MS ve fotbale 2010 z hlediska cestovního ruchu. FIFA World Cup 2010 in Terms of Tourism BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MS ve fotbale 2010 z hlediska cestovního ruchu. FIFA World Cup 2010 in Terms of Tourism BAKALÁŘSKÁ PRÁCE"

Transkript

1 MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií Katedra společenských věd ve sportu MS ve fotbale 2010 z hlediska cestovního ruchu FIFA World Cup 2010 in Terms of Tourism BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí práce: Mgr. Oldřich Racek Vypracoval: Marek Hrabálek Management cestovního ruchu Brno, 2012

2 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci vypracoval samostatně a na základě literatury a pramenů uvedených v použitých zdrojích. V Brně, dne podpis

3 Poděkování: Děkuji Mgr. Oldřichu Rackovi, vedoucímu bakalářské práce, za pomoc, odborné vedení, poskytnuté informace a trpělivost, při vypracovávání této bakalářské práce.

4 Obsah ÚVOD LITERÁRNÍ PŘEHLED Vymezení a definice pojmu cestovní ruch Typologie cestovního ruchu Formy cestovního ruchu Druhy cestovního ruchu Základní charakteristiky cestovního ruchu Faktory ovlivňující cestovní ruch Lokalizační faktory Realizační faktory Selektivní (stimulační) faktory Marketing Event marketing CÍL A ÚKOLY PRÁCE Cíl práce Úkoly práce METODIKA PRÁCE VÝSLEDKY Jihoafrická republika Selektivní faktory Lokalizační faktory Realizační faktory Mistrovství světa Stadiony MS

5 4.2.2 Příprava MS Distribuce vstupenek Doprovodné akce Návštěvnost MS MS z hlediska cestovního ruchu Srovnání s předchozími MS DISKUSE ZÁVĚR SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ Seznam obrázků a tabulek Resumé... 80

6 ÚVOD Jedním z nejrychleji rozvíjejících se hospodářských odvětví v poslední době je cestovní ruch. Lidé hledají možnosti jak využít svůj volný čas a k tomuto jim slouží právě cestování. Další takové využití nalézají lidé ve sportu. Sport je pravděpodobně nejčastější aktivita, kterou se snaží lidé vyplnit svůj volný čas. Toto zahrnuje, když se jde člověk podívat na nějakou sportovní akci, tzn. pasivní forma, nebo jde s přáteli hrát či trénovat aktivní forma. Právě spojení cestovního ruchu a sportu je tématem této bakalářské práce. Bude se zabývat Mistrovstvím světa ve fotbale v roce 2010, které se konalo v Jihoafrické republice. Fotbal je pro mě odmalička sportem číslo jedna, sám se mu aktivně věnuji a také rád a často sleduji různé fotbalové přenosy. Ve světě jsou takových nadšenců miliardy. Na planetě se nenajde nikdo, kdo by neznal fotbal. Fotbal je v dnešní době fenoménem, který ovlivňuje obrovské masy lidí. Pro svou bakalářskou práci jsem si vybral světový šampionát z roku 2010 v Jihoafrické republice. Pro světový fotbal měla tato akce obrovský význam, protože to bylo poprvé v historii, co se Mistrovství světa konalo na africké půdě. Cílem této práce je tedy zhodnotit, jak se Jihoafrická republika ujala hostování této akce. 6

7 1 LITERÁR Í PŘEHLED 1.1 Vymezení a definice pojmu cestovní ruch Konference v roce 1991 pořádaná Světovou organizací cestovního ruchu v Ottawě definovala cestovní ruch jako činnost osoby, cestující na přechodnou dobu do místa mimo její běžné životní prostředí (mimo místo bydliště), a to na dobu kratší, než je stanovena, přičemž hlavní účel její cesty je jiný než vykonávání výdělečné činnosti v navštíveném místě (Goeldner & Ritchie, p. 7, 2010). Definice cestovního ruchu mívají několik složek. Obecně se cestovní ruch definuje jako krátkodobý přesun lidí na jiná místa, než jsou místa jejich obvyklého pobytu, za účelem pro ně příjemných činnost. Definice zní jednoduše, ale není úplně výstižná. Nezahrnuje například lukrativní oblast služebních cest, kde hlavním smyslem cestování je práce, nikoli zábava. Je také nesnadné určit, jak daleko člověk musí cestovat nebo kolik nocí musí strávit mimo domov, abychom jej mohli považovat za turistu (Horner & Swarbrooke, 2003). Jakýkoli pokus o definici cestovního ruchu, musí zvážit různé skupiny, které se zúčastňují a jsou ovlivněny tímto průmyslem. Jsou definovány 4 různé pohledy: ze strany turisty, podnikatelů poskytujících služby a zboží, vlády cílové země a obyvatelů cílové země (Goeldner & Ritchie, 2010). Cestovní ruch je složitý, košatý, vnitřně mnohočetný a bohatě strukturovaný sociálně-ekonomický jev (kategorie) tzn., že se jedná o souhrn ekonomických a sociálních aktivit souvisejících s uspokojováním lidských potřeb. Tato jeho základní charakteristika má zásadní význam pro regionální rozvoj a je určující pro obsah i formu řízení cestovního ruchu v destinacích (Nejdl, 2010). 1.2 Typologie cestovního ruchu V literatuře, která se zabývá cestovním ruchem, se objevují různá rozdělení cestovního ruchu. Důvodem těchto odlišností mohou být rozdílné přístupy autorů, ale hlavně velké množství kriterií, podle kterých se dělí cestovní ruch. 7

8 Vystoupil a Šauer uvádějí ve své publikaci rozdělení podle P. Berneckera, který rozlišoval druhy a formy cestovního ruchu (Vystoupil & Šauer, 2006) Formy cestovního ruchu Formy cestovního ruchu jsou odvozeny od motivace návštěvníků. Mezi primární motivy realizace cestovního ruchu, od kterých se následně vymezují formy cestovního ruchu, patří motivy: rekreační, kulturní, společenské, sportovní, ekonomické a specifické (Vystoupil & Šauer, 2006) Druhy cestovního ruchu Uvedený výčet není pochopitelně úplný. Doplňují ho mnohé smíšené formy, které není možné jednoznačně přiřadit k jednomu druh anebo formě cestovního ruchu. Výrazná změna v motivaci jakož i vliv vnějších faktorů vede k neustálé tvorbě nových variant forem a druhů cestovního ruchu. Tato skutečnost se projevuje ve snižující se popularitě zájezdů a příklonu k individuálním formám cestovního ruchu (Vystoupil & Šauer, 2006). Druhy cestovního ruchu se rozlišují na základě vnějších faktorů (Vystoupil & Šauer, 2006): Cestovní ruch dle původu účastníků domácí a zahraniční cestovní ruch. Domácí cestovní ruch je definován jako cestování a pobyty občanů mimo místo jejich trvalého pobytu za účelem využití volného času, realizace obchodu nebo profesních povinností, nebo za jiným účelem, trvajícím ne déle než jeden rok a 8

9 realizované kompletně ve vlastním státě (definice WTO) (Vystoupil & Šauer, p. 22, 2006). U zahraničního cestovního ruchu dochází k překročení hranic jednoho či více států. Jde o výjezdový cestovní ruch (pasivní cestovní ruch outgoing) spojený s výjezdy osob z tuzemska do zahraničí a dále příjezdový cestovní ruch (aktivní cestovní ruch incoming) spojená s příjezdy osob ze zahraničí do tuzemska (Ryglová, p. 20, 2009). Cestovní ruch dle počtu účastníků individuální, kolektivní a masový cestovní ruch. Individuální cestovní ruch představuje cesty jednotlivců nebo rodin cestujících samostatně, nikoli v rámci organizované skupiny (Vystoupil & Šauer, 2006). Kolektivní cestovní ruch se týká cestování a pobytů většího kolektivu, je tedy organizován (Vystoupil & Šauer, 2006). Masový cestovní ruch je charakteristicky masovou účastí turistů. Masový cestovní ruch je protipólem individuálního cestovního ruchu. Přináší s sebou negativní dopady na prostředí (Vystoupil & Šauer, 2006). Cestovní ruch dle délky trvání krátkodobý cestovní ruch zahrnuje pobyty s maximální dobou do tří přenocování (Ryglová, Burian & Vajčnerová, 2011). 9

10 Krátkodobý cestovní ruch je také možné členit na: tranzitní či pasažérský cestovní ruch, kdy se účastník již nevrací do místa pobytu (tzv. projíždění); krátkodobý cestovní ruch zvláště obchodní, který probíhá v průběhu týdne; výletní cestovní ruch, tj. bez přenocování; víkendový cestovní ruch, který je charakteristický 1-3 přenocováními (Vystoupil & Šauer, 2006). Do kategorie dlouhodobého cestovního ruchu se řadí dovolené s více než 4 přenocováními a lázeňský cestovní ruch, který obyčejně trvá 3 týdny (Vystoupil & Šauer, 2006). Cestovní ruch dle převahy místa pobytu Vymezení druhů cestovního ruchu na základě převahy místa pobytu je úzce spojeno s typologií středisek cestovního ruchu. Každé středisko se vyznačuje jiným zaměřením, resp. nabízí jiný sortiment služeb. Příkladem je městský cestovní ruch, venkovský cestovní ruch, lázeňský cestovní ruch, přímořský cestovní ruch, horský cestovní ruch apod. (Vystoupil & Šauer, p. 23, 2006). Cestovní ruch dle ročního období - o cestovním ruchu je známo, že má sezónní charakter, a proto je možné rozlišit následující kategorie: letní cestovní ruch, zimní cestovní ruch, cestovní ruch v hlavní sezóně (období, ve kterém cestuje největší množství návštěvníků do dané destinace), 10

11 mimosezónní cestovní ruch (období s nižší návštěvností turistické destinace) (Vystoupil & Šauer, 2006). Cestovní ruch dle způsobu ubytování a základě volby jednotlivých typů ubytovacích zařízení je možné vyčlenit hotelový cestovní ruch, kdy jsou účastníci ubytováni v hromadném ubytovacím zařízení typu hotel, který poskytuje vedle stravovacích služeb i další sortiment služeb a na základě velikosti, vybavenosti pokojů, kvality a rozsahu daných služeb je klasifikován do pěti tříd (viz známé hvězdičky). Pokud si účastník cestovního ruchu vybere jiné ubytovací zařízení než je hotel, např. ubytování v chatce, apartmánu, v kempu pod stanem či karavanu/přívěsu nebo v tzv. objektech individuální rekreace, hovoříme o tzv. parahotelovém cestovním ruchu (Vystoupil & Šauer, p. 24, 2006). Cestovní ruch dle vlivu na platební bilanci Pokud příjmy z cestovního ruchu převažují nad výdaji, vzniká tzv. kladné saldo platební bilance, a tudíž hovoříme o aktivním cestovním ruchu, který je generován příjezdy zahraničních turistů do země (Vystoupil & Šauer, p. 24, 2006). Pasivní cestovní ruch, tedy výjezdy domácích turistů do zahraničí; z pohledu platební bilance jde o dovoz, import zahraničních služeb, za něž domácí turisté utrácejí své prostředky v zahraničí (devízové výdaje) (Ryglová, Burian & Vajčnerová, 2011). Cestovní ruch dle způsobu organizace organizovaný a neorganizovaný cestovní ruch. V případě organizovaného cestovního ruchu zajišťuje cestu I pobyt cestovní kancelář či jiné podnikatelské subjekty poskytující zprostředkovatelské služby a účastník cestovního ruchu si nakupuje ucelený produkt (zájezd nejméně dvě základní služby, tj. doprava + ubytování) (Vystoupil & Šauer, 2006). 11

