Výpočet únosnosti šnekového soukolí (Výukový text výběr z normy DIN 3996)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výpočet únosnosti šnekového soukolí (Výukový text výběr z normy DIN 3996)"

Transkript

1 Technická univerzita v Liberci Fakulta strojní Katedra částí a mechanismů strojů Výpočet únosnosti šnekového soukolí (Výukový text výběr z normy DIN 3996) Zpracoval: doc. Ing. Ludvík Prášil, CSc. Liberec 00

2 V textu jsou velmi stručně popsány jen nejzákladnější kriteria, kterými se hodnotí únosnost šnekového soukolí podle DIN 3996 bez hlubší analýzy mechanických vlastností používaných materiálů a podrobné tepelné bilance šnekové převodovky. Hodnotící kriteria únosnosti šnekového soukolí Únosnost šnekového soukolí odpovídá výkonu, který může soukolí přenášet bez poškození zubů po dobu stanovené životnosti šnekového soukolí. Její hranice jsou určeny zejména únavovým poškozením povrchu boků zubů jamkovou korozí (pittingem) a lomem zubů šnekového kola. K hodnotícím pevnostním kriteriím patří také kontrola průhybu hřídele šneku a teploty mazacího oleje. Odolnost proti vzniku únavového poškození boků zubů jamkovou korozí pittingem Pevnostní kontrola únavového poškození boků zubů jamkovou korozí (pittingem) se provádí jenom pro boky zubů šnekového kola, protože jsou zpravidla vyrobeny z materiálů o menší tvrdosti. Součinitel bezpečnosti proti vzniku únavového poškození boků zubů S = σ / σ S =, () H HG Hm H min kde jeσ HG mezní napětí v dotyku a σ Hm střední skutečné dotykové napětí. Mezní napětí v dotyku σ = σ Z ZZZ, () HG H T h v s oil kde značí: σ - mezní (itní) napětí v dotyku pro únavové poškození boku zubů, (tab. ) H T Z - součinitel životnosti Z h h v =, L h se dosazuje v [h] /6 (5000 / Lh), 6 Z - součinitel rychlosti Z v ( v ) = 5/ 4+ ; Z s - součinitel velikosti Zs k ( a) = 3000 / Z oil - součinitel maziva Z oil =, 0 pro syntetické oleje na bázi polyglykolů Z = 0,89 pro minerální oleje. oil Skluzová rychlost (podél zubů) na roztečné kružnici šnekového kola ve střední rovině π nd π nqm vk 000 cosγ 000 cosγ Střední dotykové napětí = = x. (3) σ Hm 3 4 pm 0 m j KA Ered = 3 π a 0,5, (4) Norma ISO 45Gear - Calculation of load capacity of wormgaers není doposud zveřejněna; stále probíhá její schvalování..

3 Tabulka Označení veličin Pozn. Součinitele označené symbolem Y platí zpravidla pro lom zubu a součinitele označené symbolem Z pro opotřebení otěrem nebo poškozeni pittingem. Index platí pro šnek, index pro šnekové kolo. Indexy F, resp. H, rozlišují výpočet pro lom v patě zubu, resp. poškození povrchu boků zubů. Zdroj: DIN 3996 Symbol Význam Jednotky a vzdálenost os mm b délka (závitu) šneku mm b H účinná čelní šířka šnekového kola mm c hlavová vůle d roztečný průměr mm d a hlavový průměr mm d f patní průměr mm f zm střední součinitel tření v ozubení šnekového soukolí - f 0T základní součinitel tření pro zkušební referenční ozubené šnekové soukolí - h výška zubu mm h a výška hlavy zubu mm h f výška paty zubu mm h součinitel tloušťky mazací vrstvy - l vzdálenost radiálních ložisek šneku mm m x osový modul šneku mm n otáčky (frekvence otáčení) min - p parametr středního Hertzova napětí - m p x osová rozteč mm p z stoupání závitu mm q součinitel průměru šneku - s ft střední tloušťka paty zubu šnekového kola v čelním řezu mm s střední tloušťka zubu na roztečném průměru šnekového kola mm s K tloušťka věnce šnekového kola (pod patní kružnicí) mm s x tloušťka zubu šneku v osovém řezu mm t M provozní teplota maziva t o teplota okolního prostředí t s provozní teplota oleje vpřevodovce t s mezní (itní) teplota oleje u převodové číslo - v k skluzová rychlost na roztečné kružnici šnekového kola ve střední rovině m.s - x jednotková korekce posunutím tvořícího profilu - z počet zubů - E modul pružnosti materiálu v tahu N.mm - E red redukovaný modul pružnosti v tahu N.mm - F t obvodová síla na roztečné kružnici N K A součinitel vnějších dynamických sil - L h doba životnosti h M j jmenovitý točivý moment N.m N L počet cyklů napětí u šnekového kola - S F součinitel bezpečnosti proti ulomení zubu - S H součinitel bezpečnosti proti vzniku jamkové koroze (pittingu) - S F min minimální součinitel bezpečnosti pro ohyb - 3

4 S H min minimální součinitel bezpečnosti pro dotyk - S t teplotní součinitel bezpečnosti - S δ součinitel bezpečnosti průhybu hřídele šneku - Y F součinitel tvaru - Y G součinitel tvaru (geometrie) - Y K součinitel tloušťky věnce šnekového kola - Y NL součinitel životnosti - Y R součinitel drsnosti - Y S součinitel velikosti - Y W součinitel materiálu - Y ε součinitel dotyku (vlivu záběru profilu) - Y γ součinitel stoupání šroubovice - Z h součinitel životnosti - Z oil součinitel maziva - Z S součinitel velikosti - Z v součinitel rychlosti - α o osový úhel základního profilu α n normálný úhel základního profilu γ úhel stoupání boční křivky (šroubovice) na roztečném průměru šneku δ průhyb hřídele šneku mm δ mezní (itní) průhyb hřídele šneku mm µ Poissonovo číslo (součinitel) - ν 40 kinematická viskozita maziva při 40 C mm.s - ν M kinematická viskozita maziva při provozní teplotě mm.s - σ H dotykové napětí N.mm - σ H T mez únavy v dotyku pro zkušební referenční kolo N.mm - σ Hm střední dotykové napětí N.mm - σ HG mezní hodnota středního napětí v dotyku N.mm - τ F smykové napětí v patě zubu N.mm - τ FG itní hodnota smykového napětí v patě zubu N.mm - τ F T mez únavy ve smyku (střihu) pro zkušební referenční kolo N.mm - kde značí: p m - parametr středního Hertzova tlaku pro šneky typu A, I, K, N, platí rovnice x b q q 50 ( u )/ u H p, m = 0, ,0 z 0, , u mx 6,9 5,9 + 37,5 q (5) význam symbolů v rovnici(5): x jednotkové posunutí tvořícího profilu šnekového kola, u - převodové číslo; u = z / z, z počet chodů šneku, z počet zubů šnekového kola, b H - účinná šířka zubu šnekového kola, Šnek typu: A rovnoboký osový profil (Archimedova šroubová plocha), I evolventní šroubová plocha, vytvořená tvořící přímkou v tečné rovině základního válce, K - helikoid, vytvořený pomocí dvojkuželového brousícího kotouče nebo frézovacího nástroje, který má konvexní profily v osové rovině, N přímkový profil v normální rovině ke šroubovici mezery závitu. 4

5 m x - osový modul šneku, q součinitel průměru šneku, M j - jmenovitý točivý moment na šnekovém kole, K A součinitel vnějších dynamických sil, a - vzdálenost os šnekového soukolí, E red - redukovaný modul pružnosti v tahu E red = µ / E + µ / E. (6) ( ) ( ) Tabulka Mezní (itní) napětí v dotyku ) pro únavové poškození boku zubůσ Materiál věnce šnekového kola H T CuSn CuSnNi CuAl0Ni H T Perlitická tvárná litina R m = 400 MPa Šedá litina R m = 50 MPa σ [N/mm ] ) 490 ) 350 ) ) hodnoty mezního únavového napětí v dotyku platí pro zkušební referenční ozubené kolo (index T), při poškození boku zubu kola jamkovou korozí (pittingem) na 50% plochy ) hodnoty platí pro skluzovou rychlost v k < 0,5 m/s. Tabulka 3 Moduly pružnosti a Poissonova čísla pro materiály šnekových kol a redukované moduly pružnosti pro kombinace s ocelovým šnekem (E =,.0 5 MPa, µ = 0,3) Materiál věnce šnekového kola CuSn CuSnNi CuAl0Ni Perlitická tvárná litina R m = 400 MPa Šedá litina R m = 50 MPa E [N/mm ] µ [-] 0,35 0,35 0,35 0,3 0,3 E red [N/mm ] Pevnost paty zubu Zuby šnekového kola mohou být trvale deformovány nebo ulomeny v důsledku vysokého napětí v patě zubu. Dojde-li však k lomu zubu šnekového kola, je to většinou iniciováno jiným poškozením (opotřebením nebo pittingem). Nejedná se tedy o typický únavový lom od ohybového zatížení. Výpočet podle DIN je založen na hypotéze smykového napětí. Součinitel bezpečnosti proti lomu zubu SF = τfg / τf SF min =,, (7) kde mezní smykové napětí v patě zubu τfg = τf T YNL. (8) Hodnoty mezního únavového smykového napětí τ FT pro různé materiály věnců šnekových kol jsou v tabulce 4 a hodnoty součinitele životnosti Y NL v závislosti na počtu cyklů změn napětí N L šnekového kola, materiálu a stupni přesnosti jsou uvedeny v tabulce 5. Jmenovité smykové napětí v patě zubu Ft τ F = YYFYYK. (9) b m ε γ H x 5

