ZPRÁVA ČHV O STAVU LIDSKÝCH PRÁV V ČESKÉ REPUBLICE V ROCE 2006 ČESKÝ HELSINSKÝ VÝBOR

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRÁVA ČHV O STAVU LIDSKÝCH PRÁV V ČESKÉ REPUBLICE V ROCE 2006 ČESKÝ HELSINSKÝ VÝBOR"

Transkript

1 ZPRÁVA ČHV O STAVU LIDSKÝCH PRÁV V ČESKÉ REPUBLICE V ROCE 2006 ČESKÝ HELSINSKÝ VÝBOR PRAHA 2007

2 Obsah 1. Úvodem Postavení žen na trhu práce Situace opuštěných dětí Práva seniorů K vývoji integrace cizinců Postavení žadatelů o azyl a jiných osob, které potřebují ochranu K právům pacientů O stavu svobody vyznání Exekuční řád a lidská práva Policie a lidská práva Vězeňství, práva vězněných osob, trestní soudnictví

3 1. ÚVODEM Letos již po třinácté vydáváme svou Zprávu ČHV o stavu lidských práv v České republice, tentokrát pokud jde o stav v roce Je to písemně, v deseti statích vyjádřený určitý výsek situace lidských a občanských práv v naší zemi v uplynulém roce, jak se nám jeví z hlediska tematického zaměření pracovníků, aktivistů a spolupracovníků naší nestátní neziskové organizace. Na rozdíl od vládní Zprávy o stavu lidských práv v ČR v r. 2006, která - díky účasti širokého okruhu pracovníků úřadu zmocněnce pro lidská práva a jednotlivých resortů, odborníků a též aktivistů nestátních organizací, všech sdružených ve vládní Radě pro lidská práva - pokrývá široký okruh témat, k nimž rovněž ČHV přispívá svými poznatky a texty, pojednává naše Zpráva o jednotlivých, námi vybraných tématech nikoli formou stručných odstavců, ale ve statích či kapitolách. Ty umožňují vyjádřit širší obsahy a souvislosti jevů či procesů, neomezují se jen na stručná konstatování. Zpráva ČHV ovšem není úplným vyjádřením výstupů z práce naší organizace. Mimo témata pojednaná ve statích zůstávají mnohé reálné aktivity, například už tradiční vzdělávání k lidským právům na různých úrovních, řešení individuálních případů porušení či nedostatečné ochrany lidských práv, bezplatné poradenství pro jednotlivce i skupiny (např. pro seniory či ženy), různé postupy pracovníků i aktivistů ČHV. Příkladem usilovné práce na případu je sledování složité, třináct let trvající policejní a soudní causy kurdského lékaře, humanisty a podnikatele MUDr. Yekty Uzunoglu, jemuž se ČHV věnuje od roku 1995 (viz časopis Lidská práva č. 4/06, Stanovisko pro Amnesty International). Informace o některých těchto počinech se objevují v článcích našeho časopisu Lidská práva, ve stanoviscích ČHV, v publikacích ČHV, v dopisech státním orgánům, v časopisu Vestigář /viz apod. Na závěr. Čtenářům Zprávy budeme vděčni za jakýkoli ohlas, připomínku, kritiku či návrh k našemu monitoringu situace lidských práv, jímž se 2

4 Československý helsinský výbor (vedle Charty 77) zabýval a následně Český helsinský výbor zabývá kontinuálně od roku 1988 a který je - v různých proměnách a variantách - jeho hlavním posláním. Mimochodem: za toto úsilí je ČHV velmi kladně hodnocen v rámci Mezinárodní helsinské federace (IHF), jejímž je členem, v rámci součinnosti řady helsinských výborů i dalších evropských a světových organizací pro lidská práva. PhDr. Libuše Šilhánová předsedkyně ČHV 3

5 2. POSTAVENÍ ŽEN NA TRHU PRÁCE Poznatky popisované v této stati vycházejí ze zkušeností získaných v rámci právního poradenství a školící činnosti pro nezaměstnané ženy. Ukazuje se, že postavení žen na trhu práce je v České republice nadále problematické. Přesto, že zákoník práce, zákon č. 65/1965 Sb., implementoval směrnice Evropské unie týkající se zákazu diskriminace na trhu práce, Český helsinský výbor má poznatky o tom, že k diskriminačnímu jednání ze strany zaměstnavatelů nadále dochází, a to již ve fázi, kdy se uchazečky o zaměstnání dostaví k přijímacímu řízení. Opakovaně uvádějí, že jsou dotazovány na informace osobního charakteru, jako např. kdy chtějí otěhotnět, případně se musí zavazovat, že na určitou dobu, zpravidla dva roky, mateřství neplánují. Zejména obchodní řetězce požadují od uchazeček o zaměstnání informace o tom, kdo bude hlídat jejich děti v případě nemoci, požadují dokonce jméno a přesnou adresu paní na hlídání. Někteří zaměstnavatelé požadují od svých zaměstnanců závazný příslib, že v případě vlastní nemoci nebudou čerpat pracovní neschopnost(!). Není výjimkou ani požadavek potenciálního zaměstnavatele (správního úřadu), aby mu uchazečka o zaměstnání sdělila jméno a adresu bývalého manžela, datum rozvodu, adresu zaměstnavatele bývalého manžela a jeho pracovní pozici v zaměstnání. Ženy - matky malých dětí velmi těžko nacházejí zaměstnání, a zejména situace matek -samoživitelek je opravdu svízelná. Tyto ženy shodně hovoří o tom, že i když seženou zaměstnání, zaměstnavatel s nimi rozvazuje pracovní poměr ve zkušební době poté, kdy z důvodu péče o dítě nemohou v zaměstnání zůstávat po pracovní době (často do pozdních večerních hodin). Tyto ženy také celkem shodně hovoří o tom, že zaměstnavatelé nejsou ochotni přistoupit např. na vytvoření sdíleného pracovního místa, kdy by si dvě ženy, zpravidla matky malých dětí, rozdělily jeden pracovní úvazek na poloviny. V případě nemoci by tyto ženy byly navzájem zastupitelné a zaměstnavateli by tak nevznikal problém s jejich absencemi. Ženám by se umožnilo pracovat na zkrácený úvazek a sladit potřeby péče o děti s vlastní realizací v pracovním procesu. 4

6 Nadále přetrvává i nechuť zaměstnavatelů přijímat do pracovního poměru starší uchazečky o zaměstnání. Je otázkou, jak bude respektován zákaz diskriminace na trhu práce podle nového zákoníku práce (zákona č. 262/1006 Sb.) při absenci antidiskriminačního zákona. Uchazečky o zaměstnání evidované na úřadech práce si stěžují na formální přístup těchto úřadů. Není výjimkou, že si klientky stěžují na ponižující přístup úřednic úřadů práce, kdy nabídka volných míst je ryze formální a evidované uchazečky často jen plní povinnosti uchazeče o zaměstnání tím, že obcházejí zaměstnavatele a sbírají razítka spolu s potvrzením, že zaměstnavateli nevyhovují. Opakovaně si tyto ženy stěžují, že k nim pracovnice úřadů práce přistupují jako k lidem, kteří nechtějí pracovat. Formální přístup úřadů práce se projevuje i v situacích, kdy nezaměstnané uchazečky projeví vlastní iniciativu získat práci a dostanou se tak nechtěně do kolize s požadavky konkrétního úřadu práce. V jednom případě byla klientka nucena podat stížnost na postup úřadu práce na Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, načež její stížnost byla ministerstvem vyřízena kladně. Jednalo se o to, že uchazečka o zaměstnání, matka pečující o nezletilé dítě, které úřad práce dlouhodobě nebyl schopen reálně zprostředkovat zaměstnání, uviděla ve výloze obchodu vývěsku, že přijmou okamžitě prodavačku. To bylo v pátek. Ihned na vývěsku reagovala; zašla do obchodu a dohodla se s vedoucím (majitelem), že v pondělí přijde dojednat podrobnosti a bude se ucházet o volné místo, resp. bude v prodejně chvíli pomáhat. To se také stalo. Klientka pobyla v pondělí asi dvě hodiny v prodejně, pomohla rovnat zboží, ale žádnou smlouvu nepodepsala, žádný plat za to nedostala. Po dvou hodinách jí příslušný vedoucí pracovník sdělil, že ji nepřijmou, protože nevyhovuje jejich požadavkům, a vystavil jí potvrzení, že se v dané prodejně ucházela neúspěšně o zaměstnání. Klientka toto potvrzení odevzdala na příslušném ÚP. K jejímu zděšení jí bylo vydáno rozhodnutí o vyřazení ze seznamu uchazečů o zaměstnání a rovněž jí byla zastavena výplata dávek v nezaměstnanosti pro závažné porušení povinností uchazeče o zaměstnání. Toto porušení povinností mělo spočívat v tom, že klientka nenahlásila úřadu práce tři dny předem skutečnost, že nastupuje do zaměstnání. Z výše uvedeného popisu je zřejmé, že klientka jednak do žádného zaměstnání 5

