Vítání dětí. Žáci ze ZŠ Mutěnická na škole v přírodě

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vítání dětí. Žáci ze ZŠ Mutěnická na škole v přírodě"

Transkript

1 122 ČERVENEC SRPEN 2015 Vítání dětí V sobotu 6. Ëervna 2015 se na vinohradskè radnici opït konalo vìt nì dïtì. SlavnostnÌm zp sobem bylo p. starostou uvìt no a do pamïtnì knihy zaps no 11 nìûe uveden ch novorozen ch obë nk : KarolÌna Ant lkov, Adam Bojanovsk, Aneta Havelkov, Hana HrdliËkov, Elen IviËiËov, Elena Ko Ìnkov, Albert Mal, VÌtek Pokorn, Nela Tomiöov, Damien T ma, VojtÏch ViËar. P ejeme jim i jejich rodië m hodnï zdravì, ötïstì a l sky. VÏra St elcov Žáci ze ZŠ Mutěnická na škole v přírodě D m dïtì DomeËek ñ taneënice z krouûku Sweeties V ûenì vinohradötì spoluobëanè, ned vno mi velmi ûivï vytanula v mysli slavn, vesel a b jeën kniha francouzskèho spisovatele Gabriela Chevalliera Zvonokosy. Kniha vyöla ve Francii v roce 1934 pod origin lnìm n zvem Clochemerle a vykresluje s humorem, ostr m vtipem a s francouzsk m öarmem ve ejnè pomïry ve Francii v dobï mezi dvïma svïtov mi v lkami, p esnïji v malèm jihofrancouzskèm mïsteëku v kraji Beaujolais, kterè nese jmèno Zvonokosy. MÌstnÌ zvonokossk volebnì z pas uchv tila tenkr t ÑnadmÏreËn ì kauza obecnìho z chodku. Pr vï obecnì z chodek a jeho v stavba ñ coby stïûejnì bod volebnìho programu ñ se stal st edobodem z pasu obëan Zvonokos a rozdïlil je na dva ne stupnè t bory ñ na ÑZ chodobijceì a na ÑZ chodomilceì. ProË pìöi o Zvonokosech? Docela ned vno, nïkdy na p elomu dubna a kvïtna jsem podstoupil jedn nì s editelem brnïnskèho dopravnìho podniku. Naöe setk nì bylo situov no k n m na Vinohrady a pan editel mne poû dal o n zor na z mïr brnïnskèho dopravnìho podniku p ebudovat (vystavït nov ) Ñmodulì, na mìstï starèho, stojìcìho na koneënè linky Ë. 27 na P lavskèm n mïstì. DosluhujÌcÌ stavba na koneënè linky Ë. 27 na P lavskèm n mïstì slouûì k odpoëinku idië dopravnìho podniku i jako jejich soci lnì za ÌzenÌ. Stejn m Ëel m bude slouûit i nov objekt. P i jedn nì pan editel nabìdl vinohradskè obci moûnost vyuûitì novèho modulu z ÌzenÈho na koneënè stanici na P lavskèm n mïstì ke komerënìm Ëel m ñ nap Ìklad k umìstïnì prodeje novin, zkr tka trafiky Ëi nïjakè obdobnè Ëinnosti. A pr vï v onè chvìli mne napadla myölenka vyuûìt nabìzenou moûnost v novï budovanèm modulu ke z ÌzenÌ obecnìho z chodku. Pana editele jsem o tento zp sob vyuûitì modulu ihned poû dal. Vûdyù dopravnì podnik zde soci lnì za ÌzenÌ m, jsou zde tedy pot ebnè sìtï (kanalizace) a dalöì za ÌzenÌ, na kterè je lehkè nav zat p i budov nì nov ch z chod pro Vinohrady (p nsk a d msk souëasnï pro vozìëk e) i pro brnïnsk dopravnì podnik. Shodli jsme se na postupu tìmto smïrem a z stupce dopravnìho podniku nabìdl tento zp sob vyuûitì i v nïkter ch dalöìch mïstsk ch Ë stech. V souëasnè dobï jiû cel z mïr eöìme spolu s dopravnìm podnikem a projektantem. Podle pr bïhu pracì na z mïru by ve ejnè obecnì z chody ñ p nskè a d mskè, urëenè tèû pro vozìëk e ñ mohly sv j azyl v nalèhavè chvìli poskytnout jiû od letoönìho podzimu. OstatnÏ v dobï ned vnè i v tè ponïkud vzd lenïjöì mne nïkte Ì z v s o z ÌzenÌ obecnìho ve ejnèho z chodu û dali. ProblÈmem vöak tehdy byl ponïkud znaën objem financì pro uskuteënïnì onoho zvonokosskèho z mïru. (pokraëov nì na stranï 3) Jiû Ëtvrt m rokem probìh na naöì ökole povinn plaveck v uka û k 2. a 3. t Ìd ponïkud netradiënï, a to formou ökoly v p ÌrodÏ s v ukou plav nì. Z zemì pro v uku s kr sn m tepl m bazènem n m poskytuje hotel Orea Resort DevÏt skal. Je to hezk hotel nach zejìcì se v p ekr snè p ÌrodÏ uprost ed lesa na VysoËinÏ ve vesniëce SnÏûnÈ-Milovy. I letos se uskuteënily dva v jezdy v termìnech 25.ñ (II. A a III. A) a 1.ñ5. 6. (II. B a III. B). DÏti byly ubytov ny ve dvoul ûkov ch pokojìch se soci lnìm za ÌzenÌm a s dobrou stravou pïtkr t dennï i s pitn m reûimem. V uka plav nì probìhala dennï ve dvou blocìch, dopoledne a odpoledne. é ci byli rozdïleni podle plaveck ch dovednostì na za- Ë teënìky a pokroëilè plavce. K plaveckèmu v cviku si vozìme adu pestr ch plaveck ch pom cek, dìky kter m se st v plav nì pro û ky z bavnè a bavì je. V dobï, kdy dïti neplavou, se vïnujì r zn m z bavn m i sportovnìm aktivit m za p ÌznivÈho poëasì v okolì hotelu a v blìzkèm lese. PoslednÌ veëer probïhla oëek van stezka odvahy s hled nìm pokladu, kter sklidila velk spïch. T den vöem rychle utekl a nezbylo n m nic jinèho neû si sbalit svè kufry a tïöit se na n vrat dom. DÏti si ökolu v p ÌrodÏ dosyta uûily a odv ûely si spoustu z ûitk a zkuöenostì. DÏkujeme rodië m za spolupr ci a v neposlednì adï naöemu z izovateli za poskytnutì p ÌspÏvku na autobusovou dopravu na ökolu v p ÌrodÏ. Mgr. Magda St elsk

