Kynologie v Rusku a v České republice (historie, současnost, terminologie)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kynologie v Rusku a v České republice (historie, současnost, terminologie)"

Transkript

1 Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav slavistiky Ruština v oblasti firemní praxe, služeb a cestovního ruchu Adéla Jurčeková Kynologie v Rusku a v České republice (historie, současnost, terminologie) Bakalářská práce Vedoucí práce: doc. PhDr. Jiří Gazda, CSc. 2014

2 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma Kynologie v Rusku a v České republice vypracovala samostatně s využitím uvedených pramenů literatury. Souhlasím, aby práce byla uložena na Masarykově univerzitě v Brně v knihovně Filozofické fakulty a zpřístupněna ke studijním účelům. V Brně dne.. Podpis. 2

3 Považuji za svoji milou povinnost poděkovat vedoucímu práce doc. PhDr. Jiřímu Gazdovi, CSc. za odborné a organizační vedení při zpracování této práce. 3

4 Obsah Úvod Pojem kynologie Popularita kynologie v obou státech Historie Historie kynologie na území Ruska Období do 1. světové války Meziválečné období Období po 2. světové válce Historie kynologie na území ČR Období do 1. světové války Meziválečné období Období po 2. světové válce Srovnání historického vývoje kynologie Popularita Popularita kynologie na území Ruska Výstavy psů Popularita kynologie na území ČR Výstavy psů Srovnání současného stavu kynologie Vzájemná spolupráce Plemena Národní plemena Ruska Národní plemena ČR Srovnání plemen Lovecká plemena Uměle vytvořená plemena Společenská plemena Hlídací plemena Analýza lexikálního materiálu z hlediska tematického Plemena psů Anatomie psa

5 5.3. Nemoci psů Chovatelské potřeby Zbarvení psů Výchova a výcvik Psí sporty Výstavy Chov Analýza lexikálního materiálu z hlediska slovnědruhového Substantiva Adjektiva (23 výrazů) Verba (23 výrazů) Analýza lexikálního materiálu z hlediska slovotvorného a strukturního Jednoslovné výrazy Slova neodvozená (kořenová) Slova domácí (13 slov) Slova přejatá (168 slov) Morfologický způsob tvoření slov Slova složená Slova odvozená (derivovaná) Slovní spojení Atributně-substantivní slovní spojení Slovní spojení se slovesy Analýza lexikálního materiálů z hlediska provenienčního Slova domácího původu Substantiva Adjektiva (12 výrazů) Verba (15 výrazů) Slova přejatá ze živých cizích jazyků Slova přejatá z angličtiny (39 výrazů) Slova přejatá z francouzštiny (10 výrazů) Slova přejatá z němčiny (23 výrazů) Slova přejatá z jiných jazyků (25 výrazů)

6 8.3. Slova řecko-latinského původu (internacionalismy) Původní latinismy a grécismy (25 výrazů) Adaptované latinismy a grécismy (20 výrazů) Závěr Резюме Rusko-český slovníček Seznam použité literatury Tištěné zdroje Elektronické zdroje (webové stránky, příspěvky na webu) Elektronické zdroje jiné Slovníky Zdroje obrázků

7 Úvod Předmětem této bakalářské práce s názvem Kynologie v Rusku a v České republice (historie, současnost, terminologie) je srovnání vývoje a současného stavu kynologie na obou územích a také lingvistická analýza nashromážděného lexikálního materiálu z tematické oblasti plemen psů, anatomie, medicíny, výchovy a výcviku psa, rozmnožování a výstav. Téma bylo zvoleno s ohledem na orientaci našeho oboru a také na mé záliby a koníčky. Zajímavé je, jak málo termínů z této oblasti lze dohledat ve slovnících, a proto mi přišlo užitečné se tímto tématem hlouběji zaobírat. Práce je rozdělena do dvou částí, a to na část teoretickou a část praktickou. Teoretická část je rozdělena do několika podkapitol. Mezi hlavní podkapitoly patří Historie kynologie na území ČR, Historie kynologie na území Ruska, Popularita kynologie na území ČR a Popularita kynologie na území Ruska. V podkapitolách popularita kynologie se zmíníme také o systému výstav v Rusku a v České republice. Velice zajímavá je i poslední podkapitola, kde je shrnut seznam národních plemen obou států doplněný obrázky. Praktická část je věnovaná samotné lingvistické analýze nashromážděného lexikálního materiálu. Vzhledem k tomu, že bohužel neexistuje žádný česko-ruský nebo rusko-český slovník věnovaný kynologii, většina lexikálních jednotek je čerpána z internetových zdrojů a českých knih zabývajících se kynologií. Lexikální jednotky byly překládány za pomoci překladových slovníků, případně výkladových slovníků nebo vlastních znalostí z oblasti kynologie. Pro dohledání potřebných informací o jednotkách byly využívány různé on-line verze slovníků. Pro lingvistickou analýzu bylo shromážděno více než 550 slov a slovních spojení. Tento nashromážděný lexikální materiál je posuzován ze čtyř hledisek a to z hlediska tematického, slovnědruhového, slovotvorného a provenienčního. Každému z hledisek je věnována samostatná kapitola. Pro lepší představu jsou jednotlivé analýzy doplněny ilustrativními příklady z internetových zdrojů. Z tematického hlediska je lexikální materiál rozdělen podle oblastí, ve kterých se daná slovní zásoba vyskytuje. Analýza materiálu z hlediska slovnědruho- 7

8 vého byla zpracovávána za pomoci slovníků, ve kterých bylo možné dohledat, к jakému slovnímu druhu se dané slovo náleží. V kapitole slovotvorné analýzy byl materiál zpracováván podle Slovotvorného slovníku ruského jazyka A. N. Tichonova. Poslední kapitola je věnována analýze z provenienčního hlediska. Tato kapitola byla zpracována s pomocí on-line etymologických slovníků, případně slovníků, ve kterých je souhrnně uvedeno více informací. Vzhledem ke složitosti slovní zásoby se na konci práce nachází rusko-český slovníček. Kynologie patří mezi stále se rozvíjející oblasti. Nutno také podotknout, že slovní zásoba této oblasti se stává více a více mezinárodní. A to především díky lepší dostupnosti zahraničních kynologických akcí. V současné době není problém vyrazit se psem na výstavu do Moskvy nebo do Sankt Peterburgu. Proto se také slovní zásoba přizpůsobuje, přejímá se mnoho slov z angličtiny, což má za následek zjednodušení komunikace mezi zahraničními vystavovateli nebo závodníky. Záměrem práce je pouze nastínit jazykovou problematiku z této oblasti. Vytvořený slovníček na konci práce může posloužit českým kynologům při spolupráci se svými ruskými kolegy, případně může českým vystavovatelům a závodníkům ulehčit dorozumívání s ruskými rozhodčími. 8

9 I. Teoretická část 9

10 1. Pojem kynologie V úvodní kapitole jsme se zaměřili na pojem kynologie, co znamená, co vše si pod ním lze představit a jak jej definují odborníci. Slovník cizích slov definuje kynologii jako nauku o psech, stejnou definici nabízí i Kynologický výkladový slovník.(horová, 2012, s. 139) Výkladový slovník Ožegova definuje nejen kynologii, ale i sobakovodstvo (psovodství). Podle Ožegova je sobakovodstvo chov psů a šlechtění plemen. (Ožegov, Tolkovyj slovar Ožegova, 2008, [online]) Pojem kynologie lze ovšem chápat i v širších souvislostech. Kynologie nezahrnuje pouze anatomii psa, jeho výživu a chování, ale také výcvik, výchovu, sportovní disciplíny a vystavování. Z toho vyplývá, že kynologové nejsou jen lidé, kteří mají profesionální znalosti, ale i lidé, kteří se o psy aktivně zajímají, byť na laické úrovni. Kynologie je v současné době mezinárodním pojmem a v různých grafických obměnách je možné ho najít téměř ve všech jazycích. V češtině kynologie, angličtině cynology, v ruštině кинология, v němčině kynologie, ve francouzštině cynologie, v italštině cinologia, ve španělštině cinología atd. Vztah člověka se psem vznikl již před staletími. Dodnes nelze přesně zjistit, ve kterém období došlo k začátku spolupráce mezi lidmi a psy. Psi se vyvinuli z vlků, kteří se přirozeným vývojem začali měnit jak po fyzické, tak psychické stránce. Vlky k lidským obydlím lákaly především odpadky. Postupem času, si vlk na lidskou přítomnost zvykal a naučil se s člověkem kooperovat. Nejstarší disciplínou, při níž pes člověku pomáhal, je lov. Postupem času se od sebe psi více a více lišili, vykazovali různé vlastnosti a fyzické dispozice. Toho člověk využil ke šlechtění plemen, pro jejich využití v různých odvětvích, například pasení ovcí, hlídání majetku atd. (Psi, kteří změnili svět, 2008 [film]) 10

11 1.1. Popularita kynologie v obou státech V současné době je chov psů jedním z nejrozšířenějších zálib široké veřejnosti. Agentura Focus, Marketing & Research k roku 2010 uvedla, že na zemí České republiky žije 1 milion psů. Ovšem mezi počty psů nejsou zahrnuti psi v útulcích a pouliční tuláci. Rusko s 10 miliony psů ovládlo první příčku v Evropě a pátou ve světě. Tyto údaje publikoval časopis Expert Severo-Zapad (Эксперт Северо- Запад).(Expert online, 1995 [online]) Zvýšení zájmu o kynologii vede také k rozšiřování služeb, které s tímto oborem souvisí. Jedná se jak o nabídku produktů, tak služby. Do takových to služeb lze zařadit psí školy a školky, kadeřnické služby, masérské služby, rehabilitace, restaurace pro psy a veterinární služby. Trh s produkty ovládly především internetové obchody, které nabízí široký sortiment tuzemských i zahraničních výrobků. 11

