Deset let. Nadace Naše dítě

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Deset let. Nadace Naše dítě"

Transkript

1 Deset let 10 Nadace Naše dítě

2

3 Lásku a bezpečí všem dětem

4 Obsah Úvodní slovo ředitelky a zakladatelky Nadace Naše dítě Ing. Zuzany Baudyšové 4 Desetiletí s dětmi a pro děti 6 Rodokmen Nadace Naše dítě Rozhovor s prof. MUDr. Jiřím Dunovským, DrSc. English Summary Linka bezpečí 12 Den na Lince bezpečí Linka bezpečí je Linka bezpečí z pohledu čísel Rozhovor s vedoucím Linky bezpečí Petrem Hanušem Linka bezpečí očima těch, kteří na ní pracují Příběhy z Linky bezpečí English Summary Rodičovská linka 22 Rozhovor s odborným garantem Rodičovské linky Mgr. Viktorem Bosákem English Summary Krizové centrum Linky bezpečí 26 Rozhovor s vedoucí Linky vzkaz domů Šárkou Laipoldovou English Summary Udělování grantů z výnosů Nadačního investičního fondu 30 Přehled grantů udělených v letech English Summary Finanční dary individuálním žadatelům a dětským domovům 34 Přehled finančních darů poskytnutých Nadací Naše dítě v letech Příběhy psané životem English Summary Vzdělávací a osvětové kampaně 40 Úryvky z letáků o fyzickém a psychickém týrání, rasismu, sexuálním zneužívání a šikaně English Summary Cena dětského bezpečí 44 Fotoreportáž English Summary Projekt Podpora dětských práv 48 Rozhovor s koordinátorkou projektu Jarmilou Knight English Summary Projekt Práva dětí v soudním řízení 52 Ukázky z publikace Průvodce dětského svědka v trestním řízení English Summary Společenské aktivity 56 Fotoreporáž English Summary Mezinárodní aktivity 60 Rozhovor s ředitelkou nadace Ing. Zuzanou Baudyšovou English Summary Poděkování sponzorům 64 Příklady akcí pořádaných našimi partnery ve prospěch Nadace Naše dítě Přehled sponzorů English Summary Organizační struktura a kontakty 70 Poděkování pracovnímu týmu Organizační struktura Nadace Naše dítě Rozhovor s předsedkyní správní rady Ing. Martou Ptáčkovou a členem správní rady MUDr. Zdeňkem Bašným Organizační struktura Sdružení Linka bezpečí dětí a mládeže Rozhovor s místopředsedou představenstva Sdružení Linka bezpečí dětí a mládeže MUDr. Davidem Marxem Rozhovor s patronkou Nadace Naše dítě Helenou Vondráčkovou 76 Rozhovor s patronem Linky bezpečí Danielem Hůlkou 77

5 Summary A word of introduction from the director and founder of the Our Child Foundation Zuzana Baudyšová 5 Ten years with children and for children 6 The Family Tree of the Our Child Foundation Interview with prof. MUDr. Jiří Dunovský, DrSc. English Summary The Safety Line for Children 12 A day in the life of the Safety Line for Children The Safety Line for Children is The Safety Line for Children from a numbers perspective Interview with Petr Hanuš, Director of the Safety Line for Children The Safety Line for Children through the eyes of its employees Stories from the Safety Line for Children English Summary The Parent Line 22 Interview with Mgr. Viktor Bosák, the professional sponsor of the Parent Line English Summary The Crisis Centre of the Safety Line for Children 26 Interview with Šárka Laipoldová, Director of the Send a Message Home telephone line English Summary The Awarding of Grants from the Proceeds of the Foundation Investment Fund 30 Overview of the grants provided from English Summary Financial donations to individual applicants and children s homes 34 Overview of the financial donations given by the Our Child Foundation from Real life stories English Summary Educational and informative campaigns 40 Excerpts from the pamphlet on physical and psychological abuse, racism, sexual abuse and bullying English Summary The Prize for Child Safety 44 Photographic report English Summary The Children's Rights Support Project 48 Interview with Jarmila Knight, Project Co-ordinator English Summary The Rights of Children in Court Proceedings project 52 Samples from the publication titled A Guide for Juvenile Witnesses in Criminal Trials English Summary Social activities 56 Photographic report English Summary International activities 60 Interview with Zuzana Baudyšová, Foundation Director English Summary An acknowledgement of sponsors 64 Some of the events organised by the sponsors for the benefit of the Our Child Foundation Overview of the sponsors of the Our Child Foundation English Summary Organisational structure and contact information 70 Thanks to the co-workers Organisational structure of the Our Child Foundation Interview with Ing. Marta Ptáčková, Chairman of the Board of Directors, and MUDr. Zdeněk Bašný, Member of the Board of Directors Organisational structure of the Safety Line for Children Association Interview with MUDr. David Marx, Vice-Chairman of the Board of Directors of the Safety Line for Children Association Interview with Helena Vondráčková, patron of the foundation 76 Interview with Daniel Hůlka, patron of the Safety Line for Children 77 2/3 10

6 Úvodní slovo ředitelky a zakladatelky Nadace Naše dítě Ing. Zuzany Baudyšové Čas běží jako voda. Nám dospělým se zdá, jakoby stále nabíral své tempo, prchal a pádil... Vnímání času dětmi je zase opačné ty by ho rády popohnaly, aby se jim co nejdřív otevřely dveře do komnat dospělosti. A jakpak je to s časem u institucí? Deset let, které uplynuly od založení Nadace Naše dítě v září 1993, je hodně, anebo málo? Asi tím, že táhneme káru dětských trápení s mými kolegy už celé desetiletí, připadá mi uplynulý čas jako docela dlouhá doba. A to nejen proto, že trápení, s nimiž se nám děti svěřují či se s ním potkáváme v dětských domovech a mezi dětmi vůbec, nás nemohou nechat nezasažené. Trápí nás i stále vysoké počty týraných a zneužívaných dětí, školáci experimentující s drogou, jsou zde mladí gambleři, narůstající agrese a šikana mezi dětmi. Z tohoto pohledu bych mohla hovořit o uplynulých deseti letech s nádechem pesimismu a smutku. Avšak je třeba vidět i přívětivější a optimističtější barvy. Za dobu deseti let práce v neziskovém sektoru jsem poznala řadu vzácných, nezištných lidí, kterým jde o společnou věc ochranu dětí. Prvním osloveným člověkem, který slyšel na mé zprvu neučesané vize o práci pro děti, byla paní Jarmila Knight, která mě neobyčejně v práci pro projekty nadace podpořila a odvádí na naší klopotné cestě stále velký kus práce. Dalšími důležitými osobnostmi byl ředitel Psychiatrické léčebny Bohnice MUDr. Zdeněk Bašný, který mi na samém počátku našeho konání nabídl nejen oponenturu celé strategie Linky bezpečí, ale i přívětivé prostory. Finanční podpora zprostředkovaná paní Ing. Martou Ptáčkovou, tehdy ekonomickou ředitelkou plynárenské společnosti, zase pomohla nadaci odlepit se od země. Moc si vážím, že všichni tři jmenovaní jsou stále velkou oporou správní rady Nadace Naše dítě. Při této příležitosti by bylo zapotřebí jmenovat desítky dalších kolegů, kteří odvedli a obětavě odvádějí velmi dobré výkony pro ochranu dětí. Nesmím zapomenout ani na pomoc paní Heleny Vondráčkové, patronky nadace, která vždy vyslechla mou prosbu a vysoko zvedla laťku našich společenských setkání. V té širší, obecnější rovině mohu na základě tisíců každoročních finančních příspěvků bezejmenných dárců potvrdit, že lhostejnost k osudům slabších a bezbranných, mezi něž patří právě děti, se daří pomalu z naší země vytlačovat. Rovněž donátorství ze strany velkých společností se i u nás stává dobrým mravem. Mezi řediteli renomovaných společností našla nadace celou řadu manažerů se srdcem na pravém místě. Nemohu je všechny jmenovat, ale alespoň na stránkách sponzorů můžeme číst jména těchto společností, které nás podporují. Za uplynulých deset let můžeme být spokojeni výčtem všech našich projektů určených jak dětem, tak i jejich rodičům. Z nich pak projekt celostátní Linky bezpečí se vyrovná kvantitou i kvalitou úrovni krizových linek pro děti v zahraničí. Cesta uplynulého desetiletí je lemovaná usilovnou prací náš všech, kteří jsme byli při tom. O tom, že je tomu skutečně tak a nejde jen o prázdná slova, by vás měly přesvědčit následující stránky této publikace, kde bilancujeme, co se v prvním desetiletí naší činnosti urodilo. Mně nezbývá než všem poděkovat za práci, pomoc a přízeň při ochraně našich dětí. Dětem bych popřála to, co považuje Nadace Naše dítě za své motto: Hodně lásky a bezpečí všem dětem. Dar poskytnout je má téměř každý z nás. Nebuďme na tento dar skoupí, mějme své děti rádi! Vaše Zuzana Baudyšová

