Vítání dětí. Žáci ze ZŠ Mutěnická na škole v přírodě

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vítání dětí. Žáci ze ZŠ Mutěnická na škole v přírodě"

Transkript

1 122 ČERVENEC SRPEN 2015 Vítání dětí V sobotu 6. Ëervna 2015 se na vinohradskè radnici opït konalo vìt nì dïtì. SlavnostnÌm zp sobem bylo p. starostou uvìt no a do pamïtnì knihy zaps no 11 nìûe uveden ch novorozen ch obë nk : KarolÌna Ant lkov, Adam Bojanovsk, Aneta Havelkov, Hana HrdliËkov, Elen IviËiËov, Elena Ko Ìnkov, Albert Mal, VÌtek Pokorn, Nela Tomiöov, Damien T ma, VojtÏch ViËar. P ejeme jim i jejich rodië m hodnï zdravì, ötïstì a l sky. VÏra St elcov Žáci ze ZŠ Mutěnická na škole v přírodě D m dïtì DomeËek ñ taneënice z krouûku Sweeties V ûenì vinohradötì spoluobëanè, ned vno mi velmi ûivï vytanula v mysli slavn, vesel a b jeën kniha francouzskèho spisovatele Gabriela Chevalliera Zvonokosy. Kniha vyöla ve Francii v roce 1934 pod origin lnìm n zvem Clochemerle a vykresluje s humorem, ostr m vtipem a s francouzsk m öarmem ve ejnè pomïry ve Francii v dobï mezi dvïma svïtov mi v lkami, p esnïji v malèm jihofrancouzskèm mïsteëku v kraji Beaujolais, kterè nese jmèno Zvonokosy. MÌstnÌ zvonokossk volebnì z pas uchv tila tenkr t ÑnadmÏreËn ì kauza obecnìho z chodku. Pr vï obecnì z chodek a jeho v stavba ñ coby stïûejnì bod volebnìho programu ñ se stal st edobodem z pasu obëan Zvonokos a rozdïlil je na dva ne stupnè t bory ñ na ÑZ chodobijceì a na ÑZ chodomilceì. ProË pìöi o Zvonokosech? Docela ned vno, nïkdy na p elomu dubna a kvïtna jsem podstoupil jedn nì s editelem brnïnskèho dopravnìho podniku. Naöe setk nì bylo situov no k n m na Vinohrady a pan editel mne poû dal o n zor na z mïr brnïnskèho dopravnìho podniku p ebudovat (vystavït nov ) Ñmodulì, na mìstï starèho, stojìcìho na koneënè linky Ë. 27 na P lavskèm n mïstì. DosluhujÌcÌ stavba na koneënè linky Ë. 27 na P lavskèm n mïstì slouûì k odpoëinku idië dopravnìho podniku i jako jejich soci lnì za ÌzenÌ. Stejn m Ëel m bude slouûit i nov objekt. P i jedn nì pan editel nabìdl vinohradskè obci moûnost vyuûitì novèho modulu z ÌzenÈho na koneënè stanici na P lavskèm n mïstì ke komerënìm Ëel m ñ nap Ìklad k umìstïnì prodeje novin, zkr tka trafiky Ëi nïjakè obdobnè Ëinnosti. A pr vï v onè chvìli mne napadla myölenka vyuûìt nabìzenou moûnost v novï budovanèm modulu ke z ÌzenÌ obecnìho z chodku. Pana editele jsem o tento zp sob vyuûitì modulu ihned poû dal. Vûdyù dopravnì podnik zde soci lnì za ÌzenÌ m, jsou zde tedy pot ebnè sìtï (kanalizace) a dalöì za ÌzenÌ, na kterè je lehkè nav zat p i budov nì nov ch z chod pro Vinohrady (p nsk a d msk souëasnï pro vozìëk e) i pro brnïnsk dopravnì podnik. Shodli jsme se na postupu tìmto smïrem a z stupce dopravnìho podniku nabìdl tento zp sob vyuûitì i v nïkter ch dalöìch mïstsk ch Ë stech. V souëasnè dobï jiû cel z mïr eöìme spolu s dopravnìm podnikem a projektantem. Podle pr bïhu pracì na z mïru by ve ejnè obecnì z chody ñ p nskè a d mskè, urëenè tèû pro vozìëk e ñ mohly sv j azyl v nalèhavè chvìli poskytnout jiû od letoönìho podzimu. OstatnÏ v dobï ned vnè i v tè ponïkud vzd lenïjöì mne nïkte Ì z v s o z ÌzenÌ obecnìho ve ejnèho z chodu û dali. ProblÈmem vöak tehdy byl ponïkud znaën objem financì pro uskuteënïnì onoho zvonokosskèho z mïru. (pokraëov nì na stranï 3) Jiû Ëtvrt m rokem probìh na naöì ökole povinn plaveck v uka û k 2. a 3. t Ìd ponïkud netradiënï, a to formou ökoly v p ÌrodÏ s v ukou plav nì. Z zemì pro v uku s kr sn m tepl m bazènem n m poskytuje hotel Orea Resort DevÏt skal. Je to hezk hotel nach zejìcì se v p ekr snè p ÌrodÏ uprost ed lesa na VysoËinÏ ve vesniëce SnÏûnÈ-Milovy. I letos se uskuteënily dva v jezdy v termìnech 25.ñ (II. A a III. A) a 1.ñ5. 6. (II. B a III. B). DÏti byly ubytov ny ve dvoul ûkov ch pokojìch se soci lnìm za ÌzenÌm a s dobrou stravou pïtkr t dennï i s pitn m reûimem. V uka plav nì probìhala dennï ve dvou blocìch, dopoledne a odpoledne. é ci byli rozdïleni podle plaveck ch dovednostì na za- Ë teënìky a pokroëilè plavce. K plaveckèmu v cviku si vozìme adu pestr ch plaveck ch pom cek, dìky kter m se st v plav nì pro û ky z bavnè a bavì je. V dobï, kdy dïti neplavou, se vïnujì r zn m z bavn m i sportovnìm aktivit m za p ÌznivÈho poëasì v okolì hotelu a v blìzkèm lese. PoslednÌ veëer probïhla oëek van stezka odvahy s hled nìm pokladu, kter sklidila velk spïch. T den vöem rychle utekl a nezbylo n m nic jinèho neû si sbalit svè kufry a tïöit se na n vrat dom. DÏti si ökolu v p ÌrodÏ dosyta uûily a odv ûely si spoustu z ûitk a zkuöenostì. DÏkujeme rodië m za spolupr ci a v neposlednì adï naöemu z izovateli za poskytnutì p ÌspÏvku na autobusovou dopravu na ökolu v p ÌrodÏ. Mgr. Magda St elsk

