VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ SLUŽEB Interpretty.com (dále jen Všeobecné podmínky )

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ SLUŽEB Interpretty.com (dále jen Všeobecné podmínky )"

Transkript

1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ SLUŽEB Interpretty.com (dále jen Všeobecné podmínky ) I. Úvodní ustanovení 1. Tyto Všeobecné podmínky upravují poskytování služeb nabízených prostřednictvím webového portálu Interpretty.com (dále jen Služby") a stanoví podmínky, za nichž jsou společností World Interpreting System s.r.o., IČ: , se sídlem Volenice 23, Březnice (dále jen Poskytovatel") Služby poskytovány. Tyto Všeobecné podmínky dále upravují některé související otázky, zejména shrnují práva a povinnosti uživatelů Služeb. 2. Tyto Všeobecné podmínky jsou závazné pro všechny zákazníky Poskytovatele, tj. pro fyzické a právnické osoby, které budou využívat Služeb. Za uživatele Služeb se pro tento účel pokládají jak tlumočníci, kteří prostřednictvím webového portálu Interpretty.com vyhledávají zájemce a následně jim poskytují tlumočnické služby (dále jen Tlumočníci ), tak i zájemci a následní příjemci tlumočnických služeb (dále jen Klienti ). Pro tento účel není rozhodující, zda uživatelé Služeb vstupují do vztahu s Poskytovatelem, resp. do vztahů mezi sebou, v rámci své podnikatelské činnosti či jako soukromé, nepodnikající osoby. 3. Všeobecné podmínky mohou být Poskytovatelem jednostranně měněny, a to zejména z důvodu rozšíření Služeb, zavedení nových funkcí nebo služeb, upgradu užívaných aplikací a rozvoje užívaných technologií. Případná změna bude vždy zveřejněna na internetové adrese 4. Všeobecné podmínky jsou zveřejněny v české a anglické jazykové verzi. Výkladově rozhodná je anglická jazyková verze. II. Obecná specifikace Služeb 1. Poskytovatel v rámci Služeb nabízí především technologické nástroje, které umožnují Tlumočníkům poskytovat své služby on-line prostřednictvím sítě Internet, resp. umožňují Klientům těchto služeb využívat. Soubor uvedených technologických nástrojů poskytovaných prostřednictvím webového portálu Interpretty.com je dále označován též jako Systém. 2. Poskytovatel v rámci Služeb vytváří prostor, ve kterém se mohou setkávat nabídky tlumočnických služeb (ze strany Tlumočníků) s poptávkou po těchto službách (ze strany Klientů), a dále prostor, ve kterém jsou tlumočnické služby poskytovány. Poskytovatel není zprostředkovatelem tlumočnických služeb, tj. sám Tlumočníky ani Klienty aktivně nevyhledává. Poskytovatel rovněž tlumočnické služby sám neposkytuje, Tlumočníky nezaměstnává ani se nijak neúčastní smluv uzavíraných mezi Tlumočníky a Klienty. Poskytovatel negarantuje ani nepřebírá odpovědnost za pravdivost a úplnost údajů uveřejněných Tlumočníky prostřednictvím Systému v jejich profesním profilu ani za serióznost nabídek Tlumočníků k poskytnutí konkrétních tlumočnických služeb prostřednictvím Systému, jakož ani za kvalitu služeb poskytovaných Tlumočníky Klientům.

