Výroční zpráva NADACE SVĚTOVÝ ÉTOS Centrum Prokopios

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva NADACE SVĚTOVÝ ÉTOS Centrum Prokopios"

Transkript

1 Výroční zpráva NADACE SVĚTOVÝ ÉTOS Centrum Prokopios za rok 2008

2 OBSAH Úvodní slovo předsedy nadace... 4 Zpráva o činnosti Nadace Světový Étos - Centrum Prokopios v roce Program XVIII. Letní filosofické školy Sázavské Meditace o základech vědy Malířská škola vidění Příloha k programům semináře v roce Poděkování sponzorům Zpráva o stavu majetku a hospodaření NSÉ v roce Zpráva auditora Návrh programu XIX. LFŠ v roce Základní údaje

3 Areál Prokopios sídlo NSÉ a místo konání všech akcí 3

4 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY NADACE Rok 2008 byl pro nadaci nesoucí ve svém jménu ideu světového étosu poznamenán přirozeně především kulatým jubileem Hanse Künga, světoznámého teologa, myslitele a publicisty. Ten se v dubnu dožil osmdesáti let a jeho výročí si připomínal celý vzdělaný svět. Přední představitelé naší nadace se také zúčastnili slavnostního shromáždění, které se na počest jubilanta konalo v německém univerzitním městě Tübingen. Při této příležitosti jsme též převzali čerstvě vydanou knihu, kterou o významu Küngových snah napsal mnichovský profesor filosofické politologie H.-M. Schönherr-Mann. Ten zařadil poprvé Küngovo směřování do celosvětového moderního a postmoderního vývoje filosofie a obecně kultury. Při rozhovoru s autorem knihy padla též myšlenka, že jeho kniha by měla být co možná nejdříve přeložena do češtiny. Ale pracovníci naší nadace nemohli čekat až na tuto příležitost, měli-li ke Küngově jubileu přispět již v roce Tak vyšla v nakladatelství Dingir publikace Hans Küng, teolog na hraně (z české nadace přispěli K. Floss, P. Hošek, I. Štampach, z německé H. Häring). Tyto příspěvky nejsou zdaleka jen oslavné či povrchně referující o Küngově životě a díle, nýbrž kromě solidních informací o Küngově vývoji, teologickém a filosofickém profilu, ukazují Küngovo dílo a zejména jeho světoetické poselství v celé jeho složitosti. Proto také končí úvodní slovo autorů připomenutím, že Küng je teologem na rozhraní názorových proudů, stále vyvolává spory, ba i vzrušené emoce, čímž získává jak stoupence, tak také rozhořčené odpůrce. Je prostě typickým myslitelem na hraně, ale to je právě také specifické pro veškeré usilování naší nadace a zejména všech aktivit, které se pořádají v jejím sázavském centru. Jde o trvalý, zasvěcený a tvůrčí rozhovor nejrůznějších směrů a hlasů, jimž ovšem musí jít o hodnotný život naší společnosti. V tom smyslu je příznačný název další publikace, která vyšla také z dílny předních představitelů nadace (K. Floss, P. Hošek, I. Štampach, Z. Vojtíšek) pod 4

5 názvem Cesty k porozumění jinému. Teologie, religionistika a mezináboženský dialog v pojetí Wilfreda Cantwella Smithe. O jak významný jde počin, svědčí též posudek, který o publikaci podal T. Halík. Podle něho jde o mimořádnou knihu, poněvadž česká veřejnost dostává poprvé informace o mysliteli, který ji může zásadně pomoci vyznat se v otázkách víry, náboženského vyznání a obecně ve stupni religiozity či nenáboženskosti české společnosti. Publikace je podle Halíka potřebná též pro stále častější setkávání Evropské unie se světem islámu a obecně porozumění světu různých náboženství. Tak se práce naší nadace setkává také s úsilím současné filosofie porozumět procesům sekularizace moderního světa. Přichází-li přední německý myslitel J. Habermas s nutností spolupráce nábožensky věřících lidí a tvůrčích ateistů v nastupujícím období postsekularizace, můžeme být jen hrdi na to, že takové směřování je pro naši nadaci zásadní již po dlouhá léta, vlastně od jejího založení. Je vlastně duší všeho jejího snažení. V tom smyslu je samozřejmé, že právě hlubšímu promýšlení těchto trendů sekularizaci a postsekularizaci má být věnována ústřední část další naší Letní filosofické školy v roce Doc. Dr. Karel Floss Předseda Nadace Světový Étos - Centrum Prokopios Sázava 5

6 6 Karel Floss zahajuje XVIII. Letní filosofickou školu.

7 ZPRÁVA O ČINNOSTI NADACE SVĚTOVÝ ÉTOS CENTRUM PROKOPIOS V ROCE 2008 Patnáctý rok od založení a registrace nadace opět probíhala činnost podle aktuálního programu, schváleného správní radou (dále jen SR) Nadace Světový Étos Centrum Prokopios (dále jen NSÉ) a v souladu se záměry a cíly určenými statutem NSÉ. V roce 80. výročí narození Hanse Künga, hlavního iniciátora a šiřitele idejí světového étosu v mezinárodním měřítku, byly mnohé naše aktivity zaměřeny nejen k připomenutí, ale zvláště k vysvětlování principů těchto snah, ke kterým jsme se již před deseti lety veřejně přihlásili a v důsledku toho rozšířili název naší nadace (v roce 1998 se název Prokopios Vzdělávací a ekologické centrum změnil na Nadace Světový Étos Centrum Prokopios). V rámci XVIII. Letní filosofické školy (dále jen LFŠ) v Sázavě, která již tradičně probíhá v červenci a možná i příznačně v době svátků sv. Prokopa, sv. Cyrila a Metoděje a mistra Jana Husa, byl celý první oddíl programu LFŠ věnován tématu Hans Küng a světový étos. Tři stěžejní přednášky přednesli členové správní rady NSÉ K. Floss, P. Hošek, I. Štampach (viz příloha na straně 13-14), kde též svým způsobem bilancovali probíhající mezináboženské snahy Weltethos - Světový étos, které začaly před patnácti lety v Chicagu v USA, kde se sešel z iniciativy H. Künga Parlament světových náboženství a vydal Prohlášení ke světovému étosu. Tento blok přednášek se podařilo převést do tištěné podoby. Přednesené texty obohacené o čtvrtý příspěvek překlad stati významného německého teologa Hermanna Häringa Hans Küng a jeho dílo vyšly na podzim roku 2008 v samostatné publikaci s názvem Hans Küng, teolog na hraně a to ve spolupráci s nakladatelstvím Dingir, s.r.o. pod vedením red. Zdeňka Vojtíška. 7

8 Druhý blok LFŠ na téma Vztah křesťanství a judaismu prakticky navazoval na první blok v hledání blízkých a kritických bodů v obou příbuzných směrech těchto náboženství a jejich dopadů na společné soužití. Zvláště inspirativní byly výklady D. Bouška Postavení židů v arabském světě a E. Janáčové Metafory křesťansko-židovských vztahů. Následná Malířská škola vidění Radoslava Kutry jako součást LFŠ se konala v Sázavě již po třinácté. Hlavní provoz a ubytování účastníků stejně jako v loňském roce bylo v sázavském klášteře, takže jsme mohli letos zaznamenat značné rozšíření zájmu počet účastníků se zvýšil již na 40. Zde se též kromě výuky malby konalo pět večerních setkání o dějinách malířství a o škole vidění. Závěrečná společná výstava obrazů namalovaných v Sázavě se konala a byla přehledem celotýdenní práce všech účastníků malířské školy (viz příloha na straně 19). Další blok přednášek LFŠ Sázavské meditace o základech vědy, byl věnovaný hlavně filosofii a metodologii vědy. Meditace se v Sázavě konaly již po osmé a hlavním předmětem v tomto roce byly Počátky a horizonty matematizace ve vědě (podrobný rozpis viz příloha na straně 17-18). Ze širokého spektra témat připomínáme zvláště přednášky: Molekulární biologie přednesená Z. Neubauerem, Kolik je na světě matematik? přednesená F. Jarošem a K filosofii smyslové zkušenosti přednesená J. Zemánkem. Bloky čtvrtý a pátý společně se dvěma absolventskými přednáškami přiblížily na LFŠ specifické problémy české i světové nedávné historie a některé základní problémy scholastiky. Program LFŠ byl tak splněn kromě přednášky onemocnělého brněnského historika J. Války (viz příloha na straně 14). K zásadám NSÉ patří i vedení účastníků programů k zájmu o věci veřejné, včetně ekologických. Proto ve spolupráci s Městským úřadem v Sázavě organizujeme při LFŠ dobrovolnou práci ve prospěch obce. Činnost probíhá většinou v dopoledních hodinách, účastníci pomáhají s pracemi, na kterých 8