2 Z 10. a 11. schůze Rady městské části Brno-Vinohrady, konané ve dnech 20. května a 10. června 2015 Rada mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady schvaluje: ñ vyplacenì odmïny editeli KVIC; ñ RozpoËtov opat enì Ë. 6, 7, 11, 12 a 13; ñ vyplacenì odmïny editelk m Zä a Mä; ñ p idïlenì bod ûadatel m o byt v 51 p Ìpadech; ñ pron jem bytu; ñ prodlouûenì n jemnì smlouvy uzav enè na uûìv - nì bytu v 9 p Ìpadech; ñ podn jem bytu; ñ p edloûen text n jemnì smlouvy na pron jem bytu ve 3 p Ìpadech; ñ poskytnutì p Ìst eöì v ubytovnï Pyramida, New BTS, a. s., Francouzsk 70, Brno pro zajiötïnì v konu rozhodnutì MÏstskÈho soudu v BrnÏ v 5 p Ìpadech; ñ program IV. zased nì Zastupitelstva m. Ë. Brno- Vinohrady; ñ pron jem tïlocviëny v objektu Bzeneck 23; ñ zve ejnïnì z mïru zmïnit n jemnì smlouvu na pron jem nebytov ch prostor v objektu Bzeneck 23 ve 2 p Ìpadech; ñ zve ejnïnì z mïru zmïnit n jemnì smlouvu na pron jem nebytov ch prostor v objektu Velkopavlovick 25; ñ zve ejnïnì z mïru pron jmu Ë sti st eönìch a nebytov ch prostor v objektu Bzeneck 23; ñ spl tkov kalend na hradu nedoplatku n jemnèho za obdobì II.ñIV. ËtvrtletÌ 2014 a I. a II. ËtvrtletÌ 2015; ñ na z kladï z pisu z jedn nì v bïrovè komise, p idïlenì zak zky na realizaci akce: ÑVybudov nì parkoviötï Bzeneck 23, Brnoì nejvhodnïjöì firmï; ñ p edbïûnè ozn menì ve ejnè zak zky ÑCeloroËnÌ komplexnì drûba ploch v M» Brno-Vinohradyì; ñ dohodu o ukonëenì n jmu Ë sti pozemku; ñ zve ejnïnì z mïru pronajmout nebytovè prostory KVIC MutÏnick 21, za Ëelem provozov nì kulturnï v chovnè Ëinnosti ve ökolnìm roce 2015/ 2016; ñ vzorov text ve ejnopr vnì smlouvy, kter se n - slednï uzav e se subjekty, jimû byla Radou m. Ë. Brno-Vinohrady p idïlena dotace z rozpoëtu m. Ë. Brno-Vinohrady v roce 2015; ñ dohodu o vz jemnèm postoupenì n jemnìch Zastupitelstvo m. Ë. Brno-Vinohrady schvaluje ñ z vïreën Ëet mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady za rok 2014; ñ ËetnÌ z vïrku mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady; ñ rozpoëtov opat enì Ë. 8, 9 a 10. Zastupitelstvo m. Ë. Brno-Vinohrady bere na vïdomì ñ zpr vu o hospoda enì p ÌspÏvkov ch organizacì m. Ë. Brno-Vinohrady za I. ËtvrtletÌ 2015; ñ zpr vu o hospoda enì p ÌspÏvkovÈ organizace KVIC za I. ËtvrtletÌ 2015; ñ plnïnì pl nu v nos a n klad Spr vy dom m. Ë. Brno-Vinohrady za I. ËtvrtletÌ roku 2015; ñ plnïnì rozpoëtu m. Ë. Brno-Vinohrady k ; ñ rozpoëtovè opat enì Ë. 7; ñ dodatek Ë. 3 ke z izovacì listinï KulturnÌho, vzdïl vacìho a informaënìho centra mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady, p ÌspÏvkovÈ organizace; ñ termìny zased nì Rady m.ë. Brno-Vinohrady na II. pololetì roku 2015 ñ zpr vu o Ëinnosti Rady m. Ë. Brno-Vinohrady od III. zased nì Zastupitelstva m. Ë. Brno-Vinohrady. smluv o n jmu bytu, kterou mezi sebou zav eli n jemci ve 2 p Ìpadech; ñ rozöì enì n jmu bytu ve 2 p Ìpadech; ñ odklad p idïlenì bytu na dobu 2 let a ponech nì û dosti o byt v po adì ûadatel o byt v mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady; ñ zve ejnïnì p iloûenèho z mïru na pron jem nebytov ch prostor (17,90 m 2 ) v p ÌzemÌ domu VlËnovsk 8 na dobu neurëitou ñ ke komerënìm Ëel m; ñ umìstïnì sìdla Spolku VinohraÔ nek Brno; ñ dohodu o vystoupenì n jemce z n jmu bytu; ñ termìny zased nì Rady m. Ë. Brno-Vinohrady na II. pololetì roku 2015; ñ text v zvy k pod nì nabìdky, ve ejnè zak zky malèho rozsahu na realizaci akce: ÑStavebnÌ pravy Bzeneck 23 ñ V MÃNA ZB VAJÕ- CÕCH V PLNÕ OTVORŸ SEKCE A a Bì; ñ p edbïûnè ozn menì ve ejnè zak zky ÑStavebnÌ pravy objektu stravovacìho pavilonu Bzeneck 23 ñ SO01 vìce Ëelov s l ñ 1. etapaì; ñ zmïnu n jemnì smlouvy ve 3 p Ìpadech. Rada mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady souhlasì: ñ s dïlenìm pozemku v k.. éidenice s tìm, ûe oddïlen severnì Ë st pozemku z stane v majetku Statut rnìho mïsta Brna; ñ s p ijetìm daru; ñ se zvl ötnìm uûìv nìm komunikace k umìstïnì vyhrazenèho parkovacìho st nì ve dvou p Ìpadech. Rada mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady doporuëuje: ñ IV. zased nì Zastupitelstva m.ë. Brno-Vinohrady ñ souhlasit s celoroënìm hospoda enìm a finanënìm vypo d nìm mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady za rok 2014; ñ schv lit z vïreën Ëet mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady za rok 2014; ñ schv lit ËetnÌ z vïrku mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady k rozvahovèmu dnu ; ñ vzìt na vïdomì plnïnì rozpoëtu m. Ë. Brno-Vinohrady k ; ñ doporuëit Zastupitelstvu mïsta Brna schv lit prodej Ë stì pozemk ve t ech p Ìpadech; ñ souhlasit se zmïnou zemnìho pl nu na Ë sti Zastupitelstvo m. Ë. Brno-Vinohrady souhlasì ñ s celoroënìm hospoda enìm a finanënìm vypo - d nìm mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady za rok 2014; ñ se zmïnou zemnìho pl nu na Ë sti pozemku v k.. éidenice ze st vajìcìho vyuûitì Ñplochy s objekty pro individu lnì rekreaci na zemïdïlskèm p dnìm fonduì na Ñplochu ËistÈho bydlenìì. Zastupitelstvo m. Ë. Brno-Vinohrady doporuëuje ñ Zastupitelstvu mïsta Brna ñ schv lit prodej Ë stì pozemk v k.. éidenice pod st vajìcìmi lodûiemi a st vajìcìmi vstupnìmi schodiöti bytov ch dom Bzeneck 5, 7, Velkopavlovick 17, 19, Blatnick 20, 22; ñ schv lit z mïry na po ÌzenÌ zmïn zemnìho pl nu mïsta Brna; ñ schv lit obecnï z vaznou vyhl öku, kterou se mïnì a doplúuje obecnï z vazn vyhl öka statut rnìho mïsta Brna Ë. 20/2001, kterou se vyd v Statut mïsta Brna; ñ schv lit obecnï z vaznou vyhl öku statut rnìho mïsta Brna, kterou se zruöuje obecnï z vazn vyhl öka statut rnìho mïsta Brna Ë. 25/ pozemku ze st vajìcìho vyuûitì Ñplochy s objekty pro individu lnì rekreaci na zemïdïlskèm p dnìm fonduì na Ñplochu ËistÈho bydlenìì; ñ doporuëit Zastupitelstvu mïsta Brna schv lit z mïry na po ÌzenÌ zmïn zemnìho pl nu mïsta Brna; ñ doporuëit Zastupitelstvu mïsta Brna schv lit obecnï z vaznou vyhl öku, kterou se mïnì a doplúuje obecnï z vazn vyhl öka statut rnìho mïsta Brna Ë. 20/2001, kterou se vyd v Statut mïsta Brna; ñ vzìt na vïdomì plnïnì pl nu v nos a n klad Spr vy dom m.ë. Brno-Vinohrady za I. ËtvrtletÌ roku 2015; ñ schv lit dodatek Ë. 3 ke z izovacì listinï KulturnÌho, vzdïl vacìho a informaënìho centra mïstskè Ë sti Brno- Vinohrady, p ÌspÏvkovÈ organizace; ñ schv lit rozpoëtov opat enì Ë. 8, 9 a 10. Rada mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady odkl d : ñ projedn nì bodu Ñé dost o mont û vodomïru v bytovè jednotce Bzeneck 23, Brnoì; ñ projedn nì bodu ÑPo ÌzenÌ mïstskèho mobili evenkovnì fitness za ÌzenÌì; Rada mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady bere na vïdomì: ñ Statut VinohradskÈho Informu; ñ zpr vu o hospoda enì p ÌspÏvkov ch organizacì m. Ë. Brno-Vinohrady za I. ËtvrtletÌ 2015; ñ pr vu o hospoda enì p ÌspÏvkovÈ organizace KVIC za I. ËtvrtletÌ 2015; ñ p ijatè usnesenì Zastupitelstva mïsta Brna ze dne , kterè mimo jinè zruöilo pravidla prodeje dom, byt a nebytov ch prostor v tïchto domech; ñ sloûenì RedakËnÌ rady VinohradskÈho Informu. Rada mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady promìjì: ñ nedobytnou pohled vku sankënì pokuty, kter byla uloûena za dopuötïnì se p estupku proti majetku. Rada mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady neschvaluje: ñ instalaci podruûnèho vodomïru v byt. jednotce. Ze IV. zasedání Zastupitelstva m. č. Brno-Vinohrady, konaného dne 15. června , k zajiötïnì EnergetickÈ koncepce statut rnìho mïsta Brna. Zastupitelstvo m. Ë. Brno-Vinohrady promìjì ñ nedobytnou pohled vku m. Ë. Brno-Vinohrady na dluûnèm n jemnèm a na poplatku z prodlenì vedenou v ËetnictvÌ m. Ë. Brno-Vinohrady z d vodu nevymahatelnosti. Zastupitelstvo m. Ë. Brno-Vinohrady stanovì ñ mïsìënì odmïny neuvolnïn m Ëlen m zastupitelstva m. Ë. Brno-Vinohrady, neuvolnïn m Ëlen m Rady m. Ë. Brno-Vinohrady, neuvolnïnèmu mìstostarostovi m. Ë. Brno-Vinohrady, neuvolnïn m p edsed m komisì Rady a p edsed m v bor Zastupitelstva m.ë. Brno- Vinohrady. Zastupitelstvo m. Ë. Brno-Vinohrady odvol v ñ na vlastnì û dost z funkce Ëlena KontrolnÌho v boru ZM» Brno-Vinohrady. Zastupitelstvo m. Ë. Brno-Vinohrady volì ñ komisi pro volbu 7. Ëlena KontrolnÌho v boru Zastupitelstva m. Ë. Brno-Vinohrady; ñ 7. Ëlena KontrolnÌho v boru Zastupitelstva m. Ë. Brno-Vinohrady. 2

