Program SC Sýpka, Kytnerova 1a, Brno-Medlánky. POZVÁNKA na mikulášské folkové hraní

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Program SC Sýpka, Kytnerova 1a, Brno-Medlánky. POZVÁNKA na mikulášské folkové hraní"

Transkript

1 medlánecký zpravodaj místního zastupitelstva městské části /medlanky Kultura strana 4 6 Lampionová medlánecká stezka strana 7 Sběr charita strana 10 číslo 5 / 2012 Termíny farmářských trhů 10. listopadu, 8. prosince 2012 a 12. ledna 2013 vždy od 9.00 do hod. místo konání: Nádvoří SC Sýpka S srdečně Vás zvou Občané pro Medlánky a MČ Brno Medlánky Program SC Sýpka, Kytnerova 1a, Brno-Medlánky POZVÁNKA na letošní hudbu z Trampíria pátek , zač. v hod. Zahrají: T. O. Zlatý orel z Prahy, Orion a Orion band. Cena vstupného 120 Kč POZVÁNKA na mikulášské folkové hraní pátek , zač. v hod. Vystoupí: Trampgrasová kapela Paběrky z Prahy a Karabina Brno. Cena vstupného 100 Kč Pozvánka na Vánoční výstavu Bude se konat tradičně v konírně SC Sýpka od do Otvírací doba hod. Vstupné 20 Kč POZVÁNKA na Country mikulášskou besídku Společenské centrum Sýpka, Kytnerova 1a neděle 9. prosince 2012, od do hod. Soutěž O medlánecký truhlík Omlouváme se, ale z technických důvodů bude vyhlášení soutěže O medlánecký truhlík uvedeno v následujícím zpravodaji 6/2012. Horváthová

2 Ze zasedání Rady a Místního zastupitelstva Z mimořádné 29. schůze RMČ Brno-Medlánky konané dne Rada schválila: záměr obce pronajmout pozemek p. č. 935 část (zahrádka) o výměře 589 m 2 a p. č. 936 (zahrádka) o výměře 291 m 2, k. ú. Medlánky; záměr obce pronajmout pozemek p. č. 931 část (zahrádka) o výměře 430 m 2, k. ú. Medlánky; výběr zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu na služby Oprava plynové regulační stanice kotelny Jabloňová 1a : p. Františka Zelníčka, Brno, Bořetická 13, nabídková cena: Kč bez DPH, tj Kč vč. DPH; výběr zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu na služby Rozvod vodovodních přípojek v areálu Mateřské školy Brno, Hudcova 435/47 : společnost KAVYL, spol. s r. o., se sídlem v Mohelně 452/1, nabídková cena: Kč bez DPH, tj Kč vč. DPH; výběr zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu na služby Úprava a rozšíření stávající telefonní ústředny v objektu Mateřské školy Brno, Hudcova 435/47 : společnost ALCASERV, spol. s r. o., se sídlem v Brně, Kohoutova 1550/11, nabídková cena: ,50 Kč bez DPH, tj Kč vč. DPH. Rada projednala: návrh rozpočtových úprav rozpočtu MČ Brno-Medlánky na rok 2012 rozpočtové opatření (navýšení rozpočtu MČ Brno-Medlánky na rok 2012 neinvestiční transfer z všeobecné pokladní zprávy na zajištění případných výdajů v souvislosti s přípravnou fází volby prezidenta ČR), rozpočtové opatření (úprava rozpočtu MČ Brno-Medlánky na rok 2012 převod mezi položkami a paragrafy), rozpočtové opatření (navýšení rozpočtu MČ Brno- Medlánky na rok 2012 navýšení příspěvku MŠ Brno, Hudcova 435/47, přísp. org., na rok 2012); záměr zřídit novou příspěvkovou organizaci vykonávající funkci předškolního zařízení Mateřské školy Brno, V Újezdech 5; oznámení o konání akce s vlastní produkcí v k. ú. Medlánky; přípravu Medláneckých svatováclavských hodových slavností 2012 schválení vzorového textu smlouvy o pronájmu části pozemku p. č. 4/1 v. ú. Medlánky (Zámecký park) za účelem zabezpečení stánkového prodeje, schválení Provozního řádu Medláneckých svatováclavských hodových slavností 2012; závěry odborného posudku Posouzení technologie nízkotlaké kotelny Jabloňová 1a posouzení technologie kotelny z hlediska provozních nákladů nízkotlaké kotelny, záměr společnosti ČEZ Energo, s. r. o., vybudovat kogenerační jednotku v objektu nízkotlaké kotelny Jabloňová 1a; škodní událost únik vody v důsledku závady na odvzdušňovacím ventilu přívodu tlakové vody za vodoměrem, v šachtě umístěné v zemi před bytovým domem Brno, Jabloňová 461/5; odtahy vozidel při blokovém čištění v k. ú. Medlánky; problematiku rezidenčního parkování v k. ú. Medlánky; možnost rozšíření dětského hřiště na ulici Hrázka. Z 26. zasedání ZMČ Brno-Medlánky konaného dne Zastupitelstvo schválilo: rozpočtové opatření navýšení rozpočtu MČ Brno-Medlánky na rok 2012 (neinvestiční přijatý transfer z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu na zajištění případných výdajů v souvislosti s přípravnou fází volby prezidenta ČR); rozpočtové opatření úprava rozpočtu MČ Brno-Medlánky na rok 2012 (převod mezi položkami a paragrafy); rozpočtové opatření navýšení rozpočtu MČ Brno-Medlánky na rok 2012 (navýšení příspěvku MŠ Brno, Hudcova 435/47, přísp. org.); návrh na dispozici s majetkem statutárního města Brna směna pozemku p. č. 666/34 o výměře 15 m 2 v k. ú. Medlánky za část pozemku p. č. 290 o výměře 15 m 2 v k. ú. Bosonohy; návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu vznikajícího na území statutárního města Brna s výhradami; stanovisko MČ Brno-Medlánky k návrhu Dopravního plánu (organizace dopravy) na rok 2013 žádost MČ Brno-Medlánky adresovanou společnosti KORDIS JMK, spol. s r. o., o změnu trasování autobusové linky č. 65 tak, aby při snížení frekvence spojů a tak zachování vozokilometrů jezdila linka ze zastávky Královo Pole nádraží, přes zastávku Medlánky Nadační, do zastávky Řečkovice hřbitov a po stejné trase zpět, a o navrácení provozování minibusů na linku autobusu č. 65; žádost MČ Brno-Medlánky adresovanou Odboru dopravy Magistrátu města Brna o nastavení parametrů připravovaného rezidenčního parkování v městě Brně (nařízení města Brna); rozpočtové opatření navýšení rozpočtu MČ Brno-Medlánky na rok 2012 (převod finanční částky odpovídající 10 % z výsledku hospodaření ve VHČ za rok 2012); žádost MČ Brno-Medlánky adresovanou Odboru dopravy Magistrátu města Brna o nezprůjezdnění páteřní komunikace Technologického parku (prodloužení ulice Purkyňovy) ve směru na účelovou komunikaci vedoucí z ulice Hudcovy k Medláneckým kopcům. Zastupitelstvo neschválilo: zřízení nové příspěvkové organizace vykonávající funkci předškolního zařízení, Mateřské školy Brno, V Újezdech 5, příspěvkové organizace. Zastupitelstvo vzalo na vědomí: informaci o závěrech znaleckého posudku Ing. Tomáše Janase, znalce v oboru ekonomika a stavebnictví a odborného posudku JUDr. Vladimíra Papeže, advokáta, ve věci vypořádání smluvních vztahů se společností Marka s. r. o. ve vztahu k budově č. p. 439 v k. ú. Medlánky (objekt služeb na ul. Podpěrova); podněty občanů MČ Brno-Medlánky: připomínka k záboru parkovacích míst na parkovišti na ulici Ostružinová v souvislosti s realizací přístavby MŠ Brno, Hudcova 435/47, možnost vyznačení parkovacích míst na parkovišti na ulici Ostružinová vodorovným dopravním značením, údržba veřejné zeleně související s bytovými domy na ulici Jabloňová, Rybízová a Ostružinová, aktualizace webových stránek MČ Brno-Medlánky, projevy vandalismu v k. ú. Medlánky, možnosti navýšení parkovací kapacity v obytném souboru Jabloňová; zprávu o plnění rozpočtu MČ Brno-Medlánky k Zastupitelstvo projednalo: žádost Majetkového odboru Magistrátu města Brna ze dne a o sdělení aktuálního stanoviska MČ Brno- Medlánky k převodu vlastnictví jednotek vymezených v budově č. p. 439 Podpěrova 2 vč. podílů na společných částech budovy a pozemku p. č. 1704/1, k. ú. Medlánky zastupitelstvo schválilo žádost MČ Brno-Medlánky Zastupitelstvu města Brna o zrušení usnesení ZM5/4319, které přijalo Zastupitelstvo města Brna dne na svém zasedání Z5/038; návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů zastupitelstvo souhlasí s návrhem OZV za předpokladu, že bude zachována současná výše poplatku za osobu, tj. 500 Kč/rok. č í s l o 5 / ř í j e n m e d l á n e c k ý z p r a v o d a j

3 Z 30. schůze RMČ Brno-Medlánky konané dne Rada schválila: dodatek č. 2 Smlouvy o zajištění havarijních služeb bytové domy Jabloňová 1, 3, 5, Rybízová 1, 3, 5, 7 ukončení smlouvy dohodou smluvních stran; dodatek ke Kupní smlouvě č. 118/2008 o prodeji a nákupu tepla a teplé užitkové vody ukončení kupní smlouvy dohodou smluvních stran; dodatek smlouvy o dílo na servis zdvihacích zařízení ukončení smlouvy o dílo dohodou smluvních stran; zadání návrhu opravy cesty na ulici Hujíčkova (prověření ekonomické náročnosti požadovaných úprav); poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu MČ Brno- Medlánky na rok 2012 KČT Fénix Brno-Medlánky příspěvek na částečnou úhradu nákladů na realizaci Podzimního medláneckého pochodu a Nočního výsadku; poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu MČ Brno- Medlánky na rok 2012 TJ SOKOL Medlánky příspěvek na částečnou úhradu nákladů na pronájem prostor SC Sýpka ve 2. pololetí roku 2012; zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby Rekultivace části pozemku p. č v k. ú. Medlánky jedinému zájemci: p. Martinu Minksovi, Brno, Terezy Novákové 101. Nabídková cena: 10 Kč/m 2 /rok bez DPH; zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby Odplevelení a úklid pozemku p. č. 1144/1 v k. ú. Medlánky jedinému zájemci: p. Marcelu Kutálkovi, Brno, Táborská 43. Nabídková cena: Kč; uzavření dodatku č. 1 Smlouvy o odborném technickém dohledu a poradenství nad prováděním údržby zeleně a zahradnických prací a nad letní a zimní údržbou chodníků a komunikací pro MČ Brno-Medlánky uzavřené mezi MČ Brno-Medlánky, jako objednatelem a p. Marcelem Kutálkem, Brno, Táborská 43, jako zhotovitelem navýšení ceny díla na částku Kč/měsíc s účinností od Rada zamítla: žádost občanů o vybudování nových parkovacích kapacit při ulici Ostružinová a Jabloňová z důvodu ekonomické náročnosti navrhovaného řešení. žádost o náhradu nákladů spojených s odtahem vozidla při blokovém čištění. Mnozí z Vás se dotazují na to, zda nově budovaná komunikace nad areálem Výzkumného ústavu veterinárního lékařství není již začátkem komunikačního propojení do Ivanovic. Odpověď zní: NENÍ. Jedná se o páteřní komunikaci do areálu Středoevropského technologického institutu CEITEC, jehož jedna část se nachází i v k. ú. Medlánky, konkrétně v reálu pod Palackého vrchem. Následující tisková zpráva obsahuje informace o zahájení jeho výstavby. sdělení Úmč brno-medlánky Město poskytuje půjčky z Fondu rozvoje bydlení Město Brno poskytuje vlastníkům nemovitostí na území města Brna půjčky s 3% úrokovou sazbou na opravu bytových a rodinných domů a bytových jednotek. Za tímto účelem vyhlašuje prostřednictvím Bytového odboru Magistrátu města Brna dvakrát ročně výběrové řízení. Výběrové řízení je zveřejněno na úředních deskách města a městských částí a na internetové adrese (Správa města > Magistrát města Brna > Úsek hospodářský > Bytový odbor > Půjčky s FRBmB). O půjčku můžou vlastníci nemovitostí požádat v termínech od do a od do Žádosti na předepsaném formuláři jsou přijímány na Bytovém odboru na Malinovského nám. 3 nebo na úřadech městských částí, na jejímž území se opravovaná nemovitost nachází. Formuláře jsou k dispozici na všech úřadech, kde se žádosti podávají, a na výše uvedené internetové adrese. K zajištění půjček z Fondu rozvoje bydlení nepožaduje město ručitele. Tyto půjčky jsou jištěny zřízením zástavního práva k opravované nemovitosti ve prospěch města po dobu splácení. Smlouvu o půjčce vyhotoví Bytový odbor zdarma a poplatky za vedení účtu hradí město. Žadatel hradí poplatek za zápis vkladu zástavního práva do katastru nemovitostí. Finanční prostředky čerpá žadatel dle konkrétních účelů v níže uvedené tabulce. Po úplném splacení půjčky zajistí město výmaz zástavního práva v katastru nemovitostí. Bližší informace o půjčkách z Fondu rozvoje bydlení mohou občané získat na Bytovém odboru MMB na Malinovského nám. 3, dveře č. 280 a 281, nebo na telefonních číslech a Mgr. Jiří Lahoda vedoucí bytového odboru MMB účel půjčky lhůta splatnosti horní hranice půjčky obnova střechy 5 let 250 tis. Kč/rodinný dům 350 tis. Kč/byt. jednotka zřízení plynového, elektrického nebo jiného ekologického topení ve stávajícím bytě 5 let 60 tis. Kč/byt. jednotka měření a regulace tepla a teplé užitkové vody 5 let 15 tis. Kč/byt. jednotku odstranění zemní vlhkosti (dodatečné izolace apod.) 5 let 110 tis. Kč/dům zajištění statiky domu na základě znaleckého posudku statika 5 let 400 tis. Kč/dům obnova fasády, zateplení, včetně klempířských prvků, výměna oken a venkovních dveří, oprava balkonu, lodžie 5 let 120 tis. Kč/byt. jednotku vybudování WC, koupelny nebo sprchového koutu ve stávajícím bytě nebo obnova bytového jádra 5 let 80 tis. Kč/byt. jednotka rekonstrukce ZTI, elektroinstalace 5 let 80 tis. Kč/byt. jednotka vybudování nové samostatné byt. jednotky v nástavbě nebo půdní vestavbě (max. 2 nové byty v jednom domě) 8 let 400 tis. Kč/byt. jednotka vybudování nové přípojky ZTI 5 let 50 tis. Kč/dům ekologický ohřev užitkové vody (sluneční kolektory, čerpadlo, rozvody) 5 let 100 tis. Kč/BJ v byt. domě 200 tis. Kč/rodinný dům modernizace staršího výtahu dle inspekční prohlídky 5 let 50 tis. Kč/byt. jednotku m e d l á n e c k ý z p r a v o d a j č í s l o 5 / ř í j e n