7 A word of introduction from the director and founder of the Our Child Foundation, Zuzana Baudyšová Time flies. To us adults it seems as if it continues to gain speed, escapes and races away... Children perceive time in just the opposite way. They would like to speed up its passing, so that the doors leading into the chambers of adulthood can open to them as soon as possible. And how is it with time and institutions? Is the ten years, which have passed since the founding of the Our Child Foundation in September of 1993, a long or short period of time? Probably, since my colleagues and I have been carrying the burden of children's suffering already for a whole decade, the time that has passed seems like rather a long period. This is not only because the suffering, which children confide in us and which we encounter in children's homes and among children in general, cannot leave us untouched. We are also troubled by the large numbers of mistreated and abused children, school-age children experimenting with drugs, young gamblers, and the growing amount of aggression and bullying among children. From this standpoint, I could speak about the past ten years with a shade of pessimism and sadness. However, it is necessary to also see the more amiable and optimistic aspects. Over a period of ten years working in the non-profit sector, I have come to know a rare, selfless group of people, who have one common goal the protection of children. The first person approached, who heard the call of my initially vaguely defined vision concerning work for the benefit of children, was Mrs. Jarmila Knight, who has given me exceptional support in working for foundation projects and continues to contribute a great deal of good work along our difficult way. Another important personality was the Director of the Psychiatric Hospital in Bohnice, Dr. Zdeněk Bašný, M.D., who at the very beginning of our work offered me not only his role as devil's advocate of the entire safety line strategy, but also suitable premises. Again, the financial support mediated by Mrs. Marta Ptáčková, then the commercial director of a natural gas company, helped the foundation to get off the ground. I very much appreciate the fact that all three people mentioned above remain great support to the Board of Directors of the Our Child Foundation. On this occasion, it would be necessary to mention dozens of other colleagues, who have contributed and devotedly continue to contribute their great work for the protection of children. Nor can I forget the help of Mrs. Helena Vondráčková, the patron of our foundation, who always answered my requests and raised the quality of our social events to a high level. On a broader, more general level, on the basis of the thousands of annual financial donations of nameless donors, I can confirm that indifference concerning the fates of the weak and defenceless, children included, is being successfully uprooted from our country. Sponsorship on the part of large companies is also becoming good practice in this country. Among the directors of well-known companies, our foundation has found a whole range of managers who have their hearts in the right place. I cannot name them all, but at least we can read the names of these companies that support us on the pages of the sponsors. We can be pleased with the list of all of our projects intended for both children as well as their parents over the past ten years. Of these projects, the nationwide Safety Line for Children meets the level of crisis lines for children abroad in terms of quantity and quality. The road that we have travelled over the last ten years is bordered by the work of all those of us who were involved. The following pages of this publication, in which we balance what has been the fruit of our first decade of work, should convince you that this is really so and that these are not just empty words. I cannot but thank everyone for their work, help and goodwill for the protection of our children. I would like to wish children that which the Our Child Foundation considers as its motto: A lot of love and security for all children. Practically every one of us has the gift to provide these. Let us not be selfish in embracing this gift and caring for our children! Truly yours, Zuzana Baudyšová 4/5 10

8 Desetiletí s dětmi a pro děti Těžiště problému týraných, zneužívaných a zanedbávaných dětí spatřuji především v kvalitě rodičovství, v opravdovém a trvalém zájmu o dítě a v odpovědnosti za ně, v bezpečí a jistotě dětí a v dostatku účinné a opravdové lásky k nim. A to je také základem náležité prevence a ochrany dětí před tímto problémem, který považuji za jeden z nejzávažnějších společenských problémů dneška. prof. MUDr. Jiří Dunovský, DrSc.

9 Nadaci Naše dítě založila Ing. Zuzana Baudyšová 1. října Jestliže v bibli bylo na počátku slovo, pak na počátku Nadace Naše dítě bylo nadšení, touha pomoci a silná vůle dvojice žen, paní Ing. Zuzany Baudyšové a Jarmily Knight, které chtěly pomáhat dětem. Zprvu ale určitý čas hledaly odpověď na otázku, jaká pomoc dětem by byla nejúčinnější. Odpověď jim před deseti lety pomohl najít pediatr prof. MUDr. Jiří Dunovský, DrSc., který se zabýval problematikou týraných, zneužívaných a zanedbávaných dětí, přestože v té době se o tomto fenoménu příliš nehovořilo, neboť patřil ke společenskému tabu. Poradil jim, aby se nechaly inspirovat britskou ChildLine, která ve Velké Británii úspěšně fungovala již od roku Jde o bezplatnou telefonní linku, na kterou se mohou dovolávat děti a svěřovat se s tím, co je trápí. A tak se nadace po počátečném přešlapování, kdy nejprve uvažovala o pomoci hluchoslepým dětem, nakonec rozhodla vykročit tímto směrem. Útočiště našla v Praze 8 Bohnicích, kde získala do pětadvacetiletého bezplatného pronájmu budovu, v níž sídlí dosud. Hlavním posláním Nadace Naše dítě bylo a je pomáhat ohroženým dětem. Statut nadace jí ze zákona nedovoluje tyto aktivity přímo provozovat, ale může na ně získávat finanční prostředky od svých sponzorů, které pak přerozděluje projektům, jež jsou v souladu s jejím posláním. Hlavním projektem, který naplňuje vizi nadace, je Linka bezpečí. Svou činnost zahájila necelý rok po založení nadace 1. září Nadace Naše dítě jí pomohla na svět i založením Sdružení Linka bezpečí dětí a mládeže, které Linku bezpečí provozuje. Nadace Naše dítě Linku bezpečí díky Českému Telecomu a řadě dalších sponzorů zatím plně financuje. Jak běžely následující měsíce a roky, přirozeně se řetězily aktivity, které byly vyvolány potřebou chránit děti. Linku bezpečí zanedlouho doplnilo Krizové centrum, na pomoc dospělým s výchovou jejich dětí vznikla Rodičovská linka. Ze strany nadace se upevňovala spolupráce s dětskými domovy, sílila podpora projektů, které si kladly za cíl pomoc ohroženým dětem, a mnohé se udělalo v oblasti legislativy. Slabikář dětských práv, který vydala nadace v roce 2001 pro nejmenší žáčky, znamenal doslova průlom v učení se dětským právům na našich školách. A to průlom v myšlení nejen dětí, ale i nás, dospělých. Na Slabikář navázal projekt Podpora dětských práv v České republice, který nadace realizuje ve spolupráci s Evropskou unií, stejně jako projekt Práva dětí v soudním řízení. Naše každodenní setkávání se s dětskými bolestmi a trápeními nás nemohou nechávat lhostejnými. Když dětem nepomůžeme my, kdo to udělá? My dospělí jsme toho dětem ještě hodně dlužní, a proto tu má nadace stále své místo a hodně práce před sebou. Sídlo Nadace Naše dítě a Linky bezpečí 6/7 10

