Sv tová premiéra 19. ervna 2014 na Letní scén, p edpremiéry v kv tnu 2014 v Divadle Ungelt. ete vid t také na Letní scén Divadla Ungelt.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sv tová premiéra 19. ervna 2014 na Letní scén, p edpremiéry v kv tnu 2014 v Divadle Ungelt. ete vid t také na Letní scén Divadla Ungelt."

Transkript

1

2 KURTIZÁNA P vodní hra na motivy dvou novel Sidonie-Gabrielly Colettové Chéri /1920/ a La Fin de Chéri /1926/, které v e tin vy ly spole n pod názvem ivot a smrt drahou ka Freda /1978/ v p ekladu Jaroslava Smetany Dramatizace a re ie Dramaturgie Pavel Ondruch Tereza Karpianus Lea de Lonval Fred Peloux Charlotta Pelouxová Scéna a kostýmy Hudba Asistentka re ie Zvuk, sv tla a výroba scény Zvuk a sv tla Garderoba, rekvizity a vlásenky Lí ení Nositele autorských práv k dílu zastupuje spolek DILIA, divadelní, literární, audiovizuální agentura, Krátkého 1, Praha 9 a DIVADLO UNGELT s. r. o., Nový Sv t 78/5, Praha 1. Sv tová premiéra 19. ervna 2014 na Letní scén, p edpremiéry v kv tnu 2014 v Divadle Ungelt. Tuto hru m Chantal Poullain Igor Orozovi Regina Rázlová Zuzana Mazá ová Pavel Trojan Jr. Marie Krbová Tomá Dvo an a Radek Svoboda David Zelinka Silvie Janáková, Renáta Nováková a studentky Soukromé st ední kade nické koly Leona Knopová ete vid t také na Letní scén Divadla Ungelt. Hlavním partnerem p edstavení jsou oplatky Kolonáda Výroba paruk a p í esk Soukromá st ední kade nická kola, Táborská 32, P-4 Výroba kostým Výroba klobouku krej ovská dílna Východo eského divadla Pardubice pod vedením Jany Kosejkové a Marie imková Bla ena Kladívková Chantal Poullain se lí í kosmetikou Esthée Lauder Kv tiny dodává firma Metamorphosis, s.r.o. Inscenace vznikla také zásluhou grantu, který Divadlu Ungelt ud lilo Hlavní m sto Praha Mediálním partnerem divadla je deník Právo Hlavní partne i Divadla Ungelt man elé Prof. Dr. Dadja Altenburg-Kohl & Daniel Pe ta mecená i

3 Vá ení diváci, Kurtizána je inscenace zcela se vymykající dosavadní tradici na eho divadla. Poprvé uvádíme dobový výtvarný milostný p íb h. Poprvé byla v Ungeltu hra napsaná p ímo na t lo herecké hv zd, v echách domestikované francouzské here ce Chantal Poullain. Poprvé se na na í scén objeví dramatizace literární p edlohy. A aby toho nebylo málo, poprvé a práv v této inscenaci se na jevi t po dvaceti letech v roli matky vrací p ední eská here ka Regina Rázlová Vítejte v hledi ti, dámy a pánové! Milan Hein um lecký editel Divadla Ungelt

4 T sn p ed p lnocí 14. dubna roku 1912 narazila nepotopitelná velelo jménem Titanik do ledovce a za necelé t i hodiny klesla ke dnu. Málokterá tragédie tak dokonale symbolizuje blí ící se d jinný zvrat. Ve vodách Atlantiku toti spolu s patnácti sty ne astníky zahynula jedna velká éra evropských d jin La Belle Époque, Epocha krásy. A koli je to velmi p iléhavé ozna ení, vzniklo a v období sv tových válek, kdy mnozí nostalgicky vzpomínali na opojné kouzlo p elomu století. V t inu Evropan tehdy ani nenapadlo, e p ijde n co tak stra ného jako sv tová válka. Tento vnit ní klid plný optimismu a víry v budoucnost, který je v d jinách tak vzácný a tak cenný, zap í inil neuv iteln rychlý rozvoj spole nosti a to ve v ech ohledech. Byl to zlatý v k automobil, vzduchoplavc, bulvár, kaváren, kabaret, lázní, ale i fotografie, etnologie a archeologie, p írodních v d i medicíny, tehdy také vznikla kinematografie, metro nebo sociologie. Za zhruba t i dekády jsme u li tolik cesty, kolik jindy za jedno století. A práv do tohoto období se narodila Sidonie-Gabrielle Colettová ( ), která velkou ást svého vrcholného díla v etn p edlohy na í dramatizace, situovala práv do Belle Époque. Stala se proto pr vodcem po tajích francouzské kultury a spole nosti po átku 20. století z perspektivy eny, co je samo o sob unikátní a o to cenn j í. Zatímco konec Epochy krásy je jasn daný vypuknutím první sv tové války v roce 1914, o jejím po átku vedou odborníci spory a ztoto ují ho s nástupem secese. Budeme-li se dr et teze, e Belle Époque je sou ástí p edev ím francouzské kulturní historie, a pomineme tak secesní proudy v Londýn, Mnichov a Vídni, nalezneme za átek epochy

5 t eba v roce 1881, kdy byl v Pa í i otev en slavný kabaret Le Chat Noir. Nebo o p t let pozd ji, kdy své první náv t vníky p ivítal legendární podnik Moulin Rouge. A nebo je t lépe: v roce 1889, kdy byla v Pa í i uspo ádána velkolepá Sv tová výstava, na ní se p edstavila ten rok dokon ená Eiffelova v. Po Expu zachvátil m sto blahobyt, mír a optimismus. A práv z této atmosféry vychází celé období. Belle Époque je érou l u x u s u, b o h a t s t v í a z á b a v y. S e c e s n í ornamentální vnímání, impresionistická záliba v barvách a posedlost po ladných k ivkách brzy p e la do skute ného ivota a p irozen splynula s ka dodenní realitou. T i t secese toti nele í ve vysokém um ní, v malb a socha ství, ale v dekoraci, u itém um ní i mód. K nezbytným dopl k m ivota pat ilo prvot ídní ampa ské, kvalitní vína, vysp lé kuliná ství, luxusní restaurace, vzácné orchideje a vysoká krej ovina, tzv. haute couture. Touha po luxusu byla tak enormní, e p echázela do v ech mo ných odv tví lidské existence v etn prostituce. V té m li Francouzi ji svou dlouhotrvající praxi, kterou na p elomu století dovedli k dokonalosti. Po ulicích a ve spole nosti se za aly pohybovat hrdé kurtizány neboli kokoty. A tohle v echno pozorovala i se toho dokonce ú astnila pozorná a zvídavá Colette. Práv na ní m eme pozorovat, jak moc se v této dob dostala do pop edí otázka enské emancipace. Svého asu byla jednou z nejznám j ích en ve Francii. Její postavení v kultu e, které dominovali mu i, bylo naprosto výjime né a mnohé dodnes p ivádí k ú asu. Získala ád estné legie, jako první ena byla p ijata do presti ní Goncourtovy akademie a stala se lenkou belgické Královské akademie. Svým chováním se naprosto vymykala v em

6 konvencím a stala se skute nou celebritou v moderním slova smyslu. Kdy v roce 1910 vydala p íb h o here ce, která odmítá mu e, kterého miluje, aby mohla ít nezávislým zp sobem, nikdo nepochyboval, e mluví o sob. Nezávislost svá ící se s vá nivou láskou bylo jedno z klí ových témat v t iny román, které napsala. Smysl pro svobodu a vnit ní otev enost bezpochyby získala od matky, která byla velice nekonven ní bytost, praktická a chytrá, oddaná svým knihám, zahrad a domácím zví at m. Colette ji hluboce milovala a po celý ivot s ní udr ovala ilou korespondenci. Ostatn mate ství je dal ím z leitmotiv jejího díla. Stejn jako vesnice (narodila se v burgundské vísce Saint-Sauveur-en-Puisaye, zhruba dv st kilometr od Pa í e), které se ve svých raných románech v nuje stejn zapálen jako pozd ji velkom stu. Ve dvaceti letech se vdala za dnes ji zapomenutého spisovatele a hudebního kritika Henriho Gauthier-Villarse, který byl o 17 let star í ne ona, a který u íval bizarní literární pseudonym Monsieur Willy. Historie si ho pamatuje p edev ím jako zvrhlíka, který nakazil Colette kapavkou. Lze se dohadovat, e patnáctileté sou ití, kdy Willy byl Colettiným mentorem, ji zásadn ovlivnilo v pojetí sexu, svobody i partnerství. Mezi lety 1900 a 1903 publikovala pod man elovým pseudonymem i vlivem sérii ty krátkých novel v deníkové form o dospívání dívky jménem Claudine. íká se, e Willy man elku zamykal v pokoji a nepustil ji d ív, ne napsala zadaný po et stránek. Série ty román m la obrovský úsp ch a z Claudine se mimo jiné stala zna ka doutník i mýdla.

