TECHNOLOGIE ZAVÁLCOVÁNÍ. TRUBEK Cviení: Technologie zaválcování trubek úvod

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TECHNOLOGIE ZAVÁLCOVÁNÍ. TRUBEK Cviení: 1. 1. Technologie zaválcování trubek úvod"

Transkript

1 List Technologie zaválcování trubek úvod Popis: Pro zaválcování trubky do otvoru v trubkovnici se používá zaválcovacího strojku, viz. obr. 1. Obr. 1 Zaválcovací strojek Princip práce: Osa válek (3) zaválcovacího strojku je sklonna proti ose kuželového trnu (2) o 2 až 3, takže pi otáení trnu se souasn otáejí i váleky, vedené ve správné poloze klecí (1), a posouvají trn vped. Trubka se rozválcovává po celém svém obvodu tak dlouho, až pilne na stnu vyvrtaného otvoru. Pi dalším zaválcování se pak materiál trubky dále deformuje. Vtšina ástic kovu tee ve smru osy trubky, tj. smrem, který klade nejmenší odpor; tím se trubka prodlužuje. Trubka je na obou stranách v prodlužování omezována tením; na vnitní stran tením mezi leštnými váleky strojku a vnitním povrchem trubky; na vnjší stran tením mezi vnjším povrchem trubky a materiálem trubkovnice. Jelikož tení mezi váleky a trubkou je menší než mezi trubkovnicí a trubkou,

2 List tendence k teení je vtší na vnitním povrchu trubky než na vnjším povrchu. Proto se trubka více prodlužuje na vnitní stran. Velikost tení závisí na jakosti povrchu trubky a stny otvoru. Radiální namáhání (pnutí) v materiálu trubky a trubkovnice obklopujícím trubku bhem periody válcování stoupá. Tím vzniknou pružná naptí i ve stn otvoru trubkovnice. Trubka je tlaena na stny otvoru, viz. obr. 2, které tlaí na trubku naptím opaného smyslu. Obr 2. Pružná naptí zaválcované trubky Nejdokonalejší zaválcovaný spoj vznikne tehdy, když v zaválcované ásti trubky došlo v celém jejím prezu k plastické deformaci, zatímco v trubkovnici vznikla pouze pružná naptí. Složitost pochodu záleží ve stanovení velikosti takové zaválcovací síly, pi níž by bylo dosaženo plastické deformace trubky a pružného naptí v trubkovnici (v praxi není s ohledem k výrobním tolerancím trubky toto prakticky možné). Proto se volí zaválcovací síla menší. Tím vznikají v ásti trubky blíže k válekm zaválcovacího strojku deformace plastické a v menší ásti povrchu trubky zstává materiál ve stavu na mezi kluzu nebo mezi pružnosti. Pozor!!!: Zaválcovací síla nesmí zpsobit, aby se materiál trubkovnice plasticky deformoval. Takový spoj by již nemohl tsnit; íkáme, že spoj je peválcován.

3 List Závislost procenta rozválcování tloušky stny trubky na axiální únosnosti spoje je znázornna na obr.3. Obr.3 Závislost procenta rozválcování tloušky stny trubky na axiální únosnost spoje Se zvyšováním procenta rozválcování tloušky stny trubky v úseku kivky (1-2) stoupá axiální únosnost spoje lineárn. V úseku (2-3) i pes další zvtšování intenzity zaválcování se pouze mírn zvyšuje axiální pevnost spoje. Kritický je bod (3). Od tohoto místa pi dalším zaválcování je vlivem píliš intenzivního tváení pekroena mez pružnosti materiálu trubkovnice, v kterém také zmizela pružná pnutí. innost zaválcovacího strojku se penáší na stny otvoru, který se zane zvtšovat. Tím se odstraní i pružná naptí v otvoru. Zaválcovaný spoj je peválcován. 2. Konstrukní požadavky na provedení spoj Zaválcování trubek do trubkových el se používá v mnoha prmyslových odvtvích. Aby bylo vyhovno požadavkm

4 List kladeným na kvalitu spoje, otvory se pro zaválcování rzn upravují: Zaválcování kondenzátor parních turbín a nízkotlakých výmník tepla: otvor je obvykle vyvrtán na drsnost povrchu 6,3 µm. Délka zaválcovaného spoje v kotláské praxi nepesahuje obvykle L = 40 mm, viz. obr.4. Pi zaválcování dlouhých spoj obvyklou technologií by docházelo k nadmrnému teení materiálu axiálním smrem a k nerovnomrnému zaválcování v podélném smru. Obr.4 Provedení otvor nízkotlakých zaízení: L délka zaválcování, D prmr otvoru v trubkovnici Delší spoje se proto zaválcovávají v nkolika stupních nebo se použije zptného zaválcování, které omezuje teení materiálu smrem do svazku trubek. Zaválcování zaízení pro chemický prmysl: pokud zaválcování trubky neumožní pevn zaválcovaný spoj, je možno pedpokládat, že i pomrn úzká spára mezi trubkou a trubkovnicí mže být v agresivním prostedí zdrojem urychlené koroze trubkového spoje.

5 List Proto se v tlusté trubkovnici bu otvor odstup uje, aby délka zaválcování byla jako délka válek, tj. asi L = 40 mm, nebo se trubka zaválcovává po celé délce, což však vlastní zaválcování komplikuje (nkdy nelze provést). Zaválcování zaízení pro vysoké tlaky spoje, které jsou namáhány vyššími tlaky, mají otvory vyvrtané s drsností povrchu 3,2 až 6,3 µm, opatené jednou i nkolika drážkami, viz obr. 5. Trubka se zajišuje rozválcováním do drážky v otvoru trubkovnice. Obr.5 Provedení otvor vysokotlakých zaízení Použití drážky nebo nkolika drážek umož uje zvýšit pevnost spoje proti vytržení, ale nepispívá ke zlepšení tsnosti spoje, protože materiál nevyplní dokonale celý profil drážky. Ke zlepšení tsnosti spoje je výhodné využít technologie hebínkování. Do otvoru se vyrobí až 7 mlkých drážek vedle sebe ve tvaru hebínku; hloubka drážek je 0,3 mm, viz. obr. 6 a obr. 7.

6 List Obr. 6 Hebínkový spoj Obr. 7 Uspoádání hebínkového spoje Zatékání materiálu do mlkých drážek je podstatn lepší. Hladký spoj s hebínkem dokonale zaválcovaný je pln vyhovující. Takovéto zaválcované spoje pln vyhovují do petlaku 8 Mpa až 10 Mpa. Je možno je využít až do petlaku 20 Mpa. Zvláštním pípadem velmi namáhaného spoje je spojení kotlové trubky s bubnem, pop. parojemem. Jeho provedení je znázornno na obr. 8. Tyto spoje pracují pi petlacích 8 Mpa až 15 Mpa a teplotách 400 až 450 C. Krom požadavku absolutní tsnosti musí spoj vydržet i znané axiální namáhání od zavšených trubkových ástí. Konce trubek tchto spoj jsou pro zvtšení axiální únosnosti rozlemovány pod úhlem 15. Lemování musí být zhotoveno speciální zaválcovakou, nikoli rozrážením. V nkterých pípadech je nutno zaválcovat i spoje, jejichž otvory nejsou vrtány v ose tlesa.

7 List Obr.8 Spojení kotlové trubky s bubnem: Levá strana: mén namáhavý spoj Pravá strana: axiáln velmi namáhaný spoj nutnost drážky U spoj jejichž otvory nejsou vrtány v ose tlesa by mla být hodnota L vyznaená na obr. 9 co nejvtší. Obr.9 Šikmo vrtaný otvor Je možno ve výjimených pípadech zaválcovat i spoje pi L = 0. Tmto pípadm je však nutno, pokud to lze, pi konstrukci tchto zaízení se z hlediska obtížnosti dosažení spolehlivého spoje vyhnout.

8 List Kombinované spoje zaízení (tj. svaované a zaválcované) a spoje zaízení svaované používají se pi zvyšování provozních parametr, pevážn v chemickém prmyslu. Svary jsou z konstrukního hlediska nosné nebo tsnicí. Tsnicí svary jsou vhodné u spoj kombinovaných, kde pevnosti spoje se dosáhne zaválcováním. Nevýhody svarového spoje: Znan tepeln namáhá materiál spojovaných souástí, v nmž mohou vzniknout trhliny. U nosných svar, bez zaválcování zbývající ásti trubky do otvoru trubkovnice, je nutno poítat s korozí ve svarech. Zvýšené bezpenostní pedpisy a vyšší požadavky na kvalitu pracovníka (vyšší tída vyšší plat). Vhodný typ svarového spoje závisí na materiálu spojovaných ástí, na zpsobu svaování a na provozních parametrech daného zaízení. U ocelí náchylných k praskání se nepíznivý vliv pnutí snižuje odlehovací drážkou, podle obr. 10. Obr. 10 Odlehovací drážka Tento zpsob má urité nevýhody v tom, že komplikuje a zdražuje pípravu trubkovnice pro svaování a vyžaduje vtší roztee mezi jednotlivými trubkami.

9 List Pro malé roztee se používají koutové svary, jak zobrazuje obr. 11. Obr. 11 Vnitní koutový svar U koutových svar se však velmi asto vyskytují trhliny ve svarovém kovu. Pi bžném runím svaování obalenými elektrodami se pro malé namáhání používají vnjší koutové svary, jak zobrazuje obr.12. Obr. 12 Vnjší koutový svar Pro vtší mechanické namáhání se zvtšuje výška svaru tím, že se okraj otvoru v trubkovnici zkosí.

