Výroční zpráva NADACE SVĚTOVÝ ÉTOS Centrum Prokopios

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva NADACE SVĚTOVÝ ÉTOS Centrum Prokopios"

Transkript

1 Výroční zpráva NADACE SVĚTOVÝ ÉTOS Centrum Prokopios za rok 2008

2 OBSAH Úvodní slovo předsedy nadace... 4 Zpráva o činnosti Nadace Světový Étos - Centrum Prokopios v roce Program XVIII. Letní filosofické školy Sázavské Meditace o základech vědy Malířská škola vidění Příloha k programům semináře v roce Poděkování sponzorům Zpráva o stavu majetku a hospodaření NSÉ v roce Zpráva auditora Návrh programu XIX. LFŠ v roce Základní údaje

3 Areál Prokopios sídlo NSÉ a místo konání všech akcí 3

4 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY NADACE Rok 2008 byl pro nadaci nesoucí ve svém jménu ideu světového étosu poznamenán přirozeně především kulatým jubileem Hanse Künga, světoznámého teologa, myslitele a publicisty. Ten se v dubnu dožil osmdesáti let a jeho výročí si připomínal celý vzdělaný svět. Přední představitelé naší nadace se také zúčastnili slavnostního shromáždění, které se na počest jubilanta konalo v německém univerzitním městě Tübingen. Při této příležitosti jsme též převzali čerstvě vydanou knihu, kterou o významu Küngových snah napsal mnichovský profesor filosofické politologie H.-M. Schönherr-Mann. Ten zařadil poprvé Küngovo směřování do celosvětového moderního a postmoderního vývoje filosofie a obecně kultury. Při rozhovoru s autorem knihy padla též myšlenka, že jeho kniha by měla být co možná nejdříve přeložena do češtiny. Ale pracovníci naší nadace nemohli čekat až na tuto příležitost, měli-li ke Küngově jubileu přispět již v roce Tak vyšla v nakladatelství Dingir publikace Hans Küng, teolog na hraně (z české nadace přispěli K. Floss, P. Hošek, I. Štampach, z německé H. Häring). Tyto příspěvky nejsou zdaleka jen oslavné či povrchně referující o Küngově životě a díle, nýbrž kromě solidních informací o Küngově vývoji, teologickém a filosofickém profilu, ukazují Küngovo dílo a zejména jeho světoetické poselství v celé jeho složitosti. Proto také končí úvodní slovo autorů připomenutím, že Küng je teologem na rozhraní názorových proudů, stále vyvolává spory, ba i vzrušené emoce, čímž získává jak stoupence, tak také rozhořčené odpůrce. Je prostě typickým myslitelem na hraně, ale to je právě také specifické pro veškeré usilování naší nadace a zejména všech aktivit, které se pořádají v jejím sázavském centru. Jde o trvalý, zasvěcený a tvůrčí rozhovor nejrůznějších směrů a hlasů, jimž ovšem musí jít o hodnotný život naší společnosti. V tom smyslu je příznačný název další publikace, která vyšla také z dílny předních představitelů nadace (K. Floss, P. Hošek, I. Štampach, Z. Vojtíšek) pod 4

5 názvem Cesty k porozumění jinému. Teologie, religionistika a mezináboženský dialog v pojetí Wilfreda Cantwella Smithe. O jak významný jde počin, svědčí též posudek, který o publikaci podal T. Halík. Podle něho jde o mimořádnou knihu, poněvadž česká veřejnost dostává poprvé informace o mysliteli, který ji může zásadně pomoci vyznat se v otázkách víry, náboženského vyznání a obecně ve stupni religiozity či nenáboženskosti české společnosti. Publikace je podle Halíka potřebná též pro stále častější setkávání Evropské unie se světem islámu a obecně porozumění světu různých náboženství. Tak se práce naší nadace setkává také s úsilím současné filosofie porozumět procesům sekularizace moderního světa. Přichází-li přední německý myslitel J. Habermas s nutností spolupráce nábožensky věřících lidí a tvůrčích ateistů v nastupujícím období postsekularizace, můžeme být jen hrdi na to, že takové směřování je pro naši nadaci zásadní již po dlouhá léta, vlastně od jejího založení. Je vlastně duší všeho jejího snažení. V tom smyslu je samozřejmé, že právě hlubšímu promýšlení těchto trendů sekularizaci a postsekularizaci má být věnována ústřední část další naší Letní filosofické školy v roce Doc. Dr. Karel Floss Předseda Nadace Světový Étos - Centrum Prokopios Sázava 5

6 6 Karel Floss zahajuje XVIII. Letní filosofickou školu.

