INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-CHRLICE ROČNÍK 16, ČÍSLO 90 BŘEZEN 2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-CHRLICE ROČNÍK 16, ČÍSLO 90 BŘEZEN 2010"

Transkript

1 CHRLICKÉ OKO INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-CHRLICE ROČNÍK 16, ČÍSLO 90 BŘEZEN 2010 SLOVO STAROSTY Dovolte mi vyjádřit pevné přesvědčení, že jaro již přichází a letošní zima (dlouhá, mrazivá, sněhová, finančně náročná) je za námi. Natropila mnoho škod nejen na stromech či chodnících, ale zejména na místních komunikacích. Nejeden motorista již okusil výtluky na komunikacích na vlastním vozidle. Nyní čekají příslušné správce po zhodno- to zvonů, které se od Zeleného čtvrtka do Bílé soboty odmlčí na znamení smutku z Kristova umučení. SPOLUOBČANÉ, ZAPOJME SE SPOLEČNĚ DO JARNÍHO ÚKLIDU KOLEM SVÉHO DOMKU, BYTOVKY NEBO CESTIČKY, KDE KAŽDODENNĚ PROCHÁZÍTE. noční pondělí. Chlapci a muži navštěvují své spolužačky, přítelkyně nebo sousedky, aby je ší pomlazení. Do pomlázek se také dříve vplétala červená stužka. cení stavu dílčí opravy nebo částečné rekonstrukce. Potíž ale bude, kde na to vzít. Přicházejí Velikonoce, které jsou nejvýznamnějším křesťanským svátkem, který je spojený s památkou umučení a vzkříšení Krista. Na Velikonoce se křesťané připravují 40denním obdobím nazývaným postní doba, která začíná Popeleční středou. V řadě vesnic se dodnes udržuje zvyk obcházet obec s řehtačkami nebo klapačkami. Ty svolávají věřící do kostelů mís- Volby str. 4 Recyklace textilu str. 5 Ostatky 2010 str. 6 Koncert Ulrychovi str Nová výstava v Brně historie letectví str. 12 Po odeznění náboženských svátků se lidové tradice vrací k projevům veselí, přichází velikonoční koleda nejtypičtější je pomlázka na Velikosymbolicky vyšlehali proutky spletenými do pomlázky. Obchůzka po domech, veršovaná přání, šlehání zelenými spletenými proutky údajně přiná- Jaro klepe na vrátka, my leštíme košťátka. Blíží se k nám velký den, přileťte hned všichni sem. Velkou událost tu máme, slet čarodějnic pořádáme. Rampa bude zajištěna, ohýnkama osvětlena. Spousta soutěží tam bude...a taky čarovného reje. S sebou skvělou náladu si vemte a do košíčku žabí stehýnka přidejte (špekáčky). Za blahodárný akt vyšlehání se musí přirozeně platit dárky a vejci. Vajíčko samo nese pochopitelnou symboliku rodícího se života, znak přicházejícího KLUB ŽEN POD ZÁŠTITOU MČ CHRLICE pořádá 30. dubna 2010 REJ ČARODĚJNIC A ČARODĚJŮ Slet všech čarodějnických bytostí s košťaty bude v 18 hodin u místní základní školy. Odtud přeletíme za doprovodu přinesených vlastních hudebních nástrojů (rolničky, píšťalky, řechtačky, plechovky...) na malé hřiště tenisového areálu.

2 CHRLICKÉ OKO / BŘEZEN 2010 Z města jara. Jako dárek musí být vajíčko plné a malované. Tradiční a nejvýmluvnější je červená krásná barva, barva života. Odtud též obecně užívaný název pro malované vejce kraslice. Na kraslicích rozeznáváme řadu zdobicích technik, barevnosti a vzorů, které se liší krajově a dobou. Velikonoce jsou známy i neodolatelnými dobrotami a laskominami. Proto si nenechte ujít piškotového beránka, mazanec z kynutého těsta, velikonoční perníčky, jidáše nebo smažené boží milosti obalované v cukru. Každý člověk si oslavu Velikonoc představuje jinak. Města připravují velikonoční trhy s množstvím řemeslníků, kulturou i atrakcemi pro děti. Oslavy jara probíhají i na hradech a zámcích, v lázních. Velikonoční festival duchovní hudby proběhne jako každoročně v Brně. S příchodem jara se vše zazelená a rozkvete. Po zimě městská část provádí ve dvou termínech blokové čištění komunikací i chodníků, odstranění nánosu písku, odpadů a dalších věcí. Na plochách veřejného prostranství je po zimě značné množství odpadků i psích exkrementů, které majitelé psů opomněli odstranit. Vyzývám všechny majitele psů, jak malých či velkých plemen, buďte ohleduplní k ostatním občanům a malým dětem. Vyhláška ukládá majitelům psů a koček povinnost při znečištění veřejného prostranství těmito zvířaty obnovit čistotu a hygienu. Spoluobčané, zapojme se společně do jarního úklidu kolem svého domku, bytovky nebo cestičky, kde každodenně procházíte. Bude to jistě krásný pohled, až vše rozkvete a ptáci nám budou zpívat. Jak bylo přislíbeno, budou v tomto roce pokračovat opravy a rekonstrukce chodníků a komunikací podle provedené obhlídky, kdy budou stanoveny priority jednotlivých úseků. Další nosnou a důležitou akcí bude oprava havarijního stavu krovu a střešní krytiny na objektu ZŠ J. Broskvy 3, II. etapa, včetně opravy střechy nad tělocvičnou. Od 15. března 2010 započaly práce na investiční akci Rekonstrukce inženýrských sítí a komunikací v ulicích Prokešova, Na Mlatech, U Viaduktu, Pod Hejdou, U Ústavu. Dodavatelem stavby je firma Firesta. Termín dokončení je Další důležitou akcí, která započala již na podzim, je jednostranný chodník a cyklistická stezka v ulici U Viaduktu s termínem dokončení Projekty jsou připravovány na další důležité akce v městské části. ZPRÁVY Z RADY A ZASTUPITELSTVA MČ BRNO-CHRLICE 70. jednání Rady MČ, konané dne Rada projednala a doporučila ZMČ: souhlasit se směnou pozemku p. č. 385/3 o výměře 62 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace v soukromém vlastnictví, za pozemek p. č. 57/2 o výměře 62 m2, ostatní plocha, v k. ú. Chrlice, ve vlastnictví statutárního města Brna za účelem majetkoprávního vypořádání projednala a schválila: rozpočtové opatření č. 1/2010 předloženou žádost na spolufinancování oprav a investic z rozpočtu města Brna pro rok 2010 na investice a opravy školských zařízení, na nábytkové vybavení a vybavení školních kuchyní a jídelen souhlasila: s podáním a se zaregistrováním žádosti o zařazení projektu Sportovní víceúčelová hala Brno-Chrlice do IPRMB a se zpracováním studie proveditelnosti s podáním a se zaregistrováním žádosti o zařazení projektu Přístavba MŠ Šromova 55 do IPRMB a se zpracováním studie proveditelnosti s ukončením nájemní smlouvy dohodou na pronájem části pozemku p. č zahrada, o výměře 350 m2, v k. ú. Chrlice, lokalita Žlíbky, ke dni s přechodem nájmu pozemku p. č. 221/14 o výměře 20 m2 a části pozemku p. č. 221/2 o výměře cca 44 m2 v k. ú. Chrlice na nového nájemce neměla připomínky: ke stavbě Brno Zámecká, VN, DTS, NN (nová distribuční trafostanice z důvodu výstavby bytového domu na ulici Ernsta Macha) projednala a vzala na vědomí: roční zprávu o výsledcích finančních kontrol v MČ Brno-Chrlice v roce 2009 zprávu o výsledku kontroly hospodaření s veřejnými prostředky v ZŠ a MŠ zápis z jednání o stavbě Okružní křižovatka Rebešovická Davídkova Roviny, ze dne potvrzení zájmu společnosti Unimex Group, a. s., o výstavbu komplexu Bytová zástavba Žlíbky-Ovčírny a pověřila starostu sepsáním žádosti na Bytový odbor MMB připravované kulturní, společenské a sportovní akce zájmových spolků a organizací pro rok 2010 informaci o počtu obyvatel MČ Brno Chrlice 3440 obyvatel dle statistiky k upozornění p. Březy na chybějící odstraněnou dopravní značku Pozor děti u školy na Rebešovické ulici upozornění p. Šika na častou nefunkčnost radaru na ulici Zámecká a dopravní problémy související s parkováním v ulici Ctiradova 71. jednání Rady MČ, konané dne Rada doporučila ZMČ: ke schválení návrh programu 21. zasedání ZMČ Brno-Chrlice nestanovit v příloze obecně závazné vyhlášky SMB č. 17/2005 o regulaci veřejné produkce hudby v pohostinských zařízeních, včetně restauračních zahrádek, za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku místa, na kterých lze veřejnou produkci hudby vykonávat pouze v určeném čase souhlasit s předložením projektové žádosti výstavby Víceúčelové sportovní haly Chrlice s celkovým rozpočtem 63 mil. Kč v rámci vyhlášené výzvy k předkládání projektových žádostí v IPRM Brno II souhlasit, aby zdrojem provozních financí na Víceúčelovou sportovní halu Brno-Chrlice byla městská část Brno-Chrlice souhlasit, že provoz Víceúčelové sportovní haly Brno-Chrlice nebude mít dopad na rozpočet města Brna poskytnout SK Chrlice finanční příspěvek na provoz sportovní činnosti oddílu kopané a volejbalu, jakož i na náklady na dobudování náhradního hřiště ve výši , Kč 2

3 Z města BŘEZEN 2010 / CHRLICKÉ OKO projednala: žádost MMB OŠMT o spolupráci při navrhování odměn ředitelům škol a školských zařízení a hodnotí práci ředitelky ZŠ a MŠ, Brno, Jana Broskvy 3, PaedDr. Marie Vlčkové, za období I. pololetí roku 2009/2010 jako velmi dobrou souhlasila: s finančním spolupodílem v poměru 50:50 s firmou CITY TOOLS, s. r. o., na přestěhování přístřešku zastávky, který je vedle květinářství, na místo odstraněného dřevěného přístřešku na zastávce autobusu linky č. 63 na Chrlickém náměstí s pronájmem nebytových prostor v ZŠ a MŠ, Brno, Jana Broskvy 3, ve školním roce 2009/2010 gymnastický sál 150, Kč/ hod. pilates, jóga, 1 hod./týden s použitím znaku MČ Brno-Chrlice na kalendáře 2010 JSDH Brno-Chrlice neměla připomínky: k projektové dokumentaci na stavbu Distribuční centrum Chrlice a souhlasila se zjednodušeným územním řízením rozhodla: řídit se při zadávání veřejných zakázek dodatkem č. 3 k metodice pro zadávání veřejných zakázek a koncesních smluv schváleným usnesením Rady města Brna projednala a vzala na vědomí: finanční zprávu sociálního fondu za rok 2009 předloženou OFS ÚMČ informaci o novém systému rozesílání varovných SMS SOS občanům 21. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Chrlice, konané dne Zastupitelstvo projednalo a schválilo: rozpočtové opatření č. 2 a 3/2010 rozpočet Městské části Brno-Chrlice na rok 2010 včetně rozpočtu ZŠ a MŠ, Brno, Jana Broskvy 3, který je jeho součástí poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu MČ Brno-Chrlice ve výši , Kč SK Chrlice na provoz sportovní činnosti oddílu kopané a volejbalu a na náklady spojené s dobudováním náhradního hřiště souhlasilo: s předložením projektové žádosti výstavby Víceúčelové sportovní haly Brno-Chrlice, s celkovým rozpočtem 59 mil. Kč, v rámci vyhlášené výzvy k předkládání projektových žádostí v IPRM Brno II s předložením projektové žádosti výstavby Přístavba MŠ Šromova 55, MČ Brno-Chrlice, s celkovým rozpočtem 25,5 mil. Kč, v rámci vyhlášené výzvy k předkládání projektových žádostí v IPRM Brno II za účelem majetkoprávního vypořádání se směnou pozemku p. č. 385/3 o výměře 62 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, v soukromém vlastnictví, za pozemek p. č. 57/2 o výměře 62 m2, ostatní plocha, v k. ú. Chrlice, ve vlastnictví statutárního města Brna rozhodlo: nestanovit v příloze obecně závazné vyhlášky SMB č. 17/2005 o regulaci veřejné produkce hudby v pohostinských zařízeních, včetně restauračních zahrádek, za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku místa, na kterých lze veřejnou produkci hudby vykonávat pouze v určeném čase uložilo: Stavebnímu úřadu ÚMČ Brno-Chrlice zjistit podrobné informace o povolovacím řízení ke stavbě Cyklostezka Kaštanová most přes dálnici D2, tj. k výstavbě cyklostezky na levém břehu řeky Svitavy, a tyto informace předložit na nejbližší schůzi RMČ Brno-Chrlice projednalo a vzalo na vědomí: zprávu o plnění úkolů, zprávu z schůze RMČ zprávu Finančního výboru a Kontrolního výboru MČ Brno-Chrlice rozpočtové opatření č. 1/2010 zprávu o čerpání rozpočtu MČ Brno-Chrlice za 1. pololetí r vzalo na vědomí informace: ohrožování bezpečnosti provozu a chodců v MČ Brno-Chrlice nedodržováním dopravních předpisů na ulici Zámecká stížnosti na nedostatečnou zimní údržbu chodníků v MČ Brno- Chrlice upozornění na nedostatečný nástupní a výstupní prostor zastávky MHD č. 63 na ulici Rebešovická, naproti železničního nádraží, směr Brno Rebešovice upozornění na skládku odpadu a odstavený autovrak v místě polní cesty vedoucí za objektem sila a v prostoru u příjezdové cesty ke kompostárně fy SETRA žádost maminek malých dětí, které by si přály, aby v MČ Brno- Chrlice byl vybudován kopec, který by v zimních měsících sloužil dětem k sáňkování 72. jednání Rady MČ, konané dne Rada projednala a neměla připomínky: k předložené PD Údržba lávky pro pěší přes ČD v železniční zastávce Brno-Chrlice ev. č. BM-619, souhlasila se stavebním záměrem údržby lávky a s dopravním značením po dobu stavby schválila: výši zlepšeného hospodářského výsledku , Kč, jeho převod do rezervního fondu a odpisový plán ZŠ a MŠ, Brno, Jana Broskvy 3 souhlasila: s pronájmem nebytových prostor v ZŠ a MŠ, Brno, Jana Broskvy 3, ve školním roce 2009/2010 gymnastický sál 150, Kč/ hod. pohybové hry pro 1. roč., 1 hod./týden odročila: další projednání oznámení TJ Sokol Chrlice a SDH Chrlice o konání veřejné produkce rockového minifestivalu na tenisových kurtech dne od do 2.00 hod. do předložení písemného souhlasu majitele pozemku Sokolské župy Dr. Jindry Vaníčka a Tenisového klubu Brno-Chrlice (podnájemce) k užívání pozemku p. č. 1238/1 v k. ú. Chrlice ke konání rockového minifestivalu dne a osob odpovídajících za pořadatelskou službu projednala a vzala na vědomí: informace o povolovacím řízení ke stavbě Cyklostezka Kaštanová most přes dálnici D2 výroční zprávu o hospodaření ZŠ a MŠ, Brno, Jana Broskvy 3, za rok 2009, schválila výši zlepšeného hospodářského výsledku , Kč a jeho převod do rezervního fondu a odpisový plán ZŠ a MŠ, Brno, Jana Broskvy 3, na rok 2010 zprávu o činnosti JSDH Brno-Chrlice za rok 2009 Zveme občany na veřejné zasedání zastupitelstva v hodin. 3

