Canisterapie v Domově pod Hradem Žampach

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Canisterapie v Domově pod Hradem Žampach"

Transkript

1 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Ústav speciálněpedagogických studií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Kateřina Hanáková Canisterapie v Domově pod Hradem Žampach Olomouc 2014 Vedoucí práce: Mgr. Eva Urbanovská, Ph.D.

2 Prohlášení Prohlašuji, že jsem svou bakalářskou práci na téma Canisterapie v Domově pod Hradem Žampach zpracovala samostatně a všechny použité materiály uvedla v seznamu použité literatury. V Tisové

3 Poděkování Velice ráda bych touto cestou poděkovala mé vedoucí Mgr. Evě Urbanovské, Ph.D. za vedení práce a pomoc při jejím zpracování. Dále také Mgr. Markétě Novotné a manželům Loučkovým, kteří mi poskytli jejich praktické poznatky z oblasti canisterapie, které jsem mohla využít při psaní bakalářské práce.

4 Obsah ÚVOD... 7 TEORETICKÁ ČÁST ZOOTERAPIE ROZDĚLENÍ ZOOTERAPIE DLE DRUHU ZVÍŘETE FORMY ZOOTERAPIE DLE UŽITÉ METODY FORMY ZOOTERAPIÍ VYUŽÍVANÉ V RÁMCI AAA, AAT, AAE CANISTERAPIE HISTORIE CANISTERAPIE ÚČASTNÍCI CANISTERAPIE Canisterapeutický tým Interdisciplinární tým odborníků Klient CÍLOVÉ SKUPINY Osoby se zdravotním postižením Osoby s mentálním postižením Osoby s tělesným postižením Osoby s dětskou mozkovou obrnou Osoby trpící epilepsií Osoby s poruchou autistického spektra FORMY CANISTERAPIE... 24

5 2.4.1 Individuální canisterapie Skupinová canisterapie Návštěvní program Jednorázové canisterapeutické a kynologické aktivity Pobytový program Rezidentní forma Krizová intervence TECHNIKY CANISTERAPIE Polohování Cílené canisterapeutické aktivity ČÁSTI A OBSAH CANISTERAPIE Úvodní část Relaxační část Aktivní část Závěrečná část CANISTERAPEUTICKÁ SDRUŽENÍ V ČESKÉ REPUBLICE Pomocné tlapky, o.p.s SVOPAP vzdělávací centrum s.r.o Cantes o. s Helppes- Centrum výcviku psů pro postižené o.p.s Anitera o.p.s PRAKTICKÁ ČÁST...34

6 3 ÚVOD DO PROBLEMATIKY CÍL PRÁCE DOMOV POD HRADEM ŽAMPACH SNOEZELEN CANISTERAPIE V DOMOVĚ POD HRADEM ŽAMPACH METODIKA PRÁCE VOLNÉ POZOROVÁNÍ ROZHOVOR DOTAZNÍK KAZUISTIKA ZÁVĚR...53 ANOTACE...56 SEZNAM BIBLIOGRAFICKÝCH CITACÍ...57 SEZNAM INTERNETOVÝCH ZDROJŮ...58 SEZNAM TABULEK...59 SEZNAM OBRÁZKŮ...59 SEZNAM PŘÍLOH...59

7 Úvod V posledních letech se canisterapie těší pozornosti nejen laické, ale i odborné veřejnosti a problematika s ní spjatá je stále aktuálním tématem. Někteří lidé s touto formou podpůrné terapie příliš nesympatizují a vidí ji spíše skepticky. Naproti tomu mnozí lidé zjišťují, že přítomnost psa nebo i jiného zvířete má velmi pozitivní vliv na člověka zdravého, nemocného nebo i na člověka s postižením. S canisterapií jsem se poprvé setkala v zařízení chráněného bydlení pro osoby s postižením v Domově pod Hradem Žampach, kde pracuji jako dobrovolník. Canisterapii zde prováděla paní Eva Loučková, která s ní měla dlouholetou praxi. Bohužel během zpracování bakalářské práce zemřela. Na její činnost navázal manžel Ing. Radko Loučka, CSc. Zkušenosti, které jsem zde získala a osobní zájem o tento druh terapie, se stali inspirací pro volbu tématu bakalářské práce. Teoretická část práce seznamuje čtenáře s teoretickými poznatky. Empirická část se zaměřuje na praktické poznatky a popisuje konkrétní přínos pro klienta s postižením v daném zařízení. Cílem práce je přiblížit tento druh podpůrné terapie ostatním a poukázat na pozitivní vliv canisterapie na rozvoj člověka. Dále také popsat canisterapii v zařízení pro osoby se zdravotním postižením. K dosažení cílů jsem si zvolila tyto metody - shromažďování informací z literatury a dalších dostupných zdrojů, pozorování, nestandardizovaný dotazník, rozhovor a studium záznamů o klientech Domova pod hradem Žampach. 7

8 Teoretická část 1 Zooterapie Pojmem zooterapie rozumíme pozitivní až léčebné působení zvířete na člověka. Může se jednat o zlepšení paměti, komunikace, motoriky, úlevy od bolesti nebo zmírnění stresu. V terapeutickém procesu je zvíře vždy v roli prostředníka, tzv. koterapeuta, kterého řídí člověk- zooterapeut. Ten také rozhoduje o tom, jak bude terapeutická činnost probíhat. Zvíře pro klienta znamená mnoho - dokáže zprostředkovat komunikaci s okolím, zlepšit náladu ve smutných chvílích, rozhýbat ztuhlé svalstvo nebo pomůže od fyzické bolesti. (Freeman in Velemínský, 2007) Podle Katchera, psychiatra z Pensylvánské univerzity, mohou mít zvířata s ohledem na psychický stav následující přednosti: úleva od samoty naplnění potřeby o někoho pečovat zaměstnávání lidí takovým způsobem, že zůstávají aktivní a nepodléhají pohodlnosti Tyto tři funkce mohou pomoci zbavit se psychické deprese a sociální izolace. Existují i další možnosti: použití zvířat jako spřízněných bytostí, kterých je možné se dotýkat a které je možné hýčkat těšit se z estetické hodnoty zvířat prožívat pocit jistoty a bezpečí (Odendaal, 2007, s. 60) Zooterapii můžeme vymezit dle obou uvedených autorů, jako pozitivního působení zvířete na člověka při jejich vzájemné interakci. Katcher (1981) popisuje zooterapii z pohledu psychiatrie, kdy spatřuje pozitivní účinky terapie u klientů hlavně v úlevě od samoty, naplnění potřeby o někoho pečovat a také vyplnění volného času, což je u osob v ústavní péči velmi důležité. 8

