VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ SLUŽEB Interpretty.com (dále jen Všeobecné podmínky )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ SLUŽEB Interpretty.com (dále jen Všeobecné podmínky )"

Transkript

1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ SLUŽEB Interpretty.com (dále jen Všeobecné podmínky ) I. Úvodní ustanovení 1. Tyto Všeobecné podmínky upravují poskytování služeb nabízených prostřednictvím webového portálu Interpretty.com (dále jen Služby") a stanoví podmínky, za nichž jsou společností World Interpreting System s.r.o., IČ: , se sídlem Volenice 23, Březnice (dále jen Poskytovatel") Služby poskytovány. Tyto Všeobecné podmínky dále upravují některé související otázky, zejména shrnují práva a povinnosti uživatelů Služeb. 2. Tyto Všeobecné podmínky jsou závazné pro všechny zákazníky Poskytovatele, tj. pro fyzické a právnické osoby, které budou využívat Služeb. Za uživatele Služeb se pro tento účel pokládají jak tlumočníci, kteří prostřednictvím webového portálu Interpretty.com vyhledávají zájemce a následně jim poskytují tlumočnické služby (dále jen Tlumočníci ), tak i zájemci a následní příjemci tlumočnických služeb (dále jen Klienti ). Pro tento účel není rozhodující, zda uživatelé Služeb vstupují do vztahu s Poskytovatelem, resp. do vztahů mezi sebou, v rámci své podnikatelské činnosti či jako soukromé, nepodnikající osoby. 3. Všeobecné podmínky mohou být Poskytovatelem jednostranně měněny, a to zejména z důvodu rozšíření Služeb, zavedení nových funkcí nebo služeb, upgradu užívaných aplikací a rozvoje užívaných technologií. Případná změna bude vždy zveřejněna na internetové adrese 4. Všeobecné podmínky jsou zveřejněny v české a anglické jazykové verzi. Výkladově rozhodná je anglická jazyková verze. II. Obecná specifikace Služeb 1. Poskytovatel v rámci Služeb nabízí především technologické nástroje, které umožnují Tlumočníkům poskytovat své služby on-line prostřednictvím sítě Internet, resp. umožňují Klientům těchto služeb využívat. Soubor uvedených technologických nástrojů poskytovaných prostřednictvím webového portálu Interpretty.com je dále označován též jako Systém. 2. Poskytovatel v rámci Služeb vytváří prostor, ve kterém se mohou setkávat nabídky tlumočnických služeb (ze strany Tlumočníků) s poptávkou po těchto službách (ze strany Klientů), a dále prostor, ve kterém jsou tlumočnické služby poskytovány. Poskytovatel není zprostředkovatelem tlumočnických služeb, tj. sám Tlumočníky ani Klienty aktivně nevyhledává. Poskytovatel rovněž tlumočnické služby sám neposkytuje, Tlumočníky nezaměstnává ani se nijak neúčastní smluv uzavíraných mezi Tlumočníky a Klienty. Poskytovatel negarantuje ani nepřebírá odpovědnost za pravdivost a úplnost údajů uveřejněných Tlumočníky prostřednictvím Systému v jejich profesním profilu ani za serióznost nabídek Tlumočníků k poskytnutí konkrétních tlumočnických služeb prostřednictvím Systému, jakož ani za kvalitu služeb poskytovaných Tlumočníky Klientům.

2 III. Registrace uživatelů Služeb 1. Poskytování Služeb je podmíněno registrací uživatelů Služeb, a to jak Tlumočníků, tak Klientů, na internetové adrese Pro registraci Tlumočníků a Klientů se uplatní rozdílné podmínky. a. Postup registrace Tlumočníků 2. Tlumočníci jsou povinni uvést v průběhu registrace následující údaje: a) Jméno a příjmení b) Telefonní číslo c) ovou adresu d) Adresu (tj. adresu místa podnikání, popř. adresu bydliště) 3. Tlumočníci jsou v průběhu registrace dále povinni výslovně potvrdit, že jsou starší 18 let a že disponují odpovídajícím oprávněním k výkonu podnikatelské činnosti v oblasti poskytování tlumočnických služeb. Registrace Tlumočníků mladších 18 let nebo Tlumočníků bez odpovídajícího podnikatelského oprávnění je vyloučena. 4. Tlumočníci jsou v průběhu registrace dále povinni výslovně potvrdit, že si řádně přečetli a že souhlasí s Všeobecnými podmínkami. Registrace Tlumočníků, kteří souhlas s Všeobecnými podmínkami nevysloví, je vyloučena. 5. Po vyplnění registračních údajů dle odst. 2, 3 a 4 tohoto článku bude Tlumočník vyzván, aby provedl test hardwarového a softwarového vybavení Tlumočníka, a to za účelem zjištění, zda je technické vybavení Tlumočníka dostačující pro realizaci kvalitního tlumočení on-line prostřednictvím sítě Internet. V případě, že technické vybavení Tlumočníka nebude splňovat požadované minimální parametry, je Poskytovatel oprávněn registraci Tlumočníka odmítnout a registrační proces ukončit. V takovém případě bude Tlumočník informován o minimálním požadovaném technickém vybavení a bude požádán, aby registraci opakoval po odstranění technických nedostatečností. 6. Při registraci je Tlumočník povinen zadat svou ovou adresu, která bude nadále sloužit jako uživatelské jméno. Na tuto adresu Tlumočník obdrží ovou zprávu se svými přístupovými údaji, tj. uživatelským jménem (shodné s ovou adresou) a přístupovým heslem. Přístupové heslo bude Tlumočník oprávněn následně změnit v rámci nastavení svého profilu. Tlumočník je povinen chránit své heslo a učinit veškerá vhodná a potřebná opatření k zabránění zpřístupnění hesla třetí osobě. Tlumočník je povinen užívat Služby výhradně osobně a není oprávněn zpřístupnit Službu jakékoli třetí osobě. 7. Výsledkem úspěšné registrace je vytvoření individuálního uživatelského účtu Tlumočníka a zpřístupnění Služeb a dalších funkcí webového portálu Interpretty.com. Tlumočník tímto získá přístup do svého privátního internetového prostoru (dále jen Privátní prostor Tlumočníka ), ve kterém mu bude zejména umožněno nastavit a následně kdykoli upravovat svůj profesní profil. 8. Po úspěšné registraci je Tlumočník povinen uvést ve svém profesním profilu následující údaje: a) Identifikační číslo podnikatele b) Daňové identifikační číslo c) Údaj o tom, zda je plátcem DPH či nikoli

3 b. Postup registrace Klientů 9. Klienti mohou do Systému vstupovat ve dvou kategoriích s různým rozsahem uživatelských oprávnění, a to jako: a) Vlastní klienti registrovaných Tlumočníků (dále jen Vlastní klienti ) nebo b) Klienti aktivně poptávající tlumočnické služby (dále jen Klienti z marketplace"). Je-li v textu Všeobecných podmínek použito označení Klient bez přívlastku, vztahuje se toto označení bez rozdílu jak na Vlastní klienty, tak na Klienty z marketplace, ledaže z kontextu příslušného ustanovení bude jednoznačně plynout, že se má vztahovat pouze na některou kategorii Klientů. 10. Vlastní klienti mají zájem o využití Služeb, to ovšem pouze při zajištění on-line tlumočení konkrétním Tlumočníkem, jehož identifikaci znají a získali ji jiným způsobem, než prostřednictvím Systému. Vlastní klienty je oprávněn registrovat pouze Tlumočník a to ve svém Privátním prostoru Tlumočníka. Pro registraci Vlastního klienta postačí uvedení následujících údajů: a) ové adresy Vlastního klienta, která bude následně sloužit též jako uživatelské jméno Vlastního klienta. 11. Po vyplnění registračních údajů Vlastního klienta dle odst. 10 tohoto článku bude na uvedenou ovou adresu automaticky odeslána zpráva s přístupovými údaji Vlastního klienta, tj. uživatelským jménem (shodné s ovou adresou Vlastního klienta) a přístupovým heslem. Přístupové heslo bude Vlastní klient oprávněn následně změnit v rámci nastavení svého profilu. Vlastní klient tímto způsobem získá možnost vstoupit do Privátního prostoru konkrétního Tlumočníka, v rámci kterého může s Tlumočníkem komunikovat, tj. posílat textové zprávy, dokumenty, popř. chatovat, a následně též realizovat vlastní tlumočení. 12. Po vstupu do Privátního prostoru konkrétního Tlumočníka bude Vlastní klient vyzván, aby provedl test hardwarového a softwarového vybavení Vlastního klienta, a to za účelem zjištění, zda je technické vybavení Vlastního klienta dostačující pro realizaci kvalitního tlumočení on-line prostřednictvím sítě Internet. V případě, že technické vybavení Vlastního klienta nebude splňovat požadované minimální parametry, je Poskytovatel oprávněn vstup Vlastního klienta do Privátního prostoru Tlumočníka odmítnout a registrační proces ukončit. V takovém případě bude Vlastní klient informován o minimálním požadovaném technickém vybavení a bude požádán, aby přístup opakoval po odstranění technických nedostatečností. 13. Poskytnutí jakýchkoli dalších identifikačních či osobních údajů nad rámec údajů dle odst. 10 tohoto článku nebude po Vlastním klientovi Poskytovatelem vyžadováno, bude však umožněno v rámci nastavení profilu Vlastního klienta. Profil Vlastního klienta bude zobrazován pouze v rámci Privátního prostoru konkrétního Tlumočníka, nebude tedy veřejně přístupný. Vlastní klienti však budou před vstupem do Privátního prostoru Tlumočníka povinni výslovně potvrdit, že si řádně přečetli a že souhlasí s Všeobecnými podmínkami. Přístup Vlastních klientů, kteří souhlas s Všeobecnými podmínkami nevysloví, do Privátního prostoru Tlumočníka je vyloučen. 14. Klienti z marketplace mají zájem o využití Služeb v plném rozsahu, tedy včetně možnosti aktivně poptávat tlumočnické služby, porovnávat nabídky jednotlivých

