ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání"

Transkript

1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŢIVOT, VE KTERÉM CHCEME OBSTÁT JAKO LIDÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLA VESELÍ NAD LUŢNICÍ, BLATSKÉ SÍDLIŠTĚ 23

2 OBSAH: ŠKOLA PRO ŽIVOT, VE KTERÉM CHCEME OBSTÁT JAKO LIDÉ... 0 ZÁKLADNÍ ŠKOLA VESELÍ NAD LUŢNICÍ,... 0 BLATSKÉ SÍDLIŠTĚ OBSAH: Identifikační údaje Charakteristika školy Charakteristika školy Úplnost a velikost školy Vybavení školy Pedagogický sbor Ţáci Spolupráce s rodiči Spolupráce s jinými subjekty Školní akce Charakteristika ŠVP Zaměření školy Výchovné a vzdělávací strategie... 8 Kompetence k učení... 9 Kompetence k řešení problémů... 9 Kompetence komunikativní... 9 Kompetence sociální a personální Kompetence občanské Kompetence pracovní Zabezpečení výuky ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami Vzdělávání ţáků s poruchami učení a chování Vzdělávání mimořádně nadaných ţáků Zdravotní tělesná výchova Náboţenství Začlenění průřezových témat Osobnostní a sociální výchova Výchova demokratického občana Výchova k myšlení v evropských globálních souvislostech Multikulturní výchova Environmentální výchova Mediální výchova Učební plán Celkový Ročníkový Učební osnovy Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Cizí jazyk Cvičení z českého jazyka Konverzace v cizím jazyce Matematika a její aplikace Matematika Cvičení z matematiky Technické kreslení

3 5.3. Informační a komunikační technologie Informatika Člověk a jeho svět Prvouka Vlastivěda Přírodověda Člověk a společnost Dějepis Občanská výchova Osobnostní a sociální výchova Člověk a příroda Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Výtvarné dovednosti Člověk a zdraví Tělesná výchova Výchova ke zdraví Sportovní hry Člověk a svět práce Pracovní činnosti Pracovní dovednosti Pracovní a výtvarné dovednosti Školní projekty Environmentální výchova Dopravní výchova Hodnocení ţáků a autoevaluace školy Hodnocení ţáků Autoevaluace školy

4 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: ŠKOLA PRO ŢIVOT, VE KTERÉM CHCEME OBSTÁT JAKO LIDÉ Předkladatel: název školy Základní škola REDIZO IČ adresa školy Blatské sídliště 23, Veselí nad Luţnicí ředitel Mgr. Jaroslav Hruška kontakty Mgr. Jaroslav Hruška, telefon www 1zs-veseli.cz fax Zřizovatel: zřizovatel Město Veselí nad Luţnicí adresa zřizovatele náměstí T.G.Masaryka 26, Veselí nad Luţnicí 3

5 2. Charakteristika školy 2.1. Charakteristika školy Jsme jednou ze dvou základních škol ve městě Veselí nad Luţnicí, které má 7 tisíc obyvatel. Jsme spádovou školou pro nejbliţší okolní obce. Škola našla své zázemí ve dvou historicky odlišných budovách. Původní budova je z roku 1880, nová byla otevřena v roce Obě budovy jsou vzájemně propojeny. Ve staré školní budově jsou umístěny převáţně učebny 1.stupně. Je zde také jedna ze dvou učeben výpočetní techniky, hudebna pro 1.stupeň a jazyková učebna. Pro zaměstnance školy je k dispozici fitcentrum, solárium a sauna, pořízené z prostředků FKSP Úplnost a velikost školy Stará školní budova - učebny 1.stupně - učebna VT - jazyková učebna - učebna HV - původní tělocvična - kabinety - sborovna - klubovna šachového krouţku - horolezecká stěna - na chodbách koše na basketbal Součástí budovy je prodejna potravin (AD market), kde se ţáci mohou během hlavní přestávky občerstvit. Nová školní budova - učebny 2.stupně - odborné učebny (přírodopis, fyzika, dějepis, jazyková učebna, učebna ČJ, učebna výpočetní techniky) - promítací místnost - kancelářské zázemí pro vedení školy - sborovna s učitelskou knihovnou - kabinety - cvičná kuchyňka - školní klub - školní galerie V budově jsou umístěny 2 občerstvovací automaty. Pro handicapované děti je zřízen bezbariérový vstup do školy. Za příznivého počasí mohou ţáci vyuţít o přestávkách školní dvůr a hřiště. Areál školní druţiny a stravovny je přímo napojen na novou školní budovu: - herny ŠD - dvě učebny 1.stupně - ţákovská knihovna - sklad učebnic 4

6 - sklad lyţařského vybavení V roce 1992 byla na střeše školy přistavěna nástavba, ve které je umístěn internát SOŠ OTŢP. Do areálu školy patří nově vybudovaná tělocvična, otevřená v roce K ní přiléhá školní hřiště s umělým povrchem. Hřiště je ohraničeno ochrannými sítěmi pro házenou a florbal, deskami s koši na basketbal. Součástí hřiště jsou i betonové pingpongové stoly, dětské palisádové hřiště se šplhadly a průlezkami, které můţe vyuţívat i široká veřejnost. Škola má moţnost vyuţívat i sportovní zařízení TJ Loko Veselí nad Luţnicí, to je zimní stadion, víceúčelová sportovní hala a atletický a fotbalový stadion Vybavení školy Jazykové učebny jsou vyuţívány k zabezpečení kvalitní výuky anglického a německého jazyka. V učebnách jsou počítače s připojením na internet, videopřehrávače a přenosná audiotechnika. Promítací místnost je vybavena data-video projektorem připojeným na CD, DVD a VHS přehrávače a na počítač. Probíhá zde běţná výuka s pouţitím této techniky. Tato místnost je téţ vyuţívána pro besedy a odborné přednášky. V učebnách výpočetní techniky je instalováno 30 počítačů propojených do školní sítě a napojených na internet. K výuce je téţ vyuţíváno stabilní projekční zařízení. V učebnách je vyučována nejen informatika, ale také ostatní předměty. Na chodbě 1.patra nové budovy jsou ţákům volně k dispozici 3 počítače, připojené k internetu. Tyto počítače jsou dětmi vyuţívány hlavně o přestávkách. Odborné učebny zároveň slouţí jako kmenové třídy. Je v nich zajišťována výuka odborných předmětů. Nová tělocvična je vyuţívána pro hodiny TV a sportovních krouţků. V odpoledních a večerních hodinách je přístupná pro veřejnost. Součástí tělocvičny je i moderní hygienické zázemí. Školní cvičná kuchyně slouţí k výuce volitelného předmětu domácnost. Uplatnění najde i pro ţáky 1.stupně při pracovních činnostech a přípravě projektů. Školní druţina má 3 herny. Pro sportovní vyuţití je přizpůsobena i spojovací chodba. K vybavení ŠD patří i televize s videopřehrávačem, magnetofon a počítače s připojením na internet. Děti mají k dispozici stolní společenské hry. V roce 2005 byl ve škole otevřen školní klub, kde mohou děti aktivně trávit volný čas od 7 do 14 hodin. I zde je k dispozici počítač s připojením na internet, stůl na stolní tenis a radiomagnetofon. Tato místnost je vyuţívána 1x měsíčně psychologem pedagogickopsychologické poradny k odborným konzultacím pedagogů i rodičů. K prezentaci ţákovských prací slouţí i malá školní galerie, kde se pravidelně konají tematické výstavy. K vybavení školy patří téţ dostatečné mnoţství šaten pro odloţení venkovního oblečení a obutí dětí. V kaţdém poschodí školy ve všech budovách se nachází dostatečné mnoţství WC a umyvadel pro zajištění základní hygieny. Ke škole patří také skladové prostory na školním hřišti, kde je umístěn sklad tříděného sběrového papíru a PET lahví. 5

7 Pedagogický sbor Pedagogický sbor má 31 členů, z toho je 28 učitelů plně kvalifikovaných, 1 učitel dokončuje PF. Škola má ve svém pedagogickém sboru poradce pro volbu povolání, metodika prevence sociálně patologických jevů, speciálního pedagoga. Učitelé průběţně absolvují různé kurzy a školení.. Zdravotní tělesnou výchovu zabezpečuje pracovnice školy se speciálním vzděláním pro tento předmět. Zdravotně postiţeným ţákům pomáhají 2 pedagogické asistentky. Ve škole je umístěna školní druţina, kde pracují 3 kvalifikované vychovatelky Ţáci Většina ţáků navštěvujících školu je z městské části Veselí nad Luţnicí I. Do školy téţ dojíţdějí děti z okolních spádových obcí. Při tvorbě rozvrhu hodin je vţdy nutno brát v úvahu dopravní obsluţnost. Školu téţ navštěvují ţáci zdravotně postiţení, pro které jsou ve škole vytvořeny vyhovující podmínky. Těmto ţákům pomáhají asistenti učitelů. Integrovaní ţáci jsou vedeni vyškolenými pedagogy Spolupráce s rodiči Spolupráce s rodiči probíhá na několika úrovních třídní schůzky, konzultace a téţ individuální pohovory po domluvě s pedagogy. O činnosti školy se mohou rodiče informovat nejen ve školním časopise, ale také na webových stránkách školy a bulletinu, který rodiče dostávají vţdy začátkem nového školního roku. Ze strany rodičů je téţ důleţitá pomoc dětem z niţších ročníků při hodinách bruslení a školních výletech. Podle svých moţností rodiče podnikatelé sponzorují některé školní akce. Ve škole pracuje Rada rodičů, která finančně podporuje lyţařské a plavecké výcvikové kurzy, dle moţnosti dotuje zájmové činnosti - školní klub, soutěţe, pitný reţim ţáků. Na začátku roku 2006 byla zvolena Rada školy, kde jsou zástupci pedagogů, rodičů a města Spolupráce s jinými subjekty Škola spolupracuje s mnoha organizacemi nejen ve městě, ale i v okolí. Ve městě se jedná o spolupráci s místním kulturním domem, kde probíhají různé soutěţe (pěvecká, matematická olympiáda), slavnostní vyřazení ţáků 9.ročníků, divadelní představení, koncerty, tematické výstavy. Ve stejném objektu je umístěna městská knihovna, která pořádá pro ţáky besedy o literatuře. Součástí kulturních akcí je téţ návštěva kina a muzea ve městě, která ve svých prostorách pořádají zajímavé výstavy. Informace o městě a okolí je moţno získat v městském IKS. Úzký kontakt má škola s místní TJ LOKO, kde ţáci navštěvují oddíly ledního hokeje, kopané, tenisu, atletiky a aerobiku. Atletický stadion TJ je vyuţíván školou pro sportovní olympiády a Den sportovních her, zimní stadion pro výuku bruslení. DDM je další z organizací, která je úzce spojena s činností školy. Děti zde navštěvují různé zájmové krouţky, které časově navazují na školní výuku. Ve spolupráci s SOŠ OTŢP pořádá škola biologickou olympiádu. Ţáci mají moţnost navštívit pracoviště této školy přímo v provozu a.s.madeta. 6

