ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLANY ZA ROK 2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLANY ZA ROK 2011"

Transkript

1 OBEC DOLANY Dolany 125, Klatovy ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLANY ZA ROK 2011 Schválený rozpočet Upravený rozpočet Plnění k % plnění k upravenému k rozpočtu Třída 1 - Daňové příjmy ,00 Kč ,00 Kč ,52 Kč 92,6 Třída 2 - Nedaňové příjmy ,00 Kč ,00 Kč ,96 Kč 82,4 Třída 3 - Kapitálové příjmy ,00 Kč ,00 Kč ,77 Kč 100 Třída 4 - Přijaté dotace ,00 Kč ,00 Kč ,66 Kč 99,4 Příjmy celkem ,00 Kč ,00 Kč ,91 Kč 96,4 Třída 5 - Běžné výdaje ,00 Kč ,00 Kč ,07 Kč 94,1 Třída 6 - Kapitálové výdaje ,00 Kč ,00 Kč ,02 Kč 82,2 Výdaje celkem ,00 Kč ,00 Kč ,09 Kč 90,7 Saldo: Příjmy - výdaje ,00 Kč ,00 Kč ,82 Kč 101,6 Třída 8 - financování ,00 Kč ,00 Kč ,82 Kč 101,6 Přijaté úvěry a půjčky 0,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 100,0 Splátky úvěrů ,00 Kč ,00 Kč ,75 Kč 8,2 Prostředky minulých let ,00 Kč ,00 Kč ,07 Kč 15,8 Operace nemající charakter příjmů a výdajů (proúčtování odměn 12/2011 přes pol. 8901) 0,00 Kč 0,00 Kč ,00 Kč Financování celkem ,00 Kč ,00 Kč ,82 Kč 101,6 Závěrečný účet obce Rozpočet obce na rok 2011 byl projednán a schválen zastupitelstvem obce Dolany dne V průběhu roku 2011 byl upraven rozpočet 11 rozpočtovými opatřeními schválenými zastupitelstvem obce. I. P Ř Í J M Y a) Daňové příjmy - skutečnost k ,52 Kč sdílené daně - podíl na 20,59% z celostátního hrubého výnosu položka text Kč 1111 Sdílená daň ze závislé činnosti ,13 Kč 1112 Sdílená daň z příjmu FO a 30% z výnosu záloh dle trvalého bydliště ,45 Kč 1113 Sdílená daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů ,12 Kč 1121 Sdílená daň z příjmu právnických osob ,42 Kč 1122 Daň z příjmů práv.osob za obce ,00 Kč 1211 Daň z přidané hodnoty ,04 Kč 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 1 443,00 Kč 1335 Poplatek za odnětí pozemku z funkce lesa 1 815,00 Kč

2 položka text Kč 1337 Místní poplatek likvidace odpadu (450,-Kč/osobu/rok; 450,- Kč/rok/nemovitost sloužící k individuální rekreaci) ,00 Kč 1341 Poplatek ze psa (50,-Kč/psa; 90,-Kč/každého dalšího psa) ,00 Kč 1343 Popl. za užívání veřej.prostranství 2 500,00 Kč 1344 Poplatek ze vstupného 1 000,00 Kč 1361 Správní poplatky 9 060,00 Kč 1511 Daň z nemovitostí ,36 Kč b) Nedaňové příjmy - skutečnost k ,96 Kč paragraf text Kč 1031 Prodej dřeva z obecních lesů likvidace kalamity způsobené kůrovcem ,80 Kč 2119 Příjmy z úhrady z vydobývacího prostoru kamenolom Svrčovec ,00 Kč 2142 Nájem z nebytových prostor pohostinství Dolany a Svrčovec, vratka z reklamace chladničky pohostinství Svrčovec 2310 Vodní hospodářství vodné za r.2011, vratka přepl.popl.za odběr podzemních vod ,00 Kč ,00 Kč 3319 Přeúčtování výdajů na uhlí nájemci KD Dolany; nájem z prostor KD 5 946,00 Kč 3399 Oslavy 130. výroční založení ZŠ dobrovolné vstupné ,00 Kč 3412 Nájem ze hřiště Svrčovec, vratka přepl. el.energie 4 692,00 Kč 3419 Přijaté sponzorské dary přespolní běh Dolany ,00 Kč 3429 Přijaté sponzorské dary - sponzor.dar od firmy Tarmac ,00 Kč 3612 Nájem z bytu nacházejícího se v základní škole v Dolanech ,00 Kč 3613 Nájem z nebyt.prostor pošta, kadeřnictví, obecní domek Řakom, Dolany čp. 9, nebyt.prostory patřící k bytu v ZŠ ,00 Kč 3632 Nájem z hrobových míst ,00 Kč 3639 Místní hospodářství pronájem obec.pozemků apod., náhrada za dopravu materiálu obec.traktorem občanům, příjmy z pronájmu movitých věcí ve vlastnictví obce Dolany (pneumat.pěch, sbíječka,výsuv.