Minimální preventivní program zaměřený na prevenci a řešení rizikových projevů chování dětí pro školní rok 2013/2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Minimální preventivní program zaměřený na prevenci a řešení rizikových projevů chování dětí pro školní rok 2013/2014"

Transkript

1 Minimální preventivní program zaměřený na prevenci a řešení rizikových projevů chování dětí pro školní rok 2013/2014 Člověk, jehož srdce je plné radosti, nemůže být nenávistný a surový. Jiddu Krishnamurti 1

2 Úvod Děti se stále častěji setkávají s problémy vážnějšího charakteru a častěji musí čelit mnohému nebezpečí ve svém okolí. Velký vliv na zdravý vývoj dětí mají především rodiče a rodina, neboť dítě by mělo do školy přicházet již s osvojenými základními dovednostmi, duchovními i mravními hodnotami, mezi něž patří i vztah a slušné chování ke svým spolužákům a učitelům a také vzájemná úcta a sebeúcta. Po zahájení základního vzdělávání má na utváření osobnosti a osvojování správných norem chování velký vliv škola a učitel. Je však důležité do života školy zapojit také rodiče, kteří pak mohou zpětnou vazbou pozitivně působit na osvojování zdravého životního stylu svého dítěte a jeho socializaci. Působení na mladou generaci musí mít charakter preventivní a zároveň výchovně vzdělávací. Musí jít o proces zvyšování sociální kompetence dětí, o rozvoj dovedností, které vedou k odmítání všech forem sebedestrukce, projevů agresivity a porušování zákona. Hlavním cílem školy by mělo být aktivní zapojení žáků a žákyň do výuky, nenásilnou formou jim předkládat principy zdravého životního stylu a učit je plánovat svoje osobní cíle a cesty k jejich dosažení v rámci možností jednotlivců samých. Vytyčení rizikového chování Primární prevence rizikového chování u žáků a žákyň je zaměřena na: I. Předcházení zejména následujícím rizikovým jevům v chování žáků a žákyň: - záškoláctví - agrese, šikana, kyberšikana, násilí - intolerance, rasismus, xenofobie - kriminalita, delikvence, vandalismus - závislostní chování, užívání návykových látek (tabák, alkohol, omamné a psychotropní látky) - netolismus (virtuální drogy) - rizikové sporty a rizikové chování v dopravě - spektrum příjmu potravy II. Rozpoznání a zajištění včasné intervence zejména v případech: - domácího násilí - týrání a zneužívání dětí, včetně komerčního sexuálního zneužívání - ohrožování mravní výchovy mládeže III. Zvyšování a podporování žáků ve : - zdravém životním stylu, - asertivní komunikaci, - právech a povinnostech, - zodpovědnosti za své chování. Vymezení pojmů: Primární prevence Primární prevencí rozumíme veškeré konkrétní aktivity realizované s cílem předejít problémům a následkům spojeným s rizikovými projevy chování, případně minimalizovat jejich dopad a zamezit jejich rozšíření. 2

