VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ SLUŽEB Interpretty.com (dále jen Všeobecné podmínky )

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ SLUŽEB Interpretty.com (dále jen Všeobecné podmínky )"

Transkript

1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ SLUŽEB Interpretty.com (dále jen Všeobecné podmínky ) I. Úvodní ustanovení 1. Tyto Všeobecné podmínky upravují poskytování služeb nabízených prostřednictvím webového portálu Interpretty.com (dále jen Služby") a stanoví podmínky, za nichž jsou společností World Interpreting System s.r.o., IČ: , se sídlem Volenice 23, Březnice (dále jen Poskytovatel") Služby poskytovány. Tyto Všeobecné podmínky dále upravují některé související otázky, zejména shrnují práva a povinnosti uživatelů Služeb. 2. Tyto Všeobecné podmínky jsou závazné pro všechny zákazníky Poskytovatele, tj. pro fyzické a právnické osoby, které budou využívat Služeb. Za uživatele Služeb se pro tento účel pokládají jak tlumočníci, kteří prostřednictvím webového portálu Interpretty.com vyhledávají zájemce a následně jim poskytují tlumočnické služby (dále jen Tlumočníci ), tak i zájemci a následní příjemci tlumočnických služeb (dále jen Klienti ). Pro tento účel není rozhodující, zda uživatelé Služeb vstupují do vztahu s Poskytovatelem, resp. do vztahů mezi sebou, v rámci své podnikatelské činnosti či jako soukromé, nepodnikající osoby. 3. Všeobecné podmínky mohou být Poskytovatelem jednostranně měněny, a to zejména z důvodu rozšíření Služeb, zavedení nových funkcí nebo služeb, upgradu užívaných aplikací a rozvoje užívaných technologií. Případná změna bude vždy zveřejněna na internetové adrese 4. Všeobecné podmínky jsou zveřejněny v české a anglické jazykové verzi. Výkladově rozhodná je anglická jazyková verze. II. Obecná specifikace Služeb 1. Poskytovatel v rámci Služeb nabízí především technologické nástroje, které umožnují Tlumočníkům poskytovat své služby on-line prostřednictvím sítě Internet, resp. umožňují Klientům těchto služeb využívat. Soubor uvedených technologických nástrojů poskytovaných prostřednictvím webového portálu Interpretty.com je dále označován též jako Systém. 2. Poskytovatel v rámci Služeb vytváří prostor, ve kterém se mohou setkávat nabídky tlumočnických služeb (ze strany Tlumočníků) s poptávkou po těchto službách (ze strany Klientů), a dále prostor, ve kterém jsou tlumočnické služby poskytovány. Poskytovatel není zprostředkovatelem tlumočnických služeb, tj. sám Tlumočníky ani Klienty aktivně nevyhledává. Poskytovatel rovněž tlumočnické služby sám neposkytuje, Tlumočníky nezaměstnává ani se nijak neúčastní smluv uzavíraných mezi Tlumočníky a Klienty. Poskytovatel negarantuje ani nepřebírá odpovědnost za pravdivost a úplnost údajů uveřejněných Tlumočníky prostřednictvím Systému v jejich profesním profilu ani za serióznost nabídek Tlumočníků k poskytnutí konkrétních tlumočnických služeb prostřednictvím Systému, jakož ani za kvalitu služeb poskytovaných Tlumočníky Klientům.

2 III. Registrace uživatelů Služeb 1. Poskytování Služeb je podmíněno registrací uživatelů Služeb, a to jak Tlumočníků, tak Klientů, na internetové adrese Pro registraci Tlumočníků a Klientů se uplatní rozdílné podmínky. a. Postup registrace Tlumočníků 2. Tlumočníci jsou povinni uvést v průběhu registrace následující údaje: a) Jméno a příjmení b) Telefonní číslo c) ovou adresu d) Adresu (tj. adresu místa podnikání, popř. adresu bydliště) 3. Tlumočníci jsou v průběhu registrace dále povinni výslovně potvrdit, že jsou starší 18 let a že disponují odpovídajícím oprávněním k výkonu podnikatelské činnosti v oblasti poskytování tlumočnických služeb. Registrace Tlumočníků mladších 18 let nebo Tlumočníků bez odpovídajícího podnikatelského oprávnění je vyloučena. 4. Tlumočníci jsou v průběhu registrace dále povinni výslovně potvrdit, že si řádně přečetli a že souhlasí s Všeobecnými podmínkami. Registrace Tlumočníků, kteří souhlas s Všeobecnými podmínkami nevysloví, je vyloučena. 5. Po vyplnění registračních údajů dle odst. 2, 3 a 4 tohoto článku bude Tlumočník vyzván, aby provedl test hardwarového a softwarového vybavení Tlumočníka, a to za účelem zjištění, zda je technické vybavení Tlumočníka dostačující pro realizaci kvalitního tlumočení on-line prostřednictvím sítě Internet. V případě, že technické vybavení Tlumočníka nebude splňovat požadované minimální parametry, je Poskytovatel oprávněn registraci Tlumočníka odmítnout a registrační proces ukončit. V takovém případě bude Tlumočník informován o minimálním požadovaném technickém vybavení a bude požádán, aby registraci opakoval po odstranění technických nedostatečností. 6. Při registraci je Tlumočník povinen zadat svou ovou adresu, která bude nadále sloužit jako uživatelské jméno. Na tuto adresu Tlumočník obdrží ovou zprávu se svými přístupovými údaji, tj. uživatelským jménem (shodné s ovou adresou) a přístupovým heslem. Přístupové heslo bude Tlumočník oprávněn následně změnit v rámci nastavení svého profilu. Tlumočník je povinen chránit své heslo a učinit veškerá vhodná a potřebná opatření k zabránění zpřístupnění hesla třetí osobě. Tlumočník je povinen užívat Služby výhradně osobně a není oprávněn zpřístupnit Službu jakékoli třetí osobě. 7. Výsledkem úspěšné registrace je vytvoření individuálního uživatelského účtu Tlumočníka a zpřístupnění Služeb a dalších funkcí webového portálu Interpretty.com. Tlumočník tímto získá přístup do svého privátního internetového prostoru (dále jen Privátní prostor Tlumočníka ), ve kterém mu bude zejména umožněno nastavit a následně kdykoli upravovat svůj profesní profil. 8. Po úspěšné registraci je Tlumočník povinen uvést ve svém profesním profilu následující údaje: a) Identifikační číslo podnikatele b) Daňové identifikační číslo c) Údaj o tom, zda je plátcem DPH či nikoli

3 b. Postup registrace Klientů 9. Klienti mohou do Systému vstupovat ve dvou kategoriích s různým rozsahem uživatelských oprávnění, a to jako: a) Vlastní klienti registrovaných Tlumočníků (dále jen Vlastní klienti ) nebo b) Klienti aktivně poptávající tlumočnické služby (dále jen Klienti z marketplace"). Je-li v textu Všeobecných podmínek použito označení Klient bez přívlastku, vztahuje se toto označení bez rozdílu jak na Vlastní klienty, tak na Klienty z marketplace, ledaže z kontextu příslušného ustanovení bude jednoznačně plynout, že se má vztahovat pouze na některou kategorii Klientů. 10. Vlastní klienti mají zájem o využití Služeb, to ovšem pouze při zajištění on-line tlumočení konkrétním Tlumočníkem, jehož identifikaci znají a získali ji jiným způsobem, než prostřednictvím Systému. Vlastní klienty je oprávněn registrovat pouze Tlumočník a to ve svém Privátním prostoru Tlumočníka. Pro registraci Vlastního klienta postačí uvedení následujících údajů: a) ové adresy Vlastního klienta, která bude následně sloužit též jako uživatelské jméno Vlastního klienta. 11. Po vyplnění registračních údajů Vlastního klienta dle odst. 10 tohoto článku bude na uvedenou ovou adresu automaticky odeslána zpráva s přístupovými údaji Vlastního klienta, tj. uživatelským jménem (shodné s ovou adresou Vlastního klienta) a přístupovým heslem. Přístupové heslo bude Vlastní klient oprávněn následně změnit v rámci nastavení svého profilu. Vlastní klient tímto způsobem získá možnost vstoupit do Privátního prostoru konkrétního Tlumočníka, v rámci kterého může s Tlumočníkem komunikovat, tj. posílat textové zprávy, dokumenty, popř. chatovat, a následně též realizovat vlastní tlumočení. 12. Po vstupu do Privátního prostoru konkrétního Tlumočníka bude Vlastní klient vyzván, aby provedl test hardwarového a softwarového vybavení Vlastního klienta, a to za účelem zjištění, zda je technické vybavení Vlastního klienta dostačující pro realizaci kvalitního tlumočení on-line prostřednictvím sítě Internet. V případě, že technické vybavení Vlastního klienta nebude splňovat požadované minimální parametry, je Poskytovatel oprávněn vstup Vlastního klienta do Privátního prostoru Tlumočníka odmítnout a registrační proces ukončit. V takovém případě bude Vlastní klient informován o minimálním požadovaném technickém vybavení a bude požádán, aby přístup opakoval po odstranění technických nedostatečností. 13. Poskytnutí jakýchkoli dalších identifikačních či osobních údajů nad rámec údajů dle odst. 10 tohoto článku nebude po Vlastním klientovi Poskytovatelem vyžadováno, bude však umožněno v rámci nastavení profilu Vlastního klienta. Profil Vlastního klienta bude zobrazován pouze v rámci Privátního prostoru konkrétního Tlumočníka, nebude tedy veřejně přístupný. Vlastní klienti však budou před vstupem do Privátního prostoru Tlumočníka povinni výslovně potvrdit, že si řádně přečetli a že souhlasí s Všeobecnými podmínkami. Přístup Vlastních klientů, kteří souhlas s Všeobecnými podmínkami nevysloví, do Privátního prostoru Tlumočníka je vyloučen. 14. Klienti z marketplace mají zájem o využití Služeb v plném rozsahu, tedy včetně možnosti aktivně poptávat tlumočnické služby, porovnávat nabídky jednotlivých