12 2. Historie 2.1. Historie kynologie na území Ruska Období do 1. světové války V této kapitole je pojednáváno o historickém vývoji kynologie na území Ruska. Již v carských dobách psi doprovázeli své pány na cestě životem. Carevnám a jejich potomkům dělali společnost v dobách, kdy se cítili osamělí, cary doprovázeli při loveckých štvanicích. Například Boris Godunov daroval šáhovi Abassovi I. několik ruských chrtů, předchůdců dnešních barzojů. Barzojové byli také velikými oblíbenci cara Ivana Hrozného. (Celý svět, 2014 [online]) Lov se psy se sebou nesl i existenci psinců, ve kterých žilo velké množství honicích psů, především chrtů. Mezi lovci byli i prostí lidé, kteří v chovu psů neudávali tón, hleděli pouze na praktickou a užitkovou stránku psů. Základy kynologie na území Ruska položili lidé vyššího vzdělání. V roce 1890 byla v Moskvě vydána kniha Полное руководство ко псовой охоте, jejíž autorem byl P. M. Gubin. V období zrušení nevolnictví postupně dochází k úpadku loveckých štvanic. Ovšem v tomto období dochází k vyčlenění kynologie jako samostatné vědní disciplíny. Místo loveckých štvanic se rozšířily ozbrojené lovy s honicími psy a ohaři. Ve druhé polovině 19. století lov přestal být výsadou bohatých a začal se znovu dostávat i mezi chudší a prostý lid. Na stránkách časopisů o myslivosti se objevují články nejen o chovatelství loveckých plemen psů, ale i o vznikajících plemenech služebních. Služební kynologie se vyvíjela v období rusko-japonské války, v roce V tomto roce zakoupila ruská armáda v Německu tři psy, kteří působili na frontě. V roce 1908 vznikl spolek Российское общество поощрения применения собак в полицейской и сторожевой службах. V tomto období také začaly vznikat první psince pro odchov psů pro služební účely. 12

13 V roce 1906 vydal Отдельный корпус пограничной стражи nařízení Постовые сторожевые собаки, které jako první v historii pohraniční stráže definovalo přípravu psa pro službu Meziválečné období První světová válka spolu s Říjnovou a Únorovou revolucí způsobila opětovný úpadek využívání psů ve službě. Avšak již ve 20. letech docházelo k znovu zřizování státních psinců, kde zároveň probíhal výcvik psů a vzdělávání psovodů. 12. října 1928 byl schválen výnos О применении розыскных и сторожевых собак в службе по охране границ СССР a výnos О Центральном питомнике служебных собак погранохраны при Главном управлении погранохраны и войск ОГПУ. Ve výše uvedených výnosech je specifikována organizace a příprava psovodů a systém využívání pohraničních psů. Ve výnosu bylo také uvedeno, co by měl služební pes ovládat. Například: stopovat, provést prohlídku terénu, pronásledování uprchlého, ochrana psovoda a podobně Období po 2. světové válce Oficiální výkazy z roku 1992 uvádí, že díky služebním psům bylo zadrženo 2853 narušitelů státních hranic. V roce 1994 to bylo 275 narušitelů a v roce narušitelů. Využití služebních psů pohraniční stráže napomohlo k pětinásobnému snížení počtu zadržených narušitelů státních hranic.(orlov, 2007 [online]) 2.2. Historie kynologie na území ČR V následující kapitole se stručně zmiňujeme o historickém vývoji kynologie na území Čech a Moravy. Tuto kapitolu bych ráda rozdělila do tří částí, která 13

14 bude vymezena světovými válkami. Války měly vliv nejen na politiku, ekonomiku a všední život, ale samozřejmě i na kynologii Období do 1. světové války Jak Jiří Rulc, tak Českomoravská kynologická unie uvádí, že na území Čech a Moravy se kynologie rozvíjela především pro účely myslivosti. Již čeští králové chovali na svých hradech velké smečky psů, které následně využívali k loveckým radovánkám. Například i Karel IV. ( ) choval na Karlštejně lovecké psy. Podobnou vášeň sdílel i jeho syn Václav IV., jehož láska ke psům bohužel zavinila rodinnou tragédii. Václavova manželka Johana Bavorská byla údajně zardoušena jedním z manželových psů, který s nimi sdílel ložnici. Ovšem některé zdroje uvádějí, že zemřela na následky nakažení vzteklinou.(rulc, 2010, s. 24, 25), (Českomoravská kynologická unie, 2007, [online]) V století byly české země hlavním loveckým územím Rakouska- Uherska. Z toho také vyplývala jakási povinnost dodávat myslivcům kvalitní lovecké psy. V roce 1848 byl v Mělníce založen Spolek myslivců. Jeho úkolem bylo starat se o chov čistokrevných loveckých psů. Pokračovatelem této činnosti byl Ústřední spolek pro ochranu honby a chov loveckých psů založený roku Tento spolek také založil naši první plemennou knihu, jejíž název byl Kniha kmenorodová. V roce 1898 vznikl Zemský spolek chovatelů ušlechtilých psů, který v letech 1899 a 1901 pořádal první Zemské výstavy psů. Činnost tohoto spolu ukončila 1. světová válka. (Českomoravská kynologická unie, 2007, [online]) Ještě v polovině 19. století bylo četníkům zakázáno chodit po ulici během služby se psem. Údajně tato činnost měla snižovat jeho autoritu. Až koncem 19. století pes začal být využíván pro policejní službu. Na území našeho státu zažila četnická kynologie svůj rozmach od roku V sousedním Německu bylo tohoto roku založeno státní výchovné a výcvikové středisko pro policejní psy. Němečtí četníci ochotně spolupracovali s našimi a dělili se o své zkušenosti, což mělo za následek úspěšnou integraci psů k četnictvu. V roce 1909 byl založen Rakousko-uherský spolek pro policejní psy. Spolek založili sami četníci a sloužil 14

15 za účelem výcviku služebních psů. Téhož roku byl v Praze založen první psinec PRAGA zaměřený na chov čistokrevných služebních psů. V této době pes nedoprovázel psovoda během služby, ale byl umístěn v psinci a povolán do služby pouze v případě zásahu. To se změnilo až roku (Rulc, 2010, s ) V roce 1915 byl v Písku vybudován první státní psinec. Světová válka bohužel znemožnila psinci fungovat a během státního převratu byla tato instituce téměř zrušena. (Rulc, 2010, s. 86) Meziválečné období Po 1. světové válce trpěl náš stát nedostatkem služebních psů, proto ministerstvo vnitra začalo postupně vyhovovat žádostem četníků o vlastní výchovu služebního psa. Takto vycvičení psi byli nuceni složit odbornou zkoušku před komisí. K výcviku se využívala tato plemena: německý ovčák, dobrmanský pinč (dnešní dobrman) a erdelteriér. Dne se konaly první zkoušky policejních psů československého četnictva, a to na cvičišti v Praze na Pankráci, které zapůjčil Klub pěstitelů policejních a ušlechtilých psů v Praze. Tento klub také na začátku roku 1922 podnítil vznik zkušebního řádu pro výcvik policejních psů československého četnictva.(rulc, 2010, s ) Roku 1922 získalo ministerstvo vnitra objekt v Nových Hradech vhodný pro založení psince. Ode dne 15. ledna 1923 probíhal první výcvikový kurz pro policejní psy, který byl zakončen závěrečnými zkouškami v březnu téhož roku. Kurzu se zúčastnilo celkem 13 psů.(rulc, 2010, s ) V roce 1925 byl oficiálně otevřen Ústav pro chov a výcvik služebních psů četnictva v Pyšelech. Pyšelský ústav byl podřízen ministerstvu vnitra a Ústřednímu četnickému pátracímu oddělení. V Pyšelech se chovala tato plemena: německý ovčák, erdelteriér, dobrman, knírač, boxer, rotvajler, tatranští a karpatští čuvači a komondor. (Rulc, 2010, s ) Dne byla v Brně zřízena Českomoravská myslivecká jednota. V tomtéž roce byla založena i plemenná kniha. Začaly také vznikat chovatelské 15

16 kluby pro jednotlivá plemena. Roku 1929 vznikla Československá kynologická unie, která byla uznávána i státními orgány. Československo se stalo roku 1934 oficiálním členem FCI Fédération Cynologique Internationale. Československá kynologická unie fungovala až do 2. světové války. Na začátku 70. let 20. století vznikly tři spolky, které rozdělily plemena na lovecká, pracovní a společenská. (Českomoravská kynologická unie, 2007, [online]) V roce 1928 vzniklo Ústřední četnické pátrací oddělení (ÚČPO). Úkolem ÚČPO byla organizace výcviku a chovu služebních psů. V roce 1932 byli služební psi využiti při 1486 případech zločinu a v tomtéž roce bylo v aktivní službě 451 psů Období po 2. světové válce Po skončení 2. světové války byli psi využívání především ve vojenské sféře a to jako psi strážní a hlídkové služby. Největší popularitě se těšili strážní psi od roku 1948, kdy začali hlídat hranice a začlenili se mezi pohraniční stráž. Od roku 1945 se také znovu začali využívat psy ve službách železnic. Ve Sborech ozbrojené ochrany železnic bylo úkolem psů prohledávat odstavené vagóny, objekty patřící drahám a prostory železničních stanic. Psy začala ve službě využívat i SNB, a to především psy pátrací. V roce 1955 vyšla směrnice, která vymezuje působení služebních psů. Uvádí se zde například, že pes se využívá k vyhledání vystřelených nábojnic, k vyhledání pachatele podle pachové stopy věci nebo nástroje, k pátracím akcím po pohřešovaných atd. SNB používala také psy obranáře. Ti sloužili k hlídkové a strážní službě, k eskortám zadržených pachatelů, ke střežení objektů a střežených území a podobně.(rulc, 2010, s ) V roce 1952 bylo založeno nové výcvikové středisko v Býchorech u Kolína. Výcvikové středisko v Pyšelech již sloužilo pouze jako chovatelské zázemí. V roce 1956 byla pyšelská chovatelská stanice zrušena. Vzhledem k tomu, že civilní chov byl zaměřen především na exteriér a nedbal na pravé povahové 16

