TECHNOLOGIE ZAVÁLCOVÁNÍ. TRUBEK Cviení: Technologie zaválcování trubek úvod

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TECHNOLOGIE ZAVÁLCOVÁNÍ. TRUBEK Cviení: 1. 1. Technologie zaválcování trubek úvod"

Transkript

1 List Technologie zaválcování trubek úvod Popis: Pro zaválcování trubky do otvoru v trubkovnici se používá zaválcovacího strojku, viz. obr. 1. Obr. 1 Zaválcovací strojek Princip práce: Osa válek (3) zaválcovacího strojku je sklonna proti ose kuželového trnu (2) o 2 až 3, takže pi otáení trnu se souasn otáejí i váleky, vedené ve správné poloze klecí (1), a posouvají trn vped. Trubka se rozválcovává po celém svém obvodu tak dlouho, až pilne na stnu vyvrtaného otvoru. Pi dalším zaválcování se pak materiál trubky dále deformuje. Vtšina ástic kovu tee ve smru osy trubky, tj. smrem, který klade nejmenší odpor; tím se trubka prodlužuje. Trubka je na obou stranách v prodlužování omezována tením; na vnitní stran tením mezi leštnými váleky strojku a vnitním povrchem trubky; na vnjší stran tením mezi vnjším povrchem trubky a materiálem trubkovnice. Jelikož tení mezi váleky a trubkou je menší než mezi trubkovnicí a trubkou,

2 List tendence k teení je vtší na vnitním povrchu trubky než na vnjším povrchu. Proto se trubka více prodlužuje na vnitní stran. Velikost tení závisí na jakosti povrchu trubky a stny otvoru. Radiální namáhání (pnutí) v materiálu trubky a trubkovnice obklopujícím trubku bhem periody válcování stoupá. Tím vzniknou pružná naptí i ve stn otvoru trubkovnice. Trubka je tlaena na stny otvoru, viz. obr. 2, které tlaí na trubku naptím opaného smyslu. Obr 2. Pružná naptí zaválcované trubky Nejdokonalejší zaválcovaný spoj vznikne tehdy, když v zaválcované ásti trubky došlo v celém jejím prezu k plastické deformaci, zatímco v trubkovnici vznikla pouze pružná naptí. Složitost pochodu záleží ve stanovení velikosti takové zaválcovací síly, pi níž by bylo dosaženo plastické deformace trubky a pružného naptí v trubkovnici (v praxi není s ohledem k výrobním tolerancím trubky toto prakticky možné). Proto se volí zaválcovací síla menší. Tím vznikají v ásti trubky blíže k válekm zaválcovacího strojku deformace plastické a v menší ásti povrchu trubky zstává materiál ve stavu na mezi kluzu nebo mezi pružnosti. Pozor!!!: Zaválcovací síla nesmí zpsobit, aby se materiál trubkovnice plasticky deformoval. Takový spoj by již nemohl tsnit; íkáme, že spoj je peválcován.

3 List Závislost procenta rozválcování tloušky stny trubky na axiální únosnosti spoje je znázornna na obr.3. Obr.3 Závislost procenta rozválcování tloušky stny trubky na axiální únosnost spoje Se zvyšováním procenta rozválcování tloušky stny trubky v úseku kivky (1-2) stoupá axiální únosnost spoje lineárn. V úseku (2-3) i pes další zvtšování intenzity zaválcování se pouze mírn zvyšuje axiální pevnost spoje. Kritický je bod (3). Od tohoto místa pi dalším zaválcování je vlivem píliš intenzivního tváení pekroena mez pružnosti materiálu trubkovnice, v kterém také zmizela pružná pnutí. innost zaválcovacího strojku se penáší na stny otvoru, který se zane zvtšovat. Tím se odstraní i pružná naptí v otvoru. Zaválcovaný spoj je peválcován. 2. Konstrukní požadavky na provedení spoj Zaválcování trubek do trubkových el se používá v mnoha prmyslových odvtvích. Aby bylo vyhovno požadavkm

4 List kladeným na kvalitu spoje, otvory se pro zaválcování rzn upravují: Zaválcování kondenzátor parních turbín a nízkotlakých výmník tepla: otvor je obvykle vyvrtán na drsnost povrchu 6,3 µm. Délka zaválcovaného spoje v kotláské praxi nepesahuje obvykle L = 40 mm, viz. obr.4. Pi zaválcování dlouhých spoj obvyklou technologií by docházelo k nadmrnému teení materiálu axiálním smrem a k nerovnomrnému zaválcování v podélném smru. Obr.4 Provedení otvor nízkotlakých zaízení: L délka zaválcování, D prmr otvoru v trubkovnici Delší spoje se proto zaválcovávají v nkolika stupních nebo se použije zptného zaválcování, které omezuje teení materiálu smrem do svazku trubek. Zaválcování zaízení pro chemický prmysl: pokud zaválcování trubky neumožní pevn zaválcovaný spoj, je možno pedpokládat, že i pomrn úzká spára mezi trubkou a trubkovnicí mže být v agresivním prostedí zdrojem urychlené koroze trubkového spoje.

5 List Proto se v tlusté trubkovnici bu otvor odstup uje, aby délka zaválcování byla jako délka válek, tj. asi L = 40 mm, nebo se trubka zaválcovává po celé délce, což však vlastní zaválcování komplikuje (nkdy nelze provést). Zaválcování zaízení pro vysoké tlaky spoje, které jsou namáhány vyššími tlaky, mají otvory vyvrtané s drsností povrchu 3,2 až 6,3 µm, opatené jednou i nkolika drážkami, viz obr. 5. Trubka se zajišuje rozválcováním do drážky v otvoru trubkovnice. Obr.5 Provedení otvor vysokotlakých zaízení Použití drážky nebo nkolika drážek umož uje zvýšit pevnost spoje proti vytržení, ale nepispívá ke zlepšení tsnosti spoje, protože materiál nevyplní dokonale celý profil drážky. Ke zlepšení tsnosti spoje je výhodné využít technologie hebínkování. Do otvoru se vyrobí až 7 mlkých drážek vedle sebe ve tvaru hebínku; hloubka drážek je 0,3 mm, viz. obr. 6 a obr. 7.

6 List Obr. 6 Hebínkový spoj Obr. 7 Uspoádání hebínkového spoje Zatékání materiálu do mlkých drážek je podstatn lepší. Hladký spoj s hebínkem dokonale zaválcovaný je pln vyhovující. Takovéto zaválcované spoje pln vyhovují do petlaku 8 Mpa až 10 Mpa. Je možno je využít až do petlaku 20 Mpa. Zvláštním pípadem velmi namáhaného spoje je spojení kotlové trubky s bubnem, pop. parojemem. Jeho provedení je znázornno na obr. 8. Tyto spoje pracují pi petlacích 8 Mpa až 15 Mpa a teplotách 400 až 450 C. Krom požadavku absolutní tsnosti musí spoj vydržet i znané axiální namáhání od zavšených trubkových ástí. Konce trubek tchto spoj jsou pro zvtšení axiální únosnosti rozlemovány pod úhlem 15. Lemování musí být zhotoveno speciální zaválcovakou, nikoli rozrážením. V nkterých pípadech je nutno zaválcovat i spoje, jejichž otvory nejsou vrtány v ose tlesa.

7 List Obr.8 Spojení kotlové trubky s bubnem: Levá strana: mén namáhavý spoj Pravá strana: axiáln velmi namáhaný spoj nutnost drážky U spoj jejichž otvory nejsou vrtány v ose tlesa by mla být hodnota L vyznaená na obr. 9 co nejvtší. Obr.9 Šikmo vrtaný otvor Je možno ve výjimených pípadech zaválcovat i spoje pi L = 0. Tmto pípadm je však nutno, pokud to lze, pi konstrukci tchto zaízení se z hlediska obtížnosti dosažení spolehlivého spoje vyhnout.

8 List Kombinované spoje zaízení (tj. svaované a zaválcované) a spoje zaízení svaované používají se pi zvyšování provozních parametr, pevážn v chemickém prmyslu. Svary jsou z konstrukního hlediska nosné nebo tsnicí. Tsnicí svary jsou vhodné u spoj kombinovaných, kde pevnosti spoje se dosáhne zaválcováním. Nevýhody svarového spoje: Znan tepeln namáhá materiál spojovaných souástí, v nmž mohou vzniknout trhliny. U nosných svar, bez zaválcování zbývající ásti trubky do otvoru trubkovnice, je nutno poítat s korozí ve svarech. Zvýšené bezpenostní pedpisy a vyšší požadavky na kvalitu pracovníka (vyšší tída vyšší plat). Vhodný typ svarového spoje závisí na materiálu spojovaných ástí, na zpsobu svaování a na provozních parametrech daného zaízení. U ocelí náchylných k praskání se nepíznivý vliv pnutí snižuje odlehovací drážkou, podle obr. 10. Obr. 10 Odlehovací drážka Tento zpsob má urité nevýhody v tom, že komplikuje a zdražuje pípravu trubkovnice pro svaování a vyžaduje vtší roztee mezi jednotlivými trubkami.

9 List Pro malé roztee se používají koutové svary, jak zobrazuje obr. 11. Obr. 11 Vnitní koutový svar U koutových svar se však velmi asto vyskytují trhliny ve svarovém kovu. Pi bžném runím svaování obalenými elektrodami se pro malé namáhání používají vnjší koutové svary, jak zobrazuje obr.12. Obr. 12 Vnjší koutový svar Pro vtší mechanické namáhání se zvtšuje výška svaru tím, že se okraj otvoru v trubkovnici zkosí.

10 List Trubky lze vzhledem k otvoru trubkovnice svaovat ve tech polohách: Trubka penívá rovinu trubkovnice. Trubka je v úrovni trubkovnice, Trubka je zapuštna do otvoru trubkovnice. Pozor!!!: Pevnost svaovaného spoje je vtší než pevnost nejlépe zaválcovaného spoje, i když oba spoje z hlediska pevnosti vyhovují (u svaovaných spoj se trubky asto pi trhacích zkouškách poruší mimo svar). Kombinovaný svar (tj. svaovaný a zaválcovaný spoj): Vhodný spoj do agresivního prostedí (koroze). Jeho použití je výhodné i do zaízení, která jsou namáhána promnným nebo vibraním namáháním. Eliminuje možné netsnosti i u dobrého zaválcovaného spoje, kdy mohou vzniknout nepatrné netsnosti, které následn vlivem agresivního prostedí ohrožují správnou funkci zaízení. Zaruuje, že spoj trubky a trubkovnice je podstatn odolnjší a zaruuje dlouhodobý bezporuchový provoz. Kombinovaný spoj zajišuje dokonalou nepropustnost sekundárním pojištním tsnícího svaru. Problémy technologie kombinovaných svar: Pozor!!!: A) Po zaválcovaní spoje a následném svaování se ve vtšin pípad uvol uje naptí v zaválcovaném spoji. B) Pokud spoj svaujeme nejdíve, je nebezpeí, že tváením se vytvoený tsnicí svar utrhne. Optimální postupy technologie výroby kombinovaného spoje: 1) Existuje postup, pi kterém se spoj nejdíve lehce zaválcuje tak, až trubka dosedne na povrch otvoru, následuje svaování, po kterém se spoj peválcuje v oblasti mimo svar, viz. obr. 13. Lze však i v tomto pípad namítnout, že v takto zhotoveném spoji vznikne osové naptí od axiálního prodlužování trubky pi koneném zaválcování.

