ZAKARPATSKÁ UKRAJINA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZAKARPATSKÁ UKRAJINA"

Transkript

1 ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ Katedra mapování a kartografie ZAKARPATSKÁ UKRAJINA vypracovala: Jana Poesová kontakt: obor: Geodézie a kartografie červen 2012

2 ABSTRAKT Tato práce pojednává stručně o Ukrajině jako takové a dále obecně o západní části této rozlehlé země - Zakarpatské Ukrajině. Nejvíce je zaměřena na část Současná Zakarpatská Ukrajina očima autorky. Autorka zde popisuje především své vlastní zkušenosti s touto zemí, s cílem čtenáři přiblížit atmosféru oblasti, mnohdy z konkrétních zážitků. Zaměřuje se především na cestování přes hranice Schengenského prostoru, na dopravu po Ukrajině a na vnímání místních lidí z města v porovnání s lidmi žijícími na horách. KLÍČOVÁ SLOVA Ukrajina, Zakarpatská Ukrajina, Podkarpatská Rus, Poloniny ABSTRACT This report is about Ukraine, main concept is about west district of this large country - Carpathian Ruthenia. The most of the describing part is chapter "Carpathian Tuthenia nowdays by autor." Writer is describing her own expiriences about this country, trying to describe feeling of this district and own adventures. Main point of this part is about traveling out of the Schengen area, transportation in the country and compare betwen people in cities and mountain s people. KEYWORDS Ukraine, Carpathian Ruthenia, Poloniny

3 Obsah 1 Úvod Geografie Zakarpatské Ukrajiny Povrch, vodstvo a klima Významná města Černohorská polonina a polonina Svidovec Historický vývoj Zakarpatské Ukrajiny Z dávné minulosti do první světové války Mezi dvěma světovými válkami Zakarpatská Ukrajina v 2.polovině 20.století Současná Zakarpatská Ukrajina a její poloniny očima autorky Přejezd státních hranic Ukrajina - Slovensko Doprava po Zakarpatské Ukrajině Lidé ve městech vs. lidé na horách Jídlo a alkohol Závěr Použité zdroje Přílohy... 13

4 Úvod 1 Úvod Ukrajina se nachází ve východní Evropě, jejími sousedními státy jsou Rusko, Bělorusko, Polsko, Slovensko, Maďarsko, Rumunsko a Moldavsko, z jihu je omývána Černým mořem. Pahorkatiny, vrchoviny, stepi a rovné náhorní plošiny zaujímají rozlohu km 2, což odpovídá 2. největší rozloze mezi evropskými státy (počítá-li se do nich i Rusko). Od r Ukrajina funguje jako konstituční demokracie, v jejímž čele stojí prezident (Viktor Janukovič) a parlament. Není členem EU ani NATO. Republika je dělená na 24 oblastí a jednu autonomní republiku s názvem Krym. Každá z těchto oblastí má regionální metropoli; hlavním městem je Kyjev. Zakarpatská Ukrajina je pouze jednou z částí Ukrajinských Karpat, které jsou součástí geomorfologického celku Karpat. Pouze 11% Karpat, tedy km 2, zaujímá území ukrajinských Karpat. Ty se rozkládají na území třech regionů, které prošly rozdílným historickým vývojem - odlišná byla kultura i jazyky. Jedná se o Zakarpatí (Zakarpatská Ukrajina a Podkarpatská Rus), Halič na severu a Bukovinu a Pokutí na východě Východních Karpat. 4

5 Geografie Zakarpatské Ukrajiny 2 Geografie Zakarpatské Ukrajiny 2.1 Povrch, vodstvo a klima Ukrajinské Karpaty jsou řazeny do provincie Východních Karpat, která náleží do karpatského subsystému. Celý tento horský systém vznikl při alpínském vrásnění a je považován za nejmladší v Evropě. Pro horské hřebeny se v ukrajinských, polských a slovenských Karpatech vžilo pojmenování polonina. Horský pás či hřeben je v nižších polohách ohraničený lesním porostem, travnatými pláněmi, borůvčím a malými stromy. Zakarpatí je odvodňováno do Černého moře. Tato oblast je charakterizována hustou říční sítí (1,1 km/km 2 ). Nejdůležitější odvodňovací řekou je Tisa, do které se vlévá mnoho dalších řek. Západní část odvodňuje Už a Latorica, dalšími důležitými toky jsou Teresva, Tereblja či Latorica. Vyskytuje se zde velké množství minerálních pramenů, které ovšem nejsou až na malé výjimky využívány. Výrazným krajinným prvkem jsou jezera a vodopády. Jezera se zde vyskytují ledovcového i tektonického původu, největším z nich je Siněvirské jezero (7 ha). Dalšími např. vulkanické jezero Siné (2 ha) či Apšinec a Gerešaska (obě 1,2 ha). Vodopády nejsou nijak dlouhé a ani jejich průtoky nejsou enormně významné, ale vyskytují se v nádherných přírodních scenériích, proto jsou zvláště pro turisty zajímavé. Největším vodopádem ukrajinských Karpat je Prutkovský, dalšími jsou Salatručil, Šipko či Probij. Zakarpatská Ukrajina náleží z hlediska klimatického do atlanticko-kontinentální zóny, s nezanedbatelným vlivem Atlantického oceánu, Středozemního a Černého moře. Průměrné roční teploty se zde pohybují kolem 10 C, jsou však značně závislé na nadmořské výšce. V horských oblastech činí průměrný roční úhrn vodních srážek kolem 1000 mm, velká část padá ve sněhové formě v zimním období. 2.2 Významná města Největším městem oblasti je Užhorod s necelými obyvateli, následovaným Mukačevem s obyvateli. Užhorod je správním sídlem Zakarpatské oblasti Ukrajiny ležící v blízkosti hranic se Slovenskem. Jeho dominantou je užhorodský hrad, kde se v současnosti nachází muzeum s několika expozicemi. 5

6 Geografie Zakarpatské Ukrajiny První, co zaujalo v Užhorodu mne, byly dívky provozující prostituci. Je možné, že dojem byl ovlivněn noční hodinou návštěvy, ale jakmile vyšel západní turista mužského pohlaví ven z autobusu, musel tyto dívky odmítat ve velkém i na nádraží. Mukačevo je významné kvůli své výhodné geografické poloze stalo se silničním a železničním uzlem spojujícím Ukrajinu se Slovenskem a Maďarskem. 2.3 Černohorská polonina a polonina Svidovec Podrobnější popis těchto dvou polonin byl vybrán proto, že část Současná Ukrajina očima autorky pojednává právě o dění v oblasti těchto dvou polonin. Černá hora je nejvyšším pohořím celé Ukrajiny s nejvyšší horou Hoverla (2061 m). Hlavní hřeben Černé hory přesahuje délky 40 km a táhne se od Jablonického sedla až po Černou horu (Pop Ivan, 2029m). Na Pop Ivan se nachází ruina meteorologické a astronomické observatoře, která zde byla vybudována Poláky před II. světovou válkou. Fungovala však pouze jeden rok, zkolaudována byla v roce 1938 a o rok později po napadení Polska Německem byla vypálena. Z vlastní zkušenosti mohu říci, že se jedná o budovu velice impozantní, v pěkném počasí může připomínat z dálky tajemný hrad v Karpatech, za nepříznivého počasí slouží její trosky turistům alespoň jako částečný úkryt před deštěm a větrem. Polonina Svidovec je mezi ukrajinskými poloninami nejrozsáhlejší. Nejvyšším vrcholem je Bliznica (1883 m), délka hřebene je kolem 60 km. Jsou zde viditelné stopy zalednění a to četné ledovcové kotle a plesa. Je zde velice patrný přechod mezi pásem lesa a klasickými poloninskými loukami, na kterých se nacházejí obrovské plochy pastvin. Vyskytuje se zde u nás velmi přísně chráněná protěž alpská. Část Svidovce je zahrnuta do Karpatského národního přírodního parku. 3 Historický vývoj Zakarpatské Ukrajiny 3.1 Z dávné minulosti do první světové války Nejstarší osídlení oblasti je ze starší doby kamenné (přibližně let př. n. l.), kdy mělo území charakter drsné severské tundry až lesotundry. Území bylo dále postupně osidlováno indoevropskými kmeny,- Kelty, Římany, Dácy, Jazygy, Vandaly či Huny, kteří mezi 6

