ZPRÁVA ČHV O STAVU LIDSKÝCH PRÁV V ČESKÉ REPUBLICE V ROCE 2006 ČESKÝ HELSINSKÝ VÝBOR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRÁVA ČHV O STAVU LIDSKÝCH PRÁV V ČESKÉ REPUBLICE V ROCE 2006 ČESKÝ HELSINSKÝ VÝBOR"

Transkript

1 ZPRÁVA ČHV O STAVU LIDSKÝCH PRÁV V ČESKÉ REPUBLICE V ROCE 2006 ČESKÝ HELSINSKÝ VÝBOR PRAHA 2007

2 Obsah 1. Úvodem Postavení žen na trhu práce Situace opuštěných dětí Práva seniorů K vývoji integrace cizinců Postavení žadatelů o azyl a jiných osob, které potřebují ochranu K právům pacientů O stavu svobody vyznání Exekuční řád a lidská práva Policie a lidská práva Vězeňství, práva vězněných osob, trestní soudnictví

3 1. ÚVODEM Letos již po třinácté vydáváme svou Zprávu ČHV o stavu lidských práv v České republice, tentokrát pokud jde o stav v roce Je to písemně, v deseti statích vyjádřený určitý výsek situace lidských a občanských práv v naší zemi v uplynulém roce, jak se nám jeví z hlediska tematického zaměření pracovníků, aktivistů a spolupracovníků naší nestátní neziskové organizace. Na rozdíl od vládní Zprávy o stavu lidských práv v ČR v r. 2006, která - díky účasti širokého okruhu pracovníků úřadu zmocněnce pro lidská práva a jednotlivých resortů, odborníků a též aktivistů nestátních organizací, všech sdružených ve vládní Radě pro lidská práva - pokrývá široký okruh témat, k nimž rovněž ČHV přispívá svými poznatky a texty, pojednává naše Zpráva o jednotlivých, námi vybraných tématech nikoli formou stručných odstavců, ale ve statích či kapitolách. Ty umožňují vyjádřit širší obsahy a souvislosti jevů či procesů, neomezují se jen na stručná konstatování. Zpráva ČHV ovšem není úplným vyjádřením výstupů z práce naší organizace. Mimo témata pojednaná ve statích zůstávají mnohé reálné aktivity, například už tradiční vzdělávání k lidským právům na různých úrovních, řešení individuálních případů porušení či nedostatečné ochrany lidských práv, bezplatné poradenství pro jednotlivce i skupiny (např. pro seniory či ženy), různé postupy pracovníků i aktivistů ČHV. Příkladem usilovné práce na případu je sledování složité, třináct let trvající policejní a soudní causy kurdského lékaře, humanisty a podnikatele MUDr. Yekty Uzunoglu, jemuž se ČHV věnuje od roku 1995 (viz časopis Lidská práva č. 4/06, Stanovisko pro Amnesty International). Informace o některých těchto počinech se objevují v článcích našeho časopisu Lidská práva, ve stanoviscích ČHV, v publikacích ČHV, v dopisech státním orgánům, v časopisu Vestigář /viz apod. Na závěr. Čtenářům Zprávy budeme vděčni za jakýkoli ohlas, připomínku, kritiku či návrh k našemu monitoringu situace lidských práv, jímž se 2

4 Československý helsinský výbor (vedle Charty 77) zabýval a následně Český helsinský výbor zabývá kontinuálně od roku 1988 a který je - v různých proměnách a variantách - jeho hlavním posláním. Mimochodem: za toto úsilí je ČHV velmi kladně hodnocen v rámci Mezinárodní helsinské federace (IHF), jejímž je členem, v rámci součinnosti řady helsinských výborů i dalších evropských a světových organizací pro lidská práva. PhDr. Libuše Šilhánová předsedkyně ČHV 3

5 2. POSTAVENÍ ŽEN NA TRHU PRÁCE Poznatky popisované v této stati vycházejí ze zkušeností získaných v rámci právního poradenství a školící činnosti pro nezaměstnané ženy. Ukazuje se, že postavení žen na trhu práce je v České republice nadále problematické. Přesto, že zákoník práce, zákon č. 65/1965 Sb., implementoval směrnice Evropské unie týkající se zákazu diskriminace na trhu práce, Český helsinský výbor má poznatky o tom, že k diskriminačnímu jednání ze strany zaměstnavatelů nadále dochází, a to již ve fázi, kdy se uchazečky o zaměstnání dostaví k přijímacímu řízení. Opakovaně uvádějí, že jsou dotazovány na informace osobního charakteru, jako např. kdy chtějí otěhotnět, případně se musí zavazovat, že na určitou dobu, zpravidla dva roky, mateřství neplánují. Zejména obchodní řetězce požadují od uchazeček o zaměstnání informace o tom, kdo bude hlídat jejich děti v případě nemoci, požadují dokonce jméno a přesnou adresu paní na hlídání. Někteří zaměstnavatelé požadují od svých zaměstnanců závazný příslib, že v případě vlastní nemoci nebudou čerpat pracovní neschopnost(!). Není výjimkou ani požadavek potenciálního zaměstnavatele (správního úřadu), aby mu uchazečka o zaměstnání sdělila jméno a adresu bývalého manžela, datum rozvodu, adresu zaměstnavatele bývalého manžela a jeho pracovní pozici v zaměstnání. Ženy - matky malých dětí velmi těžko nacházejí zaměstnání, a zejména situace matek -samoživitelek je opravdu svízelná. Tyto ženy shodně hovoří o tom, že i když seženou zaměstnání, zaměstnavatel s nimi rozvazuje pracovní poměr ve zkušební době poté, kdy z důvodu péče o dítě nemohou v zaměstnání zůstávat po pracovní době (často do pozdních večerních hodin). Tyto ženy také celkem shodně hovoří o tom, že zaměstnavatelé nejsou ochotni přistoupit např. na vytvoření sdíleného pracovního místa, kdy by si dvě ženy, zpravidla matky malých dětí, rozdělily jeden pracovní úvazek na poloviny. V případě nemoci by tyto ženy byly navzájem zastupitelné a zaměstnavateli by tak nevznikal problém s jejich absencemi. Ženám by se umožnilo pracovat na zkrácený úvazek a sladit potřeby péče o děti s vlastní realizací v pracovním procesu. 4

6 Nadále přetrvává i nechuť zaměstnavatelů přijímat do pracovního poměru starší uchazečky o zaměstnání. Je otázkou, jak bude respektován zákaz diskriminace na trhu práce podle nového zákoníku práce (zákona č. 262/1006 Sb.) při absenci antidiskriminačního zákona. Uchazečky o zaměstnání evidované na úřadech práce si stěžují na formální přístup těchto úřadů. Není výjimkou, že si klientky stěžují na ponižující přístup úřednic úřadů práce, kdy nabídka volných míst je ryze formální a evidované uchazečky často jen plní povinnosti uchazeče o zaměstnání tím, že obcházejí zaměstnavatele a sbírají razítka spolu s potvrzením, že zaměstnavateli nevyhovují. Opakovaně si tyto ženy stěžují, že k nim pracovnice úřadů práce přistupují jako k lidem, kteří nechtějí pracovat. Formální přístup úřadů práce se projevuje i v situacích, kdy nezaměstnané uchazečky projeví vlastní iniciativu získat práci a dostanou se tak nechtěně do kolize s požadavky konkrétního úřadu práce. V jednom případě byla klientka nucena podat stížnost na postup úřadu práce na Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, načež její stížnost byla ministerstvem vyřízena kladně. Jednalo se o to, že uchazečka o zaměstnání, matka pečující o nezletilé dítě, které úřad práce dlouhodobě nebyl schopen reálně zprostředkovat zaměstnání, uviděla ve výloze obchodu vývěsku, že přijmou okamžitě prodavačku. To bylo v pátek. Ihned na vývěsku reagovala; zašla do obchodu a dohodla se s vedoucím (majitelem), že v pondělí přijde dojednat podrobnosti a bude se ucházet o volné místo, resp. bude v prodejně chvíli pomáhat. To se také stalo. Klientka pobyla v pondělí asi dvě hodiny v prodejně, pomohla rovnat zboží, ale žádnou smlouvu nepodepsala, žádný plat za to nedostala. Po dvou hodinách jí příslušný vedoucí pracovník sdělil, že ji nepřijmou, protože nevyhovuje jejich požadavkům, a vystavil jí potvrzení, že se v dané prodejně ucházela neúspěšně o zaměstnání. Klientka toto potvrzení odevzdala na příslušném ÚP. K jejímu zděšení jí bylo vydáno rozhodnutí o vyřazení ze seznamu uchazečů o zaměstnání a rovněž jí byla zastavena výplata dávek v nezaměstnanosti pro závažné porušení povinností uchazeče o zaměstnání. Toto porušení povinností mělo spočívat v tom, že klientka nenahlásila úřadu práce tři dny předem skutečnost, že nastupuje do zaměstnání. Z výše uvedeného popisu je zřejmé, že klientka jednak do žádného zaměstnání 5

