PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA"

Transkript

1 HODNOCENÍ STROMŮ V AREÁLU ZÁMECKÉHO PARKU VE VESELÍ NAD MORAVOU PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA Ing. Šárka Weberová květen 04

2 Obsah Identifikační údaje... Lokalizace:... 4 Přírodní podmínky území a historický vývoj území... 4 Metodika hodnocení stromů... 5 Zhodnocení stávajícího stavu... Hodnocení jednotlivých základních ploch... Technologie navržených opatření... Závěr... 0 Použité podklady... Hodnocení stromů v areálu zámeckého parku ve Veselí nad Moravou

3 Identifikační údaje Název: Hodnocení stromů v areálu zámeckého parku ve Veselí nad Moravou Objednatel: Služby města Veselí nad Moravou Blatnická 55, 6980 Veselí nad Moravou Zhotovitel: ALL4TREES s.r.o. Otvovice 47, 7 7 Hodnocení provedl: Ing. Šárka Weberová, tel.: Odpovědný vedoucí: Ing. Jiří Skotnica, tel.: Datum zpracování: květen 04 Hodnocení stromů v areálu zámeckého parku ve Veselí nad Moravou

4 Lokalizace: Řešené území se nachází v Jihomoravském kraji, ve městě Veselí nad Moravou. Park tvoří tři celky nejblíže u zámku se nachází zámecká zahrada, která je ve východní části ohraničena slepým ramenem řeky Moravy. Na severní hranici území se nachází samotný areál zámku, tenisové kurty a plochy bývalého zahradnictví. V jižní části odděluje hlavní tok řeky Moravy druhý celek zámecký park a třetí celek (v rámci hodnocení řešený pouze okrajově) porost lužního lesa jež je označován jako bažantnice. Přírodní podmínky území a historický vývoj území Nejsou předmětem hodnocení dřevin v území. Podrobně jsou řešeny v dokumentaci Úpravy vegetační složky zámeckého parku Veselí nad Moravou ( SVOBODA 009). Hodnocení stromů v areálu zámeckého parku ve Veselí nad Moravou 4

5 Průvodní a technická zpráva Metodika hodnocení stromů Vzhledem k problémům se špatným zdravotním stavem některých dřevin v parku, způsobeným dlouhodobým zanedbáním péče a vysokým věkem dřevin a ještě umocněným povodněmi v roce 997 a kolísáním hladiny podzemní vody v parku, je toto hodnocení zaměřeno především na provozní bezpečnost dřevin. Cílem je zpracování dokumentu, který upozorní na stávající rizika a navrhne jejich řešení. Na základě tohoto dokumentu může vzniknout dlouhodobý plán péče, směřující k zajištění provozní bezpečnosti a zajištění kvalitního rozvoje perspektivních dřevin v parku. Hodnocení základních ploch V řešeném území byly vymezeny základní plochy zámecká zahrada, zámecký park, bažantnice. Hodnocení základních ploch slouží k vytvoření uceleného systému správy sídelní zeleně v celém městě. Na základě hodnocených parametrů lze vzájemně porovnávat jednotlivé plochy zeleně a určovat priority. Toto hodnocení vychází z požadavku nově vznikajícího oborového standardu SPPK 0 00 Hodnocení stromů U jednotlivých základních ploch bylo hodnoceno: Intenzitní třída údržby: Třída Popis Mimořádné nároky na péči na zvláště exponovaných stanovištích v centrálních a centru blízkých oblastech s významem utvářejícím vzhled města či obce. Průměrné nároky na péči u všech ploch zeleně, pokud nejsou zařazeny do třídy. Typicky zpravidla zahrnuje zeleň bydlení jako funkční typ zeleně s nejvyšším podílem v systémech zeleně sídel. Nízké nároky na péči, odlehlé objekty, špatně přístupné části parků, plochy ležící ladem. Zpravidla funkční typy krajinné zeleně na území města. 4 Plochy neudržované zeleně nebo udržované pouze příležitostně Hodnocení stromů v areálu zámeckého parku ve Veselí nad Moravou 5

6 Celková hodnota stability: Stupeň Popis Plochy se stromy bez zásadních staticky významných defektů Plochy se stromy s defekty řešitelnými běžným pěstebním zásahem Plochy se stromy s patrným občasným výskytem defektů, které je nutné řešit speciálními stabilizačními zásahy 4 Plochy se stromy s častým výskytem defektů s nutností řešení speciálními stabilizačními zásahy. Občasný výskyt selhání stromů. 5 Plochy se stromy s častým výskytem selhání stromů. Omezená možnost stabilizace pěstebními zásahy. 6 Plochy s havarijním stavem stromů na ploše, významný výskyt rozpadajících se stromů bez možnosti stabilizace. Průvodní a technická zpráva Hodnota cíle pádu charakterizuje intenzitu provozu osob a automobilů v dopadové vzdálenosti stromů na základní ploše a hodnoty majetku, který může být zasažen v případě selhání stromů. Uvádí se jako odhad převažující charakteristiky na celé základní ploše; nejvyšší parametr rozhoduje o zařazení plochy do konkrétního stupně. Parametr Stupeň Frekvence provozu Typ komunikace Hodnota majetku konstantní provoz osob >5 za hodinu dálnice, silnice I. třídy a hlavní ulice v zastavěném území riziko vzniku škod na nemovitostech převyšující Kč provoz osob mezi 0 a 5 za hodinu, hřbitovy silnice II. třídy a frekventované ulice v zastavěném území, parkoviště riziko vzniku škod na nemovitostech mezi a Kč provoz osob mezi a 0 za hodinu méně frekventované silnice nebo silnice s horší viditelností riziko vzniku škod na nemovitostech mezi a Kč 4 provoz osob do za den méně frekventované silnice s dobrou viditelností riziko vzniku škod na nemovitostech mezi a Kč 5 provoz osob v řádu za den silnice bez obecného přístupu (firemní, soukromé), zemědělské cesty riziko vzniku škod na nemovitostech mezi 400 a Kč 6 provoz osob v řádu za týden žádný provoz automobilů riziko vzniku škod na nemovitostech pod 400 Kč Hodnocení stromů v areálu zámeckého parku ve Veselí nad Moravou 6

7 Hodnocení jednotlivých dřevin Identifikační údaje: Pořadové číslo Slouží k identifikaci jedince v mapových podkladech. Jednotlivé stromy jsou označovány číslicemi, velkými písmeny jsou označeny skupiny stromů u nichž podrobné hodnocení nebylo účelné. Číslo tagu Číslice uvedená na označovacím štítku v terénu. Štítky jsou připevněny do kmenů stromů ve výšce cca,5- m, v případě mladých výsadeb jsou přitlučeny na kotvicí kůl. Tag nebyl instalován u dřevin ve skupinách u nichž nebylo provedeno hodnocení jednotlivých stromů a u dřevin s malým průměrem kmene, kde by instalací mohlo dojít k jejich poškození (příslušné tagy budou poskytnuty objednateli k dodatečné instalaci). Taxonomické a dendrometrické údaje: Taxon Taxon je určen rodovým a druhovým jménem dřeviny dle klíče ke květeně ČR (KUBÁT 00). Vzhledem k tomu, že určování dřevin probíhalo převážně v bezlistém stavu, je u některých dřevin použita zkratka sp. Namísto přesného druhového určení, zároveň nejsou určovány kultivary dřevin. Obvod kmene Obvod kmene je měřen ve výšce cca 0 cm nad úrovní terénu, kolmo na osu kmene. Ve svahu je měřena cca 0 cm od horní hrany styku kmene s terénem. Uvedená hodnota je v cm. Výška koruny K měření výšky (vzdálenost od paty kmene k vrcholu) byl použit digitální výškoměr Nikon Forestry 550. V případech, kde nebylo možné výšku uspokojivě zaměřit (např. zapojený porost), byla výška odhadnuta v porovnání s okolními měřenými jedinci. Uvedená hodnota je v m. Šířka koruny Šířka koruny byla určována krokováním. Uvedená hodnota je aritmetickým průměrem dvou na sebe kolmých měření. Uvedená hodnota je v m. Hodnocení stromů v areálu zámeckého parku ve Veselí nad Moravou 7

8 Kvalitativní údaje: Fyziologické stáří Udává stav stromu na základě jeho vývojové fáze. Ta je určena nejenom reálným věkem stromu, ale především spolupůsobením vnějších faktorů. Stupeň Název Popis Mladý jedinec ve fázi aklimatizace Semenáč s výškou do m odrůstající konkurenci trav a keřů nebo nově vysazený strom ve fázi procesu ujímání. Aklimatizovaný mladý strom Mladý ujmutý jedinec ve fázi utváření architektury koruny do doby ukončení zapěstování koruny. Dospívající jedinec Dospívající jedinec po fázi výchovného řezu s trvající preferencí výškového přírůstu. 4 Dospělý jedinec Dospělý strom s většinově ukončenou fází výškového přírůstu. 5 Senescentní jedinec Strom vykazující známky senescence obvodové odumírání koruny s nahrazováním asimilačního aparátu vývojem sekundárního obrostu níže v koruně. Vitalita Jedná se o parametr životaschopnosti stromu, určený na základě průběhu jeho fyziologických funkcí. Stupeň Název Popis Výborná až mírně snížená Hustě olistěná kompaktní koruna bez známek prosychání na periferii (možné výjimky při růstu v částečném zástinu), ve vrcholové partii dlouhodobý vývoj makroblastů z vrcholového i postranních pupenů (bez výjimky u jedinců s fyziologickým stářím -), bez vývoje sekundárních výhonů (možné výjimky při výrazné změně poměrů osvětlení redukce koruny, uvolnění z porostu apod.), u stálezelených jehličnanů počet ročníků jehličí odpovídající taxonu, dynamický vývoj kalusu a ránového dřeva (druhově specifické), event. reakčního dřeva. zřetelně snížená Patrná defoliace koruny s její možnou fragmentací na periferii, prosychání bočních partií koruny nevyvolané zástinem s tendencí jejího dalšího prosychání (většinou se netýká vrcholové partie), ve vrcholové partii koruny častý vývoj brachyblastů z postranních pupenů, možný spontánní vývoj sekundárních výhonů v koruně, na kmeni či v okolí báze kmene i bez změn stanoviště, snížený počet ročníků jehličí u stálezelených jehličnanů, snížená dynamika vývoje kalusu a ránového dřeva (druhově specifické), event. reakčního dřeva. výrazně snížená Významná defoliace koruny (až do cca 50%), koruna významně fragmentovaná, dynamické prosychání nevyvolané zástinem s tendencí dalšího sestupu; často suchá vrcholová partie koruny, brachyblasty se vyvíjí jak z postranních, tak z vrcholových pupenů, u stálezelených jehličnanů pouze - ročníky jehličí. 4 zbytková Defoliace koruny nad 50%, pouze některé části koruny vykazují živý asimilační aparát, většina koruny odumřelá. 5 suchý strom Zcela odumřelý jedinec. Hodnocení stromů v areálu zámeckého parku ve Veselí nad Moravou 8