7 Historický vývoj Zakarpatské Ukrajiny sebou vedli až do r. 453 útočné nájezdy, planýrovali města a vraždili se navzájem. R. 453 ukončuje Velké stěhování národů, které započalo v r. 375 jako důsledek příchodu nájezdníků Hunů, útočné nájezdy. Následovalo poražení Avarů vystřídané Tatarskými vpády, v 15. století turecké nebezpečí a křehká stabilita za vlády Matyáše Korbona ( ). Po smrti Ludvíka II. (1526) přestává existovat centrální vláda a začíná nekončící vlna válek o královskou korunu. Následovala stavovská povstání (např. Bočkajovo, Bethlenovo, Františka II. Rákocziho). Po podepsání Vestfálského míru (1648) byly stále vedeny boje na okolních územích (Polsko, Moldavsko, Valašsko). Na začátku 1. světové války se bojující jednotky Rakouska-Uherska snažily udržet horské průsmyky, postupem války se boje přenášely i na hřebeny. Jednalo se převážně o válku zákopovou. Na hřebenech byly velice kruté teplotní podmínky (-20 0 C). 3.2 Mezi dvěma světovými válkami V roce 1918 byla ustanovena Ukrajinská národní rada (UNR), jejímž záměrem bylo sjednocení všech západoukrajinských zemí (tzn. Halič, Bukovina, Podkarpatská Rus). Dne 13. listopadu 1918 byla vyhlášena Západoukrajinská republika. Tato republika trvala přibližně pouze jeden rok, poté bylo toto území rozděleno mezi Poláky, Ukrajince a Rumuny. Období po 1. světové válce nebylo pro toto území klidné. Rozhodnutí o připojení Zakarpatské Ukrajiny k ČSR přinesla 10. září 1919 Saint-germainská smlouva. Československu z toho připojení žádné velké výhody neplynuly, jednalo se o ekonomicky velice zaostalý region. Stále přetrvávaly boje o moc, teprve října 1918 byla dovršena autonomie Podkarpatské Rusi jmenováním první vlády. Tento stav netrval dlouho, neboť v té době již byla podepsána Mnichovská dohoda a na maďarské hranici opět vypukly boje. Při rozhodnutí Německa o likvidaci ČSR nechali totiž Němci ve věci Karpatské Ukrajiny volnou ruku Maďarsku. Karpatská Ukrajina byla Maďarskem obsazena. 3.3 Zakarpatská Ukrajina v 2. polovině 20. století Roku 1945 byla na nátlak vedení SSSR a KSČ tato část země postoupena Sovětskému svazu. Lidé žijící na Podkarpatské Rusi měli právo opce, rozhodnout se pro čs. nebo sovětské občanství 7

8 Historický vývoj Zakarpatské Ukrajiny a v případě stěhování si vzít s sebou majetek. Ovšem ve skutečnosti se mohli odstěhovat pouze Češi a Slováci. Po rozpadu SSSR zůstala Zakarpatská oblast v Ukrajinské republice. V r proběhlo referendum, v němž se 78 % obyvatelstva vyslovilo pro autonomii oblasti. Centrální vláda to nevzala na vědomí. Rozdělení ČSR v roce 1993 ukončilo veškeré snahy podkarpatských představitelů o anulování smlouvy z roku 1945 a opětovné připojení Podkarpatské Rusi k Československu. 4 Současná Zakarpatská Ukrajina a její poloniny očima autorky V této kapitole jsou uváděny mimo jiné i zážitky ze Zakarpatské Ukrajiny, konkrétně z přechodu Černohorské poloniny, poloniny Svidovec a měst Usť Čorna, Rachov, Mukačevo a Užhorod. 4.1 Přejezd státních hranic Ukrajina - Slovensko Vzhledem k tomu, že Ukrajina není v Schengenském prostoru, lze na hranicích počítat někdy i se zdlouhavými kontrolami (existuje zde pouze dohoda o ulehčení vízového styku občané EU mohou na území Ukrajiny pobývat bez víz 90 dní). Existují dvě možnosti, jak do země cestovat na vlastní pěst nebo s předem domluvenými dopravci a zakoupeným jízdním dokladem (není tím myšlena letecká doprava). První možnost nabízí zajisté určitou dávku dobrodružství. Risknete-li a nastoupíte těsně před hranicemi se Slovenskem do autobusu ne zcela moderního vzezření, s trochou štěstí můžete očekávat bigbosse, který rozdává kartáče cigaret a horylku (vodka). Se slušným odmítnutím pozorujete, co se bude dít dál. Vůbec nic. Na hranicích vás čeká prohlídka zavazadel, líbíte-li se celníkům jen pouhá otázka kolik cigaret a kolik alkoholu. A po poměrně hladkém přejezdu hranic tentokrát bigboss naopak kartáče a horylku vybírá zpět a rozdává náležitou odměnu. Druhá možnost také nabízí zpestření na hranicích. Otázka hladkého přejezdu spočívá na pánech řidičích: zda-li od nich celníci dostanou či nedostanou jisté přilepšení si. 8

9 Současná Ukrajina a její poloniny očima autorky 4.2 Doprava po Zakarpatské Ukrajině Při volbě dopravy po Zakarpatské Ukrajině záleží, čeho tím chceme docílit nebo co tím chceme sledovat. Chceme-li se dopravit co nejrychleji na nějaké místo, pak je vhodné si dopravu předem naplánovat a využít např. přímého spoje z České Republiky co nejblíže našemu vybranému místu. Chceme-li ovšem poznat tu pravou Ukrajinu, je na místě obětovat nějaký den navíc a cestovat tzv. na blind. Velice častým dopravním spojením jsou na Ukrajině minibusy neboli transity jezdí bez jakýchkoliv jízdních řádů a předem určených tras. Nastoupíte tam, kde si ho stopnete a vystoupíte tam, kde vám to vaše komunikační schopnosti dovolí. Západní turista musí být ovšem hned od počátku na pozoru a jak radí průvodci cenu si dohodnout předem. Jestliže člověk nestačil ještě dostatečně splynout s davem, vyplatí se počkat si na opravdový linkový autobus. Za prvé to může být levnější, za druhé možná přijede opravdový zážitek aneb dvoupatrový autobus, již před lety vyřazený někde u našich západních sousedů. Je třeba ale smeknout před uměním tamních řidičů. Situace, ve kterých dovedou předjíždět a nenabourat, případně s sebou nevzít kus vozovky, chodce či příkopu, jsou obdivuhodné. Také se může stát, že jedete po silnici přirovnatelné k našim silnícím I. třídy, ale najednou se na pár metrů přemění v polní jednosměrnou cestu. Nic se neděje, jenom zde byla před pár lety stržena velkou vodou a po pár metrech opět pokračuje dál. Cestování vlakem má na Ukrajině také své osobité kouzlo žádný spěch, rychlost kolem 50 km/hod, rychleji se zkrátka nejede. V turistických oblastech se můžete setkat i s dopravními službami přímo šitými na míru turistům. Jedná se o dopravu starou vojenskou ifou mimo obydlené části, která turistům velice přiblíží nástup do hor po prašných cestách. Cena odpovídá atrakci, pro 6 osob v přepočtu asi 180Kč/osoba. Vyberete-li si ovšem oblast v blízkosti Rachovských hor, kam je potřeba povolení, tak se vám to může i vyplatit. Náš pan řidič měl syna kdesi u strážníků, na kontrole zavolal a my dál pokračovali v cestě (a ušetřili za vstup nejedná se o povolení vstupu do pohraniční oblasti Rachovských hor, pouze o povolení vstupu do národního parku). 4.3 Lidé ve městech vs. lidé na horách Jak již bylo řečeno výše, úředním jazykem na Ukrajině je ukrajinština, velice podobná ruskému jazyku. A i přesto, že patřím mezi mladou generaci, která na ruský jazyk ve škole již 9