9 město nemá dostatek sil. Tento rok šlo především o čištění města a úklid městských ulic po sázavské pouti, odstraňování nárůstků travin na frekventovaných místech, čištění břehů řeky Sázavy od plevelných rostlin a odpadů. V roce 2008 bylo na XVIII. Letní filosofické škole celkem 164 účastníků, z toho bylo 86 studentů, dále 18 hostů, 25 přednášejících a 35 malířů. Během roku se v areálu Prokopios uskutečnily také různé semináře, konzultace a studijní pobyty (např. Škola medievalistických studií). Dohromady jde o 7 akcí, kterých se účastnilo celkem 62 posluchačů (viz Příloha k programům na str. 21). Tradiční setkání příznivců a sympatizantů NSÉ na konci roku bylo , kde proběhla bilance aktivit nadace. Odborná knihovna NSÉ (filosofie, teologie, historie a návazné obory) slouží účastníkům akcí a příznivcům NSÉ jako studijní zázemí po celý rok. S přírůstkem 143 knih v roce 2008 je v ní zapsáno kromě časopisů již celkem knižních svazků. Správní rada NSÉ se podle stanov sešla třikrát v roce a na svých jednáních 23. března, 3. července a 5. prosince projednávala především tyto okruhy problémů: - výroční zprávy o činnosti a hospodaření NSÉ z minulého roku, - program LFŠ a dalších akcí NSÉ, - rozšíření okruhu spolupracovníků NSÉ, - účast na konferenci Weltethos v Tübingen v SRN, - organizační otázky při všech akcích NSÉ. V tomto jubilejním roce Hanse Künga kromě již zmíněné série přednášek na LFŠ v Sázavě a následně vydané publikace Teolog na hraně byly uspořádány ještě další tři semináře k připomenutí významných Küngových prací: 9

10 1. seminář ke knize Věčný život na ETF v Praze (S. Štefan), 2. seminář ke knize Credo na ETF v Praze (P. Hošek), 3. seminář ke knize Der Anfang aller Dinge s UNI Olomouc (K. Floss a V. Malíšek) v rámci mezinárodní konference na téma K dějinám a současnosti kosmologie v Dubu nad Moravou. Dále byly publikovány tři články v odborných časopisech. V časopise Křesťanská revue 2/08 článek K. Flosse K jubileu Hanse Künga. V časopise Teologické texty 1/08 článek P. Hoška Portrét Hanse Künga. V časopise Dingir 3/08 článek I. Štampacha Hans Küng osmdesátiletý. Dva členové správní rady NSÉ (K. Floss a P. Hošek) se zúčastnili univerzitní oslavy v městě Tübingen pořádané k poctě H. Künga, kde byla mj. představena významná publikace německého filosofa H.-M. Schönherr-Manna: Miteinander leben lernen. Die Philosophie und der Kampf der Kulturen (Učit se spolu žít). V této knize autor propojuje základní Küngovy myšlenky s vývojem současné evropské filosofie. Významná je též zpráva z oblasti krásné literatury: německý romanopisec Frido Mann, vnuk světoznámého Thomase Manna, vydal knihu s názvem Babylon, v níž hovoří o Küngově světovém étosu jako o podnětném návrhu změny v dalším vývoji současného světa. V rámci plnění prvního bodu cílů statutu NSÉ (mezikulturní a mezináboženské bádání) vydali čelní pracovníci NSÉ (K. Floss, P. Hošek, I. Štampach, spolu s redaktorem Z. Vojtíškem) publikaci Cesty k porozumění jinému. Teologie, religionistika a mezináboženský dialog v pojetí Wilfreda Cantwella Smithe. Publikaci pochvalně posoudili prof. K. Skalický a prof. T. Halík, který mj., napsal, že monografii je třeba přivítat jako velice záslužný počin neboť autoři uvádějí do české odborné literatury poprvé důkladné představení myšlenek pozoruhodného myslitele 20. století, jehož dílo je významným příspěvkem k pochopení jevů, o nichž právě dnes probíhá celosvětová teologická, filosofická, ale i politická diskuse. 10

11 Myšlenky světového étosu se pomalu, ale soustavně rozšiřují po celém světě a v naší nadaci jsme hrdí na to, že patříme mezi první čtyři působiště tohoto dění. V současné době je již jedenáct pracovišť v deseti zemích světa, jde o: Německo (Tübingen a Berlin), Švýcarsko (Fribourg), Rakousko (Vídeň), Česko (Sázava), Maďarsko (Budapešť), Mexiko (Ciudad), Kolumbie (Bogota), Brazílie (Sao Leopoldo), Itálie (Bologna), Čína (Hongkong). Internetové webové stránky Stiftung Weltethos jsou poměrně hodně navštěvovány 30 tisíc návštěv měsíčně což vypovídá o velkém zájmu o myšlenky světového étosu. Souhrnně lze říct, že tento rok byl pro nás několikanásobně jubilejní. Kromě osmdesátin Hanse Künga uplynulo patnáct let od Prohlášení ke světovému étosu Parlamentem světových náboženství v Chicagu, v Česku patnáct let od registrace naší nadace jako vzdělávacího centra a deset let od definitivního pojmenování do současné podoby Nadace Světový Étos Centrum Prokopios. V rámci nadace působí jen dobrovolní a neplacení pracovníci, kteří mají zájem o naplňování cílů nadace, zejména pokud jde o vývoj mladé generace. Veškeré aktivity jsou založeny na trojím základním směřování: - mezikulturní a mezináboženské bádání, vzdělávání a setkávání, - synergie filosofie, teologie, vědy a výtvarného umění, - periodické soubytí a soužití jako katalyzátor duchovního růstu. Závěrem zase rádi vyjadřujeme upřímný dík všem, kteří se svou nezištnou a obětavou činností a příspěvky podílejí na příznivém rozvoji nadace při naplňování jejích obtížných cílů, mj. též novému starostovi města Sázavy Petru Šibravovi. 11

12 Setkání dvou členů SR NSÉ (K. Floss a P. Hošek) s jubilantem H. Küngem v Tübingen Stiftung Weltethos. 12

13 13

14 14

15 15 Přednáška XVIII. LFŠ v kulturní síni U Martina.

16 16 Diskuse na letní filosofické škole v areálu Prokopios.

17 Mezioborové aktivity ZČU za podpory Vzdělávací nadace Jana Husa v rámci XVIII. ročníku Letní filosofické školy Vás zvou na: meditace o základech vědy Počátky a horizonty matematizace ve vědě Srdečně zveme všechny zájemce a předchozí účastníky na již 8. ročník Meditací o základech vědy - týden věnovaný filosofii vědy (v původním slova smyslu: filosofování o základních pramenech naší vědy a o úhelných kamenech naší civilizace). Název i témata těchto filosofických rozprav jsou pojmenovány a vedeny stěžejním dílem prof. Petra Vopěnky. Přednášky budou probíhat jako tradičně v zahradě či v kulturní síni Centra Prokopios. Začátky vždy od 14:00 hodin: pondělí: Michal V. Hanzelín a Tomáš Daněk - úvodní slovo k obsahu letošního ročníku Petr Vopěnka: Vstup algebry a aritmetiky do evropské vědy Jindřich Bečvář: Archimédovo počítání písku Ivan Chvatík: Řecké mathema podle Heideggera. Odkud se vzala matematika? úterý: středa: čtvrtek: pátek: Ondřej Švec: Mundus est fabula : Descartovo pojednání O světě a imaginární založení novověké přírodovědy Ivan M. Havel: Sebepopření, sebepodepření a Gödelova věta Zdeněk Neubauer: Molekulární biologie jako mathésis universalis (reformační hnutí uvnitř Vědy Monodův fundamentalistický pokus o objektivní výklad živých jsoucen dle původní Descartovy přísné řehole Vědy) Mirek Holeček: Horizonty fyzikálních modelů Jan Jánský: Relační mechanika a role fyzikálních prostorů Jan Romportl: Je umělá inteligence "hříšnou matematizací"? Kateřina Trlifajová: O vizuální nerozlišitelnosti Petr Zamarovský: FYSIS, ARITMOS, EIDOLON a LOGOS aneb zamyšlení nad počátky racionálního myšlení Filip Jaroš: Kolik je na světě matematik a která z nich je jazykem pravdy? František Slanina: Krize evropských věd podle Simone Weilové Jiří Zemánek: K filosofii smyslové zkušenosti (a vědy) V jednání zvláštní host z Paříže, profesor Jan Šebestík