7 ZPRÁVA O ČINNOSTI NADACE SVĚTOVÝ ÉTOS CENTRUM PROKOPIOS V ROCE 2008 Patnáctý rok od založení a registrace nadace opět probíhala činnost podle aktuálního programu, schváleného správní radou (dále jen SR) Nadace Světový Étos Centrum Prokopios (dále jen NSÉ) a v souladu se záměry a cíly určenými statutem NSÉ. V roce 80. výročí narození Hanse Künga, hlavního iniciátora a šiřitele idejí světového étosu v mezinárodním měřítku, byly mnohé naše aktivity zaměřeny nejen k připomenutí, ale zvláště k vysvětlování principů těchto snah, ke kterým jsme se již před deseti lety veřejně přihlásili a v důsledku toho rozšířili název naší nadace (v roce 1998 se název Prokopios Vzdělávací a ekologické centrum změnil na Nadace Světový Étos Centrum Prokopios). V rámci XVIII. Letní filosofické školy (dále jen LFŠ) v Sázavě, která již tradičně probíhá v červenci a možná i příznačně v době svátků sv. Prokopa, sv. Cyrila a Metoděje a mistra Jana Husa, byl celý první oddíl programu LFŠ věnován tématu Hans Küng a světový étos. Tři stěžejní přednášky přednesli členové správní rady NSÉ K. Floss, P. Hošek, I. Štampach (viz příloha na straně 13-14), kde též svým způsobem bilancovali probíhající mezináboženské snahy Weltethos - Světový étos, které začaly před patnácti lety v Chicagu v USA, kde se sešel z iniciativy H. Künga Parlament světových náboženství a vydal Prohlášení ke světovému étosu. Tento blok přednášek se podařilo převést do tištěné podoby. Přednesené texty obohacené o čtvrtý příspěvek překlad stati významného německého teologa Hermanna Häringa Hans Küng a jeho dílo vyšly na podzim roku 2008 v samostatné publikaci s názvem Hans Küng, teolog na hraně a to ve spolupráci s nakladatelstvím Dingir, s.r.o. pod vedením red. Zdeňka Vojtíška. 7

8 Druhý blok LFŠ na téma Vztah křesťanství a judaismu prakticky navazoval na první blok v hledání blízkých a kritických bodů v obou příbuzných směrech těchto náboženství a jejich dopadů na společné soužití. Zvláště inspirativní byly výklady D. Bouška Postavení židů v arabském světě a E. Janáčové Metafory křesťansko-židovských vztahů. Následná Malířská škola vidění Radoslava Kutry jako součást LFŠ se konala v Sázavě již po třinácté. Hlavní provoz a ubytování účastníků stejně jako v loňském roce bylo v sázavském klášteře, takže jsme mohli letos zaznamenat značné rozšíření zájmu počet účastníků se zvýšil již na 40. Zde se též kromě výuky malby konalo pět večerních setkání o dějinách malířství a o škole vidění. Závěrečná společná výstava obrazů namalovaných v Sázavě se konala a byla přehledem celotýdenní práce všech účastníků malířské školy (viz příloha na straně 19). Další blok přednášek LFŠ Sázavské meditace o základech vědy, byl věnovaný hlavně filosofii a metodologii vědy. Meditace se v Sázavě konaly již po osmé a hlavním předmětem v tomto roce byly Počátky a horizonty matematizace ve vědě (podrobný rozpis viz příloha na straně 17-18). Ze širokého spektra témat připomínáme zvláště přednášky: Molekulární biologie přednesená Z. Neubauerem, Kolik je na světě matematik? přednesená F. Jarošem a K filosofii smyslové zkušenosti přednesená J. Zemánkem. Bloky čtvrtý a pátý společně se dvěma absolventskými přednáškami přiblížily na LFŠ specifické problémy české i světové nedávné historie a některé základní problémy scholastiky. Program LFŠ byl tak splněn kromě přednášky onemocnělého brněnského historika J. Války (viz příloha na straně 14). K zásadám NSÉ patří i vedení účastníků programů k zájmu o věci veřejné, včetně ekologických. Proto ve spolupráci s Městským úřadem v Sázavě organizujeme při LFŠ dobrovolnou práci ve prospěch obce. Činnost probíhá většinou v dopoledních hodinách, účastníci pomáhají s pracemi, na kterých 8

