VĚSTNÍK ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VĚSTNÍK ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY"

Transkript

1 Ročník 2008 VĚSTNÍK ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY OFFICIAL JOURNAL OF THE CZECH BAR ASSOCIATION JOURNAL OFFICIEL DE L ORDRE DES AVOCATS TCHEQUE AMTSBLATT DER TSCHECHISCHEN RECHTSANWALTSKAMMER Částka 1 Rozeslána dne 15. července 2008 OBSAH: Část normativní 1. Usnesení představenstva České advokátní komory ze dne 12. května 2008, kterým se mění usnesení představenstva České advokátní komory č. 1/1997 Věstníku, kterým se stanoví pravidla profesionální etiky a pravidla soutěže advokátů České republiky (etický kodex), ve znění pozdějších stavovských předpisů Část oznamovací Oznámení o uveřejnění cizojazyčných překladů usnesení představenstva České advokátní komory č. 1/2008 Věst - níku, vyhlášeného v této částce Věstníku Notice about the publication of foreign language translations of the Resolution of the Board of the Czech Bar Association No. 1/2008 of the Official Journal of the Bar, promulgated in this issue of the Journal Communication concernant la publication des traductions en langues étrangères de la Résolution du Conseil de l Ordre des avocats tchèque N 1/2008 du Journal officiel publiée dans cette partie du Journal officiel Mitteilung über die Veröffentlichung von fremdsprachlichen Übersetzungen des, in diesem Teil des Amtsblattes der Tschechischen Rechtsanwaltskammer bekannt gegebenen, Beschlusses des Vorstandes der Tschechischen Rechtsanwaltskammer Nr. 1/2008 des Amtsblattes der Tschechischen Rechtsanwaltskammer Usnesení představenstva České advokátní komory ze dne 11. prosince 2007, kterým se zvyšují náhrady za ztrátu času stráveného výkonem funkcí v orgánech České advokátní komory Výzva plátcům odvodu do fondu České advokátní komory pro vzdělávání advokátních koncipientů Rozpočet České advokátní komory na rok 2008 Rozpočet sociálního fondu České advokátní komory na rok 2008 Čerpání rozpočtu České advokátní komory advokátní komory za rok 2007 Čerpání rozpočtu sociálního fondu České advokátní komory za rok 2007 Zúčtování fondu České advokátní komory pro vzdělávání advokátních koncipientů za rok 2007

2 Částka 1/2008 Věstník České advokátní komory 2008 Strana 2 Sdělení představenstva České advokátní komory Zásady pro posuzování žádostí o zápis do seznamu advokátních koncipientů, o umožnění vykonání advokátní zkoušky a o zápis do seznamu advokátů podle 5 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů z hlediska požadavků stanovených v 5 písm. b), c) a h) zákona Výroční zpráva o činnosti České advokátní komory v oblasti poskytování informací v roce 2007 Oznámení představenstva ČAK o ztrátě knih o prohlášeních o pravosti podpisu Záznamy v seznamu advokátů od 1. listopadu 2007 do 20. dubna 2008 Záznamy v seznamu advokátních koncipientů od 1. listopadu 2007 do 20. dubna 2008

3 Strana 3 Věstník České advokátní komory č. 1 / 2008 Částka 1/2008 Představenstvo České advokátní komory se usneslo podle 17 a 44 odst. 4 písm. b) zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, takto: Čl. I Změna etického kodexu Usnesení představenstva České advokátní komory č. 1/1997 Věstníku, kterým se stanoví pravidla profesionální etiky a pravidla soutěže advokátů České republiky (etický kodex), ve znění usnesení sněmu č. 3/1999 Věst - níku, usnesení představenstva České advokátní komory č. 2/2003 Věstníku, usnesení představenstva České advokátní komory č. 8/2004 Věstníku, usnesení představenstva České advokátní komory č. 6/2005 Věstníku, usnesení ČÁST NORMATIVNÍ 1 Usnesení představenstva České advokátní komory ze dne 12. května 2008, kterým se mění usnesení představenstva České advokátní komory č. 1/1997 Věstníku, kterým se stanoví pravidla profesionální etiky a pravidla soutěže advokátů České republiky (etický kodex), ve znění pozdějších stavovských předpisů JUDr. Vladimír Jirousek v. r. předseda České advokátní komory představenstva České advokátní komory č. 9/2006 Věst - níku a usnesení představenstva České advokátní komory č. 12/2006 Věstníku, se mění takto: V čl. 2 odstavec 2 zní: (2) Pro mezinárodní činnost advokáta v rámci Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru platí tato Pravidla subsidiárně k Etickému kodexu advokátů Evropské unie v platném znění.. Čl. II Účinnost Toto usnesení nabývá účinnosti třicátým dnem po jeho vyhlášení ve Věstníku České advokátní komory.

4 Částka 1/2008 Věstník České advokátní komory 2008 Strana 4 ČÁST OZNAMOVACÍ Oznámení o uveřejnění cizojazyčných překladů usnesení představenstva České advokátní komory č. 1/2008 Věstníku, vyhlášeného v této částce Věstníku Překlad usnesení představenstva České advokátní komory č. 1/2008 Věstníku, kterým se mění usnesení představenstva České advokátní komory č. 1/1997 Věstníku, kterým se stanoví pravidla profesionální etiky a pravidla soutěže advokátů České republiky (etický kodex), ve znění pozdějších stavovských předpisů do jazyka anglického, francouzského a německého, je uveřejněn v elektronické podobě na webových stránkách České advokátní komory a je dostupný na elektronické adrese Notice about the publication of foreign language translations of the Resolution of the Board of the Czech Bar Association No. 1/2008 of the Official Journal of the Bar, promulgated in this issue of the Journal The translation of the Resolution of the Board of the Czech Bar Association No. 1/2008 of the Journal, amending the Resolution of the Board of the Czech Bar Association No. 1/1997 of the Journal, defining the rules of professional ethics and competition of lawyers in the Czech Republic (Code of Ethics), as subsequently amended, into English, French and German language, has been published in electronic format on the Czech Bar Association s web site, accessible at Communication concernant la publication des traductions en langues étrangères de la Résolution du Conseil de l Ordre des avocats tchèque N 1/2008 du Journal officiel publiée dans cette partie du Journal officiel La traduction de la Résolution du Conseil de l Ordre des avocats tchèque N 1/2008 du Journal officiel qui modifie la Résolution du Conseil de l Ordre des avocats tchèque N 1/1997 du Journal officiel qui fixe les règles déontologiques et de concurrence entre les avocats de la République tchèque (Code déontologique), dans la teneur de la réglementation professionnelle ultérieure, en langue anglaise, française et allemande est publiée sous la forme électronique sur les pages web de l Ordre des avocats tchèque et elle est accessible à l adresse électronique Mitteilung über die Veröffentlichung von fremdsprachlichen Übersetzungen des, in diesem Teil des Amtsblattes der Tschechischen Rechtsanwaltskammer bekannt gegebenen, Beschlusses des Vorstandes der Tschechischen Rechtsanwaltskammer Nr. 1/2008 des Amtsblattes der Tschechischen Rechtsanwaltskammer Die Übersetzung des Beschlusses des Vorstandes der Tschechischen Rechtsanwaltskammer Nr. 1/2008 des Amtsblattes der Tschechischen Rechtsanwaltskammer, durch welchen der Beschluss des Vorstandes der Tschechischen Rechtsanwaltskammer Nr. 1/1997 des Amtsblattes der Tschechischen Rechtsanwaltskammer über die Regeln der Berufsethik und des Wettbewerbs von Rechtsanwälten in der Tschechischen Republik (Ethische Berufsregeln), in der Fassung von späteren Berufsvorschriften, geändert wird, in die englische, französische und deutsche Sprache, wird in elektronischer Form auf den Internetseiten der Tschechischen Rechtsanwaltskammer veröffentlicht, und ist unter der Internetadresse abrufbar.

5 Strana 5 Věstník České advokátní komory 2008 Částka 1/2008 Usnesení představenstva České advokátní komory ze dne 11. prosince 2007, kterým se zvyšují náhrady za ztrátu času stráveného výkonem funkcí v orgánech České advokátní komory Představenstvo České advokátní komory se usneslo podle čl. 10 usnesení sněmu č. 7/1999 Věstníku, kterým se schvaluje výše náhrad za ztrátu času stráveného výkonem funkcí v orgánech České advokátní komory a upravuje poskytování náhrady hotových výdajů (dále jen usnesení ) takto: Zvýšení náhrady za ztrátu času Čl. 1 (1) Náhrada za ztrátu času stráveného výkonem funkce v orgánech České advokátní komory (dále jen náhrada za ztrátu času ) podle čl. 3 odst. 1 písm. b) usnesení se zvyšuje na 500, Kč za jednu hodinu výkonu funkce. (2) Jednorázová náhrada za ztrátu času podle čl. 4 písm. a) a b) usnesení se zvyšuje na 600, Kč a jednorázová náhrada za ztrátu času podle čl. 4 písm. c) usnesení se zvyšuje na 360, Kč. (3) Jednorázová náhrada za ztrátu času podle čl. 5 odst. 1 usnesení se zvyšuje na 600, Kč. Čl. 2 Náhrada za ztrátu času ve výši stanovené v čl. 1 přísluší počínaje 1. lednem Čl. 3 Uveřejnění Předseda České advokátní komory uveřejní toto usnesení v oznamovací části Věstníku České advokátní komory. V Praze dne 11. prosince 2007 JUDr. Vladimír Jirousek v. r. předseda České advokátní komory Výzva plátcům odvodu do fondu České advokátní komory pro vzdělávání advokátních koncipientů Představenstvo České advokátní komory rozhodlo na své 29. schůzi konané dne , s odkazem na čl. 6 bod 7 Usnesení sněmu č. 7 z roku 2005 o příjmech fondu, že advokátům, kteří mají na účtu u České advokátní komory za rok 2006 nebo 2007 přeplatky odvodů do fondu České advokátní komory pro vzdělávání advokátních koncipientů, budou tyto částky vráceny pouze v případech, kdy o to plátce písemně požádá Českou advokátní komoru s uvedením bankovního spojení. Česká advokátní komora vyzývá proto všechny advokáty, kteří předmětný přeplatek u ČAK mají, aby se o něj uvedeným způsobem přihlásili. Pokud se o přeplatek advokáti, kterých se to týká, nepřihlásí ve lhůtě 3 měsíců od zveřejnění této výzvy, přeplatek se v rozsahu částky, k níž nebyl požadavek o vrácení vznesen, stává pří jmem fondu, tj. ve smyslu výše uvedeného článku usnesení sněmu č. 7 z roku JUDr. Vladimír Jirousek v. r. předseda České advokátní komory

6 Částka 1/2008 Věstník České advokátní komory 2008 Strana 6 ROZPOČET ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY NA ROK 2008 Rozpočet schválen usnesením představenstva ČAK č. 55/27./2008 ze dne VÝNOSY PŘEDEPSANÉ ZÁKONEM (1 3) (v tis. Kč) Číslo Specifikace Rozpočet na rok ) Příspěvky na činnost komory advokátů á 8 000, Kč aktivní i pozastavení advokáti advokátů á 3 000, Kč 2) Advokátní zkoušky 620 koncipientů á 5 000, Kč ) Zápisné do seznamu advokátů 525 advokátů á 4 000, Kč ) Ostatní výnosy a rezervy ) Pojištění advokátů Výnosy celkem Poznámky: ad 4) Ostatní výnosy příjmy z inzerce, poplatky za ověřovací knihy, poplatky za semináře, příjmy z úroků, nájemné, náhrada nákladů kárného řízení, apod. Rezerva úspory z minulých let na investice ad 5) Pojistné prochází účetnictvím ČAK, ale vybrané pojistné se odvádí v plné výši pojišťovně NÁKLADY (v tis. Kč) Číslo Specifikace Rozpočet na rok ) Materiál ) Energie ) Údržba ) Cestovné ) Služby ) Mzdy ) Ostatní náklady a rezervy ) Pojištění advokátů ) Odpisy Náklady celkem Poznámky: ad 1) Kancelářský materiál, knihy, časopisy, DHM, benzín, materiál auta, atd. ad 2) Elektřina, vodné-stočné ad 3) Opravy a udržování nemovitostí/movitostí, opravy a údržba aut ad 4) Tuzemsko, zahraničí ad 5) Ostraha, poštovné, telefony, mandátní smlouvy, nájemné, překlady, autorské honoráře, služby SW, regiony-paušální náhrady, DDNM, atd. ad 6) Mzdy včetně odvodů ad 7) Přepočtené DPH dle koeficientu, pojistné movitý/nemovitý majetek, ostatní daně a poplatky, odpisy nedobytných pohledávek, bankovní výlohy atd. ad 8) Pojistné prochází účetnictvím ČAK, ale vybrané pojistné se odvádí v plné výši pojišťovně ad 9) Odpisy DNM/DHM (dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek)

