Program SC Sýpka, Kytnerova 1a, Brno-Medlánky. POZVÁNKA na mikulášské folkové hraní

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Program SC Sýpka, Kytnerova 1a, Brno-Medlánky. POZVÁNKA na mikulášské folkové hraní"

Transkript

1 medlánecký zpravodaj místního zastupitelstva městské části /medlanky Kultura strana 4 6 Lampionová medlánecká stezka strana 7 Sběr charita strana 10 číslo 5 / 2012 Termíny farmářských trhů 10. listopadu, 8. prosince 2012 a 12. ledna 2013 vždy od 9.00 do hod. místo konání: Nádvoří SC Sýpka S srdečně Vás zvou Občané pro Medlánky a MČ Brno Medlánky Program SC Sýpka, Kytnerova 1a, Brno-Medlánky POZVÁNKA na letošní hudbu z Trampíria pátek , zač. v hod. Zahrají: T. O. Zlatý orel z Prahy, Orion a Orion band. Cena vstupného 120 Kč POZVÁNKA na mikulášské folkové hraní pátek , zač. v hod. Vystoupí: Trampgrasová kapela Paběrky z Prahy a Karabina Brno. Cena vstupného 100 Kč Pozvánka na Vánoční výstavu Bude se konat tradičně v konírně SC Sýpka od do Otvírací doba hod. Vstupné 20 Kč POZVÁNKA na Country mikulášskou besídku Společenské centrum Sýpka, Kytnerova 1a neděle 9. prosince 2012, od do hod. Soutěž O medlánecký truhlík Omlouváme se, ale z technických důvodů bude vyhlášení soutěže O medlánecký truhlík uvedeno v následujícím zpravodaji 6/2012. Horváthová

2 Ze zasedání Rady a Místního zastupitelstva Z mimořádné 29. schůze RMČ Brno-Medlánky konané dne Rada schválila: záměr obce pronajmout pozemek p. č. 935 část (zahrádka) o výměře 589 m 2 a p. č. 936 (zahrádka) o výměře 291 m 2, k. ú. Medlánky; záměr obce pronajmout pozemek p. č. 931 část (zahrádka) o výměře 430 m 2, k. ú. Medlánky; výběr zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu na služby Oprava plynové regulační stanice kotelny Jabloňová 1a : p. Františka Zelníčka, Brno, Bořetická 13, nabídková cena: Kč bez DPH, tj Kč vč. DPH; výběr zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu na služby Rozvod vodovodních přípojek v areálu Mateřské školy Brno, Hudcova 435/47 : společnost KAVYL, spol. s r. o., se sídlem v Mohelně 452/1, nabídková cena: Kč bez DPH, tj Kč vč. DPH; výběr zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu na služby Úprava a rozšíření stávající telefonní ústředny v objektu Mateřské školy Brno, Hudcova 435/47 : společnost ALCASERV, spol. s r. o., se sídlem v Brně, Kohoutova 1550/11, nabídková cena: ,50 Kč bez DPH, tj Kč vč. DPH. Rada projednala: návrh rozpočtových úprav rozpočtu MČ Brno-Medlánky na rok 2012 rozpočtové opatření (navýšení rozpočtu MČ Brno-Medlánky na rok 2012 neinvestiční transfer z všeobecné pokladní zprávy na zajištění případných výdajů v souvislosti s přípravnou fází volby prezidenta ČR), rozpočtové opatření (úprava rozpočtu MČ Brno-Medlánky na rok 2012 převod mezi položkami a paragrafy), rozpočtové opatření (navýšení rozpočtu MČ Brno- Medlánky na rok 2012 navýšení příspěvku MŠ Brno, Hudcova 435/47, přísp. org., na rok 2012); záměr zřídit novou příspěvkovou organizaci vykonávající funkci předškolního zařízení Mateřské školy Brno, V Újezdech 5; oznámení o konání akce s vlastní produkcí v k. ú. Medlánky; přípravu Medláneckých svatováclavských hodových slavností 2012 schválení vzorového textu smlouvy o pronájmu části pozemku p. č. 4/1 v. ú. Medlánky (Zámecký park) za účelem zabezpečení stánkového prodeje, schválení Provozního řádu Medláneckých svatováclavských hodových slavností 2012; závěry odborného posudku Posouzení technologie nízkotlaké kotelny Jabloňová 1a posouzení technologie kotelny z hlediska provozních nákladů nízkotlaké kotelny, záměr společnosti ČEZ Energo, s. r. o., vybudovat kogenerační jednotku v objektu nízkotlaké kotelny Jabloňová 1a; škodní událost únik vody v důsledku závady na odvzdušňovacím ventilu přívodu tlakové vody za vodoměrem, v šachtě umístěné v zemi před bytovým domem Brno, Jabloňová 461/5; odtahy vozidel při blokovém čištění v k. ú. Medlánky; problematiku rezidenčního parkování v k. ú. Medlánky; možnost rozšíření dětského hřiště na ulici Hrázka. Z 26. zasedání ZMČ Brno-Medlánky konaného dne Zastupitelstvo schválilo: rozpočtové opatření navýšení rozpočtu MČ Brno-Medlánky na rok 2012 (neinvestiční přijatý transfer z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu na zajištění případných výdajů v souvislosti s přípravnou fází volby prezidenta ČR); rozpočtové opatření úprava rozpočtu MČ Brno-Medlánky na rok 2012 (převod mezi položkami a paragrafy); rozpočtové opatření navýšení rozpočtu MČ Brno-Medlánky na rok 2012 (navýšení příspěvku MŠ Brno, Hudcova 435/47, přísp. org.); návrh na dispozici s majetkem statutárního města Brna směna pozemku p. č. 666/34 o výměře 15 m 2 v k. ú. Medlánky za část pozemku p. č. 290 o výměře 15 m 2 v k. ú. Bosonohy; návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu vznikajícího na území statutárního města Brna s výhradami; stanovisko MČ Brno-Medlánky k návrhu Dopravního plánu (organizace dopravy) na rok 2013 žádost MČ Brno-Medlánky adresovanou společnosti KORDIS JMK, spol. s r. o., o změnu trasování autobusové linky č. 65 tak, aby při snížení frekvence spojů a tak zachování vozokilometrů jezdila linka ze zastávky Královo Pole nádraží, přes zastávku Medlánky Nadační, do zastávky Řečkovice hřbitov a po stejné trase zpět, a o navrácení provozování minibusů na linku autobusu č. 65; žádost MČ Brno-Medlánky adresovanou Odboru dopravy Magistrátu města Brna o nastavení parametrů připravovaného rezidenčního parkování v městě Brně (nařízení města Brna); rozpočtové opatření navýšení rozpočtu MČ Brno-Medlánky na rok 2012 (převod finanční částky odpovídající 10 % z výsledku hospodaření ve VHČ za rok 2012); žádost MČ Brno-Medlánky adresovanou Odboru dopravy Magistrátu města Brna o nezprůjezdnění páteřní komunikace Technologického parku (prodloužení ulice Purkyňovy) ve směru na účelovou komunikaci vedoucí z ulice Hudcovy k Medláneckým kopcům. Zastupitelstvo neschválilo: zřízení nové příspěvkové organizace vykonávající funkci předškolního zařízení, Mateřské školy Brno, V Újezdech 5, příspěvkové organizace. Zastupitelstvo vzalo na vědomí: informaci o závěrech znaleckého posudku Ing. Tomáše Janase, znalce v oboru ekonomika a stavebnictví a odborného posudku JUDr. Vladimíra Papeže, advokáta, ve věci vypořádání smluvních vztahů se společností Marka s. r. o. ve vztahu k budově č. p. 439 v k. ú. Medlánky (objekt služeb na ul. Podpěrova); podněty občanů MČ Brno-Medlánky: připomínka k záboru parkovacích míst na parkovišti na ulici Ostružinová v souvislosti s realizací přístavby MŠ Brno, Hudcova 435/47, možnost vyznačení parkovacích míst na parkovišti na ulici Ostružinová vodorovným dopravním značením, údržba veřejné zeleně související s bytovými domy na ulici Jabloňová, Rybízová a Ostružinová, aktualizace webových stránek MČ Brno-Medlánky, projevy vandalismu v k. ú. Medlánky, možnosti navýšení parkovací kapacity v obytném souboru Jabloňová; zprávu o plnění rozpočtu MČ Brno-Medlánky k Zastupitelstvo projednalo: žádost Majetkového odboru Magistrátu města Brna ze dne a o sdělení aktuálního stanoviska MČ Brno- Medlánky k převodu vlastnictví jednotek vymezených v budově č. p. 439 Podpěrova 2 vč. podílů na společných částech budovy a pozemku p. č. 1704/1, k. ú. Medlánky zastupitelstvo schválilo žádost MČ Brno-Medlánky Zastupitelstvu města Brna o zrušení usnesení ZM5/4319, které přijalo Zastupitelstvo města Brna dne na svém zasedání Z5/038; návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů zastupitelstvo souhlasí s návrhem OZV za předpokladu, že bude zachována současná výše poplatku za osobu, tj. 500 Kč/rok. č í s l o 5 / ř í j e n m e d l á n e c k ý z p r a v o d a j

3 Z 30. schůze RMČ Brno-Medlánky konané dne Rada schválila: dodatek č. 2 Smlouvy o zajištění havarijních služeb bytové domy Jabloňová 1, 3, 5, Rybízová 1, 3, 5, 7 ukončení smlouvy dohodou smluvních stran; dodatek ke Kupní smlouvě č. 118/2008 o prodeji a nákupu tepla a teplé užitkové vody ukončení kupní smlouvy dohodou smluvních stran; dodatek smlouvy o dílo na servis zdvihacích zařízení ukončení smlouvy o dílo dohodou smluvních stran; zadání návrhu opravy cesty na ulici Hujíčkova (prověření ekonomické náročnosti požadovaných úprav); poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu MČ Brno- Medlánky na rok 2012 KČT Fénix Brno-Medlánky příspěvek na částečnou úhradu nákladů na realizaci Podzimního medláneckého pochodu a Nočního výsadku; poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu MČ Brno- Medlánky na rok 2012 TJ SOKOL Medlánky příspěvek na částečnou úhradu nákladů na pronájem prostor SC Sýpka ve 2. pololetí roku 2012; zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby Rekultivace části pozemku p. č v k. ú. Medlánky jedinému zájemci: p. Martinu Minksovi, Brno, Terezy Novákové 101. Nabídková cena: 10 Kč/m 2 /rok bez DPH; zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby Odplevelení a úklid pozemku p. č. 1144/1 v k. ú. Medlánky jedinému zájemci: p. Marcelu Kutálkovi, Brno, Táborská 43. Nabídková cena: Kč; uzavření dodatku č. 1 Smlouvy o odborném technickém dohledu a poradenství nad prováděním údržby zeleně a zahradnických prací a nad letní a zimní údržbou chodníků a komunikací pro MČ Brno-Medlánky uzavřené mezi MČ Brno-Medlánky, jako objednatelem a p. Marcelem Kutálkem, Brno, Táborská 43, jako zhotovitelem navýšení ceny díla na částku Kč/měsíc s účinností od Rada zamítla: žádost občanů o vybudování nových parkovacích kapacit při ulici Ostružinová a Jabloňová z důvodu ekonomické náročnosti navrhovaného řešení. žádost o náhradu nákladů spojených s odtahem vozidla při blokovém čištění. Mnozí z Vás se dotazují na to, zda nově budovaná komunikace nad areálem Výzkumného ústavu veterinárního lékařství není již začátkem komunikačního propojení do Ivanovic. Odpověď zní: NENÍ. Jedná se o páteřní komunikaci do areálu Středoevropského technologického institutu CEITEC, jehož jedna část se nachází i v k. ú. Medlánky, konkrétně v reálu pod Palackého vrchem. Následující tisková zpráva obsahuje informace o zahájení jeho výstavby. sdělení Úmč brno-medlánky Město poskytuje půjčky z Fondu rozvoje bydlení Město Brno poskytuje vlastníkům nemovitostí na území města Brna půjčky s 3% úrokovou sazbou na opravu bytových a rodinných domů a bytových jednotek. Za tímto účelem vyhlašuje prostřednictvím Bytového odboru Magistrátu města Brna dvakrát ročně výběrové řízení. Výběrové řízení je zveřejněno na úředních deskách města a městských částí a na internetové adrese (Správa města > Magistrát města Brna > Úsek hospodářský > Bytový odbor > Půjčky s FRBmB). O půjčku můžou vlastníci nemovitostí požádat v termínech od do a od do Žádosti na předepsaném formuláři jsou přijímány na Bytovém odboru na Malinovského nám. 3 nebo na úřadech městských částí, na jejímž území se opravovaná nemovitost nachází. Formuláře jsou k dispozici na všech úřadech, kde se žádosti podávají, a na výše uvedené internetové adrese. K zajištění půjček z Fondu rozvoje bydlení nepožaduje město ručitele. Tyto půjčky jsou jištěny zřízením zástavního práva k opravované nemovitosti ve prospěch města po dobu splácení. Smlouvu o půjčce vyhotoví Bytový odbor zdarma a poplatky za vedení účtu hradí město. Žadatel hradí poplatek za zápis vkladu zástavního práva do katastru nemovitostí. Finanční prostředky čerpá žadatel dle konkrétních účelů v níže uvedené tabulce. Po úplném splacení půjčky zajistí město výmaz zástavního práva v katastru nemovitostí. Bližší informace o půjčkách z Fondu rozvoje bydlení mohou občané získat na Bytovém odboru MMB na Malinovského nám. 3, dveře č. 280 a 281, nebo na telefonních číslech a Mgr. Jiří Lahoda vedoucí bytového odboru MMB účel půjčky lhůta splatnosti horní hranice půjčky obnova střechy 5 let 250 tis. Kč/rodinný dům 350 tis. Kč/byt. jednotka zřízení plynového, elektrického nebo jiného ekologického topení ve stávajícím bytě 5 let 60 tis. Kč/byt. jednotka měření a regulace tepla a teplé užitkové vody 5 let 15 tis. Kč/byt. jednotku odstranění zemní vlhkosti (dodatečné izolace apod.) 5 let 110 tis. Kč/dům zajištění statiky domu na základě znaleckého posudku statika 5 let 400 tis. Kč/dům obnova fasády, zateplení, včetně klempířských prvků, výměna oken a venkovních dveří, oprava balkonu, lodžie 5 let 120 tis. Kč/byt. jednotku vybudování WC, koupelny nebo sprchového koutu ve stávajícím bytě nebo obnova bytového jádra 5 let 80 tis. Kč/byt. jednotka rekonstrukce ZTI, elektroinstalace 5 let 80 tis. Kč/byt. jednotka vybudování nové samostatné byt. jednotky v nástavbě nebo půdní vestavbě (max. 2 nové byty v jednom domě) 8 let 400 tis. Kč/byt. jednotka vybudování nové přípojky ZTI 5 let 50 tis. Kč/dům ekologický ohřev užitkové vody (sluneční kolektory, čerpadlo, rozvody) 5 let 100 tis. Kč/BJ v byt. domě 200 tis. Kč/rodinný dům modernizace staršího výtahu dle inspekční prohlídky 5 let 50 tis. Kč/byt. jednotku m e d l á n e c k ý z p r a v o d a j č í s l o 5 / ř í j e n