8 Děti se v praxi seznamují s Integrovaným záchranným systémem (policie, hasiči, zdravotní záchranná sluţba), účastní se dopravní olympiády, kterou pořádá AMK Č.Budějovice. V rámci výuky probíhá spolupráce s mnoha podniky a institucemi, např. Plavecký stadion Tábor, Rybářství Třeboň, Agentura Pohodáři Pelhřimov, Planetárium České Budějovice, Botanická zahrada Tábor a Praha, Praţský hrad, Chýnovské jeskyně, Přírodovědné muzeum Soběslav. Jsme napojeni na psychologa PPP Tábor, který je ve škole 1x měsíčně k dispozici nejen pedagogům, ale i rodičům. Spolupracujeme téţ s klinickým logopedem. V naší škole probíhá téţ praxe studentů PF v Českých Budějovicích Školní akce Ve škole probíhá mnoho akcí školní kola olympiád, zahraniční dopisování Sokrates, pěvecké soutěţe, Noc na Hruštejně, Den Země, zpívání u stromečku, sběr starého papíru a PET lahví, ţaludů a kaštanů, školní mléko. V rámci výuky probíhá téţ tematické vyučování. 7

9 3. Charakteristika ŠVP 3.1. Zaměření školy Náš program vychází jednak z obecných vzdělávacích cílů a klíčových kompetencí daných RVP, ale i podmínek školy v současné době. Tyto podmínky byly podrobně zpracovány na základě SWOT analýzy do názvu Škola pro ţivot, ve které chceme obstát jako lidé. Naším cílem je připravit takového ţáka, který bude mít dovednosti, vědomosti i morální vlastnosti pouţitelné v současném reálném světě. Bude si umět zpracovat vyhledané informace potřebné pro ţivot, a to i s patřičnou jazykovou vybaveností při dobrém zdravotním stavu. Škola proto klade důraz na ty oblasti výchovy a vzdělávání, které k tomuto cíli směřují. To se odráţí i v posílení předmětů v učebním plánu, a to především cizích jazyků, výpočetní techniky a tělesné výchovy. Chceme učit ţáky takovým dovednostem a znalostem, které se dají v ţivotě uplatnit a v praxi uţít. Znamená to postupné zavádění nových metod jako je projektová nebo kooperativní výuka s cílem naučit spolupráci, vzájemné pomoci a týmové práci. Pro společné souţití v prostoru EU je nutné posílení jazykové vybavenosti především na úrovni dorozumění s cílem nebát se komunikovat. Vyuţití komunikačních a informačních technologií je nezbytnou součástí ţivota a doby, v níţ se nacházíme a proto kromě výrazného posílení nových dotací předmětu výpočetní technika usilujeme i o vyuţití výpočetní techniky ve všech dalších předmětech. Podmínkou úspěšnosti jakékoli činnosti (studijní i pracovní) je dobrý zdravotní stav a zdravý ţivotní styl. Proto se snaţíme pomocí volitelných předmětů (i jako protiváhu sedavé činnosti ve škole) o vyšší objem pohybových činností doplněných o informace o zdravém ţivotním stylu, ale i moţnostech kompenzovat různá zdravotní oslabení pomocí zdravotní tělesné výchovy. Nezbytnou součástí naší práce je i vedení ţáků k respektování a dodrţování stanovených pravidel (daných např. školním řádem), ale i pravidel vzájemného souţití mezi lidmi, bez kterých se v ţivotě určitě neobejdou. Chceme se starat i o ţáky postiţené a vytváříme proto stále postupně se zlepšující materiálně technické i pedagogické podmínky. Klademe důraz na všeobecné a rovné vzdělání pro všechny, tedy jak pro nadané, tak i pro ty, kterým škola zrovna nejde. Nepreferujeme jen intelektuální nadání, ale chceme podporovat ţáky i s jiným nadáním, např. manuálním, pohybovým estetickým atd. Pro nadané ţáky (pokud neodejdou na víceletá gymnázia) chceme vytvářet podmínky zaručující jejich další rozvoj, zejména moţností volby volitelných předmětů, ale i účastní v projektech a soutěţích. Chceme navázat na dobré tradice školy, rozvíjet všechny její silné stránky a současně eliminovat to, co povaţujeme za nedostatky tak, jak nám ukázala práce na SWOT analýze a sebehodnocení školy Výchovné a vzdělávací strategie K získání všeobecného vzdělání musí ţákům pomáhat klíčové kompetence. Na základní škole získají ţáci základ pro další rozvoj těchto kompetencí, které je vedou k celoţivotnímu vzdělávání a uplatnění v kaţdodenním ţivotě. 8

10 Kompetence k učení Motivujeme ţáky získat pozitivní vztah k učení, k potřebě celoţivotního vzdělávání, k pochopení, proč se učí, a učení chápat jako velmi praktickou pomoc do ţivota. Učíme ţáky vyhledávat, třídit, propojovat informace a hledat vzájemné souvislosti, vyhledávat a kombinovat různé informační zdroje. Pomáháme vyuţívat poznatky z různých vzdělávacích oblastí, rozpoznávat mezipředmětové vztahy, posuzovat své zlepšení, snaţit se odstraňovat nedostatky. Vytváříme situace, kdy mohou ţáci s poznatky experimentovat, porovnávat výsledky své práce, kriticky hodnotit, osvojovat si strategie učení, vyvozovat závěry a snaţit se vytvářet komplexnější pohled na svět kolem sebe. Pomáháme hledat ţákům vyuţití výsledků jejich práce v budoucnosti, tvořit samostatně a snaţit se prodat výsledky své tvůrčí činnosti v praktickém ţivotě. Kompetence k řešení problémŧ Seznamujeme ţáky s řešením problémů, učíme je problém vnímat, rozpoznat, zformulovat, zhodnotit, neoddalovat je, dokázat se o ně podělit. Klademe důraz na zodpovědnost za vlastní řešení problému, na schopnost zpětně posoudit řešení problému a v případě zjištění nedostatků pokračovat ke zdárnému vyřešení problému. Vedeme ţáky ke snaze nebát se problémy řešit, hledat systém řešení a vyhledat správné informace, pomůcky a prostředky k řešení problému (vyuţívání moderních postupů a prostředků) a obhájit způsob vlastního řešení problému. Učíme ţáky k samostatnosti, trpělivosti a vytrvalosti. Pomáháme ţákům dokázat se vyrovnat s neúspěchem, ale i s úspěchem, po nezdaru hledat další moţné cesty k řešení problému (i pomoc ostatních). Motivujeme ţáky k vyuţívání logického myšlení při řešení problémů, zkušeností ověřené postupy řešení i zkušenosti vlastní. Učíme ţáky vypracovat postup řešení (= analýza problému), při závěrečné fázi řešení umět vybrat a vhodně spojit jednotlivé cesty řešení (= syntéza). Nabízíme vzorové problémové situace a jejich řešení (strategie řešení problémů). respektovat názor druhého (schopnost kompromisu). Kompetence komunikativní Vedeme ţáky ke kultivované ústní i písemné komunikaci odpovídající věku. Rozvíjíme schopnost ujasnit si názor, vyjádřit své potřeby a přání výběrem vhodných komunikačních prostředků. Učíme ţáky vyjadřovat své myšlenky a názory v logickém sledu. Při vzájemné komunikaci učíme ţáky pouţívat vhodné prostředky a výrazy, zapojovat se do diskuse, věcně argumentovat, obhajovat své názory, naslouchat druhým, respektovat jejich názory. Učíme ţáky komunikovat v zátěţových situacích. Usilujeme o přátelské vztahy nejen mezi ţáky navzájem, ale také mezi ţáky a učiteli. Ve výuce pouţíváme různé formy kooperativního vyučování, kde vedeme ţáky k pochopení různých typů textů, záznamů a obrazových materiálů i moderních informačních technologií. Splněné úkoly prezentují samostatně nebo v týmu. 9