4 Tlumočníků a vybírat, dle vlastního uvážení, ty nejvhodnější. Klienti z marketplace jsou povinni pro získání plného přístupu se samostatně do Systému registrovat. Klienti z marketplace jsou povinni uvést v průběhu registrace následující údaje: a) Jméno a příjmení, popř. název právnické osoby b) Telefonní číslo c) ovou adresu d) Adresu (tj. adresu sídla či místa podnikání, popř. adresu bydliště) 15. Klienti z Marketplace, jsou-li fyzickými osobami, jsou v průběhu registrace povinni výslovně potvrdit, že jsou starší 18 let. Registrace Klientů z marketplace mladších 18 let je vyloučena. 16. Klienti z marketplace jsou v průběhu registrace dále povinni výslovně potvrdit, že si řádně přečetli a že souhlasí s Všeobecnými podmínkami. Registrace Klientů z marketplace, kteří souhlas s Všeobecnými podmínkami nevysloví, je vyloučena. 17. Při registraci je Klient z marketplace povinen zadat svou ovou adresu, která bude nadále sloužit jako uživatelské jméno. Na tuto adresu Klient z marketplace obdrží ovou zprávu se svými přístupovými údaji, tj. uživatelským jménem (shodné s ovou adresou) a přístupovým heslem. Přístupové heslo bude Klient z marketplace oprávněn následně změnit v rámci nastavení svého profilu. Klient z marketplace je povinen chránit své heslo a učinit veškerá vhodná a potřebná opatření k zabránění zpřístupnění hesla třetí osobě. Klient z marketplace je povinen užívat Služby výhradně osobně a není oprávněn zpřístupnit Službu jakékoli třetí osobě. 18. Po vyplnění registračních údajů dle odst. 14, 15 a 16 tohoto článku bude Klient z marketplace vyzván, aby provedl test hardwarového a softwarového vybavení Klienta z marketplace, a to za účelem zjištění, zda je technické vybavení Klienta z marketplace dostačující pro realizaci kvalitního tlumočení on-line prostřednictvím sítě Internet. V případě, že technické vybavení Klienta z marketplace nebude splňovat požadované minimální parametry, je Poskytovatel oprávněn registraci Klienta z marketplace odmítnout a registrační proces ukončit. V takovém případě bude Klient z marketplace informován o minimálním požadovaném technickém vybavení a bude požádán, aby registraci opakoval po odstranění technických nedostatečností. 19. Výsledkem úspěšné registrace je vytvoření individuálního uživatelského účtu Klienta z marketplace a zpřístupnění Služeb a dalších funkcí webového portálu Interpretty.com. Klient z marketplace tímto získá přístup do svého privátního internetového prostoru (dále jen Privátní prostor Klienta ), ve kterém mu bude zejména umožněno publikovat práce, tj. poptávat konkrétní tlumočnické služby, shromažďovat a vyhodnocovat nabídky jednotlivých Tlumočníků, komunikovat s Tlumočníky, tj. posílat textové zprávy, dokumenty, popř. chatovat, a následně též realizovat vlastní tlumočení a provádět platby na účet Poskytovatele. 20. Po úspěšné registraci je Klient z marketplace povinen uvést ve svém profilu následující údaje: a) Identifikační číslo podnikatele b) Daňové identifikační číslo c) Údaj o tom, zda je plátcem DPH či nikoli

5 21. Klient z marketplace je oprávněn publikovat práce, tj. poptávat konkrétní tlumočnické služby, zdarma. 22. Poptávky konkrétních tlumočnických služeb se pro účely těchto Všeobecných podmínek dělí na: a) Rychlé poptávky, při kterých má být tlumočení realizováno dříve než 12 hodin od zveřejnění poptávky v Systému, a b) Plánované poptávky, při kterých má být tlumočení realizováno později než 12 hodin od zveřejnění poptávky v Systému. IV. Uzavření smlouvy o tlumočení mezi Klientem a Tlumočníkem 1. Klienti z marketplace jsou při publikaci práce, tj. při zadání poptávky konkrétní tlumočnické služby, oprávněni rozhodnout, zda poptávka bude zaslána všem Tlumočníkům v požadované jazykové kombinaci nebo pouze oblíbeným Tlumočníkům (tato možnost bude aktivována až poté, co si Klient z marketplace v Privátním prostoru Klienta oblíbené Tlumočníky nastaví). V zadání poptávky uvede Klient z marketplace lhůtu pro zasílání cenových nabídek (v případě Rychlé poptávky činí tato lhůta 15 minut). Tlumočníci, resp. jen oblíbení Tlumočníci, poté obdrží prostřednictvím Systému a rovněž též em zprávu s informací o zveřejněné poptávce. 2. V případě, že Tlumočník bude mít zájem poptávané tlumočnické služby poskytnout, zašle Klientovi z marketplace cenovou nabídku. Cenové nabídky lze zasílat pouze do uplynutí lhůty stanovené Klientem z marketplace dle předchozího odstavce. Klient z marketplace je oprávněn vybrat z obdržených nabídek tu, která dle jeho vlastního uvážení nejlépe vyhovuje jeho potřebám. Klient z marketplace je tak oprávněn zejména zohlednit profesní profil Tlumočníka (vzdělání, praxi, specializaci apod.). Klient z marketplace není povinen přijmout nabídku obsahující nejnižší cenu. V případě, že Klient z marketplace neobdrží ve stanovené lhůtě žádnou nabídku, bude mu prostřednictvím Systému nabídnut seznam vhodných Tlumočníků, které pak Klient z marketplace bude oprávněn oslovit přímo a vyzvat je tak k předložení cenové nabídky. 3. Cenová nabídka musí vždy obsahovat konečnou částku, kterou Klient z marketplace Tlumočníkovi uhradí, tedy částku obsahující v sobě již veškeré daně, poplatky, srážky apod. Cenová nabídka je závazná a Tlumočník není oprávněn ji jednostranně měnit. 4. Jakmile Klient z marketplace přijme konkrétní nabídku Tlumočníka, je informace o tomto přijetí doručena prostřednictvím Systému Tlumočníkovi. Tímto okamžikem dochází k uzavření smlouvy mezi Tlumočníkem a Klientem z marketplace, jejímž předmětem je: c) na jedné straně závazek Tlumočníka být v požadovaný den a čas připraven a tlumočnické služby v rozsahu a způsobem uvedeným v poptávce Klienta z marketplace poskytnout, d) na straně druhé závazek Klienta z marketplace služby Tlumočníka využít a zaplatit Tlumočníkovi sjednanou odměnu (dále jen Smlouva o tlumočení ).