7 Strana 7 Věstník České advokátní komory 2008 Částka 1/2008 ROZPOČET SOCIÁLNÍHO FONDU ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY NA ROK 2008 Rozpočet schválen usnesením představenstva ČAK č. 54/25./2008 ze dne PŘÍJMY (v tis. Kč) Odvody advokátů do sociálního fondu (8 100 advokátů á 500 Kč) Pokuty z kárného řízení Úroky z vkladů 500 Splátky půjček CELKEM PŘÍJMY VÝDAJE (v tis. Kč) Zvyšování odborné úrovně Krytí ztrát vzniklých prominutím nebo snížením příspěvků na činnost ČAK 500 Sociální výpomoci 100 Sociální příspěvek pozůstalým 300 Příspěvky advokátům na bezplatné právní služby 150 Příspěvky nástupci advokáta 100 Příspěvky na kulturní a sociální potřeby zaměstnancům a bývalým zaměstnancům 200 Půjčky advokátům a advokátním koncipientům Půjčky zaměstnancům 200 Příspěvky na sportovní akce podle čl. 6 usnesení sněmu o sociálním fondu 400 Příspěvky na sportovní akce podle čl. 13 usnesení sněmu o sociálním fondu 250 Dary na veřejně prospěšné účely 150 CELKEM VÝDAJE 6 750

8 Částka 1/2008 Věstník České advokátní komory 2008 Strana 8 ČERPÁNÍ ROZPOČTU ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY ZA ROK 2007 Představenstvo České advokátní komory na svém zasedání dne vzalo na vědomí zprávu o čerpání rozpočtu ČAK za rok Předseda rozpočtového a hospodářského výboru JUDr. F. Smejkal konstatoval, že příjmy ČAK za rok 2007 byly vyšší proti plánovanému rozpočtu o Kč a výdaje byly nižší o částku Kč. Hospodaření Komory ovlivnilo krytí některých provozních nákladů spojených se vzděláváním koncipientů z fondu pro vzdělávání advokátních koncipientů. Podle jednotlivých položek lze konstatovat, že některé položky byly překročeny, a to zejména položka investic IT (úhrada nákladů vnitřního informačního systému ČAK 1. etapa). Celkově bylo hospodaření v souladu s plánovaným rozpočtem. Úspory se převádí do dalšího rozpočtového období jako rozpočtová rezerva. PŘÍJMY (v tis. Kč) Druh příjmu Rozpočet Skutečnost a) příspěvky na činnost České advokátní komory á 8 000, Kč b) příspěvky pozastavených advokátů 790 á 3 000, Kč c) zápisné do seznamu advokátů 500 á 4 000, Kč d) příjmy z poplatků za advokátní a uznávací zkoušky 550 á 5 000, Kč e) nájmy f) ostatní příjmy g) náhrada nákladů kárného řízení 100 á 3 000, Kč h) příjmy z úroků i) poplatky za semináře Neuhrazené faktury vydané Celkem VÝDAJE (v tis. Kč) 1. Provozní náklady Rozpočet Čerpání a) spotřební materiál b) pohonné hmoty c) náklady na reprezentaci a dary (reklamní předměty, večeře) d) provozní náklady a služby e) náklady na ostrahu a pojištění f) nájemné (Národní tř pobočka Brno) g) náklady na opravy a údržbu h) spoje, poštovné (internet) i) cestovné j) investice (výpočetní technika + inf. systém + obnova výpočetní techniky) k) dovybavení pracoviště Komory v Praze 1, Národní 16 Kaňkův palác l) dovybavení pracoviště Komory v Praze 1, Národní 10 Dunaj (audiovizuální technika) m) dovybavení pobočky Komory Brno n) priority stanovené sněmem 100 o) příspěvky tuzemským právnickým osobám 20 p) náhrady za ztrátu času členům orgánů Komory

9 Strana 9 Věstník České advokátní komory 2008 Částka 1/2008 r) náklady na mzdy mzdy zaměstnanců DPP, DPČ sociální a zdravotní pojištění s) paušální odměny t) elektřina, vodné, stočné u) daň z příjmu v) nepřímé daně 50 x) splátka úvěru y) úroky z úvěru z) krácené DPH dle koeficientu ž) právník roku Neuhrazené faktury přijaté Celkem Náklady odboru mezinárodních vztahů a) členské příspěvky mezinárodním organizacím b) náklady na zahraniční cesty c) pohoštění a přepravné na mezinárodních akcích, služby d) náklady na překlady a tlumočení e) setkání se zástupci partnerských institucí v německy hovořící oblasti Celkem Náklady odboru výchovy a vzdělávání a) advokátní zkoušky b) vzdělávání advokátů c) regionální sekce (2 mil. Kč ze sociálního fondu) 250 d) styk s advokáty, sekce, výbory, tým evropského práva 400 Celkem Náklady odboru vnějších vztahů a) náklady publikační b) knihovna c) obsahová náplň internetu Celkem Náklady kontrolního oddělení a) cestovné a náklady pravidelných výjezdních zasedání 420 b) náhrady času 620 Celkem Náklady oddělení pro věci kárné a) cestovné a náklady výjezdního zasedání 581 b) náhrady za ztrátu času 194 Celkem

10 Částka 1/2008 Věstník České advokátní komory 2008 Strana Náklady legislativního odboru Náklady publikační (Věstník) Celkem SHRNUTÍ (v tis. Kč) PŘÍJMY CELKEM VÝDAJE CELKEM ROZDÍL ČERPÁNÍ ROZPOČTU SOCIÁLNÍHO FONDU ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY ZA ROK 2007 Představenstvo České advokátní komory na svém zasedání dne vzalo na vědomí zprávu o čerpání sociálního fondu ČAK za rok 2007 a současně schválilo překročení čerpání původní položky Kč určené na sportovní akce ČAK, tj. překročení o částku , Kč. PŘÍJMY (v Kč) Rozpočet Skutečnost Odvody advokátů do sociálního fondu (7 900 á 500 Kč) Pokuty z kárného řízení Úroky z vkladů Splátky půjček Celkem VÝDAJE (v Kč) Rozpočet Čerpání Zvyšování odborné úrovně (pro regionální sekce) Krytí ztrát vzniklých prominutím nebo snížením příspěvků na činnost ČAK Sociální výpomoci Sociální příspěvek pozůstalým Příspěvky advokátům na bezplatné právní služby Příspěvky nástupci advokáta Příspěvky na kulturní a sociální potřeby zaměstnanců a bývalých zaměstnanců Půjčky advokátům a advokátním koncipientům Půjčky zaměstnancům Příspěvky na sportovní akce podle čl. 6 usnesení o sociálním fondu Příspěvky na sportovní akce podle čl. 13 usnesení o sociálním fondu Dary na veřejně prospěšné účely Celkem

11 Strana 11 Věstník České advokátní komory 2008 Částka 1/2008 Zúčtování fondu České advokátní Komory pro vzdělávání advokátních koncipientů za rok 2007 dle rozhodnutí rozpočtového výboru ČAK o pravidlech zúčtování fondu ze dne Skutečné náklady celkem Z toho 80 % Z toho 25 % Přepočtené náklady k zúčtování Nájem **) , , ,09 Služby **) , , ,66 Roční náklady školící centrum Dunaj Mzdy pracovníků odboru výchovy Náklady odměn vedoucí odboru výchovy , , , , , ,00 Náklady na lektory koncipienti *) , ,56 Nájem **) , , ,83 Roční náklady školící centrum pobočka Brno Služby **) , , ,17 Mzdy dvou pracovnic semináře, vzdělávání , , ,30 Další náklady v roce 2007 Náklady BA koncipienti , , ,42 Celkem , ,49 Poznámky: *) Náklady na lektory za školení pro koncipienty v Praze i v Brně jsou vedeny na zvláštním účtě, a proto tato položka zahrnuje skutečné náklady na lektory pro koncipienty. **) V přepočtu na školící prostory. V roce 2007 činil příjem fondu ČAK pro vzdělávání advokátních koncipientů ,00 Kč. Rozdíl mezi příjmy a náklady fondu byl uhrazen z rozpočtu ČAK. Informace o zúčtování fondu České advokátní komory pro vzdělávání advokátních koncipientů vzalo představenstvo České advokátní komory na vědomí na svém zasedání dne Zpracovala: JUDr. Michaela Střížová, výkonná ředitelka ČAK

12 Částka 1/2008 Věstník České advokátní komory 2008 Strana 12 Sdělení představenstva České advokátní komory ZÁSADY pro posuzování žádostí o zápis do seznamu advokátních koncipientů, o umožnění vykonání advokátní zkoušky a o zápis do seznamu advokátů podle 5 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) z hlediska požadavků stanovených v 5 písm.b), c) a h) zákona (úplné znění se zapracováním změn schválených představenstvem České advokátní komory dne 12. května 2008) Představenstvo České advokátní komory se dne 13. října 2005 usneslo na následujících zásadách pro posuzování žádostí o umožnění vykonání advokátní zkoušky a žádostí o zápis do seznamu advokátů, popřípadě seznamu advokátních koncipientů, a při rozhodování ve věcech uznání jiné právní praxe jako praxe advokátního koncipienta: I. K 5 písm. b) zákona - požadované vzdělání 1. Pro zápis do seznamu advokátních koncipientů, pro umožnění vykonání advokátní zkoušky a pro zápis do seznamu advokátů podle 5 zákona se požaduje získání vysokoškolského vzdělání v rámci magisterského studijního programu v oblasti práva studiem na vysoké škole v České republice nebo získání vzdělání v oblasti práva na vysoké škole v zahraničí, pokud tak stanoví mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, anebo je toto vzdělání uznáno podle zvláštních předpisů [ 5 písm. b), 37 odst. 1 písm. b) zákona]. O uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání vydává na žádost absolventa zahraniční vysoké školy osvědčení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (a to v případě, je-li Česká republika vázána mezinárodní smlouvou a ministerstvo je touto smlouvou k uznání zmocněno), v ostatních případech rektor veřejné vysoké školy, příslušné podle právní úpravy ( 89 a 90) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozděj - ších předpisů. 2. Jedinými vysokými školami v České republice poskytujícími akreditované magisterské vzdělání v oboru právo jsou Právnická fakulta University Karlovy v Praze, Právnická fakulta Masarykovy university v Brně, Právnická fakulta Západočeské university v Plzni a Právnická fakulta University Palackého v Olomouci. 3. Za požadované vysokoškolské vzdělání se nepovažuje vzdělání získané na jiném vysokoškolském učilišti než na právnických fakultách výše uvedených vysokých škol, a to bez ohledu na to, zda takové vzdělání obsahuje některé prvky vzdělání právnického. II. K 5 písm. c) zákona požadovaná právní praxe 1. Pro umožnění vykonání advokátní zkoušky a pro zápis do seznamu advokátů podle 5 zákona se požaduje vykonání právní praxe jako advokátní koncipient po dobu alespoň tří let [ 5 písm. c) zákona]. 2. Za praxi advokátního koncipienta se pokládá též praxe soudce, prokurátora, státního zástupce, státního arbitra, státního notáře, notáře, justičního čekatele, právního čekatele prokuratury, arbitrážního čekatele, právního čekatele státního zastupitelství, notářského kandidáta a notářského koncipienta, exekutora, exekutorského kandidáta a exekutorského koncipienta, soudce Ústavního soudu, asistenta soudce Ústavního soudu nebo Nejvyššího soudu, anebo Nejvyššího správního soudu ( 6 odst. 2 zákona). Tato právní praxe platí ze zákona. 3. a) Česká advokátní komora (dále jen Komora ) uzná za právní praxi advokátního koncipienta též praxi českého soudce ESLP a českého soudce ESD a praxi jejich právních asistentů. b) Komora může uznat za právní praxi advokátního koncipienta i jinou právní praxi vykonanou po získání předepsaného vzdělání, jestliže advokátní koncipient za jejího trvání získal zkušenosti a znalosti potřebné pro výkon advokacie. Takovou právní praxi lze uznat v rozsahu nejvýše jednoho roku, a to za podmínky, že v posledních třech letech před podáním žádosti o uznání jiné právní praxe vykonal alespoň dvouletou právní praxi advokátního koncipienta, v jejímž průběhu absolvoval povinné výchovné akce organizované Komorou. c) Za právní praxi advokátního koncipienta nelze uznat výkon funkcí v orgánech veřejné moci, jejichž zastávání není podmíněno získáním vysokoškolského právnického vzdělání; za takové funkce se považují zejména funkce, jejichž výkon nebo jmenování do nich jsou založeny na výsledku voleb do zákonodárných sborů (např. funkce poslance nebo senátora

