Kynologie v Rusku a v České republice (historie, současnost, terminologie)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kynologie v Rusku a v České republice (historie, současnost, terminologie)"

Transkript

1 Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav slavistiky Ruština v oblasti firemní praxe, služeb a cestovního ruchu Adéla Jurčeková Kynologie v Rusku a v České republice (historie, současnost, terminologie) Bakalářská práce Vedoucí práce: doc. PhDr. Jiří Gazda, CSc. 2014

2 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma Kynologie v Rusku a v České republice vypracovala samostatně s využitím uvedených pramenů literatury. Souhlasím, aby práce byla uložena na Masarykově univerzitě v Brně v knihovně Filozofické fakulty a zpřístupněna ke studijním účelům. V Brně dne.. Podpis. 2

3 Považuji za svoji milou povinnost poděkovat vedoucímu práce doc. PhDr. Jiřímu Gazdovi, CSc. za odborné a organizační vedení při zpracování této práce. 3

4 Obsah Úvod Pojem kynologie Popularita kynologie v obou státech Historie Historie kynologie na území Ruska Období do 1. světové války Meziválečné období Období po 2. světové válce Historie kynologie na území ČR Období do 1. světové války Meziválečné období Období po 2. světové válce Srovnání historického vývoje kynologie Popularita Popularita kynologie na území Ruska Výstavy psů Popularita kynologie na území ČR Výstavy psů Srovnání současného stavu kynologie Vzájemná spolupráce Plemena Národní plemena Ruska Národní plemena ČR Srovnání plemen Lovecká plemena Uměle vytvořená plemena Společenská plemena Hlídací plemena Analýza lexikálního materiálu z hlediska tematického Plemena psů Anatomie psa

5 5.3. Nemoci psů Chovatelské potřeby Zbarvení psů Výchova a výcvik Psí sporty Výstavy Chov Analýza lexikálního materiálu z hlediska slovnědruhového Substantiva Adjektiva (23 výrazů) Verba (23 výrazů) Analýza lexikálního materiálu z hlediska slovotvorného a strukturního Jednoslovné výrazy Slova neodvozená (kořenová) Slova domácí (13 slov) Slova přejatá (168 slov) Morfologický způsob tvoření slov Slova složená Slova odvozená (derivovaná) Slovní spojení Atributně-substantivní slovní spojení Slovní spojení se slovesy Analýza lexikálního materiálů z hlediska provenienčního Slova domácího původu Substantiva Adjektiva (12 výrazů) Verba (15 výrazů) Slova přejatá ze živých cizích jazyků Slova přejatá z angličtiny (39 výrazů) Slova přejatá z francouzštiny (10 výrazů) Slova přejatá z němčiny (23 výrazů) Slova přejatá z jiných jazyků (25 výrazů)

6 8.3. Slova řecko-latinského původu (internacionalismy) Původní latinismy a grécismy (25 výrazů) Adaptované latinismy a grécismy (20 výrazů) Závěr Резюме Rusko-český slovníček Seznam použité literatury Tištěné zdroje Elektronické zdroje (webové stránky, příspěvky na webu) Elektronické zdroje jiné Slovníky Zdroje obrázků

7 Úvod Předmětem této bakalářské práce s názvem Kynologie v Rusku a v České republice (historie, současnost, terminologie) je srovnání vývoje a současného stavu kynologie na obou územích a také lingvistická analýza nashromážděného lexikálního materiálu z tematické oblasti plemen psů, anatomie, medicíny, výchovy a výcviku psa, rozmnožování a výstav. Téma bylo zvoleno s ohledem na orientaci našeho oboru a také na mé záliby a koníčky. Zajímavé je, jak málo termínů z této oblasti lze dohledat ve slovnících, a proto mi přišlo užitečné se tímto tématem hlouběji zaobírat. Práce je rozdělena do dvou částí, a to na část teoretickou a část praktickou. Teoretická část je rozdělena do několika podkapitol. Mezi hlavní podkapitoly patří Historie kynologie na území ČR, Historie kynologie na území Ruska, Popularita kynologie na území ČR a Popularita kynologie na území Ruska. V podkapitolách popularita kynologie se zmíníme také o systému výstav v Rusku a v České republice. Velice zajímavá je i poslední podkapitola, kde je shrnut seznam národních plemen obou států doplněný obrázky. Praktická část je věnovaná samotné lingvistické analýze nashromážděného lexikálního materiálu. Vzhledem k tomu, že bohužel neexistuje žádný česko-ruský nebo rusko-český slovník věnovaný kynologii, většina lexikálních jednotek je čerpána z internetových zdrojů a českých knih zabývajících se kynologií. Lexikální jednotky byly překládány za pomoci překladových slovníků, případně výkladových slovníků nebo vlastních znalostí z oblasti kynologie. Pro dohledání potřebných informací o jednotkách byly využívány různé on-line verze slovníků. Pro lingvistickou analýzu bylo shromážděno více než 550 slov a slovních spojení. Tento nashromážděný lexikální materiál je posuzován ze čtyř hledisek a to z hlediska tematického, slovnědruhového, slovotvorného a provenienčního. Každému z hledisek je věnována samostatná kapitola. Pro lepší představu jsou jednotlivé analýzy doplněny ilustrativními příklady z internetových zdrojů. Z tematického hlediska je lexikální materiál rozdělen podle oblastí, ve kterých se daná slovní zásoba vyskytuje. Analýza materiálu z hlediska slovnědruho- 7

8 vého byla zpracovávána za pomoci slovníků, ve kterých bylo možné dohledat, к jakému slovnímu druhu se dané slovo náleží. V kapitole slovotvorné analýzy byl materiál zpracováván podle Slovotvorného slovníku ruského jazyka A. N. Tichonova. Poslední kapitola je věnována analýze z provenienčního hlediska. Tato kapitola byla zpracována s pomocí on-line etymologických slovníků, případně slovníků, ve kterých je souhrnně uvedeno více informací. Vzhledem ke složitosti slovní zásoby se na konci práce nachází rusko-český slovníček. Kynologie patří mezi stále se rozvíjející oblasti. Nutno také podotknout, že slovní zásoba této oblasti se stává více a více mezinárodní. A to především díky lepší dostupnosti zahraničních kynologických akcí. V současné době není problém vyrazit se psem na výstavu do Moskvy nebo do Sankt Peterburgu. Proto se také slovní zásoba přizpůsobuje, přejímá se mnoho slov z angličtiny, což má za následek zjednodušení komunikace mezi zahraničními vystavovateli nebo závodníky. Záměrem práce je pouze nastínit jazykovou problematiku z této oblasti. Vytvořený slovníček na konci práce může posloužit českým kynologům při spolupráci se svými ruskými kolegy, případně může českým vystavovatelům a závodníkům ulehčit dorozumívání s ruskými rozhodčími. 8

9 I. Teoretická část 9

10 1. Pojem kynologie V úvodní kapitole jsme se zaměřili na pojem kynologie, co znamená, co vše si pod ním lze představit a jak jej definují odborníci. Slovník cizích slov definuje kynologii jako nauku o psech, stejnou definici nabízí i Kynologický výkladový slovník.(horová, 2012, s. 139) Výkladový slovník Ožegova definuje nejen kynologii, ale i sobakovodstvo (psovodství). Podle Ožegova je sobakovodstvo chov psů a šlechtění plemen. (Ožegov, Tolkovyj slovar Ožegova, 2008, [online]) Pojem kynologie lze ovšem chápat i v širších souvislostech. Kynologie nezahrnuje pouze anatomii psa, jeho výživu a chování, ale také výcvik, výchovu, sportovní disciplíny a vystavování. Z toho vyplývá, že kynologové nejsou jen lidé, kteří mají profesionální znalosti, ale i lidé, kteří se o psy aktivně zajímají, byť na laické úrovni. Kynologie je v současné době mezinárodním pojmem a v různých grafických obměnách je možné ho najít téměř ve všech jazycích. V češtině kynologie, angličtině cynology, v ruštině кинология, v němčině kynologie, ve francouzštině cynologie, v italštině cinologia, ve španělštině cinología atd. Vztah člověka se psem vznikl již před staletími. Dodnes nelze přesně zjistit, ve kterém období došlo k začátku spolupráce mezi lidmi a psy. Psi se vyvinuli z vlků, kteří se přirozeným vývojem začali měnit jak po fyzické, tak psychické stránce. Vlky k lidským obydlím lákaly především odpadky. Postupem času, si vlk na lidskou přítomnost zvykal a naučil se s člověkem kooperovat. Nejstarší disciplínou, při níž pes člověku pomáhal, je lov. Postupem času se od sebe psi více a více lišili, vykazovali různé vlastnosti a fyzické dispozice. Toho člověk využil ke šlechtění plemen, pro jejich využití v různých odvětvích, například pasení ovcí, hlídání majetku atd. (Psi, kteří změnili svět, 2008 [film]) 10

11 1.1. Popularita kynologie v obou státech V současné době je chov psů jedním z nejrozšířenějších zálib široké veřejnosti. Agentura Focus, Marketing & Research k roku 2010 uvedla, že na zemí České republiky žije 1 milion psů. Ovšem mezi počty psů nejsou zahrnuti psi v útulcích a pouliční tuláci. Rusko s 10 miliony psů ovládlo první příčku v Evropě a pátou ve světě. Tyto údaje publikoval časopis Expert Severo-Zapad (Эксперт Северо- Запад).(Expert online, 1995 [online]) Zvýšení zájmu o kynologii vede také k rozšiřování služeb, které s tímto oborem souvisí. Jedná se jak o nabídku produktů, tak služby. Do takových to služeb lze zařadit psí školy a školky, kadeřnické služby, masérské služby, rehabilitace, restaurace pro psy a veterinární služby. Trh s produkty ovládly především internetové obchody, které nabízí široký sortiment tuzemských i zahraničních výrobků. 11