10 Rodokmen Nadace Naše dítě > Registrace Nadace Naše dítě > Zahájení činnosti Linky bezpečí a umožnění bezplatného volání pražským dětem > Zahájení provozu Krizového centra Linky bezpečí, které bylo určené především pro děti zneužívané, týrané a zanedbávané > Realizace tříletého výukového projektu Kaskáda, který byl programem prevence násilí na dětech > Rekonstrukce budovy v areálu Psychiatrické léčebny Praha 8 Bohnice, kde společně sídlí Nadace Naše dítě a Sdružení Linka bezpečí dětí a mládeže. prosinec 1996 > Přestěhování Linky bezpečí do nových půdních prostor > Zahájení bezplatného volání na Linku bezpečí pro všechny děti z celé ČR > Kampaň proti fyzickému týrání dětí > Přijetí miliontého volání na Linku bezpečí > Přijetí dvoumiliontého volání na Linku bezpečí > Přijetí třímiliontého volání na Linku bezpečí > Kampaň proti psychickému týrání dětí > Zahájení provozu Rodičovské linky. červen 2001 > Kampaň proti nepřiměřenému trestání dětí za vysvědčení > Přijetí čtyřmiliontého volání na Linku bezpečí. prosinec 2001 > Vydání Slabikáře dětských práv. leden 2002 > Rozeslání Slabikáře dětských práv spolu s Metodikou ke Slabikáři dětských práv do všech základních škol v ČR. květen 2002 > Zahájení dvouletého projektu Podpora dětských práv, který vznikl za spolupráce s Evropskou unií a společností Johnson & Johnson. září 2002 > Rozeslání pracovního sešitu ke Slabikáři dětských práv nazvaného Vím, co smím? do všech základních škol. říjen 2002 > Zahájení série třiceti seminářů pro pedagogické pracovníky základních škol ve všech regionech ČR. červen 2002 > Zahájení projektu Práva dětí v soudním řízení, který vznikl za spolupráce s Evropskou unií a společností Johnson & Johnson. prosinec 2002 > Kampaň seznamující veřejnost s problémy, které dětí tíží > Ukončení činnosti Krizového centra Linky bezpečí > Přijetí pětimiliontého volání na Linku bezpečí. květen 2003 > Zahájení druhého roku projektu Podpora dětských práv, který vznikl za spolupráce s Evropskou unií a společností Johnson & Johnson. září 2003 > Zahájení provozu Linka vzkaz domů, která je určená pro pohřešované děti a děti na útěku.

11 The Family Tree of the Our Child Foundation > The Our Child Foundation is set up > The Safety Line for Children starts operation and enables children from Prague to call for free > The Safety Line Crisis Centre starts work. The centre was intended mainly for children that have been abused, maltreated, and neglected > The three-year Cascade ( Kaskáda ) programme is put into practice. The programme is aimed at preventing violence towards children > A building in the Psychiatric Hospital complex in Prague 8 Bohnice is reconstructed. This becomes the joint headquarters of the Our Child Foundation and the Safety Line for Children Association. December 1996 > The Safety Line for Children is moved to new attic space > All children from throughout the Czech Republic can now call the Safety Line free of charge > A campaign against the physical maltreatment of children gets underway > The millionth call is received by the Safety Line for Children > The two-millionth call is received by the Safety Line for Children > The tree-millionth call is received by the Safety Line for Children > A campaign against the mental maltreatment of children is launched > The operation of the Parent Line gets underway. June 2001 > A campaign against the unreasonable punishment of children for school reports is launched > The four-millionth call is received by the Safety Line for Children. December 2001 > The ABC s Book of Children s Rights is published. January 2002 > The ABC s Book of Children s Rights is sent out to all primary schools along with the Teaching Method for the Children s Book. May 2002 > The two-year Support of Children s Rights project gets underway in cooperation with the European Union and the Johnson & Johnson company. September 2002 > An exercise book for ABC s Book of Children s Rights, entitled Do I know what I am allowed?, is sent out to all primary schools. October 2002 > Seminars concerning Children Rights are started for education workers at primary schools in all regions of the Czech Republic. June 2002 > The Child Witness in Criminal Proceedings project is launched in cooperation with the European Union. December 2002 > A campaign gets underway to inform the public about the problems affecting children > Operations at the Safety Line Crisis Centre come to a close > The five-millionth call is received by the Safety Line for Childern. May 2003 > The second year of the Support of Children s Rights project gets underway in cooperation with the European Union and the Johnson & Johnson company. September 2003 > The Message Home Line begins operation. The line is intended for missing children and children who have run away from home. 8/9 10

12 Základem prevence je dostatek účinné a opravdové lásky, říká prof. MUDr. Jiří Dunovský, DrSc. Pane profesore, vy osobně máte lví podíl na tom, že nadace před deseti lety vykročila cestou, kterou se ubírá nyní. Stačil jste ji v následujících letech alespoň koutkem oka sledovat? Pokud ano, do jaké míry podle vás splnila své poslání v oblasti ochrany dětí? Velmi mne těší, že mi přiznáváte lví podíl na orientaci Nadace Naše dítě. Sám se však domnívám, že je to poněkud nadsazené. V rozhovoru s paní Zuzanou Baudyšovou a Jarmilou Knight o týraných, zneužívaných a zanedbávaných dětech před více než deseti lety jsem vyslovil názor, že řešení musí být komplexní a systémové a že v něm musí být institucionální zabezpečení komunikace dětí, které se ocitají v jakékoliv nouzi a pocitu potřeby pomoci a které nemají či nevědí, kam se mají se svým problémem obrátit, byť si to jen myslí. Hovořil jsem tehdy o londýnské ChildLine a nadace v čele s paní ředitelkou Zuzanou Baudyšovou vybudovala v relativně krátké době obdivuhodné zařízení, jež začalo sloužit všem dětem v naší zemi bezplatnými telefonickými dotazy, rozhovory a žádostmi o pomoc. A tak se tato Linka bezpečí stala důležitým místem, kde děti začaly nalézat a nalézají kvalifikovanou radu, podporu a pomoc, často i zprostředkovanou. Neobyčejně významnou práci Nadace Naše dítě ocenil za všechny Výbor OSN pro práva dítěte v roce 1997, když ve svém hodnocení první zprávy České republiky o implementaci Úmluvy o právech dítěte uvedl mezi pouze čtyřmi pozitivními skutečnostmi právě Linku bezpečí. Jste považován za zakladatele sociální pediatrie v České republice. Svůj pracovní život jste zasvětil týraným a zneužívaným dětem, přestože toto téma zůstávalo před veřejností dlouho skrývané. Kolik takových dětí u nás je a je jejich počet rostoucí, či klesající? To je těžká otázka. Záleží především na tom, od kdy jednání dospělých, především rodičů, pokládáme pro dítě za škodlivé či pro jeho příznivý vývoj nevhodné (například nyní tolik diskutovaná otázka tělesného trestu), jak umíme detekovat tyto skutečnosti a jak umíme s nimi zacházet. Závažná je i schopnost dětí rozumět nežádoucímu jednání a také umět se mu bránit. Nicméně se domnívám, že počet týraných dětí hlavně psychicky a emocionálně, a dětí sexuálně zneužívaných, zvláště komerčního charakteru, přibývá. Bohužel na obranu toho stále nejsme dostatečně připraveni a vybaveni. Zmíněné již systémové řešení celého problému není dosud vytvořeno a v některých regionech neexistuje ani kvalifikovaná pracovní skupina k řešení této problematiky. A právě zde sehrává Nadace Naše dítě další významnou roli, když předává různé závažné problémy dětí, jež se na Linku bezpečí obrátily, příslušným orgánům v místě bydliště dítěte. Kde je zakopaný pes tohoto problému? Existuje nějaké jednoduché a účinné řešení, které by týrání a zneužívání dětí dokázalo minimalizovat? Těžiště celého problému spatřuji především v kvalitě rodičovství, v opravdovém a trvalém zájmu o dítě a v odpovědnosti za ně, v bezpečí a jistotě dětí a v dostatku účinné a opravdové lásky k nim. A to je také základem náležité prevence a ochrany dětí před tímto dle mého soudu problémem, který považuji za jeden z nejzávažnějších společenských problémů dneška.

