VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ZUNO BANK AG, organizační složka PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKATELE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ZUNO BANK AG, organizační složka PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKATELE"

Transkript

1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ZUNO BANK AG, organizační složka PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKATELE

2 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ VOP ZUNO a Vy 3 2. KTERÉ ÚČTY/PODÚČTY JSOU VÁM K DISPOZICI? ÚČET ÚČET PLUS SPOŘENÍ AUTOPILOT VKLAD mymoney 5 3. KARTY ZUNO Všeobecně Kdo může ZUNO požádat o vydání Karty? Kdy může ZUNO vydat Kartu? Vaše první kroky s Kartou Vaše používání Karet ZUNO Vaše Karta a skutečné peníze (zúčtování, limity a měna) Vaše závazky/závazky Držitelů Karty Obnova a opětovné vydání Karet Problémy s Kartami Blokování, odblokování a zrušení Karty Zrušení Smlouvy o vydání karty 7 4. ZUNO NÁŠ ZPŮSOB KOMUNIKACE/JAK SI ZVYKNOUT NA DIRECT BANKU Online Banking, Call Centrum a ZUNO ZÓNA Komunikace Oznámení a doručování Reklamace Informace, které Vám ZUNO poskytuje (výpisy) 9 5. VÁŠ START A ŽIVOT SE ZUNO/JAK MŮŽETE VYUŽÍVAT PRODUKTY A SLUŽBY ZUNO Všeobecně Vaše žádost nebo návrh ZUNO Prokazování Vaší totožnosti Oprávněné osoby Vaše pokyny CO KDYŽ SE OBJEVÍ PROBLÉMY? Nepovolené přečerpání Blokování prostředků Blokování platebních prostředků Zrušení ÚČTU (a služeb s ním spojených) PLATEBNÍ SLUŽBY ZUNO/VAŠE PLATBY Všeobecná ustanovení týkající se platebních služeb Odeslané platby Přijaté platby Interní a Domácí platby Zahraniční platby Inkasa a Trvalé příkazy Opravy FINANČNÍ ÚDAJE Úroky Daně Poplatky a Ceník Cizí měny a Kurzovní lístek Ochrana vkladů Inkasní oprávnění, započtení a plnění závazků Zajištění RŮZNÉ Jiná práva a povinnosti ZUNO Vaše jiná práva a povinnosti Vaše záruky, prohlášení a souhlasy Důvěrné údaje Vaše odpovědnost Odpovědnost ZUNO Postoupení ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Náš vztah Zrušení Smlouvy Důsledky zrušení Smlouvy Rozhodné právo a jazyk Změny Definice Platnost a účinnost 19

3 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1.1 VOP Tyto všeobecné obchodní podmínky ZUNO BANK AG, organizační složka (VOP) upravují vzájemná práva, povinnosti a principy smluvního vztahu mezi společností ZUNO BANK AG, působící v České republice prostřednictvím ZUNO BANK AG, organizační složka, (ZUNO nebo My) a Vámi, klientem ZUNO, založeného smlouvou, která byla uzavřena mezi Vámi a ZUNO na dobu neurčitou (Smlouva), nebo jednáním, jehož cílem je uzavření Smlouvy. Tyto VOP tvoří v souladu s 273 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (Obchodní zákoník) za předpokladu, že na ně Smlouva odkazuje, nedílnou součást Smlouvy Úprava obsažená ve Smlouvě, jakékoli jiné dohody uzavřené s Vámi nebo speciální obchodní podmínky vydané ZUNO (OP), jimiž jste vázáni, mají přednost před těmito VOP I v případě, že Vám ZUNO poskytne jakékoli finanční služby prostředky dálkové komunikace, představují tyto VOP rámcovou smlouvu o platebních službách k bankovním produktům ZUNO podle zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů (Zákon o platebním styku) Každý pojem s velkým začátečním písmenem, který je použit v těchto VOP, má význam, který mu je přiřazen v těchto VOP. Přehled definic najdete v článku VOP. 1.2 ZUNO a Vy Společnost ZUNO BANK AG se sídlem Am Stadtpark 3, 1030 Vídeň, Rakousko je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Obchodním soudem ve Vídni pod číslem FN f. V České republice působí prostřednictvím své pobočky ZUNO BANK AG, organizační složka, se sídlem Na Rybníčku 1329/5, Praha 2, ová adresa: IČO: , zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka ZUNO poskytuje svoje služby v České republice na základě jednotného evropského povolení v souladu s příslušnými právními předpisy Evropské unie a rozhodnutím rakouského Úřadu pro dohled nad finančním trhem č.: FMA KI /0001-SYS/ Vy jste klientem ZUNO. Můžete být majitelem ÚČTU. Můžete ZUNO požádat, aby Vám nebo Vámi určené Oprávněné osobě ZUNO poskytlo další produkty a služby ZUNO v souladu s těmito VOP. 2. KTERÉ ÚČTY/PODÚČTY JSOU VÁM K DISPOZICI? 2.1 ÚČET V případě, že učiníte všechna prohlášení podle článku 9.3 VOP, ZUNO Vám na základě Smlouvy otevře běžný účet (ÚČET) v CZK. ÚČET bude veden pod (i) číslem, které Vám přidělí ZUNO, a pod (ii) Vaším jménem a příjmením, pokud není dohodnuto jinak. Pro větší přehlednost máte možnost pojmenovat si svoje ÚČTY podle vlastní preference. Na základě Vaší žádosti může být ÚČET otevřen a veden v měně CZK nebo v zahraniční měně USD, GBP nebo EUR. Máte právo otevřít si jeden ÚČET v každé měně, pro kterou ZUNO nabízí vedení ÚČTU. ZUNO je povinno zúčtovat platby z ÚČTU/na ÚČET jen v té měně, v níž je příslušný ÚČET zřízen ZUNO Vám může poskytovat další služby v rámci ÚČTU a otevřít pro Vás další ÚČTY na základě Vaší žádosti nebo přijetí naší nabídky prostřednictvím Komunikačních kanálů (tak, jak jsou definovány v článku VOP) v souladu se Smlouvou a těmito VOP ZUNO má právo stanovit výši minimálního vkladu a minimálního zůstatku na ÚČTU, která bude zveřejněna na stránce www. zuno.cz a v ZUNO ZÓNĚ. Jste povinen dodržovat minimální vklad a minimální zůstatek na ÚČTU, v opačném případě není ZUNO povinno realizovat platby z ÚČTU, pokud není mezi námi dohodnuto jinak ÚČET může obsahovat podúčty, které zřizuje ZUNO v souladu se Smlouvou či VOP. Práva a povinnosti vůči ZUNO ve vztahu k podúčtům budete mít výlučně Vy, pokud není uvedeno ve Smlouvě či VOP jinak. 2.2 ÚČET PLUS Máte možnost změnit svůj ÚČET vedený v CZK na ÚČET PLUS, který zahrnuje následující služby: (i) vydání a vedení Karty pro majitele účtu; (ii) neomezený počet výběrů hotovosti zdarma v síti bankomatů společnosti uvedené v Ceníku, pokud suma každého výběru Kartou je rovna nebo vyšší než suma stanovená ZUNO v Ceníku; (iii) službu SMS PLUS, zahrnující zasílání sms zpráv o (a) nerealizovaných platbách, (b) sms kódech, (c) debetních a kreditních transakcích s výjimkou převodů mezi Vašimi vlastními ÚČTY a (d) dni splatnosti VKLADU (SMS PLUS); (iii) službu AUTOPILOT; (iv) zadávání trvalých plateb a inkas prostřednictvím Online Bankingu (ÚČET a tyto služby spolu jako ÚČET PLUS). Pokud prostřednictvím některého z Komunikačních kanálů požádáte ZUNO o aktivaci ÚČTU PLUS (Žádost o ÚČET PLUS), ZUNO Vám (i) začne poskytovat služby zahrnuté v rámci ÚČTU PLUS nejpozději od nejbližšího následujícího dne, ve kterých je otevřeno ZUNO a další banky v České republice a dochází k provádění vypořádání mezibankovních obchodů (Pracovní den banky) a (ii) zpoplatní Váš ÚČET PLUS od prvního dne měsíce následujícího po přijetí Žádosti o ÚČET PLUS bez ohledu na to, zda jste ÚČET PLUS skutečně využíval V případě, že (i) nemáte ÚČET PLUS nebo (ii) máte vedený ÚČET PLUS, ale využil jste služby ZUNO, které nejsou zahrnuté ve službách ÚČTU PLUS dle čl VOP, poskytne Vám ZUNO dílčí služby na ÚČTU/ÚČTECH na základě Vašich individuálních žádostí, a tyto dodatečně aktivované služby budou zpoplatněny podle Ceníku ZUNO V případě, že požádáte ZUNO o změnu rozsahu služeb poskytovaných k ÚČTU PLUS (Žádost o změnu ÚČTU PLUS), ZUNO (i) zruší Vámi zvolené služby zahrnuté v ÚČTU PLUS bez zbytečného odkladu a zároveň (ii) přestane zpoplatňovat Váš ÚČET PLUS od následujícího měsíce po přijetí Žádosti o změnu ÚČTU PLUS. Od dalšího měsíce následujícího po přijetí Žádosti o změnu ÚČTU PLUS můžete využívat ÚČET podle článku V průběhu kalendářního měsíce můžete podat jen jednu z těchto žádostí: (i) Žádost o ÚČET PLUS nebo (ii) Žádost o změnu ÚČTU PLUS Ustanovení VOP týkající se ÚČTU platí rovněž pro ÚČET PLUS, není-li výslovně stanoveno jinak nebo nevyplývá-li z povahy věci, že tato ustanovení nelze pro ÚČET PLUS použít. 2.3 SPOŘENÍ SPOŘENÍ je zvláštní službou, která je Vám k dispozici prostřednictvím spořicího podúčtu (podúčtů), který (které) pro Vás ZUNO 3