9 Zdravotní stav Charakterizuje jedince z pohledu mechanického narušení či poškození. Stupeň Název Popis výborný až dobrý Bez patrných mechanických poškození kmene a silnějších větví (možná přítomnost ran po vhodně prováděném řezu), bez přítomnosti silných suchých větví v koruně (nad 5 cm), žádné symptomy infekce dřevními houbami (výjimečně možná přítomnost saprofytů na odumřelém dřevě), případné defektní větvení (i v kosterním větvení) pouze ve stádiu vývoje. snížený Možná přítomnost poškození na kmeni či větší poškození větví, patrné symptomy infekce dřevními houbami v počátečních fázích vývoje, možná přítomnost silných suchých větví, vylomené či zlomené silnější větve, možná přítomnost ojedinělých výletových otvorů v koruně, vyvinuté defektní větvení (tlaková vidlice) v kosterním větvení, možná přítomnost trhlin na kmeni či v kosterních větvích, možná přítomnost rakovinných útvarů, nerovnovážný přírůst podnože a roubu, případně patrná inkonzistence v oblasti spoje. Jednotlivé defekty se nevyskytují ve vzájemné kombinaci. Při souběhu více než výše popsaných defektů přechod na zdravotní stav. výrazně snížený Mechanická poškození kmene se symptomy aktivně probíhající infekce dřevními houbami, rozsáhlejší dutiny, významnější výskyt výletových otvorů ve více úrovních, rozsáhlejší symptomy infekce po délce kosterních větví, odlomená část koruny, vyvinuté tlakové vidlice s prasklinami či se symptomy infekce dřevními houbami, podezření na zásah do staticky významného kořenového talíře. Obecně se jedná o souběh více defektů. 4 silně narušený Rozsáhlé dutiny ve kmeni, symptomy infekce či rozsáhlého mechanického narušení staticky významného kořenového talíře, odlomená podstatná část koruny. Stromy se zásadně zhoršenou perspektivou v důsledku mechanických poškození. 5 rozpadlý strom Celkově rozpadlý strom (torzo) či rozpadající se. Provozní bezpečnost Charakterizuje riziko pro osoby či majetek v dopadové zóně stromu. Hodnotí se na základě stability dřeviny (přítomnosti staticky významných defektů) a frekvence pohybu osob či hodnoty majetku v dopadové zóně dřeviny. Stupeň Název Popis výborná bez zjištěného výskytu staticky významných defektů nebo s drobnými defekty či defekty ve fázi vývoje mimo provozně exponované plochy dobrá přítomné staticky významné defekty ve fázi vývoje, dosud bez předpokládaného rizika selhání,jednotlivé defekty se nevyskytují ve vzájemné kombinaci, případně drobné defekty v provozně exponovaných plochách rozsah defektů lze většinou řešit běžnými pěstebními zásahy bez nutnosti speciálních zásahů stabilizačních Hodnocení stromů v areálu zámeckého parku ve Veselí nad Moravou 9

10 zhoršená 4 výrazně zhoršená 5 havarijní strom zjištěný výskyt jednoho vyvinutého defektu s předpokládaným vlivem na riziko selhání celého stromu, či jeho významné části nebo výskyt více staticky významných defektů ve fázi vývoje. Případně se může jednat také o dřevinu se souběhem více statických defektů mimo provozně exponované plochy. V provozně exponovaných plochách je nutná stabilizace pomocí speciálního zásahu (stabilizační řezy, bezpečnostní vazby atd.). Zjištěný souběh několika vyvinutých staticky relevantních defektů, v provozně exponovaných plochách. Nutná realizace speciálního stabilizačního zásahu s alternativou kácení stromu. Stabilizační zásahy je nutné realizovat v takovém rozsahu, že sekundárně často negativně ovlivňují perspektivu jedince. Stromy, jejichž stavem je zřejmě a bezprostředně ohrožen život či zdraví nebo hrozí-li škoda značného rozsahu. Stabilizaci nelze provést pomocí nedestruktivního pěstebního zásahu. Perspektiva Udává výhled dřeviny do budoucna. Stupeň Název Popis dlouhodobě perspektivní Strom na stanovišti vhodný a dlouhodobě udržitelný. Jedná se o mladé (věkové stadium -4) zdravé a vitální dlouhověké dřeviny, které budou v budoucnu tvořit kostru kompozice parku. Dřeviny mají předpoklad dožití (aniž by výrazně ohrožovaly provozní bezpečnost v okolí) řádově více jak 50 let. krátkodobě perspektivní Strom na stanovišti vhodný se střednědobým výhledem. Jedná se o krátkověké dřeviny, či dřeviny vyšších věkových kategorií a dřeviny se zhoršeným zdravotním stavem nebo vitalitou. Tyto dřeviny tvoří v současné době vegetační kostru kompozice parku. Dřeviny mají předpoklad dožití (aniž by výrazně ohrožovaly provozní bezpečnost řádově 0-50 let. neperspektivní Strom na stanovišti nevhodný, případně s velmi krátkou predikcí přežití. Jedná se často o senescentní dřeviny, dřeviny s výrazně zhoršenou vitalitou či zdravotním stavem. Setrvání těchto dřevin na stanovišti v horizontu delším než 0 let je nepravděpodobné. Biologický potenciál Hodnotí přítomnost významných mikrohabitatů, jež mohou indikovat potenciální výskyt zvláště chráněných živočichů. Mezi sledované jevy patří: dutiny, rozštípnuté dřevo a trhliny, hniloba, suché větve, poškození borky, výtok mízy, zlomené větve, dutiny, plodnice hub. Dále je hodnocen případný nález živočichů či známek jejich osídlení na dřevině. Stupeň Název Popis nízký Stromy bez významného výskytu mikrohabitatů a bez přítomnosti známek obývání živočichy. střední Stromy s běžným rozsahem mikrohabitatů a známkami obývání živočichy s výjimkou zvláště chráněných druhů. vysoký Stromy s významným rozsahem mikrohabitatů, většinou domácí listnaté stromy vyšších věkových stadií, případně dřeviny na nichž byl zaznamenán výskyt zvláště chráněného druhu. Hodnocení stromů v areálu zámeckého parku ve Veselí nad Moravou 0

11 Návrh pěstebních opatření: Pěstební opatření Navržená pěstební opatření odpovídají Arboristickému standardu SPPK 00 0 Řez stromů. Veškeré navržené technologie nad rámec tohoto standardu jsou podrobně popsány v kapitole Technologie navržených opatření. Naléhavost Určuje prioritu provedení zásahu. Na základě naléhavosti je možné sestavit etapizaci prací. Stupeň Název Popis vysoká Zásah je nutné provést co nejdříve. Neprovedením zásahu může dojít k ohrožení provozní bezpečnosti či k nenapravitelnému zhoršení pěstebního stavu dřeviny. střední Zásahy s nižší prioritou, jejichž provedení je nutné, avšak časový odklad nezpůsobí ohrožení provozní bezpečnosti či akutní zhoršení stavu. nízká Opatření je navrženo s ohledem na předpoklad budoucího vývoje dřeviny, je vhodné je provést v delším časovém horizontu. Často se jedná o případy, kdy pěstební zásah byl proveden nedávno. Do této kategorie náleží také kácení stromů, které jsou neperspektivní, avšak v současném stavu významně neohrožují provozní bezpečnost. Pozn.: Není chybou, budou li dříve v případě nutnosti opakována pěstební opatření u dřevin s naléhavostí a než provedena opatření u dřevin s naléhavostí. Opakování Doporučuje časový horizont provedení podrobné kontroly dřeviny, na jejímž základě bude vyhodnocen stav a aktualizován návrh pěstebního opatření. Periodicky, bez vyhodnocení stavu dřeviny je možné provádět zásahy: Tvarovací řez ( x ročně x za pět let, po celou dobu existence dřeviny) Založení koruny ovocných dřevin, založení palmety (x ročně- x za dva roky, po celou dobu existence dřeviny) Výměna bezpečnostní vazby dle životnosti udávané výrobcem (pro systém Cobra je interval 0 let) Doplňkové údaje: Poznámka Poznámka slouží k doplnění informací. Je zaznamenáván výskyt a rozsah defektů, přítomnost dřevokazných hub, přítomnost či projevy osídlení zvláště chráněnými organismy, případně upřesněn návrh pěstebního opatření. Hodnocení stromů v areálu zámeckého parku ve Veselí nad Moravou

12 Fotodokumentace Fotodokumentace byla pořízena digitálním fotoaparátem Nikon D 500. Fotografie jsou označeny číselným kódem shodujícím se s číslem tagu dřeviny. V elektronické verzi je možné zjistit datum a čas pořízení jednotlivých fotografií. Fotografie slouží k porovnání stavu dřevin v průběhu času. Fotografie jako dokumentační materiál jsou však zatíženy určitými limity, především častou nemožností fotografovat z vhodného úhlu či za optimálních světelných podmínek. Fotografie jsou doplněny celkovými širokoúhlými snímky, jež zachycují celkový charakter prostorů parku. Zhodnocení stávajícího stavu Hodnocení jednotlivých základních ploch Zámecká zahrada Intenzitní třída údržby: Celková hodnota stability 4 Hodnota cíle pádu Historický park navazující na budovu zámku s kaskádou rybníčků a travních porostů lemovaných vzrostlými dřevinami s hlavní kompoziční a pohledovou osou směřující jižně od zámku a boční kompoziční osou směřující na západ skrz platanový rondel a bludiště do ovocné štěpnice. Původní kompozice parku je narušena prostorem tenisových kurtů. Velké množství ponechaných rozpadajících se torz dřevin v centrální části působí neutěšeným dojmem. Dřevinou s převažujícím zastoupením je jabloň vysázená v nově založené štěpnici. V krajinářské části zámecké zahrady převládají babyky (Acer campestre), lípy (Tilia cordata) a javory mléče (Acer platanoides). Druhová skladba je zde poměrně rozmanitá, ze zajímavostí je vhodné jmenovat např. Cercidiphyllum japonicum, Gingko biloba či Corylus colurna. Z hlediska ostatních sledovaných parametrů jsou plochy poměrně vyvážené z hlediska poměru výsadeb k dřevinám vyšších věkových stadií, bohužel tento fakt je ovlivněn založením nové plochy štěpnice v parku a ne rovnoměrnou koncepční náhradou odumírajících jedinců. Hodnocení stromů v areálu zámeckého parku ve Veselí nad Moravou

13 Taxonomické složení 4% 8% 0% 5% 6% 4% 6% 8% 0% 9% Malus sp. Acer campestre Tilia cordata Qercus robur Acer platanoides Ulmus laevis Carpinus betulus Platanus occidentalis Fraxinus excelsior Ostatní Fyziologické stáří 46% % % 9% 0% 4 5 Zdravotní stav % 7% 5% 0% 45% 4 5 Vitalita Provozní bezpečnost Perspektiva 4% % % % 4 5 % % 0% 6% 4 5 8% 46% 5% 70% 6% Hodnocení stromů v areálu zámeckého parku ve Veselí nad Moravou

