PDF publikace. Katalog forem a metod. INFRA, s.r.o. vydavatelství a nakladatelství Tyršova Stařeč

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PDF publikace. Katalog forem a metod. INFRA, s.r.o. vydavatelství a nakladatelství Tyršova 241 675 22 Stařeč www.infracz.cz"

Transkript

1 Katalog forem a metod PDF publikace Upozornění pro uživatele této publikace: Elektronická verze publikace podléhá stejným pravidlům užívání jako tištěná. Všechna práva jsou vyhrazena. Žádná část nesmí být reprodukována a šířena bez předchozího písemného souhlasu vydavatele. Neoprávněné užívání publikace spočívající např. v kopírování a půjčování, pronajímání dalším osobám je v rozporu s autorskými právy. INFRA, s.r.o. vydavatelství a nakladatelství Tyršova Stařeč INFRA, s.r.o. Stařeč 2011 Všechna práva vyhrazena

2 Zápis do 1. třídy Obsah Zápis do 1. třídy čtvero ročních období Mgr. Dana Svobodová TŘ Zápis do 1. roč. - Řemesla Mgr. Hana Ptáčková PRO Zápis do 1. roč. Hrad Školštejn Mgr. Hana Ptáčková PRO Zápis do 1. roč. - Z pohádky do pohádky Mgr. Dana Svobodová OST Metody byly vydány v rámci publikace a aktualizací KAFOMETu pro I. stupeň základních škol. INFRA, s.r.o. Stařeč 2011 Všechna práva vyhrazena

3 Rozmnožování a kopírování bez souhlasu vydavatele je v rozporu s autorským zákonem. PRO Zápis do 1. roè. - Øemesla OSV VDO EGS MKV ENV MED Využití: Klíèové pojmy: Pomùcky a potøeby: Cílem každého zápisu je zjistit, zda je dítì na zahájení školní docházky pøimìøenì zralé po všech stránkách. Smìøujeme ke kompetencím - slovnì se vyjadøovat, rozlišovat množství, prostorovì se orientovat, rozlišovat barvy, kreslit Uèivo - školní zralost, zralost psychická, zralost fyzická, zralost sociální, zápis do 1. tøídy Dotazníky pro rodièe, nástìnky s obrázky ze života školy, obrázky øemesel A4 po jednom kusu (pøíloha è.l) a stejné obrázky všech øemesel velikosti A6 podle poètu dìtí u zápisu (pøíloha è. 2), kartièky na krk podle poètu zapisovaných dìtí (pøíloha è. 4), barevné kostky, figurky zvíøat, obrázky z alba (pøíloha è. 3), talíø, pøíbor, hrnek, ubrousek, panenka s dlouhými vlasy, mašle, papírové kartièky s písmeny, koláèe, rohlíky, jablka, mrkve,... (pomùcka do matematiky pro 1. tø.), pokladna, košík, dìtské peníze, papíry, tužky, pøedtištìné obálky A5 podle poètu dìtí (pøíloha è. 10), další dárky pro dìti vyrobené žáky, seznam pomùcek do 1.tøídy. Popis: Zápis dìtí do l. roèníku ZŠ se pravidelnì koná každý rok. Každý rok si také na naší škole lámeme hlavu s tím, jak bychom tento slavnostní okamžik dìtem zpøíjemnili. Jistì se zápis dá udìlat úplnì obyèejným zpùsobem. Na druhé stranì se však také mùže zápis stát pøíjemným zážitkem pro prvòáèky i jejich rodièe. Každý od zápisu nìco oèekává: Pro dítì je dùležitá stránka motivaèní a seznamovací. Je velmi dobré vzbudit u dítìte zájem o školu, seznámit ho s prostøedím školy i nìkterými pracovníky. Pro rodièe je asi nejdùležitìjší stránka seznamovací a informaèní. I rodiè se u zápisu seznamuje se školou, získává informace o pomùckách, o vzdìlávacím programu, o organizaci školy a dalších aktivitách školy. Pro uèitele je nejdùležitìjší stránka infomaèní a poznávací. Získávají základní informace o dìtech a rodièích. Pøi rùzných èinnostech by mìli ovìøit školní zralost. Všímat by si mìli zralosti somatické, psychické i sociální. Právì to není vždy jednoduché. Mnohem lépe se školní zralost ovìøuje v prostøedí pøíjemném, klidném, neuspìchaném, prostì v prostøedí, ve kterém se dítì dobøe cítí. V posledních letech se nám velmi osvìdèilo provádìní zápisu formou projektù. Seznámím vás s jedním z nich. U vchodu do školy pøivítají budoucí prvòáèky a jejich rodièe žáci naší školy. Každé dítì u vchodu dostane kartièku se svým jménem a poøadovým èíslem (pøíloha è. 4). Poøadové èíslo dìtem pøidìlujeme proto, aby si dìti mohly v klidu hrát a prohlížet školu. Rodièe se nemusí obávat, že by je nìkdo pøedbìhl. Rodièe pøed zápisem vyplní dotazník. Dìti si v této dobì mohou hrát ve školní družinì. Na chodbì si všichni mohou prohlédnout vystavené pomùcky, které budou dìti potøebovat do 1. tøídy, fotografie ze života školy i video z vyuèování. Prostor tøídy je rozdìlen na nìkolik stanoviš. Stanovištì jsou vlastnì stolky s vìtším obrázkem urèitého povolání (pøíloha è. 1) a dalšími pomùckami. Na každém stolku jsou i malé obrázky daného povolání (pøíloha è. 2), které po splnìní úkolù postupnì dìti získávají. Pøi vstupu do tøídy, ve které probíhá zápis, se ujme dítìte jeden uèitel. Po vzájemném pøedstavení uèitel s dítìtem prochází jednotlivá stanovištì a snaží se zjistit zralost tohoto dítìte. Rodièe po tuto dobu sedí u stolku spoleènì s druhým uèitelem, který kontroluje dotazník a informuje rodièe o všem, co je zajímá. Rodièe jsou ve stejné místnosti jako stanovištì, takže své dítì mohou sledovat. Nesmìlejší dìti své rodièe vidí a nemají strach, že jsou nìkde úplnì samy. U jednotlivých stanoviš dìti poznávají podle obrázku nakreslené povolání. Podle potøeby jim uèitel radí. INFRA, s.r.o.,kafomet Projekty, agenda, Str. 1