4 Tlumočníků a vybírat, dle vlastního uvážení, ty nejvhodnější. Klienti z marketplace jsou povinni pro získání plného přístupu se samostatně do Systému registrovat. Klienti z marketplace jsou povinni uvést v průběhu registrace následující údaje: a) Jméno a příjmení, popř. název právnické osoby b) Telefonní číslo c) ovou adresu d) Adresu (tj. adresu sídla či místa podnikání, popř. adresu bydliště) 15. Klienti z Marketplace, jsou-li fyzickými osobami, jsou v průběhu registrace povinni výslovně potvrdit, že jsou starší 18 let. Registrace Klientů z marketplace mladších 18 let je vyloučena. 16. Klienti z marketplace jsou v průběhu registrace dále povinni výslovně potvrdit, že si řádně přečetli a že souhlasí s Všeobecnými podmínkami. Registrace Klientů z marketplace, kteří souhlas s Všeobecnými podmínkami nevysloví, je vyloučena. 17. Při registraci je Klient z marketplace povinen zadat svou ovou adresu, která bude nadále sloužit jako uživatelské jméno. Na tuto adresu Klient z marketplace obdrží ovou zprávu se svými přístupovými údaji, tj. uživatelským jménem (shodné s ovou adresou) a přístupovým heslem. Přístupové heslo bude Klient z marketplace oprávněn následně změnit v rámci nastavení svého profilu. Klient z marketplace je povinen chránit své heslo a učinit veškerá vhodná a potřebná opatření k zabránění zpřístupnění hesla třetí osobě. Klient z marketplace je povinen užívat Služby výhradně osobně a není oprávněn zpřístupnit Službu jakékoli třetí osobě. 18. Po vyplnění registračních údajů dle odst. 14, 15 a 16 tohoto článku bude Klient z marketplace vyzván, aby provedl test hardwarového a softwarového vybavení Klienta z marketplace, a to za účelem zjištění, zda je technické vybavení Klienta z marketplace dostačující pro realizaci kvalitního tlumočení on-line prostřednictvím sítě Internet. V případě, že technické vybavení Klienta z marketplace nebude splňovat požadované minimální parametry, je Poskytovatel oprávněn registraci Klienta z marketplace odmítnout a registrační proces ukončit. V takovém případě bude Klient z marketplace informován o minimálním požadovaném technickém vybavení a bude požádán, aby registraci opakoval po odstranění technických nedostatečností. 19. Výsledkem úspěšné registrace je vytvoření individuálního uživatelského účtu Klienta z marketplace a zpřístupnění Služeb a dalších funkcí webového portálu Interpretty.com. Klient z marketplace tímto získá přístup do svého privátního internetového prostoru (dále jen Privátní prostor Klienta ), ve kterém mu bude zejména umožněno publikovat práce, tj. poptávat konkrétní tlumočnické služby, shromažďovat a vyhodnocovat nabídky jednotlivých Tlumočníků, komunikovat s Tlumočníky, tj. posílat textové zprávy, dokumenty, popř. chatovat, a následně též realizovat vlastní tlumočení a provádět platby na účet Poskytovatele. 20. Po úspěšné registraci je Klient z marketplace povinen uvést ve svém profilu následující údaje: a) Identifikační číslo podnikatele b) Daňové identifikační číslo c) Údaj o tom, zda je plátcem DPH či nikoli

5 21. Klient z marketplace je oprávněn publikovat práce, tj. poptávat konkrétní tlumočnické služby, zdarma. 22. Poptávky konkrétních tlumočnických služeb se pro účely těchto Všeobecných podmínek dělí na: a) Rychlé poptávky, při kterých má být tlumočení realizováno dříve než 12 hodin od zveřejnění poptávky v Systému, a b) Plánované poptávky, při kterých má být tlumočení realizováno později než 12 hodin od zveřejnění poptávky v Systému. IV. Uzavření smlouvy o tlumočení mezi Klientem a Tlumočníkem 1. Klienti z marketplace jsou při publikaci práce, tj. při zadání poptávky konkrétní tlumočnické služby, oprávněni rozhodnout, zda poptávka bude zaslána všem Tlumočníkům v požadované jazykové kombinaci nebo pouze oblíbeným Tlumočníkům (tato možnost bude aktivována až poté, co si Klient z marketplace v Privátním prostoru Klienta oblíbené Tlumočníky nastaví). V zadání poptávky uvede Klient z marketplace lhůtu pro zasílání cenových nabídek (v případě Rychlé poptávky činí tato lhůta 15 minut). Tlumočníci, resp. jen oblíbení Tlumočníci, poté obdrží prostřednictvím Systému a rovněž též em zprávu s informací o zveřejněné poptávce. 2. V případě, že Tlumočník bude mít zájem poptávané tlumočnické služby poskytnout, zašle Klientovi z marketplace cenovou nabídku. Cenové nabídky lze zasílat pouze do uplynutí lhůty stanovené Klientem z marketplace dle předchozího odstavce. Klient z marketplace je oprávněn vybrat z obdržených nabídek tu, která dle jeho vlastního uvážení nejlépe vyhovuje jeho potřebám. Klient z marketplace je tak oprávněn zejména zohlednit profesní profil Tlumočníka (vzdělání, praxi, specializaci apod.). Klient z marketplace není povinen přijmout nabídku obsahující nejnižší cenu. V případě, že Klient z marketplace neobdrží ve stanovené lhůtě žádnou nabídku, bude mu prostřednictvím Systému nabídnut seznam vhodných Tlumočníků, které pak Klient z marketplace bude oprávněn oslovit přímo a vyzvat je tak k předložení cenové nabídky. 3. Cenová nabídka musí vždy obsahovat konečnou částku, kterou Klient z marketplace Tlumočníkovi uhradí, tedy částku obsahující v sobě již veškeré daně, poplatky, srážky apod. Cenová nabídka je závazná a Tlumočník není oprávněn ji jednostranně měnit. 4. Jakmile Klient z marketplace přijme konkrétní nabídku Tlumočníka, je informace o tomto přijetí doručena prostřednictvím Systému Tlumočníkovi. Tímto okamžikem dochází k uzavření smlouvy mezi Tlumočníkem a Klientem z marketplace, jejímž předmětem je: c) na jedné straně závazek Tlumočníka být v požadovaný den a čas připraven a tlumočnické služby v rozsahu a způsobem uvedeným v poptávce Klienta z marketplace poskytnout, d) na straně druhé závazek Klienta z marketplace služby Tlumočníka využít a zaplatit Tlumočníkovi sjednanou odměnu (dále jen Smlouva o tlumočení ).