14 Zámecký park Intenzitní třída údržby: Celková hodnota stability 4 Hodnota cíle pádu Území jižně od břehu řeky Moravy. Centrálním prostorem této plochy je louka před klasicistním altánem. Kolem této louky jsou významné, ale bohužel dožívající duby. Ve východní části objektu bylo vybudováno nové dětské hřiště. Z hlediska druhového složení převažují babyky (Acer campestre) a lípy (Tilia cordata), významnou složku porostů tvoří duby (Quercus robur) pravděpodobně pocházející ještě z porostů před založením parku, významně zastoupený je javor mléč ( Acer platanoides) a topol osika (Populus tremula). Topoly tvoří skupinu poblíž dětského hřiště, vzhledem k hustotě porostu i jejich krátkověkosti je doporučena pravidelná probírka tohoto porostu. Alarmující je údaj o fyziologickém stáří dřevin, který ukazuje, že mladé dřeviny (stadia -) které by mohly časem nahradit stávající dospělé a dožívající jedince tvoří pouze % všech dřevin v parku. Výhledově tedy hrozí v rozpad krajinářské kompozice v souvislosti s postupným dožíváním jedinců. Obdobnou tendenci je možné vysledovat také z perspektivy dřevin, kde celou třetinu parku tvoří dřeviny výhledově neperspektivní. Taxonomické složení % % % 4% 7% 7% 8% 5% 9% 4% Acer campestre Tilia cordata Fraxinus excelsior Acer platanoides Quercus robur Populus tremula Ulmus minor Acer pseudoplatanus Fraxinus sp. ostatní Fyziologické stáří 4% % 0% 7% 67% 4 5 Zdravotní stav % % % 0% 4% 4 5 Hodnocení stromů v areálu zámeckého parku ve Veselí nad Moravou 4

15 Vitalita 4% % Provozní bezpečnost % 0% Perspektiva % 7% 4 5 5% 7% 4 5 % 0% 44% 67% 8% Bažantnice Intenzitní třída údržby: Celková hodnota stability 4 Hodnota cíle pádu 4 Jedná se o porost charakteru původního lužního lesa s významným patrem bylinných podrostů. V ploše bažantnice bylo na základě požadavku investora hodnoceno pouze vybraných dřevin v blízkosti hlavní komunikace. Hodnocení stromů v areálu zámeckého parku ve Veselí nad Moravou 5

16 Technologie navržených opatření Při provádění prací musí být dodrženy veškeré bezpečnostní předpisy a normy. Pracovní prostor musí být viditelně označen a ohrazen tak, aby bylo zabráněno přístupu nepovolaných osob, které by mohly být prováděním prací ohroženy. Řez dřevin je činnost odborná, jež musí být prováděna kvalifikovanou osobou. V průběhu celé realizace arboristických prací je nutné, aby byl přítomen odpovědný pracovník, který svou kvalifikaci prokáže certifikátem ETW (European Tree Worker) nebo ČCA stromolezec, případně ISA climber. Tento pracovník nese zodpovědnost nejen za správné provedení technologií řezů, ale také za dodržování zásad bezpečnosti při práci v koruně. Práce v koruně musí být prováděny pomocí speciálních lanových technik. Využití vysokozdvižné plošiny je možné pouze jako pomocného prostředku v omezených případech. Při manipulaci s vysokozdvižnou plošinou nesmí dojít ke zhutnění půdy pod stromy ani k jinému poškození stromů. Navržené technologie vychází z arboristických standardů. V současné době je k dispozici pouze standard AS 0 00 Řez stromů, zásahy nad rámec tohoto standardu musí být prováděny na základě níže uvedené specifikace. Při provádění řezu musí být využívány techniky řezu definované standardem, především řez na větevní límeček, třetinové pravidlo, řez na postranní větev. Technika řezu naslepo musí být využívána pouze omezeně v odůvodněných případech. Řez bezpečnostní Jedná se o řez zaměřený pouze na zajištění aktuální provozní bezpečnosti stromu, neřeší však komplexní statické poměry celého jedince. Při řezu bezpečnostním jsou odstraňovány, případně redukovány větve či výhony: tlusté suché narušující provozní bezpečnost, zlomené či nalomené (se sníženou stabilitou), mechanicky poškozené, sekundární (přerostlé staticky rizikové výhony pocházející z adventivních či spících pupenů), s defektním větvením, volně visící. Řez zdravotní Cílem zdravotního řezu je zabezpečení dlouhodobé funkce a perspektivy stromu. Snaží se o zachování architektury koruny charakteristické pro daný taxon. Neřeší aktuální statické poměry jedince jako celku. Odstraňují, případně redukují, se větve či výhony usychající a suché, napadené chorobami a škůdci, mechanicky poškozené, zlomené, či se sníženou stabilitou, nevhodně postavené, s narušeným větvením, strukturálně nevhodné. Ponechávání drobných suchých větví a provozně bezpečných pahýlů není považováno za chybu. Hodnocení stromů v areálu zámeckého parku ve Veselí nad Moravou 6

17 V rámci zdravotního řezu jsou odstraňovány nebo odlehčovány větve se sníženou stabilitou, součástí řezu zdravotního je tedy i provedení lokální redukce za účelem stabilizace. Je-li v inventarizačních tabulkách naznačen zásah jako kombinace obou technologií (RZ+RRLR) upozorňuje doplňková technologie pouze na fakt, že musí být provedeno odlehčení ve větším rozsahu např. v případě potřeby odlehčit celou kosterní větev apod. Řez zdravotní zahrnuje řez mechanicky poškozených, zlomených větví, větví se sníženou stabilitou, větví napadených chorobami a škůdci i větví usychajících a suchých tzn. zahrnuje provedení zásahu označovaného jako řez bezpečnostní. Řez redukční obvodová redukce Zásah obvodová redukce je navrhován u dřevin s výrazným narušením stability. Řez řeší statické poměry celého jedince formou snížení těžiště a zmenšení náporové plochy koruny (odstraňují se větve v horní třetině koruny). Cílem řezu je snížení těžiště jedince a narušení pláště koruny tak, aby bylo umožněno lepší prosvětlení nižších partii koruny a vznik sekundárního obrostu. U vitálních dřevin s dobrou výmladností ve spodních partiích je možné tímto postupem zapěstovat a udržovat stabilní sekundární korunu v těchto případech je nutno pěstební zásah pravidelně opakovat každých cca 5 let. U dřevin se špatnou výmladností v koruně se jedná pouze o dočasnou stabilizaci stromu a oddálení případného kácení. Procento uvedené v inventarizačních tabulkách udává orientačně doporučený rozsah odstraněné listové plochy. Řez redukční torzo Jedná se o hluboké sesazení koruny u dřevin s rozsáhlými defekty a výrazně sníženou stabilitou. Tento zásah je navrhován jako alternativa ke kácení u dřevin, které jsou významnými z biologického hlediska. Často je kombinován s přírodě blízkými metodami ošetření (tvorba zlomů, ponechání stabilních pahýlů). Provedení těchto zásahů je narušením dřeviny, avšak je nutným kompromisem mezi zachování biotopu a udržením provozní bezpečnosti. Výška torza je závislá na rozsahu defektů s vlivem na stabilitu jedince. Mrtvá torza ponechání mrtvých torz není v případě parkově upravené plochy žádoucí. Vzhledem k postupnému odumírání kořenů hrozí v poměrně krátkém časovém horizontu vyvrácení těchto dřevin. Především v blízkosti komunikací je nutné jejich odstranění. Řez redukční lokální redukce Jedná se o odstranění či odlehčení části koruny za účelem a) stabilizace koruny, b) zajištění podchodné a podjezdné výšky, c) zajištění odstupu od překážky (stavby, veřejného osvětlení apod.). Přírodě blízký způsob ošetření Hodnocení stromů v areálu zámeckého parku ve Veselí nad Moravou 7

18 Jedná se o soubor opatření a přístupů na podporu biodiverzity. V rámci zdravotního i bezpečnostního řezu je možné ponechat na dřevině stabilní (!) i suché pahýly, přesahuje li jejich tloušťka 0 cm. Vzhledem k prokázaným spíše negativním vlivům konzervace dřevin nejsou tyto metody součástí žádného z opatření. Řezné rány nebudou zatírány a drobné i větší dutiny budou ponechány bez zásahu jako možný biotop. V případě nutnosti provádění řezů větších průměrů je vhodné imitovat přírodní zlomy. Odstranění ochmetu, odstranění jmelí Trvalé odstranění veškerého ochmetu či jmelí z jedince není možné. V rámci bezpečnostního řezu musí být odstraněny napadené větve, dochází-li např. jejich přetížením k ohrožení provozní bezpečnosti. V rámci zdravotního řezu, případně je-li uvedeno v poznámce jmelí či ochmet, musí být odstraněny všechny napadené větve. Vpřípadě, že by však tímto zásahem mělo dojít k výraznému spíše negativnímu narušení dřeviny (velké řezné rány apod.) je nutné odstranit co největší množství parazita tak, aby k negativnímu narušení dřeviny nedošlo. Instalace vazby dynamické K vázání korun musí být použit nedestruktivní systém dynamické (nepředepjaté) vazby z polypropylenového lana. Nosnost udávaná v inventarizační tabulce je minimální nosnost, jež musí lano dosahovat na konci životnosti vazby udávané výrobcem. Vazba musí být instalována v horní třetině koruny tak aby bylo lano mírně prověšené (při nedostatečném průvěsu dochází k většímu zarůstání vazby a oslabování tvorby reakčních pletiv dřeviny, naopak při instalaci moc volného lana umožňuje vazba velký rozkmit koruny a nemusí zabránit rozlomení problematického větvení). Je-li součástí systému vazby tlumič rázů je nutné aby byl instalován ve všech případech, kdy není použití tlumiče rázů nevhodné (velmi krátké nebo naopak velmi dlouhé vazby). Založení koruny ovocných dřevin Řez v. roce: Řez je třeba provádět každoročně od. do 5. roku po výsadbě, cílem je vypěstovat kmen a základní kostru a zajistit včasnou plodnost. Při podzimním termínu řezu je třeba zakrátit všechny výhony asi o dvě třetiny, pokud bude zvolen jarní termín řezu, omezíme počet výhonů a ostatní zkrátíme na dva nebo tři pupeny. Hodnocení stromů v areálu zámeckého parku ve Veselí nad Moravou 8