12 Naproti tomu neorganizovaný cestovní ruch je takový, kdy si služby volí a většinou také zabezpečuje účastník sám, tento typ cestovního ruchu má stále rostoucí podíl (Ryglová, Burian & Vajčnerová, 2011). Cestovní ruch dle způsobu financování podle způsobu úhrady nákladů spojených s účastí na cestovním ruchu je možné vymezit dva druhy cestovního ruchu, a to komerční cestovní ruch, kdy si veškeré výdaje hradí účastník sám, a sociální cestovní ruch, kdy dochází k částečné či plné spoluúčasti na úhradě výdajů. Příkladem může být dětský tábor, lázeňský pobyt, dříve odborářská rekreace, dnes incentivní cestovní ruch (Vystoupil & Šauer, 2006). Cestovní ruch dle věku účastníků Toto členění nabývá stále více na významu, protože snaha o dobře cílený turistický produkt touroperátorů, hotelů i dalších poskytovatelů služeb cestovního ruchu předpokládá, kromě jiného, znalost spotřebního chování významných věkových skupin. Nejčastěji je uváděno členění na: cestovní ruch dětí; cestovní ruch rodin s dětmi; cestovní ruch mládeže; cestovní ruch osob v produktivním věku; cestovní ruch seniorů (Vystoupil & Šauer, 2006). 1.3 Základní charakteristiky cestovního ruchu Cestovní ruch dnes plní četné funkce. Obecně platí, že se: podstatnou měrou podílí na tvorbě HDP; pozitivně ovlivňuje platební bilanci státu; spolupodílí na tvorbě příjmů státního rozpočtu; má vliv na zvyšování příjmů místních rozpočtů; 12

13 přispívá ke stimulaci investičních aktivit (Lacina, 2010). Trh cestovního ruchu má svá specifika, která jsou dána především charakterem služeb v tomto odvětví. Specifika cestovního ruchu: Rozvoj cestovního ruchu je podmíněn politiko-správními podmínkami. Produkt cestovního ruchu nelze vyrábět na sklad. Místní vázanost, bezprostřední spojitost s územím (místem), ve kterém se realizuje, zejména s jeho kvalitou přírodního prostředí. Výrazná sezónnost. Trh je silně determinován přírodními faktory a dalšími nepředvídatelnými vlivy. Vysoký podíl lidské práce. Těsný vztah nabídky a poptávky (změny v cenách a příjmech se obvykle bezprostředně projeví na trhu). Poptávka je výrazně ovlivňována důchody obyvatelstva, fondem volného času, cenovou hladinou nabízených služeb, spotřebitelskými preferencemi, motivací, módou a prestiži, celkovým způsobem života. abídku silně ovlivňuje také rozvoj a využívaní techniky a technologií (internet, informační a rezervační systémy) (Jakubíková, p. 22, 2009). 1.4 Faktory ovlivňující cestovní ruch Faktory ovlivňující cestovní ruch dělí teoreticky cestovního ruchu do tří skupin: na faktory lokalizační, realizační a selektivní (Ryglová, Burian & Vajčnerová, 2011) Lokalizační faktory Lokalizační faktory jsou takové faktory či podmínky pro cestovní ruch, které jsou dány územím a jsou prakticky neměnné. Patří mezi ně především přírodní podmínky klima, charakter a modelace terénu, vodní poměry, přírodní atraktivity, živočichové a rostliny a dále společenské atraktivity, tedy ty, jež vznikly a existují díky činnosti lidí (např. památky, zvyky, slavnosti gastronomie 13

14 apod.). Z pohledu cestovatele je tedy lokalizační faktor především to, co se musí vidět (Ryglová, Burian & Vajčnerová, 2011) Přírodní podmínky Přírodní podmínky jsou do značné míry konstantní, neměnné a uplatňují se zpravidla v plošně rozsáhlejších areálech. Svým charakterem vytvářejí předpoklady pro konkrétní formy cestovního ruchu. Atraktivity jsou jednotlivě přírodní zvláštnosti, jejichž ojedinělost a exotika činí konkrétní oblast pro cestovní ruch přitažlivější. Mezi základní komponenty přírodních předpokladů patří: reliéf a morfologické poměry, klimatické poměry, hydrologické poměry a rostlinstvo a živočišstvo (Vystoupil & Šauer, 2006) Společenské atraktivity Mezi nejpřitažlivější společenské atraktivity patří zejména památky včetně technických. Rozhodující význam mají jen ty nejcennější, případně nejproslulejší, ostatní fungují většinou v postavení doplňujících atraktivit (Ryglová, Burian & Vajčnerová, 2011). Vedle kulturně-historických památek se do společenských atraktivit řadí také kulturní zařízení a kulturní akce. Do kulturních zařízení řadíme především muzea, galerie, divadla, hvězdárny a skanzeny (Vystoupil & Šauer, 2006). Třetí podskupinu společenských atraktivit představují společenské akce (události), které plní společenskou funkci a zahrnují vedle kulturních a sportovních akcí i kongresové a veletržní akce a v neposlední řadě i akce spojené s lidovými tradicemi (Vystoupil & Šauer, 2006) Realizační faktory Realizační předpoklady umožňují svou existencí vlastní uskutečnění cestovního ruchu a rekreace. Význam realizačních předpokladů spočívá v jejich schopnosti vytvářet spojovací článek a prostorovou konkretizaci vztahů mezi oblastmi, resp. centry zájmu o rekreaci (póly nabídky) a cílovými místy, resp. oblastmi rekreace (nabídka) (Vystoupil & Šauer, p. 44, 2006). 14

15 Realizační faktory umožňují danou oblast dosáhnout (doprava) a využít (infrastruktura služeb, někdy se též nazývá materiálně-technická základna). Bez dostatečné kapacity služeb není možné technicky využít potenciál území. Bez odpovídající nabídky služeb určité kvality nelze ani dobře sestavit turistické produkty, a tím ani oblast nabízet na trhu. Bez dostatečné kvality služeb i při uspokojující kapacitě není možné ekonomický přinos cestovního ruchu dlouhodobě udržet, natožpak zvyšovat (Ryglová, Burian & Vajčnerová, p ) Doprava Doprava zajišťuje styk mezi výchozím místem účastníka a navštěvovanou oblastí a rozhoduje o využívání regionu (turistického cíle, destinace) cestovním ruchem. Jednoduchost, bezpečnost, rychlost a pohodlnost dopravy (za přiměřenou cenu) je jedna ze základních klíčových otázek při rozhodování cestovatele. Čím větší vzdálenost mezi zdrojovou zemí a destinací (turistickým cílem), tím je tato otázka důležitější; čím je doprava kratší, jednodušší a pohodlnější, tím lépe (Ryglová, Burian & Vajčnerová, p. 36, 2011) Materiálně-technická základna Pod pojmem materiálně-technická základna cestovního ruchu a rekreace chápeme všechna zařízení, která umožňují nebo podporují jejich rozvoj. ěkteří autoři zahrnují pod materiálně-technickou základnu prakticky všechna zařízení terciérní sféry, jiní zase tuto základnu vymezují jen jako soubor zařízení, která bezprostředně uspokojují a slouží turistům a rekreantům. My budeme pod názvem materiálně-technická základna chápat tato zařízení: ubytovací zařízení, stravovací zařízení, sportovně rekreační a zábavní zařízení, dopravní zařízení s výraznou rekreační funkcí (vleky, lanovky apod.) (Vystoupil & Šauer, p. 45, 2006). 15

16 1.4.3 Selektivní (stimulační) faktory Selektivní nebo také stimulační faktory stimulují vznik a rozvoj cestovního ruchu ve funkci poptávky (Vystoupil & Šauer, 2006), (Ryglová, Burian & Vajčnerová, 2011). Selektivní faktory určují, zda někdo vůbec přijede, a když přijede, tak kdo to bude a v jakém počtu a zda cestovní ruch v dané oblasti může vůbec existovat (Ryglová, Burian & Vajčnerová, p. 37, 2011) Objektivní stimulační faktory Tyto faktory můžeme rozdělit na: politické faktory; ekonomické faktory; demografické skutečnosti; administrativní podmínky (Ryglová, Burian & Vajčnerová, 2011) Subjektivní stimulační faktory Do skupiny subjektivních selektivních (stimulačních) faktorů patří řada především psychologických faktorů, kterými je ovlivňováno rozhodování spotřebitelů služeb cestovního ruchu. Velkou roli zde hraje reklama, propagace, zkušenost, módnost, renomé destinace apod. (Ryglová, Burian & Vajčnerová, p. 39, 2011). 1.5 Marketing Definice marketingu se velice liší, každý autor jej popisuje jinak, Zamazalová jej marketing definuje takto: Marketing lze tedy pojímat jako soubor aktivit, jejichž cílem je předvídat, zjišťovat, stimulovat a uspokojit potřeby zákazníka (Zamazalová, p. 3, 2010). Jakubíková ve své publikaci uvádí oficiální definici přijatou Americkou marketingovou asociací z roku 2004, která zní: Marketing je jednou z činností vykonávaných organizacemi a sadou procesů pro vytváření, sdělení a poskytnutí hodnoty zákazníkům a pro řízení vztahů se zákazníky takovým způsobem, z něhož 16

17 má prospěch organizace a zájmové skupiny s ní spojené (Jakubíková, p. 44, 2009) Sama Jakubíková marketing definuje jako společenský a manažerský proces, jehož prostřednictvím uspokojují jednotlivci a skupiny své potřeby a přání v procesu výroby a směny produktů a hodnot (Jakubíková, p. 44, 2009). Kotler a Keller přidávají svou definici marketingu: Marketing se zabývá zjišťováním a naplňováním lidských a společenských potřeb. Jedna z nejstručnějších definic zní takto: aplňovat potřeby se ziskem (Kotler & Keller, p. 43, 2007). Kotler, Wongová a další chápou marketing jako společenský a manažerský proces, jehož prostřednictvím uspokojují jednotlivci a skupiny své potřeby a přání v procesu výroby a směny produktů a hodnot (Kotler, Wong, Saunders & Armstrong, p. 39, 2007) Event marketing Karlíček a Král popisují event marketing následovně: Event marketing, někdy nazývaný také tzv. zážitkový marketing (experience marketing), označuje aktivity, kdy firma zprostředkovává své cílové skupině emocionální zážitky s její značkou. Tyto prožitky mají primárně vzbudit pozitivní pocity, a projevit se tak na oblíbenosti značky (Karlíček & Král, p. 137, 2011). Jakubíková definuje event marketing takto: Pod pojmem event marketing rozumíme zinscenování zážitků stejně jako jejich plánování a organizaci v rámci firemní komunikace. Tyto zážitky mají za úkol vyvolat psychické a emocionální podněty zprostředkované uspořádáním nejrůznějších akcí, které podpoří image firmy a její produkty (Jakubíková, p. 256, 2009). Kotíková spolu se Schwartzhoffovou tvrdí, že event marketing je možné definovat jako aktivity, které se pokouší pomocí netradičních akcí upoutat pozornost případných či stávajících zákazníků nebo veřejnosti. Také se tímto snaží zviditelnit pomocí médií. Právě díky těmto zprostředkovaným zážitkům z tzv. centů se snaží podpořit image firmy (Kotíková & Schwartzhoffová, 2008). 17

