ZAKARPATSKÁ UKRAJINA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZAKARPATSKÁ UKRAJINA"

Transkript

1 ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ Katedra mapování a kartografie ZAKARPATSKÁ UKRAJINA vypracovala: Jana Poesová kontakt: obor: Geodézie a kartografie červen 2012

2 ABSTRAKT Tato práce pojednává stručně o Ukrajině jako takové a dále obecně o západní části této rozlehlé země - Zakarpatské Ukrajině. Nejvíce je zaměřena na část Současná Zakarpatská Ukrajina očima autorky. Autorka zde popisuje především své vlastní zkušenosti s touto zemí, s cílem čtenáři přiblížit atmosféru oblasti, mnohdy z konkrétních zážitků. Zaměřuje se především na cestování přes hranice Schengenského prostoru, na dopravu po Ukrajině a na vnímání místních lidí z města v porovnání s lidmi žijícími na horách. KLÍČOVÁ SLOVA Ukrajina, Zakarpatská Ukrajina, Podkarpatská Rus, Poloniny ABSTRACT This report is about Ukraine, main concept is about west district of this large country - Carpathian Ruthenia. The most of the describing part is chapter "Carpathian Tuthenia nowdays by autor." Writer is describing her own expiriences about this country, trying to describe feeling of this district and own adventures. Main point of this part is about traveling out of the Schengen area, transportation in the country and compare betwen people in cities and mountain s people. KEYWORDS Ukraine, Carpathian Ruthenia, Poloniny

3 Obsah 1 Úvod Geografie Zakarpatské Ukrajiny Povrch, vodstvo a klima Významná města Černohorská polonina a polonina Svidovec Historický vývoj Zakarpatské Ukrajiny Z dávné minulosti do první světové války Mezi dvěma světovými válkami Zakarpatská Ukrajina v 2.polovině 20.století Současná Zakarpatská Ukrajina a její poloniny očima autorky Přejezd státních hranic Ukrajina - Slovensko Doprava po Zakarpatské Ukrajině Lidé ve městech vs. lidé na horách Jídlo a alkohol Závěr Použité zdroje Přílohy... 13

4 Úvod 1 Úvod Ukrajina se nachází ve východní Evropě, jejími sousedními státy jsou Rusko, Bělorusko, Polsko, Slovensko, Maďarsko, Rumunsko a Moldavsko, z jihu je omývána Černým mořem. Pahorkatiny, vrchoviny, stepi a rovné náhorní plošiny zaujímají rozlohu km 2, což odpovídá 2. největší rozloze mezi evropskými státy (počítá-li se do nich i Rusko). Od r Ukrajina funguje jako konstituční demokracie, v jejímž čele stojí prezident (Viktor Janukovič) a parlament. Není členem EU ani NATO. Republika je dělená na 24 oblastí a jednu autonomní republiku s názvem Krym. Každá z těchto oblastí má regionální metropoli; hlavním městem je Kyjev. Zakarpatská Ukrajina je pouze jednou z částí Ukrajinských Karpat, které jsou součástí geomorfologického celku Karpat. Pouze 11% Karpat, tedy km 2, zaujímá území ukrajinských Karpat. Ty se rozkládají na území třech regionů, které prošly rozdílným historickým vývojem - odlišná byla kultura i jazyky. Jedná se o Zakarpatí (Zakarpatská Ukrajina a Podkarpatská Rus), Halič na severu a Bukovinu a Pokutí na východě Východních Karpat. 4

5 Geografie Zakarpatské Ukrajiny 2 Geografie Zakarpatské Ukrajiny 2.1 Povrch, vodstvo a klima Ukrajinské Karpaty jsou řazeny do provincie Východních Karpat, která náleží do karpatského subsystému. Celý tento horský systém vznikl při alpínském vrásnění a je považován za nejmladší v Evropě. Pro horské hřebeny se v ukrajinských, polských a slovenských Karpatech vžilo pojmenování polonina. Horský pás či hřeben je v nižších polohách ohraničený lesním porostem, travnatými pláněmi, borůvčím a malými stromy. Zakarpatí je odvodňováno do Černého moře. Tato oblast je charakterizována hustou říční sítí (1,1 km/km 2 ). Nejdůležitější odvodňovací řekou je Tisa, do které se vlévá mnoho dalších řek. Západní část odvodňuje Už a Latorica, dalšími důležitými toky jsou Teresva, Tereblja či Latorica. Vyskytuje se zde velké množství minerálních pramenů, které ovšem nejsou až na malé výjimky využívány. Výrazným krajinným prvkem jsou jezera a vodopády. Jezera se zde vyskytují ledovcového i tektonického původu, největším z nich je Siněvirské jezero (7 ha). Dalšími např. vulkanické jezero Siné (2 ha) či Apšinec a Gerešaska (obě 1,2 ha). Vodopády nejsou nijak dlouhé a ani jejich průtoky nejsou enormně významné, ale vyskytují se v nádherných přírodních scenériích, proto jsou zvláště pro turisty zajímavé. Největším vodopádem ukrajinských Karpat je Prutkovský, dalšími jsou Salatručil, Šipko či Probij. Zakarpatská Ukrajina náleží z hlediska klimatického do atlanticko-kontinentální zóny, s nezanedbatelným vlivem Atlantického oceánu, Středozemního a Černého moře. Průměrné roční teploty se zde pohybují kolem 10 C, jsou však značně závislé na nadmořské výšce. V horských oblastech činí průměrný roční úhrn vodních srážek kolem 1000 mm, velká část padá ve sněhové formě v zimním období. 2.2 Významná města Největším městem oblasti je Užhorod s necelými obyvateli, následovaným Mukačevem s obyvateli. Užhorod je správním sídlem Zakarpatské oblasti Ukrajiny ležící v blízkosti hranic se Slovenskem. Jeho dominantou je užhorodský hrad, kde se v současnosti nachází muzeum s několika expozicemi. 5

