Valtický zpravodaj. l. máj. 3. května seva-flo ra s.r.o. Nám. Svobody 12, Valtice, Vinné sklepya.s. Valtice, tel.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Valtický zpravodaj. l. máj. 3. května 2014. seva-flo ra s.r.o. Nám. Svobody 12, Valtice, 519 352 615. Vinné sklepya.s. Valtice, tel."

Transkript

1 Valtický zpravodaj 3. května 2014 l. máj Mladí lidé dnes chápou 1. máj spíše jako svátek zamilovaných a právě letos mají velké starosti, kde se budou líbat, protože všechny třešně v našem okrese již odkvetly, díky brzkému teplému jaru. Nicméně připomeňme si aspoň stručně historické okolnosti, které vedly k vzniku demonstrací na 1.máje. Šlo vlastně o hnutí, které bylo v letech v New Yorku a jiných státech USA demonstrací dělnického požadavku za osmihodinovou pracovní dobu. Toto dělnické hnutí se časem rozšířilo i do průmyslových měst Evropy, především Paříže, Bruselu i Prahy atd. Po revoluci v Rusku se oslavy 1. máje staly propagací leninského a později stalinského systému hospodářství, ukázkou výdobytků diktatury proletariátu. Tento způsob oslav se rozšířil pod vedením KSČ i u nás. Dovolte mi, abych uvedla jednu vzpomínku pamětníka: Když bylo po válce, budovali jsme nový průmysl a pracovali dobrovolně, brigádně a zadarmo, jen aby se nám všem vedlo lépe. 1. máje pro nás byly radostí a opravdu svátkem práce. V lidech bylo obrovské poválečné nadšení, které ale začalo opadat po událostech v padesátých letech. Je smutné jak 1.máj dopadl. Vzpomínám na poslední 1.máje před rokem 1989 jako na den volna, který jsme nemohli trávit dle svých představ, ale museli se účastnit povinné manifestace, plné lživých projevů o vzkvétající zemi. Ve skutečnosti skoro vše bylo nedostatkovým zbožím, ale byla zaměstnanost, která dnes není. Dnes se slaví 1. máj zcela demokraticky, každý slaví podle svých představ a idejí. Myslím, že je jen otázkou času, jaký postoj k tomuto svátku zaujme mladá generace. Historickou připomínkou 1. májů ve Valticích jsou určitě níže přiložené fotografie z let Lada Rakovská, Muzejní spolek Valtice seva-flo ra s.r.o. Nám. Svobody 12, Valtice, Vinné sklepya.s. Valtice, tel.:

2 Zprávy ze zastupitelstva, rady a Městského úřadu Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou z dokumentu vypuštěny s ohledem na zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších změn a předpisů. MĚSTO VALTICE U s n e s e n í č. 30 z řádného zasedání zastupitelstva města Valtice ze dne 31. března 2014 I. Zastupitelstvo města bere na vědomí: 1. Určení Mgr. Dagmar Uherkové zapisovatelkou dnešního jednání zastupitelstva. 2. Zprávu o kontrole plnění usnesení z řádného zasedání ZMV č. 29 ze dne Zprávu o činnosti rady města včetně usnesení z jednání rady č. 43 ze dne a č. 44 ze dne II. Zastupitelstvo města schvaluje: 1. Návrhovou komisi ve složení: Ing. Terezie Lvová, Bc. Milan Sedláček a pan Jiří Špaček. 2. Ověřovatele zápisu z dnešního jednání zastupitelstva: Ing. Petr Zelinka a pan Josef Grbavčic. 3. Program jednání dnešního zasedání Zastupitelstva města Valtice. 4. Prodej a uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku par. č. 3423/3, vinice o výměře 548 m2 a trvalých porostů na pozemku v k.ú. Valtice za cenu ,- Kč a náklady spojené s prodejem pozemku panu Václavu Šťastnému a pověření starosty podpisem smlouvy. 5. Prodej a uzavření kupní smlouvy na část pozemku par. č. 2585/1, ostatní plocha o výměře 30 m2 v k.ú. Valtice na ulici Polní paní Marii Kočárové za cenu 500,- Kč/m2 a náklady spojené s prodejem pozemku a pověření starosty podpisem smlouvy. 6. Prodej a uzavření kupní smlouvy na pozemek par. č. 2854/52, vinice o výměře 840 m2 a pozemek par. č. 2854/15, vinice o výměře 752 m2 v k.ú. Valtice panu Ing. Františku Fabičovicovi za cenu 13,- Kč/m2 a náklady spojené s prodejem pozemku a pověření starosty podpisem smlouvy. 7. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti spočívající v právu umístění chodníku na částech pozemku par. č. 640/15, par. č. 640/16, par. č. 640/17 a par. č. 640/18 v k. ú. Valtice na dobu neurčitou, bezúplatně, mezi společností Relax Valtice s.r.o. se sídlem Břeclavská č. 1100, Valtice a Městem Valtice, se sídlem nám. Svobody č. 21, Valtice a pověření starosty podpisem smlouvy. 8. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti spočívající v právu umístění chodníku na části pozemku par. č v k. ú. Valtice na dobu neurčitou, bezúplatně, mezi paní Ditou Harmanovou a Městem Valtice, se sídlem nám. Svobody č. 21, Valtice a pověření starosty podpisem smlouvy. 9. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti spočívající v právu umístění chodníku na části pozemku par. č v k. ú. Valtice na dobu neurčitou, bezúplatně, mezi panem Vítem Čumlíkem a paní Zdeňkou Čumlíkovou a Městem Valtice, se sídlem nám. Svobody č. 21, Valtice a pověření starosty podpisem smlouvy. 10. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti spočívající v právu umístění chodníku na části pozemku par. č v k. ú. Valtice na dobu neurčitou, bezúplatně, mezi manžely Janem a Miluší Maděryčovými a Městem Valtice, se sídlem nám. Svobody č. 21, Valtice a pověření starosty podpisem smlouvy. 11. Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě na pozemek par. č. 640/12 v k. ú. Valtice týkající se uložení podzemního komunikačního vedení, zemní metalické kabely a kabelová spojka pod názvem stavby VPI Valtice COOP modernizace střediska na dobu neurčitou za jednorázovou úhradu ve výši ,- Kč + DPH mezi Městem Valtice, nám. Svobody č. 21 a společností Telefónica Czech Republic, a.s. se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Praha 4, Michle a pověření starosty podpisem smlouvy. 12. Prodej a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní na pozemek par. č. 2426/13, zahrada v k. ú. Valtice na ulici Lipová mezi Městem Valtice, nám. Svobody č. 21, Valtice a panem Gerardem Alvarezem Iglesiasem, bytem Jagergasse 3-7/6/10,Hainburg an der Donau, Rakousko za cenu 1000,- Kč/m2 a náklady spojené s prodejem pozemku a pověření starosty podpisem smlouvy. 13. Uzavření zástavní smlouvy na pozemek par. č. 2426/13, zahrada v k. ú. Valtice mezi Městem Valtice, nám. Svobody č. 21, Valtice a Hypoteční bankou a.s., Radlická 333/150, Praha 5 a pověření starosty podpisem smlouvy. 14. Prodej a uzavření kupní smlouvy, na pozemek par. č. 2426/9, zahrada o výměře 1077 m2 v k. ú. Valtice na ulici Lipová, který byl vytvořen geometrickým plánem č. p /2013 z pozemků par. č. 2426, par. č a par. č v k. ú. Valtice za cenu 1000,- Kč/m2 a náklady spojené s prodejem pozemku, mezi Městem Valtice, nám. Svobody č. 21 a slečnou Evou Garčicovou a pověření starosty podpisem smlouvy. 15. Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě na pozemky par. č. 1079/1, par. č. 1079/2, par. č. 1088/2, par. č. 1062/1, par. č. 1114/1, par. č. 1120/1 v k. ú. Valtice k realizaci stavby distribuční sítě pod názvem Valtice, Hubertus, kabel VN a TS na dobu neurčitou za jednorázovou úhradu ve výši ,- Kč + DPH mezi Městem Valtice a společností E.ON Distribuce, a.s., se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6,České Budějovice a pověření starosty podpisem smlouvy. 16. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti spočívající v právu umístění chodníku na části pozemku par. č v k.ú. Valtice na dobu neurčitou, bezúplatně, mezi manžely Milanem a Ing. Danou Hradilovými a Městem Valtice, se sídlem nám. Svobody č. 21, Valtice a pověření starosty podpisem smlouvy. 17. Rámcovou smlouvu o obchodování na finančním trhu mezi městem Valtice, se sídlem Nám. Svobody 21, Valtice, IČ a Českou spořitelnou, a.s. se sídlem Olbrachtova 1929/62, Praha 4, IČ , která nahrazuje smlouvy uzavřené na transakce spojené s úrokovým swapem na fixaci úrokové míry úvěrů. 18. Uzavření smlouvy o dílo na realizaci zakázky malého rozsahu Valtice bezbariérové chodníky III. etapa mezi Městem Valtice, se sídlem Náměstí Svobody 21, Valtice a společností TREPART s.r.o., Pištěkova 782/3, Praha 4, IČ: a pověření starosty podpisem smlouvy. 19. Použití příspěvku z Programu regenerace MPR a MPZ na rok 2014 na obnovu kulturní památky budovy radnice, na akci s názvem Budova radnice Valtice, objekt 02, obnova interiéru a statické zajištění stropní konstrukce 3. NP, etapa 2014 v plné výši Kč ,- bez DPH a použití vlastního podílu příjemce příspěvku na tutéž akci. 20. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, uzavřené dne , mezi Městem Valtice, se sídlem náměstí Svobody č. p. 21, PSČ Valtice, IČ: a společností ATELIER URBI, spol. s r.o., se sídlem Chopinova 301/9, PSČ Brno, IČ: , jejímž předmětem je zhotovení územního plánu Valtice a pověřuje starostu podpisem dodatku. 2

3 21. V souladu s ust. 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších změn a předpisů, schvaluje dle rozpočtu účelovou dotaci, spolku Klub mažoretek Valtice, na pořádání akce s názvem Mistrovství ČR 2014 v mažoretkovém sportu v celkové výši Kč ,00 bez doložení vlastního podílu. III. Zastupitelstvo města neschvaluje: 1. Snížení kupní ceny pozemku par. č. 1307/2 zahrada o výměře 103 m2 v k.ú. Valtice schválené usnesením zastupitelstva města č. 27 ze dne Projekt meziobecní spolupráce na Břeclavsku se rozjíždí. 18 obcí a měst v působnosti ORP Břeclav je zapojeno jako většina obcí s rozšířenou působností v ČR do realizace pilotního projektu Svazu měst a obcí ČR s názvem Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností (reg. č. projektu CZ.1.04/4.1.00/ B ), zkráceně Obce sobě. Cílem projektu je podpořit společné strategické plánování a řízení IV. Zastupitelstvo města revokuje: 1. Usnesení č. 29 ze dne odst. II., bod. 5 prodej a uzavření kupní smlouvy na pozemek par. č. 2426/9 zahrada o výměře 1077 m2 v k. ú. Valtice na ulici Lipová, který byl vytvořen geometrickým plánem č. p /2013 z pozemků par. č. 2426, par. č a par. č v k. ú. Valtice za cenu 1000,- Kč/ m2 a náklady spojené s prodejem pozemku mezi Městem Valtice, nám. Svobody č. 21 a slečnou Evou Garčicovou a panem Radovanem Svobodou a pověření starosty podpisem smlouvy. V. Zastupitelstvo města ukládá tajemnici MÚ: 1. Dopracovat a znovu předložit ke schválení návrh OZV č. 1/2014 chovu hospodářských a ostatních zvířat na území města Valtice a na území Úvaly u Valtic. VI. Zastupitelstvo města pověřuje radu města: 1. Uzavřít dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 21/40 13S, 2013, ze dne a dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 21/41 14S, 2014, ze dne , mezi Městem Valtice, se sídlem náměstí Svobody č. p. 21, PSČ Valtice, IČ: a společností ARCHATT, s.r.o., se sídlem Branky 16, Ostopovice, PSČ , IČ: , jejímž předmětem je zhotovení stavby Budova radnice Valtice, objekt 02, obnova interiéru a statické zajištění stropní konstrukce 3. NP, etapa 2014 a pověřuje starostu podpisem dodatků. Bc. Milan Sedláček místostarosta města Ing. Pavel Trojan starosta města Zpráva o činnosti Městské policie (Květen 2014) V tomto měsíci bylo opět zjištěno několik nedostatků ve veřejném pořádku. Jednalo se většinou o vyhrabanou trávu po jarním úklidu nebo ořezané větve. Našel se mezi námi i takový člověk, který vyvezl staré novodurové trubky, zbytky fasádní omítky a dva plastové pytle ve kterých byly ostříhané růže přímo do areálu REISTNY. Dále bychom chtěli znovu připomenout majitelů psů, aby dodržovali obecně závaznou vyhlášku, která stanoví, kde se nesmí venčit psi a zakazuje jejich volný pohyb. Bylo zjištěno iněkolik majitelů výše zmíněných zvířat, že je nemají nahlášené. I titomajitelé budou postupně řešeni. Tato připomínka platí i pro Úvaly aboří dvůr. I v tomto měsíci bylo odchyceno několik toulavých psů, bylo řešeno pokousání výše uvedeným zvířetem, byla poskytována sou činnost PČR, řešená podnapilá mládež a zjišťovánítotožnosti osoby,která odmítala zaplatit útratu. Bylo provedenoměření rychlosti v rámci akce BESIP. ve Valticích dne zpracoval: str. M. Šesták poskytování veřejných služeb v samostatné působnosti obcí a to na základě principů meziobecní spolupráce. Výsledným efektem spolupráce obcí by měla být úspora finančních prostředků, které budou obce a města moci využívat pro svůj další rozvoj. Předpokládá se, že i stát přihlédne ke spolupracujícím obcím a nějakým způsobem je podpoří. V průběhu projektu, který probíhá od 1. května 2013 do 30. července 2015, budou řešena tři povinná témata: Školství a předškolní vzdělávání, sociální služby a odpadové hospodářství. Čtvrté plošné téma bude volitelné a rozhodnou o něm hlasováním zástupci měst 3