4 otevře v rámci Vašeho ÚČTU/ÚČTŮ ve stejné měně bez dodatečných služeb a který Vám umožní získat vyšší úroky z části finančních prostředků uložených na spořicích podúčtech (spořicí podúčty a služba SPOŘENÍ dále jen jako SPOŘENÍ). Jste oprávněn mít otevřeno současně nejvýše 10 SPOŘENÍ, pokud není ve Smlouvě či VOP uvedeno jinak Pokud tím nedojde k překročení maximálního počtu SPOŘENÍ uvedeného v článku VOP, otevře ZUNO první SPOŘENÍ k Vašemu ÚČTU automaticky. Další SPOŘENÍ otevře ZUNO na základě Vaší žádosti podané prostřednictvím Komunikačních kanálů SPOŘENÍ můžete využívat pouze k (i) převodu Vašich prostředků platbou nebo trvalou platbou uskutečněnou prostřednictvím Komunikačních kanálů z Vašeho ÚČTU na příslušné SPOŘENÍ zřízené k tomuto ÚČTU a vedené ve stejné měně a naopak, (ii) převodu prostředků ze SPOŘENÍ na VKLAD podle článku VOP. K převodům může docházet rovněž automaticky, pokud máte aktivovánu službu AUTOPILOT S výjimkou převodů podle článku VOP nemůžete uskutečnit žádné jiné platby, Inkasa nebo Trvalé příkazy z/na SPOŘENÍ V případě, že nemáte aktivovánu službu AUTOPILOT, prostředky na Vašem SPOŘENÍ nebudou zahrnuty do Vašeho použitelného zůstatku určeného k úhradě plateb a jakýchkoli jiných debetních transakcí z příslušného ÚČTU Zrušením ÚČTU, ke kterému je zřízeno SPOŘENÍ, (i) bude SPOŘENÍ zrušeno ke stejnému datu, ke kterému dojde ke zrušení ÚČTU a (ii) prostředky ze SPOŘENÍ budou spolu s připsanými úroky automaticky převedeny na příslušný ÚČET nejpozději ke dni zrušení ÚČTU Máte právo zrušit SPOŘENÍ i bez zrušení ÚČTU. Žádost o zrušení SPOŘENÍ bude účinná jejím doručením do ZUNO. 2.4 AUTOPILOT AUTOPILOT je zvláštní službou automatického převodu prostředků mezi ÚČTEM vedeným v CZK a příslušným SPOŘENÍM v CZK (AUTOPILOT), která je Vám k dispozici na základě Vaší žádosti nebo v důsledku přijetí nabídky doručené ZUNO prostřednictvím Komunikačních kanálů (Žádost o AUTOPILOT) V Žádosti o AUTOPILOT jste povinen uvést (i) SPOŘENÍ, ke kterému bude AUTOPILOT poskytnut, a (ii) minimální a maximální zůstatek na příslušném ÚČTU (Minimální a Maximální zůstatek AUTOPILOTA) v souladu s Pravidly služby AUTOPILOT. Minimální a Maximální zůstatek AUTOPILOTA můžete v souladu s Pravidly služby AUTOPILOT měnit prostřednictvím Komunikačních kanálů kdykoli po přijetí Žádosti o AUTOPILOT ze strany ZUNO AUTOPILOT Vám umožní mít každodenní automatickou kontrolu nad zůstatkem na ÚČTU, a to následujícím způsobem: (i) při překročení Maximálního zůstatku AUTOPILOTA na ÚČTU ZUNO automaticky převede prostředky převyšující Maximální zůstatek AUTOPILOTA z ÚČTU na Vámi zvolené SPOŘENÍ; (ii) při poklesu zůstatku na ÚČTU pod Minimální zůstatek AUTOPILOTA ZUNO automaticky převede prostředky z Vámi zvoleného SPOŘENÍ na příslušný ÚČET, a to ve výši rozdílu mezi maximálním zůstatkem AUTOPILOTA a aktuálním zůstatkem na ÚČTU nebo ve výši celkového zůstatku na SPOŘENÍ podle toho, která z uvedených částek bude nižší ZUNO na své stránce nebo jiným vhodným způsobem zveřejní (i) nejnižší Minimální zůstatek AUTOPILOTA, (ii) minimální rozdíl mezi Minimálním a Maximálním zůstatkem AUTOPILOTA a (iii) minimální sumu automatického převodu mezi ÚČTEM a příslušným SPOŘENÍM (Pravidla služby AUTOPILOT). Pokud je na Vašem ÚČTU, pro který byla aktivována služba AUTOPILOT, blokována jakákoli částka, může ZUNO zvýšit Váš Minimální a Maximální zůstatek AUTOPILOTA o tuto blokovanou částku Při realizaci jakýchkoli debetních transakcí, zejména prostřednictvím Karty nebo prostřednictvím plateb z příslušného ÚČTU, Vám služba AUTOPILOT též umožní zahrnout do použitelného zůstatku příslušného ÚČTU prostředky uložené na zvoleném SPOŘENÍ. 2.5 VKLAD VKLAD je zvláštní službou, která je na základě těchto VOP dostupná ke každému Vašemu ÚČTU v měně příslušného ÚČTU a která Vám umožňuje uložení Vašich použitelných prostředků na zvolené časové období na termínovaný podúčet k ÚČTU a získání vyšších úroků než na ÚČTU (termínované podúčty a služba VKLAD dále jen jako VKLAD). Při využití VKLADU nejsou poskytovány žádné dodatečné služby Termínovaný podúčet VKLAD si můžete otevřít (i) podáním žádosti o VKLAD prostřednictvím Komunikačních kanálů, kterou oprávníte ZUNO k uskutečnění převodu základního vkladu z Vašeho ÚČTU nebo SPOŘENÍ ve stejné měně na VKLAD na dohodnutou dobu a (ii) přijetím žádosti ze strany ZUNO. ÚČET, z něhož nebo prostřednictvím něhož se převede základní vklad na VKLAD, je zároveň tentýž ÚČET, ke kterému se připíše základní vklad uložený na VKLADU a příslušný čistý úrok při zrušení nebo uplynutí doby vázanosti VKLADU. Pro VKLAD není možné zadat Inkaso nebo Trvalou platbu. Můžete si otevřít maximálně 50 podúčtů VKLAD Každý VKLAD si můžete otevřít výlučně na dohodnutou dobu bez možnosti uskutečnění dodatečných vkladů na VKLAD. ZUNO s Vámi dohodne dobu trvání VKLADU určenou počtem dní (minimum je 30 dní a maximum 365 dní) nebo počtem měsíců (1, 3, 6, 12, 24 a 36 měsíců). ZUNO prostřednictvím své stránky nebo jinými vhodnými způsoby zveřejní nabízené podmínky VKLADU nad rámec podmínek stanovených v těchto VOP. VKLAD s dohodnutou dobou vázanosti, určenou počtem dní, může být otevřen pouze bez obnovy. VKLAD s dohodnutou dobou vázanosti, určenou počtem měsíců, může být otevřen s obnovou nebo bez obnovy Pokud si otevřete VKLAD s obnovou, původně dohodnutá doba vázanosti bude automaticky obnovena o další stejné časové období v den skončení původní doby, na kterou byl VKLAD otevřen (Den obnovy) V žádosti o VKLAD a v průběhu VKLADU si můžete zvolit jeden z následujících dvou způsobů obnovy VKLADU: (i) předmětem obnovy budou pouze peněžení prostředky, jež byly převedeny na VKLAD jako základní vklad nebo (ii) předmětem obnovy budou peněžení prostředky, jež byly převedeny na VKLAD jako základní vklad spolu s přirostlým úrokem. Během trvání doby vázanosti VKLADU můžete způsob obnovy změnit, nejpozději však jeden Pracovní den banky přede Dnem obnovy S peněžními prostředky na VKLADU není možné disponovat. Po ukončení VKLADU/předčasném zrušení VKLADU budou prostředky z VKLADU převedeny na ÚČET, ke kterému byl VKLAD zřízen. V případě předčasného zrušení VKLADU před uplynutím dohodnuté doby sníží ZUNO výnos z úroků za podmínek specifikovaných v Ceníku. Předčasné zrušení jen části VKLADU není možné Jestliže ÚČET, ke kterému byl zřízen VKLAD, bude zrušen před uplynutím dohodnuté doby trvání VKLADU, pak peněžení prostředky, jež byly převedeny na VKLAD jako základní vklad, jakož i úroky připsané na VKLAD budou automaticky převedeny ve prospěch příslušného ÚČTU nejpozději v den zrušení ÚČTU s tím, že takový převod bude považován za předčasné zrušení VKLADU, pokud den zrušení ÚČTU není totožný se Dnem obnovy. 4

