Minimální preventivní program zaměřený na prevenci a řešení rizikových projevů chování dětí pro školní rok 2013/2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Minimální preventivní program zaměřený na prevenci a řešení rizikových projevů chování dětí pro školní rok 2013/2014"

Transkript

1 Minimální preventivní program zaměřený na prevenci a řešení rizikových projevů chování dětí pro školní rok 2013/2014 Člověk, jehož srdce je plné radosti, nemůže být nenávistný a surový. Jiddu Krishnamurti 1

2 Úvod Děti se stále častěji setkávají s problémy vážnějšího charakteru a častěji musí čelit mnohému nebezpečí ve svém okolí. Velký vliv na zdravý vývoj dětí mají především rodiče a rodina, neboť dítě by mělo do školy přicházet již s osvojenými základními dovednostmi, duchovními i mravními hodnotami, mezi něž patří i vztah a slušné chování ke svým spolužákům a učitelům a také vzájemná úcta a sebeúcta. Po zahájení základního vzdělávání má na utváření osobnosti a osvojování správných norem chování velký vliv škola a učitel. Je však důležité do života školy zapojit také rodiče, kteří pak mohou zpětnou vazbou pozitivně působit na osvojování zdravého životního stylu svého dítěte a jeho socializaci. Působení na mladou generaci musí mít charakter preventivní a zároveň výchovně vzdělávací. Musí jít o proces zvyšování sociální kompetence dětí, o rozvoj dovedností, které vedou k odmítání všech forem sebedestrukce, projevů agresivity a porušování zákona. Hlavním cílem školy by mělo být aktivní zapojení žáků a žákyň do výuky, nenásilnou formou jim předkládat principy zdravého životního stylu a učit je plánovat svoje osobní cíle a cesty k jejich dosažení v rámci možností jednotlivců samých. Vytyčení rizikového chování Primární prevence rizikového chování u žáků a žákyň je zaměřena na: I. Předcházení zejména následujícím rizikovým jevům v chování žáků a žákyň: - záškoláctví - agrese, šikana, kyberšikana, násilí - intolerance, rasismus, xenofobie - kriminalita, delikvence, vandalismus - závislostní chování, užívání návykových látek (tabák, alkohol, omamné a psychotropní látky) - netolismus (virtuální drogy) - rizikové sporty a rizikové chování v dopravě - spektrum příjmu potravy II. Rozpoznání a zajištění včasné intervence zejména v případech: - domácího násilí - týrání a zneužívání dětí, včetně komerčního sexuálního zneužívání - ohrožování mravní výchovy mládeže III. Zvyšování a podporování žáků ve : - zdravém životním stylu, - asertivní komunikaci, - právech a povinnostech, - zodpovědnosti za své chování. Vymezení pojmů: Primární prevence Primární prevencí rozumíme veškeré konkrétní aktivity realizované s cílem předejít problémům a následkům spojeným s rizikovými projevy chování, případně minimalizovat jejich dopad a zamezit jejich rozšíření. 2

3 Důraz je kladen zejména na specifickou primární prevenci tj. systém aktivit a služeb, které se zaměřují na práci s populací, u níž lze v případě jejich absence předpokládat další negativní vývoj a který se snaží předcházet nebo omezovat nárůst jeho výskytu. Specifické primárně- preventivní programy v oblasti prevence jsou tedy programy, které se zaměřují na určité cílové skupiny a snaží se hledat způsoby, jak předcházet vzniku a rozvoji rizikových jevů. U žáků, u kterých lze předpokládat zvýšenou hrozbu rizikového chování, se pak jedná o prevenci selektivní. Nejsložitější je indikovaná prevence zaměřená na jedince s již zaznamenaným projevem rizikového chování (chování a komunikace, problematické vztahy s vrstevníky, rodinou) a) SPECIFICKÁ PRIMÁRNÍ PREVENCE MŮŽE BÝT REALIZOVÁNA JAKO: všeobecná- specifická primární prevence je zaměřená na cílovou skupinu např. třídu, u které není zatím specifikováno, nebo nejeví známky rizikového chování; selektivní- specifická primární prevence je zaměřená na cílovou skupinu- ta část populace, u které chceme zamezit vzniku rizikového chování; indikovaná- součástí primární prevence je také včasná intervence, která předchází sekundární prevenci, to je přímé individuální práci s klientem. b) NESPECIFICKOU PRIMÁRNÍ PREVENCÍ se rozumí aktivity, které tvoří nedílnou součást primární prevence a jejímž obsahem jsou všechny metody a přístupy umožňující rozvoj harmonické osobnosti, včetně možnosti rozvíjení nadání, zájmů a pohybových a sportovních aktivit. Programy nespecifické prevence (např. různé volnočasové aktivity) by existovaly a byly žádoucí i v případě, že by neexistovaly sociálně patologické jevy, tj. bylo by i v takovém případě smysluplné tyto programy rozvíjet a podporovat. Nespecifické programy působí obecně a nespecificky. Sekundární prevence Sekundární prevencí se rozumí předcházení vzniku, rozvoji a přetrvávání rizikového chování. V tomto pojetí je sekundární prevence název pro včasnou intervenci poradenství a léčení. Dítě - rozumí se jedinec ve vývojovém období mladšího a staršího školního věku (6 12 let); - jedinec se školní zralostí tělesnou, rozumovou, emoční, sociální a pracovní. Primární cílové skupiny Děti Cílem působení v oblasti prevence rizikových projevů chování je dítě odpovědné za vlastní chování a způsob života v míře přiměřené jeho věku; - s posílenou duševní odolností vůči stresu, negativním zážitkům a vlivům; - schopné dělat samostatná (a pokud možno správná) rozhodnutí při vědomí všech alternativ; - schopné řešit, případně schopné nalézt pomoc pro řešení problémů; - s vyhraněným negativním vztahem k návykovým látkám; - podílející se na tvorbě prostředí a životních podmínek; - otevřené a pozitivně nastavené k sociálním vztahům; - aktivně přijímat zdravý životní styl (životospráva, sportovní a kulturní aktivity). Pedagogičtí pracovníci 3

4 Předpokladem naplňování cílů v oblasti prevence je pedagog vzdělaný, kvalifikovaný, komunikativně, psychologicky a speciálně pedagogicky vybavený. Svou osobností se pozitivně podílí na vývoji sebeuvědomění žáka a je schopen vyučovat za aktivní účasti dětí. Zvyšování odolnosti dětí a mládeže proti rizikovým projevům chování vyžaduje systémovou a koordinovanou přípravu realizátorů preventivních aktivit ve školách. Sekundární cílové skupiny Rodiče dětí a veřejnost Cílem je aktivní zapojení rodiny i veřejnosti do prevence rizikových projevů chování, a to prostřednictvím dostatečného informování a aktivitami specificky zaměřenými na tuto cílovou skupinu. Důležité je i zapojení a spolupráce všech zainteresovaných subjektů, jak rezortu školství (PPP, SVP), tak i rezortů podílejících se na primární prevenci (MV, Policie ČR, OSPOD). Strategie školy - provázanost MPP se situací ve škole v uplynulém školním roce; - realizace aktivit pro stávající školní rok, ale také aktivity a projekty dlouhodobého charakteru; - vytváření podmínek pro smysluplné využití volného času dětí, spolupráce s rodiči, s institucemi v regionu a dobrovolnými vedoucími zájmových aktivit (odborná způsobilost); - poskytování poradenské a konzultační služby speciálním pedagogem pracujícím ve škole; - průběžné provádění sociometrie tříd; - předávání informací ředitelem školy a třídních učitelů zákonným zástupcům na třídních schůzkách a výboru SRPŠ, týkající se problematiky rizikového projevu chování žáků (šikana, problematika užívání návykových látek atd., záškoláctví a jeho důsledky); - vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti rizikových projevů chování, zvyšování právního vědomí; - důsledný monitoring neomluvené absence; - spolupráce s externím psychologem PhDr. Z. Kašparovou I. Stanovení dlouhodobých cílů - spolupráce s PPP, SVP, Policií ČR, odborem sociální péče o dítě (OSPOD); - soustavná spolupráce s rodiči ohrožených dětí; - zlepšení komunikace TU s žáky a rodiči, preventistou školy; - včasná intervence v případě jakéhokoliv výskytu, projevu či náznaku projevů rizikového chování u žáků; - jednotné postupy při porušení školního řádu a posouzení konkrétní situace; - vytváření podmínek pro pocit bezpečí žáků i pedagogů; - vzdělávání rodičů (odborné diskusní setkávání PPP, SZÚ, odborníci apod.); - začleňování žáků cizinců a žáků z etnika do mikroklimatu školy. II. Stanovení krátkodobých cílů - zajištění besed s odborníky, diskuse, exkurze apod.; - pokračování v řešení dosud neuzavřených případů; - zpracování grantů; - terapie třídy nebo skupiny ve spolupráci se SVP, rodiči a externím psychologem z PPP. III. Stanovení obecných cílů 4

5 - zajistit odborné a průběžné vzdělávání ŠMP, výchovných poradců a ostatních pedagogických i nepedagogických pracovníků dle pokynů MŠMT - vypracovat manuály a metodické postupy pro řešení krizových situací (např. rozpoznání šikany, co dělat, když rodič vykazuje problém s drogami atd.) - preventivně působit v co nejširší oblasti rizikových forem chování - spolupracovat a zapojovat se do projektů akcí realizovaných jinými odbornými subjekty - pravidelně navštěvovat a vyhledávat tématická divadelní a filmová představení, přednášky a besedy s odborníky, nabízet četbu knih a časopisů s danou tématikou - vytvořit a rozšiřovat nabídku mimoškolních volnočasových aktivit v návaznosti na programy a výuku školy zajímat se o svět mladých lidí - usilovat o dobré vztahy mezi rodinou a školou - zajistit pravidelné schůzky srodiči, kde budou dostatečně informováni a obeznámeni s riziky, jakým jsou jejich děti vystaveny a jak jim předcházet - nabídnout rodičům možnost vzdělávání a didaktické materiály, poradenskou činnost - zapojovat rodiče do aktivit školy Strategické dokumenty Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních č.j / Strategie a prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže v působnosti resortu MŠMT na období odst. 1 a 30 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon 18 písm. c) zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působený tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Č.j. : / Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení, Č.j. : / Zákon č. 563/2004 Sb., 24, který ukládá pedagogickým pracovníkům systematicky se vzdělávat v metodikách preventivní výchovy a výchovy ke zdravému životnímu stylu Zdraví 21, podporovat rozvoj osobnosti dítěte a utvářet kompetence jeho sociálního chování. školní řád (ZŠ, Chýně , Praha-západ, ) v platném znění organizační řád školy v platném znění Strategie prevence rizikového chování u dětí a mládeže v působnosti resortu školství, mládeže a tělovýchovy na období Metodický pokyn k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže ve školách a školských zařízeních, č.j.: / Metodický pokyn k prevenci a řešení šikanování u žáků škol a školských zařízení 3. Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních ve znění vyhlášky č. 116/2011 Sb

6 Praktická část (Minimální preventivní program pro školní rok 2013/2014) Minimální preventivní program je založen na podpoře vlastní aktivity žáků, pestrosti forem práce se žáky, zapojení celého pedagogického sboru a spolupráci se zákonnými zástupci žáků. Na prevenci se prostřednictvím svých předmětů podílejí všichni učitelé, ovšem největším rozsahem jsou otázky této problematiky probírány v rámci předmětů dramatická výchova, prvouka, český jazyk - literatura, tělesná výchova a výtvarná výchova, informatika a v rámci školní družiny. Cíle MPP - výchova žáků ke zdravému životnímu stylu; - výchova k odpovědnosti za své činy; - rozvoj osobnostních a sociálních dovedností; - rozvoj sociálně komunikativních dovedností; - vzájemná tolerance, respekt; - rozvoj sociokulturního vědomí; - rozvoj právního vědomí a osobní odpovědnosti jedince. Cílové skupiny - žáci a žákyně 1. stupně; - pedagogičtí pracovníci; - rodiče a zákonní zástupci žáků. Metody a formy Jsou voleny vhodně vzhledem k věku žáků a žákyň, klimatu třídy, sociometrii, tématu a počtu žáků a žákyň ve třídě. - hra, - aktivní práce skupin i jednotlivce, - kreslení, - kruhové rozhovory, - diskuze, - hraní rolí, - zážitkové aktivity, - práce podporující příznivé klima ve třídě i škole, - psychosociální hry, - relaxace, - brainstorming. Prevence a předměty Velká část preventivních aktivit probíhá celoročně především v následujících předmětech: Dramatická výchova Cílem v této vzdělávací oblasti je rozvoj žáků a žákyň především v oblastech prosociálního chování. Osvojují si přijatelné komunikační schopnosti, učí se konstruktivně řešit konflikty. Na bezpečné půdě školy zkoušejí řešit stresující a nebezpečné situace. Předmět má vytvářet podmínky pro to, aby žáci a žákyně získali dovednosti správně se rozhodovat a komunikovat. Mají si uvědomit vlastní podíl odpovědnosti při rozhodování i za důsledky svého chování. Žáci si mají poradit v zátěžových situacích. 6

7 Konkrétně se předmět DV může zabývat: - způsoby řešení neshod se spolužáky, - vhodné způsoby chování a komunikace v různých životních situacích, - spoluprací ve skupině, - přebírání zodpovědnosti, - respektem k odlišným názorům jiných lidí. - Prvouka V tomto předmětu jsou probírána témata zaměřená na zdravý životní styl, na práva a povinnosti občanů, na toleranci ve společnosti. Je kladen důraz na komunikaci, kooperaci, rodinu a rodinné vztahy, řešení neshod a konfliktů nenásilným způsobem. Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět Žák si osvojuje pravidla slušného chování pozdravy, omluvy. Upevní si pravidla komunikace mezi vrstevníky, v rodině, ve škole (dospělý dítě). Poznává, že každý z nás je jiný. Je veden k toleranci a chápání rozdílů mezi dětmi (handicapy, národnostní rozdíly, děti ze sociálně znevýhodněných rodin). K prevenci rizikového chování přispívají tematické okruhy Domov, Rodina a lidé kolem nás, Člověk. Při výuce často využíváme skupinové práce, hry a soutěže, ve kterých si děti zkoušejí různé role a schopnost prosadit se. Český jazyk literatura V rámci literární výchovy lze vhodně využít ukázek v čítankách, dokumentujících jednání dětských i dospělých hrdinů, jejich vztah k vrstevníkům i ostatním lidem. Velmi důležité je zaujímání postojů ke konfliktním situacím, vyplývajícím z jednání postav, respektování odlišných názorů a usměrňování názorů extrémních. Lze vhodně využít i televizních filmů, inscenací nebo divadelních představení a učit se formulovat své vlastní názory na diskutované problémy. Interpretaci vybraných literárních děl přizpůsobujeme žákům 1. stupně ZŠ. Morální postoje, kladné vzory, problematiku viny a trestu často nacházíme v pohádkové tvorbě našich i zahraničních autorů. Mravní i společenské ponaučení čerpáme z bajek. Na dramatizaci nejen pohádkových příběhů pak volně navazuje dramatická výchova. 1. ročník F. Hrubín, J. Trnka: Špalíček veršů a pohádek Müllerová, Else: Příběhy z měsíční houpačky Molicka, Maria: Příběhy, které léčí Beránková, Petra: Matýskovy příhody Rožnovská, Lenka: Anežka se těší na miminko Sorensen, Julia: Vyrovnávání se dítěte se ztrátou a odloučením Jacques Breuil, Jean Breuil: Filipova dobrodružství Zinnerová, Markéta: Tajemství proutěného košíku Drijverová, Martina: Táta k příštím Vánocům 2. ročník A. Lindgrenová: Pipi dlouhá punčocha Müllerová, Else: Příběhy z měsíční houpačky Molicka, Maria: Příběhy, které léčí Beránková, Petra: Matýskovy příhody Rožnovská, Lenka: Anežka se těší na miminko Klíma, Ivan: Jak daleko je slunce 7

