MODERNÍ UMĚLECKÉ SMĚRY V ČESKÉ LITERATUŘE NA PŘELOMU 19. A 20. STOLETÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MODERNÍ UMĚLECKÉ SMĚRY V ČESKÉ LITERATUŘE NA PŘELOMU 19. A 20. STOLETÍ"

Transkript

1 Moderní umělecké směry v české literatuře na přelomu 19. a 20. století... 1 Společensko historická situace... 1 Literatura přelomu století... 1 Umělecké skupiny... 2 Česká moderna... 2 Moderní revue... 2 Nový kult... 2 Almanach na rok Čeští impresionisté a symbolisté... 2 Hlavní představitelé... 3 Josef Svatopluk Machar... 3 Otokar Březina... 3 Antonín Sova... 4 Karel Hlaváček... 4 Viktor Dyk... 4 František Gellner... 5 Fráňa Šrámek... 5 Petr Bezruč... 6 Stanislav Kostka Neumann... 6 Jiří Karásek ze Lvovic... 7 MODERNÍ UMĚLECKÉ SMĚRY V ČESKÉ LITERATUŘE NA PŘELOMU 19. A 20. STOLETÍ SPOLEČENSKO HISTORICKÁ SITUACE Rozvoj průmyslu přináší migraci obyvatel do měst. Česká společnost konce 19. století prochází řadou přeměn. Stupňuje se národně politický zápas s Vídní a radikalizuje se inteligence a dělníci. Vzrůstá nacionalismus, anarchismus i antisemitismus. Krizi zažívá celá česká politika. Po vypuknutí 1. světové války museli čeští vojáci bojovat v rámci rakouské armády proti svým tradičním přátelům. Zesílila protičeská persekuce a zatýkání. Prohlášením samostatnosti v říjnu roku 1918 byly položeny základy k budování demokratického Československa. LITERATURA PŘELOMU STOLETÍ Do uměleckého života vstupuje nová generace ovlivněna moderními proudy, dochází k ostrým rozporům se starší generací. Předehrou byl zápas o Rukopisy, které jsou prohlášeny za padělky. V roce 1895 je založena Česká moderna. Na přelomu století vystupuje generace buřičů a anarchistů.

2 UMĚLECKÉ SKUPINY ČESKÁ MODERNA 1895 Manifest České moderny publikován v časopise Rozhledy, za autory jsou považováni J. S. Machar, F. X. Šalda, podpis připojili další umělci O. Březina, A. Sova, V. Mrštík, aj. Hlavní programové body: rozchod s dřívější generací lumírovci, ruchovci, realismus; ostrá kritika politika mladočechů; boj za práva dělníků a žen; prosazení všeobecného hlasovacího práva; v umění prosazení individualismu a uznání kritiky jako umění; literatura může být národní a přitom nemusí být vlastenecká návaznost na Nerudu; skupina měla jen krátké trvání. MODERNÍ REVUE seskupení českých dekadentů, odmítali všechny dosavadní morální a estetická normy, záliba v nechutných tématech, pocit úpadku, opovržení přízemní každodennosti. Vynikající grafická úprava textů. Šéfredaktorem časopisu Moderní revue byl Arnošt Procházka. K představitelům české dekadence patří Jiří Karásek ze Lvovic a Karel Hlaváček. NOVÝ KULT seskupení českých anarchistických buřičů. Spojuje je negativní postoj vůči společnosti, anarchismus, (směr respektující absolutní neomezenou svobodu jedince, odmítající autoritu státu a dalších společenských institucí), antimilitarismus (odmítání války), sociální cítění, civilismus (obdiv k technice a s tím spojenému způsobu života). Tato generace neodmítá tvorbu starších autorů. Centrum byla vila S. K. Neumanna na Olšanech a časopis Nový kult. Později jednotliví autoři nalézají jistoty v socialismu a komunismu (S. K. Neumann), v lásce k vlasti V. Dyk), v sociální poezii (P. Bezruč), ve vitalismu (F. Šrámek). Představitelé: S. K. Neumann, F. Šrámek, V. Dyk, F. Gellner, P. Bezruč ALMANACH NA ROK 1914 odmítají Českou modernu, dekadenci a symbolismus. obrací se ke světu moderní civilizace. Autor nemá být individualitou, ale občanem. Představitelé: bratři Čapkové. ČEŠTÍ IMPRESIONISTÉ A SYMBOLISTÉ nevytvářejí zvláštní umělecká seskupení, zapojují se do jiných uměleckých skupin. Získávají ve světě největšího uznání.