18 2 CÍL A ÚKOLY PRÁCE 2.1 Cíl práce Cílem této bakalářské práce je přiblížit průběh MS ve fotbale v Jihoafrické republice v roce Jedním z dalších cílů této práce je zhodnotit toto mistrovství světa z hlediska návštěvnosti a uvést různé skutečnosti z mistrovství. 2.2 Úkoly práce Úkoly práce jsou: Uvést přehled literatury týkající se cestovního ruchu ve spojitosti se sportem. Vyhledat a zpracovat informace týkající se MS ve fotbale v JAR Vyhledat a zpracovat informace o dějišti, tzn. Jihoafrické republice. Uvést doprovodné akce z MS 2010 Interpretovat výsledky výzkumu z MS v JAR. 18

19 3 METODIKA PRÁCE V teoretické části jsme na základě odborné literatury vysvětlili pojmy spojené s cestovním ruchem a marketingem. Tyto pojmy byly základem pro tuto práci. Ve vlastní práci jsme se nejprve zaměřili na charakteristiku samotné Jihoafrické republiky, jako potenciální turistickou destinaci. Zhodnotili jsme, jak je na tom Jihoafrická republika s úrovní faktorů, potřebných pro cestovní ruch, jako jsou např. realizační nebo lokalizační faktory. Poté jsme se už orientovali na Mistrovství světa V této kapitole jsme přiblížili, jak probíhala příprava na šampionát, také uvedli dějiště mistrovství jednotlivé stadiony. Dále jsme se zaměřili na různé akce či kampaně, které doprovázely Mistrovství světa. Velkou část vlastní práce tvoří interpretace výsledků veřejného výzkumu, který si nechalo vytvořit oddělení turismu Jihoafrické republiky. Tento výzkum se zaměřil na počet fanoušků, kteří přicestovali do Jihoafrické republiky za fotbalem, počet nocí, které zde návštěvníci strávili, kolik utratili a mnoho dalších skutečností týkající se Mistrovství světa. 19

20 4 VÝSLEDKY 4.1 Jihoafrická republika Jihoafrická republika je stát ležící na samotném jihu Afriky a je jedním z největších afrických států. Na severu sousedí se třemi státy Namibií, Botswanou a Zimbabwe, na východě sousedí s Mozambikem a Svazijskem. Celková rozloha státu je km 2. JAR má tři hlavní města a to Pretorii, Kapské Město a Bloemfontein. Pretoria je sídlem prezidenta a vlády, v Kapském Městě úřadují obě komory parlamentu a ve třetím hlavním městě, Bloemfonteinu, mají sídlo nejvyšší soudní orgány, Ústavní soud a Nejvyšší soud. Celá Jihoafrická republika je rozdělena na 9 provincií. Jihoafrická republika má 2500 km mořského pobřeží, na jihovýchodě je to Indický oceán a na jihozápadě je to Atlantský oceán. Na západě země se rozkládá poušť Kalahari, zatímco na východě panuje subtropické klima (<jar.worldcountry.cz>). Vlajka Jihoafrické republiky (obr. 1) byla poprvé použita dne 27. Dubna 1994, ve stejné době kdy se v JAR konaly první demokratické volby a Nelson Mandela byl zvolen prezidentem. Zelená (země), černá (černý lid) a zlatá (přírodní bohatstvízlato) byly barvy typické pro původní africké obyvatelstvo, zatímco bílá (mír a vlídnost), modrá (modrá obloha, spravedlnost) a červená (krev) byly běžné v historických koloniálních vlajkách Británie a Holandska. Hlavní motiv vlajky, ležící písmeno Y, se vykládá jako spojení dvou různých národů, kteří se vydávají na budoucí společnou cestu (< 20

21 Obr. 1: Vlajka Jihoafrické republiky Zdroj: (< Selektivní faktory Objektivní selektivní faktory Politické faktory Politické faktory hrají velice důležitou roli, při rozhodování zda vycestovat do určité destinace. Jihoafrická republika byla původně členem Britského společenství, ale roku 1961 z něj vystoupila, když vyhlásila svou nezávislost. V té době také OSN odsoudila politiku apartheidu. Apartheid byl termín používaný pro označení politiky rasového rozdělení. Tímto tlakem se začala situace zlepšovat a v roce 1994 se konaly všeobecné volby, ve kterých zvítězil Nelson Mandela. Nyní je Jihoafrická republika parlamentní republikou (< Bezpečnostní situace v Jihoafrické republice není příliš příznivá. Hlavně v centrech velkých měst je potřeba počítat s vysokou úrovní kriminality. Turisté se v zemi stávají častým terčem trestné činnosti, a proto se doporučuje, aby na sebe turisté nepřitahovali pozornost, ať už viditelným nošením fotoaparátu nebo častým nahlížením do turistických průvodců (< 21

22 Ekonomické faktory Jihoafrická republika je ekonomicky nevýznamnější zemí Afriky, přestože se na tvorbě celosvětového HDP podílí pouze 0,5 %. Ovšem JAR tvoří 23 % afrického HDP, což je relativně vysoká hodnota, vzhledem k tomu, že JAR zaujímá pouze 6 % plochy a tvoří jen 6 % africké populace. Přestože je v Jihoafrické republice nejsilnější ekonomika Afriky, polovina obyvatel zde žije pod úrovní chudoby, tzn. s příjmem menším než jeden dolar na den. Zastupitelský úřad v Pretorii dokonce uvádí, že podle mezinárodních standardů pro výpočet nezaměstnanosti nemá práci téměř 40 % obyvatel (< Demografické skutečnosti Podle údaje z října roku 2010 žije v Jihoafrické republice 49,5 milionů obyvatel. Při výše zmíněné rozloze republiky nám vychází hustota zalidnění 38,41 obyvatel na km 2. Pro porovnání, v České republice se uvádí hustota zalidnění 133 obyvatel na km 2. Při pohledu na národnostní složení obyvatelstva vidíme, že 79 % obyvatel tvoří původní africké obyvatelstvo. 9,2 % potom tvoří běloši, 8,8 % míšenci a dalších 2,6 % tvoří Asiaté. V náboženství naprosto převažuje křesťanství - 79,8 %, z toho nejpočetnější Africká nezávislá církev (26 %), druhým nejrozšířenějším druhé náboženství jsou tradiční africké kulty, ke kterým se hlásí 15 obyvatelstva. Malou složku obyvatelstva potom tvoří židé, hinduisté a muslimové (< Administrativní podmínky Jihoafrická republika je rozdělena do devíti provincií - Eastern Cape, Free State, Gauteng, KwaZulu-Natal, Mpumalanga, North West Province, Northern Cape, Limpopo a Western Cape. Republika má také tři hlavní města Pretorii, 22

23 Kapské Město a Bloemfontein. Mezi další významná města patří Johannesburg, Durban a nebo Port Elizabeth (< Státní peněžní jednotkou je ZAR, jihoafrický rand. Momentální kurz se pohybuje kolem 2,5 Kč za jeden ZAR (< Lokalizační faktory Přírodní podmínky Na níže uvedeném obrázku můžeme vidět mapu Jihoafrické republiky (obr. 2). Jihoafrickou republiku lze dělit do tří hlavních geografických oblastí: centrální rozlehlou náhorní plošinu, horský systém, který ji obklopuje a členité pobřežní pásmo s tzv. Velkým srázem. Většinu území vyplňuje náhorní plošina, která se k severozápadu snižuje až do pánve Kalahari v Botswaně. Téměř po celé délce od amibie až do Transvaalu je lemována horami, které pod názvem Dračí hory (Drankensberg) dosahují největších výšek (3200 až 3500 m) v provincii atal na hranici s Lesothem (< Obr. 2: Jihoafrická republika Zdroj: (< 23

24 Podnebí Jihoafrická republika leží na jižní polokouli, takže při návštěvě této země můžeme očekávat opačné roční období než na polokouli severní. Teploty jsou v JAR ovlivňovány třemi základními faktory. Za prvé, teploty jsou zde nižší, než v jiných zemích, které leží ve stejných zeměpisných šířkách. Je to díky tomu, že v podstatě celé území JAR leží ve vyšších nadmořských výškách. Druhým faktorem je, že průměrné každoroční teploty jsou relativně stejné. Třetím a posledním faktorem jsou veliké teplotní rozdíly mezi západním a východním prostředím, což je způsobeno rozdílem teplot mezi Mozambique-Agulhas proudem a Benguela proudem. Většina území Jihoafrické republiky leží v subtropickém pásu, na východě vlhkém a západě suchém. Severní část JARu zasahuje do tropického pásma. Hlavní letní dešťové období zde trvá asi od listopadu do dubna. Zimní měsíce, květen až říjen, bývají relativně chladné (< Přírodní atraktivity Stolová hora Hora v nadmořské výšce 1086 metrů se tyčí nad Kapským městem. Při hlasování v roce 2011, které organizovala švýcarská nadace New7Wonders, jej lidé označili za jeden z nových sedmi přírodních divů světa. Stolová hora je tvořena obrovským blokem pískovce dlouhým přes 2 kilometry a starým možná i 500 milionů let. Díky strmým, příkrým svahům, které oddělují vrchol hory od okolní krajiny, se zde nachází uzavřený ekosystém, který je domovem více než 1470 rostlinných druhů, včetně řady ohrožených a vzácných (< <kvalitni-dovolena.cz>, < Mys dobré naděje Mys dobré naděje je často a mylně označován za místo, na kterém se potkávají vody Atlantského a Indického oceánu. I přes tento častý omyl je mys jedním z nejvíce navštěvovaných míst v Jihoafrické republice. Mys dobré naděje 24

25 je v podstatě jen skála, která se nejprve prudce a potom zvolna svažuje do vody. Ale při návštěvě mysu, se naskytne fantastický pohled na nekonečný oceán a rozbouřené moře (<kvalitni-dovolena.cz>). Krügerův národní park Nejstarší národní park v Africe, který byl vyhlášen v roce 1902, se rozkládá na ploše o rozloze cca km2. V dnešní době je nejnavštěvovanějším a nejznámějším parkem na území Afriky. Žije zde neskutečné množství všech možných živočichů. Lidé také jezdí obdivovat obrovské stromy tzv. baobaby. V parku se také nalézají kempy pro přenocování s možností ubytováni v karavanech, ubytovnách či luxusních bungalovech s klimatizací (<kvalitni-dovolena.cz>). Boží okno Výhled z Božího okna je jedna z nejkrásnějších a nejznámějších vyhlídek v Jihoafrické republice. Boží okno je v krajině jehličnatých lesů v třetím největším kaňonu na světě Blyde River Gorge (< Greater St. Lucia Wetland Park Chráněná krajinná oblast ležící přibližně 275 km severně od města Durban. Park má rozlohu 3280 km2 a patří do ní i největší přírodní jezero jižní Afriky St. Lucia, ale i ostrovy a ústí řek, kde se nachází celá řada nejrůznějších ekosystémů. K parku patří i 280 km pobřeží s plážemi a korálovými útesy. Tento park je zařazen do seznamu UNESCO (<tripio.cz>). árodní park Addo Elephant euvěřitelné spektrum fauny a flóry na území JAR. Park má rozlohu 3600 km2. Kromě pevninských ekosystémů byl rozšířen i na mořské pobřeží, kde pod něj byly zahrnuty některé ostrovy významné pro rozmnožování mořských ptáků. Převládajícím ekosystémem je savana, případně lesnatá savana (< 25