4 CHRLICKÉ OKO / BŘEZEN 2010 Z města VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY Termín: Rozdělení ulic do volebních okrsků a volebních místností v MČ Brno-Chrlice zůstává beze změny, došlo pouze k přečíslování okrsků: Volební okrsek č. 343 volební místnost v ZŠ Jana Broskvy 3 pro voliče, kteří jsou hlášeni k trvalému pobytu na ulicích: Jana Broskvy, Kunešova, Nad Nádražím, Nad Topoly, Obilní, Pěkná, Půvabná, Rebešovická, Rozkošná, U Jezu, Vilová, Zámecká. Volební okrsek č. 344 volební místnost v ZŠ Jana Broskvy 3 pro voliče, kteří jsou hlášeni k trvalému pobytu na ulicích: Jánošíkova, K Sídlišti, Podhrázní, Roviny, Spádová, Šromova, Tovární. pátek 28. května 2010 hlasování od do hod. sobota 29. května 2010 hlasování od 8.00 do hod. Volební okrsek č. 345 volební místnost na ÚMČ Brno-Chrlice, Chrlické nám. 4 pro voliče, kteří jsou hlášeni k trvalému pobytu na ulicích: Blümlova, Břetislavova, Ctiradova, Chrlické náměstí, Davídkova, Ernsta Macha, K Lázinkám, Na Mlatech, Okrajová, Pod Hejdou, Prokešova, U Dráhy, U Ústavu, U Viaduktu, U Zbrojnice, V Rejích, Výspa, Západní. Hlasovací lístky budou voličům dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb, tj. nejpozději do 26. května V případě, že dojde k jejich poškození nebo ztrátě anebo volič zjistí, že nemá k dispozici všechny hlasovací lístky, je možné požádat zdejší úřad (tel ; ) anebo v den voleb příslušnou okrskovou volební komisi o vydání nové kompletní sady hlasovacích lístků. Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, zdejší úřad (tel ; ) a ve dnech voleb příslušnou okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. Hlasování na voličský průkaz O vydání voličského průkazu může volič požádat obecní úřad podle místa svého trvalého pobytu dvěma způsoby: písemným podáním opatřeným úředně ověřeným podpisem voliče, doručeným nejpozději do 21. května 2010 do hod. osobně nejpozději do 26. května 2010 do hod. ÚMČ Brno-Chrlice voličský průkaz nejdříve ode dne 13. května 2010 předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle na jím uvedenou adresu. Voličský průkaz opravňuje k hlasování v jakémkoli stálém volebním okrsku na území ČR nebo zvláštním volebním okrsku v zahraničí. Veškeré podrobné informace k volbám včetně způsobu hlasování na voličský průkaz v zahraničí jsou zveřejněny na: ÚMČ Brno-Chrlice INFORMACE O POŘÁDÁNÍ SPORTOVNÍCH A KULTURNÍCH AKCÍ PŘÍSTUPNÝCH VEŘEJNOSTI S účinností od platí ve městě Brně obecně závazná vyhláška č. 20/2009 o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků k zajištění veřejného pořádku. Tato vyhláška stanoví nové podmínky pro konání těchto akcí a upřesňuje povinnosti pořadatelů. Veřejnosti přístupné sportovní a kulturní podniky včetně tanečních zábav a diskoték lze na veřejných prostranstvích a venkovních prostorách (dvory, nádvoří, areály apod.) pořádat: a) v pátek, v sobotu a v den, po kterém následuje den pracovního klidu, v době od 7.00 hod. příslušného kalendářního dne do hod. příslušného kalendářního dne b) v ostatních dnech v době od 7.00 hod. příslušného kalendářního dne do hod. příslušného kalendářního dne Pořadatel je povinen oznámit konání akce místně příslušnému úřadu městské části nejpozději 5 pracovních dnů před jeho konáním. Pořadatel je povinen zajistit pořadatelskou službu, jejíž člen musí být starší 18 let, musí být přítomen v průběhu celého podniku a být označen viditelným nápisem Pořadatelská služba nebo Pořadatel. Pořadatel je povinen zajistit v místě konání podniku úklid odpadků, a to během konání podniku a po jeho skončení. Na základě písemné žádosti pořadatele podniku může být udělena výjimka o době konání, a to rozhodnutím vydaným radou městské části. Upozorňujeme, že pro pořadatele veřejnosti přístupného podniku vyplývají další povinnosti stanovené právními předpisy (např. o požární ochraně, hygienické předpisy). Celé znění vyhlášky najdete na stránkách statutárního města Brna JUDr. J. Šiková, místostarostka 4

5 Z města Ze společnosti BŘEZEN 2010 / CHRLICKÉ OKO SEPAROVANÝ SBĚR TEXTILU Vážení občané, firma E+B TEXTIL, která pod záštitou Magistrátu města Brna provádí již několik let sběr, separaci a další ekologické zpracování použitého textilu, si Vás dovoluje oslovit. Připravili jsme separovaný sběr textilu i ve Vaší městské UPOZORNĚNÍ POLICIE ČR! V Brně-Chrlicích se v poslední době rozmohly krádeže registračních značek ze zaparkovaných vozidel. Touto cestou Vás žádáme o spolupráci. Kdyby si některý občan všiml podezřelé osoby, která se pohybuje kolem vozidel a manipuluje s registračními značkami, ihned prosím zatelefonujte na linku 158. Pokuste se zapamatovat co nejpodrobnější popis pachatele, a pokud možno zapište si registrační značku jeho vozidla. Dále upozorňujeme občany, zejména osoby vyššího věku, aby byli obezřetní při jednání s neznámými lidmi. V poslední době se zvýšil počet okradených osob, které byly důvěřivé a vpustily si cizího člověka domů. Pachatelé se vydávají za nejrůznější opraváře, podomní obchodníky nebo nabízejí starším osobám pomoc např. s nákupem, úklidem atd. Pod touto záminkou se dostanou do domu a ve většině případů odcizí finanční hotovost nebo jiné cennosti. Pokud nemáte z okna výhled před vstupní dveře nebo nemáte na dveřích kukátko, doporučujeme části. Pro Vaše pohodlí jsme se rozhodli zorganizovat sběr použitého textilu přímo od Vašich dveří tzv. DOOR. Nepotřebný textil můžete vložit do igelitové tašky a tu dne v době mezi až hod. umístit před své domovní dveře. Po 18. hodině budou tašky sesbírány a použitý textil odvezen k dalšímu zpracování. Proč separovaný sběr textilu? Přes 80 % textilního odpadu z domácností je možné dále opatřit vstupní dveře řetízkem. Tento řetízek neodepínejte, dokud se nepřesvědčíte, kdo je za dveřmi. V případě, že Vás taková osoba kontaktuje a Vy budete mít podezření, že se jedná o podvodníka, neprodleně volejte na linku 158 a pokuste se pachatele co nejlépe popsat. Zejména jak vypadal, co měl na sobě, kterým směrem odešel, popř. odjel, a registrační značku jeho vozidla. Zde uvádíme několik konkrétních případů: Na dveře domu paní Novákové zaklepal neznámý muž a nabízel broušení nožů. Toto paní Nováková odmítla. Dále jí muž nabízel pomoc s nákupem a drobné opravy v bytě, což paní Nováková také odmítla. Při jednání byla nerozhodná, jelikož bydlí v domě sama a pomoc by uvítala. Neznámý muž ji tedy požádal o telefonní kontakt, aby se jí mohl ozvat. Paní Nováková muži telefonní zužitkovat. Snažme se proto o maximální ekologické využití textilního odpadu! Co můžete nosit? funkční oblečení (pomoc lidem v zemích tzv. třetího světa) textilie z přírodních materiálů např. bavlna, pletenina (určené k dalšímu zpracování na čisticí textil, výrobu koberců, jako izolační materiál) Co recyklovat nelze? oděvy znečištěné a poškozené, matrace, koberce, obuv číslo předala. Muž paní Novákovou po týdnu telefonicky kontaktoval a zeptal se jí, zda něco nepotřebuje. Paní Nováková tedy s pomocí souhlasila a chtěla nakoupit balík vod a plynovou bombu. Muž asi za hodinu tyto věci přivezl. Přijel i s nějakou ženou, o které tvrdil, že je to jeho manželka. Paní Nováková oba vpustila do domu. Neznámá žena jí nabídla pomoc s úklidem a muž mezitím v kuchyni za- Vážení občané, děkujeme za Vaši účast na snaze maximálně ekologicky využít textilní odpad. Firma E+B textil, s. r. o. Provoz: Znojemská 640, Pohořelice Tel.: Fax: pojil plynovou bombu. Za tyto služby si žádali finanční hotovost 200, Kč, s čímž paní Nováková souhlasila. Předala jim hotovost a poté oba rychle odešli. Po chvíli paní Nováková zjistila, že jí ze skříně v kuchyni zmizela obálka s finanční hotovostí , Kč. Muž dokonce stihl vymazat své číslo z telefonu paní Novákové, aby ho již nemohla nijak kontaktovat. Neznámá pachatelka nabízela k prodeji pod záminkou doporučení lékaře poškozené 6 ks zdravotních balíčků v celkové hodnotě , Kč. Poškozená neznámé ženě uvěřila, že jí to doporučil její lékař, a předala ženě hotovost , Kč. Neznámá žena poškozené předala pouze 4 ks balíčků se soupravami 1 ks deky a 2 ks polštářů, pravděpodobně z ovčí vlny, a řekla, že pro zbylé dva balíčky zajde do svého vozidla. Poté se však již nevrátila, čímž způsobila poškozené škodu ve výši 6000, Kč. Od lékaře poškozené bylo zjištěno, že nikdy nikomu žádné zdravotní balíčky nedoporučoval. pprap. Lenka Knotková, vrchní asistent 5