10 Současná Ukrajina a její poloniny očima autorky vůbec nepamatuje, není problém se na Ukrajině domluvit. Česky. Téměř každý, na koho v Zakarpatské Ukrajině narazíte má ve svém blízkém okolí někoho, kdo pracoval nebo pracuje v České republice. Velice rozdílné je jednání s lidmi ve městech, na vesnicích nebo na horách. V horách můžete narazit na mnoho salaší a při troše štěstí můžete domluvit směnný obchod za chleba z vesnice čerstvý ovčí sýr a mléko. Nejvstřícnějšího setkání se vám dostane, ztratíte-li se v tamních poloninách a zavítáte do míst, kam turista bez pozvání možná ještě nevkročil. Nám se podařilo narazit na malý dům pána s malým hospodářstvím. Byla to typická ukrajinská dače neboli malá chata, kam se Ukrajinci v létě stěhují a obdělávají svá políčka (nebo jak nám poté pán pověděl utíkají sem před ženami). Jakmile jsme promluvili česky, tak pán taky a ihned že musíme alespoň na kávu. Pohostinnost neznala mezí po kávě domácí pálenka, polévka, klobása, ráno snídaně. Nic jiným než slušností se neodměníte, peníze by pán nevzal v žádném případě. I v poměrně turisticky frekventované oblasti vás ovšem také může čekat pořádný šok. Jdete do salaše koupit sýr a na dveřích visí obří hákový kříž. Tato zkušenost nás potkala ještě před setkáním s pánem a tak jsme se ve večerní diskuzi zeptali i na toto téma. Odpovědí bylo něco v tomto smyslu: To víte, za války tady byla bída, když přišli Němci, tak dali dětem jídlo a sladkosti a na rozdíl od Maďarů se alespoň tady v té části (nástup na poloninu Krásna, pozn. autorky) chovali k lidem alespoň trošku slušně. Je důležité si uvědomit, že jde jen o jeden konkrétní názor, přesto je zajímavé vidět i tuto stránku Zakarpatské Ukrajiny (Maďaři okupovali za II. světové války Karpatskou Ukrajinu). Ve městech či v turisticky velice frekventovaných vesnicích je přístup k turistům poněkud chladnější, kouká z nich především zisk (není se čemu divit, lidé jsou rádi, že si mohou často v dost složitých situacích něco málo přilepšit). Přesto i zde můžete narazit na vstřícné chování, je ovšem třeba dávat pozor a pečlivě rozlišit, není-li místní nějaký vochmelka a po chvíli se u něj v pozdní noční hodině neobjeví pár dalších kumpánů, proti kterým je třeba mít se na pozoru. 4.4 Jídlo a alkohol Na Ukrajinu je v podstatě naprosto zbytečné vozit si jakékoliv jídlo, pouze chcete-li např. s sebou do hor nějaké sušené potraviny, polotovary, apod. Vše ostatní lze nakoupit a ještě 10

11 Současná Ukrajina a její poloniny očima autorky u toho zažít opět mnoho nezapomenutelných zážitků. Jak již bylo zmiňováno výše, dnešní mladé generaci neznající ruský jazyk nedělá problém se na Ukrajině domluvit, horší je to ovšem se čtením. I po pilném studiu azbuky z vás většinou nejsou ihned excelentní čtenáři. A tak se můžete v restauraci těšit, co vám bude přineseno za pokrm. Nám se povedlo tradiční venkovské jídlo kaša, jak již název napovídá kaše připravovaná z různých druhů obilí a flákota vepřového masa. Zlatavý mok jsme trefili správně a pro 6 osob činil celkový účet v přepočtu 230 Kč. Dalším typickým ukrajinským jídlem je boršč masový vývar s červenou řepou. Něco na způsob boršče jsme dostali u pána (kdo je pán viz výše) k snídani byla excelentní. (Kompletní domácí ingredience udělají své o takovýchto biopotravinách by se nám u nás mohlo jen zdát). Kůzlata, která měl pán ve chlívku, byla určena na šašlik je typický pro horské oblasti Karpat a jedná se o nakládané maso grilované na jehlici. Stejně tak jako v Rusku, i Ukrajině vévodí v pití alkoholických nápojů vodka ( horylka ) - 0,75 l od cca 40 Kč, byť s přelepenými kolky. Většina obyvatel Zakarpatské Ukrajiny (alespoň jak jsme měli možnost poznat) si však pálenku vyrábí svojí. Jak říkají, z obchodu to není ono. 11

12 Závěr a použité zdroje 5 Závěr O Zakarpatské Ukrajině existuje velice mnoho publikací, informací na internetu apod. Je to velmi obsáhlé téma, o kterém by se dalo napsat velké množství textu. Má práce obsahuje jen základní informace (geografie, historický vývoj) o této oblasti, detailněji se zabývá spíše vlastními zkušenostmi s touto zemí, které jsou zde podány spíše populárně naučnou formou blízkou publicistickému stylu. 6 Použité zdroje [1] BRANDOS, O. a kol., 2010: Ukrajinské Karpaty Zakarpatská Ukrajina, Poloniny. Nakladatelství SKY, s [2] EVANS, A., 2004: Ukrajina, turistický průvodce. Nakladateství JOTA, Brno, s [3] NEVYHOŠTĚNÝ, J., 2002: Financem na Podkarpatské Rusi. Radan Lášek Codyprint, Praha, s [4] ŠVORC, P., 2007: Zakletá zem Podkarpatská Rus. Nakladatelství Lidové noviny, Praha, s [5] [6] 12

13 Přílohy 7 Přílohy Obr 1. Ukrajina s vyznačením zakarpatské oblasti, zdroj: Obr.2 Východní karpaty, zdroj: 13

14 Přílohy Obr.3 Polonina Černá hora, typické poloninské salaše, zdroj: vlastní archiv autorky, foto Michal Decker Obr. 4 Ruina observatoře na Pop Ivanovi, zdroj: vlastní archiv autorky, foto Michal Decker 14

