Magazín collie & sheltie 1 / 2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Magazín collie & sheltie 1 / 2012"

Transkript

1 Magazín collie & sheltie 1 / 2012 Obsah 02 Úvodní slovo 03 Historie zpravodajství 05 Pozvánka na členskou schůzi 07 Zápisní a bonitační řád změny k projednání členskou schůzi 13 Návrh změny klubových poplatků 14 Sportovní pes roku pravidla k projednání členskou schůzí 17 Organizační info 18 Kolie, šeltie genealogický servis 20 Víkend se šeltičkou 21 Bonitace Garanti soutěţe Pes roku 28 Výsledky soutěţe Pes roku 2011 Dlouhosrstá kolie 31 Výsledky soutěţe Pes roku 2011 Krátkosrstá kolie 34 Výsledky soutěţe Pes roku Šeltie 37 Klubová výstava Praha - Letňany Sraz krátkosrstých kolií Horka nad Moravou 52 S vlohou nebo bez 59 Světová výstava očima vystavovatele 61 Přihláška a propozice na Léto s Lassií 64 Adresář veterinářů očních specialistů Internetové stránky Klubu chovatelů collií a sheltií Praha webmaster: Mgr. Pavla Kůsová, ~ 1 ~

2 Úvodní slovo Váţení přátelé, chovatelé a příznivci plemen sdruţených v našem Klubu! V prvním čísle našeho magazínu pro rok 2012 bych chtěl popřát hodně zdraví Vám i Vašim svěřencům a řadu šťastných okamţiků v celém průběhu roku při realizaci Vašeho koníčka, tedy kynologické činnosti, která v posledních letech zahrnuje velké mnoţství dílčích aktivit, jichţ se s různým zapojením jednotlivě zúčastňujete a dokazujete tak, ţe jak obě plemena kolií, tak šeltie mají své významné místo v kynologickém dění v Čechách a na Moravě a ţe řada jedinců těchto plemen obstojí i v konkurenci na evropském poli. Jsem rád, ţe přes skutečnosti, ţe na výstavách a soutěţích můţe nejvyšší mety dosáhnout vţdy pouze jeden, není zároveň výrazně poraţených. Přes moţnosti, které nám dává mnoţství informačních kanálů k publikování názorů, a kritiky myslím, ţe nepřevaţují negativní kritiky a napadání, i kdyţ i ty se bohuţel občas vyskytnou. Jiţ zaţitá a stále se rozvíjející přátelská setkání okruhu chovatelů jednotlivých plemen a zájem o ně jsou toho myslím nezvratitelným dokladem. Magazín jako dlouholetý a významný informační zdroj chce i nadále zůstat písemným a dokumentačním médiem, zahrnujícím současné i minulé dění v Klubu na úrovni doby. Rádi bychom zlepšili jeho obsah, informativnost i pravidelnost vydávání. A to i přes skutečnost, ţe nejvíc aktuální problematiky byste měli nalézt na webových stránkách Klubu, kde také připravujeme vedle tištěné formy i internetovou podobu magazínu včetně alespoň dvou předchozích ročníků. Své místo ať má v našem Klubu kaţdý, koho kdy doprovázela, doprovází či bude doprovázet kolie nebo šeltie a přátelské přístupy k sobě navzájem. To Vám i sobě přeje Vladimír Fiala předseda Klubu ~ 2 ~

3 Historie a současnost klubového zpravodajství Historie současnost Klubové zpravodajství Klubové zpravodajství je stejně staré jako klub sám, ale o úplných začátcích nemáme mnoho informací. Já sama mám k dispozici klubové zpravodaje aţ od sedmdesátých let. Jsou to útlé sešitky o obsahu kolem dvaceti stránek, ale listování v nich je opravdu zajímavé. Od konce r byl vydáván zpravodaj jiţ v tvrdé oranţovo-bílé obálce s hlavou kolie. Pak následuje obálka s kresbou sedící kolie od akademického malíře J. Kotrby a v r několik čísel s fotografií páru kolií z chovu manţelů Sysových. Na sestavování zpravodajů v sedmdesátých a osmdesátých letech se podíleli převáţně MVDr. Fiala, Miroslav Červenka a Stanislav Sys. Ale velmi často se svými příspěvky zúčastňovali i další řadoví členové klubu. V této souvislosti bych ráda zmínila ještě jedno jméno, a to pí Zdenku Adamcovou, která dlouhá léta připravovala zpravodaje pro tisk. Tato paní sice nikdy nevlastnila kolii, ale obětavě pro náš Klub pracovala nejen na zpravodaji, ale také při organizaci klubových výstav. V poněkud hektické době po změně politického reţimu nastaly problémy i se samotným tiskem zpravodaje. Původní tiskárnu Svazu chovatelů jiţ nebylo moţno vyuţívat, nové tiskárny teprve vznikaly, ale jejich vybavení zpočátku nebylo na vysoké úrovni a většinou byly hodně vytíţené. Několik zpravodajů, jen s nejnutnějšími informacemi, bylo pouze kopírováno na sloţený dvojarch. Ale přibývaly klubové akce, mnoţství nových výstav, začaly se k nám dostávat zajímavé informace ze zahraničí a měnila se celá struktura kynologických organizací v republice. O tom všem bylo třeba členy klubu informovat. V r jsem byla pověřena výborem klubu k sestavování zpravodaje a první mou spolupracovnicí byla Iveta Tančevová. Chtěly jsme, aby se nový zpravodaj lišil od zpravodajů druhých klubů a tak došlo i na změnu názvu. Od roku 1993 je zpravodaj vydáván pod názvem Magazín collie & sheltie. Další mou spolupracovnicí na magazínu byla pí Michaela Ouředníková, která je autorkou mnoha kreseb pouţitých v magazínu a také obrázku na druhé straně obálky i na záhlaví stránek dodnes pouţívaných. Jak jsem psala jiţ výše, byly v počátcích nového Magazínu velké problémy s jeho tiskem. Magazíny aţ do č. 3/94 byly dělány doslova na koleně. Jednotlivé stránky jsem sestavovala na oboustrannou A4, dolepila fotografie, přidala rámečky a vše nechala namnoţit. Doma pak následovalo ruční snášení, šití a ořez se dělal na učňovském středisku. I přes tyto úsměvné začátky měl tehdejší magazín úspěch. Od konce r je jiţ magazín tištěn v tiskárně David Humpolec ve velmi dobré kvalitě. ~ 3 ~