6 5. Po uzavření Smlouvy o tlumočení jsou Klient z marketplace a Tlumočník oprávněni dohodnout se na změně data nebo času tlumočení. Jiné změny, a to zejména změna sjednané ceny tlumočení, jsou vyloučeny. 6. V případě Vlastních klientů nabídkové řízení postupem dle odst. 1 až 4 tohoto článku neprobíhá. K uzavření Smlouvy o tlumočení v tomto případě dochází přímo mezi Tlumočníkem a Vlastním klientem mimo Systém, a to před tím, než Vlastní klient vstoupí do Privátního prostoru Tlumočníka za účelem realizace konkrétního tlumočení. 7. Klient je oprávněn od Smlouvy o tlumočení odstoupit, a to i bez uvedení důvodu. V případě, že tímto způsobem dojde ke zrušení Smlouvy o tlumočení: a) dříve než 72 hodin před sjednaným časem počátku tlumočení, pak Tlumočníkovi nevzniká nárok na odměnu ani částečně; b) v době 72 až 24 hodin před sjednaným časem počátku tlumočení, pak Tlumočníkovi vzniká nárok na odměnu ve výši 50% sjednané ceny; c) méně než 12 hodin před sjednaným časem počátku tlumočení (tj. vždy v případě Rychlé poptávky), pak Tlumočníkovi vzniká nárok na odměnu v plné výši sjednané ceny. V. Práva a povinnosti uživatelů Služeb 1. Tlumočníci jsou povinni zajistit a odpovídají za to, aby po dobu poskytování tlumočnických služeb byly na jejich straně zachovány minimální požadované parametry technického vybavení, a to zejména včetně dostatečně kvalitního (kapacitního) připojení k síti Internet. V případě že kvalita připojení nebude dostatečná pro řádné tlumočení, je Klient oprávněn tlumočení kdykoli v jeho průběhu přerušit. V takovém případě Klientovi vzniká právo zahájit reklamační řízení postupem dle čl. VI odst. 5 těchto Všeobecných podmínek. 2. Klienti berou na vědomí, že požadované minimální parametry technického vybavení musí být zachovány též na jejich straně. V případě, že nebude možné zrealizovat nebo dokončit tlumočení z důvodu nedostatečného technického vybavení na straně Klienta, nebude Klient oprávněn reklamovat poskytnuté služby. Povinnost Klienta uhradit sjednanou cenu tlumočení rovněž zůstává v plném rozsahu zachována. 3. Registrační údaje, pod kterými Tlumočník a Klient z marketplace vstupují do Systému (tj. uživatelské jméno a heslo) jsou nepřevoditelné. V případě, že dojde k ohrožení bezpečnosti těchto údajů, popřípadě ke zcizení těchto údajů, je oprávněný uživatel povinen bez zbytečného odkladu provést ve svém profilu změnu přístupového hesla. Pokud by toto opatřené nebylo s ohledem na okolnosti dostatečné, je oprávněný uživatel povinen požádat Poskytovatele o deaktivaci příslušného účtu (profilu). V takovém případě dojde k vymazání veškerých údajů uložených v privátním prostoru daného uživatele. Bude-li mít tento uživatel zájem Systém nadále užívat, je povinen znovu se registrovat postupem dle příslušných ustanovení těchto Všeobecných podmínek. 4. Tlumočník a Klient jsou povinni přistupovat do Systému výhradně prostřednictvím svých vlastních registračních údajů. Přistupování do Systému prostřednictvím cizích registračních údajů, popřípadě vytváření fiktivních či falešných identit, je považováno za hrubé porušení těchto Všeobecných podmínek.

7 5. Tlumočník je povinen uvádět ve svém profesním profilu výhradně pravdivé, úplné a nikoli zavádějící údaje, a to zejména o svém vzdělání, profesních zkušenostech a získané praxi. Tlumočník je povinen uveřejňovat výhradně pravdivé a autentické doklady o svém vzdělání, profesních zkušenostech a získané praxi a tyto doklady nijak neupravovat. 6. Tlumočník ani Klient nejsou oprávněni využívat Systém k: a) poskytování či nabízení jakýchkoli jiných služeb, než služeb tlumočnických, b) šíření nevyžádané reklamy či jakéhokoli jiného nevyžádaného obsahu c) jakékoli jiné činnosti, které je v rozporu s právními předpisy či dobrými mravy. 7. Tlumočník ani Klient nejsou oprávněni postupovat způsobem, který by mohl vést k narušení funkčnosti Systému či poskytovaných Služeb. VI. Způsob úhrady odměny za tlumočení 1. Veškeré částky dle Všeobecných podmínek budou vyčíslovány a veškeré platby dle Všeobecných podmínek budou realizovány výhradně v měně Euro (EUR) nebo Americký dolar (USD). 2. Tlumočník je povinen nejpozději před realizací prvního tlumočení zřídit si svůj vlastní účet PayPal. Veškerý platební styk mezi Poskytovatelem a Tlumočníkem bude probíhat výhradně prostřednictvím systému PayPal. 3. Pro Klienty je zřízení účtu PayPal doporučováno, není však obligatorní. Klienti, kteří nebudou mít svůj vlastní účet PayPal, budou platby ve prospěch Tlumočníka, popřípadě platby prostřednictvím systému FairPay, realizovat kreditní kartou prostřednictví sítě Internet. 4. Mezi Tlumočníkem a Vlastním klientem budou platby odměny za tlumočení ve výši sjednané ve Smlouvě o tlumočení probíhat přímo, tj. bezhotovostním převodem z účtu Vlastního klienta na účet Tlumočníka, popř. platbou kreditní kartou Vlastního klienta na účet Tlumočníka. V případě těchto přímých plateb Poskytovatel v žádném případě neodpovídá za provedení úhrady odměny za tlumočení Tlumočníkovi ani za případnou návratnost již uhrazených plateb v případě, že tlumočení z důvodů na straně Tlumočníka neproběhne, popřípadě nebude provedeno řádně a bezchybně. 5. Mezi Tlumočníkem a Klientem z marketplace budou platby odměny za tlumočení ve výši sjednané ve Smlouvě o tlumočení probíhat za využití systému FairPay, a to následujícím způsobem: a) Po uzavření Smlouvy o tlumočení složí Klient částku odpovídající sjednané odměně za tlumočení v plné výši (tj. včetně všech daní, poplatků, srážek apod., které jsou v odměně zahrnuty) na depozitní PayPal účet Poskytovatele. Částka musí být složena: i. v případě Rychlé poptávky ihned po přijetí cenové nabídky Tlumočníka (bez složení odpovídající částky Systém neumožní vlastní tlumočení realizovat); ii. v Případě plánované poptávky, kdy tlumočení má být realizováno do 72 hodin od zveřejnění poptávky v Systému, ihned po přijetí cenové nabídky Tlumočníka (bez složení odpovídající částky Systém neumožní vlastní tlumočení realizovat);

8 iii. v Případě plánované poptávky, kdy tlumočení má být realizováno později než 72 hodin po zveřejnění poptávky v Systému, nejpozději 72 hodin před sjednaným termínem tlumočení. b) Po poskytnutí tlumočení bude Klient prostřednictvím Systému dotázán, zda byl spokojen s kvalitou tlumočení a zda souhlasí s výplatou sjednané odměny. V případě, že Klient odpoví kladně, uvolní Poskytovatel částku odpovídající odměně ve prospěch Tlumočníka a vyplatí jí Tlumočníkovi způsobem a za podmínek uvedených dále. c) V případě, že Klient nebude s kvalitou tlumočení spokojen, zahájí reklamační řízení. Částka odpovídající odměně bude v takovém případě uložena na depozitním účtu Poskytovatele, a to až do ukončení reklamačního řízení. d) Po zahájení reklamačního řízení obdrží Klient prostřednictvím Systému formulář, do kterého vyplní s jakými aspekty tlumočení a z jakých důvodů nebyl spokojen. Zmíněny přitom mohou být jak technické nedostatky (nedostatečná kvalita datového spojení apod.), tak i nedostatky odborné. e) Vyplněný reklamační formulář musí Klient zaslat nejpozději do 24 hodin od skončení tlumočení. Vyplněný reklamační formulář se doručuje jak Tlumočníkovi, tak Poskytovateli. V případě, že Klient vyplněný reklamační formulář v uvedené lhůtě neodešle, má se za to, že reklamační řízení bylo ukončeno ve prospěch Tlumočníka, a Poskytovatel uvolní částku odpovídající odměně ve prospěch Tlumočníka a vyplatí jí Tlumočníkovi způsobem a za podmínek uvedených dále. f) Tlumočník je povinen nejpozději do 24 hodin od doručení vyplněného reklamačního formuláře zaslat Klientovi své vyjádření, ve kterém zejména uvede, zda s výhradami ke kvalitě tlumočení souhlasí či nikoli. Pokud Tlumočník s výhradami nesouhlasí, uvede skutečnosti, které dle jeho názoru podporují jeho názor, že tlumočení bylo poskytnuto řádně, popřípadě že nebylo poskytnuto řádně z důvodů, které leží výhradně na straně Klienta. g) V případě, že Klient na základě vyjádření Tlumočníka dle předchozího písmene vezme své výhrady zpět, je reklamační řízení ukončeno a Poskytovatel uvolní částku odpovídající odměně ve prospěch Tlumočníka a vyplatí jí Tlumočníkovi způsobem a za podmínek uvedených dále. h) V případě, že se Tlumočník nevyjádří ve smyslu písm. f) tohoto odstavce ve stanovené lhůtě, nebo v případě, že Klient neukončí reklamační řízení postupem dle písm. g) tohoto odstavce, reklamační řízení pokračuje. Posouzení oprávněnosti reklamace náleží výhradně Poskytovateli. Při posuzování oprávněnosti reklamace Poskytovatel vychází především ze záznamu technických dat o datovém spojení realizovaném mezi Tlumočníkem a Klientem (tj. údajů o délce trvání spojení, kvalitě spojení, množství přenesených dat apod.). Týkají-li se výhrady Klienta odborné stránky tlumočení, je Poskytovatel oprávněn zohlednit též profesní profil Tlumočníka a jeho hodnocení v případech dřívějších tlumočení realizovaných pro jiné Klienty. i) V případě, že Poskytovatel vyhodnotí reklamaci Klienta jako oprávněnou, vrátí částku odpovídající odměně Klientovi, a to na účet, ze kterého byla platba odeslána. V případě, že Poskytovatel vyhodnotí reklamaci Klienta jako neoprávněnou, vyplatí částku odpovídající odměně Tlumočníkovi způsobem a za