18 Užitečné informace pro Vaši účast: Přednášet (i nocovat) se bude jako již tradičně v prostorách Centra Prokopios a pod širým nebem v zahradě (co není tak docela obyčejnou zahradou), nebo pod střechou kulturní síně (co nebývala vždycky jen kulturní síní). Účast je zcela dobrovolná, volná a otevřená všem. Neplatí se žádné poplatky spojené s účastí na přednáškách. Přespat lze v místě několika způsoby. Je vhodné si přivézt vlastní spacák a karimatku. V krajním případě lze půjčit i stan (nebo jej také vezměte s sebou). Nedaleko je hotel, penzion či ubytovna, kde si lze zajistit ubytování samostatně. Pokud zvolíte nocleh v prostorách Centra Prokopios, je nezbytná osobní domluva (telefon: a ). V krajním případě je možná rezervace i v pondělních poledních hodinách na místě samotném, riskujete však, že už nebudou volná místa. Areál Centra Prokopios, Nadace Světový Étos, Kulturní síň u Martina (Benešovská ulice 441, Sázava) naleznete na levém břehu Sázavy ve městě Sázava, nedaleko vlakové zastávky Sázava zastávka. Nikoliv tedy u Sázavského kláštera, ale v těch místech, kde město už skoro končí a kudy vychází silnice spojující město s dálnicí D1. Téma letošních Meditací je inspirováno několika impulsy. Prvním z nich je naše pokračující práce na dalších textech Pramenů evropské vzdělanosti (Al Chvárizmi, Diofantos), které bychom v rámci Meditací rádi představili a diskutovali s účastníky. Druhým je zamyšlení nad rolí a významem matematiky v současném vzdělávání. Avšak hlavním a nejdůležitějším předmětem našich debat bude promýšlení role matematiky ve vědě samotné s přesahy k matematizaci světa v novověkém západním myšlení. Zamyslíme se, do jaké míry je idea matematizace závislá na chápání principů přírodních dějů, jak byly v novověku ustaveny. V návaznosti na reflexi historického vývoje povedeme diskuzi o tom, jaký epistemologický význam má matematizace v současném stavu poznání na poli přírodních věd. Nezanedbatelnou výhodou sázavských setkání je možnost pružného přizpůsobení navrženého programu zájmu posluchačů, chuti řečníků a celkovému naladění. S tím souvisí i možnost posunu některých přednášek po dohodě s mluvčími. Mohou se dokonce objevit i témata a řečníci neplánovaní. Sázavské Meditace otevírají ojedinělou možnost spojení pobytu v krásném prostředí, pokračování v intelektuální činnosti a neformálního setkání s výjimečnými osobnostmi české vědy a kultury. Jejich cílem je vytvářet prostředí odlišné od kvalifikačního a nabízet jiné možnosti hledání těm, kteří touží po skutečném poznání na akademické půdě. Na setkání s Vámi se těší, za všechny, kdo se podílí na přípravě a organizaci: Michal V. Hanzelín, a Tomáš Daněk, Motto : "Škola vidění usiluje o to, aby se všichni lidé učili nejen vidět, ale i malovat. Někdo to může považovat za utopii - ale podobná utopie se již uskutečnila - vždyť všichni už umíme číst a psát." (Radoslav Kutra.) 18

19 malířská ŠKOLA VIDĚNÍ Radoslava Kutry a SÁZAVSKÝ KLÁŠTER ZVE SRDEČNĚ VŠECHNY, KDO CHTĚJÍ POZNAT MALOVÁNÍ, VSTOUPIT DO TAJŮ MALÍŘSTVÍ A NAUČIT SE OPRAVDOVĚ BAREVNĚ VIDĚT NA SPOLEČNÉ SÁZAVSKÉ MALOVÁNÍ PROGRAM SPOLEČNÉ MALOVÁNÍ denně 9:30 17:30 v průběhu dne je místo pro rady, pomoc, oddych a občerstvení JEZ POD KLÁŠTEREM SPOLEČNÉ KONZULTACE K ROZMALOVANÝM OBRAZŮM s členkami malířské skupiny EXPERIMENT2 vždy v pondělí, středu a pátek v 18:00 19:00 (nádvoří kláštera) Sobota 5.7. příjezdy přivítání ubytovací formality seznámení zahájení (jen pro předem nahlášené účastníky) 6.7. Neděle 19:30 22:30 Film VELKÉ TICHO život a krajina v klášterní komunitě kartuziánského řádu v Grande Chartreuse, nejstarším klášteře tohoto řádu založeném na konci 11. století. (refektář) 7.7. Pondělí 20:00 21:00 MALÍŘSKOST V PRŮBĚHU DĚJIN přednáší : Doris Windlin, M. Smetanová (refektář) 9.7. Středa 20:00 21:00 Film VIDITELNÝ ČAS neobyčejný film o neobyčejné osobnosti malíře Radoslava Kutry (refetektář) Čtvrtek 20:00 21:00 ZAPOMENUTÉ ESEJE ČESKÝCH AUTORŮ V RENESANCI A BAROKU přednáší : Prof. Dr. Pavel Floss (refektář) Pátek 20:00 20:30 HOVORY O ŠKOLE VIDĚNÍ přednáší : RNDr. Bohuslav Rudolf (Rajská zahrada) Sobota 10:00 13:00 příprava na společnou vernisáž 18:00 VERNISÁŽ SPOLEČNÉ VÝSTAVY obrazů namalovaných na Sázavě (vstupní hala) Neděle úklid balení loučení odjezdy Malířské vybavení : vlastní, nebo zdarma k dispozici na místě. Kontakty : Zuzana nebo Doris nebo Ludmila

20 20 Zahájení vernisáže obrazů Malířské školy vidění v Sázavském klášteře.

21 PŘÍLOHA K PROGRAMŮM SEMINÁŘE V ROCE 2008 TERMÍNY, NÁZVY A ÚČASTNÍCI AKCÍ NADACE SVĚTOVÝ ÉTOS CENTRUM PROKOPIOS V SÁZAVĚ: ledna 2008: Přednášky a diskuse k antické filosofii, doplňování knihovny a instalace nové počítačové techniky: J.Makovský, E.Stehura, A.Dvořák, J.Michalík, L.Plachá, J. Motl, P.Přikryl, E.Janáčová, K.Vavříková, K.Floss, I.Flossová, J. Daneš dubna: Příprava programu LFŠ, zpracování výkazu o činnosti, inventarizace: A.Dvořák, K.Floss, I.Flossová, A. Nováková července: XVIII. Letní filosofická škola a XIII. Malířská Škola vidění Radoslava Kutry. Programová náplň - viz přiložené programy na str. 13 až 14. Účastníci: J.Makovský, J.Michalík, E.Stehura, V.Louda, J.Varvařovský, I.Sandová, P.Šuráň, J.Rejšek, P.Jurkovič, J.Kašpar, M.Klečková, T.Wünsch, J.Motl, F.Jaroš, J.Kobrlová, I.Bukovský, T.Lauda, T.Kučera, A.Pavlišová, M.Škabraha, M.Šťáva, T.Grulich, E.Fürbachová, T.Krajíc, V.Jonáš, K.Drdová, J.Slezáková, P,Mikoška, P.Němčík, R.Kouřil, P.Rohel, J.Burian, L.Plachá, A.Dvořák, K.Šebela, A.Preisová, J.Trčka, D.Novotný, M.Dočkal, M.Bumbalík, D.Heider, J.Jirásek, B.Bártová, P.Přikryl, D.Žohová, P.Pohořelá, Z.Krajcar, H.Bendíková, L.Slavík, J.Kašpar, I.Pánková, V.Šerková, K.Rozek, Z.Daajová, I.Malátová, M.Smetanová, L.Olivín, K.Rutherfordová, H.Hudecová, M.Loduha, J.Flandreka, T.Svrčková, E.Vokřálová, D.Vacíková, D.Windlin, M.Broskva, K.Rajčín, R.Liptáková, L.Orlita, Š.Strnadová, M.Vaňková, J.Žáčková, L.Písařová, M.Mihulka, H.Samková, M.Nováková, L.Psotová, D.Bandová, R.Kopecký, J.Rozková, J.Rozenfeldová, P.Hošek, I.Štampach, K.Floss, J.Hrabáň, M.Bělohradský, J.Marek, A.Nováková, I.Flossová, S.Matoušová, A.Neprašová, E.Janáčová, D.Boušek, S.Ondřejíčková, M.Čejka, J.Rajchel, J.Huml, P.Zamarovský, I.M.Havel, P.Vopěnka, Z.Neubauer, J.Romportl, D.Peroutka, T.Machula, P.Dvořák, D.Svoboda, I.Chvatík, K.Trlifajová, J.Charvát, A.Šolcová, O.Švec, V.Gotwald, M.Sedláček, E.Sedláčková, B.Daaj, P.Floss, B.Rudolf, J.Doubek, L.Soukup, M.Nosek, A.Sochorová, Š.Masopustová, K.Rejnyjová, J.Brabec, J.Sudová, Š.Houdková, 21

22 K.Kubíčková, J.Blecha, J.Bečvář, M.Bečvářová, L.Ovčáčková, T.Daněk, M.Missíková, J.Janský, D.Krejčí, K.Bendová, E.Kholová, M.Benediktová, B.Velický, M.Holeček, J.Daneš, J.Lébl, I.Krakovský, L.Čermáková, J.Šolc, V.Andresius, S.Slanina, J.Dlouhá, M.Fošumová, M.V.Hanzelín, J.Zemánek, L.Krátká září: Letní škola medievalistických studií: Neskutečný středověk : P.Charvát, F.Šmahel, A.Hadravová, J.Hrdina, D.Janiš, M.Starý, J.Mareš, T.Klír, P.Jokeš, M.Malaníková, M.Natoufová, K.Floss, M.Vladyková, J.Ševčík, J.Svátek, P.Čehovský, P.Sommer, S.Matoušová, R.Novotný, O.Halama, P.Soukup listopadu: Korektura nových publikací a příprava programu 2009: E.Janáčová, I.Flossová, S.Stehura, K.Floss, J.Zichák, A.Dvořák, P.Landa prosince: Diskusní klub k současným problémům filosofie, teologie a ekonomie: J.Makovský, A.Dvořák, K.Floss, B.Louda, S.Stehura, I.Flossová, J.Michalík, J.Slezáková, J.Motl, L.Plachá, E.Janáčová, O.Malík, J.Tomašková. 22

23 23 Někteří přednášející na letní filosofické škole.