10 List Trubky lze vzhledem k otvoru trubkovnice svaovat ve tech polohách: Trubka penívá rovinu trubkovnice. Trubka je v úrovni trubkovnice, Trubka je zapuštna do otvoru trubkovnice. Pozor!!!: Pevnost svaovaného spoje je vtší než pevnost nejlépe zaválcovaného spoje, i když oba spoje z hlediska pevnosti vyhovují (u svaovaných spoj se trubky asto pi trhacích zkouškách poruší mimo svar). Kombinovaný svar (tj. svaovaný a zaválcovaný spoj): Vhodný spoj do agresivního prostedí (koroze). Jeho použití je výhodné i do zaízení, která jsou namáhána promnným nebo vibraním namáháním. Eliminuje možné netsnosti i u dobrého zaválcovaného spoje, kdy mohou vzniknout nepatrné netsnosti, které následn vlivem agresivního prostedí ohrožují správnou funkci zaízení. Zaruuje, že spoj trubky a trubkovnice je podstatn odolnjší a zaruuje dlouhodobý bezporuchový provoz. Kombinovaný spoj zajišuje dokonalou nepropustnost sekundárním pojištním tsnícího svaru. Problémy technologie kombinovaných svar: Pozor!!!: A) Po zaválcovaní spoje a následném svaování se ve vtšin pípad uvol uje naptí v zaválcovaném spoji. B) Pokud spoj svaujeme nejdíve, je nebezpeí, že tváením se vytvoený tsnicí svar utrhne. Optimální postupy technologie výroby kombinovaného spoje: 1) Existuje postup, pi kterém se spoj nejdíve lehce zaválcuje tak, až trubka dosedne na povrch otvoru, následuje svaování, po kterém se spoj peválcuje v oblasti mimo svar, viz. obr. 13. Lze však i v tomto pípad namítnout, že v takto zhotoveném spoji vznikne osové naptí od axiálního prodlužování trubky pi koneném zaválcování.

11 List Obr. 13 Kombinovaný spoj zaválcovaný a svaený 2) Další možný postup je vytvoení spoje roztažením trubky do otvoru výbuchem; po roztažení se spoj svaí, viz. obr. 14 a obr. 15. U takto zhotoveného spoje není nebezpeí koroze mezi trubkou a otvorem trubkovnice. Svar je však nejen tsnicí, ale i nosný. Prostednictvím technologie tváení velkou deformaní rychlostí se využívá detonaní vlny, vznikající pi detonaci trhaviny v tzv. bleskovici. Mezi trhavinu a stnu trubky se vkládá vrstva, tlumící v pípad poteby úinek detonaní vlny do té míry, aby nevznikaly v trubce i trubkovnici trvalé deformace. Pro trubky o vnitním prmru 8 až 10 mm je možno použít uspoádání nástroje podle obr. 14. Obr. 14 Upev ování trubek malých prmr výbuchem

12 List Trubky o vtším prmru lze upev ovat výbuchem podle obr. 15. Nálož je navíc stedna v trubce distanní vložkou. Obr. 15 Stední nálože distanní vložkou 1) rozbuška, 2) trubkovnice), 3) distanní vložka, 4) trhavina, 5) trubka Pro opravy netsných spoj a v nkterých speciálních pípadech, u nichž pružicí síla trubky nestaí k dosažení potebné axiální únosnosti a tsnosti spoje, se používá výztužných kroužk, vložených do spoje. Tlouška stny vloženého kroužku se má maximáln rovnat tloušce stny zaválcované trubky. asto se kroužky volí z pevnjších materiál. Šíka kroužku je 40 až 50 mm. Kroužek se ukládá do zaválcované trubky a je rovnž zpevnn zaválcováním. Hrany kroužk je nutno zaoblit, aby nepoškodily trubku. Tato úprava je patrná z obr. 16. Obr. 16 Použití zpev ujícího kroužku

13 List Zásady a postup zaválcování trubek Pi stanovení zásad a správného postupu zaválcování vyjdeme z rozboru známých nedostatk zaválcovaných spoj (nap. u parního kotle pi spojení trubek s tlesem kotle). Zaválcování trubek je provádno: Run pohánnými válcovacími strojky (zaválcovakami), piemž jakost spoje závisela vždy na zkušenostech valcíe. Za pomocí pneumatických vrtaek. V souasnosti za pomocí pneumatických utahovák a speciálních zaválcovaek. Problémy pi zhotovování spoje: Zaválcovaný spoj trubky netsní píina netsnosti bývá asto v tom, že trubky jsou peválcovány, to znamená, že pi válcování byl materiál konce trubky válcovakou tak siln tváen, že se pekroila nejen jeho mez pružnosti, ale i mez pevnosti a v materiálu trubky vznikly trhliny. Pi válcování trubek byla vyvozována nestejná síla mže být píinou netsnosti spoje. Napíklad pi tlakové zkoušce se zjistilo, že ze 300 zaválcovaných trubek jich 5 netsní. Tchto 5 trubek se znovu peválcovalo a pi opakované zkoušce netsnily trubky v jejich tsné blízkosti. Dvod je prostý, viz. obr. 17, kde je nakreslena ást trubkovnice se zaválcovanými trubkami: Obr. 17 ást trubkovnice

14 List Zaneme-li intenzívn peválcovávat trubku (A), penese se tlak na mstky mezi otvorem (A) a otvory sousedních trubek (B), (C), (D), (E), (F), (G). Mstky se ásten deformují a tím trubky v nich zaválcované se stanou netsnými, viz. obr. 17. Opatení: V tomto pípad je nutno peválcovat netsnou trubku maximáln dovolenou plnou silou a ostatní pouze lehce!!! Peválcování trubky do délky zpsobuje netsnosti spoje, viz. obr. 18. V tomto pípad je peválcování trubky v délce vtší, než je tlouška trubkovnice, což zpsobí zaíznutí trubky a následn vrub, který je píinou utržení trubky. Obr. 18 Peválcování trubky Nedoválcování trubky do délky vzniká mezi trubkou a stnou trubkovnice mezera, která se pevážn u chemických zaízení vlivem koroze zvtšuje, až zkoroduje celý spoj. Obr. 19 Nedoválcování trubky

15 List Pronášení trubek což je závada, která vzniká pi válcování trubek, piemž prvodním jevem je namáhání tchto trubek na vzpr tak, že se prohýbají uvnit zaízení (má vliv na jeho funkci). Pozor!!!: Zásady správného zaválcování trubky tedy jsou: Dokonalé zhotovení otvoru. Správné upravení konce trubek. Zaválcování všech trubek zaízení stejnou silou. Správné ustavení zaválcovacího strojku tak, aby trubka byla zaválcována po celé délce pedepsané výkresem. Používat zaválcovaky, která vyválcovává materiál trubky ven ze zaízení. Tím je zarueno, že trubka nebude uvnit zaízení prohnuta. Tvrdost materiálu trubky má být vždy menší nebo se má nejvýše rovnat tvrdosti materiálu trubkovnice. Na zkušebním tlese je pedem nutno vyzkoušet správné nastavení zaízení, kterým je možno zkontrolovat procento rozválcování tloušky stny trubky. Je také nutno kontrolovat, zda pístroj správn vypíná. Praktický postup zaválcování konce trubky: Ped vlastním zaválcováním se vnitek konce trubky lehce namaže tukem, nejlépe technickou vazelínou, a to v délce váleku. Do trubky se ustaví zaválcovaka tak, aby její pracovní váleky zasáhly celou délku válcované ásti (viz. obr. 1). Tlakem kuželového trnu se váleky rozepnou a roztahují trubky podle svého potu v trojúhelník, popípad ptiúhelník tak dlouho, až pitlaí trubku ke stn otvoru. Otáením trnu se rotaní pohyb penáší na váleky a celý strojek se v trubce otáí. Dalším postupem se zasouvá kuželový trn dále mezi váleky pohybem odvozeným u samosvorných zaválcovaek od zvláštního sklonu válek proti ose trn tak dlouho, až trubka

16 List úpln dosedne na stny otvoru. U šroubových, pop. jiných druh zaválcovaek je nutno trn podávat vped. Pi tomto pochodu je teba pozorovat tvárnost trubky. Stává se, že trubka bu chybn, nebo vbec nežíhaná se za váleky deformuje (vlní a vrací se jakoby zpt). Pi tomto jevu je nutno válcování trubek perušit, zjistit tvrdost trubky, popípad trubky optovn žíhat. Pi správném prbhu této fáze zaválcování dosedne trubka již po nkolika málo otákách zaválcovacího strojku do otvoru tak, že vyjmeme-li zaválcovaku a klepneme na konec trubky kladívkem, slyšíme sytý, nekaplavý zvuk. U zaválcovacích strojk, které mají kulikové ložisko, jímž se zaválcovaka opírá o trubkovnici, vytlauje se asi 70 % materiálu ven z trubkovnice smrem k valcíi a 30 % materiálu trubky vniká dovnit zaízení. U jiných druh zaválcovaek je tento pomr 50:50. Trvalá deformace v materiálu trubky musí vzniknout pi první fázi válcování, aby po jejím skonení v následující druhé fázi zaválcování se dalším válcováním dosáhlo potebného pružného naptí (na vnjším obvodu trubky a ve trubkovnici). Rozválcováním a prodloužením trubky v obvod i na délku se zvtšuje pevnost trubky a souasn vzniká pružné naptí ve stn otvoru. Pi dodržení správného pomru obou sil vznikne mezi obma stnami pilnavé naptí, které zaruuje spolehlivý spoj. Pro jakostní zaválcování napevno je dležité znát vzájemnou souvislost tlak na trn a rychlosti otáek strojku, tedy rychlost vlastního zaválcovacího prbhu. Prakticky stejného rozválcování dosáhneme dvma zpsoby: Zvýšením tlaku pi menším potu otáek zajišuje zrychlení prbhu technologie zaválcování trubky, kdy nástroj psobí vtším tlakem na stnu otvoru trubkovnice, pinejmenším na vnjší vrstvy, zato však je mén dotena stna trubky. Tento poznatek se uplat uje i u nkterých zvláštních typech spoj, kdy pevnost materiálu trubky a trubkovnice jsou skoro shodné, popípad u trubkovnice s tenkou stnou. Zvtšením tlaku na trn pivádíme sice stnu otvoru až k plastické deformaci, avšak zrychlením prbhu zaválcování