4 Stavbu CEITECu odstartovalo položení základních kamenů Poklepáním základních kamenů začala stavba Středoevropského technologického institutu CEITEC, který je jediným výzkumným centrem v ČR umožňujícím propojení věd o živé a neživé přírodě. Stavět se budou souběžně nové budovy ve dvou brněnských lokalitách: v Univerzitním kampusu Bohunice Masarykovy univerzity (MU) a v kampusu Vysokého učení technického (VUT) Pod Palackého vrchem. Do nových laboratoří o celkové rozloze m 2 se vědci přestěhují koncem roku Dotaci ve výši 5,24 miliard korun na vybudování CEITECu získaly brněnské vysoké školy a výzkumné instituce z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace. V nových pavilonech bude vědcům sloužit unikátně vybavené laboratorní zázemí, jehož součástí budou i tzv. sdílené laboratoře využívané napříč vědními obory. Zázemí nových laboratoří zkvalitní také studium magisterských a doktorských programů u vybraných oborů, protože jejich studenti budou mít přístup k nejnovějším poznatkům a nejmodernějšímu vybavení. Mladí vědci tak budou mít možnost zapojit se do práce špičkových vědeckých týmů už v době studia. Přístup k technologiím v CEITECu budou mít v rámci společných inovativních projektů i firmy. Dvě nové budovy CEITECu MU s téměř 7000 m² pro laboratoře, výukové prostory a pracovny vyrostou v Univerzitním kampusu Bohunice. Větší z pavilonů bude mít atypický eliptický půdorys s vnitřním zastřešeným atriem. Místo v něm naleznou pracoviště pro výzkumné programy: strukturní biologie, genomika a proteomika rostlinných systémů, molekulární medicína a výzkum mozku a lidské mysli. Budou tam zkoumat např. nádorové buňky, vyvíjet metody vyhledávání nejkvalitnějších spermií a hledat příčiny závislosti. Součástí rozšířeného prvního podzemního podlaží se stane i výzkumný skleník a růstové klimatické komory, tzv. fytotrony. V celém areálu bude umístěno sedm sdílených laboratoří s prvotřídními přístroji jako např. spektrometry nukleární magnetické rezonance (NMR), které slouží pro studium 3D struktury látek na atomární úrovni, nebo elektronové mikroskopy. Ty umožní studovat buněčné struktury a další jevy na makromolekulární úrovni s velmi vysokým rozlišením. Čtyři pavilony o celkové rozloze m² budou postaveny v kampusu VUT Pod Palackého vrchem. V nich budou sídlit pracoviště výzkumných programů: pokročilé materiály a pokročilé nano a mikrotechnologie včetně tří sdílených laboratoří. Vědci se zde zaměří na výzkum např. zubní či kostní náhrady z polymerů, nanočipy, antibakteriální povrchy stěn nebo výzkumné roboty. Stavba CEITECu VUT je jedinečná rozsahem tzv. čistých prostor o rozloze enormních 1050 m². Z nich více než 200 m² bude mít úroveň čistoty, která odpovídá nejpřísnějším normám. Pohyb osob v těchto prostorách vyžaduje zvláštní vybavení jako např. speciální obleky, roušky, brýle, kukly, obuv atp. Přístrojové vybavení laboratoří umožní výrobu a analýzu vzorků, které jsou běžným mikroskopem neviditelné, mající rozměry tisícinásobně menší než je průměr lidského vlasu. Ve výběrovém řízení na dodavatele stavby pavilonů CEITECu MU uspěla stavební firma KONSTRUKTIVA KONSIT a. s., která je postaví za 417 milionů korun. V soutěži o výstavbu nových budov laboratoří CEITECu VUT zvítězilo sdružení firem UNISTAV a.s., OHL ŽS, a.s., IMOS Brno, a.s. Vysoutěžená cena je 344 milionů korun. CEITEC Středoevropský technologický institut CEITEC je centrem vědecké excelence v oblasti věd o živé přírodě a pokročilých materiálů a technologií, jehož hlavním posláním je vybudování významného evropského centra vědy a vzdělanosti se špičkovým zázemím a podmínkami pro nejlepší vědecké pracovníky v Brně. CEITEC je výsledkem spolupráce šesti brněnských univerzit a výzkumných institucí: Masarykovy univerzity, Vysokého učení technického v Brně, Mendelovy univerzity v Brně, Veterinární a farmaceutické univerzity Brno, Výzkumného ústavu veterinárního lékařství a Ústavu fyziky materiálů Akademie věd ČR. Celkový rozpočet projektu je 5,246 miliard korun. Základní stavební jednotky centra tvoří 64 výzkumných skupin, které jsou soustředěny do sedmi výzkumných programů: 1. Pokročilé nanotechnologie a mikrotechnologie, 2. Pokročilé materiály, 3. Strukturní biologie, 4. Genomika a proteomika rostlinných systémů, 5. Molekulární medicína, 6. Výzkum mozku a lidské mysli, 7. Molekulární veterinární medicína. Ztráty a nálezy Stále se ještě nepřihlásil majitel naslouchadla, které se našlo v měsíci lednu letošního roku. K vyzvednutí je na úseku sociálním (přízemí), ÚMČ Brno-Medlánky, Hudcova 7, Brno. Informace k vítání občánků Vážení rodiče, pokud máte zájem o přivítání Vašeho dítěte v městské části Brno-Medlánky, je potřeba dítě přihlásit a dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů vyplnit Souhlas se sdělováním osobních údajů dítěte. Pro přihlášení na VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ a podepsání souhlasu nás kontaktujte osobně na ÚMČ Brno-Medlánky, Úseku sociálním, Hudcova 7; případně em či telefonicky. Kontaktní osoba: Simona Frodlová, DiS., tel , kultura Pozvánka na 23. ročník celostátního finále soutěžního festivalu pro děti a mládež v interpretaci nejen trampské, folkové a country písně BRÁNA 2012 Vyhlašovatel soutěže, Česká tábornická unie, zve příznivce trampské, folkové a country hudby na 23. celostátní finále soutěžního festivalu pro děti a mládež v interpretaci trampské, folkové a country písně BRÁNA 2012, které se uskuteční v sobotu 24. listopadu 2012 v prostorách Společenského centra Sýpka v Brně-Medlánkách. Soutěžní finále proběhne od 9 do 18 hodin. Slavnostní galavečer s vyhlášením vítězů a oceněných účastníků finále a vystoupením hosta proběhne cca od hod. Hostem večera bude pravděpodobně jeden z úspěšných finalistů předcházejících ročníků, který by zde měl křtít své první sólové album. Více informací o soutěži BRÁNA naleznete na Vstupenky na slavnostní galavečer budou k mání přímo na Sýpce před zahájením koncertu. (redakce) Absolutní vítěz celostátního finále soutěže BRÁNA 2011 Víťa Dvořáček z Brna. č í s l o 5 / ř í j e n m e d l á n e c k ý z p r a v o d a j

