ZPRÁVA ČHV O STAVU LIDSKÝCH PRÁV V ČESKÉ REPUBLICE V ROCE 2006 ČESKÝ HELSINSKÝ VÝBOR

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRÁVA ČHV O STAVU LIDSKÝCH PRÁV V ČESKÉ REPUBLICE V ROCE 2006 ČESKÝ HELSINSKÝ VÝBOR"

Transkript

1 ZPRÁVA ČHV O STAVU LIDSKÝCH PRÁV V ČESKÉ REPUBLICE V ROCE 2006 ČESKÝ HELSINSKÝ VÝBOR PRAHA 2007

2 Obsah 1. Úvodem Postavení žen na trhu práce Situace opuštěných dětí Práva seniorů K vývoji integrace cizinců Postavení žadatelů o azyl a jiných osob, které potřebují ochranu K právům pacientů O stavu svobody vyznání Exekuční řád a lidská práva Policie a lidská práva Vězeňství, práva vězněných osob, trestní soudnictví

3 1. ÚVODEM Letos již po třinácté vydáváme svou Zprávu ČHV o stavu lidských práv v České republice, tentokrát pokud jde o stav v roce Je to písemně, v deseti statích vyjádřený určitý výsek situace lidských a občanských práv v naší zemi v uplynulém roce, jak se nám jeví z hlediska tematického zaměření pracovníků, aktivistů a spolupracovníků naší nestátní neziskové organizace. Na rozdíl od vládní Zprávy o stavu lidských práv v ČR v r. 2006, která - díky účasti širokého okruhu pracovníků úřadu zmocněnce pro lidská práva a jednotlivých resortů, odborníků a též aktivistů nestátních organizací, všech sdružených ve vládní Radě pro lidská práva - pokrývá široký okruh témat, k nimž rovněž ČHV přispívá svými poznatky a texty, pojednává naše Zpráva o jednotlivých, námi vybraných tématech nikoli formou stručných odstavců, ale ve statích či kapitolách. Ty umožňují vyjádřit širší obsahy a souvislosti jevů či procesů, neomezují se jen na stručná konstatování. Zpráva ČHV ovšem není úplným vyjádřením výstupů z práce naší organizace. Mimo témata pojednaná ve statích zůstávají mnohé reálné aktivity, například už tradiční vzdělávání k lidským právům na různých úrovních, řešení individuálních případů porušení či nedostatečné ochrany lidských práv, bezplatné poradenství pro jednotlivce i skupiny (např. pro seniory či ženy), různé postupy pracovníků i aktivistů ČHV. Příkladem usilovné práce na případu je sledování složité, třináct let trvající policejní a soudní causy kurdského lékaře, humanisty a podnikatele MUDr. Yekty Uzunoglu, jemuž se ČHV věnuje od roku 1995 (viz časopis Lidská práva č. 4/06, Stanovisko pro Amnesty International). Informace o některých těchto počinech se objevují v článcích našeho časopisu Lidská práva, ve stanoviscích ČHV, v publikacích ČHV, v dopisech státním orgánům, v časopisu Vestigář /viz apod. Na závěr. Čtenářům Zprávy budeme vděčni za jakýkoli ohlas, připomínku, kritiku či návrh k našemu monitoringu situace lidských práv, jímž se 2

4 Československý helsinský výbor (vedle Charty 77) zabýval a následně Český helsinský výbor zabývá kontinuálně od roku 1988 a který je - v různých proměnách a variantách - jeho hlavním posláním. Mimochodem: za toto úsilí je ČHV velmi kladně hodnocen v rámci Mezinárodní helsinské federace (IHF), jejímž je členem, v rámci součinnosti řady helsinských výborů i dalších evropských a světových organizací pro lidská práva. PhDr. Libuše Šilhánová předsedkyně ČHV 3

5 2. POSTAVENÍ ŽEN NA TRHU PRÁCE Poznatky popisované v této stati vycházejí ze zkušeností získaných v rámci právního poradenství a školící činnosti pro nezaměstnané ženy. Ukazuje se, že postavení žen na trhu práce je v České republice nadále problematické. Přesto, že zákoník práce, zákon č. 65/1965 Sb., implementoval směrnice Evropské unie týkající se zákazu diskriminace na trhu práce, Český helsinský výbor má poznatky o tom, že k diskriminačnímu jednání ze strany zaměstnavatelů nadále dochází, a to již ve fázi, kdy se uchazečky o zaměstnání dostaví k přijímacímu řízení. Opakovaně uvádějí, že jsou dotazovány na informace osobního charakteru, jako např. kdy chtějí otěhotnět, případně se musí zavazovat, že na určitou dobu, zpravidla dva roky, mateřství neplánují. Zejména obchodní řetězce požadují od uchazeček o zaměstnání informace o tom, kdo bude hlídat jejich děti v případě nemoci, požadují dokonce jméno a přesnou adresu paní na hlídání. Někteří zaměstnavatelé požadují od svých zaměstnanců závazný příslib, že v případě vlastní nemoci nebudou čerpat pracovní neschopnost(!). Není výjimkou ani požadavek potenciálního zaměstnavatele (správního úřadu), aby mu uchazečka o zaměstnání sdělila jméno a adresu bývalého manžela, datum rozvodu, adresu zaměstnavatele bývalého manžela a jeho pracovní pozici v zaměstnání. Ženy - matky malých dětí velmi těžko nacházejí zaměstnání, a zejména situace matek -samoživitelek je opravdu svízelná. Tyto ženy shodně hovoří o tom, že i když seženou zaměstnání, zaměstnavatel s nimi rozvazuje pracovní poměr ve zkušební době poté, kdy z důvodu péče o dítě nemohou v zaměstnání zůstávat po pracovní době (často do pozdních večerních hodin). Tyto ženy také celkem shodně hovoří o tom, že zaměstnavatelé nejsou ochotni přistoupit např. na vytvoření sdíleného pracovního místa, kdy by si dvě ženy, zpravidla matky malých dětí, rozdělily jeden pracovní úvazek na poloviny. V případě nemoci by tyto ženy byly navzájem zastupitelné a zaměstnavateli by tak nevznikal problém s jejich absencemi. Ženám by se umožnilo pracovat na zkrácený úvazek a sladit potřeby péče o děti s vlastní realizací v pracovním procesu. 4