19 Řez ve. roce Odstraníme konkurenční výhony, ostatní zkrátíme o polovinu. Stříháme na vnější pupen. ramen zkracujeme asi o třetinu. Řez ve. roce Odstraníme konkurenční výhony, ostatní výhony zkrátíme o třetinu. Po 4. roce Můžeme založit. patro. V následujících letech řezem odstraňujeme větve vrůstající do koruny, nepřiměřeně zahušťující korunu ( vlky ) a větve suché či výrazně mechanicky poškozené. Cílem řezu je odstranění neperspektivních větví a výhonů, rovnoměrné prosvětlení koruny a odlehčení přetížených větví. Založení palmety Vzhledem k tomu, že dřeviny neměly při výsadbě založenou korunu již od. patra drátěnky (viz obr.. rok), v současné době již není možné tohoto pěstebního cíle dosáhnout. Boční výhony směřující podélně s drátěnkou je nutné každoročně vyvazovat, ostatní výhony (rostoucí kolmo na drátěnku) musí být zakracovány na -4 očka. Vertikálně rostoucí výhony je také nutné zakracovat o cca /. Tento typ řezu je nutné provádět každoročně, po celou délku života dřevin. Hodnocení stromů v areálu zámeckého parku ve Veselí nad Moravou 9

20 Kácení Při kácení nesmí být poškozeny okolní dřeviny a porosty. K poškození porostů okolních porostů a nadměrnému zhutnění půdy nesmí dojít ani při pohybu mechanizace využívané při kácení či odstraňování dřevní hmoty. Kácení musí provádět kvalifikovaná osoba, která se prokáže dostatečnou praxí a zkušenostmi. Při kácení musí být dodržovány veškeré bezpečnostní předpisy a normy, Pracovní prostor musí být viditelně označen a ohrazen tak, aby bylo zabráněno přístupu nepovolaných osob, které by mohly být prováděním prací ohroženy. Kácení musí být prováděno v době vegetačního klidu. V případě zaznamenání projevů přítomnosti zvláště chráněného organismu je nutné práce přerušit a konzultovat postup s biologickým dozorem. Závěr Arboristický průzkum hodnotí dřeviny z pohledu jejich vlastního pěstebního stavu a provozní bezpečnosti. V zájmu zachování a podpory biodiverzity je nutné mnohdy hledání souladu a přistupování ke kompromisům mezi požadavky zachování krajinářské kompozice historického parku a zájmu zachování biotopů volně žijících druhů. Není však možné tyto kompromisy vyžadovat na úkor bezpečnosti návštěvníků parku! Návrh pěstebních opatření v této dokumentaci zajišťuje provozní bezpečnost dřevin a zohledňuje potřeby ochrany přírody i výtvarně estetické a kompoziční vazby v parku. Postupnou realizací kácení, které je součástí tohoto návrhu nedojde k významnému narušení ekologické hodnoty parku jako celku, naopak bude vytvořen prostor pro nové výsadby, které zajistí časovou kontinuitu a udržitelnost plochy, při zachování jejích funkcí (jak ekologických, tak estetických a kompozičních). Hodnocení stromů v areálu zámeckého parku ve Veselí nad Moravou 0

21 Použité podklady Standard hodnocení stavu stromů SPPK 000:04 (koncept) Standard řez stromů SPPK 000:0, zpracovala LDF Mendelu, vydala AOPK, dostupné z: standardy.nature.cz Kubát K. et al. 00: Klíč ke květeně České republiky. Academia, Praha Svoboda M. a kol. 009:Úpravy vegetační složky zámeckého parku Veselí nad Moravou projektová dokumentace vč. digitálních podkladů. DHV ČR spol. s r.o., Praha Schematické obrázky k řezu ovocných dřevin: Hodnocení stromů v areálu zámeckého parku ve Veselí nad Moravou

SPPK A02 001:2013 Výsadba stromů STANDARDY PÉČE O PŘÍRODU A KRAJINU ARBORISTICKÉ STANDARDY HODNOCENÍ STAVU STROMŮ SPPK A01 001:2015

SPPK A02 001:2013 Výsadba stromů STANDARDY PÉČE O PŘÍRODU A KRAJINU ARBORISTICKÉ STANDARDY HODNOCENÍ STAVU STROMŮ SPPK A01 001:2015 SPPK A02 001:2013 Výsadba stromů STANDARDY PÉČE O PŘÍRODU A KRAJINU ARBORISTICKÉ STANDARDY ŘADA A HODNOCENÍ STAVU STROMŮ SPPK A01 001:2015 Tree assesssment Baumkontrolle Tento standard je určen pro definici

Více

Řez stromů. David Hora, DiS. Předcertifikační školení certifikace. European Tree Worker. Evropský arborista

Řez stromů. David Hora, DiS. Předcertifikační školení certifikace. European Tree Worker. Evropský arborista Řez stromů David Hora, DiS. Předcertifikační školení certifikace European Tree Worker Evropský arborista Vztah: lidé stromy - lidé stromy dokáží žít bez nás my bez nich ne, doprovází nás celou historií

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 180-2 020/14

ZNALECKÝ POSUDEK č. 180-2 020/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 80-2 020/4 Předmět : Znalecký posudek byl zpracován za účelem zhodnocení aktuálního stavu stromů, rostoucích v oboustranném stromořadí v obci Horní Újezd. Objednatel posudku : Krajská

Více

Revitalizace zeleně na židovském hřbitově v Brně - Židenicích

Revitalizace zeleně na židovském hřbitově v Brně - Židenicích Obsah A Průvodní zpráva...1 Identifikační údaje...1 Cíl dokumentace...2 Údaje o parcelách a majetkoprávních vztazích... 2 Průzkumy a podklady... 2 Lokalizace a popis řešeného území... 2 Stručná historie

Více

2.část. lokalita č.57: Riegrova - lokalita č.106: 5.května nad autocvičištěm

2.část. lokalita č.57: Riegrova - lokalita č.106: 5.května nad autocvičištěm 2.část lokalita č.57: Riegrova - lokalita č.106: 5.května nad autocvičištěm 2 Projekt péče o stromy na území města Svitavy byl zpracován na objednávku města Svitavy v rámci inventarizace ploch veřejně

Více

PŘÍLOHA F.2 INVENTARIZACE A METODIKA INVENTARIZACE

PŘÍLOHA F.2 INVENTARIZACE A METODIKA INVENTARIZACE PŘÍLOHA F.2 INVENTARIZACE A METODIKA INVENTARIZACE Skopalíková x M. Kuncové x Čejkova Průměr Fyzio. Zdrav. objektu Taxon Výška Průměr kmene koruny stáří Vitalita stav Stabilita Poznámka 30 Betula pendula

Více

POSOUZENÍ PROVOZNÍ BEZPEČNOSTI STROMŮ A

POSOUZENÍ PROVOZNÍ BEZPEČNOSTI STROMŮ A POSOUZENÍ PROVOZNÍ BEZPEČNOSTI STROMŮ A NÁVRH OŠETŘENÍ ZADAVATEL: Obec Uhřice ZHOTOVITEL: Ing. Tomáš Minx, PhD. Suchý 93, 680 01 Boskovice Telefon: +420 603 313 265 Email: arbo.les@seznam.cz Číslo projektu:

Více

Regenerace zeleně vybraných lokalit města Tišnov

Regenerace zeleně vybraných lokalit města Tišnov SEZNAM LOKALIT SÍDLIŠTĚ POD KLUCANINOU SÍDLIŠTĚ POD KVĚTNICÍ SOUBOR OSTATNÍCH PLOCH 1 OBSAH A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA...3 A.1 Identifikace stavby...3 Objednatel:...3 Projektant:...3 Název stavby:...3 Místo stavby:...3

Více

POSOUZENÍ PROVOZNÍ PEZPEČNOSTI VYBRANÝCH DŘEVIN OBEC VRÁTKOV

POSOUZENÍ PROVOZNÍ PEZPEČNOSTI VYBRANÝCH DŘEVIN OBEC VRÁTKOV POSOUZENÍ PROVOZNÍ PEZPEČNOSTI VYBRANÝCH DŘEVIN OBEC VRÁTKOV prosinec 2014 Lokalita Vrátkov 17 282 01 Český Brod Zhotovitel Ing. Václav Bažant Ph.D. Přehvozdí 13 281 63 Kostelec nad Černými lesy Tel.:

Více

V Rosicích dne 31. 1. 2014. Ing. Jaroslav KOLAŘÍK, Ph.D. Ing. Michal ROMANSKÝ Petr CEJNAR, DiS.

V Rosicích dne 31. 1. 2014. Ing. Jaroslav KOLAŘÍK, Ph.D. Ing. Michal ROMANSKÝ Petr CEJNAR, DiS. Projekt péče o stromy podél vodního toku Orlice byl zpracován na objednávku povodí Labe v rámci inventarizace ploch veřejně přístupné zeleně. Terénní šetření proběhla v měsíci lednu 2014. V Rosicích dne

Více

PLÁN PÉČE O STROMOVOU ZELEŇ

PLÁN PÉČE O STROMOVOU ZELEŇ OBEC ŽLUNICE PLÁN PÉČE O STROMOVOU ZELEŇ (2/205 2/2020) (INVENTARIZACE, ANALÝZA A PLÁN PÉČE) Zadavatel: Adresa: Obec Žlunice Obecní úřad Žlunice, Žlunice 38, 507 34 Žlunice IČO: 0027245 Emailová schránka:

Více

1.část. lokalita č.1: Autobusové nádraží - lokalita č.56: Raisova

1.část. lokalita č.1: Autobusové nádraží - lokalita č.56: Raisova .část lokalita č.: Autobusové nádraží - lokalita č.56: Raisova Projekt péče o stromy na území města Svitavy byl zpracován na objednávku města Svitavy v rámci inventarizace ploch veřejně přístupné zeleně.

Více

Základní škola Na Líše 936/16, Praha 4, Michle Dendrologický průzkum území. Táborská 350/32, Praha 4. Praha 4, k.ú. Michle

Základní škola Na Líše 936/16, Praha 4, Michle Dendrologický průzkum území. Táborská 350/32, Praha 4. Praha 4, k.ú. Michle Ing. MARCELA BITTNEROVÁ, Ph.D. Zahradní a krajinářská tvorba marcela.bittnerova@seznam.cz Veltruská 532/11 190 00 Praha 9 Základní škola Na Líše 936/16, Praha 4, Michle Dendrologický průzkum území INVESTOR

Více

D.3 Dendrologický průzkum

D.3 Dendrologický průzkum ČESKÁ LÍPA OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA ROHÁČE Z DUBÉ - ČESKOKAMENICKÁ D. Dendrologický průzkum OBSAH:. Průvodní zpráva. Situace : 500 Vypracoval: Hl. inž. projektu: Ing. Szénási Ing. Čamrová Průvodní zpráva AKCE:

Více

Revitalizace stromů ve starém centrálním parku v Praze Dubči

Revitalizace stromů ve starém centrálním parku v Praze Dubči Revitalizace stromů ve starém centrálním parku v Praze Dubči Dokumentace k ukončení, převzetí a vyhodnocení akce realizovanou s finančním přispěním Hlavního města Prahy a M.Č. Dubeč Občanským sdružením

Více

ZODP. PROJEKTANT. Renovace a doplnění zeleně v obci Sibřina VYTVOŘIL ZPRACOVATEL. Ing. Kateřina Kovaříková