5 Česká tábornická unie, Velká rada oblasti Jižní Morava a Městská část Brno-Medlánky zvou srdečně velké i malé děti, šerify i indiánky na tradiční Country mikulášskou besídku na Sýpce Společenské centrum Sýpka, Kytnerova 1a neděle 9. prosince 2012, od do hod. Pro všechny děti jsou připraveny hry a soutěže, taneční vystoupení dětí. Každé dítě obdrží kromě občerstvení také dáreček. Odpoledne plné her a soutěží si pro děti připravily Brněnské písničkové tetiny, děti z dětského tanečního kroužku Studia Ilony Brunové a mladé moderní gymnastky z Tělocvičné jednoty SOKOL Brno- Medlánky pod vedením trojnásobné mistryně republiky Doc. Hany Bubníkové Machatové. Akce je určena rovněž pro děti s různým druhem a stupněm postižení. A možná přijde i Mikuláš!!! Stylové (country) oblečení vítáno! Ohlédnutí za letošními Medláneckými svatováclavskými hodovými slavnostmi Ve dnech září 2012 se uskutečnily Medlánecké svatováclavské hodové slavnosti. V pátek 21. září vyvrcholily půlroční přípravy hodového výboru a krojované chasy tradičním zdobením a stavěním máje. I v letošním roce se mája stavěla tzv. ručně, to znamená bez použití stavební techniky. Tento tradiční způsob stavení máje je postaven na spolupráci několika generací medláneckých chlapů, kteří každoročně přiloží ruku k dílu, resp. k nůžkám a lanům všem těm, kteří se podíleli na pátečním stavění máje, patří mé první letošní poděkování po hodech, stejně jako poděkování Lidušce Stloukalové a Lidušce Podracké za přípravu hodového věnce a Jirkovi Müllerovi, který ve čtvrtek přivezl máju z komínského lesa koňským povozem. Sobotní hodový program zahájila svým pásmem pro děti šermířská skupina Bravo Team. Po skončení šermířského klání proběhlo vystoupení nejmenších i starších medláneckých krojovaných dětí. Po tradičních řemeslech v podání nejmenších medláneckých krojovaných dětí a vystoupení středních krojovaných dětí následovala česká beseda v podání tzv. středňáků (nejstarších krojovaných dětí, které jsou jakýmsi dorostem Medlánecké krojované chasy a postupně v ní doplňují uvolněná místa po odchodu jejích starších členů). Nejen maminky, tatínkové, babičky a dědečkové se s radostí podívali na vystoupení nejmenších i starších dětí. Věřte, že téměř stovka krojovaných dětí (v letošním roce jich bylo 96), které se aktivně zapojují do programu našich hodů je něčím, co je výrazně odlišuje od hodů v okolních městských částech. Za přípravu jejich tanečního vystoupení patří obrovský dík nejen jejich cvičitelkám (paní Zdena Egnerová, Sylva Knížková, Renata Kučerová, Liduška Podracká, Libuše Večeřová, Mgr. Vladimíra Vespalcová), ale také všem rodičům (zejména maminkám, ale našly se i výjimky v podobě statečných tatínků) za čas, který věnovali docházce dětí na nácviky (2 x týdně) a pak i přípravě krojů tak, aby se této pestré nádhery mohli naši nejmenší tanečníci zúčastnit. A pak už na taneční parket v Zámeckém parku přitančila Medlánecká krojovaná chasa a všichni s napětím čekali, zda vrchnost (paní kněžnu Janu Františku Priscu z Magni a pana správce panství Franze) a mou maličkost i v letošním roce přesvědčí, že letošní hody nachystali v co nejvyšší kvalitě a hlavní stárek může převzít Hodové právo. Vše dobře dopadlo, hlavní stárek Richard Navrátil obdržel do svých rukou Hodové právo a Medlánecká krojovaná chasa 2012 tak převzala na více než 29 hodin vládu nad Medlánkami, kterou zahájila předvedením Moravské a Československé besedy, následované sobotní předhodovou zábavou. Večerní program zahájila skupina D. N. A. Brno, kterou následně vystřídala skupina ONKELS, která hrála k tanci i poslechu až do brzkých ranních hodin. Souběžně s předhodovou zábavou v Zámeckém parku probíhalo na Sýpce tradiční vystoupení cimbálové muziky (v letošním roce nám hrála CM ŠMYTEC z Brna). Na tomto místě bych ráda uvedla, že vnímám výtky některých z Vás k tomu, že sobotní večerní kapely nemají s folklórem vlastně nic společného. Pro příští rok proto v tomto směru připravujeme určité dramaturgické změny, které by měly vést k tomu, aby si v programu našli svou kapelu jak příznivci tradičního folklóru, tak i (zejména ti mladší) příznivci poněkud živější hudby. Nedělní ráno zahájila tradiční hodová mše pod vedením otce Jana Kotíka. Na tomto místě je snad na místě připomenout, že letos v létě odešel do jiné farnosti P. Jacek Kruczek (rozhovor s novým farářem řečkovické farnosti hledejte na jiném místě zpravodaje). Za přípravu nedělní Mše svaté na Sýpce patří velký dík Gustovi Dobešovi a dále všem, kteří se podíleli na její přípravě a realizaci a také se jí zúčastnili. Více o tradiční hodové mši v samostatném článku p. Dobeše. Nedělní odpoledne zahájil slavnostní hodový průvod Medlánkami. 16 párů z Medlánecké krojované chasy v doprovodu medláneckých krojovaných dětí, Medláneckých panímám, dechové hudby ZDOUNEČANKA a medlánecké vrchnosti vyzývalo všechny obyvatele Medlánek k účasti na slavnostním nedělním hodovém odpoledni v Zámeckém parku. Po slavnostním příchodu hodového průvodu do parku následovalo druhé vystoupení všech tří věkových kategorií medláneckých krojovaných dětí a pak i slavnostní předvedení Moravské a Československé besedy v podání Medlánecké krojované chasy. A pak už ZDOUNEČANKA až do večera hrála a hrála až do slavnostního vrácení Hodového práva zpět do rukou starostky. Závěrem je nutno poděkovat všem, kteří se na přípravě letošních hodů podíleli (a jejich opravdu hodně, tak zkusím na nikoho nezapomenout) a které jsem dosud nejmenovala. Poděkování patří Richardu Navrátilovi a Bětce Vackové, hlavnímu stárkovskému páru. Velké poděkování patří všem členům hodového výboru manželům Evě a Honzovi Barákovým, Zdeně Egnerové, Vlaďce Vespalcové, Denisce Horváthové, Haničce Lupínkové, Martinu Barákovi, Standovi Krčmařovi, Olze a Petře Doležalovým, Marii Kalové, Květoslavě Věžníkové, p. Egnerovi, Tomáši Mašijovi za moderování obou hodových dnů, Mirkovi Zdražilovi za řeholi s elektřinou a těm zaměstnancům ÚMČ Brno-Medlánky, kteří se do přípravy letošních hodů aktivně zapojili (zejména chlapům z údržby Ivanovi, Tomášovi a Rudovi). Poděkování patří také zvukařům a osvětlovačům skupiny ONKELS, Petru Bartlovi za bezplatné zapůjčení nákladního automobilu. Poděkování patří i vrchnosti, která nás v letošním roce opět poctila svou návštěvou: paní kněžně Evě Theimerové, panu správci Franzovi Daliborovi Bušovi, a obecním policajtům Honzovi Egnerovi a Miroslavu Flekovi. Speciální poděkování patří zaměstnancům pana Martina Minkse (včetně jeho samého) za pomoc při logistickém zajištění hodů a zejména při přípravě a úklidu hodového areálu v průběhu a po skončení hodů a také strážníkům Městské policie Brno za pomoc při zajištění pořádkové služby v průběhu sobotního večera a v průběhu nedělního slavnostního hodového průvodu. Poděkování za propagaci patří Rádiu Čas. Vám všem patří obrovské poděkování velmi si Vaší práce a pomoci vážíme a víme, že bez Vaší pomoci by to opravdu nešlo. Co napsat úplným závěrem? Že se snad všem zúčastněným (organizátorům, účinkujícím i návštěvníkům) letošní Medlánecké svatováclavské hodové slavnosti líbily, protože se opravdu vydařily. A že jménem všech členů hodového výboru věřím, že je na stejně krásné úrovni připravíme i v příštím roce tak, aby se mohly líbit i těm, kteří se jich z nějakého důvodu v letošním roce nezúčastnili. FOTOgrafie NA POSLEDNÍ STRANĚ (za hodový výbor Alena Valentová) Děkujeme všem sponzorům letošních Medláneckých svatováclavských hodových slavností: Alveon s. r. o., Restaurace u Němců, Brno, Kytnerova 43/6, BRNOCAR a. s., Brno, Palackého tř. 155, DVOŘÁK comte, a.s., Palackého nám. 9, Brno, Hotel Prometheus, člen společnosti IMPS a.s., Machačová Marie, Restaurace a Penzion na Kytnerce, Brno, Kytnerova 1a, MEDIA EFEKT, s. r. o., Brno, Kytnerova 3, Martin Minks, Brno, Terezy Novákové 101, PSK Group, spol. s r.o., Brno, Vídeňská 148/104b, REKO a.s., tř. Kpt. Jaroše 26, Brno, REMING, spol. s r. o., Brno, Kytnerova 18, Restaurace U křivé vrtule, sportovní letiště Brno-Medlánky, Turistická, m e d l á n e c k ý z p r a v o d a j č í s l o 5 / ř í j e n

6 Strojírenský zkušební ústav, s. p., Brno, Hudcova 56b, T. O. O., spol. s r. o., Brno, Košínova 103b VALOSUN a.s., Brno, Kytnerova 403/5, WC HELP, s.r.o., Rajhradice, U Sýpky 427, Michal Rozbořil, Kvapilova 2505/3, Brno Poštovní spořitelna, Brno, Palackého třída 3048/ 124, Hodová mše Nedělní ráno patří hodové bohoslužbě. V sobotu nám počasí trochu zlobilo, ale svatováclavská slavnost na Sýpku vítala slunečními paprsky. Než však odbije 10. hodina, je zapotřebí proměnit sál s nedopitými kelímky a láhvemi, s nedojezeným jídlem, se spoustou skleniček,... v důstojný prostor pro slavení eucharistie. Vše se podařilo poklidit, schody vytřené, na nádvoří zmizely nedopalky, židle poskládány do požadované formace a všemu vévodí nazdobený oltář. Díky všem kdo pomohli. A pak již naplno prožíváme radostné společenství. Plná Sýpka slaví Boha a děkuje za živé a pamatuje i na zesnulé obyvatele Medlánek. Bohoslužbu krásně doprovází Sbor věčně mladých z Řečkovic. Po-prvé tu máme nového kněze od sv. Vavřince otce Jana Kotíka. Dík patří jemu i vám všem, kdo jste spoluvytvářeli toto krásné společenství. A. Dobeš Rozhovor s otcem Janem Kotíkem, novým farářem řečkovické (a vlastně i medlánecké) farnosti převzato z časopisu řečkovické farnosti Rožeň (s laskavým souhlasem P. Jana Kotíka) Dobrý den, jménem redakce farního časopisu Rožně (jehož jste hlavním šéfem) Vás vítáme v Řečkovicích. Připravili jsme pro Vás několik otázek, kterými Vás chceme přiblížit našim farníkům. Nejdříve by nás zajímalo něco o Vás. Mohl byste se nám stručně představit? Jmenuji se Jan Kotík a pocházím z Křižanova, rodiště svaté Zdislavy. Narodil jsem se tam 1. listopadu 1978 jako prvorozený. Potom rodiče přivedli na svět další čtyři sourozence, dva bratry a dvě sestry, takže je nás pět dětí. V Křižanově jsem chodil pět let na základní školu a potom do Velkého Meziříčí na sedmileté gymnázium. Po gymnáziu jsem studoval na Stavební fakultě v Brně obor Navrhování pozemních staveb. Poté jsem šel do Olomouce studovat teologii a tam také uzrálo mé povolání a rozhodl jsem se stát knězem. Po vysvěcení mě otec biskup poslal do Přímětic, kde je týmová fara. Skupina 4 kněží tam má na starosti 13 pohraničních farností. No a letos v rámci výměn kněží jsem se dostal do Řečkovic. Kdy a proč jste se rozhodl stát se knězem? Rozhodnutí ke kněžství u mě nějakou dobu uzrávalo a můžu říct, že jsem dost dlouhou dobu váhal a nevěděl, jestli je kněžství ta správná cesta pro mě. Asi důležitým aspektem mého rozhodování byla skutečnost, že můj prastrýc, P. Metoděj Kotík, byl dlouholetým farářem v Křižanově. Na faře jsme trávili spoustu času a panu faráři jsme hodně pomáhali, takže jsem měl kněžský život jakoby z první ruky. Ale prvně jsem myslel, že se stanu stavebním inženýrem a budu pomáhat lidem stavět jejich obydlí. Někdy v průběhu čtvrtého ročníku jsem si však uvědomil, že mnohem důležitější je získat pro sebe i ostatní věčný příbytek u Otce v nebi, tak jsem se rozhodl jít cestou kněžství. Na řadu přichází série ryze praktických otázek. Naši farníci Vás budou jistě zvát na obědy či večeře. Pomožte nám a prozraďte, která jídla máte rád a co naopak vůbec nejíte Myslím, že jsem radostí pro každou kuchařku, protože nemám jídlo, které bych nejedl a mám rád všechno dobré. Mladší členové farní rodiny se rádi setkávají ve spíše neoficiálních prostředích (např. restaurace). A tak jistě uvítají, když budou vědět, co rád pijete, aby věděli, kam a na co Vás mají zvát. Je to podobné jako s jídlem. V naší farnosti je mnoho hudebníků a také několik sborů. Proto je na místě otázka, který hudební žánr je Váš nejoblíbenější a který naopak nemusíte? Ani v oblasti hudby nejsem úplně vyhraněný a velice to záleží na momentální náladě. Rád si pustím vážnou hudbu, když na ni mám náladu a když mám náladu na rockovou muziku, tak poslouchám i tu. Nemusím metalovou muziku. Nyní několik aktuálních dotazů: Jaké byly Vaše první dojmy z Vaší nové farnosti? Výborné. Jaké bylo loučení s Vaší bývalou farností? Smutné. Prozradíte nám i nějaký plán do budoucna? Co tu od Vás můžeme čekat? Ohledně plánů do budoucna si budete muset počkat, protože nejdříve chci řečkovickou farnost trochu poznat, abych zjistil, co je zde potřeba. Na závěr jeden srovnávací experiment: Které tři věci byste si vzal s sebou na pustý ostrov? Bibli, nůž a sirky. Děkujeme za Váš čas a Vaše odpovědi a přejeme Vám dostatek síly a Boží pomoci pro Vaši službu. Jsme rádi, že jste tady. Ohlédnutí za dvěma programy letošního Mezinárodního folklorního festivalu Brno 2012 na Sýpce O posledním prázdninovém víkendu (od 29. srpna do 2. září 2012) hostilo město Brno 23. ročník Mezinárodního folklórního festivalu Brno. Stejně jako v předcházejících letech hostily dvě z několika desítek festivalových vystoupení i Medlánky. Ačkoliv nakonec nepršelo, přeci jen v pátek 31. srpna odmítli v uplakaném počasí slovenští muzikanti vytáhnout drahé hudební nástroje z auta a program se musel po několika letech v Zámeckém parku přesunout do sálu Společenského centra Sýpka, kde se uskutečnilo první z festivalových vystoupení zahraničních folklorních souborů pod názvem Přijeli k nám. Jeho návštěvníci na začátku zažili menší zklamání z toho, že avizovaný exotický soubor Ballet Aling Mansaka z Konga nakonec na festival nedorazil (tanečníci nezískali vízum pro vstup do České republiky). Vystoupení zbylých zahraničních souborů bylo nakonec skvělou záplatou na tuto nepříjemnou informaci. Jako každý rok nezklamali naši sousedi ze Slovenska soubor Raslavičan z Raslavic. Přeci jen je slovenský folklór naší mentalitě asi nejbližší a překrásné kroje a živelnost slovenských tanečníků každoročně vyvolají obrovské nadšení. Neméně zajímavé a poutavé bylo i vystoupení druhého souboru maďarské folklórní skupiny Forrás ze Százhalombatty. Maďaři ve dvou vstupech předvedli nejen několik druhů překrásných krojů, ale také ukázky folklóru z různých koutů Maďarska (jak avizovala moderátorka večera Bohunka Hamáková od západu po východ Maďarska). Sobotní festivalové vystoupení 1. září se konala rovněž v prostorách Společenského centra Sýpka, jehož sál zaplnili zejména rodiče a další kamarádi členů dětských folklórních souborů z Brna. V rámci programového vystoupení Zlaté husy, poleťte vystoupily děti ze souborů Slováček, Májíček a Brněnský Valášek a všem nám ukázaly, že jsou nadějnou budoucností svých dospělých kolegů z folklórních souborů, ale také důstojnou konkurencí zahraničních účastníků festivalu. FOTOgrafie NA POSLEDNÍ STRANĚ (Alena Valentová) č í s l o 5 / ř í j e n m e d l á n e c k ý z p r a v o d a j