13 Ten years with children and for children English Summary The Our Child Foundation was set up by Zuzana Baudyšová on October 1st, After some initial testing of the waters in which the Foundation contemplated focusing its activities on helping deaf and blind children, it was finally decided to move towards helping all children who find themselves in oppressive situations. The foundation is located in Prague 8 Bohnice. The main aim of the Our Child Foundation was, and still is, to offer help to threatened children. The regulations of the Foundation do not allow it to provide direct help (this is set out in law), but it can obtain financial resources from its sponsors to provide help. The Foundation can then redistribute these funds to different projects that fall within its scope of activity. The main project to make up the Foundation s vision is the Safety Line for Chidren, the operation of which was launched less than a year after the Foundation was set up, on September 1st, The Our Child Foundation also helped the world in that it provided the stimulus for the establishment of the Safety Line for Children Association, which operates the Safety Line itself. For the time being, the Foundation fully funds the Safety Line for Children with the assistance of Český Telecom and a number of other sponsors. Other projects operated by the Our Child Foundation are the Crisis Centre, The Parent Line, and the Support of Children s Rights, an EU project. The Foundation has also strengthened its bonds with children s homes and has been active in the field of legislation. The Message Home Line for children on the run ought to begin its activities in September /11 10

14 Linka bezpečí Za uplynulých devět let, tedy od vzniku Linky bezpečí v září 1994 do září 2003, bylo na Lince bezpečí přijato téměř 5,25 milionu telefonátů. Tři čtvrtě milionu z nich byla volání, kdy se děti cítily v krajní tísni a potřebovaly pomoc. zahájení činnosti Linky bezpečí > > > > > > telefonát s pořadovým č telefonát s pořadovým č telefonát s pořadovým č telefonát s pořadovým č telefonát s pořadovým č

15 Den na Lince bezpečí Je letní ráno, krátce po šesté hodině, obyvatelé bohnického sídliště se probouzejí do nového dne. Ve druhém patře vilky, kde sídlí pracoviště Linky bezpečí, sedí u telefonů dva konzultanti, jednadvacetiletý chlapec a třiadvacetiletá dívka. S nimi je ve službě ještě jejich starší kolega tzv. supervizor, který zodpovídá za jejich noční směnu, jež bude za chvíli končit. Během noci zaznamenali celkem 685 telefonátů: v 51 případech si děti potřebovaly popovídat o určitém tématu, jako obvykle se objevily také žertovné, ale i agresivní telefonáty a několik desítek mlčících klientů. V jednom případě, kdy se zpočátku nikdo do sluchátka neozýval, se konzultantce podařilo v rozhovoru sejmout z volajícího sedmnáctiletého děvčete ostych či strach, takže dívka se nakonec rozhovořila: Utekla z domova kvůli škole. Otec jí řekl, že pokud si nedá věci ve škole do pořádku, může se sbalit a vypadnout. Tak šla. Nyní je již druhou noc na ulici a nemá kam jít. Konzultantka nechala dívku hovořit, pak spolu probíraly možná řešení. Ke kamarádům jít dívka nechtěla, k příbuzným také nemůže, protože by hned volali rodičům, a domů se vrátit už vůbec nechce. Konzultantka jí tedy dala kontakty na odbor sociálně-právní ochrany dětí, na azylový dům i na charitu a nabídla jí, že jí zprostředkuje potřebný kontakt, protože je noc a my máme k dispozici pohotovostní čísla na sociální pracovnici. Po domluvě tedy sociální pracovnici kontaktovala a ta přislíbila, že dívku vyzvedne na smluveném místě. O podobné příběhy není na Lince bezpečí nouze. Těšit nás na nich může jen to, že většina volajících se loučí s konzultantem již mnohem klidnější, protože našli potřebné řešení. A kvůli tomu tady Linka bezpečí je! V půl osmé přichází dopolední směna, opět ve třech lidech, která bude v deset hodin posílena dalšími dvěma kolegy. Mobilní telefony totiž dětem umožňují volat na Linku bezpečí i ze školy, takže telefonátů přibývá. Odpoledne již telefony vyzvánějí nepřetržitě. Obsluhuje je kolem deseti vyškolených konzultantů, kteří u složitějších případů přivolávají na pomoc supervizora, aby poradil či odsouhlasil správnost postupu. Tak to pokračuje až do osmé večerní, kdy nastupuje opět noční směna. Bilance celého dne: 2127 volání. V 15 % případů šlo o tematické hovory, to znamená, že děti potřebovaly řešit nějaký problém či získat informaci. V jednom případě byl volající, který měl vážný problém, ochoten vystoupit z anonymity a žádal intervenci zprostředkovat přes Linku bezpečí. Tuto intervenci prováděla sociální pracovnice zkontaktovala příslušný orgán sociálně-právní ochrany dětí a předala tam všechny důležité informace. Ne všechny hovory však bývají takto závažné. Část telefonátů představují volání, kdy děti Linku jenom testují. Jedná se o žerty, o agresivní telefonáty, při nichž si děti chtějí pouze vybít svůj vztek, v řadě případů volající jenom mlčí. Linka bezpečí je Linka bezpečí je hlavním projektem Nadace Naše dítě. Byla uvedena do provozu 1. září 1994 podle vzoru britské ChildLine a po celou dobu její činnosti ji nadace plně finančně zajišťuje. Linka bezpečí poskytuje telefonickou krizovou intervenci dětem a dospívajícím. Na telefonní číslo se mohou děti bezplatně dovolat z kteréhokoliv místa České republiky a díky nepřetržitému provozu mohou volat v kteroukoliv denní i noční hodinu. Obracejí se na ni nejen děvčata a chlapci, kteří se ocitnou ve více či méně krizové situaci a potřebují pomoc, ale i děti, jimž leží na srdci běžné starosti a potřebují si o nich popovídat. Na lince se objevují i hrubé a agresivní telefonáty, které však také vypovídají o stavu volajícího. Někdy se volající hovorem odreaguje a zklidní a je schopen spolu s konzultantem hledat východisko ze svého problému. 12/13 10

16 Na Lince bezpečí hovoří s volajícími dětmi tzv. školení laici neboli konzultanti, kteří slouží pod odbornou supervizí profesionálů. Konzultanti musí mít středoškolské vzdělání zakončené maturitou a jejich osobnostní předpoklady pro tuto práci jsou prověřeny psychologickým vyšetřením. Po tomto výběrovém řízení absolvují stohodinový výcvik, zahrnující jak teoretickou část (odborné přednášky a semináře vztahující se k dětské psychologii a krizové intervenci, modelaci telefonických hovorů a školení na počítači), tak i část praktickou (minimálně 20 hodin práce s dětskými klienty pod přímou supervizí a kontrolní náslech s psychologem). Během celého roku je zajišťováno další vzdělávání konzultantů prostřednictvím přednášek, seminářů a krátkodobých psychoterapeutických výcviků. Účast konzultantů na těchto aktivitách je povinná. Model telefonické intervence prostřednictvím školených laiků byl převzat z britské ChildLine, kde pomoc po telefonu spočívá, zjednodušeně řečeno, především ve schopnosti naslouchat, vcítit se do starostí a problémů volajícího, přijmout jeho vidění situace a respektovat ho. Právě na empatii a upřímném lidském zaujetí školených laiků, doplňujících někdy chladnou odbornost profesionálů, je založena pomoc většiny obdobných zahraničních linek, a také Linky bezpečí. Linka bezpečí z pohledu čísel Od vzniku Linky bezpečí do září 2003, tedy za uplynulých devět let, bylo na Lince bezpečí přijato téměř 5,25 milionu telefonátů. Tři čtvrtě milionu z nich byla volání, kdy se děti cítily v tísni a potřebovaly pomoc. Na Linku bezpečí volají z 60 % chlapci a jen ze 40 % dívky, ale u tematických hovorů, kde děti řeší nějaký problém či potřebují informace, převažují dívky (70 %) nad chlapci (30 %). Nejčastěji se objevujícími tématy, která děti tíží, jsou problémy s láskou a rodinné vztahy (obě skupiny mají četnost kolem 20 %). Varující je syndrom týraného dítěte, objevující se u 5 % tematických hovorů na Lince bezpečí. Z hlediska věku jsou nejpočetnější volající skupinou dvanáctileté až čtrnáctileté děti. Počet hovorů v průběhu dne kulminuje v odpoledních hodinách. V současné době zajišťuje provoz více než 130 pracovníků. Přestože v posledních třech čtyřech letech bylo průměrně za jeden den na Lince bezpečí registrováno kolem 2000 telefonátů, denní statistiky vypovídají o dalších cca vytočení čísla Linky bezpečí, která však kvůli obsazenosti Linky nemohla být přijata. Průměrné měsíční počty telefonátů na Linku bezpečí v letech (kvalif. odhad) Typickým klientem Linky bezpečí je děvče ve věku třinácti let, které volá v odpoledních hodinách a má problémy v rodině, s láskou nebo s kamarády.