7 nenastoupila, jednak to, že postupovala velmi flexibilně a okamžitě reagovala na nabídku práce, přičemž objektivně nemohla splnit zcela formální požadavek hlásit nástup do zaměstnání tři dny předem. Naštěstí bylo stejného názoru i Ministerstvo práce a sociálních věcí. V současné době je klientka opět evidována jako uchazečka o zaměstnání na příslušném úřadu práce. Jako velmi problematická se jeví možnost získat rekvalifikační kurzy u úřadu práce. Problém se jeví tak, že úřady práce postupují vůči nezaměstnaným ženám poměrně jednotně pokud jde o umožňování získat rekvalifikaci. Např. rekvalifikaci v počítačovém kurzu podmiňují - dle sdělení klientek maturitou a věkem maximálně 35 let. Např. klientce, která sice měla příslušné vzdělání, avšak vracela se na trh práce po více než patnácti letech a její znalosti z oblasti účetnictví již nebyly aktuální, byla rekvalifikace úřadem práce zamítnuta proto, že její dosavadní vzdělání bylo shledáno dostatečným. Podle 33 zákona o zaměstnanosti má úřad práce věnovat zvýšenou péči těm uchazečům o zaměstnání, kteří ji pro svůj zdravotní stav, věk, péči o dítě nebo z jiných vážných důvodů potřebují. Dále jsou v zákoně vyjmenovány konkrétní kategorie osob, kterých se zvýšená péče týká. S těmito kategoriemi osob může (a v některých případech musí) být ve spolupráci s uchazečem či uchazečkou vypracováván individuální plán směřující ke zvýšení možnosti uplatnění uchazeče na trhu práce. Na základě poznatků ČHV lze konstatovat, že možnosti pomoci a práce s nezaměstnanými, které z uvedeného ustanovení vyplývají, nejsou v praxi úřady práce aplikovány buďto vůbec, nebo jsou používány velmi sporadicky. Závěrem lze říci, že situace na trhu práce v České republice zůstává téměř beze změny. Diskriminační přístup k některým kategoriím nezaměstnaných žen ze strany potenciálních zaměstnavatelů přetrvává. Prokazatelnost takového jednání je v praxi velmi problematická. Konkrétním pomocníkem jak nezaměstnaným, tak i zaměstnaným ženám, které se domnívají, že jsou diskriminovány, by měly být úřady práce. Praxe bohužel ukazuje, že přístup pracovníků/ic v těchto úřadech je často formální, a nezaměstnané ženy místo aby zde měly pocit pomoci a porozumění, nabývají nezřídka dojmu, že jsou ponižovány, a z povinných návštěv úřadu práce mají obavy. 6

8 Na úplný závěr ještě perlička, i když se týká muže. Pan Tibor G. pracuje jako popelář. V pracovní době ho na jeho pracovišti přepadl a surově zmlátil XY, zaměstnanec téhož zaměstnavatele, jehož pracoviště se však nalézá na druhém konci města. Záležitost je předmětem šetření Policie ČR. Pan Tibor G. byl převezen k lékaři a byl uznán práce neschopným na více než 10 pracovních dnů. Po návratu do zaměstnání mu zaměstnavatel předal písemnou výtku pro porušení pracovní kázně - rvačku na pracovišti - s tím, že bude-li se porušování pracovní kázně opakovat, bude s panem Tiborem G. rozvázán pracovní poměr. Tolik na dokreslení, že pracovní diskriminace se netýká jen žen. JUDr. Daniela Světlíková, ČHV 7

9 3. SITUACE OPUŠTĚNÝCH DĚTÍ Jako filmová dokumentaristka jsem se v posledních patnácti letech snažila popsat, prožít a pochopit svět dětí, které nemohou žít se svými biologickými rodiči. Prošla jsem všechny typy ústavních zařízení, kde tyto děti nedobrovolně žijí, a poznala jsem stovky náhradních rodin. Moje zpráva je založena na praktických zkušenostech filmařky, která veškeré teorie musí umět kamerou zdokumentovat - je tedy podložena konkrétními osudy, které jsem poznala v letech Problematika těchto dětí se u nás systémově neřeší, podle statistik neziskových organizací tři čtvrtiny dětí, které ztratily rodiny, žijí v ústavní péči. Tím je porušováno základní právo dítěte, právo na život v rodině. Tragédie malého opuštěného jedince je právě v jeho faktické opuštěnosti, bezbrannosti a v neexistenci zásadní zájmové skupiny, která by jej hájila. Z izolace opuštěných dětí od zájmů i života majoritní společnosti těží státem hájená zařízení kolektivní výchovy, která jsou zřízena pro více či méně důstojné přežití dětí od kojeneckého věku do dospělosti, v případě dětí s vážnými handicapy až do smrti. Stát po roce 1990 nezauvažoval o změně systému a zvýhodnění rodinné náhradní výchovy (osobně jsem se o tom přesvědčila při jednání s tehdejším ministrem práce a sociálních věcí Vodičkou) a převzal komunistický princip výchovy opuštěných dětí a dětí odebraných z rodin. Zákonem uznaná přednost rodinné výchovy před ústavní se dodnes neuskutečnila. Novela zákona o rodině upřednostňuje práva rodičů před právy jejich opuštěných nebo odebraných dětí. Častá nekompetentnost pracovnic sociálních odborů a nekonečné lhůty soudních řízení zcela zásadně prodlužují čas života dětí v ústavní výchově. Zhoršující se situace sociálně slabých rodin, nárůst násilí mezi dětmi, ale i vyšší procento novorozenců se zdravotními a mentálními handicapy zvyšují počet dětí v ústavní péči. Stát investoval obrovské sumy nejen do úpravy stávajících zařízení, ale stavěl a staví další - nutno říci, že přívětivější - pro děti i 8

10 personál. Děti se v nich dělí na menší skupiny, kterým se říká rodina, jejich ubytování se podobá standardnímu bytu, ale způsoby výchovy zůstávají ve své podstatě nezměněny. Střídající se tety naučí děti určitým praktickým dovednostem, osladit si čaj a třeba i upéct koláč, ale zásadním životním vztahům je naučit nemohou, a nemohou je především zbavit citové deprivace z nedostatku péče tzv. vlastní osoby. Nemohou je - díky určitému luxusu zařízení a kolektivní výchově - ani naučit osobní odpovědnosti, bez níž se dospělé děti po odchodu z ústavu neumějí orientovat v normálním životě. Neumějí si najít a udržet práci ani vztahy s partnery a okolím. Proto občanská sdružení a obce budují domy na půli cesty, kde se dospělí absolventi ústavní výchovy učí žít na svobodě. Systém odebírání dětí z rodin (kromě zákonné úpravy, že o předběžném opatření o odejmutí dítěte z rodiny rozhoduje soud) se nezměnil. Vzhledem k současné praxi obecních zastupitelstev při rozhodování o vystěhování rodin neplatících nájemné, aniž by byl zajištěn sociální byt pro rodinu, stoupá počet dětí v ústavních zařízeních. Podle vyjádření ředitele odboru Ministerstva školství a tělesné výchovy, které jsem si vyžádala, sociální péče odebírá další a další děti, které není kam dát a stav je neudržitelný. Stav je neudržitelný, protože ústavy pro výchovu dětí jsou v gesci několika ministerstev, která navzájem špatně komunikují. Proto nechci udávat žádné počty dětí v ústavní výchově, nedopracovala jsem se k žádné věrohodné statistice. Zveřejněné údaje v tisku a odborných časopisech úředníci ministerstev popírají, ale jejich údaje zase nekorespondují s tím, co vidím v ústavech. Například Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) podle údajů krajů vytváří registr dětí, které byly nabízeny žadatelům o adopci nebo pěstounskou péči nejprve v krajích a poté v celé republice, ale náhradní rodina se pro ně nenašla. MPSV každoročně uvádí, že se jedná přibližně o tisíc dětí, které nelze umístit do rodin. Z toho MPSV vyvozuje, že je málo zájemců o pěstounskou péči, že není zájem o děti s postižením, romské a poloromské děti. Pěstounských rodin opravdu není tolik, kolik by jich mělo být, aby se situace mohla zásadně změnit, ale znám řadu pěstounů, kteří marně žádají o svěření dítěte do své péče a přitom žádají právě o děti s postižením nebo o děti romské. 9

