05/2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "www.itec-czech.cz 05/2013"

Transkript

1 05/2013

2 20. setkání starostek - Libros 2.5. Safari Regionservis Dìtenice Regionservis Humpolec Pøipravujeme v roce , Konference Odpady a obce , SKS Bílina 15.6., Havíøov v kvìtech 20.6., Setkání starostù a místostarostù Jihomoravského kraje

3 3 Školení v továrnì Piaggio & C. SpA elý týden ( ) se v prostorách továrny Piaggio ve mìstì Pontedera školil náš servisní technik Ladislav Blaník. Téma tohoto školení bylo zamìøeno na novou diagnostiku CPiaggio a na elektrický systém vozidla. Vìøíme, že tyto nové znalosti nám pomohou ještì více zkvalitnit náš servis.

4 4 JARNÍ MANIAK SHOW Maniak Aerobik Ivany Kožmínové áteèní odpoledne 31. kvìtna 2013 se Kulturní dùm Petra Bezruèe v Havíøovì rozproudil Pv rytmu aerobiku. Konalo se již tradièní Jarní maniak show, kde se svými sestavami vystoupilo studio Maniak Aerobik Ivany Kožmínové. Vystoupily jak dìti z pøedškolního vìku, tak i dospìlí. Taneèní èísla smìøovala zejména k rodièùm, blízkým pøátelùm a známým, takže v hledišti byla opravdu rodinná atmosféra. Této akce se zúèastnila i naše kolegynì Leona Bystroòová: Bylo to nìco krásného! Hudba, tøpytící se kostýmy a ty výkony, prostì WOW, až jsem mìla chu si zacvièit s nimi. Jako host zazpívala i rodaèka Havíøova Vendula Weissová, která se zúèastnila soutìže talent 2012 v Havíøovì. Naše spoleènost I-Tec Czech, spol. s r.o. Maniak Aerobik podporuje a jsme rádi,že hodiny døiny ve zkušebnì plodí své ovoce. Pøejeme mnoho štìstí i pøi soutìži Finále ÈR Mistry s mistry, která probìhne v Praze. Vendula Weissová MKS Havíøov Talent 2012

5 Tiziano Vecelli pøíbìh Danaé iziano Vecellio byl pøedním malíøským géniem celého 16. století, zlatého vìku benátské malby. Jeho umìní, které obsahovalo všechny nejdùležitìjší malíøské zkušenosti té doby, dominovalo nespornì Tcelému benátskému umìleckého svìtu. Pøedstavme si jedno dílo z jeho mistrovské tvorby: Danaé. Danaé je v øecké mytologii dcerou argejského krále Akrisia a jeho manželky Eurydiky, matka hrdiny Persea. Královská dcera Danaé byla tak krásná, že pøitáhla pozornost nejvyššího boha Dia a ten si pøál mít s ní syna. Její otec však pro to nemìl pochopení, hlavnì proto, že vìštba pravila, že zahyne rukou syna své dcery. Proto ji uvìznil hluboko pod zemí, aby ji ukryl pøed všemi muži. Ovšem Zeus pøekážku pøekonal ve své všemohoucnosti tak, že v podobì zlatého deštì pronikl zdmi jejího vìzení a po patøièné dobì se stal otcem Persea. Když se o tom dozvìdìl otec Danaé, øešil to hrozným èinem. Do velké truhlice zavøel svou dceru i vnuka a hodil je do moøe. Vlny je odnesly k ostrovu Serifos, kde je vylovil rybáø Diktys, bratr serifského krále Polydekta. Ten se jich ujal, a když mu Danaé øekla, že její syn je Diùv potomek, vìnoval jí všechnu péèi a pozornost. Nabízel jí všechno možné, ale Danaé jeho pozornosti i pøízeò odmítala. Když už jeho královská trpìlivost docházela, chtìl se jí zmocnit i násilím, avšak Perseus už byl v té dobì dost silný, aby svou matku ubránil. Polydektés se chtìl Persea zbavit, takže ho neustále provokoval, nejèastìji tím, že pochyboval o jeho božském pùvodu. To vyústilo v Perseùv slib, že podá dùkaz splnìním nìjakého nadlidského úkolu a sám neprozøetelnì slíbil, že tøeba pøinese hlavu hrozné Gorgony Medúsy. Perseus se tedy vydal do neznámých dalekých konèin, pøekonal øadu obtížných nástrah, získal si pomoc a dùležité pomùcky od rùzných bohù, 5 až se nakonec dostal k Medúse a maje na pamìti všechny dobré rady, souboj s Medúsou vyhrál a s hlavou pøíšery se vrátil na Serifos Byl také nejvyšší èas, protože matka se už skrývala pøed Polydektem v Diovì chrámu, obklíèeném královskými vojáky. Král èekal v hodovní síni, aby mu ji pøivedli. Místo toho se objevil Perseus a ohlásil splnìní úkolu. Král byl nejprve vydìšenì pøekvapen, potom však oznaèil Persea za lháøe a žádal o pøedložení dùkazu. Tím ale vyslovil poslední pøání svého života, protože Perseus odvrátil zrak, vytáhl hlavu Medúsy a v tu chvíli byli Polydektés a jeho družina promìnìni v kámen. Poté Perseus svou matku osvobodil a vrátili se do rodného Argu. Vládu nad Serifem pøenechali Diktyovi, bratru bývalého krále. Když se však král Akrisios, Perseùv dìd, dozvìdìl, že se Danaé se synem vrací, opustil rychle Argos a hledal útoèištì v Larisse. Dávná vìštba ho však pøece dostihla. V Larisse se konaly velké sportovní hry, jichž se úèastnil také Perseus; když soutìžil v hodu diskem, jeho disk se odchýlil z dráhy, trefil Akrisia a zabil ho. Perseus se poté vydal do svìta za svými dalšími dobrodružstvími. Danaé na hradì žila š astnì až do své smrti. zdroj: Internet