6 CHRLICKÉ OKO / BŘEZEN 2010 Z kultury SPOLEK PRO ZACHOVÁNÍ KULTURNÍCH TRADIC: ZÁJEZD NA KROJOVÝ PLES DO HUSTOPEČÍ stárci z Hustopečí, tak i z Dolních Dunajovic. O zábavu se postarala nejen kapela Hornobojani, ale i velice dobře naleštěná podlaha v sále. Postupem jsme všichni zjistili, že upadnutí tanečního páru není v tento večer vůbec výjimkou. Tombola byla velice bohatá a různorodá, ale na nás se štěstí neobrátilo. I přesto bych si ale dovolila tvrdit, že zábava byla velice vydařená a všem se nám tam líbilo. Marie Pařilová Chrlické zastoupení Na sobotu 6. února jsme byli jako spolek pozváni od hustopečské chasy na tamní XI. krojový ples. Sešlo se tak tedy několik současných i bývalých stárků a dali dohromady partu civilů i krojovaných. V tradičních chrlických krojích zde reprezentovali Marie Pařilová, Lukáš Fila, Petr Novotný, Pavel Ševela a Jarek Růžička. Ples byl zahájen slavnostní besedou, které se zúčastnili jak Nástup krojovaných OSTATKY 2010 I letošní ostatky se tradičně konaly sedm týdnů před Velikonocemi, což připadlo na sobotu 13. února. Tuto každoroční slavnost, kdy končí nadvláda zimy a jaro už pomalu klepe na dveře, jsme započali průvodem masek v naší chladné a zasněžené obci. Průvod byl velice vydařený, rozverný, provoněný koblihami a pálenkou, nutnou pro zahřátí při celodenní obchůzce. K vidění byly nejrůznější masky, které jsou rok od roku zajímavější a propracovanější. Večerní zábava se, pro velkou radost všech zúčastněných, konala opět v sále restaurace U Filů. Zdobily to tam nejen masky, ale i ženy v tradičních pracovních krojích zvaných šoráně. Všemi hochy očekávanou tradicí večera je stržení věnce nad sálem střeženým krojovanými ženami. Zadní řada zleva: Petr Novotný, Zbyňa Prokeš, Lenka Smutná, Janča Kořínková, Lucka Bednářová, Bětka Vykoupilová, Jirka Hamrla, Pavel Obdržálek, Petra Velanová, Verča Hiclová, Lukáš Pirkl, Kuba Černý, Roman Husák a Jirka Vobora. Přední řada zleva: Lukáš Fila, Marie Pařilová, Jana Filová, Kristýnka Kolínská, Lenka Kuklíková. 6

7 Z kultury Ze školství BŘEZEN 2010 / CHRLICKÉ OKO Bránění věnce I letos se tradice dodržela a tím šťastným, kdo využil nestřežené chvíle, byl Zbyněk Prokeš. Věnec ženám vyplatil jak se sluší a patří a poprávu mu příslušelo sólo. Vyvrcholením večera bylo pohřbení basy za doprovodu kněze, jeho ministrantů a smutečního průvodu. Úlohy kněze se tentokrát chopil Petr Novotný. Jeho smuteční řeč nad zesnulou basou před plačícími byla vynikající. Pomocníky mu byli Jarek Růžička a Pavel Ševela. Po celý den do kroku i k tanci hrála kapela Úsviťanka z Blažovic. Za hlavní pár bych chtěla touto cestou velice poděkovat panu Filovi, který nám umožnil pořádání této vydařené Masky s krojovanými ženami tradiční akce na sále, dále pak hasičům, Klubu žen, všem, co se účastnili průvodu masek, Ve vinném sklípku TÝDEN ZDRAVÉ VÝŽIVY V MŠ Druhý týden v měsíci březnu vyhlásil vedoucí stravování pan Folta v MŠ na Šromově ulici Týdnem zdravé výživy. Do jídelníčku dětí byly zařazeny potraviny, které jsou součástí zdravé výživy, avšak ne vždy se objevují v našich jídlech. Děti tak měly možnost ochutnat tarhoně, ovesnou kaši, polévky se špaldovým kapáním, kuskusem, maso obalené v cizrnovém těstíčku či bramborový knedlík s cizrnou. Na svačinu děti dostávají běžně celozrnné pečivo, a proto záparový a slunečnicový chléb či rohlík s jablečnou vlákninou jen uvítaly. Z pomazánek tohoto týdne jmenujme například: sojová, celerová, tvarohová či ze šprotů. Každé jídlo v MŠ je obohaceno o dostatek zeleniny a ovoce a ani tento týden tomu nebylo jinak. Na svačinu mají děti pravidelně možnost výběru z několika druhů zeleniny (paprika, a v neposlední řadě za pomoc při samotné realizaci večera Denči Dufkové, Zbyňovi Prokešovi, Petrovi Novotnému, Janči Kořínkové a Lence Smutné. Marie Pařilová okurek, ředkvičky, kedlubna, mrkev, rajčata) a ovoce (jablka, hrušky, banány či ovoce dle sezony). Hlavní jídla bývají obohacena o zeleninový salát nebo ovocný kompot. Bylinkový čaj nám paní kuchařky osladily medem, děti ochutnaly i zelený a ledový čaj, nechybělo ani mléko a bílá káva. Na závěr týdne dostaly děti odměny v podobě kreslicích tabulek a přívěšků na klíče. Rodiče i děti byli nadšeni, strava byla pestrá a chutná a jejich pozitivní reakce nás velmi těší. Velký dík patří také našim kuchařkám, které stravu dětem připravují. Petra Putnová, vedoucí učitelka MŠ 7

8 CHRLICKÉ OKO / BŘEZEN 2010 Ze společnosti ZÁPIS Z VÝROČNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE JSDH BRNO-CHRLICE Konaná: v restauraci Na Hřišti v Brně-Chrlicích PROGRAM: 1. Zahájení schůze starostou T. Putnou přivítání členů a hostů místostarostka MČ JUDr. Jana Šiková 2. Zhodnocení loňského roku velitel M. Prokeš podepsání smlouvy o spolupráci s Modřicemi a Rebešovicemi vysázení 40 ks stromků v lokalitě Splaviska řezání stromů a keřů výhled do křižovatky zajištění dřeva na pálení čarodějnic + dozor spolupráce s družebními městy Krajné a Laa an der Thaya Požární dozor pálení čarodějnic v Modřicích akce VŠ kolejí menza ul. Vinařská šermířské slavnosti (ohnivé efekty) Modřice MS superbiků na Velké ceně v Brně MS silničních motocyklů na Velké ceně v Brně Sprint rallye Vyškov spolupráce s automotoklubem rallye na BVV noční RZ rallye Hustopeče Automotoklub Chrlice spolupráce se Sokolem na Rockovém chrlení pomoc při organizaci Burčákových slavností pomoc při zdobení vánočních stromů Práce na technice oprava motoru CAS 25 š706 oprava ložiska předního náhonu š706 příprava na STK úprava nádrže na požární sport oprava stožáru na věšení hadic Účast na závodech květen Memoriál L. Šroma hasičská dovednost CAS Chrlice, 2., 4., 5. místo požární dovednosti CAS Bohunice, 2. místo CAS červen závody v Husovicích, 7. místo PS 12 srpen závody v Krajném (SK) září závody v Obřanech jednotlivců (Kolegar R., Vítů) říjen dovednostní soutěž ve Vranově u Brna, 2. místo CAS Pohotovost výjezdy celkem 29 (15 požáry, 10 technické, 4 prověřovací cvičení) Zajímavé zásahy (čarodějnice) požár RD v ulici Pilcova v Modřicích požár nízké budovy, Jižní náměstí Brno, II. stupeň PP čerpání vody v ulici Sokolova Brno podjezd pod tratí 1. výjezd s novou technikou Prověřovací cvičení výcvik SDT útok do 8. poschodí panelového domu sání vody Splaviska JSDH Brno Chrlice k počet členů JSDH Chrlice je 17 členů + 1 člen s podepsanou spoluprací velitel Prokeš Martin VD, strojník Šrom Leopold strojník Prokeš Petr strojník Král Petr hasič Novák Petr hasič Hamrla Jiří hasič Vítů Michal hasič Kolegar Richard hasič Putna Tomáš zástupce Matoušek Petr strojník Černý Jaroslav strojník Kolegar Ladislav hasič Střihavka Martin hasič Vobora Jiří hasič Hamrla Milan hasič Putna Stanislav ml. hasič Pastirčák Jaroslav hasič Rudolecký Michal ( JSDH Holásky) 16 členů má zásahový komplet úplný, požadavek dokoupení zásahových botů, oděv Fireman, rukavice, přilba 1 x 2 roky lékařská prohlídka + spirometrie cykloškolení, stáž Lidická CAS 20 MAN nové zásahové vozidlo dovoz z Německa do Brna oficiální předání do užívání MČ a JSDH seznamovací výcvik, příprava k výjezdu SLAVNOSTNÍ POŽEHNÁNÍ oslava na chrlickém hřišti 3. Akční plán činnosti pro rok 2010 dokoupení ochranných prostředků pro bezpečnost dovybavení, přesun do provizorní garáže u Honzáků praktický výcvik JSDH naučit se používat novou techniku a znát uložení v MAN uspořádat dvoudenní Memoriál L. Šroma práce s malými hasiči spolupráce s družebními městy příprava táboráku na pálení čarodějnic zúčastnit se více závodů v okolí pomáhat městské části dle přání a požadavků přijetí nového člena p. Libora Krátkého (bez účasti) 4. Zpráva o činnosti mládeže L. Šrom trénink a účast na závodech Plamen a Brněnská liga exkurze, výlety, teoretické znalosti, trénink útoku, zábavné hry společná aktivita s dospělými nákup nových stejnokrojů snaha přivést do kolektivu nové děti se zájmem o hasičství nejvíce zájemců z řad přípravky malých dětí 5. Slovo místostarostky MČ JUDr. Šikové zhodnocení spolupráce sboru a MČ informace o stavu projektu nové hasičky Rádi uvítáme nové členy do našeho kolektivu jak z řad mládeže, dorostu, tak i mezi starší základnu. 6. Zpráva pokladníka S. Putny st. minimální částka v pokladně nutnost shánět sponzory výběr příspěvků 200, Kč/rok půjčení hasičského sklepa se slevou je po zaplacení příspěvků 7. Diskuse Všem hasičům přeji úspěšný rok 2010 a děkuji všem za odvedenou práci v loňském roce. Tomáš Putna 8

9 Ze společnosti Z kultury BŘEZEN 2010 / CHRLICKÉ OKO KROUŽEK MLADÝCH HASIČŮ Po delší zimě opět začíná kroužek mladých a malých hasičů. Budeme se scházet pravidelně v úterý v hod. v hasičce. Náplní činnosti mladých hasičů je vzdělávání dětí nejen v oblasti požární ochrany (při níž děti získávají znalosti i praktické zkušenosti ze všech oblastí hasičské činnosti včetně požárního sportu), ale také osvojování tábornických dovedností (jakými jsou např.: uzlování, práce s mapou, orientace v přírodě atd.). XIX. VÝSTAVA VÍN Další náplní činnosti kolektivu jsou základy zdravovědy a poskytování první pomoci. Nedílnou součástí náplně pro dětskou aktivitu v kolektivu je spousta soutěží, v nichž mezi sebou soupeří jednotlivé kolektivy mladých hasičů v okresech Brno-město, Brnovenkov. V řadách našeho kolektivu rádi uvítáme nové členy z řad dětí ve věku od 5 do 14 let. Na nové členy se budou těšit všichni mladí hasiči. Monika Hanušová a Markéta Černá Vinařský spolek Chrlice, o. s., uspořádal v sobotu 6. března 2010 bodovanou výstavu vín. Na přehlídce se sešlo 496 vzorků, z toho 381 vzorků bílého vína a 178 vzorků vína červeného. Chrličtí vinaři dodali celkem 145 vzorků. Nejstarší víno na letošní výstavě bylo z roku Oceněná vína: Víno bílé, sklizeň 2009 Julius Farkas, Sivice Ryzlink rýnský 19,3 bodu. Víno červené, sklizeň 2009 Ing. Josef Kňáva Dornfelder 19,3 bodu. Ročníkové bílé víno Stanislav Valehrach, Sivice Veltlínské zelené výběr ,3 bodu. Ročníkové červené víno Lubomír Bělehrádek, Rebešovice Rulandské modré ,3 bodu. Cenu za nejlepší kolekci 5 nejvýše oceněných vín získal MVDr. Bohumil Hunkes z Chrlic za: Tramín červený ,2, Ryzlink rýnský ,1, Rulandské bílé ,1, Rulandské šedé ,0, Rulandské bílé ,9. HANA A PETR ULRYCHOVI KONCERT Hanu a Petra Ulrychovy známe jako folkové muzikanty. Někteří pamatují i jejich počátky bigbeatové. Můžeme je vidět v televizi, slyšíme je z rádia, z CD. Tentokrát Hana a Petr měli zavítat k nám do ústavu a že to nemělo být jen tak, bylo každému jasné. Už kdysi tady zpívali, to bylo ještě ve staré jídelně, ale teď, po letech, to mělo být úplně jiné. Blížil se očekávaný den. Pro vzácné hosty byl připravený velký společenský sál. Těšili jsme se. Přijeli. Setkali jsme se ve vestibulu. Uvítání bylo srdečné, takové normální, krásné, jako když se náhodou setkají přátelé. I ten, kdo by je neznal, na první pohled by si řekl: to jsou sympatičtí lidé. Kdyby někdo očekával nadřazenost nebyla žádná! Byli milí, příjemní, zajímali se o ústav, o lidi v něm. Ústav už téměř nepoznávali. Za ta léta 9