6 5. Po uzavření Smlouvy o tlumočení jsou Klient z marketplace a Tlumočník oprávněni dohodnout se na změně data nebo času tlumočení. Jiné změny, a to zejména změna sjednané ceny tlumočení, jsou vyloučeny. 6. V případě Vlastních klientů nabídkové řízení postupem dle odst. 1 až 4 tohoto článku neprobíhá. K uzavření Smlouvy o tlumočení v tomto případě dochází přímo mezi Tlumočníkem a Vlastním klientem mimo Systém, a to před tím, než Vlastní klient vstoupí do Privátního prostoru Tlumočníka za účelem realizace konkrétního tlumočení. 7. Klient je oprávněn od Smlouvy o tlumočení odstoupit, a to i bez uvedení důvodu. V případě, že tímto způsobem dojde ke zrušení Smlouvy o tlumočení: a) dříve než 72 hodin před sjednaným časem počátku tlumočení, pak Tlumočníkovi nevzniká nárok na odměnu ani částečně; b) v době 72 až 24 hodin před sjednaným časem počátku tlumočení, pak Tlumočníkovi vzniká nárok na odměnu ve výši 50% sjednané ceny; c) méně než 12 hodin před sjednaným časem počátku tlumočení (tj. vždy v případě Rychlé poptávky), pak Tlumočníkovi vzniká nárok na odměnu v plné výši sjednané ceny. V. Práva a povinnosti uživatelů Služeb 1. Tlumočníci jsou povinni zajistit a odpovídají za to, aby po dobu poskytování tlumočnických služeb byly na jejich straně zachovány minimální požadované parametry technického vybavení, a to zejména včetně dostatečně kvalitního (kapacitního) připojení k síti Internet. V případě že kvalita připojení nebude dostatečná pro řádné tlumočení, je Klient oprávněn tlumočení kdykoli v jeho průběhu přerušit. V takovém případě Klientovi vzniká právo zahájit reklamační řízení postupem dle čl. VI odst. 5 těchto Všeobecných podmínek. 2. Klienti berou na vědomí, že požadované minimální parametry technického vybavení musí být zachovány též na jejich straně. V případě, že nebude možné zrealizovat nebo dokončit tlumočení z důvodu nedostatečného technického vybavení na straně Klienta, nebude Klient oprávněn reklamovat poskytnuté služby. Povinnost Klienta uhradit sjednanou cenu tlumočení rovněž zůstává v plném rozsahu zachována. 3. Registrační údaje, pod kterými Tlumočník a Klient z marketplace vstupují do Systému (tj. uživatelské jméno a heslo) jsou nepřevoditelné. V případě, že dojde k ohrožení bezpečnosti těchto údajů, popřípadě ke zcizení těchto údajů, je oprávněný uživatel povinen bez zbytečného odkladu provést ve svém profilu změnu přístupového hesla. Pokud by toto opatřené nebylo s ohledem na okolnosti dostatečné, je oprávněný uživatel povinen požádat Poskytovatele o deaktivaci příslušného účtu (profilu). V takovém případě dojde k vymazání veškerých údajů uložených v privátním prostoru daného uživatele. Bude-li mít tento uživatel zájem Systém nadále užívat, je povinen znovu se registrovat postupem dle příslušných ustanovení těchto Všeobecných podmínek. 4. Tlumočník a Klient jsou povinni přistupovat do Systému výhradně prostřednictvím svých vlastních registračních údajů. Přistupování do Systému prostřednictvím cizích registračních údajů, popřípadě vytváření fiktivních či falešných identit, je považováno za hrubé porušení těchto Všeobecných podmínek.

7 5. Tlumočník je povinen uvádět ve svém profesním profilu výhradně pravdivé, úplné a nikoli zavádějící údaje, a to zejména o svém vzdělání, profesních zkušenostech a získané praxi. Tlumočník je povinen uveřejňovat výhradně pravdivé a autentické doklady o svém vzdělání, profesních zkušenostech a získané praxi a tyto doklady nijak neupravovat. 6. Tlumočník ani Klient nejsou oprávněni využívat Systém k: a) poskytování či nabízení jakýchkoli jiných služeb, než služeb tlumočnických, b) šíření nevyžádané reklamy či jakéhokoli jiného nevyžádaného obsahu c) jakékoli jiné činnosti, které je v rozporu s právními předpisy či dobrými mravy. 7. Tlumočník ani Klient nejsou oprávněni postupovat způsobem, který by mohl vést k narušení funkčnosti Systému či poskytovaných Služeb. VI. Způsob úhrady odměny za tlumočení 1. Veškeré částky dle Všeobecných podmínek budou vyčíslovány a veškeré platby dle Všeobecných podmínek budou realizovány výhradně v měně Euro (EUR) nebo Americký dolar (USD). 2. Tlumočník je povinen nejpozději před realizací prvního tlumočení zřídit si svůj vlastní účet PayPal. Veškerý platební styk mezi Poskytovatelem a Tlumočníkem bude probíhat výhradně prostřednictvím systému PayPal. 3. Pro Klienty je zřízení účtu PayPal doporučováno, není však obligatorní. Klienti, kteří nebudou mít svůj vlastní účet PayPal, budou platby ve prospěch Tlumočníka, popřípadě platby prostřednictvím systému FairPay, realizovat kreditní kartou prostřednictví sítě Internet. 4. Mezi Tlumočníkem a Vlastním klientem budou platby odměny za tlumočení ve výši sjednané ve Smlouvě o tlumočení probíhat přímo, tj. bezhotovostním převodem z účtu Vlastního klienta na účet Tlumočníka, popř. platbou kreditní kartou Vlastního klienta na účet Tlumočníka. V případě těchto přímých plateb Poskytovatel v žádném případě neodpovídá za provedení úhrady odměny za tlumočení Tlumočníkovi ani za případnou návratnost již uhrazených plateb v případě, že tlumočení z důvodů na straně Tlumočníka neproběhne, popřípadě nebude provedeno řádně a bezchybně. 5. Mezi Tlumočníkem a Klientem z marketplace budou platby odměny za tlumočení ve výši sjednané ve Smlouvě o tlumočení probíhat za využití systému FairPay, a to následujícím způsobem: a) Po uzavření Smlouvy o tlumočení složí Klient částku odpovídající sjednané odměně za tlumočení v plné výši (tj. včetně všech daní, poplatků, srážek apod., které jsou v odměně zahrnuty) na depozitní PayPal účet Poskytovatele. Částka musí být složena: i. v případě Rychlé poptávky ihned po přijetí cenové nabídky Tlumočníka (bez složení odpovídající částky Systém neumožní vlastní tlumočení realizovat); ii. v Případě plánované poptávky, kdy tlumočení má být realizováno do 72 hodin od zveřejnění poptávky v Systému, ihned po přijetí cenové nabídky Tlumočníka (bez složení odpovídající částky Systém neumožní vlastní tlumočení realizovat);

8 iii. v Případě plánované poptávky, kdy tlumočení má být realizováno později než 72 hodin po zveřejnění poptávky v Systému, nejpozději 72 hodin před sjednaným termínem tlumočení. b) Po poskytnutí tlumočení bude Klient prostřednictvím Systému dotázán, zda byl spokojen s kvalitou tlumočení a zda souhlasí s výplatou sjednané odměny. V případě, že Klient odpoví kladně, uvolní Poskytovatel částku odpovídající odměně ve prospěch Tlumočníka a vyplatí jí Tlumočníkovi způsobem a za podmínek uvedených dále. c) V případě, že Klient nebude s kvalitou tlumočení spokojen, zahájí reklamační řízení. Částka odpovídající odměně bude v takovém případě uložena na depozitním účtu Poskytovatele, a to až do ukončení reklamačního řízení. d) Po zahájení reklamačního řízení obdrží Klient prostřednictvím Systému formulář, do kterého vyplní s jakými aspekty tlumočení a z jakých důvodů nebyl spokojen. Zmíněny přitom mohou být jak technické nedostatky (nedostatečná kvalita datového spojení apod.), tak i nedostatky odborné. e) Vyplněný reklamační formulář musí Klient zaslat nejpozději do 24 hodin od skončení tlumočení. Vyplněný reklamační formulář se doručuje jak Tlumočníkovi, tak Poskytovateli. V případě, že Klient vyplněný reklamační formulář v uvedené lhůtě neodešle, má se za to, že reklamační řízení bylo ukončeno ve prospěch Tlumočníka, a Poskytovatel uvolní částku odpovídající odměně ve prospěch Tlumočníka a vyplatí jí Tlumočníkovi způsobem a za podmínek uvedených dále. f) Tlumočník je povinen nejpozději do 24 hodin od doručení vyplněného reklamačního formuláře zaslat Klientovi své vyjádření, ve kterém zejména uvede, zda s výhradami ke kvalitě tlumočení souhlasí či nikoli. Pokud Tlumočník s výhradami nesouhlasí, uvede skutečnosti, které dle jeho názoru podporují jeho názor, že tlumočení bylo poskytnuto řádně, popřípadě že nebylo poskytnuto řádně z důvodů, které leží výhradně na straně Klienta. g) V případě, že Klient na základě vyjádření Tlumočníka dle předchozího písmene vezme své výhrady zpět, je reklamační řízení ukončeno a Poskytovatel uvolní částku odpovídající odměně ve prospěch Tlumočníka a vyplatí jí Tlumočníkovi způsobem a za podmínek uvedených dále. h) V případě, že se Tlumočník nevyjádří ve smyslu písm. f) tohoto odstavce ve stanovené lhůtě, nebo v případě, že Klient neukončí reklamační řízení postupem dle písm. g) tohoto odstavce, reklamační řízení pokračuje. Posouzení oprávněnosti reklamace náleží výhradně Poskytovateli. Při posuzování oprávněnosti reklamace Poskytovatel vychází především ze záznamu technických dat o datovém spojení realizovaném mezi Tlumočníkem a Klientem (tj. údajů o délce trvání spojení, kvalitě spojení, množství přenesených dat apod.). Týkají-li se výhrady Klienta odborné stránky tlumočení, je Poskytovatel oprávněn zohlednit též profesní profil Tlumočníka a jeho hodnocení v případech dřívějších tlumočení realizovaných pro jiné Klienty. i) V případě, že Poskytovatel vyhodnotí reklamaci Klienta jako oprávněnou, vrátí částku odpovídající odměně Klientovi, a to na účet, ze kterého byla platba odeslána. V případě, že Poskytovatel vyhodnotí reklamaci Klienta jako neoprávněnou, vyplatí částku odpovídající odměně Tlumočníkovi způsobem a za