11 O vhodnosti umístění dítěte do rodiny prakticky rozhoduje sociální pracovnice v místě trvalého bydliště matky (pracovnice bývá i zákonnou opatrovnicí dítěte), většinou po dohodě s vedením ústavu, kde je dítě umístěno. Pokud sociální pracovnice usoudí, že konkrétní dítě není vhodné k tomu, aby žilo v rodině, dítě není vůbec zařazeno do žádného seznamu a zůstává v ústavní péči. Tím jsou samozřejmě naprosto zpochybněny počty dětí v ministerském registru. Často se jedná o děti zdravotně nebo rasově handicapované, kde sociální pracovnice podle svého názoru usoudí, že se pro něj náhradní rodina nenajde, a tak předem znemožní jednání o hledání rodiny pro toto dítě. Pokud si takové dítě najde pěstoun v ústavu sám, nebo i s pomocí neziskové organizace, vymkne se péči sociálního odboru a o dítě musí žádat u okresního soudu.vzhledem k délce soudních termínů se tak pobyt dítěte v ústavu prodlouží o měsíce, někdy i o léta. Do registru nabízených dětí pro náhradní rodinnou péči se nedostanou někdy i děti zdravé a bílé. Během natáčení loňského dokumentu Děti bez lásky i s láskou jsem našla tři takové děti. V prvním případě si již ověření pěstouni, oba s akademickými tituly, našli v dětském domově desetiletou dívku, polosirotka, o níž ředitelka domova rozhodla, že se nehodí do pěstounské péče. S pomocí neziskové organizace Sdružení pěstounských rodin se podařilo po více než dvou letech (!) dostat dívku do jejich rodiny. Ve druhém případě šlo o malé dítě s předpokládaným handicapem, který se po půlročním pobytu v rodině nepotvrdil, vyplýval jen z citové deprivace dítěte. Pěstouni tohoto dítěte potvrdili, že ani další dvě handicapované děti, které byly v jejich pěstounské péči, nebyly uznány za vhodné pro život v rodině a pěstouni je získali soudním rozhodnutím na základě své žádosti. Třetím případem byl zdravý čtyřletý chlapec, hned po narození umístěný na základě předběžného opatření do kojeneckého ústavu. Jeho těžce postiženou sestru získala pěstounka soudní cestou, díky podpoře ředitelky ústavu sociální péče. O chlapce pak tatáž pěstounka žádala několik měsíců. Poté, co jsem případ natočila (se svolením a velkou podporou ze strany vedení kojeneckého ústavu, které se marně domáhalo odchodu chlapce do rodiny), byl chlapec k pěstounce propuštěn na 10

12 hostitelskou návštěvu. Návštěva je sice už několik měsíců prodlužována, ale bez nároku na jakékoli finanční úhrady pro pěstounku. Řada pěstounů o problémech při získávání dětí do své péče nechce veřejně mluvit, protože se bojí dalších komplikací ze strany úředníků, policie a soudců. Kauza : pěstounka s odborným školením pro výchovu předčasně narozených dětí navštěvovala na žádost ředitele domova pro děti od 0 do 3 let roční holčičku (porodní váha 60 dkg, v 1 roce 4 kg, ležící, apatické dítě). Po několika návštěvách pěstounky v ústavu se u tohoto ročního dítěte poprvé objevil úsměv a začalo se lépe vyvíjet. Proto si pěstounka zažádala o povolení návštěvy dítěte do své rodiny. Dítě po několika dnech života v rodině začalo lézt, sedlo si, postavilo se, dobře jedlo, bylo spokojené. Po čtrnácti dnech ale sociální pracovnice pobyt dítěte v rodině neprodloužila se zdůvodněním, že postižení dítěte je hluboké, potřebuje intenzivní péči 24 hodin denně, což rodina zajistit nemůže. Pěstouni se obrátili na soud, který po šestnácti měsících, kdy rodina dítě stále navštěvovala, zrušil ústavní výchovu dítěte a dítě do této rodiny umístil. Šestnáct měsíců strádání dítěte v ústavní výchově nebylo v tomto případě zaviněno dlouhými lhůtami soudu, ale nesouhlasem sociální pracovnice. Ta využila všech prostředků, vyplývajících z jejích kompetencí, ke zmaření spojení dítěte s rodinou, kterou ona neuznala za vhodnou. Další kauzou nefungujícího systému v péči o odebrané děti je příběh sourozenců, kteří byli z rodiny soudně odebráni pro špatnou péči rodičů a byli umístěni do dětského domova. Poté soud rodiče zbavil práv a povinností vůči těmto dětem. Děti žily v dětském domově šest let, aniž by rozhodnutí soudu bylo dáno na vědomí ředitelce domova. O důležitých věcech v životě dětí - jako jsou operace, výdej pasu, výběr mezi studijním a výučním oborem - tedy celá léta rozhodovali rodiče, kteří výrok soudu ignorovali. Bolestivými kauzami jsou příběhy dětí, které byly umístěny do dětských domovů, protože jejich matky jsou ve výkonu trestu. Znám příběh pěti sourozenců, kteří po své matce velmi touží a ředitelka dětského domova je za matkou vozí na pravidelné návštěvy. Děti tak neztratí kontakt s matkou, ale i po jejím propuštění 11

13 zůstanou v dětském domově, protože matka za stávající situace nikde nesežene byt, kde by mohla s dětmi žít. Řada dalších dětí musí zůstat v ústavní péči třeba celé dětství, protože rodiče dítě občas navštěvují a nepřejí si, aby opustilo ústav a vyrůstalo v jiné rodině. Je jim vyhověno, i když neplatí ani ošetřovné, ani výživné. Téma času dětí, který musí dítě prožít bez vlastního rozhodnutí v ústavním zařízení, je téma zcela neošetřené. Různé metodické pokyny pro ústavy sice tvrdí, že dítě má být v ústavu jen po dobu nezbytně nutnou - než se vyřeší poměry v jeho rodině nebo než se najde rodina náhradní - v praxi však délka života dítěte v ústavu není ničím omezena. Znám velké rodinné skupiny dětí, které jsou jen z bytových důvodů umístěny v ústavu i několik let. Kauza : otec opustil rodinu, matka byla vypovězena z bytu jeho rodičů, tři děti byly ihned odebrány a dány do dětského domova, s nejmladším dítětem matka žije v azylovém domě. Řádně platí nájem a o dítě se vzorně stará. Marně žádá o přidělení jedné místnosti a zrušení ústavní výchovy dětí. Nehledě na citové strádání matky i dětí je takové jednání v rozporu s hospodárným nakládáním veřejnými prostředky. Pobyt tří dětí v dětském domově stojí téměř ¾ milionu korun ročně. V některých zařízeních potkávám pracovníky, jimž bych dítě nesvěřila ani na procházku. Procento nekompetentních a nelaskavých vychovatelů narůstá úměrně podle věkových kategorií dětí a jejich sociálního postoje - od profesně, často i lidsky dobře vybavených zdravotních sester kojeneckých ústavů, přes lhostejné, zcela vyhořelé vychovatelky pubertálních dětí, po vychovatelsky neschopné, někdy i kruté hlídače dětí ve výchovných ústavech. Na pedagogické pracovníky dětských domovů a výchovných ústavů - tedy polepšoven, pasťáků, (pro děti školou povinné teď přejmenovaných na dětské domovy se školou) - se vztahuje zákon o školských zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy (znění č. 383 / 2005 Sb.). Každý pedagogický pracovník musí před nástupem podstoupit a sám si hradit psychologická vyšetření a podle výsledku vyšetření může být přijat do pracovního poměru. Podle sdělení ředitele odboru 12

14 MŠMT klesl proto počet zájemců o tato místa, a některá zařízení musela být sloučena. Pro ústavy v gesci Ministerstva zdravotnictví a MPSV tento zákon neplatí. Zvláštní kapitolou je vzdělávání v ústavní a ochranné výchově. V posledních letech jsem nepoznala zařízení, kde by bylo upíráno vzdělání i těžce postiženým dětem. Úroveň vzdělávání mezi jednotlivými zařízeními - v dětských domovech se školou i v ústavech sociální péče - je zarážející, a je závislá pouze na osobnosti ředitele zařízení. Děti z dětských domovů navštěvují školy v obci nebo okolí, většina z nich pokračuje v učňovských oborech, studenti jsou stále výjimkou. Právě na přístupu k učení a na poznání smyslu vzdělání pro život se ukazuje rozdíl mezi dětmi z rodin a ústavů. Ústavní děti, které žijí více let v kolektivu, nemají motivaci k učení, nemají se pro koho učit, sami sebe si neváží, nechápou se jako jedinečné individuality, které se mají a mohou prosadit. Většina středoškoláků z dětských domovů jsou děti, které byly odebrány z rodin později, nebo přišly do dětského domova z vlastní vůle. Vysokoškoláci jsou naprostou výjimkou a dokončují studium většinou jen díky podpoře některé nadace. Velkou nadějí pro nadané děti z dětských domovů je zařízení Kellnerovy nadace škola Open gate. Úroveň výchovy v dětských domovech se dá do značné míry posoudit podle toho, jak dokáží motivovat mimoškolní činnost dětí. Většinou se děti ve volném čase trochu učí, proběhnou se a pak sledují televizi nebo video. Zákaz sledování televize je zásadním trestem snad ve všech zařízeních. V ústavech, kde je třeba i 60% romských dětí, často neexistuje zajištění pravidelné hudební nebo i pohybové výchovy, a tyto děti, tradičně hudebně a pohybově nadané, neumějí ani zpívat, jejich přirozené nadání není rozvíjeno. Vedení domova to většinou vysvětluje nedostatkem volného času starších dětí, které musejí z ústavů, umístěných do malých obcí, dojíždět na školy druhého stupně, nebo absolutním nezájmem dětí o jakoukoli práci ve volném čase. Nepochybnou nadějí pro řadu dětí je možnost zřizování soukromých malokapacitních domovů nebo dětských domovů, které fungují jako rodina, ředitelem a vychovatelkou jsou manželé, kteří musí mít odpovídající vzdělání a starají se o 7-13