4 Historie a současnost klubového zpravodajství Tak, jak se měnilo dění v české kynologii i v klubu, měnilo se postupně i zpravodajství. K jediné mezinárodní výstavě v Brně přibylo velké mnoţství dalších mezinárodních výstav, výstavy národní, klubové, speciální a i další klubové akce. Zveřejňovaly se výsledky bonitací, zprávy dílčí plemenné knihy, nakryté feny a chovatelé poměrně často vyuţívali i moţnost inzerce. Přibyly moţnosti zveřejnění různých odborných článků jak z domácích, tak zahraničních zdrojů. Magazín získával na obsahu, některá čísla se dostala aţ na 96 stránek. Takový obsah jsem uţ těţko zvládala sama v jedné osobě, proto v průběhu loňského roku přibyly dvě spolupracovnice, kaţdá zastupující své plemeno. Od tohoto vydání bude magazín sestavovat Jitka Gogolínová ve spolupráci s Erikou Pavlíkovou a mou osobou. Věřím, ţe v této sestavě se podaří opět vydávat magazín v plánovaných termínech. V posledních několika letech došlo k velkému rozšíření internetu a v souvislosti s tím se mění i obsah magazínu. Chovatelé přestali téměř vyuţívat moţnost inzerce, protoţe ve velkém případě mají své webové stránky nebo mohou pouţívat různé způsoby inzerce na internetu, coţ je vţdy rychlejší neţ v tištěné podobě magazínu. Stále stoupá počet pořádaných výstav a organizátoři zveřejňují oficiální výsledky na svých webových stránkách. Z toho důvodu jsme se rozhodli zveřejňovat jen výsledky klubových a speciálních výstav, zato však s větším mnoţstvím fotografií. Nadále budou uváděny všechny bonitace našeho Klubu, zprávy dílčí plemenné knihy, výsledky soutěţe Pes roku, šampióni. Chceme dát více prostoru odborným článkům, reportáţím z akcí podporovaných klubem, příspěvkům čtenářů. Uvítáme i vaše další náměty. Mlada Svobodová listopadu 2011 zemřela ve věku 42 let paní Alice Koplíková chovatelka šeltií ch. s. Merydor Čest její památce! ~ 4 ~

5 Pozvánka na členskou schůzi P o z v á n k a na členskou schůzi Klubu chovatelů collií a sheltií Praha, která se koná v sobotu 17. března 2012 od hod. v hotelu Chodov, Praha- Chodov Program členské schůze: 1. Zahájení, volba mandátové a návrhové komise 2. Zpráva o činnosti Klubu v roce Zpráva matrikářky Klubu za rok Zpráva správce DPK za rok Pokladní zpráva 6. Vyhlášení klubových soutěţí za rok Rámcový plán činnosti pro rok Pes Roku úprava bodovací tabulky 9. Sportovní Pes Roku schválení pravidel 10. Aktualizace bonitačního a zápisního řádu dle dohody s druhými Kluby + soulad s nadřazenými řády 11. Podpora zdraví - návrh úpravy klubových poplatků 12. Návrh klubového kalendáře pro rok Diskuze 14. Usnesení 15. Závěr a ukončení schůze předpoklad ukončení v 16:30 Přítomnost psů je moţná a vítaná, zejména u vítězů klubových soutěţí. Občerstvení zajištěno. ~ 5 ~

6 Pozvánka na členskou schůzi Adresa hotelu Chodov včetně příjezdů zde: Jak se dostanete na místo: MHD: Metrem se k nám dostanete trasou "C" na stanici Chodov, kde snadno přestoupíte na autobusovou linku číslo 154, směr Skalka, vystoupíte na 3. zastávce "Brodského". Autem z dálnice D1 Praha - Brno (vzdálena 1 km od hotelu): Při jízdě směrem z Prahy do Brna: Odbočte z dálnice na Nákupní centrum CHODOV (výjezd aţ za EXITEM č. 1). Nezajíţdějte do garáţí nákupního centra a na světelné křiţovatce se dejte doprava. Právě se nacházíte na ulici Mírového hnutí, dojedete na kruhový objezd pod mostem, pojdete rovně a po několika stech metrech uvidíte na levé straně modrou budovu Hotelu Chodov. Při jízdě směrem z Brna do Prahy: Pouţijete EXIT 2, směr stanice metra Opatov. Dále pokračujte aţ na kruhový objezd, kde odbočíte druhou ulicí vpravo směr HOSTIVAŘ a budete pokračovat v jízdě aţ na druhou světelnou křiţovatku, na které odbočíte vlevo a po cca. 200 m na pravé straně ulice Mírového hnutí se nachází hotel Chodov. Parkování: Parkování moţné v okolních ulicích hotelu. U hotelu je málo místa, doporučujeme parkovat přes ulici tj. neodbočíte k hotelu, ale na druhou stranu do ulic mezi paneláky, kde je dostatek míst k parkování. ~ 6 ~

