesplnění termínu zpracování projektu, max Kč/den) Hodnocení nabídek bude provedeno členy odborné komise stanovené zadavatelem. Způsob hodnocení nabídek, který je pro hodnocení závazný, je stanoven takto: 5

6 Dílčí hodnotící kritérium, u nějž je nejvýhodnější minimální hodnota se hodnotí tak, že nejnižší hodnotě je přiřazeno 100 bodů. Ostatní hodnocené nabídky získají bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvýhodnější nabídky k hodnotě hodnocené nabídky. Dílčí hodnotící kritérium, u nějž je nejvýhodnější maximální hodnota se hodnotí tak, že nejvyšší hodnotě je přiřazeno 100 bodů. Ostatní hodnocené nabídky získají bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty hodnocené nabídky k hodnotě nejvýhodnější nabídky. Dílčí hodnotící kritérium, u nějž nelze vyjádřit výslednou hodnotu číselně se hodnotí tak, že hodnotící komise sestaví pořadí nabídek od nejvhodnější k nejméně vhodné a přiřadí nejvhodnější nabídce 100 bodů a ostatním nabídkám takový počet bodů, který odpovídá míře splnění kritéria v poměru k nejvhodnější nabídce. 7) Způsob zpracování nabídkové ceny Nabídková cena bude členěna na níže uvedené části: A) projektová dokumentace k žádosti o stavební povolení podle 110 odst. 2 písm. b) stavebního zákona B) projektová dokumentace pro provádění C) zajištění inženýrské činnosti po vydání stavebního povolení v právní moci D) zpracování tendrové dokumentace Nabídková cena bude zpracována pro každé plnění samostatně a představuje cenu včetně DPH. Nabídková cena bude požadovaná za definitivní a nepřekročitelnou a bude zahrnovat kompletní náklady uchazeče na realizaci projektu. V případě uzavření smlouvy o dílo bude nabídková cena stanovena jako nejvýše přípustná, kterou není možno překročit mimo legislativních změn ve výši sazeb DPH. 8) Lhůta pro podání nabídek, doba zadávacího řízení Počátek běhu lhůty pro podání nabídek Datum: Lhůta pro podání nabídek začíná běžet dnem následujícím po dni zveřejnění textu výzvy. Konec běhu lhůty pro podání nabídek Datum: 18. února 2010 Hodina: 10:00 hodin Nabídka je považována za řádně doručenou na adrese zadavatele v termínu do 18. února 2010 do 10 hodin (nejedná se o datum odeslání nabídky poštou). Otevírání obálek bude provedeno 18. února 2010 v 11:00 hodin v sídle zadavatele, Charita Prostějov, Sádky č. 14. Prohlídka objektu bude uchazečům umožněna dne v 10 hodin na adrese Prostějov, Daliborka Uchazeč se přihlásí k prohlídce telefonicky na kontakt: (Marie Schwarzerová, ředitelka). 9) Místo pro podání nabídek a jiné upřesňující údaje pro podání nabídky Nabídka bude doručena v českém jazyce a v uzavřené obálce označené názvem zakázky: Rozvoj sociálních služeb na Prostějovsku DOMOV DALIBORKA - PD číslem projektu: CZ.1.12/2.2.00/ adresou uchazeče a textem NEOTVÍRAT. 6

7 Doporučujeme uchazečům spoje přelepit samolepkou a opatřit podpisem oprávněné osoby uchazeče. Místem podání nabídky: Charita Prostějov, Sádky 14, PSČ sekretariát ředitelky. 10) Požadavky na dodatečné informace Dodavatel je oprávněn po zadavateli elektronicky požadovat dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Žádost o dodatečné informace musí být dodavateli doručena v případě zakázek III. kategorie alespoň 2 dny před koncem lhůty pro podání nabídek. Zadavatel je povinen poskytnout dodatečné informace k zadávacím podmínkám bez zbytečného odkladu všem dodavatelům, kterým poskytl zadávací dokumentaci nebo kterým zaslal písemnou výzvu k podání nabídek. V případě, kdy zadávací dokumentace byla uveřejněna na webových stránkách poskytovatele, je zadavatel povinen dodatečné informace rovněž uveřejnit. V případě, kdy se žádost o dodatečné informace týká obsahu výzvy k podání nabídek, je zadavatel povinen tyto informace rovněž (kromě zaslání dle předchozího odstavce) uveřejnit na webových stránkách poskytovatele. V případě, že je výzva k podání nabídek uveřejněna na webových stránkách poskytovatele dotace nebo zadavatele, uveřejní zadavatel stejným způsobem i dodatečné informace. Kontaktní adresa pro zasílání požadavků na dodatečné informace: Ing. Petr Manek, tel , , 11) Variantní řešení Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídek. 12) Obchodní podmínky Návrh smlouvy o dílo musí obsahovat mimo jiné tyto údaje: - doba a místo plnění (uchazeč musí respektovat podmínky zadavatele uvedené v čl. 4 zadávacích podmínek) - platební podmínky (zadavatel nebude poskytovat na prováděné dílo zálohu, fakturace bude prováděna po řádném předání jednotlivých částí díla dle člení A D, splatnost jednotlivých faktur bude 60 dnů) - záruční doba (zadavatel požaduje minimální záruku na dílo min. 3 roky) - sance za nedodržení termínu (dle nabídky uchazeče a respektování podmínek zadavatele) - důvody pro překročení nabídkové ceny (nabídkova cena může být překročena pouze v případě změny sazeb DPH) - povinnost mlčenlivosti - povinnost poskytnout zadavateli součinnost dle podmínek zadavatele uvedených v čl. 13 zadávací dokumentace - návrh smlouvy musí obsahovat znění čl. 13 zadávací dokumentace v plném rozsahu. 13) Podmínka zadavatele a poskytovatele dotace Zadavatel musí uchovávat veškeré doklady, které souvisí s realizací projektu a jeho financováním po dobu 10 let od proplacení závěrečné platby příjemci, tj. odepsání z účtu RR (finančního ukončení projektu), nejméně však do konce roku 2021, tzn. i dokumentaci související se zadáváním zakázek. Zadavatel stanovuje podmínku poskytnutí veškerých informací plynoucích z nabídky předložené v rámci zakázky 7

8 8