17 List se tato deformace omezuje jen na tenkou vnjší vrstvu a do hloubky zstává deformace pružná. Snížením tlaku pi zvýšeném potu otáek zpsobuje zpomalení prbhu technologie zaválcování trubky (menší tlak na trn a rychlejší otáky delší kusový as). Pi stejném stupni rozšíení trubky jako pi prvním zpsobu se získá její dkladnjší petvoení pi menším vlivu na trubkovnici. Tento poznatek se uplat uje v podmínkách dostatených rozdíl pevnosti materiál a menších tloušek stn zaválcovávaných trubek. Zaválcovávání trubky napevno je úspšné jen pi plynulých otákách strojku za postupného stoupání trnu na váleky. Stanovení síly pro zaválcování trubky vychází se obvykle z petvoení tloušky stny trubky, které se pohybuje v rozmezí 7 až 13 %. Toto procento závisí na prmru trubky, jakosti materiálu trubky a také trubkovnice, tloušce stny trubky, délce zaválcovaného spoje, tlaku a teplot, za nichž spoje pracují. Tato hodnota je známá z praxe a je tabelovaná s ohledem na výše uvedené vlastnosti dle typu materiálu. Z praxe byla obecn stanovena doporuená procenta rozválcování trubky z rzných materiál (vždy je dležité provést konkrétní zkoušky), viz. tab.1 (procento rozválcování je stanoveno pro ob tloušky stny trubky). Procento Materiál trubky rozválcování [%] Hliník a jeho slitiny 6 až 9 Mosaz m 8 až 10 Uhlíková ocel pro tlaky do 2,5 MPa 9 až 10 Uhlíková ocel pro vysoké tlaky 10 až 12,5 Nízkolegované oceli 10 až 12,5 Vysokolegované oceli 10 až 12,5 Tab.1 Procenta rozválcování u základních materiál (obecn)

18 List Píklad: Stanovte optimální svtlost d trubky v míst zaválcování a to dvma zpsoby obecn a za pomocí empirického výpotu. Známe: Skutený prmr vyvrtaného otvoru byl namen D = 51,6 mm. Do tohoto otvoru máme zaválcovat trubku o vnjším prmru d T = 51 mm o tloušce s = 3 mm. Rozválcování je 10 %. Postup: Mení rozválcování pímo na stn trubky je znan obtížné, a tím i nepesné. Proto se procento rozválcování nejastji kontroluje odeítáním od skuteného prmru vyvrtaného otvoru. Od skuteného prmru vyvrtaného otvoru odeteme dv tloušky stny trubky, tím získáme velikost svtlosti trubky za pedpokladu, že pi zaválcování trubka dosedla na stny otvoru. Dále pipoteme procento rozválcování tloušky stny trubky. Obecný výpoet:.. (doplnit) Empirický vztah: d = D - 2 s 1- z 100 [ mm] kde: d svtlost (vnitní prmr) trubky po zaválcování [mm], D skutený prmr vyvrtaného otvoru [mm], s tlouška stny trubky [mm], z procento rozválcování [%] Odpov: Po správném rozválcování bude tedy namena svtlost trubky v míst zaválcování d =? (v praxi se nkdy pibližn mí svtlost trubky v míst zaválcování posuvným midlem není pesné).

19 List Píprava otvoru pro trubky k zaválcování Zásady: Hrubý povrch stny otvoru má záporný vliv na tsnost spoje. Hladké dotykové plochy snáze vytváejí vodotsné spoje. ím hladší je stna otvoru, tím dokonaleji lze trubku zaválcovat (výstupky na povrchu se pi rozválcování trubky zásti odtrhnou od základního materiálu trubkovnice a vytvoí vrstvu tísek mezi trubkou a stnou otvoru, která je píinou netsnosti). Vrtání otvor používá se tam, kde není teba velké tsnosti, nap. u trubkových ohívák vzduchu parních kotl. Podmínkou je, že drsnost povrchu otvoru nepekroí 50 µm, a že ve stn nejsou šroubovité rýhy pes celou hloubku otvoru. Vrtání a vyhrubování používá se u nízkotlakých zaízení, nap. kondenzátor, piemž drsnost povrchu otvoru nesmí pekroit 12,5 µm. Vrtání, vyhrubování a vystružování pro nejvíce namáhané spoje, piemž by se mlo dosahovat drsnosti povrchu otvoru 3,2 až 0,4 µm. Vyvrtávání pro nejvíce namáhané spoje, piemž by se mlo dosahovat drsnosti povrchu otvoru 3,2 až 0,8 µm. Pedbžné rozválcování otvor zvyšuje se pevnost materiálu v otvoru pro trubky a v koneném dsledku by se to mlo projevit pevnjšími spoji. Drsnjší povrch otvoru je výhodný pro vyšší tlak, a to v pípad, že materiál trubky je z materiálu mkího, než je materiál trubkovnice, jako je tomu nap. u mdných trubek v ocelových trubkovnicích. Pi zaválcování mže kov trubky vyplnit nepravidelnost povrchu otvoru pro trubku.tímto zpsobem se odpor proti klouzání zvyšuje a pevnost spoje stoupá.

20 List Velmi nízká drsnost povrchu otvoru je výhodná u trubek, jejichž tvrdost materiálu se blíží tvrdosti materiálu trubkovnice nebo je pibližn stejná (jak tomu bývá u zaízení kotelen a rafinérií), používá se obrobení na isto (vrtání, vyhrubování, vystružování, pop. vyvrtávání). V tomto pípad je vztah mezi trubkou a otvorem pro trubku obrácený, protože výstupky na stnách otvor pro trubky jsou zatlaovány do kovu trubky. Geometrická kvalita otvoru musí být dodrženy v rámci kvalitního spoje zaválcování trubek výrobní tolerance kruhovitosti a válcovitosti otvoru. Vady A) Výjimen lze pipustit ojedinlé spirálové rýhy neprchozí, tj.ukonené nejmén 5 mm od okraje otvoru. B) Naprosto nepípustné jsou rýhy podélné. C) Otvory, u nichž se vyskytnou vady, musí být po oprav pestružením oznaeny, aby konce trubek mohly být pi vložení do trubkovnice upraveny roztažením na vtší prmr. D) Opravení otvoru svaováním je nepípustné, protože svarový kov má vždy jinou pevnost než základní materiál. Prmr otvor volí se vtší než prmr trubky o toleranci trubky a souinitele, který zaruuje nasouvatelnost trubek a jejich dobrou zaválcovatelnost. Vyhotovení drážky nebo jiné úpravy doporuuje se je dlat ped koneným upravením otvoru, tj. nap. ped jeho vystružením, kterým se odstraní rýhy vzniklé drážkovacím nástrojem. Do prmru 50 mm je výhodné vrtat otvory šroubovitými vrtáky (vtšinou s bitovými destikami). Otvory vtších prmr se zpravidla navrtají pro vedení nástroje a pro vrtání se používá nap. výkonného vrtáku Wisabo, viz. obr. 20. Je to dvoubitový vrták s výmnným nožem z rychloezné oceli. Tvrdost nože je HRC 61 až 64.

21 List Obr. 20 Vrták Wisabo (1) stopka, (2) nž, (3) vodicí ep, (4) kolík, (5) upev ovací šroub Nkdy se vyrábí prodloužený vodicí ep nože, což umož uje použití nástroje i pro vrtání otvor ve znan klenutých nebo šikmých stnách. Nástroj má spolehlivjší vedení v otvoru. Vrták Wisabo se používá zpravidla do prmru 100 až 120 mm. Pro prmry od 80 mm výše jsou výhodné vyvrtávací (zapichovací) hlavy s vymnitelnými noži, stavitelné na potebný prmr. Pro zhotovení drážek nebo hebínk se asto používá jednoduchý drážkova, viz. obr. 21. Obr. 21 Drážkova (1) Tleso drážkovae, (2) nž, (3) pružina, (4) vratný ep, (5) ep Tlo drážkovae (1) z konstrukní oceli má na epu (5) oton uložen ezací nž (2). Pi nasouvání drážkovae do otvoru odtlauje odpružený ep (4) bity nože do roviny tla nástroje. Pi zasouvání do otvoru výstupek nože (2) dosedne na

22 List okraj otvoru, nž pekoná tlak pružiny (3), vyklopí se bity z roviny tla nástroje a je pipraven k ezání. Nejdokonalejším zaízením na drážkování je drážkovací hlava, systém Blättry, jejíž funkce je znázornna na obr. 22. Touto hlavou lze vyíznout drážky libovolného tvaru hloubky i vzdálenosti od stny trubkovnice v otvorech prmru 12 až 120 mm. Obr. 22 Drážkovací hlava Blättry (1) trn, (2) vedení, (3) píruba, (4) kroužek, (5) pouzdro, (6) držák nože, (7) nž

23 List Na obr. 23 je znázornno použití drážkovací hlavy pi zhotovování dvou drážek souasn. Obr. 23 Zhotovení dvou drážek souasn 4. Porovnání mechanických vlastností druh zaválcovaných spoj K ovení nutnosti drážkování a zapouštní otvor kondenzátor parních turbín a výmník tepla byly provedeny trhací zkoušky zaválcovaných spoj, viz. obr. 24. Výsledky namených hodnot jsou zaneseny v grafu, kde na svislé ose je zatžující síla F (1 kp 10 N), na vodorovné ose jednotlivé druhy zaválcovaných spoj (tvary otvor). Vodorovná osa je u každého jednotlivého spoje rozdlena na dv skupiny: (A) skupinu se zaválcováním pomocí elektrického kontroléru, u kterého je mení krouticího momentu kontrolováno elektricky, (B) skupinu se zaválcováním pomocí závitoezu, kde je krouticí moment kontrolován ehtakovým mechanismem. Na svislé ose je krom zatžujících sil vyneseno ješt naptí materiálu zkoušené trubky na mezi kluzu a naptí zkoušené trubky na mezi pevnosti.

24 List Pi zaválcování byly zvoleny dv rzné délky zaválcování: Délka L = 25 mm, která pedstavuje tloušku trubkovnice vtšiny nízkotlakých ohívák. Hlavn kondenzátor parních turbín (plná ára v diagramu). Délka 45 mm, která je max. doporuenou délkou pro obvyklé zaválcování (árkovaná ára v diagramu). F [kp] Obr.24 Výsledky trhacích zkoušek u rzných druh spoj Vyhodnocení diagramu: Z diagramu je patrné, že požadovaná pevnost zaválcovaného spoje 600 kp je ve všech pípadech dodržena. Rovnž všechny uvedené hodnoty jsou vysoko nad naptím trubky na mezi kluzu. Protože konstruktér vtšinou nemže poítat s naptím trubky vtším než na mezi kluzu (dále trvalá deformace), je uvedený diagram jasným dokladem, že vtšina zaválcovaných spoj je pedimenzována.

