PDF publikace. Katalog forem a metod. INFRA, s.r.o. vydavatelství a nakladatelství Tyršova Stařeč

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PDF publikace. Katalog forem a metod. INFRA, s.r.o. vydavatelství a nakladatelství Tyršova 241 675 22 Stařeč www.infracz.cz"

Transkript

1 Katalog forem a metod PDF publikace Upozornění pro uživatele této publikace: Elektronická verze publikace podléhá stejným pravidlům užívání jako tištěná. Všechna práva jsou vyhrazena. Žádná část nesmí být reprodukována a šířena bez předchozího písemného souhlasu vydavatele. Neoprávněné užívání publikace spočívající např. v kopírování a půjčování, pronajímání dalším osobám je v rozporu s autorskými právy. INFRA, s.r.o. vydavatelství a nakladatelství Tyršova Stařeč INFRA, s.r.o. Stařeč 2011 Všechna práva vyhrazena

2 Zápis do 1. třídy Obsah Zápis do 1. třídy čtvero ročních období Mgr. Dana Svobodová TŘ Zápis do 1. roč. - Řemesla Mgr. Hana Ptáčková PRO Zápis do 1. roč. Hrad Školštejn Mgr. Hana Ptáčková PRO Zápis do 1. roč. - Z pohádky do pohádky Mgr. Dana Svobodová OST Metody byly vydány v rámci publikace a aktualizací KAFOMETu pro I. stupeň základních škol. INFRA, s.r.o. Stařeč 2011 Všechna práva vyhrazena

3 Rozmnožování a kopírování bez souhlasu vydavatele je v rozporu s autorským zákonem. PRO Zápis do 1. roè. - Øemesla OSV VDO EGS MKV ENV MED Využití: Klíèové pojmy: Pomùcky a potøeby: Cílem každého zápisu je zjistit, zda je dítì na zahájení školní docházky pøimìøenì zralé po všech stránkách. Smìøujeme ke kompetencím - slovnì se vyjadøovat, rozlišovat množství, prostorovì se orientovat, rozlišovat barvy, kreslit Uèivo - školní zralost, zralost psychická, zralost fyzická, zralost sociální, zápis do 1. tøídy Dotazníky pro rodièe, nástìnky s obrázky ze života školy, obrázky øemesel A4 po jednom kusu (pøíloha è.l) a stejné obrázky všech øemesel velikosti A6 podle poètu dìtí u zápisu (pøíloha è. 2), kartièky na krk podle poètu zapisovaných dìtí (pøíloha è. 4), barevné kostky, figurky zvíøat, obrázky z alba (pøíloha è. 3), talíø, pøíbor, hrnek, ubrousek, panenka s dlouhými vlasy, mašle, papírové kartièky s písmeny, koláèe, rohlíky, jablka, mrkve,... (pomùcka do matematiky pro 1. tø.), pokladna, košík, dìtské peníze, papíry, tužky, pøedtištìné obálky A5 podle poètu dìtí (pøíloha è. 10), další dárky pro dìti vyrobené žáky, seznam pomùcek do 1.tøídy. Popis: Zápis dìtí do l. roèníku ZŠ se pravidelnì koná každý rok. Každý rok si také na naší škole lámeme hlavu s tím, jak bychom tento slavnostní okamžik dìtem zpøíjemnili. Jistì se zápis dá udìlat úplnì obyèejným zpùsobem. Na druhé stranì se však také mùže zápis stát pøíjemným zážitkem pro prvòáèky i jejich rodièe. Každý od zápisu nìco oèekává: Pro dítì je dùležitá stránka motivaèní a seznamovací. Je velmi dobré vzbudit u dítìte zájem o školu, seznámit ho s prostøedím školy i nìkterými pracovníky. Pro rodièe je asi nejdùležitìjší stránka seznamovací a informaèní. I rodiè se u zápisu seznamuje se školou, získává informace o pomùckách, o vzdìlávacím programu, o organizaci školy a dalších aktivitách školy. Pro uèitele je nejdùležitìjší stránka infomaèní a poznávací. Získávají základní informace o dìtech a rodièích. Pøi rùzných èinnostech by mìli ovìøit školní zralost. Všímat by si mìli zralosti somatické, psychické i sociální. Právì to není vždy jednoduché. Mnohem lépe se školní zralost ovìøuje v prostøedí pøíjemném, klidném, neuspìchaném, prostì v prostøedí, ve kterém se dítì dobøe cítí. V posledních letech se nám velmi osvìdèilo provádìní zápisu formou projektù. Seznámím vás s jedním z nich. U vchodu do školy pøivítají budoucí prvòáèky a jejich rodièe žáci naší školy. Každé dítì u vchodu dostane kartièku se svým jménem a poøadovým èíslem (pøíloha è. 4). Poøadové èíslo dìtem pøidìlujeme proto, aby si dìti mohly v klidu hrát a prohlížet školu. Rodièe se nemusí obávat, že by je nìkdo pøedbìhl. Rodièe pøed zápisem vyplní dotazník. Dìti si v této dobì mohou hrát ve školní družinì. Na chodbì si všichni mohou prohlédnout vystavené pomùcky, které budou dìti potøebovat do 1. tøídy, fotografie ze života školy i video z vyuèování. Prostor tøídy je rozdìlen na nìkolik stanoviš. Stanovištì jsou vlastnì stolky s vìtším obrázkem urèitého povolání (pøíloha è. 1) a dalšími pomùckami. Na každém stolku jsou i malé obrázky daného povolání (pøíloha è. 2), které po splnìní úkolù postupnì dìti získávají. Pøi vstupu do tøídy, ve které probíhá zápis, se ujme dítìte jeden uèitel. Po vzájemném pøedstavení uèitel s dítìtem prochází jednotlivá stanovištì a snaží se zjistit zralost tohoto dítìte. Rodièe po tuto dobu sedí u stolku spoleènì s druhým uèitelem, který kontroluje dotazník a informuje rodièe o všem, co je zajímá. Rodièe jsou ve stejné místnosti jako stanovištì, takže své dítì mohou sledovat. Nesmìlejší dìti své rodièe vidí a nemají strach, že jsou nìkde úplnì samy. U jednotlivých stanoviš dìti poznávají podle obrázku nakreslené povolání. Podle potøeby jim uèitel radí. INFRA, s.r.o.,kafomet Projekty, agenda, Str. 1