10 CHRLICKÉ OKO / BŘEZEN 2010 co všechno se tu změnilo, tady ta přístavba, to tu tehdy nebylo. A ta nová jídelna v ní! Je krásná, bezbariérová. Hodně se jim líbila. Zrak neklamal, její linoleum má barvu azurového nebe, stěny a závěsy září jako letní slunce. I sál je nový, pro- Po publikacích Letci z Holásek a Tuřan ve II. světové válce (2006) a Leopold Šrom Stíhací eso na západní a východní frontě (2008) vyjde letos na jaře další knižní titul věnovaný příslušníkům druhého československého zahraničního odboje Příslušníci pozemních jednotek z tuřanské farnosti ve II. světové válce. Kniha autorů Miroslava Kopeckého, Tomáše Jambora a Václava Kolesy představí příslušníky pozemních jednotek ve druhé světové válce, kteří se v obcích NOVÁ KNIHA tuřanské farnosti narodili nebo zde žili. Jsou v ní zachyceny osudy jedenácti pozemáků Jana Budínského, Jana Harašty, Břetislava Kincla, Antonína Krahuly, Antonína Krahuly mladšího, Jana Krejčího, Jakuba Kučery, Aloise Melichara, Jana Němce, Josefa Poláka a Bořivoje Sedláka. Tak jako obě publikace věnované letcům, i tato kniha obsahuje dosud nepublikované události a fotografie. Záměrem autorů je, aby v den prezentace knihy o pozemácích byla znovu k dispozici kniha Letci z Holásek storný, dokonce i s balkonem. To jsou věci! To že jsou Chrlice, ústav? Překvapení veliké. Sál byl tentokrát plný do nejposlednějšího místečka. Všichni byli v očekávání, nálada slavnostní, jen tak jiskřila. Pro širší veřejnost byla otevřena i brána ústavním parkem. Přišlo mnoho známých z Chrlic i z jeho okolí. Mezi posluchači-diváky byli i rodinní příslušníci našich obyvatelů i zaměstnanců. V pátek jsme se sborem vystupovali v Bílovicích nad Svitavou. I odtud přijela skupinka. Byli jsme rádi, že všechny můžeme mezi sebou uvítat. Koncert začal. Hanka zpívala. Petr hrál na kytaru a zpíval. Katka Štruncová taky zpívala i na kytaru hrála. Byla to bezvadně sehraná trojice. Navíc, bez mikrofonu odzpívali na celý ten velký sál, a to je co říct. Písničky byly krásné, celé to setkání taky. Moc dobře se naslouchalo. Spokojeně jsme si tu seděli. Za chvilku se o své začaly hlásit rozum i srdce. Všichni si je pečlivě prozkoumávali, prohlíželi ze všech stran, neuniklo jim nic. Přemýšleli... Nikdo už nejsme nejmladší, život opravdu rychle utíká. Haně a Petrovi je dohromady 125 let. A letos je to už 46 let, co spolu zpívají. Vypadají dobře, velmi dobře. To je určitě psychická svěžest. a Tuřan ve II. světové válce, vyprodaná prakticky v roce jejího vydání. Dotisk opraveného a doplněného vydání obsahuje o dvě strany rozšířený medailonek tuřanského rodáka, plukovníka ve výslužbě Emila Bočka. Do tiráže publikace jsou zařazeny nové kresby letounů i jmenný rejstřík všech osob zmiňovaných v hlavním textu. Obě publikace vyjdou za finančního přispění statutárního města Brna městské části Brno-Tuřany a městské části Brno- Chrlice, Československé obce Z kultury Opravdu působí dojmem, že jsou mladí a krásní. Asi je to tím, že mladou a krásnou si uchovali duši. Jen ona může zůstat taková. Určitě je tomu tak. A ta duše byla dnes trochu zasněná, plná romantiky. Možná jí bylo teprve těch dvaadvacet let, kdoví. Vždyť to nakonec ani nebylo tak dávno. A pořád to byli oni: sourozenci Hana a Petr Ulrychovi. Jak zamlada. Pořád patří k sobě. Mezitím se tu vznášely ty jejich písničky. Byly neméně krásné. Některé měly barvy duhy, jiné byly narůžovělé a připomínaly červánky. A ty jsou nadějné vždy. Sál se vyprázdnil, ztichl. Tady však pořád cosi doznívalo. Zůstaly po tom i stopy. Hana, Petr a Katka byli báječní. Krásný to byl den. Hana a Petr Ulrychovi a Kateřina Štruncová odzpívali tento koncert v dobré vůli, bez nároku na honorář. Děkujeme!! ÚSP pro zrakově postižené v Brně-Chrlicích, napsala PhDr. Markéta Běhalová legionářské Jednoty Brno 2 a řady soukromých firem. Prezentace obou knih by se měla uskutečnit v průběhu měsíce května 2010 v tuřanské sokolovně, a v prostorách chrlického zámku, o přesném termínu konání budou občané městské části včas informováni místním rozhlasem a na akci upozorní i plakátky na obvyklých místech. MK JUBILANTI DUBEN 2010 Ulbrichová Marie Čáslavská Zdeňka Šiková Marie Hunkes Bořivoj 70 let 75 let 85 let 91 let KVĚTEN 2010 Vašková Vlasta 70 let Slavíčková Ludmila 70 let Hryciowová Blažena 75 let ČERVEN 2010 Formánek František 70 let Vostrejž Jaroslav 75 let Přichystal František 85 let Blahopřejeme našim jubilantům a přejeme do dalších let hodně zdraví, štěstí, rodinné pohody, spokojenosti a spoustu optimismu do příštích dnů. 10

11 Oznámení BŘEZEN 2010 / CHRLICKÉ OKO OZNAMKA ODBOR SOCIÁLNÍ PÉČE MAGISTRÁTU MĚSTA BRNA INFORMUJE O SOCIO-INFOCENTRU Každý z nás se může ocitnout v obtížné životní situaci, kterou nezvládne sám a potřebuje podporu a radu při jejím řešení. Právě takovým místem, kam se obrátit o pomoc, je Socio-Infocentrum, které najdete v přízemí budovy Odboru sociální péče Magistrátu města Brna na Kolišti 19. Poskytujeme: sociální poradenství komplexní informace o nabídce sociálních služeb ve městě Brně návod při podávání žádostí o různé druhy sociálních dávek pomoc při zorientování a pochopení dané životní situace poskytnutí rady, jak je možno tuto situaci vyřešit zprostředkování a zajištění kontaktu s dalšími organizacemi, které se zaměřují na pomoc v konkrétních životních situacích Služby jsou poskytovány bezplatně a anonymně. Osobní poradenství Poradna po telefonu v pondělí a ve středu od 8.00 do hod v pátek od 8.00 do hod Internetová poradna Informační portál o sociální péči v Brně Adresa: Koliště 19, Brno KŘEST POČÍTAČOVÉ UČEBNY V LIZE VOZÍČKÁŘŮ V Lize vozíčkářů došlo a stále dochází ke změnám (pochopitelně k lepšímu). Důkazem toho je i nová počítačová učebna, která vznikla v rámci postupné rekonstrukce prostor, ve kterých Liga sídlí, na Bzenecké 23 v Brně-Vinohradech. Po dokončení a zkušebním provozu nové učebny jsme ji společně v rámci dne otevřených dveří v Lize pokřtili bublinkami a průvodním slovem koordinátorky Centra sociální rehabilitace, Šárky Mikulkové. Bc. Tomáš Ergens, DiS. sociální pracovník Centra sociální rehabilitace tel.: , , Liga vozíčkářů, Bzenecká 23, Brno, V nové učebně již probíhají v plném proudu další počítačové kurzy: Základy práce a Pokročilá práce s počítačem, Efektivní psaní na klávesnici, Prezentace v PowerPointu a Kurz tvorby internetových stránek. Kromě toho mohou klienti Centra sociální rehabilitace navštěvovat PC klub a samostatně pracovat s počítačem vždy ve středu a ve čtvrtek od 12 do 14 hodin. Zahájení všech kurzů je naplánované vždy třikrát do roka. Aktuálně se mohou zájemci hlásit na kurzy, které začnou v březnu a dubnu Zájemcům o kurzy a další služby Centra sociální rehabilitace poskytneme informace na níže uvedených kontaktech. Služby jsou určené lidem se zdravotním postižením, a to nejen vozíčkářům, ale i ostatním lidem s tělesným, mentálním, duševním nebo jiným zdravotním postižením, kromě postižení smyslových. Veškeré kurzy a služby jsou bezplatné. Abstinujete, léčíte se ze závislosti na alkoholu nebo máte psychické problémy a jste nezaměstnaní? Potřebujete pomoc a podporu při hledání zaměstnání? CENTRUM PODPORY ZAMĚSTNANOSTI A-Kluby ČR pro vás zřídily nové centrum, kde můžete využít služeb profesionálů při hledání zaměstnání, psychologické poradenství a můžete se naučit novým dovednostem potřebným na otevřeném trhu práce Vybruslete ze starých cest Křenová 62a, Brno, 1. patro Tel.: , po čt: a pá

