VĚSTNÍK ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VĚSTNÍK ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY"

Transkript

1 Ročník 2008 VĚSTNÍK ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY OFFICIAL JOURNAL OF THE CZECH BAR ASSOCIATION JOURNAL OFFICIEL DE L ORDRE DES AVOCATS TCHEQUE AMTSBLATT DER TSCHECHISCHEN RECHTSANWALTSKAMMER Částka 1 Rozeslána dne 15. července 2008 OBSAH: Část normativní 1. Usnesení představenstva České advokátní komory ze dne 12. května 2008, kterým se mění usnesení představenstva České advokátní komory č. 1/1997 Věstníku, kterým se stanoví pravidla profesionální etiky a pravidla soutěže advokátů České republiky (etický kodex), ve znění pozdějších stavovských předpisů Část oznamovací Oznámení o uveřejnění cizojazyčných překladů usnesení představenstva České advokátní komory č. 1/2008 Věst - níku, vyhlášeného v této částce Věstníku Notice about the publication of foreign language translations of the Resolution of the Board of the Czech Bar Association No. 1/2008 of the Official Journal of the Bar, promulgated in this issue of the Journal Communication concernant la publication des traductions en langues étrangères de la Résolution du Conseil de l Ordre des avocats tchèque N 1/2008 du Journal officiel publiée dans cette partie du Journal officiel Mitteilung über die Veröffentlichung von fremdsprachlichen Übersetzungen des, in diesem Teil des Amtsblattes der Tschechischen Rechtsanwaltskammer bekannt gegebenen, Beschlusses des Vorstandes der Tschechischen Rechtsanwaltskammer Nr. 1/2008 des Amtsblattes der Tschechischen Rechtsanwaltskammer Usnesení představenstva České advokátní komory ze dne 11. prosince 2007, kterým se zvyšují náhrady za ztrátu času stráveného výkonem funkcí v orgánech České advokátní komory Výzva plátcům odvodu do fondu České advokátní komory pro vzdělávání advokátních koncipientů Rozpočet České advokátní komory na rok 2008 Rozpočet sociálního fondu České advokátní komory na rok 2008 Čerpání rozpočtu České advokátní komory advokátní komory za rok 2007 Čerpání rozpočtu sociálního fondu České advokátní komory za rok 2007 Zúčtování fondu České advokátní komory pro vzdělávání advokátních koncipientů za rok 2007

2 Částka 1/2008 Věstník České advokátní komory 2008 Strana 2 Sdělení představenstva České advokátní komory Zásady pro posuzování žádostí o zápis do seznamu advokátních koncipientů, o umožnění vykonání advokátní zkoušky a o zápis do seznamu advokátů podle 5 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů z hlediska požadavků stanovených v 5 písm. b), c) a h) zákona Výroční zpráva o činnosti České advokátní komory v oblasti poskytování informací v roce 2007 Oznámení představenstva ČAK o ztrátě knih o prohlášeních o pravosti podpisu Záznamy v seznamu advokátů od 1. listopadu 2007 do 20. dubna 2008 Záznamy v seznamu advokátních koncipientů od 1. listopadu 2007 do 20. dubna 2008

3 Strana 3 Věstník České advokátní komory č. 1 / 2008 Částka 1/2008 Představenstvo České advokátní komory se usneslo podle 17 a 44 odst. 4 písm. b) zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, takto: Čl. I Změna etického kodexu Usnesení představenstva České advokátní komory č. 1/1997 Věstníku, kterým se stanoví pravidla profesionální etiky a pravidla soutěže advokátů České republiky (etický kodex), ve znění usnesení sněmu č. 3/1999 Věst - níku, usnesení představenstva České advokátní komory č. 2/2003 Věstníku, usnesení představenstva České advokátní komory č. 8/2004 Věstníku, usnesení představenstva České advokátní komory č. 6/2005 Věstníku, usnesení ČÁST NORMATIVNÍ 1 Usnesení představenstva České advokátní komory ze dne 12. května 2008, kterým se mění usnesení představenstva České advokátní komory č. 1/1997 Věstníku, kterým se stanoví pravidla profesionální etiky a pravidla soutěže advokátů České republiky (etický kodex), ve znění pozdějších stavovských předpisů JUDr. Vladimír Jirousek v. r. předseda České advokátní komory představenstva České advokátní komory č. 9/2006 Věst - níku a usnesení představenstva České advokátní komory č. 12/2006 Věstníku, se mění takto: V čl. 2 odstavec 2 zní: (2) Pro mezinárodní činnost advokáta v rámci Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru platí tato Pravidla subsidiárně k Etickému kodexu advokátů Evropské unie v platném znění.. Čl. II Účinnost Toto usnesení nabývá účinnosti třicátým dnem po jeho vyhlášení ve Věstníku České advokátní komory.

4 Částka 1/2008 Věstník České advokátní komory 2008 Strana 4 ČÁST OZNAMOVACÍ Oznámení o uveřejnění cizojazyčných překladů usnesení představenstva České advokátní komory č. 1/2008 Věstníku, vyhlášeného v této částce Věstníku Překlad usnesení představenstva České advokátní komory č. 1/2008 Věstníku, kterým se mění usnesení představenstva České advokátní komory č. 1/1997 Věstníku, kterým se stanoví pravidla profesionální etiky a pravidla soutěže advokátů České republiky (etický kodex), ve znění pozdějších stavovských předpisů do jazyka anglického, francouzského a německého, je uveřejněn v elektronické podobě na webových stránkách České advokátní komory a je dostupný na elektronické adrese Notice about the publication of foreign language translations of the Resolution of the Board of the Czech Bar Association No. 1/2008 of the Official Journal of the Bar, promulgated in this issue of the Journal The translation of the Resolution of the Board of the Czech Bar Association No. 1/2008 of the Journal, amending the Resolution of the Board of the Czech Bar Association No. 1/1997 of the Journal, defining the rules of professional ethics and competition of lawyers in the Czech Republic (Code of Ethics), as subsequently amended, into English, French and German language, has been published in electronic format on the Czech Bar Association s web site, accessible at Communication concernant la publication des traductions en langues étrangères de la Résolution du Conseil de l Ordre des avocats tchèque N 1/2008 du Journal officiel publiée dans cette partie du Journal officiel La traduction de la Résolution du Conseil de l Ordre des avocats tchèque N 1/2008 du Journal officiel qui modifie la Résolution du Conseil de l Ordre des avocats tchèque N 1/1997 du Journal officiel qui fixe les règles déontologiques et de concurrence entre les avocats de la République tchèque (Code déontologique), dans la teneur de la réglementation professionnelle ultérieure, en langue anglaise, française et allemande est publiée sous la forme électronique sur les pages web de l Ordre des avocats tchèque et elle est accessible à l adresse électronique Mitteilung über die Veröffentlichung von fremdsprachlichen Übersetzungen des, in diesem Teil des Amtsblattes der Tschechischen Rechtsanwaltskammer bekannt gegebenen, Beschlusses des Vorstandes der Tschechischen Rechtsanwaltskammer Nr. 1/2008 des Amtsblattes der Tschechischen Rechtsanwaltskammer Die Übersetzung des Beschlusses des Vorstandes der Tschechischen Rechtsanwaltskammer Nr. 1/2008 des Amtsblattes der Tschechischen Rechtsanwaltskammer, durch welchen der Beschluss des Vorstandes der Tschechischen Rechtsanwaltskammer Nr. 1/1997 des Amtsblattes der Tschechischen Rechtsanwaltskammer über die Regeln der Berufsethik und des Wettbewerbs von Rechtsanwälten in der Tschechischen Republik (Ethische Berufsregeln), in der Fassung von späteren Berufsvorschriften, geändert wird, in die englische, französische und deutsche Sprache, wird in elektronischer Form auf den Internetseiten der Tschechischen Rechtsanwaltskammer veröffentlicht, und ist unter der Internetadresse abrufbar.