3 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, (dokonëenì ze strany 1) ÿeöenì provedenè na principu viribus unitis (tedy spoleën mi silami) spolu s DopravnÌm podnikem mïsta Brna je pro naöi mïstskou Ë st znaënï spornè. Toû tak jsem si vzpomnïl v dobï ned vnè na smïvnè a milè dìlo Gabriela Chevalliera a na to, ûe v jeho Zvonokosech se stal obecnì z chodek fenomen lnìm, stïûejnìm bodem snaûenì politick ch rival. S smïvem r d dod v m, v ûenì spoluobëanè, ûe vinohradskou spoleënost novï z izovanè obecnì z chodky (modernïji oznaëovanè za soci lnì za ÌzenÌ) nepochybnï nerozdïlì na odp rce z mïru a jeho podporovatele (jak tomu bylo ve Zvonokosech). VÏ Ìm, ûe novè obecnì soci lnì za ÌzenÌ zbudovanè na koneënè stanici trolejbusu Ë. 27 bude spolehliv m p Ìstavem vöem a p edevöìm tïm, jimû jejich rozbou en zaûìvacì trakt p ivodì neëekanè a n hlè potìûe, kterè mohou p ivodit n slednè nep Ìjemnosti znaën ch (aû fat lnìch) rozmïr. VÏ Ìm, ûe novè ve ejnè soci lnì za ÌzenÌ, po nïmû mnozì volali, z ÌzenÈ ve spolupr ci obce s DopravnÌm podnikem mïsta Brna na P lavskèm n mïstì, bude slouûit ke vöeobecnèmu prospïchu a spokojenosti. V ûenì vinohradötì spoluobëanè, dovolte mi pop t v m i vaöim rodin m pïknè a p ÌjemnÈ lèto. Zvl ötï dïtem, ökol k m Ëi student m moc p eji pr zdninovè dny plnè radosti, pozn nì i odpoëinku. N m ostatnìm, kter m pr zdniny v bïhu Ëasu zastoupily dovolenè, p eji, abychom dny volna, kterè dovolenè p in öejì, proûili v plnè spokojenosti. Vöem takè p eji öùastn n vrat zpït dom na Vinohrady ve zdravì, v pohodï a lepöì kondici. Tedy pïknè pr zdniny i dovolenè, pïknè letnì dny, v ûenì vinohradötì spoluobëanè. Ji Ì»ejka, starosta Firemní dobrovolníci v Podaných rukách JednÌm ze zp sob, jak se mohou firmy odliöit od konkurence, podpo it sv j status d vïryhodnèho podniku, p ÌpadnÏ zìskat vìce potenci lnìch z kaznìk a loaj lnìch zamïstnanc, je rozvoj SpoleËenskÈ odpovïdnosti firem (CSR). Jde nap. o recyklaci odpadu, odpovïdnè chov nì v Ëi zamïstnanc m, spoleënosti, nebo o v kon firemnìho dobrovolnictvì. Jiû nïkolik firem z Brna se zapojilo do projektu ÑSpouötÌme lavinu dobrovolnictvìì, kter realizuje neziskov organizace Ratolest Brno. Firmy pom hajì v r zn ch Ë stech Brna organizacìm poskytujìcìm soci lnì sluûby. Pro efektivnì a p Ìjemn pr bïh akce nabìzì Ratolest Brno kompletnì bezplatn servis pro v kon firemnìho dobrovolnictvì (nap. sezn menì se s organizacì, ve kterè bude pomoc vykon v na, zajiötïnì pojiötïnì...) nebo pomoc p i pl nov nì strategie a implementace firemnìho dobrovolnictvì do firmy. P Ìkladem aktivit projektu je ned vn spolupr ce firmy Maxprogres a organizace PodanÈ ruce.»ty i dobrovolnìci z tèto firmy zamì ili jednu kvïtnovou st edu, namìsto do svèho obvyklèho zamïstn nì, do organizace PodanÈ ruce. Ta pracuje jednak s dïtmi a ml deûì, ale vïnuje se i prevenci, lèëbï a dalöì pomoci lidem, kte Ì se pot kajì s obtìûemi se z vislostmi. FiremnÌ dobrovolnìci byli proökoleni, sezn meni s koncepcì dobrovolnickè pomoci a prost edìm organizace. DobrovolnÏ vïnovali celkem 24 hodin pravï okolì budovy. P estoûe to byla pr - ce n roën, dobrovolnìci si toto vyboëenì z pracovnìho stereotypu pochvalovali. Pomohli nap Ìklad s t ÌdÏnÌm a odvozem odpadu nebo pravou tr vnìku v obtìûnèm terènu. KromÏ pobytu na ËerstvÈm vzduchu firemnìm dobrovolnìk m akce p inesla dobr pocit a uzn nì z excelentnï vykonanè pr ce, kterè se jim dostalo od zamïstnanc Podan ch rukou. Ti se dìky dobrovolnìk m mohli vïnovat sv m klient m v obtìûn ch ûivotnìch situacìch a to bez p eruöenì bïûnèho provozu. Pro dalöì informace o projektu, moûnosti zapojenì a typech dobrovolnictvì je moûnè navötìvit str nku: Za PR oddïlenì Ratolesti Brno, Mgr. Veronika K Ìûkov Jazyková škola Bzeneck 23, Brno-Vinohrady (budova b valè Zä) NabÌdka pro ökolnì rok 2015 /16. OdpolednÌ a veëernì kurzy angliëtiny, nïmëiny, italötiny a öpanïlötiny. V uka zaëìn od 7. z Ì ñ l t dnï ñ celkem 36 vyuëovacìch dvojhodin. Informace: na tel ñ panì Pisa Ìkov ñ vedoucì Jä. P ihl öky nov ch a st vajìcìch pokraëujìcìch z jemc p ijìm me ve dnech a od do hodin v p ÌzemÌ budovy Bzeneck 23, Brno-Vinohrady (zast vka MHD P lavskè n mïstì, trolejbus Ë. 25, 26 a 27) nebo v pr bïhu pr zdnin na ovè adrese: do KurzovnÈ se hradì pouze bankovnìm p evodem (ËÌslo Ëtu uvedeno na p ihl öce) p ed zah jenìm v uky do termìnu angliëtina... zaë teënìci, mìrnï pokroëilì, pokroëilì, znaënï pokroëilì, konverzace, obchodnì, p Ìprava na FCE nïmëina... zaë teënìci, konverzace, pokroëilì italötina... zaë teënìci a pokroëilì öpanïlötina... pokroëilì Kurzy budou z Ìzeny podle typ ñ skupiny od 6 do 12 frekventant. CenÌk ñ celoroënì p edplatnè dospïlì KË angliëtina ñ p Ìprava na FCE a obchodnì KË konverzace ñ angliëtina, nïmëina KË studenti do 19 let KË V cenï nenì zahrnuta uëebnice, kterou si ËastnÌci opat Ì sami. VyuËovacÌ hodina trv 45 minut, dvojhodina 90 minut. KurzovnÈ se hradì bankovnìm p evodem p ed zah jenìm kurzu a je nevratnè. ZameökanÈ hodiny vlastnì vinou se nenahrazujì, kurzovnè se nevracì. P ihl öky ke staûenì na Upozornění Dne nabylo pr vnì moci rozhodnutì Katastr lnìho adu pro Jihomoravsk kraj, Katastr lnìho pracoviötï Brno-mÏsto, kter m doölo ke zmïnï hranice mezi katastr lnìm zemìm k.. MalomÏ ice a k.. éidenice. Na z kladï tohoto rozhodnutì je nutnè, aby vöichni obëanè trvale hl öenì v domech VlËnovsk 9, 12, 14 a 16, kte Ì majì v obëanskèm pr kazu v Ë sti trval pobyt uvedeno MalomÏ ice, poû dali o vyd nì novèho obëanskèho pr kazu, neboù jejich doklad obsahuje nespr vn daj. Pokud tak neuëinì do , bude zah jeno spr vnì ÌzenÌ o skonëenì platnosti obëanskèho pr kazu podle SmÏrnice Ministerstva vnitra»r Ë. j. MV /SC ze dne 13. prosince 2011, Ël. 16. V p ÌpadÏ dotaz kontaktujte Mgr. Boûenu Dvo kovou, vedoucì oddïlenì obëansk ch pr kaz MMB, tel.: Odbor spr vnìch ËinnostÌ Magistr tu mïsta Brna Husova 5, Brno Zahradní slavnost na Mutěnické Stroj času Ve Ëtvrtek 11. Ëervna 2015 jsme jiû pop tè uspo dali na naöì ökolnì zahradï ÑZahradnÌ slavnostì. V vodu vystoupily taneënice z Orientek, roztlesk vaëek, maûoretek a aerobiku se sv mi choreografiemi. Mile n s potïöila i n vötïva pana starosty»ejky a pana mìstostarosty Kar ska, kte Ì n s p iöli pozdravit a pop t dïtem, rodië m i uëitel m p ÌjemnÈ pr zdniny. S pomocì Stroje Ëasu se dïti vydaly do d vnè historie naöì planety. Vstup do jinèho Ëasoprostoru je velmi n roën, o Ëemû se dïti p esvïdëily hned p i pr chodu Br nou Ëasu. V nì si naöly hracì kartu, kter se stala jejich vstupenkou do jednotliv ch Ëasov ch obdobì. BÏhem dvou hodin tak nap Ìklad navötìvily druhohory s kamar dsk mi dinosaury, ocitly se v dobï ledovè, s rodiëi si zahr li na gladi tory, vyzkouöely si pr ci archeolog, zahr ly si na rytì e. Takto se dostaly aû do dob ned vn ch, kde pro nï byla p ipraven i stanoviötï s hlavolamy nebo retro p edmïty (ty zajistè udïlaly radost rodië m a prarodië m). Na z vïr se v ÑsouËasnostiì mohli vöichni obëerstvit ve ökolnìm ÑFast-fooduì, kde jako bonus Ëekalo na soutïûìcì i sladkè p ekvapenì. Ëast dïtì i rodinn ch p ÌsluönÌk byla jako kaûdoroënï hojn a vöichni si to n leûitï uûili. Hana Blaûkov koordin torka slavnosti 3

