EVROPSKÝ PARLAMENT Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin NÁVRH STANOVISKA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin NÁVRH STANOVISKA"

Transkript

1 EVROPSKÝ PARLAMENT Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 2014/0100(COD) NÁVRH STANOVISKA Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin pro Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o ekologické produkci a označování ekologických produktů, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. XXX/XXX [nařízení o úředních kontrolách] a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 834/2007 (COM(2014)0180 C7-0109/ /0100(COD)) Navrhovatelka: Sirpa Pietikäinen PA\ doc PE v01-00 Jednotná v rozmanitosti

2 PA_Legam PE v /31 PA\ doc

3 STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ Ekologické zemědělství spojuje hlediska udržitelnosti životního prostředí, ochrany biologické rozmanitosti, prospěšnosti potravin pro zdraví a bezpečnosti potravin a etického zacházení se zvířaty při produkci potravin. Zemědělcům, kteří se podílí na ekologickém zemědělství, je prospěšná i ekoznačka. Obliba ekologických produktů v Evropě a na celém světě stále roste. Odvětví ekologické produkce je dnes v Evropě čtyřikrát větší než v roce 1999 a meziroční tempo růstu je i nadále vysoké, dosahuje přibližně 9 procent. Pro zabezpečení růstu odvětví i do budoucna musíme zajistit, aby ekoznačka zůstala přinejmenším stejně atraktivní a důvěryhodná, jak to je teď. Návrh Komise na rozvoj ekologického zemědělství v Evropě se zaměřuje na tři cíle: odstraňování překážek, zajištění spravedlivé hospodářské soutěže a zvyšování důvěry spotřebitelů. Komise usiluje o zrušení mnoha stávajících odchylek a tím o zefektivnění pravidel a snižování administrativní zátěže. Návrh Komise obsahuje zásadní faktory pro prodloužení životnosti ekologického odvětví. Tu je třeba zlepšit zvýšením flexibility v těch bodech, kde by pravidla platná pro všechny zemědělce vedla v praxi k situaci, že by některým zemědělcům nemohly být poskytnuty rovné podmínky. To by nastalo například tehdy, pokud by bylo vyžadováno, aby byl veškerý rozmnožovací materiál bez jakýchkoliv výjimek ekologický. Toto pravidlo by zemědělcům v severní Evropě znesnadnilo nalezení osiva odolného proti zimě, protože rezervy těchto osiv jsou stále velmi omezené. Také v případě pravidel týkajících se pěstování ve sklenících je třeba vzít v úvahu různé geografické podmínky a je nutné zajistit, aby současný výklad pravidel pro ekologické pěstování ve sklenících platil i do budoucna. Pro zajištění důvěry spotřebitelů, kvality výroby a rovných podmínek pro výrobce je nezbytné vyvinout otevřené a spravedlivé kontroly kvality dovážených ekologických produktů. Pro produkty z EU a pro dovážené výrobky by proto měly být zavedeny interní kontroly a systémy externích auditů. V případě nedodržení pravidel by měl být auditor finančně odpovědný. Je také zapotřebí větší flexibility v situacích, kdy se v ekologických produktech naleznou rezidua. Podle návrhu Komise nese odpovědnost pouze zemědělec, bez ohledu na to, zda je znečišťovatelem on, nebo třetí strana. Pro případy, kdy se v blízkosti ekologického hospodářství nachází zařízení s vysokým rizikem kontaminace a je prokázána odpovědnost třetí strany, je důležité zavést zásadu znečišťovatel platí. Jedním z argumentů pro upřednostnění ekologické produkce jsou lepší životní podmínky zvířat. Návrh Komise proto musí být doplněn o přísnější pravidla týkající se dobrých životních podmínek zvířat. Ekologické zemědělství by mělo být kromě tohoto konkrétního nařízení posíleno také v jiných právních předpisech EU. Při příští revizi společné zemědělské politiky by měly být PA\ doc 3/31 PE v01-00

4 zajištěny lepší pobídky a více finančních zdrojů pro zemědělce, kteří se zabývají ekologickou produkcí nebo na ni přecházejí. Pro zvýšení dostupnosti ekologického rozmnožovacího materiálu by měly být dále rozvíjeny evropské databáze a mělo by být k dispozici více finančních prostředků na výzkum a inovace s cílem zvýšit produkci a dostupnost ekologického osiva a rozmnožovacího materiálu rostlin. POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin vyzývá Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova jako věcně příslušný výbor, aby zohlednil následující pozměňovací návrhy: 1 Bod odůvodnění 4 (4) Kromě toho představuje ekologická produkce systém, který přispívá k integraci požadavků na ochranu životního prostředí do SZP a podporuje udržitelnou zemědělskou produkci. Proto byla v rámci SZP zavedena opatření na finanční podporu ekologické produkce, naposledy v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/ , a zejména byla posílena v nedávné reformě právního rámce pro politiku rozvoje venkova stanoveného nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/ Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví pravidla pro přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zrušují nařízení Rady (ES) č. 637/2008 a nařízení Rady (ES) č. 73/2009 (Úř. věst. L 347, , s. 608). (4) Kromě toho představuje ekologická produkce systém, který přispívá k integraci požadavků na ochranu životního prostředí do SZP a podporuje udržitelnou zemědělskou produkci. Proto byla v rámci SZP zavedena opatření na finanční podporu ekologické produkce, naposledy v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/ , a zejména byla posílena v nedávné reformě právního rámce pro politiku rozvoje venkova stanoveného nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/ Při příští revizi SZP by však měly být zajištěny lepší pobídky a vyšší finanční zdroje pro zemědělce, kteří se zabývají ekologickou produkcí nebo na ni přecházejí. 14 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví pravidla pro přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zrušují nařízení Rady (ES) č. 637/2008 a nařízení Rady (ES) č. 73/2009 (Úř. věst. L 347, , s. 608). PE v /31 PA\ doc

5 15 Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1305/2013 ze dne 17. prosince 2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 (Úř. věst. L 347, , s. 487). 15 Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1305/2013 ze dne 17. prosince 2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 (Úř. věst. L 347, , s. 487). 2 Bod odůvodnění 15 (15) V zásadě by obecná pravidla produkce v tomto nařízení měla zahrnovat zákaz používání ionizujícího záření a geneticky modifikovaných organismů (GMO) a produktů získaných z GMO nebo za použití GMO. Jelikož spotřebitelé jsou stále více znepokojeni environmentálními dopady zpracování potravin a jejich dopravy, ekologické hospodářské subjekty jiné než zemědělci a subjekty produkující mořské řasy nebo živočichy pocházející z akvakultury by měly být povinny řídit vliv své činnosti na životní prostředí podle harmonizovaného systému. S cílem minimalizovat administrativní zátěž mikropodniků podle definice v doporučení Komise 2003/361/EC 27, které se zabývají ekologickou produkcí, je vhodné je od tohoto požadavku osvobodit. Aby bylo možné zajistit správné uplatňování obecných pravidel produkce, měla by na Komisi být přenesena pravomoc přijímat některé akty, pokud jde o stanovení kritérií, kterým má tento systém environmentálního řízení odpovídat. (15) V zásadě by obecná pravidla produkce v tomto nařízení měla zahrnovat zákaz používání ionizujícího záření, geneticky modifikovaných organismů (GMO) a produktů získaných z GMO nebo za použití GMO, klonování zvířat, včetně výrobků a potomků klonovaných zvířat, a uměle vyvolané polyploidie. Jelikož spotřebitelé jsou stále více znepokojeni environmentálními dopady zpracování potravin a jejich dopravy, ekologické hospodářské subjekty jiné než zemědělci a subjekty produkující mořské řasy nebo živočichy pocházející z akvakultury by měly být povinny řídit vliv své činnosti na životní prostředí podle harmonizovaného systému. S cílem minimalizovat administrativní zátěž mikropodniků podle definice v doporučení Komise 2003/361/EC 27, které se zabývají ekologickou produkcí, je vhodné je od tohoto požadavku osvobodit. Aby bylo možné zajistit správné uplatňování obecných pravidel produkce, měla by na Komisi být přenesena pravomoc přijímat některé akty, pokud jde o stanovení kritérií, kterým má tento systém environmentálního řízení odpovídat. PA\ doc 5/31 PE v01-00

6 27 Doporučení Komise 2003/361/ES ze dne 6. května 2003 o definici mikropodniků, malých a středních podniků (Úř. věst. L 124, , s. 36). 27 Doporučení Komise 2003/361/ES ze dne 6. května 2003 o definici mikropodniků, malých a středních podniků (Úř. věst. L 124, , s. 36). Odůvodnění V souvislosti se zvláštními zásadami ekologické produkce by mělo být zakázáno používání ionizujícího záření, geneticky modifikovaných organismů (GMO) a produktů získaných z GMO nebo za použití GMO, klonování zvířat, včetně výrobků a potomků klonovaných zvířat, a uměle vyvolané polyploidie (spojeno s pozměňovacím návrhem 12 k článku 5). 3 Bod odůvodnění 16 (16) Riziko nesouladu s pravidly ekologické produkce se považuje za vyšší v zemědělských podnicích zahrnujících jednotky, které nejsou řízeny podle pravidel ekologické produkce. Proto by po uplynutí přiměřeného přechodného období měly být všechny zemědělské podniky v Unii, které se chtějí stát ekologickými, plně řízeny v souladu s požadavky platnými pro ekologickou produkci. Ekologické zemědělské podniky by měly ve všech členských státech projít stejným přechodným obdobím bez ohledu na to, zda již dříve dodržovaly agroenvironmentální opatření podporovaná z fondů Unie. Pro půdu ponechanou ladem však přechodné období není nutné. Aby bylo možné zajistit jakost, sledovatelnost a soulad s tímto nařízením a přizpůsobení technickému vývoji, měla by na Komisi být přenesena pravomoc přijímat některé akty, pokud jde o stanovení pravidel doplňujících obecná pravidla pro přechod na ekologickou produkci nebo doplňujících a pozměňujících zvláštní pravidla pro tento (16) Riziko nesouladu s pravidly ekologické produkce se považuje za vyšší v zemědělských podnicích zahrnujících jednotky, které nejsou řízeny podle pravidel ekologické produkce. Proto by po uplynutí přiměřeného přechodného období měly být všechny zemědělské podniky v Unii, které se chtějí stát ekologickými, plně řízeny v souladu s požadavky platnými pro ekologickou produkci. Smíšená hospodářství včetně jednotek, které nejsou řízeny podle pravidel ekologické produkce, a jednotek řízených podle těchto pravidel mají být povolena v případech, kdy konvenční zemědělské činnosti probíhají v malém měřítku a jsou jasně odlišeny od ekologických zemědělských činností, v případech, kdy běžné zemědělské činnosti probíhají daleko od ekologických zemědělských činností, aby se zabránilo kontaminaci nepovolenými produkty, nebo v případech, kdy zemědělský podnik nebo provoz akvakultury prochází přechodem. Ekologické zemědělské podniky by měly PE v /31 PA\ doc