5 Strana 5 Věstník České advokátní komory 2008 Částka 1/2008 Usnesení představenstva České advokátní komory ze dne 11. prosince 2007, kterým se zvyšují náhrady za ztrátu času stráveného výkonem funkcí v orgánech České advokátní komory Představenstvo České advokátní komory se usneslo podle čl. 10 usnesení sněmu č. 7/1999 Věstníku, kterým se schvaluje výše náhrad za ztrátu času stráveného výkonem funkcí v orgánech České advokátní komory a upravuje poskytování náhrady hotových výdajů (dále jen usnesení ) takto: Zvýšení náhrady za ztrátu času Čl. 1 (1) Náhrada za ztrátu času stráveného výkonem funkce v orgánech České advokátní komory (dále jen náhrada za ztrátu času ) podle čl. 3 odst. 1 písm. b) usnesení se zvyšuje na 500, Kč za jednu hodinu výkonu funkce. (2) Jednorázová náhrada za ztrátu času podle čl. 4 písm. a) a b) usnesení se zvyšuje na 600, Kč a jednorázová náhrada za ztrátu času podle čl. 4 písm. c) usnesení se zvyšuje na 360, Kč. (3) Jednorázová náhrada za ztrátu času podle čl. 5 odst. 1 usnesení se zvyšuje na 600, Kč. Čl. 2 Náhrada za ztrátu času ve výši stanovené v čl. 1 přísluší počínaje 1. lednem Čl. 3 Uveřejnění Předseda České advokátní komory uveřejní toto usnesení v oznamovací části Věstníku České advokátní komory. V Praze dne 11. prosince 2007 JUDr. Vladimír Jirousek v. r. předseda České advokátní komory Výzva plátcům odvodu do fondu České advokátní komory pro vzdělávání advokátních koncipientů Představenstvo České advokátní komory rozhodlo na své 29. schůzi konané dne , s odkazem na čl. 6 bod 7 Usnesení sněmu č. 7 z roku 2005 o příjmech fondu, že advokátům, kteří mají na účtu u České advokátní komory za rok 2006 nebo 2007 přeplatky odvodů do fondu České advokátní komory pro vzdělávání advokátních koncipientů, budou tyto částky vráceny pouze v případech, kdy o to plátce písemně požádá Českou advokátní komoru s uvedením bankovního spojení. Česká advokátní komora vyzývá proto všechny advokáty, kteří předmětný přeplatek u ČAK mají, aby se o něj uvedeným způsobem přihlásili. Pokud se o přeplatek advokáti, kterých se to týká, nepřihlásí ve lhůtě 3 měsíců od zveřejnění této výzvy, přeplatek se v rozsahu částky, k níž nebyl požadavek o vrácení vznesen, stává pří jmem fondu, tj. ve smyslu výše uvedeného článku usnesení sněmu č. 7 z roku JUDr. Vladimír Jirousek v. r. předseda České advokátní komory

6 Částka 1/2008 Věstník České advokátní komory 2008 Strana 6 ROZPOČET ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY NA ROK 2008 Rozpočet schválen usnesením představenstva ČAK č. 55/27./2008 ze dne VÝNOSY PŘEDEPSANÉ ZÁKONEM (1 3) (v tis. Kč) Číslo Specifikace Rozpočet na rok ) Příspěvky na činnost komory advokátů á 8 000, Kč aktivní i pozastavení advokáti advokátů á 3 000, Kč 2) Advokátní zkoušky 620 koncipientů á 5 000, Kč ) Zápisné do seznamu advokátů 525 advokátů á 4 000, Kč ) Ostatní výnosy a rezervy ) Pojištění advokátů Výnosy celkem Poznámky: ad 4) Ostatní výnosy příjmy z inzerce, poplatky za ověřovací knihy, poplatky za semináře, příjmy z úroků, nájemné, náhrada nákladů kárného řízení, apod. Rezerva úspory z minulých let na investice ad 5) Pojistné prochází účetnictvím ČAK, ale vybrané pojistné se odvádí v plné výši pojišťovně NÁKLADY (v tis. Kč) Číslo Specifikace Rozpočet na rok ) Materiál ) Energie ) Údržba ) Cestovné ) Služby ) Mzdy ) Ostatní náklady a rezervy ) Pojištění advokátů ) Odpisy Náklady celkem Poznámky: ad 1) Kancelářský materiál, knihy, časopisy, DHM, benzín, materiál auta, atd. ad 2) Elektřina, vodné-stočné ad 3) Opravy a udržování nemovitostí/movitostí, opravy a údržba aut ad 4) Tuzemsko, zahraničí ad 5) Ostraha, poštovné, telefony, mandátní smlouvy, nájemné, překlady, autorské honoráře, služby SW, regiony-paušální náhrady, DDNM, atd. ad 6) Mzdy včetně odvodů ad 7) Přepočtené DPH dle koeficientu, pojistné movitý/nemovitý majetek, ostatní daně a poplatky, odpisy nedobytných pohledávek, bankovní výlohy atd. ad 8) Pojistné prochází účetnictvím ČAK, ale vybrané pojistné se odvádí v plné výši pojišťovně ad 9) Odpisy DNM/DHM (dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek)

7 Strana 7 Věstník České advokátní komory 2008 Částka 1/2008 ROZPOČET SOCIÁLNÍHO FONDU ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY NA ROK 2008 Rozpočet schválen usnesením představenstva ČAK č. 54/25./2008 ze dne PŘÍJMY (v tis. Kč) Odvody advokátů do sociálního fondu (8 100 advokátů á 500 Kč) Pokuty z kárného řízení Úroky z vkladů 500 Splátky půjček CELKEM PŘÍJMY VÝDAJE (v tis. Kč) Zvyšování odborné úrovně Krytí ztrát vzniklých prominutím nebo snížením příspěvků na činnost ČAK 500 Sociální výpomoci 100 Sociální příspěvek pozůstalým 300 Příspěvky advokátům na bezplatné právní služby 150 Příspěvky nástupci advokáta 100 Příspěvky na kulturní a sociální potřeby zaměstnancům a bývalým zaměstnancům 200 Půjčky advokátům a advokátním koncipientům Půjčky zaměstnancům 200 Příspěvky na sportovní akce podle čl. 6 usnesení sněmu o sociálním fondu 400 Příspěvky na sportovní akce podle čl. 13 usnesení sněmu o sociálním fondu 250 Dary na veřejně prospěšné účely 150 CELKEM VÝDAJE 6 750

