M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U"

Transkript

1 M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 2. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené znění usnesení Zastupitelstva města Benátky nad Jizerou s omezeným rozsahem zpřístupňovaných osobních údajů. 45/2R/2015 Zpráva o kontrole usnesení předloženou zprávu o kontrole usnesení s vyřazením usnesení číslo: 447/20/3R/2014, 2/1R/2015, 5-21/1R/2015, 23-44/1R/ revokuje a. usnesení číslo 370/16R/2014, doplňuje se bod č. 3 a 4, následně: 3. Rada města projednala ocenění pozemků a lesních porostů, které jsou předmětem směny mezi městem Benátky nad Jizerou a Vojenskými lesy a statky ČR, s.p. Z tohoto ocenění vychází, že město by mělo doplatit ve vzájemném vyrovnání částku ve výši ,- Kč. 4. Rada města postupuje výše uvedenou záležitost Zastupitelstvu města k projednání (souhlasilo 7 T: Z: Marek Mařík b. usnesení číslo 35/1R/2015, mění se bod č. 3 následně: Rada města souhlasí s vypracováním projektu včetně rozpočtu na rozdělení bytu na tři menší (souhlasilo 7 T: Z: Ing. Alena Kratochvílová 46/2R/2015 Plnění rozpočtu města Benátky nad Jizerou předložený přehled plnění rozpočtu Města Benátky nad Jizerou za měsíc roku 2014 předložit výše uvedený přehled Zastupitelstvu města ke schválení (souhlasilo 7 T: Z: Jana Košťálová 47/2R/2015 Vyúčtování 2. částky dotace z FPSŽ za rok BK 1973 DELTACAR Benátky předložené vyúčtování 2. částky dotace z Fondu podpory společenského života BK 1973 DELTACAR Benátky nad Jizerou ve výši ,- Kč za rok postupuje výše uvedené vyúčtování Finančnímu a Kontrolnímu výboru k projednání a Zastupitelstvu města ke schválení (souhlasilo 7 T: Z: Marek Mařík 48/2R/2015 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci "Výstavba parkoviště u polikliniky" - Zeta Benátky s.r.o. návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci "Výstavba parkoviště u polikliniky" mezi městem Benátky nad Jizerou a firmou Zeta Benátky s.r.o., jehož předmětem je navýšení smluvní ceny o částku ,85 Kč s DPH za vícepráce, které vznikly v průběhu výstavby (viz přílohy)

2 s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci "Výstavba parkoviště u polikliniky" mezi městem Benátky nad Jizerou a firmou Zeta Benátky s.r.o., se sídlem Letní stadion 660, Benátky n. Jiz. jehož předmětem je navýšení smluvní ceny o částku ,85 Kč s DPH za vícepráce, které vznikly v průběhu výstavby (viz přílohy) starostu města podpisem výše uvedeného dodatku (souhlasilo 7 49/2R/2015 Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor náměstí 17. listopadu MUDr. Michaela Jirků návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o pronájmu nebytových prostor (ordinace praktického lékaře) na adrese náměstí 17. listopadu 593, Benátky nad Jizerou, mezi Městem Benátky nad Jizerou a paní MUDr. Michaelou Jirků, jehož předmětem je snížení nájemného, z důvodu omezení nájmu jen na ordinační hodiny návrhem dodatku č. 1 ke smlouvě o pronájmu nebytových prostor (ordinace praktického lékaře) na adrese náměstí 17. listopadu 593, Benátky nad Jizerou, mezi Městem Benátky nad Jizerou a paní MUDr. Michaelou Jirků, xxxxxxxx, xxxxxxxx, jehož předmětem je snížení nájemného starostu města podpisem výše uvedeného dodatku (souhlasilo 7 50/2R/2015 Inspekční zpráva z inspekční činnosti v ZŠ Benátky nad Jizerou, Pražská 135- Česká školní inspekce předloženou Inspekční zprávu České školní inspekce z inspekční činnosti v ZŠ Benátky nad Jizerou, Pražská 135, která v ZŠ uskutečněna ve dnech listopadu /2R/2015 Výsledek šetření stížnosti na Základní školu Benátky nad Jizerou, Husovo náměstí 55 - Česká školní inspekce předložený výsledek České školní inspekce o šetření stížnosti na Základní školu Benátky nad Jizerou, Husovo náměstí 55, která byla dne doručena České školní inspekci 2. postupuje výše uvedenou zprávu Školské komisi k projednání (souhlasilo 7 T: Z: Marie Khýnová 52/2R/2015 Zajištění IIČ na akci "Rekonstrukce multifunkčního centra (hotel VENEZIA)" a. cenovou nabídku společnosti MB Invest s.r.o. na zajištění investorsko-inženýrské činnosti na akci "Rekonstrukce multifunkčního centra" za cenu ve výši ,- Kč s DPH b. cenovou nabídku společnosti KPCM s.r.o. na zajištění investorsko-inženýrské činnosti na akci "Rekonstrukce multifunkčního centra" za cenu ve výši ,- Kč s DPH s uzavřením Příkazní smlouvy mezi Městem Benátky nad Jizerou a společností KPCM, s.r.o., se sídlem Turnovská 477/6, Praha, jejímž předmětem je zajištění investorsko-inženýrských činností na akci "Rekonstrukce multifunkčního centra" za cenu ve výši ,- Kč s DPH starostu města podpisem výše uvedené smlouvy (souhlasilo 6 přítomných radních, 1 se zdržel hlasování z důvodu střetu zájmu)