4 a obcí na svém prvním setkání v červnu Pátým tématem, rovněž volitelným, je tzv. aglomerační téma, které se bude týkat hlavně města Břeclavi a měst, či obcí, které se s tématem ztotožní. Řešitelský tým již kontaktoval všechny zástupce měst a obcí v regionu a na základě prvních zpracovaných analýz navrhuje jako volitelné plošné téma pro celé území ORP Břeclav Bezpečnost (městská policie, prevence kriminality, sociální začleňování) a jako aglomerační téma Cestovní ruch a volnočasové aktivity. Ve všech nastíněných pěti tématech bude zpracovaná podrobná analýza a vytvořena rozvojová strategie pro území obce s rozšířenou působností Břeclav. Strategie bude samozřejmě odrážet potřeby všech obcí a měst v působnosti ORP Břeclav a bude již jenom na dobrovolném rozhodnutí zastupitelstev, zda do projektu vstoupí, respektive v něm budou pokračovat. Do realizace projektu jsou kromě pracovníků realizačního týmu aktivně zapojeni dva motivující starostové:rndr. Libor Kabát a Ing. Pavel Trojan. Úkolem motivujících starostů je garantovat rovný přístup ke všem zapojeným obcím, stejně tak jako podpora prohloubení stávající meziobecní spolupráce. Veškeré informace o projektu jsou dostupné na oficiálních stránkách projektu Milan Sedláček, koordinátor meziobecní spolupráce za ORP Břeclav Novinky z technických služeb Technické služby začaly se zpracováním bylinného a dřevitého odpadu V březnu zahájily ve čtrnáctidenních intervalech Hantály a.s. svoz bioodpadu z hnědých popelnic. Vedle této možnosti, jak se snadno a v souladu se zákonem zbavit bioodpadu, nabízí Město Valtice svým občanům k využití a k odložení bioodpadu také velkoobjemové kontejnery před sběrným dvorem. Ty jsou k dispozici celoročně, a protože letošní práce na zahradách a zahrádkách započaly již koncem února, podařilo se nám z těchto kontejnerů a vlastní činnosti (sečení trávy, ořezy dřevin) shromáždit již několik desítek tun rostlinného a dřevěného odpadu. Technické služby proto již v polovině dubna započaly s jeho zpracováním. To spočívá v drcení materiálu, v jeho zhomogenizování ve speciálním stroji a v uložení na místo, kde bude dozrávat. Vzhledem ke skutečnosti, že stroje na zpracování bioodpadu byly pořízeny z dotace, nemůže Město Valtice kompost případným zájemcům prodávat, ale musí jej využívat jen pro vlastní potřebu. Ze stejného důvodu nemůže biomasu za úplatu zpracovávat například podnikatelům nebo živnostníků, ale výhradně jen občanům města Valtice, a to zdarma. Zametací vůz poprvé čistil ulice města Po předání zametacího vozu koncem března tohoto roku a nezbytném zaškolení obsluhy vyjel poprvé zametací speciál BUCHER CITYCAT 1000 do ulic města. Podle prvních poznatků a zjištění můžeme tvrdit, že jsme opatřili ve své třídě skutečně velmi kvalitní stroj, který se dokáže se špínou a prachem u krajnic bez problémů vypořádat. První mechanické zametání je především určeno k tomu, aby se obsluha se strojem dokonale seznámila a zjistila, jak se chová v terénu, jak je potřeba nastavit rotační kartáče nebo za jak dlouho se naplní sběrací koš. Důležitý bude také poznatek, jak dlouho bude trvat zametání celého městu s ohledem na plánování práce. V principu stroj pracuje tak, že dvěma rotačními kruhovými kartáči mete nečistoty do úzkého pruhu mezi nápravy vozu a výkonným vysavačem je vysává do sběrací nádoby. Samozřejmostí je kropení meteného povrchu tak, aby se co nejvíce snížila prašnost. První měsíce tedy budou seznamovací, prosíme proto veřejnost i o jistou dávku shovívavosti, nebude-li po projetí zametacího stroje zatím vždy stoprocentně čisto. Péče o trávníky a městskou zeleň začala na plné obrátky Brzký příchod jara a suché počasí uspíšilo také péči o dřeviny a trávníky. Trávník na náměstí, který má rozlohu téměř půl hektaru, byl v polovině měsíce dubna ošetřen selektivním herbicidem proti dvouděložným plevelům. Postřik je účinný například jen na pampelišky nebo sedmikrásky, ale samotnému trávníku (tráva je Kontakty na MěP: tel.: ; mob.: Obvodní oddělení PČR Břeclav, Policejní stanice Lednice Valtice včetně místní části Úvaly spadají pod Policejní stanici Lednice a má je na starost: prap. Radim Budlanský tel a pprap. Petr Jandásek tel jednoděložná rostlina) se nic nestane. K aplikaci byla použita kombinace herbicidů Lontrel a Starane tak, aby byl účinek co nejvyšší. Jen pro představu uvádíme, že přípravek na postříkání trávníku na náměstí stál asi 1500,- Kč. Proto je zřejmé, že není ve finančních možnostech města aplikovat postřiky na všechny travnaté plochy ve městě, kterých ošetřujeme okolo 50 ha. Finančně náročné je také ničení plevelů na chodnících nebo u krajnic komunikací. Na jedno ošetření celého města spotřebujeme asi 25 litrů herbicidu Roundup, který vyjde městkou pokladnu cca na 6 tisíc korun. Takový postřik během roku opakujeme minimálně čtyřikrát až pětkrát. V minulých dnech jsme také započali s intenzivním zaléváním dřevin, zejména nově vysazených stromů. Zalít dřeviny v celém městě trvá zhruba 6-7 pracovních dní dvěma zaměstnancům, přičemž se během jednoho cyklu zalévání spotřebuje průměrně 35 tisíc litů (35 kubíků) vody. K jednomu stromu přijde asi litrů vody a během dne se podaří vyprázdnit většinou čtyři cisterny (objem jedná cisterny je cca 1500 litů). Samozřejmostí je v těchto dnech sečení trávníků a zelených ploch ve městě. Od jara do podzimu se jedná prakticky o nekončící koloběh prací, při kterých používáme dvě pojízdné sekačky, jednu sekačku ruční a několik křovinořezů. Na některé úseky a místa používáme mulčovač nesený traktorem. Důležitými pomocníky jsou při těchto pracích zaměstnanci, kterým jsme práci u technických služeb zprostředkovali prostřednictvím úřadu práce. Takovýchto zaměstnanců pro město momentálně pracuje sedm. Renovace laviček, opravy chodníků, revize značení Technické služby provedly v dubnu práce na obnově městského mobiliáře. Nového nátěru se dočkaly kovové komponenty na historické kašně na náměstí, ale především lavičky, které dostaly postupně nový nátěr. Vyměněna byla zničená prkna sedáků. Malíř se zedníkem opravily omítky na schodišti městského muzea, nový nátěr dostávají venkovní šatny u sportovní haly (dříve sloužily potřebám základní školy), které poslouží jako zázemí pro sportovce, kteří začnou využívat nové venkovní hřiště. Novým nátěrem byla opatřena rovněž konstrukce autobusové zastávky na Břeclavské ulici (naproti bývalé DPS) a během uplynulého měsíce došlo také na opravu chodníků Bezdrátové připojení k internetu již od Kč 360,- bez DPH tel.: Internet na 4 měsíce zdarma! 4

5 ve dvoře základní školy. Vzhledem k blížící se turistické sezoně provedly pracovníci technických služeb revizi dopravního značení a informačního systému. Některé dopravní značky byly nahrazeny novými, informační systém byl zkontrolován a některé směrovky byly srovnány a nově upevněny. Ing. Dalibor Neděla Město Valtice Technické služby 5

6 Informace pro občany Volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 23. a Dle zákona č. 222/2012 Sb., kterým se mění volební zákony, byly ve městě Valtice nově vymezeny volební okrsky: Volební okrsek č.1 - Turistické informační centrum, náměstí Svobody 4, Valtice Nám. Svobody, Příční, Růžová, K Venerii, Hradební, Sobotní, Kopečná, Vinařská, Pod Parkem, Za radnicí, Poštovní, Střelecká, Malá Strana, Boční, Zahradní, Tří Bratří, Mikulovská. Volební okrsek č.2 -Mateřská škola, Jabloňová 298, Valtice Vilová, Modřínová, Jabloňová, Jiráskova, 1.máje, K Lesíku, Nová, Česká, Krátká, Sadová, Břeclavská, Za Tesárnou, Pod Rybníčkem, Pod Strání, Pod Kapličkou, Klášterní, Josefská, U Vodojemu, U Rotundy, Vinohrady, Rendez-vous a Hájenka, Rudé armády. Volební okrsek č.3-základní škola, Růžová 38, Valtice Lázeňská, Pod Zámkem, Zámecká, Sklepní, Polní, Dlážděná, Jarní, Sluneční, Dvorská, Lipová, 21.dubna, Okružní, Celňák, Zámek a Boří Dvůr, Petra Bezruče. Volební okrsek č.4- Hospoda u Dvořáků, Úvaly 10, Valtice pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: Úvaly Pavel Trojan, starosta ConcentusMoraviae prodej vstupenek zahájen Byl zahájen předprodej vstupenek na koncerty Mezinárodního hudebního festivalu 13 měst ConcentusMoraviae, který i letos zavítá do našeho města. Rok 2014 je Rokem české hudby a festival k němu přispěje svým XIX. ročníkem, který se uskuteční mezi 3. a 28. červnem 2014 v historických sálech malebných měst jižní Moravy a Vysočiny. Dramaturg Aleš Březina připravil programy 34 koncertů s podtitulem České sny. V pátek 20. června se od hod. uskuteční koncert ve Valticích. V Tanečním sále valtického zámku vystoupí mladý český pianista Ivo Kahánek - jeden z nejpozoruhodnějších umělců své generace. Je znám širokou výrazovou paletou i výjimečnými virtuózními schopnostmi, které uplatňuje v repertoáru od baroka po soudobou hudbu. CONCENTUS MORAVIAE XIX. MEZINÁRODNÍ HUDEBNÍ FESTIVAL 13 MĚST téma ČESKÉ SNY VE MĚSTECH JIŽNÍ MORAVY A VYSOČINY PROGRAM: Edvard HagerupGrieg: Lyrické kusy op. 75, výběr Isaac Albeniz: Iberia, výběr Bohuslav Martinů: Tři české tance pro klavír H. 154 Bedřich Smetana: České tance, výběr Tři zakladatelé národní hudby svých zemí - Smetana české, Albéniz španělské a Grieg norské - jsou na tomto koncertu zastoupeni nejproslulejšími ze svých klavírních skladeb. Bohuslav Martinů ve svých nakažlivě radostných Třech českých tancích, komponovaných v Paříži v roce 1926, navazuje vědomě na České tance Bedřicha Smetany a obohacuje český hudební idiom o výtečně zakomponované prvky jazzu a moderní klasické hudby 20. let 20. století. VSTUPENKY: 150 Kč při zakoupení do (využijte možnost zakoupení této zvýhodněné vstupenky!) 200 Kč při zakoupení od Kč zlevněná (důchodci, studenti s průkazem ISIC, ZTP) moraviae.cz za finanční podpory oficiální partner hlavní mediální partner mediální partner Doporučujeme zakoupit si vstupenky včas - kapacita míst je omezená. V I V A Valtice 6

7 Martino Hammerle Bortolotti opět ve Valticích Ve Valticíchopět vystoupí nám už dobře známý koncertní a operní pěvec rakouského původu Martino Hammerle - Bortolotti. Tento neobyčejně všestranný a charismatický umělec s jedinečným hlasem si tentokrát ke spoluúčinkování pozve sólistku Janáčkovy opery Národního divadla Brno sopranistku Andreu Širokou Priechodskou. Těšit se můžete na slavné árie a duety z oper Giuseppe Verdiho. Na klavír doprovází Helena Fialová. Z důvodu velkého zájmu budou uspořádány dva koncerty: 7. a 8. června vždy od 16 hod. v sále Valtické vinárny (nedělní koncert je již vyprodán). Vstupenky za 150 Kč jsou v prodeji v Turistickém informačním centru Valtice na nám. Svobody č. 4. Tel.: Doporučujeme včasné zakoupení - kapacita míst je omezena. Informace kulturní i jiné Kalendář akcí Valtice - květen let Muzejního spolku Valtice Termín: duben červen 2014 Místo: Turistické informační centrum, nám. Svobody 4, Valtice Organizátor: Muzejní spolek Valtice Informace: seznam.cz, tel.: , , TIC tel.: Charakteristika: výstava fotografií Život v krajině lednických rybníků Termín: Místo: Národní zemědělské muzeum, nám. Svobody 8, Valtice Organizátor: NZM Valtice Informace: tel.: Charakteristika: výstava o fauně a flóře v krajině lednických rybníků Oslavy 20. výročí Muzejního spolku a zahájení muzejnické sezóny Termín: Místo: Městské muzeum, nám. Svobody 4, Valtice Organizátor: Muzejní spolek Valtice Informace: seznam.cz, tel.: , Výstava: Zdeněk Lindovský - sochy Termín: Místo: Galerie Reistna, Břeclavská 1034, Valtice Organizátor: Galerie Reistna Informace: tel.: Tamtamy času Termín: Místo: zámek Valtice Horní konírna Organizátor: CK Livingstone Informace: tel.: Charakteristika: unikátní výstava o světě, o kterém jste si možná mysleli, že už neexistuje. Tropický prales, největší sklípkani, nejjedovatější hadi, stromová chýše, rituální totemy, Diskotéka Termín: , , , , od hod. Místo: sál Disco Clubu Kinopolis, Mikulovská 1025, Valtice Organizátor: Disco Club Kinopolis Valtice Informace: tel.: Tělová bylinná kosmetika Termín: od 9.00 do hod. Místo: Galerie Reistna, Břeclavská 1034, Valtice Organizátor: Bylinková zahrada Tiree Chmelar ve Valticích, o.s. Informace: tel.: Charakteristika: kurz obsahuje teoretickou a praktickou část a komentovanou prohlídku bylinkové zahrady. V praktické části si pod vedením lektorky připravíme mýdlo (2x), šampon, pleťový krém, pleťovou masku, pleťové tonikum a tělový krém. Cena kurzu: Kč. Přihlášky em nebo telefonicky. Koncert ke Dni matek Termín: Místo: víceúčelová hala SOŠV, ul. Střelecká, Valtice Organizátor: Petra Machálková Informace: tel.: Charakteristika: společné vystoupení DNS Borověnka, CM Valtičánek a CM Fagán Mc Donald Cup Termín: od 9.00 hod. Místo: fotbalové hřiště, ul. Petra Bezruče, Valtice Organizátor: ZŠ Valtice Informace: tel.: Charakteristika: turnaj v kopané 1. stupně základních škol Valtické vinné trhy 47. ročník Termín: Místo: areál zámku Valtice Organizátor: Společnost Valtické vinné trhy a SOŠV Valtice Informace: cz, tel.: Charakteristika: nejstarší, největší a nejprestižnější soutěžní přehlídka vín v ČR s účastí vystavovatelů ze zahraničí 7