17 Věkové zastoupení dětí volajících na Linku bezpečí 16 % 14 % 12 % chlapci dívky 10 % 8 % 6 % 4 % 2 % 0 % Tematické skupiny problémů, s nimiž se děti obracely na Linku bezpečí v letech Tématické skupiny * Problémy s láskou, partnerství Rodinné vztahy Vrstevnické vztahy Problémy sexuálního zrání a soužití Školní problémy Osobnostní a zdravotní problémy Ostatní témata CAN** Závislosti Šikana, etnické a rasové problémy Nekategorizováno * rok 2003 odhad údaje v % ** CAN syndrom týraného a zneužívaného dítěte Přehled případů v roce 2002, kdy pracovníci Linky bezpečí intervenovali ve prospěch klientů Problém Počet telefonátů CAN tělesné týrání 71 CAN tělesné týrání + alkohol 8 CAN psychické týrání 6 CAN psychické týrání + alkohol 3 CAN zanedbávání 32 Sexuální zneužívání 11 Šikana 13 Rodinné problémy 27 Útěk 45 Vyhození z domova 15 Spor o dítě 2 Násilí mezi rodiči 2 Ostatní 23 14/15 10

18 Linka bezpečí má být náplastí na všechny dětské bolístky, říká vedoucí Linky bezpečí Mgr. Petr Hanuš Co vás přivedlo k této práci? Proč se vůbec mladý člověk jako vy, který ještě sám děti nemá, rozhodne pomáhat dětem? Už na vysoké škole, na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity, jsem studoval směr zaměřený na děti. A dětem jsem se již v té době hodně věnoval zejména postiženým, se kterými jsem jezdil na dětské tábory. Potom jsem absolvoval stáž na Lince bezpečí a zde mně nabídli, abych sem po škole nastoupil jako sociální pracovník. Přemlouvat mě vůbec nemuseli, protože se mi tu líbilo. A tak jsem před pěti lety nastoupil jako sociální pracovník pro Linku bezpečí a zároveň pro Krizové centrum, které při lince pracovalo, a před třemi roky jsem se stal vedoucím Linky bezpečí. Splnila tato práce vaše očekávání, anebo vás něco výrazně překvapilo? Díky mé předchozí stáži jsem věděl poměrně přesně, jaká práce mě tu čeká. Kromě toho jsem měl (a stále mám) výbornou kolegyni Šárku Laipoldovou, se kterou se nám výborně spolupracovalo, takže žádná nepříjemná překvapení se nekonala. Pokud byste měl jmenovat, co se v uplynulých pěti letech změnilo na Lince bezpečí a vlastně v celé naší společnosti ve vztahu k dětem, co byste uvedl? Za tu dobu se toho změnilo poměrně dost. V prvé řadě legislativa v účinnost vstoupil nový zákon o sociálněprávní ochraně dětí, který nastavil nová pravidla pro celou tuto oblast. Například zavedl povinné akreditace pro fyzické i právnické osoby, které chtějí poskytovat sociálně-právní ochranu dětí. Linka bezpečí byla jednou z prvních institucí, která tuto akreditaci získala. Změnily se ale také děti. Vezměte si jejich vybavenost k telefonování, která je dnes výrazně jiná než byla před pěti lety tehdy volaly děti na Linku bezpečí především z telefonních budek, dnes je pro ně mobilní telefon naprosto běžnou záležitostí. To má dopad na strukturu přicházejících hovorů nyní volají děti také během školních přestávek, což dříve bylo nemožné, některé dokonce vytáčejí číslo Linky bezpečí i v rámci vyučovacích hodin. S jakými problémy se děti na Linku bezpečí obracejí? Tak to je naopak věc, která se ani plynutím času příliš nezměnila. Na prvních dvou místech zůstávají problémy s láskou a rodinné problémy. Problémy s láskou jsou fyziologickým znamením dospívání a četnost volání na toto téma je pro nás důkazem, že Linka bezpečí není specializovanou linkou jen pro týrané a zneužívané děti, ale že je dětmi vnímána jako náplast na všechny jejich bolístky. Hovory na téma rodinných problémů zase vypovídají o tom, že rodina je v posledních letech tak trochu nechaná na pospas osudu a ne všechny rodiny se s tím umí vyrovnat. Jako podtémata rodinných problémů mohu vedle rozvodů uvést i pocitové stavy dětí, které si stěžují, že rodiče na ně nemají čas a že vlastně vůbec nechápou dnešní dětský svět. Jaké byste vyslovil přání ohledně budoucnosti Linky bezpečí? Jaká by podle vás měla linka být za pět, za deset let? Mým největším přáním by bylo, abychom linku mohli za pět let zavřít s tím, že ji už děti nepotřebují. To je ale bohužel přání neuskutečnitelné, takže mám-li uvažovat o reálných možnostech, pak bych si přál, aby se Linka bezpečí stala ještě více dostupnou. V odpoledních časech, kdy nám volá nejvíce dětí, připadá totiž na jeden přijatý telefonický hovor asi osm až deset telefonátů, kterým se po vytočení čísla Linky bezpečí ozve hláska, která oznamuje obsazenost Linky. A to se k nám může v jednu chvíli při plně obsazené směně dovolat až 15 dětí! Proto by bylo podle mého názoru vhodné vybudovat další detašované pracoviště, které by v době nejvyšší vytíženosti linky mohlo převzít část dětských hovorů. To je moje vize střednědobé budoucnosti!

19 Linka bezpečí očima těch, kteří na ní pracují Otázka pro Kateřinu Šímovou, DiS., sociální pracovnici Linky bezpečí Vy zodpovídáte za koordinaci práce Linky bezpečí s ostatními složkami sociálně-právní ochrany dětí. Co si pod tím můžeme konkrétně představit? Máte na svou práci zpětnou vazbu? Znamená to, že Linka bezpečí má k dispozici databázi nejrůznějších institucí po České republice, jejichž kontakty můžeme dětem, které to potřebují, nabídnout, případně jim pomoc přímo zprostředkovat. Například zavolá-li dítě, které je vyhozené z domova a potřebuje být někam umístěno přes noc, nalezneme mu konkrétní azylové zařízení, ve kterém by mohlo strávit noc. Zpravidla v takovém případě do zařízení zavoláme a zajistíme, aby o dítěti věděli, že tam jde, případně můžeme dítě přímo propojit přes telefon s daným zařízením, aby mu mohli vysvětlit cestu apod. Na svou práci získáváme zpětnou vazbu trojím způsobem: Jednak přímo od dítěte ještě během hovoru, kdy nám sdělí, že mu velmi pomohlo, že si o svém trápení mohlo s někým promluvit. Dále máme zpětnou vazbu od dítěte, které zavolá opakovaně. Někdy děti volají s tím, že chtějí pouze poděkovat, že vše dobře dopadlo. Volají ale také s tím, že se daný problém nevyřešil a že od nás potřebují další pomoc. A třetí forma zpětné vazby je získávána od institucí, na které dítě odkazujeme či kterým dítě přímo předáváme do péče. To znamená, že pokud dítě pošleme do azylového zařízení, volají nám zpět, zda tam skutečně přišlo a že se mu již věnují. Se sociálními pracovnicemi, kterým předáváme informace se žádostí, aby dítě někde navštívily (doma, ve škole apod.), se rovnou domlouváme o zpětné vazbě. Volají nám tedy zpátky a sdělují, jak se daný případ vyvíjí. Obecně lze říci, že v případech, kdy intervenujeme přímo my, máme téměř stoprocentní zpětnou vazbu. pro PhDr. Ilonu Špaňhelovou, psycholožku Linky bezpečí Jako odborný garant Linky bezpečí zodpovídáte za správnost pomoci volajícím dětem. Mezi vaše úkoly ale patří i pomoc přímo konzultantům, kteří jsou při své práci vystaveni nejednomu stresu a musí se vyrovnat s případy, které je určitě zasáhnou i osobně. Jak jim pomáháte a jak se tito převážně studenti vypořádávají s dětskými trápeními, o nichž řada jejich vrstevníků nemá ani ponětí? Konzultantům na Lince bezpečí se snažím pomáhat především svou otevřeností. Vědí, že mohou za mnou kdykoliv přijít a svěřit se s tím, co je v rámci hovorů s dětmi zasáhlo. Podle mého názoru tato otevřenost funguje. Velkou pomocí je pro konzultanty tzv. debriefing na konci jejich služby. To znamená, že je pro ně půl hodiny na konci služby vyhrazen prostor, kdy mohou mluvit o všem, co se jim během práce na Lince bezpečí stalo, a jaké mají pocity z jednotlivých hovorů. Důležité je, aby se tyto jejich emoce odventilovaly a aby s nimi neodcházeli domů. Každou směnu na Lince bezpečí má na starosti kmenový supervizor, který je velkou pomocí pro všechny konzultanty, neboť jim pomáhá při náročných hovorech, a je to v první řadě on, kdo poskytuje konzultantům potřebnou emoční oporu. Konzultantům v práci pomáhají také přednášky a semináře, které jsou jim nabízeny v rámci následného vzdělávání. 16/17 10