7 Zápisní a bonitační řád změny k projednání členskou schůzí Z Á P I S N Í Ř Á D Článek 1 Úvodní ustanovení 3. S chovatelstvím je neslučitelná produkce štěňat jakéhokoliv plemene bez průkazu původu a ani podpora tohoto konání. V případě zjištění porušení tohoto ustanovení u členů Klubu může Klub přistoupit ke kárným opatřením dle článku 24 Stanov Klubu. Článek 2 Chov a jeho řízení 4. K chovu nelze pouţívat jedince s vylučujícími vadami dle standardů plemen. Článek 4 Chovní jedinci 2. Základní podmínky pro zařazení do chovu jsou stejné pro všechny kluby zabývající se chovem kolií a šeltií v České republice při respektování platných standardů FCI. Článek 6 Krycí list 1. Krycí list musí obsahovat následující údaje: a) plemeno, b) jméno krycího psa a číslo jeho zápisu, c) jméno feny a číslo jejího zápisu, d) jméno a adresu majitele nebo drţitele psa, e) jméno a adresu majitele nebo drţitele chovné feny, f) podpisy obou majitelů nebo drţitelů, g) místo a datum krytí, případně opakovaného krytí. 2. Řádně vyplněný a podepsaný krycí list je dokladem, který je součástí přihlášky vrhu nutné k zápisu štěňat do plemenné knihy a vydání průkazu původu. 3. Formulář krycího listu je v příloze č. 1. Článek 7 Krytí 3. Doporučuje se krýt fenu u majitele (drţitele) psa. Majitel, resp. drţitel nebo jimi zmocněná osoba jsou povinni doprovázet fenu ke krytí. ~ 7 ~

8 Zápisní a bonitační řád změny k projednání členskou schůzí 4. Pokud se prokáţe, ţe pes byl v době krytí neplodný, má majitel feny nárok na vrácení peněz uhrazených za akt krytí. 14. Během jednoho kalendářního dne smí chovný pes krýt jen jednu fenu. Článek 8 Zahraniční krytí Zahraničním krytím se rozumí krytí chovným psem, jehoţ majitel není občanem České republiky. Majitel feny si při krytí zajistí podpis majitele (drţitele) psa na krycím listě, kopii průkazu původu a doklad o chovnosti psa, pokud je v jeho zemi zápisu do plemenné knihy kynologické organizace, která je členem FCI, vydáván. Není-li, pak jako doklad o chovnosti psa lze použít kopii rodokmenu potomka tohoto psa, v případě prvního krytí pak čestné prohlášení o chovnosti psa podepsané majitelem psa. Článek 9 Vrh 2. Maximální počet vrhů u chovné feny je 3 za období 24 měsíců, včetně vrhů, kdy fena porodí pouze jedno štěně, ideální počet je jeden vrh ročně. 5. O narození štěňat je chovatel povinen podat zprávu drţiteli psa ve formě kopie Přihláška k zápisu štěňat do plemenné knihy. 7. Minimální věk pro odběr štěňat je 50 dnů. Celý vrh musí být v době odběru označen buď tetováním ve slabině pravé pánevní končetiny, nebo mikročipem, nelze označit část vrhu tetováním a část mikročipem. Je moţno označit všechna štěňata tetováním a některá navíc i mikročipem. Po bude moţné označit celý vrh pouze mikročipem. Tetování i čipování provádí a potvrzuje na přihlášku vrhu veterinární lékař. Článek 11 Zápisy štěňat do plemenné knihy 2. Vrh musí být hlášen k zápisu najednou a celý. Dodatečné hlášení jednotlivých štěňat není přípustné. Ţádanka o tetovací čísla (min. 2x) musí být odeslána Dílčí plemenné knize Klubu nejpozději do 28 (dvacetiosmi) dnů ode dne vrhu. Další kopii přihlášky vrhu uschová chovatel jako plemennou dokumentaci a další kopii zašle majiteli krycího psa. Zápis vrhu se řídí aktuálně platným Postupem pro zápis vrhu, vydaným Výborem Klubu a uvedeným v MAGAZÍNU C&S a na webu Klubu. 3. Nejpozději do 56 dnů (8 týdnů) po datu vrhu je povinen chovatel poslat na dílčí plemennou knihu Klubu na adresu správce DPK takto potvrzenou Přihlášku vrhu s 1 její kopií. 4. Přihláška vrhu musí být řádně vyplněna a štěňata zapsána v abecedním pořadí, nejdříve psi, pak feny. Jejími přílohami jsou: 1. krycí list s kopií, 2. kopie ústřiţku sloţenky s rozpisem celkové platby na níţe uvedené poloţky: 3. krycí poplatek, 4. poplatek za zápis vrhu (podle počtu jednotlivých štěňat) do DPK. ~ 8 ~

