Pioneer Funds Pioneer P.F.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pioneer Funds Pioneer P.F."

Transkript

1 Pioneer Funds Pioneer P.F. A Luxembourg Investment Funds (FONDS COMMUN DE PLACEMENT) PodMÍNKY pro ČESKOU republiku platné od

2 Pioneer Funds Pioneer P.F. Podmínky pro Českou republiku platné od OBSAH I. ADMINISTRATIVA... 2 II. INVESTICE DO FONDŮ PODÍLOVÉ LISTY FONDŮ MINIMÁLNÍ INVESTICE DO FONDŮ VYDÁNÍ PODÍLOVÝCH LISTŮ FONDŮ Žádost o účet Dokumenty přikládané k Žádosti o účet Ověření podpisu a přiložených dokumentů Podpisový vzor pro investory fyzické osoby Převod peněžních prostředků Transakční (kupní) cena ZPĚTNÝ ODKUP PODÍLOVÝCH LISTŮ FONDŮ Žádost o zpětný odkup Dokumenty přikládané k Žádosti o zpětný odkup Ověření podpisu a přiložených dokumentů Transakční (odkupní) cena Výplata peněžních prostředků (výnos ze zpětného odkupu) VÝMĚNA PODÍLOVÝCH LISTŮ FONDŮ PŘEVODY A PŘECHODY PODÍLOVÝCH LISTŮ FONDŮ PROGRAM PRAVIDELNÉHO INVESTOVÁNÍ RYTMUS Pravidelné investice a jejich minimální výše Formulář Žádost o účet a formulář Program pravidelného investování RYTMUS Převod peněžních prostředků (investované částky) Transakční (kupní) cena podílového listu Nákupní poplatek Úhrada nákupního poplatku předem Úhrada nákupního poplatku postupně Zpětný odkup podílových listů Výměna podílových listů Zvýšení či snížení investice Vyšší a mimořádné investice Ukončení Programu Pokračování v Programu po dosažení Cílové částky III. VÝPIS Z REGISTRU IV. UVEŘEJŇOVÁNÍ ZPRÁV A INFORMACÍ O FONDECH V. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A DALŠÍCH ÚDAJŮ, PŘEDCHÁZENÍ LEGALIZACE VÝNOSŮ Z TRESTNÉ ČINNOSTI A FINANCOVÁNÍ TERORISMU ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A DALŠÍCH ÚDAJŮ PŘEDCHÁZENÍ LEGALIZACE VÝNOSŮ Z TRESTNÉ ČINNOSTI A FINANCOVÁNÍ TERORISMU VI. DANĚ Z PŘÍJMŮ Poplatníci daně z příjmu fyzických osob VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ PŘÍLOHA 1 - SEZNAM OBCHODNÍCH MÍST UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC, A.S PŘÍLOHA 2 - SEZNAM PODFONDŮ PIONEER FUNDS A PIONEER P.F. REGISTROVANÝCH V ČESKÉ REPUBLICE PŘÍLOHA 3 - CENÍK... 20

3 Podmínky pro Českou republiku ( Podmínky pro ČR ) blíže specifikují informace důležité pro transakce prováděné investory v České republice a jejich obsah je nutno vykládat vždy výhradně v souvislosti s platným Prospektem a Manažerskými pravidly fondu Pioneer Funds a/nebo s platným Prospektem a Manažerskými pravidly fondu Pioneer P.F. (jednotlivě jako Fond, společně jako Fondy ). Manažerská společnost Fondů: Pioneer Asset Management S.A. se sídlem 8-10 Rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg člen bankovní skupiny UniCredit Služby investorům v České republice: Pioneer Asset Management, a.s. IČ: , se sídlem Praha 4, Želetavská 1525/1, PSČ: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5483 člen bankovní skupiny UniCredit Úřední hodiny: po-čt 8:30-17:00 pá 8:30-16:00 Bezplatná info-linka: , Telefon: , Fax: Internetová adresa: Kontaktní banka: UniCredit Bank Czech Republic, a.s. IČ: , se sídlem Praha 4, Želetavská 1525/1, PSČ zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3608 člen bankovní skupiny UniCredit Seznam obchodních míst UniCredit Bank Czech Republic, a.s. je uveden v příloze 1. Čísla účtů pro převod peněžních prostředků: Bankovní převod v CZK (českých korunách) na CZK účet č /2700 Bankovní převod v EUR (či v jiné volně směnitelné měně) na EUR účet č /2700 Bankovní převod v USD (či v jiné volně směnitelné měně) na USD účet č /2700 I. ADMINISTRATIVA Pioneer Funds i Pioneer P.F. jsou fondy právní formy fonds commun de placement (obdoba podílového fondu) zřízené podle části I lucemburského zákona ze dne 17. prosince 2010 o podnicích pro kolektivní investování a kvalifikované jako UCITS (Undertakings for Collective Investments in Transferable Securities) ve smyslu platného znění Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES. Fondy nejsou samostatnými právními subjekty a jsou obhospodařovány manažerskou společností Pioneer Asset Management S.A. se sídlem v Lucembursku. Oba Fondy jsou tzv. umbrella ( zastřešujícími ) fondy, kdy v rámci jednoho subjektu existuje několik podfondů, zpravidla různého investičního zaměření. Fondy jsou pod dozorem lucemburské Commission de Surveillance du Secteur Financier jako příslušného orgánu dozoru. Komise pro cenné papíry udělila dne 31. července 2003 společnosti Pioneer Asset Management S.A. povolení k nabízení, vydávání, prodávání a zpětnému odkupování cenných papírů vybraných podfondů Pioneer Funds, ve smyslu 35n odst. 1 zákona č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů. Toto povolení nabylo právní moci dne 1. srpna V souvislosti 2

4 s nabytím účinnosti zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů ( Zákon ) jsou cenné papíry jednotlivých podfondů Pioneer Funds a Pioneer P.F. nabízeny v České republice v souladu s ustanoveními 43 a násl. Zákona jako cenné papíry zahraničního standardního fondu (UCITS), tedy v režimu evropského pasu. Aktuální seznam podfondů obou Fondů nabízených v České republice je uveden v příloze 2. Pioneer Asset Management S.A. uzavřela s UniCredit Bank Czech Republic, a.s., smlouvu ve smyslu 44 Zákona, jíž zajišťuje vyplácení výnosů z podílových listů vydaných Fondy, odkupování podílových listů Fondů, vyplácení podílů vlastníkům podílových listů, které Fondy vydaly, pokud se budou Fondy zrušovat a uveřejňování informací, které Fondy povinně uveřejňují. European Fund Services, S.A., se sídlem 18, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg ( Registrátor a Převodní agent ) přijímá jménem Pioneer Asset Management S.A. prostřednictvím svých agentů pokyny investorů (Žádosti o účet, Žádosti o zpětný odkup, Žádosti o výměnu, Žádosti o přechod a převod aj.) a zajišťuje jejich zpracování, vede registr podílníků Fondů a dohlíží nad zasíláním výpisů z registru, zpráv, oznámení a jiných dokumentů investorům. Pro území České republiky je na základě smlouvy s European Fund Services, S.A., agentem společnost Pioneer Asset Management, a.s., IČ: , se sídlem Praha 4, Želetavská 1525/1, PSČ ( Agent ), který především přijímá pokyny investorů, zajišťuje jejich zpracování v registru podílníků Fondů, zasílá investorům výpisy z registru, zprávy, oznámení a jiné dokumenty a zajišťuje klientský servis na území České republiky. Agent je členem bankovní skupiny UniCredit. Agent je hmotně zainteresován na poskytování služeb uvedených v těchto Podmínkách pro ČR. Agent přijímá příslušné pokyny a požadavky investorů přímo v sídle Agenta nebo prostřednictvím oprávněných distributorů, prostřednictvím kterých jsou podílové listy Fondů nabízeny v České republice. V případě, že příslušný pokyn nebo požadavek klienta přijatý prostřednictvím oprávněného distributora nesplňuje stanovené podmínky, je tato skutečnost komunikována investorovi zásadně prostřednictvím oprávněného distributora, nikoli přímo. II. INVESTICE DO FONDŮ 2.1. Podílové listy Fondů Investorům v České republice jsou nabízeny pouze podílové listy Fondů Kategorie A, CZK třída, které nevyplácejí dividendy (nedistribuované podílové listy), podílové listy Kategorie A, EUR třída, které nevyplácejí dividendy (nedistribuované podílové listy) a podílové listy Kategorie A, USD třída, které nevyplácejí dividendy (nedistribuované podílové listy). Česká koruna v případě CZK třídy, Euro v případě EUR třídy a americký dolar v případě USD třídy je tak základní měnou podfondu, v níž je stanovována cena podílových listů. Veškeré transakce investorů jsou přepočítávány na české koruny v případě CZK třídy, na eura v případě EUR třídy, na americké dolary v případě USD třídy, rovněž výpisy z registru zobrazují transakce v českých korunách, v eurech, příp. v amerických dolarech. Podílové listy Fondů jsou vydávány pouze v zaknihované podobě. 2.2 Minimální investice do Fondů Minimální počáteční investici do Fondů pro CZK třídu představuje Kč (nebo měnový ekvivalent), přičemž minimální výše investice do podfondu je vždy (v případě počáteční i následné investice) Kč (nebo měnový ekvivalent). Minimální počáteční investici do Fondů pro EUR třídu představuje nižší z částek EUR nebo Kč (nebo měnový ekvivalent), přičemž minimální výše investice do podfondu je vždy (v případě počáteční i následné investice) nižší z částek 400 EUR nebo Kč (nebo měnový ekvivalent). Minimální počáteční investici do Fondů pro USD třídu představuje nižší z částek USD nebo Kč (nebo měnový ekvivalent), přičemž minimální výše investice do podfondu je vždy (v případě počáteční i následné investice) nižší z částek 600 USD nebo Kč (nebo měnový ekvivalent). Pro úspěšné zpracování investice je zásadně nezbytné dodržení minimální výše investice. V případě nedodržení stanovené minimální výše investice mohou být peněžní prostředky po uplynutí lhůty 60 dnů 3

5 ode dne jejich připsání na příslušný bankovní účet vráceny zpět, přičemž částka bude snížena o příslušné bankovní poplatky a náklady na případné měnové konverze Žádost o účet 2.3 Vydání podílových listů Fondů Prvním krokem nezbytným pro vydání podílových listů Fondů je vyplnění formuláře Žádost o účet určeného pro investory, kteří investují do Fondů, resp. vybraného podfondu poprvé. Správné a úplné vyplnění formuláře Žádost o účet je dostačující pro počáteční i následné investice do všech podfondů Fondů nabízených investorům v České republice. Žádost o účet ani jiné související pokyny nelze podávat telefonicky, faxem nebo em. V případě, že investor podepsal Žádost o účet před a hodlá investovat do některého z podfondů Pioneer P.F., má se za to, že zasláním investované částky investor žádá Pioneer Asset Management S.A. o otevření účtu v registru podílníků fondu Pioneer P.F. a o vydání podílových listů tohoto Fondu, resp. jeho vybraného podfondu, v souladu s Prospektem a Manažerskými pravidly fondu Pioneer P.F. a Podmínkami pro Českou republiku (ve znění jejich pozdějších doplňků). Prohlášení investora uvedená v Žádosti o účet se přiměřeně vztahují i k fondu Pioneer P.F. a podílovým listům jeho podfondů Dokumenty přikládané k Žádosti o účet Pokud je investorem fyzická osoba provozující podnikatelskou činnost, musí být k Žádosti o účet přiložena kopie výpisu z obchodního rejstříku nebo jiného zákonem určeného rejstříku ne starší 3 měsíců ode dne podpisu Žádosti o účet, resp. oprávnění k podnikání. Pokud je investorem nezletilá osoba nebo osoba bez způsobilosti k právním úkonům, kontaktujte, prosím, Agenta pro bližší informace. Pokud je investorem právnická osoba, musí být k Žádosti o účet přiložena kopie výpisu z obchodního nebo jiného zákonem určeného rejstříku ne starší 3 měsíců ode dne podpisu Žádosti o účet, kopie dokladu o zřízení právnické osoby v aktuálním znění (zřizovací listina, zakladatelská listina či společenská smlouva, stanovy apod.) a seznam osob oprávněných jednat jménem právnické osoby (pokud tento seznam není uveden v rejstříku nebo v dokladu o zřízení právnické osoby). V případě investorů právnických osob bude Agent zjišťovat a průběžně kontrolovat, kdo je tzv. skutečným majitelem ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen Zákon č. 253/2008 Sb. ). Skutečným majitelem se rozumí a) u podnikatele 1. fyzická osoba, která fakticky nebo právně vykonává přímo nebo nepřímo rozhodující vliv na řízení nebo provozování podniku tohoto podnikatele; nepřímým vlivem se rozumí vliv vykonávaný prostřednictvím jiné osoby nebo jiných osob, 2. fyzická osoba, která sama nebo na základě dohody s jiným společníkem nebo společníky disponuje více než 25 % hlasovacích práv tohoto podnikatele; disponováním s hlasovacími právy se rozumí možnost vykonávat hlasovací práva na základě vlastního uvážení bez ohledu na to, zda a na základě jakého právního důvodu jsou vykonávána, popřípadě možnost ovlivňovat výkon hlasovacích práv jinou osobou, 3. fyzické osoby jednající ve shodě, které disponují více než 25 % hlasovacích práv tohoto podnikatele, nebo 4. fyzická osoba, která je na základě jiné skutečnosti příjemcem výnosů z činnosti tohoto podnikatele, b) u nadace nebo nadačního fondu 1. fyzická osoba, která má být příjemcem alespoň 25 % z rozdělovaných prostředků, nebo 2. nebylo-li rozhodnuto, kdo bude příjemcem výnosů nadace nebo nadačního fondu, fyzická osoba nebo okruh osob, v jejichž zájmu byly založeny, nebo v jejichž zájmu působí, c) u sdružení, obecně prospěšné společnosti anebo jiné obdobné osoby a v případě svěřeneckého vztahu nebo jiného obdobného vztahu podle cizího právního řádu fyzická osoba, 1. která disponuje více než 25% jejich hlasovacích práv nebo majetku, 2. která má být příjemcem alespoň 25 % z rozdělovaných prostředků, nebo 3. v jejímž zájmu byly založeny nebo v jejímž zájmu působí, nebylo-li rozhodnuto, kdo bude příjemcem jejich výnosů Ověření podpisu a přiložených dokumentů Podpis investora nebo oprávněného zástupce na Žádosti o účet a shoda originálů listin a jejich přiložené kopie musí být ověřena úředně. To neplatí v případě osobního podání a ověření shody v sídle Agenta nebo na obchodních místech oprávněné banky nebo v případě ověření jinou oprávněnou osobou za podmínek stanovených Agentem. Úkony obchodních míst oprávněné banky mohou být zpoplatněny. Agent si vždy vyhrazuje právo požádat investora či jeho oprávněného zástupce o další osobní či jiné údaje nebo o další doklady a informace, bude-li to považovat vzhledem ke konkrétnímu případu za nutné, zejména k zamezení legalizace výnosů z trestné činnosti či v případě jakýchkoliv pochybností ohledně pokynů či totožnosti daného investora nebo jeho oprávněného zástupce. Agent si rovněž vyhrazuje právo odmítnout zpracovat jakoukoliv Žádost o účet či související investici, bude-li to považovat vzhledem ke 4