15 Přílohy Obr. 5 Polonina Svidovec, jasně viditelný ostrý přechod lesa a luk, zdroj: vlastní archiv autorky, foto Michal Decker Obr. 6 Polonina Černá hora, nejvyšší hora Ukrajiny Hoverla, zdroj: vlastní archiv autorky, foto Michal Decker 15

16 Přílohy Obr. 7 Prostěradlo z FN Motol, většina Ukrajinců na zakarpatské Ukrajině pracovala nebo pracuje v České republice, zdroj: vlastní archiv autorky, foto Michal Decker Obr. 8 Mladí Češi bojují s azbukou v jídelním lístku, zdroj: vlastní archiv autorky, foto Michal Decker 16

Zakarpatská Ukrajina a cestovní ruch z ČR

Zakarpatská Ukrajina a cestovní ruch z ČR Zakarpatská Ukrajina a cestovní ruch z ČR Prohlašuji, že předložená bakalářská práce je původní a zpracoval/a jsem ji samostatně. Prohlašuji, že citace použitých pramenů je úplná, že jsem v práci neporušil/a

Více

Gymnázium, Soběslav, Dr. Edvarda Beneše 449/II. Název materiálu. Jiří Řehounek. Ročník 2. Datum tvorby Leden 2013

Gymnázium, Soběslav, Dr. Edvarda Beneše 449/II. Název materiálu. Jiří Řehounek. Ročník 2. Datum tvorby Leden 2013 Číslo projektu Název školy Kód materiálu Název materiálu Autor Tematická oblast Tematický okruh CZ.1.07/1.5.00/34.0811 Gymnázium, Soběslav, Dr. Edvarda Beneše 449/II VY_32_INOVACE_61_10 Polsko Jiří Řehounek

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence

Více

Přechod rumunské Rodny, jednoho z nejhezčích pohoří Karpat

Přechod rumunské Rodny, jednoho z nejhezčích pohoří Karpat Stránka č. 1 z 8 Přechod rumunské Rodny, jednoho z nejhezčích pohoří Karpat 25. srpna 2010 5:00 Každým rokem se snažíme zmapovat několik nových karpatských pohoří. Letos padla konečně volba na Rodnu, hory

Více

R E G I O N Á L N Í Z E M Ě P I S

R E G I O N Á L N Í Z E M Ě P I S R E G I O N Á L N Í Z E M Ě P I S INTERAKTIVNÍ VÝUKOVÁ PREZENTACE REGIONŮ II EVROPA OBYVATELSTVO VÝCHODNÍ EVROPY Mgr. Iva Švecová BĚLORUSKO historie v minulosti nikdy netvořilo samostatný stát od 11. stol.

Více

Opakování Evropy - přírodní poměry. Pobaltí

Opakování Evropy - přírodní poměry. Pobaltí - sousední světadíly - oceány - ostrovy a poloostrovy - pohoří a nížiny - řeky a jezera Opakování Evropy - přírodní poměry ÚKOL Dunaj: Rýn: Odra: Vypiš státy, kterými tyto řeky protékají! Pobaltí Estonsko,

Více

Gymnázium, Soběslav, Dr. Edvarda Beneše 449/II. Jiří Řehounek. Ročník 2. Datum tvorby Leden 2013

Gymnázium, Soběslav, Dr. Edvarda Beneše 449/II. Jiří Řehounek. Ročník 2. Datum tvorby Leden 2013 Číslo projektu Název školy Kód materiálu Název materiálu Autor Tematická oblast Tematický okruh CZ.1.07/1.5.00/34.0811 Gymnázium, Soběslav, Dr. Edvarda Beneše 449/II VY_32_INOVACE_61_20 Slovensko Jiří

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Letní vysokohorská turistika 2014 Lienzké Dolomity

Letní vysokohorská turistika 2014 Lienzké Dolomity Letní vysokohorská turistika 2014 Lienzké Dolomity 8.8. 12.8. 2014 Příjezd individuálně ve středu 6.8.2014, parkování zdarma asi 100m před chatou Dolomitenhütte. Pozor, cesta sem je ale placená (v roce

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

RELIÉF A MORFOLOGICKÉ POMĚRY

RELIÉF A MORFOLOGICKÉ POMĚRY RELIÉF A MORFOLOGICKÉ POMĚRY Anna Švejdarová Veronika Špačková ALPY nejvyšší pásmové pohoří v Evropě táhnou se přes Slovinsko, Rakousko, Německo, Francii, Švýcarsko, Lichtenštejnsko, Itálii (Monaco) Rozloha

Více

Něco málo k historii

Něco málo k historii Základní informace Lvov nepatří k největším ukrajinským městům (je až na 7. místě), ale určitě k nejvýznamnějším Počet obyvatel: cca 735 000 Rozloha 182,01 km² Základní informace Historické centrum Lvova

Více

Společné poznávání Zlínska a Trenčínska aplikací twinningu a ICT

Společné poznávání Zlínska a Trenčínska aplikací twinningu a ICT Společné poznávání Zlínska a Trenčínska aplikací twinningu a ICT Velká Javořina Monika Reňáková, 7. A Velká Javořina ( slovensky Veľká Javorina) je hora v Bílých Karpatech na moravskoslovenském pomezí.

Více

Jihovýchodní Evropa Obecná charakteristika

Jihovýchodní Evropa Obecná charakteristika Jihovýchodní Evropa Obecná charakteristika Obr. 1 (upraveno) Obr. 2 Charakteristika oblasti Oblast se rozkládá na Balkánském poloostrově Podnebí: Jih středomořské Sever mírné vnitrozemské Nejvyššími pohořími

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. 25.1.2010 Mgr.

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. 25.1.2010 Mgr. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 25.1.2010 Mgr. Petra Siřínková OCHRANA PŘÍRODY ČESKÉ REPUBLIKY Ochrana přírody je multidisciplinární,

Více

Název: Vodstvo Evropy

Název: Vodstvo Evropy Název: Vodstvo Evropy Autor: Mgr. Martina Matasová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: geografie, ekologie Ročník: 4. (2. ročník vyššího gymnázia)

Více

Veľký bok: nejvýše položené letiště na Slovensku?

Veľký bok: nejvýše položené letiště na Slovensku? Stránka č. 1 z 5 Veľký bok: nejvýše položené letiště na Slovensku? 20. srpna 2008 6:00 Výstup na Veľký bok (1 727 m) v Nízkých Tatrách je fyzicky, časově i orientačně náročný. Pokud sem však zamíříte,

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 MAĎARSKO JEDNA ZE ZEMÍ EU 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 MAĎARSKO jedna

Více

Hřebenovka Nízkých Tater: 5 krásných dní nad civilizací

Hřebenovka Nízkých Tater: 5 krásných dní nad civilizací Stránka č. 1 z 5 Hřebenovka Nízkých Tater: 5 krásných dní nad civilizací 10. září 2007 9:31 Jít a dívat se minimálně pět dní na lidskou civilizaci jenom shora! Tenhle nevšední zážitek si můžete dopřát,

Více

Název projektu: ŠKOLA 21 - rozvoj ICT kompetencí na ZŠ Kaznějov reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3428 DUM: VY_32_INOVACE_2/37

Název projektu: ŠKOLA 21 - rozvoj ICT kompetencí na ZŠ Kaznějov reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3428 DUM: VY_32_INOVACE_2/37 Název projektu: ŠKOLA 21 - rozvoj ICT kompetencí na ZŠ Kaznějov reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3428 DUM: VY_32_INOVACE_2/37 jméno autora DUM: Mgr. Naděžda Pluhařová datum (období), ve kterém byl