25 List Úprava trubek ped zaválcováním do otvoru U konc trubek urených k zaválcování se ped nasunutím do vyvrtaného a oištného otvoru mly provádt tyto úpravy: Žíhání na mkko provádí se vyhátím konce trubky, v délce rovnající se nejmén dvma délkám válcovaného spoje a pozvolným ochlazováním. Teplota ohevu materiálu tídy 11 a 12 je 680 až 720 C, ochlazování v suchém popelu, nebo v ovzduší zaruujícím velmi pozvolné chladnutí. U legovaných materiál tídy 15 je teba na teplot setrvat po as: (t [min] = tlouška stny trubky [mm] 4), nejmén však 10 minut (teplota je urena v materiálových listech). Pro žíhání je nejvhodnjším palivem pro ohev devo, devné uhlí nebo plynové pece, jejichž hoák je seízen tak, aby plamen byl neutrální. Pozor!!!: Od vyžíhání k zaválcování nesmí uplynout doba delší než dva msíce (v materiálu by došlo k rekrystalizaci a návratu k pvodním hodnotám mechanických vlastností). ištní a broušení vnitního a vnjšího konce povrchu trubky provádí se po žíhání, a to tak, že se oistí vnitek trubky drátným rotujícím kartáem (run), uchyceným v pneumatické nebo elektrické runí brusce. istí se v délce, rovnající se 1,5 násobku délky válcovaného spoje (odstra ují se tvrdé okuje, které vznikly pedchozím žíháním, které by se zamakávaly zásti do materiálu trubky a tím zhoršovaly životnost válcovacího strojku). Vnjší povrch konc trubek se istí na istý kov v délce, rovnající se dvojnásobku délky zaválcovaného spoje. Jakákoliv neistota, a to platí zvlášt o mastnot a rzi, zpsobuje mezivrstvu mezi povrchem trubky a stnou trubkovnice, která je astou píinnou netsnosti spoje. S ohledem k pracnosti ištní konc rovných trubek je výhodný pípravek na obr. 25, který brousí oba konce najednou. Skládá se z podstavce sestaveného z úhelník, na nmž jsou proti sob umístny dv pneumatické brusky. Proti brusným kotoum jsou podprné kladky. S pípravkem se pracuje tak, že trubku podložíme mezi brusný kotou a podprnou kladku. Ob brusky se otáejí (vzhledem k ose

26 List trubky jedna doleva a druhá doprava). Pracovník stojí uprosted a trubkou posunuje doleva a doprava. Obr. 25 Pípravek pro broušení konc rovných trubek Dalším vhodným zaízením pro ištní trubek je penosné otryskávací zaízení, které se napojuje na provozní potrubí stlaeného vzduchu, viz. obr. 26. Obr. 26 Schéma otryskávae (1) trubka, (2) tryska, (3) oprka trubky, (4) sbrná trubka, (5) pívod vzduchu

27 List Princip innosti otryskávae: Trysky pracují na principu injektoru, tj. vznikajícím pod tlakem v trysce nasávají ocelovou dr, která je ve spodní ásti skín. Lze jej použít pro trubky až do prmru 102 mm. Kalibrování po žíhání a oištní konc trubek, je nkdy velice dležité, zvlášt pro budoucí vysokotlaké spoje konce trubek kalibrovat. Obecné zásady pro úpravu trubek ped zaválcováním: Drsnost oištného konce trubky by v žádném pípad nemla být vtší než 12,5 µm. Také zde platí pravidlo, že ím je povrch obroušené trubky hladší, tím lépe bude spoj tsnit. U vysokotlakých spoj lze doporuit lehké pesmirkování oištného konce, aby bylo dosaženo naprosté istoty konce trubky tsn ped jejím ustavením v zaízení. Dále platí: Na oištném konci nesmjí být podélné rýhy, Konce trubek musí být zarovnány. Jsou-li konce trubek navaeny, musí být svar umístn za trubkovnicí ve vzdálenosti rovnající se prmru trubky + max. 50 mm; totéž platí o jakýchkoli ohybech na trubce. 6. Zaválcovací strojky Pro zaválcování trubek do trubkových el používáme zaválcovacích strojk, zkrácen nazývaných zaválcovaky. V zásad rozeznáváme zaválcovaky podle konstrukního zpracování, a to na: 1] Zaválcovaky šroubové. 2] Zaválcovaky samoposuvné. 3] Zaválcovaky s nastavitelným zaválcováním trubky.

28 List ] Zaválcovaky šroubové tento typ je zobrazen na obr. 27. Skládá se z kuželového vetena (1), se tyhranným unášeem. Obr. 27 Zaválcovaka šroubová (1) kuželové veteno, (2) náboj, (3) tlaný šroub, (4) váleek, (5) omezovací kroužek, (6) bronzový kroužek, (7) kolík Náboj (2) má závit a vybrání pro váleky (4). Tlaný šroub (3) má šestihran pro klí nebo otvory pro utahování ve válcové ásti. Zptnému axiálnímu pohybu zamezuje kroužek (5), upevnný kolíkem (7). Mezi tlaný konec šroubu a osazení na vetenu je vložen bronzový kroužek (6). Rozválcování konce trubky se dosáhne otáením trnu (1), po kterém se odvalují váleky (4). Po nkolika otákách trnem je nutno pootoit šroubem (3), který pes bronzový kroužek (6) vtlaí trn smrem ven z náboje (2). Tím se zvtší prmr rozválcovávané trubky. Nevýhody šroubové zaválcovaky práce je namáhavá a její výsledek úpln závisí na zkušenosti valcíe. Pi práci je velké opotebení nástroje. Výhody šroubové zaválcovaky s výhodou se používá u šikmých otvor. 2] Zaválcovaky samoposuvné tento typ je zobrazen na obr.28. Starší konstrukce se skládají jen ze tí ástí, viz. obr. 28. Obr. 28 Zaválcovaka samoposuvná

29 List Kuželový trn je nasazen v pouzde s drážkami pro váleky. Konec trubky se roztáhne tlakem ruky valcíe. Pohon tchto strojk je vtšinou pneumatickým utahovákem. Otáením trnu a axiálním tlakem rukou se trn otáí vpravo a souasn posouvá vped. Váleky se odvalují po trnu, unášejí s sebou pouzdro a roztahují trubku do otvoru. Výsledek zaválcování spoje je závislý na zkušenosti valcíe. Nové konstrukce válcovacích strojk mají váleky uloženy šikmo pod úhlem 1,5 až 3, piemž pouzdro (2) váleku (1) se pes axiální ložisko (3) opírá do hlavice (4), která je závitem pevn spojena s oprkou (5), viz. obr. 29. Obr. 29 Nová konstrukce samoposuvných zaválcovaek Oprka (5) se opírá o trubkové elo. Šikmé uložení válek zpsobuje, že trubka je ze zaízení vytahována. Oprný šroubek (6) zapadne do sousedního otvoru a zamezí tak pomocí vybrání v oprce (5) otáení trubky. U tchto strojk lze povolením zajišovacího šroubku (7) pestavit polohu hlavice (4) proti pouzdru (2) a tím nastavit hloubku zaválcování. Vypadnutí trnu (8) ze strojku pi vyjímání zaválcovaného strojku ze zaválcovaného otvoru znemož uje pojistný kroužek (9) a matice. Dalším typem samoposuvné zaválcovaky je upravený typ První brnnské strojírny I. BZKG, viz. obr. 30.

30 List Obr. 30 Samoposuvná zaválcovaka podle I. BZKG (1) tleso zaválcovaky které nese axiální ložisko (5), oprné pouzdro (3), ti váleky (4) a oprnou podložku (6). (2) trn zaválcovaky nese tleso zaválcovaky (1) s veškerým píslušenstvím a je pojištn závlakou (9) proti vypadnutí tlsa. Oprné pouzdro (3) má drážku, do níž zapadá pružný kroužek (7), který zamezuje vypadnutí pouzdra s píslušenstvím. Vnitní vybrání kroužku umož uje válcovat spoje do rzných hloubek. To znamená, že pro max. hloubku válcovaného spoje se vybrání zaplní píslušnou podložkou a lze válcovat. 3] Zaválcovaky s nastavitelným zaválcováním trubky pro rozválcování trubky hloubkou posuvu trnu je vhodná automatická zaválcovaka, kterou lze ešit rovnž jako kombinovanou s lemovacími váleky, viz. obr. 31. Automatické vypínání je závislé na roztažení trubky a nastavuje se na vetenu. Kontrola stavní je možná na noniu (3). Strojek se skládá z tlesa (1) s drážkami pro váleky (4) a (5). Poloha válek vzhledem k ose vetena je se sklonem jako u samoposuvných zaválcovacích strojk. Roztažení trubky, závislé na šíce spáry mezi stnou trubky a stnou trubkovnice, se nastaví bu na zaátku válcování zkusmo, nebo podle zkušebních vzork a zajistí se na vetenu maticí (9). Zaválcovaka se vkládá do trubky tak, aby narážka (7) dosedla na stnu trubkovnice. Pi otáení kužele pracují váleky a roztahují trubku, piemž je souasn vtahován trn

31 List mezi váleky a rozpíná je. Jakmile je kužel vtlaen na uritou nastavenou délku tak, že se matice (9) ope o pouzdro (8), pestane se dále posouvat mezi váleky a strojek se otáí voln bez rozpínání. Tím se dosáhne nastavené hodnoty zaválcování. Obr. 31 Automatická zaválcovaka (1) tleso, (2) víko, (3) nonius, (4) (5) váleky, (6) kuželový trn, (7) otoná narážka, (8) pouzdro, (9) pojistná matice, (10) rozprací podložka, (11) šrouby Výhody pomrn jednoduchá konstrukce, která mže být i robustnjšího charakteru (mohutnjší), což umož uje také zaválcovávání spoj kotlových trubek, na které jsou kladeny velké požadavky. 7. Kontrola zaválcovaných spoj A) Zkouška tlakem kapaliny v praxi je nejastjší. Zkouší se obvykle tlakem vody, pevyšujícím o 50 % vypotený tlak. Zkouškou se zjišují pedevším netsnosti spoj. Pro zlepšení citlivosti zkoušky se pídavkem smáedel snižuje povrchové naptí vody z hodnoty 75 dyn.cm -2 (7,5 Pa) na hodnotu 30 dyn.cm -2 (3 Pa). Pidáním smáedel se voda svými vlastnostmi blíží petroleji, jehož povrchové naptí je 25 dyn.cm -2 (2,5 Pa).