24 24 Účastníci letní filosofické školy sledují přednášky.

25 PODĚKOVÁNÍ SPONZORŮM Na činnost Nadace Světový Étos Centrum Prokopios v roce 2008 přispěli: MUDr. Jan Rakušan 3.000,- Kč RNDr. Bohuslav Rudolf 2.500,- Kč Správní rada Nadace Světový Étos Centrum Prokopios v Sázavě vyjadřuje vřelý dík za poskytnuté dary, které považuje zároveň za ocenění celkové činnosti nadace. 25

26 ZPRÁVA O STAVU MAJETKU A HOSPODAŘENÍ NADACE SVĚTOVÝ ÉTOS CENTRUM PROKOPIOS V ROCE Přehled majetku Nadace k : 323,17Kč Movitosti 504,32Kč Termínovaný vklad 70,53Kč Spořící účet - Eur 0,28Kč Záloha - doména 9,24Kč Běžný účet 2,76Kč Pokladna 910,29Kč CELKEM 2. Výdaje: 18,32Kč Náklady na služby (vč. bankovních poplatků) 2,35Kč Spotřeba materiálu (vč. DHM) 3,20Kč kurzové ztráty (Spořící účet Eur) 23,87Kč VÝDAJE CELKEM 3. Příjmy: 13,03Kč Úroky z vkladů 5,50Kč Sponzorské dary 18,53Kč PŔIJMY CELKEM 4. Finanční pohyb roku 2008: 2,76Kč Pokladna z roku 2007 (za správu nadace) 9,24Kč Běžný účet z roku ,53Kč Příjmy roku ,87Kč Výdaje roku ,65Kč Převod do roku Přehled majetku Nadace k : 324,19Kč Movitosti 504,32Kč Termínovaný vklad 67,33Kč Spořící účet - Eur 9,66Kč Běžný účet 0,48Kč V pokladně 905,97Kč CELKEM Výsledky hospodářských aktivit jsou v souladu se všemi platnými předpisy. Zprávu o hospodaření schválili: revizor dne a správní rada Nadace Světový Étos - Centrum Prokopios na zasedání dne Sázava Dr. Irena Flossová tajemnice NSÉ 26

27 27

28 28

29 XIX. LETNÍ FILOSOFICKÁ ŠKOLA Hlavním cílem sázavské Nadace Světový Étos Centrum Prokopios je přispívat k formování vzdělaných, nezištných a statečných osobností, které jsou tolik potřebné pro zdárný rozvoj české společnosti. Benediktova stará výzva (kterou převzal též sázavský opat Prokop) ora et labora modli se a pracuj se prověřuje v podmínkách Letní filosofické školy: mladí lidé ve společenství svých učitelů a dalších duchovních přátel vždy dopoledne fyzicky pracují ve prospěch obce, aby se pak odpoledne věnovali přednáškám, diskusím, sportu, umění a meditaci. Veškeré aktivity probíhají v duchu mezikulturního a mezináboženského dialogu. * * * Přednášky začínají vždy v 14 hodin v areálu Centra Prokopios není-li uvedeno jinak. Každý účastník LFŠ se po dobu své přítomnosti zavazuje manuálně pracovat ve prospěch obce. Za to má nárok na bezplatné ubytování (vlastní spací pytel nutný), v pracovních dnech také na oběd a účast na všech přednáškách. Kdo ze závažných důvodů nechce nebo nemůže pracovat, přispívá na chod školy částkou 100,- Kč za den. Pro velký zájem je i v tomto roce ubytování zajištěno jen těm, kteří se (s udáním data příjezdu a odjezdu) přihlásí do 20. června 2009 na telefon (I. Flossová). Ostatní budou ubytováni pouze v případě, že se vyskytnou volná místa. V areálu Centra Prokopios je možné též stanovat. Po příjezdu je třeba se přihlásit u pořadatelů. Adresa: Sázava, PSČ , Benešovská 441 Vlakové spojení: vystupte na vlakové stanici Sázava-zastávka (okr. Benešov). Orientační body: budova Centra Prokopios stojí vedle Dětského domova v Sázavě, je možné se ptát též na kulturní síň U Martina (bývalý kostel). XIX. LETNÍ FILOSOFICKÁ ŠKOLA a XIV. ŠKOLA VIDĚNÍ V roce 20. výročí sametové revoluce SÁZAVA 2009 NADACE SVĚTOVÝ ÉTOS CENTRUM PROKOPIOS 29

30 XIX. LETNÍ FILOSOFICKÁ ŠKOLA XIX. LETNÍ FILOSOFICKÁ ŠKOLA 1.7. Příjezdy a ubytování účastníků I. Sekularizace a postsekularismus (K iniciativám Jürgena Habermase) (čtvrtek a pátek) 2.7. K. Floss: Co znamená postsekularismus P. Hošek: Sekularizace v rozhovoru teologie a sociologie I. O. Štampach: Kritika náboženství a reakce náboženství na ni V. Machálek: Analytická psychologie a sekularizace 3.7. Celodenní diskusní blok k tématům předneseným v předchozím dni II. K otázce svobody a nutnosti (sobota a neděle) Garant: E. Stehura M. Petrů, L. Zámečník: Svoboda vůle v současné vědě a filosofii E. Stehura: Pojetí svobody a nutnosti v pozdně antickém myšlení K. Šebela: Problematika determinismu v dějinách logiky J. Michalík: Adamův jazyk a Mojžíšova filosofie J. Motl: Duševní nemoc jako zrcadlo společnosti III. Dvacet let od sametové revoluce (neděle) Garant: P. Floss 5.7. M. Škabraha: Tři stezky (ke) komunismu M. Szilvási: Vítězové a poražení transformace. Sociologická analýza Dialogy k problematice nedogmatické ekonomie, etiky a moderního křesťanství Malířská škola vidění Radoslava Kutry Garantky: D. Windlin Z. Daajová Malířská škola bude probíhat v areálu Sázavského kláštera. Společné malování denně od 9,30 do 17,30 hod. u jezu pod klášterem, malířské potřeby vlastní nebo zdarma na místě k dispozici. Program přednášek a konzultací k obrazům bude zveřejněn v Centru Prokopios Vernisáž obrazů namalovaných na Sázavě v 18,00 hod. v hale kláštera. IV. K významu F. Suáreze 6.7. (pondělí) Garant: D. Heider 6.7. D. Heider: Suárez a jeho metafyzika D. Svoboda: Suárez o povaze počtu D. Peroutka: Suárezovo pojetí esence a existence D. D. Novotný: Suárezův vliv a význam pro raně novověkou filosofii V. Meditace o základech vědy IX Garanti: M. V. Hanzelín T. Daněk J. Romportl 7. až téma: Filosofie čísel Přednášet budou: M. Benediktová, J. Fiala, E. Gajdoš, J. Hvorecký, F. Jaroš, V. Kolman, J. Šebestík, A. Šizling, K. Trlifajová a P. Vopěnka; dále jsou v jednání : I. M. Havel, I. Chvatík, P. Kůrka, L. Kvas, P. Zamarovský a další. Názvy a časy jednotlivých přednášek budou zveřejněny na začátku LFŠ v Centru Prokopios. J. Raichl: Kosmologie a čísla * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Dvě důležitá připomenutí: 1. Každý přednášející připraví jednostránkový jasně členěný konspekt svého vystoupení (ve 20 exemplářích); 2. V závěru loňského ročníku jsme si dali předsevzetí, že si pozorně přečteme 7. Platónův List v němž se připomíná zásadní význam soužití (συζῆν) a soubytí (συνουσία) pro filosofické poznávání (341c-d). * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 30

31 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Nadace Světový Étos Centrum Prokopios Benešovská ulice Sázava Tel.: Fax: IČO: DIČ: Konto nadace: / 0800 (ČS, a.s. Sázava) Webová stránka NSÉ: Správní rada Nadace Světový Étos Centrum Prokopios: Doc. PhDr. Karel Floss předseda, RNDr. Václav Frei, CSc. 1. místopředseda, Doc. ThDr. Ivan Štampach 2. místopředseda, PhDr. Irena Flossová tajemník, Mgr. Richard Jurečka, Ph.D. člen, Doc. Mgr. Pavel Hošek, Th.D. člen, Mgr. Martin Vanáč člen. Revizor: Božena Prellerová Zkratka nadace: NSÉ 31

32 Sázavský klášter, v pozadí tetrakoncha bývalého kostela sv. Kříže.

Výroční zpráva NADACE SVĚTOVÝ ÉTOS Centrum Prokopios

Výroční zpráva NADACE SVĚTOVÝ ÉTOS Centrum Prokopios Výroční zpráva NADACE SVĚTOVÝ ÉTOS Centrum Prokopios za rok 2009 OBSAH Úvodní slovo předsedy nadace... 4 Zpráva o činnosti Nadace Světový Étos Centrum Prokopios v roce 2009... 8 Program XIX. Letní filosofické

Více

Výroční zpráva NADACE SVĚTOVÝ ÉTOS Centrum Prokopios

Výroční zpráva NADACE SVĚTOVÝ ÉTOS Centrum Prokopios Výroční zpráva NADACE SVĚTOVÝ ÉTOS Centrum Prokopios za rok 2011 OBSAH Úvodní slovo předsedy nadace... 5 Zpráva o činnosti Nadace Světový Étos Centrum Prokopios v roce 2011... 8 Program XXI. Letní filosofické