4 Stavbu CEITECu odstartovalo položení základních kamenů Poklepáním základních kamenů začala stavba Středoevropského technologického institutu CEITEC, který je jediným výzkumným centrem v ČR umožňujícím propojení věd o živé a neživé přírodě. Stavět se budou souběžně nové budovy ve dvou brněnských lokalitách: v Univerzitním kampusu Bohunice Masarykovy univerzity (MU) a v kampusu Vysokého učení technického (VUT) Pod Palackého vrchem. Do nových laboratoří o celkové rozloze m 2 se vědci přestěhují koncem roku Dotaci ve výši 5,24 miliard korun na vybudování CEITECu získaly brněnské vysoké školy a výzkumné instituce z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace. V nových pavilonech bude vědcům sloužit unikátně vybavené laboratorní zázemí, jehož součástí budou i tzv. sdílené laboratoře využívané napříč vědními obory. Zázemí nových laboratoří zkvalitní také studium magisterských a doktorských programů u vybraných oborů, protože jejich studenti budou mít přístup k nejnovějším poznatkům a nejmodernějšímu vybavení. Mladí vědci tak budou mít možnost zapojit se do práce špičkových vědeckých týmů už v době studia. Přístup k technologiím v CEITECu budou mít v rámci společných inovativních projektů i firmy. Dvě nové budovy CEITECu MU s téměř 7000 m² pro laboratoře, výukové prostory a pracovny vyrostou v Univerzitním kampusu Bohunice. Větší z pavilonů bude mít atypický eliptický půdorys s vnitřním zastřešeným atriem. Místo v něm naleznou pracoviště pro výzkumné programy: strukturní biologie, genomika a proteomika rostlinných systémů, molekulární medicína a výzkum mozku a lidské mysli. Budou tam zkoumat např. nádorové buňky, vyvíjet metody vyhledávání nejkvalitnějších spermií a hledat příčiny závislosti. Součástí rozšířeného prvního podzemního podlaží se stane i výzkumný skleník a růstové klimatické komory, tzv. fytotrony. V celém areálu bude umístěno sedm sdílených laboratoří s prvotřídními přístroji jako např. spektrometry nukleární magnetické rezonance (NMR), které slouží pro studium 3D struktury látek na atomární úrovni, nebo elektronové mikroskopy. Ty umožní studovat buněčné struktury a další jevy na makromolekulární úrovni s velmi vysokým rozlišením. Čtyři pavilony o celkové rozloze m² budou postaveny v kampusu VUT Pod Palackého vrchem. V nich budou sídlit pracoviště výzkumných programů: pokročilé materiály a pokročilé nano a mikrotechnologie včetně tří sdílených laboratoří. Vědci se zde zaměří na výzkum např. zubní či kostní náhrady z polymerů, nanočipy, antibakteriální povrchy stěn nebo výzkumné roboty. Stavba CEITECu VUT je jedinečná rozsahem tzv. čistých prostor o rozloze enormních 1050 m². Z nich více než 200 m² bude mít úroveň čistoty, která odpovídá nejpřísnějším normám. Pohyb osob v těchto prostorách vyžaduje zvláštní vybavení jako např. speciální obleky, roušky, brýle, kukly, obuv atp. Přístrojové vybavení laboratoří umožní výrobu a analýzu vzorků, které jsou běžným mikroskopem neviditelné, mající rozměry tisícinásobně menší než je průměr lidského vlasu. Ve výběrovém řízení na dodavatele stavby pavilonů CEITECu MU uspěla stavební firma KONSTRUKTIVA KONSIT a. s., která je postaví za 417 milionů korun. V soutěži o výstavbu nových budov laboratoří CEITECu VUT zvítězilo sdružení firem UNISTAV a.s., OHL ŽS, a.s., IMOS Brno, a.s. Vysoutěžená cena je 344 milionů korun. CEITEC Středoevropský technologický institut CEITEC je centrem vědecké excelence v oblasti věd o živé přírodě a pokročilých materiálů a technologií, jehož hlavním posláním je vybudování významného evropského centra vědy a vzdělanosti se špičkovým zázemím a podmínkami pro nejlepší vědecké pracovníky v Brně. CEITEC je výsledkem spolupráce šesti brněnských univerzit a výzkumných institucí: Masarykovy univerzity, Vysokého učení technického v Brně, Mendelovy univerzity v Brně, Veterinární a farmaceutické univerzity Brno, Výzkumného ústavu veterinárního lékařství a Ústavu fyziky materiálů Akademie věd ČR. Celkový rozpočet projektu je 5,246 miliard korun. Základní stavební jednotky centra tvoří 64 výzkumných skupin, které jsou soustředěny do sedmi výzkumných programů: 1. Pokročilé nanotechnologie a mikrotechnologie, 2. Pokročilé materiály, 3. Strukturní biologie, 4. Genomika a proteomika rostlinných systémů, 5. Molekulární medicína, 6. Výzkum mozku a lidské mysli, 7. Molekulární veterinární medicína. Ztráty a nálezy Stále se ještě nepřihlásil majitel naslouchadla, které se našlo v měsíci lednu letošního roku. K vyzvednutí je na úseku sociálním (přízemí), ÚMČ Brno-Medlánky, Hudcova 7, Brno. Informace k vítání občánků Vážení rodiče, pokud máte zájem o přivítání Vašeho dítěte v městské části Brno-Medlánky, je potřeba dítě přihlásit a dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů vyplnit Souhlas se sdělováním osobních údajů dítěte. Pro přihlášení na VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ a podepsání souhlasu nás kontaktujte osobně na ÚMČ Brno-Medlánky, Úseku sociálním, Hudcova 7; případně em či telefonicky. Kontaktní osoba: Simona Frodlová, DiS., tel , kultura Pozvánka na 23. ročník celostátního finále soutěžního festivalu pro děti a mládež v interpretaci nejen trampské, folkové a country písně BRÁNA 2012 Vyhlašovatel soutěže, Česká tábornická unie, zve příznivce trampské, folkové a country hudby na 23. celostátní finále soutěžního festivalu pro děti a mládež v interpretaci trampské, folkové a country písně BRÁNA 2012, které se uskuteční v sobotu 24. listopadu 2012 v prostorách Společenského centra Sýpka v Brně-Medlánkách. Soutěžní finále proběhne od 9 do 18 hodin. Slavnostní galavečer s vyhlášením vítězů a oceněných účastníků finále a vystoupením hosta proběhne cca od hod. Hostem večera bude pravděpodobně jeden z úspěšných finalistů předcházejících ročníků, který by zde měl křtít své první sólové album. Více informací o soutěži BRÁNA naleznete na Vstupenky na slavnostní galavečer budou k mání přímo na Sýpce před zahájením koncertu. (redakce) Absolutní vítěz celostátního finále soutěže BRÁNA 2011 Víťa Dvořáček z Brna. č í s l o 5 / ř í j e n m e d l á n e c k ý z p r a v o d a j