7 přechod. ve všech členských státech projít stejným přechodným obdobím bez ohledu na to, zda již dříve dodržovaly agroenvironmentální opatření podporovaná z fondů Unie. Pro půdu ponechanou ladem však přechodné období není nutné. Aby bylo možné zajistit jakost, sledovatelnost a soulad s tímto nařízením a přizpůsobení technickému vývoji, měla by na Komisi být přenesena pravomoc přijímat některé akty, pokud jde o stanovení pravidel doplňujících obecná pravidla pro přechod na ekologickou produkci nebo doplňujících a pozměňujících zvláštní pravidla pro tento přechod. Odůvodnění Smíšená hospodářství by měla být i v budoucnu povolena, a to ve zvláštních a přesně vymezených situacích. Mělo by zejména jít o případy, kdy jsou činnosti konvenčního zemědělství vykonávány jen v malém měřítku a je jasně odlišeno, kdy je konvenční zemědělství geograficky vzdálené od ekologických zemědělských činností nebo během přechodného období (přechod od neekologické na ekologickou produkci). Tento pozměňovací návrh je spojen s pozměňovacím návrhem 13 k čl. 7 odst Bod odůvodnění 18 a (nový) (18a) V souladu s nařízením Rady (ES) č. 834/2007 1a by i v budoucnu měla být povolena ekologická produkce ve sklenících a v bylinkových květináčích. 1a Nařízení Rady (ES) č. 834/2007 ze dne 28. června 2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení (EHS) č. 2092/91 (Úř. věst. L 189, , s. 1) PA\ doc 7/31 PE v01-00

8 5 Bod odůvodnění 20 a (nový) (20a) Komisi je třeba vyzvat, aby přezkoumala nařízení (ES) č. 1107/2009 Evropského parlamentu a Rady 1a a aby podnikla další potřebné kroky tak, aby dále motivovala k používání biologicky aktivních pesticidů, které představují nižší riziko pro lidské zdraví. 1a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (Úř. věst. L 309, , s. 1). 6 Bod odůvodnění 26 (26) Hospodářská zvířata by měla být krmena krmnými surovinami vyprodukovanými v souladu s pravidly ekologické produkce, nejlépe pocházejícími z vlastního zemědělského podniku, která zohledňují jejich fyziologické potřeby. Splnění základních požadavků na výživu hospodářských zvířat si kromě toho může vyžádat zařazení některých minerálů, stopových prvků a vitaminů, podávaných za náležitě vymezených podmínek. (26) Hospodářská zvířata by měla být krmena krmnými surovinami vyprodukovanými v souladu s pravidly ekologické produkce, nejlépe pocházejícími z vlastního zemědělského podniku, která zohledňují jejich fyziologické potřeby. Splnění základních požadavků na výživu hospodářských zvířat si kromě toho může vyžádat zařazení některých minerálů, stopových prvků a vitaminů, podávaných za náležitě vymezených podmínek. Komise by v této souvislosti měla rovněž v budoucnu PE v /31 PA\ doc

9 Odůvodnění zajistit výjimku pro používání selenu v ekologickém zemědělství. Cílem této výjimky je zajištění dobrých životních podmínek zvířat prostřednictvím vysoce kvalitní výživy, a to i v zeměpisných podmínkách, kdy se selen v půdě přirozeně nevyskytuje. Nedostatek selenu snižuje u skotu tvorbu protilátek. V evropských zemích, v nichž pastviny neobsahují dostatečné množství selenu, musí být zajištěna výjimka pro jeho použití v krmivech. 7 Bod odůvodnění 51 (51) Ekologická produkce je založena na obecné zásadě omezeného využívání vnějších vstupů. Zemědělci jsou povinni přijmout opatření, která zabrání riziku kontaminace nepovolenými produkty nebo látkami. I přes tato opatření může dojít k případům, kdy zemědělci nemohou uvádět své produkty na trh jako ekologické produkty z důvodu nezáměrné přítomnosti nepovolených produktů nebo látek. Proto je vhodné stanovit možnost, aby v souladu s článkem 42 Smlouvy mohla Komise povolit členským státům, aby v těchto případech poskytly vnitrostátní platby na náhradu utrpěných ztrát. Členské státy mohou k úplnému nebo částečnému pokrytí takovýchto ztrát využít rovněž nástroje společné zemědělské politiky. (51) Ekologická produkce je založena na obecné zásadě omezeného využívání vnějších vstupů. Zemědělci jsou povinni přijmout opatření, která zabrání riziku kontaminace nepovolenými produkty nebo látkami. I přes tato opatření může dojít k případům, kdy zemědělci nemohou uvádět své produkty na trh jako ekologické produkty z důvodu nezáměrné přítomnosti nepovolených produktů nebo látek. Proto je vhodné stanovit možnost, aby v souladu s článkem 42 Smlouvy mohla Komise povolit členským státům, aby v těchto případech poskytly vnitrostátní platby na náhradu utrpěných ztrát. Členské státy mohou k úplnému nebo částečnému pokrytí takovýchto ztrát využít rovněž nástroje společné zemědělské politiky. Avšak v případech, kdy hospodářské subjekty s vysokým rizikem kontaminace sídlí v blízkosti ekologického hospodářství a kdy lze vysledovat původ kontaminace, musí členské státy uplatnit zásadu znečišťovatel platí nebo vyhradit PA\ doc 9/31 PE v01-00

10 Odůvodnění rozpočtové prostředky na náhradu za ztráty, které ekologickému zemědělci vznikly. V případech, kdy hospodářské subjekty riskují, že zapříčiní kontaminaci ekologických produktů nepovolenými produkty nebo látkami kvůli tomu, že sídlí v blízkosti ekologického hospodářství a kdy lze vysledovat původ této kontaminace, je důležité stanovit zásadu znečišťovatel platí (spojeno s pozměňovacím návrhem 16 k čl. 20 odst. 3). 8 Bod odůvodnění 58 a (nový) Odůvodnění (58a) Všechny ekologické hospodářské subjekty v Unii a hospodářské subjekty vyrábějící ekologické výrobky, které mají být dovezeny do Unie, musí vytvořit vlastní kontrolní systém pro inspekci a ověřování kvality procesů a produktů. Tyto nezávislé kontrolní systémy musí být ověřeny nezávislým auditorem působícím v rámci Unie jako oprávněný zástupce. V případě nedodržení pravidel bude auditor finančně odpovědný. Komise musí přijmout nezbytná přípravná a legislativní opatření k tomu, aby byl tento systém vlastních kontrol a externího auditu zaveden do konce roku Zavedení systému vlastních kontrol, který bude auditován finančně odpovědnou třetí stranou, zaručuje rovné podmínky pro všechny subjekty a zajišťuje lepší systém kontrol u produktů ze třetích zemí. PE v /31 PA\ doc

11 9 Bod odůvodnění 77 a (nový) (77a) Na financování vývoje a inovací s cílem zvýšit produkci a dostupnost ekologického osiva a reprodukčního materiálu by měl být použit Akční plán pro budoucnost ekologické produkce v Evropské unii. 10 Bod odůvodnění 78 a (nový) Odůvodnění (78a) Komise a členské státy by měly zvážit vypracování databáze na úrovni Unie, která se zaměří na dostupnost ekologicky odchovaných plemen zvířat, a to i na jejich schopnost přizpůsobit se místním podmínkám. Členské státy by měly rovněž zajistit dostatečnou úroveň poradenských služeb ve věci dostupnosti a vhodnosti těchto plemen. Pokud jde o rozmnožovací materiál rostlin, měla by být také vytvořena transparentní počítačová databáze s informacemi o dostupnosti reprodukčního materiálu získaného ekologickou metodou produkce pro účely plemenitby. PA\ doc 11/31 PE v01-00

12 11 Čl. 3 bod 7 7) skupinou hospodářských subjektů se rozumí skupina, v níž každý hospodářský subjekt je zemědělec, který má podnik s až 5 hektary využívané zemědělské plochy a který se kromě produkce potravin nebo krmiv může zabývat též zpracováním potravin nebo krmiv; 7) skupinou hospodářských subjektů se rozumí skupina, v níž každý hospodářský subjekt je zemědělec, který má podnik s až 5 hektary nebo s ročním obratem až do výše EUR, Hospodářství jednotlivých členů skupiny musí být zeměpisně blízko u sebe. Odůvodnění Tento pozměňovací návrh je spojen s článkem 26 (skupinová certifikace). Drobní zemědělci by měli mít možnost účastnit se skupinové certifikace, aby se zejména snížily inspekční a certifikační náklady a s tím spojená administrativní zátěž. Pokud jde o podmínky účasti, mělo by být přidáno další kritérium (roční obrat maximálně EUR). 12 Čl. 5 písm. h h) vylučuje genetické inženýrství, klonování zvířat, uměle vyvolanou polyploidii a ionizující záření z celého ekologického potravinového řetězce; h) vylučuje genetické inženýrství, včetně geneticky modifikovaných organismů a produktů z nich získaných, klonování zvířat, včetně využití jejich potomků, uměle vyvolanou polyploidii a ionizující záření z celého ekologického potravinového řetězce; Odůvodnění V souvislosti se zvláštními zásadami ekologické produkce a vyloučením genetického inženýrství by měl být text rozšířen tak, aby se zajistilo, že budou z ekologické produkce vyloučeny všechny typy genetického inženýrství. Kromě toho by mělo být z celého ekologického potravinového řetězce vyloučeno klonování zvířat (včetně využití potomků PE v /31 PA\ doc