5 2.6 mymoney mymoney je označení pro všechny bankovní obchody (včetně jejich vzniku, změny a zániku), platební služby, produkty a služby ZUNO v rozsahu jeho předmětu činností, které jsou Vám k dispozici. 3. KARTY ZUNO 3.1 Všeobecně Tyto VOP se vztahují na používání debetní platební karty VISA nebo jakýchkoli jiných mezinárodních platebních karet vydaných ZUNO (případně platebních karet vydávaných v budoucnosti) (Karty) na účely: (i) hotovostních výběrů z bankomatů nebo na pobočkách bank, (ii) nákupu zboží a služeb v rozsahu služeb mezinárodních karetních společností a na (iii) jiné účely Tato ustanovení části 3. VOP upravují vztah mezi (i) Vámi jako majitelem ÚČTU a/nebo Vašimi Oprávněnými osobami majícími právo na vydání Karty (společně dále jako Držitelé karty) a (ii) ZUNO. 3.2 Kdo může ZUNO požádat o vydání Karty? Vy jako majitel ÚČTU a tři Oprávněné osoby k ÚČTU, které Vy určíte (pod společným označením jako Žadatelé o kartu), mohou požádat ZUNO o vydání nejvýše čtyř Karet k ÚČTU v CZK jedna Karta pro Vás a pro tři další Držitele karty (Žádost o vydání karty). Žádost o vydání karty musíte podat přímo Vy nebo Vaše Oprávněné osoby prostřednictvím Komunikačních kanálů Jestliže byla Vám jako majiteli ÚČTU vydána Karta, kterou jste přijal, čímž jste se stal Držitelem karty, jste povinen dodržovat všechny povinnosti Držitele karty podle těchto VOP. Rovněž (i) jste povinen zajistit, aby se před vydáním Karty každý Držitel karty seznámil s podmínkami a pravidly pro používání Karty, aby před vydáním Karty s těmito VOP vyslovil souhlas a aby podmínky a pravidla pro používání Karty každý Držitel karty dodržoval, (ii) odpovídáte za jakékoli jednání Oprávněných osob jako Držitelů karty v souvislosti s používáním Karty, (iii) jste povinen nahradit ZUNO škodu a jinou újmu vzniklou v důsledku nedodržení ustanovení části 3. VOP ze strany všech Držitelů karet. 3.3 Kdy může ZUNO vydat Kartu? ZUNO může vydat Kartu poté, (i) co jste si otevřel ÚČET v CZK a co (ii) jste Vy nebo Vaši Žadatelé o kartu podali Žádost o vydání karty ZUNO. V případě, že má být Karta vydána Oprávněné osobě, která není majitelem ÚČTU, vydá ZUNO Kartu až poté, kdy Oprávněná osoba udělí písemný souhlas s těmito VOP. Souhlasíte s tím, že na vydání Karty Vám či Vašim Žadatelům o kartu není automatický nárok a že ZUNO má právo odmítnout Vaši Žádost o vydání karty či Žádost o vydání karty Vašich Žadatelů o Kartu. ZUNO má právo nabídnout vydání Karty již pri podání žádosti o otevření ÚČTU V případě, že (i) ZUNO přijme Žádost o vydání karty nebo pokud (ii) přijmete nabídku ZUNO na vydání Karty pro Vás nebo Vaše Držitele karty prostřednictvím Komunikačních kanálů, čímž dojde mezi Vámi a ZUNO k uzavření smlouvy (Smlouva o vydání karty), Vy/Vaši Držitelé karty dostanete od ZUNO nejvýše čtyři Karty k jednomu ÚČTU a k nim přidělené osobní identifikační číslo/a (PIN kód) (a) stanovený ZUNO a doručený v bezpečnostní obálce nebo (b) určený Vámi/Vašimi Držiteli karty v Žádosti o vydání karty Na základě Smlouvy o vydání karty Vám/Vašim Žadatelům o kartu zašle ZUNO Kartu a případně i PIN kód samostatně poštou/ kurýrem na korespondenční adresu uvedenou v Žádosti o vydání karty. Můžete požádat o expresní doručení Karty (do 3 Pracovních dní banky), za což má ZUNO právo požadovat poplatek za vydání Karty a její expresní doručení. Rovněž můžete požádat o jakékoli jiné úkony související s Kartami uvedené v těchto VOP, které jsou zpoplatněné podle Ceníku (Poplatky za platební karty). Poplatky za platební karty se v době jejich splatnosti zúčtují na vrub Vašeho ÚČTU, a to i v případě, že tímto zúčtováním dojde k Nepovolenému přečerpání dle čl. 6.1 VOP, se kterým budou spojeny všechny důsledky v článku 6.1 VOP stanovené ZUNO není povinno poskytnout Kartu s jinými funkcemi než s těmi, na nichž se dohodlo s Vámi/Vašimi Držiteli karty. 3.4 Vaše první kroky s Kartou Oznámení o nedoručení: Vy/Vaši Držitelé karty jste povinni bezodkladně informovat ZUNO prostřednictvím Komunikačních kanálů, pokud jste Vy/Vaši Držitelé karty nedostali Kartu (i v případě, že jde o Kartu obnovenou nebo opětovně vydanou) a/ nebo PIN kód do 30 dní od podání Žádosti o vydání karty Podpis Karty: Vy/Vaši Držitelé karty jste povinen/jsou povinni po doručení Karty ověřit, zda obálka s Kartou a/nebo PIN kódem nejsou poškozeny, (ii) ihned po doručení Karty podepsat Kartu na podpisový pásek na zadní straně Karty a (iii) aktivovat Kartu prostřednictvím Komunikačních kanálů. Karta je i po Vašem přijetí Karty/po přijetí Karty Vašimi Držiteli karty nadále majetkem ZUNO a ZUNO má v případech stanovených Smlouvou nebo VOP právo požádat Vás/Vaše Držitele karty o vrácení Karty. Karta je platná do posledního dne v měsíci, který je na ní uveden (Datum ukončení platnosti), pokud nebyla zrušena nebo blokována již dříve. 3.5 Vaše používání Karet ZUNO Hotovostní výběry: S Kartou a PIN kódem/podpisem, jste Vy/Vaši Držitelé karty oprávněni k výběru hotovosti v (i) bankomatech v České republice a v zahraničí, které jsou označeny logem VISA, které je uvedeno i na Kartě, (ii) na obchodních místech jiných bank nebo (iii) u Obchodníků, a to až do výše celkového denního/měsíčního limitu Karty pro hotovostní výběry, který jsme si s Vámi jako majitelem ÚČTU dohodli. ZUNO nezaručuje Vám/Vašim Držitelům karty výplatu Vámi/Vašimi Držiteli karty požadované částky jedním výběrem z Bankomatu. Možnost volby částky pro jednotlivé výběry a způsob vydání hotovosti jsou ovlivněny typem Bankomatu Nákupy zboží a služeb: S Kartou a PIN kódem/podpisem/cvv (trojmístný bezpečnostní kód uvedený na zadní straně Karty) nebo s jakýmikoli dalšími údaji (číslo Karty nebo Datum ukončení platnosti) jste Vy/Vaši Držitelé karty oprávněni platit za zboží a služby (i) prostřednictvím technických zařízení (POS terminál) označených logem VISA instalovaných u obchodníků s tímto zbožím a službami (Obchodníci) v České republice a v zahraničí a (ii) u Obchodníků na Internetu označených logem VISA do výše celkového denního/měsíčního limitu za nákup, který jsme si s Vámi jako majitelem ÚČTU dohodli. Zadáním PIN kódu a potvrzením klávesnicí OK nebo poskytnutím podpisu/cvv kódu nebo jiného dodatečného údaje podle potřeby dáváte Vy/ Vaši Držitelé karty neodvolatelný pokyn ZUNO k zaplacení částky příslušnému Obchodníkovi v rámci limitu za nákup, na němž jste se dohodli, a potvrzujete částku transakce. ZUNO tímto pokyn přijímá Nedovolené použití: Pokud bude Karta použita k jiným účelům než k těm, které byly dohodnuty mezi ZUNO a Vámi/Vašimi Držiteli karty, nebo pokud bude Karta použita v rozporu se Smlouvou, VOP dohodnutými pravidly či s právními předpisy České 5