12 2. Historie 2.1. Historie kynologie na území Ruska Období do 1. světové války V této kapitole je pojednáváno o historickém vývoji kynologie na území Ruska. Již v carských dobách psi doprovázeli své pány na cestě životem. Carevnám a jejich potomkům dělali společnost v dobách, kdy se cítili osamělí, cary doprovázeli při loveckých štvanicích. Například Boris Godunov daroval šáhovi Abassovi I. několik ruských chrtů, předchůdců dnešních barzojů. Barzojové byli také velikými oblíbenci cara Ivana Hrozného. (Celý svět, 2014 [online]) Lov se psy se sebou nesl i existenci psinců, ve kterých žilo velké množství honicích psů, především chrtů. Mezi lovci byli i prostí lidé, kteří v chovu psů neudávali tón, hleděli pouze na praktickou a užitkovou stránku psů. Základy kynologie na území Ruska položili lidé vyššího vzdělání. V roce 1890 byla v Moskvě vydána kniha Полное руководство ко псовой охоте, jejíž autorem byl P. M. Gubin. V období zrušení nevolnictví postupně dochází k úpadku loveckých štvanic. Ovšem v tomto období dochází k vyčlenění kynologie jako samostatné vědní disciplíny. Místo loveckých štvanic se rozšířily ozbrojené lovy s honicími psy a ohaři. Ve druhé polovině 19. století lov přestal být výsadou bohatých a začal se znovu dostávat i mezi chudší a prostý lid. Na stránkách časopisů o myslivosti se objevují články nejen o chovatelství loveckých plemen psů, ale i o vznikajících plemenech služebních. Služební kynologie se vyvíjela v období rusko-japonské války, v roce V tomto roce zakoupila ruská armáda v Německu tři psy, kteří působili na frontě. V roce 1908 vznikl spolek Российское общество поощрения применения собак в полицейской и сторожевой службах. V tomto období také začaly vznikat první psince pro odchov psů pro služební účely. 12

13 V roce 1906 vydal Отдельный корпус пограничной стражи nařízení Постовые сторожевые собаки, které jako první v historii pohraniční stráže definovalo přípravu psa pro službu Meziválečné období První světová válka spolu s Říjnovou a Únorovou revolucí způsobila opětovný úpadek využívání psů ve službě. Avšak již ve 20. letech docházelo k znovu zřizování státních psinců, kde zároveň probíhal výcvik psů a vzdělávání psovodů. 12. října 1928 byl schválen výnos О применении розыскных и сторожевых собак в службе по охране границ СССР a výnos О Центральном питомнике служебных собак погранохраны при Главном управлении погранохраны и войск ОГПУ. Ve výše uvedených výnosech je specifikována organizace a příprava psovodů a systém využívání pohraničních psů. Ve výnosu bylo také uvedeno, co by měl služební pes ovládat. Například: stopovat, provést prohlídku terénu, pronásledování uprchlého, ochrana psovoda a podobně Období po 2. světové válce Oficiální výkazy z roku 1992 uvádí, že díky služebním psům bylo zadrženo 2853 narušitelů státních hranic. V roce 1994 to bylo 275 narušitelů a v roce narušitelů. Využití služebních psů pohraniční stráže napomohlo k pětinásobnému snížení počtu zadržených narušitelů státních hranic.(orlov, 2007 [online]) 2.2. Historie kynologie na území ČR V následující kapitole se stručně zmiňujeme o historickém vývoji kynologie na území Čech a Moravy. Tuto kapitolu bych ráda rozdělila do tří částí, která 13

14 bude vymezena světovými válkami. Války měly vliv nejen na politiku, ekonomiku a všední život, ale samozřejmě i na kynologii Období do 1. světové války Jak Jiří Rulc, tak Českomoravská kynologická unie uvádí, že na území Čech a Moravy se kynologie rozvíjela především pro účely myslivosti. Již čeští králové chovali na svých hradech velké smečky psů, které následně využívali k loveckým radovánkám. Například i Karel IV. ( ) choval na Karlštejně lovecké psy. Podobnou vášeň sdílel i jeho syn Václav IV., jehož láska ke psům bohužel zavinila rodinnou tragédii. Václavova manželka Johana Bavorská byla údajně zardoušena jedním z manželových psů, který s nimi sdílel ložnici. Ovšem některé zdroje uvádějí, že zemřela na následky nakažení vzteklinou.(rulc, 2010, s. 24, 25), (Českomoravská kynologická unie, 2007, [online]) V století byly české země hlavním loveckým územím Rakouska- Uherska. Z toho také vyplývala jakási povinnost dodávat myslivcům kvalitní lovecké psy. V roce 1848 byl v Mělníce založen Spolek myslivců. Jeho úkolem bylo starat se o chov čistokrevných loveckých psů. Pokračovatelem této činnosti byl Ústřední spolek pro ochranu honby a chov loveckých psů založený roku Tento spolek také založil naši první plemennou knihu, jejíž název byl Kniha kmenorodová. V roce 1898 vznikl Zemský spolek chovatelů ušlechtilých psů, který v letech 1899 a 1901 pořádal první Zemské výstavy psů. Činnost tohoto spolu ukončila 1. světová válka. (Českomoravská kynologická unie, 2007, [online]) Ještě v polovině 19. století bylo četníkům zakázáno chodit po ulici během služby se psem. Údajně tato činnost měla snižovat jeho autoritu. Až koncem 19. století pes začal být využíván pro policejní službu. Na území našeho státu zažila četnická kynologie svůj rozmach od roku V sousedním Německu bylo tohoto roku založeno státní výchovné a výcvikové středisko pro policejní psy. Němečtí četníci ochotně spolupracovali s našimi a dělili se o své zkušenosti, což mělo za následek úspěšnou integraci psů k četnictvu. V roce 1909 byl založen Rakousko-uherský spolek pro policejní psy. Spolek založili sami četníci a sloužil 14

15 za účelem výcviku služebních psů. Téhož roku byl v Praze založen první psinec PRAGA zaměřený na chov čistokrevných služebních psů. V této době pes nedoprovázel psovoda během služby, ale byl umístěn v psinci a povolán do služby pouze v případě zásahu. To se změnilo až roku (Rulc, 2010, s ) V roce 1915 byl v Písku vybudován první státní psinec. Světová válka bohužel znemožnila psinci fungovat a během státního převratu byla tato instituce téměř zrušena. (Rulc, 2010, s. 86) Meziválečné období Po 1. světové válce trpěl náš stát nedostatkem služebních psů, proto ministerstvo vnitra začalo postupně vyhovovat žádostem četníků o vlastní výchovu služebního psa. Takto vycvičení psi byli nuceni složit odbornou zkoušku před komisí. K výcviku se využívala tato plemena: německý ovčák, dobrmanský pinč (dnešní dobrman) a erdelteriér. Dne se konaly první zkoušky policejních psů československého četnictva, a to na cvičišti v Praze na Pankráci, které zapůjčil Klub pěstitelů policejních a ušlechtilých psů v Praze. Tento klub také na začátku roku 1922 podnítil vznik zkušebního řádu pro výcvik policejních psů československého četnictva.(rulc, 2010, s ) Roku 1922 získalo ministerstvo vnitra objekt v Nových Hradech vhodný pro založení psince. Ode dne 15. ledna 1923 probíhal první výcvikový kurz pro policejní psy, který byl zakončen závěrečnými zkouškami v březnu téhož roku. Kurzu se zúčastnilo celkem 13 psů.(rulc, 2010, s ) V roce 1925 byl oficiálně otevřen Ústav pro chov a výcvik služebních psů četnictva v Pyšelech. Pyšelský ústav byl podřízen ministerstvu vnitra a Ústřednímu četnickému pátracímu oddělení. V Pyšelech se chovala tato plemena: německý ovčák, erdelteriér, dobrman, knírač, boxer, rotvajler, tatranští a karpatští čuvači a komondor. (Rulc, 2010, s ) Dne byla v Brně zřízena Českomoravská myslivecká jednota. V tomtéž roce byla založena i plemenná kniha. Začaly také vznikat chovatelské 15

16 kluby pro jednotlivá plemena. Roku 1929 vznikla Československá kynologická unie, která byla uznávána i státními orgány. Československo se stalo roku 1934 oficiálním členem FCI Fédération Cynologique Internationale. Československá kynologická unie fungovala až do 2. světové války. Na začátku 70. let 20. století vznikly tři spolky, které rozdělily plemena na lovecká, pracovní a společenská. (Českomoravská kynologická unie, 2007, [online]) V roce 1928 vzniklo Ústřední četnické pátrací oddělení (ÚČPO). Úkolem ÚČPO byla organizace výcviku a chovu služebních psů. V roce 1932 byli služební psi využiti při 1486 případech zločinu a v tomtéž roce bylo v aktivní službě 451 psů Období po 2. světové válce Po skončení 2. světové války byli psi využívání především ve vojenské sféře a to jako psi strážní a hlídkové služby. Největší popularitě se těšili strážní psi od roku 1948, kdy začali hlídat hranice a začlenili se mezi pohraniční stráž. Od roku 1945 se také znovu začali využívat psy ve službách železnic. Ve Sborech ozbrojené ochrany železnic bylo úkolem psů prohledávat odstavené vagóny, objekty patřící drahám a prostory železničních stanic. Psy začala ve službě využívat i SNB, a to především psy pátrací. V roce 1955 vyšla směrnice, která vymezuje působení služebních psů. Uvádí se zde například, že pes se využívá k vyhledání vystřelených nábojnic, k vyhledání pachatele podle pachové stopy věci nebo nástroje, k pátracím akcím po pohřešovaných atd. SNB používala také psy obranáře. Ti sloužili k hlídkové a strážní službě, k eskortám zadržených pachatelů, ke střežení objektů a střežených území a podobně.(rulc, 2010, s ) V roce 1952 bylo založeno nové výcvikové středisko v Býchorech u Kolína. Výcvikové středisko v Pyšelech již sloužilo pouze jako chovatelské zázemí. V roce 1956 byla pyšelská chovatelská stanice zrušena. Vzhledem k tomu, že civilní chov byl zaměřen především na exteriér a nedbal na pravé povahové 16