9 město nemá dostatek sil. Tento rok šlo především o čištění města a úklid městských ulic po sázavské pouti, odstraňování nárůstků travin na frekventovaných místech, čištění břehů řeky Sázavy od plevelných rostlin a odpadů. V roce 2008 bylo na XVIII. Letní filosofické škole celkem 164 účastníků, z toho bylo 86 studentů, dále 18 hostů, 25 přednášejících a 35 malířů. Během roku se v areálu Prokopios uskutečnily také různé semináře, konzultace a studijní pobyty (např. Škola medievalistických studií). Dohromady jde o 7 akcí, kterých se účastnilo celkem 62 posluchačů (viz Příloha k programům na str. 21). Tradiční setkání příznivců a sympatizantů NSÉ na konci roku bylo , kde proběhla bilance aktivit nadace. Odborná knihovna NSÉ (filosofie, teologie, historie a návazné obory) slouží účastníkům akcí a příznivcům NSÉ jako studijní zázemí po celý rok. S přírůstkem 143 knih v roce 2008 je v ní zapsáno kromě časopisů již celkem knižních svazků. Správní rada NSÉ se podle stanov sešla třikrát v roce a na svých jednáních 23. března, 3. července a 5. prosince projednávala především tyto okruhy problémů: - výroční zprávy o činnosti a hospodaření NSÉ z minulého roku, - program LFŠ a dalších akcí NSÉ, - rozšíření okruhu spolupracovníků NSÉ, - účast na konferenci Weltethos v Tübingen v SRN, - organizační otázky při všech akcích NSÉ. V tomto jubilejním roce Hanse Künga kromě již zmíněné série přednášek na LFŠ v Sázavě a následně vydané publikace Teolog na hraně byly uspořádány ještě další tři semináře k připomenutí významných Küngových prací: 9

10 1. seminář ke knize Věčný život na ETF v Praze (S. Štefan), 2. seminář ke knize Credo na ETF v Praze (P. Hošek), 3. seminář ke knize Der Anfang aller Dinge s UNI Olomouc (K. Floss a V. Malíšek) v rámci mezinárodní konference na téma K dějinám a současnosti kosmologie v Dubu nad Moravou. Dále byly publikovány tři články v odborných časopisech. V časopise Křesťanská revue 2/08 článek K. Flosse K jubileu Hanse Künga. V časopise Teologické texty 1/08 článek P. Hoška Portrét Hanse Künga. V časopise Dingir 3/08 článek I. Štampacha Hans Küng osmdesátiletý. Dva členové správní rady NSÉ (K. Floss a P. Hošek) se zúčastnili univerzitní oslavy v městě Tübingen pořádané k poctě H. Künga, kde byla mj. představena významná publikace německého filosofa H.-M. Schönherr-Manna: Miteinander leben lernen. Die Philosophie und der Kampf der Kulturen (Učit se spolu žít). V této knize autor propojuje základní Küngovy myšlenky s vývojem současné evropské filosofie. Významná je též zpráva z oblasti krásné literatury: německý romanopisec Frido Mann, vnuk světoznámého Thomase Manna, vydal knihu s názvem Babylon, v níž hovoří o Küngově světovém étosu jako o podnětném návrhu změny v dalším vývoji současného světa. V rámci plnění prvního bodu cílů statutu NSÉ (mezikulturní a mezináboženské bádání) vydali čelní pracovníci NSÉ (K. Floss, P. Hošek, I. Štampach, spolu s redaktorem Z. Vojtíškem) publikaci Cesty k porozumění jinému. Teologie, religionistika a mezináboženský dialog v pojetí Wilfreda Cantwella Smithe. Publikaci pochvalně posoudili prof. K. Skalický a prof. T. Halík, který mj., napsal, že monografii je třeba přivítat jako velice záslužný počin neboť autoři uvádějí do české odborné literatury poprvé důkladné představení myšlenek pozoruhodného myslitele 20. století, jehož dílo je významným příspěvkem k pochopení jevů, o nichž právě dnes probíhá celosvětová teologická, filosofická, ale i politická diskuse. 10