7 co nového v medlánkách Co nového v Přírodní zahradě u medláneckého rybníka Dne proběhla v Přírodní zahradě u medláneckého rybníka velká sláva. Nejen naše zahrada získala plaketu Přírodní zahrada a stala se tak členkou skupiny přírodních zahrad ČR zaštitovanou Ekologickým institutem Veronica. Získanou plaketou dáváme najevo svoji filozofii pro daný prostor a podporujeme šíření myšlenky přírodního zahradničení. Malou fotografickou reportáž najdete na zadní straně zpravodaje. Neusnuli jsme však na vavřínech a pracujeme stále na zlepšování zahrady. Novinkou je i brána namalovaná MgA. Vladimírem Kiseljovem, který nám ji krásně popsal. Výklad všech použitých symbolů najdete také na zadní straně tohoto zpravodaje, tak neváhejte a malé umělecké dílo si běžte prohlédnout. Další novinkou je nástěnka u vchodu, kde najdete kontakty na koordinátory a správce zahrady, na které se můžete obrátit, pokud chcete zahradu využít na Vaši akci. Najdete zde také fotografické koláže, pozvánky na akce a v brzké době se zde objeví i provozní řád zahrady. V neposlední řadě chystáme do budoucna v zahradě i další akce, a to nejen pracovní brigády, protože je třeba dosadit a doplnit stromy a keře, ale i společenská setkání jako například Bramborování nebo průvod světel na Lucii. Sledujte web zahrady nebo OPM, tam se dozvíte více o aktuálním dění v zahradě. Za koordinátory projektu Přírodní zahrady u medláneckého rybníka Kateřina Žůrková Informace na webnode.cz a dětský klub medlánci Začátek školního roku přinesl také do Dětského klubu Medlánci spoustu zajímavých věcí. Nejen, že u nás děti již 3. rokem hrají na flétničky a malují, ale nově mají také možnost naučit se anglicky. Rádi bychom také pozvali děti ve věku od 5 let na výuku irských tanců, která se koná vždy v pondělí od na Sýpce. Přijďte si irské tance vyzkoušet první hodina je zdarma. Veškeré informace najdete na Medlánecké děti si i letos užily ozdravný pobyt na Vysočině. (Pod fotkou). Lampionová medlánecká stezka Ahoj kluci, holky a rodiče, Přírodovědný klubík ve spolupráci s Dětským klubem Medlánci Vás srdečně zve na tajuplné podvečerní loudání se medláneckou krajinou, kde se můžete těšit na hodná strašidla a jejich úkoly tajemnou přírodu plnou světel. Na závěr lampionové stezky bude i něco na zub. KDY: v 17 hod. KDE: sraz všech světlušek na kopci u dětského hřiště v Újezdech (u rybníka) Cestu zakončíme ohněm v Přírodní zahradě u medláneckého rybníka. S SEBOU NEZAPOMEŇTE VZÍT: lampiony, bludičky, špekáčky k ohni, 30 Kč za dítko Těšíme se na Vás Veronika Hamanová a Zdenka Brabcová Cvičení pro dospěláky (bez rozdílu věku i kondice) Přijďte udělat něco pro sebe i své tělo. Odreagujete se od všedních starostí, načerpáte energii, zvednete si náladu i sebevědomí! Každé úterý od do hod. (od ) Aerobně-posilovací lekce Lekce je zaměřena, kromě lehčího kondičního tréninku, hlavně na formování a zpevňování problematických partií stehen, hýždí a břicha. Jde o středně rychlou aerobní lekci, jejímž cílem je spálit nějaké ty kalorie a posílit a zpevnit svalstvo celého těla. Lekce je vhodná i pro začátečníky. Cvičení probíhá ve Společenském centru Sýpka, Kytnerova 1. Cena za jednotlivou lekci je 50 Kč. S sebou dobré obutí, podložku, pití a chuť do cvičení. Irské tance pro děti od 5 let Každé pondělí od do hod. (začínáme ) Kurz probíhá ve Společenském centru Sýpka, Kytnerova 1. S sebou dobré obutí, pohodlné oblečení a pití. Cena za pololetí 900 Kč, jednorázový vstup 60 Kč. Těšíme se na Vás Zdenka Brabcová (www.medlanci.cz) Další novinka v Rosničce! Vzpomenete si, kdy jste naposledy nakreslili třeba hrušku nebo si jen tak uplácali něco z hlíny? Rádi byste zabavili jak sebe, tak i své děti? Nevíte co dělat o víkendu? Máme pro vás typ! Dětský klub Medlánci nabízí další zajímavé kroužky v Rosničce. Od září jsme zahájili nové kurzy pro děti, dospělé a otevíráme také tvořivé soboty a neděle pro rodiče s dětmi. VÝTVARNÝ KROUŽEK S KERAMIKOU (pro děti 8 12 let) Od září probíhá každý pátek od do hod. výtvarný kroužek pro samostatné děti školního věku. Náplní kroužku jsou různorodé výtvarné techniky včetně keramiky. Učíme se základům práce s hlínou, modelování, glazování. Budeme se věnovat také oblíbeným technikám jako např. korálkování, drátkování, malování na sklo, mozaika, potisk či práce s přírodninami, textilem a dalším kombinovaným technikám. Cílem je u dětí zábavnou formou rozvíjet jemnou motoriku, osobní kreativitu a fantazii. Děti mohou realizovat i své vlastní nápady. Kroužek je určen pro začátečníky i pokročilé. Cena kurzu pro děti je 900 Kč na pololetí. Přihlásit do kurzu se můžete mejlem: .cz nebo telefonicky Máme poslední volná místa! VÝTVARNĚ TVOŘIVÝ KROUŽEK RELAX (pro dospělé) Od září jsme také zahájili novinku výtvarně tvořivý kroužek pro dospěláky! Kroužek probíhá každé pondělí od do hod. Obsahem jsou pestré výtvarné techniky, včetně keramiky. Naučíme se základům práce s hlínou, modelování apod. Vyzkoušíme si též oblíbené techniky m e d l á n e c k ý z p r a v o d a j č í s l o 5 / ř í j e n

8 jako např. korálkování, drátkování, malování na sklo, na hedvábí, mozaiku, potisk, batiku či práci s přírodninami, textilem. Cílem je vyzkoušet si něco nového, rozvíjet osobní kreativitu a fantazii, ale také se odreagovat a příjemně strávit čas. Je možno realizovat i své vlastní nápady. Kroužek je určen pro začátečníky i pokročilé. S sebou si vezměte pracovní tričko, papuče. Materiál bude zajištěn. Cena kurzu je Kč na pololetí pro dospělé, nebo jednorázový vstup 120 Kč. Přihlásit do kurzu se můžete mejlem: nebo telefonicky Máme volná místa. KURZY PRO RODIČE S DĚTMI Kurzy jsou určeny pro všechny tvořílky, kutilky, nadšence a vlastníky šikovných rukou, kteří se doma o víkendu neradi nudí a mají doma neposedné ratolesti, které je potřeba též zabavit. Jde o hravé tvoření z nejrůznějších materiálů pro rodiče a jejich šikovné děti (školního věku). Hrajeme si s korálky, papírem, keramikou, přírodninami podle tématu, které je zrovna aktuální (roční období, svátky apod.). Rozvíjíme jemnou motoriku, výtvarné dovednosti, estetické cítění a práci v kolektivu. S sebou si vezměte pracovní tričko (zástěru), papuče! Ostatní pomůcky budou na místě. V dílně bude malé občerstvení + vaříme kávu, čaj. Vyberte si svůj kurz pro říjen prosinec 2012 Sobota , hod. Podzimní tvoření Výroba podzimních vazeb a věnců nové nápady a inspirace pro váš útulný byt či dům. Malování na sklo lucerničky na čajové svíčky. Výroba ozdob a zvířátek z kaštanů. Materiál na ozdobu, větvičky, svíčky a další můžete zakoupit v naší dílně pro dobrou pohodu vaříme pečený čaj! Cena: 100 Kč kurzovné za dospěláka, plus materiál z naší prodejničky, 50 Kč za dítko. Sobota , hod. Šperkařská dílna Šperky ketlované, vázané na lanko, gizmování a mnoho dalších nových nápadů! Hlavní náplň navěšovaný náramek s barevnými kamínky a korálky. Vítán je každý, kdo chce na podzim nový šperk! Cena: 400 Kč za jednoho dospěláka a dítě, další dítko plus 50 Kč. Sobota , hod. Adventní vazby Pletení adventních věnců a vazeb nové nápady a inspirace na váš vánoční stůl. Materiál na ozdobu, svíčky a další můžete zakoupit v naší dílně pro dobrou náladu vaříme svařák! Cena: 100 Kč kurzovné za dospěláka, plus zakoupený materiál, 50 Kč za dítko. Neděle , hod. Mikulášská dílna Mikulášské, andělské a čertovské tvoření pro malé i velké figurky, krabičky, přáníčka, ozdoby, dárečky vše s andělskou či čertovskou tématikou! Cena: 400 Kč za jednoho dospěláka a dítě, další dítko plus 50 Kč. Sobota , hod. Adventní jarmark Adventní jarmark v dílně dárky na poslední chvíli!!! Keramika, přáníčka, svíčky, šperky, mýdla, ozdoby na stromeček vše originální, ručně vyráběné dárečky pro vaše blízké. Cena: 400 Kč za jednoho dospěláka a dítě, další dítko plus 50 Kč. Na vybranou akci si prosím rezervujte místo dopředu omezený počet účastníků. Přihlásit do kurzu se můžete zde: nebo telefonicky Kurzem provází lektorky Jana Marková a Hana Kalná. Přijďte i vy mezi nás:) školské okénko Dopravní hřiště Pastviny Ještě než se druháčci ohřáli ve školních lavicích, zúčastnili se dopravní výchovy na nově zrekonstruovaném dopravním hřišti v blízkosti ZŠ Pastviny v Brně Komíně. Pěkné zářijové sluníčko nám přálo, děti absolvovaly teoretickou část v počítačové učebně, kde jako chodci procházely počítačovým programem z domu až do školy. Nejprve byly navigovány druhou osobou, potom musely zvládnout stejnou trasu samy. V praktické části si vyzkoušely jízdu na motokárách a kolech. Musely projíždět řízenými křižovatkami, sledovat dopravní značky, dávat pozor na spolujezdce, ale především o všech dopravních situacích samy přemýšlet a samy se rozhodovat. Přesto, že žáci druhých tříd jezdili na dopravním hřišti poprvé, zhostili se dopravních situací s velkým nasazením a dokonce byli za pěkné chování pochváleni. Tuto aktivitu provozují žáci naší školy již mnoho let a je pro ně velmi přínosná. S každým školním rokem přibývají dětem nové zkušenosti a je to velmi dobrá průprava pro aktivní účastníky silničního provozu. V měsíci září navštívila naši školu společnost Zayferus, která se zabývá ochranou dravých ptáků, výukovými programy pro žáky, sokolnictvím a ukázkami dravců v akci a při výcviku. Této akce se zúčastnili všichni žáci od prvních až po deváté třídy. Měli možnost se seznámit s běžnými i vzácnými druhy dravců včetně druhů sov, s jejich životem v přírodě i v zajetí. Žáci si také vyzkoušeli svoje vědomosti, postřeh a pozornost, za kterou byli odměněni drobnými dárky a potleskem. V závěru produkce jsme pozorovali let a lov dravců. Celé vystoupení bylo velmi dobře zorganizováno, žáci všech věkových kategorií i učitelé byli zcela zaujati. Akce se uskutečnila na fotbalovém hřišti vedle školy, čímž také děkujeme fotbalistům za propůjčení. PRAHA Ve čtvrtek 20. září 2012 obě deváté třídy odjely vlakem do stověžaté Prahy, kromě prohlídky pamětihodností měli žáci možnost shlédnout zasedání vlády v parlamentu. VELEHRAD Pravidelně na podzim se žáci obou sedmých tříd vypravili společně se svými dějepisářkami a tentokrát i paní ředitelkou do okolí Uherského Hradiště. Cílem bylo navštívit místa, která jsou z činnosti klubu důchodců spojena s životem Slovanů na Velké Moravě v 9. století. Žáci si nejprve prohlédli Památník Velké Moravy ve Starém Městě, pokračovali na poutní místo sv. Cyrila a Metoděje na Velehradě a svoji exkurzi zakončili při nádherném slunečném počasí prohlídkou přírodního archeoskanzenu v Modré. Svoje zkušenosti a zážitky všichni určitě využijí v hodinách dějepisu, ale i zeměpisu či českého jazyka. Knihovna J. Mahena Jako každý rok i letos úzce spolupracuje naše škola s knihovnou J. Mahena v Brně-Králově Poli. Druháčci navštívili besedu, ve které se ocitli v kouzelném světě pohádek. Seznámili se s nejznámějšími sběrateli pohádek a měli možnost nahlédnout do knížek a prohlédnout si ilustrace např. od H. Zmatlíkové. Dravci Blahopřání Blahopřejeme našim spoluobčanům, kteří se v těchto dnech dožili svého životního jubilea. Do dalších let jim přejeme hodně zdraví, štěstí, rodinné pohody, spokojenosti, lásky a porozumění blízkých, stálý optimismus, mnoho životní síly a spoustu dnů plných nádherných maličkostí, které činí život bohatým. Marie Špačková Tatjana Kislingová Věra Neradová Ladislav Vlašín Václav Doležal Hana Berková Olga Kratochvilová 90 let 70 let 85 let 75 let 85 let 75 let 85 let Všechno nejlepší! Za SPOZ Vladimíra Vespalcová č í s l o 5 / ř í j e n m e d l á n e c k ý z p r a v o d a j