4 PRO Rozmnožování a kopírování bez souhlasu vydavatele je v rozporu s autorským zákonem. Stanovištì è. l - Kominík Stavba komínu pro kominíka z barevných kostek. Uèitel sleduje vedoucí ruku, ptá se na barvy. Stanovištì è.2 - Ošetøovatel zvíøat Poznávání zvíøat domácích, lesních i exotických, jejich tøídìní, mláïata, poèty nohou, èím se živí, jaké zvíøe máš doma,... Toto téma dává uèiteli možnost rozhovoøit dítì. Stanovištì è.3 - Fotograf Dvì strany z alba (pøíloha è.3). V pøíloze jsou ètyøi lyžaøi a ètyøi snìhuláci. Dítì vyhledá dva stejné obrázky buï u lyžaøù, nebo u snìhulákù. Obrázky dávají možnosti i dalšího povídání, co na obrázek nepatøí... Podle potøeby je možné obrázky i zvìtšit. Stanovištì è.4 - Èíšník Na stolku leží talíø, pøíbor, hrnek... Dìti berou do ruky konkrétní vìci. Tady procvièíme prostorovou orientaci. Napø.: Vezmi do ruky pøíbor, lžièku polož vpravo... Kam jsem položila nùž? Jak pomáháš doma? Stanovištì è. 5 - Kadeønice Na stoleèku sedí panenka (nebo žákynì), má uvázaný cop. Vedle leží mašle. Dítì má dokonèit úpravu úèesu uvázáním mašle. Èasto se nám stává, že si dìti v 1. tøídì neumí zavázat boty. Proto upozoròujeme rodièe, že i toto by dìti mìly pøed nástupem do školy umìt. Stanovištì è.6 - Uèitel Panu uèiteli se rozsypala písmena, pomùžeš mu najít toto písmeno? Uèitel dítìti písmeno ukáže, dítì ho znát nemusí, vyhledává podle tvaru. Ty dìti, které nìjaká písmena znají, mohou písmena vyhledávat (èíst). Stanovištì è.7 - Prodavaè Na stolku je pokladna, vedle ní leží rùzné druhy zboží: koláèe, rohlíky, švestky, jablka, mrkve... Dítì dostane košík, do nìhož si podle pokynu uèitele dává: 5 koláèù, 3 mrkve... Po nákupu dítì zboží vyrovná na pult, souèasnì mùže spoèítat, kolik kusù zboží nakoupilo celkem. Stanovištì è.8 - Malíø Dìti malují postavu - mimo jiné sledujeme i držení tužky, vysvìtlujeme rodièùm správné držení, doporuèujeme zlepšení již pøed vstupem do školy. (Zlozvyky se špatnì odstraòují.) Kdo se umí podepsat, obrázek si podepíše. Stanovištì è.9 - Listonoš Toto stanovištì je na konci u stolku, kde sedí rodièe. Dítì øekne svou adresu, kterou uèitel zapíše na obálku A5 s obrázkem naší školy (pøíloha è. 10). Kromì toho v blízkosti rodièe øekne i báseò nebo píseò, kterou má pøipravenou. Do obálky si dítì vloží obrázky povolání, které obdrželo u všech stanoviš. Odnáší si tak v obálce 9 obrázkù na vykreslení. Podle tìchto obrázkù mùže povídat i doma (napø. babièce), co na jednotlivých stanovištích dìlalo. K obálce dìtí dostanou i další výrobky, které pro nì vyrobili žáci ze školní družiny, a seznam pomùcek do l.tøídy. Souèasnì probìhne v pøípadì potøeby i rozhovor uèitele s rodièi tykající se školní zralosti nebo nezralosti jejich dítìte. Uèitel doprovodí dítì i rodièe ke dveøím a rozlouèí se s nimi. Poznámky: Všechny pøílohy si mùžete libovolnì zvìtšit, podle potøeb a možností školy. Bibliografický záznam: PTÁÈKOVÁ, H.: Zápis do 1. roè. - Øemesla in KAFOMET pro I. a II. stupeò. 1. vyd. Staøeè: INFRA, s. r. o. 2004, 19. aktualizace, PRO ISBN Autor: Hana Ptáèková Ilustrace: Bohumil Procházka Str. 2 INFRA, s.r.o.,kafomet Projekty, agenda,

5 Rozmnožování a kopírování bez souhlasu vydavatele je v rozporu s autorským zákonem. PRO Pøíloha è. 1 INFRA, s.r.o.,kafomet Projekty, agenda, Str. 3

6 Rozmnožování a kopírování bez souhlasu vydavatele je v rozporu s autorským zákonem. - OSV VDO EGS MKV ENV MED Zápis do 1 roè. - Hrad Školštejn PRO Využití: Klíèové pojmy: Pomùcky a potøeby: Cílem každého zápisu je zjistit, zda je dítì na zahájení školní docházky pøimìøenì zralé po všech stránkách. Smìøujeme ke kompetencím - slovnì se vyjadøovat, rozlišovat množství, prostorovì se orientovat, rozlišovat barvy, kreslit Uèivo - školní zralost, zralost psychická, zralost fyzická, zralost sociální, zápis do 1. tøídy Kartièky se jmény (pøíloha è. 4) a zavírací špendlíky, dotazníky pro rodièe, nástìnky s obrázky ze života školy, barevné kostky, 2 magnetické tabule, dvojice obrázkù hradù a rytíøù s pìti rozdíly (pøíloha è. 1), úryvky pohádek, obrázky zvíøat (pøíloha è. 2), košík s pøikrytým plyšovým hadem, svazky klíèù, trùny, královna, papírová koruna, papíry, tužky, kytice umìlých kvìtin, mašle, zátiší s živou princeznou (napø. trùn, truhla, svícen,...), pøedtištìné obálky A5 (pøíloha è. 5), omalovánky (pøíloha è. 6), další dárky pro dìti vyrobené žáky, seznam pomùcek do 1. tøídy. Popis: Celá škola je vyzdobena jako hrad - velký hrad z krabic, na stìnách zbranì, bílá paní, obrazy, v jeskyni tøíhlavý drak,... U vchodu do školy pøivítají budoucí prvòáèky a jejich rodièe na hradì Školštejnì žáci školy ve starodávných oblecích. Každé dítì u vchodu dostane erb se svým jménem a poøadovým èíslem (pøíloha è. 4). Žáci odvedou dítì i rodièe ke komnatì (tøídì), ve které se koná zápis. Rodièe pøed zápisem vyplní dotazník. Dìti si v této dobì mohou hrát ve školní družinì. Na chodbì si všichni mohou prohlédnout vystavené pomùcky, které budou dìti potøebovat do 1. tøídy, fotografie ze života školy i video z vyuèování. Prostor tøídy je rozdìlen na nìkolik stanoviš. Pøi vstupu do tøídy se ujme dítìte jeden uèitel. Po vzájemném pøedstavení uèitel s dítìtem prochází jednotlivá stanovištì a snaží se zjistit zralost tohoto dítìte. Rodièe po tuto dobu sedí u stolku spoleènì s druhým uèitelem, který kontroluje dotazník a informuje rodièe o všem, co je zajímá. Rodièe jsou ve stejné místnosti. Stanovištì è. 1 - Stavba hradu Spojené dva stolky, rozestavìný hrad, koš s kostkami. Každé dítì u zápisu postaví kousek hradu z barevných kostek. Uèitel sleduje vedoucí ruku, ptá se na barvy. Toto stanovištì úmyslnì volíme na zaèátek, dítì plní snadný úkol a pomalu navazuje kontakt s uèitelem. Stanovištì è. 2 - Hrady a rytíøi O stolek je opøena magnetická tabule, na níž jsou pøipevnìny dvì dvojice obrázkù velikosti A3 (pøíloha è. 1) - dìti pojmenují, co je na obrázcích, vyberou si buï hrady, nebo rytíøe a vyhledávají 5 rozdílù. Stanovištì slouží k rozhovoøení dìtí. Podle potøeby mùžeme obrázky i zvìtšit. Stanovištì è. 3 - Hrad, zvíøátka a pohádky O stolek je opøena magnetická tabule. Na ní jsou pøipevnìny obrázky zvíøat (pøíloha è. 2). Obrázky z pøílohy doporuèuji podle èar vystøíhat a magnetkami pøipevnit na magnetickou tabuli nebo položit na stolek. Na židlièce stojí košík s pøikrytým hadem. Uèitel zaène vyprávìt kousek pohádky, dítì poslouchá,... Vybereme vìtšinou jen jednu ukázku. Je tomu už dávno, kdy pøišla na jeden hrad nìjaká stará babièka, pøinesla králi v košíku zvíøe a øekla, že když král toto zvíøe sní, bude rozumìt všemu, co které zvíøe v povìtøí, na zemi i ve vodì mluví. Víš, jaké zvíøe to bylo? Podíváš se, jestli je v našem košíku? (had) INFRA, s.r.o.,kafomet Projekty, agenda, Str. 1