17 vlastnosti plemene, ústřední kriminální služba se rozhodla založit si vlastní chovatelskou stanici zaměřenou na povahu a výkony zvířat. Tato stanice odchovávala psy pod názvem SNB. Tato chovatelská stanice byla založena roku 1953 v Prackovicích nad Labem. Až v roce 1990 změnila název na Od Policie a funguje dodnes. (Rulc, 2010, s ) Těsně před rozpadem Československa vznikla Českomoravská kynologická unie (ČMKU), která existuje dodnes. Unie spolupracuje s FCI, která určuje základní řád pro chov jednotlivých plemen. V roce 1993, kdy se rozpadlo Československo, jsme přišli o řádné členství v FCI a byli jsme pouze členem asociovaným. Právoplatným členem FCI jsme se stali až v roce 1997.(Českomoravská kynologická unie, 2007 [online]) V současné době se Česká republika přibližuje celosvětovým trendům a měřítkům ve světě kynologie. Odchováváme zvířata vysoké kvality, exportujeme i importujeme psy z celého světa, pořádáme kynologické akce na vysoké úrovni Srovnání historického vývoje kynologie Z následujících údajů lze vydedukovat, že pes byl v historii především lovec a pomocník ve službě a to jak na území Ruska, tak v českých zemích. Obě země zřídily hned několik institucí pro ošetření chovu psů a jejich výcviku. Ačkoliv se obě země vyvíjeli odděleně a i jejich mentalita byla odlišná, služební kynologie se začala vyvíjet přibližně ve stejném období. Oba státy také spolupracovaly s německými kolegy, odkupovaly od nich psy do služby a sbíraly rady. Díky těmto informacím je zřejmé, že v oblasti historického vývoje služební kynologie jsou obě země na podobné úrovni. 17

18 3. Popularita 3.1. Popularita kynologie na území Ruska V této kapitole jsou rozebrány kynologické subjekty působící na území Ruska a také bychom se rádi ve stručnosti zmínili o systému ruských výstav psů. Rusko je členem obou světových kynologických organizaci, a to jak FCI, tak United kennel Club Internationale (dále jen UCI). Ten má ovšem pořádá vlastní výstavy a akce a uznává například i plemena, které FCI neuznává. UCI je poměrně mladá organizace, funguje asi 50 let. Mimo tyto dvě organizace v Rusku také působí International Kennel Union (dále jen IKU). V Rusku tuto organizace zastřešuje Союз кинологических организаций России (СКОР). Organizací, která v Rusku zastřešuje FCI je Российская кинологическая федерация (dále jen РКФ). Tato organizace je ruskou obdobou naší ČMKU. РКФ pořádá výstavy, uděluje tituly, vydává průkazy původu a vede databázi jedinců. Pod РКФ spadají tyto subjekty: Российская Федерация Любительского Собаководства (lze přeložit jako Ruská Federace Milovníků Kynologie), Российская Федерация Служебного Собаководства (Ruská Federace Služební Kynologie), Российская Федерация Охотничьего Собаководства (Ruská Federace Lovecké Kynologie), Общероссийская Ассоциация Независимых Кинологических Общественных Объединений (Celoruská Asociace Nezávislých Kynologických Veřejných Sdružení), Клуб любителей животных "Фауна" (Klub Milovníků Zvířat Fauna ) a Кинологический племенной центр "Элита" (Kynologické chovatelské středisko). Členy organizace UCI v Rusku jsou: Межрегиональная Ассоциация Кинологов «Добрый мир», «Русский Кинологический Дом» a Независимый Региональный Кинологический Альянс.(Dogzu, 2014 [online]) V Rusku, stejně jako v České republice, existují sdružení a spolky, které spojují milovníky určitých sportů se psy, například Клуб Аджилити.(Klub Adžiliti, 2012 [online]) 18

19 Výstavy psů Výstavy psů jsou v Rusku velice oblíbené. Ruští handleři jsou na vysoké profesionální úrovni, své psy poctivě a intenzivně připravují, mají již vyvinuté osvědčené metody příprav na výstavu. V Rusku existuje několik typů výstav: международная выставка (mezinárodní výstava), всероссийская выставка (celoruská výstava), региональная выставка (oblastní výstava), национальная выставка (výstava jednotlivých republik), монопороднные выставки (ekvivalent klubové výstavy). O ruských výstavách platí v zásadě totéž, co o českých výstavách. Mezinárodní výstavy jsou prestižní událostí a kynologickým svátkem, klubové výstavy jsou především o kvalitách daného plemene.(konura, 2006 [online]) Rusové dosahují úspěchů samozřejmě i mimo Rusko Popularita kynologie na území ČR Současný stavu české kynologie a to především sdružení a spolky, které existují, jsou velice zajímavou součástí kynologie a budeme se jimi zabývat v této kapitole. Také se krátce zmíním o jejich činnosti, případně úspěších a okrajově se zmíním o výstavách na našem území. Česká republika je právoplatným členem Fédération Cynologique Internationale (=Mezinárodní kynologická federace, dále jen FCI.), které uznává pouze jediný subjekt z dané republiky. V našem případě je to Českomoravská kynologická unie (dále jen ČMKU). V naší republice ale působí i United kennel Club Internationale (dále jen UCI), které zastřešuje Českomoravská kynologická federace. Ten má ovšem pořádá vlastní výstavy a akce a uznává například i plemena, které FCI neuznává. UCI je poměrně mladá organizace, funguje asi 50 let. Každá organizace, jak FCI, tak UCI vydává vlastní průkazy původu a má vlastní plemennou knihu. Tyto dokumenty nelze navzájem kombinovat. V praxi to znamená, že jedinec, který má průkaz původu UCI se nemůže účastnit výstav pořádaných FCI a naopak. 19

20 Subjekty, které zahrnuje ČMKU, lze rozdělit na chovatelské kluby ČMKU a kluby speciálního výcviku Českého kynologického svazu (dále jen ČKS). Chovatelské kluby zastřešují jednotlivá plemena psů, pořádají klubové výstavy a setkání a také dbají o plemeno po chovatelské stránce. Pod ČMKU jsou zaregistrovány například tyto kluby: Bloodhound club cz, Czech deerhound club, Českomoravský klub cane corso, Klub chovatelů čivav a naháčů, Klub chovatelů pudlů, Klub málopočetných dogovitých plemen psů, Mops klub, Whippet klub atd. Mezi kluby speciálního výcviku ČKS patří: Discdog klub České republiky, Dog Dancing Club Czech Republik, Flyball Club ČR, Helppes, Klub Agility, Mondioring klub ČR, Czech Coursing Club a Obedience CZ. (Českomoravská kynologická unie, 2007 [online]) V České republice existuje také několik organizací, které se zabývají výcvikem záchranářských psů. Mezi nejpočetnější organizaci tohoto typu patří Svaz záchranných brigád kynologů ČR, který zastřešuje ministerstvo vnitra. Svaz má své záchranné brigády po celé republice. Brigád je celkem 14, každá z nich má vlastní číslo a označení, například: ZBK 14 Zlínského kraje (záchranná brigáda kynologů).(svaz záchranných brigád kynologů ČR, 2008 [online]) Další skupinou subjektů jsou subjekty zabývající se canisterapií. Canisterapie je činnost, za pomoci které pes pomáhá léčit nemocné osoby, jak děti, tak dospělé. Pes léčí nejen svou přítomností, ale i za pomoci polohování (nahřívání svalů pacienta teplem psího těla). Na území České republiky působí několik sdružení a asociací. Jen v Brně působí asi desítka sdružení a asociací, které se canisterapii věnují. Poslední dobou se tato činnost rozvíjí a v tomto roce se první pes stal právoplatným zaměstnancem nemocnice v Motole.(Pomocné tlapky Canisterapie, 2009 [online]) Poslední skupinou subjektů jsou sdružení a kluby, které se zabývají sportovním výcvikem, lidově označované jako cvičáky. Kynologické kluby, sdružení nebo také základní kynologická organizace všechny tyto názvy pod sebou skrývají jeden druh subjektu. Všechny tyto organizace zastřešuje Moravskoslezský kynologický svaz (dále jen MSKS).(Moravskoslezský kynologický svaz, 2007 [online]) 20

21 Výstavy psů V České republice máme hned několik typů výstav. Nejprestižnější a zpravidla nejnavštěvovanější jsou mezinárodní výstavy, na druhém místě jsou výstavy národní, a nejnižší hodnotu mají výstavy krajské a oblastní. Na posledních jmenovaných je nejjednodušší získat titul, je zde malý počet vystavovatelů. Naopak nesložitější je dosáhnout dobré hodnocení na výstavě mezinárodní, kde jak název napovídá, musíme soupeřit se zahraniční konkurencí. Ovšem nejdůležitější jsou, především kvůli uchovnění a přesnému ohodnocení daného plemene, výstavy klubové. Zde se posuzuje pouze jedno plemeno a rozhodčí je opravdový odborník. Na většině výstav se totiž setkáváme s tzv. all roundery, kteří mají teoretické znalosti hned o několika plemenech, ovšem zpravidla nejsou schopni jedince správně posoudit.(hovawart klub ČR, 2007 [online]) Naši psi mají úspěchy i v zahraničí, a to dokonce na nejprestižnější akci ve výstavním světě, na Cruft s. Velikého úspěchu se dočkal například pejsek plemene staffordširský bulteriér, který se stal nejhezčím psem svého plemene. Úspěšné jsou také naše border kolie, labradorští retrívři nebo briardi Srovnání současného stavu kynologie Na poli sportovní kynologie se od nás Rusové dokonce učí. Tatiana Smirnovová je Ruska, která v současné době žije v ČR a se svým psem se věnuje sportovní kynologii a účastní se závodů a soutěží na vysoké úrovni. Tatiana v rozhovoru pro časopis Pes přítel člověka uvádí, že ruští kynologové často hledají informace o nových výcvikových metodách na internetu, případně ji samotnou písemně žádají o rady.(pes přítel člověka, 2012, č. 12, s ) Rusové jsou stejně jako v jiných sportovních odvětvích silnou konkurencí pro české vystavovatele. Výhodu mají především v početní převaze a v kvalitním zázemí. Ruští handleři mají k dispozici technologie a výrobky, které u nás nejsou běžně k dostání. Zde je ovšem otázkou, zda je jejich přehnaná pre- 21