9 podmínek uvedených dále. Tlumočník i Klient jsou povinni rozhodnutí Poskytovatele respektovat, bez možnosti uplatnění dalších opravných prostředků. 6. V případě, že Tlumočníkovi vznikne dle Všeobecných podmínek nárok na výplatu částky odpovídající sjednané odměně za tlumočení z depozitního PayPal účtu Poskytovatele, je Poskytovatel povinen odpovídající částku (případně sníženou o odměnu Poskytovatele dle čl. čl. VII odst. 3 Všeobecných podmínek) vyplatit Tlumočníkovi bezhotovostním převodem na jeho účet PayPal, a to nejpozději do 15. dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém bylo tlumočení poskytnuto. 7. Vyúčtování odměny dle Smlouvy o tlumočení probíhá výhradně mezi Tlumočníkem a Klientem. Součástí Služeb je pouze zprostředkování komunikace mezi Tlumočníkem a Klientem v této oblasti. Platí tedy, že pokud Klient o vystavení daňového dokladu prostřednictvím Systému požádá, předá Poskytovatel tento požadavek Tlumočníkovi. Tlumočník je v takovém případě povinen daňový doklad vystavit, pročež je povinen použít identifikační a fakturační údaje, které Tlumočník a příslušný Klient do Systému zadali. Poskytovatel v žádném případě neodpovídá za to, že takto vystavený daňový doklad bude splňovat požadavky dané dotčenými právními řády, ani za to, že bude úplný a věcně správný. 8. Tlumočník i Klient souhlasí s tím, že daňové doklady budou mezi nimi předávány pouze v elektronické podobě, a prohlašují, že tento způsob považují za dostatečný. VII. Odměna Poskytovatele a způsob její úhrady 1. Za poskytnutí Služeb náleží Poskytovateli nárok na odměnu. Odměnu Poskytovatele ve výši stanovené dále je povinen hradit Poskytovateli Tlumočník. 2. Tlumočník je oprávněn zvolit si dle vlastního uvážení jeden z následujících způsobů vyčíslení odměny: a) Odměna vyčíslená procentem z realizovaných tržeb Registrace Tlumočníka v Systému je provedena zdarma, Tlumočník není povinen platit žádné udržovací, servisní či jiné pevné poplatky. Poskytovateli v takovém případě náleží odměna ve výši 15% z ceny tlumočení sjednané mezi Tlumočníkem a Klientem ve Smlouvě o tlumočení. Není-li platba odměny Poskytovatele od DPH osvobozena, zvyšuje se takto vyčíslená odměna Poskytovatele o DPH ve výši dle aktuální sazby. V případě, že Klient realizoval platbu ve prospěch Tlumočníka kreditní kartou, je Poskytovatel dále oprávněn navýšit odměnu Poskytovatele o poplatky za transakci, které k jeho tíži vyúčtoval provozovatel platebního systému PayPal. b) Paušální odměny Registrace Tlumočníka v Systému je provedena zdarma. Tlumočník následně uhradí Poskytovateli dle své volby roční paušální odměnu ve výši EUR 199,- nebo půlroční paušální odměnu ve výši EUR 119,-. Veškeré Služby jsou poté Poskytovatelem v příslušném období (rok nebo půlrok) poskytovány bez nároku na úhradu jakékoli dodatečné odměny nad rámec uhrazeného paušálu. Není-li platba paušální odměny Poskytovatele od DPH osvobozena, zvyšuje se takto vyčíslená paušální odměna Poskytovatele o DPH ve výši dle aktuální sazby.

10 V případě, že období, na které byl paušál uhrazen, skončí a Tlumočník neuhradí paušál na období následující, bude odměna vyčíslována postupem dle písm. a) tohoto odstavce. 3. Nárok na úhradu odměny vyčíslené procentem z realizovaných tržeb je Poskytovatel oprávněn započíst proti nároku Tlumočníka na vyplacení částky dle čl. VI odst. 6 Všeobecných podmínek. Není-li provedení zápočtu možné, je Tlumočník povinen uhradit tuto odměnu Poskytovateli bezhotovostním převodem na jeho účet PayPal, a to nejpozději do 15. dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém bylo tlumočení poskytnuto. 4. Na úhradu odměny Poskytovatele (a to odměny dle písm. a) i b) odst. 2 tohoto článku Všeobecných podmínek) vystaví Poskytovatel daňový doklad, který doručí Tlumočníkovi prostřednictvím Systému. Tlumočník i Poskytovatel souhlasí s tím, že daňové doklady budou mezi nimi předávány pouze v elektronické podobě, a prohlašují, že tento způsob považují za dostatečný. VIII. Důvěrnost, ochrana osobních údajů 1. Tlumočníci jsou povinni zachovávat mlčenlivost o veškerých skutečnostech, které se dozvěděli v průběhu tlumočení pro Klienty, jakož i o skutečnostech, které se dozvěděli v rámci přípravy tlumočení či po jeho skončení. V případě, že Tlumočník v rámci přípravy tlumočení obdržel od Klienta podklady v písemné podobě, je povinen po skončení tlumočení tyto podklady zničit. 2. Za důvěrnou informaci, která nesmí být sdělována jakékoli třetí osobě, se považuje též informace o identitě Klienta, pro kterého Tlumočník tlumočnické služby poskytoval, ledaže Klient výslovně udělí Tlumočníkovi souhlas s tím, aby informaci o tlumočení pro Klienta použil jako referenci ve svém profesním profilu. 3. Tlumočníci se zavazují vytvořit v průběhu tlumočení takové podmínky, aby důvěrnost přenášených sdělení nebyla žádným způsobem ohrožena. Tlumočník je tak zejména povinen provádět tlumočení v soukromí, bez přítomnosti třetích osob, které by mohli obsah přenášených sdělení zaslechnout. 4. Žádný uživatel (tj. Tlumočník ani Klient) není v žádném případě oprávněn pořizovat zvukový, zvukově obrazový ani jakýkoli jiný záznam (stenografický, automatizovaný převod na psaný text apod.) tlumočení, a to ani pro své vlastní interní potřeby a ani v případě, že by takový záznam byl v maximální možné míře chráněn před neoprávněným přístupem třetí osoby. Porušení této povinnosti je považováno za hrubé porušení těchto Všeobecných podmínek. Uživatel je též srozuměn s tím, že porušení této povinnosti může být sankcionováno předpisy práva civilního i trestního. 5. Tlumočník vyslovuje souhlas s tím, aby Poskytovatel shromažďoval od Klientů informace týkající se jejich hodnocení služeb poskytnutých jim ze strany Tlumočníka, aby tyto informace zpracovával a vytvářel na jejich základě profil Tlumočníka. Tlumočník dále vyslovuje souhlas s tím, aby Poskytovatel takto vytvořený profil Tlumočníka zveřejnil prostřednictvím Systému 6. Tím, že uživatel (tj. Tlumočník nebo Klient) sdělí Poskytovateli své osobní údaje v souvislosti s poskytováním Služeb, uděluje tím Poskytovateli souhlas ke zpracovávání takto sdělených osobních údajů včetně elektronických kontaktů

