VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY"

Transkript

1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Všeobecná ustanovení Tyto obchodní podmínky slouží k tomu, aby obchodní vztahy se zákazníky měly právně závazný základ pro obě strany. Práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího se řídí českým právním řádem a těmito všeobecnými obchodními podmínkami. Tyto všeobecné podmínky se považují za součást kupní smlouvy. Prodávající: BVB CZ, Rudolf Beránek, fakturační adresa: Na blatech 59, Prostějov, adresa provozovny: Areál ZD Těšetice 34, Těšetice, okr. Olomouc, adresa elektronické pošty: telefon: Kupující (zákazník): I. Je-li Kupující Spotřebitelem kupní smlouva je uzavřena v souladu s Obchodními podmínkami ve smyslu 588 a násl. Obč.Z, II. Není-li Kupující Spotřebitelem kupní smlouva je uzavřena v souladu s Obchodními podmínkami ve smyslu 409 a násl. Obch.Z, Kupující znamená fyzickou nebo právnickou osobu, která se Společností uzavřela Kupní smlouvu nebo učinila Objednávku, Obch.Z znamená zák.č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění ke dni uzavření Kupní smlouvy, Obč.Z znamená zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník v platném znění ke dni uzavření Kupní smlouvy, Spotřebitel znamená Kupujícího, který při uzavírání Kupní smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. 2. Bezpečnost a ochrana informací Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejňovány, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkající se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání). Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. 3. Uživatelský účet Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní, ze kterého může dále kupující provádět objednávání zboží (dále jen uživatelský účet). Kupující může provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět

2 správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek). Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob. 4. Objednání zboží uzavření kupní smlouvy Webové rozhraní obchodu obsahuje sortiment: Opravné sady pro pneu, duše a chrániče do pneu, opravný materiál, chemie, montážní pasty, nářadí, nástroje, pneuměřiče, prořezávačky pneu, vzduchové nářadí, ventilové příslušenství, ventily pro pneu a duše, vyvažovací závaží, vzduchové hadice, rychlospojky a další podobné zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny bez DPH. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Kupující prostřednictvím e-shopu na internetových stránkách prodávajícího učiní objednávku zboží, která obsahuje druh zboží, jeho množství, cenu, jméno a kontaktní údaje kupujícího a místo dodání. Tato objednávka je návrhem kupní smlouvy a kupující jejím podáním stvrzuje, že se seznámil s těmito všeobecnými obchodními podmínkami, jakož i s reklamačním řádem, a souhlasí s nimi. Takto učiněnou objednávku potvrdí prodávající kupujícímu em. V případě, že objednané zboží není skladem, dohodne prodávající s kupujícím individuální termín dodání příp. navrhne dodání jiného adekvátního zboží. Pokud kupující požaduje uhradit zboží bezhotovostně, lze takto učinit oproti zálohové faktuře, kterou si kupující vytiskne z objednávkového systému po odeslání objednávky. Po zaplacení zálohové faktury a připsání částky na účet prodávajícího bude zboží expedováno prostřednictvím společnosti PPL, a.s. 5. Cena zboží a platební podmínky Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby: v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce platební kartou při převzetí bezhotovostním převodem na účet prodávajícího č /0300, vedený u ČSOB, a.s., Prostějov, variabilní symbol: číslo objednávky.