7 nenastoupila, jednak to, že postupovala velmi flexibilně a okamžitě reagovala na nabídku práce, přičemž objektivně nemohla splnit zcela formální požadavek hlásit nástup do zaměstnání tři dny předem. Naštěstí bylo stejného názoru i Ministerstvo práce a sociálních věcí. V současné době je klientka opět evidována jako uchazečka o zaměstnání na příslušném úřadu práce. Jako velmi problematická se jeví možnost získat rekvalifikační kurzy u úřadu práce. Problém se jeví tak, že úřady práce postupují vůči nezaměstnaným ženám poměrně jednotně pokud jde o umožňování získat rekvalifikaci. Např. rekvalifikaci v počítačovém kurzu podmiňují - dle sdělení klientek maturitou a věkem maximálně 35 let. Např. klientce, která sice měla příslušné vzdělání, avšak vracela se na trh práce po více než patnácti letech a její znalosti z oblasti účetnictví již nebyly aktuální, byla rekvalifikace úřadem práce zamítnuta proto, že její dosavadní vzdělání bylo shledáno dostatečným. Podle 33 zákona o zaměstnanosti má úřad práce věnovat zvýšenou péči těm uchazečům o zaměstnání, kteří ji pro svůj zdravotní stav, věk, péči o dítě nebo z jiných vážných důvodů potřebují. Dále jsou v zákoně vyjmenovány konkrétní kategorie osob, kterých se zvýšená péče týká. S těmito kategoriemi osob může (a v některých případech musí) být ve spolupráci s uchazečem či uchazečkou vypracováván individuální plán směřující ke zvýšení možnosti uplatnění uchazeče na trhu práce. Na základě poznatků ČHV lze konstatovat, že možnosti pomoci a práce s nezaměstnanými, které z uvedeného ustanovení vyplývají, nejsou v praxi úřady práce aplikovány buďto vůbec, nebo jsou používány velmi sporadicky. Závěrem lze říci, že situace na trhu práce v České republice zůstává téměř beze změny. Diskriminační přístup k některým kategoriím nezaměstnaných žen ze strany potenciálních zaměstnavatelů přetrvává. Prokazatelnost takového jednání je v praxi velmi problematická. Konkrétním pomocníkem jak nezaměstnaným, tak i zaměstnaným ženám, které se domnívají, že jsou diskriminovány, by měly být úřady práce. Praxe bohužel ukazuje, že přístup pracovníků/ic v těchto úřadech je často formální, a nezaměstnané ženy místo aby zde měly pocit pomoci a porozumění, nabývají nezřídka dojmu, že jsou ponižovány, a z povinných návštěv úřadu práce mají obavy. 6

8 Na úplný závěr ještě perlička, i když se týká muže. Pan Tibor G. pracuje jako popelář. V pracovní době ho na jeho pracovišti přepadl a surově zmlátil XY, zaměstnanec téhož zaměstnavatele, jehož pracoviště se však nalézá na druhém konci města. Záležitost je předmětem šetření Policie ČR. Pan Tibor G. byl převezen k lékaři a byl uznán práce neschopným na více než 10 pracovních dnů. Po návratu do zaměstnání mu zaměstnavatel předal písemnou výtku pro porušení pracovní kázně - rvačku na pracovišti - s tím, že bude-li se porušování pracovní kázně opakovat, bude s panem Tiborem G. rozvázán pracovní poměr. Tolik na dokreslení, že pracovní diskriminace se netýká jen žen. JUDr. Daniela Světlíková, ČHV 7

9 3. SITUACE OPUŠTĚNÝCH DĚTÍ Jako filmová dokumentaristka jsem se v posledních patnácti letech snažila popsat, prožít a pochopit svět dětí, které nemohou žít se svými biologickými rodiči. Prošla jsem všechny typy ústavních zařízení, kde tyto děti nedobrovolně žijí, a poznala jsem stovky náhradních rodin. Moje zpráva je založena na praktických zkušenostech filmařky, která veškeré teorie musí umět kamerou zdokumentovat - je tedy podložena konkrétními osudy, které jsem poznala v letech Problematika těchto dětí se u nás systémově neřeší, podle statistik neziskových organizací tři čtvrtiny dětí, které ztratily rodiny, žijí v ústavní péči. Tím je porušováno základní právo dítěte, právo na život v rodině. Tragédie malého opuštěného jedince je právě v jeho faktické opuštěnosti, bezbrannosti a v neexistenci zásadní zájmové skupiny, která by jej hájila. Z izolace opuštěných dětí od zájmů i života majoritní společnosti těží státem hájená zařízení kolektivní výchovy, která jsou zřízena pro více či méně důstojné přežití dětí od kojeneckého věku do dospělosti, v případě dětí s vážnými handicapy až do smrti. Stát po roce 1990 nezauvažoval o změně systému a zvýhodnění rodinné náhradní výchovy (osobně jsem se o tom přesvědčila při jednání s tehdejším ministrem práce a sociálních věcí Vodičkou) a převzal komunistický princip výchovy opuštěných dětí a dětí odebraných z rodin. Zákonem uznaná přednost rodinné výchovy před ústavní se dodnes neuskutečnila. Novela zákona o rodině upřednostňuje práva rodičů před právy jejich opuštěných nebo odebraných dětí. Častá nekompetentnost pracovnic sociálních odborů a nekonečné lhůty soudních řízení zcela zásadně prodlužují čas života dětí v ústavní výchově. Zhoršující se situace sociálně slabých rodin, nárůst násilí mezi dětmi, ale i vyšší procento novorozenců se zdravotními a mentálními handicapy zvyšují počet dětí v ústavní péči. Stát investoval obrovské sumy nejen do úpravy stávajících zařízení, ale stavěl a staví další - nutno říci, že přívětivější - pro děti i 8

10 personál. Děti se v nich dělí na menší skupiny, kterým se říká rodina, jejich ubytování se podobá standardnímu bytu, ale způsoby výchovy zůstávají ve své podstatě nezměněny. Střídající se tety naučí děti určitým praktickým dovednostem, osladit si čaj a třeba i upéct koláč, ale zásadním životním vztahům je naučit nemohou, a nemohou je především zbavit citové deprivace z nedostatku péče tzv. vlastní osoby. Nemohou je - díky určitému luxusu zařízení a kolektivní výchově - ani naučit osobní odpovědnosti, bez níž se dospělé děti po odchodu z ústavu neumějí orientovat v normálním životě. Neumějí si najít a udržet práci ani vztahy s partnery a okolím. Proto občanská sdružení a obce budují domy na půli cesty, kde se dospělí absolventi ústavní výchovy učí žít na svobodě. Systém odebírání dětí z rodin (kromě zákonné úpravy, že o předběžném opatření o odejmutí dítěte z rodiny rozhoduje soud) se nezměnil. Vzhledem k současné praxi obecních zastupitelstev při rozhodování o vystěhování rodin neplatících nájemné, aniž by byl zajištěn sociální byt pro rodinu, stoupá počet dětí v ústavních zařízeních. Podle vyjádření ředitele odboru Ministerstva školství a tělesné výchovy, které jsem si vyžádala, sociální péče odebírá další a další děti, které není kam dát a stav je neudržitelný. Stav je neudržitelný, protože ústavy pro výchovu dětí jsou v gesci několika ministerstev, která navzájem špatně komunikují. Proto nechci udávat žádné počty dětí v ústavní výchově, nedopracovala jsem se k žádné věrohodné statistice. Zveřejněné údaje v tisku a odborných časopisech úředníci ministerstev popírají, ale jejich údaje zase nekorespondují s tím, co vidím v ústavech. Například Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) podle údajů krajů vytváří registr dětí, které byly nabízeny žadatelům o adopci nebo pěstounskou péči nejprve v krajích a poté v celé republice, ale náhradní rodina se pro ně nenašla. MPSV každoročně uvádí, že se jedná přibližně o tisíc dětí, které nelze umístit do rodin. Z toho MPSV vyvozuje, že je málo zájemců o pěstounskou péči, že není zájem o děti s postižením, romské a poloromské děti. Pěstounských rodin opravdu není tolik, kolik by jich mělo být, aby se situace mohla zásadně změnit, ale znám řadu pěstounů, kteří marně žádají o svěření dítěte do své péče a přitom žádají právě o děti s postižením nebo o děti romské. 9

