Pojistné a majetkové dan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pojistné a majetkové dan"

Transkript

1 Pojistné a majetkové dan Jaroslav Šafránek POJISTNÉ A MAJETKOVÉ DAN 2010

2 Da z nemovitostí

3 Poplatník dan z nemovitostí vlastník spoluvlastník (možnost zm ny u dan z pozemk ) nájemce p i spln ní zákonných podmínek uživatel

4 P edm t dan z pozemk druh pozemku zem d lská p da nezem d lsk á p da orná p da, chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady trvalé travní porosty stavební pozemky zastav ná plocha a nádvo í ostatní plochy lesní pozemky, vodní plochy

5 D vody pro osvobození od dan z nemovitostí ve ejn prosp šné využití ochrana životního prost edí, podpora zem d lské výroby omezená možnost využití nemovitost je ve vlastnictví ur itého subjektu

6 Nárok na osvobození od dan z nemovitostí nárok na osvobození podle subjektu dle p edm tu vždy (nap. obce) dle využití uplatn ní v da ovém p iznání není pronajata není využita k podnikání ANO NE další bez dalších podmínky podmínek použití úspory na údržbu nemovitosti

7 Da z pozemk

8 Vyn tí z p edm tu dan z pozemk pozemky s lesy ochrannými a lesy zvláštního ur ení vodní plochy ne: rybníky s intenzivním i a pr myslovým chovem ryb pozemky ur ené pro obranu státu p dorys stavby

9 Základ dan a sazby dan z pozemk typ pozemku zem d lská p da základ dan : vým ra v m 2 * cena nezem d lská p da 0,75 % 025% 0,25 orná p da, trvalé travní chmelnice, porosty, vinice, hospodá ský zahrada, les, rybník ovocný sad základ dan : vým ra v m 2 1 K * korek ní koeficient i stavební pozemek 0,1 K zastav ná plocha, nádvo í, ostatní plochy

10 P íklad - zem d lská p da zahrada 400 m 2 louka m 2 pr m rná cena p dy 5,26 K základ dan zahrada (400 * 5,26) K louka (2 000 * 5,26) K da zahrada (2 104 * 0,0075) 15,78 K 16 K louka ( * 0,0025) 26,3 K 27 K celkem 43 K

11 Korek ní oe koeficienty ce velikost obce koeficient rozmezí dle vyhl. do obyvatel 1,0 1,0 1, obyv. 1,4 1,0 1, ob. 1,6 1,0 2, ob. 2,0 1,0 2, ob. 25 2,5 14 1,4 35 3,5 nad obyvat. 3,5 1,6 4,5 v Pae Praze 45 4,5 20 2,0 50 5,0

12 P íklad - stavební pozemek základ 200 m 2 základní sazba 1 K koeficient obce: 2 sazba (2*1) 2 da (200 * 2) 400 K rozp tí dan : 60 K K

13 Zastav ná plocha a nádvo í zastav ná plocha p dorys stavby nádvo í pozemek stavba

14 P íklad - zastav ná plocha a nádvo í zastav ná plocha: 200 m 2 z toho p dorys zkolaudované stavby 120 m 2 základ dan z pozemk : 80 m 2 sazba: 0,1 K da : 8 K

15 Da ze staveb

16 Poplatník dan ze staveb vlastník stavby, bytu nebo nebytového prostoru nájemce stavby spravované Pozemkovým fondem, stavby p evedené na MF

17 P edm t dan ze staveb stavby podléhající kolaudaci byty a nebytové prostory evidované v katastru nemovitostí obytné garáže ostatní pro podnikání k trvalému bydlení tvo ící p íslušenství k individuální rekreaci zem d lská prvovýroba, lesní a vodní hospodá ství ostatní zem d lská výroba, pr mysl, stavebnictví ostatní podnikání

18 Vyn tí z p edm tu dan ze staveb stavby zcela rozd lené na byty a nebytové prostory p ehrady stavby pro ochranu p ed povodn mi, k zavlažování a odvod ování kanaliza ní stoky a objekty vodovodní d ady, vodárenské objekty stavby rozvod energií ve ejné dopravní cesty

19 Stavba se samostatn evidovanými jednotkami stavba není p edm tem dan stavba je p edm tem dan

20 Ve ejné dopravní cesty stavby pozemních komunikací mosty, tunely, protihlukové zdi, ve ejná parkovišt dálnice, silnice, místní komunikace, p ilehlé chodníky stavby leteckých za ízení provozní budovy, za ízení pro letecké služby odbavovací budovy v. jejich zabezpe ení stavby drah a na dráze v. služebních budov a budov pro odbavení vodní cesty a p ístavy

21 Nárok na osvobození od dan ze staveb osvobození podle subjektu dle p edm tu vždy dle využití uplatn ní v da ovém p iznání není pronajata není využita k podnikání ANO další podmínky bez dalších podmínek použití úspory na údržbu nemovitosti nemovitostí

22 Další vývoj osvobození: zrušení osvobození novostaveb pro bydlení (naposledy za rok 2009) zrušení osvobození v p ípad zateplení stavby už nyní

23 Základ dan ze staveb stavba = vým ra p dorysu nadzemní ásti stavby v m 2 p dorys je pr m t svislých ástí obvodového plášt stavby na pozemek byt a sam. nebyt. prostor = upravená podlahová plocha = vým ra podlahové plochy * 1,2 základ dan stavba byt + nebytový prostor p dorys stavby v m 2 vým ra v m 2 * 12 1,2

24 Sazby dan ze staveb typ p edm tu dan obytné garáže 4 K pro podnikání ostatní 3 K k trvalému bydlení + samostatné p íslušenství 1 K * koef. k individuální rekreaci 3 K samostatné p íslušenství 1 K zem d lská prvovýroba stavebnictví, 1K pr mysl, ostatní zem d lství 5 K ostatní 10 K

25 Další nadzemní podlaží stavby pro podnikání vždy ostatní stavby nad 2/3 zastav né plochy

26 Výpo et dan ze staveb sazba dan se zvyšuje o 0,75 K za každé další nadzemní podlaží 1 K + 2 * 0,75 K = 2,5 K 1K +075K = 0,75 175K 1,75 sazba 1 K

27 Stavby ypro bydlení sazba: s 1 0,75 p 1 k základ: p dorys stavby nebo podlahová plocha bytu * 1,2

28 P íklad d m k trvalému základ dan 120 m 2 základní sazba 1 K bydlení koeficient obce (Praha): 4,5 2 obytná podlaží sazba: { [(1 + 0,75)] * 45} 4,5} = 7,875 K da (120 * 7,875) = 945 K

29 Základ dan u staveb pro bydlení a p íslušenství í k lna 19 m 2 sauna 18 m = 2 m = 3m 2 garáž 20 m 2 obytný d m 120 m 2 20 m m 2

30 P íklad základ bez garáže: ( ) 125 m 2 da : (125 * 1 * 4,5) = 562,5 K 563 K základ garáž: 20 m 2 sazba: 4 K da : (4 * 20) = 80 K da celkem: 643 K

31 Výpo et dan ze staveb stavba pro podnikání sazba dan se zvyšuje o 0,75 K za každé další nadzemní podlaží 10 K + 3 * 0,75 K = 13,25 K 10 K + 2 * 075K = 0,75 125K 12,5 10 K + 0,75 K = 10,75 K sazba 10 K

32 Výpo et dan u staveb pro podnikání základní sazba podle p evažující vým ry podlahové plochy využití, a to pro každou budovu samostatn t zvýšení o každé další nadzemní podlaží o 0,75 K p ípadn to celé * koeficient 1,5 uplatn ný obcí

33 Zda ovací období a základ dan zda ovací období dan z nemovitostí = kalendá ní rok základ dan se stanoví k 1. dni zda ovacího období da 1.1. kolaudace da

34 Výb r dan z nemovitostí zda ovací období = kalendá ní rok základ dan k 1. dni zda ovacího období správa dan : FÚ - místní p íslušnost se ídí umíst ním nemovitosti, da ové ur ení: rozpo et obce na jejímž katastrálním území se nemovitost nachází

35 Da ové p iznání k dani z nemovitostí do 31. ledna zda ovacího období, a to pouze pokud da ová povinnost nov vznikne nebo dojde ke zm n v okolnostech rozhodných pro vym ení dan (díl í da ové p iznání) v p ípad vkladu vlastnického práva do katastru v p ípad vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí nebo nabytí nemovitosti v rámci d dictví da ové p iznání do konce t etího m síce následujícího po zapsání vkladu do katastru nemovitostí nebo po nabytí právní moci u d dického ízení

36 Placení dan z nemovitostí da ová povinnost K jednorázov do poplatník provozující zem d lskou výrobu 2 splátky do a do ostatní 2 splátky do a do

37 Obecn závaznou vyhláškou obec m že: rozhodnout o osvobození zem d lských pozemk, zvýšit korek ní koeficient pro výpo et dan u stavebních pozemk, byt, obytných budov a jejich p íslušenství o 1 kategorii nebo snížit o 3 kategorie, e, stanovit jeden místní koeficient pro všechny nemovitosti (s výjimkou zem d lských pozemk ) ve výši 2, 3, 4 nebo 5, kterým se vynásobí da ová povinnost poplatníka za jednotlivé druhy nemovitostí.

