Rada města Brna. Z7/26. zasedání Zastupitelstva města Brna Konané dne 7. března ZM7/ la^tl

Save this PDF as:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rada města Brna. Z7/26. zasedání Zastupitelstva města Brna Konané dne 7. března ZM7/ la^tl"

Transkript

1 Rada města Brna t Z7/26. zasedání Zastupitelstva města Brna Knané dne 7. března 2017 ZM7/ la^tl Název: Prjekt Prtipvdňvá patření a revitalizace malých vdních tků, příprava prjektvé dkumentace" - psuzení prjektu, návrh rzpčtvéh patření bsah: Důvdvá zpráva Psuzení prjektu Prtipvdňvá patření a revitalizace malých vdních tků, příprava prjektvé dkumentace" Rzpčtvé patření - tabulka Zákres dtčených území d mapy Návrh usnesení: pr velký rzsah uveden na další straně Stanviska dtčených rgánů: Finanční výbr prjednal materiál dne Materiál byl předlžen Radě města Brna na schůzi č. R7/104 knané dne // Zpracval: L " " ^ Předkládá: dbr implementace evrpských fndů / ^ / Rada města Brna dbr vdníh a lesníh hspdářství a zemědělství ISA 4(

2 Zastupitelstv města Brna schvaluje psuzení prjektu Prtipvdňvá patření a revitalizace malých vdních tků, příprava prjektvé dkumentace", které tvří přílhu č.... těcht usnesení zařazení prjektu RG 5359 Prtipvdňvá patření a revitalizace malých vdních tků, příprava prjektvé dkumentace" s celkvými náklady ve výši tis. Kč a dbu realizace d rzpčtu kapitálvých výdajů města Brna rzpčtvé patření dle tabulky, která tvří přílhu č.... těcht usnesení, za účelem realizace prjektu Prtipvdňvá patření a revitalizace malých vdních tků, příprava prjektvé dkumentace" suhlasí s přípravu žádstí dtaci z peračníh prgramu Živtní prstředí na prjekty Prtipvdňvá patření a revitalizace malých vdních tků" p etapách na základě prjektvé přípravy a aktuálních výzev ukládá Radě města Brna zajistit přípravu žádstí dtaci z peračníh prgramu Živtní prstředí na prjekt Prtipvdňvá patření a revitalizace malých vdních tků" T: dle aktuálních výzev a pstupu prjektvých prací (K

3 Důvdvá zpráva Vleným rgánům města Brna je, na základě Metdiky implementace prjektů (splu)financvatelných z evrpských fndů a nárdních prgramů, předkládán psuzení prjektu Prtipvdňvá patření a revitalizace malých vdních tků, příprava prjektvé dkumentace". Cílem prjektu je realizace patření na malých vdních tcích ve městě Brně. patření se skládají z: Přírdě blízká prtipvdňvá patření na malém vdním tku Leskava Tat patření budu zaměřena na zvýšení chrany sb a majetku ve městě Brně před pvdňvým hržením. Pvdňvá rizika ttiž nejsu spjena puze s významnými říčními tky (Svratka a Svitava), ale i s drbnými vdními tky, které se na území města nalézají. Mim klasická" pvdňvá rizika způsbená intenzivním deštěm\táním sněhu atp., může djít např. k situaci tzv. zpětnéh vzdutí řeky, kterým de fact djde k přetečení" vdy ze Svratky d Leskavy a následnému zvýšení hržení přilehléh území. Prtipvdňvá patření je mžné financvat z peračníh prgramu Živtní prstředí, Priritní sa 1 - Zlepšvání kvality vd a snižvání rizika pvdní, Specifický cíl Zajistit prtipvdňvu chranu intravilánu. Na základě předpkládané aktualizace Příručky pr žadatele a příjemce, která charakterizuje způsbilé náklady prjektu, se nvě čekává zařazení mbiliáře" d způsbilých nákladů prjektu v tmt specifickém cíli (s určitými limity). Revitalizace říčních tků - Cernvický ptk Tat patření budu zaměřena na pdpru revitalizace a renaturace říčních tků a zlepšvání prstředí v sídlech. Renaturace je prces dstranění nevhdných technických patření na tku řeky, které např. znesnadňují naplňvání přirzené funkce řeky (ekstabilizace vdních a na vdu vázaných eksystémů). Náplní patření bude zárveň zlepšvání prstředí říčníh tku a nejbližšíh klí. Měl by djít k přiblížení" a zvýšení dstupnsti řeky byvatelům a zvýšení rekreačníh" ptenciálu říčníh tku. V případě Černvickéh ptka by měla být revitalizvána tzv. Hlásecká jezera". Revitalizace říčních tků je mžné financvat z peračníh prgramu Živtní prstředí, Priritní sa 4 - chrana a péče přírdu a krajinu, Specifická cíl psílit bidiverzitu; Specifický cíl Psílit přirzené funkce krajiny. Typ patření zvlenéh u jedntlivých malých vdních tků vycházejí z charakteru tku a území, uvažvanému buducímu využití a snahy maximalizaci způsbilých výdajů. patření budu realizvána na těcht malých vdních tcích: a) Leskava - prtipvdňvá patření a. Priritně Realizace PP města Brna - etapa III Leskava" b) Cernvický ptk a. Hlásecká j ezera Závěrem předkládanéh materiálu jsu uvedeny zákresy dtčených území v mapě. m

4 V sučasnsti je zaptřebí zpracvat prjektvé dkumentace (dále PD") k jedntlivým patřením plánvaným na výše uváděných vdních tcích. Zpracvané PD budu blíže specifikvat charakter a náklady jedntlivých patření a budu služit jak pdklad pr pdání žádsti dtaci d peračníh prgramu Živtní prstředí. Bez zpracvané PD není mžné pdat žádst dtaci. Příprava bude prbíhat v letech Pr ptřeby předlžení žádsti dtaci bude prjekt etapizván" (rzdělen na části) dle zvlenéh patření a místa realizace (vdníh tku). P dknčení PD a vypsání příslušné výzvy bude předlžen vleným rgánům statutárníh města Brna navazující psuzení prjektu a t vždy tak, aby bsah psuzení byl v kntextu s bsahem etapy prjektu. Ministerstv Živtníh prstředí České republiky, které administruje perační prgram Živtní prstředí, průběžně vyhlašuje výzvy k předkládání prjektů u výše uvedených specifických cílů priritních s. V minulých výzvách však byl nedstatek kvalitních prjektů a nedcházel k naplnění alkace. Předmětné psuzení tedy zárveň reaguje na průběžně prváděné sledvání absrpční kapacity realizvatelných prjektů ze strany MŽP ČR a průběžné knzultace prjektvých záměrů nsitele prjektů s APK ČR, MŽP ČR a SFŽP ČR. Účelem předlžení tht typu psuzení je snaha zrychlenu přípravu prjektvých dkumentací a využití sučasnéh příznivéh stavu pr ptenciální žadatele dtaci. Celkvé náklady na přípravu se předpkládají ve výši 8 mil. Kč, náklady na prjektvu dkumentaci jsu způsbilým výdajem prjektu. Dtace na prjektvu dkumentaci je mezena na 6 % z celkvých způsbilých přímých realizačních výdajů (u prjektů s celkvými výdaji nad 10 mil. Kč). Náklady na přípravu se budu uplatňvat až v rámci jedntlivých etap prjektu (jedntlivých žádstí dtaci). Příklad vypčtu dtace na prjektvu dkumentaci: Pkud celkvé způsbilé přímé realizační výdaje prjektu jsu 36 mil. Kč, je mžné nárkvat až 2,2 mil. Kč na prjektvu dkumentaci. Tereticky tedy může dtace dsahvat až 100 % nákladů na zpracvání prjektvé dkumentace. V sučasnsti nem mžné přesněji dhadnut výši dtace na zpracvání prjektvé dkumentace, a t vzhledem k systému výpčtu, který se dvíjí d výše způsbilých přímých realizačních nákladů. Výše pdpry u jedntlivých specifických cílů (fáze realizace): Specifický cíl Zajistit prtipvdňvu chranu intravilánu: pdpra d výše 85 % celkvých způsbilých výdajů Specifická cíl psílení bidiverzity: pdpra d 85 % d 100 % způsbilých výdajů dle využitéh typu patření Specifický cíl Psílit přirzené funkce krajiny: pdpra d výše 85 % celkvých způsbilých výdajů. Dle infrmací MŽP ČR je uvažván navýšení až d 100 % způsbilých výdajů V průběhu příprav prjektvé dkumentace bude tat pravidelně knzultvána s pracvníky APK ČR a SFŽP ČR, tak aby knkrétní zvlené nástrje realizace jedntlivých patření v maximální mžné míře respektvaly specifická pravidla způsbilsti. tjft