7 PRO Rozmnožování a kopírování bez souhlasu vydavatele je v rozporu s autorským zákonem. Jeden král mìl tøi syny. Ale mìl také velikou krásnou zahradu. Bylo v ní mnoho krásných stromù. Nejvzácnìjší byla jedna jabloò. Každý den na jabloni dozrálo jedno jablko, a to jablko bylo zlaté. Ale žádné to zlaté jablko si král nemohl utrhnout, protože se v noci ztratilo a nikdo nevìdìl kam. Víš, kam jablko vždycky zmizelo? (pták Ohnivák) Za dávných èasù žil jeden král, mìl tøi dcery. První dvì se brzy vdaly a zùstala doma jen ta nejmladší a nejkrásnìjší. Ta èasto chodívala do lesa k rybníèku a tam si hrála se zlatou kulièkou. Jednou jí kulièka spadla do vody. Víš, kdo jí tu kulièku z vody vylovil a pozdìji se promìnil v krásného prince? (žabák) Je to už dávno, kdy umøel starý mlynáø a zùstali po nìm tøi synové. Nejstarší syn dostal mlýn, druhý dostal osla a ten tøetí dostal zvíøe. To zvíøe mu pomohlo získat zámek a velké bohatství, protože obelstilo zlého èarodìje. To zvíøe umìlo mluvit a chodilo ve vysokých botách. Víš, které zvíøe to bylo? (kocour) Pokud dítì pohádku nebo zvíøe z pohádky nezná, uèitel mu poradí, aby dítì nemìlo nepøíjemný pocit. Pokud dítì pohádku zná, mùžeme se rozhovoøit o nìkterých detailech z pohádky. V obou pøípadech dìti pak vyhledávají zvíøe mezi obrázky na magnetické tabuli. Poznávají i další zvíøata, jmenují jejich mláïata, hledají zvíøata, která žijí v ZOO,... Stanovištì è. 4 - Klíèe Na stolku leží ètyøi svazky klíèù. Klíèe mohou mít rùzné tvary, které si žáci vymyslí, když je k zápisu chystají (pøíloha è. 3). Klíèe jsou vystøiženy z kartonu a navleèené na vìtších kruzích. Na jednom svazku byly klíèe 2, na druhém 5, na dalším 10 a na posledním 20. Dìti si prohlédnou klíèe od hradu a øeknou, na kterém svazku je klíèù nejvíce, nejménì, nìkteré klíèe poèítají. Ve svazcích mohou hledat i stejné klíèe. Stanovištì è. 5 - Koruna Žáci jedné tøídy vyrobili dva trùny. Na jeden z nich jsme posadili vìtší panenku s korunkou - královnu. Na druhý trùn jsme položili korunu. Uèitel se ptá: Kdo to tady sedí? Kdo by mìl sedìt vedle? Kam asi odešel král? Co tu nechal ležet? - Korunu. My si na chvíli jeho korunu pùjèíme. Dítì si korunu vyzkouší, pøedvede se rodièùm, jak mu sluší. Potom plní úkoly uèitele: Sundej si korunu pravou rukou, uchop korunu do levé ruky, polož korunu pøed sebe,... Na tomto stanovišti nám jde tedy pøedevším o prostorovou orientaci. Stanovištì è. 6 - Kresba Na tomto stanovišti vyzve uèitel dítì, aby nakreslilo krále nebo princeznu. Mohou kreslit i podle živého vzoru, protože nedaleko už sedí na trùnì živá princezna (paní uèitelka nebo žákynì). Do kresby tìchto postav dítì nenutíme, pokud nechtìjí nakreslit krále nebo princeznu, mohou nakreslit maminku nebo tatínka. Pokud možno by se mìlo jednat o postavu. Sledujeme i držení tužky, vysvìtlujeme rodièùm správné držení, doporuèujeme zlepšení již pøed vstupem do školy. Kdo se umí podepsat, obrázek si podepíše. Tento obrázek za chvíli zanese dítì princeznì. Stanovištì è. 7 - Kytice Na dalším stolku leží dvì kytice a nìkolik mašlí. Dítì si vybere kytici a uváže na ni vybranou mašli. Stanovištì è. 8 - Princezna Kytici a obrázek každý pøedá princeznì. Princeznì pøednese básnièku nebo zazpívá písnièku. Princezna dítìti podìkuje a pøedá mu obálku s omalovánkami (pøíloha è. 6), výrobky školních dìtí: princeznu, krále a hrad. Toto stanovištì je už v závìru poblíž místa, kde sedí rodièe dítìte, kteøí už dostali seznam s pomùckami a dozvìdìli se øadu informací o škole. Dítì i rodièe v doprovodu uèitele odchází a louèí se. Omalovánky vzniknou nakopírováním pøílohy è. 6 a zvìtšením na formát A5. Potom listy rozstøíháme, srovnáme na sebe, na levém okraji udìláme pod sebou dvì dírky a stužkou svážeme. Str. 2 INFRA, s.r.o.,kafomet Projekty, agenda,

8 Rozmnožování a kopírování bez souhlasu vydavatele je v rozporu s autorským zákonem. 1. roè. Zápis do 1. tøídy - ètvero roèních období OSV VDO EGS MKV ENV MED Využití: Klíèové pojmy: Pomùcky a potøeby: Alternativní provedení zápisu do 1. tøídy, které nestresuje dítì ani rodièe a umožní pedagogùm nenásilnou formou posoudit školní zralost dítìte. Smìøujeme ke kompetencím - umìt rozpoznávat barvy, rozvíjet jemnou motoriku, umìt se vyjadøovat, orientovat se v èase a prostoru, umìt se soustøedit Uèivo - Papírové kvìtiny na špejli (výrobky žákù), šablony ptáèkù nebo vajíèko, obleèení, papíry A4, pastelky, obrázky zvíøátek, natištìné stopy lyžaøù, koš nebo kbelík, papírové loïky. K výzdobì tøídy lze využít obrázkù k roènímu období nebo výkresy starších žákù s danou tématikou. Jako dárek pro budoucí prvòáèky lze použít výrobky žákù (napø. kvìtiny, zvíøátka) z papíru, keramiky apod. Popis: Ve tøídì pøipravíme pìt stanoviš. (Jaro - léto - podzim - zima plus jedno stanovištì je urèeno pro rodièe, kteøí vyplòují zápisový lístek a podávají informace nutné pøi zápisu - spolupráce napø. s vychovatelkou ŠD, uèitelkou MŠ... Po vyplnìní dotazníku se rodièe pøidají ke svému dítìti a procházejí roèními obdobími spoleènì. 1. stanovištì - JARO: Výzdoba tohoto stanovištì souvisí s Velikonocemi. Pøíroda se probouzí ze zimního spánku, ptáci zpívají (možno použít i vhodné hudební nahrávky), tráva se zelená, rozkvétají rostliny. V truhlíku jsou zapíchané barevné papírové kvìtiny na špejli. Dítì poznává barvy a jmenuje je. Mùže jednotlivé barvy kvìtin pøiøadit k pastelce, která byla použita. Uèitel pozoruje znalost barev, schopnost pøiøadit barvy a výslovnost. Na tomto stanovišti jsou dále pøipraveny šablony ptáèkù nebo vajíèek. Dítì šablonu obkresluje a pokusí se vystøihnout. (Pøi této èinnosti mùže spolupracovat i rodiè.) Uèitel pozoruje držení tužky, rozvoj jemné motoriky, zruènost pøi støíhání, samostatnost pøi práci. Velikonoce jsou svátky jara. Víš, co se o Velikonocích dìlá, jak se na nì chystáš doma? (Maluji vajíèka, pletu pomlázku...) Vzpomeneš si na velikonoèní øíkanku? (Hody, hody, doprovody...) Øekneš mi ji? (Pøipustíme zapojení rodièe). Ptáèka nebo vajíèko, které jsi sám vyrobil, si mùžeš nechat na památku. 2. stanovištì - LÉTO: Výzdoba stanoviš souvisí s létem. Kromì obrázkù máme pøipravena rùzná obleèení (trièka, kalhoty, èepice, sandály, sukýnky - letní i zimní). Jako další dekorace poslouží i papírové loïky. Právì jsme se ocitli v létì. Zrají jahody, maliny, chodíme se koupat. Jak se v létì oblékáš? Vyber z našeho šatníku obleèení, které bys mohl nosit v létì. - Výbornì. Trochu si zazpíváme a zacvièíme. Uèitel - rodiè - dítì si mohou zazpívat písnì (a zároveò ukazovat èásti tìla): Hlava, ramena, [:kolena, palce:] oèi, uši, ústa, nos. A protože jsi to tak krásnì zazpíval a ukázal, zkusíš na tento papír nakreslit postavu své maminky a obleèeš ji do letního obleèení. Uèitel sleduje výslovnost dítìte, jemnou motoriku, provádí rozbor kreslené postavy. 3. stanovištì - PODZIM: Výzdoba tohoto stanovištì souvisí s podzimem. Dominantou jsou obrázky zvíøátek. Léto a prázdniny konèí, pùjdeš do školy. Bude dozrávat ovoce - jablka a hrušky, zaène opadávat listí. Zvíøátka se budou chovat jinak. Máme pøipraveny karty s obrázky - koèka, myš, zajíc, pes, srna, kùò, jelen, kráva, veverka, ovce... Dítì nejdøíve poznává všechna zvíøátka - pokusí se pojmenovat i mláïata; vyber z tìchto zvíøátek ta, která žijí doma - u lidí. INFRA, s.r.o.,kafomet Projekty, agenda, Str. 1