12 CHRLICKÉ OKO / BŘEZEN 2010 Oznámení PRVNÍ HASIČSKÝ DĚTSKÝ TÁBOR ČESKOMORAVSKÁ VRCHOVINA Letní dětský tábor nabízíme pro všechny holky a kluky od ukončení první třídy základní školy až do ukončení povinné školní docházky, i pro ty, kteří nejsou členy hasičského sboru v Chrlicích. Tábor se nachází na Českomoravské vrchovině u rybníka Medlov. Ten se však neponese v duchu hasičském, ale v úplně jiném. Celotáborovou hru se dozvědí děti až na jeho začátku. Tato soutěž je určena malým i velkým keramikům, kteří na zadané téma zpracovávají svůj výrobek z hlíny. Letošním tématem byla Pohádka v hlíně ukrytá a Keramická glazovaná miska. Do soutěže se přihlásily soutěžní kolektivy z MŠ, ZŠ, ŠD, kroužků, děti se zdravotním postižením z Aply a další (ZŠ Heyrovského, ŠD Kamínky, MŠ Beruška, ZŠ Řehořova, ZŠ Horácké nám., Keramická dílna Ořechov, MŠ Pohádka, kroužek Děti jsou v rámci tábora rozděleny do oddílů podle věku a po celou dobu jsou pod dohledem zkušených a kvalifikovaných vedoucích a zdravotníka. Je pro ně připravený pestrý program, budou mít dostatek prostoru na soutěžení, odpočinek, kulturní a společenské vyžití. Ubytováni budou ve stanech s podsadou, stravování probíhá 5x denně včetně pitného režimu. Hliněnka z Vesny, APLA JM, MŠ a ZŠ Pramínek). Role odborných hodnotitelů se ujaly osobnosti brněnského kulturního světa paní Milena Flodrová historička, Marie Hladná výtvarnice, Táňa Nedvědová keramička, Antonín Dostál keramik, Yvona Tichá grafička, Olga Hubíková výtvarnice, Hana Zlatušková starostka Vesny. Slavnostní vyhlášení soutěže proběhne v pondělí od do hod. a je určeno Termín tábora: Cena tábora: 3 300, Kč (v ceně je zahrnuto ubytování, strava, doprava, pojištění, výlety) POZVÁNKA NA SOUTĚŽ BRNĚNSKÝ HRNEK IV CENTRUM VESNA Další podrobné informace a přihlášky obdržíte u kontaktní osoby (Monika Hanušová, ) nebo každé úterý od hod. v kroužku mladých hasičů. Monika Hanušová dětem zapojeným do soutěže. Hned po něm bude zahájena benefiční prodejní výstava prací dětí z letošního i minulých ročníků. Rodiče dětí i široká brněnská veřejnost si budou moci za symbolické částky zakoupit nádherné výrobky dětí, a podpořit tak dvě obecně prospěšné společnosti MŠ a ZŠ Pramínek, která se v těchto dnech potýká s následky požáru způsobeného neznámými zloději-žháři. Druhá část výtěžku poputuje do malé školičky Vesněnka na nové hračky pro malé děti. Prodejní výstava bude otevřena od do vždy od do hod. nebo po domluvě i mimo tento čas v zahradním sále Vesny na Údolní 10 v Brně. Koordinátorka akce Ing. Jana Benešová, bližší informace na telefonu ŽVS Vesna, o. s., a Vesněnka, denní centrum pro děti, o. p. s., Údolní 10, Brno NOVÁ VÝSTAVA ČESKOSLOVENSKÉHO VOJENSKÉHO LETECTVÍ V BRNĚ Brno má novou výstavu. Svaz letců České republiky, společnost MIDO Film Brno a Midway Mini Navy Club Brno vytvořily stálou expozici Historie československého vojenského letectví. V nově otevřené galerii ve Spáčilově ulici 15 v Brně-Černovicích můžete zhlédnout téměř tři sta modelů letadel od těch nejmenších až po dvoumetrové, plně funkční letouny na dálkové ovládání, dále modely letecké i protiletecké techniky a také historické letecké artefakty z reálného leteckého provozu. Lze zde načerpat informace o vývoji vojenského letectví v naší republice od jeho počátků až po současnost. Slavnostního aktu otevření se mimo jiné účastnil také černovický starosta ing. Jiří Hladík, člen Svazu letců ČR pplk. Jaroslav Mílek, veterán 2. světové války, letec RAF, plk. Václav Boček a ředitel společnosti MIDO Film Brno Petr Vodák. Jako třešnička na dortu je zde zpřístupněna unikátní sbírka obřích modelů bitevních lodí a ponorek z druhé světové války, vyhotovených v měřítku 1:100. Tyto přesné, detailní a plně funkční repliky Vás ohromí nejen svou detailností, ale také velikostí dosahují délky téměř tří metrů a váhy sta kilogramů. Výstava nabízí zajímavý zážitek nejen pro modeláře a experty na leteckou techniku, ale také pro všechny ostatní, kdo se chtějí dozvědět něco o rozvoji aviatiky u nás nebo se jen podívat na výsledky šikovných rukou modelářů. Pro zpestření je zde také expozice modelů vláčků. Výstava probíhá pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje Mgr. Michala Haška a primátora statutárního města Brna Romana Onderky ve spolupráci s Národním technickým muzeem. Otevírací doba je středa až pátek od do 18.00, o víkendech a svátcích od do hod. 12

13 Oznámení Inzerce BŘEZEN 2010 / CHRLICKÉ OKO NABÍDKA BEZPLATNÉ PRÁVNÍ POMOCI Právní občanská poradna DIALOG, o. s., Nerudova 7, Brno , tel./fax , IČO , Pro koho: občané, kteří pro sociálně nepříznivou situaci nemají zajištěn rovný přístup k informacím a právu Kdy: pondělí a středa úterý a čtvrtek (pro objednané) (otevírací doba se může měnit dle potřeb poradny, proto je vhodné telefonické nebo ové objednání) Co: Právní občanská poradna Vám pomůže řešit Vaše problémy zejména v otázkách: sociálního zabezpečení a pracovněprávních vztazich bydlení, rodinných a občanskoprávních vztahů ochrany základních lidských práv další informace na Jsme nezisková organizace závislá na sponzorských darech. Chcete nám pomoci? Pomoci můžete finančním darem v jakékoliv výši převodem na účet ČSOB Poštovní spořitelna, č. ú /0300 složenkou nebo přímo v poradně. Chcete pravidelně dostávat oběžník o chodu poradny? Kontaktujte nás na adrese Ostatní informace ke sponzoringu na adrese VÝZVA PRO VŠECHNY PODNIKATELE A ŽIVNOSTNÍKY Prosíme všechny řemeslníky, podnikatele, prodejce a ostatní poskytovatele služeb z Chrlic, aby se nám ozvali. Chtěli bychom udělat seznam Chrlických poskytovatelů služeb, obchodníků, apod., který bychom zveřejnili v jednom z následujících čisel OKA (služby opravy, ). Formát by byl: Název firmy, obor činnosti, služby apod., adresa, kontakt, popř. otvírací doba. 63 Odjezdy ze zastávky Chrlice, smyčka směr VÍKENDY Úzká (T) (D) zastávky Chrlice, smyčka Chrlice, nádraží Chrlické náměstí V rejích (z) Holásky (o) V aleji (z) Prodloužená (o) Popelova Ráječek (o) Hněvkovského (z) Sazenice (o) Komárov (z) Svatopetrská (o) Zvonařka Úzká Platí od 13. prosince 2009 Prac. dny ŽELEZÁØSTVÍ TUØANY pøijme na HPP pracovníka/ci na pozici prodavaè /ka odd. zámky, kování, spojovací materiál, náøadí znalost železáøského sortimentu výhodou pondìlí - pátek , sobota 8-11 hod. Tuøanské nám. 37, Brno-Tuøany Tel.: Odjezdy ze zastávky Úzká směr Chrlice, smyčka. VÍKENDY (T) (D) zastávky Úzká Autobusové nádraží Železniční (z) Komárov Hněvkovského (z) Ráječek (o) Popelova Prodloužená (o) V aleji (z) Holásky (o) V rejích (z) Chrlické náměstí Chrlice, nádraží Chrlice, smyčka ČALOUNICTVÍ Opravy veškerého čalouněného nábytku, sedací soupravy, kuchyňské lavice, židle, křesla apod. Opravy starožitného nábytku za dodržení technologie a materiálu dle stáří nábytku Výroba matrací, autočalounění Velký výběr potahových látek, imitace pravé kůže Simona Kořínková Tel Platí od 13. prosince 2009 Prac. dny čalounictví www čalounictvi-truhlářství.xf.cz 13

14 CHRLICKÉ OKO / BŘEZEN 2010 Inzerce ŽELEZÁØSTVÍ TUØANY U Tùmù, u Tùmù tam je všeho na fùru. Železo a barvy, laky, nádobí a papír taky. U Tùmù je všeho dost. U Tùmù je každý host. pondìlí - pátek , sobota 8-11 hod. Tuøanské nám. 37, Brno-Tuøany Tel.: Nově vzniklá GYNEKOLOGICKÁ AMBULANCE v moderních prostorách Grand Residence. Masarykova 1019, Modřice MUDr. Romana Pivovarníková Tel.: mobil: ORDINAČNÍ DOBA Po Út St Čt Pá možnost cvičení + plavání pro těhotné Akční ceny úsporných kondenzačních kotlů Ceny již od ,- Kč bez DPH Na kondenzační kotle Viessmann, které dodáme a namontujeme poskytujeme záruční i pozáruční servis, servisní linka tel Využijte dotace ze státního fondu programu Dotace na ohřev teplé užitkové vody ,- Kč Dotace na ohřev TUV spodporou vytápění ,- Kč Vyřízení dotace bez Vašich starostí je samozdřejmostí. použitých materiálů i spolehlivost našich zkušených řemeslníků. Dodržujeme termíny. Navštivte nás nebo zavolejte rádi Vám poradíme a navrhneme pro Vás to nejlepší řešení vč. cenové kalkulace. Kde nás najdete: Brněnská 292, Modřice , tel , mob Více informací na: Leflík Zdeněk Zámecká 42a, Brno-Chrlice Mob.: OPRAVY KAROSERIÍ klempířské a lakýrnické OPRAVY MECHANICKÉ A ÚDRŽBOVÉ výfuky, brzdy, motory SERVIS VÝMĚNY olejů, brzdové kapaliny, fridexu, nemrznoucích směsí do ostřikovače PNEUSERVISNÍ PRÁCE kompletní služby MONTÁŽ autodoplňků, tažných zařízení PRODEJ pneu, autobaterií, náhradních dílů ODTAH VOZIDEL prodej: zlatých a stříbrných šperků hodinek, hodin a budíků Zdeně k Novotný provádí: veškeré opravy šperků a hodinek zakázku i z doneseného materiálu snubní prsteny rytecké práce výkup Otevřeno: Po Pá ; Tuřanské nám. 5 tel.: AUTODOPRAVA Jan Karpíšek Nabízí: odvoz suti odvoz komunálního odpadu dovoz písku a stavebního materiálu mobil: Kontejnery do 5 tun Zámecká 5, Brno-Chrlice FOTOSAZBA OFSETOVÝ TISK JAROSLAV OLEJKO Brněnská 252/ Šlapanice tel.: Mobil: Nabízí ofsetový tisk včetně knihařského zpracování TISKOPISY LETÁKY VIZITKY BROŽURY KATALOGY ČASOPISY PLAKÁTY DOPISNÍ PAPÍRY JOY OPTIK Tuřanka 2a (u kapličky) Brno-Slatina Vám nabízí zhotovení dioptrických brýlí na předpis i bez předpisu OTEVÍRACÍ DOBA: široký sortiment brýlových skel včetně multifokálních, fotochromatických, dioptrických barevných i dalších Po, St, Čt opravy brýlí + čištění ultrazvukem + servis kontaktní čočky + roztoky, pouzdra Út Pá sluneční brýle značkové, POLAROID + sluneční podvěsy doplňky k brýlím: pouzdra, mikrovlákna, čisticí roztoky lupy, dalekohledy, teploměry, barometry, meteostanice poradenství Tel.: Navštivte nás, jsme tu pro vaši spokojenost CHRLICKÉ OKO 90/2010. Vydává MČ Brno-Chrlice. Řídí redakce: Mgr. T. Skácel, Mgr. J. Růžičková a Ing. V. Kučera, Adresa: Chrlické nám. 4, Brno, tel.: , , Registrováno pod č. MK ČR E Určeno místním občanům. Náklad výtisků. Redakce si vyhrazuje právo dodané příspěvky redakčně upravit, za obsahovou správnost odpovídá autor. Redakční uzávěrka tohoto čísla Nevyžádané rukopisy se nevracejí a nejsou archivovány. Uzávěrka příštího čísla Mimořádné číslo bude

SLOVO STAROSTKY: přestěhován do nových reprezentativních prostor, kde bude umístěna hlavní kancelář

SLOVO STAROSTKY: přestěhován do nových reprezentativních prostor, kde bude umístěna hlavní kancelář SLOVO STAROSTKY: Vážení občané, dovolte mi pár slov k aktuálnímu dění v obci. Právě byla dokončena stavební část rekonstrukce bytových prostor v 1.p. a rekonstrukce podlah v přízemí budovy hasičské zbrojnice.

Více

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic Ročník: 2003 Číslo: 17 Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic 1 Prázdninový pozdrav Není ani jediný kdo by neznal prázdniny, Němci, Maďaři, Slováci a Češi, každý z nás se na ně těší Letní slunce,

Více

SLOVO STAROSTKY: Vážení spoluobčané, kalendářní rok 2015 pomalu končí, máme před sebou jedny z nejkrásnějších svátků v roce a v našich domácnostech vrcholí vánoční přípravy. Vám se dostává do rukou poslední

Více

Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok:

Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok: Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok: Leden V lednu proběhla každoroční Tříkrálová sbírka, při

Více

Zpráva o činnosti SDH Slavkovice za rok 2013

Zpráva o činnosti SDH Slavkovice za rok 2013 Zpráva o činnosti SDH Slavkovice za rok 2013 Vážené sestry, vážení bratři, milí vzácní hosté, rok s rokem se sešel a opět jsme tu, abychom zhodnotili, co se povedlo či nepovedlo, v čem bychom se mohli

Více

Únor 2009 Zdarma vydává obec Křenovice ročník 52

Únor 2009 Zdarma vydává obec Křenovice ročník 52 Křenovický zpravodaj Únor 2009 Zdarma vydává obec Křenovice ročník 52 Ze zasedání zastupitelstva * Firma BÁRTEK ROZHLASY s.r.o. přišla s nabídkou na instalaci bezdrátového rozhlasu formou domácích přijímačů

Více

JARO JE TADY! Komise životního prostředí obce Jiříkovice vyhlašuje 3. JARNÍ ÚKLID OBCE JIŘÍKOVICE. Akce bude probíhat v rámci mezinárodního Dne Země

JARO JE TADY! Komise životního prostředí obce Jiříkovice vyhlašuje 3. JARNÍ ÚKLID OBCE JIŘÍKOVICE. Akce bude probíhat v rámci mezinárodního Dne Země Zpravodaj obce Jiříkovice 2/2013 JARO JE TADY! Milí spoluobčané, jaro už je v plném proudu. Proto mi dovolte pozvat vás na 3. jarní úklid obce a další akce s tím související. A zároveň vás také zvu na

Více

1/2014. Náš obecní kronikář. Vážení čtenáři,

1/2014. Náš obecní kronikář. Vážení čtenáři, 1/2014 Vážení čtenáři, vítám Vás u prvního letošního čísla našeho Zpravodaje, kterým se Vám snažíme již čtvrtým rokem přinášet informace o dění v obci i místních spolcích. V letošním roce nás kromě jiného

Více

Zpravodaj obce Kaliště

Zpravodaj obce Kaliště Ročník 2., vydání 1. Březen 2015 Zpravodaj obce Kaliště Obsah: 1. Slovo úvodem 2. Ohlédnutí za zimou 3. Masopust 2015 a hasičský ples 4. Informace obecního úřadu 5. Tříkrálová sbírka 2015 6. GoSMS buďte

Více

Žďárský zpravodaj 5/2014

Žďárský zpravodaj 5/2014 Žďárský zpravodaj 5/2014 Obecní úřad Žďár nad Metují úřední hodiny Pondělí 8 11:30 a 13-17 hod. Středa 8 11:30 a 13-17 hod. Kontakty: tlf.č. 491 541 142 obec.zdarnm@tiscali.cz www.zdarnadmetuji.cz č.ú.