38 P evodové dan

39 P evodové dan p evodové dan bezúplatný p evod majetku (úplatný) p evod nemovitostí d dictvím jinak da z p evodu nemovitostí da d dická da darovací

40 Poplatníci dan d dické a darovací da d dická = jednotlivý d dic da darovací = zpravidla nabyvatel (u dar do ciziny dárce) poplatníci jsou rozd leni do t í skupin I. II. III. p íbuzní v ad p ímé (syn, dcera, rodi, babi ka atd.) manžel(ka) p ibuzní v ad pobo né (strýc, teta, synovec, nete, sourozenec, manžel d tí a rodi, osoby žijící více než 1 rok v domácnosti) ostatní v. všech právnických osob

41 Ur ení poplatníka dan d dické a darovací dar ze zahrani í: poplatníkem je nabyvatel eská republika dar do zahrani í: dárce dar v tuzemsku: nabyvatel

42 Druhy majetku pro p edm t dan d dické a darovací movitý majetek nemovitosti movité v ci osobní pot eby (nebyly sou ástí obchodního majetku) ostatní peníze vklady a cenné papíry majetková práva atd. osvobození

43 P edm t dan d dické a darovací nemovitosti movitý majetek ležící na území R z stavitel nebo dárce m l bydlišt na území R a byl ob anem R ANO neplatí alespo jedna z podmínek veškerý nacházející se v R

44 Osvobození od dan d dické a darovací skupina I. a II. skupina III. skupina vše osvobozeno pen žní prost edky vklady cenné papíry movité v ci osobní pot eby K K

45 Osvobození od dan d dické a darovací vložení vkladu do obchodní spole nosti nebo družstva (da darovací) FO provoz školská a FO provoz. školská a zdravotnická za ízení a za ízení atd.

46 Osvobození u bezúplatných p evod na ve ejn prosp šné ú ely u právnických osob nap : nabyvatelem R nebo jiný stát EU, Norsko nebo Island, obce, územní samosprávné celky, státem registrované církve nabyvatelem je obecn prosp šná spole nost, politická strana a majetek ur en na jejich innost majetek ur en PO se sídlem v EU, v Norsku nebo na Islandu na ú ely humanitární, kulturní, vzd lávací, ekologické, pro zdravotnictví apod. a organizace je z ízena k zabezpe ování t chto inností

47 Základ dan d dické cena majetku nabytého d dicem nebo cena d dického podílu jednotlivce prokázané dluhy z stavitele p im ené náklady spojené s poh bem z stavitele odm na a hotové výdaje notá e pov eného soudem k úkon m v ízení o d dictví cena jiných povinností uložených v ízení o d dictví základ dan d dické

48 Sazby dan d dické (následn se vynásobí koeficientem 0,5) a darovací P es K Do K III. skup % K a 9 % ze základu dan p esahujícího K K a 12 % ze základu dan p esahujícího K K a 14 % ze základu dan p esahujícího K K a 18 % ze základu dan p esahujícího K K a 21 % ze základu dan p esahujícího K K a 25 % ze základu dan p esahujícího K K a 30 % ze základu dan p esahujícího K K a 35 % ze základu dan p esahujícího K a více K a 40 % ze základu dan p esahujícího K

49 Da darovací základ dan = ocen ní majetku dle zákona o oce ování prokázané dluhy a cena jiných povinností clo a dan placené p i dovozu cena movitého majetku darovaného 1 nabyvateli od 1 dárce se s ítá v pr b hu 2 po sob jdoucích kalendá ních rok.stné nabytí majetku do 3000 K osvobozeno od dan darovací

50 Poplatník dan z p evodu nemovitostí prodávající, nabyvatel je ru itelem nabytí nemovitosti vydržením nebo výkonem rozhodnutí, vyvlastn ním, v konkursu nebo vyrovnání = nabyvatel nemovitosti sm na nemovitostí oba spole n a nerozdíln p evod nemovitosti ze spole ného jm ní manžel poplatník každý samostatn, zpravidla rovným dílem

51 P edm t dan z p evodu nemovitostí úplatný p evod nebo p echod vlastnického práva k nemovitosti vypo ádání spoluvlastnictví poplatníkem každý spoluvlastník samostatn vzájemná vým na nemovitostí

52 Vznik da ové povinnosti: den uzav ení kupní smlouvy p i zrušení smlouvy nárok na vrácení dan nevzniká do 2 let ode dne vkladu práva do katastru nemovitostí lze požádat o prominutí dan

53 Osvobození od dan z p evodu nemovitostí vklad nemovitosti i do obchodní spole nosti nebo družstva podmínka: ú ast spole níka ( lena družstva) v této spole nosti (družstvu) nezanikne do p ti let od vkladu n které první úplatné p evody novostaveb p evody v souvislosti s rozd lováním a slu ováním obcí, s likvidací státních podnik n které p evody vlastnictví bytových družstev

54 Základ dan z p evodu nemovitostí cena nemovitosti podle zákona o oce ování anebo, pokud je vyšší, cena sjednaná, cena bezúplatn z ízeného v cného b emene nebo obdobného b pln ní, cena podle zákona o oce ování v den nabytí nemovitosti na základ smlouvy o finan ním pronájmu, cena dosažená vydražením

55 Da ové p iznání k p evodovým daním termín podání da ového p iznání da d dická a da darovací da darovací da z p evodu nemovitostí 30 dn od pravomocn skon eného ízení o d dictví uzav ení smlouvy o darování, p ijetí daru z ciziny, doru ení doložky o vkladu do katastru nemovitostí jednou za pololetí do konce 3. m síce po zapsání do nepodnikatelské katastru právnické osoby nemovitostí

56 Splatnost p evodových daní p evodová da da d dická a darovací da z p evodu nemovitostí 30 dn od poslední den lh ty doru ení pro podání platebního vým ru da ového p iznání

57 Da silni ní

58 Poplatník dan silni ní PO nebo FO zapsaná v technickém pr kazu jako provozovatel vozidla zam stnavatel vyplácející cestovní náhrady zam stnanci (pokud ten není poplatníkem)

59 P edm t dan silni ní motorová vozidla nad d35th 3,5 hmotnosti ti do 35th 3,5 hmotnosti ti fyzické osoby právnické osoby používaná pro p íjmy z podnikání a jiné samostatné výd le né innosti podnikatelské subjekty vždy nepodnikatelské subjekty jen používaná pro dosažení p íjm, které jsou p edm tem dan z p íjm

60 P edm tem dan nejsou zem d lské a lesnické traktory pracovní stroje vozidla používaná nepodnikatelskými právnickými osobami v souladu s jejich j posláním

61 Osvobození od dan silni ní: jednostopá vozidla vozidla požární ochrany zdravotnická záchranná služba, d lní a horské záchranné služby poruchové služby plynárenských a energetických za ízení vozidla hybridní, vozidla na elektrický pohon a další vozidla na ekologický ký pohon

62 Osvobození od dan silni ní pokra ování zásobování obyvatel pitnou vodou (nad 50 %) autobusy na vnitrostátních linkách (nad 80 %) speciální vozidla pro údržbu komunikací (jen p i výhradním použití)

63 Základ dan ve fyzických jednotkách, podle druh vozidel, osobní automobil ostatní vozidla náv s sou et povolených objem válc celková hmotnost v zatížení náprav v tunách v motoru v cm 3 tunách a po et náprav a po et náprav

64 P ív s a náv s p ív s 3 2 náv s po et náprav 7

65 Sazby dan u osobních automobil (vybrané sazby) objem válc sazba nad 800 cm 3 do cm K nad cm 3 do cm K nad cm 3 do cm K nad cm K

66 Sazby dan silni ní - užitková vozidla (p íklady) 1 náprava nad 1 tunu do 2 t K 1 náprava nad 8 t K 2nápravy nad 1 t do 2 t K 2 nápravy nad 14 t do15 t K 2 nápravy nad 27 t K 3 nápravy nad 13 t do 15 t K 3 nápravy nad 31 t do 36 t K 4 nápravy a více náprav nad 18 t do 21 t K 4 a více náprav nad 32 t do 36 t K

67 Ekologická kritéria zdan ní snížení sazby dan v závislosti na stá í vozidla: o 48 % po dobu následujících 36 m síc od data první registrace vozidla, o 40 % po dobu dalších 36 m síc, o 25 % po dobu dalších 36 m síc, o 100 % uvozidelshmotností nad 3,5 tuny a mén než 12 tun, pokud nejsou používána k podnikání a jsou používána fyzickými osobami, nebo neziskovými subjekty, nebo jako výcviková vozidla, 48 % u vozidel nad 12 tun používaných ke stejným ú el m jako v p edchozím bod (redukce záloh). zvýšení sazby dan v závislosti na stá í vozidla o 25 % pro vozidla poprvé registrovaná do

68 Snížení sazby jako podpora zem d lské výroby o25 % pro innost výrobní povahy v rostlinné výrob, pokud poplatník provozuje zem d lskou výrobu

69 Zam stnavatel 1/12 ro ní sazby za každý kalendá ní m síc bez ohledu na délku trvání cest denní sazba 25 K zam stnavatel je poplatníkem jen, není-li za dané vozidlo poplatníkem už jiná osoba volba zp sobu výpo tu silni ní dan je závazná pro každé jednotlivé vozidlo po celé zda ovací období lze ji zm nit pouze v da ovém p iznání, ale pro každé jednotlivé vozidlo se smí použít pouze jedna z variant po celé zda ovací období.

