ZPRÁVA ČHV O STAVU LIDSKÝCH PRÁV V ČESKÉ REPUBLICE V ROCE 2006 ČESKÝ HELSINSKÝ VÝBOR

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRÁVA ČHV O STAVU LIDSKÝCH PRÁV V ČESKÉ REPUBLICE V ROCE 2006 ČESKÝ HELSINSKÝ VÝBOR"

Transkript

1 ZPRÁVA ČHV O STAVU LIDSKÝCH PRÁV V ČESKÉ REPUBLICE V ROCE 2006 ČESKÝ HELSINSKÝ VÝBOR PRAHA 2007

2 Obsah 1. Úvodem Postavení žen na trhu práce Situace opuštěných dětí Práva seniorů K vývoji integrace cizinců Postavení žadatelů o azyl a jiných osob, které potřebují ochranu K právům pacientů O stavu svobody vyznání Exekuční řád a lidská práva Policie a lidská práva Vězeňství, práva vězněných osob, trestní soudnictví

3 1. ÚVODEM Letos již po třinácté vydáváme svou Zprávu ČHV o stavu lidských práv v České republice, tentokrát pokud jde o stav v roce Je to písemně, v deseti statích vyjádřený určitý výsek situace lidských a občanských práv v naší zemi v uplynulém roce, jak se nám jeví z hlediska tematického zaměření pracovníků, aktivistů a spolupracovníků naší nestátní neziskové organizace. Na rozdíl od vládní Zprávy o stavu lidských práv v ČR v r. 2006, která - díky účasti širokého okruhu pracovníků úřadu zmocněnce pro lidská práva a jednotlivých resortů, odborníků a též aktivistů nestátních organizací, všech sdružených ve vládní Radě pro lidská práva - pokrývá široký okruh témat, k nimž rovněž ČHV přispívá svými poznatky a texty, pojednává naše Zpráva o jednotlivých, námi vybraných tématech nikoli formou stručných odstavců, ale ve statích či kapitolách. Ty umožňují vyjádřit širší obsahy a souvislosti jevů či procesů, neomezují se jen na stručná konstatování. Zpráva ČHV ovšem není úplným vyjádřením výstupů z práce naší organizace. Mimo témata pojednaná ve statích zůstávají mnohé reálné aktivity, například už tradiční vzdělávání k lidským právům na různých úrovních, řešení individuálních případů porušení či nedostatečné ochrany lidských práv, bezplatné poradenství pro jednotlivce i skupiny (např. pro seniory či ženy), různé postupy pracovníků i aktivistů ČHV. Příkladem usilovné práce na případu je sledování složité, třináct let trvající policejní a soudní causy kurdského lékaře, humanisty a podnikatele MUDr. Yekty Uzunoglu, jemuž se ČHV věnuje od roku 1995 (viz časopis Lidská práva č. 4/06, Stanovisko pro Amnesty International). Informace o některých těchto počinech se objevují v článcích našeho časopisu Lidská práva, ve stanoviscích ČHV, v publikacích ČHV, v dopisech státním orgánům, v časopisu Vestigář /viz apod. Na závěr. Čtenářům Zprávy budeme vděčni za jakýkoli ohlas, připomínku, kritiku či návrh k našemu monitoringu situace lidských práv, jímž se 2

4 Československý helsinský výbor (vedle Charty 77) zabýval a následně Český helsinský výbor zabývá kontinuálně od roku 1988 a který je - v různých proměnách a variantách - jeho hlavním posláním. Mimochodem: za toto úsilí je ČHV velmi kladně hodnocen v rámci Mezinárodní helsinské federace (IHF), jejímž je členem, v rámci součinnosti řady helsinských výborů i dalších evropských a světových organizací pro lidská práva. PhDr. Libuše Šilhánová předsedkyně ČHV 3

5 2. POSTAVENÍ ŽEN NA TRHU PRÁCE Poznatky popisované v této stati vycházejí ze zkušeností získaných v rámci právního poradenství a školící činnosti pro nezaměstnané ženy. Ukazuje se, že postavení žen na trhu práce je v České republice nadále problematické. Přesto, že zákoník práce, zákon č. 65/1965 Sb., implementoval směrnice Evropské unie týkající se zákazu diskriminace na trhu práce, Český helsinský výbor má poznatky o tom, že k diskriminačnímu jednání ze strany zaměstnavatelů nadále dochází, a to již ve fázi, kdy se uchazečky o zaměstnání dostaví k přijímacímu řízení. Opakovaně uvádějí, že jsou dotazovány na informace osobního charakteru, jako např. kdy chtějí otěhotnět, případně se musí zavazovat, že na určitou dobu, zpravidla dva roky, mateřství neplánují. Zejména obchodní řetězce požadují od uchazeček o zaměstnání informace o tom, kdo bude hlídat jejich děti v případě nemoci, požadují dokonce jméno a přesnou adresu paní na hlídání. Někteří zaměstnavatelé požadují od svých zaměstnanců závazný příslib, že v případě vlastní nemoci nebudou čerpat pracovní neschopnost(!). Není výjimkou ani požadavek potenciálního zaměstnavatele (správního úřadu), aby mu uchazečka o zaměstnání sdělila jméno a adresu bývalého manžela, datum rozvodu, adresu zaměstnavatele bývalého manžela a jeho pracovní pozici v zaměstnání. Ženy - matky malých dětí velmi těžko nacházejí zaměstnání, a zejména situace matek -samoživitelek je opravdu svízelná. Tyto ženy shodně hovoří o tom, že i když seženou zaměstnání, zaměstnavatel s nimi rozvazuje pracovní poměr ve zkušební době poté, kdy z důvodu péče o dítě nemohou v zaměstnání zůstávat po pracovní době (často do pozdních večerních hodin). Tyto ženy také celkem shodně hovoří o tom, že zaměstnavatelé nejsou ochotni přistoupit např. na vytvoření sdíleného pracovního místa, kdy by si dvě ženy, zpravidla matky malých dětí, rozdělily jeden pracovní úvazek na poloviny. V případě nemoci by tyto ženy byly navzájem zastupitelné a zaměstnavateli by tak nevznikal problém s jejich absencemi. Ženám by se umožnilo pracovat na zkrácený úvazek a sladit potřeby péče o děti s vlastní realizací v pracovním procesu. 4

6 Nadále přetrvává i nechuť zaměstnavatelů přijímat do pracovního poměru starší uchazečky o zaměstnání. Je otázkou, jak bude respektován zákaz diskriminace na trhu práce podle nového zákoníku práce (zákona č. 262/1006 Sb.) při absenci antidiskriminačního zákona. Uchazečky o zaměstnání evidované na úřadech práce si stěžují na formální přístup těchto úřadů. Není výjimkou, že si klientky stěžují na ponižující přístup úřednic úřadů práce, kdy nabídka volných míst je ryze formální a evidované uchazečky často jen plní povinnosti uchazeče o zaměstnání tím, že obcházejí zaměstnavatele a sbírají razítka spolu s potvrzením, že zaměstnavateli nevyhovují. Opakovaně si tyto ženy stěžují, že k nim pracovnice úřadů práce přistupují jako k lidem, kteří nechtějí pracovat. Formální přístup úřadů práce se projevuje i v situacích, kdy nezaměstnané uchazečky projeví vlastní iniciativu získat práci a dostanou se tak nechtěně do kolize s požadavky konkrétního úřadu práce. V jednom případě byla klientka nucena podat stížnost na postup úřadu práce na Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, načež její stížnost byla ministerstvem vyřízena kladně. Jednalo se o to, že uchazečka o zaměstnání, matka pečující o nezletilé dítě, které úřad práce dlouhodobě nebyl schopen reálně zprostředkovat zaměstnání, uviděla ve výloze obchodu vývěsku, že přijmou okamžitě prodavačku. To bylo v pátek. Ihned na vývěsku reagovala; zašla do obchodu a dohodla se s vedoucím (majitelem), že v pondělí přijde dojednat podrobnosti a bude se ucházet o volné místo, resp. bude v prodejně chvíli pomáhat. To se také stalo. Klientka pobyla v pondělí asi dvě hodiny v prodejně, pomohla rovnat zboží, ale žádnou smlouvu nepodepsala, žádný plat za to nedostala. Po dvou hodinách jí příslušný vedoucí pracovník sdělil, že ji nepřijmou, protože nevyhovuje jejich požadavkům, a vystavil jí potvrzení, že se v dané prodejně ucházela neúspěšně o zaměstnání. Klientka toto potvrzení odevzdala na příslušném ÚP. K jejímu zděšení jí bylo vydáno rozhodnutí o vyřazení ze seznamu uchazečů o zaměstnání a rovněž jí byla zastavena výplata dávek v nezaměstnanosti pro závažné porušení povinností uchazeče o zaměstnání. Toto porušení povinností mělo spočívat v tom, že klientka nenahlásila úřadu práce tři dny předem skutečnost, že nastupuje do zaměstnání. Z výše uvedeného popisu je zřejmé, že klientka jednak do žádného zaměstnání 5