7 V roce 1905 se Colette s Willym rozvedla a v s t o u p i l a d o s v t a k a b a r e t u. J e j í svobodomyslná povaha kone n dostala prostor. Bo ila p eká ky, na nic se neohlí ela a u ívala si radosti ivota plnými dou ky. Jednou celá Pa í mluvila o tom, jak na jevi ti ukázala prs, jindy o tom, jak napodobovala soulo v hravé herecké etud, která zp sobila skandál dokonce i v Moulin Rouge. Je t v t í pozdvi ení vzbudila tím, e spolu se svou p ítelkyní, ochránkyní a mana erkou markýzou de Belboeuf p ezdívanou Missy odhalily b hem p edstavení adra a vá niv se políbily. Takové po ínání na scén p ed zraky plného divadla vyprovokovalo pozdvi ení a halasný povyk, který zklidnil a zásah policie. Dal í vystoupení zakázali a p ekvapený lesbický pár sv j otev ený vztah, který trval je t dal ích p t let, za al utajovat. Na mu e v ak ani náhodou nezanev ela. B hem vztahu s Missy udr ovala pom r i se slavným italským dekadentním básníkem Gabrielem d'annunziem nebo s bohatým podnikatelem Augustem Hériotem. V roce 1912 se op t vdala, tentokrát za vlivného noviná e Henryho de Jouvenela des Ursins, pro jeho deník pracovala coby dopisovatelka zpráv z divadelního zákulisí. Ze svazku vze la dcera, která pozd ji prohlásila, e ji matka nikdy necht la, a e se jí nikdy nev novala. Post ovala si dokonce, e ji nazývala krysou. Henry byl stejn nev rný jako Willy, ov em to u Colette nijak zásadn nevadilo. Po celém m st se toti u kalo, e udr uje skandální sexuální svazek se svým nevlastním vyvdaným a mnohem mlad ím synem. Na tomto prochu je pravdy trochu Colette najala prostitutky, aby mladí ka zbavily nevinnosti a zau ily ho, a kdy se jim to nepoda ilo, pustila se do toho sama. Nevlastní syn ji pozd ji popsal jako

8 n á r o n o u, n e n a s y t n o u, z k u e n o u a obohacující. Tahle aféra vedla k rozpadu man elství (1924). V roce 1935 se znovu provdala za idovského obchodníka Maurice Goudaketa. Kdy N mci obsadili Francii, pomáhala nejen svému mu i, kterého ukrývala v podkroví po celou dobu války, ale také svým idovským p átel m. Zem ela rok po osmdesátce. Na poh eb p i lo tisíce truchlících tená a její sláva se tak pln vyrovnala spisovatelce Gertrud Steinové nebo zp va ce Edith Piaf. Za sv j ivot vydala více ne padesát román, z nich se nejv t í pozornosti a to i na í, nebo jsme se rozhodli je zdramatizovat dostalo dv ma novelám o drahou kovi Fredovi, které jsou pova ovány za to nejlep í, co kdy Colette napsala. Román Chéri (Drahou ek, 1920) je s t e j n j a k o v t i n a j e j í h o d í l a s i l n autobiografický. A to nejen proto, e vychází z milostné zku enosti s nevlastním synem, ale také proto, e celý koncept Ley de Lonval se a nápadn p ibli uje osobnosti samotné Colette. Milostná novela m la takový úsp ch, e o est let pozd ji vydala pokra ování pod názvem La Fin de Chéri (Drahou k v konec, 1926). Ob prozaická díla, ji podle názvu, staví do pop edí p íb h mladého po itká e Freda. Ten, ani by si to p iznal, vzplane láskou k star í en, která ho spolu s jeho matkou vychovávala. Vá nivý vztah musí logicky skon it, nebo na konci prvního románu, stejn jako na konci na í dramatizace, ob postavy pochopí, e jejich vztah není mo ný, a koli by si to p ály je p íli pozd. Druhý díl, s ním pracujeme jen sporadicky, vypráví ji primárn p íb h o Fredovi, frustrovaném navrátilci z války, který není schopen realizovat se a p ekonat lásku ke

9 své Ch vince. Nav tíví ji a potom, co spat í její stá í, spáchá sebevra du. Oproti prvnímu románu, který je proslun ný Epochou krásy, Colette výrazn m ní styl a lí í zhrzeného mu e poznamenaného vále ným b sn ním. Setkání s Leou je setkáním s minulostí Lea coby symbol Krásné (nevále né) epochy zestárla, a pota mo tak zem ela. tete-li v ak první román d sledn, zjistíte, e a koli je pojmenován po Fredovi, je jeho postava zahalena tajemstvím a je pro nás stejn neproniknutelný jako pro Leu. Naopak ka dý in Ley je natolik psychologicky prokreslený, e Colette nezap e, jak moc erpala sama ze sebe. I z toho d vodu bylo z ejmé, e dramatizace musí vypráv t p edev ím p íb h Ley, kurtizány, která bojuje se stá ím, a i kdy kapituluje, uschne hrdá a ve stoje jako p ipomínka doby, v ní jsme byli astní, doby, její lesk i bídu v sob v koncentrované podob nesou práv eny této profese. Pojem kurtizána pochází z francouzského courtisan. Základ slova tvo í slovo cour, co znamená dv r, p ípadn dvo anstvo nebo také palác. Nejd íve tedy sl vko obecn ozna ovalo p íslu níka královského dvora, av ak u v 16. století se tím za ala myslet milenka vysoko postaveného mu e. Vzpome me jen, jak b né a spole ensky tolerované byly milenky ve francouzské spole nosti za vlády Ludvíka XIV. Ostatn sám Ludvík a jeho dv r tento trend dovedl k dokonalosti. V echny vydr ované p ítelkyn lze pova ovat za sou ást úchvatných d jin prostituce, p esto e se v mnohém vymykaly z dnes obecn p ijímané p edstavy o nejstar ím emeslu. Svému iviteli a u ivateli byly v rné, um ly se pohybovat ve spole nosti, um ly se oblékat, konverzovat, reprezentovat. Byly to po v ech stránkách skv lé spole nice,

10 a tak zatímco zbytek Evropy pova oval prostituci za n co odporného a sna il se ji vytla it na temný okraj spole nosti, Francouzi spolu s japonskými Gej ami i z nízkého emesla vytvo ili um ní, a co víc: docílili, aby taková profese byla nejen moráln ospravedlnitelná, ale i uctívaná. Z kurtizán se staly celebrity. Um lkyn jako nap íklad Liana de Pougy se po rozpadu man elství pustila do herectví a prostituce. Proslula nejen svou dechberoucí krásou, kterou pravideln p edvád la v mnoha kabaretech, ale také tím, e byla velmi n á r u i v o u u i v a t e l k o u k o k a i n u a opia. A p esto e milovala divoké ve írky a kabaretní odér svobody a otev ené sexuality, nikdy neklesla ani vizá í, ani chováním na úrove pouli ního zbo í. Bylo to i díky její zhruba o dvacet let star í u itelce a posléze i p ítelkyni hrab nce Valtesse de la Bigne. Hrab nka byla slavnou kurtizánou nejvy í úrovn po celý ivot. Se t lá milovnice um ní a blízká p ítelkyn Édouarda Maneta i Gustava Courbeta v Lian p stovala lásku k obraz m, knihám, poezii a spoluvytvo ila tak kurtizánu jako bytost zásadn se podílející na spole enském ivot, ur ující módu i zp soby a p stující sexualitu nikoli jako temný výminek sou ití mu e a eny, ale jako barevný blahobytný a pohodlný salón uprost ed domu, plný sv tla z otev ených oken. Kurtizány se zkrátka staly výkladní sk íní honosné a opojné Epochy krásy a do pa í ského salónu pat ily stejn jako básník, továrník nebo voják. Profesionální spole nice se pochybné pov sti vyhýbaly tím, e potom, co nalezly vhodný, finan n zaji t ný objekt, který promy leným s vád n í m z í s kaly, z a chovaly v r n o s t a udr ovaly více i mén zi tný, av ak plnohodnotný partnerský vztah milenci se

11 pravideln vídali, chodili spolu do spole nosti ba dokonce mnohdy mluvili o lásce nebo ji i cítili. Jen vzpome me na nejslavn j í fiktivní postavu kurtizány z nejv t ího literárního díla Epochy krásy Proustova Hledání ztraceného asu: Odette de Crécy, Swannova láska. Na této figu e sledujeme, jaké mistrovství v zacházení s mu i vykazovaly tehdej í kokoty, a jak fatální byla láska jejich naivních zákazník. A p esto e kultura tehdej í prostituce byla na daleko vy í úrovni ne ta dne ní, nebo nevylu ovala lásku, pat í k Belle Époque i ni í forma prodeje, taková, která uchvacovala t tec Henriho de Toulouse-Lautreca. Dvojí kontrastní pojetí pa í ské prostitutky je také základem na í dramatizace vystav né na p dorysu osmi dialog, jednoho monologu a jednoho trialogu. Zatímco Lea de Lonval je elegantní proustovský typ spole nice, který navíc, snad i díky svému v ku, vykazuje mnohem v t í morální cít ní ne její literární kolegyn Odette, Charlotta Pelouxová je ivel z obraz a plakát Toulouse-Lautreca.