17 vlastnosti plemene, ústřední kriminální služba se rozhodla založit si vlastní chovatelskou stanici zaměřenou na povahu a výkony zvířat. Tato stanice odchovávala psy pod názvem SNB. Tato chovatelská stanice byla založena roku 1953 v Prackovicích nad Labem. Až v roce 1990 změnila název na Od Policie a funguje dodnes. (Rulc, 2010, s ) Těsně před rozpadem Československa vznikla Českomoravská kynologická unie (ČMKU), která existuje dodnes. Unie spolupracuje s FCI, která určuje základní řád pro chov jednotlivých plemen. V roce 1993, kdy se rozpadlo Československo, jsme přišli o řádné členství v FCI a byli jsme pouze členem asociovaným. Právoplatným členem FCI jsme se stali až v roce 1997.(Českomoravská kynologická unie, 2007 [online]) V současné době se Česká republika přibližuje celosvětovým trendům a měřítkům ve světě kynologie. Odchováváme zvířata vysoké kvality, exportujeme i importujeme psy z celého světa, pořádáme kynologické akce na vysoké úrovni Srovnání historického vývoje kynologie Z následujících údajů lze vydedukovat, že pes byl v historii především lovec a pomocník ve službě a to jak na území Ruska, tak v českých zemích. Obě země zřídily hned několik institucí pro ošetření chovu psů a jejich výcviku. Ačkoliv se obě země vyvíjeli odděleně a i jejich mentalita byla odlišná, služební kynologie se začala vyvíjet přibližně ve stejném období. Oba státy také spolupracovaly s německými kolegy, odkupovaly od nich psy do služby a sbíraly rady. Díky těmto informacím je zřejmé, že v oblasti historického vývoje služební kynologie jsou obě země na podobné úrovni. 17

18 3. Popularita 3.1. Popularita kynologie na území Ruska V této kapitole jsou rozebrány kynologické subjekty působící na území Ruska a také bychom se rádi ve stručnosti zmínili o systému ruských výstav psů. Rusko je členem obou světových kynologických organizaci, a to jak FCI, tak United kennel Club Internationale (dále jen UCI). Ten má ovšem pořádá vlastní výstavy a akce a uznává například i plemena, které FCI neuznává. UCI je poměrně mladá organizace, funguje asi 50 let. Mimo tyto dvě organizace v Rusku také působí International Kennel Union (dále jen IKU). V Rusku tuto organizace zastřešuje Союз кинологических организаций России (СКОР). Organizací, která v Rusku zastřešuje FCI je Российская кинологическая федерация (dále jen РКФ). Tato organizace je ruskou obdobou naší ČMKU. РКФ pořádá výstavy, uděluje tituly, vydává průkazy původu a vede databázi jedinců. Pod РКФ spadají tyto subjekty: Российская Федерация Любительского Собаководства (lze přeložit jako Ruská Federace Milovníků Kynologie), Российская Федерация Служебного Собаководства (Ruská Federace Služební Kynologie), Российская Федерация Охотничьего Собаководства (Ruská Federace Lovecké Kynologie), Общероссийская Ассоциация Независимых Кинологических Общественных Объединений (Celoruská Asociace Nezávislých Kynologických Veřejných Sdružení), Клуб любителей животных "Фауна" (Klub Milovníků Zvířat Fauna ) a Кинологический племенной центр "Элита" (Kynologické chovatelské středisko). Členy organizace UCI v Rusku jsou: Межрегиональная Ассоциация Кинологов «Добрый мир», «Русский Кинологический Дом» a Независимый Региональный Кинологический Альянс.(Dogzu, 2014 [online]) V Rusku, stejně jako v České republice, existují sdružení a spolky, které spojují milovníky určitých sportů se psy, například Клуб Аджилити.(Klub Adžiliti, 2012 [online]) 18

19 Výstavy psů Výstavy psů jsou v Rusku velice oblíbené. Ruští handleři jsou na vysoké profesionální úrovni, své psy poctivě a intenzivně připravují, mají již vyvinuté osvědčené metody příprav na výstavu. V Rusku existuje několik typů výstav: международная выставка (mezinárodní výstava), всероссийская выставка (celoruská výstava), региональная выставка (oblastní výstava), национальная выставка (výstava jednotlivých republik), монопороднные выставки (ekvivalent klubové výstavy). O ruských výstavách platí v zásadě totéž, co o českých výstavách. Mezinárodní výstavy jsou prestižní událostí a kynologickým svátkem, klubové výstavy jsou především o kvalitách daného plemene.(konura, 2006 [online]) Rusové dosahují úspěchů samozřejmě i mimo Rusko Popularita kynologie na území ČR Současný stavu české kynologie a to především sdružení a spolky, které existují, jsou velice zajímavou součástí kynologie a budeme se jimi zabývat v této kapitole. Také se krátce zmíním o jejich činnosti, případně úspěších a okrajově se zmíním o výstavách na našem území. Česká republika je právoplatným členem Fédération Cynologique Internationale (=Mezinárodní kynologická federace, dále jen FCI.), které uznává pouze jediný subjekt z dané republiky. V našem případě je to Českomoravská kynologická unie (dále jen ČMKU). V naší republice ale působí i United kennel Club Internationale (dále jen UCI), které zastřešuje Českomoravská kynologická federace. Ten má ovšem pořádá vlastní výstavy a akce a uznává například i plemena, které FCI neuznává. UCI je poměrně mladá organizace, funguje asi 50 let. Každá organizace, jak FCI, tak UCI vydává vlastní průkazy původu a má vlastní plemennou knihu. Tyto dokumenty nelze navzájem kombinovat. V praxi to znamená, že jedinec, který má průkaz původu UCI se nemůže účastnit výstav pořádaných FCI a naopak. 19

20 Subjekty, které zahrnuje ČMKU, lze rozdělit na chovatelské kluby ČMKU a kluby speciálního výcviku Českého kynologického svazu (dále jen ČKS). Chovatelské kluby zastřešují jednotlivá plemena psů, pořádají klubové výstavy a setkání a také dbají o plemeno po chovatelské stránce. Pod ČMKU jsou zaregistrovány například tyto kluby: Bloodhound club cz, Czech deerhound club, Českomoravský klub cane corso, Klub chovatelů čivav a naháčů, Klub chovatelů pudlů, Klub málopočetných dogovitých plemen psů, Mops klub, Whippet klub atd. Mezi kluby speciálního výcviku ČKS patří: Discdog klub České republiky, Dog Dancing Club Czech Republik, Flyball Club ČR, Helppes, Klub Agility, Mondioring klub ČR, Czech Coursing Club a Obedience CZ. (Českomoravská kynologická unie, 2007 [online]) V České republice existuje také několik organizací, které se zabývají výcvikem záchranářských psů. Mezi nejpočetnější organizaci tohoto typu patří Svaz záchranných brigád kynologů ČR, který zastřešuje ministerstvo vnitra. Svaz má své záchranné brigády po celé republice. Brigád je celkem 14, každá z nich má vlastní číslo a označení, například: ZBK 14 Zlínského kraje (záchranná brigáda kynologů).(svaz záchranných brigád kynologů ČR, 2008 [online]) Další skupinou subjektů jsou subjekty zabývající se canisterapií. Canisterapie je činnost, za pomoci které pes pomáhá léčit nemocné osoby, jak děti, tak dospělé. Pes léčí nejen svou přítomností, ale i za pomoci polohování (nahřívání svalů pacienta teplem psího těla). Na území České republiky působí několik sdružení a asociací. Jen v Brně působí asi desítka sdružení a asociací, které se canisterapii věnují. Poslední dobou se tato činnost rozvíjí a v tomto roce se první pes stal právoplatným zaměstnancem nemocnice v Motole.(Pomocné tlapky Canisterapie, 2009 [online]) Poslední skupinou subjektů jsou sdružení a kluby, které se zabývají sportovním výcvikem, lidově označované jako cvičáky. Kynologické kluby, sdružení nebo také základní kynologická organizace všechny tyto názvy pod sebou skrývají jeden druh subjektu. Všechny tyto organizace zastřešuje Moravskoslezský kynologický svaz (dále jen MSKS).(Moravskoslezský kynologický svaz, 2007 [online]) 20

21 Výstavy psů V České republice máme hned několik typů výstav. Nejprestižnější a zpravidla nejnavštěvovanější jsou mezinárodní výstavy, na druhém místě jsou výstavy národní, a nejnižší hodnotu mají výstavy krajské a oblastní. Na posledních jmenovaných je nejjednodušší získat titul, je zde malý počet vystavovatelů. Naopak nesložitější je dosáhnout dobré hodnocení na výstavě mezinárodní, kde jak název napovídá, musíme soupeřit se zahraniční konkurencí. Ovšem nejdůležitější jsou, především kvůli uchovnění a přesnému ohodnocení daného plemene, výstavy klubové. Zde se posuzuje pouze jedno plemeno a rozhodčí je opravdový odborník. Na většině výstav se totiž setkáváme s tzv. all roundery, kteří mají teoretické znalosti hned o několika plemenech, ovšem zpravidla nejsou schopni jedince správně posoudit.(hovawart klub ČR, 2007 [online]) Naši psi mají úspěchy i v zahraničí, a to dokonce na nejprestižnější akci ve výstavním světě, na Cruft s. Velikého úspěchu se dočkal například pejsek plemene staffordširský bulteriér, který se stal nejhezčím psem svého plemene. Úspěšné jsou také naše border kolie, labradorští retrívři nebo briardi Srovnání současného stavu kynologie Na poli sportovní kynologie se od nás Rusové dokonce učí. Tatiana Smirnovová je Ruska, která v současné době žije v ČR a se svým psem se věnuje sportovní kynologii a účastní se závodů a soutěží na vysoké úrovni. Tatiana v rozhovoru pro časopis Pes přítel člověka uvádí, že ruští kynologové často hledají informace o nových výcvikových metodách na internetu, případně ji samotnou písemně žádají o rady.(pes přítel člověka, 2012, č. 12, s ) Rusové jsou stejně jako v jiných sportovních odvětvích silnou konkurencí pro české vystavovatele. Výhodu mají především v početní převaze a v kvalitním zázemí. Ruští handleři mají k dispozici technologie a výrobky, které u nás nejsou běžně k dostání. Zde je ovšem otázkou, zda je jejich přehnaná pre- 21