15 10 dětí. Velkým zlomem v systému je řada zařízení Fondu ohrožených dětí (FOD) Klokánek, která poskytují okamžitou pomoc dětem v nouzi. Jejich sociální pracovnice pracují s rodinou dětí tak, aby se děti mohly vrátit zpět, nebo pro ně vyhledávají náhradní rodiny. Pobyt dětí v těchto zařízeních je časově omezený na několik měsíců, systém výchovy se blíží rodině - v bytě žijí jen tři, čtyři děti, a mají jen dvě stálé vychovatelky, které se střídají po týdenní službě. Klokánek je tedy pro děti příznivější, rodinně orientovaná krátkodobá péče. Bohužel, jeho existence vzbuzuje hněv některých ředitelů stávajících zařízení, především kojeneckých ústavů, respektive zařízení pro děti ve věku od 0 po 3 roky, sdružených ve společnosti sociální pediatrie. Zcela asociálně reagují na skutečnost, že některé matky, které se při porodu zřeknou svého dítěte, umístí dítě do Klokánku místo do kojeneckého ústavu. Tím se samozřejmě narušuje léta budovaná pozice ředitelů, kteří jsou zvyklí spolurozhodovat o délce pobytu dětí v ústavech a o jejich osudu. Spousty krásných slov, frází a teorií, které minulý režim neznal, dnes běžně používají všichni, kteří rozhodují o dětech, jejichž rodina selhala. Praxe se ale mění pomalu a opravdu jen díky několika osvíceným odborníkům a neziskovým organizacím jako je FOD, Středisko náhradní rodinné péče, STŘEP, Sdružení pěstounských rodin, Rodina sv. Zdislavy a dalších a díky podpoře nadačních fondů a nadací (např. Rozum a cit, Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové, Naše dítě, Konto Bariéry) - tedy nestátním organizacím, které před listopadem 1989 nemohly existovat. Ljuba Václavová Autorka je filmová dokumentaristka a publicistka, členka správní rady a předsedkyně poradního sboru Fondu vzdělání pro udílení stipendií dětem zdravotně a sociálně handicapovaným Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové 14

16 4. PRÁVA SENIORŮ V roce 2006 byly definovány zákonné prvky pro vytvoření moderního systému sociální práce a sociálních služeb, včetně standardů kvality sociálních služeb (zákon o sociálních službách č. 108/2006 Sb. a prováděcí vyhláška zákona č. 505/2006 Sb.), které představují významný posun v respektování lidských práv a práv spotřebitelů jako uživatelů sociálních služeb. Tato skutečnost se velmi významně dotýká seniorů. Nová právní úprava odpovídá preferencím a potřebám seniorské populace a vytváří prostředí pro vznik a rozvoj systému individuálních domácích služeb, podporujících setrvávání starých lidí v jejich přirozeném sociálním prostředí. Nekvalitní péče a špatné zacházení se seniory ze strany poskytovatelů sociálních služeb by mělo být eliminováno systémem pravidelných opakujících se sociálních šetření v domácnostech osob pobírajících příspěvek na služby. Kvalifikovaní sociální pracovníci budou sledovat využití příspěvku a zjišťovat potřebu a rozsah sociálních služeb v komunitách. Přestože se jedná o změny velkého rozsahu, které se dotknou velmi vysokého počtu občanů ČR, není jim - např. ze strany medií - věnována náležitá pozornost. V rámci poskytování domácí zdravotní péče stále ještě není dostatečně podporován rozvoj integrované domácí péče (kombinované terénní zdravotně sociální služby), jež je významnou podporou rodin pečujících o nesoběstačného seniora v domácím prostředí. Takové kombinované služby jsou ve vyspělé Evropě samozřejmostí a lze jimi předejít nutnosti umístění seniora do ústavní péče a tím i vynaložení poměrně značných finančních prostředků. Možnost žít v přirozeném sociálním prostředí je předpokladem pro udržení, popřípadě i rozvoj společenského postavení seniorů. Nový zákon tyto kombinované služby neodmítá, a zdá se, že sama praxe si takové služby sama vynutí. Pečující rodiny však stále ještě postrádají respitní služby pro dočasné pobyty seniorů, které jsou potřebné v zájmu regenerace sil pečujících osob. Tato možnost existuje pouze v jedné pětině obcí ČR. Přičemž rodina - jako základní článek společnosti - vytváří bezpečný prostor pro život seniorů, pomáhá jim udržet si 15

17 nezávislost, samostatnost, je prostorem mezigenerační solidarity a brání sociálnímu vyloučení starých lidí. Pokud jde o bydlení, stále chybí dotační politika obcí, jež by zvýhodňovala investory, kteří budou stavět různé typy integrovaného bydlení, např. komunitní bydlení, chráněné bydlení apod. Odpovídající bydlení je pro seniory zvlášť důležité. Oddaluje nebo zamezuje odchod seniorů do objektů a zařízení, kde jsou odloučeni od rodin a ztrácejí dosavadní společenské kontakty. Podpora nových multifunkčních forem bydlení pro seniory a nové formy podpory přiměřených úprav domácího prostředí, zejména pro seniory závislé a nesoběstačné, může tak pomoci eliminovat problémy seniorů pokud jde o bydlení. Přes veškeré zdůrazňování významu domácího prostředí zůstává pro mnohé seniory pobyt v ústavech žádanou, někdy jedinou vhodnou variantou. Nedostatek kvalitních rezidenčních zařízení pro seniory ovšem způsobuje, že čekací doby na přijetí jsou nepřiměřeně dlouhé. Nezřídka je od žadatelů - zcela nemorálně i ve veřejných zařízeních - vymáhána vysoká částka za umístění jako sponzorský dar. Tyto tzv. dary mnohdy reprezentují celoživotní úspory žadatele anebo překračují jeho možnosti. Pokud je žadatel senior nespokojen se službami v takto dosaženém bydlení a odejde z něj, na vrácení daru mu nevzniká nárok. Z hlediska volby domácí či rezidenční péče tak není vždy respektováno právo volby závislého člověka a jeho rodiny. V sociálně právní ochraně seniorů je opomíjeným, ale velmi závažným - lze říci celosvětovým - problémem týrání a zneužívání seniorů. Jde o problematiku, která začíná ztrátou respektu u bližních a může končit otevřeným násilím z jejich strany. Je velkým nedostatkem, že žádná instituce v ČR nemá údaje o rozsahu a místech týrání, zneužívání a otevřeného násilí vůči seniorům, i když se ví, že tyto jevy jsou časté. Podle zkušeností odhadují ti, kteří se problematikou seriózně zabývají, že podíl psychicky a tělesně týraných seniorů přesahuje u nás 5%-ní podíl, uváděný v západních demokratických zemích, což by v České republice představovalo více než konkrétních týraných osob. Světová zdravotnická organizace (World Health Organization) uvádí, že 4-6 % seniorů se setkalo s některou z forem domácího násilí. V ČR je problematice týrání seniorů věnována velmi malá pozornost, přestože 16

18 statistika mluví o tom, že 13% respondentů z řad seniorů se setkalo s fyzickým napadením, 20% se setkalo s psychickým týráním. Pouze 16% seniorů přizná, že byli týráni, ale 84 % týrání vůbec nepřizná (průzkum Zdravotní fakulty Jihočeské univerzity z roku 2005). V rámci individuálního bezplatného sociálně právního poradenství se pracovnice Českého helsinského výboru zabývaly několika případy špatného zacházení se seniory v rodinách i ústavech. Podrobné zkoumání a monitorování takových jevů, jako je zneužívání, týrání, omezování seniorů včetně domácího násilí, je velmi důležitou aktivitou, která si zasluhuje daleko větší pozornost. Proto se Rada pro seniory při Českém helsinském výboru a Život 90 letos aktivně zapojily do mezinárodní kampaně za Světový den proti násilí na seniorech, která byla vyhlášená ke dni 15. června V období 8. až 15. června 2006 proběhla týdenní intenzivní informační kampaň zaměřená na zvyšování povědomí o týrání, zneužívání a zanedbávání seniorů, včetně včasného rozpoznání příznaků a také informací, kam se lze obrátit o pomoc. Účastníci/ice se tak zapojili do této celosvětové sítě organizací, které proti násilí na seniorech bojují. Postupně vznikají rady seniorů a rady pro seniory. Jejich úkolem a účelem je zastupovat zájmy starších občanů dané země. Jsou politicky i nábožensky neutrální a nezávislé. Po dohodě s vedením měst a obcí působí jako mluvčí starší generace, a to ve spolupráci se všemi, kdo se zabývají problematikou stáří a stárnutí. Jejich povinností není jen na problémy upozorňovat, ale i konstruktivně se podílet na jejich řešení. Těžiště těchto rad je především v sociální politice. V Českém helsinském výboru byla např. Rada pro seniory ustanovena Má 16 členů, z toho 1 předsedu a 2 místopředsedkyně. Partnerem v tomto projektu se stalo občanské sdružení Život 90. Rada pro seniory při ČHV je složena ze seniorů dobrovolníků, expertů a odborníků, nebo těch, jejichž věk je blízký seniorskému. Rada se věnuje m.j. monitoringu plnění Národního plánu přípravy na stárnutí v letech a monitoringu příslušné legislativy. Ve snaze informovat seniory byla též v ČHV (za finančního přispění Evropské unie) zřízena webová podstránka 17

