Směrnice číslo 4/2015 KOLEKTIVNÍ SMLOUVA PRO ROK 2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Směrnice číslo 4/2015 KOLEKTIVNÍ SMLOUVA PRO ROK 2015"

Transkript

1 Směrnice číslo 4/2015 KOLEKTIVNÍ SMLOUVA PRO ROK 2015 Zpracoval: Ing. Naděžda Knězková, MBA, ekonomická náměstkyně Dne: 20. února 2015 Schválil za ZZS JmK: Ing. Milan Klusák, MBA, ředitel Dne: 10. dubna 2015 Schválil za ZO OS: Bohuslav Zrza, předseda ZO OSZaSP ČR v Brně Schválil za ZO OS: Michal Vlk, předseda ZO OSZaSP ČR ve Veselí n.m. Schválil za NOO ZZS: Tomáš Veselský, předseda NOO ZZS Dne: 10. dubna 2015 Platnost od: 10. dubna 2015 Účinnost od: 10. dubna 2015 Ruší: Směrnici 2/2014 včetně všech dodatků Závazný pro: všechny zaměstnance Obdrží: - vedoucí všech organizačních jednotek - předsedové ZV odborů - správce interní dokumentace Vydání č. 1

2 Obsah Předmět kolektivní smlouvy... 3 Plat a jeho složky... 3 Práce přesčas a související ujednání... 3 Další ujednání pracovněprávní povahy... 4 Výše stravného při pracovních cestách... 4 Péče o zaměstnance... 5 Fond kulturních a sociálních potřeb obecná ustanovení o tvorbě, použití a hospodaření... 5 Čerpání fondu kulturních a sociálních potřeb... 6 A. Zásady pro poskytování příspěvku na stravné... 6 B. Zásady pro přiznávání darů... 6 C. Zásady pro poskytování příspěvku na letní dětský tábor... 7 D. Zásady pro poskytování příspěvku na hromadné sportovní akce... 7 E. Zásady pro pořizování posilovacího nářadí... 7 F. Zásady pro poskytování sociálních výpomocí a půjček... 7 Přechodná a závěrečná ustanovení... 8 Příloha č. 1 Rozpočet fondu kulturních a sociálních potřeb ZZS JmK pro rok Příloha č. 2 Záznam o seznámení se směrnicí...10 Strana 2 (celkem 10) Směrnice č. 4/2015

3 Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, příspěvková organizace, Kamenice 798/1d, Brno, zastoupená Ing. Milanem Klusákem, MBA, ředitelem (dále jen ZZS JmK ) Základní organizace Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče České republiky se sídlem v Brně, zastoupená Bohuslavem Zrzou, předsedou, Základní organizace Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče České republiky se sídlem ve Veselí nad Moravou, zastoupená Michalem Vlkem, předsedou a Nezávislá odborová organizace zdravotnické záchranné služby, zastoupená Tomášem Veselským, předsedou výboru, (dále jen OO ) uzavírají tuto a KOLEKTIVNÍ SMLOUVU PRO ROK 2015: Článek I Předmět kolektivní smlouvy (1) Předmětem kolektivní smlouvy (dále jen KS) je úprava individuálních i kolektivních vztahů ZZS JmK jako zaměstnavatele na straně jedné a jejích zaměstnanců, zastoupených odborovými organizacemi na straně druhé, týkající se platových a dalších pracovněprávních i sociálních nároků v zájmu uspokojování potřeb a práv zaměstnanců při plnění úkolů zaměstnavatele. (2) KS obsahuje závazky, které jsou platovými, dalšími pracovněprávními nebo jinými obecně závaznými předpisy vymezeny pro kolektivní vyjednávání. Článek II Plat a jeho složky Poskytování platů včetně příplatků a odměn se řídí obecně závaznými předpisy, tj. zejména zákonem č. 262/2006 Sb. - Zákoníkem práce (dále jen ZP), nařízeními vlády č. 564/2006 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, č. 567/2006 Sb. o minimální mzdě, a č. 222/2010 Sb. o katalogu prací ve veřejných službách a správě, v platném znění a v jejich rámci Kolektivní smlouvou a Platovým řádem ZZS JmK. Článek III Práce přesčas a související ujednání (1) Ve smyslu 93 odst. 4 ZP se tímto stanovuje období, v němž nesmí práce přesčas v průměru přesáhnout 8 hodin týdně na 52 týdnů. (2) Pokud zaměstnanec pracuje u jiného zaměstnavatele ať již se souhlasem či bez souhlasu ZZS JmK, dodrží dobu nepřetržitého odpočinku v délce 11 hodin před nástupem do směny v ZZS JmK dle 90 ZP. Strana 3 (celkem 10) Směrnice č. 4/2015

