Magazín collie & sheltie 1 / 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Magazín collie & sheltie 1 / 2012"

Transkript

1 Magazín collie & sheltie 1 / 2012 Obsah 02 Úvodní slovo 03 Historie zpravodajství 05 Pozvánka na členskou schůzi 07 Zápisní a bonitační řád změny k projednání členskou schůzi 13 Návrh změny klubových poplatků 14 Sportovní pes roku pravidla k projednání členskou schůzí 17 Organizační info 18 Kolie, šeltie genealogický servis 20 Víkend se šeltičkou 21 Bonitace Garanti soutěţe Pes roku 28 Výsledky soutěţe Pes roku 2011 Dlouhosrstá kolie 31 Výsledky soutěţe Pes roku 2011 Krátkosrstá kolie 34 Výsledky soutěţe Pes roku Šeltie 37 Klubová výstava Praha - Letňany Sraz krátkosrstých kolií Horka nad Moravou 52 S vlohou nebo bez 59 Světová výstava očima vystavovatele 61 Přihláška a propozice na Léto s Lassií 64 Adresář veterinářů očních specialistů Internetové stránky Klubu chovatelů collií a sheltií Praha webmaster: Mgr. Pavla Kůsová, ~ 1 ~

2 Úvodní slovo Váţení přátelé, chovatelé a příznivci plemen sdruţených v našem Klubu! V prvním čísle našeho magazínu pro rok 2012 bych chtěl popřát hodně zdraví Vám i Vašim svěřencům a řadu šťastných okamţiků v celém průběhu roku při realizaci Vašeho koníčka, tedy kynologické činnosti, která v posledních letech zahrnuje velké mnoţství dílčích aktivit, jichţ se s různým zapojením jednotlivě zúčastňujete a dokazujete tak, ţe jak obě plemena kolií, tak šeltie mají své významné místo v kynologickém dění v Čechách a na Moravě a ţe řada jedinců těchto plemen obstojí i v konkurenci na evropském poli. Jsem rád, ţe přes skutečnosti, ţe na výstavách a soutěţích můţe nejvyšší mety dosáhnout vţdy pouze jeden, není zároveň výrazně poraţených. Přes moţnosti, které nám dává mnoţství informačních kanálů k publikování názorů, a kritiky myslím, ţe nepřevaţují negativní kritiky a napadání, i kdyţ i ty se bohuţel občas vyskytnou. Jiţ zaţitá a stále se rozvíjející přátelská setkání okruhu chovatelů jednotlivých plemen a zájem o ně jsou toho myslím nezvratitelným dokladem. Magazín jako dlouholetý a významný informační zdroj chce i nadále zůstat písemným a dokumentačním médiem, zahrnujícím současné i minulé dění v Klubu na úrovni doby. Rádi bychom zlepšili jeho obsah, informativnost i pravidelnost vydávání. A to i přes skutečnost, ţe nejvíc aktuální problematiky byste měli nalézt na webových stránkách Klubu, kde také připravujeme vedle tištěné formy i internetovou podobu magazínu včetně alespoň dvou předchozích ročníků. Své místo ať má v našem Klubu kaţdý, koho kdy doprovázela, doprovází či bude doprovázet kolie nebo šeltie a přátelské přístupy k sobě navzájem. To Vám i sobě přeje Vladimír Fiala předseda Klubu ~ 2 ~

3 Historie a současnost klubového zpravodajství Historie současnost Klubové zpravodajství Klubové zpravodajství je stejně staré jako klub sám, ale o úplných začátcích nemáme mnoho informací. Já sama mám k dispozici klubové zpravodaje aţ od sedmdesátých let. Jsou to útlé sešitky o obsahu kolem dvaceti stránek, ale listování v nich je opravdu zajímavé. Od konce r byl vydáván zpravodaj jiţ v tvrdé oranţovo-bílé obálce s hlavou kolie. Pak následuje obálka s kresbou sedící kolie od akademického malíře J. Kotrby a v r několik čísel s fotografií páru kolií z chovu manţelů Sysových. Na sestavování zpravodajů v sedmdesátých a osmdesátých letech se podíleli převáţně MVDr. Fiala, Miroslav Červenka a Stanislav Sys. Ale velmi často se svými příspěvky zúčastňovali i další řadoví členové klubu. V této souvislosti bych ráda zmínila ještě jedno jméno, a to pí Zdenku Adamcovou, která dlouhá léta připravovala zpravodaje pro tisk. Tato paní sice nikdy nevlastnila kolii, ale obětavě pro náš Klub pracovala nejen na zpravodaji, ale také při organizaci klubových výstav. V poněkud hektické době po změně politického reţimu nastaly problémy i se samotným tiskem zpravodaje. Původní tiskárnu Svazu chovatelů jiţ nebylo moţno vyuţívat, nové tiskárny teprve vznikaly, ale jejich vybavení zpočátku nebylo na vysoké úrovni a většinou byly hodně vytíţené. Několik zpravodajů, jen s nejnutnějšími informacemi, bylo pouze kopírováno na sloţený dvojarch. Ale přibývaly klubové akce, mnoţství nových výstav, začaly se k nám dostávat zajímavé informace ze zahraničí a měnila se celá struktura kynologických organizací v republice. O tom všem bylo třeba členy klubu informovat. V r jsem byla pověřena výborem klubu k sestavování zpravodaje a první mou spolupracovnicí byla Iveta Tančevová. Chtěly jsme, aby se nový zpravodaj lišil od zpravodajů druhých klubů a tak došlo i na změnu názvu. Od roku 1993 je zpravodaj vydáván pod názvem Magazín collie & sheltie. Další mou spolupracovnicí na magazínu byla pí Michaela Ouředníková, která je autorkou mnoha kreseb pouţitých v magazínu a také obrázku na druhé straně obálky i na záhlaví stránek dodnes pouţívaných. Jak jsem psala jiţ výše, byly v počátcích nového Magazínu velké problémy s jeho tiskem. Magazíny aţ do č. 3/94 byly dělány doslova na koleně. Jednotlivé stránky jsem sestavovala na oboustrannou A4, dolepila fotografie, přidala rámečky a vše nechala namnoţit. Doma pak následovalo ruční snášení, šití a ořez se dělal na učňovském středisku. I přes tyto úsměvné začátky měl tehdejší magazín úspěch. Od konce r je jiţ magazín tištěn v tiskárně David Humpolec ve velmi dobré kvalitě. ~ 3 ~

4 Historie a současnost klubového zpravodajství Tak, jak se měnilo dění v české kynologii i v klubu, měnilo se postupně i zpravodajství. K jediné mezinárodní výstavě v Brně přibylo velké mnoţství dalších mezinárodních výstav, výstavy národní, klubové, speciální a i další klubové akce. Zveřejňovaly se výsledky bonitací, zprávy dílčí plemenné knihy, nakryté feny a chovatelé poměrně často vyuţívali i moţnost inzerce. Přibyly moţnosti zveřejnění různých odborných článků jak z domácích, tak zahraničních zdrojů. Magazín získával na obsahu, některá čísla se dostala aţ na 96 stránek. Takový obsah jsem uţ těţko zvládala sama v jedné osobě, proto v průběhu loňského roku přibyly dvě spolupracovnice, kaţdá zastupující své plemeno. Od tohoto vydání bude magazín sestavovat Jitka Gogolínová ve spolupráci s Erikou Pavlíkovou a mou osobou. Věřím, ţe v této sestavě se podaří opět vydávat magazín v plánovaných termínech. V posledních několika letech došlo k velkému rozšíření internetu a v souvislosti s tím se mění i obsah magazínu. Chovatelé přestali téměř vyuţívat moţnost inzerce, protoţe ve velkém případě mají své webové stránky nebo mohou pouţívat různé způsoby inzerce na internetu, coţ je vţdy rychlejší neţ v tištěné podobě magazínu. Stále stoupá počet pořádaných výstav a organizátoři zveřejňují oficiální výsledky na svých webových stránkách. Z toho důvodu jsme se rozhodli zveřejňovat jen výsledky klubových a speciálních výstav, zato však s větším mnoţstvím fotografií. Nadále budou uváděny všechny bonitace našeho Klubu, zprávy dílčí plemenné knihy, výsledky soutěţe Pes roku, šampióni. Chceme dát více prostoru odborným článkům, reportáţím z akcí podporovaných klubem, příspěvkům čtenářů. Uvítáme i vaše další náměty. Mlada Svobodová listopadu 2011 zemřela ve věku 42 let paní Alice Koplíková chovatelka šeltií ch. s. Merydor Čest její památce! ~ 4 ~

5 Pozvánka na členskou schůzi P o z v á n k a na členskou schůzi Klubu chovatelů collií a sheltií Praha, která se koná v sobotu 17. března 2012 od hod. v hotelu Chodov, Praha- Chodov Program členské schůze: 1. Zahájení, volba mandátové a návrhové komise 2. Zpráva o činnosti Klubu v roce Zpráva matrikářky Klubu za rok Zpráva správce DPK za rok Pokladní zpráva 6. Vyhlášení klubových soutěţí za rok Rámcový plán činnosti pro rok Pes Roku úprava bodovací tabulky 9. Sportovní Pes Roku schválení pravidel 10. Aktualizace bonitačního a zápisního řádu dle dohody s druhými Kluby + soulad s nadřazenými řády 11. Podpora zdraví - návrh úpravy klubových poplatků 12. Návrh klubového kalendáře pro rok Diskuze 14. Usnesení 15. Závěr a ukončení schůze předpoklad ukončení v 16:30 Přítomnost psů je moţná a vítaná, zejména u vítězů klubových soutěţí. Občerstvení zajištěno. ~ 5 ~

6 Pozvánka na členskou schůzi Adresa hotelu Chodov včetně příjezdů zde: Jak se dostanete na místo: MHD: Metrem se k nám dostanete trasou "C" na stanici Chodov, kde snadno přestoupíte na autobusovou linku číslo 154, směr Skalka, vystoupíte na 3. zastávce "Brodského". Autem z dálnice D1 Praha - Brno (vzdálena 1 km od hotelu): Při jízdě směrem z Prahy do Brna: Odbočte z dálnice na Nákupní centrum CHODOV (výjezd aţ za EXITEM č. 1). Nezajíţdějte do garáţí nákupního centra a na světelné křiţovatce se dejte doprava. Právě se nacházíte na ulici Mírového hnutí, dojedete na kruhový objezd pod mostem, pojdete rovně a po několika stech metrech uvidíte na levé straně modrou budovu Hotelu Chodov. Při jízdě směrem z Brna do Prahy: Pouţijete EXIT 2, směr stanice metra Opatov. Dále pokračujte aţ na kruhový objezd, kde odbočíte druhou ulicí vpravo směr HOSTIVAŘ a budete pokračovat v jízdě aţ na druhou světelnou křiţovatku, na které odbočíte vlevo a po cca. 200 m na pravé straně ulice Mírového hnutí se nachází hotel Chodov. Parkování: Parkování moţné v okolních ulicích hotelu. U hotelu je málo místa, doporučujeme parkovat přes ulici tj. neodbočíte k hotelu, ale na druhou stranu do ulic mezi paneláky, kde je dostatek míst k parkování. ~ 6 ~