9 penzion podpěrova V našem domově seniorů Podpěrova jsme začínající podzim přivítali, jak se patří, a to Seniorskými sportovními hrami. Jako své protihráče jsme pozvali seniory i z ostatních brněnských domovů. Sportovní výkony v netradičních disciplínách byly, mimo jiné, oslaveny grilováním na zahradě, za doprovodu skvělé muziky. Odměnou za úsilí při chystání akce, nám byli usměvavé a spokojené tváře našich hostů. Navštívili jsme také výstavu gobelínových replik Pařížského zlomku Dalimilovy kroniky na hradě Špilberku, kde jsme měli to štěstí se setkat i s autorkou. Ta nám ochotně vysvětlila, jakým způsobem její dílo vznikalo. Odcházeli jsme tedy nasyceni nejen krásou, ale i vědomostmi. 9. a 10. října proběhl v domově seniorů Den otevřených dveří. Návštěvníci si tak mohli prohlédnout jak prostory vnitřní, tak venkovní a získat zajímavé informace o jeho chodu. Tuto akci doprovázely 3 výstavy a to výstava kreseb na téma Stáří očima dětí, výstava fotografií zachycujících život seniorů v DPS Podpěrova a také výstava výrobků pocházejících z naší výtvarné a keramické dílny. Tímto děkujeme všem příznivcům i zájemcům za návštěvu a těšíme se na další shledání. Za Domov seniorů Podpěrova Bc. Helena Machulová Denní centrum při Domově pro seniory na ulici Podpěrova nabízí seniorům tyto služby: v úterý a čtvrtek od hod. keramické tvoření, pletení z pedigu každou sudou středu od hod. kognitivní trénink každý lichý čtvrtek od hod. rehabilitační cvičení v pátek od hod. základy práce na PC a uživatelská orientace na internetu účast na společných kulturních a společenských akcích a výletech Podrobnější informace můžete získat na tel , ; mob Z KRONIKÁŘOVA ZÁPISNÍKU Novější dějiny českých zemí jsou bohaté na události z nejrůznějších oborů lidské činnosti, proto rozdělím určitou historickou periodu na kratší, aby bylo možné podrobněji ji vysvětlit popisované jevy. Znovuupevnění feudalismu, třicetiletá válka, pozdní feudalismus Český stát před Bílou horou ( ) V období před Bílou horou ( ) byl pro české země příznačný rozmach šlechtického velkostatku. Majitelé těchto rozsáhlých dominií začali rozvíjet nové, vlastní podnikatelské aktivity. Nejdříve to bylo rybníkářství, od 16. století tzv. poplužní dvory a pivovary, v některých oblastech chov ovcí, vinařství či některá odvětví průmyslové výroby. V předvečer třicetileté války vlastnilo jedenáct šlechtických rodin polovinu obdělávané půdy v Čechách. Drobná rytířská šlechta nezadržitelně upadala. Od konce 15. století začínají otevřená bojová vystoupení poddaných proti narůstajícím robotám a utužování poddanských svazků. Svůj vrchol měla v době německé selské války a znovu zesílila na počátku 17. století. Základem prosperity královských měst zůstala v pohusitském období cechovní řemeslná výroba pro místní trh. Jen v některých městech dochází k rozmachu výroby pro vzdálenější trhy. Týkalo se to soukenictví a zejména plátenictví, kam pronikal cizí obchodní kapitál a vytvářel tak předpoklady pro zárodek faktorského systému rozptýlené manufaktury. Úspěšně se rozvíjelo železářství a sklářství. Také ve městech dochází k bojům řemeslníků proti patricijské městské radě, k tovaryšským stávkám a k hornickým nepokojům. Královská moc byla obnovena za Jiřího z Poděbrad, který se opíral o města a nižší šlechtu, ideologicky o kališnickou církev (husitský král). Za Jagellonců ( ) dochází k novému posílení moci stavů. Nový pokus o posílení královské moci, k němuž došlo po nástupu Habsburků (1526) narazil na odpor stavů, který vyvrcholil v povstání r V něm měla ale vůdčí iniciativu královská města. Katolická orientace Habsburků dávala stavovské opozici podobu boje za náboženskou svobodu. Charakteristickým rysem kulturních poměrů je převažující účast měšťanstva a s ní spojené všeobecné užívání češtiny. Z humanistů vladislavské doby, píšících česky, vynikl Viktorin Kornel ze Všehrd, později Daniel Adam z Veleslavína. V 16. století měla vůdčí místo v literatuře Jednota bratrská, jejíž dílo vyvrcholilo spisy Jana Amose Komenského. České výtvarné umění vyústilo v tzv. vladislavskou gotiku. Z architektů se proslavili Matěj Rejsek (Prašná brána) a Benedikt Rejt (sv. Barbora v Kutné Hoře). Na konci 16. století se stává Praha působištěm vynikajícího kruhu umělců a učenců Rudolfova dvora. 1452: Pražský sněm ustanovil zemským správcem na dobu dvou roků Jiřího z Poděbrad. 1452: Město Tábor se vzdalo a uznalo Jiřího Poděbrada zemským správcem. 1462: Papež Pius II. zrušil kompaktáta. Kdo se k nim hlásil, byl prohlášen odpůrcem katolické církve. 1502: Královská města vytvořila brannou jednotu proti šlechtě. 1502: Svatojakubský sněm přijal nový mandát proti Jednotě bratrské. Její kostely a sbory měly být zavřeny, knihy spáleny. 1562: Tadeáš Hájek z Hájku, nejvýznamnější český přírodovědec 16. stol., vydal českou úpravu Mattioliho herbáře. 1602: Na královských a církevních statcích pokračovalo vylučování nekatolíků z úřadů. Třicetiletá válka ( ) V 17. století hluboce zasáhla do českého národního vývoje třicetiletá válka. Byla výrazem hluboké politické krize Evropy a existujících dvou mocenskopolitických táborů Katolické ligy a Protestantské unie. Českým povstáním ( ) vrcholil téměř stoletý zápas českých stavů proti centralizačním a absolutistickým snahám habsburského tábora. Nezdar povstání měl katastrofální následky pro celý český národ. České země se staly de facto provincií. V kultuře šlo o přerušení dosavadního vývoje, v hospodářské oblasti byla prosazena hegemonie šlechtického velkostatku a s tím spojené znevolnění poddaných. 1622: Generální pardon omilostnil účastníky českého stavovského povstání, jejich statky však byly zkonfiskovány a rozprodány příslušníkům císařské strany. 1622: Povstání na Náchodsku vypuklo jako odpověď na násilnosti císařských žoldnéřů. 1642: Vítězství Švédů nad císařskými u Svídnice. Švédská vojska pronásledovala nepřítele na Moravu. Po vítězství u Holešova obsadily Olomouc a ovládla střední a severní Moravu. České země v 17. a 18. století (pozdní feudalismus) Hospodářský, sociální, politický i kulturní vývoj českých zemí byl od roku 1648 poznamenán vítězstvím Habsburků nad českou stavovskou opozicí roku 1620 a zhoubnými hospodářskými důsledky třicetileté války. Základní formou feudální renty byla robota a s ní spojené znevolnění českého rolnictva. Kolem roku 1680 činily roboty 3 dny v týdnu z každé rolnické usedlosti. Odpor nevolníků se projevoval nejrůznějšími formami, pasivními i aktivními. Významnější uvolnění přinesla až teprve reformní činnost tzv. osvícenského absolutismu ve druhé polovině 18. století. Souběžně s utužováním druhého nevolnictví rozvíjely se v českých zemích i rané formy kapitalistického podnikání v průmyslu faktorský systém, rozptýlené i koncentrované manufaktury. Rozhodujícím odvětvím českého průmyslu byl průmysl textilní (len, vlna, později i bavlna), vedle něho se rozvíjelo sklářství a železářství. Porážka českého stavovského povstání r vedla k upevnění panovnického absolutismu, k přesunu politického těžiště do Vídně a k faktické ztrátě české státní svrchovanosti. Habsburský absolutismus se opíral o feudální velkostatek a katolickou církev. České země byly m e d l á n e c k ý z p r a v o d a j č í s l o 5 / ř í j e n

10 izolovány od progresivních ideologických proudů, formujících se v prostředí buržoazní společnosti nejvyspělejších západoevropských zemí. K novému ideologickému nástupu měšťanstva došlo v osvícenském myšlení druhé poloviny 18. století. S osvícenskou epochou jsou spojeny i počátky novodobého českého národního hnutí. 1672: Klatovské vyhnanství Bohuslava Balbína. Díla tohoto jezuity významně přispěla ke koncepci českých dějin. Jeho práce byly poznamenány výraznými vlasteneckými tendencemi, namířenými v souladu se zájmy české šlechty proti vídeňskému centralismu a pronikání cizinců. 1722: Stavby Jana Blažeje Santiniho-Aichla. Vedle K. I. Dienzenhofera byl nejvýznamnějším architektem českého vrcholného baroka. Pozoruhodné jsou jeho stavby v Sedleci, Kladrubech, Želivu, Žďáru nad Sázavou a při stavbě kaple na Zelené hoře u Žďáru. 1732: Protestní hnutí nekatolíků na Opočensku a Těšínsku. Rok 1742 je celý poznamenán především válkami, které proti Marii Terezii vedl pruský panovník Fridrich II. Únor 1742: Pruská vojska obsadila Horní Rakousy a ve spolupráci se saskými vojsky obsadila téměř celou Moravu až po Dyji, s výjimkou Brna. Květen 1742: Pruská vojska se stáhla z vypleněné Moravy do východních Čech, kde porazila armádu Karla Lotrinského. Červen 1742: Vratislavský mír potvrdil porážku Marie Terezie ve válce s Pruskem. Fridrich II. získal téměř celé Slezsko bez Opavska a Těšínka a hrabství Kladské. Červenec 1742: Osvobozovací patent vyzýval české nevolníky, aby se zbraní v ruce se postavili proti vojákům Marie Terezie, sliboval jim osobní svobodu a daňové úlevy. Srpen 1742: Počátek obléhání Prahy, kam se stáhly všechny francouzské síly v Čechách. Prosinec 1742: Definitivní ústup francouzských vojsk z Prahy, které hrozilo naprosté vyhladovění. 1752: Z iniciativy zemských úřadů byla zřízena Úvěrní banka v Brně. Přispěla k přerodu Brna v centrum vinařského průmyslu na Moravě. 1752: Zřízení Apelačního soudu pro Moravu se sídlem v Brně. Byl to odvolací soud proti výsledkům napadeného rozhodnutí. Vedle toho byla zrušena většina tzv. hrdelních soudů. Tím se soudnictví vymanilo z vlivu feudálních vrchností a získalo na odbornosti. 1752: Vydání celního řádu pro české země odstraňovalo celní poplatky mezi Čechami, Moravou a Slezskem. 1762: Ustavení česko-rakouské dvorské kanceláře bylo náhradou za tzv. Direktorium. 1172: Ignác Gerle, pražský nakladatel a známý svobodný zednář, otevřel v Praze první veřejnou čítárnu časopisů. PhDr. Miroslav Vespalec kronikář MČ Služby veřejnosti Staň se mladým novinářem! Jsi zvídavý, neposedný, poznáváš rád nová místa, vyhledáváš zážitky a zaznamenáváš je na papír? Chtěl by ses stát novinářem, televizním moderátorem či rozhlasovým zpravodajem? Ale je ti mezi sedmým a devatenáctým rokem a toužíš jím být právě teď? Potom neváhej a přidej se k nám! Dětská tisková agentura (DTA) je celorepubliková organizace uznaná Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy zaměřená na děti, které si hrají na novináře. Jihomoravská redakce DTA se nazývá Klub Litina, jejíž členové se pravidelně schází, učí se vylepšovat své psaní článků, natáčí rozhovory se slavnými osobnostmi a dostávají se společně díky novinářským průkazům na místa, kam se jen málo kdo smí podívat. Brněnští malí novináři spolupracují s Českým rozhlasem Dvojkou, píší recenze pro nakladatelství, moderují folklorní a filmové festivaly (Písní a tancem Luhačovice, Dětský filmový a televizní festival Oty Hofmana v Ostrově, Celostátní soutěž dětských zpěváků lidových písní Zpěváček ve Velkých Losinách a další). Členové mají i vlastní pořad na internetovém rádiu Domino a inspirace do něj nehledají jen v České republice. V předchozích letech navštívila redakce z moravské metropole naše sousední státy, a tak se dostala například do Slovenského rozhlasu či polského Deníku. Na rozdíl od dospělých novinářů, naši redaktoři nic nemusí. Jen pokud chtějí, mohou publikovat články na internetové Malé (ale naše) noviny (www.dta.zde.cz), točit reportáže na výstavách či dělat rozhovory s umělci. U nás není nic povinné. Pokud jsme vás zaujali, neváhejte se k nám přidat! Více informací najdete na zájemci se mohou hlásit na A pokud se nechcete s námi pravidelně scházet, můžete se stát pouze externími redaktory. Je to jen na vás! Barbora Sittová Regionální redakce Dětské tiskové agentury, Klub Litina, Brno ŽÁKOVSKÉ KONCERTY 7. listopadu v hod. 27. listopadu v hod. ADVENTNÍ KONCERT v kostele sv. Vavřince v Řečkovicích 2. prosince v hod. VÁNOČNÍ KONCERT 19. prosince v hod. v sále školy Srdečně zve Mgr. Eva Šafářová, ředitelka školy CVČ Domino Kořískova 16, Brno-Řečkovice, tel: Srdečně zveme na Tyto akce: Na akce se prosím hlaste předem. Kontakt je uveden v hlavičce a PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR s výtvarným tvořením a hrami Pro děti od 6 let. Scházení hod., rozcházení hod. Cena s obědy: 600 Kč 2 dny Sobota , nebo hod. ADVENTNÍ VĚNCE Vkusné věnce z jehličí, přírodnin, suchých plodů, koření, lýka aj. dekorací dle výběru Pro dospělé a děti od 8 let. Mladší děti s doprovodem. Cena kurzu 200 Kč/dospělí, 150 Kč/děti. Další věnec za příplatek. Sobota , hod. MINIFOTOALBUM Skvělý dáreček na památku, pro rodiče, prarodiče. Mini fotoalbum z kartonů a dekorativních papírů vhodné k umístění malých fotografií třeba podobenek dětí. Cena kurzu Kč. Bližší info: Jana Podzemná, Sobota , hod. VÁNOČNÍ DÍLNY Mýdlíčka, svíčky, dárečky, dekorace, přáníčka a visačky na dárky, překvapení pro děti. Srdečně zveme všechny děti i rodiče. Bližší informace budu zájemcům zasílat od konce listopadu, v této době by se informace měly objevit i na našich www. Nabízíme volná místa v kroužcích: VAŘENÍ MLSNÉ JAZÝČKY ve středu hod., 1 x za 14 dní. Možnost kombinace s kroužkem Keramika a řemesla viz níže. KERAMIKA A ŘEMESLA ve středu hod. (školáci 1. stupeň), možnost návštěvy 1x za 14 dní nebo pravidelně. Také od do 18 hod., (školáci + mladší děti v doprovodu rodičů) KERAMIKA PRO DOSPĚLÉ ve středu hod. Možnost nepravidelných návštěv po domluvě. I pro začátečníky. Přijďte se za námi podívat a uvidíte, co vše vyrábíme. M žete je donést do budovy ÚM Brno - Medlánky V pond lí od 13:00 do 19:00 hod A v úterý od 9:00 do 14:00 hod Vaše v ci poslouží lidem v nouzi. D kujeme. 1 0 č í s l o 5 / ř í j e n m e d l á n e c k ý z p r a v o d a j