Více

Kořeny soudobých konfliktů - Ukrajina

Kořeny soudobých konfliktů - Ukrajina Kořeny soudobých konfliktů - Ukrajina Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu

Více

Ukrajina. Hospodářství a obyvatelstvo

Ukrajina. Hospodářství a obyvatelstvo Ukrajina Rozlohou 603 628 km 2 v je Ukrajina v Evropě 2. největší, počtem obyvatel šestá (46,6 mil. v roce 2007). Až po rozpadu Sovětského svazu dostala prostor i v médiích a dění na scéně styku východu

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

VÝCHODNÍ EVROPA. Obr. 1 (upraveno)

VÝCHODNÍ EVROPA. Obr. 1 (upraveno) VÝCHODNÍ EVROPA Obr. 1 (upraveno) Přírodní podmínky Státy východní Evropy vyplňují ½ rozlohy Evropy Převážně nížinatý povrch Kontinentální podnebí Směrem od jihu k severu: stepi, tajga, tundra Přírodní

Více

JABLUNKOV. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Moravskoslezský kraj

JABLUNKOV. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Moravskoslezský kraj Správní obvod Jablunkov se nachází na jihovýchodě Moravskoslezského kraje. Na východě a jihu jej ohraničuje státní hranice se Slovenskem a Polskem, na západě jeho hranici tvoří obce správního obvodu Frýdek-Místek

Více

Rusko Rusko krásná země A velmi historická země

Rusko Rusko krásná země A velmi historická země Rusko Rusko krásná země A velmi historická země Rozloha a lidstvo Rusko dalším oficiálním názvem Ruská federace, je s rozlohou 17 102 345 km² největší stát světa.hlavní město Moskva. Zahrnuje značnou část

Více

materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Autor:

materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Autor: Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací VY_32_INOVACE_Z678HO_13_02_17

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu. Základní škola Sokolov, Běžecká 2055 pracoviště Boženy Němcové 1784

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu. Základní škola Sokolov, Běžecká 2055 pracoviště Boženy Němcové 1784 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Základní škola Sokolov, Běžecká 2055 pracoviště Boženy Němcové 1784 Název a číslo projektu: Moderní škola, CZ.1.07/1.4.00/21.3331 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Jubilejní 20. ročník výstupu na Sněžku 2012 rekapitulace

Jubilejní 20. ročník výstupu na Sněžku 2012 rekapitulace Motto: I cesta může být cíl. Jubilejní 20. ročník výstupu na Sněžku 2012 rekapitulace Pouze 22 odvážných účastníků se odhodlalo vystoupit na nejvyšší horu Česka v zimních podmínkách v neděli, ve sváteční

Více

1. Palkovické hůrky se zvedají z údolí Ostravice hned za městem.

1. Palkovické hůrky se zvedají z údolí Ostravice hned za městem. 17. Krajinou Palkovických hůrek Palkovické hůrky jsou při pohledu z Ostravské pánve směrem k jihu k Moravskoslezským Beskydám prvním vyšším horským pásmem prudce se zvedajícím nad mírně zvlněnou plošinou.

Více

Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace

Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace Prima - 2 hod. týdně, 66 hod. ročně Planeta Země Vesmír Slunce a sluneční soustava Země jako vesmírné těleso Glóbus a mapa. Glóbus, měřítko globusu, poledníky a rovnoběžky,

Více

Hydrometeorologický a klimatický souhrn měsíce. Meteoaktuality 2015 ÚNOR Autorství: Meteo Aktuality

Hydrometeorologický a klimatický souhrn měsíce. Meteoaktuality 2015 ÚNOR Autorství: Meteo Aktuality Hydrometeorologický a klimatický souhrn měsíce Meteoaktuality 2015 ÚNOR 2015 Autorství: Meteo Aktuality 1 Přehled dokumentu: Obsah Obecné shrnutí... 3 Podrobnější rozbor témat... 4 Údaje... 5 Obrazové

Více

Slovensko Slovenská republika Povrch:

Slovensko Slovenská republika Povrch: Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_63 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

Předmět: Vlastivěda Vl. Naše vlast ČR - poloha ČR, obyvatelé ČR, členění na kraje, sousedé ČR

Předmět: Vlastivěda Vl. Naše vlast ČR - poloha ČR, obyvatelé ČR, členění na kraje, sousedé ČR Přílohy Příloha číslo 1: Školní vzdělávací program ZŠ Dobrovského Vlastivěda. Školní vzdělávací program Základní škola Lanškroun, Dobrovského 630, okr. Ústí nad Orlicí Oblast: Předmět: Období: Člověk a

Více

4 7 bodů. 5 4 body. Celkem 40 bodů

4 7 bodů. 5 4 body. Celkem 40 bodů Celkem 40 bodů 4 7 bodů Doplňte chybějící pojmy do textu: Přírodní rekordy Jižní Ameriky Jižní Amerika se může pyšnit mnoha přírodními nej. Předně zde pramení Amazonka, řeka světa (7 062 km). Podél celého

Více

Kontinent : Evropa. Oblast: Severní Evropa Norsko

Kontinent : Evropa. Oblast: Severní Evropa Norsko Kontinent : Evropa Oblast: Severní Evropa Norsko Základní informace Hlavní město: Oslo Rozloha: 385 199 km² z toho pevnina 323 802 km² z toho 6,0 % vodní plochy Počet obyvatel: 4 691 849 (2011) Nejvyšší

Více

Státy východní Evropy

Státy východní Evropy Východní Evropa Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Dalibor POPELKA. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu

Více

VY_07_Vla5E_60. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu

VY_07_Vla5E_60. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Materiál pro domácí přípravu žáků: Název programu: Název projektu: Registrační číslo projektu: Předmět: Ročník: Autor: Téma učivo: Učební pomůcky: Zápis z vyučovací hodiny: VY_07_Vla5E_60 Operační program

Více

DOLINKA - MILOŇOV POLANA VYSOKÁ TŘEŠTÍK U TABULÍ PINDULA PODŤATÉ -- DOLINKA

DOLINKA - MILOŇOV POLANA VYSOKÁ TŘEŠTÍK U TABULÍ PINDULA PODŤATÉ -- DOLINKA 42 4.4 CYKLOTRASA Č. I DOLINKA - MILOŇOV POLANA VYSOKÁ TŘEŠTÍK SÚKENICKÁ - U TABULÍ PINDULA PODŤATÉ -- DOLINKA Popis: Délka: 33,4 km Převýšení: 1049 m Z Dolinky údolím Hanzlová na rozcestí Hanzlová. Zde

Více

Kennst du diese Städte, Sehenswürdigkeiten? Mgr. Bc. Miroslava Popelková Německý jazyk- 7. ročník

Kennst du diese Städte, Sehenswürdigkeiten? Mgr. Bc. Miroslava Popelková Německý jazyk- 7. ročník Kennst du diese Städte, Sehenswürdigkeiten? Mgr. Bc. Miroslava Popelková Německý jazyk- 7. ročník Rhein - Rýn Rýn (německy Rhein, francouzsky Rhin, nizozemsky Rijn, latinsky Rhneus, jméno pochází z keltského

Více

Autor: Mgr. Jana Pavlůsková Datum: květen 2013 Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Zeměpis

Autor: Mgr. Jana Pavlůsková Datum: květen 2013 Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Zeměpis Autor: Mgr. Jana Pavlůsková Datum: květen 2013 Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Zeměpis světadílů Téma: Východní Evropa Anotace: Prezentace určená