Více

PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘE Í OBCÍ TŘEBOVICE A RUDOLTICE

PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘE Í OBCÍ TŘEBOVICE A RUDOLTICE Vydáno 3. června 2013 PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘE Í OBCÍ TŘEBOVICE A RUDOLTICE V současné době začínáme s realizací akce Protipovodňová opatření obcí Třebovice a Rudoltice. Na tuto investiční akci naše obec

Více

ZÁPIS. o průběhu 10/VII. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného v náhradním termínu dne 25. 11. 2015

ZÁPIS. o průběhu 10/VII. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného v náhradním termínu dne 25. 11. 2015 ZÁPIS o průběhu 10/VII. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného v náhradním termínu dne 25. 11. 2015 Místo konání zasedání: zasedací místnost ÚMČ Brno-Chrlice, Chrlické nám. 4, Brno

Více

Usnesení z 11. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 2.5.2007 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 11. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 2.5.2007 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 11. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 2.5.2007 na Úřadě MČ Praha-Zličín Rada městské části Praha Zličín Rada MČ 1.I. rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky na akci 53/VS/57 Zličín

Více

NAŠE VESNICE ČERVENEC A SRPEN 2011

NAŠE VESNICE ČERVENEC A SRPEN 2011 NAŠE VESNICE MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ OBČANŮ A PŘÁTEL PĚNČÍNA ČERVENEC A SRPEN 2011 Před námi jsou dva měsíce prázdnin a čas dovolených, Vám všem přejeme hezké léto, dětem prázdniny se spoustou sluníčka a koupání,

Více

Na obecním úřadě vám pomůžeme zřídit datovou schránku Odpadové hospodářství obce

Na obecním úřadě vám pomůžeme zřídit datovou schránku Odpadové hospodářství obce Obyvatelstvo K 31.12.2013 žilo v obci 349 obyvatel. Tříkrálová sbírka V Tříkrálové sbírce 2014 se v obci vybrala částka 5.007,- Kč. Všem občanům, kteří přispěli děkujeme. Poděkování patří také dětským

Více

Baštěcký zpravodaj 9/2012

Baštěcký zpravodaj 9/2012 Baštěcký zpravodaj 9/2012 Obecní úřad v Bašti informuje Společenská rubrika V měsíci září oslaví významné životní jubileum: pan Pavel Žák, slečna Denisa Svatoňová, paní Marie Sakalová, pan František Čapek,

Více

Letecký snímek části obce Cotkytle Starosta obce

Letecký snímek části obce Cotkytle Starosta obce 1. Zpravodaj Cotkytle en, listopad, prosinec, 4/2003 říj Z obsahu zpravodaje:? Události v obci?? Co nového v obci?? Co připravujeme?? Kultura v obci? Socha sv. Jana Nepomuckého Podzimní práce na polích

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2007. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2007.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2007. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2007. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2007 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2007. Zpráva začíná stavem naší

Více

Zpravodaj obce. Poplatky za psy v roce 2015 Připomínáme všem občanům, že do 31. května 2015 je potřeba na OÚ uhradit poplatky za naše psy:

Zpravodaj obce. Poplatky za psy v roce 2015 Připomínáme všem občanům, že do 31. května 2015 je potřeba na OÚ uhradit poplatky za naše psy: Zpravodaj obce MIKOLAJICE Březen 2015 Váţení a milí občané, v tomto vydání obecního zpravodaje Vám opět přinášíme důležité informace o dění v obci Mikolajice. Také se v několika řádcích ohlédneme za již

Více

Sbor dobrovolných hasičů

Sbor dobrovolných hasičů Sbor dobrovolných hasičů V sobotu 12. ledna 2013 se v místním pohostinství konala od 16 hod. Výroční valná hromada SDH Lhoty u Potštejna. Za práci s mládeží bylo uděleno Čestné uznání Janu Havlovi, Lukáši

Více

ZÁPIS. o průběhu 7/VII. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 2. 9. 2015

ZÁPIS. o průběhu 7/VII. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 2. 9. 2015 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI, CHRLICKÉ NÁM. 4, 643 00 BRNO ZÁPIS o průběhu 7/VII. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 2. 9. 2015 Místo konání zasedání: zasedací místnost ÚMČ

Více

ZÁPIS z 20/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 3. 6. 2015. Omluveni: Mgr. Ivo Petr, tajemník ÚMČ

ZÁPIS z 20/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 3. 6. 2015. Omluveni: Mgr. Ivo Petr, tajemník ÚMČ RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI, CHRLICKÉ NÁM. 4, 643 00 BRNO ZÁPIS z 20/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 3. 6. 2015 Přítomni dle prezenční listiny: Ing. Lukáš Fila, starosta Leopold Šrom, místostarosta

Více

OÚ Vysočina připravuje:

OÚ Vysočina připravuje: Strana 1 (celkem 8) Občasník Obce Vysočina Dne: 23.1.2013 ZPRAVODAJ č. 1/2013 Vážení spoluobčané, končí leden, první měsíc roku 2013. Rádi bychom Vás seznámili s některými důležitými termíny a akcemi,

Více

ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK 4 6/2008 ANEB. Obecní úřad Chodouň. Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. O B S A H

ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK 4 6/2008 ANEB. Obecní úřad Chodouň. Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. O B S A H Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. 4 6/2008 ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ ANEB CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK O B S A H 1. OZNÁMENÍ OÚ 1.1. 1.sraz chodouňských rodáků 1.2. Pomozte nám řešit trvalý nepořádek u kontejnerů

Více

Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010. Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva

Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010. Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva Lhotecký Občasník Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010 Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva se konalo 22. září v zasedací místnosti obecního úřadu. Dá se říci, že bylo plno. Projednávaly

Více

Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá.

Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá. 2015 Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá. Vážení spoluobčané, je tu konec října, před námi poslední dva měsíce roku a opět vám do schránek přinášíme náš zpravodaj. V obecním zastupitelstvu

Více

Číslo 1/2013 Obecní úřad Libějovice Leden 2013 Libějovice 26 38772 Libějovice. Termíny svozu komunálního odpadu na rok 2013:

Číslo 1/2013 Obecní úřad Libějovice Leden 2013 Libějovice 26 38772 Libějovice. Termíny svozu komunálního odpadu na rok 2013: Občasník obcí Libějovice, Nestanice a Lomec 1/2013 Číslo 1/2013 Obecní úřad Libějovice Leden 2013 Libějovice 26 38772 Libějovice Tel: 383382064 Tel. Starosta: 606692079 web: www.libejovice.cz email: libejovice@tiscali.cz

Více

LUDĚK MÍČEK starosta obce. Vážení spoluobčané,

LUDĚK MÍČEK starosta obce. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, tak nám ten rok opět rychle uběhl. Někomu bylo veseleji, někomu se už zase tolik nedařilo. Všem ale dává konec roku možnost ohlédnout se zpět, říci, co bylo dobré, co se povedlo, co

Více

Noviny městyse. vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj

Noviny městyse. vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj Prosinec 2015 Noviny městyse MĚSTYS LITULTOVICE vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj Vážení spoluobčané, před koncem roku je zvykem skládat účty, proto i já bych Vás chtěl krátce seznámit s

Více

BUŠOVICKÝ ZPRAVODAJ. Z obsahu:

BUŠOVICKÝ ZPRAVODAJ. Z obsahu: BUŠOVICKÝ ZPRAVODAJ Číslo vánoční speciál rok 2014 Z obsahu: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Úvodní slovo Informace k budově obce v Sedlecku Akce v roce 2015 Oslavy 900. výročí obce Bušovice Advent v Bušovicích Vítání

Více

666 PÍŠŤAL VARHAN z kostela sv. Prokopa čeká na naši pomoc. ADOPTUJME JE.

666 PÍŠŤAL VARHAN z kostela sv. Prokopa čeká na naši pomoc. ADOPTUJME JE. PŘEPYCHYinfo PŘEHLED AKTUALIT / LEDEN 2016 Vážení spoluobčané, s přibývajícími úkoly, které řeší obecní samospráva, výbory a komise, jsme se rozhodli k vydávání měsíčního listu - aktuálních informací obce

Více

Luãinsk. 8. prosince 1999 5/1999

Luãinsk. 8. prosince 1999 5/1999 Luãinsk zpravodaj 8. prosince 1999 5/1999 K vánoční brance po oříšku pod lískou sklouzneš. Ale sám otevřít musíš v srdci mřížku jak zvuky koled o Ježíšku, než mír a pokoj najdeš tam. Vážení spoluobčané,

Více

UHLÍŘOVSKÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ. Které roční období je obdobím přílivu čerstvých sil, počátku nového života a

UHLÍŘOVSKÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ. Které roční období je obdobím přílivu čerstvých sil, počátku nového života a UHLÍŘOVSKÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ Které roční období je obdobím přílivu čerstvých sil, počátku nového života a dobou naděje na novou úrodu, plodnost, nové vztahy? Je to samozřejmě JARO. S jarem přichází všechno

Více

LUDĚK MÍČEK starosta obce

LUDĚK MÍČEK starosta obce Vážení spoluobčané, dovolte, abych Vás všechny pozdravil na stránkách našeho zpravodaje. Zima nám utekla a myslím si, že ke spokojenosti nás všech. Naše nově zakoupena sněžná fréza vyjela jednou, ale alespoň

Více

DRŽOVICKÝ ZPRAVODAJ LIST č. 5 / 2015

DRŽOVICKÝ ZPRAVODAJ LIST č. 5 / 2015 LIST č. 5 / 2015 Ročník 10 Vážení spoluobčané, podzim, který byl letos opravdu příjemně teplý a krásně barevný, nás pomalu a jistě opouští. Doufáme, že jste stihli zazimovat své zahrádky a připravili se

Více

ÚVODNÍK NĚCO ZE ZASTUPITELSTEV. Vážení spoluobčané,

ÚVODNÍK NĚCO ZE ZASTUPITELSTEV. Vážení spoluobčané, ÚVODNÍK Vážení spoluobčané, rád bych Vám všem popřál hezký a pohodový podzim, bez zbytečných problémů. Jsou však věci v naší obci, které mě jako občana a potažmo i jako zastupitele trápí. Především je

Více

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Zpravodaj obce Zahnašovice číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Krásné ȷarní dny Co nového se plánuȷe v letošním roce v obc? V těchto dnech obec obdržela vyjádření Povodí Moravy k manipulačnímu

Více

ZPRAVODAJ 11/2015. Příprava na zimní údržbu obecních komunikací, chodníků a veřejných prostranství

ZPRAVODAJ 11/2015. Příprava na zimní údržbu obecních komunikací, chodníků a veřejných prostranství ZPRAVODAJ 11/2015 Příprava na zimní údržbu obecních komunikací, chodníků a veřejných prostranství Žádáme občany, aby vytvořili podmínky pro bezproblémové odklízení sněhu při zimní údržbě obecních komunikací,

Více

Svěcení znaku a praporu. 1. Zpravodaj Cotkytle červenec, srpen, září, 3/2004

Svěcení znaku a praporu. 1. Zpravodaj Cotkytle červenec, srpen, září, 3/2004 Svěcení znaku a praporu. 1. Zpravodaj Cotkytle červenec, srpen, září, 3/2004 Z obsahu zpravodaje: Události v obci, co nového v obci, co připravujeme, kultura v obci. Vystoupení dětí ZŠ Cotkytle. I když