6 Nadále přetrvává i nechuť zaměstnavatelů přijímat do pracovního poměru starší uchazečky o zaměstnání. Je otázkou, jak bude respektován zákaz diskriminace na trhu práce podle nového zákoníku práce (zákona č. 262/1006 Sb.) při absenci antidiskriminačního zákona. Uchazečky o zaměstnání evidované na úřadech práce si stěžují na formální přístup těchto úřadů. Není výjimkou, že si klientky stěžují na ponižující přístup úřednic úřadů práce, kdy nabídka volných míst je ryze formální a evidované uchazečky často jen plní povinnosti uchazeče o zaměstnání tím, že obcházejí zaměstnavatele a sbírají razítka spolu s potvrzením, že zaměstnavateli nevyhovují. Opakovaně si tyto ženy stěžují, že k nim pracovnice úřadů práce přistupují jako k lidem, kteří nechtějí pracovat. Formální přístup úřadů práce se projevuje i v situacích, kdy nezaměstnané uchazečky projeví vlastní iniciativu získat práci a dostanou se tak nechtěně do kolize s požadavky konkrétního úřadu práce. V jednom případě byla klientka nucena podat stížnost na postup úřadu práce na Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, načež její stížnost byla ministerstvem vyřízena kladně. Jednalo se o to, že uchazečka o zaměstnání, matka pečující o nezletilé dítě, které úřad práce dlouhodobě nebyl schopen reálně zprostředkovat zaměstnání, uviděla ve výloze obchodu vývěsku, že přijmou okamžitě prodavačku. To bylo v pátek. Ihned na vývěsku reagovala; zašla do obchodu a dohodla se s vedoucím (majitelem), že v pondělí přijde dojednat podrobnosti a bude se ucházet o volné místo, resp. bude v prodejně chvíli pomáhat. To se také stalo. Klientka pobyla v pondělí asi dvě hodiny v prodejně, pomohla rovnat zboží, ale žádnou smlouvu nepodepsala, žádný plat za to nedostala. Po dvou hodinách jí příslušný vedoucí pracovník sdělil, že ji nepřijmou, protože nevyhovuje jejich požadavkům, a vystavil jí potvrzení, že se v dané prodejně ucházela neúspěšně o zaměstnání. Klientka toto potvrzení odevzdala na příslušném ÚP. K jejímu zděšení jí bylo vydáno rozhodnutí o vyřazení ze seznamu uchazečů o zaměstnání a rovněž jí byla zastavena výplata dávek v nezaměstnanosti pro závažné porušení povinností uchazeče o zaměstnání. Toto porušení povinností mělo spočívat v tom, že klientka nenahlásila úřadu práce tři dny předem skutečnost, že nastupuje do zaměstnání. Z výše uvedeného popisu je zřejmé, že klientka jednak do žádného zaměstnání 5

7 nenastoupila, jednak to, že postupovala velmi flexibilně a okamžitě reagovala na nabídku práce, přičemž objektivně nemohla splnit zcela formální požadavek hlásit nástup do zaměstnání tři dny předem. Naštěstí bylo stejného názoru i Ministerstvo práce a sociálních věcí. V současné době je klientka opět evidována jako uchazečka o zaměstnání na příslušném úřadu práce. Jako velmi problematická se jeví možnost získat rekvalifikační kurzy u úřadu práce. Problém se jeví tak, že úřady práce postupují vůči nezaměstnaným ženám poměrně jednotně pokud jde o umožňování získat rekvalifikaci. Např. rekvalifikaci v počítačovém kurzu podmiňují - dle sdělení klientek maturitou a věkem maximálně 35 let. Např. klientce, která sice měla příslušné vzdělání, avšak vracela se na trh práce po více než patnácti letech a její znalosti z oblasti účetnictví již nebyly aktuální, byla rekvalifikace úřadem práce zamítnuta proto, že její dosavadní vzdělání bylo shledáno dostatečným. Podle 33 zákona o zaměstnanosti má úřad práce věnovat zvýšenou péči těm uchazečům o zaměstnání, kteří ji pro svůj zdravotní stav, věk, péči o dítě nebo z jiných vážných důvodů potřebují. Dále jsou v zákoně vyjmenovány konkrétní kategorie osob, kterých se zvýšená péče týká. S těmito kategoriemi osob může (a v některých případech musí) být ve spolupráci s uchazečem či uchazečkou vypracováván individuální plán směřující ke zvýšení možnosti uplatnění uchazeče na trhu práce. Na základě poznatků ČHV lze konstatovat, že možnosti pomoci a práce s nezaměstnanými, které z uvedeného ustanovení vyplývají, nejsou v praxi úřady práce aplikovány buďto vůbec, nebo jsou používány velmi sporadicky. Závěrem lze říci, že situace na trhu práce v České republice zůstává téměř beze změny. Diskriminační přístup k některým kategoriím nezaměstnaných žen ze strany potenciálních zaměstnavatelů přetrvává. Prokazatelnost takového jednání je v praxi velmi problematická. Konkrétním pomocníkem jak nezaměstnaným, tak i zaměstnaným ženám, které se domnívají, že jsou diskriminovány, by měly být úřady práce. Praxe bohužel ukazuje, že přístup pracovníků/ic v těchto úřadech je často formální, a nezaměstnané ženy místo aby zde měly pocit pomoci a porozumění, nabývají nezřídka dojmu, že jsou ponižovány, a z povinných návštěv úřadu práce mají obavy. 6