6 republiky nebo jakékoli jiné země, jejíž právní řád se vztahuje na Vás/Vaše Držitele karty nebo v níž se Karta používá nebo má být použita, ZUNO není odpovědno za řádné fungování Karty nebo za škodu, která tím vznikla Změny v rozsahu služeb souvisejících s Kartou: ZUNO může změnit (i) dohodnutý rozsah služeb Karty (včetně dohodnutých limitů Karty), (ii) Smlouvu o vydání karty a (iii) VOP. Změny se stanou účinnými 2 (slovem: dva) měsíce poté, co budete Vy jako majitel ÚČTU o tom informován, pokud do té doby nedoručíte ZUNO Váš nesouhlas dle článku VOP. 3.6 Vaše Karta a skutečné peníze (zúčtování, limity a měna) Všechny (i) hotovostní výběry a (ii) nákupy realizované Kartou/ami Vámi/Vašimi Držiteli karty budou zúčtovány na vrub ÚČTU, pro který byla Karta vydána Limit karty a krytí: Vy jako majitel ÚČTU a ZUNO se prostřednictvím Komunikačních kanálů dohodneme na transakčních limitech Karty za stanovenou jednotku času (za den a/nebo za měsíc), do jejichž výše je možné Kartu používat k (i) hotovostním výběrům z Bankomatů a (ii) k nákupu zboží nebo služeb u Obchodníků (Limity karty). Vy jako majitel ÚČTU jste oprávněn požádat ZUNO o změnu Limitů karty kdykoli během trvání Smlouvy o vydání karty pro všechny Karty, které byly vydány k Vašemu ÚČTU. Vaši Držitelé karty mohou změnit Limity karty výlučně jen pro jejich Kartu. Souhlasíte s tím, že ZUNO má právo jednostranně stanovit maximum pro Limity karty a informovat Vás o tom prostřednictvím Vy/Vaši Držitelé karty můžete (i) vybírat hotovost z Bankomatů a (ii) uskutečňovat nákupy jen v rámci příslušných Limitů karty a jen do výše použitelného zůstatku nacházejícího se na ÚČTU, k němuž byla Karta vydána Zúčtování: ZUNO zaúčtuje na vrub Vašeho ÚČTU každou transakci uskutečněnou Kartou na území České republiky nebo v zahraničí v příslušné sumě. Jestliže je transakce Kartou realizována v jiné měně než v měně, v níž je veden ÚČET, ZUNO použije na zúčtování transakce na vrub Vašeho účtu sumu transakce stanovenou společností VISA v zúčtovací měně EUR. Na přepočítání transakce z originální měny transakce do zúčtovací měny (EUR) ZUNO použije směnný kurz VISA. Na přepočítání sumy transakce ze zúčtovací měny (EUR) do měny účtu ZUNO použije směnný kurz prodej banky. Transakce může být navýšena o poplatky společnosti VISA. ZUNO je oprávněno na vrub Vašeho ÚČTU zúčtovat všechny náklady a prokázané škody, které ZUNO vznikly v důsledku porušení právních nebo smluvních povinností Vašich/Vašich Držitelů karty, a to i v případě, že takovým zúčtováním dojde k Nepovolenému čerpání ve smyslu článku 6.1 VOP, se kterým budou spojeny všechny důsledky v článku 6.1 VOP stanovené ZUNO Vás jako majitele ÚČTU bude informovat o zúčtováních transakcí a o příslušných poplatcích prostřednictvím výpisů z ÚČTU v souladu s článkem 4.5 VOP. Výpis obsahuje detailní informace o datu a místu transakce, příjemci, datu zúčtování, sumě transakce v měně, v níž byla realizována (původní suma transakce), sumě transakce v zúčtovací měně CZK, směnném kurzu původní měny k zúčtovací měně a poplatcích. 3.7 Vaše závazky/závazky Držitelů karty Ochrana Karty a důvěrnost PIN kódu: Vy/Vaši Držitelé karty jste povinni ve svém vlastním zájmu (i) pečlivě uchovávat Kartu, chránit ji před krádeží, ztrátou, poškozením nebo zneužitím třetí stranou, (ii) neposkytovat Kartu třetím stranám ani jim neumožnit Kartu použít, (iii) uchovávat PIN kód v tajnosti, zejména (a) nezaznamenávat PIN ve snadno rozeznatelné podobě, zejména na samotnou Kartu nebo na jiný předmět, který uchováváte/vaši Držitelé karty uchovávají společně s Kartou, (b) nesvěřit ho žádné jiné osobě včetně Vašich příbuzných nebo příbuzných Vašich Držitelů karty, zaměstnanců ZUNO, jiných klientů nebo Držitelů karty, (iv) zabezpečit, aby žádná třetí strana neviděla PIN kód při jeho zadávání, (v) otevřít obálku, v níž Vám je doručen PIN kód, bez zbytečného odkladu poté, co Vám byla doručena, a (vi) zničit obálku s PIN kódem okamžitě po přečtení. Vy/Vaši Držitelé karty jste povinni nakládat s PIN kódem zvoleným v Žádosti o vydání karty stejně jako s PIN kódem stanoveným ZUNO. Vy/Vaši Držitelé karty se zavazujete dodržovat principy ochrany při používání karet, které jsou zveřejněny na Vy/Vaši Držitelé karty jste oprávněni používat Kartu výhradně během doby její platnosti, konkrétně během doby platnosti původní Karty nebo jakékoli další obnovené nebo opětovně vydané Karty. Vy/Vaši Držitelé karty nejste oprávněni používat blokované nebo zrušené Karty ani Karty po Datu ukončení platnosti. Vy/Vaši Držitelé karty jste povinni zničit Kartu, kterou už není možné použít, jejím přestřihnutím aspoň na dvě části přes magnetický pásek ZUNO nezkoumá, zda transakce realizované Kartou, u nichž proběhla řádná identifikace Karty, jsou oprávněné nebo ne. ZUNO zkoumá oprávněnost transakcí realizovaných Kartou pouze na základě Vámi/Vašimi Držiteli karty podané reklamace nebo stížnosti za podmínek stanovených v Reklamačním řádu a právních předpisech Berete na vědomí, že Obchodník může v odůvodněných případech (a) od Vás požadovat průkaz totožnosti nebo (b) ponechat si Kartu, která je blokována, po datu platnosti nebo zrušena. V takových případech jste Vy/Vaši Držitelé karty povinni prokázat Obchodníkovi svou totožnost a umožnit Obchodníkovi zaznamenat si Vaše osobní údaje podle potřeby. 3.8 Obnova a opětovné vydání Karet ZUNO obnoví Kartu automaticky vydáním a doručením nové Karty s novým Datem ukončení platnosti ve lhůtě 3 týdnů přede Dnem ukončení platnosti původní Karty za předpokladu, že (i) jste Vy/Vaši Držitelé karty neinformovali ZUNO prostřednictvím Komunikačních kanálů ve lhůtě 5 týdnů před Datem ukončení platnosti, že již nechcete Kartu obnovit, (ii) původní Karta není blokována ani zrušena a (iii) neporušil jste Smlouvu či tyto VOP. Po doručení obnovené Karty jste Vy/Vaši Držitelé karty povinni zničit původní Kartu nejpozději k jejímu Datu ukončení platnosti ZUNO může během platnosti Smlouvy o vydání karty z důležitých důvodů zablokovat Kartu a doručit Vám/Vašim Držitelům karty novou Kartu. V případě postupu ZUNO dle toho článku jste Vy/Vaši Držitelé karty povinen/povinni poskytnout ZUNO součinnost nutnou k vydání a doručení nové Karty Vám/Vašim Držitelům karty, zejména jste Vy/Vaši Držitelé karty povinen/ povinni novou Kartu řádně převzít. ZUNO nenese odpovědnost za případnou škodu či jinou újmu vzniklou dočasnou nemožností používat Kartu v důsledku jejího zablokování Vy/Vaši Držitelé karty můžete ZUNO požádat o výměnu Karty a opětovné vydání náhradní Karty (zejména v případech, kdy obálka s Kartou/PIN kódem byla poškozena, či v případě, že jsou na Kartě uvedeny chybné informace zaviněné ZUNO) a o poskytnutí nového PIN kódu, a to bez poplatku ve lhůtě dvou měsíců ode dne doručení Karty V případě, že jste Vy/Vaši Držitelé karty nedostali obnovenou/opětovně vydanou Kartu, jste povinni o této skutečnosti informovat ZUNO podle článku VOP. 3.9 Problémy s Kartami Zadržené Karty: Karta může být zadržena v případě nesprávného použití (i) v Bankomatu nebo (ii) při nákupech prostřednictvím POS terminálu. Vy/Vaši Držitelé karty jste/jsou povinen/povinni okamžitě oznámit ZUNO zadržení Vaší Karty nebo jakékoli jiné 6

7 problémy s Bankomatem/POS terminálem a (ii) nést veškeré náklady související se zadržením Karty v souladu s příslušnými právními předpisy. Vaše právo na reklamaci je upraveno v článku. 4.4 VOP Spory s Obchodníky: Jakékoliv spory a vzájemné nároky vyplývající ze vztahu mezi Vámi/Vašimi Držiteli karty a Obchodníkem v souvislosti se zbožím a službami, za které jste Vy/Vaši Držitelé karty zaplatili použitím Karty, jste povinni řešit přímo s Obchodníkem. Toto se vztahuje především na zúčtovanou částku za nákup. ZUNO nepřebírá žádnou zodpovědnost za Obchodníkovo vyrovnání dotčené transakce. Jestliže Vy/Vaši Držitelé karty nemůžete problém s Obchodníkem vyřešit, je ZUNO povinno přijmout reklamaci a vynaložit co největší úsilí k vyřešení problému v souladu s pravidly VISA Europe (VISA Europe Operating Regulations) nebo pravidly jiné mezinárodní karetní společnosti Dostupnost systému: Je možné, zejména mimo území České republiky, že provozní systémy mohou být vypnuté z technických důvodů, které ZUNO nemůže ovlivnit. Kromě toho fungování platebních terminálů, v nichž je možné použít Karty, může být narušeno v důsledku manipulace třetí stranou. ZUNO Vám doporučuje, abyste si na cesty vzali s sebou také peněžní prostředky v hotovosti. Ve výše uvedených případech mohou nastat také zpoždění při zúčtovaní transakce na vrub Vašeho ÚČTU Ohlašovací povinnost v případě ztráty/odcizení Karty: Bez zbytečného odkladu po zjištění ztráty, krádeže, zneužití nebo jakéhokoliv neoprávněného použití Karty jste Vy/Vaši Držitelé karty povinni (i) ohlásit ZUNO tuto skutečnost a (ii) požádat o okamžité blokování Karty prostřednictvím (a) Call Centra na telefonním čísle: , (b) Online Bankingu nebo (c) v ZUNO ZÓNĚ, kde Vám bude poskytnuta podpora při kontaktování Call Centra (kontaktní údaje jsou platné ke dni vydání těchto VOP a ZUNO si vyhrazuje právo na jejich změnu) postupem podle článku 3.10 VOP. Pokud byla Karta ztracena či ukradena, máte Vy/Vaši Držitelé karty kromě povinností podle předchozí věty též povinnost ohlásit tuto skutečnost příslušným státním orgánům (např. policii) a na požádání předložit ZUNO originál nebo kopii takového hlášení. Vy/Vaši Držitelé karty jste povinni ohlásit ZUNO údaje potřebné k identifikaci Karty, která má být blokována (např. číslo Karty, typ Karty, Vaše jméno/ jméno Držitele karty a Vaše datum narození, resp. datum narození Držitele karty). V opačném případě se ohlášení považuje za nerealizované, a ZUNO nenese odpovědnost za blokování Karty. Vy/Vaši Držitelé karty nikdy nesmíte nahlásit svůj PIN kód ZUNO je oprávněno informovat Obchodníky o číslech Karet, (i) které byly ztraceny nebo odcizeny, na základě hlášení Vás/ Vašich Držitelů karty, nebo (ii) které byly zrušeny nebo zadrženy v souladu s těmito VOP ZUNO neodpovídá za odmítnutí přijetí Karty k zaplacení za zboží či služby ze strany Obchodníka. Všichni Obchodníci nebo příjemci jsou oprávněni jménem ZUNO zadržet blokované Karty, Karty po datu platnosti nebo zrušené Karty Blokování, odblokování a zrušení Karty Vám jako majiteli ÚČTU/Vašim Držitelům karty může být blokována Karta na základě (a) Žádosti ze strany Vás/Vašich Držitelů karty (Žádost o blokování karty) nebo (b) rozhodnutím ze strany ZUNO (Blokování karty z podnětu ZUNO), a to (i) dočasně i (ii) trvale Karta může být dočasně blokována maximálně na dobu 3 měsíců, během nichž jste Vy/Vaši Držitelé karty oprávněni využívat (i) Online Banking a (ii) Call Centrum (Doba dočasného blokování). Po uplynutí Doby dočasného blokování bude Karta automaticky odblokována ZUNO má právo blokovat Kartu bez předchozího souhlasu ze strany Vás/Vašich Držitelů karty z důvodů uvedených v článku VOP ZUNO je oprávněno zrušit Kartu v případě, že (i) Karta byla trvale blokována a nemůže být odblokována, (ii) Karta/PIN kód byly vráceny ZUNO jako nedoručitelné, (iii) Vy/Vaši Držitelé karty jste si neaktivovali Kartu do dvou (2) měsíců ode dne doručení Karty. Po zrušení Karty máte Vy/Vaši Držitelé karty právo žádat ZUNO o vydání nové Karty prostřednictvím nové Žádosti o vydání karty Zrušení Smlouvy o vydání karty Smlouva o vydání karty je uzavírána na dobu neurčitou. Smlouva o vydání karty může být zrušena (i) kterýmkoli ze způsobů uvedených v článku 10.2 VOP, (ii) zrušením Vašeho ÚČTU, ke kterému byla Karta vydána, nebo (iii) neobnovením Karty podle článku VOP. Zrušením Smlouvy o vydání karty nejsou dotčeny ostatní povinnosti Vás/Vašich Držitelů karty, a tyto musejí být splněny. Zrušením Smlouvy o vydání karty zejména nejste/vaši Držitelé karty nejsou zbaven/zbaveni povinnosti vyrovnat všechny závazky plynoucí z používání Karet Po zrušení ÚČTU, ke kterému byla Karta vydána, Vy/Vaši Držitelé karty nejste povinni zaslat Kartu ZUNO zpět. V takovém případě je ZUNO oprávněno blokovat Kartu vydanou k tomuto zrušenému ÚČTU na Vaše náklady V případě, že Karta nebyla obnovena podle ustanovení VOP, Smlouva o vydání karty bude zrušena k Datu ukončení platnosti Důsledky: Po zrušení Smlouvy o vydání karty Vám bude vrácena alikvotní část jakýchkoli opakujících se poplatků hrazených za používání Karty vydané na základě zrušené Smlouvy o vydání karty. Toto se nevztahuje na poplatky splatné jednorázově, např. na poplatky za vydání karty. 4. ZUNO NÁŠ ZPŮSOB KOMUNIKACE/JAK SI ZVYKNOUT NA DIRECT BANKU 4.1 Online Banking, Call Centrum a ZUNO ZÓNA ZUNO můžete kontaktovat prostřednictvím (i) Online Bankingu, (ii) Call Centra a (iii) Mobile Bankingu (Komunikační kanály) tak, jak je to uvedeno níže Online Banking je nástrojem pro uskutečňování plateb a bezpečným prostředím ZUNO umístěným v síti Internet, který je Vám přístupný na základě Smlouvy a umožňuje Vám uskutečňovat obchody se ZUNO a realizovat platby (Online Banking). ZUNO zveřejní detailní rozsah práv, které můžete uplatnit prostřednictvím Online Bankingu, na své internetové stránce a v ZUNO ZÓNĚ Call Centrum je telefonickým Komunikačním kanálem ZUNO, prostřednictvím něhož můžete Vy a Vámi určené Oprávněné osoby využívat produkty a služby ZUNO (Call Centrum). ZUNO zveřejní detailní rozsah práv, které Vy a Vámi určené Oprávněné osoby můžete uplatnit prostřednictvím Call Centra, na své internetové stránce a v ZUNO ZÓNĚ Mobile Banking je Komunikačním kanálem, prostřednictvím něhož můžete Vy a Vámi určené Oprávněné osoby využívat produkty a služby ZUNO. ZUNO zveřejní detailní rozsah práv, které Vy a Vámi určené Oprávněné osoby můžete uplatnit prostřednictvím Mobile Bankingu, na své internetové stránce a v ZUNO ZÓNĚ. 7