6 Cestování po Benátkách enátky jsou hlavním mìstem severoitalského kraje Benátsko (Veneto) a mají aktuálnì obyvatel. Pro svou architektonickou jedineènost a kulturní dìdictví, Bjsou Benátky všeobecnì považovány za jedno z nejkrásnìjších mìst svìta a jsou spolu se svou lagunou zahrnuty v seznamu Svìtového kulturního a pøírodního dìdictví UNESCO. Tato skuteènost se nemalou mìrou podílela na faktu, že Benátky jsou po Øímì druhým turisticky nejnavštìvovanìjším italským mìstem, pøièemž vìtšina návštìvníkù pøichází ze zahranièí. Parníky /vaporetto/ --> dopravní èlun - místní mhd prostøedek - benátský autobus, tramvaj i trolejbus v jednom. V Benátkách totiž nejezdí auta a tak nejenže si po dobu návštìvy odpoèinete od nadmìrného hluku a smradu, ale dozajista se díky této skuteènosti setkáte s mnohými do té doby nevidìnými vìcmi. Lodì tady využívá nejen místní ostrovní dopravní podnik, ale i taxikáøi, potravinoví zásobovaèi místních restaurací, obchodù a hotelù, popeláøi, expresní zásilkové služby TNT, DHL, UPS, policisté, ale i všichni místní obyvatelé, kteøí si potøebují nìco nìkde tøeba o ètyøi kanály dále rychle zaøídit. Je zajímavé pozorovat, jak obratnì se sobì všechna plavidla umìjí vyhnout, jak si dávají pøesnost i jak na malém prostoru eliminují vaporetové vlny. Pìšky - Myslíte si, že na svìtì neexistuje romantiètìjší místo pro procházku než Benátky? Vy d e j t e s e p ì š k y n a p ø í è Benátkami. Mapu si mùžete zakoupit kvùli obecné orientaci, ale prakticky ji pak již nebudete potøebovat. Všechna dùležitá místa a smìry jsou v Benátkách znaèena smìrovkami umístìnými n a z d e c h, p r ù c h o d e c h i informaèních cedulích. Nebo prostì jen sledujte proud osob. Svùj cíl tak urèitì neminete. A pokud se náhodo ztratíte..urèitì Vám to jen pomùže objevit malebná zakoutí stranou turistického ruchu. 6 Vodní taxi Pro ty, kdo mají málo èasu a mnoho volných prostøedkù, je vodní taxi služba nejpraktiètìjším a n e j r y c h l e j š í m z p ù s o b e m d o p r a v y po Benátkách. Jedná se o motorové lodì bílé nebo svìtle hnìdé barvy opatøené kabinou. Doprava z letištì se s nimi dá zvládnout za pouhých 30 minut. V Benátkách je 16 štaflù, z nichž jeden na ostrovì Lido a jeden na letišti. Za pøevoz zavazadel se platí poplatek. V noci je taxislužba pouze na zavolání. Urèitì jejich služeb využijete v pøípadì stávky parníkù. Gondoly jsou luxusním dopravním prostøedkem využívaným pouze turisty (a Benátèany ve svatební den). Ve mìstì je mnoho míst, kde se soustøeïují a kde gondoliéøi èekají na své klienty. Pøedtím než se pohodlnì usadíte, je vhodné domluvit si s gondoliérem cenu vyjížïky. Ceny by mìly být vystavené i v pøístavištích gondol. Oficiální sazby jsou 80 EURO za 40 minutovou cestu, po 19 h. stoupají na 100 EURO.

