EVROPSKÝ PARLAMENT Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin NÁVRH STANOVISKA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin NÁVRH STANOVISKA"

Transkript

1 EVROPSKÝ PARLAMENT Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 2014/0100(COD) NÁVRH STANOVISKA Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin pro Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o ekologické produkci a označování ekologických produktů, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. XXX/XXX [nařízení o úředních kontrolách] a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 834/2007 (COM(2014)0180 C7-0109/ /0100(COD)) Navrhovatelka: Sirpa Pietikäinen PA\ doc PE v01-00 Jednotná v rozmanitosti

2 PA_Legam PE v /31 PA\ doc

3 STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ Ekologické zemědělství spojuje hlediska udržitelnosti životního prostředí, ochrany biologické rozmanitosti, prospěšnosti potravin pro zdraví a bezpečnosti potravin a etického zacházení se zvířaty při produkci potravin. Zemědělcům, kteří se podílí na ekologickém zemědělství, je prospěšná i ekoznačka. Obliba ekologických produktů v Evropě a na celém světě stále roste. Odvětví ekologické produkce je dnes v Evropě čtyřikrát větší než v roce 1999 a meziroční tempo růstu je i nadále vysoké, dosahuje přibližně 9 procent. Pro zabezpečení růstu odvětví i do budoucna musíme zajistit, aby ekoznačka zůstala přinejmenším stejně atraktivní a důvěryhodná, jak to je teď. Návrh Komise na rozvoj ekologického zemědělství v Evropě se zaměřuje na tři cíle: odstraňování překážek, zajištění spravedlivé hospodářské soutěže a zvyšování důvěry spotřebitelů. Komise usiluje o zrušení mnoha stávajících odchylek a tím o zefektivnění pravidel a snižování administrativní zátěže. Návrh Komise obsahuje zásadní faktory pro prodloužení životnosti ekologického odvětví. Tu je třeba zlepšit zvýšením flexibility v těch bodech, kde by pravidla platná pro všechny zemědělce vedla v praxi k situaci, že by některým zemědělcům nemohly být poskytnuty rovné podmínky. To by nastalo například tehdy, pokud by bylo vyžadováno, aby byl veškerý rozmnožovací materiál bez jakýchkoliv výjimek ekologický. Toto pravidlo by zemědělcům v severní Evropě znesnadnilo nalezení osiva odolného proti zimě, protože rezervy těchto osiv jsou stále velmi omezené. Také v případě pravidel týkajících se pěstování ve sklenících je třeba vzít v úvahu různé geografické podmínky a je nutné zajistit, aby současný výklad pravidel pro ekologické pěstování ve sklenících platil i do budoucna. Pro zajištění důvěry spotřebitelů, kvality výroby a rovných podmínek pro výrobce je nezbytné vyvinout otevřené a spravedlivé kontroly kvality dovážených ekologických produktů. Pro produkty z EU a pro dovážené výrobky by proto měly být zavedeny interní kontroly a systémy externích auditů. V případě nedodržení pravidel by měl být auditor finančně odpovědný. Je také zapotřebí větší flexibility v situacích, kdy se v ekologických produktech naleznou rezidua. Podle návrhu Komise nese odpovědnost pouze zemědělec, bez ohledu na to, zda je znečišťovatelem on, nebo třetí strana. Pro případy, kdy se v blízkosti ekologického hospodářství nachází zařízení s vysokým rizikem kontaminace a je prokázána odpovědnost třetí strany, je důležité zavést zásadu znečišťovatel platí. Jedním z argumentů pro upřednostnění ekologické produkce jsou lepší životní podmínky zvířat. Návrh Komise proto musí být doplněn o přísnější pravidla týkající se dobrých životních podmínek zvířat. Ekologické zemědělství by mělo být kromě tohoto konkrétního nařízení posíleno také v jiných právních předpisech EU. Při příští revizi společné zemědělské politiky by měly být PA\ doc 3/31 PE v01-00

4 zajištěny lepší pobídky a více finančních zdrojů pro zemědělce, kteří se zabývají ekologickou produkcí nebo na ni přecházejí. Pro zvýšení dostupnosti ekologického rozmnožovacího materiálu by měly být dále rozvíjeny evropské databáze a mělo by být k dispozici více finančních prostředků na výzkum a inovace s cílem zvýšit produkci a dostupnost ekologického osiva a rozmnožovacího materiálu rostlin. POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin vyzývá Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova jako věcně příslušný výbor, aby zohlednil následující pozměňovací návrhy: 1 Bod odůvodnění 4 (4) Kromě toho představuje ekologická produkce systém, který přispívá k integraci požadavků na ochranu životního prostředí do SZP a podporuje udržitelnou zemědělskou produkci. Proto byla v rámci SZP zavedena opatření na finanční podporu ekologické produkce, naposledy v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/ , a zejména byla posílena v nedávné reformě právního rámce pro politiku rozvoje venkova stanoveného nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/ Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví pravidla pro přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zrušují nařízení Rady (ES) č. 637/2008 a nařízení Rady (ES) č. 73/2009 (Úř. věst. L 347, , s. 608). (4) Kromě toho představuje ekologická produkce systém, který přispívá k integraci požadavků na ochranu životního prostředí do SZP a podporuje udržitelnou zemědělskou produkci. Proto byla v rámci SZP zavedena opatření na finanční podporu ekologické produkce, naposledy v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/ , a zejména byla posílena v nedávné reformě právního rámce pro politiku rozvoje venkova stanoveného nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/ Při příští revizi SZP by však měly být zajištěny lepší pobídky a vyšší finanční zdroje pro zemědělce, kteří se zabývají ekologickou produkcí nebo na ni přecházejí. 14 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví pravidla pro přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zrušují nařízení Rady (ES) č. 637/2008 a nařízení Rady (ES) č. 73/2009 (Úř. věst. L 347, , s. 608). PE v /31 PA\ doc

5 15 Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1305/2013 ze dne 17. prosince 2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 (Úř. věst. L 347, , s. 487). 15 Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1305/2013 ze dne 17. prosince 2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 (Úř. věst. L 347, , s. 487). 2 Bod odůvodnění 15 (15) V zásadě by obecná pravidla produkce v tomto nařízení měla zahrnovat zákaz používání ionizujícího záření a geneticky modifikovaných organismů (GMO) a produktů získaných z GMO nebo za použití GMO. Jelikož spotřebitelé jsou stále více znepokojeni environmentálními dopady zpracování potravin a jejich dopravy, ekologické hospodářské subjekty jiné než zemědělci a subjekty produkující mořské řasy nebo živočichy pocházející z akvakultury by měly být povinny řídit vliv své činnosti na životní prostředí podle harmonizovaného systému. S cílem minimalizovat administrativní zátěž mikropodniků podle definice v doporučení Komise 2003/361/EC 27, které se zabývají ekologickou produkcí, je vhodné je od tohoto požadavku osvobodit. Aby bylo možné zajistit správné uplatňování obecných pravidel produkce, měla by na Komisi být přenesena pravomoc přijímat některé akty, pokud jde o stanovení kritérií, kterým má tento systém environmentálního řízení odpovídat. (15) V zásadě by obecná pravidla produkce v tomto nařízení měla zahrnovat zákaz používání ionizujícího záření, geneticky modifikovaných organismů (GMO) a produktů získaných z GMO nebo za použití GMO, klonování zvířat, včetně výrobků a potomků klonovaných zvířat, a uměle vyvolané polyploidie. Jelikož spotřebitelé jsou stále více znepokojeni environmentálními dopady zpracování potravin a jejich dopravy, ekologické hospodářské subjekty jiné než zemědělci a subjekty produkující mořské řasy nebo živočichy pocházející z akvakultury by měly být povinny řídit vliv své činnosti na životní prostředí podle harmonizovaného systému. S cílem minimalizovat administrativní zátěž mikropodniků podle definice v doporučení Komise 2003/361/EC 27, které se zabývají ekologickou produkcí, je vhodné je od tohoto požadavku osvobodit. Aby bylo možné zajistit správné uplatňování obecných pravidel produkce, měla by na Komisi být přenesena pravomoc přijímat některé akty, pokud jde o stanovení kritérií, kterým má tento systém environmentálního řízení odpovídat. PA\ doc 5/31 PE v01-00

6 27 Doporučení Komise 2003/361/ES ze dne 6. května 2003 o definici mikropodniků, malých a středních podniků (Úř. věst. L 124, , s. 36). 27 Doporučení Komise 2003/361/ES ze dne 6. května 2003 o definici mikropodniků, malých a středních podniků (Úř. věst. L 124, , s. 36). Odůvodnění V souvislosti se zvláštními zásadami ekologické produkce by mělo být zakázáno používání ionizujícího záření, geneticky modifikovaných organismů (GMO) a produktů získaných z GMO nebo za použití GMO, klonování zvířat, včetně výrobků a potomků klonovaných zvířat, a uměle vyvolané polyploidie (spojeno s pozměňovacím návrhem 12 k článku 5). 3 Bod odůvodnění 16 (16) Riziko nesouladu s pravidly ekologické produkce se považuje za vyšší v zemědělských podnicích zahrnujících jednotky, které nejsou řízeny podle pravidel ekologické produkce. Proto by po uplynutí přiměřeného přechodného období měly být všechny zemědělské podniky v Unii, které se chtějí stát ekologickými, plně řízeny v souladu s požadavky platnými pro ekologickou produkci. Ekologické zemědělské podniky by měly ve všech členských státech projít stejným přechodným obdobím bez ohledu na to, zda již dříve dodržovaly agroenvironmentální opatření podporovaná z fondů Unie. Pro půdu ponechanou ladem však přechodné období není nutné. Aby bylo možné zajistit jakost, sledovatelnost a soulad s tímto nařízením a přizpůsobení technickému vývoji, měla by na Komisi být přenesena pravomoc přijímat některé akty, pokud jde o stanovení pravidel doplňujících obecná pravidla pro přechod na ekologickou produkci nebo doplňujících a pozměňujících zvláštní pravidla pro tento (16) Riziko nesouladu s pravidly ekologické produkce se považuje za vyšší v zemědělských podnicích zahrnujících jednotky, které nejsou řízeny podle pravidel ekologické produkce. Proto by po uplynutí přiměřeného přechodného období měly být všechny zemědělské podniky v Unii, které se chtějí stát ekologickými, plně řízeny v souladu s požadavky platnými pro ekologickou produkci. Smíšená hospodářství včetně jednotek, které nejsou řízeny podle pravidel ekologické produkce, a jednotek řízených podle těchto pravidel mají být povolena v případech, kdy konvenční zemědělské činnosti probíhají v malém měřítku a jsou jasně odlišeny od ekologických zemědělských činností, v případech, kdy běžné zemědělské činnosti probíhají daleko od ekologických zemědělských činností, aby se zabránilo kontaminaci nepovolenými produkty, nebo v případech, kdy zemědělský podnik nebo provoz akvakultury prochází přechodem. Ekologické zemědělské podniky by měly PE v /31 PA\ doc