6 konkrétnímu případu za nutné, zejména k zamezení legalizace výnosů z trestné činnosti, market timing praktik či v případě jakýchkoliv pochybností ohledně pokynů či totožnosti daného investora nebo jeho oprávněného zástupce nebo z důvodu ochrany stávajících podílníků Fondů, udržení stability Fondů či zachování své důvěryhodnosti. Upozorňujeme, že telefonické hovory mohou být nahrávány Podpisový vzor pro investory fyzické osoby Za účelem zjednodušení budoucího nakládání s podílovými listy Fondů doporučuje Agent investorům založení Podpisového vzoru. Na formuláři Podpisového vzoru může investor zmocnit další osoby starší 18 let, způsobilé k právním úkonům, k nakládání s jeho podílovými listy s tím, že takové zmocněné osoby jsou oprávněny každá samostatně nakládat s podílovými listy ve stejném rozsahu jako investor, včetně vyžádání si informace o investicích investora do podílových listů Fondů a podání Žádosti o zpětný odkup. Zmocněné osoby nemohou měnit trvalou ani korespondenční adresu investora. Dne rozhodlo představenstvo Agenta o změně podmínek pro užívání podpisového vzoru, a to zejména s ohledem na podmínky stanovené Zákonem č. 253/2008 Sb. Nadále se identifikace investora a zmocněné osoby při založení Podpisového vzoru provádí při osobním styku s oprávněnými pracovníky Agenta nebo obchodního místa oprávněné banky podle průkazu totožnosti, zejména občanského průkazu, cestovního dokladu. Identifikace investora a zmocněné osoby při založení Podpisového vzoru může být provedena při osobním styku s oprávněnou osobou za podmínek stanovených Agentem podle průkazu totožnosti, zejména občanského průkazu, cestovního dokladu s tím, že současně musí dojít k úřednímu ověření podpisu na Podpisovém vzoru, zejména notářem, matrikou, popř. v zahraničí zastupitelským úřadem České republiky. Stávající podpisový vzor investora, pokud k založení podpisového vzoru investora došlo v sídle Agenta nebo na pobočce oprávněné banky za osobní přítomnosti investora, zůstává v platnosti, protože přímo při založení podpisového vzoru došlo k provedení identifikace podle Zákona č. 253/2008 Sb., resp. předchozí právní úpravy. Stávající podpisový vzor investora, pokud k založení podpisového vzoru klienta došlo na základě úředního ověření podpisu na podpisovém vzoru, zejména notářem, matrikou, popř. v zahraničí zastupitelským úřadem České republiky, zůstává v platnosti, protože k provedení identifikace podle Zákona č. 253/2008 Sb., resp. předchozí právní úpravy, došlo při uzavírání Žádosti o účet. Stávající podpisový vzor zmocněné osoby, pokud k založení podpisového vzoru zmocněné osoby došlo v sídle Agenta nebo na pobočce oprávněné banky za osobní přítomnosti zmocněné osoby, zůstává v platnosti, protože přímo při založení podpisového vzoru došlo k provedení identifikace podle Zákona č. 253/2008 Sb., resp. předchozí právní úpravy. Stávající podpisový vzor zmocněné osoby, pokud k založení podpisového vzoru zmocněné osoby došlo na základě úředního ověření podpisu na podpisovém vzoru, zejména notářem, matrikou, popř. v zahraničí zastupitelským úřadem České republiky, se považuje pouze za určitou formu plné moci s tím, že podpis uvedený na formuláři, kdy zmocněná osoba jedná za investora, musí být ověřen v sídle Agenta, na pobočce oprávněné banky, nebo jinou oprávněnou osobou za podmínek stanovených Agentem, čímž je zajištěno splnění podmínek stanovených Zákonem č. 253/2008 Sb. Dispoziční právo zmocněných osob zaniká jeho písemným odvoláním investorem, písemnou výpovědí ze strany zmocněné osoby, smrtí nebo ztrátou způsobilosti k právním úkonům někoho z nich. Agent, Registrátor a Převodní Agent ani Manažerská společnost neodpovídají za vzniklé škody, jestliže o těchto právních skutečnostech nebyli řádně informováni. Při změně Podpisového vzoru je nový Podpisový vzor pro Agenta závazný počínaje dnem doručení do sídla Agenta. Pro ověření podpisu se použije Podpisový vzor platný v den doručení příslušného požadavku nebo jiné korespondence do sídla Agenta, přičemž rozhodující je razítko Agenta. Agent je oprávněn odmítnout provedení Žádosti o zpětný odkup, případně další žádosti o nakládání s podílovými listy Fondů nebo jakéhokoli jiného požadavku, pokud podpisy neodpovídají podpisům na podpisovém vzoru. Upozorňujeme, že telefonické hovory mohou být nahrávány. V případě, že investor založil Podpisový vzor výlučně pro Pioneer Funds (tj. založený Podpisový vzor není univerzální pro produkty Pioneer Investments), tedy zmocnil další osoby výlučně k nakládání s podílovými listy podfondů Pioneer Funds, je nutno pro Pioneer P.F. založit nový Podpisový vzor. Kontaktujte, prosím, Agenta pro bližší informace Převod peněžních prostředků Investovat do Fondů je možno výhradně bezhotovostním převodem, a to na bankovní účty, které jsou vedeny pro Fondy v UniCredit Bank Czech Republic, a.s. V žádném případě nelze použít k převodu 5

7 peněžních prostředků poštovní poukázku či investovat v hotovosti. Agent si vždy vyhrazuje právo požádat investora či jeho oprávněného zástupce o doložení původu peněžních prostředků investovaných do Fondů, zejména pokud to bude podle názoru Agenta nutné k zamezení legalizace výnosů z trestné činnosti. Investovat lze v libovolných volně směnitelných měnách, je však nutno vzít v úvahu, že bankovní účty, na které je zasílána investovaná částka, jsou vedeny pouze v CZK (českých korunách), EUR (eurech) a USD (amerických dolarech). Peněžní prostředky zaslané v českých korunách na účet vedený v CZK budou konvertovány do eur, pokud bude v identifikaci peněžních prostředků uvedeno číslo podfondu příslušné pro EUR třídu (peněžní prostředky zaslané v jiné volně směnitelné měně na účet vedený v CZK budou nejprve konvertovány do CZK a následně do eur) a investorovi budou vydány podílové listy EUR třídy jím vybraného podfondu. Peněžní prostředky zaslané v českých korunách na účet vedený v CZK budou konvertovány do amerických dolarů, pokud bude v identifikaci peněžních prostředků uvedeno číslo podfondu příslušné pro USD třídu (peněžní prostředky zaslané v jiné volně směnitelné měně na účet vedený v CZK budou nejprve konvertovány do CZK a následně do amerických dolarů) a investorovi budou vydány podílové listy USD třídy jím vybraného podfondu. Pokud investor zašle peněžní prostředky na účet vedený v EUR v jiné volně směnitelné měně než v eurech, budou peněžní prostředky konvertovány do eur a obdobně, pokud investor zašle peněžní prostředky na účet vedený v USD v jiné volně směnitelné měně než v amerických dolarech, budou peněžní prostředky konvertovány do amerických dolarů. Investor nese příslušné bankovní poplatky a náklady na případné měnové konverze. Na příslušné bankovní poplatky a náklady spojené s případnou měnovou konverzí, v souvislosti s převodem peněžních prostředků na bankovní účet vedený u UniCredit Bank Czech Republic, a.s. se, prosím, informujte rovněž u své banky. Peněžní prostředky investované do Fondů musí být vždy správně identifikovány. Pro správnou identifikaci peněžních prostředků je vždy nutno uvést identifikaci investora a číslo vybraného podfondu, do něhož jsou peněžní prostředky investovány. Identifikací investora je u fyzické osoby její rodné číslo, u právnické osoby její IČ (bez lomítek, mezer a připisování nul), případně jiné náhradní identifikační číslo přidělené investorovi pro tento účel Agentem, bez zbytečného odkladu poté, co Agent obdrží Žádost o účet; zasláním peněžních prostředků a jakoukoliv transakcí s podílovými listy, investor (nebo jeho zákonný zástupce) souhlasí s využitím svého rodného čísla. Číslo podfondu je uvedeno v příloze 2 těchto Podmínek pro ČR a liší se podle toho, zda investor investuje do CZK třídy, EUR třídy nebo do USD třídy vybraného podfondu. V případě peněžních prostředků zasílaných v českých korunách je nutno identifikaci investora (r.č./ič) uvést do variabilního symbolu a číslo vybraného podfondu do specifického symbolu. V případě investice v jiné měně než v českých korunách, je nutno identifikaci investora a číslo podfondu uvést do účelu platby. Pokud v budoucnu Manažerská společnost obdrží na bankovních účtech vedených pro Fondy v UniCredit Bank Czech Republic, a.s., peněžní prostředky pod identifikací daného investora a s číslem vybraného podfondu, bude tomuto investorovi vydán příslušný počet podílových listů vybraného podfondu, odpovídající výši obdržených peněžních prostředků, a to v souladu s těmito Podmínkami ČR. Možné problémy spojené s chybnou identifikací peněžních prostředků budou vždy řešeny individuálně, zpravidla ve spolupráci s poradcem investora, a to pokud možno nejpozději do 60 dnů ode dne jejich připsání na příslušný bankovní účet. V případě nemožnosti vyřešení daného problému mohou být peněžní prostředky, po uplynutí lhůty 60 dnů ode dne jejich připsání na příslušný bankovní účet, vráceny zpět, přičemž částka bude snížena o příslušné bankovní poplatky a náklady na případné měnové konverze. Během transakce mohou být kdykoliv přezkoumávány zdroje peněžních prostředků Transakční (kupní) cena Transakční (kupní) cena podílového listu daného podfondu je rovna aktuální hodnotě podílového listu zvýšené o příslušný nákupní poplatek. Maximální výše nákupního poplatku činí 5% investované částky. Aktuální výše nákupního poplatku je uvedena v Ceníku (v příloze 3). U prvního vydání podílových listů je Transakční (kupní) cena určena vždy k pracovnímu dni, kdy Agent obdržel správně a úplně vyplněný, a ve smyslu Podmínek pro ČR řádně ověřený a podepsaný originál Žádosti o účet, ke kterému jsou přiloženy veškeré řádně ověřené dokumenty, a zároveň kdy je Agentovi známo, že na příslušném bankovním účtu je k dispozici správně identifikovaná investovaná částka, která zásadně splňuje požadavky na minimální investici ve smyslu Podmínek pro ČR. Pro určení Transakční (kupní) ceny daného pracovního dne je nezbytné, aby zmíněná Žádost o účet spolu s veškerými požadovanými dokumenty byla doručena Agentovi do 10:00 hod místního času (ČR). Pokud bude doručena po této lhůtě, bude Transakční (kupní) cena určena až k následujícímu pracovnímu dni. První vydání podílových listů investorovi se uskuteční poté, co Agent obdržel správně a úplně vyplněný, a ve smyslu Podmínek pro ČR řádně ověřený a podepsaný originál Žádosti o účet, ke kterému jsou přiloženy 6