3 HLAVNÍ PŘEDSTAVITELÉ Představitelé: A. Sova, O. Březina, F. Šrámek. JOSEF SVATOPLUK MACHAR pocházel z Kolína, asi 30 let působil ve Vídni jako úředník, udržoval velmi úzké kontakty s Čechami, spoluautor Manifestu České moderny. Od vzniku ČSR generální inspektor čs. armády. V závěru života se rozchází s T. G. Masarykem pro své krajně pravicové názory, odchází do ústraní. Confiteor I III (Zpovídám se) společenské a politická lyrika, odsouzení falešné měšťácké morálky a politiky. Jakási autorova zpověď, ve které převládá nedůvěra ke společenským hodnotám Tritium Vindobona (Žalozpěvy z Vídně) vliv Ovidia, vyjadřuje lásku k vlasti a podrobuje kritice českou politiku. Zde by měly kvést růže soubor veršovaných příběhů, kritika otrockého postavení žen - v měšťácké společnosti Magdaléna veršovaný román, poslanecký kandidát Jiří obětuje své kariéře štěstí prostitutky Lucy, ta se raději sama vrací do nevěstince soudobou společnost nelze napravit ani křesťanskou láskou, ani kroky politiků, její morálka je horší než morálka prostitutky. Svědomím věků básnický cyklus, inspirovaný tvorbou Vrchlického a Huga, prochází dějinami a hledá výjimečné osobnosti, hledá ztělesnění lidského ideálu, vyslovuje svůj názor na smysl dějin, chce vystihnout povahu doby, ne přiblížit události. vlastním jménem Václav Jebavý OTOKAR BŘEZINA pocházel z Českomoravské Vysočiny, zasáhla ho smrt obou rodičů působil jako učitel na Moravě byl samotář, ale udržoval kontakt s děním v Praze, podepsal Manifest České moderny jeho básně často připomínají náboženské meditace byl symbolistou světového významu Tajemné dálky sbírka, v níž se odráží jeho neradostné dětství, ztráta rodičů, chudoba i nenaplněná milostná touha. Svítání na západě titul sbírky je tzv. oxymóron = protimluv, západ = práh mezi životem a smrtí, může být svítáním čili vysvobozením z pozemského utrpení. Bolest a smrt jsou prostředky poznání utajené podstaty života. Větry od pólů nejabstraktnější sbírka, vrchol snahy oprostit se od pozemského života, snaha splynout se silami ovládajícími vesmír, filosofická témata bytí, čas, prostor.

4 Stavitelé chrámů chrám = symbol posvátného prostoru, znamení duše, při stavbě chrámů se lidé sjednocují v naději na lepší život. Ruce ruce miliónů lidí = symbol duchovního sbratření. lidé svou prací, krví a smrtí vykupují svět. ANTONÍN SOVA ovlivněn smrtí matky a dalším manželstvím otce přátelství se sestrami Jaroslava Vrchlického redaktor Ottova slovníku ředitel pražské městské knihovny představitel impresionismu a symbolismu, dosáhl evropské úrovně Květy intimních nálad impresionisticky laděná sbírka přírodní lyriky, verše jsou plné stesku Z mého kraje od protikladů a nedostatků ve společnosti opět uniká do svého rodného kraje, výrazná hudebnost veršů. Zlomená duše kniha sedmi monologů, ve kterých útočí na společnost, fiktivní části z deníku předčasně zemřelého přítele Údolí nového království nový svět a nové, harmonické království mají přivolat proroci, hlasatelé mravního přerodu člověka. Užívá náboženské symboly. Bídu, zoufalství, rozklad vidí všude kolem sebe. Zpěvy domova reakce na 1. světovou válku, láska k vlasti, obavy o osud národa. pocházel z dělnické rodiny velmi nadaný sportovec malíř a ilustrátor pro Moderní revue předčasná smrt na TBC KAREL HLAVÁČEK Sokolské sonety sbírka napsaná v duchu sokolských zásad, zdůrazněn pozitivní vztah k životu, zdraví, pravdě Pozdě k ránu melancholie, neurčitost, výrazná hudebnost veršů, scenérie sbírky neskutečná krajina, snový měsíc, přelom mezi dnem a nocí Mstivá kantiléna 12 balad, motiv povstání zchudlých nizozemských Geusů. novinář, za vlastenecké projevy vězněn VIKTOR DYK po válce politická činnost, byl zvolen senátorem tragická smrt zahynul v Jaderském moři