ZODP. PROJEKTANT. Renovace a doplnění zeleně v obci Sibřina VYTVOŘIL ZPRACOVATEL. Ing. Kateřina Kovaříková ZODP. PROJEKTANT Ing. Kateřina Kovaříková VYTVOŘIL ZPRACOVATEL: Biologica s.r.o., Mezníkova 273/13, 616 00 Brno, IČ: 27739660 KRAJ: Středočeský OBEC: Sibřina Ing. Kateřina Kovaříková ZPRACOVATEL INVESTOR:

Více

Znalecký posudek - posouzení stavu 39 lip' v ul. Thákurova v Praze 6

Znalecký posudek - posouzení stavu 39 lip' v ul. Thákurova v Praze 6 Ing. Luboš Fendrych znalec se specializací na oceňování zeleně a škod Baarova 27 140 00 Praha 4 Technická správa komunikací hl.m. Prahy Štefánkova 23 Praha 5 Znalecký posudek - posouzení stavu 39 lip'

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA - DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM PROJEKT OBNOVY A ROZVOJE FUNKČNÍCH PLOCH SÍDELNÍ ZELENĚ V OBCI PTICE

PRŮVODNÍ ZPRÁVA - DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM PROJEKT OBNOVY A ROZVOJE FUNKČNÍCH PLOCH SÍDELNÍ ZELENĚ V OBCI PTICE PRŮVODNÍ ZPRÁVA - DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM PROJEKT OBNOVY A ROZVOJE FUNKČNÍCH PLOCH SÍDELNÍ ZELENĚ V OBCI PTICE Ing. Lenka Vyhnálková říjen 2013 Identifikační data DRUH DOKUMENTACE: NÁZEV PROJEKTU: OBJEDNAVATEL

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 178-1 809/13

ZNALECKÝ POSUDEK č. 178-1 809/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 178-1 809/13 Předmět : Znalecký posudek byl zpracován za účelem zhodnocení aktuálního stavu vybraných stromů, rostoucích v Husových sadech ve Znojmě. Objednatel posudku : Město Znojmo

Více

REVITALIZACE HRABYŇSKÉ ALEJE

REVITALIZACE HRABYŇSKÉ ALEJE CENTRUM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ KRAJINY REVITALIZACE HRABYŇSKÉ ALEJE ZADAVATEL: OBEC HRABYNĚ ZPRACOVATEL: EKOTOXA s.r.o. PROJEKT DUBEN 2014 EKOTOXA s.r.o. Fišova 403/7, 602 00 Brno, Černá Pole

Více

Projektová dokumentace IP 8, k. ú.hrabůvka u Hranic

Projektová dokumentace IP 8, k. ú.hrabůvka u Hranic Projektová dokumentace IP 8, k. ú.hrabůvka u Hranic (pozemky parc. č. 828, 834) NEVYČÍSLENÝ ROZPOČET Objednatel: Vypracoval: Zak. číslo: 29-2012 Datum: říjen 2012 Česká republika Ministerstvo zemědělství,

Více

OBSAH: PŘÍLOHA: INVENTARIZAČNÍ TABULKY FOTODOKUMENTACE

OBSAH: PŘÍLOHA: INVENTARIZAČNÍ TABULKY FOTODOKUMENTACE OBSAH: 1. ÚVOD 1.1. Výsadby na cestě ppč.1397/3 1.2. Cesta na Havaji 1.3. Liemrová cesta 1.4. Parčík v centru obce 1.5. Ošetření významných dřevin 2. PODKLADY 3. NÁVRH 3.1. Výsadby na cestě ppč.1397/3

Více

VELKÉ MEZIŘÍČÍ REGENERACE ZELENĚ KAPITOLA 4. REGENERACE ZELENĚ NA SÍDLIŠTÍCH A NOVÉM HŘBITOVĚ

VELKÉ MEZIŘÍČÍ REGENERACE ZELENĚ KAPITOLA 4. REGENERACE ZELENĚ NA SÍDLIŠTÍCH A NOVÉM HŘBITOVĚ KAPITOLA 4. REGENERACE ZELENĚ NA SÍDLIŠTÍCH A NOVÉM HŘBITOVĚ 278 4.1 ÚVOD Poslední část projektu tvoří tři samostatné lokality a to sídliště Bezděkov, sídliště Čecháky a prostor Nového hřbitova na Karlově

Více

olšové vrbiny = AlS = Alni glutinosae-saliceta

olšové vrbiny = AlS = Alni glutinosae-saliceta olšové vrbiny = AlS = Alni glutinosae-saliceta břehové porosty doprovodné porosty olše lepkavá (Alnus glutinosa) 60-80 olše lepkavá (Alnus glutinosa) 60-80 vrba křehká (Salix fragilis) 0-40 vrba křehká

Více

radní pro regeneraci sídliště a životní prostředí

radní pro regeneraci sídliště a životní prostředí DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM návrhy zeleně ke kácení při revitalizaci Letňanské lentilky Lokalita: ulice Jančova, Místecká, Krausova, Malkovského, Kuželova Praha 18 Letňany Objednatel: Úřad městské části Praha

Více

Inventarizace a návrh ošetření vzrostlých dřevin rostoucích v okolí vodního díla Mšeno

Inventarizace a návrh ošetření vzrostlých dřevin rostoucích v okolí vodního díla Mšeno Inventarizace a návrh ošetření vzrostlých dřevin rostoucích v okolí vodního díla Mšeno Dílo: Inventarizace a návrh ošetření vzrostlých dřevin rostoucích v okolí vodního díla Mšeno Stupeň dokumentace: Realizační,

Více

stupeň ohrožení Silně ohrožený

stupeň ohrožení Silně ohrožený Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území ve smyslu ustanovení 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění a 4 vyhlášky č. 64/2011 Sb. Přírodní památka Blatná Datum

Více

V E G E T AČNÍ ÚPRAVY A K T U A L I Z A C E 0 8 / 2 0 1 4

V E G E T AČNÍ ÚPRAVY A K T U A L I Z A C E 0 8 / 2 0 1 4 V E G E T AČNÍ ÚPRAVY A K T U A L I Z A C E 0 8 / 2 0 1 4 E D O K U M E N T A C E P R O P R O V E D E N Í S T A V B Y Investor : OBEC ŽANDOV, NÁMĚSTÍ ČP. 82 471 07 Akce : REVITALIZACE ALEJÍ NA POZEMCÍCH

Více

Areál "Rezidence" Stará Boleslav Stabilizace stávajících vegetačních prvků Doplnění kosterní zeleně. Město Brandýs nad Labem/Stará Boleslav

Areál Rezidence Stará Boleslav Stabilizace stávajících vegetačních prvků Doplnění kosterní zeleně. Město Brandýs nad Labem/Stará Boleslav Hlavní projektant objekt: investor: Vedoucí projektu Vypracoval Kontroloval Ing. Barbora Eismanová Ing.Ivan Marek Ing. Barbora Kubecová Ing. Ivan Marek Areál "Rezidence" Stará Boleslav Stabilizace stávajících

Více

OCEŇOVÁNÍ DŘEVIN ROSTOUCÍCH MIMO LES

OCEŇOVÁNÍ DŘEVIN ROSTOUCÍCH MIMO LES Jaroslav Kolařík a kolektiv OCEŇOVÁNÍ DŘEVIN ROSTOUCÍCH MIMO LES včetně výpočtu kompenzačních opatření za kácené nebo poškozené dřeviny METODIKA AOPK ČR Praha 2013 Jaroslav Kolařík a kolektiv OCEŇOVÁNÍ

Více

Protokol inventarizace dřevin "1106 GŘC - areál Olomouc - Povel"

Protokol inventarizace dřevin 1106 GŘC - areál Olomouc - Povel parc.č. 471/1 x plocha 1 Acer campestre javor babyka 9,12,15 3,4,5 2m2 4,0 3-kmen, mladý stromek 2 Rosa canina růže šípková 6m2 4,0 keř 3 Sambucus nigra bez černý 8m2 3,5 keř 4 Sambucus nigra bez černý

Více

REVITALIZACE PARKU PETRA BEZRUČE V KLIMKOVICÍCH

REVITALIZACE PARKU PETRA BEZRUČE V KLIMKOVICÍCH REVITALIZACE PARKU PETRA BEZRUČE V KLIMKOVICÍCH SO 10 Vegetační úpravy PROSINEC 2008. ZAK.Č. VA/08/07. OBJEDNATEL: MĚSTO KLIMKOVICE ZHOTOVITEL: ING. ALENA VAVŘÍKOVÁ Obsah: 1. Identifikační údaje stavby

Více

Stavba č.1 Položkový výkaz výměr

Stavba č.1 Položkový výkaz výměr Stavba č.1 Položkový výkaz výměr Název stavby: Název SO: Polní cesty v k.ú. Počedělice Polní cesty C5, C51, C52 Jednot. Cena celkem Č Objekt Kód Zkrácený popis M.j. Množství cena (Kč) Kč bez DPH 1 C 5

Více

ZA OBJEDNATELE: PROJEKT: STUPEŇ: ČÁST DOKUMENTACE: 5/2014 POČET STRAN 7 PARÉ: DATUM. Blatenská 189, 26272 Březnice IČ 76047334

ZA OBJEDNATELE: PROJEKT: STUPEŇ: ČÁST DOKUMENTACE: 5/2014 POČET STRAN 7 PARÉ: DATUM. Blatenská 189, 26272 Březnice IČ 76047334 OBJEDNATEL: PROJEKT: STUPEŇ: ČÁST DOKUMENTACE: Obec Malý Újezd, Malý Újezd 95, 27731 Velký Borek REVITALIZACE ZELENĚ V OBCI MALÝ ÚJEZD - 2013 DPS + DZS 2. OZELENĚNÍ MULTIFUNKČNÍHO HŘIŠTĚ VE VAVŘINČI 2.5

Více

Obsah: Technická zpráva. 1.1 Identifikační údaje 1.2 Základní údaje o objektu 2.1 Technické řešení 2.2 Závěr

Obsah: Technická zpráva. 1.1 Identifikační údaje 1.2 Základní údaje o objektu 2.1 Technické řešení 2.2 Závěr Obsah: Technická zpráva 1.1 Identifikační údaje 1.2 Základní údaje o objektu 2.1 Technické řešení 2.2 Závěr 2 1.1. Identifikační údaje Název stavby: Název objektu: Místo stavby, k.ú.: Okres: Kraj: Obsah

Více

PŘÍPRAVNÁ STUDIE. Společná rozvojová strategie pro obnovu původního krajinného rázu v česko-saském příhraničí

PŘÍPRAVNÁ STUDIE. Společná rozvojová strategie pro obnovu původního krajinného rázu v česko-saském příhraničí PŘÍPRAVNÁ STUDIE Společná rozvojová strategie pro obnovu původního krajinného rázu v česko-saském příhraničí OBSAH 1. CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ...4 1.1. VYMEZENÍ A CHARAKTERISTIKA POPISOVANÉ OBLASTI...4 1.1.1.