5 Přesný výpčet buducích realizačních nákladů a mžné dtace bude sučástí psuzení prjektu, která v buducnu budu předkládána v závislsti na pstupu prjekčních prací a vypisvaných výzvách k předkládání žádstí. Nsitelem prjektu v suladu s Metdiku implementace prjektů (splu)financvatelných z evrpských fndů a nárdních prgramuje VLHZ MMB. Stanviska dtčených rgánů: Výbr implementace prjektů EU prjedná materiál dne Kmise Rady města Brna pr živtní prstředí přijala na R7/KZP/3. zasedání knaném dne následující usnesení: Dpručuje Radě města Brna schválit materiál s názvem Prjekt Prtipvdňvá patření a revitalizace malých vdních tků, příprava prjektvé dkumentace - psuzení prjektu, návrh rzpčtvéh patření. Hlasvání: 7 pr - 0 prti - 0 se zdržel / 11 členů Usnesení byl přijat. Jmenvité hlasváni: hlasvání pr prti Beran Franc e L tf sej 2 Ledvina liva '5 '* mí ti >u -S ti v: Lí 1. Vi/.ďa Vlašín zdržel se nepřítmen SIK

6 bude přílhu usnesení Psuzení prjektu se skládá z těcht částí: 1. Záměr prjektu A) becné údaje B) Legislativní a strategický průmět, ppis prjektu C) Financvání 2. Analýza dtačních příležitstí CrA"

7 Záměr prjektu část A A.l. PŘEDKLADATEL 1. Plný název předkladatele prjektu: Statutární měst Brn 2. Právní statut: Statutární měst (dle zákna č. 128/2000 Sb., bcích (becní zřízení)) A.2. KNTAKTNÍ SBA A PARTNEŘI PRJEKTU 1. Nsitel prjektu: dbr vdníh a lesníh hspdářství a zemědělství, MMB 2. Jmén kntaktní sby (nsitele): JUDr. Marta Klkvá 3. Adresa, telefn, mbil, , webvá stránka kntaktní sby: VLHZ Kunicva , Brn klkma.marta(g),brn.cz 4. Přehled partnerů participujících na prjektu: Prjekt je krdinván s pracvníky Pvdí Mravy, s.p., na základě memranda uzavřenéh se SMB hledně přípravy prtipvdňvých patření 5. Adresa, telefn, mbil, , webvá stránka partnerů na prjektu: 6. Způsb splupráce partnerů na prjektu: Zaměstnanci Pvdí Mravy se účastní schůzek prjektvéh a dbrnéh týmu zaměřenéh na prtipvdňvá patření ve městě Brně. Prjekty budu připravvány ve vzájemné krdinaci A.3. VŠEBECNÉ INFRMACE PRJEKTU 1. Název prjektu: Prtipvdňvá patření a revitalizace malých vdních tků, příprava prjektvé dkumentace 2. Umístění prjektu: Malé vdní tky: a) Leskava a. Priritně Realizace PP města Brna - etapa III Leskava" b) Cernvický ptk a. Hlásecká j ezera 4Mr

8 3. Cíle prjektu, jeh účel: Přírdě blízká prtipvdňvá patření na malém vdním tku Leskava Tat patření budu zaměřena na zvýšení chrany sb a majetku ve městě Brně před pvdňvým hržením. Pvdňvá rizika ttiž nejsu spjena puze s významnými říčními tky (Svratka a Svitava), ale i s drbnými vdními tky, které se na území města nalézají. Mim klasická" pvdňvá rizika způsbená intenzivním deštěm\táním sněhu atp., může djít např. k situaci tzv. zpětnéh vzdutí řeky, kterým de fact djde k přetečení" vdy ze Svratky d Leskavy a následnému zvýšení hržení přilehléh území. Revitalizace říčních tků - Cernvický ptk Tat patření budu zaměřena na pdpru revitalizace a renaturace říčních tků a zlepšvání prstředí v sídlech. Renaturace je prces dstranění nevhdných technických patření na tku řeky, které např. znesnadňují naplňvání přirzené funkce řeky (ekstabilizace vdních a na vdu vázaných eksystémů). Náplní patření bude zárveň zlepšvání prstředí říčníh tku a nejbližšíh klí. Měl by djít k přiblížení" a zvýšení dstupnsti řeky byvatelům a zvýšení rekreačníh" ptenciálu říčníh tku. V případě Černvickéh ptka by měla být revitalizvána tzv. Hlásecká jezera". 4. Výchzí stav: Přírdně blízká prtipvdňvá patření na malém vdním tku Leskava Je zpracván Generel dvdnění města Brna (2010), studie Mžnsti revitalizace údlních niv hlavních brněnských tků" zpracvaný splečnstí Fntes (2006) a dále SMB dispnuje studií Přírdě blízká prtipvdňvá patření a revitalizace údlní nivy hlavních brněnských tků" zpracvaných splečnstí AQUATIS pr Pvdí Mravy (2015). Nejsu zpracvány prjektvé dkumentace v žádném stupni. V sučasnsti nebyla na předmětných tcích realizvána kncepční prtipvdňvá patření. chrana byvatel města Brna a jejich majetku je tedy na nízkém stupni. V některých místech byla PP částečně vybudvána sukrmými investry v rámci chrany develperské výstavby". Revitalizace říčních tků - Cernvický ptk Cernvický ptk je v nevyhvujícím" stavu, kdy prakticky není mžné využití k rekreačním účelům a vdní tk neplní svji ekstabilizační funkci a t z důvdu silnéh zabahnění a znečištění. V sučasnsti byla ŽP MMB zadána analýza sedimentu v Hláseckých jezerech, jak pdklad ptřebný pr zpracvání prjektvé dkumentace. 5. Předpkládané výsledky prjektu: Budu prváděny kmplexní přípravné práce (příprava prjektvé dkumentace), které budu pdklady pr realizaci následujících etap a předlžení žádstí dtaci. 6. Předpkládané dpady prjektu Zvýšení pvdňvé chrany byvatel města Brna a jejich majetku. Revitalizace maléh vdníh tku. 7. Cílvé skupiny byvatelé města Brna. m

