VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ZUNO BANK AG, organizační složka PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKATELE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ZUNO BANK AG, organizační složka PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKATELE"

Transkript

1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ZUNO BANK AG, organizační složka PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKATELE

2 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ VOP ZUNO a Vy 3 2. KTERÉ ÚČTY/PODÚČTY JSOU VÁM K DISPOZICI? ÚČET ÚČET PLUS SPOŘENÍ AUTOPILOT VKLAD mymoney 5 3. KARTY ZUNO Všeobecně Kdo může ZUNO požádat o vydání Karty? Kdy může ZUNO vydat Kartu? Vaše první kroky s Kartou Vaše používání Karet ZUNO Vaše Karta a skutečné peníze (zúčtování, limity a měna) Vaše závazky/závazky Držitelů Karty Obnova a opětovné vydání Karet Problémy s Kartami Blokování, odblokování a zrušení Karty Zrušení Smlouvy o vydání karty 7 4. ZUNO NÁŠ ZPŮSOB KOMUNIKACE/JAK SI ZVYKNOUT NA DIRECT BANKU Online Banking, Call Centrum a ZUNO ZÓNA Komunikace Oznámení a doručování Reklamace Informace, které Vám ZUNO poskytuje (výpisy) 9 5. VÁŠ START A ŽIVOT SE ZUNO/JAK MŮŽETE VYUŽÍVAT PRODUKTY A SLUŽBY ZUNO Všeobecně Vaše žádost nebo návrh ZUNO Prokazování Vaší totožnosti Oprávněné osoby Vaše pokyny CO KDYŽ SE OBJEVÍ PROBLÉMY? Nepovolené přečerpání Blokování prostředků Blokování platebních prostředků Zrušení ÚČTU (a služeb s ním spojených) PLATEBNÍ SLUŽBY ZUNO/VAŠE PLATBY Všeobecná ustanovení týkající se platebních služeb Odeslané platby Přijaté platby Interní a Domácí platby Zahraniční platby Inkasa a Trvalé příkazy Opravy FINANČNÍ ÚDAJE Úroky Daně Poplatky a Ceník Cizí měny a Kurzovní lístek Ochrana vkladů Inkasní oprávnění, započtení a plnění závazků Zajištění RŮZNÉ Jiná práva a povinnosti ZUNO Vaše jiná práva a povinnosti Vaše záruky, prohlášení a souhlasy Důvěrné údaje Vaše odpovědnost Odpovědnost ZUNO Postoupení ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Náš vztah Zrušení Smlouvy Důsledky zrušení Smlouvy Rozhodné právo a jazyk Změny Definice Platnost a účinnost 19

3 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1.1 VOP Tyto všeobecné obchodní podmínky ZUNO BANK AG, organizační složka (VOP) upravují vzájemná práva, povinnosti a principy smluvního vztahu mezi společností ZUNO BANK AG, působící v České republice prostřednictvím ZUNO BANK AG, organizační složka, (ZUNO nebo My) a Vámi, klientem ZUNO, založeného smlouvou, která byla uzavřena mezi Vámi a ZUNO na dobu neurčitou (Smlouva), nebo jednáním, jehož cílem je uzavření Smlouvy. Tyto VOP tvoří v souladu s 273 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (Obchodní zákoník) za předpokladu, že na ně Smlouva odkazuje, nedílnou součást Smlouvy Úprava obsažená ve Smlouvě, jakékoli jiné dohody uzavřené s Vámi nebo speciální obchodní podmínky vydané ZUNO (OP), jimiž jste vázáni, mají přednost před těmito VOP I v případě, že Vám ZUNO poskytne jakékoli finanční služby prostředky dálkové komunikace, představují tyto VOP rámcovou smlouvu o platebních službách k bankovním produktům ZUNO podle zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů (Zákon o platebním styku) Každý pojem s velkým začátečním písmenem, který je použit v těchto VOP, má význam, který mu je přiřazen v těchto VOP. Přehled definic najdete v článku VOP. 1.2 ZUNO a Vy Společnost ZUNO BANK AG se sídlem Am Stadtpark 3, 1030 Vídeň, Rakousko je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Obchodním soudem ve Vídni pod číslem FN f. V České republice působí prostřednictvím své pobočky ZUNO BANK AG, organizační složka, se sídlem Na Rybníčku 1329/5, Praha 2, ová adresa: IČO: , zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka ZUNO poskytuje svoje služby v České republice na základě jednotného evropského povolení v souladu s příslušnými právními předpisy Evropské unie a rozhodnutím rakouského Úřadu pro dohled nad finančním trhem č.: FMA KI /0001-SYS/ Vy jste klientem ZUNO. Můžete být majitelem ÚČTU. Můžete ZUNO požádat, aby Vám nebo Vámi určené Oprávněné osobě ZUNO poskytlo další produkty a služby ZUNO v souladu s těmito VOP. 2. KTERÉ ÚČTY/PODÚČTY JSOU VÁM K DISPOZICI? 