32 List Nevýhodou smáedel je možnost vzniku koroze, pokud chemické složení smáecího prostedku tuto možnost nevylouí. Nkdy se do vody pidávají látky, které pi dopadu ultrafialových paprsk fluoreskují. Nevýhodou tohoto zpsobu je vtší spoteba fluoreskující látky (dle obsahu výmníku) a s tím spojené vyšší náklady na zkoušku. Zkouška tlakem vody má nevýhodu v tom, že pi oprav svaovaného spoje se voda pi ohevu vypaí a unikající pára zpsobuje pórovitost a bubliny ve svaru. Opravuje se vždy až po vypuštní kapaliny. B) Zkouška tlakem plynu vtšinou se používají zkoušky plynem za nízkého tlaku do 1 Mpa. Je teba zajistit vhodná bezpenostní opatení. Zkouška sama nemže pi nízkém tlaku objevit všechny netsnosti, které by byly zjistitelné pi vysokém tlaku, ale vzhledem k vlastnostem plynu je znan citlivjší než zkouška kapalinou. Pi zkoušce se povrch trubkovnice pokryje souvislou vrstvou mýdlového roztoku, netsnosti se zjišují vznikem bublin. Zkoušené zaízení lze pi menších rozmrech ponoit do vody. C) Zkoušky netsnosti s využitím vakuometr netsnost je charakterizována množstvím plynu l.s -1, které proniká porušeným místem. Oderpáme-li z daného prostoru vzduch, mžeme na citlivém vakuometru zjišovat porušení vakua. Z rzných systém vakuometr jsou vhodné vakuometry citlivé na zkušební plyn. D) Ostatní zkoušky jsou to zkoušky napíklad akustické s využitím stetoskopu nebo zkoušky zjišování netsnosti pomocí radioaktivních plyn. 8. Zaválcování na externích montážích Pro zvýšení úrovn zaválcování na externích montážích je teba pevzít nejlepší zkušenosti z výroby a upravit podmínky tak, aby zaválcování probíhalo stejn nebo se co nejvíce blížilo

33 List podmínkám ve výrobním závod. Vzhledem ke ztíženým podmínkám na montáži je teba používat vhodných pípravk. Prodlužovací ty s kloubem umož uje zaválcování trubek ve sbraích, které neleží v ose se závrným otvorem sbrae, viz. obr. 32. Obr. 32 Prodlužovací ty s kloubem Krom toho se ve spojení s prodlužovací tyí upravují velmi asto délky zaválcovacích trn, aby bylo vbec možno zhotovit montážní spoj. Nezastupitelné místo pi zaválcování na externích montážích mají úhlové pohony zaválcovaek, které mají krom své vlastní funkce zaválcování na nepípustných místech i výhodu v tom, že svými pevody mohou vhodn psobit na rychlost zaválcování. Na obr. 33 je zobrazen typ úhlového pohonu Ferrometall, jehož technické údaje jsou: pevodový

34 List pomr 1:2, tyhran 14, pop. 16 mm, celková délka 290 mm, konstrukní výška 85 mm. Obr. 33 Úhlový pohon Ferrometall 7. Nové zpsoby upevování trubek v trubkovnicích Pro zajištní absolutní tsnosti spoj se v souasné dob využívá v prmyslu pevážn svaování, a to a již tradiního runího, tak samozejm poloautomatického a automatického. Také se zavádjí nové zpsoby konstrukní práce, které nap. odstra ují tradiní trubkovnici a nahrazují ji šestihrannými výlisky navzájem svaenými, které mají otvory pro zavaení trubek (švýcarský patent DPB ), viz. obr. 34. Obr. 34 Šestihranné výlisky navzájem svaované

35 List Ze speciálních zpsob pi zhotovování spoj trubek s trubkovnicemi je možno teba ješt uvést nap. Tváení tlakovými vlnami, vznikajícími elektrickým výbojem mezi elektrodami, Upev ování trubek v trubkovnicích elektromagnetickým impulsním zpsobem, který je zvláš vhodný pro tváení válcových tvar, zejména tenkostnných trubek bez penosového média, Difúzní spojení trubek s trubkovnicí. Použitá literatura: [1] SMRKA, K., KOVÁ, Z. Zaválcování trubek. SNTL Praha s MODERNÍ PODKLADY - tajné

RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU

RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU... 1 1 Jak se vyvarovat kondenzaci vlhkosti na zasklení... 3 2 Co to je kondenzace?... 3 3 Pro nejastji dochází ke

Více

HYDROIZOLACE STECH. Úvod: o výrobním závodu KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s., Dechtochema Svoboda nad Úpou

HYDROIZOLACE STECH. Úvod: o výrobním závodu KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s., Dechtochema Svoboda nad Úpou HYDROIZOLACE STECH OBSAH stránka Úvod: o výrobním závodu KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s., Dechtochema Svoboda nad Úpou 2 Popis technických podmínek zpracování asfaltových hydroizolaních pás 2 Skladby stešních

Více

délky (mm): 200, 240, 250, 266, 300, 333, 400, 500, 600, 800, 1 000, 1 200, 1 400, 1 600, 1 800, 2 000, 2 200 a 2 400.

délky (mm): 200, 240, 250, 266, 300, 333, 400, 500, 600, 800, 1 000, 1 200, 1 400, 1 600, 1 800, 2 000, 2 200 a 2 400. Základní pohled na manipulaní jednotky Jednotlivé produkty (výrobky, materiály, polotovary apod.) jsou dodávány formou manipulaních jednotek. V prbhu balení a expedice je nutno mj. i z pohledu bezpenosti

Více

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Nové verze produkt spolenosti YAMACO Software pinášejí mimo jiné ujednocený pístup k použití urité množiny funkcí, která

Více

PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV

PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - UŽIVATELSKÉ ÚPRAVY GRAFICKÝCH VÝSTUP YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Vtšina produkt spolenosti YAMACO Software

Více

Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad

Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad Tomáš Ferdan, Martin Pavlas Vysoké uení technické v Brn, Fakulta strojního inženýrství, Ústav procesního a ekologického inženýrství, Technická

Více

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Pokyny pro obsahové a grafické zpracování píspvk Strana 1 z 5 Obsah dokumentu: 1. ÚVODNÍ INFORMACE... 3 2. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ REFERÁTU... 3 2.1. OBSAHOVÉ

Více

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb.

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb. MPO Energetická úinnost asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Stránka. 1 z 6 Ministerstvo prmyslu a obchodu asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Publikováno: 23.2.2009 Autor: odbor 05200

Více

Projekt domovního rozvodu plynu je zpracován dle SN EN 1775, 386413, Technických pravidel TPG 934 01,TPG702 01, TPG 704 01 a G 700 01

Projekt domovního rozvodu plynu je zpracován dle SN EN 1775, 386413, Technických pravidel TPG 934 01,TPG702 01, TPG 704 01 a G 700 01 Seznam píloh: 1. Technická zpráva 2. Pdorys 1.NP rozvodu plynu 3. Situace rozvodu plynu 1:150 4. Detail ešení pipojovacího místa pro plynomr axonometrie plynu 5. Vzorový píný ez uložení potrubí v zemi

Více

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5:

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5: METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU Obchodní zákoník 5: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží vci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patí podnikateli

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

Prezentaní program PowerPoint

Prezentaní program PowerPoint Prezentaní program PowerPoint PowerPoint 1 SIPVZ-modul-P0 OBSAH OBSAH...2 ZÁKLADNÍ POJMY...3 K EMU JE PREZENTACE... 3 PRACOVNÍ PROSTEDÍ POWERPOINTU... 4 OPERACE S PREZENTACÍ...5 VYTVOENÍ NOVÉ PREZENTACE...

Více

QAW910. Prostorová jednotka. Building Technologies HVAC Products

QAW910. Prostorová jednotka. Building Technologies HVAC Products 2 703 Prostorová jednotka QAW910 Bezdrátová prostorová jednotka Rádiová komunikace, protokol KNX (868 MHz, obousmrn) Ovládání a zobrazení funkcí vytápní místnosti Snímání prostorové teploty Bateriové napájení

Více

Aditivní barevný model RGB pidává na erné stínítko svtla 3 barev a tak skládá veškeré barvy. Pi použití všech svtel souasn tak vytvoí bílou.

Aditivní barevný model RGB pidává na erné stínítko svtla 3 barev a tak skládá veškeré barvy. Pi použití všech svtel souasn tak vytvoí bílou. Model CMYK V praxi se nejastji používají 4 barvy inkoust a sice CMYK (Cyan Azurová, Magenta Purpurová, Yellow - Žlutá a Black - erná). ist teoreticky by staily inkousty ti (Cyan, Magenta a Yellow) ale

Více

Technická zpráva požární ochrany

Technická zpráva požární ochrany Technická zpráva požární ochrany Akce : zateplení fasády bytového domu p.70 Tuhá Investor : OSBD eská Lípa Barvíská 738 eská Lípa Použité technické pedpisy: SN 73 0802,73 0833,73 0873, 73 0821, vyhl..23/2008

Více

Katedra obrábění a montáže, TU v Liberci při obrábění podklad pro výuku předmětu TECHNOLOGIE III - OBRÁBĚNÍ je při obrábění ovlivněna řadou parametrů řezného procesu, zejména řeznými podmínkami, geometrií

Více

Propan-butanové topidlo BRI

Propan-butanové topidlo BRI MEVA a. s. Roudnice n.l. Návod k obsluze Propan-butanové topidlo BRI Typ TB01005 Dležité Peliv si pette tento návod k obsluze, abyste se dobe seznámili se spotebiem ped jeho pipojením k LPG lahvi na plyn.

Více

1.1 VLIVY NA JAKOST SVAROVÉHO SPOJE svařitelnost materiálu, správná konstrukce, tvar svarku, volba přídavného materiálu, kvalifikace svářeče.