Více

Výroční zpráva NADACE SVĚTOVÝ ÉTOS Centrum Prokopios

Výroční zpráva NADACE SVĚTOVÝ ÉTOS Centrum Prokopios Výroční zpráva NADACE SVĚTOVÝ ÉTOS Centrum Prokopios za rok 2012 OBSAH Zpráva o činnosti Nadace Světový Étos Centrum Prokopios v roce 2012... 3 Program 22. Letní filosofické školy 2012... 5 Malířská škola

Více

Výroční zpráva NADACE SVĚTOVÝ ÉTOS Centrum Prokopios

Výroční zpráva NADACE SVĚTOVÝ ÉTOS Centrum Prokopios Výroční zpráva NADACE SVĚTOVÝ ÉTOS Centrum Prokopios za rok 2010 OBSAH Úvodní slovo předsedy nadace... 5 Zpráva o činnosti Nadace Světový Étos Centrum Prokopios v roce 2010... 8 Program XX. Letní filosofické

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra společenských věd

Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra společenských věd Tematické okruhy státní závěrečné zkoušky pro studijní obor: N7504T275 Učitelství základů společenských věd a občanské výchovy pro střední školy a 2. stupeň základních škol Státní závěrečná zkouška je

Více

NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT (dále jen NIŽ) je státem zaregistrovaná obecně prospěšná společnost, jejíž cílem je ochrana základního lidského práva,

Více

Geografické myšlení jako aktuální společenská výzva

Geografické myšlení jako aktuální společenská výzva Jihočeská pobočka České geografické společnosti a katedra geografie Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích si vás dovolují pozvat na výroční konferenci České geografické společnosti

Více

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ 44/2010 Modlitebna CASD - Londýnská 30 - Praha 2 - Vinohrady CÍRKEV ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE P r o g r a m s o b o t n í b o h o s l u ž b y 6. listopadu 2010 9.30-10.30 Sobotní škola

Více

Společenství Josefa Zezulky

Společenství Josefa Zezulky Společenství Josefa Zezulky Výroční zpráva 2015 Slovo úvodem Milí přátelé, pro mnohé nečekaná svoboda umožnila, abych dne 30. 3. 2015 mohl vyslovit potěšení nad tím, že duchovní filosofie a služba se stává

Více

48. ročník mezinárodní konference archeologie středověku Archaeologia historica. která se bude konat ve dnech 19. 23. září 2016 v Českých Budějovicích

48. ročník mezinárodní konference archeologie středověku Archaeologia historica. která se bude konat ve dnech 19. 23. září 2016 v Českých Budějovicích Archeologický ústav FF Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích ve spolupráci s Husitským muzeem v Táboře a Jihočeským muzeem v Českých Budějovicích si Vás dovolují pozvat na: 48. ročník mezinárodní

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra technické a informační výchovy Vás zve na mezinárodní vědecko-odbornou konferenci konanou pod záštitou děkanky Pedagogické fakulty UP prof. PaedDr.

Více

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5.

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. 2012 APSYS Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání pracovníků ve vědě

Více

20. JÍLOVÁ KONFERENCE V ČESKÉ REPUBLICE

20. JÍLOVÁ KONFERENCE V ČESKÉ REPUBLICE 20. JÍLOVÁ KONFERENCE V ČESKÉ REPUBLICE 27. 29. srpna, 2015 Hotel U Kata Kutná Hora Druhý cirkulář 1 20. JÍLOVÁ KONFERENCE V ČESKÉ REPUBLICE 27. 29. SRPNA 2015, HOTEL U KATA, KUTNÁ HORA ČESKÁ REPUBLIKA

Více

Výroční zpráva. ISIS sdružení pro pomoc dětem bez domova. za rok 2006

Výroční zpráva. ISIS sdružení pro pomoc dětem bez domova. za rok 2006 Výroční zpráva ISIS sdružení pro pomoc dětem bez domova za rok 2006 1 Obsah : 1. Základní údaje 2. Členská základna 3. Důležitá jednání o. s. 4. Projekty o. s. ISIS 5. Hospodaření o. s. 6. Poskytovatelé

Více

Civipolis, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2013 Úvodní slovo

Civipolis, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2013 Úvodní slovo Civipolis, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2013 Úvodní slovo Obecně prospěšná společnost vznikla na konci roku 2011 s cílem oživovat a otevírat veřejný prostor. Odtud také náš slogan Otevíráme veřejný prostor,

Více

Zpráva o semináři Radecký dědictví.

Zpráva o semináři Radecký dědictví. Zpráva o semináři Radecký dědictví. Seminář pořádali poslanci Parlamentu poslanecké sněmovny z TOP 09 MUDr. Gabriela Pecková a PhDr. Daniel Korte, ve spolupráci s naším občanským sdružením Radecký 1766

Více

XIII. seminář o filosofických otázkách matematiky a fyziky 1. Aleš Trojánek Gymnázium Velké Meziříčí

XIII. seminář o filosofických otázkách matematiky a fyziky 1. Aleš Trojánek Gymnázium Velké Meziříčí Aleš Trojánek Gymnázium Velké Meziříčí XIII. seminář o filosofických otázkách matematiky a fyziky 1 Ve dnech 21. 24. srpna 2006 se konal na Gymnáziu Velké Meziříčí XIII. seminář o filosofických otázkách

Více

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2013

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2013 NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2013 DUBEN 2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADAČNÍM FONDU Nadační fond Střední průmyslové školy Hranice (NF SPŠ) byl

Více

Zajímají vás společenské vědy a ochrana přírody?

Zajímají vás společenské vědy a ochrana přírody? Zajímají vás společenské vědy a ochrana přírody? Ano? Pak vás zveme ke studiu Environmentálních studií na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity V tomto letáku jsme pro vás shrnuli to nejdůležitější.

Více

Kvalitativní metody ve výzkumu II.

Kvalitativní metody ve výzkumu II. Program a praktické informace Kvalitativní metody ve výzkumu II. 1. prosince 2016 (budova F, učebna F2, kampus Jihočeské univerzity v ČB) Zaměření Dovolujeme si Vás pozvat na pracovní seminář, který se

Více

Výroční zpráva ALAI Česká republika 2013. 1. Úvodem

Výroční zpráva ALAI Česká republika 2013. 1. Úvodem Výroční zpráva ALAI Česká republika 2013 OBSAH: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Úvodem Činnost v roce 2013 Hospodaření spolku Spolkové orgány a činovníci Členská základna Příloha: Účetní závěrka 2013 1. Úvodem V roce

Více

Zpráva o činnosti Akademického senátu Fakulty sociálně ekonomické UJEP v Ústí nad Labem

Zpráva o činnosti Akademického senátu Fakulty sociálně ekonomické UJEP v Ústí nad Labem Zpráva o činnosti Akademického senátu Fakulty sociálně ekonomické UJEP v Ústí nad Labem Funkční období AS FSE UJEP: od 4. 12. 2013 do 3. 12. 2016 1. rok funkčního období: prosinec 2013 říjen 2014 Ustavující

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 Občanské sdruţení Poutní cesta Hájek, Dunajská 436/6, 104 00 Praha 10 Obsah : 1/ Úvodní slovo 2/ Základní informace 3/ Organizace OS 4/ Vymezení činnosti 5/ Činnost a aktivity

Více

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. RENESANCE A VĚK ROZUMU Renesance kulturní znovuzrození

Více

Úvodní slovo. Václav Jehlička, ministr kultury ČR

Úvodní slovo. Václav Jehlička, ministr kultury ČR Úvodní slovo Zaměření této ministerské konference bylo inspirováno Evropským rokem kreativity a inovací a zároveň 20. výročím pádu železné opony. Jejím cílem bylo přispět k jiné kvalitě vnímání tvořivosti

Více

Člověk a společnost. 16. Vznik a význam filozofie. Vznik a vývoj význam filozofie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová.

Člověk a společnost. 16. Vznik a význam filozofie. Vznik a vývoj význam filozofie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. Člověk a společnost 16. Vznik a význam filozofie www.ssgbrno.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Vznik a a význam vývoj filozofie Vznik a vývoj význam filozofie Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo

Více

100 let chovu kamzíka horského v Jeseníkách

100 let chovu kamzíka horského v Jeseníkách Občanské sdružení Jesenický kamzík ve spolupráci s Muzeem v Bruntále a Jesenickou lesnickou společností Vás srdečně zvou na mezinárodní konferenci pořádanou pod záštitou ministra zemědělství ČR, hejtmana

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Společenské vědy ve vzdělávání

Společenské vědy ve vzdělávání UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra společenských věd Žižkovo nám. 5, Olomouc 77140 pořádá 25. 26. dubna 2012 II. mezinárodní vědeckou konferenci s oborově didaktickým zaměřením

Více

Akademická obec a akademici

Akademická obec a akademici Akademická obec a akademici (poznámky k tématu semináře) M. Malý Akademický pracovník zákonná ustanovení 3 Akademická obec vysoké školy Akademičtí pracovníci a studenti vysoké školy tvoří akademickou obec

Více

12. Křesťanství... 106 12.1 Místo křesťanství v současném světě... 106 12.2 Křesťanství na pozadí jiných náboženství... 107 12.