2.1 ÚČET V případě, že učiníte všechna prohlášení podle článku 9.3 VOP, ZUNO Vám na základě Smlouvy otevře běžný účet (ÚČET) v CZK. ÚČET bude veden pod (i) číslem, které Vám přidělí ZUNO, a pod (ii) Vaším jménem a příjmením, pokud není dohodnuto jinak. Pro větší přehlednost máte možnost pojmenovat si svoje ÚČTY podle vlastní preference. Na základě Vaší žádosti může být ÚČET otevřen a veden v měně CZK nebo v zahraniční měně USD, GBP nebo EUR. Máte právo otevřít si jeden ÚČET v každé měně, pro kterou ZUNO nabízí vedení ÚČTU. ZUNO je povinno zúčtovat platby z ÚČTU/na ÚČET jen v té měně, v níž je příslušný ÚČET zřízen ZUNO Vám může poskytovat další služby v rámci ÚČTU a otevřít pro Vás další ÚČTY na základě Vaší žádosti nebo přijetí naší nabídky prostřednictvím Komunikačních kanálů (tak, jak jsou definovány v článku VOP) v souladu se Smlouvou a těmito VOP ZUNO má právo stanovit výši minimálního vkladu a minimálního zůstatku na ÚČTU, která bude zveřejněna na stránce www. zuno.cz a v ZUNO ZÓNĚ. Jste povinen dodržovat minimální vklad a minimální zůstatek na ÚČTU, v opačném případě není ZUNO povinno realizovat platby z ÚČTU, pokud není mezi námi dohodnuto jinak ÚČET může obsahovat podúčty, které zřizuje ZUNO v souladu se Smlouvou či VOP. Práva a povinnosti vůči ZUNO ve vztahu k podúčtům budete mít výlučně Vy, pokud není uvedeno ve Smlouvě či VOP jinak. 2.2 ÚČET PLUS Máte možnost změnit svůj ÚČET vedený v CZK na ÚČET PLUS, který zahrnuje následující služby: (i) vydání a vedení Karty pro majitele účtu; (ii) neomezený počet výběrů hotovosti zdarma v síti bankomatů společnosti uvedené v Ceníku, pokud suma každého výběru Kartou je rovna nebo vyšší než suma stanovená ZUNO v Ceníku; (iii) službu SMS PLUS, zahrnující zasílání sms zpráv o (a) nerealizovaných platbách, (b) sms kódech, (c) debetních a kreditních transakcích s výjimkou převodů mezi Vašimi vlastními ÚČTY a (d) dni splatnosti VKLADU (SMS PLUS); (iii) službu AUTOPILOT; (iv) zadávání trvalých plateb a inkas prostřednictvím Online Bankingu (ÚČET a tyto služby spolu jako ÚČET PLUS). Pokud prostřednictvím některého z Komunikačních kanálů požádáte ZUNO o aktivaci ÚČTU PLUS (Žádost o ÚČET PLUS), ZUNO Vám (i) začne poskytovat služby zahrnuté v rámci ÚČTU PLUS nejpozději od nejbližšího následujícího dne, ve kterých je otevřeno ZUNO a další banky v České republice a dochází k provádění vypořádání mezibankovních obchodů (Pracovní den banky) a (ii) zpoplatní Váš ÚČET PLUS od prvního dne měsíce následujícího po přijetí Žádosti o ÚČET PLUS bez ohledu na to, zda jste ÚČET PLUS skutečně využíval V případě, že (i) nemáte ÚČET PLUS nebo (ii) máte vedený ÚČET PLUS, ale využil jste služby ZUNO, které nejsou zahrnuté ve službách ÚČTU PLUS dle čl VOP, poskytne Vám ZUNO dílčí služby na ÚČTU/ÚČTECH na základě Vašich individuálních žádostí, a tyto dodatečně aktivované služby budou zpoplatněny podle Ceníku ZUNO V případě, že požádáte ZUNO o změnu rozsahu služeb poskytovaných k ÚČTU PLUS (Žádost o změnu ÚČTU PLUS), ZUNO (i) zruší Vámi zvolené služby zahrnuté v ÚČTU PLUS bez zbytečného odkladu a zároveň (ii) přestane zpoplatňovat Váš ÚČET PLUS od následujícího měsíce po přijetí Žádosti o změnu ÚČTU PLUS. Od dalšího měsíce následujícího po přijetí Žádosti o změnu ÚČTU PLUS můžete využívat ÚČET podle článku V průběhu kalendářního měsíce můžete podat jen jednu z těchto žádostí: (i) Žádost o ÚČET PLUS nebo (ii) Žádost o změnu ÚČTU PLUS Ustanovení VOP týkající se ÚČTU platí rovněž pro ÚČET PLUS, není-li výslovně stanoveno jinak nebo nevyplývá-li z povahy věci, že tato ustanovení nelze pro ÚČET PLUS použít. 2.3 SPOŘENÍ SPOŘENÍ je zvláštní službou, která je Vám k dispozici prostřednictvím spořicího podúčtu (podúčtů), který (které) pro Vás ZUNO 3

4 otevře v rámci Vašeho ÚČTU/ÚČTŮ ve stejné měně bez dodatečných služeb a který Vám umožní získat vyšší úroky z části finančních prostředků uložených na spořicích podúčtech (spořicí podúčty a služba SPOŘENÍ dále jen jako SPOŘENÍ). Jste oprávněn mít otevřeno současně nejvýše 10 SPOŘENÍ, pokud není ve Smlouvě či VOP uvedeno jinak Pokud tím nedojde k překročení maximálního počtu SPOŘENÍ uvedeného v článku VOP, otevře ZUNO první SPOŘENÍ k Vašemu ÚČTU automaticky. Další SPOŘENÍ otevře ZUNO na základě Vaší žádosti podané prostřednictvím Komunikačních kanálů SPOŘENÍ můžete využívat pouze k (i) převodu Vašich prostředků platbou nebo trvalou platbou uskutečněnou prostřednictvím Komunikačních kanálů z Vašeho ÚČTU na příslušné SPOŘENÍ zřízené k tomuto ÚČTU a vedené ve stejné měně