7 Zápisní a bonitační řád změny k projednání členskou schůzí Z Á P I S N Í Ř Á D Článek 1 Úvodní ustanovení 3. S chovatelstvím je neslučitelná produkce štěňat jakéhokoliv plemene bez průkazu původu a ani podpora tohoto konání. V případě zjištění porušení tohoto ustanovení u členů Klubu může Klub přistoupit ke kárným opatřením dle článku 24 Stanov Klubu. Článek 2 Chov a jeho řízení 4. K chovu nelze pouţívat jedince s vylučujícími vadami dle standardů plemen. Článek 4 Chovní jedinci 2. Základní podmínky pro zařazení do chovu jsou stejné pro všechny kluby zabývající se chovem kolií a šeltií v České republice při respektování platných standardů FCI. Článek 6 Krycí list 1. Krycí list musí obsahovat následující údaje: a) plemeno, b) jméno krycího psa a číslo jeho zápisu, c) jméno feny a číslo jejího zápisu, d) jméno a adresu majitele nebo drţitele psa, e) jméno a adresu majitele nebo drţitele chovné feny, f) podpisy obou majitelů nebo drţitelů, g) místo a datum krytí, případně opakovaného krytí. 2. Řádně vyplněný a podepsaný krycí list je dokladem, který je součástí přihlášky vrhu nutné k zápisu štěňat do plemenné knihy a vydání průkazu původu. 3. Formulář krycího listu je v příloze č. 1. Článek 7 Krytí 3. Doporučuje se krýt fenu u majitele (drţitele) psa. Majitel, resp. drţitel nebo jimi zmocněná osoba jsou povinni doprovázet fenu ke krytí. ~ 7 ~

8 Zápisní a bonitační řád změny k projednání členskou schůzí 4. Pokud se prokáţe, ţe pes byl v době krytí neplodný, má majitel feny nárok na vrácení peněz uhrazených za akt krytí. 14. Během jednoho kalendářního dne smí chovný pes krýt jen jednu fenu. Článek 8 Zahraniční krytí Zahraničním krytím se rozumí krytí chovným psem, jehoţ majitel není občanem České republiky. Majitel feny si při krytí zajistí podpis majitele (drţitele) psa na krycím listě, kopii průkazu původu a doklad o chovnosti psa, pokud je v jeho zemi zápisu do plemenné knihy kynologické organizace, která je členem FCI, vydáván. Není-li, pak jako doklad o chovnosti psa lze použít kopii rodokmenu potomka tohoto psa, v případě prvního krytí pak čestné prohlášení o chovnosti psa podepsané majitelem psa. Článek 9 Vrh 2. Maximální počet vrhů u chovné feny je 3 za období 24 měsíců, včetně vrhů, kdy fena porodí pouze jedno štěně, ideální počet je jeden vrh ročně. 5. O narození štěňat je chovatel povinen podat zprávu drţiteli psa ve formě kopie Přihláška k zápisu štěňat do plemenné knihy. 7. Minimální věk pro odběr štěňat je 50 dnů. Celý vrh musí být v době odběru označen buď tetováním ve slabině pravé pánevní končetiny, nebo mikročipem, nelze označit část vrhu tetováním a část mikročipem. Je moţno označit všechna štěňata tetováním a některá navíc i mikročipem. Po bude moţné označit celý vrh pouze mikročipem. Tetování i čipování provádí a potvrzuje na přihlášku vrhu veterinární lékař. Článek 11 Zápisy štěňat do plemenné knihy 2. Vrh musí být hlášen k zápisu najednou a celý. Dodatečné hlášení jednotlivých štěňat není přípustné. Ţádanka o tetovací čísla (min. 2x) musí být odeslána Dílčí plemenné knize Klubu nejpozději do 28 (dvacetiosmi) dnů ode dne vrhu. Další kopii přihlášky vrhu uschová chovatel jako plemennou dokumentaci a další kopii zašle majiteli krycího psa. Zápis vrhu se řídí aktuálně platným Postupem pro zápis vrhu, vydaným Výborem Klubu a uvedeným v MAGAZÍNU C&S a na webu Klubu. 3. Nejpozději do 56 dnů (8 týdnů) po datu vrhu je povinen chovatel poslat na dílčí plemennou knihu Klubu na adresu správce DPK takto potvrzenou Přihlášku vrhu s 1 její kopií. 4. Přihláška vrhu musí být řádně vyplněna a štěňata zapsána v abecedním pořadí, nejdříve psi, pak feny. Jejími přílohami jsou: 1. krycí list s kopií, 2. kopie ústřiţku sloţenky s rozpisem celkové platby na níţe uvedené poloţky: 3. krycí poplatek, 4. poplatek za zápis vrhu (podle počtu jednotlivých štěňat) do DPK. ~ 8 ~

9 Zápisní a bonitační řád změny k projednání členskou schůzí 5. v případě zahraničního krytí kopie originálu průkazu původu včetně dokladu o chovnosti psa, pokud je v jeho zemi zápisu do plemenné knihy kynologické organizace, která je členem FCI, vydáván, 6. doklady o významném ocenění rodičů (případně předků) štěňat za předpokladu, ţe ocenění bylo získáno psem přede dnem krytí a fenou přede dnem vrhu, 7. v případě vůbec prvního vrhu feny pak připojit kopii dekretu o přiznání názvu chovatelské stanice, 8. kopii PP a bonitačního listu feny (také u psa v případě jeho prvního krytí). 4. Jména štěňat jednoho vrhu musí začínat stejným písmenem. Pro každé plemeno v chovatelské stanici je vedena zvláštní řada, začínající písmenem A. Vrhy musí být řazeny abecedně (vzestupně) za sebou. Jména vrhu C nelze směšovat se jmény začínající písmenem CH, které je samostatným písmenem české abecedy. Jména nesmějí obsahovat název chovatelské stanice, vulgární či hanlivá slova a nesmějí žádným způsobem propagovat terorismus nebo jiná extremistická hnutí. Délka jmen může být maximálně 20 znaků včetně mezer a interpunkčních znamének. Jméno nesmí tvořit pouze předložka česká ani cizojazyčná (von, of, ). Chovateli je umoţněno vynechat v abecedě písmena CH, Q, Y, X a písmena s diakritikou. Vrhy musí být řazeny abecedně (vzestupně) za sebou. Pro kaţdé plemeno v chovatelské stanici se vede zvláštní abecední řada. 6. Zápisy štěňat do plemenné knihy ČMKU se provádí podle schématu: zkratka plemenné knihy / identifikační značka plemene / číslo zápisu / poslední dvojčíslí roku narození. Po přeregistraci přibyde lomítko s rokem přeregistrace. 7. Chovatel musí zapsat všechny své odchovy jen v jednéom klubu Dílčí plemenné knize. Pokud se chovatel rozhodne zapisovat v dílčí plemenné knize jinéhom klubu, uvědomí o tom současně oba zúčastněné kluby. Tuto změnu můţe provést pouze jednou. Článek 12 Zápis importovaných jedinců do plemenné knihy 1. Jedincům dovezeným s průkazy původu, které jsou vystaveny zeměmi FCI, přiděluje plemenná kniha ČMKU číslo zápisu podle schématu: zkratka plemenné knihy/zkratka plemene/číslo zápisu/rok narození. Po přeregistraci přibyde lomítko s rokem přeregistrace. V případě, ţe jsou importovaní jedinci uváděni do rodokmenue jako rodiče v ČR zapisovaných vrhů, vţdy se uvádí zkratka a číslo zápisu původní plemenné knihy. 3. Před uvedením do chovu se dovezení jedinci musí zúčastnit bonitace. Výsledek bonitace bude zapsán do průkazu původu nebo do jeho přílohy. Krytí před bonitací je nepřípustné a povaţuje se za hrubé porušení chovatelského řádu. Článek 15 Závěrečná ustanovení Prováděcí pokyny (např. Postup pro zápis vrhu, Směrnice o podpoře zdraví apod.) k tomuto řádu vydává výbor Klubu a publikuje je v Magazínu MAGAZÍNU C&S Klubu a na webu Klubu. Kaţdé vydání Magazínu uvádí seznam funkcionářů Klubu a poradců chovu spolu s jejich adresami a telefonními čísly. V prvním vydání Magazínu kaţdého roku ~ 9 ~

10 Zápisní a bonitační řád změny k projednání členskou schůzí Klub publikuje i výši poplatků, které souvisí s chovem, a to i tehdy, jestliţe se jejich výše v průběhu předcházejícího roku nezměnila. 3. Kaţdý nový člen Klubu obdrţí svazek Norem a pouţívaných tiskopisů, poslední vydání Magazínu C&S, pokud není rozebráno, coţ zajistí matrikář Klubu. 5. Zápisní řád Klubu byl schválen členskou schůzí Klubu dne a tímto dnem nabývá platnosti. 6. Zrušen byl Zápisní řad Klubu chovatelů collií a sheltií Praha ze dne B O N I T A Č N Í Ř Á D Článek 1 Základní ustanovení 1. Bonitace je nejdůleţitější odborná chovatelská zkouška, která slouţí k získání a zdokumentování poznatků o exteriérových a povahových vlastnostech bonitovaných jedinců, jejich nedostatcích, vadách a odchylkách od FCI - standardu plemene. Údaje získané a stanovené při bonitaci se zaznamenávají spolu s konečným výrokem (chovný nebo nechovný) do bonitačního listu, do průkazu původu a jsou součástí hlavních údajů o psu nebo feně v záznamech dílčí plemenné knihy (dále DPK). 2. Kódované hodnocení jedinců umoţňují statistické vyhodnocování populace výpočetní technikou. Slouţí jako podklad pro další řízení chovu a jako pomůcka při výběru chovných párů tak, aby se zvýšil selekční tlak směrem k ţádaným znakům a eliminovaly se znaky neţádoucí. 3. K rozmnoţování smí být pouţito výhradně jedinců, kteří oba při bonitaci získali hodnocení výrokem chovný (chovná) a byli před prvním krytím přeregistrováni v plemenné knize ČMKU (dále PK ČMKU). Článek 2 Zásady pořádání bonitací 1. Bonitace jsou pořádány podle plánu termínového kalendáře, který vyhlašuje výbor Klubu na celý kalendářní rok předem, případně mohou být bonitace vyhlášeny výborem Klubu v dalších, chovateli navrţených, termínech. 2. Místa a data konání bonitací se volí podle možností Klubu v různých částech ČR a v různých ročních obdobích. Termíny s uvedením místa konání bonitací se zveřejňují na webu Klubu. 3. Místa konání bonitací se volí podle potřeb členů Klubu v různých místech ČR s ohledem na ekonomické parametry. Termínový kalendář s uvedením místa, data a hodiny konání bonitací se zveřejňuje v MAGAZÍNU C&S. 4. Pro kaţdou bonitaci je výborem Klubu určen gestor garant, který zajišťuje průběh bonitace po technické, materiální a organizační stránce a: a) shromaţďuje přihlášky na bonitaci, b) ověřuje platné členství v Klubu majitele bonitovaného psa, ~ 10 ~