3 Důraz je kladen zejména na specifickou primární prevenci tj. systém aktivit a služeb, které se zaměřují na práci s populací, u níž lze v případě jejich absence předpokládat další negativní vývoj a který se snaží předcházet nebo omezovat nárůst jeho výskytu. Specifické primárně- preventivní programy v oblasti prevence jsou tedy programy, které se zaměřují na určité cílové skupiny a snaží se hledat způsoby, jak předcházet vzniku a rozvoji rizikových jevů. U žáků, u kterých lze předpokládat zvýšenou hrozbu rizikového chování, se pak jedná o prevenci selektivní. Nejsložitější je indikovaná prevence zaměřená na jedince s již zaznamenaným projevem rizikového chování (chování a komunikace, problematické vztahy s vrstevníky, rodinou) a) SPECIFICKÁ PRIMÁRNÍ PREVENCE MŮŽE BÝT REALIZOVÁNA JAKO: všeobecná- specifická primární prevence je zaměřená na cílovou skupinu např. třídu, u které není zatím specifikováno, nebo nejeví známky rizikového chování; selektivní- specifická primární prevence je zaměřená na cílovou skupinu- ta část populace, u které chceme zamezit vzniku rizikového chování; indikovaná- součástí primární prevence je také včasná intervence, která předchází sekundární prevenci, to je přímé individuální práci s klientem. b) NESPECIFICKOU PRIMÁRNÍ PREVENCÍ se rozumí aktivity, které tvoří nedílnou součást primární prevence a jejímž obsahem jsou všechny metody a přístupy umožňující rozvoj harmonické osobnosti, včetně možnosti rozvíjení nadání, zájmů a pohybových a sportovních aktivit. Programy nespecifické prevence (např. různé volnočasové aktivity) by existovaly a byly žádoucí i v případě, že by neexistovaly sociálně patologické jevy, tj. bylo by i v takovém případě smysluplné tyto programy rozvíjet a podporovat. Nespecifické programy působí obecně a nespecificky. Sekundární prevence Sekundární prevencí se rozumí předcházení vzniku, rozvoji a přetrvávání rizikového chování. V tomto pojetí je sekundární prevence název pro včasnou intervenci poradenství a léčení. Dítě - rozumí se jedinec ve vývojovém období mladšího a staršího školního věku (6 12 let); - jedinec se školní zralostí tělesnou, rozumovou, emoční, sociální a pracovní. Primární cílové skupiny Děti Cílem působení v oblasti prevence rizikových projevů chování je dítě odpovědné za vlastní chování a způsob života v míře přiměřené jeho věku; - s posílenou duševní odolností vůči stresu, negativním zážitkům a vlivům; - schopné dělat samostatná (a pokud možno správná) rozhodnutí při vědomí všech alternativ; - schopné řešit, případně schopné nalézt pomoc pro řešení problémů; - s vyhraněným negativním vztahem k návykovým látkám; - podílející se na tvorbě prostředí a životních podmínek; - otevřené a pozitivně nastavené k sociálním vztahům; - aktivně přijímat zdravý životní styl (životospráva, sportovní a kulturní aktivity). Pedagogičtí pracovníci 3

4 Předpokladem naplňování cílů v oblasti prevence je pedagog vzdělaný, kvalifikovaný, komunikativně, psychologicky a speciálně pedagogicky vybavený. Svou osobností se pozitivně podílí na vývoji sebeuvědomění žáka a je schopen vyučovat za aktivní účasti dětí. Zvyšování odolnosti dětí a mládeže proti rizikovým projevům chování vyžaduje systémovou a koordinovanou přípravu realizátorů preventivních aktivit ve školách. Sekundární cílové skupiny Rodiče dětí a veřejnost Cílem je aktivní zapojení rodiny i veřejnosti do prevence rizikových projevů chování, a to prostřednictvím dostatečného informování a aktivitami specificky zaměřenými na tuto cílovou skupinu. Důležité je i zapojení a spolupráce všech zainteresovaných subjektů, jak rezortu školství (PPP, SVP), tak i rezortů podílejících se na primární prevenci (MV, Policie ČR, OSPOD). Strategie školy - provázanost MPP se situací ve škole v uplynulém školním roce; - realizace aktivit pro stávající školní rok, ale také aktivity a projekty dlouhodobého charakteru; - vytváření podmínek pro smysluplné využití volného času dětí, spolupráce s rodiči, s institucemi v regionu a dobrovolnými vedoucími zájmových aktivit (odborná způsobilost); - poskytování poradenské a konzultační služby speciálním pedagogem pracujícím ve škole; - průběžné provádění sociometrie tříd; - předávání informací ředitelem školy a třídních učitelů zákonným zástupcům na třídních schůzkách a výboru SRPŠ, týkající se problematiky rizikového projevu chování žáků (šikana, problematika užívání návykových látek atd., záškoláctví a jeho důsledky); - vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti rizikových projevů chování, zvyšování právního vědomí; - důsledný monitoring neomluvené absence; - spolupráce s externím psychologem PhDr. Z. Kašparovou I. Stanovení dlouhodobých cílů - spolupráce s PPP, SVP, Policií ČR, odborem sociální péče o dítě (OSPOD); - soustavná spolupráce s rodiči ohrožených dětí; - zlepšení komunikace TU s žáky a rodiči, preventistou školy; - včasná intervence v případě jakéhokoliv výskytu, projevu či náznaku projevů rizikového chování u žáků; - jednotné postupy při porušení školního řádu a posouzení konkrétní situace; - vytváření podmínek pro pocit bezpečí žáků i pedagogů; - vzdělávání rodičů (odborné diskusní setkávání PPP, SZÚ, odborníci apod.); - začleňování žáků cizinců a žáků z etnika do mikroklimatu školy. II. Stanovení krátkodobých cílů - zajištění besed s odborníky, diskuse, exkurze apod.; - pokračování v řešení dosud neuzavřených případů; - zpracování grantů; - terapie třídy nebo skupiny ve spolupráci se SVP, rodiči a externím psychologem z PPP. III. Stanovení obecných cílů 4

5 - zajistit odborné a průběžné vzdělávání ŠMP, výchovných poradců a ostatních pedagogických i nepedagogických pracovníků dle pokynů MŠMT - vypracovat manuály a metodické postupy pro řešení krizových situací (např. rozpoznání šikany, co dělat, když rodič vykazuje problém s drogami atd.) - preventivně působit v co nejširší oblasti rizikových forem chování - spolupracovat a zapojovat se do projektů akcí realizovaných jinými odbornými subjekty - pravidelně navštěvovat a vyhledávat tématická divadelní a filmová představení, přednášky a besedy s odborníky, nabízet četbu knih a časopisů s danou tématikou - vytvořit a rozšiřovat nabídku mimoškolních volnočasových aktivit v návaznosti na programy a výuku školy zajímat se o svět mladých lidí - usilovat o dobré vztahy mezi rodinou a školou - zajistit pravidelné schůzky srodiči, kde budou dostatečně informováni a obeznámeni s riziky, jakým jsou jejich děti vystaveny a jak jim předcházet - nabídnout rodičům možnost vzdělávání a didaktické materiály, poradenskou činnost - zapojovat rodiče do aktivit školy Strategické dokumenty Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních č.j / Strategie a prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže v působnosti resortu MŠMT na období odst. 1 a 30 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon 18 písm. c) zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působený tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Č.j. : / Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení, Č.j. : / Zákon č. 563/2004 Sb., 24, který ukládá pedagogickým pracovníkům systematicky se vzdělávat v metodikách preventivní výchovy a výchovy ke zdravému životnímu stylu Zdraví 21, podporovat rozvoj osobnosti dítěte a utvářet kompetence jeho sociálního chování. školní řád (ZŠ, Chýně , Praha-západ, ) v platném znění organizační řád školy v platném znění Strategie prevence rizikového chování u dětí a mládeže v působnosti resortu školství, mládeže a tělovýchovy na období Metodický pokyn k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže ve školách a školských zařízeních, č.j.: / Metodický pokyn k prevenci a řešení šikanování u žáků škol a školských zařízení 3. Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních ve znění vyhlášky č. 116/2011 Sb

6 Praktická část (Minimální preventivní program pro školní rok 2013/2014) Minimální preventivní program je založen na podpoře vlastní aktivity žáků, pestrosti forem práce se žáky, zapojení celého pedagogického sboru a spolupráci se zákonnými zástupci žáků. Na prevenci se prostřednictvím svých předmětů podílejí všichni učitelé, ovšem největším rozsahem jsou otázky této problematiky probírány v rámci předmětů dramatická výchova, prvouka, český jazyk - literatura, tělesná výchova a výtvarná výchova, informatika a v rámci školní družiny. Cíle MPP - výchova žáků ke zdravému životnímu stylu; - výchova k odpovědnosti za své činy; - rozvoj osobnostních a sociálních dovedností; - rozvoj sociálně komunikativních dovedností; - vzájemná tolerance, respekt; - rozvoj sociokulturního vědomí; - rozvoj právního vědomí a osobní odpovědnosti jedince. Cílové skupiny - žáci a žákyně 1. stupně; - pedagogičtí pracovníci; - rodiče a zákonní zástupci žáků. Metody a formy Jsou voleny vhodně vzhledem k věku žáků a žákyň, klimatu třídy, sociometrii, tématu a počtu žáků a žákyň ve třídě. - hra, - aktivní práce skupin i jednotlivce, - kreslení, - kruhové rozhovory, - diskuze, - hraní rolí, - zážitkové aktivity, - práce podporující příznivé klima ve třídě i škole, - psychosociální hry, - relaxace, - brainstorming. Prevence a předměty Velká část preventivních aktivit probíhá celoročně především v následujících předmětech: Dramatická výchova Cílem v této vzdělávací oblasti je rozvoj žáků a žákyň především v oblastech prosociálního chování. Osvojují si přijatelné komunikační schopnosti, učí se konstruktivně řešit konflikty. Na bezpečné půdě školy zkoušejí řešit stresující a nebezpečné situace. Předmět má vytvářet podmínky pro to, aby žáci a žákyně získali dovednosti správně se rozhodovat a komunikovat. Mají si uvědomit vlastní podíl odpovědnosti při rozhodování i za důsledky svého chování. Žáci si mají poradit v zátěžových situacích. 6

7 Konkrétně se předmět DV může zabývat: - způsoby řešení neshod se spolužáky, - vhodné způsoby chování a komunikace v různých životních situacích, - spoluprací ve skupině, - přebírání zodpovědnosti, - respektem k odlišným názorům jiných lidí. - Prvouka V tomto předmětu jsou probírána témata zaměřená na zdravý životní styl, na práva a povinnosti občanů, na toleranci ve společnosti. Je kladen důraz na komunikaci, kooperaci, rodinu a rodinné vztahy, řešení neshod a konfliktů nenásilným způsobem. Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět Žák si osvojuje pravidla slušného chování pozdravy, omluvy. Upevní si pravidla komunikace mezi vrstevníky, v rodině, ve škole (dospělý dítě). Poznává, že každý z nás je jiný. Je veden k toleranci a chápání rozdílů mezi dětmi (handicapy, národnostní rozdíly, děti ze sociálně znevýhodněných rodin). K prevenci rizikového chování přispívají tematické okruhy Domov, Rodina a lidé kolem nás, Člověk. Při výuce často využíváme skupinové práce, hry a soutěže, ve kterých si děti zkoušejí různé role a schopnost prosadit se. Český jazyk literatura V rámci literární výchovy lze vhodně využít ukázek v čítankách, dokumentujících jednání dětských i dospělých hrdinů, jejich vztah k vrstevníkům i ostatním lidem. Velmi důležité je zaujímání postojů ke konfliktním situacím, vyplývajícím z jednání postav, respektování odlišných názorů a usměrňování názorů extrémních. Lze vhodně využít i televizních filmů, inscenací nebo divadelních představení a učit se formulovat své vlastní názory na diskutované problémy. Interpretaci vybraných literárních děl přizpůsobujeme žákům 1. stupně ZŠ. Morální postoje, kladné vzory, problematiku viny a trestu často nacházíme v pohádkové tvorbě našich i zahraničních autorů. Mravní i společenské ponaučení čerpáme z bajek. Na dramatizaci nejen pohádkových příběhů pak volně navazuje dramatická výchova. 1. ročník F. Hrubín, J. Trnka: Špalíček veršů a pohádek Müllerová, Else: Příběhy z měsíční houpačky Molicka, Maria: Příběhy, které léčí Beránková, Petra: Matýskovy příhody Rožnovská, Lenka: Anežka se těší na miminko Sorensen, Julia: Vyrovnávání se dítěte se ztrátou a odloučením Jacques Breuil, Jean Breuil: Filipova dobrodružství Zinnerová, Markéta: Tajemství proutěného košíku Drijverová, Martina: Táta k příštím Vánocům 2. ročník A. Lindgrenová: Pipi dlouhá punčocha Müllerová, Else: Příběhy z měsíční houpačky Molicka, Maria: Příběhy, které léčí Beránková, Petra: Matýskovy příhody Rožnovská, Lenka: Anežka se těší na miminko Klíma, Ivan: Jak daleko je slunce 7

8 Sorensen, Julia: Vyrovnávání se dítěte se ztrátou a odloučením Jacques Breuil, Jean Breuil: Filipova dobrodružství Zinnerová, Markéta: Tajemství proutěného košíku Drijverová, Martina: Táta k příštím Vánocům 3. ročník M. Elšíková: Bubu vánoční příběh J. Foglar: Přístav volá R. Goscinny: Mikulášovy patálie I. Procházková, Z. Krejčová: Kryštofe, neblbni a slez dolů! K. Poláček: Bylo nás pět Klíma, Ivan: Jak daleko je slunce 4. ročník M. Elšíková: Bubu vánoční příběh E. Štorch, Z. Burian: U Veliké řeky I. Procházková, Z. Krejčová: Kryštofe, neblbni a slez dolů! K. Poláček: Bylo nás pět A. Lindgren: Bratři lví srdce Tetzner, Annika: Červená stuha 5. ročník Poláček, Karel: Bylo nás pět Antoine de Saint-Exupéry: Malý princ J. Foglar: Modrá rokle, Rychlé šípy Z. Bezděková: Říkali mi Leni A. Lindgren: Bratři lví srdce Tetzner, Annika: Červená stuha Tělesná výchova Cílem vzdělávací oblasti je rozvoj žáků a žákyň v oblastech zdravého životního stylu. Jedná se konkrétně o kultivaci těla i mysli aktivním způsobem. Žáci i žákyně se dozví proč sportovat povídáme si o zdravotních, ale i společenských a psychologických důvodech /tělesná aktivita dodává energii, zvyšuje imunitu, díky tomu je člověk více odolný vůči chorobám, zlepšuje fyzickou zdatnost jedince, odbourává tukovou tkáň, odbourává stres, zvyšuje pocit sebekontroly a sebevědomí, zlepšuje spánek, zlepšuje se koncentrace, snižuje stres, rozšiřuje vědomí, učí myslet pozitivně, získání pozitivních vzorů, odbourání a vybití negativních emocí/. Do této vzdělávací oblasti patří i téma první pomoci, záchrany jiného člověka a chování v nebezpečných situacích. Výtvarná výchova Oblast výtvarné výchovy se zaměřuje na odbourávání stresu formou arte-terapeutických prvků. Zabývá se nácvikem relaxace a materiálním ztvárněním negativních i pozitivních zážitků a pocitů. Informatika Předmětem vede linie mediální výchovy. Žáci a žákyně se seznamují s možnými riziky mediální zábavy sdůrazem na televizní vysílání a svět PC her. Učí se přes komunikační technologie 8