8 Na úplný závěr ještě perlička, i když se týká muže. Pan Tibor G. pracuje jako popelář. V pracovní době ho na jeho pracovišti přepadl a surově zmlátil XY, zaměstnanec téhož zaměstnavatele, jehož pracoviště se však nalézá na druhém konci města. Záležitost je předmětem šetření Policie ČR. Pan Tibor G. byl převezen k lékaři a byl uznán práce neschopným na více než 10 pracovních dnů. Po návratu do zaměstnání mu zaměstnavatel předal písemnou výtku pro porušení pracovní kázně - rvačku na pracovišti - s tím, že bude-li se porušování pracovní kázně opakovat, bude s panem Tiborem G. rozvázán pracovní poměr. Tolik na dokreslení, že pracovní diskriminace se netýká jen žen. JUDr. Daniela Světlíková, ČHV 7

9 3. SITUACE OPUŠTĚNÝCH DĚTÍ Jako filmová dokumentaristka jsem se v posledních patnácti letech snažila popsat, prožít a pochopit svět dětí, které nemohou žít se svými biologickými rodiči. Prošla jsem všechny typy ústavních zařízení, kde tyto děti nedobrovolně žijí, a poznala jsem stovky náhradních rodin. Moje zpráva je založena na praktických zkušenostech filmařky, která veškeré teorie musí umět kamerou zdokumentovat - je tedy podložena konkrétními osudy, které jsem poznala v letech Problematika těchto dětí se u nás systémově neřeší, podle statistik neziskových organizací tři čtvrtiny dětí, které ztratily rodiny, žijí v ústavní péči. Tím je porušováno základní právo dítěte, právo na život v rodině. Tragédie malého opuštěného jedince je právě v jeho faktické opuštěnosti, bezbrannosti a v neexistenci zásadní zájmové skupiny, která by jej hájila. Z izolace opuštěných dětí od zájmů i života majoritní společnosti těží státem hájená zařízení kolektivní výchovy, která jsou zřízena pro více či méně důstojné přežití dětí od kojeneckého věku do dospělosti, v případě dětí s vážnými handicapy až do smrti. Stát po roce 1990 nezauvažoval o změně systému a zvýhodnění rodinné náhradní výchovy (osobně jsem se o tom přesvědčila při jednání s tehdejším ministrem práce a sociálních věcí Vodičkou) a převzal komunistický princip výchovy opuštěných dětí a dětí odebraných z rodin. Zákonem uznaná přednost rodinné výchovy před ústavní se dodnes neuskutečnila. Novela zákona o rodině upřednostňuje práva rodičů před právy jejich opuštěných nebo odebraných dětí. Častá nekompetentnost pracovnic sociálních odborů a nekonečné lhůty soudních řízení zcela zásadně prodlužují čas života dětí v ústavní výchově. Zhoršující se situace sociálně slabých rodin, nárůst násilí mezi dětmi, ale i vyšší procento novorozenců se zdravotními a mentálními handicapy zvyšují počet dětí v ústavní péči. Stát investoval obrovské sumy nejen do úpravy stávajících zařízení, ale stavěl a staví další - nutno říci, že přívětivější - pro děti i 8