11 Zápisní a bonitační řád změny k projednání členskou schůzí c) ověřuje ve spolupráci s pokladní uhrazené poplatky, ve výjimečných případech vybírá poplatky za při bonitaci a zasílá je na účet Klubu, d) vyúčtuje finanční nároky členů bonitační komise, e) předává kopie bonitačních listů osobě pověřené Klubem, která je archivuje po dobu 10 let zasílá kopie bonitačních listů správci dílčí plemenné knihy Klubu. Článek 4 Bonitační komise O zařazení jedince do chovu rozhoduje výhradně tříčlenná bonitační komise. Bonitační komisi pro jednotlivé bonitační akce jmenuje Výbor klubu. Práci komise řídí její předseda, kterým musí být rozhodčí exteriéru pro daná plemena. Dalšími dvěma členy komise jsou zpravidla poradci chovu nebo členi Výboru. Předseda bonitační komise ani člen bonitační komise nesmí bonitovat jedince ve vlastním majetku, vždy jej musí zastupovat jiný rozhodčí nebo člen bonitační komise nesmí bonitovat jedince v jeho majetku. Článek 5 Bonitační list 1. Bonitační komise zaznamená všechny naměřené (kohoutková výška psa - povinně) a vyhodnocené údaje, případně bonitační kód, a výrok o chovnosti (chovný/nechovný) do bonitačního listu. Tiskopis bonitačního listu je přílohou tohoto řádu. 3. Originál bonitačního listu obdrţí majitel psa, kopie listu je uloţena v dokumentaci dílčí plemenné knihy archivována Klubem. Podle bonitačních listů jsou celkové výsledky bonitace zveřejňovány v MAGAZÍNU C&S a na webu Klubu. Článek 6 Vylučující vady 2. Vylučující vadou je: d) výška u šeltií - pes pod 35 nebo nad 40 cm, fena pod 33 nebo nad 38 cm e) výška u kolií - překročení horní nebo dolní hranice rozpětí kohoutkové výšky jedince o více jak 1 cm, f) neúplný chrup, a to: chybějící řezák, chybějící špičák, chybějící P4 chybějící M1 chybějící dva zuby těsně vedle sebe u kolií celkem chybějící 3 (tři) a více premolárů nebo molárů (včetně M3), u šeltií celkem chybějících 5 (pět) a více premolárů nebo molárů (včetně M3). ~ 11 ~

12 Zápisní a bonitační řád změny k projednání členskou schůzí Článek 8 Poplatky za provedení bonitace 1. Poplateky za provedení bonitace je stanoven ve výši 600,- Kč, základní sleva a přeregistraci do databáze chovných jedinců DPK pro členy Klubu stanoví na základě ekonomické rozvahy na celý kalendářní rok dopředu výbor Klubu je 300,- Kč. Další slevy z bonitačního poplatku jsou stanoveny v příloze č. 5. Nečlen Klubu je povinen za bonitaci uhradit dvojnásobek tohoto poplatku. 3. Poplatky za bonitaci jsou splatné předem na účet Klubu, výjimečně v hotovosti do rukou gestora garanta před jejím zahájením. Článek 9 Všeobecná ustanovení 5. Odloţit bonitaci můţe bonitační komise při nejasné nebo sporné okolnosti v průběhu bonitace. Problematiku předloţí předseda komise se stanoviskem bonitační komise k rozhodnutí nejbliţší schůzi výboru Klubu do rukou jeho předsedy. Poplatek se převádí. Záznam o odložení bonitace zapíše bonitační komise do průkazu původu ve tvaru: Datum - místo konání důvod odložení bonitace - podpis předsedy komise - otisk razítka Klubu. 6. Stíţnost proti hodnocení a výsledku bonitace můţe majitel psa podat doporučenou zásilkou s uvedením námitek do dvou týdnů 14 kalendářních dnů ode dne konání bonitace výboru Klubu k rukám jeho předsedy. Stíţnost nemá odkladný účinek. Výbor Klubu na své následující schůzi po ověření nutných skutečností rozhodne s konečnou platností buď o zamítnutí stíţnosti, nebo nařídí opakování bonitace (bez poplatku). Článek 10 Závěrečná ustanovení 1. Prováděcí pokyny k provádění tohoto řádu vydá podle nutnosti operativně výbor Klubu. 2. Bonitační řád byl schválen členskou schůzí Klubu, konanou dne a tímto dnem nabývá platnosti. Tímto dnem se také ruší dosavadní vydané pokyny k provádění bonitací v celém rozsahu. 3. Přílohou Bonitačního řádu je: a) Příloha čís. 1 tiskopis Bonitační list, b) Příloha čís. 2 FCI-standard kolie dlouhosrsté č. 156, c) Příloha čís. 3 FCI-standard kolie krátkosrsté č. 296, d) Příloha čís. 4 FCI-standard šeltie č.88. e) Příloha čís. 5 Směrnice o podpoře zdraví ~ 12 ~

13 Návrh změny klubových poplatků včetně motivace pro členy Členské poplatky Zápisné (platí nový člen, případně při přerušení členství) 50,- Členské příspěvky jednotlivec rok 300,- Poplatky spojené s chovem Sleva pro členy Standardní cena Bonitace základní cena 300,- 600,- Prodlouţení chovnosti zdarma 100,- Zápis vrhu za štěně 40,- 80,- Krycí list zdarma zdarma Krycí poplatek CZ pes 300,- 600,- Poplatky dle Směrnice o podpoře zdraví: Sleva z ceny bonitace jednoho psa* Sleva bez ohledu na členství: Při doloţení vyšetření DNA CEA + MDR1** 200,- Při doloţení vyšetření DNA CEA či klinické vyšetření očí*** 100,- *doložené výsledky budou zapsány na bonitační list a zveřejněny v genealogii, u zápisu bonitace v Magazínu i na webu Klubu **doloženo v den bonitace ***vyšetření ne starší 12měsíců, v případě vyšetření ve štěněčím věku musí být zvíře vyšetřeno do 49 dnů věku Slevy ze zápisu vrhu KCHCS: Celý vrh je vyšetřen klinicky na DOV (provedené do 49dní věku štěňat) nebo geneticky DNA CEA sleva 40,- ze zápisu štěněte Nepovinná vyšetření: DOV dědičné oční vady (je doloţeno platným certifikátem, u štěňat provedeno do 49dnů věku, u dospělých není certifikát starší 12měsíců) DNA CEA* DNA MDR1* DNA PRA rcd2* (pouze u kolií) *vyšetřeno v laboratořích Optigen, Genomia, Slovgen, Liběchov a doloženo originálem certifikátu Slevu lze uplatnit bez ohledu na výsledek vyšetření!!!! ~ 13 ~

14 Sportovní pes roku pravidla k projednání členskou schůzi SPORTOVNÍ *PES ROKU *Místo slova PES bude krátkosrstka dlouhosrstka - šeltie Soutěţ Sportovní pes roku KCHCS Praha je kaţdoročním ( ) hodnocením sportovních výkonů jednotlivých zástupců plemen kolie dlouhosrstá, kolie krátkosrstá a šeltie v kategoriích Agility, Obedience, DogDancing, Pasení a Všestranný/Záchranářský výcvik. Pravidla pro hodnocení soutěţe Sportovní pes roku KCHCS Praha : - účastnit se mohou psi a feny všech třech plemen sdruţených v KCHCS Praha - účast podmíněna členstvím majitele psa/feny v KCHCS Praha (v případě spoluvlastnictví psa musí být všichni spolumajitelé členy KCHCS Praha) - započítávají se jen body získané v době trvání členství v KCHCS Praha - tentýţ pes můţe být hodnocen i ve více kategoriích - body jsou započítávány vţdy za dosaţené výkony psovi v kaţdé kategorii (bez ohledu na psovoda) - započítávány jsou sloţené zkoušky a absolvované závody, a to jak u nás, tak v zahraničí - vyhodnocuje se kaţdé plemeno samostatně (psi i feny dohromady), pokud budou v dané kategorii zastoupena všechna tři plemena, je moţné vyhlásit nejlepšího z nich Do soutěţe je třeba psa přihlásit vyplnit a zaslat přihlášku v termínu do daného roku. Garantem soutěţe je Bc.Vilemína Kracíková, Kategorie Ve všech kategoriích je podpořena účast na mistrovských soutěţích násobkem získaných bodů a to dle následujícího klíče: za účast na MR plemene nebo MR všech plemen mládeţe celkové body krát koeficient 1,5 za účast na MR všech plemen / ME mládeţe všech plemen celkové body krát koeficient 2 MS všech plemen celkové body krát koeficient 3 a) Agility Započítávají se: výsledky všech oficiálních zkoušek (A1-3) i otevřených běhů (Ag, Jump) Dokládá se: výsledková listina, formulář KCHCS Praha k tomu určený, výkonostní průkaz (pokud obsahuje potřebné info počet startujících apod.) ~ 14 ~

15 Sportovní pes roku pravidla k projednání členskou schůzi Bodování: splnění samotné zkoušky se boduje jako závod následovně: KLÍČ: celkový počet startujících (u zkoušky - ve své kategorii) mínus dosaţené pořadí plus jedna, mínus celkové trestné body a je navíc moţné přičíst: 15b za první, 10b za druhé a 5b za třetí místo Vzor: pes, jumping, 30 startujících, 0 tr.b., 1.místo: =45 fena, agility, 30 startujících, 7,5 tr.b., 20.místo: ,5=18,5 b. b) Obedience Započítává se: výsledky všech závodů a zkoušek pořádaných dle národního zkušebního řádu (do ) nebo dle Mezinárodního zkušebního řádu OB FCI Dokládá se: výsledková listina, formulář KCHCS Praha k tomu určený, výkonostní průkaz (pokud obsahuje potřebné info), protokol o vykonané zkoušce Bodování: pokud zkoušky nejsou součástí závodu, bodují se samostatně KLÍČ: při započítávání zkoušek se celkový počet dosaţených bodů vydělí 10 a vynásobí cifrou, odpovídající stupni zkoušky (bez ohledu na hodnocení, známku); při zápočtu závodu navíc počet účastníků v kategorii mínus umístění plus jedna a navíc čtvrt bodu za kaţdého poraţeného soupeře Vzor: fena, ZK OB2, 256b. 256/10 x 2 = 51,2 pes, závod ve třídě OB1, 160b., 9 dalších soutěžících, 6.místo 160/10 x (0,25 x 3) = 20,75 c) DogDancing Započítává se: výsledky všech zkoušek a soutěţí dle řádu DDCCZ a / nebo Mezinárodního řádu Dokládá se: výsledková listina, formulář KCHCS Praha k tomu určený, výkonostní průkaz (pokud obsahuje potřebné info), protokol o vykonané zkoušce Bodování: postupové zkoušky se bodují samostatně KLÍČ: celkový počet bodů děleno deseti krát úroveň (bez ohledu na divizi); při započítávání závodů / soutěţí jsou navíc za kaţdý poraţený tým přičteny tři body Vzor: pes, postupová zkouška MD2 v divizi A, 2.úroveň, 40 b. 40/10*2=8 pes, soutěž DD, freestyle F3 v divizi C, 3.úroveň, 42b., 5.m/9 úč. 42/10*3+(3x 4)=24,6 ~ 15 ~

16 Sportovní pes roku pravidla k projednání členskou schůzi d) Všestranný výcvik e) Záchranářský výcvik f) Pasení Započítává se: veškeré zkoušky a závody pořádané podle zkušebních řádů NZŘ, IPO, SchH/VPG (pouze do ), TART, SZBK, IRO, KJ ČR, HWT, IHT TS; rovněţ je moţno započítat závody pořádané dle části zkoušek nebo upravených zkoušek výše uvedených zkušebních řádů (např. stopařský závod podle ZVV1; u těchto závodů se počítají pouze ty výsledky, kde bylo dosaženo alespoň 70 % maximálních možných bodů) Dokládá se: - protokol o provedení zkoušky, výsledková listina ze závodů - pokud se jedná o závody podle upravené zkoušky nebo podle částečné náplně zkoušek, je třeba doloţit, kolik byl maximální počet moţných bodů - zápis organizátora zkoušek/závodů na speciální kartě, vydané klubem Bodování: Základním vzorcem pro ocenění zkoušky je počet bodů děleno deseti krát stupeň zkoušky (pokud je); klíč pro bodování závodů je stejný jako u zkoušky, navíc se ovšem za kaţdého poraţeného soupeře ve své kategorii přičte čtvrt bodu KLÍČ: počet dosaţených bodů děleno 10 krát stupeň zkoušky + 0,25b (+3b u Pasení) za poraţeného soupeře Za účast na závodech/soutěţích/trialech můţe tedy pes získat více bodů, neţ za pouhé skládání zkoušek Vzor: Zkouška ZVV1 splněná na 278 bodů 278/10 x 1 = 27,8 bodů Zkouška IPO3 splněná na 269 bodů 269/10 x 3 = 80,7 bodů HWT TS splněný na 95 bodů 95/10 x 1 = 9,5 b Pes, 3.místo z celkového počtu 12-ti účastníků v kategorii ZVV2 se ziskem 289 bodů: 289/10 x 2 + (9x 0,25) = 60,05 bodů. Fena, 1.místo z 12 účastníků v IHT2-TS, 91bodů 91/10 x 2 + (3x 11) = 51,2 bodů Tato pravidla jsou platná pro rok 2011 a následující. Vilemína Kracíková ~ 16 ~