12. Křesťanství... 106 12.1 Místo křesťanství v současném světě... 106 12.2 Křesťanství na pozadí jiných náboženství... 107 12. Obsah 1. Úvod.... 11 1.1 Situace oboru... 11 1.2 Místo této práce v oborové souvislosti... 12 1.3 Vztah k dosavadní literatuře... 13 1.4 Jaké cíle si klade tato práce?... 14 1.5 Poznámkový aparát a práce

Více

Č e s k ý i n s t i t u t i n t e r n í c h a u d i t o r ů NOVÉ PARAGRAFY PRO VNITŘNÍ ŘÍZENÍ A KONTROLU ANEB KLÍČOVÉ VÝZVY PRO INTERNÍ AUDIT

Č e s k ý i n s t i t u t i n t e r n í c h a u d i t o r ů NOVÉ PARAGRAFY PRO VNITŘNÍ ŘÍZENÍ A KONTROLU ANEB KLÍČOVÉ VÝZVY PRO INTERNÍ AUDIT A KONTROLU ANEB KLÍČOVÉ VÝZVY 23. 24. dubna 2015 W o r k s h o p p r o v e ř e j n o u s p r á v u Vážené kolegyně, vážení kolegové, ve dnech 23. 24. dubna 2015, organizuje Český institut interních auditorů

Více

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 Memoriál Jaroslava Valenty a Tomáše Poláčka Místo konání: SK Dynamo ZČE Plzeň Pořádají: Společnosti skupiny B. Braun Ú V O D N Í S L O V O Vážení

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

Zpráva ze zahraniční cesty

Zpráva ze zahraniční cesty Zpráva ze zahraniční cesty Místo: Levoča (Slovensko) Termín: 20. 22. června 2006 Doprava: autobus / vlak Odjezd: 19. 6. 7.00 hod. Praha, ÚAN Florenc 19. 6. 15.40 hod. Poprad, aut. nádraží 19. 6. 16.10

Více

AULA A203, FAKULTA STAVEBNÍ, VUT V BRNĚ, VEVEŘÍ 95, BRNO

AULA A203, FAKULTA STAVEBNÍ, VUT V BRNĚ, VEVEŘÍ 95, BRNO KONEČNÁ POZVÁNKA NA KONFERENCI OBJEDNÁVKA FIREMNÍ PREZENTACE Ústav stavebního zkušebnictví, Fakulty stavební VUT v Brně, pod záštitou děkana Fakulty stavební prof. Ing. Rostislava Drochytky, CSc., MBA

Více

TEMATICKÉ SOUSTŘEDĚNÍ I.

TEMATICKÉ SOUSTŘEDĚNÍ I. Pozvánka na TEMATICKÉ SOUSTŘEDĚNÍ I. Milí přátelé, studenti, pedagogové, srdečně Vás zveme na zajímavé víkendové soustředění, které pořádají Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. a Krajská hvezdáreň v Ţiline

Více

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2014

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2014 NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2014 DUBEN 2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADAČNÍM FONDU Nadační fond Střední průmyslové školy Hranice (NF SPŠ) byl

Více

Výtvarný kurz "Najdi prostor v prostoru" HARMONOGRAM

Výtvarný kurz Najdi prostor v prostoru HARMONOGRAM Výtvarný kurz "Najdi prostor v prostoru" HARMONOGRAM D NEDĚLE (příjezdový den) 17 19 příjezd a ubytování, seznamování (tvorba jmenovek, myšlenková mapa na téma prostor, jednoduché aktivity na téma prostor

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006. Členy správní rady CEPu jsou Václav Klaus, Jiří Weigl a Karel Steigerwald, přičemž Václav Klaus je předsedou Správní rady.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006. Členy správní rady CEPu jsou Václav Klaus, Jiří Weigl a Karel Steigerwald, přičemž Václav Klaus je předsedou Správní rady. Zpráva o činnosti a hospodaření CEPu v roce 2006 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 Centrum pro ekonomiku a politiku (CEP) je občanské sdružení založené v roce 1998. Cílem CEPu je šíření a podpora idejí svobodné společnosti

Více

Informace o spolehlivosti produktů v provozu a jejich využití

Informace o spolehlivosti produktů v provozu a jejich využití ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST ve spolupráci s Fakultou vojenských technologií UNIVERZITY OBRANY si Vás dovolují pozvat na další, již 51. SEMINÁŘ ODBORNÉ SKUPINY PRO SPOLEHLIVOST pořádané výborem Odborné

Více

Výroční zpráva 2013. Obsah. Úvodní slovo předsedy správní rady o Nadačním fondu Střední průmyslové školy stavební Valašské Meziříčí

Výroční zpráva 2013. Obsah. Úvodní slovo předsedy správní rady o Nadačním fondu Střední průmyslové školy stavební Valašské Meziříčí Nadační fond Střední průmyslové školy stavební ve Valašském Meziříčí 757 01 Valašské Meziříčí, Máchova 10, IČ 44740671 tel.: 571 751 011, fax: 571 751 010, e-mail:nadfond@spsstavvm.cz Výroční zpráva 2013

Více

Zdraví, síla, krása. Český vysokoškolský sport oslavil 100 let

Zdraví, síla, krása. Český vysokoškolský sport oslavil 100 let Zdraví, síla, krása. Český vysokoškolský sport oslavil 100 let 100 let trvání českého vysokoškolského sportu založeného v roce 1910 dr. Františkem Smotlachou dnes oslavila Česká asociace univerzitního

Více

Vážení přátelé povrcháři,

Vážení přátelé povrcháři, Vážení přátelé povrcháři, Centrum pro povrchové úpravy si Vás dovoluje pozvat na 7. Mezinárodní odborný seminář Progresivní a netradiční technologie povrchových úprav, kde se tradičně setkávají povrcháři

Více

Mistrovství České republiky superseniorek a superveteránů ve volejbalu pro rok 2015. JINDŘICHŮV HRADEC Městská sportovní hala

Mistrovství České republiky superseniorek a superveteránů ve volejbalu pro rok 2015. JINDŘICHŮV HRADEC Městská sportovní hala Mistrovství České republiky superseniorek a superveteránů ve volejbalu pro rok 2015 JINDŘICHŮV HRADEC Městská sportovní hala sobota 17. října a neděle 18. října 2015 Mistrovství České republiky superseniorek

Více

EURO V NOVÝCH ČLENSKÝCH ZEMÍCH EVROPSKÉ UNIE. Mezinárodní konference se slavnostním společenským večerem. Program konference

EURO V NOVÝCH ČLENSKÝCH ZEMÍCH EVROPSKÉ UNIE. Mezinárodní konference se slavnostním společenským večerem. Program konference EURO V NOVÝCH ČLENSKÝCH ZEMÍCH EVROPSKÉ UNIE Mezinárodní konference se slavnostním společenským večerem Program konference 28. 3. 2009, Česká národní banka Senovážné náměstí 30, Praha 1 Rádi bychom poděkovali

Více

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu KURANĎÁČEK č. 38 květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669 Pracujeme v programu www.mskurandove.cz info@mskurandove.cz Tel: 251 819 468, 724 341 771 Fax: 251 814 39 Vážení rodiče, ve dnech

Více

20 let Ústavy České republiky

20 let Ústavy České republiky 20 let Ústavy České republiky Ohlédnutí zpět a pohled vpřed Vědecká konference pod záštitou předsedy Senátu Parlamentu České republiky pana Milana Štěcha a předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu České

Více

EDUCanet gymnázium a střední odborná škola, základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet.

EDUCanet gymnázium a střední odborná škola, základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet. EDUCanet gymnázium a střední odborná škola, základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet.cz MATURITNÍ TÉMATA 2014/2015 ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD 1. PSYCHOLOGIE

Více

V Ý V O J H U D E B N Í C H N Á S T R O J Ů

V Ý V O J H U D E B N Í C H N Á S T R O J Ů Přednáška s besedou V Ý V O J H U D E B N Í C H N Á S T R O J Ů od pravěku, přes starověk, středověk a renesanci do současnosti Přednáška seznamuje s historií vývoje hudebních nástrojů, sleduje jejich

Více

Pokud se rozhodnete prodloužit si čas strávený v našem regionu, pomůžeme Vám také s výběrem doplňkových programů.

