PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA"

Transkript

1 HODNOCENÍ STROMŮ V AREÁLU ZÁMECKÉHO PARKU VE VESELÍ NAD MORAVOU PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA Ing. Šárka Weberová květen 04

2 Obsah Identifikační údaje... Lokalizace:... 4 Přírodní podmínky území a historický vývoj území... 4 Metodika hodnocení stromů... 5 Zhodnocení stávajícího stavu... Hodnocení jednotlivých základních ploch... Technologie navržených opatření... Závěr... 0 Použité podklady... Hodnocení stromů v areálu zámeckého parku ve Veselí nad Moravou

3 Identifikační údaje Název: Hodnocení stromů v areálu zámeckého parku ve Veselí nad Moravou Objednatel: Služby města Veselí nad Moravou Blatnická 55, 6980 Veselí nad Moravou Zhotovitel: ALL4TREES s.r.o. Otvovice 47, 7 7 Hodnocení provedl: Ing. Šárka Weberová, tel.: Odpovědný vedoucí: Ing. Jiří Skotnica, tel.: Datum zpracování: květen 04 Hodnocení stromů v areálu zámeckého parku ve Veselí nad Moravou

4 Lokalizace: Řešené území se nachází v Jihomoravském kraji, ve městě Veselí nad Moravou. Park tvoří tři celky nejblíže u zámku se nachází zámecká zahrada, která je ve východní části ohraničena slepým ramenem řeky Moravy. Na severní hranici území se nachází samotný areál zámku, tenisové kurty a plochy bývalého zahradnictví. V jižní části odděluje hlavní tok řeky Moravy druhý celek zámecký park a třetí celek (v rámci hodnocení řešený pouze okrajově) porost lužního lesa jež je označován jako bažantnice. Přírodní podmínky území a historický vývoj území Nejsou předmětem hodnocení dřevin v území. Podrobně jsou řešeny v dokumentaci Úpravy vegetační složky zámeckého parku Veselí nad Moravou ( SVOBODA 009). Hodnocení stromů v areálu zámeckého parku ve Veselí nad Moravou 4

5 Průvodní a technická zpráva Metodika hodnocení stromů Vzhledem k problémům se špatným zdravotním stavem některých dřevin v parku, způsobeným dlouhodobým zanedbáním péče a vysokým věkem dřevin a ještě umocněným povodněmi v roce 997 a kolísáním hladiny podzemní vody v parku, je toto hodnocení zaměřeno především na provozní bezpečnost dřevin. Cílem je zpracování dokumentu, který upozorní na stávající rizika a navrhne jejich řešení. Na základě tohoto dokumentu může vzniknout dlouhodobý plán péče, směřující k zajištění provozní bezpečnosti a zajištění kvalitního rozvoje perspektivních dřevin v parku. Hodnocení základních ploch V řešeném území byly vymezeny základní plochy zámecká zahrada, zámecký park, bažantnice. Hodnocení základních ploch slouží k vytvoření uceleného systému správy sídelní zeleně v celém městě. Na základě hodnocených parametrů lze vzájemně porovnávat jednotlivé plochy zeleně a určovat priority. Toto hodnocení vychází z požadavku nově vznikajícího oborového standardu SPPK 0 00 Hodnocení stromů U jednotlivých základních ploch bylo hodnoceno: Intenzitní třída údržby: Třída Popis Mimořádné nároky na péči na zvláště exponovaných stanovištích v centrálních a centru blízkých oblastech s významem utvářejícím vzhled města či obce. Průměrné nároky na péči u všech ploch zeleně, pokud nejsou zařazeny do třídy. Typicky zpravidla zahrnuje zeleň bydlení jako funkční typ zeleně s nejvyšším podílem v systémech zeleně sídel. Nízké nároky na péči, odlehlé objekty, špatně přístupné části parků, plochy ležící ladem. Zpravidla funkční typy krajinné zeleně na území města. 4 Plochy neudržované zeleně nebo udržované pouze příležitostně Hodnocení stromů v areálu zámeckého parku ve Veselí nad Moravou 5

6 Celková hodnota stability: Stupeň Popis Plochy se stromy bez zásadních staticky významných defektů Plochy se stromy s defekty řešitelnými běžným pěstebním zásahem Plochy se stromy s patrným občasným výskytem defektů, které je nutné řešit speciálními stabilizačními zásahy 4 Plochy se stromy s častým výskytem defektů s nutností řešení speciálními stabilizačními zásahy. Občasný výskyt selhání stromů. 5 Plochy se stromy s častým výskytem selhání stromů. Omezená možnost stabilizace pěstebními zásahy. 6 Plochy s havarijním stavem stromů na ploše, významný výskyt rozpadajících se stromů bez možnosti stabilizace. Průvodní a technická zpráva Hodnota cíle pádu charakterizuje intenzitu provozu osob a automobilů v dopadové vzdálenosti stromů na základní ploše a hodnoty majetku, který může být zasažen v případě selhání stromů. Uvádí se jako odhad převažující charakteristiky na celé základní ploše; nejvyšší parametr rozhoduje o zařazení plochy do konkrétního stupně. Parametr Stupeň Frekvence provozu Typ komunikace Hodnota majetku konstantní provoz osob >5 za hodinu dálnice, silnice I. třídy a hlavní ulice v zastavěném území riziko vzniku škod na nemovitostech převyšující Kč provoz osob mezi 0 a 5 za hodinu, hřbitovy silnice II. třídy a frekventované ulice v zastavěném území, parkoviště riziko vzniku škod na nemovitostech mezi a Kč provoz osob mezi a 0 za hodinu méně frekventované silnice nebo silnice s horší viditelností riziko vzniku škod na nemovitostech mezi a Kč 4 provoz osob do za den méně frekventované silnice s dobrou viditelností riziko vzniku škod na nemovitostech mezi a Kč 5 provoz osob v řádu za den silnice bez obecného přístupu (firemní, soukromé), zemědělské cesty riziko vzniku škod na nemovitostech mezi 400 a Kč 6 provoz osob v řádu za týden žádný provoz automobilů riziko vzniku škod na nemovitostech pod 400 Kč Hodnocení stromů v areálu zámeckého parku ve Veselí nad Moravou 6

7 Hodnocení jednotlivých dřevin Identifikační údaje: Pořadové číslo Slouží k identifikaci jedince v mapových podkladech. Jednotlivé stromy jsou označovány číslicemi, velkými písmeny jsou označeny skupiny stromů u nichž podrobné hodnocení nebylo účelné. Číslo tagu Číslice uvedená na označovacím štítku v terénu. Štítky jsou připevněny do kmenů stromů ve výšce cca,5- m, v případě mladých výsadeb jsou přitlučeny na kotvicí kůl. Tag nebyl instalován u dřevin ve skupinách u nichž nebylo provedeno hodnocení jednotlivých stromů a u dřevin s malým průměrem kmene, kde by instalací mohlo dojít k jejich poškození (příslušné tagy budou poskytnuty objednateli k dodatečné instalaci). Taxonomické a dendrometrické údaje: Taxon Taxon je určen rodovým a druhovým jménem dřeviny dle klíče ke květeně ČR (KUBÁT 00). Vzhledem k tomu, že určování dřevin probíhalo převážně v bezlistém stavu, je u některých dřevin použita zkratka sp. Namísto přesného druhového určení, zároveň nejsou určovány kultivary dřevin. Obvod kmene Obvod kmene je měřen ve výšce cca 0 cm nad úrovní terénu, kolmo na osu kmene. Ve svahu je měřena cca 0 cm od horní hrany styku kmene s terénem. Uvedená hodnota je v cm. Výška koruny K měření výšky (vzdálenost od paty kmene k vrcholu) byl použit digitální výškoměr Nikon Forestry 550. V případech, kde nebylo možné výšku uspokojivě zaměřit (např. zapojený porost), byla výška odhadnuta v porovnání s okolními měřenými jedinci. Uvedená hodnota je v m. Šířka koruny Šířka koruny byla určována krokováním. Uvedená hodnota je aritmetickým průměrem dvou na sebe kolmých měření. Uvedená hodnota je v m. Hodnocení stromů v areálu zámeckého parku ve Veselí nad Moravou 7

8 Kvalitativní údaje: Fyziologické stáří Udává stav stromu na základě jeho vývojové fáze. Ta je určena nejenom reálným věkem stromu, ale především spolupůsobením vnějších faktorů. Stupeň Název Popis Mladý jedinec ve fázi aklimatizace Semenáč s výškou do m odrůstající konkurenci trav a keřů nebo nově vysazený strom ve fázi procesu ujímání. Aklimatizovaný mladý strom Mladý ujmutý jedinec ve fázi utváření architektury koruny do doby ukončení zapěstování koruny. Dospívající jedinec Dospívající jedinec po fázi výchovného řezu s trvající preferencí výškového přírůstu. 4 Dospělý jedinec Dospělý strom s většinově ukončenou fází výškového přírůstu. 5 Senescentní jedinec Strom vykazující známky senescence obvodové odumírání koruny s nahrazováním asimilačního aparátu vývojem sekundárního obrostu níže v koruně. Vitalita Jedná se o parametr životaschopnosti stromu, určený na základě průběhu jeho fyziologických funkcí. Stupeň Název Popis Výborná až mírně snížená Hustě olistěná kompaktní koruna bez známek prosychání na periferii (možné výjimky při růstu v částečném zástinu), ve vrcholové partii dlouhodobý vývoj makroblastů z vrcholového i postranních pupenů (bez výjimky u jedinců s fyziologickým stářím -), bez vývoje sekundárních výhonů (možné výjimky při výrazné změně poměrů osvětlení redukce koruny, uvolnění z porostu apod.), u stálezelených jehličnanů počet ročníků jehličí odpovídající taxonu, dynamický vývoj kalusu a ránového dřeva (druhově specifické), event. reakčního dřeva. zřetelně snížená Patrná defoliace koruny s její možnou fragmentací na periferii, prosychání bočních partií koruny nevyvolané zástinem s tendencí jejího dalšího prosychání (většinou se netýká vrcholové partie), ve vrcholové partii koruny častý vývoj brachyblastů z postranních pupenů, možný spontánní vývoj sekundárních výhonů v koruně, na kmeni či v okolí báze kmene i bez změn stanoviště, snížený počet ročníků jehličí u stálezelených jehličnanů, snížená dynamika vývoje kalusu a ránového dřeva (druhově specifické), event. reakčního dřeva. výrazně snížená Významná defoliace koruny (až do cca 50%), koruna významně fragmentovaná, dynamické prosychání nevyvolané zástinem s tendencí dalšího sestupu; často suchá vrcholová partie koruny, brachyblasty se vyvíjí jak z postranních, tak z vrcholových pupenů, u stálezelených jehličnanů pouze - ročníky jehličí. 4 zbytková Defoliace koruny nad 50%, pouze některé části koruny vykazují živý asimilační aparát, většina koruny odumřelá. 5 suchý strom Zcela odumřelý jedinec. Hodnocení stromů v areálu zámeckého parku ve Veselí nad Moravou 8