ať nebojí ježek ani hada

ať nebojí ježek ani hada Soutěž: ze slov utvořte větu oznamovací, rozkazovací, přací a tázací se ať nebojí ježek ani hada Kontrola: Ať se ježek nebojí hada. věta přací Ježku, neboj se hada. věta rozkazovací Ježek se nebojí hada.

Více

b) zákonitosti c) vlastnosti d) komplikace e) povolení

b) zákonitosti c) vlastnosti d) komplikace e) povolení Přijímací test 8LETÉ GYMNÁZIUM PRIGO OSP VERZE CVIČNÁ 1. Z nabízených možností vyberte slovo, které slova úspěch. a) výhra b) prospěch c) nezdar d) chudoba e) prohra 2. Z nabízených možností vyberte slovo,

Více

hygiena a bezpečnost pomůcky

hygiena a bezpečnost pomůcky Estetická výchova 1.- 3.ročník str. učivo - témata kompetence žák vytváří jednoduché výrobky z papíru a kartonu hygiena a bezpečnost pomůcky pracuje podle zadaného postupu a využívá pomoc učitele udržuje

Více

PRACOVNÍ LIST POP č. 1 pro nadprůměrné dítě v mateřské škole, M. Kaslová

PRACOVNÍ LIST POP č. 1 pro nadprůměrné dítě v mateřské škole, M. Kaslová Předmatematické aktivity se zaměřením na rozvoj prostorové orientace a představivosti (D10) PRACOVNÍ LIST POP č. 1 pro nadprůměrné dítě v mateřské škole, M. Kaslová Pomůcky: obrázky jsou budˇ nakreslení

Více

Únor 1t - Pohádkové postavy - Čarodějnice Spoj tečky a vytvoř si svůj vlastní obrázek. Poté si obrázek vybarvi Tereza Bartošová

Únor 1t - Pohádkové postavy - Čarodějnice Spoj tečky a vytvoř si svůj vlastní obrázek. Poté si obrázek vybarvi Tereza Bartošová Únor 1t - Pohádkové postavy - Čarodějnice Spoj tečky a vytvoř si svůj vlastní obrázek. Poté si obrázek vybarvi Tereza Bartošová Únor 1t - Pohádkové postavy - Koruna Dokresli druhou polovinu obrázku (korunka

Více

Program stimulace vývoje jazykových schopností dětí

Program stimulace vývoje jazykových schopností dětí Program stimulace vývoje jazykových schopností dětí Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky a logopedie Vývoj jazykových schopností u dětí předškolního věku Diplomová

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

Speciální základní škola

Speciální základní škola Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 7204890tel: 469350116 www.spzs-skutec.cz Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.0116 Název: Zkvalitnění vzdělávání na SpZŠ Skuteč 1. Jméno

Více

Informace pro rodiče

Informace pro rodiče Informace pro rodiče časopis MŠ Brouček duben 2015 Vydává: Mateřská škola Brouček Prackovice nad Labem Tel: 416 539 112 http://www.msbroucek.eu e-mail: msbroucek@seznam.cz Platby v MŠ Platbu inkasem provedeme

Více

1. třída Pohádka o řepě

1. třída Pohádka o řepě 1. třída Pohádka o řepě Seznamovat děti s pohádkou udržet u dětí pozornost Pohádka o řepě Envir. Vývoj psyc sebep V září H2 sa.10 Seznamovat děti se zdrav. Cviky plnit úkol učitel Cvičení na poli psych

Více

371 118 Pohybová hra mé tělo

371 118 Pohybová hra mé tělo 371 118 Pohybová hra mé tělo Pomocí tohoto materiálu je možné provádět různé aktivity pro procvičování pohybu, které směřují k poznání a ovládání vlastního těla. Zvláštnost této hry spočívá v rozmanitosti

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování Naše motto: JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA Jaro chystá radovánky, pro naše kluky i holky Léto sluncem

Více

Výukový CD ROM - MATEMATIKA pro 1.třídu - Chytré dítě

Výukový CD ROM - MATEMATIKA pro 1.třídu - Chytré dítě Matematické procvičování a upevňování znalostí v oboru 0-10. Nový kamarád ve vyučování počítač. Jméno autora: Renata PÁVKOVÁ Název práce: MATEMATICKÉ procvičování a upevňování znalostí v číselném oboru

Více

Základní škola a Mateřská škola Tetčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Palackého 52, Tetčice. Odloučené pracoviště: Mateřská škola

Základní škola a Mateřská škola Tetčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Palackého 52, Tetčice. Odloučené pracoviště: Mateřská škola Základní škola a Mateřská škola Tetčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Palackého 52, Tetčice Odloučené pracoviště: Mateřská škola Tyršova 304 Tetčice 664 17 Názvy měsíčních tematických celků

Více

VÝUKA JAZYKŮ ZÁJMOVÁ ČINNOST ORGANIZACE 1. ROČNÍKU DESATERO PRO PRVŇÁČKY

VÝUKA JAZYKŮ ZÁJMOVÁ ČINNOST ORGANIZACE 1. ROČNÍKU DESATERO PRO PRVŇÁČKY VÝUKA JAZYKŮ Od třetí třídy začíná výuka cizího jazyka. Angličtinu mohou děti navštěvovat i v kroužku, který na naší škole probíhá v odpoledních hodinách. Od 7. ročníku vyučujeme 2. cizí jazyk ( Nj, Fj,

Více

INFORMATIKA (5. 7. ročník)

INFORMATIKA (5. 7. ročník) INFORMATIKA (5. 7. ročník) Charakteristika předmětu Obsahem vyučovacího předmětu Informatika je orientace v základních pojmech z oblasti informačních technologií, seznámení se základními součástmi výpočetní