2 Z 10. a 11. schůze Rady městské části Brno-Vinohrady, konané ve dnech 20. května a 10. června 2015 Rada mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady schvaluje: ñ vyplacenì odmïny editeli KVIC; ñ RozpoËtov opat enì Ë. 6, 7, 11, 12 a 13; ñ vyplacenì odmïny editelk m Zä a Mä; ñ p idïlenì bod ûadatel m o byt v 51 p Ìpadech; ñ pron jem bytu; ñ prodlouûenì n jemnì smlouvy uzav enè na uûìv - nì bytu v 9 p Ìpadech; ñ podn jem bytu; ñ p edloûen text n jemnì smlouvy na pron jem bytu ve 3 p Ìpadech; ñ poskytnutì p Ìst eöì v ubytovnï Pyramida, New BTS, a. s., Francouzsk 70, Brno pro zajiötïnì v konu rozhodnutì MÏstskÈho soudu v BrnÏ v 5 p Ìpadech; ñ program IV. zased nì Zastupitelstva m. Ë. Brno- Vinohrady; ñ pron jem tïlocviëny v objektu Bzeneck 23; ñ zve ejnïnì z mïru zmïnit n jemnì smlouvu na pron jem nebytov ch prostor v objektu Bzeneck 23 ve 2 p Ìpadech; ñ zve ejnïnì z mïru zmïnit n jemnì smlouvu na pron jem nebytov ch prostor v objektu Velkopavlovick 25; ñ zve ejnïnì z mïru pron jmu Ë sti st eönìch a nebytov ch prostor v objektu Bzeneck 23; ñ spl tkov kalend na hradu nedoplatku n jemnèho za obdobì II.ñIV. ËtvrtletÌ 2014 a I. a II. ËtvrtletÌ 2015; ñ na z kladï z pisu z jedn nì v bïrovè komise, p idïlenì zak zky na realizaci akce: ÑVybudov nì parkoviötï Bzeneck 23, Brnoì nejvhodnïjöì firmï; ñ p edbïûnè ozn menì ve ejnè zak zky ÑCeloroËnÌ komplexnì drûba ploch v M» Brno-Vinohradyì; ñ dohodu o ukonëenì n jmu Ë sti pozemku; ñ zve ejnïnì z mïru pronajmout nebytovè prostory KVIC MutÏnick 21, za Ëelem provozov nì kulturnï v chovnè Ëinnosti ve ökolnìm roce 2015/ 2016; ñ vzorov text ve ejnopr vnì smlouvy, kter se n - slednï uzav e se subjekty, jimû byla Radou m. Ë. Brno-Vinohrady p idïlena dotace z rozpoëtu m. Ë. Brno-Vinohrady v roce 2015; ñ dohodu o vz jemnèm postoupenì n jemnìch Zastupitelstvo m. Ë. Brno-Vinohrady schvaluje ñ z vïreën Ëet mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady za rok 2014; ñ ËetnÌ z vïrku mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady; ñ rozpoëtov opat enì Ë. 8, 9 a 10. Zastupitelstvo m. Ë. Brno-Vinohrady bere na vïdomì ñ zpr vu o hospoda enì p ÌspÏvkov ch organizacì m. Ë. Brno-Vinohrady za I. ËtvrtletÌ 2015; ñ zpr vu o hospoda enì p ÌspÏvkovÈ organizace KVIC za I. ËtvrtletÌ 2015; ñ plnïnì pl nu v nos a n klad Spr vy dom m. Ë. Brno-Vinohrady za I. ËtvrtletÌ roku 2015; ñ plnïnì rozpoëtu m. Ë. Brno-Vinohrady k ; ñ rozpoëtovè opat enì Ë. 7; ñ dodatek Ë. 3 ke z izovacì listinï KulturnÌho, vzdïl vacìho a informaënìho centra mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady, p ÌspÏvkovÈ organizace; ñ termìny zased nì Rady m.ë. Brno-Vinohrady na II. pololetì roku 2015 ñ zpr vu o Ëinnosti Rady m. Ë. Brno-Vinohrady od III. zased nì Zastupitelstva m. Ë. Brno-Vinohrady. smluv o n jmu bytu, kterou mezi sebou zav eli n jemci ve 2 p Ìpadech; ñ rozöì enì n jmu bytu ve 2 p Ìpadech; ñ odklad p idïlenì bytu na dobu 2 let a ponech nì û dosti o byt v po adì ûadatel o byt v mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady; ñ zve ejnïnì p iloûenèho z mïru na pron jem nebytov ch prostor (17,90 m 2 ) v p ÌzemÌ domu VlËnovsk 8 na dobu neurëitou ñ ke komerënìm Ëel m; ñ umìstïnì sìdla Spolku VinohraÔ nek Brno; ñ dohodu o vystoupenì n jemce z n jmu bytu; ñ termìny zased nì Rady m. Ë. Brno-Vinohrady na II. pololetì roku 2015; ñ text v zvy k pod nì nabìdky, ve ejnè zak zky malèho rozsahu na realizaci akce: ÑStavebnÌ pravy Bzeneck 23 ñ V MÃNA ZB VAJÕ- CÕCH V PLNÕ OTVORŸ SEKCE A a Bì; ñ p edbïûnè ozn menì ve ejnè zak zky ÑStavebnÌ pravy objektu stravovacìho pavilonu Bzeneck 23 ñ SO01 vìce Ëelov s l ñ 1. etapaì; ñ zmïnu n jemnì smlouvy ve 3 p Ìpadech. Rada mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady souhlasì: ñ s dïlenìm pozemku v k.. éidenice s tìm, ûe oddïlen severnì Ë st pozemku z stane v majetku Statut rnìho mïsta Brna; ñ s p ijetìm daru; ñ se zvl ötnìm uûìv nìm komunikace k umìstïnì vyhrazenèho parkovacìho st nì ve dvou p Ìpadech. Rada mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady doporuëuje: ñ IV. zased nì Zastupitelstva m.ë. Brno-Vinohrady ñ souhlasit s celoroënìm hospoda enìm a finanënìm vypo d nìm mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady za rok 2014; ñ schv lit z vïreën Ëet mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady za rok 2014; ñ schv lit ËetnÌ z vïrku mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady k rozvahovèmu dnu ; ñ vzìt na vïdomì plnïnì rozpoëtu m. Ë. Brno-Vinohrady k ; ñ doporuëit Zastupitelstvu mïsta Brna schv lit prodej Ë stì pozemk ve t ech p Ìpadech; ñ souhlasit se zmïnou zemnìho pl nu na Ë sti Zastupitelstvo m. Ë. Brno-Vinohrady souhlasì ñ s celoroënìm hospoda enìm a finanënìm vypo - d nìm mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady za rok 2014; ñ se zmïnou zemnìho pl nu na Ë sti pozemku v k.. éidenice ze st vajìcìho vyuûitì Ñplochy s objekty pro individu lnì rekreaci na zemïdïlskèm p dnìm fonduì na Ñplochu ËistÈho bydlenìì. Zastupitelstvo m. Ë. Brno-Vinohrady doporuëuje ñ Zastupitelstvu mïsta Brna ñ schv lit prodej Ë stì pozemk v k.. éidenice pod st vajìcìmi lodûiemi a st vajìcìmi vstupnìmi schodiöti bytov ch dom Bzeneck 5, 7, Velkopavlovick 17, 19, Blatnick 20, 22; ñ schv lit z mïry na po ÌzenÌ zmïn zemnìho pl nu mïsta Brna; ñ schv lit obecnï z vaznou vyhl öku, kterou se mïnì a doplúuje obecnï z vazn vyhl öka statut rnìho mïsta Brna Ë. 20/2001, kterou se vyd v Statut mïsta Brna; ñ schv lit obecnï z vaznou vyhl öku statut rnìho mïsta Brna, kterou se zruöuje obecnï z vazn vyhl öka statut rnìho mïsta Brna Ë. 25/ pozemku ze st vajìcìho vyuûitì Ñplochy s objekty pro individu lnì rekreaci na zemïdïlskèm p dnìm fonduì na Ñplochu ËistÈho bydlenìì; ñ doporuëit Zastupitelstvu mïsta Brna schv lit z mïry na po ÌzenÌ zmïn zemnìho pl nu mïsta Brna; ñ doporuëit Zastupitelstvu mïsta Brna schv lit obecnï z vaznou vyhl öku, kterou se mïnì a doplúuje obecnï z vazn vyhl öka statut rnìho mïsta Brna Ë. 20/2001, kterou se vyd v Statut mïsta Brna; ñ vzìt na vïdomì plnïnì pl nu v nos a n klad Spr vy dom m.ë. Brno-Vinohrady za I. ËtvrtletÌ roku 2015; ñ schv lit dodatek Ë. 3 ke z izovacì listinï KulturnÌho, vzdïl vacìho a informaënìho centra mïstskè Ë sti Brno- Vinohrady, p ÌspÏvkovÈ organizace; ñ schv lit rozpoëtov opat enì Ë. 8, 9 a 10. Rada mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady odkl d : ñ projedn nì bodu Ñé dost o mont û vodomïru v bytovè jednotce Bzeneck 23, Brnoì; ñ projedn nì bodu ÑPo ÌzenÌ mïstskèho mobili evenkovnì fitness za ÌzenÌì; Rada mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady bere na vïdomì: ñ Statut VinohradskÈho Informu; ñ zpr vu o hospoda enì p ÌspÏvkov ch organizacì m. Ë. Brno-Vinohrady za I. ËtvrtletÌ 2015; ñ pr vu o hospoda enì p ÌspÏvkovÈ organizace KVIC za I. ËtvrtletÌ 2015; ñ p ijatè usnesenì Zastupitelstva mïsta Brna ze dne , kterè mimo jinè zruöilo pravidla prodeje dom, byt a nebytov ch prostor v tïchto domech; ñ sloûenì RedakËnÌ rady VinohradskÈho Informu. Rada mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady promìjì: ñ nedobytnou pohled vku sankënì pokuty, kter byla uloûena za dopuötïnì se p estupku proti majetku. Rada mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady neschvaluje: ñ instalaci podruûnèho vodomïru v byt. jednotce. Ze IV. zasedání Zastupitelstva m. č. Brno-Vinohrady, konaného dne 15. června , k zajiötïnì EnergetickÈ koncepce statut rnìho mïsta Brna. Zastupitelstvo m. Ë. Brno-Vinohrady promìjì ñ nedobytnou pohled vku m. Ë. Brno-Vinohrady na dluûnèm n jemnèm a na poplatku z prodlenì vedenou v ËetnictvÌ m. Ë. Brno-Vinohrady z d vodu nevymahatelnosti. Zastupitelstvo m. Ë. Brno-Vinohrady stanovì ñ mïsìënì odmïny neuvolnïn m Ëlen m zastupitelstva m. Ë. Brno-Vinohrady, neuvolnïn m Ëlen m Rady m. Ë. Brno-Vinohrady, neuvolnïnèmu mìstostarostovi m. Ë. Brno-Vinohrady, neuvolnïn m p edsed m komisì Rady a p edsed m v bor Zastupitelstva m.ë. Brno- Vinohrady. Zastupitelstvo m. Ë. Brno-Vinohrady odvol v ñ na vlastnì û dost z funkce Ëlena KontrolnÌho v boru ZM» Brno-Vinohrady. Zastupitelstvo m. Ë. Brno-Vinohrady volì ñ komisi pro volbu 7. Ëlena KontrolnÌho v boru Zastupitelstva m. Ë. Brno-Vinohrady; ñ 7. Ëlena KontrolnÌho v boru Zastupitelstva m. Ë. Brno-Vinohrady. 2