7 56 7 Portmeirion CESTOVÁNÍ j Portmeirion: Kousek Itálie ve Velké Británii a samotném pobøeží Walesu, v lùnì nespoutané pøírody Národního parku Snowdonia, se nachází Nkuriózní místo, které ve Velké Británii patrnì nemá obdoby. U nìkoho vyvolává silné emoce údivu i nadšení, u jiného zase pocity vyumìlkované a nepøirozené krásy. Rozhodnì Portmeirion, jak se toto místo jmenuje, nikoho nenechá chladným. Na mapì Walesu ho najdete v severní èásti zemì, v oblasti Gwynedd, kde formálnì patøí k obci Penrhyndeudraeth. Krajina kolem Portmeirionu je kopcovitá, což výraznì ovlivòuje místní klimatické podmínky, zejména vysokým roèním úhrnem srážek. Na tuto oblast navíc ještì výraznì pùsobí Golfský proud, a proto je zde mírné klima vhodné i pro pìstování nároèných a citlivých rostlin. Souèasná podoba Portmeirionu zaèala vznikat již ve dvacátých letech minulého století, kdy se architekt Clough Williams Ellis, který byl dlouho i vlastníkem tohoto místa, pustil do prvních stavebních úprav. Portmeirion je vlastnì vizitkou jeho celoživotního díla i lásky k italské architektuøe a kultuøe vùbec. Promìna starých, polorozpadlých budov na velšském pobøeží na pøímoøskou italskou vesnièku trvala pùlstoletí a skonèila až v sedmdesátých letech. Fasády budov se pøedstavují v rùzných pastelových barvách, jako by každá s každou soupeøila o to, která je zajímavìjší, extravagantnìjší èi ménì neobvyklá. Na svazích kolem budov rostou subtropické rostliny tak pøirozenì, jako by se tu vyskytovaly odedávna. K vidìní tady nejsou jenom n á d h e r n é k r a j i n á ø s k é výhledy, ale také u k á z k y pozoruhodného k r a j i n á ø s k é h o umìní.

8 8 ZÁBAVA

9 9 Faraona al forno (Peèená perlièka) Sufle alla cioccolata (Èokoládové suflé) Ingredience 4 porce: perlièka 70 g pancetty 2 dl bílého vína 4 velké brambory èesnek rozmarýn šalvìj máslo olej extra virgin sùl, pepø Ingredience 4 porce: 250 g másla 100 g cukru krystal 200 g èokolády 150 g hladké mouky 40 g kakaa 5 vajec Postup: Perlièku naplníme bylinkami, kouskem másla a pár stroužkami èesneku, osolíme a opepøíme. Kùži pøikryjeme plátky slaniny (pancetty) a provázkem svážeme nožièky k sobì. Perlièku dáme do pekáèe, pøidáme k ní na kostky nakrájené brambory, ještì pár snítek bylinek a èesnek, zakápneme olivovým olejem a bílým vínem, peèeme na 180 asi hodinu. Postup: Ve vodní lázni rozehøejeme èokoládu. V míse vyšleháme vejce s cukrem a rozpuštìným máslem, pøidáme rozpuštìnou èokoládu, kakao a postupnì pøisypáváme hladkou mouku. Krémem naplníme cukráøský pytlík a plníme formy (napøíklad na muffiny), které nejdøíve vyplníme kusem peèícího papíru, aby se krém nepøipekl ke stranám. Peèeme v pøedehøáté troubì na 200 jen 10 minut, èokoláda uvnitø tak zùstane tekutá.

10 EKLAMA R ropiè K 5 E / X F I T BONET 3 m 2 u o rn e t s i c o n e z a Os 10

11 I-Tec Czech, spol. s r.o. Rudná 30/ Ostrava - Vítkovice tel.: mob.: