Veronika Štepanovská, DiS.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Veronika Štepanovská, DiS."

Transkript

1 Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně Katedra trestního práva Bakalářská práce Prostituce z hlediska juristického a kriminologického Veronika Štepanovská, DiS Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma Prostituce z hlediska juristického a kriminologického zpracovala sama a uvedla jsem všechny použité prameny. V Brně...

2 Děkuji panu doc. JUDr. Josefu Kuchtovi za metodickou pomoc, odborné vedení, cenné rady a připomínky, které mi poskytl při zpracování mé bakalářské práce na téma Prostituce z hlediska juristického a kriminologického. V Brně, duben 2007 Veronika Štěpanovská, DiS.

3 OBSAH: 1. Úvod Prostituce a její definice Druhy prostituce Z hlediska její sociální manifestace a častosti Podle typu vztahu mezi pohlavími Podle rozsahu a forem poskytovaných sexuálních služeb Privátní Hotelová Bytová Barová Pouliční a silniční Homosexuální Dětská Příčiny prostituce Kriminální aspekty prostituce Trestná činnost páchaná prostituujícími osobami Trestná činnost páchaná na prostituujících osobách Právní odvětví a problematika prostituce v ČR Ústavní právo Správní a přestupkové právo Obecně závazné vyhlášky Obchodní a živnostenské právo Prostituce neoprávněné podnikání Prostituce živnost Koncesovaná Ohlašovací Finanční Návrh zákona o potlačování prostituce Mezinárodní právní úprava prostituce Úmluva o potlačování a zrušení obchodování s lidmi a využívání

4 prostituce druhých osob Ostatní mezinárodní dokumenty Prevence prostituce a potlačování prostituce Prevence primární, sekundární, terciární Primární Sekundární Terciální Právní náhled na potlačování prostituce v historii v ČR Působnost v oblasti prevence Ministerstvo vnitra a policie Nevládní organizace La strada Rozkoš bez rizika Ostatní organizace Problémy a přístupy k řešení problémů souvisejících s prostitucí Problémy související s prostitucí Přístupy k řešení problémů souvisejících s prostitucí Závěr Resumé Literatura a prameny Literatura Právní předpisy Internetové zdroje Přílohy

5 1. Úvod O tom, co dělá prostitutka, má jasno každý školák. Je-li jen trošku přemýšlivý, vnímá dokonce i to, že šlapání je vcelku výnosná činnost. Je tomu tak jistě i díky skutečnosti, že se v českých zemích po listopadu 1989 začala znovu věci nazývat pravým jménem. Prostitutka se stala opět prostitutkou, přestala být příživnicí. Skrývání placených erotických aktivit za řádný pracovní poměr už není nutností. Prostituce aneb propůjčování vlastního těla k sexuálním úkonům s jinou osobou za úplatu, a to jak v přímém fyzickém kontaktu, tak prostřednictvím různých nástrojů..., která v současné době tolik zaměstnává sociology, psychology, zákonodárce, právníky, lékaře, filmaře, ekonomy i mravokárce, není nic nového pod sluncem. Existovala od starověku, od středověku až do dvacátého století najdeme v jejich dějinách epochy mimořádného rozmachu s obdobím zákazů a represí. Ty však pokaždé skončily neúspěchem a rezignací jednotlivých států, které střídaly pozici mrtvého brouka s policejní a zdravotní reglementací prostituce. Prostituce provází lidstvo po celou jeho historii. Byla, a je přítomna v každé společnosti, tedy i tam, kde je oficiálně zapovězena a stíhána přísnými tresty. V obecném povědomí je prostituce nahlížena především jako heterosexuální fenomén. To ovšem není zcela přesné.existuje také prostituce homosexuální, bisexuální a transexuální. Tyto formy jsou však podstatně méně časté a na významu nabývají jen v lokalitách, kde se tradičně koncentruje nabídka i poptávka. Hlavními zdroji prostituce je neuspokojená sexuální potřeba na straně jedné a zištnost na straně druhé. Všechny ostatní motivy jsou druhotné a méně významné (kdyby nebylo zákazníků, kteří jsou ochotni za sexuální službu zaplatit, prořídly by i zástupy prostitutek). Každá lidská společnost se snaží s prostitucí již od jejích objevení se nějak vyrovnat. Toto úsilí trvá celá staletí dokonce tisíciletí. Tu a tam to jistě přineslo ovoce, ale současně ukázalo svou nezničitelnost. Prostituce je důležitý společenský jev. Povolání prostitutky je svébytná profesní kategorie. Prodejná žena byla vždy bytostí, kterou většina lidí pohrdala, kterou pranýřovala církev, kárali moralisté, trestali právníci, ostrakizovali lékaři, ale kterou vyhledávali muži všech jmenovaných i nejmenovaných profesí, muži ze všech sociálních vrstev. Bylo tomu tak od středověku. Prostitutka měla své místo v každé

6 společnosti už proto, že sexualita byla jednou z hnacích, třebaže skrývaných sil dějin, proto, že pohlavní pud hýbal lidskou společností stejně jak pud sebezáchovy, jako potřeba jíst, bydlet a pečovat o mláďata. Na rozdíl od uvedených témat bylo však až donedávna téma sexu jednat zakazováno, jednak pociťováno jako vysloveně intimní. V tom je určitý paradox, sex je na jedné straně tabu, současně je však jevem podléhajícím veřejné kontrole: Sex je hodnocen jako soukromá záležitost nikoli proto, aby byl chráněn před veřejnou kontrolou, ale právě proto,že je veřejné kontrole vystaven. Situace kolem prostituce se stává kritickou, jelikož sebou přináší celou řadu problémů, které nelze stávající právní úpravou účinně řešit. Veřejně nabízená prostituce komplikuje řádný život občanů některých měst, má nepříznivý vliv hlavně na veřejný pořádek a výchovu dětí a mládeže. S prostitucí se pak přímo slučuje mravnostní, násilní i majetková kriminalita, drog a nejrůznější formy organizovaného zločinu. Provází ji i celá řada problémů zdravotního i sociálního charakteru. Obecně a veřejně rozšířené nabízení sexuálních služeb posiluje špatnou pověst České republiky v zahraničí. Při zpracování své bakalářské práce jsem shromažďovala a po té analyzovala dostupné pramenné a archivní materiály. Opírám se v ní zejména o praktické zkušenosti svých kolegů - odborníků z řad Police České republiky, Služby kriminální policie a vyšetřování. 2. Prostituce a její definice

7 Mnozí vědci, lékaři i právníci se pokoušeli v průběhu dějin stanovit přesnou definici prostituce, tohoto nejstaršího řemesla světa. Profesor Dufour uznávaný historik prostituce na toto téma praví: Jsem toho náhledu, že slovo prostituce jest odvozovati od slova prostituum a že zahrnuje všechny ty činy nemravného jednání, k němuž se propůjčuje tělo. (latinské slovo prostituere znamená postaviti se vpřed, veřejně se stavěti, veřejně se prodávati. 1 Tato staromilská definice je výstižná a všeoznamující. Prostituce je poměrně vděčným tématem pro značnou část autorů. Její spojení s nejzákladnější lidskou potřebou dává záruku širokého ohlasu veřejnosti. I přesto není zcela jednoznačně definováno co je prostituce. Kde přesně jsou hranice mezi tím co je prostitutivní chování a co ještě není? Není prostitutkou třeba sekretářka, která spí se svým šéfem za vyšší prémie nebo zvýhodněnou pracovní dobu? Každá prostituce je jevem amorálním, prostoře prostitutka jde s každým partnerem, bez citu,za peníze.jedná se o obchod, a to ve sféře, která by měla patřit dvěma milujícím se lidem. Na druhou stranu bez přehnaných citů, ale hlavně za peníze pracuje řada lidí. A nikdo ji přitom nenadává do děvek. Většina autorů se shoduje na tom, že prostituce je propůjčování se k sexuálnímu styku za úplatu. Nerozlišuje se, zda se jedná o materiální či peněžitou úhradu, i když v tom jistý rozdíl je. Prostituce vzniká jako specifická reakce na sexuální potřeby členů společnosti. Prostituce je živnost provozovaná přes pohlavní orgány. Podle různých, v současné době publikovaných názorů, lze obecně prostituci vymezit jako poskytování sexuálních služeb za úplatu. Tato úplata však nemusí mít jen podobu finanční, ale může mít i jinou formu, např. získání určité výhody, poskytnutí protislužby, nebo získání kompromitujících materiálů či protekce. V současné době se významným důvodem pro provozování prostituce stávají drogy. Ve snaze o vymezení pojmu prostituce lze vycházet z definice vyplývající z rozhodnutí Krajského soudu v Českých Budějovicích 2, v němž se uvádí, že... prostitucí se rozumí pohlavní styk s jinými osobami za úplatu. Pojem pohlavní styk znamená jakýkoliv způsob ukájení pohlavního pudu na těle jiné osoby. Nemusí jít tedy o soulož, tedy o přímý styk pohlavních orgánů, ale může jít též o dotyky na jakékoli části těla, onanii nebo vzájemnou onanii. Pojmy pohlavní styk a soulož 1 Citace - Kovařík, M. Šlapky šlapou do Evropy: Prostituce v Čechách stav setrvalý, Praha: Magnet- Press, 1993, strana 31 2 Rozsudek č. 4 To518/1994 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek č. 22/1995

8 nelze tedy považovat za synonyma... Prostituce může být registrovaná (postavená pod policejní a lékařský dozor), tajná nebo trpěná bez jakýchkoli legislativních omezení. Může být pravidelná, prováděná jako jediné zaměstnání prostituující se, nebo příležitostná, prováděná jako doplňková činnost. Má však tři určující znaky: 1. chování prostitutky/prostitua, které má pro klienta sexuální význam a směřuje k uspokojení jeho přání a potřeb 2. úhrada poskytovaná zákazníkem (může být peněžitá, hmotná,může mít podobu nějaké výhody) 3. neutrální citový vztah, který panuje mezi prostitutkou/prostitutem a klientem. Prostituce je obchod s pohlavním stykem její výskyt, frekvence i taxy jsou určovány poptávkou. Tato poptávka existovala a existuje, proto existuje i tento obchod. Není jen ekonomickým, je především sociálně-patologickým jevem: ohrožuje veřejnou morálku, může vést k rozvratu rodinných vztahů, někdy se slučuje s některou z forem kriminality. Nezanedbatelným způsobem přispívá k šíření pohlavních chorob. Mívá devastující následky pro klienty a především pro prostitutky, které často končí na okraji společnosti jako bytosti psychicky i fyzicky zcela na dně. Prostituce je specifický druh podnikání (obchodu), jehož prostředkem je poskytování sexuálních služeb jiným osobám za úplatu. Jedná se o jakýkoliv způsob ukájení pohlavního pudu na těle jiné osoby. Nemusí jít pouze o klasickou soulož, ale o dotýkání se těla jakékoliv části těla jiného, sebeukájení, pokud jsou prováděny za úplatu. Úplata nemusí být pouze finanční podobu, ale může mít i jinou formu, např. Získání určité výhody, poskytnutí protislužby, protekce. 3. Druhy prostituce Možností jak charakterizovat jednotlivé skupiny prostitutů a prostitutek je několik. Vedle různých forem provozování prostituce můžeme prostituci rozdělit:

9 3.1. Z hlediska její sociální manifestace a častosti 4. prostituce profesionální a otevřenou jedná se o prostitutky, které se živí výlučně prostitucí, 5. prostituce poloprofesionální a polootevřenou příjem z prostituce je příjmem vedlejším (i když ne podle velikosti) obvykle tato prostituce bývá provozována mimo bydliště v barech a nočních podnicích, 6. prostituce epizodická a skrytá jedná se pouze o ekonomické přilepšení, často je tato prostituce prováděna v rámci manželství Podle typu vztahu mezi pohlavími 7. homosexuální je poskytována především mladými muži nebo s píše chlapci ve věku kolem 18 let. 8. heterosexuální poskytována především ženami Zaměřuji se převážně na prostituci ženskou, neboť ženská prostituce je v praxi mnohem častější než mužská. Toto je dáno jednak ekonomickými činiteli rozdílným postavením a úlohou mužů a žen nespolečnosti a v rodině, ale také rozdílným charakterem mužské a ženské sexuální aktivity. Dříve byla podle našich zákoníků homosexuální prostituce trestná. Společnost se tak bránila proti nežádoucímu šíření sexuálních aberací Podle rozsahu a forem poskytovaných sexuálních služeb Privátní Jde o prostitutky s vlastní malou a relativně stálou klientelou. Tato prostituce je vykonávána ženami nebo muži tzv. na úrovni, kteří jsou schopni klienta i reprezentovat při jeho společenských povinnostech, na veřejnosti apod. Prostituci

10 poskytují v soukromých, luxusně zařízených bytech, zpravidla vysoce solventním klientům Hotelová Jedná se o obdobnou kategorii prostitutek jako v první skupině s tím rozdílem, že jejich klientela není stabilní, společenská úroveň prostitutek se odvíjí od kategorie hotelů a klientů. V převážné míře však jde o prostituující osoby s poměrně vysokým vzděláním, dobrým vystupováním, ovládají zpravidla alespoň jeden světový jazyk. Jejich klientelou jsou zpravidla cizinci. Na jejich prostituci profitují obvykle další osoby, např. taxikáři, recepční a další hotelový personál Bytová Jde o poměrně širokou škálu prostituujících osob, provozujících prostituci ve vlastních bytech. Sem lze přiřadit i dětskou prostituci. Prostituce je velmi často prováděna za přítomnosti třetích osob, ne zřídka manželů, kteří vlastně vystupují v pozici kuplířů vlastních žen či dětí. Nezřídka se jedná o poskytování hromadného sexu. Průvodním jevem této kategorie je četná majetková trestná činnost (zákazník bývá okraden), včetně ohrožování mravní výchovy mládeže (prostituce za přítomnosti dětí apod.) Z dalších rizik lze vyjmenovat rizika zdravotní i sociální a kriminální, spočívající v tom, že bytová prostituce má velmi blízko k organizované kriminalitě Barová Tento druh prostituce je provozován v různých sexbarech, masážních salonech a erotických podnicích. Prostitutky jsou velmi často cizinky, které vykonávají prostituci často z donucení. Tento druh prostituce je také zpravidla spojen s obchodem se ženami, násilím, vydíráním a mravnostní trestnou činností, zejména s trestným činem znásilnění, ke kterému dochází obyčejně v počátečních fázích prostituování žen, které byly k prostituci zlákány podvodným způsobem. Dalším faktorem ovlivňujícím nebo souvisejícím s tímto druhem prostituce je organizovaná zločinnost Pouliční a silniční

11 Tzv. uspávačky. Jde o nejproblémovější formu prostituce. Věková kategorie prostituujících osob je zpravidla nízká. Nízká je také jejich intelektuální úroveň a stupeň vzdělání. Velmi často jde o osoby mentálně zaostalé, sociálně nevyspělé, které poskytují pohlavní styk a jiné formy sexuálního styku téměř kdekoli a komukoli. Prostitutky této kategorie (jedná se téměř výhradně o ženy) jsou také často závislé na drogách. U této formy prostituce je velmi vysoké riziko pohlavních chorob a páchání různé trestné činnosti. Z prostituce profitují kuplíři. U této formy prostituce je typický rychlý, anonymní a nejlacinější sex jakéhokoli druhu Homosexuální Jedná se o převážně mužskou prostituci. Je poskytována především mladými muži nebo s píše chlapci ve věku kolem 18 let. Je zajímavé, že tato prostituce nemusí být a v řadě případů také není poskytována muži s homosexuálním zaměřením. Je tomu roto, že tato forma prostituce má mezi mladými muži výrazně komerční charakter. Většina prostitutů pochází z rozvrácených, sociálně slabých a dysfunkčních rodin. Velmi úzká spojitost u této formy prostituce je s drogovou a alkoholovou závislostí. Homosexuální prostituti jsou vůbec nejrizikovější kategorií pro šíření pohlavních chorob včetně šíření nemoci AIDS Dětská Z celospolečenského hlediska je nejnebezpečnější. Jde o vysoce latentní formu prostituce, a to již z toho důvodu, že kuplíři a organizátoři dětské prostituce jsou si dobře vědomi, že se dopouštějí společensky velmi nebezpečné trestné činnosti. Je zajímavé, že se množí případy, kdy děti provozují prostituci i z vlastního rozhodnutí, za účelem získání finančních prostředků. Častější je však dětská prostituce organizovaná kuplíři. Za hlavní příčinu dětské prostituce v České republice lze považovat především špatnou sociálně ekonomickou situaci některých komunit a sociálních skupin, jejichž životní úroveň relativně prudce poklesla během 90. let (nezaměstnanost, špatná úroveň bydlení, nízké vzdělání atd. 3 ) a s tím spojený rozpad společenských hodnot a norem, 3 K té došlo mimo jiné- v některých příhraničních regionech České republiky, kde následně nabídka reaguje na poptávku po dětské prostituci

12 sociální exkluze 4 a marginalizace 5, oslabení socializační a výchovné funkce rodin, škol a školských zařízen a zvýšený výskyt sociálně patologických jevů (alkoholismus, drogy, gamblig). Dětská prostituce se vyskytuje především v Praze a při hranicích s Německem a Rakouskem, jsou však známy i případy, ke kterým dochází i v jiných regionech České republiky. Děti, které provozují prostituci a jsou oběťmi komerčního sexuálního zneužívání, lze rozdělit do dvou základních skupin. První skupina provozuje prostituci dobrovolně. 6 Tyto děti (nejčastěji ve věku let, ale vyskytují se i případy dětí mladších) provozováním prostituce řeší svou obtížnou ekonomickou situaci, přičemž tuto činnost chápou jako relativně snadný a nenáročný způsob vydělávání peněz, který zároveň umožňuje svobodný a nezávazný způsob života. Často se jedna o děti, které jsou na útěku z dětských domovů, z výchovných ústavů nebo od svých rozpadlých nebo problematických rodin. V těchto případech není také výjimkou,že nutnost vydělávat si prostitucí je spojena se závislostí na drogách nebo gamblerstvím. Druhou skupinu tvoří děti, jež jsou k prostituci nabízeny další osobou, která z této prostituce kořistí. Tito pachatelé jsou trestně postižitelní podle 204 trestního zákona (kuplířství), případně 217 (ohrožování mravní výchovy mládeže), výjimečně je-li prokázán mezinárodní aspekt i podle 232a (obchodování s lidmi). Není neobvyklé, že v těchto případech může být kuplířem osoba dítěti blízká, např. Někdo z rodinných příslušníků (dítě nabízené k prostituci se tak může stát hlavním zdrojem příjmů rodiny). Výše uvedené dva typy provozování prostituce se samozřejmě mohou vzájemně prolínat. Dětská prostituce v České republice podle informací Policie ČR nedosahuje masového rozšíření a ani nemá charakter aktivity organizovaného zločinu. Případ obchodování s dětmi za účelem sexuálního zneužívání (podle 216a trestního zákona) nebyl v České republice doposud zaznamenán. Rovněž případ výskytu osob mladších 18-ti let v erotických podnicích je velice ojedinělý, což ukázaly i zkušenosti a výsledky celorepublikové bezpečnostní akce s kracím názvem FANTINE (proběhla vyloučení některých jedinců nebo i skupin obyvatelstva na okraj společnosti a to především na trhu práce 5 vytlačení na okraj 6 Je na místě upozornit na to, že na otázku dobrovolnosti či nedobrovolnosti prostituce existují rozdílné názory. Některé mezinárodní nevládní organizace (např. Coalition against Trafficking in Women) tvrdí, že dobrovolná prostituce prakticky neexistuje, a že každá prostituce je nedobrovolná. Osoba (nejčastěji žena) je k ní donucena např. Svou svízelnou ekonomickou nebo sociální situací.

13 října 2003). V rámci této akce byla provedena kontrola několika stovek nočních klubů po celém území ČR, přičemž v žádném z nich nebyla zaevidována osoba mladší osmnácti let. 4. Příčiny prostituce Pokud jde o motivaci žen věnujících se prostituci, jsou to jednoznačně poměrně snadno a lehce vydělané peníze. To, co vydělá mladá dívka jako prodavačka za měsíc, získá jako prostitutka za čtyři dny. Peníze působí stejně jako droga. Prostitutka vydělává slušné peníze a jak získává zkušenosti prodává se stále dráž. Zvykne si na určitý životní standard. Pěkný byt, auto, dovolená u moře.. Jak si jedno na takovou životní úroveň zvyknete, těžko od ní ustoupíte. Tyto ženy si většino nespoří na horší

14 časy. I když vydělávají dost peněz, výdaji jaksi předhánějí příjmy a prostě nespoří. Prostitutky se ve všech evropských zemích rekrutují z řad prodavaček, kadeřnic, servírek, zdravotních sester, studentek, vdaných paní prostě každé povolání má v prostituci své zastoupení. Ve Vídni provozují prostituci nejčastěji mladí dívky, kteé sem přišly za prací z venkova. Když se okoukají a zjistí, že v normálním zaměstnání nevydělají tolik, kolik si představovaly, přestoupí na kariéru prostitutky. Prostituce je ve své převažující podobě jevem sociálním a biologickým. Jevem s nímž si neporadili do dnes v celém průběhu historie ani zákonodárci ani lékaři ani ti, kdo se mravně rozhořčovali nad tím, že prostituce je úpadkem lidstva. Prostituce bude vždy v souvislosti s existencí lidského pokolení závažným jevem a její reglementace, tedy její řízení institucemi či státem je problémem jen velmi obtížně řešitelným. Vliv prostituce, ilegální emigrace žen a jejich použití v této sféře na všeobecnou kriminální situaci, která se vytvořila po celé Evropě. Hlavní příčinou je hledání zaměstnání. Zhoršení situace ve sféře zaměstnanosti obyvatelstva a nezaměstnanost, která vzniká v souvislosti s tím zvlášť mezi ženskou části populace. Prohlubování ekonomické a sociální krize způsobil prudký pokles životní úrovně většiny občanů těchto zemí (v ČR i ostatních postkomunistických státech). Feminizace chudoby pochopitelně podpořila vyhledávání jakékoli práce nebo jiných způsobů zlepšení své situace. Ve většině případů se však tak děje bez ohledu na možné následky. Vznikly podmínky pro obohacování kšeftařů cestou ekonomického a sexuálního vykořisťování lidí. Jednou z forem migrace (ze ostatních postkomunistických států k nám), která je nejvíce rozšířena a znepokojující je ilegální vývoz žen. Vyznačuje se především tím, že připomíná vykořisťování žen, které existovalo v různých historických kontextech. Hodně žen, které zlákaly sliby výhodného zaměstnání, jedou do zahraničí, dostávají se do pout ilegální imigrace a tedy jsou odkázané na nucené práce a prostituci. Podle údajů ukrajinského NUB INTERPOLu činí vývoz a ochod se ženami v Evropě v průběhu jednoho roku padesát až sto tisíc osob. Drtivá většina žen pochází ze střední a východní Evropy. Obchodování se ženami se stalo jevem globálních rozměrů a samozřejmě i součástí mezinárodního kriminálního businessu. Dnes už není možné probírat tento jev na národní úrovni a jenom z hlediska nevládních organizací. Obchodování se ženami a prostituce se távají více organizované a jsou prvkem zločineckého prostředí. Jsou známé případy, kdy ženy jsou zapojovány do zločineckých organizací nejenom jako součást kriminálního byznysu pro sexuální a jiné vykořisťování, ale i pro plnění jiných funkcí, a sice vydírání a kompromitování některých neústupných úředních osob za účelem jejího

15 následného zapojení do zkorumpovaných struktur. Jde o využívání zlodějů, lupičů a vyděračů zločineckými gangy pro trestnou činnost a vymáhání peněz a materiálních prostředků od cizích občanů. Všechno výše uvedené způsobuje nejenom takové problémy jako je obchod se ženami, ale přináší i větší riziko pro samotné ženy. Podle údajů našich justičních orgán obchodu s ženami a prostituci se většinou věnují zločinecké organizace, které se zabývají obchodem se zbraněmi a drogami. Většinou jsou to mezinárodní organizace, které spolupracují se zkorumpovanými strukturami, což jim poskytuje možnost podle potřeb a poptávky převážek jak jednotlivé ženy tak i celé skupiny v rámci jednoho nebo několika států. S ohledem na odhady kriminalistů a tendencí růstu organizovaných zločineckých skupin všeho druhu můžeme předpokládat možnost objevení nových druhů zločinů, které svých charakterem a závažností budou ovlivňovat kriminální situaci v Evropě a také obchod s lidmi ve sféře ilegálního byznysu. Takový stav způsobuje reálnou hrozbu pro veřejnou evropsko bezpečnost a vyžaduje koordinaci činnosti všech zainteresovaných států a jejích justičních orgánů s ohledem na jejich zájmy ve smyslu mezinárodní solidarity. 5. Kriminální aspekty prostituce Problematika prostituce není v současné době v právním řádu České republiky komplexně upravena. Je vnímána jako negativní sociálně-patologický jev, ale z právního hlediska není provozování prostituce trestné. V některých případech se provozování prostituce může kvalifikovat jako přestupek proti pořádku ve věcech územní samosprávy podle 46 odst. 2 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. Pokud obec obecně závaznou vyhláškou stanovila, které činnosti, jež by mohly narušit veřejný pořádek v obci, nebo které mohou být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku, lze vykonávat pouze na místech a v

16 čase obecně závaznou vyhláškou určených, nebo stanovit, že na některých veřejných prostranstvích v obci jsou takové činnosti zakázány. Avšak trestnými mohou být související jednání, např. loupeže, krádeže nebo nakažení pohlavní chorobou, ohrožení mravní výchovy mládeže v případě, že je prostituce vykonávána před dětmi apod. To jsou však hypotetické trestněprávní závěr, které nejsou v praxi frekventované. Prostituce je mimořádně citlivě vnímána ze strany Policie ČR, která je nucena řešit širokou škálu s ní souvisejících problémů kriminálního charakteru. V rámci trestního zákona lze jednání související s prostitucí postihovat podle o následujících ustanovení v rozlišení na trestnou činnost páchanou prostituujícími osobami a na prostituujících se osobách. U jednotlivých trestných činů uvádím tabulky popisující jak se vyvíjela trestná činnost v České republice od roku 2004 do ledna Vycházela jsem ze ze Statistických výkazů kriminality Policejního prezidia Trestná činnost páchaná prostituujícími osobami Nedovolená výroba a držení omamných látek a psychotropních látek a jedů podle trestního zákona - prostituující se osoby jsou často uživateli a dealery drog. Omámení drogou způsobí, že prostituující osobě pak nevadí, co se s děje a umožní jí vydržet být déle činná a vydělat si tak víc peněz. Užívání drog není v České republice trestné. O trestný čin by se jednalo, pokud by u sebe uživatel měl drogu v množství větším než malém. Účelem není postihovat držení jedné běžné dávky drogy konzumentem. Často prostituující se osoby drogy nabízí nebo prodávají i jiným osobám. V tom případě se pak jedná o trestný čin podle 188a šíření toxikomanie.

17 Opuštění dítěte podle 212 trestního zákona - provozování prostituce sebou přináší riziko nežádoucího otěhotnění a opuštění narozeného dítěte. Opuštěním dítěte se rozumí ponechání dítěte jeho osudu za takových okolností, že pro dítě vzniká nebezpečí smrti nebo újmy na zdraví. Ponechání dítěte v mateřské školce v opatrování pracovníků školky tudíž není možné považovat za opuštění dítěte. Aby se jednalo o opuštění dítěte podle 212 trestního zákona, musí být opuštěno dítě, které je neschopné samo si pomoci, je ponecháno svému soudu, tedy je přerušena péče o dítě za takových okolností, kdy vzniká pro dítě nebezpečí újmy na zdraví nebo smrti. Takovou (zákonnou ochranu má mít především dítě útlého věku, které není schopné vlastními silami čelit nepříznivé situaci, ve které se ocitlo. Může jít ale i o starší dítě, pokud vzhledem ke své nesamostatnosti, stejně jako vzhledem k podmínkám prostředí, kde zůstalo opuštěné, není schopno se samo vymanit z hrozícího nebezpečí. O trestný čin opuštění dítěte podle 212 trestního zákona může jít pouze tehdy, když úmysl pachatele zahrnuje pouze vznik nebezpečí smrti nebo ublížení na zdraví. Pokud pachatel ví o tom, že v důsledku opuštění dítěte může skutečně dojít smrtelnému následku a je s tím srozuměn, naplňuje tímto jednáním znaky trestného činu vraždy podle 219 trestního zákona anebo vraždy novorozeného dítěte matkou podle 220 trestního zákona, resp. pokusu o tyto trestní činy. Ohrožování pohlavní nemocí podle 226 trestního zákona nebo Šíření nakažlivé nemoci podle trestního zákona - nemocné prostitutky se buď vůbec neléčí, nebo nemají zájem o odbornou lékařskou léčbu, antibiotika si naordinují samy nebo jim je ordinují jejich kuplíři. Znaky trestného činu podle 189 trestního zákona nejsou naplněny skutkem, kterým není způsobeno bezprostřední nebezpečí zavlečení nebo rozšíření nakažlivé choroby, nýbrž jenom možnost způsobení takového nebezpečí za určitých okolností, které však v době spáchání skutku ještě splněny nejsou.

18 Trestný čin ohrožování pohlavní nemocí je určen k ochraně občanů pouze před ohrožení nákazou pohlavní choroby. Tam, kde je skutečně jednáním pachatele u ohrožené osoby vyvolána porucha, tj. onemocnění pohlavní chorobou, půjde již o některý z trestných činů ublížení na zdraví. Loupež podle 234 trestního zákona - typickým příkladem je situace, kdy žena svého zákazníka vláká do bytu nebo na opuštěné místo, kde již čeká skupina spolupracují s prostitutkou a zákazníka okrade (vykradou mu vozidlo, jde-li o byt, je napaden " náhodně se vracejícím manželem" a okraden o peníze, svršky, hodinky, prsteny a pak vyhozen z bytu). Dalším typickým příkladem jsou tzv. uspávačky. Prostitutka svého zákazníka vyláká do bytu, hotelu nebo na odlehlé místo. Tam mu do pití namíchá uspávací prostředek a když pak zákazník usne, okrade ho o všechno cenné. Tato trestná činnost bývá páchaná i ve skupinách. Objektem bývají většinou cizinci. Zákazník většinou příhodu ze studu nenahlásí. Krádež spáchaná při pohlavním styku 5.2. Trestná činnost páchaná na prostituujících osobách

19 Kuplířství podle 204 trestního zákona - skutková podstata trestného činu nepostihuje poskytování prostituce jako takové, ale osobu či osoby, které se na činnosti prostituující se osoby různým způsobem podílejí. Taková osoba zjedná, přiměje nebo svede osobu k provozování prostituce, nebo z ní kořistí. Jedná se zejména o tzv. kuplíře, kteří za údajnou ochranu odebírají prostituujícím se osobám značnou část jejich výdělku, nikoliv o konzumenty těchto služeb. Tento trestný čin se obtížně dokazuje, jelikož úspěch vyšetřování záleží na výpovědi prostituujících se osob, které v mnoha případech svoji výpověď vůči kuplířovi mění, nebo ji odvolají, a to i s rizikem, že se vystaví trestnímu postihu. Mnohdy tyto prostituující osoby vůbec nechtějí proti kuplířovi vypovídat, protože se obávají pomsty ze strany kuplíře. Trestný čin kuplířství často probíhá v souběhu s 217 ohrožování mravní výchovy mládeže. Ohrožování mravnosti podle 205 trestního zákona se vztahuje na toho, kdo uvádí do oběhu, rozšiřuje, činí veřejně přístupnými, vyrábí nebo dováží pornografická díla písemná, nosiče zvuku nebo obrazu, zobrazení nebo jiné předměty ohrožující mravnost, v nichž se projevuje neúcta člověku a násilí, neb která zobrazuje sexuální styk s dítětem se zvířetem nebo jiné sexuálně patologické praktiky bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok, peněžitým trestem nebo propadnutím věci. Dále na toho, kdo pornografická díla písemná, nosiče zvuku nebo obrazu nebo zobrazení nabízí, přenechává nebo zpřístupňuje osobě mladší osmnácti let, nebo je na místě, které je osobám mladším osmnácti let přístupné, vystavuje nebo jinak zpřístupňuje. Sankce je stanovena až na jeden rok odnětí svobody, peněžitý trest nebo propadnutí věci. Trestný čin ohrožování mravnosti je zpravidla páchán v souběhu se závažnějšími trestnými činy mravnostního charakteru a týká se prostituce nepřímo.

20 Obchodování s dětmi podle 216a trestního zákona - v odstavci 1 se uvádí Kdo za odměnu svěří dítě do moci jiného za účelem adopce, využívání dětské práce nebo pro jiný účel, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta nebo peněžitým trestem. 216b) ve shodě s Úmluvou o právech dítěte uvádí, že: Dítětem se rozumí osoba mladší než osmnáct let, pokud nedosáhla zletilosti dříve. Z dikce paragrafu lze dovodit, že se vztahuje na osoby, které jsou zákonnými zástupci dítěte a poruší svou povinnost ochraňovat dítě. Podle tohoto ustanovení však nelze postihnout jednorázového konzumenta sexuálních služeb od nezletilé osoby. Ohrožování mravní výchovy mládeže podle 217 trestního zákona - v souvislosti s prostitucí jde o jednání, kdy jsou osoby mladší 18 let zneužívány k tomu, aby dobrovolně nebo pod donucením živily své kuplíře, často přímo rodiče nebo jiné příbuzné. Převážně jde o poskytování přístřeší dívkám, které jsou na útěku z výchovných ústavů nebo od rodičů. Dívky musí za poskytnuté přístřeší posluhovat pachateli pohlavním stykem, který pak zprostředkovává další pohlavní styk za úplatu. Obdobného jednání se dopouštějí i rodiče, kteří nutí své dítě k prostituci nebo žijí z prostředků, které jejich dítě prostitucí vydělalo. Omezování osobní svobody podle 231 trestního zákona a Zbavení osobní svobody podle 232 trestního zákona - těchto trestných činů se dopouštějí kuplíři nebo osoby, které jim pomáhají, např. rodinní příslušníci, kteří prostitutku doma hlídají a proti její vůli zadržují. Pachatel brání prostituující osobě užívat svobodu pohybu, třebas jen na krátkou dobu.musí se jednat o bránění nesnadno překonatelné. Při bránění trvajícím delší dobu, které se svojí povahou blíží uvěznění, jde o zbavení osobní svobody ve smyslu ustanovení 232 trestního zákona. Na způsobu, jakým je osobní svoboda omezena, nezáleží.

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra výchovy ke zdraví. Seminární práce Prostituce

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra výchovy ke zdraví. Seminární práce Prostituce MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra výchovy ke zdraví Seminární práce Prostituce Michaela Mičánková 406635 20. 11. 2013 Definice prostituce Pojem prostituce má hned několik definic, ale žádnou

Více

Správní právo dálkové studium. XIV. Živnostenský zákon živnostenské podnikání

Správní právo dálkové studium. XIV. Živnostenský zákon živnostenské podnikání Správní právo dálkové studium XIV. Živnostenský zákon živnostenské podnikání - pramen právní úpravy je zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) ŽZ upravuje (předmět právní

Více

SLEVA LIDÉ FOR SALE OBCHODOVÁNÍ S LIDMI PROGRAM PODPORY A OCHRANY OBĚTÍ OBCHODOVÁNÍ S LIDMI

SLEVA LIDÉ FOR SALE OBCHODOVÁNÍ S LIDMI PROGRAM PODPORY A OCHRANY OBĚTÍ OBCHODOVÁNÍ S LIDMI SLEVA LIDÉ FOR SALE % OBCHODOVÁNÍ S LIDMI PROGRAM PODPORY A OCHRANY OBĚTÍ OBCHODOVÁNÍ S LIDMI 1 Ministerstvo vnitra ve spolupráci s Policií České republiky a nestátními neziskovými organizacemi realizuje

Více

Č. j. MV /OBP-2015 Praha 5. října 2015 Počet listů: 5

Č. j. MV /OBP-2015 Praha 5. října 2015 Počet listů: 5 odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality Nad Štolou 3 Praha 7 170 34 Č. j. MV-136105-3/OBP-2015 Praha 5. října 2015 Počet listů: 5 Společné stanovisko odboru bezpečnostní politiky a prevence

Více

Předmět: Občanská nauka Ročník: 2. Téma: Člověk a právo. Vypracoval: JUDr. Čančík František Materiál: VY_32_INOVACE_45 Datum: 9.1.

Předmět: Občanská nauka Ročník: 2. Téma: Člověk a právo. Vypracoval: JUDr. Čančík František Materiál: VY_32_INOVACE_45 Datum: 9.1. Anotace: kriminalita páchaná na dětech a mladistvých, kriminalita páchaná mladistvými Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch 65-41-L/01 Gastronomie

Více

RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ RADY. ze dne 29. května 2000. o zvýšené ochraně trestními a jinými sankcemi proti padělání ve spojitosti se zaváděním eura

RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ RADY. ze dne 29. května 2000. o zvýšené ochraně trestními a jinými sankcemi proti padělání ve spojitosti se zaváděním eura Pracovní překlad RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ RADY ze dne 29. května 2000 o zvýšené ochraně trestními a jinými sankcemi proti padělání ve spojitosti se zaváděním eura (2000/383/JVV) RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem

Více

ZPRÁVA O BEZPEČNOTNÍ SITUACI

ZPRÁVA O BEZPEČNOTNÍ SITUACI POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE územní odbor Nový Jičín obvodní oddělení Policie ČR Nový Jičín Č.j.KRPT-26326 /ČJ-2014-070414 Nový Jičín 31. ledna 2014 Výtisk

Více

Leták OSPOD Šternberk

Leták OSPOD Šternberk Leták OSPOD Šternberk Sociálně-právní ochranou dětí se rozumí zejména: ochrana práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu, ochrana oprávněných zájmů dítěte, včetně ochrany jeho jmění, působení směřující

Více

Číselník systému MU II pro výběr druhu trestné činnosti

Číselník systému MU II pro výběr druhu trestné činnosti A NÁSILNÁ TRESTNÁ ČINNOST A.01 vražda 140,142 A.02 loupež 173 A.03 vydírání 175 A.04 nedovolené přerušení těhotenství 159,160,161,162 A.05 výtržnictví 358 A.06 nebezpečné vyhrožování 353 A.07 rvačka 158

Více

Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů

Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů 1. Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

KYBERNETICKÁ KRIMINALITA ÚSTAVNÍ ZÁKLADY KYBERNETICKÉ KRIMINALITY

KYBERNETICKÁ KRIMINALITA ÚSTAVNÍ ZÁKLADY KYBERNETICKÉ KRIMINALITY KYBERNETICKÁ KRIMINALITA ÚSTAVNÍ ZÁKLADY KYBERNETICKÉ KRIMINALITY MGR. RADIM VIČAR UNIVERZITA OBRANY, FAKULTA EKONOMIKY A MANAGEMENTU radim.vicar@unob.cz Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Otázky platné od 1.1.2014. Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů

Otázky platné od 1.1.2014. Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů 1. Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů

Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů 1. Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Trestní právo Generováno

Trestní právo Generováno Trestní právo Generováno 6. 12. 2016 A Okruh A.......................................................... A.1 Pojem trestního práva hmotného, trestněprávní vztah, funkce trestního práva a jeho základní

Více

185 Znásilnění. (5) Příprava je trestná.

185 Znásilnění. (5) Příprava je trestná. SEXUALITA A ZÁKON 185 Znásilnění (1) Kdo jiného násilím nebo pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné těžké újmy donutí k pohlavnímu styku, nebo kdo k takovému činu zneužije jeho bezbrannosti, bude potrestán

Více

Zákony a alkohol - paragrafy, předpisy, nařízení a zákazy spjaté s pitím alkoholických nápojů - Alkoholik.c

Zákony a alkohol - paragrafy, předpisy, nařízení a zákazy spjaté s pitím alkoholických nápojů - Alkoholik.c Před alkoholem ve specifických případech, tedy především při výkonu zaměstnání a ve věku pod 18 let nás chrání zákon, který zakazuje podávání nebo požívání alkoholických nápojů. Zákony týkající se alkoholu

Více

Správní odbor a obecní živnostenský úřad

Správní odbor a obecní živnostenský úřad Správní odbor a obecní živnostenský úřad Vedoucí odboru Oddělení matriky Oddělení evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů vedoucí oddělení Oddělení přestupkové Oddělení obecní živnostenský

Více

Stanovisko Ministerstva práce a sociálních věcí

Stanovisko Ministerstva práce a sociálních věcí Stanovisko Ministerstva práce a sociálních věcí ve věci oprávnění subjektů provádějících zprostředkování náhradní rodinné péče a osob pověřených k výkonu sociálně-právní ochrany dětí zveřejňovat osobní

Více

Senátní návrh ZÁKON. ze dne 2014, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Senátní návrh ZÁKON. ze dne 2014, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů Senátní návrh ZÁKON ze dne 2014, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl.

Více

Rozdílová tabulka k vládnímu návrhu zákona o některých přestupcích 12012P/TXT. Čl L L0113

Rozdílová tabulka k vládnímu návrhu zákona o některých přestupcích 12012P/TXT. Čl L L0113 1 Rozdílová tabulka k vládnímu návrhu zákona o některých přestupcích Ustanovení (část,, odst., písm.. apod.) 7 odst. 3 písm. b) Navrhovaný právní předpis (resp. jiný právní předpis) Obsah Celex č. Fyzická,

Více

S t a n o v í m : 1. V čl. 2 odst. 4 se slovo hodnost nahrazuje slovy hodnostní označení.

S t a n o v í m : 1. V čl. 2 odst. 4 se slovo hodnost nahrazuje slovy hodnostní označení. S t a n o v í m : 150 ZÁVAZNÝ POKYN policejního prezidenta ze dne 5. listopadu 2009, kterým se mění závazný pokyn policejního prezidenta č. 30/2009, o plnění úkolů v trestním řízení Čl. I Změna závazného

Více

Protikorupční balíček

Protikorupční balíček Protikorupční balíček legislativní část (zákon o protikorupčních opatřeních) Ing. Martin Pecina, MBA ministr vnitra Korupce jeden z nejzávažnějších problémů současné ČR je v pozadí veškeré organizované

Více

6. Soudnictví, kriminalita

6. Soudnictví, kriminalita 6. Soudnictví, kriminalita Nepominutelnou oblastí s genderově citlivými rozdíly je soudnictví. A to jak u obětí, tak pachatelů zjištěných trestných činů, včetně uvězněných. Speciální problematikou jsou

Více

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever Sociálně-právní ochrana dětí Výkon státní správy v rámci přenesené působnosti Realizace všech zákonných

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 68 Rozeslána dne 24. července 2009 Cena Kč 131, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 68 Rozeslána dne 24. července 2009 Cena Kč 131, O B S A H : Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 68 Rozeslána dne 24. července 2009 Cena Kč 131, O B S A H : 227. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Vykázání I. Označení materiálu: Datum vytvoření: 20.10.2013 Vzdělávací

Více

Aktuální analýza kriminality na území Moravskoslezského kraje a prevence kriminality jako nedílná součást policejní práce

Aktuální analýza kriminality na území Moravskoslezského kraje a prevence kriminality jako nedílná součást policejní práce Aktuální analýza kriminality na území a prevence kriminality jako nedílná součást policejní práce OSTRAVA 3. října 2012 Městské ředitelství Ostrava Moravskoslezského kraje Územní odbory Bruntál, Frýdek-Místek,

Více

Právní subjektivita ES, právní povaha EU, evropské právo a trestní právo hmotné

Právní subjektivita ES, právní povaha EU, evropské právo a trestní právo hmotné Právní subjektivita ES, právní povaha EU, evropské právo a trestní právo hmotné 3.10.2012 Evropské trestní právo prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., Dsc. Jaroslav.Fenyk@law.muni.cz Základní pojmy Europeizace

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_17_ŽIVNOSTENSKÉ PRÁVO_P1-2 Číslo projektu: CZ

Více

Příloha usnesení vlády ze dne 17. února 2016 č. 147

Příloha usnesení vlády ze dne 17. února 2016 č. 147 Příloha usnesení vlády ze dne 17. února 2016 č. 147 Vyjádření vlády České republiky k návrhu Obvodního soudu pro Prahu 1 na zrušení ustanovení 3 odstavce 1 písmeno b), 3 odstavce 3, 5 odstavce 1 a 7 odstavce

Více

Pracovní překlad Úmluva o ochraně finančních zájmů Evropských společenství uzavřená na základě článku K.3 Evropské unie (ze dne 26.

Pracovní překlad Úmluva o ochraně finančních zájmů Evropských společenství uzavřená na základě článku K.3 Evropské unie (ze dne 26. Pracovní překlad Úmluva o ochraně finančních zájmů Evropských společenství uzavřená na základě článku K.3 Evropské unie (ze dne 26.července 1995) VYSOKÉ SMLUVNÍ STÁTY, členské státy Evropské unie, S odvoláním

Více

ZÁKON. ze dne 2. února 2006. o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem ČÁST DESÁTÁ

ZÁKON. ze dne 2. února 2006. o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem ČÁST DESÁTÁ 57 ZÁKON ze dne 2. února 2006 o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem ČÁST DESÁTÁ Změna zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných

Více

P6_TA(2006)0373 Zohlednění odsuzujícího rozhodnutí mezi členskými státy Evropské unie při novém trestním řízení *

P6_TA(2006)0373 Zohlednění odsuzujícího rozhodnutí mezi členskými státy Evropské unie při novém trestním řízení * P6_TA(2006)0373 Zohlednění odsuzujícího rozhodnutí mezi členskými státy Evropské unie při novém trestním řízení * Legislativní usnesení Evropského parlamentu o návrhu rámcového rozhodnutí Rady o zohlednění

Více

Program proti šikanování ve škole

Program proti šikanování ve škole Program proti šikanování ve škole Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 3. Odpovědnost školy a pedagogických pracovníků 4. Prevence proti šikanování a) program b) vzdělávání c) informování d) spolupráce

Více

Zákon o obětech trestných činů

Zákon o obětech trestných činů Zákon o obětech trestných činů Doc. JUDr. Tomáš Gřivna, Ph.D. Úvodem Historický vývoj proměny trestněprávního vztahu (z hlediska subjektů) stát přejímá roli, kterou měla dříve oběť, zájmy oběti se podřizují

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem,

Více

Záškoláctví legislativní rámec Mgr. Jan Fiala podle právního stavu k

Záškoláctví legislativní rámec Mgr. Jan Fiala podle právního stavu k Záškoláctví legislativní rámec Mgr. Jan Fiala podle právního stavu k 1. 7. 2017 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 posta@msmt.cz www.msmt.cz

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

Problematika prostituce

Problematika prostituce Problematika prostituce I. Právní úprava 1. Zákon č. 241/ 1922 Sb., o potírání pohlavních nemocí ve znění zákona č. 158/1949 Sb., a zákona č. 88/1950 Sb. Tento zákon zakazuje zřizování a udržování nevěstinců,

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ Teze k diplomové práci Analýza kriminality v Ústeckém kraji v letech 1992 a 2002 Vedoucí diplomové práce: Ing. Josef Zilvar, CSc. Vypracoval:

Více

Odbor dozoru a kontroly veřejné správy. Ministerstva vnitra. Mgr. Hana Zábojníková

Odbor dozoru a kontroly veřejné správy. Ministerstva vnitra. Mgr. Hana Zábojníková Ministerstva vnitra Mgr. Hana Zábojníková Nejčastější pochybení v obecně závazných vyhláškách obcí Přehled nejčastěji vydávaných obecně závazných vyhlášek v roce 2013 požární řád 2% regulace sázkových

Více

obsahující údaje platné v době podání žádosti včetně informací o podaném návrhu na zápis do příslušné evidence, který nebyl ke dni podání žádosti

obsahující údaje platné v době podání žádosti včetně informací o podaném návrhu na zápis do příslušné evidence, který nebyl ke dni podání žádosti Strana 348 32 VYHLÁŠKA ze dne 18. ledna 2010 o platebních systémech s neodvolatelností zúčtování Česká národní banka stanoví podle 142 zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku, (dále jen zákon ) k provedení

Více

Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail: o @uoou.cz

Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail: o @uoou.cz Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail: o @uoou.cz STANOVISKO č. 1/2007 červen 2007 Stanovisko k aplikaci práva na ochranu osobních údajů při poskytování informací

Více

SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICIÍ ČR PŘI PREVENCI A PŘI VYŠETŘOVÁNÍ KRIMINALITY DĚTÍ A MLÁDEŽE A KRIMINALITY NA DĚTECH A MLÁDEŽI PÁCHANÉ

SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICIÍ ČR PŘI PREVENCI A PŘI VYŠETŘOVÁNÍ KRIMINALITY DĚTÍ A MLÁDEŽE A KRIMINALITY NA DĚTECH A MLÁDEŽI PÁCHANÉ Základní škola, Liberec, ul. 5.května 64/49, příspěvková organizace tel: 485 105 631 e-mail: info@zs5kveten.cz SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICIÍ ČR PŘI PREVENCI A PŘI VYŠETŘOVÁNÍ KRIMINALITY DĚTÍ A MLÁDEŽE A

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2005 IV. volební období. Vládní návrh. na vydání

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2005 IV. volební období. Vládní návrh. na vydání PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2005 IV. volební období 877 Vládní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti - 2 - ZÁKON ze dne 2005, kterým se mění zákon

Více

Živnostenský úřad města Brna

Živnostenský úřad města Brna Živnostenský úřad města Brna 1 - zajišťuje komplexní výkon státní správy na úseku živnostenského podnikání v rozsahu stanoveném 2 zákona č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, v platném, a zákonem

Více

OBSAH. Úvod...11 Seznam zkratek...13 TRESTNÍ ZÁKONÍK...15

OBSAH. Úvod...11 Seznam zkratek...13 TRESTNÍ ZÁKONÍK...15 OBSAH Úvod...11 Seznam zkratek...13 TRESTNÍ ZÁKONÍK...15 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST ( 1 139)...17 HLAVA I PŮSOBNOST TRESTNÍCH ZÁKONŮ ( 1 11)...17 Díl 1 Žádný trestný čin bez zákona ( 1)...17 Díl 2 Časová působnost

Více

DROGY A MÉDIA - právní minimum

DROGY A MÉDIA - právní minimum DROGY A MÉDIA - právní minimum Hana Gajdošíková Seminář pro novináře a experty v oblasti PR Praha, 4. dubna 2007 Osnova primární a sekundární drogová kriminalita rozsudek NS ČR o pěstování konopí pojmy

Více

Statistické údaje o činnosti obecních policií za rok 2012

Statistické údaje o činnosti obecních policií za rok 2012 Statistické údaje o činnosti obecních policií za rok 2012 Odbor bezpečnostní politiky Ministerstvo vnitra ČR červen 2013 1 Úvod Údaje o činnosti obecních policií za rok 2012 poskytly obce, ve kterých je

Více

1 Předmět úpravy Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropských společenství 1 ) (dále jen nařízení

1 Předmět úpravy Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropských společenství 1 ) (dále jen nařízení Strana 560 Sbírka zákonů č. 38 / 2008 Částka 11 38 ZÁKON ze dne 17. ledna 2008 o vývozu a dovozu zboží, které by mohlo být použito pro výkon trestu smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující

Více

SPOLUPRÁCE ORGÁNU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ S OBECNÍMI ÚŘADY

SPOLUPRÁCE ORGÁNU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ S OBECNÍMI ÚŘADY SPOLUPRÁCE ORGÁNU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ S OBECNÍMI ÚŘADY MĚSTSKÝ ÚŘAD VELKÉ MEZIŘÍČÍ odbor sociálních věcí a zdravotnictví Mgr. Marta Muchová 04.12.2014 Sociálně-právní ochranou dětí (dále jen "SPOD")

Více

Přednáška pro VIII. jarní semestr magisterského studia. Prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc. 26. 2. 2015

Přednáška pro VIII. jarní semestr magisterského studia. Prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc. 26. 2. 2015 Přednáška pro VIII. jarní semestr magisterského studia Prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc. 26. 2. 2015 Vznik a vývoj inkvizičního trestního řízení Angloamerické trestní řízení Vývoj trestního procesu

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Charakteristika kriminologie, předmět, pojem a význam Stav, struktura a dynamika kriminality Vznik kriminologie, historické směry Uveďte jednotlivé

Charakteristika kriminologie, předmět, pojem a význam Stav, struktura a dynamika kriminality Vznik kriminologie, historické směry Uveďte jednotlivé Charakteristika kriminologie, předmět, pojem a význam Stav, struktura a dynamika kriminality Vznik kriminologie, historické směry Uveďte jednotlivé kriminologické školy, jejich charakteristiku Vznik čsl.

Více

Porovnání vybraných bodů současného a předchozího návrhu zákona o státním zastupitelství. Soustava státního zastupitelství a zajištění specializace

Porovnání vybraných bodů současného a předchozího návrhu zákona o státním zastupitelství. Soustava státního zastupitelství a zajištění specializace Porovnání vybraných bodů současného a předchozího návrhu zákona o státním zastupitelství Soustava státního zastupitelství a zajištění specializace aktuální návrh MSp Současná soustava se rozšiřuje o Speciální

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.13 Integrovaná střední škola

Více

Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu

Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu Lucie Krausová Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu nabyl účinnosti 1. července 1966 vymezoval povinnost informovat pacienta a podmínku souhlasu se zdravotní péčí. 23 Poučení a souhlas nemocného

Více

Kvalifikační dokumentace dílčí část 1 Konsolidace IT a nové služby TC ORP Zábřeh

Kvalifikační dokumentace dílčí část 1 Konsolidace IT a nové služby TC ORP Zábřeh Kvalifikační dokumentace dílčí část 1 Konsolidace IT a nové služby TC ORP Zábřeh Zadávací řízení je zadáváno dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice Sociálně-právní ochrana dětí Výkon státní správy v rámci přenesené působnosti

Více

OBCHOD S LIDMI. OSN, Palermo 2000

OBCHOD S LIDMI. OSN, Palermo 2000 OBCHOD S LIDMI OBCHOD S LIDMI Obchodováním s lidmi se rozumí najímání, přepravování, převádění, přechovávání nebo přijímání osob na základě vyhrožování, únosu, podvodu a jiných forem nátlaku s úmyslem

Více

ZÁKON ze dne. 2012, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

ZÁKON ze dne. 2012, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů ZÁKON ze dne. 2012, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník,

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 4546 Sbírka zákonů č. 300 / 2016 300 ZÁKON ze dne 24. srpna 2016 o centrální evidenci účtů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Předmět a účel úpravy Tento zákon upravuje práva

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů; účinnost od 1. 1. 1992.

Více

Zaměstnávání cizinců v ČR 31.3.2012 ACERT KONFERENCE BŘEZEN 2012

Zaměstnávání cizinců v ČR 31.3.2012 ACERT KONFERENCE BŘEZEN 2012 Zaměstnávání cizinců v ČR 31.3.2012 ACERT KONFERENCE BŘEZEN 2012 Úvod - legislativa Zákony upravující pobyt cizinců na území ČR: z.č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění; z.č. 262/2006 Sb.,

Více

- problematika CR je složitá i z právního hlediska a nelze podrobně popsat všechny právní normy ( zákony, vyhlášky ), které do CR zasahují.

- problematika CR je složitá i z právního hlediska a nelze podrobně popsat všechny právní normy ( zákony, vyhlášky ), které do CR zasahují. Otázka: Právní úpravy podnikání v CR Předmět: Ekonomie Přidal(a): Daniel Téma - Právní úpravy podnikání v CR - problematika CR je složitá i z právního hlediska a nelze podrobně popsat všechny právní normy

Více

Platné znění zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn

Platné znění zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn Platné znění zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn 7 Místní příslušnost Místní příslušnost okresní správy

Více

P o l i c i e Č e s k é r e p u b l i k y O k r e s n í ř e d i t e l s t v í P a r t y z á n s k á 9, B r u n t á l 7 9 2 0 1 B R U N T Á L

P o l i c i e Č e s k é r e p u b l i k y O k r e s n í ř e d i t e l s t v í P a r t y z á n s k á 9, B r u n t á l 7 9 2 0 1 B R U N T Á L P o l i c i e Č e s k é r e p u b l i k y O k r e s n í ř e d i t e l s t v í P a r t y z á n s k á 9, B r u n t á l 7 9 2 0 1 B R U N T Á L Bezpečnostní analýza OOP ČR Krnov ( k 30.11.2006) 1. Úvod Stejně

Více

Seznam použitých zkratek... 15 Předmluva ke čtvrtému vydání... 17 DÍL PRVNÍ: OBECNÁ ČÁST... 19

Seznam použitých zkratek... 15 Předmluva ke čtvrtému vydání... 17 DÍL PRVNÍ: OBECNÁ ČÁST... 19 Obsah Seznam použitých zkratek... 15 Předmluva ke čtvrtému vydání... 17 DÍL PRVNÍ: OBECNÁ ČÁST... 19 KAPITOLA I: Pojem, předmět a úkoly kriminologie... 21 1 Pojem a předmět kriminologie... 21 2 Základní

Více

Diagnostický ústav pro mládež, Praha 2, Lublaňská 33

Diagnostický ústav pro mládež, Praha 2, Lublaňská 33 Diagnostický ústav pro mládež, Praha 2, Lublaňská 33 ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE Diagnostického ústavu pro mládež, Praha 2, Lublaňská 33 Preambule Základními hodnotami, které má každý zaměstnanec státní příspěvkové

Více

Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek č. 3-4/2010 Rozhodnutí č. 23 vydírání

Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek č. 3-4/2010 Rozhodnutí č. 23 vydírání JUDIKATURA Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek č. 3-4/2010 Rozhodnutí č. 23 vydírání Jinou těžkou újmou ve smyslu znaku trestného činu vydírání podle 235 odst. 1 tr. zák. může být i zahájení trestního

Více

por. Bc. Jiří Ištvaník por. Bc. Petr Buřič

por. Bc. Jiří Ištvaník por. Bc. Petr Buřič KOMERČNÍ SEXUÁLNÍ ZNEUŢÍVÁNÍ DĚTÍ Z POHLEDU POLICEJNÍ PRAXE (netradiční) por. Bc. Jiří Ištvaník por. Bc. Petr Buřič POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY SLUŢBA KRIMINÁLNÍ POLICIE A VYŠETŘOVÁNÍ 1. ODDĚLENÍ OBECNÉ KRIMINALITY

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Podlimitní veřejná zakázka na zpracování projektové dokumentace na stavbu " Zlepšení dostupnosti turistických atraktivit v oblasti masivu Sněžníka

Více

Řeznický mistr z Německa by si rád v Karlových Varech otevřel pobočku

Řeznický mistr z Německa by si rád v Karlových Varech otevřel pobočku Scénář: Řeznický mistr z Německa by si rád v Karlových Varech otevřel pobočku Úkolem bylo přezkoumat, jaké předpoklady jsou nutné k tomu, aby si německý řeznický mistr mohl otevřít pobočku v České republice.