5 Česká tábornická unie, Velká rada oblasti Jižní Morava a Městská část Brno-Medlánky zvou srdečně velké i malé děti, šerify i indiánky na tradiční Country mikulášskou besídku na Sýpce Společenské centrum Sýpka, Kytnerova 1a neděle 9. prosince 2012, od do hod. Pro všechny děti jsou připraveny hry a soutěže, taneční vystoupení dětí. Každé dítě obdrží kromě občerstvení také dáreček. Odpoledne plné her a soutěží si pro děti připravily Brněnské písničkové tetiny, děti z dětského tanečního kroužku Studia Ilony Brunové a mladé moderní gymnastky z Tělocvičné jednoty SOKOL Brno- Medlánky pod vedením trojnásobné mistryně republiky Doc. Hany Bubníkové Machatové. Akce je určena rovněž pro děti s různým druhem a stupněm postižení. A možná přijde i Mikuláš!!! Stylové (country) oblečení vítáno! Ohlédnutí za letošními Medláneckými svatováclavskými hodovými slavnostmi Ve dnech září 2012 se uskutečnily Medlánecké svatováclavské hodové slavnosti. V pátek 21. září vyvrcholily půlroční přípravy hodového výboru a krojované chasy tradičním zdobením a stavěním máje. I v letošním roce se mája stavěla tzv. ručně, to znamená bez použití stavební techniky. Tento tradiční způsob stavení máje je postaven na spolupráci několika generací medláneckých chlapů, kteří každoročně přiloží ruku k dílu, resp. k nůžkám a lanům všem těm, kteří se podíleli na pátečním stavění máje, patří mé první letošní poděkování po hodech, stejně jako poděkování Lidušce Stloukalové a Lidušce Podracké za přípravu hodového věnce a Jirkovi Müllerovi, který ve čtvrtek přivezl máju z komínského lesa koňským povozem. Sobotní hodový program zahájila svým pásmem pro děti šermířská skupina Bravo Team. Po skončení šermířského klání proběhlo vystoupení nejmenších i starších medláneckých krojovaných dětí. Po tradičních řemeslech v podání nejmenších medláneckých krojovaných dětí a vystoupení středních krojovaných dětí následovala česká beseda v podání tzv. středňáků (nejstarších krojovaných dětí, které jsou jakýmsi dorostem Medlánecké krojované chasy a postupně v ní doplňují uvolněná místa po odchodu jejích starších členů). Nejen maminky, tatínkové, babičky a dědečkové se s radostí podívali na vystoupení nejmenších i starších dětí. Věřte, že téměř stovka krojovaných dětí (v letošním roce jich bylo 96), které se aktivně zapojují do programu našich hodů je něčím, co je výrazně odlišuje od hodů v okolních městských částech. Za přípravu jejich tanečního vystoupení patří obrovský dík nejen jejich cvičitelkám (paní Zdena Egnerová, Sylva Knížková, Renata Kučerová, Liduška Podracká, Libuše Večeřová, Mgr. Vladimíra Vespalcová), ale také všem rodičům (zejména maminkám, ale našly se i výjimky v podobě statečných tatínků) za čas, který věnovali docházce dětí na nácviky (2 x týdně) a pak i přípravě krojů tak, aby se této pestré nádhery mohli naši nejmenší tanečníci zúčastnit. A pak už na taneční parket v Zámeckém parku přitančila Medlánecká krojovaná chasa a všichni s napětím čekali, zda vrchnost (paní kněžnu Janu Františku Priscu z Magni a pana správce panství Franze) a mou maličkost i v letošním roce přesvědčí, že letošní hody nachystali v co nejvyšší kvalitě a hlavní stárek může převzít Hodové právo. Vše dobře dopadlo, hlavní stárek Richard Navrátil obdržel do svých rukou Hodové právo a Medlánecká krojovaná chasa 2012 tak převzala na více než 29 hodin vládu nad Medlánkami, kterou zahájila předvedením Moravské a Československé besedy, následované sobotní předhodovou zábavou. Večerní program zahájila skupina D. N. A. Brno, kterou následně vystřídala skupina ONKELS, která hrála k tanci i poslechu až do brzkých ranních hodin. Souběžně s předhodovou zábavou v Zámeckém parku probíhalo na Sýpce tradiční vystoupení cimbálové muziky (v letošním roce nám hrála CM ŠMYTEC z Brna). Na tomto místě bych ráda uvedla, že vnímám výtky některých z Vás k tomu, že sobotní večerní kapely nemají s folklórem vlastně nic společného. Pro příští rok proto v tomto směru připravujeme určité dramaturgické změny, které by měly vést k tomu, aby si v programu našli svou kapelu jak příznivci tradičního folklóru, tak i (zejména ti mladší) příznivci poněkud živější hudby. Nedělní ráno zahájila tradiční hodová mše pod vedením otce Jana Kotíka. Na tomto místě je snad na místě připomenout, že letos v létě odešel do jiné farnosti P. Jacek Kruczek (rozhovor s novým farářem řečkovické farnosti hledejte na jiném místě zpravodaje). Za přípravu nedělní Mše svaté na Sýpce patří velký dík Gustovi Dobešovi a dále všem, kteří se podíleli na její přípravě a realizaci a také se jí zúčastnili. Více o tradiční hodové mši v samostatném článku p. Dobeše. Nedělní odpoledne zahájil slavnostní hodový průvod Medlánkami. 16 párů z Medlánecké krojované chasy v doprovodu medláneckých krojovaných dětí, Medláneckých panímám, dechové hudby ZDOUNEČANKA a medlánecké vrchnosti vyzývalo všechny obyvatele Medlánek k účasti na slavnostním nedělním hodovém odpoledni v Zámeckém parku. Po slavnostním příchodu hodového průvodu do parku následovalo druhé vystoupení všech tří věkových kategorií medláneckých krojovaných dětí a pak i slavnostní předvedení Moravské a Československé besedy v podání Medlánecké krojované chasy. A pak už ZDOUNEČANKA až do večera hrála a hrála až do slavnostního vrácení Hodového práva zpět do rukou starostky. Závěrem je nutno poděkovat všem, kteří se na přípravě letošních hodů podíleli (a jejich opravdu hodně, tak zkusím na nikoho nezapomenout) a které jsem dosud nejmenovala. Poděkování patří Richardu Navrátilovi a Bětce Vackové, hlavnímu stárkovskému páru. Velké poděkování patří všem členům hodového výboru manželům Evě a Honzovi Barákovým, Zdeně Egnerové, Vlaďce Vespalcové, Denisce Horváthové, Haničce Lupínkové, Martinu Barákovi, Standovi Krčmařovi, Olze a Petře Doležalovým, Marii Kalové, Květoslavě Věžníkové, p. Egnerovi, Tomáši Mašijovi za moderování obou hodových dnů, Mirkovi Zdražilovi za řeholi s elektřinou a těm zaměstnancům ÚMČ Brno-Medlánky, kteří se do přípravy letošních hodů aktivně zapojili (zejména chlapům z údržby Ivanovi, Tomášovi a Rudovi). Poděkování patří také zvukařům a osvětlovačům skupiny ONKELS, Petru Bartlovi za bezplatné zapůjčení nákladního automobilu. Poděkování patří i vrchnosti, která nás v letošním roce opět poctila svou návštěvou: paní kněžně Evě Theimerové, panu správci Franzovi Daliborovi Bušovi, a obecním policajtům Honzovi Egnerovi a Miroslavu Flekovi. Speciální poděkování patří zaměstnancům pana Martina Minkse (včetně jeho samého) za pomoc při logistickém zajištění hodů a zejména při přípravě a úklidu hodového areálu v průběhu a po skončení hodů a také strážníkům Městské policie Brno za pomoc při zajištění pořádkové služby v průběhu sobotního večera a v průběhu nedělního slavnostního hodového průvodu. Poděkování za propagaci patří Rádiu Čas. Vám všem patří obrovské poděkování velmi si Vaší práce a pomoci vážíme a víme, že bez Vaší pomoci by to opravdu nešlo. Co napsat úplným závěrem? Že se snad všem zúčastněným (organizátorům, účinkujícím i návštěvníkům) letošní Medlánecké svatováclavské hodové slavnosti líbily, protože se opravdu vydařily. A že jménem všech členů hodového výboru věřím, že je na stejně krásné úrovni připravíme i v příštím roce tak, aby se mohly líbit i těm, kteří se jich z nějakého důvodu v letošním roce nezúčastnili. FOTOgrafie NA POSLEDNÍ STRANĚ (za hodový výbor Alena Valentová) Děkujeme všem sponzorům letošních Medláneckých svatováclavských hodových slavností: Alveon s. r. o., Restaurace u Němců, Brno, Kytnerova 43/6, BRNOCAR a. s., Brno, Palackého tř. 155, DVOŘÁK comte, a.s., Palackého nám. 9, Brno, Hotel Prometheus, člen společnosti IMPS a.s., Machačová Marie, Restaurace a Penzion na Kytnerce, Brno, Kytnerova 1a, MEDIA EFEKT, s. r. o., Brno, Kytnerova 3, Martin Minks, Brno, Terezy Novákové 101, PSK Group, spol. s r.o., Brno, Vídeňská 148/104b, REKO a.s., tř. Kpt. Jaroše 26, Brno, REMING, spol. s r. o., Brno, Kytnerova 18, Restaurace U křivé vrtule, sportovní letiště Brno-Medlánky, Turistická, m e d l á n e c k ý z p r a v o d a j č í s l o 5 / ř í j e n

6 Strojírenský zkušební ústav, s. p., Brno, Hudcova 56b, T. O. O., spol. s r. o., Brno, Košínova 103b VALOSUN a.s., Brno, Kytnerova 403/5, WC HELP, s.r.o., Rajhradice, U Sýpky 427, Michal Rozbořil, Kvapilova 2505/3, Brno Poštovní spořitelna, Brno, Palackého třída 3048/ 124, Hodová mše Nedělní ráno patří hodové bohoslužbě. V sobotu nám počasí trochu zlobilo, ale svatováclavská slavnost na Sýpku vítala slunečními paprsky. Než však odbije 10. hodina, je zapotřebí proměnit sál s nedopitými kelímky a láhvemi, s nedojezeným jídlem, se spoustou skleniček,... v důstojný prostor pro slavení eucharistie. Vše se podařilo poklidit, schody vytřené, na nádvoří zmizely nedopalky, židle poskládány do požadované formace a všemu vévodí nazdobený oltář. Díky všem kdo pomohli. A pak již naplno prožíváme radostné společenství. Plná Sýpka slaví Boha a děkuje za živé a pamatuje i na zesnulé obyvatele Medlánek. Bohoslužbu krásně doprovází Sbor věčně mladých z Řečkovic. Po-prvé tu máme nového kněze od sv. Vavřince otce Jana Kotíka. Dík patří jemu i vám všem, kdo jste spoluvytvářeli toto krásné společenství. A. Dobeš Rozhovor s otcem Janem Kotíkem, novým farářem řečkovické (a vlastně i medlánecké) farnosti převzato z časopisu řečkovické farnosti Rožeň (s laskavým souhlasem P. Jana Kotíka) Dobrý den, jménem redakce farního časopisu Rožně (jehož jste hlavním šéfem) Vás vítáme v Řečkovicích. Připravili jsme pro Vás několik otázek, kterými Vás chceme přiblížit našim farníkům. Nejdříve by nás zajímalo něco o Vás. Mohl byste se nám stručně představit? Jmenuji se Jan Kotík a pocházím z Křižanova, rodiště svaté Zdislavy. Narodil jsem se tam 1. listopadu 1978 jako prvorozený. Potom rodiče přivedli na svět další čtyři sourozence, dva bratry a dvě sestry, takže je nás pět dětí. V Křižanově jsem chodil pět let na základní školu a potom do Velkého Meziříčí na sedmileté gymnázium. Po gymnáziu jsem studoval na Stavební fakultě v Brně obor Navrhování pozemních staveb. Poté jsem šel do Olomouce studovat teologii a tam také uzrálo mé povolání a rozhodl jsem se stát knězem. Po vysvěcení mě otec biskup poslal do Přímětic, kde je týmová fara. Skupina 4 kněží tam má na starosti 13 pohraničních farností. No a letos v rámci výměn kněží jsem se dostal do Řečkovic. Kdy a proč jste se rozhodl stát se knězem? Rozhodnutí ke kněžství u mě nějakou dobu uzrávalo a můžu říct, že jsem dost dlouhou dobu váhal a nevěděl, jestli je kněžství ta správná cesta pro mě. Asi důležitým aspektem mého rozhodování byla skutečnost, že můj prastrýc, P. Metoděj Kotík, byl dlouholetým farářem v Křižanově. Na faře jsme trávili spoustu času a panu faráři jsme hodně pomáhali, takže jsem měl kněžský život jakoby z první ruky. Ale prvně jsem myslel, že se stanu stavebním inženýrem a budu pomáhat lidem stavět jejich obydlí. Někdy v průběhu čtvrtého ročníku jsem si však uvědomil, že mnohem důležitější je získat pro sebe i ostatní věčný příbytek u Otce v nebi, tak jsem se rozhodl jít cestou kněžství. Na řadu přichází série ryze praktických otázek. Naši farníci Vás budou jistě zvát na obědy či večeře. Pomožte nám a prozraďte, která jídla máte rád a co naopak vůbec nejíte Myslím, že jsem radostí pro každou kuchařku, protože nemám jídlo, které bych nejedl a mám rád všechno dobré. Mladší členové farní rodiny se rádi setkávají ve spíše neoficiálních prostředích (např. restaurace). A tak jistě uvítají, když budou vědět, co rád pijete, aby věděli, kam a na co Vás mají zvát. Je to podobné jako s jídlem. V naší farnosti je mnoho hudebníků a také několik sborů. Proto je na místě otázka, který hudební žánr je Váš nejoblíbenější a který naopak nemusíte? Ani v oblasti hudby nejsem úplně vyhraněný a velice to záleží na momentální náladě. Rád si pustím vážnou hudbu, když na ni mám náladu a když mám náladu na rockovou muziku, tak poslouchám i tu. Nemusím metalovou muziku. Nyní několik aktuálních dotazů: Jaké byly Vaše první dojmy z Vaší nové farnosti? Výborné. Jaké bylo loučení s Vaší bývalou farností? Smutné. Prozradíte nám i nějaký plán do budoucna? Co tu od Vás můžeme čekat? Ohledně plánů do budoucna si budete muset počkat, protože nejdříve chci řečkovickou farnost trochu poznat, abych zjistil, co je zde potřeba. Na závěr jeden srovnávací experiment: Které tři věci byste si vzal s sebou na pustý ostrov? Bibli, nůž a sirky. Děkujeme za Váš čas a Vaše odpovědi a přejeme Vám dostatek síly a Boží pomoci pro Vaši službu. Jsme rádi, že jste tady. Ohlédnutí za dvěma programy letošního Mezinárodního folklorního festivalu Brno 2012 na Sýpce O posledním prázdninovém víkendu (od 29. srpna do 2. září 2012) hostilo město Brno 23. ročník Mezinárodního folklórního festivalu Brno. Stejně jako v předcházejících letech hostily dvě z několika desítek festivalových vystoupení i Medlánky. Ačkoliv nakonec nepršelo, přeci jen v pátek 31. srpna odmítli v uplakaném počasí slovenští muzikanti vytáhnout drahé hudební nástroje z auta a program se musel po několika letech v Zámeckém parku přesunout do sálu Společenského centra Sýpka, kde se uskutečnilo první z festivalových vystoupení zahraničních folklorních souborů pod názvem Přijeli k nám. Jeho návštěvníci na začátku zažili menší zklamání z toho, že avizovaný exotický soubor Ballet Aling Mansaka z Konga nakonec na festival nedorazil (tanečníci nezískali vízum pro vstup do České republiky). Vystoupení zbylých zahraničních souborů bylo nakonec skvělou záplatou na tuto nepříjemnou informaci. Jako každý rok nezklamali naši sousedi ze Slovenska soubor Raslavičan z Raslavic. Přeci jen je slovenský folklór naší mentalitě asi nejbližší a překrásné kroje a živelnost slovenských tanečníků každoročně vyvolají obrovské nadšení. Neméně zajímavé a poutavé bylo i vystoupení druhého souboru maďarské folklórní skupiny Forrás ze Százhalombatty. Maďaři ve dvou vstupech předvedli nejen několik druhů překrásných krojů, ale také ukázky folklóru z různých koutů Maďarska (jak avizovala moderátorka večera Bohunka Hamáková od západu po východ Maďarska). Sobotní festivalové vystoupení 1. září se konala rovněž v prostorách Společenského centra Sýpka, jehož sál zaplnili zejména rodiče a další kamarádi členů dětských folklórních souborů z Brna. V rámci programového vystoupení Zlaté husy, poleťte vystoupily děti ze souborů Slováček, Májíček a Brněnský Valášek a všem nám ukázaly, že jsou nadějnou budoucností svých dospělých kolegů z folklórních souborů, ale také důstojnou konkurencí zahraničních účastníků festivalu. FOTOgrafie NA POSLEDNÍ STRANĚ (Alena Valentová) č í s l o 5 / ř í j e n m e d l á n e c k ý z p r a v o d a j