9 Zdravotní stav Charakterizuje jedince z pohledu mechanického narušení či poškození. Stupeň Název Popis výborný až dobrý Bez patrných mechanických poškození kmene a silnějších větví (možná přítomnost ran po vhodně prováděném řezu), bez přítomnosti silných suchých větví v koruně (nad 5 cm), žádné symptomy infekce dřevními houbami (výjimečně možná přítomnost saprofytů na odumřelém dřevě), případné defektní větvení (i v kosterním větvení) pouze ve stádiu vývoje. snížený Možná přítomnost poškození na kmeni či větší poškození větví, patrné symptomy infekce dřevními houbami v počátečních fázích vývoje, možná přítomnost silných suchých větví, vylomené či zlomené silnější větve, možná přítomnost ojedinělých výletových otvorů v koruně, vyvinuté defektní větvení (tlaková vidlice) v kosterním větvení, možná přítomnost trhlin na kmeni či v kosterních větvích, možná přítomnost rakovinných útvarů, nerovnovážný přírůst podnože a roubu, případně patrná inkonzistence v oblasti spoje. Jednotlivé defekty se nevyskytují ve vzájemné kombinaci. Při souběhu více než výše popsaných defektů přechod na zdravotní stav. výrazně snížený Mechanická poškození kmene se symptomy aktivně probíhající infekce dřevními houbami, rozsáhlejší dutiny, významnější výskyt výletových otvorů ve více úrovních, rozsáhlejší symptomy infekce po délce kosterních větví, odlomená část koruny, vyvinuté tlakové vidlice s prasklinami či se symptomy infekce dřevními houbami, podezření na zásah do staticky významného kořenového talíře. Obecně se jedná o souběh více defektů. 4 silně narušený Rozsáhlé dutiny ve kmeni, symptomy infekce či rozsáhlého mechanického narušení staticky významného kořenového talíře, odlomená podstatná část koruny. Stromy se zásadně zhoršenou perspektivou v důsledku mechanických poškození. 5 rozpadlý strom Celkově rozpadlý strom (torzo) či rozpadající se. Provozní bezpečnost Charakterizuje riziko pro osoby či majetek v dopadové zóně stromu. Hodnotí se na základě stability dřeviny (přítomnosti staticky významných defektů) a frekvence pohybu osob či hodnoty majetku v dopadové zóně dřeviny. Stupeň Název Popis výborná bez zjištěného výskytu staticky významných defektů nebo s drobnými defekty či defekty ve fázi vývoje mimo provozně exponované plochy dobrá přítomné staticky významné defekty ve fázi vývoje, dosud bez předpokládaného rizika selhání,jednotlivé defekty se nevyskytují ve vzájemné kombinaci, případně drobné defekty v provozně exponovaných plochách rozsah defektů lze většinou řešit běžnými pěstebními zásahy bez nutnosti speciálních zásahů stabilizačních Hodnocení stromů v areálu zámeckého parku ve Veselí nad Moravou 9

10 zhoršená 4 výrazně zhoršená 5 havarijní strom zjištěný výskyt jednoho vyvinutého defektu s předpokládaným vlivem na riziko selhání celého stromu, či jeho významné části nebo výskyt více staticky významných defektů ve fázi vývoje. Případně se může jednat také o dřevinu se souběhem více statických defektů mimo provozně exponované plochy. V provozně exponovaných plochách je nutná stabilizace pomocí speciálního zásahu (stabilizační řezy, bezpečnostní vazby atd.). Zjištěný souběh několika vyvinutých staticky relevantních defektů, v provozně exponovaných plochách. Nutná realizace speciálního stabilizačního zásahu s alternativou kácení stromu. Stabilizační zásahy je nutné realizovat v takovém rozsahu, že sekundárně často negativně ovlivňují perspektivu jedince. Stromy, jejichž stavem je zřejmě a bezprostředně ohrožen život či zdraví nebo hrozí-li škoda značného rozsahu. Stabilizaci nelze provést pomocí nedestruktivního pěstebního zásahu. Perspektiva Udává výhled dřeviny do budoucna. Stupeň Název Popis dlouhodobě perspektivní Strom na stanovišti vhodný a dlouhodobě udržitelný. Jedná se o mladé (věkové stadium -4) zdravé a vitální dlouhověké dřeviny, které budou v budoucnu tvořit kostru kompozice parku. Dřeviny mají předpoklad dožití (aniž by výrazně ohrožovaly provozní bezpečnost v okolí) řádově více jak 50 let. krátkodobě perspektivní Strom na stanovišti vhodný se střednědobým výhledem. Jedná se o krátkověké dřeviny, či dřeviny vyšších věkových kategorií a dřeviny se zhoršeným zdravotním stavem nebo vitalitou. Tyto dřeviny tvoří v současné době vegetační kostru kompozice parku. Dřeviny mají předpoklad dožití (aniž by výrazně ohrožovaly provozní bezpečnost řádově 0-50 let. neperspektivní Strom na stanovišti nevhodný, případně s velmi krátkou predikcí přežití. Jedná se často o senescentní dřeviny, dřeviny s výrazně zhoršenou vitalitou či zdravotním stavem. Setrvání těchto dřevin na stanovišti v horizontu delším než 0 let je nepravděpodobné. Biologický potenciál Hodnotí přítomnost významných mikrohabitatů, jež mohou indikovat potenciální výskyt zvláště chráněných živočichů. Mezi sledované jevy patří: dutiny, rozštípnuté dřevo a trhliny, hniloba, suché větve, poškození borky, výtok mízy, zlomené větve, dutiny, plodnice hub. Dále je hodnocen případný nález živočichů či známek jejich osídlení na dřevině. Stupeň Název Popis nízký Stromy bez významného výskytu mikrohabitatů a bez přítomnosti známek obývání živočichy. střední Stromy s běžným rozsahem mikrohabitatů a známkami obývání živočichy s výjimkou zvláště chráněných druhů. vysoký Stromy s významným rozsahem mikrohabitatů, většinou domácí listnaté stromy vyšších věkových stadií, případně dřeviny na nichž byl zaznamenán výskyt zvláště chráněného druhu. Hodnocení stromů v areálu zámeckého parku ve Veselí nad Moravou 0

11 Návrh pěstebních opatření: Pěstební opatření Navržená pěstební opatření odpovídají Arboristickému standardu SPPK 00 0 Řez stromů. Veškeré navržené technologie nad rámec tohoto standardu jsou podrobně popsány v kapitole Technologie navržených opatření. Naléhavost Určuje prioritu provedení zásahu. Na základě naléhavosti je možné sestavit etapizaci prací. Stupeň Název Popis vysoká Zásah je nutné provést co nejdříve. Neprovedením zásahu může dojít k ohrožení provozní bezpečnosti či k nenapravitelnému zhoršení pěstebního stavu dřeviny. střední Zásahy s nižší prioritou, jejichž provedení je nutné, avšak časový odklad nezpůsobí ohrožení provozní bezpečnosti či akutní zhoršení stavu. nízká Opatření je navrženo s ohledem na předpoklad budoucího vývoje dřeviny, je vhodné je provést v delším časovém horizontu. Často se jedná o případy, kdy pěstební zásah byl proveden nedávno. Do této kategorie náleží také kácení stromů, které jsou neperspektivní, avšak v současném stavu významně neohrožují provozní bezpečnost. Pozn.: Není chybou, budou li dříve v případě nutnosti opakována pěstební opatření u dřevin s naléhavostí a než provedena opatření u dřevin s naléhavostí. Opakování Doporučuje časový horizont provedení podrobné kontroly dřeviny, na jejímž základě bude vyhodnocen stav a aktualizován návrh pěstebního opatření. Periodicky, bez vyhodnocení stavu dřeviny je možné provádět zásahy: Tvarovací řez ( x ročně x za pět let, po celou dobu existence dřeviny) Založení koruny ovocných dřevin, založení palmety (x ročně- x za dva roky, po celou dobu existence dřeviny) Výměna bezpečnostní vazby dle životnosti udávané výrobcem (pro systém Cobra je interval 0 let) Doplňkové údaje: Poznámka Poznámka slouží k doplnění informací. Je zaznamenáván výskyt a rozsah defektů, přítomnost dřevokazných hub, přítomnost či projevy osídlení zvláště chráněnými organismy, případně upřesněn návrh pěstebního opatření. Hodnocení stromů v areálu zámeckého parku ve Veselí nad Moravou