5 básník, prozaik a dramatik představitel anarchistických buřičů Marnosti vliv symbolismu a dekadence Satiry a sarkasmy sbírka poukazuje na nedostatky české povahy Milá sedmi loupežníků balada o lásce, žárlivosti, zradě a pomstě, vliv romantismu Krysař novela, čerpá ze staré německé pověsti o krysaři, za osvobození města od krys nedostal zaplaceno, a proto zvukem píšťaly odvedl do propasti všechny obyvatele města kromě dítěte a blázna = naděje na nový život. Zmoudření dona Quijota drama, inspirován Cervantesem, don Quijote po prohlédnutí = zmoudřením ztrácí smysl života a umírá. FRANTIŠEK GELLNER bohémský život, provokatér v životě i umění redaktor Lidových novin v Brně ilustrátor, karikaturista, básník, redaktor po odchodu na frontu v roce 1914 se ztrácí, prohlášen za nezvěstného Po nás ať přijde potopa! ironický a výsměšný postoj vůči společnosti, blízko lidovému popěvku, užití refrénu, citace kupletů, blízko k próze, hovorové řeči, šokující otevřenost. s rodiči se často stěhuje FRÁŇA ŠRÁMEK jednoroční dobrovolná služba mu byla za antimilitarismus prodloužena o další rok sblížil se se skupinou okolo S. K. Neumanna, v roce 1905 uvězněn za účast na studentských demonstracích 1. světovou válku prožil na různých frontách Po válce názorově blízko bratrům Čapkovým Nezařadil se žádné skupině, představitel impresionismu i v próze a dramatu a vitalismu Života bído, přec tě mám rád osudy vyděděnců, vliv anarchismu, vojenská témata, slavná báseň Píšou mi psaní ostře antimilitaristická, odbojná Modrý a rudý - odpor proti válce, anarchistická vzpoura proti rakouskému militarismu, báseň Raport forma vojenského hlášení, paralele umírajícího vojáka a koně, prvky hovorového jazyka. Splav zaznamenává chvíle citového a smyslového opojení, souznění s přírodou, oživení slovanských mýtů, vliv vitalismu Rány a růže odpor k fašismu a láska k vlasti

6 Stříbrný vítr impresionistický román, příběh citového dospívání studenta Jeníka Ratkina a jeho střet se společností, plnou přetvářky, falše a lži. Konflikt čistého mládí a necitelného světa dospělých lze překonat pouze pomocí hlasu stříbrného větru = symbol věčného mládí a naděje. Měsíc nad řekou impresionistická divadelní hra, sjezd abiturientů na malém městě, ironický nadhled nad někdejšími plány, ostrý kontrast světa synů a dcer, schopnost nadšení mládí, smyslového okouzlení životem a přírodou, zachycení momentální atmosféry. vlastním jménem Vladimír Vašek PETR BEZRUČ narodil se rodině národního buditele ve Slezsku pracoval jako poštovní úředník za 1 sv.války byl vězněn pro podezření z protistátní činnosti Slezské písně básně nejprve vycházely v časopisech, později knižní vydání, které Bezruč několikrát přepracovával. Hlavní téma obraz národnostního a sociálního útisku slezského lidu, výzva ke vzpouře, vytvoření mýtu o vzdoru a revoltě slezského lidu, autorova autostylizace do barda vymírajícího kmene báseň Já, Ostrava, užití alegorie báseň Červený květ = symbol vzpoury, ale také vystižení svého osudu, srovnává sebe sama s květem kaktusu, nový typ sociální balady Maryčka Magdonova Stužkonoska modrá zamyšlení nad uplynulým životem, hořkost stáří pocházel z rodiny pražského advokáta STANISLAV KOSTKA NEUMANN v 18 letech odsouzen v procesu s Omladinou organizátor uměleckého života vila na Olšanech centrum anarchistických buřičů, vydává jejich časopis Nový kult spolupracoval s Moderní revue žil ve Vídni, 10 let na Moravě, kde působí v redakci Lidových novin a jeho tvorba je ovlivněna vitalismem a civilismem 1. sv. válku prožívá na frontě, po válce vstupuje do KSČ Po 2. sv. válce se jeho tvorba stává vzorem komunistického básníka Prošel složitým uměleckým vývojem od anarchismu, dekadence a symbolismu přes civilismus a kritický realismus až k proletářské poezii Jsem apoštol nového žití, Satanova sláva mezi námi vliv symbolismu a dekadence, utiskovaný lid nenachází Boha, ale Satana jako symbol vzpoury, síly a radosti

7 Kniha lesů, vod a strání vliv naturalismu, vitalismu smyslové okouzlení přírodou, radost ze života, parafráze modliteb Nové zpěvy vliv civilismu, oslava technických vynálezů, velkoměsta, lidského kolektivu, volný verš. Rudé zpěvy proletářská poezie. Sonáta horizontálního života varování před fašismem. Bezedný rok reakce na Mnichov. Zamořená léta doba okupace. Básník, prozaik, publicista; Sbíral výtvarné umění a knihy; JIŘÍ KARÁSEK ZE LVOVIC Sexus necans verše plné vášně, morbidní erotiky