2 III. Registrace uživatelů Služeb 1. Poskytování Služeb je podmíněno registrací uživatelů Služeb, a to jak Tlumočníků, tak Klientů, na internetové adrese Pro registraci Tlumočníků a Klientů se uplatní rozdílné podmínky. a. Postup registrace Tlumočníků 2. Tlumočníci jsou povinni uvést v průběhu registrace následující údaje: a) Jméno a příjmení b) Telefonní číslo c) ovou adresu d) Adresu (tj. adresu místa podnikání, popř. adresu bydliště) 3. Tlumočníci jsou v průběhu registrace dále povinni výslovně potvrdit, že jsou starší 18 let a že disponují odpovídajícím oprávněním k výkonu podnikatelské činnosti v oblasti poskytování tlumočnických služeb. Registrace Tlumočníků mladších 18 let nebo Tlumočníků bez odpovídajícího podnikatelského oprávnění je vyloučena. 4. Tlumočníci jsou v průběhu registrace dále povinni výslovně potvrdit, že si řádně přečetli a že souhlasí s Všeobecnými podmínkami. Registrace Tlumočníků, kteří souhlas s Všeobecnými podmínkami nevysloví, je vyloučena. 5. Po vyplnění registračních údajů dle odst. 2, 3 a 4 tohoto článku bude Tlumočník vyzván, aby provedl test hardwarového a softwarového vybavení Tlumočníka, a to za účelem zjištění, zda je technické vybavení Tlumočníka dostačující pro realizaci kvalitního tlumočení on-line prostřednictvím sítě Internet. V případě, že technické vybavení Tlumočníka nebude splňovat požadované minimální parametry, je Poskytovatel oprávněn registraci Tlumočníka odmítnout a registrační proces ukončit. V takovém případě bude Tlumočník informován o minimálním požadovaném technickém vybavení a bude požádán, aby registraci opakoval po odstranění technických nedostatečností. 6. Při registraci je Tlumočník povinen zadat svou ovou adresu, která bude nadále sloužit jako uživatelské jméno. Na tuto adresu Tlumočník obdrží ovou zprávu se svými přístupovými údaji, tj. uživatelským jménem (shodné s ovou adresou) a přístupovým heslem. Přístupové heslo bude Tlumočník oprávněn následně změnit v rámci nastavení svého profilu. Tlumočník je povinen chránit své heslo a učinit veškerá vhodná a potřebná opatření k zabránění zpřístupnění hesla třetí osobě. Tlumočník je povinen užívat Služby výhradně osobně a není oprávněn zpřístupnit Službu jakékoli třetí osobě. 7. Výsledkem úspěšné registrace je vytvoření individuálního uživatelského účtu Tlumočníka a zpřístupnění Služeb a dalších funkcí webového portálu Interpretty.com. Tlumočník tímto získá přístup do svého privátního internetového prostoru (dále jen Privátní prostor Tlumočníka ), ve kterém mu bude zejména umožněno nastavit a následně kdykoli upravovat svůj profesní profil. 8. Po úspěšné registraci je Tlumočník povinen uvést ve svém profesním profilu následující údaje: a) Identifikační číslo podnikatele b) Daňové identifikační číslo c) Údaj o tom, zda je plátcem DPH či nikoli

3 b. Postup registrace Klientů 9. Klienti mohou do Systému vstupovat ve dvou kategoriích s různým rozsahem uživatelských oprávnění, a to jako: a) Vlastní klienti registrovaných Tlumočníků (dále jen Vlastní klienti ) nebo b) Klienti aktivně poptávající tlumočnické služby (dále jen Klienti z marketplace"). Je-li v textu Všeobecných podmínek použito označení Klient bez přívlastku, vztahuje se toto označení bez rozdílu jak na Vlastní klienty, tak na Klienty z marketplace, ledaže z kontextu příslušného ustanovení bude jednoznačně plynout, že se má vztahovat pouze na některou kategorii Klientů. 10. Vlastní klienti mají zájem o využití Služeb, to ovšem pouze při zajištění on-line tlumočení konkrétním Tlumočníkem, jehož identifikaci znají a získali ji jiným způsobem, než prostřednictvím Systému. Vlastní klienty je oprávněn registrovat pouze Tlumočník a to ve svém Privátním prostoru Tlumočníka. Pro registraci Vlastního klienta postačí uvedení následujících údajů: a) ové adresy Vlastního klienta, která bude následně sloužit též jako uživatelské jméno Vlastního klienta. 11. Po vyplnění registračních údajů Vlastního klienta dle odst. 10 tohoto článku bude na uvedenou ovou adresu automaticky odeslána zpráva s přístupovými údaji Vlastního klienta, tj. uživatelským jménem (shodné s ovou adresou Vlastního klienta) a přístupovým heslem. Přístupové heslo bude Vlastní klient oprávněn následně změnit v rámci nastavení svého profilu. Vlastní klient tímto způsobem získá možnost vstoupit do Privátního prostoru konkrétního Tlumočníka, v rámci kterého může s Tlumočníkem komunikovat, tj. posílat textové zprávy, dokumenty, popř. chatovat, a následně též realizovat vlastní tlumočení. 