4 (3) Zaměstnavatel i odborové organizace budou hledat možnosti ke snižování podílu přesčasové práce. Článek IV Další ujednání pracovněprávní povahy (1) Informování zaměstnanců podle 276 a 279 ZP je zajišťováno prostřednictvím výborů OO (dále jen VOO), jejichž předsedové nebo jimi pověření zástupci se pravidelně měsíčně nebo dle potřeby setkávají s vedením ZZS JmK, kde jsou tyto informace projednávány. Na žádost předsedy VOO nebo jím pověřeného člena jsou příslušní vedoucí zaměstnanci povinni poskytnout stanovené nebo doplňující vyžádané informace, a to jednou za čtvrt roku. (2) Informace VOO podle 279 ZP je plněna písemným sdělením ZZS JmK o vývoji platů, průměrné mzdy a jejích jednotlivých složek vč. členění podle jednotlivých oddělení, úseků nebo nákladových středisek. Všechny tyto údaje se uvádějí pouze v průměrných hodnotách, bez jmenovitého určení zaměstnanců. Do 28. února následujícího roku obdrží VOO průměrné údaje za celý uplynulý kalendářní rok. Dalšími informacemi jsou vývoj rozpočtu za pololetí, který bude předán do konce následujícího měsíce po uplynutí pololetí a hospodaření dle nákladových středisek jedenkrát za rok ke dni následujícího roku. (3) Tam, kde je to v ZP předepsáno, realizuje se projednání s příslušnými odborovými orgány buď společným ústním jednáním vedení ZZS JmK se zástupci VOO, nebo písemnou formou s výzvou k vyjádření se druhé strany. Budou-li to strany považovat v konkrétním případě za nutné nebo vhodné, upraví projednaná řešení písemnou dohodou. (4) Zaměstnavatel se zavazuje umožnit zástupci odborů vyjádřit se předem k návrhům jeho interních předpisů, které se týkají bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Rovněž se zavazuje umožnit zástupci odborů účastnit se výběrových řízení ve fázi přípravy podkladů. (5) Místem výkonu práce zdravotnických pracovníků vyjma KZOS je územní oddělení. (6) Výplatními termíny pro rok 2015 jsou: , , , , , , , , , , a (7) Odborové organizace souhlasí s tím, aby výplatní lístky byly předávány zaměstnancům v elektronické podobě prostřednictvím portálu VEMA. (8) Odborové organizace budou podporovat úsilí zaměstnavatele při hledání úspor věcných nákladů, zejména působením na zaměstnance, aby se chovali ohleduplně a šetrně k dlouhodobému majetku organizace. (9) Odborové organizace budou podporovat úsilí zaměstnavatele při dodržování výstrojní kázně na výjezdech a BOZP a PO. (10) Odborové organizace budou podporovat úsilí zaměstnavatele, aby se zaměstnanci starali o vozidla a zdravotnickou techniku dle zásad dobrého hospodáře a byli ostatním zaměstnancům příkladem při dodržování veškerých platných předpisů, týkajících se provozu na pozemních komunikacích se zvláštním zřetelem na bezpečnost posádek a ostatních účastníků provozu. (11) Odborové organizace budou podporovat úsilí zaměstnavatele na zvyšování fyzické kondice zdravotnických pracovníků ve výjezdových složkách při výkonu jejich náročného povolání. (12) Odborové organizace nahlásí ke dni účinnosti této kolektivní smlouvy všechny členy výborů s uvedením jejich osobních čísel. Pokud dojde v průběhu roku ke změnám ve složení výboru odborové organizace, je tato povinna informovat písemně o této změně personální oddělení ZZS JmK do 7 dnů od provedení změny. Strana 4 (celkem 10) Směrnice č. 4/2015