19 Co lze na těchto stránkách najít? Především: jak založit radu pro seniory, právní poradnu z oblasti občanského, sociálního, pracovního či správního práva. Dále je zde možné najít dokumenty o dobrovolnické činnosti, o tom, co se děje v Evropské unii a také něco o životním stylu a vzdělávání v univerzitách třetího věku. A čeho bylo již dosaženo? Pracovnice/íci projektu se aktivně účastnili všech veřejných jednání Výboru pro sociální politiku a zdravotnictví Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, kde připomínkovali zákon o sociálních službách a o novelizaci dalších právních norem. Jejich aktivity přispěly hlavně k dokončení legislativních prací na uvedeném zákoně, který vešel v platnost k Zmíněný druh aktivit má nesporně velký význam pro rozvoj plnohodnotného života seniorů. V České republice bohužel neexistuje organizace, jež by systematicky monitorovala porušování lidských práv seniorů, zejména špatné zacházení a týrání. Nejsou shromažďovány údaje o takových případech a jejich analýzy. Objektivně není přesně znám rozsah a hloubka ubližování a týrání seniorů jako vážného společenského jevu, a proto nelze nastavit kritéria pro prevenci a následná opatření. Problém však představuje i násilí, které se odehrává v institucích, jako např. nemocnicích, léčebnách dlouhodobě nemocných a domovech důchodců. Je velmi potřebné seznamovat s problematikou veřejnost, hovořit o ní a poukazovat na její existenci. Je proto také nezbytné pokračovat v podpoře projektů se specifickým zaměřením na seniory, a to především projektů směřujících do oblasti vyšší informovanosti a bezpečnosti seniorů, do oblasti služeb a poradenských center v místech bydlišť, tzn. i na vesnicích. Dne 28. listopadu 2006 proběhla v Praze mezinárodní konference s názvem Týrání a zanedbávání seniorů, výskyt, rozpoznávání, zjišťování a prevence. Erudovaní odborníci se na vysoké úrovni věnovali diskusi o monitorování a eliminaci těchto jevů. Výstupy jsou k dispozici na centrálním webu pro seniory 18

20 Navzdory tomu, že v ČR je evidována velice nízká funkční gramotnost, chybí u nás komplexní vzdělávací programy, které by starším zaměstnancům a seniorům usnadnily přístup k moderním technologiím. Neexistuje komplexní dotační program, který by podporoval řešení tohoto problému, a který by byl reakcí na existující velice závažný kulturně sociální či: sociokulturní problém. Vzdělání je jednou z podmínek pro aktivní a plodný život. Možnost celoživotního vzdělávání je nezbytným předpokladem pro udržení znalostí a schopností stárnoucích osob a seniorů. Vzdělávání přispívá k humanizaci, k sociální integraci a kvalifikaci, umožňující uplatnění na trhu práce. V této souvislosti se jeví nabídka vzdělávacích programů a oborů univerzit třetího věku na 21 českých vysokých školách se čtyřmi tisíci seniory pro 1,85 mil. seniorů jako nedostatečná. V oblasti zaměstnanosti neexistují komplexní programy, které by podporovaly a motivovaly zaměstnavatele a zaměstnance ke zvýšení adaptability a flexibility během pracovní kariéry. Naplňování národního akčního plánu zaměstnanosti je nedostatečné s ohledem na přetrvávající rigidní právní úpravu různých forem výkonu práce s přihlédnutím k potřebám a možnostem zaměstnavatelů a zaměstnanců. Soudy nereagují pružně na zavádění právní regulace ochrany před diskriminací (z hlediska věku) v pracovně právních vztazích. Je třeba jednoznačně zahrnout rozhodování soudů v této otázce mezi obecnou pracovněprávní agendu. Naprosto běžně je porušován zákon a dochází k diskriminaci v odměňování zaměstnanců starších šedesáti let, kteří za stejnou práci pobírají odměnu nižší než mladší zaměstnanci. Směrnice č. 3 Evropské strategie zaměstnanosti není dostatečně realizována. Dosud nebylo dosaženo celospolečenské dohody o budoucím uspořádání důchodového systému a jeho základních principů. Ve veřejnosti se vytváří a přetrvává falešná představa, že výplata důchodů je darem státního rozpočtu, hrazeným ze všeobecných daní. Není jasně řečeno, že jde o systém sociálního pojištění, který má vlastní finanční zdroje (v pojistném), které procházejí státním rozpočtem pouze z důvodu absence samostatné sociální pojišťovny. V posledních dvou letech dokonce dochází k omezení valorizace důchodů pouze na úroveň minimálních podmínek zapsaných v zákoně, a tím se dále rozvírají nůžky mezi důchodem a mzdou. K diskriminaci dochází v povinnosti zdaňovat starobní důchody, 19

Problematika seniorů v České republice

Problematika seniorů v České republice Problematika seniorů v České republice Obsah Demografický vývoj v České republice a Evropské unii Aktivní stárnutí z pohledu MPSV Národní akční plán podporující pozitivního stárnutí pro období 2013 až

Více

Vážené dámy, Vážení pánové,

Vážené dámy, Vážení pánové, Práva dětí a jejich ochrana v České republice (Příspěvek ministra práce a sociálních věcí Petra Nečase na konferenci Práva dětí v Evropské unii, 3. července 2007, MPSV) Vážené dámy, Vážení pánové, je mi

Více

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Obsah Demografický vývoj v České republice Národní akční plán podporující

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

"Smluvní rodiny" ohrožují práva dětí

Smluvní rodiny ohrožují práva dětí "Smluvní rodiny" ohrožují práva dětí Úprava smluvních rodin v novém zákonu o ústavní péči je hrubě nedostatečná, nesystematická a v této podobě a za současné situace může vážně ohrozit práva dětí. Výzva

Více

Klasifikace informační databáze

Klasifikace informační databáze INFORMAČNÍ DATABÁZE KLASIFIKACE AKTUALIZACE: 1.1. 2008 ASOCIACE OBČANSKÝCH PORADEN Tachovské náměstí 3, Praha 3, 130 00 tel./fax 222 780 599 i Klasifikace informační databáze 1. Sociální dávky občanských

Více

Stanovy FONDU OHROŽENÝCH DĚTÍ

Stanovy FONDU OHROŽENÝCH DĚTÍ Stanovy FONDU OHROŽENÝCH DĚTÍ (úplné znění po změnách ze dne 24. 2. 1996, 20. 6. 1998, 5. 6. 1999, 16. 6. 2001 a 19. 6. 2004) čl. I Název, sídlo a působnost Občanské sdružení Fond ohrožených dětí je právnickou

Více

Je předpokladem pobytu (včetně trvalého) majetnost cizince? Není to pravdou.

Je předpokladem pobytu (včetně trvalého) majetnost cizince? Není to pravdou. Je zavedení národního víza zpřísněním? Není to Pravdou je, že návrh nové právní úpravy vstupu a pobytu cizinců umožňuje na rozdíl od stávajícího zákona o pobytu cizinců žádat rovnou na zastupitelském úřadu

Více

Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013

Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013 Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013 Stejně jako jsme se potýkali loni v lednu se sociální reformou, kdy byly převáděny veškeré dávky na ÚP, tak od letošního ledna bojujeme s novelou zákona o

Více

Pravidla pro udělení a užívání značky Ethnic Friendly zaměstnavatel

Pravidla pro udělení a užívání značky Ethnic Friendly zaměstnavatel Pravidla pro udělení a užívání značky Ethnic Friendly zaměstnavatel Ethnic Friendly zaměstnavatel je značkou umožňující ocenění zaměstnavatelů, kteří se hlásí k zásadě rovného zacházení tuto zásadu dlouhodobě

Více

Priorita II. - Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi

Priorita II. - Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi Opatření II. 1.: Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi V Mladé Boleslavi nyní chybí motivující systém nabídky prostupného bydlení. Systém prostupného bydlení lze rozdělit do tří stupňů:

Více

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA 1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA Prioritní oblast Cíl Úkol Indikátor 1. Včasná péče Zvýšit účast sociálně dětí v předškolním vzdělávání. Vytvoření komplexního

Více

Doporučení pro nastavení politiky v oblasti zahraniční zaměstnanosti

Doporučení pro nastavení politiky v oblasti zahraniční zaměstnanosti Doporučení pro nastavení politiky v oblasti zahraniční zaměstnanosti s ohledem na připravovanou novou právní úpravu vstupu a pobytu cizinců na území České republiky Předkládaná doporučení vychází především

Více

Zpráva o šetření. nepřijetí do zaměstnání z důvodu rodičovství. A. Obsah podnětu

Zpráva o šetření. nepřijetí do zaměstnání z důvodu rodičovství. A. Obsah podnětu I. V rámci pracovního pohovoru zaměstnavatel nesmí uchazečům a uchazečkám o zaměstnání pokládat dotazy týkající se rodičovství a péče o děti. Takové jednání je možné kvalifikovat jako obtěžování, které

Více

Národní soustava povolání

Národní soustava povolání OP RLZ, Opatření 3.3 Rozvoj dalšího profesního vzdělávání Systémový projekt Národní soustava povolání Ing. Michaela NAVRÁTILOVÁ Ministerstvo práce a sociálních věcíčr, Odbor 35, Odbor implementace programů

Více

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ Vláda ČR na svém zasedání dne 14. května 2008 schválila usnesením č. 539 Zprávu vlády o realizaci Koncepce

Více

Průvodce pro náhradní rodinnou péči

Průvodce pro náhradní rodinnou péči Průvodce pro náhradní rodinnou péči Jak na náhradní rodinnou péči V zájmu každého dítěte je vyrůstat v klidném a harmonickém prostředí své rodiny, právem a povinností rodičů je výchova a péče o děti. Bohužel

Více

Veřejný ochránce práv JUDr. Otakar Motejl

Veřejný ochránce práv JUDr. Otakar Motejl Veřejný ochránce práv JUDr. Otakar Motejl V Brně dne 14. dubna 2010 Sp. zn.: 5070/2009/VOP/MLU Vážený pane řediteli, dne 9. září 2009 jste se na mě obrátil podnětem jako ředitel Hospice sv. Jana N. Neumanna

Více

Sociální pomoc VŠFS 12.2.2015

Sociální pomoc VŠFS 12.2.2015 Sociální pomoc VŠFS 12.2.2015 1 Obsah Sociální pomoc Obecně Principy Cíle Životní a existenční minimum Dávky hmotné nouze Dávky sociální péče 2 Sociální pomoc Systém sociálního zabezpečení je rozdělen

Více

MIGRANTI A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ V ČR právní kazuistika. Mgr. Pavel Čižinský, Organizace pro pomoc uprchlíkům

MIGRANTI A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ V ČR právní kazuistika. Mgr. Pavel Čižinský, Organizace pro pomoc uprchlíkům MIGRANTI A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ V ČR právní kazuistika Mgr. Pavel Čižinský, Organizace pro pomoc uprchlíkům Diskuse o zdravotním pojištění cizinců je charakterizována: nízkou informovaností veřejnosti a

Více

Zákon č. 110/2006 Sb.

Zákon č. 110/2006 Sb. Zákon č. 110/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o životním a existenčním minimu Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Předmět úpravy 1 (1) Tento zákon stanoví životní minimum jako minimální

Více

Návrat obyvatel azylového domu pro muže v Kroměříži do společnosti a na trh práce

Návrat obyvatel azylového domu pro muže v Kroměříži do společnosti a na trh práce Návrat obyvatel azylového domu pro muže v Kroměříži do společnosti a na trh práce Seminář Jak úspěšně čerpat dotace EU Co nás čeká? Projektová gramatika Kdo? Město Kroměříž a Azylový dům pro muže o.p.s.

Více

Aktuální situace v oblasti náhradní péče o děti v ČR. 17. září 2014. Odbor ochrany práv dětí

Aktuální situace v oblasti náhradní péče o děti v ČR. 17. září 2014. Odbor ochrany práv dětí Aktuální situace v oblasti náhradní péče o děti v ČR 17. září 2014 Odbor ochrany práv dětí Národní strategie ochrany práv dětí a související AKČNÍ PLÁN K NAPLNĚNÍ NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ 2012

Více

Přímá diskriminace Nepřímá diskriminace Sexuální obtěžování Nerovné zacházení Nároky z diskriminace Obrácení důkazního břemene

Přímá diskriminace Nepřímá diskriminace Sexuální obtěžování Nerovné zacházení Nároky z diskriminace Obrácení důkazního břemene doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D. Přímá diskriminace Nepřímá diskriminace Sexuální obtěžování Nerovné zacházení Nároky z diskriminace Obrácení důkazního břemene 1 Definice - EU Článek 2 ods.t1 písm.a) Směrnice

Více

Sociální reformy KARTA SOCIÁLNÍCH SYSTÉMŮ

Sociální reformy KARTA SOCIÁLNÍCH SYSTÉMŮ Sociální reformy VÝPLATA DÁVEK Od 1. ledna 2012 dojde v rámci celkové sociální reformy k podstatným změnám v oblasti dávek: - pro osoby zdravotně postižené, - pro osoby, které jsou příjemci příspěvku na

Více

Cizinec, který vstupuje na území České republiky s úmyslem požádat o azyl, musí

Cizinec, který vstupuje na území České republiky s úmyslem požádat o azyl, musí Cizinec, který vstupuje na území České republiky s úmyslem požádat o azyl, musí svůj záměr sdělit policii, což může učinit na hraničním přechodu. Samotná azylová procedura začíná podáním návrhu na zahájení

Více

Podnět Rady vlády ČR pro lidská práva

Podnět Rady vlády ČR pro lidská práva Podnět Rady vlády ČR pro lidská práva k částečnému řešení situace cizinců pobývajících v České republice přechodně, kteří ztratili své zaměstnání I. Současná úprava práv cizinců, kteří ztratí své zaměstnání

Více

Podpora neformálních pečovatelů

Podpora neformálních pečovatelů Podpora neformálních pečovatelů Sociální služby efektivně, transparentně, aktivně Praha, 10. března 2015 Parametry projektu od 1. 2. 2014 důvody realizace neexistuje komplexní zmapování potřeb pečujících

Více

Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2014

Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2014 Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2014 ze dne 1. 10. 2013, č. j.: MSMT- 22886/2013 Bezplatná výuka českého jazyka přizpůsobená potřebám žáků cizinců z třetích

Více

Dávky pěstounské péče v praxi VOP

Dávky pěstounské péče v praxi VOP Dávky pěstounské péče v praxi VOP Mgr. Eva Hilšerová, právnička oddělení rodiny, zdravotnictví a práce Příjemce a realizátor projektu: Kancelář veřejného ochránce práv Působnost a činnost ochránkyně Ochrana

Více

Kam kráčíochrana práv dětí v ČR? Klára Trubačová Odbor ochrany práv dětí 24. června 2014

Kam kráčíochrana práv dětí v ČR? Klára Trubačová Odbor ochrany práv dětí 24. června 2014 Kam kráčíochrana práv dětí v ČR? Klára Trubačová Odbor ochrany práv dětí 24. června 2014 Stav systému - hlavní problémy Systém nedokáže zajistit důslednou ochranu všech dětí Nedostatečné hmotné zabezpečení

Více

1. Prevence vzniku dluhu na nájemném a na službách s bydlením souvisejících.

1. Prevence vzniku dluhu na nájemném a na službách s bydlením souvisejících. Metodický postup při sociální práci se skupinou neplatičů nájemného a úhrady za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu (ceny služeb a energií). Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, komentář

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

Stanovisko veřejné ochránkyně práv k problematice osob s poruchou autistického spektra

Stanovisko veřejné ochránkyně práv k problematice osob s poruchou autistického spektra Stanovisko veřejné ochránkyně práv k problematice osob s poruchou autistického spektra konference Autismus v kontextu občana, rodiny a společnosti 15. dubna 2015 Petr Polák, Oddělení rovného zacházení,

Více

Snižování administrativní zátěže podnikatelů studie současného stavu Analýza je dostupná na www.socialnidialog.cz/analyzy

Snižování administrativní zátěže podnikatelů studie současného stavu Analýza je dostupná na www.socialnidialog.cz/analyzy Snižování administrativní zátěže podnikatelů studie současného stavu Analýza je dostupná na www.socialnidialog.cz/analyzy JUDr. Jitka Hejduková Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního

Více

Právo sociálního zabezpečení otázky

Právo sociálního zabezpečení otázky Právo sociálního zabezpečení otázky Tyto otázky představují pouze příklady otázek, které se mohou objevit v testu. Je celkem pravděpodobné, že se některé z nich v testu reálně objeví. Kromě nich se však

Více

Rada seniorů České republiky, o.s.

Rada seniorů České republiky, o.s. Rada seniorů České republiky, o.s. Návrh na přijetí zákona o minimálním starobním důchodu a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o důchodovém

Více

Úplné znění. Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy

Úplné znění. Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy Úplné znění Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy Schváleno usnesením vlády ze dne 1. února 2010 č. 92,

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 Azs 398/2004-56 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a

Více

Chronologický seznam nařízení, zákonů a vyhlášek 1956/54 Sb. Zákon o nemocenském pojištění zaměstnanců 1961/140 Sb. Trestní zákon 1961/141 Sb.

Chronologický seznam nařízení, zákonů a vyhlášek 1956/54 Sb. Zákon o nemocenském pojištění zaměstnanců 1961/140 Sb. Trestní zákon 1961/141 Sb. Chronologický seznam nařízení, zákonů a vyhlášek 1956/54 Sb. Zákon o nemocenském pojištění zaměstnanců 1961/140 Sb. Trestní zákon 1961/141 Sb. Zákon o trestním řízení soudním (trestní řád) 1963/94 Sb.