9 Freeman (2007) se zabývá působením zooterapie u všech klientů, bez ohledu na jejich postižení. Dle této autorky působí zvíře na celkovou podporu a rozvoj osobnosti. 1.1 Rozdělení zooterapie dle druhu zvířete Canisterapie: využití psa pro zooterapii Využití psa k podpůrné alternativní terapii, která přispívá k celkovému rozvoji klienta a k jeho stimulaci a aktivizaci. (Vrbová, 2005) Felinoterapie: využití kočky pro zooterapii Felinoterapie využívá pozitivní interakce mezi člověkem a kočkou k léčbě nebo podpoře zdraví člověka. (Hypšová in Velemínský, 2007, s. 263) Hipoterapie: využití koně pro zooterapii Rehabilitační metoda, která využívá pohybu koně a jeho přenosu na člověka, spolu s psychologickým působením jízdy na koni. (Vosátková in Velemínský, 2007, s. 215) Delfinoterapie: využití delfína pro zooterapii Lamaterapie: využití lamy pro zooterapii Insektoterapie: využití hmyzu pro zooterapii Ornitoterapie: využití ptactva pro zooterapii Malá domácí zvířata: využití obojživelníků, plazů, hlodavců, akvarijních rybiček, apod. v rámci zooterapie Hospodářská zvířata: využití koz, ovcí, prasat, apod. v rámci zooterapie Volně žijící zvířata Exotická zvířata v zoo (Freeman in Velemínský, 2007) 1.2 Formy zooterapie dle užité metody Dle užité metody dělíme zooterapii na Animal Assisted Activities ( AAA, aktivity za pomoci zvířat ), Animal Assisted Therapy ( AAT, terapie za pomoci zvířat ), Animal 9

10 Assisted Education ( AAE, vzdělávání za pomoci zvířat ) a Animal Assisted Crisis response ( AACR, krizová intervence za pomoci zvířat ). (Freeman in Velemínský, 2007) Animal Assisted Activities AAA AAA poskytuje motivační, výchovné, rekreační a/nebo léčebné příležitosti ke zlepšení kvality života. Je poskytována v různých prostředích speciálně trénovanými profesionály, poloprofesionály a/nebo dobrovolníky za účasti zvířat splňujících určitá kritéria. (Galajdová, 2011, s. 96) Její průběh je spontánní, délka terapie je předem neomezená a poznatky se nezapisují do chorobopisu či osobní složky klienta. (Galajdová, 2011) U této terapie se využívají techniky hlazení zvířete, hry, péče o zvíře, přirozené procvičování komunikace a paměti. (Freeman in Velemínský, 2007) Animal Assisted Therapy AAT AAT je cíleně zaměřená intervence, kde zvíře odpovídající specifickým kritériím je neoddělitelnou součástí léčebného procesu. (Galajdová, 2011, s. 98) AAT slouží k podpoře a zlepšení sociálních, tělesných, emocionálních nebo rozumových schopností člověka. (Galajdová, 2011) U této formy terapie jsou využívané tyto techniky: polohování, hry pro rozvoj motoriky a sociálních dovedností, hlazení a péče o zvíře, cílené zlepšování komunikace, orientace, paměti, řeči, kognitivních funkcí apod. (Freeman in Velemínský, 2007) Animal Assisted education AAE AAE slouží k přirozenému nebo cílenému kontaktu člověka se zvířetem, který je zaměřený na rozšíření nebo zlepšení výchovy, vzdělávání nebo sociálních dovedností klienta. Využívá se zde technik, jako je předávání informací zábavnou formou a názornou ukázkou, využití zvířete jako prostředníka pro výuku, hry pro rozvoj motoriky, komunikace, motivace, péče o zvíře apod. (Freeman in Velemínský, 2007) Animal Assisted Crisis Response AACR AACR pomáhá lidem, kteří se ocitli v krizovém prostředí. Zaměřuje se na odbourávání stresu a přispívá k celkovému zlepšení psychického nebo fyzického stavu klienta. 10

11 Nejčastějšími klienty AACR jsou lidé postižení katastrofou, oběti násilí a jejich rodinní příslušníci nebo lidé evakuovaní mimo domov. Mohou to být ale také ti, kteří se podílejí na záchranných akcích, např. záchranáři nebo dobrovolníci. (Freeman in Velemínský, 2007) 1.3 Formy zooterapií využívané v rámci AAA, AAT, AAE Návštěvní program Jedná se o pravidelné návštěvy zooterapeutického týmu v zařízení nebo přímo u klienta doma. Jde o nejrozšířenější formu, její alternativou může být docházení klienta za zooterapeutickým týmem nebo setkávání se v neutrálních prostorách. (Freeman in Velemínský, 2007) Jednorázové aktivity Může se jednat o jednorázová nebo krátkodobá setkání pro veřejnost nebo naopak pro uzavřený okruh klientů. Podmínky a metody se neliší od běžně provozovaných aktivit, ale jsou závislé na momentálních potřebách publika (klientů). (Freeman in Velemínský, 2007) Pobytový program Jsou to především tábory, pobyty na statcích, ekofarmách, výcvikových střediscích nebo v jiných zařízeních, které nabízejí zooterapeutické služby s různými druhy zvířat. Může se jednat o kombinaci s ozdravným nebo poznávacím programem. (Freeman in Velemínský, 2007) Rezidentní program Jedná se o převzetí zvířete klientem, v tomto případě to může být zařízení nebo jednotlivec, který si přeje provozovat zooterapeutickou činnost. Organizace, chovatel nebo cvičitel, který zvíře předává, určuje specifické podmínky, za kterých je zvíře předáno a zajišťuje výcvik zodpovědných osob, kteří budou zooterapii provádět a o zvíře pečovat. (Freeman in Velemínský, 2007) 11

12 2 Canisterapie Název canisterapie se vžil jako označení způsobu terapie, který využívá pozitivní působení psa na zdraví člověka, přičemž pojem zdraví je zde myšlen podle definice WHO (Světové zdravotnické organizace) jako stav psychické, fyzické a sociální pohody. Jinak lze canisterapii definovat jako Animal Assisted Activities a Animal Assisted Therapy prováděné s jedním konkrétním živočišným druhem. (Galajdová, 1999, s 24) Lze říci, že jedná o podpůrnou formu psychoterapie, která je založena na kontaktu člověka se psem a vzájemné pozitivní interakci. Canisterapie klade důraz především na řešení psychologických, citových a sociálně integračních problémů a její působení na fyzické zdraví člověka je druhotné a zahrnuje spíše složku motivace k rehabilitaci a povzbuzení imunity prostřednictvím psychiky. (Galajdová, 1999) Autorem termínu canisterapie se v roce 1993 stala Jiřina Lacinová. Termín canisterapie se skládá ze dvou slov: canis (pes) a terapie (léčba). (Eisertová in Velemínský, 2007) Canisterapií v širším slova smyslu rozumíme chování psa v domácnostech běžné populace, kde se pes stává tzv. členem rodiny a zároveň terapeuticky působí. Je prostředníkem různých vzájemných interakcí a katalyzátorem stresu. Canisterapií v užším pojetí rozumíme využití psa v podpůrné alternativní terapii. Pes napomáhá v navození vzájemného kontaktu mezi klientem a terapeutem, k celkovému rozvoji, aktivizaci a stimulaci klienta. Pes je pro klienta velký motivační činitel a dokáže přispět i k utlumení nežádoucích a negativistických projevů klienta. (Vrbová in Müller, 2005, s. 288) Galajdová (1999) popisuje canisterapii z pohledu působení na zdraví člověka. Domnívá se, že působení na fyzické zdraví je druhotné a důležitější je řešení psychologických, citových a sociálně integračních problémů. Také spatřuje význam canisterapie v motivaci k rehabilitaci a zlepšení psychického stavu klienta. Vrbová (2005) se domnívá, že při vzájemném kontaktu psa a člověka dochází k celkovému rozvoji, aktivizaci a stimulaci klienta. Vysvětluje, že canisterapie není pouze 12