9 Zápisní a bonitační řád změny k projednání členskou schůzí 5. v případě zahraničního krytí kopie originálu průkazu původu včetně dokladu o chovnosti psa, pokud je v jeho zemi zápisu do plemenné knihy kynologické organizace, která je členem FCI, vydáván, 6. doklady o významném ocenění rodičů (případně předků) štěňat za předpokladu, ţe ocenění bylo získáno psem přede dnem krytí a fenou přede dnem vrhu, 7. v případě vůbec prvního vrhu feny pak připojit kopii dekretu o přiznání názvu chovatelské stanice, 8. kopii PP a bonitačního listu feny (také u psa v případě jeho prvního krytí). 4. Jména štěňat jednoho vrhu musí začínat stejným písmenem. Pro každé plemeno v chovatelské stanici je vedena zvláštní řada, začínající písmenem A. Vrhy musí být řazeny abecedně (vzestupně) za sebou. Jména vrhu C nelze směšovat se jmény začínající písmenem CH, které je samostatným písmenem české abecedy. Jména nesmějí obsahovat název chovatelské stanice, vulgární či hanlivá slova a nesmějí žádným způsobem propagovat terorismus nebo jiná extremistická hnutí. Délka jmen může být maximálně 20 znaků včetně mezer a interpunkčních znamének. Jméno nesmí tvořit pouze předložka česká ani cizojazyčná (von, of, ). Chovateli je umoţněno vynechat v abecedě písmena CH, Q, Y, X a písmena s diakritikou. Vrhy musí být řazeny abecedně (vzestupně) za sebou. Pro kaţdé plemeno v chovatelské stanici se vede zvláštní abecední řada. 6. Zápisy štěňat do plemenné knihy ČMKU se provádí podle schématu: zkratka plemenné knihy / identifikační značka plemene / číslo zápisu / poslední dvojčíslí roku narození. Po přeregistraci přibyde lomítko s rokem přeregistrace. 7. Chovatel musí zapsat všechny své odchovy jen v jednéom klubu Dílčí plemenné knize. Pokud se chovatel rozhodne zapisovat v dílčí plemenné knize jinéhom klubu, uvědomí o tom současně oba zúčastněné kluby. Tuto změnu můţe provést pouze jednou. Článek 12 Zápis importovaných jedinců do plemenné knihy 1. Jedincům dovezeným s průkazy původu, které jsou vystaveny zeměmi FCI, přiděluje plemenná kniha ČMKU číslo zápisu podle schématu: zkratka plemenné knihy/zkratka plemene/číslo zápisu/rok narození. Po přeregistraci přibyde lomítko s rokem přeregistrace. V případě, ţe jsou importovaní jedinci uváděni do rodokmenue jako rodiče v ČR zapisovaných vrhů, vţdy se uvádí zkratka a číslo zápisu původní plemenné knihy. 3. Před uvedením do chovu se dovezení jedinci musí zúčastnit bonitace. Výsledek bonitace bude zapsán do průkazu původu nebo do jeho přílohy. Krytí před bonitací je nepřípustné a povaţuje se za hrubé porušení chovatelského řádu. Článek 15 Závěrečná ustanovení Prováděcí pokyny (např. Postup pro zápis vrhu, Směrnice o podpoře zdraví apod.) k tomuto řádu vydává výbor Klubu a publikuje je v Magazínu MAGAZÍNU C&S Klubu a na webu Klubu. Kaţdé vydání Magazínu uvádí seznam funkcionářů Klubu a poradců chovu spolu s jejich adresami a telefonními čísly. V prvním vydání Magazínu kaţdého roku ~ 9 ~

10 Zápisní a bonitační řád změny k projednání členskou schůzí Klub publikuje i výši poplatků, které souvisí s chovem, a to i tehdy, jestliţe se jejich výše v průběhu předcházejícího roku nezměnila. 3. Kaţdý nový člen Klubu obdrţí svazek Norem a pouţívaných tiskopisů, poslední vydání Magazínu C&S, pokud není rozebráno, coţ zajistí matrikář Klubu. 5. Zápisní řád Klubu byl schválen členskou schůzí Klubu dne a tímto dnem nabývá platnosti. 6. Zrušen byl Zápisní řad Klubu chovatelů collií a sheltií Praha ze dne B O N I T A Č N Í Ř Á D Článek 1 Základní ustanovení 1. Bonitace je nejdůleţitější odborná chovatelská zkouška, která slouţí k získání a zdokumentování poznatků o exteriérových a povahových vlastnostech bonitovaných jedinců, jejich nedostatcích, vadách a odchylkách od FCI - standardu plemene. Údaje získané a stanovené při bonitaci se zaznamenávají spolu s konečným výrokem (chovný nebo nechovný) do bonitačního listu, do průkazu původu a jsou součástí hlavních údajů o psu nebo feně v záznamech dílčí plemenné knihy (dále DPK). 2. Kódované hodnocení jedinců umoţňují statistické vyhodnocování populace výpočetní technikou. Slouţí jako podklad pro další řízení chovu a jako pomůcka při výběru chovných párů tak, aby se zvýšil selekční tlak směrem k ţádaným znakům a eliminovaly se znaky neţádoucí. 3. K rozmnoţování smí být pouţito výhradně jedinců, kteří oba při bonitaci získali hodnocení výrokem chovný (chovná) a byli před prvním krytím přeregistrováni v plemenné knize ČMKU (dále PK ČMKU). Článek 2 Zásady pořádání bonitací 1. Bonitace jsou pořádány podle plánu termínového kalendáře, který vyhlašuje výbor Klubu na celý kalendářní rok předem, případně mohou být bonitace vyhlášeny výborem Klubu v dalších, chovateli navrţených, termínech. 2. Místa a data konání bonitací se volí podle možností Klubu v různých částech ČR a v různých ročních obdobích. Termíny s uvedením místa konání bonitací se zveřejňují na webu Klubu. 3. Místa konání bonitací se volí podle potřeb členů Klubu v různých místech ČR s ohledem na ekonomické parametry. Termínový kalendář s uvedením místa, data a hodiny konání bonitací se zveřejňuje v MAGAZÍNU C&S. 4. Pro kaţdou bonitaci je výborem Klubu určen gestor garant, který zajišťuje průběh bonitace po technické, materiální a organizační stránce a: a) shromaţďuje přihlášky na bonitaci, b) ověřuje platné členství v Klubu majitele bonitovaného psa, ~ 10 ~