7 nenastoupila, jednak to, že postupovala velmi flexibilně a okamžitě reagovala na nabídku práce, přičemž objektivně nemohla splnit zcela formální požadavek hlásit nástup do zaměstnání tři dny předem. Naštěstí bylo stejného názoru i Ministerstvo práce a sociálních věcí. V současné době je klientka opět evidována jako uchazečka o zaměstnání na příslušném úřadu práce. Jako velmi problematická se jeví možnost získat rekvalifikační kurzy u úřadu práce. Problém se jeví tak, že úřady práce postupují vůči nezaměstnaným ženám poměrně jednotně pokud jde o umožňování získat rekvalifikaci. Např. rekvalifikaci v počítačovém kurzu podmiňují - dle sdělení klientek maturitou a věkem maximálně 35 let. Např. klientce, která sice měla příslušné vzdělání, avšak vracela se na trh práce po více než patnácti letech a její znalosti z oblasti účetnictví již nebyly aktuální, byla rekvalifikace úřadem práce zamítnuta proto, že její dosavadní vzdělání bylo shledáno dostatečným. Podle 33 zákona o zaměstnanosti má úřad práce věnovat zvýšenou péči těm uchazečům o zaměstnání, kteří ji pro svůj zdravotní stav, věk, péči o dítě nebo z jiných vážných důvodů potřebují. Dále jsou v zákoně vyjmenovány konkrétní kategorie osob, kterých se zvýšená péče týká. S těmito kategoriemi osob může (a v některých případech musí) být ve spolupráci s uchazečem či uchazečkou vypracováván individuální plán směřující ke zvýšení možnosti uplatnění uchazeče na trhu práce. Na základě poznatků ČHV lze konstatovat, že možnosti pomoci a práce s nezaměstnanými, které z uvedeného ustanovení vyplývají, nejsou v praxi úřady práce aplikovány buďto vůbec, nebo jsou používány velmi sporadicky. Závěrem lze říci, že situace na trhu práce v České republice zůstává téměř beze změny. Diskriminační přístup k některým kategoriím nezaměstnaných žen ze strany potenciálních zaměstnavatelů přetrvává. Prokazatelnost takového jednání je v praxi velmi problematická. Konkrétním pomocníkem jak nezaměstnaným, tak i zaměstnaným ženám, které se domnívají, že jsou diskriminovány, by měly být úřady práce. Praxe bohužel ukazuje, že přístup pracovníků/ic v těchto úřadech je často formální, a nezaměstnané ženy místo aby zde měly pocit pomoci a porozumění, nabývají nezřídka dojmu, že jsou ponižovány, a z povinných návštěv úřadu práce mají obavy. 6

8 Na úplný závěr ještě perlička, i když se týká muže. Pan Tibor G. pracuje jako popelář. V pracovní době ho na jeho pracovišti přepadl a surově zmlátil XY, zaměstnanec téhož zaměstnavatele, jehož pracoviště se však nalézá na druhém konci města. Záležitost je předmětem šetření Policie ČR. Pan Tibor G. byl převezen k lékaři a byl uznán práce neschopným na více než 10 pracovních dnů. Po návratu do zaměstnání mu zaměstnavatel předal písemnou výtku pro porušení pracovní kázně - rvačku na pracovišti - s tím, že bude-li se porušování pracovní kázně opakovat, bude s panem Tiborem G. rozvázán pracovní poměr. Tolik na dokreslení, že pracovní diskriminace se netýká jen žen. JUDr. Daniela Světlíková, ČHV 7

9 3. SITUACE OPUŠTĚNÝCH DĚTÍ Jako filmová dokumentaristka jsem se v posledních patnácti letech snažila popsat, prožít a pochopit svět dětí, které nemohou žít se svými biologickými rodiči. Prošla jsem všechny typy ústavních zařízení, kde tyto děti nedobrovolně žijí, a poznala jsem stovky náhradních rodin. Moje zpráva je založena na praktických zkušenostech filmařky, která veškeré teorie musí umět kamerou zdokumentovat - je tedy podložena konkrétními osudy, které jsem poznala v letech Problematika těchto dětí se u nás systémově neřeší, podle statistik neziskových organizací tři čtvrtiny dětí, které ztratily rodiny, žijí v ústavní péči. Tím je porušováno základní právo dítěte, právo na život v rodině. Tragédie malého opuštěného jedince je právě v jeho faktické opuštěnosti, bezbrannosti a v neexistenci zásadní zájmové skupiny, která by jej hájila. Z izolace opuštěných dětí od zájmů i života majoritní společnosti těží státem hájená zařízení kolektivní výchovy, která jsou zřízena pro více či méně důstojné přežití dětí od kojeneckého věku do dospělosti, v případě dětí s vážnými handicapy až do smrti. Stát po roce 1990 nezauvažoval o změně systému a zvýhodnění rodinné náhradní výchovy (osobně jsem se o tom přesvědčila při jednání s tehdejším ministrem práce a sociálních věcí Vodičkou) a převzal komunistický princip výchovy opuštěných dětí a dětí odebraných z rodin. Zákonem uznaná přednost rodinné výchovy před ústavní se dodnes neuskutečnila. Novela zákona o rodině upřednostňuje práva rodičů před právy jejich opuštěných nebo odebraných dětí. Častá nekompetentnost pracovnic sociálních odborů a nekonečné lhůty soudních řízení zcela zásadně prodlužují čas života dětí v ústavní výchově. Zhoršující se situace sociálně slabých rodin, nárůst násilí mezi dětmi, ale i vyšší procento novorozenců se zdravotními a mentálními handicapy zvyšují počet dětí v ústavní péči. Stát investoval obrovské sumy nejen do úpravy stávajících zařízení, ale stavěl a staví další - nutno říci, že přívětivější - pro děti i 8

10 personál. Děti se v nich dělí na menší skupiny, kterým se říká rodina, jejich ubytování se podobá standardnímu bytu, ale způsoby výchovy zůstávají ve své podstatě nezměněny. Střídající se tety naučí děti určitým praktickým dovednostem, osladit si čaj a třeba i upéct koláč, ale zásadním životním vztahům je naučit nemohou, a nemohou je především zbavit citové deprivace z nedostatku péče tzv. vlastní osoby. Nemohou je - díky určitému luxusu zařízení a kolektivní výchově - ani naučit osobní odpovědnosti, bez níž se dospělé děti po odchodu z ústavu neumějí orientovat v normálním životě. Neumějí si najít a udržet práci ani vztahy s partnery a okolím. Proto občanská sdružení a obce budují domy na půli cesty, kde se dospělí absolventi ústavní výchovy učí žít na svobodě. Systém odebírání dětí z rodin (kromě zákonné úpravy, že o předběžném opatření o odejmutí dítěte z rodiny rozhoduje soud) se nezměnil. Vzhledem k současné praxi obecních zastupitelstev při rozhodování o vystěhování rodin neplatících nájemné, aniž by byl zajištěn sociální byt pro rodinu, stoupá počet dětí v ústavních zařízeních. Podle vyjádření ředitele odboru Ministerstva školství a tělesné výchovy, které jsem si vyžádala, sociální péče odebírá další a další děti, které není kam dát a stav je neudržitelný. Stav je neudržitelný, protože ústavy pro výchovu dětí jsou v gesci několika ministerstev, která navzájem špatně komunikují. Proto nechci udávat žádné počty dětí v ústavní výchově, nedopracovala jsem se k žádné věrohodné statistice. Zveřejněné údaje v tisku a odborných časopisech úředníci ministerstev popírají, ale jejich údaje zase nekorespondují s tím, co vidím v ústavech. Například Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) podle údajů krajů vytváří registr dětí, které byly nabízeny žadatelům o adopci nebo pěstounskou péči nejprve v krajích a poté v celé republice, ale náhradní rodina se pro ně nenašla. MPSV každoročně uvádí, že se jedná přibližně o tisíc dětí, které nelze umístit do rodin. Z toho MPSV vyvozuje, že je málo zájemců o pěstounskou péči, že není zájem o děti s postižením, romské a poloromské děti. Pěstounských rodin opravdu není tolik, kolik by jich mělo být, aby se situace mohla zásadně změnit, ale znám řadu pěstounů, kteří marně žádají o svěření dítěte do své péče a přitom žádají právě o děti s postižením nebo o děti romské. 9

11 O vhodnosti umístění dítěte do rodiny prakticky rozhoduje sociální pracovnice v místě trvalého bydliště matky (pracovnice bývá i zákonnou opatrovnicí dítěte), většinou po dohodě s vedením ústavu, kde je dítě umístěno. Pokud sociální pracovnice usoudí, že konkrétní dítě není vhodné k tomu, aby žilo v rodině, dítě není vůbec zařazeno do žádného seznamu a zůstává v ústavní péči. Tím jsou samozřejmě naprosto zpochybněny počty dětí v ministerském registru. Často se jedná o děti zdravotně nebo rasově handicapované, kde sociální pracovnice podle svého názoru usoudí, že se pro něj náhradní rodina nenajde, a tak předem znemožní jednání o hledání rodiny pro toto dítě. Pokud si takové dítě najde pěstoun v ústavu sám, nebo i s pomocí neziskové organizace, vymkne se péči sociálního odboru a o dítě musí žádat u okresního soudu.vzhledem k délce soudních termínů se tak pobyt dítěte v ústavu prodlouží o měsíce, někdy i o léta. Do registru nabízených dětí pro náhradní rodinnou péči se nedostanou někdy i děti zdravé a bílé. Během natáčení loňského dokumentu Děti bez lásky i s láskou jsem našla tři takové děti. V prvním případě si již ověření pěstouni, oba s akademickými tituly, našli v dětském domově desetiletou dívku, polosirotka, o níž ředitelka domova rozhodla, že se nehodí do pěstounské péče. S pomocí neziskové organizace Sdružení pěstounských rodin se podařilo po více než dvou letech (!) dostat dívku do jejich rodiny. Ve druhém případě šlo o malé dítě s předpokládaným handicapem, který se po půlročním pobytu v rodině nepotvrdil, vyplýval jen z citové deprivace dítěte. Pěstouni tohoto dítěte potvrdili, že ani další dvě handicapované děti, které byly v jejich pěstounské péči, nebyly uznány za vhodné pro život v rodině a pěstouni je získali soudním rozhodnutím na základě své žádosti. Třetím případem byl zdravý čtyřletý chlapec, hned po narození umístěný na základě předběžného opatření do kojeneckého ústavu. Jeho těžce postiženou sestru získala pěstounka soudní cestou, díky podpoře ředitelky ústavu sociální péče. O chlapce pak tatáž pěstounka žádala několik měsíců. Poté, co jsem případ natočila (se svolením a velkou podporou ze strany vedení kojeneckého ústavu, které se marně domáhalo odchodu chlapce do rodiny), byl chlapec k pěstounce propuštěn na 10

12 hostitelskou návštěvu. Návštěva je sice už několik měsíců prodlužována, ale bez nároku na jakékoli finanční úhrady pro pěstounku. Řada pěstounů o problémech při získávání dětí do své péče nechce veřejně mluvit, protože se bojí dalších komplikací ze strany úředníků, policie a soudců. Kauza : pěstounka s odborným školením pro výchovu předčasně narozených dětí navštěvovala na žádost ředitele domova pro děti od 0 do 3 let roční holčičku (porodní váha 60 dkg, v 1 roce 4 kg, ležící, apatické dítě). Po několika návštěvách pěstounky v ústavu se u tohoto ročního dítěte poprvé objevil úsměv a začalo se lépe vyvíjet. Proto si pěstounka zažádala o povolení návštěvy dítěte do své rodiny. Dítě po několika dnech života v rodině začalo lézt, sedlo si, postavilo se, dobře jedlo, bylo spokojené. Po čtrnácti dnech ale sociální pracovnice pobyt dítěte v rodině neprodloužila se zdůvodněním, že postižení dítěte je hluboké, potřebuje intenzivní péči 24 hodin denně, což rodina zajistit nemůže. Pěstouni se obrátili na soud, který po šestnácti měsících, kdy rodina dítě stále navštěvovala, zrušil ústavní výchovu dítěte a dítě do této rodiny umístil. Šestnáct měsíců strádání dítěte v ústavní výchově nebylo v tomto případě zaviněno dlouhými lhůtami soudu, ale nesouhlasem sociální pracovnice. Ta využila všech prostředků, vyplývajících z jejích kompetencí, ke zmaření spojení dítěte s rodinou, kterou ona neuznala za vhodnou. Další kauzou nefungujícího systému v péči o odebrané děti je příběh sourozenců, kteří byli z rodiny soudně odebráni pro špatnou péči rodičů a byli umístěni do dětského domova. Poté soud rodiče zbavil práv a povinností vůči těmto dětem. Děti žily v dětském domově šest let, aniž by rozhodnutí soudu bylo dáno na vědomí ředitelce domova. O důležitých věcech v životě dětí - jako jsou operace, výdej pasu, výběr mezi studijním a výučním oborem - tedy celá léta rozhodovali rodiče, kteří výrok soudu ignorovali. Bolestivými kauzami jsou příběhy dětí, které byly umístěny do dětských domovů, protože jejich matky jsou ve výkonu trestu. Znám příběh pěti sourozenců, kteří po své matce velmi touží a ředitelka dětského domova je za matkou vozí na pravidelné návštěvy. Děti tak neztratí kontakt s matkou, ale i po jejím propuštění 11

13 zůstanou v dětském domově, protože matka za stávající situace nikde nesežene byt, kde by mohla s dětmi žít. Řada dalších dětí musí zůstat v ústavní péči třeba celé dětství, protože rodiče dítě občas navštěvují a nepřejí si, aby opustilo ústav a vyrůstalo v jiné rodině. Je jim vyhověno, i když neplatí ani ošetřovné, ani výživné. Téma času dětí, který musí dítě prožít bez vlastního rozhodnutí v ústavním zařízení, je téma zcela neošetřené. Různé metodické pokyny pro ústavy sice tvrdí, že dítě má být v ústavu jen po dobu nezbytně nutnou - než se vyřeší poměry v jeho rodině nebo než se najde rodina náhradní - v praxi však délka života dítěte v ústavu není ničím omezena. Znám velké rodinné skupiny dětí, které jsou jen z bytových důvodů umístěny v ústavu i několik let. Kauza : otec opustil rodinu, matka byla vypovězena z bytu jeho rodičů, tři děti byly ihned odebrány a dány do dětského domova, s nejmladším dítětem matka žije v azylovém domě. Řádně platí nájem a o dítě se vzorně stará. Marně žádá o přidělení jedné místnosti a zrušení ústavní výchovy dětí. Nehledě na citové strádání matky i dětí je takové jednání v rozporu s hospodárným nakládáním veřejnými prostředky. Pobyt tří dětí v dětském domově stojí téměř ¾ milionu korun ročně. V některých zařízeních potkávám pracovníky, jimž bych dítě nesvěřila ani na procházku. Procento nekompetentních a nelaskavých vychovatelů narůstá úměrně podle věkových kategorií dětí a jejich sociálního postoje - od profesně, často i lidsky dobře vybavených zdravotních sester kojeneckých ústavů, přes lhostejné, zcela vyhořelé vychovatelky pubertálních dětí, po vychovatelsky neschopné, někdy i kruté hlídače dětí ve výchovných ústavech. Na pedagogické pracovníky dětských domovů a výchovných ústavů - tedy polepšoven, pasťáků, (pro děti školou povinné teď přejmenovaných na dětské domovy se školou) - se vztahuje zákon o školských zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy (znění č. 383 / 2005 Sb.). Každý pedagogický pracovník musí před nástupem podstoupit a sám si hradit psychologická vyšetření a podle výsledku vyšetření může být přijat do pracovního poměru. Podle sdělení ředitele odboru 12

14 MŠMT klesl proto počet zájemců o tato místa, a některá zařízení musela být sloučena. Pro ústavy v gesci Ministerstva zdravotnictví a MPSV tento zákon neplatí. Zvláštní kapitolou je vzdělávání v ústavní a ochranné výchově. V posledních letech jsem nepoznala zařízení, kde by bylo upíráno vzdělání i těžce postiženým dětem. Úroveň vzdělávání mezi jednotlivými zařízeními - v dětských domovech se školou i v ústavech sociální péče - je zarážející, a je závislá pouze na osobnosti ředitele zařízení. Děti z dětských domovů navštěvují školy v obci nebo okolí, většina z nich pokračuje v učňovských oborech, studenti jsou stále výjimkou. Právě na přístupu k učení a na poznání smyslu vzdělání pro život se ukazuje rozdíl mezi dětmi z rodin a ústavů. Ústavní děti, které žijí více let v kolektivu, nemají motivaci k učení, nemají se pro koho učit, sami sebe si neváží, nechápou se jako jedinečné individuality, které se mají a mohou prosadit. Většina středoškoláků z dětských domovů jsou děti, které byly odebrány z rodin později, nebo přišly do dětského domova z vlastní vůle. Vysokoškoláci jsou naprostou výjimkou a dokončují studium většinou jen díky podpoře některé nadace. Velkou nadějí pro nadané děti z dětských domovů je zařízení Kellnerovy nadace škola Open gate. Úroveň výchovy v dětských domovech se dá do značné míry posoudit podle toho, jak dokáží motivovat mimoškolní činnost dětí. Většinou se děti ve volném čase trochu učí, proběhnou se a pak sledují televizi nebo video. Zákaz sledování televize je zásadním trestem snad ve všech zařízeních. V ústavech, kde je třeba i 60% romských dětí, často neexistuje zajištění pravidelné hudební nebo i pohybové výchovy, a tyto děti, tradičně hudebně a pohybově nadané, neumějí ani zpívat, jejich přirozené nadání není rozvíjeno. Vedení domova to většinou vysvětluje nedostatkem volného času starších dětí, které musejí z ústavů, umístěných do malých obcí, dojíždět na školy druhého stupně, nebo absolutním nezájmem dětí o jakoukoli práci ve volném čase. Nepochybnou nadějí pro řadu dětí je možnost zřizování soukromých malokapacitních domovů nebo dětských domovů, které fungují jako rodina, ředitelem a vychovatelkou jsou manželé, kteří musí mít odpovídající vzdělání a starají se o 7-13

15 10 dětí. Velkým zlomem v systému je řada zařízení Fondu ohrožených dětí (FOD) Klokánek, která poskytují okamžitou pomoc dětem v nouzi. Jejich sociální pracovnice pracují s rodinou dětí tak, aby se děti mohly vrátit zpět, nebo pro ně vyhledávají náhradní rodiny. Pobyt dětí v těchto zařízeních je časově omezený na několik měsíců, systém výchovy se blíží rodině - v bytě žijí jen tři, čtyři děti, a mají jen dvě stálé vychovatelky, které se střídají po týdenní službě. Klokánek je tedy pro děti příznivější, rodinně orientovaná krátkodobá péče. Bohužel, jeho existence vzbuzuje hněv některých ředitelů stávajících zařízení, především kojeneckých ústavů, respektive zařízení pro děti ve věku od 0 po 3 roky, sdružených ve společnosti sociální pediatrie. Zcela asociálně reagují na skutečnost, že některé matky, které se při porodu zřeknou svého dítěte, umístí dítě do Klokánku místo do kojeneckého ústavu. Tím se samozřejmě narušuje léta budovaná pozice ředitelů, kteří jsou zvyklí spolurozhodovat o délce pobytu dětí v ústavech a o jejich osudu. Spousty krásných slov, frází a teorií, které minulý režim neznal, dnes běžně používají všichni, kteří rozhodují o dětech, jejichž rodina selhala. Praxe se ale mění pomalu a opravdu jen díky několika osvíceným odborníkům a neziskovým organizacím jako je FOD, Středisko náhradní rodinné péče, STŘEP, Sdružení pěstounských rodin, Rodina sv. Zdislavy a dalších a díky podpoře nadačních fondů a nadací (např. Rozum a cit, Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové, Naše dítě, Konto Bariéry) - tedy nestátním organizacím, které před listopadem 1989 nemohly existovat. Ljuba Václavová Autorka je filmová dokumentaristka a publicistka, členka správní rady a předsedkyně poradního sboru Fondu vzdělání pro udílení stipendií dětem zdravotně a sociálně handicapovaným Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové 14

16 4. PRÁVA SENIORŮ V roce 2006 byly definovány zákonné prvky pro vytvoření moderního systému sociální práce a sociálních služeb, včetně standardů kvality sociálních služeb (zákon o sociálních službách č. 108/2006 Sb. a prováděcí vyhláška zákona č. 505/2006 Sb.), které představují významný posun v respektování lidských práv a práv spotřebitelů jako uživatelů sociálních služeb. Tato skutečnost se velmi významně dotýká seniorů. Nová právní úprava odpovídá preferencím a potřebám seniorské populace a vytváří prostředí pro vznik a rozvoj systému individuálních domácích služeb, podporujících setrvávání starých lidí v jejich přirozeném sociálním prostředí. Nekvalitní péče a špatné zacházení se seniory ze strany poskytovatelů sociálních služeb by mělo být eliminováno systémem pravidelných opakujících se sociálních šetření v domácnostech osob pobírajících příspěvek na služby. Kvalifikovaní sociální pracovníci budou sledovat využití příspěvku a zjišťovat potřebu a rozsah sociálních služeb v komunitách. Přestože se jedná o změny velkého rozsahu, které se dotknou velmi vysokého počtu občanů ČR, není jim - např. ze strany medií - věnována náležitá pozornost. V rámci poskytování domácí zdravotní péče stále ještě není dostatečně podporován rozvoj integrované domácí péče (kombinované terénní zdravotně sociální služby), jež je významnou podporou rodin pečujících o nesoběstačného seniora v domácím prostředí. Takové kombinované služby jsou ve vyspělé Evropě samozřejmostí a lze jimi předejít nutnosti umístění seniora do ústavní péče a tím i vynaložení poměrně značných finančních prostředků. Možnost žít v přirozeném sociálním prostředí je předpokladem pro udržení, popřípadě i rozvoj společenského postavení seniorů. Nový zákon tyto kombinované služby neodmítá, a zdá se, že sama praxe si takové služby sama vynutí. Pečující rodiny však stále ještě postrádají respitní služby pro dočasné pobyty seniorů, které jsou potřebné v zájmu regenerace sil pečujících osob. Tato možnost existuje pouze v jedné pětině obcí ČR. Přičemž rodina - jako základní článek společnosti - vytváří bezpečný prostor pro život seniorů, pomáhá jim udržet si 15