11 Myšlenky světového étosu se pomalu, ale soustavně rozšiřují po celém světě a v naší nadaci jsme hrdí na to, že patříme mezi první čtyři působiště tohoto dění. V současné době je již jedenáct pracovišť v deseti zemích světa, jde o: Německo (Tübingen a Berlin), Švýcarsko (Fribourg), Rakousko (Vídeň), Česko (Sázava), Maďarsko (Budapešť), Mexiko (Ciudad), Kolumbie (Bogota), Brazílie (Sao Leopoldo), Itálie (Bologna), Čína (Hongkong). Internetové webové stránky Stiftung Weltethos jsou poměrně hodně navštěvovány 30 tisíc návštěv měsíčně což vypovídá o velkém zájmu o myšlenky světového étosu. Souhrnně lze říct, že tento rok byl pro nás několikanásobně jubilejní. Kromě osmdesátin Hanse Künga uplynulo patnáct let od Prohlášení ke světovému étosu Parlamentem světových náboženství v Chicagu, v Česku patnáct let od registrace naší nadace jako vzdělávacího centra a deset let od definitivního pojmenování do současné podoby Nadace Světový Étos Centrum Prokopios. V rámci nadace působí jen dobrovolní a neplacení pracovníci, kteří mají zájem o naplňování cílů nadace, zejména pokud jde o vývoj mladé generace. Veškeré aktivity jsou založeny na trojím základním směřování: - mezikulturní a mezináboženské bádání, vzdělávání a setkávání, - synergie filosofie, teologie, vědy a výtvarného umění, - periodické soubytí a soužití jako katalyzátor duchovního růstu. Závěrem zase rádi vyjadřujeme upřímný dík všem, kteří se svou nezištnou a obětavou činností a příspěvky podílejí na příznivém rozvoji nadace při naplňování jejích obtížných cílů, mj. též novému starostovi města Sázavy Petru Šibravovi. 11

12 Setkání dvou členů SR NSÉ (K. Floss a P. Hošek) s jubilantem H. Küngem v Tübingen Stiftung Weltethos. 12

13 13

14 14

15 15 Přednáška XVIII. LFŠ v kulturní síni U Martina.

16 16 Diskuse na letní filosofické škole v areálu Prokopios.

17 Mezioborové aktivity ZČU za podpory Vzdělávací nadace Jana Husa v rámci XVIII. ročníku Letní filosofické školy Vás zvou na: meditace o základech vědy Počátky a horizonty matematizace ve vědě Srdečně zveme všechny zájemce a předchozí účastníky na již 8. ročník Meditací o základech vědy - týden věnovaný filosofii vědy (v původním slova smyslu: filosofování o základních pramenech naší vědy a o úhelných kamenech naší civilizace). Název i témata těchto filosofických rozprav jsou pojmenovány a vedeny stěžejním dílem prof. Petra Vopěnky. Přednášky budou probíhat jako tradičně v zahradě či v kulturní síni Centra Prokopios. Začátky vždy od 14:00 hodin: pondělí: Michal V. Hanzelín a Tomáš Daněk - úvodní slovo k obsahu letošního ročníku Petr Vopěnka: Vstup algebry a aritmetiky do evropské vědy Jindřich Bečvář: Archimédovo počítání písku Ivan Chvatík: Řecké mathema podle Heideggera. Odkud se vzala matematika? úterý: středa: čtvrtek: pátek: Ondřej Švec: Mundus est fabula : Descartovo pojednání O světě a imaginární založení novověké přírodovědy Ivan M. Havel: Sebepopření, sebepodepření a Gödelova věta Zdeněk Neubauer: Molekulární biologie jako mathésis universalis (reformační hnutí uvnitř Vědy Monodův fundamentalistický pokus o objektivní výklad živých jsoucen dle původní Descartovy přísné řehole Vědy) Mirek Holeček: Horizonty fyzikálních modelů Jan Jánský: Relační mechanika a role fyzikálních prostorů Jan Romportl: Je umělá inteligence "hříšnou matematizací"? Kateřina Trlifajová: O vizuální nerozlišitelnosti Petr Zamarovský: FYSIS, ARITMOS, EIDOLON a LOGOS aneb zamyšlení nad počátky racionálního myšlení Filip Jaroš: Kolik je na světě matematik a která z nich je jazykem pravdy? František Slanina: Krize evropských věd podle Simone Weilové Jiří Zemánek: K filosofii smyslové zkušenosti (a vědy) V jednání zvláštní host z Paříže, profesor Jan Šebestík