8 Slavnostní otevření Bylinkové zahrady Tiree Chmelar Termín: Místo: Bylinková zahrada Tiree Chmelar, zámecký park, Valtice Organizátor: Bylinková zahrada Tiree Chmelar ve Valticích, o.s. Informace: tel.: Charakteristika: každoroční slavnost s doprovodným programem u příležitosti zahájení další sezóny v zahradě Ing. Přemysl Krejčiřík: Procházka s přednáškou lednickým parkem Termín: Místo: zámecký park, Lednice Organizátor: Muzejní spolek Valtice Informace: seznam.cz, tel.: , Vinařská akademie I - Kadet Termín: Místo: Vinařská akademie Valtice - učebna, nám. Svobody 13 Organizátor: Vinařská akademie Valtice, o.s. Informace: cz, tel.: Charakteristika: základní znalosti o víně přímo v hlavním městě vína S angličtinou na cesty Termín: Místo: Penzion a školicí středisko Addo, Polní 1123, Valtice Organizátor: Valid-Ed vzdělávací a rozvojové centrum Valtice Informace: tel.: Charakteristika: intenzívní víkendový kurz Literární beseda: Ivona Březinová Termín: Místo: Galerie Reistna, Břeclavská 1034, Valtice Organizátor: Galerie Reistna Informace: tel.: Veletrh fiktivních firem Termín: Místo: ZŠ Valtice Organizátor: ZŠ Valtice Informace: tel.: Charakteristika: přijďte výhodně nakoupit. Žáci představují fiktivní firmy. Turnaj v košíkové ročník Termín: Místo: ZŠ Valtice Organizátor: ZŠ Valtice Informace: tel.: Noc kostelů u milosrdných bratří Termín: Místo: klášterní kostel sv. Augustina a farní kostel, Valtice Organizátor: Řád milosrdných bratří, farnost Valtice, Spergerův spolek a Muzejní spolek Valtice Informace: seznam.cz, tel.: , Jarní koncert Valtický Modrásek Termín: Místo: zámek Valtice - kaple Organizátor: ZŠ Valtice Informace: tel.: Charakteristika: pro přátele hezkého zpívání - vystoupení pěveckého sboru při ZŠ Valtice Mistrovství ČR v mažoretkovém sportu 11. ročník Termín: Místo: nám. Svobody, Valtice Organizátor: Klub mažoretek Valtice Informace: tel.: Slavnosti vína mladého a růžového Termín: od hod. Místo: areál Vinné sklepy Valtice a.s., Vinařská 407, Valtice Organizátor: Vinné sklepy Valtice, a.s. Informace: tel.: Charakteristika: ochutnávka mladých vín, růžových vín a sektů, koktejly z rosé vín a kulinářské speciality a sýry, doprovodný kulturní program, vystoupení pěveckých a tanečních souborů, koncert skupiny The Teachers O putovní pohár hasičského sboru 11. ročník Termín: Místo: ul. Pod zámkem (zatravněná plocha před hasičskou zbrojnicí), Valtice Organizátor: Sbor dobrovolných hasičů Valtice Informace: seznam.cz, tel.: Charakteristika: soutěž mladých hasičů v požárním útoku Listování scénické čtení Termín: bude upřesněn Místo: Galerie Reistna, Břeclavská 1034, Valtice Organizátor: Galerie Reistna Informace: tel.: Vítání jara 27. a 28. března 2014 nám chodba před školním klubem opět ožila Počasí bylo rozpačité, proto jsme se s dětmi ze školní družiny rozhodli, že jaro pěkně přivítáme. Připravili jsme si výtvarné dílny a hry do přírody. V dílničkách děti vyráběly motýlky a ptáčky na kolíku, papírová zvířátka z farmy na postavení, kytičky z roliček ŠKOLNÍ KURÝR ZÁKLADNÍ ŠKOLA VALTICE od toaletního papíru na zavěšení a drobnosti z polyuretanové desky. S tímto materiálem jsme se setkali poprvé. Velice dobře se s ním pracuje, a tak si děti vykrojily a nabarvily zápichy do květináčů (čtyřlístky, ptáčky, motýlky, kytky aj.) Však se vám s nimi doma určitě pochlubily Hry a soutěže necháme na stálejší počasí. Fotografie z našich akcí naleznete na adrese: Za ŠD a ŠK Radmila Trojanová 8

9 Ikaros 14. dubna 2014 navštívil naši školu pan Miroslav Hořák ze záchranné stanice IKAROS z Křemešníku. Připravil si pro nás výchovný program o domácích mazlíčcích. Nejprve seznámil žáky 1. stupně s tím, jaká zvířátka jsou vhodná k domácímu chovu, kde je nejlépe nakupovat, jak s jednotlivými zvířátky zacházet či jak se o ně správně starat. Viděli jsme skiny morče, nádherně vybarveného chameleona jemenského, roztomilého ježka afrického bělobřichého, užovku červenou a fretku. Žáci 2. stupně navíc viděli i tarantuli.pan Hořák se zvířaty procházel mezi žáky, aby si je mohli pořádně prohlídnout. Program se nám líbil, největší zájem dětí byl o pohlazení jednotlivých domácích mazlíčků. Radmila Trojanová Statečná děvčata! V úterý se výběr děvčat z naší školy zúčastnil v Hovoranech regionálního kola turnaje CocaCola Cup - Školský pohár v kopané. V turnaji se střetly dvě školy z břeclavského a dvě školy z hodonínského okresu. Od samého začátku jsme věděli, že se pouštíme do nerovného souboje. Vždyť v Hovoranech a Mutěnicích se hrají pravidelné soutěže v dívčí kopané. Před dvěma lety Mutěnice dokonce vyhrály Školský pohár celostátně a za odměnu se jejich družstvo zúčastnilo olympijských her v Londýně. Takže pouze Velké Pavlovice byly pro nás rovnocenným soupeřem, byly ve stejné situaci jako naše škola. K turnaji jsme přistupovali zodpovědně. Odehráli jsme dvě přípravná utkání s chlapci 5. tříd, zapojili jsme dívčí družstvo do meziročníkového turnaje chlapců v sálové kopané. Děvčata na sobě pilně pracovala a snažila se nasávat mnohé fotbalové dovednosti. Největší problém jsme měli s postem brankář. Všechna děvčata cítila, že se jedná o důležitý post, nikdo neměl odvahu ani zkušenosti. Nakonec se této role dobrovolně a se ctí ujala Veronika Kománková, žákyně 8. třídy. První zápas jsme odehráli proti děvčatům z Hovoran. Soupeř byl nad naše síly prohráli jsme 5:0. V tomto zápase se naše děvčata teprve seznamovala s velkým hřištěm, začala postupně chápat některá fotbalová pravidla, atd. Byla to pro ně velká škola. V průběhu zápasu bylo vidět, jak se děvčata postupně zlepšují, jak dělají stále méně zbytečných chyb, jak s námi má soupeř stále větší problémy. Ke konci zápasu začalo pršet a nepřestalo až do konce turnaje. Teplota vzduchu byla po celou dobu 7 C, do studených kabin to bylo asi 200m. Po hodině jsme nastoupili k druhému utkání s děvčaty z Velkých Pavlovic. Cítili jsme, že vlastně hrajeme o 3. místo. Musím 9

10 Tři a půl kostela. Jednou ze soutěží, kterých se naše škola pravidelně zúčastňuje, jsou okresní přebory ve šplhu. V tomto školním roce však došlo k souběhu této soutěže s naším lyžařským kurzem, takže jsme OP neabsolvovali. Rozhodli jsme se tedy dětem uspořádat alespoň školní přebory ve šplhu. Vypsali jsme celkem 10 kategorií chlapci a děvčata, žáci 1. tříd, 2. a 3. tříd, 4. a 5. tříd, 6.a 7. tříd a 8. a 9. tříd. Vedle soutěže v rychlosti vyšplhání do výše 4,5 m jsme dětem nabídli také soutěž Kdo výš, která má tato pravidla: Závodník nešplhá na čas, ale na výdrž. Má za úkol našplhat co nejvíce metrů. Počítají se mu jen metry směrem nahoru k závěsu tyče 1 tyč = 5 m. Po slezení dolů, má závodník 5 sekund na zahájení dalšího pokusu. Vyšplhané metry se sčítají. Dosavadní rekord školy držel od roku 2000 Martin Pohanka 120m. Školních přeborů v rychlosti se zúčastnilo 80 dětí. Výkony nejlepších si zaslouží naše uznání. Chci však pochválit všechny závodníky, kteří se soutěže zúčastnili. Zvláště mě potěšili naši prvňáčci, kteří na zkrácené vzdálenosti (3 m) tak zarputile bojovali. Výkony přeborníků školy v jednotlivých kategoriích: 1.třídy - Šťastná Markéta. 6,6 s. (3 m) Smoček Tomáš.... 4,1 s třídy - Pincelová Karolína.... 9,4 s. (4,5 m) Pavlis Matouš.... 4,4 s třídy - Bukovská Magda. 5,3 s. Pálka Filip. 3,9 s třídy - Hladíková Natálie. 5.2 s. Tréšek Ondřej. 2,8 s třídy - Černý Jiří. 2,7 s Výborné časy, spousta osobních rekordů! Mrzí nás jen neúčast starších děvčat v soutěži! KOUPÍM dům ve Valticích nebo okolí. Bez RK. Nabídky na tel děvčata pochválit, výborně zúročila zkušenosti z prvního zápasu, hrála s velkou obětavostí a nasazením. Soupeře jsme porazili 5:1, Dominika Kopřivová sama 3x skórovala, v brance nás dobře držela Veronika. V dalším zápase se rozhodovalo o celkovém vítězi turnaje. Po velkém boji porazilo družstvo Mutěnic domácí Hovorny 1:0 a postoupilo do krajského kola. Protože neustále pršelo a o konečném pořadí v turnaji bylo vlastně rozhodnuto, domluvili se vedoucí družstev, že v rámci ochrany zdraví děvčat nebudou zbylé dva zápasy odehrány. Potěšilo mě, že naše děvčata tuto zprávu nesla nelibě vždyť se těšila, jak Mutěnicím cestu za celkovým vítězstvím v turnaji ještě zkomplikují. Svou bojovností, chutí do hry a přístupem k náročným povětrnostním podmínkám, mě děvčata mile překvapila mnohým chlapcům by mohla být dobrým příkladem!! Konečná tabulka : 1. ZŠ Mutěnice 2. ZŠ Hovorny 3. ZŠ Valtice 4. ZŠ Velké Pavlovice Na závěr bych chtěl poděkovat Ing. V.Osičkovi a panu P. Procházkovi za poskytnutý dopravní prostředek. Velmi nám zjednodušili komplikovanou přepravu dívek do Hovoran, navíc jsme cestovali zdarma. Mgr. Michal Hyčka učitel TV Do soutěže Kdo výš se přihlásilo 17 odvážných žáků 7 děvčat a 10 chlapců. Každý šel na osobní rekord, někteří však mysleli i na rekord školy. Všichni jsme byli zvědaví, jak se povede Klárce Vozarové, která před několika měsíci byla svým výkonem ve výdrži na tyči dokonce zapsána do Knihy rekordů ČR. Většina závodníků dosáhla výkonu metrů. Pak však přišla na řadu Klárka, kterou jsme již poznali jako velkou bojovnici. Šplhala a šplhala, metry přibývaly, rekord Martina se přibližoval. Když zdolala hranici 100m, bylo jasné, že rekord asi padne. Drželi jsme ji palce, ať přidá ještě alespoň jednu délku navíc. To by však nebyla Klárka 125 m ji nestačilo, skončila až na 150 metrech. Fantastický nový rekord školy!!! Soutěži však nebyl stále konec. Na startu byl ještě Jirka Černý. Tento útlý chlapec se rozhodl ještě jednou změnit dějiny. Metu 100 m zvládl celkem lehce, pak se zvolna blížil hranici Klárčina rekordu. Začali jsme mezi sebou uzavírat sázky, zda to dokáže. A dokázal nemožné nejen že překonal nový školní rekord, přehoupl se dokonce i přes hranici 200 m. Nový absolutní rekord školy má dnes fantastickou hodnotu 205m. Farní kostel na valtickém náměstí má méně než 60 m. Abychom dokázali ocenit mimořádnou úroveň tohoto výkonu, pokusme se představit si, že na tyč pro šplh vylezeme 41x za sebou. Asi třetina našich žáků to nedokáže ani jednou! KDO VÝŠ přehled 10 nejlepších 1.Černý Jiří.205m..8.r. 2.Vozarová Klára 150m. 5.r. 3.Tréšek Ondřej.. 55m..7.r. 4.Gazdík Lukáš... 50m.. 5.r. 5.Blažková Simona. 40m. 4.r. 6.Jícha Dominik. 35m..5.r. 7.Pavlis Matouš.. 30m.. 3.r. 8.Papež Radim 24m. 5.r. 9.Bukovská Magda 22m. 5.r. 10.Bukovec Alex.. 20m. 4.r. Všichni, kteří vyšplhali 30 a více metrů, byli oceněni diplomem. Jiří Černý a Klára Vozarová podali mimořádný výkon, stanovili nové (fantastické) rekordy školy!!! Valtice Mgr. Michal Hyčka uč. TV 10