12. Po vstupu do Privátního prostoru konkrétního Tlumočníka bude Vlastní klient vyzván, aby provedl test hardwarového a softwarového vybavení Vlastního klienta, a to za účelem zjištění, zda je technické vybavení Vlastního klienta dostačující pro realizaci kvalitního tlumočení on-line prostřednictvím sítě Internet. V případě, že technické vybavení Vlastního klienta nebude splňovat požadované minimální parametry, je Poskytovatel oprávněn vstup Vlastního klienta do Privátního prostoru Tlumočníka odmítnout a registrační proces ukončit. V takovém případě bude Vlastní klient informován o minimálním požadovaném technickém vybavení a bude požádán, aby přístup opakoval po odstranění technických nedostatečností. 13. Poskytnutí jakýchkoli dalších identifikačních či osobních údajů nad rámec údajů dle odst. 10 tohoto článku nebude po Vlastním klientovi Poskytovatelem vyžadováno, bude však umožněno v rámci nastavení profilu Vlastního klienta. Profil Vlastního klienta bude zobrazován pouze v rámci Privátního prostoru konkrétního Tlumočníka, nebude tedy veřejně přístupný. Vlastní klienti však budou před vstupem do Privátního prostoru Tlumočníka povinni výslovně potvrdit, že si řádně přečetli a že souhlasí s Všeobecnými podmínkami. Přístup Vlastních klientů, kteří souhlas s Všeobecnými podmínkami nevysloví, do Privátního prostoru Tlumočníka je vyloučen. 14. Klienti z marketplace mají zájem o využití Služeb v plném rozsahu, tedy včetně možnosti aktivně poptávat tlumočnické služby, porovnávat nabídky jednotlivých

4 Tlumočníků a vybírat, dle vlastního uvážení, ty nejvhodnější. Klienti z marketplace jsou povinni pro získání plného přístupu se samostatně do Systému registrovat. Klienti z marketplace jsou povinni uvést v průběhu registrace následující údaje: a) Jméno a příjmení, popř. název právnické osoby b) Telefonní číslo c) ovou adresu d) Adresu (tj. adresu sídla či místa podnikání, popř. adresu bydliště) 15. Klienti z Marketplace, jsou-li fyzickými osobami, jsou v průběhu registrace povinni výslovně potvrdit, že jsou starší 18 let. Registrace Klientů z marketplace mladších 18 let je vyloučena. 16. Klienti z marketplace jsou v průběhu registrace dále povinni výslovně potvrdit, že si řádně přečetli a že souhlasí s Všeobecnými podmínkami. Registrace Klientů z marketplace, kteří souhlas s Všeobecnými podmínkami nevysloví, je vyloučena. 17. Při registraci je Klient z marketplace povinen zadat svou ovou adresu, která bude nadále sloužit jako uživatelské jméno. Na tuto adresu Klient z marketplace obdrží ovou zprávu se svými přístupovými údaji, tj. uživatelským jménem (shodné s ovou adresou) a přístupovým heslem. Přístupové heslo bude Klient z marketplace oprávněn následně změnit v rámci nastavení svého profilu. Klient z marketplace je povinen chránit své heslo a učinit veškerá vhodná a potřebná opatření k zabránění zpřístupnění hesla třetí osobě. Klient z marketplace je povinen užívat Služby výhradně osobně a není oprávněn zpřístupnit Službu jakékoli třetí osobě. 18. Po vyplnění registračních údajů dle odst. 14, 15 a 16 tohoto článku bude Klient z marketplace vyzván, aby provedl test hardwarového a softwarového vybavení Klienta z marketplace, a to za účelem zjištění, zda je technické vybavení Klienta z marketplace dostačující pro realizaci kvalitního tlumočení on-line prostřednictvím sítě Internet. V případě, že technické vybavení Klienta z marketplace nebude splňovat požadované minimální parametry, je Poskytovatel oprávněn registraci Klienta z marketplace odmítnout a registrační proces ukončit. V takovém případě bude Klient z marketplace informován o minimálním požadovaném technickém vybavení a bude požádán, aby registraci opakoval po odstranění technických nedostatečností. 19. Výsledkem úspěšné registrace je vytvoření individuálního uživatelského účtu Klienta z marketplace a zpřístupnění Služeb a dalších funkcí webového portálu Interpretty.com. Klient z marketplace tímto získá přístup do svého privátního internetového prostoru (dále jen Privátní prostor Klienta ), ve kterém mu bude zejména umožněno publikovat práce, tj. poptávat konkrétní tlumočnické služby, shromažďovat a vyhodnocovat nabídky jednotlivých Tlumočníků, komunikovat s Tlumočníky, tj. posílat textové zprávy, dokumenty, popř. chatovat, a následně též realizovat vlastní tlumočení a provádět platby na účet Poskytovatele. 20. Po úspěšné registraci je Klient z marketplace povinen uvést ve svém profilu následující údaje: a) Identifikační číslo podnikatele b) Daňové identifikační číslo c) Údaj o tom, zda je plátcem DPH či nikoli