3 53/2R/2015 Žádost o schválení převedení nakoupeného majetku v roce 2014 pro Mateřskou školu Benátky nad Jizerou žádost odboru Správy majetku a rozvoje města o převedení nakoupeného majetku v roce 2014 pro Mateřskou školu města Benátky nad Jizerou, následně: Výpůjčka - dlouhodobý hmotný majetek v celkové výši ,- Kč Správa - drobný dlouhodobý hmotný majetek v celkové výši ,95 Kč 2. schvaluje převod nakoupeného majetku v roce 2014 pro Mateřskou školu města Benátky nad Jizerou dle návrhu odboru Správy majetku a rozvoje města (souhlasilo 7 54/2R/2015 Návrh na likvidaci drobného dlouhodobého hmotného majetku z bývalého hotelu VENEZIA na základě přestavby hotelu VENEZIA na Multifunkční centrum, předložený návrh odboru Správy majetku a rozvoje města na likvidaci drobného dlouhodobého hmotného majetku z tohoto objektu 2. bere na vědomí vyjádření odboru Správy majetku a rozvoje města, který navrhuje zlikvidovat drobný dlouhodobý hmotný majetek, pro který není využití v zařízeních města Benátky nad Jizerou. Jedná se o nábytek a drobné elektrospotřebiče, které jsou silně opotřebované a některé rozbité nebo nefunkční v celkové hodnotě ,- Kč, některý DDHM bude převezen do azylového domu, skautům a mateřským školám 3. souhlasí s likvidací drobného dlouhodobého hmotného majetku z bývalého hotelu VENEZIA dle návrhu odboru Správy majetku a rozvoje města (souhlasilo 7 55/2R/2015 Výběrové řízení na akci "Rekonstrukce místních komunikací ve městě Benátky nad Jizerou" protokol z jednání hodnotící komise sepsaný v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky na akci "Rekonstrukce místních komunikací ve městě Benátky nad Jizerou" ze dne Dle stanovených kritérií (výše nabídkové ceny) doporučuje komise vybrat jako nejvhodnější nabídku společnosti H-INTES s.r.o., za cenu ve výši 19, ,62 Kč s DPH s uzavřením smlouvy o dílo na akci "Rekonstrukce místních komunikací ve městě Benátky nad Jizerou" se společností H-INTES s.r.o., se sídlem se sídlem Pod Borkem 319, Mladá Boleslav, která se umístila ve výběrovém řízení na prvním místě starostu města podpisem smlouvy o dílo na výše uvedenou akci (souhlasilo 7 56/2R/2015 Zápis č. 1/2015 ze zasedání Komise pro vnější vztahy, informatiku a propagaci předložený zápis č. 1/2015 ze zasedání Komise pro vnější vztahy, informatiku a propagaci konaného dne a. s vydáním nového propagačního materiálu - Kreslené mapy města Benátky nad Jizerou (souhlasilo 7 T: Z: RNDr. Pavel Štifter b. s přepracováním a optimalizováním webových stránek města pro mobilní zařízení s tím, že požaduje předložit cenovou nabídku od administrátora webových stránek města (souhlasilo 7