17 Organizační info Šampión ČMKU S platností od je moţné získat nový titul Šampión ČMKU. K jeho získání je třeba získání čtyř čekatelství CAC ČMKU. Čekatelství je udělováno pouze na národních a mezinárodních výstavách nejlepšímu dospělému jedinci (psovi a feně zvláště), tj. psům a fenám s tituly CACIB (na mezinárodní výstavě) a Národní vítěz (na národní výstavě) a musí být udělena min. ve dvou výstavních sezónách, od dvou rozhodčích a minimálně na dvou mezinárodních výstavách. Titul Šampión CMKU opravňuje ke vstupu do třídy šampionů/vítězů. Více Novelizace výstavní řádu Od je v platnosti novelizace Výstavního řádu ČMKU. Kromě bodů důleţitých pro organizátory výstav a majitele národních plemen, si dovolujeme vyzdvihnout dva body z článku 14 Práva a povinnosti vystavovatele: k) Je zakázáno upravovat srst, kůţi nebo čenich psa čímkoliv, co mění jejich strukturu, barvu nebo tvar. Je zakázáno upravovat psa v areálu výstaviště s pomocí jakýchkoliv látek nebo pomůcek. Povoleno je pouze česání a kartáčování. Je také zakázáno vyvazovat psa na trimovacím stole na delší dobu neţ je nezbytné pro úpravu. Porušení tohoto ustanovení můţe mít za následek okamţité vyloučení psa z účasti na výstavě. l) Hlasité povzbuzování psů zpoza kruhu (tzv. double-handling) je zakázáno. Je také zakázáno poutání pozornosti psů zpoza kruhu jakýmkoliv jiným způsobem (například pouţívání píšťalek, hraček, krmiva, volání na psa apod.). Porušení tohoto zákazu můţe mít za následek vyloučení psa z posuzování. Léto s Lassií 7. ročník LVT Léto s Lassií se koná od do na cvičišti ZKO Louny. Propozice naleznete na klubovém webu a na Podrobné informace podá paní Eva Plíštilová, nebo mail UPOZORNĚNÍ!!!! Prosíme všechny členy, aby věnovali pozornost ADRESE pro zasílání přihlášek vrhu. Přihlášky vrhu ve 4 exemplářích + přílohy zasílejte v daném termínu 18 dní prosím VÝLUČNĚ na adresu správce dílčí plemenné knihy - Mgr. Pavla Kůsová, Běleč 1, Bratronice, nikoli na adresu Klubu uvedenou u výše poplatků (připojeno k přihlášce vrhu). ~ 17 ~ Vilemína Kracíková

18 Kolie, šeltie genealogický servis Klubová genealogie (http://www.collie-sheltie-club.cz/genealogie/) našich tří plemen byla spuštěna do ostrého provozu od března Hlavním důvodem jejího spuštění byla snaha o získání elektronické databáze chovaných jedinců v rámci našeho klubu včetně historických dat, a to především z důvodu její moţné zálohy a snadného předání jinému správci dílčí plemenné knihy. KCHCS Praha přišel díky nepřízni osudu o kompletní informace z plemenné knihy jiţ dvakrát (jednou díky poţáru, podruhé po úmrtí ing. Pavlovského, s kterým bohuţel odešla i elektronická verze DPK). Z výše uvedených důvodů připravil Výbor KCHCS Praha návrh genealogie, jejímţ základním cílem je získání dat o všech jedincích chovaných v rámci našeho Klubu. V roce 2011 se podařilo dohodnout i spolupráci s druhými Kluby, které mají zpřístupněny moţnosti přidávání jedinců za jejich plemenné knihy a mohli jsme tak vytvořit souhrnný přehled chovaných jedinců za všechny naše tři kluby. Aktuálně jsou v genealogii záznamy více jak 17tis. zvířat. Nejvíce doplněných informací je v tuto chvíli u krátkosrstých kolií, kde byla základní data získána z původního rodokmenovníku Pavla Koška a jejichţ majitelé jsou nejvíce aktivní v přidávání dat. Data dlouhosrstých kolií a šeltií jsou v základu získána z hlavní plemenné knihy ČMKU (jméno, plemeno, druh srsti, barva, datum narození), podrobnosti doplňujeme průběţně dle časových moţností správce genealogie a aktivity majitelů. Kromě moţnosti přidávat informace o svém psovi (výsledky výstav, zkoušky, závody, zdravotní záznamy apod.), zde existuje také moţnost přidávat fotografie a stejně tak poznámky, kde můţete o svém pejskovi napsat jaký je. Dále mohou chovatelé vyuţít elektronický krycí list či elektronickou přihlášku vrhu, coţ jim usnadní práci při zápisu vrhu a sníţí pravděpodobnost chybného uvedení záznamů na přihlášce vrhu (a tím pádem nutné opravy a případné pokuty za nesprávně vyplněnou přihlášku vrhu). Plánujete-li vrh, zkontrolujte si aktuálnost údajů rodičů v genealogii, případně poţádejte o jejich doplnění. Při přípravě genealogie jsme se inspirovali u jiţ existujících a fungujících genealogií a ze stejného důvodu byl osloven i jejich autor, aby nám připravil naši genealogii na míru našim potřebám a propojení s dílčí plemennou knihou. Jiţ plně fungující genealogie můţete shlédnout zde: Naší snahou je ve spolupráci s našimi členy získat co nejobsáhlejší, nejaktuálnější a hlavně vyuţívanou studnici informací. Přidávejte proto aktuální informace a pomozte sobě i nám tuto studnici naplnit tak, aby mohla pomáhat nám všem. Přímý odkaz na genealogii naleznete také na webových stránkách KCHCS Praha v Aktualitách ~ 18 ~

19 Kolie, šeltie genealogický servis Příklad karty psa zde Beathan Bohemia Elenor: ~ 19 ~

20 Kolie, šeltie genealogický servis Přehled psů dle kritérií (KK trikolor pes chovný): Pavla Kůsová Zveme všechny milovníky šeltií na akci pořádanou Klubem chovatelů collií a sheltií Praha: 4.VÍKEND SE ŠELTIČKOU Kdy: pátek neděle Kde: Rekreační středisko Meziříčko Veškeré informace (včetně propozic a přihlášek) najdete v průběhu následujících měsíců na webových stránkách Garanti akce: Eva Vávrová a Petra Ocetková ~ 20 ~

Z Á P I S N Í Ř Á D Klubu chovatelů Collií a Sheltií

Z Á P I S N Í Ř Á D Klubu chovatelů Collií a Sheltií Z Á P I S N Í Ř Á D Klubu chovatelů Collií a Sheltií Preambule Tento řád vydává Klub chovatelů Collií a Sheltií podle článku 12, odst. 1 Stanov Klubu a ve smyslu Řádu ochrany zvířat při chovu psů Českomoravské

Více

Magazín collie & sheltie 2 / 2011. Obsah

Magazín collie & sheltie 2 / 2011. Obsah Magazín collie & sheltie 2 / 2011 Obsah 02 Organizační zprávy 04 Přehlídka šampionů 09 Bonitace Brno, Řepeč 13 Poděkování 15 Zpráva DPK 20 Pravidla soutěže Pes roku 23 Soutěž Pes roku 2010 - DK 26 Soutěž

Více

Přítomní: Fiala, Gogolínová, Svobodová, Kůsová, Kracíková, Bílková Omluveni: Hemelík, Pavlíková, Matoušková, Mecerová (KRK), Fránková (KRK)

Přítomní: Fiala, Gogolínová, Svobodová, Kůsová, Kracíková, Bílková Omluveni: Hemelík, Pavlíková, Matoušková, Mecerová (KRK), Fránková (KRK) Zápis schůze výboru klubu Dne 26. 1. 2013 Přítomní: Fiala, Gogolínová, Svobodová, Kůsová, Kracíková, Bílková Omluveni: Hemelík, Pavlíková, Matoušková, Mecerová (KRK), Fránková (KRK) Program: 10:00 Zahájení

Více

SPOLEK CHOVATELŮ SLOVENSKÝCH ČUVAČŮ E-mail: vybor@slovensky-cuvac.biz, www: www.slovensky-cuvac.biz

SPOLEK CHOVATELŮ SLOVENSKÝCH ČUVAČŮ E-mail: vybor@slovensky-cuvac.biz, www: www.slovensky-cuvac.biz Středoevropská speciální výstava Slovenských čuvačů Chržín, 26. 9. 2015 Místo konání: Chržín 1, Stará Fara www.chrzin1.cz Se zadáváním titulů: Vítěz Středoevropské speciální výstavy SC Nejlepší pes Středoevropské

Více

Zápis z členské schůze Klubu chovatelů Collií a Sheltií. 17.3.2012 Dolní Počernice

Zápis z členské schůze Klubu chovatelů Collií a Sheltií. 17.3.2012 Dolní Počernice Zápis z členské schůze Klubu chovatelů Collií a Sheltií 17.3.2012 Dolní Počernice Program: 1. Zahájení, volba mandátové a návrhové komise 2. Zpráva o činnosti Klubu v roce 2011 3. Zpráva matrikářky Klubu

Více

Speciální výstava slovenských čuvačů Chržín, 26. 9. 2015

Speciální výstava slovenských čuvačů Chržín, 26. 9. 2015 Speciální výstava slovenských čuvačů Chržín, 26. 9. 2015 Místo konání: Chržín 1, Stará Fara www.chrzin1.cz Se zadáváním titulů: Vítěz vítězka speciální výstavy SC Vítěz vítězka mladých speciální výstavy

Více

Pravidla soutěže Pes roku

Pravidla soutěže Pes roku Pravidla soutěže Pes roku Soutěže jednotlivců se mohou zúčastnit psi v majetku členů Klubu chovatelů Collií a Sheltií (dále Klub). Započítávají se jen body získané v době trvání členství v klubu. V případě

Více

Klub chovatelů špiců

Klub chovatelů špiců Klub chovatelů špiců pořádá dne 22. 10. 2014 speciální výstavu špiců při Evropské výstavě psů Místo konání: hala kynologického klubu Zetor Brno, Jedovnická ul. 7a, 628 00 Brno - Líšeň GPS souřadnice: Loc:

Více

XXVII. KLUBOVOU VÝSTAVU KOLIÍ A ŠELTIÍ

XXVII. KLUBOVOU VÝSTAVU KOLIÍ A ŠELTIÍ pořádá XXVII. KLUBOVOU VÝSTAVU KOLIÍ A ŠELTIÍ se zadáváním titulů CAJC, CAC ČR a Klubový vítěz 2017 6. května 2017 v areálu kynologického klubu v Chropyni Uzávěrka přihlášek: I. - 6. dubna 2017, II. -