3 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, (dokonëenì ze strany 1) ÿeöenì provedenè na principu viribus unitis (tedy spoleën mi silami) spolu s DopravnÌm podnikem mïsta Brna je pro naöi mïstskou Ë st znaënï spornè. Toû tak jsem si vzpomnïl v dobï ned vnè na smïvnè a milè dìlo Gabriela Chevalliera a na to, ûe v jeho Zvonokosech se stal obecnì z chodek fenomen lnìm, stïûejnìm bodem snaûenì politick ch rival. S smïvem r d dod v m, v ûenì spoluobëanè, ûe vinohradskou spoleënost novï z izovanè obecnì z chodky (modernïji oznaëovanè za soci lnì za ÌzenÌ) nepochybnï nerozdïlì na odp rce z mïru a jeho podporovatele (jak tomu bylo ve Zvonokosech). VÏ Ìm, ûe novè obecnì soci lnì za ÌzenÌ zbudovanè na koneënè stanici trolejbusu Ë. 27 bude spolehliv m p Ìstavem vöem a p edevöìm tïm, jimû jejich rozbou en zaûìvacì trakt p ivodì neëekanè a n hlè potìûe, kterè mohou p ivodit n slednè nep Ìjemnosti znaën ch (aû fat lnìch) rozmïr. VÏ Ìm, ûe novè ve ejnè soci lnì za ÌzenÌ, po nïmû mnozì volali, z ÌzenÈ ve spolupr ci obce s DopravnÌm podnikem mïsta Brna na P lavskèm n mïstì, bude slouûit ke vöeobecnèmu prospïchu a spokojenosti. V ûenì vinohradötì spoluobëanè, dovolte mi pop t v m i vaöim rodin m pïknè a p ÌjemnÈ lèto. Zvl ötï dïtem, ökol k m Ëi student m moc p eji pr zdninovè dny plnè radosti, pozn nì i odpoëinku. N m ostatnìm, kter m pr zdniny v bïhu Ëasu zastoupily dovolenè, p eji, abychom dny volna, kterè dovolenè p in öejì, proûili v plnè spokojenosti. Vöem takè p eji öùastn n vrat zpït dom na Vinohrady ve zdravì, v pohodï a lepöì kondici. Tedy pïknè pr zdniny i dovolenè, pïknè letnì dny, v ûenì vinohradötì spoluobëanè. Ji Ì»ejka, starosta Firemní dobrovolníci v Podaných rukách JednÌm ze zp sob, jak se mohou firmy odliöit od konkurence, podpo it sv j status d vïryhodnèho podniku, p ÌpadnÏ zìskat vìce potenci lnìch z kaznìk a loaj lnìch zamïstnanc, je rozvoj SpoleËenskÈ odpovïdnosti firem (CSR). Jde nap. o recyklaci odpadu, odpovïdnè chov nì v Ëi zamïstnanc m, spoleënosti, nebo o v kon firemnìho dobrovolnictvì. Jiû nïkolik firem z Brna se zapojilo do projektu ÑSpouötÌme lavinu dobrovolnictvìì, kter realizuje neziskov organizace Ratolest Brno. Firmy pom hajì v r zn ch Ë stech Brna organizacìm poskytujìcìm soci lnì sluûby. Pro efektivnì a p Ìjemn pr bïh akce nabìzì Ratolest Brno kompletnì bezplatn servis pro v kon firemnìho dobrovolnictvì (nap. sezn menì se s organizacì, ve kterè bude pomoc vykon v na, zajiötïnì pojiötïnì...) nebo pomoc p i pl nov nì strategie a implementace firemnìho dobrovolnictvì do firmy. P Ìkladem aktivit projektu je ned vn spolupr ce firmy Maxprogres a organizace PodanÈ ruce.»ty i dobrovolnìci z tèto firmy zamì ili jednu kvïtnovou st edu, namìsto do svèho obvyklèho zamïstn nì, do organizace PodanÈ ruce. Ta pracuje jednak s dïtmi a ml deûì, ale vïnuje se i prevenci, lèëbï a dalöì pomoci lidem, kte Ì se pot kajì s obtìûemi se z vislostmi. FiremnÌ dobrovolnìci byli proökoleni, sezn meni s koncepcì dobrovolnickè pomoci a prost edìm organizace. DobrovolnÏ vïnovali celkem 24 hodin pravï okolì budovy. P estoûe to byla pr - ce n roën, dobrovolnìci si toto vyboëenì z pracovnìho stereotypu pochvalovali. Pomohli nap Ìklad s t ÌdÏnÌm a odvozem odpadu nebo pravou tr vnìku v obtìûnèm terènu. KromÏ pobytu na ËerstvÈm vzduchu firemnìm dobrovolnìk m akce p inesla dobr pocit a uzn nì z excelentnï vykonanè pr ce, kterè se jim dostalo od zamïstnanc Podan ch rukou. Ti se dìky dobrovolnìk m mohli vïnovat sv m klient m v obtìûn ch ûivotnìch situacìch a to bez p eruöenì bïûnèho provozu. Pro dalöì informace o projektu, moûnosti zapojenì a typech dobrovolnictvì je moûnè navötìvit str nku: Za PR oddïlenì Ratolesti Brno, Mgr. Veronika K Ìûkov Jazyková škola Bzeneck 23, Brno-Vinohrady (budova b valè Zä) NabÌdka pro ökolnì rok 2015 /16. OdpolednÌ a veëernì kurzy angliëtiny, nïmëiny, italötiny a öpanïlötiny. V uka zaëìn od 7. z Ì ñ l t dnï ñ celkem 36 vyuëovacìch dvojhodin. Informace: na tel ñ panì Pisa Ìkov ñ vedoucì Jä. P ihl öky nov ch a st vajìcìch pokraëujìcìch z jemc p ijìm me ve dnech a od do hodin v p ÌzemÌ budovy Bzeneck 23, Brno-Vinohrady (zast vka MHD P lavskè n mïstì, trolejbus Ë. 25, 26 a 27) nebo v pr bïhu pr zdnin na ovè adrese: do KurzovnÈ se hradì pouze bankovnìm p evodem (ËÌslo Ëtu uvedeno na p ihl öce) p ed zah jenìm v uky do termìnu angliëtina... zaë teënìci, mìrnï pokroëilì, pokroëilì, znaënï pokroëilì, konverzace, obchodnì, p Ìprava na FCE nïmëina... zaë teënìci, konverzace, pokroëilì italötina... zaë teënìci a pokroëilì öpanïlötina... pokroëilì Kurzy budou z Ìzeny podle typ ñ skupiny od 6 do 12 frekventant. CenÌk ñ celoroënì p edplatnè dospïlì KË angliëtina ñ p Ìprava na FCE a obchodnì KË konverzace ñ angliëtina, nïmëina KË studenti do 19 let KË V cenï nenì zahrnuta uëebnice, kterou si ËastnÌci opat Ì sami. VyuËovacÌ hodina trv 45 minut, dvojhodina 90 minut. KurzovnÈ se hradì bankovnìm p evodem p ed zah jenìm kurzu a je nevratnè. ZameökanÈ hodiny vlastnì vinou se nenahrazujì, kurzovnè se nevracì. P ihl öky ke staûenì na Upozornění Dne nabylo pr vnì moci rozhodnutì Katastr lnìho adu pro Jihomoravsk kraj, Katastr lnìho pracoviötï Brno-mÏsto, kter m doölo ke zmïnï hranice mezi katastr lnìm zemìm k.. MalomÏ ice a k.. éidenice. Na z kladï tohoto rozhodnutì je nutnè, aby vöichni obëanè trvale hl öenì v domech VlËnovsk 9, 12, 14 a 16, kte Ì majì v obëanskèm pr kazu v Ë sti trval pobyt uvedeno MalomÏ ice, poû dali o vyd nì novèho obëanskèho pr kazu, neboù jejich doklad obsahuje nespr vn daj. Pokud tak neuëinì do , bude zah jeno spr vnì ÌzenÌ o skonëenì platnosti obëanskèho pr kazu podle SmÏrnice Ministerstva vnitra»r Ë. j. MV /SC ze dne 13. prosince 2011, Ël. 16. V p ÌpadÏ dotaz kontaktujte Mgr. Boûenu Dvo kovou, vedoucì oddïlenì obëansk ch pr kaz MMB, tel.: Odbor spr vnìch ËinnostÌ Magistr tu mïsta Brna Husova 5, Brno Zahradní slavnost na Mutěnické Stroj času Ve Ëtvrtek 11. Ëervna 2015 jsme jiû pop tè uspo dali na naöì ökolnì zahradï ÑZahradnÌ slavnostì. V vodu vystoupily taneënice z Orientek, roztlesk vaëek, maûoretek a aerobiku se sv mi choreografiemi. Mile n s potïöila i n vötïva pana starosty»ejky a pana mìstostarosty Kar ska, kte Ì n s p iöli pozdravit a pop t dïtem, rodië m i uëitel m p ÌjemnÈ pr zdniny. S pomocì Stroje Ëasu se dïti vydaly do d vnè historie naöì planety. Vstup do jinèho Ëasoprostoru je velmi n roën, o Ëemû se dïti p esvïdëily hned p i pr chodu Br nou Ëasu. V nì si naöly hracì kartu, kter se stala jejich vstupenkou do jednotliv ch Ëasov ch obdobì. BÏhem dvou hodin tak nap Ìklad navötìvily druhohory s kamar dsk mi dinosaury, ocitly se v dobï ledovè, s rodiëi si zahr li na gladi tory, vyzkouöely si pr ci archeolog, zahr ly si na rytì e. Takto se dostaly aû do dob ned vn ch, kde pro nï byla p ipraven i stanoviötï s hlavolamy nebo retro p edmïty (ty zajistè udïlaly radost rodië m a prarodië m). Na z vïr se v ÑsouËasnostiì mohli vöichni obëerstvit ve ökolnìm ÑFast-fooduì, kde jako bonus Ëekalo na soutïûìcì i sladkè p ekvapenì. Ëast dïtì i rodinn ch p ÌsluönÌk byla jako kaûdoroënï hojn a vöichni si to n leûitï uûili. Hana Blaûkov koordin torka slavnosti 3