17 nezávislost, samostatnost, je prostorem mezigenerační solidarity a brání sociálnímu vyloučení starých lidí. Pokud jde o bydlení, stále chybí dotační politika obcí, jež by zvýhodňovala investory, kteří budou stavět různé typy integrovaného bydlení, např. komunitní bydlení, chráněné bydlení apod. Odpovídající bydlení je pro seniory zvlášť důležité. Oddaluje nebo zamezuje odchod seniorů do objektů a zařízení, kde jsou odloučeni od rodin a ztrácejí dosavadní společenské kontakty. Podpora nových multifunkčních forem bydlení pro seniory a nové formy podpory přiměřených úprav domácího prostředí, zejména pro seniory závislé a nesoběstačné, může tak pomoci eliminovat problémy seniorů pokud jde o bydlení. Přes veškeré zdůrazňování významu domácího prostředí zůstává pro mnohé seniory pobyt v ústavech žádanou, někdy jedinou vhodnou variantou. Nedostatek kvalitních rezidenčních zařízení pro seniory ovšem způsobuje, že čekací doby na přijetí jsou nepřiměřeně dlouhé. Nezřídka je od žadatelů - zcela nemorálně i ve veřejných zařízeních - vymáhána vysoká částka za umístění jako sponzorský dar. Tyto tzv. dary mnohdy reprezentují celoživotní úspory žadatele anebo překračují jeho možnosti. Pokud je žadatel senior nespokojen se službami v takto dosaženém bydlení a odejde z něj, na vrácení daru mu nevzniká nárok. Z hlediska volby domácí či rezidenční péče tak není vždy respektováno právo volby závislého člověka a jeho rodiny. V sociálně právní ochraně seniorů je opomíjeným, ale velmi závažným - lze říci celosvětovým - problémem týrání a zneužívání seniorů. Jde o problematiku, která začíná ztrátou respektu u bližních a může končit otevřeným násilím z jejich strany. Je velkým nedostatkem, že žádná instituce v ČR nemá údaje o rozsahu a místech týrání, zneužívání a otevřeného násilí vůči seniorům, i když se ví, že tyto jevy jsou časté. Podle zkušeností odhadují ti, kteří se problematikou seriózně zabývají, že podíl psychicky a tělesně týraných seniorů přesahuje u nás 5%-ní podíl, uváděný v západních demokratických zemích, což by v České republice představovalo více než konkrétních týraných osob. Světová zdravotnická organizace (World Health Organization) uvádí, že 4-6 % seniorů se setkalo s některou z forem domácího násilí. V ČR je problematice týrání seniorů věnována velmi malá pozornost, přestože 16

18 statistika mluví o tom, že 13% respondentů z řad seniorů se setkalo s fyzickým napadením, 20% se setkalo s psychickým týráním. Pouze 16% seniorů přizná, že byli týráni, ale 84 % týrání vůbec nepřizná (průzkum Zdravotní fakulty Jihočeské univerzity z roku 2005). V rámci individuálního bezplatného sociálně právního poradenství se pracovnice Českého helsinského výboru zabývaly několika případy špatného zacházení se seniory v rodinách i ústavech. Podrobné zkoumání a monitorování takových jevů, jako je zneužívání, týrání, omezování seniorů včetně domácího násilí, je velmi důležitou aktivitou, která si zasluhuje daleko větší pozornost. Proto se Rada pro seniory při Českém helsinském výboru a Život 90 letos aktivně zapojily do mezinárodní kampaně za Světový den proti násilí na seniorech, která byla vyhlášená ke dni 15. června V období 8. až 15. června 2006 proběhla týdenní intenzivní informační kampaň zaměřená na zvyšování povědomí o týrání, zneužívání a zanedbávání seniorů, včetně včasného rozpoznání příznaků a také informací, kam se lze obrátit o pomoc. Účastníci/ice se tak zapojili do této celosvětové sítě organizací, které proti násilí na seniorech bojují. Postupně vznikají rady seniorů a rady pro seniory. Jejich úkolem a účelem je zastupovat zájmy starších občanů dané země. Jsou politicky i nábožensky neutrální a nezávislé. Po dohodě s vedením měst a obcí působí jako mluvčí starší generace, a to ve spolupráci se všemi, kdo se zabývají problematikou stáří a stárnutí. Jejich povinností není jen na problémy upozorňovat, ale i konstruktivně se podílet na jejich řešení. Těžiště těchto rad je především v sociální politice. V Českém helsinském výboru byla např. Rada pro seniory ustanovena Má 16 členů, z toho 1 předsedu a 2 místopředsedkyně. Partnerem v tomto projektu se stalo občanské sdružení Život 90. Rada pro seniory při ČHV je složena ze seniorů dobrovolníků, expertů a odborníků, nebo těch, jejichž věk je blízký seniorskému. Rada se věnuje m.j. monitoringu plnění Národního plánu přípravy na stárnutí v letech a monitoringu příslušné legislativy. Ve snaze informovat seniory byla též v ČHV (za finančního přispění Evropské unie) zřízena webová podstránka 17

19 Co lze na těchto stránkách najít? Především: jak založit radu pro seniory, právní poradnu z oblasti občanského, sociálního, pracovního či správního práva. Dále je zde možné najít dokumenty o dobrovolnické činnosti, o tom, co se děje v Evropské unii a také něco o životním stylu a vzdělávání v univerzitách třetího věku. A čeho bylo již dosaženo? Pracovnice/íci projektu se aktivně účastnili všech veřejných jednání Výboru pro sociální politiku a zdravotnictví Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, kde připomínkovali zákon o sociálních službách a o novelizaci dalších právních norem. Jejich aktivity přispěly hlavně k dokončení legislativních prací na uvedeném zákoně, který vešel v platnost k Zmíněný druh aktivit má nesporně velký význam pro rozvoj plnohodnotného života seniorů. V České republice bohužel neexistuje organizace, jež by systematicky monitorovala porušování lidských práv seniorů, zejména špatné zacházení a týrání. Nejsou shromažďovány údaje o takových případech a jejich analýzy. Objektivně není přesně znám rozsah a hloubka ubližování a týrání seniorů jako vážného společenského jevu, a proto nelze nastavit kritéria pro prevenci a následná opatření. Problém však představuje i násilí, které se odehrává v institucích, jako např. nemocnicích, léčebnách dlouhodobě nemocných a domovech důchodců. Je velmi potřebné seznamovat s problematikou veřejnost, hovořit o ní a poukazovat na její existenci. Je proto také nezbytné pokračovat v podpoře projektů se specifickým zaměřením na seniory, a to především projektů směřujících do oblasti vyšší informovanosti a bezpečnosti seniorů, do oblasti služeb a poradenských center v místech bydlišť, tzn. i na vesnicích. Dne 28. listopadu 2006 proběhla v Praze mezinárodní konference s názvem Týrání a zanedbávání seniorů, výskyt, rozpoznávání, zjišťování a prevence. Erudovaní odborníci se na vysoké úrovni věnovali diskusi o monitorování a eliminaci těchto jevů. Výstupy jsou k dispozici na centrálním webu pro seniory 18