8 Sorensen, Julia: Vyrovnávání se dítěte se ztrátou a odloučením Jacques Breuil, Jean Breuil: Filipova dobrodružství Zinnerová, Markéta: Tajemství proutěného košíku Drijverová, Martina: Táta k příštím Vánocům 3. ročník M. Elšíková: Bubu vánoční příběh J. Foglar: Přístav volá R. Goscinny: Mikulášovy patálie I. Procházková, Z. Krejčová: Kryštofe, neblbni a slez dolů! K. Poláček: Bylo nás pět Klíma, Ivan: Jak daleko je slunce 4. ročník M. Elšíková: Bubu vánoční příběh E. Štorch, Z. Burian: U Veliké řeky I. Procházková, Z. Krejčová: Kryštofe, neblbni a slez dolů! K. Poláček: Bylo nás pět A. Lindgren: Bratři lví srdce Tetzner, Annika: Červená stuha 5. ročník Poláček, Karel: Bylo nás pět Antoine de Saint-Exupéry: Malý princ J. Foglar: Modrá rokle, Rychlé šípy Z. Bezděková: Říkali mi Leni A. Lindgren: Bratři lví srdce Tetzner, Annika: Červená stuha Tělesná výchova Cílem vzdělávací oblasti je rozvoj žáků a žákyň v oblastech zdravého životního stylu. Jedná se konkrétně o kultivaci těla i mysli aktivním způsobem. Žáci i žákyně se dozví proč sportovat povídáme si o zdravotních, ale i společenských a psychologických důvodech /tělesná aktivita dodává energii, zvyšuje imunitu, díky tomu je člověk více odolný vůči chorobám, zlepšuje fyzickou zdatnost jedince, odbourává tukovou tkáň, odbourává stres, zvyšuje pocit sebekontroly a sebevědomí, zlepšuje spánek, zlepšuje se koncentrace, snižuje stres, rozšiřuje vědomí, učí myslet pozitivně, získání pozitivních vzorů, odbourání a vybití negativních emocí/. Do této vzdělávací oblasti patří i téma první pomoci, záchrany jiného člověka a chování v nebezpečných situacích. Výtvarná výchova Oblast výtvarné výchovy se zaměřuje na odbourávání stresu formou arte-terapeutických prvků. Zabývá se nácvikem relaxace a materiálním ztvárněním negativních i pozitivních zážitků a pocitů. Informatika Předmětem vede linie mediální výchovy. Žáci a žákyně se seznamují s možnými riziky mediální zábavy sdůrazem na televizní vysílání a svět PC her. Učí se přes komunikační technologie 8

9 rozšiřovat své názory. Diskutují o rizicích internetu, bezpečné komunikaci online. Vyhledávají informace o organizacích zabývajících se pomocí člověku v nouzi. Vytváří letáky o důležitých mezinárodních dnech týkajících se prevence. Testy jsou tématicky zaměřeny na témata rizikového chování šikana, násilí, drogy. Žáci a žákyně se zde seznamují s pojetím netolismu a kyberšikany. Žáci a žákyně nesmí hrát agresivní a bojové hry. Prevence a zájmové vzdělávání Školní družina ročník Program školní družiny je zaměřen na utváření mravních hodnot, návyků žáků a motivaci k aktivnímu využívání volného času. Dále na utváření mezilidských vztahů, vztahu k historii a kulturnímu dědictví národa, eliminaci vlivu negativních jevů a vztahů mezi dětmi (viz Vzdělávací plán pro ŠD). Zdravé svačiny projekt zaměřený na zdravou výživu, ukázky zdravé výživy. Ovoce do škol (ze školní jídelny) projekt nabízí žákům a žákyním během dne ovoce, zeleninu a mléko. Školní družina 1. a 2. ročník Děti se hravou formou zabývají tématy z oblasti zdravého životního stylu. Učí se asertivnímu jednání, vzájemné toleranci a respektu formou loutkové dramatizace pohádek. Dotýkají se oblasti rozvoje osobnostních a sociálních dovedností skrze psychosociální hry. Učí se vyjadřovat své názory a přijímat kritiku. Baví se o sobě samých, budují si zdravé sebevědomí. Cílem prevence pro ročník je posílení osobnosti dítěte a rozvoj porozumění mezilidským vztahům. Mezi další cíle patří zisk vědomostí z oblasti dětských práv a účinné ochrany před násilím a jinými vzorci rizikového chování. Děti se učí vnímat rozdíly dobra a zla, učí se hledat nejvhodnější řešení dané situace. Jsou seznámeny s možností využít linku důvěry a ve škole pak schránku důvěry. Výchovný poradce a metodik prevence Na řešení výše uvedených problémů se - mino jiných - podílejí také VP a MP. Ti hrají roli jakýchsi prostředníků pro žáky, rodiče i učitele. Metodicky pomáhají třídním učitelům a dalším pedagogům při řešení otázek vývoje a výchovy žáků. To znamená, že metodicky vedou třídní učitele k včasnému vyhledávání dětí, u kterých se projevují příznaky různých problémů a zabezpečují komplexní odborné vyšetření, jak svojí pedagogickou a psychologickou diagnózou, tak spoluprácí s dalšími odborníky /PPP, SVP, OSPOD/.VP s MP podávají konkrétní návrhy na opatření k řešení zjištěných problémů, koordinují výchovné komise na škole, zabezpečují konzultační službu pro žáky, jejich zákonné zástupce v otázkách rozvoje žákovy osobnosti, v konkrétních otázkách jejich výchovy, vzdělání. Výchovný poradce organizuje informativní schůzky pro rodiče, eviduje integrované děti, spolupracuje při vytváření individuálně vzdělávacích plánů pro děti. S psychologem konzultuje problémy dětí. Metodicky řídí konzultační činnost třídních učitelů. Dále VP pravidelně poskytuje žákům, jejich zákonným zástupcům, učitelům a třídním učitelům informace o možnostech využívání služeb zařízení výchovného poradenství, o otázkách významných pro prevenci a nápravu problémů žáků se specifickými výukovými potřebami. Informační činnost výchovného poradce se realizuje v jednotlivých aktivitách nebo individuálních konzultacích. Významná a zároveň výchovná je aktivizace žáků k samostatnému získávání a vyhledávání informací a utváření životních kompetencí. 9

10 Je správné, že při své rozsáhlé práci využívá spolupráce s odborníky (PPP), učiteli, dalšími pedagogickými pracovníky, ale i s OÚP a centry pro SPC. Prevence prostřednictvím třídního učitele a schránky důvěry Třídní učitel nachází příležitosti, jak na žáky působit. Umožňuje žákům vyjádřit své pocity, svěřit se se svými problémy a snaží se získávat důvěru žáků. K tomu využívá přestávek a zájmových kroužků. Při práci se žáky používá především metodu pozorování a jednoduché sociometrické metody. Třídní učitel pomáhá utvářet pozitivní vztahy ve třídě, asertivní jednání a chování, sociální a interpersonální kompetence žáků. Pružně reaguje na momentální situace ve třídě a řeší je ve spolupráci se žáky, rodiči, MP, VP a vedením školy. Ve školní budově je umístěna schránka důvěry, do níž mají žáci možnost vhazovat dotazy a připomínky, případně požádat o pomoc (např. při šikanování) nebo se svěřit se svým problémem. Aktivity plánované pro školní rok 2013/2014 Zájmové útvary pro žáky 1. stupně - EKO kroužek - taneční kroužek - flétna - klavír - florbal - fotbal - náprava poruch učení - gymnázium (příprava žáků z 5. ročníku) - PC - Angličtina 1. ročník Vedoucími zájmových útvarů jsou profesionálové z různých sportovních klubů, učitelé, vychovatelé ŠD, studenti dobrovolníci. Harmonogram realizace: TÉMATICKÝ PLÁN PRÁCE PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZŠ CHÝNĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁŘÍ - Pojďte se seznámit Celodružinové akce Zahradní slavnost pro žáky i rodiče. Kresba na asfalt zážitek z prázdnin. Dílčí akce Seznámení dětí s novým prostředím, režimem a kamarády. Seznámení dětí s bezpečností při aktivitách školní družiny a s vnitřním řádem školní družiny a jídelny. Učíme se bezpečnému chování na místních komunikacích Opakujeme si základy společenského chování, stolování a hygieny. Chodíme na poznávací vycházky po okolí. Hrajeme seznamovací a jiné pohybové hry v místnosti i venku. Malujeme a kreslíme zážitky z prázdnin. 10