Více

Přehled vzdělávacích materiálů

Přehled vzdělávacích materiálů Přehled vzdělávacích materiálů Název školy Název a číslo OP Název šablony klíčové aktivity Název sady vzdělávacích materiálů Jméno tvůrce vzdělávací sady Číslo sady Anotace Základní škola Želiv Novými

Více

Říjen 1t - Ovoce a zelenina - Mísa Spojením teček dokresli obrázek. Potom si obrázek vybarvi. Tereza Bartošová

Říjen 1t - Ovoce a zelenina - Mísa Spojením teček dokresli obrázek. Potom si obrázek vybarvi. Tereza Bartošová Říjen 1t - Ovoce a zelenina - Mísa Spojením teček dokresli obrázek. Potom si obrázek vybarvi. Tereza Bartošová Říjen 1t - Ovoce a zelenina - Dokresli co chybí Dokresli obrázky (mrkev, citron a kiwi) podle

Více

FINANČNÍ GRAMOTNOST (9. ročník)

FINANČNÍ GRAMOTNOST (9. ročník) FINANČNÍ GRAMOTNOST (9. ročník) Charakteristika předmětu Finanční gramotnost je výukový předmět zařazený do 9. ročníku jako součást oblasti Člověk a svět práce. Jeho zařazení vychází z aktuální společenské

Více

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Plán je rozvržen do 4 bloků na 4 roční období: podzim, zima, jaro, léto. Náměty činností v průběhu jednotlivých ročních období Všechny výchovné

Více

TEMATICKÝ ČASOVÝ PLÁN vyučovací předmět : PRVOUKA ročník: 3. Školní rok 2014/2015 vyučující Mgr. Marie Beďačová. Zařazená průřezová témata

TEMATICKÝ ČASOVÝ PLÁN vyučovací předmět : PRVOUKA ročník: 3. Školní rok 2014/2015 vyučující Mgr. Marie Beďačová. Zařazená průřezová témata Září Orientuje se v místě svého bydliště, v okolí školy, v místní krajině Zná základní údaje z historie a současnosti obce Zná některé lidové a místní zvyky a tradice Domov, orientace v krajině Škola,

Více

MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030/3, 16300 Praha 6 Řepy, tel.235314514. Projekt: Předmatematická gramotnost

MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030/3, 16300 Praha 6 Řepy, tel.235314514. Projekt: Předmatematická gramotnost MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030/3, 16300 Praha 6 Řepy, tel.235314514 Projekt: Předmatematická gramotnost 1. Obecná východiska Rozvoj předmatematické gramotnosti je důležitý pro všestranný

Více

5.9. Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce. 5.9.1. Pracovní výchova pro 1. stupeň. Klíčové kompetence:

5.9. Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce. 5.9.1. Pracovní výchova pro 1. stupeň. Klíčové kompetence: 5.9. Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce 5.9.1. Pracovní výchova pro 1. stupeň Vyučovací předmět Pracovní výchova vychází ze vzdělávacího oboru člověk a svět práce, postihuje široké spektrum pracovních

Více

Prvouka. Pracovní listy pro žáky ZŠ. 1.ročník

Prvouka. Pracovní listy pro žáky ZŠ. 1.ročník Začlenění průřezových témat do učiva 1.stupně ZŠ Prvouka Pracovní listy pro žáky ZŠ 1.ročník Tento výukový materiál je součástí metodiky a materiálů s aktivitami na interaktivní tabuli pro výuku prvouky

Více

Pomůcky pro školní rok 2015 2016

Pomůcky pro školní rok 2015 2016 Pomůcky pro školní rok 2015 2016 1.B -desky na sešity a na písmenka - ubrousek na svačinu - ubrus igelit na VV, hadřík, podepsaný ručník na ruce vodové barvy, temperové barvy, nůžky, štětec plochý č.3

Více

My toys DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL VY_32_INOVACE_STE_03-15_AJ- 3

My toys DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL VY_32_INOVACE_STE_03-15_AJ- 3 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 My toys

Více

ZŠ a MŠ Panenské Břežany

ZŠ a MŠ Panenské Břežany Hlavní 63, 250 70 Panenské Břežany www.zsmsbrezany.cz, zsbrezany@seznam.cz Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol Číslo projektu: Šablona: Cz.1.07/1.4.00/21.1997 VY_32_INOVACE_41-60

Více

KERAMIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

KERAMIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: KERAMIKA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Volitelný předmět keramika je jedním z vyučovacích předmětů tématického okruhu Umění a kultura. Svým vzdělávacím obsahem navazuje na předmět výtvarná

Více

Výstup Učivo Průřezová témata. Práce s drobným materiálem - papír. Práce s drobným materiálem - přírodniny. Práce s drobným materiálem - textil

Výstup Učivo Průřezová témata. Práce s drobným materiálem - papír. Práce s drobným materiálem - přírodniny. Práce s drobným materiálem - textil 5.1.8.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní výchova Ročník: 1. Výstup Učivo Průřezová témata vztahy + poznámky Umí mačkat, trhat, lepit,

Více

Šikana = konflikt, kterému se lze vyhnout Metodický list

Šikana = konflikt, kterému se lze vyhnout Metodický list Šikana = konflikt, kterému se lze vyhnout Metodický list práce s interaktivní tabulí a sešitem, dramatizace - asertivní dovednosti práce s interaktivní tabulí a sešitem - konflikt, šikana, prevence šikany

Více

Cesta do školy. PRVOUKA 1. ročník. Mgr. Lenka Marvánková. 1.) Dej do kroužku dopravní prostředky, které jezdí po kolejích.

Cesta do školy. PRVOUKA 1. ročník. Mgr. Lenka Marvánková. 1.) Dej do kroužku dopravní prostředky, které jezdí po kolejích. VY_12_INOVACE_Prv1.B.01 PRVOUKA 1. ročník Cesta do školy Mgr. Lenka Marvánková 1.) Dej do kroužku dopravní prostředky, které jezdí po kolejích. 2.) Vybarvi správnou barvou na semaforu, kdy můžeme přejít

Více

ZŠ a MŠ Krásný Dvůr PROJEKT

ZŠ a MŠ Krásný Dvůr PROJEKT ZŠ a MŠ Krásný Dvůr PROJEKT Šk.rok: 2013/2014 Zpracoval(a): Mgr.Věra Purnochová Základní údaje Rozsah projektu: celoškolní Termín (datum): září 2013, prezentace práce 5.10.2013 na Jablečném dni Časová

Více

Školní zralost dítěte

Školní zralost dítěte Školní zralost dítěte Školní zralost fyzická, duševní a emocionální připravenost dítěte pro vstup do školy a je výsledkem předchozí etapy vývoje dítěte Je předpokladem pro úspěšné osvojování si školních

Více

Cílem hry Otázky a odpovědi je pomoci studentům naučit se používat základy jazyka a tím stimulovat konverzaci v angličtině.