8 Částka 1/2008 Věstník České advokátní komory 2008 Strana 8 ČERPÁNÍ ROZPOČTU ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY ZA ROK 2007 Představenstvo České advokátní komory na svém zasedání dne vzalo na vědomí zprávu o čerpání rozpočtu ČAK za rok Předseda rozpočtového a hospodářského výboru JUDr. F. Smejkal konstatoval, že příjmy ČAK za rok 2007 byly vyšší proti plánovanému rozpočtu o Kč a výdaje byly nižší o částku Kč. Hospodaření Komory ovlivnilo krytí některých provozních nákladů spojených se vzděláváním koncipientů z fondu pro vzdělávání advokátních koncipientů. Podle jednotlivých položek lze konstatovat, že některé položky byly překročeny, a to zejména položka investic IT (úhrada nákladů vnitřního informačního systému ČAK 1. etapa). Celkově bylo hospodaření v souladu s plánovaným rozpočtem. Úspory se převádí do dalšího rozpočtového období jako rozpočtová rezerva. PŘÍJMY (v tis. Kč) Druh příjmu Rozpočet Skutečnost a) příspěvky na činnost České advokátní komory á 8 000, Kč b) příspěvky pozastavených advokátů 790 á 3 000, Kč c) zápisné do seznamu advokátů 500 á 4 000, Kč d) příjmy z poplatků za advokátní a uznávací zkoušky 550 á 5 000, Kč e) nájmy f) ostatní příjmy g) náhrada nákladů kárného řízení 100 á 3 000, Kč h) příjmy z úroků i) poplatky za semináře Neuhrazené faktury vydané Celkem VÝDAJE (v tis. Kč) 1. Provozní náklady Rozpočet Čerpání a) spotřební materiál b) pohonné hmoty c) náklady na reprezentaci a dary (reklamní předměty, večeře) d) provozní náklady a služby e) náklady na ostrahu a pojištění f) nájemné (Národní tř pobočka Brno) g) náklady na opravy a údržbu h) spoje, poštovné (internet) i) cestovné j) investice (výpočetní technika + inf. systém + obnova výpočetní techniky) k) dovybavení pracoviště Komory v Praze 1, Národní 16 Kaňkův palác l) dovybavení pracoviště Komory v Praze 1, Národní 10 Dunaj (audiovizuální technika) m) dovybavení pobočky Komory Brno n) priority stanovené sněmem 100 o) příspěvky tuzemským právnickým osobám 20 p) náhrady za ztrátu času členům orgánů Komory

9 Strana 9 Věstník České advokátní komory 2008 Částka 1/2008 r) náklady na mzdy mzdy zaměstnanců DPP, DPČ sociální a zdravotní pojištění s) paušální odměny t) elektřina, vodné, stočné u) daň z příjmu v) nepřímé daně 50 x) splátka úvěru y) úroky z úvěru z) krácené DPH dle koeficientu ž) právník roku Neuhrazené faktury přijaté Celkem Náklady odboru mezinárodních vztahů a) členské příspěvky mezinárodním organizacím b) náklady na zahraniční cesty c) pohoštění a přepravné na mezinárodních akcích, služby d) náklady na překlady a tlumočení e) setkání se zástupci partnerských institucí v německy hovořící oblasti Celkem Náklady odboru výchovy a vzdělávání a) advokátní zkoušky b) vzdělávání advokátů c) regionální sekce (2 mil. Kč ze sociálního fondu) 250 d) styk s advokáty, sekce, výbory, tým evropského práva 400 Celkem Náklady odboru vnějších vztahů a) náklady publikační b) knihovna c) obsahová náplň internetu Celkem Náklady kontrolního oddělení a) cestovné a náklady pravidelných výjezdních zasedání 420 b) náhrady času 620 Celkem Náklady oddělení pro věci kárné a) cestovné a náklady výjezdního zasedání 581 b) náhrady za ztrátu času 194 Celkem

10 Částka 1/2008 Věstník České advokátní komory 2008 Strana Náklady legislativního odboru Náklady publikační (Věstník) Celkem SHRNUTÍ (v tis. Kč) PŘÍJMY CELKEM VÝDAJE CELKEM ROZDÍL ČERPÁNÍ ROZPOČTU SOCIÁLNÍHO FONDU ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY ZA ROK 2007 Představenstvo České advokátní komory na svém zasedání dne vzalo na vědomí zprávu o čerpání sociálního fondu ČAK za rok 2007 a současně schválilo překročení čerpání původní položky Kč určené na sportovní akce ČAK, tj. překročení o částku , Kč. PŘÍJMY (v Kč) Rozpočet Skutečnost Odvody advokátů do sociálního fondu (7 900 á 500 Kč) Pokuty z kárného řízení Úroky z vkladů Splátky půjček Celkem VÝDAJE (v Kč) Rozpočet Čerpání Zvyšování odborné úrovně (pro regionální sekce) Krytí ztrát vzniklých prominutím nebo snížením příspěvků na činnost ČAK Sociální výpomoci Sociální příspěvek pozůstalým Příspěvky advokátům na bezplatné právní služby Příspěvky nástupci advokáta Příspěvky na kulturní a sociální potřeby zaměstnanců a bývalých zaměstnanců Půjčky advokátům a advokátním koncipientům Půjčky zaměstnancům Příspěvky na sportovní akce podle čl. 6 usnesení o sociálním fondu Příspěvky na sportovní akce podle čl. 13 usnesení o sociálním fondu Dary na veřejně prospěšné účely Celkem

11 Strana 11 Věstník České advokátní komory 2008 Částka 1/2008 Zúčtování fondu České advokátní Komory pro vzdělávání advokátních koncipientů za rok 2007 dle rozhodnutí rozpočtového výboru ČAK o pravidlech zúčtování fondu ze dne Skutečné náklady celkem Z toho 80 % Z toho 25 % Přepočtené náklady k zúčtování Nájem **) , , ,09 Služby **) , , ,66 Roční náklady školící centrum Dunaj Mzdy pracovníků odboru výchovy Náklady odměn vedoucí odboru výchovy , , , , , ,00 Náklady na lektory koncipienti *) , ,56 Nájem **) , , ,83 Roční náklady školící centrum pobočka Brno Služby **) , , ,17 Mzdy dvou pracovnic semináře, vzdělávání , , ,30 Další náklady v roce 2007 Náklady BA koncipienti , , ,42 Celkem , ,49 Poznámky: *) Náklady na lektory za školení pro koncipienty v Praze i v Brně jsou vedeny na zvláštním účtě, a proto tato položka zahrnuje skutečné náklady na lektory pro koncipienty. **) V přepočtu na školící prostory. V roce 2007 činil příjem fondu ČAK pro vzdělávání advokátních koncipientů ,00 Kč. Rozdíl mezi příjmy a náklady fondu byl uhrazen z rozpočtu ČAK. Informace o zúčtování fondu České advokátní komory pro vzdělávání advokátních koncipientů vzalo představenstvo České advokátní komory na vědomí na svém zasedání dne Zpracovala: JUDr. Michaela Střížová, výkonná ředitelka ČAK