Více

PODKRUŠNOHORSKOU OBLASTNÍ VÝSTAVU PSŮ LOVECKÝCH PLEMEN

PODKRUŠNOHORSKOU OBLASTNÍ VÝSTAVU PSŮ LOVECKÝCH PLEMEN ČESKOMORAVSKÁ KYNOLOGICKÁ JEDNOTA VÝSTAVNÍ VÝBOR CHOMUTOV pořádá PODKRUŠNOHORSKOU OBLASTNÍ VÝSTAVU PSŮ LOVECKÝCH PLEMEN spojenou s KLUBOVOU VÝSTAVOU KLUBU CHOVATELŮ ČESKÝCH FOUSKŮ a SPECIÁLNÍ VÝSTAVOU

Více

KLUBOVOU VÝSTAVU KOLIÍ A ŠELTIÍ

KLUBOVOU VÝSTAVU KOLIÍ A ŠELTIÍ pořádá KLUBOVOU VÝSTAVU KOLIÍ A ŠELTIÍ se zadáváním titulů CAJC, CAC ČR, bez KV 10. září 2016 v areálu SDH - Hasičská zbrojnice Ostrava Kunčičky Uzávěrka přihlášek: I. - 10. srpna 2016, II. - 20. srpna

Více

Zápis z členské schůze Klubu chovatelů collií a sheltií

Zápis z členské schůze Klubu chovatelů collií a sheltií Zápis z členské schůze Klubu chovatelů collií a sheltií Dne 20.3.2010, 10:30 KC Rychety Pan předseda seznámil přítomné členy s programem schůze. P r o g r a m : 1. Zahájení volba mandátové a návrhové komise

Více

PODKRUŠNOHORSKOU OBLASTNÍ VÝSTAVU PSŮ LOVECKÝCH PLEMEN

PODKRUŠNOHORSKOU OBLASTNÍ VÝSTAVU PSŮ LOVECKÝCH PLEMEN ČESKOMORAVSKÁ KYNOLOGICKÁ JEDNOTA VÝSTAVNÍ VÝBOR CHOMUTOV pořádá PODKRUŠNOHORSKOU OBLASTNÍ VÝSTAVU PSŮ LOVECKÝCH PLEMEN 11. května 2013 zámecký park Červeného hrádku u Jirkova I. uzávěrka - 29. 3. 2013

Více

Zápisní řád Klubu přátel psů pražských krysaříků (KPPPK)z.s.

Zápisní řád Klubu přátel psů pražských krysaříků (KPPPK)z.s. Zápisní řád Klubu přátel psů pražských krysaříků (KPPPK)z.s. PREAMBULE 1. Cílem klubu přátel psů pražských krysaříků (dále jen KPPPK či klub) je chov čistokrevného plemene psů s průkazem původu při zachování

Více

SPOLEK CHOVATELŮ SLOVENSKÝCH ČUVAČŮ www:

SPOLEK CHOVATELŮ SLOVENSKÝCH ČUVAČŮ   www: Klubová výstava se zadáváním titulů Nejlepší pes výstavy, Nejlepší fena výstavy PROPOZICE Datum konání: 2. 10. 2016 Místo konání: Brno - Líšeň, Jedovnická 7a, KK Zetor, krytá kynologická hala GPS: 49.2159092N,

Více

Středoevropská speciální výstava slovenských čuvačů Brno, 25. 10. 2014

Středoevropská speciální výstava slovenských čuvačů Brno, 25. 10. 2014 Středoevropská speciální výstava slovenských čuvačů Brno, 25. 10. 2014 Místo konání : Kynologický klub Zetor Brno, Jedovnická 7a, Brno, GPS : 49 12'56.248"N, 16 40'31.312"E Se zadáváním titulů: Vítěz středoevropské

Více

4.5.2015 (poštovní razítko) nebo on-line přihlášky přes www.dogoffice.cz

4.5.2015 (poštovní razítko) nebo on-line přihlášky přes www.dogoffice.cz KLUB CHOVATELŮ COLLIÍ A SHELTIÍ Vás srdečně zve na první letošní klubovou akci: 30.5.2015 KLUBOVOU VÝSTAVU KCHCS spojenou s BONITACÍ se zadáváním titulu KLUBOVÝ VÍTĚZ plemen kolie dlouhosrstá kolie krátkosrstá

Více

Přítomní: Bílková, Fiala, Svobodová, Pavlíková, Kůsová, Kracíková, Matoušková, Mecerová (KRK) Omluveni: Gogolínová, Hemelík

Přítomní: Bílková, Fiala, Svobodová, Pavlíková, Kůsová, Kracíková, Matoušková, Mecerová (KRK) Omluveni: Gogolínová, Hemelík Zápis schůze výboru klubu Dne 15.1.2012 Přítomní: Bílková, Fiala, Svobodová, Pavlíková, Kůsová, Kracíková, Matoušková, Mecerová (KRK) Omluveni: Gogolínová, Hemelík Program: 10:00 Zahájení schůze Výboru

Více

Zápisní a bonitační řád Moravskoslezského klubu chovatelů collií a sheltií,z.s.

Zápisní a bonitační řád Moravskoslezského klubu chovatelů collií a sheltií,z.s. Zápisní a bonitační řád Moravskoslezského klubu chovatelů collií a sheltií,z.s. člena ČMKU Účel a cíle Řádu Účelem Řádu je metodicky stanovit podmínky a pravidla chovu a ustájení psů podle současných poţadavků

Více

Zápisní řád KCHMPP o.s.

Zápisní řád KCHMPP o.s. Čl. I Základní ustanovení Zápisní řád KCHMPP o.s. 1. Cílem KCHMPP o.s. je chov čistokrevných plemen psů s průkazem původu zastřešených v klubu, při zachování biologického zdraví každého jedince a charakteristických

Více

v sobotu 11. července 2015

v sobotu 11. července 2015 Moravskoslezský bulldog-mops klub pořádá v sobotu 11. července 2015 v oranžerii zámeckého hotelu Maxmilian zámek Loučeň, PSČ 289 37, okr. Nymburk N 50' 17.143, E 15' 01.204, www.zamekloucen.cz Klubovou

Více

OBECNÁ USTANOVENÍ ZPŮSOB ZAŘAZOVÁNÍ BEARDED COLLIÍ DO CHOVU

OBECNÁ USTANOVENÍ ZPŮSOB ZAŘAZOVÁNÍ BEARDED COLLIÍ DO CHOVU CHOVATELSKÝ A ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU CHOVATELŮ BEARDED COLLIÍ PODMÍNKY PRO ZAŘAZOVÁNÍ BEARDED COLLIÍ DO CHOVU OBECNÁ USTANOVENÍ 1) Podmínky pro zařazení do chovu dané tímto předpisem KCHBC musí splňovat také

Více

ČESKOMORAVSKÁ KYNOLOGICKÁ UNIE R E T R I E V E R K L U B C Z. Pořádají. v neděli v areálu zámeckého parku KONOPIŠTĚ

ČESKOMORAVSKÁ KYNOLOGICKÁ UNIE R E T R I E V E R K L U B C Z. Pořádají. v neděli v areálu zámeckého parku KONOPIŠTĚ ČESKOMORAVSKÁ KYNOLOGICKÁ UNIE R E T R I E V E R K L U B C Z Pořádají II. OBLASTNÍ VÝSTAVU RETRIEVERŮ se zadáváním vítěz třídy mladých, mezitřídy, třídy otevřené, pracovní, vítězů, Oblastní vítěz Baby

Více

Zápis schůze výboru klubu

Zápis schůze výboru klubu Zápis schůze výboru klubu Dne 31.1.2010 Přítomní: Fiala, Kucková, Kůsová, Matějek, Náhlovská, Svobodová, Vondráčková, Zemková Omluveni: Kracíková Přizvaní: Ajmová, Reslerová, Gogolínová, Konečná Výbor

Více

KLUB PINČŮ ČESKÉ REPUBLIKY. PROPOZICE KE SPECIÁLNÍ VÝSTAVĚ Česká Třebová ZKO Podhorka

KLUB PINČŮ ČESKÉ REPUBLIKY. PROPOZICE KE SPECIÁLNÍ VÝSTAVĚ Česká Třebová ZKO Podhorka KLUB PINČŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROPOZICE KE SPECIÁLNÍ VÝSTAVĚ 18.6.2016 Česká Třebová ZKO Podhorka Uzávěrka 3.6.2016 (pátek), elektronické přihlášky do 8.6.2016 (středa) Speciální výstava s bonitací pořádaná

Více

ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU PŘÁTEL PSŮ PRAŽSKÝCH KRYSAŘÍKŮ, Z. S.

ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU PŘÁTEL PSŮ PRAŽSKÝCH KRYSAŘÍKŮ, Z. S. ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU PŘÁTEL PSŮ PRAŽSKÝCH KRYSAŘÍKŮ, Z. S. PREAMBULE 1. Cílem spolku s názvem Klub přátel psů pražských krysaříků (dále jen KPPPK) je chov čistokrevného plemene psů PRAŽSKÝ KRYSAŘÍK s průkazem

Více

KYNOLOGICKÁ JEDNOTA ČR KYNOLOGICKÁ ORGANIZACE LANŠKROUN KJ. Lanškroun SPORTOVNÍ HALA BÓŽI MODRÉHO V LANŠKROUNĚ MOBIL: ,

KYNOLOGICKÁ JEDNOTA ČR KYNOLOGICKÁ ORGANIZACE LANŠKROUN KJ. Lanškroun SPORTOVNÍ HALA BÓŽI MODRÉHO V LANŠKROUNĚ MOBIL: , KYNOLOGICKÁ JEDNOTA ČR KYNOLOGICKÁ ORGANIZACE LANŠKROUN KJ 10. ROČNÍK ZEMSKÉ KORUNY KRAJSKÁ VÝSTAVA PSŮ PŘÍSTUPNÁ VŠEM PLEMENŮM PSŮ FCI, NÁRODNÍM PLEMENŮM A NEUZNANÝM FCI, KROMĚ NO Lanškroun 11. června

Více

PROPOZICE 3. 5. 2015

PROPOZICE 3. 5. 2015 Klubová výstava a VII. ročník Memoriálu Doc. Viléma Kurze se zadáváním titulů Klubový vítěz, Klubová vítězka PROPOZICE 3. 5. 2015 při MVP Praha na výstavišti Praha-Letňany Uzávěrka přihlášek: 26. 4. 2015

Více

CHOVATELSKÝ A ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU CHOVATELŮ BEARDED COLLIÍ I. NÁZEV A SÍDLO KLUBU, ÚČEL A CÍLE ŘÁDU

CHOVATELSKÝ A ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU CHOVATELŮ BEARDED COLLIÍ I. NÁZEV A SÍDLO KLUBU, ÚČEL A CÍLE ŘÁDU CHOVATELSKÝ A ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU CHOVATELŮ BEARDED COLLIÍ I. NÁZEV A SÍDLO KLUBU, ÚČEL A CÍLE ŘÁDU Chovatelský a zápisní řád (dále jen řád) Klubu chovatelů Bearded collií, z. s. (dále jen KCHBC), se sídlem

Více

Pozvánka na klubovou výstavu a bonitaci Nová Živohošť 27. - 28. 4. 2013

Pozvánka na klubovou výstavu a bonitaci Nová Živohošť 27. - 28. 4. 2013 Pozvánka na klubovou výstavu a bonitaci Nová Živohošť 27. - 28. 4. 2013 Milí chovatelé, majitelé a příznivci plemene beauceron, rádi bychom Vás pozvali na Novou Živohošť, kde se bude konat první klubová

Více

Českomoravská kynologická unie. Českomoravská kynologická jednota. KLUB CHOVATELŮ HRUBOSRSTÝCH A MAĎARSKÝCH OHAŘŮ a KLUB KRÁTKOSRSTÝ OHAŘ