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ZUNO BANK AG, organizační složka PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKATELE

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ZUNO BANK AG, organizační složka PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKATELE VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ZUNO BANK AG, organizační složka PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKATELE 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 3 1.1 VOP 3 1.2 ZUNO a Vy 3 2. KTERÉ ÚČTY/PODÚČTY JSOU VÁM K DISPOZICI? 3 2.1 ÚČET 3

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ZUNO BANK AG, organizační složka PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKATELE

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ZUNO BANK AG, organizační složka PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKATELE VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ZUNO BANK AG, organizační složka PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKATELE 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 3 1.1 VOP 3 1.2 ZUNO a Vy 3 2. KTERÉ ÚČTY/PODÚČTY JSOU VÁM K DISPOZICI? 3 2.1 ÚČET 3

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ZUNO BANK AG organizační složka PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKATELE

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ZUNO BANK AG organizační složka PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKATELE VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ZUNO BANK AG organizační složka PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKATELE 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 3 1.1 VOP 3 1.2 ZUNO a Vy 3 2. KTERÉ ÚČTY/PODÚČTY JSOU VÁM K DISPOZICI? 3 2.1 ÚČET 3

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ZUNO BANK AG organizační složka PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKATELE

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ZUNO BANK AG organizační složka PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKATELE VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ZUNO BANK AG organizační složka PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKATELE 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ...3 1.1 VOP... 3 2. KTERÉ ÚČTY/PODÚČTY JSOU VÁM K DISPOZICI?...5 2.1 ÚČET... 5 2.2 ÚČET

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ZUNO BANK AG organizační složka PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKATELE

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ZUNO BANK AG organizační složka PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKATELE VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ZUNO BANK AG organizační složka PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKATELE 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 3 1.1 VŠEOBECNÁ VOP USTANOVENÍ 3 1.1 2. VOP KTERÉ ÚČTY/PODÚČTY JSOU VÁM K DISPOZICI?

Více

Obchodní podmínky pro používání služeb přímého bankovnictví prostřednictvím systému MultiCash LBBW Bank CZ a.s.

Obchodní podmínky pro používání služeb přímého bankovnictví prostřednictvím systému MultiCash LBBW Bank CZ a.s. Obchodní podmínky pro používání služeb přímého bankovnictví prostřednictvím systému MultiCash LBBW Bank CZ a.s. Obchodní podmínky pro používání služeb přímého bankovnictví prostřednictvím Systému MultiCash

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro poskytování služeb a zboží společností CONSITE, s.r.o. znění účinné od 1. 1. 2011 1. Předmět Všeobecných obchodních podmínek 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále

Více

PODMÍNKY K OSOBNÍMU KONTU

PODMÍNKY K OSOBNÍMU KONTU PODMÍNKY K OSOBNÍMU KONTU Článek 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto Podmínky k Osobnímu kontu (dále jen Podmínky ) představují Produktové podmínky ve smyslu Všeobecných obchodních podmínek Banky (dále jen

Více

SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT

SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT Níže uvedeného dne měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Společnost: Diners Club Czech, s.r.o. Se sídlem: Široká 5, č. p. 36, 110 00

Více

Smlouva o firemním účtu

Smlouva o firemním účtu Smlouva o firemním účtu uzavřená v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a zákonem č.87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech, v platném znění. mezi Citfin, spořitelní

Více

Příloha č. 4 k Smlouvě č... /... KOORDINÁTY A ZPŮSOBY KOMUNIKACE MEZI STRANAMI

Příloha č. 4 k Smlouvě č... /... KOORDINÁTY A ZPŮSOBY KOMUNIKACE MEZI STRANAMI Příloha č. 4 k Smlouvě č... /... KOORDINÁTY A ZPŮSOBY KOMUNIKACE MEZI STRANAMI I. Poskytnuté údaje pro komunikaci mezi stranami Použitelné varianty se označují znakem "X" (pokud je k dispozici znak " ").

Více

Běžný účet CZK, EUR, USD. Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické osoby (měsíčně) 149 Kč

Běžný účet CZK, EUR, USD. Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické osoby (měsíčně) 149 Kč Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.06.2014 Běžný účet CZK, EUR, USD Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické

Více

Obchodní podmínky pro poskytování Služeb přímého bankovnictví Equa bank a.s.

Obchodní podmínky pro poskytování Služeb přímého bankovnictví Equa bank a.s. Stránka 1 z 7 Obchodní podmínky pro poskytování Služeb přímého bankovnictví Equa bank a.s. I. Úvodní ustanovení 1. Tyto Podmínky jsou obchodními podmínkami ve smyslu čl. I. bod 3 VOP vydané v souladu se

Více

Sazebník bankovních poplatků

Sazebník bankovních poplatků Sazebník bankovních poplatků PLATNÝ OD 15. 3. 2012 www.mbank.cz I. Osobní účet mkonto 1. Zřízení, vedení a zrušení účtu a) Zřízení osobního účtu mkonto b) Vedení osobního účtu mkonto c) Zrušení osobního

Více

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. I. Úvodní ustanovení I.1 Provozovatel obchodní společnost Úspěšný web s.r.o. se sídlem Rakovník, Sportovní 99, PSČ 269 01 IČ: 242 09 007

Více

Běžný účet. Zřízení účtu ZDARMA ZDARMA INDIVIDUÁLNĚ Vedení účtu (měsíčně) ZDARMA ZDARMA ZDARMA Zrušení účtu ZDARMA ZDARMA ZDARMA

Běžný účet. Zřízení účtu ZDARMA ZDARMA INDIVIDUÁLNĚ Vedení účtu (měsíčně) ZDARMA ZDARMA ZDARMA Zrušení účtu ZDARMA ZDARMA ZDARMA Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.02.2015 Běžný účet Zřízení účtu Vedení účtu (měsíčně) 99 Kč 149 Kč 369 Kč Zrušení účtu Běžný účet v EUR, USD Účet advokátní/ notářské

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ÚVĚROVÉ PRODUKTY REZERVA ZUNO BANK AG, organizační složka

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ÚVĚROVÉ PRODUKTY REZERVA ZUNO BANK AG, organizační složka OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ÚVĚROVÉ PRODUKTY REZERVA ZUNO BANK AG, organizační složka 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ...3 1.1 O čem jsou tyto podmínky...3 1.2 Které dokumenty je potřebné si přečíst a jak, abyste věděl/a

Více

1.2 Pojmy s velkým počátečním písmenem jsou v těchto Podmínkách užívány ve významu uvedeném v článku 4 těchto Podmínek.

1.2 Pojmy s velkým počátečním písmenem jsou v těchto Podmínkách užívány ve významu uvedeném v článku 4 těchto Podmínek. PODMÍNKY KE KONTU G2 Článek 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto Podmínky ke kontu G2 (dále jen Podmínky ) představují Produktové podmínky ve smyslu Všeobecných obchodních podmínek Banky (dále jen Všeobecné podmínky

Více

Obchodní podmínky pro používání služeb přímého bankovnictví prostřednictvím systému MultiCash LBBW Bank CZ a.s.