12 Částka 1/2008 Věstník České advokátní komory 2008 Strana 12 Sdělení představenstva České advokátní komory ZÁSADY pro posuzování žádostí o zápis do seznamu advokátních koncipientů, o umožnění vykonání advokátní zkoušky a o zápis do seznamu advokátů podle 5 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) z hlediska požadavků stanovených v 5 písm.b), c) a h) zákona (úplné znění se zapracováním změn schválených představenstvem České advokátní komory dne 12. května 2008) Představenstvo České advokátní komory se dne 13. října 2005 usneslo na následujících zásadách pro posuzování žádostí o umožnění vykonání advokátní zkoušky a žádostí o zápis do seznamu advokátů, popřípadě seznamu advokátních koncipientů, a při rozhodování ve věcech uznání jiné právní praxe jako praxe advokátního koncipienta: I. K 5 písm. b) zákona - požadované vzdělání 1. Pro zápis do seznamu advokátních koncipientů, pro umožnění vykonání advokátní zkoušky a pro zápis do seznamu advokátů podle 5 zákona se požaduje získání vysokoškolského vzdělání v rámci magisterského studijního programu v oblasti práva studiem na vysoké škole v České republice nebo získání vzdělání v oblasti práva na vysoké škole v zahraničí, pokud tak stanoví mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, anebo je toto vzdělání uznáno podle zvláštních předpisů [ 5 písm. b), 37 odst. 1 písm. b) zákona]. O uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání vydává na žádost absolventa zahraniční vysoké školy osvědčení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (a to v případě, je-li Česká republika vázána mezinárodní smlouvou a ministerstvo je touto smlouvou k uznání zmocněno), v ostatních případech rektor veřejné vysoké školy, příslušné podle právní úpravy ( 89 a 90) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozděj - ších předpisů. 2. Jedinými vysokými školami v České republice poskytujícími akreditované magisterské vzdělání v oboru právo jsou Právnická fakulta University Karlovy v Praze, Právnická fakulta Masarykovy university v Brně, Právnická fakulta Západočeské university v Plzni a Právnická fakulta University Palackého v Olomouci. 3. Za požadované vysokoškolské vzdělání se nepovažuje vzdělání získané na jiném vysokoškolském učilišti než na právnických fakultách výše uvedených vysokých škol, a to bez ohledu na to, zda takové vzdělání obsahuje některé prvky vzdělání právnického. II. K 5 písm. c) zákona požadovaná právní praxe 1. Pro umožnění vykonání advokátní zkoušky a pro zápis do seznamu advokátů podle 5 zákona se požaduje vykonání právní praxe jako advokátní koncipient po dobu alespoň tří let [ 5 písm. c) zákona]. 2. Za praxi advokátního koncipienta se pokládá též praxe soudce, prokurátora, státního zástupce, státního arbitra, státního notáře, notáře, justičního čekatele, právního čekatele prokuratury, arbitrážního čekatele, právního čekatele státního zastupitelství, notářského kandidáta a notářského koncipienta, exekutora, exekutorského kandidáta a exekutorského koncipienta, soudce Ústavního soudu, asistenta soudce Ústavního soudu nebo Nejvyššího soudu, anebo Nejvyššího správního soudu ( 6 odst. 2 zákona). Tato právní praxe platí ze zákona. 3. a) Česká advokátní komora (dále jen Komora ) uzná za právní praxi advokátního koncipienta též praxi českého soudce ESLP a českého soudce ESD a praxi jejich právních asistentů. b) Komora může uznat za právní praxi advokátního koncipienta i jinou právní praxi vykonanou po získání předepsaného vzdělání, jestliže advokátní koncipient za jejího trvání získal zkušenosti a znalosti potřebné pro výkon advokacie. Takovou právní praxi lze uznat v rozsahu nejvýše jednoho roku, a to za podmínky, že v posledních třech letech před podáním žádosti o uznání jiné právní praxe vykonal alespoň dvouletou právní praxi advokátního koncipienta, v jejímž průběhu absolvoval povinné výchovné akce organizované Komorou. c) Za právní praxi advokátního koncipienta nelze uznat výkon funkcí v orgánech veřejné moci, jejichž zastávání není podmíněno získáním vysokoškolského právnického vzdělání; za takové funkce se považují zejména funkce, jejichž výkon nebo jmenování do nich jsou založeny na výsledku voleb do zákonodárných sborů (např. funkce poslance nebo senátora