11 O vhodnosti umístění dítěte do rodiny prakticky rozhoduje sociální pracovnice v místě trvalého bydliště matky (pracovnice bývá i zákonnou opatrovnicí dítěte), většinou po dohodě s vedením ústavu, kde je dítě umístěno. Pokud sociální pracovnice usoudí, že konkrétní dítě není vhodné k tomu, aby žilo v rodině, dítě není vůbec zařazeno do žádného seznamu a zůstává v ústavní péči. Tím jsou samozřejmě naprosto zpochybněny počty dětí v ministerském registru. Často se jedná o děti zdravotně nebo rasově handicapované, kde sociální pracovnice podle svého názoru usoudí, že se pro něj náhradní rodina nenajde, a tak předem znemožní jednání o hledání rodiny pro toto dítě. Pokud si takové dítě najde pěstoun v ústavu sám, nebo i s pomocí neziskové organizace, vymkne se péči sociálního odboru a o dítě musí žádat u okresního soudu.vzhledem k délce soudních termínů se tak pobyt dítěte v ústavu prodlouží o měsíce, někdy i o léta. Do registru nabízených dětí pro náhradní rodinnou péči se nedostanou někdy i děti zdravé a bílé. Během natáčení loňského dokumentu Děti bez lásky i s láskou jsem našla tři takové děti. V prvním případě si již ověření pěstouni, oba s akademickými tituly, našli v dětském domově desetiletou dívku, polosirotka, o níž ředitelka domova rozhodla, že se nehodí do pěstounské péče. S pomocí neziskové organizace Sdružení pěstounských rodin se podařilo po více než dvou letech (!) dostat dívku do jejich rodiny. Ve druhém případě šlo o malé dítě s předpokládaným handicapem, který se po půlročním pobytu v rodině nepotvrdil, vyplýval jen z citové deprivace dítěte. Pěstouni tohoto dítěte potvrdili, že ani další dvě handicapované děti, které byly v jejich pěstounské péči, nebyly uznány za vhodné pro život v rodině a pěstouni je získali soudním rozhodnutím na základě své žádosti. Třetím případem byl zdravý čtyřletý chlapec, hned po narození umístěný na základě předběžného opatření do kojeneckého ústavu. Jeho těžce postiženou sestru získala pěstounka soudní cestou, díky podpoře ředitelky ústavu sociální péče. O chlapce pak tatáž pěstounka žádala několik měsíců. Poté, co jsem případ natočila (se svolením a velkou podporou ze strany vedení kojeneckého ústavu, které se marně domáhalo odchodu chlapce do rodiny), byl chlapec k pěstounce propuštěn na 10

12 hostitelskou návštěvu. Návštěva je sice už několik měsíců prodlužována, ale bez nároku na jakékoli finanční úhrady pro pěstounku. Řada pěstounů o problémech při získávání dětí do své péče nechce veřejně mluvit, protože se bojí dalších komplikací ze strany úředníků, policie a soudců. Kauza : pěstounka s odborným školením pro výchovu předčasně narozených dětí navštěvovala na žádost ředitele domova pro děti od 0 do 3 let roční holčičku (porodní váha 60 dkg, v 1 roce 4 kg, ležící, apatické dítě). Po několika návštěvách pěstounky v ústavu se u tohoto ročního dítěte poprvé objevil úsměv a začalo se lépe vyvíjet. Proto si pěstounka zažádala o povolení návštěvy dítěte do své rodiny. Dítě po několika dnech života v rodině začalo lézt, sedlo si, postavilo se, dobře jedlo, bylo spokojené. Po čtrnácti dnech ale sociální pracovnice pobyt dítěte v rodině neprodloužila se zdůvodněním, že postižení dítěte je hluboké, potřebuje intenzivní péči 24 hodin denně, což rodina zajistit nemůže. Pěstouni se obrátili na soud, který po šestnácti měsících, kdy rodina dítě stále navštěvovala, zrušil ústavní výchovu dítěte a dítě do této rodiny umístil. Šestnáct měsíců strádání dítěte v ústavní výchově nebylo v tomto případě zaviněno dlouhými lhůtami soudu, ale nesouhlasem sociální pracovnice. Ta využila všech prostředků, vyplývajících z jejích kompetencí, ke zmaření spojení dítěte s rodinou, kterou ona neuznala za vhodnou. Další kauzou nefungujícího systému v péči o odebrané děti je příběh sourozenců, kteří byli z rodiny soudně odebráni pro špatnou péči rodičů a byli umístěni do dětského domova. Poté soud rodiče zbavil práv a povinností vůči těmto dětem. Děti žily v dětském domově šest let, aniž by rozhodnutí soudu bylo dáno na vědomí ředitelce domova. O důležitých věcech v životě dětí - jako jsou operace, výdej pasu, výběr mezi studijním a výučním oborem - tedy celá léta rozhodovali rodiče, kteří výrok soudu ignorovali. Bolestivými kauzami jsou příběhy dětí, které byly umístěny do dětských domovů, protože jejich matky jsou ve výkonu trestu. Znám příběh pěti sourozenců, kteří po své matce velmi touží a ředitelka dětského domova je za matkou vozí na pravidelné návštěvy. Děti tak neztratí kontakt s matkou, ale i po jejím propuštění 11

13 zůstanou v dětském domově, protože matka za stávající situace nikde nesežene byt, kde by mohla s dětmi žít. Řada dalších dětí musí zůstat v ústavní péči třeba celé dětství, protože rodiče dítě občas navštěvují a nepřejí si, aby opustilo ústav a vyrůstalo v jiné rodině. Je jim vyhověno, i když neplatí ani ošetřovné, ani výživné. Téma času dětí, který musí dítě prožít bez vlastního rozhodnutí v ústavním zařízení, je téma zcela neošetřené. Různé metodické pokyny pro ústavy sice tvrdí, že dítě má být v ústavu jen po dobu nezbytně nutnou - než se vyřeší poměry v jeho rodině nebo než se najde rodina náhradní - v praxi však délka života dítěte v ústavu není ničím omezena. Znám velké rodinné skupiny dětí, které jsou jen z bytových důvodů umístěny v ústavu i několik let. Kauza : otec opustil rodinu, matka byla vypovězena z bytu jeho rodičů, tři děti byly ihned odebrány a dány do dětského domova, s nejmladším dítětem matka žije v azylovém domě. Řádně platí nájem a o dítě se vzorně stará. Marně žádá o přidělení jedné místnosti a zrušení ústavní výchovy dětí. Nehledě na citové strádání matky i dětí je takové jednání v rozporu s hospodárným nakládáním veřejnými prostředky. Pobyt tří dětí v dětském domově stojí téměř ¾ milionu korun ročně. V některých zařízeních potkávám pracovníky, jimž bych dítě nesvěřila ani na procházku. Procento nekompetentních a nelaskavých vychovatelů narůstá úměrně podle věkových kategorií dětí a jejich sociálního postoje - od profesně, často i lidsky dobře vybavených zdravotních sester kojeneckých ústavů, přes lhostejné, zcela vyhořelé vychovatelky pubertálních dětí, po vychovatelsky neschopné, někdy i kruté hlídače dětí ve výchovných ústavech. Na pedagogické pracovníky dětských domovů a výchovných ústavů - tedy polepšoven, pasťáků, (pro děti školou povinné teď přejmenovaných na dětské domovy se školou) - se vztahuje zákon o školských zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy (znění č. 383 / 2005 Sb.). Každý pedagogický pracovník musí před nástupem podstoupit a sám si hradit psychologická vyšetření a podle výsledku vyšetření může být přijat do pracovního poměru. Podle sdělení ředitele odboru 12

14 MŠMT klesl proto počet zájemců o tato místa, a některá zařízení musela být sloučena. Pro ústavy v gesci Ministerstva zdravotnictví a MPSV tento zákon neplatí. Zvláštní kapitolou je vzdělávání v ústavní a ochranné výchově. V posledních letech jsem nepoznala zařízení, kde by bylo upíráno vzdělání i těžce postiženým dětem. Úroveň vzdělávání mezi jednotlivými zařízeními - v dětských domovech se školou i v ústavech sociální péče - je zarážející, a je závislá pouze na osobnosti ředitele zařízení. Děti z dětských domovů navštěvují školy v obci nebo okolí, většina z nich pokračuje v učňovských oborech, studenti jsou stále výjimkou. Právě na přístupu k učení a na poznání smyslu vzdělání pro život se ukazuje rozdíl mezi dětmi z rodin a ústavů. Ústavní děti, které žijí více let v kolektivu, nemají motivaci k učení, nemají se pro koho učit, sami sebe si neváží, nechápou se jako jedinečné individuality, které se mají a mohou prosadit. Většina středoškoláků z dětských domovů jsou děti, které byly odebrány z rodin později, nebo přišly do dětského domova z vlastní vůle. Vysokoškoláci jsou naprostou výjimkou a dokončují studium většinou jen díky podpoře některé nadace. Velkou nadějí pro nadané děti z dětských domovů je zařízení Kellnerovy nadace škola Open gate. Úroveň výchovy v dětských domovech se dá do značné míry posoudit podle toho, jak dokáží motivovat mimoškolní činnost dětí. Většinou se děti ve volném čase trochu učí, proběhnou se a pak sledují televizi nebo video. Zákaz sledování televize je zásadním trestem snad ve všech zařízeních. V ústavech, kde je třeba i 60% romských dětí, často neexistuje zajištění pravidelné hudební nebo i pohybové výchovy, a tyto děti, tradičně hudebně a pohybově nadané, neumějí ani zpívat, jejich přirozené nadání není rozvíjeno. Vedení domova to většinou vysvětluje nedostatkem volného času starších dětí, které musejí z ústavů, umístěných do malých obcí, dojíždět na školy druhého stupně, nebo absolutním nezájmem dětí o jakoukoli práci ve volném čase. Nepochybnou nadějí pro řadu dětí je možnost zřizování soukromých malokapacitních domovů nebo dětských domovů, které fungují jako rodina, ředitelem a vychovatelkou jsou manželé, kteří musí mít odpovídající vzdělání a starají se o 7-13