4 57/2R/2015 Závěrečná zpráva o realizaci projektu "Terénní program Benátky nad Jizerou" za rok Semiramis o.s. předloženou závěrečnou zprávu Občanského sdružení Semiramis o realizaci protidrogového projektu "Terénní program Benátky nad Jizerou" za období od 1. ledna do 31. prosince roku 2014 výše uvedenou zprávu předložit Zastupitelstvu města na vědomí (souhlasilo 7 58/2R/2015 Žádost o vyjádření k ukončení pobytu v Ubytovně pro osoby bez přístřeší - xxxxxxxx žádost sociální pracovnice města o vyjádření k ukončení pobytu v Ubytovně pro osoby bez přístřeší na adrese Podolecká 191, Benátky nad Jizerou a to panu xxxxxxxx, který od nehradí úhradu za ubytování, dluh k činil 3.996,- Kč s ukončením ubytování pana xxxxxxxx na Ubytovně pro osoby bez přístřeší Města Benátky nad Jizerou, a to kde dni , pokud k tomuto datu jmenovaný neuhradí dluh v celkové výši 3.996,- Kč (souhlasilo 7 59/2R/2015 Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na činnost v roce Svaz tělesně postižených v Benátkách nad Jizerou žádost paní Lidmily Jetlebové, předsedkyně Svazu tělesně postižených v Benátkách nad Jizerou, o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 8.000,- Kč na činnost svazu v roce 2015 s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 8.000,- Kč Svazu tělesně postižených v Benátkách nad Jizerou, na činnost svazu v roce 2015 (souhlasilo 7 T: Z: Jana Košťálová 60/2R/2015 Žádost o bezplatný pronájem nádvoří zámku a zámecké krčmy na akci "Masopust" - Klub dětí a mládeže Benátky nad Jizerou a. žádost Klubu dětí a mládeže Benátky nad Jizerou o bezplatný pronájem nádvoří zámku, zámecké krčmy a o zajištění stolů a lavic na realizaci akce "Masopust", který se uskuteční dne b. žádost Klubu dětí a mládeže o bezplatný výlep plakátů na výše uvedenou akci a. s bezplatným pronájmem nádvoří zámku, zámecké krčmy a se zajištěním stolů a lavic Klubu dětí a mládeže v Benátkách nad Jizerou na realizaci akce "Masopust", který se uskuteční dne (souhlasilo 7 b. s bezplatným výlepem plakátů na výše uvedenou akci (souhlasilo 7 61/2R/2015 Žádost o povolení prodejních trhů v roce xxxxxxxx žádost pana xxxxxxxx o povolení prodejních trhů v Benátkách nad Jizerou v roce nesouhlasí s povolením pořádání prodejních trhů v Benátkách nad Jizerou v roce 2015 panu xxxxxxxx - obchodní a pořadatelská činnost, se sídlem xxxxxxxx, xxxxxxxx z důvodu, že město již pořádá pravidelně farmářské trhy (nesouhlasilo 7