13 podpůrnou cílenou terapií u osob s postižením, ale je to i pouhé chování psa v běžné domácnosti, kde pes působí jako společník a katalyzátor stresu. U osob s tělesným postižením se při canisterapii uplatňují následující prvky: pes jako motivace k pohybovým aktivitám, rehabilitaci, fyzioterapii pes jako rehabilitační prvek (technika polohování) při polohování dochází k uvolnění spasticity rozvoj jemné a hrubé motoriky pes má důležitou roli při navození pocitu bezpečí ze strany klienta pes napomáhá od osamělosti zlepšení komunikace s okolím, ale i rodinou a ošetřujícím personálem zlepšení navozování sociálních kontaktů pes jako kamarád a společník zvýšení soběstačnosti a sebedůvěry (Eisertová in Velemínský, 2007) U osob s tělesným postižením se klade důraz na rehabilitaci, uvolnění spasticity, rozvoj jemné i hrubé motoriky, ale také na zlepšení celkového psychického stavu klienta. Při dobře stanovených technikách a podmínkách canisterapie, lze dosáhnout pozitivních výsledků ve všech bodech podpory. 2.1 Historie canisterapie Pes ve společnosti člověka začal žít asi v letech př. n. l. Předpokládá se, že šlo o ochočeného vlka, který se zdržoval v blízkosti lidských obydlí, kde nacházel dostatek potravy. V průběhu soužití s člověkem se vlk postupně vyvíjel a měnil křížením a šlechtěním v psa. Pes i člověk měli ze společného soužití výhody. Pes člověku pomáhal při lovu, byl hospodářským zvířetem, tahal náklady, stal se hlídačem, ochráncem, společníkem a partnerem. Na oplátku mu člověk poskytoval potravu a ochranu před silnějšími nepřáteli. Pes začal být na člověku závislým a stal se součástí běžného života společnosti. Vztah člověka a psa je dnes uznávaným symbolem lásky a věrnosti. (Nerandžič, 2006) 13

14 První zmínky o léčivých účincích psa, tedy přesněji řečeno jeho slin, byly zaznamenány v Babyloně. Zde patřil pes k výbavě každého lékaře, jeho úkolem bylo olizovat rány nemocného. (Galajdová, 1999) V devadesátých letech osmnáctého století byla křesťanskou společností Society of Friends v York Retreat v Anglii založena sociální terapeutická instituce. Wiliam Tuke, jeden z quakerů, jak se členové této společnosti nazývali, založil toto zařízení, protože ho trápil způsob, jakým se nakládalo s pacienty v psychiatrických nemocnicích a blázincích. Zaměstnal lékaře, který nesouhlasil s násilnými metodami a používáním silných medikamentů. Místo toho se pacientům dostávalo lásky, laskavého zacházení, porozumění a projevů důvěry. Součástí tohoto přístupu byl také kontakt se zvířaty, např. králíky a drůbeží. Jedním z cílů bylo poskytnout pacientům příležitost naučit se sebekontrole pomocí péče o zvířata. (Odendaal, 2007, s. 58) V 19. století vzniklo v německém Bethelu centrum pomáhající lidem s epilepsií, zde se vyžívalo léčebných sil psů, koček, ovcí a koz, později i ptáků a koní. Toto zařízení v moderní a rozšířené verzi funguje dodnes. (Lacinová in Velemínský, 2007) První využití psa v nemocnicích v USA se podle dochovaných záznamů odehrálo v roce Psi zde byli označování jako kamarádi ke hrám. (Lacinová in Velemínský, 2007) Dalším příkladem využití psa v USA byla v roce 1942 rehabilitace válečných veteránů. (Nerandžič, 2006) V 60. letech 20. století publikoval americký psychiatr Boris Levinson své zkušenosti s touto terapií u svých pacientů a v roce 1982 tentýž lékař stanovil poprvé její zásady a metodiku. (Nerandžič, 2006, s. 31) V Norsku bylo v roce 1966 založeno rehabilitační centrum pro osoby se zdravotním postižením- Beitostolen, kde se vedle fyzioterapie stali součástí léčebného procesu také psi a koně. (Lacinová in Velemínský, 2007) Canisterapie se v České republice začala využívat jen zřídka, a to na začátku 90. let minulého století. Bylo to např. v Ústavu sociální péče Kociánka v Brně nebo při léčbě 14

15 psychiatrických pacientů na konci 80. a začátkem 90. let v Psychiatrické léčebně v Bohnicích v Praze. (Nerandžič, 2006) V roce 1992 vznikla mezinárodní asociace IAHAIO (International Association of Human-Animal Interaction Organisations), která se zabývala oblastí výzkumu i praktické aplikace aktivit se zvířaty. Česká republika se stala členem v roce 1995 prostřednictvím národní asociace AOVZ (Asociace zastánců odpovědného vztahu k malým zvířatům). (Lacinová in Velemínský, 2007) V roce 1993 byl v České republice poprvé použit termín Canisterapie. V tomto roce se začaly rozvíjet organizované aktivity se psy a vytvářel se systémový přístup a metodika terapeutického využívání psů. Zasloužili se o to především Jiřina Lacinová a také brněnské sdružení FILIA. (Tichá in Velemínský, 2007) Canisterapeutická společnost vznikla v roce 1997, která při tvorbě norem i metodiky vycházela ze zahraničních zkušeností. Tato společnost zavedla v České republice první systém udělování terapeutických atestů pro psy, zavedla návštěvní program a tím nastartovala mohutný vzestup canisterapeutické praxe. Také došlo k tomu, že myšlenka canisterapie se šířila mezi odbornou i laickou veřejností. (Tichá in Velemínský, 2007) V roce 1998 zorganizovala AOVZ (ve spolupráci s IAHAIO) mezinárodní konferenci IAHAIO v Praze, která velmi přispěla k rozvoji canisterapie v Praze. (Tichá in Velemínský, 2007) V roce 2003 vznikla zastřešující Canisterapeutická asociace, jejíž předsedkyní je v současné době PhDr. Jiřina Lacinová. V roce 2004 se podařilo přesvědčit hygienickou a veterinární službu v Praze, která povolila volný vstup všech terapeutických psů a zvířat do zdravotnických zařízení. (Nerandžič, 2007) V současné době existuje velké množství organizací a sdružení, které se canisterapii věnují, sdružují dobrovolníky, terapeuty a další zájemce a pořádají canisterapeutické kurzy, zkoušky psů a semináře zaměřené na canisterapii. 15

16 Mezi nejznámější canisterapeutické organizace působící v České republice patří: Cantes o. s. Pomocné tlapky o.p.s. Helppes- centrum výcviku psů pro postižené o.p.s. Výcvikové canisterapeutické sdružení Hafík, o. s. Anitera o.p.s., a další 2.2 Účastníci canisterapie Canisterapie se zúčastňuje celá řada subjektů. Za účastníky canisterapie lze považovat chovatele psa, majitele psa (psovoda), canisterapeutického psa, specialisty v pomáhajících profesích, klienta, zdravotně sociální instituci, rodinu nebo jiné sociální prostředí klienta a v některých případech to mohou být i dobrovolníci, kteří pomáhají při práci s klientem. Přítomnost všech subjektů není při canisterapii vždy nutná, důležitá je vzájemná spolupráce mezi nimi. (Tichá in Velemínský, 2007) Canisterapeutický tým Psovod (canisterapeut) Bývá majitelem psa, je to člověk, který svého psa velice dobře zná, stará se o něj, cvičí ho, zodpovídá za jeho zdravotní stav a absolvuje s ním canisterapeutické zkoušky. Dává mu povely, a pokud tak činí klient nebo terapeut, tak jen přes povel psovoda. Mezi psem a psovodem je velice úzké pouto a pracují jako tým. Psovod zodpovídá za bezpečnost týkající se chování psa vůči klientovi, za bezpečnost psa samotného a také za připravenost psa na danou canisterapeutickou akci. Dohlíží na potřeby svého psa a rozhoduje o tom, zda je pes v danou dobu způsobilý zúčastnit se terapie. Psovod by měl splňovat určité osobnostní požadavky a také předvídat reakci psa na nečekané situace. (Vrbová in Müller, 2005) 16