Více

1. 1. Způsoby placení hotovostní a bezhotovostní platební styk

1. 1. Způsoby placení hotovostní a bezhotovostní platební styk 1. 1. Způsoby placení hotovostní a bezhotovostní platební styk Klíčová slova Podnikání, Obchodní zákoník, Živnostenský zákon, fyzická osoba, právnická osoba, osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ), podnikatel,

Více

DU V OBLASTI KAPITÁLOVÉHO KAPITÁLO TRHU TRH

DU V OBLASTI KAPITÁLOVÉHO KAPITÁLO TRHU TRH ZÁKON O DOHLEDU V OBLASTI KAPITÁLOVÉHO TRHU 15/1998 Sb. PŮSOBNOST A PRAVOMOCI ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY V OBLASTI KAPITÁLOVÉHO TRHU Předmět úpravy Tento zákon upravuje působnost a pravomoci České národní banky

Více

Plné znění s vyznačeným navrhovaných změn. Změna zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.

Plné znění s vyznačeným navrhovaných změn. Změna zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Plné znění s vyznačeným navrhovaných změn Změna zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich 35 Druhy správních trestů Za přestupek lze uložit správní trest a) napomenutí, b) pokuty,

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování Program proti šikanování Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování 2.2 Verbální šikana 2.3 Fyzická šikana 2.4 Smíšená šikana 3. Odpovědnost školy a pedagogických pracovníků 3.1 Odpovědnost

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. Příloha minimálního preventivního programu ZŠ Jedovnice

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. Příloha minimálního preventivního programu ZŠ Jedovnice PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Příloha minimálního preventivního programu ZŠ Jedovnice I. Tento program vznikl na základě Metodického pokynu ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování

Více

Obsah. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12. Obsah. Předmluva...11

Obsah. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12. Obsah. Předmluva...11 Obsah Předmluva...11 Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12 ČÁST PRVNÍ Obecná část...12 Hlava I Působnost trestních zákonů...12 Díl 1 Žádný trestný čin bez zákona...12 Díl 2 Časová působnost...12 Díl

Více

Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje

Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje Vývoj a stav kriminality v MS kraji kpt. Ing. Roman Filo Moravskoslezský kraj základní přehled Počet obyvatel 1 215 098 (2015) Rozloha 5 427 km 2 (6,9%

Více

Kamila Jordanova, BIVŠ Praha a.s. právní administrativa v podnikatelské sféře Duben 2010

Kamila Jordanova, BIVŠ Praha a.s. právní administrativa v podnikatelské sféře Duben 2010 Kamila Jordanova, BIVŠ Praha a.s. právní administrativa v podnikatelské sféře Duben 2010 AGENTURNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE Osnova práce: Obecná charakteristika pracovního práva Vymezení pojmu, právní

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) Zakázka je zadávána v souladu s 21 odst. 1 písm. f)

Více

Výkladová prezentace k tématu Listina základních práv a svobod

Výkladová prezentace k tématu Listina základních práv a svobod Škola Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Datum vytvoření Anotace Očekávaný výstup Druh učebního materiálu Mgr.

Více

Živnostenské úřady. Obecní živnostenský úřad. Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

Živnostenské úřady. Obecní živnostenský úřad. Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně: 570/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 17. prosince 1991 o živnostenských úřadech ve znění zákonů č. 286/1995 Sb., č. 132/2000 Sb., č. 320/2002 Sb., č. 284/2004 Sb., č. 70/2006 Sb., č. 214/2006 Sb.,

Více

Teorie práva VOŠ Sokrates

Teorie práva VOŠ Sokrates Teorie práva VOŠ Sokrates Realizace práva Mgr. Ondřej Havránek Pojem realizace Realizací právních norem rozumíme uskutečňování právních norem v právní praxi, tj. využívání oprávnění a dodržování právních

Více

Zpráva o činnosti Inspekce ministra vnitra za rok 2008

Zpráva o činnosti Inspekce ministra vnitra za rok 2008 Zpráva o činnosti Inspekce ministra vnitra za rok 2008 Inspekce ministra vnitra plnila v roce 2008 své úkoly vyplývající z působnosti a pravomoci svěřených ji platnými právními předpisy: - zákon č. 283/1991

Více

Metodický materiál odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra

Metodický materiál odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra Metodický materiál odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra Právní předpisy a jejich ustanovení související se zákonným zmocněním k vydávání obecně závazné vyhlášky obce o místních poplatcích

Více

odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra č. 29/2007

odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra č. 29/2007 S t a novisko odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra č. 29/2007 Označení stanoviska: Trvalé označování psů a evidence označených psů a jejich chovatelů Právní předpis: Ustanovení:

Více

Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje (České Budějovice 30. ledna 2014)

Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje (České Budějovice 30. ledna 2014) Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje (České Budějovice 30. ledna 2014) Ministerstva vnitra Ing. Bc. Miroslav Veselý Nejčastější nedostatky v obecně závazných vyhláškách Počet posouzených

Více

Kroměřížská nemocnice akciová společnost Havlíčkova 660/69, Kroměříž IČO: DIČ:CZ Telefon: ,

Kroměřížská nemocnice akciová společnost Havlíčkova 660/69, Kroměříž IČO: DIČ:CZ Telefon: , Příloha č. 6 Kroměřížská nemocnice akciová společnost Havlíčkova 660/69, 767 01 Kroměříž IČO: 27660532 DIČ:CZ27660532 Telefon: 573322111, e-mail: post@nem-km.cz Kvalifikační předpoklady VZ-01/2013/RM Nákup

Více

POVINNÝ PŘEDMĚT: OBCHODNÍ PRÁVO

POVINNÝ PŘEDMĚT: OBCHODNÍ PRÁVO Zkušební okruhy pro Státní závěrečnou zkoušku v bakalářském studijním programu Právní specializace obor Právo a podnikání v akademickém roce 2012/2013 zkušební období: JARO 2013 - ZÁŘÍ 2013 - LEDEN 2014

Více

M e t o d i c k ý materiál odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra

M e t o d i c k ý materiál odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra M e t o d i c k ý materiál odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra Právní předpisy a jejich ustanovení související se zákonným zmocněním k vydávání obecně závazné vyhlášky obce o místních

Více

Žádost o koncesi podle 50 odst. 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen ŽZ)

Žádost o koncesi podle 50 odst. 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen ŽZ) ZFO Potvrzení přijetí č. jednací... Žádost o koncesi podle 50 odst. 2 zákona č. 4551991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen ŽZ) 1) Fyzická osoba

Více

Ověření spolehlivosti fyzických osob

Ověření spolehlivosti fyzických osob Ověření spolehlivosti fyzických osob V důsledku teroristických činů, spáchaných v USA dne 11. září 2001 a v následující době i v dalších oblastech světa přijala většina států řadu bezpečnostních opatření

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/PEM Podniková ekonomie a management Vyučující: Ing. J.

Více

Metodický list pro kombinovaného studia předmětu TRESTNĚPRÁVNÍ ASPEKTY VÝKONU VEŘEJNÉ SPRÁVY. I. soustředění

Metodický list pro kombinovaného studia předmětu TRESTNĚPRÁVNÍ ASPEKTY VÝKONU VEŘEJNÉ SPRÁVY. I. soustředění Metodický list pro kombinovaného studia předmětu TRESTNĚPRÁVNÍ ASPEKTY VÝKONU VEŘEJNÉ SPRÁVY I. soustředění Název tématického celku: Trestní právo obecná část I. Tematický celek je věnován vysvětlení základních

Více

Název vzdělávacího materiálu

Název vzdělávacího materiálu Tematická oblast Název vzdělávacího materiálu Datum vytvoření 20. 11. 2012 Ročník Stručný obsah Způsob využití Autor Kód Pracovní a trestní právo 4. ročník čtyřletého a 8. ročník osmiletého G podpůrný

Více

Miniškola podnikání. Ing. Pavlína Novotná 15.10.2013

Miniškola podnikání. Ing. Pavlína Novotná 15.10.2013 Miniškola podnikání Ing. Pavlína Novotná 15.10.2013 Podnikání Podnikání je činnost, kterou vykonává podnikatel soustavně, samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a za účelem dosažení zisku.

Více

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD Ročník: vyšší stupeň osmiletého studijního cyklu Gymnázium Globe, s.r.o. CZ.1.07/1.1.00/14.0143 = souhrn právních norem, které chrání společnost, stát a občany před nežádoucím

Více

Texty novelizovaných částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn

Texty novelizovaných částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn Texty novelizovaných částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn (k návrhu zákona, kterým se mění některé zákony související s oblastí evidence obyvatel) Platné znění novelizovaných ustanovení zákona č.

Více