18 Užitečné informace pro Vaši účast: Přednášet (i nocovat) se bude jako již tradičně v prostorách Centra Prokopios a pod širým nebem v zahradě (co není tak docela obyčejnou zahradou), nebo pod střechou kulturní síně (co nebývala vždycky jen kulturní síní). Účast je zcela dobrovolná, volná a otevřená všem. Neplatí se žádné poplatky spojené s účastí na přednáškách. Přespat lze v místě několika způsoby. Je vhodné si přivézt vlastní spacák a karimatku. V krajním případě lze půjčit i stan (nebo jej také vezměte s sebou). Nedaleko je hotel, penzion či ubytovna, kde si lze zajistit ubytování samostatně. Pokud zvolíte nocleh v prostorách Centra Prokopios, je nezbytná osobní domluva (telefon: a ). V krajním případě je možná rezervace i v pondělních poledních hodinách na místě samotném, riskujete však, že už nebudou volná místa. Areál Centra Prokopios, Nadace Světový Étos, Kulturní síň u Martina (Benešovská ulice 441, Sázava) naleznete na levém břehu Sázavy ve městě Sázava, nedaleko vlakové zastávky Sázava zastávka. Nikoliv tedy u Sázavského kláštera, ale v těch místech, kde město už skoro končí a kudy vychází silnice spojující město s dálnicí D1. Téma letošních Meditací je inspirováno několika impulsy. Prvním z nich je naše pokračující práce na dalších textech Pramenů evropské vzdělanosti (Al Chvárizmi, Diofantos), které bychom v rámci Meditací rádi představili a diskutovali s účastníky. Druhým je zamyšlení nad rolí a významem matematiky v současném vzdělávání. Avšak hlavním a nejdůležitějším předmětem našich debat bude promýšlení role matematiky ve vědě samotné s přesahy k matematizaci světa v novověkém západním myšlení. Zamyslíme se, do jaké míry je idea matematizace závislá na chápání principů přírodních dějů, jak byly v novověku ustaveny. V návaznosti na reflexi historického vývoje povedeme diskuzi o tom, jaký epistemologický význam má matematizace v současném stavu poznání na poli přírodních věd. Nezanedbatelnou výhodou sázavských setkání je možnost pružného přizpůsobení navrženého programu zájmu posluchačů, chuti řečníků a celkovému naladění. S tím souvisí i možnost posunu některých přednášek po dohodě s mluvčími. Mohou se dokonce objevit i témata a řečníci neplánovaní. Sázavské Meditace otevírají ojedinělou možnost spojení pobytu v krásném prostředí, pokračování v intelektuální činnosti a neformálního setkání s výjimečnými osobnostmi české vědy a kultury. Jejich cílem je vytvářet prostředí odlišné od kvalifikačního a nabízet jiné možnosti hledání těm, kteří touží po skutečném poznání na akademické půdě. Na setkání s Vámi se těší, za všechny, kdo se podílí na přípravě a organizaci: Michal V. Hanzelín, a Tomáš Daněk, Motto : "Škola vidění usiluje o to, aby se všichni lidé učili nejen vidět, ale i malovat. Někdo to může považovat za utopii - ale podobná utopie se již uskutečnila - vždyť všichni už umíme číst a psát." (Radoslav Kutra.) 18

19 malířská ŠKOLA VIDĚNÍ Radoslava Kutry a SÁZAVSKÝ KLÁŠTER ZVE SRDEČNĚ VŠECHNY, KDO CHTĚJÍ POZNAT MALOVÁNÍ, VSTOUPIT DO TAJŮ MALÍŘSTVÍ A NAUČIT SE OPRAVDOVĚ BAREVNĚ VIDĚT NA SPOLEČNÉ SÁZAVSKÉ MALOVÁNÍ PROGRAM SPOLEČNÉ MALOVÁNÍ denně 9:30 17:30 v průběhu dne je místo pro rady, pomoc, oddych a občerstvení JEZ POD KLÁŠTEREM SPOLEČNÉ KONZULTACE K ROZMALOVANÝM OBRAZŮM s členkami malířské skupiny EXPERIMENT2 vždy v pondělí, středu a pátek v 18:00 19:00 (nádvoří kláštera) Sobota 5.7. příjezdy přivítání ubytovací formality seznámení zahájení (jen pro předem nahlášené účastníky) 6.7. Neděle 19:30 22:30 Film VELKÉ TICHO život a krajina v klášterní komunitě kartuziánského řádu v Grande Chartreuse, nejstarším klášteře tohoto řádu založeném na konci 11. století. (refektář) 7.7. Pondělí 20:00 21:00 MALÍŘSKOST V PRŮBĚHU DĚJIN přednáší : Doris Windlin, M. Smetanová (refektář) 9.7. Středa 20:00 21:00 Film VIDITELNÝ ČAS neobyčejný film o neobyčejné osobnosti malíře Radoslava Kutry (refetektář) Čtvrtek 20:00 21:00 ZAPOMENUTÉ ESEJE ČESKÝCH AUTORŮ V RENESANCI A BAROKU přednáší : Prof. Dr. Pavel Floss (refektář) Pátek 20:00 20:30 HOVORY O ŠKOLE VIDĚNÍ přednáší : RNDr. Bohuslav Rudolf (Rajská zahrada) Sobota 10:00 13:00 příprava na společnou vernisáž 18:00 VERNISÁŽ SPOLEČNÉ VÝSTAVY obrazů namalovaných na Sázavě (vstupní hala) Neděle úklid balení loučení odjezdy Malířské vybavení : vlastní, nebo zdarma k dispozici na místě. Kontakty : Zuzana nebo Doris nebo Ludmila

20 20 Zahájení vernisáže obrazů Malířské školy vidění v Sázavském klášteře.