22 ciznost v přípravě psa na výstavu k dobru plemene, či naopak. Tímto je myšlena především nežádoucí úprava srsti Vzájemná spolupráce Tato kapitola se zaměřuje na chovatelskou spolupráci České republiky a Ruska. Pro čistokrevný chov je nezbytná rozmanitost krevních linií, nepříbuznost zvířat a široká genetická základna. Této variability lze dosáhnout exportem a importem psů z různých zemí. Poslední dvě desetiletí vzrostla v České republice oblíbenost ruských pasteveckých plemen. Pro jejich úspěšný chov bylo nutné importovat jedince ze země původu. Nejjednodušší částí celého procesu je výběr chovatelské stanice, spojení a konkrétního jedince. Nastává zdlouhavá byrokratická fáze. Vybrané štěně musí v Rusku projít tzv. aktirovkoj (актировкой). Aktirovka 1 je veterinární prohlídka, při které dostane štěně tetování a zkontroluje se celkový zdravotní stav štěněte, včetně počtu zubů atd. Po této prohlídce se vyplní метрика щенкa (= karta štěněte), kde je vyplněno plemeno, jméno, datum narození, pohlaví, barva, tetovací číslo, rodiče štěněte a adresa chovatele. Štěně může do ČR vycestovat ihned po aktirovke. Musí mít mezinárodní veterinární pas a čip. Ovšem po očkování proti vzteklině musí štěně projít měsíční karanténou, čímž se celý proces přepravy značně zpomalí. Veterinář vyplní dva dokumenty: první Ветеринарное свидетельство, které slouží pro pohyb štěněte po Rusku a druhý Ветеринарный сертификат pro cestu po Evropské unii.(klub chovatelů ruských a asijských ovčáckých psů, 2013 [online]) Pro import psa do Ruska platí obdobné podmínky. Pes musí být opatřen exportním průkazem původu, mezinárodní veterinárním pasem, mikročipem a potřebnými očkováními. Taktéž musí mít certifikát od veterinárního lékaře o bezinfekčnosti a dobrém zdravotním stavu. 1 Tento pojem je běžně používán v kynologickém žargonu. 22

Řád ochrany zvířat při veřejném vystoupení nebo svodu zvířat a při chovu.

Řád ochrany zvířat při veřejném vystoupení nebo svodu zvířat a při chovu. Řád ochrany zvířat při veřejném vystoupení nebo svodu zvířat a při chovu. (Zpracován v souladu s Vyhláškou 192/2004 Sb. ze dne 13. dubna 2004 o ochraně zvířat při chovu, veřejném vystoupení nebo svodu)

Více

Kompletní přehled druhů zkoušek :

Kompletní přehled druhů zkoušek : materiály zpracované chovatelskou stanicí Bílé království Kompletní přehled druhů zkoušek : Zkušební řád pro sportovní výcvik psů v České republice (NZŘ) : Garantem je : ČKS * pro Čechy, MSKS ** pro Moravu

Více

PŘEHLED KRUHŮ. neděle - 12.7.2015

PŘEHLED KRUHŮ. neděle - 12.7.2015 PŘEHLED KRUHŮ neděle - 12.7.2015 KRUH ČÍSLO 1 84 Olga Dolejšová (CZ) Akita-Inu 1 Mezitřída 166 1 Aljašský malamut 4 Třída mladých 167 1 Třída vítězů 168 1 Třída veteránů 169 1 Třída otevřená 170 1 Basenji

Více

sobota dne 30. května 2015 zámecký park na Kačině u Kutné Hory L o g o z á m k u K a č i n a

sobota dne 30. května 2015 zámecký park na Kačině u Kutné Hory L o g o z á m k u K a č i n a Českomoravská kynologická jednota OBLASTNÍ VÝSTAVA PSŮ všech plemen zapisovaných v plemenných knihách ČMKU spojená s Klubovou výstavou bez zadání titulu Klubový vítěz Klubu chovatelů německých krátkosrstých

Více

Český teriér Pes Pracovní třída 120 V1, CAC, CC, VSV, BOB Fena Otevřená třída 121 V1, CAC, CC, VSV, BOS Fena Otevřená třída 122 -

Český teriér Pes Pracovní třída 120 V1, CAC, CC, VSV, BOB Fena Otevřená třída 121 V1, CAC, CC, VSV, BOS Fena Otevřená třída 122 - Kruh č. 1 Rozhodčí Štursová Gabriela Třída Katalogové číslo Známka Cairn teriér Pes Třída dorostu 097 VN1 Pes Třída mladých 098 V2 Pes Třída mladých 099 V1, CAJC, BOJ Pes Třída mladých 100 VD3 Pes Mezitřída

Více

KYNOLOGIE I. - cvičení. Pes má krásu bez ješitnosti, sílu bez krutosti a lidské ctnosti bez lidských nectností

KYNOLOGIE I. - cvičení. Pes má krásu bez ješitnosti, sílu bez krutosti a lidské ctnosti bez lidských nectností KYNOLOGIE I. - cvičení Pes má krásu bez ješitnosti, sílu bez krutosti a lidské ctnosti bez lidských nectností Náplň cvičení z kynologie Doporučená literatura Vývoj a význam loveckých psů Současná organizace

Více

l HISTORIE ROTVAJLERA

l HISTORIE ROTVAJLERA l HISTORIE ROTVAJLERA Staří Římané Historie rotvajlera nás přivádí zpět do dob vlády Římanů v Evropě. Římské legie si sebou na několikaměsíční pochody neosídlenou krajinou často brávaly velké dogovité

Více

file:///run/user/1000/gvfs/ftp:host=ftp.interdogb...

file:///run/user/1000/gvfs/ftp:host=ftp.interdogb... Rozhodčí: Kučerová M - německá doga - speciální výstava John E. Ryder, UK, Bill Asker, UK - klubová výstava SBT bez udílení KV Václavík Miroslav - I. a II. sk. FCI Tichá Vladimíra - III. sk. FCI Marušková

Více

PODKRUŠNOHORSKOU OBLASTNÍ VÝSTAVU PSŮ LOVECKÝCH PLEMEN

PODKRUŠNOHORSKOU OBLASTNÍ VÝSTAVU PSŮ LOVECKÝCH PLEMEN ČESKOMORAVSKÁ KYNOLOGICKÁ JEDNOTA VÝSTAVNÍ VÝBOR CHOMUTOV pořádá PODKRUŠNOHORSKOU OBLASTNÍ VÝSTAVU PSŮ LOVECKÝCH PLEMEN spojenou s KLUBOVOU VÝSTAVOU KLUBU CHOVATELŮ ČESKÝCH FOUSKŮ a SPECIÁLNÍ VÝSTAVOU

Více

Přehled obsazení kruhů

Přehled obsazení kruhů Přehled obsazení kruhů 14. Brněnská krajská výstava psů - 23. 8. 2015 Den: neděle 23. srpna Celkem psů: 248 Kruh: 1 Rozhodčí: RNDr. Jaroslava Ovesná CSc. Americká akita fena mezitřída 001 1 Americký stafordširský

Více

Kynologický kroužek. Na léto plánujeme s dětmi návštěvu Voříškiády v Lounech, kde budeme prezentovat naše pejsky z litvínovského útulku.

Kynologický kroužek. Na léto plánujeme s dětmi návštěvu Voříškiády v Lounech, kde budeme prezentovat naše pejsky z litvínovského útulku. Kynologický kroužek V průběhu letošního roku se děti v kroužku seznámily se základy výchovy a výcviku psa vč. Praktických ukázek a absolvovaly úvod do encyklopedie psích plemen. Děti ostatním členům prezentovaly

Více

Kruh č. 1 - Havelka T. k.č. Plemeno Pohlaví Třída 1 Jezevčík králičí hladkosrstý Fena třída mladých 2 Jezevčík králičí hladkosrstý Fena třída

Kruh č. 1 - Havelka T. k.č. Plemeno Pohlaví Třída 1 Jezevčík králičí hladkosrstý Fena třída mladých 2 Jezevčík králičí hladkosrstý Fena třída Kruh č. 1 - Havelka T. 1 Jezevčík králičí hladkosrstý Fena třída mladých 2 Jezevčík králičí hladkosrstý Fena třída veteránů 3 Jezevčík standard dlouhosrstý Pes třída mladých 4 Jezevčík trpasličí dlouhosrstý

Více

Přehled obsazení kruhů

Přehled obsazení kruhů Přehled obsazení kruhů 13. Brněnská krajská výstava psů - 24. 8. 2014 Den: neděle 24. srpna Celkem psů: 261 Kruh: 1 Rozhodčí: Jaroslav Matyáš Americký bezsrstý terier fena třída mladých 001 1 Americký