11 Z Mateřské školky Naše zahrada se začíná otvírat sluníčku. Sametový trávník je posetý zlatým dukáty pampeliškami, včelky bzučí na rozkvetlou višeň, kos zpívá píseň. Jaro je tu! A my s rodiči malujeme jarní motivy na zahradní zídku a kdo není malíř, jde si k táboráku upéct špekáček. Pijeme kávu, zakusujeme upečenou buchtu a je nám všem dobře. Tak proběhlo naše jarní otvírání zahrady s rodiči a dětmi. A teď trochu kultury! Dvěma autobusy jedeme do břeclavského kina, kde nám předvede své divadelní představení s písněmi společnost Kamarádi. Děti tleskají a zpívají s nimi. Divadelní představení Velikonoce na Divadelní představení valtických žáků Písničku Měla babka čtyři jabka určitě všichni znáte, ale pod tímto názvem písně se skrývá pásmo čtyř klasických pohádek, které nacvičily děti čtvrté třídy v hodinách dramatické výchovy. Děti si výborně poradily s velkým množstvím textu, nezpěváci s písničkami, vytvořily si samy kulisy a rodiče pomohli s kostýmy. Jsem ráda, že děti nadšeně přijaly scénář klasických pohádek O řepě, O zlé koze, Jak dědeček měnil, O Koblížkovi a pořádně si nacvičování i samotné vystoupení užily. Představení sehrály nejen pro rodiče (některé herecké výkony překvapily i rodiče samotné), ale i pro děti ZŠ a MŠ (výborné a skvěle se bavící publikum). S vystoupením jsme se zúčastnili okresního kola v recitaci v Mikulově a postoupili do krajského kola našem dvoře máme také ve školce. A začínají se u nás chystat velikonoční svátky. A s kým? No, přece s našimi rodiči, kteří si se svými dětmi vyrobí vajíčko nebo mazanec a mají tak společný zážitek z blížících se svátků. Na naší MŠ proběhl také zápis dětí, které k nám nastoupí od nového školního roku. Nováčkům jsme předali drobné dárečky a budeme se na ně těšit. Chystáme se na plavání, budeme se fotit, hrajeme si na nově zbudované průlezce a duben je pryč! A čeká nás máj! Irena Maroušová ředitelka MŠ v Brně. Bohužel díky zvláštnímu organizačnímu a časovému harmonogramu jsme do kraje již nemohli jet. Vystoupení se ale dětem tak vydařilo, že si myslím, že stojí za to ho nezapomenout a za rok se do soutěže přihlásit znovu. Divadelní představení můžete ještě zhlédnout v Galerii Reistna (bližší informace na a za našimi seniory se chystáme v květnu. Na naší škole nejen žáci čtvrtého ročníku hrají divadlo. Žáci vyššího stupně nazkoušeli hudebně -pohádkovědetektivní příběh pod názvem Ztráta ztracených oříšků. Srdečně zveme veřejnost v pondělí 26. května 2014 v hodin do tělocvičny základní školy.přijďte se podívat a nechejte se bavit valtickými dětmi :-) S O U T Ě Ž Valtické detaily Vážení čtenáři Valtického zpravodaje a příznivci valtických detailů. Děkuji za váš zájem. Dubnový detail identifikovalo 6 čtenářů. A to eviduji jen ty, kteří se ozvali se správným řešením. Nepochybuji, že vás mnohem víc poznalo, že se jedná o plastiku na domě zvaném brána, kudy se přichází z náměstí k zámku. Pro květen jsem vybral jeden zajímavý detail, který určitě najdete. Je na jedné významné valtické budově. Pozoruhodné Ing. Josef VLK Stavební projekce , TAXI LEV je, že jsem ve svém fotoarchivu našel další dva velice podobné motivy. Jeden je z plumlovského zámku a druhý z jednoho paláce v italské Bologni. Volská lebka ozdobená střapci má jistě nějaký obecný ikonografický význam. Nebudu ho prozrazovat předem. Možná někdo z řešitelů to bude vědět a připíše si tak kladné body do soutěže. Pro porovnání přidávám i ty cizí detaily. Ještě malé upozornění k propozicím soutěže. Již v únorovém čísle bylo naznačeno, že vyhodnocení a předání ceny nelepšímu řešiteli bude až ke konci roku Cenu starosty přislíbil předat sám pan starosta. Snad se podaří také zorganizovat setkání všech řešitelů při této příležitosti. 11

12 Nedejte se odradit a své odpovědi na otázku kam náleží tento detail posílejte formou SMS na tel. č , nebo em na adresu případně můžete vhodit lístek s řešením do schránky Zpravodaje, která se nachází v průjezdu naproti vstupu do Turistického informačního centra. Pro vítěze naší soutěže je připravena kniha Valtice. KRMS Muzejníci se rozjeli za novými poznatky Muzejní spolek Valtice uspořádal zájezd za poznáním historie do brněnského kláštera a nemocnice milosrdných bratří. Provinciál řádu Fr. Martin Macek OH nás provedl celým areálem konventu a barokním kostelem sv. Leopolda, vyzdobeným obrazy a nástropní malbou brněnského malíře Josefa Šterna. Představený řádu fr. Macek nás také seznámil s rozsáhlými opravami celého areálu v letech Mimo jiné uvedl: Po dokončení oprav původního nemocničního sálu, staticky narušeného již řadu let, vznikl v roce 2006 společenský sál s výbornou akustikou, který je využíván pro koncerty, benefice, oslavy a mnoho dalších akcí především brněnskou veřejností. Obdivovali jsme také krásně zrekonstruovanou historickou lékárnu i úplně novou lékárnu v prostorách nemocnice. Dalším cílem našeho poznávání se stal prostějovský konvent a kostel milosrdných bratří, který byl vybudován Liechtensteiny za uzdravení Jana Nepomuka z Liechtensteinu valtickým lékařem bratrem Lazarem. Prostějovský kostel překonal svojí nádherou všechny konventní kostely milosrdných bratří té doby. Celý areál NEJLEVNĚJŠÍ PNEUMATIKY Prodej pneu za internetové ceny Levné pneu obrovský výběr rychlé dodání! Nabízíme kvalitní a levné pneu, ocelová a alu kola, motopneu, nákladní, průmyslové a zemědělské pneu Prodejna Valtice, Mikulovská 387 Alexander Březina Kontakt: tel

13 utrpěl vyhnáním bratří v roce 1959 a i když budovy byly využívány jako domov důchodců, lékárna a lékařské ordinace, nedocházelo průběžně k nutným opravám, které by zabránily chátrání historických budov. Důvodem neinvestovat byla i skutečnost, že se v Prostějově začala stavět nová nemocnice, do které byl veškerý provoz převeden. Kostel sv. Jana Nepomuckého je postupně bratry opravován a fresky F. A. Šebesty Sebastiniho nabývají opět své krásy. Tečkou za celodenním výletem spolku byla návštěva plumlovského zámku, vzdáleného 8 km od Prostějova. Okázalá, ale nedokončená stavba již od 17. století ční nad přehradou a čeká již od svého vzniku na dokončení. Nižší patra jsou využívána jako muzejní expozice. Najdete zde výstavu obrazů, církevních ornátů, klavírů i dobového oblečení. Pozorného návštěvníka však upoutají i dochované stropní štuky a stále pokračující oprava zámeckých prostor. Lada Rakovská, Muzejní spolek Valtice Ptejte se Významný režisér, herec a spisovatel zavítal do valtické Galerie Reistna se zpožděním, ale v dobré náladě a hned na čekající zaútočil slovy: Ptejte se! A tak se obecenstvo ptalo, ale problém byl v tom, že na všechny dotazy padala stereotypní odpověď: To všechno je v mé knize nebo To najdete v mé autobiografické knize, která je hodně tlustá, má víc jak 400 stran a je v ní všechno. Je zde v prodeji, kupte si ji. Ale přesto padla řada dotazů, na které odpověděl Menzel sice krátce, ale moudře. Vyznal se ze svého vztahu nejen Bohumilu Hrabalovi, ale také ke Karlu Čapkovi a řadě režisérů a herců, vlastně svých kolegů. Nezatajil ani intimity ze svého současného života. Nakonec se přece jen ale vrátil ke své knize Rozmarná léta. Kdysi jsem ji rozepsal, ale pak na dost dlouho odložil, protože autobiografické psaní není zrovna mým koníčkem. Jak jistě dobře víte, tak se nyní již řadu let věnuji především divadelní režii. Asi bych knihu ani nedokončil, kdyby nebylo lidí, kteří na mě naléhali. Není tam úplně všechno, končí rokem No, ale jsem poměrně zdráv a tak doufám, že možná ještě něco napíši nebo natočím, co lidi zaujme, ale já nyní čekám, co mi kdo nabídne. Zájem o podpis knih nejznámějšího českého režiséra, jehož filmy patří do Zlatého fondu naší kinematografie a on sám se honosí titulem Rytíř umění a literatury, který získal ve Francii, byl veliký. Lada Rakovská, Muzejní spolek Valtice Mikulovská Valtice ( Pondělí -Pátek

14 Povedlo se nám přivítat v Galerií Reistna úspěšného a dle mého názoru jednoho z nejlepších českých režisérů. Pan Jiří Menzel navštívil naší galerii dne Jeho beseda začala neobvyklým způsobem, kdy pan Menzel řekl, ptejte se mě na otázky, nečekejte, že tady budu půl hodiny mluvit o sobě. Když se nebudete na nic ptát, tak vás nic nezajímá a já mohu jet domů. Ruky se zvedaly po celou dobu dvouhodinové besedy a pan Menzel vtipně a osobitě odpověděl na všechny dotazy. Řekl mi při odchodu, že byl překvapen znalostmi lidí i tím, že se ho nikdo nedotazoval nevhodnou a blbou otázkou. I jemu se u nás moc líbilo a doufám, že u nás nebyl naposled. Trpělivě podepsal všechny knihy a odvezl si valtické víno, které mu moc chutnalo a zanechal za sebou takou odlehčenou atmosféru. Usmívali jsme se všichni. A může za to on, velikán české kinematografie, Zajímavé návštěvy v Galerii Reistna Jiří Menzel. Bylo nám poctou Jirko a brzo doufáme na viděnou. Taky nesmím zapomenout na zpívajícího právníka. JUDr. Ivo Jahelka k nám do galerie dorazil dne Pamatuji si jako malá holka, jak jsem si jeho písně pouštěla na gramofonu a smála se některým sprostým výrazům. Ted již jako dospělý člověk jsem se nesmála jen těm sprostým, ale jeho vtipně přednesenému způsobu, jakým vypráví a zpívá o všem co slýchá v soudní síni. Smáli jsme se všichni, co jsme tam byli. Historek nebylo málo a byl to nádherně odlehčený večer, plný humorných příběhů. Pan Jahelka poté poskytl rozhovor do místních novin, podepsal všem připravené CD a s úsměvem na rtech odjížděl zpět do Jindřichova Hradce. A my se ještě dlouho smáli jeho písním. Petra Caulfield Program galerie Reistna Snad již tradičně sedím v polovině jednoho měsíce a sepisuji program na měsíc další u nás v galerii. Tak snad již opravdu tradičně níže nabízím bohatý program na květnové dny i noci v Galerii Reistna. Měsíc květen začneme v uměleckém duchu a to hned v 18,00 hod. vernisáží výstavy Zdenka Lindovského a jeho keramických plastik. Kurátory výstavy jsou Karel Ševčík a Jaromír Kotisa. Tato výstava potrvá až do konce měsíce května. Státní svátek jsme pojali jako slavnostní příležitost i u nás a to k příležitosti otevření galerijní zahrádky s prodejní keramickou výstavou. V tento den od bude na zahrádce pro děti nachystáno malování na obličej a pro rodiče speciality z naší vyhlášené pekárny ale také kuchyně. Tyto gurmánské speciality jako třeba chřestový krém, výpečky s ryzlinkovým zelím nebo uzené ryby budou k dispozici také po dobu Valtických vinných trhů. V neděli v hod. máme pro děti nachystáno divadlo O princezně s dlouhým nosem.pohádka o tom, jak zlobivou princeznu postihla nejedna pohroma narostly jí uši jako lopušáky, jelení parohy a dlouhý nos. Pohádku hrají dva herci, loutka veverky v nadživotní velikosti a loutka princezny v životní velikosti, která ze sebe vysouká nos 40m dlouhý. S takovým nosem se užije plno legrace po celé galerii. LiStOVáNí k nám tentokrát zavítá v hod. tentokrát s úplně jiným žánrem a to cestopisem. Legenda Z+H (Miroslav Zikmund a Jiří Hanzelka) LiStOVáNí vyjímá z pestrobarevné žánrové palety jednu výjimku - cestopis. Navíc, jeho autory jsou opravdové legendy, Miroslav Zikmund a Jiří Hanzelka. Popasovat se s knihami, které více než po padesáti letech upravil nedávný jubilant, Miroslav Zikmund, je opravdová výzva. Cílem tohoto LiStOVáNí bude Hanzelku se Zikmundem přiblížit dnešním generacím, kterým vše připadá tak samozřejmé a netuší, že tihle dva byli a navždy budou opravdoví "frajeři". Legenda Z+H v českém cestopisu nikdy nepomine. A jak už to s LiStOVáNím bývá, dá se s tím očekávat i spousta legrace. - účinkují: Pavel Oubram a Tomáš Drápela Ve čtvrtek v hod. uvedeme hudebně poetický recitál českého básníka, spisovatele a novináře Pavla J. Hejátka. Vystudoval afrikanistiku a rusistiku na FF MU v Brně a v roli odborného asistenta zde i nějakou chvíli přednášel. Žije na samotě v malé vesničce poblíž města Náměšť nad Oslavou, kde od roku 1995 také tvoří. V letech byl také členem undergroundové skupiny Agony Consience, která jako jedna z mála českých skupin svého hudebního ražení (grindcore), prorazila za hranice České republiky. Jeho sbírka Tanec kostlivců byla oceněna na literárním festivalu v nizozemském Gorinchemu nadací Boekman Foundation jako nejlepší zahraniční počin v kategorii poezie za rok Za svou básnickou tvorbu byl nominován na cenu Magnesia Litera. Tvorbou je přirovnáván k Františku Gellnerovi, Karlu Krylovi, Egonu Bondymu či Ivanu Divišovi. v areálu nemocnice ve Valticích nabízí PRANÍ A MANDLOVÁNÍ PRÁDLA DOPRAVA ZDARMA Tel.: , Počítače, Internet