7 přechod. ve všech členských státech projít stejným přechodným obdobím bez ohledu na to, zda již dříve dodržovaly agroenvironmentální opatření podporovaná z fondů Unie. Pro půdu ponechanou ladem však přechodné období není nutné. Aby bylo možné zajistit jakost, sledovatelnost a soulad s tímto nařízením a přizpůsobení technickému vývoji, měla by na Komisi být přenesena pravomoc přijímat některé akty, pokud jde o stanovení pravidel doplňujících obecná pravidla pro přechod na ekologickou produkci nebo doplňujících a pozměňujících zvláštní pravidla pro tento přechod. Odůvodnění Smíšená hospodářství by měla být i v budoucnu povolena, a to ve zvláštních a přesně vymezených situacích. Mělo by zejména jít o případy, kdy jsou činnosti konvenčního zemědělství vykonávány jen v malém měřítku a je jasně odlišeno, kdy je konvenční zemědělství geograficky vzdálené od ekologických zemědělských činností nebo během přechodného období (přechod od neekologické na ekologickou produkci). Tento pozměňovací návrh je spojen s pozměňovacím návrhem 13 k čl. 7 odst Bod odůvodnění 18 a (nový) (18a) V souladu s nařízením Rady (ES) č. 834/2007 1a by i v budoucnu měla být povolena ekologická produkce ve sklenících a v bylinkových květináčích. 1a Nařízení Rady (ES) č. 834/2007 ze dne 28. června 2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení (EHS) č. 2092/91 (Úř. věst. L 189, , s. 1) PA\ doc 7/31 PE v01-00

8 5 Bod odůvodnění 20 a (nový) (20a) Komisi je třeba vyzvat, aby přezkoumala nařízení (ES) č. 1107/2009 Evropského parlamentu a Rady 1a a aby podnikla další potřebné kroky tak, aby dále motivovala k používání biologicky aktivních pesticidů, které představují nižší riziko pro lidské zdraví. 1a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (Úř. věst. L 309, , s. 1). 6 Bod odůvodnění 26 (26) Hospodářská zvířata by měla být krmena krmnými surovinami vyprodukovanými v souladu s pravidly ekologické produkce, nejlépe pocházejícími z vlastního zemědělského podniku, která zohledňují jejich fyziologické potřeby. Splnění základních požadavků na výživu hospodářských zvířat si kromě toho může vyžádat zařazení některých minerálů, stopových prvků a vitaminů, podávaných za náležitě vymezených podmínek. (26) Hospodářská zvířata by měla být krmena krmnými surovinami vyprodukovanými v souladu s pravidly ekologické produkce, nejlépe pocházejícími z vlastního zemědělského podniku, která zohledňují jejich fyziologické potřeby. Splnění základních požadavků na výživu hospodářských zvířat si kromě toho může vyžádat zařazení některých minerálů, stopových prvků a vitaminů, podávaných za náležitě vymezených podmínek. Komise by v této souvislosti měla rovněž v budoucnu PE v /31 PA\ doc

9 Odůvodnění zajistit výjimku pro používání selenu v ekologickém zemědělství. Cílem této výjimky je zajištění dobrých životních podmínek zvířat prostřednictvím vysoce kvalitní výživy, a to i v zeměpisných podmínkách, kdy se selen v půdě přirozeně nevyskytuje. Nedostatek selenu snižuje u skotu tvorbu protilátek. V evropských zemích, v nichž pastviny neobsahují dostatečné množství selenu, musí být zajištěna výjimka pro jeho použití v krmivech. 7 Bod odůvodnění 51 (51) Ekologická produkce je založena na obecné zásadě omezeného využívání vnějších vstupů. Zemědělci jsou povinni přijmout opatření, která zabrání riziku kontaminace nepovolenými produkty nebo látkami. I přes tato opatření může dojít k případům, kdy zemědělci nemohou uvádět své produkty na trh jako ekologické produkty z důvodu nezáměrné přítomnosti nepovolených produktů nebo látek. Proto je vhodné stanovit možnost, aby v souladu s článkem 42 Smlouvy mohla Komise povolit členským státům, aby v těchto případech poskytly vnitrostátní platby na náhradu utrpěných ztrát. Členské státy mohou k úplnému nebo částečnému pokrytí takovýchto ztrát využít rovněž nástroje společné zemědělské politiky. (51) Ekologická produkce je založena na obecné zásadě omezeného využívání vnějších vstupů. Zemědělci jsou povinni přijmout opatření, která zabrání riziku kontaminace nepovolenými produkty nebo látkami. I přes tato opatření může dojít k případům, kdy zemědělci nemohou uvádět své produkty na trh jako ekologické produkty z důvodu nezáměrné přítomnosti nepovolených produktů nebo látek. Proto je vhodné stanovit možnost, aby v souladu s článkem 42 Smlouvy mohla Komise povolit členským státům, aby v těchto případech poskytly vnitrostátní platby na náhradu utrpěných ztrát. Členské státy mohou k úplnému nebo částečnému pokrytí takovýchto ztrát využít rovněž nástroje společné zemědělské politiky. Avšak v případech, kdy hospodářské subjekty s vysokým rizikem kontaminace sídlí v blízkosti ekologického hospodářství a kdy lze vysledovat původ kontaminace, musí členské státy uplatnit zásadu znečišťovatel platí nebo vyhradit PA\ doc 9/31 PE v01-00

10 Odůvodnění rozpočtové prostředky na náhradu za ztráty, které ekologickému zemědělci vznikly. V případech, kdy hospodářské subjekty riskují, že zapříčiní kontaminaci ekologických produktů nepovolenými produkty nebo látkami kvůli tomu, že sídlí v blízkosti ekologického hospodářství a kdy lze vysledovat původ této kontaminace, je důležité stanovit zásadu znečišťovatel platí (spojeno s pozměňovacím návrhem 16 k čl. 20 odst. 3). 8 Bod odůvodnění 58 a (nový) Odůvodnění (58a) Všechny ekologické hospodářské subjekty v Unii a hospodářské subjekty vyrábějící ekologické výrobky, které mají být dovezeny do Unie, musí vytvořit vlastní kontrolní systém pro inspekci a ověřování kvality procesů a produktů. Tyto nezávislé kontrolní systémy musí být ověřeny nezávislým auditorem působícím v rámci Unie jako oprávněný zástupce. V případě nedodržení pravidel bude auditor finančně odpovědný. Komise musí přijmout nezbytná přípravná a legislativní opatření k tomu, aby byl tento systém vlastních kontrol a externího auditu zaveden do konce roku Zavedení systému vlastních kontrol, který bude auditován finančně odpovědnou třetí stranou, zaručuje rovné podmínky pro všechny subjekty a zajišťuje lepší systém kontrol u produktů ze třetích zemí. PE v /31 PA\ doc

11 9 Bod odůvodnění 77 a (nový) (77a) Na financování vývoje a inovací s cílem zvýšit produkci a dostupnost ekologického osiva a reprodukčního materiálu by měl být použit Akční plán pro budoucnost ekologické produkce v Evropské unii. 10 Bod odůvodnění 78 a (nový) Odůvodnění (78a) Komise a členské státy by měly zvážit vypracování databáze na úrovni Unie, která se zaměří na dostupnost ekologicky odchovaných plemen zvířat, a to i na jejich schopnost přizpůsobit se místním podmínkám. Členské státy by měly rovněž zajistit dostatečnou úroveň poradenských služeb ve věci dostupnosti a vhodnosti těchto plemen. Pokud jde o rozmnožovací materiál rostlin, měla by být také vytvořena transparentní počítačová databáze s informacemi o dostupnosti reprodukčního materiálu získaného ekologickou metodou produkce pro účely plemenitby. PA\ doc 11/31 PE v01-00

12 11 Čl. 3 bod 7 7) skupinou hospodářských subjektů se rozumí skupina, v níž každý hospodářský subjekt je zemědělec, který má podnik s až 5 hektary využívané zemědělské plochy a který se kromě produkce potravin nebo krmiv může zabývat též zpracováním potravin nebo krmiv; 7) skupinou hospodářských subjektů se rozumí skupina, v níž každý hospodářský subjekt je zemědělec, který má podnik s až 5 hektary nebo s ročním obratem až do výše EUR, Hospodářství jednotlivých členů skupiny musí být zeměpisně blízko u sebe. Odůvodnění Tento pozměňovací návrh je spojen s článkem 26 (skupinová certifikace). Drobní zemědělci by měli mít možnost účastnit se skupinové certifikace, aby se zejména snížily inspekční a certifikační náklady a s tím spojená administrativní zátěž. Pokud jde o podmínky účasti, mělo by být přidáno další kritérium (roční obrat maximálně EUR). 12 Čl. 5 písm. h h) vylučuje genetické inženýrství, klonování zvířat, uměle vyvolanou polyploidii a ionizující záření z celého ekologického potravinového řetězce; h) vylučuje genetické inženýrství, včetně geneticky modifikovaných organismů a produktů z nich získaných, klonování zvířat, včetně využití jejich potomků, uměle vyvolanou polyploidii a ionizující záření z celého ekologického potravinového řetězce; Odůvodnění V souvislosti se zvláštními zásadami ekologické produkce a vyloučením genetického inženýrství by měl být text rozšířen tak, aby se zajistilo, že budou z ekologické produkce vyloučeny všechny typy genetického inženýrství. Kromě toho by mělo být z celého ekologického potravinového řetězce vyloučeno klonování zvířat (včetně využití potomků PE v /31 PA\ doc

13 získaných touto metodou produkce). 13 Čl. 7 odst. 1 písm. a a) celý zemědělský podnik nebo provoz akvakultury je řízen v souladu s požadavky vztahujícími se na ekologickou produkci; a) celý zemědělský podnik nebo provoz akvakultury je řízen v souladu s požadavky vztahujícími se na ekologickou produkci, s výjimkou podniků nebo provozů, které splňují jednu z následujících podmínek: i) konvenční zemědělské činnosti mají malý rozsah a jsou jasně odlišeny od ekologických zemědělských činností; ii) konvenční zemědělské činnosti probíhají ze zeměpisného hlediska daleko od ekologických zemědělských činností; nebo iii) zemědělský podnik nebo provoz akvakultury prochází přechodem. Odůvodnění Smíšená hospodářství by měla být i v budoucnu povolena, a to ve zvláštních a přesně vymezených situacích. Mělo by zejména jít o případy, kdy činnosti konvenčního zemědělství probíhají jen v malém měřítku a je jasně odlišeno, kdy konvenční zemědělství probíhá daleko od ekologických zemědělských činností nebo se používá během přechodného období (přechod od neekologické na ekologickou produkci). 14 Čl. 10 odst. 3 písm. d d) řízení produkce hub a jiných zvláštních rostlin a systémů rostlinné produkce; vypouští se PA\ doc 13/31 PE v01-00