8 veškeré řádně ověřené dokumenty, a zároveň kdy je Agentovi známo, že na příslušném bankovním účtu je k dispozici správně identifikovaná investovaná částka, která zásadně splňuje požadavky na minimální investici ve smyslu Podmínek pro ČR. V případě, že investovaná částka nebude obdržena ve výši uvedené v Žádosti o účet, budou podílové listy vydány dle skutečně obdržené částky, a to v souladu s těmito Podmínkami pro ČR. U následného vydání podílových listů se již nepožaduje vyplnění Žádosti o účet, investice je provedena pouhým převodem správně identifikovaných peněžních prostředků na příslušný bankovní účet. Transakční (kupní) cena je určena vždy k pracovnímu dni, kdy je Agentovi známo, že na příslušném bankovním účtu je k dispozici správně identifikovaná investovaná částka, přičemž tato investovaná částka zásadně splňuje požadavky na minimální investici ve smyslu Podmínek pro ČR. Počet podílových listů, které budou investorovi vydány, je vždy určen podílem investované částky skutečně obdržené na příslušném bankovním účtu snížené o příslušné bankovní poplatky a náklady na případné měnové konverze a aktuální hodnoty podílového listu daného podfondu zvýšené o příslušný nákupní poplatek. Pokud investor nesplní stanovené podmínky (např. Žádost o účet nesplňuje všechny náležitosti či nebyla Agentovi doručena apod.), budou problémy vždy řešeny individuálně, zpravidla ve spolupráci s poradcem investora, a peněžní prostředky mohou být po uplynutí lhůty 60 dnů ode dne jejich připsání na příslušný bankovní účet vráceny zpět na bankovní účet investora/odesilatele, přičemž příslušné bankovní poplatky a náklady na případné měnové konverze nese investor. Pokud investor v průběhu uvedené 60denní lhůty splní stanovené podmínky, bude mu následně vydán příslušný počet podílových listů vybraného podfondu, jejichž Transakční (kupní) cena bude určena ke dni, kdy investor splnil stanovené podmínky a toto prokázal Agentovi. Pokud je Agent v pochybnostech, zejména zda investor je majitelem daných peněžních prostředků nebo peněžní prostředky nelze investorovi z jakéhokoli jiného důvodu vrátit, budou peněžní prostředky vedeny na zvláštním bankovním účtu, dokud nedojde k dohodě mezi Agentem a investorem či Agent neurčí náhradní postup. 2.4 Zpětný odkup podílových listů Fondů Žádost o zpětný odkup Investor může kdykoli požádat o zpětný odkup podílových listů vybraného podfondu, a to na základě formuláře Žádost o zpětný odkup. Minimální výše pro zpětný odkup není stanovena, je však nutno vzít v úvahu příslušné bankovní poplatky. K zpětnému odkupu podílových listů a k výplatě peněžních prostředků dojde až poté, co Agent obdrží správně a úplně vyplněný, řádně ověřený a podepsaný originál Žádosti o zpětný odkup (včetně všech příslušných dokumentů). Agent a obchodní místa oprávněné banky si vyhrazují možnost ověřit telefonicky Žádost o zpětný odkup podílových listů (telefonické hovory mohou být nahrávány). Investor může požádat o zpětný odkup části podílových listů, a to uvedením částky v eurech pro zpětný odkup podílových listů EUR třídy, příp. v amerických dolarech pro zpětný odkup podílových listů USD třídy anebo uvedením počtu kusů podílových listů. Investor může rovněž požádat o zpětný odkup všech podílových listů daného podfondu, a to označením křížkem kolonky Vše. V případě, že investorem požadovaná výše zpětného odkupu převyšuje hodnotu podílových listů daného podfondu v majetku investora, bude proveden zpětný odkup všech podílových listů daného podfondu. Upozorňujeme, že při zpětném odkupu není rozlišováno mezi podílovými listy vydanými investorovi v rámci jednorázových investic a podílovými listy vydanými v rámci programu pravidelného investování (viz čl. 2.7) a tudíž, pokud investorem požadovaná výše zpětného odkupu bude převyšovat hodnotu podílových listů vydaných danému investorovi v rámci jednorázových investic, budou odkoupeny i podílové listy vydané v rámci programu pravidelného investování Dokumenty přikládané k Žádosti o zpětný odkup Pokud je investorem fyzická osoba provozující podnikatelskou činnost, musí být k Žádosti o zpětný odkup přiložena kopie výpisu z obchodního rejstříku nebo jiného zákonem určeného rejstříku ne starší 3 měsíců ode dne podpisu Žádosti o zpětný odkup, resp. oprávnění k podnikání. Pokud je investorem nezletilá osoba nebo osoba bez způsobilosti k právním úkonům, kontaktujte, prosím, Agenta pro bližší informace. Pokud je investorem právnická osoba, musí být k Žádosti o zpětný odkup přiložena kopie výpisu z obchodního nebo jiného zákonem určeného rejstříku, ne starší 3 měsíců ode dne podpisu Žádosti o zpětný odkup, anebo kopie jiného dokladu o zřízení právnické osoby v aktuálním znění (zřizovací listina, zakladatelská listina či společenská smlouva, stanovy apod.). 7

9 2.4.3 Ověření podpisu a přiložených dokumentů Podpis investora nebo jeho oprávněného zástupce na Žádosti o zpětný odkup a shoda originálů listin a jejich přiložené kopie musí být ověřena úředně. To neplatí v případě osobního podání a ověření shody v sídle Agenta nebo na obchodních místech oprávněné banky nebo v případě ověření jinou oprávněnou osobou za podmínek stanovených Agentem nebo v případě, kdy investor má u Agenta uložen podpisový vzor. Úkony obchodních míst oprávněné banky mohou být zpoplatněny. Agent si vždy vyhrazuje právo požádat investora či jeho oprávněného zástupce o další osobní či jiné údaje nebo o další doklady a informace, bude-li to považovat vzhledem ke konkrétnímu případu za nutné, zejména k zamezení legalizace výnosů z trestné činnosti či v případě jakýchkoliv pochybností ohledně pokynů či totožnosti daného investora nebo jeho oprávněného zástupce. Agent si rovněž vyhrazuje právo odmítnout zpracovat jakoukoliv Žádost o zpětný odkup, bude-li to považovat vzhledem ke konkrétnímu případu za nutné, zejména k zamezení legalizace výnosů z trestné činnosti, market timing praktik či v případě jakýchkoliv pochybností ohledně pokynů či totožnosti daného investora nebo jeho oprávněného zástupce nebo z důvodu ochrany stávajících podílníků Fondů, udržení stability Fondů či zachování své důvěryhodnosti. Upozorňujeme, že telefonické hovory mohou být nahrávány Transakční (odkupní) cena Transakční (odkupní) cena je rovna aktuální hodnotě podílového listu a je určena vždy k pracovnímu dni, kdy Agent obdržel správně a úplně vyplněný a ve smyslu těchto Podmínek pro ČR řádně ověřený a podepsaný originál Žádosti o zpětný odkup (včetně všech příslušných dokumentů), za předpokladu, že Žádost o zpětný odkup byla Agentovi doručena do 10:00 hod místního času (ČR). Pokud bude Žádost o zpětný odkup doručena po této lhůtě, bude Transakční (odkupní) cena určena až k následujícímu pracovnímu dni Výplata peněžních prostředků (výnos ze zpětného odkupu) Výplata peněžních prostředků investorovi může být uskutečněna pouze převodem peněžních prostředků na bankovní účet, jehož číslo, včetně numerického nebo alfabetického kódu, popř. dalších údajů nutných pro výplatu peněžních prostředků, je investorem uvedeno v Žádosti o zpětný odkup; výplata peněžních prostředků v hotovosti není v případě podílových listů Fondů možná. Agent si vždy vyhrazuje právo požádat investora či jeho oprávněného zástupce o doložení, že investor (v případě nezletilých osob či osob bez způsobilosti k právním úkonům zákonný zástupce takového investora) je majitelem bankovního účtu uvedeného v Žádosti o zpětný odkup, zejména pokud to bude podle názoru Agenta nutné k zamezení legalizace výnosů z trestné činnosti. Výplata peněžních prostředků (výnosů ze zpětného odkupu) bude automaticky provedena v základní měně příslušné třídy daného podfondu (tj. CZK třída v českých korunách, EUR třída v eurech, USD třída v amerických dolarech). Příslušné bankovní poplatky a náklady na případné měnové konverze nese investor. V případě, že bankovní účet investora bude veden v jiné měně než v českých korunách a investor požádá o zpětný odkup podílových listů CZK třídy či bankovní účet bude veden v jiné měně než v eurech a investor požádá o zpětný odkup podílových listů EUR třídy či bankovní účet bude veden v jiné měně než v amerických dolarech a investor požádá o zpětný odkup podílových listů USD třídy, bude výše výnosu ze zpětného odkupu ovlivněna též směnným kursem mezi měnou uvedeného bankovního účtu investora a měnou CZK, příp. EUR, příp. USD (v níž jsou vypláceny peněžní prostředky) a tedy snížena o náklady na tyto případné měnové konverze. Upozorňujeme, že výnos ze zpětného odkupu podílových listů může být vyplacen až po obdržení originálu Žádosti o zpětný odkup (včetně všech příslušných dokumentů). Výnos ze zpětného odkupu je zpravidla vyplacen do 10 pracovních dní po doručení originálu Žádosti o zpětný odkup (včetně všech příslušných dokumentů) do sídla Agenta, avšak délka doby uplynulé mezi vyplacením výnosu ze zpětného odkupu a jeho obdržením na bankovním účtu určeném investorem se může lišit v závislosti na měně tohoto bankovního účtu a bankovních postupech. Případné náklady na měnovou konverzi mezi vypláceným výnosem ze zpětného odkupu a měnou bankovního účtu investora, či jiné příslušné bankovní náklady nese investor. Investor zároveň nese kurzové riziko související s investicí do podílových listů Fondů. Výnos ze zpětného odkupu může být vyšší nebo nižší než částka investovaná investorem. 8

10 2.5 Výměna podílových listů Fondů Investor může požádat o výměnu podílových listů Fondu, resp. podfondu, za podílové listy jiného Fondu, resp. podfondu (tedy jsou možné výměny podílových listů mezi podfondy jednoho Fondu, ale i výměny podílových listů mezi podfondy rozdílných Fondů), vždy však v rámci kategorie A podílových listů a výlučně v rámci dané měny, za podmínek stanovených Prospektem a Manažerskými pravidly Fondů. Vzhledem k tomu, že výměna podílových listů je považována za zpětný odkup podílových listů jednoho podfondu a současné vydání podílových listů jiného podfondu, musí být zásadně splněny požadavky stanovené těmito Podmínkami pro ČR týkající se výše minimální investice (viz čl. 2.2.). Výměna podílových listů může být zpoplatněna. Kontaktujte, prosím, Agenta pro bližší informace. 2.6 Převody a přechody podílových listů Fondů Podílové listy lze převést na třetí osoby, a to výhradně prostřednictvím Agenta. Převod podílových listů může být zpoplatněn. Přechod podílových listů, k němuž dochází na základě ustanovení právního předpisu a přechod podílových listů děděním, nepodléhá žádným poplatkům. Kontaktujte, prosím, Agenta pro bližší informace. 2.7 Program pravidelného investování RYTMUS Pro investování do Fondů mohou investoři využít rovněž program pravidelného investování RYTMUS ( Program ). V rámci Programu jsou nabízeny podílové listy všech podfondů, kategorie A, EUR, USD a CZK třída (dle dostupnosti), které nevyplácejí dividendy (nedistribuované podílové listy) uvedených v příloze 2. Investor může současně investovat do několika Programů, v rámci každého Programu však může investovat jen do jednoho vybraného podfondu Pravidelné investice a jejich minimální výše Investice do Programu probíhá formou pravidelných investic. Minimální výše každé investice do každého Programu je nižší z částek 50 EUR nebo 50 USD nebo Kč (nebo měnový ekvivalent). Pro vydání podílových listů je nezbytné dodržet minimální výši investice, pokud nebude stanoveno jinak Formulář Žádost o účet a formulář Program pravidelného investování RYTMUS Pro investování do Programu je nezbytné, aby Investor kromě formuláře Žádost o účet vyplnil rovněž formulář Programu pravidelného investování RYTMUS. Pro úkony související s podpisem Žádosti o účet, Programu pravidelného investování RYTMUS a dalších dokumentů se dále použijí přiměřeně ustanovení čl až Převod peněžních prostředků (investované částky) Investor zasílá peněžní prostředky určené k investování do Programu na stejné bankovní účty jako v případě jednorázových investic. Tyto peněžní prostředky musí být vždy správně identifikovány. Pro správnou identifikaci peněžních prostředků je vždy nutno uvést identifikaci investora a číslo vybraného Programu, v rámci kterého jsou peněžní prostředky investovány. Identifikací investora je u fyzické osoby její rodné číslo, u právnické osoby její IČ (bez lomítek, mezer a připisování nul), případně jiné náhradní identifikační číslo přidělené investorovi pro tento účel Agentem, bez zbytečného odkladu poté, co Agent obdrží Žádost o účet; zasláním peněžních prostředků a jakoukoliv transakcí s podílovými listy, investor (nebo jeho zákonný zástupce) souhlasí s využitím svého rodného čísla. Číslo Programu je pro každý Program jedinečné a skládá se z čísla vybraného podfondu a pořadového čísla Programu daného investora v rámci jeho Programů pravidelného investování do produktů Pioneer Investments. Pro převody peněžních prostředků souvisejících s investicemi do Programů se dále použijí přiměřeně ustanovení čl Transakční (kupní) cena podílového listu U prvního vydání podílových listů v rámci daného Programu je Transakční (kupní) cena určena poté, kdy Agent obdržel správně a úplně vyplněný, a ve smyslu Podmínek pro ČR řádně ověřený a podepsaný originál Žádosti o účet, resp. Programu pravidelného investování RYTMUS, ke kterému jsou přiloženy veškeré řádně ověřené dokumenty, a zároveň kdy je Agentovi známo, že na příslušném bankovním účtu je k dispozici správně identifikovaná investovaná částka, která zásadně splňuje požadavky na minimální výši investice stanovené pro Programy, a zároveň došlo k uhrazení celkového nákupního poplatku za předpokladu, že na formuláři Programu pravidelného investování RYTMUS je zvoleno, že nákupní poplatek je hrazen předem. 9