15 10 dětí. Velkým zlomem v systému je řada zařízení Fondu ohrožených dětí (FOD) Klokánek, která poskytují okamžitou pomoc dětem v nouzi. Jejich sociální pracovnice pracují s rodinou dětí tak, aby se děti mohly vrátit zpět, nebo pro ně vyhledávají náhradní rodiny. Pobyt dětí v těchto zařízeních je časově omezený na několik měsíců, systém výchovy se blíží rodině - v bytě žijí jen tři, čtyři děti, a mají jen dvě stálé vychovatelky, které se střídají po týdenní službě. Klokánek je tedy pro děti příznivější, rodinně orientovaná krátkodobá péče. Bohužel, jeho existence vzbuzuje hněv některých ředitelů stávajících zařízení, především kojeneckých ústavů, respektive zařízení pro děti ve věku od 0 po 3 roky, sdružených ve společnosti sociální pediatrie. Zcela asociálně reagují na skutečnost, že některé matky, které se při porodu zřeknou svého dítěte, umístí dítě do Klokánku místo do kojeneckého ústavu. Tím se samozřejmě narušuje léta budovaná pozice ředitelů, kteří jsou zvyklí spolurozhodovat o délce pobytu dětí v ústavech a o jejich osudu. Spousty krásných slov, frází a teorií, které minulý režim neznal, dnes běžně používají všichni, kteří rozhodují o dětech, jejichž rodina selhala. Praxe se ale mění pomalu a opravdu jen díky několika osvíceným odborníkům a neziskovým organizacím jako je FOD, Středisko náhradní rodinné péče, STŘEP, Sdružení pěstounských rodin, Rodina sv. Zdislavy a dalších a díky podpoře nadačních fondů a nadací (např. Rozum a cit, Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové, Naše dítě, Konto Bariéry) - tedy nestátním organizacím, které před listopadem 1989 nemohly existovat. Ljuba Václavová Autorka je filmová dokumentaristka a publicistka, členka správní rady a předsedkyně poradního sboru Fondu vzdělání pro udílení stipendií dětem zdravotně a sociálně handicapovaným Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové 14

16 4. PRÁVA SENIORŮ V roce 2006 byly definovány zákonné prvky pro vytvoření moderního systému sociální práce a sociálních služeb, včetně standardů kvality sociálních služeb (zákon o sociálních službách č. 108/2006 Sb. a prováděcí vyhláška zákona č. 505/2006 Sb.), které představují významný posun v respektování lidských práv a práv spotřebitelů jako uživatelů sociálních služeb. Tato skutečnost se velmi významně dotýká seniorů. Nová právní úprava odpovídá preferencím a potřebám seniorské populace a vytváří prostředí pro vznik a rozvoj systému individuálních domácích služeb, podporujících setrvávání starých lidí v jejich přirozeném sociálním prostředí. Nekvalitní péče a špatné zacházení se seniory ze strany poskytovatelů sociálních služeb by mělo být eliminováno systémem pravidelných opakujících se sociálních šetření v domácnostech osob pobírajících příspěvek na služby. Kvalifikovaní sociální pracovníci budou sledovat využití příspěvku a zjišťovat potřebu a rozsah sociálních služeb v komunitách. Přestože se jedná o změny velkého rozsahu, které se dotknou velmi vysokého počtu občanů ČR, není jim - např. ze strany medií - věnována náležitá pozornost. V rámci poskytování domácí zdravotní péče stále ještě není dostatečně podporován rozvoj integrované domácí péče (kombinované terénní zdravotně sociální služby), jež je významnou podporou rodin pečujících o nesoběstačného seniora v domácím prostředí. Takové kombinované služby jsou ve vyspělé Evropě samozřejmostí a lze jimi předejít nutnosti umístění seniora do ústavní péče a tím i vynaložení poměrně značných finančních prostředků. Možnost žít v přirozeném sociálním prostředí je předpokladem pro udržení, popřípadě i rozvoj společenského postavení seniorů. Nový zákon tyto kombinované služby neodmítá, a zdá se, že sama praxe si takové služby sama vynutí. Pečující rodiny však stále ještě postrádají respitní služby pro dočasné pobyty seniorů, které jsou potřebné v zájmu regenerace sil pečujících osob. Tato možnost existuje pouze v jedné pětině obcí ČR. Přičemž rodina - jako základní článek společnosti - vytváří bezpečný prostor pro život seniorů, pomáhá jim udržet si 15

17 nezávislost, samostatnost, je prostorem mezigenerační solidarity a brání sociálnímu vyloučení starých lidí. Pokud jde o bydlení, stále chybí dotační politika obcí, jež by zvýhodňovala investory, kteří budou stavět různé typy integrovaného bydlení, např. komunitní bydlení, chráněné bydlení apod. Odpovídající bydlení je pro seniory zvlášť důležité. Oddaluje nebo zamezuje odchod seniorů do objektů a zařízení, kde jsou odloučeni od rodin a ztrácejí dosavadní společenské kontakty. Podpora nových multifunkčních forem bydlení pro seniory a nové formy podpory přiměřených úprav domácího prostředí, zejména pro seniory závislé a nesoběstačné, může tak pomoci eliminovat problémy seniorů pokud jde o bydlení. Přes veškeré zdůrazňování významu domácího prostředí zůstává pro mnohé seniory pobyt v ústavech žádanou, někdy jedinou vhodnou variantou. Nedostatek kvalitních rezidenčních zařízení pro seniory ovšem způsobuje, že čekací doby na přijetí jsou nepřiměřeně dlouhé. Nezřídka je od žadatelů - zcela nemorálně i ve veřejných zařízeních - vymáhána vysoká částka za umístění jako sponzorský dar. Tyto tzv. dary mnohdy reprezentují celoživotní úspory žadatele anebo překračují jeho možnosti. Pokud je žadatel senior nespokojen se službami v takto dosaženém bydlení a odejde z něj, na vrácení daru mu nevzniká nárok. Z hlediska volby domácí či rezidenční péče tak není vždy respektováno právo volby závislého člověka a jeho rodiny. V sociálně právní ochraně seniorů je opomíjeným, ale velmi závažným - lze říci celosvětovým - problémem týrání a zneužívání seniorů. Jde o problematiku, která začíná ztrátou respektu u bližních a může končit otevřeným násilím z jejich strany. Je velkým nedostatkem, že žádná instituce v ČR nemá údaje o rozsahu a místech týrání, zneužívání a otevřeného násilí vůči seniorům, i když se ví, že tyto jevy jsou časté. Podle zkušeností odhadují ti, kteří se problematikou seriózně zabývají, že podíl psychicky a tělesně týraných seniorů přesahuje u nás 5%-ní podíl, uváděný v západních demokratických zemích, což by v České republice představovalo více než konkrétních týraných osob. Světová zdravotnická organizace (World Health Organization) uvádí, že 4-6 % seniorů se setkalo s některou z forem domácího násilí. V ČR je problematice týrání seniorů věnována velmi malá pozornost, přestože 16

18 statistika mluví o tom, že 13% respondentů z řad seniorů se setkalo s fyzickým napadením, 20% se setkalo s psychickým týráním. Pouze 16% seniorů přizná, že byli týráni, ale 84 % týrání vůbec nepřizná (průzkum Zdravotní fakulty Jihočeské univerzity z roku 2005). V rámci individuálního bezplatného sociálně právního poradenství se pracovnice Českého helsinského výboru zabývaly několika případy špatného zacházení se seniory v rodinách i ústavech. Podrobné zkoumání a monitorování takových jevů, jako je zneužívání, týrání, omezování seniorů včetně domácího násilí, je velmi důležitou aktivitou, která si zasluhuje daleko větší pozornost. Proto se Rada pro seniory při Českém helsinském výboru a Život 90 letos aktivně zapojily do mezinárodní kampaně za Světový den proti násilí na seniorech, která byla vyhlášená ke dni 15. června V období 8. až 15. června 2006 proběhla týdenní intenzivní informační kampaň zaměřená na zvyšování povědomí o týrání, zneužívání a zanedbávání seniorů, včetně včasného rozpoznání příznaků a také informací, kam se lze obrátit o pomoc. Účastníci/ice se tak zapojili do této celosvětové sítě organizací, které proti násilí na seniorech bojují. Postupně vznikají rady seniorů a rady pro seniory. Jejich úkolem a účelem je zastupovat zájmy starších občanů dané země. Jsou politicky i nábožensky neutrální a nezávislé. Po dohodě s vedením měst a obcí působí jako mluvčí starší generace, a to ve spolupráci se všemi, kdo se zabývají problematikou stáří a stárnutí. Jejich povinností není jen na problémy upozorňovat, ale i konstruktivně se podílet na jejich řešení. Těžiště těchto rad je především v sociální politice. V Českém helsinském výboru byla např. Rada pro seniory ustanovena Má 16 členů, z toho 1 předsedu a 2 místopředsedkyně. Partnerem v tomto projektu se stalo občanské sdružení Život 90. Rada pro seniory při ČHV je složena ze seniorů dobrovolníků, expertů a odborníků, nebo těch, jejichž věk je blízký seniorskému. Rada se věnuje m.j. monitoringu plnění Národního plánu přípravy na stárnutí v letech a monitoringu příslušné legislativy. Ve snaze informovat seniory byla též v ČHV (za finančního přispění Evropské unie) zřízena webová podstránka 17

