Tabulka mandatorních požadavk pro modulární p ístupový/agrega ní epína typ A (požadován 1 ks)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tabulka mandatorních požadavk pro modulární p ístupový/agrega ní epína typ A (požadován 1 ks)"

Transkript

1 Název ve ejné zakázky: Rámcová smlouva: Inovace p ístupové a bezdrátové sít Z U Od vodn ní vymezení technických podmínek podle 156 odst. 1 písm. c) zákona. 137/2006 Sb. Od vodn ní požadovaných technických parametr dodávky edm tem dodávky jsou aktivní sí ové prvky dle technických podmínek uvedených níže. Modulární p ístupový/agrega ní p epína typ A (1 ks). Modulární p ístupový/agrega ní p epína typ B (1 ks). Centrální adi bezdrátové sít (1 ks). Rozší ení podpory pro management bezdrátové sít (1 ks). Bezdrátový p ístupový bod typ A (5 ks). Bezdrátový p ístupový bod typ B (18 ks). Bezdrátový p ístupový bod typ C (7 ks). Nemodulární p ístupový p epína typ A (5 ks). Nemodulární p ístupový p epína typ B (5 ks). Nemodulární p ístupový stohovatelný p epína s možností napájení po Ethernetu typ A (5 ks). Nemodulární p ístupový stohovatelný p epína s možností napájení po Ethernetu typ B (5 ks). Nemodulární p ístupový stohovatelný gigabitový p epína typ A (3 ks). Nemodulární p ístupový stohovatelný gigabitový p epína typ B (5 ks). Nemodulární p ístupový stohovatelný gigabitový p epína typ C (2 ks). Nemodulární p ístupový stohovatelný gigabitový p epína s možností napájení po Ethernetu typ A (3 ks). Nemodulární p ístupový stohovatelný gigabitový p epína s možností napájení po Ethernetu typ B (4 ks). Nemodulární p ístupový stohovatelný gigabitový p epína s možností napájení po Ethernetu typ C (2 ks). Nemodulární p ístupový gigabitový p epína bez managementu (20 ks). Vým nné moduly rozhraní p ístupových p epína (48 ks). Optické propojovací kabely (80 ks). Všechny poptávané sí ové prvky musí být z d vod ochrany stávajících investic a minimalizace celkových náklad na vlastnictví a provoz po íta ové sít Z U kompatibilní se všemi již používanými komunika ními protokoly a systémy správy sít. Ze stejného d vodu musí být poptávané stohovatelné prvky stohovatelné i s prvky již používanými v síti Z U. Tabulka mandatorních požadavk pro modulární p ístupový/agrega ní epína typ A (požadován 1 ks) Požadavek na funkcionalitu Základní vlastnosti Typ za ízení Formát za ízení Minimální požadavky L3 p epína modulární Od vodn ní Specifikace pot ebného typu funk nosti dle referen ního modelu ISO OSI Modularita kv li ochran investice zaru ující budoucí pot ebné rozši ování

2 Po et slot pro moduly rozhraní Po et 10GE port na ídícím modulu Požadovaný po et a typ 10GE transceiver Typ 10GE portu na bezprost edn p ipojeném za ízení Redundantní zdroje, dosažitelný výkon každého Podpora modul 48x 10/100/1000 Ethernet, neblokující, 802.3at (PoE+) na všech portech sou asn, L2 šifrování dle 802.1AE, IEEE 802.3az Požadovaný po et modul 48x 10/100/1000Base-T, neblokující, 802.3at (PoE+) na všech portech sou asn, L2 šifrování dle 802.1AE, IEEE 802.3az Podpora modul 48x 10/100/1000Base-T, neblokující, L2 šifrování dle 802.1AE, IEEE 802.3az Požadovaný po et modul 48x 10/100/1000Base-T, neblokující, L2 šifrování dle 802.1AE, IEEE 802.3az Podpora modul 48x 10/100/1000Base-T, agregace 2:1, 802.3af (PoE+) na 24 portech sou asn Podpora modul 48x 10/100/1000Base-T, agregace 2:1 Podpora modul s minimáln 12 porty GE/6x10GE, Jumbo rámce Podpora modul s 24xSFP sloty, neblokující Podpora Non-Stop Forwarding Podpora upgrade software za provozu Podpora virtualizace možnost slou it alespo dv fyzická šasi do jednoho logického celku virtuálního šasi Statické sm rování IPv4, IPv x 10GBase-SR, SFP+ X2 2500W 3 2 nebo povýšením software Minimáln 5 slot kv li ochran investice zaru ující budoucí pot ebné rozši ování o nová rozhraní Minimální pot ebný po et 10GE rozhraní pro integraci do sít Minimální pot ebný po et 10GE vym nitelných rozhraní typu 10GBASE-SR Definice typu a rychlosti rozhraní na za ízení, do n hož bude poptávané za ízení zapojeno Požadavek zajišt ní vysoké dostupnosti a provozní flexibility za ízení jako celku a zárove pot ebná výkonová podpora za ízení napájených p es PoE Požadavek zajišt ní provozní flexibility, bezpe nosti a p epínací architektury modulu a zárove pot ebná výkonová podpora za ízení napájených p es PoE Minimální pot ebný po et modul /rozhraní 10/100/1000Base- T s napájením 802.3af PoE pro integraci do sít Z U Požadavek zajišt ní provozní flexibility, bezpe nosti a p epínací architektury modulu Minimální pot ebný po et modul /rozhraní 10/100/1000Base- T pro integraci do sít Z U Požadavek zajišt ní provozní flexibility, bezpe nosti a p epínací architektury modulu a zárove pot ebná výkonová podpora za ízení napájených p es PoE Požadavek zajišt ní provozní flexibility, bezpe nosti a p epínací architektury modulu Požadavek zajišt ní provozní flexibility, bezpe nosti modulu a akademické Požadavek zajišt ní provozní flexibility a p epínací architektury modulu Požadavek zajišt ní vysoké dostupnosti a odolnosti v i poruchám Požadavek zajišt ní vysoké dostupnosti Požadavek zajišt ní vysoké dostupnosti v p ípad výpadku jednoho z fyzických za ízení Základní požadavek na pot ebný typ IP sm rování používaný v síti Z U Dynamické sm rování IPv4, Základní požadavek na pot ebný typ IP sm rování používaný

3 IPv6 Podpora IPv4, IPV6 v hardware Výkonnostní parametry Celková propustnost centrálních ídících modul (IPv4/IPv6) Celková potenciální propustnost p epínacího subsystému Dostupná kapacita na slot Po et záznam ve sm rovací tabulce - IPv4 unicast Po et záznam ve sm rovací tabulce IPv6 unicast 200/100 milion paket /vte inu 500 Gbit/s 48 Gbit/s Po et MAC adres Protokoly fyzické vrstvy IEEE IEEE 802.3ad IEEE 802.3ad p es více karet Podpora "jumbo rámc " Protokoly spojové vrstvy IEEE 802.1D IEEE 802.1Q Po et aktivních VLAN 4000 Tunelování 802.1Q v 802.1Q IEEE 802.1X - Port Based Network Access Control IEEE 802.1s - multiple spanning trees IEEE 802.1w - Rapid Tree Spanning Protocol IEEE 802.1p v síti Z U Základní požadavek na pot ebnou implementaci IP sm rování jako ochranu investice v prost edí Základní výkonnostní požadavek na pot ebnou implementaci epínání/sm rování rámc /paket jako ochranu investice v prost edí Základní výkonnostní požadavek na pot ebnou propustnost epínání/sm rování za ízení jako ochranu investice v prost edí Základní výkonnostní požadavek na pot ebnou propustnost epínání/sm rování modulu jako ochranu investice v prost edí Základní kapacitní požadavek na pot ebnou implementaci IPv4 sm rování jako ochranu investice v prost edí akademické Základní kapacitní požadavek na pot ebnou implementaci IPv6 sm rování jako ochranu investice v prost edí akademické Základní kapacitní požadavek na pot ebnou implementaci spojové vrstvy jako ochranu investice v prost edí akademické prost edím akademické prost edím akademické prost edím akademické i sou asném požadavku vysoké dostupnosti a formou odolnosti v i poruchám redundantních komponent prost edím akademické prost edím akademické prost edím akademické prost edím akademické prost edím akademické pro Carrier Ethernet Zajišt ní bezpe nostní politiky p ístupu do sít a pot ebné základní základní základní Zajišt ní podpory CoS a pot ebné základní kompatibility se

4 Per VLAN rapid spanning tree (PVRST+) nebo ekvivalentní Detekce protilehlého za ízení Protokol pro definici ší ených VLAN Detekce jednosm rnosti optické linky STP root guard nebo ekvivalentní STP loop guard nebo ekvivalentní Možnost autorecovery po chybovém stavu Multicast/broadcast storm control - hardwarové omezení pom ru unicast/multicast rámc na portu v procentech Protokol IP IP alias (více IP sítí na jednom rozhraní) QoS (DiffServ) DHCP relay Router redundancy protokol (nap. VRRP, HSRP) Protokol IPv6 Certifikace IPv6 ready logo Phase II Router redundancy protokol pro IPv6 Podpora IPv6 ACL Podpora IPv6 QoS (DiffServ) základní Zajišt ní automatického objevování sousedních za ízení pro ely správy sít a pot ebné základní kompatibility se Zajišt ní škálovatelnosti a udržovatelnosti velkého po tu VLAN na velkém po tu za ízení a pot ebné základní kompatibility se základní základní základní základní základní Zajišt ní flexibility adresování a pot ebné základní kompatibility se Zajišt ní podpory kvality služby/qos dle standardu rozlišovaných služeb/diffserv a pot ebné základní kompatibility se Zajišt ní podpory DHCP v prost edí sm rovaných podsítí a akademické základní Zajišt ní minimálního profilu podporovaných IPv6 vlastností a pot ebné základní Zajišt ní podpory kvality služby/qos dle standardu rozlišovaných služeb/diffserv a pot ebné základní kompatibility se

5 Podpora IPv6 services (DNS, Telnet, SSH, Syslog, ICMP, DHCP) Podpora IPv6 Multicast (MLDv1 & v2) Podpora IPv6 Multicast (PIM SSM) Podpora IPv6 Multicast (PIM SM) Podpora IPv6 MLDv2 snooping Podpora IPv6 First Hop Security (IPv6 Port ACL, RA guard, DHCPv6 guard, Destination guard) Podpora IPv6 Tunneling: ISATAP Tunnel Sm rovací protokoly OSPF OSPF s MD5 a NSSA RIPv2 Statické sm rování Sm rování multicastu PIM (dense i sparse mód) Source-Specific Multicast (SSM) IGMPv2 IGMPv3 IGMPv3 snooping IPv6 MLDv1 & v2 snooping Zajišt ní základních sí ových služeb pro vzdálenou konfiguraci, management a pot ebné základní kompatibility se stávajícím prost edím akademické Zajišt ní multimediálních sí ových služeb a pot ebné základní Zajišt ní multimediálních sí ových služeb a pot ebné základní Zajišt ní multimediálních sí ových služeb a pot ebné základní Zajišt ní optimalizace multimediálních sí ových služeb a akademické Zajišt ní pot ebných sí ových konfigura ních služeb pro echodový stav zavád ní IPv6 a pot ebné základní Zajišt ní dynamického sm rování a pot ebné základní Zajišt ní bezpe ného dynamického sm rování a pot ebné základní Zajišt ní dynamického sm rování a pot ebné základní Zajišt ní základního sm rování a pot ebné kompatibility se Zajišt ní dynamického sm rování pro multimediální provoz a akademické Zajišt ní dynamického sm rování pro multimediální provoz a akademické Zajišt ní dynamického sm rování pro multimediální provoz a akademické Zajišt ní dynamického sm rování pro multimediální provoz a akademické Zajišt ní bezpe ného dynamického sm rování pro multimediální provoz a pot ebné základní kompatibility se Zajišt ní bezpe ného dynamického sm rování pro multimediální provoz a pot ebné základní kompatibility se