6 Geografie Zakarpatské Ukrajiny První, co zaujalo v Užhorodu mne, byly dívky provozující prostituci. Je možné, že dojem byl ovlivněn noční hodinou návštěvy, ale jakmile vyšel západní turista mužského pohlaví ven z autobusu, musel tyto dívky odmítat ve velkém i na nádraží. Mukačevo je významné kvůli své výhodné geografické poloze stalo se silničním a železničním uzlem spojujícím Ukrajinu se Slovenskem a Maďarskem. 2.3 Černohorská polonina a polonina Svidovec Podrobnější popis těchto dvou polonin byl vybrán proto, že část Současná Ukrajina očima autorky pojednává právě o dění v oblasti těchto dvou polonin. Černá hora je nejvyšším pohořím celé Ukrajiny s nejvyšší horou Hoverla (2061 m). Hlavní hřeben Černé hory přesahuje délky 40 km a táhne se od Jablonického sedla až po Černou horu (Pop Ivan, 2029m). Na Pop Ivan se nachází ruina meteorologické a astronomické observatoře, která zde byla vybudována Poláky před II. světovou válkou. Fungovala však pouze jeden rok, zkolaudována byla v roce 1938 a o rok později po napadení Polska Německem byla vypálena. Z vlastní zkušenosti mohu říci, že se jedná o budovu velice impozantní, v pěkném počasí může připomínat z dálky tajemný hrad v Karpatech, za nepříznivého počasí slouží její trosky turistům alespoň jako částečný úkryt před deštěm a větrem. Polonina Svidovec je mezi ukrajinskými poloninami nejrozsáhlejší. Nejvyšším vrcholem je Bliznica (1883 m), délka hřebene je kolem 60 km. Jsou zde viditelné stopy zalednění a to četné ledovcové kotle a plesa. Je zde velice patrný přechod mezi pásem lesa a klasickými poloninskými loukami, na kterých se nacházejí obrovské plochy pastvin. Vyskytuje se zde u nás velmi přísně chráněná protěž alpská. Část Svidovce je zahrnuta do Karpatského národního přírodního parku. 3 Historický vývoj Zakarpatské Ukrajiny 3.1 Z dávné minulosti do první světové války Nejstarší osídlení oblasti je ze starší doby kamenné (přibližně let př. n. l.), kdy mělo území charakter drsné severské tundry až lesotundry. Území bylo dále postupně osidlováno indoevropskými kmeny,- Kelty, Římany, Dácy, Jazygy, Vandaly či Huny, kteří mezi 6

7 Historický vývoj Zakarpatské Ukrajiny sebou vedli až do r. 453 útočné nájezdy, planýrovali města a vraždili se navzájem. R. 453 ukončuje Velké stěhování národů, které započalo v r. 375 jako důsledek příchodu nájezdníků Hunů, útočné nájezdy. Následovalo poražení Avarů vystřídané Tatarskými vpády, v 15. století turecké nebezpečí a křehká stabilita za vlády Matyáše Korbona ( ). Po smrti Ludvíka II. (1526) přestává existovat centrální vláda a začíná nekončící vlna válek o královskou korunu. Následovala stavovská povstání (např. Bočkajovo, Bethlenovo, Františka II. Rákocziho). Po podepsání Vestfálského míru (1648) byly stále vedeny boje na okolních územích (Polsko, Moldavsko, Valašsko). Na začátku 1. světové války se bojující jednotky Rakouska-Uherska snažily udržet horské průsmyky, postupem války se boje přenášely i na hřebeny. Jednalo se převážně o válku zákopovou. Na hřebenech byly velice kruté teplotní podmínky (-20 0 C). 3.2 Mezi dvěma světovými válkami V roce 1918 byla ustanovena Ukrajinská národní rada (UNR), jejímž záměrem bylo sjednocení všech západoukrajinských zemí (tzn. Halič, Bukovina, Podkarpatská Rus). Dne 13. listopadu 1918 byla vyhlášena Západoukrajinská republika. Tato republika trvala přibližně pouze jeden rok, poté bylo toto území rozděleno mezi Poláky, Ukrajince a Rumuny. Období po 1. světové válce nebylo pro toto území klidné. Rozhodnutí o připojení Zakarpatské Ukrajiny k ČSR přinesla 10. září 1919 Saint-germainská smlouva. Československu z toho připojení žádné velké výhody neplynuly, jednalo se o ekonomicky velice zaostalý region. Stále přetrvávaly boje o moc, teprve října 1918 byla dovršena autonomie Podkarpatské Rusi jmenováním první vlády. Tento stav netrval dlouho, neboť v té době již byla podepsána Mnichovská dohoda a na maďarské hranici opět vypukly boje. Při rozhodnutí Německa o likvidaci ČSR nechali totiž Němci ve věci Karpatské Ukrajiny volnou ruku Maďarsku. Karpatská Ukrajina byla Maďarskem obsazena. 3.3 Zakarpatská Ukrajina v 2. polovině 20. století Roku 1945 byla na nátlak vedení SSSR a KSČ tato část země postoupena Sovětskému svazu. Lidé žijící na Podkarpatské Rusi měli právo opce, rozhodnout se pro čs. nebo sovětské občanství 7

8 Historický vývoj Zakarpatské Ukrajiny a v případě stěhování si vzít s sebou majetek. Ovšem ve skutečnosti se mohli odstěhovat pouze Češi a Slováci. Po rozpadu SSSR zůstala Zakarpatská oblast v Ukrajinské republice. V r proběhlo referendum, v němž se 78 % obyvatelstva vyslovilo pro autonomii oblasti. Centrální vláda to nevzala na vědomí. Rozdělení ČSR v roce 1993 ukončilo veškeré snahy podkarpatských představitelů o anulování smlouvy z roku 1945 a opětovné připojení Podkarpatské Rusi k Československu. 4 Současná Zakarpatská Ukrajina a její poloniny očima autorky V této kapitole jsou uváděny mimo jiné i zážitky ze Zakarpatské Ukrajiny, konkrétně z přechodu Černohorské poloniny, poloniny Svidovec a měst Usť Čorna, Rachov, Mukačevo a Užhorod. 4.1 Přejezd státních hranic Ukrajina - Slovensko Vzhledem k tomu, že Ukrajina není v Schengenském prostoru, lze na hranicích počítat někdy i se zdlouhavými kontrolami (existuje zde pouze dohoda o ulehčení vízového styku občané EU mohou na území Ukrajiny pobývat bez víz 90 dní). Existují dvě možnosti, jak do země cestovat na vlastní pěst nebo s předem domluvenými dopravci a zakoupeným jízdním dokladem (není tím myšlena letecká doprava). První možnost nabízí zajisté určitou dávku dobrodružství. Risknete-li a nastoupíte těsně před hranicemi se Slovenskem do autobusu ne zcela moderního vzezření, s trochou štěstí můžete očekávat bigbosse, který rozdává kartáče cigaret a horylku (vodka). Se slušným odmítnutím pozorujete, co se bude dít dál. Vůbec nic. Na hranicích vás čeká prohlídka zavazadel, líbíte-li se celníkům jen pouhá otázka kolik cigaret a kolik alkoholu. A po poměrně hladkém přejezdu hranic tentokrát bigboss naopak kartáče a horylku vybírá zpět a rozdává náležitou odměnu. Druhá možnost také nabízí zpestření na hranicích. Otázka hladkého přejezdu spočívá na pánech řidičích: zda-li od nich celníci dostanou či nedostanou jisté přilepšení si. 8