6 Tabulka 4 Mezní únavové smykové napětí τ FT ) pro různé materiály věnců šnekových kol Materiál věnce šnekového kola CuSn CuSnNi CuAl0Ni Perlitická tvárná litina R m = 400 MPa Šedá litina R m = 50 MPa τ FT [N/mm ] ) hodnoty mezního únavového smykového napětí platí pro zkušební referenční ozubené kolo (index T) Tabulka 5 Součinitel životnosti Y NL v závislosti na počtu cyklů napětí N L šnekového kola, materiálu a stupni přesnosti ozubení Součinitel životnosti Y NL Počet cyklů napětí N L Materiál/ stupeň přesnosti ozubení,5 < 8,3 0 5 CuSn a CuSnNi / (3 0 6 /N L ) 0,6 8,3 0 5 N L stupeň přesnosti DIN 8,0 > 3 0 6,5 <,3 0 5 CuSn a CuSnNi / (3 0 6 /N L ) 0,6,3 0 5 N L stupeň přesnosti DIN 9,0 > 3 0 6,75 < 9,5 0 4 CuSn a CuSnNi / (3 0 6 /N L ) 0,6 9,5 0 4 N L stupeň přesnosti DIN 0,0 > 3 0 6,0 < CuSn a CuSnNi / (3 0 6 /N L ) 0, N L stupeň přesnosti DIN,0 > 3 0 6,5 < 0 4 CuSn a CuSnNi / (3 0 6 /N L ) 0,6 0 4 N L stupeň přesnosti DIN,0 > (3 0 6 /N L ) 0, N L CuAl0Ni / -,0 < 4 0 4,0 > 3 0 6,5 < 0 4 perlitická tvárná litina (3 0 6 /N L ) 0, N L R m = 400 MPa / -,0 > 3 0 6,0 < 0 3 šedá litina (3 0 6 /N L ) 0,6 0 3 N L R m = 50 MPa / -,0 > Součinitel dotyku (vlivu záběru profilu) zavádí do výpočtu rozložení zatížení současně zabírajících zubů Y ε = 0,5. Charakter rozložení zatížení po čelní šířce, zvláště přetížení v oblasti čelních stran šnekového kola a zvýšení zatížení následkem opotřebení u paty zubu zahrnuje do výpočtu součinitel tvaru zubu Y F,9 mx,9 mx YF = =, (0) s, 06s ft f ( f ) s s s + d d tg α / cosγ. f 0 6

7 Přibližná jmenovitá tloušťka zubu šnekového kola ve střední rovině s 0,5π mx, (neuvažuje se zmenšení tloušťky zubu o axiální boční vůli). Velikost úbytku tloušťky zubu otěrem pro požadovanou životnost se odhaduje; s 0,3m x. Součinitel stoupání šroubovice Y γ = / cosγ () zahrnuje vliv úhlu stoupání šroubovice a přetížení v pásmu vůle při rozběhu soukolí Součinitel tloušťky věnce YK = pro sk,5 mx a YK =, 5 pro sk <,5m x. () Průhyb hřídele šneku Příliš velké a zvláště průběžně se měnící průhyby hřídele šneku mohou způsobovat interference (kolize) při záběru šneku a šnekového kola, což může zvětšovat opotřebení zubů. Součinitel bezpečnosti průhybu hřídele šneku je definován vztahem δ S δ =. (3) δ max Na základě provozních zkušeností mezní (itní) průhyb hřídele šneku je - pro šneky netvrzené δ = 0,0m x, - pro šneky tvrzené (cementované a kalené) δ = 0,004m x. Pro výpočet skutečného maximálního průhybu hřídele šneku uvádí norma DIN tyto rovnice: - pro nesymetrické umístění ložisek hřídele šneku vzhledem k valivému bodu, ve kterém působí výsledná síla mezi zuby šneku a šnekového kola tan ( γ + arctan f ) 5 zm + tan α0 / cos γ δmax 3, 0 ll Ft, (4) 4 dl - pro symetrické umístění ložisek hřídele šneku vzhledem k valivému bodu tan ( γ + arctan f ) 6 3 zm + tan α0 / cos γ δ max 0 lf t, (5) 4 d kde značí l vzdálenost os radiálních ložisek šneku, l, resp. l, vzdálenost valivého bodu šnekového soukolí od levého, resp. od pravého, ložiska. Pro střední součinitel tření v ozubení šnekového soukolí platí rovnice fzm = f0t YS YGYW YR, (6) kde značí f 0T základní součinitel tření pro zkušební normalizované referenční ozubené šnekové soukolí. Pro minerální oleje f0t = 0, , 06 0, a (7) 0.76 ( vk + 0,7) pro syntetické oleje na bázi polyglykolů fz T = 0,0 + 0,0 0,094, (8) 0.97 ( vk + 0, ) kde je v K [m/s] skluzová rychlost z rov. (3). Součinitel velikosti 3 zavádí do výpočtu vliv osové vzdálenosti a. Vypočítá se z rovnice 3 Rovnice pro výpočet součinitele tření,součinitele velikosti a součinitele tvaru zubu (geometrie) jsou převzaty z FVA: Forschungsvorhaben Nr. /III. Versuche zum Einfluß der Baugröße auf Wirkungsgrad und Flankentragfähigkeit von Schneckengetrieben unter Berücksichtigung der Schmierstoffviskosität. Abschlußbericht Nr. 3 (990) 7

8 0,5 00 Y S =. (9) a Pro a < 65 mm se dosazuje a = 65 mm nebo pro a > 50 mm je a = 50 mm. Součinitel tvaru (geometrie) zavádí do výpočtu vliv tvaru ozubení na tloušťku mazací vrstvy. Platí vztah 0, Y G =, (0) h kde součinitel tloušťky mazací vrstvy h pro šneky typu A, I, K, a N q x u b q H h = 0, () 7,86( q+ z) z , 4mx 3,9 Součinitel materiálu zavádí Y 4 W do výpočtu vliv materiálu šnekového kola Tabulka 6 Součinitel materiálu Y W Materiál věnce šnekového kola CuSn CuSnNi CuAl0Ni Perlitická tvárná litina R m = 400 MPa Šedá litina R m = 50 MPa Y W,0 0,95,,3,4 Součinitel drsnosti 5 zavádí do výpočtu vliv drsnosti povrchu Ra boku zubu šneku a vypočítá se z rovnice Ra Y 4 R =. () 0,5 Teplotní součinitel bezpečnosti S rostoucími teplotami se očekávaná životnost maziva rychle snižuje urychleným rozkladem přísad a dochází k poškození těsnících kroužků. Provozní teplota v převodovce závisí na velikosti ztrát třením a na konstrukčním provedení skříně. Není-li k dispozici více údajů pro výpočet je možné postupovat následovně. Teplotní součinitel bezpečnosti pro mazání ostřikem při brodění šneku v olejové náplni je S = t t S =. (3) t S S tmin, Mezní hodnoty teplot pro různé druhy mazacích olejů pro převodovky jsou: - pro minerální oleje ts 90 - pro syntetické oleje na bázi polyglykolů ts Uvedený výpočet teploty oleje ve skříni převodovky t s je možné použít za těchto předpokladů: - osová vzdálenost šnekového soukolí je v rozsahu 63 mm a 400 mm, frekvence otáčení šneku je v rozsahu 60 min n 3000 min, - převodové číslo je v rozsahu 0 u 40 - skříň je odlita z šedé litiny a je vhodně opatřena žebry pro zvětšení plochy vnějšího povrchu skříně. 4 Viz kniha: Niemann, G., Winter, H.: Maschinenelemente Bd. III. Berichtigter Nachdruck, Springer-Verlag (986) 5 Viz Simon, M.: Messung von elastohydrodynamischen Parametern und ihre Auswirkung auf die Grübchentragfähigkeit vergüteter Scheiben und Zahnräder. Diss. TU München,