6 Bezpe nost Podpora reverse path check (urpf) ACL pro IP IPv6 ACL Možnost definovat povolené MAC adresy na portu Možnost definovat maximální po et MAC adres na portu Možnost definovat r zné chování p i p ekro ení po tu MAC adres na portu (zablokování portu, blokování nové MAC adresy) Podpora zabezpe ení a analýzy DHCP protokolu Podpora ochrany ARP protokolu Podpora ochrany podvrženého mapování IP/MAC adresy Konfigurovatelná kombinace po adí postupného ov ování za ízení na portu (IEEE 802.1x, MAC adresou, Web autentizací) Ov ování dle IEEE 802.1x voliteln bez omezování ístupu (pro monitoring a snadné nasazení 802.1x) Vynucení IEEE 802.1x ov ování i na externím ipojeném p epína i Ochrana centrálního procesoru (control plane) ed útoky typu DoS Podpora klasifikace bezpe nostní role istupujícího uživatele nebo koncového za ízení a její propagace sítí (nap. Security Group Exchange Protocol nebo funk ekvivalentní). Podpora koncových za ízení Zajišt ní bezpe nosti proti podvržení zdrojové IP adresy formou dynamické kontroly podle aktuálního sm rování a pot ebné základní základní základní základní základní akademické akademické akademické Škálovatelné flexibilní zajišt ní selektivní bezpe nostní ístupové sí ové politiky a pot ebné základní kompatibility se

7 Podpora PoE (IEEE 802.3af) Pot eba zajišt ní napájení p ipojených za ízení technologií PoE Podpora PoE+ (IEEE 802.3at, Pot eba zajišt ní napájení p ipojených za ízení technologií PoE 30W/port) s vyšším podporovaným výkonem Pot eba zajišt ní napájení p ipojených za ízení technologií PoE Podpora PoE (60W/port) s velmi vysokými požadavky na odb r Automatické i manuální Nastavení optimálního výkonu pro napájení koncových za ízení ovládání PoE výkonu portu podle jejich po eb ení a ovládání spot eby Pot eba zajišt ní flexibilního ízení spot eby (úspory elektrické energie p ipojených energie) p ipojených za ízení technologií PoE koncových za ízení Integrovaný nástroj na profilování p ipojovaných koncových za ízení Management CLI rozhraní SSHv2 Možnost omezení p ístupu k managementu (SSH, SNMP) pomocí ACL SNMPv2 SNMPv3 Konzolová linka Interpretace uživatelských CLI a Tcl skript a jejich aktivace asynchronní událostí v systému za ízení DNS klient NTP klient s MD5 autentizací IPFIX RFC 3917, RFC 3955 Detailní flexibilní definice "flow" dle L2/L3/L4 parametr Export statistik "flow" selektivn na více kolektor RADIUS klient pro AAA (autentizace, autorizace, accounting) Automatizované nastavení vlastností koncových port podle typu p ipojeného za ízení bez interakce s uživatelem Požadavek interaktivní konfigurovatelnosti za ízení z íkazové ádky lidskou obsluhou Zajišt ní bezpe nostní sí ové politiky, vzdálené správy/konfigurace/monitoringu a pot ebné základní Zajišt ní bezpe nostní sí ové politiky, vzdálené správy/konfigurace/monitoringu a pot ebné základní Zajišt ní vzdálené správy/konfigurace/monitoringu a pot ebné základní Zajišt ní bezpe né vzdálené správy/konfigurace/monitoringu a akademické Možnost lokálního p ipojení k za ízení za ú elem správy/konfigurace/monitoringu Podpora pokro ilého monitorování systému za ízení a možnost automatizované reakce na neobvyklé asynchronní události Zajišt ní podpory klienta systému DNS p ímo v za ízení a akademické Zajišt ní bezpe né podpory synchronizace asu v za ízení pomocí protokolu NTP formou klienta a pot ebné základní Podpora monitorování provozu formou exportu informací o datových tocích v pseudoreálném ase. Podpora monitorování provozu formou exportu informací o datových tocích v pseudoreálném ase. Podpora monitorování provozu formou exportu informací o datových tocích v pseudoreálném ase. Zajišt ní bezpe ného autentizovaného/autorizovaného/ú tovaného vzdáleného administrátorského p ístupu k za ízení pomocí protokolu RADIUS a pot ebné základní kompatibility se stávajícím prost edím akademické

8 TACACS+ klient Port mirroring Vzdálený port mirroring Syslog Nástroje pro m ení odezev v síti (nap íklad IP SLA nebo ekvivalentní) Nástroje pro pasivní monitorování i aktivní testování odezev provozovaných aplikací (nap. IP SLA Video Operation, performance monitor nebo ekvivalentní) Možnost v software epína e integrovat další aplikace Automatická konfigurace portu dle p ipojeného za ízení Integrovaný nástroj na odchyt paket Služby Podpora NTP DHCP server Zajišt ní bezpe ného autentizovaného/autorizovaného/ú tovaného vzdáleného administrátorského p ístupu k za ízení pomocí protokolu TACACS+ a pot ebné základní kompatibility se stávajícím prost edím akademické Zajišt ní možnosti odposlouchávání provozu na lokálním portu za ízení pro bezpe nostní a monitorovací ú ely a pot ebné základní Zajišt ní možnosti odposlouchávání provozu po síti na portu vzdáleného za ízení pro bezpe nostní a monitorovací ú ely a akademické Zajišt ní možnosti logování významných lokálních událostí na za ízení po síti pro bezpe nostní a monitorovací ú ely a akademické Zajišt ní pokro ilých sí ových služeb pro monitorování výkonnostních parametr sít a pot ebné základní Zajišt ní pokro ilých sí ových služeb pro monitorování výkonnostních parametr sít na úrovni provozovaných aplikací a akademické Zajišt ní pokro ilých sí ových služeb pro flexibilní zákaznické monitorování provozních parametr sít a pot ebné základní Zajišt ní pokro ilých autokonfigura ních sí ových služeb pro automatickou detekci p ipojených za ízení podle jejich typu a akademické Zajišt ní pokro ilých sí ových služeb pro zjiš ování potenciálních problém v síti souvisejících s konkrétním datovým provozem Zajišt ní podpory synchronizace asu v za ízení pomocí protokolu NTP formou serveru a pot ebné základní Zajišt ní podpory dynamického p id lování IP adres v za ízení pomocí protokolu DHCP formou serveru a pot ebné základní Tabulka mandatorních požadavk pro modulární p ístupový/agrega ní epína typ B (požadován 1 ks) Požadavek na funkcionalitu Základní vlastnosti Minimální požadavky Od vodn ní Typ za ízení L3 p epína Specifikace pot ebného typu funk nosti dle referen ního

9 Formát za ízení Po et slot pro moduly rozhraní Po et 10GE port na ídícím modulu Požadovaný po et a typ 10GE transceiver Typ 10GE portu na bezprost edn p ipojeném za ízení Redundantní zdroje, dosažitelný výkon každého Podpora modul 48x 10/100/1000 Ethernet, neblokující, 802.3at (PoE+) na všech portech sou asn, L2 šifrování dle 802.1AE, IEEE 802.3az Požadovaný po et modul 48x 10/100/1000Base-T, neblokující, 802.3at (PoE+) na všech portech sou asn, L2 šifrování dle 802.1AE, IEEE 802.3az Podpora modul 48x 10/100/1000Base-T, neblokující, L2 šifrování dle 802.1AE, IEEE 802.3az Požadovaný po et modul 48x 10/100/1000Base-T, neblokující, L2 šifrování dle 802.1AE, IEEE 802.3az Podpora modul 48x 10/100/1000Base-T, agregace 2:1, 802.3af (PoE+) na 24 portech sou asn Podpora modul 48x 10/100/1000Base-T, agregace 2:1 Podpora modul s minimáln 12 porty GE/6x10GE, Jumbo rámce Podpora modul s 24xSFP sloty, neblokující Podpora Non-Stop Forwarding Podpora upgrade software za provozu Podpora virtualizace možnost slou it alespo dv fyzická šasi do jednoho logického celku virtuálního šasi modulární 5 2 2x 10GBase-CU SFP+, 3m X2 2500W 3 2 nebo povýšením software modelu ISO OSI Modularita kv li ochran investice zaru ující budoucí pot ebné rozši ování Minimál 5 slot kv li ochran investice zaru ující budoucí pot ebné rozši ování o nová rozhraní Minimální pot ebný po et 10GE rozhraní pro integraci do sít Minimální pot ebný po et 10GE vym nitelných rozhraní typu 10GBASE-CU v etn propojovacího metalického kabelu Definice typu a rychlosti rozhraní na za ízení, do n hož bude poptávané za ízení zapojeno Požadavek zajišt ní vysoké dostupnosti a provozní flexibility za ízení jako celku a zárove pot ebná výkonová podpora za ízení napájených p es PoE Požadavek zajišt ní provozní flexibility, bezpe nosti a p epínací architektury modulu a zárove pot ebná výkonová podpora za ízení napájených p es PoE Minimální pot ebný po et modul /rozhraní 10/100/1000Base- T s napájením 802.3af PoE pro integraci do sít Z U Požadavek zajišt ní provozní flexibility, bezpe nosti a p epínací architektury modulu Minimální pot ebný po et modul /rozhraní 10/100/1000Base- T pro integraci do sít Z U Požadavek zajišt ní provozní flexibility, bezpe nosti a p epínací architektury modulu a zárove pot ebná výkonová podpora za ízení napájených p es PoE Požadavek zajišt ní provozní flexibility, bezpe nosti a p epínací architektury modulu Požadavek zajišt ní provozní flexibility, bezpe nosti modulu a akademické Požadavek zajišt ní provozní flexibility a p epínací architektury modulu Požadavek zajišt ní vysoké dostupnosti a odolnosti v i poruchám Požadavek zajišt ní vysoké dostupnosti Požadavek zajišt ní vysoké dostupnosti v p ípad výpadku jednoho z fyzických za ízení

10 Statické sm rování IPv4, IPv6 Dynamické sm rování IPv4, IPv6 Podpora IPv4, IPV6 v hardware Výkonnostní parametry Celková propustnost centrálních ídících modul (IPv4/IPv6) Celková potenciální propustnost p epínacího subsystému Dostupná kapacita na slot Po et záznam ve sm rovací tabulce - IPv4 unicast Po et záznam ve sm rovací tabulce IPv6 unicast 200/100 milion paket /vte inu 500 Gbit/s 48 Gbit/s Po et MAC adres Protokoly fyzické vrstvy IEEE IEEE 802.3ad IEEE 802.3ad p es více karet Podpora "jumbo rámc " Protokoly spojové vrstvy IEEE 802.1D IEEE 802.1Q Po et aktivních VLAN 4000 Tunelování 802.1Q v 802.1Q IEEE 802.1X - Port Based Network Access Control IEEE 802.1s - multiple spanning trees IEEE 802.1w - Rapid Tree Spanning Protocol Základní požadavek na pot ebný typ IP sm rování používaný v síti Z U Základní požadavek na pot ebný typ IP sm rování používaný v síti Z U Základní požadavek na pot ebnou implementaci IP sm rování jako ochranu investice v prost edí Základní výkonnostní požadavek na pot ebnou implementaci epínání/sm rování rámc /paket jako ochranu investice v prost edí Základní výkonnostní požadavek na pot ebnou propustnost epínání/sm rování za ízení jako ochranu investice v prost edí Základní výkonnostní požadavek na pot ebnou propustnost epínání/sm rování modulu jako ochranu investice v prost edí Základní kapacitní požadavek na pot ebnou implementaci IPv4 sm rování jako ochranu investice v prost edí akademické Základní kapacitní požadavek na pot ebnou implementaci IPv6 sm rování jako ochranu investice v prost edí akademické Základní kapacitní požadavek na pot ebnou implementaci spojové vrstvy jako ochranu investice v prost edí akademické prost edím akademické prost edím akademické prost edím akademické i sou asném požadavku vysoké dostupnosti a formou odolnosti v i poruchám redundantních komponent prost edím akademické prost edím akademické prost edím akademické prost edím akademické prost edím akademické pro Carrier Ethernet Zajišt ní bezpe nostní politiky p ístupu do sít a pot ebné základní základní základní