5 Článek V Výše stravného při pracovních cestách (1) Výše stravného za každý kalendářní den pracovní cesty se touto smlouvou a v intencích 176, odst. 1 ZP sjednává ve výši: a) 75,- Kč, trvá-li pracovní cesta 5 12 hodin, b) 112,- Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejvýše však 18 hodin, c) 175,- Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin. (2) Při případném vyhlášení nových sazeb stravného ministerstvem práce a sociálních věcí dle 176 odst. 1 ZP v průběhu kalendářního roku resp. v době trvání účinnosti této KS není třeba nového ujednání v KS pro určení výše sazby stravného; při výpočtu se použije sazba v polovině možného rozmezí se zaokrouhlením na celé Kč nahoru. (3) Bylo-li zaměstnanci během pracovní cesty poskytnuto jídlo, které má charakter snídaně, oběda nebo večeře, na které zaměstnanec finančně nepřispívá, stravné se krátí: a) při pracovních cestách v rozmezí 5-18 hodin o 30% v případě snídaně a o 35% v případě oběda a večeře, b) při pracovní cestě nad 18 hodin o 20 % v případě snídaně a 25% v případě oběda a večeře. (4) Zaměstnancům, kteří vykonávají pracovní činnost na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, se poskytnou cestovní náhrady pouze tehdy, bylo-li tak v dohodě sjednáno. ZZS JmK se zavazuje: Článek VI Péče o zaměstnance a) Zajišťovat přednostně v rámci oprav a údržby odstraňování závad, souvisejících s bezpečností a ochranou zdraví při práci a s požární ochranou, b) zabezpečovat pro zaměstnance nezbytné ochranné a osobní pracovní prostředky a pomůcky a jejich čištění, praní nebo údržbu v rozsahu stanoveném vnitropodnikovým předpisem, c) vytvářet podmínky pro stravování zaměstnanců, d) průběžně provádět, organizovat nebo zabezpečovat školení v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví na náklady ZZS JmK, e) průběžně provádět, organizovat nebo zabezpečovat profesní školení a další vzdělávání a doškolování zaměstnanců, event. i za finančního přispění ZZS JmK, pokud by takové školení nebo doškolování nařídila nebo se na něm se zaměstnancem dohodla, f) umožnit zaměstnancům zapůjčení zasedací místnosti na konání akcí v rámci celoživotního vzdělávání (cca 6x ročně) s tím, že pokud by došlo ke kolizi termínů má přednost akce ZZS JmK, g) umožnit zaměstnancům v mimopracovní době bezplatné využívání cvičebních a posilovacích zařízení, která byla pořízena z FKSP, h) poskytnout právní poradu a ochranu zaměstnancům, kteří při výkonu povolání nebo v souvislosti s ním a pouze v případech, kdy nedošlo k porušení pracovně právních předpisů a pravidel silničního provozu, byli vyzváni k účasti na soudním procesu a o tuto právní poradu či ochranu písemně požádali, Strana 5 (celkem 10) Směrnice č. 4/2015