11 elektronické pošty ( , telefon, fax atd.). Tento souhlas uděluje uživatel na dobu neurčitou s tím, že je oprávněn jej kdykoli odvolat, a to písemným prohlášením doručeným na adresu Poskytovatele. 7. Sdělením elektronických kontaktů elektronické pošty a telefonního čísla Poskytovateli vyslovuje uživatel souhlas s tím, že mu jejich prostřednictvím budou zasílána obchodní sdělení anebo propagační materiály Poskytovatele či jeho obchodních partnerů. Nesouhlasí-li uživatel s tím, aby mu byla prostřednictvím elektronických kontaktů elektronické pošty a telefonního čísla zasílána obchodní sdělení anebo propagační materiály Poskytovatele či jeho obchodních partnerů, zaškrtne příslušnou kolonku příslušného formuláře - zpravidla v profilu uživatele (tj. Tlumočníka nebo Klienta). 8. Poskytovatel prohlašuje, že bude údaje získané dle odst. 6 tohoto článku Všeobecných podmínek zpracovávat a používat za účelem vytvoření databáze uživatelů Služeb, za účelem vyhodnocování cílových skupin uživatelů jednotlivých dílčích Služeb, za účelem vyhodnocování návštěvnosti internetových stránek Interpretty.com, za účelem možného zasílání obchodních sdělení či propagačních materiálů Poskytovatele anebo jeho obchodních partnerů v databázi zařazeným osobám. 9. Poskytovatel prohlašuje, že osobní údaje takto uživatelem poskytnuté budou zpracovávány čistě pro potřeby této společnosti, a to pouze zaměstnanci této společnosti nebo jejími smluvními partnery, a nebudou zpřístupněny jakékoli další osobě. Právo přístupu uživatele k údajům o jeho osobě je zaručeno. 10. V případě, že Poskytovatel poruší své povinnosti správce osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., má uživatel právo požadovat na Poskytovateli vysvětlení a požadovat, aby vzniklý protiprávní stav byl odstraněn. IX. Reklamace Služeb 1. Tlumočník či Klient jsou oprávněni reklamovat Služby pouze tehdy, pokud jejich vadné poskytnutí nebylo způsobeno zejména těmito okolnostmi: a) nesprávným užíváním Služby, zejména jakýmkoli porušením Všeobecných podmínek nebo nedodržením náležité míry péče nebo opatrnosti, b) úmyslným či nedbalostním jednáním třetích osob, c) živelnou událostí či jinou neodvratitelnou událostí, která znemožňuje řádné plnění, d) dalšími okolnostmi vzniklými nezávisle na poskytování Služby, tj. např. poruchy a výpadky sítě Internet a na něm závislých technologií, e) povahou používané technologie, f) nevhodným nastavením technických zařízení pro poskytování Služeb, g) zneužitím Služby pro jiné účely, než je Služba určena. 2. V případech, kdy se neuplatní ustanovení čl. IX odst. 1 Všeobecných podmínek, tedy, že odpovědnost za škodu není již z tohoto důvodu vyloučena, platí, že celková souhrnná odpovědnost Poskytovatele za škodu způsobenou při poskytování Služeb je limitována částkou odpovídající výši úhrad příslušného uživatele za poslední kalendářní rok za poskytování Služeb.

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. I. Úvodní ustanovení I.1 Provozovatel obchodní společnost Úspěšný web s.r.o. se sídlem Rakovník, Sportovní 99, PSČ 269 01 IČ: 242 09 007

Více

! Nemovitostí se rozumí pozemky a stavby spojené se zemí pevným základem nacházející se na území České republiky.

! Nemovitostí se rozumí pozemky a stavby spojené se zemí pevným základem nacházející se na území České republiky. Obchodní podmínky I. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky jsou platné pro užívání služeb systému SdíleníZakázek.cz URL: http://www.sdilenizakazek.cz, který je provozován a spravován Davidem Horáčkem,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Poskytovatel TDM real s.r.o. se sídlem Jelínkova 919/28, 616 00, Brno, IČ 02639441, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8194, dále

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád

Obchodní podmínky a reklamační řád Obchodní podmínky a reklamační řád 1) OBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování služeb a prodej zboží na internetovém portálu www.cstzb.cz. Podmínky blíže vymezují

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky internetového portálu timee.cz (dále jen timee.cz ) pro zákazníky společnosti Datlink s.r.o., IČ 27970485, se sídlem

Více

Smluvní podmínky pro užívání a správu domén ".sk" u spol. General Registry. Provozovatel. 1. Základní ujednání

Smluvní podmínky pro užívání a správu domén .sk u spol. General Registry. Provozovatel. 1. Základní ujednání u spol. General Registry Provozovatel Provozovatelem jsou v následujícím dokumentu myšleny společnosti: 1. General Registry, s.r.o. Žižkova 1 370 01 České Budějovice Česká republika IČ: 26027267 DIČ:CZ26027267

Více

BEZREKLAMKY S.R.O. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

BEZREKLAMKY S.R.O. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY BEZREKLAMKY S.R.O. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PREAMBULE Společnost BEZREKLAMKY s.r.o. je provozovatelem unikátního a inovativního internetového inzertního portálu www.bezreklamky.cz. Na internetovém inzertním

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. organizátorky seznamovacích večerů Chytré rande. Michaely Strnadové. se sídlem Tř. Legionářů 1574/2, 586 01 Jihlava

OBCHODNÍ PODMÍNKY. organizátorky seznamovacích večerů Chytré rande. Michaely Strnadové. se sídlem Tř. Legionářů 1574/2, 586 01 Jihlava OBCHODNÍ PODMÍNKY organizátorky seznamovacích večerů Chytré rande Michaely Strnadové se sídlem Tř. Legionářů 1574/2, 586 01 Jihlava identifikační číslo: 88655717 zapsané v obchodním rejstříku vedeném v

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. POSKYTOVANÉ SLUŽBY

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. POSKYTOVANÉ SLUŽBY OBCHODNÍ PODMÍNKY Zhotovitel: Zákazník:, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, spisová značka 219067 /dále též Zhotovitel/ Zákazníkem se stává právnická osoba, která uzavře smlouvu níže

Více

Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu

Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu 1) OBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování služeb na internetovém portálu www.skolenionline.eu Podmínky blíže vymezují a

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. 1. Společnost easyresearch.biz s.r.o., se sídlem Praha 2, Londýnská 18, IČ: 27259765, DIČ: CZ27259765, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi (dále jen uživatel ) a (dále jen poskytovatel ) I. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je poskytování služeb, kterými se

Více

Obchodní podmínky hostingových služeb poskytovaných společností NeurIT s.r.o.

Obchodní podmínky hostingových služeb poskytovaných společností NeurIT s.r.o. Obchodní podmínky hostingových služeb poskytovaných společností NeurIT s.r.o. 1.1 Předmět a všeobecná ustanovení Předmětem těchto obchodních podmínek je úprava právních vztahů mezi Poskytovatelem a Objednavatelem

Více

Obchodní podmínky registračního systému Právnické fakulty Masarykovy univerzity

Obchodní podmínky registračního systému Právnické fakulty Masarykovy univerzity Obchodní podmínky registračního systému Právnické fakulty Masarykovy univerzity Tyto obchodní podmínky upravují registraci a úhradu účastnických poplatků prostřednictvím registračního systému Právnické

Více

1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti

1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti Obchodní podmínky OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti firma: Radek Maňák, IČ: 88663418, DIČ: neplátce

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost REDVEL s.r.o. tyto obchodní

Více

MojeID: Pravidla motivačního programu pro poskytovatele služeb

MojeID: Pravidla motivačního programu pro poskytovatele služeb MojeID: Pravidla motivačního programu pro poskytovatele služeb V platnosti od 1. 3. 2015 1 Vyhlašovatel CZ.NIC, z. s. p. o. Milešovská 5, 130 00 Praha 3 IČ: 67985726 DIČ: CZ67985726 Zapsáno ve spolkovém

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 DEFINICE POJMŮ Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1 Dlužník znamená

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydáváme tyto obchodní podmínky, jež jsou

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA

OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) upravují užití agenturní části internetového portálu Outvia dostupného na

Více

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Preambule Prodávající, společnost Evropská asociace finančního plánování Česká republika (dále EFPA ČR), IČ: 720 84 529, se sídlem Praha, Krakovská 1366/25,