a naopak, (ii) převodu prostředků ze SPOŘENÍ na VKLAD podle článku VOP. K převodům může docházet rovněž automaticky, pokud máte aktivovánu službu AUTOPILOT S výjimkou převodů podle článku VOP nemůžete uskutečnit žádné jiné platby, Inkasa nebo Trvalé příkazy z/na SPOŘENÍ V případě, že nemáte aktivovánu službu AUTOPILOT, prostředky na Vašem SPOŘENÍ nebudou zahrnuty do Vašeho použitelného zůstatku určeného k úhradě plateb a jakýchkoli jiných debetních transakcí z příslušného ÚČTU Zrušením ÚČTU, ke kterému je zřízeno SPOŘENÍ, (i) bude SPOŘENÍ zrušeno ke stejnému datu, ke kterému dojde ke zrušení ÚČTU a (ii) prostředky ze SPOŘENÍ budou spolu s připsanými úroky automaticky převedeny na příslušný ÚČET nejpozději ke dni zrušení ÚČTU Máte právo zrušit SPOŘENÍ i bez zrušení ÚČTU. Žádost o zrušení SPOŘENÍ bude účinná jejím doručením do ZUNO. 2.4 AUTOPILOT AUTOPILOT je zvláštní službou automatického převodu prostředků mezi ÚČTEM vedeným v CZK a příslušným SPOŘENÍM v CZK (AUTOPILOT), která je Vám k dispozici na základě Vaší žádosti nebo v důsledku přijetí nabídky doručené ZUNO prostřednictvím Komunikačních kanálů (Žádost o AUTOPILOT) V Žádosti o AUTOPILOT jste povinen uvést (i) SPOŘENÍ, ke kterému bude AUTOPILOT poskytnut, a (ii) minimální a maximální zůstatek na příslušném ÚČTU (Minimální a Maximální zůstatek AUTOPILOTA) v souladu s Pravidly služby AUTOPILOT. Minimální a Maximální zůstatek AUTOPILOTA můžete v souladu s Pravidly služby AUTOPILOT měnit prostřednictvím Komunikačních kanálů kdykoli po přijetí Žádosti o AUTOPILOT ze strany ZUNO AUTOPILOT Vám umožní mít každodenní automatickou kontrolu nad zůstatkem na ÚČTU, a to následujícím způsobem: (i) při překročení Maximálního zůstatku AUTOPILOTA na ÚČTU ZUNO automaticky převede prostředky převyšující Maximální zůstatek AUTOPILOTA z ÚČTU na Vámi zvolené SPOŘENÍ; (ii) při poklesu zůstatku na ÚČTU pod Minimální zůstatek AUTOPILOTA ZUNO automaticky převede prostředky z Vámi zvoleného SPOŘENÍ na příslušný ÚČET, a to ve výši rozdílu mezi maximálním zůstatkem AUTOPILOTA a aktuálním zůstatkem na ÚČTU nebo ve výši celkového zůstatku na SPOŘENÍ podle toho, která z uvedených částek bude nižší ZUNO na své stránce nebo jiným vhodným způsobem zveřejní (i) nejnižší Minimální zůstatek AUTOPILOTA, (ii) minimální rozdíl mezi Minimálním a Maximálním zůstatkem AUTOPILOTA a (iii) minimální sumu automatického převodu mezi ÚČTEM a příslušným SPOŘENÍM (Pravidla služby AUTOPILOT). Pokud je na Vašem ÚČTU, pro který byla aktivována služba AUTOPILOT, blokována jakákoli částka, může ZUNO zvýšit Váš Minimální a Maximální zůstatek AUTOPILOTA o tuto blokovanou částku Při realizaci jakýchkoli debetních transakcí, zejména prostřednictvím Karty nebo prostřednictvím plateb z příslušného ÚČTU, Vám služba AUTOPILOT též umožní zahrnout do použitelného zůstatku příslušného ÚČTU prostředky uložené na zvoleném SPOŘENÍ. 2.5 VKLAD VKLAD je zvláštní službou, která je na základě těchto VOP dostupná ke každému Vašemu ÚČTU v měně příslušného ÚČTU a která Vám umožňuje uložení Vašich použitelných prostředků na zvolené časové období na termínovaný podúčet k ÚČTU a získání vyšších úroků než na ÚČTU (termínované podúčty a služba VKLAD dále jen jako VKLAD). Při využití VKLADU nejsou poskytovány žádné dodatečné služby Termínovaný podúčet VKLAD si můžete otevřít (i) podáním žádosti o VKLAD prostřednictvím Komunikačních kanálů, kterou oprávníte ZUNO k uskutečnění převodu základního vkladu z Vašeho ÚČTU nebo SPOŘENÍ ve stejné měně na VKLAD na dohodnutou dobu a (ii) přijetím žádosti ze strany ZUNO. ÚČET, z něhož nebo prostřednictvím něhož se převede základní vklad na VKLAD, je zároveň tentýž ÚČET, ke kterému se připíše základní vklad uložený na VKLADU a příslušný čistý úrok při zrušení nebo uplynutí doby vázanosti VKLADU. Pro VKLAD není možné zadat Inkaso nebo Trvalou platbu. Můžete si otevřít maximálně 50 podúčtů VKLAD Každý VKLAD si můžete otevřít výlučně na dohodnutou dobu bez možnosti uskutečnění dodatečných vkladů na VKLAD. ZUNO s Vámi dohodne dobu trvání VKLADU určenou počtem dní (minimum je 30 dní a maximum 365 dní) nebo počtem měsíců (1, 3, 6, 12, 24 a 36 měsíců). ZUNO prostřednictvím své stránky nebo jinými vhodnými způsoby zveřejní nabízené podmínky VKLADU nad rámec podmínek stanovených v těchto VOP. VKLAD s dohodnutou dobou vázanosti, určenou počtem dní, může být otevřen pouze bez