11 Zápisní a bonitační řád změny k projednání členskou schůzí c) ověřuje ve spolupráci s pokladní uhrazené poplatky, ve výjimečných případech vybírá poplatky za při bonitaci a zasílá je na účet Klubu, d) vyúčtuje finanční nároky členů bonitační komise, e) předává kopie bonitačních listů osobě pověřené Klubem, která je archivuje po dobu 10 let zasílá kopie bonitačních listů správci dílčí plemenné knihy Klubu. Článek 4 Bonitační komise O zařazení jedince do chovu rozhoduje výhradně tříčlenná bonitační komise. Bonitační komisi pro jednotlivé bonitační akce jmenuje Výbor klubu. Práci komise řídí její předseda, kterým musí být rozhodčí exteriéru pro daná plemena. Dalšími dvěma členy komise jsou zpravidla poradci chovu nebo členi Výboru. Předseda bonitační komise ani člen bonitační komise nesmí bonitovat jedince ve vlastním majetku, vždy jej musí zastupovat jiný rozhodčí nebo člen bonitační komise nesmí bonitovat jedince v jeho majetku. Článek 5 Bonitační list 1. Bonitační komise zaznamená všechny naměřené (kohoutková výška psa - povinně) a vyhodnocené údaje, případně bonitační kód, a výrok o chovnosti (chovný/nechovný) do bonitačního listu. Tiskopis bonitačního listu je přílohou tohoto řádu. 3. Originál bonitačního listu obdrţí majitel psa, kopie listu je uloţena v dokumentaci dílčí plemenné knihy archivována Klubem. Podle bonitačních listů jsou celkové výsledky bonitace zveřejňovány v MAGAZÍNU C&S a na webu Klubu. Článek 6 Vylučující vady 2. Vylučující vadou je: d) výška u šeltií - pes pod 35 nebo nad 40 cm, fena pod 33 nebo nad 38 cm e) výška u kolií - překročení horní nebo dolní hranice rozpětí kohoutkové výšky jedince o více jak 1 cm, f) neúplný chrup, a to: chybějící řezák, chybějící špičák, chybějící P4 chybějící M1 chybějící dva zuby těsně vedle sebe u kolií celkem chybějící 3 (tři) a více premolárů nebo molárů (včetně M3), u šeltií celkem chybějících 5 (pět) a více premolárů nebo molárů (včetně M3). ~ 11 ~

12 Zápisní a bonitační řád změny k projednání členskou schůzí Článek 8 Poplatky za provedení bonitace 1. Poplateky za provedení bonitace je stanoven ve výši 600,- Kč, základní sleva a přeregistraci do databáze chovných jedinců DPK pro členy Klubu stanoví na základě ekonomické rozvahy na celý kalendářní rok dopředu výbor Klubu je 300,- Kč. Další slevy z bonitačního poplatku jsou stanoveny v příloze č. 5. Nečlen Klubu je povinen za bonitaci uhradit dvojnásobek tohoto poplatku. 3. Poplatky za bonitaci jsou splatné předem na účet Klubu, výjimečně v hotovosti do rukou gestora garanta před jejím zahájením. Článek 9 Všeobecná ustanovení 5. Odloţit bonitaci můţe bonitační komise při nejasné nebo sporné okolnosti v průběhu bonitace. Problematiku předloţí předseda komise se stanoviskem bonitační komise k rozhodnutí nejbliţší schůzi výboru Klubu do rukou jeho předsedy. Poplatek se převádí. Záznam o odložení bonitace zapíše bonitační komise do průkazu původu ve tvaru: Datum - místo konání důvod odložení bonitace - podpis předsedy komise - otisk razítka Klubu. 6. Stíţnost proti hodnocení a výsledku bonitace můţe majitel psa podat doporučenou zásilkou s uvedením námitek do dvou týdnů 14 kalendářních dnů ode dne konání bonitace výboru Klubu k rukám jeho předsedy. Stíţnost nemá odkladný účinek. Výbor Klubu na své následující schůzi po ověření nutných skutečností rozhodne s konečnou platností buď o zamítnutí stíţnosti, nebo nařídí opakování bonitace (bez poplatku). Článek 10 Závěrečná ustanovení 1. Prováděcí pokyny k provádění tohoto řádu vydá podle nutnosti operativně výbor Klubu. 2. Bonitační řád byl schválen členskou schůzí Klubu, konanou dne a tímto dnem nabývá platnosti. Tímto dnem se také ruší dosavadní vydané pokyny k provádění bonitací v celém rozsahu. 3. Přílohou Bonitačního řádu je: a) Příloha čís. 1 tiskopis Bonitační list, b) Příloha čís. 2 FCI-standard kolie dlouhosrsté č. 156, c) Příloha čís. 3 FCI-standard kolie krátkosrsté č. 296, d) Příloha čís. 4 FCI-standard šeltie č.88. e) Příloha čís. 5 Směrnice o podpoře zdraví ~ 12 ~