10 personál. Děti se v nich dělí na menší skupiny, kterým se říká rodina, jejich ubytování se podobá standardnímu bytu, ale způsoby výchovy zůstávají ve své podstatě nezměněny. Střídající se tety naučí děti určitým praktickým dovednostem, osladit si čaj a třeba i upéct koláč, ale zásadním životním vztahům je naučit nemohou, a nemohou je především zbavit citové deprivace z nedostatku péče tzv. vlastní osoby. Nemohou je - díky určitému luxusu zařízení a kolektivní výchově - ani naučit osobní odpovědnosti, bez níž se dospělé děti po odchodu z ústavu neumějí orientovat v normálním životě. Neumějí si najít a udržet práci ani vztahy s partnery a okolím. Proto občanská sdružení a obce budují domy na půli cesty, kde se dospělí absolventi ústavní výchovy učí žít na svobodě. Systém odebírání dětí z rodin (kromě zákonné úpravy, že o předběžném opatření o odejmutí dítěte z rodiny rozhoduje soud) se nezměnil. Vzhledem k současné praxi obecních zastupitelstev při rozhodování o vystěhování rodin neplatících nájemné, aniž by byl zajištěn sociální byt pro rodinu, stoupá počet dětí v ústavních zařízeních. Podle vyjádření ředitele odboru Ministerstva školství a tělesné výchovy, které jsem si vyžádala, sociální péče odebírá další a další děti, které není kam dát a stav je neudržitelný. Stav je neudržitelný, protože ústavy pro výchovu dětí jsou v gesci několika ministerstev, která navzájem špatně komunikují. Proto nechci udávat žádné počty dětí v ústavní výchově, nedopracovala jsem se k žádné věrohodné statistice. Zveřejněné údaje v tisku a odborných časopisech úředníci ministerstev popírají, ale jejich údaje zase nekorespondují s tím, co vidím v ústavech. Například Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) podle údajů krajů vytváří registr dětí, které byly nabízeny žadatelům o adopci nebo pěstounskou péči nejprve v krajích a poté v celé republice, ale náhradní rodina se pro ně nenašla. MPSV každoročně uvádí, že se jedná přibližně o tisíc dětí, které nelze umístit do rodin. Z toho MPSV vyvozuje, že je málo zájemců o pěstounskou péči, že není zájem o děti s postižením, romské a poloromské děti. Pěstounských rodin opravdu není tolik, kolik by jich mělo být, aby se situace mohla zásadně změnit, ale znám řadu pěstounů, kteří marně žádají o svěření dítěte do své péče a přitom žádají právě o děti s postižením nebo o děti romské. 9

11 O vhodnosti umístění dítěte do rodiny prakticky rozhoduje sociální pracovnice v místě trvalého bydliště matky (pracovnice bývá i zákonnou opatrovnicí dítěte), většinou po dohodě s vedením ústavu, kde je dítě umístěno. Pokud sociální pracovnice usoudí, že konkrétní dítě není vhodné k tomu, aby žilo v rodině, dítě není vůbec zařazeno do žádného seznamu a zůstává v ústavní péči. Tím jsou samozřejmě naprosto zpochybněny počty dětí v ministerském registru. Často se jedná o děti zdravotně nebo rasově handicapované, kde sociální pracovnice podle svého názoru usoudí, že se pro něj náhradní rodina nenajde, a tak předem znemožní jednání o hledání rodiny pro toto dítě. Pokud si takové dítě najde pěstoun v ústavu sám, nebo i s pomocí neziskové organizace, vymkne se péči sociálního odboru a o dítě musí žádat u okresního soudu.vzhledem k délce soudních termínů se tak pobyt dítěte v ústavu prodlouží o měsíce, někdy i o léta. Do registru nabízených dětí pro náhradní rodinnou péči se nedostanou někdy i děti zdravé a bílé. Během natáčení loňského dokumentu Děti bez lásky i s láskou jsem našla tři takové děti. V prvním případě si již ověření pěstouni, oba s akademickými tituly, našli v dětském domově desetiletou dívku, polosirotka, o níž ředitelka domova rozhodla, že se nehodí do pěstounské péče. S pomocí neziskové organizace Sdružení pěstounských rodin se podařilo po více než dvou letech (!) dostat dívku do jejich rodiny. Ve druhém případě šlo o malé dítě s předpokládaným handicapem, který se po půlročním pobytu v rodině nepotvrdil, vyplýval jen z citové deprivace dítěte. Pěstouni tohoto dítěte potvrdili, že ani další dvě handicapované děti, které byly v jejich pěstounské péči, nebyly uznány za vhodné pro život v rodině a pěstouni je získali soudním rozhodnutím na základě své žádosti. Třetím případem byl zdravý čtyřletý chlapec, hned po narození umístěný na základě předběžného opatření do kojeneckého ústavu. Jeho těžce postiženou sestru získala pěstounka soudní cestou, díky podpoře ředitelky ústavu sociální péče. O chlapce pak tatáž pěstounka žádala několik měsíců. Poté, co jsem případ natočila (se svolením a velkou podporou ze strany vedení kojeneckého ústavu, které se marně domáhalo odchodu chlapce do rodiny), byl chlapec k pěstounce propuštěn na 10