11 List Obr. 13 Kombinovaný spoj zaválcovaný a svaený 2) Další možný postup je vytvoení spoje roztažením trubky do otvoru výbuchem; po roztažení se spoj svaí, viz. obr. 14 a obr. 15. U takto zhotoveného spoje není nebezpeí koroze mezi trubkou a otvorem trubkovnice. Svar je však nejen tsnicí, ale i nosný. Prostednictvím technologie tváení velkou deformaní rychlostí se využívá detonaní vlny, vznikající pi detonaci trhaviny v tzv. bleskovici. Mezi trhavinu a stnu trubky se vkládá vrstva, tlumící v pípad poteby úinek detonaní vlny do té míry, aby nevznikaly v trubce i trubkovnici trvalé deformace. Pro trubky o vnitním prmru 8 až 10 mm je možno použít uspoádání nástroje podle obr. 14. Obr. 14 Upev ování trubek malých prmr výbuchem

12 List Trubky o vtším prmru lze upev ovat výbuchem podle obr. 15. Nálož je navíc stedna v trubce distanní vložkou. Obr. 15 Stední nálože distanní vložkou 1) rozbuška, 2) trubkovnice), 3) distanní vložka, 4) trhavina, 5) trubka Pro opravy netsných spoj a v nkterých speciálních pípadech, u nichž pružicí síla trubky nestaí k dosažení potebné axiální únosnosti a tsnosti spoje, se používá výztužných kroužk, vložených do spoje. Tlouška stny vloženého kroužku se má maximáln rovnat tloušce stny zaválcované trubky. asto se kroužky volí z pevnjších materiál. Šíka kroužku je 40 až 50 mm. Kroužek se ukládá do zaválcované trubky a je rovnž zpevnn zaválcováním. Hrany kroužk je nutno zaoblit, aby nepoškodily trubku. Tato úprava je patrná z obr. 16. Obr. 16 Použití zpev ujícího kroužku

13 List Zásady a postup zaválcování trubek Pi stanovení zásad a správného postupu zaválcování vyjdeme z rozboru známých nedostatk zaválcovaných spoj (nap. u parního kotle pi spojení trubek s tlesem kotle). Zaválcování trubek je provádno: Run pohánnými válcovacími strojky (zaválcovakami), piemž jakost spoje závisela vždy na zkušenostech valcíe. Za pomocí pneumatických vrtaek. V souasnosti za pomocí pneumatických utahovák a speciálních zaválcovaek. Problémy pi zhotovování spoje: Zaválcovaný spoj trubky netsní píina netsnosti bývá asto v tom, že trubky jsou peválcovány, to znamená, že pi válcování byl materiál konce trubky válcovakou tak siln tváen, že se pekroila nejen jeho mez pružnosti, ale i mez pevnosti a v materiálu trubky vznikly trhliny. Pi válcování trubek byla vyvozována nestejná síla mže být píinou netsnosti spoje. Napíklad pi tlakové zkoušce se zjistilo, že ze 300 zaválcovaných trubek jich 5 netsní. Tchto 5 trubek se znovu peválcovalo a pi opakované zkoušce netsnily trubky v jejich tsné blízkosti. Dvod je prostý, viz. obr. 17, kde je nakreslena ást trubkovnice se zaválcovanými trubkami: Obr. 17 ást trubkovnice

14 List Zaneme-li intenzívn peválcovávat trubku (A), penese se tlak na mstky mezi otvorem (A) a otvory sousedních trubek (B), (C), (D), (E), (F), (G). Mstky se ásten deformují a tím trubky v nich zaválcované se stanou netsnými, viz. obr. 17. Opatení: V tomto pípad je nutno peválcovat netsnou trubku maximáln dovolenou plnou silou a ostatní pouze lehce!!! Peválcování trubky do délky zpsobuje netsnosti spoje, viz. obr. 18. V tomto pípad je peválcování trubky v délce vtší, než je tlouška trubkovnice, což zpsobí zaíznutí trubky a následn vrub, který je píinou utržení trubky. Obr. 18 Peválcování trubky Nedoválcování trubky do délky vzniká mezi trubkou a stnou trubkovnice mezera, která se pevážn u chemických zaízení vlivem koroze zvtšuje, až zkoroduje celý spoj. Obr. 19 Nedoválcování trubky

15 List Pronášení trubek což je závada, která vzniká pi válcování trubek, piemž prvodním jevem je namáhání tchto trubek na vzpr tak, že se prohýbají uvnit zaízení (má vliv na jeho funkci). Pozor!!!: Zásady správného zaválcování trubky tedy jsou: Dokonalé zhotovení otvoru. Správné upravení konce trubek. Zaválcování všech trubek zaízení stejnou silou. Správné ustavení zaválcovacího strojku tak, aby trubka byla zaválcována po celé délce pedepsané výkresem. Používat zaválcovaky, která vyválcovává materiál trubky ven ze zaízení. Tím je zarueno, že trubka nebude uvnit zaízení prohnuta. Tvrdost materiálu trubky má být vždy menší nebo se má nejvýše rovnat tvrdosti materiálu trubkovnice. Na zkušebním tlese je pedem nutno vyzkoušet správné nastavení zaízení, kterým je možno zkontrolovat procento rozválcování tloušky stny trubky. Je také nutno kontrolovat, zda pístroj správn vypíná. Praktický postup zaválcování konce trubky: Ped vlastním zaválcováním se vnitek konce trubky lehce namaže tukem, nejlépe technickou vazelínou, a to v délce váleku. Do trubky se ustaví zaválcovaka tak, aby její pracovní váleky zasáhly celou délku válcované ásti (viz. obr. 1). Tlakem kuželového trnu se váleky rozepnou a roztahují trubky podle svého potu v trojúhelník, popípad ptiúhelník tak dlouho, až pitlaí trubku ke stn otvoru. Otáením trnu se rotaní pohyb penáší na váleky a celý strojek se v trubce otáí. Dalším postupem se zasouvá kuželový trn dále mezi váleky pohybem odvozeným u samosvorných zaválcovaek od zvláštního sklonu válek proti ose trn tak dlouho, až trubka

16 List úpln dosedne na stny otvoru. U šroubových, pop. jiných druh zaválcovaek je nutno trn podávat vped. Pi tomto pochodu je teba pozorovat tvárnost trubky. Stává se, že trubka bu chybn, nebo vbec nežíhaná se za váleky deformuje (vlní a vrací se jakoby zpt). Pi tomto jevu je nutno válcování trubek perušit, zjistit tvrdost trubky, popípad trubky optovn žíhat. Pi správném prbhu této fáze zaválcování dosedne trubka již po nkolika málo otákách zaválcovacího strojku do otvoru tak, že vyjmeme-li zaválcovaku a klepneme na konec trubky kladívkem, slyšíme sytý, nekaplavý zvuk. U zaválcovacích strojk, které mají kulikové ložisko, jímž se zaválcovaka opírá o trubkovnici, vytlauje se asi 70 % materiálu ven z trubkovnice smrem k valcíi a 30 % materiálu trubky vniká dovnit zaízení. U jiných druh zaválcovaek je tento pomr 50:50. Trvalá deformace v materiálu trubky musí vzniknout pi první fázi válcování, aby po jejím skonení v následující druhé fázi zaválcování se dalším válcováním dosáhlo potebného pružného naptí (na vnjším obvodu trubky a ve trubkovnici). Rozválcováním a prodloužením trubky v obvod i na délku se zvtšuje pevnost trubky a souasn vzniká pružné naptí ve stn otvoru. Pi dodržení správného pomru obou sil vznikne mezi obma stnami pilnavé naptí, které zaruuje spolehlivý spoj. Pro jakostní zaválcování napevno je dležité znát vzájemnou souvislost tlak na trn a rychlosti otáek strojku, tedy rychlost vlastního zaválcovacího prbhu. Prakticky stejného rozválcování dosáhneme dvma zpsoby: Zvýšením tlaku pi menším potu otáek zajišuje zrychlení prbhu technologie zaválcování trubky, kdy nástroj psobí vtším tlakem na stnu otvoru trubkovnice, pinejmenším na vnjší vrstvy, zato však je mén dotena stna trubky. Tento poznatek se uplat uje i u nkterých zvláštních typech spoj, kdy pevnost materiálu trubky a trubkovnice jsou skoro shodné, popípad u trubkovnice s tenkou stnou. Zvtšením tlaku na trn pivádíme sice stnu otvoru až k plastické deformaci, avšak zrychlením prbhu zaválcování

17 List se tato deformace omezuje jen na tenkou vnjší vrstvu a do hloubky zstává deformace pružná. Snížením tlaku pi zvýšeném potu otáek zpsobuje zpomalení prbhu technologie zaválcování trubky (menší tlak na trn a rychlejší otáky delší kusový as). Pi stejném stupni rozšíení trubky jako pi prvním zpsobu se získá její dkladnjší petvoení pi menším vlivu na trubkovnici. Tento poznatek se uplat uje v podmínkách dostatených rozdíl pevnosti materiál a menších tloušek stn zaválcovávaných trubek. Zaválcovávání trubky napevno je úspšné jen pi plynulých otákách strojku za postupného stoupání trnu na váleky. Stanovení síly pro zaválcování trubky vychází se obvykle z petvoení tloušky stny trubky, které se pohybuje v rozmezí 7 až 13 %. Toto procento závisí na prmru trubky, jakosti materiálu trubky a také trubkovnice, tloušce stny trubky, délce zaválcovaného spoje, tlaku a teplot, za nichž spoje pracují. Tato hodnota je známá z praxe a je tabelovaná s ohledem na výše uvedené vlastnosti dle typu materiálu. Z praxe byla obecn stanovena doporuená procenta rozválcování trubky z rzných materiál (vždy je dležité provést konkrétní zkoušky), viz. tab.1 (procento rozválcování je stanoveno pro ob tloušky stny trubky). Procento Materiál trubky rozválcování [%] Hliník a jeho slitiny 6 až 9 Mosaz m 8 až 10 Uhlíková ocel pro tlaky do 2,5 MPa 9 až 10 Uhlíková ocel pro vysoké tlaky 10 až 12,5 Nízkolegované oceli 10 až 12,5 Vysokolegované oceli 10 až 12,5 Tab.1 Procenta rozválcování u základních materiál (obecn)

18 List Píklad: Stanovte optimální svtlost d trubky v míst zaválcování a to dvma zpsoby obecn a za pomocí empirického výpotu. Známe: Skutený prmr vyvrtaného otvoru byl namen D = 51,6 mm. Do tohoto otvoru máme zaválcovat trubku o vnjším prmru d T = 51 mm o tloušce s = 3 mm. Rozválcování je 10 %. Postup: Mení rozválcování pímo na stn trubky je znan obtížné, a tím i nepesné. Proto se procento rozválcování nejastji kontroluje odeítáním od skuteného prmru vyvrtaného otvoru. Od skuteného prmru vyvrtaného otvoru odeteme dv tloušky stny trubky, tím získáme velikost svtlosti trubky za pedpokladu, že pi zaválcování trubka dosedla na stny otvoru. Dále pipoteme procento rozválcování tloušky stny trubky. Obecný výpoet:.. (doplnit) Empirický vztah: d = D - 2 s 1- z 100 [ mm] kde: d svtlost (vnitní prmr) trubky po zaválcování [mm], D skutený prmr vyvrtaného otvoru [mm], s tlouška stny trubky [mm], z procento rozválcování [%] Odpov: Po správném rozválcování bude tedy namena svtlost trubky v míst zaválcování d =? (v praxi se nkdy pibližn mí svtlost trubky v míst zaválcování posuvným midlem není pesné).