70 Slevy na dani silni ní kombinovaná doprava kombinovaná doprava: silnice i - železnice a silnice i - voda jízda po silnici nesmí p esahovat 150 km v jednom sm ru kontejnerová p eprava po et jízd za zda ovací období výše slevy vozidla výlu n použív. ke koncov. jízdám 100 % dan více než 120 jízd 90 % dan od 91 do 120 jízd 75 % dan od 61 do 90 jízd 50 % dan od 31 do 60 jízd 25 % dan

71 Prominutí dan odevzdání SPZ (potvrzení pro povinné ru ení) vozidla do asn vy azená z evidence

72 Vznik a zánik da ové povinnosti vozidlo vložené do obchodního majetku vznik - m síc zahrnutí do obchodního majetku zánik - m síc vy azení z obchodního majetku vozidlo nezahrnuté do obchodního majetku m síc, kdy je vozidlo poprvé použito vznik m síc použití vozidla zánik - m síc, ve kterém je využívání vozidla p erušeno nebo ukon eno zm na poplatníka zánik uplynutím m síce, který p edchází m síci vzniku povinnosti nového poplatníka

73 Výb r silni ní dan zda ovací období = kalendá ní rok da ové p iznání + splatnost do po uplynutí zda ovacího období 4 zálohy: 3 vždy za t i m síce tvrtletí do 15. dne po jeho uplynutí tvrtá do jen za íjen a listopad u poplatník, kte í provozují vozidlo se sníženou sazbou se snižuje po et záloh na jednu a to ve výši 70 % ro ní da ové povinnosti.

74 Pojistné sociálního pojišt ní

75 ásti systému sociálního pojišt ní v eské republice sociální pojišt ní ve ejné zdravotní pojišt ní sociální zabezpe ení d chodové pojišt ní p ísp vek na státní politiku zam stnanosti nemocenské pojišt ní

76 P íklady dávek jednotlivých systém ve ejné zdravotní v cné pln ní zdravotní pojišt ní pé e pojišt nc m nemocenské pojišt ní d chodové pojišt ní státní politika zam stnanosti nemocenská, pen žitá pomoc v mate ství starobní, invalidní a poz stalostní d chody pen žité podpory p v nezam stnanosti a aktivní politika zam st.

77 Základní kriteria ú asti na pojišt ní ú ast na subsystému zdravotní pojišt ní sociální zabezpe ení a státní politika zam stnanosti trvalý pobyt na území R zam stnanec osoba samostatn výd le n inná

78 Pojišt nci ve ejného zdravotního pojišt ní pojišt nci VZP sou asn plátci pojistného nejsou plátci pojistného zam stnanci osoby samostatn výd le n inné osoby bez zdanitelných p íjm osoby, za které platí pojistné stát

79 Ú ast zam stnanc a OSV na subsystémech ú astník zam stnanec OSV vždy na všech subsystémech ve ejné zdravotní pojišt ní d chodové pojišt ní nemocenské pojišt ní vždy povinná dobrovolná

80 Základní pojmy vym ovací základ základ dan sazba pojistného sazba dan rozhodné období zda ovací období p ehled da ové p iznání

81 Ú ast na pojistném VZP sociální zabezpe ení zam stnanec OSV zam stnanec OSV p íjmy ze závislé innosti a funk ní požitky p íjem z podnikání a jiné samostatné výd le né innosti ú ast na nemocenském, d chodovém pojišt ní p íjmy z podnikání a jiné samostatné výd le né innosti

82 Sazby pojistného Osoba / Sazba Ve ejné Nemocenské D chodové Státní politika pojistného zdravotní zam stnanosti Zam stnanec 1/3 z 13,5% 6,5 % Zam stnavatel 25 % Za kapitálové spole níky a jednatele zbytek - 21,5 % - OSV 13,5% 1,4% 29,2 % Osoba bez 13,5% zdanitelných p íjm Státní pojišt nec 13,5% - - -

83 Rozhodné období rozhodné období bí kalendá ní m síc kalendá ní rok zam stnanec osoba bez zdanitelných p íjm státní pojišt nec osoba samostatn výd le n inná

84 Zam stnanci ve ejné zdravotní pojišt ní: osoba, která má p íjem ze závislé innosti nebo funk ní požitek sociální zabezpe ení: osoba, která je inná v pracovn -právním i jiném vztahu, který zakládá ú ast na nemocenském, resp. d chodovém pojišt ní za zam stnání se nepovažuje: dohoda d o provedení práce zam stnání malého rozsahu

85 Ú ast na subsystémech u zam stnanc

86 Zam stnanec = ú ast na nemocenském a d chodovém pojišt ní + VZP pracovní nebo služební pom r odm na za práci kapitálového spole níka a lena družstva p íjem z dohody d o pracovní innosti funk ní požitky poslanc, senátor a uvoln ných zastupitel

87 Zam stnanec ú ast na VZP + d chodovém pojišt ní odm na za práci spole níka spole nosti s ru ením omezeným odm na za práci jednatele (odm na za práci lena družstva)

88 Zam stnanec ú ast na VZP odm ny za práci lena kolektivního orgánu právnické osoby n které teéu funk ní požitky ty

89 Zam stnání malého rozsahu nov právní vztah, který nezakládá ú ast na pojistném i VZP hrubý p íjem K nebo výkon práce nemá trvat a netrval více než výkon práce nemá trvat a netrval více než 15 dn

90 Vym ovací základ dosažený hrubý p íjem v etn p íjm nepen žitých ne: p íjmy vy até z p edm tu dan z p íjm fyzických osob p íjmy osvobozené od dan z p íjm fyzických osob

91 Zam stnání Typ p íjmu VZP NP DP Pracovní pom r Ano Ano Ano Dohoda o pracovní innosti Ano Ano Ano Dohoda o provedení práce Ne Ne Ne Odm na za práci spole níka + jednatele Ano Ne Ano Tantiéma Ano Ne Ne Funk ní požitek Ano N kdy N kdy Zam stnání malého rozsahu Ne Ne Ne

92 Zam stnanci minimální vym ovací základ za rozhodné období bí kalendá ní m síc jen u ve ejného zdravotního pojišt ní = minimální mzda (8 000 K ) i za dobu neplaceného volna a neomluvené absence (pom rná ást min. mzdy k po tu kalendá ních dn ) ne po dobu pracovní neschopnosti u d chodového zabezpe ení neexistuje

93 Minimální vym ovací základ zam stnance u VZP neplatí pro: státní pojišt nce osoby s t žším zdravotním postižením osoby pobírající nemocenskou osoby celodenn, ádn a osobn pe ující o jedno dít do 7 let nebo dv d ti do 15 let osoby jejichž hlavním zdrojem p íjm je samostatná výd le ná innost u které se osoby, jejichž hlavním zdrojem p íjm je samostatná výd le ná innost, u které se vym ovací základ rovná alespo minimálnímu vym ovacímu základu

94 Maximální vym ovací základ - zam stnanci ve ejné zdravotní pojišt ní i sociální zabezpe ení je vždy stanoven na kalendá ní rok 48 násobek pr m rné mzdy za kalendá ní rok K p eplatek p se obecn vrací pouze zam stnanci, a to jen na žádost, a to jen podíl zam stnance vrací se pojistné sražené ze mzdy zam stnance

95 Zam stnanec a zam stnavatel fyzická osoba zam stnanec je tolikrát ú astna sociálního pojišt ní, kolik má zam stnavatel vym ovací základ a pojistné se u každého zam stnavatele stanoví samostatn pravidlo o minimálním vym ovacím základu se však použije jen jednou

96 Osoby samostatn výd le n inné ú ast ve ejné zdravotní pojišt ní d chodové zabezpe ení a státní politika zam stnanosti vždy povinn d chodové pojišt ní a státní politika zam stnanosti nemocenské pojišt ní povinn dobrovoln dobrovolné

97 Používané parametry pro rok 2009 všeobecný vym ovací základ K koeficient r stu pr m rné mzdy 1,0942 K pr m rná mzda K sazba pro stanovení vym ovacího základu 50 % minimální mzda K

98 Hlavní a vedlejší innost u d chodového pojišt ní OSV hlavní osoba vždy ú astna a na d chodovém pojišt ní innost vedlejší innost povinná ú ast jen p i p ekro ení limitu, jinak dobrovoln

99 Minimální a maximální vym ovací základy OSV osoby samostatn výd le n inné minimální vym ovací základ maximální vym ovací základ: ve ejné zdravotní pojišt ní: sociální zabezpe ení: ve ejné zdravotní pojišt ní: sociální zabezpe ení m 5 p m 0,5 PM PM m 4 PM RO 0, PM RO RO 48 RO

100 Minimální a maximální vym ovací základ subsystém minimální vym ovací základ maximální vym ovací základ ve ejné zdravotní pojišt ní sociální zabezpe ení hlavní innost - vedlejší innost m sí ní ro ní m sí ní ro ní K K K K K K K K K K K

101 Minimální vym ovací základ u OSV neplatí pro: kalendá ní m síc, kdy je osoba po celý m síc státním pojišt ncem osoby s t žkým zdravotním postižením osoby pobírající nemocenskou po celý m síc osoby celodenn, ádn a osobn pe ující o jedno dít do 7 let nebo dv d ti do 15 let osoby, jejichž hlavním zdrojem p íjm je zam stnání, u kterého se vym ovací základ rovná alespo minimálnímu vym ovacímu základu