4 PRO Rozmnožování a kopírování bez souhlasu vydavatele je v rozporu s autorským zákonem. Stanovištì è. l - Kominík Stavba komínu pro kominíka z barevných kostek. Uèitel sleduje vedoucí ruku, ptá se na barvy. Stanovištì è.2 - Ošetøovatel zvíøat Poznávání zvíøat domácích, lesních i exotických, jejich tøídìní, mláïata, poèty nohou, èím se živí, jaké zvíøe máš doma,... Toto téma dává uèiteli možnost rozhovoøit dítì. Stanovištì è.3 - Fotograf Dvì strany z alba (pøíloha è.3). V pøíloze jsou ètyøi lyžaøi a ètyøi snìhuláci. Dítì vyhledá dva stejné obrázky buï u lyžaøù, nebo u snìhulákù. Obrázky dávají možnosti i dalšího povídání, co na obrázek nepatøí... Podle potøeby je možné obrázky i zvìtšit. Stanovištì è.4 - Èíšník Na stolku leží talíø, pøíbor, hrnek... Dìti berou do ruky konkrétní vìci. Tady procvièíme prostorovou orientaci. Napø.: Vezmi do ruky pøíbor, lžièku polož vpravo... Kam jsem položila nùž? Jak pomáháš doma? Stanovištì è. 5 - Kadeønice Na stoleèku sedí panenka (nebo žákynì), má uvázaný cop. Vedle leží mašle. Dítì má dokonèit úpravu úèesu uvázáním mašle. Èasto se nám stává, že si dìti v 1. tøídì neumí zavázat boty. Proto upozoròujeme rodièe, že i toto by dìti mìly pøed nástupem do školy umìt. Stanovištì è.6 - Uèitel Panu uèiteli se rozsypala písmena, pomùžeš mu najít toto písmeno? Uèitel dítìti písmeno ukáže, dítì ho znát nemusí, vyhledává podle tvaru. Ty dìti, které nìjaká písmena znají, mohou písmena vyhledávat (èíst). Stanovištì è.7 - Prodavaè Na stolku je pokladna, vedle ní leží rùzné druhy zboží: koláèe, rohlíky, švestky, jablka, mrkve... Dítì dostane košík, do nìhož si podle pokynu uèitele dává: 5 koláèù, 3 mrkve... Po nákupu dítì zboží vyrovná na pult, souèasnì mùže spoèítat, kolik kusù zboží nakoupilo celkem. Stanovištì è.8 - Malíø Dìti malují postavu - mimo jiné sledujeme i držení tužky, vysvìtlujeme rodièùm správné držení, doporuèujeme zlepšení již pøed vstupem do školy. (Zlozvyky se špatnì odstraòují.) Kdo se umí podepsat, obrázek si podepíše. Stanovištì è.9 - Listonoš Toto stanovištì je na konci u stolku, kde sedí rodièe. Dítì øekne svou adresu, kterou uèitel zapíše na obálku A5 s obrázkem naší školy (pøíloha è. 10). Kromì toho v blízkosti rodièe øekne i báseò nebo píseò, kterou má pøipravenou. Do obálky si dítì vloží obrázky povolání, které obdrželo u všech stanoviš. Odnáší si tak v obálce 9 obrázkù na vykreslení. Podle tìchto obrázkù mùže povídat i doma (napø. babièce), co na jednotlivých stanovištích dìlalo. K obálce dìtí dostanou i další výrobky, které pro nì vyrobili žáci ze školní družiny, a seznam pomùcek do l.tøídy. Souèasnì probìhne v pøípadì potøeby i rozhovor uèitele s rodièi tykající se školní zralosti nebo nezralosti jejich dítìte. Uèitel doprovodí dítì i rodièe ke dveøím a rozlouèí se s nimi. Poznámky: Všechny pøílohy si mùžete libovolnì zvìtšit, podle potøeb a možností školy. Bibliografický záznam: PTÁÈKOVÁ, H.: Zápis do 1. roè. - Øemesla in KAFOMET pro I. a II. stupeò. 1. vyd. Staøeè: INFRA, s. r. o. 2004, 19. aktualizace, PRO ISBN Autor: Hana Ptáèková Ilustrace: Bohumil Procházka Str. 2 INFRA, s.r.o.,kafomet Projekty, agenda,

5 Rozmnožování a kopírování bez souhlasu vydavatele je v rozporu s autorským zákonem. PRO Pøíloha è. 1 INFRA, s.r.o.,kafomet Projekty, agenda, Str. 3

6 Rozmnožování a kopírování bez souhlasu vydavatele je v rozporu s autorským zákonem. - OSV VDO EGS MKV ENV MED Zápis do 1 roè. - Hrad Školštejn PRO Využití: Klíèové pojmy: Pomùcky a potøeby: Cílem každého zápisu je zjistit, zda je dítì na zahájení školní docházky pøimìøenì zralé po všech stránkách. Smìøujeme ke kompetencím - slovnì se vyjadøovat, rozlišovat množství, prostorovì se orientovat, rozlišovat barvy, kreslit Uèivo - školní zralost, zralost psychická, zralost fyzická, zralost sociální, zápis do 1. tøídy Kartièky se jmény (pøíloha è. 4) a zavírací špendlíky, dotazníky pro rodièe, nástìnky s obrázky ze života školy, barevné kostky, 2 magnetické tabule, dvojice obrázkù hradù a rytíøù s pìti rozdíly (pøíloha è. 1), úryvky pohádek, obrázky zvíøat (pøíloha è. 2), košík s pøikrytým plyšovým hadem, svazky klíèù, trùny, královna, papírová koruna, papíry, tužky, kytice umìlých kvìtin, mašle, zátiší s živou princeznou (napø. trùn, truhla, svícen,...), pøedtištìné obálky A5 (pøíloha è. 5), omalovánky (pøíloha è. 6), další dárky pro dìti vyrobené žáky, seznam pomùcek do 1. tøídy. Popis: Celá škola je vyzdobena jako hrad - velký hrad z krabic, na stìnách zbranì, bílá paní, obrazy, v jeskyni tøíhlavý drak,... U vchodu do školy pøivítají budoucí prvòáèky a jejich rodièe na hradì Školštejnì žáci školy ve starodávných oblecích. Každé dítì u vchodu dostane erb se svým jménem a poøadovým èíslem (pøíloha è. 4). Žáci odvedou dítì i rodièe ke komnatì (tøídì), ve které se koná zápis. Rodièe pøed zápisem vyplní dotazník. Dìti si v této dobì mohou hrát ve školní družinì. Na chodbì si všichni mohou prohlédnout vystavené pomùcky, které budou dìti potøebovat do 1. tøídy, fotografie ze života školy i video z vyuèování. Prostor tøídy je rozdìlen na nìkolik stanoviš. Pøi vstupu do tøídy se ujme dítìte jeden uèitel. Po vzájemném pøedstavení uèitel s dítìtem prochází jednotlivá stanovištì a snaží se zjistit zralost tohoto dítìte. Rodièe po tuto dobu sedí u stolku spoleènì s druhým uèitelem, který kontroluje dotazník a informuje rodièe o všem, co je zajímá. Rodièe jsou ve stejné místnosti. Stanovištì è. 1 - Stavba hradu Spojené dva stolky, rozestavìný hrad, koš s kostkami. Každé dítì u zápisu postaví kousek hradu z barevných kostek. Uèitel sleduje vedoucí ruku, ptá se na barvy. Toto stanovištì úmyslnì volíme na zaèátek, dítì plní snadný úkol a pomalu navazuje kontakt s uèitelem. Stanovištì è. 2 - Hrady a rytíøi O stolek je opøena magnetická tabule, na níž jsou pøipevnìny dvì dvojice obrázkù velikosti A3 (pøíloha è. 1) - dìti pojmenují, co je na obrázcích, vyberou si buï hrady, nebo rytíøe a vyhledávají 5 rozdílù. Stanovištì slouží k rozhovoøení dìtí. Podle potøeby mùžeme obrázky i zvìtšit. Stanovištì è. 3 - Hrad, zvíøátka a pohádky O stolek je opøena magnetická tabule. Na ní jsou pøipevnìny obrázky zvíøat (pøíloha è. 2). Obrázky z pøílohy doporuèuji podle èar vystøíhat a magnetkami pøipevnit na magnetickou tabuli nebo položit na stolek. Na židlièce stojí košík s pøikrytým hadem. Uèitel zaène vyprávìt kousek pohádky, dítì poslouchá,... Vybereme vìtšinou jen jednu ukázku. Je tomu už dávno, kdy pøišla na jeden hrad nìjaká stará babièka, pøinesla králi v košíku zvíøe a øekla, že když král toto zvíøe sní, bude rozumìt všemu, co které zvíøe v povìtøí, na zemi i ve vodì mluví. Víš, jaké zvíøe to bylo? Podíváš se, jestli je v našem košíku? (had) INFRA, s.r.o.,kafomet Projekty, agenda, Str. 1