13 Strana 13 Věstník České advokátní komory 2008 Částka 1/2008 Parlamentu ČR, funkce člena vlády nebo vedoucího jiného ústředního úřadu, popř. jejich náměstků) nebo na základě voleb do zastupitelstev územních samosprávných celků (např. funkce hejtmana, starosty, člena zastupitelstva obce nebo vyššího územního samosprávného celku) anebo funkce zastávané na základě volby nebo jmenování zákonodárným orgánem nebo zastupitelstvem územního samospráv - ného celku (např. funkce v poradních orgánech zá - konodárných sborů nebo v poradních orgánech územních samosprávných celků). Při rozhodování ve věcech uznání jiné právní praxe vychází Komora především z podkladů předložených žadatelem. Může požádat o jejich doplnění nebo může podklady získat i sama. Advokát je povinen vystavit advokátnímu koncipientovi, se kterým měl nebo má uzavřenou pracovní smlou vu, přehled o vykonané koncipientské právní praxi a o všech skutečnostech rozhodných pro stanovení délky její doby. 4. Do doby právní praxe se započítává dovolená na zotavenou, čerpaná v době trvání právní praxe. Nevykonává-li advokátní koncipient právní praxi z důvodu překážek v práci na jeho straně nebo z důvodu omluvené nepřítomnosti v práci, započítávají se mu tyto doby do doby trvání do právní praxe nejvýše rozsahu 70 pracovních dnů v každém roce jejího trvání. 5. Doba právní praxe, kterou umožnil advokát advokátnímu koncipientovi, se kterým má uzavřenou pracovní smlouvu, aby ji vykonal u jiného advokáta, soudu, státního zastupitelství, notáře, patentového zástupce, daňového poradce, exekutorského úřadu, tuzemského nebo zahraničního rozhodčího soudu nebo jiného tuzemského nebo zahraničního subjektu, poskytujícího právní služby, se započte podle jejího skutečného trvání, maximálně však v rozsahu celkem šesti měsíců. 6. Jinou právní praxi vykonanou v zahraničí, která nespadá pod bod 5 této části zásad, může Komora uznat za právní praxi advokátního koncipienta podle kritérií a v rozsahu bodu 3b) této části zásad. 7. Žádost o uznání jiné právní praxe lze podat a o ní rozhodnout pouze v souvislosti se žádostí o vykonání advokátní zkoušky nebo se žádostí o zápis do seznamu advokátů podle 5 odst. 3 zákona. 8. Na uznání jiné právní praxe za praxi advokátního koncipienta není právní nárok. III. K 5 písm. h) zákona advokátní zkouška 1. Pro zápis do seznamu advokátů podle 5 zákona se požaduje složení advokátní zkoušky [ 5 písm. h) zá - kona]. 2. Za advokátní zkoušku se pokládá též justiční zkouška, soudcovská zkouška, jednotná soudcovská zkouška, jednotná soudcovská a advokátní zkouška, prokurátorská zkouška, závěrečná zkouška státního zástupce, arbitrážní zkouška, notářská zkouška a exekutorská zkouška ( 6 odst. 1 zákona). 3. Jiné zkoušky či soubor zkoušek složených v zahraničí, které jsou v zahraničí podmínkou pro získání oprávnění k poskytování právních služeb, Komora za advokátní zkoušku podle 6 odst. 1, věta druhá zákona pro zápis do seznamu advokátů podle 5 zá - kona neuznává. U státních příslušníků některého z členských států Evropské unie nebo členských států Dohody o evropském hospodářském prostoru byly totiž příslušné směrnice EU, umožňující výkon volného pohybu služeb advokátů, transponovány zákonem č. 228/2002 Sb. do zákona, který s účinností od přistoupení České republiky do Evropské unie upravuje v 5b, 5c, 35f a násl., 35 l a násl. zákona příslušné postupy. Ustanovení 5a upravuje pak postup i u jiných státních přísluš níků. IV. Zrušovací ustanovení Zrušuje se 1. Sdělení představenstva České advokátní komory k posuzování žádostí o umožnění vykonání advokátní zkoušky nebo o zápis do seznamu advokátů, popřípadě seznamu advokátních koncipientů, zejména s ohledem na rozhodování ve věcech uznání jiné právní praxe jako praxe advokátního koncipienta podle 6 odst. 2 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, oznámené v částce 2/1997 Věstníku. 2. Sdělení představenstva České advokátní komory ze dne 10. června 2003, kterým se mění Sdělení představenstva České advokátní komory k posuzování žádostí o umožnění vykonání advokátní zkoušky nebo o zápis do seznamu advokátů, popřípadě do seznamu advokátních koncipientů, zejména s ohledem na rozhodování ve věcech uznání jiné právní praxe jako praxe advokátního koncipienta podle 6 odst. 2 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, oznámené v částce 2/2003 Věstníku. V. Použití zásad Podle těchto zásad postupuje Komora počínaje 1. lednem Podle těchto zásad ve znění změn schválených představenstvem České advokátní komory dne 12. května 2008 postupuje Komora počínaje dnem 13. května 2008.

14 Částka 1/2008 Věstník České advokátní komory 2008 Strana 14 Výroční zpráva o činnosti České advokátní komory v oblasti poskytování informací v roce 2007 V souladu s ust. 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, zveřejňuje Česká advokátní komora (dále jen Komora ) výroční zprávu o své činnosti v oblasti poskytování informací podle shora uvedeného zákona. Pokud jde o ústní a telefonické informace, poskytla Komora prostřednictvím svých odborů a útvarů v uplynulém roce značné množství odpovědí na dotazy nejrůznějšího druhu ze strany advokátů, veřejnosti i médií jak z ČR, tak i ze zahraničí, a to v počtu zhruba dotazů. Komora odpověděla v roce 2007 celkem na písemných žádostí o informace a nevydala žádné rozhodnutí o odmítnutí poskytnout informaci, ani neobdržela žádné odvolání proti takovému rozhodnutí nebo proti neposkytnutí informací v případě marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti. JUDr. Ladislav Krym, v. r. tajemník České advokátní komory OZNÁMENÍ představenstva České advokátní komory o ztrátě knih o prohlášeních o pravosti podpisu Představenstvo České advokátní komory (dále jen ČAK ) oznamuje podle čl. 16 usnesení představenstva ČAK č. 4/2006 Věstníku, kterým se stanoví podrobnosti o povinnostech advokáta při činění prohlášení o pravosti podpisu a při vedení evidence o těchto prohlášeních, že došlo ke ztrátě knih o prohlášeních o pravosti podpisu (dále jen kniha o prohlášeních ), a to a) dne 27. prosince 2007 ztráta knihy o prohlášeních č. 3748, vydané Mgr. Martinovi Jasenskému, advokátovi se sídlem v Praze 9, Lihovarská 13, a rovněž b) dne 27. prosince 2007 ztráta knihy o prohlášeních č. 1509, vydané Mgr. Martinovi Bahledovi, advokátovi se sídlem v Praze 2, Třebízského 8, c) dne 5. května 2008 ztráta knihy o prohlášeních č. 2131, vydané JUDr. Milanovi Kopčákovi, advokátovi se sídlem v Aši, Tylova 16, d) dne 22. května 2008 ztráta knihy o prohlášeních č. 938, vydané JUDr. Luboši Vosykovi, advokátovi se sídlem v Praze 5, Molíkova 5. Ve všech uvedených případech se jednalo podle oznámení advokátů o odcizení knihy o prohlášeních neznámým pachatelem. JUDr. Vladimír Jirousek v. r. předseda České advokátní komory

