ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLANY ZA ROK 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLANY ZA ROK 2011"

Transkript

1 OBEC DOLANY Dolany 125, Klatovy ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLANY ZA ROK 2011 Schválený rozpočet Upravený rozpočet Plnění k % plnění k upravenému k rozpočtu Třída 1 - Daňové příjmy ,00 Kč ,00 Kč ,52 Kč 92,6 Třída 2 - Nedaňové příjmy ,00 Kč ,00 Kč ,96 Kč 82,4 Třída 3 - Kapitálové příjmy ,00 Kč ,00 Kč ,77 Kč 100 Třída 4 - Přijaté dotace ,00 Kč ,00 Kč ,66 Kč 99,4 Příjmy celkem ,00 Kč ,00 Kč ,91 Kč 96,4 Třída 5 - Běžné výdaje ,00 Kč ,00 Kč ,07 Kč 94,1 Třída 6 - Kapitálové výdaje ,00 Kč ,00 Kč ,02 Kč 82,2 Výdaje celkem ,00 Kč ,00 Kč ,09 Kč 90,7 Saldo: Příjmy - výdaje ,00 Kč ,00 Kč ,82 Kč 101,6 Třída 8 - financování ,00 Kč ,00 Kč ,82 Kč 101,6 Přijaté úvěry a půjčky 0,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 100,0 Splátky úvěrů ,00 Kč ,00 Kč ,75 Kč 8,2 Prostředky minulých let ,00 Kč ,00 Kč ,07 Kč 15,8 Operace nemající charakter příjmů a výdajů (proúčtování odměn 12/2011 přes pol. 8901) 0,00 Kč 0,00 Kč ,00 Kč Financování celkem ,00 Kč ,00 Kč ,82 Kč 101,6 Závěrečný účet obce Rozpočet obce na rok 2011 byl projednán a schválen zastupitelstvem obce Dolany dne V průběhu roku 2011 byl upraven rozpočet 11 rozpočtovými opatřeními schválenými zastupitelstvem obce. I. P Ř Í J M Y a) Daňové příjmy - skutečnost k ,52 Kč sdílené daně - podíl na 20,59% z celostátního hrubého výnosu položka text Kč 1111 Sdílená daň ze závislé činnosti ,13 Kč 1112 Sdílená daň z příjmu FO a 30% z výnosu záloh dle trvalého bydliště ,45 Kč 1113 Sdílená daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů ,12 Kč 1121 Sdílená daň z příjmu právnických osob ,42 Kč 1122 Daň z příjmů práv.osob za obce ,00 Kč 1211 Daň z přidané hodnoty ,04 Kč 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 1 443,00 Kč 1335 Poplatek za odnětí pozemku z funkce lesa 1 815,00 Kč

2 položka text Kč 1337 Místní poplatek likvidace odpadu (450,-Kč/osobu/rok; 450,- Kč/rok/nemovitost sloužící k individuální rekreaci) ,00 Kč 1341 Poplatek ze psa (50,-Kč/psa; 90,-Kč/každého dalšího psa) ,00 Kč 1343 Popl. za užívání veřej.prostranství 2 500,00 Kč 1344 Poplatek ze vstupného 1 000,00 Kč 1361 Správní poplatky 9 060,00 Kč 1511 Daň z nemovitostí ,36 Kč b) Nedaňové příjmy - skutečnost k ,96 Kč paragraf text Kč 1031 Prodej dřeva z obecních lesů likvidace kalamity způsobené kůrovcem ,80 Kč 2119 Příjmy z úhrady z vydobývacího prostoru kamenolom Svrčovec ,00 Kč 2142 Nájem z nebytových prostor pohostinství Dolany a Svrčovec, vratka z reklamace chladničky pohostinství Svrčovec 2310 Vodní hospodářství vodné za r.2011, vratka přepl.popl.za odběr podzemních vod ,00 Kč ,00 Kč 3319 Přeúčtování výdajů na uhlí nájemci KD Dolany; nájem z prostor KD 5 946,00 Kč 3399 Oslavy 130. výroční založení ZŠ dobrovolné vstupné ,00 Kč 3412 Nájem ze hřiště Svrčovec, vratka přepl. el.energie 4 692,00 Kč 3419 Přijaté sponzorské dary přespolní běh Dolany ,00 Kč 3429 Přijaté sponzorské dary - sponzor.dar od firmy Tarmac ,00 Kč 3612 Nájem z bytu nacházejícího se v základní škole v Dolanech ,00 Kč 3613 Nájem z nebyt.prostor pošta, kadeřnictví, obecní domek Řakom, Dolany čp. 9, nebyt.prostory patřící k bytu v ZŠ ,00 Kč 3632 Nájem z hrobových míst ,00 Kč 3639 Místní hospodářství pronájem obec.pozemků apod., náhrada za dopravu materiálu obec.traktorem občanům, příjmy z pronájmu movitých věcí ve vlastnictví obce Dolany (pneumat.pěch, sbíječka,výsuv.žebřík...), příjmy z prodeje zboží leteckých snímků; přijatá náhrada za zřízení věcného břemene na pozemcích ve vlastnictví obce 93648, Odpadové hospodářství úhrada ceny za zajištění likvidace komunál.odpadu pro podnikatele ,00 Kč 3725 Příspěvek od fi EKO-KOM za třídění odpadu ,00 Kč 5512 SDH vratka přeplatku elektrické energie 237,00 Kč 6171 Vnitřní správa poplatek za sepsání smlouvy, vratka přeplatků na předplatném sociální fond přijatý podíl zaměstnanců na obědy za r ,00 Kč 6 440,00 Kč 6310 Přijaté úroky za ZBÚ, realizované kurzové zisky ,46 Kč 6402 Příjmy z finančního vypořádání min.let od kraje 6 824,20 Kč

3 c) Kapitálové příjmy - skutečnost k ,77 Kč paragraf text Kč 2219 Cyklotrasa č. 38 ost.investiční příjmy=dotace od EU ,77 Kč 3639 Příjmy z prodeje pozemků ,40 Kč 3639 Příjmy z prodeje ost.nemovitostí (stavby trafostanice Svrčovec firmě ČEZ) ,60 Kč 3639 Příjmy z prodeje ost. HDM (kontejnerů) ,00 Kč d) Přijaté dotace - skutečnost k ,66 Kč položka ÚZ text Kč Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu sčítání lidu, domů a bytů ,00 Kč 4112 Neinvestiční dotace ze SR výkon státní správy,školství ,00 Kč Ost.neinv.přij.transfery ze SR dotace od úřadu práce ,00 Kč Ost.neinv.přij.transfery ze SR průtoková dotace EU peníze školám ,40 Kč 4121 Neinv.přijaté transfery od obcí ,00 Kč 4122 Neinvestiční dotace přijatá od krajů obnova lesních porostů 9 828,00 Kč 4131 Převody z vl.fondů hospodářské činnosti 4 000,00 Kč 4134 Převody z rozpočtových účtů příděl do sociálního fondu pro rok 2011, převody mezi EUR účtem a základním běžným účtem ,26 Kč Ost.invest.přij.transf.ze SR-přeshraniční spolupráce dotace na cyklotrasu č ,00 Kč 4222 Invest.přijaté transf.od krajů odvodňovací kanál Výrov ,00 Kč II. V Ý D A J E Oblast výdajů rozpočtového hospodaření obce v r zahrnuje: a) běžné výdaje, kterými obec zajišťovala veřejnou správu a samosprávu b) kapitálové výdaje, kterými obec financovala pořízení investičního majetku. a) Běžné výdaje skutečnost k ,07 Kč Běžné výdaje byly realizovány v r na těchto paragrafech 1031 lesní hospodářství ,20 Kč Představuje výdaje spojené s obnovou lesních porostů a s likvidací kůrovcové kalamity. Lesní práce jsou prováděny na základě uzavřených dohod o provedení práce (tyto mzdové výdaje činily ,- Kč) nebo jsou prováděny fyzickými osobami podnikajícími na základě živnostenského oprávnění (těm bylo v r vyplaceno ,82 Kč). Zároveň bylo vynaloženo ,40 Kč na nákup lesních sazenic, pletiva na oplocenky, postřiků proti plevelu apod odborná lesní správa ,00 Kč Odbornou lesní správu zajišťuje p. Milan Kohout, který vykonává funkci odborného správce jak pro Město Švihov tak pro Obec Dolany.

4 2141 vnitřní obchod prodejna Úhlavanka ,00 Kč Na zálohách na elektrickou energii bylo uhrazeno ,00 Kč provoz pohostinství ,39 Kč Do pohostinství Svrčovec byla v r zakoupena chladnička v hodnotě ,00 Kč. Za revizi hasících přístrojů bylo zaplaceno 340,39 Kč silnice a zimní údržba ,72 Kč Na běžnou údržbu obecních komunikací bylo formou nákupu materiálu (zejména pak kameniva) vynaloženo ,32 Kč. Za drobné služby bylo uhrazeno 5 567,00 Kč, za opravy komunikací pak ,40 Kč. Ostatní drobné výdaje představovali mzdové výdaje spojené s údržbou místních komunikací cyklostezka č ,00 Kč Neinvestiční výdaje spojené s realizací akce výstavba cyklostezky č. 38 (náhr. za zřízení věcného břemene na soukromý pozemcích ve prospěch obce Dolany a zajištění publicity cyklostezky ,00 Kč; občerstvení 1 080,00 Kč, podíl na propagačních materiálech 6 720,00 Kč, sankce za údajný správní delikt při výběrovém řízení ,00 Kč) provoz veřejné silniční dopravy ,00 Kč Obec Dolany doplácí na zajištění autobusové dopravy u ztrátových - především víkendových, spojů vodní hospodářství ,11 Kč Obec provozuje 5 veřejných vodovodů v obci Malechov - Výrov, Dolany, Svrčovec, Řakom a Sekrýt. V obci Dolany a Svrčovec je vlastníkem pouze vodovodního řadu a ostatní vodovodní zařízení má pronajato od Rolnického družstva Úhlava Dolany, které je vlastníkem vrtu a vodojemu. Roční provoz jednotlivých vodovodů stojí obec v případě: - vodovodu Malechov - Výrov ,00 Kč - vodovodu Řakom ,00 Kč - vodovodu Sekrýt ,00 Kč - vodovodu Svrčovec ,11 Kč - vodovodu Dolany ,00 Kč. Za ostatní služby bylo uhrazeno 1 148,00 Kč (přezkoušení vadných vodoměrů), za sankce ve prospěch OHS Klatovy 9 000,00 K, za pronájem vodohospodářského zařízení od RD Úhlava za r bylo doplaceno ,00 Kč. Za drobný materiál zaplatila obec 8 400,00 Kč. Na zálohách poplatku za odběr podzemních vod bylo v r uhrazeno ,00 Kč kanalizace ,62 Kč Za materiál na opravy bylo zaplaceno ,68 Kč. Částka 4 228,20 Kč byla uhrazena za rozbor odpadních vod, opravy stály 1 758,74 Kč vodní díla v zemědělské krajině odvodňovací kanál Výrov ,00 Kč Ostatní osobní výdaje dohody o provedení práce související s vybudováním odvodňovacího kanálu Výrov předškolní zařízení ,00 Kč Provozní dotace na součást příspěvkové organizace zřízené obcí Dolany na r základní školy ,04 Kč Kromě toho, že je Obec Dolany zřizovatelem základní školy v Dolanech, kde je ročník, musí obec přispívat na provozní náklady také Městu Švihov, s nímž je uzavřena dohoda o vytvoření

5 školského obvodu a jehož základní školu navštěvují žáci z územního obvodu OÚ Dolany v ročníku. Obec uhradila v r příspěvek na neinvestiční náklady ve výši ,64 Kč. ) Dotace na provoz součásti příspěvkové organizace obce, a to základní školy, činila ,00 Kč. Základní škole byla dále prostřednictvím obce přeposlána průtoková dotace peníze EU školám ve výši ,40 Kč, která bude vyúčtována příspěvkovou organizací ost.zál.předsk.vchov a zákl.vzdělávání ,00 Kč Dotace na provoz všeobec.správy příspěvkové organizace Základní školy a mateřské školy Dolany školní stravování ,00 Kč Dotace na provoz součásti příspěvkové organizace, a to školní jídelny, činila ,00 Kč vč. dotace na stravování tzv. cizích strávníků (důchodců) ve ŠJ. Na obědy dětí MŠ a žáků ZŠ byl poskytnut příspěvek ve výši 1,- Kč/oběd školní družina ,00 Kč Dotace na provoz součásti příspěvkové organizace, a to školní jídelny, činila ,00 Kč divadelní činnost 4 800,00 Kč Loutkové divadlo v souvislosti s opravou kulis a loutek bylo vynaloženo 4 800,00 Kč činnost knihoven ,00 Kč Obec Dolany je zřizovatelem 4 knihoven a to v Dolanech, Malechově, Svrčovci a Řakomi. Na jejich činnost bylo vynaloženo celkem ,00 Kč, což představuje: výdaje na předplatné časopisů ve výši 5 137,00 Kč, odměnu knihovníků 4 584,00 Kč, nákup materiálu především náplň do tiskárny 849,00 Kč kulturní domy a společenská zařízení, vedení obecní kroniky ,40 Kč Obec je vlastníkem 2 kulturních domů a víceúčelového zařízení v Malechově. \Na materiál vynaložený v souvislosti s kulturními akcemi bylo vynaloženo 714,00 Kč. Kulturní dům Svrčovec ,66 Kč - dohody o provedení práce 2 400,00 Kč, materiál na opravu 2 711,30 Kč; elektrická energie ,00 Kč; uhlí 5 701,16 Kč; služby zejména komin.práce a vývoz septiku 4 572,00 Kč; práce spojené s opravou 2 696,00 Kč. Kulturní dům Dolany ,74 Kč - dohoda o provedení práce za topičské práce, úklid sálu a další práce ,00 Kč, materiál na údržbu, nákup spotřebního materiálu v souvislosti s vytápěním prostor KD ,50 Kč; č, elektrická energie ,00 Kč, nákup uhlí ,54 Kč, služby zejména doprava uhlí, topičské práce a kominické práce ,70 Kč, opravy a udržování 1 641,00 Kč. Vedení obecní kroniky 2 000,- Kč odměna kronikáře 2 000,- Kč Víceúčelové zařízení Malechov ,00 Kč elektrická energie ,00 Kč, služby nákup kamen sál víceúčel.zařízení ,00 Kč, materiál 2 060,00 Kč, služby 5 260,00 Kč rozhlas ,00 Kč Opravy rozhlasu, poplatek OSA.

6 3399 ostatní kulturní záležitosti ,10 Kč Do tohoto paragrafu jsou zahrnuty především výdaje spojené s pořádáním setkání Dolany v Dolanech (což zahrnuje např. nákup cen do tomboly, zajištění autobus.dopravvy na setkání apod.) v hodnotě ,00 Kč. Na dohodách o provedení práce bylo vyplaceno 600,00 Kč. Výdaje spojené s životními výročími občanů a věcné dary na kulturní a dětské akce (mikulášská, dětský den apod.) ,10 Kč, peněžitý příspěvek při vítání občánků 5 500,00 Kč, materiál 4 660,00 Kč, občerstvení na kultur.akcích ,00 Kč, na službách v souvislosti s pořádáním 130. výročí založení základní školy bylo uhrazeno ,00 Kč. V souvislosti s oslavou slavnostního otevření cyklostezky č. 38 byla uhrazeno ,00 Kč (služby, občerstvení, věcné dary, popl. OSA za oslavy otevření cyklostezky) sportovní zařízení v majetku obce ,00 Kč Obec je vlastníkem mimo sportovního areálu, který je provozován v rámci hospodářské činnosti, také vlastníkem hřiště ve Svrčovci, na jehož provoz (nákup antuky, údržba, elektrická energie) bylo vynaloženo v r ,00 Kč ostatní tělovýchovná činnost ,00 Kč Obec podporuje rovněž pořádání nejrůznějších sportovních turnajů a činnost místní Tělovýchovné jednoty Sokol SPV Dolany. V r zakoupila obec pro TJ Sokol Dolany bossy cvičební náčiní, v hodnotě ,00 Kč využití volného času dětí a mládeže ,00 Kč Revize a údržba dětských hřišť ostatní zájmové činnosti a rekreace 4 000,00 Kč Obec provozuje koupaliště v rámci hospodářské činnosti. Správa a údržba budov nacházejících se na sportovním areálu je financována z hlavního rozpočtu. V r.2011 byla splacena půjčka z hospodářské činnosti nebytové hospodářství ,00 Kč Kromě bytových prostor pronajímá obec rovněž nebytové prostory obecního domku v Řakomi, prostory kadeřnictví a pošty a prostory nacházející se v nemovitosti Dolany čp. 9. Za elektrickou energii spotřebovanou v obecním domku v Řakomi bylo vynaloženo 2 446,00 Kč. Náklady na údržbu nemovitosti Dolany čp. 9 činily v r ,00 Kč, což představuje elektrickou energii, která bude přeúčtována na základě vyúčtovací faktury od firmy ČEZ nájemci veřejné osvětlení ,00 Kč Na opravu a údržbu veřejného osvětlení bylo vynaloženo ,00 Kč včetně spotřebované elektrické energie pohřebnictví ,25 Kč Obec Dolany je vlastníkem a provozovatelem hřbitova v Dolanech. Zde činí výdaje za r ,25 Kč, které jsou vynaloženy především na likvidaci hřbitovního odpadu komunální služby a územní rozvoje jinde nespecifikovaný ,22 Kč V tomto paragrafu jsou zobrazeny mzda technického pracovníka vč. Zákonných odvodů výdaje na nákup ochranných pomůcek 3 566,00 Kč obec v r zakoupila DDHM v hodnotě 7 840,00 Kč mzdové výdaje vyplacené na základě dohod o prov.práce v souvislosti s opravou obec.majetku ,00 Kč

7 výdaje na provoz betonárky Dolany el.energie + voda spotřebovaná v r.2010, materiál a práce spojené s opravou betonárky, nájem z pozemku 4 164,00 Kč výdaje spojené s provozem obec.traktoru ,10 Kč např.pohonné hmoty (84 432,10 Kč, náhrad.díly (25 121,00 Kč). výdaje spojené s provozem minibusu ,63 Kč ostatní materiál na opravy a údržbu obec.majetku ,30 Kč ostatní služby a opravy obec.majetku ,44 Kč nájem z pozemku 6 000,00 Kč neinvestiční příspěvek firmě ČEZ za připojení odběrných míst na stavebních parcelách Svrčovec a Dolany ve výši ,00 Kč za úhradu daně z převodu nemovitostí ,75 Kč 3713 peněžitý dar určený na pořízení ekologického vytápění ,00 Kč Obec poskytuje dle rozhodnutí zastupitelstva obce dar ve výši ,- Kč/domácnost na pořízení ekologického vytápění v trvale obydlených nemovitostech, a to na základě žádosti vlastníka. Po posouzení vlivu daného vytápění na životní prostředí byly v letošním roce vyplaceny celkem 2 peněžité dary sběr a svoz nebezpečného odpadu ,60 Kč Sběr nebezpečného odpadu je realizován 2 x ročně, přičemž pro občany je zdarma. Podnikajícím fyzickým a právnickým osobám jsou tyto služby poskytování za úplatu sběr a svoz komunálních odpadů ,50 Kč Obec v rámci svého systému zajišťuje odvoz komunálního tříděného i netříděného odpadu a to jak pro občany, tak pro podnikající fyzické a právnické osoby (v tomto případě na základě smluv o využívání systému obce na likvidaci odpadu). Do výdajů jsou zahrnuty také náklady na pořízení kontejnerů na tříděný odpad veřejná zeleň ,80 Kč Na údržbu a výsadbu veřejné zeleně a veřejných prostranství bylo vynaloženo v r ,80 Kč, což zahrnuje výdaje na nákup sazenic a pohonných hmot, výplatu mezd na základě dohod o provedení práce, apod požární ochrana - dobrovolná část ,46 Kč ,00 Kč Obec je zřizovatelem 4 sborů dobrovolných hasičů a to v Dolanech, Svrčovci, Malechově a v Řakomi. Na jednotlivé sbory bylo v r vynaloženo Okrsek č. 31 příspěvek na činnost 2 670,00 Kč. SDH Dolany ,74 Kč: náhradní díly ,20 Kč, záloha el.energie 1 190,00 Kč, pohonné hmoty 3 370,00 Kč, služby (technická kontrola, revize hasících přístrojů) 2 530,54 Kč, příspěvek na činnost 2000,00 Kč. SDH Malechov ,36 Kč náhradní díly 2 943,00 Kč, pohonné hmoty 716,00 Kč, služby ,36 Kč, opravy a udržování ,00 Kč, nákup vozidla Peugeot Boxer ,00 Kč, správní poplatky za přihlášení vozidla 3 800,00 Kč, provoz vozidla Peugeot 1 400,00 Kč (pohon.hmoty). příspěvek na činnost ,00 Kč. SDH Svrčovec ,36 Kč el.energie ,00 Kč, 6 560,36 Kč služby (technická, pronájem raftů mladí hasiči), pohonné hmoty 2 628,00 Kč, příspěvek na činnost 3 000,00 Kč.

8 6112 zastupitelstvo obce ,00 Kč Jedná se o mzdové výdaje společně se zákonnými odvody a příspěvek ze sociálního fondu na důchodové připojištění vnitřní správa ,30 Kč Tento paragraf je co do finančního zatížení nejobjemnější, neboť zahrnuje výdaje na platy a zákonné odvody zaměstnanců obecního úřadu vč.povinného úrazového pojištění ( ,00 Kč), výdaje na předplatné odborných časopisů, publikací a sbírek zákonů (20 418,00 Kč), nákup běžných kancelářských a provozních potřeb (21 371,00 Kč), úhradu elektrické energie (79 473,00 Kč), telefon. hovorů a připojení na internet (60 379,35 Kč). Za poštovní služby bylo v r.2011 uhrazeno 4 769,00 Kč, za provedení školení pracovníků bylo uhrazeno ,00 Kč. Za nákup služeb a provedení revizí zaplatila obec ,55 Kč, což zahrnuje aktualizace počítačových programů a provoz www stránek. Nákup počítačových programů a licencí stál obec v r ,00 Kč. Na cestovních náhradách bylo proplaceno ,50 Kč. Občerstvení na OÚ představovalo částku 6 702,90 Kč. Za výkon přenesené působnosti na úseku přestupkové agendy bylo Městu Klatovy uhrazeno 3 120,00 Kč. Uhrazené správní poplatky činily 410,00 Kč. Za opravy a udržování obec uhradila 5 372,00 Kč. Na paragraf 6171 vnitřní správa, je účtováno také čerpání sociálního fondu ve prospěch zaměstnanců obce. Příspěvky na obědy zaměstnanců ze Sf vč. příspěvku zaměstnavatele na důchodové připojištění činily v r ,00 Kč obecné příjmy a výdaje z finančních operací ,62 Kč Zde jsou vyčísleny výdaje na uhrazené poplatky z bankovních účtů ,09 Kč, ztráta z realizovaných eurových transakcí (v souvislosti s poskytnutím dotace z EU na vybudování cyklostezky č. 38) ve výši ,61 Kč a úroky z úvěru poskytnutného na vybudování cyklostezky č. 38 ve výši ,92 Kč pojištění funkčně nespecifikovaná ,08 Kč Jedná se o pojištění obecního majetku a obce jakožto právnické osoby převody vlastním fondům v rozp. územ. Úrovni ,26 Kč Jedná se rozpočtové převody, kterými je roční příděl do sociálního fondu ve výši ,00 Kč převod na EUR účet v souvislosti s dotací z EU na vybudování cyklostezky ,95 Kč převod z EUR účtu na základní běžný účet části dotace z EU na vybudování cyklostezky ,31 Kč ostatní finanční operace ,00 Kč Odvod daňové povinnosti z DPH finanční vypořádání minulých let 2 144,00 Kč Vratka nevyčerpané dotace na volby konané v r ostatní činnost jinde nespecifikovaná ,40 Kč Uvedené výdaje představují zejména členské příspěvky např. Sdružení právnických osob Běleč, Svazu měst a obcí či sdružení SVOL, jichž je obec členem, a dále pak příspěvek na činnost Českému červenému kříži Dolany, Českému svazu včelařů Dolany, Českému zahrádkářskému svazu Dolany a TJ Sokol Dolany. Dále je zde zahrnuta vratka vztahující se k vyúčtováním přijaté zálohy za umístění našich občanů v domově důchodců v Klatovech (31 103,00).

9 b) Kapitálové výdaje ,10 Kč 2212 silnice a zimní údržba ,28 Kč Výstavba komunikace ke stavebním parcelám Svrčovec pohostinství ,00 Kč Hrubá přípravna pohostinství Dolany cyklostezka č ,50 Kč Cyklostezka č ,00 Kč Chodníky ke stav.parcelám Dolany ,50 Kč 2310 vodní hospodářství ,72 Kč Prodloužení vodovodu Svrčovec ke stavebním parcelám kanalizace 7 680,00 Kč Výdaje související s kolaudací prodloužení kanalizace ke stavebním parcelám Svrčovec vodní díle v zemědělské krajině ,84 Kč Odvodňovací kanál Výrov veřejné osvětlení 3 600,00 Kč Prodloužení veřejného osvětlení ke stavebním parcelám Svrčovec komun.služby a úz.rozvoj j.n. 2, ,00 Kč Změna ÚPN č. 5 v hodnotě ,00 Kč. Odkup nemovitosti rodinného domu Dolany čp ,00 Kč Zastřešení chlazení kiosku Dolany ,00 Kč 1. splátka technického zhodnocení prodejny Úhlavanky ,00 Kč Dolany 4 TI stavební parcely 6 507,00 Kč Odkup pozemků 1, ,00 Kč 3744 protipovodňová opatření Svrčovec ,68 Kč III. FINANCOVÁNÍ Financování v r představovalo změnu stavu na bankovním účtu ,07 Kč, splátky úvěru ,75 Kč a operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů ,00 Kč. IV. HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST Obec Dolany provozuje hospodářskou činnost, která představuje provozování koupaliště a kombinovaných kurtů na sportovním areálu v Dolanech a dále pak autobusovou dopravu prostřednictvím minibusu. V r byly dosaženy výnosy ve výši ,55 Kč a náklady ve výši ,13 Kč. Hospodaření v rámci hospodářské činnosti skončilo dle vykázané účetní závěrky ve ztrátě ,58 Kč, který bude kryt z rezervního fondu tvořeného ze zisku minulých let. Ztráta je způsobena především minimálním provozem koupaliště, což bylo způsobeno nepříznivým počasím v r

10 V. STAV ÚČELOVÝCH FONDŮ A FINANČNÍCH AKTIV Obec Dolany má zřízen sociální fond, z něhož je poskytován příspěvek na obědy zaměstnanců OÚ a uvolněných zastupitelů, dále jen zaměstnanců, ve výši 25,- Kč/oběd a dále pak příspěvek na důchodové připojištění těchto zaměstnanců. Do sociálního fondu je nejméně 2x ročně poskytnut příděl z hlavního rozpočtu, v r toto činilo ,- Kč. Stav sociálního fondu činil k ,00 Kč. Obec dále vlastní podílové listy podíl.fondu České spořitelny a.s. - Sporoinvestu, v hodnotě ,36 Kč. VI. PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Obec Dolany je zřizovatelem Základní školy a mateřské školy Dolany, okres Klatovy, příspěvkové organizace. Na základě účetní závěrky skončilo hospodaření příspěvkové organizace v hlavní činnosti ve ztrátě 899,42 Kč s tím, že náklady činily 4, ,65 Kč a výnosy činily 4, ,23 Kč. V rámci doplňkové činnosti zajišťuje příspěvková organizace stravování pro tzv. cizí strávníky, v tomto případě dosáhla organizace zisku ve výši 4 354,05 Kč (náklady ,95 Kč, výnosy ,00 Kč) Celkově tedy skončilo hospodaření ZŠ a MŠ Dolany za r v zisku ve výši 3 454,63 Kč. Tento zlepšený hospodářský výsledek bude použit ke krytí ztrát z let minulých. VII. PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBCE ZA ROK 2011 Přezkoumání hospodaření obce za r bylo provedeno pracovníky Krajského úřadu Plzeňského kraje. Dílčí přezkoumání se uskutečnilo dne Celkové pak Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je přílohou této výroční zprávy a vzhledem k tomu, že nebyly zjištěny chyby ani nedostatky, doporučuje zastupitelstvu vydat souhlas s celoročním hospodařením, a to bez výhrad. Součástí závěrečného účtu je výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC, rozvaha, výkaz zisku a ztrát, příloha účetní závěrky a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce. Výše uvedené účetní výkazy jsou uloženy k nahlédnutí na Obecním úřadě Dolany a dále pak na (v sekci Veřejnost informační zdroje, ARIS-RARIS, ARIS-výkazy, místně řízené, zvolit výkaz, zvolit okres, vyhledat obec, zobrazit výkaz). Závěrečný účet obce zpracovala Hana Bártová dne Závěrečný účet byl: vyvěšen dne: sejmut dne : Závěrečný účet obce Dolany byl schválen usnesením zastupitelstva obce č. 15 na veřejném zasedání dne

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLANY ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLANY ZA ROK 2010 OBEC DOLANY Dolany 125, Klatovy 339 01 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLANY ZA ROK 2010 Schválený rozpočet Upravený rozpočet Plnění k 31.12.2010 % plnění k upraven ému k rozpočt u Třída 1 - Daňové příjmy 7 561 000,00

Více

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2012 dle rozpočtových opatření č. 4/2012 P Ř Í J M Y 9 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 2142 pohostinství z toho:

Více

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2012 dle rozpočtových opatření č. 5/2012 P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 2142 pohostinství

Více

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2012 dle rozpočtových opatření č. 6/2012 P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 2142 pohostinství

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLANY ZA ROK 2009

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLANY ZA ROK 2009 OBEC DOLANY Dolany 125, Klatovy 339 01 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLANY ZA ROK 2009 Název finanční operace Stav účtu 933 zúčtování příjmů a výdajů z předchozích let Zůstatek účtu 933 z předchozích let - ztráta

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLANY ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLANY ZA ROK 2013 OBEC DOLANY Dolany 125, Klatovy 339 01 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLANY ZA ROK 2013 Schválený rozpočet Upravený rozpočet Plnění k 31.12.2013 % plnění k upravenému k rozpočtu Třída 1 - Daňové příjmy 8 108 000,00

Více

P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2015 dle rozpočtových opatření č. 1/2015 P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00

Více

P Ř Í J M Y. Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2010 dle rozpočtových opatření č. 8/2010. z toho: vodné. 400 000,00 Kč 24 100,00 Kč.

P Ř Í J M Y. Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2010 dle rozpočtových opatření č. 8/2010. z toho: vodné. 400 000,00 Kč 24 100,00 Kč. P Ř Í J M Y vodní hospodářství 424 100,00 Kč z toho: vodné 400 000,00 Kč 24 100,00 Kč vratka přepl.popl.za odběr podzemních vod r.2009 odpadové hospodářství z toho: poplatek za komunální odpad cena za

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLANY ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLANY ZA ROK 2012 OBEC DOLANY Dolany 125, Klatovy 339 01 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLANY ZA ROK 2012 Schválený rozpočet Upravený rozpočet Plnění k 31.12.2012 % plnění k upravenému k rozpočtu Třída 1 - Daňové příjmy 8 119 500,00

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLANY ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLANY ZA ROK 2014 OBEC DOLANY Dolany 125, Klatovy 339 01 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLANY ZA ROK 2014 Schválený rozpočet Upravený rozpočet Plnění k 31.12.2014 % plnění k upravenému k rozpočtu Třída 1 - Daňové příjmy 8 817 600,00

Více

Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2016 dle rozpočtových opatření č. 4/2016 P Ř Í J M Y vodní hospodářství ,00 Kč z toho: vodné

Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2016 dle rozpočtových opatření č. 4/2016 P Ř Í J M Y vodní hospodářství ,00 Kč z toho: vodné Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2016 dle rozpočtových opatření č. 4/2016 1031 lesní hospodářství P Ř Í J M Y 1 500 000,00 Kč 1 500 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00

Více

P Ř Í J M Y. Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2010 dle rozpočtových opatření č. 10/2010. z toho: vodné ,00 Kč ,00 Kč.

P Ř Í J M Y. Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2010 dle rozpočtových opatření č. 10/2010. z toho: vodné ,00 Kč ,00 Kč. P Ř Í J M Y vodní hospodářství 424 100,00 Kč z toho: vodné 400 000,00 Kč 24 100,00 Kč vratka přepl.popl.za odběr podzemních vod r.2009 odpadové hospodářství z toho: poplatek za komunální odpad cena za

Více

Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2016 dle rozpočtových opatření č. 3/2016 P Ř Í J M Y vodní hospodářství ,00 Kč z toho: vodné

Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2016 dle rozpočtových opatření č. 3/2016 P Ř Í J M Y vodní hospodářství ,00 Kč z toho: vodné 1031 lesní hospodářství P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 2142 pohostinství nájem z pohostinství přijatá náhrada el.energie 72 000,00

Více

P Ř Í J M Y ,00 Kč

P Ř Í J M Y ,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2012 dle rozpočtových opatření č. 7/2012 P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 2142 pohostinství

Více

OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010

OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010 OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010 TEXT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE JAVOR ZA ROK 2008 (dle 17 zákona čís.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE JAVOR ZA ROK 2008 (dle 17 zákona čís.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE JAVOR ZA ROK 2008 (dle 17 zákona čís.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) V závěrečném účtu obce jsou obsaženy údaje plnění rozpočtu

Více

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 Zveřejněn na elektronické úřední desce a úřední desce obce: Vyvěšen: 14. 1. 2014 Sejmut: 4. 2. 2014 Projednáno v zastupitelstvu dne 7. 1. 2014 Schváleno v zastupitelstvu

Více

Závěrečný účet obce Olešník za rok 2007

Závěrečný účet obce Olešník za rok 2007 Závěrečný účet obce Olešník za rok 2007 Podkladem pro vypracování závěrečného účtu jsou roční účetní a finanční výkazy obce Třída 1 4 Upravený rozpočet Skutečnost % plnění Celkové příjmy po konsolidaci

Více

Závěrečný účet obce za rok 2008

Závěrečný účet obce za rok 2008 Závěrečný účet obce za rok 2008 Dne 11.4.2008 byl zastupitelstvem obce schválen rozpočet Městyse Březno na rok 2008 ve výši 13.009.000,- Kč. Rozpočet byl sestaven jako vyrovnaný. V průběhu roku nastaly

Více

Rozpočtové opatření č. 3/2015 k

Rozpočtové opatření č. 3/2015 k Rozpočtové opatření č. 3/2015 k 30. 4. 2015 Paragraf Položka Příjmy: Schválený Rozpoč. Rozpoč. Rozpočet Čerpání 0 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 800000 800000 279693 0 1112 Daň z

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 1. Hospodaření Obce Dolní Žandov (dále jen Obec) v roce 2015 Rozpočtové hospodaření Obce v roce 2015 bylo zahájeno rozpočtovým provizoriem (schváleno usnesením

Více

Závěrečný účet Obce Nezdice za rok návrh

Závěrečný účet Obce Nezdice za rok návrh Obec Nezdice Nezdice 46 IČ: 00573370 Závěrečný účet Obce Nezdice za rok 2011 - návrh ( 17 zákona č.250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Datum: 6.6.2012

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE TÝNEC ZA ROK 2011. (dle 17 zákona čís.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE TÝNEC ZA ROK 2011. (dle 17 zákona čís.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE TÝNEC ZA ROK 2011 (dle 17 zákona čís.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) V závěrečném účtu obce jsou obsaženy údaje plnění rozpočtu

Více

ZÁVěRKč fi. UčETOBCE\ MAI~\OTICK ROK

ZÁVěRKč fi. UčETOBCE\ MAI~\OTICK ROK ZÁVěRKč fi ~ UčETOBCE\ MAI~\OTICK ROK 21011 1 2011 Hospodaření Obce Malotice Závěrečný účet obce Obsah: 1) Zpráva o hospodaření obce Malotice za rok 2011 2) Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření

Více

Struktura příjmů v roce 2012

Struktura příjmů v roce 2012 Závěrečný účet OBCE Jarošov nad Nežárkou za rok 2012 Hospodaření obce Jarošov nad Nežárkou v roce 2012 probíhalo v souladu se schváleným rozpočtem. Rozpočet na rok 2012 schválilo zastupitelstvo obce dne

Více

za rok 2013 Závěrečný účet Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice

za rok 2013 Závěrečný účet Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice IČO: 00242331 Závěrečný účet za rok 2013 podle 17 zákona 250/2000 o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů Zpracovala: Baumruková

Více

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah:

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah: Město Petřvald Závěrečný účet města Petřvaldu za rok 2014 Obsah: 1. Údaje o plnění rozpočtu příjmů 2. Údaje o plnění rozpočtu výdajů 3. Údaje o financování 4. Údaje o hospodaření s majetkem 5. Tvorba a

Více

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH OdPa Položka Příjmy Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Rozpočet 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1111 Daň z příjmů FO ze ZČ 1084 970 1120 1155 1260 1453

Více

Rozpočet na rok Navrh rozpočtu městyse na rok Příjmy:

Rozpočet na rok Navrh rozpočtu městyse na rok Příjmy: Rozpočet na rok 2010 Navrh rozpočtu městyse na rok 2010 Příjmy: 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze záv. činnosti 1 500 000 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 200 000 1113 Daň z příjmů fyzických osob

Více

Závěrečný účet obce za rok 2006

Závěrečný účet obce za rok 2006 Závěrečný účet obce za rok 2006 Dne 7. 12. 2005 byly zastupitelstvem obce stanoveny pravidla rozpočtového provizória. Rozpočet obce Semčice na rok 2006 byl schválen zastupitelstvem obce dne 1. 3. 2006.

Více

Návrh rozpočtu městyse Netvořice na rok 2016 sestavený v Kč

Návrh rozpočtu městyse Netvořice na rok 2016 sestavený v Kč Návrh rozpočtu městyse Netvořice na rok 2016 sestavený v Kč Příjmy v Kč: OD PA POL: Návrh rozpočtu 2016: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkč.požitků 1111 2 650 000 Daň z příjmů fyzických

Více

ROZPOČET NA ROK 2011 OBEC ČINĚVES - IČ

ROZPOČET NA ROK 2011 OBEC ČINĚVES - IČ ROZPOČET NA ROK 2011 OBEC ČINĚVES - IČ 239046 Příjmová část: Paragraf Položk Org. ÚZ MD D Text 1111 700000 Daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti 1112 150000 Daň z příjmů fyz.osob ze samostatné výdělečné

Více

Paragraf Položka Text Návrh rozpočtu Kč. 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. čin. 570.000,-- 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. čin. 50.

Paragraf Položka Text Návrh rozpočtu Kč. 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. čin. 570.000,-- 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. čin. 50. Návrh rozpočtu obce Těchlovice na rok 2015 Rozpočtové příjmy Daňové příjmy Paragraf Položka Text Návrh rozpočtu Kč 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. čin. 570.000,-- 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam.

Více

ROZPOČET OBCE NA ROK 2015 Schválený rozpočet na 2/2015 ZZO, dne

ROZPOČET OBCE NA ROK 2015 Schválený rozpočet na 2/2015 ZZO, dne PŘÍJMY 1. strana ze 2 třída 1. - daňové příjmy sdílené daňové příjmy dle zákona č. 243/2000 Sb.) koeficient velikosti kategorie obce 1,064 v Kč návrh rozpočtu 2015 1111 daň z příj.fyz. osob ze závislé

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE NESPEKY ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE NESPEKY ZA ROK 2012 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE NESPEKY ZA ROK 2012 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., a o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2012 (v tis. Kč)

Více

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah:

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah: Město Petřvald Závěrečný účet města Petřvaldu za rok 11 Obsah: 1. Údaje o plnění rozpočtu příjmů. Údaje o plnění rozpočtu výdajů 3. Údaje o financování 4. Údaje o hospodaření s majetkem 5. Tvorba a použití

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006 Číslo řádku Obce Studenec na rok 2006 Položky rozpočtu Příjmy rozpočtu Skutečnost na rok 2006 1 Daň z příjmu FO - závislá činnost 2 450 2 506 2 580 2 Daň z příjmů FO - podnikání 1 920 1 799 1 850 3 Daň

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah:

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah: ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU ZA ROK 2008 Zákon č.250/2000 Sb. 17 Obsah: 1. Rozpočtová opatření a výsledek finančního hospodaření města 2. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů 3. Přehled o poskytnutých

Více

Závěrečný účet OBCE Jarošov nad Nežárkou za rok 2013

Závěrečný účet OBCE Jarošov nad Nežárkou za rok 2013 Závěrečný účet OBCE Jarošov nad Nežárkou za rok 2013 Hospodaření obce Jarošov nad Nežárkou v roce 2013 probíhalo v souladu se schváleným rozpočtem. Rozpočet na rok 2013 schválilo zastupitelstvo obce dne

Více

Obec Bučí Návrh rozpočtu 2015 Paragraf Položka Název Rozpočet v tis. Kč Celkem příjmy z daní 1 266 Celkem za poplatky 106 3613 Nebytové hospodářství

Obec Bučí Návrh rozpočtu 2015 Paragraf Položka Název Rozpočet v tis. Kč Celkem příjmy z daní 1 266 Celkem za poplatky 106 3613 Nebytové hospodářství Příjmy 0 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 285 0 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 102 0 1113 Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů 29 0 1121

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE -------------------------------------------------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2005 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2005. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTYSE CHUDENICE NA ROK 2017

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTYSE CHUDENICE NA ROK 2017 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTYSE CHUDENICE NA ROK 2017 PŘÍJMY OBSAH POLOŽKA ČÁSTKA daň z příjmu fyz.osobze závislé činnosti 1111 1 800 000,00 Kč daň z příjmu fyz.osob z samostatné výdělečné činnosti 1112 30 000,00

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 ---------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2003. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

Rozpočet na rok návrh

Rozpočet na rok návrh Rozpočet na rok 2016 - návrh Příjmy daňové(1) par. pol. popis návrh 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé čin.a funk.p. 1 615 530,00 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 1 029 336,00 1113 Daň

Více

ROZPOČET MĚSTYSE CHUDENICE NA ROK 2017

ROZPOČET MĚSTYSE CHUDENICE NA ROK 2017 ROZPOČET MĚSTYSE CHUDENICE NA ROK 2017 PŘÍJMY OBSAH POLOŽKA ČÁSTKA daň z příjmu fyz.osobze závislé činnosti 1111 1 800 000,00 Kč daň z příjmu fyz.osob z samostatné výdělečné činnosti 1112 30 000,00 Kč

Více

Závěrečný účet města Vratimova za rok 2013

Závěrečný účet města Vratimova za rok 2013 Závěrečný účet města Vratimova za rok 2013 Město Vratimov hospodařilo v roce 2013 dle schváleného rozpočtu ve výši 128.267.012,- Kč, který byl v průběhu roku dle potřeby upraven na 129.278.243,95 Kč. Příjmy:

Více

PŘÍJMY ROZPOČTU PŘÍJMY CELKEM: ,-

PŘÍJMY ROZPOČTU PŘÍJMY CELKEM: ,- ROZPOČET OBCE 2017 PŘÍJMY ROZPOČTU Paragraf Položka Text obsah položky Kč 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 620.000,- 1112 Daň z příjmu fyzických osob s výjimkou výnosů 150.000,- 1113

Více

Rozpočet na rok 2014 obce Radimovice

Rozpočet na rok 2014 obce Radimovice Příjmy Rozpočet na rok 2014 obce Radimovice v třídění podle nejvyšších jednotek druhového třídění rozpočtové skladby Paragraf Položka 0 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze záv.čin. 360 000 0 1112 Daň z

Více

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2014 PŘÍJMY

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2014 PŘÍJMY NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2014 PŘÍJMY PARAGRAF POLOŽKA POPIS ČÁSTKA 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti 1 400 000,00 Kč 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ 40 000,00 Kč 1113 Daň z příjmu fyz. osob

Více

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015 M ě s t o Š l u k n o v Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního

Více

Rozbor hospodaření Obce Zavlekov - k 31.12.2005 PŘÍJMY. PŘÍJMY CELKEM po konsolidaci 5.166.071,67

Rozbor hospodaření Obce Zavlekov - k 31.12.2005 PŘÍJMY. PŘÍJMY CELKEM po konsolidaci 5.166.071,67 Rozbor hospodaření Obce Zavlekov - k 31.12.2005 PŘÍJMY Daňové příjmy 1111 - Daň z příjmu fyz. osob ze záv. činnosti 646.639,- 1112 -Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. činnosti 158.131,- 1113 - Daň z příjmu

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 1 264 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 144 1121 daň z příjmu práv. osob

Více

NÁVRH ROZPOČET OBCE TUČAPY NA ROK 2017

NÁVRH ROZPOČET OBCE TUČAPY NA ROK 2017 391 26 Tučapy u Soběslavi č.p.19 Tel.: 381 594 716, 381 594 736 e-mail: outucapy@volny.cz www.tucapy.cz NÁVRH ROZPOČET OBCE TUČAPY NA ROK 2017 Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit buď písemně

Více

Závěrečný účet OBCE PŘEHÝŠOV za rok 2013

Závěrečný účet OBCE PŘEHÝŠOV za rok 2013 Závěrečný účet OBCE PŘEHÝŠOV za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2013 v Kč Třída 1

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2015 MĚSTA BOROHRÁDEK ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2015 MĚSTA BOROHRÁDEK ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění) ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2015 MĚSTA BOROHRÁDEK ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění) Schválený Rozpočtová Upravený Plnění k plnění V Kč Č.Ř. rozpočet opatření

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOBŘEJOVICE ZA ROK 2013 TEXTOVÁ ČÁST

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOBŘEJOVICE ZA ROK 2013 TEXTOVÁ ČÁST ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOBŘEJOVICE ZA ROK 2013 TEXTOVÁ ČÁST 1. Základní identifikační údaje: Obec Dobřejovice, Na Návsi 26, Dobřejovice, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Obec je zřizovatelem příspěvkové organizace

Více

v tis. Kč Daňové příjmy Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti

v tis. Kč Daňové příjmy Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti OBEC POSTŘEKOV PŘÍJMY NÁVRH ROZPOČTU na rok 6 - v tisících Kč ODPA POL ORJ v tis. Kč Daňové příjmy 422 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti 2400 Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ 2 4 Daň z příjmu fyz.

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 679 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 81 1121 daň z příjmu práv. osob 2 400

Více

ROZPOČET OBCE STAVENICE 2014

ROZPOČET OBCE STAVENICE 2014 ROZPOČET OBCE STAVENICE 2014 Rozpočet příjmů na rok 2014 Třída Položka Text Částka 1 1 Daňové příjmy obce celkem 1 505 000,00 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 300 000,00 1112 Daň z

Více

Závěrečný účet městyse Kounice za rok NÁVRH

Závěrečný účet městyse Kounice za rok NÁVRH Závěrečný účet městyse Kounice za rok 2014 - NÁVRH Zastupitelstvo městyse Kounice na svém jednání č... dne.2015 schválilo závěrečný účet městyse Kounice, a to v této podobě: 1. údaje o plnění rozpočtu

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE VELKÁ POLOM NA ROK

NÁVRH ROZPOČTU OBCE VELKÁ POLOM NA ROK NÁVRH ROZPOČTU OBCE VELKÁ POLOM NA ROK 2017 Paragraf Položka Název Návrh v tis. Kč PŘÍJMY třída I. Daňové 1111 Daň z příjmů FO ze záv.činn. 5 880,00 1112 Daň z příjmů FO (OSVČ) 300,00 1113 Daň z příjmu

Více

Rozpočet města Šluknov na rok 2017

Rozpočet města Šluknov na rok 2017 Rozpočet města Šluknov na rok 2017 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního fondu 5. Rozpočet ekologického fondu 6. Závazné ukazatele

Více

Schválený rozpočet na rok 2015 obce Radimovice

Schválený rozpočet na rok 2015 obce Radimovice Schválený rozpočet na rok 2015 obce Radimovice Příjmy v třídění podle nejvyšších jednotek druhového třídění rozpočtové skladby Paragraf Položka 0 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze záv.čin. 400 000 0

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

,3 % B

,3 % B Plnění rozpočtu za období 1-12/2014 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet v tis. Kč skut. v tis. plnění Kč v % 1111 daň ze závislé činnosti 2 300 2 353 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 280

Více

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 par. pol. Název částka 0000 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 1.050.000,- 1112 Daň z příjmů FO ze závislé

Více

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 PŘÍJMY Paragraf Položka UZ Org. Orgnum Název účtu návrh Pokladní správa 2015 Pěstební činnost (1031) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 2 400 000 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

C - kapitálové příjmy příjmy z prodeje pozemků ,0 %

C - kapitálové příjmy příjmy z prodeje pozemků ,0 % Plnění rozpočtu za období 1-3/2014 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet v tis. Kč skut. v tis. plnění Kč v % 1111 daň ze závislé činnosti 2 300 665 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 280

Více

Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 0001 200 000,00. Org: 0000 200 000,00. Org: 0000 250 000,00. Org: 0000 1 000,00

Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 0001 200 000,00. Org: 0000 200 000,00. Org: 0000 250 000,00. Org: 0000 1 000,00 roku 2015 strana: 1 / 12 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 1 230 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v

Více

O B E C H A M R Y 340 22 Nýrsko okres Klatovy tel. fax : 376390180 e-mail : obechamry@nextra.cz

O B E C H A M R Y 340 22 Nýrsko okres Klatovy tel. fax : 376390180 e-mail : obechamry@nextra.cz O B E C H A M R Y 340 22 Nýrsko okres Klatovy tel. fax : 376390180 e-mail : obechamry@nextra.cz V Hamrech 18. 5. 2015 Vyřizuje : Coufalová Věc : Návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření obce Hamry

Více

R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- N A R O K 2004 --------------------------

R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- N A R O K 2004 -------------------------- R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- PŘÍJMY OBCE -------------------- Daňové příjmy : N A R O K 2004 -------------------------- Daň

Více

ROZPOČET NA ROK 2014

ROZPOČET NA ROK 2014 Obec Šelešovice ROZPOČET NA ROK 2014 A/ ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Druh příjmu Objem příjmů TŘÍDA 1 - Daňové příjmy 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 520 000,00 1112 Daň z příjmů

Více

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč Obec Hrušky Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013 Příjmová část: Paragraf Položka Org. ÚZ 1111 1112 1113 1121 1211 1337 1341 1343 1345 1351 1355 1361 1511 1012 2119 3117 3314 3341 4121 735 MD D

Více

Závěrečný účet obce Těchlovice za rok 2011

Závěrečný účet obce Těchlovice za rok 2011 Závěrečný účet obce Těchlovice za rok 2011 (dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) V roce 2011 se uskutečnilo celkem 6 veřejných zasedání,

Více

Návrh rozpočtu obce Štěpánovice na rok 2012

Návrh rozpočtu obce Štěpánovice na rok 2012 Návrh rozpočtu obce Štěpánovice na rok 2012 Vyvěšeno : Sejmuto : Schváleno zastupitelstvem obce dne : Starosta obce : ing.václav Kopačka I. PŘÍJMY Třída 1 - daňové příjmy Paragraf Položka Popis Návrh rozpočtu

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Obec Malenovice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) sestavený ke dni 08.04.2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 00576964 název Obec Malenovice ulice, č.p. č.p. 85 obec Malenovice PSČ, pošta 739 11

Více

Schválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2011

Schválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2011 Schválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2011 Vyvěšeno na úřední desce dne 07.12.2010, sejmuto 22.12.2010. Mgr. Pavel Mráček, starosta města Sumář rozpočtu na rok 2011 Schválený rozpočet na