12 Fotodokumentace Fotodokumentace byla pořízena digitálním fotoaparátem Nikon D 500. Fotografie jsou označeny číselným kódem shodujícím se s číslem tagu dřeviny. V elektronické verzi je možné zjistit datum a čas pořízení jednotlivých fotografií. Fotografie slouží k porovnání stavu dřevin v průběhu času. Fotografie jako dokumentační materiál jsou však zatíženy určitými limity, především častou nemožností fotografovat z vhodného úhlu či za optimálních světelných podmínek. Fotografie jsou doplněny celkovými širokoúhlými snímky, jež zachycují celkový charakter prostorů parku. Zhodnocení stávajícího stavu Hodnocení jednotlivých základních ploch Zámecká zahrada Intenzitní třída údržby: Celková hodnota stability 4 Hodnota cíle pádu Historický park navazující na budovu zámku s kaskádou rybníčků a travních porostů lemovaných vzrostlými dřevinami s hlavní kompoziční a pohledovou osou směřující jižně od zámku a boční kompoziční osou směřující na západ skrz platanový rondel a bludiště do ovocné štěpnice. Původní kompozice parku je narušena prostorem tenisových kurtů. Velké množství ponechaných rozpadajících se torz dřevin v centrální části působí neutěšeným dojmem. Dřevinou s převažujícím zastoupením je jabloň vysázená v nově založené štěpnici. V krajinářské části zámecké zahrady převládají babyky (Acer campestre), lípy (Tilia cordata) a javory mléče (Acer platanoides). Druhová skladba je zde poměrně rozmanitá, ze zajímavostí je vhodné jmenovat např. Cercidiphyllum japonicum, Gingko biloba či Corylus colurna. Z hlediska ostatních sledovaných parametrů jsou plochy poměrně vyvážené z hlediska poměru výsadeb k dřevinám vyšších věkových stadií, bohužel tento fakt je ovlivněn založením nové plochy štěpnice v parku a ne rovnoměrnou koncepční náhradou odumírajících jedinců. Hodnocení stromů v areálu zámeckého parku ve Veselí nad Moravou

13 Taxonomické složení 4% 8% 0% 5% 6% 4% 6% 8% 0% 9% Malus sp. Acer campestre Tilia cordata Qercus robur Acer platanoides Ulmus laevis Carpinus betulus Platanus occidentalis Fraxinus excelsior Ostatní Fyziologické stáří 46% % % 9% 0% 4 5 Zdravotní stav % 7% 5% 0% 45% 4 5 Vitalita Provozní bezpečnost Perspektiva 4% % % % 4 5 % % 0% 6% 4 5 8% 46% 5% 70% 6% Hodnocení stromů v areálu zámeckého parku ve Veselí nad Moravou

14 Zámecký park Intenzitní třída údržby: Celková hodnota stability 4 Hodnota cíle pádu Území jižně od břehu řeky Moravy. Centrálním prostorem této plochy je louka před klasicistním altánem. Kolem této louky jsou významné, ale bohužel dožívající duby. Ve východní části objektu bylo vybudováno nové dětské hřiště. Z hlediska druhového složení převažují babyky (Acer campestre) a lípy (Tilia cordata), významnou složku porostů tvoří duby (Quercus robur) pravděpodobně pocházející ještě z porostů před založením parku, významně zastoupený je javor mléč ( Acer platanoides) a topol osika (Populus tremula). Topoly tvoří skupinu poblíž dětského hřiště, vzhledem k hustotě porostu i jejich krátkověkosti je doporučena pravidelná probírka tohoto porostu. Alarmující je údaj o fyziologickém stáří dřevin, který ukazuje, že mladé dřeviny (stadia -) které by mohly časem nahradit stávající dospělé a dožívající jedince tvoří pouze % všech dřevin v parku. Výhledově tedy hrozí v rozpad krajinářské kompozice v souvislosti s postupným dožíváním jedinců. Obdobnou tendenci je možné vysledovat také z perspektivy dřevin, kde celou třetinu parku tvoří dřeviny výhledově neperspektivní. Taxonomické složení % % % 4% 7% 7% 8% 5% 9% 4% Acer campestre Tilia cordata Fraxinus excelsior Acer platanoides Quercus robur Populus tremula Ulmus minor Acer pseudoplatanus Fraxinus sp. ostatní Fyziologické stáří 4% % 0% 7% 67% 4 5 Zdravotní stav % % % 0% 4% 4 5 Hodnocení stromů v areálu zámeckého parku ve Veselí nad Moravou 4

15 Vitalita 4% % Provozní bezpečnost % 0% Perspektiva % 7% 4 5 5% 7% 4 5 % 0% 44% 67% 8% Bažantnice Intenzitní třída údržby: Celková hodnota stability 4 Hodnota cíle pádu 4 Jedná se o porost charakteru původního lužního lesa s významným patrem bylinných podrostů. V ploše bažantnice bylo na základě požadavku investora hodnoceno pouze vybraných dřevin v blízkosti hlavní komunikace. Hodnocení stromů v areálu zámeckého parku ve Veselí nad Moravou 5

16 Technologie navržených opatření Při provádění prací musí být dodrženy veškeré bezpečnostní předpisy a normy. Pracovní prostor musí být viditelně označen a ohrazen tak, aby bylo zabráněno přístupu nepovolaných osob, které by mohly být prováděním prací ohroženy. Řez dřevin je činnost odborná, jež musí být prováděna kvalifikovanou osobou. V průběhu celé realizace arboristických prací je nutné, aby byl přítomen odpovědný pracovník, který svou kvalifikaci prokáže certifikátem ETW (European Tree Worker) nebo ČCA stromolezec, případně ISA climber. Tento pracovník nese zodpovědnost nejen za správné provedení technologií řezů, ale také za dodržování zásad bezpečnosti při práci v koruně. Práce v koruně musí být prováděny pomocí speciálních lanových technik. Využití vysokozdvižné plošiny je možné pouze jako pomocného prostředku v omezených případech. Při manipulaci s vysokozdvižnou plošinou nesmí dojít ke zhutnění půdy pod stromy ani k jinému poškození stromů. Navržené technologie vychází z arboristických standardů. V současné době je k dispozici pouze standard AS 0 00 Řez stromů, zásahy nad rámec tohoto standardu musí být prováděny na základě níže uvedené specifikace. Při provádění řezu musí být využívány techniky řezu definované standardem, především řez na větevní límeček, třetinové pravidlo, řez na postranní větev. Technika řezu naslepo musí být využívána pouze omezeně v odůvodněných případech. Řez bezpečnostní Jedná se o řez zaměřený pouze na zajištění aktuální provozní bezpečnosti stromu, neřeší však komplexní statické poměry celého jedince. Při řezu bezpečnostním jsou odstraňovány, případně redukovány větve či výhony: tlusté suché narušující provozní bezpečnost, zlomené či nalomené (se sníženou stabilitou), mechanicky poškozené, sekundární (přerostlé staticky rizikové výhony pocházející z adventivních či spících pupenů), s defektním větvením, volně visící. Řez zdravotní Cílem zdravotního řezu je zabezpečení dlouhodobé funkce a perspektivy stromu. Snaží se o zachování architektury koruny charakteristické pro daný taxon. Neřeší aktuální statické poměry jedince jako celku. Odstraňují, případně redukují, se větve či výhony usychající a suché, napadené chorobami a škůdci, mechanicky poškozené, zlomené, či se sníženou stabilitou, nevhodně postavené, s narušeným větvením, strukturálně nevhodné. Ponechávání drobných suchých větví a provozně bezpečných pahýlů není považováno za chybu. Hodnocení stromů v areálu zámeckého parku ve Veselí nad Moravou 6

17 V rámci zdravotního řezu jsou odstraňovány nebo odlehčovány větve se sníženou stabilitou, součástí řezu zdravotního je tedy i provedení lokální redukce za účelem stabilizace. Je-li v inventarizačních tabulkách naznačen zásah jako kombinace obou technologií (RZ+RRLR) upozorňuje doplňková technologie pouze na fakt, že musí být provedeno odlehčení ve větším rozsahu např. v případě potřeby odlehčit celou kosterní větev apod. Řez zdravotní zahrnuje řez mechanicky poškozených, zlomených větví, větví se sníženou stabilitou, větví napadených chorobami a škůdci i větví usychajících a suchých tzn. zahrnuje provedení zásahu označovaného jako řez bezpečnostní. Řez redukční obvodová redukce Zásah obvodová redukce je navrhován u dřevin s výrazným narušením stability. Řez řeší statické poměry celého jedince formou snížení těžiště a zmenšení náporové plochy koruny (odstraňují se větve v horní třetině koruny). Cílem řezu je snížení těžiště jedince a narušení pláště koruny tak, aby bylo umožněno lepší prosvětlení nižších partii koruny a vznik sekundárního obrostu. U vitálních dřevin s dobrou výmladností ve spodních partiích je možné tímto postupem zapěstovat a udržovat stabilní sekundární korunu v těchto případech je nutno pěstební zásah pravidelně opakovat každých cca 5 let. U dřevin se špatnou výmladností v koruně se jedná pouze o dočasnou stabilizaci stromu a oddálení případného kácení. Procento uvedené v inventarizačních tabulkách udává orientačně doporučený rozsah odstraněné listové plochy. Řez redukční torzo Jedná se o hluboké sesazení koruny u dřevin s rozsáhlými defekty a výrazně sníženou stabilitou. Tento zásah je navrhován jako alternativa ke kácení u dřevin, které jsou významnými z biologického hlediska. Často je kombinován s přírodě blízkými metodami ošetření (tvorba zlomů, ponechání stabilních pahýlů). Provedení těchto zásahů je narušením dřeviny, avšak je nutným kompromisem mezi zachování biotopu a udržením provozní bezpečnosti. Výška torza je závislá na rozsahu defektů s vlivem na stabilitu jedince. Mrtvá torza ponechání mrtvých torz není v případě parkově upravené plochy žádoucí. Vzhledem k postupnému odumírání kořenů hrozí v poměrně krátkém časovém horizontu vyvrácení těchto dřevin. Především v blízkosti komunikací je nutné jejich odstranění. Řez redukční lokální redukce Jedná se o odstranění či odlehčení části koruny za účelem a) stabilizace koruny, b) zajištění podchodné a podjezdné výšky, c) zajištění odstupu od překážky (stavby, veřejného osvětlení apod.). Přírodě blízký způsob ošetření Hodnocení stromů v areálu zámeckého parku ve Veselí nad Moravou 7