13 Návrh změny klubových poplatků včetně motivace pro členy Členské poplatky Zápisné (platí nový člen, případně při přerušení členství) 50,- Členské příspěvky jednotlivec rok 300,- Poplatky spojené s chovem Sleva pro členy Standardní cena Bonitace základní cena 300,- 600,- Prodlouţení chovnosti zdarma 100,- Zápis vrhu za štěně 40,- 80,- Krycí list zdarma zdarma Krycí poplatek CZ pes 300,- 600,- Poplatky dle Směrnice o podpoře zdraví: Sleva z ceny bonitace jednoho psa* Sleva bez ohledu na členství: Při doloţení vyšetření DNA CEA + MDR1** 200,- Při doloţení vyšetření DNA CEA či klinické vyšetření očí*** 100,- *doložené výsledky budou zapsány na bonitační list a zveřejněny v genealogii, u zápisu bonitace v Magazínu i na webu Klubu **doloženo v den bonitace ***vyšetření ne starší 12měsíců, v případě vyšetření ve štěněčím věku musí být zvíře vyšetřeno do 49 dnů věku Slevy ze zápisu vrhu KCHCS: Celý vrh je vyšetřen klinicky na DOV (provedené do 49dní věku štěňat) nebo geneticky DNA CEA sleva 40,- ze zápisu štěněte Nepovinná vyšetření: DOV dědičné oční vady (je doloţeno platným certifikátem, u štěňat provedeno do 49dnů věku, u dospělých není certifikát starší 12měsíců) DNA CEA* DNA MDR1* DNA PRA rcd2* (pouze u kolií) *vyšetřeno v laboratořích Optigen, Genomia, Slovgen, Liběchov a doloženo originálem certifikátu Slevu lze uplatnit bez ohledu na výsledek vyšetření!!!! ~ 13 ~

14 Sportovní pes roku pravidla k projednání členskou schůzi SPORTOVNÍ *PES ROKU *Místo slova PES bude krátkosrstka dlouhosrstka - šeltie Soutěţ Sportovní pes roku KCHCS Praha je kaţdoročním ( ) hodnocením sportovních výkonů jednotlivých zástupců plemen kolie dlouhosrstá, kolie krátkosrstá a šeltie v kategoriích Agility, Obedience, DogDancing, Pasení a Všestranný/Záchranářský výcvik. Pravidla pro hodnocení soutěţe Sportovní pes roku KCHCS Praha : - účastnit se mohou psi a feny všech třech plemen sdruţených v KCHCS Praha - účast podmíněna členstvím majitele psa/feny v KCHCS Praha (v případě spoluvlastnictví psa musí být všichni spolumajitelé členy KCHCS Praha) - započítávají se jen body získané v době trvání členství v KCHCS Praha - tentýţ pes můţe být hodnocen i ve více kategoriích - body jsou započítávány vţdy za dosaţené výkony psovi v kaţdé kategorii (bez ohledu na psovoda) - započítávány jsou sloţené zkoušky a absolvované závody, a to jak u nás, tak v zahraničí - vyhodnocuje se kaţdé plemeno samostatně (psi i feny dohromady), pokud budou v dané kategorii zastoupena všechna tři plemena, je moţné vyhlásit nejlepšího z nich Do soutěţe je třeba psa přihlásit vyplnit a zaslat přihlášku v termínu do daného roku. Garantem soutěţe je Bc.Vilemína Kracíková, Kategorie Ve všech kategoriích je podpořena účast na mistrovských soutěţích násobkem získaných bodů a to dle následujícího klíče: za účast na MR plemene nebo MR všech plemen mládeţe celkové body krát koeficient 1,5 za účast na MR všech plemen / ME mládeţe všech plemen celkové body krát koeficient 2 MS všech plemen celkové body krát koeficient 3 a) Agility Započítávají se: výsledky všech oficiálních zkoušek (A1-3) i otevřených běhů (Ag, Jump) Dokládá se: výsledková listina, formulář KCHCS Praha k tomu určený, výkonostní průkaz (pokud obsahuje potřebné info počet startujících apod.) ~ 14 ~