9 Provozní teplota oleje ve skříni převodovky se může určit z následujících přibližných rovnic s odchylkou ± 0 C, nebo dokonce i více: KAM j ts = t0 + c + c 3 0, (4) ( a 63) kde jsou součinitele pro skříně - s ventilátorem na hřídeli šneku 0,34 0,7 3,9 n ν 40 0, 0,34 c = u ( a 48) , (5) 0,7 0,4 8, n ν 40 0,63 c0 = 0,3 ( a 3) , (6) - bez ventilátoru 0,43 0,636 3, 4 n ν 40 0,8 0,6 c = 0, 0,8 u ( a 0,4) , (7) c 0,68 0,037 5, 3 n ν 40 0,95 0 = + 0, 8, 03 ( a+,36) Příklad (8) Šnekové soukolí s evolventním šnekem typu I a šnekovým kolem s globoidním věncem má osový modul šneku m x = 5 mm, počet chodů šneku z =, normálný úhel profilu zubu - αn = αo = 0 a součinitel průměru šneku q = 0. Frekvence otáčení šneku n = 945 min a - šnekového kola n = 45 min. Na hřídeli šnekového kola je požadován výkon P = 5 kw. Ložiska hřídele šneku jsou umístěna symetricky k poloze valivého bodu l = 50 mm. Tloušťka věnce šnekového kola s K = mm. Šnek je vyroben z cementační oceli 6MnCr5, cementované a kalené zuby jsou broušeny, jejich drsnost na povrchu boku zubu Ra = 0, 4 µ m a věnec šnekového kola je vyroben z bronzu CuSn. Požadovaná doba životnosti nepřetržitého provozu L h = 5000 h. Teplota okolního prostředí t0 = 0 C. Mazání převodu je syntetickým olejem na bázi polyglykolů s kinematickou viskozitou ν 40 = 0 mm /s a ν 00 = 37 mm /s. Vypočítejte: (a) rozměry šnekového převodu (b) součinitele bezpečnosti proti vzniku únavového poškození boků zubů, (c) součinitel bezpečnosti proti lomu zubu, (d) součinitel bezpečnosti průhybu hřídele šneku, (e) teplotu maziva při provozu a teplotní součinitel bezpečnosti pro mazání při brodění šneku v olejové náplni bez ventilátoru na hřídeli šneku. (f) účinnost šnekového převodu. Řešení: (a) Převod (převodové číslo) i n 945 = u = = = n 45 ; 9

10 Počet zubů šnekového kola z = uz = = 4; Rozměry šneku a šnekového kola: roztečný průměr šneku: d = qm x = 0 5 = 50 mm ; roztečný průměr šnekového kola: d = m z = 5 4 = 0 mm ; osová vzdálenost 0,5( 50 0) 30 mm x a = + = ; axiální rozteč px = πmx = π 5 = 5, 7079 mm ; výška hlavy zubu šneku a šnekového kola (ve střední rovině) ha, ha = mx = 5 mm ; výška paty zubu šneku a šnekového kola (ve střední rovině) hf, hf =, mx = 6 mm ; výška zubu h, h =, m = mm ; průměr hlavové kružnice šneku da = d + ha = 50+ 0= 60 mm; průměr patní kružnice šneku d f = d hf = 50 = 38 mm; průměr hlavové kružnice šnekového kola ve střední rovině da = d + ha = = 0 mm ; průměr patní kružnice šnekového kola ve střední rovině d f = d hf = 0 = 98 mm ; hlavová vůle c = 0, m x = 0, 5 = mm ; stoupání závitu pz = πmx z = π 5 = 3, 46 mm. Roztečný úhel stoupání boční křivky závitu šneku p 3, 46 γ = arctan z arctan,3099 πd = π 50 = ; délka závitu šneku b mx z + = =65, 6 mm ; účinná čelní šířka věnce šnekového kola bh 0, 45( da + 4mx ) = 0, 45( ) = 36 mm. (b) Z tab. mezní (itní) napětí v dotyku pro únavové poškození boku zubů šnekového kola pro použitý bronz CuSn σ H T = 45 MPa. Součinitel životnosti pro 5000h je Z h =. Obvodové rychlosti na roztečném válci šneku v, resp. šnekového kola v, d π v = π n = =,474 m.s, π n d π 45 0 v = = = 0,495 m.s Skluzová rychlost z rov. (3) v, 474 vk = = =,53 m.s. cosγ cos,30993 součinitel rychlosti Zv = 5 / ( 4 + vk ) = 5 / ( 4 +,53) = 0.875; součinitel velikosti Z ( a) ( ) s = 3000 / = 3000 / = 0,995 ; součinitel maziva pro syntetické oleje na bázi polyglykolů Z oil =, 0 ; Z rov. () mezní napětí v dotyku σhg = σh T ZZZZ h v s oil = 45 0,875 0,995 = 370 MPa 0

11 Parametr středního Hertzova tlaku pro šnek typu I z rov. (5) pro jednotkové posunutí tvořícího profilu x = 0 q 50 ( u )/ u b q + + H pm =,03 0,4 + 0,0 z 0, = mx 6,9 5,9 37,5 q ( + )/ =,03 0,4 + 0,0 4 0, =, ,9 5,9 + 37,5 0 3 Z rov. (4) střední dotykové napětí po dosazení za M = P 0 π n, K = a E red z tab. 3 j 6 0,5 6 0,5 4 pp m (0 ) E 4 red,037 5 (0 ) Hm = 3 = 3 = π πna / 60 π π σ 333,7 MPa. Součinitel bezpečnosti proti vzniku únavového poškození boků zubů z rov. () σ HG 370 SH = = =,. σ Hm 333,7 (c) Z tab. 4 je hodnota mezního únavového smykového napětí τ F T = 9 MPa. 6 Pro počet cyklů změn napětí N = 60n L = = 67,5 0 z tab. 5 je součinitel L životnosti v závislosti na počtu cyklů změn napětí šnekového kola Y NL =. Z rov. (8) je mezní smykové napětí v patě zubu τ FG = 9 MPa. Součinitel vlivu záběru profiluy ε = 0,5. Součinitel tvaru Y F z rov. (0),9 mx YF = =,06, 7m + d d tan α / cosγ ( x ( f ) O ) h,9 5 = =,65., 06(, ( 0 98) tan0 / cos,3099 ) Součinitel úhlu stoupání šroubovice z rov. () Y γ = / cosγ = / cos,3099 =, 0. Z rov. () součinitel tloušťky věnce Y K =, ( sk,5 mx ). Z rov. (9) smykové napětí v patě zubu Ft 00 τ F = YYYY F K = 0,5,65,0 = 36, MPa. bhm ε γ x 36 5 Součinitel bezpečnosti proti lomu zubu z rov. (7) τ FG 9 SF = = =,54. τ F 36, (d) Základní součinitel tření pro standardní referenční ozubené šnekové soukolí pro syntetické oleje na bázi polyglykolů z rov. (8) je f zt = 0,0. Součinitel velikosti z rov. (9) je Y S = 0,877. Součinitel geometrie z rov. (0) a () Y G =,084. Součinitel materiálu z tab. 6 Y W =. Součinitel drsnosti z rov. () Y R = 0,946. A

12 Střední součinitel tření v ozubení šnekového soukolí z rov.(6) f zm = 0,089. Maximální průhyb hřídele šneku při symetrickém umístění ložisek vzhledem k valivému bodu šnekového soukolí je z rov. (5) je δ max 0,0047 mm. Mezní (itní) průhyb hřídele šneku je pro cementovaný a kalený šnek δ = 0,0 mm. Součinitel bezpečnosti průhybu hřídele šneku je z rov. (3) S δ = 4,. (e) Mezní hodnota teploty pro syntetické oleje na bázi polyglykolů ts Součinitele rov. (4) pro skříň bez ventilátoru na hřídeli šneku jsou: 0,43 0,636 3, ,8 0,6 c = + 0, 0,8 ( 30 0, 4) = 0, 056 ; ,68 0,037 5, ,95 c0 = + 0,8,03 ( 30 +,36) = 39, Teplota oleje ve skříni převodovky z rov. (4) 06 t S = 0 + 0, ,35 = 66 C. ( 30 63) 3 Teplotní součinitel bezpečnosti při brodění šneku v olejové náplni je podle rov. (3) 00 S t = =, (f) Účinnost šnekového soukolí pro hnací šnek cosαn fzmtanγ cos 0 0, 089 tan,3099 η = = = 0,9. cosα + f cotγ cos 0 + 0, 089 cot,3099 n zm

Tvorba technické dokumentace

Tvorba technické dokumentace Tvorba technické dokumentace Požadavky na ozubená kola Rovnoměrný přenos otáček, požadavek stálosti převodového poměru. Minimalizace ztrát. Volba profilu boku zubu. Materiály ozubených kol Šedá a tvárná

Více

Pomocné výpočty. Geometrické veličiny rovinných útvarů. Strojírenské výpočty (verze 1.1) Strojírenské výpočty. Michal Kolesa

Pomocné výpočty. Geometrické veličiny rovinných útvarů. Strojírenské výpočty (verze 1.1) Strojírenské výpočty. Michal Kolesa Strojírenské výpočty http://michal.kolesa.zde.cz michal.kolesa@seznam.cz Předmluva Publikace je určena jako pomocná kniha při konstrukčních cvičeních, ale v žádném případě nemá nahrazovat publikace typu

Více

Klopením rozumíme ztrátu stability při ohybu, při které dojde k vybočení prutu z roviny jeho prvotního ohybu (viz obr.). Obr.