11 Prostřednictvím školního časopisu vedeme ţáky k rozvoji komunikace a informovanosti. Kompetence sociální a personální Umoţňujeme ţákům pracovat ve skupině, najít si své místo ve skupině, snaţit se ovlivnit (v kladném slova smyslu) kvalitu práce skupiny. Učíme vzájemné pomoci při učení, při řešení problémů. Vysvětlujeme pravidla týmové práce, spolupráce s učiteli. Motivuje ţáky k vytváření příjemné atmosféry (ohleduplnost, úcta při jednání s jinými lidmi, upevňování dobrých mezilidských vztahů, poskytování pomoci a umění o pomoc poţádat, kde pomoc vyhledat). Podporujeme schopnost vyjádřit se ke společným problémům a zaujmout svůj postoj, ochotu problém řešit. Učíme ţáky k toleranci ke zdravotně postiţeným, ke schopnosti nabídnout pomoc a vcítit se do situace jiného(empatie). Učíme ţáky ocenit zkušenosti jiných, dokázat se poučit z jejich poznatků. Motivujeme ţáky k vyuţívání svých zájmů k rozvoji vlastní osobnosti, k vytváření pozitivní a reálné představy o sobě samém podpora sebedůvěry a samostatného rozvoje, sebeúcty. Kompetence občanské Vedeme ţáky k chápání vlastní identity, národní příslušnosti, respektování kulturních a historických odlišností národnostních menšin. Učíme ţáky poznat svá práva a své povinnosti nejen ve škole, ale také mimo školu a tato práva a povinnosti uplatňovat v běţném ţivotě. Podporujeme intenzivní vyuţití volného času v činnostech, které rozvíjejí kladný vztah ke kultuře, umění, sportu, přírodě. Rozvíjíme schopnost vcítit se do potřeb a problémů jiných lidí a dokázat vhodně reagovat na fyzické i psychické násilí. Učíme ţáky vytvářet kladný a zodpovědný vztah k přírodě a Zemi jako planetě. Seznamujeme ţáky se základními zákony a normami společnosti a státu. Kompetence pracovní Vedeme ţáky k potřebě získat pracovní dovednosti jako základní předpoklad profesního rozvoje a společenského zařazení (uplatnění) a uvědomění si, ţe podmínkou úspěchu je iniciativní, tvořivý a pozitivní vztah k práci. Učíme ţáky členit pracovní postupy, volit pracovní postup efektivně z nabídky, postupovat podle návodu (manuálu), snaţit se najít vlastní postup, efektivně organizovat svou práci. Seznamujeme ţáky s různými materiály, nástroji a vybavením a prací s nimi. Klademe důraz na hygienické a bezpečnostní pokyny, tvorbu vlastního příjemného pracovního prostředí, na uvědomování si souvislostí s ochranou svého vlastního zdraví a zdraví druhých. Motivujeme ţáky k potřebě ochrany ţivotní prostředí. 10

12 Pomáháme vyuţívat všech vědomostí a zkušeností z ostatních vzdělávacích oblastí. Klademe důraz na posuzování vlastních pracovní schopností, znalostí a zkušeností a na jejich zdokonalování. Učíme ţáky důvěřovat si, nebát se nezdaru, váţit si práce své i práce druhých a chránit majetek svůj i majetek druhých. Objasňujeme podstatu, cíle a rizika podnikání, rozvíjíme podnikatelské myšlení, učíme ţáky určit hodnotu vykonané práce, činit rozhodnutí o svém profesním zaměření Zabezpečení výuky ţákŧ se speciálními vzdělávacími potřebami Vzdělávání ţákŧ s poruchami učení a chování Ţáci, u kterých se projeví specifické obtíţe v učení nebo chování, jsou po dohodě s rodiči vyšetřeni v pedagogicko-psychologické poradně. Na základě výsledku pedagogickopsychologického vyšetření poradna navrhne integraci ţáka podle druhu specifické poruchy. Třídní učitel ve spolupráci s ostatními vyučujícími, kteří ţáka vyučují, vypracuje individuální vzdělávací plán. Individuální vzdělávací plán stanoví specifika obtíţí plynoucí z poruchy, určí metody práce se ţákem, způsoby reedukace, pomůcky, které bude ţák při výuce pouţívat a popřípadě provede úpravu učebního plánu. Ţák je integrován do běţné třídy a jeho výuka probíhá podle individuálního vzdělávacího plánu, se kterým jsou seznámeni zákonní zástupci a potvrzují souhlas s úzkou vzájemnou spoluprací. Jestliţe je pedagogicko-psychologickou poradnou doporučená časová dotace na reedukaci poruchy, pak ţák dochází do krouţku reedukace. V krouţku se ţákem pracuje vyučující individuálně dle doporučení pedagogicko-psychologické poradny v malých skupinkách ţáků. Počet zřízených reedukačních krouţků závisí na počtu integrovaných ţáků v daném školním roce. Ve škole je k dispozici kabinet speciálních pomůcek, vyuţívaných při práci s integrovanými ţáky. U zvlášť závaţného postiţení ţáka se škola snaţí ve spolupráci s rodiči zajistit ţákovi osobního asistenta a to po doporučení speciálně pedagogického centra. Cílem specifického přístupu k dětem se speciálními vzdělávacími potřebami není nadhodnocování jejich výkonu nebo poskytování neopodstatněných úlev, ale vytváření situací, v nichţ eliminujeme nepříznivé dopady poruchy Vzdělávání mimořádně nadaných ţákŧ Ţákům s mimořádným nadáním lze vytvořit individuálně vzdělávací plán po dohodě s rodiči. Strukturu individuálně vzdělávacího plánu navrhne pedagogicko-psychologická poradna, která ţáka vyšetří. Vyučující podporují oblast ţákova nadání individuálním přístupem a individuálně volenými činnostmi, které ţákovo nadání rozvíjí. Nadaní ţáci se mohou realizovat ve volitelných předmětech cvičení z matematiky a cvičení z českého jazyka. 11

13 Podle směru svého nadání se ţáci zapojují do vědomostních, sportovních olympiád a výtvarně či jinak umělecky zaměřených soutěţí. Příprava na olympiády a soutěţe probíhá pod individuálním vedením vyučujících Zdravotní tělesná výchova Obsahem předmětu Zdravotní tělesná výchova je pozitivní ovlivňování zdravotního stavu ţáků v oblasti fyzické i psychické a vytváření adekvátního pohybového reţimu vzhledem k zdravotnímu stavu i věku dítěte. Součástí ZTv je zmírnění, ale i odstranění zdravotního oslabení pohybového systému, vnitřních orgánů, smyslových a nervových funkcí. Ţáci si osvojují nácvik správného drţení těla, správného cvičení, základních pohybových dovedností, správného provádění speciálních cvičení, dosaţení optimálního stupně tělesné výchovy. Učí se zařazovat do běţného denního rytmu psychomotorická cvičení, kondiční cvičení a drobné pohybové a sportovní aktivity. Cílem je naučit ţáky zapojit se do běţného ţivota a umět pracovat s určitým omezením. Předmět ZTv je pravidelně vyučován během celého školního roku. Do tohoto cvičení jsou zařazováni ţáci podle aktuálního zdravotního stavu na doporučení lékaře Náboţenství Výuka předmětu Náboţenství probíhá na zdejší farnosti mimo školu. Cíle, obsah i formy si stanovuje vyučující tohoto předmětu sám po konzultaci s Diecézním katechetickým střediskem. Veškerá dokumentace k tomuto předmětu je uloţena na místní faře. 12

14 3.4. Začlenění prŧřezových témat Osobnostní a sociální výchova Rozvoj schopností poznávání - integrace ve výuce 1. ročník Český jazyk a literatura - Komunikační a slohová výchova Matematika - Číslo a početní operace, Geometrie v rovině a v prostoru 3. ročník Matematika - Číslo a početní operace 4. ročník Matematika - Číslo a početní operace Vlastivěda - Lidé kolem nás Přírodověda - Rozmanitosti přírody 5. ročník Matematika - Číslo a početní operace 6. ročník Cizí jazyk - Receptivní řečové dovednosti Cvičení z českého jazyka - Literární výchova Informatika - Základy práce s počítačem Dějepis - Nejstarší civilizace. Kořeny evropské kultury Občanská výchova - Stát a hospodářství Fyzika - Látky a tělesa Přírodopis - Praktické poznávání přírody Zeměpis - Geografické informace, zdroje dat, kartografie a topografie Tělesná výchova - Činnosti ovlivňující zdraví Výchova ke zdraví - Změny v ţivotě člověka a jejich reflexe 7. ročník Cizí jazyk - Receptivní řečové dovednosti Konverzace v cizím jazyce - Interaktivní řečové dovednosti Informatika - Základy práce s počítačem Přírodopis - Základy ekologie Pracovní činnosti - Provoz a údrţba domácnosti 8. ročník Cizí jazyk - Receptivní řečové dovednosti Cvičení z českého jazyka - Jazyková výchova Konverzace v cizím jazyce - Interaktivní řečové dovednosti Informatika - Zpracování a vyuţití informací Chemie - Směsi Přírodopis - Biologie člověka 9. ročník Cizí jazyk - Receptivní řečové dovednosti Cvičení z českého jazyka - Jazyková výchova, Literární výchova Konverzace v cizím jazyce - Interaktivní řečové dovednosti Informatika - Vyhledávání informací a komunikace Osobnostní a sociální výchova - Člověk mezi lidmi Fyzika - Elektomagnetické a světelné děje Chemie - Organické sloučeniny 13

15 Sebepoznání a sebepojetí - integrace ve výuce 3. ročník Prvouka - Člověk a jeho zdraví 5. ročník Přírodověda - Člověk a jeho zdraví 6. ročník Cizí jazyk - Receptivní řečové dovednosti 7. ročník Cizí jazyk - Receptivní řečové dovednosti Občanská výchova - Člověk ve společnosti Výchova ke zdraví - Zdravý způsob ţivota a péče o zdraví 8. ročník Český jazyk a literatura - Komunikační a slohová výchova Cizí jazyk - Receptivní řečové dovednosti Fyzika - Mechanické vlastnosti tekutin 9. ročník Cizí jazyk - Receptivní řečové dovednosti Osobnostní a sociální výchova - Člověk mezi lidmi Pracovní činnosti - Svět práce Seberegulace a sebeorganizace - integrace ve výuce 1. ročník Tělesná výchova - Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností 2. ročník Tělesná výchova - Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností 3. ročník Tělesná výchova - Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností 6. ročník Tělesná výchova - Činnosti ovlivňující zdraví 7. ročník Tělesná výchova - Činnosti ovlivňující zdraví Výchova ke zdraví - Vztahy mezi lidmi a formy souţití 8. ročník Občanská výchova - Člověk jako jedinec Tělesná výchova - Činnosti ovlivňující zdraví Výchova ke zdraví - Vztahy mezi lidmi a formy souţití 9. ročník Osobnostní a sociální výchova - Člověk mezi lidmi Tělesná výchova - Činnosti ovlivňující zdraví Psychohygiena - integrace ve výuce 4. ročník Český jazyk a literatura - Literární výchova 5. ročník Český jazyk a literatura - Literární výchova 6. ročník Občanská výchova - Stát a hospodářství Tělesná výchova - Činnosti ovlivňující zdraví Výchova ke zdraví - Zdravý způsob ţivota a péče o zdraví 7. ročník Občanská výchova - Člověk ve společnosti 8. ročník Občanská výchova - Člověk jako jedinec Výchova ke zdraví - Hodnota a podpora zdraví 14