14 Odůvodnění Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je omezit výkon přenesené pravomoci svěřené Komisi v souvislosti se skleníky a houbami. Komise by tedy neměla mít pravomoc přijímat v těchto oblastech akty v přenesené pravomoci. 15 Čl. 10 odst. 3 písm. f l) sběr volně rostoucích rostlin. vypouští se Odůvodnění Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je omezit výkon přenesené pravomoci svěřené Komisi v souvislosti s volně rostoucími rostlinami a bylinami. Komise by tedy neměla mít pravomoc přijímat v těchto oblastech akty v přenesené pravomoci. 16 Čl. 20 odst Odchylně od čl. 211 odst. 1 nařízení (EU) č. 1308/2013 a s výhradou povolení Komise přijatého bez použití postupu podle čl. 37 odst. 2 nebo 3 tohoto nařízení mohou členské státy poskytnout zemědělcům vnitrostátní platby na náhradu ztrát, které utrpěli z důvodu kontaminace svých zemědělských produktů nepovolenými produkty nebo látkami, která jim znemožňuje uvádět uvedené produkty na trh jako ekologické, pokud zemědělci přijali všechna příslušná opatření, aby riziku takovéto kontaminace zabránili. Členské státy mohou k úplnému nebo částečnému pokrytí takovýchto ztrát využít rovněž nástroje společné zemědělské 3. Odchylně od čl. 211 odst. 1 nařízení (EU) č. 1308/2013 a s výhradou povolení Komise přijatého bez použití postupu podle čl. 37 odst. 2 nebo 3 tohoto nařízení mohou členské státy poskytnout zemědělcům vnitrostátní platby na náhradu ztrát, které utrpěli z důvodu kontaminace svých zemědělských produktů nepovolenými produkty nebo látkami, která jim znemožňuje uvádět uvedené produkty na trh jako ekologické, pokud zemědělci přijali všechna příslušná opatření, aby riziku takovéto kontaminace zabránili. Členské státy mohou k úplnému nebo částečnému pokrytí takovýchto ztrát využít rovněž nástroje společné zemědělské politiky. V případech, kdy hospodářské PE v /31 PA\ doc

15 politiky. subjekty s vysokým rizikem kontaminace sídlí v blízkosti ekologického hospodářství a kdy lze vysledovat původ kontaminace, uplatní členské státy zásadu znečišťovatel platí nebo vyhradí rozpočtové prostředky na náhradu za ztráty, které ekologickému zemědělci vznikly. Odůvodnění Ekologičtí zemědělci by měli dostat náhradu za ztráty, které jim vznikly v důsledku kontaminace jejich zemědělských produktů nepovolenými produkty nebo látkami, v důsledku čehož nemohou nabízet tyto produkty jako ekologické. Kromě náhrady na vnitrostátní úrovni / na úrovni EU by měli mít ekologičtí zemědělci možnost činit za takovou kontaminaci odpovědnými hospodářské subjekty (zásada znečišťovatel platí). 17 Čl. 24 odst. 2 a (nový) 2a. Členské státy mohou od uplatňování tohoto článku osvobodit hospodářské subjekty se systémy ověřování, které prodávají produkty přímo konečnému spotřebiteli nebo uživateli, za předpokladu, že: hospodářské subjekty tyto produkty neprodukují, nepřipravují nebo neskladují jinak než v souvislosti s místem prodeje nebo nedovážejí tyto produkty ze třetích zemí; a dále nezadaly tyto činnosti smluvně třetí osobě. PA\ doc 15/31 PE v01-00

16 18 Příloha II část II bod 1 bod 4 bod Pro produkci rostlin a rostlinných produktů se používá pouze ekologicky vyprodukovaný rozmnožovací materiál rostlin. Za tímto účelem musí být rostlina určená pro produkci rozmnožovacího materiálu a případně matečná rostlina produkována v souladu s tímto nařízením po dobu minimálně jedné generace, nebo v případě trvalých plodin po dobu minimálně jedné generace během dvou vegetačních období Pro produkci rostlin a rostlinných produktů se používá pouze ekologicky vyprodukovaný rozmnožovací materiál rostlin. 19 Příloha II část II bod 1 bod 4 bod Použití rozmnožovacího materiálu rostlin nezískaného z ekologické produkce. Rozmnožovací materiál rostlin nezískaný z ekologické produkce lze použít pouze tehdy, pokud pochází z produkční jednotky v období přechodu na ekologickou produkci nebo pokud je to odůvodněno použitím ve výzkumu, testováním v malých polních pokusech nebo pro účely zachování genetických zdrojů, které byly schváleny příslušným orgánem členského státu Použití rozmnožovacího materiálu rostlin nezískaného z ekologické produkce. Rozmnožovací materiál rostlin nezískaný z ekologické produkce lze použít pouze tehdy: není-li k dispozici ekologický materiál; je-li jeho použití považováno za nutné pro regionální zachování biologické rozmanitosti nebo dostatečně širokého genetického fondu; PE v /31 PA\ doc

17 pochází-li z produkční jednotky v období přechodu na ekologickou produkci; nebo je-li jeho použití odůvodněno použitím ve výzkumu nebo testováním v malých polních pokusech. 20 Příloha II část II bod 1 bod 3 bod Ekologicky chovaná hospodářská zvířata se rodí a odchovávají v ekologických zemědělských podnicích Ekologicky chovaná hospodářská zvířata se rodí a odchovávají v ekologických zemědělských podnicích. Hospodářská zvířata určená pro reprodukci, ale narozená v konvenčním hospodářství se také považují za ekologická po přechodném období 15 let ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost. Drůbeží mláďata z konvenčního zemědělství získaná během prvních tří týdnů jejich života, ale odchovaná ekologicky, se také považují za ekologická. 21 Příloha II část II bod 1 bod 3 bod Při volbě plemen nebo linií je třeba brát v úvahu schopnost zvířat přizpůsobit se místním podmínkám, aniž by to zhoršilo jejich dobré životní podmínky, jejich vitalitu a odolnost vůči nákazám. Kromě toho jsou plemena nebo linie zvířat Při volbě plemen nebo linií je třeba brát v úvahu schopnost zvířat přizpůsobit se místním podmínkám, aniž by to zhoršilo jejich dobré životní podmínky, jejich vitalitu a odolnost vůči nákazám. Kromě toho jsou plemena nebo linie zvířat PA\ doc 17/31 PE v01-00

18 zvoleny tak, aby se předešlo určitým nákazám nebo zdravotním problémům, které se obzvláště vyskytují u některých plemen nebo linií používaných v intenzívním chovu, jako je stresový syndrom prasat, enzootická meningoencefalomyelitida prasat (syndrom PSE způsobující bledé, měkké a vodnaté maso), syndrom náhlého úhynu, samovolné potraty a komplikované porody vyžadující císařský řez. Přednost se dává domorodým plemenům a liniím. zvoleny tak, aby se předešlo určitým nákazám nebo zdravotním problémům, které se obzvláště vyskytují u některých plemen nebo linií používaných v intenzívním chovu, jako je stresový syndrom prasat, enzootická meningoencefalomyelitida prasat (syndrom PSE způsobující bledé, měkké a vodnaté maso), syndrom náhlého úhynu, samovolné potraty a komplikované porody vyžadující císařský řez. Přednost se dává domorodým plemenům a liniím. Komise stanoví pro všechna zvířata na výkrm včetně brojlerů a krocanů a krůt v souladu s čl. 11 odst.2 průměrný růst a míru produkce. Pro posouzení a potvrzení odolnosti a vhodnosti plemen v ekologickém zemědělství se případně se použijí ukazatele. Tyto ukazatele zahrnují průměrné tempo růstu pro všechna plemena a průměrné míry produkce pro všechna plemena produkující vejce a mléko, které jsou kompatibilní s pravidly o délce chovu jednotlivých druhů (tj. počet dnů do porážky drůbeže). 22 Příloha II část II bod 1 bod 3 bod Pro účely plemenitby mohou být do zemědělského podniku uvedena zvířata, která nebyla odchována ekologicky, pokud hrozí nebezpečí ztráty plemen pro zemědělskou produkci podle přílohy IV nařízení Komise (ES) č. 1974/20062, a v takovém případě nemusí být zvířata těchto plemen bezpodmínečně dosud nerodící Kromě obecných pravidel zemědělské produkce stanovených v článku 7 lze pro účely plemenitby do zemědělského podniku za určitých podmínek uvést zvířata, která nebyla odchována ekologicky. Tato zvířata a jejich produkty mohou být považovány za ekologické po dokončení období přechodu podle bodu 1.2. Pro účely plemenitby mohou být do PE v /31 PA\ doc

19 zemědělského podnikutaké uvedena zvířata, která nebyla odchována ekologicky, pokud hrozí nebezpečí ztráty plemen pro zemědělskou produkci podle přílohy IV nařízení Komise (ES) č. 1974/20062, a v takovém případě nemusí být zvířata těchto plemen bezpodmínečně dosud nerodící. 23 Příloha II část II bod 1 bod 6 bod Ustájení hospodářských zvířat v budovách není povinné v oblastech s příhodnými podnebnými podmínkami, které zvířatům umožňují žít venku. Hospodářská zvířata mají stálý přístup na otevřená prostranství, nejlépe na pastviny, kdykoli to povětrnostní podmínky a stav půdy dovolí, nejsou-li uložena omezení a povinnosti týkající se ochrany zdraví lidí a zvířat na základě právních předpisů Unie. Zvířata mají mít přístup do přístřešků nebo zastíněných oblastí, které je chrání před nepříznivými povětrnostními podmínkami Ustájení hospodářských zvířat v budovách není povinné v oblastech s příhodnými podnebnými podmínkami, které zvířatům umožňují žít venku. Hospodářská zvířata mají stálý přístup na otevřená prostranství, včetně pastvin, kdykoli to povětrnostní podmínky a stav půdy dovolí, nejsou-li uložena omezení a povinnosti týkající se ochrany zdraví lidí a zvířat na základě právních předpisů Unie. Zvířata mají mít přístup do přístřešků nebo zastíněných oblastí, které je chrání před nepříznivými povětrnostními podmínkami. V ekologickém zemědělství nejsou povoleny systémy uzavření v omezeném prostoru. PA\ doc 19/31 PE v01-00