Obchodní podmínky pro používání služeb přímého bankovnictví prostřednictvím systému MultiCash LBBW Bank CZ a.s. Obchodní podmínky pro používání služeb přímého bankovnictví prostřednictvím systému MultiCash LBBW Bank CZ a.s. Obchodní podmínky pro používání služeb přímého bankovnictví prostřednictvím Systému MultiCash

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro používání Express Deli karet

Všeobecné obchodní podmínky pro používání Express Deli karet Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují právní vztahy mezi držitelem Express Deli karty na straně jedné a provozovatelem systému - společností Monet+, a.s., IČO: 26217783, se sídlem Za

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. "Poskytovatelem" se rozumí společnost Agentura PŘEKLADY A TLUMOČENÍ s.r.o. se sídlem Jaurisova 515/4, 140 00 Praha, Česká republika, provozovna Washingtonova

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 DEFINICE POJMŮ Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1 Dlužník znamená

Více

Věstník ČNB částka 18/2002 ze dne 4. prosince 2002

Věstník ČNB částka 18/2002 ze dne 4. prosince 2002 Příloha VZOROVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO VYDÁVÁNÍ A UŽÍVÁNÍ ELEKTRONICKÝCH PLATEBNÍCH PROSTŘEDKŮ Leden 2003 VZOROVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO VYDÁVÁNÍ A UŽÍVÁNÍ ELEKTRONICKÝCH PLATEBNÍCH PROSTŘEDKŮ Česká národní

Více

Sazebník. bankovních poplatků mbank. Platný od 1. 11. 2012.

Sazebník. bankovních poplatků mbank. Platný od 1. 11. 2012. Sazebník bankovních poplatků mbank Platný od 1. 11. 2012. Obsah I. Osobní účet mkonto 2 II. Spořicí účet emax / emax plus 2 III. Termínovaný vkladový účet mvklad 3 IV. Platební karty 3 V. Kreditní karty

Více

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Tyto všeobecné obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647, se sídlem Pickova 1096, 56201

Více

Smlouva o obstarávání koupě nebo prodeje investičních nástrojů

Smlouva o obstarávání koupě nebo prodeje investičních nástrojů Smlouva o obstarávání koupě nebo prodeje investičních nástrojů Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 453 17 054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET

INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET B I. Úvodní ustanovení 1. Tyto informace jsou určeny držitelům debetních nebo kreditních karet (pro všechny typy karet je v těchto informacích dále použit souhrnný

Více

4.1. Držitel karty je oprávněn:

4.1. Držitel karty je oprávněn: II. Všeobecné obchodní podmínky pro neopakovatelně dobíjecí, přenosné předplacené karty (dárkové karty) Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují právní vztahy mezi držitelem neopakovatelně dobíjecí, přenosné

Více

Právnické osoby, fyzické osoby podnikatelé

Právnické osoby, fyzické osoby podnikatelé Ceník pro úsek Korporátní bankovnictví Právnické osoby, fyzické osoby podnikatelé 1. KORUNOVÝ BĚŽNÝ ÚČET 1.1. Úrokové sazby Běžný účet CZK - úročení zůstatku účtu Běžný účet CZK - úročení debetního zůstatku

Více

mlinka: Sazebník bankovních poplatků maximum výhod a pohodlí

mlinka: Sazebník bankovních poplatků maximum výhod a pohodlí www.mbank.cz : 844 777 000 Sazebník bankovních poplatků maximum výhod a pohodlí Sazebník bankovních poplatků mbank platný od 15. 9. 2008 I. Osobní účet mkonto 1. Zřízení, vedení a zrušení účtu a) zřízení

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PLATEBNÍ KARTY PPF banky a.s.

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PLATEBNÍ KARTY PPF banky a.s. OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PLATEBNÍ KARTY PPF banky a.s. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Obchodní podmínky PPF banky a.s. pro platební karty (dále jen,,podmínky ) jsou vydávány k úpravě vzájemných práv a povinností smluvních

Více

mlinka: Sazebník bankovních poplatků maximum výhod a pohodlí

mlinka: Sazebník bankovních poplatků maximum výhod a pohodlí www.mbank.cz : 844 777 000 Sazebník bankovních poplatků maximum výhod a pohodlí Sazebník bankovních poplatků mbank platný od 14. 7. 2008 I. Osobní účet mkonto 1. Zřízení, vedení a zrušení účtu a) zřízení

Více

Sazebník bankovních poplatků pro podnikatele

Sazebník bankovních poplatků pro podnikatele Sazebník bankovních poplatků pro podnikatele PLATNÝ OD 15. 3. 2012 www.mbank.cz I. Podnikatelský účet mbusiness Konto 1. Zřízení, vedení a zrušení účtu a) Zřízení účtu mbusiness Konto b) Vedení účtu mbusiness

Více

DODATEK Č. 1 K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ VODAFONE ONENET Č. 011268 (dále jen Dodatek )

DODATEK Č. 1 K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ VODAFONE ONENET Č. 011268 (dále jen Dodatek ) DODATEK Č. 1 K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ VODAFONE ONENET Č. 011268 (dále jen Dodatek ) Vodafone Czech Republic, a.s. se sídlem Vinohradská 167, 100

Více

Běžný účet. Běžný účet pro právnické osoby All inclusive. Běžný účet pro právnické osoby

Běžný účet. Běžný účet pro právnické osoby All inclusive. Běžný účet pro právnické osoby Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.04.2015 * v EUR, Zřízení účtu INDIVIDUÁLNĚ Vedení účtu při splnění níže uvedené podmínky (měsíčně) Průměrný měsíční zůstatek na

Více

PODMÍNKY TERMÍNOVANÝCH ÚČTŮ

PODMÍNKY TERMÍNOVANÝCH ÚČTŮ PODMÍNKY TERMÍNOVANÝCH ÚČTŮ 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto Podmínky termínovaných účtů (dále jen Podmínky ) představují Produktové podmínky ve smyslu Všeobecných obchodních podmínek (dále jen Všeobecné

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád

Obchodní podmínky a reklamační řád Obchodní podmínky a reklamační řád 1) OBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování služeb a prodej zboží na internetovém portálu www.cstzb.cz. Podmínky blíže vymezují

Více

PODMÍNKY KE KB GARANTOVANÉMU VKLADU

PODMÍNKY KE KB GARANTOVANÉMU VKLADU PODMÍNKY KE KB GARANTOVANÉMU VKLADU Článek 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto Podmínky ke KB Garantovanému vkladu (dále jen Podmínky ) představují Produktové podmínky ve smyslu Všeobecných obchodních podmínek

Více

Všeobecné obchodní podmínky Hotelu Termal Mušov a.s.

Všeobecné obchodní podmínky Hotelu Termal Mušov a.s. Všeobecné obchodní podmínky Hotelu Termal Mušov a.s. čl. I Předmět všeobecných podmínek 1. Hotel Termal Mušov, a.s., Husova 200/16, Brno, PSČ 602 00, IČO: 27713229, zapsaná v OR KS v Brně, spis. značka

Více

Obchodní podmínky Ochrana osobních údajů Pravidla používání stránek

Obchodní podmínky Ochrana osobních údajů Pravidla používání stránek Obchodní podmínky Ochrana osobních údajů Pravidla používání stránek Obchodní podmínky VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro nákup zboží a/nebo služeb na internetovém slevovém portálu www.nakupvakci.cz (dále

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky internetového portálu timee.cz (dále jen timee.cz ) pro zákazníky společnosti Datlink s.r.o., IČ 27970485, se sídlem

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz) I. Základní ustanovení Tyto VOP upravují vzájemné postavení a vztahy mezi stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je Lucie Nováčková

Více

Ceník pro Osobní konto České spořitelny

Ceník pro Osobní konto České spořitelny Ceník pro Osobní konto České spořitelny 1. Osobní konto 2. Tuzemský platební styk 3. Debetní karta Visa Gold 4. Přímé bankovnictví 5. Nedodržení smluvních podmínek 1. OSOBNÍ KONTO ČS 1.1 Založení, přechod

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost REDVEL s.r.o. tyto obchodní

Více

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy.

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy. OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) obchodní společnosti IMP net s.r.o., IČ: 28351801, se sídlem Šimáčkova 137, 628 00 Brno, zapsané

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti Commera s.r.o. se sídlem Na lysinách 457/20, Praha, identifikační číslo:

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti Commera s.r.o. se sídlem Na lysinách 457/20, Praha, identifikační číslo: obchodní společnosti Commera s.r.o. se sídlem Na lysinách 457/20, Praha, 147 00 identifikační číslo: 24302058 OBCHODNÍ PODMÍNKY zapsané v obchodním rejstříku vedeném v Městský soud v Praze, odd. vložka:

Více

PODMÍNKY PLATEBNÍHO STYKU A VYUŽITÍ SBĚRNÉHO ÚČTU

PODMÍNKY PLATEBNÍHO STYKU A VYUŽITÍ SBĚRNÉHO ÚČTU PODMÍNKY PLATEBNÍHO STYKU A VYUŽITÍ SBĚRNÉHO ÚČTU vydané Metropolitním spořitelním družstvem, IČ: 25571150, se sídlem: Sokolovská 394/17, 180 00 Praha 8 - Karlín, zapsaným v oddílu Dr, vložce 7890, obchodního

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Poskytovatel TDM real s.r.o. se sídlem Jelínkova 919/28, 616 00, Brno, IČ 02639441, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8194, dále

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ K DEPOZITNÍM PRODUKTŮM A SOUVISEJÍCÍM SLUŽBÁM

SAZEBNÍK POPLATKŮ K DEPOZITNÍM PRODUKTŮM A SOUVISEJÍCÍM SLUŽBÁM SAZEBNÍK POPLATKŮ K DEPOZITNÍM PRODUKTŮM A SOUVISEJÍCÍM SLUŽBÁM PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ A PRÁVNICKÉ OSOBY ÚČINNÝ OD 1. ŘÍJNA 2015 OBSAH Úvodní ustanovení 01 Běžný účet CREDITAS 01 Spořicí vklad CREDITAS

Více

Sazebník. bankovních poplatků mbank pro podnikatele. Platný od 1. 11. 2012.