26 Společenské atraktivity Johannesburg Poblíž výše zmiňovaného Krugerova národního parku leží největší město Jihoafrické republiky Johannesburg, někdy také nazývané Joburg, které vznikalo kolem roku 1886, v době, kdy bylo objeveno zlato v této oblasti. Johannesburg je největším městem Jihoafrické republiky a ukazuje tu příjemnou stránku JAR, ale bohužel jako u většiny měst v JAR tu není moc bezpečno (< Kapské město Jedno z měst, kam se vydá správný turista je právě Kapské město. A to hlavně kvůli fantastické scenérii, které nabízí město vybudované na břehu moře, a nad kterým se tyčí již výše zmiňovaná Stolová hora. To ovšem není jediné místo, které stojí za to navštívit. Dále je to níže popsaný Robben Island, jedinečné Akvárium dvou oceánů, kde jsou největším turistickým tahákem dvě obrovské nádrže s vodou, kde se krom jiných zvířat prohánějí třímetroví žraloci. Návštěvník také určitě ocení množství galerií a muzeí, které se v tomto městě nacházejí. Mezi nejvýznamnější se řadí Museum Districtu six, kde se zájemci dozví, co to vlastně byl apartheid (< Durban Durban je město, jehož populaci tvoří z větší části obyvatelé indického původu. Byli přivezeni skoro před 200 lety jako levná pracovní síla na budování železnic. Právě Indická čtvrť je prý jedním z míst, které jsou hodny vidění. Ale stejně jako u ostatních měst platí, že by na sebe člověk neměl moc upozorňovat a nebrat si cennosti s sebou. V Indické čtvrti se nachází největší mešita na jižní polokouli. Durban je městem surfařské kultury a každý rok se tu koná několik surfařských soutěží (< 26

27 Port Elizabeth Jeden z nejdůležitějších jihoafrických přístavů se pojí s městem zvaným Port Elizabeth. Obyvatelé mu přezdívají sympatické město, a to hlavně kvůli krásným neposkvrněným plážím, které nabízí 40 kilometrů písku. Za navštívení stoji tzv. Stezka Donkin, která zájemce provede po 47 místech, která stojí za povšimnutí. Boardwalk je zase místo, kde se nachází veškerá zábava v Port Elizabeth, jedná se o směsici různých obchodů se suvenýry, restaurací, zábavních středisek a hlavně o kasino, které je otevřeno 24 hodin denně (< Bloemfontein Město sousedí se šesti z devíti provincií Jižní Afriky a tím je ideálním výchozím místem k zahájení cest za poznáním. Návštěvník zde může zajít do Národního muzea, kde se nachází jedna z největších sbírek zkamenělin a jiných archeologických nálezů. Například lebka z Florisbadu patří k těm nejcennějším a je zkoumána celou řadou vědců při studiu vzniku života na naší planetě. Dalším, turisty vyhledávaným místem, je Přehrada slzí, postavená z kamene, a která byla součástí koncentračního tábora ze začátku 20. století. Legenda tvrdí, že byla naplněna slzami búrských a černošských žen a dětí, vězněných v táboře (< Pretoria Administrativně hlavní město Jihoafrické republiky je turisty vyhledáváno hlavně z důvodu bezpečnosti. Všeobecně se považuje za mnohem bezpečnější než např. Johannesburg. Pro JAR má Pretoria význam i jako hlavní město vzdělaní a to proto, že se zde nachází několik univerzit. Za zhlédnutí určitě stojí Budova sjednocení, která je středním bodem celého města. Nachází se na vrcholu kopce uprostřed města a je symbolem statní autority. Právě v tomto domě byl Nelson Mandela v roce 1994 jmenován prezidentem. Dalším turisticky atraktivním místem je Kostelní náměstí, Church Square, které je také ve středu města a považuje se za místo, kolem kterého Pretoria vyrostla (< 27

28 elspruit Toto město je středem zemědělství na severu Jihoafrické republiky. Vyrábí se zde papír nebo nábytek. V jeho blízkosti se nachází výše zmiňovaný Krugerův národní park a další přírodní krásy. Ty jsou také hlavním důvodem, proč lidé toto město navštěvují (< Rustenburg Město, kterému se přezdívá město odpočinku. Z Rustenburgu pochází 70% světové produkce platiny. Kousek od města leží Sun City. Toto turistické centrum leží uprostřed kráteru sopky. Pokud se člověk ubytuje právě v Sun City, dostane k dispozici vstup do Údolí vln, což je velký akvapark. Pro milovníky golfu je tu hřiště Gary Player, podle jednoho z nejlepších golfistů této země. Od roku 1981 se tu hraje Turnaj o milion dolarů, což jen ukazuje jak prestižní a slavné toto golfové hřiště je (< Polokwane Polokwane, původním názvem Pietersburg, je kulturním centrem provincie Limpopo. Turistický ruch je zde zaměřen na ekologickou turistiky, protože turisty láká hlavně nedotčenou přírodou. Za navštívení stojí Meropa Casino a Svět zábavy, což je místo, kde se pořádají módní přehlídky, kongresy, semináře atd. Povinnou návštěvu si zaslouží také místo zvané Jembe Tavern, což jsou sklípky, vinárny a hospůdky, kde to opravdu žije (< Pilgrim s Rest Toto původní zlatokopecké městečko leží v oblasti, která byla největším nalezištěm zlata kolem roku Nejtěžší zlatý nuget, který byl na tomto území nalezen vážil 6 kilogramů. Právě nálezy na tomto místě vyvolaly první zlatou horečku v Jižní Africe. Dnes je celé městečko přeměněno na muzeum a všechny domy jsou přístupné veřejnosti. V současné době je toto městečko národní památkou (< 28

29 Robben Island Obrovský zájem jeví turisté o výlet lodi na Robbenův ostrov. Ostrov v ústí zátoky Table Bay o rozloze 600 hektarů je jedním z největších jihoafrických ostrovů, ale to není důvod, proč se právě sem vypravuje tak velké množství lidí. Tím je Robben Island Museum, pod něž spadají budovy věznice, válečné pevnosti a letiště. Právě v této věznici, v malé cele, byl vězněn Nelson Mandela celých 27 let v období apartheidu. Proto tento ostrov nenavštěvují pouze zahraniční turisté, ale i místní obyvatelé, kteří touto cestou Nelsona Mandelu uctívají. Mandela je dodnes velice uznávaným člověkem v JAR, jeho jméno nese mnoho ulic (<zeme.sopka.cz>) Realizační faktory Doprava Do Jihoafrické republiky se dá dopravit třemi různými způsoby vzduchem, po vodě či po silnici. Nejběžnější je letecká doprava, z České republiky se do JAR dostanete za 10 až 12 hodin a cena letenky se pohybuje kolem 20 tisíc Kč. Lety míří na mezinárodní letiště v Johannesburgu, Durbanu a Kapském městě. Vzhledem k rozloze Jihoafrické republiky se létá i vnitrostátně, přičemž cena letenky se pohybuje kolem 0,15 USD za jednu míli, a pro příklad z Johannesburgu do Kapského Města je to 790 mil, což nám dává zhruba 120 USD, při momentálním kurzu něco kolem Kč (<hh.ihned.cz>). Dalším způsobem dopravy po JAR je železnice. Od roku 2006 do 2010 se vláda pustila do zlepšení železniční sítě a investovala kolem 10 miliard randů. Tři čtvrtiny železniční sítě byly elektrifikovány, zbytek zabezpečují dieselové lokomotivy (< < Silniční síť je v JAR velice hustá, ovšem jen 1/3 těchto silnic je zpevněná. Ovšem když už jsou silnice zpevněné, tak jsou kvalitní a široké, protože v dobách apartheidu bylo nutné rychle a bezpečně přepravovat armádu s vybavením. Při cestování autem je však nutné dodržovat bezpečnostní opatření, jako např. cestovat jen se zamčeným autem, okna spouštět jen do poloviny. Pro odpočinek se doporučuje zastavovat jen u čerpacích stanic, které běží non stop. Také není 29

30 bezpečné brát stopaře nebo zastavovat u porouchaného auta, může se jednat o návnadu na turisty. V JAR se jezdí po levé straně vozovky a řidič musí mít mezinárodní řidičský průkaz. V některých městech je k dispozici hromadná doprava jako autobusy, někde i tramvaje. Jsou však využívány především černošským obyvatelstvem a i to je jeden z důvodů, proč se příliš nedoporučuje (<hh.ihned.cz>, < Materiálně-technická základna Ubytování Nabídka ubytovaní v Jihoafrické republice je velice široká a z velké části za to může právě Mistrovství světa v roce Při světovém šampionátu bylo připraveno pro fanoušky 1,8 milionu pokojů v různých cenových kategoriích. Ovšem cena byla údajně ovlivněna i britskými společnostmi, které s FIFA uzavřely exkluzivní smlouvy a poskytování ubytovacích služeb. Odborníci odhadovali, že tyto smlouvy pokrývaly 80 % ubytovacích kapacit v okolí konání šampionátu. U zbylých 20 % kapacit proto došlo k zásadnímu nárůstu cen. Mluvilo se až o trojnásobné ceně ubytování (<dromedary.topky.sk>, <sport.lidovky.cz>). Stravování Stravování je hygienicky na velmi vysoké úrovni, návštěvník nemusí mít strach např. pít vodu z vodovodu, protože je čistá a naprosto nezávadná. Stejně tak je nezávadné ovoce a zelenina prodávané v obchodech, kterou lze jíst bez zásadních úprav pouze po umytí vodou. Je zde nepřeberné množství restaurací a jiných stravovacích zařízení, jako např. fast foodů McDonald s, KFC atd.. Restaurace se samozřejmě liší v cenách, ale i v těch levnějších se dá velmi kvalitně a chutně najíst (<hh.ihned.cz>). 4.2 Mistrovství světa 2010 V roce 2004, 6 let před začátkem šampionátů, bylo pořadatelství Mistrovství světa přiděleno na Africký kontinent. Stalo se tomu tak 80 let od prvního šampionátu v Uruguayi. Do tohoto roku se v pořadatelství střídala Evropa 30

31 s Jižní a Severní Amerikou. V Jihoafrické republice se konal už devatenáctý světový šampionát, a forma mistrovství prošla za roky své existence mnohými změnami. V roce 1930 v Uruguayi se mistrovství účastnilo jen 13 zemí a nehrála se žádná kvalifikace. S narůstajícím počtem členských zemí FIFA, rostl i počet zemí na závěrečném turnaji. Do roku 1978 se jej účastnilo jen 16 týmů, pak přišla 4 mistrovství, kde startovalo 24 zemí, a od Mistrovství světa v roce 1998 ve Francii máme 32 účastníků. Šampionát z Afrického kontinentu utkvěl v paměti fanoušků hlavně kvůli nezaměnitelné atmosféře, kterou vytvořily tisíce vuvuzel na stadionu. V televizních přenosech to znělo, jako kdyby se hrálo v obřím včelím úlu. Na turnaji potvrdili svou formu úřadující mistři Evropy ze Španělska, když ve finále porazili Nizozemsko 1:0 branku Andrése Iniesty. Španělé tak svou první účast ve finále světového šampionátu dokázali přetavit ve zlato (< <sport.lidovky.cz>) Stadiony MS 2010 Celkem deset stadionů v devíti městech Jihoafrické republiky hostilo dohromady 64 utkání Mistrovství světa. V této kapitole si přiblížíme jednotlivé stadiony. Na obrázku je mapa Jihoafrické republiky a rozmístění sportovišť (obr. 3). Obr. 3: Stadiony MS 2010 Zdroj: (<thecapenews.files.wordpress.com>) 31