13 získaných touto metodou produkce). 13 Čl. 7 odst. 1 písm. a a) celý zemědělský podnik nebo provoz akvakultury je řízen v souladu s požadavky vztahujícími se na ekologickou produkci; a) celý zemědělský podnik nebo provoz akvakultury je řízen v souladu s požadavky vztahujícími se na ekologickou produkci, s výjimkou podniků nebo provozů, které splňují jednu z následujících podmínek: i) konvenční zemědělské činnosti mají malý rozsah a jsou jasně odlišeny od ekologických zemědělských činností; ii) konvenční zemědělské činnosti probíhají ze zeměpisného hlediska daleko od ekologických zemědělských činností; nebo iii) zemědělský podnik nebo provoz akvakultury prochází přechodem. Odůvodnění Smíšená hospodářství by měla být i v budoucnu povolena, a to ve zvláštních a přesně vymezených situacích. Mělo by zejména jít o případy, kdy činnosti konvenčního zemědělství probíhají jen v malém měřítku a je jasně odlišeno, kdy konvenční zemědělství probíhá daleko od ekologických zemědělských činností nebo se používá během přechodného období (přechod od neekologické na ekologickou produkci). 14 Čl. 10 odst. 3 písm. d d) řízení produkce hub a jiných zvláštních rostlin a systémů rostlinné produkce; vypouští se PA\ doc 13/31 PE v01-00

14 Odůvodnění Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je omezit výkon přenesené pravomoci svěřené Komisi v souvislosti se skleníky a houbami. Komise by tedy neměla mít pravomoc přijímat v těchto oblastech akty v přenesené pravomoci. 15 Čl. 10 odst. 3 písm. f l) sběr volně rostoucích rostlin. vypouští se Odůvodnění Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je omezit výkon přenesené pravomoci svěřené Komisi v souvislosti s volně rostoucími rostlinami a bylinami. Komise by tedy neměla mít pravomoc přijímat v těchto oblastech akty v přenesené pravomoci. 16 Čl. 20 odst Odchylně od čl. 211 odst. 1 nařízení (EU) č. 1308/2013 a s výhradou povolení Komise přijatého bez použití postupu podle čl. 37 odst. 2 nebo 3 tohoto nařízení mohou členské státy poskytnout zemědělcům vnitrostátní platby na náhradu ztrát, které utrpěli z důvodu kontaminace svých zemědělských produktů nepovolenými produkty nebo látkami, která jim znemožňuje uvádět uvedené produkty na trh jako ekologické, pokud zemědělci přijali všechna příslušná opatření, aby riziku takovéto kontaminace zabránili. Členské státy mohou k úplnému nebo částečnému pokrytí takovýchto ztrát využít rovněž nástroje společné zemědělské 3. Odchylně od čl. 211 odst. 1 nařízení (EU) č. 1308/2013 a s výhradou povolení Komise přijatého bez použití postupu podle čl. 37 odst. 2 nebo 3 tohoto nařízení mohou členské státy poskytnout zemědělcům vnitrostátní platby na náhradu ztrát, které utrpěli z důvodu kontaminace svých zemědělských produktů nepovolenými produkty nebo látkami, která jim znemožňuje uvádět uvedené produkty na trh jako ekologické, pokud zemědělci přijali všechna příslušná opatření, aby riziku takovéto kontaminace zabránili. Členské státy mohou k úplnému nebo částečnému pokrytí takovýchto ztrát využít rovněž nástroje společné zemědělské politiky. V případech, kdy hospodářské PE v /31 PA\ doc

15 politiky. subjekty s vysokým rizikem kontaminace sídlí v blízkosti ekologického hospodářství a kdy lze vysledovat původ kontaminace, uplatní členské státy zásadu znečišťovatel platí nebo vyhradí rozpočtové prostředky na náhradu za ztráty, které ekologickému zemědělci vznikly. Odůvodnění Ekologičtí zemědělci by měli dostat náhradu za ztráty, které jim vznikly v důsledku kontaminace jejich zemědělských produktů nepovolenými produkty nebo látkami, v důsledku čehož nemohou nabízet tyto produkty jako ekologické. Kromě náhrady na vnitrostátní úrovni / na úrovni EU by měli mít ekologičtí zemědělci možnost činit za takovou kontaminaci odpovědnými hospodářské subjekty (zásada znečišťovatel platí). 17 Čl. 24 odst. 2 a (nový) 2a. Členské státy mohou od uplatňování tohoto článku osvobodit hospodářské subjekty se systémy ověřování, které prodávají produkty přímo konečnému spotřebiteli nebo uživateli, za předpokladu, že: hospodářské subjekty tyto produkty neprodukují, nepřipravují nebo neskladují jinak než v souvislosti s místem prodeje nebo nedovážejí tyto produkty ze třetích zemí; a dále nezadaly tyto činnosti smluvně třetí osobě. PA\ doc 15/31 PE v01-00

16 18 Příloha II část II bod 1 bod 4 bod Pro produkci rostlin a rostlinných produktů se používá pouze ekologicky vyprodukovaný rozmnožovací materiál rostlin. Za tímto účelem musí být rostlina určená pro produkci rozmnožovacího materiálu a případně matečná rostlina produkována v souladu s tímto nařízením po dobu minimálně jedné generace, nebo v případě trvalých plodin po dobu minimálně jedné generace během dvou vegetačních období Pro produkci rostlin a rostlinných produktů se používá pouze ekologicky vyprodukovaný rozmnožovací materiál rostlin. 19 Příloha II část II bod 1 bod 4 bod Použití rozmnožovacího materiálu rostlin nezískaného z ekologické produkce. Rozmnožovací materiál rostlin nezískaný z ekologické produkce lze použít pouze tehdy, pokud pochází z produkční jednotky v období přechodu na ekologickou produkci nebo pokud je to odůvodněno použitím ve výzkumu, testováním v malých polních pokusech nebo pro účely zachování genetických zdrojů, které byly schváleny příslušným orgánem členského státu Použití rozmnožovacího materiálu rostlin nezískaného z ekologické produkce. Rozmnožovací materiál rostlin nezískaný z ekologické produkce lze použít pouze tehdy: není-li k dispozici ekologický materiál; je-li jeho použití považováno za nutné pro regionální zachování biologické rozmanitosti nebo dostatečně širokého genetického fondu; PE v /31 PA\ doc

17 pochází-li z produkční jednotky v období přechodu na ekologickou produkci; nebo je-li jeho použití odůvodněno použitím ve výzkumu nebo testováním v malých polních pokusech. 20 Příloha II část II bod 1 bod 3 bod Ekologicky chovaná hospodářská zvířata se rodí a odchovávají v ekologických zemědělských podnicích Ekologicky chovaná hospodářská zvířata se rodí a odchovávají v ekologických zemědělských podnicích. Hospodářská zvířata určená pro reprodukci, ale narozená v konvenčním hospodářství se také považují za ekologická po přechodném období 15 let ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost. Drůbeží mláďata z konvenčního zemědělství získaná během prvních tří týdnů jejich života, ale odchovaná ekologicky, se také považují za ekologická. 21 Příloha II část II bod 1 bod 3 bod Při volbě plemen nebo linií je třeba brát v úvahu schopnost zvířat přizpůsobit se místním podmínkám, aniž by to zhoršilo jejich dobré životní podmínky, jejich vitalitu a odolnost vůči nákazám. Kromě toho jsou plemena nebo linie zvířat Při volbě plemen nebo linií je třeba brát v úvahu schopnost zvířat přizpůsobit se místním podmínkám, aniž by to zhoršilo jejich dobré životní podmínky, jejich vitalitu a odolnost vůči nákazám. Kromě toho jsou plemena nebo linie zvířat PA\ doc 17/31 PE v01-00

18 zvoleny tak, aby se předešlo určitým nákazám nebo zdravotním problémům, které se obzvláště vyskytují u některých plemen nebo linií používaných v intenzívním chovu, jako je stresový syndrom prasat, enzootická meningoencefalomyelitida prasat (syndrom PSE způsobující bledé, měkké a vodnaté maso), syndrom náhlého úhynu, samovolné potraty a komplikované porody vyžadující císařský řez. Přednost se dává domorodým plemenům a liniím. zvoleny tak, aby se předešlo určitým nákazám nebo zdravotním problémům, které se obzvláště vyskytují u některých plemen nebo linií používaných v intenzívním chovu, jako je stresový syndrom prasat, enzootická meningoencefalomyelitida prasat (syndrom PSE způsobující bledé, měkké a vodnaté maso), syndrom náhlého úhynu, samovolné potraty a komplikované porody vyžadující císařský řez. Přednost se dává domorodým plemenům a liniím. Komise stanoví pro všechna zvířata na výkrm včetně brojlerů a krocanů a krůt v souladu s čl. 11 odst.2 průměrný růst a míru produkce. Pro posouzení a potvrzení odolnosti a vhodnosti plemen v ekologickém zemědělství se případně se použijí ukazatele. Tyto ukazatele zahrnují průměrné tempo růstu pro všechna plemena a průměrné míry produkce pro všechna plemena produkující vejce a mléko, které jsou kompatibilní s pravidly o délce chovu jednotlivých druhů (tj. počet dnů do porážky drůbeže). 22 Příloha II část II bod 1 bod 3 bod Pro účely plemenitby mohou být do zemědělského podniku uvedena zvířata, která nebyla odchována ekologicky, pokud hrozí nebezpečí ztráty plemen pro zemědělskou produkci podle přílohy IV nařízení Komise (ES) č. 1974/20062, a v takovém případě nemusí být zvířata těchto plemen bezpodmínečně dosud nerodící Kromě obecných pravidel zemědělské produkce stanovených v článku 7 lze pro účely plemenitby do zemědělského podniku za určitých podmínek uvést zvířata, která nebyla odchována ekologicky. Tato zvířata a jejich produkty mohou být považovány za ekologické po dokončení období přechodu podle bodu 1.2. Pro účely plemenitby mohou být do PE v /31 PA\ doc