18 Jedná se o soubor opatření a přístupů na podporu biodiverzity. V rámci zdravotního i bezpečnostního řezu je možné ponechat na dřevině stabilní (!) i suché pahýly, přesahuje li jejich tloušťka 0 cm. Vzhledem k prokázaným spíše negativním vlivům konzervace dřevin nejsou tyto metody součástí žádného z opatření. Řezné rány nebudou zatírány a drobné i větší dutiny budou ponechány bez zásahu jako možný biotop. V případě nutnosti provádění řezů větších průměrů je vhodné imitovat přírodní zlomy. Odstranění ochmetu, odstranění jmelí Trvalé odstranění veškerého ochmetu či jmelí z jedince není možné. V rámci bezpečnostního řezu musí být odstraněny napadené větve, dochází-li např. jejich přetížením k ohrožení provozní bezpečnosti. V rámci zdravotního řezu, případně je-li uvedeno v poznámce jmelí či ochmet, musí být odstraněny všechny napadené větve. Vpřípadě, že by však tímto zásahem mělo dojít k výraznému spíše negativnímu narušení dřeviny (velké řezné rány apod.) je nutné odstranit co největší množství parazita tak, aby k negativnímu narušení dřeviny nedošlo. Instalace vazby dynamické K vázání korun musí být použit nedestruktivní systém dynamické (nepředepjaté) vazby z polypropylenového lana. Nosnost udávaná v inventarizační tabulce je minimální nosnost, jež musí lano dosahovat na konci životnosti vazby udávané výrobcem. Vazba musí být instalována v horní třetině koruny tak aby bylo lano mírně prověšené (při nedostatečném průvěsu dochází k většímu zarůstání vazby a oslabování tvorby reakčních pletiv dřeviny, naopak při instalaci moc volného lana umožňuje vazba velký rozkmit koruny a nemusí zabránit rozlomení problematického větvení). Je-li součástí systému vazby tlumič rázů je nutné aby byl instalován ve všech případech, kdy není použití tlumiče rázů nevhodné (velmi krátké nebo naopak velmi dlouhé vazby). Založení koruny ovocných dřevin Řez v. roce: Řez je třeba provádět každoročně od. do 5. roku po výsadbě, cílem je vypěstovat kmen a základní kostru a zajistit včasnou plodnost. Při podzimním termínu řezu je třeba zakrátit všechny výhony asi o dvě třetiny, pokud bude zvolen jarní termín řezu, omezíme počet výhonů a ostatní zkrátíme na dva nebo tři pupeny. Hodnocení stromů v areálu zámeckého parku ve Veselí nad Moravou 8

19 Řez ve. roce Odstraníme konkurenční výhony, ostatní zkrátíme o polovinu. Stříháme na vnější pupen. ramen zkracujeme asi o třetinu. Řez ve. roce Odstraníme konkurenční výhony, ostatní výhony zkrátíme o třetinu. Po 4. roce Můžeme založit. patro. V následujících letech řezem odstraňujeme větve vrůstající do koruny, nepřiměřeně zahušťující korunu ( vlky ) a větve suché či výrazně mechanicky poškozené. Cílem řezu je odstranění neperspektivních větví a výhonů, rovnoměrné prosvětlení koruny a odlehčení přetížených větví. Založení palmety Vzhledem k tomu, že dřeviny neměly při výsadbě založenou korunu již od. patra drátěnky (viz obr.. rok), v současné době již není možné tohoto pěstebního cíle dosáhnout. Boční výhony směřující podélně s drátěnkou je nutné každoročně vyvazovat, ostatní výhony (rostoucí kolmo na drátěnku) musí být zakracovány na -4 očka. Vertikálně rostoucí výhony je také nutné zakracovat o cca /. Tento typ řezu je nutné provádět každoročně, po celou délku života dřevin. Hodnocení stromů v areálu zámeckého parku ve Veselí nad Moravou 9

20 Kácení Při kácení nesmí být poškozeny okolní dřeviny a porosty. K poškození porostů okolních porostů a nadměrnému zhutnění půdy nesmí dojít ani při pohybu mechanizace využívané při kácení či odstraňování dřevní hmoty. Kácení musí provádět kvalifikovaná osoba, která se prokáže dostatečnou praxí a zkušenostmi. Při kácení musí být dodržovány veškeré bezpečnostní předpisy a normy, Pracovní prostor musí být viditelně označen a ohrazen tak, aby bylo zabráněno přístupu nepovolaných osob, které by mohly být prováděním prací ohroženy. Kácení musí být prováděno v době vegetačního klidu. V případě zaznamenání projevů přítomnosti zvláště chráněného organismu je nutné práce přerušit a konzultovat postup s biologickým dozorem. Závěr Arboristický průzkum hodnotí dřeviny z pohledu jejich vlastního pěstebního stavu a provozní bezpečnosti. V zájmu zachování a podpory biodiverzity je nutné mnohdy hledání souladu a přistupování ke kompromisům mezi požadavky zachování krajinářské kompozice historického parku a zájmu zachování biotopů volně žijících druhů. Není však možné tyto kompromisy vyžadovat na úkor bezpečnosti návštěvníků parku! Návrh pěstebních opatření v této dokumentaci zajišťuje provozní bezpečnost dřevin a zohledňuje potřeby ochrany přírody i výtvarně estetické a kompoziční vazby v parku. Postupnou realizací kácení, které je součástí tohoto návrhu nedojde k významnému narušení ekologické hodnoty parku jako celku, naopak bude vytvořen prostor pro nové výsadby, které zajistí časovou kontinuitu a udržitelnost plochy, při zachování jejích funkcí (jak ekologických, tak estetických a kompozičních). Hodnocení stromů v areálu zámeckého parku ve Veselí nad Moravou 0

21 Použité podklady Standard hodnocení stavu stromů SPPK 000:04 (koncept) Standard řez stromů SPPK 000:0, zpracovala LDF Mendelu, vydala AOPK, dostupné z: standardy.nature.cz Kubát K. et al. 00: Klíč ke květeně České republiky. Academia, Praha Svoboda M. a kol. 009:Úpravy vegetační složky zámeckého parku Veselí nad Moravou projektová dokumentace vč. digitálních podkladů. DHV ČR spol. s r.o., Praha Schematické obrázky k řezu ovocných dřevin: Hodnocení stromů v areálu zámeckého parku ve Veselí nad Moravou

List1 INVENTARIZACE STROMŮ - NÁVRH. Místo : Heřmanice datum: 9.11.2013 Alej Heřmanice

List1 INVENTARIZACE STROMŮ - NÁVRH. Místo : Heřmanice datum: 9.11.2013 Alej Heřmanice List1 SOUPIS PRACÍ PŘÍLOHA Č.1 - DENDROLOGIE Revitalizace alejí na pozemcích města Žandov Stavba: SO 01 Revitalizace aleje - k.ú. Heřmanice u Žandova Objekt: SO 02 Revitalizace aleje - k.ú.valteřice u

Více

Sadovnická hodnota Poškození kmene. Poškození koruny. Výskyt suchých větví. Vitalita

Sadovnická hodnota Poškození kmene. Poškození koruny. Výskyt suchých větví. Vitalita 1 Tilia cordata 16 10 3 90 4 3 4 1 1 1 2 2 V 2 Fraxinus excelsior Pendula 3 1 2 6 2 2 3 1 1 1 3 Picea pungens 9 3 2 16 3 2 3 1 1 1 4 Picea pungens 9 3 2 18 3 2 3 1 1 1 5 Picea pungens 9 4 2 10 3 2 3 1

Více

ve věci: návrhu stromů k odstranění návrhu stromů k ošetření návrhu nových vegetačních prvků

ve věci: návrhu stromů k odstranění návrhu stromů k ošetření návrhu nových vegetačních prvků REHABILITACE STŘELECKÉHO OSTROVA PRAHA1 revitalizace zeleně pracovní skupiny starosty Městské části Praha 1 doporučení pro MČ Praha 1 ve věci: návrhu stromů k odstranění návrhu stromů k ošetření 3. z á

Více

Metodika AOPK ČR oceňování dřevin rostoucích mimo les. Přednáška, VOŠZa a SZaŠ Mělník, 9. 3. 2012

Metodika AOPK ČR oceňování dřevin rostoucích mimo les. Přednáška, VOŠZa a SZaŠ Mělník, 9. 3. 2012 Metodika AOPK ČR oceňování dřevin Přednáška, VOŠZa a SZaŠ Mělník, 9. 3. 2012 Oceňování dřevin v mimolesním prostředí je úkonem, který může mít několik důvodů. Třemi základními jsou: 1. převody nemovitostí

Více

Písky PŘÍRODNÍ PAMÁTKA PÍSKY. Kraj JIHOMORAVSKÝ Okres BRNO-VENKOV Katastrální území ŽATČANY PLÁN PÉČE

Písky PŘÍRODNÍ PAMÁTKA PÍSKY. Kraj JIHOMORAVSKÝ Okres BRNO-VENKOV Katastrální území ŽATČANY PLÁN PÉČE PŘÍRODNÍ PAMÁTKA PÍSKY Kraj JIHOMORAVSKÝ Okres BRNO-VENKOV Katastrální území ŽATČANY PLÁN PÉČE řízení stavu a vývoje ekosystému v chráněném území zvláštního vědeckého, kulturního a výchovného významu podle

Více

Vizuální hodnocení stavu stromů metodou VTA

Vizuální hodnocení stavu stromů metodou VTA Vizuální hodnocení stavu stromů metodou (Visual Tree Assessment) Petr Horáček Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 1 Systémový