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. "Poskytovatelem" se rozumí společnost Agentura PŘEKLADY A TLUMOČENÍ s.r.o. se sídlem Jaurisova 515/4, 140 00 Praha, Česká republika, provozovna Washingtonova

Více

Všeobecné podmínky poskytování služby LiveNet s platností a účinností od 1.1.2009

Všeobecné podmínky poskytování služby LiveNet s platností a účinností od 1.1.2009 Všeobecné podmínky poskytování služby LiveNet s platností a účinností od 1.1.2009 1) Úvodní ustanovení 1.1. Předmětem úpravy jsou podmínky poskytování telekomunikačních služeb prostřednictvím sítě LiveNet

Více

Obchodní podmínky pro prodej vstupenek

Obchodní podmínky pro prodej vstupenek sídlo: Seifertova 571/5, 130 00 Praha 3 zápis společnosti v OR: Městský soud v Praze, spis. zn. C 236831 IČ: 03955354, DIČ CZ03955354 tel.: +420 777 200 258 e mail: mproductions@mproductions.cz www.mightysounds.cz

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY fyzické osoby Filip Veselý se sídlem Žoluděvova 1517/3, Ostrava, PSČ 700 30, identifikační číslo: 01242555 pro prodej služeb prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové

Více

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu  umístěného na internetové adrese pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu www.fler.cz umístěného na internetové adrese http://www.fler.cz/hosie 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) firmy

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK Tento dokument obsahuje VOP aplikací společnosti Imper CZ, s.r.o. Autorská práva k tomuto dokumentu vlastní předkladatel, tedy společnost IMPER CZ, s.r.o.

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí V Praze dne 1. března 2014 OBCHODNÍ PODMÍNKY ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE,

Více

Obchodní podmínky pro affiliate program Výzva 21 dní

Obchodní podmínky pro affiliate program Výzva 21 dní Obchodní podmínky pro affiliate program Výzva 21 dní Registrací do provizního programu potvrzuje partner i poskytovatel provizního programu svůj závazek řídit se těmito Obchodními podmínkami. Poskytovatelem

Více

1. Soutěžním kolem je soutěžní den, v jehož průběhu má každý účastník soutěže možnost získat výhru.

1. Soutěžním kolem je soutěžní den, v jehož průběhu má každý účastník soutěže možnost získat výhru. Pravidla soutěže Kdopak to mluví? I. Obecná ustanovení II. 1. Soutěž Kdopak to mluví? (dále jen soutěž ) probíhá v rozhlasovém vysílání radia City 93,7 FM v termínu od 09. 10. 2015 do 31. 12. 2015 nebo

Více

mysh.cz Smluvní ujednání Platné od 1. února 2007 UAM Czech Republic s.r.o. Limuzská 2110/8 100 00 Praha 10 Strašnice

mysh.cz Smluvní ujednání Platné od 1. února 2007 UAM Czech Republic s.r.o. Limuzská 2110/8 100 00 Praha 10 Strašnice Smluvní ujednání Platné od 1. února 2007 UAM Czech Republic s.r.o. Limuzská 2110/8 100 00 Praha 10 Strašnice A. Smlouva o poskytování internetových služeb 1. Smluvní strany Smluvními stranami je firma

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti ProAš z.s. se sídlem Palackého 2424/2, Aš 352 01 identifikační číslo: 22708294 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni pod spisovou značkou

Více

KUPNÍ SMLOUVA, 2. jméno, příjmení / obchodní firma:. místo podnikání/sídlo: registrace: jednající/zastoupen: takto:

KUPNÍ SMLOUVA, 2. jméno, příjmení / obchodní firma:. místo podnikání/sídlo: registrace: jednající/zastoupen: takto: KUPNÍ SMLOUVA, kterou níže uvedeného data uzavírají: 1. Kanlux s.r.o. sídlem Frýdek-Místek, ul. Sadová čp. 618, PSČ: 738 01 IČ: 27804861 registrace: obchodní rejstřík, Krajský soud v Ostravě, sp. zn. C.

Více

ZPROSTŘEDKOVATELSKÁ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 642 a n. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku mezi smluvními stranami

ZPROSTŘEDKOVATELSKÁ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 642 a n. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku mezi smluvními stranami ZPROSTŘEDKOVATELSKÁ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 642 a n. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku mezi smluvními stranami 1. DEDICATION s.r.o. IČ: 243 12 231 se sídlem Prokopova 156/11, 130 00,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 Fiat 500126 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Internetového obchodu Fiat 500126 se sídlem Dělnická kolonie 107, Broumov 550 01 identifikační číslo (IČ): 02189852 prodej zboží prostřednictvím internetového

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

SMLOUVA O VYUŽÍVÁNÍ DATABÁZE VÝUKOVÝCH AUDIOVIZUÁLNÍCH DĚL

SMLOUVA O VYUŽÍVÁNÍ DATABÁZE VÝUKOVÝCH AUDIOVIZUÁLNÍCH DĚL SMLOUVA O VYUŽÍVÁNÍ DATABÁZE VÝUKOVÝCH AUDIOVIZUÁLNÍCH DĚL Smluvní strany: Člověk v tísni, o.p.s. IČ 25755277 se sídlem Šafaříkova 24, 120 00 Praha 2 zastoupený Karlem Strachotou, ředitelem programu Jeden

Více

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy.

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy. OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) obchodní společnosti IMP net s.r.o., IČ: 28351801, se sídlem Šimáčkova 137, 628 00 Brno, zapsané

Více

Smlouva o poskytnutí dat

Smlouva o poskytnutí dat Smlouva o poskytnutí dat Subjekt Lesy České republiky, s.p. se sídlem: Hradec Králové, Přemyslova 1106, PSČ 501 68 zapsaný: v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka

Více

Obchodní podmínky. pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Zápis: živnostenský rejstřík vedený Úřadem městské části Praha 1.

Obchodní podmínky. pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Zápis: živnostenský rejstřík vedený Úřadem městské části Praha 1. Obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Kontaktní údaje prodávajícího: Prodávající: Tomáš Pfeiffer Sídlo: Soukenická 21, 110 00 Praha 1. IČ: 12609498, DIČ: CZ530830166. Zápis: živnostenský

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti Swinging Dogs s.r.o. se sídlem Za mototechnou 939/23, Praha 13, Česká republika, IČ: 248 256 71 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka

Více

1. Definice základních pojmů

1. Definice základních pojmů Všeobecné podmínky pro poskytování telekomunikačních služeb Všeobecné podmínky pro poskytování telekomunikačních služeb společnosti iwebs s.r.o., IČ: 26977966, se sídlem Praha, Kunratice, Františka Šimáčka

Více

Všeobecné obchodní podmínky služby APEX Solutions platné od 1.11.2011

Všeobecné obchodní podmínky služby APEX Solutions platné od 1.11.2011 Všeobecné obchodní podmínky 1. Všeobecná ustanovení 1.1 Společnost QuickCode s.r.o., se sídlem Praha 5, Smíchov, Nádražní 349/3, PSČ 150 00, IČO: 278 89 181, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb

smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb Smluvní strany Poskytovatel : Sky club Brumlovka s.r.o. se sídlem : Vyskočilova 2, Praha 4, PSČ 140 00 korespondenční adresa : Na Příkopě 25, Praha 1, PSČ 110 00 DIČ : CZ47120479 Zapsaný : v OR vedeném

Více

1. Úvodní ustanovení. 2. Základní pojmy. 3. Předmět této smlouvy. 4. Práva a povinnosti Provozovatele

1. Úvodní ustanovení. 2. Základní pojmy. 3. Předmět této smlouvy. 4. Práva a povinnosti Provozovatele 1. Úvodní ustanovení 1.1 Společnost WVG Solution s.r.o., se sídlem Nad Mazankou 1392/30, Libeň (Praha 8), 182 00 Praha, IČO: 02145138, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD

Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD I. Úvodní ustanovení 1. Tyto obchodní podmínky upravují vztah mezi společností mobile2card a.s., IČ 24301761, se sídlem Hanusova 353/12, 140 00 Praha 4 Michle, zapsanou

Více

O B C H O D N Í P O D M Í N K Y

O B C H O D N Í P O D M Í N K Y O B C H O D N Í P O D M Í N K Y užívání portálu AUKROCITY.CZ I. Úvodní ustanovení 1.1. Provozovatelem internetových stránek www.aukrocity.cz je společnost Allegro Group s.r.o., IČ: 276 84 555, se sídlem

Více

PODMÍNKY PLATEBNÍHO STYKU A VYUŽITÍ SBĚRNÉHO ÚČTU

PODMÍNKY PLATEBNÍHO STYKU A VYUŽITÍ SBĚRNÉHO ÚČTU PODMÍNKY PLATEBNÍHO STYKU A VYUŽITÍ SBĚRNÉHO ÚČTU vydané Metropolitním spořitelním družstvem, IČ: 25571150, se sídlem: Sokolovská 394/17, 180 00 Praha 8 - Karlín, zapsaným v oddílu Dr, vložce 7890, obchodního

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM 1 PŘEDMĚT VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNEK 1.1 Předmětem těchto všeobecných obchodních podmínek jsou podmínky, na základě kterých budou poskytovány

Více

ZULU F&E s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY

ZULU F&E s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY OBCHODNÍ PODMÍNKY ZULU F&E s.r.o. IČ 284 00 216 se sídlem Volmanova 1886, 250 88 Čelákovice zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 138812 I. Vymezení základních

Více

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414.