11 Pojďte s námi tancovat! NA ZŠ SIROTKOVA kurz Street dance, MTV dance, hip hop, show dance, zumba pro: třídy ZŠ pondělí od hod třídy ZŠ pondělí od hod. NA GYMN. SLOVANSKÉ NÁM Dětská škola tance pro děti MTŠ a 1. třídy ZŠ Děti 5 6 leté pondělí od hod. Děti 4 4,5 leté pondělí od hod. Začínáme v pondělí 1. října, ale do lekcí můžete přistoupit i později během října. Podrobné informace na a tel Těšíme se na Vás. Komunitní kompostování Kompostovat kuchyňský odpad lze i bez každodenního přístupu k zahradě. Jednou z variant je komunitní kompostování ve společném kompostéru, například před sdílenou bytovkou. Pokud mluvíme o komunitě, znamená to, že se mluví o více lidech společného počinu. Komunitní kompostování je ideální možností, jak si pro své potřeby vytvořit či aspoň zkusit vytvořit přírodní hnojivo, které se pak použije do květináče, truhlíku či na zahrádku. Komunitní kompost lze založit ve speciálních zařízeních nebo dokonce i přímo v budově (ve sklepě, kočárkárně, či pod přístřeškem). S výběrem konkrétního řešení a éru poradí například Ekodomov. Základní informace o výhodách a nevýhodách jednotlivých typů kompostérů najdete na jeho stránkách. Základní pravidla kompostování Dospodu kompostu patří hrubší a vzdušný materiál, který umožní provzdušnění kompostu a odtok přebytečné vody. Neměl by však chybět i ve vyšších vrstvách (nadrobno nasekané nebo nadrcené větve z prořezávky stromů a keřů, dřevní štěpka, hobliny, dřevnaté stonky květin apod.). Oznamujeme otevření nové ortopedické ordinace v centru Brna MUDr. Jan KOMÁREK Obilní trh 4, Brno Tel: Čím pestřejší je skladba materiálu ke kompostování, tím lépe. Materiál ke kompostování dobře promícháme: vlhké se suchým, porézní materiál s hutným, hnědé se zeleným = uhlíkaté s dusíkatým čím starší, tmavší a dřevnatější materiál máme, tím je v něm obsaženo více uhlíku, čím je materiál čerstvější, šťavnatější a zelenější, tím obsahuje více dusíku. Z toho plyne vysvětlení, že samotnou trávu kompostovat nelze. Jedná se o dusíkatou, málo strukturní složku. Na kompostu pak dochází ke hnití a zápachu, proto je dobré míchat ji s jiným materiálem, např. dřevní štěpkou nebo listím z předchozího roku. K rychlejšímu nastartování tlení můžeme přimíchat zralý kompost, případně chlévský hnůj. Přidáním zeminy se organická hmota naváže na jílovité minerály, čímž vzniká vysoce kvalitní humus. Pravidelně kontrolujeme správnou vlhkost kompostu. Správně založený kompost se začne do dvou dnů po založení zahřívat na teplotu přes 50 C, což je způsobeno vysokou aktivitou mikroorganizmů. Tato tzv. horká fáze může trvat několik dní, ale i několik týdnů. Dochází při ní k hygienizaci kompostu, to jest ke zničení semen plevelů a zárodků chorob. Po dosažení maxima teplota pozvolna klesá. Aby k hygienizaci došlo, je potřeba na kompost přidávat větší množství materiálu najednou. Vlivem intenzivního tlení si materiál sedá a snižuje se i možný přísun vzduchu. Hromadu proto po 1 až 2 měsících přehodíme a znovu promícháme. Čerstvý kompost můžeme získat za 2 6 měsíců, vyzrálý kompost za 6 12 měsíců. Základní pravidla jako je různorodá skladba materiálu, optimální vlhkost a dostatek vzduchu je třeba dodržet ve všech typech kompostérů i plastových. Sledování procesu kompostování Vlhkost Správnou vlhkost určíte podle orientační zkoušky. Vezměte kompostovaný materiál do ruky a zmáčkněte ho tak pevně, jak to jde. Při optimální vlhkosti se nesmí mezi prsty objevit voda. Při otevření pěsti však musí materiál zůstat pohromadě ve formě knedlíku. Pokud je kompost příliš vlhký, je vhodné jej přehodit a přidat suchý materiál (např. piliny). Pokud je kompost suchý, je vhodné ho vlhčit užitkovou vodou. Vzduch Bakterie a houby potřebují obrovské množství kyslíku. Pro dostatečný přísun vzduchu je kompost vhodné po 4 8 týdnech po jeho založení přehodit. Teplota Vyšší teplota materiálu v počátečních týdnech po založení kompostu je důkazem dobrého průběhu kompostování. Skutečnost, že se materiál zahřívá, lze poznat vsunutím ruky do kompostu. Pokud se materiál nezahřívá, pak je p r a v d ě p o d o b n ě hodně suchý, nemá vyhovující složení nebo ho není dostatečné množství. Osázení kompostu Kompost můžete osadit rostlinami, jako jsou tykve, cukety, okurky. Listy vytvoří ochranu před letním sluncem, a pokud bude osázen, určitě nezapomenete zkontrolovat, zda nepotřebuje zalít. Při osazování se musí do kompostu udělat jamky a vyplnit je zeminou, aby měly rostlinky pro začátek oporu a výživu. Co lze kompostovat zbytky ovoce a zeleniny (vč. citrusových plodů) kávové a čajové zbytky zbytky pečiva skořápky z vajíček a ořechů lepenka, papírové kapesníky, ubrousky podestýlka domácích býložravých zvířat Ze zahrady: posekaná tráva, listí, větvičky plevele, zbytky zeleniny piliny, hobliny, kůra popel ze dřeva trus býložravých hospodářských zvířat peří, chlupy, vlasy Materiály nevhodné ke kompostování: kosti, odřezky masa, kůže (lze kompostovat, avšak vždy by měla proběhnout tzv. hygienizace, která zajistí usmrcení původců chorob) stolní oleje a tuky (v menším množství lze kompostovat, vhodné je nechat je nasáknout do savého materiálu ubrousků, pilin apod.) rostliny napadené chorobami (mozaika tabáku, spála růžovitých, šarka slivoní, nádorovitost košťálovin, rez fazolová, bílá sklerotiniová hniloba salátu), vykvetlý plevel chemicky ošetřené materiály zbytky barev, laků apod. popel z uhlí, cigaret prachové sáčky z vysavače exkrementy masožravých zvířat časopisy plasty, sklo, kovy, kameny Skladba bioodpadu se liší v závislosti na místu, kde probíhá separace. Tj. skladba bioodpadu produkovaného ve škole nebo ve firmách se bude lišit od bioodpadu produkovaného v domácnosti. I tak ale mějme na paměti, že i ve školách i ve firmách vzniká poměrně velké množství bioodpadů, které bychom měli v souladu se zákonem třídit a recyklovat. Na kompost lze ukládat veškerý zelený odpad ze tříd včetně rostlinného odpadu z kuchyně. Tento odpad nesmí obsahovat živočišné zbytky (maso, kosti, mléčné výrobky apod.) a zbytky vařených jídel. Na živočišný odpad a zbytky jídel se vztahuje nařízení o vedlejších živočišných produktech, které požaduje vyšší stupeň hygienizace, než je možné dosáhnout v běžném kompostu. Začíná podzim a to je snad ta nejvhodnější doba začít přemýšlet a plánovat o vhodném způsobu kompostování na příští rok, abyste na jaře mohli případně realizovat váš projekt s kompostováním. Obyvatelé Medlánek, kteří stojí o komunitní kompostování, nechť se poohlédnou kolem sebe a naleznou způsob, jak si tento způsob vyzkoušet. A pokud se časem najde místo či místa pro společné kompostování, můžeme být se sebou v tomto směru spokojeni. Pakliže nahlédnu do budoucnosti, může být městská část Medlánky tímto způsobem prezentována jako vzor pro ostatní části Brna. A to rozhodně není krok zpátky v rozvoji aktivní společnosti. Nebuďme líní a kompostujme! Zdroj: kompostuj.cz, ekolist.cz, ekodomov.cz E. Stávková m e d l á n e c k ý z p r a v o d a j č í s l o 5 / ř í j e n