9 Současná Ukrajina a její poloniny očima autorky 4.2 Doprava po Zakarpatské Ukrajině Při volbě dopravy po Zakarpatské Ukrajině záleží, čeho tím chceme docílit nebo co tím chceme sledovat. Chceme-li se dopravit co nejrychleji na nějaké místo, pak je vhodné si dopravu předem naplánovat a využít např. přímého spoje z České Republiky co nejblíže našemu vybranému místu. Chceme-li ovšem poznat tu pravou Ukrajinu, je na místě obětovat nějaký den navíc a cestovat tzv. na blind. Velice častým dopravním spojením jsou na Ukrajině minibusy neboli transity jezdí bez jakýchkoliv jízdních řádů a předem určených tras. Nastoupíte tam, kde si ho stopnete a vystoupíte tam, kde vám to vaše komunikační schopnosti dovolí. Západní turista musí být ovšem hned od počátku na pozoru a jak radí průvodci cenu si dohodnout předem. Jestliže člověk nestačil ještě dostatečně splynout s davem, vyplatí se počkat si na opravdový linkový autobus. Za prvé to může být levnější, za druhé možná přijede opravdový zážitek aneb dvoupatrový autobus, již před lety vyřazený někde u našich západních sousedů. Je třeba ale smeknout před uměním tamních řidičů. Situace, ve kterých dovedou předjíždět a nenabourat, případně s sebou nevzít kus vozovky, chodce či příkopu, jsou obdivuhodné. Také se může stát, že jedete po silnici přirovnatelné k našim silnícím I. třídy, ale najednou se na pár metrů přemění v polní jednosměrnou cestu. Nic se neděje, jenom zde byla před pár lety stržena velkou vodou a po pár metrech opět pokračuje dál. Cestování vlakem má na Ukrajině také své osobité kouzlo žádný spěch, rychlost kolem 50 km/hod, rychleji se zkrátka nejede. V turistických oblastech se můžete setkat i s dopravními službami přímo šitými na míru turistům. Jedná se o dopravu starou vojenskou ifou mimo obydlené části, která turistům velice přiblíží nástup do hor po prašných cestách. Cena odpovídá atrakci, pro 6 osob v přepočtu asi 180Kč/osoba. Vyberete-li si ovšem oblast v blízkosti Rachovských hor, kam je potřeba povolení, tak se vám to může i vyplatit. Náš pan řidič měl syna kdesi u strážníků, na kontrole zavolal a my dál pokračovali v cestě (a ušetřili za vstup nejedná se o povolení vstupu do pohraniční oblasti Rachovských hor, pouze o povolení vstupu do národního parku). 4.3 Lidé ve městech vs. lidé na horách Jak již bylo řečeno výše, úředním jazykem na Ukrajině je ukrajinština, velice podobná ruskému jazyku. A i přesto, že patřím mezi mladou generaci, která na ruský jazyk ve škole již 9

10 Současná Ukrajina a její poloniny očima autorky vůbec nepamatuje, není problém se na Ukrajině domluvit. Česky. Téměř každý, na koho v Zakarpatské Ukrajině narazíte má ve svém blízkém okolí někoho, kdo pracoval nebo pracuje v České republice. Velice rozdílné je jednání s lidmi ve městech, na vesnicích nebo na horách. V horách můžete narazit na mnoho salaší a při troše štěstí můžete domluvit směnný obchod za chleba z vesnice čerstvý ovčí sýr a mléko. Nejvstřícnějšího setkání se vám dostane, ztratíte-li se v tamních poloninách a zavítáte do míst, kam turista bez pozvání možná ještě nevkročil. Nám se podařilo narazit na malý dům pána s malým hospodářstvím. Byla to typická ukrajinská dače neboli malá chata, kam se Ukrajinci v létě stěhují a obdělávají svá políčka (nebo jak nám poté pán pověděl utíkají sem před ženami). Jakmile jsme promluvili česky, tak pán taky a ihned že musíme alespoň na kávu. Pohostinnost neznala mezí po kávě domácí pálenka, polévka, klobása, ráno snídaně. Nic jiným než slušností se neodměníte, peníze by pán nevzal v žádném případě. I v poměrně turisticky frekventované oblasti vás ovšem také může čekat pořádný šok. Jdete do salaše koupit sýr a na dveřích visí obří hákový kříž. Tato zkušenost nás potkala ještě před setkáním s pánem a tak jsme se ve večerní diskuzi zeptali i na toto téma. Odpovědí bylo něco v tomto smyslu: To víte, za války tady byla bída, když přišli Němci, tak dali dětem jídlo a sladkosti a na rozdíl od Maďarů se alespoň tady v té části (nástup na poloninu Krásna, pozn. autorky) chovali k lidem alespoň trošku slušně. Je důležité si uvědomit, že jde jen o jeden konkrétní názor, přesto je zajímavé vidět i tuto stránku Zakarpatské Ukrajiny (Maďaři okupovali za II. světové války Karpatskou Ukrajinu). Ve městech či v turisticky velice frekventovaných vesnicích je přístup k turistům poněkud chladnější, kouká z nich především zisk (není se čemu divit, lidé jsou rádi, že si mohou často v dost složitých situacích něco málo přilepšit). Přesto i zde můžete narazit na vstřícné chování, je ovšem třeba dávat pozor a pečlivě rozlišit, není-li místní nějaký vochmelka a po chvíli se u něj v pozdní noční hodině neobjeví pár dalších kumpánů, proti kterým je třeba mít se na pozoru. 4.4 Jídlo a alkohol Na Ukrajinu je v podstatě naprosto zbytečné vozit si jakékoliv jídlo, pouze chcete-li např. s sebou do hor nějaké sušené potraviny, polotovary, apod. Vše ostatní lze nakoupit a ještě 10

11 Současná Ukrajina a její poloniny očima autorky u toho zažít opět mnoho nezapomenutelných zážitků. Jak již bylo zmiňováno výše, dnešní mladé generaci neznající ruský jazyk nedělá problém se na Ukrajině domluvit, horší je to ovšem se čtením. I po pilném studiu azbuky z vás většinou nejsou ihned excelentní čtenáři. A tak se můžete v restauraci těšit, co vám bude přineseno za pokrm. Nám se povedlo tradiční venkovské jídlo kaša, jak již název napovídá kaše připravovaná z různých druhů obilí a flákota vepřového masa. Zlatavý mok jsme trefili správně a pro 6 osob činil celkový účet v přepočtu 230 Kč. Dalším typickým ukrajinským jídlem je boršč masový vývar s červenou řepou. Něco na způsob boršče jsme dostali u pána (kdo je pán viz výše) k snídani byla excelentní. (Kompletní domácí ingredience udělají své o takovýchto biopotravinách by se nám u nás mohlo jen zdát). Kůzlata, která měl pán ve chlívku, byla určena na šašlik je typický pro horské oblasti Karpat a jedná se o nakládané maso grilované na jehlici. Stejně tak jako v Rusku, i Ukrajině vévodí v pití alkoholických nápojů vodka ( horylka ) - 0,75 l od cca 40 Kč, byť s přelepenými kolky. Většina obyvatel Zakarpatské Ukrajiny (alespoň jak jsme měli možnost poznat) si však pálenku vyrábí svojí. Jak říkají, z obchodu to není ono. 11