Cílem hry Otázky a odpovědi je pomoci studentům naučit se používat základy jazyka a tím stimulovat konverzaci v angličtině. Otázky a odpovědi Obsah balení 1 plakát 1 hrací kostka se zájmenem nebo tázacím příslovcem: kdo, co, jak, kde, kdy a který 66 ilustrovaných karet zobrazujících 66 předmětů z plakátu Cílem hry Otázky a

Více

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Vraclav 52, 565 42 Tel.: 465 482 115 Číslo projektu Název šablony Vyučovací předmět Vzdělávací oblast e:mail: škola@vraclav.cz www: zsvraclav.cz

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Pořadové číslo projektu: cz.1.07/1.4.00/21.1936 č. šablony: I/2 č.sady: 3 Ověřeno ve výuce: 12.9.2012 Třída: 2. Datum:28.9. 2011 1 Květiny - text umělecký a

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

Speciálně-pedagogický kruhový trénink se zaměřením na logopedickou prevenci u dětí předškolního věku

Speciálně-pedagogický kruhový trénink se zaměřením na logopedickou prevenci u dětí předškolního věku Nepovinná příloha k projektu: Speciálně-pedagogický kruhový trénink se zaměřením na logopedickou prevenci u dětí předškolního věku Soukromá mateřská škola Petrklíč Obsah přílohy: Projekt Speciálně-pedagogický

Více

Kód přílohy vzdělávací materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: VY_32_INOVACE_CJ678JO_09_03_10. Hana Johánková. Vzdělávací oblast předmět:

Kód přílohy vzdělávací materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: VY_32_INOVACE_CJ678JO_09_03_10. Hana Johánková. Vzdělávací oblast předmět: Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací materiál

Více

DŽUNGLE. Anotace. Mgr. Marie Lamcheová. Jazyk. český. Očekávaný výstup:

DŽUNGLE. Anotace. Mgr. Marie Lamcheová. Jazyk. český. Očekávaný výstup: DŽUNGLE Anotace Autor: Jazyk Očekávaný výstup: Specifické vzděl. potřeby Klíčová slova: Druh učeb. materiálu: Druh interaktivity Cílová skupina Žák vyhledává v textu informace. Zařazuje, jmenuje slova,

Více

Kultura a umění - Výtvarná výchova

Kultura a umění - Výtvarná výchova Hlavní okruhy komunikačních účinků odůvodnění odlišných vysvětlování a obhájení Hlavní kompetence Očekávané výstupy dle RVP ZV Kultura a umění - Výtvarná výchova Učivo Metody práce (praktická cvičení)

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA Mgr. Monika Šebestová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA Mgr. Monika Šebestová CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA Mgr. Monika Šebestová Výtvarná výchova umožňuje žákům poznávat okolní svět i svůj vnitřní svět prostřednictvím

Více

Očekávaný výstup Žák čte s porozuměním literární text přiměřený věku, vytváří vlastní výtvarný doprovod. Speciální vzdělávací Žádné

Očekávaný výstup Žák čte s porozuměním literární text přiměřený věku, vytváří vlastní výtvarný doprovod. Speciální vzdělávací Žádné Název projektu Život jako leporelo Registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Autor Mgr. Anna Šálková Datum 9. 6. 2014 Ročník 2. Vzdělávací oblast* Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor* Český jazyk

Více

Test - přírodní a kulturní dědictví Metodický list

Test - přírodní a kulturní dědictví Metodický list Test - přírodní a kulturní dědictví Metodický list test nebo samostatná práce k uvedenému tématu ČR, kultura Obecné informace k řadě pracovních listů společnosti. Člověk a společnost - Člověk ve Výukové

Více

Obrázkové Bingo. trojúhelník. zebra. králík ovce. boty. motorka. židle Příroda a počasí

Obrázkové Bingo. trojúhelník. zebra. králík ovce. boty. motorka. židle Příroda a počasí Obrázkové Bingo Obsah Toto balení obsahuje 100 obrázkových karet. Karty mají na jedné straně obrázek a na druhé význam obrázku jiné karty. Dále balení obsahuje 36 hracích karet. Na těchto hracích kartách

Více

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013 Základní škola,dohalice,okres Hradec Králové /příspěvková organizace/ 503 13 Dohalice 30., tel. 498 773 960, IČO 71006087 Aktualizace ŠVP ZV Základní škola V Dohalicích 2.9.2013 Příloha č. 4/2013 Konkretizace

Více

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně.

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně. PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky k získání základních uživatelských dovedností v

Více

METODY PRO IDENTIFIKOVÁNÍ NADANÝCH DĚTÍ V PŘEDŠKOLNÍM VĚKU Materiál PhDr. Lenky Hříbkové, CSc

METODY PRO IDENTIFIKOVÁNÍ NADANÝCH DĚTÍ V PŘEDŠKOLNÍM VĚKU Materiál PhDr. Lenky Hříbkové, CSc METODY PRO IDENTIFIKOVÁNÍ NADANÝCH DĚTÍ V PŘEDŠKOLNÍM VĚKU Materiál PhDr. Lenky Hříbkové, CSc OBLAST KREATIVITY Produkování a realizace originálních a neobvyklých nápadů. Dejte dítěti k dispozici malou

Více

Namotáme klubíčko, do něj menší jablíčko.

Namotáme klubíčko, do něj menší jablíčko. Namotáme klubíčko, do něj menší jablíčko. Přilepíme uši, ať to kočce sluší. Potom ještě očka, ať se kouká, kočka. Pak nosánek, kníry má kocourek milý. Ocáskem si zacvičí náš kocourek kočičí. Dvě kolečka

Více

Ceník didaktických pomůcek pro ZŠ

Ceník didaktických pomůcek pro ZŠ 1. ročník ZŠ Kód Název Cena Množství 1.1 Abeceda - český jazyk 510 1.1M Abeceda - český jazyk magnetická 746 1.2 Čísla 1-5 150 1.2M Čísla 1 5 magnetické 190 1.3 Čísla 1-10 (kontura) 300 1.3M Čísla 1-10

Více

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV Péče o dítě v dětské skupině Obecná část zpracovaly Lenka Zuczková, DiS Šárka Žluvová, DiS Obsah Specifikace, metody a forma práce...3 Rámcový

Více

Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace. Plán práce školní družiny. školní rok 2013/2014

Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace. Plán práce školní družiny. školní rok 2013/2014 Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace Plán práce školní družiny školní rok 2013/2014 Září 2. - 6. 9. VDO Seznámení s řádem ŠD, chování, bezpečnost, vzájemné vztahy, pravidla, poučení,

Více

Určování slovních druhů, podstatná jména mluvnické kategorie, přídavná

Určování slovních druhů, podstatná jména mluvnické kategorie, přídavná Anotace Tematický celek zaměřený na tvaroslovné jevy je zpracován do textového souboru, který lze použít pro více vyučovacích hodin k procvičení dané problematiky. Cvičení mají za úkol upevnit znalosti

Více

2 pera inkoustová, např. Tornádo tenisky s bílou podrážkou

2 pera inkoustová, např. Tornádo tenisky s bílou podrážkou 2. ročník Čj 6x 512 M 3x 513, 1x 520 deníček 624 strouhátko barvy vodové + igelitový sáček rovné dlouhé pravítko štětce ploché i kulaté rovné krátké pravítko do pouzdra barvy temperové malé podložka do

Více

Pastelky. Techniky kreslení

Pastelky. Techniky kreslení Pastelky Techniky kreslení Co je to pastelka? Pastelka neboli Pastelová tužka, je zvláštní druh psací potřeby respektive tužky, která umožňuje psát či kreslit barevně. Vyrábí se v celé barevné škále od

Více

AREI reklamní předměty s.r.o.