19 Co lze na těchto stránkách najít? Především: jak založit radu pro seniory, právní poradnu z oblasti občanského, sociálního, pracovního či správního práva. Dále je zde možné najít dokumenty o dobrovolnické činnosti, o tom, co se děje v Evropské unii a také něco o životním stylu a vzdělávání v univerzitách třetího věku. A čeho bylo již dosaženo? Pracovnice/íci projektu se aktivně účastnili všech veřejných jednání Výboru pro sociální politiku a zdravotnictví Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, kde připomínkovali zákon o sociálních službách a o novelizaci dalších právních norem. Jejich aktivity přispěly hlavně k dokončení legislativních prací na uvedeném zákoně, který vešel v platnost k Zmíněný druh aktivit má nesporně velký význam pro rozvoj plnohodnotného života seniorů. V České republice bohužel neexistuje organizace, jež by systematicky monitorovala porušování lidských práv seniorů, zejména špatné zacházení a týrání. Nejsou shromažďovány údaje o takových případech a jejich analýzy. Objektivně není přesně znám rozsah a hloubka ubližování a týrání seniorů jako vážného společenského jevu, a proto nelze nastavit kritéria pro prevenci a následná opatření. Problém však představuje i násilí, které se odehrává v institucích, jako např. nemocnicích, léčebnách dlouhodobě nemocných a domovech důchodců. Je velmi potřebné seznamovat s problematikou veřejnost, hovořit o ní a poukazovat na její existenci. Je proto také nezbytné pokračovat v podpoře projektů se specifickým zaměřením na seniory, a to především projektů směřujících do oblasti vyšší informovanosti a bezpečnosti seniorů, do oblasti služeb a poradenských center v místech bydlišť, tzn. i na vesnicích. Dne 28. listopadu 2006 proběhla v Praze mezinárodní konference s názvem Týrání a zanedbávání seniorů, výskyt, rozpoznávání, zjišťování a prevence. Erudovaní odborníci se na vysoké úrovni věnovali diskusi o monitorování a eliminaci těchto jevů. Výstupy jsou k dispozici na centrálním webu pro seniory 18

20 Navzdory tomu, že v ČR je evidována velice nízká funkční gramotnost, chybí u nás komplexní vzdělávací programy, které by starším zaměstnancům a seniorům usnadnily přístup k moderním technologiím. Neexistuje komplexní dotační program, který by podporoval řešení tohoto problému, a který by byl reakcí na existující velice závažný kulturně sociální či: sociokulturní problém. Vzdělání je jednou z podmínek pro aktivní a plodný život. Možnost celoživotního vzdělávání je nezbytným předpokladem pro udržení znalostí a schopností stárnoucích osob a seniorů. Vzdělávání přispívá k humanizaci, k sociální integraci a kvalifikaci, umožňující uplatnění na trhu práce. V této souvislosti se jeví nabídka vzdělávacích programů a oborů univerzit třetího věku na 21 českých vysokých školách se čtyřmi tisíci seniory pro 1,85 mil. seniorů jako nedostatečná. V oblasti zaměstnanosti neexistují komplexní programy, které by podporovaly a motivovaly zaměstnavatele a zaměstnance ke zvýšení adaptability a flexibility během pracovní kariéry. Naplňování národního akčního plánu zaměstnanosti je nedostatečné s ohledem na přetrvávající rigidní právní úpravu různých forem výkonu práce s přihlédnutím k potřebám a možnostem zaměstnavatelů a zaměstnanců. Soudy nereagují pružně na zavádění právní regulace ochrany před diskriminací (z hlediska věku) v pracovně právních vztazích. Je třeba jednoznačně zahrnout rozhodování soudů v této otázce mezi obecnou pracovněprávní agendu. Naprosto běžně je porušován zákon a dochází k diskriminaci v odměňování zaměstnanců starších šedesáti let, kteří za stejnou práci pobírají odměnu nižší než mladší zaměstnanci. Směrnice č. 3 Evropské strategie zaměstnanosti není dostatečně realizována. Dosud nebylo dosaženo celospolečenské dohody o budoucím uspořádání důchodového systému a jeho základních principů. Ve veřejnosti se vytváří a přetrvává falešná představa, že výplata důchodů je darem státního rozpočtu, hrazeným ze všeobecných daní. Není jasně řečeno, že jde o systém sociálního pojištění, který má vlastní finanční zdroje (v pojistném), které procházejí státním rozpočtem pouze z důvodu absence samostatné sociální pojišťovny. V posledních dvou letech dokonce dochází k omezení valorizace důchodů pouze na úroveň minimálních podmínek zapsaných v zákoně, a tím se dále rozvírají nůžky mezi důchodem a mzdou. K diskriminaci dochází v povinnosti zdaňovat starobní důchody, 19

117/1995 Sb. ZÁKON ze dne 26. května 1995 o státní sociální podpoře

117/1995 Sb. ZÁKON ze dne 26. května 1995 o státní sociální podpoře 117/1995 Sb. ZÁKON ze dne 26. května 1995 o státní sociální podpoře (platí od 15. 81. 7. 2017 do 30. 914. 8. 2017) ve znění zákona č. 137/1996 Sb., zákona č. 132/1997 Sb., zákona č. 242/1997 Sb., v úplném

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01022014 Verze: 2.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument v listinné podobě je

Více

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Obsah Demografický vývoj v České republice Národní akční plán podporující

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká, příspěvková organizace Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01092016 Verze: 1.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument

Více

Věc: návrh na novelizaci ustanovení vyhlášky MŠMT č. 73/2005 Sb. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami

Věc: návrh na novelizaci ustanovení vyhlášky MŠMT č. 73/2005 Sb. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami Doc. Mgr. PaedDr. Jan Michalík, Ph.D. Katedra speciální pedagogiky, Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc, tel.: 777809040, fax: 585 231 400, mail:janmichalik@email.cz

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Metodický pokyn č. 1/2011

Metodický pokyn č. 1/2011 Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor rodiny a dávkových systémů Č. j.: 2011/4258-21 V Praze dne 17. ledna 2011 Vyřizuje: Mgr. Petr Beck, PaedDr. Petr Niederle Metodický pokyn č. 1/2011 k rozšíření

Více

REFERENT SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 10. platová třída 3. Zajišťování sociálně- právní ochrany dětí.

REFERENT SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 10. platová třída 3. Zajišťování sociálně- právní ochrany dětí. MĚSTSKÝ ÚŘAD KRNOV datum tisku: 1. 1. 2014 platí od : 1. 1. 2014 POPIS PRACOVNÍHO MÍSTA odbor a oddělení: pracovní zařazení: zaměstnanec: Odbor sociální, oddělení sociálně právní ochrany dětí a rodiny

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO Mgr. Vladimír Černý Správní právo III/2 VY_32_INOVACE_195 3 Název školy Registrační číslo projektu Název projektu

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SOC/415/07 Krajský úřad Jihomoravského kraje VYŘIZUJE: Mgr. Josef Mauler TEL.: 519441029 Žerotínovo

Více

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2008

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2008 OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2008 PRÁVO platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské) Teorie práva, ústavní právo 1. Základní právní pojmy právo, právní systém, právní řád, právní norma, pramen

Více

Průběžná zpráva o výsledku šetření

Průběžná zpráva o výsledku šetření I. Odsouzená osoba nemá právní nárok na předání k výkonu trestu odnětí svobody dle Úmluvy o předávání odsouzených osob. I když je vyslovení souhlasu odsuzujícího státu s předáním výsledkem jeho volné úvahy,

Více

1. Termín a místo zápisu

1. Termín a místo zápisu Zápis do 1. tříd ZŠ a zákonné normy (2017) Obsah: 1. Termín a místo zápisu 2. Organizace zápisu 3. Věk dítěte 4. Práva a povinnosti rodičů 5. Kritéria pro přijímání žáků 6. Spádové obvody škol 7. Odklad

Více

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA 1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA Prioritní oblast Cíl Úkol Indikátor 1. Včasná péče Zvýšit účast sociálně dětí v předškolním vzdělávání. Vytvoření komplexního

Více

Pozměňovací návrhy. Jana Čechlovského

Pozměňovací návrhy. Jana Čechlovského Pozměňovací návrhy Jana Čechlovského k pozměňovacím návrhům ÚPV schváleným usnesením ÚPV dne 29.5.2013 tisk č. 930/2 (vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace

Více

Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734, Třebíč

Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734, Třebíč Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734, 674 01 Třebíč PROGRAM PORADENSKÝCH SLUŽEB pro školní rok 2016/2017 I. Základní legislativní rámec Poskytování poradenských služeb je uloženo zákonem

Více

OBSAH. Seznam zkratek... XV Autoři jednotlivých pasáží... XVII Seznam předpisů citovaných v komentáři... XIX Předmluva... XXII

OBSAH. Seznam zkratek... XV Autoři jednotlivých pasáží... XVII Seznam předpisů citovaných v komentáři... XIX Předmluva... XXII OBSAH Seznam zkratek................................................ XV Autoři jednotlivých pasáží...................................... XVII Seznam předpisů citovaných v komentáři..........................