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414. Obchodní firma: Sídlo: WEDA consulting s.r.o. Neumannova 1453/28, 156 00 Praha Identifikační číslo 24290564 Daňové identifikační číslo: CZ24290564 Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského

Více

7.4. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

7.4. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu 1765 odst. 2 občanského zákoníku. OBCHODNÍ PODMÍNKY CzechBeast Gym Opava s.r.o. se sídlem : Nákladní 2420/47, Předměstí, 746 01 Opava identifikační číslo: 037 58 290 Spisová značka: C 61275 vedená u Krajského soudu v Ostravě Předmět podnikání:

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. Vymezení pojmů LINEP style, s.r.o., se sídlem Čajkovského 1904/11, 130 00 Praha 3, IČ 24197181, č. účtu 2600185087, kód banky 2010, vedený u Fio banky, tel.: +420 608 883

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KRC partners s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KRC partners s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti KRC partners s.r.o. se sídlem Na Dolinách 150/4, 140 00 Praha 4, IČ: 24147591, zapsané do obchodního rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 183015

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PRÁVNÍ RADY uzavřená v souladu s ust. 269 odst. 2 obchodního zákoníku

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PRÁVNÍ RADY uzavřená v souladu s ust. 269 odst. 2 obchodního zákoníku SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PRÁVNÍ RADY uzavřená v souladu s ust. 269 odst. 2 obchodního zákoníku Smluvní strany si touto smlouvou sjednávají podmínky poskytnutí odborné informace právní rady. Smlouva o poskytnutí

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

Obchodní podmínky. Delta School Prague

Obchodní podmínky. Delta School Prague Obchodní podmínky Delta School Prague I. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky vydané na základě 273 zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník a 53a zákona č. 40/1964, Občanský zákoník, ve znění pozdějších

Více

LICENČNÍ PODMÍNKY. užívání softwarové aplikace Beautis

LICENČNÍ PODMÍNKY. užívání softwarové aplikace Beautis LICENČNÍ PODMÍNKY užívání softwarové aplikace Beautis Tyto licenční podmínky užívání softwarové aplikace Beautis (dále jen Licenční podmínky ) představují smlouvu uzavřenou mezi Geesoft.net s.r.o. se sídlem

Více

Pravidla pro používání Rezervačního Systému a Pravidla pro provádění rezervací

Pravidla pro používání Rezervačního Systému a Pravidla pro provádění rezervací Pravidla pro používání Rezervačního Systému a Pravidla pro provádění rezervací Obsah 1. Pravidla používání Rezervačního systému...2 1.1. Registrace do RS...2 1.1.1. Registrace klubových členů...2 1.1.2.

Více

K uzavírání smluv nedochází prostřednictvím zprostředkovatelů.

K uzavírání smluv nedochází prostřednictvím zprostředkovatelů. Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru (pro všechny varianty poskytovaných zápůjček Novacredit) 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace. Obecné ustanovení a předmět smlouvy

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace. Obecné ustanovení a předmět smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace příloha č. 4 I. Obecné ustanovení a předmět smlouvy Zastupitelstvo městské části Praha 14 /dále jen MČ Praha 14/ rozhodlo svým usnesením č. /ZMČ/201 ze dne o poskytnutí

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Provozovatelem internetových stránek Rozzlobenimuzi.com je společnost Platinum Media, s.r.o., se sídlem Mezibranská 1579/4, Praha 1, 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY internetového obchodu rcservis.com

OBCHODNÍ PODMÍNKY internetového obchodu rcservis.com OBCHODNÍ PODMÍNKY internetového obchodu rcservis.com RC SERVIS Simona Konrádová IČ: 88779394, DIČ: CZ8452042445 se sídlem Pražská 37/45, 301 00 Plzeň Východní Předměstí fyzická osoba podnikající dle živnostenského

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti EC PROFIT s.r.o.

OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti EC PROFIT s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti EC PROFIT s.r.o. 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky obchodní společnosti EC PROFIT s.r.o. se sídlem Koldínova 1145/4, 130 00 Praha 3 Žižkov, IČO: 24247413, zapsané

Více

I. Předmět plnění. 1. Dodavatel je podle... ze dne. oprávněn provozovat činnost... II. Dodací podmínky

I. Předmět plnění. 1. Dodavatel je podle... ze dne. oprávněn provozovat činnost... II. Dodací podmínky Příloha č. 2 Dne 2010 uzavřeli Středisko služeb školám, Plzeň, Částkova 78 IČ: 49777700 DIČ: CZ49777700 se sídlem 326 00 Plzeň, Částkova 78 zastoupené Ing. Tomášem Vláškem, ředitelem (dále jen objednatel)

Více

Všeobecné obchodní podmínky služby připojení k Internetu

Všeobecné obchodní podmínky služby připojení k Internetu Všeobecné obchodní podmínky služby připojení k Internetu Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou vyhotoveny v souladu s zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem a zákonem č. 127/2005 Sb. o elektronických

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz) I. Základní ustanovení Tyto VOP upravují vzájemné postavení a vztahy mezi stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je Lucie Nováčková

Více

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ DATOVÝCH SLUŽEB

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ DATOVÝCH SLUŽEB SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ DATOVÝCH SLUŽEB ČÍSLO SMLOUVY : xxxxxx (VARIABILNÍ SYMBOL) Dodavatel Název NET2U s.r.o. IČ 27513858 DIČ CZ27513858 Sídlo Husova 393, 506 01 Jičín Bankovní spojení UniCredit Bank Czech

Více

Všeobecné podmínky pro uživatele služeb VietCall by OpenCall mobile

Všeobecné podmínky pro uživatele služeb VietCall by OpenCall mobile Všeobecné podmínky pro uživatele služeb VietCall by OpenCall mobile (dále jen Podmínky ) Společnost DH Telecom a.s., IČ: 015 82 569, se sídlem: Na výsluní 201/13, Strašnice, 100 00 Praha 10, zapsaná v

Více

VšeobeVšeobecné obchodní podmínky

VšeobeVšeobecné obchodní podmínky VšeobeVšeobecné obchodní podmínky společnosti KRC partners s.r.o. se sídlem Na Dolinách 150/4, 140 00 Praha 4, IČ: 24147591, zapsané do obchodního rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VERZE 3.2

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VERZE 3.2 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VERZE 3.2 1 I ZÁKLADNÍ ÚDAJE Obchodní firma: Se sídlem: Safetica Technologies s.r.o. Praha 3, Bořivojova 878/35, PSČ 130 00, Česká republika IČO: 258 48 666 DIČ: Zápis v OR:

Více

OBCHODÍ PODMÍKY. 2. Tyto obchodní podmínky a ustanovení v nich obsažená jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím.

OBCHODÍ PODMÍKY. 2. Tyto obchodní podmínky a ustanovení v nich obsažená jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. OBCHODÍ PODMÍKY EUROSTOCK Czech Republic s.r.o. IČ: 293 70 825 se sídlem Pražská 674/156, 642 00 Brno zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 76227 (dále jako prodávající

Více

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ A POSKYTNUTÍ INFORMACÍ A POUČENÍ O PRÁVECH SUBJEKTU ÚDAJŮ

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ A POSKYTNUTÍ INFORMACÍ A POUČENÍ O PRÁVECH SUBJEKTU ÚDAJŮ SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ A POSKYTNUTÍ INFORMACÍ A POUČENÍ O PRÁVECH SUBJEKTU ÚDAJŮ 1. ÚVODNÍ INFORMACE Hlavní město Praha (dále jen Město ) provozuje Pražské centrum kartových služeb (dále

Více

Všeobecné obchodní podmínky.