7 PRO Rozmnožování a kopírování bez souhlasu vydavatele je v rozporu s autorským zákonem. Jeden král mìl tøi syny. Ale mìl také velikou krásnou zahradu. Bylo v ní mnoho krásných stromù. Nejvzácnìjší byla jedna jabloò. Každý den na jabloni dozrálo jedno jablko, a to jablko bylo zlaté. Ale žádné to zlaté jablko si král nemohl utrhnout, protože se v noci ztratilo a nikdo nevìdìl kam. Víš, kam jablko vždycky zmizelo? (pták Ohnivák) Za dávných èasù žil jeden král, mìl tøi dcery. První dvì se brzy vdaly a zùstala doma jen ta nejmladší a nejkrásnìjší. Ta èasto chodívala do lesa k rybníèku a tam si hrála se zlatou kulièkou. Jednou jí kulièka spadla do vody. Víš, kdo jí tu kulièku z vody vylovil a pozdìji se promìnil v krásného prince? (žabák) Je to už dávno, kdy umøel starý mlynáø a zùstali po nìm tøi synové. Nejstarší syn dostal mlýn, druhý dostal osla a ten tøetí dostal zvíøe. To zvíøe mu pomohlo získat zámek a velké bohatství, protože obelstilo zlého èarodìje. To zvíøe umìlo mluvit a chodilo ve vysokých botách. Víš, které zvíøe to bylo? (kocour) Pokud dítì pohádku nebo zvíøe z pohádky nezná, uèitel mu poradí, aby dítì nemìlo nepøíjemný pocit. Pokud dítì pohádku zná, mùžeme se rozhovoøit o nìkterých detailech z pohádky. V obou pøípadech dìti pak vyhledávají zvíøe mezi obrázky na magnetické tabuli. Poznávají i další zvíøata, jmenují jejich mláïata, hledají zvíøata, která žijí v ZOO,... Stanovištì è. 4 - Klíèe Na stolku leží ètyøi svazky klíèù. Klíèe mohou mít rùzné tvary, které si žáci vymyslí, když je k zápisu chystají (pøíloha è. 3). Klíèe jsou vystøiženy z kartonu a navleèené na vìtších kruzích. Na jednom svazku byly klíèe 2, na druhém 5, na dalším 10 a na posledním 20. Dìti si prohlédnou klíèe od hradu a øeknou, na kterém svazku je klíèù nejvíce, nejménì, nìkteré klíèe poèítají. Ve svazcích mohou hledat i stejné klíèe. Stanovištì è. 5 - Koruna Žáci jedné tøídy vyrobili dva trùny. Na jeden z nich jsme posadili vìtší panenku s korunkou - královnu. Na druhý trùn jsme položili korunu. Uèitel se ptá: Kdo to tady sedí? Kdo by mìl sedìt vedle? Kam asi odešel král? Co tu nechal ležet? - Korunu. My si na chvíli jeho korunu pùjèíme. Dítì si korunu vyzkouší, pøedvede se rodièùm, jak mu sluší. Potom plní úkoly uèitele: Sundej si korunu pravou rukou, uchop korunu do levé ruky, polož korunu pøed sebe,... Na tomto stanovišti nám jde tedy pøedevším o prostorovou orientaci. Stanovištì è. 6 - Kresba Na tomto stanovišti vyzve uèitel dítì, aby nakreslilo krále nebo princeznu. Mohou kreslit i podle živého vzoru, protože nedaleko už sedí na trùnì živá princezna (paní uèitelka nebo žákynì). Do kresby tìchto postav dítì nenutíme, pokud nechtìjí nakreslit krále nebo princeznu, mohou nakreslit maminku nebo tatínka. Pokud možno by se mìlo jednat o postavu. Sledujeme i držení tužky, vysvìtlujeme rodièùm správné držení, doporuèujeme zlepšení již pøed vstupem do školy. Kdo se umí podepsat, obrázek si podepíše. Tento obrázek za chvíli zanese dítì princeznì. Stanovištì è. 7 - Kytice Na dalším stolku leží dvì kytice a nìkolik mašlí. Dítì si vybere kytici a uváže na ni vybranou mašli. Stanovištì è. 8 - Princezna Kytici a obrázek každý pøedá princeznì. Princeznì pøednese básnièku nebo zazpívá písnièku. Princezna dítìti podìkuje a pøedá mu obálku s omalovánkami (pøíloha è. 6), výrobky školních dìtí: princeznu, krále a hrad. Toto stanovištì je už v závìru poblíž místa, kde sedí rodièe dítìte, kteøí už dostali seznam s pomùckami a dozvìdìli se øadu informací o škole. Dítì i rodièe v doprovodu uèitele odchází a louèí se. Omalovánky vzniknou nakopírováním pøílohy è. 6 a zvìtšením na formát A5. Potom listy rozstøíháme, srovnáme na sebe, na levém okraji udìláme pod sebou dvì dírky a stužkou svážeme. Str. 2 INFRA, s.r.o.,kafomet Projekty, agenda,

8 Rozmnožování a kopírování bez souhlasu vydavatele je v rozporu s autorským zákonem. 1. roè. Zápis do 1. tøídy - ètvero roèních období OSV VDO EGS MKV ENV MED Využití: Klíèové pojmy: Pomùcky a potøeby: Alternativní provedení zápisu do 1. tøídy, které nestresuje dítì ani rodièe a umožní pedagogùm nenásilnou formou posoudit školní zralost dítìte. Smìøujeme ke kompetencím - umìt rozpoznávat barvy, rozvíjet jemnou motoriku, umìt se vyjadøovat, orientovat se v èase a prostoru, umìt se soustøedit Uèivo - Papírové kvìtiny na špejli (výrobky žákù), šablony ptáèkù nebo vajíèko, obleèení, papíry A4, pastelky, obrázky zvíøátek, natištìné stopy lyžaøù, koš nebo kbelík, papírové loïky. K výzdobì tøídy lze využít obrázkù k roènímu období nebo výkresy starších žákù s danou tématikou. Jako dárek pro budoucí prvòáèky lze použít výrobky žákù (napø. kvìtiny, zvíøátka) z papíru, keramiky apod. Popis: Ve tøídì pøipravíme pìt stanoviš. (Jaro - léto - podzim - zima plus jedno stanovištì je urèeno pro rodièe, kteøí vyplòují zápisový lístek a podávají informace nutné pøi zápisu - spolupráce napø. s vychovatelkou ŠD, uèitelkou MŠ... Po vyplnìní dotazníku se rodièe pøidají ke svému dítìti a procházejí roèními obdobími spoleènì. 1. stanovištì - JARO: Výzdoba tohoto stanovištì souvisí s Velikonocemi. Pøíroda se probouzí ze zimního spánku, ptáci zpívají (možno použít i vhodné hudební nahrávky), tráva se zelená, rozkvétají rostliny. V truhlíku jsou zapíchané barevné papírové kvìtiny na špejli. Dítì poznává barvy a jmenuje je. Mùže jednotlivé barvy kvìtin pøiøadit k pastelce, která byla použita. Uèitel pozoruje znalost barev, schopnost pøiøadit barvy a výslovnost. Na tomto stanovišti jsou dále pøipraveny šablony ptáèkù nebo vajíèek. Dítì šablonu obkresluje a pokusí se vystøihnout. (Pøi této èinnosti mùže spolupracovat i rodiè.) Uèitel pozoruje držení tužky, rozvoj jemné motoriky, zruènost pøi støíhání, samostatnost pøi práci. Velikonoce jsou svátky jara. Víš, co se o Velikonocích dìlá, jak se na nì chystáš doma? (Maluji vajíèka, pletu pomlázku...) Vzpomeneš si na velikonoèní øíkanku? (Hody, hody, doprovody...) Øekneš mi ji? (Pøipustíme zapojení rodièe). Ptáèka nebo vajíèko, které jsi sám vyrobil, si mùžeš nechat na památku. 2. stanovištì - LÉTO: Výzdoba stanoviš souvisí s létem. Kromì obrázkù máme pøipravena rùzná obleèení (trièka, kalhoty, èepice, sandály, sukýnky - letní i zimní). Jako další dekorace poslouží i papírové loïky. Právì jsme se ocitli v létì. Zrají jahody, maliny, chodíme se koupat. Jak se v létì oblékáš? Vyber z našeho šatníku obleèení, které bys mohl nosit v létì. - Výbornì. Trochu si zazpíváme a zacvièíme. Uèitel - rodiè - dítì si mohou zazpívat písnì (a zároveò ukazovat èásti tìla): Hlava, ramena, [:kolena, palce:] oèi, uši, ústa, nos. A protože jsi to tak krásnì zazpíval a ukázal, zkusíš na tento papír nakreslit postavu své maminky a obleèeš ji do letního obleèení. Uèitel sleduje výslovnost dítìte, jemnou motoriku, provádí rozbor kreslené postavy. 3. stanovištì - PODZIM: Výzdoba tohoto stanovištì souvisí s podzimem. Dominantou jsou obrázky zvíøátek. Léto a prázdniny konèí, pùjdeš do školy. Bude dozrávat ovoce - jablka a hrušky, zaène opadávat listí. Zvíøátka se budou chovat jinak. Máme pøipraveny karty s obrázky - koèka, myš, zajíc, pes, srna, kùò, jelen, kráva, veverka, ovce... Dítì nejdøíve poznává všechna zvíøátka - pokusí se pojmenovat i mláïata; vyber z tìchto zvíøátek ta, která žijí doma - u lidí. INFRA, s.r.o.,kafomet Projekty, agenda, Str. 1