Českomoravská kynologická unie. Českomoravská kynologická jednota. KLUB CHOVATELŮ HRUBOSRSTÝCH A MAĎARSKÝCH OHAŘŮ a KLUB KRÁTKOSRSTÝ OHAŘ Českomoravská kynologická unie Českomoravská kynologická jednota KLUB CHOVATELŮ HRUBOSRSTÝCH A MAĎARSKÝCH OHAŘŮ a KLUB KRÁTKOSRSTÝ OHAŘ ve spolupráci se Státním zámkem Zákupy a OMS Česká Lípa pořádají

Více

PLEMEN SHIH-TZU A LHASA APSO. CLUBSIEGERSCHAU 7. 9. 2014 hotel STEP, Malletova ul., Praha 9. Program výstavy:

PLEMEN SHIH-TZU A LHASA APSO. CLUBSIEGERSCHAU 7. 9. 2014 hotel STEP, Malletova ul., Praha 9. Program výstavy: PROPOZICE KLUB LHASA APSO ČR KLUBOVÁ VÝSTAVA PLEMEN SHIH-TZU A LHASA APSO CLUBSIEGERSCHAU 7. 9. 2014 hotel STEP, Malletova ul., Praha 9 Rozhodčí: NAĎA KLÍROVÁ (změna rozhodčího vyhrazena) Uzávěrka Meldeschluss

Více

16.10.2015 (poštovní razítko)

16.10.2015 (poštovní razítko) KLUB CHOVATELŮ COLLIÍ A SHELTIÍ Vás srdečně zve na tradiční podzimní výstavní víkend pro plemena kolie dlouhosrstá kolie krátkosrstá šeltie 07. 11. 2015 II. KLUBOVÁ VÝSTAVA KCHCS (bez zadávání titulu Klubový

Více

PLEMEN SHIH-TZU A LHASA APSO hotel STEP, Malletova ul., Praha 9. Program výstavy:

PLEMEN SHIH-TZU A LHASA APSO hotel STEP, Malletova ul., Praha 9. Program výstavy: PROPOZICE KLUB LHASA APSO ČR KLUBOVÁ VÝSTAVA PLEMEN SHIH-TZU A LHASA APSO 11. 09. 2016 hotel STEP, Malletova ul., Praha 9 SHIH TZU - rozhodčí: Vitaliy Belskyy/UKR LHASA APSO - rozhodčí: Vitaliy Belskyy/UKR

Více

KLUBOVOU VÝSTAVU CDC se zadáváním titulu Klubový vítěz

KLUBOVOU VÝSTAVU CDC se zadáváním titulu Klubový vítěz Czech Deerhound Club pořádá dne 5.9.2015 KLUBOVOU VÝSTAVU CDC se zadáváním titulu Klubový vítěz CAJC, CAC ČR Uzávěrka přihlášek: 23.8.2015 Místo konání : Chlumec nad Cidlinou Rozhoduje datum poštovního

Více

KLUBOVÁ VÝSTAVA SHIH-TZU a TIBETAN TERRIER CAJC, CAC, BOB. hotel STEP, Malletova ul., Praha 9

KLUBOVÁ VÝSTAVA SHIH-TZU a TIBETAN TERRIER CAJC, CAC, BOB. hotel STEP, Malletova ul., Praha 9 PROPOZICE KLUBOVÁ VÝSTAVA SHIH-TZU a TIBETAN TERRIER CAJC, CAC, BOB hotel STEP, Malletova ul., Praha 9 Uzávěrka I. 27. 2. 2012 II. 12. 3. 2012 Rozhodčí: IUZA BERADZE, GRU (změna rozhodčího vyhrazena) Program

Více

8. krajská výstava psů plemen FCI, národních plemen, mimo NO,

8. krajská výstava psů plemen FCI, národních plemen, mimo NO, KJ ČR Kynologická organizace 1 Brno 8. krajská výstava psů plemen FCI, národních plemen, mimo NO, která se uskuteční dne 25.7. 2015 v Brně Žebětíně stadion Eliot Kohoutovická 177,641 00 Brno GPS: 49 12'38.103"N,

Více

6. KRAJSKÁ VÝSTAVA PSŮ VYŠKOV pro všechna plemena mimo německých ovčáků

6. KRAJSKÁ VÝSTAVA PSŮ VYŠKOV pro všechna plemena mimo německých ovčáků 6. KRAJSKÁ VÝSTAVA PSŮ VYŠKOV pro všechna plemena mimo německých ovčáků Program výstavy: od 7:00 Přejímka psů 9:15-9:30 Zahájení výstavy 9:30-14:30 Posuzování v kruzích 14:30-16:00 Závěrečné soutěže Uzávěrka

Více

Zápisní řád. Článek I Základní ustanovení

Zápisní řád. Článek I Základní ustanovení 1 Zápisní řád Článek I Základní ustanovení 1. Cílem Spolku českého strakatého psa, o.s. (dále jen Spolku) je chov plemene český strakatý pes s průkazem původu, při zachování biologického zdraví každého

Více

Vzhledem k výše uvedenému znovu zveřejňujeme všechny řády, tj. i ČMKU:

Vzhledem k výše uvedenému znovu zveřejňujeme všechny řády, tj. i ČMKU: Udělování titulů Vzhledem k výše uvedenému znovu zveřejňujeme všechny řády, tj. i ČMKU: Udělování titulu "KLUBOVÝ ŠAMPION Tento titul je udělován každému psovi nebo feně v majetku člena klubu a to po trojím

Více

Propozice klubové výstavy pražských krysaříků. Vážené dámy a pánové, srdečně Vás zveme na Klubovou výstavu se zadáním titulů

Propozice klubové výstavy pražských krysaříků. Vážené dámy a pánové, srdečně Vás zveme na Klubovou výstavu se zadáním titulů Propozice klubové výstavy pražských krysaříků Vážené dámy a pánové, srdečně Vás zveme na Klubovou výstavu se zadáním titulů CAJC, CAC, res,. CAC, BOB (Best of Breed), BOS ( Best of Opposite Sexe), BOJ

Více

ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU PŘÁTEL PSŮ PRAŽSKÝCH KRYSAŘÍKŮ, Z. S. Obecné podmínky

ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU PŘÁTEL PSŮ PRAŽSKÝCH KRYSAŘÍKŮ, Z. S. Obecné podmínky ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU PŘÁTEL PSŮ PRAŽSKÝCH KRYSAŘÍKŮ, Z. S. PREAMBULE 1. Cílem spolku s názvem Klub přátel psů pražských krysaříků (dále jen KPPPK) je chov čistokrevného plemene psů s průkazem původu FCI,

Více

KLUBOVÁ VÝSTAVA KCHICH

KLUBOVÁ VÝSTAVA KCHICH KLUBOVÁ VÝSTAVA KCHICH se zadáním titulů CAJC, CAC ČR, Klubový vítěz KCHICH 14.6.2009 Otradice / Náměšť nad Oslavou / Penzion Jízdárna www,penzionjizdarna.eu Klubovou výstavu KCHICH pořádá ve spolupráci

Více

Zápisní řád 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Zápisní řád 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Zápisní řád 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 3. PORADCE CHOVU 4. CHOVATELSKÁ STANICE 5. CHOVATEL, MAJITEL CHOVNÉHO PSA 6. CHOVATELSKÉ TISKOPISY 7. KRYTÍ 8. VRH 9. ZÁPIS VRHU DO PLEMENNÉ KNIHY

Více

OBLASTNÍ KLUBOVOU VÝSTAVU

OBLASTNÍ KLUBOVOU VÝSTAVU Klub chovatelů kníračů České republiky pobočka 09 jesenická pořádá dne 20.09.2014 OBLASTNÍ KLUBOVOU VÝSTAVU všech velikostních a barevných rázů se zadáváním titulů Oblastní klubový vítěz, VT, ČKŠ, ČKŠ-V,

Více

Se zadáváním titulů: CAJC ČR CAC ČR res. CAC ČR Nej pes Nej fena - Vítěz SV BOJ BOV - BOS - BOB

Se zadáváním titulů: CAJC ČR CAC ČR res. CAC ČR Nej pes Nej fena - Vítěz SV BOJ BOV - BOS - BOB Klub chovatelů Collií a Sheltií Pořádá na výstavišti Krásná louka v Mladé Boleslavi 22. 11. 2014 62. Klubovou výstavu (bez zadávání KV) a BONITACI a 23. 11. 2014 Speciální výstavu (pro plemena kolie dlouhosrstá,

Více

Zápis ze 4.schůzky tří klubů

Zápis ze 4.schůzky tří klubů Zápis ze 4.schůzky tří klubů Český klub chovatelů sheltií (CKCHS) Klub chovatelů collií a sheltií Praha (KCHCS) Moravskoslezský klub chovatelů collií a sheltií (MSKCHCS) Datum: 21. července 2012 Místo:

Více

Zápis z členské schůze SHIH-TZU KLUBU ČR ze dne 26. 6. 2010

Zápis z členské schůze SHIH-TZU KLUBU ČR ze dne 26. 6. 2010 Zápis z členské schůze SHIH-TZU KLUBU ČR ze dne 26. 6. 2010 Místo konání: KA MSKS Zbraslav u Brna Schůze se celkem zúčastnilo 23 členů s právem hlasovat. Přítomno 2 členové výboru (R. Kubeš, M. Junková),

Více

Klub chovatelů špiců

Klub chovatelů špiců Klub chovatelů špiců pořádá ve dnech 14. 5. a 15. 5. 2016 Speciální a Klubovou výstavu špiců a Thai Bangkaew Dog v kynologickém areálu MSKS ve Zbraslavi u Brna 14. 5. 2016 Speciální výstava 15. 5. 2016

Více

Klub chovatelů špiců

Klub chovatelů špiců Klub chovatelů špiců pořádá dne 4. 9. 2016 Klubovou výstavu špiců a Thai Bangkaew Dog se zadáváním titulu KLUÝ VÍTĚZ na výstavišti Krásná louka v Mladé Boleslavi Uzávěrka přihlášek: 1. termín 12.8. 2016

Více

Trvající úkol - 6/10 Fiala informativní článek ohledně čipování a bonitací připraví do magazínu a na členskou schůzi 2011 Termín: 31.5.

Trvající úkol - 6/10 Fiala informativní článek ohledně čipování a bonitací připraví do magazínu a na členskou schůzi 2011 Termín: 31.5. Zápis schůze výboru klubu Dne 17.4.2011 Přítomní: Fiala, Kracíková, Svobodová, Gogolínová, Hemelík, Matoušková, Bílková, Pavlíková, Kůsová KRK: Fránková, Reslerová Omluveni: Vondráčková, Mecerová Program:

Více

Pro klubovou výstavu Chodských psů je zprovozněno on-line přihlášení

Pro klubovou výstavu Chodských psů je zprovozněno on-line přihlášení Klubová výstava chodských psů se zadáním titulu Klubový vítěz Klub přátel chodského psa vás srdečně zve na akci, která se koná dne 15.dubna 2017 v Hradci Králové -kemp Stříbrný rybník Program: 15.4.2017.