Všeobecné obchodní podmínky. Všeobecné obchodní podmínky. 1.1. Tento dokument obsahuje Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) jazykové školy Jazykové studio Karlov, se sídlem provozovny v ulici Školní 2147, který je vedený pod

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro využívání hostingových služeb m-hosting.cz

Všeobecné obchodní podmínky pro využívání hostingových služeb m-hosting.cz Všeobecné obchodní podmínky pro využívání hostingových služeb m-hosting.cz Všeobecné obchodní podmínky poskytování služby pronájmu kapacitních, výpočetních a programových prostředků počítače připojeného

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE IC TOUR S.R.O.

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE IC TOUR S.R.O. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE IC TOUR S.R.O. Část I. Úvodní ustanovení 1.1 Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře IC TOUR s.r.o. (dále také jako Smluvní podmínky ) upravují, v souladu

Více

Byznys & Trade Solutions Point s.r.o.

Byznys & Trade Solutions Point s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti Byznys & Trade Solutions Point s.r.o. platné od 29. 4. 2015 Autorská práva k tomuto dokumentu vlastní společnost Byznys & Trade Solutions Point s.r.o. a tento dokument

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky platné pro všechny Smlouvy o poskytování odborné, organizační a technické pomoci při čerpání dotací z fondů EU. Všeobecné obchodní podmínky tvoří nedílnou součást Smlouvy o

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti TRAVEL BUSINESS, s.r.o se sídlem náměstí 14.října 1307/2, 150 00 Praha 5 identifikační číslo: 03288315, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského

Více

Smlouva o poskytování služby přístupu k síti Internet

Smlouva o poskytování služby přístupu k síti Internet I. Smluvní strany Poskytovatel: Mgr. Ondřej Skipala Skipala Networks Rybník 162 56002 Česká Třebová IČ: 74764799 DIČ: CZ8610256215 Peněžní ústav: mbank Číslo účtu: 670100-2205746382/6210 Kontaktní telefon:

Více

Obchodní podmínky portálu efpa.cz

Obchodní podmínky portálu efpa.cz Obchodní podmínky portálu efpa.cz Preambule Prodávající, společnost vropská asociace finančního plánování České republiky, zájmové sdružení právnických osob, se sídlem Krakovská 1366/25, 110 00 Praha 1,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro poskytování služeb a zboží společností CONSITE, s.r.o. znění účinné od 1. 1. 2011 1. Předmět Všeobecných obchodních podmínek 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále

Více

Pravidla užívání aplikace Nadesignuj Jackovu kytaru

Pravidla užívání aplikace Nadesignuj Jackovu kytaru Pravidla užívání aplikace Nadesignuj Jackovu kytaru (dále jen Podmínky ) 1. SEZNAM POJMŮ 1.1. Provozovatel Provozovatelem pro značku Jack Daniel s se míní společnost Brown-Forman, Czechia, s.r.o., Identifikační

Více

Podmínky užívání služeb serveru TheMail.cz

Podmínky užívání služeb serveru TheMail.cz Podmínky užívání služeb serveru TheMail.cz (dále jen Podmínky ) I. Úvodní ustanovení a definice 1. Tyto Podmínky užívání služeb serveru themail.cz (dále i jen server ) stanoví práva a závazky uživatelů

Více

DODATEK Č. 1 K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ VODAFONE ONENET Č. 011268 (dále jen Dodatek )

DODATEK Č. 1 K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ VODAFONE ONENET Č. 011268 (dále jen Dodatek ) DODATEK Č. 1 K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ VODAFONE ONENET Č. 011268 (dále jen Dodatek ) Vodafone Czech Republic, a.s. se sídlem Vinohradská 167, 100

Více

SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT

SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT Níže uvedeného dne měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Společnost: Diners Club Czech, s.r.o. Se sídlem: Široká 5, č. p. 36, 110 00

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. Základní ustanovení Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále "VOP") upravují vztahy mezi prodávajícím a kupujícím v oblasti prodeje zboží, které jsou nabízeny prostřednictvím

Více

Obchodní podmínky 1. Obecná ustanovení 2. Předmět služby 3. Rozsah služby 4. Práva a povinnosti Uživatele

Obchodní podmínky 1. Obecná ustanovení 2. Předmět služby 3. Rozsah služby 4. Práva a povinnosti Uživatele Obchodní podmínky Zaplacením objednávky on line kurzu Jsi značka souhlasí uživatel s níže uvedenými podmínkami a zavazuje se dodržovat pravidla v nich uvedená. 1. Obecná ustanovení 1.1. Poskytovatelem

Více

Obchodní podmínky pro poskytování služeb. na platformě ČP Cloud v rámci akce Vánoční sbírka

Obchodní podmínky pro poskytování služeb. na platformě ČP Cloud v rámci akce Vánoční sbírka Obchodní podmínky pro poskytování služeb na platformě ČP Cloud v rámci akce Vánoční sbírka Účinné od 27.11.2014 do 3.1.2015. Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O SPOLUPRÁCI při zprostředkování

RÁMCOVÁ SMLOUVA O SPOLUPRÁCI při zprostředkování RÁMCOVÁ SMLOUVA O SPOLUPRÁCI při zprostředkování 1. e-finance Reality, s.r.o. IČ: 255 54 824, DIČ: CZ25554824, plátce DPH zapsaná v Obchodní rejstříku v Brně, oddíl C, vložka 33074 se sídlem Rooseveltova

Více

SANOMA MEDIA PRAHA 2012 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY INZERCE, TISK

SANOMA MEDIA PRAHA 2012 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY INZERCE, TISK SANOMA MEDIA PRAHA 2012 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY INZERCE, TISK Platné od 1. 2. 2011 Těmito Všeobecnými podmínkami inzerce upravuje společnost Sanoma Media Praha s.r.o. (dále jen "vydavatel"), poskytování a zveřejňování

Více

Obchodní podmínky pro poskytování služby Online poštovní schránka

Obchodní podmínky pro poskytování služby Online poštovní schránka Obchodní podmínky pro poskytování služby Online poštovní schránka I. Základní pojmy Pojmy uvedené velkým písmenem a dále nedefinované mají následující význam: 1.1. Uživatelem se rozumí fyzická nebo právnická

Více

Všeobecné podmínky poskytování služeb registrace a správy doménových jmen. Čl. I. Definice pojmů

Všeobecné podmínky poskytování služeb registrace a správy doménových jmen. Čl. I. Definice pojmů Datum: 20. května 2013 Stránka 1 z 6 Všeobecné podmínky poskytování služeb registrace a správy doménových jmen Tyto všeobecné podmínky poskytování služeb registrace a správy doménových jmen jsou všeobecnými

Více

Podmínky služby přenositelnost telefonních čísel

Podmínky služby přenositelnost telefonních čísel Podmínky služby přenositelnost telefonních čísel Platnost od 1.9.2013 TeleUspory s.r.o. Římská 103/12, 120 00 Praha 2 www.uspory.cz Zapsaná v oddíle C, vložce 178856 obchodního rejstříku vedená u Městského

Více

Obchodní podmínky BET-MAN.cz

Obchodní podmínky BET-MAN.cz Obchodní podmínky BET-MAN.cz 1. Úvodní ustanovení 1.1. Služba BET-MAN 1.2. Poskytovatel je právnickou osobou poskytující poradenství v oblasti kursových sportovních sázek a umožňuje uživatelům, kteří mají

Více

Podmínky užívání způsobu platby Platby přes PayU

Podmínky užívání způsobu platby Platby přes PayU Podmínky užívání způsobu platby Platby přes PayU I. Definice pojmů Pro účely těchto podmínek budou níže uvedené pojmy vykládány následovně: 1.1. Poskytovatel společnost TADY-A-TEĎ CZ s.r.o. IČ 034 61 114,

Více

Kupující může objednávat zboží nabízené prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu. Kupující je svoji objednávkou vázán.

Kupující může objednávat zboží nabízené prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu. Kupující je svoji objednávkou vázán. OBCHODNÍ PODMÍNKY Toto jsou závazné nákupní podmínky serveru www.tdifun.cz. Tyto obchodní podmínky popisují a upravují vzájemný smluvní vztah mezi prodávajícím (Zdeněk Hájek, Okružní 1754/5, 737 01 Český

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro spotřebitele (fyzické osoby)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro spotřebitele (fyzické osoby) Obchodní podmínky společnosti BAMTYRE s.r.o., se sídlem České družiny 2049/29, 160 00 Praha 6 Dejvice, IČO 01408763, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 205944

Více