20 24 Příloha II část II bod 1 bod 7 bod Hospodářská zvířata mají stálý přístup na otevřená prostranství, kdykoli to povětrnostní podmínky a stav půdy dovolí, nejsou-li uložena omezení a povinnosti týkající se ochrany zdraví lidí a zvířat na základě právních předpisů Unie Hospodářská zvířata mají stálý přístup na pastviny, kdykoli to povětrnostní podmínky a stav půdy dovolí, nejsou-li uložena omezení a povinnosti týkající se ochrany zdraví lidí a zvířat na základě právních předpisů Unie. Pokud počasí a sezónní podmínky a stav půdy neumožňují přístup na pastvu, musí mít hospodářská zvířata stálý přístup na otevřená prostranství umožňující zvířatům pohyb, kromě případů, kdy to nepřispívá k dobrým životním podmínkám zvířat, nebo jsou-li na základě právních předpisů Unie uložena dočasná omezení a povinnosti týkající se ochrany zdraví lidí a zvířat. V případech, kdy je potřeba stávající ekologická chovná zařízení upravit tak, aby splňovala tato kritéria, proběhne tato úprava v rámci přechodného 15letého období ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost. 25 Příloha II část II bod 1 bod 7 bod Vazné ustájení nebo izolování hospodářských zvířat je zakázáno, pokud se nejedná o jednotlivá zvířata a o omezenou dobu, a to pouze pokud to je odůvodněno z veterinárního hlediska. Příslušné orgány mohou povolit vazné ustájení dobytka v mikropodnicích, pokud není možné chovat dobytek ve skupinách, Vazné ustájení nebo izolování hospodářských zvířat je zakázáno, pokud se nejedná o jednotlivá zvířata a o omezenou dobu, a to pouze pokud to je odůvodněno z veterinárního hlediska. Po dobu až do [15 let ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost] příslušné orgány mohou povolit vazné ustájení dobytka v PE v /31 PA\ doc

21 které by vyhovovaly jeho etologickým potřebám, a to za podmínky, že má během období pastvy přístup na pastviny a alespoň dvakrát v týdnu přístup na otevřená prostranství, pokud pastva není možná. mikropodnicích, pokud není možné chovat dobytek ve skupinách, které by vyhovovaly jeho etologickým potřebám, a to za podmínky, že má během období pastvy přístup na pastviny a alespoň dvakrát v týdnu přístup na otevřená prostranství, pokud pastva není možná. 26 Příloha II část II bod 1 bod 7 bod Doba trvání přepravy hospodářských zvířat je co nejkratší Doba trvání přepravy hospodářských zvířat musí být zkrácena na nejvýše 8 hodin v případě savců a 4 hodiny v případě drůbeže. Zvláštní pozornost je třeba věnovat přepravě oslabených zvířat nebo zvířat určených k porážce. 27 Příloha II část II bod 1 bod 7 bod Jakékoli utrpení během celého života zvířete, včetně samotné porážky, se udržuje na co nejnižší úrovni Je nutné předejít jakémukoliv zbytečnému utrpení během celého života zvířete, včetně přepravy a samotné porážky. Všechna zvířata je nutné před porážkou vhodně a humánně omráčit. Je zakázáno používat nevhodné metody omráčení nebo porážky, například zavěšování živých zvířat a elektrické omračování pomocí vodní lázně u kuřecích a krůtích brojlerů či udušení a vykrvácení bez omráčení. PA\ doc 21/31 PE v01-00

22 28 Příloha II část II bod 1 bod 7 bod Mrzačení zvířat je zakázáno Mrzačení zvířat je zakázáno. Příklady takových mrzačení zahrnují mimo jiné kastraci, krácení ocasů, odnímání rohů, ořezávání zobáků, vypálení značek, řezání zubů a prstů a zavádění kroužku do rypáků. 29 Příloha II část II bod 1 bod 7 bod Utrpení zvířat se omezuje na minimum pomocí vhodné anestezie nebo analgetik, přičemž operace provádí kvalifikovaný personál, a to pouze v nejvhodnějším věku zvířat Odnímání rohů se v ekologickém zemědělství nesmí běžně provádět. Tuto operaci však může z bezpečnostních důvodů v jednotlivých případech příslušný orgán povolit. Pokud je chirurgický zákrok považován z veterinárních důvodů za nezbytný, utrpení zvířat se omezuje na minimum pomocí vhodné anestezie a následného tišení bolesti, přičemž operace provádí kvalifikovaný personál, a to pouze v nejvhodnějším věku zvířat. PE v /31 PA\ doc

23 30 Příloha II část II bod 1 bod 7 bod Fyzická kastrace v zájmu zachování jakosti produktů a tradičních výrobních postupů je povolena, ale pouze za pomoci vhodné anestezie nebo analgetik, přičemž operace provádí kvalifikovaný personál, a to pouze v nejvhodnějším věku zvířat Fyzická kastrace je zakázána kromě případů, kdy je to nevyhnutelné. V takových situacích se zásahy provádí za pomocí anestezie a následného tišení bolesti. 31 Příloha II část II bod 2 bod 1 bod 2 písm. a a) skot, ovce a kozy mají přístup na pastvinu, kdykoli to podmínky dovolí; a) skot, ovce a kozy mají stálý přístup na pastvinu, kdykoli to podmínky dovolí; 32 Příloha II část II bod 2 bod 1 bod 2 písm. b b) bez ohledu na písmeno a) mají býci starší jednoho roku přístup na pastvinu nebo na otevřené prostranství; b) bez ohledu na písmeno a) mají býci starší jednoho roku přístup na pastvinu nebo na otevřené prostranství. V případech, kdy je potřeba stávající ekologická chovná zařízení upravit tak, aby splňovala kritéria uvedená v písmenu PA\ doc 23/31 PE v01-00

24 a) a v tomto písmenu, proběhne tato úprava v rámci přechodného 15letého období ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost; 33 Příloha II část II bod 2 bod 1 bod 2 písm. c c) pokud mají skot, ovce a kozy přístup na pastvinu v období pastvy a pokud systém zimního ustájení umožňuje zvířatům volnost pohybu, je možné upustit od povinnosti umožnit přístup na otevřená prostranství v zimních měsících; vypouští se 34 Příloha II část II bod 2 bod 1 bod 3 písm. c c) bez ohledu na čl. 3 odst. 1 první pododstavec písm. a) a čl. 3 odst. 1 druhý pododstavec směrnice Rady 2008/119/ES 4, je zakázáno ustájení telat starších jednoho týdne v jednotlivých boxech, pokud se nejedná o jednotlivá zvířata a o omezenou dobu, a to pouze pokud to je odůvodněno z veterinárního hlediska. 4 Směrnice Rady 2008/119/ES ze dne 18. prosince 2008, kterou se stanoví minimální požadavky pro ochranu telat (Úř. věst. L c) bez ohledu na čl. 3 odst. 1 první pododstavec písm. a) a čl. 3 odst. 1 druhý pododstavec směrnice Rady 2008/119/ES 4, je zakázána jakákoliv forma individuálního ustájení včetně ustájení telat v jednotlivých boxech, pokud se nejedná o jednotlivá zvířata a o omezenou dobu, a to pouze pokud to je odůvodněno z veterinárního hlediska. 4 Směrnice Rady 2008/119/ES ze dne 18. prosince 2008, kterou se stanoví minimální požadavky pro ochranu telat (Úř. věst. L PE v /31 PA\ doc

25 10, , s. 7) 10, , s. 7) 35 Příloha II část II bod 2 bod 2 bod 2 písm. b b) pokud mají koně a jiní lichokopytníci přístup na pastvinu v období pastvy a pokud systém zimního ustájení umožňuje zvířatům volnost pohybu, je možné upustit od povinnosti umožnit přístup na otevřená prostranství v zimních měsících. vypouští se 36 Příloha II část II bod 2 bod 3 bod 3 písm. c c) prasnice se chovají ve skupinách, kromě období konce březosti a období kojení; c) prasnice se chovají ve skupinách, kromě období konce březosti a období kojení, přičemž během této doby má prasnice možnost volně se pohybovat ve své ohradě a je uvázána pouze po krátkou dobu, kdy je nezbytně nutné. Nehledě na další požadavky na slámu se prasnicím musí několik dní před očekávaným porodem zajistit dostatečné množství slámy nebo jiného vhodného přírodního materiálu, aby si mohly vybudovat hnízdo. PA\ doc 25/31 PE v01-00

26 37 Příloha II část II bod 2 bod 4 bod Původ drůbeže Původ drůbeže Drůbež je buď odchována až do dosažení minimálního věku, nebo pochází z linií drůbeže s pomalým růstem podle definice příslušného orgánu. Pokud zemědělec nevyužívá linie drůbeže s pomalým růstem, činí minimální věk při porážce: a) 81 dnů u kuřat; a) 81 dnů u kuřat; Je zakázáno používat linie drůbeže s rychlým růstem. Drůbež pochází z linií drůbeže s pomalým růstem, které splňují stanovená omezená denní tempa růstu, která jsou slučitelná s minimální věkovou hranicí chovu u každého druhu. Tato tempa růstu stanoví Komise postupem podle čl. 11 odst. 2. Pokud zemědělec nevyužívá linie drůbeže s pomalým růstem, činí minimální věk při porážce: b) 150 dnů u kapounů; b) 150 dnů u kapounů; c) 49 dnů u kachen pekingských; c) 49 dnů u kachen pekingských; d) 70 dnů u kachen pižmových; d) 70 dnů u kachen pižmových; e) 84 dnů u samců kachen pižmových; e) 84 dnů u samců kachen pižmových; f) 92 dnů u kachen mulard; f) 92 dnů u kachen mulard; g) 94 dnů u perliček; g) 94 dnů u perliček; h) 140 dnů u krocanů a hus na pečení; a h) 140 dnů u krocanů a hus na pečení; a i) 100 dnů u krůt. i) 100 dnů u krůt. 38 Příloha II část II bod 2 bod 4 bod 4 písm. c c) drůbež má přístup na otevřené prostranství alespoň po dobu jedné třetiny svého života. Otevřená prostranství jsou c) drůbež má přístup na otevřené prostranství, včetně pastvin nebo lesů alespoň po dobu jedné poloviny svého PE v /31 PA\ doc

27 převážně pokryta vegetací, jsou vybavena ochranným zařízením a umožňují drůbeži jednoduchý přístup k přiměřenému počtu napájecích žlabů; života. Otevřená prostranství jsou převážně pokryta vegetací, jsou vybavena ochranným zařízením, které zvířatům umožní skrýt se a hrabat, a umožňují drůbeži jednoduchý přístup k přiměřenému počtu napájecích žlabů; 39 Příloha II část II bod 2 bod 4 bod 6 písm. a a) drůbež má přístup na otevřené prostranství alespoň po dobu jedné třetiny svého života. Zejména má trvalý přístup na otevřené prostranství za denního světla již od tak nízkého věku, jak je to prakticky možné, kdykoli to fyziologické a fyzické podmínky dovolí, s výjimkou dočasných omezení uložených na základě právních předpisů Unie; a) drůbež má přístup na otevřené prostranství, včetně pastvin nebo zalesněných ploch alespoň po dobu jedné poloviny svého života. Zejména má trvalý přístup na otevřené prostranství za denního světla již od tak nízkého věku, jak je to prakticky možné, kdykoli to fyziologické a fyzické podmínky dovolí, s výjimkou dočasných omezení uložených na základě právních předpisů Unie; 40 Příloha II část II bod 2 bod 4 bod 6 písm. b b) otevřená prostranství pro drůbež jsou převážně pokryta vegetací, kterou tvoří různé rostliny, jsou vybavena ochranným zařízením a umožňují drůbeži jednoduchý přístup k přiměřenému počtu napájecích žlabů. Vegetace na venkovních plochách musí být pravidelně sklízena a b) otevřená prostranství pro drůbež jsou převážně pokryta vegetací, kterou tvoří různé rostliny, jsou vybavena ochranným zařízením a umožňují drůbeži jednoduchý přístup k přiměřenému počtu napájecích žlabů. K dispozici jsou také ochranná zařízení umožňující zvířatům se skrýt. PA\ doc 27/31 PE v01-00