17 Canisterapeutický pes (koterapeut) Při výběru psa se sledují jeho povahové vlastnosti, genetické předpoklady, zdravotní stav a charakteristika daného plemene, pokud se nejedná o tzv. voříška. Vliv na vhodnost psa pro canisterapii má také socializace, výchova a prostředí, ve kterém pes žije, pozitivní a negativní zkušenosti s lidmi i psy a osobnost majitele. (Eisertová in Velemínský, 2007) Pes je většinou cvičen už od štěněte a jeho připravenost a způsobilost k terapii se ověřuje každé dva roky při canisterapeutických zkouškách. (Vrbová in Müller, 2005) psů: R. Shaldrake (1999) označuje ve svých průzkumech za nejsenzitivnější tyto skupiny pracovní a pastevečtí psi (mezi které patří např. severští tažní psi a kolie) lovečtí a sportovní psi (jejichž zástupci jsou např. zlatý retrívr, king charles španěl, setr nebo bladhaundi) Domníváme se, že nelze přesně říci, které plemeno je více a které méně vhodné pro canisterapii. Nejdůležitějšími činiteli, dle mého názoru jsou, z jakého prostředí pes pochází a jaké zkušenosti získal při interakci s člověkem. Labradorský retrívr, který bude odebrán svému majiteli z důvodu týrání, nebude nejlepším psem pro canisterapii, ale např. ze stafordširského bulteriéra, který bude od štěněte veden přísnou, ale láskyplnou rukou se může stát skvělý koterapeut Interdisciplinární tým odborníků Odborník je osoba, která má odbornou zdravotnickou, sociální nebo pedagogickou průpravu pro práci s klientem. (Tichá in Velemínský, 2007) Odborní lékaři, psychologové, psychiatři, speciální pedagogové, sociální pracovníci nebo jiní odborní pracovníci, kteří se zabývají prací s klienty, mají své nezastupitelné místo především u AAT, kde je role odborníka-terapeuta nutná. Indikuje canisterapii, stanovuje cíle, sestavuje plán, řídí její průběh a hodnotí výsledky. Z čehož vyplývá, že kromě svých profesních znalostí musí být obeznámen i s metodikou canisterapie. Odborník může tvořit se svým psem canisterapeutický tým nebo úzce spolupracovat s jiným canisterapeutickým 17

18 týmem. Sám se pak může věnovat klientovi, zatímco psovod vede zvíře. Canisterapii může provozovat v rámci své odborné praxe nebo ve volném čase. (Tichá in Velemínský, 2007) Klient Canisterapie je vhodnou formou podpůrné terapie pro širokou škálu klientů. Může se jednat o osoby trpící zdravotním postižením, ale i osoby v náročné životní situaci (oběti katastrof, násilí, zneužití) a osoby s psychiatrickým onemocněním. (Tichá in Velemínský, 2007) Canisterapie se uplatňuje zejména jako pomocná (podpůrná) psychoterapeutická metoda při řešení různých situací, kdy jiné metody selhávají nebo je nelze použít. (Galajdová, 1999, s. 25) Lze ji použít při navazování kontaktu s obtížně komunikujícími klienty a při práci s: osobami s poruchou autistického spektra osobami s mentálním postižením osobami se smyslovým postižením osobami s citovou deprivací osobami trpící psychiatrickým onemocněním (úzkost, deprese, fobie) osobami v geriatrické péči (Alzheimerova choroba, ztráta důvodu k žití, aj.) osobami dlouhodobě nemocnými (neurologicky, onkologicky, úrazy, aj.) aj. (Galajdová, 1999) Klient ani pes nesmí být k účasti na canisterapii nuceni. Měl by se respektovat strach i obavy klienta. Klient (popř. zákonný zástupce) musí se setkáváním se psem souhlasit, v opačném případě se canisterapie neprovádí. Nejdůležitější je, aby kontakt psa s klientem byl pro všechny strany příjemnou a radostnou záležitostí, přínosem a zdrojem uspokojení. (Tichá in Velemínský, 2007) 18

19 Obrázek 1.: Účastníci canisterapeutického procesu (http://www.eamos.cz/amos/ksu/modules/low/kurz_text.php?identifik=ksu_453_t&id_kurz=&id_ka p=7&id_teach=&kod_kurzu=ksu_453&id_kap=7&id_set_test=&search=&kat=&startpos=1) 19

20 2.3. Cílové skupiny Cílové skupiny byly vybrány dle klientů Domova pod hradem Žampach, jsou to především osoby s mentálním postižením v kombinaci s tělesným nebo smyslovým postižením a také osoby s poruchou autistického spektra Osoby se zdravotním postižením Zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách definuje zdravotní postižení jako tělesné, mentální, duševní, smyslové nebo kombinované postižení, jehož dopady činí nebo mohou činit osobu závislou na pomoci jiné osoby. V zákoně č. 561/2004 Sb. o předškolním, školním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání je definováno zdravotní postižení takto mentální, tělesné, zrakové nebo sluchové postižení, vady řeči, souběžné postižení více vadami, autismus a vývojové poruchy učení nebo chování. Zdravotním postižením se tedy rozumí určitý odklon od normy v oblasti tělesného nebo mentálního zdraví jedince, který může jedince omezit ve výkonu běžných každodenních činností Osoby s mentálním postižením Mentální postižení je širší a zastřešující pojem zahrnující kromě mentální retardace i takové hraniční pásmo kognitivně-sociální disability, které znevýhodňuje klienta především při vzdělávání na běžném typu škol a indikuje vyrovnávací či podpůrná opatření edukativního (popř. psychosociálního) charakteru. (Valenta, 2012, s. 30) Charakteristické znaky jedinců s mentálním postižením: snížená inteligence opožděný psychomotorický vývoj opoždění řeči a sebeobsluhy porucha myšlení, percepce a pozornosti, paměti, koordinace 20

21 citová a volní nevyzrálost stereotypní projevy vyšší závislost na okolí zpomalení sociálních dovedností nedostatek zábran (Pipeková, 1998) Osoby s tělesným postižením Tělesným postižením rozumíme takové postižení, které se projevuje dočasnými nebo trvalými problémy v motorických schopnostech člověka. Jedná se především o poruchy nervového systému (pokud mají za následek poruchy hybnosti) a dále také o různé poruchy nosného a pohybového aparátu. (Jankovský, 2006) Tělesným postižením tedy rozumíme takové vady pohybového a nosného ústrojí, tj. kostí, kloubů, šlach i svalů a cévní zásobení, jakož i poškození nebo poruchy nervového ústrojí, jestliže se projevují porušenou hybností, ať tato poškození vznikají na základě dědičnosti, nemocí nebo úrazem. (Vítková, 2006, s. 39) Osoby s dětskou mozkovou obrnou Jedná se o poruchu hybnosti, která má původ v poškození centrální nervové soustavy (CNS), tj. mozku či míchy. K poškození dochází v průběhu vývoje jedince, především v prenatálním období, při porodu a krátce po něm. (Novosad, 2011) Pro DMO je typická tělesná neobratnost, zejména v jemné motorice, nerovnoměrný vývoj, zvýšená pohyblivost a neklid, nesoustředěnost, těkavost, nedokonalost vnímání a nedostatečná představivost, překotné a impulzivní reakce, střídání nálad a výkyvy v duševní výkonnosti, opožděný vývoj řeči a vady řeči. (Vítková, 2006, s. 42) Formy DMO: 1. Spastické a. Diparetická forma se projevuje různým stupněm postižení dolních končetin, u kterých jsou zkráceny přitahovače stehen. Z toho důvodu jsou dolní končetiny v bércích nebo stehnech překříženy. 21