9 podmínek uvedených dále. Tlumočník i Klient jsou povinni rozhodnutí Poskytovatele respektovat, bez možnosti uplatnění dalších opravných prostředků. 6. V případě, že Tlumočníkovi vznikne dle Všeobecných podmínek nárok na výplatu částky odpovídající sjednané odměně za tlumočení z depozitního PayPal účtu Poskytovatele, je Poskytovatel povinen odpovídající částku (případně sníženou o odměnu Poskytovatele dle čl. čl. VII odst. 3 Všeobecných podmínek) vyplatit Tlumočníkovi bezhotovostním převodem na jeho účet PayPal, a to nejpozději do 15. dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém bylo tlumočení poskytnuto. 7. Vyúčtování odměny dle Smlouvy o tlumočení probíhá výhradně mezi Tlumočníkem a Klientem. Součástí Služeb je pouze zprostředkování komunikace mezi Tlumočníkem a Klientem v této oblasti. Platí tedy, že pokud Klient o vystavení daňového dokladu prostřednictvím Systému požádá, předá Poskytovatel tento požadavek Tlumočníkovi. Tlumočník je v takovém případě povinen daňový doklad vystavit, pročež je povinen použít identifikační a fakturační údaje, které Tlumočník a příslušný Klient do Systému zadali. Poskytovatel v žádném případě neodpovídá za to, že takto vystavený daňový doklad bude splňovat požadavky dané dotčenými právními řády, ani za to, že bude úplný a věcně správný. 8. Tlumočník i Klient souhlasí s tím, že daňové doklady budou mezi nimi předávány pouze v elektronické podobě, a prohlašují, že tento způsob považují za dostatečný. VII. Odměna Poskytovatele a způsob její úhrady 1. Za poskytnutí Služeb náleží Poskytovateli nárok na odměnu. Odměnu Poskytovatele ve výši stanovené dále je povinen hradit Poskytovateli Tlumočník. 2. Tlumočník je oprávněn zvolit si dle vlastního uvážení jeden z následujících způsobů vyčíslení odměny: a) Odměna vyčíslená procentem z realizovaných tržeb Registrace Tlumočníka v Systému je provedena zdarma, Tlumočník není povinen platit žádné udržovací, servisní či jiné pevné poplatky. Poskytovateli v takovém případě náleží odměna ve výši 15% z ceny tlumočení sjednané mezi Tlumočníkem a Klientem ve Smlouvě o tlumočení. Není-li platba odměny Poskytovatele od DPH osvobozena, zvyšuje se takto vyčíslená odměna Poskytovatele o DPH ve výši dle aktuální sazby. V případě, že Klient realizoval platbu ve prospěch Tlumočníka kreditní kartou, je Poskytovatel dále oprávněn navýšit odměnu Poskytovatele o poplatky za transakci, které k jeho tíži vyúčtoval provozovatel platebního systému PayPal. b) Paušální odměny Registrace Tlumočníka v Systému je provedena zdarma. Tlumočník následně uhradí Poskytovateli dle své volby roční paušální odměnu ve výši EUR 199,- nebo půlroční paušální odměnu ve výši EUR 119,-. Veškeré Služby jsou poté Poskytovatelem v příslušném období (rok nebo půlrok) poskytovány bez nároku na úhradu jakékoli dodatečné odměny nad rámec uhrazeného paušálu. Není-li platba paušální odměny Poskytovatele od DPH osvobozena, zvyšuje se takto vyčíslená paušální odměna Poskytovatele o DPH ve výši dle aktuální sazby.

10 V případě, že období, na které byl paušál uhrazen, skončí a Tlumočník neuhradí paušál na období následující, bude odměna vyčíslována postupem dle písm. a) tohoto odstavce. 3. Nárok na úhradu odměny vyčíslené procentem z realizovaných tržeb je Poskytovatel oprávněn započíst proti nároku Tlumočníka na vyplacení částky dle čl. VI odst. 6 Všeobecných podmínek. Není-li provedení zápočtu možné, je Tlumočník povinen uhradit tuto odměnu Poskytovateli bezhotovostním převodem na jeho účet PayPal, a to nejpozději do 15. dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém bylo tlumočení poskytnuto. 4. Na úhradu odměny Poskytovatele (a to odměny dle písm. a) i b) odst. 2 tohoto článku Všeobecných podmínek) vystaví Poskytovatel daňový doklad, který doručí Tlumočníkovi prostřednictvím Systému. Tlumočník i Poskytovatel souhlasí s tím, že daňové doklady budou mezi nimi předávány pouze v elektronické podobě, a prohlašují, že tento způsob považují za dostatečný. VIII. Důvěrnost, ochrana osobních údajů 1. Tlumočníci jsou povinni zachovávat mlčenlivost o veškerých skutečnostech, které se dozvěděli v průběhu tlumočení pro Klienty, jakož i o skutečnostech, které se dozvěděli v rámci přípravy tlumočení či po jeho skončení. V případě, že Tlumočník v rámci přípravy tlumočení obdržel od Klienta podklady v písemné podobě, je povinen po skončení tlumočení tyto podklady zničit. 2. Za důvěrnou informaci, která nesmí být sdělována jakékoli třetí osobě, se považuje též informace o identitě Klienta, pro kterého Tlumočník tlumočnické služby poskytoval, ledaže Klient výslovně udělí Tlumočníkovi souhlas s tím, aby informaci o tlumočení pro Klienta použil jako referenci ve svém profesním profilu. 3. Tlumočníci se zavazují vytvořit v průběhu tlumočení takové podmínky, aby důvěrnost přenášených sdělení nebyla žádným způsobem ohrožena. Tlumočník je tak zejména povinen provádět tlumočení v soukromí, bez přítomnosti třetích osob, které by mohli obsah přenášených sdělení zaslechnout. 4. Žádný uživatel (tj. Tlumočník ani Klient) není v žádném případě oprávněn pořizovat zvukový, zvukově obrazový ani jakýkoli jiný záznam (stenografický, automatizovaný převod na psaný text apod.) tlumočení, a to ani pro své vlastní interní potřeby a ani v případě, že by takový záznam byl v maximální možné míře chráněn před neoprávněným přístupem třetí osoby. Porušení této povinnosti je považováno za hrubé porušení těchto Všeobecných podmínek. Uživatel je též srozuměn s tím, že porušení této povinnosti může být sankcionováno předpisy práva civilního i trestního. 5. Tlumočník vyslovuje souhlas s tím, aby Poskytovatel shromažďoval od Klientů informace týkající se jejich hodnocení služeb poskytnutých jim ze strany Tlumočníka, aby tyto informace zpracovával a vytvářel na jejich základě profil Tlumočníka. Tlumočník dále vyslovuje souhlas s tím, aby Poskytovatel takto vytvořený profil Tlumočníka zveřejnil prostřednictvím Systému 6. Tím, že uživatel (tj. Tlumočník nebo Klient) sdělí Poskytovateli své osobní údaje v souvislosti s poskytováním Služeb, uděluje tím Poskytovateli souhlas ke zpracovávání takto sdělených osobních údajů včetně elektronických kontaktů

11 elektronické pošty ( , telefon, fax atd.). Tento souhlas uděluje uživatel na dobu neurčitou s tím, že je oprávněn jej kdykoli odvolat, a to písemným prohlášením doručeným na adresu Poskytovatele. 7. Sdělením elektronických kontaktů elektronické pošty a telefonního čísla Poskytovateli vyslovuje uživatel souhlas s tím, že mu jejich prostřednictvím budou zasílána obchodní sdělení anebo propagační materiály Poskytovatele či jeho obchodních partnerů. Nesouhlasí-li uživatel s tím, aby mu byla prostřednictvím elektronických kontaktů elektronické pošty a telefonního čísla zasílána obchodní sdělení anebo propagační materiály Poskytovatele či jeho obchodních partnerů, zaškrtne příslušnou kolonku příslušného formuláře - zpravidla v profilu uživatele (tj. Tlumočníka nebo Klienta). 8. Poskytovatel prohlašuje, že bude údaje získané dle odst. 6 tohoto článku Všeobecných podmínek zpracovávat a používat za účelem vytvoření databáze uživatelů Služeb, za účelem vyhodnocování cílových skupin uživatelů jednotlivých dílčích Služeb, za účelem vyhodnocování návštěvnosti internetových stránek Interpretty.com, za účelem možného zasílání obchodních sdělení či propagačních materiálů Poskytovatele anebo jeho obchodních partnerů v databázi zařazeným osobám. 9. Poskytovatel prohlašuje, že osobní údaje takto uživatelem poskytnuté budou zpracovávány čistě pro potřeby této společnosti, a to pouze zaměstnanci této společnosti nebo jejími smluvními partnery, a nebudou zpřístupněny jakékoli další osobě. Právo přístupu uživatele k údajům o jeho osobě je zaručeno. 10. V případě, že Poskytovatel poruší své povinnosti správce osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., má uživatel právo požadovat na Poskytovateli vysvětlení a požadovat, aby vzniklý protiprávní stav byl odstraněn. IX. Reklamace Služeb 1. Tlumočník či Klient jsou oprávněni reklamovat Služby pouze tehdy, pokud jejich vadné poskytnutí nebylo způsobeno zejména těmito okolnostmi: a) nesprávným užíváním Služby, zejména jakýmkoli porušením Všeobecných podmínek nebo nedodržením náležité míry péče nebo opatrnosti, b) úmyslným či nedbalostním jednáním třetích osob, c) živelnou událostí či jinou neodvratitelnou událostí, která znemožňuje řádné plnění, d) dalšími okolnostmi vzniklými nezávisle na poskytování Služby, tj. např. poruchy a výpadky sítě Internet a na něm závislých technologií, e) povahou používané technologie, f) nevhodným nastavením technických zařízení pro poskytování Služeb, g) zneužitím Služby pro jiné účely, než je Služba určena. 2. V případech, kdy se neuplatní ustanovení čl. IX odst. 1 Všeobecných podmínek, tedy, že odpovědnost za škodu není již z tohoto důvodu vyloučena, platí, že celková souhrnná odpovědnost Poskytovatele za škodu způsobenou při poskytování Služeb je limitována částkou odpovídající výši úhrad příslušného uživatele za poslední kalendářní rok za poskytování Služeb.