4 Šest týdnů dovolené pro vinohradské rodiče Na poslednì jedn nì ökolskè komise p ed pr zdninami p iöla mezi n s jako host maminka, kter upozornila na to, ûe vöechny Ëty i mate skè ökoly z izovanè naöì M» majì pr zdninov provoz omezen na prvnìch Ëtrn ct dn v Ëervenci a po zbytek pr zdnin jsou zav enè. Pro ni to p edstavuje znaënou komplikaci, kdyû nem babiëky, ani öest t dn dovolenè (termìn Ëerp nì dovolenè navìc podle z konìku pr ce urëuje zamïstnavatel), takûe musì hledat volnè kapacity Mä v okolnìch mïstsk ch Ë stech nebo v soukrom ch za- ÌzenÌch. Ze strany p ÌtomnÈho pana mìstostarosty byla synchronizace letnìho provozu (a zav enì) mate inek zd vodnïna nez jmem rodië o letnì provoz, hospod rnostì a nutnostì umoûnit vyëerp nì dovolenè pedagogick m pracovnìk m. To vöe samoz ejmï ch pu. Navrhla jsem proto, aby jako vst Ìcn krok v Ëi p ÌtomnÈ mamince a rodië m, jejichû situace je podobn, byl pr zdninov provoz v budoucnosti (tj. od roku 2016) rozdïlen ñ nap. tak, ûe dvï Mä by byly otev eny dva t dny na zaë tku Ëervence a zb vajìcì dvï Mä na konci srpna. PanÌ uëitelky by dovolenou mohly Ëerpat v lètï ve stejnèm rozsahu jako dosud a ty dvï Mä, kterè by byly pr vï otev enè, by byly naplnïny vìce, neû kdyû nynì soubïûnï fungujì vöechny Ëty i. Provoz by tak byl efektivnïjöì a tïm, kte Ì to pot ebujì, by bylo pomoûeno. Ke svèmu p ekvapenì jsem se dozvïdïla, ûe to nep jde, protoûe na zaë tku pr zdnin jsou dajnï vöechny ökolky vytìûenè zhruba na 80 % a nemïly by kapacitu pro dïti odjinud. DÏti pr navìc chtïjì chodit pouze do ÑsvÈ ökolkyì a st Ìd nì kolektivu jim ökodì. SkuteËnÏ je to problèm jedinè maminky? Vöichni ostatnì majì ÑhlÌdacÌ babiëkyì nebo öest t dn dovolenè? Pokud to ötïstì nem te a uvìtali byste, aby se mate skè ökoly st Ìdaly podobnï jako v sousednì LÌöni nebo v éidenicìch, m ûete radnici oslovit m m prost ednictvìm. StaËÌ, kdyû nech te zpr vu anebo kontakt v mojì zastupitelskè schr nce na radnici (vedle lèk rny) nebo si mï najdete na facebooku. Mgr. Jitka IviËiËov, zastupitelka M» Pozvánka na Vajnorské dožínky v Bratislavě-Vajnorech Dne 29. srpna 2015 (sobota) se budou konat v naöì partnerskè obci Bratislava-Vajnory tradiënì doûìnky. TÈto kulturnì a spoleëenskè slavnosti se kaûdoroënï ËastnÌ i kulturnì soubory a sportovci z Vinohrad. Moûnost z Ëastnit se vajnorsk ch doûìnek bude mìt vinohradsk ve ejnost i letos. K p epravï z jemc do Bratislavy-Vajnor dne zajistì mïstsk Ë st autobus. P eprava bude zdarma. Z jemci, kte Ì se hodlajì vajnorskè doûìnkovè slavnosti z Ëastnit, se mohou p ihl sit na M» Brno-Vinohrady u panì St elcovè na telefonnìm ËÌsle nebo na P ihl sit se je moûnè do st edy Pl novan odjezd autobusu dne 29. srpna v 7.00 hod. z P lavskèho n mïstì (z parkoviötï p i vyhlìdce). MÏstsk Ë st Brno-Vinohrady Prázdninový provoz mateřských škol Pokud m te malè dïti p edökolnìho vïku a nevìte kam s nimi o pr zdnin ch, p ijôte se podìvat do Maceöky na Louce. Pod vedenìm hodn ch tet Maceöek bude probìhat 4hodinov program pln her a z bavy. Kaûd den od 8.30 do se dïti dozvïdì nïco novèho, nïco novèho zaûijì a dostanou se do kolektivu jin ch dïtì. Provoz Maceöky o pr zdnin ch bude probìhat v tïchto termìnech: 1.ñ3. Ëervence, 7.ñ10. Ëervence, 13.ñ17. Ëervence, 24.ñ28. srpna. P ihl sit se m ûete kdykoliv bïhem pr zdnin, a to osobnï na naöem luû - neckèm pracoviöti Louka nebo m ûete napsat na Maceška o prázdninách na Louce Tak jako kaûd m rokem, vûdy kr tce p ed pr zdninami propukne tu vïtöì, tu menöì diskuze nad vhodnostì toho Ëi onoho modelu pr zdninovèho provozu mate sk ch ökol. Navrhovat a prosazovat nejr znïjöì zmïny pr zdninovèho provozu kr tce p ed pr zdninami vöak uû nem smysl. V tè dobï jiû vïtöina rodië dïtì i person lu ökoly m napl novanè a zaplacenè dovolenè a rovnïû tak je napl novanè prov dïnì nutn ch pracì jako oprav Ëi revizì za ÌzenÌ v objektu ökoly, kterè nenì moûnè nebo nenì vhodnè prov dït za provozu. TakÈ v bïr dodavatel tïchto pracì je mnohdy podmìnïn provedenìm ve ejnè soutïûe, jejichû podmìnky jsou danè z konem, kter vyûaduje mj. dodrûenì vöech termìn apod. Proto kaûdoroënì diskuze (nejenom o pr zdninovèm) provozu mate sk ch a z kladnìch ökol probìh vûdy v I. pololetì ökolnìho roku. KaûdoroËnÏ proto, ûe nejen legislativa, ale i pravidla regulujìcì provoz ökol se mïnì, mïnì se vöak i postoj a z jem rodië. V mïsìci listopadu byli p izv ni k pracovnìmu setk nì na tèma provoz Zä a Mä z stupci stran stojìcìch mimo koalici, resp. ti, kte Ì o tuto problematiku projevili z jem. DÏje se tak p edevöìm s ohledem na to, aby ökolsk problematika byla eöena v klidu, vïcnï a bez emocì a volenì politici nebyli vystavov ni zbyteënèmu pokuöenì zìsk vat na tomto kolbiöti lacinè politickè body. Je pro n s d leûitè odstìnit ökoly od politick ch objedn vek na to Ëi ono. Proto takè na Vinohradech ne ÌdÌ ökolskou komisi û dn politik Ëi dosazen kamar d. ÿìzenì tèto komise je svï- eno nez vislèmu odbornìkovi, kter m nepochybnï krajsk ökolnì inspektorka je. Se zasahov nìm do ÌzenÌ ökol z pozice sìly Ëi s promìt nìm vlastnìch politick ch n zor a ideì do fungov nì ökol majì totiû i Vinohrady svoje negativnì zkuöenosti. Jen o jednu dek du d Ìve byli pr vï pod vlivem patriarch lnìch p edstav o modelu ide lnì rodiny Ñs matkou u plotnyì, starajìcì se o dïti pokud moûno co nejdèle, ploönï ruöena p edökolsk za ÌzenÌ, coû se negativnï dotklo i Vinohrad, kde takov byla zruöena t i. ZruöenÌ dalöìch dvou se jiû naötïstì poda ilo zabr nit. Z kladnì r mec letnìho provozu mate sk ch ökol je n sledujìcì. P edevöìm platì, ûe vöechny ökoly jako p ÌspÏvkovÈ organizace s vlastnì pr vnì subjektivitou jsou Ìzeny editelkou ökoly, kter jedin nese plnou zodpovïdnost jak za cel v chovnï vzdïl vacì proces, tak pochopitelnï za hospoda enì ökoly, p iëemû musì respektovat veökerè z konnè normy mj. spravovat ökolu s pèëì dnèho hospod e. O rozsahu p eruöenì a omezenì pr zdninovèho provozu m ûe proto rozhodnout v hradnï editel organizace ñ po projedn nì se z izovatelem. Na Vinohradech platì pravidlo, ûe rozhodnutì vedenì ökol radnice respektuje a nijak do nïho nezasahuje. Radnice vöak z roveú poûaduje, aby toto rozhodnutì bylo kvalifikovanï zd vodnïno a p ed p edloûenìm RM» k odsouhlasenì projedn no se vöemi z ËastnÏn mi. Zvl ötï vöak trv me na tom, aby rodiëe byli korektnï informov ni o vöech str nk ch a pravidlech prodlouûenì provozu ökol, zejmèna pak o tom, jakè m prodlouûenì dopady na bïûn provoz. Na Vinohradech se v poslednìch t ech letech ust lil model provozu vöech mate sk ch ökol v prvnìch Ëervencov ch t dnech. Srovn m-li nap. aktu lnì lìöeúsk model provozu mate sk ch ökol s vinohradsk m, pak v hodou LÌönÏ je, ûe umoûnì dìtïti navötïvovat jednu vybranou ökolu cel mïsìc, ale ani o den dèle. Nev hodou je vöak skuteënost, ûe na tuto moûnost dos hne jen p ibliûnï 17 % dïtì, kterè navìc p edtìm musejì projìt v bïrem a mìsto tak zdaleka nenì dostupnè pro kaûdèho. Vinohradsk model provozu je kratöì, je ploön, otev eny jsou vöechny ökolky bez jakèkoliv dalöì administrativnì z tïûe. Re lnï tuto moûnost vyuûìv p ibliûnï 40 % dïtì. Kaûd model m samoz ejmï svè zast nce a svè odp rce. Je tedy moûnè z vïrem konstatovat, ûe radnice jako z izovatel je ochotna odsouhlasit jak koliv rozumn model provozu. PodmÌnkou je, ûe RadÏ navrûen model vûdy musì vych zet z re ln ch moûnostì obce a ökoly, nesmì mìt negativnì dopad na dn provoz ökoly, musì respektovat vinohradsk specifika (aù se n m to lìbì nebo ne, Vinohrady jsou v brnïnskèm mï Ìtku mal mïstsk Ë st s nìzk m rozpoëtem) a m ûe b t RadÏ p edloûen teprve po dosaûenì vz jemnè dohody vöech z ËastnÏn ch stran. Mgr. Ji Ì Kar sek, mìstostarosta P.S.: Kr snè pr zdniny a dovolenè vöem! DalöÌ pracoviötï Maceöek m ûete najìt i v jin ch mïstsk ch Ë stech, nap. v Juli novï nebo v LÌöni na KotlanovÏ. BÏhem ökolnìho roku je Maceöka takè otev ena a bude moûnè se do nì p ihl sit na z pise v z Ì nebo kdykoliv bïhem ökolnìho roku. VÌce informacì o Maceöce najdete na webu Z pis do krouûk pro ökolnì i p edökolnì dïti bude probìhat ten sam den a nabìdku krouûk jiû najdete na naöem webu Za kolektiv pracovnìk Louky Mgr. Eva Petr öov SV» Luû nky, pracoviötï Louka 4

5 Nevíte, kterou knihu si vzít na dovolenou? Za chvìli zaëìnajì pr zdniny a obdobì dovolen ch. Aù uû jedete k mo i Ëi po republice, vûdy se hodì mìt u sebe i kniûnì doprovod. Jenûe, kterou knihu si z nep ebernèho mnoûstvì, kterè najdete v knihkupectvì, vybrat? V rozhodov nì v m pom ûe web û k a pedagog St ednì ökoly KNIH, o. p. s. s n zvem BLÌûe O Kultu e. Je to mìsto, kde publikujì recenze na novè i staröì kniûnì tituly, filmy a divadelnì inscenace. Najdete zde nap Ìklad recenzi na knihu éìtkovskè bohynï od nadanè ËeskÈ spisovatelky Kate iny TuËkovÈ, d le recenze na MilÈnium od Stiega Larssona (do trilogie se adì nap Ìklad kniha Muûi, kte Ì nen vidì ûeny) i shrnutì velkèho filmovèho bij ku äìlen Max. DÌky tomu si m ûete lèpe vybrat knihu pro parnè letnì chvìle. Vöe najdete na adrese NavÌc od zaë tku Ëervna najdete na webu i nov z bavn komiks se SoviËkou, kter komentuje okolnì dïnì a svè liter rnì z ûitky. PodÌvejte se sami! DŮM DĚTÍ DOMEČEK PODLAH ÿsk PR CE, plovoucì podlahy, pvc, linoleum, koberce, pokl dka a renovace parket. Tel.: , äkolnì rok v DomeËku zakonëila v stava Cesta do Asie MALBY 14 Kč/m 2, nátěry dveří 350 Kč/ks, radiátorů, oken, , platba hotově = SLEVA 250 Kč! KUCHYŇSKÉ LINKY a VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ nov dvì ka sk ÌÚky a pracovnì desky na mìru ñ Vrba , Pronajmu gar û, VlËnovsk, novostavba. Tel R mov nì obraz, Kr. Pole, MetodÏjova 9a. Tel Elektrik : opravy, mont û, revize. T: MalÌ skè a natïraëskè pr ce. Cena dle domluvy. Tel Hled m ke koupi byt na Vinohradech. SpÏch, nabìdnïte prosìm. T: Hled m byt nebo RD ke koupi/pron jmu/na investici. Volejte (i SMS) T: VymÏnÌm 4+1 za 2+kk obojì na Vinohradech. SpÏch. Tel Levn rekreace v rod. dom. Na»M vrch. Tel MAT+FYZ o pr zdnin ch douëìm, i repar t. Tel Od dlouhodobï pronajmu gar û, P lavskè n m., Vinohrady. tel Investor koupì byt vhodn k dalöìmu pron jmu. Tel.: V DomeËku cviëì kojenci jiû od 6 mïsìc Veterinární klinika ANIMED Blatnická 9 tel Stále platí sleva 20 % očkování! uz vïrka p ÌötÌho ËÌsla: 14. srpna 2015 V KlubÌËku si dïti hrajì, cviëì i malujì 5