9 rozšiřovat své názory. Diskutují o rizicích internetu, bezpečné komunikaci online. Vyhledávají informace o organizacích zabývajících se pomocí člověku v nouzi. Vytváří letáky o důležitých mezinárodních dnech týkajících se prevence. Testy jsou tématicky zaměřeny na témata rizikového chování šikana, násilí, drogy. Žáci a žákyně se zde seznamují s pojetím netolismu a kyberšikany. Žáci a žákyně nesmí hrát agresivní a bojové hry. Prevence a zájmové vzdělávání Školní družina ročník Program školní družiny je zaměřen na utváření mravních hodnot, návyků žáků a motivaci k aktivnímu využívání volného času. Dále na utváření mezilidských vztahů, vztahu k historii a kulturnímu dědictví národa, eliminaci vlivu negativních jevů a vztahů mezi dětmi (viz Vzdělávací plán pro ŠD). Zdravé svačiny projekt zaměřený na zdravou výživu, ukázky zdravé výživy. Ovoce do škol (ze školní jídelny) projekt nabízí žákům a žákyním během dne ovoce, zeleninu a mléko. Školní družina 1. a 2. ročník Děti se hravou formou zabývají tématy z oblasti zdravého životního stylu. Učí se asertivnímu jednání, vzájemné toleranci a respektu formou loutkové dramatizace pohádek. Dotýkají se oblasti rozvoje osobnostních a sociálních dovedností skrze psychosociální hry. Učí se vyjadřovat své názory a přijímat kritiku. Baví se o sobě samých, budují si zdravé sebevědomí. Cílem prevence pro ročník je posílení osobnosti dítěte a rozvoj porozumění mezilidským vztahům. Mezi další cíle patří zisk vědomostí z oblasti dětských práv a účinné ochrany před násilím a jinými vzorci rizikového chování. Děti se učí vnímat rozdíly dobra a zla, učí se hledat nejvhodnější řešení dané situace. Jsou seznámeny s možností využít linku důvěry a ve škole pak schránku důvěry. Výchovný poradce a metodik prevence Na řešení výše uvedených problémů se - mino jiných - podílejí také VP a MP. Ti hrají roli jakýchsi prostředníků pro žáky, rodiče i učitele. Metodicky pomáhají třídním učitelům a dalším pedagogům při řešení otázek vývoje a výchovy žáků. To znamená, že metodicky vedou třídní učitele k včasnému vyhledávání dětí, u kterých se projevují příznaky různých problémů a zabezpečují komplexní odborné vyšetření, jak svojí pedagogickou a psychologickou diagnózou, tak spoluprácí s dalšími odborníky /PPP, SVP, OSPOD/.VP s MP podávají konkrétní návrhy na opatření k řešení zjištěných problémů, koordinují výchovné komise na škole, zabezpečují konzultační službu pro žáky, jejich zákonné zástupce v otázkách rozvoje žákovy osobnosti, v konkrétních otázkách jejich výchovy, vzdělání. Výchovný poradce organizuje informativní schůzky pro rodiče, eviduje integrované děti, spolupracuje při vytváření individuálně vzdělávacích plánů pro děti. S psychologem konzultuje problémy dětí. Metodicky řídí konzultační činnost třídních učitelů. Dále VP pravidelně poskytuje žákům, jejich zákonným zástupcům, učitelům a třídním učitelům informace o možnostech využívání služeb zařízení výchovného poradenství, o otázkách významných pro prevenci a nápravu problémů žáků se specifickými výukovými potřebami. Informační činnost výchovného poradce se realizuje v jednotlivých aktivitách nebo individuálních konzultacích. Významná a zároveň výchovná je aktivizace žáků k samostatnému získávání a vyhledávání informací a utváření životních kompetencí. 9