22 ciznost v přípravě psa na výstavu k dobru plemene, či naopak. Tímto je myšlena především nežádoucí úprava srsti Vzájemná spolupráce Tato kapitola se zaměřuje na chovatelskou spolupráci České republiky a Ruska. Pro čistokrevný chov je nezbytná rozmanitost krevních linií, nepříbuznost zvířat a široká genetická základna. Této variability lze dosáhnout exportem a importem psů z různých zemí. Poslední dvě desetiletí vzrostla v České republice oblíbenost ruských pasteveckých plemen. Pro jejich úspěšný chov bylo nutné importovat jedince ze země původu. Nejjednodušší částí celého procesu je výběr chovatelské stanice, spojení a konkrétního jedince. Nastává zdlouhavá byrokratická fáze. Vybrané štěně musí v Rusku projít tzv. aktirovkoj (актировкой). Aktirovka 1 je veterinární prohlídka, při které dostane štěně tetování a zkontroluje se celkový zdravotní stav štěněte, včetně počtu zubů atd. Po této prohlídce se vyplní метрика щенкa (= karta štěněte), kde je vyplněno plemeno, jméno, datum narození, pohlaví, barva, tetovací číslo, rodiče štěněte a adresa chovatele. Štěně může do ČR vycestovat ihned po aktirovke. Musí mít mezinárodní veterinární pas a čip. Ovšem po očkování proti vzteklině musí štěně projít měsíční karanténou, čímž se celý proces přepravy značně zpomalí. Veterinář vyplní dva dokumenty: první Ветеринарное свидетельство, které slouží pro pohyb štěněte po Rusku a druhý Ветеринарный сертификат pro cestu po Evropské unii.(klub chovatelů ruských a asijských ovčáckých psů, 2013 [online]) Pro import psa do Ruska platí obdobné podmínky. Pes musí být opatřen exportním průkazem původu, mezinárodní veterinárním pasem, mikročipem a potřebnými očkováními. Taktéž musí mít certifikát od veterinárního lékaře o bezinfekčnosti a dobrém zdravotním stavu. 1 Tento pojem je běžně používán v kynologickém žargonu. 22

PODKRUŠNOHORSKOU OBLASTNÍ VÝSTAVU PSŮ LOVECKÝCH PLEMEN

PODKRUŠNOHORSKOU OBLASTNÍ VÝSTAVU PSŮ LOVECKÝCH PLEMEN ČESKOMORAVSKÁ KYNOLOGICKÁ JEDNOTA VÝSTAVNÍ VÝBOR CHOMUTOV pořádá PODKRUŠNOHORSKOU OBLASTNÍ VÝSTAVU PSŮ LOVECKÝCH PLEMEN spojenou s KLUBOVOU VÝSTAVOU KLUBU CHOVATELŮ ČESKÝCH FOUSKŮ a SPECIÁLNÍ VÝSTAVOU

Více

Přehled obsazení kruhů

Přehled obsazení kruhů Přehled obsazení kruhů 14. Brněnská krajská výstava psů - 23. 8. 2015 Den: neděle 23. srpna Celkem psů: 248 Kruh: 1 Rozhodčí: RNDr. Jaroslava Ovesná CSc. Americká akita fena mezitřída 001 1 Americký stafordširský

Více

Kompletní přehled druhů zkoušek :

Kompletní přehled druhů zkoušek : materiály zpracované chovatelskou stanicí Bílé království Kompletní přehled druhů zkoušek : Zkušební řád pro sportovní výcvik psů v České republice (NZŘ) : Garantem je : ČKS * pro Čechy, MSKS ** pro Moravu

Více

1. HISTORIE VZNIKU SLUŽEBNÍ KYNOLOGIE

1. HISTORIE VZNIKU SLUŽEBNÍ KYNOLOGIE ÚVOD V době, kdy lidé žili v primitivních skupinkách, přidružil se k nim pes. Tím člověk nevědomě využil smečkového původu psa a vytvořil tak předpoklady k tomu, aby mu pes byl věrným a oddaným společníkem.

Více

Datum popl. Plemeno psa Pohlaví Věk při

Datum popl. Plemeno psa Pohlaví Věk při Plemeno psa Pohlaví Věk při Datum popl. přihlášení povinnosti afgánský chrt Fena 31.12.2002 afgánský chrt Fena 31.12.2002 afgánský chrt Fena 31.12.2002 afgánský chrt Fena 5 m 1.9.2010 afgánský chrt Pes

Více

PODKRUŠNOHORSKOU OBLASTNÍ VÝSTAVU PSŮ LOVECKÝCH PLEMEN

PODKRUŠNOHORSKOU OBLASTNÍ VÝSTAVU PSŮ LOVECKÝCH PLEMEN ČESKOMORAVSKÁ KYNOLOGICKÁ JEDNOTA VÝSTAVNÍ VÝBOR CHOMUTOV pořádá PODKRUŠNOHORSKOU OBLASTNÍ VÝSTAVU PSŮ LOVECKÝCH PLEMEN spojenou s KLUBOVOU VÝSTAVOU KLUBU SLOVENSKÉHO KOPOVA se zadáním titulů Klubový vítěz

Více

V roce 1919 byl povolán jako jediný v úvahu přicházející kandidát na post profesora tehdy se tvořící Vysoké školy zvěrolékařské v Brně, která byla

V roce 1919 byl povolán jako jediný v úvahu přicházející kandidát na post profesora tehdy se tvořící Vysoké školy zvěrolékařské v Brně, která byla prof. Antonín Hrůza Prof. AntonínHrůza se narodil 1. ledna 1865 v Plzni. Rodina Hrůzova zde bydlela na nádraží. Otec prof. Hrůzy byl poštovním expeditorem, s čímž souvisela i lokalita jejich bydliště,

Více

CO JE VLASTNĚ PES? Plemena psů podle Kennel Clubu. Honiči. Plemena lovecká. Teriéři. Plemena užitková Plemena pracovní Plemena společenská.

CO JE VLASTNĚ PES? Plemena psů podle Kennel Clubu. Honiči. Plemena lovecká. Teriéři. Plemena užitková Plemena pracovní Plemena společenská. CO JE VLASTNĚ PES? Plemena psů podle FCI Primitivní plemena Ovčácká, honácká a pastevecká plemena Pinčové a knírači Mastifové Horští pastevečtí psi (molossi) Teriéři Jezevčíci, špicové Honiči Ohaři, přinášeči,

Více

HLAVNÍ SPONZOR VÝSTAVY

HLAVNÍ SPONZOR VÝSTAVY HLAVNÍ SPONZOR VÝSTAVY Třídy: Pro zařazení psa do třídy je rozhodující věk psa v den konání výstavy (tj. v den posouzení psa na výstavě). Ostatní podmínky musí být splněny v den podání přihlášky. štěňat:

Více

EAST_WEST PARTNERSHIP o.s., bylo založeno roku 2012 za účelem vzdělávání mládeže a posílení občanského soužití.

EAST_WEST PARTNERSHIP o.s., bylo založeno roku 2012 za účelem vzdělávání mládeže a posílení občanského soužití. DEN SE PSY EAST_WEST PARTNERSHIP o.s., bylo založeno roku 2012 za účelem vzdělávání mládeže a posílení občanského soužití. Letos jsme se zaměřili na lepší informovanost veřejnosti a hlavně dětí o tom,

Více

Kynologický kroužek. Na léto plánujeme s dětmi návštěvu Voříškiády v Lounech, kde budeme prezentovat naše pejsky z litvínovského útulku.

Kynologický kroužek. Na léto plánujeme s dětmi návštěvu Voříškiády v Lounech, kde budeme prezentovat naše pejsky z litvínovského útulku. Kynologický kroužek V průběhu letošního roku se děti v kroužku seznámily se základy výchovy a výcviku psa vč. Praktických ukázek a absolvovaly úvod do encyklopedie psích plemen. Děti ostatním členům prezentovaly

Více

Středoevropská speciální výstava slovenských čuvačů Brno, 25. 10. 2014

Středoevropská speciální výstava slovenských čuvačů Brno, 25. 10. 2014 Středoevropská speciální výstava slovenských čuvačů Brno, 25. 10. 2014 Místo konání : Kynologický klub Zetor Brno, Jedovnická 7a, Brno, GPS : 49 12'56.248"N, 16 40'31.312"E Se zadáváním titulů: Vítěz středoevropské

Více

PROPOZICE 3. 5. 2015

PROPOZICE 3. 5. 2015 Klubová výstava a VII. ročník Memoriálu Doc. Viléma Kurze se zadáváním titulů Klubový vítěz, Klubová vítězka PROPOZICE 3. 5. 2015 při MVP Praha na výstavišti Praha-Letňany Uzávěrka přihlášek: 26. 4. 2015

Více

III. Chovní jedinci.

III. Chovní jedinci. CHOVATELSKÝ ŘÁD a ZÁPISOVÝ ŘÁD SPC, o.s - ( Shar-pei club, o.s. ) I. Úvodní ustanovení 1. Pro členy Shar-pei clubu je v plném rozsahu závazný chovatelský a zápisní řád ČMKU, doplněný o dodatky pro chov

Více

Zápisní řád. Článek I Základní ustanovení

Zápisní řád. Článek I Základní ustanovení 1 Zápisní řád Článek I Základní ustanovení 1. Cílem Spolku českého strakatého psa, o.s. (dále jen Spolku) je chov plemene český strakatý pes s průkazem původu, při zachování biologického zdraví každého

Více

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE NEJLEPŠÍ PŘÍTEL ČLOVĚKA

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE NEJLEPŠÍ PŘÍTEL ČLOVĚKA ABSOLVENTSKÁ PRÁCE NEJLEPŠÍ PŘÍTEL ČLOVĚKA Úvod Pes je už od dávných dob považován za nejlepšího přítele člověka. V mnoha věcech jsou psi opravdu nepostradatelní a vyjímeční. Existuje rozdělení psů i podle