102 Osoby samostatn výd le n inné - rekapitulace rozhodné období = kalendá ní rok ú ast na ve ejném zdravotním pojišt ní je defini n širší než u d chodového pojišt ní používá se minimální i maximální p vym ovací základ

103 Vym ovací základ OSV ve ejné zdravotní pojišt ní: minimální < vypo tený < maximální vym ovací vym ovací vym ovací základ = = základ základ pojistné na sociální zabezpe ení: minimální i vypo tený vym ovací < < ur ený maximální vym ovací vym ovací < vym ovací základ = základ = základ = základ

104 Platby na pojistné u OSV ve ejné zdravotní pojišt ní sociální zabezpe ení m sí ní zálohy + doplatek nebo p eplatek jednorázov za rozhodné období d chodové pojišt ní nemocenské pojišt ní m sí ní zálohy + doplatek nebo p eplatek m sí n pojistné

105 Povinnost OSV platit zálohy na pojistné: ve ejné zdravotní pojišt ní = v tšinou, ale n kte í nemusí d chodové pojišt ní = vždy nemocenské pojišt ní = neplatí se zálohov

106 Povinnost platit zálohu na se nevztahuje na m síce: po celý m síc OSV pobírala nemocenské dávky po celý m síc byla pozastavena innost jen VZP: osoby, pro které je hlavním zdrojem p íjm zam stnání státní pojišt nce v prvním roce výkonu samostatné výd le né innosti

107 Zálohy na VZP se stanoví podle vzorce: záloha VZP RR prr ( PRR VRR 1) 100 m 1 s RR P RR-1 = p íjmy ze samostatné výd le né innosti za p edešlé rozhodné období V RR-1 = výdaje za p edešlé rozhodné období m RR-1 = po et m síc, ve kterých byla vykonávána samostatná výd le ná innost v p edešlém rozhodném období p RR = parametr pro p íslušné rozhodné období s= sazba pojistného

108 Minimální vym ovací základ u záloh d chodové vždy pojišt ní ve ejné ne: státní pojišt nci zdravotní osoby, které by byly y státními pojišt nci, pojišt ní pokud by nem ly p íjmy ze samostatné výd le né innosti

109 Rekapitulace termín u VZP zálohy v období b žného m síce do osmého dne následujícího m síce P ehled do 30 dn po posledním dni lh ty pro podání da ového p iznání k dani z p íjm fyzických osob doplatek do 8 dn po posledním dni lh ty pro podání da ového p iznání od m síce, ve kterém byl podán P ehled, se m ní výše zálohy

110 M sí ní platba pojistného na sociální zabezpe ení OSV : zálohy na d chodové pojišt ní: záloha se vyrovnávají DP p RR s DP PRR 1 V 100 m RR 1 RR 1 pojistné na nemocenské pojišt ní poj NP RR snp P V prr 100 mrr 1 RR 1 RR 1 se nevyrovnává

111 Rekapitulace termín u sociálního zabezpe ení zálohy v období b žného m síce do osmého dne následujícího m síce P ehled do 1 m síce po dni, kdy m lo být podáno da ové p iznání k dani z p íjm fyzických osob do 8 dn po posledním dnu lh ty pro podání P ehledu zaplatit doplatek d í kt é b l dá P hl d í ýš ál h od m síce, ve kterém byl podán P ehled, se m ní výše zálohy na d chodové pojišt ní a platba nemocenského pojišt ní

112 Osoby, za které platí pojistné pojišt nec stát x není plátce pojistného plátcem pojistného je za n j stát tj d l í á ti b ý h d í tj. p erozd lení ásti vybraných daní ve prosp ch zdravotních pojiš oven

113 Státní pojišt nci (VZP) vždy nezaopat ené d ti osoby pobírající í d chod d z d chodového pojišt ní osoby evidované u ú ad práce jako osoby evidované u ú ad práce jako nezam stnaní

114 Státní pojišt nci (VZP) nejsou-li zam stnanci nebo OSV osoby, které jsou jinak považovány za osoby bez zdanitelných p íjm jsou-li p íjemci dávek nemocenského pojišt ní starají-li se osobn a celodenn o jedno dít do 7 let nebo 2 d ti do 15 let osoby, které spl ují v kový limit pro p iznání starobního d chodu, ale nemají odpracované roky

115 Státní pojišt nci = rekapitulace rozhodné období = kalendá ní m síc vym ovací základ = 25 %zpm nyní K 0, 25 VVZ sazba pojistného = 13,5 % pojistné 677 K RR k RR

116 Osoba bez zdanitelných p íjm je pojišt nec není zam stnanec není osoba samostatn výd le n inná je plátcem pojistného

117 Osobami bez zdanitelných p íjm pro VZP jsou nap íklad: ženy v domácnosti osoby, které jsou bez zam stnání a nejsou evidovány u ú adu práce jako nezam stnané osoby inné výhradn na základ dohod o provedení práce osoby mající pouze p íjmy z kapitál. majetku nebo z pronájmu

118 Osoby bez zdanitelných p íjm rekapitulace rozhodné období = kalendá ní m síc vym ovací základ = minimální mzda K sazba pojistného = 13,5 % pojistné K

119 Soub hy ú asti na VZP zam stnanec (tolikrát, kolik má zam stnavatel ) osoba samostatn výd le n inná státní pojišt nec když není ani jeden p ípad z p edešlých když není ani jeden p ípad z p edešlých osoba bez zdanitelných p íjm

120 D sledky soub hu ú astí VZP omezené uplatn ní minimálního vym ovacího základu placení záloh na pojistné u osob samostatn výd le n inných testování maximálního vym ovacího testování maximálního vym ovacího základu

121 D sledky soub hu ú astí sociální zabezpe ení u osob samostatn výd le n inných p echod na vedlejší innost menší minimální i vym ovací základ test ú asti testování maximálního vym ovacího základu

122 Limity vym ovacích základ - rekapitulace soub h u jedné osoby maximální vym ovací základ všechny ú asti najednou minimální vym ovací základ jen OSV hlavní innost vedlejší innost

123 Vedlejší innost OSV - po kalendá ních m sících í výkon vedlejší innosti z d vodu sociální pozice soub h se zam stnáním

124 Hlavní a vedlejší innost u d chodového d pojišt ní OSV hlavní innost = vždy ú astny na d chodovém pojišt ní vedlejší innost = povinná ú ast jen p i p ekro ení limitu, jinak dobrovoln zam stnanec, pobírá invalidní nebo starobní d chod, nezaopat ené dít (tj. nap íklad student do 26 let v ku) atd.

125 Více zam stnavatel VZP minimální vym ovací základ jen u jednoho z nich maximální vym ovací základ u všech vrací se p eplatek na pojistném zam stnanci sociální zabezpe ení maximální vym ovací základ u všech vrací se p eplatek na pojistném zam stnanci

126 Zam stnanec a zam stnavatel fyzická osoba zam stnanec je tolikrát ú astna sociálního pojišt ní, kolik má zam stnavatel vym ovací základ a pojistné se u každého zam stnavatele stanoví samostatn minimální vym ovací základ jen u VZP použije se jen jednou za rozhodné období maximální vym ovací základ všechny ú asti za kalendá ní rok

127 Maximální vym ovací základ zam stnance p ekro ení maximálního vym ovacího základu u jednoho zam stnavatele v sou tu více zam stnavatel dále se nevybírá sociální pojistné (i hrazené zam stnavatelem) + další zam stnavatel vrátí se sražené sociální pojistné nad í t é maximální vym ovací základ vrátí se celé sražené sociální pojistné

128 Zam stnanec + OSV VZP omezené uplatn ní minimálního vym ovacího základu, m že být odpušt na povinnost platit zálohy na ve ejné zdravotní pojišt ní osob samostatn výd le n inných sociální zabezpe ení samostatná výd le ná innost je považována za vedlejší, což zp sobí: snížení minimálního vym ovacího základu na sociální zabezpe ení nebo jen dobrovolnou ú ast na d chodovém pojišt ní osob samostatn výd le n inných

129 Hranice povinné ú asti u vedlejší innosti sociální zabezpe ení. P V 2, 4 VVZ k RR RR RR RR P V 2, , P V 2, ,843 P V

130 Vedlejší innost u sociálního zabezpe ení OSV menší minimální vym ovací základ min MVZ 10 V RR 100 PM RR

131 Postup aplikace maximálního vym ovacího základu další zam stnavatelé samostatná výd le ná innost jediný zam stnavatel

132 Zam stnanec + státní pojišt nec VZP: neplatí minimální vym ovací základ za m síce, ve kterých platí, že osoba byla státním pojišt ncem po celý m síc sociální zabezpe ení: bez vlivu

133 OSV + státní pojišt nec VZP: neplatí minimální vym ovací základ za m síce, ve kterých platí, že osoba byla státním pojišt ncem po celý m síc sociální zabezpe ení: zpravidla výkon vedlejší innosti menší minimální vym ovací základ test ú asti

134 Nárožní 2600/9a,158 00, PRAHA 5 tel

PETERKA & PARTNERS. v.o.s. Praha Bratislava - Kyjev. Dita Malíková daňový poradce

PETERKA & PARTNERS. v.o.s. Praha Bratislava - Kyjev. Dita Malíková daňový poradce PETERKA & PARTNERS v.o.s. Praha Bratislava - Kyjev Dita Malíková daňový poradce Nový zákon o nemocenském pojištění účinný od 1.1.2007 Praha, 30.6.2006 Obsah 1. Nový zákon o nemocenském pojištění 1.1 Principy