13 Strana 13 Věstník České advokátní komory 2008 Částka 1/2008 Parlamentu ČR, funkce člena vlády nebo vedoucího jiného ústředního úřadu, popř. jejich náměstků) nebo na základě voleb do zastupitelstev územních samosprávných celků (např. funkce hejtmana, starosty, člena zastupitelstva obce nebo vyššího územního samosprávného celku) anebo funkce zastávané na základě volby nebo jmenování zákonodárným orgánem nebo zastupitelstvem územního samospráv - ného celku (např. funkce v poradních orgánech zá - konodárných sborů nebo v poradních orgánech územních samosprávných celků). Při rozhodování ve věcech uznání jiné právní praxe vychází Komora především z podkladů předložených žadatelem. Může požádat o jejich doplnění nebo může podklady získat i sama. Advokát je povinen vystavit advokátnímu koncipientovi, se kterým měl nebo má uzavřenou pracovní smlou vu, přehled o vykonané koncipientské právní praxi a o všech skutečnostech rozhodných pro stanovení délky její doby. 4. Do doby právní praxe se započítává dovolená na zotavenou, čerpaná v době trvání právní praxe. Nevykonává-li advokátní koncipient právní praxi z důvodu překážek v práci na jeho straně nebo z důvodu omluvené nepřítomnosti v práci, započítávají se mu tyto doby do doby trvání do právní praxe nejvýše rozsahu 70 pracovních dnů v každém roce jejího trvání. 5. Doba právní praxe, kterou umožnil advokát advokátnímu koncipientovi, se kterým má uzavřenou pracovní smlouvu, aby ji vykonal u jiného advokáta, soudu, státního zastupitelství, notáře, patentového zástupce, daňového poradce, exekutorského úřadu, tuzemského nebo zahraničního rozhodčího soudu nebo jiného tuzemského nebo zahraničního subjektu, poskytujícího právní služby, se započte podle jejího skutečného trvání, maximálně však v rozsahu celkem šesti měsíců. 6. Jinou právní praxi vykonanou v zahraničí, která nespadá pod bod 5 této části zásad, může Komora uznat za právní praxi advokátního koncipienta podle kritérií a v rozsahu bodu 3b) této části zásad. 7. Žádost o uznání jiné právní praxe lze podat a o ní rozhodnout pouze v souvislosti se žádostí o vykonání advokátní zkoušky nebo se žádostí o zápis do seznamu advokátů podle 5 odst. 3 zákona. 8. Na uznání jiné právní praxe za praxi advokátního koncipienta není právní nárok. III. K 5 písm. h) zákona advokátní zkouška 1. Pro zápis do seznamu advokátů podle 5 zákona se požaduje složení advokátní zkoušky [ 5 písm. h) zá - kona]. 2. Za advokátní zkoušku se pokládá též justiční zkouška, soudcovská zkouška, jednotná soudcovská zkouška, jednotná soudcovská a advokátní zkouška, prokurátorská zkouška, závěrečná zkouška státního zástupce, arbitrážní zkouška, notářská zkouška a exekutorská zkouška ( 6 odst. 1 zákona). 3. Jiné zkoušky či soubor zkoušek složených v zahraničí, které jsou v zahraničí podmínkou pro získání oprávnění k poskytování právních služeb, Komora za advokátní zkoušku podle 6 odst. 1, věta druhá zákona pro zápis do seznamu advokátů podle 5 zá - kona neuznává. U státních příslušníků některého z členských států Evropské unie nebo členských států Dohody o evropském hospodářském prostoru byly totiž příslušné směrnice EU, umožňující výkon volného pohybu služeb advokátů, transponovány zákonem č. 228/2002 Sb. do zákona, který s účinností od přistoupení České republiky do Evropské unie upravuje v 5b, 5c, 35f a násl., 35 l a násl. zákona příslušné postupy. Ustanovení 5a upravuje pak postup i u jiných státních přísluš níků. IV. Zrušovací ustanovení Zrušuje se 1. Sdělení představenstva České advokátní komory k posuzování žádostí o umožnění vykonání advokátní zkoušky nebo o zápis do seznamu advokátů, popřípadě seznamu advokátních koncipientů, zejména s ohledem na rozhodování ve věcech uznání jiné právní praxe jako praxe advokátního koncipienta podle 6 odst. 2 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, oznámené v částce 2/1997 Věstníku. 2. Sdělení představenstva České advokátní komory ze dne 10. června 2003, kterým se mění Sdělení představenstva České advokátní komory k posuzování žádostí o umožnění vykonání advokátní zkoušky nebo o zápis do seznamu advokátů, popřípadě do seznamu advokátních koncipientů, zejména s ohledem na rozhodování ve věcech uznání jiné právní praxe jako praxe advokátního koncipienta podle 6 odst. 2 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, oznámené v částce 2/2003 Věstníku. V. Použití zásad Podle těchto zásad postupuje Komora počínaje 1. lednem Podle těchto zásad ve znění změn schválených představenstvem České advokátní komory dne 12. května 2008 postupuje Komora počínaje dnem 13. května 2008.

14 Částka 1/2008 Věstník České advokátní komory 2008 Strana 14 Výroční zpráva o činnosti České advokátní komory v oblasti poskytování informací v roce 2007 V souladu s ust. 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, zveřejňuje Česká advokátní komora (dále jen Komora ) výroční zprávu o své činnosti v oblasti poskytování informací podle shora uvedeného zákona. Pokud jde o ústní a telefonické informace, poskytla Komora prostřednictvím svých odborů a útvarů v uplynulém roce značné množství odpovědí na dotazy nejrůznějšího druhu ze strany advokátů, veřejnosti i médií jak z ČR, tak i ze zahraničí, a to v počtu zhruba dotazů. Komora odpověděla v roce 2007 celkem na písemných žádostí o informace a nevydala žádné rozhodnutí o odmítnutí poskytnout informaci, ani neobdržela žádné odvolání proti takovému rozhodnutí nebo proti neposkytnutí informací v případě marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti. JUDr. Ladislav Krym, v. r. tajemník České advokátní komory OZNÁMENÍ představenstva České advokátní komory o ztrátě knih o prohlášeních o pravosti podpisu Představenstvo České advokátní komory (dále jen ČAK ) oznamuje podle čl. 16 usnesení představenstva ČAK č. 4/2006 Věstníku, kterým se stanoví podrobnosti o povinnostech advokáta při činění prohlášení o pravosti podpisu a při vedení evidence o těchto prohlášeních, že došlo ke ztrátě knih o prohlášeních o pravosti podpisu (dále jen kniha o prohlášeních ), a to a) dne 27. prosince 2007 ztráta knihy o prohlášeních č. 3748, vydané Mgr. Martinovi Jasenskému, advokátovi se sídlem v Praze 9, Lihovarská 13, a rovněž b) dne 27. prosince 2007 ztráta knihy o prohlášeních č. 1509, vydané Mgr. Martinovi Bahledovi, advokátovi se sídlem v Praze 2, Třebízského 8, c) dne 5. května 2008 ztráta knihy o prohlášeních č. 2131, vydané JUDr. Milanovi Kopčákovi, advokátovi se sídlem v Aši, Tylova 16, d) dne 22. května 2008 ztráta knihy o prohlášeních č. 938, vydané JUDr. Luboši Vosykovi, advokátovi se sídlem v Praze 5, Molíkova 5. Ve všech uvedených případech se jednalo podle oznámení advokátů o odcizení knihy o prohlášeních neznámým pachatelem. JUDr. Vladimír Jirousek v. r. předseda České advokátní komory

15 Strana 15 Věstník České advokátní komory 2008 Částka 1/2008 a) Zápis do seznamu advokátů Oznámení o záznamech v seznamu advokátů od 1. listopadu 2007 do 20. dubna 2008 Reg. č. Příjmení a jméno Dne Sídlo Telefon Alexander Juraj, Mgr Praha 1, Platnéřská Artico Jitka, Mgr Praha 5, Radlická Ayres David Monroe Praha 8, Wolf Theiss, Pobřežní Balaštíková Barbora, JUDr Praha 2, Šafaříkova 456/ Banszelová Hana, Mgr Brno, Jana Uhra Bartál Lubomír, Praha 1, Jungmannova JUDr., LL.M Bartošová Jana, Mgr Praha 1, Husova Bártová Martina, Mgr Prachatice, Černohorská Berka Vít, JUDr Praha 1, Lazarská Borovcová Helena, JUDr Mladá Boleslav, Laurinova Bouda Aleš, Mgr., Ing Trutnov, Na terase Brátka Jiří Brandýs nad Labem, Riegrova 336/ Britz Thomas Praha 5, Wassermannova Brodec Jan, Praha 2, Anglická JUDr., LL.M. Ph.D Brodský Aleš, Mgr Praha 6, Na Okraji 439/ Brož Jiří, Mgr Praha 1, Týn 1049/ Březovják Michal, Mgr., Bc Zlín, Vavrečkova Buček Zdeněk, JUDr Kyjov, Jungmannova Bukovská Barbora, JUDr Brno, Cejl Bursa Aleš, Mgr Turnov, Palackého Ciprysová Eva, Mgr Mladá Boleslav, Laurinova Círová Zuzana, Mgr Praha 1, V Celnici 1031/ Cvrčková Markéta, Mgr., Ing Dobřichovice, Tyršova Čížek Martin, JUDr Praha 1, Washingtonova 1599/ Čížová Klára, JUDr Praha 1, Haštalská Čutková Klára, Mgr České Budějovice, Vrbová Daněk David, Mgr Praha 5, Pavla Švandy ze Semčic E0064 Di Biase Emiliano Praha 1, U Prašné brány 1 (e/n/w/c) Dokoupilová Jana, Mgr Praha 1, Hybernská Donthová Sylvie, Praha 4, Leopoldova 2041/ JUDr., Ph.D Dospěl Radovan, Mgr Brno, Tábor Drobeček Jiří, JUDr. Mgr Hodonín, Velkomoravská Drobný Jan, Mgr., Ing Praha 8, Thámova 402/ Duchoňová Lenka, JUDr Pardubice, Pernerova Dušek František, Mgr Praha 1, Štěpánská Elizabeth Munro Claire Praha 1, Palác Myslbek, Na Příkopě Falbr Robert, Mgr Praha 2, Lazarská Faltýnková Lívia, Mgr Praha 10, Jiříčkové Ferianc Zuzana, Mgr., Ing Praha 1, Klimentská Fraňková Hana, Praha 1, Klimentská JUDr., LL.M Fritz Milan, Mgr Praha 6, Na Ořechovce 580/ Fröhlich Jakub, Mgr Praha 6, Dejvická Gregor David, Mgr Brno, Štefánikova Grigorescu Byrtus Josef, Frýdek-Místek, J. V. Sládka JUDr.

16 Částka 1/2008 Věstník České advokátní komory 2008 Strana Habdáková Marcela, Mgr Brno, Kuřimská Hacarová Darina, Mgr Praha 1, Klimentská Hájek Daniel, Mgr., LL.M Praha 1, Husova E0062 Harkness David Praha 1, Jungmannova Hartmannová Martina, Mgr Praha 5, Plzeňská Havelka Tomáš, JUDr Praha 1, Revoluční Hersheyová Lenka, Mgr Brno, Ponávka Heulerová Šárka, Mgr Praha 1, Králodvorská 1081/ Hniličková Hana, Praha 6, Slunná 541/ Mgr., Dipl. NDS ETHZ Holčapek Tomáš, JUDr Praha 3, Seifertova Holečková Kateřina, Mgr Sokolov, U divadla Holub Jan, JUDr Kladno, Kleinerova Holubová Kamila, JUDr Praha 6-Břevnov, Břevnovská 433/ Horáková Vladimíra, Mgr Ždánice, Bučovská Hrabák Petr, JUDr Most, K. H. Máchy Hrdá Lucie, Mgr Praha 9, Ivančická Hrdina Tomáš, Mgr Brno, Hlinky Hřivnáčová Barbora, Mgr Praha 10-Benice, U Císařské cesty Hudeček Ivo, Mgr Frenštát p. Radh., Rožnovská Hulva Tomáš, JUDr Opava, nám. Republiky Humlová Markéta, Mgr Praha 3, Jeseniova 1151/ Hýblová Pavla, Mgr Praha 1, Na příkopě Hyťhová Petra, Mgr Rokycany, ul. Josefa Knihy Chládek Milan, Mgr Přerov-Předmostí, Tyršova 17/ Chmelík Jan, Mgr Ústí nad Labem, Pařížská 227/ Cholenský Robert, Mgr Brno, Bolzanova Ignatoková Jana, Mgr Praha 1, Havlíčkova Ivičič Marek, Mgr Brno, Příkop Jabůrková Vladislava, Mgr Brno, Lidická Janáková Irena, JUDr Praha 2, Vinohradská 365/ Jandík Ondřej, Mgr Brno, Vinohrady 794/ Jankovský Zdeněk, JUDr Praha 2, Karlovo nám Janků Stanislav, Mgr Sokolov, K. H. Borovského Janoch Stanislav, Mgr Praha 2, Apolinářská Janoušek Jakub, Mgr Most, U věžových domů 2946/ Janoušková Eva, Mgr Praha 5, Holečkova Jeziorská Alice, Mgr Havířov-Město, Svornosti Jindrová Drahomíra, Mgr Praha 1, Staré Město, Kozí č. p. 915/ Jindrová Lucie, Mgr Hluboká nad Vltavou, Masarykova Jirka Šimon, Mgr Plzeň, Slovanská 928/ Jirka Vladislav, Mgr., Ph.D Praha 5-Smíchov, Radlická Jirman Marek, Mgr Rakovník, Šamotka Jirousek Adam, Dr. iur Praha 1, Jungmannova Jiříčková Dana, JUDr Praha 8, Zenklova Jonáková Irena, Mgr Havlíčkův Brod, Žižkova Kabelová Kristýna, JUDr Praha 1, Na Příkopě 391/ Kadlec Jakub, JUDr Praha 1, Břehová Kadlecová Tereza, JUDr Praha 2, Karlovo náměstí Kapitán Daniel, Mgr Plzeň, Sady 5. května Karásek Aleš, Mgr., Ing Brno, Údolní Karešová Marcela, JUDr Praha 2, Londýnská 730/ Kasper Beňová Michaela, Lysá nad Labem, Masarykova 1250/ Mgr Kazaková Světlana, JUDr Praha 5, Malátova 91/ Keprta Daniel, Mgr., Ing Ostrava, Masná Kerbach Jan, JUDr Praha 5, Spotřebitelská