15 Strana 15 Věstník České advokátní komory 2008 Částka 1/2008 a) Zápis do seznamu advokátů Oznámení o záznamech v seznamu advokátů od 1. listopadu 2007 do 20. dubna 2008 Reg. č. Příjmení a jméno Dne Sídlo Telefon Alexander Juraj, Mgr Praha 1, Platnéřská Artico Jitka, Mgr Praha 5, Radlická Ayres David Monroe Praha 8, Wolf Theiss, Pobřežní Balaštíková Barbora, JUDr Praha 2, Šafaříkova 456/ Banszelová Hana, Mgr Brno, Jana Uhra Bartál Lubomír, Praha 1, Jungmannova JUDr., LL.M Bartošová Jana, Mgr Praha 1, Husova Bártová Martina, Mgr Prachatice, Černohorská Berka Vít, JUDr Praha 1, Lazarská Borovcová Helena, JUDr Mladá Boleslav, Laurinova Bouda Aleš, Mgr., Ing Trutnov, Na terase Brátka Jiří Brandýs nad Labem, Riegrova 336/ Britz Thomas Praha 5, Wassermannova Brodec Jan, Praha 2, Anglická JUDr., LL.M. Ph.D Brodský Aleš, Mgr Praha 6, Na Okraji 439/ Brož Jiří, Mgr Praha 1, Týn 1049/ Březovják Michal, Mgr., Bc Zlín, Vavrečkova Buček Zdeněk, JUDr Kyjov, Jungmannova Bukovská Barbora, JUDr Brno, Cejl Bursa Aleš, Mgr Turnov, Palackého Ciprysová Eva, Mgr Mladá Boleslav, Laurinova Círová Zuzana, Mgr Praha 1, V Celnici 1031/ Cvrčková Markéta, Mgr., Ing Dobřichovice, Tyršova Čížek Martin, JUDr Praha 1, Washingtonova 1599/ Čížová Klára, JUDr Praha 1, Haštalská Čutková Klára, Mgr České Budějovice, Vrbová Daněk David, Mgr Praha 5, Pavla Švandy ze Semčic E0064 Di Biase Emiliano Praha 1, U Prašné brány 1 (e/n/w/c) Dokoupilová Jana, Mgr Praha 1, Hybernská Donthová Sylvie, Praha 4, Leopoldova 2041/ JUDr., Ph.D Dospěl Radovan, Mgr Brno, Tábor Drobeček Jiří, JUDr. Mgr Hodonín, Velkomoravská Drobný Jan, Mgr., Ing Praha 8, Thámova 402/ Duchoňová Lenka, JUDr Pardubice, Pernerova Dušek František, Mgr Praha 1, Štěpánská Elizabeth Munro Claire Praha 1, Palác Myslbek, Na Příkopě Falbr Robert, Mgr Praha 2, Lazarská Faltýnková Lívia, Mgr Praha 10, Jiříčkové Ferianc Zuzana, Mgr., Ing Praha 1, Klimentská Fraňková Hana, Praha 1, Klimentská JUDr., LL.M Fritz Milan, Mgr Praha 6, Na Ořechovce 580/ Fröhlich Jakub, Mgr Praha 6, Dejvická Gregor David, Mgr Brno, Štefánikova Grigorescu Byrtus Josef, Frýdek-Místek, J. V. Sládka JUDr.

16 Částka 1/2008 Věstník České advokátní komory 2008 Strana Habdáková Marcela, Mgr Brno, Kuřimská Hacarová Darina, Mgr Praha 1, Klimentská Hájek Daniel, Mgr., LL.M Praha 1, Husova E0062 Harkness David Praha 1, Jungmannova Hartmannová Martina, Mgr Praha 5, Plzeňská Havelka Tomáš, JUDr Praha 1, Revoluční Hersheyová Lenka, Mgr Brno, Ponávka Heulerová Šárka, Mgr Praha 1, Králodvorská 1081/ Hniličková Hana, Praha 6, Slunná 541/ Mgr., Dipl. NDS ETHZ Holčapek Tomáš, JUDr Praha 3, Seifertova Holečková Kateřina, Mgr Sokolov, U divadla Holub Jan, JUDr Kladno, Kleinerova Holubová Kamila, JUDr Praha 6-Břevnov, Břevnovská 433/ Horáková Vladimíra, Mgr Ždánice, Bučovská Hrabák Petr, JUDr Most, K. H. Máchy Hrdá Lucie, Mgr Praha 9, Ivančická Hrdina Tomáš, Mgr Brno, Hlinky Hřivnáčová Barbora, Mgr Praha 10-Benice, U Císařské cesty Hudeček Ivo, Mgr Frenštát p. Radh., Rožnovská Hulva Tomáš, JUDr Opava, nám. Republiky Humlová Markéta, Mgr Praha 3, Jeseniova 1151/ Hýblová Pavla, Mgr Praha 1, Na příkopě Hyťhová Petra, Mgr Rokycany, ul. Josefa Knihy Chládek Milan, Mgr Přerov-Předmostí, Tyršova 17/ Chmelík Jan, Mgr Ústí nad Labem, Pařížská 227/ Cholenský Robert, Mgr Brno, Bolzanova Ignatoková Jana, Mgr Praha 1, Havlíčkova Ivičič Marek, Mgr Brno, Příkop Jabůrková Vladislava, Mgr Brno, Lidická Janáková Irena, JUDr Praha 2, Vinohradská 365/ Jandík Ondřej, Mgr Brno, Vinohrady 794/ Jankovský Zdeněk, JUDr Praha 2, Karlovo nám Janků Stanislav, Mgr Sokolov, K. H. Borovského Janoch Stanislav, Mgr Praha 2, Apolinářská Janoušek Jakub, Mgr Most, U věžových domů 2946/ Janoušková Eva, Mgr Praha 5, Holečkova Jeziorská Alice, Mgr Havířov-Město, Svornosti Jindrová Drahomíra, Mgr Praha 1, Staré Město, Kozí č. p. 915/ Jindrová Lucie, Mgr Hluboká nad Vltavou, Masarykova Jirka Šimon, Mgr Plzeň, Slovanská 928/ Jirka Vladislav, Mgr., Ph.D Praha 5-Smíchov, Radlická Jirman Marek, Mgr Rakovník, Šamotka Jirousek Adam, Dr. iur Praha 1, Jungmannova Jiříčková Dana, JUDr Praha 8, Zenklova Jonáková Irena, Mgr Havlíčkův Brod, Žižkova Kabelová Kristýna, JUDr Praha 1, Na Příkopě 391/ Kadlec Jakub, JUDr Praha 1, Břehová Kadlecová Tereza, JUDr Praha 2, Karlovo náměstí Kapitán Daniel, Mgr Plzeň, Sady 5. května Karásek Aleš, Mgr., Ing Brno, Údolní Karešová Marcela, JUDr Praha 2, Londýnská 730/ Kasper Beňová Michaela, Lysá nad Labem, Masarykova 1250/ Mgr Kazaková Světlana, JUDr Praha 5, Malátova 91/ Keprta Daniel, Mgr., Ing Ostrava, Masná Kerbach Jan, JUDr Praha 5, Spotřebitelská