10 Je správné, že při své rozsáhlé práci využívá spolupráce s odborníky (PPP), učiteli, dalšími pedagogickými pracovníky, ale i s OÚP a centry pro SPC. Prevence prostřednictvím třídního učitele a schránky důvěry Třídní učitel nachází příležitosti, jak na žáky působit. Umožňuje žákům vyjádřit své pocity, svěřit se se svými problémy a snaží se získávat důvěru žáků. K tomu využívá přestávek a zájmových kroužků. Při práci se žáky používá především metodu pozorování a jednoduché sociometrické metody. Třídní učitel pomáhá utvářet pozitivní vztahy ve třídě, asertivní jednání a chování, sociální a interpersonální kompetence žáků. Pružně reaguje na momentální situace ve třídě a řeší je ve spolupráci se žáky, rodiči, MP, VP a vedením školy. Ve školní budově je umístěna schránka důvěry, do níž mají žáci možnost vhazovat dotazy a připomínky, případně požádat o pomoc (např. při šikanování) nebo se svěřit se svým problémem. Aktivity plánované pro školní rok 2013/2014 Zájmové útvary pro žáky 1. stupně - EKO kroužek - taneční kroužek - flétna - klavír - florbal - fotbal - náprava poruch učení - gymnázium (příprava žáků z 5. ročníku) - PC - Angličtina 1. ročník Vedoucími zájmových útvarů jsou profesionálové z různých sportovních klubů, učitelé, vychovatelé ŠD, studenti dobrovolníci. Harmonogram realizace: TÉMATICKÝ PLÁN PRÁCE PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZŠ CHÝNĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁŘÍ - Pojďte se seznámit Celodružinové akce Zahradní slavnost pro žáky i rodiče. Kresba na asfalt zážitek z prázdnin. Dílčí akce Seznámení dětí s novým prostředím, režimem a kamarády. Seznámení dětí s bezpečností při aktivitách školní družiny a s vnitřním řádem školní družiny a jídelny. Učíme se bezpečnému chování na místních komunikacích Opakujeme si základy společenského chování, stolování a hygieny. Chodíme na poznávací vycházky po okolí. Hrajeme seznamovací a jiné pohybové hry v místnosti i venku. Malujeme a kreslíme zážitky z prázdnin. 10

11 ŘÍJEN Podzimní radovánky Celodružinové akce Drakyáda pouštění draků a opékání brambor (připomenutí starých zvyků). Halloweenská párty. Dílčí akce Vytváříme podzimní výzdobu ŠD kresba, malba podzimních listů, ovoce. Výroba zvířátek z kaštanů a jiných přírodních materiálů. Vycházky po okolí stavíme domečky pro zvířátka, sbíráme přírodní materiály k vytváření obrazů a výzdoby ŠD. Vyrábíme papírového draka na drakyádu, halloweenské masky na party. Povídáme si o tradicích a zvycích halloweenu. Hrajeme míčové a pohybové hry na hřišti učíme a opakujeme si pravidla, FAIR PLAY. LISTOPAD Kouzelná pohádka Celodružinové akce Divadelní představení vlastní pohádky. Lampionový průvod obcí. Dílčí akce Seznámíme se s knihami ve školní knihovně, budeme si povídat o známých autorech a ilustrátorech dětských knížek. Vymyslíme si vlastní pohádkový scénář a připravíme divadelní představení pro rodiče. Malujeme naše oblíbené pohádkové bytosti. Čteme si z našich oblíbených pohádkových knížek. Chodíme na procházky po okolí poznáváme naši obec Vyrobíme si svatomartinský lampionek na lampionový průvod a povíme si o této tradici. PROSINEC Vánoce, Vánoce přicházejí! Celodružinové akce Pekelný mikulášský bál Vánoční besídka a výstava výrobků dětí Dílčí akce Vánoční výzdoba ŠD práce s papírem výroba ozdobiček na vánoční stromeček. Učíme se zpívat vánoční koledy s doprovodem klavíru a flétny. Namalujeme si pekelníky, anděle a Mikuláše. Vyrobíme si masku na pekelný mikulášský bál. Chodíme na vycházky po okolí pozorujeme zimní přírodu, stopy ve sněhu. Povíme si, jak pečujeme o zvířátka v zimě. Svátky a tradice Jak se slaví Vánoce u nás a v cizích zemích? Napíšeme, namalujeme nebo vyrobíme dopis ježíškovi. LEDEN Čarovná zima Celodružinové akce Závody na bobech a pekáčích ve Višňovce. Sněhové čarování soutěž ve tvorbě nejvyšší sněhové stavby. Dílčí akce Zimní výzdoba školní družiny výroba papírových vloček, namalujeme zimní okno. Namalujeme, nakreslíme třídního sněhuláka skupinová práce. Pobyt venku hry a soutěže na sněhu (koulování, bobování, stavba sněhuláků, malování do sněhu) Připomeneme si zásady správného oblékání a prevence před onemocněním. Naučíme se poznávat stopy zvířátek ve sněhu. 11