6 Informace o akcích Senior klubu Druhou polovinu kvïtna jsme zah jili v letem do éô ru nad S zavou a ZelenÈ Hory, v jehoû pr bïhu n s potkalo nïkolik zvl ötnìch ud - lostì ñ tou prvnì byla zhruba p lhodinov pomal jìzda Ñkrokemì v d lniënì kolonï. Po prohlìdce z mku jsme pro zmïnu absolvovali nïkolikr t opakovanou ÑokruûnÌì jìzdu éô rem kv li dopravnìm omezenìm a hled nì cesty pro autobus k restauraci se zajiötïn m obïdem, coû bylo vyv ûeno vzornou obsluhou a velmi chutnou krmì. ProhlÌdka poutnìho kostela sv. Jana NepomuckÈho a novï vybudovanèho rekreaënìho centra u PilskÈ n drûe probìhala za drobnèho deötï, coû je p i naöich z jezdech z Ìdkav nep ÌzeÚ poëasì. PoslednÌ zvl ötnostì pak bylo zastavenì na mìstï nehody kr tce potè, co p ed n mi jedoucì osobnì auto narazilo do stromu a skonëilo v levèm p Ìkopu. NaötÏstÌ se uk zalo, ûe nehoda se obeöla bez krvavèho zranïnì a tak pro n s znamenala neëekanou moûnost bez stresu sledovat kvalifikovanou Ëinnost a kr tkè p ÌjezdovÈ doby vöech t Ì sloûek IZS vëetnï poskytov nì pomoci pohmoûdïnè spolujezdkyni nïkter mi z Ëastnic z jezdu. N slednè blahop nì kvïtnov m jubilant m probïhlo v pohodï a takè s p ekvapenìm, i kdyû mil m ñ p edstavovalo ho vystoupenì hned Ëtrn cti dïtì ökolnì druûiny najednou, coû je asi rekord tèto tradice v naöich prostor ch... J P ekvapenì jsem si p ipravil i j pro n vötïvnìky klubu a ËastnÌky p edn öky LuÔka äuberta o moravsk ch hradech ñ p i vstupu do klubovny je vìtal nov TV panel (120 cm), kter byl po- Ìzen mj. i dìky finanënìmu daru Senior klubu a bude vyuûìv n p i naöich akcìch. P ekvapit mne se naopak pokusil p ipravit M. Krejsa, kdyû p iöel na svou p edn öku o v voji n mïstì Svobody v promïn ch Ëasu bez notebooku ñ drobn problèm jsem ale pruûnï vy eöil rychl m p inesenìm notebooku do klubu a zajìmavè povìd nì s promìt nìm tak zaëalo pouze s nïkolikaminutov m zpoûdïnìm... J»erven jsme zah jili z jezdem do KromÏ- Ìûe, kter tentokr t probïhl za p ÌjemnÈho po- ËasÌ i bez p ekvapiv ch ud lostì a tak se ËastnÌci mohli soust edit pouze na ÑdobÌjenÌ baterekì, zejmèna p i proch zce rekonstruovanou KvÏtnou zahradou (labyrinty, font ny, jahodovè a kr liëì kopeëky, Pt Ënice, kolon da atd.) a odpoledne i Podz meckou zahradou. ZajÌmavÈ bylo i sezn - menì se i s Foucaltov m kyvadlem v RotundÏ KvÏtnÈ zahrady, dokazujìcìm vych lenìm smïru svèho k vavèho pohybu ot Ëiv pohyb ZemÏ (viz fotografie na naöem webu)... uk zka se poda ila, ZemÏ se asi opravdu toëì... J Do tradice hudebnìch prezentacì v klubu p ispïli i manûelè PlÌhalovi p ipomenutìm pìsniëek a ûivota Josefa ZÌmy ñ p i promìt nì fotografiì byla poprvè pouûita i nov TV, ale pro ËastnÌky akce byla rozhodujìcì dobr pohoda, do kterè se v jejìm pr bïhu dostali. V druhèm ËervnovÈm t dnu Eliöka Vackov opït p ipomnïla pam tn mìsta Prahy, tentokr t spojen s p sobenìm Wolfganga Amadea Mozarta v Praze, a aû p i sledov nì videouk - zek jsme ocenili rozdìl ve velikosti a kvalitï zvuku i obrazu starè a novè televize... J Blahop nì Ëervnov m jubilant m bylo v znamnè zejmèna p ÌtomnostÌ panì HledÌkovÈ, slavìcì kr snè 92. narozeniny, a panì HanzalovÈ, kter je jeötï o t i roky zkuöenïjöì J ñ jeötï jednou obïma up ÌmnÏ blahop ejeme. SlÌbenÈ avìzo o naöich dalöìch akcìch ñ Den senior si p ipomeneme s harmonikou a obëerstvenìm jak v klubu, tak zejmèna ve ejnou akcì 1. Ìjna od 15. hodin na prostranstvì mezi poötou a spoleëensk m s lem ñ vï Ìme, ûe se p ijdete pobavit nejen ûivou hudbou, ale i dalöìmi vloûen mi vystoupenìmi ñ vìce podrobnostì v z ijovèm ËÌsle Informu. DalöÌ informace a fotografie z naöich klubov ch akcì najdete na webovè str nce www. vinohrady.brno.cz/senior-klub nebo je zìsk te p Ìmo u n s v dobï naöich akcì v klubu na BzeneckÈ 19 (viz program). Ing. LudÏk HodboÔ, tel Domeček přeje krásné prázdniny DÏkujeme vöem dïtem i dospïl m za p ÌzeÚ ve ökolnìm roce 2014/15, ve kterèm jsme se setk vali v pravideln ch kurzech, na mimo dn ch akcìch, vystoupenìch Ëi divadelnìch p edstavenìch. O pr zdnin ch se s mnoh mi z v s uvidìme na naöich pobytov ch nebo p ÌmÏstsk ch t borech. Pr zdniny uteëou jako voda a my se budeme opït tïöit na vöechny, kte Ì zavìtajì do Ñ»ervenÈho domeëkuì za pohybem, tvo enìm, Ëi dalöìmi aktivitami. P ipravujeme pro v s jako kaûd rok öirokou nabìdku kurz v tvarn ch, keramick ch, pohybov ch, taneënìch a hudebnìch a douf me, ûe dok ûeme uspokojit vöechny vïkovè skupiny od kojenc aû po dospïlè. Z pis bude probìhat v prvnìch dvou t dnech mïsìce z Ì, pravidelnou Ëinnost zah jìme 14. z Ì. KompletnÌ p ehled naöich kurz najdete v p ÌötÌm ËÌsle Informu, kterè se objevì ve vaöich str nk ch na konci srpna, aktu lnì informace hledejte na P ejeme vöem p ÌjemnÈ proûitì letnìch mïsìc. Za vöechny pracovnìky DomeËku Ivana Heindlov V ûenì senio i vöech vïkov ch skupin, pohlavì a z jm, zveme v s k Ëasti na akcìch ve velkè klubovnï Bzeneck 19 (zaë tky v 15.00, otev ena od 14.30) ñ viz program nìûe. KaûdÈ pondïlì v dobï 14.00ñ15.30 probìh cviëenì pro seniory ve SpoleËenskÈm s le v objektu OC 2 (nad Albertem, naproti poötï) za ÌzenÌ Ing. Siklenky a s podporou KVIC ñ vstup zdarma, p ez vky s sebou ñ jste zv ni, urëitï p ijôte ñ kromï protaûenì tïla se urëitï i dob e psychicky naladìte J. Kaûd p tek (mimo ökolnìch pr zdnin ñ za- ËÌn me ) v dobï 14.00ñ16.00 bïûì uû 4. roënìk kurzu PC pro seniory (i zaë teënìky) v Zä MutÏnick ñ Ëast i p ÌpadnÈ konzultace p i hled nì eöenì vaöich problèm zdarma J ñ TER POPR ZDNINOV POSEZENÕ Ing. L. HodboÔ ñ»tvrtek IR K ñ M ZKUäENOSTI, SETK NÕ SE SADD MEM HUSAJNEM Ing. A. Grunt (povìd nì s diapozitivy ñ obnoven cyklus) ñ TER KR SY NAäÕ ZEMà (s promìt nìm) E. Vackov SENIOR KLUB V ZÁŘÍ ñ»tvrtek MANéELKY»ESK CH PANOVNÕKŸ (pokraëov nì cyklu) PhDr. J.»ejka ñ TER VEÿEJN DOPRAVA V BRNà ANEB OD KO KY K IDS PhDr. Luk ö Karnet ñ»tvrtek BLAHOPÿ NÕ JUBILANTŸM, NAROZEN M V SRPNU A Z ÿõ Ing. L. HodboÔ a t m spolupracovnìk ñ SOBOTA RU»NÕ PR CE ñ PATCHWORK (a dalöì pr ce ñ od 13 hodin) Renata Spurn ñ TER»ESK HRADY (BE»OV NAD TEPLOU, BE»V RY, BECHYNÃ) Dr. L. äubert ñ»tvrtek VYCH ZKA DO SHERWOODU (a t eba i pètanque), Ing. L. HodboÔ ñ TER DEN SENIORŸ V KLUBU, E. PlÌhalov, E. Vackov a t m spolupracovnìk MÏsÌËnÌk Vinohradsk inform. Ev. ËÌslo: MK»R E Vyd v : KulturnÌ, vzdïl vacì a informaënì centrum mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady, p ÌspÏvkov organizace, MutÏnick 21, Brno, tel.: , I»O: OdpovÏdn redaktor: Pavel Z vadsk. V roba: Settronic, BubenÌËkova 30, Brno, tel.: , , Uz vïrka p ÌötÌho ËÌsla je 14. srpna Redakce si vyhrazuje pr vo v bïru p ÌspÏvk a jejich redakënì pravy. Celkov n klad: 5850 kus.

Z HLINECKÉ RADNICE NEPŘEHLÉDNĚTE

Z HLINECKÉ RADNICE NEPŘEHLÉDNĚTE Strana 2 Zastupitelé schválili Program rozvoje města (dokonëenì ze str. 1) Na analytickou Ë st navazuje n vrhov, kter v prioritnìch oblastech - lidskè zdroje, ekonomika, ûivotnì prost edì a infrastruktura

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. SEŠIT 3 Vydáno: BŘEZEN 2006 Cena: 56 Kč OBSAH

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. SEŠIT 3 Vydáno: BŘEZEN 2006 Cena: 56 Kč OBSAH V ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY R O Č N Í K LXII SEŠIT 3 Vydáno: BŘEZEN 2006 Cena: 56 Kč Část normativní OBSAH Pravidla pro poskytování příspěvků a dotací veřejným

Více

Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro sportovní a zájmové organizace (dále jen Zásady )

Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro sportovní a zájmové organizace (dále jen Zásady ) Město Slaný na základě ustanovení 85 a 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydává Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. SEŠIT 12 Vydáno: PROSINEC 2003 Cena: 40 Kč OBSAH

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. SEŠIT 12 Vydáno: PROSINEC 2003 Cena: 40 Kč OBSAH V ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY R O Č N Í K LIX SEŠIT 12 Vydáno: PROSINEC 2003 Cena: 40 Kč» st normativnì OBSAH ñ ñ Ujedn nì mezi Ministerstvem ökolstvì, ml deûe a

Více

» stka 41 28. Ëervna 2006 Cena 32,ñ KË OBSAH

» stka 41 28. Ëervna 2006 Cena 32,ñ KË OBSAH VÃSTNÕK ÿadu PRO OCHRANU OSOBNÕCH DAJŸ 2006» stka 41 28. Ëervna 2006 Cena 32,ñ KË OBSAH vod............................................................... 2478 I. Registrace a) DoplnÏnÌ zruöen ch registracì

Více

Zápis z 8. zasedání zastupitelstva obce Rušinov

Zápis z 8. zasedání zastupitelstva obce Rušinov Obecní úřad Rušinov, Rušinov 47, 583 01 Chotěboř telefon: 569692281, mobil: 724288418 www.obecrusinov.cz e-mail: rusinov@seznam.cz Zápis z 8. zasedání zastupitelstva obce Rušinov Datum a čas konání: 29.4.

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj.: ČŠIS-128/11-S. Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj.: ČŠIS-128/11-S. Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ Červený Újezd 30, 273 51 Unhošť IČ:

Více

Auditorské postupy z pohledu managementu

Auditorské postupy z pohledu managementu 3. KAPITOLA Auditorské postupy z pohledu managementu 3.1 Dokumentace auditorského postupu P i prov dïnì auditu je povinnostì auditora respektovat z kon Ë. 254/2002 Sb., o auditorech, ve znïnì pozdïjöìch

Více

ZPRAVODAJSKÝ MĚSÍČNÍK MĚSTEČKA DOUBRAVICE NAD SVITAVOU Číslo 3 /březen 2013

ZPRAVODAJSKÝ MĚSÍČNÍK MĚSTEČKA DOUBRAVICE NAD SVITAVOU Číslo 3 /březen 2013 ZPRAVODAJSKÝ MĚSÍČNÍK MĚSTEČKA DOUBRAVICE NAD SVITAVOU Číslo 3 /březen 2013 *************************************************************** Vážní spoluobčané, v měsíci únoru byly po krátké zimní přestávce

Více

Vítání dětí do života. Jak vítala nové žáky ZŠ Mutěnická

Vítání dětí do života. Jak vítala nové žáky ZŠ Mutěnická 113 ŘÍJEN 2014 Vítání dětí do života V sobotu 13. z Ì 2014 se konalo ve vinohradskè ob adnì sìni vìt nì dïtì do ûivota. SlavnostnÌm zp sobem bylo panem starostou uvìt no a do pamïtnì knihy Vinohrad zaps

Více

P nì norov m vinohradsk m jubilant m

P nì norov m vinohradsk m jubilant m SnÌmek ze setk nì starosty Ji Ìho»ejky s vinohradsk mi Ñpopel iì 13. ledna 2015. V ûenì vinohradötì spoluobëanè, 117 ÚNOR 2015 v ter 13. ledna p ed polednem jsem zaûil p ÌjemnÈ chvìle. V tom Ëase jsem

Více

Co najdete v tomto ËÌsle?

