Z jednání zastupitelstva

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z jednání zastupitelstva"

Transkript

1 Z jednání zastupitelstva - V roce 2003 se v Křižanově narodilo 13 dětí, 14 občanů zemřelo. Přistěhovalo se 26 občanů, 31 se odstěhovalo. Bylo uzavřeno 8 sňatků, 3 manželství byla rozvedena. Křižanov má k obyvatel. - Na lednovém zasedání Zastupitelstva obce byl veřejně losován nájemce dvou obecních rybníčků. Z 51 zájemců o pronájem byl vylosován pan Vilém Buršík, Křižanov Současně bylo Zastupitelstvo seznámeno s problematikou kolem pečovatelské služby, kterou obec zajišťuje od Zastupitelstvo obce odsouhlasilo zaplacení termonádob pro naše seniory ze svého rozpočtu, které požaduje Krajská hygienická stanice. Na jednoho občana, kterému zajišťuje oběd pečovatelská služba, to bude 2.000,-Kč. - Dále zastupitelstvo schvalovalo výsledek hospodaření obce za rok 2003 a návrh rozpočtu na rok 2004, což vám v tomto čísle Zpravodaje předkládáme k seznámení. - Zastupitelstvo obce umožnilo obci Kundratice připojení na plynovod za lihovarem za podmínek zpevnění cesty a uvedení do původního stavu. - Zastupitelstvem byl schválen sponzorský dar FC Křižanov ve výši ,-Kč na výstavbu nového tréninkového hřiště. Divadelní ochotnický spolek Tyjátr obdrží dar 5.000,-Kč na další činnost. Bytový fond Bytový fond byl v naší obci zřízen v roce 2000, kdy jsme na naši žádost obdrželi dotaci ,-Kč z Ministerstva pro regionální rozvoj. Pro čerpání z tohoto fondu byla stanovena kritéria v obecně závazné vyhlášce ( tedy kdo, na co a kolik si může vypůjčit). Sama obec si vzala z tohoto fondu dvě půjčky na zateplení obecní bytovky a opravu střechy bytovky druhé v hodnotě ,-Kč. Po dobu existence fondu bylo křižanovskými občany podáno celkem 22 žádostí, všechny byly kladně vyřízeny. V loňském roce požádalo o půjčku 11 občanů. Celkem bylo občanům Křižanova zapůjčeno z tohoto fondu ,-Kč. Obec do fondu dodala 1 milión korun z prodeje obecní bytovky. V letošním roce byly již schváleny půjčky čtyřem občanům Křižanova na opravy jejich nemovitostí. Stránka - 1

2 Hospodaření obce v roce 2003 Příjmy: rozpočet v tisících Kč čerpání v Kč Sdílené daňové příjmy 8.153, ,- Výlučné daňové příjmy 1.247, ,- Popl.za odnětí pozemku plnění fun.lesa ,- Svoz domovního odpadu 489, ,- Poplatek ze psů 23, ,- Poplatek z veř. prostranství 15, ,- Poplatek ze vstupného 7, ,- Poplatek z ubytování 3, ,- Popl. z automatů 60, ,- Odvod výtěžku z provozování loterií 12, ,- Správní poplatky 69, ,- Splátka půjčených prostředků od obcí ,- Splátka půjček od obyv. - bytový fond ,48 Dotace na referendum 11, ,- Neinvest.dotace státu na obec 670, ,- Neinvest.dotace z ÚP 197, ,- " " od obcí na ZŠ ,- " " od kraje na ZŠ , ,- Převody z rozpočtových účtů ,10 Investiční dotace ze Stát.fondu ŽP , ,- " " ze Svazku vod.a kan. 287, ,- Příjmy z lesa 400, ,50 Pronájem pozemků 19, ,- Vodné, pronájem rybníků 34, ,- ČOV, kanalizace- příspěvky od občanů ,- Mateřská škola - příspěvky od rodičů 45, ,- Zákl. škola - za družinu ,- Knihovna 10, ,- Místní rozhlas 7, ,- Sokolovna - pronájem 24, ,- Byt. fond - příjmy z úroků ,05 Byty - pronájem, prodej 400, ,85 Pohřebnictví 36, ,- Pronájem nebytových prostor 320, ,70 Úřad st.sociální podpory 3, ,- Činnost místní správy 7, ,01 Příspěvek ze soc. fondu 42, ,- Příjmy z úroků na běžném účtu ,35 Přijaté nekap. příspěvky a náhrady ,- Převod zůstatku z minulých let 7.498, Příjmy celkem: , ,04 Výdaje: rozpočet v tisících Kč čerpání v Kč Lesy 763, ,80 Místní komunikace ,- Poz. komunikace (parkoviště, chodníky) 38, ,- Dopravní obslužnost 45, ,- Vodné 286, ,48 Stránka - 2