11 ŘÍJEN Podzimní radovánky Celodružinové akce Drakyáda pouštění draků a opékání brambor (připomenutí starých zvyků). Halloweenská párty. Dílčí akce Vytváříme podzimní výzdobu ŠD kresba, malba podzimních listů, ovoce. Výroba zvířátek z kaštanů a jiných přírodních materiálů. Vycházky po okolí stavíme domečky pro zvířátka, sbíráme přírodní materiály k vytváření obrazů a výzdoby ŠD. Vyrábíme papírového draka na drakyádu, halloweenské masky na party. Povídáme si o tradicích a zvycích halloweenu. Hrajeme míčové a pohybové hry na hřišti učíme a opakujeme si pravidla, FAIR PLAY. LISTOPAD Kouzelná pohádka Celodružinové akce Divadelní představení vlastní pohádky. Lampionový průvod obcí. Dílčí akce Seznámíme se s knihami ve školní knihovně, budeme si povídat o známých autorech a ilustrátorech dětských knížek. Vymyslíme si vlastní pohádkový scénář a připravíme divadelní představení pro rodiče. Malujeme naše oblíbené pohádkové bytosti. Čteme si z našich oblíbených pohádkových knížek. Chodíme na procházky po okolí poznáváme naši obec Vyrobíme si svatomartinský lampionek na lampionový průvod a povíme si o této tradici. PROSINEC Vánoce, Vánoce přicházejí! Celodružinové akce Pekelný mikulášský bál Vánoční besídka a výstava výrobků dětí Dílčí akce Vánoční výzdoba ŠD práce s papírem výroba ozdobiček na vánoční stromeček. Učíme se zpívat vánoční koledy s doprovodem klavíru a flétny. Namalujeme si pekelníky, anděle a Mikuláše. Vyrobíme si masku na pekelný mikulášský bál. Chodíme na vycházky po okolí pozorujeme zimní přírodu, stopy ve sněhu. Povíme si, jak pečujeme o zvířátka v zimě. Svátky a tradice Jak se slaví Vánoce u nás a v cizích zemích? Napíšeme, namalujeme nebo vyrobíme dopis ježíškovi. LEDEN Čarovná zima Celodružinové akce Závody na bobech a pekáčích ve Višňovce. Sněhové čarování soutěž ve tvorbě nejvyšší sněhové stavby. Dílčí akce Zimní výzdoba školní družiny výroba papírových vloček, namalujeme zimní okno. Namalujeme, nakreslíme třídního sněhuláka skupinová práce. Pobyt venku hry a soutěže na sněhu (koulování, bobování, stavba sněhuláků, malování do sněhu) Připomeneme si zásady správného oblékání a prevence před onemocněním. Naučíme se poznávat stopy zvířátek ve sněhu. 11

12 ÚNOR Moje rodina a můj domov Celodružinové akce Logické odpoledne plné hlavolamů a rébusů. Masopustní karneval Dílčí akce Představíme si naše rodiny, budeme si povídat o správném fungování rodiny co je a není dobře. Dramatizace modelových situací. KDO JE KDO? - od sourozenců až po prastrýce vytvoříme si rodokmen vlastní rodiny, přineseme si ukázat fotky babiček, dědečků, maminky, tatínka, sourozenců... Namalujeme si nejoblíbenějšího člena naší rodiny. Hrajeme pohybové hry v místnosti i venku. Řešíme hlavolamy, rébusy, hádanky a kvízy. Masopust povídání o tradicích a zvycích masopustu. Výroba masky na karneval. Připravíme zdravé občerstvení na masopustní karneval (základy zdravé výživy). BŘEZEN Jaro přichází Celodružinové akce Pexesiáda pro děti i rodiče Výstava Hadi,hadi,hadi v DDM Smíchov Dílčí akce Jarní výzdoba ŠD malba jarních kytiček. Rozkvetla nám škola - květovaná okna. Vycházky po okolí sledujeme změny v přírodě, řešíme kvízy o přírodě. Poznáváme jarní kvítí VÝROBA HERBÁŘE: činnost do konce školního roku. Učíme se poznávat rostliny podle encyklopedie a správně je vylisovat. Zpíváme a hrajeme jarní písně a hry zlatá brána, když jsem já sloužil, cvrnkání kuliček, skákání panáka a gumy. Trénujeme pexeso. Vyrobíme si každý vlastní pexeso se svým motivem. DUBEN Velikonoční radování Celodružinové akce Velikonoční tvořivé odpoledne. Pálení čarodějnic opékání buřtů, MISS čarodějnice, černokněžník. Dílčí akce Velikonoční výzdoba školní družiny, příprava na velikonoční tvořivé odpoledne. Malování a zdobení vajíček různými technikami. V případě zajištění materiálu i pletení pomlázek. Výroba obřího vejce kašírování. Vycházky po okolí sběr nových rostlin do našeho herbáře. Hrajeme míčové a pohybové hry na hřišti. Tradice a zvyky Svatojakubské noci popovídáme si o tradicích a vyrobíme si čarodějnici, kterou společně upálíme skupinová práce. KVĚTEN Děti a doprava v naší obci Celodružinové akce Dopravní odpoledne cyklistické závody, překážková dráha. Všechno nejlepší maminko besídka ke dni matek. Dílčí akce Budeme si povídat o pravidlech silničního provozu, o dopravních značkách a správném chování na místních komunikacích. Namalujeme si a pojmenujeme všechny dopravní značky, které potkáme při vycházce po okolí školy. Můj oblíbený/vymyšlený dopravní prostředek kresba, malba Naučíme se nebo vymyslíme vlastní básničku pro maminku ke dni matek. Vyrobíme dáreček nebo přáníčko. 12

13 Procházky po okolí, sběr nových rostlin do našeho herbáře. Ze stavebnic se pokusíme postavit vlastní městečko. Nakreslíme si mapu obce. ČERVEN Prázdniny se blíží Celodružinové akce Orientační běh v přírodě. Den dětí odpoledne plné her a soutěží. Výstava herbářů. Dílčí akce Naučíme se orientovat v přírodě, sever jih, východ, západ jak správně určit, pomůcky v přírodě. Vycházky po okolí. Dokončíme náš herbář a připravíme výstavku. Malba kresba Kam bych chtěl jet na prázdniny, vysněná dovolená. Připomeneme si bezpečnost o prázdninách. PRÁZDNINOVÝ PROJEKT ŠD Pozdrav z prázdnin píšeme si pohledy a dopisy z cest. Už znám svou adresu a umím napsat dopis. Hrajeme pohybové a míčové hry na hřišti. PRŮBĚŽNÁ ČINNOST V ŠD PO CELÝ ROK Poučení o bezpečnosti před každou činností, akcí. Správná hygiena, stolování a společenské chování. Prevence šikany. Příprava na vyučování vypracování domácích úkolů, didaktické hry, křížovky, rébusy. Pravidelný pobyt venku, odpočinkové a rekreační činnosti. Četba na pokračování z vybraných knih. Péče o školní rostliny a zvířata Environmentální výchova - PROGRAM EKOŠKOLA, RECYKLOHRANÍ. Výtvarné a pěvecké soutěže, účast na vystoupeních a projektech školy. Mediální výchova zábava, ale i poznatky. Další aktivity: ŠKOLNÍ ČASOPIS HOP Časopis vychází pravidelně každý měsíc. Připravují ho samotní žáci a žákyně ZŠ. MĚSÍČNÍ AKCE školy pro rodiče a děti. Literatura Kolář, M.: Bolest šikanování Herzog, R.: Násilí není řešení Marádová, E.: Zdravý životní styl 1. a 2. díl Šišková, T.: Výchova k toleranci a proti rasismu Nešpor, K. & Csémy, L. (1994): Alkohol, drogy a vaše dítě- Sportpropag, a. s., Praha Nešpor, K., Csémy, L. & Pernicová, H. (1999): Zásady efektivní primární prevence- Sportpropag, a. s., Praha Další zdroje: Jak ve škole vytvořit zdravější prostředí příručka o efektivní školní drogové prevenci Prevence - časopis 13