11 Na určení Transakční (kupní) ceny podílového listu u prvního vydání podílových listů v rámci daného Programu se použijí obdobně ustanovení čl s tím, že kromě Žádosti o účet a veškerých požadovaných dokumentů musí být Agentovi doručen rovněž formulář Program pravidelného investování RYTMUS spolu s veškerými požadovanými dokumenty. U následných vydání podílových listů se již nepožaduje vyplnění jakéhokoliv formuláře, investice je provedena pouhým převodem správně identifikovaných peněžních prostředků na příslušný bankovní účet. Transakční (kupní) cena podílového listu je určena podle ustanovení čl Počet podílových listů, které budou při investování do Programů vydány při každé jednotlivé investici, je vždy určen podílem investované částky odpovídající jednotlivé investici skutečně obdržené na příslušném bankovním účtu, snížené o příslušné bankovní poplatky, náklady na případné měnové konverze a nákupní poplatek (1. v případě, že na formuláři Programu pravidelného investování RYTMUS je zvoleno, že nákupní poplatek je hrazen postupně, nebo 2. v případě, že následnou investicí nebo její částí je překročena Cílová částka za předpokladu, že na formuláři Programu pravidelného investování RYTMUS je zvoleno, že nákupní poplatek je hrazen předem), a aktuální hodnoty podílového listu. Pro vydání podílových listů se dále přiměřeně použije ustanovení čl Nákupní poplatek Investor má možnost si na formuláři Programu pravidelného investování RYTMUS zvolit, zda k úhradě celého nákupního poplatku dojde předem před prvním vydáním podílových listů v rámci Programu nebo zda nákupní poplatek bude hrazen postupně. Maximální výše nákupního poplatku činí u Programu 5% ze součtu všech plánovaných investic (dále jen Cílová částka ). Aktuální výše nákupního poplatku a způsob jeho stanovení je uveden v aktuálním Ceníku (viz příloha 3). Minimální Cílová částka je Kč nebo EUR nebo USD (nebo měnový ekvivalent) Úhrada nákupního poplatku předem V případě, že k úhradě celého nákupního poplatku má dojít předem před prvním vydáním podílových listů v rámci Programu, se výše nákupního poplatku stanoví z Cílové částky uvedené na formuláři Programu pravidelného investování RYTMUS, přičemž investor poukáže celou částku nákupního poplatku spolu s první pravidelnou investicí. Pokud tak neučiní, bude nákupní poplatek stržen z první, případně dalších pravidelných investic, přičemž k prvnímu vydání podílových listů v rámci Programu dojde až po úplném uhrazení nákupního poplatku. Maximální počet let délky Programu v případě Programu s nákupním poplatkem hrazeným předem je omezen na 40 let Úhrada nákupního poplatku postupně V případě, že na formuláři Programu pravidelného investování RYTMUS je uvedeno, že nákupní poplatek má být hrazen postupně, je nákupní poplatek hrazen z pravidelných investic, přičemž pravidelná investice bude snížena před každým vydáním podílových listů v rámci Programu. Výše nákupního poplatku je stanovena dle Ceníku dle výše aktuální investované částky bez ohledu na aktuální hodnotu podílových listů Fondů a/nebo jiných otevřených podílových fondů na účtu investora. Maximální počet let délky Programu v případě Programu s nákupním poplatkem hrazeným postupně není omezen Zpětný odkup podílových listů Investor může kdykoli požádat o zpětný odkup podílových listů nakoupených v rámci Programů. Takový zpětný odkup nemá vliv na trvání příslušného Programu. Pro zpětný odkup podílových listů nakoupených v rámci Programů se použije ustanovení čl Výměna podílových listů Investor může požádat o výměnu podílových listů daného podfondu nakoupených v rámci Programů za podílové listy jiného podfondu za předpokladu dodržení minimální výše jednorázové investice (viz čl. 2.2.). Tato výměna nemá vliv na trvání příslušného Programu. Pro výměnu podílových listů nakoupených v rámci Programů se dále přiměřeně použijí ustanovení čl

12 Zvýšení či snížení investice Investor může kdykoli snížit či zvýšit částku odpovídající jednotlivé investici Programu za předpokladu dodržení minimální výše investice stanovené pro Programy. Snížení či zvýšení částky odpovídající jednotlivé investici je vždy účinné ode dne doručení do sídla Agenta. V případě snížení částky odpovídající jednotlivé investici, resp. pokud celková výše investic investora provedených v rámci Programu nedosáhne Cílové částky, nemá investor nárok na vrácení již zaplaceného nákupního poplatku. V případě zvýšení částky odpovídající jednotlivé investici je investor povinen uhradit dodatečný nákupní poplatek vypočtený z rozdílu původní Cílové částky a nově stanovené Cílové částky za předpokladu, že na formuláři Programu pravidelného investování RYTMUS je zvoleno, že nákupní poplatek je hrazen předem. V případě, že si přejete snížit či zvýšit částku odpovídající jednotlivé investici Programu, kontaktujte, prosím, Agenta pro bližší informace Vyšší a mimořádné investice Investor rovněž může kdykoliv provést investici do Programu ve výši větší než pravidelná investice nebo provést mimořádnou investici mimo pravidelné investice s tím, že pokud touto investicí dojde k překročení Cílové částky Programu, uplatní se ustanovení čl Ukončení Programu Investor může kdykoli požádat o předčasné ukončení Programu. V případě, že si přejete Program předčasně ukončit, kontaktujte, prosím, Agenta. V případě předčasného ukončení Programu z jakéhokoliv důvodu, nemá investor nárok na vrácení již zaplaceného nákupního poplatku. Po ukončení Programu nedochází ke zpětnému odkupu podílových listů a podílové listy jsou dále evidovány na majetkovém účtu investora Pokračování v Programu po dosažení Cílové částky Pokud investor i po dosažení Cílové částky investuje do Programu, má se za to, že Program stále trvá a platí ustanovení uvedená v čl V případě, že pravidelnými investicemi bude překročena Cílová částka uvedená na formuláři Programu pravidelného investování RYTMUS za předpokladu, že na formuláři Programu pravidelného investování RYTMUS je zvoleno, že nákupní poplatek je hrazen předem, je nákupní poplatek hrazen tak, že pravidelná investice bude snížena před každým vydání podílových listů v rámci Programu. Výše nákupního poplatku je stanovena dle Ceníku dle výše aktuální investované částky bez ohledu na aktuální hodnotu podílových listů Fondů a/nebo jiných otevřených podílových fondů na účtu investora. III. VÝPIS Z REGISTRU Agent zasílá investorům do 10 pracovních dnů ode dne, kdy dojde k vydání či k výměně podílových listů, výpis z registru, s výjimkou vydání podílových listů v rámci programů pravidelného investování. V případě programů investování zasílá Agent investorům výpis z registru jednou ročně, vždy dle stavu investic k daného roku. Pokud hodnota zpětného odkupu podílových listů investora činí jednorázově alespoň ,- Kč (nebo měnový ekvivalent), Agent zasílá investorům výpis z registru vždy do 10 pracovních dnů ode dne, kdy dojde ke zpětnému odkupu podílových listů. V případě převodu podílových listů zasílá Agent výpis z registru převodci i nabyvateli, v případě přechodu podílových listů zasílá Agent výpis z registru nabyvateli (dědic), a to vždy do 10 pracovních dnů ode dne, kdy dojde k převodu, resp. k přechodu podílových listů. Pokud Agent eviduje pro investora ovou adresu, jsou výpisy poskytovány způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to následovně: Informace o jakékoli dokončené jednorázové operaci i operaci v případě programů pravidelného investování RYTMUS (viz čl. 2.7.) je zpřístupňována bez ohledu na výši operace následující obchodní den po dokončení operace. Součástí výpisu bude i stavový výpis ke dni vytvoření výpisu. Všem investorům, kteří mají ke konci kalendářního roku nenulový zůstatek, bez ohledu na to, zda v kalendářním roce uskutečnili operaci, je dále zpřístupněn stavový výpis k kalendářního roku. Přístup k elektronickým verzím výpisů bude umožněn prostřednictvím sítě Internet přes zabezpečený (SSL, https://) TCP/IP protokol na www serveru Agenta. Investor v okamžiku, kdy bude mít zájem o nahlédnutí do svých výpisů, do zabezpečeného vstupního formuláře uvede následující údaje a) číslo účtu, b) rodné číslo/ič/nid, c) ovou adresu. Při úplné shodě těchto údajů bude vygenerováno jednorázové heslo, které bude okamžitě zasláno na ovou adresu, kterou Agent pro investora eviduje. Po zjištění shody 11

13 hesla budou investorovi nabídnuty veškeré definované a dostupné elektronické výpisy, které Agent pro investora eviduje od ke dni dálkového přístupu. Po celou dobu přihlášení bude mít investor možnost si zobrazit či vytisknout svůj jakýkoliv dostupný elektronický výpis. Ukončením relace s www serverem platnost hesla zanikne. Výpisy budou dostupné po dobu nejméně 24 měsíců ode dne jejich zpřístupnění. V případě, že by po uplynutí této doby měl investor zájem na nahlédnutí do výpisu, který již nebude dostupný, má možnost vyžádat si jeho zaslání em prostřednictvím bezplatných linek ve formátu pdf, přičemž investor je tímto upozorňován na nezabezpečenost údajů doručovaných em. Dále Agent zašle investorovi na jeho žádost výpis z registru jednou ročně zdarma, jinak za poplatek dle rozhodnutí Agenta. Výpis z registru může investor také získat zdarma při osobním vyžádání v sídle Agenta nebo na obchodních místech oprávněných bank za jimi stanovený poplatek. Výpisy jsou investorům zasílány poštou České republiky jako obyčejná listovní zásilka, a to na korespondenční adresu naposledy uvedenou investorem, resp. do místa trvalého pobytu či sídla investora. IV. UVEŘEJŇOVÁNÍ ZPRÁV A INFORMACÍ O FONDECH Každý investor musí mít možnost a měl by se seznámit alespoň se Sdělením klíčových informací pro investory vybraného Fondu, respektive podfondu v aktuálním znění (které obsahuje pouze vybrané informace o Fondu, respektive podfondu) a těmito Podmínkami pro ČR v aktuálním znění před svým rozhodnutím investovat do vybraného Fondu; Prospekty a Manažerská pravidla Fondů, Sdělení klíčových informací i Podmínky pro ČR jsou vždy k dispozici investorům v sídle Agenta. Investorům je rovněž k dispozici pololetní a roční zpráva o hospodaření Fondů, a to na vyžádání v sídle Agenta. Nejméně jednou za týden je uveřejňován údaj o aktuální hodnotě podílového listu každého podfondu aktivně nabízeného v České republice a o hodnotě vlastního kapitálu ve Fondech. Zprávy a informace uveřejňované v souladu se Zákonem či těmito Podmínkami pro ČR budou investorům přístupny v sídle Agenta. V případě, že je to vyžadováno právními předpisy, budou zprávy a informace zveřejněny v Obchodním věstníku. Ostatní zprávy a informace mohou být uveřejněny v běžně dostupném deníku s celostátní působností v České republice. Vybrané informace důležité pro investory Fondů, zejména Prospekty a Manažerská pravidla Fondů v aktuálním znění, Sdělení klíčových informací pro investory Fondů v aktuálním znění, aktuální znění těchto Podmínek pro ČR, roční a pololetní zprávy Fondů a denní údaje o aktuální hodnotě podílového listu každého podfondu, budou uveřejněny i na webových stránkách V. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A DALŠÍCH ÚDAJŮ, PŘEDCHÁZENÍ LEGALIZACE VÝNOSŮ Z TRESTNÉ ČINNOSTI A FINANCOVÁNÍ TERORISMU 5.1. Zpracování osobních údajů a dalších údajů Manažerská společnost Pioneer Asset Management S.A. (dále jen Společnost ) je správcem osobních údajů ve smyslu příslušných právních předpisů Evropské unie, které blíže v České republice provádí podle zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon o ochraně osobních údajů ); současně je samotná Společnost správcem osobních údajů podle Lucemburského zákona ze dne 2. srpna 2002 o ochraně osobních údajů (Luxembourg Data Protection Act) Lucemburského velkovévodství. Osoby, které na základě příslušných smluvních ujednání zpracovávají osobní údaje, jsou pak zpracovateli osobních údajů podle těchto právních předpisů. Společnost je evidována u lucemburského úřadu pro ochranu osobních údajů Commission Nationale pour la Protection des Données, bližší údaje jsou k dispozici ve veřejném registru zpracování osobních údajů: Při zpracování osobních údajů je dbáno na to, aby subjekt údajů (zejména investor) neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také je dbáno na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektů údajů. Zpracování osobních údajů je prováděno jako: (i) zpracování nezbytného pro dodržení právní povinnosti správce osobních údajů, včetně zpracování osobních údajů nezbytných pro plnění povinnosti správce osobních údajů stanovených zvláštními zákony pro zajištění předcházení trestné činnosti ve smyslu 3 odst. 6 písm. d) Zákona o ochraně osobních údajů; (ii) zpracování nezbytného pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je investor, pro jednání o uzavření nebo změně smlouvy uskutečněné na návrh investora. Toto zpracování osobních údajů je možné provádět bez souhlasu investora. Právní povinnosti správce osobních údajů ve smyslu výše uvedeném vyplývají 12