Více

KLUBOVOU VÝSTAVU CDC se zadáváním titulu Klubový vítěz

KLUBOVOU VÝSTAVU CDC se zadáváním titulu Klubový vítěz Czech Deerhound Club pořádá dne 5.9.2015 KLUBOVOU VÝSTAVU CDC se zadáváním titulu Klubový vítěz CAJC, CAC ČR Uzávěrka přihlášek: 23.8.2015 Místo konání : Chlumec nad Cidlinou Rozhoduje datum poštovního

Více

KERRY BLUE TERIÉR (KERRY BLUE TERRIER)

KERRY BLUE TERIÉR (KERRY BLUE TERRIER) FCI-Standard č. 3 / 11. 05. 2005/ GB KERRY BLUE TERIÉR (KERRY BLUE TERRIER) ZEMĚ PŮVODU: Irsko DATUM PUBLIKACE PŮVODNÍHO PLATNÉHO STANDARDU: 19.04.2005. VYUŽITÍ: Používá se k těžké práci při lovu vyder

Více

Speciální výstavu chrtů

Speciální výstavu chrtů Czech Deerhound Club pořádá dne 1.6.2013 Speciální výstavu chrtů se zadáváním titulů Vítěz Speciální výstavy, CAC, CAJC Uzávěrka přihlášek: 1. uzávěrka 15.4.2013 2. uzávěrka 1.5.2013 Místo konání : Náměšť

Více

ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU CHOVATELŮ ŠVÝCARSKÝCH HONIČŮ

ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU CHOVATELŮ ŠVÝCARSKÝCH HONIČŮ ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU CHOVATELŮ ŠVÝCARSKÝCH HONIČŮ I. Všeobecná ustanovení 1. Chov švýcarských honičů je chovem kontrolovaným. Kontrolovaným chovem se rozumí, že klub stanovuje podmínky chovnosti a výběr krycího

Více

8. krajská výstava psů plemen FCI, národních plemen, mimo NO,

8. krajská výstava psů plemen FCI, národních plemen, mimo NO, KJ ČR Kynologická organizace 1 Brno 8. krajská výstava psů plemen FCI, národních plemen, mimo NO, která se uskuteční dne 25.7. 2015 v Brně Žebětíně stadion Eliot Kohoutovická 177,641 00 Brno GPS: 49 12'38.103"N,

Více

PRACOVNÍ TEST V PASENÍ. FCI Herding working test FCI-HWT. - Traditional Style - (tradiční styl)

PRACOVNÍ TEST V PASENÍ. FCI Herding working test FCI-HWT. - Traditional Style - (tradiční styl) FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (FCI) (AISBL) Place Albert 1er, 13, B-6530 Thuin (Belgie), tel.: ++32.71.59.12.38, fax: ++32.71.59.22.29, e-mail: info@fci.be PRACOVNÍ TEST V PASENÍ FCI Herding working

Více

Řád ochrany zvířat při veřejném vystoupení nebo svodu Klubu chovatelů psů leonbergerů ČR

Řád ochrany zvířat při veřejném vystoupení nebo svodu Klubu chovatelů psů leonbergerů ČR Řád ochrany zvířat při veřejném vystoupení nebo svodu Klubu chovatelů psů leonbergerů ČR (Zpracován v souladu se zákonem č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání a vyhláškou 192/2004 Sb. ze dne

Více

Klub saharských chrtů AZAWAKH & SLOUGHI

Klub saharských chrtů AZAWAKH & SLOUGHI Klub saharských chrtů pořádá dne 13. 9. 2014 na zámku Častolovice klubovou výstavu se zadáváním titulu CAJC, CAC a Klubový vítěz pro plemena AZAWAKH & SLOUGHI Uzávěrka přihlášek 5.9.2014 ROZHODČÍ: František

Více

Trend v chovu maďarského krátkosrstého ohaře

Trend v chovu maďarského krátkosrstého ohaře Trend v chovu maďarského krátkosrstého ohaře Plemenem MOK se intenzivně zabývám posledních sedm let. Za tuto dobu jsem zaregistrovala posun v náhledu na plemeno, a to jak z řad majitelů, tak z pohledu

Více

Organizační výbor Ostravské dalmatinšou zve všechny příznivce a milovníky dalmatinů na přátelské setkání pod názvem

Organizační výbor Ostravské dalmatinšou zve všechny příznivce a milovníky dalmatinů na přátelské setkání pod názvem Organizační výbor Ostravské dalmatinšou zve všechny příznivce a milovníky dalmatinů na přátelské setkání pod názvem X. OSTRAVSKÁ DALMATINŠOU a čtvrtý ročník závodu v coursingu dalmatinů pod názvem ROYAL

Více

Bonitační řád Pannonia Klub / dále jen Klub / I. Základní ustanovení

Bonitační řád Pannonia Klub / dále jen Klub / I. Základní ustanovení Bonitační řád Pannonia Klub / dále jen Klub / I. Základní ustanovení 1. Cílem bonitačního řádu / dále jen řád / je stanovení jednotného postupu pro pořádání a organizování bonitací a jednotného výkladu

Více

Zkoušky podle zkušebního řádu Českého klubu německých ovčáků SchH

Zkoušky podle zkušebního řádu Českého klubu německých ovčáků SchH Zkoušky podle zkušebního řádu Českého klubu německých ovčáků SchH Obsah Změny Zkouška doprovodného psa (BH) Zkouška stupně A (SchH A) Zkouška 1.stupně (SchH 1) Zkouška 2.stupně (SchH 2) Zkouška 3.stupně

Více

80 ZÁVAZNÝ POKYN policejního prezidenta ze dne 17. června 2009, kterým se upravuje činnost služební kynologie a služební hipologie

80 ZÁVAZNÝ POKYN policejního prezidenta ze dne 17. června 2009, kterým se upravuje činnost služební kynologie a služební hipologie 80 ZÁVAZNÝ POKYN policejního prezidenta ze dne 17. června 2009, kterým se upravuje činnost služební kynologie a služební hipologie K zabezpečení plnění úkolů služební kynologie a služební hipologie v Policii

Více

Také se můţete přihlásit on-line na http://www.dogoffice.cz/

Také se můţete přihlásit on-line na http://www.dogoffice.cz/ ČESKOMORAVSKÁ KYNOLOGICKÁ JEDNOTA KLUB CHOVATELŮ LOVECKÝCH SLÍDIČŮ VE SPOLUPRÁCI MS HUMPLOLEC ORLÍK ZA PODPORY FIRMY ANKA CZ A RODINNÉHO PIVOVARU BERNARD pořádají a srdečně Vás zvou na prestiţní Speciální

Více

ZÁPISNÍ a CHOVATELSKÝ ŘÁD pro Catahoula Club EU

ZÁPISNÍ a CHOVATELSKÝ ŘÁD pro Catahoula Club EU ZÁPISNÍ a CHOVATELSKÝ ŘÁD pro Catahoula Club EU Zápisní řád slouží pro řízení chovu plemene leopardí pes z Louisiany (LC). Pro členy Catahoula Club EU platí v plném rozsahu Zápisní řád ČMKU s těmito dodatky:

Více

KLUB FARAONSKÝCH PSŮ. Speciální výstavu a klubový coursing (Krása a výkon KFP) PROGRAM:

KLUB FARAONSKÝCH PSŮ. Speciální výstavu a klubový coursing (Krása a výkon KFP) PROGRAM: KLUB FARAONSKÝCH PSŮ pořádá Speciální výstavu a klubový coursing (Krása a výkon KFP) v jezdeckém klubu Vasury - Kolesa (Kladruby nad Labem) GPS souřadnice: 50 5'19.939"N 15 28'36.064"E PROGRAM: Sobota

Více

33. K L U B O V É S E T K Á N Í

33. K L U B O V É S E T K Á N Í 33. K L U B O V É S E T K Á N Í Moravskoslezského klubu chovatelů a přátel leonbergerů které se koná 10. 12. září 2010 v Zubří u Nového Města na Moravě Program: Pátek 10.9. - od 14 00 příjezd na setkání

Více

PLEMEN SHIH-TZU A LHASA APSO. CLUBSIEGERSCHAU 7. 9. 2014 hotel STEP, Malletova ul., Praha 9. Program výstavy:

PLEMEN SHIH-TZU A LHASA APSO. CLUBSIEGERSCHAU 7. 9. 2014 hotel STEP, Malletova ul., Praha 9. Program výstavy: PROPOZICE KLUB LHASA APSO ČR KLUBOVÁ VÝSTAVA PLEMEN SHIH-TZU A LHASA APSO CLUBSIEGERSCHAU 7. 9. 2014 hotel STEP, Malletova ul., Praha 9 Rozhodčí: NAĎA KLÍROVÁ (změna rozhodčího vyhrazena) Uzávěrka Meldeschluss

Více

Propozice klubové výstavy pražských krysaříků. Vážené dámy a pánové, srdečně Vás zveme na Klubovou výstavu se zadáním titulů

Propozice klubové výstavy pražských krysaříků. Vážené dámy a pánové, srdečně Vás zveme na Klubovou výstavu se zadáním titulů Propozice klubové výstavy pražských krysaříků Vážené dámy a pánové, srdečně Vás zveme na Klubovou výstavu se zadáním titulů CAJC, CAC, res,. CAC, BOB (Best of Breed), BOS ( Best of Opposite Sexe), BOJ

Více

ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU PŘÁTEL PSŮ PRAŽSKÝCH KRYSAŘÍKŮ, Z. S. Obecné podmínky

ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU PŘÁTEL PSŮ PRAŽSKÝCH KRYSAŘÍKŮ, Z. S. Obecné podmínky ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU PŘÁTEL PSŮ PRAŽSKÝCH KRYSAŘÍKŮ, Z. S. PREAMBULE 1. Cílem spolku s názvem Klub přátel psů pražských krysaříků (dále jen KPPPK) je chov čistokrevného plemene psů s průkazem původu FCI,