9 Záměr prjektu část B B.l. STRATEGICKÝ A LEGISLATIVNÍ PRŮMĚT 1. Sulad se Strategií pr Brn: Revitalizace: Prjekty jsu v suladu s třetí priritu Strategie pr Brn Kvalita živta, knkrétně se strategickým cílem 3.1. Dsáhnut vyšší kvality živta ve městě s patřením Zlepšení kvality veřejných prstranství a vybraných slžek živtníh prstředí. Prtipvdňvá patření: Prjekty jsu v suladu s třetí priritu Strategie pr Brn Kvalita živta s cílem 3.1. Dsáhnut vyšší kvality živta ve městě s patřením zajištění bezpečnsti byvatel. 2. Sulad s dvětvvými kncepčními dkumenty MMB: Prjekt je v suladu s Generelem dvdnění města Brna. 3. Sulad s Územním plánem města Brna: Některá z v buducnu řešených území nejsu v suladu s Územním plánem města Brna. 4. Legislativní audit: Veškeré aktivity plánvané v rámci tht prjektu jsu v suladu s platnu legislativu ČR i EU. Realizací tht prjektu nevznikají žádná právní rizika pr žádný subjekt. B.2. PPIS PRJEKTU 1. Jedntlivé aktivity prjektu: V rámci přípravy budu prváděny kmplexní přípravné práce (zpracvání prjektvé dkumentace), které budu pdklady pr realizaci následujících etap a předlžení žádstí dtaci. Prjektvá dkumentace bude v případě prtipvdňvých patření zpracvána v suladu s metdiku Přírdě blízkých pvdňvých patření a dalšími kncepčně dvětvvými dkumenty. Prjektvá dkumentace bude v případě revitalizace říčních tků respektvat specifická pravidla peračníh prgramu Živtní prstředí. 2. Časvá nárčnst prjektu: V sučasnsti existuje puze Generel dvdnění města Brna, studie SMB Mžnsti revitalizace údlních niv hlavních brněnských tků" a studie Pvdí Mravy Přírdě blízká prtipvdňvá patření a revitalizace údlní nivy hlavních brněnských tků". V sučasnsti nejsu zpracvány investiční záměry. Prjektvá dkumentace bude zpracvávána v letech (zahrnut i prces výběru ddavatel PD). Předlžení psuzení prjektu jedntlivých etap klektivním rgánům města Brna se předpkládá v druhé plvině rku zárveň v návaznsti na termíny výzev vypisvané pskytvatelem dtace. Zahájení fyzické realizace prjektuje mžné uvažvat nejdříve v první plvině rku 2019.?/

10 3. Indikátry: Indikátry budu upřesněny na základě zpracvané prjektvé dkumentace 4. Rzpčet na celu dbu trvání prjektu: Příprava prjektvé dkumentace - 8 mil. Kč. Náklady na prjektvu dkumentaci jsu způsbilé d 6 % přímých způsbilých realizačních nákladů. Příklad: Pkud celkvé způsbilé přímé realizační výdaje prjektu jsu 36 mil. Kč, je mžné nárkvat až 2,2 mil. Kč na prjektvu dkumentaci. Tereticky tedy může dtace dsahvat až 100 % nákladů na zpracvání prjektvé dkumentace. Záměr prjektu část C Cl. FINANCVÁNÍ 1. Rzpčet na celu dbu trvání prjektu (v Kč): fáze v Kč Přípravná Příprava a zabezpečení výstavby Realizační* Celkem Výdaje prjektu Příjmy prjektu 0 Prvzní fáze Prvzní výdaje se v suvislsti s přípravu nepředpkládají*. *tyt výdaje budu upřesněny v psuzeních prjektů, které budu předlženy klektivním rgánům města Brna p dpracvání prjektvé dkumentace jedntlivých etap. 2. Mžnsti financvání Zdrj Rzpčet města Částka v tis. Kč % 100* Upřesnění Fnd kfinancvání prjektů Celkem ,00 Náklady na prjektvu dkumentaci jsu způsbilým výdajem prjektu. Dtace na prjekte )VU dkumentaci je mezena na 6 % z celkvých způsbilých přímých realizačních výdajů (u pr-ekts celkvými výdaji nad 10 mil. Kč). //í/,r

11 Příklad vypčtu dtace na prjektvu dkumentaci: Pkud celkvé způsbilé přímé realizační výdaje prjektu jsu 36 mil. Kč, je mžné nárkvat až 2,2 mil. Kč na prjektvu dkumentaci. Tereticky tedy může dtace dsahvat až 100 % nákladů na zpracvání prjektvé dkumentace. V sučasnsti není mžné přesněji dhadnut výši dtace na zpracvání prjektvé dkumentace, a t vzhledem k systému výpčtu, který se dvíjí d výše způsbilých přímých realizačních nákladů. * Náklady na přípravu se budu uplatňvat až v rámci jedntlivých etap prjektu (jedntlivých žádstí dtaci). Výše pdpry realizačních výdajů: Specifický cíl 1.3- Zajistit prtipvdňvu chranu intravilánu: pdpra d výše 85 % celkvých způsbilých výdajů Specifická cíl psílení bidiverzity: pdpra d 85 % d 100 % způsbilých výdajů dle využitéh typu patření Specifický cíl Psílit přirzené funkce krajiny: pdpra d výše 85 % celkvých způsbilých výdajů. Dle infrmací MŽP ČR je uvažván navýšení až d 100 % způsbilých výdajů C.2. STATNÍ INFRMACE 1. Majetkvé pměry: Investice bude realizvána na značném mnžství pzemků. V některých případech nejsu pzemky ve vlastnictví statutárníh města Brna. 2. Synergie: Prjekt Revitalizace Hláseckých jezer je sučástí strategickéh prjektu Vda v Brně". statní prjekty tent strategický prjekt dplňují a rzšiřují. Prjekty je mžné značit za synergické s dluhdbým směřváním města Brna. 3. Zajištění udržitelnstí prjektu: Udržitelnst prjektu bude realizvána statutárním městem Brnem, kdy je udržitelnst prjektu všebecně vyžadvána. Explicitní pdmínky udržitelnstí a mžných mezení budu vždy sučástí v buducnu předlžených psuzení prjektu jedntlivých etap. M\G

12 Analýza dtačních příležitstí Prjekt Prtipvdňvá patření a revitalizace malých vdních tků, příprava prjektvé dkumentace" svjí náplní spadá d peračníh prgramu Živtní prstředí. Prjekt zahrnuje dva typy následných realizačních patření, které jsu pdpřeny v rámci různých specifických cílů: Přírdě blízká prtipvdňvá patření na malém vdním tku Leskava Prtipvdňvá patření je mžné financvat z peračníh prgramu Živtní prstředí, Priritní sa 1 - Zlepšvání kvality vd a snižvání rizika pvdní, Specifický cíl Zajistit prtipvdňvu chranu intravilánu. Revitalizace říčních tků - Cernvický ptk Revitalizace říčních tků je mžné financvat z peračníh prgramu Živtní prstředí, Priritní sa 4 - chrana a péče přírdu a krajinu, Specifická cíl psílit bidiverzitu; Specifický cíl Psílit přirzené funkce krajiny. V rámci výše uvedených specifických cílů jsu pdprvány prjekty na realizaci prtipvdňvých patření a revitalizaci a renaturaci říčních tků. Celkvé náklady na přípravu prjektvé dkumentace se předpkládají ve výši 8 mil. Kč, náklady na prjektvu dkumentaci jsu způsbilým výdajem prjektu. Dtace na prjektvu dkumentaci je mezena na 6 % z celkvých způsbilých přímých realizačních výdajů (u prjektů s celkvými výdaji nad 10 mil. Kč). Náklady na přípravu se budu uplatňvat až v rámci jedntlivých etap prjektu (jedntlivých žádstí dtaci). Příklad výpčtu dtace na prjektvu dkumentaci: Pkud celkvé způsbilé přímé realizační výdaje prjektu jsu 36 mil. Kč, je mžné nárkvat až 2,2 mil. Kč na prjektvu dkumentaci. Tereticky tedy může dtace dsahvat až 100 % nákladů na zpracvání prjektvé dkumentace. V sučasnsti není mžné přesněji dhadnut výši dtace na zpracvání prjektvé dkumentace, a t vzhledem k systému výpčtu, který se dvíjí d výše způsbilých přímých realizačních nákladů. Pr ptřeby předlžení žádsti dtaci bude prjekt etapizván" (rzdělen na části) dle zvlenéh patření a místa realizace (vdníh tku). P dknčení PD a vypsání příslušné výzvy bude předlžen vleným rgánům statutárníh města Brna navazující psuzení prjektu a t vždy tak, aby bsah psuzení byl v kntextu s bsahem etapy prjektu. Předpkládá se předlžení prjektů d individuálních výzev (vzhledem k finančním limitům ITI). 4ílW