15 Ve čtvrtek v 18,00 hod. proběhne odložená beseda s autorem filmového dokumentu Pavlom Kanisom o Milanu Rastislavu Štefánikovi pořádanou Československou obcí legionářskou jednotou Valtice. V pátek v hod. náš šéfkuchař Lukáš Schneider uvede tatarákový večer jako další díl seriálu Gurmet vs. Gurmán. K ochutnání bude 7 druhů tataráků i ukázka jejich přípravy. Můžete se těšit nejen na klasický hovězí tatarák, ale i na lososový či tuňákový a další. Vstupné 350,- Kč včetně welcome drinku. A poslední pátek v měsíci, tedy bude patřit hvězdě nejen televizních obrazovek, ale určitě i většině domácností Ditě Pecháčkové. V hod. proběhne beseda s autogramiádou a prodejem jejích kuchařek. Celý následující víkend se bude v galerii vařit dle menu navrženého právě Ditou P. Chtěla bych jen v úryvku načít i měsíc červen, který bude opět bohatý. Dne 6.6. proběhne modní přehlídka Pavly Francové a to od Kde v domě bezovej, lipovej květ, heřmánek a hadí koření, tam není bolestí, tam není mření. Které květy můžeme v květnu ve Valticích najít? Černý bez(potopudný, antirevmatický), černohlávek(antibakteriální, antibiotický, protizánětlivý), heřmánek(hojivý, regenerační), hluchavku(diuretická, desinfekční), jetel(léčí průjmy, bronchitidy), lípu (uklidňuje, léčí nachlazení), sedmikrásku(protizánětlivá, svíravá, hojivá), pampelišku(léčí játra,slinivku, žlučník); některé květy sbíráme i s natí: česnáček(antiseptický,dezinfekční), kokošku(močové cesty,gynekologické obtíže), kontryhel(ženské obtíže), mařinku- (sedativun), mateřídoušku(dezinfekce dýchacího a zažívacího traktu), popenec(protizánětlivý, hojivý a dezinfekční), rdesno ptačí(čistí játra, močopudný), vlaštovičník (potíže jater, žlučníku). Květy můžeme užívat přímo-utrhnout a sníst ( černohlávek, černý bez, česnáček, hluchavku všech barev, jetel, kokošku, mateřídoušku, sedmikrásku, pampelišku). Z některých můžeme připravit příjemné léčivé dobroty: Rozkvetlá lékárna i s večerním programem. Dámy se mohou těšit na krásné modely z pravého hedvábí či slušivé topy a tuniky. Na přehlídce bude čekat na dámy mnoho překvapení. A v tom stejném víkendu dne 8.6. proběhne již třetí ročník čtení pro děti Celé Česko čte dětem. Tentokrát přijede Bára Seidlová přečíst pro děti i s jejími kolegyněmi z divadla MaléHry Nikolou a Danielou Zbytovskou a pro děti máme opět nachystaný bohatý program i dárečky. Ale nemohu nezmínit také chystaný sushi kurz s šéfkuchařem Janem Kováříkem. Naučíte se nejen sushi vyrábět a rolovat, ale také budete mít příležitost se naučit třeba japonskou omeletu či správně filetovat ryby. Více informací se bude objevovat na webu Rezervace na všechny akce možná na mailu gmail.com či na čísle Budeme se na vás všechny moc těšit. Petra Caulfield bylinkové vody čerstvé květy nebo rozkvetlé natě necháme chvíli luhovat ve vodě(můžeme přidat citrón, med, zázvor) bylinkové limonády určené k okamžité spotřebě; bylinný čaj oslazený nejlépe medem necháme zkvasit, můžeme ochutit zázvorem, kurkumou, skořicí bylinkové sirupy svařené byliny s cukrem, citronem, někdy se skořicí či hřebíčkem cukr (sacharóza se pomalým varem v kyselém prostředí rozloží na fruktózu a glukózu); 1 kg cukru+0,6l vody+2 lžičky kyseliny citronové - připravujeme z černého bezu, jetele, lípy, mateřídoušky, pampelišky, popence, sedmikrásky bylinková vína na 8 l vody přiměřeně květů(bylin), 1,5 kg cukru, vinné kvasinky, za 6 týdnů stočit; připravujeme z černého bezu, lipového květu, mařinky, pampelišky Bylinky zapečeme v chlebu, ve sladkém pečivu nebo použijeme jako jedlou přízdobu jakéhokoliv jídla. Věra Žďárská Prodej historického domu Valtice CENA: , KČ (k jednání) pro více informací volejte tel

16 Vinařské třináctero Valtického Podzemí odstartovalo jeho letošní sezonu VALTICE Jeptiška v družné zábavě s vojáky. Napoleon Bonaparte coby moderátor dražby vín. Mnich objímající ženu v prostém kroji. Lokaj, který se zhlédl v krásné civilistce. To vše zarámováno programy ve 13 sklepech Valtického Podzemí na zahajovací akci letošní vinařské turistické sezony v sobotu 12. dubna. Start příjemného večera obstaralo symbolické odemknutí Valtického Podzemí, Top vinařského cíle ČR 2013, které tak naplno rozjelo sezonu. A k velké spokojenosti příchozích. Ti chvílemi nevěděli, co dřív. Vína a dobroty na ně číhaly doslova na každém kroku. Některé dokonce v premiéře. Zatímco ve sklepě Diana se servírovalo menu s pečlivě vybranými víny, na opačném konci ve Velké kolonádě se s vínem snoubily hlohovecké koláčky a čokoláda s příchutěmi. Každé servírování musí mít příběh a učokorádek, jimž dala vzniknout slova čokoláda a rád, se vyplatila sázka na jednoduchou rýmovačku Čokorádky pro vaše (čoko)hrátky, které si vybrané dvojice či jednotlivci mohli vyzkoušet na vlastní kůži. Kromě exkurze do nabízených příchutí Čokorádek himálajské soli, malin, pistácií, kakaových bobů, chilli či růžového pepře, jsme prezentaci zabalili do lehce erotického závoje se saténovou škraboškou a peříčky. I nevěříci Tomáši, kteří zpočátku pochybovali, nakonec našli tu svoji kombinaci. Nejlépe obstála červená vína s chilli a růžovým pepřem a sylván s himálajskou solí, uvedla dvojice, která tento program vedla. Na jiných místech se degustovala archivní vína, šavlí i jinými zbraněmi se sabrážovaly sekty, zatímco u cimbálky se nejen zpívalo, ale i tančilo. Ne všude se však jedlo a pilo. Při tahání koštýřem prim hrála kapacita plic a šikovnost. Už tradičně se také dražila vína pro valtickou školačku Karolínu Horskou, již od dětství sužuje svalová atrofie, která ji trvale upoutala na vozík. Celkem jí i letoškem Valtické Podzemí na léčbu přispělo více než 170 tisíci korunami. S velkým zájmem se setkalo také losování archivní kóje s vínem. Šanci měli všichni, kteří do strategicky rozmístěných schránek vhodili své vizitky s kontaktem či vyplněné anketní lístky. Tou šťastnou se stala Miroslava Vrzalová z Malé Skály. Pop. alena: Alena Zelinková z Břeclavi se umístila na 2. místě v soutěži tahání vína koštýřem. Vítězství jí uniklo jen o příslovečný chlup. Foto: Karel Rakovský Pop. Sklep vinařství Kazík patřil k letošním novinkám Valtického Podzemí. Foto: Karel Rakovský Byly to tanečky, hrané vtipy, písničky a říkanky. Z krepového papíru všem hercům a herečkám ušila kostýmky a Čertíkovi velikánský nabíraný límec. Po generálce pozvala zaměstnance a sousedy na Jandův dvůr a na připraveném jevišti se uskutečnilo odpolední představení. Péťu s Čertíkem posadila Dana jako kulisy na bedýnku. Rodiče Müllerovi nepřišli, protože tatínek byl ve službě a maminka v návalu práce na celé představení zapomněla. To ani moc nevadilo. Nepřišli ani Tučkovi. Dana byla ráda, protože jízlivým poznámkám výhybkáře by se určitě nevyhnula. I když paní Tučkovou by uvítala. Zato přednostovi Jandovi přišli oba. To malé herce potěšilo, protože paní Jandová byla pro každou legraci. Okouzlovala svýma veselýma očima a krásným úsměvem. Neposlušné kudrlinky jí občas padaly na nádherně klenuté, lesklé, sametové čelo. Paní přednostovou měli všichni moc rádi. Nepřišel však její tatínek, krejčí Hladký, který s rodinou žil. Bylo pro něj velmi obtížné sejít z prvního patra, protože měl pohyblivou pouze levou nohu. Tu pravou si každé ráno ohnul v koleně a přivazoval koženými řemínky na čalouněnou podložku, která měla pod Pop. Mniši a jeptišky tvořili poměrně početnou skupinu návštěvníků v kostýmech. Foto: Karel Rakovský kolenem dřevěnou hůl místo protézy, což večer před ulehnutím zase odkládal. Na Danu to působilo tajemně. Nikdy však nenašla odvahu se zeptat, co se mu stalo. Bylo by to netaktní. Nechtěla ho ranit. Železničáři přišli všichni kromě výpravčího pana Lepky, který musel zůstat v kanceláři, i když nic nejelo. Sešli se téměř najednou. Hodili do připravené nádobky pár drobných na úhradu nákladů za krepový papír a na čokoládu. Posadili se na staré rozviklané židle a všichni se už od začátku náramně dobře bavili. Tleskali jako o závod a místy se smáli. Hlavně při zábavných výstupech Jendy. Jakmile měl sólo, tak se mu pod nohy připletl neposlušný Čertík. 16

17 Díky tomu chlapec občas padal. Dvouletý Péťa tahal pejska zpět na bedýnku. Legrace to byla jako na objednávku. Jenda také dobře vyprávěl vtipy, při kterých koulel očima. Sám se tomu všemu velmi nakažlivě smál, až rozchechtal i ostatní. Celé představení trvalo asi dvacet minut, což nikoho neunavilo. Naposledy zatleskali a odcházeli. Až to tu všechno sklidíte, přijďte k nám. Dostanete svačinu. Jistě vám po takovém výkonu vytrávilo, pozvala malé komedianty paní Jandová. Co bude ke svačině? olizoval se už předem Jenda. Upekla jsem jablečný závin a udělám vám kakao. Co na to říkáte? Juch, juch, juch! Honem, dělejte, ať to máme sklizeno! pobízela Dana. Moc práce to nedalo. Bedýnky naskládali ke zdi kůlny a k nim přistavěli ty staré rozviklané židle. Pomačkané a potrhané krepové kostýmky nacpali do připraveného pytle. Tak, a jdeme. Ty na nás, Čertíku, ale počkáš venku. Víš přece, že pes do bytu nesmí. Čertík s porozuměním usedl ke vchodu a čekal, až se pro něj děti vrátí. 4. Čtvrté třídě přibyly dva nové předměty. Ruční práce a ruština. Pan učitel Branč naučil své žáčky zručně obalovat učebnice. Někteří si přinesli místo papíru noviny. Ale učebnice měli obalené všichni. Zvládli jednoduchý a úhledný způsob. Nalepili štítky a popsali je. Ti, kteří si je zapomněli koupit, nastříhali je z nelinkovaného papíru. ZVĚROKRUH Býk p o ž i t k á ř Legenda o Býcích: Znamení Býka je opředeno věhlasnou legendou o Jupiterově přeměně v bílého býka, aby k sobě přilákal svůdnou Európu. Když se krasavice ke krotkému zvířeti přiblížila, Zeus ji odnesl na Krétu, kde se s ní miloval. A proto se o Býcích říká, že sice vypadají klidně, ale jsou připraveni dostat všechno, co chtějí. Životní heslo: Já si počkám. Jak je poznáte: Potkali jste rozvážného, trochu pomalého člověka s velkýma rozkošnickýma očima, tmavou pletí a bujnou kšticí? Věřte, že jste pravděpodobně viděli muže či ženu narozenou ve znamení býka. Líbí se vám jejich mladistvý vzhled, mírná povaha a pohodové chování? Pak se smiřte Na ruštinu si žáčci koupili zvláštní sešity. Byly vlastně na těsnopis pro hospodářskou školu, takže listy byly linkované po různě silných třech linkách, do kterých se vepisovala písmena azbuky. Nejvíce snad potěšena byla Dana, protože stále ještě měla problémy s úhledným písmem, natož s krasopisem. To, že jsou ona i Jenda dysgrafici, se dověděla až po mnoha létech v dobách dospělosti. Uklidněte se, děti, musím vám něco důležitého povědět, vyzval třídu na konci vyučování pan učitel. Budeme se muset brzy rozloučit. Dostal jsem povolávací rozkaz a musím nastoupit na vojenskou základní službu. Jéé, škoda, zamručeli žáčci. To by vás nemohli omluvit, když jste učitel? Nemohli. Nejde to. Vždyť já jsem i ženatý a máme miminko. Ani to není omluva. Na vojnu prostě musí každý. A kdy to bude? Koncem října. Na státní svátek. Jé, a kdo nás bude učit? No, nebojte. Někdo vás učit bude. To pan řídící nějak promyslí. 5. Děti se s panem učitelem před 28. říjnem rozloučily. Slíbil jim, že napíše hned, jakmile to bude možné. Pošle jim i adresu, aby mu mohly odepsat. Po vánočních svátcích je však zastihla tragická zpráva. Pan učitel Branč při cestě rychlíkem z Brna domů před Štědrým dnem zahynul. V Šakvicích došlo k velké srážce vlaků a on to nepřežil. Zasažená dětská srdéčka se dlouho léčila z té hrůzné události. i s tím, že z klidu je opravdu nevyvede nic a že jejich nejoblíbenějším kusem nábytku je gauč. Lidé tohoto znamení mívají dobře vyvinuté smysly, nejvýrazněji chuť. Ano, u stolu plného lahůdek býka odhalíte na první pohled. Mlsně obchází, nasává vůně a tváří se blaženě. Charakter: Býci jsou vytrvalí, důslední, tvrdošíjní, praktičtí a někdy i rozhodní. Jejich názory bývají dost konzervativní a vůbec se nedoporučuje jim je vymlouvat, to by mohlo býka ošklivě rozlítit. Základním nutkáním býka je zajistit si všechny hmotné záležitosti domov, dobré zaměstnání a peníze na osobním účtu. Pak je šťastný, ovšem jen do té doby, než mu někdo nebo něco zabrání ve spokojeném spásání sladké a šťavnaté trávy či ohrožuje jeho životní jistoty. Avšak pozor, býk nedokáže být věrný. Co milují: Barvy, vůně, libé chutě a zvuky. Rýmovačky Pedikúra Když půjdete po Lednické, -tedy Bezručově, míjíte tam pedikúru zařízenou nově. Najde v ní milou paní, vlídnou celou v bílém. Zákazníků spokojenost, ta je jejím cílem! O kvalitě její práce moh bych psát tu dosti, mám to totiž z první ruky, z vlastní zkušenosti. Zákrok dělá bezbolestně, s úsměvem a lehce. Člověk tak, kde dříve kulhal, nyní kráčí křepce! Reklamu tu nedělám jí, abych dostal slevu! Je to jenom díkůvzdání za velkou úlevu Kdo nevěří, ať tam běží, milé dámy, páni! Reklama tu zbytečná je, -přesvědčte se sami! P. S. Navštivte také lékárnu tam léky mají různé, pečlivě návod přečtěte! Následky jsou i hrůzné: Tak šaratici koupil jsem, pro jisto popil více Pak pět dní doma trávil jsem s rukou na WC klice! Pořadatelům Fašanku Nevěděl jsem, netušil jsem, (v tom je moje neštěstí), že se městu také platí za pronájem náměstí! A to také něco stojí! (Pořadatel se pak bojí, že finančně neobstojí, a na vstupném se tak hojí ) Tímto se vám omlouvám, slibuji, že příští rok si ovarovku také dám. Věřím, že si pochutnám. A jistě nebudu sám. 17