22 b. Diparetická forma paukospastická se nevyskytuje tak často jako předchozí forma. Nevzniká při ní překřížení dolních končetin, ale jsou zde obvyklé mozečkové příznaky. c. Hemiparetická forma je charakteristická postižením jedné poloviny těla s tím, že převládá postižení na horní končetině (flekční držení ruky). Postižené končetiny bývají kratší a slabší, stejně tak i příslušná polovina obličeje. d. Oboustranná hemiparetická forma má za následek postižení všech čtyř končetin a osoby s touto formou jsou většinou odkázány na invalidní vozík a pomoc jiné osoby. (Renotiérová, 2004) e. Kvadruparetická forma se projevuje postižením všech čtyř končetin, přičemž může dojít u jednotlivých končetin k různému stupni postižení. (Jankovský, 2006) 2. Nespastické Hypotonická forma je charakteristická oslabením svalového tonu trupu i končetin, a to centrálního původu. (Jankovský, 2006) Dyskinetická forma se projevuje mimovolními, bezděčnými, nechtěnými a nepotlačitelnými pohyby, které se objevují spontánně, v klidu nebo se dají vyprovokovat různými podněty. Je zde také znesnadněna řeč, která bývá těžko srozumitelná, s vyrážením slabik a slov. (Renotiérová, 2004) Osoby trpící epilepsií Záchvatové onemocnění, které se projevuje neočekávanými neuroelektrickými výboji v mozku, které způsobují větší či menší záchvaty. Parciální záchvat je charakteristický krátkými výpadky pozornosti a vnímání, zatímco generalizované záchvaty se projevují poruchami vědomí, křečovitým sevřením a záškuby tělesného svalstva nebo vysokou salivací (sliněním). (Slowík, 2007) Epileptické onemocnění je častým neurologickým onemocněním. Pro epilepsii jako nemoc jsou charakteristické spontánně se opakující - tedy nevyprovokované - epileptické záchvaty. (Vítek in Vítková, 2006, s. 69) 22

23 2.3.6 Osoby s poruchou autistického spektra Jedná se o tzv. pervazivní vývojovou poruchu. Pervazivní vývojová porucha je charakteristická tím, že zcela proniká do osobnosti dítěte a výrazně mění jeho chování, možnosti socializace, vzdělávání, atd. Dětský autismus je charakterizován třemi typickými znaky: narušená sociální interakce omezená schopnost verbální i neverbální komunikace stereotypní, repetetivní chování (Valenta, Müller, 2009) Osoby s poruchou autistického spektra vnímají svět a věci kolem nás všemi svými smysly. Porozumění smyslovým informacím a interpretace souvislostí však probíhá na jiné úrovní, než u intaktní populace. Mozek jedince s autismem zpracovává informace bez zjevných logických souvislostí a nevnímá informaci jako celek. Tito jedinci se zaměřují spíše na nepodstatné detaily a celkový smysl jim uniká, vidí svět kolem sebe jako puzzle. (Staffová in Velemínský, 2007) Odlišné kognitivní myšlení v oblasti sociální interakce přináší omezenou schopnost interpretace a porozumění emocím. Děti s autismem neupřednostňují od raného věku lidský hlas, kontakt s lidmi a mají omezenou schopnost sociální intuice. Například matčin pláč nechápou jako pláč, za kterým může být skrytý smutek, ale i radost, dojetí apod. Dítě s autismem vidí vodu, kapky, které stékají z očí po tváři. Se sociální intuicí souvisí i omezená schopnost interpretovat nejen verbální řeč, ale i gesta a celkově neverbální komunikaci. (Staffová in Velemínský, 2007, s ) 23

24 2.4 Formy canisterapie Individuální canisterapie Tato forma zahrnuje setkání jednoho klienta s jedním, popř. s více canisterapeutickými týmy. Výhodou je cílené působení dle individuálních potřeb klienta, snížení rušivých okolních vlivů a také možnost intenzivnější kontaktu klienta se psem. Nevýhodou je časová náročnost v případě, že je potřeba uspokojit více klientů. (Tichá in Velemínský, 2007) Bývá využívána spíše u imobilních klientů a zpravidla hlavní částí této terapie je tzv. relaxační část. (Vrbová in Müller, 2006) Skupinová canisterapie Při této formě canisterapie by se měli dodržovat určitá pravidla: vhodný poměr klientů a psů zapojení všech klientů do programu a kontaktu se psem koordinace jednotlivých aktivit (aktivity se psy, aktivity využívající pouze psí téma) zajištění dostatečného odpočinku pro psy neustálý dohled nad psy seznámení klientů s chování psů, jejich potřebami, výchovou, přístupem k nim, pravidly kontaktu veterinární kontrola psů psi se mezi sebou znají Oproti individuální formě je zde uspokojení více klientů v zařízení, což znamená snížení časové náročnosti. Další výhodou je, že si každý klient může vybrat podle svých preferencí psa podle velikosti, temperamentu, vzhledu i dalších kritérií. Naplňování a specifikace individuálních cílů je zde vzhledem k různorodosti skupiny velmi omezena. (Tichá in Velemínský, 2007) Bývá využívaná spíše u klientů mobilních a hlavní částí je zde tzv. aktivní část. (Vrbová in Müller, 2006) 24

3.) Apolenka ADRA Domov důchodců Školka Přáslavice Speciální škola

3.) Apolenka ADRA Domov důchodců Školka Přáslavice Speciální škola CANISTERAPIE 1.) Psi pomáhající člověku Vodící Vodící pro lidi se ztrátou paměti Asistenční Signální pro neslyšící Signální pro epileptiky Signální pro kardiaky, narkoleptiky Signální pro alergiky Balanční

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 20, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.4. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 20, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.4. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 20, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 19.4. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Mgr. Lucie Kopáčová sociální pedagog

Mgr. Lucie Kopáčová sociální pedagog Rodinné Integrační Centrum o.s. Centrum pro autismus z PASti Prodloužená 278, Pardubice 530 09 www.ric.cz, info@ric.cz Mgr. Lucie Kopáčová sociální pedagog DOTAZNÍK PRO ŘEDITELE ZŠ A MŠ PARDUBICE zkoumané

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

ODLEHČOVACÍ SLUŽBY. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 44

ODLEHČOVACÍ SLUŽBY. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 44 ODLEHČOVACÍ SLUŽBY Dle zákona č. 108/2006 Sb., 44 Údaje o poskytované sociální službě. 1. Název a místo zařízení nebo místo poskytování sociální služby. Název: Centrum sociálních služeb Tloskov Sídlo:

Více

Služby sociální péče a služby sociální prevence

Služby sociální péče a služby sociální prevence Služby sociální péče a služby sociální prevence Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů upravuje tyto formy sociálních služeb: Podle typu sociální situace rozlišujeme