5 21. Klient z marketplace je oprávněn publikovat práce, tj. poptávat konkrétní tlumočnické služby, zdarma. 22. Poptávky konkrétních tlumočnických služeb se pro účely těchto Všeobecných podmínek dělí na: a) Rychlé poptávky, při kterých má být tlumočení realizováno dříve než 12 hodin od zveřejnění poptávky v Systému, a b) Plánované poptávky, při kterých má být tlumočení realizováno později než 12 hodin od zveřejnění poptávky v Systému. IV. Uzavření smlouvy o tlumočení mezi Klientem a Tlumočníkem 1. Klienti z marketplace jsou při publikaci práce, tj. při zadání poptávky konkrétní tlumočnické služby, oprávněni rozhodnout, zda poptávka bude zaslána všem Tlumočníkům v požadované jazykové kombinaci nebo pouze oblíbeným Tlumočníkům (tato možnost bude aktivována až poté, co si Klient z marketplace v Privátním prostoru Klienta oblíbené Tlumočníky nastaví). V zadání poptávky uvede Klient z marketplace lhůtu pro zasílání cenových nabídek (v případě Rychlé poptávky činí tato lhůta 15 minut). Tlumočníci, resp. jen oblíbení Tlumočníci, poté obdrží prostřednictvím Systému a rovněž též em zprávu s informací o zveřejněné poptávce. 2. V případě, že Tlumočník bude mít zájem poptávané tlumočnické služby poskytnout, zašle Klientovi z marketplace cenovou nabídku. Cenové nabídky lze zasílat pouze do uplynutí lhůty stanovené Klientem z marketplace dle předchozího odstavce. Klient z marketplace je oprávněn vybrat z obdržených nabídek tu, která dle jeho vlastního uvážení nejlépe vyhovuje jeho potřebám. Klient z marketplace je tak oprávněn zejména zohlednit profesní profil Tlumočníka (vzdělání, praxi, specializaci apod.). Klient z marketplace není povinen přijmout nabídku obsahující nejnižší cenu. V případě, že Klient z marketplace neobdrží ve stanovené lhůtě žádnou nabídku, bude mu prostřednictvím Systému nabídnut seznam vhodných Tlumočníků, které pak Klient z marketplace bude oprávněn oslovit přímo a vyzvat je tak k předložení cenové nabídky. 3. Cenová nabídka musí vždy obsahovat konečnou částku, kterou Klient z marketplace Tlumočníkovi uhradí, tedy částku obsahující v sobě již veškeré daně, poplatky, srážky apod. Cenová nabídka je závazná a Tlumočník není oprávněn ji jednostranně měnit. 4. Jakmile Klient z marketplace přijme konkrétní nabídku Tlumočníka, je informace o tomto přijetí doručena prostřednictvím Systému Tlumočníkovi. Tímto okamžikem dochází k uzavření smlouvy mezi Tlumočníkem a Klientem z marketplace, jejímž předmětem je: c) na jedné straně závazek Tlumočníka být v požadovaný den a čas připraven a tlumočnické služby v rozsahu a způsobem uvedeným v poptávce Klienta z marketplace poskytnout, d) na straně druhé závazek Klienta z marketplace služby Tlumočníka využít a zaplatit Tlumočníkovi sjednanou odměnu (dále jen Smlouva o tlumočení ).

6 5. Po uzavření Smlouvy o tlumočení jsou Klient z marketplace a Tlumočník oprávněni dohodnout se na změně data nebo času tlumočení. Jiné změny, a to zejména změna sjednané ceny tlumočení, jsou vyloučeny. 6. V případě Vlastních klientů nabídkové řízení postupem dle odst. 1 až 4 tohoto článku neprobíhá. K uzavření Smlouvy o tlumočení v tomto případě dochází přímo mezi Tlumočníkem a Vlastním klientem mimo Systém, a to před tím, než Vlastní klient vstoupí do Privátního prostoru Tlumočníka za účelem realizace konkrétního tlumočení. 