4 Šest týdnů dovolené pro vinohradské rodiče Na poslednì jedn nì ökolskè komise p ed pr zdninami p iöla mezi n s jako host maminka, kter upozornila na to, ûe vöechny Ëty i mate skè ökoly z izovanè naöì M» majì pr zdninov provoz omezen na prvnìch Ëtrn ct dn v Ëervenci a po zbytek pr zdnin jsou zav enè. Pro ni to p edstavuje znaënou komplikaci, kdyû nem babiëky, ani öest t dn dovolenè (termìn Ëerp nì dovolenè navìc podle z konìku pr ce urëuje zamïstnavatel), takûe musì hledat volnè kapacity Mä v okolnìch mïstsk ch Ë stech nebo v soukrom ch za- ÌzenÌch. Ze strany p ÌtomnÈho pana mìstostarosty byla synchronizace letnìho provozu (a zav enì) mate inek zd vodnïna nez jmem rodië o letnì provoz, hospod rnostì a nutnostì umoûnit vyëerp nì dovolenè pedagogick m pracovnìk m. To vöe samoz ejmï ch pu. Navrhla jsem proto, aby jako vst Ìcn krok v Ëi p ÌtomnÈ mamince a rodië m, jejichû situace je podobn, byl pr zdninov provoz v budoucnosti (tj. od roku 2016) rozdïlen ñ nap. tak, ûe dvï Mä by byly otev eny dva t dny na zaë tku Ëervence a zb vajìcì dvï Mä na konci srpna. PanÌ uëitelky by dovolenou mohly Ëerpat v lètï ve stejnèm rozsahu jako dosud a ty dvï Mä, kterè by byly pr vï otev enè, by byly naplnïny vìce, neû kdyû nynì soubïûnï fungujì vöechny Ëty i. Provoz by tak byl efektivnïjöì a tïm, kte Ì to pot ebujì, by bylo pomoûeno. Ke svèmu p ekvapenì jsem se dozvïdïla, ûe to nep jde, protoûe na zaë tku pr zdnin jsou dajnï vöechny ökolky vytìûenè zhruba na 80 % a nemïly by kapacitu pro dïti odjinud. DÏti pr navìc chtïjì chodit pouze do ÑsvÈ ökolkyì a st Ìd nì kolektivu jim ökodì. SkuteËnÏ je to problèm jedinè maminky? Vöichni ostatnì majì ÑhlÌdacÌ babiëkyì nebo öest t dn dovolenè? Pokud to ötïstì nem te a uvìtali byste, aby se mate skè ökoly st Ìdaly podobnï jako v sousednì LÌöni nebo v éidenicìch, m ûete radnici oslovit m m prost ednictvìm. StaËÌ, kdyû nech te zpr vu anebo kontakt v mojì zastupitelskè schr nce na radnici (vedle lèk rny) nebo si mï najdete na facebooku. Mgr. Jitka IviËiËov, zastupitelka M» Pozvánka na Vajnorské dožínky v Bratislavě-Vajnorech Dne 29. srpna 2015 (sobota) se budou konat v naöì partnerskè obci Bratislava-Vajnory tradiënì doûìnky. TÈto kulturnì a spoleëenskè slavnosti se kaûdoroënï ËastnÌ i kulturnì soubory a sportovci z Vinohrad. Moûnost z Ëastnit se vajnorsk ch doûìnek bude mìt vinohradsk ve ejnost i letos. K p epravï z jemc do Bratislavy-Vajnor dne zajistì mïstsk Ë st autobus. P eprava bude zdarma. Z jemci, kte Ì se hodlajì vajnorskè doûìnkovè slavnosti z Ëastnit, se mohou p ihl sit na M» Brno-Vinohrady u panì St elcovè na telefonnìm ËÌsle nebo na P ihl sit se je moûnè do st edy Pl novan odjezd autobusu dne 29. srpna v 7.00 hod. z P lavskèho n mïstì (z parkoviötï p i vyhlìdce). MÏstsk Ë st Brno-Vinohrady Prázdninový provoz mateřských škol Pokud m te malè dïti p edökolnìho vïku a nevìte kam s nimi o pr zdnin ch, p ijôte se podìvat do Maceöky na Louce. Pod vedenìm hodn ch tet Maceöek bude probìhat 4hodinov program pln her a z bavy. Kaûd den od 8.30 do se dïti dozvïdì nïco novèho, nïco novèho zaûijì a dostanou se do kolektivu jin ch dïtì. Provoz Maceöky o pr zdnin ch bude probìhat v tïchto termìnech: 1.ñ3. Ëervence, 7.ñ10. Ëervence, 13.ñ17. Ëervence, 24.ñ28. srpna. P ihl sit se m ûete kdykoliv bïhem pr zdnin, a to osobnï na naöem luû - neckèm pracoviöti Louka nebo m ûete napsat na Maceška o prázdninách na Louce Tak jako kaûd m rokem, vûdy kr tce p ed pr zdninami propukne tu vïtöì, tu menöì diskuze nad vhodnostì toho Ëi onoho modelu pr zdninovèho provozu mate sk ch ökol. Navrhovat a prosazovat nejr znïjöì zmïny pr zdninovèho provozu kr tce p ed pr zdninami vöak uû nem smysl. V tè dobï jiû vïtöina rodië dïtì i person lu ökoly m napl novanè a zaplacenè dovolenè a rovnïû tak je napl novanè prov dïnì nutn ch pracì jako oprav Ëi revizì za ÌzenÌ v objektu ökoly, kterè nenì moûnè nebo nenì vhodnè prov dït za provozu. TakÈ v bïr dodavatel tïchto pracì je mnohdy podmìnïn provedenìm ve ejnè soutïûe, jejichû podmìnky jsou danè z konem, kter vyûaduje mj. dodrûenì vöech termìn apod. Proto kaûdoroënì diskuze (nejenom o pr zdninovèm) provozu mate sk ch a z kladnìch ökol probìh vûdy v I. pololetì ökolnìho roku. KaûdoroËnÏ proto, ûe nejen legislativa, ale i pravidla regulujìcì provoz ökol se mïnì, mïnì se vöak i postoj a z jem rodië. V mïsìci listopadu byli p izv ni k pracovnìmu setk nì na tèma provoz Zä a Mä z stupci stran stojìcìch mimo koalici, resp. ti, kte Ì o tuto problematiku projevili z jem. DÏje se tak p edevöìm s ohledem na to, aby ökolsk problematika byla eöena v klidu, vïcnï a bez emocì a volenì politici nebyli vystavov ni zbyteënèmu pokuöenì zìsk vat na tomto kolbiöti lacinè politickè body. Je pro n s d leûitè odstìnit ökoly od politick ch objedn vek na to Ëi ono. Proto takè na Vinohradech ne ÌdÌ ökolskou komisi û dn politik Ëi dosazen kamar d. ÿìzenì tèto komise je svï- eno nez vislèmu odbornìkovi, kter m nepochybnï krajsk ökolnì inspektorka je. Se zasahov nìm do ÌzenÌ ökol z pozice sìly Ëi s promìt nìm vlastnìch politick ch n zor a ideì do fungov nì ökol majì totiû i Vinohrady svoje negativnì zkuöenosti. Jen o jednu dek du d Ìve byli pr vï pod vlivem patriarch lnìch p edstav o modelu ide lnì rodiny Ñs matkou u plotnyì, starajìcì se o dïti pokud moûno co nejdèle, ploönï ruöena p edökolsk za ÌzenÌ, coû se negativnï dotklo i Vinohrad, kde takov byla zruöena t i. ZruöenÌ dalöìch dvou se jiû naötïstì poda ilo zabr nit. Z kladnì r mec letnìho provozu mate sk ch ökol je n sledujìcì. P edevöìm platì, ûe vöechny ökoly jako p ÌspÏvkovÈ organizace s vlastnì pr vnì subjektivitou jsou Ìzeny editelkou ökoly, kter jedin nese plnou zodpovïdnost jak za cel v chovnï vzdïl vacì proces, tak pochopitelnï za hospoda enì ökoly, p iëemû musì respektovat veökerè z konnè normy mj. spravovat ökolu s pèëì dnèho hospod e. O rozsahu p eruöenì a omezenì pr zdninovèho provozu m ûe proto rozhodnout v hradnï editel organizace ñ po projedn nì se z izovatelem. Na Vinohradech platì pravidlo, ûe rozhodnutì vedenì ökol radnice respektuje a nijak do nïho nezasahuje. Radnice vöak z roveú poûaduje, aby toto rozhodnutì bylo kvalifikovanï zd vodnïno a p ed p edloûenìm RM» k odsouhlasenì projedn no se vöemi z ËastnÏn mi. Zvl ötï vöak trv me na tom, aby rodiëe byli korektnï informov ni o vöech str nk ch a pravidlech prodlouûenì provozu ökol, zejmèna pak o tom, jakè m prodlouûenì dopady na bïûn provoz. Na Vinohradech se v poslednìch t ech letech ust lil model provozu vöech mate sk ch ökol v prvnìch Ëervencov ch t dnech. Srovn m-li nap. aktu lnì lìöeúsk model provozu mate sk ch ökol s vinohradsk m, pak v hodou LÌönÏ je, ûe umoûnì dìtïti navötïvovat jednu vybranou ökolu cel mïsìc, ale ani o den dèle. Nev hodou je vöak skuteënost, ûe na tuto moûnost dos hne jen p ibliûnï 17 % dïtì, kterè navìc p edtìm musejì projìt v bïrem a mìsto tak zdaleka nenì dostupnè pro kaûdèho. Vinohradsk model provozu je kratöì, je ploön, otev eny jsou vöechny ökolky bez jakèkoliv dalöì administrativnì z tïûe. Re lnï tuto moûnost vyuûìv p ibliûnï 40 % dïtì. Kaûd model m samoz ejmï svè zast nce a svè odp rce. Je tedy moûnè z vïrem konstatovat, ûe radnice jako z izovatel je ochotna odsouhlasit jak koliv rozumn model provozu. PodmÌnkou je, ûe RadÏ navrûen model vûdy musì vych zet z re ln ch moûnostì obce a ökoly, nesmì mìt negativnì dopad na dn provoz ökoly, musì respektovat vinohradsk specifika (aù se n m to lìbì nebo ne, Vinohrady jsou v brnïnskèm mï Ìtku mal mïstsk Ë st s nìzk m rozpoëtem) a m ûe b t RadÏ p edloûen teprve po dosaûenì vz jemnè dohody vöech z ËastnÏn ch stran. Mgr. Ji Ì Kar sek, mìstostarosta P.S.: Kr snè pr zdniny a dovolenè vöem! DalöÌ pracoviötï Maceöek m ûete najìt i v jin ch mïstsk ch Ë stech, nap. v Juli novï nebo v LÌöni na KotlanovÏ. BÏhem ökolnìho roku je Maceöka takè otev ena a bude moûnè se do nì p ihl sit na z pise v z Ì nebo kdykoliv bïhem ökolnìho roku. VÌce informacì o Maceöce najdete na webu Z pis do krouûk pro ökolnì i p edökolnì dïti bude probìhat ten sam den a nabìdku krouûk jiû najdete na naöem webu Za kolektiv pracovnìk Louky Mgr. Eva Petr öov SV» Luû nky, pracoviötï Louka 4

5 Nevíte, kterou knihu si vzít na dovolenou? Za chvìli zaëìnajì pr zdniny a obdobì dovolen ch. Aù uû jedete k mo i Ëi po republice, vûdy se hodì mìt u sebe i kniûnì doprovod. Jenûe, kterou knihu si z nep ebernèho mnoûstvì, kterè najdete v knihkupectvì, vybrat? V rozhodov nì v m pom ûe web û k a pedagog St ednì ökoly KNIH, o. p. s. s n zvem BLÌûe O Kultu e. Je to mìsto, kde publikujì recenze na novè i staröì kniûnì tituly, filmy a divadelnì inscenace. Najdete zde nap Ìklad recenzi na knihu éìtkovskè bohynï od nadanè ËeskÈ spisovatelky Kate iny TuËkovÈ, d le recenze na MilÈnium od Stiega Larssona (do trilogie se adì nap Ìklad kniha Muûi, kte Ì nen vidì ûeny) i shrnutì velkèho filmovèho bij ku äìlen Max. DÌky tomu si m ûete lèpe vybrat knihu pro parnè letnì chvìle. Vöe najdete na adrese NavÌc od zaë tku Ëervna najdete na webu i nov z bavn komiks se SoviËkou, kter komentuje okolnì dïnì a svè liter rnì z ûitky. PodÌvejte se sami! DŮM DĚTÍ DOMEČEK PODLAH ÿsk PR CE, plovoucì podlahy, pvc, linoleum, koberce, pokl dka a renovace parket. Tel.: , äkolnì rok v DomeËku zakonëila v stava Cesta do Asie MALBY 14 Kč/m 2, nátěry dveří 350 Kč/ks, radiátorů, oken, , platba hotově = SLEVA 250 Kč! KUCHYŇSKÉ LINKY a VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ nov dvì ka sk ÌÚky a pracovnì desky na mìru ñ Vrba , Pronajmu gar û, VlËnovsk, novostavba. Tel R mov nì obraz, Kr. Pole, MetodÏjova 9a. Tel Elektrik : opravy, mont û, revize. T: MalÌ skè a natïraëskè pr ce. Cena dle domluvy. Tel Hled m ke koupi byt na Vinohradech. SpÏch, nabìdnïte prosìm. T: Hled m byt nebo RD ke koupi/pron jmu/na investici. Volejte (i SMS) T: VymÏnÌm 4+1 za 2+kk obojì na Vinohradech. SpÏch. Tel Levn rekreace v rod. dom. Na»M vrch. Tel MAT+FYZ o pr zdnin ch douëìm, i repar t. Tel Od dlouhodobï pronajmu gar û, P lavskè n m., Vinohrady. tel Investor koupì byt vhodn k dalöìmu pron jmu. Tel.: V DomeËku cviëì kojenci jiû od 6 mïsìc Veterinární klinika ANIMED Blatnická 9 tel Stále platí sleva 20 % očkování! uz vïrka p ÌötÌho ËÌsla: 14. srpna 2015 V KlubÌËku si dïti hrajì, cviëì i malujì 5