Více

METODICKÁ POMŮCKA k novele zákona o místních poplatcích č. 266/2015 Sb. č. 1/2016

METODICKÁ POMŮCKA k novele zákona o místních poplatcích č. 266/2015 Sb. č. 1/2016 METODICKÁ POMŮCKA k novele zákona o místních poplatcích č. 266/2015 Sb. č. 1/2016 Zpracoval: Krajský úřad Plzeňského kraje odbor ekonomický oddělení ekonomických analýz 2016 1 I. ÚVOD Novela zákona č.

Více

Útvary příslušné k příjmu stížností, podnětů a oznámení občanů

Útvary příslušné k příjmu stížností, podnětů a oznámení občanů Útvary příslušné k příjmu stížností, podnětů a oznámení občanů Vážený občane, věříme, že následující informace Vám pomohou při výběru odborného útvaru, jehož pracovníci jsou kompetentní k vyřízení Vaší

Více

Vážené dámy, Vážení pánové,

Vážené dámy, Vážení pánové, Práva dětí a jejich ochrana v České republice (Příspěvek ministra práce a sociálních věcí Petra Nečase na konferenci Práva dětí v Evropské unii, 3. července 2007, MPSV) Vážené dámy, Vážení pánové, je mi

Více

Již 16 evropských států v současnosti zajišťuje výživné na děti

Již 16 evropských států v současnosti zajišťuje výživné na děti Blok č. 4 výživné Základní data Již 16 evropských států v současnosti zajišťuje výživné na děti Česká republika mezi ně nepatří Ačkoli v právním řádu bylo, ovšem oslabovalo až zákony č. 111/2006 Sb. a

Více

standard číslo 4 Účinnost od: Vyhlášeno dne: Novelizace: Schvalovatel: Mgr Monika Legnerová vedoucí odboru sociálních věcí

standard číslo 4 Účinnost od: Vyhlášeno dne: Novelizace: Schvalovatel: Mgr Monika Legnerová vedoucí odboru sociálních věcí standard číslo 4 PŘÍLOHA Č. 1 Účinnost od: Vyhlášeno dne: Novelizace: 1.1.2015 1.1.2015 0 Zpracovatel: Tomáš Lukačina, DiS koordinátor zavádění standardů Garant: Mgr. Jana Maťková vedoucí oddělení sociálně-právní

Více

Domácí porody. 4.jarní konference prezidia ČAS Současná legislativa v českém zdravotnictví. JUDr. Milada Džupinková, MBA

Domácí porody. 4.jarní konference prezidia ČAS Současná legislativa v českém zdravotnictví. JUDr. Milada Džupinková, MBA Domácí porody 4.jarní konference prezidia ČAS Současná legislativa v českém zdravotnictví JUDr. Milada Džupinková, MBA Dopis ze dne 20.3.2012 jsem těhotná...přeji si rodit své první dítě doma za asistence

Více

ÚŘAD PRÁCE V TRUTNOVĚ. Z á s a d y

ÚŘAD PRÁCE V TRUTNOVĚ. Z á s a d y ÚŘAD PRÁCE V TRUTNOVĚ Z á s a d y postupu úřadu práce při posuzování žádostí zaměstnavatelů a uchazečů o zaměstnání při poskytování příspěvků na zřízení chráněných pracovních míst u zaměstnavatelů a osob

Více

N á v r h. Věcný záměr zákona o dlouhodobé zdravotně - sociální péči. Příloha Status klienta dlouhodobé péče

N á v r h. Věcný záměr zákona o dlouhodobé zdravotně - sociální péči. Příloha Status klienta dlouhodobé péče N á v r h Věcný záměr zákona o dlouhodobé zdravotně - sociální péči Příloha Status klienta dlouhodobé péče Vymezení dlouhodobé péče a jejích klientů Dlouhodobá péče je spektrem kombinovaných zdravotních

Více

Komunitní služby v kontextu transformace pobytových služeb. Martin Bednář

Komunitní služby v kontextu transformace pobytových služeb. Martin Bednář Komunitní služby v kontextu transformace pobytových služeb Martin Bednář Kontext transformace pobytových služeb Rušení ústavní péče a transformace sociálních služeb je soubor činností: nejedná se jen o

Více

Státní sociální podpora

Státní sociální podpora Státní sociální podpora Státní sociální podpora (též nazývaná v obecné teorii sociálním zaopatřením) se vztahuje na sociální situace, které jsou obecně společností akceptovány a považovány za potřebné

Více

Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění. Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů

Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění. Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů IV. Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů 4 Rovné zacházení a zákaz diskriminace při uplatňování práva na zaměstnání

Více

Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb. Samota 224, Jesenice, IČ

Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb. Samota 224, Jesenice, IČ Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb Samota 224, 270 33 Jesenice, IČ 71209867 Tel.: 313 599 219, e-mail: sunkovsky@domovjesenice.cz, www.domovjesenice.cz -------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok ze dne 8. října 2013, č. j.

Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok ze dne 8. října 2013, č. j. Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2014 ze dne 8. října 2013, č. j.: MSMT-34618/2013 Zajištění podmínek základního vzdělávání nezletilých azylantů, osob

Více

STANDARDY KVALITY SPO PRO POVĚŘENÉ OSOBY. Poradenské centrum pro rodinu a děti- ÚSMĚV, z.s.

STANDARDY KVALITY SPO PRO POVĚŘENÉ OSOBY. Poradenské centrum pro rodinu a děti- ÚSMĚV, z.s. STANDARDY KVALITY SPO PRO POVĚŘENÉ OSOBY Poradenské centrum pro rodinu a děti- ÚSMĚV, z.s. OBSAH: 1. Cíle a způsoby činnosti pověřené osoby 1a) Pověřená osoba má písemně definováno a zveřejněno poslání,

Více

U S N E S E N Í. t a k t o : Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti. O d ů v o d n ě n í :

U S N E S E N Í. t a k t o : Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti. O d ů v o d n ě n í : č. j. 3 Ads 30/2006-49 U S N E S E N Í Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Marie Součkové v právní věci žalobce: JUDr.

Více

Žádost o přidělení bytu pro příjmově vymezené osoby na adrese Jakubov u Moravských Budějovic 205,

Žádost o přidělení bytu pro příjmově vymezené osoby na adrese Jakubov u Moravských Budějovic 205, Žádost o přidělení bytu pro příjmově vymezené osoby na adrese Jakubov u Moravských Budějovic 205, 675 44. 1. Žadatel: Jméno a příjmení: Telefon: Datum narození: Adresa trvalého pobytu: Adresa současného

Více

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc V ČR raná péče v systému sociálních služeb Raná péče je terénní

Více

343/2007 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna školského zákona

343/2007 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna školského zákona 343/2007 Sb. ZÁKON ze dne 27. listopadu 2007, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

AKČNÍ PLÁN MĚSTA PLZNĚ K PODPOŘE

AKČNÍ PLÁN MĚSTA PLZNĚ K PODPOŘE Schváleno Zastupitelstvem města Plzně usnesením č. 347 ze dne 23. června AKČNÍ PLÁN MĚSTA PLZNĚ K PODPOŘE ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OSOBY SE ZP NA LÉTA 2017 2018 Zpracoval: Odbor sociálních služeb Magistrát

Více

Založte odborovou organizaci ČMOS pracovníků školství!

Založte odborovou organizaci ČMOS pracovníků školství! Máte ve škole problémy? Rozhoduje váš nadřízený bez vás? Roste napětí mezi zaměstnanci a ředitelem školy? Nemáte dostatek informací? Chcete to změnit? Založte odborovou organizaci ČMOS pracovníků školství!

Více

Stanovisko Ministerstva práce a sociálních věcí

Stanovisko Ministerstva práce a sociálních věcí Stanovisko Ministerstva práce a sociálních věcí ve věci oprávnění subjektů provádějících zprostředkování náhradní rodinné péče a osob pověřených k výkonu sociálně-právní ochrany dětí zveřejňovat osobní

Více

Přímá diskriminace Nepřímá diskriminace Sexuální obtěžování Nerovné zacházení Nároky z diskriminace Obrácení důkazního břemene

Přímá diskriminace Nepřímá diskriminace Sexuální obtěžování Nerovné zacházení Nároky z diskriminace Obrácení důkazního břemene doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D. Přímá diskriminace Nepřímá diskriminace Sexuální obtěžování Nerovné zacházení Nároky z diskriminace Obrácení důkazního břemene 1 Definice - EU Článek 2 ods.t1 písm.a) Směrnice

Více

ZÁKON. Čl. I. Zvláštní ustanovení ve vztahu k dětem. Čl. II. V 898 se na konci textu odstavce 1 doplňují slova: nebo stanoví-li tak zvláštní zákon.