žebřík...), příjmy z prodeje zboží leteckých snímků; přijatá náhrada za zřízení věcného břemene na pozemcích ve vlastnictví obce 93648, Odpadové hospodářství úhrada ceny za zajištění likvidace komunál.odpadu pro podnikatele ,00 Kč 3725 Příspěvek od fi EKO-KOM za třídění odpadu ,00 Kč 5512 SDH vratka přeplatku elektrické energie 237,00 Kč 6171 Vnitřní správa poplatek za sepsání smlouvy, vratka přeplatků na předplatném sociální fond přijatý podíl zaměstnanců na obědy za r ,00 Kč 6 440,00 Kč 6310 Přijaté úroky za ZBÚ, realizované kurzové zisky ,46 Kč 6402 Příjmy z finančního vypořádání min.let od kraje 6 824,20 Kč

3 c) Kapitálové příjmy - skutečnost k ,77 Kč paragraf text Kč 2219 Cyklotrasa č. 38 ost.investiční příjmy=dotace od EU ,77 Kč 3639 Příjmy z prodeje pozemků ,40 Kč 3639 Příjmy z prodeje ost.nemovitostí (stavby trafostanice Svrčovec firmě ČEZ) ,60 Kč 3639 Příjmy z prodeje ost. HDM (kontejnerů) ,00 Kč d) Přijaté dotace - skutečnost k ,66 Kč položka ÚZ text Kč Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu sčítání lidu, domů a bytů ,00 Kč 4112 Neinvestiční dotace ze SR výkon státní správy,školství ,00 Kč Ost.neinv.přij.transfery ze SR dotace od úřadu práce ,00 Kč Ost.neinv.přij.transfery ze SR průtoková dotace EU peníze školám ,40 Kč 4121 Neinv.přijaté transfery od obcí ,00 Kč 4122 Neinvestiční dotace přijatá od krajů obnova lesních porostů 9 828,00 Kč 4131 Převody z vl.fondů hospodářské činnosti 4 000,00 Kč 4134 Převody z rozpočtových účtů příděl do sociálního fondu pro rok 2011, převody mezi EUR účtem a základním běžným účtem ,26 Kč Ost.invest.přij.transf.ze SR-přeshraniční spolupráce dotace na cyklotrasu č ,00 Kč 4222 Invest.přijaté transf.od krajů odvodňovací kanál Výrov ,00 Kč II. V Ý D A J E Oblast výdajů rozpočtového hospodaření obce v r zahrnuje: a) běžné výdaje, kterými obec zajišťovala veřejnou správu a samosprávu b) kapitálové výdaje, kterými obec financovala pořízení investičního majetku. a) Běžné výdaje skutečnost k ,07 Kč Běžné výdaje byly realizovány v r na těchto paragrafech 1031 lesní hospodářství ,20 Kč Představuje výdaje spojené s obnovou lesních porostů a s likvidací kůrovcové kalamity. Lesní práce jsou prováděny na základě uzavřených dohod o provedení práce (tyto mzdové výdaje činily ,- Kč) nebo jsou prováděny fyzickými osobami podnikajícími na základě živnostenského oprávnění (těm bylo v r vyplaceno ,82 Kč). Zároveň bylo vynaloženo ,40 Kč na nákup lesních sazenic, pletiva na oplocenky, postřiků proti plevelu apod odborná lesní správa ,00 Kč Odbornou lesní správu zajišťuje p. Milan Kohout, který vykonává funkci odborného správce jak pro Město Švihov tak pro Obec Dolany.