1.1 VLIVY NA JAKOST SVAROVÉHO SPOJE svařitelnost materiálu, správná konstrukce, tvar svarku, volba přídavného materiálu, kvalifikace svářeče. 1 SVARY A SVAŘOVANÉ KONSTRUKCE SVAŘOVÁNÍ = pevné nerozebíratelné spojení kovových, případně nekovových materiálů účinkem tepla a tlaku nebo jejich kombinací, s použitím přídavného materiálu. 1.1 VLIVY

Více

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace UDS Fakturace Modul fakturace výrazn posiluje funknost informaního systému UDS a umožuje bilancování jednotlivých zakázek s ohledem na hodnotu skutených náklad. Navíc optimalizuje vlastní proces fakturace

Více

Víceúelový vaidlový hoák TRINO (Powerfire 3TP) Typ VP02008

Víceúelový vaidlový hoák TRINO (Powerfire 3TP) Typ VP02008 MEVA a. s. Roudnice n.l. Návod k obsluze Víceúelový vaidlový hoák TRINO (Powerfire 3) Typ VP02006 Víceúelový vaidlový hoák TRINO (Powerfire 3T) Typ VP02007 Víceúelový vaidlový hoák TRINO (Powerfire 3TP)

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2,

Více

Semestrální projekt Podnikatelský zámr: Prodejní stánek na Hlavním nádraží v Praze

Semestrální projekt Podnikatelský zámr: Prodejní stánek na Hlavním nádraží v Praze FEL, VUT X16EPD Ekonomika Podnikání vypracoval Tomáš Jukl Semestrální projekt Podnikatelský zámr: Prodejní stánek na Hlavním nádraží v Praze 1. Profil firmy Ve stánku se bude prodávat rychlé oberstvení

Více

MONTÁŽNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD TMB PS 031 SPOJOVACÍ - TAŽNÉ ZAÍZENÍ. pro automobily

MONTÁŽNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD TMB PS 031 SPOJOVACÍ - TAŽNÉ ZAÍZENÍ. pro automobily 1 VW Golf IV. Hatchback (4x2) (1997 2004) VW Golf IV. Variant (4x2) (1999 2005) VW Bora. Sedan (4x2) (1998-2005) ŠKODA Octavia I. Hatchback/Combi (4x2) (1996 - ) AUDI A3 (4x2) (1996 4/03) SEAT Toledo (1999-2004)

Více

Návrh optimálního chlazení válce s kalibrem

Návrh optimálního chlazení válce s kalibrem Návrh optimálního chlazení válce s kalibrem Jindich Petruška, Jaroslav Horský, Lukáš Vavreka FSI VUT v Brn Na píkladu profilového válce poslední stolice pro válcování U-profil je ilustrován postup pi návrhu

Více

1. M ení místních ztrát na vodní trati

1. M ení místních ztrát na vodní trati 1. M ení místních ztrát na odní trati 1. M ení místních ztrát na odní trati 1.1. Úod P i proud ní tekutiny potrubí dochází liem její iskozity ke ztrátám energie. Na roných úsecích potrubních systém jsou

Více

MOŽNOSTI OPRAVY VAD KOTLOVÝCH TĚLES VE SVARECH PLÁŠŤ - NÁTRUBEK

MOŽNOSTI OPRAVY VAD KOTLOVÝCH TĚLES VE SVARECH PLÁŠŤ - NÁTRUBEK MOŽNOSTI OPRAVY VAD KOTLOVÝCH TĚLES VE SVARECH PLÁŠŤ - NÁTRUBEK Ondřej Bielak, Jan Masák BiSAFE, s.r.o., Malebná 1049, 149 00 Praha 4,, e-mail: bielak@bisafe.cz Ve svarových spojích plášť nátrubek se vyskytují

Více

Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2

Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2 Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2 1. ngelova kivka x poptávka po statku, M- dchod x luxusní komodita ( w >1) standardní komodita (0< w 1) podadná komodita ( w < 0) 2. Dchodový a substituní

Více

Návod k obsluze a montáži

Návod k obsluze a montáži Návod k obsluze a montáži Trojfázové relé pro monitorování napájení sít, ada CM Pokyn: tento návod k obsluze a montáži neobsahuje všechny podrobné informace ke všem typm této výrobkové ady a nebere v úvahu

Více

Základy obrábění. Obrábění se uskutečňuje v soustavě stroj nástroj obrobek

Základy obrábění. Obrábění se uskutečňuje v soustavě stroj nástroj obrobek Základy obrábění Obrábění je technologický proces, při kterém je přebytečná část materiálu oddělována z obrobku ve formě třísky břitem řezného nástroje. polotovar předmět, který se teprve bude obrábět

Více

KREVNÍ PLAZMA Krevní plazma je nažloutlá kapalina, jejíž hlavní složkou je voda a rozpuštné živiny, soli a glukóza.

KREVNÍ PLAZMA Krevní plazma je nažloutlá kapalina, jejíž hlavní složkou je voda a rozpuštné živiny, soli a glukóza. KREV vyjmenuje základní krevní tlíska urí význam krevních tlísek pro život popíše podstatu krevních skupin zhodnotí význam transfúze krve uvede píklady onemocnní krve Základním typem tlní tekutiny, která

Více

4 - Architektura poítae a základní principy jeho innosti

4 - Architektura poítae a základní principy jeho innosti 4 - Architektura poítae a základní principy jeho innosti Z koncepního hlediska je mikropoíta takové uspoádání logických obvod umožující provádní logických i aritmetických operací podle posloupnosti povel

Více

DISKRÉTNÍ FOURIEROVA TRANSFORMACE P I NELINEÁRNÍ ULTRAZVUKOVÉ SPEKTROSKOPII

DISKRÉTNÍ FOURIEROVA TRANSFORMACE P I NELINEÁRNÍ ULTRAZVUKOVÉ SPEKTROSKOPII DISKRÉTNÍ FOURIEROVA TRANSFORMACE PI NELINEÁRNÍ ULTRAZVUKOVÉ SPEKTROSKOPII Luboš PAZDERA *, Jaroslav SMUTNÝ **, Marta KOENSKÁ *, Libor TOPOLÁ *, Jan MARTÍNEK *, Miroslav LUÁK *, Ivo KUSÁK * Vysoké uení

Více

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy píloha. 1 usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy. 09/14 ze dne 24. ervna 1999 A) Obecné zásady 1. Zásady postupu pi prodeji bytových dom

Více

VY_32_INOVACE_C 08 14

VY_32_INOVACE_C 08 14 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 74601 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191. Obor 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191. Obor 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191 Obor 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ 1. ročník TECHNICKÉ KRESLENÍ KRESLENÍ SOUČÁSTÍ A SPOJŮ 3 PŘEVODY

Více

NERVOVÁ SOUSTAVA NEURON NERVOVÁ SOUSTAVA MOZEK

NERVOVÁ SOUSTAVA NEURON NERVOVÁ SOUSTAVA MOZEK NERVOVÁ SOUSTAVA vysvtlí význam nervové soustavy pro život lovka urí polohu CNS a obvodových nerv v tle popíše základní stavbu mozku, míchy a nerv vysvtlí na jakém principu pracuje nervová soustav rozumí

Více

seminá pro školský management jaro 2010

seminá pro školský management jaro 2010 Manažerské dovednosti v práci editele školy seminá pro školský management jaro 2010 1. Stanovení osobní vize koncepce je jasná, konkrétní, psobivá a aktivující pedstava budoucího asu, dosažených výsledk,

Více

ŠKODA FABIA FABIA COMBI FABIA SEDAN NÁVOD K MONTÁŽI TMB PS 009.01 TMB PS 009.02 TMB PS 009.03

ŠKODA FABIA FABIA COMBI FABIA SEDAN NÁVOD K MONTÁŽI TMB PS 009.01 TMB PS 009.02 TMB PS 009.03 1 ŠKODA FABIA FABIA COMBI FABIA SEDAN NÁVOD K MONTÁŽI TMB PS 009.01 TMB PS 009.02 TMB PS 009.03 SPOJOVACÍ - TAŽNÉ ZAÍZENÍ pro osobní automobily ŠKODA FABIA, FABIA COMBI, FABIA SEDAN s odnímatelným tažným

Více

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE na Fakult životního prostedí Univerzity J.E.Purkyn v Ústí n.l. a) Zadávané téma BP nebo DP musí mít pímou vazbu na studovaný obor. b) Zadání BP nebo DP

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUÁZAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2, 150

Více

Pro použít mléné bakterie?

Pro použít mléné bakterie? Pedstavujeme Vám novou generaci startovacích kultur FloraPan, urenou pro prmyslovou výrobu kvasových druh chleba. Tyto dv nové kultury obsahují vysoce koncentrované bakterie kyseliny mléné, pinášející

Více

Firma je zapsána v obchodním rejstíku vedeném Mstským soudem v Praze, oddíl C, vložka 111298.

Firma je zapsána v obchodním rejstíku vedeném Mstským soudem v Praze, oddíl C, vložka 111298. VEKRA obchodní s.r.o. Obchodní zastoupení PRAHA-MODANY epická 22 Modanská 86/ 102 00 Praha 10 - Hostiva 147 00 Praha 4 - Hodkoviky Bankovní spojení: obch. zástupce: Jaroslav Novotný Citibank Europe plc.

Více

Zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným 15.4.2015, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným 15.4.2015, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer Zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným 15.4.2015, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer Právní úpravu zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným nalezneme v zákon.

Více

Co je N-W. Technika Základní informace:

Co je N-W. Technika Základní informace: Co je N-W Nordic Walking je sportovní aktivita, která není nijak nároná jak na vybavení, as, tak aktuální kondici. Pesto má však velmi pozitivní vliv na zdraví. Cviení probíhá subjektivn ve velice nízké

Více

27. asové, kmitotové a kódové dlení (TDM, FDM, CDM). Funkce a poslání úzkopásmových a širokopásmových sítí.