12 X. Opatření při porušení Všeobecných podmínek 1. Při hrubém porušení jednoho nebo více ustanovení těchto Všeobecných podmínek Poskytovatel použije jednoho nebo více z těchto opatření: a) okamžité ukončení poskytování všech plnění v rámci Služeb, b) deaktivace a smazání uživatelského účtu uživatele v Systému, c) jiné omezení plnění poskytovaných v rámci Služeb. 2. Poskytovatel je oprávněn omezit či ukončit poskytování Služeb též v případě, kdy obdrží nebo jinak získá informaci nasvědčující tomu, že ze strany uživatele došlo k porušení Všeobecných podmínek. Opatření může být ze strany Poskytovatele ukončeno, pokud uživatel prokáže, že k porušení Všeobecných podmínek nedošlo nebo již nedochází. XI. Výhrada Poskytovatele 1. Poskytovatel je oprávněn jednostranně měnit rozsah, kvalitu a cenu Služeb, případně ukončit nebo přerušit poskytování Služeb nebo jejích funkcí, a to zejména z důvodů rozšíření Služeb, zavedení nových funkcí nebo služeb, upgradu užívaných aplikací a rozvoje užívaných technologií. 2. Uplatnění práva na náhradu škody nebo reklamace Služeb z důvodu změny, přerušení nebo ukončení Služeb je z tohoto důvodu vyloučena. XII. Rozhodné právo, rozhodčí doložka 1. Právní vztahy založené mezi Poskytovatelem a uživateli (Tlumočníky a Klienty), jakož i mezi Tlumočníky a Klienty mezi sebou, a právní vztahy s nimi související se řídí a vykládají v souladu se zákony České republiky. Ke kolizním ustanovením českého právního řádu se přitom nepřihlíží. 2. Všechny spory vznikající z právních vztahů, které vznikají na základě Všeobecných podmínek, a v souvislosti s nimi budou s vyloučením pravomoci obecných soudů rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho Řádu a Pravidel třemi rozhodci. Smluvní strany se zavazují splnit všechny povinnosti uložené jim v rozhodčím nálezu ve lhůtách v něm uvedených. Rozhodčí řízení se povede v jazyce anglickém. XIII. Platnost a účinnost 1. Všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost a účinnost dnem Prohlášení uživatele Se zněním textu Všeobecných podmínek souhlasím. Odsouhlasením textu Všeobecných podmínek se zavazuji dodržet všechny své povinnosti dle Všeobecných podmínek a beru na vědomí, že v případě jejich porušení mohou proti němu být uplatněna opatření podle těchto Všeobecných podmínek. Dále beru na vědomí, že porušením těchto Všeobecných podmínek nebo zneužitím Služeb se dopouštím protiprávního jednání, kterým mohu

13 způsobit škodu nebo jinou újmu sobě nebo třetí osobě a mohu se tak vystavit nebezpečí právního postihu.

OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA

OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) upravují užití agenturní části internetového portálu Outvia dostupného na

Více

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. I. Úvodní ustanovení I.1 Provozovatel obchodní společnost Úspěšný web s.r.o. se sídlem Rakovník, Sportovní 99, PSČ 269 01 IČ: 242 09 007

Více

Obchodní podmínky pro poskytování služeb. na platformě ČP Cloud v rámci akce Vánoční sbírka

Obchodní podmínky pro poskytování služeb. na platformě ČP Cloud v rámci akce Vánoční sbírka Obchodní podmínky pro poskytování služeb na platformě ČP Cloud v rámci akce Vánoční sbírka Účinné od 27.11.2014 do 3.1.2015. Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky

Více

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy.

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy. OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) obchodní společnosti IMP net s.r.o., IČ: 28351801, se sídlem Šimáčkova 137, 628 00 Brno, zapsané

Více

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Preambule Prodávající, společnost Evropská asociace finančního plánování Česká republika (dále EFPA ČR), IČ: 720 84 529, se sídlem Praha, Krakovská 1366/25,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti TRAVEL BUSINESS, s.r.o se sídlem náměstí 14.října 1307/2, 150 00 Praha 5 identifikační číslo: 03288315, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského

Více

Obchodní podmínky BET-MAN.cz

Obchodní podmínky BET-MAN.cz Obchodní podmínky BET-MAN.cz 1. Úvodní ustanovení 1.1. Služba BET-MAN 1.2. Poskytovatel je právnickou osobou poskytující poradenství v oblasti kursových sportovních sázek a umožňuje uživatelům, kteří mají

Více

Podmínky užívání služeb serveru TheMail.cz

Podmínky užívání služeb serveru TheMail.cz Podmínky užívání služeb serveru TheMail.cz (dále jen Podmínky ) I. Úvodní ustanovení a definice 1. Tyto Podmínky užívání služeb serveru themail.cz (dále i jen server ) stanoví práva a závazky uživatelů

Více

VšeobeVšeobecné obchodní podmínky

VšeobeVšeobecné obchodní podmínky VšeobeVšeobecné obchodní podmínky společnosti KRC partners s.r.o. se sídlem Na Dolinách 150/4, 140 00 Praha 4, IČ: 24147591, zapsané do obchodního rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY internetového obchodu rcservis.com

OBCHODNÍ PODMÍNKY internetového obchodu rcservis.com OBCHODNÍ PODMÍNKY internetového obchodu rcservis.com RC SERVIS Simona Konrádová IČ: 88779394, DIČ: CZ8452042445 se sídlem Pražská 37/45, 301 00 Plzeň Východní Předměstí fyzická osoba podnikající dle živnostenského

Více

Obchodní podmínky 1. Obecná ustanovení 2. Předmět služby 3. Rozsah služby 4. Práva a povinnosti Uživatele

Obchodní podmínky 1. Obecná ustanovení 2. Předmět služby 3. Rozsah služby 4. Práva a povinnosti Uživatele Obchodní podmínky Zaplacením objednávky on line kurzu Jsi značka souhlasí uživatel s níže uvedenými podmínkami a zavazuje se dodržovat pravidla v nich uvedená. 1. Obecná ustanovení 1.1. Poskytovatelem

Více

Obchodní podmínky portálu efpa.cz

Obchodní podmínky portálu efpa.cz Obchodní podmínky portálu efpa.cz Preambule Prodávající, společnost vropská asociace finančního plánování České republiky, zájmové sdružení právnických osob, se sídlem Krakovská 1366/25, 110 00 Praha 1,

Více

O B C H O D N Í P O D M Í N K Y

O B C H O D N Í P O D M Í N K Y O B C H O D N Í P O D M Í N K Y užívání portálu AUKROCITY.CZ I. Úvodní ustanovení 1.1. Provozovatelem internetových stránek www.aukrocity.cz je společnost Allegro Group s.r.o., IČ: 276 84 555, se sídlem

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VERZE 3.2

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VERZE 3.2 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VERZE 3.2 1 I ZÁKLADNÍ ÚDAJE Obchodní firma: Se sídlem: Safetica Technologies s.r.o. Praha 3, Bořivojova 878/35, PSČ 130 00, Česká republika IČO: 258 48 666 DIČ: Zápis v OR:

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU NESMEKYPLUS.CZ

OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU NESMEKYPLUS.CZ OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU NESMEKYPLUS.CZ 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) e- shopu nesmekyplus.cz provozovaného paní Jitkou Masnou, IČ 65360818,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 2.1. Smlouva o poskytování reklamy bude uzavřena na jeden (1) rok od zahájení poskytování služby.