Více

Obvod ve 130 cm (cm) Obvod pařez (cm) 1ořešák královský (Juglans regia) 2,5 4 Neměřen 41 15 1 0 Nízké větvení koruny

Obvod ve 130 cm (cm) Obvod pařez (cm) 1ořešák královský (Juglans regia) 2,5 4 Neměřen 41 15 1 0 Nízké větvení koruny Levý břeh od soutoku Číslo Druh Výška (m) Šířka korun y (m) Obvod ve 130 cm (cm) Obvod pařez (cm) věk fyziologic ká vytalita pěsteb. patření Poznámky Naléhavos t 1ořešák královský (Juglans regia) 2,5 4

Více

REVITALIZACE DŘEVIN ZÁMECKÉHO PARKU A OBECNÍ ZELENĚ V LITULTOVICÍCH

REVITALIZACE DŘEVIN ZÁMECKÉHO PARKU A OBECNÍ ZELENĚ V LITULTOVICÍCH CENTRUM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ KRAJINY REVITALIZACE DŘEVIN ZÁMECKÉHO PARKU A OBECNÍ ZELENĚ V LITULTOVICÍCH PROJEKT ZADAVATEL: MĚSTYS LITULTOVICE ZPRACOVATEL: EKOTOXA s.r.o. LISTOPAD 2013 EKOTOXA

Více

ZS (1- Hibernica jalovec obecný 4 2 zcela vylomený a ohnutý na stranu PĚ 0 0 1 vysazený v těsné blízkosti budovy, kompozičně

ZS (1- Hibernica jalovec obecný 4 2 zcela vylomený a ohnutý na stranu PĚ 0 0 1 vysazený v těsné blízkosti budovy, kompozičně Název: Revitalizace zámeckého parku v Liblíně - část 1 Investor: Domov sociálních služeb Liblín, p.o. Popis: Kácení řevin - 1.etapa Zpracovatel: Florstyl s.r.o. Datum: květen 2011 Kácení p.č. typ latinský

Více

1. Obsah zpracovávaného projektu. 2. Řešené území. 3. Dendrologický průzkum. Grafická část. Textová část. 3.1 Inventarizace dřevin a použité metodiky

1. Obsah zpracovávaného projektu. 2. Řešené území. 3. Dendrologický průzkum. Grafická část. Textová část. 3.1 Inventarizace dřevin a použité metodiky 1. Obsah zpracovávaného projektu Grafická část 1. Situace řešeného území m 1:1000 2. Inventarizace, plán kácení m 1:500 3. Situace návrh m 1:250 4. Chodníky vytyčovací plán m 1:250 Textová část 5. Tabulky

Více

C.1 Tabulka inventarizace sadu

C.1 Tabulka inventarizace sadu C.1 Tabulka inventarizace sadu Souřadnice A8 SS TR 157 50 1649 A9 PS S 73 23 1650 NK A10 PS S 80 25 1651 A11 PS S 83 26 1652 NK A12 DS KV 52 17 1653 obvod hlavni větve 52cm, obvod u paty kmene 117 A13

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ MAGISTRÁTU MĚSTA Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace je přílohou č. 1 výzvy k podání nabídek na zakázku malého rozsahu. Obnova stromořadí v ulici Střelecká, Hradec Králové

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO OLOMOUC. Katalog památných stromů Ostravska

UNIVERZITA PALACKÉHO OLOMOUC. Katalog památných stromů Ostravska UNIVERZITA PALACKÉHO OLOMOUC PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA GEOGRAFIE Lenka PAVELKOVÁ Katalog památných stromů Ostravska Olomouc 2008 Seznam památných stromů 1 Dub v Heřmanicích... 4 2 Jinan u brány Slezskoostravského

Více

NABÍDKA OKRASNÝCH STROMŮ PODZIM 2015

NABÍDKA OKRASNÝCH STROMŮ PODZIM 2015 NABÍDKA OKRASNÝCH STROMŮ PODZIM 2015 pro maloodběratele JAN SMEJKAL Javornická 846, 768 72 Chvalčov Tel.: 607 631 234; info@okrasnestromy.cz www.okrasnestromy.cz Umístění školky: Po levé straně u silnice

Více

Integrated System for Assessing Trees. Andrea Szórádová

Integrated System for Assessing Trees. Andrea Szórádová Integrated System for Assessing Trees Andrea Szórádová ISAT Efektivní správa dat z velkých populací stromů Provádění kontrol a aktualizací Možnost zohlednění disponibilních prostředků Postup Rozdělení

Více

DŘEVINY DŘEVOZPRACUJÍCÍHO PRŮMYSLU

DŘEVINY DŘEVOZPRACUJÍCÍHO PRŮMYSLU DŘEVINY DŘEVOZPRACUJÍCÍHO PRŮMYSLU Rozeznávací znaky: - Na stojato odlišnosti jednotlivých znaků (kůra, listy, jehličí) - V řezu textura, barva, vůně - K přesnému určení slouží dendrologické klíče (vylučovací

Více

Regenerace zeleně města Proseč - II. Etapa. Technická zpráva ZZ/705/13/32. Doplňující údaje: 0 5.10.2013. 1.vydání v.r.

Regenerace zeleně města Proseč - II. Etapa. Technická zpráva ZZ/705/13/32. Doplňující údaje: 0 5.10.2013. 1.vydání v.r. Doplňující údaje: Ing. Zeman Ing. Zeman Ing. Zeman 0 5.10.2013 1.vydání v.r. v.r. v.r. Rev. Datum Popis Vypracoval Kontroloval Schválil Objednatel: MĚSTO PROSEČ Proseč čp. 18, 539 44 Proseč Souprava: Zhotovitel:

Více

Památné stromy pověřeného úřadu Sokolov

Památné stromy pověřeného úřadu Sokolov Památné stromy pověřeného úřadu Sokolov Zpracovala: Bc. Linda Tomeszová, referent odboru životního prostředí V Sokolově, 2012 (poslední aktualizace: 23.2.2015) Bernovský klen Druh dřeviny: javor klen (Acer

Více

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. www.mzp.cz OBSAH

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. www.mzp.cz OBSAH VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ www.mzp.cz OBSAH METODICKÉ POKYNY A DOKUMENTY Metodika managementu tlejícího dříví v lesích zvláště chráněných územ 1 Aktualizace metodického dokumentu k problematice

Více

Základy Zakládání Zeleně. Ladislav Kejha

Základy Zakládání Zeleně. Ladislav Kejha Základy Zakládání Zeleně Ladislav Kejha projekční příprava výběr taxonů pro výsadbu velikost a typ výsadbového materiálu hustota výsadeb volba a popis technologie výsadby Pořizovací cena i následná údržba

Více

DOUTNÁČ - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI

DOUTNÁČ - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI DOUTNÁČ - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI David Janik *, Dušan Adam, Pavel Unar, Tomáš Vrška, Libor Hort, Pavel Šamonil, Kamil Král Oddělení ekologie lesa, Výzkumný ústav Silva Taroucy

Více

H O L Á S E C K Á J E Z E R A

H O L Á S E C K Á J E Z E R A Přírodní památka H O L Á S E C K Á J E Z E R A Botanický průzkum Autor: Ing. Jindřich Šmiták Česká 32 602 00 Brno Datum zpracování: duben-červenec 2012 1. Stručná charakteristika Přírodní památka Holásecká

Více

Technická zpráva Výsadba zeleně na Chabovci ve Vřesině u Opavy

Technická zpráva Výsadba zeleně na Chabovci ve Vřesině u Opavy Technická zpráva Výsadba zeleně na Chabovci ve Vřesině u Opavy Investor: město Vřesina u Hlučína, 21.dubna 247/1, 747 20 Vřesina Projektoval: Ing. Ivan Tachezy, Plzeńská 17, Ostrava 3 Datum: 9.4. 2014

Více

Klíčová aktivita 06 Učebnice Okrasné dřeviny Realizační tým:

Klíčová aktivita 06 Učebnice Okrasné dřeviny Realizační tým: Environmentální výchova v zemědělských a zahradnických školách CZ.1.07/1.1.00/08.0042 Klíčová aktivita 06 Učebnice Okrasné dřeviny Realizační tým: Ing. Martin Vlasák, Ph.D. - řešitel klíčové aktivity 06

Více

Doplnění zeleně podél komunikace jižně od obce Hartmanice

Doplnění zeleně podél komunikace jižně od obce Hartmanice Obnova krajinných struktur Doplnění zeleně podél komunikace jižně od obce Hartmanice Objednatel: Obec Hartmanice, Hartmanice 22, 373 65 Dolní Bukovsko Zhotovitel: Spolek pro rozvoj regionu, Jiráskova 84,

Více

Cena (bez DPH) OŠETŘENÍ STROMŮ 62 ks 185 587 Kč. DRCENÍ DŘEVNÍ HMOTY 20 m3 31 575 Kč. živý plot: CELKOVÉ REALIZAČNÍ NÁKLADY

Cena (bez DPH) OŠETŘENÍ STROMŮ 62 ks 185 587 Kč. DRCENÍ DŘEVNÍ HMOTY 20 m3 31 575 Kč. živý plot: CELKOVÉ REALIZAČNÍ NÁKLADY etapa I - ošetření a výsadba stromů ROZPOČET SOUHRNNÁ TABULKA počet j. Cena (bez DPH) OŠETŘENÍ STROMŮ 62 ks 185 587 Kč DRCENÍ DŘEVNÍ HMOTY 20 m3 31 575 Kč VÝSADBA DŘEVIN A ZALOŽENÍ TRAVNATÝCH PLOCH stromy:

Více

Stavební rozpočet. Náklady (Kč) Rozměry cena (Kč) Dodávka Montáž Celkem Herní prvky

Stavební rozpočet. Náklady (Kč) Rozměry cena (Kč) Dodávka Montáž Celkem Herní prvky Stavební rozpočet Název stavby: Příroda na dosah - přírodní zahrada MŠ Úvoz 57 Doba výstavby: Objednatel: Stavební objekt Dětské hřiště Začátek výstavby: Projektant: Statutární město Brno, Městská část

Více

Plán péče o Evropsky významnou lokalitu CZ0813463 Paskov na období 2012 2021

Plán péče o Evropsky významnou lokalitu CZ0813463 Paskov na období 2012 2021 Implementace soustavy Natura 2000, I. Etapa Zpracování inventarizačních průzkumů a plánů péče Plán péče o Evropsky významnou lokalitu CZ0813463 Paskov na období 2012 2021 Zhotovitel zakázky: Mgr. RADIM

Více

OBNOVA ALEJÍ, STROMOŘADÍ A INTERAKČNÍCH PRVKŮ V K.Ú. VELHARTICE, CHOTĚŠOV, NEMILKOV, DROUHAVEČ A HORY MATKY BOŽÍ

OBNOVA ALEJÍ, STROMOŘADÍ A INTERAKČNÍCH PRVKŮ V K.Ú. VELHARTICE, CHOTĚŠOV, NEMILKOV, DROUHAVEČ A HORY MATKY BOŽÍ Projektová dokumentace pro výběrové řízení, příloha č. zadávací dokumentace zakázky: OBNOVA ALEJÍ, STROMOŘADÍ A NTERAKČNÍCH PRVKŮ V K.Ú. VELHARTCE, CHOTĚŠOV, NEMLKOV, DROUHAVEČ A HORY MATKY BOŽÍ Mgr. Vladimír