obnovy. VKLAD s dohodnutou dobou vázanosti, určenou počtem měsíců, může být otevřen s obnovou nebo bez obnovy Pokud si otevřete VKLAD s obnovou, původně dohodnutá doba vázanosti bude automaticky obnovena o další stejné časové období v den skončení původní doby, na kterou byl VKLAD otevřen (Den obnovy) V žádosti o VKLAD a v průběhu VKLADU si můžete zvolit jeden z následujících dvou způsobů obnovy VKLADU: (i) předmětem obnovy budou pouze peněžení prostředky, jež byly převedeny na VKLAD jako základní vklad nebo (ii) předmětem obnovy budou peněžení prostředky, jež byly převedeny na VKLAD jako základní vklad spolu s přirostlým úrokem. Během trvání doby vázanosti VKLADU můžete způsob obnovy změnit, nejpozději však jeden Pracovní den banky přede Dnem obnovy S peněžními prostředky na VKLADU není možné disponovat. Po ukončení VKLADU/předčasném zrušení VKLADU budou prostředky z VKLADU převedeny na ÚČET, ke kterému byl VKLAD zřízen. V případě předčasného zrušení VKLADU před uplynutím dohodnuté doby sníží ZUNO výnos z úroků za podmínek specifikovaných v Ceníku. Předčasné zrušení jen části VKLADU není možné Jestliže ÚČET, ke kterému byl zřízen VKLAD, bude zrušen před uplynutím dohodnuté doby trvání VKLADU, pak peněžení prostředky, jež byly převedeny na VKLAD jako základní vklad, jakož i úroky připsané na VKLAD budou automaticky převedeny ve prospěch příslušného ÚČTU nejpozději v den zrušení ÚČTU s tím, že takový převod bude považován za předčasné zrušení VKLADU, pokud den zrušení ÚČTU není totožný se Dnem obnovy. 4

5 2.6 mymoney mymoney je označení pro všechny bankovní obchody (včetně jejich vzniku, změny a zániku), platební služby, produkty a služby ZUNO v rozsahu jeho předmětu činností, které jsou Vám k dispozici. 3. KARTY ZUNO 3.1 Všeobecně Tyto VOP se vztahují na používání debetní platební karty VISA nebo jakýchkoli jiných mezinárodních platebních karet vydaných ZUNO (případně platebních karet vydávaných v budoucnosti) (Karty) na účely: (i) hotovostních výběrů z bankomatů nebo na pobočkách bank, (ii) nákupu zboží a služeb v rozsahu služeb mezinárodních karetních společností a na (iii) jiné účely Tato ustanovení části 3. VOP upravují vztah mezi (i) Vámi jako majitelem ÚČTU a/nebo Vašimi Oprávněnými osobami majícími právo na vydání Karty (společně dále jako Držitelé karty) a (ii) ZUNO. 3.2 Kdo může ZUNO požádat o vydání Karty? Vy jako majitel ÚČTU a tři Oprávněné osoby k ÚČTU, které Vy určíte (pod společným označením jako Žadatelé o kartu), mohou požádat ZUNO o vydání nejvýše čtyř Karet k ÚČTU v CZK jedna Karta pro Vás a pro tři další Držitele karty (Žádost o vydání karty). Žádost o vydání karty musíte podat přímo Vy nebo Vaše Oprávněné osoby prostřednictvím Komunikačních kanálů Jestliže byla Vám jako majiteli ÚČTU vydána Karta, kterou jste přijal, čímž jste se stal Držitelem karty, jste povinen dodržovat všechny povinnosti Držitele karty podle těchto VOP. Rovněž (i) jste povinen zajistit, aby se před vydáním Karty každý Držitel karty seznámil s podmínkami a pravidly pro používání Karty, aby před vydáním Karty s těmito VOP vyslovil souhlas a aby podmínky a pravidla pro používání Karty každý Držitel karty dodržoval, (ii) odpovídáte za jakékoli jednání Oprávněných osob jako Držitelů karty v souvislosti s používáním Karty, (iii) jste povinen nahradit ZUNO škodu a jinou újmu vzniklou v důsledku nedodržení ustanovení části 3. VOP ze strany všech Držitelů karet. 3.3 Kdy může ZUNO vydat Kartu? ZUNO může vydat Kartu poté, (i) co jste si otevřel ÚČET v CZK a co (ii) jste Vy nebo Vaši Žadatelé o kartu podali Žádost o vydání karty ZUNO. V případě, že má být Karta vydána Oprávněné osobě, která není majitelem ÚČTU, vydá ZUNO Kartu až poté, kdy Oprávněná osoba udělí písemný souhlas s těmito VOP. Souhlasíte s tím, že na vydání Karty Vám či Vašim Žadatelům o kartu není automatický nárok a že ZUNO má právo odmítnout Vaši Žádost o vydání karty či Žádost o vydání karty Vašich Žadatelů o Kartu. ZUNO má právo nabídnout vydání Karty již pri podání žádosti o otevření ÚČTU V případě, že (i) ZUNO přijme Žádost o vydání karty nebo pokud (ii) přijmete nabídku ZUNO na vydání Karty pro Vás nebo Vaše Držitele karty prostřednictvím Komunikačních kanálů, čímž dojde mezi Vámi a ZUNO k uzavření smlouvy (Smlouva o vydání karty), Vy/Vaši Držitelé karty dostanete od ZUNO nejvýše čtyři Karty k jednomu ÚČTU a k nim přidělené