17 Strana 17 Věstník České advokátní komory 2008 Částka 1/ Klabouchová Veronika, Mgr České Budějovice, Riegrova 2668/6c Klech Aleš, JUDr Ostrava, Zámecká Klusáček Miroslav, Mgr Brno, Rooseveltova 6/ Knapová Markéta, Mgr Kladno, Saskova Knopp Pavel, Mgr., Ing Brno, Lidická Kokeš Jiří, JUDr., Ph.D Praha 1, Jungmannova Koláček Jiří, Mgr Brno, Kobližná Kolář Vladimír, Mgr Plzeň, Kamenická Kolbasová Zuzana, Mgr Praha 3, Ševčíkova Koloušek Pavel, Mgr České Budějovice, Radniční 7a Kořenková Lucie, Mgr Moravská Ostrava, Masná Kovaříková Barbora, Mgr Pardubice, Sladkovského Kovářová Zuzana, Mgr Praha 4, Novodvorská Kozáková Daniela, Mgr Praha 1, Krakovská E0060 Kraus Miloslav, JUDr Břeclav, Národních hrdinů Krausová Soňa, JUDr Říčany, Domácí Krumichová Martina, Mgr Praha 1, Krakovská 1256/ Kubrová Andrea, Mgr Praha 1, Na Příkopě Kučera Petr, JUDr Brno, Příkop Kuhnová Alena, Mgr Hradec Králové, Ulrichovo nám Kukrálová Hana, Mgr Praha 8-Karlín, Thámova 402/ Kvěchová Jitka, JUDr Plzeň, U Velkého rybníka Labský Jan, Mgr Praha 1, Břehová 208/ Lakomý Ondřej, Mgr Brno, Kobližná Lamparová Květoslava, JUDr Olomouc, Na chmelnici Langnerová Tereza, Mgr Šestajovice, Poděbradská Legnerová Lucie, Mgr Praha 8-Karlín, Vítkova Lehečka Jiří, Mgr Strakonice, Sokolovská Lukešová Kateřina, JUDr Pardubice, Smilova Macášová Lucie, Mgr Ostrava 1, Preslova Machanská Mária, JUDr Praha 1, Staré Město, Kozí 915/ Malec Petr, Mgr Praha 2-Vinohrady, Krakonošská 16/ Maléř Bohuslav, JUDr Praha 5, Bozděchova Málková Petra, Mgr Ústí nad Labem, Pařížská 538/ Mašková Petra, Mgr Plzeň, B. Smetany 167/ Matejka Ján, JUDr., Ph.D Praha 4-Braník, U Dubu 1382/ Matějka Michal, JUDr., Ing Praha 1, Klimentská Matějková Petra, Mgr Brno, Obilní trh E0063 Meinl Barbara, JUDr Praha 1, V Jámě Miechová Ivona, Mgr Praha 2, Máchova Mikulka Tomáš, Mgr Znojmo, Holandská 2722/ Milata Patrik, Mgr. Bc Plzeň, Krejčíkova čp Milić Daniel, Mgr Havlíčkův Brod, Kalinovo nábřeží Minaříková Iva, Mgr Brno, Kuřimská Mogg Jason Praha 1, Palác Myslbek, Na Příkopě Mottlová Klára, JUDr Praha 9, Trojmezní Mozgová Kamila, Mgr Praha 6, Zikova 9/ Múka Ondřej, Mgr Praha 5, Ostrovského Musilová Leona, Mgr Brno, Bašty Navrátilová Natalie, JUDr Kroměříž, Blahoslavova Němcová Alena, Mgr Praha 2, Vinohradská 938/ Nováková Markéta, Mgr Praha 1, Jungmannova Novotný Petr, JUDr Praha 1, Politických vězňů Nožková Veronika, JUDr Pardubice, nám. Republiky E0065 Nürnberger Jörg Praha 2, Mánesova 5, Weiss-Tessbach Ondruch Tomáš, Mgr Havířov, Moskevská 24a

18 Částka 1/2008 Věstník České advokátní komory 2008 Strana Panáček Tomáš, JUDr Frenštát p. Radh., Rožnovská Pašek David, Mgr Plzeň, Pražská Pavel David, Mgr Praha 10-Dolní Měcholupy, Nad Sadem 465/ Pavlas Michal, Mgr České Budějovice, Na Sadech 4/ Pecová Kateřina, Mgr Praha 4, Podolské nábřeží 9/ Pechlát Přemysl, Mgr České Budějovice, Heydukova 505/ Pekařová Jana, Mgr Praha 1, Jáchymova Pelikánová Michaela, Mgr Praha 5, Bozděchova Pelnářová Zdeňka, Mgr Praha 2, Slezská 949/ Penka Miroslav, Mgr Brno, Jánská E0061 Perrin Christopher Praha 1, Jungmannova Pešák Jiří, Mgr Brno, Tábor Picková Michala, Mgr Praha 1, Hellichova 458/ Picková Zuzana, Mgr Praha 1, Varšavská Pihera Vlastimil, Praha 1, Jungmannova JUDr., Ph.D Plátěnková Hana, JUDr Brno, Borová Podhorský Jan, Mgr Benešov, Masarykovo nám. č Podhorský Martin, Mgr Praha 8, Nad Okrouhlíkem Podhorský Tomáš, Mgr Benešov, Masarykovo nám. č Podskalská Iva, Mgr Brno, Bašty Pohovejová Martina, Praha 1, Rybná JUDr., LL.M Pokorný Jiří, Mgr Brno, třída Kpt. Jaroše Polanský Radim, Mgr Praha 5, Elišky Peškové Polášek Martin, Mgr Kroměříž, Kovářská Polišenská Markéta, Mgr Ostrava, Ženíškova Popjuk Michal, Mgr Praha 5-Stodůlky, Smetáčkova 1484/ Pospíšilová Iva, Mgr Praha 5, Štefánikova 48, 4. patro Preslová Monika, Mgr Plzeň, nám. Republiky Procházka Jan, Mgr Tábor, Husovo náměstí Prouza Petr, Mgr Praha 2, Vratislavova E0067 Quoden Joachim Praha 2, Karlovo nám. 559/ Rais David, Mgr. Bc Prostějov, Dolní Ráž Martin, Mgr Praha 6, Krolmusova Reichelt Tomáš, Mgr Karlovy Vary-Bohatice, Jáchymovská Rothová Magda, JUDr Praha 4, K Safině Roubal Marek, Mgr Přerov, Žerotínovo nám Rudlovčák Petr, Mgr Praha 1, Revoluční Růžička Václav, Mgr Praha 1, Václavské náměstí 1601/ Ryšavý Pavel, JUDr Hořín, Brozánky Sabotinov Vencislav, JUDr Litoměřice, Mrázova Sabotinova Lucie, JUDr Litoměřice, Mrázova Sándorová Jitka, Mgr Plzeň, Vlastina Sedláček Tomáš, Brno, Příkop 2a Mgr. et Mgr Schovánek Václav, Mgr Praha 7, Strojnická 201/ Sitná Lenka, Mgr Praha 8-Libeň, Sokolovská Smilová Jana, Mgr České Budějovice, Žižkova Sobotka Lukáš, Mgr Brno, Gorkého Sobotková Kateřina, Mgr Praha 1, Na Příkopě Solich Michal, Mgr Hradec Králové, Československé armády 556 E0066 Sommerfeld Tereza Praha 1, Elišky Krásnohorské 10/ Soppé Alois, JUDr Praha 1, Václavské náměstí 1601/ Souček Jan, Mgr., Ing České Budějovice, Žižkova tř

19 Strana 19 Věstník České advokátní komory 2008 Částka 1/ Součková Jitka, Mgr., LL.M Praha 2, Karlovo náměstí Součková Kateřina, Mgr Jičín, Husova Staňková Martina, Mgr Brno, Havlíčkova Stano Lucie, Mgr Tábor, Ústecká Stavělík Petr, Mgr Bučovice, Slovenská Stejskalová Dana, Mgr Praha 5, Holečkova Svatošová Helena, Mgr., Ing Praha 3, Husinecká Šafra Jan, JUDr., LL.M Praha 1, Revoluční Šatalík Luděk, Mgr Praha 2, Legerova 39/ Šebesta Roman, Mgr Slezská Ostrava, Občanská Šebková Kateřina, JUDr Praha 4, Na Pankráci Šejnost František, Mgr Praha 2, Pod Slovany Šimek Petr, Mgr Nový Bohumín, Studentská Šimková Danica, Mgr Praha 1, Václavské náměstí 57/ Šimková Jana, Mgr Nový Bohumín, Studentská Šmehýl Peter, Mgr Praha 10, Říčanská 1984/ Šmidrkalová Hana, Mgr Praha 5, Radlická 28/ Šmrha Jiří, JUDr Strakonice, Plánkova Šolc Roman, Mgr Plzeň, B. Smetany 167/ Špičková Ivana, Mgr Prostějov, nám. TGM Špíšek Richard, Mgr Brno, Divadelní , Šromová Jana, Mgr Hradec Králové, Palackého Štraitová Marcela, Mgr Brno, Těsnohlídkova Šupáková Martina, Mgr Brno, Poštovská 8c Švajcrová Kateřina, Mgr Praha 2, V Tůních Švarcová Patricie, JUDr Praha 1, Týn 1049/ Švec Tomáš, JUDr Praha 5, Holečkova 29/ Tajbr Jaroslav, JUDr., Ing Praha 1, Karolíny Světlé Tomaier Jan, Mgr Praha 1, Klimentská Totková Kolderová Sylva, Havířov-Město, Pavlovova Mgr Trlica Milan, JUDr Vsetín, Horní náměstí č. p Truneček Jaroslav, Mgr Dobříš, Pleskotova Tvrdá Markéta, Mgr., Ing Praha 1, Slovanský dům, Na Příkopě Uhlířová Andrea, Mgr Plzeň, Husova Vacík Tomáš, JUDr Plzeň, Vlastina Vachta Stanislav, České Budějovice, Holečkova 2628/3A JUDr., LL.M Vaňková Eva, Mgr Ostrava, Husova 1285/ Vedra Jan, Mgr Židlochovice, Lidická Verner Prokop, Mgr., MBA Praha 1, V Celnici Veselý Ladislav, Mgr Rosice u Brna, Palackého čp Veszelei Viktória, Praha 3, Domažlická 1053/ Mgr., LL.M Vincenc Libor, Mgr Praha 5, Pavla Švandy ze Semčic Viskupičová Zuzana, Mgr Praha 2, Moravská Vodka Petr, Mgr Kuřim, Husova Vojtová Květoslava, Mgr Praha 1, Karolíny Světlé Vondráková Michaela, Praha 2, Ječná 10 Mgr., Ing Vosátka Marek, Mgr Praha 2, Botičská 1936/ Vrba Jan, Mgr Liberec 2, Na Poříčí 116/ Wirth Antonín, Mgr Klatovy, Čs. Legií 42/I Wojnar Alexandr, Mgr Český Těšín, Havlíčkova 190/ Wolfe Martin Suzanne Praha 1, Betlémské náměstí Zahrádka Lukáš, Mgr Praha 1, Karlovo náměstí 10/ Zacha Zbyněk, JUDr Praha 1, Jindřišská