21 PŘÍLOHA K PROGRAMŮM SEMINÁŘE V ROCE 2008 TERMÍNY, NÁZVY A ÚČASTNÍCI AKCÍ NADACE SVĚTOVÝ ÉTOS CENTRUM PROKOPIOS V SÁZAVĚ: ledna 2008: Přednášky a diskuse k antické filosofii, doplňování knihovny a instalace nové počítačové techniky: J.Makovský, E.Stehura, A.Dvořák, J.Michalík, L.Plachá, J. Motl, P.Přikryl, E.Janáčová, K.Vavříková, K.Floss, I.Flossová, J. Daneš dubna: Příprava programu LFŠ, zpracování výkazu o činnosti, inventarizace: A.Dvořák, K.Floss, I.Flossová, A. Nováková července: XVIII. Letní filosofická škola a XIII. Malířská Škola vidění Radoslava Kutry. Programová náplň - viz přiložené programy na str. 13 až 14. Účastníci: J.Makovský, J.Michalík, E.Stehura, V.Louda, J.Varvařovský, I.Sandová, P.Šuráň, J.Rejšek, P.Jurkovič, J.Kašpar, M.Klečková, T.Wünsch, J.Motl, F.Jaroš, J.Kobrlová, I.Bukovský, T.Lauda, T.Kučera, A.Pavlišová, M.Škabraha, M.Šťáva, T.Grulich, E.Fürbachová, T.Krajíc, V.Jonáš, K.Drdová, J.Slezáková, P,Mikoška, P.Němčík, R.Kouřil, P.Rohel, J.Burian, L.Plachá, A.Dvořák, K.Šebela, A.Preisová, J.Trčka, D.Novotný, M.Dočkal, M.Bumbalík, D.Heider, J.Jirásek, B.Bártová, P.Přikryl, D.Žohová, P.Pohořelá, Z.Krajcar, H.Bendíková, L.Slavík, J.Kašpar, I.Pánková, V.Šerková, K.Rozek, Z.Daajová, I.Malátová, M.Smetanová, L.Olivín, K.Rutherfordová, H.Hudecová, M.Loduha, J.Flandreka, T.Svrčková, E.Vokřálová, D.Vacíková, D.Windlin, M.Broskva, K.Rajčín, R.Liptáková, L.Orlita, Š.Strnadová, M.Vaňková, J.Žáčková, L.Písařová, M.Mihulka, H.Samková, M.Nováková, L.Psotová, D.Bandová, R.Kopecký, J.Rozková, J.Rozenfeldová, P.Hošek, I.Štampach, K.Floss, J.Hrabáň, M.Bělohradský, J.Marek, A.Nováková, I.Flossová, S.Matoušová, A.Neprašová, E.Janáčová, D.Boušek, S.Ondřejíčková, M.Čejka, J.Rajchel, J.Huml, P.Zamarovský, I.M.Havel, P.Vopěnka, Z.Neubauer, J.Romportl, D.Peroutka, T.Machula, P.Dvořák, D.Svoboda, I.Chvatík, K.Trlifajová, J.Charvát, A.Šolcová, O.Švec, V.Gotwald, M.Sedláček, E.Sedláčková, B.Daaj, P.Floss, B.Rudolf, J.Doubek, L.Soukup, M.Nosek, A.Sochorová, Š.Masopustová, K.Rejnyjová, J.Brabec, J.Sudová, Š.Houdková, 21

22 K.Kubíčková, J.Blecha, J.Bečvář, M.Bečvářová, L.Ovčáčková, T.Daněk, M.Missíková, J.Janský, D.Krejčí, K.Bendová, E.Kholová, M.Benediktová, B.Velický, M.Holeček, J.Daneš, J.Lébl, I.Krakovský, L.Čermáková, J.Šolc, V.Andresius, S.Slanina, J.Dlouhá, M.Fošumová, M.V.Hanzelín, J.Zemánek, L.Krátká září: Letní škola medievalistických studií: Neskutečný středověk : P.Charvát, F.Šmahel, A.Hadravová, J.Hrdina, D.Janiš, M.Starý, J.Mareš, T.Klír, P.Jokeš, M.Malaníková, M.Natoufová, K.Floss, M.Vladyková, J.Ševčík, J.Svátek, P.Čehovský, P.Sommer, S.Matoušová, R.Novotný, O.Halama, P.Soukup listopadu: Korektura nových publikací a příprava programu 2009: E.Janáčová, I.Flossová, S.Stehura, K.Floss, J.Zichák, A.Dvořák, P.Landa prosince: Diskusní klub k současným problémům filosofie, teologie a ekonomie: J.Makovský, A.Dvořák, K.Floss, B.Louda, S.Stehura, I.Flossová, J.Michalík, J.Slezáková, J.Motl, L.Plachá, E.Janáčová, O.Malík, J.Tomašková. 22

23 23 Někteří přednášející na letní filosofické škole.