14 především z právních předpisů upravujících činnost kolektivního investování a dále právních předpisů stanovících opatření proti legalizací výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Společnost investora tímto ve smyslu 11 Zákona o ochraně osobních údajů informuje o rozsahu a pro jaký účel budou osobní údaje zpracovány, kdo a jakým způsobem bude osobní údaje zpracovávat a komu mohou být osobní údaje zpřístupněny. Rozsah zpracovávaných osobních údajů zahrnuje primárně osobní údaje sdělené investorem v rámci sjednání příslušného smluvního vztahu (vč. údajů ve smyslu povinnosti identifikace resp. kontroly investora podle zákona č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon č. 253/2008 Sb. ), kontaktních a platebních údajů investora apod.), a dále pak údaje, které se dozví v rámci plnění předmětného smluvního vztahu. Účelem zpracování výše popsaných osobních údajů je výhradně plnění právních povinností správce osobních údajů a dále zpracování nezbytné pro plnění příslušného smluvního vztahu. Pro vyloučení pochybností Společnost výslovně upozorňuje investora, že vzhledem k tomu, že investor uzavírá smluvní vztah se Společností prostřednictvím oprávněné banky, resp. oprávněné osoby ve smyslu těchto Podmínek pro Českou republiku, dochází nutně z povahy věci k předávání osobních údajů a dalších údajů týkajících se investora mezi příslušným zpracovatelem, a oprávněnou bankou, resp. oprávněnou osobou ve smyslu těchto Podmínek pro Českou republiku. Osobní údaje investora zpracovává Společnost, resp. zpracovatelé v České republice nebo v zahraničí v rámci a za podmínek příslušného ujednání (pověření) o zpracování osobních údajů, kterými jsou zásadně: (i) Registrátor a Převodní Agent Fondů; (ii) Agent; (iii) oprávněná banka, resp. oprávněné osoby ve smyslu těchto Podmínek pro Českou republiku. K osobním údajům investora mají vedle Společnosti (tj. včetně jejich zaměstnanců) přístup výhradně výše uvedené osoby podílející se na zpracování (tj. včetně jejich zaměstnanců), případně osoby oprávněné k tomu na základě zvláštního zákona (například Česká národní banka apod.). Volný pohyb osobních údajů nemůže být omezován, pokud jsou předávány do členského státu Evropské unie. Osobní údaje mohou být předávány do jiných států, zejména Lucemburského velkovévodství, zejména za účelem realizace transakcí s podílovými listy Fondů, popř. plnění povinností stanovených k zamezení legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Způsob zpracování osobních údajů investora zahrnuje jak ruční, tak automatické zpracování (v rámci informačního systému). Ke zpracování dochází vždy za podmínek stanovených v příslušných technickoorganizačních opatřeních ve smyslu 13 Zákona o ochraně osobních údajů. Osobní údaje jsou zásadně zpracovávány v sídle Společnosti a v sídlech, resp. jiných provozovnách příslušných zpracovatelů. Doba, po kterou jsou zpracovávány jednotlivé osobní údaje investora, je stanovena právními předpisy upravujícími činnost kolektivního investování a dále právními předpisy stanovícími opatření proti legalizací výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a osobní údaje investorů nejsou zpracovávány nad rámec příslušných zákonných lhůt. Společnost tímto dále poučuje investora, že v rozsahu plnění zákonné povinnosti identifikace resp. kontroly investora dle Zákona č. 253/2008 Sb., je investor povinen předmětné osobní údaje, jak je pro tyto případy vymezují předmětné právní předpisy, poskytnout. Ostatní osobní údaje není investor povinen ve smyslu zákonné povinnosti Společnosti poskytnout, avšak bez těchto údajů není možno plnit příslušné smluvní vztahy mezi Společností a investorem. Společnost dále v souladu dle ustanovení 21 Zákon o ochraně osobních údajů informuje tímto investora o jeho zákonných právech souvisejících se zpracováním jeho osobních údajů. Investor má především právo na přístup k osobním údajům a právo na opravu osobních údajů. Na základě žádosti investora o informaci o zpracování osobních údajů je tato informace bez zbytečného odkladu předána při přiměřené úhradě ze strany investora, která však nebude převyšovat náklady nezbytné na poskytnutí informace; obsahem takové informace je dle Zákona o ochraně osobních údajů vždy sdělení o (i) účelu zpracování osobních údajů, (ii) osobních údajích, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji, (iii) povaze automatizovaného zpracování v souvislosti s jeho využitím pro rozhodování, jestliže jsou na základě tohoto zpracování činěny úkony nebo rozhodnutí, jejichž obsahem je zásah do práva a oprávněných zájmů investora, a (iv) příjemci, případně kategoriích příjemců. Pokud kterýkoliv investor zjistí nebo se domnívá, že Společnost nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života investora nebo v rozporu se 13

15 zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může (i) požádat Společnost nebo zpracovatele o vysvětlení, a (ii) požadovat, aby Společnost nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav (zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů). Je-li uvedená žádost investora shledána oprávněnou, Společnost, resp. zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav; nevyhoví-li Společnost, resp. zpracovatel žádosti investora, má investor právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Současně výše uvedený postup v žádném případě nevylučuje, aby se investor obrátil se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo. Společnost je povinna bez zbytečného odkladu informovat příjemce (tj. každý subjekt, kterému jsou osobní údaje zpřístupněny) o žádosti investora podle předchozího odstavce a o blokování, opravě, doplnění nebo likvidaci osobních údajů; to neplatí, pokud je informování příjemce nemožné nebo by vyžadovalo neúměrné úsilí. Pokud vznikla v důsledku zpracování osobních údajů investorovi jiná než majetková újma, postupuje se při uplatňování jejího nároku podle zvláštního zákona. Došlo-li při zpracování osobních údajů k porušení povinností uložených zákonem u Společnosti nebo u zpracovatele, odpovídají za ně společně a nerozdílně. Osobní údaje investora v rozsahu jméno, příjmení a adresa mohou být předány jinému správci osobních údajů v případě, že údaje budou využívány pouze za účelem nabízení obchodu a služeb a investor s tímto postupem nevyslovil písemný nesouhlas. Aktuální informace o zpracování osobních údajů a dalších údajů jsou k dispozici na Předcházení legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu V souladu se Zákonem č. 253/2008 Sb. dochází k identifikaci investorů a osob zmocněných nebo oprávněných investory zastupovat nebo osoby, které jinak jednají jejich jménem, a to zejména při uzavření Žádosti o účet a dalších formulářů. Identifikačními údaji podle Zákona č. 253/2008 Sb. se rozumí u fyzické osoby všechna jména a příjmení, rodné číslo, a nebylo-li přiděleno, datum narození, místo narození, pohlaví a trvalý nebo jiný pobyt, státní občanství, jde-li o podnikající fyzickou osobu, též její obchodní firma, odlišující dodatek nebo další označení, místo podnikání a identifikační číslo. Při identifikaci podle Zákona č. 253/2008 Sb. jsou identifikační údaje zaznamenány a ověřeny z průkazu totožnosti, jsou-li v něm uvedeny, dále se zaznamená druh a číslo průkazu totožnosti, stát, případně orgán, který jej vydal, a doba jeho platnosti, současně se ověří shoda podoby s vyobrazením v průkazu totožnosti. Identifikačními údaji podle Zákona 253/2008 Sb. se rozumí u právnické osoby obchodní firma nebo název včetně odlišujícího dodatku nebo dalšího označení, sídlo, identifikační číslo nebo obdobné číslo přidělované v zahraničí; u osob, které jsou jejím statutárním orgánem nebo jeho členem, údaje podle první věty předchozího odstavce. Při identifikaci právnické osoby podle Zákona 253/2008 Sb. jsou identifikační údaje zaznamenány a ověřeny z dokladu o existenci právnické osoby a v rozsahu druhé věty předchozího odstavce je provedena identifikace fyzické osoby, která jménem právnické osoby jedná v daném obchodu. V případě investorů právnických osob je zjišťováno a v průběhu obchodního vztahu kontrolováno, kdo je tzv. skutečným majitelem ve smyslu Zákona č. 253/2008 Sb. Skutečným majitelem se rozumí a) u podnikatele 1. fyzická osoba, která fakticky nebo právně vykonává přímo nebo nepřímo rozhodující vliv na řízení nebo provozování podniku tohoto podnikatele; nepřímým vlivem se rozumí vliv vykonávaný prostřednictvím jiné osoby nebo jiných osob, 2. fyzická osoba, která sama nebo na základě dohody s jiným společníkem nebo společníky disponuje více než 25 % hlasovacích práv tohoto podnikatele; disponováním s hlasovacími právy se rozumí možnost vykonávat hlasovací práva na základě vlastního uvážení bez ohledu na to, zda a na základě jakého právního důvodu jsou vykonávána, popřípadě možnost ovlivňovat výkon hlasovacích práv jinou osobou, 3. fyzické osoby jednající ve shodě, které disponují více než 25 % hlasovacích práv tohoto podnikatele, nebo 4. fyzická osoba, která je na základě jiné skutečnosti příjemcem výnosů z činnosti tohoto podnikatele, b) u nadace nebo nadačního fondu 1. fyzická osoba, která má být příjemcem alespoň 25 % z rozdělovaných prostředků, nebo 2. nebylo-li rozhodnuto, kdo bude příjemcem výnosů nadace nebo nadačního fondu, fyzická osoba nebo okruh osob, v jejichž zájmu byly založeny, nebo v jejichž zájmu působí, c) u sdružení, obecně prospěšné společnosti anebo jiné obdobné osoby a v případě svěřeneckého vztahu nebo jiného obdobného vztahu podle cizího právního řádu fyzická osoba, 1. která disponuje více než 25% jejich hlasovacích práv nebo majetku, 2. která má být příjemcem alespoň 25 % z rozdělovaných prostředků, nebo 3. v jejímž zájmu byly založeny nebo v jejímž zájmu působí, nebylo-li rozhodnuto, kdo bude příjemcem jejich výnosů. 14

16 Investor poskytne informace, které jsou nezbytné k provedení identifikace, včetně předložení příslušných dokladů. Za účelem provedení identifikace je stanoveno oprávnění požadovat předložení občanského průkazu, cestovního pasu, výpisu z obchodního rejstříku ne staršího než tři měsíce, živnostenských oprávnění, popřípadě zřizovací listiny, společenské nebo zakladatelské smlouvy, stanov a dalších dokladů, kterými budou doloženy skutečnosti požadované Zákonem 253/2008 Sb. nebo jejichž předložení je považováno vzhledem ke konkrétnímu případu za nutné. Právními předpisy je stanovena povinnost kontrolovat, zda investor je či není tzv. politicky exponovanou osobou, a za tímto účelem si od investora vyžadovat příslušné prohlášení; na základě uvážení pak může dojít k odmítnutí zpracovat jakoukoliv transakci s podílovými listy Fondů takového investora. Politicky exponovanou osobou je a) fyzická osoba, která je ve významné veřejné funkci s celostátní působností, jako je například hlava státu nebo předseda vlády, ministr, náměstek nebo asistent ministra, člen parlamentu, člen nejvyššího soudu, ústavního soudu nebo jiného vyššího soudního orgánu, proti jehož rozhodnutí obecně až na výjimky nelze použít opravné prostředky, člen účetního dvora, člen vrcholného orgánu centrální banky, vysoký důstojník v ozbrojených silách nebo sborech, člen správního, řídicího nebo kontrolního orgánu podniku ve vlastnictví státu, velvyslanec nebo chargé d affaires, nebo fyzická osoba, která obdobné funkce vykonává v orgánech Evropské unie nebo jiných mezinárodních organizací, a to po dobu výkonu této funkce a dále po dobu jednoho roku po ukončení výkonu této funkce, b) fyzická osoba, která 1. je k osobě uvedené v písmenu a) ve vztahu manželském, partnerském anebo v jiném obdobném vztahu nebo ve vztahu rodičovském, 2. je k osobě uvedené v písmenu a) ve vztahu syna nebo dcery nebo je k synovi nebo dceři osoby uvedené v písmenu a) osobou ve vztahu manželském (zeťové, snachy), partnerském nebo v jiném obdobném vztahu, 3. je společníkem nebo skutečným majitelem stejné právnické osoby, popřípadě svěřenectví nebo jiného obdobného právního uspořádání podle cizího právního řádu, jako osoba uvedená v písmenu a), nebo je o ní povinné osobě známo, že je v jakémkoli jiném blízkém podnikatelském vztahu s osobou uvedenou v písmenu a), nebo 4. je skutečným majitelem právnické osoby, popřípadě svěřenectví nebo jiného obdobného právního uspořádání podle cizího právního řádu, o kterém je známo, že bylo vytvořeno ve prospěch osoby uvedené v písmenu a). Investoři jsou povinni neprodleně písemně informovat Společnost, resp. příslušného zpracovatele o změnách údajů poskytnutých Společnosti, resp. zpracovateli a řádně je doložit. Společnost, resp. zpracovatel neodpovídá za vzniklé škody, jestliže o těchto změnách údajů či jiných právních skutečnostech nebyla řádně informována. Společnost, resp. zpracovatel si vždy vyhrazuje právo požádat investora či jeho oprávněného zástupce o další osobní či jiné údaje nebo o další doklady a informace, bude-li to považovat vzhledem ke konkrétnímu případu za nutné, zejména k zamezení legalizace výnosů z trestné činnosti či v případě jakýchkoliv pochybností ohledně pokynů či totožnosti daného investora nebo jeho oprávněného zástupce. Společnost, resp. zpracovatel si rovněž vždy vyhrazuje právo odmítnout zpracovat jakoukoliv transakci, bude-li to považovat vzhledem ke konkrétnímu případu za nutné, zejména k zamezení legalizace výnosů z trestné činnosti, market timing praktik či v případě jakýchkoliv pochybností ohledně pokynů či totožnosti daného investora nebo jeho oprávněného zástupce nebo z důvody ochrany stávajících podílníků Fondů, udržení stability Fondů či zachování své důvěryhodnosti. Upozorňujeme, že telefonické hovory mohou být nahrávány. VI. DANĚ Z PŘÍJMŮ V této kapitole je uvedeno pouze zjednodušené shrnutí složité daňové problematiky. Vzhledem ke změnám daňových zákonů, ke kterým dochází, a k nejistotě dané odlišnou interpretací různými finančními úřady, doporučujeme investorům, aby se v daňových záležitostech obraceli na své daňové poradce. Nezabýváme se zde příjmy z kapitálového majetku, které se týkají investic do podílových listů Fondů, které vyplácejí dividendy (distribuované podílové listy), které nejsou v České republice nabízeny a příjmy právnických osob, u kterých zejména s ohledem na účel, ke kterému byly založeny nebo zřízeny, není jednotná daňová povinnost. Poplatníci daně z příjmu fyzických osob ZDP stanoví, že fyzické osoby, které mají na území České republiky bydliště nebo se zde obvykle zdržují, mají daňovou povinnost vztahující se jak na příjmy plynoucí ze zdrojů na území České republiky, tak i na příjmy plynoucí ze zdrojů v zahraničí. 15