19 zemědělského podnikutaké uvedena zvířata, která nebyla odchována ekologicky, pokud hrozí nebezpečí ztráty plemen pro zemědělskou produkci podle přílohy IV nařízení Komise (ES) č. 1974/20062, a v takovém případě nemusí být zvířata těchto plemen bezpodmínečně dosud nerodící. 23 Příloha II část II bod 1 bod 6 bod Ustájení hospodářských zvířat v budovách není povinné v oblastech s příhodnými podnebnými podmínkami, které zvířatům umožňují žít venku. Hospodářská zvířata mají stálý přístup na otevřená prostranství, nejlépe na pastviny, kdykoli to povětrnostní podmínky a stav půdy dovolí, nejsou-li uložena omezení a povinnosti týkající se ochrany zdraví lidí a zvířat na základě právních předpisů Unie. Zvířata mají mít přístup do přístřešků nebo zastíněných oblastí, které je chrání před nepříznivými povětrnostními podmínkami Ustájení hospodářských zvířat v budovách není povinné v oblastech s příhodnými podnebnými podmínkami, které zvířatům umožňují žít venku. Hospodářská zvířata mají stálý přístup na otevřená prostranství, včetně pastvin, kdykoli to povětrnostní podmínky a stav půdy dovolí, nejsou-li uložena omezení a povinnosti týkající se ochrany zdraví lidí a zvířat na základě právních předpisů Unie. Zvířata mají mít přístup do přístřešků nebo zastíněných oblastí, které je chrání před nepříznivými povětrnostními podmínkami. V ekologickém zemědělství nejsou povoleny systémy uzavření v omezeném prostoru. PA\ doc 19/31 PE v01-00

20 24 Příloha II část II bod 1 bod 7 bod Hospodářská zvířata mají stálý přístup na otevřená prostranství, kdykoli to povětrnostní podmínky a stav půdy dovolí, nejsou-li uložena omezení a povinnosti týkající se ochrany zdraví lidí a zvířat na základě právních předpisů Unie Hospodářská zvířata mají stálý přístup na pastviny, kdykoli to povětrnostní podmínky a stav půdy dovolí, nejsou-li uložena omezení a povinnosti týkající se ochrany zdraví lidí a zvířat na základě právních předpisů Unie. Pokud počasí a sezónní podmínky a stav půdy neumožňují přístup na pastvu, musí mít hospodářská zvířata stálý přístup na otevřená prostranství umožňující zvířatům pohyb, kromě případů, kdy to nepřispívá k dobrým životním podmínkám zvířat, nebo jsou-li na základě právních předpisů Unie uložena dočasná omezení a povinnosti týkající se ochrany zdraví lidí a zvířat. V případech, kdy je potřeba stávající ekologická chovná zařízení upravit tak, aby splňovala tato kritéria, proběhne tato úprava v rámci přechodného 15letého období ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost. 25 Příloha II část II bod 1 bod 7 bod Vazné ustájení nebo izolování hospodářských zvířat je zakázáno, pokud se nejedná o jednotlivá zvířata a o omezenou dobu, a to pouze pokud to je odůvodněno z veterinárního hlediska. Příslušné orgány mohou povolit vazné ustájení dobytka v mikropodnicích, pokud není možné chovat dobytek ve skupinách, Vazné ustájení nebo izolování hospodářských zvířat je zakázáno, pokud se nejedná o jednotlivá zvířata a o omezenou dobu, a to pouze pokud to je odůvodněno z veterinárního hlediska. Po dobu až do [15 let ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost] příslušné orgány mohou povolit vazné ustájení dobytka v PE v /31 PA\ doc

21 které by vyhovovaly jeho etologickým potřebám, a to za podmínky, že má během období pastvy přístup na pastviny a alespoň dvakrát v týdnu přístup na otevřená prostranství, pokud pastva není možná. mikropodnicích, pokud není možné chovat dobytek ve skupinách, které by vyhovovaly jeho etologickým potřebám, a to za podmínky, že má během období pastvy přístup na pastviny a alespoň dvakrát v týdnu přístup na otevřená prostranství, pokud pastva není možná. 26 Příloha II část II bod 1 bod 7 bod Doba trvání přepravy hospodářských zvířat je co nejkratší Doba trvání přepravy hospodářských zvířat musí být zkrácena na nejvýše 8 hodin v případě savců a 4 hodiny v případě drůbeže. Zvláštní pozornost je třeba věnovat přepravě oslabených zvířat nebo zvířat určených k porážce. 27 Příloha II část II bod 1 bod 7 bod Jakékoli utrpení během celého života zvířete, včetně samotné porážky, se udržuje na co nejnižší úrovni Je nutné předejít jakémukoliv zbytečnému utrpení během celého života zvířete, včetně přepravy a samotné porážky. Všechna zvířata je nutné před porážkou vhodně a humánně omráčit. Je zakázáno používat nevhodné metody omráčení nebo porážky, například zavěšování živých zvířat a elektrické omračování pomocí vodní lázně u kuřecích a krůtích brojlerů či udušení a vykrvácení bez omráčení. PA\ doc 21/31 PE v01-00

22 28 Příloha II část II bod 1 bod 7 bod Mrzačení zvířat je zakázáno Mrzačení zvířat je zakázáno. Příklady takových mrzačení zahrnují mimo jiné kastraci, krácení ocasů, odnímání rohů, ořezávání zobáků, vypálení značek, řezání zubů a prstů a zavádění kroužku do rypáků. 29 Příloha II část II bod 1 bod 7 bod Utrpení zvířat se omezuje na minimum pomocí vhodné anestezie nebo analgetik, přičemž operace provádí kvalifikovaný personál, a to pouze v nejvhodnějším věku zvířat Odnímání rohů se v ekologickém zemědělství nesmí běžně provádět. Tuto operaci však může z bezpečnostních důvodů v jednotlivých případech příslušný orgán povolit. Pokud je chirurgický zákrok považován z veterinárních důvodů za nezbytný, utrpení zvířat se omezuje na minimum pomocí vhodné anestezie a následného tišení bolesti, přičemž operace provádí kvalifikovaný personál, a to pouze v nejvhodnějším věku zvířat. PE v /31 PA\ doc

23 30 Příloha II část II bod 1 bod 7 bod Fyzická kastrace v zájmu zachování jakosti produktů a tradičních výrobních postupů je povolena, ale pouze za pomoci vhodné anestezie nebo analgetik, přičemž operace provádí kvalifikovaný personál, a to pouze v nejvhodnějším věku zvířat Fyzická kastrace je zakázána kromě případů, kdy je to nevyhnutelné. V takových situacích se zásahy provádí za pomocí anestezie a následného tišení bolesti. 31 Příloha II část II bod 2 bod 1 bod 2 písm. a a) skot, ovce a kozy mají přístup na pastvinu, kdykoli to podmínky dovolí; a) skot, ovce a kozy mají stálý přístup na pastvinu, kdykoli to podmínky dovolí; 32 Příloha II část II bod 2 bod 1 bod 2 písm. b b) bez ohledu na písmeno a) mají býci starší jednoho roku přístup na pastvinu nebo na otevřené prostranství; b) bez ohledu na písmeno a) mají býci starší jednoho roku přístup na pastvinu nebo na otevřené prostranství. V případech, kdy je potřeba stávající ekologická chovná zařízení upravit tak, aby splňovala kritéria uvedená v písmenu PA\ doc 23/31 PE v01-00

24 a) a v tomto písmenu, proběhne tato úprava v rámci přechodného 15letého období ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost; 33 Příloha II část II bod 2 bod 1 bod 2 písm. c c) pokud mají skot, ovce a kozy přístup na pastvinu v období pastvy a pokud systém zimního ustájení umožňuje zvířatům volnost pohybu, je možné upustit od povinnosti umožnit přístup na otevřená prostranství v zimních měsících; vypouští se 34 Příloha II část II bod 2 bod 1 bod 3 písm. c c) bez ohledu na čl. 3 odst. 1 první pododstavec písm. a) a čl. 3 odst. 1 druhý pododstavec směrnice Rady 2008/119/ES 4, je zakázáno ustájení telat starších jednoho týdne v jednotlivých boxech, pokud se nejedná o jednotlivá zvířata a o omezenou dobu, a to pouze pokud to je odůvodněno z veterinárního hlediska. 4 Směrnice Rady 2008/119/ES ze dne 18. prosince 2008, kterou se stanoví minimální požadavky pro ochranu telat (Úř. věst. L c) bez ohledu na čl. 3 odst. 1 první pododstavec písm. a) a čl. 3 odst. 1 druhý pododstavec směrnice Rady 2008/119/ES 4, je zakázána jakákoliv forma individuálního ustájení včetně ustájení telat v jednotlivých boxech, pokud se nejedná o jednotlivá zvířata a o omezenou dobu, a to pouze pokud to je odůvodněno z veterinárního hlediska. 4 Směrnice Rady 2008/119/ES ze dne 18. prosince 2008, kterou se stanoví minimální požadavky pro ochranu telat (Úř. věst. L PE v /31 PA\ doc

25 10, , s. 7) 10, , s. 7) 35 Příloha II část II bod 2 bod 2 bod 2 písm. b b) pokud mají koně a jiní lichokopytníci přístup na pastvinu v období pastvy a pokud systém zimního ustájení umožňuje zvířatům volnost pohybu, je možné upustit od povinnosti umožnit přístup na otevřená prostranství v zimních měsících. vypouští se 36 Příloha II část II bod 2 bod 3 bod 3 písm. c c) prasnice se chovají ve skupinách, kromě období konce březosti a období kojení; c) prasnice se chovají ve skupinách, kromě období konce březosti a období kojení, přičemž během této doby má prasnice možnost volně se pohybovat ve své ohradě a je uvázána pouze po krátkou dobu, kdy je nezbytně nutné. Nehledě na další požadavky na slámu se prasnicím musí několik dní před očekávaným porodem zajistit dostatečné množství slámy nebo jiného vhodného přírodního materiálu, aby si mohly vybudovat hnízdo. PA\ doc 25/31 PE v01-00