Více

PŘÍJMY CELKEM 61773912

PŘÍJMY CELKEM 61773912 ROZPOČET OBCE PSÁRY na rok 2015 v POLOŽKÁCH Rozpočtové příjmy NÁVRH k vyvěšeni daňové 1111 DPFOzezáv.č. 7000000 1112 DPFO-OSVČ 1700000 1113 DPFOzkap. výnosů 700000 1121 DPPO 6800000 1122 DPPO za obec 900000

Více

Rozpočet na rok 2010 obce Radimovice

Rozpočet na rok 2010 obce Radimovice Příjmy Rozpočet na rok 2010 obce Radimovice Paragraf Položka 0 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze záv.čin. 0 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 0 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů

Více

Výdajová část ke komentáři k rozpočtu Městského obvodu Plesná na rok 2015

Výdajová část ke komentáři k rozpočtu Městského obvodu Plesná na rok 2015 Výdajová část ke komentáři k rozpočtu Městského obvodu Plesná na rok 2015 BĚŽNÉ VÝDAJE 5011 Platy zaměstnanců platy zaměstnanců (zimní údržba) 220 000,00 Kč 5031 Povinné poj.na soc.zabezp. odvody z platů

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

Návrh rozpočtu obce pro rok 2017

Návrh rozpočtu obce pro rok 2017 Rekapitulace Návrh rozpočtu obce pro rok 2017 Rekapitulace Pos. Položka A Rozpočtové příjmy 18 404 650,00 Kč B Rozpočtové výdaje 18 404 650,00 Kč Hospodaření 2016 0,00 V návrhu rozpočtu mj. zařazeno: odhad

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Závazné ukazatele rozpočtu 2014 Rozpočet 2014 Návrh rozpočtu 2015

Závazné ukazatele rozpočtu 2014 Rozpočet 2014 Návrh rozpočtu 2015 Závazné ukazatele rozpočtu 2014 Rozpočet 2014 Návrh rozpočtu 2015 v tis. Kč v tis. Kč 1. Druhové členění - podíl na rozpočtovém určení daní, nárokové transfery Příjmy výdaje paragraf položka Příjmy 2014

Více

Návrh rozpočtu obce pro rok 2012

Návrh rozpočtu obce pro rok 2012 Návrh rozpočtu obce pro rok 2012 OBEC BECHLÍN ROZPOČET 2012 PŘÍJMY 02 02/28 000001 231 0000 1111 1 700 000,00 DAŇ Z PŘÍJMU FO ze závislé činnosti 02 02/28 000001 231 0000 1112 150 000,00 DAŇ Z PŘÍJMU FO

Více

Výdajová část ke komentáři rozpočtu Městského obvodu Plesná na rok 2013

Výdajová část ke komentáři rozpočtu Městského obvodu Plesná na rok 2013 Výdajová část ke komentáři rozpočtu Městského obvodu Plesná na rok 2013 BĚŽNÉ VÝDAJE 5139 Nákup materiálu j.n. materiál pro zimní údržbu komunikací 25 000,00 Kč 2212 Silnice 5154 Elektrická energie měsíční

Více

Rozpočet ROK 2007. Rozpočet 2007

Rozpočet ROK 2007. Rozpočet 2007 OBEC: BUKOVNO Rozpočet ROK 2007 Projednáno na zasedání zastupitelstva obce dne 6.12.2006 Rozpočet zpracoval: Vinšová Starostka obce: Štechová Blanka Razítko obce: vyvěšeno dne: 21.2.2007 sejmuto dne: 7.3.2007

Více

ROZPOČET OBCE NA ROK 2010 schválený 24.2.2010 na zasedání ZO 29/2010

ROZPOČET OBCE NA ROK 2010 schválený 24.2.2010 na zasedání ZO 29/2010 ROZPOČET OBCE NA ROK 2010 schválený 24.2.2010 na zasedání ZO 29/2010 PŘÍJMY Vážany nad Litavou třída 1. - daňové příjmy (sdílené daňové příjmy dle zákona č. 243/2000 Sb. - % podíl 0,003840) koeficient

Více

Návrh rozpočtu obce Dolní Nivy na rok 2017

Návrh rozpočtu obce Dolní Nivy na rok 2017 Návrh rozpočtu obce Dolní Nivy na rok 2017 Příjmy pol. Daňové příjmy a převody Daňové příjmy 0000 1111 daň z příjmu fyz.osob ze závislé činnosti 950 000,000 Daňové příjmy 0000 1112 daň z příjmu fyz.osob

Více

ROZPOČET OBCE STAVENICE 2016

ROZPOČET OBCE STAVENICE 2016 ROZPOČET OBCE STAVENICE 2016 Rozpočet příjmů na rok 2016 Třída Položka Text Částka 1 1 Daňové příjmy obce celkem 1 631 000,00 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 300 000,00 1112 Daň z

Více

120,5 120,5. 0 300 300 Obecné příjmy z fin. 10

120,5 120,5. 0 300 300 Obecné příjmy z fin. 10 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z prodeje zboží njiž zakoupeného - knihy Odvody příspěvkových organizací Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmů ostatních nemovitostí a jejich částí Příjmy

Více

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014 Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014 Schválený rozpočet na rok 2014 činil v příjmech 6 733 500,- Kč a ve výdajích, včetně financování, 6 733 500,- Kč. Po konečných úpravách činil rozpočet

Více

PŘÍJMY CELKEM v Kč NÁVRH ROZPOČTU OBCE DRŽKOVÁ NA ROK 2014

PŘÍJMY CELKEM v Kč NÁVRH ROZPOČTU OBCE DRŽKOVÁ NA ROK 2014 NÁVRH ROZPOČTU OBCE DRŽKOVÁ NA ROK 2014 PLÁNOVANÉ PŘÍJMY ROZPOČTU OBCE DRŽKOVÁ V ROCE 2014 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 650000 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 30000 Daň z příjmu fyzických

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO Příjmy Výdaje Výsledek (+) přebytek, (-) schodek Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání obce dne 28. prosince 2012) Rozpočet obce po RO 2012/03 3 681 163,00 4 860

Více

Návrh rozpočtu obce pro rok 2016

Návrh rozpočtu obce pro rok 2016 Rekapitulace Návrh rozpočtu obce pro rok 2016 Rekapitulace Pos. Položka A Rozpočtové příjmy 23 594 770,00 Kč B Rozpočtové výdaje 23 594 770,00 Kč Hospodaření 2016 0,00 V návrhu rozpočtu mj. zařazeno: odhad

Více

Rozpočet na rok 2016 P Ř Í J M Y. Město Rabí, Rabí čp.57 34201 Sušice

Rozpočet na rok 2016 P Ř Í J M Y. Město Rabí, Rabí čp.57 34201 Sušice Město Rabí, Rabí čp.57 34201 Sušice tel.376596252,fax:376596252 Tel.:, 376596252, info@mestorabi.cz,www.mestorabi.cz e-mail : uradrabi@quick.cz,http://sweb.cz/obecrabi IČO: 00256030 DIČ:CZ00256030 ------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV Statutární město Ostrava Městský obvod Martinov ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV na rok 2016 Schválen usnesením Zastupitelstva městského obvodu Martinov č. 73/10 dne 18. prosince 2015 PŘÍJEM Třída Třída

Více

Návrh rozpočtu obce na rok 2014

Návrh rozpočtu obce na rok 2014 Návrh rozpočtu obce na rok 2014 Základní běžný účet Příjmy : rozp.skl. 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 2 750 000,00 1112 Daň z příjmů FO ze samostatné činnosti 77 000,00 1113 Daň z příjmů FO z

Více