5 62/2R/2015 Žádost o darování starého nábytku z bývalého hotelu VENEZIA - JUNÁK - svaz skautů a skautek žádost svazu skautů a skautek JUNÁK o darování části starého nábytku a drobných elektrospotřebičů z bývalého hotelu VENEZIA s darováním části starého nábytku a drobných elektrospotřebičů z bývalého hotelu VENEZIA svazu skautů a skautek JUNÁK s tím, že tento nábytek bude vyřazen z majetku města (souhlasilo 7 přítomných 63/2R/2015 Zastupování ve Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska - Jaroslav Král 1. deleguje jako svého zástupce do Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska pana Jaroslava Krále, narozeného dne xxxxxxxx, aby v nich hájil zájmy města Benátky nad Jizerou (souhlasilo 7 přítomných 64/2R/2015 Zastupování v představenstvu společnosti VaK Mladá Boleslav, a.s. - Jaroslav Král 1. deleguje jako svého zástupce do představenstva společnosti VaK Mladá Boleslav a.s. pana Jaroslava Krále, narozeného dne xxxxxxxx, aby v nich hájil zájmy města Benátky nad Jizerou (souhlasilo 7 přítomných 65/2R/2015 Zpráva o výsledku hospodaření za rok Městské centrum komplexní péče předloženou Zprávu o výsledku hospodaření Městského centra komplexní péče města Benátky nad Jizerou za rok 2014 s tím, že navrhuje ředitelka paní Bc. Emilie Kalová převést hospodářský výsledek za rok 2014 ve výši ,32 Kč do Rezervního fondu předložit výše uvedenou zprávu o výsledku hospodaření Zastupitelstvu města ke schválení (souhlasilo 7 66/2R/2015 Žádost o přehodnocení rozhodnutí o neprodloužení nájmu sociálního bytu na adrese Ladislava Vágnera xxxxxxxx žádost xxxxxxxx o přehodnocení rozhodnutí Rady města o neprodloužení Smlouvy o nájmu sociálního bytu na adrese Ladislava Vágnera 139 s tím, že byly všechny závazky vůči městu uhrazeny s prodloužením smlouvy o nájmu sociálního bytu adrese Ladislava Vágnera 139, s xxxxxxxx na dobu určitou 1 rok do (souhlasilo 7 67/2R/2015 Žádost o vyjádření k investičnímu záměru na vybudování výrobního objektu na pozemcích p.č a 1514 v k.ú. Staré Benátky - Merhautovo pekařství, s.r.o. žádost pana Miroslava Merhauta, jednatele společnosti Merhautovo pekařství, s.r.o., o vyjádření k investičnímu záměru na vybudování výrobního objektu (nové pekárny) na pozemcích p.č a 1514 v k.ú. Staré Benátky a přesunu stávající pekárenské výroby z centra města Benátky nad Jizerou do nové pekárny 2. pověřuje starostu města jednáním ve výše uvedené záležitosti (souhlasilo 7

6 T: Z: Jaroslav Král 68/2R/2015 Vyúčtování 3. částky dotace z FPSŽ za rok HC Benátky nad Jizerou předložené vyúčtování 3. částky dotace z Fondu podpory společenského života HC Benátky nad Jizerou ve výši ,- Kč za rok postupuje výše uvedené vyúčtování Finančnímu a Kontrolnímu výboru k projednání a Zastupitelstvu města ke schválení (souhlasilo 7 69/2R/2015 Zpráva o výsledku hospodaření za rok Správa sportovních zařízení města Benátky nad Jizerou předloženou Zprávu o výsledku hospodaření Správy sportovních zařízení města Benátky nad Jizerou za rok 2014 s tím, že ředitel pan Jan Slivka, navrhuje rozdělit hospodářský výsledek za rok 2014 následně - částku ve výši ,36 Kč do Rezervního fondu a částku ve výši ,- Kč do fondu odměn předložit výše uvedenou zprávu o výsledku hospodaření Zastupitelstvu města ke schválení (souhlasilo 7 70/2R/2015 Žádost o souhlas s vyřazením majetku - Městské centrum komplexní péče žádost paní Bc. Emilie Kalové, ředitelky Městského centra komplexní péče, příspěvkové organizace města, o souhlas s vyřazením některého majetku dle přílohy s vyřazením některého majetku Městského centra komplexní péče dle přílohy (souhlasilo 7 přítomných 71/2R/2015 Povolení prodeje masa a uzenin na Husově náměstí - xxxxxxxx žádost pana xxxxxxxx o povolení prodeje masa a uzenin v pojízdné prodejně na Husově náměstí 2. bere na vědomí vyjádření odboru Správy majetku a rozvoje města, který navrhuje povolit prodej masa a uzenin v pojízdné prodejně na Husově náměstí. Pan xxxxxxxx by zde prodával 2 dny v týdnu 3. nesouhlasí s prodejem masa a uzenin v pojízdné prodejně na Husově náměstí (nesouhlasilo 7 72/2R/2015 Žádost o finanční podporu turnaje mladších žáků v hokeji "II. ročník memoriálu PhDr. Bohumila Bartoně" - HC Benátky nad Jizerou žádost pana Karla Krinwalda, předsedy klubu HC Benátky nad Jizerou o finanční příspěvek ve výši ,- Kč na pořádání turnaje mladších žáků v hokeji "II. ročník memoriálu PhDr. Bohumila Bartoně" 2. schvaluje finanční příspěvek ve výši ,- Kč na pořádání turnaje mladších žáků v hokeji "II. ročník memoriálu PhDr. Bohumila Bartoně" s tím, že bude následně předloženo vyúčtování tohoto turnaje (souhlasilo 7 T: Z: Jana Košťálová