27. asové, kmitotové a kódové dlení (TDM, FDM, CDM). Funkce a poslání úzkopásmových a širokopásmových sítí. Petr Martínek martip2@fel.cvut.cz, ICQ: 303-942-073 27. asové, kmitotové a kódové dlení (TDM, FDM, CDM). Funkce a poslání úzkopásmových a širokopásmových sítí. Multiplexování (sdružování) - jedná se o

Více

1 PŘÍDAVNÝ MATERIÁL PRO PLAMENNÉ SVAŘOVÁNÍ

1 PŘÍDAVNÝ MATERIÁL PRO PLAMENNÉ SVAŘOVÁNÍ 1 PŘÍDAVNÝ MATERIÁL PRO PLAMENNÉ SVAŘOVÁNÍ 1.1 SVAŘOVACÍ DRÁTY Jako přídavný materiál se při plamenovém svařování používá drát. Svařovací drát podstatně ovlivňuje jakost svaru. Drát se volí vždy podobného

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3. Charakteristika ŠVP 3.1. Zamení školy Dané podmínky spolen s bohatou historií ve výuce pírodovdných pedmt pedurují zamení školy, které je všeobecné s drazem na pírodovdnou a jazykovou oblast. Zamení

Více

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007. Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007. Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Adresa organizace: Komenského.p. 169 I: 603 717 57 Uherský Brod, PS 688

Více

DUM. Databáze - úvod

DUM. Databáze - úvod DUM Název projektu íslo projektu íslo a název šablony klíové aktivity Tematická oblast - téma Oznaení materiálu (pílohy) Inovace ŠVP na OA a JŠ Tebí CZ.1.07/1.5.00/34.0143 III/2 Inovace a zkvalitnní výuky

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

PEHLED SMYSLOVÝCH ORGÁN A ZPROSTEDKOVANÝCH VJEM. zrak sluch, rovnováha ich chu hmat

PEHLED SMYSLOVÝCH ORGÁN A ZPROSTEDKOVANÝCH VJEM. zrak sluch, rovnováha ich chu hmat SMYSLOVÁ SOUSTAVA vyjmenuje základní orgány smyslové soustavy urí polohu smyslových orgán v tle popíše vnitní i vnjší stavbu oka popíše vnitní i vnjší stavbu ucha popíše stavbu jazyka a nosu zhodnotí význam

Více

FINANCOVÁNÍ DLOUHODOBÝMI INSTRUMENTY

FINANCOVÁNÍ DLOUHODOBÝMI INSTRUMENTY FINANCOVÁNÍ DLOUHODOBÝMI INSTRUMENTY Zpsob financování spolenosti hraje dležitou roli v rozhodovacím procesu. V této souvislosti hovoíme o kapitálové struktue firmy. Kapitálová struktura je složení dlouhodobých

Více

Fyzika stavebních látek

Fyzika stavebních látek Fyzika stavebních látek 5. týden Šastník Stanislav Vysoké uení technické v Brn, Fakulta stavební, Ústav technologie stavebních hmot a dílc, Veveí 95, 602 00 Brno, Tel: +420 5 4114 7507, Fax +420 5 4114

Více

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi Podílový fond PLUS komplexní zabezpeení na penzi Aleš Poklop, generálníeditel Penzijního fondu eské spoitelny Martin Burda, generálníeditel Investiní spolenosti eské spoitelny Praha 29. ervna 2010 R potebuje

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Modul Práce s klientem Práce

Více

Nákupní podmínky Benteler Maschinenbau CZ s.r.o. (dále jen Nákupní podmínky) Platné od 1.5.2009.

Nákupní podmínky Benteler Maschinenbau CZ s.r.o. (dále jen Nákupní podmínky) Platné od 1.5.2009. Nákupní podmínky Benteler Maschinenbau CZ s.r.o. (dále jen Nákupní podmínky) Platné od 1.5.2009. 1. Objednávka a její náležitosti. Objednávka vystavená spoleností Benteler Maschinenbau CZ s.r.o. (dále

Více

Otevírač nadsvětlíků GEZE OL90 N

Otevírač nadsvětlíků GEZE OL90 N - Tisk č.: 0 0 CZ - Otevírač nadsvětlíků GEZE OL0 N - Nahoře uložený otevírač oken a nadsvětlíků pro svisle osazovaná okna pravoúhlého tvaru s šířkou otevření 0 mm - velká šířka otevření 0 mm - plná šířka

Více

Konstrukční, nástrojové

Konstrukční, nástrojové Rozdělení ocelí podle použití Konstrukční, nástrojové Rozdělení ocelí podle použití Podle použití oceli: konstrukční (uhlíkové, legované), nástrojové (uhlíkové, legované). Konstrukční oceli uplatnění pro

Více

Strategické prostorové plánování

Strategické prostorové plánování Strategické prostorové plánování Strategické prostorové plánování lze oznait jako pokrokovou metodu plánování trvale udržitelného rozvoje území, která využívá moderních technologií a postup pi zpracování

Více

Návod k obsluze. skartovacího stroje roto S300, S400, S500, S600, S700

Návod k obsluze. skartovacího stroje roto S300, S400, S500, S600, S700 Návod k obsluze skartovacího stroje roto S300, S400, S500, S600, S700 Ped použitím si pozorn pette tento návod Dležitá bezpenostní upozornní Stroj nesmí být souasn obsluhován více osobami! Rozmístní bezpenostních

Více

NOVÝ ZÁKONÍK PRÁCE 1. JDE OPRAVDU O NOVÝ ZÁKONÍK PRÁCE?

NOVÝ ZÁKONÍK PRÁCE 1. JDE OPRAVDU O NOVÝ ZÁKONÍK PRÁCE? NOVÝ ZÁKONÍK PRÁCE Od 1.1.2007 by ml zaít platit nový zákoník práce, publikovaný ve Sbírce zákon pod. 262/2006 Sb. (dále také jako zákoník práce nebo jen zákon ). Chtli bychom Vás proto seznámit alespo

Více

+ + Návrh vcného zámru zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování

+ + Návrh vcného zámru zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování Telefony ústedna: 267204300 267204306 Fax (02) 22718211 E-mail osz_cr@cmkos.cz Vážený pan MUDr. Tomáš J u l í n e k, M B A ministr zdravotnictví Ministerstvo zdravotnictví Palackého nám.. 4 128 00 Praha

Více

4 kanálový digitální videorekordér CR-04A. Návod k použití

4 kanálový digitální videorekordér CR-04A. Návod k použití 4 kanálový digitální videorekordér CR-04A Návod k použití 1. Základní vlastnosti: - digitální záznam obrazu z 1 až 4 kamer na HDD s variabilní kapacitou (20 120 GB) - volba zobrazení a záznamu 1 nebo 4

Více

Zkušenosti s využitím informa ních systém p i provozu a optimalizaci rafinérií

Zkušenosti s využitím informa ních systém p i provozu a optimalizaci rafinérií 153 Zkušenosti s využitím informaních systém pi provozu a optimalizaci rafinérií Ing. Milan Vitvar eská rafinérská a.s., 436 70 Litvínov milan.vitvar@crc.cz, tel. 476 164 477 http://www.crc.cz Souhrn Je

Více

DÝCHACÍ SOUSTAVA. ANATOMICKÉ SOUÁSTI DÝCHACÍ SOUSTAVY (viz obr.. 1 a 2)

DÝCHACÍ SOUSTAVA. ANATOMICKÉ SOUÁSTI DÝCHACÍ SOUSTAVY (viz obr.. 1 a 2) DÝCHACÍ SOUSTAVA vysvtlí význam dýchací soustavy pro život lovka urí polohu a innost základních ástí dýchací soustavy orientuje se v základních chorobách dýchacích soustav chápe podíl kouení na vzniku

Více

Základní pojmy klasického sudoku hlavolamu. Techniky odkrývání bunk. Technika Naked Single. Technika Hidden Single

Základní pojmy klasického sudoku hlavolamu. Techniky odkrývání bunk. Technika Naked Single. Technika Hidden Single Základní pojmy klasického sudoku hlavolamu Sudoku hlavolam (puzzle) obsahuje celkem 81 bunk (cells), devt vodorovných ádk (rows), devt svislých sloupc (columns) a devt skupin po 3 3 bukách nazývaných bloky

Více

S M L U V N Í P E P R A V N Í P O D M Í N K Y. T Q M-holding s.r.o.

S M L U V N Í P E P R A V N Í P O D M Í N K Y. T Q M-holding s.r.o. S M L U V N Í P E P R A V N Í P O D M Í N K Y platné pro veejnou linkovou osobní dopravu provozovanou T Q M-holding s.r.o. V souladu se zákonem o silniní doprav. 111/1994 Sb., vetn jeho platných zmn a

Více

Tipo C 44. Obsah. strana. jako náhradní díly 4. - Schéma zavěšení zadních kol 4 GEOMETRIE KOL. - Geometrie předních kol 5 - Geometrie zadních kol 6

Tipo C 44. Obsah. strana. jako náhradní díly 4. - Schéma zavěšení zadních kol 4 GEOMETRIE KOL. - Geometrie předních kol 5 - Geometrie zadních kol 6 Zavěšení kol a kola Obsah strana ZAVĚŠENÍ PŘEDNÍCH KOL - Schéma zavěšení předních kol 1 - Prvky zavěšení předních kol dodávané jako náhradní díly 2 ZAVĚŠENÍ ZADNÍCH KOL - Schéma zavěšení zadních kol 4

Více

1. MODELY A MODELOVÁNÍ. as ke studiu: 30 minut. Cíl: Po prostudování této kapitoly budete umt: Výklad. 1.1. Model

1. MODELY A MODELOVÁNÍ. as ke studiu: 30 minut. Cíl: Po prostudování této kapitoly budete umt: Výklad. 1.1. Model 1. MODELY A MODELOVÁNÍ as ke studiu: 30 minut Cíl: Po prostudování této kapitoly budete umt: charakterizovat model jako nástroj pro zobrazení skutenosti popsat proces modelování provést klasifikaci základních

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

EDITELE EDITELSTVÍ SLUŽBY DOPRAVNÍ POLICIE OBSAH

EDITELE EDITELSTVÍ SLUŽBY DOPRAVNÍ POLICIE OBSAH S B Í R K A INTERNÍCH AKT ÍZENÍ EDITELE EDITELSTVÍ SLUŽBY DOPRAVNÍ POLICIE Roník 2010 V Praze dne 27. dubna 2010 ástka 8 OBSAH ást I 8. Pokyn editele editelství služby dopravní policie ze dne 27. dubna

Více

DEGRADACE MATERIÁLOVÝCH VLASTNOSTÍ OCELI 15 128 A PŘÍČINY VZNIKU TRHLIN VYSOKOTLAKÝCH PAROVODŮ

DEGRADACE MATERIÁLOVÝCH VLASTNOSTÍ OCELI 15 128 A PŘÍČINY VZNIKU TRHLIN VYSOKOTLAKÝCH PAROVODŮ DEGRADACE MATERIÁLOVÝCH VLASTNOSTÍ OCELI 15 128 A PŘÍČINY VZNIKU TRHLIN VYSOKOTLAKÝCH PAROVODŮ Josef ČMAKAL, Jiří KUDRMAN, Ondřej BIELAK * ), Richard Regazzo ** ) UJP PRAHA a.s., * ) BiSAFE s.r.o., **

Více

SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 12 77 37 www.conrad.sk. Obj..: 12 77 37

SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 12 77 37 www.conrad.sk. Obj..: 12 77 37 1 SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 12 77 37 www.conrad.sk Obj..: 12 77 37 Tento pístroj slouží k zjišování obsahu kyslíku v mg/l v rozsahu od 0 až do 20 mg/ l v kapalinách. (mimo

Více

Manuál. k databázové aplikaci PAVUS, a.s.