Sazebník. bankovních poplatků mbank pro podnikatele. Platný od 1. 11. 2012. Sazebník bankovních poplatků mbank pro podnikatele Platný od 1. 11. 2012. Obsah I. Podnikatelský účet mkonto business 2 II. Spořicí účet pro podnikatele emax busines 2 III. Účet pro internetové obchody

Více

Obchodní podmínky pro používání služeb přímého bankovnictví prostřednictvím Systému LBBW Direct LBBW Bank CZ a.s.

Obchodní podmínky pro používání služeb přímého bankovnictví prostřednictvím Systému LBBW Direct LBBW Bank CZ a.s. Obchodní podmínky pro používání služeb přímého bankovnictví prostřednictvím Systému LBBW Direct LBBW Bank CZ a.s. Obchodní podmínky pro používání služeb přímého bankovnictví prostřednictvím Systému LBBW

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

RÁMCOVÁ SMLOUVA. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi: RÁMCOVÁ SMLOUVA uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi: Citfin Finanční trhy, a.s. se sídlem Praha 5, Radlická 751/113e, PSČ: 158 00 IČ: 25079069 DIČ: CZ25079069 zapsanou v obchodním rejstříku

Více

PRAVIDLA PŘIJÍMÁNÍ A PŘEDÁVÁNÍ POKYNŮ

PRAVIDLA PŘIJÍMÁNÍ A PŘEDÁVÁNÍ POKYNŮ PRAVIDLA PŘIJÍMÁNÍ A PŘEDÁVÁNÍ POKYNŮ Vnitřní směrnice č. 5/2015 Určena: Vytvořil: Schválil: Pro zákazníky Zprostředkovatele Compliance Jednatelka společnosti Platnost od: 1. 2. 2015 Účinnost od: 1. 2.

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Provozovatelem internetových stránek Rozzlobenimuzi.com je společnost Platinum Media, s.r.o., se sídlem Mezibranská 1579/4, Praha 1, 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO VKLADOVÉ PRODUKTY A BĚŽNÉ ÚČTY

PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO VKLADOVÉ PRODUKTY A BĚŽNÉ ÚČTY PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO VKLADOVÉ PRODUKTY A BĚŽNÉ ÚČTY O B S A H 1. ÚVOD... 2 2. ZMĚNY PRODUKTOVÝCH PODMÍNEK... 2 3. VÝKLAD POJMŮ... 2 4. TERMÍNOVANÝ VKLAD... 3 5. SPOŘICÍ ÚČET - ARTESA UNIVERSAL...

Více

Sazebník. bankovních poplatků mbank. Platný od

Sazebník. bankovních poplatků mbank. Platný od Sazebník bankovních poplatků mbank Platný od 15. 12. 2012. Obsah I. Osobní účet mkonto... 2 II. Spořicí účet emax / emax plus... 3 III. Terminovaný vkladový účet mvklad... 4 IV. Platební karty... 5 V.

Více

Obchodní podmínky pro prodej vstupenek

Obchodní podmínky pro prodej vstupenek sídlo: Seifertova 571/5, 130 00 Praha 3 zápis společnosti v OR: Městský soud v Praze, spis. zn. C 236831 IČ: 03955354, DIČ CZ03955354 tel.: +420 777 200 258 e mail: mproductions@mproductions.cz www.mightysounds.cz

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky České informační agentury, s. r. o. 1. Úvodní ustanovení a) Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) České informační agentury, s. r. o. (dále jen Poskytovatel ) vycházejí

Více

Obchodní podmínky Platné od 1.10.2015 IT - MEATUS CZ spol. s.r.o. www.meatus.cz - help.cz E-mail podpora@meatus.cz

Obchodní podmínky Platné od 1.10.2015 IT - MEATUS CZ spol. s.r.o. www.meatus.cz - help.cz E-mail podpora@meatus.cz Obchodní podmínky Platné od 1.10.2015 IT - MEATUS CZ spol. s.r.o. www.meatus.cz - help.cz E-mail podpora@meatus.cz Společnost MEATUS CZ spol. s r.o., IČ: 01671545, se sídlem Sušilova 1528/1, Pražské Předměstí,

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO PODNIKATELE, FIRMY A INSTITUCE ÚČINNÝ OD 1. LEDNA 2012 OBSAH. Běžný účet CREDITAS 1. Spořící vklad CREDITAS 2

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO PODNIKATELE, FIRMY A INSTITUCE ÚČINNÝ OD 1. LEDNA 2012 OBSAH. Běžný účet CREDITAS 1. Spořící vklad CREDITAS 2 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO PODNIKATELE, FIRMY A INSTITUCE ÚČINNÝ OD 1. LEDNA 2012 OBSAH Běžný účet CREDITAS 1 Spořící vklad CREDITAS 2 Termínovaný vklad CREDITAS 3 Ostatní poplatky 3 Internetové bankovnictví

Více

Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD

Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD I. Úvodní ustanovení 1. Tyto obchodní podmínky upravují vztah mezi společností mobile2card a.s., IČ 24301761, se sídlem Hanusova 353/12, 140 00 Praha 4 Michle, zapsanou

Více

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414.

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414. Obchodní firma: Sídlo: WEDA consulting s.r.o. Neumannova 1453/28, 156 00 Praha Identifikační číslo 24290564 Daňové identifikační číslo: CZ24290564 Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského

Více

Ceník pro službu Moje zdravé finance (založenou od )

Ceník pro službu Moje zdravé finance (založenou od ) Ceník pro službu Moje zdravé finance (založenou od 24. 10. 2016) 1. Služba MOje ZDraVé finance Základní cena měsíčně Cena pro klienty, kterým chodí na Účet starobní důchod měsíčně 50 Kč Odměny pro klienty

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 15. SRPNA 2012 OBSAH. Úvodní ustanovení 1

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 15. SRPNA 2012 OBSAH. Úvodní ustanovení 1 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 15. SRPNA 2012 OBSAH Úvodní ustanovení 1 Běžný účet CREDITAS 1 Spořící vklad CREDITAS 2 Termínovaný vklad CREDITAS

Více

pro fyzické osoby, fyzické osoby podnikatele a právnické osoby

pro fyzické osoby, fyzické osoby podnikatele a právnické osoby SAZEBNÍK POPLATKŮ pro fyzické osoby, fyzické osoby podnikatele a právnické osoby Poplatky v cizí měně jsou přepočítávány aktuálním kurzem ČNB a účtovány v příslušné měně účtu. 1. Běžné účty 2. Ostatní

Více

Fyzické osoby - občané

Fyzické osoby - občané Ceník pro úsek Osobní bankovnictví Fyzické osoby - občané 1. KORUNOVÝ BĚŽNÝ ÚČET 1.1. Úrokové sazby Běžný účet CZK - úročení zůstatku účtu Běžný účet CZK - úročení debetního zůstatku účtu 0,2 % p.a. 36

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO OBČANA ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2011 OBSAH. Běžný účet CREDITAS 1. Spořící vklad CREDITAS 2. Spořící účet CREDITAS 3

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO OBČANA ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2011 OBSAH. Běžný účet CREDITAS 1. Spořící vklad CREDITAS 2. Spořící účet CREDITAS 3 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO OBČANA ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2011 OBSAH Běžný účet CREDITAS 1 Spořící vklad CREDITAS 2 Spořící účet CREDITAS 3 Vkladní knížka CREDITAS 4 Termínovaný vklad CREDITAS 5 Ostatní poplatky

Více

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchodní poskytování služeb Tyto všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchodní poskytování služeb (dále jen obchodní podmínky ) se vztahují na smlouvy uzavřené prostřednictvím

Více

PODMÍNKY PLATEBNÍHO STYKU A VYUŽITÍ SBĚRNÉHO ÚČTU

PODMÍNKY PLATEBNÍHO STYKU A VYUŽITÍ SBĚRNÉHO ÚČTU PODMÍNKY PLATEBNÍHO STYKU A VYUŽITÍ SBĚRNÉHO ÚČTU vydané ANO spořitelním družstvem, IČ: : 26137755, se sídlem: Rohanské nábřeží 671/15, PSČ 186 00, Praha 8 zapsané v Obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

pro fyzické osoby, fyzické osoby podnikatele a právnické osoby

pro fyzické osoby, fyzické osoby podnikatele a právnické osoby SAZEBNÍK POPLATKŮ pro fyzické osoby, fyzické osoby podnikatele a právnické osoby Poplatky v cizí měně jsou přepočítávány aktuálním kurzem ČNB a účtovány v příslušné měně účtu. 1. Běžné účty 2. Ostatní

Více

Základní cena měsíčně 100 Kč. Cena pro klienty, kterým chodí na Účet starobní důchod měsíčně 50 Kč. Odměna za využívání Účtu měsíčně 50 Kč

Základní cena měsíčně 100 Kč. Cena pro klienty, kterým chodí na Účet starobní důchod měsíčně 50 Kč. Odměna za využívání Účtu měsíčně 50 Kč Služba Moje zdravé finance infolinka 800 207 207 www.csas.cz Strana 1/5 Ceník pro službu Moje zdravé finance 1. Služba Moje zdravé finance Základní cena měsíčně Cena pro klienty, kterým chodí na Účet starobní

Více

Dohoda o stanovení individuálních cen

Dohoda o stanovení individuálních cen Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360 (dále jen Banka ) a právnická osoba (dále jen Klient ) Obchodní

Více

1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti

1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti Obchodní podmínky OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti firma: Radek Maňák, IČ: 88663418, DIČ: neplátce

Více

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI V AFFILIATE PROGRAMU

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI V AFFILIATE PROGRAMU SMLOUVA O SPOLUPRÁCI V AFFILIATE PROGRAMU 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ SMLOUVY O SPOLUPRÁCI V AFFILIATE PROGRAMU 1.1 Tato smlouva o spolupráci v Affiliate programu (dále jen Smlouva ) se použije pro smluvní vztahy

Více

SAZEBNÍK PRO FYZICKÉ OSOBY EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s.