12 A v tomto základním kontrastu pramení i ánrová oscilace celé hry, která se ze salónního milostného dramatu dostává ke kabaretní fra ce a zp t. Do pop edí se p itom dere velmi aktuální genderová tematika postavení eny ve spole nosti v kontextu jejího stá í a milostné (ne)pou itelnosti. Jak ji vnímá spole nost, jak ji vnímá milenec i partner, a jak vnímá samu sebe? B hem celé dramatizace tak skrze klí ový scénický prvek zrcadlo sledujeme p ibývající vrásky hlavní hrdinky a to, jak vnímá a bolestn poci uje, e tyto vrásky pozoruje i její o mnoho let mlad í milenec. Fred coby dobový bonviván a dandy wildeovského st ihu naopak hledá vlastní osobnost za nánosem bezstarostného a bohatého, av ak doposud prázdného ivota.

13 Colette stvo ila nad asový a tolik sou asný typus nezralého rozmazleného mu e, který zahlcen mo nostmi, není schopen jednu zvolit a propadá tak s írající nud. Komorní trio vytahuje z románu to, v em byla Colette nejsiln j í jemnou psychologii, hlubokou znalost lidské sexuality, ivelný smysl pro humor a schopnost vytvo it romantickou situaci bez nádechu sentimentu. V dy i kdy je to p íb h o velké lásce, je to stále jen jeden z tón harmonického akordu ty dal í jsou svoboda a as. A pokud ona slavná kapela na Titaniku opravdu hrála, jist preludovala v této tónin. A i kdy jste b hem této skladby nemilosrdn vr eni do studených vod samoty, v ní vás ralo ím skusem mrza í stá í, nikdy nezapomenete na krásu hudby doznívající n kde v dálce. Obracíte se pak tím sm rem s nostalgií lov ka, který chce znovu v it, e lze nejen ít v kráse, ale e lze také ít krásou. Tak jako Lea de Lonval. A tak jako my, kte í vzhlí íme k Belle Époque s touhou, aby navzdory d jinám, krásu u nikdy nepohltilo to, co následovalo po roce 1914.

14 V Divadle Ungelt m ete v sezón 2013/2014 dále vid t Kamenná scéna De tivé dny Keith Huff, americké drama je hrou o síle p átelství a zárove kriminálním p íb hem. Drsní chlapíci Denny a Joey jsou p áteli od d tství, které oba strávili na chicagském p edm stí. Dnes jsou par áky u chicagské policie. Hrají Richard Kraj o a David vehlík. Hra o man elství Edward Albee, Chantal Poullain jako Gillian a Ji í Schmitzer jako Jack. Led á ek Willian Gouglas Home, stylová anglická komedie o vdov, sirovi a jeho komorníkovi. Po padesáti letech se setkává slavný spisovatel (Franti ek N mec) se svou dávnou láskou (Alena Vránová). Je tu ale je t jeho komorník (Petr Kostka). Na út ku Pierre Palmade a Christophe Duthuron, nezdolnou energií a nad jí nabitá komedie o náhodném setkání dvou oby ejných en vydávajících se na cestu za svobodou, dobrodru stvím a ivotem pro itým naplno. Ve h e, která se s humorným nadhledem dotýká i témat nelehkých, m ete vid t Janu t pánkovou a Zlatu Adamovskou. Na va e riziko! Peter Darrell, Chantal Poullain a Ji í Schmitzer v poutavém psychologickém p íb hu. Poullain v roli francouzské ansoniérky p ijí í do Anglie p evzít d m po svém práv zesnulém otci. D dictví je ov em komplikované. Je s ním spojeno v cné b emeno Schmitzer. Pan Halpern a pan Johnson - Lionel Goldstein, anglická tragikomedie. U hrobu paní Florence se setkají dva sta í mu i, pan Halpern a pan Johnson. Hra m la sv tovou premiéru v Londyn a svou poslední roli v ivot si v ní zahrál Sir Laurence Olivier. Divadlo Ungelt ji uvádí s Petrem Kostkou a Franti kem N mcem. Poslední romance Joe DiPietro, hra o lásce, na kterou není nikdy pozd. Úsm vný i bolavý p íb h t í star ích lidí. Alena Vránová jako stále atraktivní sedmdesátnice Carol, Petr Kostka jako vitální osmdesátník Ralph, Carmen Mayerová jako jeho ustaraná sestra Rose a Jan Boch ák v roli Mladého mu e. R ové brýle - Susan Bigelow a Janice Goldberg, irskou hospodu a idovské lah dká ství d lí jen úzká uli ka, jejich majitelky, postar í vdovy, v ak rozd luje nejen

15 nábo enství, ale i dávný spor jejich zesnulých man el. Dramatický p íb h nepostrádá irský ani idovský humor. Hrají Zuzana Byd ovská, Hana Maciuchová a Sabina Rojková. est tane ních hodin v esti týdnech Richard Alfieri, sv tov proslulý divadelní hit op t na eském jevi ti. Madame Lily Harrison si najme Michaela Minettiho, aby ji nau il swing, tango, val ík, foxtrot, a- u a moderní tanec. Hrají a tan í Chantal Poullain a Pavel K í. V lese erném, hlubokém Neil LaBute, napínavý p íb h dvou sourozenc s detektivní záplatkou. Zlata Adamovská a Petr t pánek jako sourozenci Betty a Bobby. Re ie Viktor Polesný. Vzpomínky z stanou Bernard Slade, milostný p íb h i strhující rodinné drama. Zlata Adamovská a Lucie t pánková / Jana Stryková jako matka a dcera. Petr t pánek a Vilém Udatný / Pavel Kikin uk v mu ských rolích jímavého p íb hu. S nebývalou ochotou recitál Marty Kubi ové, nejnov j í recitál legendární p vecké hv zdy Marty Kubi ové. Host ve era Milan Hein, doprovází hudební skupina Petra Maláska nebo Karla tolby. Kdo idli má, bydlí! ob asník eského Rozhlasu, natá ený za ú asti divák v klubu divadla a vysílaný na stanici Ro Dvojka. Stálým pr vodcem rozhlasové hodinky je Milan Hein, zpívá Marta Kubi ová a k pianu usedá Karel tolba. Spoluú inkují hosté, kte í se v po adu st ídají. Letní scéna Touha jménem Einodis Karel tolba, Marta Skarlandtová, p vodní eský komorní muzikál pro Martu Kubi ovou a Anetu Langerovou. Spoluú inkují Milan Hein, Ond ej Novák, Igor Orozovi a hudební skupina Karla tolby nebo Petra Maláska. P íb h inspirovaný nev edním osudem baronky Sidonie Nádherné, poslední majitelky zámku Vrchotovy Janovice. Sklenice vody Eugene Scribe, výpravná komedie odehrávající se na královském dvo e. Poutavý p íb h o lásce, intrikách a touze po moci, který by je tém dv st let starý, je velmi sou asný. Hrají Zlata Adamovská, Chantal Poullain, Petr t pánek. Jana Malá a Filip Tomsa.

16

17 DÁRCI IDLÍ Zlata ADAMOVSKÁ prof. Dadja ALTENBURG-KOHL & Daniel PE TA Jitka ASTEROVÁ Norbert AUERBACH Ji í BARTO KA prof. MUDr. Vladimír BENE, DrSc. Martin BEZOU KA Lucie BÍLÁ Ing. Michal BORGES Jana BREJCHOVÁ Tereza BRODSKÁ Hana BURE OVÁ Zuzana BYD OVSKÁ a Miroslav ETZLER Ale CIBULKA Vilma CIBULKOVÁ V ra ÁSLAVSKÁ Martina DELI OVÁ Magdalena DIETLOVÁ a Dr. Milan SLÁDEK Michal DO EKAL Zeno DOSTÁL Jaromír DULAVA Josef DVO ÁK Helena DVO ÁKOVÁ Monika EL ÍKOVÁ Fero FENI Ladislav FIALKA Kv ta FIALOVÁ pes FILIP Ing. Jan FISCHER, CSc. Jefim FI TEJN MUDr. Alfred GEBHARD Václav HAUPT Dagmar a Václav HAVLOVI Bohumila a Walter HEINOVI árka HEJNOVÁ Ljuba HERMANOVÁ Hana a Karel HE MÁNKOVI MUDr. Radkin HONZÁK Prof. MUDr. Cyril HÖSCHL, DrSc., FRCPsych. PhDr. Slavomil HUBÁLEK Eva a Václav HUDE KOVI Franti ek HUSÁK Vít zslav JANDÁK Nina JIRÁNKOVÁ MUDr. Milan JIRÁSEK PhDr. Vladimír JURA KA Ji í JUST Jan KANZELSBERGER Ivan KLÁNSKÝ Du an KLEIN Milan K A KO KOOPERATIVA POJI OVNA, a.s., Vienna Insurance Group Milo KOPECKÝ Petr KOSTKA Ing. Martin KRAFL Richard KRAJ O JUDr. Tomá KRAUS Pavel K Í Vendula K Í OVÁ Marta KUBI OVÁ Ji í LÁBUS Pavel LI KA Radovan LUKAVSKÝ Jana MALÁ Dana a Petr MALÁSKOVI Carmen MAYEROVÁ Zuzana a Mat j MINÁ OVI Jitka MOLAVCOVÁ Otakar MOTEJL Petr MOTLOCH Kamila MOU KOVÁ Ladislav MRKVI KA Ji í MUCHA Sv tlana NÁLEPKOVÁ Václav NECKÁ Lud k NEKUDA Jitka N MCOVÁ Franti ek N MEC Mathilde NOSTITZ Ota ORNEST Je ýk PACÁK Irena PAVLÁSKOVÁ Halina PAWLOWSKÁ Mgr. Robert PERGL Libor PE EK prof. MUDr. Jan PIRK, DrSc. Jind ich POLÁK Viktor POLESNÝ Václav POSTRÁNECKÝ Chantal POULLAIN Michal PROKOP Vlasta PR CHOVÁ- HAMMEROVÁ Vlastimil RIEDL Pra ská realitní kancelá ROYAL Ing. Jaroslav Ko Linda RYBOVÁ RYOR, a.s. Alena SCHÄFEROVÁ Ji í SCHMITZER Jan a Libu e SCHNEIDEROVI ál Vladimír a Petr SÍSOVI Jan SKALICKÝ Marta SKARLANDTOVÁ Tomá SLÁMA Petr SLAVÍK Ladislav SMO EK Olga SOMMEROVÁ & Olga PÁTOVÁ Ji í STACH Simona STA OVÁ Ji í SUCHÝ Ji í SVOBODA Dana SYSLOVÁ Petr T PÁNEK Jana T PÁNKOVÁ Karel TOLBA David VEHLÍK Libu e VORMOVÁ Jan TEPLÝ Pavel TIGRID TON a.s. TRICO Vilém UDATNÝ Milan UHDE Eva URBANOVÁ Marta VAN UROVÁ Petra a Josef VAVROU KOVI Ond ej VETCHÝ Pavel V TROVEC Old ich VÍZNER Alena VRÁNOVÁ Pavel VRBA Petr WEIGL PhDr. Petr WEISS Anna WETLINSKÁ Valérie ZAWADSKÁ Zden k ZDEN K Stanislav ZINDULKA