6 Informace o akcích Senior klubu Druhou polovinu kvïtna jsme zah jili v letem do éô ru nad S zavou a ZelenÈ Hory, v jehoû pr bïhu n s potkalo nïkolik zvl ötnìch ud - lostì ñ tou prvnì byla zhruba p lhodinov pomal jìzda Ñkrokemì v d lniënì kolonï. Po prohlìdce z mku jsme pro zmïnu absolvovali nïkolikr t opakovanou ÑokruûnÌì jìzdu éô rem kv li dopravnìm omezenìm a hled nì cesty pro autobus k restauraci se zajiötïn m obïdem, coû bylo vyv ûeno vzornou obsluhou a velmi chutnou krmì. ProhlÌdka poutnìho kostela sv. Jana NepomuckÈho a novï vybudovanèho rekreaënìho centra u PilskÈ n drûe probìhala za drobnèho deötï, coû je p i naöich z jezdech z Ìdkav nep ÌzeÚ poëasì. PoslednÌ zvl ötnostì pak bylo zastavenì na mìstï nehody kr tce potè, co p ed n mi jedoucì osobnì auto narazilo do stromu a skonëilo v levèm p Ìkopu. NaötÏstÌ se uk zalo, ûe nehoda se obeöla bez krvavèho zranïnì a tak pro n s znamenala neëekanou moûnost bez stresu sledovat kvalifikovanou Ëinnost a kr tkè p ÌjezdovÈ doby vöech t Ì sloûek IZS vëetnï poskytov nì pomoci pohmoûdïnè spolujezdkyni nïkter mi z Ëastnic z jezdu. N slednè blahop nì kvïtnov m jubilant m probïhlo v pohodï a takè s p ekvapenìm, i kdyû mil m ñ p edstavovalo ho vystoupenì hned Ëtrn cti dïtì ökolnì druûiny najednou, coû je asi rekord tèto tradice v naöich prostor ch... J P ekvapenì jsem si p ipravil i j pro n vötïvnìky klubu a ËastnÌky p edn öky LuÔka äuberta o moravsk ch hradech ñ p i vstupu do klubovny je vìtal nov TV panel (120 cm), kter byl po- Ìzen mj. i dìky finanënìmu daru Senior klubu a bude vyuûìv n p i naöich akcìch. P ekvapit mne se naopak pokusil p ipravit M. Krejsa, kdyû p iöel na svou p edn öku o v voji n mïstì Svobody v promïn ch Ëasu bez notebooku ñ drobn problèm jsem ale pruûnï vy eöil rychl m p inesenìm notebooku do klubu a zajìmavè povìd nì s promìt nìm tak zaëalo pouze s nïkolikaminutov m zpoûdïnìm... J»erven jsme zah jili z jezdem do KromÏ- Ìûe, kter tentokr t probïhl za p ÌjemnÈho po- ËasÌ i bez p ekvapiv ch ud lostì a tak se ËastnÌci mohli soust edit pouze na ÑdobÌjenÌ baterekì, zejmèna p i proch zce rekonstruovanou KvÏtnou zahradou (labyrinty, font ny, jahodovè a kr liëì kopeëky, Pt Ënice, kolon da atd.) a odpoledne i Podz meckou zahradou. ZajÌmavÈ bylo i sezn - menì se i s Foucaltov m kyvadlem v RotundÏ KvÏtnÈ zahrady, dokazujìcìm vych lenìm smïru svèho k vavèho pohybu ot Ëiv pohyb ZemÏ (viz fotografie na naöem webu)... uk zka se poda ila, ZemÏ se asi opravdu toëì... J Do tradice hudebnìch prezentacì v klubu p ispïli i manûelè PlÌhalovi p ipomenutìm pìsniëek a ûivota Josefa ZÌmy ñ p i promìt nì fotografiì byla poprvè pouûita i nov TV, ale pro ËastnÌky akce byla rozhodujìcì dobr pohoda, do kterè se v jejìm pr bïhu dostali. V druhèm ËervnovÈm t dnu Eliöka Vackov opït p ipomnïla pam tn mìsta Prahy, tentokr t spojen s p sobenìm Wolfganga Amadea Mozarta v Praze, a aû p i sledov nì videouk - zek jsme ocenili rozdìl ve velikosti a kvalitï zvuku i obrazu starè a novè televize... J Blahop nì Ëervnov m jubilant m bylo v znamnè zejmèna p ÌtomnostÌ panì HledÌkovÈ, slavìcì kr snè 92. narozeniny, a panì HanzalovÈ, kter je jeötï o t i roky zkuöenïjöì J ñ jeötï jednou obïma up ÌmnÏ blahop ejeme. SlÌbenÈ avìzo o naöich dalöìch akcìch ñ Den senior si p ipomeneme s harmonikou a obëerstvenìm jak v klubu, tak zejmèna ve ejnou akcì 1. Ìjna od 15. hodin na prostranstvì mezi poötou a spoleëensk m s lem ñ vï Ìme, ûe se p ijdete pobavit nejen ûivou hudbou, ale i dalöìmi vloûen mi vystoupenìmi ñ vìce podrobnostì v z ijovèm ËÌsle Informu. DalöÌ informace a fotografie z naöich klubov ch akcì najdete na webovè str nce www. vinohrady.brno.cz/senior-klub nebo je zìsk te p Ìmo u n s v dobï naöich akcì v klubu na BzeneckÈ 19 (viz program). Ing. LudÏk HodboÔ, tel Domeček přeje krásné prázdniny DÏkujeme vöem dïtem i dospïl m za p ÌzeÚ ve ökolnìm roce 2014/15, ve kterèm jsme se setk vali v pravideln ch kurzech, na mimo dn ch akcìch, vystoupenìch Ëi divadelnìch p edstavenìch. O pr zdnin ch se s mnoh mi z v s uvidìme na naöich pobytov ch nebo p ÌmÏstsk ch t borech. Pr zdniny uteëou jako voda a my se budeme opït tïöit na vöechny, kte Ì zavìtajì do Ñ»ervenÈho domeëkuì za pohybem, tvo enìm, Ëi dalöìmi aktivitami. P ipravujeme pro v s jako kaûd rok öirokou nabìdku kurz v tvarn ch, keramick ch, pohybov ch, taneënìch a hudebnìch a douf me, ûe dok ûeme uspokojit vöechny vïkovè skupiny od kojenc aû po dospïlè. Z pis bude probìhat v prvnìch dvou t dnech mïsìce z Ì, pravidelnou Ëinnost zah jìme 14. z Ì. KompletnÌ p ehled naöich kurz najdete v p ÌötÌm ËÌsle Informu, kterè se objevì ve vaöich str nk ch na konci srpna, aktu lnì informace hledejte na P ejeme vöem p ÌjemnÈ proûitì letnìch mïsìc. Za vöechny pracovnìky DomeËku Ivana Heindlov V ûenì senio i vöech vïkov ch skupin, pohlavì a z jm, zveme v s k Ëasti na akcìch ve velkè klubovnï Bzeneck 19 (zaë tky v 15.00, otev ena od 14.30) ñ viz program nìûe. KaûdÈ pondïlì v dobï 14.00ñ15.30 probìh cviëenì pro seniory ve SpoleËenskÈm s le v objektu OC 2 (nad Albertem, naproti poötï) za ÌzenÌ Ing. Siklenky a s podporou KVIC ñ vstup zdarma, p ez vky s sebou ñ jste zv ni, urëitï p ijôte ñ kromï protaûenì tïla se urëitï i dob e psychicky naladìte J. Kaûd p tek (mimo ökolnìch pr zdnin ñ za- ËÌn me ) v dobï 14.00ñ16.00 bïûì uû 4. roënìk kurzu PC pro seniory (i zaë teënìky) v Zä MutÏnick ñ Ëast i p ÌpadnÈ konzultace p i hled nì eöenì vaöich problèm zdarma J ñ TER POPR ZDNINOV POSEZENÕ Ing. L. HodboÔ ñ»tvrtek IR K ñ M ZKUäENOSTI, SETK NÕ SE SADD MEM HUSAJNEM Ing. A. Grunt (povìd nì s diapozitivy ñ obnoven cyklus) ñ TER KR SY NAäÕ ZEMà (s promìt nìm) E. Vackov SENIOR KLUB V ZÁŘÍ ñ»tvrtek MANéELKY»ESK CH PANOVNÕKŸ (pokraëov nì cyklu) PhDr. J.»ejka ñ TER VEÿEJN DOPRAVA V BRNà ANEB OD KO KY K IDS PhDr. Luk ö Karnet ñ»tvrtek BLAHOPÿ NÕ JUBILANTŸM, NAROZEN M V SRPNU A Z ÿõ Ing. L. HodboÔ a t m spolupracovnìk ñ SOBOTA RU»NÕ PR CE ñ PATCHWORK (a dalöì pr ce ñ od 13 hodin) Renata Spurn ñ TER»ESK HRADY (BE»OV NAD TEPLOU, BE»V RY, BECHYNÃ) Dr. L. äubert ñ»tvrtek VYCH ZKA DO SHERWOODU (a t eba i pètanque), Ing. L. HodboÔ ñ TER DEN SENIORŸ V KLUBU, E. PlÌhalov, E. Vackov a t m spolupracovnìk MÏsÌËnÌk Vinohradsk inform. Ev. ËÌslo: MK»R E Vyd v : KulturnÌ, vzdïl vacì a informaënì centrum mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady, p ÌspÏvkov organizace, MutÏnick 21, Brno, tel.: , I»O: OdpovÏdn redaktor: Pavel Z vadsk. V roba: Settronic, BubenÌËkova 30, Brno, tel.: , , Uz vïrka p ÌötÌho ËÌsla je 14. srpna Redakce si vyhrazuje pr vo v bïru p ÌspÏvk a jejich redakënì pravy. Celkov n klad: 5850 kus.

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ.