14 MŠMT: Prevence rizikového chování; Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže; Životní styl a zdraví českých školáků; metodický pokyn k prevenci a řešení šikanování u žáků škol a školských zařízení Přílohy Prevence a řešení šikany na ZŠ -výtažek z MP ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení čj.: / Příklady nepřímých a přímých znaků šikanování Nepřímé (varovné) znaky mohou být např.: - žák je o přestávkách často osamocený, ostatní o něj nejeví zájem, nemá kamarády - při týmových sportech bývá jedinec volen do mužstva mezi posledními - o přestávkách vyhledává blízkost učitelů / dohledu - má-li žák promluvit před třídou, je nejistý, ustrašený - působí smutně, nešťastně, stísněně - stává se uzavřeným - jeho školní prospěch se někdy náhle a nevysvětlitelně zhoršuje - jeho věci jsou poškozené nebo znečištěné, popř. rozházené - odmítá vysvětlit důvod poškození nebo ztráty věcí, hledá výmluvy - mění svoji pravidelnou cestu do školy Přímé znaky mohou být např.: - ostrakizování posměšné poznámky, pokořující přezdívka, nadávky, ponižování, hrubé žerty na účet žáka, snížení důstojnosti - kritika žáka, výtky pronášené nepřátelským až nenávistným tónem - nátlak na žáka, žádání věcných nebo peněžních darů - honění, strkání, šťouchání, rány, kopání /nemusejí být vedeny silou, ale oběť se nebrání a rány nevrací/ Metody řešení šikanování Co nedělat: - vyhnout se nebezpečným extrémům řeším vše x neřeším nic - nenechat se vmanipulovat do řešení, které škole nepřísluší - nepokoušet se didakticky řešit rizikové projevy chování a naopak - nepodléhat manipulaci médii, obcí, rodiči, veřejností - řešení v afektu Co dělat: - probírat téma šikany se žáky v jednotlivých předmětech a s rodiči na třídních schůzkách - aktivně dodržovat rozvrh dohledů - řádně evidovat veškerou příslušnou dokumentaci, o všem mít řádné a podepsané zápisy - přenášet zodpovědnost kam patří /rodina, obec, veřejnost, PPP, policie/ - uvědomit si co můžu, musím, nemám, nemůžu - provést diagnostiku / použít vhodné techniky a metody/ 14

15 Doporučená strategie při vyšetřování šikany: - při podezření na šikanu je dobré si domněnku ověřit pomocí dotazníků - každý projev šikany řešit taktně, zachovat důvěrnost informací - každé i sebemenší podezření oznámit vedení školy - rozhovor s obětí šikany / popř. s osobou, která na šikanu upozornila/ - individuální rozhovory se svědky /konfrontace svědků, nekonfrontovat oběť a agresora - rozhovor s agresorem - potrestání agresora běžnými výchovnými opatřeními: rozhovor s rodiči, napomenutí TU, důtka TU, důtka ŘŠ, snížení známky z chování Prevence kyberšikany: Typické rysy 1) Je časově neomezená útočník může oběť obtěžovat 24 hodin denně 2) Publikum široké - kdokoliv 3) Obsah se šíří velmi rychle prostřednictvím informačních technologií 4) Anonymita pachatelů je zpravidla obtížné, pokud je pachatel zdatný v práci s PC, mobilem apod., vypátrat jeho identitu 5) Změna pojetí osobnosti agresora x oběti anonymita informačních technologií umožňuje útočit i zjevně fyzicky slabším jedincům na zdatné oběti 6) Možná neúmyslnost zveřejnění fotografií nemusí být vždy míněno jako útok na kohokoliv, nicméně může ve výsledku způsobit nepříjemnosti oběti Principy (proč to pachatelé dělají): 1) Uvolnění 2) Uznání 3) Posílení pocitu sounáležitosti 4) Demonstrace síly 5) Strach Příčiny a spouštěče: 1) Je to normální 2) Nuda 3) Kulturní konflikty 4) Spory ve třídě 5) Rozpad přátelství 6) Proměna třídního kolektivu 7) Zveřejnění osobních informací Jak na ní co nepodcenit: 1) Žáci často netuší, čeho se dopouštějí 2) Důležité včas vysvětlit důsledky jednání - prevence 3) Učitelé musejí respektovat a akceptovat fakt, že počítače k dnešní době patří (stejně jako mobily) Jak kyberšikanu rozpoznat, indikátory: 1) Schránky důvěry 2) Zhoršení atmosféry ve třídě / škole 3) Rozpady přátelství 4) Během školních akcí 15

16 Zdravotní potíže Změny chování Ztrácení osobních věcí Zlehčování situace Základní a mateřská škola Chýně, okres Praha-západ Co může dělat škola: 1) Pracovat na povědomí - prevence 2) Školní řád musí respektovat i tento fenomén 3) Definovat kompetence v rámci školy 4) Definovat kompetence mimo školu 5) Začlenění tématu do výuky 6) Vzdělávání pedagogů 7) Podpora pozitivního využívání technologií Co může dělat pedagog: 1) Posílit empatii mezi žáky 2) Pracovat na klimatu 3) Vést k úctě k druhým 4) Dávat pozitivní zpětnou vazbu 5) Vytvářet dobré vztahy Co dělat? 1) Rozhovor s účastníky 2) Zapojení rodičů 3) Diskuze ve škole 4) Zapojení učitelů 5) V případě podezření vyrozumět orgány činné v TŘ Oběti je třeba doporučit, aby: Neodpovídala Ukládala důkazy Mluvila o tom, co se jí děje Prevence záškoláctví MP ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví čj.: / všichni pedagogičtí pracovníci byli seznámeni s MP k prevenci záškoláctví a postupu při řešení konkrétních situací - evidence neomluvených absencí (MP), zprávy na OSPOD, komunikace s rodiči (informace o způsobu omlouvání, termínů apod. na třídních schůzkách a prostřednictvím ŽK). Postup při řešení výskytu alkoholu: - zajištění dítěte podezřelého z požití alkoholu - ověření svého podezření - oznámení vedení školy, TU a metodikovi prevence - oznámení rodičům (telefonicky nebo prostřednictvím ŽK, v závislosti na závažnosti situace) - dle závažnosti situace zavolat RZ - v případě zjištění požití alkoholu v průběhu mimoškolní akce okamžité přerušení akce a odvoz na vlastní náklady rodičů (vždy rodiče upozornit na případné komplikace) 16

17 - potrestání běžnými výchovnými prostředky školy Zjištění drogy: - zajistit žáka i s osobními věcmi - oznámení vedení školy - oznámení podezření na Policii ČR - oznámení rodičům ihned telefonicky - v závažných případech zajistit lékařské ošetření - potrestání běžnými výchovnými prostředky školy Kouření v budově školy: - porušení vnitřního řádu školy a bezpečnosti (manipulace s otevřeným ohněm) - ověření podezření - informace třídního učitele, popřípadě MP - informace vedení školy - informace rodičů (telefonicky, prostřednictvím ŽK nebo osobně prostřednictvím pozvánky o návštěvě školy) - potrestání běžnými výchovnými opatřeními: důtka TU, důtka ŘŠ, snížení známky z chování (v závislosti na opakovanosti prohřešku). Rizikové chování v dopravě je: - chování v rozporu s oficiálními a neoficiálními pravidly - agresivní chování - neočekávané (nebo nezvyklé) chování V rámci preventivních aktivit v dopravě předcházíme: - nehodám (selhání dopravního systému), - úrazům, - ztrátám na životech, - psychickým traumatům, - materiálním škodám, - negativním ekonomickým dopadům (např. jako důsledku dopravního kolapsu), - ničení životního prostředí. Vhodné postupy: I) Dopravní výchova a) dopravní besedy v prostředí školní třídy může vést dopravní policista, dopravní psycholog, vyškolený pedagog, b) použití multimediálních pomůcek ilustrace prostřednictvím audiozáznamu, PC her, přehrávání scének, různých ilustrovaných materiálů (např. pro výuku dopravního značení více informací v odkazech na literaturu), c) praktický nácvik na dopravním hřišti, d) exkurze (pracoviště dopravní policie, dopravní podnik aj.). II) Práce s rodinou Formou poskytování informací na rodičovských schůzkách, případně individuální konzultace s rodiči. 17