32 Stadion Royal Bafokeng Stadion ve městě Rustenberg, byl postaven v roce 1999 (obr. 4, obr. 5). Při příležitosti světového šampionátu prošel rekonstrukcí, při které byla zvýšena kapacita na nynějších míst. Sportoviště je kromě fotbalu využíváno také pro rugby a atletiku. Zbylá rekonstrukce se týkala hlavně vybavení stadionu, takže byly nainstalovány nové elektronické tabule, nové sedačky a také došlo k modernizaci reflektorů a rozhlasu. Rekonstrukce byla dokončena v březnu roku 2009 a v témže roce se na stadionu odehrály 4 zápasy Konfederačního poháru FIFA. Na šampionátu se na tomto stadionu událo celkem 6 zápasů, z toho 5 ve skupinách a jeden v osmifinále (< Obr. 4: Stadion Royal Bafokeng Zdroj: (<i.lidovky.cz>) 32

33 Obr. 5: Stadion Royal Bafokeng Zdroj: (< Stadion Peter Mokaba První z pětice stadionů postavených čistě pro účely světového šampionátu leží v městě Polokwane a své jméno získal podle Petera Mokaby, známého bojovníka proti apartheidu (obr. 6, obr. 7). Mokaba byl také členem jihoafrického parlamentu a náměstkem ministra ve vládě Nelsona Mandely. Na tento stadion se vleze až diváků, ale se šampionátem se rozloučil již po čtyřech utkáních v základních skupinách. Konstrukce arény je z velké části betonová a je inspirována místním kultovním stromem Baobabem. Stadion je fascinující svoji polohou, okolo něj je totiž široká rozlehlá step a stánek je tak jakousi moderní kapkou v krásném přírodním prostředí (< 33

34 Obr. 6: Stadion Peter Mokaba Zdroj: (<i.lidovky.cz>) Obr. 7: Stadion Peter Mokaba Zdroj: (< 34

35 Stadion Mbombela Stadion v městě Nelspruit byl dostavěn v roce 2009 a je jedním ze stadionu postavených přímo pro mistrovství světa 2010 (obr. 8, obr. 9). Stadion, na kterém se odehrály 4 zápasy základních skupin, má kapacitu míst. Stadion je stavěn tak, aby i divák na nejvyšším místě arény měl dokonalý přehled o hře, proto jsou tribuny poměrně příkré. Zvláštností jsou zebrovitě uspořádané sedačky, jež vypovídají o symbolu místa, v němž se stadion Mbombela nachází. Mbombela v řeči původních obyvatel znamená hodně lidí spolu na jednom malém místě, což je velice vhodný název pro maličký stadion. Výstavba této arény stála přes 140 miliónů dolarů, což je v porovnání s částkami, které byly vyplaceny za stavbu největších stadionů, relativně nízká částka (< Obr. 8: Stadion Mbombela Zdroj: (<i.lidovky.cz>) 35

36 Obr. 9: Stadion Mbombela Zdroj: (<static.guim.co.uk>) Stadion Cape Town (Green Point) Další ze stadionů stavěných přímo pro světový šampionát se nachází v Kapském městě (obr. 10, obr. 11). Aréna se nachází v části města Green Point, podle které se jmenoval stadion, který stál na místě toho nynějšího. Kvůli reklamním výhodám byl pro nový stadion později zvolen název Cape Town Stadium. Výstavba tohoto stánku stála neuvěřitelných 600 milionů dolarů. Poté, co se na stadionu odehrálo 8 utkání šampionátu, byla snížena kapacita tohoto stadionu z na , aby se zde mohly provozovat i jiné sporty, například oblíbené rugby (< 36

37 Obr. 10: Stadion Cape Town (Green Point) Zdroj: (<i.lidovky.cz>) Obr. 11: Stadion Cape Town (Green Point) Zdroj: (<3.bp.blogspot.com>) 37

38 Stadion elson Mandela Bay Ve městě Port Elizabeth chyběl nějaký větší stadion a to i z důvodu, že žádný z tamních týmů nehraje v nějaké významné lize. Své jméno získal podle držitele Nobelovy ceny za mír a bývalého prezidenta Nelsona Mandely (obr. 12, obr. 13). Kapacita toho stánku je míst a jeho výstavba stála přes 270 milionů dolarů. Aréna je vysoká přes 40 metrů a na jejím vrcholu jsou jakési bílé lístky, čímž se má podobat květině. Odehrálo se zde 8 zápasů, včetně zápasu o třetí místo (< Obr. 12: Stadion elson Mandela Bay Zdroj: (<i.lidovky.cz>) 38

39 Obr. 13: Stadion elson Mandela Bay Zdroj: (<mundialfutebol.com>) Stadion Moses Mabhida Druhý největší stadion, na kterém se uskutečnilo mistrovství světa, vyrostl v Durbanu a své jméno dostal po jihoafrickém politikovi Mosesovi Mabhidaovi (obr. 14, obr. 15). Jeho stavba trvala od roku 2006 do roku 2009 a stála kolem 450 milionů dolarů. Odehrálo se zde 7 zápasů, a turnaj pro tento stadion skončil semifinálovým utkáním. Tento stánek vyrostl na místě, kde původně stál starý Konga Park Soccer Stadium. Stadion má kapacitu míst, která se však v případě potřeby může zvýšit i na Nad stadionem přechází oblouk, jenž se nápadně podobá tomu ve Wembley. Je dlouhý 350 metrů a váží přes dvě a půl tuny. Může fungovat jako dráha lanovky, z kabinek pak návštěvníci sledovat nejen samotný stadion, oblouk nabízí pohled na město i moře (< 39

40 Obr. 14: Stadion Moses Mabhida Zdroj: (<i.lidovky.cz>) Obr. 15: Stadion Moses Mabhida Zdroj: (< 40

41 Stadion Free State Čtvrté největší město Bloemfontein skrývá stadion s názvem Free State, kde se odehraje šest utkání světového šampionátu, včetně jednoho osmifinále (obr. 16, obr. 17). Aréna je také známa pod názvem Vodacom Stadium, přičemž Vodacom, který je africkou obdobou Vodafone, je sponzorem tohoto stánku. Aréna je využívaná nejen jako domov fotbalu, hraje se tu i oblíbené rugby. Postaven byl v roce 1995 a to právě z důvodu pořádání mistrovství světa v rugby. Kvůli mistrovství světa byl přistavěn další stupeň tribun a tím se zvýšila kapacita na míst. Krom toho byl kompletně zmodernizován i celý stadion, a tato modernizace přišla na 245 milionů dolarů, což je víc, než stál úplně nový stadion v Nelspruit (< Obr. 16: Stadion Free State Zdroj: (<i.lidovky.cz>) 41

42 Obr. 17: Stadion Free State Zdroj: (<i3.cn.cz>) Stadion Ellis Park Čtvrtý největší stadion pro Mistrovství světa se nachází v největším městě Jihoafrické republiky Johannesburgu (obr. 18, obr. 19). Odehrálo se zde 7 utkání, z nichž vrcholem bylo jedno čtvrtfinále. Mimo šampionát stadion slouží jako domácí hřiště jednomu fotbalovému a dvěma ragbyovým týmům. Bohužel tento stadion je spojen s velkou tragédií. V roce 2011 byl takový zájem o fotbalové utkání mezi dvěma největšími jihoafrickými kluby, že se na stadion dostalo podle některých zpráv až diváků, přestože kapacita je pouhých V průběhu zápasu bylo umačkáno 43 lidí, Nezkušená bezpečnostní stráž stadionu pak ještě střílela do vzduchu slzný plyn a zapříčinila zmatek a další úmrtí ušlapáním. Podle posledních šetření katastrofu způsobil podplacený bezpečnostní personál u turniketů, jež pouštěl do útrob stadionu i fanoušky bez lístků (< 42

43 Obr. 18: Stadiony v Johannesburgu - napravo Ellis Park Zdroj: (<i.lidovky.cz>) Obr. 19: Stadion Ellis Park Zdroj: (< 43

44 Stadion Soccer City Další stadion, na kterém se odehrálo Mistrovství světa, leží taktéž v Johannesburgu, které se tak stalo pomyslným hlavním městem šampionátu (obr. 20). A to potvrdil i fakt, že se na tomto stadionu odehrálo jak úvodní utkání, tak i poslední, finálový zápas mezi Nizozemskem a Španělskem. Stánek byl dostaven v roce 1989 za 440 milionů dolarů, ale před samotným šampionátem musel projít nutnou rekonstrukcí, po které se zvýšila kapacita na neuvěřitelných míst. Tento stadion se řadil už před rekonstrukcí mezi trojici největších stadionů v celé Africe. Údaje o stadionu jsou výše na obr. 18 (< Obr. 20: Stadion Soccer City Zdroj: (<rwrant.co.za>) 44

45 Stadion Loftus Versfeld Tento stadion je nejstarší ze všech stánků, na kterých se odehrál světový šampionát (obr. 21, obr. 22). Byl otevřen už v roce 1906 a své jméno nese po Robertu Owenu Loftusi Versfeldovi, který se velkou měrou zasloužil o organizaci sportu v Pretorii, hlavním městě Jihoafrické republiky. Na tomto stadionu neproběhla nějaká extrémní rekonstrukce, pouze bylo nainstalováno nové osvětlení, rozhlas a výsledkové tabule (< Obr. 21: Stadion Loftus Verfeld Zdroj: (<i.lidovky.cz>) 45

46 Obr. 22: Stadion Loftus Verfeld Zdroj: (< Příprava MS Vzhledem k formátu akce jako je Mistrovství světa ve fotbalu, bylo nutné, aby Jihoafrická republika investovala do různých částí infrastruktury. Dalo by se říct, že Jihoafrická republika byla na půli cesty poté, co v roce 2009 pořádala Pohár Konfederace, ale realita ukázala, že je potřeba vynaložit nemalé částky k urychlení růstu a rozvoje zázemí a realizačních prostředků pro světový šampionát. Zápasy Mistrovství světa se odehrají na deseti stadionech, které byly zrekonstruovány nebo nově postaveny přímo pro tuto příležitost (viz. Kapitola Stadiony MS). Všechny stadiony prošly před zahájením šampionátu zkušebními akcemi, aby se ověřilo, zda jsou připraveny na Mistrovství světa. Bohužel se nepředpokládá, že by stadiony byly i po skončení šampionátu využívány ve velké míře. Vzhledem k úrovni fotbalových soutěží přijdou pravděpodobně stadiony s tak vysokou kapacita nazmar. Do rekonstrukce (resp. výstavby) stadionů investovala vláda před 2,2 miliardy amerických dolarů (< 46