7 co nového v medlánkách Co nového v Přírodní zahradě u medláneckého rybníka Dne proběhla v Přírodní zahradě u medláneckého rybníka velká sláva. Nejen naše zahrada získala plaketu Přírodní zahrada a stala se tak členkou skupiny přírodních zahrad ČR zaštitovanou Ekologickým institutem Veronica. Získanou plaketou dáváme najevo svoji filozofii pro daný prostor a podporujeme šíření myšlenky přírodního zahradničení. Malou fotografickou reportáž najdete na zadní straně zpravodaje. Neusnuli jsme však na vavřínech a pracujeme stále na zlepšování zahrady. Novinkou je i brána namalovaná MgA. Vladimírem Kiseljovem, který nám ji krásně popsal. Výklad všech použitých symbolů najdete také na zadní straně tohoto zpravodaje, tak neváhejte a malé umělecké dílo si běžte prohlédnout. Další novinkou je nástěnka u vchodu, kde najdete kontakty na koordinátory a správce zahrady, na které se můžete obrátit, pokud chcete zahradu využít na Vaši akci. Najdete zde také fotografické koláže, pozvánky na akce a v brzké době se zde objeví i provozní řád zahrady. V neposlední řadě chystáme do budoucna v zahradě i další akce, a to nejen pracovní brigády, protože je třeba dosadit a doplnit stromy a keře, ale i společenská setkání jako například Bramborování nebo průvod světel na Lucii. Sledujte web zahrady nebo OPM, tam se dozvíte více o aktuálním dění v zahradě. Za koordinátory projektu Přírodní zahrady u medláneckého rybníka Kateřina Žůrková Informace na webnode.cz a dětský klub medlánci Začátek školního roku přinesl také do Dětského klubu Medlánci spoustu zajímavých věcí. Nejen, že u nás děti již 3. rokem hrají na flétničky a malují, ale nově mají také možnost naučit se anglicky. Rádi bychom také pozvali děti ve věku od 5 let na výuku irských tanců, která se koná vždy v pondělí od na Sýpce. Přijďte si irské tance vyzkoušet první hodina je zdarma. Veškeré informace najdete na Medlánecké děti si i letos užily ozdravný pobyt na Vysočině. (Pod fotkou). Lampionová medlánecká stezka Ahoj kluci, holky a rodiče, Přírodovědný klubík ve spolupráci s Dětským klubem Medlánci Vás srdečně zve na tajuplné podvečerní loudání se medláneckou krajinou, kde se můžete těšit na hodná strašidla a jejich úkoly tajemnou přírodu plnou světel. Na závěr lampionové stezky bude i něco na zub. KDY: v 17 hod. KDE: sraz všech světlušek na kopci u dětského hřiště v Újezdech (u rybníka) Cestu zakončíme ohněm v Přírodní zahradě u medláneckého rybníka. S SEBOU NEZAPOMEŇTE VZÍT: lampiony, bludičky, špekáčky k ohni, 30 Kč za dítko Těšíme se na Vás Veronika Hamanová a Zdenka Brabcová Cvičení pro dospěláky (bez rozdílu věku i kondice) Přijďte udělat něco pro sebe i své tělo. Odreagujete se od všedních starostí, načerpáte energii, zvednete si náladu i sebevědomí! Každé úterý od do hod. (od ) Aerobně-posilovací lekce Lekce je zaměřena, kromě lehčího kondičního tréninku, hlavně na formování a zpevňování problematických partií stehen, hýždí a břicha. Jde o středně rychlou aerobní lekci, jejímž cílem je spálit nějaké ty kalorie a posílit a zpevnit svalstvo celého těla. Lekce je vhodná i pro začátečníky. Cvičení probíhá ve Společenském centru Sýpka, Kytnerova 1. Cena za jednotlivou lekci je 50 Kč. S sebou dobré obutí, podložku, pití a chuť do cvičení. Irské tance pro děti od 5 let Každé pondělí od do hod. (začínáme ) Kurz probíhá ve Společenském centru Sýpka, Kytnerova 1. S sebou dobré obutí, pohodlné oblečení a pití. Cena za pololetí 900 Kč, jednorázový vstup 60 Kč. Těšíme se na Vás Zdenka Brabcová (www.medlanci.cz) Další novinka v Rosničce! Vzpomenete si, kdy jste naposledy nakreslili třeba hrušku nebo si jen tak uplácali něco z hlíny? Rádi byste zabavili jak sebe, tak i své děti? Nevíte co dělat o víkendu? Máme pro vás typ! Dětský klub Medlánci nabízí další zajímavé kroužky v Rosničce. Od září jsme zahájili nové kurzy pro děti, dospělé a otevíráme také tvořivé soboty a neděle pro rodiče s dětmi. VÝTVARNÝ KROUŽEK S KERAMIKOU (pro děti 8 12 let) Od září probíhá každý pátek od do hod. výtvarný kroužek pro samostatné děti školního věku. Náplní kroužku jsou různorodé výtvarné techniky včetně keramiky. Učíme se základům práce s hlínou, modelování, glazování. Budeme se věnovat také oblíbeným technikám jako např. korálkování, drátkování, malování na sklo, mozaika, potisk či práce s přírodninami, textilem a dalším kombinovaným technikám. Cílem je u dětí zábavnou formou rozvíjet jemnou motoriku, osobní kreativitu a fantazii. Děti mohou realizovat i své vlastní nápady. Kroužek je určen pro začátečníky i pokročilé. Cena kurzu pro děti je 900 Kč na pololetí. Přihlásit do kurzu se můžete mejlem: .cz nebo telefonicky Máme poslední volná místa! VÝTVARNĚ TVOŘIVÝ KROUŽEK RELAX (pro dospělé) Od září jsme také zahájili novinku výtvarně tvořivý kroužek pro dospěláky! Kroužek probíhá každé pondělí od do hod. Obsahem jsou pestré výtvarné techniky, včetně keramiky. Naučíme se základům práce s hlínou, modelování apod. Vyzkoušíme si též oblíbené techniky m e d l á n e c k ý z p r a v o d a j č í s l o 5 / ř í j e n

8 jako např. korálkování, drátkování, malování na sklo, na hedvábí, mozaiku, potisk, batiku či práci s přírodninami, textilem. Cílem je vyzkoušet si něco nového, rozvíjet osobní kreativitu a fantazii, ale také se odreagovat a příjemně strávit čas. Je možno realizovat i své vlastní nápady. Kroužek je určen pro začátečníky i pokročilé. S sebou si vezměte pracovní tričko, papuče. Materiál bude zajištěn. Cena kurzu je Kč na pololetí pro dospělé, nebo jednorázový vstup 120 Kč. Přihlásit do kurzu se můžete mejlem: nebo telefonicky Máme volná místa. KURZY PRO RODIČE S DĚTMI Kurzy jsou určeny pro všechny tvořílky, kutilky, nadšence a vlastníky šikovných rukou, kteří se doma o víkendu neradi nudí a mají doma neposedné ratolesti, které je potřeba též zabavit. Jde o hravé tvoření z nejrůznějších materiálů pro rodiče a jejich šikovné děti (školního věku). Hrajeme si s korálky, papírem, keramikou, přírodninami podle tématu, které je zrovna aktuální (roční období, svátky apod.). Rozvíjíme jemnou motoriku, výtvarné dovednosti, estetické cítění a práci v kolektivu. S sebou si vezměte pracovní tričko (zástěru), papuče! Ostatní pomůcky budou na místě. V dílně bude malé občerstvení + vaříme kávu, čaj. Vyberte si svůj kurz pro říjen prosinec 2012 Sobota , hod. Podzimní tvoření Výroba podzimních vazeb a věnců nové nápady a inspirace pro váš útulný byt či dům. Malování na sklo lucerničky na čajové svíčky. Výroba ozdob a zvířátek z kaštanů. Materiál na ozdobu, větvičky, svíčky a další můžete zakoupit v naší dílně pro dobrou pohodu vaříme pečený čaj! Cena: 100 Kč kurzovné za dospěláka, plus materiál z naší prodejničky, 50 Kč za dítko. Sobota , hod. Šperkařská dílna Šperky ketlované, vázané na lanko, gizmování a mnoho dalších nových nápadů! Hlavní náplň navěšovaný náramek s barevnými kamínky a korálky. Vítán je každý, kdo chce na podzim nový šperk! Cena: 400 Kč za jednoho dospěláka a dítě, další dítko plus 50 Kč. Sobota , hod. Adventní vazby Pletení adventních věnců a vazeb nové nápady a inspirace na váš vánoční stůl. Materiál na ozdobu, svíčky a další můžete zakoupit v naší dílně pro dobrou náladu vaříme svařák! Cena: 100 Kč kurzovné za dospěláka, plus zakoupený materiál, 50 Kč za dítko. Neděle , hod. Mikulášská dílna Mikulášské, andělské a čertovské tvoření pro malé i velké figurky, krabičky, přáníčka, ozdoby, dárečky vše s andělskou či čertovskou tématikou! Cena: 400 Kč za jednoho dospěláka a dítě, další dítko plus 50 Kč. Sobota , hod. Adventní jarmark Adventní jarmark v dílně dárky na poslední chvíli!!! Keramika, přáníčka, svíčky, šperky, mýdla, ozdoby na stromeček vše originální, ručně vyráběné dárečky pro vaše blízké. Cena: 400 Kč za jednoho dospěláka a dítě, další dítko plus 50 Kč. Na vybranou akci si prosím rezervujte místo dopředu omezený počet účastníků. Přihlásit do kurzu se můžete zde: nebo telefonicky Kurzem provází lektorky Jana Marková a Hana Kalná. Přijďte i vy mezi nás:) školské okénko Dopravní hřiště Pastviny Ještě než se druháčci ohřáli ve školních lavicích, zúčastnili se dopravní výchovy na nově zrekonstruovaném dopravním hřišti v blízkosti ZŠ Pastviny v Brně Komíně. Pěkné zářijové sluníčko nám přálo, děti absolvovaly teoretickou část v počítačové učebně, kde jako chodci procházely počítačovým programem z domu až do školy. Nejprve byly navigovány druhou osobou, potom musely zvládnout stejnou trasu samy. V praktické části si vyzkoušely jízdu na motokárách a kolech. Musely projíždět řízenými křižovatkami, sledovat dopravní značky, dávat pozor na spolujezdce, ale především o všech dopravních situacích samy přemýšlet a samy se rozhodovat. Přesto, že žáci druhých tříd jezdili na dopravním hřišti poprvé, zhostili se dopravních situací s velkým nasazením a dokonce byli za pěkné chování pochváleni. Tuto aktivitu provozují žáci naší školy již mnoho let a je pro ně velmi přínosná. S každým školním rokem přibývají dětem nové zkušenosti a je to velmi dobrá průprava pro aktivní účastníky silničního provozu. V měsíci září navštívila naši školu společnost Zayferus, která se zabývá ochranou dravých ptáků, výukovými programy pro žáky, sokolnictvím a ukázkami dravců v akci a při výcviku. Této akce se zúčastnili všichni žáci od prvních až po deváté třídy. Měli možnost se seznámit s běžnými i vzácnými druhy dravců včetně druhů sov, s jejich životem v přírodě i v zajetí. Žáci si také vyzkoušeli svoje vědomosti, postřeh a pozornost, za kterou byli odměněni drobnými dárky a potleskem. V závěru produkce jsme pozorovali let a lov dravců. Celé vystoupení bylo velmi dobře zorganizováno, žáci všech věkových kategorií i učitelé byli zcela zaujati. Akce se uskutečnila na fotbalovém hřišti vedle školy, čímž také děkujeme fotbalistům za propůjčení. PRAHA Ve čtvrtek 20. září 2012 obě deváté třídy odjely vlakem do stověžaté Prahy, kromě prohlídky pamětihodností měli žáci možnost shlédnout zasedání vlády v parlamentu. VELEHRAD Pravidelně na podzim se žáci obou sedmých tříd vypravili společně se svými dějepisářkami a tentokrát i paní ředitelkou do okolí Uherského Hradiště. Cílem bylo navštívit místa, která jsou z činnosti klubu důchodců spojena s životem Slovanů na Velké Moravě v 9. století. Žáci si nejprve prohlédli Památník Velké Moravy ve Starém Městě, pokračovali na poutní místo sv. Cyrila a Metoděje na Velehradě a svoji exkurzi zakončili při nádherném slunečném počasí prohlídkou přírodního archeoskanzenu v Modré. Svoje zkušenosti a zážitky všichni určitě využijí v hodinách dějepisu, ale i zeměpisu či českého jazyka. Knihovna J. Mahena Jako každý rok i letos úzce spolupracuje naše škola s knihovnou J. Mahena v Brně-Králově Poli. Druháčci navštívili besedu, ve které se ocitli v kouzelném světě pohádek. Seznámili se s nejznámějšími sběrateli pohádek a měli možnost nahlédnout do knížek a prohlédnout si ilustrace např. od H. Zmatlíkové. Dravci Blahopřání Blahopřejeme našim spoluobčanům, kteří se v těchto dnech dožili svého životního jubilea. Do dalších let jim přejeme hodně zdraví, štěstí, rodinné pohody, spokojenosti, lásky a porozumění blízkých, stálý optimismus, mnoho životní síly a spoustu dnů plných nádherných maličkostí, které činí život bohatým. Marie Špačková Tatjana Kislingová Věra Neradová Ladislav Vlašín Václav Doležal Hana Berková Olga Kratochvilová 90 let 70 let 85 let 75 let 85 let 75 let 85 let Všechno nejlepší! Za SPOZ Vladimíra Vespalcová č í s l o 5 / ř í j e n m e d l á n e c k ý z p r a v o d a j