19 List Píprava otvoru pro trubky k zaválcování Zásady: Hrubý povrch stny otvoru má záporný vliv na tsnost spoje. Hladké dotykové plochy snáze vytváejí vodotsné spoje. ím hladší je stna otvoru, tím dokonaleji lze trubku zaválcovat (výstupky na povrchu se pi rozválcování trubky zásti odtrhnou od základního materiálu trubkovnice a vytvoí vrstvu tísek mezi trubkou a stnou otvoru, která je píinou netsnosti). Vrtání otvor používá se tam, kde není teba velké tsnosti, nap. u trubkových ohívák vzduchu parních kotl. Podmínkou je, že drsnost povrchu otvoru nepekroí 50 µm, a že ve stn nejsou šroubovité rýhy pes celou hloubku otvoru. Vrtání a vyhrubování používá se u nízkotlakých zaízení, nap. kondenzátor, piemž drsnost povrchu otvoru nesmí pekroit 12,5 µm. Vrtání, vyhrubování a vystružování pro nejvíce namáhané spoje, piemž by se mlo dosahovat drsnosti povrchu otvoru 3,2 až 0,4 µm. Vyvrtávání pro nejvíce namáhané spoje, piemž by se mlo dosahovat drsnosti povrchu otvoru 3,2 až 0,8 µm. Pedbžné rozválcování otvor zvyšuje se pevnost materiálu v otvoru pro trubky a v koneném dsledku by se to mlo projevit pevnjšími spoji. Drsnjší povrch otvoru je výhodný pro vyšší tlak, a to v pípad, že materiál trubky je z materiálu mkího, než je materiál trubkovnice, jako je tomu nap. u mdných trubek v ocelových trubkovnicích. Pi zaválcování mže kov trubky vyplnit nepravidelnost povrchu otvoru pro trubku.tímto zpsobem se odpor proti klouzání zvyšuje a pevnost spoje stoupá.

20 List Velmi nízká drsnost povrchu otvoru je výhodná u trubek, jejichž tvrdost materiálu se blíží tvrdosti materiálu trubkovnice nebo je pibližn stejná (jak tomu bývá u zaízení kotelen a rafinérií), používá se obrobení na isto (vrtání, vyhrubování, vystružování, pop. vyvrtávání). V tomto pípad je vztah mezi trubkou a otvorem pro trubku obrácený, protože výstupky na stnách otvor pro trubky jsou zatlaovány do kovu trubky. Geometrická kvalita otvoru musí být dodrženy v rámci kvalitního spoje zaválcování trubek výrobní tolerance kruhovitosti a válcovitosti otvoru. Vady A) Výjimen lze pipustit ojedinlé spirálové rýhy neprchozí, tj.ukonené nejmén 5 mm od okraje otvoru. B) Naprosto nepípustné jsou rýhy podélné. C) Otvory, u nichž se vyskytnou vady, musí být po oprav pestružením oznaeny, aby konce trubek mohly být pi vložení do trubkovnice upraveny roztažením na vtší prmr. D) Opravení otvoru svaováním je nepípustné, protože svarový kov má vždy jinou pevnost než základní materiál. Prmr otvor volí se vtší než prmr trubky o toleranci trubky a souinitele, který zaruuje nasouvatelnost trubek a jejich dobrou zaválcovatelnost. Vyhotovení drážky nebo jiné úpravy doporuuje se je dlat ped koneným upravením otvoru, tj. nap. ped jeho vystružením, kterým se odstraní rýhy vzniklé drážkovacím nástrojem. Do prmru 50 mm je výhodné vrtat otvory šroubovitými vrtáky (vtšinou s bitovými destikami). Otvory vtších prmr se zpravidla navrtají pro vedení nástroje a pro vrtání se používá nap. výkonného vrtáku Wisabo, viz. obr. 20. Je to dvoubitový vrták s výmnným nožem z rychloezné oceli. Tvrdost nože je HRC 61 až 64.

21 List Obr. 20 Vrták Wisabo (1) stopka, (2) nž, (3) vodicí ep, (4) kolík, (5) upev ovací šroub Nkdy se vyrábí prodloužený vodicí ep nože, což umož uje použití nástroje i pro vrtání otvor ve znan klenutých nebo šikmých stnách. Nástroj má spolehlivjší vedení v otvoru. Vrták Wisabo se používá zpravidla do prmru 100 až 120 mm. Pro prmry od 80 mm výše jsou výhodné vyvrtávací (zapichovací) hlavy s vymnitelnými noži, stavitelné na potebný prmr. Pro zhotovení drážek nebo hebínk se asto používá jednoduchý drážkova, viz. obr. 21. Obr. 21 Drážkova (1) Tleso drážkovae, (2) nž, (3) pružina, (4) vratný ep, (5) ep Tlo drážkovae (1) z konstrukní oceli má na epu (5) oton uložen ezací nž (2). Pi nasouvání drážkovae do otvoru odtlauje odpružený ep (4) bity nože do roviny tla nástroje. Pi zasouvání do otvoru výstupek nože (2) dosedne na

22 List okraj otvoru, nž pekoná tlak pružiny (3), vyklopí se bity z roviny tla nástroje a je pipraven k ezání. Nejdokonalejším zaízením na drážkování je drážkovací hlava, systém Blättry, jejíž funkce je znázornna na obr. 22. Touto hlavou lze vyíznout drážky libovolného tvaru hloubky i vzdálenosti od stny trubkovnice v otvorech prmru 12 až 120 mm. Obr. 22 Drážkovací hlava Blättry (1) trn, (2) vedení, (3) píruba, (4) kroužek, (5) pouzdro, (6) držák nože, (7) nž

23 List Na obr. 23 je znázornno použití drážkovací hlavy pi zhotovování dvou drážek souasn. Obr. 23 Zhotovení dvou drážek souasn 4. Porovnání mechanických vlastností druh zaválcovaných spoj K ovení nutnosti drážkování a zapouštní otvor kondenzátor parních turbín a výmník tepla byly provedeny trhací zkoušky zaválcovaných spoj, viz. obr. 24. Výsledky namených hodnot jsou zaneseny v grafu, kde na svislé ose je zatžující síla F (1 kp 10 N), na vodorovné ose jednotlivé druhy zaválcovaných spoj (tvary otvor). Vodorovná osa je u každého jednotlivého spoje rozdlena na dv skupiny: (A) skupinu se zaválcováním pomocí elektrického kontroléru, u kterého je mení krouticího momentu kontrolováno elektricky, (B) skupinu se zaválcováním pomocí závitoezu, kde je krouticí moment kontrolován ehtakovým mechanismem. Na svislé ose je krom zatžujících sil vyneseno ješt naptí materiálu zkoušené trubky na mezi kluzu a naptí zkoušené trubky na mezi pevnosti.

24 List Pi zaválcování byly zvoleny dv rzné délky zaválcování: Délka L = 25 mm, která pedstavuje tloušku trubkovnice vtšiny nízkotlakých ohívák. Hlavn kondenzátor parních turbín (plná ára v diagramu). Délka 45 mm, která je max. doporuenou délkou pro obvyklé zaválcování (árkovaná ára v diagramu). F [kp] Obr.24 Výsledky trhacích zkoušek u rzných druh spoj Vyhodnocení diagramu: Z diagramu je patrné, že požadovaná pevnost zaválcovaného spoje 600 kp je ve všech pípadech dodržena. Rovnž všechny uvedené hodnoty jsou vysoko nad naptím trubky na mezi kluzu. Protože konstruktér vtšinou nemže poítat s naptím trubky vtším než na mezi kluzu (dále trvalá deformace), je uvedený diagram jasným dokladem, že vtšina zaválcovaných spoj je pedimenzována.

25 List Úprava trubek ped zaválcováním do otvoru U konc trubek urených k zaválcování se ped nasunutím do vyvrtaného a oištného otvoru mly provádt tyto úpravy: Žíhání na mkko provádí se vyhátím konce trubky, v délce rovnající se nejmén dvma délkám válcovaného spoje a pozvolným ochlazováním. Teplota ohevu materiálu tídy 11 a 12 je 680 až 720 C, ochlazování v suchém popelu, nebo v ovzduší zaruujícím velmi pozvolné chladnutí. U legovaných materiál tídy 15 je teba na teplot setrvat po as: (t [min] = tlouška stny trubky [mm] 4), nejmén však 10 minut (teplota je urena v materiálových listech). Pro žíhání je nejvhodnjším palivem pro ohev devo, devné uhlí nebo plynové pece, jejichž hoák je seízen tak, aby plamen byl neutrální. Pozor!!!: Od vyžíhání k zaválcování nesmí uplynout doba delší než dva msíce (v materiálu by došlo k rekrystalizaci a návratu k pvodním hodnotám mechanických vlastností). ištní a broušení vnitního a vnjšího konce povrchu trubky provádí se po žíhání, a to tak, že se oistí vnitek trubky drátným rotujícím kartáem (run), uchyceným v pneumatické nebo elektrické runí brusce. istí se v délce, rovnající se 1,5 násobku délky válcovaného spoje (odstra ují se tvrdé okuje, které vznikly pedchozím žíháním, které by se zamakávaly zásti do materiálu trubky a tím zhoršovaly životnost válcovacího strojku). Vnjší povrch konc trubek se istí na istý kov v délce, rovnající se dvojnásobku délky zaválcovaného spoje. Jakákoliv neistota, a to platí zvlášt o mastnot a rzi, zpsobuje mezivrstvu mezi povrchem trubky a stnou trubkovnice, která je astou píinnou netsnosti spoje. S ohledem k pracnosti ištní konc rovných trubek je výhodný pípravek na obr. 25, který brousí oba konce najednou. Skládá se z podstavce sestaveného z úhelník, na nmž jsou proti sob umístny dv pneumatické brusky. Proti brusným kotoum jsou podprné kladky. S pípravkem se pracuje tak, že trubku podložíme mezi brusný kotou a podprnou kladku. Ob brusky se otáejí (vzhledem k ose

26 List trubky jedna doleva a druhá doprava). Pracovník stojí uprosted a trubkou posunuje doleva a doprava. Obr. 25 Pípravek pro broušení konc rovných trubek Dalším vhodným zaízením pro ištní trubek je penosné otryskávací zaízení, které se napojuje na provozní potrubí stlaeného vzduchu, viz. obr. 26. Obr. 26 Schéma otryskávae (1) trubka, (2) tryska, (3) oprka trubky, (4) sbrná trubka, (5) pívod vzduchu

27 List Princip innosti otryskávae: Trysky pracují na principu injektoru, tj. vznikajícím pod tlakem v trysce nasávají ocelovou dr, která je ve spodní ásti skín. Lze jej použít pro trubky až do prmru 102 mm. Kalibrování po žíhání a oištní konc trubek, je nkdy velice dležité, zvlášt pro budoucí vysokotlaké spoje konce trubek kalibrovat. Obecné zásady pro úpravu trubek ped zaválcováním: Drsnost oištného konce trubky by v žádném pípad nemla být vtší než 12,5 µm. Také zde platí pravidlo, že ím je povrch obroušené trubky hladší, tím lépe bude spoj tsnit. U vysokotlakých spoj lze doporuit lehké pesmirkování oištného konce, aby bylo dosaženo naprosté istoty konce trubky tsn ped jejím ustavením v zaízení. Dále platí: Na oištném konci nesmjí být podélné rýhy, Konce trubek musí být zarovnány. Jsou-li konce trubek navaeny, musí být svar umístn za trubkovnicí ve vzdálenosti rovnající se prmru trubky + max. 50 mm; totéž platí o jakýchkoli ohybech na trubce. 6. Zaválcovací strojky Pro zaválcování trubek do trubkových el používáme zaválcovacích strojk, zkrácen nazývaných zaválcovaky. V zásad rozeznáváme zaválcovaky podle konstrukního zpracování, a to na: 1] Zaválcovaky šroubové. 2] Zaválcovaky samoposuvné. 3] Zaválcovaky s nastavitelným zaválcováním trubky.