12 hostitelskou návštěvu. Návštěva je sice už několik měsíců prodlužována, ale bez nároku na jakékoli finanční úhrady pro pěstounku. Řada pěstounů o problémech při získávání dětí do své péče nechce veřejně mluvit, protože se bojí dalších komplikací ze strany úředníků, policie a soudců. Kauza : pěstounka s odborným školením pro výchovu předčasně narozených dětí navštěvovala na žádost ředitele domova pro děti od 0 do 3 let roční holčičku (porodní váha 60 dkg, v 1 roce 4 kg, ležící, apatické dítě). Po několika návštěvách pěstounky v ústavu se u tohoto ročního dítěte poprvé objevil úsměv a začalo se lépe vyvíjet. Proto si pěstounka zažádala o povolení návštěvy dítěte do své rodiny. Dítě po několika dnech života v rodině začalo lézt, sedlo si, postavilo se, dobře jedlo, bylo spokojené. Po čtrnácti dnech ale sociální pracovnice pobyt dítěte v rodině neprodloužila se zdůvodněním, že postižení dítěte je hluboké, potřebuje intenzivní péči 24 hodin denně, což rodina zajistit nemůže. Pěstouni se obrátili na soud, který po šestnácti měsících, kdy rodina dítě stále navštěvovala, zrušil ústavní výchovu dítěte a dítě do této rodiny umístil. Šestnáct měsíců strádání dítěte v ústavní výchově nebylo v tomto případě zaviněno dlouhými lhůtami soudu, ale nesouhlasem sociální pracovnice. Ta využila všech prostředků, vyplývajících z jejích kompetencí, ke zmaření spojení dítěte s rodinou, kterou ona neuznala za vhodnou. Další kauzou nefungujícího systému v péči o odebrané děti je příběh sourozenců, kteří byli z rodiny soudně odebráni pro špatnou péči rodičů a byli umístěni do dětského domova. Poté soud rodiče zbavil práv a povinností vůči těmto dětem. Děti žily v dětském domově šest let, aniž by rozhodnutí soudu bylo dáno na vědomí ředitelce domova. O důležitých věcech v životě dětí - jako jsou operace, výdej pasu, výběr mezi studijním a výučním oborem - tedy celá léta rozhodovali rodiče, kteří výrok soudu ignorovali. Bolestivými kauzami jsou příběhy dětí, které byly umístěny do dětských domovů, protože jejich matky jsou ve výkonu trestu. Znám příběh pěti sourozenců, kteří po své matce velmi touží a ředitelka dětského domova je za matkou vozí na pravidelné návštěvy. Děti tak neztratí kontakt s matkou, ale i po jejím propuštění 11

13 zůstanou v dětském domově, protože matka za stávající situace nikde nesežene byt, kde by mohla s dětmi žít. Řada dalších dětí musí zůstat v ústavní péči třeba celé dětství, protože rodiče dítě občas navštěvují a nepřejí si, aby opustilo ústav a vyrůstalo v jiné rodině. Je jim vyhověno, i když neplatí ani ošetřovné, ani výživné. Téma času dětí, který musí dítě prožít bez vlastního rozhodnutí v ústavním zařízení, je téma zcela neošetřené. Různé metodické pokyny pro ústavy sice tvrdí, že dítě má být v ústavu jen po dobu nezbytně nutnou - než se vyřeší poměry v jeho rodině nebo než se najde rodina náhradní - v praxi však délka života dítěte v ústavu není ničím omezena. Znám velké rodinné skupiny dětí, které jsou jen z bytových důvodů umístěny v ústavu i několik let. Kauza : otec opustil rodinu, matka byla vypovězena z bytu jeho rodičů, tři děti byly ihned odebrány a dány do dětského domova, s nejmladším dítětem matka žije v azylovém domě. Řádně platí nájem a o dítě se vzorně stará. Marně žádá o přidělení jedné místnosti a zrušení ústavní výchovy dětí. Nehledě na citové strádání matky i dětí je takové jednání v rozporu s hospodárným nakládáním veřejnými prostředky. Pobyt tří dětí v dětském domově stojí téměř ¾ milionu korun ročně. V některých zařízeních potkávám pracovníky, jimž bych dítě nesvěřila ani na procházku. Procento nekompetentních a nelaskavých vychovatelů narůstá úměrně podle věkových kategorií dětí a jejich sociálního postoje - od profesně, často i lidsky dobře vybavených zdravotních sester kojeneckých ústavů, přes lhostejné, zcela vyhořelé vychovatelky pubertálních dětí, po vychovatelsky neschopné, někdy i kruté hlídače dětí ve výchovných ústavech. Na pedagogické pracovníky dětských domovů a výchovných ústavů - tedy polepšoven, pasťáků, (pro děti školou povinné teď přejmenovaných na dětské domovy se školou) - se vztahuje zákon o školských zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy (znění č. 383 / 2005 Sb.). Každý pedagogický pracovník musí před nástupem podstoupit a sám si hradit psychologická vyšetření a podle výsledku vyšetření může být přijat do pracovního poměru. Podle sdělení ředitele odboru 12