20 Částka 1/2008 Věstník České advokátní komory 2008 Strana Zajíček Marek, Mgr Brno, Dobrovského Zelenková Ivana, Mgr Brno, Bratislavská Zelinka Viktor, Mgr Ostrava-Moravská Ostrava, Nádražní Zemková Veronika, Mgr Děčín, Čs. armády Zerdalogluová Markéta, Mgr Brno, Koliště Zlámal Adam, Mgr Praha 1, Vojtěšská Zlevská Michala, Mgr Praha 5, Jindřicha Plachty Zonek Jan, Mgr., Ing Ostrava-Moravská Ostrava, Sadová 1585/ Židlík Radek, Mgr Zlín, Vavrečkova b) Vyškrtnutí ze seznamu advokátů Reg. č. Příjmení a jméno Dne Ustanovení zák. č. 85/1996 Sb Babiak Pavel, JUDr b odst. 1 písm. g) Balák Miroslav, JUDr b odst. 1 písm. g) Barta Karel, JUDr b odst. 1 písm. g) Bašnár Radomír, Mgr odst. 1 písm. d) Běhal Ondřej, Mgr odst. 1 písm. d) Boušková Věra, JUDr b odst. 1 písm. d) E0006 Britz Thomas b odst. 1 písm. g) Bronec Milan, JUDr b odst. 1 písm. g) Buzásiová Silvia, odst. 1 písm. d) JUDr., LL.M Cetlová Jiřina, JUDr b odst. 1 písm. g) Červinka Josef, JUDr odst. 1 písm. c) Doležalová Helena, Mgr odst. 1 písm. d) Drábek Libor, JUDr odst. 1 písm. d) Dunaj Vojtěch, JUDr odst. 1 písm. d) Erler Jindřich, JUDr b odst. 1 písm. a) Fantová Zora b odst. 1 písm. g) Fifka Jan, JUDr b odst. 1 písm. g) Formáčková Miluše, JUDr b odst. 1 písm. g) Fučíková Marie, Mgr b odst. 1 písm. g) Gebauer František, JUDr b odst. 1 písm. g) Goldman Louis odst. 1 písm. d) Grec Anton, JUDr b odst. 1 písm. g) Grék Ivan, JUDr b odst. 1 písm. a) Gruszczyk Jan, JUDr b odst. 1 písm. a) Halás Ján, JUDr b odst. 1 písm. a) Halfar Milan, JUDr b odst. 1 písm. g) Havlík Josef, Mgr b odst. 1 písm. g) Hnojnová Blažena, JUDr b odst. 1 písm. g) Holeček Jan, JUDr b odst. 1 písm. g) Hrbek Lubomír, JUDr b odst. 1 písm. g) Jehličková Věra, JUDr odst. 1 písm. d) Josef Jindřich, JUDr b odst. 1 písm. g) Karlová Ivana, JUDr b odst. 1 písm. g) Kašpar Bohumír, JUDr b odst. 1 písm. a) E0040 Kessel Isabelle odst. 1 písm. d) Kolouch Miroslav, JUDr b odst. 1 písm. g) Kopřivová Vladimíra, Mgr b odst. 1 písm. g) Kozáková Mária, JUDr b odst. 1 písm. g) Kralik Ivan, JUDr b odst. 1 písm. a) Krhut Vladimír, JUDr b odst. 1 písm. g)

KUPREV: seznam osob s platným certifikátem k 31.10.2014 titul příjmení jméno město Bc. Absolonová Miroslava Nový Bohumín Mgr. Akporiso Renata Praha

KUPREV: seznam osob s platným certifikátem k 31.10.2014 titul příjmení jméno město Bc. Absolonová Miroslava Nový Bohumín Mgr. Akporiso Renata Praha KUPREV: seznam osob s platným certifikátem k 31.10.2014 titul příjmení jméno město Bc. Absolonová Miroslava Nový Bohumín Mgr. Akporiso Renata Praha 10 Mgr. Babuljaková Tereza Mgr. Baďurová Marie Jeseník

Více

Ráda bych tě pozvala na svou narozeninovou oslavu která se koná 15.6.2013. Sraz je ve Stromovce ve 12:00. Doufám že přijdeš.

Ráda bych tě pozvala na svou narozeninovou oslavu která se koná 15.6.2013. Sraz je ve Stromovce ve 12:00. Doufám že přijdeš. Julie Kubrychtová Milady Horákové1 Praha 17000 Kateřina Hejlíková Studentská2 Praha 16000 Selma Faustusová Kaprova3 Praha 11000 Tereza Vogničová Milady Horákové4 Praha 17000 Dominika Juričková Studentská5

Více

Přehled nové otevírací doby poboček UniCredit Bank od 1. června 2008 Overwiew of UniCredit Bank Branches opening hours, valid from June 1 st.

Přehled nové otevírací doby poboček UniCredit Bank od 1. června 2008 Overwiew of UniCredit Bank Branches opening hours, valid from June 1 st. Overwiew of Brno - Divadelní Divadelní 2 Út: 08:30 17:00 601 57 Brno St: 08:30 18:00 Brno - Kobližná Kobližná 2 Út: 08:30 17:00 601 80 Brno St: 08:30 18:00 Brno - Spielberk Office Centre Holandská 2 Út:

Více

Výherci Velká letní. Kolo Firstbike. Jiří Svoboda, Olomouc. Familyboardy. Jarmila Kapustová, Brumov Radka Barnová, Chomutov.

Výherci Velká letní. Kolo Firstbike. Jiří Svoboda, Olomouc. Familyboardy. Jarmila Kapustová, Brumov Radka Barnová, Chomutov. Velké letní soutěže se účastnilo přes 4000 soutěžících. Bohužel ne všichni si řádně přečetli pravidla a proto museli být z losování vyřazeni. Nicméně většina soutěžících odpověděla správně na všech 15

Více

Pořadí Počet kol Číslo Příjmení Jméno Kategorie Trať 1kolo 2kolo 1 2 117 Pátek Jan MD40 22 00:19:50.8 00:39:43.7 2 2 120 Žák Pavel MD40 22 00:19:56.

Pořadí Počet kol Číslo Příjmení Jméno Kategorie Trať 1kolo 2kolo 1 2 117 Pátek Jan MD40 22 00:19:50.8 00:39:43.7 2 2 120 Žák Pavel MD40 22 00:19:56. Pořadí Počet kol Číslo Příjmení Jméno Kategorie Trať 1kolo 2kolo 1 2 117 Pátek Jan MD40 22 00:19:50.8 00:39:43.7 2 2 120 Žák Pavel MD40 22 00:19:56.0 00:39:44.7 3 2 123 Fojtíček Karel MD40 22 00:19:53.7

Více

OKRESNÍ METODICI PREVENTIVNÍCH AKTIVIT

OKRESNÍ METODICI PREVENTIVNÍCH AKTIVIT HLAVNÍ MĚSTO PRAHA OKRESNÍ METODICI PREVENTIVNÍCH AKTIVIT PPP Adresa Obvodní metodik telefon e-mail pro Prahu 1,2,4 Francouzská 56, 101 00 Praha 10 PhDr.Václava Masáková *224 239 393 dulina@seznam.cz 224

Více

Akce: Zahájení územního řízení kanalizační přípojky Mladkov příloha č.1

Akce: Zahájení územního řízení kanalizační přípojky Mladkov příloha č.1 1 Mladkov st.256 Baranowski Libor, Mladkov 1, 561 67 1 Mladkov st.256 Dlouhá Irena, Petrovičky 1, Mladkov, 561 67 1 Mladkov st.256 Hejkerlík Vojtěch, Mladkov 1, 561 67 1 Mladkov st.256 Hejkerlíková Jarmila,

Více

Adamec Tomáš Adamus Vít ADRA Praha AJ shop.cz - učebnice Armáda spásy Arnika Atrosat Media s.r.o. Bajtková Daniela Barbora Horinová Bardoň Karel

Adamec Tomáš Adamus Vít ADRA Praha AJ shop.cz - učebnice Armáda spásy Arnika Atrosat Media s.r.o. Bajtková Daniela Barbora Horinová Bardoň Karel Adamec Tomáš Adamus Vít ADRA Praha AJ shop.cz - učebnice Armáda spásy Arnika Atrosat Media s.r.o. Bajtková Daniela Barbora Horinová Bardoň Karel Bartečková Daniela Bartečková Martina Bartošek Pavel Bc.

Více

Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví nepřijal k předloženému vládního návrhu ústavního zákona usnesení.

Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví nepřijal k předloženému vládního návrhu ústavního zákona usnesení. Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 1 9 9 5 I. volební období 1809 Společná zpráva výborů Poslanecké sněmovny k vládnímu návrhu ústavního zákona o vytvoření vyšších územních samosprávných celků

Více

Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ

Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ roky 1996-2014 1996 v únoru ve věku 51 let zemřel starosta obce pan Vladimír Stehlík v březnu ve věku 87 let zemřela paní Božena Pečová v dubnu slaví zlatou svatbu manželé

Více

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ)

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Ústředí ČSSZ Adresa: Křížová 25, 225 08 Praha 5 Telefonní ústředna: +420 257 061 111 Adresa e-podatelny: posta@cssz.cz Regionální pracoviště ČSSZ (včetně Okresních

Více

Místo plnění Adresa Počet ks Skupina

Místo plnění Adresa Počet ks Skupina Rychlovarné konvice 269 ks A, 90 ks B Místo plnění: Místo plnění Adresa Počet ks Skupina Generální finanční ředitelství Lazarská 5/7, 7 22 Praha 25 A Generální finanční ředitelství pro hl. město Prahu

Více

Aktualizovaný seznam osob akreditovaných k oprávnění zjišťovat psychickou způsobilost

Aktualizovaný seznam osob akreditovaných k oprávnění zjišťovat psychickou způsobilost Aktualizovaný seznam osob akreditovaných k oprávnění zjišťovat psychickou způsobilost - podle zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně

Více

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ RED IZO: 600008789 Název školy: Gymnázium, Strakonice, Máchova 174 Zkušební místo: Gymnázium, Strakonice, Máchova 174 Název zkoušky: Anglický jazyk - didaktický test Učebna

Více

VÝBOR ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE A JEHO ČLENOVÉ

VÝBOR ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE A JEHO ČLENOVÉ VÝBOR ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE A JEHO ČLENOVÉ Výbor finanční: - ( 15 členů ) zvolen/a za předseda: Ing. Petr Beitl do 16. 1. 2013 člen ZK Mgr. Vladimír Richter od 29. 1. 2013 člen ZK místopředseda:

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Gymnázium České Budějovice, Jírovcova 8 Třída: 4.A - 4.A (rok nástupu 2010) Termín: pondělí 19. 5. 2014 dopoledne Předseda: Mgr. Soňa Hřídelová Místopředseda: Mgr. Miroslav Habrovanský Třídní: RNDr.Ing.