28 List ] Zaválcovaky šroubové tento typ je zobrazen na obr. 27. Skládá se z kuželového vetena (1), se tyhranným unášeem. Obr. 27 Zaválcovaka šroubová (1) kuželové veteno, (2) náboj, (3) tlaný šroub, (4) váleek, (5) omezovací kroužek, (6) bronzový kroužek, (7) kolík Náboj (2) má závit a vybrání pro váleky (4). Tlaný šroub (3) má šestihran pro klí nebo otvory pro utahování ve válcové ásti. Zptnému axiálnímu pohybu zamezuje kroužek (5), upevnný kolíkem (7). Mezi tlaný konec šroubu a osazení na vetenu je vložen bronzový kroužek (6). Rozválcování konce trubky se dosáhne otáením trnu (1), po kterém se odvalují váleky (4). Po nkolika otákách trnem je nutno pootoit šroubem (3), který pes bronzový kroužek (6) vtlaí trn smrem ven z náboje (2). Tím se zvtší prmr rozválcovávané trubky. Nevýhody šroubové zaválcovaky práce je namáhavá a její výsledek úpln závisí na zkušenosti valcíe. Pi práci je velké opotebení nástroje. Výhody šroubové zaválcovaky s výhodou se používá u šikmých otvor. 2] Zaválcovaky samoposuvné tento typ je zobrazen na obr.28. Starší konstrukce se skládají jen ze tí ástí, viz. obr. 28. Obr. 28 Zaválcovaka samoposuvná

29 List Kuželový trn je nasazen v pouzde s drážkami pro váleky. Konec trubky se roztáhne tlakem ruky valcíe. Pohon tchto strojk je vtšinou pneumatickým utahovákem. Otáením trnu a axiálním tlakem rukou se trn otáí vpravo a souasn posouvá vped. Váleky se odvalují po trnu, unášejí s sebou pouzdro a roztahují trubku do otvoru. Výsledek zaválcování spoje je závislý na zkušenosti valcíe. Nové konstrukce válcovacích strojk mají váleky uloženy šikmo pod úhlem 1,5 až 3, piemž pouzdro (2) váleku (1) se pes axiální ložisko (3) opírá do hlavice (4), která je závitem pevn spojena s oprkou (5), viz. obr. 29. Obr. 29 Nová konstrukce samoposuvných zaválcovaek Oprka (5) se opírá o trubkové elo. Šikmé uložení válek zpsobuje, že trubka je ze zaízení vytahována. Oprný šroubek (6) zapadne do sousedního otvoru a zamezí tak pomocí vybrání v oprce (5) otáení trubky. U tchto strojk lze povolením zajišovacího šroubku (7) pestavit polohu hlavice (4) proti pouzdru (2) a tím nastavit hloubku zaválcování. Vypadnutí trnu (8) ze strojku pi vyjímání zaválcovaného strojku ze zaválcovaného otvoru znemož uje pojistný kroužek (9) a matice. Dalším typem samoposuvné zaválcovaky je upravený typ První brnnské strojírny I. BZKG, viz. obr. 30.

30 List Obr. 30 Samoposuvná zaválcovaka podle I. BZKG (1) tleso zaválcovaky které nese axiální ložisko (5), oprné pouzdro (3), ti váleky (4) a oprnou podložku (6). (2) trn zaválcovaky nese tleso zaválcovaky (1) s veškerým píslušenstvím a je pojištn závlakou (9) proti vypadnutí tlsa. Oprné pouzdro (3) má drážku, do níž zapadá pružný kroužek (7), který zamezuje vypadnutí pouzdra s píslušenstvím. Vnitní vybrání kroužku umož uje válcovat spoje do rzných hloubek. To znamená, že pro max. hloubku válcovaného spoje se vybrání zaplní píslušnou podložkou a lze válcovat. 3] Zaválcovaky s nastavitelným zaválcováním trubky pro rozválcování trubky hloubkou posuvu trnu je vhodná automatická zaválcovaka, kterou lze ešit rovnž jako kombinovanou s lemovacími váleky, viz. obr. 31. Automatické vypínání je závislé na roztažení trubky a nastavuje se na vetenu. Kontrola stavní je možná na noniu (3). Strojek se skládá z tlesa (1) s drážkami pro váleky (4) a (5). Poloha válek vzhledem k ose vetena je se sklonem jako u samoposuvných zaválcovacích strojk. Roztažení trubky, závislé na šíce spáry mezi stnou trubky a stnou trubkovnice, se nastaví bu na zaátku válcování zkusmo, nebo podle zkušebních vzork a zajistí se na vetenu maticí (9). Zaválcovaka se vkládá do trubky tak, aby narážka (7) dosedla na stnu trubkovnice. Pi otáení kužele pracují váleky a roztahují trubku, piemž je souasn vtahován trn

31 List mezi váleky a rozpíná je. Jakmile je kužel vtlaen na uritou nastavenou délku tak, že se matice (9) ope o pouzdro (8), pestane se dále posouvat mezi váleky a strojek se otáí voln bez rozpínání. Tím se dosáhne nastavené hodnoty zaválcování. Obr. 31 Automatická zaválcovaka (1) tleso, (2) víko, (3) nonius, (4) (5) váleky, (6) kuželový trn, (7) otoná narážka, (8) pouzdro, (9) pojistná matice, (10) rozprací podložka, (11) šrouby Výhody pomrn jednoduchá konstrukce, která mže být i robustnjšího charakteru (mohutnjší), což umož uje také zaválcovávání spoj kotlových trubek, na které jsou kladeny velké požadavky. 7. Kontrola zaválcovaných spoj A) Zkouška tlakem kapaliny v praxi je nejastjší. Zkouší se obvykle tlakem vody, pevyšujícím o 50 % vypotený tlak. Zkouškou se zjišují pedevším netsnosti spoj. Pro zlepšení citlivosti zkoušky se pídavkem smáedel snižuje povrchové naptí vody z hodnoty 75 dyn.cm -2 (7,5 Pa) na hodnotu 30 dyn.cm -2 (3 Pa). Pidáním smáedel se voda svými vlastnostmi blíží petroleji, jehož povrchové naptí je 25 dyn.cm -2 (2,5 Pa).

32 List Nevýhodou smáedel je možnost vzniku koroze, pokud chemické složení smáecího prostedku tuto možnost nevylouí. Nkdy se do vody pidávají látky, které pi dopadu ultrafialových paprsk fluoreskují. Nevýhodou tohoto zpsobu je vtší spoteba fluoreskující látky (dle obsahu výmníku) a s tím spojené vyšší náklady na zkoušku. Zkouška tlakem vody má nevýhodu v tom, že pi oprav svaovaného spoje se voda pi ohevu vypaí a unikající pára zpsobuje pórovitost a bubliny ve svaru. Opravuje se vždy až po vypuštní kapaliny. B) Zkouška tlakem plynu vtšinou se používají zkoušky plynem za nízkého tlaku do 1 Mpa. Je teba zajistit vhodná bezpenostní opatení. Zkouška sama nemže pi nízkém tlaku objevit všechny netsnosti, které by byly zjistitelné pi vysokém tlaku, ale vzhledem k vlastnostem plynu je znan citlivjší než zkouška kapalinou. Pi zkoušce se povrch trubkovnice pokryje souvislou vrstvou mýdlového roztoku, netsnosti se zjišují vznikem bublin. Zkoušené zaízení lze pi menších rozmrech ponoit do vody. C) Zkoušky netsnosti s využitím vakuometr netsnost je charakterizována množstvím plynu l.s -1, které proniká porušeným místem. Oderpáme-li z daného prostoru vzduch, mžeme na citlivém vakuometru zjišovat porušení vakua. Z rzných systém vakuometr jsou vhodné vakuometry citlivé na zkušební plyn. D) Ostatní zkoušky jsou to zkoušky napíklad akustické s využitím stetoskopu nebo zkoušky zjišování netsnosti pomocí radioaktivních plyn. 8. Zaválcování na externích montážích Pro zvýšení úrovn zaválcování na externích montážích je teba pevzít nejlepší zkušenosti z výroby a upravit podmínky tak, aby zaválcování probíhalo stejn nebo se co nejvíce blížilo

33 List podmínkám ve výrobním závod. Vzhledem ke ztíženým podmínkám na montáži je teba používat vhodných pípravk. Prodlužovací ty s kloubem umož uje zaválcování trubek ve sbraích, které neleží v ose se závrným otvorem sbrae, viz. obr. 32. Obr. 32 Prodlužovací ty s kloubem Krom toho se ve spojení s prodlužovací tyí upravují velmi asto délky zaválcovacích trn, aby bylo vbec možno zhotovit montážní spoj. Nezastupitelné místo pi zaválcování na externích montážích mají úhlové pohony zaválcovaek, které mají krom své vlastní funkce zaválcování na nepípustných místech i výhodu v tom, že svými pevody mohou vhodn psobit na rychlost zaválcování. Na obr. 33 je zobrazen typ úhlového pohonu Ferrometall, jehož technické údaje jsou: pevodový

34 List pomr 1:2, tyhran 14, pop. 16 mm, celková délka 290 mm, konstrukní výška 85 mm. Obr. 33 Úhlový pohon Ferrometall 7. Nové zpsoby upevování trubek v trubkovnicích Pro zajištní absolutní tsnosti spoj se v souasné dob využívá v prmyslu pevážn svaování, a to a již tradiního runího, tak samozejm poloautomatického a automatického. Také se zavádjí nové zpsoby konstrukní práce, které nap. odstra ují tradiní trubkovnici a nahrazují ji šestihrannými výlisky navzájem svaenými, které mají otvory pro zavaení trubek (švýcarský patent DPB ), viz. obr. 34. Obr. 34 Šestihranné výlisky navzájem svaované

35 List Ze speciálních zpsob pi zhotovování spoj trubek s trubkovnicemi je možno teba ješt uvést nap. Tváení tlakovými vlnami, vznikajícími elektrickým výbojem mezi elektrodami, Upev ování trubek v trubkovnicích elektromagnetickým impulsním zpsobem, který je zvláš vhodný pro tváení válcových tvar, zejména tenkostnných trubek bez penosového média, Difúzní spojení trubek s trubkovnicí. Použitá literatura: [1] SMRKA, K., KOVÁ, Z. Zaválcování trubek. SNTL Praha s MODERNÍ PODKLADY - tajné

Butanová pájecí souprava POOL Piezo

Butanová pájecí souprava POOL Piezo MEVA a. s. Roudnice n.l. Návod k obsluze Butanová pájecí souprava POOL Butanová pájecí souprava POOL Piezo Typ KP01001 Typ KP01001P Dležité Peliv si pette tento návod k obsluze, abyste se dobe seznámili

Více

Kryogenní technika v elektrovakuové technice

Kryogenní technika v elektrovakuové technice Kryogenní technika v elektrovakuové technice V elektrovakuové technice má kryogenní technika velký význam. Používá se nap. k vymrazování, ale i k zajištní tepelného pomru u speciálních pístroj. Nejvtší

Více

Práce byla vypracována na téma: Konstrukce upínacích elistí pro zkoušku tahem drát.