4 2141 vnitřní obchod prodejna Úhlavanka ,00 Kč Na zálohách na elektrickou energii bylo uhrazeno ,00 Kč provoz pohostinství ,39 Kč Do pohostinství Svrčovec byla v r zakoupena chladnička v hodnotě ,00 Kč. Za revizi hasících přístrojů bylo zaplaceno 340,39 Kč silnice a zimní údržba ,72 Kč Na běžnou údržbu obecních komunikací bylo formou nákupu materiálu (zejména pak kameniva) vynaloženo ,32 Kč. Za drobné služby bylo uhrazeno 5 567,00 Kč, za opravy komunikací pak ,40 Kč. Ostatní drobné výdaje představovali mzdové výdaje spojené s údržbou místních komunikací cyklostezka č ,00 Kč Neinvestiční výdaje spojené s realizací akce výstavba cyklostezky č. 38 (náhr. za zřízení věcného břemene na soukromý pozemcích ve prospěch obce Dolany a zajištění publicity cyklostezky ,00 Kč; občerstvení 1 080,00 Kč, podíl na propagačních materiálech 6 720,00 Kč, sankce za údajný správní delikt při výběrovém řízení ,00 Kč) provoz veřejné silniční dopravy ,00 Kč Obec Dolany doplácí na zajištění autobusové dopravy u ztrátových - především víkendových, spojů vodní hospodářství ,11 Kč Obec provozuje 5 veřejných vodovodů v obci Malechov - Výrov, Dolany, Svrčovec, Řakom a Sekrýt. V obci Dolany a Svrčovec je vlastníkem pouze vodovodního řadu a ostatní vodovodní zařízení má pronajato od Rolnického družstva Úhlava Dolany, které je vlastníkem vrtu a vodojemu. Roční provoz jednotlivých vodovodů stojí obec v případě: - vodovodu Malechov - Výrov ,00 Kč - vodovodu Řakom ,00 Kč - vodovodu Sekrýt ,00 Kč - vodovodu Svrčovec ,11 Kč - vodovodu Dolany ,00 Kč. Za ostatní služby bylo uhrazeno 1 148,00 Kč (přezkoušení vadných vodoměrů), za sankce ve prospěch OHS Klatovy 9 000,00 K, za pronájem vodohospodářského zařízení od RD Úhlava za r bylo doplaceno ,00 Kč. Za drobný materiál zaplatila obec 8 400,00 Kč. Na zálohách poplatku za odběr podzemních vod bylo v r uhrazeno ,00 Kč kanalizace ,62 Kč Za materiál na opravy bylo zaplaceno ,68 Kč. Částka 4 228,20 Kč byla uhrazena za rozbor odpadních vod, opravy stály 1 758,74 Kč vodní díla v zemědělské krajině odvodňovací kanál Výrov ,00 Kč Ostatní osobní výdaje dohody o provedení práce související s vybudováním odvodňovacího kanálu Výrov předškolní zařízení ,00 Kč Provozní dotace na součást příspěvkové organizace zřízené obcí Dolany na r základní školy ,04 Kč Kromě toho, že je Obec Dolany zřizovatelem základní školy v Dolanech, kde je ročník, musí obec přispívat na provozní náklady také Městu Švihov, s nímž je uzavřena dohoda o vytvoření

5 školského obvodu a jehož základní školu navštěvují žáci z územního obvodu OÚ Dolany v ročníku. Obec uhradila v r příspěvek na neinvestiční náklady ve výši ,64 Kč. ) Dotace na provoz součásti příspěvkové organizace obce, a to základní školy, činila ,00 Kč. Základní škole byla dále prostřednictvím obce přeposlána průtoková dotace peníze EU školám ve výši ,40 Kč, která bude vyúčtována příspěvkovou organizací ost.zál.předsk.vchov a zákl.vzdělávání ,00 Kč Dotace na provoz všeobec.správy příspěvkové organizace Základní školy a mateřské školy Dolany školní stravování ,00 Kč Dotace na provoz součásti příspěvkové organizace, a to školní jídelny, činila ,00 Kč vč. dotace na stravování tzv. cizích strávníků (důchodců) ve ŠJ. Na obědy dětí MŠ a žáků ZŠ byl poskytnut příspěvek ve výši 1,- Kč/oběd školní družina ,00 Kč Dotace na provoz součásti příspěvkové organizace, a to školní jídelny, činila ,00 Kč divadelní činnost 