ZÁKON. Čl. I. Zvláštní ustanovení ve vztahu k dětem. Čl. II. V 898 se na konci textu odstavce 1 doplňují slova: nebo stanoví-li tak zvláštní zákon. ZÁKON ze dne kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Více

Když vlastní rodina chybí - náhradní, ústavní výchova,adopce

Když vlastní rodina chybí - náhradní, ústavní výchova,adopce Když vlastní rodina chybí - náhradní, ústavní výchova,adopce určeno pro žáky sekundy víceletého gymnázia CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. cílová skupina: žáci sekundy cílem

Více

Doporučení pro nastavení politiky v oblasti zahraniční zaměstnanosti

Doporučení pro nastavení politiky v oblasti zahraniční zaměstnanosti Doporučení pro nastavení politiky v oblasti zahraniční zaměstnanosti s ohledem na připravovanou novou právní úpravu vstupu a pobytu cizinců na území České republiky Předkládaná doporučení vychází především

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

ÚSTAVNÍ PRÁVO A STÁTOVĚDA

ÚSTAVNÍ PRÁVO A STÁTOVĚDA ÚSTAVNÍ PRÁVO A STÁTOVĚDA JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz Čl. 12 Ústavy: 1) Nabývání a pozbývání státního občanství České republiky stanoví zákon. 2) Nikdo nemůže být proti své vůli zbaven

Více

Aktuální situace v oblasti náhradní péče o děti v ČR. 17. září 2014. Odbor ochrany práv dětí

Aktuální situace v oblasti náhradní péče o děti v ČR. 17. září 2014. Odbor ochrany práv dětí Aktuální situace v oblasti náhradní péče o děti v ČR 17. září 2014 Odbor ochrany práv dětí Národní strategie ochrany práv dětí a související AKČNÍ PLÁN K NAPLNĚNÍ NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ 2012

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD JAROMĚŘ Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Oddělení sociálně-právní ochrany dětí nám. Československé armády 16, Jaroměř

MĚSTSKÝ ÚŘAD JAROMĚŘ Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Oddělení sociálně-právní ochrany dětí nám. Československé armády 16, Jaroměř MĚSTSKÝ ÚŘAD JAROMĚŘ Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Oddělení sociálně-právní ochrany dětí nám. Československé armády 16, 551 01 Jaroměř Název standardu Kritéria standardu Závazné pro: Vypracovala:

Více

Závěr č. 131 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne Nápomoc při rozhodování a zastupování členem domácnosti

Závěr č. 131 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne Nápomoc při rozhodování a zastupování členem domácnosti MINISTERSTVO VNITRA Poradní sbor ministra vnitra ke správnímu řádu Příloha č. 2 k zápisu z 14. 2. 2014 Závěr č. 131 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 14. 2. 2014 Nápomoc

Více

PROGRAM ODBOROVÉHO SVAZU DOPRAVY na léta 2011 2016

PROGRAM ODBOROVÉHO SVAZU DOPRAVY na léta 2011 2016 PROGRAM ODBOROVÉHO SVAZU DOPRAVY na léta 2011 2016 Program Odborového svazu dopravy (dále jen OSD) na léta 2011 2016 navazuje na činnost OSD v minulých letech. OSD hájí a prosazuje spravedlivé, důstojné

Více

Město Rokycany Opatření orgánů města č. 4/2015

Město Rokycany Opatření orgánů města č. 4/2015 Město Rokycany Opatření orgánů města č. 4/2015 Pravidla přidělování vstupních bytů č. 1-9 v ulici Voldušská 591, Rokycany účinnost od 1. 6. 2015 Obsah: Čl. I Čl. II Čl. III Čl. IV Čl. V Čl. VI Čl. VII

Více

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 24. května 2011 Posudkové lékařství v sociální reformě

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 24. května 2011 Posudkové lékařství v sociální reformě Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 24. května 2011 Posudkové lékařství v sociální reformě MUDr. Bc. Rostislav Čevela ředitel Odboru posudkové služby MPSV Obsah prezentace 1. Posudkové lékařství

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc 1a 1b 2a 2b 2c 3a 3b 3c 1. Cíle a způsoby činnosti zařízení pro dčti

Více

Analýza rovných příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Analýza rovných příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Analýza rovných příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami pro výzvu č. 02 globálního grantu Olomouckého kraje Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo 1. Základní právní pojmy právo, právní systém, právní řád, právní

Více

Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí

Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí vykonává funkci kolizního opatrovníka nezletilým dětem, zastupuje je při jednání u soudu, policie, dle potřeby i u jiných

Více

Kam kráčíochrana práv dětí v ČR? Klára Trubačová Odbor ochrany práv dětí 24. června 2014

Kam kráčíochrana práv dětí v ČR? Klára Trubačová Odbor ochrany práv dětí 24. června 2014 Kam kráčíochrana práv dětí v ČR? Klára Trubačová Odbor ochrany práv dětí 24. června 2014 Stav systému - hlavní problémy Systém nedokáže zajistit důslednou ochranu všech dětí Nedostatečné hmotné zabezpečení

Více

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj:  DŮVODOVÁ ZPRÁVA DŮVODOVÁ ZPRÁVA Obecná část Zhodnocení platné právní úpravy Stanovení minimálního vyměřovacího základu demotivuje jak zaměstnance, tak především zaměstnavatele, k uzavírání pracovních poměrů na zkrácený

Více

ZÁKON. ze dne..2016, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů. Čl.

ZÁKON. ze dne..2016, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů. Čl. ZÁKON ze dne..2016, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I Zákon č. 592/1992

Více

Problematika seniorů v České republice

Problematika seniorů v České republice Problematika seniorů v České republice Obsah Demografický vývoj v České republice a Evropské unii Aktivní stárnutí z pohledu MPSV Národní akční plán podporující pozitivního stárnutí pro období 2013 až

Více

SMĚRNICE KE STANOVENÍ ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

SMĚRNICE KE STANOVENÍ ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ SMĚRNICE KE STANOVENÍ ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Č.j.: IZ 168/2013 Spisový znak: Účinnost od: 23. října 2013 Skartační znak: Změny: výše úplaty 1. 9. 2014, úprava příloh 1. 9. 2015 Tento pokyn vychází

Více

"Smluvní rodiny" ohrožují práva dětí

Smluvní rodiny ohrožují práva dětí "Smluvní rodiny" ohrožují práva dětí Úprava smluvních rodin v novém zákonu o ústavní péči je hrubě nedostatečná, nesystematická a v této podobě a za současné situace může vážně ohrozit práva dětí. Výzva

Více

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí bude děti více chránit

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí bude děti více chránit MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ KANCELÁŘ MINISTRA Tiskové oddě lení Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí bude děti více chránit Tisková zpráva Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

Zaměstnanec je při výkonu služby povinen dodržovat práva skupin a jednotlivců,

Zaměstnanec je při výkonu služby povinen dodržovat práva skupin a jednotlivců, ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ DS Strana: 1/6 Změna: 0 Etický kodex zaměstnanců DS Wágnerka Tento etický kodex byl napsán z důvodu ujednocení náhledu na standardy chování všech zaměstnanců Domova pro seniory

Více

2015/ Ve věci informací o Norských fondech a sociálně právní ochraně dětí

2015/ Ve věci informací o Norských fondech a sociálně právní ochraně dětí 2015/59778-311 Ve věci informací o Norských fondech a sociálně právní ochraně dětí Dotaz: (ze dne 7. 10. 2015) Věc: Žádost podle zákona 106/1999 Sb. Norské fondy a sociálně právní ochrana dětí Žádám podle

Více

DĚTSKÉ SKUPINY. Podpora implementace dětských skupin Reg. č. projektu CZ /0.0/0.0/15_009/ Oddělení koncepce rodinné politiky (MPSV)

DĚTSKÉ SKUPINY. Podpora implementace dětských skupin Reg. č. projektu CZ /0.0/0.0/15_009/ Oddělení koncepce rodinné politiky (MPSV) DĚTSKÉ SKUPINY Podpora implementace dětských skupin Reg. č. projektu CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0002266 Oddělení koncepce rodinné politiky (MPSV) PROJEKT PODPORA IMPLEMENTACE DĚTSKÝCH SKUPIN Operační program

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0304

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0304 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0304 Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace

Více

PNP PŘÍSPĚVEK NA PÉČI

PNP PŘÍSPĚVEK NA PÉČI PNP PŘÍSPĚVEK NA PÉČI Zákon o sociálních službách č. 108/2006Sb., o sociálních službách Změna zákona, odstranění nefunkčního a diskriminujícího způsobu posuzování a jeho negativního dopadu na osoby s postižením

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

Systém péče o ohrožené děti v Pardubickém kraji

Systém péče o ohrožené děti v Pardubickém kraji Systém péče o ohrožené děti v Pardubickém kraji Dokumenty vztahující se ke změnám v systému péče o ohrožené děti 2 Úmluva o právech dítěte (ratifikovaná ČR 1994) Evropská úmluva o lidských právech Národní