Více

Výbor České republiky pro programy nadnárodní a meziregionální spolupráce (verze 24. únor 2017) POZICE VE VÝBORU. Člen - předseda Výboru

Výbor České republiky pro programy nadnárodní a meziregionální spolupráce (verze 24. únor 2017) POZICE VE VÝBORU. Člen - předseda Výboru ství ve Výboru 2014-2020 Výbor České republiky pro programy nadnárodní a meziregionální spolupráce 2014-2020 (verze 24. únor 2017) JMÉNO PŘÍJMENÍ ORGANIZACE FUNKCE POZICE VE VÝBORU ADRESA TELEFON FAX EMAIL

Více

VĚSTNÍK ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY

VĚSTNÍK ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY Ročník 2006 VĚSTNÍK ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY OFFICIAL JOURNAL OF THE CZECH BAR ASSOCIATION JOURNAL OFFICIEL DE L ORDRE DES AVOCATS TCHÈQUE AMTSBLATT DER TSCHECHISCHEN RECHTSANWALTSKAMMER Částka 4 Rozeslána

Více

Statistika babyboxů ke dni 5. září 2016

Statistika babyboxů ke dni 5. září 2016 Statistika babyboxů ke dni 5. září 2016 pořadí den datum čas jméno místo 2006 1. sobota 17. 2. 2006 20:10 Sonička Praha Hloubětín 2. sobota 25. 2. 2006 21:30 Lenka Praha Hloubětín 3. neděle 26. 2. 2006

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O LIBEREC

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O LIBEREC S T A T U T Á R N Í M Ě S T O LIBEREC 8. zasedání zastupitelstva města dne: 25. 9. 2014 Bod pořadu jednání: Ukončení činnosti Výborů Zastupitelstva města Liberec a správní rad fondů statutárního města

Více

Seznam osob krizového managementu přednostně předurčených do Krizového štábu Olomouckého kraje, kontaktní spojení k zabezpečení vyrozumění

Seznam osob krizového managementu přednostně předurčených do Krizového štábu Olomouckého kraje, kontaktní spojení k zabezpečení vyrozumění Seznam osob krizového managementu přednostně předurčených do Krizového štábu Olomouckého kraje, kontaktní spojení k zabezpečení vyrozumění štábu/vedoucí sekretariátu Ekonom krizového štábu štábu/zástupce

Více

Státní zástupci. JUDr. Igor Stříž. I. náměstek nejvyššího státního zástupce Vzdělání: 1 / 26

Státní zástupci. JUDr. Igor Stříž. I. náměstek nejvyššího státního zástupce Vzdělání: 1 / 26 JUDr. Igor Stříž I. náměstek nejvyššího státního zástupce +420 542 512 130 Vzdělání: 1 / 26 1982-1986 - Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Profesní dráha: 1986 - právní čekatel u vojenské prokuratury,

Více

Statistika babyboxů ke dni 12. listopadu 2015

Statistika babyboxů ke dni 12. listopadu 2015 Statistika babyboxů ke dni. listopadu 2015 pořadí den datum čas jméno místo 2006 1. sobota 17. 2. 2006 20:10 Sonička Praha Hloubětín 2. sobota 25. 2. 2006 21:30 Lenka Praha Hloubětín 3. neděle 26. 2. 2006

Více

Telefonní a e-mailový seznam zaměstnanců ZSF JU řazeno dle organizačních jednotek

Telefonní a e-mailový seznam zaměstnanců ZSF JU řazeno dle organizačních jednotek Telefonní a e-mailový seznam zaměstnanců ZSF JU řazeno dle organizačních jednotek Centrální spojovatelka recepce Vltava J. Boreckého 27 389 03 7511 recepce@zsf.jcu.cz Podatelna J. Boreckého 27 7512 Fax

Více

Pořadí Jméno Celkový počet hlasů Strana

Pořadí Jméno Celkový počet hlasů Strana Pořadí Jméno Celkový počet hlasů Strana Člen zastupitelstva * 1 Havlík Ivan 1 105 ODS * 2 Valtr Ladislav Ing. MBA 977 ODS * 3 Čulík Jan 942 ODS * 4 Chaloupka Pavel 852 ODS * 5 Kučera Miroslav 775 ODS *

Více

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ RED IZO: 600011097 Název školy: Zkušební místo: Název zkoušky: Anglický jazyk, základní - didaktický test Učebna dle informačního systému: 1 Místo konání (místnost) určené ředitelem

Více

Výsledky voleb do orgánů notářské samosprávy

Výsledky voleb do orgánů notářské samosprávy Výsledky voleb do orgánů notářské samosprávy Notářská komora České republiky oznamuje výsledky voleb do volených notářské samosprávy pro funkční období 2011 2013 : orgánů 1. Notářská komora České republiky:

Více

ČEZ Distribuce, a.s., IČ 27232425 Ing. Iveta Kočovská, nar. 22.03.1970 Teplická 874 Svatý Mikuláš 45 405 02 Děčín 2 284 01 Kutná Hora 1

ČEZ Distribuce, a.s., IČ 27232425 Ing. Iveta Kočovská, nar. 22.03.1970 Teplická 874 Svatý Mikuláš 45 405 02 Děčín 2 284 01 Kutná Hora 1 Městský úřad Čáslav odbor výstavby a regionálního rozvoje Nám. Jana Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav Č. j.: VÝST 7264/09, 1967/2009-ste Čáslav, dne 30. března 2009 Vyřizuje: Petra Štěpánková, referent

Více

Jméno Příjmení Prodejna, na které si figurky Skylanders můžete vyzvednout: Milena Balonová EURONICS, Havířov Martin Bančovski EURONICS, Ostrava -

Jméno Příjmení Prodejna, na které si figurky Skylanders můžete vyzvednout: Milena Balonová EURONICS, Havířov Martin Bančovski EURONICS, Ostrava - Jméno Příjmení Prodejna, na které si figurky Skylanders můžete vyzvednout: Milena Balonová EURONICS, Havířov Martin Bančovski EURONICS, Ostrava - FORUM, Nová Karolina Veronika Bartáková EURONICS, Otvice

Více

Vlastník Adresa LV Druh Výměra. Strmilov, Strmilov,

Vlastník Adresa LV Druh Výměra. Strmilov, Strmilov, Výpis dotčených pozemků Protierozní opatření 4113/1 není LV není LV ostatní plocha 490 Protierozní opatření 3263/2 není LV není LV trvalý travní 102654 Protierozní opatření 2897/3 Soňa Šubová Obcizna 163,

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk Čj.: MUZBK-21330/2015/SPDO-4 Spisová značka: MUZBK-21330/2015/SPDO Spis. skart. znak, lhůta: 280.2 A10 Počet listů/příloh/listů

Více

Usnesení. Představenstvo Hospodářské komory České republiky. 30. ledna 2013, Praha

Usnesení. Představenstvo Hospodářské komory České republiky. 30. ledna 2013, Praha Usnesení Představenstvo Hospodářské komory České republiky 30. ledna 2013, Praha Přítomni: Dvořák Martin, Dvořák Rostislav, Ernest Karel, Hlinka Pavel, Hrabák Václav, Juračka Zdeněk, Kleinová Lidmila,

Více

Machov - dostavba splaškové kanalizace v části Machova, Nízké Srbské a v Machovské Lhotě - domovní přípojky Soupis pozemků dotčených stavbou

Machov - dostavba splaškové kanalizace v části Machova, Nízké Srbské a v Machovské Lhotě - domovní přípojky Soupis pozemků dotčených stavbou Machov - dostavba splaškové kanalizace v části Machova, Nízké Srbské a v Machovské Lhotě - domovní přípojky Soupis pozemků dotčených stavbou Stoka A2-1 10001 105/49 4259 Městys Machov Machov 119, 549 63

Více

Karolína Aubrechtová, Natálie Doležalová, Jakub Mlčoch, Filip Němčanský, Tomáš Palkovič, Karolína Sedláčková, Ondřej Vašíček

Karolína Aubrechtová, Natálie Doležalová, Jakub Mlčoch, Filip Němčanský, Tomáš Palkovič, Karolína Sedláčková, Ondřej Vašíček Třída: I. A Třídní učitelka: Mgr. Hana Homolová Karolína Aubrechtová, Natálie Doležalová, Jakub Mlčoch, Filip Němčanský, Tomáš Palkovič, Karolína Sedláčková, Ondřej Vašíček Pochvala za výborný prospěch

Více

ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY

ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY Ročník 2009 VĚSTNÍK ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY OFFICIAL JOURNAL OF THE CZECH BAR ASSOCIATION JOURNAL OFFICIEL DE L ORDRE DES AVOCATS TCHEQUE AMTSBLATT DER TSCHECHISCHEN RECHTSANWALTSKAMMER Částka 3 Rozeslána

Více

VLŠ 2011 docházka doplněná

VLŠ 2011 docházka doplněná VLŠ 0 docházka doplněná Záznamový list o účasti ve VLŠ 0 Družstvo č. Maňák Jaroslav Bušanský Petr Bártů David Coufal Vojtěch Fichtnerová Adéla Hajský Stanislav Horáček Denis Hůlková Anna Karpíšek Matěj

Více

Průběžné výsledky VI. ročníku L YŽAŘSKÉHO POHÁRU VYSOČINY

Průběžné výsledky VI. ročníku L YŽAŘSKÉHO POHÁRU VYSOČINY Myšáci dívky 2003 a mladší Pořadí Jméno rok Klub 1 Keliárová Barbora 2004 A Ski Třebíč 11 30 30 30 8 13 18 24 123 164 8 2 Slováčková Tereza 2004 Sokol Předklášteří 30 30 30 30 30 120 150 5 3 Kůpová Sára

Více

Příloha č. 1. Seznam účastníků řízení:

Příloha č. 1. Seznam účastníků řízení: Příloha č. 1 k rozhodnutí Státního pozemkového úřadu, Krajského pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj, Pobočky Blansko čj. SPU 574911/2015 o schválení návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním

Více

Rok: 1951 Obor: Diplomovaná sestra Třídní učitel: Věra Hrušková Absolventi: Obor:Diplomovaná sestra Třídní učitel: Marie Mikříková Absolventi:

Rok: 1951 Obor: Diplomovaná sestra Třídní učitel: Věra Hrušková Absolventi: Obor:Diplomovaná sestra Třídní učitel: Marie Mikříková Absolventi: Seznam absolventů Rok: 1951 Obor: Diplomovaná sestra Třídní učitel: Věra Hrušková Marta Vrbová, Božena Vaňková, Božena Trnková, Ludmila Štěpánová, Milada Stejskalová ( Bendová), Anna Stanová, Karolina

Více

Akademický rok: 2016/2017 Státní závěrečná zkouška: Místnost: 9T/115 a 9T/113 Příprava studentů: 9T/107 Počet studentů: 30

Akademický rok: 2016/2017 Státní závěrečná zkouška: Místnost: 9T/115 a 9T/113 Příprava studentů: 9T/107 Počet studentů: 30 ČASOVÝ PLÁN STÁTNÍCH ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK Studijní program: Ošetřovatelství Studijní obor: Všeobecná sestra Forma studia: Prezenční Akademický rok: 2016/2017 Státní závěrečná zkouška: 5. 6. 6. 6. 2017 Místnost:

Více

VYHLÁŠKA č. 348/2008 Sb. o výuce a zkouškách znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu na území České republiky

VYHLÁŠKA č. 348/2008 Sb. o výuce a zkouškách znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu na území České republiky VYHLÁŠKA č. 348/2008 Sb. o výuce a zkouškách znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu na území České republiky Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v dohodě s Ministerstvem

Více

Přehled Regionálních poradenských center pro zaměstnance 2012

Přehled Regionálních poradenských center pro zaměstnance 2012 Příloha č. 1 Českomoravská konfederace odborových svazů Přehled Regionálních poradenských center pro zaměstnance 2012 Platnost od 1. 5. 2012 Zpracoval: St. Ševčík (kontakt tel: 234 463 333, 602 161 123)

Více

348/2008 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 9. září 2008

348/2008 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 9. září 2008 348/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. září 2008 o výuce a zkouškách znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu na území České republiky Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

I. MEZINÁRODNÍ AKADEMICKÉ HASIČSKÉ HRY V POŽÁRNÍM SPORTU 4. 5. 2011 OSTRAVA Běh na 100m s překážkami - muži

I. MEZINÁRODNÍ AKADEMICKÉ HASIČSKÉ HRY V POŽÁRNÍM SPORTU 4. 5. 2011 OSTRAVA Běh na 100m s překážkami - muži 4. 5. 211 OSTRAVA Běh na 1m s překážkami - muži St. č. Jméno Škola D 1. pokus D 2. pokus výsledný čas pořadí body 12 Paulíček, Jakub Univerzita H.K. 3 33,72 3 16,21 16,21 1 6 13 Pěkný, Jakub VŠB-TU Ostrava

Více

SEZNAM VEŘEJNÝCH ZADAVATELŮ

SEZNAM VEŘEJNÝCH ZADAVATELŮ Příloha č. 1 Rámcové kupní smlouvy č.j.: MV-11561-77/PO-PSM-2014 Počet listů: 6 SEZNAM VEŘEJNÝCH ZADAVATELŮ ZADAVATEL Česká republika - Ministerstvo vnitra Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7 IČ 00007064

Více

PŘEBOR ŠKOL MIKROREGIONU HLINECKO VE SJEZDOVÉM LYŽOVÁNÍ V. ROČNÍK. . dívky 1-3 PŘEBOR ŠKOL MIKROREGIONU HLINECKO VE SJEZDOVÉM. chlapci 1-3.

PŘEBOR ŠKOL MIKROREGIONU HLINECKO VE SJEZDOVÉM LYŽOVÁNÍ V. ROČNÍK. . dívky 1-3 PŘEBOR ŠKOL MIKROREGIONU HLINECKO VE SJEZDOVÉM. chlapci 1-3. dívky 1-3 4 Kopecká Simona ZŠ Ležáků Hlinsko 34,442 1 20 Kadlecová Markéta ZŠ Resslova Hlinsko 36,5 2 12 Kopecká Lucie MŠ 38,913 3 19 Kružíková Adéla ZŠ Seč 38,96 4 5 Mrázková Adéla ZŠ Seč 41,21 5 13 Solničková

Více

Konečné výsledky voleb do AS ZČU

Konečné výsledky voleb do AS ZČU Západočeská univerzita v Plzni Volební komise VK AS ZČU Konečné výsledky voleb do AS ZČU Volební celek FAV 1 Doc. Dr. Ing. Vlasta Radová 39 2 RNDr. Miroslav Lávička, Ph.D. 32 3 Ing. Marek Brandner, Ph.D.