osobní identifikační číslo/a (PIN kód) (a) stanovený ZUNO a doručený v bezpečnostní obálce nebo (b) určený Vámi/Vašimi Držiteli karty v Žádosti o vydání karty Na základě Smlouvy o vydání karty Vám/Vašim Žadatelům o kartu zašle ZUNO Kartu a případně i PIN kód samostatně poštou/ kurýrem na korespondenční adresu uvedenou v Žádosti o vydání karty. Můžete požádat o expresní doručení Karty (do 3 Pracovních dní banky), za což má ZUNO právo požadovat poplatek za vydání Karty a její expresní doručení. Rovněž můžete požádat o jakékoli jiné úkony související s Kartami uvedené v těchto VOP, které jsou zpoplatněné podle Ceníku (Poplatky za platební karty). Poplatky za platební karty se v době jejich splatnosti zúčtují na vrub Vašeho ÚČTU, a to i v případě, že tímto zúčtováním dojde k Nepovolenému přečerpání dle čl. 6.1 VOP, se kterým budou spojeny všechny důsledky v článku 6.1 VOP stanovené ZUNO není povinno poskytnout Kartu s jinými funkcemi než s těmi, na nichž se dohodlo s Vámi/Vašimi Držiteli karty. 3.4 Vaše první kroky s Kartou Oznámení o nedoručení: Vy/Vaši Držitelé karty jste povinni bezodkladně informovat ZUNO prostřednictvím Komunikačních kanálů, pokud jste Vy/Vaši Držitelé karty nedostali Kartu (i v případě, že jde o Kartu obnovenou nebo opětovně vydanou) a/ nebo PIN kód do 30 dní od podání Žádosti o vydání karty Podpis Karty: Vy/Vaši Držitelé karty jste povinen/jsou povinni po doručení Karty ověřit, zda obálka s Kartou a/nebo PIN kódem nejsou poškozeny, (ii) ihned po doručení Karty podepsat Kartu na podpisový pásek na zadní straně Karty a (iii) aktivovat Kartu prostřednictvím Komunikačních kanálů. Karta je i po Vašem přijetí Karty/po přijetí Karty Vašimi Držiteli karty nadále majetkem ZUNO a ZUNO má v případech stanovených Smlouvou nebo VOP právo požádat Vás/Vaše Držitele karty o vrácení Karty. Karta je platná do posledního dne v měsíci, který je na ní uveden (Datum ukončení platnosti), pokud nebyla zrušena nebo blokována již dříve. 3.5 Vaše používání Karet ZUNO Hotovostní výběry: S Kartou a PIN kódem/podpisem, jste Vy/Vaši Držitelé karty oprávněni k výběru hotovosti v (i) bankomatech v České republice a v zahraničí, které jsou označeny logem VISA, které je uvedeno i na Kartě, (ii) na obchodních místech jiných bank nebo (iii) u Obchodníků, a to až do výše celkového denního/měsíčního limitu Karty pro hotovostní výběry, který jsme si s Vámi jako majitelem ÚČTU dohodli. ZUNO nezaručuje Vám/Vašim Držitelům karty výplatu Vámi/Vašimi Držiteli karty požadované částky jedním výběrem z Bankomatu. Možnost volby částky pro jednotlivé výběry a způsob vydání hotovosti jsou ovlivněny typem Bankomatu Nákupy zboží a služeb: S Kartou a PIN kódem/podpisem/cvv (trojmístný bezpečnostní kód uvedený na zadní straně Karty) nebo s jakýmikoli dalšími údaji (číslo Karty nebo Datum ukončení platnosti) jste Vy/Vaši Držitelé karty oprávněni platit za zboží a služby (i) prostřednictvím technických zařízení (POS terminál) označených logem VISA instalovaných u obchodníků s tímto zbožím a službami (Obchodníci) v České republice a v zahraničí a (ii) u Obchodníků na Internetu označených logem VISA do výše celkového denního/měsíčního limitu za nákup, který jsme si s Vámi jako majitelem ÚČTU dohodli. Zadáním PIN kódu a potvrzením klávesnicí OK nebo poskytnutím podpisu/cvv kódu nebo jiného dodatečného údaje podle potřeby dáváte Vy/ Vaši Držitelé karty neodvolatelný pokyn ZUNO k zaplacení částky příslušnému Obchodníkovi v rámci limitu za nákup, na němž jste se dohodli, a potvrzujete částku transakce. ZUNO tímto pokyn přijímá Nedovolené použití: Pokud bude Karta použita k jiným účelům než k těm, které byly dohodnuty mezi ZUNO a Vámi/Vašimi Držiteli karty, nebo pokud bude Karta použita v rozporu se Smlouvou, VOP dohodnutými pravidly či s právními předpisy České 5