Více

Metodický list úprava od 1. 1. 2014 Daně a organizační jednotky Junáka

Metodický list úprava od 1. 1. 2014 Daně a organizační jednotky Junáka Metodický list úprava od 1. 1. 2014 Daně a organizační jednotky Junáka Metodický list je věnován všem druhům daní, které patří do daňového systému ČR mimo daně z příjmů. Této dani je věnován samostatný

Více

Zákon č. 592/1992 Sb. o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění

Zákon č. 592/1992 Sb. o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění Zákon č. 592/1992 Sb. o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění Ve znění: zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 15/1993 Sb., zákona č. 161/1993 Sb., zákona č. 324/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona

Více

5. Legislativní opatření a jejich vliv na vývoj pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz

5. Legislativní opatření a jejich vliv na vývoj pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz 5. Legislativní opatření a jejich vliv na vývoj pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz Úroveň pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz je v zásadě dána dvěma rozdílnými faktory. Prvým z nich je objektivní

Více

1.1.11 Dohoda o pracovní činnosti zaměstnání malého rozsahu

1.1.11 Dohoda o pracovní činnosti zaměstnání malého rozsahu MZDOVÉ VÝPOČTY V PŘÍKLADECH 1 Příklady výpočtu mzdy zaměstnance v roce 2011 1.1 1.1.11 Dohoda o pracovní činnosti zaměstnání malého rozsahu Příklad Zaměstnanec má sjednanou výši odměny 140 Kč za hodinu,

Více

Zálohy na zdravotní, důchodové a nemocenské pojištění v roce 2010

Zálohy na zdravotní, důchodové a nemocenské pojištění v roce 2010 * Zálohy na zdravotní, důchodové a nemocenské pojištění v roce 2010 * 04. 01. 2010, Ing. Petr Kučera Nová minimální záloha na zdravotní pojištění platí již od ledna 2010, nové minimální/maximální zálohy

Více

Část II: Vybrané náklady od počátku roku za hlavní a hospodářskou činnost

Část II: Vybrané náklady od počátku roku za hlavní a hospodářskou činnost A Závazný vzor Část II: Vybrané náklady od počátku roku za hlavní a hospodářskou činnost Název, právní forma, sídlo, IČ vybrané účetní jednotky Sestaveno k NÁKLADY 502 Spotřeba energie P21 503 Spotřeba

Více

OBEC VITĚJOVICE. Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC VITĚJOVICE. Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC VITĚJOVICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích Zastupitelstvo Obce Vitějovice se na svém zasedání dne 31.10.2012 usnesením č. 63/2012 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona

Více

187/2006 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

187/2006 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ 187/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o nemocenském pojištění Změna: 585/2006 Sb. Změna: 181/2007 Sb. Změna: 261/2007 Sb. Změna: 239/2008 Sb., 305/2008 Sb., 2/2009 Sb. Změna: 41/2009 Sb. Změna: 158/2009

Více

S m l o u v a. m e z i. Č e s k o u r e p u b l i k o u. U k r a j i n o u. o s o c i á l n í m z a b e z p e č e n í

S m l o u v a. m e z i. Č e s k o u r e p u b l i k o u. U k r a j i n o u. o s o c i á l n í m z a b e z p e č e n í S m l o u v a m e z i Č e s k o u r e p u b l i k o u a U k r a j i n o u o s o c i á l n í m z a b e z p e č e n í Česká republika a Ukrajina (dále jen smluvní strany ), vedeny přáním upravit vzájemné

Více

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka:

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Okamžik sestavení: 20.5.2015 11:25:57 č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám

Více

Zásady přidělování obecních bytů (včetně bytových náhrad) Městské části Praha 5

Zásady přidělování obecních bytů (včetně bytových náhrad) Městské části Praha 5 Zásady přidělování obecních bytů (včetně bytových náhrad) Městské části Praha 5 I. Úvodní ustanovení 1. Zásady nakládání s bytovým fondem Městské části Praha 5 (dále jen Zásady ) vychází z ustanovení zákona

Více

Pracovní právo. Zákoník práce. JUDr. Martin Šimák, Ph.D.

Pracovní právo. Zákoník práce. JUDr. Martin Šimák, Ph.D. Pracovní právo Zákoník práce JUDr. Martin Šimák, Ph.D. Prameny pracovního práva zákon. 252/2006 Sb., zákoník práce - ú inný od 1.1. 2007, zrušil zák.. 65/1965 Sb. zákon. 435/2004 Sb., o zam stnanosti zákon.

Více

Přehled vládních škrtů v sociální a daňové oblasti, ve zdravotnictví, v zaměstnanosti a odměňování

Přehled vládních škrtů v sociální a daňové oblasti, ve zdravotnictví, v zaměstnanosti a odměňování Přehled vládních škrtů v sociální a daňové oblasti, ve zdravotnictví, v zaměstnanosti a odměňování Pojistné Zavádí se maximální měsíční hranice příjmu pro odvod pojistného ve výši 4 násobku průměrné mzdy,

Více

118/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ

118/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ 118/2000 Sb. ZÁKON ze dne 6. dubna 2000 o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů Změna: 436/2004 Sb. Změna: 73/2006 Sb. Změna: 296/2007 Sb. Změna: 217/2009

Více

íloha . 1: Charakteristika hlavních daní eských zemí v období feudalismu íloha . 2: Da ová soustava SR v roce 1928

íloha . 1: Charakteristika hlavních daní eských zemí v období feudalismu íloha . 2: Da ová soustava SR v roce 1928 Příloha č. 1: Charakteristika hlavních daní českých zemí v období feudalismu 1. Daň majetková základ daně se liší u vrchnosti a poddaných. Zatímco u svobodného obyvatelstva dani podléhají jen nemovitosti

Více

Ř í j e n 2 0 1 0. 18. října (pondělí) Spotřební daň: splatnost daně za srpen (mimo spotřební daně z lihu)

Ř í j e n 2 0 1 0. 18. října (pondělí) Spotřební daň: splatnost daně za srpen (mimo spotřební daně z lihu) D aňový kalendář Ř í j e n 2 0 1 0 8. října (pátek) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na nemocenské pojištění: záloha na pojistné osob samostatně

Více

357/1992 Sb. ZÁKON. České národní rady

357/1992 Sb. ZÁKON. České národní rady Systém ASPI - stav k 4.9.2013 do částky 104/2013 Sb. a 36/2013 Sb.m.s. 357/1992 Sb. - o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2015 357/1992

Více

Zásady pro prodej bytových domů Městské části Praha 5

Zásady pro prodej bytových domů Městské části Praha 5 Zásady pro prodej bytových domů Městské části Praha 5 Základní pojmy Pro účely těchto Zásad pro prodej nemovitostí (pozemků, jejichž součástí jsou bytové domy) Městské části Praha 5 (dále jen Zásady )

Více

Zvláštní pojistné podmínky Pojištění odpovědnosti za škodu (ZPP-ODPOVĚDNOST-1/2015)

Zvláštní pojistné podmínky Pojištění odpovědnosti za škodu (ZPP-ODPOVĚDNOST-1/2015) Zvláštní pojistné podmínky Pojištění odpovědnosti za škodu (ZPP-ODPOVĚDNOST-1/2015) Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu obsahují 4 části se samostatným obsahem: Společná ustanovení

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2015 IČO: 00298875 Název: Obec Grygov 3026 @I=75. @S=700. @U=712. A.1. Informace podle

Více

586/1992 Sb. ZÁKON České národní rady. ze dne 20. listopadu 1992. o daních z příjmů

586/1992 Sb. ZÁKON České národní rady. ze dne 20. listopadu 1992. o daních z příjmů 586/1992 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 20. listopadu 1992 o daních z příjmů Změna: 35/1993 Sb. Změna: 96/1993 Sb. Změna: 157/1993 Sb. Změna: 196/1993 Sb. Změna: 323/1993 Sb. Změna: 42/1994 Sb. Změna:

Více

9. funkční období. Návrh zákona o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů

9. funkční období. Návrh zákona o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů 176 9. funkční období 176 Návrh zákona o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů (Navazuje na sněmovní tisk č. 1004 z 6. volebního období PS PČR)

Více

OBEC OHNIŠOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC OHNIŠOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC OHNIŠOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Ohnišov se na svém zasedání dne 14. 12. 2015 usnesením č. 14-3 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2012

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2012 dz_12dpfo5405_19_pok.pdf - Adobe Acrobat Professional POKYNY k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2012 Pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických

Více

ZÁKON. ze dne 30. června 1966. o osobním vlastnictví k bytům. Národní shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:

ZÁKON. ze dne 30. června 1966. o osobním vlastnictví k bytům. Národní shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně: 52 ZÁKON ze dne 30. června 1966 o osobním vlastnictví k bytům Národní shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně: Základní ustanovení 1 Ve snaze rozšířit možnosti uspokojování

Více

DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB

DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB Předmět daně z příjmů fyzických osob Fyzická osoba zdaňuje všechny své příjmy jedinou daní a přitom tyto příjmy mohou mít různý charakter. Příjmy fyzických osob se rozdělují