47 Velkou finanční injekci dostala také dopravní síť, do které vláda investovala přes 1,1 miliardu dolarů. Z toho 680 milionů putovalo na modernizaci letišť, další prostředky na silniční a železniční sítě (< Ke snížení kriminality, která byla velmi probírána v souvislosti s pořádáním MS v Jihoafrické republice, investovala vláda cca 850 milionů dolarů. Na dodržování zákonů dohlíželo v průběhu mistrovství 46 tisíc policistů. Prioritou byla bezpečnost na silnicích, hlavně na tazích mezi letišti a pořadatelskými městy, a také kolem základen jednotlivých týmů (< < Distribuce vstupenek Mezinárodní fotbalová federace (FIFA) spustila prodej vstupenek na světový šampionát na svých stránkách 20. února 2009, tedy něco přes rok před zahájením mistrovství. Celkem byly na zápasy k dispozici skoro tři miliony vstupenek, které se daly objednat ve dvou verzích. Zájemci si mohli objednat lístek na jednotlivé zápasy, nebo si trochu připlatit a zakoupit lístky na všechny zápasy svého národního týmu. Těch od skupiny až po finále mohlo být sedm. Ceny vstupenek se pohybovaly od 14 do 600 liber, v přepočtu 460 až téměř Kč (< Prodej byl naplánovaný do 4 fází, z nichž ta poslední končila začátkem dubna roku FIFA ovšem 15. září otevřela novou fázi prodeje, kdy se zhruba půl milionu neprodaných lístku pustilo znovu do prodeje, ale ne přes internet, FIFA je nabídla Africkým občanům přímo na pokladnách prodejních míst. Fotbalová asociace přistoupila k tomuto kroku z důvodu obav, že by se mistrovství odehrávalo na poloprázdných stadionech. V porovnání s předchozím šampionátem byl vidět velký pokles zájmu o vstupenky, což mohlo být dáno tím, že většina Afričanů neměla přístup k internetu nebo platební kartě. Tímto ovšem nemůžeme vysvětlit pokles zájmu z jiných kontinentů, kde se ale nabízí jiné vysvětlení. Fanoušky od nákupu vstupenek pravděpodobně odrazovala vysoká cena dopravy do Jihoafrické republiky nebo také nevyzpytatelná bezpečnostní situace (< 47

Mgr. Stanislav Zlámal 2. 10. 2013. sedmý

Mgr. Stanislav Zlámal 2. 10. 2013. sedmý Jméno Mgr. Stanislav Zlámal Datum 2. 10. 2013 Ročník sedmý Vzdělávací oblast Člověk a příroda Vzdělávací obor Zeměpis Tematický okruh Afrika Téma klíčová slova Jižní Afrika doplňovačka s atlasem Anotace

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Seznam šablon - Zeměpis

Seznam šablon - Zeměpis Seznam šablon - Zeměpis Autor: Mgr. Vlastimila Bártová Vzdělávací oblast: Člověk a příroda - zeměpis Tematický celek: Regiony světa Ročník: 7 Číslo Označení Název Materiál Využití Očekávané výstupy Klíčové

Více

Poptávka a mezinárodní cestovní ruch. Blok č. 2

Poptávka a mezinárodní cestovní ruch. Blok č. 2 Poptávka a mezinárodní cestovní ruch Blok č. 2 Prostorový model (Mariot) Lokalizační a selektivní předpoklady tvoří v prostoru 2 póly rozdílného (protikladného) charakteru L S Realizační faktory umožňují

Více

X. Cestovní ruch. moderního životního stylu

X. Cestovní ruch. moderního životního stylu Kap 10-2003.qxd 10.1.2003 14:53 Page 213 213 Cestování součást moderního životního stylu Cestovní ruch se ve druhé polovině dvacátého století prosadil jako nejvýraznější společenský, kulturní i ekonomický

Více

Komunikace, koordinace, spolupráce základní podmínky rozvoje CR

Komunikace, koordinace, spolupráce základní podmínky rozvoje CR Komunikace, koordinace, spolupráce základní podmínky rozvoje CR Setkání pracovníků CR, Dolní Kounice 29.-30. 10. 2009 Realizované projekty v rámci ROP NUTS II Jihovýchod (2007-2013) Kongresová, veletržní

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 3) Borovského Žáky

Více

Postavení a význam cestovního ruchu v České republice Přínosy cestovního ruchu pro Českou republiku sledované období 2006-2008

Postavení a význam cestovního ruchu v České republice Přínosy cestovního ruchu pro Českou republiku sledované období 2006-2008 TRAVEL, LEISURE AND TOURISM Postavení a význam cestovního ruchu v České republice Přínosy cestovního ruchu pro Českou republiku sledované období 2006-2008 červen 2010 prezentace 12.7.2010 ADVISORY Cíle

Více

JIHEM AFRIKY ZA 23 dní JAR BOTSWANA ZIMBABWE

JIHEM AFRIKY ZA 23 dní JAR BOTSWANA ZIMBABWE JIHEM AFRIKY ZA 23 dní JAR BOTSWANA ZIMBABWE Tato výprava je unikátní kombinací za poznáním úžasných oblastí, vydejte se za drsnou krásou africké přírody, kaňonů, hor i Viktoriiných vodopádů! Užijete si

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009

Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009 Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009 Konference Hospitality & Tourism Summit 2009 Praha, 9. červen 2009 Aktuální výsledky UNWTO World Tourism Barometer za měsíce leden a únor

Více

Zelené stezky - Greenways Konference KOLA A KOLEČKA Hradec Králové, 14. 3. 2008

Zelené stezky - Greenways Konference KOLA A KOLEČKA Hradec Králové, 14. 3. 2008 Zelené stezky - Greenways Konference KOLA A KOLEČKA Hradec Králové, 14. 3. 2008 Jakub Smolík, manažer Greenways Praha-Vídeň Co jsou Greenways? Zelené stezky Greenways jsou multifunkční stezky a zelené

Více

Marketing venkovského cestovního ruchu. Eva Šimková

Marketing venkovského cestovního ruchu. Eva Šimková Marketing venkovského cestovního ruchu Eva Šimková Obsah přednášky 1. Specifika šetrné turistiky 2. Současné trendy a vliv na marketing VCR 3. Marketing a marketingový mix VCR 4. Balíčkování služeb VCR

Více

Zeměpisná olympiáda 2011

Zeměpisná olympiáda 2011 Zeměpisná olympiáda 2011 Kategorie B okresní kolo Název a adresa školy: Okres: Jméno a příjmení: Třída: Datum:.. Práce bez atlasu Zeměpisná rozcvička I. Místopis 1. Podle charakteristiky poznej, o jakou

Více

Vinařská turistika na kole

Vinařská turistika na kole Vinařská turistika na kole Mgr. Eva Kvapilová www.vinarske.stezky.cz Moravské vinařské stezky www.vinarske.stezky.cz CHARAKTERISTIKA MVS Komplexní produkt pro: Cykloturisty (kteří si možná dají i sklenku

Více

Aktivity CCRJM. březen 2013. www.ccrjm.cz

Aktivity CCRJM. březen 2013. www.ccrjm.cz Aktivity CCRJM březen 2013 Souhrn aktivit CCRJM Tvorba turistických produktů, programů, výletů Propagační materiály (distribuce), webové prezentace Fam tripy a press tripy domácí i zahraniční (Německo,

Více

1.Teoretické vymezení cestovního ruchu v platební bilanci 2. Cestovní ruch v platební bilanci ČR 3. Dopady hospodářské krize na cestovní ruch 4.

1.Teoretické vymezení cestovního ruchu v platební bilanci 2. Cestovní ruch v platební bilanci ČR 3. Dopady hospodářské krize na cestovní ruch 4. Zahraniční cestovní ruch ČR Rudolf Olšovský ředitel odboru platební bilance Sekce měnová a statistiky ČNB VŠE Praha 17. září 2009 Obsah 1.Teoretické vymezení cestovního ruchu v platební bilanci 2. Cestovní

Více

Labská stezka Hlavní atrakce na českém úseku Melnik pramen Labe/Praha, základní marketingové aktivity a spolupráce s partnery

Labská stezka Hlavní atrakce na českém úseku Melnik pramen Labe/Praha, základní marketingové aktivity a spolupráce s partnery Labská stezka Hlavní atrakce na českém úseku Melnik pramen Labe/Praha, základní marketingové aktivity a spolupráce s partnery 8.10.2014 Daniel Mourek, Nadace Partnerství Obsah Labská stezka v kontextu

Více

1. Největší státy počet obyvatel.

1. Největší státy počet obyvatel. AMERIKA 1. Největší státy počet obyvatel. 1. Největší státy počet obyvatel. Středozápad USA oblast Velkých planin Středozápad USA oblast Velkých jezer (Great Plains) (Midwest) 2. Hospodářsky nevýznamnější

Více

Thajsko. 1. Základní údaje o zemi. 1.1 Obyvatelstvo (2003, předběžná data, červenec)

Thajsko. 1. Základní údaje o zemi. 1.1 Obyvatelstvo (2003, předběžná data, červenec) Thajsko 1. Základní údaje o zemi 1.1 Obyvatelstvo (2003, předběžná data, červenec) Obyvatelstvo (mil.) 64,265 Přírůstek obyvatelstva 0,95 % Populace - 0-14 let 24,2 % - 15-64 let 68,8 % - 65 a více 7 %

Více

Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu

Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu Konference Společně správným směrem spolupráce s partnery i médii Vyhodnocení činnosti v letech 2008 2009 a nástin další spolupráce Ostrava

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

Tabulkové vyhodnocení vlivů. na životní prostředí

Tabulkové vyhodnocení vlivů. na životní prostředí Tabulkové vyhodnocení vlivů opatření prioritních os 1, 2 a 3 na životní prostředí Tabulka se vztahuje ke kapitole 7.3. textu vyhodnocení, v němž jsou také podrobně popsány metody hodnocení. V rámci legendy

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Cestovní ruch Podklady do školy

Cestovní ruch Podklady do školy Cestovní ruch Podklady do školy 1 Politika cestovního ruchu v České republice 1.1 Přístupy k vymezení cestovního ruchu Lidé v průběhu celé své existence stále cestovali, hledali místa, která jim umožní

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Kámen zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Přehlídka krajových specialit a kuchyně

Přehlídka krajových specialit a kuchyně Přehlídka krajových specialit a kuchyně Základní informace Termín konání: 16. 19. září 2010 Místo: Praha, Kampa Místo na trhu: Tento nový projekt pokrývá a propojuje oblasti, kterým specializovaná akce

Více

1. Největší státy počet obyvatel.

1. Největší státy počet obyvatel. AFRIKA 1. Největší státy počet obyvatel. 2. Hospodářsky nevýznamnější státy bohaté, vyspělé, rychle se rozvíjející podle celkového hrubého domácího produktu (mil. US dolarů) 2008 podle Světové banky (WB)

Více

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Konference o cestovním ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech; duben 2013 Ivo Šanc, starosta Kutné Hory Úloha

Více

Marketingové aktivity a formy spolupráce k propagaci turistického regionu Východní Morava

Marketingové aktivity a formy spolupráce k propagaci turistického regionu Východní Morava Marketingové aktivity a formy spolupráce k propagaci turistického regionu Východní Morava Konference CESTOVNÍM RUCHEM K POZNÁVÁNÍ A PROSPERITĚ Valašské Meziříčí 24. 2. 2011 Centrála cestovního ruchu Východní

Více

marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz

marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Koncept jádra j marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Pojetí marketingu Pohled ekonomů: Marketing je proces výměny užitné hodnoty, kterou kupující získává od prodejce ve

Více

Českosaské Švýcarsko Sächsisch-Böhmische Schweiz. Turistické balíčky jako výstup koncepce cestovního ruchu

Českosaské Švýcarsko Sächsisch-Böhmische Schweiz. Turistické balíčky jako výstup koncepce cestovního ruchu Českosaské Švýcarsko Sächsisch-Böhmische Schweiz Turistické balíčky jako výstup koncepce cestovního ruchu Českosaské Švýcarsko modelový region pro turistiku v EU o Spolupráce dvou klíčových aktérů: Turistického