16 9. ročník Občanská výchova - Stát a hospodářství Osobnostní a sociální výchova - Člověk mezi lidmi Tělesná výchova - Činnosti ovlivňující zdraví Výchova ke zdraví - Hodnota a podpora zdraví Kreativita - integrace ve výuce 1. ročník Pracovní a výtvarné dovednosti - Uplatňování subjektivity 2. ročník Pracovní a výtvarné dovednosti - Uplatňování subjektivity 3. ročník Pracovní a výtvarné dovednosti - Uplatňování subjektivity 4. ročník Výtvarné dovednosti - Rozvíjení smyslové citlivosti 5. ročník Výtvarné dovednosti - Rozvíjení smyslové citlivosti 6. ročník Český jazyk a literatura - Komunikační a slohová výchova, Literární výchova Cvičení z českého jazyka - Komunikační a slohová výchova Informatika - Zpracování a vyuţití informací Občanská výchova - Stát a hospodářství Hudební výchova - Vokální činnosti, Vokální a instrumentální činnosti Výchova ke zdraví - Osobnostní a sociální rozvoj Pracovní činnosti - Práce s technickými materiály 7. ročník Český jazyk a literatura - Komunikační a slohová výchova, Literární výchova Cizí jazyk - Produktivní řečové dovednosti Cvičení z českého jazyka - Komunikační a slohová výchova Informatika - Zpracování a vyuţití informací Občanská výchova - Člověk ve společnosti Hudební výchova - Vokální činnosti, Vokální a instrumentální činnosti Výchova ke zdraví - Hodnota a podpora zdraví Pracovní činnosti - Práce s technickými materiály, Pěstitelství 8. ročník Český jazyk a literatura - Komunikační a slohová výchova, Literární výchova Informatika - Zpracování a vyuţití informací, Vyhledávání informací a komunikace Občanská výchova - Člověk jako jedinec Zeměpis - Geografické informace, zdroje dat, kartografie a topografie Hudební výchova - Vokální činnosti, Vokální a instrumentální činnosti Výchova ke zdraví - Zdravý způsob ţivota a péče o zdraví Pracovní činnosti - Práce s technickými materiály, Příprava pokrmů 9. ročník Český jazyk a literatura - Komunikační a slohová výchova, Literární výchova 15

17 Cvičení z českého jazyka - Komunikační a slohová výchova Informatika - Zpracování a vyuţití informací, Vyhledávání informací a komunikace Občanská výchova - Stát a hospodářství Osobnostní a sociální výchova - Člověk mezi lidmi Zeměpis - Geografické informace, zdroje dat, kartografie a topografie Hudební výchova - Vokální činnosti, Vokální a instrumentální činnosti Výchova ke zdraví - Zdravý způsob ţivota a péče o zdraví Poznávání lidí - integrace ve výuce 1. ročník Prvouka - Lidé kolem nás 6. ročník Český jazyk a literatura - Literární výchova Cizí jazyk - Receptivní řečové dovednosti 7. ročník Český jazyk a literatura - Komunikační a slohová výchova, Literární výchova Cizí jazyk - Receptivní řečové dovednosti 8. ročník Český jazyk a literatura - Komunikační a slohová výchova, Literární výchova 9. ročník Osobnostní a sociální výchova - Člověk mezi lidmi Mezilidské vztahy - integrace ve výuce 1. ročník Prvouka - Lidé kolem nás Tělesná výchova - Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností 2. ročník Prvouka - Lidé kolem nás Tělesná výchova - Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností 3. ročník Prvouka - Lidé kolem nás Tělesná výchova - Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností 5. ročník Cizí jazyk - Produktivní řečové dovednosti 6. ročník Cizí jazyk - Receptivní řečové dovednosti Dějepis - Nejstarší civilizace. Kořeny evropské kultury Občanská výchova - Člověk ve společnosti Výchova ke zdraví - Vztahy mezi lidmi a formy souţití 7. ročník Český jazyk a literatura - Komunikační a slohová výchova Cizí jazyk - Receptivní řečové dovednosti Cvičení z českého jazyka - Literární výchova Občanská výchova - Člověk ve společnosti Zeměpis - Regiony světa 16

18 Výchova ke zdraví - Vztahy mezi lidmi a formy souţití 8. ročník Cizí jazyk - Receptivní řečové dovednosti Občanská výchova - Člověk jako jedinec Výchova ke zdraví - Vztahy mezi lidmi a formy souţití 9. ročník Cvičení z českého jazyka - Literární výchova Občanská výchova - Stát a právo Osobnostní a sociální výchova - Člověk mezi lidmi Výchova ke zdraví - Vztahy mezi lidmi a formy souţití Komunikace - integrace ve výuce 1. ročník Český jazyk a literatura - Komunikační a slohová výchova Tělesná výchova - Činnosti podporující pohybové učení 2. ročník Český jazyk a literatura - Komunikační a slohová výchova Tělesná výchova - Činnosti podporující pohybové učení 3. ročník Český jazyk a literatura - Komunikační a slohová výchova Cizí jazyk - Receptivní, produktivní a interaktivní řečové dovednosti Tělesná výchova - Činnosti podporující pohybové učení 4. ročník Český jazyk a literatura - Literární výchova Cizí jazyk - Receptivní řečové dovednosti, Interaktivní řečové dovednosti Přírodověda - Člověk a jeho zdraví 5. ročník Český jazyk a literatura - Komunikační a slohová výchova, Literární výchova Cizí jazyk - Receptivní řečové dovednosti, Interaktivní řečové dovednosti Přírodověda - Člověk a jeho zdraví 6. ročník Český jazyk a literatura - Komunikační a slohová výchova Cizí jazyk - Receptivní řečové dovednosti Cvičení z českého jazyka - Komunikační a slohová výchova Informatika - Vyhledávání informací a komunikace Dějepis - Nejstarší civilizace. Kořeny evropské kultury Občanská výchova - Stát a hospodářství Výchova ke zdraví - Vztahy mezi lidmi a formy souţití 7. ročník Český jazyk a literatura - Komunikační a slohová výchova Cizí jazyk - Receptivní řečové dovednosti, Produktivní řečové dovednosti Cvičení z českého jazyka - Komunikační a slohová výchova, Literární výchova Informatika - Vyhledávání informací a komunikace Občanská výchova - Člověk ve společnosti Výchova ke zdraví - Změny v ţivotě člověka a jejich reflexe 8. ročník Český jazyk a literatura - Komunikační a slohová výchova, Literární výchova 17

19 Cizí jazyk - Receptivní řečové dovednosti, Interaktivní řečové dovednosti Cvičení z českého jazyka - Komunikační a slohová výchova, Literární výchova Občanská výchova - Člověk jako jedinec Výchova ke zdraví - Změny v ţivotě člověka a jejich reflexe 9. ročník Český jazyk a literatura - Komunikační a slohová výchova Cizí jazyk - Interaktivní řečové dovednosti Cvičení z českého jazyka - Literární výchova Konverzace v cizím jazyce - Interaktivní řečové dovednosti Informatika - Vyhledávání informací a komunikace Občanská výchova - Stát a hospodářství Osobnostní a sociální výchova - Člověk mezi lidmi Výchova ke zdraví - Osobnostní a sociální rozvoj Kooperace a kompetice - integrace ve výuce 1. ročník Tělesná výchova - Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností 2. ročník Tělesná výchova - Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností 3. ročník Tělesná výchova - Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností 4. ročník Vlastivěda - Lidé kolem nás Tělesná výchova - Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností 5. ročník Tělesná výchova - Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností 6. ročník Cvičení z českého jazyka - Literární výchova Dějepis - Nejstarší civilizace. Kořeny evropské kultury Občanská výchova - Člověk ve společnosti Zeměpis - Geografické informace, zdroje dat, kartografie a topografie Výchova ke zdraví - Osobnostní a sociální rozvoj Pracovní činnosti - Příprava pokrmů 7. ročník Občanská výchova - Člověk ve společnosti Zeměpis - Regiony světa Pracovní činnosti - Příprava pokrmů 8. ročník Občanská výchova - Člověk jako jedinec Chemie - Částicové sloţení látek a chemické prvky Zeměpis - Regiony světa Tělesná výchova - Činnosti podporující pohybové učení Výchova ke zdraví - Hodnota a podpora zdraví 9. ročník Občanská výchova - Stát a hospodářství Osobnostní a sociální výchova - Člověk mezi lidmi Chemie - Organické sloučeniny Zeměpis - Česká republika 18

20 Tělesná výchova - Činnosti podporující pohybové učení Výchova ke zdraví - Osobnostní a sociální rozvoj Pracovní činnosti - Svět práce Řešení problémŧ a rozhodovací dovednosti - integrace ve výuce 6. ročník Cvičení z českého jazyka - Literární výchova Matematika - Geometrie v rovině a v prostoru Cvičení z matematiky - Číslo a početní operace Informatika - Základy práce s počítačem Dějepis - Nejstarší civilizace. Kořeny evropské kultury Občanská výchova - Stát a hospodářství Výchova ke zdraví - Rizika ohroţující zdraví a jejich prevence 7. ročník Cvičení z českého jazyka - Komunikační a slohová výchova, Literární výchova Matematika - Číslo a početní operace Cvičení z matematiky - Číslo a početní operace Informatika - Zpracování a vyuţití informací Občanská výchova - Stát a právo Přírodopis - Praktické poznávání přírody Výchova ke zdraví - Osobnostní a sociální rozvoj 8. ročník Český jazyk a literatura - Komunikační a slohová výchova Cizí jazyk - Receptivní řečové dovednosti Cvičení z českého jazyka - Literární výchova Občanská výchova - Člověk jako jedinec Fyzika - Mechanické vlastnosti tekutin Chemie - Směsi Výchova ke zdraví - Osobnostní a sociální rozvoj 9. ročník Český jazyk a literatura - Komunikační a slohová výchova, Literární výchova Cizí jazyk - Interaktivní řečové dovednosti Cvičení z českého jazyka - Komunikační a slohová výchova Informatika - Zpracování a vyuţití informací Občanská výchova - Stát a hospodářství Osobnostní a sociální výchova - Člověk mezi lidmi Chemie - Organické sloučeniny Výchova ke zdraví - Rizika ohroţující zdraví a jejich prevence Hodnoty, postoje, praktická etika - integrace ve výuce 19