12 Ohlédnutí za letošními Medláneckými svatováclavskými hodovými slavnostmi Ohlédnutí za letošním Mezinárodním folklorním festivalem Brno 2012 na Sýpce řádková inzerce Prodám, eventuálně pronajmu garáž na ulici Meruňková Voda, topení, elektřina, větší typ garáže. Cena dohodou. Info na tel Kadeřnické služby do domu. Tel , Pečeme domácí vánoční cukroví: suché, s marmeládou, čokoládou, krémem, cena 300 Kč/1kg. Info na tel , JÓGA v Řečkovicích na ZUŠ Universum: POWE- RYOGA (středa hod.), KURZ JÓGY PRO TĚHOTNÉ ( , čtvrtek hod.) a INDIVIDUÁLNÍ LEKCE dle domluvy. Kontakt: Eva Hrdličková, tel.: , Prodám dětské oblečení pro holčičku od 1. do 5. roků. Oblečení je skoro nové, zakoupené ve značkových prodejnách nebo v zahraničí. Tel Koupím stavební pozemek nebo starší rodinný dům v Medlánkách. V případě příznivé ceny možná platba v hotovosti, veškerou administrativu spojenou s prodejem zařídím i uhradím. Mám zájem pouze o přímou koupi, RK prosím nevolejte. Děkuji za Vaši nabídku. Martin Krištof, tel , Bez bourání do Vaší staré vany vložím vanu NOVOU. Tel Čistíme koberce od 12 Kč/m 2, čalouněné sedačky Kč/sedák, čalouněné židle Kč/ks, myjeme okna od 8 Kč/m 2, provádíme komplexní úklidy bytů, domů, kanceláří, provozoven... Stačí zavolat firmu Pokora Tel Provádím pokládku plovoucích podlah, koberců, montáž nábytku, malování a instalatérské práce. Tel Nabízím výuku hry na housle, zobcovou flétnu či výuku hudební nauky pro děti předškolního a školního věku. Tel Počítačové služby. Tel , Zpravodaj zastupitelstva městské části Brno-Medlánky. Adresa: Úmč Brno-Medlánky, Hudcova 7, Brno Tel , , Redakční rada: Augustin Dobeš (předseda), Mgr. Lucie Slavíková, Ing. Vlastimil Baláč, Ing. Pavel Vrecník. Zpracovává: Denisa Horváthová. Korektury: Martin Barák. Grafické zpracování a tisk: Reprocentrum a. s., Blansko. Barevnou i černobílou inzerci můžete objednávat zde: Úmč Brno-Medlánky, Hudcova 7, Brno, sl. Horváthová, tel , Vydavatel: Statutární město Brno, MČ Brno-Medlánky, Hudcova 7, Brno, IČO: DIČ: CZ Vychází nepravidelně, 6x ročně. Datum vydání:

Zápis z mimořádné schůze Rady MČ Brno-Medlánky ze dne 27. listopadu 2013

Zápis z mimořádné schůze Rady MČ Brno-Medlánky ze dne 27. listopadu 2013 R6 50/2013 Statutární město Brno Městská část Brno-Medlánky Rada MČ Brno-Medlánky Zápis z mimořádné schůze Rady MČ Brno-Medlánky ze dne 27. listopadu 2013 Přítomni: JUDr. Marek Michal, Doc. Ing. Sedlák

Více

Středoevropský technologický institut

Středoevropský technologický institut CEITEC Středoevropský technologický institut CEITEC je centrem vědecké excelence v oblasti věd o živé přírodě a pokročilých materiálů a technologií, jehož hlavním posláním je vybudování významného evropského

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 Zastupitelstvo města Slatiňany Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 45/4/2015/ZMS schválilo program 4. zasedání zastupitelstva města Slatiňany ve znění

Více

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Prosinec - měsíc, kdy se děti asi nejvíce těší na Ježíška, přinesl do naší mateřské školy nejen povídání o předvánočních a vánočních zvycích, poslouchání a zpívání

Více

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Předmět vymezení: Dětská skupina Břežánek Obsah : 1. Úvod 2. Charakteristika, složení skupiny 3. Věcné podmínky 4. Psychosociální podmínky 5.

Více

Informace, zajímavosti, kultura

Informace, zajímavosti, kultura Dubečský zpravodaj 9/2006 (96) Informace, zajímavosti, kultura Vážení občané, Po prázdninách a dovolených se opět setkáváme na stránkách místního časopisu, ve kterém přinášíme další zajímavosti i postřehy

Více

Rybářské slavnosti 2006

Rybářské slavnosti 2006 Rybářské slavnosti 2006 Druhý ročník Rybářských slavností Třeboň se uskutečnil ve dnech 25.-27.8.2006. Pořadatelem těchto slavností byla MAS Třeboňsko o.p.s., partnerem Rybářství Třeboň a.s. a spoluorganizátorem

Více

Srdečně zveme na tyto tvořivé akce: Rezervujte si prosím místo min. 3 dny předem.

Srdečně zveme na tyto tvořivé akce: Rezervujte si prosím místo min. 3 dny předem. Rezervujte si prosím místo min. 3 dny předem. VINUTÉ PERLY, čtvrtek 5. 11. 2015 pro dospělé i šikovné starší děti Výroba krásných skleněných vinutých perel na plynovém kahanu. Individuální přístup, max.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292. Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292. Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292 www.obcanepromedlanky.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky Obsah: Stránka 2 Slovo úvodem Činnost

Více

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY Ve školním klubu budou opět organizovány nejen kroužky, ale bude zajištěn dohled nad žáky 4. a 5. třídy (paní učitelky Lucie Špačková a Magdaléna Pecháčková) a 2. stupně (paní učitelky

Více

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 I. ZM PROJEDNALO: 1) zprávu kontrolního

Více

AHOJ TANEČNÍCI, VEDOUCÍ KLUBŮ A CHOREOGRAFOVÉ

AHOJ TANEČNÍCI, VEDOUCÍ KLUBŮ A CHOREOGRAFOVÉ AHOJ TANEČNÍCI, VEDOUCÍ KLUBŮ A CHOREOGRAFOVÉ Ahoj tanečníci, vedoucí klubů a choreografové... Už za chvíli se uvidíme v Bohumíně na MČR ART. Po úspěšné ligové soutěži v lednu je tady soutěž v královských

Více

iiiiiiifliiiwiwiwiwiiwiiiiiii

iiiiiiifliiiwiwiwiwiiwiiiiiii Rada města Brna Z7/10. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 6.10.2015 iiiiiiifliiiwiwiwiwiiwiiiiiii MMB2015000000843 3f ZMI/067? Název: Pravidla poskytování návratných účelových zápůjček z Fondu

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Roční plán Mateřské školy Daneta. pro školní rok 2016/2017

Roční plán Mateřské školy Daneta. pro školní rok 2016/2017 Roční plán Mateřské školy Daneta pro školní rok 2016/2017 AKTIVITY V MŠ Nadstandardní aktivity Zpívánky Angličtina Muzikoterapie Tvoření Těšíme se na školu Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Charakteristika

Více

7.12. 2015 - pondělí Zdravotní cvičení pro seniory 7:45 8:45 Počítačové kurzy 9:00 12:00 Kondiční cvičení ženy 9:00 10:00

7.12. 2015 - pondělí Zdravotní cvičení pro seniory 7:45 8:45 Počítačové kurzy 9:00 12:00 Kondiční cvičení ženy 9:00 10:00 SPOLEČENSKÉ, AKTIVIZAČNÍ CENTRUM PRO SENIORY Středisko sociálních služeb Městské části Praha 9 Harrachovská 422/2, Praha 9 Prosek, www.ssspraha9.cz tel.: 724-905 785, 286582298, e-mail: dunderova@ssspraha9.cz

Více

PLÁNOVANÉ AKTIVITY KVĚTEN 2014. nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov

PLÁNOVANÉ AKTIVITY KVĚTEN 2014. nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov PLÁNOVANÉ AKTIVITY KVĚTEN 2014 nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov tel. 581 204 437, mob. 777 929 215 e-mail: info.dusevnizdravi@gmail.com web: www.dusevnizdravi.com Ředitelka organizace: Bc. Kateřina

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne v hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne v hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 21.12.2007 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 21.12.2007 se konalo 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/ Střední odborná škola elektrotechnická, Centrum odborné přípravy Zvolenovská 537, Hluboká nad Vltavou Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/34.0448 CZ.1.07/1.5.00/34.0448 Digitální

Více

STRANA 7 MŠ: Sluníčkové podzimní zpravodajství Podzim už rozvěsil zlaté listí, vítr je lehounce houpá. Kdo chodí mezi nás do školky, ten brzy pozná, že není na hry, zábavu a učení skoupá. Adaptace nově

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

16. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í

16. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna U S N E S E N Í z 16. schůze Rady, konané dne 21. října 2015 v zasedací místnosti

Více

Zápis z mimořádné schůze Rady MČ Brno-Medlánky ze dne 1. července 2013

Zápis z mimořádné schůze Rady MČ Brno-Medlánky ze dne 1. července 2013 R6 44/2013 Statutární město Brno Městská část Brno-Medlánky Rada MČ Brno-Medlánky Zápis z mimořádné schůze Rady MČ Brno-Medlánky ze dne 1. července 2013 Přítomni: Dobeš Augustin, JUDr. Marek Michal, CSc.,

Více

Roční plán Mateřské školy Daneta. pro školní rok 2015/2016

Roční plán Mateřské školy Daneta. pro školní rok 2015/2016 Roční plán Mateřské školy Daneta pro školní rok 2015/2016 AKTIVITY V MŠ Nadstandardní aktivity Tvoření Angličtina Cvičení s písničkami Muzikoterapie Kouzelná hlína Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Charakteristika

Více

GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC

GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC občasník s informacemi o Beřovickém golfu Říjen 2015 Všechny čtenáře chceme hned v úvodu ujistit, že našim cílem je pouze a jen poskytnout z času na čas několik informací a novinek,

Více

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014.

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014. Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014. Informace www.gtmskola.cz Dvě první třídy a Mravenečci V letošním školním roce

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: říjen-prosinec Mateřské školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: říjen-prosinec Mateřské školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: říjen-prosinec 2016 Mateřské školy Mateřská škola Přerov, Máchova 14 Halloween 2. listopadu 2016 16,00 hod. Dlabání dýní, noční

Více

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele LUXOR PODĚBRADY poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY Informace pro zájemce a žadatele Domov pro seniory Luxor Poděbrady Poskytuje sociální služby seniorům, kteří potřebují pomoc nebo celodenní

Více

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Moravské Budějovice Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Děti s rodiči Hraní v orlovně Každé pondělí dopoledne od 6. října. Rodiče si mohou se svými dětmi přijít pohrát do prostor orlovny a využít

Více

Statutární město Brno

Statutární město Brno Statutární město Brno v y h l a š u j e prostřednictvím Bytového odboru Magistrátu města Brna v ý b ě r o v é ř í z e n í pro poskytování návratných účelových půjček na opravu a modernizaci bytových a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah : 1. Cíle sdružení 2. Zpráva o činnosti 3. Finanční zpráva 4. Koncepce sdružení a jeho cíle na rok 2011 5. Poděkování 6. Sídlo a kontakty Cíle sdružení Od 27.4.2009 jsme občanské

Více

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY Ve školním klubu budou letos organizovány nejen kroužky, ale i dohled nad žáky 5. třídy a 2. stupně. Pro žáky 5. třídy platí stejný režim (omlouvání, odchody, ) jako ve školní družině.

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA PROSINEC 2016 NÁVŠTĚVA HOKEJOVÉHO UTKÁNÍ Žáci internátu z Opočna navštívili na místním zimním stadionu hokejové utkání mužů

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně LISTOPAD 2015 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz KLUBY ZDRAVÍ

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

USNESENÍ z 14. zasedání Zastupitelstva města Staré Město, konaném dne v sále radnice ve Starém Městě. I.

USNESENÍ z 14. zasedání Zastupitelstva města Staré Město, konaném dne v sále radnice ve Starém Městě. I. USNESENÍ z 14. zasedání Zastupitelstva města Staré Město, konaném dne 17.12.2012 v sále radnice ve Starém Městě Zastupitelstvo města Staré Město I. vzalo na vědomí K bodu 2) zprávu o činnosti rady města

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

U S N E S E N Í z 27. zasedání členů Zastupitelstva MČ Praha-Kunratice ze dne 28. června p. Krejbich Tomáš. Ing. Vrba Jaroslav s o u h l a s í

U S N E S E N Í z 27. zasedání členů Zastupitelstva MČ Praha-Kunratice ze dne 28. června p. Krejbich Tomáš. Ing. Vrba Jaroslav s o u h l a s í U S N E S E N Í z 27. zasedání členů Zastupitelstva MČ Praha-Kunratice ze dne 28. června 2006 Zastupitelstvo MČ návrhovou komisi ve složení: Ověřovatele zápisu z dnešního zastupitelstva: Ing. Mydlarčík

Více

Historie české správy

Historie české správy Historie české správy OBDOBÍ OD FEUDALISMU KE KAPITALISMU (1740 1848) 1. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět SOŠ InterDact s.r.o. Most Mgr. Daniel Kubát V/2_Inovace a zkvalitnění

Více

Směrnice Města Klatov o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Klatov

Směrnice Města Klatov o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Klatov Směrnice Města Klatov o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Klatov Zastupitelstvo města schválilo na svém řádném zasedání dne 10. 2. 2015 usnesením č. 4/VII tuto

Více

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/ Střední odborná škola elektrotechnická, Centrum odborné přípravy Zvolenovská 537, Hluboká nad Vltavou Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/34.0448 CZ.1.07/1.5.00/34.0448 Digitální

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN SPOLKU NESLYŠÍCÍCH BŘECLAV LEDEN 2017

INFORMAČNÍ BULLETIN SPOLKU NESLYŠÍCÍCH BŘECLAV LEDEN 2017 Spolek neslyšících Břeclav, z.s., Kapusty 282/12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332

Více

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 SŠP a VOŠ, s. r. o. pracoviště Kroměříž 03.07.09 - Krásné prázdniny! Přejeme všem krásné prázdniny! Úřední hodiny v době prázdnin: - v pracovní dny 8.00

Více

Tematický plán pro školní družinu 2017/2018

Tematický plán pro školní družinu 2017/2018 Tematický plán pro školní družinu 2017/2018 Září měsíc přátelství a seznamování seznamujeme se - hrajeme seznamovací hry ve třídě i na školním hřišti (prvňáčci), povídáme si, jak jsme prožili prázdniny

Více

ZŠ Táborská & Klub volného času KROUŽKY 2015/2016

ZŠ Táborská & Klub volného času KROUŽKY 2015/2016 ZŠ Táborská & Klub volného času KROUŽKY 2015/2016 Nenechte své děti nudit se doma! V letošním roce jsme pro vás opět připravili bohatou nabídku kroužků. Vyplněné přihlášky prosím odevzdávejte třídním učitelům

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

VNITŘNÍ SMĚRNICE NÁZEV:

VNITŘNÍ SMĚRNICE NÁZEV: VNITŘNÍ SMĚRNICE NÁZEV: Z Á S A D Y tvorby a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Hořice Číslo dokumentu: VS/42 Vydání č.: 1 Výtisk č.: 1 Účinnost od: 23. 6. 2014 Platnost

Více

Přehled akcí za rok 2011, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2011, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2011, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: Pondělí: -kroužek ručních prací -instruktorky sociální péče - aktivity s uživateli na 1. a 4. odd. Úterý -čtení

Více

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY Ve školním klubu budou opět organizovány nejen kroužky, ale bude i zajištěn dohled nad žáky 4. a 5. třídy (I. oddělení pí. uč. Lucie Špačková) a 2. stupně (II. oddělení pí. uč. Veronika

Více

Vnitřní předpis č. 1/2010

Vnitřní předpis č. 1/2010 Vnitřní předpis č. 1/2010 Pravidla tvorby a čerpání fondu rozvoje bydlení Zastupitelstvo obce Čechy na zasedání dne 16.12.2010 schválilo tuto směrnici Pravidla tvorby a čerpání fondu rozvoje bydlení Čl.