Více

Podpora lidí s PAS osobní asistencí

Podpora lidí s PAS osobní asistencí Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Podpora lidí s PAS osobní asistencí Ing. Tomáš Dostál Mgr. Pavla Krňávková APLA-JM o.s. Vznik v roce 2002 z iniciativy rodičů dětí s autismem, odborníků

Více

Výroční zpráva o činnosti občanského sdružení PSI PRO ŽIVOT za rok 2009

Výroční zpráva o činnosti občanského sdružení PSI PRO ŽIVOT za rok 2009 Výroční zpráva o činnosti občanského sdružení PSI PRO ŽIVOT za rok 2009 Základní údaje: Název: PSI PRO ŽIVOT Právní forma: občanské sdružení Dat.vzniku: 1.10.2002 Dat. registrace: 2.12.2002 Sídlo: Pod

Více

Animoterapie a mentálně handicapovaní

Animoterapie a mentálně handicapovaní UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Animoterapie a mentálně handicapovaní BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: PhDr. Dagmar Přinosilová,

Více

Z. Polášek, Mgr. Š. Honová Občanské sdružení ARIS Ostrava

Z. Polášek, Mgr. Š. Honová Občanské sdružení ARIS Ostrava Z. Polášek, Mgr. Š. Honová Občanské sdružení ARIS Ostrava Příspěvek se zabývá pohledem volnočasového pedagoga canisterapeutavobčanském sdružení ARIS a metodika primární prevence ve výchovném ústavu, namožnosti

Více

Výchovně-vzdělávací terapie pro děti se speciálními potřebami v Rumunsku

Výchovně-vzdělávací terapie pro děti se speciálními potřebami v Rumunsku Výchovně-vzdělávací terapie pro děti se speciálními potřebami v Rumunsku Jeden ze základních principů speciálního vzdělávání je princip zajištění jednoty výuky, výchovy, kompenzace, zotavení a (nebo) převýchovy.

Více

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Cílové skupiny: Sociální pracovníci Popis kurzů 1. Standard č. 5 Individuální plánování Cílem kurzu je rozšířit odborné znalosti a dovednosti

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA jako účinná pomoc pro děti

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA jako účinná pomoc pro děti SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA jako účinná pomoc pro děti s Di George syndromem PRAHA 12. 12. 2013 Mgr. Dita Hendrychová Speciální pedagogika obecně orientace na výchovu, vzdělávání, pracovní a společenské možnosti,

Více

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře I. DENNÍ STACIONÁŘ 1. Vize Nebýt ve službě vidět Posláním denního stacionáře při Domově Dědina je formou celoročních ambulantních služeb poskytovat pomoc a podporu dospělým osobám s mentálním a kombinovaným

Více

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov )

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Psychiatrická klinika VFN a 1.LF UK, Praha MUDr. Martin Černý Seminář: Trendy v péči o duševně nemocné. Komunitní péče. Výbor

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

TERMÍNY. Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com.

TERMÍNY. Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com. TERMÍNY Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com. Název Datum Čas Místo Agresivita a agrese v současné společnosti 18.12.2007

Více

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz LINKA DŮVĚRY ML. BOLESLAV S S 326 741 481 Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz Naším hlavním úkolem je poskytování pomoci klientům, kteří se dostali do krizových stavů v souvislosti

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Speciální pedagogika Obecná speciální pedagogika Definice, vymezení oboru Speciální pedagogika je orientována na výchovu a vzdělávání, na pracovní a společenské možnosti zdravotně a sociálně znevýhodněných

Více

Možnosti terapie psychických onemocnění

Možnosti terapie psychických onemocnění Možnosti terapie psychických onemocnění Pohled do světa psychických poruch a onemocnění a jejich léčby bez použití léků. Mgr.PaedDr.Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Osobnost Biologická

Více

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27 Obsah Předmluva ke druhému vydání........................ 15 Č Á ST I Základní okruhy obecné psychopatologie............... 17 1 Úvod..................................... 19 2 Vymezení normy..............................

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc V ČR raná péče v systému sociálních služeb Raná péče je terénní

Více

LENTILKA-DĚTSKÉ REHABILITAČNÍ CENTRUM PARDUBICE

LENTILKA-DĚTSKÉ REHABILITAČNÍ CENTRUM PARDUBICE LENTILKA-DĚTSKÉ REHABILITAČNÍ CENTRUM PARDUBICE Děti s poruchami hybnosti, opožděným psychomotorickým vývojem, narušenou komunikační schopností a poruchami autistického spektra (PAS) Denní pobyt ve stacionáři

Více

Tento dokument byl vytvořen v rámci projektu ESF OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/36073 Inovace systému odborných praxí a volitelných předmětů na VOŠ Jabok

Tento dokument byl vytvořen v rámci projektu ESF OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/36073 Inovace systému odborných praxí a volitelných předmětů na VOŠ Jabok Tento dokument byl vytvořen v rámci projektu ESF OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/36073 Inovace systému odborných praxí a volitelných předmětů na VOŠ Jabok financovaného Evropským sociálním fondem. Aktivizace osob

Více

Dobrovolnictví jako cesta k inkluzi Mgr. Eva Urbanovská Mgr. Eliška Vymazalová Dobrovolník je člověk, který si dostatečně věří v tom, že může sám změnit věci, se kterými není spokojen. Je to člověk, který

Více

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, středisko DOZP Všebořice Pod Vodojemem 312/3C, 400 10 Ústí nad Labem, IČ 751 49 541 Vnitřní předpis č. 33 /2014 Veřejný

Více

POMOC A PROVÁZENÍ DOSPÍVAJÍCÍCH A DOSPĚLÝCH OSOB S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA POHLEDEM KLINICKÉHO PSYCHOLOGA MGR. ING.

POMOC A PROVÁZENÍ DOSPÍVAJÍCÍCH A DOSPĚLÝCH OSOB S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA POHLEDEM KLINICKÉHO PSYCHOLOGA MGR. ING. POMOC A PROVÁZENÍ DOSPÍVAJÍCÍCH A DOSPĚLÝCH OSOB S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA POHLEDEM KLINICKÉHO PSYCHOLOGA MGR. ING. ALENA STŘELCOVÁ Autismus činí člověka osamělým. S pocitem vlastní jinakosti se

Více

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA otázky k SZZ 1) Speciální pedagogika jako vědní obor, vymezení předmětu, vztah speciální pedagogiky k dalším vědním oborům. Vztah k pedagogice, psychologii, medicínským oborům, k sociologii.

Více

Logopedie Logopedie se zabývá nápravou vrozených či získaných poruch komunikačních schopností. Na rozvoj komunikačních dovedností se zaměřujeme v předmětu Řečová výchova. Žákům s rozsáhlejšími řečovými

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM Přivést na svět nový život znamená pro rodiče vždy jednu z nejradostnějších událostí jejich života. Tato událost ve větší či menší míře u každého jedince pozměňuje vztahy

Více

Mgr. Alena Skotáková, Ph. D.