Více

LUDĚK MÍČEK starosta obce. Vážení spoluobčané,

LUDĚK MÍČEK starosta obce. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, začal advent, doba jarmarků, rozsvěcení vánočních stromů, koncertů a krásné vánoční nálady. Nenechejte si toto období nikým pokazit, ba naopak, prožijte ho v klidu, pohodě, odpočinku

Více

1. Žádost o prominutí poplatku z prodlení Sevastopolská č.o.5 neschvaluje Ukládá

1. Žádost o prominutí poplatku z prodlení Sevastopolská č.o.5 neschvaluje Ukládá Informace z usnesení 94. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 11.11.2009 1. Žádost o prominutí poplatku z prodlení Sevastopolská č.o.5 Rada MČ Brno-Starý Lískovec neschvaluje prominutí poplatku z prodlení

Více

Tvorba a koncepce rodinné politiky v obci I. stupně

Tvorba a koncepce rodinné politiky v obci I. stupně Tvorba a koncepce rodinné politiky v obci I. stupně Ing. Eva Navrátilová Městys Dolní Cerekev Seminář Slaďování pracovního a rodinného života a problematika rovných šancí Jihlava 5. listopadu 2013 Základní

Více

ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK 10-12/2010 ANEB. Obecní úřad Chodouň. Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. O B S A H

ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK 10-12/2010 ANEB. Obecní úřad Chodouň. Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. O B S A H Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. 10-12/2010 ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ ANEB CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK O B S A H 1. OZNÁMENÍ OÚ 1.1. Nové zastupitelstvo si zvolilo starostu a 2 místostarosty 1.2. Poděkování

Více

Usnesení z 22. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 11. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 22. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 11. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 22. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 11. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 22.1. Řešení smluvních vztahů se zemědělci hospodařícími na pozemcích

Více

MĚSÍČNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V JAKARTOVICÍCH

MĚSÍČNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V JAKARTOVICÍCH OBECNÍ ZPRAVODAJ 11/2013 XX. ročník/ neprodejné MĚSÍČNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V JAKARTOVICÍCH USNESENÍ č. 37 ze zasedání rady obce Jakartovice, konaného dne 7.11.2013 Rada obce schvaluje : 1. Rozpočtové opatření

Více

ZÁPIS z 22/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 18. 6. 2015. Přítomni dle prezenční listiny:

ZÁPIS z 22/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 18. 6. 2015. Přítomni dle prezenční listiny: RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI, CHRLICKÉ NÁM. 4, 643 00 BRNO ZÁPIS z 22/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 18. 6. 2015 Přítomni dle prezenční listiny: Ing. Lukáš Fila, starosta Leopold Šrom, místostarosta

Více

ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU SUCHODOL 3/2015. Vážení občané, vážení čtenáři,

ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU SUCHODOL 3/2015. Vážení občané, vážení čtenáři, ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU SUCHODOL 3/2015 Vážení občané, vážení čtenáři, v tomto vydání zpravodaje se ve svém příspěvku budu snažit o podání informací za období třetího čtvrtletí. V období prázdnin, byla

Více

Usnesení z 8. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 21.3.2007 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 8. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 21.3.2007 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 8. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 21.3.2007 na Úřadě MČ Praha-Zličín Rada městské části Praha Zličín 1.I. doporučila k žádosti p. Maříka ve věci umístění klepadel na koberce

Více

19. - 21. srpna 2011

19. - 21. srpna 2011 Propozice republikového kola MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY DRUŽSTEV SBORŮ DOBROVOLNÝCH HASIČŮ SH ČMS V POŽÁRNÍM SPORTU 2011 Pořadatel : Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska a Generální ředitelství HZS

Více

Mgr. Lucie Bicková, ředitelka OCH Třeboň

Mgr. Lucie Bicková, ředitelka OCH Třeboň Slovo ředitelky Tak jako každý rok si vám dovoluji předložit tuto výroční zprávu, která stručně popisuje činnosti a aktivity Oblastní charity Třeboň. Mé poděkování patří všem pracovníkům, kteří svou práci

Více

ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK

ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. 7 9/2013 ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ ANEB CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK O B S A H 1. OZNÁMENÍ OÚ 1.1. Poplatek za domovní odpad 1.2. Výstavba splaškové kanalizace 1.3. Povodeň

Více

Úvodem. Zasedání zastupitelstva obce. Vážení občané, vážení čtenáři,

Úvodem. Zasedání zastupitelstva obce. Vážení občané, vážení čtenáři, Číslo 3 2015 1 Úvodem Vážení občané, vážení čtenáři, Letos se naposled setkáváme na stránkách našeho občasníku. Není to dlouho, co jsme pročítali stránky podzimního čísla a už je tady zimní vydání. Podzim

Více

VESNOVINY 5/2015 dvouměsíčník Vesna, o.p.s., Údolní 10, 602 00 Brno vychází 31. 10. 2015 -----------------------------------------------

VESNOVINY 5/2015 dvouměsíčník Vesna, o.p.s., Údolní 10, 602 00 Brno vychází 31. 10. 2015 ----------------------------------------------- VESNOVINY 5/2015 dvouměsíčník Vesna, o.p.s., Údolní 10, 602 00 Brno vychází 31. 10. 2015 ----------------------------------------------- Milí příznivci Vesny, čas neúprosně běží jako voda. Ani jsme se

Více

Hvězdlický zpravodaj Číslo 1 březen 2016

Hvězdlický zpravodaj Číslo 1 březen 2016 Hvězdlický zpravodaj Číslo 1 březen 2016 2 Milý čtenáři zpravodaje. Co jsme pro vás tentokrát připravili? Začínáme Tradičním slovem starosty. Dále je seznámení s Informacemi z jednání zastupitelstva městyse

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU IČO: 75034620 TEL. 326 702 246 e-mail : zsklaster@centrum.cz www.skola.klasterhradiste.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ( školní rok 2010/2011

Více

Košetický zpravodaj. košetických. Slavnostní rozsvícení vánočního stromu. stromu

Košetický zpravodaj. košetických. Slavnostní rozsvícení vánočního stromu. stromu Košetický zpravodaj číslo 58 Slavnostní rozsvícení vánočního stromu Na první adventní neděli 3. prosince připravujeme od 16 hodin Slavnostní rozsvícení vánočního stromu před místním kostelem. Srdečně zveme

Více

Obecní úřad Dolany srdečně zve občany na veřejné zasedání zastupitelstva obce, které se bude konat 16. září 2010 od 20,00 v KD ve Svrčovci.

Obecní úřad Dolany srdečně zve občany na veřejné zasedání zastupitelstva obce, které se bude konat 16. září 2010 od 20,00 v KD ve Svrčovci. Obecní úřad Dolany u Klatov tel. 376 313 620, fax 376 323 620, e-mail obec.dolany@worldonline.cz, www.obec-dolany.cz úřední dny: PO, St 7.30 17.00 hodin, Čt 7.30 15.00 hodin Obecní zpravodaj č. 2/2010

Více

V neděli 3. ledna se konal v Oseku u Pomníku katastrofy dolu Nelson III, pietní akt k 76. výročí, kterého se zúčastnil i starosta Háje Karel Drašner

V neděli 3. ledna se konal v Oseku u Pomníku katastrofy dolu Nelson III, pietní akt k 76. výročí, kterého se zúčastnil i starosta Háje Karel Drašner V neděli 3. ledna se konal v Oseku u Pomníku katastrofy dolu Nelson III, pietní akt k 76. výročí, kterého se zúčastnil i starosta Háje Karel Drašner s položením kytice. V podvečer 3. ledna 1934 se na dole

Více

ZPRAVODAJ HORECKÉ A NEDAŘÍŽSKÉ OBCE

ZPRAVODAJ HORECKÉ A NEDAŘÍŽSKÉ OBCE ZPRAVODAJ HORECKÉ A NEDAŘÍŽSKÉ OBCE Vážení čtenáři, přinášíme Vám druhé letošní číslo zpravodaje, ve kterém se dočtete něco málo z dění v naších obcích. Z obsahu: z jednání zastupitelstva, z historie obce,

Více

PROSINEC, LEDEN, ÚNOR 2016 8. vydání

PROSINEC, LEDEN, ÚNOR 2016 8. vydání PROSINEC, LEDEN, ÚNOR 2016 8. vydání Mateřská škola Přeštice, ulice Dukelská 1 Vážení rodiče, opět se společně s námi setkáváte díky časopisu Dukeláček, který Vám i nadále bude přinášet dění v naší mateřské

Více

Náměty a připomínky zasílejte na: obec@hrusova.cz, petarda.zp@seznam.cz ÚNOR 2014

Náměty a připomínky zasílejte na: obec@hrusova.cz, petarda.zp@seznam.cz ÚNOR 2014 Ročník II. Rok 2014 ÚNOR 2014 ÚDRŽBA OBCE Jaro je téměř zde, procházkový ráz počasí pokryl i značnou část zimy. Tyto procházky kazí fakt, že na okrajích cest a na trávnících nechávají vaši čtyřnozí kamarádi

Více

Mokrovratský zpravodaj

Mokrovratský zpravodaj číslo 1 leden 2015 Mokrovratský zpravodaj Měsíčník pro Mokrovraty, Pouště a okolí Milí spoluobčané, přejeme Vám příjemné zimní měsíce, hlavně hodně zdraví a pohody. Zprávy z obce Usnesení ze zápisu č.

Více

PŘIPRAVOVANÉ AKCE. občasník obcí Střelské Hoštice, Kozlov, Střelskohoštická Lhota a Sedlo 1/2016 MASOPUST

PŘIPRAVOVANÉ AKCE. občasník obcí Střelské Hoštice, Kozlov, Střelskohoštická Lhota a Sedlo 1/2016 MASOPUST občasník obcí Střelské Hoštice, Kozlov, Střelskohoštická Lhota a Sedlo 1/2016 MASOPUST Masopust není přímo svátkem církevního u, ale velmi těsně s ním souvisí. Je to krátké období před začátkem postní

Více

Organizační výbor HLAVNICKÉHO GULÁŠFESTU

Organizační výbor HLAVNICKÉHO GULÁŠFESTU GULÁŠFEST 2015 4. 7. 2015 proběhl už 4. ročník vaření kotlíkového guláše HLAVNICKÝ GULÁŠFEST 2015. Za krásného počasí se v Zámeckém parku sešlo více jak 350 hladových návštěvníků. Naši kuchařští mistři

Více

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU. Z jednání rady obce (RO)

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU. Z jednání rady obce (RO) INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU Z jednání rady obce (RO) RO schválila uzavření smlouvy o věcném břemeni s ČEZ Distribuce, a.s., na p. č. 2088/3 ost. plocha a p. č. 2088/7 ost. plocha pro stavbu přípojka podzemního

Více

Rodinný klub Cleo Jana Boučková Tyršova 51 NUČICE, 252 16 tel.: 777 58 28 76 www.klubcleo.cz, klub-cleo@seznam.cz PROVOZNÍ ŘÁD

Rodinný klub Cleo Jana Boučková Tyršova 51 NUČICE, 252 16 tel.: 777 58 28 76 www.klubcleo.cz, klub-cleo@seznam.cz PROVOZNÍ ŘÁD Rodinný klub Cleo Jana Boučková Tyršova 51 NUČICE, 252 16 tel.: 777 58 28 76 www.klubcleo.cz, klub-cleo@seznam.cz PROVOZNÍ ŘÁD ( p l a t n o s t o d r o k u 2 0 1 4) Vážení klienti, Následující provozní

Více

www.hornipomoravi.eu zpravodaj MAS HORNÍ POMORAVÍ o.p.s.

www.hornipomoravi.eu zpravodaj MAS HORNÍ POMORAVÍ o.p.s. zpravodaj www.hornipomoravi.eu MAS HORNÍ POMORAVÍ o.p.s. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. 4 2015 Číslo 4, 30. prosinec 2015 I Ročník VII Společenský

Více

Zpravodaj obce č. 2/2010 Zpracovala: Ťupová Zdenka 19. května 2010

Zpravodaj obce č. 2/2010 Zpracovala: Ťupová Zdenka 19. května 2010 Zpravodaj obce č. 2/2010 Zpracovala: Ťupová Zdenka 19. května 2010 O ČEM JEDNALO ZASTUPITELSTVO: Uvádíme stručný přehled. Kompletní zápisy a usnesení z jednání zastupitelstva obce jsou k nahlédnutí na

Více

ZÁŘÍ / ŘÍJEN 2012. Vydává: Obecní úřad Václavov u Bruntálu Horní Václavov 69 793 41 Václavov u Bruntálu

ZÁŘÍ / ŘÍJEN 2012. Vydává: Obecní úřad Václavov u Bruntálu Horní Václavov 69 793 41 Václavov u Bruntálu ZÁŘÍ / ŘÍJEN 2012 Vydává: Obecní úřad Václavov u Bruntálu Horní Václavov 69 793 41 Václavov u Bruntálu tel.: 554 742 024, fax: 554 742 021 e-mail: ou.vaclavov@cbox.cz INFORMACE Z OBCE MUDr.Černá ordinuje

Více

Co by Vás mohlo zajímat

Co by Vás mohlo zajímat Co by Vás mohlo zajímat Jak začne první školní den? V pondělí 2. září 2013 se sejdeme v 8 hodin před školou. Rádi přivítáme rodiče a další příbuzné našich prvňáčků. Nezapomeňte na fotoaparát nebo kameru.