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK INFORMAČNÍ BULLETIN 2011 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK OBSAH : I. INFORMACE O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ I.1 Kontaktní adresy I.2 Základní cíle a předmět činnosti II. INFORMACE O ČINNOSTI

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

3. ročník BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2013

3. ročník BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2013 3. ročník BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2013 projekt zaštiťují Bc. Roman Onderka, MBA, primátor statutárního města Brna JUDr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje projekt podporuje prof. Ing. Karel

Více

Rada města Kraslic. Soupis usnesení

Rada města Kraslic. Soupis usnesení Město Kraslice Náměstí 28. října 1438, 358 20 Kraslice Soupis usnesení z 62. schůze Rady města Kraslic, která se uskutečnila dne 04.09.2013 v 14:00 hodin v malé zasedací síni Městského úřadu v Kraslicích

Více

ZÁJMOVÉ KROUŽKY

ZÁJMOVÉ KROUŽKY ZÁJMOVÉ KROUŽKY 2017-2018 Vážení rodiče, v letošním školním roce je pro Vaše děti připravena tato nabídka zájmových kroužků. Přihlašování je možné od 5. do 15. září nebo do naplnění kapacity. Kroužky,

Více

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 14,00 14,30 15,00 15,30 16,00 16,30 17,00 17,30 18,00 18,30 pondělí herna Drama (15:00-16:00) Muzikál (16,00-17,00 třída Flétna (14:00-14:45) Angličtina - Pokr

Více

PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ

PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Organizace školního roku Období školního vyučování ve školním roce 2014/2015 začne v pondělí 1. září 2014. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

- 0354/RMOb-Pro/1418/36

- 0354/RMOb-Pro/1418/36 36. schůze rady městského obvodu konané dne 02.05.2016 čís. 0343/RMOb-Pro/1418/36-0354/RMOb-Pro/1418/36 Mgr. Marie Matějová starostka Ing. Zdeněk Dvorský místostarosta Strana 1/9 Přehled usnesení rady

Více

1. Činnost ANA za rok 2010

1. Činnost ANA za rok 2010 1. Činnost ANA za rok 2010 Dny otevřených dveří (11.-13.2.) Herní víkendový pobyt Věšín I (11.-13.6.) Herní víkendový pobyt Věšín II (24.-28.9.) Prázdninový pobyt v Peci pod Sněžkou (4.-11.7.) Víkendový

Více

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové Zpravodaj listopad - prosinec 2015 obce Krajková Advent v Krajkové Období před Štědrým dnem je v naší obci tradičně doprovázeno akcemi pořádanými kulturní komisí. Zdobení perníčků perníčkování proběhlo

Více

NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ

NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ 6. ROČNÍKU ANKETY BRNO TOP 100 www.brnotop100.cz Vážení přátelé, rádi bychom Vám předložili možnost stát se reklamním partnerem slavnostního

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

Příměšťák "Jaro v Majáku"

Příměšťák Jaro v Majáku Příměšťák "Jaro v Majáku" První tři dny jarních prázdnin proběhl v pobočce Maják příměstský tábor. Jaro v Majáku - tak se jmenoval letošní příměstský jarní tábor konaný na pobočce Maják. V průběhu tábora

Více

Rada města Česká Kamenice

Rada města Česká Kamenice Rada města Česká Kamenice USNESENÍ z 13. schůze Rady města Česká Kamenice, která se konala dne 17.06.2014 320/13/RM/2014 - pronájem pozemků Rada města schválila znění a uzavření smlouvy na pronájem pozemkové

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 15. června 2016

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 15. června 2016 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 15. června 2016 u p r a v e n á v e r z e č. 166/2016 v působnosti valné hromady společnosti Správa majetku Kynšperk nad Ohří spol. s r. o., se

Více

Týden

Týden správný cíl Vaší cesty Týden 9. 11. - 15. 11. 2013 Opravené Šimkovy sady v Hradci Králové jsou již otevřené veřejnosti. Ač ještě zbývají dvě kolaudace, lidé se již mohou parkem bezpečně procházet. Sady

Více

DĚJEPIS 8. ROČNÍK ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE, VLÁDA MARIE January TEREZIE 13, 2015 A JOSEFA II..

DĚJEPIS 8. ROČNÍK ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE, VLÁDA MARIE January TEREZIE 13, 2015 A JOSEFA II.. ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE České země zůstaly i nadále součástí Habsburské monarchie. Od r. 1663 hrozilo akutní nebezpečí ze strany osmanských Turků, 1683 byla Turky obléhána Vídeň, Turci byli vyhnáni.

Více

Akce v Uherském Hradišti, týden Kunovské léto

Akce v Uherském Hradišti, týden Kunovské léto Akce v Uherském Hradišti, týden 24. 15. - 19.6.2016 Kunovské léto Dětský folklorní festival vznikl v roce 1994 z iniciativy bývalých členů folklorního souboru Kunovjan se snahou o vytvoření nové tradice

Více

MĚSTO CHABAŘOVICE. O p a t ř e n í č. 1/2003

MĚSTO CHABAŘOVICE. O p a t ř e n í č. 1/2003 MĚSTO CHABAŘOVICE Zastupitelstvo města Chabařovice na svém zasedání dne 29. 9. 2003 se rozhodlo usn. č. 35/2003 k provedení ustanovení 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK

PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK DOLNÍ PODLUŽÍ HORNÍ PODLUŽÍ JIŘETÍN POD JEDLOVOU PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK LISTOPAD 2017 POZVÁNKY NA SPORTOVNÍ, KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE Tajemný Tolštejn Foto Marian Maštrla RÁDI VÁS ZVEME ZA ZAJÍMAVOU

Více

Obec Libina. Zásady č.1/2012 Obce Libina o vytváření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje Obce Libina na území Obce Libina

Obec Libina. Zásady č.1/2012 Obce Libina o vytváření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje Obce Libina na území Obce Libina Obec Libina Zásady č.1/2012 Obce Libina o vytváření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje Obce Libina na území Obce Libina Zastupitelstvo obce Libina se na svém zasedání dne 12.9.2012 v bodě10.10.

Více

17. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í

17. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna U S N E S E N Í ze 17. schůze Rady, konané dne 11. listopadu 2015 v zasedací místnosti

Více

Zůstanete li s námi, od teď už Vám žádná informace o škole neuteče. V tomto zpravodaji jsou informace za období 16. 31. 12. 2014.

Zůstanete li s námi, od teď už Vám žádná informace o škole neuteče. V tomto zpravodaji jsou informace za období 16. 31. 12. 2014. Hezké středeční odpoledne, srdečně Vás vítáme u druhého prosincového zpravodaje Střední školy služeb a řemesel Stochov. Letošní poslední vydání! A tak přejeme vše jen to nejlepší do nového roku 2015. Zůstanete

Více

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. z 23. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. z 23. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE U S N E S E N Í z 23. schůze Rady městského obvodu Proskovice konané dne 17. 10. 2011 čís. 324/23 345/23 Mgr. Marie Matějová starostka Ing. Zdeněk Dvorský

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 6 - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

USNESENÍ z 42. zasedání Rady města Jirkova ze dne 3. prosince 2012

USNESENÍ z 42. zasedání Rady města Jirkova ze dne 3. prosince 2012 USNESENÍ z 42. zasedání Rady města Jirkova ze dne 3. prosince 2012 1/42/RM/2012 Kontrola plnění usnesení I. Rada města-bere na vědomí splněná usnesení č. 13/34/RM/2012, 25/39/RM/2012, 3/40/RM/2012, 4/40/RM/2012,

Více

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Politická situace Po vítězství katolické ligy v bitvě na Bílé hoře nedaleko Prahy roku 1620, se ujal vlády Ferdinand II. (1620-1637). Záhy zkonfiskoval veškerý

Více

V Y H L Á Š K A č. 8/1999. o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení města Brna

V Y H L Á Š K A č. 8/1999. o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení města Brna V Y H L Á Š K A č. 8/1999 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení města Brna Zastupitelstvo města Brna schválilo na svém Z3/007 zasedání konaném ve dnech 22. 6. 1999 a 23. 6. 1999

Více

PŘÍLOHA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

PŘÍLOHA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 PŘÍLOHA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Nový školní rok byl slavnostně zahájen 2. září. Do školy nastoupilo 19 prvňáčků, celkem má škola 119 žáků. Již před zahájením školního roku vystupovali

Více

Odstranění komína a demontáž vnitřního vybavení kotelny, na parcele č. 1746, k.ú. Medlánky

Odstranění komína a demontáž vnitřního vybavení kotelny, na parcele č. 1746, k.ú. Medlánky A Průvodní zpráva A.1 Identifikační údaje A.1.1 Údaje o stavbě a) název stavby o název stavby: o místo stavby: o druh stavby: Odstranění komína a demontáž vnitřního vybavení kotelny, na parcele č. 1746,

Více

Program na leden 2012

Program na leden 2012 Program na leden 2012 Po Čt 9.1. Setkání s klienty - diskuse s p. ředitelem - od 14.00 hod. na jídelně 12. 1. Vystoupení Církevní mateřské školy z Pacova - od 13.30 hod. na společ. místnosti Pá 6.1. Mše

Více

Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá.

Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá. 2015 Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá. Vážení spoluobčané, je tu konec října, před námi poslední dva měsíce roku a opět vám do schránek přinášíme náš zpravodaj. V obecním zastupitelstvu

Více

Zastupitelstvo Městské části Praha-Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha-Zličín které se konalo dne 26.2.

Zastupitelstvo Městské části Praha-Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha-Zličín které se konalo dne 26.2. Zastupitelstvo Městské části Praha-Zličín Zastupitelstvo Městské části Praha Zličín dne 26.2.2014 Zastupitelstvo Městské části Praha-Zličín U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha-Zličín které

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, nastal čas se ohlédnout a zhodnotit rok 2013. Myslím, že se nám podařilo splnit úkol, kterým byla největší investiční akce v historii obce.

Více

VÝDAJE KAPITOLY 15 - ŠKOLSKÉ BUDOVY A SPORTOVIŠTĚ

VÝDAJE KAPITOLY 15 - ŠKOLSKÉ BUDOVY A SPORTOVIŠTĚ VÝDAJE KAPITOLY 15 - ŠKOLSKÉ BUDOVY A SPORTOVIŠTĚ v členění ODPA, POL v Kč ROZPOČTOVÉ VÝDAJE ODPA POL ORG Text Poznámka 214 215 215 3.9.215 216 záloha na vodu pro Soukromou mateřskou školu Mateřinka, s.

Více

VESNOVINY 5/2015 dvouměsíčník Vesna, o.p.s., Údolní 10, 602 00 Brno vychází 31. 10. 2015 -----------------------------------------------

VESNOVINY 5/2015 dvouměsíčník Vesna, o.p.s., Údolní 10, 602 00 Brno vychází 31. 10. 2015 ----------------------------------------------- VESNOVINY 5/2015 dvouměsíčník Vesna, o.p.s., Údolní 10, 602 00 Brno vychází 31. 10. 2015 ----------------------------------------------- Milí příznivci Vesny, čas neúprosně běží jako voda. Ani jsme se

Více