Více

sobota dne 30. května 2015 zámecký park na Kačině u Kutné Hory L o g o z á m k u K a č i n a

sobota dne 30. května 2015 zámecký park na Kačině u Kutné Hory L o g o z á m k u K a č i n a Českomoravská kynologická jednota OBLASTNÍ VÝSTAVA PSŮ všech plemen zapisovaných v plemenných knihách ČMKU spojená s Klubovou výstavou bez zadání titulu Klubový vítěz Klubu chovatelů německých krátkosrstých

Více

Požadavky na klubový software

Požadavky na klubový software Požadavky na klubový software Klubový SW DATABÁZE Obecné požadavky: Data jsou majetkem klubu trvalá možnost data exportovat do souborů kompatibilních pro jiné databáze Propojení s klubovými www stránkami,

Více

Speciální výstava. Klub chovatelů slovenských čuvačů v České republice založený v roce 1933, o.s. Všestudy Veltrusy

Speciální výstava. Klub chovatelů slovenských čuvačů v České republice založený v roce 1933, o.s. Všestudy Veltrusy Speciální výstava Brno - Líšeň 15. května 2016 Rozhodčí: MVDr. G. Ridarčíková, SK Se zadáváním titulů a čekatelství: CAJC, CAC, Res. CAC Vítěz speciální výstavy mladých Vítěz speciální výstavy Vítěz speciální

Více

Zápis ze schůze Výboru

Zápis ze schůze Výboru Zápis ze schůze Výboru Praha 14.12.2014 Přítomni: Vladimír Fiala, Mlada Svobodová, Vilemína Kracíková, Jitka Gogolínová, Šárka Dresslerová, Lucie Kučerová Omluveni: Tereza Matoušková, Veronika Kučeriková

Více

CHOVATELSKÝ A ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU AST....platný od 1/3/2006

CHOVATELSKÝ A ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU AST....platný od 1/3/2006 CHOVATELSKÝ A ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU AST...platný od 1/3/2006 Cílem Klubu amerických stafordšírských teriérů je chov čistokrevných psů s průkazem původu, dle uznaného standardu FCI při zachování biologického

Více

Také se můţete přihlásit on-line na http://www.dogoffice.cz/

Také se můţete přihlásit on-line na http://www.dogoffice.cz/ ČESKOMORAVSKÁ KYNOLOGICKÁ JEDNOTA KLUB CHOVATELŮ LOVECKÝCH SLÍDIČŮ VE SPOLUPRÁCI MS HUMPLOLEC ORLÍK ZA PODPORY FIRMY ANKA CZ A RODINNÉHO PIVOVARU BERNARD pořádají a srdečně Vás zvou na prestiţní Speciální

Více

PODKRUŠNOHORSKOU OBLASTNÍ VÝSTAVU PSŮ LOVECKÝCH PLEMEN

PODKRUŠNOHORSKOU OBLASTNÍ VÝSTAVU PSŮ LOVECKÝCH PLEMEN ČESKOMORAVSKÁ KYNOLOGICKÁ JEDNOTA VÝSTAVNÍ VÝBOR CHOMUTOV pořádá PODKRUŠNOHORSKOU OBLASTNÍ VÝSTAVU PSŮ LOVECKÝCH PLEMEN spojenou s KLUBOVOU VÝSTAVOU KLUBU SLOVENSKÉHO KOPOVA se zadáním titulů Klubový vítěz

Více

Zápisní řád klubu Akita Inu Czech Club ( AICC )

Zápisní řád klubu Akita Inu Czech Club ( AICC ) Zápisní řád klubu Akita Inu Czech Club ( AICC ) 1. Tento zápisní řád Akita Inu Czech Club (dále jen řád ) slouží k řízení chovu čistokrevného plemene Akita inu s průkazem původu a stanoví podmínky pro

Více

Chovatelský řád a zápisní řád KTD ČR, z.s.

Chovatelský řád a zápisní řád KTD ČR, z.s. Chovatelský řád a zápisní řád KTD ČR, z.s. Čl. 1 Úvodní ustanovení : 1 Tento chovatelský a zápisní řád slouží organizaci čistokrevného chovu plemene tibetská doga a vytváří předpoklady pro trvalé zvyšování

Více

CHOVATELSKÝ ŘÁD RETRIEVER KLUBU CZ

CHOVATELSKÝ ŘÁD RETRIEVER KLUBU CZ CHOVATELSKÝ ŘÁD RETRIEVER KLUBU CZ I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ II. CHOV III. CHOVNÍ JEDINCI IV. PORADCE CHOVU V. CHOVATEL, MAJITEL CHOVNÉHO PSA VI. CHOVATELSKÉ TISKOPISY VII. VÝBĚR CHOVNÝCH JEDINCŮ VIII. KRYTÍ

Více

HLAVNÍ SPONZOR VÝSTAVY

HLAVNÍ SPONZOR VÝSTAVY HLAVNÍ SPONZOR VÝSTAVY Třídy: Pro zařazení psa do třídy je rozhodující věk psa v den konání výstavy (tj. v den posouzení psa na výstavě). Ostatní podmínky musí být splněny v den podání přihlášky. štěňat:

Více

Chovatelský a zápisní řád Českomoravské kynologické unie

Chovatelský a zápisní řád Českomoravské kynologické unie Chovatelský a zápisní řád Českomoravské kynologické unie Cílem Českomoravské kynologické unie (dále jen ČMKU) je chov čistokrevných plemen psů, při zachování biologického zdraví každého jedince a charakteristických

Více

Speciální výstava Bloodhound clubu CZ

Speciální výstava Bloodhound clubu CZ Speciální výstava Bloodhound clubu CZ 11.9.2016 Rekreační středisko Hálův mlýn - Lažánky 42, 664 71 Rozhodčí: p.petr Řehánek Přejímka psů: od 9.00 hodin Začátek posuzování: 10.00 hodin Nezapomeňte průkaz

Více

pořádá na Konopišti Klubovou výstavu landseerů se zadáváním titulu Klubový vítěz, CAC

pořádá na Konopišti Klubovou výstavu landseerů se zadáváním titulu Klubový vítěz, CAC pořádá na Konopišti Klubovou výstavu landseerů se zadáváním titulu Klubový vítěz, CAC KONOPIŠTĚ 14.5.2016 Výstava proběhne v areálu před hotelem Nová Myslivna na Konopišti Občerstvení bude k dispozici

Více

Natalja Skalin - Švédsko (ch. s. Skabona) - DK i KK Johny Andersson - Švédsko (ch.s. Lundecock) SHE

Natalja Skalin - Švédsko (ch. s. Skabona) - DK i KK Johny Andersson - Švédsko (ch.s. Lundecock) SHE KLUB CHOVATELŮ COLLIÍ A SHELTIÍ Vás srdečně zve na speciální výstavu pro plemena kolie dlouhosrstá - kolie krátkosrstá šeltie 28.9.2017 SPECIÁLNÍ VÝSTAVA KOLIÍ A ŠELTIÍ spojená s bonitací CAJC CAC rec.cac

Více

Klub saharských chrtů AZAWAKH & SLOUGHI

Klub saharských chrtů AZAWAKH & SLOUGHI Klub saharských chrtů pořádá dne 13. 9. 2014 na zámku Častolovice klubovou výstavu se zadáváním titulu CAJC, CAC a Klubový vítěz pro plemena AZAWAKH & SLOUGHI Uzávěrka přihlášek 5.9.2014 ROZHODČÍ: František

Více

ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU CHOVATELŮ ŠVÝCARSKÝCH HONIČŮ

ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU CHOVATELŮ ŠVÝCARSKÝCH HONIČŮ ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU CHOVATELŮ ŠVÝCARSKÝCH HONIČŮ I. Všeobecná ustanovení 1. Chov švýcarských honičů je chovem kontrolovaným. Kontrolovaným chovem se rozumí, že klub stanovuje podmínky chovnosti a výběr krycího

Více

KLUBOVÁ VÝSTAVA SAHARSKÝCH CHRTŮ PARDUBICE. 15. srpna 2015. pro plemena AZAWAKH & SLOUGHI. rozhodčí: Dušan BARLÍK (SK) se zadáváním titulů:

KLUBOVÁ VÝSTAVA SAHARSKÝCH CHRTŮ PARDUBICE. 15. srpna 2015. pro plemena AZAWAKH & SLOUGHI. rozhodčí: Dušan BARLÍK (SK) se zadáváním titulů: KLUBOVÁ VÝSTAVA SAHARSKÝCH CHRTŮ PARDUBICE 15. srpna 2015 pro plemena AZAWAKH & SLOUGHI rozhodčí: Dušan BARLÍK (SK) se zadáváním titulů: CAJC, CAC a Klubový vítěz KSCH 2015 uzávěrka přihlášek: 7. srpna

Více

sobota dne 19. května 2012 zámecký park na Kačině u Kutné Hory L o g o z á m k u K a č i n a

sobota dne 19. května 2012 zámecký park na Kačině u Kutné Hory L o g o z á m k u K a č i n a Českomoravská kynologická jednota OBLASTNÍ VÝSTAVA PSŮ všech plemen zapisovaných v plemenných knihách ČMKU spojená s klubovou výstavou Klubu chovatelů polských ovčáků nížinných se sídlem v Praze Speciální

Více

Přítomní: Fiala, Kucková, Kůsová, Matějek, Náhlovská, Svobodová, Kracíková, Zemková Omluveni: Vondráčková,

Přítomní: Fiala, Kucková, Kůsová, Matějek, Náhlovská, Svobodová, Kracíková, Zemková Omluveni: Vondráčková, Zápis schůze výboru klubu Dne 14.11.2010 Přítomní: Fiala, Kucková, Kůsová, Matějek, Náhlovská, Svobodová, Kracíková, Zemková Omluveni: Vondráčková, Program: 10:00 Zahájení schůze Výboru 1) Vyhodnocení

Více

Klubovou výstavu (Krása a výkon KFP)

Klubovou výstavu (Krása a výkon KFP) KLUB FARAONSKÝCH PSŮ pořádá Klubovou výstavu (Krása a výkon KFP) na dostihové dráze Lednice GPS souřadnice: 48 48'21.846"N 16 48'0.063"E PROGRAM: Sobota 15.8.2015 Dostihy chrtů (pořádá dostihová dráha

Více

CAJC ČR CAC ČR res.cac ČR Nejlepší pes/fena KV - VSV JBOB - BOB BIS

CAJC ČR CAC ČR res.cac ČR Nejlepší pes/fena KV - VSV JBOB - BOB BIS KLUB CHOVATELŮ COLLIÍ A SHELTIÍ PRAHA Vás srdečně zve na KLUBOVOU A SPECIÁLNÍ VÝSTAVU (KV: bez zadávání titulu Klubový Vítěz / SV: pouze kolie) plemen kolie dlouhosrstá kolie krátkosrstá šeltie CAJC ČR

Více

SHELTIE CLUB CZ, z. s.