7. Klient je oprávněn od Smlouvy o tlumočení odstoupit, a to i bez uvedení důvodu. V případě, že tímto způsobem dojde ke zrušení Smlouvy o tlumočení: a) dříve než 72 hodin před sjednaným časem počátku tlumočení, pak Tlumočníkovi nevzniká nárok na odměnu ani částečně; b) v době 72 až 24 hodin před sjednaným časem počátku tlumočení, pak Tlumočníkovi vzniká nárok na odměnu ve výši 50% sjednané ceny; c) méně než 12 hodin před sjednaným časem počátku tlumočení (tj. vždy v případě Rychlé poptávky), pak Tlumočníkovi vzniká nárok na odměnu v plné výši sjednané ceny. V. Práva a povinnosti uživatelů Služeb 1. Tlumočníci jsou povinni zajistit a odpovídají za to, aby po dobu poskytování tlumočnických služeb byly na jejich straně zachovány minimální požadované parametry technického vybavení, a to zejména včetně dostatečně kvalitního (kapacitního) připojení k síti Internet. V případě že kvalita připojení nebude dostatečná pro řádné tlumočení, je Klient oprávněn tlumočení kdykoli v jeho průběhu přerušit. V takovém případě Klientovi vzniká právo zahájit reklamační řízení postupem dle čl. VI odst. 5 těchto Všeobecných podmínek. 2. Klienti berou na vědomí, že požadované minimální parametry technického vybavení musí být zachovány též na jejich straně. V případě, že nebude možné zrealizovat nebo dokončit tlumočení z důvodu nedostatečného technického vybavení na straně Klienta, nebude Klient oprávněn reklamovat poskytnuté služby. Povinnost Klienta uhradit sjednanou cenu tlumočení rovněž zůstává v plném rozsahu zachována. 3. Registrační údaje, pod kterými Tlumočník a Klient z marketplace vstupují do Systému (tj. uživatelské jméno a heslo) jsou nepřevoditelné. V případě, že dojde k ohrožení bezpečnosti těchto údajů, popřípadě ke zcizení těchto údajů, je oprávněný uživatel povinen bez zbytečného odkladu provést ve svém profilu změnu přístupového hesla. Pokud by toto opatřené nebylo s ohledem na okolnosti dostatečné, je oprávněný uživatel povinen požádat Poskytovatele o deaktivaci příslušného účtu (profilu). V takovém případě dojde k vymazání veškerých údajů uložených v privátním prostoru daného uživatele. Bude-li mít tento uživatel zájem Systém nadále užívat, je povinen znovu se registrovat postupem dle příslušných ustanovení těchto Všeobecných podmínek. 4. Tlumočník a Klient jsou povinni přistupovat do Systému výhradně prostřednictvím svých vlastních registračních údajů. Přistupování do Systému prostřednictvím cizích registračních údajů, popřípadě vytváření fiktivních či falešných identit, je považováno za hrubé porušení těchto Všeobecných podmínek.

7 5. Tlumočník je povinen uvádět ve svém profesním profilu výhradně pravdivé, úplné a nikoli zavádějící údaje, a to zejména o svém vzdělání, profesních zkušenostech a získané praxi. Tlumočník je povinen uveřejňovat výhradně pravdivé a autentické doklady o svém vzdělání, profesních zkušenostech a získané praxi a tyto doklady nijak neupravovat. 6. Tlumočník ani Klient nejsou oprávněni využívat Systém k: a) poskytování či nabízení jakýchkoli jiných služeb, než služeb tlumočnických, b) šíření nevyžádané reklamy či jakéhokoli jiného nevyžádaného obsahu c) jakékoli jiné činnosti, které je v rozporu s právními předpisy či dobrými mravy. 7. Tlumočník ani Klient nejsou oprávněni postupovat způsobem, který by mohl vést k narušení funkčnosti Systému či poskytovaných Služeb. VI. Způsob úhrady odměny za tlumočení 1. Veškeré částky dle Všeobecných podmínek budou vyčíslovány a veškeré platby dle Všeobecných podmínek budou realizovány výhradně v měně Euro (EUR) nebo Americký dolar (USD). 2. Tlumočník je povinen nejpozději před realizací prvního tlumočení zřídit si svůj vlastní účet PayPal. Veškerý platební styk mezi Poskytovatelem a Tlumočníkem bude probíhat výhradně prostřednictvím systému PayPal. 3. Pro Klienty je zřízení účtu PayPal doporučováno, není však obligatorní. Klienti, kteří nebudou mít svůj vlastní účet PayPal, budou platby ve prospěch Tlumočníka, popřípadě platby prostřednictvím systému FairPay, realizovat kreditní kartou prostřednictví sítě Internet. 4. Mezi Tlumočníkem a Vlastním klientem budou platby odměny za tlumočení ve výši sjednané ve Smlouvě o tlumočení probíhat přímo, tj. bezhotovostním převodem z účtu Vlastního klienta na účet Tlumočníka, popř. platbou kreditní kartou Vlastního klienta na účet Tlumočníka. V případě těchto přímých plateb Poskytovatel v žádném případě neodpovídá za provedení úhrady odměny za tlumočení Tlumočníkovi ani za případnou návratnost již uhrazených plateb v případě, že tlumočení z důvodů na straně Tlumočníka neproběhne, popřípadě nebude provedeno řádně a bezchybně. 5. Mezi Tlumočníkem a Klientem z marketplace budou platby odměny za tlumočení ve výši sjednané ve Smlouvě o tlumočení probíhat za využití systému FairPay, a to následujícím způsobem: a) Po uzavření Smlouvy o tlumočení složí Klient částku odpovídající sjednané odměně za tlumočení v plné výši (tj. včetně všech daní, poplatků, srážek apod., které jsou v odměně zahrnuty) na depozitní PayPal účet Poskytovatele. Částka musí být složena: i. v případě Rychlé poptávky ihned po přijetí cenové nabídky Tlumočníka (bez složení odpovídající částky Systém neumožní vlastní tlumočení realizovat); ii. v Případě plánované poptávky, kdy tlumočení má být realizováno do 72 hodin od zveřejnění poptávky v Systému, ihned po přijetí cenové nabídky Tlumočníka (bez složení odpovídající částky Systém neumožní vlastní tlumočení realizovat);