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS SYSTÉMU: NA ÚSTŘEDÍ FIRMY NEBO NA PRONAJATÉM SERVERU JE NAINSTALOVANÝ

Více

Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011

Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011 Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011 Sch zky se zú astnilo 7 zástupc rodi, len KRPŠ, paní editelka, celý pedagogický sbor mimo jedné u itelky a paní vychovatelka družiny. P vodní plán byl, aby

Více

Nabídka na firemní akce

Nabídka na firemní akce Nabídka na firemní akce S K Y D I V E A R E N A P R A H A Konference Teambuildingové aktivity Firemní večírky Ostatní firemní akce Dárek pro obchodní partnery a klienty Rozšíření benefitního programu pro

Více

GRAPE SC IPTV. více než televize

GRAPE SC IPTV. více než televize GRAPE SC IPTV více než televize Uz ivatelska pr i rucka TELEVIZE IPTV je digita lni televize, ktera je vzdy o krok napred. Tato televize Va m prina s i nadstandartni funkce a ten nejve ts i komfort pri

Více

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 Záv re ný ú et obce ty koly finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 ( 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo, ve zn ní platných p edpis ) Údaje o obci : Adresa

Více

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti odbor výstavby Nové nám stí 1250, 104 00 Praha 114.j.: P22 8123/2015 OV 10 V Uh ín vsi dne: 3.9.2015 Sp.zn.: MC22 1090/2014 OV 10 Vy izuje: Ing. František Roder Telefon:

Více

Zápis.07/2011 Ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.07/2011 Ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.07/2011 Ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva 01.06.2011 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Libor Jaeger, Petr Beneš, Vladislav

Více

edm t a p sobnost vyhlášky

edm t a p sobnost vyhlášky O b e c S v i t á v k a Obecn závazná vyhláška. 2/2004 kterou se stanoví provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad a místní poplatek za provoz tohoto

Více

Rada m sta Brna ZM7/0235. Název: Humanitární finanční pomoc m stu Charkov, návrh na poskytnutí daru návrh rozpočtového opat ení

Rada m sta Brna ZM7/0235. Název: Humanitární finanční pomoc m stu Charkov, návrh na poskytnutí daru návrh rozpočtového opat ení Rada m sta Brna ZM7/0235 Z7/05. zasedání Zastupitelstva m sta Brna konané od 14. dubna 2015 Název: Humanitární finanční pomoc m stu Charkov, návrh na poskytnutí daru návrh rozpočtového opat ení Obsah:

Více

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA"

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní TOP VÍNO SLOVÁCKA - 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA" VIII. ro ník 2015 - Slovácko, Zlínský kraj Ocen ní výrobku z odv tví zem d lství a potraviná ství Okresní agrární komora pro okres Uh. Hradi t a Zem

Více

POZOR ZM NY! POZOR ZM NY!

POZOR ZM NY! POZOR ZM NY! POZOR ZM NY! POZOR ZM NY! Letos se poprvé soub žn s našimi veletrhy Sb ratel, Investor a Minerály a drahé kameny uskute ní v sousední hale v termínu od pátku 7. do soboty 8. zá í veletrh World of Beauty

Více

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád d sledn vychází ze zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborné a jiném vzd

Více

SENIORSKÝ DŮM OŘECH. Dne 27.10.2014. Služby Seniorského domu Ořech. SD Bohemia Group a.s.

SENIORSKÝ DŮM OŘECH. Dne 27.10.2014. Služby Seniorského domu Ořech. SD Bohemia Group a.s. SD Bohemia Group a.s. Ukrajinská 1488/10 101 00 Praha 10 Telefon: 731 126 002 Email: info@sdbohemiagroup.cz www.sdbohemiagroup.cz Dne 27.10.2014 SENIORSKÝ DŮM OŘECH Služby Seniorského domu Ořech OBSAH

Více

Nové zdravotnické registry jako součást konceptu ehealth

Nové zdravotnické registry jako součást konceptu ehealth Nové zdravotnické registry jako součást konceptu ehealth Michal Opatřil ICZ a. s. Michal Opatřil ICZ a.s. 2012 www.i.cz 1 Zdravotní registry v C R bud me na ne hrdí FAKTA Souc a st NZIS (Na rodního zdravotnicke

Více

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š...

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š... 2 0 1 2 / 2 01 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í k r2o0 1 2 / 2 01 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d o v á D o k u m e n t : I I V O S / I / S M 9 8 8 S c h v

Více

Rozpis položky MZDY - 521, 524, 527

Rozpis položky MZDY - 521, 524, 527 Mate ská škola Olšava, Uherský Brod, U Školky 2148 Praní prádla 1 130479 45668 176147,00 Topení v MŠ DPP 8800 0 880 Celkem 139279,00 45668,00 184947,00 Vypracoval: Schválil: T.Jan ová Bc.E.Divoká, editelka

Více

Jak se vypoc i ta va podpora v nezame stnanosti po rodic ovske dovolene? Dan ova sleva pro pracuji ci du chodce uz plati, jak ji zi skat co nejdr i v.

Jak se vypoc i ta va podpora v nezame stnanosti po rodic ovske dovolene? Dan ova sleva pro pracuji ci du chodce uz plati, jak ji zi skat co nejdr i v. Jak se vypoc i ta va podpora v nezame stnanosti po rodic ovske dovolene? Pokud rodic e maly ch de ti z a daji o podporu v nezame stnanosti, musi stejne jako ostatni uchazec i o zame stna ni splnit pro

Více

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad OBEC ÚSTÍ Obecn závazná vyhláška. 1/ 2012 o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad Zastupitelstvo obce Ústí se na svém zasedání

Více

Sm rnice o pracovní dob

Sm rnice o pracovní dob Sm rnice o pracovní dob Pracovní doba je op t na po adu jednání a Evropská komise pravd podobn zve ejní nové návrhy na související sm rnici za átkem roku 2015. Dopady na EPSU a její lenské organizace budou

Více

STANOVY SPOLE ENSTV VLASTN K BYTOV CH JEDNOTEK PRO DOMY JEREVANSK. P. 1064, 1065, 1066 A 1067, PRAHA 10 - VR OVICE

STANOVY SPOLE ENSTV VLASTN K BYTOV CH JEDNOTEK PRO DOMY JEREVANSK. P. 1064, 1065, 1066 A 1067, PRAHA 10 - VR OVICE STANOVY SPOLE ENSTV VLASTN K BYTOV CH JEDNOTEK PRO DOMY JEREVANSK. P. 1064, 1065, 1066 A 1067, PRAHA 10 - VR OVICE ST PRVN V EOBECN USTANOVEN l. I. Z kladn ustanoven (1) Spole enstv vlastn k bytov ch jednotek

Více

Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu z 21. 8. 1944 s po moc ným ra zít kem ŽRS v Pra ze. /Sou kro má sbír ka, SRN/

Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu z 21. 8. 1944 s po moc ným ra zít kem ŽRS v Pra ze. /Sou kro má sbír ka, SRN/ Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu s no vým po moc ným ra zít kem po pře jme no vá ní Ži dov ské ná bo žen ské ob ce na Ži dov skou ra du star ších v Pra ze. /ŽM/ Do pisni ce z ghet ta do pro tek

Více

Zpráva o činnosti ídícího výboru akciové společnosti České dráhy za IV. čtvrtletí 2014

Zpráva o činnosti ídícího výboru akciové společnosti České dráhy za IV. čtvrtletí 2014 II. Zpráva o činnosti ídícího výboru akciové společnosti České dráhy za IV. čtvrtletí 2014 ídící výbor akciové společnosti České dráhy (dále jen ídící výbor ) je ustanoven podle 12 zákona č. 77/2002 Sb.,

Více

www.krpspysely.cz ZM NY VYHRAZENY! srpen 2011 AKTIVITY PRO D TI

www.krpspysely.cz ZM NY VYHRAZENY! srpen 2011 AKTIVITY PRO D TI AKTIVITY PRO D TI Estetické vecký kroužek Hra na zobcovou flétnu Tane ní kroužek pana Maršálka Jazykové Angli tina Francouzština Výtvarné Výtvarná dílna u Marie Keramika Pohybové Florbal Fotbal Stolní

Více

č č Úč ě č ě č č č ů ů Č č Č š č č ů č ů Ú Š Ť č Ž Ž č Ž š š ě é ůž č Ž č ůž Ž é š ě č š é ůž é č é č é é č ůž č é ě š é č ůž š č š ů ě č Ž š ě č é ě č č ě ě š ě ů ůž š ě ž Ž é Ž ůž ž é š ě č š é Ž ě é

Více

Projektový tým, indikátory, aktivity projektu, harmonogram. Seminá PAAK ízení projekt

Projektový tým, indikátory, aktivity projektu, harmonogram. Seminá PAAK ízení projekt Projektový tým, indikátory, aktivity projektu, harmonogram Seminá PAAK ízení projekt Projektový tým Kvalitní projektový tým - základem pro úsp ch ka dého projektu Návrh týmu v p ípravné fázi s ohledem

Více

í í Č Á ý í ě ž ř é ž é ů é ů í ž é í ý é é é í é ě íě č ž ý č ž ě í ž ř í ž ý ě ř í í é í é é í ž ý č ž ř é í Ž ž é ří í ýš č ří ů í ž é ů ě í Ž ší ě ž í ž é ž ě ž ě í é ě ž í í Ž ž ý š Í č ý č ů é č

Více

Prodej skla a materiálu ve Skalici

Prodej skla a materiálu ve Skalici XII. Domácí veletrh TGK ve Skalici Vá ení p íznivci a p átelé barevného a jiného skla, TGK-technika,sklo a um ní s.r.o. Skalice 230 CZ 471 17 Skalice u.lípy dovolujeme si Vás pozvat na ji XII. Domácí veletrh

Více

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy ke standardu ISA 720 ODPOV DNOST AUDITORA VE VZTAHU K OSTATNÍM INFORMACÍM V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU Ú ETNÍ ZÁV RKU Aplika ní doložku mezinárodního

Více

GRAFICKÝ MANUÁL POVINNÉ PUBLICITY

GRAFICKÝ MANUÁL POVINNÉ PUBLICITY GRAFICKÝ MANUÁL POVINNÉ PUBLICITY pro Opera ní program ivotní prost edí MINISTERSTVO IVOTNÍHO PROST EDÍ STÁTNÍ FOND IVOTNÍHO PROST EDÍ R wwww.opzp.cz zelená linka pro adatele o dotace: 800 260 500 www.sfzp.cz

Více

ý ě ý ů ň Á á Ř á ý ě ý ů ň Ú ř á ě Č ů ůž ě ě ť ČÍ Á Ž Í Í ě é é ČÍ Ů Ž Ň é č é ó ř ňš é á ú é é é ž ž á č ř ň čá á á é ě á á é š č é é ě ř ř Č é ý á č é é ý é č é ář ů ý ů ř á š Ž á Ž ř ý ý č ý Ž č ň

Více

ůř Í ý Í Ť ý Á Ž Í Á ť Í ť ý ť Ť ě č ě Š ř ú ý š Č ř č ď ř Á Í Í ě ě ř ó ě č ř č ě ř š ě Á Í č ě Í Í Č É ě Š Í Č ě Í ě ů ů ů Č ý ú Ž ří Á Ý Í Á ÍČ ŽÍ Ý Ů ě č ě ě ě ř ě ě ó ž ž ě ýš ě ě ó ě ř ú ě ďý ě Ú

Více

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti 10ZadPrispSUPM_SVC2.pdf Registra ní íslo ÚP: SÚPM SV Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né

Více

Specifikace systému ESHOP

Specifikace systému ESHOP Nabídka: Specifikace systému ESHOP březen 2009 Obsah 1 Strana zákazníka 1 1.1 Nabídka produkt, strom kategorií..................... 1 1.2 Objednávka a ko²ík.............................. 1 1.3 Registrace