11 IEEE 802.1p Per VLAN rapid spanning tree (PVRST+) nebo ekvivalentní Detekce protilehlého za ízení Protokol pro definici ší ených VLAN Detekce jednosm rnosti optické linky STP root guard nebo ekvivalentní STP loop guard nebo ekvivalentní Možnost autorecovery po chybovém stavu Multicast/broadcast storm control - hardwarové omezení pom ru unicast/multicast rámc na portu v procentech Protokol IP IP alias (více IP sítí na jednom rozhraní) QoS (DiffServ) DHCP relay Router redundancy protokol (nap. VRRP, HSRP) Protokol IPv6 Certifikace IPv6 ready logo Phase II Router redundancy protokol pro IPv6 Podpora IPv6 ACL Zajišt ní podpory CoS a pot ebné základní kompatibility se základní Zajišt ní automatického objevování sousedních za ízení pro ely správy sít a pot ebné základní kompatibility se Zajišt ní škálovatelnosti a udržovatelnosti velkého po tu VLAN na velkém po tu za ízení a pot ebné základní kompatibility se základní základní základní základní základní Zajišt ní flexibility adresování a pot ebné základní kompatibility se Zajišt ní podpory kvality služby/qos dle standardu rozlišovaných služeb/diffserv a pot ebné základní kompatibility se Zajišt ní podpory DHCP v prost edí sm rovaných podsítí a akademické základní Zajišt ní minimálního profilu podporovaných IPv6 vlastností a pot ebné základní Podpora IPv6 QoS (DiffServ) Zajišt ní podpory kvality služby/qos dle standardu

12 Podpora IPv6 services (DNS, Telnet, SSH, Syslog, ICMP, DHCP) Podpora IPv6 Multicast (MLDv1 & v2) Podpora IPv6 Multicast (PIM SSM) Podpora IPv6 Multicast (PIM SM) Podpora IPv6 MLDv2 snooping Podpora IPv6 First Hop Security (IPv6 Port ACL, RA guard, DHCPv6 guard, Destination guard) Podpora IPv6 Tunneling: ISATAP Tunnel Sm rovací protokoly OSPF OSPF s MD5 a NSSA RIPv2 Statické sm rování Sm rování multicastu PIM (dense i sparse mód) Source-Specific Multicast (SSM) IGMPv2 IGMPv3 IGMPv3 snooping rozlišovaných služeb/diffserv a pot ebné základní kompatibility se Zajišt ní základních sí ových služeb pro vzdálenou konfiguraci, management a pot ebné základní kompatibility se stávajícím prost edím akademické Zajišt ní multimediálních sí ových služeb a pot ebné základní Zajišt ní multimediálních sí ových služeb a pot ebné základní Zajišt ní multimediálních sí ových služeb a pot ebné základní Zajišt ní optimalizace multimediálních sí ových služeb a akademické Zajišt ní pot ebných sí ových konfigura ních služeb pro echodový stav zavád ní IPv6 a pot ebné základní Zajišt ní dynamického sm rování a pot ebné základní Zajišt ní bezpe ného dynamického sm rování a pot ebné základní Zajišt ní dynamického sm rování a pot ebné základní Zajišt ní základního sm rování a pot ebné kompatibility se Zajišt ní dynamického sm rování pro multimediální provoz a akademické Zajišt ní dynamického sm rování pro multimediální provoz a akademické Zajišt ní dynamického sm rování pro multimediální provoz a akademické Zajišt ní dynamického sm rování pro multimediální provoz a akademické Zajišt ní bezpe ného dynamického sm rování pro multimediální provoz a pot ebné základní kompatibility se

13 IPv6 MLDv1 & v2 snooping Bezpe nost Podpora reverse path check (urpf) ACL pro IP IPv6 ACL Možnost definovat povolené MAC adresy na portu Možnost definovat maximální po et MAC adres na portu Možnost definovat r zné chování p i p ekro ení po tu MAC adres na portu (zablokování portu, blokování nové MAC adresy) Podpora zabezpe ení a analýzy DHCP protokolu Podpora ochrany ARP protokolu Podpora ochrany podvrženého mapování IP/MAC adresy Konfigurovatelná kombinace po adí postupného ov ování za ízení na portu (IEEE 802.1x, MAC adresou, Web autentizací) Ov ování dle IEEE 802.1x voliteln bez omezování ístupu (pro monitoring a snadné nasazení 802.1x) Vynucení IEEE 802.1x ov ování i na externím ipojeném p epína i Ochrana centrálního procesoru (control plane) ed útoky typu DoS Podpora klasifikace bezpe nostní role istupujícího uživatele nebo koncového za ízení a její propagace sítí (nap. Security Group Exchange Zajišt ní bezpe ného dynamického sm rování pro multimediální provoz a pot ebné základní kompatibility se Zajišt ní bezpe nosti proti podvržení zdrojové IP adresy formou dynamické kontroly podle aktuálního sm rování a pot ebné základní základní základní základní základní akademické akademické akademické Škálovatelné flexibilní zajišt ní selektivní bezpe nostní ístupové sí ové politiky a pot ebné základní kompatibility se

14 Protocol nebo funk ekvivalentní). Podpora koncových za ízení Podpora PoE (IEEE 802.3af) Pot eba zajišt ní napájení p ipojených za ízení technologií PoE Podpora PoE+ (IEEE 802.3at, Pot eba zajišt ní napájení p ipojených za ízení technologií PoE 30W/port) s vyšším podporovaným výkonem Pot eba zajišt ní napájení p ipojených za ízení technologií PoE Podpora PoE (60W/port) s velmi vysokými požadavky na odb r Automatické i manuální Nastavení optimálního výkonu pro napájení koncových za ízení ovládání PoE výkonu portu podle jejich po eb ení a ovládání spot eby Pot eba zajišt ní flexibilního ízení spot eby (úspory elektrické energie p ipojených energie) p ipojených za ízení technologií PoE koncových za ízení Integrovaný nástroj na profilování p ipojovaných koncových za ízení Management CLI rozhraní SSHv2 Možnost omezení p ístupu k managementu (SSH, SNMP) pomocí ACL SNMPv2 SNMPv3 Konzolová linka Interpretace uživatelských CLI a Tcl skript a jejich aktivace asynchronní událostí v systému za ízení DNS klient NTP klient s MD5 autentizací IPFIX RFC 3917, RFC 3955 Detailní flexibilní definice "flow" dle L2/L3/L4 parametr Export statistik "flow" selektivn na více kolektor RADIUS klient pro AAA (autentizace, autorizace, Automatizované nastavení vlastností koncových port podle typu p ipojeného za ízení bez interakce s uživatelem Požadavek interaktivní konfigurovatelnosti za ízení z íkazové ádky lidskou obsluhou Zajišt ní bezpe nostní sí ové politiky, vzdálené správy/konfigurace/monitoringu a pot ebné základní Zajišt ní bezpe nostní sí ové politiky, vzdálené správy/konfigurace/monitoringu a pot ebné základní Zajišt ní vzdálené správy/konfigurace/monitoringu a pot ebné základní Zajišt ní bezpe né vzdálené správy/konfigurace/monitoringu a akademické Možnost lokálního p ipojení k za ízení za ú elem správy/konfigurace/monitoringu Podpora pokro ilého monitorování systému za ízení a možnost automatizované reakce na neobvyklé asynchronní události Zajišt ní podpory klienta systému DNS p ímo v za ízení a akademické Zajišt ní bezpe né podpory synchronizace asu v za ízení pomocí protokolu NTP formou klienta a pot ebné základní Podpora monitorování provozu formou exportu informací o datových tocích v pseudoreálném ase. Podpora monitorování provozu formou exportu informací o datových tocích v pseudoreálném ase. Podpora monitorování provozu formou exportu informací o datových tocích v pseudoreálném ase. Zajišt ní bezpe ného autentizovaného/autorizovaného/ú tovaného vzdáleného

15 accounting) administrátorského p ístupu k za ízení pomocí protokolu RADIUS a pot ebné základní kompatibility se stávajícím prost edím akademické Zajišt ní bezpe ného autentizovaného/autorizovaného/ú tovaného vzdáleného TACACS+ klient administrátorského p ístupu k za ízení pomocí protokolu TACACS+ a pot ebné základní kompatibility se stávajícím prost edím akademické Port mirroring Zajišt ní možnosti odposlouchávání provozu na lokálním portu za ízení pro bezpe nostní a monitorovací ú ely a pot ebné základní Vzdálený port mirroring Zajišt ní možnosti odposlouchávání provozu po síti na portu vzdáleného za ízení pro bezpe nostní a monitorovací ú ely a akademické Syslog Zajišt ní možnosti logování významných lokálních událostí na za ízení po síti pro bezpe nostní a monitorovací ú ely a akademické Nástroje pro m ení odezev v síti (nap íklad IP SLA nebo ekvivalentní) Nástroje pro pasivní monitorování i aktivní testování odezev provozovaných aplikací (nap. IP SLA Video Operation, performance monitor nebo ekvivalentní) Možnost v software epína e integrovat další aplikace Automatická konfigurace portu dle p ipojeného za ízení Integrovaný nástroj na odchyt paket (nap. Služby Podpora NTP DHCP server Zajišt ní pokro ilých sí ových služeb pro monitorování výkonnostních parametr sít a pot ebné základní Zajišt ní pokro ilých sí ových služeb pro monitorování výkonnostních parametr sít na úrovni provozovaných aplikací a akademické Zajišt ní pokro ilých sí ových služeb pro flexibilní zákaznické monitorování provozních parametr sít a pot ebné základní Zajišt ní pokro ilých autokonfigura ních sí ových služeb pro automatickou detekci p ipojených za ízení podle jejich typu a akademické Zajišt ní pokro ilých sí ových služeb pro zjiš ování potenciálních problém v síti souvisejících s konkrétním datovým provozem Zajišt ní podpory synchronizace asu v za ízení pomocí protokolu NTP formou serveru a pot ebné základní Zajišt ní podpory dynamického p id lování IP adres v za ízení pomocí protokolu DHCP formou serveru a pot ebné základní Tabulka mandatorních požadavk pro centrální adi bezdrátové sít (požadován 1 ks) Požadavek na funkcionalitu Minimální Od vodn ní

16 Základní vlastnosti ída za ízení Formát za ízení Redundantní napájecí zdroj Požadovaný po et a typ transceiver Podpora stávající báze instalovaných AP Podpora AP požadovaných v této ZD Výkonnostní parametry Po et sou asn p ipojitelných klient Propustnost datového systému Vysoká dostupnost adi e Možnost redundance na úrovni adi a jejich port Redundantní provoz se stávajícím adi em v režimu active/standby Schopnost samostatného provozu (do asné zrušení redundantního provozu) Po et sou asn obsluhovaných AP v redundantním provozu se stávajícím adi em Po et sou asn obsluhovaných AP v samostatném provozu Vlastnosti správy bezdrátové sít Integrovaný radio-resource management, spolupráce RRM mezi adi i v clusteru Mobility management, L2/L3 Automatizované ešení roamingu uživatel v rámci AP na jednom adi i i mezi 2 a více adi i, L2/L3 Optimalizace multicast provozu v bezdrátové síti (IGMP snooping) požadavky centrální adi bezdrátové sít samostatné za ízení 8x 1000Base-T, SFP Gbit/s Podpora auto-provisioningu AP Specifikace pot ebného typu funk nosti za ízení Základní fyzická vlastnost za ízení Požadavek zajišt ní vysoké dostupnosti za ízení formou odolnosti v i poruchám redundantních komponent Minimální pot ebný po et GE vym nitelných rozhraní typu 1000Base-T pro integraci do sít Z U Zajišt ní ochrany investice zaru ující podporu stávajících instalovaných AP Zajišt ní ochrany investice zaru ující podporu požadovaných AP Základní výkonnostní požadavek na po et bezdrátových klient jako ochranu investice v prost edí vysokorychlostní sít Z U Základní výkonnostní požadavek na pot ebnou propustnost datového systému jako ochranu investice v prost edí Základní požadavek na schopnost adi e pracovat v redundantním (zálohovaném) provozu Základní požadavek na schopnost adi e pracovat v redundantním (zálohovaném) provozu se stávajícím adi em použitým v prost edí akademické metropolitní Základní požadavek na schopnost adi e do asn pracovat v samostatném (nezálohovaném) provozu Minimální po et AP, které je schopen sou asn spravovat bezdrátový adi pracující v redundantním provozu se stávajícím adi em Minimální po et AP, které je schopen sou asn spravovat bezdrátový adi pracující v do asném samostatném provozu Požadavek na automatické ízení bezdrátového prost edí a reakci na jeho asynchronní zm ny Základní požadavek na schopnost p edávání koncových klient mezi p ipojenými AP na jednom bezdrátovém adi i v prost edí bezdrátové sít Z U Základní požadavek na schopnost p edávání koncových klient mezi AP p ipojenými k r zným bezdrátovým adi m v prost edí bezdrátové sít Z U Zajišt ní bezpe ného dynamického sm rování pro multimediální provoz a pot ebné základní kompatibility se stávajícím prost edím bezdrátové sít Z U Zajišt ní bezobslužného automatického nasazení nových AP v prost edí bezdrátové sít Z U Automatizovaná správa Požadavek na schopnost dynamického p ela ování kanál