20 Navzdory tomu, že v ČR je evidována velice nízká funkční gramotnost, chybí u nás komplexní vzdělávací programy, které by starším zaměstnancům a seniorům usnadnily přístup k moderním technologiím. Neexistuje komplexní dotační program, který by podporoval řešení tohoto problému, a který by byl reakcí na existující velice závažný kulturně sociální či: sociokulturní problém. Vzdělání je jednou z podmínek pro aktivní a plodný život. Možnost celoživotního vzdělávání je nezbytným předpokladem pro udržení znalostí a schopností stárnoucích osob a seniorů. Vzdělávání přispívá k humanizaci, k sociální integraci a kvalifikaci, umožňující uplatnění na trhu práce. V této souvislosti se jeví nabídka vzdělávacích programů a oborů univerzit třetího věku na 21 českých vysokých školách se čtyřmi tisíci seniory pro 1,85 mil. seniorů jako nedostatečná. V oblasti zaměstnanosti neexistují komplexní programy, které by podporovaly a motivovaly zaměstnavatele a zaměstnance ke zvýšení adaptability a flexibility během pracovní kariéry. Naplňování národního akčního plánu zaměstnanosti je nedostatečné s ohledem na přetrvávající rigidní právní úpravu různých forem výkonu práce s přihlédnutím k potřebám a možnostem zaměstnavatelů a zaměstnanců. Soudy nereagují pružně na zavádění právní regulace ochrany před diskriminací (z hlediska věku) v pracovně právních vztazích. Je třeba jednoznačně zahrnout rozhodování soudů v této otázce mezi obecnou pracovněprávní agendu. Naprosto běžně je porušován zákon a dochází k diskriminaci v odměňování zaměstnanců starších šedesáti let, kteří za stejnou práci pobírají odměnu nižší než mladší zaměstnanci. Směrnice č. 3 Evropské strategie zaměstnanosti není dostatečně realizována. Dosud nebylo dosaženo celospolečenské dohody o budoucím uspořádání důchodového systému a jeho základních principů. Ve veřejnosti se vytváří a přetrvává falešná představa, že výplata důchodů je darem státního rozpočtu, hrazeným ze všeobecných daní. Není jasně řečeno, že jde o systém sociálního pojištění, který má vlastní finanční zdroje (v pojistném), které procházejí státním rozpočtem pouze z důvodu absence samostatné sociální pojišťovny. V posledních dvou letech dokonce dochází k omezení valorizace důchodů pouze na úroveň minimálních podmínek zapsaných v zákoně, a tím se dále rozvírají nůžky mezi důchodem a mzdou. K diskriminaci dochází v povinnosti zdaňovat starobní důchody, 19

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Obsah Demografický vývoj v České republice Národní akční plán podporující

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SOC/415/07 Krajský úřad Jihomoravského kraje VYŘIZUJE: Mgr. Josef Mauler TEL.: 519441029 Žerotínovo

Více

ÚŘAD PRÁCE V TRUTNOVĚ. Z á s a d y

ÚŘAD PRÁCE V TRUTNOVĚ. Z á s a d y ÚŘAD PRÁCE V TRUTNOVĚ Z á s a d y postupu úřadu práce při posuzování žádostí zaměstnavatelů a uchazečů o zaměstnání při poskytování příspěvků na zřízení chráněných pracovních míst u zaměstnavatelů a osob

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

Aktuální situace v oblasti náhradní péče o děti v ČR. 17. září 2014. Odbor ochrany práv dětí

Aktuální situace v oblasti náhradní péče o děti v ČR. 17. září 2014. Odbor ochrany práv dětí Aktuální situace v oblasti náhradní péče o děti v ČR 17. září 2014 Odbor ochrany práv dětí Národní strategie ochrany práv dětí a související AKČNÍ PLÁN K NAPLNĚNÍ NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ 2012

Více

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA 1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA Prioritní oblast Cíl Úkol Indikátor 1. Včasná péče Zvýšit účast sociálně dětí v předškolním vzdělávání. Vytvoření komplexního

Více

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí bude děti více chránit

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí bude děti více chránit MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ KANCELÁŘ MINISTRA Tiskové oddě lení Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí bude děti více chránit Tisková zpráva Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)

Více

Přímá diskriminace Nepřímá diskriminace Sexuální obtěžování Nerovné zacházení Nároky z diskriminace Obrácení důkazního břemene

Přímá diskriminace Nepřímá diskriminace Sexuální obtěžování Nerovné zacházení Nároky z diskriminace Obrácení důkazního břemene doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D. Přímá diskriminace Nepřímá diskriminace Sexuální obtěžování Nerovné zacházení Nároky z diskriminace Obrácení důkazního břemene 1 Definice - EU Článek 2 ods.t1 písm.a) Směrnice

Více

Středisko náhradní rodinné péče, o. s. Situace náhradní péče o děti na Slovensku

Středisko náhradní rodinné péče, o. s. Situace náhradní péče o děti na Slovensku Středisko náhradní rodinné péče, o. s. Situace náhradní péče o děti na Slovensku Do začátku 90. let standardní forma péče Kolektivní domovy Do r. 1997 byla náhradní péče o děti řízena 3 rezorty: zdravotnictvím,

Více

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc V ČR raná péče v systému sociálních služeb Raná péče je terénní

Více

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo 1. Základní právní pojmy právo, právní systém, právní řád, právní

Více

Náhradní rodinná péče v České republice a zkušenosti přímých aktérů

Náhradní rodinná péče v České republice a zkušenosti přímých aktérů Náhradní rodinná péče v České republice a zkušenosti přímých aktérů www.nahradnirodina.cz www.nadacesirius.cz www.nadacesirius.cz Výzkumné otázky I. Co profesionálům z oblasti náhradní péče o dítě přinesly

Více

Domácí porody. 4.jarní konference prezidia ČAS Současná legislativa v českém zdravotnictví. JUDr. Milada Džupinková, MBA

Domácí porody. 4.jarní konference prezidia ČAS Současná legislativa v českém zdravotnictví. JUDr. Milada Džupinková, MBA Domácí porody 4.jarní konference prezidia ČAS Současná legislativa v českém zdravotnictví JUDr. Milada Džupinková, MBA Dopis ze dne 20.3.2012 jsem těhotná...přeji si rodit své první dítě doma za asistence

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0304

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0304 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0304 Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc 1a 1b 2a 2b 2c 3a 3b 3c 1. Cíle a způsoby činnosti zařízení pro dčti

Více

Systém státní sociální podpory

Systém státní sociální podpory Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 7 Systém státní sociální podpory Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět: SOCIÁLNÍ PÉČE (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Obor vzdělání: Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny Kód oboru: 75-41-M/005

Více

Když vlastní rodina chybí - náhradní, ústavní výchova,adopce

Když vlastní rodina chybí - náhradní, ústavní výchova,adopce Když vlastní rodina chybí - náhradní, ústavní výchova,adopce určeno pro žáky sekundy víceletého gymnázia CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. cílová skupina: žáci sekundy cílem

Více

b) na základě krátkodobého víza - víza k pobytu do 90 dnů;

b) na základě krátkodobého víza - víza k pobytu do 90 dnů; Škola ZŠ V Zahrádkách Směrnice ředitele školy ke vzdělávání cizinců Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.10 Skartační znak: S 5 Změny: 24.1. 2012 Čl. I. Tento pokyn vychází z 20 zákona č. 561/2004