18 III) Práce s osobností dítěte Za vhodné považujeme indikaci prostřednictvím pozorování při dopravní výuce (případně na dopravním hřišti), nebo dle rizikových faktorů (uvedených výše) zjištěných při screeningu rizikového chování obecně. Ve výjimečných případech může jít také o informace od policie (přestupky nebo trestné činy). Za nevhodné postupy pro děti na ZŠ považujeme multimediální masové akce založené na prezentaci negativních dopadů (formou zastrašování) rizikového chování v dopravě. Prevence vandalismu: Rizikové situace (místo, terč, čas) Nejrizikovější čas je přestávka mezi vyučovacími hodinami nebo přestávka mezi dopoledním a odpoledním vyučováním. Eliminace jevu v této době pomocí situačních opatření je možná. Fyzický dohled nad žáky a žákyněmi jedním ze způsobů kontroly jevu je vykonávání přímého fyzického dohledu (tedy tzv. dozor ). Přítomnost dospělé osoby na rizikovém místě komplikuje provedení útoku proti věci a řadu vandalů odradí. Dospělá osoba svou přítomností, zejména pohybuje li se v určeném prostoru, vytváří ve svém dohledovém okolí poměrně bezpečný prostor. Vandalismus tímto opatřením nevytlačíte ze školy, ale ve střeženém prostoru probíhat nebude. Přítomnost dospělé osoby má v těchto případech stejný efekt jako sledování prostoru technickým prostředkem. Organizované přestávkové aktivity někteří žáci a žákyně, kteří nevědí, co by měli o přestávce dělat, vyplňují tuto prázdnotu násilím vůči věcem. Nabídka konkrétní činnosti je může nasměrovat k jiným aktivitám. Jedná se např. o možnost trávit přestávky venku, ve školní družině. Místa k sezení - nejrůznější sedací kouty, lavičky, židle v rozích apod. umožňují vykonávání další přirozené činnosti. Specifickým rizikovým časem je vyučovací hodina ve spojení s žákem nebo žákyní, kteří se touto dobou nezdržují ve třídě. Jedná se o děti, které se z nejrůznějších příčin z vyučovací hodiny uvolňují (někam něco nesou, jdou na toaletu apod.) nebo o žáky a žákyně, kteří přicházejí do školy v průběhu vyučování a jsou vpuštěni bzučákem. Touto dobou se po chodbách pohybuje minimum dospělých a přímý dohled není na chodbách, toaletách a dalších rizikových místech téměř vůbec vykonáván. Užitečné je proto tento časový úsek velmi pečlivě monitorovat stejně jako odchod žáka či žákyně ze třídy během vyučovací hodiny. Jak postupovat? Doporučený postup: Podmínky zacházení se školním majetkem zakotvit do školního řádu a to včetně sankcí, které škola použije v případě, že se někdo dopustí úmyslného ničení majetku. Náhrada škody není sankce, ale samozřejmost. Předpokladem je současně písemné stvrzení zákonnými zástupci žáka o seznámení se školním řádem. Náhradu úmyslně způsobené škody důsledně vymáhejte po tom, kdo ji způsobil. U nezletilých potom po jejich zákonném zástupci. Opakovaně s žáky a žákyněmi komunikujte na téma ochrana majetku a zacházení s cizím majetkem. Jestli žák nebo žákyně, kteří škodu způsobili, nejeví ochotu k její nápravě, případně je škoda takového rozsahu, že věc nelze svépomocně opravit, vyrozumívejte o tomto chování zákonné zástupce žáků a žákyň a dohodněte s nimi způsob náhrady škody. Jestliže se jedná o škodu většího rozsahu a ten, kdo ji způsobil není ochotný škodu nahradit (zákonný zástupce), vyrozumívejte Policii ČR a oznamte podezření na spáchání přestupku proti majetku, případně trestného činu majetkové povahy. U škod, které se dají nahradit tak, že je opraví sám žák nebo žákyně, preferujte tento způsob náhrady škody. O způsobené škodě proveďte záznam, ze kterého budou jasně vyplývat všechny důležité skutečnosti: kdo kdy kde jak proč čím.. 18

19 Snažte se vždy dobrat příčiny takového jednání a s ní následně pracovat. V případě, že se práce s příčinou vymyká vašim možnostem nebo pro ni nemáte zákonné opodstatnění, hledejte na vás navazující instituci nebo organizaci, která s příčinou pracovat může a umí a zprostředkujte kontakt mezi ní a žákem nebo žákyní, kteří se vandalismu dopustili. / např. ped.- psych. poradna, Stř. vých. péče/ Kdy hlásit rodičům? V případě, kdy způsobená škoda je nepatrná nebo malá, je třeba věc oznámit rodičům tehdy, jestliže dítě věc poškodilo úmyslně a nejeví žádnou snahu o nápravu. V případě škod většího rozsahu nebo škod na majetku někoho třetího (spolužák, cizí osoby v průběhu školní exkurze atd.) oznamujte rodičům vždy. Prevence násilí: Projevy školního násilí: - rvačky, používání zbraní - vandalismus (ničení škol. majetku, věcí spolužáků) - zneužívání moci učitelem - násilí žáků vůči pedagogům, útoky na učitele - násilí mezi dospělými pracovníky školy - násilí rodičů vůči pedagogům nebo pedagogů vůči rodičům - skupinová agrese (šikana) Co musíte Ve školním řádu jsou stanovené příslušné zákazy a v části věnované užití výchovných opatření deklarované, co bude následovat v případě porušení takového zákazu. Zákazy se týkají zejména přinášení nebezpečných předmětů, zbraní a pyrotechniky do školy. V případě porušení zákona je třeba vyrozumět Policii ČR a orgán sociálně-právní ochrany obce s rozšířenou působností. Školním řádem jsou vymezené základní zásady vzájemných vztahů mezi žáky a učiteli a rozvoji korektní vztahů se intenzivně věnujte. Co nesmíte Svým chováním a jednáním konflikty vyvolávat a zhoršovat. Zneužívat své moci nad žáky tím, že s nimi budu zacházet manipulativně a násilnicky. Doporučený postup: Jakmile se žák začne chovat agresivně, začne vyskakovat nebo je zřejmé, že je rozrušený, okamžitě se s ním přestaňte dohadovat. Snižte hlas do klidnější polohy, mluvte spisovně, jasně a snažte se hovor ukončit nějak neutrálně. Nechme to být, možná jsem to přesně nepochopil. Dobře, máme toho asi dneska všichni dost Je úplně jedno kdo je v právu, kde je pravda a tak podobně, nejdůležitější je, aby se dítě uklidnilo a pominula aktuální hrozba. Důležitá je podpora zbytku třídy, kdyby útočník vytáhnul nějakou zbraň, budete jejich pomoc potřebovat. Alespoň jeden z nich musí najít chuť a odvahu doběhnout pro někoho dospělého. Seznam zařízení zabývajících se problematikou společensky nežádoucích jevů: - Středisko výchovné péče Klíčov, Čakovická 783/51, Praha 9 - Prosek,

20 - Pedagogicko-psychologická poradna Praha Motol, Brdlíkova 188/3, Praha-Motol - DROP IN o.p.s. Karoliny Světlé 18, Praha 1; - Dětské krizové centrum V Zápolí 1250/21, Praha 4 ; - linky důvěry: - poradenská linka pro pedagogy nebo v době 8,00-16,00 hod. (anonymní) Seznam internetových zdrojů: rspp.cz (poradenská linka pro pedagogy) Tento dokument byl upraven podle MPP ZŠ Příbram II. V Chýni dne Zpracovala: Bc. Kristýna Jamrichová Upravila: Michaela Kubišová, Mgr. Zuzana Čermáková 20

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE na období 2012 2017 Základním principem primární prevence rizikového chování u žáků je výchova k předcházení

Více

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Platná legislativa Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Semín 102, Přelouč 535 01 IČO: 70988838 Tel. 466 932 207 Prevence sociálně patologických jevů na základní škole zahrnuje především předcházení problémům s návykovými látkami

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené Olomouc, Kosmonautů 4 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE 2012-2016 Zpracoval: Mgr. Václav Voják, školní metodik prevence Datum: 31. 8. 2012

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2015-2016 Realizátor: Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Přerov, příspěvková organizace, Jindřichov 122, Hranice 75301 Garant: Ředitelství ZŠ

Více

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM dlouhodobý V Holicích dne 28.8. 2010 vypracovala: Ing.Smitková

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie Školní rok: 2009-2014 Základní škola a Mateřská škola Dětmarovice, příspěvková organizace Dětmarovice 1002 735 71 Předkladatel: Zodpovědná osoba: Mgr. Pavla Zelenková Mgr.