17 frekven ního pásma AP Integrované ešení návšt vnického p ístupu Bezpe né odd lení návšt vnického provozu od zam stnaneckého provozu Integrovaná správa návšt vnických ú s možností definice jejich platnosti Webová autentizace návšt vník Podpora možnosti tunelování uživatelských dat z AP až na adi, možnost šifrování t chto uživatelských dat Podpora možnosti lokálního bridgování uživatelských dat ímo na p íslušném AP Podpora e/WMM Diferenciace úrovní QoS pro hlasové služby, zam stnance a návšt vníky Mechanismy ízení p ístupu (Call Admission Control) pro hlasový a video provoz Podpora Video-streamingu se spolehlivým multicastem Podpora indoor a outdoor mesh sítí, sou asné p ipojení normálních a mesh AP k jednomu adi i Podpora designu s centrálními adi i a vzdálenými AP na pobo kách p ipojených p es WAN Certifikace celého ešení od WiFi alliance Existence programu/mechanismu výrobce pro validaci interoperability bezdrátových klient t etích stran s infrastrukturou. Zahrnující inovativní funkce bepe nosti, mobility, QoS, management. Bezpe nost Podpora i, respektive jeho implementací WPA a WPA2 v etn enterprise variant autentizace/šifrování 802.1x/EAP autentizace: PEAP, EAP-FAST, EAP-TLS, Šifrování AES, TKIP, WEP v ípad vzniku asynchronního rušení v bezdrátovém prost edí Schopnost integrace se systémem návšt vnického p ístupu provozovaném na Z U Požadavek bezpe ného odd lení datového provozu nap. pomoví implementace VLAN apod. Zajišt ní integrované správy uživatelských ú provozovaném na Z U Možnost ov ení návšt vník pomocí integrovaného formulá e Schopnost tunelování uživatelských dat mezi bezdrátovým adi em a AP Schopnost lokálního odklon ní uživatelských dat p ímo na AP Zajišt ní podpory prioritizace dat podle standardu v prost edí bezdrátové sít Z U Zajišt ní podpory prioritizace dat v prost edí bezdrátové sít Z U na základ statického rozd lení do t íd Zajišt ní p enosového pásma jeho vyhrazením pro hlasové a video hovory Schopnost bezpe distribuovat multimediální provoz na koncové stanice Podpora vytvá ení mesh sítí ve vnit ních i venkovních prostorech Schopnost pracovat s AP umíst nými ve WAN síti Požadavek certifikace celého bezdrátového ešení od nezávislé neziskové organizace Požadavek certifikace a validace celého bezdrátového ešení v i standardn používaným bezdrátovým klient m Zajišt ní ochrany investice a flexibility zaru ující možnost použití bezdrátového adi e v prost edí podnikových síti se standardní sadou bezpe nostních prvk autentizace a ov ování bezdrátových klient Požadavek podpory autentiza ních mechanism používaných v bezdrátové síti Z U Požadavek podpory šifrovacích mechanism používaných v bezdrátové síti Z U

18 Integrovaný IDS systém pro detekci útok na bezdrátovou sí (wireless IDS) Detekce cizích AP (Rogue AP) a klient v AdHoc režimu Možnost vynuceného odpojení klient od cizích AP Ochrana ídících rámc na AP a klientovi podle standardu IEEE w Centrální administrace správc s granularitou p ístupových práv Spolupráce s cizími sít mi podle standardu IEEE u Rychlý roaming klient mezi AP podle standardu IEEE r Vysoká dostupnost AP Automatické zvýšení vysílacího výkonu okolních AP p i výpadku AP Automatické p izp sobení se bezdrátové sít na základ indexu kvality radiového signálu Rychlá detekce selhání komunikace AP- adi (pod 4 sekundy) Monitoring a m ení kvality radiového signálu Vyhodnocování kvality signálu bezdrátové sít v reálném ase a grafické vyobrazení Možnost detekce rušivých signál (interference) a identifikace zdroj interference na základ signatur Sou asná funk nost AP pro enos dat, detekci bezpe nostních incident a analýzu radiového spektra Troubleshooting radiového signálu a automatické ešení problému rušivého signálu Možnost nastavovat prahové hodnoty pro úrove kvality signálu bezdrátové sít Automatické spoušt ní alarm na základ p ekro ení prahových hodnot kvality signálu Management CLI rozhraní Zajišt ní pot ebné odolnosti v i útok m na bezdrátovém médiu Zajišt ní robustnosti ešení v i cizím/neautorizovaným AP ipojeným do sít Z U Schopnost automatického odpojení klient od cizích/neautorizovaných AP Zajišt ní robustnosti ešení v i útok m man-in-the-middle na bezdrátovém médiu Zajišt ní bezpe ného autentizovaného/autorizovaného administrátorského p ístupu k za ízení a pot ebné základní Zajišt ní interoperability s cizími bezdrátovými sít mi nap. celulárními podle standardu Schopnost rychlého p edávání klient mezi AP podle standardu Zajišt ní robustnosti bezdrátové sít formou automatického do asného zvýšení vysílacího výkonu sousedních AP Zajišt ní robustnosti bezdrátové sít formou sledování kvality bezdrátového spektra a automatického p ela ování kanál AP Zajišt ní robustnosti bezdrátové sít pomocí rychlé detekce odpojeného AP Schopnost sledovat kvalitu bezdrátového spektra a zobrazovat zachycené statistiky s možností jejich monitorování Schopnost determinovat konkrétní rušivé vlivy v bezdrátovém prost edí na základ jejich jednozna ných vzork Požadavek na sou asnou funk nost p ipojeného AP jako detektoru interferencí i jako p enosového bodu Schopnost automatické reakce na vznik rušení v bezdrátovém prost edí Možnost definice vlastních prahových hodnot rušení v bezdrátovém prost edí Možnost automatického reportování p ekro ení prahových hodnot rušení v bezdrátovém prost edí Požadavek interaktivní konfigurovatelnosti za ízení z p íkazové ádky lidskou obsluhou

19 Web rozhraní SSHv2 Možnost omezení p ístupu k managementu (SSH, SNMP) pomocí ACL SNMPv2 SNMPv3 USB konzolová linka Sériová konzolová linka RADIUS klient pro AAA (autentizace, autorizace, accounting) bezdrátových klient TACACS+ klient pro p ístup Syslog Požadavek interaktivní konfigurovatelnosti za ízení pomocí webového rozhraní Zajišt ní bezpe nostní sí ové politiky, vzdálené správy/konfigurace/monitoringu a pot ebné základní Zajišt ní bezpe nostní sí ové politiky, vzdálené správy/konfigurace/monitoringu a pot ebné základní Zajišt ní vzdálené správy/konfigurace/monitoringu a akademické Zajišt ní bezpe né vzdálené správy/konfigurace/monitoringu a pot ebné základní Možnost lokálního p ipojení k za ízení za ú elem správy/konfigurace/monitoringu Možnost lokálního p ipojení k za ízení za ú elem správy/konfigurace/monitoringu Zajišt ní bezpe ného autentizovaného/autorizovaného/ú tovaného vzdáleného administrátorského p ístupu k za ízení pomocí protokolu RADIUS a pot ebné základní kompatibility se stávajícím Zajišt ní bezpe ného autentizovaného/autorizovaného/ú tovaného vzdáleného administrátorského p ístupu k za ízení pomocí protokolu TACACS+ a pot ebné základní kompatibility se stávajícím Zajišt ní možnosti logování významných lokálních událostí na za ízení po síti pro bezpe nostní a monitorovací ú ely a akademické Tabulka mandatorních požadavk pro rozší ení podpory pro management bezdrátové sít (požadován 1 ks) Požadavek na funkcionalitu Základní vlastnosti Dostupné v provedení ipraveného virtuálního stroje do virtualizovaného prost edí Formát za ízení Požadovaný cílový po et spravovaných za ízení Podpora sou asných centralizovaných adi bezdrátové sít Vlastnosti správy sít Kompletní správa životního cyklu bezdrátové sít Minimální požadavky Od vodn ní Zajišt ní ochrany investice a flexibility zaru ující možnost využití virtualizovaného prost edí sít Z U virtuální stroj Požadovaný formát managementu bezdrátové sít 300 Minimální pot ebný po et sou asn spravovaných za ízení Zajišt ní ochrany investice a flexibility zaru ující možnost použití sou asných bezdrátových adi Požadavek komplexní správy AP

20 (plánování, nasazení, monitoring, troubleshooting, reporting) Nástroje monitorování, monitorování v reálném ase a odstra ování problém Automatická archivace, porovnávání konfigurací, porovnávání v i vyžadovaným šablonám Konfigura ní šablony dle "best practice" a designových íru ek Inventarizace nasazeného HW v síti Inventarizace, nasazení, správa firmware sí ových za ízení Monitorování výskytu koncových za ízení, IP telefon a uživatel Generování report Generování report bezpe nostních problém Požadavky na škálování po et spravovaných za ízení Monitoring p ipojení koncových za ízení nap pevnou i bezdrátovou sítí Monitoring IPv6 p ipojení koncových za ízení nap pevnou i bezdrátovou sítí Centrální konfigurace bezdrátových sítí v etn bezpe nostních politik, QoS profil Konfigurace pomocí šablon Nástroje pro detekci a ešení problém v bezdrátové síti (grafy obsazenosti kanál, grafy odpovídající provozu klient, atd.) Nástroje pro plánování sít, rozší ení stávající a pro nové lokality Možnost pokro ilého vyhledávání zdroj interference v bezdrátové síti 3000 Požadavek na monitorování stavu AP a bezdrátového prost edí v reálném ase Požadavek na ukládání/porovnávání nastavení AP Zajišt ní konfigurace AP podle doporu ení výrobce Požadavek na automatickou inventarizaci aktivních sí ových prvk Požadavek na automatickou inventarizaci a správu firmware aktivních sí ových prvk Požadavek na monitorování koncových za ízení p ipojených k bezdrátové síti Z U Požadavek vytvá ení uživatelsky definovaných report a jejich automatické generování a ukládání/odesílání Požadavek vytvá ení uživatelsky definovaných bezpe nostních report a jejich automatické generování a ukládání/odesílání Zajišt ní ochrany investice zaru ující budoucí pot ebné rozši ování o schopnost monitorovat další za ízení Požadavek na monitorování koncových za ízení p ipojených k pevné i bezdrátové síti Z U Požadavek na monitorování koncových za ízení p ipojených protokolem IPv6 k pevné i bezdrátové síti Z U Požadavek centrální správy vysílaných bezdrátových sítí etn pot ebných autentiza ních/autoriza ních profil a QoS Požadavek centrální správy za ízení pomocí vytvá ení aplikovatelných šablon p íkaz Zajišt ní pokro ilých sí ových služeb pro flexibilní zákaznické monitorování provozních parametr sít a pot ebné základní kompatibility se stávajícím prost edím sít Z U Schopnost navrhnout ešení nasazení AP na základ dodaného p dorysu objektu Zajišt ní pokro ilých sí ových služeb pro flexibilní zákaznické monitorování provozních parametr sít a pot ebné základní kompatibility se stávajícím prost edím sít Z U

21 Nástroj pro troubleshooting klient s funkcí identifikace zdroj interference, které ovliv ují klienty eposílání alarm a událostí network management aplikacím etích stran, které podporují FCAPS (nap. HP OpenView, IBM Tivoli apod.) Integrovaný nástroj pro sb r diagnostických dat o adi ích a AP v bezdrátové síti Management Web rozhraní SSHv2 SNMPv2 SNMPv3 TACACS+ klient pro p ístup Syslog Zajišt ní pokro ilých sí ových služeb pro flexibilní zákaznické monitorování provozních parametr sít a pot ebné základní kompatibility se stávajícím prost edím sít Z U Zajišt ní základních sí ových služeb pro vzdálenou konfiguraci, management a pot ebné základní kompatibility se Zajišt ní pokro ilých sí ových služeb pro flexibilní zákaznické monitorování provozních parametr sít a pot ebné základní kompatibility se stávajícím prost edím sít Z U Požadavek interaktivní konfigurovatelnosti za ízení pomocí webového rozhraní Zajišt ní bezpe nostní sí ové politiky, vzdálené správy/konfigurace/monitoringu a pot ebné základní Zajišt ní vzdálené správy/konfigurace/monitoringu a akademické Zajišt ní bezpe né vzdálené správy/konfigurace/monitoringu a akademické Zajišt ní bezpe ného autentizovaného/autorizovaného/ú tovaného vzdáleného administrátorského p ístupu k za ízení pomocí protokolu TACACS+ a pot ebné základní kompatibility se stávajícím Zajišt ní možnosti logování významných lokálních událostí na za ízení po síti pro bezpe nostní a monitorovací ú ely a akademické Tabulka mandatorních požadavk pro bezdrátový p ístupový bod typu A (požadováno 5 ks) Požadavek na funkcionalitu Základní vlastnosti Typ za ízení Rádiové rozhraní pro pásmo 2,4 GHz Rádiové rozhraní pro pásmo 5 GHz Po et port 10/100/ Možnost IEEE 802.3af napájení z p epína e nebo injektoru Minimální požadavky bezdrátový ístupový bod Od vodn ní Specifikace pot ebného typu funk nosti za ízení Zajišt ní pot ebné základní kompatibility s bezdrátovými klienty operujícími v bezlicen ním pásmu 2,4 GHz Zajišt ní pot ebné základní kompatibility s bezdrátovými klienty operujícími v bezlicen ním pásmu 5 GHz Minimální po et port zaru ující možnost realizace p ipojení do drátové sít Požadavek na možnost p ipojení za ízení k portu aktivního prvku a využití možnosti napájet za ízení z tohoto portu Typ antén integrované Možnost provozování za ízení bez dalších p ídavných antén

22 Montáž Podpora stávajících centralizovaných adi bezdrátové sít Podpora centralizovaného adi e poptávaného v této ZD Výkonnostní parametry Fyzická p enosová rychlost bezdrátové ásti Protokoly fyzické vrstvy IEEE a/b/g/n pro ob pásma na betonový strop Požadovaný typ montáže pro dodání správného upev ovacího p ípravku centralizovaným ešením správy bezdrátové sít Z U Zajišt ní pot ebné základní kompatibility se poptávaným centralizovaným ešením správy bezdrátové sít Z U 450 Mb/s Základní výkonnostní požadavek na bezdrátovou ást Podpora IEEE ac rozši ujícím modulem Podpora MIMO (Multiple 4x4:3 Input Multiple Output) IEEE n Maximal ratio combining (MRC) Podpora agregace rámc A- MPDU a A-MSDU Dynamický výb r volné frekvence DFS Podpora 20 MHz a 40 MHz kanál Optimalizace fáze vysílaného bezdrátového signálu sm rem k a/g/n klient m (Beam Forming) Podpora mechanismu pro epojení klient z 2,4GHz do 5GHz pásma Hardwarová podpora spektrální analýzy (detekce zdroje rušivého signálu interferencí) Hardwarová podpora rozpoznání zdroje rušivého signálu podle signatur Podpora výpo tu závažnosti dopadu interference na kvalitu radiového signálu bezdrátové sít Minimální po et inzerovaných 8/rádiové SSID (BSSID) rozhraní Nastavitelný DTIM interval pro jednotlivé bezdrátové sít Bezpe nost Certifikát s lokální platností pro nasazení PKI Fyzické zabezpe ení/zamknutí k okolním pevným ástem Management Zajišt ní pot ebné základní kompatibility s bezdrátovými klienty Zajišt ní ochrany investice zaru ující budoucí pot ebné rozši ování bezdrátové sít Zajišt ní pot ebných výkonnostních charakteristik p i nasazení AP ve specifickém bezdrátovém prost edí Z U Zajišt ní pot ebné základní kompatibility s bezdrátovými klienty Zajišt ní pot ebné základní kompatibility s bezdrátovými klienty Zajišt ní pot ebné základní kompatibility s bezdrátovým prost edím sít Z U Zajišt ní pot ebné základní kompatibility s bezdrátovými klienty Zajišt ní pot ebné základní kompatibility s bezdrátovými klienty Požadavek up ednost ování 5 GHz klient Zajišt ní pokro ilých sí ových služeb pro flexibilní zákaznické monitorování provozních parametr bezdrátové sít Zajišt ní pokro ilých sí ových služeb pro flexibilní zákaznické monitorování provozních parametr bezdrátové sít Zajišt ní pokro ilých sí ových služeb pro flexibilní zákaznické monitorování provozních parametr bezdrátové sít Zajišt ní pot ebné základní kompatibility s bezdrátovým prost edím sít Z U Zajišt ní pot ebné základní kompatibility s bezdrátovým prost edím sít Z U Zajišt ní bezpe ného ov ování p ipojených bezdrátových ístupových bod Zajišt ní zabezpe ené instalace bezdrátových p ístupových bod

23 CLI rozhraní SSHv2 Konzolová linka Detekce a monitorování problém bezdrátové sít odchytáváním provozu a jeho zasíláním do analyzátoru Požadavek interaktivní konfigurovatelnosti za ízení z p íkazové ádky lidskou obsluhou Zajišt ní bezpe nostní sí ové politiky, vzdálené správy/konfigurace/monitoringu a pot ebné základní Možnost lokálního p ipojení k za ízení za ú elem správy/konfigurace/monitoringu Zajišt ní pokro ilých sí ových služeb pro flexibilní zákaznické monitorování provozních parametr sít a pot ebné základní kompatibility se stávajícím prost edím sít Z U Tabulka mandatorních požadavk pro bezdrátový p ístupový bod typu B (požadováno 18 ks) Požadavek na funkcionalitu Základní vlastnosti Typ za ízení Rádiové rozhraní pro pásmo 2,4 GHz Rádiové rozhraní pro pásmo 5 GHz Po et port 10/100/ Možnost IEEE 802.3af napájení z p epína e nebo injektoru Typ antén Montáž Podpora stávajících centralizovaných adi bezdrátové sít Podpora centralizovaného adi e poptávaného v této ZD Výkonnostní parametry Fyzická p enosová rychlost bezdrátové ásti Protokoly fyzické vrstvy IEEE a/b/g/n Podpora MIMO (Multiple Input Multiple Output) IEEE n Maximal ratio combining (MRC) Podpora agregace rámc A- MPDU a A-MSDU Dynamický výb r volné frekvence DFS Podpora 20 MHz a 40 MHz kanál Minimální požadavky bezdrátový ístupový bod integrované pro ob pásma na betonový strop Od vodn ní Specifikace pot ebného typu funk nosti za ízení Zajišt ní pot ebné základní kompatibility s bezdrátovými klienty operujícími v bezlicen ním pásmu 2,4 GHz Zajišt ní pot ebné základní kompatibility s bezdrátovými klienty operujícími v bezlicen ním pásmu 5 GHz Minimální po et port zaru ující možnost realizace p ipojení do drátové sít Požadavek na možnost p ipojení za ízení k portu aktivního prvku a využití možnosti napájet za ízení z tohoto portu Možnost provozování za ízení bez dalších p ídavných antén Požadovaný typ montáže pro dodání správného upev ovacího p ípravku centralizovaným ešením správy bezdrátové sít Z U Zajišt ní pot ebné základní kompatibility se poptávaným centralizovaným ešením správy bezdrátové sít Z U 450 Mb/s Základní výkonnostní požadavek na bezdrátovou ást 3x4:3 Zajišt ní pot ebné základní kompatibility s bezdrátovými klienty Zajišt ní pot ebných výkonnostních charakteristik p i nasazení AP ve specifickém bezdrátovém prost edí Z U Zajišt ní pot ebné základní kompatibility s bezdrátovými klienty Zajišt ní pot ebné základní kompatibility s bezdrátovými klienty Zajišt ní pot ebné základní kompatibility s bezdrátovým prost edím sít Z U Zajišt ní pot ebné základní kompatibility s bezdrátovými klienty

Dodávka nových switchů a jejich integrace do stávající IT infrastruktury inspektorátu SZPI v Praze

Dodávka nových switchů a jejich integrace do stávající IT infrastruktury inspektorátu SZPI v Praze Příloha č. 1: Technická specifikace Předmět VZ: Dodávka nových switchů a jejich integrace do stávající IT infrastruktury inspektorátu SZPI v Praze Požadavky zadavatele na předmět VZ: - 1x Switch 48 Port

Více

LAN infrastruktura Dodané aktivní prvky musí splnit (nebo převýšit) všechny technické parametry uvedené v následujících tabulkách.

LAN infrastruktura Dodané aktivní prvky musí splnit (nebo převýšit) všechny technické parametry uvedené v následujících tabulkách. Popis projektu Řešení infrastruktury v nové budově SFŽP je realizováno za účelem vytvoření moderní počítačové sítě využívající dvouvrstvý hierarchický model (přístupová a páteřní vrstva). Zároveň v této

Více

ČÁST A: IV. Odůvodnění vymezení technických podmínek podle 156 odst. 1 písm. c) ZVZ

ČÁST A: IV. Odůvodnění vymezení technických podmínek podle 156 odst. 1 písm. c) ZVZ IV. vymezení technických podmínek podle 156 odst. 1 písm. c) ZVZ Řešení komunikační infrastruktury (KI) datového centra (DC) s vysokou dostupností RIPO musí tvořit robustní distribuovaný systém odolný

Více

Příloha č. 1 Technická specifikace

Příloha č. 1 Technická specifikace Příloha č. 1 Technická specifikace Specifikace technických parametrů Specifikací technických parametrů se rozumí charakteristiky a požadavky na dodávky, stanovené objektivně a jednoznačně způsobem vyjadřujícím

Více

Město Litvínov se sídlem Městský úřad Litvínov, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov odbor systémového řízení

Město Litvínov se sídlem Městský úřad Litvínov, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov odbor systémového řízení Město Litvínov se sídlem Městský úřad Litvínov, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov odbor systémového řízení TECHNICKÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název veřejné zakázky: Nákup aktivních prvků sítě LAN včetně

Více

Č.j. MV-120113-38/VZ-2014 V Praze 24. dubna 2015

Č.j. MV-120113-38/VZ-2014 V Praze 24. dubna 2015 *MVCRX02EKUSL* MVCRX02EKUSL prvotní identifikátor ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO VNITRA Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7 IČ: 00007064, DIČ:CZ00007064 Zastoupená Ing. Vladimírem Velasem, ředitelem odboru

Více

Tabulka mandatorních požadavků stojanové rozvaděče pro servery s elektroinstalací Požadavek na funkcionalitu Minimální Odůvodnění

Tabulka mandatorních požadavků stojanové rozvaděče pro servery s elektroinstalací Požadavek na funkcionalitu Minimální Odůvodnění Název veřejné zakázky: Dodávka datového a výpočetního centra pro projekty NTIS a CTPVV Část 2 veřejné zakázky - Dodávka výpočetního clusteru a serverů pro virtualizaci vymezení technických podmínek veřejné

Více

Požadované technické parametry dodávky

Požadované technické parametry dodávky Požadované technické parametry dodávky Předmětem dodávky jsou aktivní síťové prvky a záložní zdroj napájení UPS dle technických podmínek uvedených níže: Modulární přístupový/agregační přepínač (2 ks),

Více

Úřad vlády České republiky Odbor informatiky

Úřad vlády České republiky Odbor informatiky Úřad vlády České republiky Odbor informatiky ev.č. 16/054-0 KUPNÍ SMLOUVA Přepínače uzavřená podle 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "občanský zákoník") Česká republika Úřad

Více

Podrobná specifikace vlastností požadovaných zařízení

Podrobná specifikace vlastností požadovaných zařízení Příloha č. 1 Zadávací dokumentace Podrobná specifikace vlastností požadovaných 1. Páteřní LAN přepínač Dodané Zařízení musí splnit (nebo převýšit) všechny technické parametry uvedené v následující tabulce.

Více

Management správy sítě

Management správy sítě Část 2 zadávací dokumentace Technická dokumentace a specifikace Úvod k technickému zadání Poptávané řešení se skládá z následujících částí a komponent pro tři budovy areálu BIOCEV (S001 - hlavní budova,

Více

Název ve ejné zakázky: Aktivní prvky pro novou knihovnu. Od vodn ní požadovaných technických parametr dodávky

Název ve ejné zakázky: Aktivní prvky pro novou knihovnu. Od vodn ní požadovaných technických parametr dodávky Název ve ejné zakázky: Aktivní prvky pro novou knihovnu Od vodn ní požadovaných technických parametr dodávky edm tem dodávky jsou aktivní sí ové prvky dle technických podmínek uvedených níže. Modulární

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE zastoupené Magistrátem města Teplice, oddělením informatiky a výpočetní techniky Náměstí Svobody 2, Teplice

STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE zastoupené Magistrátem města Teplice, oddělením informatiky a výpočetní techniky Náměstí Svobody 2, Teplice STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE zastoupené Magistrátem města Teplice, oddělením informatiky a výpočetní techniky Náměstí Svobody 2, 415 95 Teplice Naše značka: Vyřizuje/telefon: V Teplicích dne: MgMT/137502/2016

Více

Technická dokumentace a specifikace

Technická dokumentace a specifikace BIOTECHNOLOGICKÉABIOMEDICÍNSKÉCENTRUM AKADEMIEVDAUNIVERZITYKARLOVY VEVESTCI ást 2 zadávací dolumentace Technická dokumentace a specifikace Úvod k technickému zadání Poptávané ešení se skládá z následujících

Více

Technická specifikace aktivních prvků datové sítě

Technická specifikace aktivních prvků datové sítě Technická specifikace aktivních prvků datové sítě LAN: Technické požadavky na přepínač, typ A 2ks: Požadavek na funkcionalitu Minimální požadavky Splňuje ANO/NE Základní vlastnosti Třída zařízení L3 switch

Více

Technická specifikace zařízení

Technická specifikace zařízení 1. Základní podmínky dodávky: Technická specifikace zařízení Dodavatel se zavazuje dodat zařízení, včetně veškerého potřebného programového vybavení a licencí, které umožní plnohodnotné fungování následujících

Více

Aktivní prvky pro novou knihovnu

Aktivní prvky pro novou knihovnu Název ve ejné zakázky: Aktivní prvky pro novou knihovnu Technická podmínka: Od vodn ní Tabulka mandatorních požadavk pro modulární ístupový/agrega ní epína V tabulce uvedené níže, jsou požadovány vlastnosti,

Více

Distribuované směrovací moduly Gold DFE pro řady Matrix N

Distribuované směrovací moduly Gold DFE pro řady Matrix N Navrženy pro nové Matrix N Optimalizováno pro koncové části enterprise sítí Neredundantní či redundantní konfigurace pouze pomocí upgrade SW Podpora Enterasys konceptu Integrovaných služeb včetně rozšířeného

Více

Příloha č. 1 Zadávací dokumentace Technická dokumentace

Příloha č. 1 Zadávací dokumentace Technická dokumentace Příloha č. 1 Zadávací dokumentace Technická dokumentace Záruka na dodávané produkty Pokud není uvedeno jinak, platí 2 letá záruka v místě dodání s garancí opravy nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne

Více

Příloha: XX. Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku s názvem Dodávka serverového řešení a související plnění

Příloha: XX. Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku s názvem Dodávka serverového řešení a související plnění Příloha: XX Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku s názvem Dodávka serverového řešení a související plnění Datum zveřejnění: 14. 7. 2015 ~ 1 ~ Zadávací dokumentace Dodávka serverového řešení a související

Více

POPIS SOUČASNÉHO STAVU

POPIS SOUČASNÉHO STAVU 1 / 9 POPIS SOUČASNÉHO STAVU Současná datová síť fakulty se skládá z 8 ks směrovačů/přepínačů (Alcatel OS-7700, OS-6850 a OS-6900), 35 ks přepínačů (Alcatel OS-6450, OS-6250 a OS-6200) a systému WiFi (Alcatel

Více

Tato příloha popisuje technické řešení projektu Konsolidace HW a SW Magistrátu města Jihlavy, zvýšení bezpečnosti.

Tato příloha popisuje technické řešení projektu Konsolidace HW a SW Magistrátu města Jihlavy, zvýšení bezpečnosti. 1 Technické zadání Tato příloha popisuje technické řešení projektu Konsolidace HW a SW Magistrátu města Jihlavy, zvýšení bezpečnosti. Záruky a maintenance Hardware pokud není specifikováno jinak, je požadována

Více

Výběr dodavatele moderních technologií vybavení laboratoře pro výuku počítačových sítí a sí tových služeb Networking laboratory.

Výběr dodavatele moderních technologií vybavení laboratoře pro výuku počítačových sítí a sí tových služeb Networking laboratory. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ZADAVATEL: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Hořovice Sídlem: Palackého náměstí 100, 268 01 Hořovice Zastoupený: Ing. Vladimír Kebert, CSc. IČ: 47558504 DIČ: CZ 47558504

Více

Příloha č.1 Technická specifikace

Příloha č.1 Technická specifikace Příloha č.1 Technická specifikace Počty: 34 ks typ A interiérové bez krytu 6 ks typ B exteriérové s krytem Kamera typ A Normy a předpisy - minimálně tříletá záruka výrobce. - vyhovuje bezpečnostním standardům,

Více

26x Layer-2 switch Požadavek na funkcionalitu. Minimální požadavky. Splňuje ANO/NE. Základní vlastnosti. Velikost 1U. Podpora "jumbo rámců"

26x Layer-2 switch Požadavek na funkcionalitu. Minimální požadavky. Splňuje ANO/NE. Základní vlastnosti. Velikost 1U. Podpora jumbo rámců 26x Layer-2 switch Požadavek na funkcionalitu Minimální požadavky Splňuje ANO/NE Základní vlastnosti Třída zařízení L2/L3 switch Formát zařízení kompaktní do racku Velikost 1U Počet portů 1 Gbit/s RJ45

Více

Zajištění rozvoje komunikační a systémové infrastruktury MPSV_I.

Zajištění rozvoje komunikační a systémové infrastruktury MPSV_I. Veřejná zakázka Zajištění rozvoje komunikační a systémové infrastruktury MPSV_I. zadávaná v otevřeném nadlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

A) Aktivních síťové prvky podklad pro zadávací dokumentaci

A) Aktivních síťové prvky podklad pro zadávací dokumentaci A) Aktivních síťové prvky podklad pro zadávací dokumentaci Projekt s názvem Obnova HW a koncových stanic v rámci systému NS-VIS je spolufinancován v rámci obecného programu Solidarita a řízení migračních

Více

Záruka na dodávané produkty

Záruka na dodávané produkty Příloha č. 1 zadávací dokumentace Technická dokumentace Záruka na dodávané produkty Pokud není uvedeno jinak, platí 2 letá záruka v místě dodání s garancí opravy nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne

Více

Fiber To The Office. naturally connected. Nadčasová síťová infrastruktura pro moderní podnikové prostředí

Fiber To The Office. naturally connected. Nadčasová síťová infrastruktura pro moderní podnikové prostředí Fiber To The Office Nadčasová síťová infrastruktura pro moderní podnikové prostředí Řešení MICROSENS založená na optických vláknech jsou inteligentní, spolehlivá a výkonná. naturally connected KONCEPCE

Více

Budování sítě v datových centrech

Budování sítě v datových centrech Budování sítě v datových centrech Ing. Pavel Danihelka pavel.danihelka@firma.seznam.cz Network administrator Obsah Úvod Hardware Škálovatelnost a propustnost Zajištění vysoké dostupnosti Bezpečnost Load

Více

Specifikace předmětu veřejné zakázky

Specifikace předmětu veřejné zakázky Specifikace předmětu veřejné zakázky 1. 110 ks WAN směrovačů - typ A Směrovač musí mít modulární architekturu s možností přidávat moduly rozhraní dle budoucí potřeby. Směrovač musí podporovat šifrování

Více

Rozvoj WiFi infrastruktury ve FN Brno

Rozvoj WiFi infrastruktury ve FN Brno FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrno.cz IČO: 652 697 05, DIČ:

Více

Rozvoj WiFi infrastruktury ve FN Brno

Rozvoj WiFi infrastruktury ve FN Brno FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrno.cz IČO: 652 697 05, DIČ:

Více

Netis WF 2880 - popis základního nastavení. 20160229 fw. 1.2.30905

Netis WF 2880 - popis základního nastavení. 20160229 fw. 1.2.30905 Netis WF 2880 - popis základního nastavení 20160229 fw. 1.2.30905 1 2 Obsah 1 Specifikace...4 2 Defaultní /tovární/ nastavení...4 2.1 Výpis hodnot továrního nastavení pro fw 1.2.30905...4 2.2 Nastavení

Více

Bezpečnostní projekt Případová studie

Bezpečnostní projekt Případová studie Bezpečnostní projekt Případová studie V Brně dne 24. a 31.10.2013 Metodika zabezpečení síťové infrastruktury Potenciální hrozbou pro síťovou infrastrukturu jsou lidé (nedbalost či neznalost uživatelů nebo

Více

Příloha č. 1 - položkový rozpočet

Příloha č. 1 - položkový rozpočet Příloha č. - položkový rozpočet Název projektu: Registrační číslo projektu Datové centrum pověřeného obecního úřadu Červený Kostelec CZ..06/2..00/22.09577 Uchazeč: Název/Obchodní firma uchazeče: Sídlo

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel Úřední název zadavatele: Vězeňská služba České republiky IČ: 00212423 Sídlo/místo podnikání: Soudní 1672/1a

Více

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO. Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO. Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR OBCHODU A MARKETINGU Vedoucí útvaru: Pavel Zemánek tel.: 532 232 945, fax: 543 211 185 e-mail: pavel.zemanek@fnbrno.cz IČO: 652

Více

Návod k obsluze CC&C WA-6212-V2

Návod k obsluze CC&C WA-6212-V2 Návod k obsluze CC&C WA-6212-V2 Bezdrátový přístupový bod/klient/router Popis zařízení WA-6212-V2 je WiFi router s podporou přenosových rychlostí až 300 Mbps při 802.11n. Dále podporuje IPv6, je vybaven

Více

Dodávka a implementace 4 ks firewallů nové generace

Dodávka a implementace 4 ks firewallů nové generace VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: Lhůta pro podání nabídek: 31.5.2016, do 09.00 h Zodpovědná osoba: Ing. Martin Tauchen, MBA +420 377 103 639 tauchen@fnplzen.cz V souladu

Více

Budování sítě v datových centrech

Budování sítě v datových centrech Budování sítě v datových centrech Ing. Pavel Danihelka Senior network administrator Obsah Seznam a jeho síť Hardware Škálovatelnost a propustnost Zajištění vysoké dostupnosti Load balancing Návrh architektury

Více

Telekomunikační sítě Protokolové modely

Telekomunikační sítě Protokolové modely Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB-TU Ostrava Telekomunikační sítě Protokolové modely Datum: 14.2.2012 Autor: Ing. Petr Machník, Ph.D. Kontakt: petr.machnik@vsb.cz Předmět: Telekomunikační sítě

Více

Technický popis předmětu plnění

Technický popis předmětu plnění Technický popis předmětu plnění Základní podmínky Dodávky: 1. Zadavatel požaduje dodat taková zařízení a technologie, u něhož výrobce garantuje minimálně šestiletou dostupnost náhradních dílů a podporu

Více

Podpůrná infrastruktura pro servery Blade chassis Požadavek na funkcionalitu ANO/NE