3 Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží. Kupující může zboží uhradit dobírkou v měně EUR přímo přepravci, společnosti PPL, a.s. Pokud kupující požaduje uhradit zboží bezhotovostně, lze takto učinit oproti zálohové faktuře, kterou si kupující vytiskne z objednávkového systému po odeslání objednávky. Poplatky za zahraniční platbu hradí kupující. Po zaplacení zálohové faktury a připsání částky na účet prodávajícího bude zboží expedováno prostřednictvím společnosti PPL, a.s. Při platbě na dobírku v eurech může vlivem změny kurzu docházet k drobným změnám celkové ceny. Pro individuální podmínky nás, prosím, kontaktujte na telefonním čísle Přeprava zboží Zboží je přepravováno prostřednictvím společnosti PPL, a.s. pro zákazníky z České republiky i ze Slovenska. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn požadovat poplatek za uskladnění ve výši 300,- Kč (slovy: Třista korun českých) a dále je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel. Doprava po ČESKU i SLOVENSKU do 48 hodin Pro registrované zákazníky je doprava a balné po ČR nad 2.000,- Kč bez DPH ZDARMA, do 2.000,- Kč bez DPH je cena dopravy a balného 120,- Kč bez DPH. Bez registrace nad 5.000,- Kč bez DPH je doprava a balné ZDARMA a do 5.000,- Kč bez DPH je cena dopravy a balného 120,- Kč bez DPH. Pro registrované je doprava a balné po SR nad 200 EUR bez DPH ZDARMA a do 200 EUR bez DPH je cena dopravy a balného 15 EUR bez DPH. Bez registrace nad 536 EUR bez DPH je doprava a balné ZDARMA a do 536 EUR bez DPH je cena dopravy a balného 15 EUR bez DPH (bez váhového omezení). Pokud je slovenský nakupující plátce DPH, je nákup realizován bez DPH. Zdanitelné plnění je dle směrnic EU v místě sídla zahraničního kupujícího. Podmínkou pro platbu bez DPH je zaslání kopie registrace DPH prostřednictvím faxu. Pro individuální podmínky nás, prosím, kontaktujte na telefonním čísle

4 7. Reklamace odstoupení od kupní smlouvy Na veškeré zboží je poskytována záruka 24 měsíců počínaje dnem převzetí zboží. Kupující, který je spotřebitelem, má právo podle 53 odst. 7 zákona č. 40/1964 Sb. občanského zákoníku odstoupit od kupní smlouvy bez uvedení důvodu ve lhůtě do 14ti dnů po převzetí zboží. Vrácením se rozumí předání zboží dopravci nebo přímo prodejci. Náklady na poštovné hradí kupující. Peníze za zboží budou kupujícímu vráceny složenkou nebo převodem na jeho účet (dle 53 odst. 10 obč. zák.). Peníze za přepravné a balné se nevracejí. Vrácené zboží musí být nepoužité, nepoškozené, čisté a zabalené v původním obale. V případě zjištění vady zboží je možné zboží reklamovat v sídle společnosti uvedené v kontaktech nebo na základě dohody je možné jej vyzvednout k reklamaci při námi zajišťované rozvážce. Pro řádný průběh a provedení reklamace je nutné splnit následující podmínky: Zboží, které kupující reklamuje, je nutné vrátit v původním obalu společně s kopií faktury, která slouží zároveň jako záruční list, a dokladu o zaplacení. Vhodné je přiložit písemné vyjádření obsahující vady. Reklamace bude považována za neoprávněnou v případě, že k poškození výrobku došlo při přepravě (odpovědný je v tomto případě dopravce), při neodborném zacházení nebo používání výrobku v jiných než v uvedených podmínkách. Asistenční tým kupujícího do 3 dnů od doručení reklamovaného zboží kontaktuje prostřednictvím e- mailu nebo telefonicky a informuje o dalším postupu. Reklamace jsou standardně vyřizovány do 30 dnů. O výsledku reklamace bude kupující písemně informován. Zároveň bude i odesláno opravené nebo vyměněné zboží, případně vrácené peníze. 8. Odpovědnost za vady Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením 612 a násl. občanského zákoníku). Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou, není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit (viz. Čl. 7)

5 9. Další práva a povinnosti smluvních stran Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu. 10. Závěrečná ustanovení Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná. Nebude-li dohodnuto jinak veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovných služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu. Kontaktní údaje prodávajícího: BVB CZ, Rudolf Beránek, fakturační adresa: Na blatech 59, Prostějov, adresa provozovny: Areál ZD Těšetice 34, Těšetice, okr. Olomouc, adresa elektronické pošty: telefon: V Těšeticích.dne