28 odstraňována, aby se omezil možný nadbytek živin. Otevřená prostranství nesmí zasahovat mimo okruh 150 m od nejbližšího otvoru umožňujícího přístup do budovy. Tuto vzdálenost však lze zvětšit až na 350 m od nejbližšího otvoru umožňujícího přístup do budovy za předpokladu, že na území celého venkovního výběhu je rovnoměrně rozmístěn dostatečný počet přístřešků a napájecích žlabů, a to nejméně čtyři přístřešky na hektar; Vegetace na venkovních plochách musí být pravidelně sklízena a odstraňována, aby se omezil možný nadbytek živin. Otevřená prostranství nesmí zasahovat mimo okruh 150 m od nejbližšího otvoru umožňujícího přístup do budovy. Tuto vzdálenost však lze zvětšit až na 350 m od nejbližšího otvoru umožňujícího přístup do budovy za předpokladu, že na území celého venkovního výběhu je rovnoměrně rozmístěn dostatečný počet přístřešků a napájecích žlabů, a to nejméně čtyři přístřešky na hektar; 41 Příloha II část II bod 2 bod 4 bod Dobré životní podmínky zvířat Dobré životní podmínky zvířat Škubání živé drůbeže je zakázáno. Nucené vykrmování a škubání živé drůbeže je zakázáno. 42 Příloha II část 2 bod 2 bod 4 a (nový) 2.4a. Chov králíků Veškeré býložravé druhy včetně králíků mají stálý přístup na pastvu, kdykoli to povětrnostní podmínky a stav půdy dovolí. Pokud počasí a stav půdy neumožňují přístup na pastvu, musí mít králíci stálý přístup na otevřená prostranství, kromě PE v /31 PA\ doc

29 případů, kdy jsou na základě právních předpisů Unie uložena dočasná omezení a povinnosti týkající se ochrany zdraví lidí a zvířat. Králíci mají po celou dobu dostatečný prostor, aby se mohli postavit na zadní nohy a mohli se chovat přirozeně, jako například poskakovat a skákat, aniž by se udeřili o strop ohrazení. Komise postupem podle čl. 11 odst. 2 stanoví podrobná pravidla pro chov králíků. 43 Příloha II část II bod 4 bod 1 bod 5 bod -1 (nový) V ekologické akvakultuře se chov omezuje na druhy, které jsou pro chov v akvakultuře vhodné a o nichž jsou k dispozici dostatečné znalosti nutné pro stanovení norem pro tyto druhy a zajištění jejich uplatňování. 44 Příloha II část II bod 4 bod 1 bod 6 bod Přijímají se vhodná opatření, aby se doba přepravy živočichů pocházejících z akvakultury omezila na minimum Přijímají se vhodná opatření, aby se doba přepravy živých živočichů pocházejících z akvakultury omezila na minimum a v každém případě se zajistilo, aby tato doba nepřekročila šest hodin. PA\ doc 29/31 PE v01-00

30 45 Příloha II část II bod 4 bod 1 bod 6 bod Jakékoli utrpení během celého života živočichů, včetně samotného usmrcení, se udržuje na co nejnižší úrovni Jakémukoliv utrpení během celého života živočichů, včetně přepravy a samotného usmrcení, je nutné se vyhnout. 46 Příloha II část II bod 4 bod 1 bod 6 bod Způsoby usmrcování jsou takové, aby ryby okamžitě ztratily vědomí a necítily bolest. Manipulace před usmrcením se provádí tak, aby se zabránilo zranění a zároveň se udrželo utrpení a stres na co nejnižší úrovni. Při zvažování optimálních metod usmrcování je nutno zohlednit rozdíly ve velikosti usmrcovaných jedinců, rozdíly mezi jednotlivými biologickými druhy a také rozdíly mezi různými produkčními místy Způsoby usmrcování jsou takové, aby ryby okamžitě ztratily vědomí a necítily bolest. Manipulace před usmrcením se provádí tak, aby se zabránilo zranění a zároveň se udrželo utrpení a stres na co nejnižší úrovni. Při zvažování optimálních metod usmrcování je nutno zohlednit rozdíly ve velikosti usmrcovaných jedinců, rozdíly mezi jednotlivými biologickými druhy a také rozdíly mezi různými produkčními místy. Usmrcení ryb vykrvením a vystavením oxidu uhličitému je zakázáno. Korýši se usmrcují pouze metodami, které využívají zařízení pro elektrické omráčení/usmrcení. PE v /31 PA\ doc

31 47 Příloha II část II bod 4 bod 1 bod 6 bod 8 a (nový) a. Prodej živých ryb je zakázán. PA\ doc 31/31 PE v01-00

6. 3. 2013 B7-0079/177

6. 3. 2013 B7-0079/177 6. 3. 2013 B7-0079/177 Pozměňovací návrh 177 João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Kyriacos Triantaphyllides za skupinu GUE/NGL Mandát k interinstitucionálním

Více

Večerek, Burda, Dousek: Právní předpisy Rady Evropy na ochranu zvířat, VFU Brno 1997 Večerek, Burda, Dousek, Novák, Večerková: Ochrana zvířat v

Večerek, Burda, Dousek: Právní předpisy Rady Evropy na ochranu zvířat, VFU Brno 1997 Večerek, Burda, Dousek, Novák, Večerková: Ochrana zvířat v Večerek, Burda, Dousek: Právní předpisy Rady Evropy na ochranu zvířat, VFU Brno 1997 Večerek, Burda, Dousek, Novák, Večerková: Ochrana zvířat v právních předpisech Evropské unie, VFU Brno 2001 http://www.mze.cz/

Více

36-47-M/01 Chovatelství

36-47-M/01 Chovatelství Střední škola technická, Most, příspěvková organizace Dělnická 21, 434 01 Most PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY V JARNÍM I PODZIMNÍM OBDOBÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Obor vzdělání 36-47-M/01 Chovatelství ŠVP

Více

Tematické okruhy závěrečné zkoušky

Tematické okruhy závěrečné zkoušky Tematické okruhy závěrečné zkoušky Obor : Zemědělec farmář Předmět : Pěstování rostlin 1) Půda - její složení, vlastnosti - půdní typy - půdní druhy - rozbor půdy, bonitace půdy 2) Živiny živin - charakteristika

Více

NAŘÍZENÍ. NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 834/2007. ze dne 28. června 2007

NAŘÍZENÍ. NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 834/2007. ze dne 28. června 2007 20.7.2007 CS Úřední věstník Evropské unie L 189/1 I (Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 834/2007 ze dne 28. června

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU)

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) L 321/2 NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. 1198/2014 ze dne 1. srpna 2014, kterým se doplňuje nařízení Rady (ES) č. 1217/2009 o založení zemědělské účetní datové sítě pro sběr údajů

Více

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ 31.7.2014 Úřední věstník Evropské unie L 227/1 II (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. 807/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se doplňují některá ustanovení nařízení

Více

B NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 834/2007 ze dne 28. června 2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení (EHS) č.

B NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 834/2007 ze dne 28. června 2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení (EHS) č. 2007R0834 CS 01.07.2013 002.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 834/2007 ze dne 28. června 2007

Více

Úplné znění nařízení Rady (ES) 834/2007. o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení (EHS) č.

Úplné znění nařízení Rady (ES) 834/2007. o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení (EHS) č. 16 Úplné znění nařízení Rady (ES) 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení (EHS) č. 2092/91 17 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 05. 04.

Více

Výbor pro právní záležitosti NÁVRH STANOVISKA

Výbor pro právní záležitosti NÁVRH STANOVISKA EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro právní záležitosti 30. 11. 2009 2008/0238(COD) NÁVRH STANOVISKA Výboru pro právní záležitosti pro Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

Více

4. číslo květen červen 2014

4. číslo květen červen 2014 4. číslo květen červen 2014 http://pixabay.com/static/uploads/photo/2012/04/26/14/19/green 42609_640.png?i Bio je vlastně ekologické zemědělství. Jedná se o způsob hospodaření, který bere ohled na přirozené

Více

Informace pro žadatele - SZP 2015

Informace pro žadatele - SZP 2015 Informace pro žadatele - SZP 2015 OPATŘENÍ DOBRÉ ŽIVOTNÍ PODMÍNKY ZVÍŘAT V roce 2015 je připravováno (jako součást Jednotné žádosti) nové opatření Dobré životní podmínky zvířat. Toto opatření je cíleno

Více

Geneticky modifikované potraviny a krmiva

Geneticky modifikované potraviny a krmiva Geneticky modifikované potraviny a krmiva Co je to geneticky modifikovaný organismus (GMO)? Za GMO je považován organismus, s výjimkou člověka, jehož dědičná informace uložená v DNA byla změněna pomocí

Více

Legislativní předpisy vztahující se k reprodukčnímu materiálu lesních dřevin. Ing. Krnáčová Lada

Legislativní předpisy vztahující se k reprodukčnímu materiálu lesních dřevin. Ing. Krnáčová Lada Legislativní předpisy vztahující se k reprodukčnímu materiálu lesních dřevin Ing. Krnáčová Lada Vstup ČR do Evropské unie 1. května 2004. Vstupem ČR do Evropského společenství jsme byli povinni přijmout

Více

Monitoring cizorodých látek

Monitoring cizorodých látek Monitoring cizorodých látek Ministerstvo zemědělství ČR Ing. Jitka Götzová ředitelka odboru bezpečnosti potravin Ministerstvo zemědělství ČR SAS Roadshow 2014 Veřejný sektor 15. 10. 2014 Praha Znepokojující

Více

Včasné hlášení přemístění zvířat na hospodářství je od letošního roku nutným požadavkem kontrol podmíněnosti.