18 Ženy milují kytice růží a čokoládu. Muži krácení rodinného rozpočtu. Co nesnášejí: Pohyb. Býk se vždy jen prochází, cokoli rychlejšího než volná chůze je pro něho poklusem. Jak pracují: Vážně nevíte? Jasně, že pomalu, důkladně, odpovědně, s rozmyslem a s vědomím jistého výdělku. Býk v žádném případě není sluha, který vám všechno poslušně odkývá. Tito lidé mají jasnou představu o tom, čeho chtějí dosáhnout, a jsou si vědomi své ceny. Jejich kvality nejlépe oceníte především v období, kdy nastanou tzv. těžké časy. Není silnějšího Historické úspěchy valtických kuželkářů. Po dvou druhých místech a neúspěšných pokusech v barážových utkáních se po šestiletém působení v jihomoravské divizi podařilo tuto soutěž vyhrát a postoupit tak poprvé v historii valtických kuželek do třetí nejvyšší soutěže v České republice. Družstvo mužů TJ Lokomotiva Valtice nastupovalo v sestavě P.Pesau, F. Herůfek, Josef Vařák, Jan Vařák, V. Čech, R. Mlynarik, J. Herzán a M. Vojtěch. Během celé soutěže podávalo vyrovnané výkony, které nakonec rozhodly o postupu. K nejlepším hráčům patřil P. Pesau, který v hodnocení jednotlivců celé soutěže obsadil druhé místo. V jarní části soutěže svými skvělými výkony pomohl k dobrým výsledkům celého družstva Honza Vařák, ačkoliv je věkem ještě dorostenec. Družstvo dorostenců ve složení Honza Vařák, Jan Zálešák, Alexandr Rajčányi, Zdeněk Musil a Radim Herůfek se svými výkony probojovalo přes základní a semifinálové skupiny až do finále. Zde mezi osmi posledními nejlepšími oddíly z celé České republiky vybojovali stříbrné medaile a stali se tak vicemistry ČR. Záloha mužů hraje krajský přebor a zásluhou zlepšených výkonů v jarní části jim patří sedmé místo. Dorostenecká záloha a rozvážnějšího pracovníka. Když už ostatní ztrácejí zájem a jejich energie ochabuje. Býk zůstává odhodlaný, klidný a zaměřený na svůj úkol. Vzorový hrdina: Minotaurus. Zvláštní znamení: Býčí šíje. Krk je vůbec stěžejní částí jejich těla. V zimě býka poznáte podle silné šály, několikrát omotané kolem hrdla. Pokud má chřipku či rýmu, jako první ji pocítí v krku. V dětství je náchylný k onemocnění krčních mandlí. A i když je krk býkovou Achillovou patou, může být zároveň zdrojem síly. Tito lidé bývají totiž obdařeni nádherným vábivým hlasem. obsadila v krajském přeboru šesté místo. K letošním úspěchům připočtěme také účast našich hráčů F. Herůfka v kategorii seniorů a Honzy Vařáka v dorostencích ve finálových turnajích v boji o titul mistra ČR, které se uskuteční ve dnech května na kuželnách v Pelhřimově a Val. Meziříčí. Tak jim držme palce. Na naší kuželně také každoročně probíhá memoriál P. Helešice, turnaj pro čtyřčlenná družstva, sestavená z registrovaných i neregistrovaných hráčů a hráček. Do letošního ročníku se přihlásilo devět družstev a celkem se zapojilo 59 hráčů včetně osmi žen. Konečným vítězem se nakonec stalo družstvo KP Bulhary před Bistrem a třetí místo získalo družstvo Kopřiva trans, které je složeno z neregistrovaných hráčů a bude našim zástupcem v boji o titul mistra ČR neregistrovaných hráčů. Jeden z kvalifikačních turnajů se uskuteční v sobotu 17. května 2014 na naší kuželně. Soutěžit zde bude Mgr. Petra Bártková pobočka Valtice Valtice, , Nám. Svobody 15 gsm: porady dle telefonické dohody Dobrá rada pro býka: Přiznejte alespoň jednou za rok svou chybu. Dobrá rada pro vás ostatní: Pamatujte na to, že jakákoli novinka, změna či risk je pro býka zcela nestravitelná záležitost. Ideální šéf: Solidní a upřímný člověk například Štír. Ideální přítel: Sportovní typ a optimista Střelec. Ideální partner: Ten, kdo zodpovědně přistupuje ke vztahu Kozoroh. Kdo vás přitahuje: Muže přitahuj elegantní zrozenkyně Raka, ženám nedají spát Vodnáři nebo Panny. 20 čtyřčlenných družstev. Přijďte povzbudit našeho zástupce! Rádi přivítáme na naší kuželně další zájemce o kuželky, kteří si chtějí vyzkoušet hru nebo hrát pravidelně tento pro Valtice velmi populární sport. Zvláště pak žáky a žákyně ve vku do 10 let, na ty se těší naši trenéři Jožka Vařák a Jenda Kretík. Tito zkušení hráči vám rádi předají své zkušenosti a pokud přidáte svou snahu a hlavně trpělivost, určitě vám tento sport přinese spoustu pěkných zážitků. Jan Herzán Úklidová firma Jančálek nabízí své služby: Specializujeme se na úklid bytů, domů a komerčních prostor. Nabízíme jednorázové i pravidelné úklidy, provádíme mytí oken, a nebo celkovou péči o domácnost a komerční prostory. Vždy dbáme na kvalitu prováděných služeb, protože spokojený zákazník je tou nejlepší reklamou a doporučením. Všem klientům garantujeme preciznost prováděných prací, diskrétnost a spolehlivost. Kontakty: Tel.: , E mail: Web: firma jancalek.webnode.cz Účetní firma Ing.Alexandra Ekrtová nabízí vedení daňové evidence,účetnictví,dph,- mezd,skladů a podpůrných evidencí dle požadavků zákazníka Tel , 18

19 Poslední turnaj sezony týmu mužů FBC Valtice Dne 29. března jsme před domácím publikem odehráli poslední dva zápasy sezony; našimi soupeři byly týmy z Lanžhota a Pohořelic. V prvním zápase nás čekal tým z Lanžhota, který jsme už letos dokázali dvakrát porazit naprosto jednoznačným rozdílem, tentokrát ale proti nám nastoupili v poněkud pozměněné sestavě s několika posilami, což se projevovalo hned od prvních minut. Utkání bylo od začátku až do konce naprosto vyrovnané, byli jsme to však my, kdo celý zápas dotahoval soupeřovo vedení, což se nám nakonec stalo osudným, když jsme soupeře nechali navýšit jeho vedení o čtyři branky, a ke konci zápasu už nezbyl čas utkání otočit, nebo alespoň vyrovnat. FBC Valtice vs. TJ Sokol Lanžhot B 6:8 Ke druhému utkání jsme nastoupili s cílem získat tři body za vítězství, a přerušit tak sérii šesti prohraných utkání v řadě. Naše plány však dostaly trhliny ihned od začátku utkání, když jsme první branku inkasovali po pouhých sedmnácti sekundách hry. V první třetině jsme stihli dostat ještě další čtyři góly a tím bylo v podstatě po zápase, protože jsme na takovýto vývoj nebyli schopni jakkoli odpovědět. Pohořelice nadále svůj náskok navyšovaly a jejich skóre se zastavilo až na hrozivých dvanácti brankách. Ve třetí třetině jsme dokázali pouze kosmetický upravit skóre, a to především díky soupeřovu polevení v koncentraci a vypuštění závěru zápasu. FBC Valticevs. FBC Pohořelice 7:12 Radovan Machálek sekretář FBC Valtice Závěrečný domácí turnaj dorostenců FBC Valtice se odehrálo poslední kolo dorostenecké ligy Jihomoravského přeboru. Za soupeře jsme přivítaly FBK Blansko a TJ Sokol Židenice. Oba to jsou soupeři na naší úrovni a proto jsme očekávali vyrovnané utkání. Bohužel účast pouze 8 hráčů základní sestavy nám naše plány nabourala. I tak jsme se dokázali s osudem poprat a v prvním zápase hráči plnili taktické pokyny a výsledkem byla prohra 3:5. Přes tuto skutečnost jsme byly vyrovnaným Knail NEHTOVÉ STUDIO Bouchnerová Kristýna mobil soupeřem a jen neúčast dalších hráčů nás stála lepší výsledek. Úspěšnými střelci byly Tomáš Kvinta a Jakub Machálek. Ve druhém zápase proti Židenicím jsme bylypřeválcováni hned v první třetině, kdy se nám nepovedlo zachytit nástup soupeře. Postupně už hráči odcházeli fyzicky a výsledkem byla prohra 1:7. Čestný úspěch zaznamenal znovu Tomáš Kvinta po přihrávce Jakuba Machálka. I navzdory prohrám musím kladně hodnotit přístup a nasazení hráčů, kteří se zápasů zúčastnili. Tímto jsme zároveň ukončili sezonu dorostenecké ligy, bohužel na posledním místě. Dovolte mi poděkovat všem podporovatelům, příznivcům, rodičům, kteří jevili zájem o to, co jejich dítě dělá. Nesmíme ani zapomenout na sponzory Alcaplast, Bricol M, DiscoklubKinopolis, Město Valtice, Florbec.cz. Bez jejich podpory by to bylo mnohem těžší a náročnější. Jménem FBC Valtice, DĚKUJI. Ing. Radovan Růžička, Předseda FBC Valtice Hodnocení mistrovských utkání FK Valtice Po úspěšném fotbalovém odpolední se Vám hlásí hráči A mužstva FK Valtice z jedné místní nejmenované restaurace, které říkáme Kafáč Dnešní (27.4.) venkovní mistrovské utkání hrané na horské půdě ve Starovičkách skončilo vítězstvím našeho týmu v poměru 2:1. O góly se v tomto zápase postarali Jan Slunský a David Ševčík. Ale pojďme pěkně od začátku První mistrovské utkání jarní části této fotbalové sezóny, které se hrálo v Týnci skončilo prohrou 2:1. Bohužel tento zápas se vyznačoval špatným výkonem většiny hráčů FK Valtice, kteří se nedokázali přizpůsobit špatnému terénu na soupeřově hřišti. V tomto utkání se gólově prosadil útočník Radim Ševčík. Další zápas se odehrál na Dynamu a soupeřem tentokrát byl celek z Perné. Toto utkání proběhlo z pohledu domácího celku velmi hladce a po výhře 5:0 se dostavila nejvyšší výhra v tomto ročníku. Tento zápas patřil gólově výhradně bratrům Ševčíkům, kteří vstřelili všech pět branek, Radim Žeryk zaznamenal dva přesné zásahy a David nastřílel hattrick. Třetí zápas znamenal střetnutí s vedoucím celkem tabulky, tedy utkání na stadionu v Hruškách. Domácí mužstvo začalo velmi aktivně a v poslední minutě prvního poločasu zasadilo našemu týmu první úder - 1:0. Po poločasové bouři v STAVEBNINY VALTICE prodej a výkup starých cihel na hale firmy Molčík na Mikulovské TEL: naší kabině jsme do druhého poločasu vletěli jako uragán. Po krásné kombinaci na pravé straně hřiště šel do úniku David Ševčík a srovnal na 1:1.Další minuty zápasu se vyznačovali velmi bojovnou hrou a hrál se opravdu pěkný fotbal, kterému přihlíženo několik desítek Valtických fanoušků. V závěrečných 5 minutách se snažili domácí hráči strhnout výsledek utkání na svou stranu, mezitím naskočil do utkání Martin Holub Horáček a to místo zraněného Radima Ševčíka. Právě tento moment můžeme označit za klíčový okamžik tohoto zápasu. Právě Horáček využil chyby domácího stopera a v 89. minutě vstřelil rozhodující gól utkání. Valtice tedy jako první tým v právě probíhající sezóně porazil Hrušky. Čtvrté utkání se hrálo na domácím hřišti a soupeřem bylo B mužstvo Moravanu Lednice. Tento zápas skončil opět drtivou výhrou a to v poměru 5:0, kdy se čtyřikrát prosadil nejlepší střelec našeho týmu - David Ševčík a skóre završil střídající Petr Lesko. Tolik dění okolo našeho A mužstva FK Valtice A - Moravan Lednice B Je třeba také zmínit naše mladé fotbalisty, kteří také započali jarní část fotbalové sezóny. Mladší žáci, vedení trenérem Stanislav Koryčánkem ml., odehráli již tři mistrovská utkání. První zápas v Bílovicích skončil smolnou remízou 3:3, kdy soupeř vyrovnal v poslední minutě zápasu. K dalšímu zápasu hranému na domácím trávníku dojeli mladší žáci z Hrušek a po prvním poločase, který skončil remízou 1:1, nastříleli hráči soupeře tři branky a vyhráli tak 4:1. Zatím poslední utkání se odehrálo na hřišti v Rakvicích. Naši mladí fotbalisté šli do vedení 0:1, které bohužel neudrželi a po další brance v poslední minutě prohráli 2:1. Z těchto odehraných zápasů byl jasně patrný herní posun našich hráčů, kterému dominovali pohledné kombinace a střelba na bránu. Velkou oporou se stal brankář- -Dominik Hlavenka, který náš tým několikrát podržel a dokázal pozitivně povzbudit. Souběžně s mladšími žáky pravidelně trénuje také přípravka o kterou se stará trenérka Kristýna Macháčková. V týmu