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Kunčina

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Kunčina Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Kunčina Konaného dne 22. 7. 2015 v 17:00 hod. v obřadní místnosti Obecního úřadu Kunčina Přítomní zastupitelé: Miroslav Kubín, Josef Beneš, Zdeněk Henych,

Více

Šilheřovický zpravodaj Listopad 2006

Šilheřovický zpravodaj Listopad 2006 Šilheřovický zpravodaj Listopad 2006 Ustavující zasedání Zastupitelstva obce Šilheřovice. Dne 6. listopadu 2006 se konalo v sále obecního úřadu ustavující zasedání Zastupitelstva obce Šilheřovice. Ustavujícím

Více

Poslední valná hromada se konala 14. února roku 2003 v hasičské zbrojnici v Kateřinicích.

Poslední valná hromada se konala 14. února roku 2003 v hasičské zbrojnici v Kateřinicích. Vážení bratři a setry, vážení hosté. je tady skoro polovina roku roku 2005. Je tedy ten správný čas zhodnotit uplynulý rok, bilancujeme úspěchy i neúspěchy a zamyslet se na rokem letošním. Poslední valná

Více

12. schůze rady města konaná dne 24.4.2015 Výpis z přijatých usnesení:

12. schůze rady města konaná dne 24.4.2015 Výpis z přijatých usnesení: 12. schůze rady města konaná dne 24.4.2015 Výpis z přijatých usnesení: Ve zveřejněném výpisu jsou vypuštěny osobní údaje ve smyslu z.č. 101/2000 Sb. (zákon o ochraně osobních údajů) v platném znění. Schválení

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Bořitov, okres Blansko, příspěvková organizace Školní 125, 679 21 Bořitov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok: 2014/2015 1 Část I. Základní údaje o škole Název školy:

Více

Občasník obce Smilkov

Občasník obce Smilkov 8 Kuchtík Hlásek radí: Napadl sníh, tedy něco ke kávě Koláč z jablek a ořechů budeme potřebovat: 300 g polohrubé mouky 300 g nastrouhaných jablek 1 prášek do pečiva 250 g pískového cukru 3 vejce ½ sklenky

Více

Co připravujeme na rok 2010...

Co připravujeme na rok 2010... Leden 2010 OBEC PASEKA Co připravujeme na rok 2010... Prioritou v letošním roce je získání dotace na půdní vestavbu učeben cizího jazyka a počítačové učebny v naší ZŠ. O zafinancování této akce se snažíme

Více

Písecký zpravodaj Září 2014

Písecký zpravodaj Září 2014 Písecký zpravodaj Září 2014 TRADIČNÍ ZÁJEZD Obec i letos pořáda tradiční zájezd pro naše důchodce Kde? na jižní Moravu Kdy? 27.09.2014 Co navštívíme? - 10,30 hod. obhlídka bývalé podzimní továrny na výrobu

Více

Členové rady : Hosté

Členové rady : Hosté M ě s t o B y s t ř i c e n a d P e r n š t e j n e m ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA Bystřice na Pernštejnem č. 3 /2009 konané dne 17.2.2009 v zasedací místnosti MěÚ v Bystřici nad Pernštejnem v 16.00 hodin

Více

Písecký zpravodaj Leden 2012

Písecký zpravodaj Leden 2012 Písecký zpravodaj Leden 2012 Silvestr 2011 a novoroční přání Poslední den letošního roku jsem měl nevšední možnost pozorovat silvestrovské veselí celého našeho údolí od Bukovce přes Písek až po Jablunkov

Více

Volfartický občasník č. e. MK ČR E 18619

Volfartický občasník č. e. MK ČR E 18619 Informační leták Obecního úřadu Volfartice 3. číslo Volfartický občasník č. e. MK ČR E 18619 vydává Obec Volfartice, se sídlem Volfartice č. p. 59, IČ: 00261076 občasník - distribuováno zdarma - neprodejné

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO MĚSTSKÁ ČÁST BRNO JUNDROV RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO MĚSTSKÁ ČÁST BRNO JUNDROV RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO MĚSTSKÁ ČÁST BRNO JUNDROV RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI ZÁPIS z 10. schůze Rady městské části Brno-Jundrov konané dne Přítomni dle prezenční listiny: Ivana Fajnorová, starostka Irena Koláčná,

Více

Usnesení z 28. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 22. 2. 2016 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 28. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 22. 2. 2016 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 28. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 22. 2. 2016 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 28.1. Zápach z provozovny VAFO s.r.o. 28.1.1. vzala na vědomí 1. informaci

Více

ZÁPIS z 38/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 25. 11. 2015

ZÁPIS z 38/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 25. 11. 2015 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI, CHRLICKÉ NÁM. 4, 643 00 BRNO ZÁPIS z 38/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 25. 11. 2015 Přítomni dle prezenční listiny: Ing. Lukáš Fila, starosta Leopold Šrom, místostarosta

Více

1. Zpravodaj Cotkytle. rvenec, srpen, září, 3/2003. Z obsahu zpravodaje:? Co nového v obci?? Co připravujeme?? Kultura v obci?

1. Zpravodaj Cotkytle. rvenec, srpen, září, 3/2003. Z obsahu zpravodaje:? Co nového v obci?? Co připravujeme?? Kultura v obci? 8. Z obsahu zpravodaje:? Co nového v obci?? Co připravujeme?? Kultura v obci? 1. Zpravodaj Cotkytle rvenec, srpen, září, 3/2003 če Chaloupka v Herborticích Máme tady léto, nejteplejší a jedno z nejhezčích

Více

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové Zpravodaj listopad - prosinec 2015 obce Krajková Advent v Krajkové Období před Štědrým dnem je v naší obci tradičně doprovázeno akcemi pořádanými kulturní komisí. Zdobení perníčků perníčkování proběhlo

Více

RC CHVALETTICE, U Stadionu 240 (naproti poště)

RC CHVALETTICE, U Stadionu 240 (naproti poště) RC CHVALETTICE, U Stadionu 240 (naproti poště) 533 12 Chvaletice, IČO: 22829725 HNÍZDEČKOVÝ ZPRAVODAJ 3/2011 web: rc-chvaletice.wz.cz tel.: 608 240 368 e-mail: rc-chvaletice@seznam.cz RODINNÉ CENTRUM OSLAVILO

Více

Informační magazín Domova Na Zámku Lysá nad Labem Speciál - prosinec 2014

Informační magazín Domova Na Zámku Lysá nad Labem Speciál - prosinec 2014 Zámecké noviny Informační magazín Domova Na Zámku Lysá nad Labem Speciál - prosinec 2014 Vánoce klepou na zámecké dveře a blíží se konec roku 2014. Vánoční svátky přinášejí radost a otevírají srdce Ať

Více

zůstatek pro šk.rok 2005/2006 268,- Matouš Ryška

zůstatek pro šk.rok 2005/2006 268,- Matouš Ryška Zůstatek ze šk.roku 2004/2005 0,- Příjmy: příspěvky žáků 4 440,- Sponzoři 2 800,- Zisky z akcí 1 388,- Obecní úřad + příspěvky na karneval 1 856,- 10 484,- výdaje: příspěvek na výlet (66 žáků) 1 650,-

Více

K oslavě 100 let založení SDH byly zásahovém družstvu zakoupeny nové obleky a vybavení.

K oslavě 100 let založení SDH byly zásahovém družstvu zakoupeny nové obleky a vybavení. Budu zpěvačkou... a co na to říká maminka? Děkujeme taky panu Koprovi z Diskotéky Fantazie, který nám maximálně vyšel vstříc a panu Večeřovi z Čoka Citonice, který nás zahrnul sladkostmi pro děti. Jestli

Více

Číslo 1/2014 Obecní úřad Libějovice leden 2014 Libějovice 26 38772 Libějovice

Číslo 1/2014 Obecní úřad Libějovice leden 2014 Libějovice 26 38772 Libějovice Číslo 1/2014 Obecní úřad Libějovice leden 2014 Libějovice 26 38772 Libějovice Tel: 383382064 Tel. starosta: 606692079 web: www.libejovice.cz email: libejovice@tiscali.cz Knihovna: Pátek 16-17 hod. Veřejný

Více

ČINNOSTI A AKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013 2014

ČINNOSTI A AKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 ČINNOSTI A AKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 ZÁŘÍ HURÁ DO ŠKOLKY! Tak jako každý rok se otevřeli dveře školky a do mateřské školky přišly nejen děti, které mateřskou školu již navštěvovaly, ale

Více

ZÁPIS. Výroční valná hromada 01/11

ZÁPIS. Výroční valná hromada 01/11 Strana 1 /5 Program: 1) Zpráva o čínnosti SDH Cerhenice v roce 2010 2) Zpráva pokladní 3) Zpráva revizní 4) Zpráva z činnosti mládeže 5) Plán práce na letošní rok 2011 6) Rozpočet SDH 7) Přijmutí nových

Více

ZŠ J.A.Komenského Lysá nad Labem, Komenského 1534, okres Nymburk Tel./fax. 325 551 220 e-mail:info@zsjaklysa.cz www.zsjaklysa.cz ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ /

ZŠ J.A.Komenského Lysá nad Labem, Komenského 1534, okres Nymburk Tel./fax. 325 551 220 e-mail:info@zsjaklysa.cz www.zsjaklysa.cz ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ / ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ / Vážení rodiče, přátelé naší školy, znovu se setkáváme po prázdninách a Zpravodaj Vám přináší jako každoročně informace k novému školnímu roku. Další informace získáte zakoupením školního

Více

Milí čtenáři, v posledních týdnech se slovo volby skloňovalo ve všech pádech, kandidatury se řešily nejen v mediálních prostředcích, na mítincích,

Milí čtenáři, v posledních týdnech se slovo volby skloňovalo ve všech pádech, kandidatury se řešily nejen v mediálních prostředcích, na mítincích, MIKRO REGION Milí čtenáři, v posledních týdnech se slovo volby skloňovalo ve všech pádech, kandidatury se řešily nejen v mediálních prostředcích, na mítincích, ale i v restauracích a hospůdkách. Z billboardů

Více

* 14. ROČNÍK * ČÍSLO 11 *

* 14. ROČNÍK * ČÍSLO 11 * LETÁK INFORMAČNÍ LISTOPAD 2011 * 14. ROČNÍK * ČÍSLO 11 * Z jednání rady obce ve dnech 2.11., 16.11 a 28.11.2011 - RO projednala a schválila cenu za pronájem pozemkové parcely č. 1740/17 o výměře 155 m2

Více

MDŽ v Hynčicích 30. dubna pálení čarodejnic

MDŽ v Hynčicích 30. dubna pálení čarodejnic 4/2011 MDŽ v Hynčicích Psal se 5. březen 2011, kdy se konala na sále kulturního domu oslava MDŽ, ve spolupráci OÚ. Vystupovaly zde děvčata z Broumova pod vedením p. Hovorkové. Jejich vystupování bylo velmi

Více

Dubečský zpravodaj 3/2006 (90)

Dubečský zpravodaj 3/2006 (90) Dubečský zpravodaj 3/2006 (90) 1 Zprávy z rady RMČ Praha Dubeč schvaluje: - smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi MČ Praha Dubeč a Pražskou Plynárenskou - pojistnou smlouvu

Více

Současnost (březen 2016)

Současnost (březen 2016) Současnost (březen 2016) Obec Velká Polom se nachází v Moravskoslezském kraji a od 1. ledna 2007 tvoří jednu z okrajových částí okresu Ostrava město. K 1. lednu 2016 je počet obyvatel 2043. 1 Se svou rozlohou

Více

OSADNÍ VÝBOR - SEDLČÁNKY. Informace o činnosti za rok 2011 Výroční zpráva

OSADNÍ VÝBOR - SEDLČÁNKY. Informace o činnosti za rok 2011 Výroční zpráva OSADNÍ VÝBOR - SEDLČÁNKY Informace o činnosti za rok 2011 Výroční zpráva Předseda OV: Petr Kabát Členové: Lenka Kadlecová, Andrea Maturová, Mgr. Jaroslav Hodyc, Ing. Jakub Procházka, Jindřich Polívka DiS.,

Více