Včasné hlášení přemístění zvířat na hospodářství je od letošního roku nutným požadavkem kontrol podmíněnosti. Kontroly podmíněnosti 2014: Včasné hlášení přemístění na je od letošního roku nutným požadavkem kontrol podmíněnosti. S požadavky na evidenci a označování hospodářských jsou chovatelé již dlouhodobě dobře

Více

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ, PROBLEMATIKA BIOPOTRAVIN A FILOZOFIE KONZUMENTA

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ, PROBLEMATIKA BIOPOTRAVIN A FILOZOFIE KONZUMENTA EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ, PROBLEMATIKA BIOPOTRAVIN A FILOZOFIE KONZUMENTA Agr.Dr. Josef Dlouhý, Prof.h.c. j.f.dlouhy@gmail.com Problémy konvenčního zemědělství: závislost na fosilní energii závislost na

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 6-14

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 6-14 EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 2014/0096(COD) 4.2.2015 POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 6-14 Návrh zprávy Giovanni La Via (PE546.615v01-00) Sbližování

Více

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova Evropský parlament 2014-2019 Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova 2014/0032(COD) 28.5.2015 ***I NÁVRH ZPRÁVY o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zootechnických a genealogických podmínkách

Více

Cross compliance ekonomické dopady z pohledu chovu ovcí a koz

Cross compliance ekonomické dopady z pohledu chovu ovcí a koz Zpět Cross compliance ekonomické dopady z pohledu chovu ovcí a koz Ing. Jaroslav Humpál VÚZE Praha Osnova presentace Úvod kdy a proč Závaznost pro ČR Jednotlivé požadavky a ekonomické dopady jejich dodržování

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ RADY. o ekologické produkci a označování ekologických produktů. Návrh NAŘÍZENÍ RADY

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ RADY. o ekologické produkci a označování ekologických produktů. Návrh NAŘÍZENÍ RADY KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 21.12.2005 KOM(2005) 671 v konečném znění 2005/0278 (CNS) 2005/0279 (CNS) Návrh NAŘÍZENÍ RADY o ekologické produkci a označování ekologických produktů Návrh

Více

16302/13 Interinstitucionální spis: 2011/0280 (COD)

16302/13 Interinstitucionální spis: 2011/0280 (COD) RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 26. listopadu 2013 (06.12) (OR. en) 16302/13 Interinstitucionální spis: 2011/0280 (COD) CODEC 2597 AGRI 753 AGRIFIN 189 PE 530 INFORMATIVNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát

Více

Výukové environmentální programy s mezipředmětovými vazbami

Výukové environmentální programy s mezipředmětovými vazbami Výukové environmentální programy s mezipředmětovými vazbami Ekologie, krajina a životní prostředí, ochrana životního prostředí, geologie a pedologie, praxe (Ing. Lenka Zámečníková) I) pracovní listy, poznávačky,

Více

Program rozvoje venkova. v období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Program rozvoje venkova. v období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova v období 2014-2020 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Programové období 2014-2020 nový rámec pro II. pilíř SZP - rozvoj venkova

Více

Biokont CZ, s.r.o. Měříčkova 34, 621 00 BRNO. Sankční řád

Biokont CZ, s.r.o. Měříčkova 34, 621 00 BRNO. Sankční řád Určeno jen pro vnitřní potřebu. Kopie předané třetím osobám musí být označeny razítkem Pouze pro informaci a to pouze se souhlasem manažera jakosti. Biokont CZ, s.r.o. Měříčkova 34, 621 00 BRNO Název OŘD:

Více

Pracovní skupina č. IV: Organizace trhu

Pracovní skupina č. IV: Organizace trhu ANALÝZA PROBLÉMOVÝCH TÉMAT V RÁMCI PRIORITY 3 PODPORA ORGANIZACE POTRAVINOVÉHO ŘETĚZCE A ŘÍZENÍ RIZIK V ZEMĚDĚLSTVÍ Pracovní skupina č. IV: Organizace trhu Problematická oblast: Zlepšení postavení prvovýrobců

Více

Výbor pro regionální rozvoj NÁVRH STANOVISKA

Výbor pro regionální rozvoj NÁVRH STANOVISKA ; EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro regionální rozvoj 2009/0072(CNS) 14. 10. 2009 NÁVRH STANOVISKA Výboru pro regionální rozvoj pro Výbor pro kulturu a vzdělávání k návrhu rozhodnutí Rady o Evropském

Více

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková Zdravotnické laboratoře MUDr. Marcela Šimečková Český institut pro akreditaci o.p.s. 14.2.2006 Obsah sdělení Zásady uvedené v ISO/TR 22869- připravené technickou komisí ISO/TC 212 Procesní uspořádání normy

Více

PŘÍPRAVNÉ ORGÁNY RADY EU

PŘÍPRAVNÉ ORGÁNY RADY EU PŘÍPRAVNÉ ORGÁNY RADY EU k datu 17. 7. 2008 Pracovní skupiny v gesci MPO jsou zvýrazněny. Výbory zřízené Smlouvami A.1 Výbor stálých zástupců (COREPER) a) část II b) část I Article Článek1(1)(c)A.2 Hospodářský

Více

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků 1) Pro účely této zelené knihy je pojem balík vymezen v nejširším smyslu a rozumí se jím veškeré zásilky s hmotností do 30 kg včetně.

Více

Návštěva výrobny krmných směsí v Regensburgu 14.10.2014 Deutsche Tiernahrung Cremer GmbH Co.KG,

Návštěva výrobny krmných směsí v Regensburgu 14.10.2014 Deutsche Tiernahrung Cremer GmbH Co.KG, Návštěva výrobny krmných směsí v Regensburgu 14.10.2014 Deutsche Tiernahrung Cremer GmbH Co.KG, Äussere Wiener Strasse 28, Regensburg Návštěva výrobny krmných směsí v Regensburgu Deutsche Tiernahrung Cremer

Více

Nařízení rady 834/2007 a související předpisy Vypracoval Ing. Milan Berka pro PRO-BIO regionální centrum Krkonoše a Podkrkonoší o.s.

Nařízení rady 834/2007 a související předpisy Vypracoval Ing. Milan Berka pro PRO-BIO regionální centrum Krkonoše a Podkrkonoší o.s. Projekt Nařízení rady 834/2007 a související předpisy Vypracoval Ing. Milan Berka pro PRO-BIO regionální centrum Krkonoše a Podkrkonoší o.s. Platná legislativa od 1.1.2009: Nařízení Rady (ES) č. 834/2007

Více

Obsah přednášky. 1) Zákon č. 78/2004 2) GMO ve světě 3) GMO v EU 4) Situace s nakládáním v ČR 5) Reakce zájmových skupin

Obsah přednášky. 1) Zákon č. 78/2004 2) GMO ve světě 3) GMO v EU 4) Situace s nakládáním v ČR 5) Reakce zájmových skupin Obsah přednášky 1) Zákon č. 78/2004 2) GMO ve světě 3) GMO v EU 4) Situace s nakládáním v ČR 5) Reakce zájmových skupin 2 Zákon č. 78/2004 Sb. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/18/ES ze dne 12.3.

Více

NÁVRH STANOVISKA. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2012/0190(COD) 3.1.2013. Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku

NÁVRH STANOVISKA. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2012/0190(COD) 3.1.2013. Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 2012/0190(COD) 3.1.2013 NÁVRH STANOVISKA Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku pro Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost

Více

Metodický pokyn č. 1/2012

Metodický pokyn č. 1/2012 Metodický pokyn č. 1/2012 Registrace subjektů do systému ekologického zemědělství Přechodné období Zkracování a prodlužování přechodného období č.j. 231679/2011-MZE-17252 Určeno: Kontrolním subjektům (KEZ

Více

16298/13 dhr/rk 1 DQPG

16298/13 dhr/rk 1 DQPG RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 26. listopadu 2013 (05.12) (OR. en) 16298/13 Interinstitucionální spis: 2011/0282 (COD) CODEC 2595 AGRISTR 140 PE 528 INFORMATIVNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Příjemce:

Více

Cross compliance. Principy, cíle, vazba na společnou zemědělskou politiku, možnosti poradenství

Cross compliance. Principy, cíle, vazba na společnou zemědělskou politiku, možnosti poradenství Cross compliance Principy, cíle, vazba na společnou zemědělskou politiku, možnosti poradenství Nové trendy v zemědělství stoupající spotřeba potravin se specifickými kvalitativními parametry např. ze systému

Více

2005R0396 CS 10.04.2008 002.001 1

2005R0396 CS 10.04.2008 002.001 1 2005R0396 CS 10.04.2008 002.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) C. 396/2005

Více

MVDr. Blanka Karešová KVS pro Královéhradecký kraj b.karesova.kvsh@svscr.cz

MVDr. Blanka Karešová KVS pro Královéhradecký kraj b.karesova.kvsh@svscr.cz Vyhláška č. 289/2007 Sb. o veterinárních a hygienických požadavcích na živočišné produkty, které nejsou upraveny přímo použitelnými předpisy Evropských společenství MVDr. Blanka Karešová KVS pro Královéhradecký

Více

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah 2007R1234 CS 01.01.2011 008.002 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007,

Více

Státní lesnická politika

Státní lesnická politika Státní lesnická politika Teoretické zpracování hospodářského a společenského postavení lesů a lesního hospodářství ve státě a v národním hospodářství. Jde zejména o vymezení vztahů mezi vlastníky lesů

Více

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ Asociace pro rozvoj regionů o.s. EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ Filozofie Filozofie ekologického zemědělství vychází z toho, že kvalita prvoproduktů a potravin na naše zdraví jsou v přímé úměře. Z tohoto důvodu

Více

Ministerstvo zemědělství Veřejná soutěž KUS 2014

Ministerstvo zemědělství Veřejná soutěž KUS 2014 Ministerstvo zemědělství Veřejná soutěž KUS 2014 Odůvodnění změn v pořadí projektů doporučených Programovou komisí Ministerstva zemědělství k financování ve veřejné soutěži programu Komplexní udržitelné

Více

Evropské inovační partnerství v oblasti zemědělské produktivity a udržitelnosti

Evropské inovační partnerství v oblasti zemědělské produktivity a udržitelnosti Evropské inovační partnerství v oblasti zemědělské produktivity a udržitelnosti Ministerstvo zemědělství 27.listopadu 2014 Program rozvoje venkova 2014-2020 spolufinancován z Evropského zemědělského fondu

Více

Skot. Welfare. Zásady k ochraně hospodářských zvířat. a technické požadavky na stavby pro zemědělství. Legislativa. Zásady welfare

Skot. Welfare. Zásady k ochraně hospodářských zvířat. a technické požadavky na stavby pro zemědělství. Legislativa. Zásady welfare Zásady k ochraně hospodářských zvířat a technické požadavky na stavby pro zemědělství Pohoda zvířat Welfare Naplnění materiálních a nemateriálních podmínek, které jsou předpokladem zdraví organismu Zvíře

Více

PRODEJ MALÉHO MNOŽSTVÍ VLASTNÍCH PRODUKTŮ ( Prodej ze dvora ) Jak na "prodej ze dvora"

PRODEJ MALÉHO MNOŽSTVÍ VLASTNÍCH PRODUKTŮ ( Prodej ze dvora ) Jak na prodej ze dvora PRODEJ MALÉHO MNOŽSTVÍ VLASTNÍCH PRODUKTŮ ( Prodej ze dvora ) Cíle prezentace Definovat prodej ze dvora Stanovit komodity, které lze prodávat Stanovit množství daných komodit a místa prodeje Tvorba legislativy