20 našich nejmenších jsou vidět patrné pokroky a díky jejich zaujetí pro hru navštěvuje jejich zápasy čím dál více diváku, stejně jako u dvou dříve zmíněných mužstev. Doufejme, že tento trend bude i nadále pokračovat. Za celý oddíl FK Valtice vás chci tímto pozvat na další mistrovská utkání v měsíci květnu. Stanislav Koryčánek ml. Slavnostní otevření Bylinkové zahrady Tradiční slavnostní zahájení sezony v Bylinkové zahradě proběhne letos v sobotu v 11 hodin přímo mezi voňavými záhony bylin v zahradě pod zámkem. Za zvuků piana a houslí budete mít možnost ochutnat bylinné čaje a biolád. Jako každoročně budete mít možnost zúčastnit se komentované prohlídky zahrady a těšit se můžete také na prodej bylin a suvenýrů. Vstup na slavnostní zahájení je zdarma. A protože je velký zájem návštěvníků, bude zahrada otevřena již před slavnostním zahájením a to Od 10 hodin. Na vaši návštěvu se těší celý tým Bylinkové zahrady. Právní poradna Víte, co je přestavek? Přípravka FK Valtice po vítězném zápase O přestavek se jedná, jestliže stavba zřízená na vlastním pozemku zasahuje jen malou částí na malou část cizího pozemku. Pro řešení této situace má zásadní význam dobrá víra zřizovatele stavby (tj. podle okolností konkrétního případu). Jestliže zřizovatel stavby byl v dobré víře, pak se část pozemku zastavěného přestavkem stane vlastnictvím zřizovatele stavby. Zřizovatel stavby je povinen nahradit vlastníkovi pozemku, jehož část byla zastavěna, obvyklou cenu nabyté části pozemku. Pro případ, že by zřizovatel stavby v dobré víře nebyl (např. úmyslně a v rozporu s projednanou a schválenou projektovou dokumentací či bez stavebního povolení zasáhl do cizího pozemku), může soud na návrh vlastníka pozemku rozhodnout o odstranění přesahující části stavby na náklad jejího zřizovatele. JUDr. Leona Hoštická, Advokátní kancelář Burdych Přijďte ochutnat na 47. Valtické vinné trhy! Vinařské výstavnictví má ve Valticích již více než stopadesátiletou tradici. Novodobé Valtické vinné trhy započaly psát svou historii v roce 1967 a prošly za uplynulých 46 let nezbytným vývojem. Bez nadsázky lze říci, že v jednotlivých ročnících se odrážel reálný stav ve vinařství stejně, jako se měnili členové organizačního výboru, žijící ve Valticích, nebo osobnosti v čestném předsednictvu. Historickým dokumentem každého ročníku je vedle celé řady tiskovin a předávaných medailí a diplomů především Katalog Valtických vinných trhů. V něm jsou uvedeni jednak doboví vinařští odborníci - degustátoři, ale také vinaři se svými víny a jejich ohodnocením. Vinaři dávají na Valtické vinné trhy především mladá vína z posledního ročníku letos přivezli 546 vín ročníku 2013, dále 195 vín ročníku 2012, 99 vín ročníku 2011 a několik desítek vín starších ročníků - nejstarší víno pochází z ročníku Z bílých odrůd největší počet vzorků měl SG (66 vín), dále RR (61 vín), RŠ (58 vín), VZ (48 vín), CH (44 vín), TČ (43 vín), RB (40 vín) a RV (38 vín). Oblíbené odrůdy MT jenom 24 vín, MM 13 vín a NG 12 vín. Modré odrůdy - nejvíce zastoupeno RM (51 vín), FR (40 vín), CS (38 vín), ale oblíbený MP jenom 12 vín. Ještě Cuvée celkem 58 vín. Valtice reprezentují Vinné sklepy Valtice a.s., MORAVÍNO s.r.o. Valtice, Vinařství Procházka, menší valtické vinařské firmy se prezentují ve Valticích pod hlavičkou Vinaři Valtice Vinaři z České republiky přivezli 750 vín (převážně z vinařské oblasti Morava), z Rakouska 72 vín, ze Slovenska 61 vín a 2 vína mají zemi původu Argentinu. Celkový počet vzorků je tradičně ve Valticích nejvyšší ze všech vinařských soutěží uskutečněných letos v České republice víns uvedeným množstvím pro odběratele a připravených k dodávkám do obchodní a restaurační sítě. V pátek 11. dubna, před 12 hodinou vyhlásil předseda odborné komise proletošní Valtické vinné trhy Ing. Jakub Šebesta CHAMPIONY 47. ročníku Valtických vinných trhů v jednotlivých kategoriích: CHAMPION bílých vín:ryzlink vlašský, pozdní sběr, ročník 2013 od výrobce Vinařství Volařík z Mikulova. CHAMPION červených vín: Cabernet Moravia, pozdní sběr, ročník 2011 od výrobce PATRIA Kobylí a.s. CHAMPION zahraničních vín: Cabernet Sauvignon, ročník 2011 od výrobce PascualToso, Argentina - dovozce Jaroslav Kšána. Pohár Profesora Viléma Krause získalo Chardonnay, pozdní sběr, ročník 2013 od výrobce Rodinné vinařství Košut z Prušánek - výběr byl uskutečněn 15 pozvanými milovníky vín ze všech 24 nominovaných bílých i červených vín. Pro ctitele dobrých odrůdových vín a především vín mladých a vinařskou veřejnost se otevřou letošní Valtické vinné trhy ve výstavním areálu valtického zámku v pátek odpoledne 9. května a po celý den v sobotu 10. května; slavnostní zahájení pro vystavovatele, degustátory a pozvané hosty bude v pátek dopoledne. Podrobnosti a fotografie na: Za Společnost Valtické vinné trhy Ing. Jan Otáhal Úvěry na bydlení Snížení splátek stávajících úvěrů a půjček Koupě RD nebo bytu Modernizace RD nebo bytu Výstavba RD nebo bytu Vypořádání po rozvodu nebo dědictví Všechny nabídky jsou připravovány na míru pro Vás a ZDARMA! Igor Kahánek, tel "ELEKTRIKÁŘ" Vítězslav Krčka Elektoinstalace a hromosvody Ivan Bilkovič Za Tesárnou 779 Valtice , Valtice Mikulovská 175 mobil: mobil: řezané a hrnkové květiny svatební floristika smuteční kytice suchá vazba keramika a dárkové zboží donášková služba VALTICKÝ ZPRAVODAJ měsíčník, ročník XXXV. prodejné, cena 8.- Kč Vydává: Občanské sdružení Valtice, IČO , náklad 500 ks. Reg. číslo MK ČR E Redakce: Valtice, Nám. Svobody 4., Šéfredaktor: Ing. Jaroslav Sobotka, Tisk: Tiskárna Pálka, Břeclav, Příspěvky, inzerce, sazba: Ing. Jaroslav Sobotka Předplatné: M. Crhonková, tel internet Březnové číslo vyšlo

KALENDÁŘ AKCI PRO ROK 2012

KALENDÁŘ AKCI PRO ROK 2012 KALENDÁŘ AKCI PRO ROK 2012 LEDEN Diskotéka Termín: 6. 7.1., 13. 14.1., 20. 21.1., 27. 28.1.2012 od 21.00 hod. Místo konání: sál Disco Clubu Kinopolis, ul. Mikulovská 1025, Valtice Organizátor: Disco Club

Více

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE MIKULOV město s vůní jihu TOP akce 2010 duben září D PRAHA Pl BRNO D Sk A WIEN EVROPSKÁ UNIE Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zahájení sezony Regionálního muzea v Mikulově 1. dubna 2010

Více

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy)

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy) Krajinou Lichtenštejnů Přijeďte se přesvědčit o jedinečnosti Lednicko-valtického areálu. Tento unikátní park o rozloze okolo 280 km2 tvořil mocný rod Lichtenštejnů po dobu tří staletí a od roku 1996 je

Více

Šéfredaktor: Zdeňka Šubová Redaktoři: Veronika Vavrušková, Daniela Mlčúchová, Pavel Vavruška, Lucie Vavrušková, Karolína Hanáková

Šéfredaktor: Zdeňka Šubová Redaktoři: Veronika Vavrušková, Daniela Mlčúchová, Pavel Vavruška, Lucie Vavrušková, Karolína Hanáková ZŠ Jarošova Havířov Šumbark 24. 6.2011, ročník: 2., č. 4+5 Šéfredaktor: Zdeňka Šubová Redaktoři: Veronika Vavrušková, Daniela Mlčúchová, Pavel Vavruška, Lucie Vavrušková, Karolína Hanáková 1 Slovo redaktorů

Více

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 Hudební pásmo nacvičil Mgr.Roman Drápal s dětmi Pondělí 13.dubna Pondělí velikonoční

Více

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program Zámek Brtnice Program investora pro vyhledávací studii k jednotlivým variantám využití zámku v Brtnici. 1. Varianta prohlídkový zámek + galerie Využití celého zámku jako universálního turistického cíle

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zapisovatel: Bc. Petr Záviška Ověřovatelé: Mgr. Jan Hauerland, Petr Becha Přítomni: Richard

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

VALTICKÉ PODZEMÍ. Petr Krejčík 602 349 821 krejcik@chateau-lednice.cz

VALTICKÉ PODZEMÍ. Petr Krejčík 602 349 821 krejcik@chateau-lednice.cz VALTICKÉ PODZEMÍ Petr Krejčík 602 349 821 krejcik@chateau-lednice.cz Víno, radostná komodita, která letí Spotřeba vína v ČR již 20 let roste (5/l osobu za 10 let), to je cca 5 mil. hl. - trh má velikost

Více

Starosta 28. INFORMACE STAROSTY. Lukáš Pohanka, starosta RMO. Lukáš Pohanka, starosta. Návrh usnesení

Starosta 28. INFORMACE STAROSTY. Lukáš Pohanka, starosta RMO. Lukáš Pohanka, starosta. Návrh usnesení Starosta 7. Zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 08. 09. 2010 Bod pořadu jednání: 28. INFORMACE STAROSTY Věc: Informace starosty Důvod předložení: Zpracoval: Projednáno:

Více

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. ZÁPIS z 21. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Říčany konaného dne 14. 4. 2014 od 18:00 hodin

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. ZÁPIS z 21. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Říčany konaného dne 14. 4. 2014 od 18:00 hodin Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany ZÁPIS z 21. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Říčany konaného dne 14. 4. 2014 od 18:00 hodin Přítomni: Omluveni: Ing. Jan Studený starosta, Mgr. Radovan

Více

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze XXII. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 12.06.2014

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze XXII. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 12.06.2014 Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze XXII. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 12.06.2014 Usnesení č. 1/XXII/14: ZM schvaluje program zasedání, včetně doplnění bodu

Více

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Číslo: 6 Listopad Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6 Brechtík Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Vážení rodiče, držíte v rukou nové vydání školního časopisu, který je určen Vám i Vašim dětem. Tento časopis

Více

ZPRAVODAJ Č. 6/2015. Vážení přátelé slánského muzea,

ZPRAVODAJ Č. 6/2015. Vážení přátelé slánského muzea, ZPRAVODAJ Č. 6/2015 Vážení přátelé slánského muzea, v květnu jsme zahájili hned čtyři výstavy, z nichž tři jsou stále k vidění. Máme za sebou muzejní noc, oslavy osvobození Československa, vyhlášení prestižní

Více

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin Obec Veliká Ves Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Vorlová, p. Jaroš, p. Čuchal, p. Pokorná, p. Hanykýř Omluveni: p.

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/05/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

OLMA Národní finále mladších minižákyň

OLMA Národní finále mladších minižákyň INFORMAČNÍ BULLETIN OLMA Národní finále mladších minižákyň pod záštitou hejtmana Královéhradeckého kraje Bc. Lubomíra France Úvodní slovo Vážení hosté, účastníci, diváci, dovolte mi tímto Vás přivítat

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 5. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 18. května 2011 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov a ve čtvrtek 19. května 2011

Více

Vánoční projekt první a osmá třída

Vánoční projekt první a osmá třída Jiří Nenáhlo Zdeněk Kubík Lukáš Kubík Adam Borek David Vošický Zdobil L. Kubík Naše skupina: Vojtěch Paťha Ondřej Dvořák Štěpán Fiala Tomáš Slunečko Jan Vít Program: 1. hodina: Seznámili jsme se a povídali

Více

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 15. 2. a 26. 2. 2014 TVOŘIVÉ ODPOLEDNE PRO SENIORY Pro seniory DPS Hladnovská, Ostrava Muglinov a DPS Heřmanická, Slezská Ostrava jsme přichystali tvořivé odpoledne, ve kterém

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

Město Abertamy, Jednání řídil: Zdenek Lakatoš-starosta Přítomni: Josef Hraško, Jana Čečáková,Jan Felt,, Jana Rojovská, Jan Felt, Rudolf Löffler

Město Abertamy, Jednání řídil: Zdenek Lakatoš-starosta Přítomni: Josef Hraško, Jana Čečáková,Jan Felt,, Jana Rojovská, Jan Felt, Rudolf Löffler Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 31. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 19.9.2013 od 16,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Roku 2008 si připomínáme 150. výročí narození Braunerové a o to více nás iniciativa sdružení těší.

Roku 2008 si připomínáme 150. výročí narození Braunerové a o to více nás iniciativa sdružení těší. Dne 17. 5. 2008 ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy zahájilo svoji činnost oficiální schůzkou zakládajících členů občanské sdružení Salon Zdenky Braunerové. Sdružení bylo zaregistrováno dne 28. 11.

Více

Magická síla přírody a lidského umu

Magická síla přírody a lidského umu Luhačovice Město Luhačovice, cestovní agentura Luha Info Městské informační středisko Masarykova 950, 763 26 Luhačovice tel./fax: 577 133 980, tel.: 577 132 341 e-mail: luhainfo@mesto.luhacovice.cz Magická

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

Usnesení. Předložený program zasedání zastupitelstva města. Rozpočet města na rok 2012 v následující podobě (s provedenou změnou):

Usnesení. Předložený program zasedání zastupitelstva města. Rozpočet města na rok 2012 v následující podobě (s provedenou změnou): Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 13. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 12.03.2012 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 19

Více

Exkurze do Želešic - 20.4.2010

Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Byli jsme pozváni na exkurzi do naší kmenové školy MŠ a ZŠ Želešice. Pan ředitel nás provedl celou velkou školu a ukázal nám všechny místnosti. Od tříd, učeben, kabinetů,

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 27/2013, konané dne 18. prosince 2013

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 27/2013, konané dne 18. prosince 2013 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 27/2013, konané dne 18. prosince 2013 Schůzi Rady města zahájil v 8: 16 hodin Jan Schneider starosta města Tišnova. Přítomno: 5 členů - RM je usnášeníschopná.

Více

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Přítomni: starosta Josef Hloužek členové - Karel Škraňka, Luděk Tůma, Pavel Říhák, Ing. Jiří Hložek Nepřítomni: Ing.