14 MŠMT klesl proto počet zájemců o tato místa, a některá zařízení musela být sloučena. Pro ústavy v gesci Ministerstva zdravotnictví a MPSV tento zákon neplatí. Zvláštní kapitolou je vzdělávání v ústavní a ochranné výchově. V posledních letech jsem nepoznala zařízení, kde by bylo upíráno vzdělání i těžce postiženým dětem. Úroveň vzdělávání mezi jednotlivými zařízeními - v dětských domovech se školou i v ústavech sociální péče - je zarážející, a je závislá pouze na osobnosti ředitele zařízení. Děti z dětských domovů navštěvují školy v obci nebo okolí, většina z nich pokračuje v učňovských oborech, studenti jsou stále výjimkou. Právě na přístupu k učení a na poznání smyslu vzdělání pro život se ukazuje rozdíl mezi dětmi z rodin a ústavů. Ústavní děti, které žijí více let v kolektivu, nemají motivaci k učení, nemají se pro koho učit, sami sebe si neváží, nechápou se jako jedinečné individuality, které se mají a mohou prosadit. Většina středoškoláků z dětských domovů jsou děti, které byly odebrány z rodin později, nebo přišly do dětského domova z vlastní vůle. Vysokoškoláci jsou naprostou výjimkou a dokončují studium většinou jen díky podpoře některé nadace. Velkou nadějí pro nadané děti z dětských domovů je zařízení Kellnerovy nadace škola Open gate. Úroveň výchovy v dětských domovech se dá do značné míry posoudit podle toho, jak dokáží motivovat mimoškolní činnost dětí. Většinou se děti ve volném čase trochu učí, proběhnou se a pak sledují televizi nebo video. Zákaz sledování televize je zásadním trestem snad ve všech zařízeních. V ústavech, kde je třeba i 60% romských dětí, často neexistuje zajištění pravidelné hudební nebo i pohybové výchovy, a tyto děti, tradičně hudebně a pohybově nadané, neumějí ani zpívat, jejich přirozené nadání není rozvíjeno. Vedení domova to většinou vysvětluje nedostatkem volného času starších dětí, které musejí z ústavů, umístěných do malých obcí, dojíždět na školy druhého stupně, nebo absolutním nezájmem dětí o jakoukoli práci ve volném čase. Nepochybnou nadějí pro řadu dětí je možnost zřizování soukromých malokapacitních domovů nebo dětských domovů, které fungují jako rodina, ředitelem a vychovatelkou jsou manželé, kteří musí mít odpovídající vzdělání a starají se o 7-13

15 10 dětí. Velkým zlomem v systému je řada zařízení Fondu ohrožených dětí (FOD) Klokánek, která poskytují okamžitou pomoc dětem v nouzi. Jejich sociální pracovnice pracují s rodinou dětí tak, aby se děti mohly vrátit zpět, nebo pro ně vyhledávají náhradní rodiny. Pobyt dětí v těchto zařízeních je časově omezený na několik měsíců, systém výchovy se blíží rodině - v bytě žijí jen tři, čtyři děti, a mají jen dvě stálé vychovatelky, které se střídají po týdenní službě. Klokánek je tedy pro děti příznivější, rodinně orientovaná krátkodobá péče. Bohužel, jeho existence vzbuzuje hněv některých ředitelů stávajících zařízení, především kojeneckých ústavů, respektive zařízení pro děti ve věku od 0 po 3 roky, sdružených ve společnosti sociální pediatrie. Zcela asociálně reagují na skutečnost, že některé matky, které se při porodu zřeknou svého dítěte, umístí dítě do Klokánku místo do kojeneckého ústavu. Tím se samozřejmě narušuje léta budovaná pozice ředitelů, kteří jsou zvyklí spolurozhodovat o délce pobytu dětí v ústavech a o jejich osudu. Spousty krásných slov, frází a teorií, které minulý režim neznal, dnes běžně používají všichni, kteří rozhodují o dětech, jejichž rodina selhala. Praxe se ale mění pomalu a opravdu jen díky několika osvíceným odborníkům a neziskovým organizacím jako je FOD, Středisko náhradní rodinné péče, STŘEP, Sdružení pěstounských rodin, Rodina sv. Zdislavy a dalších a díky podpoře nadačních fondů a nadací (např. Rozum a cit, Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové, Naše dítě, Konto Bariéry) - tedy nestátním organizacím, které před listopadem 1989 nemohly existovat. Ljuba Václavová Autorka je filmová dokumentaristka a publicistka, členka správní rady a předsedkyně poradního sboru Fondu vzdělání pro udílení stipendií dětem zdravotně a sociálně handicapovaným Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové 14

16 4. PRÁVA SENIORŮ V roce 2006 byly definovány zákonné prvky pro vytvoření moderního systému sociální práce a sociálních služeb, včetně standardů kvality sociálních služeb (zákon o sociálních službách č. 108/2006 Sb. a prováděcí vyhláška zákona č. 505/2006 Sb.), které představují významný posun v respektování lidských práv a práv spotřebitelů jako uživatelů sociálních služeb. Tato skutečnost se velmi významně dotýká seniorů. Nová právní úprava odpovídá preferencím a potřebám seniorské populace a vytváří prostředí pro vznik a rozvoj systému individuálních domácích služeb, podporujících setrvávání starých lidí v jejich přirozeném sociálním prostředí. Nekvalitní péče a špatné zacházení se seniory ze strany poskytovatelů sociálních služeb by mělo být eliminováno systémem pravidelných opakujících se sociálních šetření v domácnostech osob pobírajících příspěvek na služby. Kvalifikovaní sociální pracovníci budou sledovat využití příspěvku a zjišťovat potřebu a rozsah sociálních služeb v komunitách. Přestože se jedná o změny velkého rozsahu, které se dotknou velmi vysokého počtu občanů ČR, není jim - např. ze strany medií - věnována náležitá pozornost. V rámci poskytování domácí zdravotní péče stále ještě není dostatečně podporován rozvoj integrované domácí péče (kombinované terénní zdravotně sociální služby), jež je významnou podporou rodin pečujících o nesoběstačného seniora v domácím prostředí. Takové kombinované služby jsou ve vyspělé Evropě samozřejmostí a lze jimi předejít nutnosti umístění seniora do ústavní péče a tím i vynaložení poměrně značných finančních prostředků. Možnost žít v přirozeném sociálním prostředí je předpokladem pro udržení, popřípadě i rozvoj společenského postavení seniorů. Nový zákon tyto kombinované služby neodmítá, a zdá se, že sama praxe si takové služby sama vynutí. Pečující rodiny však stále ještě postrádají respitní služby pro dočasné pobyty seniorů, které jsou potřebné v zájmu regenerace sil pečujících osob. Tato možnost existuje pouze v jedné pětině obcí ČR. Přičemž rodina - jako základní článek společnosti - vytváří bezpečný prostor pro život seniorů, pomáhá jim udržet si 15