21 6. ročník Český jazyk a literatura - Komunikační a slohová výchova Cizí jazyk - Receptivní řečové dovednosti Cvičení z českého jazyka - Literární výchova Tělesná výchova - Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností 7. ročník Český jazyk a literatura - Literární výchova Cizí jazyk - Receptivní řečové dovednosti Cvičení z českého jazyka - Literární výchova Fyzika - Pohyb těles - síly Tělesná výchova - Činnosti ovlivňující zdraví Pracovní činnosti - Provoz a údrţba domácnosti 8. ročník Český jazyk a literatura - Komunikační a slohová výchova Cizí jazyk - Receptivní řečové dovednosti Tělesná výchova - Činnosti ovlivňující zdraví 9. ročník Český jazyk a literatura - Literární výchova Cizí jazyk - Interaktivní řečové dovednosti Osobnostní a sociální výchova - Člověk mezi lidmi Tělesná výchova - Činnosti ovlivňující zdraví Výchova demokratického občana Občanská společnost a škola - integrace ve výuce 3. ročník Prvouka - Místo kde ţijeme 4. ročník Vlastivěda - Místo kde ţijeme 6. ročník Dějepis - Nejstarší civilizace. Kořeny evropské kultury Občanská výchova - Stát a hospodářství 7. ročník Dějepis - Objevy a dobývání. Počátky nové doby Občanská výchova - Člověk ve společnosti 8. ročník Matematika - Závislosti, vztah y a práce s daty Dějepis - Modernizace společnosti 9. ročník Občanská výchova - Stát a právo Občan, občanská společnost a stát - integrace ve výuce 4. ročník Vlastivěda - Místo kde ţijeme 5. ročník Vlastivěda - Lidé kolem nás 6. ročník Dějepis - Nejstarší civilizace. Kořeny evropské kultury 20

22 7. ročník Dějepis - Objevy a dobývání. Počátky nové doby 8. ročník Cvičení z matematiky - Číslo a početní operace Dějepis - Modernizace společnosti Občanská výchova - Stát a právo Pracovní činnosti - Svět práce 9. ročník Dějepis - Moderní doba Občanská výchova - Stát a hospodářství Pracovní činnosti - Svět práce Formy participace občanŧ v politickém ţivotě - integrace ve výuce 8. ročník Občanská výchova - Stát a právo 9. ročník Dějepis - Moderní doba Občanská výchova - Stát a hospodářství Principy demokracie jako formy vlády a zpŧsobu rozhodování - integrace ve výuce 6. ročník Dějepis - Nejstarší civilizace. Kořeny evropské kultury 7. ročník Dějepis - Objevy a dobývání. Počátky nové doby 8. ročník Občanská výchova - Člověk jako jedinec 9. ročník Dějepis - Moderní doba Občanská výchova - Stát a právo Zeměpis - Společenské a hospodářské prostředí Výchova k myšlení v evropských globálních souvislostech Evropa a svět nás zajímá - integrace ve výuce 1. ročník Prvouka - Lidé a čas Pracovní a výtvarné dovednosti - Uplatňování subjektivity 2. ročník Český jazyk a literatura - Jazyková výchova Prvouka - Lidé a čas Pracovní a výtvarné dovednosti - Uplatňování subjektivity 3. ročník Český jazyk a literatura - Literární výchova Cizí jazyk - Receptivní, produktivní a interaktivní řečové dovednosti Prvouka - Lidé a čas Hudební výchova - Vokální činnosti 21

23 Pracovní a výtvarné dovednosti - Uplatňování subjektivity 4. ročník Český jazyk a literatura - Jazyková výchova Cizí jazyk - Produktivní řečové dovednosti Výtvarné dovednosti - Uplatňování subjektivity 5. ročník Český jazyk a literatura - Literární výchova Vlastivěda - Místo kde ţijeme Hudební výchova - Poslechové činnosti Výtvarné dovednosti - Uplatňování subjektivity Pracovní dovednosti - Práce s drobným materiálem 6. ročník Cizí jazyk - Interaktivní řečové dovednosti Dějepis - Nejstarší civilizace, Kořeny evropské kultury Zeměpis - Regiony světa Tělesná výchova - Činnosti podporující pohybové učení 7. ročník Cizí jazyk - Receptivní řečové dovednosti, Interaktivní řečové dovednosti Dějepis - Křesťanství a středověká Evropa Přírodopis - Obecná biologie a genetika, Biologie hub, Biologie rostlin, Biologie ţivočichů Tělesná výchova - Činnosti podporující pohybové učení 8. ročník Cizí jazyk - Receptivní řečové dovednosti Konverzace v cizím jazyce - Interaktivní řečové dovednosti Dějepis - Modernizace společnosti Fyzika - Energie Přírodopis - Biologie člověka Zeměpis - Regiony světa Tělesná výchova - Činnosti podporující pohybové učení 9. ročník Cizí jazyk - Receptivní řečové dovednosti, Interaktivní řečové dovednosti Dějepis - Moderní doba Přírodopis - Neţivá příroda Tělesná výchova - Činnosti podporující pohybové učení Objevujeme Evropu a svět - integrace ve výuce 4. ročník Cizí jazyk - Receptivní řečové dovednosti Pracovní dovednosti - Práce s drobným materiálem 5. ročník Cizí jazyk - Receptivní řečové dovednosti 6. ročník Přírodopis - Biologie rostlin, Biologie ţivočichů Zeměpis - Přírodní obraz Země Tělesná výchova - Činnosti podporující pohybové učení 7. ročník Cizí jazyk - Interaktivní řečové dovednosti Konverzace v cizím jazyce - Interaktivní řečové dovednosti 22

24 Tělesná výchova - Činnosti podporující pohybové učení 8. ročník Cizí jazyk - Receptivní řečové dovednosti, Interaktivní řečové dovednosti Dějepis - Modernizace společnosti Fyzika - Energie Zeměpis - Regiony světa Tělesná výchova - Činnosti podporující pohybové učení 9. ročník Cizí jazyk - Receptivní řečové dovednosti Konverzace v cizím jazyce - Interaktivní řečové dovednosti Tělesná výchova - Činnosti podporující pohybové učení Jsme Evropané - integrace ve výuce 4. ročník Pracovní dovednosti - Práce s drobným materiálem 5. ročník Pracovní dovednosti - Práce s drobným materiálem 6. ročník Cizí jazyk - Receptivní řečové dovednosti Občanská výchova - Stát a právo 7. ročník Cizí jazyk - Receptivní řečové dovednosti Občanská výchova - Stát a právo 8. ročník Občanská výchova - Stát a právo Zeměpis - Geografické informace, zdroje dat, kartografie a topografie 9. ročník Cizí jazyk - Receptivní řečové dovednosti Dějepis - Moderní doba Občanská výchova - Mezinárodní vztahy. Globální svět Zeměpis - Česká republika Multikulturní výchova Kulturní diference - integrace ve výuce 5. ročník Vlastivěda - Místo kde ţijeme 6. ročník Český jazyk a literatura - Literární výchova Cizí jazyk - Receptivní řečové dovednosti Dějepis - Nejstarší civilizace, Kořeny evropské kultury Občanská výchova - Stát a právo Zeměpis - Regiony světa Hudební výchova - Hudebně pohybové činnosti, Poslechové činnosti Výtvarná výchova - Ověřování komunikačních účinků 23

25 7. ročník Cizí jazyk - Receptivní řečové dovednosti Zeměpis - Regiony světa Hudební výchova - Poslechové činnosti Výtvarná výchova - Rozvíjení smyslové citlivosti 8. ročník Cizí jazyk - Receptivní řečové dovednosti Dějepis - Modernizace společnosti Zeměpis - Regiony světa Hudební výchova - Poslechové činnosti Výtvarná výchova - Rozvíjení smyslové citlivosti 9. ročník Český jazyk a literatura - Literární výchova Cizí jazyk - Receptivní řečové dovednosti Zeměpis - Regiony světa Hudební výchova - Hudebně pohybové činnosti, Poslechové činnosti Výtvarná výchova - Rozvíjení smyslové citlivosti Lidské vztahy - integrace ve výuce 1. ročník Prvouka - Lidé kolem nás Tělesná výchova - Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností 2. ročník Prvouka - Lidé kolem nás Hudební výchova - Vokální činnosti Tělesná výchova - Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností 3. ročník Prvouka - Lidé kolem nás Tělesná výchova - Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností 4. ročník Cizí jazyk - Receptivní řečové dovednosti Hudební výchova - Instrumentální činnosti 5. ročník Cizí jazyk - Receptivní řečové dovednosti Hudební výchova - Hudebně pohybové činnosti 6. ročník Občanská výchova - Člověk ve společnosti Výtvarná výchova - Rozvíjení smyslové citlivosti Tělesná výchova - Činnosti podporující pohybové učení Výchova ke zdraví - Změny v ţivotě člověka a jejich reflexe 7. ročník Český jazyk a literatura - Literární výchova Cvičení z českého jazyka - Komunikační slohová výchova Občanská výchova - Člověk ve společnosti Výtvarná výchova - Rozvíjení smyslové citlivosti Tělesná výchova - Činnosti podporující pohybové učení Výchova ke zdraví - Změny v ţivotě člověka a jejich reflexe 8. ročník Cizí jazyk - Receptivní řečové dovednosti Dějepis - Modernizace společnosti 24