Geometrie 16-ti teèek

Geometrie 16-ti teèek I. st. Geometrie 16-ti teèek OSV VDO EGS MKV ENV MED Využití: Klíèové pojmy: V hodinách matematiky pro rozvíjení geometrické pøedstavivosti. Smìøujeme ke kompetencím - orientovat se ve schématu, vytváøet

Více

Poštovní schránka na dopisy a noviny

Poštovní schránka na dopisy a noviny PV-002.1 8. roè. OSV VDO EGS MKV ENV MED Poštovní schránka na dopisy a noviny Využití: Klíèové pojmy: Pomùcky a potøeby: Rozvoj dovedností práce s plastickým materiálem a tvrdým døevem. Smìøujeme ke kompetencím

Více

Pražský hrad - Daniel Křišík

Pražský hrad - Daniel Křišík Pražský hrad - Daniel Křišík V létě jsem byl s rodiči na Pražském hradě.na hrad jsme dorazili před dvanáctou hodinou,kdy se koná slavnostní výměna stráží.vojáci měli vše perfektně nacvičené,nikdy jsem

Více

Všeobecné a specializované rozcvièení na I. stupni ZŠ

Všeobecné a specializované rozcvièení na I. stupni ZŠ TV-003.9 I. st. OSV VDO EGS MKV ENV MED Všeobecné a specializované rozcvièení na I. stupni ZŠ Využití: Klíèové pojmy: Pomùcky a potøeby: Vytváøení správného pohybového stereotypu a jeho upevnìní. Smìøujeme

Více

PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ. Dětská skupina Malíček

PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ. Dětská skupina Malíček PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ Dětská skupina Malíček Při definování Plánu výchovy, péče a vzdělávání jsme se inspirovali v Rámcovém programu pro předškolní vzdělávání. Začlenili jsme zde také filozofie,

Více

Instrukce pro administrátora

Instrukce pro administrátora nomi Instrukce pro administrátora POTŘEBNÝ PODNĚTOVÝ MATERIÁL: 4 hrací kostky 1 tužka obyčejná volný papír k testu vytvořené sady obrázků I. Počty A) Auta s koly Popis úkolu: V podnětovém materiálu má

Více

Mgr. Petra Pšeničková, DiS., speciální pedagog. Školní zralost x odklad školní docházky

Mgr. Petra Pšeničková, DiS., speciální pedagog. Školní zralost x odklad školní docházky Mgr. Petra Pšeničková, DiS., speciální pedagog Školní zralost x odklad školní docházky Přednášející Mgr. Petra Pšeničková, DiS., speciální pedagog psenickova.petra@centrum.cz lektorka kurzů pro předškoláky

Více

Výtvarné nápady na celý rok

Výtvarné nápady na celý rok Výtvarné nápady na celý rok Petra Vondrová CPress, Brno 2014 Výtvarné nápady na celý rok Petra Vondrová Fotografie: Petra Vondrová Jazyková korektura: Michal Bečvář Vnitřní úprava, sazba a obal: Karel

Více

Čteme se skřítkem Alfrédem

Čteme se skřítkem Alfrédem Jiřina Bednářová Čteme se skřítkem Alfrédem Čtení s porozuměním a hry s jazykem Edika Brno 2012 Čteme se skřítkem Alfrédem Čtení s porozuměním a hry s jazykem Jiřina Bednářová Odborná korektura: Alena

Více

Mezi námi předškoláky

Mezi námi předškoláky Mezi námi předškoláky Všestranná příprava dítěte do školy pro děti od 3 do 5 let Jiřina Bednářová Computer Press Brno 2011 Mezi námi předškoláky Všestranná příprava dítěte do školy, pro děti od 3 do 5

Více

Jan Neuman, Soňa Hermochová, Portál, s. r. o., Praha 2004 Illustrations Jan Smolík, 2004 ISBN 80-7178-874-0

Jan Neuman, Soňa Hermochová, Portál, s. r. o., Praha 2004 Illustrations Jan Smolík, 2004 ISBN 80-7178-874-0 KATALOGIZACE V KNIZE - NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Hermochová, Soňa Hry do kapsy V : sociálně psychologické, motorické a kreativní hry / Soňa Hermochová, Jan Neuman ; ilustrace Jan Smolík. -- Vyd. 1. -- Praha

Více

Významové souvislosti slov třídění slov pracovní list Jméno a příjmení: jablko paprika lízátko mrkev kedlubna. člověk stůl kůň čáp židle

Významové souvislosti slov třídění slov pracovní list Jméno a příjmení: jablko paprika lízátko mrkev kedlubna. člověk stůl kůň čáp židle č. 6 název Významové souvislosti slov třídění slov anotace Pracovní list je zaměřen na procvičení významových souvislostí slov třídění slov, vyhledávání slov podřazených a nadřazených. Součástí pracovního

Více

Lenka Rožnovská ilustrovala Katarína Ilkovičová PANENKA BÁRA. čte pro ňáč. prv ky VHODNÉ TAKÉ PRO GENETICKOU METODU ČTENÍ

Lenka Rožnovská ilustrovala Katarína Ilkovičová PANENKA BÁRA. čte pro ňáč. prv ky VHODNÉ TAKÉ PRO GENETICKOU METODU ČTENÍ Lenka Rožnovská ilustrovala Katarína Ilkovičová PANENKA BÁRA prv ky ní čte pro ňáč VHODNÉ TAKÉ PRO GENETICKOU METODU ČTENÍ prv čte pro ky ní ňáč Lenka Rožnovská ilustrovala Katarína Ilkovičová PANENKA

Více

ROČNÍ PLÁN MŠ da Vinci 2015/2016

ROČNÍ PLÁN MŠ da Vinci 2015/2016 ROČNÍ PLÁN MŠ da Vinci 2015/2016 ZÁŘÍ: Já a svět okolo mě 1.9.2015-4.9.2015 Vítáme vás, kamarádi 7.9.2015-11.9.2015 Vítáme vás, kamarádi II 14.9.2015-18.9.2015 Naše školka 21.9.2015-25.9.2015 Barvy ŘÍJEN:

Více

Vývoj kresby podle věku dítěte do 1 roku = Období skvrn

Vývoj kresby podle věku dítěte do 1 roku = Období skvrn POJMENOVANÉ ČMÁRANICE Nejdříve dítě čmárá sem tam, dělá tečky nebo vlnky. Postupně začne tyto již osvědčené prvky kombinovat a dochází do stadia, kterému odborníci na vývoj dětské kresby říkají pojmenované

Více

Environmentální výchova v naší školce

Environmentální výchova v naší školce Environmentální výchova v naší školce Environmentální výchova je nauka o světě o prostředí a člověku v něm. Je to tedy něco, co se dotýká každého z nás. Náš vztah k prostředí odráží naše potřeby i to,

Více

ČTVERO ROČNÍCH DOB 5.A

ČTVERO ROČNÍCH DOB 5.A ČTVERO ROČNÍCH DOB 5.A ZŠ Komenského nám. 35, Dobříš Dobříš 2012 JARO Když začíná jaro Když roztává sníh a slunce začíná hřát, prach už sedává na saních a sněhulák začíná tát. 3 Začínají kvést sněženky,

Více

Výtvarný materiál DEKORAČNÍ MATERIÁL. K1 0038 27,- Kč 1,08 EUR

Výtvarný materiál DEKORAČNÍ MATERIÁL. K1 0038 27,- Kč 1,08 EUR Bambulky 00 barevných bambulek o průměru cm na knoflíky, očička, nosíky apod.. K 0 Barevné. K 0 Zvířecí,- Kč,0 EUR DEKORAČNÍ MATERIÁL. Pohádková vlna Balíček barevného ovčího rouna o hmotnosti 0 g. Jedná

Více

Zdeněk K. Slabý DÁŠENKA A PUMPRLÍK

Zdeněk K. Slabý DÁŠENKA A PUMPRLÍK Upozornění pro čtenáře a uživatele této knihy Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována ani šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez předchozího

Více

Roční plán činnosti 1. oddělení ŠD při ZŠ Dobrá pro školní rok 2011/2012

Roční plán činnosti 1. oddělení ŠD při ZŠ Dobrá pro školní rok 2011/2012 Roční plán činnosti 1. oddělení ŠD při ZŠ Dobrá pro školní rok 2011/2012 Vypracovala: Nováková Renata, vychovatelka ŠD Září Říjen Listopad seznámení ţáků s organizací ŠD a proškolení o BOZ v prostorách

Více

PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu -2. stupeň

PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu -2. stupeň PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu -2. stupeň Časové, organizační a obsahové vymezení vyučovacího předmětu: Pracovní činnosti se vyučují jako samostatný vyučovací předmět, v 6., 7.,

Více

Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 23

Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 23 Nácvik psaní viz Slabikář Pojmenování obrázků společně popisujeme. Hledáme slova obsahující písmeno č. Dbáme na správnou výslovnost slov, obsahujících písmeno č. Doplňujeme svislé řady - automatizace psacího

Více

Desatero pro rodiče dle MŠMT

Desatero pro rodiče dle MŠMT Desatero pro rodiče dle MŠMT 1. Dítě by mělo být dostatečně fyzicky a pohybově vyspělé, vědomě ovládat své tělo, být samostatné v sebeobsluze pohybuje se koordinovaně, je přiměřeně obratné a zdatné (např.