Podpůrná infrastruktura pro servery Blade chassis Požadavek na funkcionalitu ANO/NE Příloha č. 1 Tabulka splnění technických požadavků Pořízení a provoz konsolidované IT infrastruktury MŽP Servery typu Blade Požadavek na funkcionalitu Architektura serveru Server typu blade, dvousoketový

Více

TP-LINK. 28portový gigabitový řízený přepínač L3 JetStream. Hlavní znaky: Katalogový list T3700G-28TQ. www.ceit.cz

TP-LINK. 28portový gigabitový řízený přepínač L3 JetStream. Hlavní znaky: Katalogový list T3700G-28TQ. www.ceit.cz TP-LINK 28portový gigabitový řízený přepínač L3 JetStream Hlavní znaky: K čemu slouží tento produkt TP-LINK je řízený L3 přepínač určený k vytvoření vysoce dostupné, škálovatelné a robustní sítě. Přepínač

Více

3.6 Elektronizace odvětví: sociální služby, pojištění, dávky, sociálně- právní ochrana dětí

3.6 Elektronizace odvětví: sociální služby, pojištění, dávky, sociálně- právní ochrana dětí Karta projektového okruhu 3.6 Elektronizace odvětví: sociální služby, pojištění, dávky, sociálně- Číslo a název projektového okruhu: právní ochrana dětí Garant karty projektového okruhu: Spolupracující

Více

Technická specifikace veřejné zakázky Modernizace komunikační infrastruktury Ministerstva vnitra Praha a tranzitní část

Technická specifikace veřejné zakázky Modernizace komunikační infrastruktury Ministerstva vnitra Praha a tranzitní část Příloha č. 2 k Dodatečné informaci č. 9 Technická specifikace veřejné zakázky Modernizace komunikační infrastruktury Ministerstva vnitra Praha a tranzitní část 1 Technické požadavky plnění veřejné zakázky

Více

Modulárně orientovaná struktura systému s distribuovanou inteligencí

Modulárně orientovaná struktura systému s distribuovanou inteligencí PMA a Company of WEST Control Solutions rail line Systémové komponenty Komunikační moduly pro CI45, SG45, KS45 a TB45 PROFIBUS-DP Ethernet MODBUS/TCP Kompaktní konstrukce Centralizované napájení Napájecí

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

TECHNICKÁ SPECIFIKACE Příloha č. 4 TECHNICKÁ SPECIFIKACE Název zadavatele : Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Sídlo : Bělohrobského 367 394 94 Černovice IČ : 62540106 Telefon : 565 492 127 Web

Více

Příloha ZD č. 5 - Technické podmínky - Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky (Závazný dokument) - část 1

Příloha ZD č. 5 - Technické podmínky - Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky (Závazný dokument) - část 1 Příloha ZD č. 5 - Technické podmínky - Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky (Závazný dokument) - část 1 Minimální specifikace parametrů jednotlivých komponent 1 Rozšíření diskového pole IBM StorwizeV7000

Více

MAGISTRÁT MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM

MAGISTRÁT MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM MAGISTRÁT MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM VELKÁ HRADEBNÍ 8 401 00 ÚSTÍ NAD LABEM ODBOR ROZVOJE MĚSTA Oddělení přípravy a realizace investic VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE EVID. Č. NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE/ LINKA V ÚSTÍ NAD

Více

Rozší ení infrastrukturních Blade a diskových polí

Rozší ení infrastrukturních Blade a diskových polí OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Rozší ení infrastrukturních Blade a diskových polí Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo - Popis pot eb,

Více

Příloha č. 4 Technická specifikace

Příloha č. 4 Technická specifikace Příloha č. 4 k č.j. KRPP-92173-8/ČJ-2014-0300VZ-VZ Obsah Příloha č. 4 Technická specifikace Příloha č. 4 k č.j. KRPP-92173-2/ČJ-2014-0300VZ-VZ... 1 Příloha č. 4 Technická specifikace... 1 1 Projekt Modernizace

Více

PŘÍLOHA 1.3 SMLOUVY O PŘÍSTUPU K VEŘEJNÉ PEVNÉ KOMUNIKAČNÍ SÍTI PŘÍSTUP K ŠIROKOPÁSMOVÝM SLUŽBÁM

PŘÍLOHA 1.3 SMLOUVY O PŘÍSTUPU K VEŘEJNÉ PEVNÉ KOMUNIKAČNÍ SÍTI PŘÍSTUP K ŠIROKOPÁSMOVÝM SLUŽBÁM PŘÍLOHA 1.3 SMLOUVY O PŘÍSTUPU K VEŘEJNÉ PEVNÉ KOMUNIKAČNÍ SÍTI PŘÍSTUP K ŠIROKOPÁSMOVÝM SLUŽBÁM Obsah 1 Přehled Služeb...3 2 Služba Internet CA...5 3 Upgrade Služby Internet CA...8 4 Služba Multimedia

Více

Bezdrátové sítě. Bezdrátové LAN dramaticky mění současnou strukturu sítí. Díky. Venku nebo uvnitř, pořád připojen. www.planet.com.

Bezdrátové sítě. Bezdrátové LAN dramaticky mění současnou strukturu sítí. Díky. Venku nebo uvnitř, pořád připojen. www.planet.com. Venku nebo uvnitř, pořád připojen Bezdrátové sítě Bezdrátové LAN dramaticky mění současnou strukturu sítí. Díky popularitě mobilních prostředků se již uživatelé nechtějí omezovat na kabelová připojení.

Více

Windows 7 kompletní příručka. Bohdan Cafourek. Vydala Grada Publishing a.s. U Průhonu 22, Praha 7 jako svou 4211. publikaci

Windows 7 kompletní příručka. Bohdan Cafourek. Vydala Grada Publishing a.s. U Průhonu 22, Praha 7 jako svou 4211. publikaci Windows 7 kompletní příručka Bohdan Cafourek Vydala Grada Publishing a.s. U Průhonu 22, Praha 7 jako svou 4211. publikaci Odpovědný redaktor Petr Somogyi Sazba Petr Somogyi Počet stran 336 První vydání,

Více

TECHNOLOGICKÉ DOPOLEDNE

TECHNOLOGICKÉ DOPOLEDNE TECHNOLOGICKÉ DOPOLEDNE WiFi POWERHOUSE Jiří Zelenka, Ondřej Valenta, Petr Čechura, Alternetivo Aerohive informace o společnosti založeno 2006 sídlo v Kalifornii, USA výrobce podnikových WiFi sítí příští

Více

11. Počítačové sítě protokoly, přenosová média, kapacity přenosu. Ethernet

11. Počítačové sítě protokoly, přenosová média, kapacity přenosu. Ethernet 11. Počítačové sítě protokoly, přenosová média, kapacity přenosu. Ethernet Protokoly Protokol je soubor pravidel, který popisuje způsob vzájemné komunikace síťových zařízení. Protokoly popisují, jakým

Více

FWA (Fixed Wireless Access) Pevná rádiová přípojka

FWA (Fixed Wireless Access) Pevná rádiová přípojka FWA (Fixed Wireless Access) Pevná rádiová přípojka Technologie FWA (Fixed Wireless Access, FWA) je obecné označení pro skupinu technologií, které umožňují zřízení pevné rádiové přípojky prostřednictvím

Více

Sdružení Pilsfree plánuje masivně nasadit síťovou infrastrukturu od společnosti TP-LINK

Sdružení Pilsfree plánuje masivně nasadit síťovou infrastrukturu od společnosti TP-LINK Sdružení Pilsfree plánuje masivně nasadit síťovou infrastrukturu od společnosti TP-LINK Občanské sdružení Pilsfree, zabývající se budováním a správou počítačové sítě v Plzni a okolí, si pro upgrade své

Více

DODATEČNÉ INFORMACE č. 18 k zadávacím podmínkám

DODATEČNÉ INFORMACE č. 18 k zadávacím podmínkám MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI Odbor právní Oddělení veřejných zakázek DODATEČNÉ INFORMACE č. 18 k zadávacím podmínkám v zadávacím řízení č. VZN/15/004 vedeném v užším řízení k zadání nadlimitní

Více

Co je to IPv6 Architektura adres Plug and Play Systém jmenných domén Přechod Současný stav IPv6

Co je to IPv6 Architektura adres Plug and Play Systém jmenných domén Přechod Současný stav IPv6 Co je to IPv6 Architektura adres Plug and Play Systém jmenných domén Přechod Současný stav IPv6 Problémy IPv4 Vyčerpání IPv4 adres 4 slabiky = 4,3 miliard adres Méně než je populace lidí (6,1 miliard)

Více

Advanced IT infrastructure control: do it better, safer, easier and cheaper. FlowMon ADS Moderní řešení detekce průniků a anomálií

Advanced IT infrastructure control: do it better, safer, easier and cheaper. FlowMon ADS Moderní řešení detekce průniků a anomálií Advanced IT infrastructure control: do it better, safer, easier and cheaper FlowMon ADS Moderní řešení detekce průniků a anomálií Úvod Klíčové otázky Kolik stojí správa IT infrastruktury? Jaké jsou důsledky,

Více

Kupní smlouva. prof. RNDr. Václavem Hořejším, CSc., ředitelem ústavu

Kupní smlouva. prof. RNDr. Václavem Hořejším, CSc., ředitelem ústavu Kupní smlouva Část 3 zadávací dolumentace uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: 1. Ústav molekulární

Více

Pokročilá rádiová komunikace jednoduše

Pokročilá rádiová komunikace jednoduše Pokročilá rádiová komunikace jednoduše Stay in touch Řešení TetraFlex lze libovolně kombinovat jak v provedeních outdoor a indoor, tak i v konfiguracích s jedním nebo několika vysílacími body. Technologie

Více

Firewall, IDS a jak dále? Flow monitoring a NBA, případové studie. Jiří Tobola INVEA-TECH

Firewall, IDS a jak dále? Flow monitoring a NBA, případové studie. Jiří Tobola INVEA-TECH Firewall, IDS a jak dále? Flow monitoring a NBA, případové studie Jiří Tobola INVEA-TECH INVEA-TECH Český výrobce řešení FlowMon pro monitorování a bezpečnost síťového provozu Desítky referencí na českém

Více

Bezdrátové sítě. Aktivujte sílu IP. Venku nebo uvnitř, pořád připojen. Neustále ve spojení

Bezdrátové sítě. Aktivujte sílu IP. Venku nebo uvnitř, pořád připojen. Neustále ve spojení Venku nebo uvnitř, pořád připojen Neustále ve spojení Bezdrátové LAN dramaticky mění současnou strukturu sítí. Díky popularitě mobilních prostředků se již uživatelé nechtějí omezovat na kabelová připojení.