Více

Propozice Oblastní výstava NO a Oblastní výstava psů plemen ČKS 2016

Propozice Oblastní výstava NO a Oblastní výstava psů plemen ČKS 2016 Propozice Oblastní výstava NO a Oblastní výstava psů plemen ČKS 2016 Dobrý den srdečně Vás zveme na Oblastní výstavu NO a Oblastní výstavu psů plemen ČKS, která se jako každý rok uskuteční na Velikonoční

Více

Datum popl. Plemeno psa Pohlaví Věk při

Datum popl. Plemeno psa Pohlaví Věk při Plemeno psa Pohlaví Věk při Datum popl. přihlášení povinnosti afgánský chrt Fena 31.12.2002 afgánský chrt Fena 31.12.2002 afgánský chrt Fena 31.12.2002 afgánský chrt Fena 5 m 1.9.2010 afgánský chrt Pes

Více

ČMMJ OMS Ústí nad Orlicí ve spolupráci s KCHHMO. pořádají 2. srpna 2014. v honitbách MS Háje Sloupnice MS Březina České Heřmanice

ČMMJ OMS Ústí nad Orlicí ve spolupráci s KCHHMO. pořádají 2. srpna 2014. v honitbách MS Háje Sloupnice MS Březina České Heřmanice ČMMJ OMS Ústí nad Orlicí ve spolupráci s KCHHMO pořádají 2. srpna 2014 v honitbách MS Háje Sloupnice MS Březina České Heřmanice Klubové Lesní zkoušky U Mudáka na Džbánovci Organizační výbor Ředitel zkoušek:

Více

SPECIÁLNÍ VÝSTAVA AMERICKÝCH KOKRŠPANĚLŮ. sobota 21. listopadu 2015 Motel ŽELEZNÉ HORY, Kojice u Chvaletic

SPECIÁLNÍ VÝSTAVA AMERICKÝCH KOKRŠPANĚLŮ. sobota 21. listopadu 2015 Motel ŽELEZNÉ HORY, Kojice u Chvaletic Českomoravská kynologická unie Český kynologický svaz American Cocker Club ČR SPECIÁLNÍ VÝSTAVA AMERICKÝCH KOKRŠPANĚLŮ sobota 21. listopadu 2015 Motel ŽELEZNÉ HORY, Kojice u Chvaletic Program: 9.00 10.30

Více

Klub chovatelů špiců

Klub chovatelů špiců Klub chovatelů špiců pořádá dne 22. 10. 2014 speciální výstavu špiců při Evropské výstavě psů Místo konání: hala kynologického klubu Zetor Brno, Jedovnická ul. 7a, 628 00 Brno - Líšeň GPS souřadnice: Loc:

Více

1. HISTORIE VZNIKU SLUŽEBNÍ KYNOLOGIE

1. HISTORIE VZNIKU SLUŽEBNÍ KYNOLOGIE ÚVOD V době, kdy lidé žili v primitivních skupinkách, přidružil se k nim pes. Tím člověk nevědomě využil smečkového původu psa a vytvořil tak předpoklady k tomu, aby mu pes byl věrným a oddaným společníkem.

Více

PODKRUŠNOHORSKOU OBLASTNÍ VÝSTAVU PSŮ LOVECKÝCH PLEMEN

PODKRUŠNOHORSKOU OBLASTNÍ VÝSTAVU PSŮ LOVECKÝCH PLEMEN ČESKOMORAVSKÁ KYNOLOGICKÁ JEDNOTA VÝSTAVNÍ VÝBOR CHOMUTOV pořádá PODKRUŠNOHORSKOU OBLASTNÍ VÝSTAVU PSŮ LOVECKÝCH PLEMEN spojenou s KLUBOVOU VÝSTAVOU KLUBU SLOVENSKÉHO KOPOVA se zadáním titulů Klubový vítěz

Více

SPOLEK CHOVATELŮ SLOVENSKÝCH ČUVAČŮ E-mail: vybor@slovensky-cuvac.biz, www: www.slovensky-cuvac.biz

SPOLEK CHOVATELŮ SLOVENSKÝCH ČUVAČŮ E-mail: vybor@slovensky-cuvac.biz, www: www.slovensky-cuvac.biz Středoevropská speciální výstava Slovenských čuvačů Chržín, 26. 9. 2015 Místo konání: Chržín 1, Stará Fara www.chrzin1.cz Se zadáváním titulů: Vítěz Středoevropské speciální výstavy SC Nejlepší pes Středoevropské

Více

CHOVATELSKÝ ŘÁD KRaAOP (navrhované změny označeny červeně)

CHOVATELSKÝ ŘÁD KRaAOP (navrhované změny označeny červeně) CHOVATELSKÝ ŘÁD KRaAOP (navrhované změny označeny červeně) I. Úvodní ustanovení 1. Chovatelský a zápisní řád klubu je základní normou pro chov plemen psů začleněných do klubu. 2. Základní chovatelskou

Více

CO JE VLASTNĚ PES? Plemena psů podle Kennel Clubu. Honiči. Plemena lovecká. Teriéři. Plemena užitková Plemena pracovní Plemena společenská.

CO JE VLASTNĚ PES? Plemena psů podle Kennel Clubu. Honiči. Plemena lovecká. Teriéři. Plemena užitková Plemena pracovní Plemena společenská. CO JE VLASTNĚ PES? Plemena psů podle FCI Primitivní plemena Ovčácká, honácká a pastevecká plemena Pinčové a knírači Mastifové Horští pastevečtí psi (molossi) Teriéři Jezevčíci, špicové Honiči Ohaři, přinášeči,

Více

BEHEJ SE PSEM VYSTAVA PSÍCH VORÍSKU ˇ ˇ 30.5.2015-9:00 HOD. u kuzelny, ˇ zámecký park Slavicín ˇ

BEHEJ SE PSEM VYSTAVA PSÍCH VORÍSKU ˇ ˇ 30.5.2015-9:00 HOD. u kuzelny, ˇ zámecký park Slavicín ˇ BEHEJ SE PSEM ˇ ˇ ˇ VYSTAVA PSÍCH VORÍSKU 30.5.2015-9:00 HOD u kuzelny, ˇ zámecký park Slavicín ˇ o KDE: ZÁMECKÝ PARK, SLAVIČÍN, U KUŽELNY ORGANIZÁTOR: KYNOLOGICKÝ KLUB SLAVIČÍN PROGRAM: 1.) 8:00-09:00

Více

Klub chovatelů kníračů České republiky, pořádají dne 28. května 2011 na Kynologickém cvičišti v Praze 4 Braníku

Klub chovatelů kníračů České republiky, pořádají dne 28. května 2011 na Kynologickém cvičišti v Praze 4 Braníku Klub chovatelů kníračů České republiky, a pořádají dne 28. května 2011 na Kynologickém cvičišti v Praze 4 Braníku XI. OBLASTNÍ KLUBOVOU VÝSTAVU KNÍRAČŮ VŠECH VELIKOSTNÍCH A BAREVNÝCH RÁZŮ se zadáváním

Více

STANOVY. Základní kynologická organizace Plzeň - Křimice. !Tyto vnitřní stanovy jsou povinni dodržovat členi i nečleni ZKO! - 1 -

STANOVY. Základní kynologická organizace Plzeň - Křimice. !Tyto vnitřní stanovy jsou povinni dodržovat členi i nečleni ZKO! - 1 - STANOVY Základní kynologická organizace Plzeň - Křimice!Tyto vnitřní stanovy jsou povinni dodržovat členi i nečleni ZKO! - 1 - Článek 1 Historie Základní kynologická organizace Plzeň - Křimice je pokračovatelem

Více

Českomoravská kynologická unie. Českomoravská kynologická jednota. KLUB CHOVATELŮ HRUBOSRSTÝCH A MAĎARSKÝCH OHAŘŮ a KLUB KRÁTKOSRSTÝ OHAŘ

Českomoravská kynologická unie. Českomoravská kynologická jednota. KLUB CHOVATELŮ HRUBOSRSTÝCH A MAĎARSKÝCH OHAŘŮ a KLUB KRÁTKOSRSTÝ OHAŘ Českomoravská kynologická unie Českomoravská kynologická jednota KLUB CHOVATELŮ HRUBOSRSTÝCH A MAĎARSKÝCH OHAŘŮ a KLUB KRÁTKOSRSTÝ OHAŘ ve spolupráci se Státním zámkem Zákupy a OMS Česká Lípa pořádají

Více

Rozhodčí sobotní výstavy. Rozhodčí nedělní výstavy. Vystavovaná plemena

Rozhodčí sobotní výstavy. Rozhodčí nedělní výstavy. Vystavovaná plemena KLUB CHOVATELŮ HONIČŮ Propozice Klubová výstava 2014 se zadáváním titulů CAJC, CAC, klubový vítěz mladých a klubový vítěz v sobotu 7. června 2014 Klubová výstava 2014 se zadáváním titulů CAJC, CAC, vítěz

Více

EAST_WEST PARTNERSHIP o.s., bylo založeno roku 2012 za účelem vzdělávání mládeže a posílení občanského soužití.

EAST_WEST PARTNERSHIP o.s., bylo založeno roku 2012 za účelem vzdělávání mládeže a posílení občanského soužití. DEN SE PSY EAST_WEST PARTNERSHIP o.s., bylo založeno roku 2012 za účelem vzdělávání mládeže a posílení občanského soužití. Letos jsme se zaměřili na lepší informovanost veřejnosti a hlavně dětí o tom,

Více

Speciální výstava slovenských čuvačů Chržín, 26. 9. 2015

Speciální výstava slovenských čuvačů Chržín, 26. 9. 2015 Speciální výstava slovenských čuvačů Chržín, 26. 9. 2015 Místo konání: Chržín 1, Stará Fara www.chrzin1.cz Se zadáváním titulů: Vítěz vítězka speciální výstavy SC Vítěz vítězka mladých speciální výstavy

Více

Z Á P I S N Í Ř Á D Klubu chovatelů Collií a Sheltií

Z Á P I S N Í Ř Á D Klubu chovatelů Collií a Sheltií Z Á P I S N Í Ř Á D Klubu chovatelů Collií a Sheltií Preambule Tento řád vydává Klub chovatelů Collií a Sheltií podle článku 12, odst. 1 Stanov Klubu a ve smyslu Řádu ochrany zvířat při chovu psů Českomoravské

Více

Pes dobrý spoluobčan

Pes dobrý spoluobčan Pes dobrý spoluobčan BR Wallace and Gromit and TM Aardman/W&G Ltd All rights reserved The Kennel Club Good Citizen Dog Scheme and TM The Kennel Club/GCDS All rights reserved Pes dobrý spoluobčan Cavalier

Více

Zápisní řád KCHMPP o.s.