4 800,00 Kč Loutkové divadlo v souvislosti s opravou kulis a loutek bylo vynaloženo 4 800,00 Kč činnost knihoven ,00 Kč Obec Dolany je zřizovatelem 4 knihoven a to v Dolanech, Malechově, Svrčovci a Řakomi. Na jejich činnost bylo vynaloženo celkem ,00 Kč, což představuje: výdaje na předplatné časopisů ve výši 5 137,00 Kč, odměnu knihovníků 4 584,00 Kč, nákup materiálu především náplň do tiskárny 849,00 Kč kulturní domy a společenská zařízení, vedení obecní kroniky ,40 Kč Obec je vlastníkem 2 kulturních domů a víceúčelového zařízení v Malechově. \Na materiál vynaložený v souvislosti s kulturními akcemi bylo vynaloženo 714,00 Kč. Kulturní dům Svrčovec ,66 Kč - dohody o provedení práce 2 400,00 Kč, materiál na opravu 2 711,30 Kč; elektrická energie ,00 Kč; uhlí 5 701,16 Kč; služby zejména komin.práce a vývoz septiku 4 572,00 Kč; práce spojené s opravou 2 696,00 Kč. Kulturní dům Dolany ,74 Kč - dohoda o provedení práce za topičské práce, úklid sálu a další práce ,00 Kč, materiál na údržbu, nákup spotřebního materiálu v souvislosti s vytápěním prostor KD ,50 Kč; č, elektrická energie ,00 Kč, nákup uhlí ,54 Kč, služby zejména doprava uhlí, topičské práce a kominické práce ,70 Kč, opravy a udržování 1 641,00 Kč. Vedení obecní kroniky 2 000,- Kč odměna kronikáře 2 000,- Kč Víceúčelové zařízení Malechov ,00 Kč elektrická energie ,00 Kč, služby nákup kamen sál víceúčel.zařízení ,00 Kč, materiál 2 060,00 Kč, služby 5 260,00 Kč rozhlas ,00 Kč Opravy rozhlasu, poplatek OSA.

6 3399 ostatní kulturní záležitosti ,10 Kč Do tohoto paragrafu jsou zahrnuty především výdaje spojené s pořádáním setkání Dolany v Dolanech (což zahrnuje např. nákup cen do tomboly, zajištění autobus.dopravvy na setkání apod.) v hodnotě ,00 Kč. Na dohodách o provedení práce bylo vyplaceno 600,00 Kč. Výdaje spojené s životními výročími občanů a věcné dary na kulturní a dětské akce (mikulášská, dětský den apod.) ,10 Kč, peněžitý příspěvek při vítání občánků 5 500,00 Kč, materiál 4 660,00 Kč, občerstvení na kultur.akcích ,00 Kč, na službách v souvislosti s pořádáním 130. výročí založení základní školy bylo uhrazeno ,00 Kč. V souvislosti s oslavou slavnostního otevření cyklostezky č. 38 byla uhrazeno ,00 Kč (služby, občerstvení, věcné dary, popl. OSA za oslavy otevření cyklostezky) sportovní zařízení v majetku obce ,00 Kč Obec je vlastníkem mimo sportovního areálu, který je provozován v rámci hospodářské činnosti, také vlastníkem hřiště ve Svrčovci, na jehož provoz (nákup antuky, údržba, elektrická energie) bylo vynaloženo v r ,00 Kč ostatní tělovýchovná činnost ,00 Kč Obec podporuje rovněž pořádání nejrůznějších sportovních turnajů a činnost místní Tělovýchovné jednoty Sokol SPV Dolany. V r zakoupila obec pro TJ Sokol Dolany bossy cvičební náčiní, v hodnotě ,00 Kč využití volného času dětí a mládeže ,00 Kč Revize a údržba dětských hřišť ostatní zájmové činnosti a rekreace 4 000,00 Kč Obec provozuje koupaliště v rámci hospodářské činnosti. Správa a údržba budov nacházejících se na sportovním areálu je financována z hlavního rozpočtu. V r.2011 byla splacena půjčka z hospodářské činnosti nebytové hospodářství ,00 Kč Kromě bytových prostor pronajímá obec rovněž nebytové prostory obecního domku v Řakomi, prostory kadeřnictví a pošty a prostory nacházející se v nemovitosti Dolany čp. 9. Za elektrickou energii spotřebovanou v obecním domku v Řakomi bylo vynaloženo 2 446,00 Kč. Náklady