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012

Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012 Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012 Obsah: Úvod Cíl minimálního preventivního programu Charakteristika školy Koordinace preventivních

Více

Program proti šikanování (součást Minimálního preventivního programu)

Program proti šikanování (součást Minimálního preventivního programu) Škola : ZŠ Sirotkova 36, Brno 616 00 Metodik prevence : Mgr. Zuzana Košťálová (I. stupeň) Program proti šikanování (součást Minimálního preventivního programu) Cíl: 1. vytvoření krizového plánu pro řešení

Více

Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program)

Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program) Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program) Charakteristika primární prevence (metodický pokyn č. j.: 20 006/2007-51) 1. veškerá činnost směřující ke snaze zabránit výskytu rizikového

Více

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Školní rok: 2014/2015 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Petra Nováková Termín seznámení pedagogických pracovníků

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, Choceň 565 01 Minimální preventivní program Školní rok 2015/2016 Vypracoval: Mgr. Martin Durdil 1. Úvod Minimální preventivní program rizikového chování

Více

Minimální preventivní program zaměřený na prevenci a řešení rizikových projevů chování dětí pro školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program zaměřený na prevenci a řešení rizikových projevů chování dětí pro školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program zaměřený na prevenci a řešení rizikových projevů chování dětí pro školní rok 2014/2015 Člověk, jehož srdce je plné radosti, nemůže být nenávistný a surový. Jiddu Krishnamurti

Více

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Základní škola a Mateřská škola Habry, V Zahradách 18, 582 81 Habry Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Obsah: 1. Předmět úpravy 2. Vymezení základních pojmů 3. Začlenění

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Škola: Základní škola Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace Školní metodik prevence: Mgr. Alena Gomolová 1. SPOLUPRÁCE S PEDAGOGICKÝM

Více

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Prevence rizikového chování byla zaměřena na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj, na rozvoj jejich

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, Choceň. Program proti šikanování (je součástí minimálního preventivního programu)

Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, Choceň. Program proti šikanování (je součástí minimálního preventivního programu) Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, 565 01 Choceň Program proti šikanování (je součástí minimálního preventivního programu) Charakteristika šikanování: Šikanování je jakékoliv chování, jehož

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy E-mail Základní škola pro tělesně postižené, Opava,

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Dražice, okr. Tábor, 391 31 Dražice Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Škola:

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. školní rok

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. školní rok ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚSTÍ NAD LABEM, PALACHOVA 37, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2016 2017 REALIZÁTOR: ZŠ Ústí nad Labem, Palachova 37, příspěvková organizace Ředitel školy

Více

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování (dále jen Strategie) 2013-2015 vychází z: 1. Závěrečné zprávy - hodnocení

Více

Základní škola Klatovy, Čapkova 126 Preventivní program

Základní škola Klatovy, Čapkova 126 Preventivní program Základní škola Klatovy, Čapkova 126 Preventivní program Školní rok 2016/2017 Zpracovala: Mgr. Alena Virtová Obsah Úvod Vytýčení rizikového chování Cíl preventivního programu Charakteristika školy Analýza

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2016/2017

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2016/2017 Základní škola, Praha 8, Žernosecká 3 Žernosecká 3/1597 182 00 Praha 8 Kobylisy ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2016/2017 Ředitelka: RNDr. Božena Čerňanská, Ph.D. Školní metodik prevence: Mgr.

Více

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy Zpracovaly: Mgr. Lenka Sýkorová Mgr. Věra Jaborová I. Úvod Nárůst sociálně patologických jevů včetně zneužívání návykových látek u dětí školního věku se stává celospolečenským problémem. Primární prevence

Více

Metodický postup při řešení případů souvisejících s krádežemi a vandalismem v prostředí školy

Metodický postup při řešení případů souvisejících s krádežemi a vandalismem v prostředí školy Metodický postup při řešení případů souvisejících s krádežemi a vandalismem v prostředí školy Krádež je takové jednání, při kterém se někdo zmocní věci, která není jeho a to za účelem si ji ponechat, používat

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Škola: ZŠ Brno, Sirotkova 36 Metodik prevence: Mgr. Zuzana Košťálová (I. stupeň) Minimální preventivní program (dále jen MPP) je konkrétní dokument školy zaměřený na výchovu

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie Školní roky: 2013 2018 Základní škola Dolní Lhota příspěvková organizace Čs.tankistů 76 747 66 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení

Více

Primární prevence na škole

Primární prevence na škole Primární prevence na škole Preventivní tým: Školní metodik prevence: školní metodik prevence zástupkyně ředitele školy výchovná poradkyně Mgr. Ivona Gryčová Konzultační hodiny : pondělí: 13,30 14,30 Individuální

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV OKRUŽNÍ 367, 364071 Bochov ŠKOLNÍ STRATEGIE PREVENCE Příloha ŠVP pro ZV Oáza ( školní rok 2007 2010 ) Zpracovala : Mgr. Marta Giorgiutti, školní metodik prevence Garant

Více

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Základní škola a Mateřská škola Radňovice, příspěvková organizace Radňovice 54, 592 31 Nové Město na Moravě Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Účinnost od: 1. 1. 2011 Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Vypracovala: Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace. Vídeň 116, Velké Meziříčí. 2016/17 Mgr. Zdeňka Požárová Bc. Petra Valíková

Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace. Vídeň 116, Velké Meziříčí. 2016/17 Mgr. Zdeňka Požárová Bc. Petra Valíková Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace Vídeň 116, 594 01 Velké Meziříčí 2016/17 Mgr. Zdeňka Požárová Bc. Petra Valíková Obsah: Úvod Vytýčení sociálně patologických jevů Cíl minimálního preventivního

Více

Program proti šikanování ve škole

Program proti šikanování ve škole Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí Příloha 2 Program proti šikanování ve škole (jako součást Preventivního programu ZŠ Gutha Jarkovského Kostelec nad Orlicí, zpracován dle metodického

Více

. -. (uveďte školní rok)

. -. (uveďte školní rok) MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. -. (uveďte školní rok) ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku), pro které platí tento Minimální preventivní program (MPP) 1) : 1. 2.

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016

Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 Vypracoval: Jakub Hřib 1 Obsah 1 Legislativní podklady... 3 2 Personální zajištění prevence ve šk. r. 2014/2015... 4 3 Analýza výskytu rizikových

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program ZÁKLADNÍ ŠKOLA TACHOV, HORNICKÁ 1325, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 září 2015 Zpracovala: Mgr. Lenka Doležalová Moto: Zdravý životní styl Cíle: Dlouhodobé:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Minimální preventivní program prevence rizikového chování u dětí a mládeže pro ZŠ a MŠ Lučina pro školní rok 2014/2015 ZŠ a MŠ Lučina, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování Program proti šikanování Záměr programu Program proti šikanování je speciální program, který se zaměřuje na specifickou primární a sekundární prevenci. Celoškolní přístup Základním předpokladem pro fungování

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE ŠKOLNÍ METODIK

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2016 / 2017 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

CO DĚLAT, KDYŽ- INTERVENCE PEDAGOGA Rizikové chování ve školním prostředí - rámcový koncept. Příloha č. 7 Kyberšikana