Více

SEZNAM POKOJŮ V TURISTICKÉ UBYTOVNĚ TJ SLOVAN PŘÍZEMÍ

SEZNAM POKOJŮ V TURISTICKÉ UBYTOVNĚ TJ SLOVAN PŘÍZEMÍ číslo jméno ZUŠ míst číslo jméno ZUŠ číslo jméno ZUŠ Naďa Bubancová Havířov-Město Naďa Bubancová Havířov-Město Naďa Bubancová Havířov-Město Věra Bubancová Havířov-Město Věra Bubancová Havířov-Město Věra

Více

nejmladší žactvo Rok. nar. JEDNOTA mladší žákyně - I. KATEGORIE: 2005-2007 25 m

nejmladší žactvo Rok. nar. JEDNOTA mladší žákyně - I. KATEGORIE: 2005-2007 25 m PŘEBOR ŽUPY DR.BUKOVSKÉHO - PLAVÁNÍ - 3.11.2013 KATEGORIE: nejmladší žactvo 2008 a mladší Bartošek Adam 2009 Slavíkovice hry ve vodě Bartošek Matěj 2011 Slavíkovice hry ve vodě Daněk Jan 2008 Vyškov hry

Více

Tab. 1 č. p. Vlastník Náhon u Podolského potoka

Tab. 1 č. p. Vlastník Náhon u Podolského potoka Tab. 1 Seznam ohrožených objektů byl stanoven na základě stanoveného záplavového území a podle skutečného stavu při povodních dle zkušeností z minulých let. č. p. Vlastník Náhon u Podolského potoka 84

Více

01 Kostomlaty 02 Bílina "B" 03 Česká Lípa

01 Kostomlaty 02 Bílina B 03 Česká Lípa 12.- 4. 2007 SE ODHLÁSILO DRUŽSTVO KOSTOMLAT Z II. LIGY A LIGY MLÁDEŽE SK. A Jeho dva členové (Jan Lepšík a Stanislav Lepšík) byli zařazeni do družstva Bíliny B pro II. Ligu a Ligu mládeže sk. A. Dále

Více

Maturitní komise Obor vzdělávání : M/005 Předškolní a mimoškolní pedagogika Jednotlivá maturitní zkouška Školní rok : 2011 / 2012

Maturitní komise Obor vzdělávání : M/005 Předškolní a mimoškolní pedagogika Jednotlivá maturitní zkouška Školní rok : 2011 / 2012 Střední pedagogická škola, Boskovice, Komenského 5, 680 11 Boskovice Maturitní komise Obor vzdělávání : 75 31 M/005 Předškolní a mimoškolní pedagogika Jednotlivá maturitní zkouška Školní rok : 2011 / 2012

Více

PROTOKOL O HLASOVÁNÍ na shromáždění SVJ konaného dne 23.10.2013

PROTOKOL O HLASOVÁNÍ na shromáždění SVJ konaného dne 23.10.2013 tokol o hlasování na shromáždění SVJ konaného dne 23.10.2013 Strana 1 z 9 PROTOKOL O HLASOVÁNÍ na shromáždění SVJ konaného dne 23.10.2013 Otázky Č. ot. Znění otázky Schváleno Potřebné kvórum 1. Volba zapisovatele

Více

Výsledková listina VI.ročníku ORP Hlinsko ze dne 19.února 2016

Výsledková listina VI.ročníku ORP Hlinsko ze dne 19.února 2016 Výsledková listina VI.ročníku ORP Hlinsko ze dne 19.února 2016 Start.č íslo Příjmení Jméno Třída Škola Čas Umístění 2 Hausslerová Ema 1.H MŠ Trhová Kamenice 29,75 1 1 Kopecká Aneta 1.H ZŠ Krucemburk DSQ

Více

Prezenční listina soutěžících

Prezenční listina soutěžících Kategorie: 5. ročník ZŠ Datum konání: 17.5.2017 1 Tomáš Kučera ZŠ Velká Bíteš 15 2 Petr Karásek ZŠ Velká Bíteš 12 3 Vojtěch Fousek ZŠ Velká Bíteš 12 4 Michal Ševců ZŠ Velká Bíteš 11 5 Jiří Ševčík ZŠ Velká

Více

Aloy Vojtěch Plzeň. Matěj Bajer Plzeň

Aloy Vojtěch Plzeň. Matěj Bajer Plzeň Aloyovi Aloyová Jana Plzeň Aloy Vojtěch Plzeň ALTÍNA Dominik Kraft Plzeň Miroslav Kraft Plzeň AOEL TEAM Vávra Roman Plzeň Vávrová Anděla Plzeň Bajerovi Tomáš Bajer Plzeň Matěj Bajer Plzeň Baumlovi Bauml

Více

4.kolo MSLM 2003, Přerov 18.10.2003

4.kolo MSLM 2003, Přerov 18.10.2003 1. 800 PP hoši D ~~~~~~~~~~~~~~~~~ 1. Minář Martin 90 N.Jičín 8:30.04 829 50 ( 0:58.72 / 2:03.38 / 4:14.33 ) 2. Coufal Jan 90 Zlín 8:57.87 735 46 ( 1:00.44 / 2:09.03 / 4:27.03 ) 3. Dospěl Aleš 90 ČOCH.Žďár

Více

Státní zkušební komise pro podzimní termín SZZ 2012/2013

Státní zkušební komise pro podzimní termín SZZ 2012/2013 Podle Zákona č.111/1998 Sb., 53 a Vyhlášky děkanky č. 19VD/2012, čl.3 stanovila FPE Komise pro pedagogiku a psychologii: Předseda: Doc. PaedDr. Ladislav P o d r o u ž e k, Ph.D. Místopředseda: PhDr. Dagmar

Více

Přestupní karta hasičů pro vyšší kola ročníku 2012

Přestupní karta hasičů pro vyšší kola ročníku 2012 P L Z E Ň S K Ý povolen za okres / kraj ne Valečková Štěpánka Domažlice/Plzeňský Plzeň-jih/Plzeňský Růžková Pavla Domažlice/Plzeňský Plzeňs-sever/Plzeňský Kacerovská Kristýna Domažlice/Plzeňský Klatovy/Plzeňský

Více

Kontakty na pracovníky oddělení sociálně-právní ochrany dětí a kurátory pro mládež ORP Libereckého kraje

Kontakty na pracovníky oddělení sociálně-právní ochrany dětí a kurátory pro mládež ORP Libereckého kraje Kontakty na pracovníky oddělení sociálně-právní ochrany dětí a kurátory pro mládež ORP Libereckého kraje Městský úřad Česká Lípa odbor sociálních věcí a zdravotnictví, oddělení sociálně-právní ochrany,

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1990 Vyhlásené: 29.12.1990 Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 594 Z Á K O N České národní

Více

Hlasování pro společenství SVJ V Hůrkách 2139-2143. Seznam subjektů

Hlasování pro společenství SVJ V Hůrkách 2139-2143. Seznam subjektů Hlasování pro společenství SVJ V Hůrkách 2139-2143 Přítomno % z přítomných % ze všech Časy Otázka pro hlasování Hlasů % Pro Proti Zdrž. Pro Proti Zdrž. Otevř. Uzavř. Stav Schválení programu shromáždění

Více

Výsledné pořadí MDDAL Znojmo 2009. Školy

Výsledné pořadí MDDAL Znojmo 2009. Školy Chrudim 1 Průměr bodů soutěţících 134,7215 OA Chrudim 6 Michalcová Pavlína Výsledné body 142,739 78 Melšová Lucie Výsledné body 126,704 Třebíč 2 Průměr bodů soutěţících 131,7605 Obchodní akademie Dr. A.

Více

ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1983 IV. volební období. Návrh

ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1983 IV. volební období. Návrh 1 z 5 18.8.2008 13:33 ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1983 IV. volební období 77 Návrh předsednictva ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky na volbu některých soudců z povolání k soudům České

Více

GAMBRINUS LIGA ČMFS. Podzim 2008

GAMBRINUS LIGA ČMFS. Podzim 2008 GAMBRINUS LIGA ČMFS Podzim 2008 1. kolo - 02.08.2008 A1A0101 Teplice - České Budějovice A1A0102 Slovan Liberec - Slavia Praha A1A0103 Příbram - Brno A1A0104 Viktoria Plzeň - Viktoria Žižkov A1A0105 Baník

Více

Kandidátní listina. Česká strana sociálně demokratická... Název politické strany

Kandidátní listina. Česká strana sociálně demokratická... Název politické strany Kandidátní listina pro volby do Zastupitelstva Karlovarského kraje konané ve dnech 7. a 8.října 2016 (viz rozhodnutí prezidenta republiky ze dne 21.dubna 2016, č. 138/2016 Sb.) Česká strana sociálně demokratická...

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A U S N E S E N Í

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A U S N E S E N Í Č.j: SÚ/1176/11/Šu-6-Zast Žďár nad Sázavou, dne: 18.6.2013 Spis. zn.:sú/1176/11/šu JID: 34860/2013/MUZR Vyřizuje: Ludmila Bednářová E-mail: ludmila.bednarova@zdarns.cz Telefon: 566 688 169 V EŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Více

Podpořené žádosti jednotlivců ze sbírky Světluška v roce 2014

Podpořené žádosti jednotlivců ze sbírky Světluška v roce 2014 Podpořené žádosti jednotlivců ze sbírky Světluška v roce 2014 3 376 098 Kč Žadatel Předmět žádosti Schválený příspěvek Adam H. z Lomnice nad Popelkou Dotykový tablet 7 925 Kč Adéla K. Praha Dotykový tablet

Více

PLÁN KONZULTAČNÍCH DNŮ ÚZEMNÍCH ODDĚLENÍ DOZORU ODBORU VEŘEJNÉ SPRÁVY, DOZORU A KONTROLY MINISTERSTVA VNITRA I. POLOLETÍ 2016

PLÁN KONZULTAČNÍCH DNŮ ÚZEMNÍCH ODDĚLENÍ DOZORU ODBORU VEŘEJNÉ SPRÁVY, DOZORU A KONTROLY MINISTERSTVA VNITRA I. POLOLETÍ 2016 PLÁN KONZULTAČNÍCH DNŮ ÚZEMNÍCH ODDĚLENÍ DOZORU ODBORU VEŘEJNÉ SPRÁVY, DOZORU A KONTROLY MINISTERSTVA VNITRA I. POLOLETÍ 2016 Oddělení dozoru České Budějovice, Mánesova 3a, 370 01 České Budějovice, tel.

Více

Konečné výsledky voleb do Akademického senátu ZČU na volební období

Konečné výsledky voleb do Akademického senátu ZČU na volební období Konečné výsledky voleb do Akademického senátu ZČU na volební období 2018-2020 Volby do Akademického senátu ZČU proběhly v termínu 6. 10. 11. 2017 v následujících volebních celcích: Fakulta aplikovaných

Více

1. A - KAŠTANY A ŽALUDY B - KAŠTANY A ŽALUDY 2014

1. A - KAŠTANY A ŽALUDY B - KAŠTANY A ŽALUDY 2014 1. A - KAŠTANY A ŽALUDY 2014 Ander Tomáš 10 kg 30,- Kč 3 kg 12,- Kč 42,- Kč Fejksová Nikola 24 kg 72,- Kč,- Kč 72,- Kč Galbavý Michael,- Kč 9 kg 36,- Kč 36,- Kč Gažák Tomáš 11 kg 33,- Kč,- Kč 33,- Kč Herasymjuk

Více

Výsledková listina Malá Kralovická 2015

Výsledková listina Malá Kralovická 2015 Kategorie: Supermini dívky 2011 a ml. 1 41 Knotová Barbora 2011 Kralovice 01:00,0 00:00,0 01:00,0 2 66 Štřelbová Sofie 2012 DBaK 02:00,0 00:00,0 02:00,0 3 7 Valentová Ela 2012 Kralovice 03:00,0 00:00,0

Více

Zveřejnění výdajů Statutárního města České Budějovice spojených s volbami 2013-2014

Zveřejnění výdajů Statutárního města České Budějovice spojených s volbami 2013-2014 Magistrát města České Budějovice Odpověď na dotaz vznesený s využitím zákona o svobodném přístupu k informacím Zveřejnění výdajů Statutárního města České Budějovice spojených s volbami 2013-2014 Žádám