Více

Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy

Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy ze dne 28. června 2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 2092/91 Nařízení se vztahuje na následující

Více

Reforma Společné zemědělské politiky (2014 2020)

Reforma Společné zemědělské politiky (2014 2020) Reforma Společné zemědělské politiky (2014 2020) Ministerstvo zemědělství 19. 2. 2014 Evropský dům 1 VYJEDNÁVÁNÍ O REFORMĚ SZP představení legislativních návrhů reformované SZP Komisí 12. 10. 2011 finální

Více

16297/13 gr/rk 1 DQPG

16297/13 gr/rk 1 DQPG RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 26. listopadu 2013 16297/13 Interinstitucionální spis: 2011/0288 (COD) CODEC 2594 AGRI 751 AGRISTR 139 AGRIORG 165 AGRIFIN 187 PE 527 INFORMATIVNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Generální

Více

Minimální požadavky na ochranu telat, prasat O ochraně zvířat chovaných pro hospodářské účely Směrnice 16-18

Minimální požadavky na ochranu telat, prasat O ochraně zvířat chovaných pro hospodářské účely Směrnice 16-18 Minimální požadavky na ochranu telat, prasat O ochraně zvířat chovaných pro hospodářské účely Směrnice 16-18 Ing. Pavel Stonawský akreditovaný poradce MZe ČR EKOTOXA OPAVA s.r.o. pracoviště Olomouc, Blanická

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro zaměstnanost a sociální věci NÁVRH STANOVISKA. Výboru pro zaměstnanost a sociální věci

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro zaměstnanost a sociální věci NÁVRH STANOVISKA. Výboru pro zaměstnanost a sociální věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro zaměstnanost a sociální věci 13.2.2015 2014/0091 (COD) NÁVRH STANOVISKA Výboru pro zaměstnanost a sociální věci pro Hospodářský a měnový výbor k návrhu směrnice Evropského

Více

ODBOR ŽIVOČIŠNÝCH KOMODIT 17210. Vyjádření k právní úpravě povinností při přepravě zvířat, včetně koní, z hlediska. ochrany zvířat.

ODBOR ŽIVOČIŠNÝCH KOMODIT 17210. Vyjádření k právní úpravě povinností při přepravě zvířat, včetně koní, z hlediska. ochrany zvířat. ODBOR ŽIVOČIŠNÝCH KOMODIT 17210 SPISOVÁ ZN.: = čj. NAŠE ČJ.: 4560/2009-17210 VYŘIZUJE ODDĚLENÍ OCHRANY ZVÍŘAT, JUDr. Spurná TELEFON: 221 812 346 FAX: 221 812 967 E-MAIL: jana.spurna@mze.cz ADRESA: Těšnov

Více

Právnická osoba. ostatní. střední středně velké jiné

Právnická osoba. ostatní. střední středně velké jiné Informace k vyplňování Fiche pole 32. Kritéria pro monitoring a hodnocení stvená MAS Tato kritéria pro monitoring a hodnocení ve Fichi si stvuje sama MAS a slouží MAS pro kontrolu plnění cílů a evaluaci

Více

Úřední věstník Evropské unie. (Akty, jejichž zveřejnění je povinné)

Úřední věstník Evropské unie. (Akty, jejichž zveřejnění je povinné) 5.1.2005 L 3/1 I (Akty, jejichž zveřejnění je povinné) NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1/2005 ze dne 22. prosince 2004 o ochraně zvířat během přepravy a souvisejících činností a o změně směrnic 64/432/EHS a 93/119/ES

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Potraviny a tabákové výrobky. Předmět úpravy

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Potraviny a tabákové výrobky. Předmět úpravy 110/1997 Sb. ZÁKON ze dne 24. dubna 1997 o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů ve znění zákonů č. 166/1999 Sb., č. 119/2000 Sb., č. 306/2000 Sb., č. 146/2002

Více

Inspirations for your business

Inspirations for your business Czech Celosvětově nejdůležitější výstava pro chovatele hospodářských zvířat Inspirations for your business 11. 14. listopadu 2014 Hannover / Německo včetně Decentral EuroTier 2014 Nejdůležitější výstava

Více

Tyto pracovní listy slouží k procvičení učiva: určování domácích zvířat, chov domácích zvířat a jejich prospěšnost pro lidi.

Tyto pracovní listy slouží k procvičení učiva: určování domácích zvířat, chov domácích zvířat a jejich prospěšnost pro lidi. Šablona č. 7, sada č. 1 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Rozmanitost přírody Domácí zvířata chov, užitkovost Ročník 3. Anotace Tyto pracovní

Více

Ekologické zemědělství v roce 2010

Ekologické zemědělství v roce 2010 Ekologické zemědělství v roce 2010 Ekologické zemědělství (EZ) má za sebou již 20 let svého rozvoje, za tu dobu vývoj pokročil obrovským směrem. V současné době platí evropská legislativa pro ekologické

Více

Zemědělská politika a OZE. RNDr. Jiří Mach Ministerstvo zemědělství

Zemědělská politika a OZE. RNDr. Jiří Mach Ministerstvo zemědělství Zemědělská politika a OZE RNDr. Jiří Mach Ministerstvo zemědělství Akční plán pro biomasu v ČR na období 2012-2020 Schválený vládou ČR dne 12. 9. 2012 APB analyzuje využití biomasy v ČR pro energetické

Více

Obecné pokyny pro chov pokusných zvířat TABULKA 1 Teploty v prostorách pro zvířata

Obecné pokyny pro chov pokusných zvířat TABULKA 1 Teploty v prostorách pro zvířata Obecné pokyny pro chov pokusných zvířat TABULKA 1 Teploty v prostorách pro zvířata Druh nebo skupiny druhů Rozsah teploty (ve C) primáti Nového světa 20-28 myš 20-24 potkan křeček zlatý pískomil morče

Více

Odb.texty Poznávačky Prezentace Návrhy pro pr.č. Prac.listy Testy Panely Výuk.programy 54 21 44 61 25 21 41 109

Odb.texty Poznávačky Prezentace Návrhy pro pr.č. Prac.listy Testy Panely Výuk.programy 54 21 44 61 25 21 41 109 Vytvo ené výukové materiály Odb.texty Poznávačky Prezentace Návrhy pro pr.č. Prac.listy Testy Panely Výuk.programy 54 21 44 61 25 21 41 109 Panely u ebny v p írod íslo panelu Název panelu íslo panelu Název

Více

PROJEKT KOPŘIVNICE MĚSTO, KTERÉ PODPORUJE SVÉ SEDLÁKY

PROJEKT KOPŘIVNICE MĚSTO, KTERÉ PODPORUJE SVÉ SEDLÁKY PROJEKT KOPŘIVNICE MĚSTO, KTERÉ PODPORUJE SVÉ SEDLÁKY ČLOVĚK V ZEMĚDĚLSKÉ KRAJINĚ Pěstuje a chová Rostliny Odrůda, podmínky růstu Zvířata Plemena, welfare Hospodaří a ovlivňuje Půdu a vodu Úrodnost Ochrana

Více

MATURITNÍ TÉMATA PROFILOVÉ ČÁSTI A ŠKOLNÍCH ZKUŠEBNÍCH ÚLOH SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY (3. část)

MATURITNÍ TÉMATA PROFILOVÉ ČÁSTI A ŠKOLNÍCH ZKUŠEBNÍCH ÚLOH SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY (3. část) MATURITNÍ TÉMATA PROFILOVÉ ČÁSTI A ŠKOLNÍCH ZKUŠEBNÍCH ÚLOH SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY (3. část) Anglický jazyk 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání 79-41-K/41 Gymnázium Třídy: 4. A, 4. B, 4. E, 4. G,

Více

Příloha č. 8 Platby - Dobré životní podmínky zvířat

Příloha č. 8 Platby - Dobré životní podmínky zvířat Příloha č. 8 Platby - Dobré životní podmínky zvířat Uvedené kalkulace včetně metodiky jsou zpracovány jako podklad pro stanovení plateb za účast v jednotlivých titulech Dobré životní podmínky zvířat, navržených

Více

Role Evropského parlamentu ve skandálu s koňským masem

Role Evropského parlamentu ve skandálu s koňským masem Role Evropského parlamentu ve skandálu s koňským masem Ochrana spotřebitele: Vím, co jím? MUDr. Olga Sehnalová, MBA 15. května 2013, Praha poslankyně Evropského parlamentu Evropský parlament a skandál

Více

DOTAČNÍ PŘÍLEŽITOSTI PRO ZEMĚDĚLCE v programovém období 2014 2020

DOTAČNÍ PŘÍLEŽITOSTI PRO ZEMĚDĚLCE v programovém období 2014 2020 DOTAČNÍ PŘÍLEŽITOSTI PRO ZEMĚDĚLCE v programovém období 2014 2020 WWW.BPRESEARCH.EU Obsah Úvod / 3 Nač mohou zemědělci získat dotace? / 4 Lesnictví / 4 Místní akční skupiny (MAS) / 4 Mladí zemědělci /

Více

Základní informace o chystaných výzvách Program rozvoje venkova 2014-2020

Základní informace o chystaných výzvách Program rozvoje venkova 2014-2020 Základní informace o chystaných výzvách Program rozvoje venkova 2014-2020 ZEMĚDĚLSKÁ PRVOVÝROBA Dotace na stavby a technologie pro rostlinnou a živočišnou výrobu (sila, výrobní linky, skladovací prostory,

Více

2003R1782 CS 24.07.2008 012.001 1

2003R1782 CS 24.07.2008 012.001 1 2003R1782 CS 24.07.2008 012.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1782/2003 ze dne 29. září 2003,

Více

Společná zemědělská politika po roce 2014

Společná zemědělská politika po roce 2014 Společná zemědělská politika po roce 2014 Dotace v roce 2014 Rok 2014 je přechodné období, systém dotací jako v roce 2013 Přímé platby systém SAPS Způsobilé i pozemky které nebyly způsobilé k 30.3.2003

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT 2009 2014. Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele NÁVRH STANOVISKA. Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele

EVROPSKÝ PARLAMENT 2009 2014. Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele NÁVRH STANOVISKA. Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele EVROPSKÝ PARLAMENT 2009 2014 Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele 24. 9. 2013 2013/0139(COD) NÁVRH STANOVISKA Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele pro Hospodářský a měnový výbor o návrhu

Více

Nové legislativní požadavky a možnosti dotací v zemědělství

Nové legislativní požadavky a možnosti dotací v zemědělství Nové legislativní požadavky a možnosti dotací v zemědělství Boršov 06. 02. 2014 Ing. Václav Včelák Agroteam CZ s.r.o. Agroteam CZ s.r.o. Zásadní podíl v hlavních investičních dotacích v zemědělství Tým