Více

2012/ Metodický pokyn upravující povinnost nostrifikace dokladu o dosaženém zahraničním vzdělání

2012/ Metodický pokyn upravující povinnost nostrifikace dokladu o dosaženém zahraničním vzdělání 2012/29734-102 Metodický pokyn upravující povinnost nostrifikace dokladu o dosaženém zahraničním vzdělání Dotaz: (ze dne 11. 4. 2012) Vážení, Žádost o předání metodického pokynu Vážení, žádám Vás tímto

Více

Podpora neformálních pečovatelů

Podpora neformálních pečovatelů Podpora neformálních pečovatelů Sociální služby efektivně, transparentně, aktivně Praha, 10. března 2015 Parametry projektu od 1. 2. 2014 důvody realizace neexistuje komplexní zmapování potřeb pečujících

Více

Znaky a vodítka procesu deinstitucionalizace (transformace ústavní péče v péči komunitní)

Znaky a vodítka procesu deinstitucionalizace (transformace ústavní péče v péči komunitní) Znaky a vodítka procesu deinstitucionalizace (transformace ústavní péče v péči komunitní) aktivita 5.1 Zpracování indikátorů hodnocení Kritérií transformace, humanizace a deinstitucionalizace vybraných

Více

6. Zařízení sociálních služeb

6. Zařízení sociálních služeb 6. Zařízení sociálních Hlavním smyslem sociálních je zajištění pomoci při péči o vlastní osobu, zajištění stravování, ubytování, pomoci při zabezpečení chodu domácnosti, ošetřování, pomoc s výchovou, poradenství,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ČSSZ V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ ZA ROK podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

ZPRÁVA O ČINNOSTI ČSSZ V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ ZA ROK podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění ZPRÁVA O ČINNOSTI ČSSZ V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ ZA ROK 2001 podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění OBSAH: I. Úvod II. Rozsah povinností poskytovat informace

Více

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou,

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou, o peněžních dávkách státní sociální podpory a sociální péče Státní sociální podpora Systém státní sociální podpory je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011)

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) 1. Vymezení poradenských služeb ve škole 2. Standardní činnosti poradenských pracovníků školy 3. Standardní činnosti pedagogů,

Více

Sociální a dostupné bydlení obce Hrušovany u Brna

Sociální a dostupné bydlení obce Hrušovany u Brna Obec Hrušovany u Brna Určeno: Jednání Zastupitelstva obce Hrušovany u Brna Důvodová zpráva č.: 19/1 Zpracoval: Rožnovský Č. jednání: 1/2017 Předkládá: Rada obce Dne: 13. 2. 2017 Útvar: starosta Název materiálu:

Více

Zpracovatel: QQT, s.r.o., www.qqt.cz Nositel projektu: Karlovarský kraj. Publikace vznikla jako výstup z realizace veřejné zakázky v rámci projektu V

Zpracovatel: QQT, s.r.o., www.qqt.cz Nositel projektu: Karlovarský kraj. Publikace vznikla jako výstup z realizace veřejné zakázky v rámci projektu V T 1 Osoba v krizi aktivně kontaktuje zdroj pomoci, získává bezpečný a diskrétní prostor pro sdělení toho, o čem potřebuje hovořit, lépe se orientuje v aktuální situaci s podporou poskytovatele služby Základní

Více

PĚSTOUNSKÁ PÉČE POJEM, ÚČEL, OBSAH, VZNIK, ZÁNIK

PĚSTOUNSKÁ PÉČE POJEM, ÚČEL, OBSAH, VZNIK, ZÁNIK ÚČEL PĚSTOUNSKÁ PÉČE POJEM, ÚČEL, OBSAH, VZNIK, ZÁNIK Zdeňka Králíčková, 2012 výkon osobní péče o nezletilé dítě po dobu, po kterou nemohou rodiče o dítě osobně pečovat dočasnost pravidelné osobní kontakty

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví

Ukázka knihy z internetového knihkupectví Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 2 1 4 4 1 6 Edice Účetnictví a daně

Více

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění,

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění, Popis realizace poskytování sociálních služeb Centrum psychologické podpory,z.s. 1/Cíle, principy, veřejný závazek, okruh osob Centrum psychologické podpory,z.s. je nestátní nezisková organizace, která

Více

Směrnice ředitelky školy ke vzdělávání cizinců

Směrnice ředitelky školy ke vzdělávání cizinců Směrnice ředitelky školy ke vzdělávání cizinců Č.j.: MZPSZN- 542/2016 Vypracovala: Mgr. Ludmila Falcová, ř.š. Platnost od: 31.8.2016 Účinnost od: 1.9.2016 Tento pokyn vychází z 20 zákona č. 561/2004 Sb.,

Více

Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb

Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb PhDr. Hana Janečková, PhD. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Praha 16.2.2006 Význam vzdělávání v dějinách

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY. č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY. č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami č. 109/2011 Sb., č. 279/2012 Sb. a č. 197/2016 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět: SOCIÁLNÍ PÉČE (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Obor vzdělání: Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny Kód oboru: 75-41-M/005

Více

(4) Výkon vojenské činné služby nebo civilní služby je překážkou výkonu dobrovolnické služby.

(4) Výkon vojenské činné služby nebo civilní služby je překážkou výkonu dobrovolnické služby. Platné znění částí zákona č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů (zákon o dobrovolnické službě), ve znění zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 495/2005 Sb., zákona č. 420/2011

Více

ZÁKON. ze dne , kterým se mění zákon č. 191/2012 Sb., o evropské občanské iniciativě. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ZÁKON. ze dne , kterým se mění zákon č. 191/2012 Sb., o evropské občanské iniciativě. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne... 2013, kterým se mění zákon č. 191/2012 Sb., o evropské občanské iniciativě Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I Zákon č. 191/2012 Sb., o evropské

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU. podle čl. 251 odst. 2 druhého pododstavce Smlouvy o ES.

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU. podle čl. 251 odst. 2 druhého pododstavce Smlouvy o ES. CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 18.9.2008 KOM(2008) 569 v konečném znění 2002/0072 (COD) SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU podle čl. 251 odst. 2 druhého pododstavce Smlouvy o ES

Více

č. 22/2008 Ustanovení: 10, 12, 35, 123 test čtyř kroků, pravomoc obce, působnost obce

č. 22/2008 Ustanovení: 10, 12, 35, 123 test čtyř kroků, pravomoc obce, působnost obce S t a novisko odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra č. 22/2008 Označení stanoviska: Postup Ministerstva vnitra při hodnocení souladu obecně závazných vyhlášek obcí se zákonem Právní

Více

Středisko náhradní rodinné péče, o. s. Situace náhradní péče o děti na Slovensku

Středisko náhradní rodinné péče, o. s. Situace náhradní péče o děti na Slovensku Středisko náhradní rodinné péče, o. s. Situace náhradní péče o děti na Slovensku Do začátku 90. let standardní forma péče Kolektivní domovy Do r. 1997 byla náhradní péče o děti řízena 3 rezorty: zdravotnictvím,

Více

NOVÝ ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI A ZAČLEŇOVÁNÍ OSOB S POSTIŽENÍM DO SVĚTA PRÁCE

NOVÝ ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI A ZAČLEŇOVÁNÍ OSOB S POSTIŽENÍM DO SVĚTA PRÁCE NOVÝ ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI A ZAČLEŇOVÁNÍ OSOB S POSTIŽENÍM DO SVĚTA PRÁCE Jan Šiška 1 Evropský kontext zaměstnávání osob s postižením Zaměstnávání osob s postižením patří mezi priority Evropské unie. Antidiskriminační

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 9. května 2001 č P

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 9. května 2001 č P VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY V l á d a I. s c h v a l u j e USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 9. května 2001 č. 456 + P k Souhrnné zprávě o plnění Priorit a postupů vlády při prosazování rovnosti mužů a žen

Více

POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI

POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI Právní úprava především zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Důležité dokumenty: - Strategie obnovy a rozvoje EU (pro období 2001 2010) tzv. Lisabonská strategie - Národní akční

Více

Koncepce poradenských služeb ve škole

Koncepce poradenských služeb ve škole ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ Školní poradenské pracoviště spadá do oblasti poradenských služeb ve škole. Poradenské služby ve škole jsou na naší škole zajišťovány výchovným poradcem, Mgr. Janou Wolfovou.

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 892/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 892/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 892/0 Návrh poslanců Jany Hnykové, Marka Černocha, Martina Lanka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti,

Více

LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV EVROPSKÉ UNIE V KOSTCE

LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV EVROPSKÉ UNIE V KOSTCE LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV EVROPSKÉ UNIE V KOSTCE Jaká práva nám Listina zaručuje? 1. DŮSTOJNOST Právo na život, do kterého patří zákaz trestu smrti a poprav. Nikdo nesmí být podroben mučení či jinému ponižujícímu

Více

Čl. I Prevence záškoláctví

Čl. I Prevence záškoláctví Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy V Praze dne 11.března 2002 Čj.: 10 194/2002-14 Metodický pokyn k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví

Více