24 24 Účastníci letní filosofické školy sledují přednášky.

25 PODĚKOVÁNÍ SPONZORŮM Na činnost Nadace Světový Étos Centrum Prokopios v roce 2008 přispěli: MUDr. Jan Rakušan 3.000,- Kč RNDr. Bohuslav Rudolf 2.500,- Kč Správní rada Nadace Světový Étos Centrum Prokopios v Sázavě vyjadřuje vřelý dík za poskytnuté dary, které považuje zároveň za ocenění celkové činnosti nadace. 25

26 ZPRÁVA O STAVU MAJETKU A HOSPODAŘENÍ NADACE SVĚTOVÝ ÉTOS CENTRUM PROKOPIOS V ROCE Přehled majetku Nadace k : 323,17Kč Movitosti 504,32Kč Termínovaný vklad 70,53Kč Spořící účet - Eur 0,28Kč Záloha - doména 9,24Kč Běžný účet 2,76Kč Pokladna 910,29Kč CELKEM 2. Výdaje: 18,32Kč Náklady na služby (vč. bankovních poplatků) 2,35Kč Spotřeba materiálu (vč. DHM) 3,20Kč kurzové ztráty (Spořící účet Eur) 23,87Kč VÝDAJE CELKEM 3. Příjmy: 13,03Kč Úroky z vkladů 5,50Kč Sponzorské dary 18,53Kč PŔIJMY CELKEM 4. Finanční pohyb roku 2008: 2,76Kč Pokladna z roku 2007 (za správu nadace) 9,24Kč Běžný účet z roku ,53Kč Příjmy roku ,87Kč Výdaje roku ,65Kč Převod do roku Přehled majetku Nadace k : 324,19Kč Movitosti 504,32Kč Termínovaný vklad 67,33Kč Spořící účet - Eur 9,66Kč Běžný účet 0,48Kč V pokladně 905,97Kč CELKEM Výsledky hospodářských aktivit jsou v souladu se všemi platnými předpisy. Zprávu o hospodaření schválili: revizor dne a správní rada Nadace Světový Étos - Centrum Prokopios na zasedání dne Sázava Dr. Irena Flossová tajemnice NSÉ 26

27 27

28 28

29 XIX. LETNÍ FILOSOFICKÁ ŠKOLA Hlavním cílem sázavské Nadace Světový Étos Centrum Prokopios je přispívat k formování vzdělaných, nezištných a statečných osobností, které jsou tolik potřebné pro zdárný rozvoj české společnosti. Benediktova stará výzva (kterou převzal též sázavský opat Prokop) ora et labora modli se a pracuj se prověřuje v podmínkách Letní filosofické školy: mladí lidé ve společenství svých učitelů a dalších duchovních přátel vždy dopoledne fyzicky pracují ve prospěch obce, aby se pak odpoledne věnovali přednáškám, diskusím, sportu, umění a meditaci. Veškeré aktivity probíhají v duchu mezikulturního a mezináboženského dialogu. * * * Přednášky začínají vždy v 14 hodin v areálu Centra Prokopios není-li uvedeno jinak. Každý účastník LFŠ se po dobu své přítomnosti zavazuje manuálně pracovat ve prospěch obce. Za to má nárok na bezplatné ubytování (vlastní spací pytel nutný), v pracovních dnech také na oběd a účast na všech přednáškách. Kdo ze závažných důvodů nechce nebo nemůže pracovat, přispívá na chod školy částkou 100,- Kč za den. Pro velký zájem je i v tomto roce ubytování zajištěno jen těm, kteří se (s udáním data příjezdu a odjezdu) přihlásí do 20. června 2009 na telefon (I. Flossová). Ostatní budou ubytováni pouze v případě, že se vyskytnou volná místa. V areálu Centra Prokopios je možné též stanovat. Po příjezdu je třeba se přihlásit u pořadatelů. Adresa: Sázava, PSČ , Benešovská 441 Vlakové spojení: vystupte na vlakové stanici Sázava-zastávka (okr. Benešov). Orientační body: budova Centra Prokopios stojí vedle Dětského domova v Sázavě, je možné se ptát též na kulturní síň U Martina (bývalý kostel). XIX. LETNÍ FILOSOFICKÁ ŠKOLA a XIV. ŠKOLA VIDĚNÍ V roce 20. výročí sametové revoluce SÁZAVA 2009 NADACE SVĚTOVÝ ÉTOS CENTRUM PROKOPIOS 29