26 37 Příloha II část II bod 2 bod 4 bod Původ drůbeže Původ drůbeže Drůbež je buď odchována až do dosažení minimálního věku, nebo pochází z linií drůbeže s pomalým růstem podle definice příslušného orgánu. Pokud zemědělec nevyužívá linie drůbeže s pomalým růstem, činí minimální věk při porážce: a) 81 dnů u kuřat; a) 81 dnů u kuřat; Je zakázáno používat linie drůbeže s rychlým růstem. Drůbež pochází z linií drůbeže s pomalým růstem, které splňují stanovená omezená denní tempa růstu, která jsou slučitelná s minimální věkovou hranicí chovu u každého druhu. Tato tempa růstu stanoví Komise postupem podle čl. 11 odst. 2. Pokud zemědělec nevyužívá linie drůbeže s pomalým růstem, činí minimální věk při porážce: b) 150 dnů u kapounů; b) 150 dnů u kapounů; c) 49 dnů u kachen pekingských; c) 49 dnů u kachen pekingských; d) 70 dnů u kachen pižmových; d) 70 dnů u kachen pižmových; e) 84 dnů u samců kachen pižmových; e) 84 dnů u samců kachen pižmových; f) 92 dnů u kachen mulard; f) 92 dnů u kachen mulard; g) 94 dnů u perliček; g) 94 dnů u perliček; h) 140 dnů u krocanů a hus na pečení; a h) 140 dnů u krocanů a hus na pečení; a i) 100 dnů u krůt. i) 100 dnů u krůt. 38 Příloha II část II bod 2 bod 4 bod 4 písm. c c) drůbež má přístup na otevřené prostranství alespoň po dobu jedné třetiny svého života. Otevřená prostranství jsou c) drůbež má přístup na otevřené prostranství, včetně pastvin nebo lesů alespoň po dobu jedné poloviny svého PE v /31 PA\ doc

27 převážně pokryta vegetací, jsou vybavena ochranným zařízením a umožňují drůbeži jednoduchý přístup k přiměřenému počtu napájecích žlabů; života. Otevřená prostranství jsou převážně pokryta vegetací, jsou vybavena ochranným zařízením, které zvířatům umožní skrýt se a hrabat, a umožňují drůbeži jednoduchý přístup k přiměřenému počtu napájecích žlabů; 39 Příloha II část II bod 2 bod 4 bod 6 písm. a a) drůbež má přístup na otevřené prostranství alespoň po dobu jedné třetiny svého života. Zejména má trvalý přístup na otevřené prostranství za denního světla již od tak nízkého věku, jak je to prakticky možné, kdykoli to fyziologické a fyzické podmínky dovolí, s výjimkou dočasných omezení uložených na základě právních předpisů Unie; a) drůbež má přístup na otevřené prostranství, včetně pastvin nebo zalesněných ploch alespoň po dobu jedné poloviny svého života. Zejména má trvalý přístup na otevřené prostranství za denního světla již od tak nízkého věku, jak je to prakticky možné, kdykoli to fyziologické a fyzické podmínky dovolí, s výjimkou dočasných omezení uložených na základě právních předpisů Unie; 40 Příloha II část II bod 2 bod 4 bod 6 písm. b b) otevřená prostranství pro drůbež jsou převážně pokryta vegetací, kterou tvoří různé rostliny, jsou vybavena ochranným zařízením a umožňují drůbeži jednoduchý přístup k přiměřenému počtu napájecích žlabů. Vegetace na venkovních plochách musí být pravidelně sklízena a b) otevřená prostranství pro drůbež jsou převážně pokryta vegetací, kterou tvoří různé rostliny, jsou vybavena ochranným zařízením a umožňují drůbeži jednoduchý přístup k přiměřenému počtu napájecích žlabů. K dispozici jsou také ochranná zařízení umožňující zvířatům se skrýt. PA\ doc 27/31 PE v01-00

28 odstraňována, aby se omezil možný nadbytek živin. Otevřená prostranství nesmí zasahovat mimo okruh 150 m od nejbližšího otvoru umožňujícího přístup do budovy. Tuto vzdálenost však lze zvětšit až na 350 m od nejbližšího otvoru umožňujícího přístup do budovy za předpokladu, že na území celého venkovního výběhu je rovnoměrně rozmístěn dostatečný počet přístřešků a napájecích žlabů, a to nejméně čtyři přístřešky na hektar; Vegetace na venkovních plochách musí být pravidelně sklízena a odstraňována, aby se omezil možný nadbytek živin. Otevřená prostranství nesmí zasahovat mimo okruh 150 m od nejbližšího otvoru umožňujícího přístup do budovy. Tuto vzdálenost však lze zvětšit až na 350 m od nejbližšího otvoru umožňujícího přístup do budovy za předpokladu, že na území celého venkovního výběhu je rovnoměrně rozmístěn dostatečný počet přístřešků a napájecích žlabů, a to nejméně čtyři přístřešky na hektar; 41 Příloha II část II bod 2 bod 4 bod Dobré životní podmínky zvířat Dobré životní podmínky zvířat Škubání živé drůbeže je zakázáno. Nucené vykrmování a škubání živé drůbeže je zakázáno. 42 Příloha II část 2 bod 2 bod 4 a (nový) 2.4a. Chov králíků Veškeré býložravé druhy včetně králíků mají stálý přístup na pastvu, kdykoli to povětrnostní podmínky a stav půdy dovolí. Pokud počasí a stav půdy neumožňují přístup na pastvu, musí mít králíci stálý přístup na otevřená prostranství, kromě PE v /31 PA\ doc

29 případů, kdy jsou na základě právních předpisů Unie uložena dočasná omezení a povinnosti týkající se ochrany zdraví lidí a zvířat. Králíci mají po celou dobu dostatečný prostor, aby se mohli postavit na zadní nohy a mohli se chovat přirozeně, jako například poskakovat a skákat, aniž by se udeřili o strop ohrazení. Komise postupem podle čl. 11 odst. 2 stanoví podrobná pravidla pro chov králíků. 43 Příloha II část II bod 4 bod 1 bod 5 bod -1 (nový) V ekologické akvakultuře se chov omezuje na druhy, které jsou pro chov v akvakultuře vhodné a o nichž jsou k dispozici dostatečné znalosti nutné pro stanovení norem pro tyto druhy a zajištění jejich uplatňování. 44 Příloha II část II bod 4 bod 1 bod 6 bod Přijímají se vhodná opatření, aby se doba přepravy živočichů pocházejících z akvakultury omezila na minimum Přijímají se vhodná opatření, aby se doba přepravy živých živočichů pocházejících z akvakultury omezila na minimum a v každém případě se zajistilo, aby tato doba nepřekročila šest hodin. PA\ doc 29/31 PE v01-00

30 45 Příloha II část II bod 4 bod 1 bod 6 bod Jakékoli utrpení během celého života živočichů, včetně samotného usmrcení, se udržuje na co nejnižší úrovni Jakémukoliv utrpení během celého života živočichů, včetně přepravy a samotného usmrcení, je nutné se vyhnout. 46 Příloha II část II bod 4 bod 1 bod 6 bod Způsoby usmrcování jsou takové, aby ryby okamžitě ztratily vědomí a necítily bolest. Manipulace před usmrcením se provádí tak, aby se zabránilo zranění a zároveň se udrželo utrpení a stres na co nejnižší úrovni. Při zvažování optimálních metod usmrcování je nutno zohlednit rozdíly ve velikosti usmrcovaných jedinců, rozdíly mezi jednotlivými biologickými druhy a také rozdíly mezi různými produkčními místy Způsoby usmrcování jsou takové, aby ryby okamžitě ztratily vědomí a necítily bolest. Manipulace před usmrcením se provádí tak, aby se zabránilo zranění a zároveň se udrželo utrpení a stres na co nejnižší úrovni. Při zvažování optimálních metod usmrcování je nutno zohlednit rozdíly ve velikosti usmrcovaných jedinců, rozdíly mezi jednotlivými biologickými druhy a také rozdíly mezi různými produkčními místy. Usmrcení ryb vykrvením a vystavením oxidu uhličitému je zakázáno. Korýši se usmrcují pouze metodami, které využívají zařízení pro elektrické omráčení/usmrcení. PE v /31 PA\ doc

31 47 Příloha II část II bod 4 bod 1 bod 6 bod 8 a (nový) a. Prodej živých ryb je zakázán. PA\ doc 31/31 PE v01-00

PŘÍLOHY. návrhu NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

PŘÍLOHY. návrhu NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 24.3.2014 COM(2014) 180 final ANNEXES 1 to 5 PŘÍLOHY návrhu NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o ekologické produkci a označování ekologických produktů, o změně nařízení

Více

2007R0834 CS 10.10.2008 001.001 1

2007R0834 CS 10.10.2008 001.001 1 2007R0834 CS 10.10.2008 001.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 834/2007 ze dne 28. června 2007

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.9.2010 KOM(2010) 539 v konečném znění 2010/0267 (COD) C7-0294/10 Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 73/2009, kterým se stanoví

Více

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah 2008R0889 CS 01.01.2015 010.003 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 889/2008 ze dne 5. září 2008,

Více

Úřední věstník L 54. Evropské unie. Právní předpisy. Nelegislativní akty. Svazek 54 26. února 2011. České vydání. Obsah NAŘÍZENÍ

Úřední věstník L 54. Evropské unie. Právní předpisy. Nelegislativní akty. Svazek 54 26. února 2011. České vydání. Obsah NAŘÍZENÍ Úřední věstník Evropské unie ISSN 1725-5074 L 54 České vydání Právní předpisy Svazek 54 26. února 2011 Obsah II Nelegislativní akty NAŘÍZENÍ Nařízení Komise (EU) č. 142/2011 ze dne 25. února 2011, kterým

Více

64 Úřední věstník Evropské unie 23.5.1996 ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ

64 Úřední věstník Evropské unie 23.5.1996 ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ 64 Úřední věstník Evropské unie 31996L0022 23.5.1996 ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ L 125/3 SMĚRNICE RADY 96/22/ES ze dne 29. dubna 1996 o zákazu používání některých látek s hormonálním nebo tyreostatickým