20 pro Ing. Janu Papírkovou, datovou anylytičku Linky bezpečí Jak se na Lince bezpečí pracuje s informacemi o telefonátech? Konzultanti po každém uskutečněném volání ukládají informace do databáze. U telefonátů, které končí na ústředně, je zaznamenáván pouze typ telefonátu a pohlaví klienta. U hovorů týkajících se konkrétních problémů se většinou dovídáme i další podrobnosti, jako např. věk klienta, druh bydliště, typ školy apod. Uložené informace jsou potom dále zpracovávány do měsíčních, čtvrtletních a ročních statistik. Kromě toho je možno získat z databáze výstupy dle specifických kritérií. A jaké údaje standardně sledujeme? Počty přijatých telefonátů, jejich strukturu, rozložení telefonátů dle denní doby, dle dnů v týdnu a dle dnů v měsíci, pohlaví klientů, věk klientů, zastoupení tematických skupin. Podrobně rozebíráme jednotlivá témata zejména v souvislosti s pohlavím a věkem volajících. Evidujeme, jaké případy byly předány k prošetření dalším institucím a jaké zpětné vazby jsme k daným případům získali. Rovněž zpracováváme výstupy z Rodičovské linky, na niž se obracejí dospělí klienti ve věci výchovy svých dětí. pro Markétu Hájkovou, konzultantku na Lince bezpečí Proč jste se rozhodla pracovat na Lince bezpečí jako konzultant? Co vám tato práce přináší a co naopak ubírá? Asi to byl vnitřní pocit či nějaké pnutí být užitečná, pomáhat a být tu pro někoho, kdo to potřebuje, co mě přivedlo k práci na Lince bezpečí. Je to také dobrá příležitost, jak při studiu spojit teoretické poznatky s konkrétními a reálnými zkušenostmi. Práce na Lince bezpečí mě těší. Když víte, že jste někomu pomohli nebo že se mu díky tomu, že s vámi mluvil, ulevilo, tak vás to vždycky pohladí po srdíčku a víte, že to, co děláte, má smysl. Někdy je velmi těžké nést s dětmi jejich smutné příběhy a trápení. Člověku to bere jeho ideály a představy, ať už o tom, že dětství by mělo být spíše pěkné a bezstarostné, nebo o tom, že je tu pomoc pro všechny problémy a všechna trápení. Tak to bohužel není. Pro mě jako studentku psychosociálních věd je to zase inspirací do budoucna a mám o čem přemýšlet. Práce s dětmi na Lince je někdy obtížná, někdy ale i veselá. Ne každý hovor je tak velice závažný, děti to někdy i zkoušejí nebo si dělají legraci. To je občas fajn, ale jindy to otevírá prostor, jak alespoň trochu výchovně zapůsobit. A tak je to práce velice rozmanitá a tvůrčí, kde se stále něco děje, kde je pořád co se učit. Pohled na pracoviště Linky bezpečí, kde se denně zaznamenává kolem 2000 volání

Sdružení Linka bezpečí Linka Vzkaz domů

Sdružení Linka bezpečí Linka Vzkaz domů Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Evropská 33, Praha 6 Předmět: Management Sdružení Linka bezpečí Linka Vzkaz domů 15. listopadu 2005 Kulíková Daniela 2A SOP Molková Michaela Nováková Daniela

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03 Autor: Růžena Krupičková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Libuše Matulová Název materiálu: Education Označení materiálu: VY_32_INOVACE_MAT27 Datum vytvoření: 10.10.2013

Více

PRIMÁRNÍ MODÁLNÍ SLOVESA CAN

PRIMÁRNÍ MODÁLNÍ SLOVESA CAN PRIMÁRNÍ MODÁLNÍ SLOVESA Jak již bylo řečeno, primární modální slovesa vyjadřují míru svobody/nesvobody provádět nějakou činnost. Podíváme se na jednotlivá modální slovesa a vysvětlíme si jejich význam.

Více

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA What is an FTP client and how to use it? FTP (File transport protocol) - A protocol used to transfer your printing data files to the MAFRAPRINT

Více

1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní

1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní 1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní Kritéria pro IV. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v EMTRAS [Czech] My Headteacher is Ředitel naší školy je My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je My Form Tutor is Můj třídní učitel(ka) je My Form is Moje třída je P.E. is on Tělocvik mám v I must bring

Více

Informace o písemných přijímacích zkouškách. Doktorské studijní programy Matematika

Informace o písemných přijímacích zkouškách. Doktorské studijní programy Matematika Informace o písemných přijímacích zkouškách (úplné zadání zkušebních otázek či příkladů, které jsou součástí přijímací zkoušky nebo její části, a u otázek s výběrem odpovědi správné řešení) Doktorské studijní

Více

Socrates / Comenius Czech rep. 2006/2007

Socrates / Comenius Czech rep. 2006/2007 zobrazit. V pravděpodobně není k dispozici dostatek Restartujte počítač a o zobrazit. V pravděpodobně není k dispozici dostatek Restartujte počítač a o zobrazit. V pravděpodobně není k dispozici dostatek

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

CLIL a projektové vyučování

CLIL a projektové vyučování CLIL a projektové vyučování Inspirace pro CLIL 7. dubna 2016 Jana Chrásková CLIL a projektové vyučování 1. PROČ? Kauza Karel 2. JAK na to, abychom se z toho nezbláznili? 3. Co z toho? Kauza Kuba Proč spojovat

Více

The Czech education system, school

The Czech education system, school The Czech education system, school Pracovní list Číslo projektu Číslo materiálu Autor Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0266 VY_32_INOVACE_ZeE_AJ_4OA,E,L_10 Mgr. Eva Zemanová Anglický jazyk využívání on-line

Více

Statistiky Linka bezpeč í, z.s.

Statistiky Linka bezpeč í, z.s. Statistiky Linka bezpeč í, z.s. Rok 2015 1 Celkový přehled Linka bezpečí 116111... 3 1.1 Celkový počet dovolání v letech... 3 1.2 Rozložení počtu přijatých hovorů během dne (2015)... 3 1.3 Zastoupení klientů

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

Britské společenství národů. Historie Spojeného království Velké Británie a Severního Irska ročník gymnázia (vyšší stupeň)

Britské společenství národů. Historie Spojeného království Velké Británie a Severního Irska ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

POSLECH. Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans for tonight)

POSLECH. Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans for tonight) POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Zora Smolková aj9-jes-smo-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans

Více

Kids Fun Day Summer on the farm

Kids Fun Day Summer on the farm Kids Fun Day Summer on the farm IIK Grand Prix 2013 May 2013 For Grand Prix only Propagační materiály článek v interním ITS Bulletinu Dear Parents and Colleagues, The ITS Kids Fun Day is just around the

Více

Denisa Prošková, ilustroval Drahomír Trsťan KDOPAK BY SE ŠKOLY BÁL WHO WOULD BE AFRAID OF SCHOOL

Denisa Prošková, ilustroval Drahomír Trsťan KDOPAK BY SE ŠKOLY BÁL WHO WOULD BE AFRAID OF SCHOOL Denisa Prošková, ilustroval Drahomír Trsťan KDOPAK BY SE ŠKOLY BÁL WHO WOULD BE AFRAID OF SCHOOL ENÍ PRVNÍ TENÍ V ANGLI TIN Denisa Prošková, ilustroval Drahomír Trsťan Kdopak by se školy bál Who Would

Více

WORKSHEET 1: LINEAR EQUATION 1

WORKSHEET 1: LINEAR EQUATION 1 WORKSHEET 1: LINEAR EQUATION 1 1. Write down the arithmetical problem according the dictation: 2. Translate the English words, you can use a dictionary: equations to solve solve inverse operation variable

Více

Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription

Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription DŮLEŽITÉ: Pro objednání MAPS musíte být členem Microsoft Partner Programu na úrovni Registered Member. Postup registrace do Partnerského programu naleznete

Více

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers (český text pro hostitelské organizace následuje na str. 3) 6.11. 11.11. 2015 Hotel Kaskáda, Ledeč nad Sázavou Husovo nám. 17, 584 01 Ledeč nad

Více

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people.