Více

OCEŇOVÁNÍ DŘEVIN ROSTOUCÍCH MIMO LES. (metodika AOPK ČR - v. 2013)

OCEŇOVÁNÍ DŘEVIN ROSTOUCÍCH MIMO LES. (metodika AOPK ČR - v. 2013) OCEŇOVÁNÍ DŘEVIN ROSTOUCÍCH MIMO LES (metodika AOPK ČR - v. 2013) Ing. Jaroslav Kolařík, Ph.D. DŮVODY PRO OCEŇOVÁNÍ DŘEVIN Oceňování majetku Občansko-právní odpovědnost za škodu Stanovení hmotné škody

Více

Ošetření aleje lip rostoucích na pozemkových parcelách č. 269/1, 337/20 a 245 v katastrálním území Petrovičky u Hořic

Ošetření aleje lip rostoucích na pozemkových parcelách č. 269/1, 337/20 a 245 v katastrálním území Petrovičky u Hořic Ošetření aleje lip rostoucích na pozemkových parcelách č. 269/1, 337/20 a 245 v katastrálním území Petrovičky u Hořic Zpracoval: Ing. Pavel Klevcov Za Komínem 485 541 02 Trutnov Provozovna, doručovací

Více

Výsadba městské zeleně a její úskalí

Výsadba městské zeleně a její úskalí Výsadba městské zeleně a její úskalí JAKÁ JE ÚLOHA MĚSTSKÉ ZELENĚ V KONCEPCI TRALE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE SÍDEL? 1. odpověď: UTVÁŘENÍ KRAJINNÉHO OBRAZU SÍDLA Proměny městské struktury a proces suburbanizace

Více

Metodika výpočtu závazných ustanovení LHP a LHO (upravené znění ze dne 12.2.2008)

Metodika výpočtu závazných ustanovení LHP a LHO (upravené znění ze dne 12.2.2008) Metodika výpočtu závazných ustanovení LHP a LHO (upravené znění ze dne 12.2.2008) 1. Maximální celková výše těžeb 1.1. Výše těžby mýtní 1.1.1. Výše těžby mýtní odvozená z ukazatele normální paseka Výše

Více

ZREALIZOVANÉ PRŮHLEDY Aktivita 3.4

ZREALIZOVANÉ PRŮHLEDY Aktivita 3.4 ZREALIZOVANÉ PRŮHLEDY Aktivita 3.4 PRŮHLED č. 1 Rozšíření pohledu na protější stráň "Podhradnice" a říční splav Vyřezat výmladky javoru babyka, ošetřit nátěrem. Odstranit suché větve, nechat pahýl 50cm

Více

AGERIS s. r. o., Jeřábkova 5, 602 00 Brno boleslav.jelinek@ageris.cz

AGERIS s. r. o., Jeřábkova 5, 602 00 Brno boleslav.jelinek@ageris.cz REALIZACE PRVKŮ ÚSES A CO DÁL Ing. Boleslav JELÍNEK AGERIS s. r. o., Jeřábkova 5, 602 00 Brno boleslav.jelinek@ageris.cz Územní systém ekologické stability byl do praxe uveden zákonem č. 114/1992 Sb. o

Více

Dotační tituly v oblasti péče o dřeviny

Dotační tituly v oblasti péče o dřeviny Dotační tituly v oblasti péče o dřeviny http://www.dotace.nature.cz/ Péče o dřeviny Opatření je zaměřeno především na péči o památné a jinak významné stromy. Udržení jejich životaschopnosti je významné

Více

Inventarizace lesů, Metodika venkovního sběru dat Verze 6.0

Inventarizace lesů, Metodika venkovního sběru dat Verze 6.0 Inventarizace lesů, Metodika venkovního sběru dat Verze 6.0 3. MĚŘENÍ STROMU Veškerá měření a popisy se uskutečňují jen na zaměřených stromech, které se v okamžiku šetření nacházejí na inventarizační ploše

Více

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail. Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: Akce: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.com Datum: A DSP 018 04/2015 12 x A4 - REKONSTRUKCE KOMUNIKACE NA VÝSLUNÍ V CHOTĚBOŘI PRŮVODNÍ

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2.16 Vady dřeva Kapitola 14 Nepravé jádro

Více

Infračervená termografie ve stavebnictví

Infračervená termografie ve stavebnictví Infračervená termografie ve stavebnictví Autor: Ing. Marcela POČINKOVÁ, Ph.D., Ing. Olga RUBINOVÁ, Ph.D. Termografické měření a následná diagnostika je metodou pro bezkontaktní a poměrně rychlý průzkum

Více

Metodika pro zakládání a údržbu funkčních výsadeb

Metodika pro zakládání a údržbu funkčních výsadeb CSOP-funkcni-vysadby-metodika.doc str. 1 Metodika pro zakládání a údržbu funkčních výsadeb Pro Český svaz ochránců přírody zpracoval: Ing. Martin Lípa Ekologické centrum Meluzína - Regionální centrum Asociace

Více

Metodiky hodnocení a oceňování přírody a krajiny na AOPK ČR Jaromír Kosejk, Tomáš Görner, Pavel Štěrba

Metodiky hodnocení a oceňování přírody a krajiny na AOPK ČR Jaromír Kosejk, Tomáš Görner, Pavel Štěrba Metodiky hodnocení a oceňování přírody a krajiny na AOPK ČR Jaromír Kosejk, Tomáš Görner, Pavel Štěrba Metodiky hodnocení a oceňování přírody a krajiny na AOPK ČR AOPK ČR v současnosti pracuje v oblasti

Více

Městský úřad Lázně Bohdaneč Odbor rozvoje města Masarykovo náměstí 1 533 41 Lázně Bohdaneč

Městský úřad Lázně Bohdaneč Odbor rozvoje města Masarykovo náměstí 1 533 41 Lázně Bohdaneč Náměstí 317 538 25 Nasavrky tel.: 469 326 500 fax: 469 326 515 ID DS: kpddyvy e-mail: zelhory@nature.cz www.zeleznehory.nature.cz Městský úřad Lázně Bohdaneč Odbor rozvoje města Masarykovo náměstí 1 533

Více

Trojské trumfy. pražským školám DENDROBĚH VE STROMOVCE. Pracovní list č. 14. projekt CZ.2.17/3.1.00/32718 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND

Trojské trumfy. pražským školám DENDROBĚH VE STROMOVCE. Pracovní list č. 14. projekt CZ.2.17/3.1.00/32718 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Pracovní list č. 14 Trojské trumfy pražským školám projekt CZ.2.17/3.1.00/32718 DENDROBĚH VE STROMOVCE A B? doplňte domácí úkol napište?!

Více

ALEJOVÉ STROMY NÁZEV DŘEVINY CENA (KČ/KS)*

ALEJOVÉ STROMY NÁZEV DŘEVINY CENA (KČ/KS)* Acer campestre "Carnival" Javor babyka výška: max 2 m ok: 10 cm pozn.:bílé panašované listy. Obvykle dorůstá do 4 m výšky a cca stejné šířky. Výborně snáší sestřih, vhodný do zahrad 700 Acer campestre

Více

Město Česká Lípa městský úřad odbor rozvoje, majetku a investic náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa

Město Česká Lípa městský úřad odbor rozvoje, majetku a investic náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa 91.1/V/10 Město Česká Lípa městský úřad odbor rozvoje, majetku a investic náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa Váš dopis zn.: Ze dne: Naše zn.: ev. č. 3092/2015 MUCL/2412/2015 Vyřizuje: Martina

Více

Společný metodický pokyn. Ministerstva životního prostředí (dále jen MŽP ) a Ministerstva zemědělství (dále jen MZe )

Společný metodický pokyn. Ministerstva životního prostředí (dále jen MŽP ) a Ministerstva zemědělství (dále jen MZe ) Ministerstvo zemědělství č.j.: 8662/06-16000 Společný metodický pokyn Ministerstva životního prostředí (dále jen MŽP ) a Ministerstva zemědělství (dále jen MZe ) ke společnému postupu orgánů ochrany přírody

Více

ZÁMECKÝ PARK ČERVENÝ DVŮR

ZÁMECKÝ PARK ČERVENÝ DVŮR ZÁMECKÝ PARK ČERVENÝ DVŮR Zpracoval Národní památkový ústav, ú.o.p. v Č. Budějovicích Ing. Marie Pavlátová, Ing. Marek Ehrlich srpen 2003 1. ROZSAH PAMÁTKOVÉ OCHRANY Zámek Červený Dvůr s areálem byl prohlášen

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Přírodovědné

Více

R. Adolt Národní inventarizace lesů v České republice, druhý cyklus (2011-

R. Adolt Národní inventarizace lesů v České republice, druhý cyklus (2011- Národní inventarizace lesů v České republice, druhý cyklus (2011-2015) Ing. Radim Adolt, Ph.D. ÚHÚL Brandýs nad Labem pobočka Kroměříž Analyticko-metodické Centrum Národní Inventarizace Lesů (ACNIL) 4.