3 I/2004 Kanalizace, ČOV ,4 Křižanovský zpravodaj ,80 ZŠ , ,- Knihovna 291, ,30 Kronika 11, ,- Místní rozhlas 20,- - Sokolovna 224, ,56 Sbor pro občan. záležitosti 57, ,70 Dary v kultuře 20, ,- Dary ve sportu 20, ,- Dar Aeroklubu ,- Rehabilitace - nájemné 30, ,- Bytový fond - půjčky obyvatelstvu ,69 Byty 247, ,07 Veřejné osvětlení 205, ,89 Pohřebnictví 80, ,92 Poskytnutá půjčka obci Dobrá Voda ,- Splátka půjčky plynofikace 2.060, ,57 Územní plán 310, ,- Komunální služby - veř.prospěš.práce 990, ,80 Svoz domov. odpadu 580, ,80 Veřejná zeleň 45, ,30 Příspěvek na indiv. dopravu 6,- - Zimní údržba 130, ,- Požární ochrana 125, ,41 Místní zastupitelstvo 919, ,- Referendum 11, ,- Místní správa 2.530, ,06 Převody vl. fondům ,10 Výdaje příštích období - mzdy ,- Platby daní a poplatků 151, ,- Finanční vypořádání minulých let 1.500, ,2 Splátka úvěru České spořitelně ,- Splátka úvěru Volksbank 720, ,29 Kurzové rozdíly , Výdaje celkem: , ,78 Počát.stav k : ,44 Stav k ,87 Počáteční stav byt.f ,78 Stav BF ,61 Příjmy: , Výdaje: ,78 Celkem: ,48 Čerpání úvěru ČS , Celkem: ,48 Stránka - 3

4 Návrh rozpočtu Obce na rok 2004 Příjmy: v tisících Kč Sdílené daňové příjmy Výlučné daňové příjmy Správní poplatky 69 Poplatek za svoz kom. odpadu 630 Poplatek ze psů 23 " za užívání veřejného prostranství 15 " ze vstupného 7 " z ubytování 4 " za provoz výherních automatů 40 Neinvestiční dotace z Kraj. úřadu 832,6 " " od Úřadu práce 180 " " obcí na ZŠ Příspěvek od občanů na kanal. přípojky 420 Příjmy z pronájmu pozemků 19 Lesy 200 Odvod části výtěžku z automatů 5 Vodné - nájem z rybníků 34 MŠ - školné od rodičů 40 ZŠ - družina 10 Knihovna 10 Místní rozhlas 8 Byty pronájem 160 Pohřebnictví 36 Komunální služby - nebytové prostory 320 Státní sociální podpora 3,5 Státní správa 7 Příspěvek do sociálního fondu 42 Sokolovna nájem 50 Pečovatelská služba 400 Převod zůstatku z roku , Celkem: ,3 Výdaje: v tisících Kč Lesy 950 Silnice - místní komunikace 50 Pozemní komunikace, chodníky Dopravní obslužnost 40 Vodné 950 Kanalizace, ČOV ,7 MŠ 250 ZŠ - družina 10 ZŠ - neinvest.náklady od obcí a KÚ na žáka 2.418,6 Knihovna 281 Kronika 11 Sbor pro občanské záležitosti 57 Místní rozhlas 20 Dary v kultuře 20 Dary ve sportu 60 Stránka - 4

5 I/2004 Rehabilitace nájemné 30 Křižanovský zpravodaj Byty 150 Veřejné osvětlení 205 Pohřebnictví 120 Splátka úvěru Volksbank 740 Splátka úvěru ČS + úrok 880 Územní plán 110 Komunální služby - veřejně prosp. práce 800 " " - nebytové prostory 100 Svoz komunálního odpadu 780 Veřejná zeleň 30 Zimní údržba komunikací 120 Hasiči 100 Zastupitelstvo obce 920 Místní správa Platby daní a poplatků 151 Sokolovna 150 Pečovatelská služba Celkem: ,3 Čistírna odpadních vod a kanalizace Stavba ČOV a kanalizace v naší obci dále pokračuje, jak to jistě sami sledujete. Na Obecním úřadě jsou již připraveny projekty na domovní přípojky ke všem nemovitostem, které se budou na novou kanalizaci napojovat. Upozorňujeme občany, kteří si dosud projekty nevyzvedli, že tak mohou učinit každý pátek od 7.30 do 15 hodin. Přijďte si projekty vyzvednout, protože kdo tak neučiní v nejbližší době, může se mu přípojka značně prodražit. V letošním roce nás čeká dokončení výstavby čistírny odpadních vod včetně technologie a provozní budovy. Nejobtížnější akcí bude rekonstrukce Meziříčské ulice, která nás už proslavila v celém kraji Vysočina jako nejlepší slalomová dráha či tankodrom. Obec uloží do silnice kanalizaci a v části ulice i vodovod - toto by mělo být dokončeno do 31.srpna Krajský úřad provede celkovou rekonstrukci silnice, jejíž součástí bude ve spodní části ulice od mostu ke Křižanovým přeložka plynu. Rekonstrukci silnice provede firma Colas, která vyhrála výběrové řízení, vypsané KÚ Vysočina. Působením úředního šimla byl opět odsunut termín uzávěrky Meziříčské silnice na den 13.dubna, tj. úterý po Velikonocích. Colas začne s odfrézováním povrchu komunikace (pokud je tam ještě co odfrézovat). Hned ve středu zahájí firma VHS hloubení kanálu. Pracovat se začne od mostu. Dle prohlášení zástupce firmy Colas započnou co nejdříve s rekonstrukcí komunikace tak, aby byla ulice vždy po částech alespoň částečně průjezdná. Lávku pro pěší vybuduje pro obec firma Stylstav, práce budou zahájeny co nejdříve, aby se naši občané dostali na druhou stranu v době rozšiřování a rekonstrukce mostu. Chodník bude stavět také firma Stylstav, toto však bude až v poslední fázi, asi v měsíci říjnu - záleží ovšem na počasí. Stránka - 5