Klopením rozumíme ztrátu stability při ohybu, při které dojde k vybočení prutu z roviny jeho prvotního ohybu (viz obr.). Obr. . cvičení Klopení nosníků Klopením rozumíme ztrátu stability při ohybu, při které dojde k vybočení prutu z roviny jeho prvotního ohybu (viz obr.). Obr. Ilustrace klopení Obr. Ohýbaný prut a tvar jeho ztráty

Více

BETONOVÉ A ZDĚNÉ KONSTRUKCE 1. Dimenzování - Deska

BETONOVÉ A ZDĚNÉ KONSTRUKCE 1. Dimenzování - Deska BETONOVÉ A ZDĚNÉ KONSTRUKCE 1 Dimenzování - Deska Dimenzování - Deska Postup ve statickém výpočtu (pro BEK1): 1. Nakreslit navrhovaný průřez 2. Určit charakteristické hodnoty betonu 3. Určit charakteristické

Více

Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu)

Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu) Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu) Obsah 1 Obsah statického výpočtu... 3 2 Popis výpočtu... 3 3 Materiály... 3 4 Podklady... 4 5 Výpočet střešního nosníku... 4 5.1 Schéma nosníku

Více

STEEGMÜLLER KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES. tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že

STEEGMÜLLER KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES. tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že Překlad z němčiny do češtiny (výtah) STEEGMÜLLER CE KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES Výrobce: tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že stavební produkt: výrobního

Více

VÝTAHOVÁ LANA GUSTAV WOLF ŽIVOTNOST, MONTÁŽ, MAZÁNÍ A ÚDRŽBA LAN

VÝTAHOVÁ LANA GUSTAV WOLF ŽIVOTNOST, MONTÁŽ, MAZÁNÍ A ÚDRŽBA LAN ŽIVOTNOST, MONTÁŽ, MAZÁNÍ A ÚDRŽBA LAN Faktory ovlivňující životnost lana Pro ekonomické využití výtahových lan je velmi důležitá instalační přístupnost, stejně jako životnost lan. Co se týká faktorů ovlivňujících

Více

Á Ú Č ú ř ř ř ú ř ť Ú ň ž Á ď ž š ž ř ž É ž ř ž ú ř ú ú ž ť ř ň ú ď ť ť Ý š Ý Ě ž ž ť ď Ď ž ř ž ř š ž Ť ž ř Ú Ú ř ú ú ň ž ó ř ž ž š Ň ň ť ž ú š ž ž ž ž ř ř ž ř ř ř ř ž š ř Ý ň Á ó ú ř ť ú Č ř ú ž ť ř

Více

TECHNICKÝ LIST. Systém na fixaci střech a plášťů halových objektů. Dřík: Ø 6,3 mm Délky: 19, 25, 38, 50 mm Vrtací kapacita: 2-6 mm

TECHNICKÝ LIST. Systém na fixaci střech a plášťů halových objektů. Dřík: Ø 6,3 mm Délky: 19, 25, 38, 50 mm Vrtací kapacita: 2-6 mm Název: FASTOVIS 6 TECHNICKÝ LIST Upevnění na ocelovém nosníku 285XXX Samovrtný šroub se šestihrannou hlavou (10 mm), s okroužkem Dřík: Ø 6,3 mm Délky: 19, 25, 38, 50 mm Vrtací kapacita: 2-6 mm Materiál:

Více

Provedení: Houževnaté (Z) 851/00 Z Bity

Provedení: Houževnaté (Z) 851/00 Z Bity Bity Wera řady 00 Upínací část: Šestihran 3 mm K přímému napojení na stroj Provedení: Houževnaté (Z) Norma: DIN 3126 Tvar A 3 ISO 1173 Vhodné na: Biax Bosch Deprag Desoutter 800/00 Z Bity 851/00 Z Bity

Více

Přímá montáž SPŘAHOVÁNÍ OCELOBETONOVÝCH STROPŮ. Hilti. Splní nejvyšší nároky.

Přímá montáž SPŘAHOVÁNÍ OCELOBETONOVÝCH STROPŮ. Hilti. Splní nejvyšší nároky. SPŘAHOVÁNÍ OCELOBETONOVÝCH STROPŮ Hilti. Splní nejvyšší nároky. Spřhovcí prvky Technologie spřhovcích prvků spočívá v připevnění prvků přímo k pásnici ocelového nosníku, nebo připevnění k pásnici přes

Více

ě ě é éč ř ě č Č úč ě ě é éč é Č Č ř č č ř é č ý úč é ý č ů ř ě ř č č Č ř ě č ř ě č ě ě ý ě úč š č Č ů č Č ů ř ě ě Š ú Č č ů Ú é ě éč ě Č č Č ř ř č ě š ý ě é ř š č č é ř š č č ř Ž é š ě č č ř č č é č č

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Spoje a spojovací součásti Pohybové šrouby Ing. Magdalena

Více

Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně Ústav konstruování. KONSTRUOVÁNÍ STROJŮ převody. Přednáška 1

Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně Ústav konstruování. KONSTRUOVÁNÍ STROJŮ převody. Přednáška 1 akulta strojního inženýrství VUT v Brně Ústav konstruování KONSTRUOVÁNÍ STROJŮ převody Přednáška 1 Informace o kurzu Cíl, osnova a hodnocení kurzu. Učební texty. Obsah Převody Druhy převodů. Mechanické

Více

http://www.tobrys.cz STATICKÝ VÝPOČET

http://www.tobrys.cz STATICKÝ VÝPOČET http://www.tobrys.cz STATICKÝ VÝPOČET REVITALIZACE CENTRA MČ PRAHA - SLIVENEC DA 2.2. PŘÍSTŘEŠEK MHD 08/2009 Ing. Tomáš Bryčka 1. OBSAH 1. OBSAH 2 2. ÚVOD: 3 2.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: 3 2.2. ZADÁVACÍ PODMÍNKY:

Více

Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: ŠČERBOVÁ M. PAVELKA V. NAMÁHÁNÍ NA OHYB

Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: ŠČERBOVÁ M. PAVELKA V. NAMÁHÁNÍ NA OHYB Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: MECHNIK DRUHÝ ŠČERBOVÁ M. PVELK V. 14. ČERVENCE 2013 Název zpracovaného celku: NMÁHÁNÍ N OHYB D) VETKNUTÉ NOSNÍKY ZTÍŽENÉ SOUSTVOU ROVNOBĚŽNÝCH SIL ÚLOH 1 Určete maximální

Více

NOVING s.r.o. Úlehlova 108/1 700 30 Ostrava - Hrabůvka TEL., Tel/fax: +420 595 782 426-7, 595 783 891 E-mail: noving@noving.cz http://www.noving.