13 Rzpčet prjektu - Příprava a zabezpečení výstavby dkumentace 8 mil. Kč Výdaje jsu určeny na přípravu a zpracvání prjektvé dkumentace. Zdrje krytí prjektu Výše pdpry u jedntlivých specifických cílů (fáze realizace): Specifický cíl 1.3 Zajistit prtipvdňvu chranu intravilánu: pdpra d výše 85 % celkvých způsbilých výdajů Specifická cíl psílení bidiverzity: pdpra d 85 % d 100 % způsbilých výdajů dle využitéh typu patření Specifický cíl Psílit přirzené funkce krajiny: pdpra d výše 85 % celkvých způsbilých výdajů. Dle infrmací MŽP ČR je uvažván navýšení až d 100 % způsbilých výdajů # / «

14 í^ Uí v tis w >4> Rzpče p změn ^r t c CN CM ss S 3 1 «t > es -t a - 2 S. >a i. CN i CN a ** VW _ t ^ >W *H 2 a. «s N ÍS *-. 2» * n- -3- cs t <t <PN třen ca Q. tvé zpč \ 1 V es " ^ > -CS " ** "" s? >e náp -es Věcn Pí a *3.3 >N _ " CL *.-* Q Cd > prgrai tí :ktů pr ava prje bí řípr bd Pí s N VT) _* CN 1-^ V N m N c N a revitali ava pr ení ai řípr; pvdňvá patř ch vdní< :h tků, mentace rti H -VU > s <L> H malý dku N i r vn,_ CN T. ^ * x* r- c -/V*

15 . VQBMfetf HtCTA Navrhvaná patření tmmjmmit mm tu* MNCHi í '.Hráz C) Priritní úsek Leskava. ( j Revitalizace Hlásecká j. ««* Revitalizace - říční tky flti

POř/-T?/Zo K fzqll/c& so

POř/-T?/Zo K fzqll/c& so Př/-T?/Z K fzqll/c& s Rada města Brna MMB2018000001004 Z7/41. zasedání Zastupitelstva města Brna knaná dne 4. září 2018 ZM7/ -ÁY02 Název: Priekt Realizace prtipvdňvých patření města Brna - etapa XXX -

Více

3h MMB20Í «

3h MMB20Í « Rada města Brna 3h MMB20Í7000000208 «Z7/26. zasedání Zastupitelstva města Brna knané dne 7. března 2017 ZM7/ 2/tG^ Název: Prjekt Stavební úpravy bjektu Budínská 2" - psuzení prjektu, návrh rzpčtvéh patření

Více

MMB Název: Proiekt Realizace SSO Lazaretní" - posouzení projektu, návrh rozpočtového opatření. Obsah: Návrh usnesení:

MMB Název: Proiekt Realizace SSO Lazaretní - posouzení projektu, návrh rozpočtového opatření. Obsah: Návrh usnesení: \Dn& W \eíie\my\ -2> Rada města Brna Z7/41. zasedání Zastupitelstva města Brna knané dne 4. září 218 MMB21817 ZM7/ hb^ Název: Priekt Realizace SS Lazaretní" - psuzení prjektu, návrh rzpčtvéh patření Důvdvá

Více

Název: Projekt Realizace SSO Sochorova" - posouzení projektu, návrh rozpočtového opatření. Obsah: Návrh usnesení:

Název: Projekt Realizace SSO Sochorova - posouzení projektu, návrh rozpočtového opatření. Obsah: Návrh usnesení: VJ?IE. (LSJ veřig^ucpt i Rada města Brna,.,,, MMB2018000001006 Z7/41. zasedání Zastupitelstva města Brna knané dne 4. září 2018 ZM7/ í-f^^^ Název: Prjekt Realizace SS Schrva" - psuzení prjektu, návrh rzpčtvéh

Více

MMB M. Název: Projekty financované z Fondu kofinancování projektů - březen návrh rozpočtového opatření. Obsah: Návrh usnesení:

MMB M. Název: Projekty financované z Fondu kofinancování projektů - březen návrh rozpočtového opatření. Obsah: Návrh usnesení: Rada města Brna MMB2017000000205 M Z7/26. zasedání Zastupitelstva města Bma knané dne 7. března 2017 ZM7/ 24^2) Název: Prjekty financvané z Fndu kfinancvání prjektů - březen 2017 - návrh rzpčtvéh patření

Více

IlllINlWIlllIWIlIllll

IlllINlWIlllIWIlIllll IlllINlWIlllIWIlIllll M1B2016000000324 ti Rada města Brna Z7/17. zasedání Zastupitelstva města Brna knané dne 12. dubna 2016 ZM7/ WW* Název: Prjekt Sanace skalních stěn - prjektvá příprava"- psuzeni prjektu,

Více

llllllllllllllllllll

llllllllllllllllllll llllllllllllllllllll MMB2016000000647 e 1 Rada města Brna Z7/19. zasedání Zastupitelstva města Brna knané dne 21. června 2016 ZM7/1398 Název: Prjekt Cyklpatření ve vybraných částech Brna, II. etapa"- psuzení

Více

MMB Název: Projekty financované z Fondu kofinancování projektů - říjen návrh rozpočtového opatření. Obsah: Návrh usnesení:

MMB Název: Projekty financované z Fondu kofinancování projektů - říjen návrh rozpočtového opatření. Obsah: Návrh usnesení: Rada města Brna MMB201700000129 sr Z7/32. zasedání Zastupitelstva města Brna knané dne 3. října 2017 ZM7/2905 Název: Prjekty financvané z Fndu kfinancvání prjektů - říjen 2017 - návrh rzpčtvéh patření

Více

Dotační programy MŽP v péči o sídelní krajinu. Ing. Jiří Klápště Odbor obecné ochrany přírody a krajiny MŽP

Dotační programy MŽP v péči o sídelní krajinu. Ing. Jiří Klápště Odbor obecné ochrany přírody a krajiny MŽP Dtační prgramy MŽP v péči sídelní krajinu Ing. Jiří Klápště Odbr becné chrany přírdy a krajiny MŽP Dtační prgramy Evrpské - Operační prgram Živtní prstředí 2014-2020 Nárdní - Nárdní prgram Živtní prstředí

Více

MMB Návrh usnesení: pro velký rozsah uvedeno na další straně. Stanoviska dotčených orgánů:

MMB Návrh usnesení: pro velký rozsah uvedeno na další straně. Stanoviska dotčených orgánů: Rada města Brna MMB2017000001299 45 Z7/32. zasedání Zastupitelstva města Brna knané dne 3. října 2017 ZM7/2906 Název: Prjekt Zateplení bytvéh dmu Knpiska 33, Brn-Bsnhy" - pskytnutí zápůjčky MČ Brn-Bsnhy,

Více

MMB Název: Projekt Kreativní centrum Brno - projektová dokumentace" - posouzení projektu, návrh rozpočtového opatření

MMB Název: Projekt Kreativní centrum Brno - projektová dokumentace - posouzení projektu, návrh rozpočtového opatření MMB2017000000834 'í> Rada města Brna Z7/29. zasedání Zastupitelstva města Brna knaná dne 20. června 2017 ZM7/266& Název: Prjekt Kreativní centrum Brn - prjektvá dkumentace" - psuzení prjektu, návrh rzpčtvéh

Více

MMB Název: Projekt Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 2. etapa" - posouzení projektu, návrh rozpočtového opatření

MMB Název: Projekt Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 2. etapa - posouzení projektu, návrh rozpočtového opatření Rada města Brna MMB2017000001091 Z7/31. zasedání Zastupitelstva města Brna knané dne. 5. září 2017 ZM7/Z&5^ Název: Prjekt Řízení dpravy a sběr dpravních dat ve městě Brně, 2. etapa" - psuzení prjektu,