Více

13/sv. 18. NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 258/97 ze dne 27. ledna 1997 o nových potravinách a nových složkách potravin

13/sv. 18. NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 258/97 ze dne 27. ledna 1997 o nových potravinách a nových složkách potravin 244 CS Úřední věstník Evropské unie 13/sv. 18 31997R0258 14.2.1997 ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ L 43/1 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 258/97 ze dne 27. ledna 1997 o nových potravinách

Více

***I NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2011/0281(COD) 5. 6. 2012

***I NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2011/0281(COD) 5. 6. 2012 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova 5. 6. 2012 2011/0281(COD) ***I NÁVRH ZPRÁVY o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví společná organizace trhů

Více

Metodické pokyny k pracovnímu listu č. 9 EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ V ČR I VE SVĚTĚ - CHOV ZVÍŘAT NA EKOFARMÁCH 9. ročník

Metodické pokyny k pracovnímu listu č. 9 EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ V ČR I VE SVĚTĚ - CHOV ZVÍŘAT NA EKOFARMÁCH 9. ročník Metodické pokyny k pracovnímu listu č. 9 EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ V ČR I VE SVĚTĚ - CHOV ZVÍŘAT NA EKOFARMÁCH 9. ročník DOPORUČENÝ ČAS K VYPRACOVÁNÍ: 45 60 minut INFORMACE K TÉMATU: EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ

Více

2003R1782 CS 01.01.2009 013.003 1

2003R1782 CS 01.01.2009 013.003 1 2003R1782 CS 01.01.2009 013.003 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1782/2003 ze dne 29. září 2003,

Více

(Legislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Legislativní akty) NAŘÍZENÍ 20.5.2014 Úřední věstník Evropské unie L 149/1 I (Legislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 508/2014 ze dne 15. května 2014 o Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 14.1.2008 KOM(2007) 872 v konečném znění 2008/0002 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o nových potravinách, kterým se mění nařízení (ES) č. XXX/XXXX

Více

1.9.2 Selekce 47 1.9.3 Metody plemenitby 50

1.9.2 Selekce 47 1.9.3 Metody plemenitby 50 Obsah ÚVOD 10 1 OBECNÉ ZÁKLADY CHOVU HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT 11 1.1 Chov hospodářských zvířat v podmínkách konvenčního a ekologického zemědělství 11 1.2 Domestikace hospodářských zvířat 12 1.2.1 Průběh domestikace

Více

(Legislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Legislativní akty) NAŘÍZENÍ 28.6.2013 Úřední věstník Evropské unie L 178/1 I (Legislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 576/2013 ze dne 12. června 2013 o neobchodních přesunech zvířat v zájmovém chovu

Více

SMĚRNICE KOMISE 2003/94/ES. ze dne 8. října 2003,

SMĚRNICE KOMISE 2003/94/ES. ze dne 8. října 2003, SMĚRNICE KOMISE 2003/94/ES ze dne 8. října 2003, kterou se stanoví zásady a pokyny pro správnou výrobní praxi pro humánní léčivé přípravky a hodnocené humánní léčivé přípravky (Text s významem pro EHP)

Více

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku NÁVRH STANOVISKA. Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku NÁVRH STANOVISKA. Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 29. 11. 2011 2011/0156(COD) NÁVRH STANOVISKA Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku pro Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví

Více

SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Zdravější zvířata a rostliny a bezpečnější zemědělsko-potravinový řetězec

SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Zdravější zvířata a rostliny a bezpečnější zemědělsko-potravinový řetězec EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 6.5.2013 COM(2013) 264 final SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Zdravější zvířata a rostliny a bezpečnější zemědělsko-potravinový řetězec Modernizovaný právní rámec

Více

56 Úřední věstník Evropské unie ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÉ UNIE

56 Úřední věstník Evropské unie ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÉ UNIE 56 Úřední věstník Evropské unie 03/sv. 42 32004R0021 L 5/8 ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÉ UNIE 9.1.2004 NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 21/2004 ze dne 17. prosince 2003 o stanovení systému identifikace a evidence ovcí

Více

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, L 193/60 Úřední věstník Evropské unie 2472009 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č 607/2009 ze dne 14 července 2009, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č 479/2008, pokud jde o chráněná

Více

PŘÍLOHA PŘÍLOHA V. návrhu rozhodnutí Rady

PŘÍLOHA PŘÍLOHA V. návrhu rozhodnutí Rady EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 10.3.2014 COM(2014) 157 final ANNEX 5 PŘÍLOHA PŘÍLOHA V Dohoda o přidružení mezi Evropskou Unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 23. dubna 2013 (OR. en) 5394/1/13 REV 1. Interinstitucionální spisy: 2011/0156 (COD)

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 23. dubna 2013 (OR. en) 5394/1/13 REV 1. Interinstitucionální spisy: 2011/0156 (COD) RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 23. dubna 2013 (OR. en) Interinstitucionální spisy: 2011/0156 (COD) 5394/1/13 REV 1 DENLEG 4 AGRI 20 SAN 17 CODEC 94 PARLNAT 98 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět: Postoj Rady

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 852/2004. ze dne 29. dubna 2004. o hygieně potravin

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 852/2004. ze dne 29. dubna 2004. o hygieně potravin NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin REGULATION (EC) No 852/2004 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 29 April 2004 on the hygiene

Více

B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1333/2008 ze dne 16. prosince 2008 o potravinářských přídatných látkách

B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1333/2008 ze dne 16. prosince 2008 o potravinářských přídatných látkách 2008R1333 CS 02.11.2015 026.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1333/2008

Více

1991L0676 CS 11.12.2008 002.001 1. SMĚRNICE RADY ze dne 12. prosince 1991 o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů (91/676/EHS)

1991L0676 CS 11.12.2008 002.001 1. SMĚRNICE RADY ze dne 12. prosince 1991 o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů (91/676/EHS) 1991L0676 CS 11.12.2008 002.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B SMĚRNICE RADY ze dne 12. prosince 1991 o ochraně vod před

Více

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah 2000L0029 CS 30.06.2014 023.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B SMĚRNICE RADY 2000/29/ES ze dne 8. května 2000 o ochranných

Více

136/2004 Sb. VYHLÁŠKA

136/2004 Sb. VYHLÁŠKA 136/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 19. března 2004, kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem Změna: 136/2004 Sb. (část)

Více

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah 2013R1379 CS 01.06.2015 001.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1379/2013

Více

2004R0852 CS 20.04.2009 002.001 1. B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin

2004R0852 CS 20.04.2009 002.001 1. B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin 2004R0852 CS 20.04.2009 002.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 852/2004

Více

Věda chrání spotřebitele v celém potravinovém řetězci. od pole až po talíř. Odhodláni zajistit bezpečnost evropských potravin

Věda chrání spotřebitele v celém potravinovém řetězci. od pole až po talíř. Odhodláni zajistit bezpečnost evropských potravin Věda chrání spotřebitele v celém potravinovém řetězci od pole až po talíř Odhodláni zajistit bezpečnost evropských potravin 2 Věda chrání spotřebitele v celém potravinovém řetězci od pole až po talíř EFSA

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin ***II NÁVRH DOPORUČENÍ PRO DRUHÉ ČTENÍ

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin ***II NÁVRH DOPORUČENÍ PRO DRUHÉ ČTENÍ EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 2009 Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 2006/0136(COD) 18. 9. 2008 ***II NÁVRH DOPORUČENÍ PRO DRUHÉ ČTENÍ ke společnému postoji Rady k přijetí nařízení

Více

SMĚRNICE (STANDARDY) PRODUKCE PRO POUŽITÍ OZNAČENÍ DEMETER A BIODYNAMICKÝ A S NIMI SOUVISEJÍCÍCH ZNÁMEK

SMĚRNICE (STANDARDY) PRODUKCE PRO POUŽITÍ OZNAČENÍ DEMETER A BIODYNAMICKÝ A S NIMI SOUVISEJÍCÍCH ZNÁMEK SMĚRNICE (STANDARDY) PRODUKCE PRO POUŽITÍ OZNAČENÍ DEMETER A BIODYNAMICKÝ A S NIMI SOUVISEJÍCÍCH ZNÁMEK červen 2015 - každá členská země zavede do 1. července 2016 - Demeter International e. V. 1 Obsah

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 21.12.2010 KOM(2010) 799 v konečném znění 2010/0385 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení

Více

Obecná pravidla produkce

Obecná pravidla produkce Obecná pravidla produkce Zákaz používání GMO - zákaz se týká potravin, krmiv, činidel, přípravků na ochranu rostlin, hnojiv a pomocných půdních látek, osiva a sadby, mikroorganismů a živočichů - povinnost

Více

NÁVRH STANOVISKA. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2010/0254(COD) 3. 5. 2011. pro Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

NÁVRH STANOVISKA. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2010/0254(COD) 3. 5. 2011. pro Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova 3. 5. 2011 2010/0254(COD) NÁVRH STANOVISKA Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova pro Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a

Více

(Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE

(Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE 2.7.2015 CS Úřední věstník Evropské unie C 217/1 II (Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE SDĚLENÍ KOMISE Pokyny pro posuzování státní podpory v odvětví rybolovu

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2014 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 124 Rozeslána dne 18. prosince 2014 Cena Kč 83, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2014 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 124 Rozeslána dne 18. prosince 2014 Cena Kč 83, O B S A H : Ročník 2014 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 124 Rozeslána dne 18. prosince 2014 Cena Kč 83, O B S A H : 307. Nařízení vlády o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů

Více

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU)

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) L 154/12 Úřední věstník Evropské unie 15.6.2012 NŘÍZENÍ PROVÁDĚCÍ NŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 505/2012 ze dne 14. června 2012, kterým se mění a opravuje nařízení (ES) č. 889/2008, kterým se stanoví prováděcí

Více

Zákon 308/2011Sb., kterým se mění zákon č. 166/199 Sb.