NOVING s.r.o. Úlehlova 108/1 700 30 Ostrava - Hrabůvka TEL., Tel/fax: +420 595 782 426-7, 595 783 891 E-mail: noving@noving.cz http://www.noving. ČSN EN ISO 9001 NOVING s.r.o. Úlehlova 108/1 700 30 Ostrava - Hrabůvka TEL., Tel/fax: +420 595 782 426-7, 595 783 891 E-mail: noving@noving.cz http://www.noving.cz PROLAMOVANÉ NOSNÍKY SMĚRNICE 11 č. S

Více

Í ť úí ň š ň Š ú š ý ž ž ý š ů š ž ú ž ž ú ž ž ž ý Ž ý ů ý š ž ž ž Ž ž ú ž ů ý ž ž ý ž ý ů ý š ý ý ý ú ž ž ú ž š ž ž ý š Ž ž ž ů ů ž ž ý ů ž ů ú ý ž ý ý ý ž ý ů ý ů ý ú š ž ž ž ů ý ů Ž ž ž ž ú ýš ýš š

Více

Pro zpracování tohoto statického výpočtu jsme měli k dispozici následující podklady:

Pro zpracování tohoto statického výpočtu jsme měli k dispozici následující podklady: Předložený statický výpočet řeší založení objektu SO 206 most na přeložce silnice I/57 v km 13,806 přes trať ČD v km 236,880. Obsahem tohoto výpočtu jsou pilotové základy krajních opěr O1 a O6 a středních

Více

KOMPONENTY PRO DOPRAVNÍKY. magris KOVOVÉ ŘETĚZY

KOMPONENTY PRO DOPRAVNÍKY. magris KOVOVÉ ŘETĚZY KOMPONENTY PRO DOPRAVNÍKY magris KOVOVÉ ŘETĚZY 2012 Společnost Magris se může pochlubit více než padesátiletými zkušenostmi předního výrobce kloubových destičkových řetězů a příslušenství z oceli/nerezové

Více

Technický list - ABS hrany UNI barvy

Technický list - ABS hrany UNI barvy Technický list - ABS hrany UNI barvy ABS hrany UNI jsou kvalitní termoplastové hrany z maximálně odolného a teplotně stálého plastu ABS (Akrylonitryle Butadiene Styrene). Výhody: ABS hrany UNI jsou v interiéru

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje MODUL 03 - TP ing. Jan Šritr Ozubený převod přenáší

Více

NEXIS 32 rel. 3.70 Betonové konstrukce referenční příručka

NEXIS 32 rel. 3.70 Betonové konstrukce referenční příručka SCIA CZ, s. r. o. Slavíčkova 1a 638 00 Brno tel. 545 193 526 545 193 535 fax 545 193 533 E-mail info.brno@scia.cz www.scia.cz Systém programů pro projektování prutových a stěnodeskových konstrukcí NEXIS

Více

Katedra obrábění a montáže, TU v Liberci při obrábění podklad pro výuku předmětu TECHNOLOGIE III - OBRÁBĚNÍ je při obrábění ovlivněna řadou parametrů řezného procesu, zejména řeznými podmínkami, geometrií

Více

Určení počátku šikmého pole řetězovky

Určení počátku šikmého pole řetězovky 2. Šikmé pole Určení počátku šikmého pole řetězovky d h A ϕ y A y x A x a Obr. 2.1. Souřadnie počátku šikmého pole Jestliže heme určit řetězovku, která je zavěšená v bodeh A a a je daná parametrem, je

Více

á á á ů ě č ě žá ž ž á ó ó č ář ř ž é é Í ř š ž ý ů é ř á ý á é ě é č á Žš ě č á á č Ž á é ě é č á é á á ž č ář á á š é ý á č žá ý á ů ý ý ů š č ář ž ěř á á ů ěč č š žá á á ě ě Ž é ř ý ů č é š Ž é Žá ž

Více

VY_32_INOVACE_C 07 03

VY_32_INOVACE_C 07 03 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 74601 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC CNC CAM CNC CNC OBECNĚ (Kk) SOUSTRUŽENÍ SIEMENS (Ry) FRÉZOVÁNÍ SIEMENS (Hu) FRÉZOVÁNÍ HEIDENHEIM (Hk) CAM EdgeCAM (Na) 3D OBJET PRINT (Kn) CNC OBECNĚ

Více

A. 1 Skladba a použití nosníků

A. 1 Skladba a použití nosníků GESTO Products s.r.o. Navrhování nosníků I Stabil na účinky zatížení výchozí normy ČSN EN 1990 Zásady navrhování konstrukcí ČSN EN 1995-1-1 ČSN 731702 modifikace DIN 1052:2004 navrhování dřevěných stavebních

Více

ů ž é ž ž ň Š é ž ů ž ž ž ž é é ž ž ž é é ž ů ž ň ž é ž ž ů Ž ž é ž ů é ž é é é ž Ř Č é ů ž é ů é é ž ž ž Ř é Š Š é é ů ž ů ů ž é ů é ů ů ů ů é é ž ů ů é Š ž ž ž ž ů é žň ž ů ž ž é é ž ž ž Ž ů é é é ž

Více

Ozubené převody Distanční text. Projekt OP RLZ Opatření 3.1-0205

Ozubené převody Distanční text. Projekt OP RLZ Opatření 3.1-0205 Projekt OP RLZ Opatření 3.-005 Tento projekt je spolufinancován evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Dokument byl vytvořen s finanční podporou Evropské unie a České republiky.

Více

ž é é Č Ž é é Č Č ú é é Ž ů š é ů š é ú ž Ž š Ž Ž é é š é Ž é š š é ů š š é ú é é Ů ů Č Ú Ú é é Š Í ž ň é é Ž ň é é ň š é Ž ň é é é š ů ů ň Ž é Ž é é ú ň é Ž ů ů ů é ů Ž Ž é ú ú ú š Ž ú ž ž Ž é ů é é š

Více

Chromované pístní tyče tvoří základní pohyblivou část přímočarého hydromotoru. Nabízíme je v jakostech:

Chromované pístní tyče tvoří základní pohyblivou část přímočarého hydromotoru. Nabízíme je v jakostech: Chromované tyče Chromované pístní tyče tvoří základní pohyblivou část přímočarého hydromotoru. Nabízíme je v jakostech: ocel 20MnV6 (podle ČSN podobná oceli 13 220) Vanadiová ocel, normalizovaná, s vyšší

Více

Chladiče a příslušenství

Chladiče a příslušenství Chladiče a příslušenství Obsah Profil společnosti 2 Profil společnosti 2 Chladiče 3 Vzduchové chladiče pro součástky svorníkového typu 3 Vzduchové chladiče pro jednostranné chlazení součástek kotoučového

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Převody a mechanizmy. Ing. Magdalena Svobodová Číslo: VY_32_INOVACE_ 15 06 Anotace:

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Převody a mechanizmy. Ing. Magdalena Svobodová Číslo: VY_32_INOVACE_ 15 06 Anotace: Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Převody a mechanizmy Průmyslové převodovky Ing. Magdalena

Více

φ φ d 3 φ : 5 φ d < 3 φ nebo svary v oblasti zakřivení: 20 φ

φ φ d 3 φ : 5 φ d < 3 φ nebo svary v oblasti zakřivení: 20 φ KONSTRUKČNÍ ZÁSADY, kotvení výztuže Minimální vnitřní průměr zakřivení prutu Průměr prutu Minimální průměr pro ohyby, háky a smyčky (pro pruty a dráty) φ 16 mm 4 φ φ > 16 mm 7 φ Minimální vnitřní průměr

Více

Kontakt: Ing.Václav Mlnářík, Otevřená 25, 641 00 Brno, fax. 546 21 73 84, mobil: 732 58 44 89, e-mail: info@polycarbonate.cz

Kontakt: Ing.Václav Mlnářík, Otevřená 25, 641 00 Brno, fax. 546 21 73 84, mobil: 732 58 44 89, e-mail: info@polycarbonate.cz MULTICLEARTM je řada vysoce kvalitních etrudovaných dutinkových polycarbonátových desek. Výrobní zařízení řady MULTICLEAR má tu nejnovější techologii vybudovu se zaměřením na vysokou kvalitu výroby a pružné

Více

Platnost zásad normy:

Platnost zásad normy: musí zajistit Kotvení výztuže -spolehlivé přenesení sil mezi výztuží a betonem musí zabránit -odštěpování betonu -vzniku podélných trhlin Platnost zásad normy: betonářská prutová výztuž výztužné sítě předpínací

Více

ý č ý ž ý ů ý ů č ý ů ř ý č č ž ž ř ž ý č ý ů č ž ř ú ž é ú ú ů é é ů é ž ř é ú é ý čň ý č é é éó ř ý ř š š ř é ú ž ů é é é ř ů é ř ý ř ý ů č ň ř é ž ů é ú ž é ž č č č ý Úč ř č é é ý ý ř č é ž ý ř ř ý

Více

NOVÉ MOŽNOSTI V NAVRHOVÁNÍ VELKOROZPONOVÝCH DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ PODLE PLATNÝCH EVROPSKÝCH NOREM

NOVÉ MOŽNOSTI V NAVRHOVÁNÍ VELKOROZPONOVÝCH DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ PODLE PLATNÝCH EVROPSKÝCH NOREM ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ NOVÉ MOŽNOSTI V NAVRHOVÁNÍ VELKOROZPONOVÝCH DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ PODLE PLATNÝCH EVROPSKÝCH NOREM PETR KUKLÍK VELKOROZPONOVÉ DŘEVĚNÉ stropy 12 m KONSTRUKCE!!!