Zápisní řád KCHMPP o.s. Čl. I Základní ustanovení Zápisní řád KCHMPP o.s. 1. Cílem KCHMPP o.s. je chov čistokrevných plemen psů s průkazem původu zastřešených v klubu, při zachování biologického zdraví každého jedince a charakteristických

Více

v sobotu 11. července 2015

v sobotu 11. července 2015 Moravskoslezský bulldog-mops klub pořádá v sobotu 11. července 2015 v oranžerii zámeckého hotelu Maxmilian zámek Loučeň, PSČ 289 37, okr. Nymburk N 50' 17.143, E 15' 01.204, www.zamekloucen.cz Klubovou

Více

30.3. - 3. 4. 2014. Brno - Výstaviště. www.techagro.cz. Mezinárodní lesnicky a myslivecky veletrh

30.3. - 3. 4. 2014. Brno - Výstaviště. www.techagro.cz. Mezinárodní lesnicky a myslivecky veletrh Mezinárodní veletrh zemědělské techniky Mezinárodní veterinární veletrh Mezinárodní lesnicky a myslivecky veletrh Veletrh obnovitelnych zdrojů energie v zemědělství a lesnictví 30.3. - 3. 4. 2014 Brno

Více

Zápis z jednání Komise pro Chov a zdraví 24.05.2010

Zápis z jednání Komise pro Chov a zdraví 24.05.2010 Zápis z jednání Komise pro Chov a zdraví 24.05.2010 Přítomni: MUDr. V. Novotný, Ing. M. Přibáňová, R. Soukup, MUDr. F. Nahodil, MVDr. O. Meloun, M. Fialová 1. Materiály zaslané k zápisům z minulých jednání

Více

Řád pro jmenování rozhodčích pro posuzování exteriéru psů

Řád pro jmenování rozhodčích pro posuzování exteriéru psů Řád pro jmenování rozhodčích pro posuzování exteriéru psů I. Účel Řád pro jmenování rozhodčích pro posuzování exteriéru psů (dále jen rozhodčích) vychází z předpisů FCI. vymezuje základní podmínky pro

Více

Zkoušky podle zkušebního řádu Českého klubu německých ovčáků SchH

Zkoušky podle zkušebního řádu Českého klubu německých ovčáků SchH Zkoušky podle zkušebního řádu Českého klubu německých ovčáků SchH Obsah Změny Zkouška doprovodného psa (BH) Zkouška stupně A (SchH A) Zkouška 1.stupně (SchH 1) Zkouška 2.stupně (SchH 2) Zkouška 3.stupně

Více

Základní kynologická organizace 048 Štěpánov MEMORIÁL JOSEFA VÁCLAVSKÉHO I. ROČNÍK. 28. října 2013. fotbalový stadion TJ Štěpánov

Základní kynologická organizace 048 Štěpánov MEMORIÁL JOSEFA VÁCLAVSKÉHO I. ROČNÍK. 28. října 2013. fotbalový stadion TJ Štěpánov Základní kynologická organizace 048 Štěpánov MEMORIÁL JOSEFA VÁCLAVSKÉHO I. ROČNÍK 28. října 2013 fotbalový stadion TJ Štěpánov Vážení příznivci a přátelé sportovní kynologie, co nejsrdečněji vás zveme

Více

RUSKÝ ČERNÝ TERIÉR (Russkiy Tchiorny Terrier)

RUSKÝ ČERNÝ TERIÉR (Russkiy Tchiorny Terrier) 10.01.2011/EN FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (AISBL) SECRETARIAT GENERAL: 13, Place Albert 1 er B 6530 Thuin (Belgique) FCI-Standard N 327 RUSKÝ ČERNÝ TERIÉR (Russkiy Tchiorny Terrier) PŘEKLAD FCI:

Více

Rozhodčí sobotní výstavy. Rozhodčí nedělní výstavy

Rozhodčí sobotní výstavy. Rozhodčí nedělní výstavy Rozhodčí sobotní výstavy Birte Scheel (DK) ( Basset Hound ) Kresten Scheel (DK) ( ostatní plemena ) Rozhodčí nedělní výstavy Kresten Scheel (DK) ( Basset Hound ) Birte Scheel (DK) ( ostatní plemena ) změna

Více

ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU CHOVATELŮ ČESKÝCH FOUSKŮ - KCHČF.

ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU CHOVATELŮ ČESKÝCH FOUSKŮ - KCHČF. ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU CHOVATELŮ ČESKÝCH FOUSKŮ - KCHČF. I. Všeobecná ustanovení Tento zápisní řád upravuje chov našeho jediného národního plemene ohařů - českého fouska (standard uznán FCI pod č. 245). Podobně

Více

Rozhodčí klubové výstavy. Vystavovaná plemena. Uzávěrka

Rozhodčí klubové výstavy. Vystavovaná plemena. Uzávěrka KLUB CHOVATELŮ HONIČŮ Klubová výstava 2012 U příležitosti akce Jarmark sv. Jiljí 50. let myslivosti ve Lhenicích v sobotu 1. září 2012 Lhenice Penzion INGRID Netolická ulice 295 384 02 Lhenice http://www.penzioningrid.cz

Více

Středoevropská speciální výstava slovenských čuvačů Brno, 25. 10. 2014

Středoevropská speciální výstava slovenských čuvačů Brno, 25. 10. 2014 Středoevropská speciální výstava slovenských čuvačů Brno, 25. 10. 2014 Místo konání : Kynologický klub Zetor Brno, Jedovnická 7a, Brno, GPS : 49 12'56.248"N, 16 40'31.312"E Se zadáváním titulů: Vítěz středoevropské

Více

Klubová výstava Bloodhound clubu CZ

Klubová výstava Bloodhound clubu CZ Klubová výstava Bloodhound clubu CZ 4.června 2016 - KONOPIŠTĚ v areálu hotelu Nová Myslivna Konopiště 22, Benešov u Prahy, 256 01 Rozhodčí: Staviarska Viera (SK) Přejímka psů: od 9.00 hodin Začátek posuzování:

Více

KERRY BLUE TERIÉR (KERRY BLUE TERRIER)

KERRY BLUE TERIÉR (KERRY BLUE TERRIER) FCI-Standard č. 3 / 11. 05. 2005/ GB KERRY BLUE TERIÉR (KERRY BLUE TERRIER) ZEMĚ PŮVODU: Irsko DATUM PUBLIKACE PŮVODNÍHO PLATNÉHO STANDARDU: 19.04.2005. VYUŽITÍ: Používá se k těžké práci při lovu vyder

Více

V roce 1919 byl povolán jako jediný v úvahu přicházející kandidát na post profesora tehdy se tvořící Vysoké školy zvěrolékařské v Brně, která byla

V roce 1919 byl povolán jako jediný v úvahu přicházející kandidát na post profesora tehdy se tvořící Vysoké školy zvěrolékařské v Brně, která byla prof. Antonín Hrůza Prof. AntonínHrůza se narodil 1. ledna 1865 v Plzni. Rodina Hrůzova zde bydlela na nádraží. Otec prof. Hrůzy byl poštovním expeditorem, s čímž souvisela i lokalita jejich bydliště,

Více

CHOVATELSKÝ A ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU AST....platný od 1/3/2006

CHOVATELSKÝ A ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU AST....platný od 1/3/2006 CHOVATELSKÝ A ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU AST...platný od 1/3/2006 Cílem Klubu amerických stafordšírských teriérů je chov čistokrevných psů s průkazem původu, dle uznaného standardu FCI při zachování biologického

Více

PROPOZICE 3. 5. 2015

PROPOZICE 3. 5. 2015 Klubová výstava a VII. ročník Memoriálu Doc. Viléma Kurze se zadáváním titulů Klubový vítěz, Klubová vítězka PROPOZICE 3. 5. 2015 při MVP Praha na výstavišti Praha-Letňany Uzávěrka přihlášek: 26. 4. 2015

Více

Organizační výbor Ostravské dalmatinšou zve všechny příznivce a milovníky dalmatinů na přátelské setkání pod názvem

Organizační výbor Ostravské dalmatinšou zve všechny příznivce a milovníky dalmatinů na přátelské setkání pod názvem Organizační výbor Ostravské dalmatinšou zve všechny příznivce a milovníky dalmatinů na přátelské setkání pod názvem X. OSTRAVSKÁ DALMATINŠOU a čtvrtý ročník závodu v coursingu dalmatinů pod názvem ROYAL

Více

BARZOJ RUSKÝ CHRT (Russkaya Psovaya Borzaya)

BARZOJ RUSKÝ CHRT (Russkaya Psovaya Borzaya) F E D E R A T I O N C Y N O L O G I Q U E I N T E R N A T I O N A L E Secretariat General: 13, Place Albert I B 6530 THUIN (Belgie) F.C.I.-Standard č. 193 / 22.11.2006 / D, GB BARZOJ RUSKÝ CHRT (Russkaya

Více

KLUB CHOVATELŮ TERIERŮ ve spolupráci s ČMMJ, OMS PARDUBICE A MYSLIVECKÝM SDRUŽENÍM OSTŘETÍN POŘÁDÁ V SOBOTU 21.6.2014 PROGRAM:

KLUB CHOVATELŮ TERIERŮ ve spolupráci s ČMMJ, OMS PARDUBICE A MYSLIVECKÝM SDRUŽENÍM OSTŘETÍN POŘÁDÁ V SOBOTU 21.6.2014 PROGRAM: KLUB CHOVATELŮ TERIERŮ ve spolupráci s ČMMJ, OMS PARDUBICE A MYSLIVECKÝM SDRUŽENÍM OSTŘETÍN POŘÁDÁ V SOBOTU 21.6.2014 se zadáváním titulů CCT a Klubový vítěz pro plemena Parson Russell Terrier a Jack Russell

Více

SPOLEK CHOVATELŮ SLOVENSKÝCH ČUVAČŮ E-mail: vybor@slovensky-cuvac.biz, www: www.slovensky-cuvac.biz

SPOLEK CHOVATELŮ SLOVENSKÝCH ČUVAČŮ E-mail: vybor@slovensky-cuvac.biz, www: www.slovensky-cuvac.biz Klubová výstava Slovenských čuvačů se zadáváním titulů Nejlepší pes výstavy, Nejlepší fena výstavy 14. 11. 2015 Místo konání: Brno - Líšeň, Jedovnická 7a, KK Zetor, krytá kynologická hala GPS: 49.2159092N,

Více

Zápisní řád pro plemeno německý krátkosrstý ohař KCHNKO Praha

Zápisní řád pro plemeno německý krátkosrstý ohař KCHNKO Praha Zápisní řád pro plemeno německý krátkosrstý ohař KCHNKO Praha Cíl : Cílem tohoto zápisního řádu Klubu chovatelů německých krátkosrstých ohařů Praha je zajištění zdravé produkce štěňat, chovu čistokrevných

Více

Záchranná brigáda kynologů KATALOG BONITACE A SVOD MLADÝCH. Mladá Boleslav. Záchranná brigáda kynologů Středočeský kraj

Záchranná brigáda kynologů KATALOG BONITACE A SVOD MLADÝCH. Mladá Boleslav. Záchranná brigáda kynologů Středočeský kraj Záchranná brigáda kynologů Středočeský kraj Vedoucí brigády: Vlastimil Samek, tel.: 603 492 316 e-mail: samekvlastimil@seznam.cz Záchranná brigáda kynologů KATALOG Sponzoři: Gleiss Lutz, v.o.s. sponzor

Více

HLAVNÍ SPONZOR VÝSTAVY

HLAVNÍ SPONZOR VÝSTAVY HLAVNÍ SPONZOR VÝSTAVY Třídy: Pro zařazení psa do třídy je rozhodující věk psa v den konání výstavy (tj. v den posouzení psa na výstavě). Ostatní podmínky musí být splněny v den podání přihlášky. štěňat:

Více

Multimediální prezentace národních plemen koní

Multimediální prezentace národních plemen koní Multimediální prezentace národních plemen koní Seznam plemen Český teplokrevník Moravský teplokrevník Kůň Kinský Starokladrubský kůň Českomoravský belgický kůň Slezský norik Huculský kůň Český sportovní

Více

Velká válka Češi na bojištích Evropy

Velká válka Češi na bojištích Evropy Pracovní listy k putovní výstavě Velká válka Češi na bojištích Evropy Pracovní listy jsou zpracovány jako doplňková vzdělávací pomůcka k výstavě Velká válka Češi na bojištích Evropy. Pracovní listy lze

Více

SHELTIE CLUB CZ, z. s.

SHELTIE CLUB CZ, z. s. SHELTIE CLUB CZ, z. s. Vás srdečně zve na Klubovou výstavu se zadáváním titulu CAC, CAJC, bez zadání KV konanou v neděli 4. září 2016 v Kladruby nad Labem Kolesa posuzuje: paní Karin Hedberg (Kennel Kashmani

Více

PRACOVNÍ TEST V PASENÍ. FCI Herding working test FCI-HWT. - Traditional Style - (tradiční styl)

PRACOVNÍ TEST V PASENÍ. FCI Herding working test FCI-HWT. - Traditional Style - (tradiční styl) FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (FCI) (AISBL) Place Albert 1er, 13, B-6530 Thuin (Belgie), tel.: ++32.71.59.12.38, fax: ++32.71.59.22.29, e-mail: info@fci.be PRACOVNÍ TEST V PASENÍ FCI Herding working

Více

Rozhodčí sobotní výstavy

Rozhodčí sobotní výstavy KLUB CHOVATELŮ HONIČŮ Propozice Speciální výstava honičů 2015 se zadáváním titulů CAJC, CAC, vítěz speciální výstavy honičů v sobotu 9. května 2015 Klubová výstava 2015 se zadáváním titulů CAJC, CAC, klubový

Více

Propozice klubové výstavy pražských krysaříků. Vážené dámy a pánové, srdečně Vás zveme na Klubovou výstavu se zadáním titulů

Propozice klubové výstavy pražských krysaříků. Vážené dámy a pánové, srdečně Vás zveme na Klubovou výstavu se zadáním titulů Propozice klubové výstavy pražských krysaříků Vážené dámy a pánové, srdečně Vás zveme na Klubovou výstavu se zadáním titulů CAJC, CAC, res,. CAC, BOB (Best of Breed), BOS ( Best of Opposite Sexe), BOJ

Více

BEHEJ SE PSEM VYSTAVA PSÍCH VORÍSKU ˇ ˇ 3.10.2015-9:00 HOD. u kuzelny, ˇ zámecký park Slavicín ˇ

BEHEJ SE PSEM VYSTAVA PSÍCH VORÍSKU ˇ ˇ 3.10.2015-9:00 HOD. u kuzelny, ˇ zámecký park Slavicín ˇ BEHEJ SE PSEM ˇ ˇ ˇ VYSTAVA PSÍCH VORÍSKU 3.10.2015-9:00 HOD u kuzelny, ˇ zámecký park Slavicín ˇ o KDE: ZÁMECKÝ PARK, SLAVIČÍN, U KUŽELNY ORGANIZÁTOR: KYNOLOGICKÝ KLUB SLAVIČÍN - www.kkslavicin.estranky.cz

Více

Jak pokračovat dále v chovu leopardího psa I. Kritéria výběru správného partnera

Jak pokračovat dále v chovu leopardího psa I. Kritéria výběru správného partnera Jak pokračovat dále v chovu leopardího psa I. Kritéria výběru správného partnera Jarní klubová výstava (viz článek.) nás přiměla k zamyšlení nad tím, jak vlastně dál v chovu leopardů pokračovat a co doporučit

Více

238/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY HLAVA I

238/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY HLAVA I 238/2000 Sb. ZÁKON o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY HLAVA

Více

Základní škola a Mateřská škola G.A.Lindnera Rožďalovice. Můj pes

Základní škola a Mateřská škola G.A.Lindnera Rožďalovice. Můj pes Základní škola a Mateřská škola G.A.Lindnera Rožďalovice Můj pes Jméno a příjmení: Adéla Kapalová Třída: 5.A. Školní rok: 2014/2015 Garant / konzultant: Mgr. Marcela Sasková Datum odevzdání: 23.3.2015

Více

KLUBOVOU VÝSTAVU CDC se zadáváním titulu Klubový vítěz

KLUBOVOU VÝSTAVU CDC se zadáváním titulu Klubový vítěz Czech Deerhound Club pořádá dne 5.9.2015 KLUBOVOU VÝSTAVU CDC se zadáváním titulu Klubový vítěz CAJC, CAC ČR Uzávěrka přihlášek: 23.8.2015 Místo konání : Chlumec nad Cidlinou Rozhoduje datum poštovního

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Chovatelský a zápisní řád Českomoravského klubu chovatelů barvářů

Chovatelský a zápisní řád Českomoravského klubu chovatelů barvářů Chovatelský a zápisní řád Českomoravského klubu chovatelů barvářů Název: Českomoravský klub chovatelů barvářů, z.s. Působnost: Česká republika Místo, adresa: Jungmannova č.25, 115 25 Praha 1 IČ: 60150581

Více

III. Chovní jedinci.

III. Chovní jedinci. CHOVATELSKÝ ŘÁD a ZÁPISOVÝ ŘÁD SPC, o.s - ( Shar-pei club, o.s. ) I. Úvodní ustanovení 1. Pro členy Shar-pei clubu je v plném rozsahu závazný chovatelský a zápisní řád ČMKU, doplněný o dodatky pro chov

Více

ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU PŘÁTEL PSŮ PRAŽSKÝCH KRYSAŘÍKŮ, Z. S.

ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU PŘÁTEL PSŮ PRAŽSKÝCH KRYSAŘÍKŮ, Z. S. ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU PŘÁTEL PSŮ PRAŽSKÝCH KRYSAŘÍKŮ, Z. S. PREAMBULE 1. Cílem spolku s názvem Klub přátel psů pražských krysaříků (dále jen KPPPK) je chov čistokrevného plemene psů PRAŽSKÝ KRYSAŘÍK s průkazem

Více

Pravidla soutěže Pes roku

Pravidla soutěže Pes roku Pravidla soutěže Pes roku Soutěže jednotlivců se mohou zúčastnit psi v majetku členů Klubu chovatelů Collií a Sheltií (dále Klub). Započítávají se jen body získané v době trvání členství v klubu. V případě

Více

KLUBOVÉ ZKOUŠKY VLOH A KLUBOVOU VÝSTAVU

KLUBOVÉ ZKOUŠKY VLOH A KLUBOVOU VÝSTAVU Českomoravská kynologická unie Českomoravská kynologická jednota KLUB CHOVATELŮ HRUBOSRSTÝCH A MAĎARSKÝCH OHAŘŮ a OMS OLOMOUC pořádají KLUBOVÉ ZKOUŠKY VLOH A KLUBOVOU VÝSTAVU 30.-31.5.2015 ve Štěpánově

Více

8. krajská výstava psů plemen FCI, národních plemen, mimo NO,

8. krajská výstava psů plemen FCI, národních plemen, mimo NO, KJ ČR Kynologická organizace 1 Brno 8. krajská výstava psů plemen FCI, národních plemen, mimo NO, která se uskuteční dne 25.7. 2015 v Brně Žebětíně stadion Eliot Kohoutovická 177,641 00 Brno GPS: 49 12'38.103"N,

Více

KYNOLOGICKÁ JEDNOTA ČR KYNOLOGICKÁ ORGANIZACE LANŠKROUN KJ

KYNOLOGICKÁ JEDNOTA ČR KYNOLOGICKÁ ORGANIZACE LANŠKROUN KJ KYNOLOGICKÁ JEDNOTA ČR KYNOLOGICKÁ ORGANIZACE LANŠKROUN KJ 9. ROČNÍK ZEMSKÉ KORUNY KRAJSKÁ VÝSTAVA PSŮ PŘÍSTUPNÁ VŠEM PLEMENŮM PSŮ FCI, NÁRODNÍM PLEMENŮM A NEUZNANÝM FCI, KROMĚ NO SPECIÁLNÍ VÝSTAVA TERIÉRŮ

Více

CHOVATELSKÝ ŘÁD CHOVATELSKÝ ŘÁD DKČR

CHOVATELSKÝ ŘÁD CHOVATELSKÝ ŘÁD DKČR CHOVATELSKÝ ŘÁD Článek l.0 - Úvodní ustanovení 1.1 Chovatelský řád slouží k řízení a usměrňování chovu plemene dobrman v ČR. 1.2 Chovatelský řád vytváří předpoklady pro rozvoj chovu dobrmanů v souladu

Více

PROPOZICE NA OBLASTNÍ KLUBOVOU VÝSTAVU KCHP

PROPOZICE NA OBLASTNÍ KLUBOVOU VÝSTAVU KCHP PROPOZICE NA OBLASTNÍ KLUBOVOU VÝSTAVU KCHP KCHP Praha, Kotíkova 758/3, 103 00 Praha 10 - Kolovraty, číslo klubu: 1043, člen FCI prostřednictvím ČMKU si Vás dovoluje pozvat na OBLASTNÍ KLUBOVOU VÝSTAVU

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Historie policie I. Označení materiálu: Datum vytvoření: 5.9.2013

Více

ÚVOD..3 1. KLUB CHOVATELŮ LOVECKÝCH SLÍDIČŮ.4 2. ČLENSKÁ ZÁKLADNA..5 3. CHOVATELSKÁ ZÁKLADNA.6. 3.1. Chovné podmínky dle plemen.6 4. OBLAST VÝCVIKU.

ÚVOD..3 1. KLUB CHOVATELŮ LOVECKÝCH SLÍDIČŮ.4 2. ČLENSKÁ ZÁKLADNA..5 3. CHOVATELSKÁ ZÁKLADNA.6. 3.1. Chovné podmínky dle plemen.6 4. OBLAST VÝCVIKU. KLUB CHOVATELŮ LOVECKÝCH SLÍDIČŮ Zpráva: kongres španělů KLUB CHOVATELU LOVECKÝCH SLIDIČU (KCHLS) PRAHA 2006 AUTOR: MILOŠ KAŠPAR HLAVNÍ PORADCE CHOVU KCHLS OBSAH ÚVOD..3 1. KLUB CHOVATELŮ LOVECKÝCH SLÍDIČŮ.4

Více

INTERDOG BOHEMIA 29. 30.srpna 2015

INTERDOG BOHEMIA 29. 30.srpna 2015 Českomoravská kynologická unie, Kynologická jednota ČR a Kynologický spolek v Mladé Boleslavi pořádají Mezinárodní výstavu psů všech plemen FCI se zadáváním CACIB INTERDOG BOHEMIA 29. 30.srpna 2015 MLADÁ

Více

KYNOLOGICKÁ JEDNOTA ČR KYNOLOGICKÁ ORGANIZACE LANŠKROUN KJ

KYNOLOGICKÁ JEDNOTA ČR KYNOLOGICKÁ ORGANIZACE LANŠKROUN KJ KYNOLOGICKÁ JEDNOTA ČR KYNOLOGICKÁ ORGANIZACE LANŠKROUN KJ 8. ROČNÍK ZEMSKÉ KORUNY KRAJSKÁ VÝSTAVA PSŮ PŘÍSTUPNÁ VŠEM PLEMENŮM PSŮ FCI, NÁRODNÍM PLEMENŮM A NEUZNANÝM FCI, KROMĚ NO SPECIÁLNÍ VÝSTAVA TERIÉRŮ

Více

Speciální výstavu chrtů

Speciální výstavu chrtů Czech Deerhound Club pořádá dne 1.6.2013 Speciální výstavu chrtů se zadáváním titulů Vítěz Speciální výstavy, CAC, CAJC Uzávěrka přihlášek: 1. uzávěrka 15.4.2013 2. uzávěrka 1.5.2013 Místo konání : Náměšť

Více

Zápisní řád 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Zápisní řád 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Zápisní řád 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 3. PORADCE CHOVU 4. CHOVATELSKÁ STANICE 5. CHOVATEL, MAJITEL CHOVNÉHO PSA 6. CHOVATELSKÉ TISKOPISY 7. KRYTÍ 8. VRH 9. ZÁPIS VRHU DO PLEMENNÉ KNIHY

Více

Pecháček Miroslav. Hlavní rozhodčí: Program 11.9.2015 :

Pecháček Miroslav. Hlavní rozhodčí: Program 11.9.2015 : ČMKJ - Klub chovatelů loveckých slídičů - sekce retrieverů pořádá ve spolupráci s AMČR, VLS ČR s.p. Divize Karlovy Vary a AGRO TRAVEL s.r.o. Klubové všestranné zkoušky přinášení retrieverů O pohár starosty

Více

O. S. Zachraň kočku. Výroční zpráva za rok 2013

O. S. Zachraň kočku. Výroční zpráva za rok 2013 O. S. Zachraň kočku Výroční zpráva za rok 2013 Rok 2013 byl pro nás rokem velkých změn. Po šesti letech jsme ukončili naše působení pod občanským sdružením Uměním na pomoc zvířatům a založili jsme vlastní

Více

ZÁPISNÍ a CHOVATELSKÝ ŘÁD pro Catahoula Club EU

ZÁPISNÍ a CHOVATELSKÝ ŘÁD pro Catahoula Club EU ZÁPISNÍ a CHOVATELSKÝ ŘÁD pro Catahoula Club EU Zápisní řád slouží pro řízení chovu plemene leopardí pes z Louisiany (LC). Pro členy Catahoula Club EU platí v plném rozsahu Zápisní řád ČMKU s těmito dodatky:

Více

M Ě S TO SEMILY OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2014,

M Ě S TO SEMILY OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2014, M Ě S TO SEMILY OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2014, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a podmínky užívání zařízení města sloužících potřebám veřejnosti Zastupitelstvo města

Více

Trend v chovu maďarského krátkosrstého ohaře

Trend v chovu maďarského krátkosrstého ohaře Trend v chovu maďarského krátkosrstého ohaře Plemenem MOK se intenzivně zabývám posledních sedm let. Za tuto dobu jsem zaregistrovala posun v náhledu na plemeno, a to jak z řad majitelů, tak z pohledu

Více

Fotbalové hřiště Kostelec ( u Zlína ) neděle 9.9.2012. www.zavody.websnadno.cz. psizavody2@seznam.cz

Fotbalové hřiště Kostelec ( u Zlína ) neděle 9.9.2012. www.zavody.websnadno.cz. psizavody2@seznam.cz Fotbalové hřiště Kostelec ( u Zlína ) neděle 9.9.2012 www.zavody.websnadno.cz psizavody2@seznam.cz Předběžný harmonogram: 7:00 8:00 Přejímka, kontrola očkovacích průkazů ( u vstupu) 8:30 Zahájení (losování

Více

28. 2. 2015 Libice nad Cidlinou kulturní dům Husova ul. Na této výstavě budou předány ceny za PUDLA ROKU 2014

28. 2. 2015 Libice nad Cidlinou kulturní dům Husova ul. Na této výstavě budou předány ceny za PUDLA ROKU 2014 PROPOZICE NA OBLASTNÍ KLUBOVOU VÝSTAVU KCHP KCHP Praha, Kotíkova 758/3, 103 00 Praha 10 - Kolovraty, číslo klubu: 1043, člen FCI prostřednictvím ČMKU si Vás dovoluje pozvat na se zadáváním titulů: čekatel

Více

Zápisní řád. Článek I Základní ustanovení

Zápisní řád. Článek I Základní ustanovení 1 Zápisní řád Článek I Základní ustanovení 1. Cílem Spolku českého strakatého psa, o.s. (dále jen Spolku) je chov plemene český strakatý pes s průkazem původu, při zachování biologického zdraví každého

Více

M Ě S T O V A R N S D O R F

M Ě S T O V A R N S D O R F M Ě S T O V A R N S D O R F Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství v katastrálním území Varnsdorf a o vymezení prostor pro volné pobíhání psů a o trvalém

Více

Řád ochrany zvířat při veřejném vystoupení nebo svodu Klubu chovatelů psů leonbergerů ČR

Řád ochrany zvířat při veřejném vystoupení nebo svodu Klubu chovatelů psů leonbergerů ČR Řád ochrany zvířat při veřejném vystoupení nebo svodu Klubu chovatelů psů leonbergerů ČR (Zpracován v souladu se zákonem č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání a vyhláškou 192/2004 Sb. ze dne

Více