Více

Regionální stálá konference pro území Středočeského kraje

Regionální stálá konference pro území Středočeského kraje 1 Reginální stálá knference pr území Středčeskéh kraje 17.12.2014 2 Reginální stálá knference dbrvlné reginální uskupení územních partnerů v blasti místníh a reginálníh rzvje, jež je zastupené představiteli

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 5.0 Znění účinné d: 14. 10. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 9. 10. 2015 Verze

Více

PLÁN ČERPÁNÍ TECHNICKÉ ASISTENCE REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROZÁPAD

PLÁN ČERPÁNÍ TECHNICKÉ ASISTENCE REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROZÁPAD Sídl: Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600 www.nuts2severzapad.cz, www.eurpa.eu Pracviště: Závdní 379/84A, 360 21 Karlvy Vary tel.: 353 222 624 e-mail: ridicirgan@nuts2severzapad.cz PLÁN

Více

MMB Návrh usnesení:

MMB Návrh usnesení: MMB216657?f Rada města Brna Z7/19. zasedání Zastupitelstva města Brna knané dne 21. června 216 ZM7/ \\\

Více

PLÁN ČERPÁNÍ TECHNICKÉ ASISTENCE REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SODRŽNOSTI SEVEROZÁPAD

PLÁN ČERPÁNÍ TECHNICKÉ ASISTENCE REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SODRŽNOSTI SEVEROZÁPAD Sídl: Masarykva 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 610 www.nuts2severzapad.cz, www.eurpa.eu Pracviště: Závdní 353/88, 360 21 Karlvy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502 353 e-mail:

Více

Informace o aktuálním stavu implementace GeoInfoStrategie

Informace o aktuálním stavu implementace GeoInfoStrategie Infrmace aktuálním stavu implementace GeInfStrategie Eva Kubátvá, dbr egvernmentu Kateřina Knečná, dbr prjektvéh řízení Seminář GeInfStrategie a TA ČR - - splupráce Technlgické agentury ČR při implementaci

Více

Pozn.: v číselníku je často obsaženo více možností k výběru, ale pro program Interreg V-A ČR-Polsko jsou relevantní pouze možnosti výběru zde uvedené.

Pozn.: v číselníku je často obsaženo více možností k výběru, ale pro program Interreg V-A ČR-Polsko jsou relevantní pouze možnosti výběru zde uvedené. Zpráva realizaci prjektu / dílčí části prjektu Pzn.: v číselníku je čast bsažen více mžnstí k výběru, ale pr prgram Interreg V-A ČR-Plsk jsu relevantní puze mžnsti výběru zde uvedené. Úvdní strana dkumentu

Více

Sylabus modulu: E Finance a finanční nástroje

Sylabus modulu: E Finance a finanční nástroje Sylabus mdulu: E Finance a finanční nástrje Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jiří Krátký 26. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř. lektry, tutry) s cílem a bsahem mdulu,

Více

Příloha k metodice Ochrana vod. Dotace v lesním hospodářství v oblasti vod

Příloha k metodice Ochrana vod. Dotace v lesním hospodářství v oblasti vod Přílha k metdice Ochrana vd Dtace v lesním hspdářství v blasti vd Ústav pr hspdářsku úpravu lesů Brandýs nad Labem 2013 1 Obsah 1. Úvd...3 2. Dtace z nárdních prgramů d blasti vd...4 2.1. Závazná pravidla

Více

30. výzva Ministerstva životního prostředí

30. výzva Ministerstva životního prostředí Čísl výzvy v MS 2014+: 05_16_030 Název výzvy v MS 2014+: MŽP_30. výzva, PO 4, SC 4.4, klvá 30. výzva Ministerstva živtníh prstředí k pdávání žádstí pskytnutí pdpry v rámci Operačníh prgramu Živtní prstředí

Více

MMB Návrh usnesení

MMB Návrh usnesení MMB2017000001617 Q Rada města Brna Z7/34. zasedám Zastupitelstva města Brna knané dne 12. since 2017 ZM7/3245 Název: Žádst udělení výjimky z becně závazné vyhlášky statutárníh města Brna č. 15/2007 chraně

Více

Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR

Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR Adaptace na změnu klimatu v reginech Strategie přizpůsbení se změně klimatu v pdmínkách ČR Pririty Ministerstva živtníh prstředí a Vlády ČR pr adaptační patření Brn, 17. 3. 2016 Jakub Hrecký dbr becné

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstv vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádstí finanční pdpru v rámci Integrvanéh peračníh prgramu 1. Identifikace výzvy Čísl kla výzvy: 03 kntinuální Celkvá částka pr tut výzvu

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

cestovního ruchu

cestovního ruchu Nárdní prgram pdpry cestvníh ruchu 2010-2013 Pdprgram Cestvní ruch pr všechny Vyhlášen 16. únra 2010 Cíle pdprgramu: zpřístupnění aktivit spjených s cestváním i určitým způsbem znevýhdněným skupinám byvatel;

Více

Metodická pomůcka. Využívání záruk ČMZRB k zajišťování bankovních úvěrů

Metodická pomůcka. Využívání záruk ČMZRB k zajišťování bankovních úvěrů Metdická pmůcka Využívání záruk ČMZRB k zajišťvání bankvních úvěrů Cílem pmůcky je minimalizvat pdíl případů, kdy je nutn zamítnut žádst pskytnutí záruky z důvdu nesuladu s klíčvými pdmínkami prgramu pdpry.

Více

Projektový manuál: SME Instrument Brno

Projektový manuál: SME Instrument Brno Prjektvý manuál: SME Instrument Brn 1 Obsah 1. C je SME Instrument?... 3 1.1 Pslání prgramu... 3 1.2 Stručný ppis prgramu... 3 2. C je SME Instrument Brn?... 3 2.1 Prč vznikl SME Instrument Brn... 3 2.2

Více

PŘÍLOHA 1 ENERGETICKÝ MODEL PŘÍRŮSTKOVÝ ZÁVAZNÁ OSNOVA ZPRÁVY K FA/FEA. Manuál k Energetickému modelu Projekt: Aktualizace modelů a manuálů FEA

PŘÍLOHA 1 ENERGETICKÝ MODEL PŘÍRŮSTKOVÝ ZÁVAZNÁ OSNOVA ZPRÁVY K FA/FEA. Manuál k Energetickému modelu Projekt: Aktualizace modelů a manuálů FEA ENERGETICKÝ MODEL PŘÍRŮSTKOVÝ ZÁVAZNÁ OSNOVA ZPRÁVY K FA/FEA PŘÍLOHA 1 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR www.pzp.cz, dtazy@sfzp.cz Zelená linka pr zájemce dtace: 800 260

Více

Výzva. Prioritní osa 5 Národní podpora územního rozvoje Oblast intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví

Výzva. Prioritní osa 5 Národní podpora územního rozvoje Oblast intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví Výzva k pdávání žádstí pskytnutí pdpry v rámci Integrvanéh peračníh prgramu pr bdbí let 2007-2013 Priritní sa 5 Nárdní pdpra územníh rzvje Oblast intervence 5.1 Nárdní pdpra využití ptenciálu kulturníh

Více

Norské fondy Program CZ08

Norské fondy Program CZ08 Nrské fndy Prgram CZ08 Základní údaje Pskytvatel příspěvku (dnr): Nrsk Zprstředkvatel prgramu: Ministerstv financí Partner prgramu - ČR: Ministerstv živtníh prstředí pdílí se na přípravě prgramu včetně