Více

Zápis. z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích

Zápis. z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích Zápis z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích I. Firma a sídlo spole nosti P-D Refractories CZ a. s. (d íve Moravské šamotové a lupkové závody a. s.) 679 63 Velké Opatovice,

Více

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva Omluven 14.12.2011 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Libor Jaeger, Vladislav

Více

Í Č Č ň Ž ó ň ů ů ň Ž ť Ť ŽÍ Í ů ů Č Č Í ů ú ň ň ň Č Č ů Č ň ň ň ó Í ů Ů Č Č Ů Š ů ů ť ů ú ů ů ď ů Ž ň Ů ů Č Á Ý Ž ů ů Á Ů ú Č ú ň Ž Š Č Š Š Ů Ů Ž ů ú ú ň ů Č ó ú Ž Č ó Ž Ž Č ó Í ů ÍŠ Ž Ů Ů ů Č ú ň ů ů

Více

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 2 celkem 40 zákon. 83/1990 Sb. o sdružování ob an ve zn ní pozd jších p edpis - zvláštní zákon (má p ednost p ed OZ) zákon. 40/1964 Sb. ob

Více

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing I N T E R N E T O V Ý M A R K E T I N G e f e k t i v n í a c í l e n ý m a r k e t i n g p r o f e s i o n á l n í e m a i l i n g š p i č k o v é t e c h n i c k é z á z e m í p r o p r a c o v a n é

Více

Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008

Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008 Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008 1) Základní údaje Rozpo et obce Ústí na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce 13.2.2008. Do té doby bylo hospoda ení obce ur ováno rozpo tovým provizoriem. Rozpo

Více

PRŮZKUM MEZI OBCHODNÍMI A MARKETINGOVÝMI ŘEDITELI

PRŮZKUM MEZI OBCHODNÍMI A MARKETINGOVÝMI ŘEDITELI PRŮZKUM MEZI OBCHODNÍMI A MARKETINGOVÝMI ŘEDITELI Tyto výsledky jsou určeny pouze pro respondenty průzkumu a je zakázáno jejich šíření jakoukoliv formou bez souhlasu společnosti Innovative Business s.r.o.

Více

Zápis z VÝROČNÍ KONFERENCE, 25.3.2011, 18:00 hodin

Zápis z VÝROČNÍ KONFERENCE, 25.3.2011, 18:00 hodin Zápis z VÝROČNÍ KONFERENCE, 25.3.2011, 18:00 hodin Přítomní členové 1JGKB: viz přiloha č.1 1. Zahájení a úvodní slovo prezidenta Klubu Prezident přivítal všechny přítomné členy a seznámil je s programem

Více

OBEC TEPLICE NAD BE VOU

OBEC TEPLICE NAD BE VOU OBEC TEPLICE NAD BE VOU USNESENÍ.5/2007 ze zasedání zastupitelstva obce Teplice nad Be vou, které se konalo dne 12.9.2007 1. Zahájení, volba ov ovatel zápisu, schválení programu zasedání 1. schvaluje program

Více

Předklá daný materiá l sleduje v prvé řadě četnost a rozloženíposkytovatelů sociá lních služeb na územíhl. m. Prahy.

Předklá daný materiá l sleduje v prvé řadě četnost a rozloženíposkytovatelů sociá lních služeb na územíhl. m. Prahy. Plá nová ní sociá lních služeb v Praze jako obci a zároveň kraji se neobejde bez důkladný ch znalostí stá vající nabídky služeb. Potřeba přehledu poskytovatelů sociá lních služeb a jejich rozloženív rá

Více

Sociální pojišt ní migrujících ob an EU

Sociální pojišt ní migrujících ob an EU ESKÁ ESKÁ SPRÁVA SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPE ENÍ Sociální pojišt ní migrujících ob an EU Milan Novotný metodik SSZ HK Hradec Králové, 28.2.2012 Lidé na prvním míst ESKÁ ESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPE ENÍ

Více

Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012

Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012 Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012 Poslání: Podpora pe ující rodiny tak, aby dít nebo osoba s postižením i nadále žila v rodin a zárove byl umožn n d stojný život pe ující osob i celé rodin. Obsahem innosti

Více

P íloh/list : 0. Datum: 06.04.2012

P íloh/list : 0. Datum: 06.04.2012 Odbor výstavby stavební ú ad Karlovo nám stí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru: Zámecká 160,

Více

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBEC TY KOLY ÁST I Úvodní ustanovení LÁNEK 1 edm t úpravy Tato sm rnice upravuje zp sob a postup

Více

ZPRÁVA O STAVU SPOLEČNOSTI

ZPRÁVA O STAVU SPOLEČNOSTI ERFLEX a.s. Valentinská 92/3, Praha 1, 110 00 Telefon +420 731 331 133 www.erflex.cz ZPRÁVA O STAVU SPOLEČNOSTI FR 2013 Tato zpráva je určena pouze k interním účelům. Na valné hromadě bude předána účastníkům.

Více

Ve ejné zasedání zastupitelstva obce Borovnice 2/2014 ze dne 27. února 2014. Informace o konání sch ze: Program jednání:

Ve ejné zasedání zastupitelstva obce Borovnice 2/2014 ze dne 27. února 2014. Informace o konání sch ze: Program jednání: Ve ejné zasedání zastupitelstva obce Borovnice 2/2014 ze dne 27. února 2014 Informace o konání sch ze: Místo konání: Termín: ast: Nep ítomen: Zasedání ídil: Zapisoval: Ov ovatelé zápisu: estavlky spole

Více

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 1. Úvod nezbytné kroky ne se p ipojíte 2. Jak si vytvo it heslo 3. Nastavení VPN p ipojení pro Windows 7 1. Úvod Slu ba VPN umo uje vstoupit

Více

O jednom mučedníkovi nebo mučednici

O jednom mučedníkovi nebo mučednici 1. nešpory spočné texty O dnom mučedníkov nebo mučednc Jkub Pvlík 1. nt. - VI.F (Žlm 118-I.II) já Ke kž dé mu, př znám před svým kdo cem v neb. ke mně j. př zná před ld m, 2. nt. - VI.F (Žlm 118-III) ž

Více

Í Ě Ť Ž š Ž Éč č ž é ě ž ě é ě Í ž š ě é ž ž ž ě ž ž ň ě ž ž ž ž ž žš č ě č ž č č č ě č č ě ž ě ž č č š ě ě č ě ů ů š é č ě š é č ě ě č ů ž č č ě ě ě ž š é č š š é é ě ž é é é ě ě é ě ě š ě ž é é ů ů š

Více

historická okna a dve e poctivá ká okna a dve e s adicí o oku 1926

historická okna a dve e poctivá ká okna a dve e s adicí o oku 1926 historická okna a dve e poctivá ká okna a dve e s adicí o oku 1926 Pono te se do velkoleposti minulosti, která o ívá ve paletových oknech a historických dve ích. Tato díla starých truhlá ských mistr zdobí

Více

Prohlá š ení o shode a informace o vý robku

Prohlá š ení o shode a informace o vý robku Prohlá ení o shode a informace o vý robku CSN EN 14471 Systé mové komí ny s p lastový mi vlo kami Po adavky a zku ební metody Edited by Foxit PDF Editor For Evaluation nly. Informace o vý robci: znacení

Více

Finan ní ízení projekt

Finan ní ízení projekt Finan ní ízení projekt Jaká témata budou probrána v rámci prezentace: Jak pracovat s rozpo tem projektu Jak sledovat harmonogram projektu Jak na finan ní plán projektu Zdroje informací P íru ka pro adatele

Více

Á ž ř ř ř ř ř ř ú š ř ů ř ď ř ž š ú ř š š ř ů Ť ř ň Á Ú Ú ř ů ů ú Ř Á Ě ř Ň Á ř š ž ř ů ř ů ň ř š ž Á ř š š ú š ž ž ů ž ú ř ř Ž ú ř Ř ř š ú ž š ř ř ů š ř ů ž ř ž ž Ž ž ž š ú ž ž ř ř ř š Ž ř ř Ž ú š š ž

Více

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV Zadání pro programátory ehled o p íjmech a výdajích OSV za rok 2013, i nasazení verze zpracující p ehled o p íjmech a výdajích za rok 2013 upozornit na projetí dávkového programu v N_UDRZBA pro vy len

Více

Statistika pro geografy. Rozd lení etností DEPARTMENT OF GEOGRAPHY

Statistika pro geografy. Rozd lení etností DEPARTMENT OF GEOGRAPHY Statistika pro geografy Rozd lení etností DEPARTMENT OF GEOGRAPHY Faculty of Science Palacký University Olomouc t. 17. listopadu 1192/12, 771 46 Olomouc Pojmy etnost = po et prvk se stejnou hodnotou statistického

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis. 05/2008 ze sch ze obecního zastupitelstva ze dne 24.04.2008 ítomni: izváni: Ur ení ov ovatelé zápisu : p.paták, p.fousek, ing. Kopá ek, pí,podhrádská, p.peroutka, p.kolá, p.ivanšík

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva )

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva ) Ní e uvedeného dne, m síce a roku uzav ely svazek obcí Povodí Berounky se sídlem Nám. Republiky 1, Plze, 306 32 I : 75042860 zaps. v registru svazku obcí vedeném Krajským ú adem Plze ského kraje zast.

Více

Zápis.13/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.13/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.13/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva 30.10.2013 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Petr Beneš, Libor Jaeger, Martina

Více

GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346

GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346 GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346 Dolní B ežany email: geopraha@geopraha.cz, web: www.geopraha.cz Projekt m ení posun

Více

MATEMATIKA Jak matematika se ukr v v pra sk m orloji? MICHAL K EK { LAWRENCE SOMER { ALENA OLCOV Matematick stav AV R, Praha { Stavebn fakulta VUT, Praha 1. vod Pra sk orloj vznikl v dob mistra Jana Husa

Více

ádost o vystavení krycího listu

ádost o vystavení krycího listu ádost o vystavení krycího listu Vypl uje KPaCHP o.s. Do lo dne: íslo KL: Podpis OPCH: KL vystaven dne: Platný do: Velký: St ední: Toy: Trpasli í: Bílý: erný: Hn dý: ervený: Aprikot: St íbrný: erný s pálením:

Více

1. IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVB, DRUH A UMÍST NÍ...3 3. PODKLADY...4 4. LEN NÍ STAVBY...5 5. V CNÉ A ASOVÉ VAZBY...

1. IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVB, DRUH A UMÍST NÍ...3 3. PODKLADY...4 4. LEN NÍ STAVBY...5 5. V CNÉ A ASOVÉ VAZBY... 1. IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE 2 1.1 IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE STAVBY...2 1.2 IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE INVESTORA ADATELE 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVB, DRUH A UMÍST NÍ...3 2.1. DRUH STAVBY....3 2.2. UMÍST NÍ STAVBY.4 3. PODKLADY....4

Více

P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9

P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9 P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9 P íloha je zpracována v souladu s vyhlá kou. 500/2002 Sb., kterou se provád jí n která ustanovení zákona. 563/1991 Sb., o ú etnictví, ve zn ní pozd j ích p edpis,

Více

Pracovní list klienta

Pracovní list klienta I. OSOBNÍ ÚDAJE Pracovní list klienta jméno:... p íjmení:... datum narození:... trvalé bydlišt :... kontaktní adresa:... e-mail:... telefon:... mobil:... II. ZDRAVOTNÍ STAV 1. zraková vada, jak vidím:

Více

SPOLE NÝ REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM. Krajské vzd lávací st edisko strojírenství pro NC technologie

SPOLE NÝ REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM. Krajské vzd lávací st edisko strojírenství pro NC technologie SPOLE NÝ REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM Krajské vzd lávací st edisko strojírenství pro NC technologie P edkladatel projektu: Integrovaná st ední škola technická Centrum odborné p ípravy, Most Velebudice,

Více

Ve sledovaném období naše spole nost dosáhla zisku po zdan ní podle IAS/IFRS 122,61 mil. K.

Ve sledovaném období naše spole nost dosáhla zisku po zdan ní podle IAS/IFRS 122,61 mil. K. MERO R, a.s. Kralupy nad Vltavou I : 60193468 Pololetní zpráva emitenta kótovaného cenného papíru za prvních 6 m síc roku 2009 podle 119 zákona. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu a podle vyhlášky

Více

1) CHCEME, ABY RADNICE - M

1) CHCEME, ABY RADNICE - M petice-za-zmenu-pravidel_050509.doc PETICE A POŽADAVKY ob an M stské ásti Praha 3 za zm nu pravidel prodeje byt ve IV. etap privatizace byt a na podporu prohlášení Ob anského sdružení ŽIŽKOV (NEJEN) SOB

Více

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH P EVODU ZEM D LSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZN NÍ POZD JŠÍCH P EDPIS (DÁLE JEN ZÁKON

Více

U ivatelská p íru ka

U ivatelská p íru ka U ivatelská p íru ka k eearth aplikaci pro prohlí ení vrt a dal ích geologicky dokumentovanýc h objekt z databáze GDO v informa ním systému GS-Geofondu ( íjen 2008) eearth systém umo uje u ivatel m prohlí

Více

Prezentace. Ing. Petr V elák 6. b ezna 2009

Prezentace. Ing. Petr V elák 6. b ezna 2009 Prezentace Ing. Petr V elák 6. b ezna 2009 1 OBSAH OBSAH Obsah 1 Úvodní slovo 3 2 P íprava prezentace 4 2.1 Jak prezentace ned lat........................ 4 2.1.1 Kontrast písma a pozadí...................

Více

U S N E S E N Í. Dále přítomní: JUDr. Eva Goláňová, tajemnice ÚMČ Brno-Vinohrady Ing. Květoslav Pekárek, vedoucí odboru finančního a výstavby

U S N E S E N Í. Dále přítomní: JUDr. Eva Goláňová, tajemnice ÚMČ Brno-Vinohrady Ing. Květoslav Pekárek, vedoucí odboru finančního a výstavby Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna U S N E S E N Í z 59. schůze Rady, konané dne 8. října 2014 v zasedací místnosti

Více

obecn policie v kobylnicch P ed vce než deseti roky byly obecn ri ady a koly na okresu Brno-venkov a to i relativn blzko Kobylnic zasaženy vlnou vloupni, p i kteďch byly odcizovny sestavy. P ibližn v té

Více

1. schůze Rady m.č. Brno Vinohrady U S N E S E N Í

1. schůze Rady m.č. Brno Vinohrady U S N E S E N Í Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna U S N E S E N Í z 1. schůze Rady, konané dne 10. listopadu 2014 v zasedací místnosti

Více

OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P DU 8

OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P DU 8 VÝRO NÍ ZPRÁVA OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX PRO ROK 2007 OBSAH OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P

Více

Stroj na peníze. Námitky. I. díl. a jak na n IVO TOMAN. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Stroj na peníze. Námitky. I. díl. a jak na n IVO TOMAN. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Stroj na peníze I. díl Námitky a jak na n IVO TOMAN Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s.

Více

č ý é ů é ý é é ž ó ž Č é ě ěš é ř ů ř ý ěž č ň č ý č é č ř ě é č é č ů č ž š ě ý ě š č ů ů é č é č ý é é ž č ě ě é ý č ě é č ů ě ů ě ý ů ě č é ř é č ď ř ě ýš č č č č č é é č ž č ě š ť ě ě ý ř é ž č ý

Více

Povinnost hradit pojistne na socia lni zabezpec eni po ukonc eni studia nevznika

Povinnost hradit pojistne na socia lni zabezpec eni po ukonc eni studia nevznika Povinnost hradit pojistne na socia lni zabezpec eni po ukonc eni studia nevznika Absolventi, kter i po skonc eni studia nezac nou pracovat, nebo se zaregistruji na u r adu pra ce, nemaji povinnost platit

Více

Elektronické tiskárny M-1

Elektronické tiskárny M-1 Elektronické tiskárny M-1 Základní údaje M-1 Std. M-1 Pro II Zp sob tisku Rychlost tisku tepelný p enos (300 dpi) tepelný p enos (300dpi) 12,5 mm/s standardn 18,5 mm/s, bužírky a štítky 25 mm/s Bužírky

Více

Í č ž š Č ů ú ú řč ř š řč ů ř ý ů č č ř ý Žš ř ú š ý Š ř č ž č ú ň ř č ř Í Ť ůč ý ů ř Š ý ý ů Ž ž řč ř ů Ž ý ů ý ýš ř č ý ů ý ý č š ů Ž č š š ýý č ý ů š ý š Ž Ž žš ý ý ý šš ů ř č č ž Š ř ý ř ž č š ý ý

Více

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna):

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice je léka ské za ízení, které se zam uje p evážn na lé bu závažných duševních onemocn ní. Psychiatrické nemocnice se mohou lišit v metodice a postupu

Více

ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNI ÚČASTÍ 1. cirkulář a výzva k příspěvkům a presentacím firem VODNÍ TOKY 2009

ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNI ÚČASTÍ 1. cirkulář a výzva k příspěvkům a presentacím firem VODNÍ TOKY 2009 ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNI ÚČASTÍ 1. cirkulář a výzva k příspěvkům a presentacím firem VODNÍ TOKY 2009 Obor vodních toků legislativa, financování, plánování Technická opatření na vodních tocích zkušenosti

Více

PROV ENÍ PRODEJE SPOLE NOSTI I&C ENERGO

PROV ENÍ PRODEJE SPOLE NOSTI I&C ENERGO MANA ERSKÉ SHRNUTÍ ZÁV EXTERNÍHO PROV ENÍ 14.10.2013 Michaela Chaloupková Externí prov ení divestice spole nosti I&C Energo, a.s. (dále jen ICE ) uskute nila spole nost KPMG eská republika, s.r.o. (dále

Více

Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi

Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi Otavský Plamínek - tak se nazývá projekt, který v roce 2008 zahájil Hasi ský záchranný sbor Jiho eského kraje, územní odbor Strakonice (dále jen HZS Strakonice).

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 05.06.2015 Čas zpracování: 8h13m47s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ý úř ř č ď É ť řň Ž Ť Č č ř č ž ň ř ě ě úř ř č ž ř ě ě ř Š ř ř č ě ě ě š Ů ě ř č ř ě ř ě ž ě ř ě Č š ž ě ě ř ě Č Í š ě ě ů ě č ř Ž ň ř č Ž Ž ě ř ě ů ř ě ú ě ů ě č ř ž ř ě ú ě ů ě ě č ú ě ů ř š Ž č ů č

Více

Á Í Ě č ě š č č ž ě ě š č ě ě ě š ů ě ě š ů č ě ě ě ě š ů ě š ě ě ě š ů ě Ž Í ě ž ň ů úč ě Č č ž š ě ě ž ň ů ů č ě ď č č č č ú š ě č č Í Š ě č ť ě ě ů š č ů č ů ů ů ů ě ů ů ě ě š ů úč č š ě č ě ě ň š ě

Více

Platební styk (mezibankovní, klientský) Jitka Vachtová 28. íjna 2011

Platební styk (mezibankovní, klientský) Jitka Vachtová 28. íjna 2011 Platební styk (mezibankovní, klientský) Jitka Vachtová 28. íjna 2011 1 Úvod P i platebním styku obvykle dochází k p esun m pen ºních prost edk mezi plátcem a p íjemcem platby. Banka p i této transakci

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 11. 4. 2013.j.: 25008/ENV/13 ZÁV R ZJIŠ OVACÍHO ÍZENÍ podle 10d zákona. 100/2001 Sb., o posuzování vliv na životní

Více

Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť. Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť

Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť. Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť Obsah 1 Základní ustanovení... 5 2 Orgány Studentské

Více

Vojenský referát Úst edního národního výboru hlavního m sta Prahy

Vojenský referát Úst edního národního výboru hlavního m sta Prahy INVENTÁ E A KATALOGY ARCHIVU HLAVNÍHO M STA PRAHY 050200/03 Vojenský referát Úst edního národního výboru hlavního m sta Prahy (1940) 1945 1948 (1953) p ír stkové íslo AMP: sign. AMP: POM 153 Tomáš Rataj

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 3. dubna 2007 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín,

Více

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14 Smluvní strany: Smlouva o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta 29/23/4405/14 1. Poskytovatel m sto Uherský Brod Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod, zastoupeno: Patrikem Kun arem,

Více

š ě ě č š š š ů š Í š ň ě š šč š Ť š ě č č š č ó č č š č ě ů ň ě š č ě ů ž š ň ž ň č ě ě ž ě ž ě š ď ě ě š ž ž Ř č ě č š ů ů ě š š č ě ě Ž Í š ě ě ů ů š ž ů ů ů Í ě š ě ů ž š ů ž ů ď ě ž ž ě ěž šť ž č

Více

Krajský p ebor skupina B Zpravodaj. 6 /2012-2013

Krajský p ebor skupina B Zpravodaj. 6 /2012-2013 V Litom icích 4.11.2012 Vedoucí sout že: Martin Vrbata Op t za ínají být ve v tší mí e v nepo ádku zaslané zápisy o utkání, nedopln né nap.o jméno rozhod ího, as utkání, teplota, platnost kolaudace a hlavn

Více