Více

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou,

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou, o peněžních dávkách státní sociální podpory a sociální péče Státní sociální podpora Systém státní sociální podpory je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

Zpráva o zájemci o pěstounství. Část E Hodnocení způsobilosti

Zpráva o zájemci o pěstounství. Část E Hodnocení způsobilosti Zpráva o zájemci o pěstounství Tento materiál vznikl v Amalthea o. s. z podkladů organizace British Association for Adoption & Fostering (2008) v rámci spolupráce s Pardubickým krajem, Nadací LUMOS, Centrem

Více

Statut poslanců Evropského parlamentu

Statut poslanců Evropského parlamentu Statut poslanců Evropského parlamentu JUDr. Jan Pulda, LL.M. Parlament České republiky Kancelář Poslanecké sněmovny Parlamentní institut Studie PI 1.200 srpen 2009 PI 1.200 2 Obsah: A) SOCIÁLNÍ A FINANČNÍ

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO Mgr. Vladimír Černý Správní právo III/2 VY_32_INOVACE_195 3 Název školy Registrační číslo projektu Název projektu

Více

Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění. Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů

Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění. Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů IV. Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů 4 Rovné zacházení a zákaz diskriminace při uplatňování práva na zaměstnání

Více

Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga

Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga v resortu MŠMT Uplatňované principy integrace a inkluze při vzdělávání, vzdělávání dětí/žáků/studentů se stále těžšími

Více

JAKÉ MÁM MOŽNOSTI, POKUD MĚ NEVEZMOU ANI NA ODVOLÁNÍ?

JAKÉ MÁM MOŽNOSTI, POKUD MĚ NEVEZMOU ANI NA ODVOLÁNÍ? JAKÉ MÁM MOŽNOSTI, POKUD MĚ NEVEZMOU ANI NA ODVOLÁNÍ? 1. Studium na vyšší odborné škole Nabídka dalšího vzdělávání formou vyššího odborného studia je opravdu široká, je dobré mít přihlášku na některé VOŠ

Více

Kroky na úrovni vlády ČR v oblasti sladění pracovního, soukromého a rodinného života

Kroky na úrovni vlády ČR v oblasti sladění pracovního, soukromého a rodinného života Kroky na úrovni vlády ČR v oblasti sladění pracovního, soukromého a rodinného života Lucia Zachariášová Oddělení rovnosti žen a mužů, Sekce pro lidská práva Úřad vlády ČR Programové prohlášení vlády ČR

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Směrnice o rozsahu služeb poskytovaných na základě dohody o výkonu pěstounské péče

Směrnice o rozsahu služeb poskytovaných na základě dohody o výkonu pěstounské péče Směrnice o rozsahu služeb poskytovaných na základě dohody o výkonu pěstounské péče Most ke vzdělání - Bridge to education, o. s Centrum náhradní rodinné péče Domov a rodina vydává níže uvedeného dne tuto:

Více

Vážené dámy, Vážení pánové,

Vážené dámy, Vážení pánové, Práva dětí a jejich ochrana v České republice (Příspěvek ministra práce a sociálních věcí Petra Nečase na konferenci Práva dětí v Evropské unii, 3. července 2007, MPSV) Vážené dámy, Vážení pánové, je mi

Více

Průběžná zpráva o výsledku šetření

Průběžná zpráva o výsledku šetření I. Odsouzená osoba nemá právní nárok na předání k výkonu trestu odnětí svobody dle Úmluvy o předávání odsouzených osob. I když je vyslovení souhlasu odsuzujícího státu s předáním výsledkem jeho volné úvahy,

Více

Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí

Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí vykonává funkci kolizního opatrovníka nezletilým dětem, zastupuje je při jednání u soudu, policie, dle potřeby i u jiných

Více

Práva lidí s mentálním postižením. JUDr. Dana Kořínková QUIP Společnost pro změnu www.quipcz.cz

Práva lidí s mentálním postižením. JUDr. Dana Kořínková QUIP Společnost pro změnu www.quipcz.cz Práva lidí s mentálním postižením JUDr. Dana Kořínková QUIP Společnost pro změnu www.quipcz.cz Ochrana práv uživatelů sociálních služeb Právní základ zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 2 aspekty

Více

Pravidla pro udělení a užívání značky Ethnic Friendly zaměstnavatel

Pravidla pro udělení a užívání značky Ethnic Friendly zaměstnavatel Pravidla pro udělení a užívání značky Ethnic Friendly zaměstnavatel Ethnic Friendly zaměstnavatel je značkou umožňující ocenění zaměstnavatelů, kteří se hlásí k zásadě rovného zacházení s etnicky odlišným

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

U S N E S E N Í. t a k t o : Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti. O d ů v o d n ě n í :

U S N E S E N Í. t a k t o : Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti. O d ů v o d n ě n í : č. j. 3 Ads 30/2006-49 U S N E S E N Í Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Marie Součkové v právní věci žalobce: JUDr.

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

19. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách. Studentská komory Rady vysokých škol ŠKOLNÉ

19. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách. Studentská komory Rady vysokých škol ŠKOLNÉ 19. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách Studentská komory Rady vysokých škol ŠKOLNÉ Studentská komora Rady vysokých škol prohlašuje, že vzdělání, včetně vzdělání vysokoškolského, je základním právem

Více

Přehled právních předpisů upravujících sociální služby a příspěvek na péči... 10 Úvod... 12

Přehled právních předpisů upravujících sociální služby a příspěvek na péči... 10 Úvod... 12 Obsah Přehled právních předpisů upravujících sociální služby a příspěvek na péči... 10 Úvod... 12 ČÁST I. Podmínky poskytování sociálních služeb a příspěvku na péči.... 13 1. Příspěvek na péči... 14 1.1

Více

Rovný přístup k zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením. Mgr. Jana Kvasnicová

Rovný přístup k zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením. Mgr. Jana Kvasnicová Rovný přístup k zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením Mgr. Jana Kvasnicová Obsah Rovné zacházení a zákaz diskriminace Antidiskriminační zákon Pojem zdravotního postižení Pojem diskriminace Ochránce

Více

Čl. I Prevence záškoláctví

Čl. I Prevence záškoláctví Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy V Praze dne 11.března 2002 Čj.: 10 194/2002-14 Metodický pokyn k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví

Více

Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání

Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání Ve znění poslední změny vyhláškou č. 279/2012 Sb., s účinností dnem 31. srpna 2012. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 112, 121 odst.

Více

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění,

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění, Popis realizace poskytování sociálních služeb Centrum psychologické podpory,z.s. 1/Cíle, principy, veřejný závazek, okruh osob Centrum psychologické podpory,z.s. je nestátní nezisková organizace, která

Více

Číslo vydání/ aktualizace: 1.0

Číslo vydání/ aktualizace: 1.0 Kategorizace nedostatků při zadávání zakázek se stanovením výše odvodu za porušení rozpočtové kázně Návodka: 1) Tabulka je určena jak pro zakázky, při jejichž zadávání je příjemce povinen postupovat dle

Více

OVĚŘENO: Datum: 15.5. 2013 třída: 2.KOP

OVĚŘENO: Datum: 15.5. 2013 třída: 2.KOP VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 16, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 15.4. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí 22. 11. 2012. PhDr. Miloslav Macela Odbor rodiny a ochrany práv dětí

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí 22. 11. 2012. PhDr. Miloslav Macela Odbor rodiny a ochrany práv dětí Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí 22. 11. 2012 PhDr. Miloslav Macela Odbor rodiny a ochrany práv dětí Novela zákona o sociálně právní ochraně dětí schvalovací proces Prošla dvakrát mezirezortním