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 2.1. Smlouva o poskytování reklamy bude uzavřena na jeden (1) rok od zahájení poskytování služby. OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Pricetown s.r.o. se sídlem Praha 10, Vinohrady, Korunní 810/104, PSČ 101 00 IČ: 279 17 223 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C,

Více

Obchodní podmínky pro poskytování služby Online poštovní schránka

Obchodní podmínky pro poskytování služby Online poštovní schránka Obchodní podmínky pro poskytování služby Online poštovní schránka I. Základní pojmy Pojmy uvedené velkým písmenem a dále nedefinované mají následující význam: 1.1. Uživatelem se rozumí fyzická nebo právnická

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1.6. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1.6. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám. OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti FESH s.r.o. se sídlem Bryksova 763/46, Praha 9 IČO: 02319829 DIČ: CZ02319829 pro prodej zboží a služeb prostřednictvím internetové adresy www.fengshuiacademy.cz a

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí V Praze dne 1. března 2014 OBCHODNÍ PODMÍNKY ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE,

Více

Obchodní podmínky. pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Zápis: živnostenský rejstřík vedený Úřadem městské části Praha 1.

Obchodní podmínky. pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Zápis: živnostenský rejstřík vedený Úřadem městské části Praha 1. Obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Kontaktní údaje prodávajícího: Prodávající: Tomáš Pfeiffer Sídlo: Soukenická 21, 110 00 Praha 1. IČ: 12609498, DIČ: CZ530830166. Zápis: živnostenský

Více

Smluvní podmínky pro užívání a správu domén ".sk" u spol. General Registry. Provozovatel. 1. Základní ujednání

Smluvní podmínky pro užívání a správu domén .sk u spol. General Registry. Provozovatel. 1. Základní ujednání u spol. General Registry Provozovatel Provozovatelem jsou v následujícím dokumentu myšleny společnosti: 1. General Registry, s.r.o. Žižkova 1 370 01 České Budějovice Česká republika IČ: 26027267 DIČ:CZ26027267

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydáváme tyto obchodní podmínky, jež jsou

Více

Obchodní podmínky služby PO SVÉM

Obchodní podmínky služby PO SVÉM Obchodní podmínky služby PO SVÉM společnosti SALMAKIS s.r.o., se sídlem Hviezdoslavova 508/23, 149 00 Praha 4, identifikační číslo: 24686891, zapsané v obchodním rejstříku vedeném v obchodním rejstříku

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Dominika Svorcik

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Dominika Svorcik OBCHODNÍ PODMÍNKY Dominika Svorcik pro poskytování služeb poradenství a zpracování CV prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.8careers.eu (česká verze: http://8careers.eu/cz/)

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro využívání hostingových služeb m-hosting.cz

Všeobecné obchodní podmínky pro využívání hostingových služeb m-hosting.cz Všeobecné obchodní podmínky pro využívání hostingových služeb m-hosting.cz Všeobecné obchodní podmínky poskytování služby pronájmu kapacitních, výpočetních a programových prostředků počítače připojeného

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Poskytovatel TDM real s.r.o. se sídlem Jelínkova 919/28, 616 00, Brno, IČ 02639441, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8194, dále

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost REDVEL s.r.o. tyto obchodní

Více

1. Obecná ustanovení 2. Předmět služby 3. Rozsah služby 4. Práva a povinnosti Uživatele

1. Obecná ustanovení 2. Předmět služby 3. Rozsah služby 4. Práva a povinnosti Uživatele Na Kurz Teď zhubneš! ZDARMA navazuje kurz Teď zhubneš PREMIUM, zaplacením objednávky on line kurzu Teď zhubneš! PREMIUM souhlasí uživatel s níže uvedenými podmínkami a zavazuje se dodržovat pravidla v

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o. Sídlo: Michelská 3/9, Praha 4 Michle, 140 00 Praha 4 Identifikační číslo: 29035112 DIČ: CZ29035112 zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Více

Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah

Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah 1.1. Smluvní vztah vzniká mezi osobou, která v souladu s těmito obchodními podmínkami vystaví zhotoviteli závaznou objednávku (dále jen objednatel

Více

Všeobecné podmínky poskytování služeb registrace a správy doménových jmen. Čl. I. Definice pojmů

Všeobecné podmínky poskytování služeb registrace a správy doménových jmen. Čl. I. Definice pojmů Datum: 20. května 2013 Stránka 1 z 6 Všeobecné podmínky poskytování služeb registrace a správy doménových jmen Tyto všeobecné podmínky poskytování služeb registrace a správy doménových jmen jsou všeobecnými

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 Fiat 500126 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Internetového obchodu Fiat 500126 se sídlem Dělnická kolonie 107, Broumov 550 01 identifikační číslo (IČ): 02189852 prodej zboží prostřednictvím internetového

Více

Smluvní podmínky (Wi-Fi)

Smluvní podmínky (Wi-Fi) Smluvní podmínky (Wi-Fi) Čl. 1 - Předmět smlouvy 1.1. Dodavatel se zavazuje poskytovat Uživateli časově a datově neomezený přístup k síti Internet a jejím službám (dále jen Služby) prostřednictvím pevného

Více

7.4. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

7.4. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu 1765 odst. 2 občanského zákoníku. OBCHODNÍ PODMÍNKY CzechBeast Gym Opava s.r.o. se sídlem : Nákladní 2420/47, Předměstí, 746 01 Opava identifikační číslo: 037 58 290 Spisová značka: C 61275 vedená u Krajského soudu v Ostravě Předmět podnikání:

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) platí pro nákup zboží v internetovém obchodě www.denishenry.cz a jsou součástí uzavřené kupní smlouvy.

Více

Všeobecné obchodní podmínky Foreigners.cz, s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky Foreigners.cz, s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky Foreigners.cz, s.r.o. 1. Úvodní ustanovení Všeobecné obchodní podmínky (dále též podmínky nebo "VOP") jsou platné a závazné pro všechny osoby, které využívají, na základě smluvního

Více

Obchodní podmínky. Jana Dubcová, Charvátce 16, 29445 Jabkenice, IČ: 63819406

Obchodní podmínky. Jana Dubcová, Charvátce 16, 29445 Jabkenice, IČ: 63819406 Obchodní podmínky Jana Dubcová, Charvátce 16, 29445 Jabkenice, IČ: 63819406 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu na internetové adrese www.rybarskepotrebylabe.cz. 1. PROVOZOVATEL INTERNETOVÉHO

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 DEFINICE POJMŮ Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1 Dlužník znamená

Více

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414.

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414. Obchodní firma: Sídlo: WEDA consulting s.r.o. Neumannova 1453/28, 156 00 Praha Identifikační číslo 24290564 Daňové identifikační číslo: CZ24290564 Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského

Více

SMLOUVA O VYUŽÍVÁNÍ DATABÁZE VÝUKOVÝCH AUDIOVIZUÁLNÍCH DĚL

SMLOUVA O VYUŽÍVÁNÍ DATABÁZE VÝUKOVÝCH AUDIOVIZUÁLNÍCH DĚL SMLOUVA O VYUŽÍVÁNÍ DATABÁZE VÝUKOVÝCH AUDIOVIZUÁLNÍCH DĚL Smluvní strany: Člověk v tísni, o.p.s. IČ 25755277 se sídlem Šafaříkova 24, 120 00 Praha 2 zastoupený Karlem Strachotou, ředitelem programu Jeden

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi (dále jen uživatel ) a (dále jen poskytovatel ) I. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je poskytování služeb, kterými se

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KRC partners s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KRC partners s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti KRC partners s.r.o. se sídlem Na Dolinách 150/4, 140 00 Praha 4, IČ: 24147591, zapsané do obchodního rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 183015

Více

Všeobecné obchodní podmínky služby APEX Solutions platné od 1.11.2011

Všeobecné obchodní podmínky služby APEX Solutions platné od 1.11.2011 Všeobecné obchodní podmínky 1. Všeobecná ustanovení 1.1 Společnost QuickCode s.r.o., se sídlem Praha 5, Smíchov, Nádražní 349/3, PSČ 150 00, IČO: 278 89 181, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. POSKYTOVANÉ SLUŽBY

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. POSKYTOVANÉ SLUŽBY OBCHODNÍ PODMÍNKY Zhotovitel: Zákazník:, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, spisová značka 219067 /dále též Zhotovitel/ Zákazníkem se stává právnická osoba, která uzavře smlouvu níže

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti Swinging Dogs s.r.o. se sídlem Za mototechnou 939/23, Praha 13, Česká republika, IČ: 248 256 71 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka

Více

Všeobecné podmínky pro uživatele služeb VietCall by OpenCall mobile

Všeobecné podmínky pro uživatele služeb VietCall by OpenCall mobile Všeobecné podmínky pro uživatele služeb VietCall by OpenCall mobile (dále jen Podmínky ) Společnost DH Telecom a.s., IČ: 015 82 569, se sídlem: Na výsluní 201/13, Strašnice, 100 00 Praha 10, zapsaná v

Více

VYHLÁŠENÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE O NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKU. na uzavření SMLOUVY O PROVÁDĚNÍ EXEKUCÍ SOUDNÍM EXEKUTOREM. Výzva k podávání nabídek

VYHLÁŠENÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE O NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKU. na uzavření SMLOUVY O PROVÁDĚNÍ EXEKUCÍ SOUDNÍM EXEKUTOREM. Výzva k podávání nabídek VYHLÁŠENÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE O NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKU podle ustanovení 1772 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na uzavření SMLOUVY O PROVÁDĚNÍ EXEKUCÍ SOUDNÍM EXEKUTOREM Výzva k podávání

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PRÁVNÍ RADY uzavřená v souladu s ust. 51 občanského zákoníku

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PRÁVNÍ RADY uzavřená v souladu s ust. 51 občanského zákoníku SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PRÁVNÍ RADY uzavřená v souladu s ust. 51 občanského zákoníku Smluvní strany si touto smlouvou sjednávají podmínky poskytnutí odborné informace právní rady. Smlouva o poskytnutí právní

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY SLUŽBY JOBADVISOR

OBCHODNÍ PODMÍNKY SLUŽBY JOBADVISOR OBCHODNÍ PODMÍNKY SLUŽBY JOBADVISOR 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) upravují v souladu s ustanovením 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Více

Obchodní podmínky. Nemovitostí se rozumí, dle občanského zákoníku, pozemky a stavby spojené se zemí pevným základem (dále jen Nemovitost ).