9 penzion podpěrova V našem domově seniorů Podpěrova jsme začínající podzim přivítali, jak se patří, a to Seniorskými sportovními hrami. Jako své protihráče jsme pozvali seniory i z ostatních brněnských domovů. Sportovní výkony v netradičních disciplínách byly, mimo jiné, oslaveny grilováním na zahradě, za doprovodu skvělé muziky. Odměnou za úsilí při chystání akce, nám byli usměvavé a spokojené tváře našich hostů. Navštívili jsme také výstavu gobelínových replik Pařížského zlomku Dalimilovy kroniky na hradě Špilberku, kde jsme měli to štěstí se setkat i s autorkou. Ta nám ochotně vysvětlila, jakým způsobem její dílo vznikalo. Odcházeli jsme tedy nasyceni nejen krásou, ale i vědomostmi. 9. a 10. října proběhl v domově seniorů Den otevřených dveří. Návštěvníci si tak mohli prohlédnout jak prostory vnitřní, tak venkovní a získat zajímavé informace o jeho chodu. Tuto akci doprovázely 3 výstavy a to výstava kreseb na téma Stáří očima dětí, výstava fotografií zachycujících život seniorů v DPS Podpěrova a také výstava výrobků pocházejících z naší výtvarné a keramické dílny. Tímto děkujeme všem příznivcům i zájemcům za návštěvu a těšíme se na další shledání. Za Domov seniorů Podpěrova Bc. Helena Machulová Denní centrum při Domově pro seniory na ulici Podpěrova nabízí seniorům tyto služby: v úterý a čtvrtek od hod. keramické tvoření, pletení z pedigu každou sudou středu od hod. kognitivní trénink každý lichý čtvrtek od hod. rehabilitační cvičení v pátek od hod. základy práce na PC a uživatelská orientace na internetu účast na společných kulturních a společenských akcích a výletech Podrobnější informace můžete získat na tel , ; mob Z KRONIKÁŘOVA ZÁPISNÍKU Novější dějiny českých zemí jsou bohaté na události z nejrůznějších oborů lidské činnosti, proto rozdělím určitou historickou periodu na kratší, aby bylo možné podrobněji ji vysvětlit popisované jevy. Znovuupevnění feudalismu, třicetiletá válka, pozdní feudalismus Český stát před Bílou horou ( ) V období před Bílou horou ( ) byl pro české země příznačný rozmach šlechtického velkostatku. Majitelé těchto rozsáhlých dominií začali rozvíjet nové, vlastní podnikatelské aktivity. Nejdříve to bylo rybníkářství, od 16. století tzv. poplužní dvory a pivovary, v některých oblastech chov ovcí, vinařství či některá odvětví průmyslové výroby. V předvečer třicetileté války vlastnilo jedenáct šlechtických rodin polovinu obdělávané půdy v Čechách. Drobná rytířská šlechta nezadržitelně upadala. Od konce 15. století začínají otevřená bojová vystoupení poddaných proti narůstajícím robotám a utužování poddanských svazků. Svůj vrchol měla v době německé selské války a znovu zesílila na počátku 17. století. Základem prosperity královských měst zůstala v pohusitském období cechovní řemeslná výroba pro místní trh. Jen v některých městech dochází k rozmachu výroby pro vzdálenější trhy. Týkalo se to soukenictví a zejména plátenictví, kam pronikal cizí obchodní kapitál a vytvářel tak předpoklady pro zárodek faktorského systému rozptýlené manufaktury. Úspěšně se rozvíjelo železářství a sklářství. Také ve městech dochází k bojům řemeslníků proti patricijské městské radě, k tovaryšským stávkám a k hornickým nepokojům. Královská moc byla obnovena za Jiřího z Poděbrad, který se opíral o města a nižší šlechtu, ideologicky o kališnickou církev (husitský král). Za Jagellonců ( ) dochází k novému posílení moci stavů. Nový pokus o posílení královské moci, k němuž došlo po nástupu Habsburků (1526) narazil na odpor stavů, který vyvrcholil v povstání r V něm měla ale vůdčí iniciativu královská města. Katolická orientace Habsburků dávala stavovské opozici podobu boje za náboženskou svobodu. Charakteristickým rysem kulturních poměrů je převažující účast měšťanstva a s ní spojené všeobecné užívání češtiny. Z humanistů vladislavské doby, píšících česky, vynikl Viktorin Kornel ze Všehrd, později Daniel Adam z Veleslavína. V 16. století měla vůdčí místo v literatuře Jednota bratrská, jejíž dílo vyvrcholilo spisy Jana Amose Komenského. České výtvarné umění vyústilo v tzv. vladislavskou gotiku. Z architektů se proslavili Matěj Rejsek (Prašná brána) a Benedikt Rejt (sv. Barbora v Kutné Hoře). Na konci 16. století se stává Praha působištěm vynikajícího kruhu umělců a učenců Rudolfova dvora. 1452: Pražský sněm ustanovil zemským správcem na dobu dvou roků Jiřího z Poděbrad. 1452: Město Tábor se vzdalo a uznalo Jiřího Poděbrada zemským správcem. 1462: Papež Pius II. zrušil kompaktáta. Kdo se k nim hlásil, byl prohlášen odpůrcem katolické církve. 1502: Královská města vytvořila brannou jednotu proti šlechtě. 1502: Svatojakubský sněm přijal nový mandát proti Jednotě bratrské. Její kostely a sbory měly být zavřeny, knihy spáleny. 1562: Tadeáš Hájek z Hájku, nejvýznamnější český přírodovědec 16. stol., vydal českou úpravu Mattioliho herbáře. 1602: Na královských a církevních statcích pokračovalo vylučování nekatolíků z úřadů. Třicetiletá válka ( ) V 17. století hluboce zasáhla do českého národního vývoje třicetiletá válka. Byla výrazem hluboké politické krize Evropy a existujících dvou mocenskopolitických táborů Katolické ligy a Protestantské unie. Českým povstáním ( ) vrcholil téměř stoletý zápas českých stavů proti centralizačním a absolutistickým snahám habsburského tábora. Nezdar povstání měl katastrofální následky pro celý český národ. České země se staly de facto provincií. V kultuře šlo o přerušení dosavadního vývoje, v hospodářské oblasti byla prosazena hegemonie šlechtického velkostatku a s tím spojené znevolnění poddaných. 1622: Generální pardon omilostnil účastníky českého stavovského povstání, jejich statky však byly zkonfiskovány a rozprodány příslušníkům císařské strany. 1622: Povstání na Náchodsku vypuklo jako odpověď na násilnosti císařských žoldnéřů. 1642: Vítězství Švédů nad císařskými u Svídnice. Švédská vojska pronásledovala nepřítele na Moravu. Po vítězství u Holešova obsadily Olomouc a ovládla střední a severní Moravu. České země v 17. a 18. století (pozdní feudalismus) Hospodářský, sociální, politický i kulturní vývoj českých zemí byl od roku 1648 poznamenán vítězstvím Habsburků nad českou stavovskou opozicí roku 1620 a zhoubnými hospodářskými důsledky třicetileté války. Základní formou feudální renty byla robota a s ní spojené znevolnění českého rolnictva. Kolem roku 1680 činily roboty 3 dny v týdnu z každé rolnické usedlosti. Odpor nevolníků se projevoval nejrůznějšími formami, pasivními i aktivními. Významnější uvolnění přinesla až teprve reformní činnost tzv. osvícenského absolutismu ve druhé polovině 18. století. Souběžně s utužováním druhého nevolnictví rozvíjely se v českých zemích i rané formy kapitalistického podnikání v průmyslu faktorský systém, rozptýlené i koncentrované manufaktury. Rozhodujícím odvětvím českého průmyslu byl průmysl textilní (len, vlna, později i bavlna), vedle něho se rozvíjelo sklářství a železářství. Porážka českého stavovského povstání r vedla k upevnění panovnického absolutismu, k přesunu politického těžiště do Vídně a k faktické ztrátě české státní svrchovanosti. Habsburský absolutismus se opíral o feudální velkostatek a katolickou církev. České země byly m e d l á n e c k ý z p r a v o d a j č í s l o 5 / ř í j e n