15 Sportovní pes roku pravidla k projednání členskou schůzi Bodování: splnění samotné zkoušky se boduje jako závod následovně: KLÍČ: celkový počet startujících (u zkoušky - ve své kategorii) mínus dosaţené pořadí plus jedna, mínus celkové trestné body a je navíc moţné přičíst: 15b za první, 10b za druhé a 5b za třetí místo Vzor: pes, jumping, 30 startujících, 0 tr.b., 1.místo: =45 fena, agility, 30 startujících, 7,5 tr.b., 20.místo: ,5=18,5 b. b) Obedience Započítává se: výsledky všech závodů a zkoušek pořádaných dle národního zkušebního řádu (do ) nebo dle Mezinárodního zkušebního řádu OB FCI Dokládá se: výsledková listina, formulář KCHCS Praha k tomu určený, výkonostní průkaz (pokud obsahuje potřebné info), protokol o vykonané zkoušce Bodování: pokud zkoušky nejsou součástí závodu, bodují se samostatně KLÍČ: při započítávání zkoušek se celkový počet dosaţených bodů vydělí 10 a vynásobí cifrou, odpovídající stupni zkoušky (bez ohledu na hodnocení, známku); při zápočtu závodu navíc počet účastníků v kategorii mínus umístění plus jedna a navíc čtvrt bodu za kaţdého poraţeného soupeře Vzor: fena, ZK OB2, 256b. 256/10 x 2 = 51,2 pes, závod ve třídě OB1, 160b., 9 dalších soutěžících, 6.místo 160/10 x (0,25 x 3) = 20,75 c) DogDancing Započítává se: výsledky všech zkoušek a soutěţí dle řádu DDCCZ a / nebo Mezinárodního řádu Dokládá se: výsledková listina, formulář KCHCS Praha k tomu určený, výkonostní průkaz (pokud obsahuje potřebné info), protokol o vykonané zkoušce Bodování: postupové zkoušky se bodují samostatně KLÍČ: celkový počet bodů děleno deseti krát úroveň (bez ohledu na divizi); při započítávání závodů / soutěţí jsou navíc za kaţdý poraţený tým přičteny tři body Vzor: pes, postupová zkouška MD2 v divizi A, 2.úroveň, 40 b. 40/10*2=8 pes, soutěž DD, freestyle F3 v divizi C, 3.úroveň, 42b., 5.m/9 úč. 42/10*3+(3x 4)=24,6 ~ 15 ~

16 Sportovní pes roku pravidla k projednání členskou schůzi d) Všestranný výcvik e) Záchranářský výcvik f) Pasení Započítává se: veškeré zkoušky a závody pořádané podle zkušebních řádů NZŘ, IPO, SchH/VPG (pouze do ), TART, SZBK, IRO, KJ ČR, HWT, IHT TS; rovněţ je moţno započítat závody pořádané dle části zkoušek nebo upravených zkoušek výše uvedených zkušebních řádů (např. stopařský závod podle ZVV1; u těchto závodů se počítají pouze ty výsledky, kde bylo dosaženo alespoň 70 % maximálních možných bodů) Dokládá se: - protokol o provedení zkoušky, výsledková listina ze závodů - pokud se jedná o závody podle upravené zkoušky nebo podle částečné náplně zkoušek, je třeba doloţit, kolik byl maximální počet moţných bodů - zápis organizátora zkoušek/závodů na speciální kartě, vydané klubem Bodování: Základním vzorcem pro ocenění zkoušky je počet bodů děleno deseti krát stupeň zkoušky (pokud je); klíč pro bodování závodů je stejný jako u zkoušky, navíc se ovšem za kaţdého poraţeného soupeře ve své kategorii přičte čtvrt bodu KLÍČ: počet dosaţených bodů děleno 10 krát stupeň zkoušky + 0,25b (+3b u Pasení) za poraţeného soupeře Za účast na závodech/soutěţích/trialech můţe tedy pes získat více bodů, neţ za pouhé skládání zkoušek Vzor: Zkouška ZVV1 splněná na 278 bodů 278/10 x 1 = 27,8 bodů Zkouška IPO3 splněná na 269 bodů 269/10 x 3 = 80,7 bodů HWT TS splněný na 95 bodů 95/10 x 1 = 9,5 b Pes, 3.místo z celkového počtu 12-ti účastníků v kategorii ZVV2 se ziskem 289 bodů: 289/10 x 2 + (9x 0,25) = 60,05 bodů. Fena, 1.místo z 12 účastníků v IHT2-TS, 91bodů 91/10 x 2 + (3x 11) = 51,2 bodů Tato pravidla jsou platná pro rok 2011 a následující. Vilemína Kracíková ~ 16 ~