Více

Volitelný předmět Habituální diagnostika

Volitelný předmět Habituální diagnostika Tomáš Žid tomas.zid@mendelu.cz LDF MENDELU Volitelný předmět Habituální diagnostika Vývoj stavu lesních porostů v České republice a v Evropě Program ICP Forests Vývoj zdravotního stavu porostů strana 2

Více

Správa lesních školek VLS ČR, s. p. Katalog sadebního materiálu lesních dřevin

Správa lesních školek VLS ČR, s. p. Katalog sadebního materiálu lesních dřevin Správa lesních školek VLS ČR, s. p. Katalog sadebního materiálu lesních dřevin Ing. Pavel Draštík vedoucí SLŠ Ing. Hana Peterková technik SLŠ Petr Dvořák vedoucí střediska Foliovníky Václav Klíma vedoucí

Více

Obnova historických zahrad a parků

Obnova historických zahrad a parků Obnova historických zahrad a parků Doporučená literatura: Kolařík, J. a kol. Péče o dřeviny rostoucí mimo les I. Metodika ČSOP č. 5, Vlašim, 2003, 261 pp. + přílohy Kolařík, J. a kol. Péče o dřeviny rostoucí

Více

Dřeviny mimo les II. Ekomonitor. Hradec Králové 28. 1. 2016. Ing. Yvona Eliášová. yvona@eliasova.cz 608 703 558 www.eliasova.cz

Dřeviny mimo les II. Ekomonitor. Hradec Králové 28. 1. 2016. Ing. Yvona Eliášová. yvona@eliasova.cz 608 703 558 www.eliasova.cz Dřeviny mimo les II. Ekomonitor Hradec Králové 28. 1. 2016 Ing. Yvona Eliášová yvona@eliasova.cz 608 703 558 www.eliasova.cz Dotace do zeleně Operační program Životní prostředí Národní programy SFŽP Program

Více

Analýza potřeb revitalizačních opatření na vodních tocích včetně jejich niv ve smyslu 47 odst. 2 písm. f) zákona č. 254/2001 sb. a 8 a 9 vyhlášky č.

Analýza potřeb revitalizačních opatření na vodních tocích včetně jejich niv ve smyslu 47 odst. 2 písm. f) zákona č. 254/2001 sb. a 8 a 9 vyhlášky č. Analýza potřeb revitalizačních opatření na vodních tocích včetně jejich niv ve smyslu 47 odst. 2 písm. f) zákona č. 254/2001 sb. a 8 a 9 vyhlášky č. 470/2001 Sb. a dokumentace Programu revitalizace říčních

Více

OBNOVA ZELENĚ V OBCI CHOCOMYŠL

OBNOVA ZELENĚ V OBCI CHOCOMYŠL VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY MIMO REŽIM ZÁKONA č. 137/2006 Sb. ZADAVATEL: Obec Chocomyšl Sídlem: Chocomyšl 40, 345 43 Koloveč Zastoupený: Josefem Egerem, starostou Obce Chocomyšl IČ: 00572527 Zakázka: OBNOVA

Více

Podpora populace užovky stromové

Podpora populace užovky stromové KVK09_hadi_ZZ_D771_w.doc str. 1 Název projektu: Závěrečná zpráva o projektu Grantový program Karlovarského kraje Podpora populace užovky stromové Evidenční číslo smlouvy: D 771/2009 program: Záchranné

Více

1. Sady Svobody výstaviště v roce 1935. Ústředními stavbami byly výstavní a hudební pavilon.

1. Sady Svobody výstaviště v roce 1935. Ústředními stavbami byly výstavní a hudební pavilon. 10. Sady Svobody Vznik Sadů Svobody je spojen především s Výstavou Bezručova kraje, uspořádanou k 600. výročí připojení Těšínska k českým zemím v roce 1935. Tehdejší výstaviště vzniklo mezi ulicí Sadovou

Více

Obsah dokumentace: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUAČNÍ VÝKRESY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ E. DOKLADOVÁ ČÁST A.1 Identifikační údaje A.2 Seznam

Více

trasa D pražského metra STUDIE VARIANTNÍHO ŘEŠENÍ 08 / 2012 Z Á K L A D N Í I N F O R M A C E

trasa D pražského metra STUDIE VARIANTNÍHO ŘEŠENÍ 08 / 2012 Z Á K L A D N Í I N F O R M A C E trasa D pražského metra STUDIE VARIANTNÍHO ŘEŠENÍ 08 / 2012 Z Á K L A D N Í I N F O R M A C E Úvodní informace Základním principem řešení v rámci této studijní rozvahy je ověření možností alternativního

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14 PROJEKT STAVBY PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A PROVEDENÍ STAVBY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Datum: 11/2008 Vyhotovení: Vypracoval: Ing. Miloslav

Více

Udržitelnost projektu CZ.14.07/2.1.00/13.0007 Historická zeleň regionu střední Čechy

Udržitelnost projektu CZ.14.07/2.1.00/13.0007 Historická zeleň regionu střední Čechy Udržitelnost projektu CZ.14.07/2.1.00/13.0007 Historická zeleň regionu střední Čechy Exkurze Praha 8 26.11.2013 Městké parky v Karlíně, návštěva Odboru památkové péče Magistrátu hlavního města Prahy zaměření:

Více

TAJGA - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI

TAJGA - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI TAJGA - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI David Janik *, Dušan Adam, Pavel Unar, Tomáš Vrška, Libor Hort, Pavel Šamonil, Kamil Král Oddělení ekologie lesa, Výzkumný ústav Silva Taroucy pro

Více

MISTRAL TECTOTHERM EPS 2015

MISTRAL TECTOTHERM EPS 2015 Technický list pro vnější tepelně izolační kompozitní systém ( ETICS ) s omítkou a s izolantem z expandovaného polystyrenu (EPS) MISTRAL TECTOTHERM EPS 2015 1) Základní údaje Vnější tepelně izolační kompozitní

Více

Projektová dokumentace k provedení stavby

Projektová dokumentace k provedení stavby IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název projektu: Místo stavby : Místo realizace projektu Kraj: Okres: Obec: Katastrální území: Investor: Obnova barokního parku zámku ve Zdechovicích Obec Zdechovice Pardubický Pardubice

Více

1. Koncepce dalšího směřování programu Záchrana krajových odrůd ovocných dřevin (viz přiložený materiál předložený ke schválení ÚVR ČSOP)

1. Koncepce dalšího směřování programu Záchrana krajových odrůd ovocných dřevin (viz přiložený materiál předložený ke schválení ÚVR ČSOP) BIOD_sem_1107_ZZ.doc_w.doc str. 1 Závěrečná zpráva projektu Celostátní seminář programu Záchrana krajových odrůd ovocných dřevin koncepce dalšího směřování programu. Projekt číslo 171118 Zpracoval: Ing.

Více

www.dhv.cz APLIKACE DATABÁZE BROWNFIELDS V ČR A KONKRÉTNÍ PŘÍKLADY

www.dhv.cz APLIKACE DATABÁZE BROWNFIELDS V ČR A KONKRÉTNÍ PŘÍKLADY www.dhv.cz APLIKACE DATABÁZE BROWNFIELDS V ČR A KONKRÉTNÍ PŘÍKLADY Programové dokumenty a revitalizace brownfields v ČR - Národní strategie regenerace brownfields pro ČR, 2004, konsorcium, CzechInvest/MPO,

Více

Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola. IČO 241580 tel. 241 940 454 podatelna@psary.cz

Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola. IČO 241580 tel. 241 940 454 podatelna@psary.cz Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola Objednatel: Zhotovitel: Projekt Obec Psáry Pražská 137 252 44 Psáry HW PROJEKT s r.o. Pod Lázní 2 140 00 Praha 4 IČO 241580 tel.

Více

OPRAVA HYDROIZOLACE STŘECHY NAD BAZÉNEM

OPRAVA HYDROIZOLACE STŘECHY NAD BAZÉNEM OPRAVA HYDROIZOLACE STŘECHY NAD BAZÉNEM TECHNIK ATELIERU DEK, PŮSOBÍCI NA POBOČCE V BRNĚ, SE VYDAL ZA REALIZAČNÍ FIRMOU, ABY JÍ POSKYTL TECHNICKOU PODPORU PŘI ŘEŠENÍ OBNOVY HYDROIZOLACE STŘECHY BAZÉNOVÉ

Více

Organizace MÍSTNÍ PROVOZNÍ ŘÁD SKLADŮ

Organizace MÍSTNÍ PROVOZNÍ ŘÁD SKLADŮ Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. Organizace Název předpisu MÍSTNÍ PROVOZNÍ ŘÁD SKLADŮ Zpracoval za Schválil za datum vydání datum účinnosti 1. ÚČEL

Více

ŘEZ STROMŮ SPPK A02 002:2012

ŘEZ STROMŮ SPPK A02 002:2012 STANDARDY PÉČE O PŘÍRODU A KRAJINU ARBORISTICKÉ STANDARDY ŘADA A ŘEZ STROMŮ SPPK A02 002:2012 Pruning of trees Schnitt der Bäume Tento standard je určen pro definici technických a technologických postupů

Více

NABÍDKA VZROSTLÝCH SAZENIC STROMŮ

NABÍDKA VZROSTLÝCH SAZENIC STROMŮ ARBOCOM, s.r.o. zahradnictví Vrčeň u Nepomuka IČO: 290 84 245, DIČ: CZ290 84 245 provozovna zahradnictví: Vrčeň 10, 335 01 Nepomuk sídlo firmy: Klášterecká 40, 335 01 - Nepomuk www.ekozahradnictvi.cz,

Více

sbírkové předměty: inv. č. XII 6131/1 2, dva motáky pplk. Mašína z konce června 1942

sbírkové předměty: inv. č. XII 6131/1 2, dva motáky pplk. Mašína z konce června 1942 ZPRÁVA O KONZERVACI MOTÁKŮ PPLK. MAŠÍNA sbírkové předměty: inv. č. XII 6131/1 2, dva motáky pplk. Mašína z konce června 1942 majitel: Vojenský historický ústav Praha 1. POPIS STAVU PŘED KONZERVACÍ Jedná

Více

Problematika údržby zeleně ve městech a obcích Královéhradeckého kraje

Problematika údržby zeleně ve městech a obcích Královéhradeckého kraje Problematika údržby zeleně ve městech a obcích Královéhradeckého kraje Legislativní aspekty RNDr. Miroslav Krejzlík Ing. Miloš Čejka Ochrana dřevin vzajištěna zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody

Více

MCT - RR spol. s r.o., Pražská 16, 102 21 Praha 10 - Hostivař, tel./fax 272 651 899

MCT - RR spol. s r.o., Pražská 16, 102 21 Praha 10 - Hostivař, tel./fax 272 651 899 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 2. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ... 3 2.1 STÁVAJÍCÍ ŘEŠENÍ STAVBY... 3 2.2 NOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY... 3 2.3 NOVÉ

Více

ZMĚNA Č. 1 regulačního plánu rekreační oblasti Š A K V I C E. okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST

ZMĚNA Č. 1 regulačního plánu rekreační oblasti Š A K V I C E. okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST ZMĚNA Č. 1 regulačního plánu rekreační oblasti Š A K V I C E okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Městský úřad Hustopeče, odbor regionálního rozvoje Obec Šakvice, 691

Více

Místo. Struktura. Tohle všechno je pro nás východiskem, které přijímáme a hledáme další nástroje pro dosažení vyšší kvality nově navrhované struktury.