17 Strana 17 Věstník České advokátní komory 2008 Částka 1/ Klabouchová Veronika, Mgr České Budějovice, Riegrova 2668/6c Klech Aleš, JUDr Ostrava, Zámecká Klusáček Miroslav, Mgr Brno, Rooseveltova 6/ Knapová Markéta, Mgr Kladno, Saskova Knopp Pavel, Mgr., Ing Brno, Lidická Kokeš Jiří, JUDr., Ph.D Praha 1, Jungmannova Koláček Jiří, Mgr Brno, Kobližná Kolář Vladimír, Mgr Plzeň, Kamenická Kolbasová Zuzana, Mgr Praha 3, Ševčíkova Koloušek Pavel, Mgr České Budějovice, Radniční 7a Kořenková Lucie, Mgr Moravská Ostrava, Masná Kovaříková Barbora, Mgr Pardubice, Sladkovského Kovářová Zuzana, Mgr Praha 4, Novodvorská Kozáková Daniela, Mgr Praha 1, Krakovská E0060 Kraus Miloslav, JUDr Břeclav, Národních hrdinů Krausová Soňa, JUDr Říčany, Domácí Krumichová Martina, Mgr Praha 1, Krakovská 1256/ Kubrová Andrea, Mgr Praha 1, Na Příkopě Kučera Petr, JUDr Brno, Příkop Kuhnová Alena, Mgr Hradec Králové, Ulrichovo nám Kukrálová Hana, Mgr Praha 8-Karlín, Thámova 402/ Kvěchová Jitka, JUDr Plzeň, U Velkého rybníka Labský Jan, Mgr Praha 1, Břehová 208/ Lakomý Ondřej, Mgr Brno, Kobližná Lamparová Květoslava, JUDr Olomouc, Na chmelnici Langnerová Tereza, Mgr Šestajovice, Poděbradská Legnerová Lucie, Mgr Praha 8-Karlín, Vítkova Lehečka Jiří, Mgr Strakonice, Sokolovská Lukešová Kateřina, JUDr Pardubice, Smilova Macášová Lucie, Mgr Ostrava 1, Preslova Machanská Mária, JUDr Praha 1, Staré Město, Kozí 915/ Malec Petr, Mgr Praha 2-Vinohrady, Krakonošská 16/ Maléř Bohuslav, JUDr Praha 5, Bozděchova Málková Petra, Mgr Ústí nad Labem, Pařížská 538/ Mašková Petra, Mgr Plzeň, B. Smetany 167/ Matejka Ján, JUDr., Ph.D Praha 4-Braník, U Dubu 1382/ Matějka Michal, JUDr., Ing Praha 1, Klimentská Matějková Petra, Mgr Brno, Obilní trh E0063 Meinl Barbara, JUDr Praha 1, V Jámě Miechová Ivona, Mgr Praha 2, Máchova Mikulka Tomáš, Mgr Znojmo, Holandská 2722/ Milata Patrik, Mgr. Bc Plzeň, Krejčíkova čp Milić Daniel, Mgr Havlíčkův Brod, Kalinovo nábřeží Minaříková Iva, Mgr Brno, Kuřimská Mogg Jason Praha 1, Palác Myslbek, Na Příkopě Mottlová Klára, JUDr Praha 9, Trojmezní Mozgová Kamila, Mgr Praha 6, Zikova 9/ Múka Ondřej, Mgr Praha 5, Ostrovského Musilová Leona, Mgr Brno, Bašty Navrátilová Natalie, JUDr Kroměříž, Blahoslavova Němcová Alena, Mgr Praha 2, Vinohradská 938/ Nováková Markéta, Mgr Praha 1, Jungmannova Novotný Petr, JUDr Praha 1, Politických vězňů Nožková Veronika, JUDr Pardubice, nám. Republiky E0065 Nürnberger Jörg Praha 2, Mánesova 5, Weiss-Tessbach Ondruch Tomáš, Mgr Havířov, Moskevská 24a

18 Částka 1/2008 Věstník České advokátní komory 2008 Strana Panáček Tomáš, JUDr Frenštát p. Radh., Rožnovská Pašek David, Mgr Plzeň, Pražská Pavel David, Mgr Praha 10-Dolní Měcholupy, Nad Sadem 465/ Pavlas Michal, Mgr České Budějovice, Na Sadech 4/ Pecová Kateřina, Mgr Praha 4, Podolské nábřeží 9/ Pechlát Přemysl, Mgr České Budějovice, Heydukova 505/ Pekařová Jana, Mgr Praha 1, Jáchymova Pelikánová Michaela, Mgr Praha 5, Bozděchova Pelnářová Zdeňka, Mgr Praha 2, Slezská 949/ Penka Miroslav, Mgr Brno, Jánská E0061 Perrin Christopher Praha 1, Jungmannova Pešák Jiří, Mgr Brno, Tábor Picková Michala, Mgr Praha 1, Hellichova 458/ Picková Zuzana, Mgr Praha 1, Varšavská Pihera Vlastimil, Praha 1, Jungmannova JUDr., Ph.D Plátěnková Hana, JUDr Brno, Borová Podhorský Jan, Mgr Benešov, Masarykovo nám. č Podhorský Martin, Mgr Praha 8, Nad Okrouhlíkem Podhorský Tomáš, Mgr Benešov, Masarykovo nám. č Podskalská Iva, Mgr Brno, Bašty Pohovejová Martina, Praha 1, Rybná JUDr., LL.M Pokorný Jiří, Mgr Brno, třída Kpt. Jaroše Polanský Radim, Mgr Praha 5, Elišky Peškové Polášek Martin, Mgr Kroměříž, Kovářská Polišenská Markéta, Mgr Ostrava, Ženíškova Popjuk Michal, Mgr Praha 5-Stodůlky, Smetáčkova 1484/ Pospíšilová Iva, Mgr Praha 5, Štefánikova 48, 4. patro Preslová Monika, Mgr Plzeň, nám. Republiky Procházka Jan, Mgr Tábor, Husovo náměstí Prouza Petr, Mgr Praha 2, Vratislavova E0067 Quoden Joachim Praha 2, Karlovo nám. 559/ Rais David, Mgr. Bc Prostějov, Dolní Ráž Martin, Mgr Praha 6, Krolmusova Reichelt Tomáš, Mgr Karlovy Vary-Bohatice, Jáchymovská Rothová Magda, JUDr Praha 4, K Safině Roubal Marek, Mgr Přerov, Žerotínovo nám Rudlovčák Petr, Mgr Praha 1, Revoluční Růžička Václav, Mgr Praha 1, Václavské náměstí 1601/ Ryšavý Pavel, JUDr Hořín, Brozánky Sabotinov Vencislav, JUDr Litoměřice, Mrázova Sabotinova Lucie, JUDr Litoměřice, Mrázova Sándorová Jitka, Mgr Plzeň, Vlastina Sedláček Tomáš, Brno, Příkop 2a Mgr. et Mgr Schovánek Václav, Mgr Praha 7, Strojnická 201/ Sitná Lenka, Mgr Praha 8-Libeň, Sokolovská Smilová Jana, Mgr České Budějovice, Žižkova Sobotka Lukáš, Mgr Brno, Gorkého Sobotková Kateřina, Mgr Praha 1, Na Příkopě Solich Michal, Mgr Hradec Králové, Československé armády 556 E0066 Sommerfeld Tereza Praha 1, Elišky Krásnohorské 10/ Soppé Alois, JUDr Praha 1, Václavské náměstí 1601/ Souček Jan, Mgr., Ing České Budějovice, Žižkova tř