6 republiky nebo jakékoli jiné země, jejíž právní řád se vztahuje na Vás/Vaše Držitele karty nebo v níž se Karta používá nebo má být použita, ZUNO není odpovědno za řádné fungování Karty nebo za škodu, která tím vznikla Změny v rozsahu služeb souvisejících s Kartou: ZUNO může změnit (i) dohodnutý rozsah služeb Karty (včetně dohodnutých limitů Karty), (ii) Smlouvu o vydání karty a (iii) VOP. Změny se stanou účinnými 2 (slovem: dva) měsíce poté, co budete Vy jako majitel ÚČTU o tom informován, pokud do té doby nedoručíte ZUNO Váš nesouhlas dle článku VOP. 3.6 Vaše Karta a skutečné peníze (zúčtování, limity a měna) Všechny (i) hotovostní výběry a (ii) nákupy realizované Kartou/ami Vámi/Vašimi Držiteli karty budou zúčtovány na vrub ÚČTU, pro který byla Karta vydána Limit karty a krytí: Vy jako majitel ÚČTU a ZUNO se prostřednictvím Komunikačních kanálů dohodneme na transakčních limitech Karty za stanovenou jednotku času (za den a/nebo za měsíc), do jejichž výše je možné Kartu používat k (i) hotovostním výběrům z Bankomatů a (ii) k nákupu zboží nebo služeb u Obchodníků (Limity karty). Vy jako majitel ÚČTU jste oprávněn požádat ZUNO o změnu Limitů karty kdykoli během trvání Smlouvy o vydání karty pro všechny Karty, které byly vydány k Vašemu ÚČTU. Vaši Držitelé karty mohou změnit Limity karty výlučně jen pro jejich Kartu. Souhlasíte s tím, že ZUNO má právo jednostranně stanovit maximum pro Limity karty a informovat Vás o tom prostřednictvím Vy/Vaši Držitelé karty můžete (i) vybírat hotovost z Bankomatů a (ii) uskutečňovat nákupy jen v rámci příslušných Limitů karty a jen do výše použitelného zůstatku nacházejícího se na ÚČTU, k němuž byla Karta vydána Zúčtování: ZUNO zaúčtuje na vrub Vašeho ÚČTU každou transakci uskutečněnou Kartou na území České republiky nebo v zahraničí v příslušné sumě. Jestliže je transakce Kartou realizována v jiné měně než v měně, v níž je veden ÚČET, ZUNO použije na zúčtování transakce na vrub Vašeho účtu sumu transakce stanovenou společností VISA v zúčtovací měně EUR. Na přepočítání transakce z originální měny transakce do zúčtovací měny (EUR) ZUNO použije směnný kurz VISA. Na přepočítání sumy transakce ze zúčtovací měny (EUR) do měny účtu ZUNO použije směnný kurz prodej banky. Transakce může být navýšena o poplatky společnosti VISA. ZUNO je oprávněno na vrub Vašeho ÚČTU zúčtovat všechny náklady a prokázané škody, které ZUNO vznikly v důsledku porušení právních nebo smluvních povinností Vašich/Vašich Držitelů karty, a to i v případě, že takovým zúčtováním dojde k Nepovolenému čerpání ve smyslu článku 6.1 VOP, se kterým budou spojeny všechny důsledky v článku 6.1 VOP stanovené ZUNO Vás jako majitele ÚČTU bude informovat o zúčtováních transakcí a o příslušných poplatcích prostřednictvím výpisů z ÚČTU v souladu s článkem 4.5 VOP. Výpis obsahuje detailní informace o datu a místu transakce, příjemci, datu zúčtování, sumě transakce v měně, v níž byla realizována (původní suma transakce), sumě transakce v zúčtovací měně CZK, směnném kurzu původní měny k zúčtovací měně a poplatcích. 3.7 Vaše závazky/závazky Držitelů karty Ochrana Karty a důvěrnost PIN kódu: Vy/Vaši Držitelé karty jste povinni ve svém vlastním zájmu (i) pečlivě uchovávat Kartu, chránit ji před krádeží, ztrátou, poškozením nebo zneužitím třetí stranou, (ii) neposkytovat Kartu třetím stranám ani jim neumožnit Kartu použít, (iii) uchovávat PIN kód v tajnosti, zejména (a) nezaznamenávat PIN ve snadno rozeznatelné podobě, zejména na samotnou Kartu nebo na jiný předmět, který uchováváte/vaši Držitelé karty uchovávají společně s Kartou, (b) nesvěřit ho žádné jiné osobě včetně Vašich příbuzných nebo příbuzných Vašich Držitelů karty, zaměstnanců ZUNO, jiných klientů nebo Držitelů karty, (iv) zabezpečit, aby žádná třetí strana neviděla PIN kód při jeho zadávání, (v) otevřít obálku, v níž Vám je doručen PIN kód, bez zbytečného odkladu poté, co Vám byla doručena, a (vi) zničit obálku s PIN kódem okamžitě po přečtení. Vy/Vaši Držitelé karty jste povinni nakládat s PIN kódem zvoleným v Žádosti o vydání karty stejně jako s PIN kódem stanoveným ZUNO. Vy/Vaši Držitelé karty se zavazujete dodržovat principy ochrany při používání karet, které jsou zveřejněny na Vy/Vaši Držitelé karty jste oprávněni používat Kartu výhradně během doby její platnosti, konkrétně během doby platnosti původní Karty nebo jakékoli další obnovené nebo opětovně vydané Karty. Vy/Vaši Držitelé karty nejste oprávněni používat blokované nebo zrušené Karty ani Karty po Datu ukončení platnosti. Vy/Vaši Držitelé karty jste povinni zničit Kartu, kterou už není možné použít, jejím přestřihnutím aspoň na dvě části přes magnetický pásek ZUNO nezkoumá, zda transakce realizované Kartou, u nichž proběhla řádná identifikace Karty, jsou oprávněné nebo ne. ZUNO zkoumá oprávněnost transakcí realizovaných Kartou pouze na základě Vámi/Vašimi Držiteli karty podané reklamace nebo stížnosti za podmínek stanovených v Reklamačním řádu a právních předpisech Berete na vědomí, že Obchodník může v odůvodněných případech (a) od Vás požadovat průkaz totožnosti nebo (b) ponechat si Kartu, která je blokována, po datu platnosti nebo zrušena. V takových případech jste Vy/Vaši Držitelé karty povinni prokázat Obchodníkovi svou totožnost a umožnit Obchodníkovi zaznamenat si Vaše osobní údaje podle potřeby. 