6 i) poskytnout na své náklady služby klinického psychologa zaměstnancům v případech, kdy v souvislosti s výkonem povolání byl zaměstnanec vystaven neúměrnému psychickému zatížení. Návštěvu psychologa doporučí vedoucí zaměstnanec po konzultaci s postiženým zaměstnancem. Článek VII Fond kulturních a sociálních potřeb obecná ustanovení o tvorbě, použití a hospodaření (1) Tvorba a použití fondu kulturních a sociálních potřeb (dále jen fond) a hospodaření s ním se řídí ustanoveními vyhlášky č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška). (2) Prostředky fondu slouží všem zaměstnancům ZZS JmK v pracovním poměru (popř. jejich rodinným příslušníkům). Členství v odborové organizaci proto není podmínkou pro čerpání z něho plynoucích požitků. Na zaměstnance v jiné formě pracovněprávního vztahu (např. dohody o činnosti či provedení práce) nebo bývalé zaměstnance - důchodce se možnost čerpání požitků z fondu nevztahuje. (3) Pokud se v dále uvedených zásadách hovoří o rodinných příslušnících, jsou tím míněni manžel nebo manželka popř. druh nebo družka zaměstnance (dále jen manžel/ka) a nezaopatřené děti (dále jen děti) ve smyslu ustanovení 3 odst. 3 vyhlášky 114/2002 Sb. (4) Prostředky fondu se rozpočtují na příspěvek na stravné, dary, vybavení posiloven a sociální výpomoci a půjčky. (5) Na poskytnutí požitků z fondu není právní nárok, lze je proto přiznávat pouze do výše objemů, rozpočtovaných pro jednotlivé účely rozpočtem fondu (viz příloha), a/nebo do výše skutečně disponibilních prostředků, a to výhradně za dodržení zásad pro použití a čerpání fondu uvedených v tomto a následujících článcích (dále jen zásady ). (6) Ředitel v dohodě s VOO jsou oprávněni v odůvodněných případech a v souladu se zásadami rozhodovat o úpravách mezi jednotlivými položkami rozpočtu. (7) Účetní doklady související s čerpáním prostředků fondu ověřují a podepisují výhradně osoby s dispozičním oprávněním, a to zvlášť za VOO a zvlášť za ZZS JmK. Článek VIII Čerpání fondu kulturních a sociálních potřeb A. Zásady pro poskytování příspěvku na stravné (1) Příspěvek na stravné poskytuje ZZS JmK zaměstnancům na jedno hlavní jídlo v každé směně, kterou zaměstnanec skutečně odpracuje. (2) Věcně je stravování zaměstnanců zabezpečeno: - prostřednictvím stravovacích poukázek k nákupu stravy v zařízeních veřejného stravování, přičemž částka vychází z cen stravy podávané formou tzv. poledního menu ve stravovacích zařízeních. Hodnota stravenky pro jednosměnný provoz činí 70,- Kč a pro vícesměnný provoz 105,- Kč. - prostřednictvím stravování ve FN Brno. Cena stravy je 73,- a 92,- Kč za jedno jídlo. (3) Zaměstnanci se na úhradě nákladů prostřednictvím stravovacích poukázek podílejí částkou 25,-/37,- Kč, příspěvek z FKSP činí 17,-/26,- Kč a zbývající část 28,-/42,- Kč je hrazena z provozních prostředků organizace. (4) Zaměstnanci se na úhradě nákladů prostřednictvím stravování ve Fakultní nemocnici Brno podílejí takto: u jídla za 73,- Kč je podíl zaměstnance 28,- Kč, příspěvek z FKSP činí Strana 6 (celkem 10) Směrnice č. 4/2015