19 Strana 19 Věstník České advokátní komory 2008 Částka 1/ Součková Jitka, Mgr., LL.M Praha 2, Karlovo náměstí Součková Kateřina, Mgr Jičín, Husova Staňková Martina, Mgr Brno, Havlíčkova Stano Lucie, Mgr Tábor, Ústecká Stavělík Petr, Mgr Bučovice, Slovenská Stejskalová Dana, Mgr Praha 5, Holečkova Svatošová Helena, Mgr., Ing Praha 3, Husinecká Šafra Jan, JUDr., LL.M Praha 1, Revoluční Šatalík Luděk, Mgr Praha 2, Legerova 39/ Šebesta Roman, Mgr Slezská Ostrava, Občanská Šebková Kateřina, JUDr Praha 4, Na Pankráci Šejnost František, Mgr Praha 2, Pod Slovany Šimek Petr, Mgr Nový Bohumín, Studentská Šimková Danica, Mgr Praha 1, Václavské náměstí 57/ Šimková Jana, Mgr Nový Bohumín, Studentská Šmehýl Peter, Mgr Praha 10, Říčanská 1984/ Šmidrkalová Hana, Mgr Praha 5, Radlická 28/ Šmrha Jiří, JUDr Strakonice, Plánkova Šolc Roman, Mgr Plzeň, B. Smetany 167/ Špičková Ivana, Mgr Prostějov, nám. TGM Špíšek Richard, Mgr Brno, Divadelní , Šromová Jana, Mgr Hradec Králové, Palackého Štraitová Marcela, Mgr Brno, Těsnohlídkova Šupáková Martina, Mgr Brno, Poštovská 8c Švajcrová Kateřina, Mgr Praha 2, V Tůních Švarcová Patricie, JUDr Praha 1, Týn 1049/ Švec Tomáš, JUDr Praha 5, Holečkova 29/ Tajbr Jaroslav, JUDr., Ing Praha 1, Karolíny Světlé Tomaier Jan, Mgr Praha 1, Klimentská Totková Kolderová Sylva, Havířov-Město, Pavlovova Mgr Trlica Milan, JUDr Vsetín, Horní náměstí č. p Truneček Jaroslav, Mgr Dobříš, Pleskotova Tvrdá Markéta, Mgr., Ing Praha 1, Slovanský dům, Na Příkopě Uhlířová Andrea, Mgr Plzeň, Husova Vacík Tomáš, JUDr Plzeň, Vlastina Vachta Stanislav, České Budějovice, Holečkova 2628/3A JUDr., LL.M Vaňková Eva, Mgr Ostrava, Husova 1285/ Vedra Jan, Mgr Židlochovice, Lidická Verner Prokop, Mgr., MBA Praha 1, V Celnici Veselý Ladislav, Mgr Rosice u Brna, Palackého čp Veszelei Viktória, Praha 3, Domažlická 1053/ Mgr., LL.M Vincenc Libor, Mgr Praha 5, Pavla Švandy ze Semčic Viskupičová Zuzana, Mgr Praha 2, Moravská Vodka Petr, Mgr Kuřim, Husova Vojtová Květoslava, Mgr Praha 1, Karolíny Světlé Vondráková Michaela, Praha 2, Ječná 10 Mgr., Ing Vosátka Marek, Mgr Praha 2, Botičská 1936/ Vrba Jan, Mgr Liberec 2, Na Poříčí 116/ Wirth Antonín, Mgr Klatovy, Čs. Legií 42/I Wojnar Alexandr, Mgr Český Těšín, Havlíčkova 190/ Wolfe Martin Suzanne Praha 1, Betlémské náměstí Zahrádka Lukáš, Mgr Praha 1, Karlovo náměstí 10/ Zacha Zbyněk, JUDr Praha 1, Jindřišská

20 Částka 1/2008 Věstník České advokátní komory 2008 Strana Zajíček Marek, Mgr Brno, Dobrovského Zelenková Ivana, Mgr Brno, Bratislavská Zelinka Viktor, Mgr Ostrava-Moravská Ostrava, Nádražní Zemková Veronika, Mgr Děčín, Čs. armády Zerdalogluová Markéta, Mgr Brno, Koliště Zlámal Adam, Mgr Praha 1, Vojtěšská Zlevská Michala, Mgr Praha 5, Jindřicha Plachty Zonek Jan, Mgr., Ing Ostrava-Moravská Ostrava, Sadová 1585/ Židlík Radek, Mgr Zlín, Vavrečkova b) Vyškrtnutí ze seznamu advokátů Reg. č. Příjmení a jméno Dne Ustanovení zák. č. 85/1996 Sb Babiak Pavel, JUDr b odst. 1 písm. g) Balák Miroslav, JUDr b odst. 1 písm. g) Barta Karel, JUDr b odst. 1 písm. g) Bašnár Radomír, Mgr odst. 1 písm. d) Běhal Ondřej, Mgr odst. 1 písm. d) Boušková Věra, JUDr b odst. 1 písm. d) E0006 Britz Thomas b odst. 1 písm. g) Bronec Milan, JUDr b odst. 1 písm. g) Buzásiová Silvia, odst. 1 písm. d) JUDr., LL.M Cetlová Jiřina, JUDr b odst. 1 písm. g) Červinka Josef, JUDr odst. 1 písm. c) Doležalová Helena, Mgr odst. 1 písm. d) Drábek Libor, JUDr odst. 1 písm. d) Dunaj Vojtěch, JUDr odst. 1 písm. d) Erler Jindřich, JUDr b odst. 1 písm. a) Fantová Zora b odst. 1 písm. g) Fifka Jan, JUDr b odst. 1 písm. g) Formáčková Miluše, JUDr b odst. 1 písm. g) Fučíková Marie, Mgr b odst. 1 písm. g) Gebauer František, JUDr b odst. 1 písm. g) Goldman Louis odst. 1 písm. d) Grec Anton, JUDr b odst. 1 písm. g) Grék Ivan, JUDr b odst. 1 písm. a) Gruszczyk Jan, JUDr b odst. 1 písm. a) Halás Ján, JUDr b odst. 1 písm. a) Halfar Milan, JUDr b odst. 1 písm. g) Havlík Josef, Mgr b odst. 1 písm. g) Hnojnová Blažena, JUDr b odst. 1 písm. g) Holeček Jan, JUDr b odst. 1 písm. g) Hrbek Lubomír, JUDr b odst. 1 písm. g) Jehličková Věra, JUDr odst. 1 písm. d) Josef Jindřich, JUDr b odst. 1 písm. g) Karlová Ivana, JUDr b odst. 1 písm. g) Kašpar Bohumír, JUDr b odst. 1 písm. a) E0040 Kessel Isabelle odst. 1 písm. d) Kolouch Miroslav, JUDr b odst. 1 písm. g) Kopřivová Vladimíra, Mgr b odst. 1 písm. g) Kozáková Mária, JUDr b odst. 1 písm. g) Kralik Ivan, JUDr b odst. 1 písm. a) Krhut Vladimír, JUDr b odst. 1 písm. g)