12 Závěr a použité zdroje 5 Závěr O Zakarpatské Ukrajině existuje velice mnoho publikací, informací na internetu apod. Je to velmi obsáhlé téma, o kterém by se dalo napsat velké množství textu. Má práce obsahuje jen základní informace (geografie, historický vývoj) o této oblasti, detailněji se zabývá spíše vlastními zkušenostmi s touto zemí, které jsou zde podány spíše populárně naučnou formou blízkou publicistickému stylu. 6 Použité zdroje [1] BRANDOS, O. a kol., 2010: Ukrajinské Karpaty Zakarpatská Ukrajina, Poloniny. Nakladatelství SKY, s [2] EVANS, A., 2004: Ukrajina, turistický průvodce. Nakladateství JOTA, Brno, s [3] NEVYHOŠTĚNÝ, J., 2002: Financem na Podkarpatské Rusi. Radan Lášek Codyprint, Praha, s [4] ŠVORC, P., 2007: Zakletá zem Podkarpatská Rus. Nakladatelství Lidové noviny, Praha, s [5] [6] 12

13 Přílohy 7 Přílohy Obr 1. Ukrajina s vyznačením zakarpatské oblasti, zdroj: Obr.2 Východní karpaty, zdroj: 13

14 Přílohy Obr.3 Polonina Černá hora, typické poloninské salaše, zdroj: vlastní archiv autorky, foto Michal Decker Obr. 4 Ruina observatoře na Pop Ivanovi, zdroj: vlastní archiv autorky, foto Michal Decker 14

15 Přílohy Obr. 5 Polonina Svidovec, jasně viditelný ostrý přechod lesa a luk, zdroj: vlastní archiv autorky, foto Michal Decker Obr. 6 Polonina Černá hora, nejvyšší hora Ukrajiny Hoverla, zdroj: vlastní archiv autorky, foto Michal Decker 15

16 Přílohy Obr. 7 Prostěradlo z FN Motol, většina Ukrajinců na zakarpatské Ukrajině pracovala nebo pracuje v České republice, zdroj: vlastní archiv autorky, foto Michal Decker Obr. 8 Mladí Češi bojují s azbukou v jídelním lístku, zdroj: vlastní archiv autorky, foto Michal Decker 16

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

RELIÉF A MORFOLOGICKÉ POMĚRY

RELIÉF A MORFOLOGICKÉ POMĚRY RELIÉF A MORFOLOGICKÉ POMĚRY Anna Švejdarová Veronika Špačková ALPY nejvyšší pásmové pohoří v Evropě táhnou se přes Slovinsko, Rakousko, Německo, Francii, Švýcarsko, Lichtenštejnsko, Itálii (Monaco) Rozloha

Více

Název: Vodstvo Evropy

Název: Vodstvo Evropy Název: Vodstvo Evropy Autor: Mgr. Martina Matasová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: geografie, ekologie Ročník: 4. (2. ročník vyššího gymnázia)

Více

EU V/2 1/Z25 VÝCHODNÍ EVROPA

EU V/2 1/Z25 VÝCHODNÍ EVROPA EU V/2 1/Z25 VÝCHODNÍ EVROPA Výukový materiál (prezentace PPTX) lze vyuţít v hodinách zeměpisu v 7. ročníku ZŠ. Tématický okruh: Evropa region Východní Evropa. Prezentace slouţí jako výklad s vynechávanými

Více

VY_12_INOVACE_Vl.4A325 Cestujeme po Evropě 1.notebook

VY_12_INOVACE_Vl.4A325 Cestujeme po Evropě 1.notebook VY_12_INOVACE_Vl.4A325 Cestujeme po Evropě 1.notebook Naše vlast Člověk a jeho svět Forma: práce třídy : interaktivní tabule : CHALUPA, Petr, ŠTIKOVÁ, Věra. Vlastivěda 5: učebnice pro 5. ročník. Brno:

Více

Národní parky I. K. Kovářová a K. Čapková, 2005

Národní parky I. K. Kovářová a K. Čapková, 2005 EVROPA Národní parky I K. Kovářová a K. Čapková, 2005 Národní parky Velkoplošné chráněné území, jehož značnou část zaujímají přirozené, nebo lidskou činností málo ovlivněné ekosystémy, v němž rostliny,

Více

Společné poznávání Zlínska a Trenčínska aplikací twinningu a ICT

Společné poznávání Zlínska a Trenčínska aplikací twinningu a ICT Společné poznávání Zlínska a Trenčínska aplikací twinningu a ICT Velká Javořina Monika Reňáková, 7. A Velká Javořina ( slovensky Veľká Javorina) je hora v Bílých Karpatech na moravskoslovenském pomezí.

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. 25.1.2010 Mgr.

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. 25.1.2010 Mgr. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 25.1.2010 Mgr. Petra Siřínková OCHRANA PŘÍRODY ČESKÉ REPUBLIKY Ochrana přírody je multidisciplinární,

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 MAĎARSKO JEDNA ZE ZEMÍ EU 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 MAĎARSKO jedna

Více

Státy východní Evropy

Státy východní Evropy Východní Evropa Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Dalibor POPELKA. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu

Více

Obr. 1 (upraveno) Západní Evropa

Obr. 1 (upraveno) Západní Evropa Obr. 1 (upraveno) Západní Evropa Charakteristika Jedná se o nejvýznamnější, hospodářsky nejvyspělejší, nejhustěji obydlenou oblast Evropy Oblast leží v mírném, oceánském podnebném pásu Převažují nížiny

Více

Šablona č. 01. 10 ZEMĚPIS. Afrika nejteplejší kontinent

Šablona č. 01. 10 ZEMĚPIS. Afrika nejteplejší kontinent Šablona č. 01. 10 ZEMĚPIS Afrika nejteplejší kontinent Anotace: Prezentace seznamuje žáky s Africkým kontinentem, jeho polohou a rozlohou, členitostí, podnebím a vodstvem. Autor: Ing. Ivana Přikrylová

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace

Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace Prima - 2 hod. týdně, 66 hod. ročně Planeta Země Vesmír Slunce a sluneční soustava Země jako vesmírné těleso Glóbus a mapa. Glóbus, měřítko globusu, poledníky a rovnoběžky,

Více

Jméno: Střední Evropa se skládá České republiky, Německa, Polska, Slovenska, Rakouska, Švýcarska, Maďarska a Lichtenštejnska.