Více

Technologie III - OBRÁBĚNÍ

Technologie III - OBRÁBĚNÍ 1 EduCom Tento materiál vznikl jako součást projektu EduCom, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. NAVRHOVÁNÍ HOSPODÁRNÝCH ŘEZNÝCH PODMÍNEK PŘI P I OBRÁBĚNÍ 1) CO

Více

BEVELGEAR. Kompetence a výkon. www.graessner.de

BEVELGEAR. Kompetence a výkon. www.graessner.de MS-Graessner GmbH & Co. KG THE GEAR COMPANY BEVELGEAR Kompetence a výkon Propojení přesnosti s výkonem Sotva kdo jiný zná komplexní konstrukci tak dobře, jako společnost MS-Graessner, protože tato specializovaná

Více

Thermowood Charakteristika vlastností

Thermowood Charakteristika vlastností 1 ThermoWood Charakteristika vlastností Wood Vlhkost humidity dřeva po after vyrovnání balancing % 2 Vlastnost OBSAH ROVNOVÁŽNÉ VLHKOSTI (EMC) Popis V důsledku změn v buněčné struktuře se snižuje schopnost

Více

VUT v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav strojírenské technologie, Odbor tváření kovů a plastů TVÁŘENÍ TECHNOLOGICKÉ VÝPOČTY.

VUT v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav strojírenské technologie, Odbor tváření kovů a plastů TVÁŘENÍ TECHNOLOGICKÉ VÝPOČTY. TVÁŘENÍ TECHNOLOGICKÉ VÝPOČTY Manuál 1 Prof.Milan Forejt 2004 ÚVODEM V rámci počítačové podpory teorie tváření a projektování tvářecích technologií na Ústavu strojírenské technologie, odboru tváření kovů

Více

TERMOMECHANICKÉ VLASTNOSTI

TERMOMECHANICKÉ VLASTNOSTI TERMOMECHANICKÉ VLASTNOSTI ŽÁROBETONŮ (ŽB) Jiří Hamáček, Jaroslav Kutzendörfer VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE Ústav skla a keramiky & ŽÁROHMOTY, spol. s r.o. Třemošná VŠCHT, Praha 2008 TERMOMECHANICKÉ

Více

ů ů ů ú Č é č ý ž ě ž č ř ž š ó ř é ž é ě ž ž ž ř éč é ě ý ř ů éě ě Ž é ň é č ě Ž ěž č ě ě Ť ř ů ž ř ó é ý ů Ž ý ň ú Ž é ý Á ý ě ě ž š ř ý ý ě ěž č Č Č ůž ž ý ó ě ě ě ú ů Ž Ž ů ř š Č ř ě ě é é ř š ě Č

Více

LCM - 05 Metakrylátové konstrukční lepidlo list technických údajů

LCM - 05 Metakrylátové konstrukční lepidlo list technických údajů LCM - 05 Metakrylátové konstrukční lepidlo list technických údajů Popis LCM - 05 je rychle tvrdnoucí dvousložkové akrylové lepidlo pro lepení kompozit, termoplastů a kovů. LCM - 05 je bezpodkladové lepidlo

Více

Doba gelovatění (mim)

Doba gelovatění (mim) Výrobek Vlastnosti Použití Balení Barva Dvousložková malta na bázi epoxyakrylátu s malým zápachem je vysoce výkonný, rychle vytvrzující dvousložkový chemicky kotvící systém pro středně těžká. Při aplikaci

Více

3D MĚŘÍCÍ STŮL ŘADA MIRACLE

3D MĚŘÍCÍ STŮL ŘADA MIRACLE 3D MĚŘÍCÍ STŮL ŘADA MIRACLE 1 Miracle (zázrak) CMM - reprezentuje plně automatizované CMM Všechna tři vodící tělesa jsou vyrobena z vysoce kvalitního granitu, zachovávají si své vlastnosti a tvrdost i

Více

InnovatIon InovaCE CS

InnovatIon InovaCE CS Innovation INOVACE CS 2 Nová rodina CF sort Korozivzdorné sorty Korozivzdorné sorty CF-S18Z zvýšená lomová houževnatost dovoluje nasazení velmi jemnozrnné sorty pro aplikace s vyšším ohybovým namáháním

Více

VY_32_INOVACE_C 08 14

VY_32_INOVACE_C 08 14 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 74601 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

PROBLÉMY STABILITY. 9. cvičení

PROBLÉMY STABILITY. 9. cvičení PROBLÉMY STABILITY 9. cvičení S pojmem ztráty stability tvaru prvku se posluchač zřejmě již setkal v teorii pružnosti při studiu prutů namáhaných osovým tlakem (viz obr.). Problematika je však obecnější

Více

1. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger

1. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger 1. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Ludvíka Podéš éště 1875, 708 33 Ostrava - Poruba Miloš Rieger Základní návrhové předpisy: - ČSN 73 1401/98 Navrhování ocelových

Více

É ř ď ý Ě ý Č š ž ň ó ř ř š ž ž š š ž š š š š ž ž ž š ó Ž ž ť ž ž ň ž ó Č š ž ž š ž ž ž ž š ž ž ó ó š ž ž š š š ž ž ž ď ď ž ž šž ž š ž ž ž š š š ž š ž šť š ž š š ž š š š š š š ž š ž ž ú Ú ň š š š š š š

Více

KONSTRUKCE STROPŮ A STŘECH SYSTÉMU YTONG

KONSTRUKCE STROPŮ A STŘECH SYSTÉMU YTONG KONSTRUKCE STROPŮ A STŘECH SYSTÉMU YTONG Ytong Ekonom Ytong Komfort Ytong Klasik Ytong Komfort Ytong Ekonom Ytong Klasik Doporučená použití stropních a střešních konstrukcí Ytong ve stavbách typ konstrukce

Více

14.10 Čelní válcová soukolí s přímými zuby - korigovaná evolventní ozubení, vnitřní ozubení. Střední průmyslová škola strojnická Vsetín

14.10 Čelní válcová soukolí s přímými zuby - korigovaná evolventní ozubení, vnitřní ozubení. Střední průmyslová škola strojnická Vsetín Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Ověřeno ve výuce dne, třída Střední průmyslová škola strojnická Vsetín

Více

Í Ě Ť Ž š Ž Éč č ž é ě ž ě é ě Í ž š ě é ž ž ž ě ž ž ň ě ž ž ž ž ž žš č ě č ž č č č ě č č ě ž ě ž č č š ě ě č ě ů ů š é č ě š é č ě ě č ů ž č č ě ě ě ž š é č š š é é ě ž é é é ě ě é ě ě š ě ž é é ů ů š

Více

Plastická deformace a pevnost

Plastická deformace a pevnost Plastická deformace a pevnost Anelasticita vnitřní útlum Tahová zkouška (kovy, plasty, keramiky, kompozity) Fyzikální podstata pevnosti - dislokace (monokrystal polykrystal) - mez kluzu nízkouhlíkových

Více

č č č č č č č č č č č č č č č č č č

č č č č č č č č č č č č č č č č č č ř ů š é ě ě ý ů ě ý ů é ý ý ů š é ě é ě ř Í Ž ě ě ž Í ě é Ú ý ě ě š ř ž Íť ř š ě ý ů ý ů š Í ý é š ě ř ú é Í ý É Í ě ě ě ý é ž ý š é Í Š ě š ý Ž é ěě Ž ě Ý Á Ř š ř é ďž é ů ů Í Í Í Í ě řš ě Ž Ť ď Š ě Á

Více

PŘEHLED MATERIÁLOVÝCH VLASTNOSTÍ A PRODUKTŮ

PŘEHLED MATERIÁLOVÝCH VLASTNOSTÍ A PRODUKTŮ PŘEHLED MATERIÁLOVÝCH VLASTNOSTÍ A PRODUKTŮ PROFESIONÁLNÍ ŘEŠENÍ PRO PROFESIONÁLY Koncern Xella patří mezi nejvýznamnější výrobce na trhu se stavebními řešeními a naše značky Ytong, Silka a Multipor jsou

Více

www.ivarcs.cz TECHNICKÝ LIST 1) Výrobek: KOTLOVÝ MODUL BEZ ROZDĚLOVAČE nesměšovaný 2) Typ: PAW.HEAT BLOC D31 3) Charakteristika použití:

www.ivarcs.cz TECHNICKÝ LIST 1) Výrobek: KOTLOVÝ MODUL BEZ ROZDĚLOVAČE nesměšovaný 2) Typ: PAW.HEAT BLOC D31 3) Charakteristika použití: 1) Výrobek: KOTLOVÝ MODUL BEZ ROZDĚLOVAČE nesměšovaný 2) Typ: PAW.HEAT BLOC D31 3) Charakteristika použití: Současné moderní topné systémy vyžadují odpovídající technické, spolehlivé, funkční, ale i estetické

Více

í Á É Á Ř Ň Á í É í š í á á ě š Ú ý ů ě í á ý ř ří í í č á á ř čň á í ý í ů á í ě š á Š í čí á ě í Š Žá á č ý š á ě ě ě í ší á ů á ý š á í ý č í ě á Ú ří ě č í ýš ý ý í čň á á Ú ý ů ě á ř č čň á í ýš í

Více

Název společnosti: PUMPS-ING.BAKALÁR. Telefon: +421557895701 Fax: - Datum: - Pozice Počet Popis 1 MAGNA3 40-60 F. Výrobní č.