Více

Technická specifikace

Technická specifikace Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova 97, příspěvková organizace Technická specifikace Položka Počet kusů Důvod nákupu Specifikace cena/ks cena Switch 24-portový 2 inovace stávající sítě 24portový gigabitový

Více

Směrovací protokoly, propojování sítí

Směrovací protokoly, propojování sítí Směrovací protokoly, propojování sítí RNDr. Ing. Vladimir Smotlacha, Ph.D. Katedra počítačových systémů Fakulta informačních technologií České vysoké učení technické v Praze Vladimír Smotlacha, 2011 Počítačové

Více

Technická specifikace vymezené části 1 SERVER

Technická specifikace vymezené části 1 SERVER Technická specifikace vymezené části 1 SERVER 1 Předmět vymezené části 1.1 Předmětem veřejné zakázky je dodávka a moderního a spolehlivého serverového řešení pro potřeby Krajského ředitelství PČR Karlovarského

Více

1. TECHNICKÉ POŽADAVKY PRODUKTŮ VEMA... 7. 1.1 Klasifikace konfigurací z hlediska podpory... 7

1. TECHNICKÉ POŽADAVKY PRODUKTŮ VEMA... 7. 1.1 Klasifikace konfigurací z hlediska podpory... 7 Vema, a. s. Okružní 871/3a, 638 00 Brno http://www.vema.cz 17. února 2016 Obsah Obsah 1. TECHNICKÉ POŽADAVKY PRODUKTŮ VEMA... 7 1.1 Klasifikace konfigurací z hlediska podpory... 7 1.2 Technické požadavky

Více

Vysokorychlostní sítě 2004 Praktická aplikace přenosu hlasu v IP sítích

Vysokorychlostní sítě 2004 Praktická aplikace přenosu hlasu v IP sítích Vysokorychlostní sítě 2004 Praktická aplikace přenosu hlasu v IP sítích Ing. Michal Rosický, CSc. Ing. David Jakl Unient Communications, a.s. 2004 Unient Communications, a. s. 04.06.2004 Agenda Co vyvolalo

Více

Zadávací dokumentace. Příloha

Zadávací dokumentace. Příloha Zadávací dokumentace Příloha Dodávka je rozdělena na 6 částí A, B, C, D, E, F dle účelu a charakteristiky položek. Každý uchazeč může nabídnout dodávku jedné nebo více částí. Zadavatel může vybrat pro

Více

ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ PROJEKTU

ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ PROJEKTU Page 1/1 ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ PROJEKTU Cíle projektu Uveďte předem stanovené cíle a u každého z nich uveďte, do jaké míry byl splněn, případně důvod, proč splněn nebyl. Cílem projektu bylo skokové zvýšení

Více

Praktické úlohy- zaměření specializace

Praktické úlohy- zaměření specializace Praktické úlohy- zaměření specializace Realizace praktických úloh zaměřených na dovednosti v oblastech specializace POS: Síťový OS, instalace, konfigurace a optimalizace podle zamýšleného použití; Inicializace

Více

Síťová bezpečnost I. Základní popis zabezpečení 1. Úvod

Síťová bezpečnost I. Základní popis zabezpečení 1. Úvod Síťová bezpečnost I. Základní popis zabezpečení 1. Úvod Pojmem bezpečnost rozumíme nikoliv stav, ale neustálý proces, kterým se snažíme dosáhnout a udržet uspokojivé zabezpečení sítě. Síťové technologie

Více

IPv6: Už tam budeme? Pavel Satrapa, TU v Liberci Pavel.Satrapa@tul.cz

IPv6: Už tam budeme? Pavel Satrapa, TU v Liberci Pavel.Satrapa@tul.cz IPv6: Už tam budeme? Pavel Satrapa, TU v Liberci Pavel.Satrapa@tul.cz AMS-IX IPv6 lehce přes 0,5 % provozu květen 2014 3,05 % září 2013 1,87 % Google Google detail víkendy Závěry ze statistik Černého Petra

Více

Virtualizace koncových stanic Položka Požadováno Nabídka, konkrétní hodnota

Virtualizace koncových stanic Položka Požadováno Nabídka, konkrétní hodnota Technická specifikace Obnova školicího střediska OKRI PP ČR Virtualizace koncových stanic 20 ks Výrobce doplnit Název doplnit podpora stávající virtualizační platformy podpora technologie linkovaných klonů

Více

PODROBNÉ VYMEZENÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A TECHNICKÉ PODMÍNKY

PODROBNÉ VYMEZENÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A TECHNICKÉ PODMÍNKY K zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku malého rozsahu, kterou je : Poskytování mobilních telefonních služeb pro Město Sokolov PODROBNÉ VYMEZENÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A TECHNICKÉ PODMÍNKY OBSAH:

Více

Zřízení technologického centra ORP Dobruška

Zřízení technologického centra ORP Dobruška Příloha č. Technická specifikace. části zakázky: Zřízení technologického centra ORP Dobruška položka číslo Popis blade chassis pro servery: provedení do racku kapacita minimálně 8x dvouprocesorový blade

Více

KX-TDA verze 2.02. Rozšiřte kapacitu a schopnosti Vašeho systému KX-TDA povýšením na verzi 2.02.

KX-TDA verze 2.02. Rozšiřte kapacitu a schopnosti Vašeho systému KX-TDA povýšením na verzi 2.02. KX-TDA verze 2.02 Rozšiřte kapacitu a schopnosti Vašeho systému KX-TDA povýšením na verzi 2.02. Digitální IP pobočkový system Panasonic KX-TDA výkonný firemní komunikační system poskytující vyspělá řešení

Více

PŘÍLOHA 10 SMLOUVY O PŘÍSTUPU KE KONCOVÝM ÚSEKŮM. Pravidla a postupy

PŘÍLOHA 10 SMLOUVY O PŘÍSTUPU KE KONCOVÝM ÚSEKŮM. Pravidla a postupy PŘÍLOHA 10 SMLOUVY O PŘÍSTUPU KE KONCOVÝM ÚSEKŮM Pravidla a postupy OBSAH Rozsah dokumentu... 3 1 Implementace Smlouvy... 3 2 Popisy metod komunikace... 4 2.1 B2B GW (SI)... 4 2.2 WEB Interface (WI)...

Více

Aktivní bezpečnost sítě

Aktivní bezpečnost sítě Aktivní bezpečnost sítě Jindřich Šavel 27/11/2014 NOVICOM s.r.o. 2012 2014 Novicom All rights s.r.o. reserved. All rights reserved www.novicom.cz, sales@novicom.cz Program prezentace Představení společnosti

Více

Specifikace předmětu plnění veřejné zakázky: Poskytování mobilních hlasových a datových služeb pro potřeby Města Uherské Hradiště

Specifikace předmětu plnění veřejné zakázky: Poskytování mobilních hlasových a datových služeb pro potřeby Města Uherské Hradiště Specifikace předmětu plnění veřejné zakázky: Poskytování mobilních hlasových a datových služeb pro potřeby Města Uherské Hradiště 1. Předmět veřejné zakázky Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování

Více

Yealink VC120 videokonferenční endpoint

Yealink VC120 videokonferenční endpoint Yealink VC120 videokonferenční endpoint Full HD obraz + HD zvuk Podpora sdílení plochy PC Lze napojit až 2 TV Podpora lokálního nahrávání Ceny jsou pouze orientační. Doporučujeme nákup řešení s námi konzultovat

Více

Základní principy obrany sítě

Základní principy obrany sítě Základní principy obrany sítě Michal Kostěnec CESNET, z. s. p. o. 31.10.2013, Seminář o bezpečnosti provozu a služeb 1 Základní stavební kameny Správný design sítě Víceúrovňové filtrování provozu Ochrana

Více

3. SPECIFIKACE TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

3. SPECIFIKACE TECHNICKÝCH PARAMETRŮ 3. SPECIFIKACE TECHNICKÝCH PARAMETRŮ V souladu s 45 ZVZ jsou specifikace uvedeny formou technických parametrů bez obchodních názvů. Uvedení referenčních typů, nebylo požadováno. Cenové nabídky dodávek,

Více

Closed IPTV. Martin Jahoda Dedicated Micros. Copyright AD Group

Closed IPTV. Martin Jahoda Dedicated Micros. Copyright AD Group Closed IPTV Martin Jahoda Dedicated Micros AD Network Video & Dedicated Micros Dedicated Micros je součástí AD group. Všechny firmy tohoto holdingu vyžívají společnou technologii NetVu Connected. Analogově,

Více

Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměříce, příspěvková organizace

Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměříce, příspěvková organizace Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměříce, příspěvková organizace Předmět: Počítačové sítě Téma: Počítačové sítě Vyučující: Ing. Milan Káža Třída: EK2 Hodina: 47-50 Číslo: III/2 5. Wi-Fi

Více

Inteligentní infrastruktura pro IDS. Ing. Libor Povejšil ELTODO a.s. - úsek Městské dopravní systémy

Inteligentní infrastruktura pro IDS. Ing. Libor Povejšil ELTODO a.s. - úsek Městské dopravní systémy Inteligentní infrastruktura pro IDS Ing. Libor Povejšil ELTODO a.s. - úsek Městské dopravní systémy Infrastruktura pro IDS vzájemná komunikace a předávání informací možnost řízení sběr a vyhodnocování

Více

112 LINKA TÍSŇOVÝCH VOLÁNÍ

112 LINKA TÍSŇOVÝCH VOLÁNÍ 112 LINKA TÍSŇOVÝCH VOLÁNÍ 112 GIS PRINCIPY SYSTÉMU Plné územní pokrytí ČR na shodné úrovni kvality. Přenos zpracování z okresní úrovně (77 okresů) na krajskou úroveň (14 krajů). Podpora příjmu volání

Více

Část l«rozbočovače, přepínače a přepínání

Část l«rozbočovače, přepínače a přepínání 1. Co je to síť Část l«rozbočovače, přepínače a přepínání Rozbočovače a přepínače Rozbočovače Přepínače 3. Auto-nesotiation Co je to auto-nesotiation Jak funkce auto-nesotiation funsuje Když funkce auto-nesotiation

Více

Obsah. O autorech 9. Předmluva 13. KAPITOLA 1 Počítačové sítě a Internet 23. Jim Kurose 9 Keith Ross 9

Obsah. O autorech 9. Předmluva 13. KAPITOLA 1 Počítačové sítě a Internet 23. Jim Kurose 9 Keith Ross 9 Obsah 3 Obsah O autorech 9 Jim Kurose 9 Keith Ross 9 Předmluva 13 Co je nového v tomto vydání? 13 Cílová skupina čtenářů 14 Čím je tato učebnice jedinečná? 14 Přístup shora dolů 14 Zaměření na Internet

Více

PB169 Operační systémy a sítě

PB169 Operační systémy a sítě PB169 Operační systémy a sítě Architektura poč. sítí, model OSI Marek Kumpošt, Zdeněk Říha Úvod počítačová síť Počítačová síť skupina počítačů a síťových zařízení vzájemně spojených komunikačním médiem

Více

Počítačové sítě II. 12. IP: pomocné protokoly (ICMP, ARP, DHCP) Miroslav Spousta, 2006 , http://www.ucw.cz/~qiq/vsfs/

Počítačové sítě II. 12. IP: pomocné protokoly (ICMP, ARP, DHCP) Miroslav Spousta, 2006 <qiq@ucw.cz>, http://www.ucw.cz/~qiq/vsfs/ Počítačové sítě II 12. IP: pomocné protokoly (ICMP, ARP, DHCP) Miroslav Spousta, 2006 , http://www.ucw.cz/~qiq/vsfs/ 1 ICMP Internet Control Message Protocol doslova protokol řídicích hlášení

Více

Seznámení s IEEE802.1 a IEEE802.3. a IEEE802.3

Seznámení s IEEE802.1 a IEEE802.3. a IEEE802.3 Seznámení s IEEE802.1 a IEEE802.3 a IEEE802.3 1 Předmět: Téma hodiny: Třída: Počítačové sítě a systémy Seznámení s IEEE802.1 a IEEE802.3 3. a 4. ročník SŠ technické Autor: Ing. Fales Alexandr Software:

Více

Internet protokol, IP adresy, návaznost IP na nižší vrstvy

Internet protokol, IP adresy, návaznost IP na nižší vrstvy Metodický list č. 1 Internet protokol, IP adresy, návaznost IP na nižší vrstvy Cílem tohoto tematického celku je poznat formát datagramů internet protokolu (IP) a pochopit základní principy jeho fungování

Více

Generátor sítového provozu

Generátor sítového provozu Generátor sítového provozu Přemysl Hrubý, HRU221 Abstrakt: Nalezení nebo naprogramování (v přenositelném jazyce) konfigurovatelného generátoru provozu simulátoru zátěže charakteristické pro různé typy

Více

Pro záznam zvuku i obrazu. KX-NTV150 komunikační SIP kamera KX-NTV160 SIP dveřní video telefon

Pro záznam zvuku i obrazu. KX-NTV150 komunikační SIP kamera KX-NTV160 SIP dveřní video telefon Pro záznam zvuku i obrazu KX-NTV150 komunikační SIP kamera KX-NTV160 SIP dveřní video telefon KX-NTV150 Komunikační SIP kamera Vestavěný reproduktor, mikrofon a kamera Záznam zvuku a snímání obrazu v HD

Více

Tabulka splnění technických požadavků. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

Tabulka splnění technických požadavků. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Příloha č. 1 Tabulka splnění technických požadavků Agentura ochrany přírody a krajiny ČR 1x centrální switch Požadavek na funkcionalitu Základní vlastnosti Montáž do 19 racku 2 redundantní napájecí zdroje

Více