17 ZDP však zároveň stanoví, že od daní z příjmů jsou osvobozeny příjmy z prodeje cenných papírů, přesáhne-li doba mezi nabytím a převodem těchto cenných papírů při jejich prodeji nebo vrácení dobu 6 měsíců. Osvobození se nevztahuje na příjmy z prodeje podílových listů, jestliže jsou nebo byly zahrnuty do obchodního majetku, a to do 6 měsíců od ukončení podnikatelské nebo jiné samostatně výdělečné činnosti. V ostatních případech, na které se nevztahuje výše uvedené osvobození od daní z příjmů, je příjem z cenných papírů součástí základu daně. VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Tyto Podmínky pro Českou republiku nabývají účinnosti dne Tyto Podmínky pro Českou republiku ruší a v plném rozsahu nahrazují Podmínky pro Českou republiku ze dne V případě rozporů mezi Žádostí o účet, Žádostí o zpětný odkup či jinými použitými formuláři a těmito Podmínkami pro Českou republiku, platí ustanovení uvedená v těchto Podmínkách pro Českou republiku. Investor je o novém znění Podmínek pro ČR informován na Přílohy těchto Podmínek pro Českou republiku mohou být čas od času měněny, aniž by bylo nutno upravovat tyto Podmínky pro Českou republiku; aktuální znění příloh bude vždy uvedeno na nebo se je možno informovat v klientském centru Agenta. 16

18 PŘÍLOHA 1 SEZNAM OBCHODNÍCH MÍST UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC, A.S. CENTRÁLA UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC, A.S. Želetavská 1525/ Praha 4 Tel: Fax: Po: 08:30-17:00 Út: 08:30-17:00 St: 08:30-18:00 Čt: 08:30-17:00 Pá: 08:30-17:00 Pro aktuální přehled všech obchodních míst UniCredit Bank Czech Republic, a.s. navštivte

19 PŘÍLOHA 2 PŘÍLOHA 3 Údaje z Přílohy 2 a Přílohy 3 naleznete v Ceníku Pioneer Invest.

20 Pioneer Investments v ČR budova FILADELFIE Želetavská 1525/ Praha 4 Klientské centrum: Tel.: Fax:

JEDNORÁZOVÉ INVESTICE DO MODELOVÝCH PORTFOLIÍ PLATFORMA

JEDNORÁZOVÉ INVESTICE DO MODELOVÝCH PORTFOLIÍ PLATFORMA PLATFORMA PLATFORMA / PIONEER INVEST Obchodní podmínky společnosti Pioneer Asset Management, a.s., pro poskytování investičních doporučení a pro přijímání, předávání a provádění pokynů týkajících se cenných

Více

ŽÁDOST O OTEVŘENÍ A VEDENÍ BANKOVNÍHO ÚČTU mbusiness KONTO SE SLUŽBOU mtransfer

ŽÁDOST O OTEVŘENÍ A VEDENÍ BANKOVNÍHO ÚČTU mbusiness KONTO SE SLUŽBOU mtransfer ŽÁDOST O OTEVŘENÍ A VEDENÍ BANKOVNÍHO ÚČTU mbusiness KONTO SE SLUŽBOU mtransfer I. Údaje o firmě Obchodní jméno 2 *: Zkrácené obchodní jméno 3 *: 9. 2. 204 IČ*: DIČ: Právní forma 4 *: Zapsaná v*: ŽR /

Více

IDENTIFIKACE A KONTROLA KLIENTA V SOUVISLOSTI S OPATŘENÍMI KOMERČNÍ BANKY, A.S. V OBLASTI PŘEDCHÁZENÍ LEGALIZACE VÝNOSŮ

IDENTIFIKACE A KONTROLA KLIENTA V SOUVISLOSTI S OPATŘENÍMI KOMERČNÍ BANKY, A.S. V OBLASTI PŘEDCHÁZENÍ LEGALIZACE VÝNOSŮ IDENTIFIKACE A KONTROLA KLIENTA V SOUVISLOSTI S OPATŘENÍMI KOMERČNÍ BANKY, A.S. V OBLASTI PŘEDCHÁZENÍ LEGALIZACE VÝNOSŮ Z TRESTNÉ ČINNOSTI A FINANCOVÁNÍ TERORISMU Vážená klientko, vážený kliente, rádi

Více

Všeobecné obchodní podmínky Pioneer Investments účinné od 1. 1. 2016

Všeobecné obchodní podmínky Pioneer Investments účinné od 1. 1. 2016 Všeobecné obchodní podmínky Pioneer Investments účinné od 1. 1. 2016 1. Úvodní ustanovení 1.1. Pioneer Asset Management, a.s., se sídlem Praha 4, Želetavská 1525/1, PSČ: 140 00, IČ 256 84 558, zapsaná

Více

P R O T E R M Í N O V A N Ý V K L A D F I X

P R O T E R M Í N O V A N Ý V K L A D F I X P R O D U K T O V É O B C H O D N Í P O D M Í N K Y P R O T E R M Í N O V A N Ý V K L A D F I X Tyto produktové obchodní podmínky (dále jen POP ) upravují právní vztahy mezi Evropsko-ruskou bankou, a.s.

Více

KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY

KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY Pioneer obligační fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond (dále jen Fond ) Fond je speciálním fondem cenných papírů,

Více

Číslo... Vystaven kým... Vystaven dne... Platnost do... VZOR

Číslo... Vystaven kým... Vystaven dne... Platnost do... VZOR PLATFORMA SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ INVESTIČNÍCH DOPORUČENÍ A PŘIJÍMÁNÍ, PŘEDÁVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ POKYNŮ TÝKAJÍCÍCH SE CENNÝCH PAPÍRŮ KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ A JEJICH ÚSCHOVĚ Číslo smlouvy 0000000000 Pioneer

Více

Raiffeisenbank a.s. DODATEK Č. 3 Základního prospektu Nabídkového programu investičních certifikátů

Raiffeisenbank a.s. DODATEK Č. 3 Základního prospektu Nabídkového programu investičních certifikátů DODATEK Č. 3 Základního prospektu Nabídkového programu investičních certifikátů Datum vyhotovení tohoto Dodatku Základního prospektu Nabídkového programu investičních certifikátů je 10. května 2010 1 Rozhodnutím

Více

RENTIER INVEST Inteligentní portfolio pro život

RENTIER INVEST Inteligentní portfolio pro život RENTIER INVEST Inteligentní portfolio pro život Obchodní podmínky společnosti Pioneer Asset Management, a.s., pro poskytování investičních doporučení a pro přijímání a předávání pokynů týkajících se produktů

Více

Identifikace Investora - právnická osoba EUR

Identifikace Investora - právnická osoba EUR FCZIDENCPI-2-201605 Identifikace Investora Pravidla pro vyplnění tohoto formuláře - povinné údaje formuláře k vyplnění V uvedených případech vyplňujete následující části tohoto formuláře: Investor Právnická

Více

Pokyny k investování do podílových fondů obhospodařovaných Investiční kapitálovou společností KB, a. s.

Pokyny k investování do podílových fondů obhospodařovaných Investiční kapitálovou společností KB, a. s. Pokyny k investování do podílových fondů obhospodařovaných Investiční kapitálovou společností KB, a. s. (Verze platná ode dne 1. ledna 2015) I. Obecná ustanovení 1. Investiční kapitálová společnost KB,

Více

PRO SLUŽBU EUROGIRO VŠEOBECNĚ

PRO SLUŽBU EUROGIRO VŠEOBECNĚ PODMÍNKY PRO SLUŽBU EUROGIRO Československá obchodní banka, a. s. Poštovní spořitelna VŠEOBECNĚ 1. Československá obchodní banka, a. s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5; IČ:00001350, zapsaná v obchodním

Více

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Hypoteční banka, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 100.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 30 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevnou

Více

Předkládání informací a dokladů o skutečném majiteli vybraného dodavatele

Předkládání informací a dokladů o skutečném majiteli vybraného dodavatele Předkládání informací a dokladů o skutečném majiteli vybraného dodavatele Zákon č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ ), přináší oproti předchozí právní úpravě zcela novou povinnost

Více

Harmonogram zpracování pokynů (platný od 26.8.2015)

Harmonogram zpracování pokynů (platný od 26.8.2015) Harmonogram zpracování pokynů (platný od 26.8.2015) Tento dokument Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. (dále též IKS ) obsahuje časový rozvrh provozního dne a další důležitá pravidla a informace

Více

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA VEŘEJNÁ NABÍDKA POZEMKŮ URČENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA č. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PŘEVODU ZEMĚDĚLSKÝCH A LESNÍCH POZEMKŮ Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON

Více

Identifikace Investora právnická osoba

Identifikace Investora právnická osoba Identifikace Investora právnická osoba v3 v+ I. Společnost Prostřednictvím tohoto formuláře získává Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. se sídlem Praha 4, Na Pankráci 1720/123, 140 21,

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo První novinové společnosti a.s. se sídlem v Praze 9, Horní Počernice, Paceřická 1/2773, PSČ: 193 00, IČ: 45795533, zapsané v obch. rejstříku vedeném Městským

Více

BNP Paribas L1 Convertible Bond World zkráceně BNPP L1 Convertible Bond World

BNP Paribas L1 Convertible Bond World zkráceně BNPP L1 Convertible Bond World Convertible Bond World Profil společnosti BNP Paribas L1 byla založena v Lucemburku dne 29. listopadu 1989 na dobu neurčitou ve formě investiční společnosti s variabilním kapitálem s více podfondy v souladu

Více

PODMÍNKY PLATEBNÍHO STYKU A VYUŽITÍ SBĚRNÉHO ÚČTU

PODMÍNKY PLATEBNÍHO STYKU A VYUŽITÍ SBĚRNÉHO ÚČTU PODMÍNKY PLATEBNÍHO STYKU A VYUŽITÍ SBĚRNÉHO ÚČTU vydané Metropolitním spořitelním družstvem, IČ: 25571150, se sídlem: Sokolovská 394/17, 180 00 Praha 8 - Karlín, zapsaným v oddílu Dr, vložce 7890, obchodního

Více

Smluvní podmínky pro užívání a správu domén ".sk" u spol. General Registry. Provozovatel. 1. Základní ujednání

Smluvní podmínky pro užívání a správu domén .sk u spol. General Registry. Provozovatel. 1. Základní ujednání u spol. General Registry Provozovatel Provozovatelem jsou v následujícím dokumentu myšleny společnosti: 1. General Registry, s.r.o. Žižkova 1 370 01 České Budějovice Česká republika IČ: 26027267 DIČ:CZ26027267

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo První novinové společnosti a.s. se sídlem v Praze 9, Horní Počernice, Paceřická 1/2773, PSČ: 193 00, IČ: 45795533, zapsané v obch. rejstříku vedeném Městským

Více

O B C H O D N Í V E Ř E J N O U S O U T Ě Ž na prodej zemědělských pozemků ve vlastnictví státu a ve správě PF ČR

O B C H O D N Í V E Ř E J N O U S O U T Ě Ž na prodej zemědělských pozemků ve vlastnictví státu a ve správě PF ČR POZEMKOVÝ FOND ČESKÉ REPUBLIKY Sídlo: Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČ: 45797072, DIČ: CZ45797072 Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. A, vložka 6664 vyhlašuje

Více

O B C H O D N Í V E Ř E J N O U S O U T Ě Ž na prodej zemědělských pozemků ve vlastnictví státu a ve správě PF ČR

O B C H O D N Í V E Ř E J N O U S O U T Ě Ž na prodej zemědělských pozemků ve vlastnictví státu a ve správě PF ČR POZEMKOVÝ FOND ČESKÉ REPUBLIKY Sídlo: Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČ: 45797072, DIČ: CZ45797072 Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. A, vložka 6664 vyhlašuje

Více

Smlouva o firemním účtu

Smlouva o firemním účtu Smlouva o firemním účtu uzavřená v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a zákonem č.87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech, v platném znění. mezi Citfin, spořitelní

Více

O B C H O D N Í V E Ř E J N O U S O U T Ě Ž na prodej zemědělských pozemků ve vlastnictví státu a ve správě PF ČR

O B C H O D N Í V E Ř E J N O U S O U T Ě Ž na prodej zemědělských pozemků ve vlastnictví státu a ve správě PF ČR POZEMKOVÝ FOND ČESKÉ REPUBLIKY Sídlo: Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČ: 45797072, DIČ: CZ45797072 Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. A, vložka 6664 vyhlašuje

Více

PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO VKLADOVÉ PRODUKTY A BĚŽNÉ ÚČTY

PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO VKLADOVÉ PRODUKTY A BĚŽNÉ ÚČTY PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO VKLADOVÉ PRODUKTY A BĚŽNÉ ÚČTY O B S A H 1. ÚVOD... 2 2. ZMĚNY PRODUKTOVÝCH PODMÍNEK... 2 3. VÝKLAD POJMŮ... 2 4. TERMÍNOVANÝ VKLAD... 3 5. SPOŘICÍ ÚČET - ARTESA UNIVERSAL...

Více

Emisní podmínky dluhopisů obchodní společnosti ALOE CZ, a.s.