Práce byla vypracována na téma: Konstrukce upínacích elistí pro zkoušku tahem drát. ABSTRAKT Práce byla vypracována na téma: Konstrukce upínacích elistí pro zkoušku tahem drát. V první ásti jsem se zamil na teorii mechanických zkoušek materiálu, teorii upínání a konstrukci elistí. Ve

Více

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ ZDNÉ KONSTRUKCE M03 VYZTUŽENÉ A PEDPJATÉ ZDIVO

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ ZDNÉ KONSTRUKCE M03 VYZTUŽENÉ A PEDPJATÉ ZDIVO VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ ING. ROSTISLAV JENEŠ, ING. BOŽENA PODROUŽKOVÁ ZDNÉ KONSTRUKCE M03 VYZTUŽENÉ A PEDPJATÉ ZDIVO STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA

Více

BAZÉNOVÉ SAMONASÁVACÍ ERPADLO NAUTILUS. Návod na montáž a údržbu

BAZÉNOVÉ SAMONASÁVACÍ ERPADLO NAUTILUS. Návod na montáž a údržbu BAZÉNOVÉ SAMONASÁVACÍ ERPADLO NAUTILUS Návod na montáž a údržbu 2 / 20 Tento návod obsahuje základní bezpenostní instrukce pro instalaci a uvedení erpadla Nautilus do provozu. Proto je nezbytné, aby se

Více

OBSAH PD 01/11-F.1.4.-VYT - Zaízení pro vytápní stavby

OBSAH PD 01/11-F.1.4.-VYT - Zaízení pro vytápní stavby OBSAH PD 01/11-F.1.4.-VYT - Zaízení pro vytápní stavby Akce: Revitalizace nemocnice v Sokolov, 1. 01/11-F.1.4. - VYT-01 - Technická zpráva 2. výkres. 01/11-F.1.4. - VYT-02 Pdorys 3.NP výkres. 01/11-F.1.4.

Více

DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ

DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ ING. MARTIN SMLÝ DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ MODUL 1 DOPRAVNÍ A PEPRAVNÍ PRZKUMY STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Dopravní inženýrství

Více

K 98k Mauser - nejlepší nmecká puška

K 98k Mauser - nejlepší nmecká puška K 98k Mauser - nejlepší nmecká puška Karabina Mauser 98k byla základní pchotní zbraní nmecké armády ve druhé svtové válce a nejrozšíenjším typem nmecké opakovací pušky v tomto období. Ve své dob pedstavovaly

Více

DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ

DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ ING. MARTIN SMLÝ DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ MODUL 4 ÍZENÉ ÚROVOVÉ KIŽOVATKY ÁST 1 STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Dopravní inženýrství

Více

Pracovní dokument útvar Komise. Shrnutí konzultace o reform spolené rybáské politiky. Neúední pekla

Pracovní dokument útvar Komise. Shrnutí konzultace o reform spolené rybáské politiky. Neúední pekla CS CS CS EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu, 16. duben 2010 SEK(2010) 428 final Pracovní dokument útvar Komise Shrnutí konzultace o reform spolené rybáské politiky Neúední pekla CS CS OBSAH Pracovní dokument útvar

Více

Strojní, nástrojařské a brusičské práce broušení kovů. Základní metody broušení závitů

Strojní, nástrojařské a brusičské práce broušení kovů. Základní metody broušení závitů Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: PRA- NAS 3.roč Antonín Dombek 26.10.2012 Název zpracovaného celku: Strojní, nástrojařské a brusičské práce broušení kovů Základní metody broušení závitů Závity lze brousit

Více

UŽIVATELSKÝ NÁVOD Strana: 1 ze 10

UŽIVATELSKÝ NÁVOD Strana: 1 ze 10 0 ŠUMPERK tel.: 2, fax: UŽIVATELSKÝ NÁVOD Strana: ze N000 -. vydání VŠEOBECN Tento uživatelský návod je vypracován v souladu se : Zákonem o technických požadavcích na výrobky. 22/9 Sb., v platném znní

Více

PEDPISY PRO PRAVIDELNÉ PERIODICKÉ KONTROLY (REVIZE) BLOKANT A LANOVÝCH SVR

PEDPISY PRO PRAVIDELNÉ PERIODICKÉ KONTROLY (REVIZE) BLOKANT A LANOVÝCH SVR Stránka 1 z 5 PEDPISY PRO PRAVIDELNÉ PERIODICKÉ KONTROLY (REVIZE) BLOKANT A LANOVÝCH SVR EN 341 Osobní ochranné prostedky proti pádm z výšky - slaovací zaízení EN 353-2 Osobní ochranné prostedky proti

Více

Jak v R využíváme slunení energii. Doc.Ing. Karel Brož, CSc.

Jak v R využíváme slunení energii. Doc.Ing. Karel Brož, CSc. Jak v R využíváme slunení energii Doc.Ing. Karel Brož, CSc. Dnes tžíme na našem území pouze uhlí a zásoby tohoto fosilního paliva byly vymezeny na následujících 30 rok. Potom budeme nuceni veškerá paliva

Více

Axiální zajištění ložisek... 199 Způsoby zajištění... 199 Připojovací rozměry... 202. Konstrukce souvisejících dílů... 204

Axiální zajištění ložisek... 199 Způsoby zajištění... 199 Připojovací rozměry... 202. Konstrukce souvisejících dílů... 204 Použití ložisek Uspořádání ložisek... 160 Uspořádání s axiálně vodícím a axiálně volným ložiskem... 160 Souměrné uspořádání ložisek... 162 Plovoucí uspořádání ložisek... 162 Radiální zajištění ložisek...

Více

Proud ní tekutiny v rotující soustav, aneb prozradí nám vír ve výlevce, na které polokouli se nacházíme?

Proud ní tekutiny v rotující soustav, aneb prozradí nám vír ve výlevce, na které polokouli se nacházíme? Veletrh nápad uitel fyziky 10 Proudní tekutiny v rotující soustav, aneb prozradí nám vír ve výlevce, na které polokouli se nacházíme? PAVEL KONENÝ Katedra obecné fyziky pírodovdecké fakulty Masarykovy

Více

TLAKOVÝ PEVODNÍK TMG N/JB

TLAKOVÝ PEVODNÍK TMG N/JB Hasiská 2643, 756 61 Rožnov pod Radh. tel.: +420 571 843 162, +420 571 845 338, fax.: +420 571 842 616 e-mail : firma@cressto.cz http://www.cressto.cz TLAKOVÝ PEVODNÍK TMG N/JB NÁVOD PRO OBSLUHU, MONTÁŽ

Více

STROJNICKE TABULKY. Čtvrté doplnené vydání. POMOCNÁ UČEBNICE PRO ŠKOLY TECHNICKÉHO ZAMERENí. Jan Leinveber. Pavel Vávra

STROJNICKE TABULKY. Čtvrté doplnené vydání. POMOCNÁ UČEBNICE PRO ŠKOLY TECHNICKÉHO ZAMERENí. Jan Leinveber. Pavel Vávra STROJNCKE TABULKY Čtvrté doplnené vydání POMOCNÁ UČEBNCE PRO ŠKOLY TECHNCKÉHO ZAMERENí Jan Leinveber Pavel Vávra r- i OBSAH ÚVOD MATEMATKA Základní matematické vztahy 2 výpočtové vztahy pro obvody a obsahyrovinnýchútvaru

Více

PROJEKTOVÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

PROJEKTOVÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ ING. MICHAL RADIMSKÝ PROJEKTOVÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ MODUL 5 OPRNÉ A ZÁRUBNÍ ZDI STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Projektování

Více

NAUKA O POZEMNÍCH STAVBÁCH

NAUKA O POZEMNÍCH STAVBÁCH VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ ING. JARMILA KLIMEŠOVÁ NAUKA O POZEMNÍCH STAVBÁCH MODUL M01 STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Ing. Jarmila Klimešová, Brno 2005

Více

PS 3B - LEHKÉ OBVODOVÉ PLÁŠT OBVODOVÉ

PS 3B - LEHKÉ OBVODOVÉ PLÁŠT OBVODOVÉ LEHKÉ OBVODOVÉ PLÁŠT Ing.Jaroslava Babánková Strana 1 (celkem 26) listopad 2007 DRUHY KONSTRUKCÍ Fasádní konstrukce - roštové - rámové lištové polostrukturální strukturální Modulové fasády - rámové nebo

Více

NÁVOD NA UŽÍVÁNÍ A ÚDRŽBU KONSTRUKCÍ SUCHÉ VÝSTAVBY

NÁVOD NA UŽÍVÁNÍ A ÚDRŽBU KONSTRUKCÍ SUCHÉ VÝSTAVBY Cech suché výstavby R,o.s., Zelený pruh 1294/52, 147 08 Praha 4. Registrován u Ministerstva vnitra.ii/s.os/1-30215/96-r. NÁVOD NA UŽÍVÁNÍ A ÚDRŽBU KONSTRUKCÍ SUCHÉ VÝSTAVBY POVRCHOVÉ ÚPRAVY ZAVŠOVÁNÍ PEDMT

Více

SPOJKY JAW-FLEX OBSAH : STRANA

SPOJKY JAW-FLEX OBSAH : STRANA SPOJKY JAW-FLEX OBSAH : STRANA Standardní vlastnosti 4 Primární informace 4 Skupina JAW-FLEX 5 Informace o elastomerech 5 Standardní konstrukní materiály 6 Speciální vlastnosti rzných typ spojek 7 Konstrukní

Více

OŠETOVÁNÍ VODY V BAZÉNECH PÍPRAVKY ADY LAGUNA

OŠETOVÁNÍ VODY V BAZÉNECH PÍPRAVKY ADY LAGUNA OŠETOVÁNÍ VODY V BAZÉNECH PÍPRAVKY ADY LAGUNA OBSAH 1. Úvod 2 2. Hodnota ph 2 3. Uvedení bazénu do provozu 2 4. Úprava vody po prvním ošetení 2 5. Prbžné ošetování bazénu 3 5.1. ištní stn bazénu 3 5.2.