Mgr. Alena Skotáková, Ph. D. Mgr. Alena Skotáková, Ph. D. POJMY Diagnostika je poznávacím procesem, jehož cílem je co nejdokonalejší poznání daného předmětu či objektu našeho zájmu, a to všech jeho důležitých znaků a charakteristik

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

Výroční zpráva Volno, o. s. 2013

Výroční zpráva Volno, o. s. 2013 Výroční zpráva Volno, o. s. 2013 Poslání: Podpora pečující rodiny tak, aby dítě nebo osoba s postižením i nadále žila v rodině a zároveň byl umožněn důstojný život pečující osobě i celé rodině. Obsahem

Více

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka O B Č A N S K É S D R U Ž E N Í Jasněnka, občanské sdružení IČO : 63729521 tel : 585 051 076 Jiráskova 772, Uničov 783 91 jasnenka-os@volny.cz www.jasnenka.cz Popis činností poskytované služby ve Stacionáři

Více

Naše pohodová školička v průběhu ročních období,

Naše pohodová školička v průběhu ročních období, Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola Elpis, Brno, Koperníkova 2/4 www.skolaelpis.cz tel. 545245630 e-mail: elpis@telecom.cz Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání,

Více

Sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace Sociální rehabilitace Koncept ucelené rehabilitace - součást konceptu ucelené rehabilitace - pojem ucelená rehabilitace - překlad anglického termínu comprehensive rehabilitation comprehensive - úplný,

Více

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

Veřejné informace o službě

Veřejné informace o službě Odlehčovací služba Místo poskytování služby: Urxova 297/4, Třebeš, 500 06 Hradec Králové 6 Veřejné informace o službě Právní forma: fyzická osoba IČO: 48162485 Statutární zástupce: Adresa sídla poskytovatele:,

Více

Problematika předčasných odchodů ze vzdělání

Problematika předčasných odchodů ze vzdělání Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie Výběr z nových knih 11/2007 psychologie 1. Mé dítě si věří. / Anne Bacus-Lindroth. -- Vyd. 1. Praha: Portál 2007. 159 s. -- cze. ISBN 978-80-7367-296-6 dítě; výchova dítěte; strach; úzkost; sebedůvěra;

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Somatopedie a logopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Somatopedie a logopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu Somatopedie a logopedie studijní opora pro kombinovanou formu studia Tělesná výchova a sport zdravotně postižených Mgr. et Mgr. Alena Lejčarová,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora 27. Speciální pedagog Téma: systémová podpora Anotace Činnost speciálního pedagoga ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Školní speciální pedagog

Více

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné publikace,

Více

SP = cílová skupina Sociální pracovníci (dle 111 Zákona ) Název kurzu Číslo akreditace Rozsah Aktivní naslouchání při vedení rozhovoru 2008/547 - SP

SP = cílová skupina Sociální pracovníci (dle 111 Zákona ) Název kurzu Číslo akreditace Rozsah Aktivní naslouchání při vedení rozhovoru 2008/547 - SP SP = cílová skupina Sociální pracovníci (dle 111 Zákona ) Aktivní naslouchání při vedení rozhovoru 2008/547 - SP 8 vyučovacích hodin Agresivita dětí 2009/368 - SP 7 vyučovacích hodin Aktivizace seniorů

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby(mezipředmětové vztahy,průřezová témata)

Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby(mezipředmětové vztahy,průřezová témata) 5.11.3. Nepovinné předměty 5.11.3.1. ZDRAVOTNÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA Zdravotní tělesná výchova je formou povinné tělesné výchovy, která se zřizuje pro žáky s trvale nebo přechodně změněným zdravotním stavem

Více

Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice

Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice MATEŘSKÁ ŠKOLA 2013/2014 Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice Adresa: Široká 42. 664 91 Ivančice IČO: 70 840 661 Identifikátor

Více

Předmluva 11. Nové trendy v péči o děti, mládež a dospělé s mentální retardací 13. Práva lidí s mentální retardací 17

Předmluva 11. Nové trendy v péči o děti, mládež a dospělé s mentální retardací 13. Práva lidí s mentální retardací 17 Obsah Předmluva 11 KAPITOLA 1 Nové trendy v péči o děti, mládež a dospělé s mentální retardací 13 KAPITOLA 2 Práva lidí s mentální retardací 17 KAPITOLA 3 Metodologické problémy vzdělávání a vzdělavatelnosti

Více

Úzkost v práci zdravotnických pracovníků v ZZS Mgr. Michaela Kubišová

Úzkost v práci zdravotnických pracovníků v ZZS Mgr. Michaela Kubišová Úzkost v práci zdravotnických pracovníků v ZZS Mgr. Michaela Kubišová ZZS kraje Vysočina Pelhřimov 29.10.2010 Úzkost - subjektivní zážitek doprovázený neblahým tušením, pocitem bezmocnosti, které se váží

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

Sociální služby. Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Sociální služby. Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením Sociální služby Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením Posláním sociálních služeb je pomoci lidem udržet si nebo znovu získat své místo ve společnosti, v komunitě, kde žijí. Sociální

Více

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Příloha č. 1 TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Dle bodů 1-3 je možné samostatně zvolit téma. Tento výběr podléhá schválení pracovní skupinou Domácí práce. 1. Samostatně vybrané téma na základě studia

Více

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2.1. Charakteristika školy Umístění a vybavení školy Naše Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Pionýrů 2352, Frýdek-Místek, příspěvková organizace se

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Přednáška: Mgr. Alena Skotáková, Ph.D.

Přednáška: Mgr. Alena Skotáková, Ph.D. Přednáška: Mgr. Alena Skotáková, Ph.D. J.A.Komenský (Didaktika Magna) definoval léčebnou pedagogiku jako uvedení dobré věci, která přepadá v nákazu v původní stav. Terapeutické postupy - cvičení, programy

Více

Základní veřejné prohlášení

Základní veřejné prohlášení Domov sociálních služeb Slatiňany Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany Druh sociální služby Chráněné bydlení Poslání sociální služby Motto: Ukaž mi směr, cestu už najdu sám Posláním

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Individuální logopedická péče. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Individuální logopedická péče

Charakteristika vyučovacího předmětu Individuální logopedická péče. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Individuální logopedická péče Charakteristika vyučovacího předmětu Individuální logopedická péče Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Individuální logopedická péče Charakteristika a časové vymezení: Předmět speciálně pedagogické

Více

KONTAKT: Ing. BAČÍKOVÁ HANA, TELEFON: 317 740 134

KONTAKT: Ing. BAČÍKOVÁ HANA, TELEFON: 317 740 134 TLOSKOV KONTAKT: Ing. BAČÍKOVÁ HANA, TELEFON: 317 740 134 1. Kde je služba poskytována, vybavení místnosti, pomůcky Služba je poskytována v 1. patře hlavní budovy - ZÁMEK (přístup výtahem). Učebna je vybavena

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Zpráva o zájemci o pěstounství. Část E Hodnocení způsobilosti

Zpráva o zájemci o pěstounství. Část E Hodnocení způsobilosti Zpráva o zájemci o pěstounství Tento materiál vznikl v Amalthea o. s. z podkladů organizace British Association for Adoption & Fostering (2008) v rámci spolupráce s Pardubickým krajem, Nadací LUMOS, Centrem

Více

Klasifikace tělesných postižení podle doby vzniku

Klasifikace tělesných postižení podle doby vzniku VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 1, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 25.1. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

412/2006 Sb. VYHLÁŠKA

412/2006 Sb. VYHLÁŠKA 412/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 14. srpna 2006, kterou se mění vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků Ministerstvo

Více

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi Opatření XII. 1.: Podpora nízkoprahových terénních sociálních služeb pro osoby bez přístřeší Nízkoprahové terénní sociální služby pro osoby bez přístřeší poskytuje v Mladé Boleslavi středisko Naděje. Zde