Jméno: Střední Evropa se skládá České republiky, Německa, Polska, Slovenska, Rakouska, Švýcarska, Maďarska a Lichtenštejnska. č. 7 název Státy Střední Evropy anotace V pracovních listech žáci poznávají střední Evropu a její státy. Testovou i zábavnou formou si prohlubují znalosti na dané téma. Součástí pracovního listu je i správné

Více

Mapa zdroj informací

Mapa zdroj informací Nejpřesnějším modelem Země je glóbus. Všechny tvary na glóbu odpovídají tvarům na Zemi a jsou zmenšeny v poměru, který udává měřítko glóbu. Mapa je zmenšený a zjednodušený rovinný obraz zemského povrchu.

Více

SPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚMECKO

SPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚMECKO SPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚMECKO CÍL: Seznámení se Spolkovou republikou Německo. Spolupráce učitel-žák, zapojení žáků při výkladu nové látky. Využití vlastivědné mapy a práce na PC. Zapojení zábavných prvků

Více

Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola

Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola 1. Geografická charakteristika Afriky 2. Geografická charakteristika Austrálie a Oceánie 3. Geografická charakteristika Severní Ameriky 4. Geografická

Více

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice.

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice. 1. a 2.10. 2009 se v rámci projektu Vzdělaný venkov uskutečnila odborná exkurze do mikroregionu Džbány-Žebrák. Exkurzi připravily manažerky mikoregionu Nechanicko Jana Pečenková a Urbanické Brázdy Ing.

Více

Mgr. Stanislav Zlámal 2. 10. 2013. sedmý

Mgr. Stanislav Zlámal 2. 10. 2013. sedmý Jméno Mgr. Stanislav Zlámal Datum 2. 10. 2013 Ročník sedmý Vzdělávací oblast Člověk a příroda Vzdělávací obor Zeměpis Tematický okruh Afrika Téma klíčová slova Jižní Afrika doplňovačka s atlasem Anotace

Více

Salzburgsko: Pidinger

Salzburgsko: Pidinger Salzburgsko: Pidinger 9. dubna 2015 11:22 Docela náročná ferrata - na víkend: - V pátek dorazit na místo na parkoviště - Sobota celý den lezení (1.5 hodiny nástup k ferratě, následně 4 hodiny lezení a

Více

je tvořen navzájem provázanými složkami: část prostoru upravená či používaná pro dopravu (pohyb dopravních prostředků)

je tvořen navzájem provázanými složkami: část prostoru upravená či používaná pro dopravu (pohyb dopravních prostředků) Dopravní systém je tvořen navzájem provázanými složkami: 1. Dopravní prostředky soubor pohyblivých zařízení 2. Dopravní cesty část prostoru upravená či používaná pro dopravu (pohyb dopravních prostředků)

Více

MATURITNÍ OTÁZKY ZE ZEMĚPISU

MATURITNÍ OTÁZKY ZE ZEMĚPISU MATURITNÍ OTÁZKY ZE ZEMĚPISU 1) Země jako vesmírné těleso. Země jako součást vesmíru - Sluneční soustava, základní pojmy. Tvar, velikost a složení zemského tělesa, srovnání Země s ostatními tělesy Sluneční

Více

DÁNSKO. rozloha 43 000 km 2 počet obyvatel 5,4 mil. úřední jazyk dánština hlavní město Kodaň dánská koruna státní zřízení monarchie

DÁNSKO. rozloha 43 000 km 2 počet obyvatel 5,4 mil. úřední jazyk dánština hlavní město Kodaň dánská koruna státní zřízení monarchie Severní Evropa DÁNSKO rozloha 43 000 km 2 počet obyvatel 5,4 mil. úřední jazyk dánština hlavní město Kodaň měna dánská koruna státní zřízení monarchie Charakteristika poloha: leží na Jutském poloostrově

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt MŠMT ČR EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3349 Název projektu I nejvyšší věž

Více

Zeměpisná olympiáda 2011

Zeměpisná olympiáda 2011 Zeměpisná olympiáda 2011 Kategorie B okresní kolo Název a adresa školy: Okres: Jméno a příjmení: Třída: Datum:.. Práce bez atlasu Zeměpisná rozcvička I. Místopis 1. Podle charakteristiky poznej, o jakou

Více

ZIMNÍ PNEUMATIKY V EVROPĚ

ZIMNÍ PNEUMATIKY V EVROPĚ MZA č. 55/2006 technické informace ZIMNÍ PNEUMATIKY V EVROPĚ Pneumatiky s hroty a sněhové řetězy Ve všech evropských státech je hloubka vzorku pneumatik u osobních automobilů předepsána na 1,6 mm, v některých

Více

Název: Osídlení Evropy

Název: Osídlení Evropy Název: Osídlení Evropy Autor: Mgr. Martina Matasová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: geografie, sociogeografie, historie Ročník: 5. (3. ročník vyššího

Více

Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy. Tematický celek: Asie úvod do studia regionální geografie, vodstvo Asie

Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy. Tematický celek: Asie úvod do studia regionální geografie, vodstvo Asie Název: Vodstvo Asie Autor: Mgr. Martina Matasová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: geografie, ekologie Ročník: 4. (2. ročník vyššího gymnázia) Tematický

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu ZÁPIS DO SEŠITU

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu ZÁPIS DO SEŠITU Materiál pro domácí přípravu žáků: Název programu: Název projektu: Registrační číslo projektu: Předmět: Ročník: Téma učivo: Učební pomůcky: VY_05_Z7E_5 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

cvičení: poloha a rozloha Evropy

cvičení: poloha a rozloha Evropy EVROPA cvičení: poloha a rozloha Evropy Doplňte texty s pomocí atlasu: Evropa je na západě a severu obklopena Atlantskýma a Severním ledovým oceánem. Hranice s Asií se táhne ze severu od Bajdaratského

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

DUM označení: VY_32_INOVACE_D-2_ObecnyZ_16_Šířkové pásy Země

DUM označení: VY_32_INOVACE_D-2_ObecnyZ_16_Šířkové pásy Země DUM označení: VY_32_INOVACE_D-2_ObecnyZ_16_Šířkové pásy Země Jméno autora výukového materiálu: Mgr. Lenka Bělohlávková Škola: ZŠ a MŠ Josefa Kubálka Všenory Datum (období) vytvoření: únor 2014 Ročník,

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S

R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S VÝUKOVÁSLEPÁMAPA AUSTRÁLIE A OCEÁNIE POVRCH, VODSTVO Mgr. Iva Svobodová Austrálie geografické vymezení pevnina na jižní polokouli obklopena vodami Indického a Tichého oceánu

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Pracovní listy ze zeměpisu Holubec 6. ročník Tvar a rozměry Země (TVARZ.bmp) o Tvar a rozměry Země o Světové strany Pohyby Země (POHYBY.bmp) o Kolem osy o Kolem Slunce o Kolem jádra Galaxie o Roční období