Více

č.l ke smlouvě o díločíslo: 02758/2014/ÍM /dále jen dodatek"/ [^RAVSKOSUSŠK^

č.l ke smlouvě o díločíslo: 02758/2014/ÍM /dále jen dodatek/ [^RAVSKOSUSŠK^ KUMSP00QE4E5 PERAČNÍ PRGRAM ŽIVTNÍ PRSTŘEDÍ EVRPSKÁ UNIE fnd sudržnsti Prvedu, vzduch a přírdu č.l Veřejná zakázka č. 100/2015 ke sluvě dílčísl: 02758/2014/ÍM /dále jen ddatek"/ [^RAVSKSUSŠK^ CÍW.0 SMLUVY

Více

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE dle ustanvení 38 dst. 1 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) Název veřejné zakázky: FINANCOVÁNÍ INVESTIČNÍCH

Více

Příloha A Informační memorandum k Projektu

Příloha A Informační memorandum k Projektu Přílha A Infrmační memrandum k Prjektu Sutěž výběr strategickéh partnera d splečnéh pdniku spluzakládanéh Dpravním pdnikem hl. m. Prahy, akcivá splečnst, za účelem maximalizace ptenciálu rzvje území stanic

Více

VYMEZENÍ ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ. PROGRAM PODPORY PORADENSTVÍ VÝZVA I Poradenské služby pro MSP

VYMEZENÍ ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ. PROGRAM PODPORY PORADENSTVÍ VÝZVA I Poradenské služby pro MSP Přílha č. 1 Ministerstv průmyslu a bchdu České republiky Sekce fndů EU Řídící rgán OP PIK VYMEZENÍ ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ PROGRAM PODPORY PORADENSTVÍ VÝZVA I Pradenské služby pr MSP Platnst d: 22. 07. 2019

Více

PLÁN ČERPÁNÍ TECHNICKÉ ASISTENCE REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SODRŽNOSTI SEVEROZÁPAD

PLÁN ČERPÁNÍ TECHNICKÉ ASISTENCE REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SODRŽNOSTI SEVEROZÁPAD Sídl: Masarykva 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 610 www.nuts2severzapad.cz, www.eurpa.eu Pracviště: Závdní 353/88, 360 21 Karlvy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502 353 e-mail:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OTOVICE TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚP OTOVICE

ÚZEMNÍ PLÁN OTOVICE TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚP OTOVICE ÚZEMNÍ PLÁN OTOICE TEXTOÁ ČÁST ODŮODNĚNÍ ÚP OTOICE Zadavatel: Přizvatel: Prjektant: Obec Otvice Městský úřad Brumv Ing.Arch.Karel Nvtný Bržíkva 1684, 50012 Hradec Králvé Tel.: 604566916, 495265812 e-mail:

Více

Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Pardubického kraje CZ /0.0/0.0/15_002/

Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Pardubického kraje CZ /0.0/0.0/15_002/ Krajský akční plán rzvje vzdělávání Pardubickéh kraje CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_002/0000308 Krajský akční plán rzvje vzdělávání Pardubickéh kraje CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_002/0000308 Setkání s řediteli SŠ a VOŠ

Více

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech 16. výzva IROP Energetické úspry v bytvých dmech 21.1. 2016 Hradec Králvé Ing. Michaela Bržvá Centrum pr reginální rzvj České republiky Specifický cíl 2.5 Cíl: Snížit energeticku nárčnst bytvých dmů Bytvým

Více

SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE

SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE SPECIFICKÝ CÍL 3.2 PRŮBĚŽNÁ VÝZVA Č. 23 PŘÍLOHA Č. 4 PRAVIDLA PRO VYDÁNÍ STANOVISKA ODBORU HLAVNÍHO ARCHITEKTA EGOVERNMENTU

Více

Zpráva o udržitelnosti projektu

Zpráva o udržitelnosti projektu Zpráva udržitelnsti prjektu Úvdní strana dkumentu Datvá plžka Plnění Pznámka Název dkumentu Průběžná zpráva udržitelnsti individuálníh prjektu č. X / Závěrečná zpráva udržitelnsti individuálníh prjektu

Více

Příloha č. 2 Popis podporovaných aktivit

Příloha č. 2 Popis podporovaných aktivit Přílha č. 2 Ppis pdprvaných aktivit Pdprvané aktivity pdpry typu A - Systémvá pdpra sciální práce v bcích (maximální dba realizace 24 měsíců): 1) Výkn sciální práce dle 63 zákna č. 111/2006 Sb., pmci v

Více

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 II. Ministerstv pr místní rzvj Odbr Nárdní rgán pr krdinaci Infrmace stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 Pravidelná zpráva pr členy vlády ČR SRPEN 2014 Obsah Obsah... 2 Úvd... 3 Shrnutí...

Více

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice Zadávací dkumentace k zakázce maléh rzsahu na služby č. 6/2012 dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) pr zpracvání nabídky Název veřejné zakázky: Obchdní

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Název zadavatele Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Sídl Na Slvance 1999/2, 182 21 Praha 8 IČ 68378271 Právní frma Zástupce zadavatele Název zakázky Druh zadávacíh

Více

Zásady dotačního programu pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby v Královéhradeckém kraji pro rok 2012.

Zásady dotačního programu pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby v Královéhradeckém kraji pro rok 2012. Zásady dtačníh prgramu pr pdpru činnstí, které navazují, kperují neb rzšiřují sciální služby v Králvéhradeckém kraji pr rk 2012. I. Úvdní ustanvení Nestátní neziskvé subjekty, právnické a fyzické sby vyvíjející

Více

Zpráva pro uživatele

Zpráva pro uživatele Zpráva pr uživatele verze 1.0 Zpráva pr uživatele Histrie dkumentu: Verze Datum Schválil 1.0 26.7.2005 Manažer QCA e-mail: manager.pstsignum@cpst.cz Tent dkument pskytuje základní přehled hierarchii certifikačních

Více

Výzva č. 8/2016. k předkládání žádostí o poskytnutí podpory

Výzva č. 8/2016. k předkládání žádostí o poskytnutí podpory Výzva č. 8/2016 k předkládání žádstí pskytnutí pdpry v rámci Nárdníh prgramu Živtní prstředí Ministerstv živtníh prstředí (dále jen MŽP ) vyhlašuje prstřednictvím Státníh fndu živtníh prstředí ČR (dále

Více

Výzva č. 2/2018. k předkládání žádostí o poskytnutí podpory

Výzva č. 2/2018. k předkládání žádostí o poskytnutí podpory Výzva č. 2/2018 k předkládání žádstí pskytnutí pdpry v rámci Nárdníh prgramu Živtní prstředí Ministerstv živtníh prstředí (dále jen MŽP ) vyhlašuje prstřednictvím Státníh fndu živtníh prstředí ČR (dále

Více

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání Mžnsti transfrmace vyšších dbrných škl d terciárníh vzdělávání Michal Karpíšek MŠMT, 30. listpadu 2010 IPn Refrma terciárníh vzdělávání CZ.1.07/4.2.00/06.0003 Tat prezentace je splufinancvána Evrpským

Více

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012 *UOHSX004HI9Y* UOHSX004HI9Y USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brn 20. prsince 2012 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK?