6 Protože skutečně půjde o velmi náročnou akci, prosíme všechny obyvatele naší obce a především ty, kteří bydlí přímo na Meziříčské ulici a v jejím okolí o maximální toleranci a pochopení. Útěchou nám bude myšlenka na to, že bude Meziříčská ulice konečně v pořádku, a že to prostě musíme nějak vydržet. Celá silnice má být dokončena do konce září, maximálně do 15. října. Věřte, že se budeme snažit, aby to bylo co nejdříve, ovšem nezáleží jenom na nás. Na ulicích Dlouhé a Na Zahrádkách se může s budováním kanalizace započít až po ukončení prací na Meziříčské ulici, protože tyto ulice musí zůstat průjezdné. Pracovat se zde tedy začne na podzim (podle počasí) nebo až v příštím roce. Stejně tak i na Sychrově. Na druhou etapu budování kanalizace je v Praze podána žádost a čekáme na vyjádření ministerstva. Části Křižanova, ve kterých se bude kanalizace ještě budovat, budou o všem včas informovány. Historie křižanovských zvonů Asi ne všichni známe historii křižanovských zvonů. Zkázou pro ně byla II. světová válka. 7.dubna 1942 odvezli Němci celkem 6 zvonů. Byl to zvon Svatý Antonín pořízený monsignorem Antonínem Bartošem na památku zemřelých rodičů, který stál Kč a vážil 436 kg. Jeho tónem bylo "a". Druhým zvonem byla Blahoslavená Zdislava. Tento zvon byl pořízen manžely Rainholdovými z Ameriky za 742 Kč. Vážil 207 kg a ladil v tónu "cis". Čtvrtý "umíráček" s váhou 33 kg a tónem "e". Ze zámecké kaple byl odvezen zvon Barbora, který byl pořízen patronem, panem Tauberem, za 1.872,98 kč. Vážil 56 kg a zněl tónem "cis". Zmizel i zvon z kapličky sv. Jana na Horním Městě, který vážil 13,7 kg a měl tón "g". Němci ponechali jen nejstarší zvon z roku Vzkříšení. Je na něm latinský nápis "Regina coeli laetare aleluja". Zvon váží 1680 kg a jeho tónem je "e". U tohoto zvonu je nebezpečí, že pro své stáří, které působí únavu materiálu, může být zvoněním poškozen. Proto zní jen o velkých svátcích jako jsou Velikonoce nebo Vánoce. Je to také jediný zvon, který se rozhoupává ručně. V roce 1967 bylo díky činorodosti místního duchovního správce pátera Metoděje Kotíka rozhodnuto pořídit nové zvony. Ve staré farní stodole připravili dělníci pec a nářadí. Zvon odlil sedmdesátiletý důchodce zvonař pan Gabriel Knos z Brna za pomoci místních farníků - pana Čecha, Tomana a Baráka. Byly odlity dva zvony: Blahoslavená Zdislava o váze 240 kg a Svatý Václav o váze 560 kg s obrazem svatého Václava. Na obou zvonech je nad věncem nápis: "Bohu k oslavě, duším k modlitbě, vlasti k ozdobě věnovali farníci".dole za jménem zvonů je napsáno: "Tento zvon byl ulit v Křižanově léta Páně 1967". Zvony byly vysvěceny v neděli 24. září 1967 panem děkanem Josefem Melicharem z Radostína. Kázání pronesl páter Antonín Hugo Bradáč. Slavnosti se zúčastnilo mnoho obyvatel a protože se zpráva o výborné práci zvonaře šířila dál, byla pec půjčována do dalších obcí, až tuto činnost zakázal okresní církevní tajemník Pleva. Elektrické zvonění bylo v Křižanově nainstalováno roku V roce 1991 byly pořízeny čtyři další zvony a to pro Sviny, Kozlov, Kundratice a Horní Libochovou u paní Ditrichové v Brodku u Přerova. Zvony mají hmotnost 150 kg, ale zatím na své farníky čekají, protože v uvedených obcích se plánované postavení kaplí nepodařilo. Jen Horní Stránka - 6