SHELTIE CLUB CZ, z. s. SHELTIE CLUB CZ, z. s. Vás srdečně zve na Klubovou výstavu se zadáváním titulu CAC, CAJC, bez zadání KV konanou v neděli 4. září 2016 v Kladruby nad Labem Kolesa posuzuje: paní Karin Hedberg (Kennel Kashmani

Více

Klub chovatelů loveckých slídičů. Sekce chovatelů, majitelů a příznivců plemene Welsh Springer Spaniel

Klub chovatelů loveckých slídičů. Sekce chovatelů, majitelů a příznivců plemene Welsh Springer Spaniel Klub chovatelů loveckých slídičů Sekce chovatelů, majitelů a příznivců plemene Welsh Springer Spaniel pořádá v rámci 18. letního srazu WSS a k oslavě 50. výročí chovu WSS v ČR dne 25. července 2013 v Petříkově,

Více

33. K L U B O V É S E T K Á N Í

33. K L U B O V É S E T K Á N Í 33. K L U B O V É S E T K Á N Í Moravskoslezského klubu chovatelů a přátel leonbergerů které se koná 10. 12. září 2010 v Zubří u Nového Města na Moravě Program: Pátek 10.9. - od 14 00 příjezd na setkání

Více

Program: 6. Zpráva o chovu v roce 2015 7. Administrativa v chovu důležité body 8. Plánované akce v roce 2016 9. Diskuze 10. Různé

Program: 6. Zpráva o chovu v roce 2015 7. Administrativa v chovu důležité body 8. Plánované akce v roce 2016 9. Diskuze 10. Různé KCHMPP 29.11.2015 1 1. Volba sčítací komise 2. Volba zapisovatele schůze 3. Schválení jednacího řádu 4. Schválení programu schůze 5. Volba delegátů pro případ konání mimořádné valné hromady KCHMPP Program:

Více

KLUB FARAONSKÝCH PSŮ. Speciální výstavu a klubový coursing (Krása a výkon KFP) PROGRAM:

KLUB FARAONSKÝCH PSŮ. Speciální výstavu a klubový coursing (Krása a výkon KFP) PROGRAM: KLUB FARAONSKÝCH PSŮ pořádá Speciální výstavu a klubový coursing (Krása a výkon KFP) v jezdeckém klubu Vasury - Kolesa (Kladruby nad Labem) GPS souřadnice: 50 5'19.939"N 15 28'36.064"E PROGRAM: Sobota

Více

Klub chovatelů kníračů České republiky, pořádají dne 28. května 2011 na Kynologickém cvičišti v Praze 4 Braníku

Klub chovatelů kníračů České republiky, pořádají dne 28. května 2011 na Kynologickém cvičišti v Praze 4 Braníku Klub chovatelů kníračů České republiky, a pořádají dne 28. května 2011 na Kynologickém cvičišti v Praze 4 Braníku XI. OBLASTNÍ KLUBOVOU VÝSTAVU KNÍRAČŮ VŠECH VELIKOSTNÍCH A BAREVNÝCH RÁZŮ se zadáváním

Více

PODKRUŠNOHORSKOU OBLASTNÍ VÝSTAVU PSŮ LOVECKÝCH PLEMEN

PODKRUŠNOHORSKOU OBLASTNÍ VÝSTAVU PSŮ LOVECKÝCH PLEMEN ČESKOMORAVSKÁ KYNOLOGICKÁ JEDNOTA VÝSTAVNÍ VÝBOR CHOMUTOV pořádá PODKRUŠNOHORSKOU OBLASTNÍ VÝSTAVU PSŮ LOVECKÝCH PLEMEN 14. května 2016 zámecký park Červeného Hrádku u Jirkova I. uzávěrka - 1. 4. 2016

Více

Zápisní řád pro chov plemene aljašský malamut Alaskan Malamute klub česká republika

Zápisní řád pro chov plemene aljašský malamut Alaskan Malamute klub česká republika Zápisní řád pro chov plemene aljašský malamut Alaskan Malamute klub česká republika PREAMBULE Cílem Alaskan Malamute klubu česká republika (dále jen AMKČR) je chov čistokrevného plemene psů, aljašský malamut

Více

XXIX. OBLASTNÍ KLUBOVOU VÝSTAVU KNÍRAČŮ všech velikostních rázů + Bonitaci MK, SK

XXIX. OBLASTNÍ KLUBOVOU VÝSTAVU KNÍRAČŮ všech velikostních rázů + Bonitaci MK, SK Klub chovatelů kníračů České republiky 1927, z.s. pobočka Praha město p.s. a sponzoři Pořádá v sobotu 7.10.2017 XXIX. OBLASTNÍ KLUBOVOU VÝSTAVU KNÍRAČŮ všech velikostních rázů + Bonitaci MK, SK se zadáváním

Více

1. Wonderful Dream Windie of Kassiopeia (CD) 1. Forgotten Charm von der Ischlerbahn (CD)

1. Wonderful Dream Windie of Kassiopeia (CD) 1. Forgotten Charm von der Ischlerbahn (CD) Speciální výstava kolií a šeltií, 28.10.2012 - Mladá Boleslav BIS JUNIOR BIS 1. Wonderful Dream Windie of Kassiopeia (CD) 1. Forgotten Charm von der Ischlerbahn (CD) 2. Gotika z Ďáblovy studánky (SHE)

Více

STANOVY 4. Orgány klubu Kontrolní a revizní komisi klubu volí členská schůze a je tříčlenná. Ve své činnosti je nezávislá na výboru, podléhá pouze členské schůzi klubu. Ze svého středu si volí předsedu.

Více

VÝSTAVNÍ ŘÁD KLUBU CHOVATELŮ PUDLŮ, z. s.

VÝSTAVNÍ ŘÁD KLUBU CHOVATELŮ PUDLŮ, z. s. VÝSTAVNÍ ŘÁD KLUBU CHOVATELŮ PUDLŮ, z. s. Tento výstavní řád je platný pro oblastní výstavy pudlů (dále jen OVP) a klubové výstavy pudlů (dále jen KVP) pořádané Klubem chovatelů pudlů, z.s. (dále jen KCHP).

Více

9. Hlubockou krajskou výstavu psů všech plemen mimo NO

9. Hlubockou krajskou výstavu psů všech plemen mimo NO Č E S K O M O R A V S K Á K Y N O L O G I C K Á U N I E SDRUŽENÍ KYNOLOGICKÝCH KLUBŮ ČESKOBUDĚJOVICKÁ KYNOLOGICKÁ SPOLEČNOST pořádají 9. Hlubockou krajskou výstavu psů všech plemen mimo NO a speciální

Více

SPECIÁLNÍ VÝSTAVA AMERICKÝCH KOKRŠPANĚLŮ. sobota 21. listopadu 2015 Motel ŽELEZNÉ HORY, Kojice u Chvaletic

SPECIÁLNÍ VÝSTAVA AMERICKÝCH KOKRŠPANĚLŮ. sobota 21. listopadu 2015 Motel ŽELEZNÉ HORY, Kojice u Chvaletic Českomoravská kynologická unie Český kynologický svaz American Cocker Club ČR SPECIÁLNÍ VÝSTAVA AMERICKÝCH KOKRŠPANĚLŮ sobota 21. listopadu 2015 Motel ŽELEZNÉ HORY, Kojice u Chvaletic Program: 9.00 10.30

Více

V Ý S L E D K Y : B O N I T A C E O S T R A V A

V Ý S L E D K Y : B O N I T A C E O S T R A V A Kolie dlouhosrstá P s i V Ý S L E D K Y : B O N I T A C E O S T R A V A 2 2. 8. 2 0 1 5 Briliant Blue Finestra nar. 14. 11. 2013 blue-merle o: Lovley Larry Sir vom Bruggener-Land m: Aura Blue Finestra

Více

Rozhodčí sobotní výstavy. Rozhodčí nedělní výstavy. Vystavovaná plemena

Rozhodčí sobotní výstavy. Rozhodčí nedělní výstavy. Vystavovaná plemena KLUB CHOVATELŮ HONIČŮ Propozice Klubová výstava 2014 se zadáváním titulů CAJC, CAC, klubový vítěz mladých a klubový vítěz v sobotu 7. června 2014 Klubová výstava 2014 se zadáváním titulů CAJC, CAC, vítěz

Více

úvodní strana adresa klubu

úvodní strana adresa klubu KLUBOVÁ VÝSTAVA BRNO 27. 6. 2015 PUDL klub, Smečenská 737, 272 04 Kladno, člen FCI prostřednictvím ČMKU Vás zve na KLUBOVOU VÝSTAVU se zadáváním klubového čekatelství pro plemeno PUDL, PAPILLON, PHALENE,

Více

CHOVATELSKÝ ŘÁD CHOVATELSKÝ ŘÁD DKČR

CHOVATELSKÝ ŘÁD CHOVATELSKÝ ŘÁD DKČR CHOVATELSKÝ ŘÁD Článek l.0 - Úvodní ustanovení 1.1 Chovatelský řád slouží k řízení a usměrňování chovu plemene dobrman v ČR. 1.2 Chovatelský řád vytváří předpoklady pro rozvoj chovu dobrmanů v souladu

Více

Internetové stránky Klubu chovatelů collií a sheltií Praha. http://collie-sheltie-club.wz.cz

Internetové stránky Klubu chovatelů collií a sheltií Praha. http://collie-sheltie-club.wz.cz Magazín collie & sheltie 1 / 2011 Obsah : 02 Organizační zprávy 04 Nový postup při zápisu vrhu 09 Jak na to? 10 Přehlídka šampionů 11 Bonitace Praha - Rychety 17 Statistika CEA 18 Soutěž 2009 - oprava

Více

CHOVATELSKÝ ŘÁD KRaAOP (navrhované změny označeny červeně)

CHOVATELSKÝ ŘÁD KRaAOP (navrhované změny označeny červeně) CHOVATELSKÝ ŘÁD KRaAOP (navrhované změny označeny červeně) I. Úvodní ustanovení 1. Chovatelský a zápisní řád klubu je základní normou pro chov plemen psů začleněných do klubu. 2. Základní chovatelskou

Více

(poštovní razítko) nebo on-line přihlášky přes

(poštovní razítko) nebo on-line přihlášky přes KLUB CHOVATELŮ COLLIÍ A SHELTIÍ Vás srdečně zve na poslední letošní klubovou akci: 09.11.2013 PODZIMNÍ 60. KLUBOVOU VÝSTAVU KCHCS (KV: bez zadávání titulu Klubový Vítěz) spojenou s BONITACÍ plemen kolie

Více

PROPOZICE NA SPECIÁLNÍ VÝSTAVU PUDLŮ

PROPOZICE NA SPECIÁLNÍ VÝSTAVU PUDLŮ PROPOZICE NA SPECIÁLNÍ VÝSTAVU PUDLŮ KCHP Praha, Kotíkova 758/3, 103 00 Praha 10 - Kolovraty, číslo klubu: 1043, člen FCI prostřednictvím ČMKU si Vás dovoluje pozvat na SPECIÁLNÍ VÝSTAVU PUDLŮ se zadáváním

Více

III. Chovní jedinci.

III. Chovní jedinci. CHOVATELSKÝ ŘÁD a ZÁPISOVÝ ŘÁD SPC, o.s - ( Shar-pei club, o.s. ) I. Úvodní ustanovení 1. Pro členy Shar-pei clubu je v plném rozsahu závazný chovatelský a zápisní řád ČMKU, doplněný o dodatky pro chov

Více

Organizační řád SPOLKU Border Collie Club Czech Republic. I. Úvodní ustanovení

Organizační řád SPOLKU Border Collie Club Czech Republic. I. Úvodní ustanovení Organizační řád SPOLKU Border Collie Club Czech Republic I. Úvodní ustanovení 1. V souladu s platnými právními předpisy schválila členská schůze na jednání dne 11. 9. 2015 ve Svojanově, tuto změnu organizačního

Více

28. 2. 2015 Libice nad Cidlinou kulturní dům Husova ul. Na této výstavě budou předány ceny za PUDLA ROKU 2014

28. 2. 2015 Libice nad Cidlinou kulturní dům Husova ul. Na této výstavě budou předány ceny za PUDLA ROKU 2014 PROPOZICE NA OBLASTNÍ KLUBOVOU VÝSTAVU KCHP KCHP Praha, Kotíkova 758/3, 103 00 Praha 10 - Kolovraty, číslo klubu: 1043, člen FCI prostřednictvím ČMKU si Vás dovoluje pozvat na se zadáváním titulů: čekatel

Více

ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU CHOVATELŮ ŠVÝCARSKÝCH HONIČŮ

ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU CHOVATELŮ ŠVÝCARSKÝCH HONIČŮ ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU CHOVATELŮ ŠVÝCARSKÝCH HONIČŮ I.Všeobecná ustanovení 1. Chov švýcarských honičů je chovem kontrolovaným 2. Chovat lze jen prostřednictvím chovatelského klubu, který je garantem za čistotu

Více