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

TEMPLÁŘSKÉ SLAVNOSTI JSOU ZA DVEŘMI

TEMPLÁŘSKÉ SLAVNOSTI JSOU ZA DVEŘMI Tisková zpráva Dne: 9. srpna 2012 Místo: Vsetín Organizace: Město Vsetín a Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace Zlínského kraje, Dům Kultury Vsetín, Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska,

Více

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 Sídlo: Mlýnská 152, 666 01 Tišnov IČO: 49457543 Telefon: 549 410 082 E-mail: sekretariat@kulturatisnov.cz Internetové stránky: http://www.mekstisnov.cz/

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Seznam příloh soutěžního návrhu: Obálka Zpáteční adresa Obálka Autor (+CD)

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2008/09 zpracováno 24. 8. 2009 PODZIM 2008 6. 9. 2008 Vystoupení na zámku v Rudolticích 11. 9. 2008 Koncert

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/29/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD ze 40. schůze konané dne 22. 5. 2013

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD ze 40. schůze konané dne 22. 5. 2013 USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD ze 40. schůze konané dne 22. 5. 2013 Rada města Železný Brod po projednání 187/13rm schvaluje doplněný program dnešní schůze rady města 188/13rm schvaluje vnitřní směrnici

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce.

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce. Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapusty 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332 251,

Více

Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012

Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012 Město Pohořelice Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012 Účast: Ing. Svoboda, Bc. Miroslav Novák, Mgr. Polák, Petr Hemala, Ing. Kudrna, Mgr. Janičatová a tajemník MVDr. Michalica Omluven: Mgr.

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

Žádosti o příspěvek formou školského grantu rok 2012 1. etapa

Žádosti o příspěvek formou školského grantu rok 2012 1. etapa Žádosti o příspěvek formou školského grantu rok 2012 1. etapa žadatel IČ účel požadovaná částka v Kč Mateřská škola Sovička, Česká Lípa, Antonína Sovy 1740, PO Mateřská škola Pastelka, Česká Lípa, Svárovská

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst.

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Ještě a pár dnů a přijde změna. Konečně tu budou Tajenka 1) Nejlepší přítel člověka je...? 2) Co

Více

správný cíl Vaší cesty

správný cíl Vaší cesty správný cíl Vaší cesty KULTURNÍ AKCE HRADECKO ČERVEN 2014 31. května - 1. června, sobota - neděle 9:00 ZA PRVNÍMI ZEMĚDĚLCI DO MLADŠÍ DOBY KAMENNÉ Archeopark pravěku Všestary Pokud si chcete pravěk zažít

Více

SUMMER NIGHT LASER ZUMBA SHOW

SUMMER NIGHT LASER ZUMBA SHOW SUMMER NIGHT LASER ZUMBA SHOW Podolí 18. 8.2012 Léto je léto.. zpívá se v jedné známé písni a letní akci jsme nevynechali ani tentokrát. Připravili jsme pro vás SUMMER NIGHT ZUMBA SHOW jednu velkou ZUMBA

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. Zastupitelstvo města schvaluje: USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. program dnešního jednání v předloženém znění 2. aby rozprava probíhala ke každému

Více

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 1 Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 PROVOZNÍ ŘÁD dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva začíná stavem naší

Více

Byli jsme v divadle ANEB Malá lekce z etikety

Byli jsme v divadle ANEB Malá lekce z etikety Byli jsme v divadle ANEB Malá lekce z etikety Ve středu 20. listopadu 2013 navštívili žáci čtvrté až deváté třídy jesenické divadlo. Divadelní představení Trapas nepřežiju aneb Ten řízek nezvedej v podání

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Březen duben 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna od května pouze za nepříznivého

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ ŽENKLAVSKÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J DUBEN - ČERVEN 2014 VYNÁŠENÍ ZIMY POCHOVÁNÍ BASY INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Příjmy a výdaje obce za svoz odpadů

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady, o. p. s. Vyhlašuje XIII. ročník soutěže Šikovné ruce našich seniorů - pro radost a potěšení

Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady, o. p. s. Vyhlašuje XIII. ročník soutěže Šikovné ruce našich seniorů - pro radost a potěšení Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady, o. p. s. Vyhlašuje XIII. ročník soutěže Šikovné ruce našich seniorů - pro radost a potěšení Cílem je aktivizace seniorů, naplňování jejich volného času,

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

Město Kravaře. U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích.

Město Kravaře. U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. Město Kravaře U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. usn. čís. 17. 122/2012 17. 128/2012 Ing. Andreas Hahn starosta

Více

Svaz učitelů tance ČR ve spolupráci s Taneční školou BOHÉMIA Ing. Bohumil a Hana Černých za podpory Pardubického kraje a Ministerstva kultury ČR

Svaz učitelů tance ČR ve spolupráci s Taneční školou BOHÉMIA Ing. Bohumil a Hana Černých za podpory Pardubického kraje a Ministerstva kultury ČR Svaz učitelů tance ČR ve spolupráci s Taneční školou BOHÉMIA Ing. Bohumil a Hana Černých za podpory Pardubického kraje a Ministerstva kultury ČR pořádají Mistrovství ČR SUT plesových předtančení Mistrovství

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

o činnosti a hospodaření v roce 2014

o činnosti a hospodaření v roce 2014 o činnosti a hospodaření v roce 2014 spolek SÍDLO: Chomutov 3, Pod lesem 4939, 430 03 IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO: 22832734 E-MAIL: sancezit@seznam.cz WEBOVÉ STRÁNKY: www.hennlichova.cz/sance_zit ČÍSLO ÚČTU: KB

Více

ZÁPIS č. 6/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 26. 6. 2014 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně

ZÁPIS č. 6/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 26. 6. 2014 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně ZÁPIS č. 6/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 26. 6. 2014 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně Přítomni: Josef Mezera, Stanislav Vokurka, Lenka Kupková, Ing. Petr Kollert, Ing. Josef

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

Kulturní akce. Nabízíme zapůjčení stolních a zahradních her (kroket, petanque, karty, míče) K potěše ducha vybízí dřevěná kaple sv. Anežky.

Kulturní akce. Nabízíme zapůjčení stolních a zahradních her (kroket, petanque, karty, míče) K potěše ducha vybízí dřevěná kaple sv. Anežky. Kulturní akce Stylově vybavený klub Špejchar je vhodným místem pro konání soukromých akcí, jako jsou oslavy narozenin, výročí, rodinná či jiná setkání. Prostor je vhodný k uspořádání koncertu, či jako

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Radčice. konaného dne 19. února 2015

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Radčice. konaného dne 19. února 2015 Přítomni: - Ing. Jana Fichtnerová - Mgr. Dagmar Havlová - Ing. Vratislav Ondráček - Dušan Ruža - Barbora Skrbková Zástupci veřejnosti: 0 Program: Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Radčice konaného

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2007/08 zpracováno 19. 6. 2008 PODZIM 2007 20. 9. 2007 Koncert pro Městský úřad Litomyšl, Zámecké divadélko,

Více

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM. Doplnění programu: 9. Žádost MC Jablíčka z Nepomyšle o finanční podporu na akci Vítání ptačího zpěvu dne 2.5.2014.

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM. Doplnění programu: 9. Žádost MC Jablíčka z Nepomyšle o finanční podporu na akci Vítání ptačího zpěvu dne 2.5.2014. Z Á P I S ze 41. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 25.4.2014 od 19.00 hodin do 20.14 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Vilém Dorn, Mgr.

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

Z Á P I S. z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 12. 12. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov

Z Á P I S. z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 12. 12. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 12. 12. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov Přítomni: Bartůněk František, Haken Jiří, Hubáček František, Slavík

Více

USNESENÍ z 24. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 3.6.2010

USNESENÍ z 24. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 3.6.2010 USNESENÍ z 24. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 3.6.2010 Místo konání: Přítomno : Nepřítomen: restaurace Club KINO, Fügnerova ul. Černošice 20 zastupitelů dle prezenční listiny Ing. Vlček Návrhová

Více

Okenský zpravodaj vydává: Obecní úřad Okna, Okna č.p. 40, 471 62 Okna Internetové stránky: http://obecokna.cz, E-mail: starosta@obecokna.

Okenský zpravodaj vydává: Obecní úřad Okna, Okna č.p. 40, 471 62 Okna Internetové stránky: http://obecokna.cz, E-mail: starosta@obecokna. OKENSKÝ ZPRAVODAJ KVĚTEN 2010 INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU: Veřejné zasedání zastupitelstva obce se konalo ve středu 5.května 2010 od 17:00 hodin. Jedním z bodů jednání bylo schválení žádosti o slevu a prominutí

Více

Soutěžní kategorie: Věkové kategorie: Podmínky soutěže:

Soutěžní kategorie: Věkové kategorie: Podmínky soutěže: Soutěžní kategorie: A) Jazz, moderna, scénický tanec B) Disko C) Street dance D) Plesová choreografie E) Roztleskávačky Věkové kategorie: 1) mini - do 6 let 2) děti - do 10 let 3) junioři - do 15 let 4)

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen Čj. 110909/182 Datum: 9. 9. 2011 Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen ze dne 6. 9. 2011 Přítomno 7 členů zastupitelstva obce: podle prezenční listiny Omluveni: 0 Hosté: Josef Roubík Místo: kancelář

Více

Prezentace výtvarnice Josefíny Jonášové, i prezentace předsedkyně CID Marie Petrželové, byly zařazeny do programu jednání KKVČ.

Prezentace výtvarnice Josefíny Jonášové, i prezentace předsedkyně CID Marie Petrželové, byly zařazeny do programu jednání KKVČ. ZÁPIS č. 4/ KKVČ RMČ z jednání komise Rady Městské části Praha 8 pro kulturu a volný čas (KKVČ RMČ), které se uskutečnilo v úterý 30. června 2015 v místnosti č. 2 Libeňského zámku (15:30 17:20) 1) Informace

Více

Rekonstrukce ulice Nádražní

Rekonstrukce ulice Nádražní - 1 - Žabčice leží jižně od města Brna ve vzdálenosti 25 km po silnici a 20 km po železnici. Okolí vsi v úrodném údolí řeky Svratky bylo osídleno již od pravěku. Nejstarší zápis je z r. 1356, jméno obce

Více

o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 16. 04. 2012 v Těšeticích Starosta obce zahájil 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Dosavadní rada města schválila na své 76. schůzi 20.10.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Schůzi Rady města zahájil v 8: 10 hodin Radovan Klusák místostarosta města Tišnova. Přítomno: 4 členi - RM je usnášeníschopná.

Více

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750. ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 7. KONANÉ DNE 10.03.2015 od 16.00 hod.

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750. ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 7. KONANÉ DNE 10.03.2015 od 16.00 hod. Obec Krhová Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 7 KONANÉ DNE 10.03.2015 od 16.00 hod. POČET PŘÍTOMNÝCH ČLENŮ RADY OBCE KRHOVÁ Sylva Kristková - přítomna Ing. Alois

Více

Zpravodaj září 2013. Vážení rodiče, učitelé, příznivci a kamarádi,

Zpravodaj září 2013. Vážení rodiče, učitelé, příznivci a kamarádi, Zpravodaj září 2013 Vážení rodiče, učitelé, příznivci a kamarádi, srdečně zdravíme všechny v předvečer nového školního roku! Tak jako v loňském roce budeme se i letos snažit přinášet vám informace a aktuality

Více

Turistický zpravodaj č.1/ 2011

Turistický zpravodaj č.1/ 2011 Vážení turisté, vážení přátelé, Turistický zpravodaj č.1/ 2011 dostává se k Vám první číslo Turistického zpravodaje oblasti Klubu českých turistů Jižní Čechy. V tomto zpravodaji bychom Vám chtěli čtyřikrát

Více

www.deti-detem.cz Děti dětem Velký vánoční koncert pro handicapované děti a děti z Dětských domovů z celé ČR neděle 14.12.2014 od 15.

www.deti-detem.cz Děti dětem Velký vánoční koncert pro handicapované děti a děti z Dětských domovů z celé ČR neděle 14.12.2014 od 15. Děti dětem Velký vánoční koncert pro handicapované děti a děti z Dětských domovů z celé ČR neděle 14.12.2014 od 15.00 hodin sál Bohuslava Martinů na pražské HAMU, Malostranské náměstí 13, 118 00 Praha

Více

PROGRAM MEKUC ÚNOR 2014

PROGRAM MEKUC ÚNOR 2014 Mělnické kulturní PROGRAM MEKUC ÚNOR 2014 Neděle 2. února v 15.00 hodin - divadelní sál MKD ZVÍŘÁTKA A LOUPEŽNÍCI Nedělní pohádka pro děti v rámci festivalu Divadlo dětem. Hrají členové divadla Karla Čapka

Více

Program 5. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves:

Program 5. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves: Zápis z 5. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 10.1. 2011 v 17.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Mgr. Bc. Marek Košut Kučera Jaroslav Gréeová Eva Ing.

Více

Vinařské špičky zahájí Festival vína Český Krumlov

Vinařské špičky zahájí Festival vína Český Krumlov Vinařské špičky zahájí Festival vína Český Krumlov Český Krumlov 15. října 2014 Téměř celý listopad (7. - 29. 11. 2014) bude v Českém Krumlově patřit již tradičně vínu. A ne jen tak ledajakému. Festival

Více

Pondělí 3.11. Projekt 9.A 8.00 11.40 SŠLCH Mgr. Šimlík. Úterý 4.11

Pondělí 3.11. Projekt 9.A 8.00 11.40 SŠLCH Mgr. Šimlík. Úterý 4.11 Pondělí 3.11. Projekt 9.A 8.00 11.40 SŠLCH Mgr. Šimlík Úterý 4.11 SCIO TESTY Mgr.Švehla 1.+2.vyuč.hodina 9.B Matematika 8.00-9.40 4.+5.vyuč.hodina 9.A Český jazyk 10.55-12.40 KL Prolhané národní obrození

Více

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 Středočeský krajský volejbalový svaz http://stc.cvf.cz e-mail: stc-vol@seznam.cz Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 modrý, červený a žlutý volejbal chlapců, dívek a

Více

Závěrečná zpráva Senior Praha 8. 10. 9. 2011 Výstaviště Holešovice

Závěrečná zpráva Senior Praha 8. 10. 9. 2011 Výstaviště Holešovice Závěrečná zpráva Senior Praha 8. 10. 9. 2011 Výstaviště Holešovice www.seniorpraha.cz 2 Ve dnech 8. až 10. září 2011 proběhl na Výstavišti v Praze Holešovicích první ročník odborného veletrhu zaměřeného

Více