Pokud se rozhodnete prodloužit si čas strávený v našem regionu, pomůžeme Vám také s výběrem doplňkových programů. Vážené dámy, vážení pánové, jménem Vzdělávacího a kulturního centra Klášter Broumov si vás touto cestou dovoluji informovat a pozvat k účasti na konferenci 1. Broumovské diskuse na téma Je naše demokracie

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah : 1. Cíle sdružení 2. Zpráva o činnosti 3. Finanční zpráva 4. Koncepce sdružení a jeho cíle na rok 2011 5. Poděkování 6. Sídlo a kontakty Cíle sdružení Od 27.4.2009 jsme občanské

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2010 NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY PRŮMYSLOVÉ V HRANICÍCH STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2010 Březen 2011 Za SR NF: Ing. Lenka Kandlerová ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADAČNÍM FONDU Nadační fond

Více

S T A T U T S O U T Ě Ž E

S T A T U T S O U T Ě Ž E MASARYKOVO DEMOKRATICKÉ HNUTÍ Na Příkopě 10 110 00 Praha 1 Tel.224 211 021 e-mail:masdem@seznam.cz www.masarykovohnuti.cz S T A T U T S O U T Ě Ž E IX. ročníku soutěže ve školním roce 2015 2016 vyhlášené

Více

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno občanské sdružení pastorace VŠ studentů organizace vzdělávacích, kulturních,

Více

POZVÁNKA NA KONFEREN CI A VELETRH BIOMED ISRAEL 2017

POZVÁNKA NA KONFEREN CI A VELETRH BIOMED ISRAEL 2017 POZVÁNKA NA KONFEREN CI A VELETRH BIOMED ISRAEL 2017 The 16th Life Sciences & Technology Week David InterContinental Tel Aviv, Israel 23. - 25. 5. 2017 1. Organizace akce Česko-izraelská smíšená obchodní

Více

NÁRODNÍ DIALOG O VODĚ Hospodaření s vodou v období hydrologického sucha

NÁRODNÍ DIALOG O VODĚ Hospodaření s vodou v období hydrologického sucha Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost a Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce ve spolupráci s Global Water Partnership si Vás dovolují pozvat na seminář

Více

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014 Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014 Ve dnech 16. a 17. září 2014 byl Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pořádán již 6. ročník mezinárodní vědecké konference celoživotního

Více

NOVÉ PARAGRAFY PRO VNITŘNÍ ŘÍZENÍ A KONTROLU ANEB KLÍČOVÉ VÝZVY PRO INTERNÍ AUDIT. 23. 24. dubna 2015

NOVÉ PARAGRAFY PRO VNITŘNÍ ŘÍZENÍ A KONTROLU ANEB KLÍČOVÉ VÝZVY PRO INTERNÍ AUDIT. 23. 24. dubna 2015 Č e s k ý i n s t i t u t i n t e r n í c h a u d i t o r ů A KONTROLU ANEB KLÍČOVÉ VÝZVY 23. 24. dubna 2015 Workshop pro veře jnou spr ávu Hlavní partner partner Vážené kolegyně, vážení kolegové, ve dnech

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Škola Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0394 Autor Mgr. Jiří Pokorný Číslo VY_32_INOVACE_13_ZSV_2.01_Periodizace antické filozofie

Více

Studium Studium oboru IBEROAMERIKANISTIKA

Studium Studium oboru IBEROAMERIKANISTIKA Studium Studium oboru IBEROAMERIKANISTIKA Iberoamerikanistika je interdisciplinární obor tzv. areálních studií, jenž se zabývá problematikou zeměpisného a kulturně historického regionu ibero-amerického

Více

workshop 2016 příměstské lesy

workshop 2016 příměstské lesy workshop 2016 příměstské lesy Termín: 8. 2. 2016 14. 2. 2016 MÍSTO KONÁNÍ: POŘADATEL: KLADNO - SPORTHOTEL SLETIŠTĚ MĚSTO KLADNO LEKTOŘI: ING. MILOTA SIDOROVÁ, PHD. ING. LADISLAV BAKAY, PHD. HOSTÉ: RNDR.

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI AKADEMICKÉHO SENÁTU FCH VUT V BRNĚ za období od 15. března 2014 do 15. března 2015

ZPRÁVA O ČINNOSTI AKADEMICKÉHO SENÁTU FCH VUT V BRNĚ za období od 15. března 2014 do 15. března 2015 ZPRÁVA O ČINNOSTI AKADEMICKÉHO SENÁTU FCH VUT V BRNĚ za období od 15. března 2014 do 15. března 2015 Protože v průběhu období, za které je zpráva podávána, skončilo funkční období AS FCH ve složení vzešlém

Více

VIII. KONGRES ČESKÉ SPOLEČNOSTI INTENZIVNÍ MEDICÍNY. 11. 13. června 2014, Clarion Congress Hotel, Ostrava www.csimkongres.cz NABÍDKA PRO SPONZORY

VIII. KONGRES ČESKÉ SPOLEČNOSTI INTENZIVNÍ MEDICÍNY. 11. 13. června 2014, Clarion Congress Hotel, Ostrava www.csimkongres.cz NABÍDKA PRO SPONZORY VIII. KONGRES ČESKÉ SPOLEČNOSTI INTENZIVNÍ MEDICÍNY www.csimkongres.cz NABÍDKA PRO SPONZORY ÚVODNÍ SLOVO Vážení přátelé, poprvé hostí Ostrava celostátní Kongres intenzivní medicíny. Přesto není v tomto

Více

Zpráva o jednání výroční hodnotící konference projektu IRICoN dne 28. května 2015

Zpráva o jednání výroční hodnotící konference projektu IRICoN dne 28. května 2015 Síť kompetence pro interoperabilitu železniční infrastruktury Interoperability of Railway Infrastructure Competence Network Číslo projektu: CZ.1.07/2.3.00/20.0176 Termín realizace: 01. 04. 2013 30. 6.

Více

HISTORIE EVROPSKÁ STUDIA (jednooborové bakalářské studium) N 7105 Historické vědy (Platnost akreditace: )

HISTORIE EVROPSKÁ STUDIA (jednooborové bakalářské studium) N 7105 Historické vědy (Platnost akreditace: ) HISTORIE EVROPSKÁ STUDIA (jednooborové bakalářské studium) N 7105 Historické vědy (Platnost akreditace: 16.3. 2009 1.12. 2013) SZ společný základ PŘEDMĚTY SPOLEČNÉHO ZÁKLADU POVINNÉ 1 Předmět s označením

Více

Předměty pro vytváření učebních plánů (tabulka) pastorační zaměření Název vzdělávacího programu Kód a název oboru vzdělávání

Předměty pro vytváření učebních plánů (tabulka) pastorační zaměření Název vzdělávacího programu Kód a název oboru vzdělávání Předměty pro vytváření učebních plánů (tabulka) pastorační zaměření Název vzdělávacího programu Kód a název oboru vzdělávání Název zaměření č. Název předmětu Předměty povinné Úvod do Starého 1 2 3 Úvod

Více

1893-2013. poslední aktualizace: 6. 3.

1893-2013. poslední aktualizace: 6. 3. 1893-2013 poslední aktualizace: 6. 3. Úvod Lidové noviny jsou nejstarším českým deníkem. Poprvé vyšly v prosinci 1893. Vybudovaly si pověst nejserióznějších novin a staly se médiem kulturních a společenských

Více

Asociace vysokoškolských poradců, o.s.

Asociace vysokoškolských poradců, o.s. Asociace vysokoškolských poradců, o.s. Výroční zpráva o činnosti 2010 Výroční zpráva o činnosti Asociace vysokoškolských poradců, o.s. 1. Základní údaje Název: Asociace vysokoškolských poradců, o.s. IČO:

Více

XXXI. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE 2. OZNÁMENÍ. www.socialnipsychiatrie2010.cz

XXXI. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE 2. OZNÁMENÍ. www.socialnipsychiatrie2010.cz XXXI. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE Zotavení jako koncept péče o osoby se závažným duševním onemocněním pro 21.století Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje 2. OZNÁMENÍ

Více

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE 1. Rehabilitační cvičení parkinsoniků Tělocvična Každý čtvrtek 15.30-16.30 hod. (v termínech 15.1.-11.6. 2015 a 24.9.-10.12.2015) Tělocvična Sokolu

Více

Zápis z členské schůze Občanského sdružení VESNA, zapsaného spolku

Zápis z členské schůze Občanského sdružení VESNA, zapsaného spolku Zápis z členské schůze Občanského sdružení VESNA, zapsaného spolku Dne 17. 4. 2015 se v učebně č. 102 konala členská schůze Občanského sdružení VESNA, zapsaného spolku při SZŠ a VOŠZ České Budějovice.

Více

Zpráva ze zahraniční cesty

Zpráva ze zahraniční cesty Zpráva ze zahraniční cesty Místo: Nowy Sacz, Bochnia (Polsko) Termín: 9. 14. 9. 2008 Účastník cesty: Bohumír Brom (NA Praha) Účel cesty: Účast na konferenci Archiwa Europy Srodkowej. Wspólne dziedzictwo,

Více

INTERKULTURNÍ DIALOG A EVROPSKÁ UNIE NA ZAČÁTKU 21. STOLETÍ

INTERKULTURNÍ DIALOG A EVROPSKÁ UNIE NA ZAČÁTKU 21. STOLETÍ ACADEMIA RERUM CIVILIUM VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD V KOLÍNĚ a ZASTOUPENÍ STŘEDOČESKÉHO KRAJE PŘI EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍCH V BRUSELU si Vás dovolují pozvat na mezinárodní vědeckou konferenci

Více

1893-2013. poslední aktualizace: 15. 3.