Co najdete v tomto ËÌsle? OBSAH Co najdete v tomto ËÌsle? VODNÕK............................................. 2 Slovo starostky........................................ 2 RADNICE.............................................. 3 Ze

Více

KULTURA, CÕRKVE, SPOLKY...

KULTURA, CÕRKVE, SPOLKY... OBSAH Obsah VODNÕK............................................ 2 Komunikovat nejen o komunikacìch...................... 2 RADNICE............................................. 2 Ze zased nì Zastupitelstva..............................

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2524/13-S. Mateřská škola Libiš

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2524/13-S. Mateřská škola Libiš INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-2524/13-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Mateřská škola Libiš Školní 192, 277 11 Neratovice mslibis@mslibis.cz IČO 70999473 Identifikátor

Více

OdsavaË par ZHT 510 (610)

OdsavaË par ZHT 510 (610) OdsavaË par ZHT 510 (610) N VOD K POUéITÕ Obsah» st 1: Pokyny k mont ûi... 3-4 VöeobecnÈ pokyny... 3 BezpeËnostnÌ pokyny... 3 Mont û odsavaëe par... 3 Mont û na zeô... 3 Mont û na vrchnì kuchyúskou sk

Více

Zápis. z 13. jednání Rady Městského obvodu Pardubice IV, které se konalo ve středu dne 8.6. 2011 v 17.00 hod. v zasedací místnosti ÚMO Pardubice IV

Zápis. z 13. jednání Rady Městského obvodu Pardubice IV, které se konalo ve středu dne 8.6. 2011 v 17.00 hod. v zasedací místnosti ÚMO Pardubice IV Zápis z 13. jednání Rady Městského obvodu Pardubice IV, které se konalo ve středu dne 8.6. 2011 v 17.00 hod. v zasedací místnosti ÚMO Pardubice IV Přítomni: Ing. Petr Heřmanský, Ing.arch.Jan Kovář, p.

Více

Obsah. Úvodem 7. Procházíme Internet 11. Komu je kniha urëena 8 Co v knize najdete 8 Konvence pouûitè v knize 9

Obsah. Úvodem 7. Procházíme Internet 11. Komu je kniha urëena 8 Co v knize najdete 8 Konvence pouûitè v knize 9 Obsah Úvodem 7 Komu je kniha urëena 8 Co v knize najdete 8 Konvence pouûitè v knize 9 Procházíme Internet 11 Co pot ebujeme 11 Pohyb po Internetu 11 Jak to funguje 11 Popis prohlìûeëe Internet Explorer

Více

Obsah. Úvodem 7. Komu je kniha určena 8 Co v knize najdete 8 Konvence použité v knize 9

Obsah. Úvodem 7. Komu je kniha určena 8 Co v knize najdete 8 Konvence použité v knize 9 Obsah Úvodem 7 Komu je kniha určena 8 Co v knize najdete 8 Konvence použité v knize 9 Procházíme Internet 11 Co pot ebujeme 11 Pohyb po Internetu 11 Jak to funguje 11 Popis prohlížeče Internet Explorer

Více

4. schůze Rady m.č. Brno Vinohrady U S N E S E N Í

4. schůze Rady m.č. Brno Vinohrady U S N E S E N Í Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna U S N E S E N Í ze 4. schůze Rady, konané dne 14. ledna 2015 v zasedací místnosti

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina PROTOKOL O KONTROLE. č. j. ČŠIJ-292/15-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina PROTOKOL O KONTROLE. č. j. ČŠIJ-292/15-J PROTOKOL O KONTROLE Kontrola dodržování právních předpisů podle 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění

Více

KONANÉ DNE 27. 04. 2015

KONANÉ DNE 27. 04. 2015 Z Á P I S Z 9. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE 27. 04. 2015 Přítomni: Lukáš Pohanka starosta Ing. Jiří Mejsnar místostarosta Mgr. Vladimíra Hoření člen rady Ing.

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA N/99/2011

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA N/99/2011 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA N/99/2011 Dražebník CZ Dražby a.s., IČ: 28701259, Mírové nám. 3097/37, 400 01 Ústí nad Labem, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí n.l., v oddíle B, vložka 2041,

Více

Zimní školáček. Časopis pro všechny děti, školáky i dospěláky. Číslo: 21 Vydáno:16. února 2015 ZŠ a MŠ Mošnov

Zimní školáček. Časopis pro všechny děti, školáky i dospěláky. Číslo: 21 Vydáno:16. února 2015 ZŠ a MŠ Mošnov Zimní školáček Časopis pro všechny děti, školáky i dospěláky. Číslo: 21 Vydáno:16. února 2015 ZŠ a MŠ Mošnov Milí čtenáři, Vítám vás na stránkách zimního čísla našeho školního časopisu, který vydáváme

Více

N VOD K POUéITÕ DIGESTOÿE P780ASCFPX P580ASCFPX

N VOD K POUéITÕ DIGESTOÿE P780ASCFPX P580ASCFPX N VOD K POUéITÕ DIGESTOÿE P780ASCFPX P580ASCFPX UPOZORNÃNÕ Vzd lenost varnè desky od spodnì plochy digesto e musì b t nejmènï 65 cm. Pokud je v n vodu na instalaci varnè desky poûadov na vïtöì vzd lenost,

Více

Zasedání Zastupitelstva Obce Skrchov č. 3 konané dne 16. 12. 2014

Zasedání Zastupitelstva Obce Skrchov č. 3 konané dne 16. 12. 2014 Zápis byl upraven pro potřeby vyvěšení na elektronické úřední desce z důvodu ochrany osobních údajů Zasedání Zastupitelstva Obce Skrchov č. 3 konané dne 16. 12. 2014 Zasedání se konalo v budově obecního

Více

Z á p i s č. 25/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 10. 4. 2013

Z á p i s č. 25/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 10. 4. 2013 Z á p i s č. 25/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 10. 4. 2013 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 20:30 František Bouček,

Více

pro městys Stádlec a obce Staré Sedlo, Křída, Slavňovice a Hájky Prosinec 2013 12/2013 4. ročník

pro městys Stádlec a obce Staré Sedlo, Křída, Slavňovice a Hájky Prosinec 2013 12/2013 4. ročník S T Á D L E C K Ý Z P R A V O D A J pro městys Stádlec a obce Staré Sedlo, Křída, Slavňovice a Hájky Prosinec 2013 12/2013 4. ročník Milí spoluobčané! Letošní vánoční svátky jsou už minulostí, přesto věřím,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 KYNOLOGICKÝ KLUB DRAHELČICE RUDNÁ, O.S. Obsah ÚVODNÍ SLOVO...3 DŮVOD EXISTENCE A CÍLE OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ...3 LIDÉ V OBČANSKÉM SDRUŽENÍ...4 ČINNOST V ROCE 2009...4 Výcvik základní poslušnosti

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice, konaného dne 21.4.2016

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice, konaného dne 21.4.2016 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice, konaného dne 21.4.2016 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Luštěnicích Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Luštěnice (dále též

Více

snížení týdenního rozsahu p ímé práce: u itel 1. t ídy + zástupce ed. ZŠ o 7 hodin metod. inf. a kom. techn. metodik prevence,

snížení týdenního rozsahu p ímé práce: u itel 1. t ídy + zástupce ed. ZŠ o 7 hodin metod. inf. a kom. techn. metodik prevence, Úvazky u itel : Pedagogi tí pracovníci nastupují na úvazek 20 min. p ed úvazkem výchovn vzd lávací innosti, odcházejí z pracovišt nejd íve p l hodiny po ukon ení innosti s d tmi. u itelka MŠ p ímá práce

Více

Slovo starostky. ZPRAVODAJ äeberov, HRN»ÕÿE

Slovo starostky. ZPRAVODAJ äeberov, HRN»ÕÿE Slovo starostky V ûenì spoluobëanè, jaro je tady a s nìm i dalöì vyd nì naöeho Zpravodaje. V poslednìm Zpravodaji jsem V s sezn mila s kroky, na kter ch se pracuje a kterè jiû probïhly. Nav ûu tedy na

Více

Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dýšina, konaného dne 12. května 2008

Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dýšina, konaného dne 12. května 2008 ZO/03/2008 Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dýšina, konaného dne 12. května 2008 Přítomni : Mgr. Václava Kuklíková, Ing. Jaroslav Egrmajer, Ing. Ladislav Vlk, Bc. Michal Hala, MUDr. Karel

Více

PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA

PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA Čl. A Obecná ustanovení 1. Těmito pravidly se stanoví pravidla pro hospodaření s bytovým fondem v majetku města Odolena Voda. Nájemní vztahy se

Více

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 10.6.2011 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě.

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 10.6.2011 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 10.6.2011 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Přítomno: 7 zastupitelů, 14 občanů, 5 hostů. Veřejné zasedání zahájil

Více

Příloha usnesení Zastupitelstva městské části Praha 12 č. Z-08-003-15

Příloha usnesení Zastupitelstva městské části Praha 12 č. Z-08-003-15 Příloha usnesení Zastupitelstva městské části Praha 12 č. Z-08-003-15 Statut Novin Prahy 12 1. Úvodní ustanovení 1. 1. Statut Novin Prahy 12 (dále jen Statut) upravuje vydávání měsíčníku Noviny Prahy 12

Více

Zápis ze III. veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Ostrovačice

Zápis ze III. veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Ostrovačice Zápis ze III. veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Ostrovačice konaného dne 27. listopadu 2014 v zasedací síni Úřadu městyse Ostrovačice Přítomní: dle prezenční listiny 1. Technický bod Třetí veřejné

Více

Zápis č. 3-2015. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 28.4.2015. v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 3-2015. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 28.4.2015. v zasedací místnosti OÚ Svojetice Strana 1 Zápis č. 3-2015 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 28.4.2015. v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: 6 Omluveni: 3 Neomluveni: 0 Dubská Ivana Mádlíková Helena,

Více

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 11. 04. 2012 od 17.30 hod. v Kulturním středisku č.

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 11. 04. 2012 od 17.30 hod. v Kulturním středisku č. Zápis ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 11. 04. 2012 od 17.30 hod. v Kulturním středisku č. 2/2012 Přítomni: Omluveni: Hosté: Jitka Leflerová, Petr Sejkora, Miroslava

Více

7. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Útušice

7. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Útušice 7. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Útušice Č.j.: 222/15/Vl./3 Datum: 2015-06-29 Začátek: 18:30 hod Přítomno členů ZO: Ing. Václav Fink, p. Stanislav Drda, Mgr. Renata Štollová, p. Anna Kocourková,

Více

USNESENÍ z 27. zasedání Zastupitelstva města Uničova, které se konalo dne 20. září 2010

USNESENÍ z 27. zasedání Zastupitelstva města Uničova, které se konalo dne 20. září 2010 USNESENÍ z 27. zasedání Zastupitelstva města Uničova, které se konalo dne 20. září 2010 UZMě 27/1/2010 Zahájení, schválení programu, volba komisí Návrhová komise byla zvolena ve složení: Mgr. Jana Veselá,

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Oblastní pracoviště č. 7 České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Oblastní pracoviště č. 7 České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 074 72/99-1250 Signatura: bg4as107 Oblastní pracoviště č. 7 České Budějovice Okresní pracoviště Písek INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: 2. mateřská škola, Protivín, B.