18 UNGELT p vodn areál odpo inku pro kupce, v n m se vybíral poplatek (clo), zvaný ungelt. Odtud jeho dne ní název. Krom celnice tady kupci m li dv r, pitál a kostel. Po obvodu dvora, který slou il jako tr i t, vyr staly nejstar í románské domy. Základy tohoto domu, rovn v románském slohu, pocházejí z 11. století a jsou k vid ní v klubu divadla. Celý d m, v etn prostor, které byly zrekonstruovány na divadlo, tu stojí od 14. století. Soukromé DIVADLO UNGELT bylo slavnostn otev eno 2. íjna 1995 panem Milo em Kopeckým, který divadlu daroval své oblíbené otá ivé k eslo. To se nachází v divadelním klubu v unikátním spole enství dal ích k esel a idlí - dar od sponzor a známých osobností eského ve ejného ivota, p íznivc divadla.

19

20 Kamenná scéna Divadla Ungelt Malá tupartská 1, Praha 1 Letní scéna Divadla Ungelt Nový Sv t, Praha 1 Hrad any Um lecký editel a majitel Milan Hein Spoluzakladatel a autor interiéru Václav Haupt Spolupracovníci divadla: Ji í Pritz, Martin imek, Linda Paji, Marie Krbová, Kate ina imková, Tomá Dvo an, Radek Svoboda, David Zelinka, Silvie Janáková, Renáta Nováková, Iveta Pa outová, Václav Bláha, Petr Holata a Tomá Marvan Vydalo DIVADLO UNGELT s.r.o. Nový Sv t 78/5, Praha 1 Hrad any Program p ipravili: Pavel Ondruch, Milan Hein, Linda Paji Foto: Marie Krbová Kv ten 2014 / Sezóna

MARTA KUBIŠOVÁ POSLEDNÍ RECITÁL. se loučí... hudební dramaturgie PETR MALÁSEK. host večera MILAN HEIN

MARTA KUBIŠOVÁ POSLEDNÍ RECITÁL. se loučí... hudební dramaturgie PETR MALÁSEK. host večera MILAN HEIN POSLEDNÍ RECITÁL MARTA KUBIŠOVÁ se loučí... hudební dramaturgie PETR MALÁSEK host večera MILAN HEIN POSLEDNÍ RECITÁL MARTA KUBIŠOVÁ se loučí... Hudební dramaturgie Host večera Petr Malásek Milan Hein SKUPINA

Více

- vztah ke své škole, městu,státu. - vycházky, výlety, poznatky z cest. Místo, kde žijeme

- vztah ke své škole, městu,státu. - vycházky, výlety, poznatky z cest. Místo, kde žijeme Školní družina Školní družina důležitý výchovný partner rodiny a školy - plní vzdělávací cíle, rozvíjí specifické nadání dětí - pomáhá dětem překonávat jejich handicapy - má důležitou roli v prevenci negativních

Více

Konference komunitního plánování sociálních sluţeb v rámci projektu

Konference komunitního plánování sociálních sluţeb v rámci projektu Konference komunitního plánování sociálních sluţeb v rámci projektu VYTVOŘENÍ STŘEDNĚDOBÉHO PLÁNU ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V PROSTĚJOVĚ čtvrtek 3. prosinec 2009 9:00 14:30 hodin Kulturní klub U Hradeb

Více

na sále Kulturního domu v Rudolticích dne 7. října 2013

na sále Kulturního domu v Rudolticích dne 7. října 2013 Zápis ze schůzky zástupců obce s domovními důvěrníky Zahájení v 16.00 hod. Účast: na sále Kulturního domu v Rudolticích domovní důvěrníci, popř. zástupci: dne 7. října 2013 o přítomni: Eva Chládková, Jana

Více

V LESE ČERNÉM, HLUBOKÉM NEIL LaBUTE

V LESE ČERNÉM, HLUBOKÉM NEIL LaBUTE V LESE ČERNÉM, HLUBOKÉM NEIL LaBUTE NEIL LaBUTE V LESE ČERNÉM, HLUBOKÉM Překlad Režie Jitka Sloupová Viktor Polesný Betty Bobby Dramaturgická spolupráce Scéna a kostýmy Asistentka režie Zvuk a světla Zlata

Více

Letní program občanského sdružení Open Art Nová Paka pro rok 2007 ROŠKOPOV 1 + 3. (termíny a programy jednotlivých akcí):

Letní program občanského sdružení Open Art Nová Paka pro rok 2007 ROŠKOPOV 1 + 3. (termíny a programy jednotlivých akcí): Letní program občanského sdružení Open Art Nová Paka pro rok ROŠKOPOV 1 + 3 (termíny a programy jednotlivých akcí): 4.-14.7. 15.-21.7. 22.-28.7. 29.7.- 4.8. 5.-11.8. 12.-18.8. 19.-25.8. Filmová dílna Divadelní

Více

Úřad městské části města Brna Brno - Židenice Gajdošova 7, 615 00 B R N O tel. 548 426 111

Úřad městské části města Brna Brno - Židenice Gajdošova 7, 615 00 B R N O tel. 548 426 111 Úřad městské části města Brna Brno - Židenice Gajdošova 7, 615 00 B R N O tel. 548 426 111 Odbor výstavby a územního plánování Spisová značka: STU/05/0900364/000/003 V Brně dne 31.07.2009 Číslo jednací:

Více

,, Školka plná pohody

,, Školka plná pohody ,, Školka plná pohody 1. Identifikační údaje o mateřské škole Název: Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice Adresa: ZŠ a MŠ Horní Moštěnice, Pod Vinohrady 30, 751 17 Zřizovatel školy: OÚ Horní

Více

MUZEA V PŘÍRODĚ A LIDOVÁ ARCHITEKTURA STŘEDOČESKÉHO KRAJE

MUZEA V PŘÍRODĚ A LIDOVÁ ARCHITEKTURA STŘEDOČESKÉHO KRAJE Vyšší odborná škola informačních služeb, Praha Institute of Technology, Sligo MUZEA V PŘÍRODĚ A LIDOVÁ ARCHITEKTURA STŘEDOČESKÉHO KRAJE Research Methods and Project Projekt ročníkové práce Student: Magda

Více

Číslo: RP 1/08 Téma: Periodická tabulka prvků Jméno: Šárka Čudová

Číslo: RP 1/08 Téma: Periodická tabulka prvků Jméno: Šárka Čudová Číslo: RP 1/08 Téma: Periodická tabulka prvků Jméno: Šárka Čudová Tématem mé ročníkové práce je Periodická tabulka prvků. Práce je rozdělena do několika částí. V první části se zabývám samotným pojmem

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická. Obor veřejná správa a regionální rozvoj. Diplomová práce

Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická. Obor veřejná správa a regionální rozvoj. Diplomová práce Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická Obor veřejná správa a regionální rozvoj Diplomová práce Problémy obce při zpracování rozpočtu obce TEZE Diplomant: Vedoucí diplomové práce:

Více

I. HAVLÍČKOBRODSK KOBRODSKÉ SPORTOVNÍ

I. HAVLÍČKOBRODSK KOBRODSKÉ SPORTOVNÍ I. HAVLÍČKOBRODSK KOBRODSKÉ SPORTOVNÍ HRY DĚTÍD A MLÁDE DEŽE Město Havlíčkův v Brod 16.5.2014 SPONZOŘI I A OSTATNÍ PODPOROVATELÉ HER ŘÍDÍCÍ VÝBOR HER Ing. Ivan Kuželka JUDr. Vít V Fikar Mgr. Marek Topolovský

Více

Rok v přírodě. (k průřezovému tématu Enviromentální vzdělávání ) Příloha ŠVP ZV Škola hrou

Rok v přírodě. (k průřezovému tématu Enviromentální vzdělávání ) Příloha ŠVP ZV Škola hrou 1 Příloha č.6 ke ŠVP Škola hrou Projekt - P5 Rok v přírodě (k průřezovému tématu Enviromentální vzdělávání ) Příloha ŠVP ZV Škola hrou Autor projektu: Mgr.Charlotta Kurcová Přílohy: kniha Tuláček liška

Více

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany. Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/21.3210

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany. Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/21.3210 Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/21.3210 Téma sady: Literatura a film pro sedmý, osmý a devátý ročník Název DUM: VY_32_INOVACE_2C_13_Současná_pražská_divadla

Více

Když víly nepřestávají čarovat. Projekt Tanečního studia Light navazující na tvůrčí spolupráci s dětmi v banátském Eibenthalu

Když víly nepřestávají čarovat. Projekt Tanečního studia Light navazující na tvůrčí spolupráci s dětmi v banátském Eibenthalu Když víly nepřestávají čarovat Projekt Tanečního studia Light navazující na tvůrčí spolupráci s dětmi v banátském Eibenthalu 18.- 23.září 2008 uskutečnil devíti-členný tým Tanečního studia Light z Prahy

Více

pro městys Stádlec a obce Staré Sedlo, Křída, Slavňovice a Hájky Prosinec 2013 12/2013 4. ročník

pro městys Stádlec a obce Staré Sedlo, Křída, Slavňovice a Hájky Prosinec 2013 12/2013 4. ročník S T Á D L E C K Ý Z P R A V O D A J pro městys Stádlec a obce Staré Sedlo, Křída, Slavňovice a Hájky Prosinec 2013 12/2013 4. ročník Milí spoluobčané! Letošní vánoční svátky jsou už minulostí, přesto věřím,

Více

MAFIE2010. Markéta Patáková, Jan Radim Vojtíšek 22. dubna 2010

MAFIE2010. Markéta Patáková, Jan Radim Vojtíšek 22. dubna 2010 Pražská MAFIE2010 Výzkum účastníků vícedenní městské hry é á á íš Markéta Patáková, Jan Radim Vojtíšek 22. dubna 2010 OBSAH O výzkumu Kdo jsou účastníci? Proč se zapojili? Zájmy a volný čas Informační

Více

ZPRÁVY Z OBCE Doplnění kontejneru na použitý textil

ZPRÁVY Z OBCE Doplnění kontejneru na použitý textil ZPRÁVY Z OBCE Doplnění kontejneru na použitý textil U lihovaru byl umístěn kontejner na použitý textil. Tento textil bude sloužit pro dobročinné účely CHARITĚ SVITAVY. Kontejner na textil, který je umístěn

Více

Úvodní slovo Vážení přátelé, Seniorský dům Písek a.s. předkládá svou první výroční zprávu od zahájení provozu hlavní činnostidomova

Úvodní slovo Vážení přátelé, Seniorský dům Písek a.s. předkládá svou první výroční zprávu od zahájení provozu hlavní činnostidomova 2009 Výroční zpráva Úvodní slovo Vážení přátelé, Seniorský dům Písek a.s. předkládá svou první výroční zprávu od zahájení provozu hlavní činnostidomova pro seniory. Byl to pro nás velký okamžik, po několika

Více

let kopané mezi vltavou a sázavou

let kopané mezi vltavou a sázavou 40 let kopané mezi vltavou a sázavou Předkládaná publikace se pokusila zdokumentovat historii TJ Krňany od doby jejího založení v roce 1974 včetně zmínky o poválečném období let 1947 1950. Při sestavování

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Pohybové studio Cyranovy boty občanské sdružení

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Pohybové studio Cyranovy boty občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Pohybové studio Cyranovy boty občanské sdružení Motto: Tanec je komunikace mezi tělem a duší. Vyjadřuje to, na co slova nestačí. (Ruth Saint Denis) PS Cyranovy boty Lidická 50 658 12

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA škol. rok 2009/10

VÝROČNÍ ZPRÁVA škol. rok 2009/10 Soukromá základní umělecká škola Trnka o.p.s., Rodinná 39, 312 00 Plzeň IČO.26347687, IZO.150035365, identifikátor zařízení: 650035356, bankovní spojení: 279204310247/0100, DIČ. CZ-26347687 VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 077 20/99-001301 Oblastní pracoviště č. 7 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 077 20/99-001301 Oblastní pracoviště č. 7 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 077 20/99-001301 Oblastní pracoviště č. 7 Signatura: bg7as106 Okresní pracoviště Tábor INSPEKČNÍ ZPRÁVA Předškolní zařízení: Mateřská škola, Veselí nad Lužnicí,

Více

http://rebel.ig.cas.cz/aktivity/prokopcova.php

http://rebel.ig.cas.cz/aktivity/prokopcova.php Page 1 of 5 Geofyzikální ústav AV ČR Agentura Galerie H Vás srdečně zvou na šestou výstavu cyklu Setkávání Eva Prokopcovová Obrazy z teček, kresby na tapety zahájení 10.9.2003 v 16.00 hodin v přednáškovém

Více

ZPRÁVY Z OBCE. Očkování psů

ZPRÁVY Z OBCE. Očkování psů ZPRÁVY Z OBCE Očkování psů Oznamujeme občanům, že p. Bartoš provede každoroční očkování psů proti vzteklině ve středu 18. května 2016 v tomto pořadí a časovém sledu: na točně v 13:30 hod., horní zastávka

Více

6 PLUMLOVSKÝ ZPRAVODAJ Galerie starostů a předsedů MNV v Plumlově v letech 1864-2011 Petr Mucha Jan Michálek Engelbert Duřpek Hynek Michálek poštmistr rolník mistr řeznický poštmistr mistr krejčovský 1864-1870

Více

STANDARD 3. JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM (ŽADATELEM) O SOCIÁLNÍ SLUŽBU

STANDARD 3. JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM (ŽADATELEM) O SOCIÁLNÍ SLUŽBU STANDARD 3. JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM (ŽADATELEM) O SOCIÁLNÍ SLUŽBU CÍL STANDARDU 1) Tento standard vychází ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (dále jen Zákon ) a z vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou

Více

Informační leták. Škola Jaroslava Ježka. Mateřská škola, základní škola, praktická škola a základní umělecká škola pro zrakově postižené,

Informační leták. Škola Jaroslava Ježka. Mateřská škola, základní škola, praktická škola a základní umělecká škola pro zrakově postižené, Informační leták 2015 2016 Škola Jaroslava Ježka Mateřská škola, základní škola, praktická škola a základní umělecká škola pro zrakově postižené, Loretánská 19 Praha 1 118 00 www.skolajj.cz email: info@skolajj.cz

Více

z 22. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 17.12.2008 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov

z 22. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 17.12.2008 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov U S N E S E N Í z 22. zasedání Zastupitelstva města Nový konaného dne 17.12.2008 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Přítomni: Omluveni: Česák, Hruška, RNDr. Janoušek, Klouček, Ing.

Více

2002, str. 252. 1 Jírová, H.: Situace na trhu práce v České republice. Transformace české ekonomiky. Praha, LINDE,

2002, str. 252. 1 Jírová, H.: Situace na trhu práce v České republice. Transformace české ekonomiky. Praha, LINDE, Úkolem diplomové práce, jejíž téma je Politika zaměstnanosti (srovnání podmínek v ČR a EU), je na základě vyhodnocení postupného vývoje nezaměstnanosti v České republice od roku 1990 analyzovat jednotlivé

Více

Hlasování: 4 pro. Hlasování: 4 pro

Hlasování: 4 pro. Hlasování: 4 pro Zápis a usnesení č. 27 /2014 ze zasedání Rady města Sadská konaného dne 19.11.2014 v budově MěÚ Text byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, v platném znění Přítomni

Více

Názory obyvatel na přijatelnost půjček leden 2016

Názory obyvatel na přijatelnost půjček leden 2016 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Názory obyvatel na přijatelnost půjček leden 2016

Více

roste počet obyvatel díky kvalitnějšímu zemědělství a oteplení podnebí lidé se snaží získat co nejvíce úrodné půdy

roste počet obyvatel díky kvalitnějšímu zemědělství a oteplení podnebí lidé se snaží získat co nejvíce úrodné půdy Otázka: Vrcholně středověká společnost Předmět: Dějepis Přidal(a): Kellner Změny v zemědělství a vesnická kolonizace roste počet obyvatel díky kvalitnějšímu zemědělství a oteplení podnebí lidé se snaží