8 iii. v Případě plánované poptávky, kdy tlumočení má být realizováno později než 72 hodin po zveřejnění poptávky v Systému, nejpozději 72 hodin před sjednaným termínem tlumočení. b) Po poskytnutí tlumočení bude Klient prostřednictvím Systému dotázán, zda byl spokojen s kvalitou tlumočení a zda souhlasí s výplatou sjednané odměny. V případě, že Klient odpoví kladně, uvolní Poskytovatel částku odpovídající odměně ve prospěch Tlumočníka a vyplatí jí Tlumočníkovi způsobem a za podmínek uvedených dále. c) V případě, že Klient nebude s kvalitou tlumočení spokojen, zahájí reklamační řízení. Částka odpovídající odměně bude v takovém případě uložena na depozitním účtu Poskytovatele, a to až do ukončení reklamačního řízení. d) Po zahájení reklamačního řízení obdrží Klient prostřednictvím Systému formulář, do kterého vyplní s jakými aspekty tlumočení a z jakých důvodů nebyl spokojen. Zmíněny přitom mohou být jak technické nedostatky (nedostatečná kvalita datového spojení apod.), tak i nedostatky odborné. e) Vyplněný reklamační formulář musí Klient zaslat nejpozději do 24 hodin od skončení tlumočení. Vyplněný reklamační formulář se doručuje jak Tlumočníkovi, tak Poskytovateli. V případě, že Klient vyplněný reklamační formulář v uvedené lhůtě neodešle, má se za to, že reklamační řízení bylo ukončeno ve prospěch Tlumočníka, a Poskytovatel uvolní částku odpovídající odměně ve prospěch Tlumočníka a vyplatí jí Tlumočníkovi způsobem a za podmínek uvedených dále. f) Tlumočník je povinen nejpozději do 24 hodin od doručení vyplněného reklamačního formuláře zaslat Klientovi své vyjádření, ve kterém zejména uvede, zda s výhradami ke kvalitě tlumočení souhlasí či nikoli. Pokud Tlumočník s výhradami nesouhlasí, uvede skutečnosti, které dle jeho názoru podporují jeho názor, že tlumočení bylo poskytnuto řádně, popřípadě že nebylo poskytnuto řádně z důvodů, které leží výhradně na straně Klienta. g) V případě, že Klient na základě vyjádření Tlumočníka dle předchozího písmene vezme své výhrady zpět, je reklamační řízení ukončeno a Poskytovatel uvolní částku odpovídající odměně ve prospěch Tlumočníka a vyplatí jí Tlumočníkovi způsobem a za podmínek uvedených dále. h) V případě, že se Tlumočník nevyjádří ve smyslu písm. f) tohoto odstavce ve stanovené lhůtě, nebo v případě, že Klient neukončí reklamační řízení postupem dle písm. g) tohoto odstavce, reklamační řízení pokračuje. Posouzení oprávněnosti reklamace náleží výhradně Poskytovateli. Při posuzování oprávněnosti reklamace Poskytovatel vychází především ze záznamu technických dat o datovém spojení realizovaném mezi Tlumočníkem a Klientem (tj. údajů o délce trvání spojení, kvalitě spojení, množství přenesených dat apod.). Týkají-li se výhrady Klienta odborné stránky tlumočení, je Poskytovatel oprávněn zohlednit též profesní profil Tlumočníka a jeho hodnocení v případech dřívějších tlumočení realizovaných pro jiné Klienty. i) V případě, že Poskytovatel vyhodnotí reklamaci Klienta jako oprávněnou, vrátí částku odpovídající odměně Klientovi, a to na účet, ze kterého byla platba odeslána. V případě, že Poskytovatel vyhodnotí reklamaci Klienta jako neoprávněnou, vyplatí částku odpovídající odměně Tlumočníkovi způsobem a za