Více

Sadovnická hodnota Poškození kmene. Poškození koruny. Výskyt suchých větví. Vitalita

Sadovnická hodnota Poškození kmene. Poškození koruny. Výskyt suchých větví. Vitalita 1 Tilia cordata 16 10 3 90 4 3 4 1 1 1 2 2 V 2 Fraxinus excelsior Pendula 3 1 2 6 2 2 3 1 1 1 3 Picea pungens 9 3 2 16 3 2 3 1 1 1 4 Picea pungens 9 3 2 18 3 2 3 1 1 1 5 Picea pungens 9 4 2 10 3 2 3 1

Více

Park Evropy. Biologicko dendrologické posouzení

Park Evropy. Biologicko dendrologické posouzení Park Evropy Biologicko dendrologické posouzení 2014 1 Zpracoval: Karel Kerouš, IČ 75915154, tel.: 604 118 616 Termín provedení terénních prací: 1. 6. 5. 2014 Termín zpracování dat: 7. 9. 5. 2014 Metodika

Více

Dendrologie. Vybrané rody

Dendrologie. Vybrané rody Dendrologie Vybrané rody Listnaté stromy Acer javor Domácí: A.platanoides j.mléč Nížiny Suchovzdorný Nevhodný pravidelný řez Mrazové desky na kmeni Acer platanoides j.mléč Acer javor Domácí: A.pseudoplatanus

Více

VÝSADBA STROMŮ V MĚSTSKÉM PROSTŘEDÍ (kvalita školkařských výpěstků, kvalita provedených prací ve fázi zakládání a ve fázi rozvojové péče)

VÝSADBA STROMŮ V MĚSTSKÉM PROSTŘEDÍ (kvalita školkařských výpěstků, kvalita provedených prací ve fázi zakládání a ve fázi rozvojové péče) Seminář: Dřeviny mimo les III, EKOMONITOR, Hradec Králové, 2015 VÝSADBA STROMŮ V MĚSTSKÉM PROSTŘEDÍ (kvalita školkařských výpěstků, kvalita provedených prací ve fázi zakládání a ve fázi rozvojové péče)

Více

vrbiny vrby křehké = Sf = Saliceta fragilis

vrbiny vrby křehké = Sf = Saliceta fragilis Vodní tok: Ondřejnice vrbiny vrby křehké = Sf = Saliceta fragilis břehové porosty doprovodné porosty v rba křehká (Salix f ragilis) 60-100 v rba křehká (Salix f ragilis) 60-100 v rba červ enav á (Salix

Více

Plán péče o Přírodní památku Niva Olše Věřňovice v rámci Evropsky významné lokality CZ0813457 Niva Olše Věřňovice na období 2012 2021

Plán péče o Přírodní památku Niva Olše Věřňovice v rámci Evropsky významné lokality CZ0813457 Niva Olše Věřňovice na období 2012 2021 Implementace soustavy Natura 2000, I. Etapa Zpracování inventarizačních průzkumů a plánů péče Plán péče o Přírodní památku Niva Olše Věřňovice v rámci Evropsky významné lokality CZ0813457 Niva Olše Věřňovice

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA - B. HG partner s.r.o. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Část: Park Úvaly - Vinice DUR. Paré č.:

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA - B. HG partner s.r.o. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Část: Park Úvaly - Vinice DUR. Paré č.: HG partner s.r.o. Smetanova 200, 250 82 Úvaly w ww.hgpartner.cz Investor: Město Úvaly, Pražská 276, 280 82 Úvaly Tel/fax: 246 082 015 777/161 198 email: vrzak@hgpartner.cz Paré č.: Odpovědný projektant:

Více

LEGENDA. Celková vitalita (schopnost regenerovat)

LEGENDA. Celková vitalita (schopnost regenerovat) LEGENDA Celková vitalita (schopnost regenerovat) Sleduje schopnost dřeviny regenerovat ajejí celkový stav. Celková vitalita je posuzována podle deflorace, malce a výskytu výhonů v koruně a schopnosti odolávat

Více

TEXTOVÁ ČÁST. Revitalizace zeleně na vybraných veřejných. prostranstvích městysu Okříšky. Šebrov 215, 679 22 Šebrov-Kateřina email: info@atregia.

TEXTOVÁ ČÁST. Revitalizace zeleně na vybraných veřejných. prostranstvích městysu Okříšky. Šebrov 215, 679 22 Šebrov-Kateřina email: info@atregia. Zpracovatel:Atregia s.r.o. Šebrov 215, 679 22 Šebrov-Kateřina email: info@atregia.cz Investor:Městys Okříšky Jihlavská 1, 675 21 Okříšky email: rysavy@ou.okrisky.cz tel.: 724 287 708 HIP: Ing. Barbora

Více

Ateliér zahradní a krajinářské architektury Wanklova 6 602 00 Brno

Ateliér zahradní a krajinářské architektury Wanklova 6 602 00 Brno 1. Základní údaje 1.1. Objednatel: Objednatel: Město Havlíčkův Brod Havlíčkovo náměstí 57 580 61 Havlíčkův Brod 1.2. Zhotovitel: Zhotovitel: zastoupený: IČO: 12189391 DIČ: CZ 5612042469 Ateliér zahradní

Více

Hospodářský způsob. porosty BO, SM, AK a stanovištně nevhodné dřeviny. porosty listnáčů DB, HB a přimíšených

Hospodářský způsob. porosty BO, SM, AK a stanovištně nevhodné dřeviny. porosty listnáčů DB, HB a přimíšených PR Slavičí údolí 00 09 /8 Rámcová směrnice péče o les podle souborů lesních typů PR Slavičí údolí 00 09 LHC Dobřichovice LHP.. 009 3.. 008 Číslo směrnice Kategorie lesa Soubory lesních typů Les zvláštního

Více

I. Morfologie toku s ohledem na bilanci transportu plavenin a splavenin

I. Morfologie toku s ohledem na bilanci transportu plavenin a splavenin I. Morfologie toku s ohledem na bilanci transportu plavenin a splavenin I.1. Tvar koryta a jeho vývoj Klima, tvar krajiny, vegetace a geologie povodí určují morfologii vodního toku (neovlivněného antropologickou

Více

SYSTÉMY LESNÍHO OBHOSPODAŘOVÁNÍ LUŽNÍHO LESA V CHKO LITOVELSKÉ POMORAVÍ NA PŘÍKLADU LESA V MAJETKU STÁTU

SYSTÉMY LESNÍHO OBHOSPODAŘOVÁNÍ LUŽNÍHO LESA V CHKO LITOVELSKÉ POMORAVÍ NA PŘÍKLADU LESA V MAJETKU STÁTU SYSTÉMY LESNÍHO OBHOSPODAŘOVÁNÍ LUŽNÍHO LESA V CHKO LITOVELSKÉ POMORAVÍ NA PŘÍKLADU LESA V MAJETKU STÁTU Jiří Eichler Abstrakt Příspěvek popisuje systémy lesnického hospodaření a obnovu lesa v lužních

Více

Je-li rostlinné společenstvo tvořeno pouze jedinci jedné populace, mluvíme o monocenóze nebo také o čistém prostoru.

Je-li rostlinné společenstvo tvořeno pouze jedinci jedné populace, mluvíme o monocenóze nebo také o čistém prostoru. EKOLOGIE SPOLEČENSTVA (SYNEKOLOGIE) Rostlinné společenstvo (fytocenózu) můžeme definovat jako soubor jedinců a populací rostlin rostoucích společně na určitém stanovišti, které jsou ovlivňovány svým prostředím,

Více

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Trhovky CZ0213078

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Trhovky CZ0213078 Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Trhovky CZ0213078 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Základní údaje Název: Trhovky Kód lokality: CZ0213078 Kód lokality v ÚSOP: 2606

Více

List1 INVENTARIZACE STROMŮ - NÁVRH. Místo : Heřmanice datum: 9.11.2013 Alej Heřmanice

List1 INVENTARIZACE STROMŮ - NÁVRH. Místo : Heřmanice datum: 9.11.2013 Alej Heřmanice List1 SOUPIS PRACÍ PŘÍLOHA Č.1 - DENDROLOGIE Revitalizace alejí na pozemcích města Žandov Stavba: SO 01 Revitalizace aleje - k.ú. Heřmanice u Žandova Objekt: SO 02 Revitalizace aleje - k.ú.valteřice u

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA REVITALIZACE PARKŮ, ZELENĚ A STROMOŘADÍ V BYSTŘICI NAD PERNŠTEJNEM 9. PARK PŘÍČNÍ

PRŮVODNÍ ZPRÁVA REVITALIZACE PARKŮ, ZELENĚ A STROMOŘADÍ V BYSTŘICI NAD PERNŠTEJNEM 9. PARK PŘÍČNÍ PRŮVODNÍ ZPRÁVA REVITALIZACE PARKŮ, ZELENĚ A STROMOŘADÍ V BYSTŘICI NAD PERNŠTEJNEM 9. PARK PŘÍČNÍ OBSAH : 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2. SOUČASNÝ STAV... 4 2. 1 Fotodokumentace současného

Více

INVENTARIZACE, PLÁN PÉČE A PLÁN KÁCENÍ

INVENTARIZACE, PLÁN PÉČE A PLÁN KÁCENÍ OBJEDNATEL: AKCE: STUPEŇ: PROJEKT: Město Tišnov, náměstí Míru, 6669 Tišnov Regenerace zeleně vybraných lokalit města Tišnov Podklad pro žádost o dotace z Dotačního fondu životního prostředí SOUBOR OSTATNÍCH

Více

SO.02 REKONSTRUKCE ALEJE V ULICI PRAŽSKÁ

SO.02 REKONSTRUKCE ALEJE V ULICI PRAŽSKÁ Irena Dundychová Npor. J. Lašky 3095, 580 01 Havlíčkův Brod, soudní znalec v oboru ochrana přírody-dendrologie e-mail: dundychova@green-art.cz, www.green-art.cz, Tel.: +420 603857955 Akce : ZELEŇ DO BRODU

Více

DŘEVO JAKO ZDROJ ENERGIE NA ŠP HŮRKA

DŘEVO JAKO ZDROJ ENERGIE NA ŠP HŮRKA Vyšší odborná škola lesnická a Střední lesnická škola Bedřicha Schwarzenberga Písek 397 01 Písek, Lesnická 55 tel.: 382 506 111, fax: 382 506 102, e-mail: lespi@lespi.cz DŘEVO JAKO ZDROJ ENERGIE NA ŠP

Více

Náhrada zdrojové bilance Jablunkovska sanace stávajícího mostu přes řeku Olši DPS. Přílohy: Informace o dotčené parcele