Více

Počáteční počítání final.notebook. April 20, 2013 ZAPIŠ KOLIK. Počáteční počítání ( Počet předmětů v množině ) ZAPIŠ KOLIK. ZAPIŠ KOLIK řešení

Počáteční počítání final.notebook. April 20, 2013 ZAPIŠ KOLIK. Počáteční počítání ( Počet předmětů v množině ) ZAPIŠ KOLIK. ZAPIŠ KOLIK řešení April 0, 0 ZAPIŠ KOLIK Počáteční počítání ( Počet předmětů v množině ) VY INOVACE_Matematika, Použití:. třída Datum vypracování:..0 Datum pilotáže: 0..0,..0 Metodika: Počáteční počítání v oboru 0. Žáci

Více

10 Kočka nebo koťátko

10 Kočka nebo koťátko Kočka nebo koťátko Cíle výtvarné lekce: rozvíjení fantazie a kreativity při tvorbě s atypickými výtvarnými materiály: s plastovým kelímkem, drátěnkou, drátky, rozšíření znalostí o životě koček. Pomůcky

Více

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM školní družiny při Základní škole Pchery, okres Kladno

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM školní družiny při Základní škole Pchery, okres Kladno VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM školní družiny při Základní škole Pchery, okres Kladno č.j. 1/2014 platný od 15.10.2014 schváleno ŠR 14.10.2014 pro období 2015/2016 vypracovala ved. vychovatelka Bc. Ilona

Více

Příprava na vyučování oboru Člověk a jeho svět s cíli v oblasti OSV a čtenářství

Příprava na vyučování oboru Člověk a jeho svět s cíli v oblasti OSV a čtenářství Domácí užitková zvířata Příprava na vyučování oboru Člověk a jeho svět s cíli v oblasti OSV a čtenářství Název učební jednotky (téma) Domácí užitková zvířata Stručná anotace učební jednotky Žáci si uvědomí

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět : Období ročník : Náš svět 1. období 1. ročník Očekávané výstupy předmětu Na konci 1. období základního vzdělávání žák: MÍSTO, KDE ŽIJEME 1. vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště

Více

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PŘÍNOS K ROZVOJI OSOBNOSTI ŽÁKA PODLE RVP ZV: poskytuje žákům základní znalosti o různých etnických a kulturních skupinách v české a evropské společnosti; rozvíjí dovednost orientovat se v pluralitní společnosti

Více

Prostorová orientace. Dítě pojmenovává, co je na obrázku nahoře, co dole, co je vpravo, vlevo; co je vpravo nahoře, vlevo dole

Prostorová orientace. Dítě pojmenovává, co je na obrázku nahoře, co dole, co je vpravo, vlevo; co je vpravo nahoře, vlevo dole Barbora vedl pastelky setmělým parkem. Obě viděly, že Barborovi tma vůbec nevadí a že všichni dobře dojdou k cíli. I Božence se zdála cesta s Barborou jednoduchá. Připomněla jí, jak s Máňou kreslily obrázky

Více

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu :

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu : Charakteristika ŠVP Mateřská škola je celodenní mateřskou školou, jejímž cílem je příprava dětí do života a na základní školu. Vzdělání je uskutečňováno ve všech činnostech v průběhu celého dne. Probíhá

Více

Se skřítky po planetě Zemi

Se skřítky po planetě Zemi Se skřítky po planetě Zemi Projekt je zaměřen na získávání poznatků týkajících se života na planetě Zemi. Děti celým rokem budou provázet čtyři skřítci, kteří je hravou formou seznámí s obměnami ročních

Více

Příprava na vyučování oboru Člověk a jeho svět s cíli v oblasti OSV

Příprava na vyučování oboru Člověk a jeho svět s cíli v oblasti OSV Příprava na vyučování oboru Člověk a jeho svět s cíli v oblasti OSV Název učební jednotky (téma) Příbuzenské vztahy v rodině Stručná anotace učební jednotky Žáci zjišťují informace od spolužáků a zapisují

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen 2016. Mateřské školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen 2016. Mateřské školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen 2016 Mateřské školy Mateřská škola Přerov, Máchova 14 (včetně odl. pracoviště Sokolská 26) Mateřinky v pohybu 7.

Více

Příloha č. 1 k ŠVP ŠD plán činností. 1. Místo, kde žijeme. Rozvíjené kompetence: Tematický okruh: Činnosti. Rozvíjené kompetence

Příloha č. 1 k ŠVP ŠD plán činností. 1. Místo, kde žijeme. Rozvíjené kompetence: Tematický okruh: Činnosti. Rozvíjené kompetence Příloha č. 1 k ŠVP ŠD plán činností Rozvíjené kompetence: 1. Kompetence k učení 2. Kompetence k řešení problémů 3. Komunikativní kompetence 4. Sociální a interpersonální kompetence 5. Občanské kompetence

Více

Časopis MŠ. Červen 2015

Časopis MŠ. Červen 2015 Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvková organizace Časopis MŠ Červen 2015 Vydává: Mateřská škola Ústí nad Labem Brná Sebuzínská 42 Tel: 475 541 175 Mobil: 720 619 239 http://www.zsamsbrna.cz/

Více

Král s královnou vychází na jeviště, král usedá na trůn a královna si sedá vedle něj.

Král s královnou vychází na jeviště, král usedá na trůn a královna si sedá vedle něj. Jak Mojmír ke štěstí přišel Anotace: Divadelní scénář pohádky vhodný k dramatizaci s dětmi. SCÉNA I. ZÁMEK Stařenka 1: Za devatero horami, za devatero řekami bylo nebylo jedno malé královstvíčko. Tomu

Více

Základní škola Hlinsko, Ležáků 1449, okres Chrudim. Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA

Základní škola Hlinsko, Ležáků 1449, okres Chrudim. Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA Základní škola Hlinsko, Ležáků 1449, okres Chrudim Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA I. Charakteristika školní družiny Školní družina slouží k výchově, vzdělávání, přípravě

Více

NĚCO ² JE VE VZDUCHU A STROM TO POTŘEBUJE

NĚCO ² JE VE VZDUCHU A STROM TO POTŘEBUJE ETODIKA NĚCO ² JE VE VZDUCHU A STRO TO POTŘEBUJE 3. 5. třída ZŠ 90 minut Velká myšlenka Ve vzduchu je neviditelný uhlík, který strom dokáže vstřebávat a přeměnit ho ve své zcela hmatatelné tělo listy a

Více

ZŠ a MŠ Panenské Břežany

ZŠ a MŠ Panenské Břežany Hlavní 63, 250 70 Panenské Břežany www.zsmsbrezany.cz, zsbrezany@seznam.cz Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol Číslo projektu: Šablona: Cz.1.07/1.4.00/21.1997 VY_32_INOVACE_61-80

Více

Školní družina při ZŠ Liptál

Školní družina při ZŠ Liptál Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní družina při ZŠ Liptál Verze č. III Platnost od: 1.9. 2015 Zpracovala: Petra Pilná vychovatelka Charakteristika ŠVP pro ŠD vychází z ŠVP ZŠ Liptál,

Více

R A N Ž Á D A C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O. Do CPD Šipka pøijel Martin na bílém koni. Pùlnoèní cirkus letos opìt zavítal do Prahy

R A N Ž Á D A C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O. Do CPD Šipka pøijel Martin na bílém koni. Pùlnoèní cirkus letos opìt zavítal do Prahy R N Ž Á D Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁL; Praha 8 - Kobylisy, ohnice roèník, èíslo vyšlo: prosinec 00 O S E D Ì L O Z J Í M V É H O Do PD Šipka pøijel Martin na bílém koni Zábavné pùldne pro dìti

Více

PĚSTITELSKÉ PRÁCE (7. ročník)

PĚSTITELSKÉ PRÁCE (7. ročník) PĚSTITELSKÉ PRÁCE (7. ročník) Charakteristika předmětu Tento předmět je zařazen v 7. ročníku k prohloubení praktického nácviku učiva o přírodě a člověku. V jednotlivých tématech jsou žáci seznamováni s

Více

Husité MOŘE DOBRÝ, ALE JE TU TROCHU ZIMA!