9 podmínek uvedených dále. Tlumočník i Klient jsou povinni rozhodnutí Poskytovatele respektovat, bez možnosti uplatnění dalších opravných prostředků. 6. V případě, že Tlumočníkovi vznikne dle Všeobecných podmínek nárok na výplatu částky odpovídající sjednané odměně za tlumočení z depozitního PayPal účtu Poskytovatele, je Poskytovatel povinen odpovídající částku (případně sníženou o odměnu Poskytovatele dle čl. čl. VII odst. 3 Všeobecných podmínek) vyplatit Tlumočníkovi bezhotovostním převodem na jeho účet PayPal, a to nejpozději do 15. dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém bylo tlumočení poskytnuto. 7. Vyúčtování odměny dle Smlouvy o tlumočení probíhá výhradně mezi Tlumočníkem a Klientem. Součástí Služeb je pouze zprostředkování komunikace mezi Tlumočníkem a Klientem v této oblasti. Platí tedy, že pokud Klient o vystavení daňového dokladu prostřednictvím Systému požádá, předá Poskytovatel tento požadavek Tlumočníkovi. Tlumočník je v takovém případě povinen daňový doklad vystavit, pročež je povinen použít identifikační a fakturační údaje, které Tlumočník a příslušný Klient do Systému zadali. Poskytovatel v žádném případě neodpovídá za to, že takto vystavený daňový doklad bude splňovat požadavky dané dotčenými právními řády, ani za to, že bude úplný a věcně správný. 8. Tlumočník i Klient souhlasí s tím, že daňové doklady budou mezi nimi předávány pouze v elektronické podobě, a prohlašují, že tento způsob považují za dostatečný. VII. Odměna Poskytovatele a způsob její úhrady 1. Za poskytnutí Služeb náleží Poskytovateli nárok na odměnu. Odměnu Poskytovatele ve výši stanovené dále je povinen hradit Poskytovateli Tlumočník. 2. Tlumočník je oprávněn zvolit si dle vlastního uvážení jeden z následujících způsobů vyčíslení odměny: a) Odměna vyčíslená procentem z realizovaných tržeb Registrace Tlumočníka v Systému je provedena zdarma, Tlumočník není povinen platit žádné udržovací, servisní či jiné pevné poplatky. Poskytovateli v takovém případě náleží odměna ve výši 15% z ceny tlumočení sjednané mezi Tlumočníkem a Klientem ve Smlouvě o tlumočení. Není-li platba odměny Poskytovatele od DPH osvobozena, zvyšuje se takto vyčíslená odměna Poskytovatele o DPH ve výši dle aktuální sazby. V případě, že Klient realizoval platbu ve prospěch Tlumočníka kreditní kartou, je Poskytovatel dále oprávněn navýšit odměnu Poskytovatele o poplatky za transakci, které k jeho tíži vyúčtoval provozovatel platebního systému PayPal. b) Paušální odměny Registrace Tlumočníka v Systému je provedena zdarma. Tlumočník následně uhradí Poskytovateli dle své volby roční paušální odměnu ve výši EUR 199,- nebo půlroční paušální odměnu ve výši EUR 119,-. Veškeré Služby jsou poté Poskytovatelem v příslušném období (rok nebo půlrok) poskytovány bez nároku na úhradu jakékoli dodatečné odměny nad rámec uhrazeného paušálu. Není-li platba paušální odměny Poskytovatele od DPH osvobozena, zvyšuje se takto vyčíslená paušální odměna Poskytovatele o DPH ve výši dle aktuální sazby.

10 V případě, že období, na které byl paušál uhrazen, skončí a Tlumočník neuhradí paušál na období následující, bude odměna vyčíslována postupem dle písm. a) tohoto odstavce. 3. Nárok na úhradu odměny vyčíslené procentem z realizovaných tržeb je Poskytovatel oprávněn započíst proti nároku Tlumočníka na vyplacení částky dle čl. VI odst. 6 Všeobecných podmínek. Není-li provedení zápočtu možné, je Tlumočník povinen uhradit tuto odměnu Poskytovateli bezhotovostním převodem na jeho účet PayPal, a to nejpozději do 15. dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém bylo tlumočení poskytnuto. 4. Na úhradu odměny Poskytovatele (a to odměny dle písm. a) i b) odst. 2 tohoto článku Všeobecných podmínek) vystaví Poskytovatel daňový doklad, který doručí Tlumočníkovi prostřednictvím Systému. Tlumočník i Poskytovatel souhlasí s tím, že daňové doklady budou mezi nimi předávány pouze v elektronické podobě, a prohlašují, že tento způsob považují za dostatečný. VIII. Důvěrnost, ochrana osobních údajů 1. Tlumočníci jsou povinni zachovávat mlčenlivost o veškerých skutečnostech, které se dozvěděli v průběhu tlumočení pro Klienty, jakož i o skutečnostech, které se dozvěděli v rámci přípravy tlumočení či po jeho skončení. V případě, že Tlumočník v rámci přípravy tlumočení obdržel od Klienta podklady v písemné podobě, je povinen po skončení tlumočení tyto podklady zničit. 2. Za důvěrnou informaci, která nesmí být sdělována jakékoli třetí osobě, se považuje též informace o identitě Klienta, pro kterého Tlumočník tlumočnické služby poskytoval, ledaže Klient výslovně udělí Tlumočníkovi souhlas s tím, aby informaci o tlumočení pro Klienta použil jako referenci ve svém profesním profilu. 