Náhrada zdrojové bilance Jablunkovska sanace stávajícího mostu přes řeku Olši DPS. Přílohy: Informace o dotčené parcele 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY... 2 2. ÚVOD... 3 3. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ... 4 4. VLIV SANACE NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ... 5 5. BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY A OPATŘENÍ... 7 6. ZÁVĚR... 9 Přílohy: Informace o dotčené parcele

Více

REGENERACE ZELENĚ NA ZÁMKU V BLUDOVĚ NÁDVOŘÍ A PANSKÁ ZAHRADA, ZÁMECKÝ PARK PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

REGENERACE ZELENĚ NA ZÁMKU V BLUDOVĚ NÁDVOŘÍ A PANSKÁ ZAHRADA, ZÁMECKÝ PARK PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ REGENERACE ZELENĚ NA ZÁMKU V BLUDOVĚ NÁDVOŘÍ A PANSKÁ ZAHRADA, ZÁMECKÝ PARK PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A. Průvodní zpráva B. Souhrnná technická zpráva C. Situace stavby D. Dokladová část

Více

SÍDLIŠTĚ PRAŽSKÁ - LOKALITA 1

SÍDLIŠTĚ PRAŽSKÁ - LOKALITA 1 SÍDLIŠTĚ PRAŽSKÁ - LOKALITA 1 PŘÍLOHA 1 INVENTARIZACE DŘEVIN Poř. číslo Druh dřeviny (vědecký název) český název Obvod kmene cm (ve 130cm) Šířka koruny m Výška dřeviny m Sadovnická hodnota body Popis Popis

Více

±0,000=358,938 m n.m. Souřadnicový systém JTSK, výškový systém Bpv SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA. REKONSTRUKCE HŘIŠTĚ VE ZLATNÍKÁCH Měřítko:

±0,000=358,938 m n.m. Souřadnicový systém JTSK, výškový systém Bpv SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA. REKONSTRUKCE HŘIŠTĚ VE ZLATNÍKÁCH Měřítko: ±0,000=358,938 m n.m. Souřadnicový systém JTSK, výškový systém Bpv Sokolovská 16/45A, 186 00 Praha 8 - Karlín tel. +420 221 873 111, fax. +420 221 873 247 www.d-plus.cz d-plus@d-plus.cz Hlavní inženýr

Více

Dendrologický průzkum aleje Dobrá Žižkovo pole Macourov

Dendrologický průzkum aleje Dobrá Žižkovo pole Macourov Mezník, O. S. Olešenka 10, Přibyslav 582 22 Dendrologický průzkum aleje Dobrá Žižkovo pole Macourov ZPRACOVAL: Ing. Vít Dvorský, Bc. Lukáš Musil, Pavel Dobrovolný, Mgr. Jan Michálek DATUM: únor 2009 1

Více

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ LESNICKÁ A DŘEVNICKÁ FAKULTA V BRNĚ PROBLEMATIKA OZELEŇOVÁNÍ VÝSYPEK

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ LESNICKÁ A DŘEVNICKÁ FAKULTA V BRNĚ PROBLEMATIKA OZELEŇOVÁNÍ VÝSYPEK MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ LESNICKÁ A DŘEVNICKÁ FAKULTA V BRNĚ PROBLEMATIKA OZELEŇOVÁNÍ VÝSYPEK Seminární práce z předmětu: Aplikovaná dendrologie Datum: 3. 7. 2013 1. ÚVOD DO PROBLEMATIKY OZELENĚNÍ VÝSYPEK

Více

ZNALECKÝ POSUDEK Č. 01/2012

ZNALECKÝ POSUDEK Č. 01/2012 Znalecký posudek 01-2012.1/21 MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ, ZAHRADNICKÁ FAKULTA, VALTICKÁ 337, 691 44 LEDNICE ZNALECKÝ POSUDEK Č. 01/2012 OBJEDNATEL MAGISTRÁT MĚSTA PARDUBIC ODBOR SPRÁVNÍCH AGEND nám. Republiky

Více

Dřeviny vhodné pro aukci CENNÝCH A SPECIÁLNÍCH SORTIMENTŮ

Dřeviny vhodné pro aukci CENNÝCH A SPECIÁLNÍCH SORTIMENTŮ Woodproject s.r.o., Karlštejnská 122, 252 17 Tachlovice, kancelář: Havlíčkovo náměstí 15, Rudná 259 19,woodproject@woodproject.cz, www.woodproject.cz, tel.:605 938 648, 733 770 615, IČ:26709589 DIČ:CZ26709589

Více

OBNOVA VEŘEJNÉ ZELENĚ VE VLAŠIMI III. ETAPA

OBNOVA VEŘEJNÉ ZELENĚ VE VLAŠIMI III. ETAPA OBNOVA VEŘEJNÉ ZELENĚ VE VLAŠIMI III. ETAPA OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 2. CHARAKTERISTIKA STAVU ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ 3. NÁVRH SADOVÝCH ÚPRAV 4. TŮNĚ 4.1. PRŮVODNÍ ZPRAVA 4.2. SOUHRNÁ TECHNICKÁ

Více

Akce: REVITALIZACE ZELENĚ V PLAŇANECH

Akce: REVITALIZACE ZELENĚ V PLAŇANECH Akce: REVITALIZACE ZELENĚ V PLAŇANECH Obsah dokumentace: 1 GRAFICKÁ ČÁST: 1.1. Situace celková bez měřítka 1.1.1 Zákres lokalit do kopie územního plánu bez měřítka Výkresy pro jednotlivé lokality: 1.2.1.1

Více

VÝSADBA ALEJE PODÉL CYKLOSTEZKY U VYSOČAN

VÝSADBA ALEJE PODÉL CYKLOSTEZKY U VYSOČAN VÝSADBA ALEJE PODÉL CYKLOSTEZKY U VYSOČAN DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY Mgr. Vladimír Ledvina Komplexní služby pro zahradu, park a krajinu Tyršova 359, 34101 Horažďovice Mobil: +420 774 499 570 Email:

Více

JAKÁ JE BUDOUCNOST LESA NÍZKÉHO NA LESNÍ SPRÁVĚ ZNOJMO?

JAKÁ JE BUDOUCNOST LESA NÍZKÉHO NA LESNÍ SPRÁVĚ ZNOJMO? JAKÁ JE BUDOUCNOST LESA NÍZKÉHO NA LESNÍ SPRÁVĚ ZNOJMO? Ot. Březiny 682, 675 71 Náměšť nad Oslavou VOBORNÍK PŘEMYSL ABSTRAKT: Les nízký se u LČR,s.p. Lesní správě Znojmo vyskytuje na plochách okolo 2.500ha

Více

Úprava veřejného prostranství na parcele 1333/1 a 1346/1 v k. ú. Nové Heřminovy

Úprava veřejného prostranství na parcele 1333/1 a 1346/1 v k. ú. Nové Heřminovy Úprava veřejného prostranství na parcele 1333/1 a 1346/1 v k. ú. Nové Heřminovy ČÁST D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení SO 01 - krajinářské úpravy TECHNICKÁ ZPRÁVA DZS (DOKUMENTACE

Více

Tabulka individuálního ošetření stromů č. Rod Pěstební Poznámka, návrh opatření: opatření (zásah) ZŘ I ZŘ II ZŘ III V

Tabulka individuálního ošetření stromů č. Rod Pěstební Poznámka, návrh opatření: opatření (zásah) ZŘ I ZŘ II ZŘ III V Tabulka individuálního ošetření stromů č. Rod Pěstební Poznámka, návrh opatření: opatření (zásah) ZŘ I ZŘ II ZŘ III V 6. lípa RB, RR-OR Poznámka: 1 3 VDH instalace Doporučuji instalaci bezpečnostních vazeb

Více

Regenerace zeleně místní části Olší nad Oslavou VP (HIP): Tabelární specifikace dřevin, soupis dřevin k odstranění ZZ/694/13/21.

Regenerace zeleně místní části Olší nad Oslavou VP (HIP): Tabelární specifikace dřevin, soupis dřevin k odstranění ZZ/694/13/21. Doplňující údaje: 0 5.10.013 1.vydání Ing. Zeman Ing. Zeman Ing. Zeman Rev. Datum Popis Vypracoval Kontroloval Schválil Objednatel: Souprava: Město Velké Meziříčí Radnická 9/1, 594 13 Velké Meziříčí Zhotovitel:

Více

Rozmístění památných stromů a alejí s památnými stromy. Zdroj: Drusop AOPK ČR.

Rozmístění památných stromů a alejí s památnými stromy. Zdroj: Drusop AOPK ČR. Památné stromy správního obvodu Čelákovic Čelákovice jako pověřený obecní úřad zajišťují na svém správním území (zahrnujícím Čelákovice, Lázně Toušeň, Mochov, Nehvizdy, Svémyslice, Vyšehořovice a Zeleneč)

Více

PACOV REGENERACE ZELENĚ VYBRANÝCH LOKALIT

PACOV REGENERACE ZELENĚ VYBRANÝCH LOKALIT 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 1.1. Řešené objekty Kraj (NUTS III): Vysočina Okres (NUTS IV): Pelhřimov Katastrální území: Pacov Obec: Pacov PSČ: 395 01 Popis umístění projektu: intravilán města Pacov Tab.1: Seznam

Více

D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Dokumentace pro stavební povolení

D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Dokumentace pro stavební povolení Investor stavby: Statutární město Teplice odbor dopravy a životního prostředí D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Dokumentace pro stavební povolení Obsah: D.1. Základní údaje o stavbě... 2 D.2. Návrh technického řešení...

Více

ÚZEMNÍ PLÁN STRUŽINEC

ÚZEMNÍ PLÁN STRUŽINEC ÚZEMNÍ PLÁN STRUŽINEC OBJEDNATEL: OBEC STRUŽINEC POŘIZOVATEL: MĚÚ SEMILY, OBVODNÍ STAVEBNÍ ÚŘAD, ODD. ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ VEDOUCÍ PROJEKTANT: ING. ARCH. ALENA KOŠŤÁLOVÁ ZODPOVĚDNÍ PROJEKTANTI: URBANISTICKÉ

Více

Možnosti zajištění korun stromů vázáním ocelovými lany s podkladnicemi

Možnosti zajištění korun stromů vázáním ocelovými lany s podkladnicemi Mendelova univerzita v Brně Lesnická a dřevařská fakulta Ústav lesnické a dřevařské techniky Možnosti zajištění korun stromů vázáním ocelovými lany s podkladnicemi Diplomová práce Vedoucí diplomové práce

Více

DOKUMENTACE SADOVÝCH ÚPRAV

DOKUMENTACE SADOVÝCH ÚPRAV DOKUMENTACE SADOVÝCH ÚPRAV SO 04 SADOVÉ ÚPRAVY A PĚŠÍ KOMUNIKACE D.3.1 Situace D.3.2 Vypracoval : Jan Slabihoudek Datum : 5/2015 str.1/10 OBSAH : I. VŠEOBECNÁ ČÁST 1. Identifikační údaje 2. Podklady 3.

Více