AREI reklamní předměty s.r.o. MAGIC ČAJ Pyramidovésáčky čaje 15x2 g v baleníve tvaru stromku Různé příchutě 50 kusů Cena: 56 Kč/kus ČAJ 5527 Svařák, 5458 griotka, 5456 punch, 5540 štědrý večer černý čaj Ovocný čaj, 70 g 50 kusů Cena:

Více

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU - PRVOUKA, VLASTIVĚDA A PŘÍRODOVĚDA 1. STUPEŇ Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je jedinou vzdělávací oblastí RVP ZV, která je koncipována

Více

VYBAVENÍ- Výtvarná výchova

VYBAVENÍ- Výtvarná výchova 57001 Oboustranná tabule 680,- Oboustranná tabule na křídu, magnetická i na fix. Včetně magnetů, houbičky a fixu. Rozměry: š/v 73 x 115 cm. 3783653 Magnetická tabule oboustranná Na jedné straně si může

Více

Postup, jak nakreslit koně pro hru Howrse v grafických programech

Postup, jak nakreslit koně pro hru Howrse v grafických programech Postup, jak nakreslit koně pro hru Howrse v grafických programech Programy, vhodné pro kreslení obrázků jsou Photoshop nebo Gimp. Nebudu zde popisovat, jak přesně nástroje těchto programů fungují. To lze

Více

PŘÍRODOVĚDA (4. a 5. ročník)

PŘÍRODOVĚDA (4. a 5. ročník) PŘÍRODOVĚDA (4. a 5. ročník) Charakteristika předmětu Tento předmět je zařazen ve 4. a 5. ročníku k prohloubení učiva o přírodě a člověku. Nabízí podrobné seznámení s vnitřní i vnější stavbou těl živočichů,

Více

V říši pohádek. Etapová hra mladší kategorie. Letní dětský tábor v Ostrovci 10 24.8.2002. (děti od 6 do 9 let věku)

V říši pohádek. Etapová hra mladší kategorie. Letní dětský tábor v Ostrovci 10 24.8.2002. (děti od 6 do 9 let věku) Etapová hra mladší kategorie (děti od 6 do 9 let věku) V říši pohádek Letní dětský tábor v Ostrovci 10 24.8.2002 Po povodni tábor přestěhován na Sobenský rybník a poté do Roželova na zámeček MOTTO ETAPOVÉ

Více

Modernizace vzdělávání CZ.1.07/1.4.00/21.3811 III/2/SN1/1/18. Podzimní riskuj

Modernizace vzdělávání CZ.1.07/1.4.00/21.3811 III/2/SN1/1/18. Podzimní riskuj Název projektu: Pořadové číslo projektu: Název klíčové aktivity: Číslo klíčové aktivity: Sada: Název DUM: Anotace: Klíčová slova: Modernizace vzdělávání CZ.1.07/1.4.00/21.3811 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 28. 1. 2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_18_CJL_M

Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 28. 1. 2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_18_CJL_M Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 28. 1. 2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_18_CJL_M Ročník: II. Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání a komunikace, Estetické vzdělávání

Více

Projekt PLODY PODZIMU. III. třída Veverky

Projekt PLODY PODZIMU. III. třída Veverky Projekt PLODY PODZIMU III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2012/ 2013 Projekt: Plody podzimu Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: My a všechno živé kolem nás Část integrovaného

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

ZPRAVODAJ. pro rodiče žáků 1. tříd

ZPRAVODAJ. pro rodiče žáků 1. tříd ZPRAVODAJ pro rodiče žáků 1. tříd školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ INFORMACE Budova školy se otvírá v 6 hodin pro děti, které navštěvují školní družinu, pro ostatní děti v 7:40. Uzavírá se v 16:30. Každé

Více

SNY A REALITA. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA: ZV a GV: OSV, MKV OV: OVDS

SNY A REALITA. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA: ZV a GV: OSV, MKV OV: OVDS aktivita SNY A REALITA ANOTACE: Na základě práce s výroky Farídulláha a fotografiemi z filmu žáci popíšou a zhodnotí jeho životní situaci, pokusí se odhalit její příčiny (model příčiny a následku). Protichůdná

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti dívky Ročník: 7. Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti dívky Ročník: 7. Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti dívky Ročník: 7. kurzy Žák dbá na dodržování hygienických zásad a pravidel bezpečného chování, udržuje pořádek na pracovišti

Více

Školní zralost a příprava na školu

Školní zralost a příprava na školu Školní zralost a příprava na školu Jak poznáme, že je dítě dostatečně zralé na vstup do školy, které oblasti je dobré podpořit a kdy zvažovat odklad školní docházky Jak poznáme, že dítě začíná být zralé

Více

Školní vzdělávací program zájmového vzdělávání školní družiny Charakteristika práce ve školní družině

Školní vzdělávací program zájmového vzdělávání školní družiny Charakteristika práce ve školní družině Školní vzdělávací program zájmového vzdělávání školní družiny Charakteristika práce ve školní družině Děti ŠD navštěvují ráno a odpoledne po vyučování. Docházka dětí je dobrovolná a záleží pouze na rodičích

Více

L07 Univerzální Robot verze 1.2

L07 Univerzální Robot verze 1.2 Zeleně jsou čísla pracovních karet a aktivit, kde je možné robota využít. L07 Univerzální Robot verze 1.2 světelné čidlo sledování čáry Z10, J10, P8 P10 dálkově ovládaný robot J11 hledání naleziště P11S

Více

Test studijních předpokladů 2

Test studijních předpokladů 2 Test studijních předpokladů 2 event. číslo Správná je vždy jenom jedna odpověď- zakroužkujte ji, nebo doplňte požadovaný údaj. 1. Které slovo nejlépe vystihuje opak slova MIMOŘÁDNÝ? a) klidný b) nezajímavý

Více

Vzdělávací předmět: Rozšířený anglický jazyk ročník: 7

Vzdělávací předmět: Rozšířený anglický jazyk ročník: 7 Vzdělávací předmět: Rozšířený anglický jazyk ročník: 7 Výstup rozumí obsahu jednoduchých textů v učebnici, v autentických materiálech s využitím vizuální opory vyhledá v textu známé výrazy, fráze a informace

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VERONSKÉ NÁMĚSTÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VERONSKÉ NÁMĚSTÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA VERONSKÉ NÁMĚSTÍ VÝTVARNÁ VÝCHOVA 2012/2013 Jsou malíři, kteří dělají ze slunce žlutou skvrnu, ale jsou jiní, kteří díky svému umění a moudrosti dělají ze žluté barvy slunce. Pablo Picasso

Více

PRACOVNÍ LISTY. Inspirace. každý den si můžeš cvaknout... a témata pro MŠ

PRACOVNÍ LISTY. Inspirace. každý den si můžeš cvaknout... a témata pro MŠ PRACOVNÍ LISTY Inspirace a témata pro MŠ každý den si můžeš cvaknout... Spojování Rozebírání Když spojujete dva dílky k sobě, cvaknutím se přesvědčíte, že jsou pevně spojeny. Pokud chcete rozebrat dva

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výtvarná výchova - 6. ročník prvky kresebného vyjádření světlo, stín, polostín textura, měkká modelace a šrafura jejich uspořádání v ploše a prostoru základní kresebné techniky např. kresebné studie, figurální

Více

VŠEZNÁLKOVY NOVINY č.5

VŠEZNÁLKOVY NOVINY č.5 VŠEZNÁLKOVY NOVINY č.5 Třídy 5.A Ahoj děti, podařilo se a my jsme po jarních prázdninách zase zpátky s Všeználkovými novinami. Toto číslo bude ještě zimní, ale najdete v něm i něco z jarního období, které

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Německý jazyk 7. ročník POSLECH S POROZUMĚNÍM Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně Rozumí jednoduchým pokynům při práci ve

Více

Očekávaný výstup Žák rozvíjí čtenářskou gramotnost. Vyhledává a doplňuje informace v přiměřeně náročném odborném textu. Speciální vzdělávací Žádné

Očekávaný výstup Žák rozvíjí čtenářskou gramotnost. Vyhledává a doplňuje informace v přiměřeně náročném odborném textu. Speciální vzdělávací Žádné Název projektu Život jako leporelo Registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Autor Mgr. Anna Šálková Datum 10. 6. 2014 Ročník 2. Vzdělávací oblast* Jazyka a jazyková komunikace Vzdělávací obor* Český jazyk

Více

Asertivita a povinnosti, existují nějaké? Metodický list

Asertivita a povinnosti, existují nějaké? Metodický list Asertivita a povinnosti, existují nějaké? Metodický list práce s interaktivní tabulí - asertivní práva, asertivní povinnosti samostatná práce do sešitů s prezentací - souvislost práv a povinností v rámci

Více

Příprava na vyučování oborů Český jazyk a literatura a Člověk a jeho svět s cíli v oblastech OSV a čtenářství. Co je lepší.