Více

... (akademický titul, jméno, p íjmení, v decká hodnost), datum narození:, rodné íslo: trvalý pobyt:., bydlišt :...

... (akademický titul, jméno, p íjmení, v decká hodnost), datum narození:, rodné íslo: trvalý pobyt:., bydlišt :... #1923/SBE/2016-SBEM@j 1923/SBE/2016-SBEM.j.: UZSVM/SBE/1811/2016-SBEM eská republika Ú ad pro zastupování státu ve v cech majetkových, se sídlem Rašínovo náb eží 390/42, 128 00 Praha 2, za kterou právn

Více

Dům dětí a mládeže Oslavany. pořádá letní tábor

Dům dětí a mládeže Oslavany. pořádá letní tábor Dům dětí a mládeže Oslavany pořádá letní tábor Místo : Westernové městečko Šiklův mlýn Ubytování : stany s podsadou, zděná jídelna a sociální zařízení Strava : 5x denně + celodenní pitný režim Cena : 2950,-

Více

Z Á P I S o průběhu VI.. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 18. prosince 2008 na Obecním úřadě v Omicích

Z Á P I S o průběhu VI.. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 18. prosince 2008 na Obecním úřadě v Omicích Z Á P I S o průběhu VI.. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 18. prosince 2008 na Obecním úřadě v Omicích Starosta Radovan Pukl zahájil VI. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

Základní kynologická organizace Zásmuky

Základní kynologická organizace Zásmuky Zápis č. 1/2014 z členské schůze ZKO Zásmuky 261, konané dne 6.12.2014 Přítomni: Zdeněk Auterský, Peter Andel, Michaela Černá, Hana Dobšová, Pavel Drahoš, Gabriela Kořínková, Pavel Kotrba, Libor Kytka,

Více

Obec Lípa nad Orlicí

Obec Lípa nad Orlicí Obec Lípa nad Orlicí Lípa nad Orlicí ÚZEMNÍ PLÁN LÍPA NAD ORLICÍ Zastupitelstvo obce Lípa nad Orlicí, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI UŽIVATELŮ SE SLUŽBOU SOCIÁLNÍ REHABILITACE CENTRA ANIMA OPAVA ZA ROK 2015

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI UŽIVATELŮ SE SLUŽBOU SOCIÁLNÍ REHABILITACE CENTRA ANIMA OPAVA ZA ROK 2015 Příloha č. 2 ANIMA VIVA o. s. 1/16 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI UŽIVATELŮ SE SLUŽBOU SOCIÁLNÍ REHABILITACE CENTRA ANIMA OPAVA ZA ROK 2015 1. METODIKA DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ Cíl dotazníkového šetření

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce S v i n a ř o v konaného dne 30.3.2011

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce S v i n a ř o v konaného dne 30.3.2011 Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce S v i n a ř o v konaného dne 30.3.2011 Pozn.: v zápise jsou přítomní zasedání OÚ uváděni bez akadem. titulu. 1. Uvítání členů zastupitelstva a veřejnosti

Více

OBSAH A. TEXTOVÁ ČÁST A1. ÚVODNÍ ÚDAJE A2. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o.

OBSAH A. TEXTOVÁ ČÁST A1. ÚVODNÍ ÚDAJE A2. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o. OBSAH A. Textová část B. Výkresová část: 1. Situace 1:10000 2. Situace 1:1000 A. TEXTOVÁ ČÁST A1. ÚVODNÍ ÚDAJE Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o. Údaje o zpracovateli dokumentace:

Více

ZÁPIS A USNESENÍ č. 46

ZÁPIS A USNESENÍ č. 46 ZÁPIS A USNESENÍ č. 46 ze 45. zasedání Zastupitelstva obce Nepolisy konaného dne 25. 9. 2014 od 18,00 hod. v sále pohostinství Na Nové Přítomno: 9 členů dle presenční listiny Program: 1) Zahájení 2) Určení

Více

Co najdete v tomto ËÌsle?

Co najdete v tomto ËÌsle? OBSAH Co najdete v tomto ËÌsle? VODNÕK..................................................... 2 V ûenì..................................................... 2 Slovo starostky...............................................

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIA- 157/12 - A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIA- 157/12 - A Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIA- 157/12 - A Název právnické osoby Mateřská škola Pohádka v Praze 12 vykonávající činnost školy: Sídlo: Imrychova 937/15, 143 00 Praha

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín čp. 154, 756 21 RATIBOŘ ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Pedagogická rada projednala dne: 22. 3. 2011 Směrnice nabývá platnosti

Více

Z á p i s č. 4. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 10. 2. 2014 od 16:00 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 4. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 10. 2. 2014 od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 4 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 10. 2. 2014 od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Miroslav Neumann, PaedDr. Zdeněk Koudelka, Libor Petřina, MUDr.

Více

Dotační program vyhlášený obcí Dobříkov. Podpora, rozvoj a prezentace sportu, sportovních a spolkových aktivit v roce 2016. Základní ustanovení

Dotační program vyhlášený obcí Dobříkov. Podpora, rozvoj a prezentace sportu, sportovních a spolkových aktivit v roce 2016. Základní ustanovení Příloha č.2. Dotační program vyhlášený obcí Dobříkov Podpora, rozvoj a prezentace sportu, sportovních a spolkových aktivit v roce 2016 1. Právní předpisy a dokumenty Základní ustanovení Podpora poskytovaná

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 24. schůzi dne 4.2.2008 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

8 otázek pro žadatele o titul Ekoškola

8 otázek pro žadatele o titul Ekoškola 8 otázek pro žadatele o titul Ekoškola Dobrý den, právě máte v rukou 8 otázek pro žadatele o titul Ekoškola. Uvítáme, pokud NA NÁSLEDUJÍCÍ OTÁZKY ODPOVÍ SAMI ŽÁCI. 1. Kdo je součástí pracovního týmu Ekoškoly

Více

Spolek Bubakov.net (dále jen spolek ) Stanovy spolku

Spolek Bubakov.net (dále jen spolek ) Stanovy spolku Spolek Bubakov.net (dále jen spolek ) Stanovy spolku Článek 1 Název spolku 1. Název spolku zní: Spolek bubakov.net 2. Povolená zkratka názvu: bubakov.net 3. Sídlo spolku je: Havlíčkova 500, 271 01 Nové

Více

Ovoce do škol Příručka pro žadatele

Ovoce do škol Příručka pro žadatele Ve smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 556 fax: 296 326 111 e-mail: info@szif.cz Ovoce do škol Příručka pro žadatele OBSAH 1. Základní informace 2. Schválení pro dodávání produktů 3. Stanovení limitu

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 065 74/99-1130 Oblastní pracoviště č. 6 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 065 74/99-1130 Oblastní pracoviště č. 6 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 065 74/99-1130 Oblastní pracoviště č. 6 Signatura: af2ls102 Okresní pracoviště Litoměřice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola/zařízení: Dům dětí a mládeže ELKO, Lovosice,

Více

Zápis č. 3/2015. ze zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice konaného dne 7. 5. 2015 v 18 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu.

Zápis č. 3/2015. ze zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice konaného dne 7. 5. 2015 v 18 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu. Zápis č. 3/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice konaného dne 7. 5. 2015 v 18 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu. Přítomni: Soňa Černá, JUDr. Marek Starý, Petr Bolina, Jan Franc,

Více

OBEC OHNIŠOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC OHNIŠOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC OHNIŠOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Ohnišov se na svém zasedání dne 14. 12. 2015 usnesením č. 14-3 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

Slovo starostky. Douf m, ûe dalöì vyd nì Zpravodaje jiû budu moci uvèst pouze sam mi pozitivnìmi. Petra Venturov starostka. ZPRAVODAJ äeberov, HRN»ÕÿE

Slovo starostky. Douf m, ûe dalöì vyd nì Zpravodaje jiû budu moci uvèst pouze sam mi pozitivnìmi. Petra Venturov starostka. ZPRAVODAJ äeberov, HRN»ÕÿE Slovo starostky V ûenì spoluobëanè, p vodnï jsem chtïla vodnìk napsat plnï jinak. Okolnosti mne ale p inutily za- ËÌt bohuûel smutnou zpr vou a s politov nìm V m ozn mit, ûe jsem se spolu s dalöìmi obëany

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIS-2460/10-S. Želivského 805, 280 02 Kolín IV

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIS-2460/10-S. Želivského 805, 280 02 Kolín IV Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIS-2460/10-S Název kontrolované osoby: Mateřská škola Klubíčko s. r. o Sídlo: Želivského 805, 280 02 Kolín IV IČ: 26 131 021 Identifikátor:

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ DNE 16.5.2012

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ DNE 16.5.2012 V Ý B O R P R O Ú Z E M N Í P L Á N A R O Z V O J M Ě S T A Vaše značka (čj.) Naše značka (čj.) Vyřizuje/linka Datum ORM/2/2012/Kuč-7 Ing. Vladimír Kučírek, 569 497 132, 16. květen 2012 JID:34689/2012/muhb

Více

Quick Report 1/2014 Praha, leden 2014

Quick Report 1/2014 Praha, leden 2014 Společnost pro kriminalistiku Society for Criminalistics Quick Report 1/2014 Praha, leden 2014 Vážené kolegyně, vážení kolegové, až budete tento QR číst, bude to možná už celý měsíc poté, co jsme se těšili

Více

Zápis č. 2/2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Žitenice, konaného dne 29. dubna 2013 od 19.00 hodin.

Zápis č. 2/2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Žitenice, konaného dne 29. dubna 2013 od 19.00 hodin. Obec Žitenice Zastupitelstvo obce Žitenice Zápis č. 2/2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Žitenice, konaného dne 29. dubna 2013 od 19.00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice, konaného dne 01.10.2015 na Obecním úřadě v Luštěnicích

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice, konaného dne 01.10.2015 na Obecním úřadě v Luštěnicích Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice, konaného dne 01.10.2015 na Obecním úřadě v Luštěnicích Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Luštěnice (dále též jako zastupitelstvo

Více

Město Vejprty, Tylova 870/6, PSČ 431 91, IČO 00262170

Město Vejprty, Tylova 870/6, PSČ 431 91, IČO 00262170 Město Vejprty, Tylova 870/6, PSČ 431 91, IČO 00262170 V ý p i s u s n e s e n í z 21. řádného jednání rady města dne 25. srpna 2008 od 13.00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech Usnesení č. 389/08 Rada

Více

NETÿEBICE (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: NETÿEBICE U NYMBURKA) ÚZEMNÍ PLÁN - TEXTOVÁ»ÁST. Ing. arch. Ladislav Bareö PAFF - architekti

NETÿEBICE (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: NETÿEBICE U NYMBURKA) ÚZEMNÍ PLÁN - TEXTOVÁ»ÁST. Ing. arch. Ladislav Bareö PAFF - architekti NETÿEBICE (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: NETÿEBICE U NYMBURKA) ÚZEMNÍ PLÁN - TEXTOVÁ»ÁST Ing. arch. Ladislav Bareö PAFF - architekti LISTOPAD 2013 POÿIZOVATEL: Obecní ú ad Net ebice Net ebice Ë. p. 61 288 02 Nymburk

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA Smlouva č.: SMF/94/2016 kterou v souladu s ustanovením 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, s ustanovením 10a zákona č.