Více

KLUBOVÁ VÝSTAVA SAHARSKÝCH CHRTŮ PARDUBICE. 15. srpna 2015. pro plemena AZAWAKH & SLOUGHI. rozhodčí: Dušan BARLÍK (SK) se zadáváním titulů:

KLUBOVÁ VÝSTAVA SAHARSKÝCH CHRTŮ PARDUBICE. 15. srpna 2015. pro plemena AZAWAKH & SLOUGHI. rozhodčí: Dušan BARLÍK (SK) se zadáváním titulů: KLUBOVÁ VÝSTAVA SAHARSKÝCH CHRTŮ PARDUBICE 15. srpna 2015 pro plemena AZAWAKH & SLOUGHI rozhodčí: Dušan BARLÍK (SK) se zadáváním titulů: CAJC, CAC a Klubový vítěz KSCH 2015 uzávěrka přihlášek: 7. srpna

Více

Pecháček Miroslav. Hlavní rozhodčí: Program 11.9.2015 :

Pecháček Miroslav. Hlavní rozhodčí: Program 11.9.2015 : ČMKJ - Klub chovatelů loveckých slídičů - sekce retrieverů pořádá ve spolupráci s AMČR, VLS ČR s.p. Divize Karlovy Vary a AGRO TRAVEL s.r.o. Klubové všestranné zkoušky přinášení retrieverů O pohár starosty

Více

Obecně závazná vyhláška města Moravská Třebová č. 5/2011 o místním poplatku ze psů

Obecně závazná vyhláška města Moravská Třebová č. 5/2011 o místním poplatku ze psů Město Moravská Třebová 1 Obecně závazná vyhláška města Moravská Třebová č. 5/2011 o místním poplatku ze psů Číslo vyhlášky: 5/2011 Výtisk č.: 1 Platnost od: 30.11.2011 Účinnost od: 01.01.2012 Platnost

Více

KLUB BRETAŇSKÝCH OHAŘŮ STANOVY KLUBU

KLUB BRETAŇSKÝCH OHAŘŮ STANOVY KLUBU KLUB BRETAŇSKÝCH OHAŘŮ STANOVY KLUBU 1/ NÁZEV - SÍDLO PŮSOBNOST 1. Název klubu: KLUB BRETAŇSKÝCH OHAŘŮ 2. Sídlo klubu: V SOUDCE 62, 257 51 BYSTŘICE 3. Působnost klubu: je na území České republiky. Klub

Více

Zápisní řád KCHHMO. Preambule

Zápisní řád KCHHMO. Preambule Zápisní řád KCHHMO Preambule Klub chovatelů hrubosrstých a maďarských ohařů (nadále KCHHMO) je členským subjektem Českomoravské kynologické jednoty a spadá pod jeji plemennou knihu. KCHHMO zajišťuje chovatelský

Více

PSI CELÉHO SVĚTA RÁDCE PRO SPRÁVNÝ VÝBĚR PSA. Lea a Martin Smrčkovi

PSI CELÉHO SVĚTA RÁDCE PRO SPRÁVNÝ VÝBĚR PSA. Lea a Martin Smrčkovi PSI CELÉHO SVĚTA RÁDCE PRO SPRÁVNÝ VÝBĚR PSA Lea a Martin Smrčkovi Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Psi celého světa Rádce pro správný výběr psa Lea a Martin Smrčkovi Upozornění

Více

Z. Polášek, Mgr. Š. Honová Občanské sdružení ARIS Ostrava

Z. Polášek, Mgr. Š. Honová Občanské sdružení ARIS Ostrava Z. Polášek, Mgr. Š. Honová Občanské sdružení ARIS Ostrava Příspěvek se zabývá pohledem volnočasového pedagoga canisterapeutavobčanském sdružení ARIS a metodika primární prevence ve výchovném ústavu, namožnosti

Více

Co je PRŮKAZ PŮVODU rodokmen?

Co je PRŮKAZ PŮVODU rodokmen? Za dobu co máme Vanilku a teď už i Angie se mne hodně lidí zeptalo: Proč si mám pořizovat psa s PP, když pes bez PP je levnější? Pokusím se Vám v následujících řádcích odpovědět na tuto otázku, ale i další,

Více

Zápis č. 12 z řádného zasedání Předsednictva Českomoravské kynologické unie (P ČMKU) dne 23.2.2012, Třeboň

Zápis č. 12 z řádného zasedání Předsednictva Českomoravské kynologické unie (P ČMKU) dne 23.2.2012, Třeboň Zápis č. 12 z řádného zasedání Předsednictva Českomoravské kynologické unie (P ČMKU) dne 23.2.2012, Třeboň Přítomni: P ČMKU: MVDr. L. Široký, Ing. J. Kubeš, M. Kašpar, A. Karban, Ing. R. Lysák, M. Václavík,

Více

Výroční zpráva o činnosti občanského sdružení PSI PRO ŽIVOT za rok 2009

Výroční zpráva o činnosti občanského sdružení PSI PRO ŽIVOT za rok 2009 Výroční zpráva o činnosti občanského sdružení PSI PRO ŽIVOT za rok 2009 Základní údaje: Název: PSI PRO ŽIVOT Právní forma: občanské sdružení Dat.vzniku: 1.10.2002 Dat. registrace: 2.12.2002 Sídlo: Pod

Více

Zápis z jednání Komise pro Chov a zdraví 06.06.2011

Zápis z jednání Komise pro Chov a zdraví 06.06.2011 Zápis z jednání Komise pro Chov a zdraví 06.06.2011 Přítomni: MUDr. V. Novotný, Ing. M. Přibáňová, R. Soukup, MVDr. O. Meloun, M. Fialová 1) Žádost chovatelky plemene středoasijský pastevecký pes (SAO),

Více

Koncepce chovu lipických koní v období 2014-2020

Koncepce chovu lipických koní v období 2014-2020 Koncepce chovu lipických koní v období 2014-2020 1 SOUČASNÁ SITUACE 1.1. Počty koní V současné době je ve stavu k 1.10. 2013: 13 plemenných hřebců 90 chovných klisen 231 ostatních, tedy valachů, klisen,

Více

Chlumec nad Cidlinou za laskavé podpory. III. ročník Celostátní soutěže malých plemen dle NZŘ

Chlumec nad Cidlinou za laskavé podpory. III. ročník Celostátní soutěže malých plemen dle NZŘ 127. Základní kynologická organizace Chlumec nad Cidlinou za laskavé podpory Klubu výcviku malých plemen ČR Staffordshire Bull Terier Clubu CZ Beagle Clubu ČR Vás srdečně zve na III. ročník Celostátní

Více

CHOV SLOVENSKÉHO ČUVAČE od historie po současnost

CHOV SLOVENSKÉHO ČUVAČE od historie po současnost materiály zpracované chovatelskou stanicí Bílé království ČUVAČ OBECNĚ obr. Jch Akki Bílé království Slovenský čuvač je horský typ psa tvrdé povahy a statné postavy s bílým huňatým kožichem. Plemenné skupiny

Více

Kynologie v Integrovaném záchranném systému. Tereza Varmužová

Kynologie v Integrovaném záchranném systému. Tereza Varmužová Kynologie v Integrovaném záchranném systému Tereza Varmužová Bakalářská práce 2014 ABSTRAKT Bakalářská práce je zaměřena na výběr, výchovu a využití služebních psů v IZS ČR. Teoretická část se zabývá

Více

Krušnohorské derby. 5. ročník PROPOZICE

Krušnohorské derby. 5. ročník PROPOZICE Krušnohorské derby 5. ročník PROPOZICE Doubice 4.- 6.5.2012 Českomoravská myslivecká jednota, o.s. - Okresní myslivecký spolek v Děčíně 28.října 979/19, 405 01 Děčín, tel. 412 552 430, 412 516 096 ve spolupráci

Více

Zápis č. 14 z řádného zasedání Předsednictva Českomoravské kynologické unie (P ČMKU) dne 26. 4. 2012, Praha 7

Zápis č. 14 z řádného zasedání Předsednictva Českomoravské kynologické unie (P ČMKU) dne 26. 4. 2012, Praha 7 Zápis č. 14 z řádného zasedání Předsednictva Českomoravské kynologické unie (P ČMKU) dne 26. 4. 2012, Praha 7 Přítomni: P ČMKU: MVDr. L. Široký, Ing. J. Kubeš, M. Kašpar, A. Karban od 11:15, Ing. R. Lysák,

Více

Zápis č. 42 Ze zasedání Předsednictva Českomoravské kynologické unie (P ČMKU) dne 18.1.2011 Zasedací místnost ČMKU

Zápis č. 42 Ze zasedání Předsednictva Českomoravské kynologické unie (P ČMKU) dne 18.1.2011 Zasedací místnost ČMKU Zápis č. 42 Ze zasedání Předsednictva Českomoravské kynologické unie (P ČMKU) dne 18.1.2011 Zasedací místnost ČMKU Přítomni: P ČMKU: MVDr. L. Široký, Ing. J. Kubeš, M. Václavík, Ing. R. Lysák, I. Nováková,

Více

ZÁKLADNÍ PŘEDPIS FCI PRO ROZHODČÍ PRO POSUZOVÁNÍ EXTERIÉRU PSŮ PSI JSOU VHODNÍ KE SVÉMU PŮVODNÍMU ÚČELU

ZÁKLADNÍ PŘEDPIS FCI PRO ROZHODČÍ PRO POSUZOVÁNÍ EXTERIÉRU PSŮ PSI JSOU VHODNÍ KE SVÉMU PŮVODNÍMU ÚČELU FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (AISBL) Place Albert 1er, 13, B 6530 Thuin (Belgie), tel : +32.71.59.12.38, fax : +32.71.59.22.29, Internet : http://www.fci.be ZÁKLADNÍ PŘEDPIS FCI PRO ROZHODČÍ PRO

Více

33. SMĚRNICE PRO VYUŽITÍ VLASTNÍ HONITBY OLOMOUCKÉHO KRAJE VALŠOVICE VE SPRÁVĚ STŘEDNÍ LESNICKÉ ŠKOLY HRANICE DODATEK Č.5

33. SMĚRNICE PRO VYUŽITÍ VLASTNÍ HONITBY OLOMOUCKÉHO KRAJE VALŠOVICE VE SPRÁVĚ STŘEDNÍ LESNICKÉ ŠKOLY HRANICE DODATEK Č.5 Střední lesnická škola, Hranice, Jurikova 588 33. SMĚRNICE PRO VYUŽITÍ VLASTNÍ HONITBY OLOMOUCKÉHO KRAJE VALŠOVICE VE SPRÁVĚ STŘEDNÍ LESNICKÉ ŠKOLY HRANICE DODATEK Č.5 Vypracovali: Schválil: Jiří Gratcl,

Více

Chlumec nad Cidlinou

Chlumec nad Cidlinou 127. Základní kynologická organizace Chlumec nad Cidlinou za laskavé podpory Staffordshire Bull Terier Clubu CZ a Beagle Clubu ČR Vás srdečně zve na IV. ročník Celostátní soutěže malých plemen dle NZŘ

Více

Dodatek č. 1/2015 Řádu Českomoravské myslivecké jednoty, z.s., pro zkoušky loveckých psů z výkonu.