Příprava na vyučování oborů Český jazyk a literatura a Člověk a jeho svět s cíli v oblastech OSV a čtenářství. Co je lepší. Příprava na vyučování oborů Český jazyk a literatura a Člověk a jeho svět s cíli v oblastech OSV a čtenářství Název (téma) Co je lepší Stručná anotace Pomocí příběhu si žáci uvědomují význam spolupráce

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTŮ INTEGROVANÉHO ŽÁKA

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTŮ INTEGROVANÉHO ŽÁKA CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTŮ INTEGROVANÉHO ŽÁKA Časové, organizační a obsahové vymezení Ve všech předmětech platí stejná časová dotace jako pro žáky bez integrace. Žáka zapojujeme do všech činností a práce

Více

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: další cizí jazyk německý jazyk Ročník: 7. rozumí jednoduchým pokynům v německém jazyce a přiměřeně na ně reaguje představí sebe i druhou

Více

2 listopad 2012. Magda N. Naty S. Matěj U. Olda N. časopis pro malé i velké

2 listopad 2012. Magda N. Naty S. Matěj U. Olda N. časopis pro malé i velké 2 listopad 2012 Magda N. Naty S. Matěj U. Olda N. časopis pro malé i velké Ahoj malí čtenáři, držíte v rukou druhé číslo Havlíčka a Mráčka. I tentokrát jsme připravili příspěvky týkající se života ve škole.

Více

SPOLUPRÁCE MŠ A ZŠ V OBLASTI PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY OSTRAVA

SPOLUPRÁCE MŠ A ZŠ V OBLASTI PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY OSTRAVA SPOLUPRÁCE MŠ A ZŠ V OBLASTI PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY Martina Foltynová Mgr. Iva Hefnerová OSTRAVA 26. 5. 2011 Cílem spolupráce MŠ a ZŠ je propojení a plynulá návaznost předškolního a základního vzdělávání,

Více

DĚT A SKÝ NEBO MOŽNOST DOTISKU VLASTNÍ HLAVIČKY DOPLŇKOVÝ SORTIMENT

DĚT A SKÝ NEBO MOŽNOST DOTISKU VLASTNÍ HLAVIČKY DOPLŇKOVÝ SORTIMENT DĚTSKÝ A DOPLŇKOVÝ SORTIMENT Omalovánky A5 formát A5, 12 stran, balení: 20 ks CZ - BO420 CZ - BO421 CZ - BO418 broučci CZ - BO417 pony CZ - BO415 barevná zvířátka CZ - BO419 kočičky barevní motýlci barvy

Více

Příprava k učební jednotce hodině prvouky v 2. ročníku ZŠ "Rozhodování o domácím mazlíčkovi"

Příprava k učební jednotce hodině prvouky v 2. ročníku ZŠ Rozhodování o domácím mazlíčkovi Příprava k učební jednotce hodině prvouky v 2. ročníku ZŠ "Rozhodování o domácím mazlíčkovi" Anotace Lekce představuje jednu z možností, jak integrovat zvolené téma do hodiny čtení a propojit práci s textem

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6 Výstup Rozumí obsahu jednoduché promluvy a dialogům k daným tematickým okruhům Čte s porozuměním krátké texty s

Více

RODINNÁ HRA PRO 2 6 HRÁČŮ OD 7 LET CHOVÁŠ ZVÍŘATA, CHRÁNÍŠ JE PŘED NEBEZPEČÍM, ZVYŠUJEŠ SVŮJ ZISK!

RODINNÁ HRA PRO 2 6 HRÁČŮ OD 7 LET CHOVÁŠ ZVÍŘATA, CHRÁNÍŠ JE PŘED NEBEZPEČÍM, ZVYŠUJEŠ SVŮJ ZISK! RODINNÁ HRA PRO 2 6 HRÁČŮ OD 7 LET CHOVÁŠ ZVÍŘATA, CHRÁNÍŠ JE PŘED NEBEZPEČÍM, ZVYŠUJEŠ SVŮJ ZISK! Rodinná hra pro 2 6 hráčů od 7 let. Obsah balení: 2 různé dvanáctistěnné kostky 128 kartiček s obrázky

Více

Jaro, léto, podzim, zima, celý rok nám bude prima

Jaro, léto, podzim, zima, celý rok nám bude prima Mateřská škola, Ústí nad Labem, Škroupova 307/7, příspěvková organizace Strana : 1 Mateřská škola, Ústí nad Labem, Škroupova 307/7, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Více

SYLABUS RODINNÉHO KURZU ČEŠTINY Centrum pro integraci cizinců, o.p.s. www.cicpraha.org

SYLABUS RODINNÉHO KURZU ČEŠTINY Centrum pro integraci cizinců, o.p.s. www.cicpraha.org SYLABUS RODINNÉHO KURZU ČEŠTINY Centrum pro integraci cizinců, o.p.s. www.cicpraha.org 1 - SEZNÁMENÍ, PŘEDSTAVOVÁNÍ - rodič se umí představit - rodič umí představit své dítě - rodič umí hláskovat své jméno

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Umění a kultura Výtvarná výchova. 2. období 4. ročník. Cílové zaměření vzdělávací oblasti. Očekávané výstupy předmětu

UČEBNÍ OSNOVY. Umění a kultura Výtvarná výchova. 2. období 4. ročník. Cílové zaměření vzdělávací oblasti. Očekávané výstupy předmětu UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66 Umění a kultura Výtvarná výchova 2. období 4. ročník Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v oblasti směřuje

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyznačí v jednoduchém plánu místo domov. VDO občanská společnost svého bydliště a školy,cestu na

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyznačí v jednoduchém plánu místo domov. VDO občanská společnost svého bydliště a školy,cestu na Prvouka - 1. ročník Vyznačí v jednoduchém plánu místo domov VDO občanská společnost svého bydliště a školy,cestu na škola a škola - výchova dem. určené místo a rozliší možná osobní bezpečí občana v rámci

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Škola Montessori. Eliška Popelková, Lenka Kadlecová, Jiří Kadlec

Škola Montessori. Eliška Popelková, Lenka Kadlecová, Jiří Kadlec Škola Montessori Eliška Popelková, Lenka Kadlecová, Jiří Kadlec MARIE MONTESSORI ( 1870 1952 ) Všestranně nadaná pedagožka, lékařka, filozofka a vědkyně Věnuje se výchově mentálně postižených dětí (od

Více

Výtvarná výchova ve 4. ročníku

Výtvarná výchova ve 4. ročníku Výtvarná výchova ve 4. ročníku září Rozvíjení smyslové citlivosti Připomene si zásady bezpečnosti a hygieny při práci. Užívá v plošném vyjádření linie a barevné plochy, kombinuje prvky ve vztahu Místo

Více

Mezi námi pastelkami. Grafomotorická cvičení a rozvoj kresby pro děti od 3 do 5 let 1. díl. Jiřina Bednářová

Mezi námi pastelkami. Grafomotorická cvičení a rozvoj kresby pro děti od 3 do 5 let 1. díl. Jiřina Bednářová Mezi námi pastelkami Grafomotorická cvičení a rozvoj kresby pro děti od 3 do 5 let 1. díl Jiřina Bednářová Computer Press 2009 Mezi námi pastelkami Grafomotorická cvičení a rozvoj kresby pro děti od 3

Více