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Regiony. Východní Evropa: historický vývoj. Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu CZ.1.07/1.1.04/03.0045

Regiony. Východní Evropa: historický vývoj. Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu CZ.1.07/1.1.04/03.0045 Regiony Východní Evropa: historický vývoj Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu CZ.1.07/1.1.04/03.0045 Východní Evropa: poloha Estonsko Lotyšsko Litva Bělorusko Ukrajina Moldavsko http://www.lib.utexas.edu/maps/europe/txu-oclc-247233313-europe_pol_2008.jpg

Více

Přírodní rizika. Výzkum možných rizik v blízkém okolí Adamova. Autoři: Soňa Flachsová Anna Kobylková. Škola: ZŠ a MŠ Adamov, Komenského 4, 679 04

Přírodní rizika. Výzkum možných rizik v blízkém okolí Adamova. Autoři: Soňa Flachsová Anna Kobylková. Škola: ZŠ a MŠ Adamov, Komenského 4, 679 04 Přírodní rizika Výzkum možných rizik v blízkém okolí Adamova Autoři: Soňa Flachsová Anna Kobylková Škola: ZŠ a MŠ Adamov, Komenského 4, 679 04 1) OBSAH 1) Obsah 2) Úvod 3) Cíl 4) Realizační část 5) Závěr

Více

ročník 8. č. 10 název

ročník 8. č. 10 název č. 10 název Státy východní Evropy anotace V pracovních listech žáci poznávají východní Evropu a její státy. Testovou i zábavnou formou si prohlubují znalosti na dané téma. Součástí pracovního listu je

Více

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64, PSČ 370 21. www.gymceska.cz

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64, PSČ 370 21. www.gymceska.cz Maturitní témata ZEMĚPIS 1.Planeta Země-tvar a velikost Země,postavení Země ve vesmíru,pohyby Země a jejich důsledky,čas,datum, kalendář,ekliptika,rovnodennost,slunovrat. 2.Geografie České republiky-hospodářství-těžba

Více

PODNEBÍ ČR - PROMĚNLIVÉ, STŘÍDAVÉ- /ČR JE NA ROZHRANÍ 2 HLAV.VLIVŮ/

PODNEBÍ ČR - PROMĚNLIVÉ, STŘÍDAVÉ- /ČR JE NA ROZHRANÍ 2 HLAV.VLIVŮ/ gr.j.mareš Podnebí EU-OP VK VY_32_INOVACE_656 PODNEBÍ ČR - PROMĚNLIVÉ, STŘÍDAVÉ- /ČR JE NA ROZHRANÍ 2 HLAV.VLIVŮ/ POČASÍ-AKTUÁLNÍ STAV OVZDUŠÍ NA URČITÉM MÍSTĚ PODNEBÍ-PRŮMĚR.STAV OVZDUŠÍ NA URČITÉM MÍSTĚ

Více

DUM č. 8 v sadě. 20. Ze-2 Evropa

DUM č. 8 v sadě. 20. Ze-2 Evropa projekt GML Brno Docens DUM č. 8 v sadě 20. Ze-2 Evropa Autor: Drahomír Hlaváč Datum: 30.6.2014 Ročník: 2AV, 3AV Anotace DUMu: Evropa. Severní Evropa. Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro

Více

Jihovýchodní Evropa. Obr. 1 (upraveno)

Jihovýchodní Evropa. Obr. 1 (upraveno) Jihovýchodní Evropa Obr. 1 (upraveno) Obr. 2 BULHARSKO Základní údaje Hlavní město: Sofia Rozloha: 110 993 km² Obr. 3 Počet obyvatel: 7 093 635 Hustota osídlení: 65 ob./ km² Státní zřízení: parlamentní

Více

STÁTY VISEGRÁDSKÉ ČTYŘKY. Obr. 1

STÁTY VISEGRÁDSKÉ ČTYŘKY. Obr. 1 STÁTY VISEGRÁDSKÉ ČTYŘKY Obr. 1 Obr. 2 SLOVENSKO Základní údaje Parlamentní republika Hlavní město Bratislava Počet obyvatel 5 477 038 Rozloha 49 035 km 2 Hustota zalidnění 103 ob./km 2 Měna Euro Jazyk

Více

VY_07_Vla5E_61. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu

VY_07_Vla5E_61. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Materiál pro domácí přípravu žáků: Název programu: Název projektu: Registrační číslo projektu: Předmět: Ročník: Autor: Téma učivo: Učební pomůcky: Zápis z vyučovací hodiny: Obrázek 5: Wolfgang Amadeus

Více

Bezpečnost regionů a ochrana přírody ve stínu klimatické změny Mgr.Michael Pondělíček, Ph.D. VŠRR Jak se vlastně tedy vyvíjí klima na naší planetě? Oteplení (masáž novinářů a ekologistů) X Ochlazení (prezentace

Více

Zeměpis Název Ročník Autor

Zeměpis Název Ročník Autor Planeta Země I. 6 Planeta Země II. 6 Glóbus a mapa I. 6 Glóbus a mapa II. 6 Litosféra I. 6 Litosféra II. 6 Sluneční soustava 6 Vesmír 6 Soutěsky 6 Kaprun 6 Vznik ledovce. 6 Grossglockner 6 Pedosféra 6

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC LEDEN ÚNOR BŘEZEN DUBEN. Zeměpis. 6.ročník

ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC LEDEN ÚNOR BŘEZEN DUBEN. Zeměpis. 6.ročník Zeměpis LEDEN ZEMĚ JAKO VESMÍRNÉ TĚLESO Tvar zeměkoule,země ve vesmíru Pohyby Země Roční období Měsíc-přirozená družice Země Sluneční soustava Slunce, planety GLÓBUS A MAPA Glóbus, mapa, plán Měřítko a

Více

Základní údaje. Parlamentní republika. Hl. město Lublaň Počet obyvatel 2 000 092 Rozloha 20 273 km 2 Měna Euro Jazyky slovinština

Základní údaje. Parlamentní republika. Hl. město Lublaň Počet obyvatel 2 000 092 Rozloha 20 273 km 2 Měna Euro Jazyky slovinština Obr. 1 ALPSKÉ STÁTY Obr. 2 Základní údaje Parlamentní republika Vznikla rozpadem Jugoslávie Hl. město Lublaň Počet obyvatel 2 000 092 Rozloha 20 273 km 2 Měna Euro Jazyky slovinština Obr. 3 Přírodní podmínky

Více

VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu

VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové,časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Vlastivěda se vyučuje jako samostatný předmět ve 4. a 5. ročníku 1 hodinu týdně. Předmět Vlastivěda

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 39 Lesy v ČR Pro potřeby projektu

Více

Na severu oblasti převažují nížiny

Na severu oblasti převažují nížiny Střední Evropa Na severu oblasti převažují nížiny Na jihu pahorkatiny až velehory Alpy a Západní Karpaty,Velká Uherská nížina Řeky Odra,Rýn,Dunaj,Labe Středopolská nížina a Alpy-mnoho jezer Těží se černé

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Předmět: ZEMĚPIS Ročník: 6. Časová dotace: 2 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby organizuje a přiměřeně hodnotí geografické informace a zdroje dat z dostupných kartografických

Více

Na informacích na letišti se dá zjistit jízdní řád vlaků a vzít si mapku města s názvy v latince.