26 Občanská výchova - Člověk jako jedinec Hudební výchova - Poslechové činnosti Výtvarná výchova - Rozvíjení smyslové citlivosti Tělesná výchova - Činnosti podporující pohybové učení Výchova ke zdraví - Osobnostní a sociální rozvoj 9. ročník Cizí jazyk - Receptivní řečové dovednosti Cvičení z českého jazyka - Komunikační a slohová výchova, Literární výchova Dějepis - Moderní doba Občanská výchova - Stát a právo Hudební výchova - Poslechové činnosti Výtvarná výchova - Rozvíjení smyslové citlivosti Tělesná výchova - Činnosti podporující pohybové učení Výchova ke zdraví - Vztahy mezi lidmi a formy souţití Etnický pŧvod - integrace ve výuce 1. ročník Pracovní a výtvarné dovednosti - Práce s drobným materiálem 2. ročník Pracovní a výtvarné dovednosti - Práce s drobným materiálem 3. ročník Pracovní a výtvarné dovednosti - Práce s drobným materiálem 4. ročník Vlastivěda - Lidé kolem nás 5. ročník Přírodověda - Člověk a jeho zdraví Hudební výchova - Hudebně pohybové činnosti 6. ročník Hudební výchova - Hudebně pohybové činnosti, Poslechové činnosti Výtvarná výchova - Rozvíjení smyslové citlivosti 7. ročník Cizí jazyk - Receptivní řečové dovednosti Dějepis - Křesťanství a středověká Evropa Hudební výchova - Poslechové činnosti Výtvarná výchova - Rozvíjení smyslové citlivosti 8. ročník Český jazyk a literatura - Literární výchova Občanská výchova - Stát a právo Přírodopis - Biologie člověka Zeměpis - Regiony světa 9. ročník Občanská výchova - Mezinárodní vztahy. Globální svět Výchova ke zdraví - Osobnostní a sociální rozvoj Multikulturalita - integrace ve výuce 3. ročník Cizí jazyk - Receptivní, produktivní a interaktivní řečové dovednosti 25

27 4. ročník Cizí jazyk - Produktivní řečové dovednosti, Interaktivní řečové dovednosti 5. ročník Cizí jazyk - Interaktivní řečové dovednosti 6. ročník Cizí jazyk - Receptivní řečové dovednosti, Interaktivní řečové dovednosti Cvičení z českého jazyka - Literární výchova Dějepis - Nejstarší civilizace, Kořeny evropské kultury 7. ročník Cizí jazyk - Receptivní řečové dovednosti, Interaktivní řečové dovednosti Konverzace v cizím jazyce - Interaktivní řečové dovednosti Hudební výchova - Poslechové činnosti Výtvarná výchova - Uplatňování subjektivity 8. ročník Český jazyk a literatura - Literární výchova Cizí jazyk - Receptivní řečové dovednosti Konverzace v cizím jazyce - Interaktivní řečové dovednosti Zeměpis - Regiony světa Hudební výchova - Poslechové činnosti Výtvarná výchova - Ověřování komunikačních účinků 9. ročník Český jazyk a literatura - Literární výchova Cizí jazyk - Receptivní řečové dovednosti Cvičení z českého jazyka - Komunikační a slohová výchova Konverzace v cizím jazyce - Interaktivní řečové dovednosti Občanská výchova - Mezinárodní vztahy. Globální svět Hudební výchova - Hudebně pohybové činnosti, Poslechové činnosti Výtvarná výchova - Ověřování komunikačních účinků Princip sociálního smíru a solidarity - integrace ve výuce 6. ročník Český jazyk a literatura - Literární výchova Hudební výchova - Poslechové činnosti 7. ročník Český jazyk a literatura - Literární výchova Cizí jazyk - Interaktivní řečové dovednosti Dějepis - Křesťanství a středověká Evropa Hudební výchova - Poslechové činnosti 8. ročník Český jazyk a literatura - Literární výchova Cizí jazyk - Receptivní řečové dovednosti, Interaktivní řečové dovednosti Hudební výchova - Poslechové činnosti Tělesná výchova - Činnosti podporující pohybové učení 9. ročník Český jazyk a literatura - Komunikační a slohová výchova, Literární výchova Cizí jazyk - Receptivní řečové dovednosti, Interaktivní řečové dovednosti Dějepis - Moderní doba Občanská výchova - Stát a právo 26

28 Hudební výchova - Poslechové činnosti Tělesná výchova - Činnosti podporující pohybové učení Environmentální výchova Ekosystémy - pokrytí projektem Environmentální výchova určen pro: 1. ročník, 2. ročník, 3. ročník, 4. ročník, 5. ročník, 6. ročník, 7. ročník, 8. ročník, 9. ročník Ekosystémy - integrace ve výuce Základní podmínky ţivota - pokrytí projektem Environmentální výchova určen pro: 1. ročník, 2. ročník, 3. ročník, 4. ročník, 5. ročník, 6. ročník, 7. ročník, 8. ročník, 9. ročník Základní podmínky ţivota - integrace ve výuce Lidské aktivity a problémy ţivotního prostředí - pokrytí projektem Environmentální výchova určen pro: 1. ročník, 2. ročník, 3. ročník, 4. ročník, 5. ročník, 6. ročník, 7. ročník, 8. ročník, 9. ročník Lidské aktivity a problémy ţivotního prostředí - integrace ve výuce Vztah člověka k prostředí - pokrytí projektem Environmentální výchova určen pro: 1. ročník, 2. ročník, 3. ročník, 4. ročník, 5. ročník, 6. ročník, 7. ročník, 8. ročník, 9. ročník Vztah člověka k prostředí - integrace ve výuce Mediální výchova Kritické čtení a vnímaní mediálních sdělení - integrace ve výuce 27

29 3. ročník Český jazyk a literatura - Komunikační a slohová výchova 4. ročník Český jazyk a literatura - Komunikační a slohová výchova 5. ročník Český jazyk a literatura - Komunikační a slohová výchova 6. ročník Český jazyk a literatura - Literární výchova Cizí jazyk - Receptivní řečové dovednosti Cvičení z českého jazyka - Komunikační a slohová výchova Zeměpis - Přírodní obraz Země Tělesná výchova - Činnosti podporující pohybové učení 7. ročník Cizí jazyk - Receptivní řečové dovednosti Cvičení z českého jazyka - Literární výchova Informatika - Vyhledávání informací a komunikace Občanská výchova - Stát a hospodářství Zeměpis - Regiony světa Tělesná výchova - Činnosti podporující pohybové učení Výchova ke zdraví - Zdravý způsob ţivota a péče o zdraví 8. ročník Cizí jazyk - Receptivní řečové dovednosti Cvičení z českého jazyka - Jazyková výchova Informatika - Vyhledávání informací a komunikace Zeměpis - Regiony světa Tělesná výchova - Činnosti podporující pohybové učení 9. ročník Český jazyk a literatura - Literární výchova Cizí jazyk - Receptivní řečové dovednosti Cvičení z českého jazyka - Komunikační a slohová výchova Konverzace v cizím jazyce - Interaktivní řečové dovednosti Informatika - Vyhledávání informací a komunikace Dějepis - Moderní doba Zeměpis - Regiony světa Tělesná výchova - Činnosti podporující pohybové učení Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality - integrace ve výuce 4. ročník Český jazyk a literatura - Komunikační a slohová výchova 5. ročník Český jazyk a literatura - Komunikační a slohová výchova 6. ročník Český jazyk a literatura - Komunikační a slohová výchova, Literární výchova Cizí jazyk - Receptivní řečové dovednosti Občanská výchova - Stát a právo Výchova ke zdraví - Rizika ohroţující zdraví a jejich prevence 7. ročník Cizí jazyk - Receptivní řečové dovednosti Cvičení z českého jazyka - Literární výchova 28

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT, VE KTERÉM CHCEME OBSTÁT JAKO LIDÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLA VESELÍ NAD LUŽNICÍ, BLATSKÉ SÍDLIŠTĚ 23 OBSAH: ŠKOLA PRO ŽIVOT, VE KTERÉM CHCEME OBSTÁT

Více

Kompletní ŠVP. Základní škola a Mateřská škola Kladno, Jiráskova 457

Kompletní ŠVP. Základní škola a Mateřská škola Kladno, Jiráskova 457 školní vzdělávací program Š K O L A E V R O P S K É H O O B Č A N A Š K O L A E V R O P S K É H O O B Č A N A Kompletní ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační

Více

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace školní vzdělávací program Tradice a současnost - Tradycja i współczesność Začlenění Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace PLACE HERE Název školy

Více

Obsah. 1 Identifikační údaje 1. 2 Charakteristika ŠVP 2 2.1 Výchovné a vzdělávací strategie školy 4

Obsah. 1 Identifikační údaje 1. 2 Charakteristika ŠVP 2 2.1 Výchovné a vzdělávací strategie školy 4 HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 1 2 Charakteristika ŠVP 2 2.1 Výchovné a vzdělávací strategie školy 4 2.2 Začlenění průřezových témat 5 2.3 Přípravný

Více

Část D UČEBNÍ PLÁN. Část D Učební plán 1. TABULACE UČEBNÍHO PLÁNU. Tabulka č. 13. UČEBNÍ PLÁN - TABULACE 2. stupeň. Ročník 1. 2. 3. 4. 5.