Více

REGULANÍ UZLY MERUK PRO REGULACI TEPELNÉHO VÝKONU TEPLOVODNÍCH OHÍVA VZDUCHOTECHNICKÝCH JEDNOTEK. Návod pro montáž, provoz a údržbu

REGULANÍ UZLY MERUK PRO REGULACI TEPELNÉHO VÝKONU TEPLOVODNÍCH OHÍVA VZDUCHOTECHNICKÝCH JEDNOTEK. Návod pro montáž, provoz a údržbu REGULANÍ UZLY MERUK PRO REGULACI TEPELNÉHO VÝKONU TEPLOVODNÍCH OHÍVA VZDUCHOTECHNICKÝCH JEDNOTEK AKTUALIZACE 10/08 C.I.C. Jan Hebec, s.r.o. http://www.cic.cz - 2 - Obsah: 1. Technický popis 2. Provozní

Více

ADRESNÝ VIDEOVRÁTNÝ DIGITÁLNÍ SYSTÉM AP-2RS NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ

ADRESNÝ VIDEOVRÁTNÝ DIGITÁLNÍ SYSTÉM AP-2RS NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ ADRESNÝ VIDEOVRÁTNÝ DIGITÁLNÍ SYSTÉM AP-2RS NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ Upozornní! Tento výrobek je souástí adresného digitálního videovrátného. Nemže být tedy zapojen do analogového systému! Prvky digitálního

Více

Uživatelská píruka. MEDITEST, s.r.o. zdraví pod kontrolou. Pro uživatele glukometru EasyGluco TM. Vážený uživateli,

Uživatelská píruka. MEDITEST, s.r.o. zdraví pod kontrolou. Pro uživatele glukometru EasyGluco TM. Vážený uživateli, MEDITEST, s.r.o. zdraví pod kontrolou EasyGluco TM Uživatelská píruka Pro uživatele glukometru EasyGluco TM Vážený uživateli, dkujeme, že jste si vybral práv glukometr EasyGluco TM. Tato uživatelská píruka

Více

DETEKTOR HORKÉHO KOVU DIS HMD UIVATELSKÁ PÍRUKA

DETEKTOR HORKÉHO KOVU DIS HMD UIVATELSKÁ PÍRUKA DETEKTOR HORKÉHO KOVU DIS HMD UIVATELSKÁ PÍRUKA Frýdecká 201 739 61 T(inec Czech Republic tel.: ++420 558 532 880 tel./fax.: ++420 558 532 882 www.ssktrinec.cz email: info@ssktrinec.cz 1. Úvod DIS HMD

Více

1 KOMBINATORIKA, KLASICKÁ PRAVDPODOBNOST

1 KOMBINATORIKA, KLASICKÁ PRAVDPODOBNOST 1 KOMBINATORIKA, KLASICKÁ PRAVDPODOBNOST Kombinatorické pravidlo o souinu Poet všech uspoádaných k-tic, jejichž první len lze vybrat n 1 zpsoby, druhý len po výbru prvního lenu n 2 zpsoby atd. až k-tý

Více

Opravy trubkových nárazníků s prstencovou pružinou

Opravy trubkových nárazníků s prstencovou pružinou Federální ministerstvo dopravy ČSD V 99/14 Opravy trubkových nárazníků s prstencovou pružinou Úroveň přístupu B Federální ministerstvo dopravy ČSD V 99/14 Opravy trubkových nárazníků s prstencovou pružinou

Více

Surovinové zdroje organické chemie

Surovinové zdroje organické chemie Surovinové zdroje organické chemie by Chemie - Úterý, Srpen 27, 2013 http://biologie-chemie.cz/surovinove-zdroje-organicke-chemie/ Otázka: Surovinové zdroje organické chemie P?edm?t: Chemie P?idal(a):

Více

6. Bytové domy I. Bytové domy I. 1/29

6. Bytové domy I. Bytové domy I. 1/29 6. Bytové domy I. 6.1 Charakteristika, výhody, nevýhody 6.2 Odstupové vzdálenosti a tídní BD 6.3 Funkní lenní a prostory bytového domu vstupní prostory domovní komunikace domovní vybavení venkovní doplkové

Více

ENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

ENÍ TECHNICKÉ V PRAZE ESKÉ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická BAKALÁSKÁ PRÁCE 006 ESKÉ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra mení Využití Rogowskiho cívky pi mení proudu a analýza

Více

ISTÍRNY ODPADNÍCH VOD TOPAS 125 ve variant s pískovým filtrem

ISTÍRNY ODPADNÍCH VOD TOPAS 125 ve variant s pískovým filtrem PROVOZNÍ ÁD A NÁVOD K OBSLUZE ISTÍRNY ODPADNÍCH VOD TOPAS 125 ve variant s pískovým filtrem TopolWater, s.r.o. Nad Rezkovcem 1114 286 01 áslav Tel.+fax: 327 313 001-3 Mobil: 602 688 362 - obchodní oddlení

Více

UŽIVATELSKÝ NÁVOD Pojízdný stojan motor skládací 26922 NOSNOST 680 kg

UŽIVATELSKÝ NÁVOD Pojízdný stojan motor skládací 26922 NOSNOST 680 kg UŽIVATELSKÝ NÁVOD Pojízdný stojan motor skládací 26922 NOSNOST 680 kg UPOZORNNÍ PED POUŽITÍM STOJANU SI POZORN PETTE A NÁSLEDUJTE VŠECHNY UPOZORNNÍ A INSTRUKCE. NEPEKRAUJTE POVOLENOU NOSNOST. POUŽÍVEJTE

Více

SMRNICE PRO PRACOVNÍ POTÁPNÍ SVAZ ESKÝCH POTÁP

SMRNICE PRO PRACOVNÍ POTÁPNÍ SVAZ ESKÝCH POTÁP SMRNICE PRO PRACOVNÍ POTÁPNÍ SVAZ ESKÝCH POTÁP 1. Úvodní ustanovení 1.1 Smrnice upravuje povinnosti a práva právnických a fyzických osob pi provádní potápských prací. Je závazná pro právnické a fyzické

Více

SEZNAM TÉMAT Z ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ STROJÍRENSKÝCH

SEZNAM TÉMAT Z ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ STROJÍRENSKÝCH 1 SEZNAM TÉMAT Z ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ STROJÍRENSKÝCH Školní rok: 2012/2013 Obor: 23-51-H/01 Strojní mechanik 1. Ruční zpracování kovů orýsování - co je to orýsování, rýsovací nářadí a pomůcky, postup při

Více

ISTÍRNY ODPADNÍCH VOD TOPAS 15, 20 ve variant s pískovým filtrem

ISTÍRNY ODPADNÍCH VOD TOPAS 15, 20 ve variant s pískovým filtrem PROVOZNÍ ÁD A NÁVOD K OBSLUZE ISTÍRNY ODPADNÍCH VOD TOPAS 15, 20 ve variant s pískovým filtrem (dmychadla Yasunaga) TopolWater, s.r.o. Nad Rezkovcem 1114 286 01 áslav Tel.+fax: 327 313 001-3 Mobil: 602

Více

Výroba ozubených kol. Použití ozubených kol. Převody ozubenými koly a tvary ozubených kol

Výroba ozubených kol. Použití ozubených kol. Převody ozubenými koly a tvary ozubených kol Výroba ozubených kol Použití ozubených kol Ozubenými koly se přenášejí otáčivé pohyby a kroutící momenty. Přenos je zde nucený, protože zuby a zubní mezery do sebe zabírají. Kola mohou mít vnější nebo

Více

CargoMaster. 3.1 Obecn 3.2 Princip fungování 3.3 Popis fungování 3.4 Popis p ístroje. 4.1 P ezkoušení bezpe nostních brzd

CargoMaster. 3.1 Obecn 3.2 Princip fungování 3.3 Popis fungování 3.4 Popis p ístroje. 4.1 P ezkoušení bezpe nostních brzd 3.1 Obecn 3.2 Princip fungování 3.3 Popis fungování 3.4 Popis pístroje 4.1 Pezkoušení bezpenostních brzd 5.1 Bezpenostní pokyny 5.2 Odstavení s nákladem nebo bez nákladu 5.3 Jízda na rovné ploše 5.4 Nakládání

Více

Stavební návod BLADE XL www.freeair.cz Strana.: 1 / 5

Stavební návod BLADE XL www.freeair.cz Strana.: 1 / 5 BLADEXL Vážený zákazníku zakoupil jste si model BladeXL ped stavbou si dkladn pette stavební návod a ujistte se, že postupu rozumíte. Pípadn kontaktujte výrobce nebo vašeho dealera. Seznam díl: Název dílu

Více

1 VERZE DOKUMENTU... 4 2 VERZE SOFTWARE... 4 3 ZÁKLADNÍ POPIS... 4 4 ZÁKLADNÍ P EHLED HYDRAULICKÝCH SCHÉMAT... 4 5 HYDRAULICKÁ SCHÉMATA...

1 VERZE DOKUMENTU... 4 2 VERZE SOFTWARE... 4 3 ZÁKLADNÍ POPIS... 4 4 ZÁKLADNÍ P EHLED HYDRAULICKÝCH SCHÉMAT... 4 5 HYDRAULICKÁ SCHÉMATA... Uživatelská píruka Obsah 1 VERZE DOKUMENTU... 4 2 VERZE SOFTWARE... 4 3 ZÁKLADNÍ POPIS... 4 4 ZÁKLADNÍ PEHLED HYDRAULICKÝCH SCHÉMAT... 4 4.1 REGULÁTOREM NEOVLÁDANÝ KOTEL:... 4 4.2 REGULÁTOREM OVLÁDANÝ

Více

Úvodník. Globalizace: výzva a ešení

Úvodník. Globalizace: výzva a ešení OECD Employment Outlook 2005 Edition Summary in Czech Výhled zamstnanosti v zemích OECD vydání 2005 Pehled v eském jazyce Úvodník Globalizace: výzva a ešení John P. Martin editel zamstnanosti, práce a

Více

VYSOKÉ U ENÍ TECHNICKÉ V BRN BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ U ENÍ TECHNICKÉ V BRN BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV VÝROBNÍCH STROJ, SYSTÉM A ROBOTIKY FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF PRODUCTION MACHINES, SYSTEMS

Více

.Obsah. 1 UPOZORNNÍ 1.1 Úvod 1.2 Obecná upozornní 1.3 Doprava, manipulace se zaízením, vybalování zaízení 1.4 Bezpenostní opatení

.Obsah. 1 UPOZORNNÍ 1.1 Úvod 1.2 Obecná upozornní 1.3 Doprava, manipulace se zaízením, vybalování zaízení 1.4 Bezpenostní opatení .Obsah 1 UPOZORNNÍ 1.1 Úvod 1.2 Obecná upozornní 1.3 Doprava, manipulace se zaízením, vybalování zaízení 1.4 Bezpenostní opatení 2 INSTALACE 2.1 Informace pro technika provádjícího instalaci 2.2 Umístní

Více

UŽIVATELSKÝ NÁVOD Prodloužený servisní zvedák 10t, s nožní pumpou 26837

UŽIVATELSKÝ NÁVOD Prodloužený servisní zvedák 10t, s nožní pumpou 26837 UŽIVATELSKÝ NÁVOD Prodloužený servisní zvedák 10t, s nožní pumpou 26837 DLEŽITÉ: TENTO UŽIVATELSKÝ NÁVOD SI PELIV PETTE, ABY JSTE ZAJISTILI BEZPENÉ A EFEKTIVNÍ POUŽITÍ TOHOTO ZAÍZENÍ. UPOZORNNÍ!!! 1. Toto

Více

Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti kolektivních smluv vyššího stupn a její dodržování v odvtví stavebnictví

Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti kolektivních smluv vyššího stupn a její dodržování v odvtví stavebnictví Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti kolektivních smluv vyššího stupn a její dodržování v odvtví stavebnictví 1. ze tí opakovaných odborných posudk Vytvoeno pro: Projekt

Více

Projekt manipulace s materiálem

Projekt manipulace s materiálem Pedmt magisterského studia: Manipulace s materiálem Název technické dokumentace (protokolu): Projekt manipulace s materiálem Název zadání: Manipulace s materiálem ve stíhárn plech, v lisovn a v pidružených