Více

Evaluace průřezových témat

Evaluace průřezových témat KONFERENCE 2013 EVALUACE PRO BUDOUCNOST Evaluace průřezových témat Daniel Svoboda 28. 5. 2013 1 Úvod Busanské partnerství pro efektivní rozvojovou spolupráci potvrdilo, že odstraňování chudoby a nerovností

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 28. ledna 2004 č. 89 + 3P

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 28. ledna 2004 č. 89 + 3P Stránka č. 1 z 12 VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 28. ledna 2004 č. 89 + 3P o zabezpečení integrace azylantů v roce 2004 Vazba na záznam z jednání vlády: V l á d a I. s c h

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 22. ledna 2003 č. 86 + 2P

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 22. ledna 2003 č. 86 + 2P VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Vazba na záznam z jednání vlády: V l á d a I. s c h v a l u j e USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 22. ledna 2003 č. 86 + 2P o zabezpečení integrace azylantů v roce 2003 1. Koncepci

Více

Sociální služby v kostce

Sociální služby v kostce Sociální služby v kostce Sociální služby v ČR začal v roce 2007 řešit zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláška 505/2006 Sb. (v novém znění vyhláška 162/2010 Sb.). Na tento zákon se mnoho

Více

1. Prosazování principů rovnosti žen a mužů jako součást politiky vlády

1. Prosazování principů rovnosti žen a mužů jako součást politiky vlády 1. Prosazování principů rovnosti žen a mužů jako součást politiky vlády 1. 1. V rámci své mediální politiky a s ohledem na průřezový charakter politiky rovných příležitostí žen a mužů zdůrazňovat tento

Více

Současná migrační vlna z perspektivy trhu práce: Informace pro zaměstnavatele

Současná migrační vlna z perspektivy trhu práce: Informace pro zaměstnavatele Současná migrační vlna z perspektivy trhu práce: Informace pro zaměstnavatele Dne 29. července 2015 vláda schválila Strategii migrační politiky České republiky (ČR). Dokument stanovuje sedm zásad migrační

Více

Kodex chování však může obsahovat požadavky jdoucí nad rámec místních zákonů.

Kodex chování však může obsahovat požadavky jdoucí nad rámec místních zákonů. Kodex chování 1 Úvod Ve snaze o neustálé zlepšování našeho výrobního prostředí a pracovních podmínek z etického i sociálního hlediska používáme kodex chování jako minimální standard. Kodex chování je platný

Více

TISKOVÁ KONFERENCE 24. 3. 2015

TISKOVÁ KONFERENCE 24. 3. 2015 TISKOVÁ KONFERENCE 24. 3. 2015 Jediná celostátní edukačně-náborová kampaň zaměřená na pěstounskou péči POMOC OHROŽENÝM DĚTEM Nadační fond J&T pomáhá již od roku 2004 především ohroženým dětem a rodinám.

Více

Tematická zpráva. Žáci vzdělávaní podle RVP ZV přílohy upravující vzdělávání žáků s LMP

Tematická zpráva. Žáci vzdělávaní podle RVP ZV přílohy upravující vzdělávání žáků s LMP přílohy upravující vzdělávání žáků s LMP Praha, leden 2015 Obsah Úvod... 3 Cíle... 3 Metoda... 3 Odborné konzultace... 5 Validita dat... 5 1 Zjištění... 6 1.1 Počty žáků podle vzdělávacího programu...

Více

Maturitní témata profilová část

Maturitní témata profilová část Témata: Sociální politika a její význam ve společnosti * pojem, cíl, úkoly * subjekty a objekty sociální politiky * oblasti sociální politiky ve vztazích k sociálním skupinám - principy SoP, sociální politika

Více

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění,

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění, Popis realizace poskytování sociálních služeb Centrum psychologické podpory,z.s. 1/Cíle, principy, veřejný závazek, okruh osob Centrum psychologické podpory,z.s. je nestátní nezisková organizace, která

Více

Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí

Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí vykonává funkci kolizního opatrovníka nezletilým dětem, zastupuje je při jednání u soudu, policie, dle potřeby i u jiných

Více

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY O VÝMĚNĚ ÚDAJŮ A PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCI PŘI POTÍRÁNÍ

Více

Opatření k podpoře rodin s dětmi 2004-2013. Ministerstvo práce a sociálních věcí

Opatření k podpoře rodin s dětmi 2004-2013. Ministerstvo práce a sociálních věcí Opatření k podpoře rodin s dětmi 2004-2013 Ministerstvo práce a sociálních věcí Oblasti Dokumenty k rodinné politice Usnesení vlády k oblasti služeb péče o děti Návrhy právní úpravy v oblasti služeb péče

Více

STANOVISKO ÚMLUVA O PRÁVECH DÍTĚTE. Účastníci projektu se shodují, že výuka Úmluvy o právech dítěte je dnes na školách nedostačující nebo zcela chybí.

STANOVISKO ÚMLUVA O PRÁVECH DÍTĚTE. Účastníci projektu se shodují, že výuka Úmluvy o právech dítěte je dnes na školách nedostačující nebo zcela chybí. STANOVISKO V rámci projektu, Nenech sebou zametat!, proběhlo od listopadu 2012 do dubna 2013 šest besed s odborníky na problematiky spjaté s Úmluvou o právech dítěte, šikanou a kyberšikanou. Těchto besed

Více

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM, OSOBY V KRIZI, ETNICKÉ MENŠINY Priorita 1 Podpora ambulantních a terénních služeb pro osoby bez přístřeší Opatření 1.1. Zřízení centra

Více

do 1,1 ŽM od 1,1 do 1,8 ŽM od 1,8 do 3,0 do 6 let 551 482 241 od 6 do 10 let 615 538 269 od 10 do 15 let 727 636 318 od 15 do 26 let 797 698 349

do 1,1 ŽM od 1,1 do 1,8 ŽM od 1,8 do 3,0 do 6 let 551 482 241 od 6 do 10 let 615 538 269 od 10 do 15 let 727 636 318 od 15 do 26 let 797 698 349 Systém sociálního zabezpečení (někdy se též používá pojem sociální ochrana) v České republice tvoří tři základní systémy: sociální pojištění státního sociální podpora sociální pomoc (péče). Systém sociálního

Více

II. Skutečnosti zjištěné při kontrole

II. Skutečnosti zjištěné při kontrole Informace z kontrolní akce NKÚ č. 12/22 Peněžní prostředky státu poskytované nestátním neziskovým organizacím prostřednictvím rozpočtové kapitoly Ministerstvo vnitra Kontrolní akce byla zařazena do plánu

Více

Systém péče o ohrožené děti v Pardubickém kraji

Systém péče o ohrožené děti v Pardubickém kraji Systém péče o ohrožené děti v Pardubickém kraji Dokumenty vztahující se ke změnám v systému péče o ohrožené děti 2 Úmluva o právech dítěte (ratifikovaná ČR 1994) Evropská úmluva o lidských právech Národní

Více

o zaměstnávání tuto oblast upravuje zákon č. 435/2004 Sb.,o zaměstnanosti

o zaměstnávání tuto oblast upravuje zákon č. 435/2004 Sb.,o zaměstnanosti o zaměstnávání tuto oblast upravuje zákon č. 435/2004 Sb.,o zaměstnanosti 1) Rovné zacházení a zákaz diskriminace při uplatňování práva na zaměstnání 2) Kompetence úřadů práce 3) Právo na zprostředkování

Více

POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Člověk v tísni, o.p.s Šafaříkova 24 120 00 Praha 2 Sociální služba: odborné sociální poradenství, identifikátor: 6895063

POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Člověk v tísni, o.p.s Šafaříkova 24 120 00 Praha 2 Sociální služba: odborné sociální poradenství, identifikátor: 6895063 POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Člověk v tísni, o.p.s Šafaříkova 24 120 00 Praha 2 Sociální služba: odborné sociální poradenství, identifikátor: 6895063 POSLÁNÍ SLUŽBY Posláním služby Odborného sociálního

Více

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18 Úvod..................................................... 17 Seznam zkratek........................................... 18 I. Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy... 19 1. Obecné...........................................

Více

PĚSTOUNSKÁ PÉČE. Zdeňka Králíčková, 2008

PĚSTOUNSKÁ PÉČE. Zdeňka Králíčková, 2008 PĚSTOUNSKÁ PÉČE Zdeňka Králíčková, 2008 ÚČEL výkon osobní péče o nezletilé dítě po dobu, po kterou nemohou rodiče o dítě osobně pečovat dočasnost pravidelné osobní kontakty rodiče s dítětem není-li to

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 24. května 2006 č. 607 o zajištění širší účasti studentů z České republiky na studiu College of Europe V l á d a I. s c h v a l u j e způsob

Více

Pravidla pro udělení a užívání značky Ethnic Friendly zaměstnavatel

Pravidla pro udělení a užívání značky Ethnic Friendly zaměstnavatel Pravidla pro udělení a užívání značky Ethnic Friendly zaměstnavatel Ethnic Friendly zaměstnavatel je značkou umožňující ocenění zaměstnavatelů, kteří se hlásí k zásadě rovného zacházení s etnicky odlišným

Více

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob Opatření VI. 1.: Podpora zaměstnávání ohrožených osob Ze sociologického šetření prováděného v rámci komunitního plánování v Mladé Boleslavi vyplynulo, že problém získat a udržet si práci je pro dotazované

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 se zaměřením na oblast sexuální výchovy, prevence drogových závislostí a jiného rizikového chování, projevů rasismu, xenofobie, netolerance a násilí

Více

DŮCHODOVÝ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE

DŮCHODOVÝ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE DŮCHODOVÝ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE 1. vydání 1. aktualizace k 1. 5. 2014 Publikace Důchodový systém v České republice je i v roce 2014 praktickou pomůckou, která čtenáře přehledně a srozumitelně seznamuje