Místo. Struktura. Tohle všechno je pro nás východiskem, které přijímáme a hledáme další nástroje pro dosažení vyšší kvality nově navrhované struktury. textová část Místo Výhled ze svahu je příjemný. Okna směrem do kotliny- do centra města, osvětluje východní slunce. Na jihu a na severu stojí nová zástavba, veřejný prostor absentuje. Zde to musí být jinak-

Více

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení na služby. Regenerace zeleně v obci Braškov

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení na služby. Regenerace zeleně v obci Braškov strana 1 Uchazeč: Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení na služby Regenerace zeleně v obci Braškov 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VEŘEJNÉHO ZADAVATELE: Základní

Více

Nezvaní hosté naší flóry vážné nebezpečí nebo. Petr Bauer, AOPK ČR, SCHKO Labské pískovce a KS Ústí nad Labem

Nezvaní hosté naší flóry vážné nebezpečí nebo. Petr Bauer, AOPK ČR, SCHKO Labské pískovce a KS Ústí nad Labem Nezvaní hosté naší flóry vážné nebezpečí nebo. Petr Bauer, AOPK ČR, SCHKO Labské pískovce a KS Ústí nad Labem .jen strašák??? aneb zkušenosti z Labských pískovců Invaze a expanze rostlinných druhů Invaze

Více

Silnicei/11. Nebory Oldřichovice T56. informační leták, stav k 08/2014. stavba. Nebory. Oldøichovice. Nebory. stavba I/68 Tøanovice Nebory

Silnicei/11. Nebory Oldřichovice T56. informační leták, stav k 08/2014. stavba. Nebory. Oldøichovice. Nebory. stavba I/68 Tøanovice Nebory Silnicei/ Oldřichovice Èeský Tìšín Siln informační leták, stav k 08/2014 I/ Tøanovice most pøes Neborùvku most pøes Bystrý potok T56 most pøes Malý Javorový potok Oldřichovice Silnice I/ Dopravní význam

Více

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 2 1.1. LOKALIZACE ŘEŠENÉHO OBJEKTU... 2 1.2. ZADAVATEL... 2 1.3. ZPRACOVATEL... 2 1.4. STUPEŇ DOKUMENTACE... 2 1.5.

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 2 1.1. LOKALIZACE ŘEŠENÉHO OBJEKTU... 2 1.2. ZADAVATEL... 2 1.3. ZPRACOVATEL... 2 1.4. STUPEŇ DOKUMENTACE... 2 1.5. 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 2 1.1. LOKALIZACE ŘEŠENÉHO OBJEKTU... 2 1.2. ZADAVATEL... 2 1.3. ZPRACOVATEL... 2 1.4. STUPEŇ DOKUMENTACE... 2 1.5. AKTUALIZACE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE... 2 2. ÚVOD... 3 3. CHARAKTERISTIKA

Více

Technická dokumentace

Technická dokumentace Příloha č.1 výzvy Technická dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu Obsah Technická dokumentace... 1 Předmět zadání k podání cenové nabídky:... 3 Dodávka a služby budou zahrnovat:... 3 Specifikace

Více

DOHODA o spolupráci při zajištění přípravy a realizace komunikačního díla

DOHODA o spolupráci při zajištění přípravy a realizace komunikačního díla Dohoda o spolupráci Psáry IkSD Kú SK. 125 /ZcČR DOHODA o spolupráci při zajištění přípravy a realizace komunikačního díla Název stavby: Přeložka silnice 111105 Strany dohody:. Obec Psáry se sídlem: Pražská

Více

Zásady pro poskytování příspěvků na obnovu památkově chráněných nemovitostí

Zásady pro poskytování příspěvků na obnovu památkově chráněných nemovitostí Zásady pro poskytování příspěvků na obnovu památkově chráněných nemovitostí Podmínky: Obec může poskytnout ze svých rozpočtových prostředků vlastníku nemovitosti na území Městské památkové rezervace Kadaň

Více

REKONSTRUKCE A ZALOŽENÍ VYBRANÝCH PRVKŮ ZELENĚ MĚSTA KROMĚŘÍŽ. Průvodní a souhrnná technická zpráva

REKONSTRUKCE A ZALOŽENÍ VYBRANÝCH PRVKŮ ZELENĚ MĚSTA KROMĚŘÍŽ. Průvodní a souhrnná technická zpráva REKONSTRUKCE A ZALOŽENÍ VYBRANÝCH PRVKŮ ZELENĚ MĚSTA KROMĚŘÍŽ Průvodní a souhrnná technická zpráva Číslo kopie : Místo : Kroměříž, kraj Zlínský Investor : Město Kroměříž Zpracovatel projektu : Ing. Ladislava

Více

1. Stavební management

1. Stavební management 1. Stavební management Klíčová slova: Management, podstata managementu, organizační uspořádání podniku, organizační struktura, rozhodování, osobnost manažera, projektové a procesní řízení. Anotace textu:

Více

1.1 Základní identifikační údaje

1.1 Základní identifikační údaje Plán péče o přírodní památku Černovice na období 2011 2019 (návrh na vyhlášení) 1. Základní identifikační údaje 1.1 Základní identifikační údaje evidenční číslo: kategorie ochrany: přírodní památka název

Více

DUB ZIMNÍ (Quercus petraea)

DUB ZIMNÍ (Quercus petraea) DUB ZIMNÍ (Quercus petraea) Velmi statný strom dosahující 30 35 m výšky, s nepravidelnou korunou se silnými větvemi, kmen má válcovitý s hrubou, šedohnědou, podélně a hluboko trhlinatou borkou. Listy má

Více

Ing. Jaromír Havlíček PROJKA, Nádražní 1936, Písek. Oprava obvodové zdi DPL Opařany na p.č. 29/1 k.ú. Opařany

Ing. Jaromír Havlíček PROJKA, Nádražní 1936, Písek. Oprava obvodové zdi DPL Opařany na p.č. 29/1 k.ú. Opařany Ing. Jaromír Havlíček PROJKA, Nádražní 1936, Písek Název akce: Oprava obvodové zdi DPL Opařany na p.č. 29/1 k.ú. Opařany Investor: Dětská psychiatrická léčebna Opařany, 391 61 Opařany 121 Stupeň: projekt

Více

Viktor KVĚTOŇ, Miroslav MARADA. Univerzita Karlova vpraze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje

Viktor KVĚTOŇ, Miroslav MARADA. Univerzita Karlova vpraze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Viktor KVĚTOŇ, Miroslav MARADA Univerzita Karlova vpraze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje kvalitní dopravní poloha je považována za nutnou, nikoliv za postačující

Více

ochrany přírody Lesy zvláštního určení s prioritou MENDELU, LDF, ÚZPL Tomáš Vrška VÚKOZ, v.v.i. odbor ekologie lesa

ochrany přírody Lesy zvláštního určení s prioritou MENDELU, LDF, ÚZPL Tomáš Vrška VÚKOZ, v.v.i. odbor ekologie lesa Lesy zvláštního určení s prioritou ochrany přírody Tomáš Vrška VÚKOZ, v.v.i. odbor ekologie lesa & MENDELU, LDF, ÚZPL Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR

Více

Prostá paleta nevratná technická dokumentace

Prostá paleta nevratná technická dokumentace Prostá nevratná technická dokumentace Podle zákona č. 10/001 Sb., v platném znění, o obecné bezpečnosti výrobků. Název výrobku PALETA PROSTÁ NEVRATNÁ Obsah : I. Všeobecný popis výrobku II. Technické parametry

Více

Vytvořen. ení genetické databanky vybraných druhů savců ČR ití pro udržitelný rozvoj dopravy. Tomáš. Libosvár

Vytvořen. ení genetické databanky vybraných druhů savců ČR ití pro udržitelný rozvoj dopravy. Tomáš. Libosvár Vytvořen ení genetické databanky vybraných druhů savců ČR k využit ití pro udržitelný rozvoj dopravy Tomáš Libosvár TA02031259 Vytvořen ení genetické databanky vybraných druhů savců ČR k využit ití pro

Více

Biologický průzkum: červenec září 2014

Biologický průzkum: červenec září 2014 Průzkum lokalit s výskytem křečka polního (Cricetus cricetus) v lokalitě Třebětice a Alexovice Biologický průzkum červenec září 2014 Zhotovitel: Ekoteam Hradec Králové září 2014 Průzkum lokalit s výskytem

Více

Protokol č. V- 213/09

Protokol č. V- 213/09 Protokol č. V- 213/09 Stanovení součinitele prostupu tepla U, lineárního činitele Ψ a teplotního činitele vnitřního povrchu f R,si podle ČSN EN ISO 10077-1, 2 ; ČSN EN ISO 10211-1, -2, a ČSN 73 0540 Předmět

Více

http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka

http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka 1. OBSAH 1. OBSAH 2 2. ÚVOD: 3 2.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: 3 2.2. ZADÁVACÍ PODMÍNKY: 3 2.2.1. Použité

Více

EUR palety technická dokumentace

EUR palety technická dokumentace EUR palety technická dokumentace Podle zákona č. 102/2001 Sb., v platném znění, o obecné bezpečnosti výrobků. Název výrobku Evropská dřevěná čtyřcestná prostá paleta EUR s rozměry 800 mm x 1200 mm Obsah:

Více

Dle rozdělovníku. Vyřizuje/telefon Ing. Josef Klečanský 564602525

Dle rozdělovníku. Vyřizuje/telefon Ing. Josef Klečanský 564602525 KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Dle rozdělovníku Váš dopis značky/ze 8.6.2011 dne Číslo jednací KUJI

Více

Podpora hnízdních možností dutinových ptáků na LS Náměšť nad Oslavou 2011

Podpora hnízdních možností dutinových ptáků na LS Náměšť nad Oslavou 2011 Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině Úvoz 23, 586 01 Jihlava, IČ 75107988 www.cso.cz/vysocina.html Podpora hnízdních možností dutinových ptáků na LS Náměšť nad Oslavou 2011 Vojtěch Kodet,

Více

Trvale udržitelné hospodaření Lesů města Brna, a. s. Ing. Jiří Neshyba

Trvale udržitelné hospodaření Lesů města Brna, a. s. Ing. Jiří Neshyba Trvale udržitelné hospodaření Lesů města Brna, a. s. Ing. Jiří Neshyba Trvale udržitelné hospodaření v lesích Dle zákona o lesích č. 289/1995 Sb. takové hospodaření, při němž je les trvale schopen plnit

Více

4. Akustika. 4.1 Úvod. 4.2 Rychlost zvuku

4. Akustika. 4.1 Úvod. 4.2 Rychlost zvuku 4. Akustika 4.1 Úvod Fyzikálními ději, které probíhají při vzniku, šíření či vnímání zvuku, se zabývá akustika. Lidské ucho je schopné vnímat zvuky o frekvenčním rozsahu 16 Hz až 16 khz. Mechanické vlnění

Více

Přístavba rekreačního objektu k.č. 587, k.ú. Líšnice

Přístavba rekreačního objektu k.č. 587, k.ú. Líšnice INVESTOR MÍSTO STAVBY STAVBA Líšnice k.č. 587,433/18 K Hrušovu 2/293, 10203, Praha 10, 281004688 Ing. Pavla Bohunová OKRES Wassermannova 1145/13, Praha 5 Praha - Západ Přístavba rekreačního objektu k.č.

Více

Výzkum trhu. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání

Výzkum trhu. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání Výzkum trhu Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 Výukový materiál je výstupem projektu

Více

Oceňování majetkové hodnoty dřevin

Oceňování majetkové hodnoty dřevin 11. června 2013, Brno Konference měst 2013 Připravil: Ing. Tomáš Badal Oceňování majetkové hodnoty dřevin strana 2 Hodnota = co dostanu dlouhodobější charakter není skutečně zaplacená určuje se odhadem

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 39 Lesy v ČR Pro potřeby projektu

Více

Pracovní metodika Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny

Pracovní metodika Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny Pracovní metodika Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny Národní dotační program Ministerstva životního prostředí České republiky pro období 2009-2018 Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Přírodovědné

Více

závěr zj říz Sportovní přístav číslo jednací: KUJCK 17562/2010 OZZL/7/Pal datum: 22. 6. 2010 vyřizuje: Ing. Hana Machartová telefon: 386 720 741

závěr zj říz Sportovní přístav číslo jednací: KUJCK 17562/2010 OZZL/7/Pal datum: 22. 6. 2010 vyřizuje: Ing. Hana Machartová telefon: 386 720 741 závěr zj říz O D B O R Ž I V O T N Í H O P R O S T ŘE D Í, Z E M ĚD ĚL S T V Í A L E S N I C T V Í číslo jednací: KUJCK 17562/2010 OZZL/7/Pal datum: 22. 6. 2010 vyřizuje: Ing. Hana Machartová telefon:

Více

Usnesení. 2179 Schválení ověřovatelů zápisu mimořádné schůze RM Karviné konané dne 04.12.2012

Usnesení. 2179 Schválení ověřovatelů zápisu mimořádné schůze RM Karviné konané dne 04.12.2012 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení mimořádné schůze Rady města Karviné konané dne 04.12.2012 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení:

Více

Tvorba strategického plánu obce Květnice

Tvorba strategického plánu obce Květnice Tvorba strategického plánu obce Květnice 1. schůzka strategické komise Milan Polívka, zastupitel koordinátor tvorby SP 19. června 2012 Květnice Strategický plán (SP) Koncept tvorby, struktura Internetová

Více

MONTÁŽNÍ NÁVOD ZATEPLENÍ NA ZATEPLENÍ EXCEL MIX CHYTRÁ STAVEBNÍ CHEMIE

MONTÁŽNÍ NÁVOD ZATEPLENÍ NA ZATEPLENÍ EXCEL MIX CHYTRÁ STAVEBNÍ CHEMIE Thin - Set MONTÁŽNÍ NÁVOD ZATEPLENÍ NA ZATEPLENÍ EXCEL MIX CHYTRÁ STAVEBNÍ CHEMIE Zdvojování zateplovacích systémů Parametry zateplovacích systémů z devadesátých let minulého století jsou již podle současné

Více

Březovice. Architektonická studie Návrh regenerace dětského hřiště Investor: Město Hořice Vypracoval: Ing. arch. Martin Pour Datum: 12.8.

Březovice. Architektonická studie Návrh regenerace dětského hřiště Investor: Město Hořice Vypracoval: Ing. arch. Martin Pour Datum: 12.8. Architektonická studie Návrh regenerace dětského hřiště Investor: Město Hořice Vypracoval: Ing. arch. Martin Pour Datum: 12.8.2011 Březovice ING.ARCH. MARTIN POUR PROJEKTOVÝ ATELIÉR Barákova 1628, 508

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 11. srpna 2009 Č.j. : 61970/ENV09 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

Finanční nástroje ochrany přírody a krajiny - možnosti pro obce. VI.Setkání starostů a místostarostů kraje Vysočina 24.

Finanční nástroje ochrany přírody a krajiny - možnosti pro obce. VI.Setkání starostů a místostarostů kraje Vysočina 24. Finanční nástroje ochrany přírody a krajiny - možnosti pro obce VI.Setkání starostů a místostarostů kraje Vysočina 24. květen 2011 Vybrané programy MŽP vhodné pro obce Operační program Životní prostředí

Více

NABÍDKA ZAHRADNICTVÍ NOVÁK Jaro 2015

NABÍDKA ZAHRADNICTVÍ NOVÁK Jaro 2015 NABÍDKA ZAHRADNICTVÍ NOVÁK Jaro 2015 WWW STRÁNKY www.zahradnictvi-novak.cz email: alanovak@volny.cz PODMÍNKY ODBĚRU A OBJEDNÁVKY Uvedené ceny jsou bez DPH Dopravu si hradí odběratel sám Při větším odběru

Více

Plánování a význam zeleně v malých městech. Eva Sojková Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.

Plánování a význam zeleně v malých městech. Eva Sojková Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. Plánování a význam zeleně v malých městech Eva Sojková Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. zeleň v sídle Zeleň je jednou ze základních funkčních složek struktury sídla,

Více

Informativní zpráva o provozu Parkovacího závorového systému na ul. Rydultowská

Informativní zpráva o provozu Parkovacího závorového systému na ul. Rydultowská Město Orlová odbor správy majetku města 3.09. V Orlové dne 17.12.2013 Pro 54. schůzi Rady města Orlová, konanou dne 15.01.2014 Informativní zpráva o provozu Parkovacího závorového systému na ul. Rydultowská

Více

Využití telematiky ke snížení dopravní zátěže a emisí, validita a aktuálnost dopravních informací (projekty města Liberec)

Využití telematiky ke snížení dopravní zátěže a emisí, validita a aktuálnost dopravních informací (projekty města Liberec) Využití telematiky ke snížení dopravní zátěže a emisí, validita a aktuálnost dopravních informací (projekty města Liberec) Ing. Zdeněk Pliška, vedoucí technického rozvoje ELTODO EG, a. s., 1930 Technický

Více

Služby pro domácnost jako potencionální nástroj tvorby nových pracovních míst v oblasti sociálních služeb

Služby pro domácnost jako potencionální nástroj tvorby nových pracovních míst v oblasti sociálních služeb Služby pro domácnost jako potencionální nástroj tvorby nových pracovních míst v oblasti sociálních služeb LADISLAV P R Ů Š A BANSKÁ BYSTRICA, 25. BŘEZNA 2014 Osnova 1. Aktuální situace na trhu práce 2.

Více

Technická pravidla soutěže Formule 1 ve školách pro rok 2014/2015

Technická pravidla soutěže Formule 1 ve školách pro rok 2014/2015 Technická pravidla soutěže Formule 1 ve školách pro rok 2014/2015 Vyhlašovatel soutěže a majitel licence pro ČR a SK: 3E Praha Engineering a.s. U Uranie 954/18, 170 00 Praha 7 www.3epraha.cz tel: +420

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Certifikát ISO 9001:2001 Tímto vyzývá uchazeče k podání nabídky, prokázání kvalifikace a poskytuje zadávací dokumentaci (dále jen ZD) na veřejnou zakázku Zadávanou v souladu s postupy a finančními limity

Více

Písemná zpráva zadavatele

Písemná zpráva zadavatele Písemná zpráva zadavatele Název veřejné zakázky: Výsadba nové aleje při silnici I/40 Zadavatel: Město Mikulov Sídlo: Náměstí 1, 692 20 Mikulov IČ: 00283347 DIČ: CZ00283347 Telefon: 519 444 555 E-mailová

Více

Technická specifikace č.1 zařízení pro monitoring návštěvnosti- VZ 05/2011

Technická specifikace č.1 zařízení pro monitoring návštěvnosti- VZ 05/2011 Technická specifikace č.1 zařízení pro monitoring návštěvnosti- VZ 05/2011 Sčítací zařízení 1. Senzory jsou řešeny moderní technologii záznamu jako např. infračervený, laserový paprsek, teplotní čidlo,

Více