Více

HOTEL KRAMOLÍN. Kdo jsme - co umíme HOTEL KRAMOLÍN GOLF

HOTEL KRAMOLÍN. Kdo jsme - co umíme HOTEL KRAMOLÍN GOLF HOTEL KRAMOLÍN GOLF HOTEL KRAMOLÍN 382 78, Lipno nad Vltavou 55 tel./fax. +420 380 736 147 mobil +420 777 786 870 benes-kramolin@quick.cz Kdo jsme - co umíme Hotel Kramolín leží v příjemném prostředí vrcholové

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Ekonomická krize a cestovní ruch v České republice

Ekonomická krize a cestovní ruch v České republice Ekonomická krize a cestovní ruch v České republice Ing. Jaromír Beránek Mag Consulting, s.r.o. Kde se krize objevila? vznik krize v USA 1. zmínka o krizi: Alan Greenspan (bývalý předseda Fedu) duben 2008

Více

Obr. 1 (upraveno) Západní Evropa

Obr. 1 (upraveno) Západní Evropa Obr. 1 (upraveno) Západní Evropa Charakteristika Jedná se o nejvýznamnější, hospodářsky nejvyspělejší, nejhustěji obydlenou oblast Evropy Oblast leží v mírném, oceánském podnebném pásu Převažují nížiny

Více

Inovace výuky Člověk a jeho svět

Inovace výuky Člověk a jeho svět Inovace výuky Člověk a jeho svět Vv4/07 Autor materiálu: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Mgr. Petra Hakenová Výtvarná výchova Výtvarná

Více

Rekreační možnosti a zatížení CHKO Pálava. Křtiny, 5. - 6. 5. 2010

Rekreační možnosti a zatížení CHKO Pálava. Křtiny, 5. - 6. 5. 2010 Křtiny, 5. - 6. 5. 2010 P - rozloha 83,3 km 2 - vyhlášena 19. 3. 1976 - na území CHKO je 10 obcí - zasahuje na 11 katastrálních území - sídlem Správy je Mikulov na Moravě - posláním je ochrana přírody

Více

Opakování přírodních poměrů Afriky - pracovní list

Opakování přírodních poměrů Afriky - pracovní list Opakování přírodních poměrů Afriky - pracovní list MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_14_01

Více

Komparace NP Šumava a NP Kalkalpen z hlediska udržitelného cestovního ruchu

Komparace NP Šumava a NP Kalkalpen z hlediska udržitelného cestovního ruchu Komparace NP Šumava a NP Kalkalpen z hlediska udržitelného cestovního ruchu Ing. Kateřina Setunská _ 7.12.2012 Komparace NP Šumava a NP Kalkalpen z hlediska udržitelného cestovního ruchu DP obhájena na

Více

Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj

Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj ZÁKLADNÍ INFORMAČNÍ MEMORANDUM Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj Management Contract Smlouva o řízení Česká republika Zpracoval Labartt Hospitality s.r.o. (Pouze pro určené

Více

JAR SAFARI + POTÁPĚNÍ

JAR SAFARI + POTÁPĚNÍ JAR SAFARI + POTÁPĚNÍ Str. 1 Jihoafrická republika 17.10. 30.10.2015 (11 nocí v místě) Datum Odlet Čas Číslo letu Přílet Čas Datum 17.10. PRAHA 1545 EK 140 DUBAI 2330 17.10. 18.10. DUBAI 0440 EK 761 JOHANEBSURG

Více

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ Strategická vize Turistická oblast Ostravsko moderní centrum živé kultury, zábavy a sportu s unikátními industriálními atraktivitami nabízející

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZE STÁŽE V JIHOAFRICKÉ REPUBLICE Potchefstroom 04. 09. - 04. 12. 2007

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZE STÁŽE V JIHOAFRICKÉ REPUBLICE Potchefstroom 04. 09. - 04. 12. 2007 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZE STÁŽE V JIHOAFRICKÉ REPUBLICE Potchefstroom 04. 09. - 04. 12. 2007 Bc. Pavla Dobrovolná, Bc. Hana Šinková (studentky oboru: Rehabilitační-psychosociální péče o postižené děti, dospělé

Více

Návrhy ekonomických témat absolventských prací

Návrhy ekonomických témat absolventských prací Návrhy ekonomických témat absolventských prací Veškerá témata tohoto seznamu jsou vymezena pouze rámcově a obecně. V případě zájmu o danou problematiku si student/ka domluví s vedoucím práce konkrétní

Více

Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika

Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika Politická situace Ovlivňuje hospodářský a sociální rozvoj každého státu K extrémnímu ovlivnění hospodářství a sociálních poměrů dochází

Více

PRÁCE BEZ ATLASU celkem 50 bodů

PRÁCE BEZ ATLASU celkem 50 bodů PRÁCE BEZ ATLASU celkem 50 bodů 1) Přiřaď k vyobrazeným živočichům místa na Zemi, kde je můžeš potkat. Vyber z následující nabídky: Aljaška, Andy, Amazonie, Etiopie Čím mohou být tito živočichové lidem

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Přírodní poměry Afriky (SKUPINOVÁ PRÁCE)

Přírodní poměry Afriky (SKUPINOVÁ PRÁCE) Přírodní poměry Afriky (SKUPINOVÁ PRÁCE) 1. Podle následujících charakteristik doplň, jak se jednotlivé lokality jmenují. A Tento průplav byl prokopán mezi Rudým a Středozemním mořem. Jmenuje se. B Výška

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ing. Miroslav Kalous Náměstek ministra Obsah prezentace Význam cestovního ruchu pro ČR Základní statistická data cestovního ruchu Podpora cestovního

Více

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Střední Morava Sdružení cestovního ruchu PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Více

Rekreační potenciál našich řek

Rekreační potenciál našich řek Rekreační potenciál našich řek Marina Týnec nad Labem APL - Asociace lodního průmyslu Ing. Vladimír Žák 724 371 294 Slovo úvodem Turistika je v posledních letech bez hranic a se stoupající mobilitou roste

Více

Kampaň Česko země příběhů. Martin Šlajchrt _

Kampaň Česko země příběhů. Martin Šlajchrt _ Kampaň Česko země příběhů Martin Šlajchrt _ Domácí cestovní ruch - jaký je aktuální stav 9.12.2013 2 Základní charakteristiky pobytu Jaký je návštěvník turistických regionů v ČR? Kategorie Podíl návštěvníků

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice MAKROEKONOMIE VNĚJŠÍ EKONOMICKÁ ROVNOVÁHA, PLATEBNÍ BILANCE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl

Více

SYLABUS CESTOVNÍ RUCH A VOLNOČASOVÉ MODULU AKTIVITY DÍLČÍ ČÁST PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU. Lenka Švajdová

SYLABUS CESTOVNÍ RUCH A VOLNOČASOVÉ MODULU AKTIVITY DÍLČÍ ČÁST PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU. Lenka Švajdová SYLABUS MODULU CESTOVNÍ RUCH A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY DÍLČÍ ČÁST PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU Lenka Švajdová Ostrava 2011 Název: Cestovní ruch a volnočasové aktivity podnikání v cestovním ruchu Autoři: Lenka

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

2. Přednáška. Materiálně technická základna CR. idava@mendelu.cz

2. Přednáška. Materiálně technická základna CR. idava@mendelu.cz Management cestovního ruchu 2. Přednáška Materiálně technická základna CR Ing. Ida Vajčnerová, Ph.D. idava@mendelu.cz Materiálně technická základna CR stravovací služby ubytovací služby doprava Stravovací

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

SLUŽBY PRO ÚČASTNÍKY VENKOVSKÉHO CESTOVNÍHO RUCHU. Mgr. Królová Klára

SLUŽBY PRO ÚČASTNÍKY VENKOVSKÉHO CESTOVNÍHO RUCHU. Mgr. Królová Klára SLUŽBY PRO ÚČASTNÍKY VENKOVSKÉHO CESTOVNÍHO RUCHU Mgr. Królová Klára Definice základních pojmů Služba je jakákoliv činnost nebo výhoda, kterou jedna strana může nabídnout druhé straně, je v zásadě nehmotná

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Hospitality & Tourism Summit 13. 4. 2012. hotel Crowne Plaza

Hospitality & Tourism Summit 13. 4. 2012. hotel Crowne Plaza Hospitality & Tourism Summit 13. 4. 2012 hotel Crowne Plaza Nové logo Praha 18. 6. 2010 Brána do Čech = 4 destinace Potlačit maximálně Ústecký kraj Aktualizace Strategie rozvoje CR v roce 2010 Iniciace

Více

Šablona č. 01. 10 ZEMĚPIS. Afrika nejteplejší kontinent

Šablona č. 01. 10 ZEMĚPIS. Afrika nejteplejší kontinent Šablona č. 01. 10 ZEMĚPIS Afrika nejteplejší kontinent Anotace: Prezentace seznamuje žáky s Africkým kontinentem, jeho polohou a rozlohou, členitostí, podnebím a vodstvem. Autor: Ing. Ivana Přikrylová

Více

Magni Cesty s příběhem

Magni Cesty s příběhem Cesty s příběhem Magni Cesty s příběhem ROZVOJ POZNÁVACÍHO A KULTURNÍHO CESTOVNÍHO RUCHU MĚST A REGIONŮ PRO DOMÁCÍ A ZAHRANIČNÍ TURISTY HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Ing. Marek Toušek

Více

CK BUS TOUR-FOLTÝNOVÁ

CK BUS TOUR-FOLTÝNOVÁ PROVENCE 2011 Vážení rodiče, milí studenti! V letošním školním roce máte poprvé možnost volby komplexní zahraniční exkurze. Po několika rocích, kdy se nabízelo pouze Chorvatsko, tedy destinace relativně

Více

Regionální značka jako součást marketingu

Regionální značka jako součást marketingu Regionální značka jako součást marketingu Magda Sedmíková Asociace regionálních značek, o.s. Znojmo, 23. března 2011 Co je to regionální značka? vizuální označení = logo, grafická značka záruka původu

Více

Východiska pro cestovní ruch ve zvláště chráněných územích Příklad z Britské Kolumbie Bowron Lake Provincial Park

Východiska pro cestovní ruch ve zvláště chráněných územích Příklad z Britské Kolumbie Bowron Lake Provincial Park Východiska pro cestovní ruch ve zvláště chráněných územích Příklad z Britské Kolumbie Bowron Lake Provincial Park Jiří Štyrský Bohumil Půža BOWRON LAKE PROVINCIAL PARK Poloha: Severní Amerika Kanada -

Více

Aktivity MMR ČR v rámci podpory rozvoje cestovního ruchu. Seminář Sdružení lázeňských míst České republiky 14. červen 2011, Lázně Bohdaneč

Aktivity MMR ČR v rámci podpory rozvoje cestovního ruchu. Seminář Sdružení lázeňských míst České republiky 14. červen 2011, Lázně Bohdaneč Aktivity MMR ČR v rámci podpory rozvoje cestovního ruchu Seminář Sdružení lázeňských míst České republiky 14. červen 2011, Lázně Bohdaneč Plán aktivit cestovního ruchu: - dříve Konsolidovaný plán podpory

Více

Potápění se žralokem tygřím v Jihoafrické republice

Potápění se žralokem tygřím v Jihoafrické republice Potápění se žralokem tygřím v Jihoafrické republice RAY DIVING POŘÁDÁ CESTU NEJEN ZA POTÁPĚNÍM S NEZAPOMETULNÝM ZÁŽITKEM!!! Základní údaje o JAR: Oficiální název: Jihoafrická republika Vlajka Členění:

Více

Sluneční soustava. Význam a vývoj Geografie

Sluneční soustava. Význam a vývoj Geografie Zeměpis 6 třída Sluneční soustava Ročníková práce je určena pro žáky šestého ročníku základní školy. cíl projektu: vytvořit výukové listy slunce a jednotlivých planet probíraných v zeměpise. zadání: vyhledej

Více

Česko botswanské vztahy

Česko botswanské vztahy Česko botswanské vztahy K navázání prvních přímých kontaktů mezi Čechy a domorodým obyvatelstvem jižní Afriky došlo díky výpravám známého cestovatele a lékaře Emila Holuba v 70. letech 19. století. Zejména

Více

Prezentace Österreich Werbung pro Hospitality & Tourism Summit 08. červen 2010, Praha

Prezentace Österreich Werbung pro Hospitality & Tourism Summit 08. červen 2010, Praha Prezentace Österreich Werbung pro Hospitality & Tourism Summit 08. červen 2010, Praha Ingrid Sieder ředitelka Rakouské národní turistické centrály Österreich Werbung Praha Obsah hlavní body 1. Organizační

Více

Geografie cestovního ruchu

Geografie cestovního ruchu Geografie cestovního ruchu Teoretická východiska čas: 9-10 Zahraniční návštěvníci v době krize čas: 9-10 Případová studie ze zahraničí bavorský lázeňský trojúhelník - čas: 10-11 Lázeňský cestovní ruch

Více

Projekt. Svatostánek českého vinařství. cestovní ruch v Litoměřicích a na Litoměřicku

Projekt. Svatostánek českého vinařství. cestovní ruch v Litoměřicích a na Litoměřicku Projekt Svatostánek českého vinařství a cestovní ruch v Litoměřicích a na Litoměřicku Svatostánek českého vinařství Číslo operačního programu: CZ.1.09 Název operačního programu: ROP NUTS II Severozápad

Více

HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU 9.11.

HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU 9.11. PODSTATA OBSAH KAPITOLY historická východiska marketingu základní podnikatelské úloha a postavení marketingu ve firmě marketingové prostředí firmy Ing. Lukáš Kučera SOŠ Velešín výroba sama o sobě nepřináší

Více

PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU NA VENKOVĚ

PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU NA VENKOVĚ PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU NA VENKOVĚ MARKETING V CESTOVNÍM RUCHU Typy, definice, základní pojmy Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Osnova - ZÁKLADNÍ

Více

Marketing dálkových tras v ČR. Brno, 7.11. 2013, Daniel Mourek

Marketing dálkových tras v ČR. Brno, 7.11. 2013, Daniel Mourek Marketing dálkových tras v ČR Brno, 7.11. 2013, Daniel Mourek Definice dálkových cyklotras nadregionální, značené cyklotrasy sloužící především cykloturistice, které splňují minimální standardy na délku,

Více

PŘÍLOHA: AKČNÍ PLÁN 2014-2018 Koordinátor aktivit: Mgr. Tomáš Černý, Manažer cestovního ruchu

PŘÍLOHA: AKČNÍ PLÁN 2014-2018 Koordinátor aktivit: Mgr. Tomáš Černý, Manažer cestovního ruchu PŘÍLOHA: AKČNÍ PLÁN 2014-2018 Koordinátor aktivit: Mgr. Tomáš Černý, 1. MARKETINGOVÁ ZNAČKA A PROPAGACE Marketingová značka Kvalitní a reprezentativní materiál o městě Turistické informace Cizojazyčné

Více

Profil domácího turisty (zima 2009/2010)

Profil domácího turisty (zima 2009/2010) Profil domácího turisty (zima 2009/2010) Bc. Petra Paduchová CzechTourism EDEN Cíl: Zjistit profil domácích návštěvníků / turistů v krajích / regionech České republiky Termín projektu: 2009 2014 Způsob

Více

Czech Tourism / Česká republika - bezpečná destinace 1 /50

Czech Tourism / Česká republika - bezpečná destinace 1 /50 Czech Tourism / Česká republika - bezpečná destinace 1 /50 Agentura CzechTourism a partneři projektu: Asociace hotelů a restaurací ČR Asociace cestovních kanceláří ČR Asociace českých cestovních kanceláří

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Téma: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola,

Více

VY_12_INOVACE_Vl.4A325 Cestujeme po Evropě 1.notebook

VY_12_INOVACE_Vl.4A325 Cestujeme po Evropě 1.notebook VY_12_INOVACE_Vl.4A325 Cestujeme po Evropě 1.notebook Naše vlast Člověk a jeho svět Forma: práce třídy : interaktivní tabule : CHALUPA, Petr, ŠTIKOVÁ, Věra. Vlastivěda 5: učebnice pro 5. ročník. Brno:

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY školní rok 2010/2011 Hotelnictví Metodický návod k využití sjednocených tematických okruhů pro profilovou část maturitní zkoušky Součástí řešení projektu Kurikulum S je

Více

Statistika návštěvnosti za rok 2010 Ubytování roku 2010 nárůstu lůžkové kapacity 4 568 lůžek počet přenocování v roce 2010 vzrostl

Statistika návštěvnosti za rok 2010 Ubytování roku 2010 nárůstu lůžkové kapacity 4 568 lůžek počet přenocování v roce 2010 vzrostl Statistika návštěvnosti za rok 2010 Destinační management sleduje statistické ukazatele návštěvnosti již od roku 1994. Jedná se především o data týkající se počtu přenocování turistů, obsazenosti parkovišť,

Více

Integrovaný plán rozvoje území

Integrovaný plán rozvoje území Integrovaný plán rozvoje území regionu soudržnosti Jihozápad SEMINÁŘ PRO ŽADATELE Plzeň a České Budějovice Základní informace o dokumentu Název: Integrovaný plán rozvoje území NUTS II Jihozápad (IPRÚ)

Více

BULLETIN. 180. Žofínské fórum. Turistická sezóna, cestovní ruch a služby

BULLETIN. 180. Žofínské fórum. Turistická sezóna, cestovní ruch a služby BULLETIN 180. Žofínské fórum Turistická sezóna, cestovní ruch a služby 1. 6.2015 180. Žofínské fórum Turistická sezóna, cestovní ruch a služby 1. června 2015 od 13:00 hod. Obsah: - Přednášející v hlavní

Více

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI MARKETINGOVÝ PLÁN NA LÉTA 2011-1014 Počet stran: 14 1 OBSAH 1 PLÁN ČINNOSTI PRO CÍLOVÉ TRHY A DLE JEDNOTLIVÝCH SPEC. CÍLŮ... 3 2 HODNOCENÍ A MĚŘENÍ ÚSPĚŠNOSTI MARKETINGOVÉHO

Více

Sociální odpovědnost. Back to the community

Sociální odpovědnost. Back to the community Podpora lokální významnosti Sociální odpovědnost Back to the community Sociální odpovědnost Životní prostředí Charita Sponzoring McDonald s dobrý a perspektivní zaměstnavatel Budování vztahů Agenda planeta

Více

Podle čeho návštěvníci / turisté vybírají dovolenou?

Podle čeho návštěvníci / turisté vybírají dovolenou? Podle čeho návštěvníci / turisté vybírají dovolenou? Hradec Králové, 2. dubna 2012 Nobody s Unpredictable Zdroje informací Rozhodovací proces Hlavní impuls pro návštěvu Hlavní impuls pro návštěvu regionu

Více

Klima a chudoba - dopady na rozvojový svět. Globální změna klimatu fakta a fikce Liberec, 15. června 2010. Jan Doležal, Glopolis dolezal@glopolis.

Klima a chudoba - dopady na rozvojový svět. Globální změna klimatu fakta a fikce Liberec, 15. června 2010. Jan Doležal, Glopolis dolezal@glopolis. Klima a chudoba - dopady na rozvojový svět Globální změna klimatu fakta a fikce Liberec, 15. června 2010 Jan Doležal, Glopolis dolezal@glopolis.org 1 Chudoba ve světě ¼ populace v rozvojových zemích žije

Více

Apartmanove domy Bedrichovsky mlyn. Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM www.bedrichovskymlyn.cz

Apartmanove domy Bedrichovsky mlyn. Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM www.bedrichovskymlyn.cz Apartmanove domy Bedrichovsky mlyn Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM www.bedrichovskymlyn.cz A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 1. Popis širšího okolí 2. Stručná charakteristika obce 3. Popis lokality 3.1. Specifické

Více

i R = i N π Makroekonomie I i R. reálná úroková míra i N. nominální úroková míra π. míra inflace Téma cvičení

i R = i N π Makroekonomie I i R. reálná úroková míra i N. nominální úroková míra π. míra inflace Téma cvičení Téma cvičení Makroekonomie I Nominální a reálná úroková míra Otevřená ekonomika Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Nominální a reálná úroková míra Zahrnutí míry inflace v rámci peněžního trhu

Více

Mgr. Zdena Seidlová ZEMĚPIS SVĚTADÍLŮ - Afrika (Jižní Afrika) Učební pomůcky: Viz doplňování slov do textu ZÁPIS

Mgr. Zdena Seidlová ZEMĚPIS SVĚTADÍLŮ - Afrika (Jižní Afrika) Učební pomůcky: Viz doplňování slov do textu ZÁPIS Materiál pro domácí VY_03_Z6E_61 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace

Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace Prima - 2 hod. týdně, 66 hod. ročně Planeta Země Vesmír Slunce a sluneční soustava Země jako vesmírné těleso Glóbus a mapa. Glóbus, měřítko globusu, poledníky a rovnoběžky,

Více

Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4

Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4 Květen 2011 Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4 HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Projekt Prezentace a propagace církevních památek a kulturně-historického

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PŘÍBRAM NA OBDOBÍ LET 2014-2020

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PŘÍBRAM NA OBDOBÍ LET 2014-2020 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PŘÍBRAM NA OBDOBÍ LET 2014-2020 1024 Doc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. a 1 Projekt Zpracování strategického plánu

Více

KLADSKÉHO POMEZÍ. Bulletin. Místo pro náš příběh

KLADSKÉHO POMEZÍ. Bulletin. Místo pro náš příběh Bulletin vychází 6. ledna 2014 číslo 4/2013 KLADSKÉHO POMEZÍ Místo pro náš příběh Poslední čtvrtletí roku proběhlo ve znamení příprav a plánů na další období. Mimo realizaci dvou velkých projektů Toulavý

Více

Aparthotel x Apartmany Bedrichovsky mlyn. Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM

Aparthotel x Apartmany Bedrichovsky mlyn. Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM Aparthotel x Apartmany Bedrichovsky mlyn Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 1. Popis širšího okolí 2. Stručná charakteristika obce 3. Popis lokality 3.1. Specifické charakteristiky

Více

(Člověk a příroda) Učební plán předmětu

(Člověk a příroda) Učební plán předmětu Zeměpis (Člověk a příroda) Učební plán předmětu Ročník 8 Dotace 1+1 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Průřezová témata Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA:

Více

Plán přednášek makroekonomie

Plán přednášek makroekonomie Plán přednášek makroekonomie Úvod do makroekonomie, makroekonomické agregáty Agregátní poptávka a agregátní nabídka Ekonomické modely rovnováhy Hospodářský růst a cyklus, výpočet HDP Hlavní ekonomické

Více