Více

Kočí, R.: Účelové pozemní komunikace a jejich právní ochrana Leges Praha, 2011

Kočí, R.: Účelové pozemní komunikace a jejich právní ochrana Leges Praha, 2011 Kočí, R.: Účelové pozemní komunikace a jejich právní ochrana Leges Praha, 2011 Účelové komunikace jsou důležitou a rozsáhlou částí sítě pozemních komunikací v České republice. Na rozdíl od ostatních kategorií

Více

RODINNÉ CENTRUM BLANSKO. Výroční zpráva 2009

RODINNÉ CENTRUM BLANSKO. Výroční zpráva 2009 RODINNÉ CENTRUM BLANSKO Výroční zpráva 2009 Výroční zpráva 2009 2/24 Základní informace Motto naší činnosti: Domov je místo, kam můžeš přijít a nikdo se tě neptá, proč jsi přišel. Aby člověk našel ve své

Více

www.pravonazivot.cz Výro ní zpráva 2014 Provazníkova 1480/90, 614 00 Brno IČ: 27032558 tel: 545 213 564, info@pravonazivot.cz

www.pravonazivot.cz Výro ní zpráva 2014 Provazníkova 1480/90, 614 00 Brno IČ: 27032558 tel: 545 213 564, info@pravonazivot.cz Výro ní zpráva 2014 tel: 545 213 564, info@pravonazivot.cz Slovo úvodem Právo na ivot je nestátní nezisková organizace, která p sobí jako registrovaný poskytovatel sociálních slu eb pro seniory. Senior

Více

1 a b c d Správné je vždy jen jedno řešení.

1 a b c d Správné je vždy jen jedno řešení. 2012 Český jazyk se zaměřením na vzdělávání LITERATURA -B- Jméno:... Přidělené číslo:...... Škola, na níž byla složena maturitní zkouška:...... Řešení vyjádřete přeškrtnutím písmene u čísla úkolu v následující

Více

VÝHERCI spotřebitelské soutěže "Letní hra o večeři v Curychu s Rogerem Federerem a další sladké ceny"

VÝHERCI spotřebitelské soutěže Letní hra o večeři v Curychu s Rogerem Federerem a další sladké ceny VÝHERCI spotřebitelské soutěže "Letní hra o večeři v Curychu s Rogerem Federerem a další sladké ceny" Hlavní výhra: večeře s Rogerem Federerem v Curychu pro jednu osobu Cebo Filip Janíková Miluše 1. kolo:

Více

Biologie všedního dne

Biologie všedního dne Pavel Vlach Zdeňka Chocholoušková Biologie všedního dne Věnováno Tomáši Kučerovi recenzovali: hlavní recenzenti: Doc. PhDr. Petr Dostál, CSc. Katedra biologie a environmentálních studií PF UK Praha Prof.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 Základní škola a Mateřská škola Tehov Svatojánská náves 78, 251 01 Tehov Tel: 323 640 573 e-mail: zstehov@seznam.cz www.zstehov.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 Zpracovala: Mgr.

Více

1 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2007: Pracovní úrazy a zdravotní problémy související se zaměstnáním

1 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2007: Pracovní úrazy a zdravotní problémy související se zaměstnáním 1 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2007: Pracovní úrazy a zdravotní problémy související se zaměstnáním Ad hoc modul 2007 vymezuje Nařízení Komise (ES) č. 431/2006 z 24. února 2006. Účelem ad hoc modulu 2007

Více

NÁŠ STÁT. Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace

NÁŠ STÁT. Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.2490 VY_32_INOVACE_24_CJ3 NÁŠ STÁT Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace Mgr. Andrea Slavíková NÁŠ STÁT Celý svět je rozdělený na několik států (téměř 200).

Více

Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun dne 15. února 2010

Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun dne 15. února 2010 Spisový znak: 101 2.2 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 0 Spisová značka: SEK/4910/2010/PBr Přítomni: 7, dle prezenční listiny Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun dne 15. února 2010

Více

Ukaž, co v tobě je! Novináři, nevyspání, a přece neutuchající nadšení

Ukaž, co v tobě je! Novináři, nevyspání, a přece neutuchající nadšení Per aspera ad Mars Výpravy k cizím planetám a vesmírným tělesům nelétají každý rok. A co teprve ty pilotované. Slyšeli jste už někdy o Expedici Mars? Pod zkratkou EM se ukrývá mezinárodní soutěž pro děti

Více

Zdeněk Svěrák -scénárista, herec, divadelník

Zdeněk Svěrák -scénárista, herec, divadelník Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice Zdeněk Svěrák -scénárista, herec, divadelník Jméno a příjmení: Veronika Hospodková Třída: 5. A Školní rok: 2015/2016 Garant / konzultant: Mgr.

Více

Literární dílo se dočkalo několika filmových zpracování (např. Lerner Loewe, 1974), podle předlohy vznikl například i seriál či opera.

Literární dílo se dočkalo několika filmových zpracování (např. Lerner Loewe, 1974), podle předlohy vznikl například i seriál či opera. Popis reprezentativní knihy Quick Scan (A. de Saint Exupery: Malý princ) Záhlaví: Zpracovala: Jaroslava Fridrichová Antoine de Saint Exupery/ Malý princ / 1943 / Úvodní poznámky: Malý princ je nejznámější

Více

Praktická maturitní zkouška

Praktická maturitní zkouška Místnost: 21 - Učebna č. 21 ve 3. posch. Třída: 2PA - Podnikání (rok nástupu 2012) ZIKMUND LADISLAV VÝDUCHOVÁ PETRA VILÍMKOVÁ TEREZA VARGOVÁ NIKOLA TOMANOVÁ MICHAELA TODÁKOVÁ OLGA ŠTĚDRONSKÝ ROBIN ŠÍSTKOVÁ

Více

Usnesení. r o z h o d l t a k t o :

Usnesení. r o z h o d l t a k t o : EXEKUTORSKÝ ÚŘAD CHEB MGR. DAVID KONCZ SOUDNÍ EXEKUTOR 26. dubna 10, Cheb 35002 tel., fax: +420 355 318 111, +420 355 318 110 e-mail: podatelna@eucheb.cz www.eucheb.cz IDDS: 9u8g8ka č.j. : 074 EX 08818/08-124

Více

Skolní ~zdělávací program ~ro zájmové vzdělávání Skolní družina při ZS Spálené Poříčí

Skolní ~zdělávací program ~ro zájmové vzdělávání Skolní družina při ZS Spálené Poříčí v Skolní ~zdělávací program ~ro zájmové vzdělávání Skolní družina při ZS Spálené Poříčí v Skolní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání v v Skolní družina při ZS Spálené Poříčí Obsah: 1) Identifikační

Více

Ilustrace: David Böhm MORAVSKÁ GALERIE EDUKAČNÍ PROGRAMY PRO STŘEDNÍ ŠKOLY

Ilustrace: David Böhm MORAVSKÁ GALERIE EDUKAČNÍ PROGRAMY PRO STŘEDNÍ ŠKOLY Ilustrace: David Böhm MORAVSKÁ GALERIE EDUKAČNÍ PROGRAMY PRO STŘEDNÍ ŠKOLY Těšíme se na vás! Lektorský tým Moravské galerie Autorky edukačních programů: Martina Kopecká, Markéta Skotáková, Silvie Šeborová,

Více

ekarolinka Hasičská zbrojnice v Trávničku

ekarolinka Hasičská zbrojnice v Trávničku Podještědský měsíčník Sdružení obcí Podještědí ekarolinka Ročník XVII. Číslo 5. Květen 2012 e Hasičská zbrojnice v Trávničku Z mikroregionu Již podle obrázku na titulní stránce je možno poznat, který měsíc

Více

S Poštovní spořitelnou do finále Středočeský kraj, Pňov Předhradí, 1. turnaj 17. a 18. května 2008

S Poštovní spořitelnou do finále Středočeský kraj, Pňov Předhradí, 1. turnaj 17. a 18. května 2008 S Poštovní spořitelnou do finále Středočeský kraj, Pňov Předhradí, 1. turnaj 17. a 18. května 2008 O víkendu 17. a 18. května proběhl na našich kurtech první díl ze série regionálních turnajů Středočeského

Více

PRÁVNICKÉ OSOBY POJEM A KATEGORIZACE

PRÁVNICKÉ OSOBY POJEM A KATEGORIZACE JUDr. Kateřina Ronovská, Ph.D. PRÁVNICKÉ OSOBY POJEM A KATEGORIZACE I. K POJMU PRÁVNICKÁ OSOBA O pojmovém vymezení právnických osob jako subjektů právních vztahů se odedávna vedou diskuse, avšak žádná

Více

Čtyři atesty a přece není pravá

Čtyři atesty a přece není pravá ZNALECKÁ HLÍDKA Čtyři atesty a přece není pravá Jde o jednu z nejvzácnějších známek naší první republiky, 10 K Znak Pošta československá 1919 na žilkovaném papíru - a nadto v úzkém formátu! Zezadu je opatřena

Více

ROMANTICKÁ SCENÉRIE. ( Z CYKLU ZNÁM RUCE TVOŘÍCÍ A RUCE BOŘÍCÍ.)