Více

České akademické hry 2007 Liberec 2.5.2007-3.5.2007 50/8

České akademické hry 2007 Liberec 2.5.2007-3.5.2007 50/8 České akademické hry 2007 Liberec 2.5.2007-3.5.2007 50/8 1 50 m Volný způsob Ženy 1. Lefnerová Hana 85 UHK :27.99 2. Nývltová Alena 82 MU :29.25 3. Turická Veronika 83 OU :29.73 4. Žizlavská Monika 83

Více

celkem chyby celkem plné celkem dorážka TJ Spartak Rokytnice Petr Janák Centropen Dačice

celkem chyby celkem plné celkem dorážka TJ Spartak Rokytnice Petr Janák Centropen Dačice 06-0 ročník KONEČNÁ VÝSLEDKOVÁ LISTINA! Výsledková listina Memoriál Aleny Frintové REGISTROVANÍ 4..06-6..07 Jméno a příjmení hráče dvojice oddíl hráče Mojmír Holec 54 86 0 40 57 96 0 53 3 8 0 493 Centropen

Více

Katedra informačních technologií Vysoké školy ekonomické v Praze

Katedra informačních technologií Vysoké školy ekonomické v Praze Výsledky žebříčku úspěšných studentů za školní rok 2008/2009 v oborech Informatika a Informační systémy a technologie na Vysoké škole ekonomické v Praze Absolventi navazujícího magisterského studijního

Více

Výsledky domácího kola 58. ročníku Matematické olympiády kategorie P. Jihočeský kraj

Výsledky domácího kola 58. ročníku Matematické olympiády kategorie P. Jihočeský kraj Jihočeský kraj 1. Pavel Veselý G Strakonice 4/4 10 3 7 10 30 2. Jan Matějka G Jírovcova, České Budějovice 8/8 10 3 4 9 26 3. 4. Stanislav Fořt G Pierra de Coubertina, Tábor 5/8 1 3 1 5 Tomáš Vazač G Karla

Více

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem Odbor územního plánování a stavebního řádu

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem Odbor územního plánování a stavebního řádu Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem Odbor územního plánování a stavebního řádu Datum: 20.9.2011 JID: 175411/2011/KUUK/Duch Číslo jednací: 345/UPS/2011-6 Sdělení ve věci odvolání proti rozhodnutí

Více

OBVODNÍ BÁŇSKÝ ÚŘAD pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého

OBVODNÍ BÁŇSKÝ ÚŘAD pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého OBVODNÍ BÁŇSKÝ ÚŘAD pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého Veleslavínova 18, P.O. BOX 103, 702 00 Ostrava Mor. Ostrava VÁŠ DOPIS / ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA OSTRAVA SBS/25113/2014/OBÚ-05/9/511/Ing.Sk

Více

ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan

ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková

Více

Městská část Praha 1

Městská část Praha 1 Městská část Praha 1 Rada městské části USNESENÍ 5. schůze číslo UR15_0160 ze dne 03.02.2015 Jmenování členů komisí Rady MČ Praha 1 a Správní rady Nemocnice Na Františku Rada městské části související

Více

PLÁN KONZULTAČNÍCH DNŮ ÚZEMNÍCH ODDĚLENÍ DOZORU ODBORU VEŘEJNÉ SPRÁVY, DOZORU A KONTROLY MINISTERSTVA VNITRA II. POLOLETÍ 2015

PLÁN KONZULTAČNÍCH DNŮ ÚZEMNÍCH ODDĚLENÍ DOZORU ODBORU VEŘEJNÉ SPRÁVY, DOZORU A KONTROLY MINISTERSTVA VNITRA II. POLOLETÍ 2015 PLÁN KONZULTAČNÍCH DNŮ ÚZEMNÍCH ODDĚLENÍ DOZORU ODBORU VEŘEJNÉ SPRÁVY, DOZORU A KONTROLY MINISTERSTVA VNITRA II. POLOLETÍ 2015 Oddělení dozoru České Budějovice, Mánesova 3a, 370 01 České Budějovice, tel.

Více

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ RED IZO: 600008002 Název školy: Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8 Zkušební místo: Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8 Název zkoušky: Anglický jazyk - didaktický

Více

Seznam kontaktů na územní skupiny IPA

Seznam kontaktů na územní skupiny IPA Seznam kontaktů na územní skupiny IPA č. ÚS US vedoucí US kontaktní adresa služ.tel. mobil E-mail 101 Cheb Jan KMEC Přátelství 8, 350 02 CHEB 102 Klatovy Mgr. Josef PODROUŽEK Švíhov 63, 340 12 Švíhov 334

Více

PLÁN KONZULTAČNÍCH DNŮ ÚZEMNÍCH ODDĚLENÍ DOZORU ODBORU VEŘEJNÉ SPRÁVY, DOZORU A KONTROLY MINISTERSTVA VNITRA I. POLOLETÍ 2017

PLÁN KONZULTAČNÍCH DNŮ ÚZEMNÍCH ODDĚLENÍ DOZORU ODBORU VEŘEJNÉ SPRÁVY, DOZORU A KONTROLY MINISTERSTVA VNITRA I. POLOLETÍ 2017 PLÁN KONZULTAČNÍCH DNŮ ÚZEMNÍCH ODDĚLENÍ DOZORU ODBORU VEŘEJNÉ SPRÁVY, DOZORU A KONTROLY MINISTERSTVA VNITRA I. POLOLETÍ 2017 Oddělení dozoru České Budějovice, Mánesova 3a, 370 01 České Budějovice, tel.

Více

Usnesení z jednání XXIII. sněmu

Usnesení z jednání XXIII. sněmu 26. května 2011 Dům Kultury Litoměřice PROGRAM 1. Zahájení 2. Volby orgánů sněmu 2.1. Volba skrutátorů 2.2. Volba zapisovatele 2.3. Volba ověřovatelů zápisu 2.4. Volba mandátové komise 2.5. Volba návrhové

Více

XXI. ROČNÍK ZIMNÍHO SILNIČNÍHO BĚHU MISTROVSTVÍ ORLA

XXI. ROČNÍK ZIMNÍHO SILNIČNÍHO BĚHU MISTROVSTVÍ ORLA XXI. ROČNÍK ZIMNÍHO SILNIČNÍHO BĚHU MISTROVSTVÍ ORLA Memoriál účastníků II. zahraničního odboje Moutnice 7.ledna 2012 Výsledky kategorie Předškolní děti - chlapci 1 Pavel Hrabálek (46) Křenovice 0:10.900

Více

Ministerstvo životního prostředí

Ministerstvo životního prostředí Rozdělovník: Právnické osoby: 1. Správa NP a CHKO Šumava, 1. máje 260, 385 01 Vimperk 2. F & F Park, spol. s r.o., č.p. 10,38451 Želnava 3. HORMEN s.r.o., Libušská 8/19, 142 00 Praha 4. Jihočeský kraj,

Více

děkuje za reprezentaci klubu

děkuje za reprezentaci klubu Večeřa Stanislav (trenér) Psota Tomáš Klíma Martin Nečas David Večeřa Robin Večeřa Stanislav ml. Kvasnička Jan Obršlík Jiří (trenér) Prostřední řada zleva: Górny Tomáš Dočkal Vladimír Muzikář Jiří Štěrba

Více

Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a intenzivní medicína ze dne 12.4.2010 Ministerstvo zdravotnictví

Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a intenzivní medicína ze dne 12.4.2010 Ministerstvo zdravotnictví Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a intenzivní medicína ze dne 12.4.2010 Ministerstvo zdravotnictví Přítomni: abecedně, prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., MBA, prof. MUDr. Vladimír

Více

Startovní listina. Posádka Lékař/NLZP NLZP NLZP

Startovní listina. Posádka Lékař/NLZP NLZP NLZP Startovní listina Lékař/NLZP NLZP NLZP 1 ZZS Zlínského kraje - RZP Jakub Gallo Tomáš Tvrdý Libor Zajonc 2 VOŠZ Brno - RZP Ondřej Machálka Rudolf Hudec Martin Trojánek 3 RZP Břeclav Veronika Čechová Josef

Více

ROZPIS LSPP STOMATOLOGIE PRO LÉKAŘE OBLASTI PARDUBICE-CHRUDIM Období ROK 2008 od 1.2.2008-31.1.2009

ROZPIS LSPP STOMATOLOGIE PRO LÉKAŘE OBLASTI PARDUBICE-CHRUDIM Období ROK 2008 od 1.2.2008-31.1.2009 ROZPIS LSPP STOMATOLOGIE PRO LÉKAŘE OBLASTI PARDUBICE-CHRUDIM Období ROK 2008 od 1.2.2008-31.1.2009 Pozn.: sloupec "SVÁTEK" = státní svátky+soboty+neděle Data 27.09. a 28.09.2009 jsou svátek a neděle -

Více

Lipno SkiCamp14 GS Šumavský pohárek č. 1 Lipno - 11.01.2015

Lipno SkiCamp14 GS Šumavský pohárek č. 1 Lipno - 11.01.2015 U7 - ŽENY 1. 34 ČÁSTKOVÁ Agáta 1. 2008 Skiklub Železná Ruda 2 01:12.72 00:36.29 00:36.43 2. 25 MATĚJKOVÁ Emma 2. 2008 Skiklub Železná Ruda 2 01:16.20 00:37.56 00:38.64 00:03.48 3. 27 MUŽÍKOVÁ Eva 3. 2008

Více

V Y R O Z U MĚNÍ. Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice ÚČASTNÍKA ŘÍZENÍ O PODANÉM ODVOLÁNÍ

V Y R O Z U MĚNÍ. Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice ÚČASTNÍKA ŘÍZENÍ O PODANÉM ODVOLÁNÍ Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice Č.j: StÚ 2855/2011-25-Ca-ÚŘSP-Vyro-/ Pozořice, dne: 19.9.2012 Vyřizuje: Bronislava Častková E-mail: su.pozorice@volny.cz Telefon: 544 226 055

Více

závod č. 62 Sjezdy v Č. Krumlově + MČRd + 1. ČPž řeka Vltava - Český Krumlov

závod č. 62 Sjezdy v Č. Krumlově + MČRd + 1. ČPž řeka Vltava - Český Krumlov Eskymo verze: 1.5.1 Název závodu: Místo závodu: Pořadatel: SK vltava Český Krumlov Ředitel závodu: Lenka Lagnerová Vrchní rozhodčí: Luděk Roleček Datum závodu: 08.06.14 Číslo závodu: 62 BHZ: 4 Disciplína:

Více

Oficiální výsledková listina týmů

Oficiální výsledková listina týmů Datum konání : 20/02/2008 Místo konání : LA Kašperské Hory ZÁVOD DRUŽSTEV Oficiální výsledková listina týmů Kategorie : III. Mladší žáci 1. ZŠ Národní 00:02:03.67 2 PILOUŠEK Adam 1994 ZŠ Národní 00:01:01.66

Více

Individuální členové SPŘ, kteří souhlasili se zveřejněním kontaktů

Individuální členové SPŘ, kteří souhlasili se zveřejněním kontaktů Individuální členové SPŘ, kteří souhlasili se zveřejněním kontaktů Členské 1 2 Doc. Ing. Hačkajlová Ludmila, CSc. Praha hackajlova(at)fsv.cvut.cz 2 4 Ing. Krátký Jiří Pardubice jiri.kratky(at)centrum.cz

Více

DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ

DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ Javorník Krnov Opava Hlučín Hrabyně sv. Alexandr Bohumín Ostrava Studénka Odry Kopřivnice Český Těšín Frýdek-Místek Třinec Nový Jičín Frenštát p. R. Jablunkov Adresář

Více

Třída: 4.A - 4.A (rok nástupu 2007) Termín: pondělí dopoledne

Třída: 4.A - 4.A (rok nástupu 2007) Termín: pondělí dopoledne Třída: 4.A - 4.A (rok nástupu 2007) Termín: pondělí 23. 5. 2011 dopoledne Martin Pavlík pr. - Anglický jazyk 8:20 8:35 Mgr. Miloš Sedlák / Ing. Dagmar Čadová / Josef Kolář pr. - Matematika 8:35 8:50 Mgr.

Více

ČESKÁ OBEC SOKOLSKÁ - ODBOR SPORTU - KOMISE SG PŘEBOR ČOS ve sportovní gymnastice ženských složek pro rok 2014 mladší žákyně

ČESKÁ OBEC SOKOLSKÁ - ODBOR SPORTU - KOMISE SG PŘEBOR ČOS ve sportovní gymnastice ženských složek pro rok 2014 mladší žákyně mladší žákyně 1 TJ Sokol Kampa D E preskok D E bradla D E kladina D E prostna celkem Pokorná Andrea 2004 TJ Sokol Kampa 2.4 8.95 11.35 3.5 8.60 12.10 3.7 7.30 11.00 3.8 6.40 10.20 44.65 Ryšavá Barbora

Více