Obchodní podmínky. Nemovitostí se rozumí, dle občanského zákoníku, pozemky a stavby spojené se zemí pevným základem (dále jen Nemovitost ). Obchodní podmínky 1 OBECNÁ USTANOVENÍ Provozovatelem a správcem inzertního portálu www.pronajemka.cz je společnost AGETAS s.r.o. se sídlem, 101 00, Praha 10, IČ: 29046220, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti pomalý svět s.r.o. se sídlem Palackého třída 3048/124, 61200, Brno identifikační číslo: 28318579 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl

Více

Obchodní podmínky pro oblast překladů a tlumočení

Obchodní podmínky pro oblast překladů a tlumočení Obchodní podmínky pro oblast překladů a tlumočení Čl. I Vznik smluvního vztahu 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen OP ) tvoří nedílnou součást rámcové smlouvy na zajištění překladatelských a tlumočnických

Více

KOBLÍŽEK PLZEŇ s. r. o. SMLOUVA O ZÁPŮJČCE

KOBLÍŽEK PLZEŇ s. r. o. SMLOUVA O ZÁPŮJČCE SMLOUVA O ZÁPŮJČCE mezi KOBLÍŽEK PLZEŇ s.r.o. IČ: 290 62 543, DIČ: CZ 290 625 43 Telefon: 608 279 911 Sídlo: Plzeň, Manětínská 1543/69, PSČ 323 00 Email: dotazy@koblizekplzen.cz vedená Krajským soudem

Více

PRÁVO PRO PODNIKATELE

PRÁVO PRO PODNIKATELE OBCHODNÍ PODMÍNKY pro poskytování právního poradenství a prodej právních služeb a dokumentů prostřednictvím online systému na internetové adrese www.pravopropodnikatele.cz PRÁVO PRO PODNIKATELE provozovatel

Více

2 POSKYTOVATEL SLUŽEB

2 POSKYTOVATEL SLUŽEB Z á k l a d n í v š e o b e c n é o b c h o d n í p o d m í n k y poskytování služeb webhostingu včetně zajištění elektronické pošty a souvisejících služeb společností GLOBIT CZ, s.r.o. platné od 1.5.2004

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Kontaktní údaje Název: KES-kabelové a elektrické systémy, spol. s r.o. Bydliště: Popinecká č.p.983, 739 32 Vratimov IČ: 46581448 DIČ: CZ46581448 Zapsán v obchodním rejstříku,

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Registru Subjektů Technické Infrastruktury platné ke dni 12.4.2012

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Registru Subjektů Technické Infrastruktury platné ke dni 12.4.2012 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Registru Subjektů Technické Infrastruktury platné ke dni 12.4.2012 I. Preambule Společnost, se sídlem Tetín čp. 45, okr. Beroun, IČ: 186 01 227, zapsaná v obchodním

Více

Čl. II Práva a povinnosti smluvních stran

Čl. II Práva a povinnosti smluvních stran Smlouva č. 15/011-0 Smlouva o poskytování poradenských služeb uzavřená na základě 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) Česká republika Úřad vlády České republiky

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Níže jsou uvedeny všeobecné obchodní podmínky, kterými se řídí vztah mezi společností Tandemové centrum Liberec (dále jen poskytovatel) a mezi objednatelem či uživatelem služeb či výrobků uvedené firmy

Více

Obchodní podmínky poskytování služby EmailRegister

Obchodní podmínky poskytování služby EmailRegister Obchodní podmínky poskytování služby EmailRegister Tyto Obchodní podmínky poskytování služby EmailRegister jsou obchodními podmínkami ve smyslu 1751 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku a jsou určeny

Více

Úplná pravidla soutěže Velká letní soutěž s Tesco Potraviny on line společnosti Tesco Stores ČR a.s.

Úplná pravidla soutěže Velká letní soutěž s Tesco Potraviny on line společnosti Tesco Stores ČR a.s. Úplná pravidla soutěže Velká letní soutěž s Tesco Potraviny on line společnosti Tesco Stores ČR a.s. Tato pravidla soutěže upravují podmínky účasti soutěžícího v soutěži a právní vztah mezi Pořadatelem

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky )

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Níže uvedené obchodní podmínky jsou platné pro nákup zboží od obchodní společnost ALTRO spol.

Více

smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb

smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb Smluvní strany Poskytovatel : Sky club Brumlovka s.r.o. se sídlem : Vyskočilova 2, Praha 4, PSČ 140 00 korespondenční adresa : Na Příkopě 25, Praha 1, PSČ 110 00 DIČ : CZ47120479 Zapsaný : v OR vedeném

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU poskytované úvěrovanému (dále jen Klient ) dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen OZ ) a zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně

Více

Podmínky užívání a obchodní podmínky TIWWO.com

Podmínky užívání a obchodní podmínky TIWWO.com Podmínky užívání a obchodní podmínky TIWWO.com Poslední úprva: 28. července 2015 SMLUVNÍ STRANY Konovalov s.r.o. Se sídlem Bělehradská 1042/14, Karlovy Vary 360 01 IČ: 29088542 Zapsána v OR sp. zn. C 23989

Více

1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti

1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti Obchodní podmínky OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti firma: Radek Maňák, IČ: 88663418, DIČ: neplátce

Více

Obchodní podmínky společnosti M E D I A T E L, spol. s r.o. pro službu Rezervuj stůl

Obchodní podmínky společnosti M E D I A T E L, spol. s r.o. pro službu Rezervuj stůl Obchodní podmínky společnosti M E D I A T E L, spol. s r.o. pro službu Rezervuj stůl 1. Základní pojmy 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Podmínky ) vydává společnost M E D I A T E L, spol. s r.o.,

Více

2.1. Předmětem těchto obchodních podmínek je úprava právních vztahů mezi Poskytovatelem a Účastníkem affiliate programu MonkeyData.

2.1. Předmětem těchto obchodních podmínek je úprava právních vztahů mezi Poskytovatelem a Účastníkem affiliate programu MonkeyData. 1. SMLUVNÍ STRANY MonkeyData s.r.o. Hladnovská 1255, Ostrava, 71000 IČ: 2731452 (dále jen "Poskytovatel") Účastník Účastníkem se pro účely těchto podmínek rozumí každý subjekt, který provede registraci

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PROVOZ UBYTOVACÍ DATABÁZE KAMNACHATU.CZ

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PROVOZ UBYTOVACÍ DATABÁZE KAMNACHATU.CZ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PROVOZ UBYTOVACÍ DATABÁZE KAMNACHATU.CZ 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1. Firma Tomáš Novosad se sídlem Konečná 1177, 755 01 Vsetín, IČ: 73294438 (dále jen Provozovatel ) je provozovatelem

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti M E D I A T E L, spol. s r.o. Článek 1 Vymezení pojmů

OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti M E D I A T E L, spol. s r.o. Článek 1 Vymezení pojmů OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti M E D I A T E L, spol. s r.o. Webové stránky Služby Internet123 (platné od 1.11. 2011) Článek 1 Vymezení pojmů 1. Provozovatel provozovatelem Služby je společnost M E D I

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Tyto Podmínky platí pro internetové stránky www.polovinanebe.cz (dále jen stránky www.polovinanebe.cz ).