Název společnosti: PUMPS-ING.BAKALÁR. Telefon: +421557895701 Fax: - Datum: - Pozice Počet Popis 1 MAGNA3 40-60 F. Výrobní č. Pozice Počet Popis 1 MAGNA3 - F Výrobní č.: 97924267 Pozn.: obr. výrobku se může lišit od skuteč. výrobku MAGNA3 více než čerpadlo. Se svou bezkonkurenční účinností, obsáhlým výrobním programem, zabudovanými

Více

É Í ý ž č ě ě š ř ů úř řš řš řš č ů ř ř ě č ě č ž ž ě č č ř ř ě č ě č ě č řš řš řš ě ě ě č ý Ú ý Ú ě č řš ř ř Ž Ž ř ř ř ř ř ř ě ř ť ň ůí ť ť ý é é ý č ů ý ů ř ů ý ý úř é ž č ž úč č ý ů č ý ý ř š éč š ý

Více

Trubky pro hydraulické válce

Trubky pro hydraulické válce Trubky pro hydraulické válce Trubky pro hydraulické válce Přesná ocelová trubka tvoří základní nepohyblivou část přímočarého hydromotoru. Slouží k vedení pístu osazeného těsnícími manžetami a z toho vyplývají

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí. Protokol

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí. Protokol ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí Protokol o zkoušce tepelného výkonu solárního kolektoru při ustálených podmínkách podle ČSN EN 12975-2 Kolektor: SK 218 Objednatel:

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191. Obor 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191. Obor 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191 Obor 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ 1. ročník TECHNICKÉ KRESLENÍ KRESLENÍ SOUČÁSTÍ A SPOJŮ 3 PŘEVODY

Více

PENETRACE TENKÉ KOMPOZITNÍ DESKY OCELOVOU KULIČKOU

PENETRACE TENKÉ KOMPOZITNÍ DESKY OCELOVOU KULIČKOU PENETRACE TENKÉ KOMPOZITNÍ DESKY OCELOVOU KULIČKOU : Ing.Bohuslav Tikal CSc, ZČU v Plzni, tikal@civ.zcu.cz Ing.František Valeš CSc, ÚT AVČR, v.v.i., vales@cdm.cas.cz Anotace Výpočtová simulace slouží k

Více

OBSAH str. B 3. Frézovací nástroje s VBD str. B 5

OBSAH str. B 3. Frézovací nástroje s VBD str. B 5 Frézování OBSAH str. B 3 Frézovací nástroje s VBD Frézovací tělesa Frézovací vyměnitelné břitové destičky Technické informace Tvrdokovové monolitické stopkové frézy Tvrdokovové monolitické stopkové frézy

Více

OVMT Mechanické zkoušky

OVMT Mechanické zkoušky Mechanické zkoušky Mechanickými zkouškami zjišťujeme chování materiálu za působení vnějších sil, tzn., že zkoumáme jeho mechanické vlastnosti. Některé mechanické vlastnosti materiálu vyjadřují jeho odpor

Více

Á Š ř á ář Á É Í á š Ř ÁŘ á é ř č á ž é ř š ů ř á é ě š ď ř š šč Č á ě ý č ář é ď ý ý ř ě č ě ý Č Á Ě Ý Č ř ě ý č á š ž áš ě ž š ž č ě é č ě č éř ř š ý š ž á é áš č á ů á š š ř éž ř ý č á á ě ř á á ý ř

Více

Á Í á á á š ú ě š Č á á ř á á é ě é úř é á á ř á é ř ý á á č ú á á š á ř ě á č č ě á ř š č ěř á č š ě š ě Č á č á č ř ě ř é á ř ě ř é á á š ú ě Š ů ě ý é á é é č á ě č ě ů ý ě á é č á ř é á é áš ú č é

Více

Aplikovat maltu do dna vývrtu

Aplikovat maltu do dna vývrtu Výrobek Vlastnosti Použití Kotva na bázi vinylesterové pryskyřice s malým zápachem je vysoce výkonný, rychle vytvrzující dvousložkový chemicky kotvicí systém. Kotva pracuje na základě vysoké reaktivity

Více

(EU) 350/2011. EJOT Baubefestigungen GmbH In der Stockwiese 35 D-57334 Bad Laasphe

(EU) 350/2011. EJOT Baubefestigungen GmbH In der Stockwiese 35 D-57334 Bad Laasphe VTT VTT EXPERT SERVICES LTD Kemistintie 3, Espoo P.O. Box 1001, FI-02044 VTT, FINLAND www.vttexpertservices.fi 29 (EU) 350/2011 Člen www.eota.eu Evropské technické posouzení ETA-14/0219 (český překlad

Více

LEGNEX KMENOVÉ PILOVÉ PÁSY. do šíře 60mm

LEGNEX KMENOVÉ PILOVÉ PÁSY. do šíře 60mm LEGNEX KMENOVÉ PILOVÉ PÁSY do šíře 60mm LEGNEX CLASSIC Kmenový pilový pás CLASSIC je vhodný pro řezání všech druhů dřeva. CLASSIC poskytuje vysokou efektivitu při řezání měkkého, tvrdého a zmrzlého dřeva,

Více

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE 1. Mechanické vlastnosti materiálů, zkouška pevnosti v tahu 2. Mechanické

Více

Ž ž ť Ž Ž ž š š Ž Ž Ť Ž š Ž Ž Ž Ť š Ť š Ť Ě Ú š ž Č Ž ž Ž Ě ž š Ž Ž Ě ž Ě Ě Ě Ť ť ť Ť Ě Ž Ě ž ž Ě ž Ť Ž š Ť ť Ž š ť Ž Ž Ž Č Ě Ť Š Š žš š Ě Š š Ť š š Ú š š ť Ž Ž ž š Ť Č š ť Ž š Ť š šť ž š ť ú Ó Ě š Ž

Více

FERT a.s. PROSTOROVÁ PŘÍHRADOVÁ VÝZTUŽ DO BETONU TYPU E Označení: FK 005

FERT a.s. PROSTOROVÁ PŘÍHRADOVÁ VÝZTUŽ DO BETONU TYPU E Označení: FK 005 Strana: 1/8 1. VŠEOBECNĚ 1.1 Rozsah platnosti (1) Tato podniková norma platí pro výrobu, kontrolu, dopravu, skladování a objednávání svařované prostorové příhradové výztuže výrobce FERT a.s. Soběslav.

Více

CZ Plast s.r.o, Kostěnice 173, 530 02 Pardubice

CZ Plast s.r.o, Kostěnice 173, 530 02 Pardubice 10/stat.03/1 CZ PLAST s.r.o Kostěnice 173 530 02 Pardubice Statické posouzení jímky, na vliv podzemní vody 1,0 m až 0,3 m, a založením 1,86 m pod upraveným terénem. Číslo zakázky... 10/stat.03 Vypracoval

Více

Upozorňujeme, že norma DIN 17 440 Tab. 6 doporučuje pro materiál DIN 1.4571 (ČSN 17 347) mezní teplotu 400 C.

Upozorňujeme, že norma DIN 17 440 Tab. 6 doporučuje pro materiál DIN 1.4571 (ČSN 17 347) mezní teplotu 400 C. tlaky tlakové údaje Použitelné provozní tlaky (PN) jsou uvedeny na každé straně katalogu v tabulce. Tlaky se uvádějí v barech a jsou vztaženy na medium: voda - statický tlak. Za normálních provozních podmínek

Více

AXD NÁSTROJE NOVINKY. Multifunkční frézovací nástroje pro vysoké řezné rychlosti a vysoké výkony při obrábění hliníkových a titanových slitin.