Více

Nový občanský zákoník

Nový občanský zákoník kód předmětu: B_CPr_3 Civilní právo 3 Nový občanský zákoník RODINNÉ PRÁVO David Hozman (2013) hozmand@seznam.cz nebo 21078@mail.vsfs.cz Legislativa ústavní základ v článku 32 Listiny základních práv a

Více

Poslání a formy denní péče o děti - předmět diskusí a potřeba řešení

Poslání a formy denní péče o děti - předmět diskusí a potřeba řešení Poslání a formy denní péče o děti - předmět diskusí a potřeba řešení Věra Kuchařová Příspěvek vznikl v rámci projektu č. CZ.1.04/5.1.01/77.00038 Nové formy denní péče o děti v České republice financovaného

Více

Rovný přístup k zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením. Mgr. Jana Kvasnicová

Rovný přístup k zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením. Mgr. Jana Kvasnicová Rovný přístup k zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením Mgr. Jana Kvasnicová Obsah Rovné zacházení a zákaz diskriminace Antidiskriminační zákon Pojem zdravotního postižení Pojem diskriminace Ochránce

Více

PNP PŘÍSPĚVEK NA PÉČI

PNP PŘÍSPĚVEK NA PÉČI PNP PŘÍSPĚVEK NA PÉČI Zákon o sociálních službách č. 108/2006Sb., o sociálních službách Změna zákona, odstranění nefunkčního a diskriminujícího způsobu posuzování a jeho negativního dopadu na osoby s postižením

Více

STANDARD 2. OCHRANA PRÁV OSOB

STANDARD 2. OCHRANA PRÁV OSOB STANDARD 2. OCHRANA PRÁV OSOB CÍL STANDARDU 1) Tento standard vychází ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (dále jen Zákon ) a z vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení

Více

37 (Evidence a charakteristika volných pracovních míst)

37 (Evidence a charakteristika volných pracovních míst) Zprostředkování zaměstnání úřady práce 37 37 (Evidence a charakteristika volných pracovních míst) Úřad práce vede evidenci volných pracovních míst, která obsahuje identifikační údaje zaměstnavatele, základní

Více

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany 1 Přehled změn od 1. 1. 2011 Od 1. 1. 2011 změny v oblasti: Nemocenských dávek Sociálního pojištění Dávek státní sociální podpory Sociálních

Více

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 5.1 Udržení stávajících

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc 1a 1b 2a 2b 2c 3a 3b 3c 1. Cíle a způsoby činnosti zařízení pro dčti

Více

Věková diskriminace v zaměstnání

Věková diskriminace v zaměstnání Věková diskriminace v zaměstnání Mezinárodní konference Age management v praxi: české a zahraniční zkušenosti a nástroje proti věkové diskriminaci Mgr. Petr Polák Obsah Úvod do problematiky, základní definice

Více

Krize veřejných zdravotních systémů a reforma financování

Krize veřejných zdravotních systémů a reforma financování Krize veřejných zdravotních systémů a reforma financování Seminar Starting points for Czech health reform 16.4. 17.4. Prague Macháček, Hroboň, Julínek Health reform.cz PROBLÉMY VEŘEJNÝCH SYSTÉMŮ ZDRAVOTNÍ

Více

Českomoravské konfederace odborových svazů k návrhu zákona o státním zastupitelství

Českomoravské konfederace odborových svazů k návrhu zákona o státním zastupitelství Obecně k návrhu STANOVISKO Českomoravské konfederace odborových svazů k návrhu zákona o státním zastupitelství Úvodem je třeba konstatovat, že návrh zákona považujeme za nedokonalý. Lze odkázat na naše

Více

8. Výkon činnosti dítěte................................

8. Výkon činnosti dítěte................................ Obsah Úvod.................................................... 17 Seznam zkratek.......................................... 18 I II Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy..............................................

Více

Diskriminace ve vzdělávání

Diskriminace ve vzdělávání Diskriminace ve vzdělávání Veřejný ochránce práv a jeho působnost v oblasti školství, úvod do problematiky diskriminace Petr Polák, Hana Puzoňová Příjemce a realizátor projektu: Kancelář veřejného ochránce

Více

Přehled sociálních dávek v roce 2009

Přehled sociálních dávek v roce 2009 Přehled sociálních dávek v roce 2009 27.12.08 - http://www.blesk.cz/clanek/106266/prehled-socialnich-davek-v-roce-2009.html Český sociální systém procházel v uplynulých dvou letech výraznými změnami. Rok

Více

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb Hradební 2, 350 38 Cheb tel: 354 422 877, 354 422 259 fax: 354 422 089 E-mail : szs.cheb@worldonline.cz http://szscheb.cz Profil absolventa vyššího

Více

Co dělat při ztrátě zaměstnání

Co dělat při ztrátě zaměstnání Co dělat při ztrátě zaměstnání Obecná právní úprava: Práva a povinnosti uchazeče o zaměstnání stanoví zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. Dostal jsem výpověď, jak dál?

Více

Právo sociálního zabezpečení

Právo sociálního zabezpečení Právo sociálního zabezpečení Úvod, právní úprava Lidská práva, sociální práva Mezinárodní organizace a jejich dokumenty Evropské právo sociálního zabezpečení JUDr. Martin Šimák, Ph.D. Systém sociálního

Více

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných

Více

Domácnost a formy soužití

Domácnost a formy soužití Domácnost a formy soužití Společně posuzované osoby Posuzují se společně s žadatelem Nejčastěji rodina, vždy se společně posuzují rodiče a nezaopatřené děti, manželé a registrovaní partneři Popř. patří

Více

Zařazování dětí do režimu speciálního vzdělávání

Zařazování dětí do režimu speciálního vzdělávání 01. Identifikační kód 02. Kód 03. Pojmenování (název) životní situace Zařazování dětí do režimu speciálního vzdělávání 04. Základní informace k životní situaci Výchovu a vzdělávání dětí se zdravotním postižením

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět: SOCIÁLNÍ PÉČE (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Obor vzdělání: Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny Kód oboru: 75-41-M/005

Více

PROGRAM ČESKOMORAVSKÉHO ODBOROVÉHO SVAZU CIVILNÍCHZAMĚSTNANCŮ ARMÁDY NA OBDOBÍ 2013-2016

PROGRAM ČESKOMORAVSKÉHO ODBOROVÉHO SVAZU CIVILNÍCHZAMĚSTNANCŮ ARMÁDY NA OBDOBÍ 2013-2016 PROGRAM ČESKOMORAVSKÉHO ODBOROVÉHO SVAZU CIVILNÍCHZAMĚSTNANCŮ ARMÁDY NA OBDOBÍ 2013-2016 l. Oblast pracovněprávní a zaměstnanosti 1.1 V součinnosti s ostatními odborovými svazy průběžně prosazovat v tripartitních

Více

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD)

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) SEMINÁŘ PRO MAS PRAHA 29. 7. 2015 VĚCNÉ ZAMĚŘENÍ OPZ IP 2.3 CLLD Specifický cíl 2.3.1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti

Více

FLEXIBILNÍ PRÁCE - ŠANCE PRO ROZVOJ FIREM I ZAMĚSTNANCŮ

FLEXIBILNÍ PRÁCE - ŠANCE PRO ROZVOJ FIREM I ZAMĚSTNANCŮ FLEXIBILNÍ PRÁCE - ŠANCE PRO ROZVOJ FIREM I ZAMĚSTNANCŮ PROJEKT METR (Sdílení pracovních míst jako forma podpory mezigeneračního transferu kompetencí mezi pracovníky CZ.1.04/2.2.00/11.00024) Konference

Více

Maturitní témata profilová část

Maturitní témata profilová část Témata: Sociální politika a její význam ve společnosti - pojem, cíl, úkoly - subjekty a objekty sociální politiky - oblasti sociální politiky ve vztazích k sociálním skupinám - principy SoP, sociální politika

Více

Založte odborovou organizaci ČMOS pracovníků školství!

Založte odborovou organizaci ČMOS pracovníků školství! Máte ve škole problémy? Rozhoduje váš nadřízený bez vás? Roste napětí mezi zaměstnanci a ředitelem školy? Nemáte dostatek informací? Chcete to změnit? Založte odborovou organizaci ČMOS pracovníků školství!

Více

Když vlastní rodina chybí - náhradní, ústavní výchova,adopce

Když vlastní rodina chybí - náhradní, ústavní výchova,adopce Když vlastní rodina chybí - náhradní, ústavní výchova,adopce určeno pro žáky sekundy víceletého gymnázia CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. cílová skupina: žáci sekundy cílem

Více

Profesní rozvoj pracovníků

Profesní rozvoj pracovníků SQ 10 Profesní rozvoj pracovníků Postup pro pravidelné hodnocení pracovníků 1. Hodnocení pracovníků provádí vedoucí zařízení spolu se staniční sestrou 1x ročně (duben) písemnou formou. S hodnocením je

Více

Práva lidí s mentálním postižením. JUDr. Dana Kořínková QUIP Společnost pro změnu www.quipcz.cz

Práva lidí s mentálním postižením. JUDr. Dana Kořínková QUIP Společnost pro změnu www.quipcz.cz Práva lidí s mentálním postižením JUDr. Dana Kořínková QUIP Společnost pro změnu www.quipcz.cz Ochrana práv uživatelů sociálních služeb Právní základ zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 2 aspekty

Více