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people. Otázka: Shopping Jazyk: Angličtina Přidal(a): Maoam 1)DO YOU PREFER SMALL SHOPS TO SHOPPING CENTERS? UPŘEDNOSTŇUJETE MALÉ OBCHODY PŘED NÁKUPNÍMI CENTRY? I prefer a small shop in front of shopping centers

Více

Litosil - application

Litosil - application Litosil - application The series of Litosil is primarily determined for cut polished floors. The cut polished floors are supplied by some specialized firms which are fitted with the appropriate technical

Více

Just write down your most recent and important education. Remember that sometimes less is more some people may be considered overqualified.

Just write down your most recent and important education. Remember that sometimes less is more some people may be considered overqualified. CURRICULUM VITAE - EDUCATION Jindřich Bláha Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Bc. Jindřich Bláha. Dostupné z Metodického

Více

CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE

CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE CZECH BUSINESS CLUB VE SPOJENÝCH ARABSKÝCH EMIRÁTECH 18. SRPNA 2014, PRAHA FOUNDATION OF THE CZECH BUSINESS CLUB Czech business community in the

Více

Právní formy podnikání v ČR

Právní formy podnikání v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Právní formy podnikání v ČR Bakalářská práce Prokeš Václav Leden, 2009 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Bankovnictví Právní formy podnikání v ČR Bakalářská

Více

SSOS_AJ_3.17 Czech education

SSOS_AJ_3.17 Czech education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.17

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

CZ.1.07/1.5.00/

CZ.1.07/1.5.00/ Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

POSLECH. Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček. Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu. Z á k l a d o v ý t e x t :

POSLECH. Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček. Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu. Z á k l a d o v ý t e x t : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-pos-20 Z á k l a d o v ý t e x t : Caren: High Wings, Caren speaking, how can I help you? John: Hello,

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

EU přijímá nový program pro bezpečnější internet: 55 milionů EUR na bezpečnější internet pro děti

EU přijímá nový program pro bezpečnější internet: 55 milionů EUR na bezpečnější internet pro děti IP/8/899 V Bruselu dne 9. prosince 8 EU přijímá nový program pro bezpečnější internet: milionů EUR na bezpečnější internet pro děti EU zahájí dne. ledna 9 nový program pro bezpečnější internet. Po hlasování

Více

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING Eva Minaříková Institute for Research in School Education, Faculty of Education, Masaryk University Structure of the presentation What can we as teachers

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

POSLECH. Kate and Jim are friends. It's Thursday afternoon and they are talking about their free time activities.

POSLECH. Kate and Jim are friends. It's Thursday afternoon and they are talking about their free time activities. POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Markéta Zakouřilová aj5-jen-zak-pos-03 Z á k l a d o v ý t e x t : Kate and Jim are friends. It's Thursday afternoon and they are talking

Více

Why PRIME? 20 years of Erasmus Programme Over 2 million students in total Annually

Why PRIME? 20 years of Erasmus Programme Over 2 million students in total Annually What is PRIME? Problems of Recognition In Making Erasmus European-wide research project Conducted by ESN with the support of the European Commission Two editions: 1 st in 2009 Follow-up in 2010 Why PRIME?

Více

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, notebooku Čas: 15 minut

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, notebooku Čas: 15 minut VY_32_INOVACE_AJPS2_4860CZE Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA Mgr. Kateřina Kasanová DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL otestuj základní znalost modálních sloves, opakování učiva ze základní školy: http://www.helpforenglish.cz/article/2006062301-modalni-slovesa-test-1

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Sylva Máčalová Tematický celek : Gramatika Cílová skupina : mírně pokročilý - pokročilý Anotace Materiál má podobu pracovního listu, který obsahuje cvičení, pomocí nichž si žáci procvičí rozdíly

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Dobrovolná bezdětnost v evropských zemích Estonsku, Polsku a ČR

Dobrovolná bezdětnost v evropských zemích Estonsku, Polsku a ČR MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Fakulta sociálních studií Katedra sociologie Dobrovolná bezdětnost v evropských zemích Estonsku, Polsku a ČR Bakalářská diplomová práce Vypracovala: Kateřina Jurčová Vedoucí

Více

PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD

PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD CVIČENÍ K VIDEU 5 DVD PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD Na DVD si můžeš prohlédnout 4 ukázky správných a 4 ukázky nesprávných odpovědí těchto částí ústní maturitní zkoušky z angličtiny: 1) Interakce

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha 1 Dotazník Tartu, Estonsko (anglická verze) Příloha 2 Dotazník Praha, ČR (česká verze)... 91

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha 1 Dotazník Tartu, Estonsko (anglická verze) Příloha 2 Dotazník Praha, ČR (česká verze)... 91 SEZNAM PŘÍLOH Příloha 1 Dotazník Tartu, Estonsko (anglická verze)... 90 Příloha 2 Dotazník Praha, ČR (česká verze)... 91 Příloha 3 Emailové dotazy, vedení fakult TÜ... 92 Příloha 4 Emailové dotazy na vedení

Více

Náhradník Náhradník 9.A

Náhradník Náhradník 9.A 9. (Testovací klíč: WZRHSW) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 05 02 06 06 04 Obecná škola Otázka

Více

Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list

Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_133 Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika slovesa

Více

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví Vzdělávací oblast: Vzdělávání a komunikace v cizím jazyce Název: Rozdíl v používání as/ like Autor: Mgr.Tompos Monika Datum, třída:

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Život v zahraničí Studium

Život v zahraničí Studium - Univerzita Rád/a bych se zapsal/a na vysoké škole. Uvést, že se chcete zapsat Rád/a bych se zapsal/a na. Uvést, že se chcete přihlásit na předmět bakalářské studium postgraduální studium doktorské studium

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Markéta Zakouřilová aj9-jen-zak-psa-02 In the park (R reporter, B Bill) R: _1, may I ask you several questions? B: Yes, of course. R: What

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Aktuální situace mezi novináři v České Republice Present situation of journalism in the Czech Republic

Aktuální situace mezi novináři v České Republice Present situation of journalism in the Czech Republic Aktuální situace mezi novináři v České Republice Present situation of journalism in the Czech Republic Odborový svaz novinářů a pracovníků médií v České republice ve spolupráci s Evropskou federací novinářů

Více

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.0624 Název šablony klíčové aktivity: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji výuky cizích jazyků Název DUM:

Více

KYBERŠIKANA Kyberšikana: ubližování bez hranic Psychologie dnes Do škol vtrhla kyberšikana Školství

KYBERŠIKANA Kyberšikana: ubližování bez hranic Psychologie dnes Do škol vtrhla kyberšikana Školství KYBERŠIKANA Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo

Více

Náhradník Náhradník 9.A

Náhradník Náhradník 9.A 9. (Testovací klíč: PGEEJXR) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Gramatika Slovní zásoba Konverzace 05 02 06 06 04 Obecná škola Otázka

Více

Chit Chat 2 - Unit 7. Lekce: STRANA 34. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: SLOVÍČKA naučit. Cvičení: SLOVÍČKA rozumět

Chit Chat 2 - Unit 7. Lekce: STRANA 34. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: SLOVÍČKA naučit. Cvičení: SLOVÍČKA rozumět www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Chit Chat - Unit 7 (ch_unit7.jbb) Chit Chat - Unit 7 Lekce: STRANA Cvičení: SLOVÍČKA naučit English angličtina Maths matematika It s nine o clock.