30 XIX. LETNÍ FILOSOFICKÁ ŠKOLA XIX. LETNÍ FILOSOFICKÁ ŠKOLA 1.7. Příjezdy a ubytování účastníků I. Sekularizace a postsekularismus (K iniciativám Jürgena Habermase) (čtvrtek a pátek) 2.7. K. Floss: Co znamená postsekularismus P. Hošek: Sekularizace v rozhovoru teologie a sociologie I. O. Štampach: Kritika náboženství a reakce náboženství na ni V. Machálek: Analytická psychologie a sekularizace 3.7. Celodenní diskusní blok k tématům předneseným v předchozím dni II. K otázce svobody a nutnosti (sobota a neděle) Garant: E. Stehura M. Petrů, L. Zámečník: Svoboda vůle v současné vědě a filosofii E. Stehura: Pojetí svobody a nutnosti v pozdně antickém myšlení K. Šebela: Problematika determinismu v dějinách logiky J. Michalík: Adamův jazyk a Mojžíšova filosofie J. Motl: Duševní nemoc jako zrcadlo společnosti III. Dvacet let od sametové revoluce (neděle) Garant: P. Floss 5.7. M. Škabraha: Tři stezky (ke) komunismu M. Szilvási: Vítězové a poražení transformace. Sociologická analýza Dialogy k problematice nedogmatické ekonomie, etiky a moderního křesťanství Malířská škola vidění Radoslava Kutry Garantky: D. Windlin Z. Daajová Malířská škola bude probíhat v areálu Sázavského kláštera. Společné malování denně od 9,30 do 17,30 hod. u jezu pod klášterem, malířské potřeby vlastní nebo zdarma na místě k dispozici. Program přednášek a konzultací k obrazům bude zveřejněn v Centru Prokopios Vernisáž obrazů namalovaných na Sázavě v 18,00 hod. v hale kláštera. IV. K významu F. Suáreze 6.7. (pondělí) Garant: D. Heider 6.7. D. Heider: Suárez a jeho metafyzika D. Svoboda: Suárez o povaze počtu D. Peroutka: Suárezovo pojetí esence a existence D. D. Novotný: Suárezův vliv a význam pro raně novověkou filosofii V. Meditace o základech vědy IX Garanti: M. V. Hanzelín T. Daněk J. Romportl 7. až téma: Filosofie čísel Přednášet budou: M. Benediktová, J. Fiala, E. Gajdoš, J. Hvorecký, F. Jaroš, V. Kolman, J. Šebestík, A. Šizling, K. Trlifajová a P. Vopěnka; dále jsou v jednání : I. M. Havel, I. Chvatík, P. Kůrka, L. Kvas, P. Zamarovský a další. Názvy a časy jednotlivých přednášek budou zveřejněny na začátku LFŠ v Centru Prokopios. J. Raichl: Kosmologie a čísla * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Dvě důležitá připomenutí: 1. Každý přednášející připraví jednostránkový jasně členěný konspekt svého vystoupení (ve 20 exemplářích); 2. V závěru loňského ročníku jsme si dali předsevzetí, že si pozorně přečteme 7. Platónův List v němž se připomíná zásadní význam soužití (συζῆν) a soubytí (συνουσία) pro filosofické poznávání (341c-d). * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 30

31 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Nadace Světový Étos Centrum Prokopios Benešovská ulice Sázava Tel.: Fax: IČO: DIČ: Konto nadace: / 0800 (ČS, a.s. Sázava) Webová stránka NSÉ: Správní rada Nadace Světový Étos Centrum Prokopios: Doc. PhDr. Karel Floss předseda, RNDr. Václav Frei, CSc. 1. místopředseda, Doc. ThDr. Ivan Štampach 2. místopředseda, PhDr. Irena Flossová tajemník, Mgr. Richard Jurečka, Ph.D. člen, Doc. Mgr. Pavel Hošek, Th.D. člen, Mgr. Martin Vanáč člen. Revizor: Božena Prellerová Zkratka nadace: NSÉ 31

32 Sázavský klášter, v pozadí tetrakoncha bývalého kostela sv. Kříže.