Více

Spojité regulaní ventily v PN16 z nerezové oceli s

Spojité regulaní ventily v PN16 z nerezové oceli s 4 465 Spojité regulaní ventily v PN16 z nerezové oceli s magnetickým pohonem MXG461S... Krátká pestavovací doba (1 s), vysoké rozlišení zdvihu (1 : 1000) Ekviprocentní nebo lineární charakteristika (volitelná)

Více

www.midol.cz info@midol.cz

www.midol.cz info@midol.cz 10 Ku Kata Všechn ruitza souvislo MIDO 018 P ulik alog yúdajevtom apípadnéneú ostistechnick OL2010 Pehled ky mtokatalogub úplnéneboch kýmpokrokem dnabíz bylypelivp hybnéúdaje. m. w enýcht ekontrolován

Více

ISTÍRNY ODPADNÍCH VOD TOPAS 15, 20

ISTÍRNY ODPADNÍCH VOD TOPAS 15, 20 PROVOZNÍ ÁD A NÁVOD K OBSLUZE ISTÍRNY ODPADNÍCH VOD TOPAS 15, 20 (dmychadla Yasunaga) TopolWater, s.r.o. Nad Rezkovcem 1114 286 01 áslav Tel.+fax: 327 313 001-3 Mobil: 602 688 362 - obchodní oddlení 602

Více

DIAGNOSTIKA A MANAGEMENT VOZOVEK

DIAGNOSTIKA A MANAGEMENT VOZOVEK VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ DOC. ING. JAN KUDRNA, CSC. DIAGNOSTIKA A MANAGEMENT VOZOVEK MODUL 03 ÚNOSNOST VOZOVEK - 1 (49) - STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU

Více

Statistická analýza volebních výsledk

Statistická analýza volebních výsledk Statistická analýza volebních výsledk Volby do PSP R 2006 Josef Myslín 1 Obsah 1 Obsah...2 2 Úvod...3 1 Zdrojová data...4 1.1 Procentuální podpora jednotlivých parlamentních stran...4 1.2 Údaje o nezamstnanosti...4

Více

íslo jednací: 706634/14 íslo žádosti: 0114 241 301 Dvod vydání Vyjádení : Územní souhlas

íslo jednací: 706634/14 íslo žádosti: 0114 241 301 Dvod vydání Vyjádení : Územní souhlas VYJÁDENÍ O EXISTENCI SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLENOSTI O2 CZECH REPUBLIC A.S. vydané podle 101 zákona. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích

Více

KOTVENÍ SVODIDLA ZSNH4/H2

KOTVENÍ SVODIDLA ZSNH4/H2 KOTVENÍ SVODIDLA ZSNH4/H2 KOTEVNÍ ŠROUB OMO + LEPÍCÍ HMOTA HIT-RE 500 MONTÁŽNÍ NÁVOD 8/2009 PEVZAL, SEZNÁMIL SE Z MONTÁŽNÍM NÁVODEM: Strana 1 (celkem 5) DATUM: 1. Úvod Tento montážní návod stanovuje závazné

Více

Vcný zámr zákona o zdravotnické záchranné služb (kroužkové íslo 295/2007)

Vcný zámr zákona o zdravotnické záchranné služb (kroužkové íslo 295/2007) http://osz.cmkos.cz E-mail: osz_cr@ cmkos.cz Telefony ústedna: 267 204 300 267 204 306 Fax 222 718 211 E-mail osz_cr@cmkos.cz MUDr. Tomáš J u l í n e k, M B A ministr zdravotnictví Ministerstvo zdravotnictví

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA OBJEKT SO 101 PECHOD PRO CHODCE A AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA DPS, PDPS, ZDS

TECHNICKÁ ZPRÁVA OBJEKT SO 101 PECHOD PRO CHODCE A AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA DPS, PDPS, ZDS TECHNICKÁ ZPRÁVA OBJEKT SO 101 PECHOD PRO CHODCE A AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA DPS, PDPS, ZDS 1. IDENTIFIKANÍ ÚDAJE Název stavby Pechod pro chodce na ul. Tišnovské u kostela v Kuimi a autobusová zastávka Kuim,

Více

Mendelova univerzita v Brn ROZHODNUTÍ REKTORA. 10/2013. Metodika útování náklad na provozování objekt na t. Gen. Píky,.p. 2005/7 a.p.

Mendelova univerzita v Brn ROZHODNUTÍ REKTORA. 10/2013. Metodika útování náklad na provozování objekt na t. Gen. Píky,.p. 2005/7 a.p. Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 17. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 7158/2013-980 ROZHODNUTÍ REKTORA. 10/2013 Metodika útování náklad na provozování objekt na t. Gen. Píky,.p. 2005/7 a.p. 1999/5

Více

íslo jednací: 108682/12 íslo žádosti: 0112 754 593 Dvod vydání Vyjádení : Stavební ízení dojde ke stetu

íslo jednací: 108682/12 íslo žádosti: 0112 754 593 Dvod vydání Vyjádení : Stavební ízení dojde ke stetu VYJÁDENÍ O EXISTENCI SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLENOSTI TELEFÓNICA CZECH REPUBLIC, A.S. vydané podle 101 zákona. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

Instrukce pro obsluhu a montáž

Instrukce pro obsluhu a montáž DMTME-96 2CSG133030R4022 M204675 DMTME-I-485-96 2CSG163030R4022 M204675 Instrukce pro obsluhu a montáž Model DMTME-96 : Jedná se o trojfázový multimetr urený pro panelovou montáž, používaný také v jednofázových

Více

Z 1686 / 07. Výroková ást zmny: A. základní údaje

Z 1686 / 07. Výroková ást zmny: A. základní údaje Výroková ást zmny: Z 1686 / 07 A. základní údaje íslo zmny: Z 1686 / 07 Mstská ást: Praha 12 Katastrální území: Cholupice Parcelní íslo: 361/17; 367/5; 370/18; 375; 376/15 a další Hlavní cíl zmny: Zmna

Více

Obsah ÚVOD... 5. 1.1 Definice... 5 1.2 Popis výrobku... 6 1.3 Princip tìsnosti... 6 1.4 Výroba... 7 1.5 Oznaèování... 7 2. PROVEDENÍ HTK...

Obsah ÚVOD... 5. 1.1 Definice... 5 1.2 Popis výrobku... 6 1.3 Princip tìsnosti... 6 1.4 Výroba... 7 1.5 Oznaèování... 7 2. PROVEDENÍ HTK... Obsah ÚVOD... 5 1. OBECNÁ ÈÁST... 5 1.1 Definice... 5 1.2 Popis výrobku... 6 1.3 Princip tìsnosti... 6 1.4 Výroba... 7 1.5 Oznaèování... 7 2. PROVEDENÍ HTK... 9 2.1 Standardní provedení... 9 2.2 Zvláštní

Více

íslo jednací: 548682/14 íslo žádosti: 0114 098 914 Dvod vydání Vyjádení : Pedprojektová píprava, prodej-koup nemovitosti dojde ke stetu

íslo jednací: 548682/14 íslo žádosti: 0114 098 914 Dvod vydání Vyjádení : Pedprojektová píprava, prodej-koup nemovitosti dojde ke stetu VYJÁDENÍ O EXISTENCI SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLENOSTI TELEFÓNICA CZECH REPUBLIC, A.S. vydané podle 101 zákona. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

PROJEKTOVÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

PROJEKTOVÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ ING. MICHAL RADIMSKÝ PROJEKTOVÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ MODUL 6 VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU

Více

DIAGNOSTIKA STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ

DIAGNOSTIKA STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ DOC. ING. LEONARD HOBST, CSC., PROF. ING. JIÍ ADÁMEK, CSC. ING. PETR CIKRLE, PH.D., ING. PAVEL SCHMID, PH.D. DIAGNOSTIKA STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ PRVODCE PEDMTEM

Více

Výrobky válcované za tepla z jemnozrnných svařitelných konstrukčních ocelí termomechanicky válcované. Technické dodací podmínky

Výrobky válcované za tepla z jemnozrnných svařitelných konstrukčních ocelí termomechanicky válcované. Technické dodací podmínky Výrobky válcované za tepla z jemnozrnných svařitelných konstrukčních ocelí termomechanicky válcované. Technické dodací podmínky Způsob výroby Dodací podmínky ČS E 10025 4 září 2005 Způsob výroby volí výrobce..

Více

Železobetonové patky pro dřevěné sloupy venkovních vedení do 45 kv

Železobetonové patky pro dřevěné sloupy venkovních vedení do 45 kv Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie ČEZ Distribuce, E.ON Distribuce, E.ON ČR, Železobetonové patky pro dřevěné sloupy venkovních vedení do 45 kv PNE 34 8211 3. vydání Odsouhlasení

Více

NÁVOD K OBSLUZE NEZÁVISLÉHO NAFTOVÉHO TOPENÍ S RUNÍM OVLÁDÁNÍM III

NÁVOD K OBSLUZE NEZÁVISLÉHO NAFTOVÉHO TOPENÍ S RUNÍM OVLÁDÁNÍM III NÁVOD K OBSLUZE NEZÁVISLÉHO NAFTOVÉHO TOPENÍ S RUNÍM OVLÁDÁNÍM III Výrobce: BRANO a.s., SBU CV Na Raanech 100, 514 01 Jilemnice tel.: +420 481 561 111 e-mail: info@brano.eu 29.05.2007 Vážený zákazníku,

Více

Ocelový tubusový stožár

Ocelový tubusový stožár Ocelový tubusový stožár Je v Evropě nejčastěji používaným typem stožáru pro větrnou elektrárnu. Stožáry mají výšku většinou 40 105m, výjimečně i více. V těchto délkách by je nebylo možné přepravovat a

Více

Pneumatický uzavírací ventil Typ 3351

Pneumatický uzavírací ventil Typ 3351 ada 240 Pneumatický uzavírací ventil Typ 3351 Použití Ventil s tsným uzavením pro kapaliny, plyny a páru podle DIN - nebo ANSI - norem Jmenovitá svtlost DN 15 až DN 100 ½ až _4 Jmenovitý tlak PN 10 až

Více

TECHNICKÉ PODMÍNKY TP ATE 78522 TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ TP ATE 78522

TECHNICKÉ PODMÍNKY TP ATE 78522 TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ TP ATE 78522 ATE, s.r.o. automatizační technika Wolkerova 14 350 02 Cheb tel: 354 435 070 fax: 354 438 402 tel ČD: 972 443 321 e-mail: ate@atecheb.cz IČ: 48360473 DIČ: CZ48360473 ATE, s.r.o. Strana 1 Celkem stránek:

Více

SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 82 84 00 www.conrad.sk. Obj..: 828 400

SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 82 84 00 www.conrad.sk. Obj..: 828 400 SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 82 84 00 www.conrad.sk Obj..: 828 400 Tento návod k obsluze je souástí výrobku. Obsahuje dležité pokyny k uvedení pístroje do provozu a k jeho obsluze.