Zákon 308/2011Sb., kterým se mění zákon č. 166/199 Sb. Zákon 308/2011Sb., kterým se mění zákon č. 166/199 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky : ČÁST PRVNÍ Změna veterinárního zákona Čl. 1 Zákon č. 166/1999 Sb., o preventivní péči a o změně

Více

OSA 1 ZLEPŠENÍ KONKURENCESCHOPNOSTI ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ

OSA 1 ZLEPŠENÍ KONKURENCESCHOPNOSTI ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ OSA 1 ZLEPŠENÍ KONKURENCESCHOPNOSTI ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ Osa 1 je zaměřena na podporu konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví a posílení dynamiky podnikání v zemědělské výrobě. Finanční alokace

Více

2002R1774 CS 07.08.2009 010.001 1

2002R1774 CS 07.08.2009 010.001 1 2002R1774 CS 07.08.2009 010.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1774/2002

Více

B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie. (Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s.

B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie. (Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 2013R0952 CS 30.10.2013 000.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 952/2013

Více

PŘÍRUČKA PRO PROVOZOVATELE POTRAVINÁŘSKÝCH PODNIKŮ. k nařízení (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům

PŘÍRUČKA PRO PROVOZOVATELE POTRAVINÁŘSKÝCH PODNIKŮ. k nařízení (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům 2014 PŘÍRUČKA PRO PROVOZOVATELE POTRAVINÁŘSKÝCH PODNIKŮ k nařízení (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům 2014 PŘÍRUČKA PRO PROVOZOVATELE POTRAVINÁŘSKÝCH PODNIKŮ k nařízení

Více

PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014 2020 (dále jen Pravidla )

PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014 2020 (dále jen Pravidla ) Ministerstvo zemědělství 23932/2016-MZE-14112 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014 2020 (dále jen Pravidla ) Specifické podmínky

Více

Program rozvoje venkova ČR ohlédnutí za obdobím 2007-2013 a výhled na období 2014-2020

Program rozvoje venkova ČR ohlédnutí za obdobím 2007-2013 a výhled na období 2014-2020 Program rozvoje venkova ČR ohlédnutí za obdobím 2007-2013 a výhled na období 2014-2020 Ministerstvo zemědělství Národní konference VENKOV 16. 10. 2014 PRV 2007-2013 základní shrnutí Celková alokace 3 670

Více

2000R1825 CS 23.03.2007 001.001 1

2000R1825 CS 23.03.2007 001.001 1 2000R1825 CS 23.03.2007 001.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1825/2000 ze dne 25. srpna 2000,

Více

136/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 19. března 2004,

136/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 19. března 2004, 136/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 19. března 2004, kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem Změna: 136/2004 Sb. (část)

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE RADĚ. o odvětví sušených krmiv

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE RADĚ. o odvětví sušených krmiv CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 19.9.2008 KOM (2008) 570 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE RADĚ o odvětví sušených krmiv CS CS ZPRÁVA KOMISE RADĚ o odvětví sušených krmiv 1. ÚVOD Podle

Více

Příloha č. 3 usnesení vlády ze dne 14. prosince 2015 č. 1031. Výhled implementačních prací vlády na rok 2016 a další léta

Příloha č. 3 usnesení vlády ze dne 14. prosince 2015 č. 1031. Výhled implementačních prací vlády na rok 2016 a další léta Příloha č. 3 usnesení vlády ze dne 14. prosince 2015 č. 1031 Výhled implementačních prací vlády na rok 2016 a další léta O b s a h str. předseda vlády 1 ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu

Více

ČÁST PRVNÍ Podmínky uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh. HLAVA I Základní ustanovení. Předmět úpravy

ČÁST PRVNÍ Podmínky uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh. HLAVA I Základní ustanovení. Předmět úpravy 120/2002 Sb. ZÁKON ze dne 8. března 2002 o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů ve znění zákonů č. 186/2004 Sb., č. 125/2005 Sb., č.

Více

Státní podpora / Česká republika Podpora č. N 401/2006 Udržování a zlepšování genetického potenciálu hospodářských zvířat

Státní podpora / Česká republika Podpora č. N 401/2006 Udržování a zlepšování genetického potenciálu hospodářských zvířat EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 29-X-2007 K(2007)5350 Věc: Státní podpora / Česká republika Podpora č. N 401/2006 Udržování a zlepšování genetického potenciálu hospodářských zvířat Vážený pane ministře,

Více

L 237/18 Úřední věstník Evropské unie 4.9.2008

L 237/18 Úřední věstník Evropské unie 4.9.2008 L 237/18 Úřední věstník Evropské unie 4.9.2008 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 868/2008 ze dne 3. září 2008 o podobě podnikového výkazu používaného pro stanovení příjmu zemědělských podniků a analýzu hospodářské

Více

154/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 17. května 2000. o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů

154/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 17. května 2000. o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů 154/2000 Sb. ZÁKON ze dne 17. května 2000 o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů Změna: 162/2003 Sb. Změna: 282/2003 Sb. Změna: 282/2003 Sb. (část)

Více

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ 15.5.2012 Úřední věstník Evropské unie L 127/1 II (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 385/2012 ze dne 30. dubna 2012 o podobě podnikového výkazu používaného pro stanovení příjmů

Více

2008R1333 CS 20.07.2010 001.001 1

2008R1333 CS 20.07.2010 001.001 1 2008R1333 CS 20.07.2010 001.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1333/2008

Více

***II NÁVRH DOPORUČENÍ PRO DRUHÉ ČTENÍ

***II NÁVRH DOPORUČENÍ PRO DRUHÉ ČTENÍ EVROPSKÝ PARLAMENT 2009 2014 Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 25. 2. 2011 2008/0028(COD) ***II NÁVRH DOPORUČENÍ PRO DRUHÉ ČTENÍ k postoji Rady v prvním čtení k přijetí

Více

Hospodářský a měnový výbor

Hospodářský a měnový výbor EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Hospodářský a měnový výbor 26.11.2013 2013/0264(COD) ***I NÁVRH ZPRÁVY o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o platebních službách na vnitřním trhu, kterou se mění

Více

11.2.2009 Úřední věstník Evropské unie L 40/19

11.2.2009 Úřední věstník Evropské unie L 40/19 11.2.2009 Úřední věstník Evropské unie L 40/19 SMĚRNICE KOMISE 2009/8/ES ze dne 10. února 2009, kterou se mění příloha I směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/32/ES, pokud jde o maximální limity nevyhnutelné

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014. Výbor pro kulturu a vzdělávání. pro Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014. Výbor pro kulturu a vzdělávání. pro Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro kulturu a vzdělávání 2010/0252(COD) 15. 3. 2011 STANOVISKO Výboru pro kulturu a vzdělávání pro Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku k návrhu rozhodnutí Evropského

Více

1) Je vydána na základě a v mezích zákona, do něhož již byly příslušné směrnice Evropských společenství promítnuty.

1) Je vydána na základě a v mezích zákona, do něhož již byly příslušné směrnice Evropských společenství promítnuty. 448/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství ze dne 1. září 2006 o provedení některých ustanovení plemenářského zákona ve znění vyhlášky č. 57/2011 Sb. Ministerstvo zemědělství stanoví podle 33 zákona

Více

Úřední věstník Evropské unie L 148. Právní předpisy. Nelegislativní akty. Svazek 57. 20. května 2014. České vydání. Obsah NAŘÍZENÍ

Úřední věstník Evropské unie L 148. Právní předpisy. Nelegislativní akty. Svazek 57. 20. května 2014. České vydání. Obsah NAŘÍZENÍ Úřední věstník Evropské unie L 148 České vydání Právní předpisy Svazek 57 20. května 2014 Obsah II Nelegislativní akty NAŘÍZENÍ Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 522/2014 ze dne 11. března

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ. vyhlášky č. 16/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ekologickém zemědělství

ÚPLNÉ ZNĚNÍ. vyhlášky č. 16/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ekologickém zemědělství 11 ÚPLNÉ ZNĚNÍ vyhlášky č. 16/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ekologickém zemědělství 12 16/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. ledna 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona

Více

Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i. Praha Ruzyně

Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i. Praha Ruzyně Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i. Praha Ruzyně Normativy spotřeby nafty v rámci jednotlivých pracovních operací a činností spojených s chovem hospodářských zvířat v České republice Objednací list

Více

Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055. Exkurze Biofarma JURÉ. (Pracovní list)

Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055. Exkurze Biofarma JURÉ. (Pracovní list) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055 Exkurze Biofarma JURÉ (Pracovní list) Označení: EU-Inovace-Ex-Př-07 Předmět: Přírodopis Cílová skupina: 6. - 9. třída

Více

Návrh VYHLÁŠKA. ze dne 2013,

Návrh VYHLÁŠKA. ze dne 2013, Návrh VYHLÁŠKA ze dne 2013, kterou se mění vyhláška č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem, ve

Více

Potravinová krize, podvody v potravinovém řetězci a jejich potírání

Potravinová krize, podvody v potravinovém řetězci a jejich potírání P7_TA-PROV(2014)0011 Potravinová krize, podvody v potravinovém řetězci a jejich potírání Usnesení Evropského parlamentu ze dne 14. ledna 2014 o potravinové krizi, podvodech v potravinovém řetězci a jejich

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2013/2180(INI) 6. 11. 2013. Vstříc plně integrovanému audiovizuálnímu světu (2013/2180(INI))

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2013/2180(INI) 6. 11. 2013. Vstříc plně integrovanému audiovizuálnímu světu (2013/2180(INI)) EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro kulturu a vzdělávání 6. 11. 2013 2013/2180(INI) NÁVRH ZPRÁVY Vstříc plně integrovanému audiovizuálnímu světu (2013/2180(INI)) Výbor pro kulturu a vzdělávání Zpravodajka:

Více

Zemědělství v roce 2015. Milan Berka

Zemědělství v roce 2015. Milan Berka Zemědělství v roce 2015 Milan Berka Nařízení vlády 2015 o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády Podmínky navržené v PRV se

Více

s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2011)0876),

s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2011)0876), P7_TA-PROV(2013)0298 Prioritní látky v oblasti vodní politiky ***I Legislativní usnení Evropského parlamentu ze dne 2. července 2013 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou mění směrnice

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o odvětví lnu a konopí {SEK(2008) 1905}

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o odvětví lnu a konopí {SEK(2008) 1905} CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 20.5.2008 KOM(2008) 307 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ o odvětví lnu a konopí {SEK(2008) 1905} CS CS ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU

Více

Mezinárodní smlouva o rostlinných genetických zdrojích pro výživu a zemědělství

Mezinárodní smlouva o rostlinných genetických zdrojích pro výživu a zemědělství III. Mezinárodní smlouva o rostlinných genetických zdrojích pro výživu a zemědělství Preambule Smluvní strany, přesvědčeny o zvláštní povaze rostlinných genetických zdrojů pro výživu a zemědělství, jejich

Více

WWW.HOLUB-CONSULTING.DE

WWW.HOLUB-CONSULTING.DE WWW.HOLUB-CONSULTING.DE Kukuřice jako monokultura způsobující ekologické problémy Jako například: půdní erozi díky velkým rozestupům mezi jednotlivými řadami a pozdnímu pokrytí půdy, boj proti plevelu

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ RADY,

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ RADY, CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 29.10.2008 KOM(2008) 430 v konečném znění Návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004, pokud jde

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o německém lihovém monopolu

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o německém lihovém monopolu CS CS CS EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 24.6.2010 KOM(2010)337 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ o německém lihovém monopolu CS CS ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ o

Více

č. 377/2013 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 25. listopadu 2013 o skladování a způsobu používání hnojiv

č. 377/2013 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 25. listopadu 2013 o skladování a způsobu používání hnojiv č. 377/2013 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 25. listopadu 2013 o skladování a způsobu používání hnojiv Ministerstvo zemědělství stanoví podle 8 odst. 5 a 9 odst. 9 zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních

Více

Zákon č. 242/2000 Sb. + praktická cvičení. Vypracovala Hana Řehořková studentka VŠE a ČZU

Zákon č. 242/2000 Sb. + praktická cvičení. Vypracovala Hana Řehořková studentka VŠE a ČZU Zákon č. 242/2000 Sb. + praktická cvičení Vypracovala Hana Řehořková studentka VŠE a ČZU Část první ekologické zemědělství Předmět úpravy Zákon upravuje pouze oblasti, které EU ponechává na členských zemích

Více

NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1255/97. ze dne 25. června 1997

NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1255/97. ze dne 25. června 1997 NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1255/97 ze dne 25. června 1997 týkající se kriterií Společenství pro místa zastavení a pozměňující plán cesty uvedený v příloze ke směrnici 91/628/EHS RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem

Více

Informace pro chovatele prasat vyplývající z novely zákona na ochranu zvířat proti týrání účinné od 1. ledna 2013

Informace pro chovatele prasat vyplývající z novely zákona na ochranu zvířat proti týrání účinné od 1. ledna 2013 Informace pro chovatele prasat vyplývající z novely zákona na ochranu zvířat proti týrání účinné od 1. ledna 2013 Níže vizte 12f zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 ««««««««««««2009 Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin PROZATÍMNÍ 2003/0165(COD) 6. 1. 2005 ***I NÁVRH ZPRÁVY o návrhu nařízení Evropského parlamentu

Více

Zemědělská politika EU. Naše půda, naše potraviny, naše budoucnost

Zemědělská politika EU. Naše půda, naše potraviny, naše budoucnost Zemědělská politika EU Naše půda, naše potraviny, naše budoucnost CS Od svého vzniku před více než 50 lety se společná zemědělská politika (SZP) neustále vyvíjela, aby se přizpůsobila měnícím se hospodářským,

Více

16/2006 Sb. Vyhláška. ze dne 6. ledna 2006,

16/2006 Sb. Vyhláška. ze dne 6. ledna 2006, Ú PL NÉ ZNĚ NÍ vyhlášky č. 16/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ekologickém zemědělství 16/2006 Sb. Vyhláška ze dne 6. ledna 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona

Více

SMĚRNICE 2001/14/ES EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

SMĚRNICE 2001/14/ES EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY SMĚRNICE 2001/14/ES EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY ze dne 26. února 2001, o přidělování kapacity železniční infrastruktury a zpoplatnění použití železniční infrastruktury a o bezpečnostní certifikaci EVROPSKÝ

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 11.3.2014,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 11.3.2014, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 11.3.2014 C(2014) 1445 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 11.3.2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012,

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel, 24. května 2005 (OR. en) 15311/04 Interinstitucionální spis: 2003/0139 (COD) ENV 645 MI 303 RELEX 596 CODEC 1288 OC 470

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel, 24. května 2005 (OR. en) 15311/04 Interinstitucionální spis: 2003/0139 (COD) ENV 645 MI 303 RELEX 596 CODEC 1288 OC 470 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel, 24. května 2005 (OR. en) 15311/04 Interinstitucionální spis: 2003/0139 (COD) ENV 645 MI 303 RELEX 596 CODEC 1288 OC 470 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY: Předmět : Nařízení Evropského

Více

BALÍČEK TÝKAJÍCÍ SE UVEDENÍ NOVÉHO PRÁVNÍHO RÁMCE (NPR) DO SOULADU (Provádění balíčku týkajícího se zboží) Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

BALÍČEK TÝKAJÍCÍ SE UVEDENÍ NOVÉHO PRÁVNÍHO RÁMCE (NPR) DO SOULADU (Provádění balíčku týkajícího se zboží) Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 21.11.2011 KOM(2011) 769 v konečném znění 2011/0353 (COD) BALÍČEK TÝKAJÍCÍ SE UVEDENÍ NOVÉHO PRÁVNÍHO RÁMCE (NPR) DO SOULADU (Provádění balíčku týkajícího se zboží) Návrh

Více

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah 2004R0021 CS 01.07.2013 007.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 21/2004 ze dne 17. prosince 2003

Více

319 C5-0375/2000 2000/0139(COD)

319 C5-0375/2000 2000/0139(COD) Návrh na směrnici Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 97/67/ES s ohledem na další otvírání poštovních služeb Společenství hospodářské soutěži (KOM(2000) 319 C5-0375/2000 2000/0139(COD)

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 1.8.2006 KOM(2006)432 v konecném znení 2006/0146(COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o odstranění kontrol na hranicích členských států v silniční

Více

Textový podklad pro příručku Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2016 - neobsahuje jazykovou a grafickou úpravu

Textový podklad pro příručku Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2016 - neobsahuje jazykovou a grafickou úpravu OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1. O PRŮVODCI... 3 1.2. ZMĚNY V OBLASTI KONTROL PODMÍNĚNOSTI PRO ROK 2016... 4 1.3. ZDROJE INFORMACÍ... 5 1.4. SLOVNÍČEK POJMŮ... 5 1.5. STRUČNÁ INFORMACE O KONTROLE PODMÍNĚNOSTI V

Více

Společné podmínky opatření LFA

Společné podmínky opatření LFA Společné podmínky opatření LFA Deklarace veškeré zemědělské půdy Dodržovat podmínky Cross-compliance Zákres do Mapy DPB Zemědělský podnikatel každý žadatel musí mít IČO a evidován v Evidenci zemědělského

Více

III. N á v r h ZÁKON

III. N á v r h ZÁKON III. N á v r h ZÁKON ze dne... 2015, kterým se mění zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění

Více

Pokyny pro provádění některých ustanovení nařízení (ES) č. 852/2004 o hygieně potravin

Pokyny pro provádění některých ustanovení nařízení (ES) č. 852/2004 o hygieně potravin Pokyny pro provádění některých ustanovení nařízení (ES) č. 852/2004 o hygieně potravin zdraví a spotřebitele EVROPSKÁ KOMISE GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ PRO ZDRAVÍ A SPOTŘEBITELE V Bruselu dne 18. červen 2012

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Provádění směrnice o energetické účinnosti pokyny Komise

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Provádění směrnice o energetické účinnosti pokyny Komise EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 6.11.2013 COM(2013) 762 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ Provádění směrnice o energetické účinnosti pokyny Komise {SWD(2013) 445 final} {SWD(2013) 446 final}

Více

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah 2007R1394 CS 02.07.2012 001.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1394/2007

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2009/2157(INI) 17. 12. 2009. o zemědělství EU a změně klimatu (2009/2157(INI)) Zpravodaj: Stéphane Le Foll

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2009/2157(INI) 17. 12. 2009. o zemědělství EU a změně klimatu (2009/2157(INI)) Zpravodaj: Stéphane Le Foll EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova 17. 12. 2009 2009/2157(INI) NÁVRH ZPRÁVY o zemědělství EU a změně klimatu (2009/2157(INI)) Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova Zpravodaj:

Více

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah 2006R1907 CS 10.12.2011 011.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B C1 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1907/2006

Více

Výbor pro kulturu a vzdělávání NÁVRH STANOVISKA. pro Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů

Výbor pro kulturu a vzdělávání NÁVRH STANOVISKA. pro Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů Evropský parlament 2014-2019 Výbor pro kulturu a vzdělávání 2015/0278(COD) 10.5.2016 NÁVRH STANOVISKA Výboru pro kulturu a vzdělávání pro Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů k návrhu směrnice

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ RADY,

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ RADY, KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 2.10.2009 KOM(2009) 510 v konečném znění 2009/0138 (CNS) C7-0255/09 Návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se mění nařízení (ES) č. 247/2006, kterým se stanoví zvláštní

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh SMĚRNICE RADY. o osvobození zboží dováženého v drobných zásilkách neobchodní povahy ze třetích zemí od daní

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh SMĚRNICE RADY. o osvobození zboží dováženého v drobných zásilkách neobchodní povahy ze třetích zemí od daní KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 23.1.2006 KOM(2006) 12 v konečném znění 2006/0007 (CNS) Návrh SMĚRNICE RADY o osvobození zboží dováženého v drobných zásilkách neobchodní povahy ze třetích

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy Ú PL NÉ ZNĚNÍ zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů 242/2000 Sb. ZÁKON ze

Více

Mléčné BIO výrobky z naší ekofarmy

Mléčné BIO výrobky z naší ekofarmy Mléčné BIO výrobky z naší ekofarmy BIO - Jogurtové mléko kyselomléčný výrobek Ochucený jogurtový nápoj různých příchutí. balení: plastová lahev hmotnost: 0,45 kg BIO - Čerstvé mléko čerstvé pasterizované

Více