10 izolovány od progresivních ideologických proudů, formujících se v prostředí buržoazní společnosti nejvyspělejších západoevropských zemí. K novému ideologickému nástupu měšťanstva došlo v osvícenském myšlení druhé poloviny 18. století. S osvícenskou epochou jsou spojeny i počátky novodobého českého národního hnutí. 1672: Klatovské vyhnanství Bohuslava Balbína. Díla tohoto jezuity významně přispěla ke koncepci českých dějin. Jeho práce byly poznamenány výraznými vlasteneckými tendencemi, namířenými v souladu se zájmy české šlechty proti vídeňskému centralismu a pronikání cizinců. 1722: Stavby Jana Blažeje Santiniho-Aichla. Vedle K. I. Dienzenhofera byl nejvýznamnějším architektem českého vrcholného baroka. Pozoruhodné jsou jeho stavby v Sedleci, Kladrubech, Želivu, Žďáru nad Sázavou a při stavbě kaple na Zelené hoře u Žďáru. 1732: Protestní hnutí nekatolíků na Opočensku a Těšínsku. Rok 1742 je celý poznamenán především válkami, které proti Marii Terezii vedl pruský panovník Fridrich II. Únor 1742: Pruská vojska obsadila Horní Rakousy a ve spolupráci se saskými vojsky obsadila téměř celou Moravu až po Dyji, s výjimkou Brna. Květen 1742: Pruská vojska se stáhla z vypleněné Moravy do východních Čech, kde porazila armádu Karla Lotrinského. Červen 1742: Vratislavský mír potvrdil porážku Marie Terezie ve válce s Pruskem. Fridrich II. získal téměř celé Slezsko bez Opavska a Těšínka a hrabství Kladské. Červenec 1742: Osvobozovací patent vyzýval české nevolníky, aby se zbraní v ruce se postavili proti vojákům Marie Terezie, sliboval jim osobní svobodu a daňové úlevy. Srpen 1742: Počátek obléhání Prahy, kam se stáhly všechny francouzské síly v Čechách. Prosinec 1742: Definitivní ústup francouzských vojsk z Prahy, které hrozilo naprosté vyhladovění. 1752: Z iniciativy zemských úřadů byla zřízena Úvěrní banka v Brně. Přispěla k přerodu Brna v centrum vinařského průmyslu na Moravě. 1752: Zřízení Apelačního soudu pro Moravu se sídlem v Brně. Byl to odvolací soud proti výsledkům napadeného rozhodnutí. Vedle toho byla zrušena většina tzv. hrdelních soudů. Tím se soudnictví vymanilo z vlivu feudálních vrchností a získalo na odbornosti. 1752: Vydání celního řádu pro české země odstraňovalo celní poplatky mezi Čechami, Moravou a Slezskem. 1762: Ustavení česko-rakouské dvorské kanceláře bylo náhradou za tzv. Direktorium. 1172: Ignác Gerle, pražský nakladatel a známý svobodný zednář, otevřel v Praze první veřejnou čítárnu časopisů. PhDr. Miroslav Vespalec kronikář MČ Služby veřejnosti Staň se mladým novinářem! Jsi zvídavý, neposedný, poznáváš rád nová místa, vyhledáváš zážitky a zaznamenáváš je na papír? Chtěl by ses stát novinářem, televizním moderátorem či rozhlasovým zpravodajem? Ale je ti mezi sedmým a devatenáctým rokem a toužíš jím být právě teď? Potom neváhej a přidej se k nám! Dětská tisková agentura (DTA) je celorepubliková organizace uznaná Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy zaměřená na děti, které si hrají na novináře. Jihomoravská redakce DTA se nazývá Klub Litina, jejíž členové se pravidelně schází, učí se vylepšovat své psaní článků, natáčí rozhovory se slavnými osobnostmi a dostávají se společně díky novinářským průkazům na místa, kam se jen málo kdo smí podívat. Brněnští malí novináři spolupracují s Českým rozhlasem Dvojkou, píší recenze pro nakladatelství, moderují folklorní a filmové festivaly (Písní a tancem Luhačovice, Dětský filmový a televizní festival Oty Hofmana v Ostrově, Celostátní soutěž dětských zpěváků lidových písní Zpěváček ve Velkých Losinách a další). Členové mají i vlastní pořad na internetovém rádiu Domino a inspirace do něj nehledají jen v České republice. V předchozích letech navštívila redakce z moravské metropole naše sousední státy, a tak se dostala například do Slovenského rozhlasu či polského Deníku. Na rozdíl od dospělých novinářů, naši redaktoři nic nemusí. Jen pokud chtějí, mohou publikovat články na internetové Malé (ale naše) noviny (www.dta.zde.cz), točit reportáže na výstavách či dělat rozhovory s umělci. U nás není nic povinné. Pokud jsme vás zaujali, neváhejte se k nám přidat! Více informací najdete na zájemci se mohou hlásit na A pokud se nechcete s námi pravidelně scházet, můžete se stát pouze externími redaktory. Je to jen na vás! Barbora Sittová Regionální redakce Dětské tiskové agentury, Klub Litina, Brno ŽÁKOVSKÉ KONCERTY 7. listopadu v hod. 27. listopadu v hod. ADVENTNÍ KONCERT v kostele sv. Vavřince v Řečkovicích 2. prosince v hod. VÁNOČNÍ KONCERT 19. prosince v hod. v sále školy Srdečně zve Mgr. Eva Šafářová, ředitelka školy CVČ Domino Kořískova 16, Brno-Řečkovice, tel: Srdečně zveme na Tyto akce: Na akce se prosím hlaste předem. Kontakt je uveden v hlavičce a PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR s výtvarným tvořením a hrami Pro děti od 6 let. Scházení hod., rozcházení hod. Cena s obědy: 600 Kč 2 dny Sobota , nebo hod. ADVENTNÍ VĚNCE Vkusné věnce z jehličí, přírodnin, suchých plodů, koření, lýka aj. dekorací dle výběru Pro dospělé a děti od 8 let. Mladší děti s doprovodem. Cena kurzu 200 Kč/dospělí, 150 Kč/děti. Další věnec za příplatek. Sobota , hod. MINIFOTOALBUM Skvělý dáreček na památku, pro rodiče, prarodiče. Mini fotoalbum z kartonů a dekorativních papírů vhodné k umístění malých fotografií třeba podobenek dětí. Cena kurzu Kč. Bližší info: Jana Podzemná, Sobota , hod. VÁNOČNÍ DÍLNY Mýdlíčka, svíčky, dárečky, dekorace, přáníčka a visačky na dárky, překvapení pro děti. Srdečně zveme všechny děti i rodiče. Bližší informace budu zájemcům zasílat od konce listopadu, v této době by se informace měly objevit i na našich www. Nabízíme volná místa v kroužcích: VAŘENÍ MLSNÉ JAZÝČKY ve středu hod., 1 x za 14 dní. Možnost kombinace s kroužkem Keramika a řemesla viz níže. KERAMIKA A ŘEMESLA ve středu hod. (školáci 1. stupeň), možnost návštěvy 1x za 14 dní nebo pravidelně. Také od do 18 hod., (školáci + mladší děti v doprovodu rodičů) KERAMIKA PRO DOSPĚLÉ ve středu hod. Možnost nepravidelných návštěv po domluvě. I pro začátečníky. Přijďte se za námi podívat a uvidíte, co vše vyrábíme. M žete je donést do budovy ÚM Brno - Medlánky V pond lí od 13:00 do 19:00 hod A v úterý od 9:00 do 14:00 hod Vaše v ci poslouží lidem v nouzi. D kujeme. 1 0 č í s l o 5 / ř í j e n m e d l á n e c k ý z p r a v o d a j

11 Pojďte s námi tancovat! NA ZŠ SIROTKOVA kurz Street dance, MTV dance, hip hop, show dance, zumba pro: třídy ZŠ pondělí od hod třídy ZŠ pondělí od hod. NA GYMN. SLOVANSKÉ NÁM Dětská škola tance pro děti MTŠ a 1. třídy ZŠ Děti 5 6 leté pondělí od hod. Děti 4 4,5 leté pondělí od hod. Začínáme v pondělí 1. října, ale do lekcí můžete přistoupit i později během října. Podrobné informace na a tel Těšíme se na Vás. Komunitní kompostování Kompostovat kuchyňský odpad lze i bez každodenního přístupu k zahradě. Jednou z variant je komunitní kompostování ve společném kompostéru, například před sdílenou bytovkou. Pokud mluvíme o komunitě, znamená to, že se mluví o více lidech společného počinu. Komunitní kompostování je ideální možností, jak si pro své potřeby vytvořit či aspoň zkusit vytvořit přírodní hnojivo, které se pak použije do květináče, truhlíku či na zahrádku. Komunitní kompost lze založit ve speciálních zařízeních nebo dokonce i přímo v budově (ve sklepě, kočárkárně, či pod přístřeškem). S výběrem konkrétního řešení a éru poradí například Ekodomov. Základní informace o výhodách a nevýhodách jednotlivých typů kompostérů najdete na jeho stránkách. Základní pravidla kompostování Dospodu kompostu patří hrubší a vzdušný materiál, který umožní provzdušnění kompostu a odtok přebytečné vody. Neměl by však chybět i ve vyšších vrstvách (nadrobno nasekané nebo nadrcené větve z prořezávky stromů a keřů, dřevní štěpka, hobliny, dřevnaté stonky květin apod.). Oznamujeme otevření nové ortopedické ordinace v centru Brna MUDr. Jan KOMÁREK Obilní trh 4, Brno Tel: Čím pestřejší je skladba materiálu ke kompostování, tím lépe. Materiál ke kompostování dobře promícháme: vlhké se suchým, porézní materiál s hutným, hnědé se zeleným = uhlíkaté s dusíkatým čím starší, tmavší a dřevnatější materiál máme, tím je v něm obsaženo více uhlíku, čím je materiál čerstvější, šťavnatější a zelenější, tím obsahuje více dusíku. Z toho plyne vysvětlení, že samotnou trávu kompostovat nelze. Jedná se o dusíkatou, málo strukturní složku. Na kompostu pak dochází ke hnití a zápachu, proto je dobré míchat ji s jiným materiálem, např. dřevní štěpkou nebo listím z předchozího roku. K rychlejšímu nastartování tlení můžeme přimíchat zralý kompost, případně chlévský hnůj. Přidáním zeminy se organická hmota naváže na jílovité minerály, čímž vzniká vysoce kvalitní humus. Pravidelně kontrolujeme správnou vlhkost kompostu. Správně založený kompost se začne do dvou dnů po založení zahřívat na teplotu přes 50 C, což je způsobeno vysokou aktivitou mikroorganizmů. Tato tzv. horká fáze může trvat několik dní, ale i několik týdnů. Dochází při ní k hygienizaci kompostu, to jest ke zničení semen plevelů a zárodků chorob. Po dosažení maxima teplota pozvolna klesá. Aby k hygienizaci došlo, je potřeba na kompost přidávat větší množství materiálu najednou. Vlivem intenzivního tlení si materiál sedá a snižuje se i možný přísun vzduchu. Hromadu proto po 1 až 2 měsících přehodíme a znovu promícháme. Čerstvý kompost můžeme získat za 2 6 měsíců, vyzrálý kompost za 6 12 měsíců. Základní pravidla jako je různorodá skladba materiálu, optimální vlhkost a dostatek vzduchu je třeba dodržet ve všech typech kompostérů i plastových. Sledování procesu kompostování Vlhkost Správnou vlhkost určíte podle orientační zkoušky. Vezměte kompostovaný materiál do ruky a zmáčkněte ho tak pevně, jak to jde. Při optimální vlhkosti se nesmí mezi prsty objevit voda. Při otevření pěsti však musí materiál zůstat pohromadě ve formě knedlíku. Pokud je kompost příliš vlhký, je vhodné jej přehodit a přidat suchý materiál (např. piliny). Pokud je kompost suchý, je vhodné ho vlhčit užitkovou vodou. Vzduch Bakterie a houby potřebují obrovské množství kyslíku. Pro dostatečný přísun vzduchu je kompost vhodné po 4 8 týdnech po jeho založení přehodit. Teplota Vyšší teplota materiálu v počátečních týdnech po založení kompostu je důkazem dobrého průběhu kompostování. Skutečnost, že se materiál zahřívá, lze poznat vsunutím ruky do kompostu. Pokud se materiál nezahřívá, pak je p r a v d ě p o d o b n ě hodně suchý, nemá vyhovující složení nebo ho není dostatečné množství. Osázení kompostu Kompost můžete osadit rostlinami, jako jsou tykve, cukety, okurky. Listy vytvoří ochranu před letním sluncem, a pokud bude osázen, určitě nezapomenete zkontrolovat, zda nepotřebuje zalít. Při osazování se musí do kompostu udělat jamky a vyplnit je zeminou, aby měly rostlinky pro začátek oporu a výživu. Co lze kompostovat zbytky ovoce a zeleniny (vč. citrusových plodů) kávové a čajové zbytky zbytky pečiva skořápky z vajíček a ořechů lepenka, papírové kapesníky, ubrousky podestýlka domácích býložravých zvířat Ze zahrady: posekaná tráva, listí, větvičky plevele, zbytky zeleniny piliny, hobliny, kůra popel ze dřeva trus býložravých hospodářských zvířat peří, chlupy, vlasy Materiály nevhodné ke kompostování: kosti, odřezky masa, kůže (lze kompostovat, avšak vždy by měla proběhnout tzv. hygienizace, která zajistí usmrcení původců chorob) stolní oleje a tuky (v menším množství lze kompostovat, vhodné je nechat je nasáknout do savého materiálu ubrousků, pilin apod.) rostliny napadené chorobami (mozaika tabáku, spála růžovitých, šarka slivoní, nádorovitost košťálovin, rez fazolová, bílá sklerotiniová hniloba salátu), vykvetlý plevel chemicky ošetřené materiály zbytky barev, laků apod. popel z uhlí, cigaret prachové sáčky z vysavače exkrementy masožravých zvířat časopisy plasty, sklo, kovy, kameny Skladba bioodpadu se liší v závislosti na místu, kde probíhá separace. Tj. skladba bioodpadu produkovaného ve škole nebo ve firmách se bude lišit od bioodpadu produkovaného v domácnosti. I tak ale mějme na paměti, že i ve školách i ve firmách vzniká poměrně velké množství bioodpadů, které bychom měli v souladu se zákonem třídit a recyklovat. Na kompost lze ukládat veškerý zelený odpad ze tříd včetně rostlinného odpadu z kuchyně. Tento odpad nesmí obsahovat živočišné zbytky (maso, kosti, mléčné výrobky apod.) a zbytky vařených jídel. Na živočišný odpad a zbytky jídel se vztahuje nařízení o vedlejších živočišných produktech, které požaduje vyšší stupeň hygienizace, než je možné dosáhnout v běžném kompostu. Začíná podzim a to je snad ta nejvhodnější doba začít přemýšlet a plánovat o vhodném způsobu kompostování na příští rok, abyste na jaře mohli případně realizovat váš projekt s kompostováním. Obyvatelé Medlánek, kteří stojí o komunitní kompostování, nechť se poohlédnou kolem sebe a naleznou způsob, jak si tento způsob vyzkoušet. A pokud se časem najde místo či místa pro společné kompostování, můžeme být se sebou v tomto směru spokojeni. Pakliže nahlédnu do budoucnosti, může být městská část Medlánky tímto způsobem prezentována jako vzor pro ostatní části Brna. A to rozhodně není krok zpátky v rozvoji aktivní společnosti. Nebuďme líní a kompostujme! Zdroj: kompostuj.cz, ekolist.cz, ekodomov.cz E. Stávková m e d l á n e c k ý z p r a v o d a j č í s l o 5 / ř í j e n