Více

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog 1 STŘE DNÍ Š KO LA PRO F. ZDEŇKA MATĚ J ČKA O STRAVA - PO RUBA, 17. LISTO PADU 1123, PŘÍS PĚVKO VÁ O RG ANIZACE Škola je komplexem plně bezbariérových objektů

Více

Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie. Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž

Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie. Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž Příčiny vzniku duševní poruchy tělesné (vrozené genetika, prenatální

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Konference Vzdělávání a profesionalita v primární prevenci Práce s dětmi se znevýhodněného prostředí vzdělávací program

Konference Vzdělávání a profesionalita v primární prevenci Práce s dětmi se znevýhodněného prostředí vzdělávací program Konference Vzdělávání a profesionalita v primární prevenci Práce s dětmi se znevýhodněného prostředí vzdělávací program Slunečnicová zahrada 17.12.2010 1 Sreening Děti stávajících klientů Sreening zdravotního

Více

Zpracovatel: QQT, s.r.o., www.qqt.cz Nositel projektu: Karlovarský kraj. Publikace vznikla jako výstup z realizace veřejné zakázky v rámci projektu V

Zpracovatel: QQT, s.r.o., www.qqt.cz Nositel projektu: Karlovarský kraj. Publikace vznikla jako výstup z realizace veřejné zakázky v rámci projektu V R 1 Osoba zajišťuje péči o děti odpovídající jejich věku a zdravotnímu stavu Osoba pečuje/ má zajištěnu péči o svou hygienu podle svých potřeb, zvyklostí a zdravotního stavu Podpora a posilování rodičovských

Více

KONTAKT: Mgr. ČEJKOVÁ HANA, TELEFON: 317 740 135

KONTAKT: Mgr. ČEJKOVÁ HANA, TELEFON: 317 740 135 TLOSKOV KONTAKT: Mgr. ČEJKOVÁ HANA, TELEFON: 317 740 135 1. Kde je služba poskytována, vybavení místnosti, pomůcky Služba je poskytována v 1. patře hlavní budovy - Zámek (přístup výtahem). Učebna má 2

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Poslání: V rámci pobytové služby je našim posláním komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

Informační bulletin č. 3. Výcvikové canisterapeutické sdružení Hafík, o.s.

Informační bulletin č. 3. Výcvikové canisterapeutické sdružení Hafík, o.s. Informační bulletin č. 3 Výcvikové canisterapeutické sdružení Hafík, o.s. Úvodní slovo toho bulletinu bychom rádi věnovali všem, kteří nám celý rok pomáhali a podporovali nás ve všech našich činnostech.

Více

Charkovské městské středisko rané, obecné sociálně-pedagogické a pracovní rehabilitace postižených dětí a osob postižených od dětství Promiň

Charkovské městské středisko rané, obecné sociálně-pedagogické a pracovní rehabilitace postižených dětí a osob postižených od dětství Promiň Charkovské městské středisko rané, obecné sociálně-pedagogické a pracovní rehabilitace postižených dětí a osob postižených od dětství Promiň City center of rehabilitation Promin Historie vytvoření: Rok

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ POSKYTOVANÉ V CHRÁNĚNÉM BYDLENÍ

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ POSKYTOVANÉ V CHRÁNĚNÉM BYDLENÍ Harmonie, příspěvková organizace Krnov, Pod Cvilínem, Chářovská 785/85 PSČ 794 01 Pracoviště: Chráněné bydlení, P. Bezruče 141/4, 793 95 Město Albrechtice Pracoviště: Chráněné bydlení, Pod Hůrkou 754/26,

Více

DOMOV DŮCHODCŮ ÚSTÍ NAD ORLICÍ

DOMOV DŮCHODCŮ ÚSTÍ NAD ORLICÍ DOMOV DŮCHODCŮ ÚSTÍ NAD ORLICÍ Domov důchodců Ústí nad Orlicí poskytuje komplex sociálních služeb, které si kladou za cíl umožnit seniorům a osobám s demencí plnohodnotný život s přihlédnutím k individualitě

Více

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY Standardní činnosti školy Obsah Standardní činnosti školy...1 1.Standardní činnosti výchovného poradce...2 Poradenské činnosti:...2

Více

Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji - rok první

Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji - rok první Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji rok první Ing. Stanislava Správková, Jaroslav Hodboď, Zuzana Habrichová Dis., Milan Kubík Dis. Kdo se podílel na vzniku služeb o.s. Fokus Mladá

Více

Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov

Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov Minimální preventivní program 2013-2014 Příloha celoročního plánu. Program protidrogové prevence pro školní rok 2013-2014 Úvod:

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Základní vize Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí,s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Milí přátelé,

ÚVODNÍ SLOVO. Milí přátelé, ÚVODNÍ SLOVO Milí přátelé, rok 2013 se staví jako první a odvážný rok do řady našich plánů. Misericordia o.p.s. zahájila svou činnost a pomalu se rozhlíží jako dítě, které právě objevilo něco nového. Stejně

Více

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Výchovný ústav, SVP HELP, ZŠ a SŠ Střílky, Zámecká 107 Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292 686 01 Uherské Hradiště Zpracoval: Mgr. Karel Opravil

Více

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce Seznamte se s výhodami státem registrované terénní sociální služby Společnosti Společně proti času o.p.s. Váš partner pro spokojené stáří ve Vašem domácím prostředí Společně s naší péči a pomocí při každodenních

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Speciální pedagogika - psychopedie

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Speciální pedagogika - psychopedie VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 7, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 25.2. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Systém škol a školských poradenských zařízení

Systém škol a školských poradenských zařízení Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011

TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011 TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011 STUDIJNÍ PROGRAM: Ošetřovatelství 53-41-B STUDIJNÍ OBOR: Všeobecná sestra R009 FORMA STUDIA: Prezenční PŘEDMĚT: BEHAVIORÁLNÍ VĚDY 1.

Více

Terapie dospělých osob s AS a VFA Poradenství pro blízké osoby dětí s AS a VFA

Terapie dospělých osob s AS a VFA Poradenství pro blízké osoby dětí s AS a VFA Terapie dospělých osob s AS a VFA Poradenství pro blízké osoby dětí s AS a VFA Roman Pešek Asociace pomáhající lidem s autismem, APLA Praha, Střední Čechy Terapeutické a sociálně rehabilitační středisko

Více

Trénink kognitivních funkcí v domácím prostředí

Trénink kognitivních funkcí v domácím prostředí Trénink kognitivních funkcí v domácím prostředí Mgr. Kateřina Svěcená ergoterapeut Klinika rehabilitačního lékařství 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice Co jsou kognitivní

Více

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z VOLNÉHO ČASU KLIENTA

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z VOLNÉHO ČASU KLIENTA Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z VOLNÉHO ČASU KLIENTA Studijní obor: Forma studia: Forma zkoušky: 75-41-M/01 Sociální činnost - sociálně výchovná

Více

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK I. Základní informace Název: Domov důchodců Humburky Druh poskytované sociální služby: Domov pro seniory Adresa: Humburky

Více

Poslání, cíle a zásady poskytování sociálních

Poslání, cíle a zásady poskytování sociálních Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace, IČ 48379808, se sídlem Skořická 314, 338 43 Mirošov 1 Standard č.1 Domov pro seniory Poslání, cíle a zásady poskytování sociálních

Více

Pedagogická a speciálně pedagogická diagnostika

Pedagogická a speciálně pedagogická diagnostika Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více