na údržbu nemovitosti Dolany čp. 9 činily v r ,00 Kč, což představuje elektrickou energii, která bude přeúčtována na základě vyúčtovací faktury od firmy ČEZ nájemci veřejné osvětlení ,00 Kč Na opravu a údržbu veřejného osvětlení bylo vynaloženo ,00 Kč včetně spotřebované elektrické energie pohřebnictví ,25 Kč Obec Dolany je vlastníkem a provozovatelem hřbitova v Dolanech. Zde činí výdaje za r ,25 Kč, které jsou vynaloženy především na likvidaci hřbitovního odpadu komunální služby a územní rozvoje jinde nespecifikovaný ,22 Kč V tomto paragrafu jsou zobrazeny mzda technického pracovníka vč. Zákonných odvodů výdaje na nákup ochranných pomůcek 3 566,00 Kč obec v r zakoupila DDHM v hodnotě 7 840,00 Kč mzdové výdaje vyplacené na základě dohod o prov.práce v souvislosti s opravou obec.majetku ,00 Kč

7 výdaje na provoz betonárky Dolany el.energie + voda spotřebovaná v r.2010, materiál a práce spojené s opravou betonárky, nájem z pozemku 4 164,00 Kč výdaje spojené s provozem obec.traktoru ,10 Kč např.pohonné hmoty (84 432,10 Kč, náhrad.díly (25 121,00 Kč). výdaje spojené s provozem minibusu ,63 Kč ostatní materiál na opravy a údržbu obec.majetku ,30 Kč ostatní služby a opravy obec.majetku ,44 Kč nájem z pozemku 6 000,00 Kč neinvestiční příspěvek firmě ČEZ za připojení odběrných míst na stavebních parcelách Svrčovec a Dolany ve výši ,00 Kč za úhradu daně z převodu nemovitostí ,75 Kč 3713 peněžitý dar určený na pořízení ekologického vytápění ,00 Kč Obec poskytuje dle rozhodnutí zastupitelstva obce dar ve výši ,- Kč/domácnost na pořízení ekologického vytápění v trvale obydlených nemovitostech, a to na základě žádosti vlastníka. Po posouzení vlivu daného vytápění na životní prostředí byly v letošním roce vyplaceny celkem 2 peněžité dary sběr a svoz nebezpečného odpadu ,60 Kč Sběr nebezpečného odpadu je realizován 2 x ročně, přičemž pro občany je zdarma. Podnikajícím fyzickým a právnickým osobám jsou tyto služby poskytování za úplatu sběr a svoz komunálních odpadů ,50 Kč Obec v rámci svého systému zajišťuje odvoz komunálního tříděného i netříděného odpadu a to jak pro občany, tak pro podnikající fyzické a právnické osoby (v tomto případě na základě smluv o využívání systému obce na likvidaci odpadu). Do výdajů jsou zahrnuty také náklady na pořízení kontejnerů na tříděný odpad veřejná zeleň ,80 Kč Na údržbu a výsadbu veřejné zeleně a veřejných prostranství bylo vynaloženo v r ,80 Kč, což zahrnuje výdaje na nákup sazenic a pohonných hmot, výplatu mezd na základě dohod o provedení práce, apod požární ochrana - dobrovolná část ,46 Kč ,00 Kč Obec je zřizovatelem 4 sborů dobrovolných hasičů a to v Dolanech, Svrčovci, Malechově a v Řakomi. Na jednotlivé sbory bylo v r vynaloženo Okrsek č. 31 příspěvek na činnost 2 670,00 Kč. SDH Dolany ,74 Kč: náhradní díly ,20 Kč, záloha el.energie 1 190,00 Kč, pohonné hmoty 3 370,00 Kč, služby (technická kontrola, revize hasících přístrojů) 2 530,54 Kč, příspěvek na činnost 2000,00 Kč. SDH Malechov ,36 Kč náhradní díly 2 943,00 Kč, pohonné hmoty 716,00 Kč, služby ,36 Kč, opravy a udržování ,00 Kč, nákup vozidla Peugeot Boxer ,00 Kč, správní poplatky za přihlášení vozidla 3 800,00 Kč, provoz vozidla Peugeot 1 400,00 Kč (pohon.hmoty). příspěvek na činnost ,00 Kč. SDH Svrčovec ,36 Kč el.energie ,00 Kč, 6 560,36 Kč služby (technická, pronájem raftů mladí hasiči), pohonné hmoty 2 628,00 Kč, příspěvek na činnost 3 000,00 Kč.