Husité MOŘE DOBRÝ, ALE JE TU TROCHU ZIMA! Husité MOŘE DOBRÝ, ALE JE TU TROCHU ZIMA! Klára Smolíková HUSITÉ Ilustrace Honza Smolík POSEKÁNO, VYMLÁCENO! LETOS JSME TY ŽNĚ ZVLÁDLI RYCHLE. Albatros Tuto fantastickou procházku historií věnujeme Jirkovi

Více

Mgr. Jaromíra Bednářová. www. skolazvesela.cz

Mgr. Jaromíra Bednářová. www. skolazvesela.cz www. skolazvesela.cz Respektujte prosím, že šíření částí ebooku nebo celku je zakázáno a chráněno autorským zákonem. Pokud se Vám ebook líbí a chcete jej sdílet s dalšími rodiči: SUPER! Ovšem sdílejte

Více

Zuzana Pospíšilová ilustrovala Zdeňka Študlarová Policejní pohádky

Zuzana Pospíšilová ilustrovala Zdeňka Študlarová Policejní pohádky Zuzana Pospíšilová ilustrovala Zdeňka Študlarová Policejní pohádky Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Zuzana Pospíšilová ilustrovala Zdeňka Študlarová Policejní pohádky Upozornění

Více

Základní škola T. G. Masaryka Borohrádek. Školní vzdělávací program pro školní družinu

Základní škola T. G. Masaryka Borohrádek. Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola T. G. Masaryka Borohrádek Školní vzdělávací program pro školní družinu 1. Identifikační údaje Název školy: Základní škola T. G. Masaryka Adresa: T. G. Masaryka 396, 517 24 Borohrádek Ředitelka:

Více

PES KOČKA SLEPICE KOZA KRÁVA KŮŇ KACHNA BERUŠKA PRASE

PES KOČKA SLEPICE KOZA KRÁVA KŮŇ KACHNA BERUŠKA PRASE SLOVNÍ ZÁSOBA Pojmenuj, co vidíš na každém obrázku. Zkus tleskáním naznačit slabiky. Řekni, jakou hlásku slyšíš na začátku (konci) slova. PES KOČKA SLEPICE KOZA KRÁVA KŮŇ KACHNA BERUŠKA PRASE Procvičujeme:

Více

VIII. stanoviště rozhovor s rodiči - hodnocení činností v průběhu zápisu, co dítě zvládlo a co nezvládlo

VIII. stanoviště rozhovor s rodiči - hodnocení činností v průběhu zápisu, co dítě zvládlo a co nezvládlo Zápis do 1. ročníku - Sněhurka a sedm trpaslíků I. stanoviště 1. přivítání dítěte, označení jmenovkou s obrázkem trpaslíka 2. aktivita: Co si dnes myslí můj otisk boty ( s pomocí rodičů dítě obkreslí svoji

Více

Pohádka Aloise Mikulky O smutném tygrovi

Pohádka Aloise Mikulky O smutném tygrovi Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech EV a čtenářství Název učební jednotky (téma) Pohádka Aloise Mikulky O smutném tygrovi Stručná anotace učební jednotky V hodině čtení

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Ročník: 3.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Ročník: 3. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Ročník: 3. Očekávané výstupy RVP ZV Ročníkový výstup Učivo Průřezová témata, přesahy vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště a

Více

Co se je tû stalo na mé narozeniny

Co se je tû stalo na mé narozeniny Mám tfiináct kníïek, které jsou jen moje. Ty jsem si taky dala do poliãky a v echna svoje védská jara a krabice s obrázky. Ve kole si obrázky vymûàujeme. Ale já mám dvacet obrázkû, které bych nevymûnila

Více

Plán školní družiny na školní rok 2015/2016

Plán školní družiny na školní rok 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Povrly, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace 5. května 233, 403 32 Povrly Plán školní družiny na školní rok 2015/2016 Zpracovala: Bc. Karla Suková vychovatelka školní

Více

PRACOVNÍ ČINNOSTI l. - 3. ROČNÍK Žák pozná různé druhy materiálu, jeho vlastnosti a různé způsoby zacházení. Porovná vlastnosti zpracovaného materiálu Ověří si vlastnosti materiálu v praxi. Dokáže zhotovit

Více

3. Kousky veršů (Poupata)

3. Kousky veršů (Poupata) 1. esta poslední kapky (Poupata) mi mi 1. Sklenici vína dolej nám, ó, Pane, mi mi dokud tam na dně něco zbejvá, Pane, nebudem vědět o těle, duše se vínem umeje, nebudem bdít a nebudem spát, ó, Pane. 2.

Více

Počítačová gramotnost II Mgr. Jiří Rozsypal aktualizace 1. 9. 2011

Počítačová gramotnost II Mgr. Jiří Rozsypal aktualizace 1. 9. 2011 Počítačová gramotnost II Mgr. Jiří Rozsypal aktualizace 1. 9. 2011 Počítačová gramotnost II Tato inovace předmětu Počítačová gramotnost II je spolufinancována Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem

Více

Soutěž Život kolem nás 2016 I. kolo

Soutěž Život kolem nás 2016 I. kolo Soutěž Život kolem nás 2016 I. kolo Identifikace školy, obec: Třídní kolektiv: 1. Velkým tématem prvního kola soutěže bude hmyz. Abyste věděli, jak se hmyz pozná, doplňte následující slova nebo slovní

Více

Přišla k nám zima. Poslední a nejstudenější měsíce v roce. Přináší sníh a někdy teploty klesají až pod bod mrazu. Sluníčko vidíme méně.

Přišla k nám zima. Poslední a nejstudenější měsíce v roce. Přináší sníh a někdy teploty klesají až pod bod mrazu. Sluníčko vidíme méně. Ahoj kamarádi, v rukou držíte zimní vydání časopisu Noviny skřítka Knihomílka. Vezměte si tužku a pastelky a rovnou se můžete pustit do prvních úkolů. Věřím, že se u nové pohádky pobavíte a u bajky zase

Více

Horký den se pomalu chýlil ke konci, slunce zapadalo za hranatou věží františkánského kláštera a jeho nazlátlé paprsky dopadaly na kopce protějšího

Horký den se pomalu chýlil ke konci, slunce zapadalo za hranatou věží františkánského kláštera a jeho nazlátlé paprsky dopadaly na kopce protějšího S A N O K 1 8 7 5 Horký den se pomalu chýlil ke konci, slunce zapadalo za hranatou věží františkánského kláštera a jeho nazlátlé paprsky dopadaly na kopce protějšího břehu řeky. Děti přeběhly louku, prodraly

Více

Dobrý den, Činnosti pro prezentaci nového jazyka.

Dobrý den, Činnosti pro prezentaci nového jazyka. WATTSENGLISH POSTER ACTIVITIES Dobrý den, doufáme, že se Vám plakát líbí. V naší publikaci Průvodce metodikou výuky angličtiny v mateřské škole I., která byla vytvořena ve spolupráci s VÚP a MŠMT jsme

Více

Gymnázium Chotěboř Adresa: 583 01 Chotěboř, Jiráskova 637 Tel.: 569 669361, 775 669361, fax.: 569 669361 www: www.gch.cz, e-mail: gch@gch.