Více

PATENTOVÝ SPIS ČESKÁ A SLOVENSKÁ FEDERATIVNÍ REPUBLIKA 16. 10. 87 FR 87/8714323 FEDERÁLNÍ ÚŘAD PRO VYNÁLEZY. (11) Číslo dokumentu:

PATENTOVÝ SPIS ČESKÁ A SLOVENSKÁ FEDERATIVNÍ REPUBLIKA 16. 10. 87 FR 87/8714323 FEDERÁLNÍ ÚŘAD PRO VYNÁLEZY. (11) Číslo dokumentu: PATENTOVÝ SPIS (11) Číslo dokumentu: 277 578 ČESKÁ A SLOVENSKÁ FEDERATIVNÍ REPUBLIKA (19) (21) Číslo přihlášky: 6852-88 (22) Přihlášeno: 17. 10. 88 (30) Právo přednosti: 16. 10. 87 FR 87/8714323 (40) Zveřejněno:

Více

Princip fotovoltaika

Princip fotovoltaika Fotovoltaiku lze chápat jako technologii s neomezeným r?stovým potenciálem a?asov? neomezenou možností výroby elektrické energie. Nejedná se však pouze o zajímavou technologii, ale také o vysp?lé (hi-tech)

Více

TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ KONSTRUKČNÍCH OCELÍ SVOČ - 2008. Jana Martínková, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika

TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ KONSTRUKČNÍCH OCELÍ SVOČ - 2008. Jana Martínková, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ KONSTRUKČNÍCH OCELÍ SVOČ - 2008 Jana Martínková, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika ABSTRAKT Práce obsahuje charakteristiku konstrukčních ocelí

Více

o 2ks p ímých spojek (mezi moduly F-G), délka maximáln 60mm o 2ks p ímých spojek (mezi moduly D-F, E-G), délka 70 120mm

o 2ks p ímých spojek (mezi moduly F-G), délka maximáln 60mm o 2ks p ímých spojek (mezi moduly D-F, E-G), délka 70 120mm Název veejné zakázky: Konstrukní prvky modulárních robot v. lineárních a rotaních pohon Odvodnní vymezení technických podmínek podle 156 odst. 1 písm. c) zákona. 137/2006 Sb. Technická podmínka: Odvodnní

Více

Technologické procesy (Tváření)

Technologické procesy (Tváření) Otázky a odpovědi Technologické procesy (Tváření) 1) Co je to plasticita kovů Schopnost zůstat neporušený po deformaci 2) Jak vzniká plastická deformace Nad mezi kluzu 3) Co jsou to dislokace Porucha krystalové

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2. 10 Základní části strojů Kapitola 27

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEEJNÉ ZAKÁZKY Zadávací ízení Zjednodušené podlimitní ízení podle 38 zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis Název veejné zakázky OSSZ Klatovy Energetické

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

ÍRU KA PRO PRÁCI NA OTEV ENÉ TECHNOLOGII Jaderná elektrárna Temelín

ÍRU KA PRO PRÁCI NA OTEV ENÉ TECHNOLOGII Jaderná elektrárna Temelín ÍRUKA PRO PRÁCI NA OTEVENÉ TECHNOLOGII ŠKOLENÍ ZAVCIP Zpracovatel: Platnost od: Ing. Petr Koláek, Ph.D. 23.11.2015 íruka pro práci na otevené technologii ZÁKLADNÍ ÚEL PRAVIDEL ZAVCIP Otevená technologie

Více

Ptali jste se na soubh funkcí

Ptali jste se na soubh funkcí Úvodní stránka ihned.cz Hospodáské noviny Respekt Marketing&Media Obchodní vstník Investice FinWeb KarieraWeb Reality Odborné msíníky Firmy&trhy - Lidé - Politika&byznys - Analýzy&trendy - Peníze&burzy

Více

Dokumentaní píruka k aplikaci. Visor: Focení vzork. VisorCam. Verze 1.0

Dokumentaní píruka k aplikaci. Visor: Focení vzork. VisorCam. Verze 1.0 Dokumentaní píruka k aplikaci Visor: Focení vzork VisorCam Verze 1.0 ervenec 2009 Modul Focení vzork slouží k nafocení vzork 1. Prostednictvím této aplikace je provádna veškerá práce s fotoaparátem pístroje

Více

Od pijetí k promoci. aneb. Jak úspšn vystudovat FPE

Od pijetí k promoci. aneb. Jak úspšn vystudovat FPE Od pijetí k promoci aneb Jak úspšn vystudovat FPE Na co by neml zapomenout student 1. roníku Pedpokladem úspšného studia je krom píle pi samotném studiu i respektování Studijního a zkušebního ádu fakult

Více

Architektonické a stavebn technické ešení

Architektonické a stavebn technické ešení F.1.1 Architektonické a stavebn technické ešení F.1.1.1. Technická zpráva a) Úel objektu Budova mateské školky je situována v zastavném území obce v K.Varech na okraji sídlišt Ržový vrch, k.ú. Rybáe, na

Více

Ocelov# drát, pr$m%rná vrstva pozinkování 50 mikron$ (ca 350 g/m2) s izolací pro skryté svody a spojení v p!echodech zdivo/beton-vzduch a zem%-vzduch.

Ocelov# drát, pr$m%rná vrstva pozinkování 50 mikron$ (ca 350 g/m2) s izolací pro skryté svody a spojení v p!echodech zdivo/beton-vzduch a zem%-vzduch. Ochrana p!ed bleskem Vedení Dráty Rd Dráty, vodi"e s kruhov#m pr$!ezem, pro jímací vedení, svody, vedení potenciálového vyrovnání a uzemn%ní. DEHNALU Vedení z Al a slitiny AlMgSi nesmí b#t ulo&ena p!ímo

Více

Dimenzování komín ABSOLUT Výchozí hodnoty

Dimenzování komín ABSOLUT Výchozí hodnoty Výchozí hodnoty Správný návrh prezu - bezvadná funkce Výchozí hodnoty pro diagramy Správná dimenze komínového prduchu je základním pedpokladem bezvadné funkce pipojeného spotebie paliv. Je také zárukou

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009. Základy frézování

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009. Základy frézování Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Základy frézování Podstata frézování - při frézování se nástroj otáčí, zatímco obrobek se obvykle pohybuje

Více

Bhem války bylo udleno: cca. 450.000 VZK 1. t. s mei cca. 92.000 VZK 1. t. bez me cca. 6.000.000 VZK 2. t. s mei cca. 2.000.000 VZK 2. t.

Bhem války bylo udleno: cca. 450.000 VZK 1. t. s mei cca. 92.000 VZK 1. t. bez me cca. 6.000.000 VZK 2. t. s mei cca. 2.000.000 VZK 2. t. ž Vojnový záslužný kríž 2.triedy s memi + miniatúra, kríž s miniatúrou pochádza od bývalého vojaka Wehrmachtu z Viedne.Odznaky sa našli na pôvodnej uniforme v pivnici majitea.!! 100% Original Tzv. ád Váleného

Více

Tváření za tepla. Jedná se o proces, kdy na materiál působíme vnějšími silami a měníme jeho tvar bez porušení celistvosti materiálu.

Tváření za tepla. Jedná se o proces, kdy na materiál působíme vnějšími silami a měníme jeho tvar bez porušení celistvosti materiálu. Tváření za tepla Tváření za tepla je hospodárná a produktivní metoda výroby výrobků a polotovarů s malým množstvím odpadu materiálu (5-10%). Tvářecí procesy lez dobře mechanizovat a automatizovat. Jedná

Více

PLYNOVÝ GRIL MADEIRA

PLYNOVÝ GRIL MADEIRA PLYNOVÝ GRIL MADEIRA GP01001 Pracovní tlak Spoteba Výkon Rozmr grilovací desky Topné medium 30mbar 270 g/h 3,5kW 49 x 38 cm Propan-butan Ped použitím si pozorn pette návod k použití!!! POZOR: Vždy používejte

Více

Píprava teplé vody. Zabezpeovací zaízení tepelných (otopných) soustav

Píprava teplé vody. Zabezpeovací zaízení tepelných (otopných) soustav Pednáška 7 Píprava teplé vody Zabezpeovací zaízení tepelných (otopných) soustav Ohev Píprava teplé vody pímý (ohev s pemnou energie v zaízení ohívae) nepímý (ohev s pedáváním tepla z teplonosné látky)

Více

HYDROIZOLACE SPODNÍ STAVBY

HYDROIZOLACE SPODNÍ STAVBY HYDROIZOLACE SPODNÍ STAVBY OBSAH Úvod do problematiky hydroizolací spodní stavby 2 stránka Rozdlení hydroizolací spodní stavby a popis technických podmínek zpracování asfaltových hydroizolaních pás 2 Hydroizolace

Více

Charakteristika. Použití MECHANICKÉ VLASTNOSTI FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI HOLDAX. Pevnost v tahu. Pevnost v tlaku

Charakteristika. Použití MECHANICKÉ VLASTNOSTI FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI HOLDAX. Pevnost v tahu. Pevnost v tlaku 1 HOLDAX 2 Charakteristika HOLDAX je Cr-Mo vakuovaná ocel, která je dodávána v kaleném a popuštěném stavu. HOLDAX se vyznačuje následujícími vlastnostmi: velice dobrá obrobitelnost (zvýšený obsah síry)

Více

Systém podlahového vytáp ní Valsir

Systém podlahového vytáp ní Valsir 2/2007 Systém podlahového vytáp ní Valsir Valsir floor heating system www.marley.cz Moderní technologie pro každou stavbu Technologie Podlahového vytápní je dnes bezpochyby nejoceovanjším technickým ešením

Více

zapažovací systémy pro studny na vodu

zapažovací systémy pro studny na vodu VŠEOBECNÉ ÚDAJE strana: PVC Chemické vlastnosti PVC Fyzikální vlastnosti Požadavky na kvalitu POPIS VÝROBKŮ strana: Zapažovací trubky Filtrační trubky Vršky a zátky zapažovacího potrubí Filtry se souvislou

Více

Ploché výrobky z konstrukčních ocelí s vyšší mezí kluzu po zušlechťování technické dodací podmínky

Ploché výrobky z konstrukčních ocelí s vyšší mezí kluzu po zušlechťování technické dodací podmínky Ploché výrobky z konstrukčních ocelí s vyšší mezí kluzu po zušlechťování technické dodací podmínky Způsob výroby Dodávaný stav Podle ČSN EN 10025-6 září 2005 Způsob výroby oceli volí výrobce Pokud je to

Více

PÍLOHA C ROK VYDÁNÍ ÍSLO NORMY. NÁZEV NORMY SN EN ISO 2001 Akustika - Urení hladin akustického výkonu zdroj hluku - Smrnice pro užití základních norem

PÍLOHA C ROK VYDÁNÍ ÍSLO NORMY. NÁZEV NORMY SN EN ISO 2001 Akustika - Urení hladin akustického výkonu zdroj hluku - Smrnice pro užití základních norem PÍLOHA C!""!#$%&'()*+ ),)-%.(/0)12!""3 ÍSLO NORMY ROK VYDÁNÍ DATUM ZRUŠE NÍ NÁZEV NORMY 2001 Akustika - Urení hladin akustického výkonu zdroj hluku - Smrnice pro užití základních norem 3740 SN ISO 3744

Více

ZPRÁVA Z NÁVŠTV POLICEJNÍCH ZAÍZENÍ. I. Obecný úvod

ZPRÁVA Z NÁVŠTV POLICEJNÍCH ZAÍZENÍ. I. Obecný úvod ZPRÁVA Z NÁVŠTV POLICEJNÍCH ZAÍZENÍ I. Obecný úvod a) Systematické návštvy 1. Do 1. ledna 2006 neexistoval v eské republice orgán, který by vykonával systematickou preventivní vnjší kontrolu míst, kde

Více

Specifikace vybavení Umístní Vıstup na v Název vybavení Jednohákovı ebøík s Hmotnost: Kusy: 2 titanovım hákem 8,7Kg Specifikace SO 1 Rozmry (d* *v) viz ní e Popis zaízení Hákovı ebík se pou ívá pi disciplín

Více