12 Ohlédnutí za letošními Medláneckými svatováclavskými hodovými slavnostmi Ohlédnutí za letošním Mezinárodním folklorním festivalem Brno 2012 na Sýpce řádková inzerce Prodám, eventuálně pronajmu garáž na ulici Meruňková Voda, topení, elektřina, větší typ garáže. Cena dohodou. Info na tel Kadeřnické služby do domu. Tel , Pečeme domácí vánoční cukroví: suché, s marmeládou, čokoládou, krémem, cena 300 Kč/1kg. Info na tel , JÓGA v Řečkovicích na ZUŠ Universum: POWE- RYOGA (středa hod.), KURZ JÓGY PRO TĚHOTNÉ ( , čtvrtek hod.) a INDIVIDUÁLNÍ LEKCE dle domluvy. Kontakt: Eva Hrdličková, tel.: , Prodám dětské oblečení pro holčičku od 1. do 5. roků. Oblečení je skoro nové, zakoupené ve značkových prodejnách nebo v zahraničí. Tel Koupím stavební pozemek nebo starší rodinný dům v Medlánkách. V případě příznivé ceny možná platba v hotovosti, veškerou administrativu spojenou s prodejem zařídím i uhradím. Mám zájem pouze o přímou koupi, RK prosím nevolejte. Děkuji za Vaši nabídku. Martin Krištof, tel , Bez bourání do Vaší staré vany vložím vanu NOVOU. Tel Čistíme koberce od 12 Kč/m 2, čalouněné sedačky Kč/sedák, čalouněné židle Kč/ks, myjeme okna od 8 Kč/m 2, provádíme komplexní úklidy bytů, domů, kanceláří, provozoven... Stačí zavolat firmu Pokora Tel Provádím pokládku plovoucích podlah, koberců, montáž nábytku, malování a instalatérské práce. Tel Nabízím výuku hry na housle, zobcovou flétnu či výuku hudební nauky pro děti předškolního a školního věku. Tel Počítačové služby. Tel , Zpravodaj zastupitelstva městské části Brno-Medlánky. Adresa: Úmč Brno-Medlánky, Hudcova 7, Brno Tel , , Redakční rada: Augustin Dobeš (předseda), Mgr. Lucie Slavíková, Ing. Vlastimil Baláč, Ing. Pavel Vrecník. Zpracovává: Denisa Horváthová. Korektury: Martin Barák. Grafické zpracování a tisk: Reprocentrum a. s., Blansko. Barevnou i černobílou inzerci můžete objednávat zde: Úmč Brno-Medlánky, Hudcova 7, Brno, sl. Horváthová, tel , Vydavatel: Statutární město Brno, MČ Brno-Medlánky, Hudcova 7, Brno, IČO: DIČ: CZ Vychází nepravidelně, 6x ročně. Datum vydání:

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Směrnice Města Klatov o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Klatov

Směrnice Města Klatov o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Klatov Směrnice Města Klatov o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Klatov Zastupitelstvo města schválilo na svém řádném zasedání dne 10. 2. 2015 usnesením č. 4/VII tuto

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

AHOJ TANEČNÍCI, VEDOUCÍ KLUBŮ A CHOREOGRAFOVÉ

AHOJ TANEČNÍCI, VEDOUCÍ KLUBŮ A CHOREOGRAFOVÉ AHOJ TANEČNÍCI, VEDOUCÍ KLUBŮ A CHOREOGRAFOVÉ Ahoj tanečníci, vedoucí klubů a choreografové... Už za chvíli se uvidíme v Bohumíně na MČR ART. Po úspěšné ligové soutěži v lednu je tady soutěž v královských

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 Zastupitelstvo města Slatiňany Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 45/4/2015/ZMS schválilo program 4. zasedání zastupitelstva města Slatiňany ve znění

Více

Směrnice č.2/2013 K vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území Města Rokytnice v Orlických horách.

Směrnice č.2/2013 K vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území Města Rokytnice v Orlických horách. Město Rokytnice v Orlických horách náměstí Jindřicha Šimka čp.3, 517 61 Rokytnice v Orlických horách, IČ: 00275301, DIČ: CZ00275301 Směrnice č.2/2013 K vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje

Více

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Moravské Budějovice Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Děti s rodiči Hraní v orlovně Každé pondělí dopoledne od 6. října. Rodiče si mohou se svými dětmi přijít pohrát do prostor orlovny a využít

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

Pravidla pro tvorbu, čerpání a použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení (statut fondu)

Pravidla pro tvorbu, čerpání a použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení (statut fondu) MĚSTO STARÉ MĚSTO nám. Hrdinů 100, 686 03 Staré Město Pravidla pro tvorbu, čerpání a použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení (statut fondu) Fond rozvoje bydlení byl zřízen usnesením Obecního zastupitelstva

Více

Roční plán Mateřské školy Daneta. pro školní rok 2015/2016

Roční plán Mateřské školy Daneta. pro školní rok 2015/2016 Roční plán Mateřské školy Daneta pro školní rok 2015/2016 AKTIVITY V MŠ Nadstandardní aktivity Tvoření Angličtina Cvičení s písničkami Muzikoterapie Kouzelná hlína Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292. Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292. Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292 www.obcanepromedlanky.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky Obsah: Stránka 2 Slovo úvodem Činnost

Více

Město Vamberk. Pravidla k poskytování půjček, tvorbě a užití účelových prostředků z FONDU ROZVOJE BYDLENÍ. Název dokumentu:

Město Vamberk. Pravidla k poskytování půjček, tvorbě a užití účelových prostředků z FONDU ROZVOJE BYDLENÍ. Název dokumentu: Město Vamberk Název dokumentu: Pravidla k poskytování půjček, tvorbě a užití účelových prostředků z FONDU ROZVOJE BYDLENÍ Číslo dokumentu: OS14 Vydání č.: 2 Počet výtisků: 1 Účinnost od: 17.06.2015 Platnost

Více

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název : Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje Číslo dokumentu: SAM 3218 Vydání č.: 04 Výtisk č.: 01 Platnost od: 19.02.2014 Účinnost od : 01.03.2014 Platnost do: Zpracoval: JUDr.

Více

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY Ve školním klubu budou opět organizovány nejen kroužky, ale bude i zajištěn dohled nad žáky 4. a 5. třídy (I. oddělení pí. uč. Lucie Špačková) a 2. stupně (II. oddělení pí. uč. Veronika

Více

Charakteristika zájmového kroužku: Charakteristika zájmového kroužku: Název: Základy řemesel. Název: JÓGA. Vedoucí kroužku: Ing., Bc.

Charakteristika zájmového kroužku: Charakteristika zájmového kroužku: Název: Základy řemesel. Název: JÓGA. Vedoucí kroužku: Ing., Bc. Název: JÓGA Vedoucí kroužku: Mgr. Alena Buršová Určeno pro žáky: 1. až 5. tříd Termín a místo konání: pondělí od 11:55 do 12:40 hodin; malá TV Název: Základy řemesel Vedoucí kroužku: Ing., Bc. Lucie Řehořová

Více

PLÁNOVANÉ AKTIVITY KVĚTEN 2014. nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov

PLÁNOVANÉ AKTIVITY KVĚTEN 2014. nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov PLÁNOVANÉ AKTIVITY KVĚTEN 2014 nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov tel. 581 204 437, mob. 777 929 215 e-mail: info.dusevnizdravi@gmail.com web: www.dusevnizdravi.com Ředitelka organizace: Bc. Kateřina

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

PROGRAMY. občanského sdružení. pro děti, mládež, rodinu a komunitu VOLNOČASOVÉ SOCIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ

PROGRAMY. občanského sdružení. pro děti, mládež, rodinu a komunitu VOLNOČASOVÉ SOCIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ 02/09 občanské sdružení Posláním o. s. Neposeda je napomáhat svou činností k rozvoji občanské společnosti na území Prahy 21 a okolí, zejména podporováním aktivit pro děti, mládež a rodinu. Naším cílem

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 26. září 2012 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

MĚSTO PROSEČ. Směrnice města Proseč o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Proseč. Elektronická verze:

MĚSTO PROSEČ. Směrnice města Proseč o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Proseč. Elektronická verze: MĚSTO PROSEČ Směrnice města Proseč o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Proseč Číslo: S/01/2014 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: www.mestoprosec.cz

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

DĚJEPIS 8. ROČNÍK ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE, VLÁDA MARIE January TEREZIE 13, 2015 A JOSEFA II..

DĚJEPIS 8. ROČNÍK ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE, VLÁDA MARIE January TEREZIE 13, 2015 A JOSEFA II.. ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE České země zůstaly i nadále součástí Habsburské monarchie. Od r. 1663 hrozilo akutní nebezpečí ze strany osmanských Turků, 1683 byla Turky obléhána Vídeň, Turci byli vyhnáni.

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy

Více

Nabídka zájmových útvarů DDM Vimperk 2009-2010

Nabídka zájmových útvarů DDM Vimperk 2009-2010 Nabídka zájmových útvarů DDM Vimperk 2009-2010 Výtvarný kroužek - kresba, malba, grafické techniky pro děti a nové výtvarné techniky/ enkaustika, koláže../ věk: /7-15 let/ vedoucí: Alena Kofroňová 1. schůzka

Více

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Číslo: 6 Listopad Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6 Brechtík Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Vážení rodiče, držíte v rukou nové vydání školního časopisu, který je určen Vám i Vašim dětem. Tento časopis

Více

ČASOVÝ HARMONOGRAM PLESU

ČASOVÝ HARMONOGRAM PLESU ČASOVÝ HARMONOGRAM PLESU Slavnostní přijetí VIP hostů a zahraničních delegací plesu předsedou vlády ČR Mirkem Topolánkem, první místopředsedkyní Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Miroslavou Němcovou, generálním

Více

Pravidla pro čerpání půjček z fondu rozvoje bydlení města Moravská Třebová Číslo předpisu: 7/2011 Výtisk č.:

Pravidla pro čerpání půjček z fondu rozvoje bydlení města Moravská Třebová Číslo předpisu: 7/2011 Výtisk č.: Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Pravidla města Moravská Třebová Číslo předpisu: 7/2011 Výtisk č.: Platnost od: 06.06.2011 Účinnost od: 01.07.2011 Platnost do: -- Předpis je závazný

Více

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY Ve školním klubu budou letos organizovány nejen kroužky, ale i dohled nad žáky 5. třídy a 2. stupně. Pro žáky 5. třídy platí stejný režim (omlouvání, odchody, ) jako ve školní družině.

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce.