Dodatek č. 1/2015 Řádu Českomoravské myslivecké jednoty, z.s., pro zkoušky loveckých psů z výkonu. Dodatek č. 1/2015 Řádu Českomoravské myslivecké jednoty, z.s., pro zkoušky loveckých psů z výkonu. Číslování stránek v textu navrhovaných změn odpovídá tištěné verzi Zkušebních řádů pro zkoušky lovecké

Více

Požadavky na klubový software

Požadavky na klubový software Požadavky na klubový software Klubový SW DATABÁZE Obecné požadavky: Data jsou majetkem klubu trvalá možnost data exportovat do souborů kompatibilních pro jiné databáze Propojení s klubovými www stránkami,

Více

Jubilejní speciální výstavu k 35.výročí založení Klubu francouzských buldočků, s následnou BONITACÍ

Jubilejní speciální výstavu k 35.výročí založení Klubu francouzských buldočků, s následnou BONITACÍ . Ten, kdo řekl, že štěstí se nedá koupit, zapomněl na štěňata." Gene Hill Klub francouzských buldočků občanské sdružení, Praha zve všechny příznivce francouzských buldočků na Jubilejní speciální výstavu

Více

U N I V E R Z I T A O B R A N Y F A K U L T A E K O N O M I K Y A M A N A G E M E N T U. 20. května 2008

U N I V E R Z I T A O B R A N Y F A K U L T A E K O N O M I K Y A M A N A G E M E N T U. 20. května 2008 U N I V E R Z I T A O B R A N Y F A K U L T A E K O N O M I K Y A M A N A G E M E N T U Vědecká konference studentů 20. května 2008 Pes jako významná součást Integrovaného záchranného systému Autor: Miroslava

Více

P E K I N É Z K L U B

P E K I N É Z K L U B P E K I N É Z K L U B Z Á P I S N Í Ř Á D 1 Účel a působnost: 1. Tento řád upravuje pravidla zápisu čistokrevných psů plemene Pekinéz, jeho ustanovení jsou závazná pro všechny členy Pekinéz klubu /dále

Více

Fotbalové hřiště Kostelec ( u Zlína ) neděle 9.9.2012. www.zavody.websnadno.cz. psizavody2@seznam.cz

Fotbalové hřiště Kostelec ( u Zlína ) neděle 9.9.2012. www.zavody.websnadno.cz. psizavody2@seznam.cz Fotbalové hřiště Kostelec ( u Zlína ) neděle 9.9.2012 www.zavody.websnadno.cz psizavody2@seznam.cz Předběžný harmonogram: 7:00 8:00 Přejímka, kontrola očkovacích průkazů ( u vstupu) 8:30 Zahájení (losování

Více

Zápis č. 43 z řádného zasedání Předsednictva (P ČMKU) a Dozorčí rady (DR ČMKU) Českomoravské kynologické unie dne 18.2.2015; Zbraslav u Brna

Zápis č. 43 z řádného zasedání Předsednictva (P ČMKU) a Dozorčí rady (DR ČMKU) Českomoravské kynologické unie dne 18.2.2015; Zbraslav u Brna Zápis č. 43 z řádného zasedání Předsednictva (P ČMKU) a Dozorčí rady (DR ČMKU) Českomoravské kynologické unie dne 18.2.2015; Zbraslav u Brna Přítomni: P ČMKU: MVDr. L. Široký, Ing. J. Kubeš, M. Václavík,

Více

Zápis č. 27 z řádného zasedání Předsednictva Českomoravské kynologické unie (P ČMKU) dne 12.9.2013; ČMKU, Praha 8

Zápis č. 27 z řádného zasedání Předsednictva Českomoravské kynologické unie (P ČMKU) dne 12.9.2013; ČMKU, Praha 8 Zápis č. 27 z řádného zasedání Předsednictva Českomoravské kynologické unie (P ČMKU) dne 12.9.2013; ČMKU, Praha 8 Přítomni: P ČMKU: Omluveni: Tisková mluvčí: MVDr. L. Široký, Ing. J. Kubeš, M. Václavík,

Více

Manuál pro vedoucí kruhu vypracuje V. Tichá projedná s Výstavní komisí spolu se vzorovými propozicemi

Manuál pro vedoucí kruhu vypracuje V. Tichá projedná s Výstavní komisí spolu se vzorovými propozicemi Zápis č. 4 ze společného zasedání Předsednictva (P ČMKU) a Dozorčí rady (DR ČMKU) Českomoravské kynologické unie dne 16.7.2015; areál MSKS, Zbraslav u Brna Přítomni: P ČMKU: Omluveni: DR ČMKU: Omluvena:

Více

Zápis č. 23 z řádného zasedání Předsednictva Českomoravské kynologické unie (P ČMKU) dne 21.2.2013, Praha 7

Zápis č. 23 z řádného zasedání Předsednictva Českomoravské kynologické unie (P ČMKU) dne 21.2.2013, Praha 7 Zápis č. 23 z řádného zasedání Předsednictva Českomoravské kynologické unie (P ČMKU) dne 21.2.2013, Praha 7 Přítomni: P ČMKU: MVDr. L. Široký, Ing. J. Kubeš, M. Václavík, A. Karban, M. Kašpar, J. Kudrnáčová,

Více

FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (AISBL)

FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (AISBL) FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (AISBL) Place Albert 1er, 13, B 6530 Thuin (Belgique), tel : +32.71.59.12.38, fax : +32.71.59.22.29, http://www.fci.be PREAMBULE MEZINÁRODNÍ CHOVATELSKÝ ŘÁD F.C.I.

Více

OBSAH ÚVOD TEORETICKÁ ČÁST. 2.1 Zařazení do systému. 2.2 Vnější stavba. 2.2.1 Hlava. 2.2.2 Trup. 2.2.3 Srst a zbarvení srsti. 2.3 Vnitřní stavba těla

OBSAH ÚVOD TEORETICKÁ ČÁST. 2.1 Zařazení do systému. 2.2 Vnější stavba. 2.2.1 Hlava. 2.2.2 Trup. 2.2.3 Srst a zbarvení srsti. 2.3 Vnitřní stavba těla 1 OBSAH I ÚVOD II TEORETICKÁ ČÁST 2.1 Zařazení do systému 2.2 Vnější stavba 2.2.1 Hlava 2.2.2 Trup 2.2.3 Srst a zbarvení srsti 2.3 Vnitřní stavba těla 2.3.1 Pohybová soustava (kostra a svaly) 2.3.2 Trávicí

Více

Zápis č. 13 ze zasedání P ČMKU dne 20.03.2008, zasedací místnost ČMKU

Zápis č. 13 ze zasedání P ČMKU dne 20.03.2008, zasedací místnost ČMKU Přítomni: P ČMKU: DR ČMKU: Krinke M. Tisková mluvčí: Bc. V. Tichá Zápis č. 13 ze zasedání P ČMKU dne 20.03.2008, zasedací místnost ČMKU MVDr.L.Široký, Ing.J.Kubeš, M.Václavík, A.Karban, M.Kašpar, J.Kudrnáčová,

Více

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže K rukám Mgr. Dufkové

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže K rukám Mgr. Dufkové Úřad pro ochranu hospodářské soutěže K rukám Mgr. Dufkové Vážená paní magistro, Reagujeme na váš dopis ze dne 1. 12. 2010 vedeného pod číslem jednacím ÚHOS- P791/2010/KD-18033/2010/850 a který se týkal

Více

QTL u psů. Genetika zbarvení u psů

QTL u psů. Genetika zbarvení u psů QTL u psů Tomarktus pochází z doby před 20 mil. lety a je nejstarším známým prapředkem dnešních psovitých šelem. Nejstarší nálezy prapředků psů se známkami domestikace pocházejí z dnešního území Iráku

Více

K jednání přizváni: V. Panuška, předseda EK ČMKU, Ing. H. Brychta (k informačnímu systému ČMKU).