AXD NÁSTROJE NOVINKY. Multifunkční frézovací nástroje pro vysoké řezné rychlosti a vysoké výkony při obrábění hliníkových a titanových slitin. NÁSTROJE NOVINKY Pro obrábění hliníkových a titanových slitin AXD 2014.1 Aktualizace B116CZ Multifunkční frézovací nástroje pro vysoké řezné rychlosti a vysoké výkony při obrábění hliníkových a titanových

Více

SEWA-cryl 001. laminační systém. Obecně: Příprava:

SEWA-cryl 001. laminační systém. Obecně: Příprava: SEWA-cryl 001 laminační systém leden 2007 Obecně: SEWA-cryl 001 je dvousložkový laminační systém, skládající se z laminační pryskyřice (složka A) a vytvrzovacího prášku (složka B). Při chemické reakci

Více

Á ŘÁ É É Č ž Č ř ř ř Č ř ř Š ř řů ž š ú ů ý ř ř š ř ř ř ý ů řů ř ř Č Ů ř š ř ý ú ů ů ř ř ř ř ř ý ř ř ř ř ú řů ř ů ž Ž ř ř ř řů ř ř ř ř ř ž ř ř ř ř ž ř š ý š ř řů ř ž ř ř ř ž ř ř ž ž ř ž ř ů ř ý ů řů ř

Více

TR 2 T R 2 1 0 1 POPIS TYPOVÝ KLÍČ. TLAKOVÉ RELÉ KT 7009 1/12 4 MPa 10 MPa 32 MPa

TR 2 T R 2 1 0 1 POPIS TYPOVÝ KLÍČ. TLAKOVÉ RELÉ KT 7009 1/12 4 MPa 10 MPa 32 MPa TR 2 TLAKOVÉ RELÉ KT 7009 1/12 4 MPa 10 MPa 32 MPa jednoduchá konstrukce nízká hmotnost tři druhy možného zapojení na hydraulický obvod malý zástavbový prostor připojení konektorovou zásuvkou dle DIN 43

Více

Díly poháněcích jednotek

Díly poháněcích jednotek PŘEVODOVKY PCE Díly poháněcích jednotek Dvourychlostní převodovky pro středně výkonné pásové dopravníky s čelním převodem PCE 55 S Převodovky jsou určeny pro nízko a středně výkonné pásové dopravníky s

Více

Á Á ŇŘ Ú ú Ť ťš č Á ě ú ě č ě ů ě ě š š š ý ýó ť š ť ý ó Ť š ť Á š č š ú č š ť ú č ě Á ýť ě Á ú ť č č Á č ý ý ě ť ě ě Á ú ť č úč ť Á ě ý č ú Ž Ž ú Ž Ť č ů ý ě č ú ě č ý ú š ú ú Ž ť ýš š Á ě ť ě ť š ú ť

Více

Ř š ý Ť Ť Ť ř š ř š ů ž ó ů ó ó óř ý ý Š Š ř Ú ř ó ů ž ář Ú ů ž ú ý ý ž ů š ó ý ó á Ž ó š ú ý ž ó ú š ó š ú ý ř ú ň ó ú ý ů ú ů ý Ý š úř ř ó ý ř ó ř á š á Žá ř ř řá á ý Žá ž á ř ř š ž ň á ý á ý ž ž ř á

Více

Ť č č ó ó č č č ý č ď ý ď š ě ý ň ě ý ú Ó ý ě č ě č Š ě Ž ý ý ě č č Ú č ý Č ě ě Š ř ěťž ě č É ť Č č ř Ž ě š č č ě ě ú č ó ó č č ů ě ř ě š Ž š ě Ž č š ď č ěž ž č ň š ň ň ř č ň č ý š ě ý Č Ó č É Á Ý Š č

Více

PODKLADY PRO DIMENZOVÁNÍ NOSNÉHO BEDNĚNÍ PODLAH A REGÁLŮ Z DESEK OSB/3 Sterling

PODKLADY PRO DIMENZOVÁNÍ NOSNÉHO BEDNĚNÍ PODLAH A REGÁLŮ Z DESEK OSB/3 Sterling PODKLADY PRO DIMENZOVÁNÍ NOSNÉHO BEDNĚNÍ PODLAH A REGÁLŮ Z DESEK OSB/3 Sterling Objednavatel: M.T.A., spol. s r.o., Pod Pekárnami 7, 190 00 Praha 9 Zpracoval: Ing. Bohumil Koželouh, CSc. znalec v oboru

Více

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor ť Č Č É ě ý ůž č ě ž Č ž ě óň ž Á Ý Č ň ř š ú ěž Ž ž č ž č ý ý Ž ý ěž ý Č ý ý č ý ý Ž č ý Ž č č ó Ž ž č ě ů ů Ž Ž č ě Í ů ú Ž ž č Ž č č Ž Ž č ž č č Ž ž č Ž č č čž č č ů ř č ě Ž ž č č ů ě č Ž ř č Ž ž č

Více

É Á š ť Č Č ď š Ě ů ď š š ď Ó ď ď Ú ď Ů š ú š ť š Á ň ú Ě š š Ý š š š š š š Á Ý š š š š š š š š ú ť Á Á š Ď ď ď Á ď ď ď ď š ú Ď ď ú Ů ň ú ů š š ď š Řď ď š Ú šš š š š Ý ď ď š Ř š Řď Ř š ť Ú Ř š Ď Ď Ř š

Více

čí ř ý č ř ě č ů ý ý ů Ž Í íř é Ž ý ř Ž ž é ě ů ý č Ž Ž Š ě č Ž č ý ěď Ž ž ě ť Í ř ů ř Ť ří ž ř ř š č ř í í ň í Č ě é ř š í ů é í Ž ů í ů č š ř í ě é í í é ž é ě í í ě ž ů í č é ří ž ý é č í ží ž í é ž

Více

š ř ř č Č úč Ď Ť š č ř ú ů ý é š Í č ď é é ř č Í Í Í ý ý ů ž é é ď ý ý ů é ť ý ý š ý ů Éč Í ť ý ů č ř ú ř ý č ř é Í Í š ř ů ů ý ý ů ř ř ý Ú ů ď ýí úř ů ý ýř ý č ů š š é š ý š Ú ú ý é ž é š č ý ž é č č

Více

Představení společnosti

Představení společnosti Představení společnosti ZEPRIS s.r.o. působí na českém trhu od roku 1997. Zabývá se zejména výstavbou vodovodů, kanalizací, plynovodů a související infrastruktury ZEPRIS s.r.o. je součástí mezinárodní

Více

Keramika. 1) Keramika jako nejstarší konstrukční materiál

Keramika. 1) Keramika jako nejstarší konstrukční materiál Keramika 1) Keramika jako nejstarší konstrukční materiál 2) Modul pružnosti a pevnost 3) Podstata křehkosti 4) Statistická povaha pevnosti 5) Zkoušení keramik 6) Zhouževnaťování 1 Nejstarší konstrukční

Více

Prohlášení o vlastnostech stavebního výrobku StoPox WL 100

Prohlášení o vlastnostech stavebního výrobku StoPox WL 100 1 / 5 Prohlášení o vlastnostech stavebního výrobku StoPox WL 100 Identifikační kód typu produktu PROD0607 StoPox WL 100 Použití EN 1504-2: Výrobek pro ochranu povrchu povrchová úprava ochrana proti vniknutí

Více

š š ý Ú ň Í óš Í ď ýú É Ú Í Í š ý ú ý Ý ž ý š š š ž ž ý ý ú ý ž óď ý ú ý š š ý ý ý ú ý ú Ý Í š ý ý ý ý š š š ž ž ý Í ý ď ý ž ý ď ú ý š š ý ď ý ý ú ý ť Ň ý š ú ý ý š š Ů ú ó ď š Č ň ý ž ž ť Ů ý ť ý ď ý

Více

ň č Ž č č č Ž č ý Ž ý Ž č č Ž ÍÍ ň č ň č č ý ů Ž š č č č ý ů Ž Ž č ý ů Ž Ž č ů š ů Í ó ůž č ú č č č ý č č š č ú Ž č ý č č č ýš Ž č čň č ď ý ý Í ýš č č ý ž š č ůž Žď ý č Ž ůž Ž č ý ú Ž č č š ů Ť ď ý Ž Š

Více

Hodnocení vlastností materiálů podle ČSN EN 1990, přílohy D

Hodnocení vlastností materiálů podle ČSN EN 1990, přílohy D Hodnocení vlastností materiálů podle ČSN EN 1990, přílohy D Milan Holický Kloknerův ústav ČVUT v Praze 1. Úvod 2. Kvantil náhodné veličiny 3. Hodnocení jedné veličiny 4. Hodnocení modelu 5. Příklady -

Více