Na informacích na letišti se dá zjistit jízdní řád vlaků a vzít si mapku města s názvy v latince. Tbilisi Doprava z letiště centrum Tbilisi Taxík - 15-35 GEL Vlak 0,5 GEL/osoba, vlakové nádraží je přímo naproti letišti. Cílová stanice ve městě je Station Square. Další důležité nádraží je Didube. Točené

Více

Národní parky západu Spojených států

Národní parky západu Spojených států Celkem 30 bodů Národní parky západu Spojených států Členové amerického hnutí American Park and Outdoor Art Association začali na konci 19. století prosazovat myšlenku, že je třeba nabídnout obyvatelům

Více

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: Název projektu: Číslo projektu: Autor: Tematická oblast: Název DUMu: Kód: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN

Více

Geografie cestovního ruchu

Geografie cestovního ruchu Geografie cestovního ruchu Teoretická východiska čas: 9-10 Zahraniční návštěvníci v době krize čas: 9-10 Případová studie ze zahraničí bavorský lázeňský trojúhelník - čas: 10-11 Lázeňský cestovní ruch

Více

Střední Evropa. Přírodní podmínky

Střední Evropa. Přírodní podmínky Střední Evropa Přírodní podmínky Obr. 1 Severoněmecká nížina Středopolská nížina Česká vysočina Gerlachovský štít 2655 m Mt. Blanc 4807 m ALPY Velká uherská nížina Obr. 2 Bodamské j. Ženevské j. Balaton

Více

Návštěva vinařství a vinného sklepa VÍNO HRUŠKA BLATNIČKA

Návštěva vinařství a vinného sklepa VÍNO HRUŠKA BLATNIČKA firemní večírky školení rodinné oslavy svatby Návštěva vinařství a vinného sklepa VÍNO HRUŠKA BLATNIČKA Rádi Vás přivítáme ve vinném sklípku VÍNO HRUŠKA ve vinařské obci Blatnička. Nabízíme Vám stylové

Více

Zatmění Slunce v roce 2012. Jan Sládeček. Abstrakt:

Zatmění Slunce v roce 2012. Jan Sládeček. Abstrakt: Zatmění Slunce v roce 2012 Jan Sládeček Abstrakt: V roce 2012 došlo k prstencovému i úplnému zatmění Slunce a také k přechodu planety Venuše přes sluneční disk. Tento úkaz lze rovněž považovat za miniaturní

Více

Silnicei/11. Nebory Oldřichovice T56. informační leták, stav k 08/2014. stavba. Nebory. Oldøichovice. Nebory. stavba I/68 Tøanovice Nebory

Silnicei/11. Nebory Oldřichovice T56. informační leták, stav k 08/2014. stavba. Nebory. Oldøichovice. Nebory. stavba I/68 Tøanovice Nebory Silnicei/ Oldřichovice Èeský Tìšín Siln informační leták, stav k 08/2014 I/ Tøanovice most pøes Neborùvku most pøes Bystrý potok T56 most pøes Malý Javorový potok Oldřichovice Silnice I/ Dopravní význam

Více

www.zlinskedumy.cz Ústecký kraj

www.zlinskedumy.cz Ústecký kraj www.zlinskedumy.cz Ústecký kraj Rozloha: 5 335 km 2 Počet obyvatel: 827 223 obyv. Hustota zalidnění: 155 obyv./ km 2 Sídlo krajského úřadu: Ústí nad Labem Okresy: 7 Ústí nad Labem, Most, Chomutov, Louny,

Více

Seznam šablon - Zeměpis

Seznam šablon - Zeměpis Seznam šablon - Zeměpis Autor: Mgr. Vlastimila Bártová Vzdělávací oblast: Člověk a příroda - zeměpis Tematický celek: Regiony světa Ročník: 7 Číslo Označení Název Materiál Využití Očekávané výstupy Klíčové

Více

Možnosti financování protipovodňových opatření v rámci pozemkových úprav

Možnosti financování protipovodňových opatření v rámci pozemkových úprav Možnosti financování protipovodňových opatření v rámci pozemkových úprav Pro realizaci protipovodňových opatření potřebujeme mimo jiné projekty + pozemky + peníze. Pozemkové úpravy nám mohou pomoci s každou

Více

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: Název projektu: Číslo projektu: Autor: Tematická oblast: Název DUMu: Kód: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN

Více

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě VY_32_INOVACE_MOB_BU_17 Sada: Mobilní aplikace ve výuce Téma: Aplikace České Švýcarsko Autor: Mgr. Miloš Bukáček Předmět: Zeměpis Ročník: 3. ročník vyššího gymnázia Využití: Prezentace určená pro výklad

Více

Zeměpis - 6. ročník (Standard)

Zeměpis - 6. ročník (Standard) Zeměpis - 6. ročník (Standard) Školní výstupy Učivo Vztahy má základní představu o vesmíru a sluneční soustavě získává základní poznatky o Slunci jako hvězdě, o jeho vlivu na planetu Zemi objasní mechanismus

Více

Název: Francie - turistická velmoc

Název: Francie - turistická velmoc Název: Francie - turistická velmoc Autor: RNDr. Marie Šantrůčková Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: zeměpis, dějepis, dějiny umění Ročník: 5. ročník

Více

Evropa v kostce. Evropa náš kontinent. Co to je Evropská unie?