Více

Brusel 17. října 2011 (19.10) (OR. en) RADA EVROPSKÉ U IE. 15397/11 Interinstitucionální spis: 2011/0281 (COD)

Brusel 17. října 2011 (19.10) (OR. en) RADA EVROPSKÉ U IE. 15397/11 Interinstitucionální spis: 2011/0281 (COD) RADA EVROPSKÉ U IE Brusel 17. října 2011 (19.10) (OR. en) 15397/11 Interinstitucionální spis: 2011/0281 (COD) AGRI 680 AGRIFI 88 AGRIORG 178 CODEC 1657 ÁVRH Odesílatel: Evropská komise Ze dne: 17. října

Více

ODBOR ŽIVOČIŠNÝCH KOMODIT 17210

ODBOR ŽIVOČIŠNÝCH KOMODIT 17210 ODBOR ŽIVOČIŠNÝCH KOMODIT 17210 SPISOVÁ ZN.: = čj. NAŠE ČJ.: 2199/2010-17210 VYŘIZUJE ODDĚLENÍ OCHRANY ZVÍŘAT, JUDr. Traplová TELEFON: 221 812 346 FAX: 221 812 967 E-MAIL: jana.traplova@mze.cz ADRESA:

Více

Provázanost zkušebnictví, výzkumu a vzdělávání v praxi

Provázanost zkušebnictví, výzkumu a vzdělávání v praxi Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Provázanost zkušebnictví, výzkumu a vzdělávání v praxi doc. Ing. Pavel Ryant, Ph.D. Den zemědělského zkušebnictví strana 1 Osnova Mendelova univerzita v roce

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Svaz chovatelů prasat v Čechách a na Moravě

Svaz chovatelů prasat v Čechách a na Moravě Svaz chovatelů prasat v Čechách a na Moravě Centrální plemenná kniha Metodické zásady pro práci se šlechtitelskou základnou v chovu prasat Zpracoval: Ing. Čestmír Pražák, CSc. Platnost: od 14.4.2006 V

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel, 4. května 2004 (20.07) (OR. en) SN 1977/04. Interinstitucionální spis: 2002/0124 (COD) SURE

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel, 4. května 2004 (20.07) (OR. en) SN 1977/04. Interinstitucionální spis: 2002/0124 (COD) SURE RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel, 4. května 2004 (20.07) (OR. en) Interinstitucionální spis: 2002/0124 (COD) SN 1977/04 SURE PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět : Společný postoj přijatý Radou dne 26. dubna 2004

Více

Zdravé potraviny. Zdravá planeta pro zdravé děti průvodce udržitelnou spotřebou a výrobou pro matky a veřejnost

Zdravé potraviny. Zdravá planeta pro zdravé děti průvodce udržitelnou spotřebou a výrobou pro matky a veřejnost Zdravé potraviny Zdravá planeta pro zdravé děti průvodce udržitelnou spotřebou a výrobou pro matky a veřejnost BIO je výživnější Důvody proč podporovat či kupovat BIO produkty BIO je bezpečnější BIO nepoužívá

Více

ELEKTRONICKÉ ZPOPLATNĚNÍ DÁLNIC PRO AUTOMOBILY S HMOTNOSTÍ NAD 12 TUN VE SPOLKOVÉ REPUBLICE NĚMECKO. Elektronické mýtné pro kamiony v Německu

ELEKTRONICKÉ ZPOPLATNĚNÍ DÁLNIC PRO AUTOMOBILY S HMOTNOSTÍ NAD 12 TUN VE SPOLKOVÉ REPUBLICE NĚMECKO. Elektronické mýtné pro kamiony v Německu ELEKTRONICKÉ ZPOPLATNĚNÍ DÁLNIC PRO AUTOMOBILY S HMOTNOSTÍ NAD 12 TUN VE SPOLKOVÉ REPUBLICE NĚMECKO Elektronické mýtné pro kamiony v Německu Krátká analýza Ondřej Krutílek, Petra Kuchyňková Centrum pro

Více

Prezentace 21.Května 2014

Prezentace 21.Května 2014 Prezentace 21.Května 2014 Pozadí společnosti Naše poslání Založena v roce 2013 a jsme prvním distributorem mokrých a suchých capsicum ve Velké Británii, výhradně používané na výrobu. Původ zaručen Konkurenceschopné

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD Pardubického kraje odbor životního prostředí a zemědělství. ROZHODNUTÍ Veřejná vyhláška. Hala Brteč

KRAJSKÝ ÚŘAD Pardubického kraje odbor životního prostředí a zemědělství. ROZHODNUTÍ Veřejná vyhláška. Hala Brteč KRAJSKÝ ÚŘAD Pardubického kraje odbor životního prostředí a zemědělství Spisová značka: SpKrÚ 45276/2015/OŽPZ Číslo jednací: KrÚ 51567/2015/OŽPZ/KU Vyřizuje: Ing. Kučera Telefon: 466 026 359 E-mail: j.kucera@pardubickykraj.cz

Více

NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1782/2003. ze dne 29. září 2003,

NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1782/2003. ze dne 29. září 2003, NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1782/2003 ze dne 29. září 2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a určité režimy podpor pro zemědělce a kterým se

Více

GAEC - ZKUŠENOSTI DOZOROVÝCH ORGÁNŮ

GAEC - ZKUŠENOSTI DOZOROVÝCH ORGÁNŮ GAEC - ZKUŠENOSTI DOZOROVÝCH ORGÁNŮ Kontroly a změny podmíněnosti Nejčastěji porušované požadavky GAEC 2 31x GAEC 8 18x SMR 2 11x Změny v nastavení požadavků podmíněnosti v roce 2013 Welfare (SMR 16-18)

Více

Českomoravská společnost chovatelů, a.s.

Českomoravská společnost chovatelů, a.s. Českomoravská společnost chovatelů, a.s. Přenos embryí skotu v České republice v roce 2007 V ý r o č n í z p r á v a Květen, 2008 Vypracovala: Ing. Jiřina Petelíková,CSc. Metoda ET u skotu v České republice

Více

Transpozice kritérií udržitelnosti obsažených ve směrnicích 2009/30/ES a 2009/28/ES; Dosažení snížení emisí skleníkových plynů z dodaných pohonných

Transpozice kritérií udržitelnosti obsažených ve směrnicích 2009/30/ES a 2009/28/ES; Dosažení snížení emisí skleníkových plynů z dodaných pohonných Novela zákona o ochraně ovzduší transpozice kritérií udržitelnosti biopaliv uvedených ve směrnici 2009/28/ES a 2009/30/ES Ing. Jiří Hromádko, Ph.D. Hlavní cíle novely zákona Transpozice kritérií udržitelnosti

Více

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII Brusel, 31. března 2005 AA 21/2/05 REV 2 SMLOUVA O PŘISTOUPENÍ: SMLOUVA O PŘISTOUPENÍ, AKT O PŘISTOUPENÍ, PŘÍLOHA VIII NÁVRH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Více

OKRUH II LEGISLATIVA. Ing. Lucie Valentová, Ph.D. ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s.

OKRUH II LEGISLATIVA. Ing. Lucie Valentová, Ph.D. ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s. OKRUH II LEGISLATIVA Ing. Lucie Valentová, Ph.D. ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s. LEGISLATIVA nakládání s biologicky rozložitelnými odpady Biologicky rozložitelný odpad - pojmy

Více

5. Vnitřní a vnější aspekty politiky ochrany životního prostředí vyžadují koherenci, aby bylo možno efektivně reagovat na výzvy předložené na

5. Vnitřní a vnější aspekty politiky ochrany životního prostředí vyžadují koherenci, aby bylo možno efektivně reagovat na výzvy předložené na Nařízení (ES) 2493/2000 Evropského parlamentu a Rady ze 7. listopadu 2000 k opatřením na podporu dimenze ochrany životního prostředí v rozvojovém procesu rozvojových zemí (Regulation (ES) No 2492/2000

Více

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

Kontrola podmíněnosti

Kontrola podmíněnosti Kontrola podmíněnosti Pravidla pro správnou zemědělskou praxi a dodržování zákonných norem pro příjemce dotací Jan Dvorský poradce náměstka ministra VÝZNAM KONTROL PODMÍNĚNOSTI:! Od 1.1. 2009 vstupujeme

Více

K PROJEDNÁNÍ V RÁMCI PLENÁRNÍ SCHŮZE RADY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DOHODY DNE 2. ÚNORA 2015

K PROJEDNÁNÍ V RÁMCI PLENÁRNÍ SCHŮZE RADY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DOHODY DNE 2. ÚNORA 2015 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 85788/2015-MZe-14112 V Praze dne ledna 2015 Výtisk č. K PROJEDNÁNÍ V RÁMCI PLENÁRNÍ SCHŮZE RADY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DOHODY DNE 2. ÚNORA 2015 Věc: Aktuální situace v nastavení

Více

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova na období 2014-2020 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Strategický rámec pro období 2014-2020 Strategie Evropa 2020 (EU 2020) Společná

Více

III. N á v r h NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne... 2015. o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství

III. N á v r h NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne... 2015. o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství III. N á v r h NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne... 2015 o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství Vláda nařizuje podle 2c odst. 5 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 85/2004 Sb.,

Více

LEGISLATIVNÍ RÁMEC PRO PODNIKÁNÍ V CR V EU

LEGISLATIVNÍ RÁMEC PRO PODNIKÁNÍ V CR V EU Vzdělávací program Podnikové řízení v oblasti cestovního ruchu je financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR v rámci projektu Školení a vzdělávání pracovníků v cestovním ruchu. LEGISLATIVNÍ

Více

VYBRANÁ USTANOVENÍ. Preambule

VYBRANÁ USTANOVENÍ. Preambule VYBRANÁ USTANOVENÍ Preambule (8) Je vhodné umožnit členským státům stanovit nižší omezení, pokud jde o peněžní prahovou hodnotu pro děti, a zajistit, aby nezletilé osoby nemohly využívat osvobození od

Více

Jméno: Martin Dočkal Datum: 26. 9. 2010 Referát na téma: GMO Geneticky modifikované organismy Geneticky modifikované organismy Člověk je od přírody pohodlný a má velkou dávku fantazie. Aby nemusel měnit

Více

Složení syrového mléka z ekologických provozů

Složení syrového mléka z ekologických provozů Složení syrového mléka z ekologických provozů O. Hanuš, V. Genčurová, H. Landová, A. Macek, R. Jedelská Výzkumný ústav pro chov skotu, s. r. o., Rapotín Seminář a workshop: Možnosti produkce funkčních

Více

Zkušenosti se základním hodnocením rizika ekologické újmy. - plakátové sdělení

Zkušenosti se základním hodnocením rizika ekologické újmy. - plakátové sdělení Zkušenosti se základním hodnocením rizika ekologické újmy - plakátové sdělení Formulář základního hodnocení Část A 1. Obchodní firma, název nebo jméno, popřípadě jména, a příjmení, sídlo nebo bydliště,

Více