Více

Východní Evropa opakování

Východní Evropa opakování Východní Evropa opakování Východní Evropa - kvíz 1. Hydroelektrárny zaujímají ve státech východní Evropy nejvyšší podíl na produkci elektrické energie a) v Bělorusku b) na Ukrajině c) v Lotyšsku d) v Litvě

Více

Východní Evropa. Obr. 1

Východní Evropa. Obr. 1 Východní Evropa Obr. 1 Obr. 2 Bělorusko Základní údaje Hlavní město: Minsk Rozloha: 207 600 km² Počet obyvatel: 9 577 552 Hustota osídlení: 47 ob. / km² Obr. 3 Státní zřízení: prezidentská republika Jazyk:

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Národní parky I. K. Kovářová a K. Čapková, 2005

Národní parky I. K. Kovářová a K. Čapková, 2005 EVROPA Národní parky I K. Kovářová a K. Čapková, 2005 Národní parky Velkoplošné chráněné území, jehož značnou část zaujímají přirozené, nebo lidskou činností málo ovlivněné ekosystémy, v němž rostliny,

Více

Základní charakteristika území

Základní charakteristika území NÁRODNÍ PARK ŠUMAVA Základní charakteristika území v r. 1991 (20.3.) vyhlášen za národní park plocha NP: 69030 ha - park plošně největší pro svoji polohu uprostřed hustě osídlené střední Evropy, relativně

Více

je tvořen navzájem provázanými složkami: část prostoru upravená či používaná pro dopravu (pohyb dopravních prostředků)

je tvořen navzájem provázanými složkami: část prostoru upravená či používaná pro dopravu (pohyb dopravních prostředků) Dopravní systém je tvořen navzájem provázanými složkami: 1. Dopravní prostředky soubor pohyblivých zařízení 2. Dopravní cesty část prostoru upravená či používaná pro dopravu (pohyb dopravních prostředků)

Více

VY_12_INOVACE_Vl.4A325 Cestujeme po Evropě 1.notebook

VY_12_INOVACE_Vl.4A325 Cestujeme po Evropě 1.notebook VY_12_INOVACE_Vl.4A325 Cestujeme po Evropě 1.notebook Naše vlast Člověk a jeho svět Forma: práce třídy : interaktivní tabule : CHALUPA, Petr, ŠTIKOVÁ, Věra. Vlastivěda 5: učebnice pro 5. ročník. Brno:

Více

Nabídka individuální cesty do Kyrgyzstánu

Nabídka individuální cesty do Kyrgyzstánu Slavnosti Kyrgyzstánu Nabídka individuální cesty do Kyrgyzstánu Kyrgyzstán je zemí vysokých hor, zelených pastvin a ledovcových jezer, kterých je zde nespočet. Díky pohoří Ťan-Šan, které se táhne přes

Více

České Budějovice Dvořiště Lomnice Rožmberk Třeboň Č.B.

České Budějovice Dvořiště Lomnice Rožmberk Třeboň Č.B. Cyklovýlet č. 6 České Budějovice Dvořiště Lomnice Rožmberk Třeboň Č.B. Trasa : Č.B. pravý břeh Vltavy Hrdějovice Borek Dvořiště Lomnice Rožmberk Stará Hlína Třeboň rybník Svět Zvíkov Kaliště Dobrá Voda

Více

EVROPA JEDEN ZE SVĚTADÍLŮ VODSTVO, HOSPODÁŘSTVÍ A OBYVATELÉ. 5. třída ZŠ BŘEŢANY

EVROPA JEDEN ZE SVĚTADÍLŮ VODSTVO, HOSPODÁŘSTVÍ A OBYVATELÉ. 5. třída ZŠ BŘEŢANY EVROPA JEDEN ZE SVĚTADÍLŮ VODSTVO, HOSPODÁŘSTVÍ A OBYVATELÉ 5. třída ZŠ BŘEŢANY Evropa VODSTVO Slané vody Evropu oblévají slané oceánské vody Atlantského a Severního ledového oceánu. Součástí těchto oceánů

Více

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice.

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice. 1. a 2.10. 2009 se v rámci projektu Vzdělaný venkov uskutečnila odborná exkurze do mikroregionu Džbány-Žebrák. Exkurzi připravily manažerky mikoregionu Nechanicko Jana Pečenková a Urbanické Brázdy Ing.

Více

Krkonoše. Smrk. Jeseníky

Krkonoše. Smrk. Jeseníky Krkonoše Nejvyšší pohoří v České republice najdeme na severu Čech při hranici s Polskem. Pokrývá je smrkový les. K nejnápadnějším vrcholům patří Kozí hřbety, Luční hora, Studniční hora a samozřejmě Sněžka.

Více

délka v mapě č cm

délka v mapě č cm Katedra geografie Přírodovědecká fakulta Univerzita Palackého v Olomouci Skupina: Číslo uchazeče (nevyplňujte): PŘIJÍMCÍ ŘÍZENÍ PRO KDEMICKÝ ROK 2008/2009 Přijímací zkouška ze zeměpisu a všeobecného o

Více

RÝMAŘOV. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Moravskoslezský kraj

RÝMAŘOV. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Moravskoslezský kraj Správní obvod Rýmařov se rozkládá na západní výspě Moravskoslezského kraje. Na severu a východě sousedí s obcemi správního obvodu Bruntál a na západě a jihu jeho hranici tvoří obce Olomouckého kraje. Tento

Více

CO JE EVROPA 2011 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D.

CO JE EVROPA 2011 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. CO JE EVROPA 2011 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Co je Evropa V této kapitole se dozvíte: Jaká je kultura v Evropě. Má Evropa stejný význam jako Evropská unie. Zda je Evropa samostatným geografickým celkem.

Více

EU V/2 1/Z25 VÝCHODNÍ EVROPA

EU V/2 1/Z25 VÝCHODNÍ EVROPA EU V/2 1/Z25 VÝCHODNÍ EVROPA Výukový materiál (prezentace PPTX) lze vyuţít v hodinách zeměpisu v 7. ročníku ZŠ. Tématický okruh: Evropa region Východní Evropa. Prezentace slouţí jako výklad s vynechávanými

Více

21. Cyklistická cesta Cyklostezka Bečva VSETÍNSKÁ A ROŽNOVSKÁ BEČVA

21. Cyklistická cesta Cyklostezka Bečva VSETÍNSKÁ A ROŽNOVSKÁ BEČVA 1. Základní údaje k celému toku 21. Cyklistická cesta Cyklostezka Bečva VSETÍNSKÁ A ROŽNOVSKÁ BEČVA Délka toku: Bečva 62 km, Rožnovská Bečva 31,5 km, Vsetínská Bečva 49 km) Prameny: Čarták 870 m n. m.