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? Knzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? I. Pjem aneb c se jedná (článek IX. Metdiky) Zisk = skutečné výnsy mínus skutečné náklady

Více

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvdní seminář Vsetín, 1. listpadu 2017 www.zdravamesta.cz/ps2017 Tat akce byla připravena za finanční pdpry SFŽP a MŽP. Pdzimní škla NSZM Vsetín, 1. 11. 2017 Metdická pdpra

Více

INFORMACE O PROTIPOVODŇOVÝCH PROJEKTECH

INFORMACE O PROTIPOVODŇOVÝCH PROJEKTECH CENTRUM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ KRAJINY INFORMACE O PROTIPOVODŇOVÝCH PROJEKTECH Zpracvání pdkladů k realizaci přírdě blízkých prtipvdňvých patření na hrním a středním tku Luhy v bcích Jindřichv,

Více

Manuál pro Vodohospodářský model Historická data

Manuál pro Vodohospodářský model Historická data Manuál pr Vdhspdářský mdel Histrická data Mdel verze 17.1 (LXI. výzva) MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR www.pzp.cz, dtazy@sfzp.cz Zelená linka pr zájemce dtace: 800 260

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod Výzva k pdání nabídky na veřejnu zakázku: Právní služby a pradenství pr Reginální radu reginu sudržnsti Jihvýchd zadávanu pdle 6 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, jak zakázku

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ. Čas: 15:30-17:00 Téma: Řídící výbor ITI Hradecko-pardubické aglomerace Místo: Magistrát města Hradec Králové Účastníci:

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ. Čas: 15:30-17:00 Téma: Řídící výbor ITI Hradecko-pardubické aglomerace Místo: Magistrát města Hradec Králové Účastníci: Zápis z 5. jednání Datum: 30. 9. 2015 Čas: 15:30-17:00 Téma: Řídící výbr ITI Hradeck-pardubické aglmerace Míst: Magistrát města Hradec Králvé Účastníci: Přílhy: Babkvá Eliška, Čada Mirslav, Fink Zdeněk,

Více

Výzva č. 3/2017 Dotační program na podporu projektů prevence kriminality v roce 2017

Výzva č. 3/2017 Dotační program na podporu projektů prevence kriminality v roce 2017 Výzva č. 3/2017 Dtační prgram na pdpru prjektů prevence kriminality v rce 2017 Měst Orlvá na základě usnesení Rady města Orlvé vyhlašuje dtační prgram na pdpru prjektů prevence kriminality pr rk 2017 Prgram

Více

MMB Název: Úprava Domu pánů z Kunštátu - návrh rozpočtového opatření. Obsah: (str. 2-4) (str. 5) Návrh usnesení:

MMB Název: Úprava Domu pánů z Kunštátu - návrh rozpočtového opatření. Obsah: (str. 2-4) (str. 5) Návrh usnesení: * Rada města Brna MMB20680 ZM7/ 4ffí> Z7/020. zasedání Zastuptelstva města Brna knané dne 6. 9.206 Název: Úprava Dmu pánů z Kunštátu - návrh rzpčtvéh patření důvdvá zpráva rzpčtvé patření - tabulka Obsah:

Více

Nabídka zajištění dotací z EU

Nabídka zajištění dotací z EU Nabídka zajištění dtací z EU Invace - Ptenciál pdnikatelské subjekty Eurfrum Grup, a.s. Na Zámecké 11, 140 00 Praha 4 E-mail: inf@capcnsult.cz Tel./fax: 272 730 431 Mbil: 732 747 993 736 607 729 Vážená

Více

Akční plán města Žďár nad Sázavou

Akční plán města Žďár nad Sázavou AKČNÍ PLÁN MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU říjen 2007 Obecně dkumentu Akční plán města Žďár nad Sázavu je dkument, kde dchází ke knkrétnímu rzpracvání vhdných rzvjvých záměrů města v kratším časvém hrizntu. Akční

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 17 F. IMPLEMENTAČNÍ ČÁST

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 17 F. IMPLEMENTAČNÍ ČÁST STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 17 F. IMPLEMENTAČNÍ ČÁST Zpracvatel: SPF Grup, s.r.. Bzděchva 99/6 400 01 Ústí nad Labem Klektiv zpracvatelů: Mgr. Jsef Miškvský, Ph.D. veducí klektivu Mgr.

Více

Výzva k předkládání žádostí o podporu

Výzva k předkládání žádostí o podporu 1 Identifikace výzvy Výzva k předkládání žádstí pdpru Ministerstv práce a sciálních věcí Odbr realizace prgramů ESF sciální začleňvání vyhlašuje výzvu k předkládání žádstí pdpru v rámci Operačníh prgramu

Více

RÝMAŘOVSKO, o.p.s. nám. Míru 1 RÝMAŘOV 795 01

RÝMAŘOVSKO, o.p.s. nám. Míru 1 RÝMAŘOV 795 01 RÝMAŘOVSKO,.p.s. nám. Míru 1 RÝMAŘOV 795 01 Místní akční skupina reginu bcí a měst Břidličná, Dětřichv nad Bystřicí, Dlní Mravice, Hrní Měst, Jiříkv, Lmnice, Malá Mrávka, Malá Štáhle, Rýmařv, Ryžviště,

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

OPPIK Program SLUŽBY INFRASTRUKTURY

OPPIK Program SLUŽBY INFRASTRUKTURY OPPIK Prgram SLUŽBY INFRASTRUKTURY říjen 2016 Cíl Výzvy a právní frmy v prgramu Služby infrastruktury (SI) Pdprvané aktivity prgramu SI Odvětvvé vymezení: CZ-NACE Způsbilé / Nezpůsbilé výdaje Frma a výše

Více

Výběrová kritéria pro hodnocení žádostí o podporu projektů v rámci ROP NUTS II Jihozápad pro období 2007-13

Výběrová kritéria pro hodnocení žádostí o podporu projektů v rámci ROP NUTS II Jihozápad pro období 2007-13 Výběrvá kritéria pr hdncení žádstí pdpru prjektů v rámci ROP NUTS II Jihzápad pr bdbí 2007-13 Schválen MV ROP JZ dne 30. 5. 2011 Výběrvá kritéria pr hdncení žádstí pdpru prjektů v rámci ROP NUTS II Jihzápad

Více

Seminář pro žadatele k Výzvám MAS pro OP Zaměstnanost Náklo

Seminář pro žadatele k Výzvám MAS pro OP Zaměstnanost Náklo Seminář pr žadatele k Výzvám MAS pr OP Zaměstnanst 13.5.2019 Nákl 844/03_16_047/CLLD_15_01_004 II. výzva OP Zaměstnanst (2019) pdpra zaměstnansti MAS Mravská cesta II. výzva OP Zaměstnanst (2019) pdpra

Více

Pokyn č. GFŘ - D - 9

Pokyn č. GFŘ - D - 9 GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 15/7, 11722 Praha I Sekce metdiky a výknu daní Odbr svdných agend Č.j. 23356/12-3330 Pkyn č. GFŘ - D - 9 k rzhdvání ve věci žádstí prminutí dvdů a penále za prušení

Více

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV???

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV??? C dál p registraci Žádsti dtaci z PRV??? Evrpský zemědělský fnd pr rzvj venkva: Evrpa investuje d venkvských blastí. 1. Písemné vyrzumění registraci Žádsti na RO SZIF v Brně: Pté lze: realizvat způsbilé

Více

Manuál pro Vodohospodářský model Zelená louka

Manuál pro Vodohospodářský model Zelená louka Manuál pr Vdhspdářský mdel Zelená luka Mdel verze 17.1, 17.3 (LXI. a LXIII. výzva) MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR www.pzp.cz, dtazy@sfzp.cz Zelená linka pr zájemce

Více

Zápis č. 2/2011 (celkově 51) ze schůze VV ČSRU konané 1.2.2011

Zápis č. 2/2011 (celkově 51) ze schůze VV ČSRU konané 1.2.2011 Zápis č. 2/2011 (celkvě 51) ze schůze VV ČSRU knané 1.2.2011 Přítmni: P.Telička(PT), K.Blažek(KBl), P.Mrázek(PM), R.Rygl(RR), P.Chalupka(PCh), M.Kafka(MK), I.Skčdplvá(IS), P.Pala(PP) Omluveni: T.Tůma(TT)

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI

STUDIE PROVEDITELNOSTI Pvdí Vltavy, státní pdnik VODNÍ DÍLO VALDEK STUDIE PROVEDITELNOSTI ROZSAH A OBSAH PŘEDMĚTU STUDIE ČERVEN 2016 1 Pvdí Vltavy, státní pdnik 1 Úvd Předmětem plnění je vypracvání Studie prveditelnsti na realizaci

Více

MMB Návrh usnesení: uvedeno na další straně. Stanoviska dotčených orgánů: Finanční výbor projednal materiál dne

MMB Návrh usnesení: uvedeno na další straně. Stanoviska dotčených orgánů: Finanční výbor projednal materiál dne MMB2018000000388 ^ Rada města Brna Z7/38. zasedání Zastupitelstva města Brna knané dne 10. dubna 2018 ZM7/ ^ {> 4# Název: Prjekt Lužánecky skleník, envirmentální a plytechnické výukvé centrum" - návrh

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

Metodika Integrovaných plánů rozvoje specifických území pro programové období 2014 2020

Metodika Integrovaných plánů rozvoje specifických území pro programové období 2014 2020 Metdika Integrvaných plánů rzvje specifických území pr prgramvé bdbí 2014 2020 Obsah 1 Základní vymezení a principy IPRSÚ... 4 1.1 Naplňvání územní dimenze... 4 1.2 Výchdiska pr vymezení specifických území...