SAZEBNÍK PRO FYZICKÉ OSOBY EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. SAZEBNÍK PRO FYZICKÉ OSOBY EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. SAZEBNÍK JE PLATNÝ OD 1. 11. 2013 Evropsko-ruská banka, a.s. Štefánikova 78/50, 150 00, Praha 5 Tel.: +420 236 073 757 Fax: +420 236 073 750 info@erbank.cz

Více

Informace k pojištění platebních karet

Informace k pojištění platebních karet Informace k pojištění platebních karet Účinné od 1. 1. 2014 I. Úvodní ustanovení 1. Tyto informace jsou určeny držitelům debetních nebo kreditních karet (pro všechny typy karet je v těchto informacích

Více

PODMÍNKY DEBETNÍCH KARET

PODMÍNKY DEBETNÍCH KARET Tyto Podmínky debetních karet obsahují bližší úpravu práv a povinností vyplývajících z uzavřené smlouvy, na základě které je vydána debetní platební karta v souladu s pravidly příslušné Karetní společnosti.

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY ÚČINNÉ OD 1. LISTOPADU 2012

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY ÚČINNÉ OD 1. LISTOPADU 2012 OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY ÚČINNÉ OD 1. LISTOPADU 2012 OBSAH 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 01 1.1 Úvod 01 1.2 Vymezení pojmů 01 2 Běžný účet CREDITAS

Více

PODMÍNKY pro vydání a používání platebních karet LBBW Bank CZ a.s.

PODMÍNKY pro vydání a používání platebních karet LBBW Bank CZ a.s. PODMÍNKY pro vydání a používání platebních karet 1. OBECNÉ PODMÍNKY 1.1. (dále jen LBBW Bank ) vydává platební karty MasterCard a Maestro jako elektronický platební prostředek k osobním a firemním běžným

Více

PODMÍNKY pro vydání a používání platebních karet LBBW Bank CZ a.s.

PODMÍNKY pro vydání a používání platebních karet LBBW Bank CZ a.s. PODMÍNKY pro vydání a používání platebních karet 1. OBECNÉ PODMÍNKY 1.1. (dále jen LBBW Bank ) vydává platební karty MasterCard a Maestro jako elektronický platební prostředek k osobním a firemním běžným

Více

Základní cena. 25 informačních SMS měsíčně 25 Kč. Druhá debetní karta Visa Classic měsíčně 25 Kč. Vedení kontokorentu.

Základní cena. 25 informačních SMS měsíčně 25 Kč. Druhá debetní karta Visa Classic měsíčně 25 Kč. Vedení kontokorentu. účty infolinka 800 207 207 www.csas.cz Strana 1/5 Ceník pro Základní účet 1. Základní účet 2. Domácí platby 3. Zahraniční platby 4. Hotovost/Používání hotovosti 5. Debetní platební karta Visa Classic 6.

Více

Nový Občanský zákonník Od 1.1.2014

Nový Občanský zákonník Od 1.1.2014 Nový Občanský zákonník Od 1.1.2014 Díl 11 Závazky ze smlouvy o účtu, jednorázovem vkladu, akreditívu a inkasu 2662 2675 NOZ NOZ neupravuje tzv. platební účet Upravuje Zákon č. 284/2009 Sb. o platebním

Více

obchodní podmínky pro debetní platební kartu

obchodní podmínky pro debetní platební kartu obchodní podmínky pro debetní platební kartu 1. Obchodní podmínky pro debetní platební kartu (dále jen Obchodní podmínky nebo OP ) upravují právní vztahy mezi Poštovou bankou, a.s., se sídlem Dvořákovo

Více

Ceník pro úsek Korporátní bankovnictví

Ceník pro úsek Korporátní bankovnictví Ceník pro úsek Korporátní bankovnictví Právnické osoby 1. SAZEBNÍK POPLATKŮ 1.1. BĚŽNÉ A VKLADOVÉ ÚČTY Zřízení účtu Vedení účtu účty v CZK Vedení účtu účty vedené v EUR, USD, CHF, GBP * Zrušení účtu Minimální

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ K DEPOZITNÍM PRODUKTŮM A SOUVISEJÍCÍM SLUŽBÁM

SAZEBNÍK POPLATKŮ K DEPOZITNÍM PRODUKTŮM A SOUVISEJÍCÍM SLUŽBÁM SAZEBNÍK POPLATKŮ K DEPOZITNÍM PRODUKTŮM A SOUVISEJÍCÍM SLUŽBÁM PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKAJÍCÍ ÚČINNÝ OD 1. ČERVNA 2015 OBSAH Úvodní ustanovení 01 Běžný účet CREDITAS 01 Běžný účet CREDITAS s cenovým

Více

SAZEBNÍK PRO FYZICKÉ OSOBY EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s.

SAZEBNÍK PRO FYZICKÉ OSOBY EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. SAZEBNÍK PRO FYZICKÉ OSOBY EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. SAZEBNÍK JE PLATNÝ OD 1. 4. 2014 Evropsko-ruská banka, a.s. Štefánikova 78/50, 150 00, Praha 5 Tel.: +420 236 073 757 Fax: +420 236 073 750 info@erbank.cz

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

PRO SLUŽBU EUROGIRO VŠEOBECNĚ

PRO SLUŽBU EUROGIRO VŠEOBECNĚ PODMÍNKY PRO SLUŽBU EUROGIRO Československá obchodní banka, a. s. Poštovní spořitelna VŠEOBECNĚ 1. Československá obchodní banka, a. s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5; IČ:00001350, zapsaná v obchodním

Více

Smlouva o dílo. uzavřené podle 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů s názvem

Smlouva o dílo. uzavřené podle 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů s názvem Příloha č. 2 k Výzvě Smlouva o dílo uzavřené podle 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů s názvem Zajištění prvků publicity spolufinancovaných projektů Evropské

Více

Standardní lhůty pro doručení odchozího platebního příkazu. Standardní lhůty a způsob zpracování příchozího platebního příkazu

Standardní lhůty pro doručení odchozího platebního příkazu. Standardní lhůty a způsob zpracování příchozího platebního příkazu Tento informační leták společnosti Citibank Europe plc, společnosti založené a existující podle irského práva, se sídlem Dublin, North Wall Quay 1, Irsko, registrované v rejstříku společností v Irské republice,

Více

RÁMCOVÁ DENNÍ SMLOUVA O USKLADŇOVÁNÍ PLYNU S PŘERUŠITELNÝM VÝKONEM

RÁMCOVÁ DENNÍ SMLOUVA O USKLADŇOVÁNÍ PLYNU S PŘERUŠITELNÝM VÝKONEM RÁMCOVÁ DENNÍ SMLOUVA O USKLADŇOVÁNÍ PLYNU S PŘERUŠITELNÝM VÝKONEM uzavřená ve smyslu ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon a zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník SPP Storage, s.r.o.

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2012 OBSAH. Úvodní ustanovení 1

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2012 OBSAH. Úvodní ustanovení 1 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2012 OBSAH Úvodní ustanovení 1 Běžný účet CREDITAS 1 Spořící vklad CREDITAS 3 Termínovaný vklad CREDITAS

Více

PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s.

PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. SAZEBNÍK JE PLATNÝ OD 1. 8. 2013 Evropsko-ruská banka, a.s. Štefánikova 78/50, 150 00, Praha 5 Tel.: +420 236 073 757 Fax: +420 236

Více

Obchodní podmínky pro poskytování služby MPU internetbanking

Obchodní podmínky pro poskytování služby MPU internetbanking Obchodní podmínky pro poskytování služby MPU internetbanking OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY MPU INTERNETBANKING ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Podmínky ) Moravského Peněžního

Více

Podmínky služby přenositelnost telefonních čísel

Podmínky služby přenositelnost telefonních čísel Podmínky služby přenositelnost telefonních čísel Platnost od 1.9.2013 TeleUspory s.r.o. Římská 103/12, 120 00 Praha 2 www.uspory.cz Zapsaná v oddíle C, vložce 178856 obchodního rejstříku vedená u Městského

Více

PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO INTERNETOVÉ BANKOVNICTVÍ

PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO INTERNETOVÉ BANKOVNICTVÍ PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO INTERNETOVÉ BANKOVNICTVÍ O B S A H 1. ÚVOD... 2 2. ZMĚNY PRODUKTOVÝCH PODMÍNEK... 2 3. VÝKLAD POJMŮ... 2 4. ZŘÍZENÍ INTERNETOVÉHO BANKOVNCTVÍ... 3 5. ROZSAH IB... 3 6.

Více

Ceník pro úsek Korporátní bankovnictví

Ceník pro úsek Korporátní bankovnictví Ceník pro úsek Korporátní bankovnictví Právnické osoby 1. SAZEBNÍK POPLATKŮ 1.1. BĚŽNÉ A VKLADOVÉ ÚČTY Zřízení účtu Vedení účtu účty v CZK Vedení účtu účty vedené v EUR, USD, CHF, GBP * Zrušení účtu Minimální

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R ze dne Smlouvy o běžném účtu pro akce "Areál Ráček" a "Areál Na Zvonici"

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R ze dne Smlouvy o běžném účtu pro akce Areál Ráček a Areál Na Zvonici MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-174-011-14 ze dne 30.9.2014 Smlouvy o běžném účtu pro akce "Areál Ráček" a "Areál Na Zvonici" Rada městské části 1. schvaluje 1.1. Smlouvu o běžném

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro používání dárkových karet McDonald's

Všeobecné obchodní podmínky pro používání dárkových karet McDonald's Všeobecné obchodní podmínky pro používání dárkových karet McDonald's Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují právní vztahy mezi držitelem karty McDonald's na straně jedné a provozovatelem

Více

Obchodní podmínky pro používání služeb přímého bankovnictví prostřednictvím systému LBBW Direct LBBW Bank CZ a.s.

Obchodní podmínky pro používání služeb přímého bankovnictví prostřednictvím systému LBBW Direct LBBW Bank CZ a.s. Obchodní podmínky pro používání služeb přímého bankovnictví prostřednictvím systému LBBW Direct LBBW Bank CZ a.s. Obchodní podmínky pro používání služeb přímého bankovnictví prostřednictvím Systému LBBW

Více