Více

Z: VOS T: 5/2016 3. Ukládá ředitelce ZŠaG Vítkov, p.o. provést změnu v obchodním rejstříku. Z: ŘZŠaG T: 6/2016. Z: VOS organizace.

Z: VOS T: 5/2016 3. Ukládá ředitelce ZŠaG Vítkov, p.o. provést změnu v obchodním rejstříku. Z: ŘZŠaG T: 6/2016. Z: VOS organizace. U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Vítkova konaného dne 27. dubna 2016 v sále MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7 (od č. 503/11 do č. 555/11) Zastupitelstvo města: 503/11 Bere na vědomí zprávu

Více

Pražský Pohár 15.6.2014

Pražský Pohár 15.6.2014 Pražský Pohár 15.6.2014 Soutěž SAMC- cvičení jednotlivců podle lektora, cena diváka pódiových skladeb!! Republiková otevřená soutěž jednotlivců je určena všem začátečníkům a hlavně dětem které cvičí komerční

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ NA. PRAVIDELNOU ČINNOST SPORTOVNÍCH ORGANIZACÍ (dále jen Pravidla)

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ NA. PRAVIDELNOU ČINNOST SPORTOVNÍCH ORGANIZACÍ (dále jen Pravidla) PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ NA PRAVIDELNOU ČINNOST SPORTOVNÍCH ORGANIZACÍ (dále jen Pravidla) Město Sušice vydává na základě rozhodnutí Zastupitelstva města Sušice ze dne 17. prosince

Více

Zápis z 73. zasedání RMČ, které se konalo dne 11. 12. 2013 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice

Zápis z 73. zasedání RMČ, které se konalo dne 11. 12. 2013 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice Zápis z 73. zasedání RMČ, které se konalo dne 11. 12. 2013 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice Přítomni: Ověřovatelé zápisu: viz Prezenční listina Ing. Eliška Machačová, pan Aleš Benda

Více

Výroční zpráva UNIPA 2014

Výroční zpráva UNIPA 2014 Výroční zpráva UNIPA 2014 Dostává se Vám do rukou přehled aktivit spolku Unie porodních asistentek (od 1. 1. 2014 zapsaný spolek u Městského soudu v Praze pod sp. zn. L 16213) Cílem Unie porodních asistentek

Více

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU 9. schůze Rady města Holýšova ve volebním období 2014-2018 konané dne 2. března 2015 Rada města Holýšova: 87/2015 schvaluje následující pořad schůze: 1. Zahájení schůze 2. Schválení

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 29. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 25. května 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo nám.

Více

Zásady pro prodej bytových domů Městské části Praha 5

Zásady pro prodej bytových domů Městské části Praha 5 Zásady pro prodej bytových domů Městské části Praha 5 Základní pojmy Pro účely těchto Zásad pro prodej nemovitostí (pozemků, jejichž součástí jsou bytové domy) Městské části Praha 5 (dále jen Zásady )

Více

JIŘETÍN POD JEDLOVOU. ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU POŘIZOVATEL. Úřad územního plánování Městského úřadu Varnsdorf

JIŘETÍN POD JEDLOVOU. ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU POŘIZOVATEL. Úřad územního plánování Městského úřadu Varnsdorf ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU JIŘETÍN POD JEDLOVOU POŘIZOVATEL Úřad územního plánování Městského úřadu Varnsdorf PROJEKTANT A UA - Agrourbanistický ateliér, Praha 6 Šumberova 8 prosinec 2012 NÁZEV ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ

Více

Pokusné ověřování Hodina pohybu navíc. Často kladené otázky

Pokusné ověřování Hodina pohybu navíc. Často kladené otázky MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 - Malá Strana Pokusné ověřování Hodina pohybu navíc Často kladené otázky Dotazy k celému PO: Dotaz: Co to přesně

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ PRACHATICKÁ 1304/25, ČESKÉ BUDĚJOVICE ČÁST PRVNÍ - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ. Čl. I Základní ustanovení

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ PRACHATICKÁ 1304/25, ČESKÉ BUDĚJOVICE ČÁST PRVNÍ - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ. Čl. I Základní ustanovení STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ PRACHATICKÁ 1304/25, ČESKÉ BUDĚJOVICE ČÁST PRVNÍ - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství vlastníků ) je

Více

Vydání občanského průkazu

Vydání občanského průkazu Vydání občanského průkazu 01. Identifikační kód 02. Kód 03. Pojmenování (název) životní situace Vydání občanského průkazu 04. Základní informace k životní situaci Občanský průkaz je povinen mít občan,

Více

OBEC VITĚJOVICE. Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC VITĚJOVICE. Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC VITĚJOVICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích Zastupitelstvo Obce Vitějovice se na svém zasedání dne 31.10.2012 usnesením č. 63/2012 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona

Více

HOSPODAŘENÍ OBCE LUŠTĚNICE ZA ROK 2007

HOSPODAŘENÍ OBCE LUŠTĚNICE ZA ROK 2007 č. 1 / únor 2008 Vážení spoluobčané, dostává se Vám do rukou první číslo našeho Zpravodaje v roce 2008, ve kterém bychom Vás rádi informovali o dění v naší obci v uplynulých i nadcházejících měsících.

Více

VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne 25.03.2008

VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne 25.03.2008 VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne 25.03.2008 146/2008 Rada města Lanškroun podle čl. IV. Obecně závazné vyhlášky Města Lanškroun č. 6/97, o vytvoření Fondu rozvoje bydlení, ve znění pozdějších

Více

ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NEHVIZDY

ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NEHVIZDY ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NEHVIZDY NEHVIZDY 03/2011 ÚPRAVA 03/2012 ARCHDAN A.D.O. PRAHA SEZNAM PŘÍLOH : Textová část Odůvodnění Grafická část A. Výkres základního členění území 1:5000 B. Hlavní výkres

Více

Zápis z 16. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 26.3.2009

Zápis z 16. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 26.3.2009 Zápis z 16. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 26.3.2009 Přítomni: p. Bohuslav, p.berenreiter, p. Ing. Kraus, pí. Vyletová, p. Krisman, p. Štaif, PhDr. Koubová, pí. Boudová,

Více

Z Á P I S. z 2. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 16.11.2010

Z Á P I S. z 2. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 16.11.2010 1 Z Á P I S z 2. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 16.11.2010 Zasedání zahájila a řídila starostka obce paní Zdeňka Šebestová. Zasedání byli přítomni všichni členové ZO. Zasedání je usnášeníschopné,

Více

MČ Praha-Zličín, Tylovická 207, 155 21 Praha Zličín

MČ Praha-Zličín, Tylovická 207, 155 21 Praha Zličín MČ Praha-Zličín, Tylovická 207, 155 21 Praha Zličín vyhlašuje usnesením Zastupitelstva MČ Praha Zličín ze dne 16.12.2015 PROGRAM PODPORY VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE MČ PRAHA - ZLIČÍN Vyhlášené

Více

na sále Kulturního domu v Rudolticích dne 7. října 2013

na sále Kulturního domu v Rudolticích dne 7. října 2013 Zápis ze schůzky zástupců obce s domovními důvěrníky Zahájení v 16.00 hod. Účast: na sále Kulturního domu v Rudolticích domovní důvěrníci, popř. zástupci: dne 7. října 2013 o přítomni: Eva Chládková, Jana

Více

30 let brněnských Vinohrad 1981 2011

30 let brněnských Vinohrad 1981 2011 73 ÚNOR 2011 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, rok 2011 je pro Vinohrady a p edevöìm pro n s, VinohraÔany, rokem d leûit m a lze Ìci, ûe v znamn m. Totiû pr vï p ed t iceti lety, v z Ì 1981, zapoëaly stavebnì

Více

OB»AN KRITIZUJÕ, ZASTUPITEL ODPOVÕDAJÕ...

OB»AN KRITIZUJÕ, ZASTUPITEL ODPOVÕDAJÕ... OBSAH Obsah VODNÕK........................................................ 2 MÌstnÌ volebnì poloëas je tu........................................ 2 RADNICE.........................................................

Více

Zápis č. 02/2015 z jednání Místní komise Štěpnice ze dne 16.02.2015

Zápis č. 02/2015 z jednání Místní komise Štěpnice ze dne 16.02.2015 Zápis č. 02/2015 z jednání Místní komise Štěpnice ze dne 16.02.2015 Přítomni: Mgr. Martykánová, PhDr. Brázda, Mgr. Čoupek, PhD., Bc. Dostálek, p. Víchová, Mgr. Pavlicová, p. Prachman, p. Střelcová Omluven:

Více

1. Kanalizace. 2. Vodné

1. Kanalizace. 2. Vodné Vážení a milí občané, pomalu začíná léto a tak tu máme pro vás opět zpravodaj aktuálních informací o dění v obci, které přineslo uplynulé jarní období. 1. Kanalizace Ač se to zatím na první pohled nezdá,

Více

Co najdete v tomto ËÌsle?

Co najdete v tomto ËÌsle? OBSAH Co najdete v tomto ËÌsle? VODNÕK................................................ 2 Slovo starostky.......................................... 2 RADNICE.................................................

Více

KUPNÍ SMLOUVA. spojená s. dohodou o předkupním právu a dohodou o výhradě zpětné koupě (dále možno jen kupní smlouva )

KUPNÍ SMLOUVA. spojená s. dohodou o předkupním právu a dohodou o výhradě zpětné koupě (dále možno jen kupní smlouva ) KUPNÍ SMLOUVA spojená s dohodou o předkupním právu a dohodou o výhradě zpětné koupě (dále možno jen kupní smlouva ) 1. Město Česká Kamenice, se sídlem Česká Kamenice, Náměstí Míru 219, 407 21, Ič 00261220,

Více

Zápis ze schůze Výboru SRPŠ

Zápis ze schůze Výboru SRPŠ Zápis ze schůze Výboru SRPŠ při ZŠ a MŠ v Horní Moštěnici SRPŠ Horní Moštěnice je občanské sdružení s oficiálním názvem "Sdružení rodičů a dalších fyzických a právnických osob při Základní škole v Horní

Více

ÚVODEM. Zadavatelem projektu Obytného souboru Drásov Trávnické je společnost ANICOM TRADE, a.s.

ÚVODEM. Zadavatelem projektu Obytného souboru Drásov Trávnické je společnost ANICOM TRADE, a.s. ÚVODEM Obytný soubor navržený a realizovaný spolupracujícími brněnskými firmami ATX Architekti a ATX Realizace Staveb je na současném realitním trhu nabízejícím spíše malé a střední pozemky se zahuštěnou

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS MAS Labské skály Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche Název Fiche 3 Občanské služby Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název) Hlavní opatření III. Název opatření resp.podopatření:

Více