Více

Příloha č. 1 - Přehled o platbě pojistného zaměstnavatele

Příloha č. 1 - Přehled o platbě pojistného zaměstnavatele Příloha č. 1 - Přehled o platbě pojistného zaměstnavatele Přehled o platbě pojistného na zdravotní pojištění zaměstnavatele Typ přehledu řádný opravný ( 25 odst. 3 zák. č. 592/1992 Sb., ve znění pozdějších

Více

do 1,1 ŽM od 1,1 do 1,8 ŽM od 1,8 do 3,0 do 6 let 551 482 241 od 6 do 10 let 615 538 269 od 10 do 15 let 727 636 318 od 15 do 26 let 797 698 349

do 1,1 ŽM od 1,1 do 1,8 ŽM od 1,8 do 3,0 do 6 let 551 482 241 od 6 do 10 let 615 538 269 od 10 do 15 let 727 636 318 od 15 do 26 let 797 698 349 Systém sociálního zabezpečení (někdy se též používá pojem sociální ochrana) v České republice tvoří tři základní systémy: sociální pojištění státního sociální podpora sociální pomoc (péče). Systém sociálního

Více

PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA

PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA Čl. A Obecná ustanovení 1. Těmito pravidly se stanoví pravidla pro hospodaření s bytovým fondem v majetku města Odolena Voda. Nájemní vztahy se

Více

Obecně závazná vyhláška Města Březnice, o místních poplatcích č. 1/2012 ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Obecně závazná vyhláška Města Březnice, o místních poplatcích č. 1/2012 ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Obecně závazná vyhláška Města Březnice, o místních poplatcích č. 1/2012 Zastupitelstvo města Březnice se na svém zasedání dne 11. 12. 2012 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o

Více

MUDr. Dominik Tomanek, jednatel společnosti

MUDr. Dominik Tomanek, jednatel společnosti Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytování a úhradě hrazených služeb č. 5T87G003 ze dne 28. 5. 2015 (dále jen Smlouva ) (poskytovatel v odbornostech 603, 604 gynekologie a porodnictví a dětská gynekologie)

Více

Podlé há Váš é vozidlo př édmé tu dáné šilnič ní?

Podlé há Váš é vozidlo př édmé tu dáné šilnič ní? Podlé há Váš é vozidlo př édmé tu dáné šilnič ní? 2016_01_14 UP_01_2016_01_26 31. 1. 2016 to je termín pro podání daňového přiznání k dani silniční za rok 2015! Pojďme si v článku Bc. Martina Mikuše připomenout,

Více

DA OVÝ KALENDÁ. LEDEN tvrtek 9. spot ební da splatnost dan za listopad 2013 (pouze spot ební da z lihu) pond lí 17.

DA OVÝ KALENDÁ. LEDEN tvrtek 9. spot ební da splatnost dan za listopad 2013 (pouze spot ební da z lihu) pond lí 17. DA OVÝ KALENDÁ LEDEN tvrtek 9. spot ební da splatnost dan za listopad 2013 (mimo spot ební da z lihu) pond lí 20. pojistné podání hlášení k záloze na pojistné na d chodové spo ení za prosinec 2013 pátek

Více

METODICKÝ POKYN NÁRODNÍHO ORGÁNU

METODICKÝ POKYN NÁRODNÍHO ORGÁNU Ministerstvo pro místní rozvoj METODICKÝ POKYN NÁRODNÍHO ORGÁNU Program přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika Svobodný stát Bavorsko 2007-2013 MP číslo: 2/Příručka pro české žadatele, 5. vydání

Více

OBEC JENEČ Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC JENEČ Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC JENEČ Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Jeneč se na svém zasedání dne 13.4.2011 usnesením č. 4 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb.

Více

EKONOMIKA A POJIŠŤENÍ VE ZDRAVOTNICTVÍ

EKONOMIKA A POJIŠŤENÍ VE ZDRAVOTNICTVÍ VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra ekonomických studií EKONOMIKA A POJIŠŤENÍ VE ZDRAVOTNICTVÍ STUDIJNÍ MATERIÁLY PRO KOMBINOVANOU FORMU STUDIA LENKA LÍZALOVÁ 2015 Obsah 1 Úvod... 3 2 Zdravotnictví...

Více

poslanců Petra Nečase, Aleny Páralové a Davida Kafky

poslanců Petra Nečase, Aleny Páralové a Davida Kafky P a r l a m e n t Č e s k é r e p u b l i k y POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2007 V. volební období 172 N á v r h poslanců Petra Nečase, Aleny Páralové a Davida Kafky na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995

Více

Metodika kontroly naplněnosti pracovních míst

Metodika kontroly naplněnosti pracovních míst Metodika kontroly naplněnosti pracovních míst Obsah Metodika kontroly naplněnosti pracovních míst... 1 1 Účel a cíl metodického listu... 2 2 Definice indikátoru Počet nově vytvořených pracovních míst...

Více

D O P L Ň K O V Á P R A V I D L A. pro prodej bytových a nebytových jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech

D O P L Ň K O V Á P R A V I D L A. pro prodej bytových a nebytových jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech D O P L Ň K O V Á P R A V I D L A pro prodej bytových a nebytových jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech (schváleno na zasedání Městského zastupitelstva v Děčíně dne 2. 7. 1998 usnesením

Více

340/2013 Sb. ZÁKONNÉ OPATŘENÍ SENÁTU ČÁST PRVNÍ DAŇ

340/2013 Sb. ZÁKONNÉ OPATŘENÍ SENÁTU ČÁST PRVNÍ DAŇ 340/2013 Sb. ZÁKONNÉ OPATŘENÍ SENÁTU ze dne 9. října 2013 o dani z nabytí nemovitých věcí Senát se usnesl na tomto zákonném opatření Senátu: ČÁST PRVNÍ DAŇ HLAVA I SUBJEKT DANĚ 1 Poplatník daně (1) Poplatníkem

Více

KempHoogstad daňové novinky. Prosinec 2013

KempHoogstad daňové novinky. Prosinec 2013 KempHoogstad daňové novinky Prosinec 2013 Obsah: 1. Obchodní korporace daně a účetnictví... 2 2. Daň z přidané hodnoty... 3 3. Zaměstnanci a fyzické osoby... 4 4. Majetkové daně... 5 Stejně jako téměř

Více

Nemocenské pojištění v praxi zákon s výkladem, k 1. 1. 2010. Edice Účetnictví a daně. JUDr. Jan Přib

Nemocenské pojištění v praxi zákon s výkladem, k 1. 1. 2010. Edice Účetnictví a daně. JUDr. Jan Přib Edice Účetnictví a daně JUDr. Jan Přib Nemocenské pojištění v praxi zákon s výkladem, k 1. 1. 2010 Vydala GRADA Publishing, a.s. U Průhonu 22, Praha 7 jako svou 3 866. publikaci Realizace obálky Vojtěch

Více

Obecn závazná vyhláška obce Vrané nad Vltavou. 1/2011 o místních poplatcích

Obecn závazná vyhláška obce Vrané nad Vltavou. 1/2011 o místních poplatcích Obecn závazná vyhláška obce Vrané nad Vltavou. 1/2011 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Vrané nad Vltavou schválilo dne 16.2.2011 podle ustanovení 14 zákona NR. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,

Více

Český úřad zeměměřický a katastrální vydává podle 3 písm. d) zákona č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, tyto pokyny:

Český úřad zeměměřický a katastrální vydává podle 3 písm. d) zákona č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, tyto pokyny: Český úřad zeměměřický a katastrální POKYNY Č. 44 Českého úřadu zeměměřického a katastrálního ze dne 20.12.2013 č.j. ČÚZK- 25637/2013-22, k zápisu vlastnictví jednotek vymezených podle zákona č. 72/1994

Více

PŘÍLOHA. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 00253201 Název: Obec Želeč. Sestavená k rozvahovému dni 31.

PŘÍLOHA. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 00253201 Název: Obec Želeč. Sestavená k rozvahovému dni 31. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 00253201 Název: Obec Želeč Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2014

Více

o místních poplatcích

o místních poplatcích Obec Sudice, Sudice 164, 680 01 Boskovice Obecně závazná vyhláška č. 1/2014 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Sudice vydává přijetím usnesení č. 03/03/2014 na svém 3. zasedání konaném dne 10.12.2014

Více

DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB

DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB Zdanění daně z příjmů fyzických osob upravují dva zákony: zákon ze dne 26. července 1991 o dani z příjmů fyzických osob (Sb.Polské republiky 2000, č. 14, pol. 176 ve znění pozd.