12 ÚNOR Moje rodina a můj domov Celodružinové akce Logické odpoledne plné hlavolamů a rébusů. Masopustní karneval Dílčí akce Představíme si naše rodiny, budeme si povídat o správném fungování rodiny co je a není dobře. Dramatizace modelových situací. KDO JE KDO? - od sourozenců až po prastrýce vytvoříme si rodokmen vlastní rodiny, přineseme si ukázat fotky babiček, dědečků, maminky, tatínka, sourozenců... Namalujeme si nejoblíbenějšího člena naší rodiny. Hrajeme pohybové hry v místnosti i venku. Řešíme hlavolamy, rébusy, hádanky a kvízy. Masopust povídání o tradicích a zvycích masopustu. Výroba masky na karneval. Připravíme zdravé občerstvení na masopustní karneval (základy zdravé výživy). BŘEZEN Jaro přichází Celodružinové akce Pexesiáda pro děti i rodiče Výstava Hadi,hadi,hadi v DDM Smíchov Dílčí akce Jarní výzdoba ŠD malba jarních kytiček. Rozkvetla nám škola - květovaná okna. Vycházky po okolí sledujeme změny v přírodě, řešíme kvízy o přírodě. Poznáváme jarní kvítí VÝROBA HERBÁŘE: činnost do konce školního roku. Učíme se poznávat rostliny podle encyklopedie a správně je vylisovat. Zpíváme a hrajeme jarní písně a hry zlatá brána, když jsem já sloužil, cvrnkání kuliček, skákání panáka a gumy. Trénujeme pexeso. Vyrobíme si každý vlastní pexeso se svým motivem. DUBEN Velikonoční radování Celodružinové akce Velikonoční tvořivé odpoledne. Pálení čarodějnic opékání buřtů, MISS čarodějnice, černokněžník. Dílčí akce Velikonoční výzdoba školní družiny, příprava na velikonoční tvořivé odpoledne. Malování a zdobení vajíček různými technikami. V případě zajištění materiálu i pletení pomlázek. Výroba obřího vejce kašírování. Vycházky po okolí sběr nových rostlin do našeho herbáře. Hrajeme míčové a pohybové hry na hřišti. Tradice a zvyky Svatojakubské noci popovídáme si o tradicích a vyrobíme si čarodějnici, kterou společně upálíme skupinová práce. KVĚTEN Děti a doprava v naší obci Celodružinové akce Dopravní odpoledne cyklistické závody, překážková dráha. Všechno nejlepší maminko besídka ke dni matek. Dílčí akce Budeme si povídat o pravidlech silničního provozu, o dopravních značkách a správném chování na místních komunikacích. Namalujeme si a pojmenujeme všechny dopravní značky, které potkáme při vycházce po okolí školy. Můj oblíbený/vymyšlený dopravní prostředek kresba, malba Naučíme se nebo vymyslíme vlastní básničku pro maminku ke dni matek. Vyrobíme dáreček nebo přáníčko. 12