Více

DUM označení: VY_32_INOVACE_D-2_ObecnyZ_16_Šířkové pásy Země

DUM označení: VY_32_INOVACE_D-2_ObecnyZ_16_Šířkové pásy Země DUM označení: VY_32_INOVACE_D-2_ObecnyZ_16_Šířkové pásy Země Jméno autora výukového materiálu: Mgr. Lenka Bělohlávková Škola: ZŠ a MŠ Josefa Kubálka Všenory Datum (období) vytvoření: únor 2014 Ročník,

Více

Evropa jeden ze světadílů

Evropa jeden ze světadílů Evropa jeden ze světadílů Povrch a poloha Evropy 5. třída ZŠ BŘEŢANY EVROPA Povrch naší planety Země je tvořen pevninou a vodstvem. Více než dvě třetiny povrchu Země jsou pokryty vodstvem. Vodstvo obklopující

Více

Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav. Zeměpis II. ročník KUBA. referát. Petra REŠLOVÁ Jana ŠVEJDOVÁ

Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav. Zeměpis II. ročník KUBA. referát. Petra REŠLOVÁ Jana ŠVEJDOVÁ Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav Zeměpis II. ročník KUBA referát Jméno a příjmení: Karolína RÝDLOVÁ Petra REŠLOVÁ Jana ŠVEJDOVÁ Třída: 6. O Datum: 10. 12. 2014 Kuba 1. Obecná charakteristika ostrova

Více

2581/21/7.1.4/2010 PROJEKTU: Pracovní list pro žáky 5. ročníku. Žáci doplňují neúplné věty a vyřeší si křížovku. Zdroj textu: vlastní.

2581/21/7.1.4/2010 PROJEKTU: Pracovní list pro žáky 5. ročníku. Žáci doplňují neúplné věty a vyřeší si křížovku. Zdroj textu: vlastní. NÁZEV ŠKOLY: Základní škola a Mateřská škola Jakubčovice nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace AUTOR: Mgr. Martina Pajurková NÁZEV: VY_12_INOVACE_1.2.30.5._VL TÉMA: Vlastivěda- Slovenská republika

Více

Naši sousedé ve střední Evropě

Naši sousedé ve střední Evropě Střední škola a Základní škola Lipník nad Bečvou, Osecká 301 Naši sousedé ve střední Evropě Dotační program na podporu vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy v roce 2015 (Čj.

Více

GEOGRAFIE ČR. úvod, historický vývoj, administrativní členění. letní semestr 2009. GER2, přednáška 1. Mgr. Michal Holub, holub@garmin.

GEOGRAFIE ČR. úvod, historický vývoj, administrativní členění. letní semestr 2009. GER2, přednáška 1. Mgr. Michal Holub, holub@garmin. GEOGRAFIE ČR úvod, historický vývoj, administrativní členění GER2, přednáška 1 letní semestr 2009 Mgr. Michal Holub, holub@garmin.cz GEOGRAFIE ČR - termíny přednášek - sylabus předmětu - blokové cvičení

Více

DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA OSVOBOZENÍ IV. ČÁST

DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA OSVOBOZENÍ IV. ČÁST DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA OSVOBOZENÍ IV. ČÁST OSVOBOZENÍ ČESKOSLOVENSKA Osvobozování začalo od východu a trvalo zhruba 7 měsíců. Začalo v září 1944 KARPATSKO-DUKELSKOU OPERACÍ, ve

Více

TEMATICKÝ PLÁN OBDOBÍ: září říjen. listopad prosinec. - časová pásma

TEMATICKÝ PLÁN OBDOBÍ: září říjen. listopad prosinec. - časová pásma Týdenní dotace: 2h/týden Ročník: 6. (6. A, 6. B) Školní rok 2017/2018 Zeměpis 1 (Vstupte na planetu Zemi) - Novák, S. a kol., Nová škola, Praha 2014. Zeměpis 2 (Přírodní obraz Země) - Novák, S. a kol.,

Více

TEMATICKÝ PLÁN. Vyučující: Mgr. Petr Stehno Vzdělávací program: ŠVP Umím, chápu, rozumím Ročník: 6. (6. A, 6. B) Školní rok 2016/2017

TEMATICKÝ PLÁN. Vyučující: Mgr. Petr Stehno Vzdělávací program: ŠVP Umím, chápu, rozumím Ročník: 6. (6. A, 6. B) Školní rok 2016/2017 Týdenní dotace: 2h/týden Ročník: 6. (6. A, 6. B) Školní rok 2016/2017 Zeměpis 1 (Vstupte na planetu Zemi) - Novák, S. a kol., Nová škola, Praha 2014. Zeměpis 2 (Přírodní obraz Země) - Novák, S. a kol.,

Více

Krize dualismu Za. světové války Kulturní vývoj, věda a školství Od Trianonu do konce. světové války Ve víru revolucí a za tzv. Bethlenovy éry Cestou

Krize dualismu Za. světové války Kulturní vývoj, věda a školství Od Trianonu do konce. světové války Ve víru revolucí a za tzv. Bethlenovy éry Cestou Obsah Uhry a Maďarsko Od Álmose k Arpádovcům Původ Maďarů a obsazení vlasti Christianissimus rex Stephanus Mezi Říší, Římem a Byzancí Neklidná léta Kultura raného středověku Za vlády cizích dynastií Anjouovci

Více

1 8 bodů. 2 10 bodů. Celkem 30 bodů

1 8 bodů. 2 10 bodů. Celkem 30 bodů Celkem 30 bodů Pomůcky: psací potřeby, Školní atlas světa (Kartografie Praha, a. s.), Česká republika: sešitový atlas pro základní školy a víceletá gymnázia (Kartografie Praha, a. s.) 1 8 bodů Česká cestovní

Více

Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola

Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola 1. Geografická charakteristika Afriky 2. Geografická charakteristika Austrálie a Oceánie 3. Geografická charakteristika Severní Ameriky 4. Geografická

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ hod.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ hod. Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracovala ZŠ Školská žáky 8. a

Více

II. SVĚTOVÁ VÁLKA, VLÁDA KSČ

II. SVĚTOVÁ VÁLKA, VLÁDA KSČ II. SVĚTOVÁ VÁLKA, VLÁDA KSČ Anotace: Materiál je určen k výuce vlastivědy ve 5. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se situací za doby okupace Československa, II. světové války a následné vlády KSČ. Učebnice:

Více

Obr. 1 (upraveno) Západní Evropa

Obr. 1 (upraveno) Západní Evropa Obr. 1 (upraveno) Západní Evropa Charakteristika Jedná se o nejvýznamnější, hospodářsky nejvyspělejší, nejhustěji obydlenou oblast Evropy Oblast leží v mírném, oceánském podnebném pásu Převažují nížiny

Více

západní do Úpské rašeliny, jihozápadní část do Obřího dolu, jihovýchodní do údolí Jeleního potoka a východní přecházejí v Obří hřeben

západní do Úpské rašeliny, jihozápadní část do Obřího dolu, jihovýchodní do údolí Jeleního potoka a východní přecházejí v Obří hřeben Sněžka: je se svými 1602 m n. m. nejvyšší horou Hraničního (Slezského) hřebenu Krkonoš, Sudet, Čech i celého Česka a celého Slezska Je to významná dominanta východní části Krkonoš. Přes vrchol Sněžky prochází

Více

VY_32_INOVACE_DEJ-1.MA-17_Studena_valka_a_zelezna_opona. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno

VY_32_INOVACE_DEJ-1.MA-17_Studena_valka_a_zelezna_opona. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0581 VY_32_INOVACE_DEJ-1.MA-17_Studena_valka_a_zelezna_opona Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Mgr. Alena Šimonovská

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

VY_32_INOVACE_Z_8A_9CH Základní škola Nové Město nad Metují, Školní 1000, okres Náchod Mgr. Adéla Nosková Ročník: 8. Tematický okruh, předmět:

VY_32_INOVACE_Z_8A_9CH Základní škola Nové Město nad Metují, Školní 1000, okres Náchod Mgr. Adéla Nosková Ročník: 8. Tematický okruh, předmět: Název: Škola: Autor: VY_32_INOVACE_Z_8A_9CH Základní škola Nové Město nad Metují, Školní 1000, okres Náchod Mgr. Adéla Nosková Ročník: 8. Tematický okruh, předmět: Využívání informačních a komunikačních

Více

STÁTY VISEGRÁDSKÉ ČTYŘKY. Obr. 1

STÁTY VISEGRÁDSKÉ ČTYŘKY. Obr. 1 STÁTY VISEGRÁDSKÉ ČTYŘKY Obr. 1 Obr. 2 SLOVENSKO Základní údaje Parlamentní republika Hlavní město Bratislava Počet obyvatel 5 477 038 Rozloha 49 035 km 2 Hustota zalidnění 103 ob./km 2 Měna Euro Jazyk

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2015 7. volební období

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2015 7. volební období PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 01 7. volební období P o s l a n e c k ý n á v r h ZÁKON ze dne. 01, kterým se mění zákon č. 1/009 Sb., kterým se zmírňují majetkové křivdy občanům České republiky

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BYSTŘICE KVÍZ O BYSTŘICI 2005

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BYSTŘICE KVÍZ O BYSTŘICI 2005 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BYSTŘICE SOCRATES - COMENIUS - OLYMPISM KVÍZ O BYSTŘICI 2005 ZŠ BYSTŘICE 848 739 95 Bystřice WWW.bystrice.cz/skola CZECH REPUBLIC zs@bystrice.cz BYSTŘICE POČET OBYVATEL 5 078 HISTORIE Obec

Více

R E G I O N Á L N Í Z E M Ě P I S

R E G I O N Á L N Í Z E M Ě P I S R E G I O N Á L N Í Z E M Ě P I S INTERAKTIVNÍ VÝUKOVÁ PREZENTACE REGIONŮ EVROPA PŘÍRODNÍ POMĚRY BENELUXU Mgr. Iva Svobodová NIZOZEMSKO geografické vymezení nížinatá země na pobřeží Severního moře hranice

Více

Mapová provizoria po roce 1945

Mapová provizoria po roce 1945 Mapová provizoria po roce 1945 Miroslav Mikšovský 1. Úvod Po ukončení 2.světové války v r.1945 bylo území Československa pokryto ve středních měřítkách pouze reambulovanými mapami ze III.vojenského mapování

Více

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: Název projektu: Číslo projektu: Autor: Tematická oblast: Název DUMu: Kód: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN

Více

Optimalizace dopravní obslužnosti Vilémovska. Konzultační dopravní společnost

Optimalizace dopravní obslužnosti Vilémovska. Konzultační dopravní společnost Optimalizace dopravní obslužnosti Vilémovska Konzultační dopravní společnost Analýza současného stavu Silnice Kvalitní silniční dopravní napojení obcí Račetice, Pětipsy, Rokle a Chbany. Ostatní obce vesměs

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Zahraniční návštěvníci České republiky. Jan Tuček Ředitel

Zahraniční návštěvníci České republiky. Jan Tuček Ředitel Zahraniční návštěvníci České republiky Jan Tuček Ředitel Odkud jsme vzali data Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 48 silničních přechodů 8 železničních stanic 2 autobusová nádraží 5 letišť 42 tis. ročně

Více

Možnosti financování protipovodňových opatření v rámci pozemkových úprav

Možnosti financování protipovodňových opatření v rámci pozemkových úprav Možnosti financování protipovodňových opatření v rámci pozemkových úprav Pro realizaci protipovodňových opatření potřebujeme mimo jiné projekty + pozemky + peníze. Pozemkové úpravy nám mohou pomoci s každou

Více

Jihovýchodní Evropa. Obr. 1 (upraveno)

Jihovýchodní Evropa. Obr. 1 (upraveno) Jihovýchodní Evropa Obr. 1 (upraveno) Obr. 2 BULHARSKO Základní údaje Hlavní město: Sofia Rozloha: 110 993 km² Obr. 3 Počet obyvatel: 7 093 635 Hustota osídlení: 65 ob./ km² Státní zřízení: parlamentní

Více

Základní škola Kaznějov, příspěvková organizace, okres Plzeň-sever

Základní škola Kaznějov, příspěvková organizace, okres Plzeň-sever Základní škola Kaznějov, příspěvková organizace, okres Plzeň-sever DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Název projektu Registrační číslo projektu UČENÍ JE SKRYTÉ BOHATSTVÍ INOVACE VÝUKY ZŚ KAZNĚJOV CZ.1.07/1.1.12/02.0029

Více

3. PŘ ÍRODNÍ PODMÍNKY 3.1. KRAJINNÝ POTENCIÁL

3. PŘ ÍRODNÍ PODMÍNKY 3.1. KRAJINNÝ POTENCIÁL 3. PŘ ÍRODNÍ PODMÍNKY 3.1. KRAJINNÝ POTENCIÁL Významným specifickým prvkem města je jeho sepětí s krajinou. Dramatická konfigurace terénu s množstvím drobných vodních toků a lesnatých strání, údolní poloha

Více

Šablona č. 01. 10 ZEMĚPIS. Afrika nejteplejší kontinent

Šablona č. 01. 10 ZEMĚPIS. Afrika nejteplejší kontinent Šablona č. 01. 10 ZEMĚPIS Afrika nejteplejší kontinent Anotace: Prezentace seznamuje žáky s Africkým kontinentem, jeho polohou a rozlohou, členitostí, podnebím a vodstvem. Autor: Ing. Ivana Přikrylová

Více

1. Vnitřní stěhování v České republice

1. Vnitřní stěhování v České republice 1. Vnitřní stěhování v České republice Objem vnitřní migrace v České republice je dán stěhováním z obce do jiné obce. Proto je třeba brát v úvahu, že souhrnný rozsah stěhování je ovlivněn i počtem obcí.

Více

Mgr. Stanislav Zlámal 12. 11. 2013. sedmý

Mgr. Stanislav Zlámal 12. 11. 2013. sedmý Jméno Mgr. Stanislav Zlámal Datum 12. 11. 2013 Ročník sedmý Vzdělávací oblast Člověk a příroda Vzdělávací obor Zeměpis Tematický okruh Afrika Téma klíčová slova Východní Afrika doplňovačka s atlasem Anotace

Více

Mgr. Stanislav Zlámal 2. 10. 2013. sedmý

Mgr. Stanislav Zlámal 2. 10. 2013. sedmý Jméno Mgr. Stanislav Zlámal Datum 2. 10. 2013 Ročník sedmý Vzdělávací oblast Člověk a příroda Vzdělávací obor Zeměpis Tematický okruh Afrika Téma klíčová slova Jižní Afrika doplňovačka s atlasem Anotace

Více

Silnicei/44. Červenohorské sedlo jih M55. informační leták, stav k 03/2015

Silnicei/44. Červenohorské sedlo jih M55. informační leták, stav k 03/2015 Silnicei/44 Červenohorské sedlo jih informační leták, stav k 03/2015 M55 Dopravní význam stavby Stavba silnice I/44 Červenohorské sedlo jih navazuje na dokončenou modernizaci úseku silnice I/44 na severní

Více

téma Vliv člověka na krajinu

téma Vliv člověka na krajinu Úkoly na měsíc září téma Vliv člověka na krajinu 1. Zpracujte prázdninové úkoly, nemáte-li je hotové: 1. přihlaste se na webové stránky, 2. vyberte si přírodovědně zajímavé území v blízkosti svého bydliště

Více