17 nezávislost, samostatnost, je prostorem mezigenerační solidarity a brání sociálnímu vyloučení starých lidí. Pokud jde o bydlení, stále chybí dotační politika obcí, jež by zvýhodňovala investory, kteří budou stavět různé typy integrovaného bydlení, např. komunitní bydlení, chráněné bydlení apod. Odpovídající bydlení je pro seniory zvlášť důležité. Oddaluje nebo zamezuje odchod seniorů do objektů a zařízení, kde jsou odloučeni od rodin a ztrácejí dosavadní společenské kontakty. Podpora nových multifunkčních forem bydlení pro seniory a nové formy podpory přiměřených úprav domácího prostředí, zejména pro seniory závislé a nesoběstačné, může tak pomoci eliminovat problémy seniorů pokud jde o bydlení. Přes veškeré zdůrazňování významu domácího prostředí zůstává pro mnohé seniory pobyt v ústavech žádanou, někdy jedinou vhodnou variantou. Nedostatek kvalitních rezidenčních zařízení pro seniory ovšem způsobuje, že čekací doby na přijetí jsou nepřiměřeně dlouhé. Nezřídka je od žadatelů - zcela nemorálně i ve veřejných zařízeních - vymáhána vysoká částka za umístění jako sponzorský dar. Tyto tzv. dary mnohdy reprezentují celoživotní úspory žadatele anebo překračují jeho možnosti. Pokud je žadatel senior nespokojen se službami v takto dosaženém bydlení a odejde z něj, na vrácení daru mu nevzniká nárok. Z hlediska volby domácí či rezidenční péče tak není vždy respektováno právo volby závislého člověka a jeho rodiny. V sociálně právní ochraně seniorů je opomíjeným, ale velmi závažným - lze říci celosvětovým - problémem týrání a zneužívání seniorů. Jde o problematiku, která začíná ztrátou respektu u bližních a může končit otevřeným násilím z jejich strany. Je velkým nedostatkem, že žádná instituce v ČR nemá údaje o rozsahu a místech týrání, zneužívání a otevřeného násilí vůči seniorům, i když se ví, že tyto jevy jsou časté. Podle zkušeností odhadují ti, kteří se problematikou seriózně zabývají, že podíl psychicky a tělesně týraných seniorů přesahuje u nás 5%-ní podíl, uváděný v západních demokratických zemích, což by v České republice představovalo více než konkrétních týraných osob. Světová zdravotnická organizace (World Health Organization) uvádí, že 4-6 % seniorů se setkalo s některou z forem domácího násilí. V ČR je problematice týrání seniorů věnována velmi malá pozornost, přestože 16

18 statistika mluví o tom, že 13% respondentů z řad seniorů se setkalo s fyzickým napadením, 20% se setkalo s psychickým týráním. Pouze 16% seniorů přizná, že byli týráni, ale 84 % týrání vůbec nepřizná (průzkum Zdravotní fakulty Jihočeské univerzity z roku 2005). V rámci individuálního bezplatného sociálně právního poradenství se pracovnice Českého helsinského výboru zabývaly několika případy špatného zacházení se seniory v rodinách i ústavech. Podrobné zkoumání a monitorování takových jevů, jako je zneužívání, týrání, omezování seniorů včetně domácího násilí, je velmi důležitou aktivitou, která si zasluhuje daleko větší pozornost. Proto se Rada pro seniory při Českém helsinském výboru a Život 90 letos aktivně zapojily do mezinárodní kampaně za Světový den proti násilí na seniorech, která byla vyhlášená ke dni 15. června V období 8. až 15. června 2006 proběhla týdenní intenzivní informační kampaň zaměřená na zvyšování povědomí o týrání, zneužívání a zanedbávání seniorů, včetně včasného rozpoznání příznaků a také informací, kam se lze obrátit o pomoc. Účastníci/ice se tak zapojili do této celosvětové sítě organizací, které proti násilí na seniorech bojují. Postupně vznikají rady seniorů a rady pro seniory. Jejich úkolem a účelem je zastupovat zájmy starších občanů dané země. Jsou politicky i nábožensky neutrální a nezávislé. Po dohodě s vedením měst a obcí působí jako mluvčí starší generace, a to ve spolupráci se všemi, kdo se zabývají problematikou stáří a stárnutí. Jejich povinností není jen na problémy upozorňovat, ale i konstruktivně se podílet na jejich řešení. Těžiště těchto rad je především v sociální politice. V Českém helsinském výboru byla např. Rada pro seniory ustanovena Má 16 členů, z toho 1 předsedu a 2 místopředsedkyně. Partnerem v tomto projektu se stalo občanské sdružení Život 90. Rada pro seniory při ČHV je složena ze seniorů dobrovolníků, expertů a odborníků, nebo těch, jejichž věk je blízký seniorskému. Rada se věnuje m.j. monitoringu plnění Národního plánu přípravy na stárnutí v letech a monitoringu příslušné legislativy. Ve snaze informovat seniory byla též v ČHV (za finančního přispění Evropské unie) zřízena webová podstránka 17