3.8 Obnova a opětovné vydání Karet ZUNO obnoví Kartu automaticky vydáním a doručením nové Karty s novým Datem ukončení platnosti ve lhůtě 3 týdnů přede Dnem ukončení platnosti původní Karty za předpokladu, že (i) jste Vy/Vaši Držitelé karty neinformovali ZUNO prostřednictvím Komunikačních kanálů ve lhůtě 5 týdnů před Datem ukončení platnosti, že již nechcete Kartu obnovit, (ii) původní Karta není blokována ani zrušena a (iii) neporušil jste Smlouvu či tyto VOP. Po doručení obnovené Karty jste Vy/Vaši Držitelé karty povinni zničit původní Kartu nejpozději k jejímu Datu ukončení platnosti ZUNO může během platnosti Smlouvy o vydání karty z důležitých důvodů zablokovat Kartu a doručit Vám/Vašim Držitelům karty novou Kartu. V případě postupu ZUNO dle toho článku jste Vy/Vaši Držitelé karty povinen/povinni poskytnout ZUNO součinnost nutnou k vydání a doručení nové Karty Vám/Vašim Držitelům karty, zejména jste Vy/Vaši Držitelé karty povinen/ povinni novou Kartu řádně převzít. ZUNO nenese odpovědnost za případnou škodu či jinou újmu vzniklou dočasnou nemožností používat Kartu v důsledku jejího zablokování Vy/Vaši Držitelé karty můžete ZUNO požádat o výměnu Karty a opětovné vydání náhradní Karty (zejména v případech, kdy obálka s Kartou/PIN kódem byla poškozena, či v případě, že jsou na Kartě uvedeny chybné informace zaviněné ZUNO) a o poskytnutí nového PIN kódu, a to bez poplatku ve lhůtě dvou měsíců ode dne doručení Karty V případě, že jste Vy/Vaši Držitelé karty nedostali obnovenou/opětovně vydanou Kartu, jste povinni o této skutečnosti informovat ZUNO podle článku VOP. 3.9 Problémy s Kartami Zadržené Karty: Karta může být zadržena v případě nesprávného použití (i) v Bankomatu nebo (ii) při nákupech prostřednictvím POS terminálu. Vy/Vaši Držitelé karty jste/jsou povinen/povinni okamžitě oznámit ZUNO zadržení Vaší Karty nebo jakékoli jiné 6

7 problémy s Bankomatem/POS terminálem a (ii) nést veškeré náklady související se zadržením Karty v souladu s příslušnými právními předpisy. Vaše právo na reklamaci je upraveno v článku. 4.4 VOP Spory s Obchodníky: Jakékoliv spory a vzájemné nároky vyplývající ze vztahu mezi Vámi/Vašimi Držiteli karty a Obchodníkem v souvislosti se zbožím a službami, za které jste Vy/Vaši Držitelé karty zaplatili použitím Karty, jste povinni řešit přímo s Obchodníkem. Toto se vztahuje především na zúčtovanou částku za nákup. ZUNO nepřebírá žádnou zodpovědnost za Obchodníkovo vyrovnání dotčené transakce. Jestliže Vy/Vaši Držitelé karty nemůžete problém s Obchodníkem vyřešit, je ZUNO povinno přijmout reklamaci a vynaložit co největší úsilí k vyřešení problému v souladu s pravidly VISA Europe (VISA Europe Operating Regulations) nebo pravidly jiné mezinárodní karetní společnosti Dostupnost systému: Je možné, zejména mimo území České republiky, že provozní systémy mohou být vypnuté z technických důvodů, které ZUNO nemůže ovlivnit. Kromě toho fungování platebních terminálů, v nichž je možné použít Karty, může být narušeno v důsledku manipulace třetí stranou. ZUNO Vám doporučuje, abyste si na cesty vzali s sebou také peněžní prostředky v hotovosti. Ve výše uvedených případech mohou nastat také zpoždění při zúčtovaní transakce na vrub Vašeho ÚČTU Ohlašovací povinnost v případě ztráty/odcizení Karty: Bez zbytečného odkladu po zjištění ztráty, krádeže, zneužití nebo jakéhokoliv neoprávněného použití Karty jste Vy/Vaši Držitelé karty povinni (i) ohlásit ZUNO tuto skutečnost a (ii) požádat o okamžité blokování Karty prostřednictvím (a) Call Centra na telefonním čísle: , (b) Online Bankingu nebo (c) v ZUNO ZÓNĚ, kde Vám bude poskytnuta podpora při kontaktování Call Centra (kontaktní údaje jsou platné ke dni vydání těchto VOP a ZUNO si vyhrazuje právo na jejich změnu) postupem podle článku 3.10 VOP. Pokud byla Karta ztracena či ukradena, máte Vy/Vaši Držitelé karty kromě povinností podle předchozí věty též povinnost ohlásit tuto skutečnost příslušným státním orgánům (např. policii) a na požádání