Část D UČEBNÍ PLÁN. Část D Učební plán 1. TABULACE UČEBNÍHO PLÁNU. Tabulka č. 13. UČEBNÍ PLÁN - TABULACE 2. stupeň. Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Část D UČEBNÍ PLÁN 1. TABULACE UČEBNÍHO PLÁNU UČEBNÍ PLÁN - TABULACE 1. stupeň Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Tabulka č. 13 Jazyk a jazyková Český jazyk 8 8 9 8 8 41 komunikace Anglický jazyk 0 0 3 3 3 9 Matematika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A 4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Matematika

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015 7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015 Učební plán ŠVP - I. stupeň Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předměty I. stupeň 1. 2. 3. 4. 5. 1. - 5. ročník

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Vaše škola Škola: ZŠ a MŠ Brno, Milénova, Milénova 14, 635 00 Brno Ředitel školy: Mgr. Jiří Křenek Koordinátor ŠVP

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání KUBÍK ZŠ Kubatova 1, Č. Budějovice

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání KUBÍK ZŠ Kubatova 1, Č. Budějovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání KUBÍK ZŠ Kubatova 1, Č. Budějovice Cílem programu je poskytnout všem žákům kvalitní všeobecné základní vzdělání s ohledem na jejich individuální schopnosti,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Motivační název: Škola pro všechny č. j. 377/2013 Charakteristika ŠVP Zaměření školy ŠVP vychází z obecných vzdělávacích cílů a

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

Školní vzdělávací program. Základní škola a Mateřská škola

Školní vzdělávací program. Základní škola a Mateřská škola Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Školský vzdělávací program pro základní vzdělávání Společně poznáváme svět Verze z 22. 06. 0007 Platnost od 3. 9. 2007 Obsah 1 Identifikační údaje

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ZÁKLADNÍ ŠKOLA VARNSDORF, EDISONOVA 2821, OKRES DĚČÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU Platný od 01.09.2013 ředitelka školy: Mgr. Bc. Ladislava Ondráčková OBSAH 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika

Více

Minimální program protidrogové prevence

Minimální program protidrogové prevence Minimální program protidrogové prevence Hlavní práce spočívá na třídních vyučujících 1. a 2. stupně a na vychovatelkách školní druţiny, kteří tráví s ţáky nejvíce času. Také je důleţité jednat okamţitě,

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

Učební plán - 1. stupeň

Učební plán - 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Umění a kultura (1) (1) Vyučovací předmět 1. Český jazyk a literatura (35)

Více

SPORTOVNÍ HRY KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITEL

SPORTOVNÍ HRY KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITEL SPORTOVNÍ HRY Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové Předmět sportovní hry je vyučován jako volitelný v 7. - 9. ročníku 1 hodinu týdně z disponibilní časové dotace a organizační vymezení

Více

Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671, 388 16 Blatná. ŠVP Automechanik. 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel

Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671, 388 16 Blatná. ŠVP Automechanik. 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671, 388 16 Blatná ŠVP Automechanik Dodatek a změny na verzi 1.1 Platné od 1. 9. 2010 Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671 Identifikační údaje Předkladatel:

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Cizí jazyk Anglický jazyk (Cj) 0 0 3 3 3 9 9 0

Cizí jazyk Anglický jazyk (Cj) 0 0 3 3 3 9 9 0 UČEBNÍ PLÁN TABULACE UČEBNÍHO PLÁNU Učební plán pro. stupeň: Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Jazyk a jazykové komunikace Člověk a jeho svět Český jazyk a literatura Ročník Celkem z

Více

1. Projektové dny. Projektové dny na 1. stupni

1. Projektové dny. Projektové dny na 1. stupni 1. Projektové dny Projektové dny na 1. stupni Projektové dny- 1. stupeň Projekt Mezipředmětové vztahy Metody +formy práce, Seznamuje se s přírodou v okolí školy Vytváří si pozitivní vztah k přírodě Dokáže

Více

Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty školní rok 2014/2015

Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty školní rok 2014/2015 Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty školní rok 2014/2015 Zpracovatel: Jméno a příjmení: Jaroslava Horáková, koordinátorka EVVO Identifikační údaje školy: Struktura školy: Základní

Více

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Domácí nauka se vyučuje jako samostatný volitelný předmět

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa UČEBNÍ PLÁN Učební plán pro 1. stupeň Vzdělávací oblast Vyučovací předmět 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Český jazyk

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

pro základní vzdělávání zpracován podle RVP ZV

pro základní vzdělávání zpracován podle RVP ZV ZŠ Želatovská, Přerov 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracován podle RVP ZV ZŠ Želatovská, Přerov 2 ZŠ Želatovská, Přerov 3 OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 5 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY...

Více

Učební plán pro 1. 5. ročník ZŠ Sever

Učební plán pro 1. 5. ročník ZŠ Sever Učební plán pro 1. 5. ročník ZŠ Sever Vzdělávací oblast (šk. rok 2008/2009-2012/2013) Ročník Předmět 1. 2. 3. 4. 5. Min. čas.dotace Dispon. hodiny Jazyková komunikace Český jazyk 8+1 7+1 8+1 6+2 6+1 35

Více

3. CHARAKTERISTIKA ŠVP

3. CHARAKTERISTIKA ŠVP 3. CHARAKTERISTIKA ŠVP 3.1 ZAMĚŘENÍ ŠKOLY Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického sboru a je v souladu s cíli základního vzdělávání. Škola má některá

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

Prima škola pro všechny

Prima škola pro všechny školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání "Prima škola pro Prima škola pro všechny Prima škola pro všechny HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah

Více

1. Učební plán vzdělávacího programu NÁRODNÍ ŠKOLA, čj. 15724/97-20, s platností od 1.9.1997, 1. stupeň. Nadstavbová část umožňuje:

1. Učební plán vzdělávacího programu NÁRODNÍ ŠKOLA, čj. 15724/97-20, s platností od 1.9.1997, 1. stupeň. Nadstavbová část umožňuje: 1. Učební plán vzdělávacího programu NÁRODNÍ ŠKOLA, čj. 15724/97-20, s platností od 1.9.1997, 1. stupeň Rozvrh hodin v týdnu není chápán jako dogma. Je na učiteli, jak si rozvrhne denní program výuky,

Více

zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp

zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp Učební plány školního vzdělávacího programu Naše škola Učební plán 1. stupně 2013-2016 zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp Ročník 2 2 3 3 4 4 5 5 ŠVP ŠVP RVP Vzdělávací oblast (obor)

Více

2.2 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE. Cíle základního vzdělávání

2.2 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE. Cíle základního vzdělávání 2.2 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE Cíle základního vzdělávání Cíl 1. Umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní učení 2. Podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování

Více

pro základní vzdělávání zpracován podle RVP ZV

pro základní vzdělávání zpracován podle RVP ZV ZŠ Želatovská, Přerov 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracován podle RVP ZV 2 ZŠ Želatovská, Přerov ZŠ Želatovská, Přerov 3 OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 5 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY...

Více

Seminář pro učitele geografie

Seminář pro učitele geografie Ostrava, 11. února 2010 Prezentace připravované učebnice Myšlení v globálních a evropských souvislostech Prof. RNDr. Vladimír Baar, CSc. Mgr. Zuzana Houdková Seminář pro učitele geografie Dílčí témata:

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA STRUPČICE okres Chomutov, PSČ 431 14. Dialog

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA STRUPČICE okres Chomutov, PSČ 431 14. Dialog ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA STRUPČICE okres Chomutov, PSČ 431 14 Příloha školního vzdělávacího programu Dialog zpracovaná dle RVP přílohy upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením VE

Více

Školní vzdělávací program. pro základní vzdělání

Školní vzdělávací program. pro základní vzdělání Školní vzdělávací program pro základní vzdělání 1. Identifikační údaje Základní škola Šumperk, Šumavská 21 Adresa: Šumavská 21, 787 01 Šumperk Ředitel: Mgr. Lubomír Krejčí Kontakty: Kancelář školy: 583

Více

Výňatek ze Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Cesta za poznáním (celé znění tohoto ŠVP je veřejně přístupné v ředitelně školy)

Výňatek ze Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Cesta za poznáním (celé znění tohoto ŠVP je veřejně přístupné v ředitelně školy) Výňatek ze Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Cesta za poznáním (celé znění tohoto ŠVP je veřejně přístupné v ředitelně školy) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání CESTA

Více

PŘÍLOHA: Učební plány

PŘÍLOHA: Učební plány PŘÍLOHA: Učební plány PŘÍLOHA: Učební plán 1 Celkový 1. stupeň Vzdělávací oblasti (obory) ŠVP RVP Matematika a její aplikace 20 + 4 20 Matematika 20 + 4 0 Jazyk a jazyková komunikace 44 + 5 44 Anglický

Více

Škola Základní škola Stříbrná Skalice Třída1. třída Školní rok 2013-2014

Škola Základní škola Stříbrná Skalice Třída1. třída Školní rok 2013-2014 Škola Základní škola Stříbrná Skalice Třída1. třída Školní rok 213-214. 1. 2. Od 6:55 Od 7:45 Od 8:4 Od 9:4 Od 1:35 Od 11:3 Od 12:2 Od 13:15 Od 14:1 Od 15:5 Předměty podle Do 7:4 Do 8:3 Do 9:25 Do 1:25

Více

Školní vzdělávací program Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník

Školní vzdělávací program Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník Školní vzdělávací program Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník Školní vzdělávací program, verze 04/2012 s platností od 01. 09. 2012, č. j. 118/2012 Verze 04/2012 z 01. 09. 2012 Platnost

Více

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Č.j. : 239/09 Skartační znak: S 5 Spisový znak: A. 1. 6. Účinnost od : 15. 8. 2009 INFORMACE O MATEŘSKÉ ŠKOLE 1. Název a sídlo: MATEŘSKÁ

Více

ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH

ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH Škola vyhledává a rozvíjí talent a mimořádné nadání žáků. Při zjištění mimořádného nadání žáků spolupracuje s poradenským pracovištěm a na základě závěrů odborného

Více

Základní škola a Mateřská škola Velká Polom, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Velká Polom, příspěvková organizace Kompletní ŠVP Školní vzdělávací program ZŠ Velká Polom 1.9.2013 HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Charakteristika ŠVP 3 2.1 Výchovné a vzdělávací

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A JEHO SVĚT VZDĚLÁVACÍ OBOR ČLOVĚK A JEHO SVĚT VYUČOVACÍ PŘEDMĚT VLASTIVĚDA

VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A JEHO SVĚT VZDĚLÁVACÍ OBOR ČLOVĚK A JEHO SVĚT VYUČOVACÍ PŘEDMĚT VLASTIVĚDA 5.4. 5.4.2. VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A JEHO SVĚT VZDĚLÁVACÍ OBOR ČLOVĚK A JEHO SVĚT VYUČOVACÍ PŘEDMĚT VLASTIVĚDA CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU VLASTIVĚDA: Vyučovací předmět Vlastivěda vychází ze

Více

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZV Název programu: TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení V Litvínově dne 1.9.2015..... Mgr. Pavla Tomášová, ředitelka školy OBSAH ŠVP 1. Identifikační

Více

IV. Školní učební plán

IV. Školní učební plán IV. Školní učební plán a) Východiska: Rámcový učební plán, který stanoví vzdělávací oblasti, vzdělávací obory a jejich minimální časové dotace a zároveň stanoví povinnou časovou dotaci pro jednotlivé stupně

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Český Těšín Ostravská 1710 okres Karviná MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2009/2010 Platnost od 1. 9. 2009 Ředitel školy: Mgr. Rudolf Fiedler Vypracovala: Mgr. Ingrid

Více

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň:

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Osobnostní rozvoj Průřezové téma 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Rozvoj schopností

Více

3. U EBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky

3. U EBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník. Žáci

Více

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Obsah dokumentů: 1. Konkrétní cíle vzdělávání 2. Formy vzdělávání 3. Obsah vzdělávacího programu 4. Časový plán 5.