19 Co lze na těchto stránkách najít? Především: jak založit radu pro seniory, právní poradnu z oblasti občanského, sociálního, pracovního či správního práva. Dále je zde možné najít dokumenty o dobrovolnické činnosti, o tom, co se děje v Evropské unii a také něco o životním stylu a vzdělávání v univerzitách třetího věku. A čeho bylo již dosaženo? Pracovnice/íci projektu se aktivně účastnili všech veřejných jednání Výboru pro sociální politiku a zdravotnictví Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, kde připomínkovali zákon o sociálních službách a o novelizaci dalších právních norem. Jejich aktivity přispěly hlavně k dokončení legislativních prací na uvedeném zákoně, který vešel v platnost k Zmíněný druh aktivit má nesporně velký význam pro rozvoj plnohodnotného života seniorů. V České republice bohužel neexistuje organizace, jež by systematicky monitorovala porušování lidských práv seniorů, zejména špatné zacházení a týrání. Nejsou shromažďovány údaje o takových případech a jejich analýzy. Objektivně není přesně znám rozsah a hloubka ubližování a týrání seniorů jako vážného společenského jevu, a proto nelze nastavit kritéria pro prevenci a následná opatření. Problém však představuje i násilí, které se odehrává v institucích, jako např. nemocnicích, léčebnách dlouhodobě nemocných a domovech důchodců. Je velmi potřebné seznamovat s problematikou veřejnost, hovořit o ní a poukazovat na její existenci. Je proto také nezbytné pokračovat v podpoře projektů se specifickým zaměřením na seniory, a to především projektů směřujících do oblasti vyšší informovanosti a bezpečnosti seniorů, do oblasti služeb a poradenských center v místech bydlišť, tzn. i na vesnicích. Dne 28. listopadu 2006 proběhla v Praze mezinárodní konference s názvem Týrání a zanedbávání seniorů, výskyt, rozpoznávání, zjišťování a prevence. Erudovaní odborníci se na vysoké úrovni věnovali diskusi o monitorování a eliminaci těchto jevů. Výstupy jsou k dispozici na centrálním webu pro seniory 18

20 Navzdory tomu, že v ČR je evidována velice nízká funkční gramotnost, chybí u nás komplexní vzdělávací programy, které by starším zaměstnancům a seniorům usnadnily přístup k moderním technologiím. Neexistuje komplexní dotační program, který by podporoval řešení tohoto problému, a který by byl reakcí na existující velice závažný kulturně sociální či: sociokulturní problém. Vzdělání je jednou z podmínek pro aktivní a plodný život. Možnost celoživotního vzdělávání je nezbytným předpokladem pro udržení znalostí a schopností stárnoucích osob a seniorů. Vzdělávání přispívá k humanizaci, k sociální integraci a kvalifikaci, umožňující uplatnění na trhu práce. V této souvislosti se jeví nabídka vzdělávacích programů a oborů univerzit třetího věku na 21 českých vysokých školách se čtyřmi tisíci seniory pro 1,85 mil. seniorů jako nedostatečná. V oblasti zaměstnanosti neexistují komplexní programy, které by podporovaly a motivovaly zaměstnavatele a zaměstnance ke zvýšení adaptability a flexibility během pracovní kariéry. Naplňování národního akčního plánu zaměstnanosti je nedostatečné s ohledem na přetrvávající rigidní právní úpravu různých forem výkonu práce s přihlédnutím k potřebám a možnostem zaměstnavatelů a zaměstnanců. Soudy nereagují pružně na zavádění právní regulace ochrany před diskriminací (z hlediska věku) v pracovně právních vztazích. Je třeba jednoznačně zahrnout rozhodování soudů v této otázce mezi obecnou pracovněprávní agendu. Naprosto běžně je porušován zákon a dochází k diskriminaci v odměňování zaměstnanců starších šedesáti let, kteří za stejnou práci pobírají odměnu nižší než mladší zaměstnanci. Směrnice č. 3 Evropské strategie zaměstnanosti není dostatečně realizována. Dosud nebylo dosaženo celospolečenské dohody o budoucím uspořádání důchodového systému a jeho základních principů. Ve veřejnosti se vytváří a přetrvává falešná představa, že výplata důchodů je darem státního rozpočtu, hrazeným ze všeobecných daní. Není jasně řečeno, že jde o systém sociálního pojištění, který má vlastní finanční zdroje (v pojistném), které procházejí státním rozpočtem pouze z důvodu absence samostatné sociální pojišťovny. V posledních dvou letech dokonce dochází k omezení valorizace důchodů pouze na úroveň minimálních podmínek zapsaných v zákoně, a tím se dále rozvírají nůžky mezi důchodem a mzdou. K diskriminaci dochází v povinnosti zdaňovat starobní důchody, 19