Gymnázium Chotěboř Adresa: 583 01 Chotěboř, Jiráskova 637 Tel.: 569 669361, 775 669361, fax.: 569 669361 www: www.gch.cz, e-mail: gch@gch. Gymnázium Chotěboř Adresa: 583 01 Chotěboř, Jiráskova 637 Tel.: 569 669361, 775 669361, fax.: 569 669361 www: www.gch.cz, e-mail: gch@gch.cz Přijímací zkouška z českého jazyka (osmileté studium) 1. termín

Více

Metodické poznámky k souboru úloh Optika

Metodické poznámky k souboru úloh Optika Metodické poznámky k souboru úloh Optika Baterka Teoreticky se světlo šíří "nekonečně daleko", intenzita světla však klesá s druhou mocninou vzdálenosti. Děti si často myslí, že světlo se nešíří příliš

Více

Zpravodaj turistického ruchu. Jaro 2016. Úvod. Co se událo. aneb zima plná veletrhů

Zpravodaj turistického ruchu. Jaro 2016. Úvod. Co se událo. aneb zima plná veletrhů Zpravodaj turistického ruchu Jaro 2016 Úvod S příchodem jara přicházíme i my s novinkami z našeho regionu. Dovolte nám pozvat Vás nejen na akce spojené s nadcházejícím svátky jara. Ve zpravodaji Vás chceme

Více

MOJE TĚLO. Anna Pfeifferová. Ilustrace: Ulla Bartlová

MOJE TĚLO. Anna Pfeifferová. Ilustrace: Ulla Bartlová MOJE TĚLO Anna Pfeifferová Ilustrace: Ulla Bartlová Vem si tužku na panáčka, nakresli ho, je to hračka: Tečky, čárka, dole proužek, kolem toho ještě kroužek. Po stranách mu přidej ouška, ať ví dobře, co

Více

ČÍSLOVKY. Druhy číslovek

ČÍSLOVKY. Druhy číslovek ČÍSLOVKY Druhy číslovek Nyní si společně zopakujeme, co už víte o číslovkách. ohebný slovní druh označují počet, pořadí,... určujeme u nich tyto mluvnické kategorie: pád, číslo, rod, vzor a druh dělí se

Více

Příloha č. 12 ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE

Příloha č. 12 ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Žák vytváří jednoduchými postupy různé předměty z tradičních i netradičních materiálů Pracuje podle slovního návrhu a předlohy Úvodní a Bezpečnost práce - pokyny Vlastnosti materiálu papír a karton Přírodniny

Více

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola Měčín příspěvková organizace

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola Měčín příspěvková organizace Téma: Moje škola Seznámení s okolím Měčína Sběr plodin (kaštany, trnky) Šikulové 1. schůzka 1. schůzka Září seznámení se školou a okolím, orientujeme se v budově školy seznámení s organizací a řádem ŠD,

Více

Volnomyslné přírodní deníky

Volnomyslné přírodní deníky Volnomyslné přírodní deníky Karolína Tauberová 3. místo Próza do 23 let 1. 7. Dokud si vítr hraje s mými vlasy, kapky deště dopadají na tvář a slunce rozjasňuje oči, září mi úsměv na rtech a já cítím,

Více

Zpráva ŠD květen 2015

Zpráva ŠD květen 2015 Zpráva ŠD květen 2015 Měsíc květen byl tematicky zaměřen na upevňování kladných vztahů a vazeb v rodině a kamarádství. V odděleních byly vhodně vedeny krátké besedy, zaměřeny estetické činnosti, u menších

Více

Název projektu Život jako leporelo Registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Mgr. Alena Ticháčková Datum 6. 11. 2014

Název projektu Život jako leporelo Registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Mgr. Alena Ticháčková Datum 6. 11. 2014 Název projektu Život jako leporelo Registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Autor Mgr. Alena Ticháčková Datum 6. 11. 2014 Ročník 2. ročník Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor

Více

Identifikátor materiálu EU: PRIR - 6

Identifikátor materiálu EU: PRIR - 6 Identifikátor materiálu EU: PRIR - 6 Anotace Autor Jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor PRIR = Oblast/Předmět Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Prezentace je věnovaná létu. Žák se seznamuje

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Ročník: 2.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Ročník: 2. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Ročník: 2. Očekávané výstupy z RVP ZV Ročníkový výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Místo, kde žijeme vyznačí v jednoduchém plánu místo

Více

5. 9 Vzdělávací oblast Člověk a svět práce

5. 9 Vzdělávací oblast Člověk a svět práce 5. 9 Vzdělávací oblast Člověk a svět práce 5. 9. 1 Charakteristika vzdělávací oblasti Člověk a svět práce - Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast je zařazena na obou stupních ZŠ. Vědomosti

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Pořadové číslo projektu: CZ.1. 07/1. 4. 00/21.2712 Šablona: VY_32_INOVACE_1_10_Vv Ročník: 3., 4. a 5. Datum vytvoření: 25. 3. 2013 Datum ověření ve výuce: 5.

Více

Příklad dobré praxe na téma. DŮM ZDRAVÍ (soutěž družstev)

Příklad dobré praxe na téma. DŮM ZDRAVÍ (soutěž družstev) Podpora zdravého životního stylu ve školách v Kraji Vysočina projekt číslo CZ.1.07/1.1. 00/02.0014 Příklad dobré praxe na téma DŮM ZDRAVÍ (soutěž družstev) Jméno autora Zdena Jiráková Název příkladu dobré

Více

Tematický plán učiva

Tematický plán učiva Tematický plán učiva Předmět Člověk a jeho svět Školní rok 2013/14 Třída-ročník 1. Vyučující Mgr. Andrea Mojžíšová Měsíc Učivo PT Výstupy Využití školní zahrady IX. Škola učitel, žák, třída, skupina, 1,3,6,7,10,11,14,24

Více

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Škola má deset ročníků, 1.stupeň tvoří 1. až 6., 2.stupeň 7. až 10.ročník. V charakteristice

Více

ZPRÁVA MŠ O DÍTĚTI. Po vyplnění důvěrné! Jméno a příjmení dítěte:... Datum narození:... Bydliště: kontakt... Navštěvuje MŠ:., od škol. roku...

ZPRÁVA MŠ O DÍTĚTI. Po vyplnění důvěrné! Jméno a příjmení dítěte:... Datum narození:... Bydliště: kontakt... Navštěvuje MŠ:., od škol. roku... SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ CENTRUM Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Lazy 3695, Zlín 760 01 Pracoviště: Lazy 3695, Zlín tel.: 577 058 252, 736 105 795 e-mail: spc@ddskolyzlin.cz

Více

Příprava na vyučování oboru Člověk a jeho svět s cíli v oblasti OSV

Příprava na vyučování oboru Člověk a jeho svět s cíli v oblasti OSV Pánem svého času Příprava na vyučování oboru Člověk a jeho svět s cíli v oblasti OSV Název učební jednotky (téma) Pánem svého času Stručná anotace učební jednotky Učební jednotka nabízí žákům možnost samostatně

Více

9. Tøi støelecké terèe

9. Tøi støelecké terèe 9. Tøi støelecké terèe Zoltov Tak už maluješ, holoubku? Kupecký Jako støelecké terèe se to snad hodí. Zoltov Oho, nahá žena vystupuje z vany! Jsi chlapík! Chlapík! Ptal ses, jestli je Petr na mužské. Není.

Více

BLUDIŠTĚ ZDRAVÁ VÝŽIVA HYGIENA

BLUDIŠTĚ ZDRAVÁ VÝŽIVA HYGIENA sidus_sestava 1 9/3/12 7:23 AM Stránka 1 BLUDIŠTĚ SLUŠNÉ CHOVÁNÍ ROČNÍ OBDOBÍ RODINA UVOLŇOVACÍ CVIKY ZDRAVÁ VÝŽIVA HYGIENA MATEMATICKÉ PŘEDSTAVY OVOCE A ZELENINA Zakoupením Poznáváčku jste pomohli, ve

Více

Název: Smyslová soustava

Název: Smyslová soustava Název: Smyslová soustava Výukové materiály Autor: Mgr. Blanka Machová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Biologie Ročník: 4. a 5. (2. a 3. vyššího

Více

INFORMAČNÍ ČASOPIS MŠ OTY SYNKA

INFORMAČNÍ ČASOPIS MŠ OTY SYNKA INFORMAČNÍ ČASOPIS MŠ OTY SYNKA PODZIM - ZIMA 2008 OBSAH Rozdělení tříd. Naše MŠ. Ekologie-sběr. Aktivity v MŠ pro děti. Začít spolu. Podzimní čarování. Co jsme se uţ naučili. Krouţek školáků a flétnička.