17 Organizační info Šampión ČMKU S platností od je moţné získat nový titul Šampión ČMKU. K jeho získání je třeba získání čtyř čekatelství CAC ČMKU. Čekatelství je udělováno pouze na národních a mezinárodních výstavách nejlepšímu dospělému jedinci (psovi a feně zvláště), tj. psům a fenám s tituly CACIB (na mezinárodní výstavě) a Národní vítěz (na národní výstavě) a musí být udělena min. ve dvou výstavních sezónách, od dvou rozhodčích a minimálně na dvou mezinárodních výstavách. Titul Šampión CMKU opravňuje ke vstupu do třídy šampionů/vítězů. Více Novelizace výstavní řádu Od je v platnosti novelizace Výstavního řádu ČMKU. Kromě bodů důleţitých pro organizátory výstav a majitele národních plemen, si dovolujeme vyzdvihnout dva body z článku 14 Práva a povinnosti vystavovatele: k) Je zakázáno upravovat srst, kůţi nebo čenich psa čímkoliv, co mění jejich strukturu, barvu nebo tvar. Je zakázáno upravovat psa v areálu výstaviště s pomocí jakýchkoliv látek nebo pomůcek. Povoleno je pouze česání a kartáčování. Je také zakázáno vyvazovat psa na trimovacím stole na delší dobu neţ je nezbytné pro úpravu. Porušení tohoto ustanovení můţe mít za následek okamţité vyloučení psa z účasti na výstavě. l) Hlasité povzbuzování psů zpoza kruhu (tzv. double-handling) je zakázáno. Je také zakázáno poutání pozornosti psů zpoza kruhu jakýmkoliv jiným způsobem (například pouţívání píšťalek, hraček, krmiva, volání na psa apod.). Porušení tohoto zákazu můţe mít za následek vyloučení psa z posuzování. Léto s Lassií 7. ročník LVT Léto s Lassií se koná od do na cvičišti ZKO Louny. Propozice naleznete na klubovém webu a na Podrobné informace podá paní Eva Plíštilová, nebo mail UPOZORNĚNÍ!!!! Prosíme všechny členy, aby věnovali pozornost ADRESE pro zasílání přihlášek vrhu. Přihlášky vrhu ve 4 exemplářích + přílohy zasílejte v daném termínu 18 dní prosím VÝLUČNĚ na adresu správce dílčí plemenné knihy - Mgr. Pavla Kůsová, Běleč 1, Bratronice, nikoli na adresu Klubu uvedenou u výše poplatků (připojeno k přihlášce vrhu). ~ 17 ~ Vilemína Kracíková

18 Kolie, šeltie genealogický servis Klubová genealogie (http://www.collie-sheltie-club.cz/genealogie/) našich tří plemen byla spuštěna do ostrého provozu od března Hlavním důvodem jejího spuštění byla snaha o získání elektronické databáze chovaných jedinců v rámci našeho klubu včetně historických dat, a to především z důvodu její moţné zálohy a snadného předání jinému správci dílčí plemenné knihy. KCHCS Praha přišel díky nepřízni osudu o kompletní informace z plemenné knihy jiţ dvakrát (jednou díky poţáru, podruhé po úmrtí ing. Pavlovského, s kterým bohuţel odešla i elektronická verze DPK). Z výše uvedených důvodů připravil Výbor KCHCS Praha návrh genealogie, jejímţ základním cílem je získání dat o všech jedincích chovaných v rámci našeho Klubu. V roce 2011 se podařilo dohodnout i spolupráci s druhými Kluby, které mají zpřístupněny moţnosti přidávání jedinců za jejich plemenné knihy a mohli jsme tak vytvořit souhrnný přehled chovaných jedinců za všechny naše tři kluby. Aktuálně jsou v genealogii záznamy více jak 17tis. zvířat. Nejvíce doplněných informací je v tuto chvíli u krátkosrstých kolií, kde byla základní data získána z původního rodokmenovníku Pavla Koška a jejichţ majitelé jsou nejvíce aktivní v přidávání dat. Data dlouhosrstých kolií a šeltií jsou v základu získána z hlavní plemenné knihy ČMKU (jméno, plemeno, druh srsti, barva, datum narození), podrobnosti doplňujeme průběţně dle časových moţností správce genealogie a aktivity majitelů. Kromě moţnosti přidávat informace o svém psovi (výsledky výstav, zkoušky, závody, zdravotní záznamy apod.), zde existuje také moţnost přidávat fotografie a stejně tak poznámky, kde můţete o svém pejskovi napsat jaký je. Dále mohou chovatelé vyuţít elektronický krycí list či elektronickou přihlášku vrhu, coţ jim usnadní práci při zápisu vrhu a sníţí pravděpodobnost chybného uvedení záznamů na přihlášce vrhu (a tím pádem nutné opravy a případné pokuty za nesprávně vyplněnou přihlášku vrhu). Plánujete-li vrh, zkontrolujte si aktuálnost údajů rodičů v genealogii, případně poţádejte o jejich doplnění. Při přípravě genealogie jsme se inspirovali u jiţ existujících a fungujících genealogií a ze stejného důvodu byl osloven i jejich autor, aby nám připravil naši genealogii na míru našim potřebám a propojení s dílčí plemennou knihou. Jiţ plně fungující genealogie můţete shlédnout zde: Naší snahou je ve spolupráci s našimi členy získat co nejobsáhlejší, nejaktuálnější a hlavně vyuţívanou studnici informací. Přidávejte proto aktuální informace a pomozte sobě i nám tuto studnici naplnit tak, aby mohla pomáhat nám všem. Přímý odkaz na genealogii naleznete také na webových stránkách KCHCS Praha v Aktualitách ~ 18 ~

19 Kolie, šeltie genealogický servis Příklad karty psa zde Beathan Bohemia Elenor: ~ 19 ~

20 Kolie, šeltie genealogický servis Přehled psů dle kritérií (KK trikolor pes chovný): Pavla Kůsová Zveme všechny milovníky šeltií na akci pořádanou Klubem chovatelů collií a sheltií Praha: 4.VÍKEND SE ŠELTIČKOU Kdy: pátek neděle Kde: Rekreační středisko Meziříčko Veškeré informace (včetně propozic a přihlášek) najdete v průběhu následujících měsíců na webových stránkách Garanti akce: Eva Vávrová a Petra Ocetková ~ 20 ~