Emisní podmínky dluhopisů obchodní společnosti ALOE CZ, a.s. Emisní podmínky dluhopisů obchodní společnosti ALOE CZ, a.s. 1. Základní charakteristika dluhopisů 1.1. Emitent: Emitentem dluhopisů je obchodní společnost ALOE CZ, a.s., se sídlem Praha 9, Kytlická 818/21a,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY ÚČINNÉ OD 1. ŘÍJNA 2013

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY ÚČINNÉ OD 1. ŘÍJNA 2013 OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY ÚČINNÉ OD 1. ŘÍJNA 2013 OBSAH 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 01 1.1 Úvod 01 1.2 Vymezení pojmů 01 2 Běžný účet CREDITAS

Více

Obchodní podmínky pro prodej vstupenek

Obchodní podmínky pro prodej vstupenek sídlo: Seifertova 571/5, 130 00 Praha 3 zápis společnosti v OR: Městský soud v Praze, spis. zn. C 236831 IČ: 03955354, DIČ CZ03955354 tel.: +420 777 200 258 e mail: mproductions@mproductions.cz www.mightysounds.cz

Více

Sdělení BENETT, a.s. ze dne 15. listopadu 2012, jímž se určují emisní podmínky pro podnikový dluhopis BENETT I. 2012 2032, FIX 8,5%

Sdělení BENETT, a.s. ze dne 15. listopadu 2012, jímž se určují emisní podmínky pro podnikový dluhopis BENETT I. 2012 2032, FIX 8,5% Sdělení BENETT, a.s. ze dne 15. listopadu 2012, jímž se určují emisní podmínky pro podnikový dluhopis BENETT I. 2012 2032, FIX 8,5% Akciová společnost BENETT, a.s. vydává dluhopisy v rozsahu stanoveném

Více

Reklamační řád. ING Bank N. V., organizační složka, pro produkty ING Konto a ING Fondy (dále jen Reklamační řád)

Reklamační řád. ING Bank N. V., organizační složka, pro produkty ING Konto a ING Fondy (dále jen Reklamační řád) Reklamační řád ING Bank N. V., organizační složka, pro produkty ING Konto a ING Fondy (dále jen Reklamační řád) 1. Obecné informace 1.1. Reklamační řád blíže upravuje postupy a procesy související s podáváním

Více

Identifikace Investora právnická osoba

Identifikace Investora právnická osoba Identifikace Investora právnická osoba v5 I. Společnost Prostřednictvím tohoto formuláře získává Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. se sídlem Na Pankráci 1720/123, 140 21 Praha 4, IČ

Více

PODMÍNKY K OSOBNÍMU KONTU

PODMÍNKY K OSOBNÍMU KONTU PODMÍNKY K OSOBNÍMU KONTU Článek 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto Podmínky k Osobnímu kontu (dále jen Podmínky ) představují Produktové podmínky ve smyslu Všeobecných obchodních podmínek Banky (dále jen

Více

PODMÍNKY PLATEBNÍHO STYKU A VYUŽITÍ SBĚRNÉHO ÚČTU

PODMÍNKY PLATEBNÍHO STYKU A VYUŽITÍ SBĚRNÉHO ÚČTU PODMÍNKY PLATEBNÍHO STYKU A VYUŽITÍ SBĚRNÉHO ÚČTU vydané ANO spořitelním družstvem, IČ: : 26137755, se sídlem: Rohanské nábřeží 671/15, PSČ 186 00, Praha 8 zapsané v Obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

O B C H O D N Í V E Ř E J N O U S O U T Ě Ž na prodej zemědělských pozemků ve vlastnictví státu a ve správě PF ČR

O B C H O D N Í V E Ř E J N O U S O U T Ě Ž na prodej zemědělských pozemků ve vlastnictví státu a ve správě PF ČR POZEMKOVÝ FOND ČESKÉ REPUBLIKY Sídlo: Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČ: 45797072, DIČ: CZ45797072 Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. A, vložka 6664 vyhlašuje

Více

MojeID: Pravidla motivačního programu pro poskytovatele služeb

MojeID: Pravidla motivačního programu pro poskytovatele služeb MojeID: Pravidla motivačního programu pro poskytovatele služeb V platnosti od 1. 3. 2015 1 Vyhlašovatel CZ.NIC, z. s. p. o. Milešovská 5, 130 00 Praha 3 IČ: 67985726 DIČ: CZ67985726 Zapsáno ve spolkovém

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 DEFINICE POJMŮ Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1 Dlužník znamená

Více

Obchodní podmínky. pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Zápis: živnostenský rejstřík vedený Úřadem městské části Praha 1.

Obchodní podmínky. pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Zápis: živnostenský rejstřík vedený Úřadem městské části Praha 1. Obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Kontaktní údaje prodávajícího: Prodávající: Tomáš Pfeiffer Sídlo: Soukenická 21, 110 00 Praha 1. IČ: 12609498, DIČ: CZ530830166. Zápis: živnostenský

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti Commera s.r.o. se sídlem Na lysinách 457/20, Praha, identifikační číslo:

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti Commera s.r.o. se sídlem Na lysinách 457/20, Praha, identifikační číslo: obchodní společnosti Commera s.r.o. se sídlem Na lysinách 457/20, Praha, 147 00 identifikační číslo: 24302058 OBCHODNÍ PODMÍNKY zapsané v obchodním rejstříku vedeném v Městský soud v Praze, odd. vložka:

Více

EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ SPOLEČNOSTI SNAPCORE a.s.

EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ SPOLEČNOSTI SNAPCORE a.s. EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ SPOLEČNOSTI SNAPCORE a.s. 1.1. Emitent: I. Základní charakteristika dluhopisů. Emitentem dluhopisů je obchodní společnost SNAPCORE a.s., se sídlem Václavské náměstí 846/1, Palác

Více

Obchodní podmínky J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOSTI, a.s.

Obchodní podmínky J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOSTI, a.s. OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO VYDÁVÁNÍ A ODKUPOVÁNÍ PODÍLOVÝCH LISTŮ INVESTIČNÍCH FONDŮ ADMINISTROVANÝCH J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOSTÍ, a.s. (dále jen Podmínky ) Platné od 1. 2. 2015 1. ČLÁNEK Základní informace

Více

Vyhlášení obchodních veřejných soutěží na prodej zemědělských pozemků

Vyhlášení obchodních veřejných soutěží na prodej zemědělských pozemků POZEMKOVÝ FOND ČESKÉ REPUBLIKY Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, IČ: 457 97 072, DIČ: CZ45797072 Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. A. vložka 6664 Adresa pro doručování:

Více

Produktové podmínky do produktu Trend Invest v měně CZK platné od (dále jen Podmínky Trend Invest CZK )

Produktové podmínky do produktu Trend Invest v měně CZK platné od (dále jen Podmínky Trend Invest CZK ) Produktové podmínky do produktu Trend Invest v měně CZK platné od 1. 7. 2016 (dále jen Podmínky Trend Invest CZK ) 1. Do Fondů Společnosti denominovaných v měně CZK může Investor investovat také prostřednictvím

Více

PODMÍNKY VEŘEJNÉHO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ. na postoupení pohledávky České republiky - Ministerstva financí za dlužníkem:

PODMÍNKY VEŘEJNÉHO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ. na postoupení pohledávky České republiky - Ministerstva financí za dlužníkem: PODMÍNKY VEŘEJNÉHO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na postoupení pohledávky České republiky - Ministerstva financí za dlužníkem: se sídlem Kroměříž, Malý Val 1586, PSČ 767 01 I. Stanovení podmínek veřejného výběrového

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY ÚČINNÉ OD 1. DUBNA 2015 OBSAH 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 01 1.1 Úvod 01 1.2 Vymezení pojmů 01 2 Běžný účet CREDITAS

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY ÚČINNÉ OD 1. LISTOPADU 2012

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY ÚČINNÉ OD 1. LISTOPADU 2012 OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY ÚČINNÉ OD 1. LISTOPADU 2012 OBSAH 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 01 1.1 Úvod 01 1.2 Vymezení pojmů 01 2 Běžný účet CREDITAS

Více

O B C H O D N Í V E Ř E J N O U S O U T Ě Ž na prodej zemědělských pozemků ve vlastnictví státu a ve správě PF ČR

O B C H O D N Í V E Ř E J N O U S O U T Ě Ž na prodej zemědělských pozemků ve vlastnictví státu a ve správě PF ČR POZEMKOVÝ FOND ČESKÉ REPUBLIKY Sídlo: Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČ: 45797072, DIČ: CZ45797072 Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. A, vložka 6664 vyhlašuje

Více

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA VEŘEJNÁ NABÍDKA POZEMKŮ URČENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA č. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PŘEVODU ZEMĚDĚLSKÝCH A LESNÍCH POZEMKŮ Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON

Více

RENTIER INVEST Inteligentní portfolio pro život

RENTIER INVEST Inteligentní portfolio pro život RENTIER INVEST Inteligentní portfolio pro život Obchodní podmínky společnosti Pioneer Asset Management, a.s., pro poskytování investičních doporučení a pro přijímání a předávání pokynů Investments platné

Více

Podmínky k investování ČP INVEST investiční společnosti, a. s. platné od

Podmínky k investování ČP INVEST investiční společnosti, a. s. platné od Podmínky k investování ČP INVEST investiční společnosti, a. s. platné od 1.9.2011 A. Úvodní ustanovení B. Podmínky k investování do produktů ČP INVEST C. Podmínky k investování do produktů Generali PPF

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Provozovatelem internetových stránek Rozzlobenimuzi.com je společnost Platinum Media, s.r.o., se sídlem Mezibranská 1579/4, Praha 1, 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

PŘIHLÁŠKA K REGISTRACI

PŘIHLÁŠKA K REGISTRACI 13Reg5125_4.pdf Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Územní pracoviště v, ve, pro Daňové identifikační číslo skupiny Otisk

Více

PLATFORMA. Rodné číslo / IČ

PLATFORMA. Rodné číslo / IČ PLATFORMA Číslo smlouvy Vám bude doručeno po zaslání SMS zprávy s textem Pioneer PLT na číslo +420 777 080 808 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ INVESTIČNÍCH DOPORUČENÍ A PŘIJÍMÁNÍ, PŘEDÁVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ POKYNŮ TÝKAJÍCÍCH

Více

Bonus 300 Kč za doporučení ING Konta a zvýhodněná sazba pro nového klienta ING Konta

Bonus 300 Kč za doporučení ING Konta a zvýhodněná sazba pro nového klienta ING Konta Pravidla akce: Doporuč ING Konto nebo ING Podílové fondy a získej odměnu Jste spokojeni s ING Bank a rádi byste doporučili naše produkty i svým známým? Za každého doporučeného klienta, kterého přivedete,

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost REDVEL s.r.o. tyto obchodní

Více

Podmínky užívání způsobu platby Platby přes PayU

Podmínky užívání způsobu platby Platby přes PayU Podmínky užívání způsobu platby Platby přes PayU I. Definice pojmů Pro účely těchto podmínek budou níže uvedené pojmy vykládány následovně: 1.1. Poskytovatel společnost TADY-A-TEĎ CZ s.r.o. IČ 034 61 114,

Více

INFORMAČNÍ LETÁK Účinný od 1. ledna 2012 Platný pro klienty CitiBusiness

INFORMAČNÍ LETÁK Účinný od 1. ledna 2012 Platný pro klienty CitiBusiness Tento informační leták společnosti Citibank Europe plc, společnosti založené a existující podle irského práva, se sídlem Dublin, North Wall Quay 1, Irsko, registrované v rejstříku společností v Irské republice,

Více

Předkládání informací a dokladů o skutečném majiteli vybraného dodavatele po

Předkládání informací a dokladů o skutečném majiteli vybraného dodavatele po Předkládání informací a dokladů o skutečném majiteli vybraného dodavatele po 1. 1. 2017 Zákon č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ ), přináší oproti předchozí právní úpravě zcela

Více

VYHLÁŠKA. č. 280/2008 Sb. ze dne 31. července o směnárenské činnosti, bezhotovostních obchodech s cizí měnou a o peněžních službách

VYHLÁŠKA. č. 280/2008 Sb. ze dne 31. července o směnárenské činnosti, bezhotovostních obchodech s cizí měnou a o peněžních službách VYHLÁŠKA č. 280/2008 Sb. ze dne 31. července 2008 o směnárenské činnosti, bezhotovostních obchodech s cizí měnou a o peněžních službách Česká národní banka stanoví podle 30a písm. a) až d) zákona č. 219/1995

Více

Obchodní podmínky registračního systému Právnické fakulty Masarykovy univerzity

Obchodní podmínky registračního systému Právnické fakulty Masarykovy univerzity Obchodní podmínky registračního systému Právnické fakulty Masarykovy univerzity Tyto obchodní podmínky upravují registraci a úhradu účastnických poplatků prostřednictvím registračního systému Právnické

Více

Podmínky výběrového řízení na prodej pohledávek za úpadcem EGERIUS Group a.s., přihlášených do konkursního řízení č.j.