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce. Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapustova 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332 251,

Více

Zpravodaj září 2013. Vážení rodiče, učitelé, příznivci a kamarádi,

Zpravodaj září 2013. Vážení rodiče, učitelé, příznivci a kamarádi, Zpravodaj září 2013 Vážení rodiče, učitelé, příznivci a kamarádi, srdečně zdravíme všechny v předvečer nového školního roku! Tak jako v loňském roce budeme se i letos snažit přinášet vám informace a aktuality

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

Usnesení z 91. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 16. 4. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 91. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 16. 4. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 91. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 16. 4. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Podnět nájemce Sobínského rybníka. 1.I. vzala na vědomí 1. podnět

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ školní rok 2015/2016

NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ školní rok 2015/2016 NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ školní rok 2015/2016 Pokud se do kroužku nepřihlásí dostatečný počet žáků, nebude otevřen. Forma úhrady poplatků za kroužky: v hotovosti při 1. hodině kroužku nebo na účet školy:

Více

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB OBECNÍ ŽENKLAVSKÝ ÚŘAD ZPRAVODAJ ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY PROSINEC 2014 Keramická dílna s rodiči v MŠ Štrůdlování v ZŠ INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Složení obecního zastupitelstva

Více

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 15. 2. a 26. 2. 2014 TVOŘIVÉ ODPOLEDNE PRO SENIORY Pro seniory DPS Hladnovská, Ostrava Muglinov a DPS Heřmanická, Slezská Ostrava jsme přichystali tvořivé odpoledne, ve kterém

Více

Fond rozvoje bydlení na území města Napajedel Pravidla pro tvorbu a využití finančních prostředků

Fond rozvoje bydlení na území města Napajedel Pravidla pro tvorbu a využití finančních prostředků Fond rozvoje bydlení na území města Napajedel Pravidla pro tvorbu a využití finančních prostředků Zastupitelstvo města Napajedla svým usnesením č.15/2/2005 ze dne 21.2.2005 zřídilo následující fond, jehož

Více

Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014

Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014 Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Jiří Rangl, Josef Drtina, Ing. Stanislav Vyhnal, Mgr. Zdeněk Žalud Ph.D. Neomluven 0 RM/1416/83/14 +5/ -0/ Z0 Ing. Jiří Šimánek

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

Více

MĚSTO CHABAŘOVICE. O p a t ř e n í č. 1/2003

MĚSTO CHABAŘOVICE. O p a t ř e n í č. 1/2003 MĚSTO CHABAŘOVICE Zastupitelstvo města Chabařovice na svém zasedání dne 29. 9. 2003 se rozhodlo usn. č. 35/2003 k provedení ustanovení 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

SOUTĚŽE VE ZPĚVU, V TANCI A O STÁRKOVSKÉ PRÁVO

SOUTĚŽE VE ZPĚVU, V TANCI A O STÁRKOVSKÉ PRÁVO Obecní úřad Tvrdonice a Slovácký Podlužácký krůžek Tvrdonice vyhlašují jako součást 62. ročníku národopisných slavností Podluží v písni a tanci ve dnech 5. - 7. června 2015 SOUTĚŽE VE ZPĚVU, V TANCI A

Více

Město Příbram. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA č. 2/2008 ze dne 15. 12. 2008

Město Příbram. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA č. 2/2008 ze dne 15. 12. 2008 Město Příbram OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA č. 2/2008 ze dne 15. 12. 2008 o tvorbě a použití účelových prostředků Fondu oprav a modernizace bytového fondu na území města Příbram Zastupitelstvo města Příbram

Více

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena Milí příznivci CIC, zde jsou novinky z Centra pro integraci cizinců, o.p.s., zaměřené na prázdninový režim. Kurzy češtiny pro cizince Kurzy češtiny budou probíhat i v létě ještě než si přečtete jejich

Více

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.10.2006 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

Město Hranice Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o vytvoření a použití účelových prostředků fondu rozvoje bydlení na území města Hranice

Město Hranice Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o vytvoření a použití účelových prostředků fondu rozvoje bydlení na území města Hranice Město Hranice Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o vytvoření a použití účelových prostředků fondu rozvoje bydlení na území města Hranice Zastupitelstvo města Hranice vydává v souladu s ustanovením 35 odst.

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

Rada vyslovila uznání a poděkování

Rada vyslovila uznání a poděkování Vzdělávání: Rada vyslovila uznání a poděkování Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Rada města Bruntálu v úterý 22. listopadu vyslovila uznání a poděkování řediteli, pedagogickému sboru a nepedagogickým

Více

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy)

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy) Krajinou Lichtenštejnů Přijeďte se přesvědčit o jedinečnosti Lednicko-valtického areálu. Tento unikátní park o rozloze okolo 280 km2 tvořil mocný rod Lichtenštejnů po dobu tří staletí a od roku 1996 je

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele LUXOR PODĚBRADY poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY Informace pro zájemce a žadatele Domov pro seniory Luxor Poděbrady Poskytuje sociální služby seniorům, kteří potřebují pomoc nebo celodenní

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 8. řádné jednání rady městské části, konané dne 13. 3. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl (příchod v 17.20 h),

Více

533 12 Chvaletice, IČO: 22829725

533 12 Chvaletice, IČO: 22829725 RC CHVALETICE, U Stadionu 240 (naproti poště) 533 12 Chvaletice, IČO: 22829725 HNÍZDEČKOVÝ ZPRAVODAJ 4/2011 web: rc-chvaletice.wz.cz tel.: 608 240 368 e-mail: rc-chvaletice@seznam.cz HLEDÁME NOVÉ LIDI...

Více

Zásady tvorby a pravidla čerpání prostředků Fondu rozvoje bydlení města Třince

Zásady tvorby a pravidla čerpání prostředků Fondu rozvoje bydlení města Třince MĚSTO TŘINEC VNITŘNÍ SMĚRNICE Č. 02/2014, Zásady tvorby a pravidla čerpání prostředků Fondu rozvoje bydlení města Třince Schváleno: 18.02.2014 Účinnost: 01.03.2014 Zpracovatel: Oddělení platové a personální

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2008 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2012

V Ř E S K O V Á K květen 2012 V Ř E S K O V Á K květen 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v současné době je připravováno veřejné jednání na téma kanalizace a ČOV. Na tomto jednání bude přítomen i projektant, na kterého si můžete

Více

Ž Á D O S T. o poskytnutí zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení města Staré Město. 1. Žadatel. fyzická osoba. trvalý pobyt: kontaktní telefon: zaměstnání:

Ž Á D O S T. o poskytnutí zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení města Staré Město. 1. Žadatel. fyzická osoba. trvalý pobyt: kontaktní telefon: zaměstnání: Ž Á D O S T o poskytnutí zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení města Staré Město 1. Žadatel fyzická osoba jméno a příjmení: trvalý pobyt: kontaktní telefon: rodné číslo: zaměstnání: adresa pro doručování písemností:

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2011

V Ř E S K O V Á K listopad 2011 V Ř E S K O V Á K listopad 2011 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,na bývalé skládce směr Lhovice došlo ke spálení dřevního odpadu a kompletnímu srovnání. Bohužel někteří neukáznění občané sem zase vyvážejí

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost společnosti E.ON Česká republika, s.r.o. o prodej pozemku pod trafostanicí

Více

Usnesení. z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

Usnesení. z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. Usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 21/1.1 Program 21. zasedání

Více

KURZ MALOVÁNÍ NA HEDVÁBÍ

KURZ MALOVÁNÍ NA HEDVÁBÍ KURZY V DUBNU 2014 V DOMĚ POD JASANEM KURZ MALOVÁNÍ NA HEDVÁBÍ 6. listopadu 2014 320,- Seznámení s historií hedvábí, pomůckami a materiály, povídání o technikách včetně ukázek. Na kurzu se naučíte míchat

Více

Co je u nás nového a co chystáme

Co je u nás nového a co chystáme Zpravodaj Co je u nás nového a co chystáme Naši milí přátelé, leden 2015 vítáme vás v novém roce a doufáme, že jste první měsíc prožili v poklidu a ve zdraví. My jsme po Novém roce navázali na naši práci

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA DEN ZEMĚ 2015 Mezinárodní kampaň Den Země, která vznikla před více než čtyřiceti lety, se pravidelně slaví také v České republice. Poprvé se Den Země

Více

Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012

Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012 Město Pohořelice Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012 Účast: Ing. Svoboda, Bc. Miroslav Novák, Mgr. Polák, Petr Hemala, Ing. Kudrna, Mgr. Janičatová a tajemník MVDr. Michalica Omluven: Mgr.

Více

Program na školní rok 2011-2012

Program na školní rok 2011-2012 Tvořivá a keramická dílna Domu dětí a mládeže Ústí n. L Program na školní rok 2011-2012 Tel. 603851714 keramika@ddmul.cz www.ddmul.cz Velká Hradební 19, vchod z Bělehradské ulice, Ústí n.l. Motto: Co neuděláš

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 8. řádné jednání rady městské části, konané dne 3. 3. 2009 v 8:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Hůrková, Kobylková, Vejvodová,

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení.

Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení. Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení Táta, máma a já Vyberte si aktivity z doporučeného přehledu turistických

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2009 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Zápis z 41. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 11.6.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107

Zápis z 41. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 11.6.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Zápis z 41. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 11.6.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Marek Košut Pavel Šrámek Zbyněk Parma Eva Gréeová Hosté

Více

Prodej bytu formou soutěže Uzávěrka 14.5.2009

Prodej bytu formou soutěže Uzávěrka 14.5.2009 F-real, s.r.o. www.f-real.cz Železná 14 Tel: +420 222 717 886 Praha 1, 110 00 GSM: +420 777 745 037 Prodej bytu formou soutěže Uzávěrka 14.5.2009 Byt 4+1 s terasou, 129 m 2 osobní vlastnictví Studentská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 občanské sdružení SPOLEČNÁ POHODA se sídlem 262 11 Rosovice 267 IČO 265 44 610 tel.: 605 732 422, č. účtu: 158 836 676/0600 http://pohoda.rosovice.info, e-mail: pohoda@rosovice.info

Více

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 14,00 14,30 15,00 15,30 16,00 16,30 17,00 17,30 18,00 18,30 pondělí herna Drama (15:00-16:00) Muzikál (16,00-17,00 třída Flétna (14:00-14:45) Angličtina - Pokr

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 6 - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE 1. Rehabilitační cvičení parkinsoniků Tělocvična Každý čtvrtek 15.30-16.30 hod. (v termínech 15.1.-11.6. 2015 a 24.9.-10.12.2015) Tělocvična Sokolu

Více

Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1.I. vzala na vědomí vyklizení bytu v domě v

Více

Centrum Motýlek. Prezentace činnosti a zaměření dětského a mateřského Centra Motýlek. Připravila: Alena Hrbková

Centrum Motýlek. Prezentace činnosti a zaměření dětského a mateřského Centra Motýlek. Připravila: Alena Hrbková Centrum Motýlek Prezentace činnosti a zaměření dětského a mateřského Centra Motýlek Připravila: Alena Hrbková OBSAH Centrum Motýlek Založení Centra Motýlek Členové Centra Motýlek Činnost v roce 2009 Činnost

Více

Program na školní rok 2010-2011

Program na školní rok 2010-2011 Tvořivá a keramická dílna Domu dětí a mládeže Ústí n. L Program na školní rok 2010-2011 Tel. 603851714 keramika@ddmul.cz www.ddmul.cz Velká Hradební 16, vchod z Bělehradské ulice, Ústí n.l. Motto: Co neuděláš

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče,

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče, Vážení rodiče, Nabídka akcí na školní rok 2011/2012 rádi bychom Vás upozornili na dvě akce, které jsou v letošním školním roce rozšiřující nabídkou k našemu vzdělávacímu programu. Prosíme, prostudujte

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 90. zasedání dne 14. října 2009 R M 1 / 9 0 / 0 9 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených Radou města

Více

Město Kravaře. U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích.

Město Kravaře. U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. Město Kravaře U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. usn. čís. 17. 122/2012 17. 128/2012 Ing. Andreas Hahn starosta

Více

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ Zborovice 1973 2013 Tesárske Mlyňany 1972 / 1973 1973 / 1974 zahájení družební spolupráce v prosinci roku 1972, dopisování kolektivů dětí 4 členové pedagogického sboru ze Zborovic

Více

SPOLEČENSKÉ, AKTIVIZAČNÍ CENTRUM PRO SENIORY

SPOLEČENSKÉ, AKTIVIZAČNÍ CENTRUM PRO SENIORY SPOLEČENSKÉ, AKTIVIZAČNÍ CENTRUM PRO SENIORY Středisko sociálních služeb Městské části Praha 9 Harrachovská 422/2, Praha 9 Prosek, www.ssspraha9.cz tel.: 724/905 785, 286582298, e-mail: dunderova@ssspraha9.cz

Více