1893-2013. poslední aktualizace: 15. 3. 1893-2013 poslední aktualizace: 15. 3. Úvod Lidové noviny jsou nejstarším českým deníkem. Poprvé vyšly v prosinci 1893. Vybudovaly si pověst nejserióznějších novin a staly se médiem kulturních a společenských

Více

NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. Výroční zpráva 2011

NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. Výroční zpráva 2011 NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. Výroční zpráva 2011 NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT (dále jen NIŽ) je státem zaregistrovaná obecně prospěšná společnost, jejíž cílem je ochrana základního lidského práva,

Více

Pozvánka pro všechny obyvatele částí Města Stárkova (Bystré, H. Dřevíč, Chlívce, Stárkov, Vápenka)

Pozvánka pro všechny obyvatele částí Města Stárkova (Bystré, H. Dřevíč, Chlívce, Stárkov, Vápenka) Pozvánka pro všechny obyvatele částí Města Stárkova (Bystré, H. Dřevíč, Chlívce, Stárkov, Vápenka) Na 9. setkání obcí s názvem Bystré Setkání se uskuteční ve dnech 5.9. 7.9. 2014 v Bystrém u Poličky Na

Více

Výroční zpráva Nadačního fondu kostela Nanebevzetí Panny Marie v Číhošti za rok 2014

Výroční zpráva Nadačního fondu kostela Nanebevzetí Panny Marie v Číhošti za rok 2014 Výroční zpráva Nadačního fondu kostela Nanebevzetí Panny Marie v Číhošti za rok 2014 Obsah: Poslání nadačního fondu Základní informace Organizace nadačního fondu Činnost a aktivity nadačního fondu Přehled

Více

PROJEV PŘI PŘÍLEŽITOSTI INAUGURACE DĚKANA LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

PROJEV PŘI PŘÍLEŽITOSTI INAUGURACE DĚKANA LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI PROJEV PŘI PŘÍLEŽITOSTI INAUGURACE DĚKANA LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI Aula Právnické fakulty UP, tř. 17. listopadu, Olomouc 23. června 2011 Vaše Magnificence, vážený pane rektore,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 Občanské sdružení pacientů s idiopatickými střevními záněty Sídlo: Za Poříčskou bránou 21/365, Praha 8, PSČ: 186 00 IČ: 227 20 936 Vážení členové a přátelé Občanského sdružení

Více

Mistrovství České republiky superseniorek a superveteránů ve volejbalu pro rok JINDŘICHŮV HRADEC Městská sportovní hala

Mistrovství České republiky superseniorek a superveteránů ve volejbalu pro rok JINDŘICHŮV HRADEC Městská sportovní hala Mistrovství České republiky superseniorek a superveteránů ve volejbalu pro rok 2016 JINDŘICHŮV HRADEC Městská sportovní hala sobota 15. října a neděle 16. října 2016 Mistrovství České republiky superseniorek

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 ze dne: 14. prosince 2013 počet přítomných členů: 36 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2013 3. Zpráva

Více

Multikulturalismus, extremismus a moderní dějiny výchově k občanství

Multikulturalismus, extremismus a moderní dějiny výchově k občanství Katedra společenských věd PdF UP v Olomouci za podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Velvyslanectví Spojených států amerických v Praze, Olomouckého kraje, Olomouckého centra otevřeného

Více

Zápis z Valného shromáždění ČSKT v Praze dne 11. 3. 2013

Zápis z Valného shromáždění ČSKT v Praze dne 11. 3. 2013 Zápis z Valného shromáždění ČSKT v Praze dne 11. 3. 2013 Místo Konání: KTF UK, Thákurova 3, Praha 6 Přítomni členové (bez titulů): Stanislav DROBNÝ, Michal KAPLÁNEK, Eduard KRUMPOLC, Tomáš MACHULA, Petr

Více

Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků KOMETA CUP 2011 v kategoriích:

Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků KOMETA CUP 2011 v kategoriích: Bantam 1998 25. 28. 8. 2011 Mezinárodní hokejový turnaj žáků Peewee 2000 1. 4. 9. 2011 Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna. Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na

Více

NOVÉ PARAGRAFY PRO VNITŘNÍ ŘÍZENÍ A KONTROLU ANEB

NOVÉ PARAGRAFY PRO VNITŘNÍ ŘÍZENÍ A KONTROLU ANEB Č e s k ý i n s t i t u t i n t e r n í c h a u d i t o r ů A KONTROLU ANEB KLÍČOVÉ VÝZVY 23. 24. dubna 2015 Workshop pro veře jnou spr ávu Vážené kolegyně, vážení kolegové, ve dnech 23. 24. dubna 2015,

Více

Inovace výuky Člověk a svět práce. Pracovní list

Inovace výuky Člověk a svět práce. Pracovní list Inovace výuky Člověk a svět práce Pracovní list Čp 07_10 Přírodovědecká fakulta UK Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a svět práce

Více

PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY

PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY KLUB PERSONALISTŮ, o.p.s., vydává tento STATUT SOUTĚŽE O CENU PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY platný pro rok 2015 PREAMBULE Cílem ceny Personalista veřejné správy je posílení a podpora personálních činností

Více

FILOSOFIE ČLOVĚKA a VĚDY

FILOSOFIE ČLOVĚKA a VĚDY FILOSOFIE ČLOVĚKA a VĚDY Filosofie.. Vznik v antickém Řecku - KRITICKÉ, SAMOSTATNÉ myšlení - V SOUVISLOSTECH - sobě vlastní otázky, které neřeší speciální vědy - člověk ve VZTAHU k přírodě, společnosti

Více

N A D A Č N Í F O N D

N A D A Č N Í F O N D N A D A Č N Í F O N D K A R D I N Á L A M I L O S L A V A V L K A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 6 Úvodní slovo pro výroční zprávu Nadačního fondu kardinála Miloslava Vlka za rok 2006 Vážení přátelé,

Více

Exkurze na zahraniční škole konané ve dnech 15. 11. 2009-20. 11. 2009 na ZSB, ul. Grunwaldzka 152 v Poznani.

Exkurze na zahraniční škole konané ve dnech 15. 11. 2009-20. 11. 2009 na ZSB, ul. Grunwaldzka 152 v Poznani. Exkurze na zahraniční škole konané ve dnech 15. 11. 2009-20. 11. 2009 na ZSB, ul. Grunwaldzka 152 v Poznani. Cílem této aktivity bylo, aby žáci získali povědomí o zahraničních trendech a důrazech, které

Více

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS) je dobrovolná, zájmová, nestranická a nevládní organizace sdružující především

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS) je dobrovolná, zájmová, nestranická a nevládní organizace sdružující především Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS) je dobrovolná, zájmová, nestranická a nevládní organizace sdružující především historické obce nebo jejich části, na jejichž území jsou zachovány

Více

Podpora výuky Biochemie ve službách medicíny Hlavní řešitel: Prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc

Podpora výuky Biochemie ve službách medicíny Hlavní řešitel: Prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc Název projektu RP #6/13/09 4b MŠMT: Podpora výuky Biochemie ve službách medicíny Hlavní řešitel: Prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc Obdobířešení projektu: Od: 1. 9. 2009Do: 31. 12. 2009 Dotace (v tis. Kč):

Více

obecně prospěšné společnosti EUTIS

obecně prospěšné společnosti EUTIS 1. výroční zpráva obecně prospěšné společnosti EUTIS za období 11. 8. 31. 12. 2005 Vypracovali a předkládají: Jan Závěšický, Reda Ifrah Ve Žďáře nad Sázavou červen 2006 předseda správní rady, ředitel OBSAH:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Členy správní rady CEPu jsou Václav Klaus, Jiří Weigl a Karel Steigerwald, přičemž Václav Klaus je předsedou Správní rady.

VÝROČNÍ ZPRÁVA Členy správní rady CEPu jsou Václav Klaus, Jiří Weigl a Karel Steigerwald, přičemž Václav Klaus je předsedou Správní rady. Zpráva o činnosti a hospodaření CEPu v roce 2007 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Centrum pro ekonomiku a politiku (CEP) je občanské sdružení založené v roce 1998. Cílem CEPu je šíření a podpora idejí svobodné společnosti

Více

Příspěvky odvysílané na stanici Český rozhlas 3 Vltava od do

Příspěvky odvysílané na stanici Český rozhlas 3 Vltava od do Příspěvky odvysílané na stanici Český rozhlas 3 Vltava od 11. 5. 2008 do 24. 8. 2009 Většinu z nich lze nalézt podle data a vyposlechnout na internetové adrese http://www.rozhlas.cz/mozaika/veda/. Pořady:

Více

1. Statistické šetření návštěvnosti na Pražském hradě

1. Statistické šetření návštěvnosti na Pražském hradě 1. Statistické šetření návštěvnosti na Pražském hradě 2. Analýza návštěvníků muzeí a galerií na základě elektronického dotazování závěrečná zpráva týkající se návštěvníků Národního muzea. Analýza

Více

60 let dlouhodobých pokusů v České republice

60 let dlouhodobých pokusů v České republice Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Vás srdečně zve na mezinárodní konferenci 60 let dlouhodobých pokusů v České republice 22. 24. červen 2015 Praha, Česká republika 1. cirkulář Dovolujeme si Vás pozvat

Více

Prvopočátky ekonomického myšlení

Prvopočátky ekonomického myšlení Prvopočátky ekonomického myšlení Ing. Lucie Hrušková Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Lucie Hrušková. Dostupné

Více

XXVIII. Konference. České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP

XXVIII. Konference. České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP XXVIII. Konference Sekce perinatální medicíny České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP 6. 8. 4. 2011 Kongresové centrum Parkhotelu Plzeň I. INFORMACE Pořadatelé: Sekce perinatální medicíny

Více