Evropa v kostce. Evropa náš kontinent. Co to je Evropská unie? Evropa v kostce Co to je Evropská unie? Je evropská Je to unie = nachází se v Evropě. = spojuje země a lidi. Podívejme se na ni zblízka: Co mají Evropané společného? Jak se Evropská unie vyvinula? Co dělá

Více

(Člověk a příroda) Učební plán předmětu

(Člověk a příroda) Učební plán předmětu Zeměpis (Člověk a příroda) Učební plán předmětu Ročník 8 Dotace 1+1 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Průřezová témata Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA:

Více

O Tibetu jako atraktivním turistickém cíli. Petr Studnička Čelákovice 5. 3. 2013

O Tibetu jako atraktivním turistickém cíli. Petr Studnička Čelákovice 5. 3. 2013 O Tibetu jako atraktivním turistickém cíli Petr Studnička Čelákovice 5. 3. 2013 Město vyvěsí tibetskou vlajku rok 2013 54. výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci Tibetu v neděli 10. 3. 2013 vyvěšení

Více

Kontinent : Evropa. Oblast: Východní Evropa. Litva, Lotyšsko, Estonsko

Kontinent : Evropa. Oblast: Východní Evropa. Litva, Lotyšsko, Estonsko Kontinent : Evropa Oblast: Východní Evropa Litva, Lotyšsko, Estonsko Litevská republika Lotyšská republika Estonská republika Estonská republika Hlavní město: Tallinn Rozloha: 45 226 km² (129. na světě)

Více

CK BUS TOUR-FOLTÝNOVÁ

CK BUS TOUR-FOLTÝNOVÁ PROVENCE 2011 Vážení rodiče, milí studenti! V letošním školním roce máte poprvé možnost volby komplexní zahraniční exkurze. Po několika rocích, kdy se nabízelo pouze Chorvatsko, tedy destinace relativně

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: Název projektu: Číslo projektu: Autor: Tematická oblast: Název DUMu: Kód: Datum: 5. 4. 2014 Cílová skupina: Klíčová slova: Anotace: III/2 - Inovace

Více

Poptávka a mezinárodní cestovní ruch. Blok č. 2

Poptávka a mezinárodní cestovní ruch. Blok č. 2 Poptávka a mezinárodní cestovní ruch Blok č. 2 Prostorový model (Mariot) Lokalizační a selektivní předpoklady tvoří v prostoru 2 póly rozdílného (protikladného) charakteru L S Realizační faktory umožňují

Více

1) Státy střední Evropy 5.r.

1) Státy střední Evropy 5.r. 1) Státy střední Evropy 5.r. Česká republika sousedí se 4 státy. - na severu - - na západě - - na jihu - - na východě - Doplň názvy států do mapky: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/97/czech_republic_map_blank.png

Více

Maturitní otázky do zeměpisu

Maturitní otázky do zeměpisu Maturitní otázky do zeměpisu 1. Geografie jako věda Předmět a objekt geografie a jeho vývoj v průběhu staletí. Postavení geografie v systému věd. Význam geografie pro život současného člověka. Uplatnění

Více

Evropské předpisy pro zimní výbavu nákladních vozidel a autobusů Zima 2014/2015

Evropské předpisy pro zimní výbavu nákladních vozidel a autobusů Zima 2014/2015 Albánie pneumatiky ve vozidle. Použití podle dopravních značek a podmínek. Rakousko Zimní pneumatiky jsou povinné od 1. listopadu do 15. dubna. Riziko zákazu jízdy a vysoké pokuty, pokud nedodržujete předpisy

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: IV. - rozlišuje hlavní orgány státní moci, některé jejich zástupce, symboly státu a jejich význam - chápe vztah vlast vs. cizina - chápe pojmy prezident, parlament, premiér, volby apod. - zná důležité

Více

Po Šluknově a okolí. (vůdcovská práce) Antonín Matějka

Po Šluknově a okolí. (vůdcovská práce) Antonín Matějka Po Šluknově a okolí (vůdcovská práce) Antonín Matějka 23. února 2008 1 Úvod Dost často k nám na základnu přijíždí různé návštěvy. A proto jsem se rozhodl napsat pár návrhů na výlety po okolí Šluknova.

Více

Návštěva vinařství a vinného sklepa VÍNO HRUŠKA BLATNIČKA

Návštěva vinařství a vinného sklepa VÍNO HRUŠKA BLATNIČKA Návštěva vinařství a vinného sklepa VÍNO HRUŠKA BLATNIČKA Rádi Vás přivítáme ve vinném sklípku VÍNO HRUŠKA ve vinařské obci Blatnička. Nabízíme Vám stylové posezení ve vinném sklípku u sálajícího krbu

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.1.10.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST:Člověk a jeho svět PŘEDMĚT: Vlastivěda ROČNÍK: 4. Výstupy Učivo Průřezová témata Ví, do jakého regionu patří místo jeho bydliště, umí ho

Více

*** Jaká je úroveň a perspektivy rozvoje podnikání v pohraničí?

*** Jaká je úroveň a perspektivy rozvoje podnikání v pohraničí? září 2008 Podnikání v Zakarpatské oblasti Ukrajiny a příhraniční spolupráce s členskými státy EU: rozhovor s Olegem Lukšou Abstrakt: Petr Balcar Rozhovor s Olegem Lukšou, víceprezidentem a projektovým

Více

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: Název projektu: Číslo projektu: Autor: Tematická oblast: Název DUMu: Kód: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN

Více

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: Název projektu: Číslo projektu: Autor: Tematická oblast: Název DUMu: Kód: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN

Více

Počet obyvatel:18 088 000 Rozloha:7 713 360 km čtverečních Hustota zalidnění:2ob/km čtvereční Jazyk: angličtina Státní zřízení: konstituční monarchie

Počet obyvatel:18 088 000 Rozloha:7 713 360 km čtverečních Hustota zalidnění:2ob/km čtvereční Jazyk: angličtina Státní zřízení: konstituční monarchie AUSTRÁLIE 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Počet obyvatel:18 088 000 Rozloha:7 713 360 km čtverečních Hustota zalidnění:2ob/km čtvereční Jazyk: angličtina Státní zřízení: konstituční monarchie Měna: australský dolar Hlavní

Více

VY_32_INOVACE_03_POLSKÁ REPUBLIKA_36

VY_32_INOVACE_03_POLSKÁ REPUBLIKA_36 VY_32_INOVACE_03_POLSKÁ REPUBLIKA_36 Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu:cz.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Evropa regionální geografie II. Zeměpis Mgr. Jiří Buryška 01 - Malé státy jižní Evropy

Více

Památky a zajímavá místa... tipy pro váš Londýnský program

Památky a zajímavá místa... tipy pro váš Londýnský program Památky a zajímavá místa... tipy pro váš Londýnský program KRÁLOVSKÉ PALÁCE Buckingham Palace Buckinghamský palác je oficiální londýnské sídlo britského panovníka a největší královská pracovna na světě.

Více

PRACOVNÍ DOBA V ČESKÉ REPUBLICE JE V RÁMCI EU JEDNA Z NEJDELŠÍCH

PRACOVNÍ DOBA V ČESKÉ REPUBLICE JE V RÁMCI EU JEDNA Z NEJDELŠÍCH PRACOVNÍ DOBA V ČESKÉ REPUBLICE JE V RÁMCI EU JEDNA Z NEJDELŠÍCH Podíl úvazků na zkrácenou pracovní dobu je v České republice jeden z nejmenších. Podle výsledků výběrového šetření pracovních sil (VŠPS-LFS)

Více

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: Název projektu: Číslo projektu: Autor: Tematická oblast: Název DUMu: Kód: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více