Více

Ekosystém les vycházka 6.,7.tř. Vocílková B.,Jakešová Ptáci Výukový program Ikaros žáci školy všichni

Ekosystém les vycházka 6.,7.tř. Vocílková B.,Jakešová Ptáci Výukový program Ikaros žáci školy všichni Roční realizační plán EVVO pro školní rok 2013/2014 Měsíc Název akce/téma Forma Cílová skupina Akci koordinuje Návaznost na oddíl A, dlouhodobý a dílčí cíl Září Integrace environmentální výchovy do jednotlivých

Více

Kolektivní logopedické cvičení pro hlásku R Drak Mrak

Kolektivní logopedické cvičení pro hlásku R Drak Mrak Kolektivní logopedické cvičení pro hlásku R Drak Mrak Jana Dřímalová, DiS. Cíl: rozvoj sluchového vnímání a fonematického sluchu, dechová cvičení, procvičování motoriky mluvidel, sluchové vnímání a fonematický

Více

Najdete zde. Desatero pro prvňáčka

Najdete zde. Desatero pro prvňáčka Najdete zde - desatero pro prvňáčka - rady a informace pro rodiče prvňáčků - co by mělo umět dítě, které jde do školy - co potřebuje prvňák od rodičů - pomůcky pro žáky 1. ročníku ZŠ - školní zralost Desatero

Více

Píšete dětem černé puntíky, když něco zapomenou? Nebo jim dáváte jiný trest?

Píšete dětem černé puntíky, když něco zapomenou? Nebo jim dáváte jiný trest? Rozhovor s... Zajímá nás i to, co se děje na prvním stupni. Proto jsme vyzpovídali paní učitelku Janásovou a paní učitelku Drštičkovou. Chtěli jsme hlavně vědět, jak se daří jim a jejich prvňáčkům. PANÍ

Více

NEOROMANTIČKA. co musíš mít. módní lekce

NEOROMANTIČKA. co musíš mít. módní lekce NEOROMANTIČKA Na jednu stranu by se nejraději narodila v jiném století. Vybrala by si dobu, ve které byly dívky jemné stejně jako jejich šaty s anglickou krajkou. Neoromantička ale ráda chodí i v teniskách

Více

Jak vzniká kniha a jaké jsou její částí, seznámení s literární druhy a žánry a kde je v knihovně hledat, doplněno o online katalog.

Jak vzniká kniha a jaké jsou její částí, seznámení s literární druhy a žánry a kde je v knihovně hledat, doplněno o online katalog. Název programu Název cyklu Vypracoval (a) Anotace Cílová skupina Časová dotace Potřebné čtenářské dovednosti (porozumění textu, rychlost) Osnova programu Vzdělávací oblasti Klíčové kompetence Průřezová

Více

Krátké texty pro ètenáøe

Krátké texty pro ètenáøe 2.-5. roè. 3 Krátké texty pro ètenáøe OSV VDO EGS MKV ENV MED Využití: Krátké pøíbìhy usnadòují zlepšení ètení s porozumìním a umožòují dìtem lepší orientaci v textu. Pracovní listy lze využít také pro

Více

Plán činnosti ve školní družině. Školní rok 2014-2015. Vypracovala: Bc. Irena Staňková

Plán činnosti ve školní družině. Školní rok 2014-2015. Vypracovala: Bc. Irena Staňková Plán činnosti ve školní družině Školní rok 2014-2015 Vypracovala: Bc. Irena Staňková ZÁŘÍ: - rozhovory s dětmi o zážitcích z prázdnin - poslech pohádek a příběhů - povídání o přírodě, pozorování změn v

Více

Z á k l a d n í š k o l a D o l o p l a z y, o k r e s O l o m o u c příspěvková organizace

Z á k l a d n í š k o l a D o l o p l a z y, o k r e s O l o m o u c příspěvková organizace Příklad dobré praxe 1 Název lekce: Plnění kompetencí za dané období Téma: Hodnocení stanovených kompetencí Cíl: Žák zhodnotí stanovené kompetence, pojmenuje a posoudí výsledky své práce. Metoda: Čtyři

Více

OBSAH. - Čínská báseň - Týden prvňáčků - Můžete si přečíst - Tvorba dětí ZŠ Krestova - Jak vyrobit krabičku

OBSAH. - Čínská báseň - Týden prvňáčků - Můžete si přečíst - Tvorba dětí ZŠ Krestova - Jak vyrobit krabičku 1/2015 OBSAH - Čínská báseň - Týden prvňáčků - Můžete si přečíst - Tvorba dětí ZŠ Krestova - Jak vyrobit krabičku Čínská báseň beseda pro žáky 8. tříd Jako každý rok, tak i letos v knihovně proběhla beseda,

Více

Příprava na vyučování oboru Člověk a jeho svět s cíli v oblastech EV a čtenářství

Příprava na vyučování oboru Člověk a jeho svět s cíli v oblastech EV a čtenářství Rostliny stavba těla Příprava na vyučování oboru Člověk a jeho svět s cíli v oblastech EV a čtenářství Název učební jednotky (téma) Rostliny stavba těla Stručná anotace učební jednotky Ţáci se seznamují

Více

Nepravidelný občasník MŠ Ukrajinská

Nepravidelný občasník MŠ Ukrajinská Nepravidelný občasník MŠ Ukrajinská www.msukrajinska.cz Únor 2016 Učitel bere za ruce, otevírá mysl a dotýká se srdce. Kresba předškolního dítěte Dětská kresba je jedním z nejvhodnějších přístupů k poznání

Více

Projekt Podpora rozvoje emočního vývoje, předčtenářských dovedností a moderních metod vzdělávání v MŠ reg. č.: CZ.1.07/1.3.50/02.0011.

Projekt Podpora rozvoje emočního vývoje, předčtenářských dovedností a moderních metod vzdělávání v MŠ reg. č.: CZ.1.07/1.3.50/02.0011. O mamince Zuzana Musilová Cíl: rozvoj schopností vytvářet a rozvíjet citové vztahy k mamince, k rodině, k nejbližším lidem, rozvoj jemné i hrubé motoriky, ve volné hře pomáhat dětem nalézat své místo ve

Více

Vernířovice 172 788 15 Velké Losiny www.svagrov.cz. Milí rodiče a milé děti,

Vernířovice 172 788 15 Velké Losiny www.svagrov.cz. Milí rodiče a milé děti, Vernířovice 172 788 15 Velké Losiny www.svagrov.cz Milí rodiče a milé děti, už skutečně ubývá dne a brzy se šeří, proto se nám blíží čas Martinských slavností. Sejdeme se na Švagrově v sobotu 9. 11. 2013

Více

ať nebojí ježek ani hada

ať nebojí ježek ani hada Soutěž: ze slov utvořte větu oznamovací, rozkazovací, přací a tázací se ať nebojí ježek ani hada Kontrola: Ať se ježek nebojí hada. věta přací Ježku, neboj se hada. věta rozkazovací Ježek se nebojí hada.

Více

Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník. Školní vzdělávací program ŠKOLNÍ DRUŽINA při ZŠ a MŠ Lužná, okres Rakovník IZO: 114 100 144

Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník. Školní vzdělávací program ŠKOLNÍ DRUŽINA při ZŠ a MŠ Lužná, okres Rakovník IZO: 114 100 144 Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník. Školní vzdělávací program ŠKOLNÍ DRUŽINA při ZŠ a MŠ Lužná, okres Rakovník IZO: 114 100 144. Identifikační údaje Název ŠD Školní družina při ZŠ a

Více

Časopis MŠ. Říjen 2015

Časopis MŠ. Říjen 2015 Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvková organizace Časopis MŠ Říjen 2015 Vydává: Mateřská škola Ústí nad Labem Brná Sebuzínská 42 Tel: 475 541 175 Mobil: 720 619 239 http://www.zsamsbrna.cz/

Více