7 Libochová se chlubí od roku 1993 krásnou novou moderní církevní stavbou dle návrhu architekta Ludvíka Kolka. Zpracovala z materiálů osobního archivu paní Nily Vodičkové PaedDr. Libuše Čermáková Poděkování Mateřská škola Duhový svět při ZŠ Křižanov děkuje všem obecním úřadům, firmám i jednotlivcům za dárky, které obohatily nadílku k Mikuláši i pod vánočním stromečkem. Jedá se o tyto obecní úřady: Křižanov, Sviny, Kozlov, Horní Libochová. Firmy a jednotlivci: Stavební firma pan Vodička, Acti - Bois cz., Pozemní práce pan Musil, VV sklo Vitešníkovi, Květiny pan Sedláček, Rybářství Křižanov, Pekařství u Kozinů, Pekařství u Musilů, Zemědělské družstvo Křižanov, Elektro Karmasin, Pneumont pan Tvarůžek, Smíšené zboží pan Bajer, Jet Diskont, Potraviny M. Hladíková, Šití pan Musil, Lékárna TILIA, Žako pan Musil, Klempířství pan Hladík, Prodejna pan Novák, Prodejna paní Coufalová, Prodejna paní Poláková, Ing. F. Mužátko, Kadeřnictví paní Hladíková, Truhlářství R. Smejkal, Novinový stánek paní Stará, Nehtová kosmetika paní Hibšová, pan Nociar, pan Zedník, pan Havlát, pan Honzík, Masna paní Králová. Věříme, že tato úspěšná spolupráce s našimi partnery bude i nadále pokračovat. Zápis do MŠ Za kolektiv MŠ Marie Smejkalová Mateřská škola Duhový svět v Křižanově oznamuje, že zápis dětí do Mateřské školy na školní rok 2004/2005 proběhne v úterý 6. dubna 2004 od 7.00 do hodin v budově MŠ. Narozené děti Koncem minulého roku se narodili dva křižanovští občánci a sice: Igor Vařejka Jiří Chylík V prvních měsících letošního roku se obyvatelům naší obce nenarodilo ještě ani jedno dítě. Stránka - 7

8 Životní jubilea Od vydání minulého Zpravodaje oslavili svá životní jubilea tito občané: Jaroslava Králová Křižanov let Anna Badalíková " let Anežka Kameníková " let JUDr. Rudolf Toman " " Božena Kovářová " " Vojtěch Košábek " " Věra Pazderová " " Anežka Kozová " " Marie Bojanovská " " Všem jubilantům srdečně blahopřejeme a do dalších let přejeme hodně štěstí, zdraví, spokojenosti a duševní pohody. V seznamu jubilantů jsou zveřejňováni pouze ti občané, kteří se zveřejněním souhlasí. Seznamujeme vás s jubilanty, kteří oslavili 75 let, 80 let, 85 let a od tohoto jubilea již každým rokem V seznamu jubilantů jsou zveřejňováni pouze ti občané, kteří se zveřejněním souhlasí. SPOZ chodí blahopřát a jsou zveřejňována životní výročí 75 let, 80 let, 85 let a potom už každý další rok. Pamětní deska JUDr. Mezníkovi 4.dubna letošního roku uplynulo 120 let od narození významného křižanovského rodáka JUDr. Jaroslava Mezníka, posledního prezidenta země Moravskoslezské. Jak jsme Vás již informovali, rozhodlo se zastupitelstvo naší obce nechat zhotovit pamětní desku JUDr. Mezníkovi a umístit ji na Benešově náměstí, dům č.71, kde se pan Mezník narodil. Deska bude na svém místě ke dni narození JUDr. Mezníka. Pro ty, které zajímá osobnost JUDr. Mezníka více, jsem připravila několik zajímavostí z publikace "Dr.Jaroslav Mezník", kterou vydala v Brně Maša Mezníková k pátému výročí umučení zemského prezidenta. V příloze Zpravodaje uvidíte i fotografie, pořízené při první návštěvě Křižanova brzy po zvolení zemským prezidentem. (Fotografie zapůjčila paní učitelka Čermáková) Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vám s přicházejícími Velikonočními svátky popřál hodně zdraví, jarní pohody a sluníčka. starosta Stránka - 8