K jednání přizváni: V. Panuška, předseda EK ČMKU, Ing. H. Brychta (k informačnímu systému ČMKU). Zápis č. 8. ZE ZASEDÁNÍ P ČMKU DNE 18.10. 2007, ZASEDACÍ MÍSTNOST BUDOVY A HALL PARK OFFICE, U PERGAMENKY 2, PRAHA 7, OD 11:00 HOD Přítomni: P ČMKU: MVDr.L.Široký, Ing.J.Kubeš, M. Václavík, A.Karban, M.Kašpar,

Více

Kočka domácí je domestikovaná forma kočky divoké, která je již po tisíciletí průvodcem člověka. Stejně jako její divoká příbuzná patří do podčeledi malé kočky, a je typickým zástupcem skupiny. Má pružné

Více

2. SLUŽEBNÍ KYNOLOGIE U JEDNOTLIVÝCH OZBROJENÝCH SBORŮ

2. SLUŽEBNÍ KYNOLOGIE U JEDNOTLIVÝCH OZBROJENÝCH SBORŮ 2. SLUŽEBNÍ KYNOLOGIE U JEDNOTLIVÝCH OZBROJENÝCH SBORŮ 2.1 POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY 2.1.1 Odbor služební kynologie a hipologie V roce 1993 byla zřízena stálá komise pro koordinaci jednotného řízení, výkonu

Více

Connecting Markets Profil společnosti

Connecting Markets Profil společnosti Connecting Markets Profil společnosti Naše přepravní soustava propojuje energetické trhy již více než 40 let. Je zárukou bezpečnosti a spolehlivosti, provozní dokonalosti a inovativních řešení, které

Více

Premium krmivo pro psy

Premium krmivo pro psy Premium krmivo pro psy Formule krmiva Lone Star neobsahuje žádnou pšenici nebo balastní látky. Výrobky Lone Star jsou navrženy tak, aby poskytli vašim psům ideální nutriční hodnotu. Lone Star představuje

Více

milujeme maso... přirozeně navrženo pro masožravce CARNI LOVE facebook.com/carnilove www.carnilove.com

milujeme maso... přirozeně navrženo pro masožravce CARNI LOVE facebook.com/carnilove www.carnilove.com milujeme maso... přirozeně navrženo pro masožravce CARNI facebook.com/carnilove www.carnilove.com Superprémiové krmivo pro psy CARNI Pes stejně jako vlk jsou přirozenými masožravci. Proces trávení a anatomie

Více

Obsah. Slovo úvodem...9. Předmluva... 11

Obsah. Slovo úvodem...9. Předmluva... 11 Obsah Slovo úvodem...9 Předmluva... 11 Výběr plemene... 13 Pes na ostrahu pozemku... 16 Rotvajler a ostraha objektu... 16 Border kolie versus bernský salašnický pes... 17 Temperament Jacka Russella...

Více

1. Cílem Klubu ACC o.s. je chov čistokrevných psů s průkazem původu. 2. Zápisní řád ACC o.s. je základní normou pro chov plemene americký kokršpaněl.

1. Cílem Klubu ACC o.s. je chov čistokrevných psů s průkazem původu. 2. Zápisní řád ACC o.s. je základní normou pro chov plemene americký kokršpaněl. Čl. I Základní ustanovení Zápisní řád ACC o.s. 1. Cílem Klubu ACC o.s. je chov čistokrevných psů s průkazem původu. 2. Zápisní řád ACC o.s. je základní normou pro chov plemene americký kokršpaněl. Zápisní

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Historie policie II. Označení materiálu: Datum vytvoření: 6.9.2013

Více

Výstavní řád ČMKU. Článek 1 - Účel výstavního řádu

Výstavní řád ČMKU. Článek 1 - Účel výstavního řádu Výstavní řád ČMKU Článek 1 - Účel výstavního řádu Výstavní řád ČMKU navazuje na znění Mezinárodního výstavního řádu FCI. Upravuje podmínky tak, aby výstavy psů pořádané na celém území ČR měly jednotný

Více

Základní škola a Mateřská škola Nová Bystřice. Hradecká 390, 378 33 Nová Bystřice

Základní škola a Mateřská škola Nová Bystřice. Hradecká 390, 378 33 Nová Bystřice Základní škola a Mateřská škola Nová Bystřice Hradecká 390, 378 33 Nová Bystřice Absolventská práce BORDER KOLIE - HYPERAKTIVNÍ WORKOHOLIK Štěpán Svoboda, 9.B šk. rok 2014/2015 Vedoucí práce: Mgr. Jaroslava

Více

Ochrana volně žijících šelem a dravců

Ochrana volně žijících šelem a dravců Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Člověk a příroda 8.ročník červenec 2012 Ochrana volně žijících šelem a dravců Anotace: Kód: VY_52_INOVACE_ Čap-Z 8.,9.24 Vzdělávací oblast: Autor: Mgr.

Více

238/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY HLAVA I

238/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY HLAVA I 238/2000 Sb. ZÁKON o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY HLAVA

Více

Jihočeský canicross II 2015

Jihočeský canicross II 2015 Jihočeský canicross II 2015 Místo: Žíteč Datum: 11.4.2015 GPS startu: N49 00.342 E14 55.013 GPS parkoviště: N49 00.432 E14 55.199 Dojezdové vzdálenosti: Praha Žíteč: 156 km Brno Žíteč: 183 km Plzeň Žíteč:

Více

ŘÁD OCHRANY ZVÍŘAT PŘI ZKOUŠKÁCH LOVECKÉ UPOTŘEBITELNOSTI NEBO SVODU LOVECKÝCH PSŮ

ŘÁD OCHRANY ZVÍŘAT PŘI ZKOUŠKÁCH LOVECKÉ UPOTŘEBITELNOSTI NEBO SVODU LOVECKÝCH PSŮ ŘÁD OCHRANY ZVÍŘAT PŘI ZKOUŠKÁCH LOVECKÉ UPOTŘEBITELNOSTI NEBO SVODU LOVECKÝCH PSŮ Čl. 1 Název sídlo žadatele (1) Tento řád ochrany zvířat při zkouškách lovecké upotřebitelnosti nebo svodu byl zpracován

Více

Mezinárodní zkušební řád pro záchranné psy (IPO-R) obsahuje následující druhy zkoušek

Mezinárodní zkušební řád pro záchranné psy (IPO-R) obsahuje následující druhy zkoušek Schéma zkoušek Mezinárodní zkušební řád pro záchranné psy (IPO-R) obsahuje následující druhy zkoušek Zkouška způsobilosti záchranného psa varianta stopa RH-F E Zkouška záchranného stopování stupeň A RH-F

Více

Zápis č. 5. club). Návrh bude předán panu Ing. R. Lysákovi. Zodpovídá: Ing. R. Lysák

Zápis č. 5. club). Návrh bude předán panu Ing. R. Lysákovi. Zodpovídá: Ing. R. Lysák Přítomni: Zápis č. 5 ZE ZASEDÁNÍ P ČMKU DNE 10. 07. 2007, ZASEDACÍ MÍSTNOST BUDOVY A HALL PARK OFFICE, U PERGAMENKY 2, PRAHA 7, OD V 11:00 HOD. P ČMKU: MVDr. L. Široký, Ing. J. Kubeš, M. Václavík, A. Karban,

Více

Využití bezpečnostních kamer při kynologické ostraze objektu za využití psa jako nosiče

Využití bezpečnostních kamer při kynologické ostraze objektu za využití psa jako nosiče Využití bezpečnostních kamer při kynologické ostraze objektu za využití psa jako nosiče Use of security cameras while kynologic security guarding with use a dog as a porter Pavlína Šišková Bakalářská práce

Více

VÝSTAVNÍ ŘÁD ČMKU 3. vydání

VÝSTAVNÍ ŘÁD ČMKU 3. vydání VÝSTAVNÍ ŘÁD ČMKU 3. vydání Článek 1 - Účel výstavního řádu Výstavní řád ČMKU navazuje na znění Mezinárodního výstavního řádu FCI a platí pro výstavy psů pořádané na území ČR. Upravuje podmínky tak, aby

Více

Český klub chovatelů alpského brakýře jezevčíkovitého a Českomoravská kynologická jednota ve spolupráci s ČMMJ OMS Liberec O POHÁR GUSTAVA KOŘÍNKA

Český klub chovatelů alpského brakýře jezevčíkovitého a Českomoravská kynologická jednota ve spolupráci s ČMMJ OMS Liberec O POHÁR GUSTAVA KOŘÍNKA Český klub chovatelů alpského brakýře jezevčíkovitého a Českomoravská kynologická jednota ve spolupráci s ČMMJ OMS Liberec pořádají 10. ročník mezinárodní soutěže alpských brakýřů jezevčíkovitých O POHÁR

Více

2.10. 2013 Upozornění na změny ve Výstavním řádu ČMKU

2.10. 2013 Upozornění na změny ve Výstavním řádu ČMKU 2.10. 2013 Upozornění na změny ve Výstavním řádu ČMKU P ČMKU na svém zasedání dne 12.9.2013 provedlo dílčí změny ve Výstavním řádu ČMKU. K uvedeným úpravám došlo ze dvou důvodů. Platí nový Výstavní řád

Více

Zápisní řád 1. Všeobecně 2. Právo chovat

Zápisní řád 1. Všeobecně 2. Právo chovat Zápisní řád 1. Všeobecně 1.1. Zápisní řád Klubu chovatelů čivav a naháčů (dále jen Klub KCHČaN) má za úkol podporovat chov plemene čivava a mexický naháč dle platného standardu FCI při zachování biologického

Více

238/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 28. června 2000. o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ

238/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 28. června 2000. o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ 238/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů Změna: 586/2004 Sb. Změna: 413/2005 Sb. Změna: 362/2003 Sb., 264/2006 Sb. Změna: 189/2006

Více

246/1992 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 15. dubna 1992 na ochranu zvířat proti týrání. 8 Veřejná vystoupení zvířat

246/1992 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 15. dubna 1992 na ochranu zvířat proti týrání. 8 Veřejná vystoupení zvířat 246/1992 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 15. dubna 1992 na ochranu zvířat proti týrání 8 Veřejná vystoupení zvířat (1) Veřejným vystoupením se rozumí jednorázové nebo opakované provádění činnosti se

Více

ZÁVĚREČNÁ PRÁCE. Kynologie výcvik jorkšírského teriéra

ZÁVĚREČNÁ PRÁCE. Kynologie výcvik jorkšírského teriéra ZÁVĚREČNÁ PRÁCE Kynologie výcvik jorkšírského teriéra Velká Bystřice, květen 2011 Lucie MAHROVÁ Fakultní základní škola Olomouc, Hálkova 4 2 Obsah 1 Úvod... 3 2 Kynologie... 4 2.1 Současnost... 4 2.2 Psí

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Profil aktualizovaného znění:

SBÍRKA ZÁKONŮ. Profil aktualizovaného znění: SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY Titul původního předpisu: Profil aktualizovaného znění: Zákon o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů Citace pův. předpisu: 238/2000 Sb. Částka:

Více