CO DĚLAT, KDYŽ- INTERVENCE PEDAGOGA Rizikové chování ve školním prostředí - rámcový koncept. Příloha č. 7 Kyberšikana CO DĚLAT, KDYŽ- INTERVENCE PEDAGOGA Rizikové chování ve školním prostředí - rámcový koncept Příloha č. 7 Kyberšikana Typ rizikového chování Pojem kyberšikana (někdy se používají i cizí výrazy kyber-mobbing,

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 Ředitel: Mgr. Miroslav Dočkal Školní metodik prevence: Mgr. Aleš Mosler Datum: Září 2010 1 Obsah 1. Východiska realizace školní prevence...3 1. 1. Charakteristika

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program ZÁKLADNÍ ŠKOLA TACHOV, HORNICKÁ 1325, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 září 2016 Zpracovala: Mgr. Lenka Doležalová Moto: Zdravý životní styl Cíle: Dlouhodobé:

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2014 2018

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2014 2018 Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2014 2018 Zpracovaly: Mgr. Martina Černá, Mgr. Petra Kňurová 1. Úvod Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním programem pro školy

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště Od listopadu 2011 pracoval ve škole poradenský tým ve složení výchovný poradce, metodik prevence a školní psycholog. Fungovala také velmi úzká spolupráce s učiteli, zákonnými

Více

Role a aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti primární prevence rizikového chování

Role a aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti primární prevence rizikového chování Role a aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti primární prevence rizikového chování II. krajská konference prevence kriminality a rizikového chování 2. listopadu 2011 Sokolov Ing.

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Školní vzdělávací program školní družiny I. Identifikační údaje Název : Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Adresa : Lípa 66, 582

Více

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování A Hlavní východiska pro zpracování MPP školy a pro realizaci prevence na škole, závazné dokumenty

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

Výchovné poradenství

Výchovné poradenství Výchovné poradenství Výchovný poradce: Mgr. Hana Topičová Hlavní okruhy činnosti výchovného poradce: péče o duševní zdraví žáků péče o žáky s výukovými potížemi péče o žáky s výchovnými problémy pomoc

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

lškola bez drog a šikany

lškola bez drog a šikany Minimální program prevence sociálně patologických jevů Školní rok 2007-2008 lškola bez drog a šikany Cíl : Informovanost všech žáků v oblasti sociálně patologických jevů. Systematická výuka a výchova ke

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník.

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015 Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. Statutární zástupce: Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy Výchovný

Více

HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP: ZŠ Aloise Klára Úštěk Jméno a příjmení ředitele: Mgr. Renata

Více

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové:

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové: MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2010/2011 ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice Obránců míru 369 Kopřivnice ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Michaela Lukešová

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok: 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok: 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok: 2014/2015 ---------------------------- ---------------------------- Mgr. Zdeňka Laštuvičková Mgr. Radovan Pavelka ( ŠMP ) (ředitel školy) Minimální preventivní

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

2016/2017. Nabídkový katalog preventivních programů

2016/2017. Nabídkový katalog preventivních programů 2016/2017 Nabídkový katalog preventivních programů NABÍDKA PROGRAMŮ PRIMÁRNÍ PREVENCE POSKYTOVANÝCH CHARITNÍM STŘEDISKEM MAJÁK Cílem programů primární prevence je účinné a systematické předcházení rizikovým

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2011/2012

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2011/2012 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Školní program proti šikaně

Školní program proti šikaně Školní program proti šikaně Program proti šikanování vychází z Metodického pokynu ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení č. j. 24 246/2008-6

Více

Plán minimálního programu prevence

Plán minimálního programu prevence Základní škola a Mateřská škola Město Touškov, příspěvková organizace Čemínská 296, Město Touškov 330 33 Plán minimálního programu prevence 2015 / 2016 Mgr. Ivana Mertlová Mgr. Libuše Kalvasová Ředitelka

Více

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole Mateřská škola Třebíz Třebíz 6 Č.j. : /15 Skartační znak: A 10 Spisový znak: A. 1. 4. Účinnost od : 26. 1. 2015 INFORMACE

Více

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2009 2013

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2009 2013 Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2009 2013 Zpracoval: Mgr. Tomáš Krchňák metodik prevence Wichterlovo gymnázia 1. Úvod Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2012/2013

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2012/2013 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014 /2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014 /2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014 /2015 S účinností od 1.9.2014 Základní údaje Název a adresa školy : Základní škola pro zrakově postižené Nám. Míru 19, 120 00 Praha 2 Ředitelka školy:

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním programem pro školy a školská zařízení.

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

Základní škola Nový Bydžov Karla IV.209. Program proti šikanování 2016/2017

Základní škola Nový Bydžov Karla IV.209. Program proti šikanování 2016/2017 Základní škola Nový Bydžov Karla IV.209 Program proti šikanování 2016/2017 Program proti šikanování Definice šikany (dle Metodického pokynu ministryně MŠMT k prevenci a řešení šikany škol a školských zařízení,)

Více

Celoroční úkoly. Metody práce

Celoroční úkoly. Metody práce ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘANOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Třanovice 92, 739 53 Hnojník Školní preventivní strategie (dlouhodobý program školy) Minimální preventivní program je hlavním nástrojem

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2015 / 2016 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Škola: Základní škola Veselí nad Lužnicí, Čs. Armády 210, okres Tábor Školní rok: 2016/2017 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence rizikového chování:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice Školní rok 2013/2014 Zpracovala:Mgr. Irena Novotná OBSAH 1. Úvod 2. Cíl minimálního preventivního

Více

Minimální preventivní program 2016/2017. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369

Minimální preventivní program 2016/2017. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2016/2017 Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP: Ředitel školy: E-mail: ZŠ dr. Milady

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 600/1a, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Základní škola praktická, Roudnice nad Labem, Neklanova 1807, příspěvková organizace Jméno a příjmení ředitele Mgr.

Více

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Základní škola Kovářov, okres Písek, 398 55, Kovářov 80 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Libor Mandovec Telefon na ředitele

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice

PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice Zpracováno podle Metodického pokynu MŠMT k řešení šikanování na školách a školských zařízeních č.j. MSMT-22294/2013-1. Metodickým doporučením k primární

Více

Celoroční plán školní družiny 2016/2017. Celoroční plán je otevřený dokument, který lze během školního roku upravovat.

Celoroční plán školní družiny 2016/2017. Celoroční plán je otevřený dokument, který lze během školního roku upravovat. Celoroční plán školní družiny 2016/2017 Celoroční plán je otevřený dokument, který lze během školního roku upravovat. Tento dokument obsahuje aktivity pro všechny oddělení školní družiny, oddělení spolu

Více

Plán školního metodika prevence školní rok 2012/2013. Základní škola Dolní Beřkovice, okres Mělník Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice 315 692 010

Plán školního metodika prevence školní rok 2012/2013. Základní škola Dolní Beřkovice, okres Mělník Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice 315 692 010 Plán školního metodika prevence školní rok 2012/2013 Základní škola Dolní Beřkovice, okres Mělník Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice 315 692 010 Statutární zástupce: Výchovný poradce: Školní metodik

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2009/2010

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2009/2010 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Poradenské služby poskytované ve škole

Poradenské služby poskytované ve škole Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace Studentská 640 436 67 Litvínov Poradenské služby poskytované ve škole Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány výchovným poradcem

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie 2013-2018 Úvod: Školní preventivní strategie vychází z pokynu MŠMT, č. j. 14514/2000-51, který do prevence sociálně patologických jevů zařazuje konzumaci drog včetně alkoholu,

Více

ŠIKANA, EXTRÉMNÉ PROJEVY AGRESE, KYBERŠIKANA, STALKING A JINÉ OBTĚŽOVÁNÍ

ŠIKANA, EXTRÉMNÉ PROJEVY AGRESE, KYBERŠIKANA, STALKING A JINÉ OBTĚŽOVÁNÍ ŠIKANA, EXTRÉMNÉ PROJEVY AGRESE, KYBERŠIKANA, STALKING A JINÉ OBTĚŽOVÁNÍ Školní program proti šikaně 2015/2016 Metodický podklad Metodický pokyn k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011)

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) 1. Vymezení poradenských služeb ve škole 2. Standardní činnosti poradenských pracovníků školy 3. Standardní činnosti pedagogů,

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2015/2016

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2015/2016 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více