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Mgr. Milena Kašová aj5-mas-kas-pos-16 Z á k l a d o v ý t e x t : David: Hi, Kate. Would you like a chocolate? Kate: No, thanks David. I

Více

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN. www.skola.obecpaseka.cz

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN. www.skola.obecpaseka.cz ENVIRONMENTAL EDUCATION IN www.skola.obecpaseka.cz RAINBOW SCHOOL and ECO-SCHOOL IN PASEKA Red color symbolize education. Orange color Yellow color Green color Azure color Blue color Violet color symbolize

Více

Název školy: 2. Znáš ve svém okolí někoho, kdo šikanuje jiné děti? a) ano b) ne

Název školy: 2. Znáš ve svém okolí někoho, kdo šikanuje jiné děti? a) ano b) ne PŘÍLOHA č. 1 DOTAZNÍK PRO ŽÁKY Název školy: Třída: Jsem: chlapec - dívka 1. Co podle tebe znamená výraz šikana? a) opakované posmívání a zesměšňování b) bití c) braní a poškozování věcí d) vymáhání věcí

Více

SSOS_AJ_3.18 British education

SSOS_AJ_3.18 British education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.18

Více

Věty k překladu From Unit 1 part A, Project 2

Věty k překladu From Unit 1 part A, Project 2 Věty k překladu From Unit 1 part A, Project 2 Unit 1 part A - translation practice 1. Jmenuji se Jessica Poole. Mám dvanáct let a žiji v Londýně. My name's Jessica Poole. I'm twelve years old and I live

Více

20/ Řeč přímá a nepřímá

20/ Řeč přímá a nepřímá Úroveň jazyka Pre-Intermediate ( 1. 2. ročník ANJ jako první jazyk, středně pokročilí studen&) 2.sada (nebo 3. - 4. ročník - ANJ jako druhý jazyk, středně pokročilí studen&) 20/ Řeč přímá a nepřímá Citace

Více

aneb Will Smith nebo Will Scarlet?

aneb Will Smith nebo Will Scarlet? aneb Will Smith nebo Will Scarlet? 2013 Angličtina nemá žádný gramatický budoucí čas, tak jak ho známe z jiných jazyků. Pomáhá si tedy různými gramatickými konstrukcemi, které mají budoucí význam. Každou

Více

Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 29/18. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/

Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 29/18. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Číslo materiálu: Název materiálu: Ironic Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1486 Zpracoval: Mgr. Petra Březinová IRONIC 1. Listen to the song Ironic from the singer Alanis Morissette. For the first time

Více

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999 Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999 Political Education and Democracy Support since 1999 PODPORA DEMOKRACIE DEMOCRACY SUPPORT CÍLE CEVRO GOALS OF CEVRO MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE INTERNATIONAL

Více

Vondřich I.: Potlačení ekzému kortikoidní terapií (KAZUISTIKA 4/2010)

Vondřich I.: Potlačení ekzému kortikoidní terapií (KAZUISTIKA 4/2010) Vondřich I.: Potlačení ekzému kortikoidní terapií (KAZUISTIKA 4/2010) VONDŘICH I.: POTLAČENÍ EKZÉMU KORTIKOIDNÍ TERAPIÍ KASUISTIKA Z POHLEDU LÉKAŘE, PSYCHOSOM, 2010;8(4), s. 249-252 Souhrn: Rád bych se

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt Šablona Tématická oblast DUM č. CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Anglický jazyk pro obor podnikání

Více

Anglický jazyk 5. ročník

Anglický jazyk 5. ročník nglický jazyk 5. ročník Pátá třída (Testovací klíč: PESYF) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 9 14 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 40

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. illness, a text

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. illness, a text Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5 412 01 Litoměřice www.zsladovaltm.cz vedeni@zsladovaltm.cz Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948

Více

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VZDĚLÁVÁNÍ V ČR VY_32_INOVACE_AH_3_03 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy Název šablony Předmět

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

WELCOME TO THE CZECH REPUBLIC, SUMMER JOB

WELCOME TO THE CZECH REPUBLIC, SUMMER JOB WELCOME TO THE CZECH REPUBLIC, SUMMER JOB writing skills Určeno studentům úrovně B1 / B2 Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: duben 2012 Ročník: 2. 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová

Více

FIRE INVESTIGATION. Střední průmyslová škola Hranice. Mgr. Radka Vorlová. 19_Fire investigation CZ.1.07/1.5.00/

FIRE INVESTIGATION. Střední průmyslová škola Hranice. Mgr. Radka Vorlová. 19_Fire investigation CZ.1.07/1.5.00/ FIRE INVESTIGATION Střední průmyslová škola Hranice Mgr. Radka Vorlová 19_Fire investigation CZ.1.07/1.5.00/34.0608 Výukový materiál Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/21.34.0608 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblastech OSV a čtenářství. Life in the past. Life in the past. Název učební jednotky (téma)

Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblastech OSV a čtenářství. Life in the past. Life in the past. Název učební jednotky (téma) Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblastech OSV a čtenářství Název učební jednotky (téma) Life in the past Stručná anotace učební jednotky Žáci používají minulý čas prostý při práci s textem

Více

Evropská integrace pro pedagogy s posílením aktivizačních metod ve výuce

Evropská integrace pro pedagogy s posílením aktivizačních metod ve výuce Formulář pro přípravu modelové hodiny 1. Název (téma) modelové hodiny Telefonování (Leaving s) 2. Cíle výuky v rámci modelové hodiny Procvičení se studenty telefonování v angličtině, přebírání a zanechávání

Více

Kdo jsme Čím se zabýváme Nabídka služeb pro veřejnou správu Ověřeno v praxi u tisíce uživatelů v podnikatelské a bankovní sféře Plně využitelné u

Kdo jsme Čím se zabýváme Nabídka služeb pro veřejnou správu Ověřeno v praxi u tisíce uživatelů v podnikatelské a bankovní sféře Plně využitelné u Kdo jsme Čím se zabýváme Nabídka služeb pro veřejnou správu Ověřeno v praxi u tisíce uživatelů v podnikatelské a bankovní sféře Plně využitelné u uživatelů ve veřejné správě Bez nutnosti nasazování dalšího

Více

Problém identity instancí asociačních tříd

Problém identity instancí asociačních tříd Problém identity instancí asociačních tříd Autor RNDr. Ilja Kraval Ve školeních a také následně po jejich ukončení se stále častěji objevují dotazy, které se týkají tzv. identity instancí asociační třídy.

Více

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz LINKA DŮVĚRY ML. BOLESLAV S S 326 741 481 Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz Naším hlavním úkolem je poskytování pomoci klientům, kteří se dostali do krizových stavů v souvislosti

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSNÍ Jazyk Úroveň utor Kód materiálu nglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-psa-20 Z á k l a d o v ý t e x t : ear Thomas, I 1 like to apologize for what I did yesterday and explain why

Více

ŠROUBEK. Průmyslovácký časopis SPŠOAFM. Projekt EDISON... ... po třetí

ŠROUBEK. Průmyslovácký časopis SPŠOAFM. Projekt EDISON... ... po třetí ŠROUBEK Průmyslovácký časopis SPŠOAFM 1. číslo prosinec 2013 ročník XIII Projekt EDISON...... po třetí Spolupráce se společností ČEZ Kroužek Průmyslového designu Interview s generálním ředitelem společnosti

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku.

5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku. 5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku. What is on the menu? I like to eat and my parents like to go to restaurants. We like Chinese food. We go to Yellow River or Red Apple every

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-pos-07 Z á k l a d o v ý t e x t : Margaret: Hi Eric. Eric: Oh, hi Margaret. How are you doing? Margaret:

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ MGR. VLADIMÍR BRADÁČ ROZVOJ KOMPETENCÍ MANAGEMENTU A PRACOVNÍKŮ VŠ MSK (S PODPOROU ICT) PROJEKT OP VK 2.2: CZ.1.07/2.2.00/15.0176 OSTRAVA 2012 Tento projekt je

Více

LOGBOOK. Blahopřejeme, našli jste to! Nezapomeňte. Prosím vyvarujte se downtrade

LOGBOOK. Blahopřejeme, našli jste to! Nezapomeňte. Prosím vyvarujte se downtrade název cache GC kód Blahopřejeme, našli jste to! LOGBOOK Prosím vyvarujte se downtrade Downtrade (z GeoWiki) Je to jednání, kterého byste se při výměnách předmětů v keších měli vyvarovat! Jedná se o snížení

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: XVUFOKXS) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech / Čtení s porozuměním Slovní zásoba / Gramatika / Konverzace / / 0/4 0/2 0/8 0/7 0/2 Obecná

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Výklad a cvičení z větné stavby, vy_32_inovace_ma_33_01

Více

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12. 8. 2009 40 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví European

Více

11/ Podmínkové věty. ( 1st Conditional) VY_32_INOVACE_AJ_UMA11,Podmínkové věty (1st Conditional).notebook. January 28, 2014

11/ Podmínkové věty. ( 1st Conditional) VY_32_INOVACE_AJ_UMA11,Podmínkové věty (1st Conditional).notebook. January 28, 2014 Úroveň jazyka Pre-Intermediate 11/ Podmínkové věty ( 1st Conditional) Citace a zdroje Zpracovala: Mgr.Alena Závorová 1 Podmínkové věty typu 1 ( First Conditional ) Vedlejší věty podmínkové vyjadřují podmínku,

Více