Manuál. k databázové aplikaci PAVUS, a.s. Manuál k databázové aplikaci PAVUS, a.s. pro evidenci dokument o stavebních výrobcích podle evropského klasifikaního systému z hlediska požární odolnosti Zhotovitel : PAVUS, a.s. Prosecká 412/74 190 00

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012 Poet výtisk: 2 Výtisk.: 1 Poet list: 14 ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012 o stanovení hodnoty prvk movitého majetku HIM nacházejícího se v zasedací místnosti a v prostorách souvisejících polikliniky O Krajské

Více

VÝTAHOVÁ LANA GUSTAV WOLF ŽIVOTNOST, MONTÁŽ, MAZÁNÍ A ÚDRŽBA LAN

VÝTAHOVÁ LANA GUSTAV WOLF ŽIVOTNOST, MONTÁŽ, MAZÁNÍ A ÚDRŽBA LAN ŽIVOTNOST, MONTÁŽ, MAZÁNÍ A ÚDRŽBA LAN Faktory ovlivňující životnost lana Pro ekonomické využití výtahových lan je velmi důležitá instalační přístupnost, stejně jako životnost lan. Co se týká faktorů ovlivňujících

Více

2-komponentní epoxidová penetrace,vyrovnávací malta, mezivrstva a maltový potr

2-komponentní epoxidová penetrace,vyrovnávací malta, mezivrstva a maltový potr Technický list Vydání 30/05/2007 Identifikaní.: 02 08 01 02 007 0 000004 Verze. 01 2-komponentní epoxidová penetrace,vyrovnávací malta, mezivrstva a maltový potr Construction Popis výrobku je ekonomická,

Více

VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE

VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE Výuka fotogrammetrie v eské republice GEOS 2007 VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE Ing. Jindich Hoda, Ph.D. Faculty of Civil Engineering, CTU in Prague 166 29 Thákurova 7, Praha 6, Czech Republic e-mail:

Více

Chromované pístní tyče tvoří základní pohyblivou část přímočarého hydromotoru. Nabízíme je v jakostech:

Chromované pístní tyče tvoří základní pohyblivou část přímočarého hydromotoru. Nabízíme je v jakostech: Chromované tyče Chromované pístní tyče tvoří základní pohyblivou část přímočarého hydromotoru. Nabízíme je v jakostech: ocel 20MnV6 (podle ČSN podobná oceli 13 220) Vanadiová ocel, normalizovaná, s vyšší

Více

VY_32_INOVACE_C 07 03

VY_32_INOVACE_C 07 03 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 74601 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

Kodex reklamy šermíe. Srpen 2008

Kodex reklamy šermíe. Srpen 2008 1 2 Všeobecné zásady p.1 p.2 p.3 Pro všechny ped-olympijské a olympijské soutže platí pravidla olympijské charty, zvlášt lánky 26 a 53 a pipojené texty. Pedložený kodex bude používán v souladu s pravidly

Více

Návod na použití montážního přípravku VZR 6

Návod na použití montážního přípravku VZR 6 Návod na použití montážního přípravku VZR 6 ČZ Řetězy, s.r.o. tel: + 420 383 342 355 Tovární 202 + 420 383 342 060 386 01 Strakonice fax: + 420 383 322 172 Česká republika www.czchains.com Vážený zákazníku,

Více

Souasná eská suburbanizace a její dsledky Martin Ouedníek, Jana Temelová

Souasná eská suburbanizace a její dsledky Martin Ouedníek, Jana Temelová Souasná eská suburbanizace a její dsledky Martin Ouedníek, Jana Temelová Akoli transformace ekonomiky, politiky a spolenosti probíhá již více než patnáct let, sídelní systém a prostorová redistribuce obyvatelstva

Více

Hlavní msto Praha RADA HLAVNÍHO MSTA PRAHY U S N E S E N Í. Rady hlavního msta Prahy

Hlavní msto Praha RADA HLAVNÍHO MSTA PRAHY U S N E S E N Í. Rady hlavního msta Prahy Hlavní msto Praha RADA HLAVNÍHO MSTA PRAHY U S N E S E N Í Rady hlavního msta Prahy íslo 1360 ze dne 20.9.2005 k návrhu na zrušení usnesení Rady HMP. 1500 ze dne 5.12.2000 schválení Pravidel pro pronájem

Více

D#VODOVÁ ZPRÁVA K NÁVRHU ROZPO$TU STRANY ZELEN%CH 2013 P$edsednictvo Strany zelen#ch p$edkládá Republikové rad% SZ Návrh rozpo"tu Strany zelen#ch na

D#VODOVÁ ZPRÁVA K NÁVRHU ROZPO$TU STRANY ZELEN%CH 2013 P$edsednictvo Strany zelen#ch p$edkládá Republikové rad% SZ Návrh rozpotu Strany zelen#ch na Návrh rozpo!tu Strany zelen"ch na rok 2013 Obsah: 1.) D!vodová zpráva k Návrhu rozpo"tu Strany zelen#ch na rok 2013 2.) Návrh rozpo"tu Strany zelen#ch na rok 2013 ve struktu$e (m%sí"ní p$ehled) 3.) Návrh

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

DRAŽEBNÍ ÁD OBCHODNÍKA S CENNÝMI PAPÍRY. ATLANTIK finanní trhy, a.s. lánek 1. Základní ustanovení

DRAŽEBNÍ ÁD OBCHODNÍKA S CENNÝMI PAPÍRY. ATLANTIK finanní trhy, a.s. lánek 1. Základní ustanovení DRAŽEBNÍ ÁD OBCHODNÍKA S CENNÝMI PAPÍRY ATLANTIK finanní trhy, a.s. lánek 1. Základní ustanovení 1. Tento Dražební ád upravuje prodej cenných papír ve veejné dražb (dále jen dražba ) podle zákona. 256/2004

Více

SPEKTRUM ELEKTROMAGNETICKÉHO ZÁENÍ

SPEKTRUM ELEKTROMAGNETICKÉHO ZÁENÍ SPEKTRUM ELEKTROMAGNETICKÉHO ZÁENÍ Elektromagnetická vlna Z elektiny a magnetismu již víte, že v elektrickém obvodu, do kterého je zapojen kondenzátor a cívka, vzniká elektromagnetické kmitání, které lze

Více

Zvláštní ujednání k pojištní stroj a zaízení (stacionární i mobilní stroje)

Zvláštní ujednání k pojištní stroj a zaízení (stacionární i mobilní stroje) Rámcová pojistná smlouva. 2734307723 pro K Rámcová pojistná smlouva. 2733307724 pro EUR Zvláštní ujednání k pojištní stroj a zaízení (stacionární i mobilní stroje) 1. Pojištná pojistná nebezpeí 1.1. Pojištní

Více

32 CVX SIGMA PUMPY HRANICE ODSTŘEDIVÁ, RADIÁLNÍ, ČLÁNKOVÁ HORIZONTÁLNÍ ČERPADLA 426 2.98 12.03

32 CVX SIGMA PUMPY HRANICE ODSTŘEDIVÁ, RADIÁLNÍ, ČLÁNKOVÁ HORIZONTÁLNÍ ČERPADLA 426 2.98 12.03 SIGMA PUMPY HRANICE ODSTŘEDIVÁ, RADIÁLNÍ, ČLÁNKOVÁ HORIZONTÁLNÍ ČERPADLA 32 CVX SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 0642/261 111, fax: 0642/202 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz

Více

Úpravy povrchu. Pozinkovaný materiál. Zinkový povlak - záruka elektrochemického ochranného působení 1 / 16

Úpravy povrchu. Pozinkovaný materiál. Zinkový povlak - záruka elektrochemického ochranného působení 1 / 16 Úpravy povrchu Pozinkovaný materiál Zinkový povlak - záruka elektrochemického ochranného působení 1 / 16 Aplikace žárově zinkovaných předmětů Běžnou metodou ochrany oceli proti korozi jsou ochranné povlaky,

Více

Montážní návod 08/2011. Skalní kotva 15,0. Č. výrobku 581120000. Odborníci na bednení ˇ

Montážní návod 08/2011. Skalní kotva 15,0. Č. výrobku 581120000. Odborníci na bednení ˇ 08/2011 Montážní návod 999415015 cs Skalní kotva 15,0 Č. výrobku 581120000 Popis výrobku Skalní kotva 15,0 slouží k jednostrannému ukotvení bednění v betonu. Vícenásobné použití skalní kotvy a dočasné

Více

Metodický materiál Ma

Metodický materiál Ma Metodický materiál Ma Metodický materiál Ma... 1 Úvod... 2 Možnosti použití v hodin... 2 Podmínky... 2 Vhodná témata... 3 Nevhodná témata... 3 Vybrané téma: Funkce... 3 Úvod... 3 Použití v tématu funkce...

Více

Trubky pro hydraulické válce

Trubky pro hydraulické válce Trubky pro hydraulické válce Trubky pro hydraulické válce Přesná ocelová trubka tvoří základní nepohyblivou část přímočarého hydromotoru. Slouží k vedení pístu osazeného těsnícími manžetami a z toho vyplývají

Více

3 Nosníky, konzoly Nosníky

3 Nosníky, konzoly Nosníky Nosníky 3.1 Nosníky Používají se pro uložení vodorovné trubky v sestavách dvoutáhlových závěsů jako např. RH2, RH4 6, SH4 7, sestavách pružinových podpěr VS2 a kloubových vzpěr RS2. Základní rozdělení

Více

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek Spoleenství vlastník jednotek pro dm (dále jen spoleenství ) se sídlem ÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ l. I Základní ustanovení (1) Spoleenství vlastník jednotek

Více

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodáského spoleenství, a zejména na lánek 75 této smlouvy,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodáského spoleenství, a zejména na lánek 75 této smlouvy, Naízení Rady (EHS). 3820/85 ze dne 20. prosince 1985 o harmonizaci uritých sociálních právních pedpis v silniní doprav RADA EVROPSKÝCH SPOLEENSTVÍ, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodáského

Více