8 6112 zastupitelstvo obce ,00 Kč Jedná se o mzdové výdaje společně se zákonnými odvody a příspěvek ze sociálního fondu na důchodové připojištění vnitřní správa ,30 Kč Tento paragraf je co do finančního zatížení nejobjemnější, neboť zahrnuje výdaje na platy a zákonné odvody zaměstnanců obecního úřadu vč.povinného úrazového pojištění ( ,00 Kč), výdaje na předplatné odborných časopisů, publikací a sbírek zákonů (20 418,00 Kč), nákup běžných kancelářských a provozních potřeb (21 371,00 Kč), úhradu elektrické energie (79 473,00 Kč), telefon. hovorů a připojení na internet (60 379,35 Kč). Za poštovní služby bylo v r.2011 uhrazeno 4 769,00 Kč, za provedení školení pracovníků bylo uhrazeno ,00 Kč. Za nákup služeb a provedení revizí zaplatila obec ,55 Kč, což zahrnuje aktualizace počítačových programů a provoz www stránek. Nákup počítačových programů a licencí stál obec v r ,00 Kč. Na cestovních náhradách bylo proplaceno ,50 Kč. Občerstvení na OÚ představovalo částku 6 702,90 Kč. Za výkon přenesené působnosti na úseku přestupkové agendy bylo Městu Klatovy uhrazeno 3 120,00 Kč. Uhrazené správní poplatky činily 410,00 Kč. Za opravy a udržování obec uhradila 5 372,00 Kč. Na paragraf 6171 vnitřní správa, je účtováno také čerpání sociálního fondu ve prospěch zaměstnanců obce. Příspěvky na obědy zaměstnanců ze Sf vč. příspěvku zaměstnavatele na důchodové připojištění činily v r ,00 Kč obecné příjmy a výdaje z finančních operací ,62 Kč Zde jsou vyčísleny výdaje na uhrazené poplatky z bankovních účtů ,09 Kč, ztráta z realizovaných eurových transakcí (v souvislosti s poskytnutím dotace z EU na vybudování cyklostezky č. 38) ve výši ,61 Kč a úroky z úvěru poskytnutného na vybudování cyklostezky č. 38 ve výši ,92 Kč pojištění funkčně nespecifikovaná ,08 Kč Jedná se o pojištění obecního majetku a obce jakožto právnické osoby převody vlastním fondům v rozp. územ. Úrovni ,26 Kč Jedná se rozpočtové převody, kterými je roční příděl do sociálního fondu ve výši ,00 Kč převod na EUR účet v souvislosti s dotací z EU na vybudování cyklostezky ,95 Kč převod z EUR účtu na základní běžný účet části dotace z EU na vybudování cyklostezky ,31 Kč ostatní finanční operace ,00 Kč Odvod daňové povinnosti z DPH finanční vypořádání minulých let 2 144,00 Kč Vratka nevyčerpané dotace na volby konané v r ostatní činnost jinde nespecifikovaná ,40 Kč Uvedené výdaje představují zejména členské příspěvky např. Sdružení právnických osob Běleč, Svazu měst a obcí či sdružení SVOL, jichž je obec členem, a dále pak příspěvek na činnost Českému červenému kříži Dolany, Českému svazu včelařů Dolany, Českému zahrádkářskému svazu Dolany a TJ Sokol Dolany. Dále je zde zahrnuta vratka vztahující se k vyúčtováním přijaté zálohy za umístění našich občanů v domově důchodců v Klatovech (31 103,00).