Více

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU pro základní vzdělávání SPORT TVOŘIVOST ELÁN KOMUNIKACE ŠANCE ŠESTKA 2.

Více

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013 Základní škola,dohalice,okres Hradec Králové /příspěvková organizace/ 503 13 Dohalice 30., tel. 498 773 960, IČO 71006087 Aktualizace ŠVP ZV Základní škola V Dohalicích 2.9.2013 Příloha č. 4/2013 Konkretizace

Více

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Bělohrobského 367, PSČ 394 94 Tel.: 565 492 127, e-mail: zs.cernovice@worldonline.cz

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název ŠVP: Školní vzdělávací program Základní umělecké školy Třebíč Předkladatel: Základní umělecká škola Třebíč, Masarykovo

Více

Učební plán. Učební plán ročníkový. 1. stupeň

Učební plán. Učební plán ročníkový. 1. stupeň PLACE HERE Školní vzdělávací program Masarykovy ZŠ Praha - Klánovice, verze Škola, Slavětínská 00, 190 1 Praha 9 - Klánovice Název ŠVP Školní vzdělávací program Masarykovy ZŠ Praha - Klánovice, verze Platnost

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min.

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min. Organizace školního roku 2014 / 2015 Učební plán na školní rok ŠVP Cesty min. hodin disponibilní hod. Český jazyk 9 10 8 7 7 35 6 Angličtina -- -- 3 3 3 9 0 Matematika 4 5 5 5 5 20 4 Prvouka 2 2 3 -- --

Více

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU Hlavní zásady práce školy Analýza současného stavu Prognóza a cíle Hlavní klíčové oblasti Organizace školy Plán výletů a exkurzí Plánované akce a aktivity Plán soutěží a olympiád

Více

Specifikace pravidel hodnocení pro jednotlivé vzdělávací oblasti a obory příloha Pravidel hodnocení na Gymnáziu v Bystřici nad Pernštejnem

Specifikace pravidel hodnocení pro jednotlivé vzdělávací oblasti a obory příloha Pravidel hodnocení na Gymnáziu v Bystřici nad Pernštejnem Specifikace pravidel hodnocení pro jednotlivé vzdělávací oblasti a obory příloha Pravidel hodnocení na Gymnáziu v Bystřici nad Pernštejnem Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem Tel: +420 566 552 920 Nádražní

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA FRANTIŠKA JOSEFA ŘEZÁČE, LITEŇ, OKRES BEROUN ŠKOLSKÁ 44, 267 27 LITEŇ Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA, KAM MÁ SMYSL CHODIT MOTTO: Žák není nádoba, kterou je třeba

Více

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu. 3.1 Zaměření školy

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu. 3.1 Zaměření školy 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 Zaměření školy Základní vzdělávání musí být užitečnou službou občanům a má reflektovat i jejich očekávání a individuální potřeby. Takového cíle nelze

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 MŠ ŠJ 388331127 388331418 IČO 47 258 365 E-mail: reditel@zshusinec.cz www.zshusinec.cz

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

Charakteristika školního vzdělávacího programu. 1 Zaměření školy

Charakteristika školního vzdělávacího programu. 1 Zaměření školy Charakteristika školního vzdělávacího programu 1 Zaměření školy Škola se zaměřuje především na využívání regionálních zvláštností. V prosinci 2006 jsme vstoupili do projektu Zdravá škola, kde škola realizuje

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 10 DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBORY UČEBNÍ OSNOVY 10. 1 Dramatická výchova Časová dotace 1. ročník 1 hodina 2. ročník 1 hodina Celková dotace na 1. stupni jsou 2 hodiny. Charakteristika: Třída se dělí na skupiny

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 3.1 Zaměření školy Zaměření naší školy se utvářelo postupně a přirozeným způsobem jiţ několik let a vychází z objektivního stavu : sídlo školy v centru

Více

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník Předmět I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník V. ročník Český jazyk 7 + 2 8 + 2 8 +1 6 + 1 6 + 1 35 7 Anglický jazyk - - 3 3 3 9 - Matematika 4 4 + 1 4

Více

4.1 Učební plán pro 1.stupeň

4.1 Učební plán pro 1.stupeň 4. Učební plán Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9.ročníku. ŠVP rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období zahrnuje 1.-3. ročník, 2.období 4.-5. ročník, 3. období 6.-9. ročník. ŠVP vymezuje závazné kompetence

Více

1. Zaměření školy profilace.

1. Zaměření školy profilace. Název školy: ZŠ Valašské Meziříčí, Žerotínova376, okres Vsetín, příspěvková organizace 1. Zaměření školy profilace. Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického

Více

Kompletní ŠVP. Základní škola, Třebechovice pod Orebem, okres Hradec Králové

Kompletní ŠVP. Základní škola, Třebechovice pod Orebem, okres Hradec Králové školní vzdělávací program ŠVP 2013/2014 ZV Základní vzdělávání "Život ve škole, škola pro život" Kompletní ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Environmentální výchova Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Část V. Osnovy I. a II. stupeň KAPITOLA 39. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Masarykovy základní školy v Lanžhotě

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Masarykovy základní školy v Lanžhotě Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Masarykovy základní školy v Lanžhotě Šťasten národ, který má hojnost škol a pěkných knih. J.A. Komenský Předkladatel: Název školy: Adresa: Ředitel: Zástupce

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice. Č. j. ZŠD/348/2013. Učíme se pro zítřek

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice. Č. j. ZŠD/348/2013. Učíme se pro zítřek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice Č. j. ZŠD/348/2013 Učíme se pro zítřek 1 Obsah: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy 4 3. Charakteristika

Více

Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k dospělosti Havířov

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1 UČEBNÍ PLÁN A POZNÁMKY K UČEBNÍMU PLÁNU Učební plán a poznámky k učebnímu plánu Učební plán - rozdělení hodinové dotace předmětů pro 1.stupeň

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence. Pojem

Více

Plán environmentální výchovy

Plán environmentální výchovy ZÁKLADNÍ ŠKOLA TACHOV, HORNICKÁ 1325, příspěvková organizace Plán environmentální výchovy pro školní rok 2014/2015 září 2014 zpracoval: Mgr. Ludmila Poncarová Mgr. Jan Koťuha 1 Plán environmentální výchovy

Více

Školní vzdělávací program pro Základní vzdělávání Jitřenka, 6. verze, platnost od 1. 9. 2013 č j. 276/2013

Školní vzdělávací program pro Základní vzdělávání Jitřenka, 6. verze, platnost od 1. 9. 2013 č j. 276/2013 Dodatek k ŠVP č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro Základní vzdělávání Jitřenka, 6. verze, platnost od 1. 9. 2013 č j. 276/2013 Škola: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, Jitřní

Více

Charakteristika školy a ŠVP

Charakteristika školy a ŠVP Školní vzdělávací program Škola - krok k úspěšnému životu Charakteristika školy a ŠVP Obsah 1. Identifikační údaje...3 2. Charakteristika školy a ŠVP 2.1. Charakteristika školy...4 2.2. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Zpracovaný podle Rámcově vzdělávacího programu pro základní vzdělávání upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Číslo spisu : 51/07 Spis.

Více

Školní vzdělávací program školní družina

Školní vzdělávací program školní družina Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres Praha-západ Školní vzdělávací program školní družina Motto: Ať je teplo nebo zima, v družině je vždycky prima Sídlo organizace: Hlavní 12 Psáry 252 44 Pracoviště

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 2 týdně, povinný Příprava na cvičení Žák: použije vhodné oblečení a obuv 1 ZV Základní vzdělávání Správné dýchání a držení těla správně dýchá správně drží tělo OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: BIOLOGICKÁ PRAKTIKA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Biologická praktika jsou volitelným předmětem, který se zabývá hlubším zkoumáním živé a neživé přírody. Vede žáky k samostatnému získávání

Více

4 Charakteristika školního vzdělávacího programu

4 Charakteristika školního vzdělávacího programu 4 Charakteristika školního vzdělávacího programu 4.1 Pojetí školního vzdělávacího programu Základní vzdělávání musí být užitečnou službou občanům a má reflektovat i jejich očekávání a individuální potřeby.

Více

Plán práce školy 2011/2012

Plán práce školy 2011/2012 Obsah: Plán práce školy 20/202 Základní informace o škole Přehled tříd Učební plány Základní školy Moravská Třebová, Kostelní náměstí 2, okres Svitavy pro školní rok 20/202 (s určením disponibilních hodin)

Více

Počítačová.grafika Digitální technologie

Počítačová.grafika Digitální technologie Počítačová.grafika Digitální technologie Charakteristika vyučovacích předmětů Volitelné předměty Počítačová grafika a Digitální technologie úzce navazují na povinný vyučovací předmět Informatika. Realizují

Více