Více

OBSAH. Předmluva... XI Seznam použitých zkratek... XIII Seznam legislativních zkratek v zákoně o nemocenském pojištění... XIV

OBSAH. Předmluva... XI Seznam použitých zkratek... XIII Seznam legislativních zkratek v zákoně o nemocenském pojištění... XIV OBSAH Předmluva........................................................... XI Seznam použitých zkratek.............................................. XIII Seznam legislativních zkratek v zákoně o nemocenském

Více

Odpovědi publikované v této knize zpracovali tito autoři:

Odpovědi publikované v této knize zpracovali tito autoři: Vzor citace: VYCHOPEŇ, J. Finanční leasing z účetního a daňového pohledu. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2010, 160 s. Odpovědi publikované v této knize zpracovali tito autoři: Ing. Milan Blatný 2, 31,

Více

PŘÍLOHA. za období : 12/2014. (v Kč, s. přesností na dvě desetinná místa) I Č O :75011476 NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY: DSO Jaroslavice, Slup 6426

PŘÍLOHA. za období : 12/2014. (v Kč, s. přesností na dvě desetinná místa) I Č O :75011476 NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY: DSO Jaroslavice, Slup 6426 #VYKIU6022 Tisk Příloha (ÚSC) 28.01.2015 12:14:12 Licence:DGY4 ****** V Y K G O R Okamžik sestavení: 28.01.2015 12h14m20s Strana: 1 za období : 12/2014 přesností na dvě desetinná místa) I Č O :75011476

Více

ČÁST PRVNÍ Změna zákona o daních z příjmů. Čl. I

ČÁST PRVNÍ Změna zákona o daních z příjmů. Čl. I n á v r h ZÁKON ze dne 2014, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST

Více

Manuál pro zaměstnavatele, kteří mají zájem o zapojení do projektu Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji

Manuál pro zaměstnavatele, kteří mají zájem o zapojení do projektu Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji Manuál pro zaměstnavatele, kteří mají zájem o zapojení do projektu Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji Popis projektu Projekt Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji připravil

Více

OBEC OSTRÁ Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o místních poplatcích

OBEC OSTRÁ Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o místních poplatcích OBEC OSTRÁ Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Ostrá se na svém zasedání dne 22.12.2015 usnesením č.7/13 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA Smlouva č.: SMF/94/2016 kterou v souladu s ustanovením 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, s ustanovením 10a zákona č.

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE SLOPNÉ č. 2/2012, o místních poplatcích. ČÁST I. ZÁKLADNí USTANOVENí

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE SLOPNÉ č. 2/2012, o místních poplatcích. ČÁST I. ZÁKLADNí USTANOVENí OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE SLOPNÉ č. 2/2012, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Slopné se na svém zasedání dne 12.12.2012 usnesením č.7/2012/ad6 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. SPŠE a VOŠ Pardubice-rekonstrukce elektroinstalace a pomocných slaboproudých sítí

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. SPŠE a VOŠ Pardubice-rekonstrukce elektroinstalace a pomocných slaboproudých sítí Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Veřejná zakázka SPŠE a VOŠ Pardubice-rekonstrukce elektroinstalace a pomocných slaboproudých sítí Zadávací dokumentace 1. Obchodní podmínky, platební

Více

PŘÍLOHA. Obec Velenov. Informace podle 7 odst. 5 zákona. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 13 / 2014 IČO: 47884541 Název:

PŘÍLOHA. Obec Velenov. Informace podle 7 odst. 5 zákona. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 13 / 2014 IČO: 47884541 Název: A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 13 / 2014 IČO: 47884541 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Velenov Účetní

Více

Instrukce pro vyplňování: Při vyplňování lze zadávat hodnoty jen do bílých políček pokud na ně kliknete, zobrazí se vždy i příslušná nápověda.

Instrukce pro vyplňování: Při vyplňování lze zadávat hodnoty jen do bílých políček pokud na ně kliknete, zobrazí se vždy i příslušná nápověda. Vážení čtenáři, přinášíme vám interaktivní daňový formulář, který vám pomůže vyplnit řádné daňové přiznání za rok 21. Formulář byl odladěn a testován pro program Excel a funguje ve všech jeho posledních

Více

MĚSTO KRALOVICE Markova 2, Kralovice PSČ 331 41

MĚSTO KRALOVICE Markova 2, Kralovice PSČ 331 41 MĚSTO KRALOVICE Markova 2, Kralovice PSČ 331 41 Obecně závazná vyhláška města Kralovice č. 2/2010 ze dne 15. prosince 2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo města Kralovice se na svém zasedání dne 15.

Více

Příloha účetní závěrky

Příloha účetní závěrky A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona Účetní jednotka pokračuje dále v následujícím účetním období ve své činnosti. Nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti A.2. Informace podle 7 odst.4 zákona

Více

Licence: D03I XCRGUPXA / PXA (30052014 / 05032014)

Licence: D03I XCRGUPXA / PXA (30052014 / 05032014) 1. PŘÍLOHA územní samosprávné celk, svazk obcí, regionální rad (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 13 / 2014 IČO: 00239585 Název: Obec Ostrá Informace podle 7 odst. 3 zákona Účetní jednotka

Více

Dotační program vyhlášený obcí Dobříkov. Podpora, rozvoj a prezentace sportu, sportovních a spolkových aktivit v roce 2016. Základní ustanovení

Dotační program vyhlášený obcí Dobříkov. Podpora, rozvoj a prezentace sportu, sportovních a spolkových aktivit v roce 2016. Základní ustanovení Příloha č.2. Dotační program vyhlášený obcí Dobříkov Podpora, rozvoj a prezentace sportu, sportovních a spolkových aktivit v roce 2016 1. Právní předpisy a dokumenty Základní ustanovení Podpora poskytovaná

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje

Krajský úřad Olomouckého kraje Krajský úřad Olomouckého kraje SpZn.: KÚOK/71764/2011/KŘ-K/7346 Č.j.: KUOK 959/2012 Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Počet stejnopisů: 2 Počet stran: 9 Přílohy: O Zpráva o výsledku přezkoumání

Více

Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu 1154, 393 01 Pelhřimov

Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu 1154, 393 01 Pelhřimov Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu 1154, 393 01 Pelhřimov Zásady pro určení nájemného z bytů a nebytových prostorů, záloh na plnění poskytovaná s užíváním bytů a nebytových prostorů a jejich vyúčtování

Více

.j. 024 EX 1821/10-1143

.j. 024 EX 1821/10-1143 .j. 024 EX 1821/10-1143 Usnesení Soudní exekutor Mgr. Pavla Fu íková, Exekutorský ú ad Ostrava, se sídlem Slévárenská 410/14, Ostrava Mariánské Hory, PS 709 00, pov ená provedením exekuce exeku ního titulu,

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v březnu 2014

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v březnu 2014 Č. j.: 2014/25669-652 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v březnu 2014 Obsah: strana 1) Vývoj počtu důchodců a výdajů důchodového pojištění 2 2) Vývoj výdajů na dávky nemocenského pojištění

Více

Obecně závazná vyhláška města Milovice č. 1 / 2011 o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška města Milovice č. 1 / 2011 o místních poplatcích Obecně závazná vyhláška města Milovice č. 1 / 2011 o místních poplatcích Zastupitelstvo města Milovice vydává dne 31.1.2011 podle 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní

Více

Obecně závazná vyhláška obce Cvrčovice č. 1/2007 o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška obce Cvrčovice č. 1/2007 o místních poplatcích Obecně závazná vyhláška obce Cvrčovice č. 1/2007 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Cvrčovice se na svém zasedání dne 27.11.2007, usnesením č. 68 usneslo vydat na základě 14 odst.2 zákona č. 565/1990

Více

Komentář k rozpočtu na rok 2016

Komentář k rozpočtu na rok 2016 Komentář k rozpočtu na rok 2016 Rozpočet obce je finanční plán, který slouží k finančnímu a hospodářskému řízení obce. Rozpočet obce je sestaven na jeden kalendářní rok a je zpracován v návaznosti na schválený

Více

Město Rožnov pod Radhoštěm

Město Rožnov pod Radhoštěm Město Rožnov pod Radhoštěm Obecně závazná vyhláška č. 3/2012 o místních poplatcích Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm se na svém zasedání dne 11.12.2012 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona

Více

Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu 1154, 393 01 Pelhřimov

Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu 1154, 393 01 Pelhřimov Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu 1154, 393 01 Pelhřimov Zásady pro určení nájemného z bytů a nebytových prostorů, záloh na plnění poskytovaná s užíváním bytů a nebytových prostorů a jejich vyúčtování

Více

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU Rada Karlovarského kraje (dále jen rada ) se usnesla na těchto Pravidlech pro

Více

Ekonomika III. PC, POWER POINT, dataprojektor. Daň silniční, daň dědická a darovací, dědic, dědická skupina, obdarovaný, objem válců.

Ekonomika III. PC, POWER POINT, dataprojektor. Daň silniční, daň dědická a darovací, dědic, dědická skupina, obdarovaný, objem válců. Název školy Střední škola hotelová a služeb Kroměříž Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vzdělávací okruh Druh učebního materiálu Cílová

Více

Abeceda personalisty 2009

Abeceda personalisty 2009 Abeceda personalisty 2009 3. vydání 1. aktualizace k 1. 7. 2009 Str. 111 Str. 126 Str. 129 Str. 137 Str. 163 Doplňte si do seznamu předpisů: Nařízení vlády č. 137/ 2009 Sb., kterým se stanoví katalog prací

Více

ČEZ Prodej, s.r.o., sídlem Duhová 425/1, 14053, Praha, IČ 27232433, zast. David Jünger, Mgr., sídlem 28. října 438/219, 70900, Ostrava

ČEZ Prodej, s.r.o., sídlem Duhová 425/1, 14053, Praha, IČ 27232433, zast. David Jünger, Mgr., sídlem 28. října 438/219, 70900, Ostrava U s n e s e n í o nařízení dražebního jednání - elektronická dražba č.j. 024 EX 2227/09-177 VS opr.: 07-016585 Mgr. Helena Strouhalová, exekutorský kandidát, pověřený soudním exekutorem: Mgr. Pavla Fučíková,