ROMANTICKÁ SCENÉRIE. ( Z CYKLU ZNÁM RUCE TVOŘÍCÍ A RUCE BOŘÍCÍ.) PAVEL NOVOTNÝ Malířská a grafická tvorba od r.1967, restaurátorská tvorba a bezpečnostní ošetření malířských děl od r.1975 Zakládající člen Unie výtvarných umělců České republiky r.1990 ROMANTICKÁ SCENÉRIE.

Více

KRAJSKÉ KOLO SOUTĚŽE VE ŠPANĚLSKÉM JAZYCE PRO SŠ

KRAJSKÉ KOLO SOUTĚŽE VE ŠPANĚLSKÉM JAZYCE PRO SŠ Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 tel.: 585 412 493, e-mail: skola@gcajkol.cz vlastimil.kaspir@post.cz www.gcajkol.cz KRAJSKÉ KOLO SOUTĚŽE VE ŠPANĚLSKÉM JAZYCE PRO SŠ Datum a místo konání: 21.3.2016 v

Více

22/4 23/4 2013 OBOROVÉ DNY

22/4 23/4 2013 OBOROVÉ DNY Milé žákyně, milí žáci, v rámci ŠVP Škola pro budoucnost proběhnou v době přijímacích zkoušek další oborové dny. Smyslem je pracovat v oboru, který vás zajímá, a to se spolužáky z jiných ročníků, kteří

Více

D kujeme za podporu GOAML... Jste skv lí.

D kujeme za podporu GOAML... Jste skv lí. D kujeme za podporu GOAML... Jste skv lí. Tento certifikát má hodnotu jedné ivé a zdravé kozy. Díky pomoci eských dárc nakupuje lov k v tísni tato veselá zví ata pro rodiny v chudých zemích Afriky a Asie.

Více

Noviny obce Křoví prosinec 2013

Noviny obce Křoví prosinec 2013 Noviny obce Křoví prosinec 2013 Vážení spoluobčané, zima pomalu klepe na vrátka a začíná období očekávání svátků vánočních. V sobotu 30.11. jsme rozsvítili vánoční stromek u kostela a děti nám zazpívaly

Více

Z Á P I S č. 19/2015

Z Á P I S č. 19/2015 Z Á P I S č. 19/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 1. 7. 2015 Přítomni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, František Hudek, Ing. Vít Penížek, Ph.D. Tajemník:

Více

Fígl UNGELT. Jsme programově hereckým divadlem a tři role v této hře

Fígl UNGELT. Jsme programově hereckým divadlem a tři role v této hře Henry Meyerson Fígl D ále v na še m d i va d l e u v i d í te nejnovějšíungelt premiéry: Divadlo uvádíúsměvnou americkoujevištní hru roadmovie Na autorůnázvem Pierra Palmada sútěku původním Shtick a Christopha

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravy Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravy Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravy Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Č. j.: 122062/2013 Sp.zn.: S - JMK 122062/2013/OD/Jí Brno 12.12.2013 V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z H O D N U T

Více

Domov Pod Lipami Smečno. poskytovatel sociálních služeb. Zámecké listy

Domov Pod Lipami Smečno. poskytovatel sociálních služeb. Zámecké listy Domov Pod Lipami Smečno poskytovatel sociálních služeb Číslo 53. září 2014 Zámecké listy Děti a škola v 19. století Od vydání tereziánského školního zřízení roku 1774 se stala škola běžnou součástí každodenního

Více

DA1165 - Dětská sedací souprava Michalczyková Simona

DA1165 - Dětská sedací souprava Michalczyková Simona DA1165 - Dětská sedací souprava Michalczyková Simona DA1249 Bavlněné bílé povlečení pro dvě osoby Kolouchová Vladimíra Pavlů Lucie Názlerová Blanka Vodrážková Gabriela Křešťáková Petra Sýkorová Michaela

Více

OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST HUMPOLEC. MV 0074.

OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST HUMPOLEC. MV 0074. ČESKÁ JEZDECKÁ FEDERACE. SOUTĚŽE PODKOVY OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST HUMPOLEC. MV 0074. SERIÁL ZÁVODŮ ZLATÁ PODKOVA 2016. CNC, CAN. STATUT 51. ROČNÍKU. STATUT 51. ROČNÍKU SERIÁLU ZÁVODŮ ZLATÁ PODKOVA BYL

Více

Názory na bankovní úvěry

Názory na bankovní úvěry INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 1/2007 DLUHY NÁM PŘIPADAJÍ NORMÁLNÍ. LIDÉ POKLÁDAJÍ ZA ROZUMNÉ PŮJČKY NA BYDLENÍ, NIKOLIV NA VYBAVENÍ DOMÁCNOSTI. Citovaný výzkum STEM byl proveden na reprezentativním souboru

Více

ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ

ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ Pozemkem se podle 2 písm. a) katastrálního zákona rozumí část zemského povrchu, a to část taková, která je od sousedních částí zemského povrchu (sousedních pozemků)

Více

Popis realizace sociální služby Keramická dílna Eliáš. Poslání. Hlavními cíli naší dílny jsou

Popis realizace sociální služby Keramická dílna Eliáš. Poslání. Hlavními cíli naší dílny jsou Popis realizace sociální služby Keramická dílna Eliáš Poslání Posláním Keramické dílny Eliáš je umožňovat lidem s postižením začlenění do společnosti s ohledem na jejich zvláštní situaci. Posláním je pomoci

Více

*** Co Vás přivedlo k tomu založit v České republice občanské sdružení?

*** Co Vás přivedlo k tomu založit v České republice občanské sdružení? březen 2009 Kvůli permanentní nejistotě s vízy nemůže být mongolská komunita v ČR stabilní a rozvíjet se. Rozhovor s Ariunjurgal Dashnyam, ředitelkou Česko-mongolské společnosti Abstrakt: Tereza Rejšková

Více

Trasa 1R: délka 22 km, stoupání 654 m, klesání 356 m Jako trasa 1 plus návštěva rozhledny na Anenském vrchu.

Trasa 1R: délka 22 km, stoupání 654 m, klesání 356 m Jako trasa 1 plus návštěva rozhledny na Anenském vrchu. KČT Hlinsko pořádá 14. května 2016 autobusový zájezd Neratov Šerlich (Panské Pole Šerlich) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Základní kynologická organizace Zásmuky

Základní kynologická organizace Zásmuky Zápis č. 1/2014 z členské schůze ZKO Zásmuky 261, konané dne 6.12.2014 Přítomni: Zdeněk Auterský, Peter Andel, Michaela Černá, Hana Dobšová, Pavel Drahoš, Gabriela Kořínková, Pavel Kotrba, Libor Kytka,

Více

Rozpis HN na školní rok 2015/2016

Rozpis HN na školní rok 2015/2016 Rozpis HN na školní rok 2015/2016 Třída: PHV A Učitel: R. Hubálková-Bártová Středa: 15:00-15:45, č. 417 Filipová Bára Hejduková Kamilla Ella Hekš Prokop Kafka Vojtěch Komárek Matěj Kuchárová Lucie Lusk

Více

Přicházející Král MICHAL KLESNIL. Nakladatelství KMS

Přicházející Král MICHAL KLESNIL. Nakladatelství KMS Přicházející Král MICHAL KLESNIL Nakladatelství KMS Praha 2012 Ing. Michal Klesnil Vydalo Nakladatelství KMS, s. r. o. Primátorská 41, 180 00 Praha 8 První vydání 2012 Třetí svazek edice Nad Biblí Biblické

Více

BAROMETR MEZI STUDENTY 4., 5., a 6. ročníků lékařských fakult v České republice

BAROMETR MEZI STUDENTY 4., 5., a 6. ročníků lékařských fakult v České republice BAROMETR MEZI STUDENTY 4., 5., a 6. ročníků lékařských fakult v České republice (Praha, 23. března 2016) Téměř tři čtvrtiny budoucích mladých lékařů a lékařek (72%) plánují po ukončení jejich vysokoškolského

Více

FOND VYSOČINY NÁZEV GP

FOND VYSOČINY NÁZEV GP RF-04-2009-01, př. 1upr1 Počet stran: 6 FOND VYSOČINY Výzva k předkládání projektů vyhlášená v souladu se Statutem účelového Fondu Vysočiny 1) Název programu: NÁZEV GP Grantový program na podporu 2) Celkový

Více

Znalectví středověké hmotné kultury referát Koňský postroj ve středověku. Alžběta Čerevková učo: 330952

Znalectví středověké hmotné kultury referát Koňský postroj ve středověku. Alžběta Čerevková učo: 330952 Znalectví středověké hmotné kultury referát Koňský postroj ve středověku Alžběta Čerevková učo: 330952 Úvod Středověk je považován za zlatý věk koně, neboť využití tohoto všestranného zvířete můžeme pozorovat

Více

Mendelovo gymnázium Opava. Nikol Premusová. Božena Němcová. Babička. Seminární práce do jazyka českého a literatury

Mendelovo gymnázium Opava. Nikol Premusová. Božena Němcová. Babička. Seminární práce do jazyka českého a literatury Mendelovo gymnázium Opava Nikol Premusová Božena Němcová Babička Seminární práce do jazyka českého a literatury Opava 2015 Prohlašuji, že jsem tuto seminární práci vypracoval(a) samostatně na základě uvedených