předložit ZUNO originál nebo kopii takového hlášení. Vy/Vaši Držitelé karty jste povinni ohlásit ZUNO údaje potřebné k identifikaci Karty, která má být blokována (např. číslo Karty, typ Karty, Vaše jméno/ jméno Držitele karty a Vaše datum narození, resp. datum narození Držitele karty). V opačném případě se ohlášení považuje za nerealizované, a ZUNO nenese odpovědnost za blokování Karty. Vy/Vaši Držitelé karty nikdy nesmíte nahlásit svůj PIN kód ZUNO je oprávněno informovat Obchodníky o číslech Karet, (i) které byly ztraceny nebo odcizeny, na základě hlášení Vás/ Vašich Držitelů karty, nebo (ii) které byly zrušeny nebo zadrženy v souladu s těmito VOP ZUNO neodpovídá za odmítnutí přijetí Karty k zaplacení za zboží či služby ze strany Obchodníka. Všichni Obchodníci nebo příjemci jsou oprávněni jménem ZUNO zadržet blokované Karty, Karty po datu platnosti nebo zrušené Karty Blokování, odblokování a zrušení Karty Vám jako majiteli ÚČTU/Vašim Držitelům karty může být blokována Karta na základě (a) Žádosti ze strany Vás/Vašich Držitelů karty (Žádost o blokování karty) nebo (b) rozhodnutím ze strany ZUNO (Blokování karty z podnětu ZUNO), a to (i) dočasně i (ii) trvale Karta může být dočasně blokována maximálně na dobu 3 měsíců, během nichž jste Vy/Vaši Držitelé karty oprávněni využívat (i) Online Banking a (ii) Call Centrum (Doba dočasného blokování). Po uplynutí Doby dočasného blokování bude Karta automaticky odblokována ZUNO má právo blokovat Kartu bez předchozího souhlasu ze strany Vás/Vašich Držitelů karty z důvodů uvedených v článku VOP ZUNO je oprávněno zrušit Kartu v případě, že (i) Karta byla trvale blokována a nemůže být odblokována, (ii) Karta/PIN kód byly vráceny ZUNO jako nedoručitelné, (iii) Vy/Vaši Držitelé karty jste si neaktivovali Kartu do dvou (2) měsíců ode dne doručení Karty. Po zrušení Karty máte Vy/Vaši Držitelé karty právo žádat ZUNO o vydání nové Karty prostřednictvím nové Žádosti o vydání karty Zrušení Smlouvy o vydání karty Smlouva o vydání karty je uzavírána na dobu neurčitou. Smlouva o vydání karty může být zrušena (i) kterýmkoli ze způsobů uvedených v článku 10.2 VOP, (ii) zrušením Vašeho ÚČTU, ke kterému byla Karta vydána, nebo (iii) neobnovením Karty podle článku VOP. Zrušením Smlouvy o vydání karty nejsou dotčeny ostatní povinnosti Vás/Vašich Držitelů karty, a tyto musejí být splněny. Zrušením Smlouvy o vydání karty zejména nejste/vaši Držitelé karty nejsou zbaven/zbaveni povinnosti vyrovnat všechny závazky plynoucí z používání Karet Po zrušení ÚČTU, ke kterému byla Karta vydána, Vy/Vaši Držitelé karty nejste povinni zaslat Kartu ZUNO zpět. V takovém případě je ZUNO oprávněno blokovat Kartu vydanou k tomuto zrušenému ÚČTU na Vaše náklady V případě, že Karta nebyla obnovena podle ustanovení VOP, Smlouva o vydání karty bude zrušena k Datu ukončení platnosti Důsledky: Po zrušení Smlouvy o vydání karty Vám bude vrácena alikvotní část jakýchkoli opakujících se poplatků hrazených za používání Karty vydané na základě zrušené Smlouvy o vydání karty. Toto se nevztahuje na poplatky splatné jednorázově, např. na poplatky za vydání karty. 4. ZUNO NÁŠ ZPŮSOB KOMUNIKACE/JAK SI ZVYKNOUT NA DIRECT BANKU 4.1 Online Banking, Call Centrum a ZUNO ZÓNA ZUNO můžete kontaktovat prostřednictvím (i) Online Bankingu, (ii) Call Centra a (iii) Mobile Bankingu (Komunikační kanály) tak, jak je to uvedeno níže Online Banking je nástrojem pro uskutečňování plateb a bezpečným prostředím ZUNO umístěným v síti Internet, který je Vám přístupný na základě Smlouvy a umožňuje Vám uskutečňovat obchody se ZUNO a realizovat platby (Online Banking). ZUNO zveřejní detailní rozsah práv, které můžete uplatnit prostřednictvím Online Bankingu, na své internetové stránce a v ZUNO ZÓNĚ Call Centrum je telefonickým Komunikačním kanálem ZUNO, prostřednictvím něhož můžete Vy a Vámi určené Oprávněné osoby využívat produkty a služby ZUNO (Call Centrum). ZUNO zveřejní detailní rozsah práv, které Vy a Vámi určené Oprávněné osoby můžete uplatnit prostřednictvím Call Centra, na své internetové stránce a v ZUNO ZÓNĚ Mobile Banking je Komunikačním kanálem, prostřednictvím něhož můžete Vy a Vámi určené Oprávněné osoby využívat produkty a služby ZUNO. ZUNO zveřejní detailní rozsah práv, které Vy a Vámi určené Oprávněné osoby můžete uplatnit prostřednictvím Mobile Bankingu, na své internetové stránce a v ZUNO ZÓNĚ. 7