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Tyto Podmínky platí pro internetové stránky www.polovinanebe.cz (dále jen stránky www.polovinanebe.cz ). VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Všeobecná ustanovení Tyto Podmínky platí pro internetové stránky www.polovinanebe.cz (dále jen stránky www.polovinanebe.cz ). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu

Více

Obchodní podmínky internetového obchodu Svetvodnichdymek.cz

Obchodní podmínky internetového obchodu Svetvodnichdymek.cz Obchodní podmínky internetového obchodu Svetvodnichdymek.cz 1. Uživatelský účet 2. Uzavření kupní smlouvy 3. Cena zboží a platební podmínky 4. Odstoupení od kupní smlouvy (spotřebitel) a zrušení objednávky

Více

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 92052, (dále jen Prodávající )

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 92052, (dále jen Prodávající ) Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod společnosti Sídlo: Jaromírova 146/59, 128 00, Praha 2 Identifikační číslo: 26763028 DIČ: CZ26763028 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v

Více

Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD

Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD I. Úvodní ustanovení 1. Tyto obchodní podmínky upravují vztah mezi společností mobile2card a.s., IČ 24301761, se sídlem Hanusova 353/12, 140 00 Praha 4 Michle, zapsanou

Více

Gigoloz s.r.o., Generála Svobody 242/21, Č. Budějovice 370 01

Gigoloz s.r.o., Generála Svobody 242/21, Č. Budějovice 370 01 Obchodní podmínky 1. Základní údaje Dodavatel Gigoloz s.r.o., Generála Svobody 242/21, Č. Budějovice 370 01 Dodavatel je zapsán pod spisovou značkou C 20398 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích.

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. "Poskytovatelem" se rozumí společnost Agentura PŘEKLADY A TLUMOČENÍ s.r.o. se sídlem Jaurisova 515/4, 140 00 Praha, Česká republika, provozovna Washingtonova

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky internetového portálu timee.cz (dále jen timee.cz ) pro zákazníky společnosti Datlink s.r.o., IČ 27970485, se sídlem

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti SAFRIEN MODE, s.r.o., se sídlem Revoluční 925/23, 466 01 Jablonec nad Nisou, identifikační číslo: 25037609, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PROVOZU A UŽÍVÁNÍ SYSTÉMU SHARYGATOR

OBCHODNÍ PODMÍNKY PROVOZU A UŽÍVÁNÍ SYSTÉMU SHARYGATOR OBCHODNÍ PODMÍNKY PROVOZU A UŽÍVÁNÍ SYSTÉMU SHARYGATOR Sharygator s.r.o., IČO:038 37 556, Preslova 406/94, Brno, PSČ: 602 00 Tyto Obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti Provozovatele a

Více

MojeID: Pravidla motivačního programu pro poskytovatele služeb

MojeID: Pravidla motivačního programu pro poskytovatele služeb MojeID: Pravidla motivačního programu pro poskytovatele služeb V platnosti od 1. 3. 2015 1 Vyhlašovatel CZ.NIC, z. s. p. o. Milešovská 5, 130 00 Praha 3 IČ: 67985726 DIČ: CZ67985726 Zapsáno ve spolkovém

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti SVP Invest s.r.o. se sídlem Kubelíkova 1224/42, Praha 3, Žižkov, 130 00 identifikační číslo: 24687774 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

společnosti MusicJet s.r.o. se sídlem Kubánské náměstí 1391/11, Vršovice, 100 00 Praha 10 IČ: 241 391 81130

společnosti MusicJet s.r.o. se sídlem Kubánské náměstí 1391/11, Vršovice, 100 00 Praha 10 IČ: 241 391 81130 Obchodní podmínky společnosti MusicJet s.r.o. se sídlem Kubánské náměstí 1391/11, Vršovice, 100 00 Praha 10 IČ: 241 391 81130 zapsané v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. společnosti IMAGE CARE s.r.o.

OBCHODNÍ PODMÍNKY. společnosti IMAGE CARE s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti IMAGE CARE s.r.o. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) obchodní společnosti IMAGE CARE s.r.o., IČ: 247 49 478, se sídlem Sokolovská

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky 1/2014 Čl. 1 Základní ustanovení 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují právní vztahy mezi stranami kupní smlouvy (dále jen smlouva nebo kupní smlouva

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY SLUŽBY WWW.KONTROLASMLUV.CZ

OBCHODNÍ PODMÍNKY SLUŽBY WWW.KONTROLASMLUV.CZ OBCHODNÍ PODMÍNKY SLUŽBY WWW.KONTROLASMLUV.CZ Tyto obchodní podmínky upravují proces kontraktace a práva a povinnosti poskytovatele a uživatele vyplývající ze smlouvy, jakož i související skutečnosti,

Více

Obchodní podmínky pro překlady a tlumočení

Obchodní podmínky pro překlady a tlumočení Obchodní podmínky pro překlady a tlumočení Čl. I Vznik smluvního vztahu 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) tvoří nedílnou součást rámcové smlouvy o překladatelských a tlumočnických

Více

Všeobecné podmínky účasti na dětských táborech a rekreacích. pořádaných společností Agentura TAPAZA s.r.o.

Všeobecné podmínky účasti na dětských táborech a rekreacích. pořádaných společností Agentura TAPAZA s.r.o. Všeobecné podmínky účasti na dětských táborech a rekreacích pořádaných společností Agentura TAPAZA s.r.o. Společnost Agentura TAPAZA s.r.o. jako pořadatel dětských táborů a rekreací (dále jen poskytovatel

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY fyzické osoby Filip Veselý se sídlem Žoluděvova 1517/3, Ostrava, PSČ 700 30, identifikační číslo: 01242555 pro prodej služeb prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Níže jsou uvedeny všeobecné obchodní podmínky, kterými se řídí vztah mezi společností Air Hit Morava s.r.o. (dále jen poskytovatel) a mezi objednatelem či uživatelem služeb či výrobků uvedené firmy (dále

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Offpark s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Offpark s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Offpark s.r.o. I. Všeobecná ustanovení Společnost Offpark s.r.o., IČ: 27995577 se sídlem 342 01 Sušice, Karla Čapka 873, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem

Více

Obchodní podmínky pro poskytování služby Poštovní datové zprávy

Obchodní podmínky pro poskytování služby Poštovní datové zprávy Účinné od 1. 1. 2014 Obchodní podmínky pro poskytování služby Poštovní datové zprávy Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) pro poskytování služby Poštovní

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI PERFECT CROWD S.R.O.

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI PERFECT CROWD S.R.O. OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI PERFECT CROWD S.R.O. Úvodní ustanovení 1. Obchodní společnost PERFECT CROWD s.r.o., IČ: 275 87 673, sídlem Velké Kunratické 1576/3g, 148 00 Praha 4 Kunratice, zapsaná v obchodním

Více

DODATEK Č. 1 K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ VODAFONE ONENET Č. 011268 (dále jen Dodatek )

DODATEK Č. 1 K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ VODAFONE ONENET Č. 011268 (dále jen Dodatek ) DODATEK Č. 1 K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ VODAFONE ONENET Č. 011268 (dále jen Dodatek ) Vodafone Czech Republic, a.s. se sídlem Vinohradská 167, 100

Více

zapsaného v obchodním rejstříku vedeném u Městského úřadu Hlinsko, č. j.žú118420134 (dále jen Prodávající )

zapsaného v obchodním rejstříku vedeném u Městského úřadu Hlinsko, č. j.žú118420134 (dále jen Prodávající ) Všeobecné obchodní podmínky Petra Peška Sídlo: Kameničky 40, PSČ 539 41 Identifikační číslo: 02289512 DIČ: CZ6107130227 zapsaného v obchodním rejstříku vedeném u Městského úřadu Hlinsko, č. j.žú118420134

Více

Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz

Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz 1. Kontaktní údaje Název: Jiří Lodr Sídlo/bydliště: Osvračín 37, 345 61 Staňkov IČ: 88634248 Telefon: +420 606 346 883 Email: info@ekostavivo.cz Kontaktní

Více

Smluvní podmínky zadání slevové nabídky na portálu www.zahradaslev.cz

Smluvní podmínky zadání slevové nabídky na portálu www.zahradaslev.cz Smluvní podmínky zadání slevové nabídky na portálu www.zahradaslev.cz Tyto smluvní podmínky upravují vztah provozovatele portálu (David Říha IČ: 01719181, dále jen Provozovatel ) a Poskytovatel slev zadavatel

Více

Obchodní podmínky a Reklamační řád

Obchodní podmínky a Reklamační řád Obchodní podmínky a Reklamační řád Společnost 1) Identifikace provozovatele prodejního místa: 4stones, s.r.o. provozovatel webu Poradci-sobě.cz Ke Školce 1319F 252 19 Rudná IČ:29002303 DIČ: CZ-29002303

Více

Podmínky poskytování a užívání služeb pro online výukový systém Anglická slovíčka

Podmínky poskytování a užívání služeb pro online výukový systém Anglická slovíčka Podmínky poskytování a užívání služeb pro online výukový systém Anglická slovíčka platné a účinné k 14. 4. 2013 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto podmínky (dále jen Podmínky ) upravují pravidla přístupu, poskytování

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY OWNERS CLUBU

OBCHODNÍ PODMÍNKY OWNERS CLUBU OBCHODNÍ PODMÍNKY OWNERS CLUBU I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyto obchodní podmínky, které upravují fungování OWNERS CLUB, práva a povinnosti jeho zřizovatele a členů jsou vydávány společností SAPE- CARS.CZ

Více