7 17,- Kč a 28,- Kč je hrazeno z provozních prostředků organizace. Při ceně oběda 92,- Kč hradí zaměstnanec 47,- Kč, příspěvek z FKSP činí 17,- Kč a z provozních nákladů organizace je hrazeno 28,- Kč. (5) Při změně cen nebo v důsledku jiných závažných okolností může být příspěvek z fondu nebo úhrada zaměstnance jednostranným rozhodnutím ZZS JmK upravena. B. Zásady pro přiznávání darů (1) Dary z fondu jsou v ZZS JmK zaměstnancům přiznávány běžně v peněžní formě, při vyžádání zaměstnancem též v podobě věcného daru, pouze v tom kalendářním roce, ve kterém nastal důvod pro jejich poskytnutí. (2) Při pracovním výročí 25, 30, 35, 40 a 45 let celkové doby zaměstnání v pracovním poměru od prvního vstupu do pracovního poměru se zaměstnanci v pracovním poměru při splnění podmínek uvedených v odst. 1 přizná dar v přepočtu na průměrný rozsah pracovního úvazku v posledních třech letech pracovního poměru k ZZS JmK. Výše daru činí nejvýše: a) Kč při pracovním výročí 25 let, b) Kč při pracovním výročí 30 let. c) Kč při pracovním výročí 35 let, d) Kč při pracovním výročí 40 let, e) Kč při pracovním výročí 45 let. (3) Při životním jubileu 50, 55, 60, 65, 70 nebo 75 let věku se zaměstnanci přizná dar při dosažení jubilea v nominální výši 4.000,- Kč v přepočtu na průměrný rozsah pracovního úvazku v posledních třech letech pracovního poměru k ZZS JmK, vždy však nejvýše 4.000,- Kč. Návrh na přiznání daru s uvedením navrhované částky předkládá vedoucí zaměstnanec. (4) Při prvním odchodu do starobního nebo invalidního důchodu ve 3. stupni invalidity se zaměstnanci přizná dar v nominální výši 4.000,- Kč v přepočtu na průměrný rozsah pracovního úvazku v posledních třech letech pracovního poměru k ZZS JmK, vždy však nejvýše 4.000,- Kč. Návrh na přiznání daru s uvedením navrhované částky předkládá vedoucí zaměstnanec. C. Zásady pro pořizování vybavení posiloven (1) Vybavení posiloven se pořizuje na jednotlivé výjezdové základny tam, kde je možno je užívat v mimopracovní době zaměstnanců. (2) Požadavky na pořízení vybavení posiloven se zasílají průběžně během roku, nejpozději k rukám ekonomického náměstka. Rozhoduje o nich porada vedení se zástupci odborových organizací. D. Zásady pro poskytování sociálních výpomocí a půjček (3) Zaměstnancům, popř. nejbližším pozůstalým lze poskytnout jednorázovou sociální výpomoc v mimořádně závažných případech a při řešení tíživých nebo neočekávaných sociálních situací. Sociální výpomoc může v jednotlivém případě činit nejvýše ,- Kč, v případech postižení živelní pohromou, ekologickou nebo průmyslovou havárií na územích, na kterých byl vyhlášen nouzový stav, nejvýše ,- Kč. (4) Na základě písemné smlouvy lze zaměstnancům poskytnout sociální půjčku k překlenutí tíživé finanční situace do výše ,- Kč, v případech postižení živelní pohromou, ekologickou nebo průmyslovou havárií na územích, na kterých byl vyhlášen nouzový stav do výše ,- Kč. Tato půjčka je bezúročná a má splatnost do 5 let od uzavření smlouvy o půjčce. Při skončení pracovního poměru je půjčka splatná nejpozději do 6ti měsíců ode dne jeho skončení. (5) Sociální výpomoc a sociální půjčka se poskytuje v pouze v hotovosti. Strana 7 (celkem 10) Směrnice č. 4/2015

8 Článek IX Přechodná a závěrečná ustanovení (1) Z důvodů hodných zvláštního zřetele může ředitel v dohodě s VOO pokud by tomu nebránilo ustanovení obecně závazného právního předpisu nebo pokynu zřizovatele učinit výjimku z podmínek stanovených touto KS v případech, v nichž by důsledky nesplnění stanovených podmínek znamenaly pro zaměstnance zvláštní tvrdost. (2) O změnách či doplnění kolektivní smlouvy bude jednáno na návrh kterékoliv smluvní strany. (3) Nedílnou součástí KS je její příloha č. 1:»Rozpočet fondu kulturních a sociálních potřeb ZZS JmK pro rok 2015«. (4) Tato KS nabývá platnosti i účinnosti dnem podpisu oběma stranami. Účinnosti tato smlouva pozbývá dnem účinnosti nové kolektivní smlouvy. Rozpočet fondu platí jen na rok Strana 8 (celkem 10) Směrnice č. 4/2015

9 Příloha č. 1 Rozpočet fondu kulturních a sociálních potřeb ZZS JmK pro rok 2015 Zdroje: (v tis. Kč) Stav fondu k Tvorba jednotný příděl Celkem Čerpání: (v tis. Kč) Příspěvky na stravné Dary 390 Vybavení posiloven 85 Sociální výpomoci a půjčky 50 Rezerva 100 Celkem Strana 9 (celkem 10) Směrnice č. 4/2015

10 Příloha č. 2 Záznam o seznámení se Směrnicí č. 4/2015 Organizační jednotka: str.č. 1 Jméno a příjmení S výše uvedeným interním předpisem jsem byl(a) seznámen(a) dne Podpis Strana 10 (celkem 10) Směrnice č. 4/2015