Více

VFN Praha Rámcová smlouva na lakýrnické práce

VFN Praha Rámcová smlouva na lakýrnické práce ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka maléh rzsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 12 dst. 3 a 18 dst. 5 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR

Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR Resilience a adaptace na klimaticku změnu v reginálních strategiích Strategie přizpůsbení se změně klimatu v pdmínkách ČR Havlíčkův Brd, 16. 3. 2016 Jakub Hrecký dbr becné chrany přírdy a krajiny Jana

Více

Úřad Regionální rady Střední Morava - zprostředkující subjekt IROP stav dle UV č. 555 z 9. července Olomouc

Úřad Regionální rady Střední Morava - zprostředkující subjekt IROP stav dle UV č. 555 z 9. července Olomouc Úřad Reginální rady Střední Mrava - zprstředkující subjekt IROP stav dle UV č. 555 z 9. července 2014 23. 10. 2014 Olmuc Osnva 1) Výchdiska pr zapjení ÚRR d implementace IROP 2) Strategie realizace, implementační

Více

MAS VÝCHODNÍ SLOVÁCKO

MAS VÝCHODNÍ SLOVÁCKO MAS VÝCHODNÍ SLOVÁCKO Suchá Lz č.p.72 687 53 Suchá Lz IČO: 27015777 Zápis z jednání valné hrmady MAS Výchdní Slváck dne 15.11.2012, Strání Přítmni: Hsté: dle prezenční listiny 24 členů Ing. Pavel Rada,

Více

Základní osnova podnikatelského záměru

Základní osnova podnikatelského záměru Přílha č. 4 prgramu Nemvitsti, Výzva IV Cestvní ruch Základní snva pdnikatelskéh záměru Úvd Obchdní jmén, Sídl, IČ/DIČ, Osba právněná jednat jménem žadatele Hlavní a vedlejší předmět pdnikání žadatele

Více

Výzva č. 10/2018. k předkládání žádostí o poskytnutí podpory

Výzva č. 10/2018. k předkládání žádostí o poskytnutí podpory Výzva č. 10/2018 k předkládání žádstí pskytnutí pdpry v rámci Nárdníh prgramu Živtní prstředí Ministerstv živtníh prstředí (dále jen MŽP ) vyhlašuje prstřednictvím Státníh fndu živtníh prstředí ČR (dále

Více

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015 Upřesnění k Zásadám pdprgramu a k elektrnické žádsti Pdpra bnvy a rzvje venkva 2015 Vysvětlení vybraných pdmínek pdprgramu Oprávnění příjemci pdpry (viz. bd 2 Zásad pdprgramu) Obec d 3000 byvatel (včetně),

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 12 Čísl vydání: 2.1 Stránka:

Více

Sylabus modulu: B - Strategické řízení organizace

Sylabus modulu: B - Strategické řízení organizace Sylabus mdulu: B - Strategické řízení rganizace Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jan Dležal 25. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř. lektry, tutry) s cílem a bsahem

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 11 Čísl vydání: 2.0 Stránka:

Více

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy Metdická příručka Omezvání tranzitní nákladní dpravy K právnímu stavu ke dni 1. ledna 2016 Obsah 1 Na úvd... 2 2 Základní pjmy... 3 3 Obecně k mezvání tranzitní nákladní dpravy... 4 4 Prvedení příslušnéh

Více

Pravidla pro předkládání projektových záměrů

Pravidla pro předkládání projektových záměrů I n stitucinální rzvjv ý p l á n 2012 Jihčeská univerzita v Českých Budějvicích Pravidla pr předkládání prjektvých záměrů verze k 5. 8. 2011 Pdmínky předkládání 1. Předkládání prjektvých záměrů (PZ) a.

Více

Pražské služby, a.s. Analýza ekonomické situace s ohledem na realizaci záměru propachtování části podniku ve prospěch TSK, a.s. - Manažerské shrnutí -

Pražské služby, a.s. Analýza ekonomické situace s ohledem na realizaci záměru propachtování části podniku ve prospěch TSK, a.s. - Manažerské shrnutí - Pražské služby, a.s. Analýza eknmické situace s hledem na realizaci záměru prpachtvání části pdniku ve prspěch TSK, a.s. - Manažerské shrnutí - Říjen 2014 1 Manažerské shrnutí 1.1 Předmět a cíle prjektu

Více

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů:

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů: FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK Vyplní dbr kultury a cestvníh ruchu města Písku: Číselný kód žádsti: Pčet získaných bdů: 511. /1/.. Pznámka: Jedntlivé ple frmuláře jsu uzamčeny pr grafické úpravy. Pkud vám

Více

Z á p i s č. 20 ze zasedání zastupitelstva obce dne 6. 5. 2009

Z á p i s č. 20 ze zasedání zastupitelstva obce dne 6. 5. 2009 Z á p i s č. 20 ze zasedání zastupitelstva bce dne 6. 5. 2009 Přítmni: dle prezenční listiny Půvdní návrh prgramu: 1) Zahájení, určení zapisvatelky, věřvatelů zápisu 2) Kntrla zápisu z minuléh zasedání

Více

Manuál pro Vodohospodářský model Historická data

Manuál pro Vodohospodářský model Historická data Manuál pr Vdhspdářský mdel Histrická data Mdel verze 17.1, 17.3 (LXI. a LXIII. výzva) MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR www.pzp.cz, dtazy@sfzp.cz Zelená linka pr zájemce

Více

Strategické rámce správy a rozvoje klasifikace DRG v roce 2013

Strategické rámce správy a rozvoje klasifikace DRG v roce 2013 Strategické rámce správy a rzvje klasifikace DRG v rce 2013 Ministerstv zdravtnictví má až d knce rku 2013 uzavřenu s NRC prváděcí smluvu k prvádění některých činnstí týkajících se kultivace systému DRG

Více

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem AKCNÍ ˆ PLÁN 6 Zlepšvání mbility a dstupnsti bez bariér v Ústí nad Labem Pdpra mbility, zlepšení dstupnsti míst a zvýšení atraktivity města Ústí nad Labem Listpad 2012 Akcní plán č. 6 - Zlepšvání mbility

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ve zjedndušeném pdlimitním řízení pdle 53 zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek, pr pdlimitní veřejnu zakázku na stavební práce Zajištění energetických úspr ZŠ Buzulucká,

Více

Regenerace brownfieldů v Jihomoravském kraji

Regenerace brownfieldů v Jihomoravském kraji Regenerace brwnfieldů v Jihmravském kraji Jan Hladík Reginální rzvjvá agentura jižní Mravy Brn, Jihmravský kraj 28. 2. 2017 www.rrajm.cz 1 hlavní aktivity RRAJM rzvj měst a bcí zahraniční splupráce pdpra

Více