Podmínky výběrového řízení na prodej pohledávek za úpadcem EGERIUS Group a.s., přihlášených do konkursního řízení č.j. Podmínky výběrového řízení na prodej pohledávek za úpadcem EGERIUS Group a.s., přihlášených do konkursního řízení č.j. 29 K 23/2003 Společnost KORADO, a.s., se sídlem Česká Třebová, Bří Hubálků 869, PSČ

Více

OBCHODNÍ VEŘEJNOU SOUTĚŽ na prodej zemědělských pozemků ve vlastnictví státu a ve správě PF ČR

OBCHODNÍ VEŘEJNOU SOUTĚŽ na prodej zemědělských pozemků ve vlastnictví státu a ve správě PF ČR POZEMKOVÝ FOND ČESKÉ REPUBLIKY Sídlo: Praha 3, Husinecká 104/11a, PSČ 130 00, IČ: 4579707, DIČ: CZ4579707 Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. A, vložka 6664 vyhlašuje v souladu

Více

Letiště Praha, a.s. DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

Letiště Praha, a.s. DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem ve

Více

PODMÍNKY KE KB GARANTOVANÉMU VKLADU

PODMÍNKY KE KB GARANTOVANÉMU VKLADU PODMÍNKY KE KB GARANTOVANÉMU VKLADU Článek 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto Podmínky ke KB Garantovanému vkladu (dále jen Podmínky ) představují Produktové podmínky ve smyslu Všeobecných obchodních podmínek

Více

Smlouva o vkladovém účtu s výpovědní lhůtou

Smlouva o vkladovém účtu s výpovědní lhůtou Smlouva o vkladovém účtu s výpovědní lhůtou Moravský Peněžní Ústav spořitelní družstvo, se sídlem Praha, Nové Město, Senovážné náměstí 1375/19, PSČ 110 00, IČ 25307835, zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Více

Žádost o provedení darování spořicích státních dluhopisů České republiky

Žádost o provedení darování spořicích státních dluhopisů České republiky Žádost o provedení darování spořicích státních dluhopisů České republiky Darování spořicích státních dluhopisů spojené s pořízením dárkového certifikátu je specifickým případem převodu spořicích státních

Více

Smlouva o obstarávání koupě nebo prodeje investičních nástrojů

Smlouva o obstarávání koupě nebo prodeje investičních nástrojů Smlouva o obstarávání koupě nebo prodeje investičních nástrojů Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 453 17 054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

INFORMACE O REŽIMU OCHRANY MAJETKU ZÁKAZNÍKA

INFORMACE O REŽIMU OCHRANY MAJETKU ZÁKAZNÍKA INFORMACE O REŽIMU OCHRANY MAJETKU ZÁKAZNÍKA Platnost a účinnost od 1. března 2016 Citibank Europe plc, organizační složka PRAHA ČESKÁ REPUBLIKA Citibank Europe plc, společnost založená a existující podle

Více

A. Úvodní ustanovení B. Podmínky k investování do produktů ČP INVEST C. Podmínky k investování do produktů Generali PPF Invest D. Společná ustanovení

A. Úvodní ustanovení B. Podmínky k investování do produktů ČP INVEST C. Podmínky k investování do produktů Generali PPF Invest D. Společná ustanovení Podmínky k investování společnosti ČP INVEST investiční společnost, a. s. platné od 1. 10. 2013 A. Úvodní ustanovení B. Podmínky k investování do produktů ČP INVEST C. Podmínky k investování do produktů

Více

Standardní lhůty pro doručení odchozího platebního příkazu. Standardní lhůty a způsob zpracování příchozího platebního příkazu

Standardní lhůty pro doručení odchozího platebního příkazu. Standardní lhůty a způsob zpracování příchozího platebního příkazu Tento informační leták společnosti Citibank Europe plc, společnosti založené a existující podle irského práva, se sídlem Dublin, North Wall Quay 1, Irsko, registrované v rejstříku společností v Irské republice,

Více

Jednotlivé Dluhopisy budou označeny pořadovým číslem 1 až 500 000 000.

Jednotlivé Dluhopisy budou označeny pořadovým číslem 1 až 500 000 000. EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ Zastupitelné dluhopisy v listinné podobě, ve formě na jméno, nesoucí pevný úrokový výnos ve výši 13 % p.a., vydávané společností HELVET HOLDING SE, se sídlem Praha 1, Nové Město,

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu akcionářů společnosti MORAVAN,a.s.

Pozvánka na řádnou valnou hromadu akcionářů společnosti MORAVAN,a.s. Pozvánka na řádnou valnou hromadu akcionářů společnosti MORAVAN,a.s. Představenstvo společnosti MORAVAN, a.s., se sídlem Kateřinice č.p. 198, PSČ 742 58, IČ: 476 72 439, vedené v obchodním rejstříku u

Více

O B C H O D N Í V E Ř E J N O U S O U T Ě Ž na prodej zemědělských pozemků ve vlastnictví státu a ve správě PF ČR

O B C H O D N Í V E Ř E J N O U S O U T Ě Ž na prodej zemědělských pozemků ve vlastnictví státu a ve správě PF ČR POZEMKOVÝ FOND ČESKÉ REPUBLIKY Sídlo: Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČ: 45797072, DIČ: CZ45797072 Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. A, vložka 6664 vyhlašuje

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád

Obchodní podmínky a reklamační řád Obchodní podmínky a reklamační řád 1) OBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování služeb a prodej zboží na internetovém portálu www.cstzb.cz. Podmínky blíže vymezují

Více

Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu

Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu 1) OBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování služeb na internetovém portálu www.skolenionline.eu Podmínky blíže vymezují a

Více

Podmínky společnosti Generali Investments CEE, investiční společnost, a. s. k investování do Fondů a Investičních programů platné od 4. 1.

Podmínky společnosti Generali Investments CEE, investiční společnost, a. s. k investování do Fondů a Investičních programů platné od 4. 1. Podmínky společnosti Generali Investments CEE, investiční společnost, a. s. k investování do Fondů a Investičních programů platné od 4. 1. 2016 A. Úvodní ustanovení B. Podmínky k investování do produktů

Více

Emisní podmínky dluhopisů společnosti Lloyds Carl Capital CO. LTD

Emisní podmínky dluhopisů společnosti Lloyds Carl Capital CO. LTD Emisní podmínky dluhopisů společnosti Lloyds Carl Capital CO. LTD Tyto emisní podmínky vymezují práva a povinnosti Emitenta a Vlastníka dluhopisů, jakož i náležitosti dluhopisů a jejich emise. Dluhopisy

Více

Upozornění na změnu obchodních podmínek

Upozornění na změnu obchodních podmínek Upozornění na změnu obchodních podmínek AXA investiční společnost a.s. dne 29. 11. 2013 vydala nové znění Obchodních podmínek pro vydávání a odkupování podílových listů otevřených podílových fondů obhospodařovaných

Více

,, r, v STATNI POZEMKOVY. 1024/11a, 130 00 Praha 3, IČ: 01312774, DIČ: CZ01312774

,, r, v STATNI POZEMKOVY. 1024/11a, 130 00 Praha 3, IČ: 01312774, DIČ: CZ01312774 Sídlo: Husinecká STATNI POZEMKOVY,, r, v URAD 1024/11a, 130 00 Praha 3, IČ: 01312774, DIČ: CZ01312774 vyhlašuje v souladu s 13 zákona Č. 503/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů o Státním pozemkovém

Více

PRAVIDLA ZPROSTŘEDKOVÁNÍ INVESTIC. Název: Vnitřní směrnice č.: 1/2012

PRAVIDLA ZPROSTŘEDKOVÁNÍ INVESTIC. Název: Vnitřní směrnice č.: 1/2012 Název: PRAVIDLA ZPROSTŘEDKOVÁNÍ INVESTIC Vnitřní směrnice č.: 1/2012 Obsah: Pravidla zprostředkování smluv, jejichž předmětem je nákup cenných papírů kolektivního investování (fondy) Přílohy: Příloha č.

Více

1.2 Pojmy s velkým počátečním písmenem jsou v těchto Podmínkách užívány ve významu uvedeném v článku 4 těchto Podmínek.

1.2 Pojmy s velkým počátečním písmenem jsou v těchto Podmínkách užívány ve významu uvedeném v článku 4 těchto Podmínek. PODMÍNKY KE KONTU G2 Článek 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto Podmínky ke kontu G2 (dále jen Podmínky ) představují Produktové podmínky ve smyslu Všeobecných obchodních podmínek Banky (dále jen Všeobecné podmínky

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R ze dne Smlouvy o běžném účtu pro akce "Areál Ráček" a "Areál Na Zvonici"

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R ze dne Smlouvy o běžném účtu pro akce Areál Ráček a Areál Na Zvonici MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-174-011-14 ze dne 30.9.2014 Smlouvy o běžném účtu pro akce "Areál Ráček" a "Areál Na Zvonici" Rada městské části 1. schvaluje 1.1. Smlouvu o běžném

Více

KUPNÍ SMLOUVA. č. smlouvy prodávajícího: č. smlouvy kupujícího: Povodí Vltavy, státní podnik sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, Praha 5

KUPNÍ SMLOUVA. č. smlouvy prodávajícího: č. smlouvy kupujícího: Povodí Vltavy, státní podnik sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, Praha 5 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) č. smlouvy prodávajícího: č. smlouvy kupujícího: Prodávající: Povodí Vltavy, státní podnik

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydáváme tyto obchodní podmínky, jež jsou

Více

VEŘEJNÁ NABÍDKA POZEMKŮ URČENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA

VEŘEJNÁ NABÍDKA POZEMKŮ URČENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA VEŘEJNÁ NABÍDKA POZEMKŮ URČENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA č. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PŘEVODU ZEMĚDĚLSKÝCH A LESNÍCH POZEMKŮ Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON

Více

5. Kde lze Listinné akcie odevzdat? Kde může akcionář sdělit číslo svého majetkového účtu?

5. Kde lze Listinné akcie odevzdat? Kde může akcionář sdělit číslo svého majetkového účtu? ČASTO KLADENÉ OTÁZKY V SOUVISLOSTI S PŘEMĚNOU LISTINNÝCH AKCIÍ NA ZAKNIHOVANÉ AKCIE 1. Proč dochází k přeměně listinných akcií na zaknihované akcie? Odpověď: O přeměně všech listinných akcií, případně

Více

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene Název smlouvy: XY stavba Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene kterou dne, měsíce a roku níže uvedeného uzavřeli ve smyslu ust. 50a zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku v platném znění

Více

Vyhlášení obchodních veřejných soutěží na prodej zemědělských pozemků

Vyhlášení obchodních veřejných soutěží na prodej zemědělských pozemků POZEMKOVÝ FOND ČESKÉ REPUBLIKY Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, IČ : 457 97 072, DIČ : CZ45797072 Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. A, vložka 6664 Adresa pro

Více

PROJEKT SLOUČENÍ PODÍLOVÝCH FONDŮ

PROJEKT SLOUČENÍ PODÍLOVÝCH FONDŮ PROJEKT SLOUČENÍ PODÍLOVÝCH FONDŮ J&T HIGH YIELD MONEY MARKET CZK otevřený podílový fond, J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a. s. (přejímající fond) a J&T HIGH YIELD MONEY MARKET CZK II otevřený podílový fond,

Více

MĚSTO UHERSKÉ HRADIŠTĚ

MĚSTO UHERSKÉ HRADIŠTĚ VZOR 2015 (žlutě podbarvené údaje je možné měnit) MĚSTO UHERSKÉ HRADIŠTĚ Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu/fondu města Uherské Hradiště

Více

Směrnice o poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu obce Želešice

Směrnice o poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu obce Želešice OBEC ŽELEŠICE Směrnice o poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu obce Želešice Účinnost od: 7.2.2014 Zástupce obce - poskytovatele: Ing. Jiří Kvasnička, starosta obce Želešice 1 Článek I Základní

Více

1. Prodávající: Česká spořitelna, a.s. IČO: , DIČ: CZ se sídlem: Olbrachtova 1929/62, Praha 4, Krč

1. Prodávající: Česká spořitelna, a.s. IČO: , DIČ: CZ se sídlem: Olbrachtova 1929/62, Praha 4, Krč Výběrové řízení na prodej nemovitých věcí ve vlastnictví České spořitelny, a. s. Podmínky prodeje a náležitosti cenové nabídky 1. Prodávající: Česká spořitelna, a.s. IČO: 45244782, DIČ: CZ45244782 se sídlem:

Více

PLATFORMA PLATFORMA / PIONEER INVEST

PLATFORMA PLATFORMA / PIONEER INVEST PLATFORMA PLATFORMA / PIONEER INVEST Informace pro zákazníky Platné od 1. října 2012 1. Úvodní ustanovení 1.1 Informační povinnosti 1.1.1 Pioneer Asset Management, a.s., se sídlem Praha 4, Želetavská 1525/1,

Více

PRAVIDLA PRO VÝPLATU DIVIDEND

PRAVIDLA PRO VÝPLATU DIVIDEND PRAVIDLA PRO VÝPLATU DIVIDEND Stanovení výše, místa a způsobu výplaty dividendy za rok 2009 Výše dividendy: Dividenda před zdaněním činí 435,- Kč na jednu akcii. Dividendový výnos bude vyplacen akcionáři

Více

SIPO. Proč platit přes SIPO. Jak si SIPO pořídit. SIPO lze platit následujícími způsoby:

SIPO. Proč platit přes SIPO. Jak si SIPO pořídit. SIPO lze platit následujícími způsoby: SIPO Proč platit přes SIPO SIPO Vám umožní sdružit všechny pravidelné platby (voda, plyn, nájem, telefon, pojistné, předplatné novin atd.) do jediné platby. Každý měsíc samozřejmě dostáváte podrobný výpis

Více

SDĚLENÍ Ministerstva financí ze dne 2. května 2014, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, , VAR %

SDĚLENÍ Ministerstva financí ze dne 2. května 2014, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, , VAR % Strana 1042 Sbírka zákonů č. 98 / 2014 Částka 42 98 SDĚLENÍ Ministerstva financí ze dne 2. května 2014, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2014 2020, VAR % Ministerstvo

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Mixážní

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PLATEBNÍCH SLUŽBÁCH A PARTICIPACI NA SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRECH. ( Rámcová smlouva )

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PLATEBNÍCH SLUŽBÁCH A PARTICIPACI NA SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRECH. ( Rámcová smlouva ) RÁMCOVÁ SMLOUVA O PLATEBNÍCH SLUŽBÁCH A PARTICIPACI NA SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRECH ( Rámcová smlouva ) uzavřená mezi Different money s.r.o., se sídlem Praha 6, Dejvice, Evropská 2690/17, PSČ 160 00, IČO:

Více

Částka 3 Ročník 2002. Vydáno dne 22. února 2002. O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ

Částka 3 Ročník 2002. Vydáno dne 22. února 2002. O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ Částka 3 Ročník 2002 Vydáno dne 22. února 2002 O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ 4. Úřední sdělení České národní banky ze dne 13. února 2002 k ustanovení 411 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění zákona

Více