3. Tlumočníci se zavazují vytvořit v průběhu tlumočení takové podmínky, aby důvěrnost přenášených sdělení nebyla žádným způsobem ohrožena. Tlumočník je tak zejména povinen provádět tlumočení v soukromí, bez přítomnosti třetích osob, které by mohli obsah přenášených sdělení zaslechnout. 4. Žádný uživatel (tj. Tlumočník ani Klient) není v žádném případě oprávněn pořizovat zvukový, zvukově obrazový ani jakýkoli jiný záznam (stenografický, automatizovaný převod na psaný text apod.) tlumočení, a to ani pro své vlastní interní potřeby a ani v případě, že by takový záznam byl v maximální možné míře chráněn před neoprávněným přístupem třetí osoby. Porušení této povinnosti je považováno za hrubé porušení těchto Všeobecných podmínek. Uživatel je též srozuměn s tím, že porušení této povinnosti může být sankcionováno předpisy práva civilního i trestního. 5. Tlumočník vyslovuje souhlas s tím, aby Poskytovatel shromažďoval od Klientů informace týkající se jejich hodnocení služeb poskytnutých jim ze strany Tlumočníka, aby tyto informace zpracovával a vytvářel na jejich základě profil Tlumočníka. Tlumočník dále vyslovuje souhlas s tím, aby Poskytovatel takto vytvořený profil Tlumočníka zveřejnil prostřednictvím Systému 6. Tím, že uživatel (tj. Tlumočník nebo Klient) sdělí Poskytovateli své osobní údaje v souvislosti s poskytováním Služeb, uděluje tím Poskytovateli souhlas ke zpracovávání takto sdělených osobních údajů včetně elektronických kontaktů

11 elektronické pošty ( , telefon, fax atd.). Tento souhlas uděluje uživatel na dobu neurčitou s tím, že je oprávněn jej kdykoli odvolat, a to písemným prohlášením doručeným na adresu Poskytovatele. 7. Sdělením elektronických kontaktů elektronické pošty a telefonního čísla Poskytovateli vyslovuje uživatel souhlas s tím, že mu jejich prostřednictvím budou zasílána obchodní sdělení anebo propagační materiály Poskytovatele či jeho obchodních partnerů. Nesouhlasí-li uživatel s tím, aby mu byla prostřednictvím elektronických kontaktů elektronické pošty a telefonního čísla zasílána obchodní sdělení anebo propagační materiály Poskytovatele či jeho obchodních partnerů, zaškrtne příslušnou kolonku příslušného formuláře - zpravidla v profilu uživatele (tj. Tlumočníka nebo Klienta). 8. Poskytovatel prohlašuje, že bude údaje získané dle odst. 6 tohoto článku Všeobecných podmínek zpracovávat a používat za účelem vytvoření databáze uživatelů Služeb, za účelem vyhodnocování cílových skupin uživatelů jednotlivých dílčích Služeb, za účelem vyhodnocování návštěvnosti internetových stránek Interpretty.com, za účelem možného zasílání obchodních sdělení či propagačních materiálů Poskytovatele anebo jeho obchodních partnerů v databázi zařazeným osobám. 9. Poskytovatel prohlašuje, že osobní údaje takto uživatelem poskytnuté budou zpracovávány čistě pro potřeby této společnosti, a to pouze zaměstnanci této společnosti nebo jejími smluvními partnery, a nebudou zpřístupněny jakékoli další osobě. Právo přístupu uživatele k údajům o jeho osobě je zaručeno. 10. V případě, že Poskytovatel poruší své povinnosti správce osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., má uživatel právo požadovat na Poskytovateli vysvětlení a požadovat, aby vzniklý protiprávní stav byl odstraněn. IX. Reklamace Služeb 1. Tlumočník či Klient jsou oprávněni reklamovat Služby pouze tehdy, pokud jejich vadné poskytnutí nebylo způsobeno zejména těmito okolnostmi: a) nesprávným užíváním Služby, zejména jakýmkoli porušením Všeobecných podmínek nebo nedodržením náležité míry péče nebo opatrnosti, b) úmyslným či nedbalostním jednáním třetích osob, c) živelnou událostí či jinou neodvratitelnou událostí, která znemožňuje řádné plnění, d) dalšími okolnostmi vzniklými nezávisle na poskytování Služby, tj. např. poruchy a výpadky sítě Internet a na něm závislých technologií, e) povahou používané technologie, f) nevhodným nastavením technických zařízení pro poskytování Služeb, g) zneužitím Služby pro jiné účely, než je Služba určena. 2. V případech, kdy se neuplatní ustanovení čl. IX odst. 1 Všeobecných podmínek, tedy, že odpovědnost za škodu není již z tohoto důvodu vyloučena, platí, že celková souhrnná odpovědnost Poskytovatele za škodu způsobenou při poskytování Služeb je limitována částkou odpovídající výši úhrad příslušného uživatele za poslední kalendářní rok za poskytování Služeb.