9 b) Kapitálové výdaje ,10 Kč 2212 silnice a zimní údržba ,28 Kč Výstavba komunikace ke stavebním parcelám Svrčovec pohostinství ,00 Kč Hrubá přípravna pohostinství Dolany cyklostezka č ,50 Kč Cyklostezka č ,00 Kč Chodníky ke stav.parcelám Dolany ,50 Kč 2310 vodní hospodářství ,72 Kč Prodloužení vodovodu Svrčovec ke stavebním parcelám kanalizace 7 680,00 Kč Výdaje související s kolaudací prodloužení kanalizace ke stavebním parcelám Svrčovec vodní díle v zemědělské krajině ,84 Kč Odvodňovací kanál Výrov veřejné osvětlení 3 600,00 Kč Prodloužení veřejného osvětlení ke stavebním parcelám Svrčovec komun.služby a úz.rozvoj j.n. 2, ,00 Kč Změna ÚPN č. 5 v hodnotě ,00 Kč. Odkup nemovitosti rodinného domu Dolany čp ,00 Kč Zastřešení chlazení kiosku Dolany ,00 Kč 1. splátka technického zhodnocení prodejny Úhlavanky ,00 Kč Dolany 4 TI stavební parcely 6 507,00 Kč Odkup pozemků 1, ,00 Kč 3744 protipovodňová opatření Svrčovec ,68 Kč III. FINANCOVÁNÍ Financování v r představovalo změnu stavu na bankovním účtu ,07 Kč, splátky úvěru ,75 Kč a operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů ,00 Kč. IV. HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST Obec Dolany provozuje hospodářskou činnost, která představuje provozování koupaliště a kombinovaných kurtů na sportovním areálu v Dolanech a dále pak autobusovou dopravu prostřednictvím minibusu. V r byly dosaženy výnosy ve výši ,55 Kč a náklady ve výši ,13 Kč. Hospodaření v rámci hospodářské činnosti skončilo dle vykázané účetní závěrky ve ztrátě ,58 Kč, který bude kryt z rezervního fondu tvořeného ze zisku minulých let. Ztráta je způsobena především minimálním provozem koupaliště, což bylo způsobeno nepříznivým počasím v r

10 V. STAV ÚČELOVÝCH FONDŮ A FINANČNÍCH AKTIV Obec Dolany má zřízen sociální fond, z něhož je poskytován příspěvek na obědy zaměstnanců OÚ a uvolněných zastupitelů, dále jen zaměstnanců, ve výši 25,- Kč/oběd a dále pak příspěvek na důchodové připojištění těchto zaměstnanců. Do sociálního fondu je nejméně 2x ročně poskytnut příděl z hlavního rozpočtu, v r toto činilo ,- Kč. Stav sociálního fondu činil k ,00 Kč. Obec dále vlastní podílové listy podíl.fondu České spořitelny a.s. - Sporoinvestu, v hodnotě ,36 Kč. VI. PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Obec Dolany je zřizovatelem Základní školy a mateřské školy Dolany, okres Klatovy, příspěvkové organizace. Na základě účetní závěrky skončilo hospodaření příspěvkové organizace v hlavní činnosti ve ztrátě 899,42 Kč s tím, že náklady činily 4, ,65 Kč a výnosy činily 4, ,23 Kč. V rámci doplňkové činnosti zajišťuje příspěvková organizace stravování pro tzv. cizí strávníky, v tomto případě dosáhla organizace zisku ve výši 4 354,05 Kč (náklady ,95 Kč, výnosy ,00 Kč) Celkově tedy skončilo hospodaření ZŠ a MŠ Dolany za r v zisku ve výši 3 454,63 Kč. Tento zlepšený hospodářský výsledek bude použit ke krytí ztrát z let minulých. VII. PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBCE ZA ROK 2011 Přezkoumání hospodaření obce za r bylo provedeno pracovníky Krajského úřadu Plzeňského kraje. Dílčí přezkoumání se uskutečnilo dne Celkové pak Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je přílohou této výroční zprávy a vzhledem k tomu, že nebyly zjištěny chyby ani nedostatky, doporučuje zastupitelstvu vydat souhlas s celoročním hospodařením, a to bez výhrad. Součástí závěrečného účtu je výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC, rozvaha, výkaz zisku a ztrát, příloha účetní závěrky a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce. Výše uvedené účetní výkazy jsou uloženy k nahlédnutí na Obecním úřadě Dolany a dále pak na (v sekci Veřejnost informační zdroje, ARIS-RARIS, ARIS-výkazy, místně řízené, zvolit výkaz, zvolit okres, vyhledat obec, zobrazit výkaz). Závěrečný účet obce zpracovala Hana Bártová dne Závěrečný účet byl: vyvěšen dne: sejmut dne : Závěrečný účet obce Dolany byl schválen usnesením zastupitelstva obce č. 15 na veřejném zasedání dne