Více

DRAŽEBNÍ ŘÁD PRO DRAŽBU NEMOVITOSTÍ

DRAŽEBNÍ ŘÁD PRO DRAŽBU NEMOVITOSTÍ DRAŽEBNÍ ŘÁD PRO DRAŽBU NEMOVITOSTÍ Článek 1. Základní ustanovení Tento Dražební řád stanoví organizaci a průběh dražby nemovitostí (dále jen dražba) realizované soudním exekutorem při provádění exekucí

Více

Postup a zásady nabytí a převodu pozemků do vlastnictví a z vlastnictví statutárního města Děčín

Postup a zásady nabytí a převodu pozemků do vlastnictví a z vlastnictví statutárního města Děčín Postup a zásady nabytí a převodu pozemků do vlastnictví a z vlastnictví statutárního města Děčín Článek I Nabytí a převod pozemků do vlastnictví a z vlastnictví statutárního města Děčína Statutární město

Více

Zastupitelstvo Kraje Vysočina. Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování cestovních a paušálních náhrad členům zastupitelstva

Zastupitelstvo Kraje Vysočina. Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování cestovních a paušálních náhrad členům zastupitelstva Zastupitelstvo Kraje Vysočina Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování cestovních a paušálních náhrad členům zastupitelstva ze dne 2. 2. 2016 č. 02/16 Čl. 1 Úvodní ustanovení Zastupitelstvo

Více

Vážení klienti, Upozorníme i na praktické důsledky nesjednání pravidelného pracoviště při poskytování cestovních náhrad. TaxVision, s.r.o.

Vážení klienti, Upozorníme i na praktické důsledky nesjednání pravidelného pracoviště při poskytování cestovních náhrad. TaxVision, s.r.o. Vážení klienti, v tomto čísle Informačního občasníku připomeneme, jak může být v pracovní smlouvě se zaměstnancem sjednáno místo výkonu práce, příp. pravidelné pracoviště, a jaké praktické důsledky to

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ Finan nímu ú adu v, ve, pro Prahu Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Da ové identi ka ní íslo C Z 6 6 Rodné íslo 6 6 / 3 DAP ) ádné opravné 4 Kód rozlišení typu DAP ) dodate né

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016 Zastupitelstvo města Nová Role dle usnesení č. 10/02-4) ze dne 30. 12. 2015 a dle 85 odst. c zákona 128/2000 Sb., o obcích, rozhodlo o přidělení

Více

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR V MAJETKU MĚSTA VRBNO POD PRADĚDEM

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR V MAJETKU MĚSTA VRBNO POD PRADĚDEM PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR V MAJETKU MĚSTA VRBNO POD PRADĚDEM Čl. I Základní ustanovení 1) Těmito Pravidly se stanoví postup při prodeji bytů a nebytových prostor, které jsou dosud ve

Více

Obec Petrovice Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místních poplatcích. ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Úvodní ustanovení

Obec Petrovice Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místních poplatcích. ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Úvodní ustanovení Obec Petrovice Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Petrovice se na svém zasedání dne 15.12.2010 usnesením č. 2/2010 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č.

Více

Dohoda o složení základní zálohy na koupi nebytové jednotky

Dohoda o složení základní zálohy na koupi nebytové jednotky Dohoda o složení základní zálohy na koupi nebytové jednotky číslo smlouvy: SLÁDEK GROUP, a.s. se sídlem Benešov, Jana Nohy 1441,PSČ 256 01 IČ: 46356886, DIČ: CZ46356886 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

Právo sociálního zabezpečení

Právo sociálního zabezpečení Právo sociálního zabezpečení Sociální práva Listina základních práv a svobod Čl. 30 1)Občané mají právo na přiměřené hmotné zabezpečení ve stáří a při nezpůsobilosti k práci, jakož i při ztrátě živitele.

Více

Vzorové stanovy společenství vlastníků jednotek. ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení

Vzorové stanovy společenství vlastníků jednotek. ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení Vzorové stanovy společenství vlastníků jednotek ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou osobou, která vznikla

Více

Městská část Praha 10. vyhlašuje. v souladu s usnesením Rady m. č. Praha 10 č. 183 ze dne 10. 3. 2015

Městská část Praha 10. vyhlašuje. v souladu s usnesením Rady m. č. Praha 10 č. 183 ze dne 10. 3. 2015 Městská část Praha 10 vyhlašuje v souladu s usnesením Rady m. č. Praha 10 č. 183 ze dne 10. 3. 2015 Výběrové řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce -3. Podmínky výběrového

Více

uzavírají podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ), tuto

uzavírají podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ), tuto Statutární město Přerov IČ: 003 01 825 DIČ: CZ00301825 se sídlem Bratrská 709/34, Přerov I-Město, 750 02 Přerov zastoupené náměstkem primátora Pavlem Košutkem (dále jako Město ) MMPr/SML/2183/2015 a Česká

Více

MĚSTO TRUTNOV ZASTUPITELSTVO MĚSTA

MĚSTO TRUTNOV ZASTUPITELSTVO MĚSTA MĚSTO TRUTNOV ZASTUPITELSTVO MĚSTA ORGANIZAČNÍ OPATŘENÍ č. 19/2015 O cestovních náhradách Vydalo Zastupitelstvo města Trutnova Schváleno dne Zpracovali Odborný garant Dotčené orgány a organizace 7. 12.

Více

Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství a škol v přímé působnosti MŠMT za 1. -.

Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství a škol v přímé působnosti MŠMT za 1. -. Škol (MŠMT) P 1-04 Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství a škol v přímé působnosti MŠMT za 1. -. čtvrtletí 2010 Pokyny a vysvětlivky pro vyplnění Do nadpisu výkazu

Více

SMĚRNICE REKTORA č. 4/2001 CESTOVNÍ NÁHRADY V TUZEMSKU A ZAHRANIČÍ ZAMĚSTNANCŮ UTB VE ZLÍNĚ

SMĚRNICE REKTORA č. 4/2001 CESTOVNÍ NÁHRADY V TUZEMSKU A ZAHRANIČÍ ZAMĚSTNANCŮ UTB VE ZLÍNĚ SMĚRNICE REKTORA č. 4/2001 CESTOVNÍ NÁHRADY V TUZEMSKU A ZAHRANIČÍ ZAMĚSTNANCŮ UTB VE ZLÍNĚ Rozdělovník: rektor, kvestor, tajemníci fakult, vedoucí všech rektorátních pracovišť, ředitel KaM Zpracovala:

Více

Ing. Vladimír Šretr daňový poradce

Ing. Vladimír Šretr daňový poradce Ing. Vladimír Šretr daňový poradce D A Ň O V Á I N F O R M A C E Informace o novele zákona o daních z příjmu pro rok 2011 --------------------------------------------------------------------------- Vláda

Více

Obecně závazná vyhláška č. 1/2007 o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška č. 1/2007 o místních poplatcích Obec Křesetice Obecně závazná vyhláška č. 1/2007 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Křesetice se na svém zasedání dne 16.01.2007 usnesením č.? usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

Stránka 1 1011 Udržování výrobního potenciálu zemědělství, zemědělský půdní fond a mimoprodukční funkce zemědělství 1012 Podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potravinářství 1013 Genetický potenciál

Více

Pravidla pronájmu bytů v majetku statutárního města Brna svěřených městské části Brno-Královo Pole

Pravidla pronájmu bytů v majetku statutárního města Brna svěřených městské části Brno-Královo Pole Pravidla pronájmu bytů v majetku statutárního města Brna svěřených městské části Brno-Královo Pole Článek 1 Úvod V souladu s čl. 2 odst. 1 Pravidel pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna

Více

SMĚRNICE Č. 15/2015 NAKLÁDÁNÍ S BYTY A S PROSTORY SLOUŽÍCÍMI PODNIKÁNÍ

SMĚRNICE Č. 15/2015 NAKLÁDÁNÍ S BYTY A S PROSTORY SLOUŽÍCÍMI PODNIKÁNÍ Statutární město Pardubice Magistrát města Pardubic SMĚRNICE Č. 15/2015 NAKLÁDÁNÍ S BYTY A S PROSTORY SLOUŽÍCÍMI PODNIKÁNÍ Rada města Pardubic v souladu s ustanovením 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb.

Více

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze. Výnos kvestora č. 30.05/2012. Poskytování náhrad cestovních výdajů

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze. Výnos kvestora č. 30.05/2012. Poskytování náhrad cestovních výdajů Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Č.j.: 018/962/2012 V Praze 14. února 2012 Výnos kvestora č. 30.05/2012 Poskytování náhrad cestovních výdajů I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Poskytování náhrad cestovních

Více

Stanovy spolku Tělovýchovná jednota Hostivice, z.s.

Stanovy spolku Tělovýchovná jednota Hostivice, z.s. Stanovy spolku Tělovýchovná jednota Hostivice, z.s. 1. Základní ustanovení, název a sídlo spolku 1. TJ Sokol Hostivice ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností zákona č. 89/2012

Více

PŘÍLOHA. (v Kč) Období: 12 / 2014 IČO: 00261891 Název: Statutární město Chomutov. NS: 00261891 Statutární město Chomutov

PŘÍLOHA. (v Kč) Období: 12 / 2014 IČO: 00261891 Název: Statutární město Chomutov. NS: 00261891 Statutární město Chomutov PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč) Období: 12 / 2014 IČO: 00261891 Název: Statutární město Chomutov NS: 00261891 Statutární město Chomutov Sestavená k rozvahovému dni

Více