Více

Juříková Daniela 1.B PEL Baby masáže - (10:00-11:30) Pátek 26.6. Spáčilová Valentina 2.A PMP Baby masáže - (10:00-11:30) Pátek 26.6. Víchová Adéla 2.A PMP Baby masáže - (10:00-11:30) Pátek 26.6. Černá

Více

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00. Sladký domov. 10. číslo červen 2011

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00. Sladký domov. 10. číslo červen 2011 Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00 Sladký domov 10. číslo červen 2011 Slovo vychovatelky DM na konci školního roku... Tak jako jednou všechno končí, tak brzy skončí

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.2490 VY_32_INOVACE_118_VV9 SECESE. Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace

CZ.1.07/1.4.00/21.2490 VY_32_INOVACE_118_VV9 SECESE. Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.2490 VY_32_INOVACE_118_VV9 SECESE Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace Mgr. Andrea Slavíková Tivoli, honosný secesní obytný blok v Brně Průčelí výstavního

Více

Duchovní služba ve věznicích

Duchovní služba ve věznicích Duchovní služba ve věznicích Obsah 1. ÚVOD... 3 2. VZNIK DUCHOVNÍ SLUŽBY... 3 3. POSLÁNÍ, SMYSL A VÝZNAM SLUŽBY... 4 4. ZÁVĚR... 6 2 1. ÚVOD Už před mnoha tisíci lety se považovalo za tělesné milosrdenství,

Více

Centrum sociálních služeb Prostějov, p. o. Lidická 86, 796 01 Prostějov. Poskytované služby: domov pro seniory a domov se zvláštním režimem

Centrum sociálních služeb Prostějov, p. o. Lidická 86, 796 01 Prostějov. Poskytované služby: domov pro seniory a domov se zvláštním režimem Centrum sociálních služeb Prostějov, p. o. Lidická 86, 796 01 Prostějov Poskytované služby: domov pro seniory a domov se zvláštním režimem ČTYŘLÍSTEK PRO ŠTĚSTÍ -------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Výroční zpráva Nadačního fondu KZ, a.s. za rok 2010

Výroční zpráva Nadačního fondu KZ, a.s. za rok 2010 1 Výroční zpráva za rok 2010 2 Obsah výroční zprávy: 1. Úvodní slovo předsedy správní rady Nadačního fondu Krajské zdravotní, a. s....4 2. Základní údaje o Nadačním fondu Krajské zdravotní, a. s......

Více

Školní vzdělávací program školní družiny Základní školy a mateřské škol Černožice, okres Hradec Králové

Školní vzdělávací program školní družiny Základní školy a mateřské škol Černožice, okres Hradec Králové Školní vzdělávací program školní družiny Základní školy a mateřské škol Černožice, okres Hradec Králové Číslo jednací: 113/2007 Předkladatel : Základní škola a mateřská škola, Černožice, okres Hradec Králové

Více

Paličkování. Ivana Domanjová

Paličkování. Ivana Domanjová Paličkování Ivana Domanjová Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, Praha 7 obchod@grada.cz, www.grada.cz tel.: +420 234 264 401, fax: +420 234 264 400 jako svou 4166. publikaci Odpovědná redaktorka

Více

usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání (dražební vyhláška opakovaná)

usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání (dražební vyhláška opakovaná) č.j. 132 EX 15559/09-42/R i Soudní exekutor JUDr. Jan Fendrych, Exekutorský úřad Praha 2, se sídlem Hradecká 3, 130 00 Praha 3, pověřený k provedení exekuce v usnesení o nařízení exekuce, vydaného Okresním

Více

Západní Krkonoše 15.12.2009

Západní Krkonoše 15.12.2009 Motto: Když cestují, zvláště nyní, maximálně využívám svobodu, kterou mám. Nemám rád rutinu, stereotyp, nudu. Mám rád změnu, nevědět co nastane za chvíli, zítra, kde budu nocovat, koho nového potkám. Západní

Více

REFLEXE ABSOLVENTSKÉHO VÝKONU V AUTORSKÉ INSCENACI VDN ČASOPROSTOR

REFLEXE ABSOLVENTSKÉHO VÝKONU V AUTORSKÉ INSCENACI VDN ČASOPROSTOR JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér Výchovná dramatika pro Neslyšící REFLEXE ABSOLVENTSKÉHO VÝKONU V AUTORSKÉ INSCENACI VDN ČASOPROSTOR Projekt Autor práce: Anna Šperková

Více

Rada města Červený Kostelec. Usnesení z 11. jednání

Rada města Červený Kostelec. Usnesení z 11. jednání Červený Kostelec Usnesení z 11. jednání Rady města Červený Kostelec konané dne 18.5.2016 R-2016/11/1-11. Červený Kostelec 18.5.2016 Kanalizační přípojky - "Červený Kostelec - Bohdašín, Náměrky splašková

Více

ZA VLÁDY PŘEMYSLOVSKÝCH KRÁLŮ

ZA VLÁDY PŘEMYSLOVSKÝCH KRÁLŮ ZA VLÁDY PŘEMYSLOVSKÝCH KRÁLŮ Po knížeti Břetislavovi se na knížecím stolci vystřídala řada dalších přemyslovských knížat. Počet obyvatel rostl, proto bylo nutné získávat další půdu pro zemědělství. Mýtily

Více

Dopravně bezpečnostní projekt POMÁHAT, CHRÁNIT A HRÁT SI

Dopravně bezpečnostní projekt POMÁHAT, CHRÁNIT A HRÁT SI Mateřská škola, Lanškroun, VANČUROVA 87, okres Ústí nad Orlicí tel.: 465 321 061, 777 497 955 e-mail: msvancurova@inlan.cz PSČ 563 01 Dopravně bezpečnostní projekt POMÁHAT, CHRÁNIT A HRÁT SI Vedoucí projektu:

Více

Měsíčník členů a přátel sboru

Měsíčník členů a přátel sboru 10 2014 Měsíčník členů a přátel sboru V Bohu, jehož slovo chválím, v Bohu mám naději. Proto se nebojím, co by mi udělal smrtelník! Žalm 56:5, B21 strana 1 - říjen 2014 Obsah 2 Obsah, tiráž 3 Zápis ze schůze

Více

EXPRES NA ZÁPAD PETR SLAVÍK

EXPRES NA ZÁPAD PETR SLAVÍK RADEK HOLUB FRANTIŠEK NĚMEC EXPRES NA ZÁPAD REŽIE CORMAC PŘEKLAD PETR McCARTHY FANTYS PETR SLAVÍK Světová premiéra hry THE SUNSET LIMITED se uskutečnila ve Steppenwolf Theatre Company, Chicago, IL; umělecký

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 (CRPDZ MSK) CENTRUM PRO ROZVOJ PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 (CRPDZ MSK) CENTRUM PRO ROZVOJ PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE OBSAH CENTRUM PRO ROZVOJ PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE (CRPDZ MSK) VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Obsah...2 I. Základní údaje o občanském sdružení...3 II. Pracovníci sdružení...4 III. Vznik, poslání

Více

Věková struktura cílové skupiny od jednoho roku věku s podmínkou splnění cílové skupiny

Věková struktura cílové skupiny od jednoho roku věku s podmínkou splnění cílové skupiny FARNÍ CHARITA Kamenice nad Lipou Informace pro zájemce pečovatelské služby Husovo nám. 94, PSČ 394 70 IČO: 49026852 Č. účtu u ČSOB:170318142/0300 E-mail: charita.kamenice@atlas.cz, www.kamenice.charita.cz

Více

OBEC VCHYNICE. se sídlem Obecní úřad Vchynice Vchynice č. p. 46, 410 02 Lovosice

OBEC VCHYNICE. se sídlem Obecní úřad Vchynice Vchynice č. p. 46, 410 02 Lovosice OBEC VCHYNICE se sídlem Obecní úřad Vchynice Vchynice č. p. 46, 410 02 Lovosice ZÁPIS č. 6/2008 Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 15. prosince 2008 od 18.30 hodin Přítomni: Ing. Jana

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina PROTOKOL O KONTROLE Kontrola dodržování právních předpisů podle 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění

Více

Řemesla Kyjovského Slovácka

Řemesla Kyjovského Slovácka Řemesla Kyjovského Slovácka ÚVOD Řemesla začala vznikat specializací lidských činností na samém úsvitu lidských dějin. Kyjovské Slovácko má bohatou historii osídlení. S tím je spjat fakt, že hlubokou historii

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 KYNOLOGICKÝ KLUB DRAHELČICE RUDNÁ, O.S. Obsah ÚVODNÍ SLOVO...3 DŮVOD EXISTENCE A CÍLE OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ...3 LIDÉ V OBČANSKÉM SDRUŽENÍ...4 ČINNOST V ROCE 2009...4 Výcvik základní poslušnosti

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, PaedDr. Štoček. Omluveni: Ing. Kubánek, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek. Rada po projednání:

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, PaedDr. Štoček. Omluveni: Ing. Kubánek, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek. Rada po projednání: ze 100. zasedání Rady města Nový Bydžov konaného dne 22. února 2010 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu Nový Bydžov ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, PaedDr.

Více