13 Procházky po okolí, sběr nových rostlin do našeho herbáře. Ze stavebnic se pokusíme postavit vlastní městečko. Nakreslíme si mapu obce. ČERVEN Prázdniny se blíží Celodružinové akce Orientační běh v přírodě. Den dětí odpoledne plné her a soutěží. Výstava herbářů. Dílčí akce Naučíme se orientovat v přírodě, sever jih, východ, západ jak správně určit, pomůcky v přírodě. Vycházky po okolí. Dokončíme náš herbář a připravíme výstavku. Malba kresba Kam bych chtěl jet na prázdniny, vysněná dovolená. Připomeneme si bezpečnost o prázdninách. PRÁZDNINOVÝ PROJEKT ŠD Pozdrav z prázdnin píšeme si pohledy a dopisy z cest. Už znám svou adresu a umím napsat dopis. Hrajeme pohybové a míčové hry na hřišti. PRŮBĚŽNÁ ČINNOST V ŠD PO CELÝ ROK Poučení o bezpečnosti před každou činností, akcí. Správná hygiena, stolování a společenské chování. Prevence šikany. Příprava na vyučování vypracování domácích úkolů, didaktické hry, křížovky, rébusy. Pravidelný pobyt venku, odpočinkové a rekreační činnosti. Četba na pokračování z vybraných knih. Péče o školní rostliny a zvířata Environmentální výchova - PROGRAM EKOŠKOLA, RECYKLOHRANÍ. Výtvarné a pěvecké soutěže, účast na vystoupeních a projektech školy. Mediální výchova zábava, ale i poznatky. Další aktivity: ŠKOLNÍ ČASOPIS HOP Časopis vychází pravidelně každý měsíc. Připravují ho samotní žáci a žákyně ZŠ. MĚSÍČNÍ AKCE školy pro rodiče a děti. Literatura Kolář, M.: Bolest šikanování Herzog, R.: Násilí není řešení Marádová, E.: Zdravý životní styl 1. a 2. díl Šišková, T.: Výchova k toleranci a proti rasismu Nešpor, K. & Csémy, L. (1994): Alkohol, drogy a vaše dítě- Sportpropag, a. s., Praha Nešpor, K., Csémy, L. & Pernicová, H. (1999): Zásady efektivní primární prevence- Sportpropag, a. s., Praha Další zdroje: Jak ve škole vytvořit zdravější prostředí příručka o efektivní školní drogové prevenci Prevence - časopis 13

14 MŠMT: Prevence rizikového chování; Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže; Životní styl a zdraví českých školáků; metodický pokyn k prevenci a řešení šikanování u žáků škol a školských zařízení Přílohy Prevence a řešení šikany na ZŠ -výtažek z MP ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení čj.: / Příklady nepřímých a přímých znaků šikanování Nepřímé (varovné) znaky mohou být např.: - žák je o přestávkách často osamocený, ostatní o něj nejeví zájem, nemá kamarády - při týmových sportech bývá jedinec volen do mužstva mezi posledními - o přestávkách vyhledává blízkost učitelů / dohledu - má-li žák promluvit před třídou, je nejistý, ustrašený - působí smutně, nešťastně, stísněně - stává se uzavřeným - jeho školní prospěch se někdy náhle a nevysvětlitelně zhoršuje - jeho věci jsou poškozené nebo znečištěné, popř. rozházené - odmítá vysvětlit důvod poškození nebo ztráty věcí, hledá výmluvy - mění svoji pravidelnou cestu do školy Přímé znaky mohou být např.: - ostrakizování posměšné poznámky, pokořující přezdívka, nadávky, ponižování, hrubé žerty na účet žáka, snížení důstojnosti - kritika žáka, výtky pronášené nepřátelským až nenávistným tónem - nátlak na žáka, žádání věcných nebo peněžních darů - honění, strkání, šťouchání, rány, kopání /nemusejí být vedeny silou, ale oběť se nebrání a rány nevrací/ Metody řešení šikanování Co nedělat: - vyhnout se nebezpečným extrémům řeším vše x neřeším nic - nenechat se vmanipulovat do řešení, které škole nepřísluší - nepokoušet se didakticky řešit rizikové projevy chování a naopak - nepodléhat manipulaci médii, obcí, rodiči, veřejností - řešení v afektu Co dělat: - probírat téma šikany se žáky v jednotlivých předmětech a s rodiči na třídních schůzkách - aktivně dodržovat rozvrh dohledů - řádně evidovat veškerou příslušnou dokumentaci, o všem mít řádné a podepsané zápisy - přenášet zodpovědnost kam patří /rodina, obec, veřejnost, PPP, policie/ - uvědomit si co můžu, musím, nemám, nemůžu - provést diagnostiku / použít vhodné techniky a metody/ 14