Více

"Smluvní rodiny" ohrožují práva dětí

Smluvní rodiny ohrožují práva dětí "Smluvní rodiny" ohrožují práva dětí Úprava smluvních rodin v novém zákonu o ústavní péči je hrubě nedostatečná, nesystematická a v této podobě a za současné situace může vážně ohrozit práva dětí. Výzva

Více

Vývoj legislativy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením. JUDr. Pavel Ptáčník Vládní výbor pro zdravotně postižené občany

Vývoj legislativy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením. JUDr. Pavel Ptáčník Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Vývoj legislativy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením JUDr. Pavel Ptáčník Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Situace v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením Na úřadech

Více

19. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách. Studentská komory Rady vysokých škol FINANCOVÁNÍ VYSOKÉHO ŠKOLSTVÍ

19. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách. Studentská komory Rady vysokých škol FINANCOVÁNÍ VYSOKÉHO ŠKOLSTVÍ 19. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách Studentská komory Rady vysokých škol FINANCOVÁNÍ VYSOKÉHO ŠKOLSTVÍ Studentská komora Rady vysokých škol (SK RVŠ) je vrcholnou reprezentací studentů veřejných,

Více

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ)

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) I. pilíř SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) Dávky vyplácené z I. pilíře a) dávky nemocenského pojištění b) dávky důchodového pojištění c) státní politika zaměstnanosti (podpora v nezaměstnanosti

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Občanská výchova ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Občanská výchova ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Občanská výchova ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Občanská výchova Vyučovací předmět Občanská výchova je tvořen z obsahu vzdělávacího

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011)

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) 1. Vymezení poradenských služeb ve škole 2. Standardní činnosti poradenských pracovníků školy 3. Standardní činnosti pedagogů,

Více

Závěr č. 62 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 26. 11. 2007. - Vymezení předmětu správního řízení

Závěr č. 62 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 26. 11. 2007. - Vymezení předmětu správního řízení MINISTERSTVO VNITRA Poradní sbor ministra vnitra ke správnímu řádu Závěr č. 62 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 26. 11. 2007 - Vymezení předmětu správního řízení I.

Více

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 Standard č. 1 - Cíle a způsoby poskytování služeb Závazný metodický pokyn č. 1 Druh služby: Domov pro seniory ETICKÝ

Více

Rodičovský příspěvek nově

Rodičovský příspěvek nově Rodičovský příspěvek nově Zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, výrazným způsobem zasáhl do právní úpravy rodičovského příspěvku tím, že novelizoval mj. s účinností od 1.1.2008, zákon

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Právo sociálního zabezpečení

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Právo sociálního zabezpečení Metodické listy pro kombinované studium předmětu Právo sociálního zabezpečení Základním cílem kurzu je získání celkového přehledu o právní úpravě soustavy sociálního zabezpečení v České republice a jednotlivých

Více

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky. Odůvodněníí veřejjné zakázky Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny.

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky. Odůvodněníí veřejjné zakázky Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny. Odůvodněníí veřejjné zakázky 1) Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky: Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny. Popis předmětu veřejné zakázky. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Dávky pěstounské péče v praxi VOP

Dávky pěstounské péče v praxi VOP Dávky pěstounské péče v praxi VOP Mgr. Eva Hilšerová, právnička oddělení rodiny, zdravotnictví a práce Příjemce a realizátor projektu: Kancelář veřejného ochránce práv Působnost a činnost ochránkyně Ochrana

Více

Právní postavení lékaře

Právní postavení lékaře Právní postavení lékaře (v akutní medicíně v čase značné společenské nejistoty) konference Akutne.cz Filip Křepelka, Masarykova univerzita právo Evropské unie, zdravotnické právo (filip.krepelka@law.muni.cz)

Více

03. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) 04. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

03. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) 04. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace RANÁ PÉČE 01. Pojmenování (název) životní situace Raná péče 02. Základní informace k životní situaci Raná péče je terénní sociální služba, případně doplněná ambulantní formou služby. Mohou ji využít rodiny,

Více

Sociální politika. 1. ročník. Studijní obor: Sociální činnost. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

Sociální politika. 1. ročník. Studijní obor: Sociální činnost. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK Sociální politika 1. ročník Studijní obor: Sociální činnost RODINNÁ POLITIKA Rodina je nejstarší a základní jednotka společnosti, nejpřirozenější místo života lidí. FUNKCE RODINY: biologická výchovná citová

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1

KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1 KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1 Práva dítěte. Evropská unie podporuje práva dítěte v souladu s článkem 3 Smlouvy o Evropské unii. Tato práva jsou součástí základních

Více

K otázkám strategie zpřístupňování elektronických informačních zdrojů pro oblast výzkumu a vývoje

K otázkám strategie zpřístupňování elektronických informačních zdrojů pro oblast výzkumu a vývoje K otázkám strategie zpřístupňování elektronických informačních zdrojů pro oblast výzkumu a vývoje Úvod: Stanovisko Asociace knihoven vysokých škol ČR Předkládaný materiál shrnuje zkušenosti, poznatky a

Více

Transformace a sloučení systému péče o ohrožené děti

Transformace a sloučení systému péče o ohrožené děti Transformace a sloučení systému péče o ohrožené děti Petr Nečas ministr práce a sociálních věcí 3. dubna 2008 Hlavní problém Ochrana dětí včr nedosahuje úrovně odpovídající úrovni vyspělých evropských

Více

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 13. Pracovní témata k zaměstnání v EU Mgr. Zuzana Válková

Více

Zdeňka Králíčková, 2007

Zdeňka Králíčková, 2007 PĚSTOUNSKÁ PÉČE Zdeňka Králíčková, 2007 ÚČEL výkon osobní péče o nezletilé dítě po dobu, po kterou nemohou rodiče o dítě osobně pečovat dočasnost pravidelné osobní kontakty rodiče s dítětem není-li to

Více

Inkluzivní vzdělávání

Inkluzivní vzdělávání Inkluzivní vzdělávání Instand Karlovy Vary 2014 PhDr. J. Slowík, Ph.D. Mgr. Ivana Čamková Co je to inkluze? postoj vycházející z přesvědčení, že všichni lidé jsou si rovni v důstojnosti a právech nikdy

Více

Pracovní rehabilitace

Pracovní rehabilitace Novela zákona o zaměstnanosti, přijatá zákonem č. 375/2011 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zdravotních službách, zákona o specifických zdravotních službách a zákona

Více

Pečovatelská služba CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY SPOLEČNĚ PROTI ČASU o.p.s.

Pečovatelská služba CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY SPOLEČNĚ PROTI ČASU o.p.s. Pečovatelská služba CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY SPOLEČNĚ PROTI ČASU o.p.s. Obsah směrnice: I. Smysl směrnice II. Veřejný závazek III. Ochrana osob před předsudky a negativním hodnocením

Více

3. výzvu k podání žádostí o nadační příspěvek

3. výzvu k podání žádostí o nadační příspěvek Nadační fond CESTA KE VZDĚLÁNÍ Mariánské náměstí 2, 110 00 Praha 1 Nadační fond Cesta ke vzdělání se sídlem Mariánské náměstí 2/2, 110 01 Praha 1 vyhlašuje 3. výzvu k podání žádostí o nadační příspěvek

Více

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PROČ SE ZAPOJIT DO PRACOVNÍHO PROCESU? Pocit užitečnosti. Překonání handicapu uvnitř sebe sama. Alespoň částečná finanční nezávislost. Aktivní zapojení do formování

Více

SMĚRNICE RADY. ze dne 17. prosince 1974

SMĚRNICE RADY. ze dne 17. prosince 1974 SMĚRNICE RADY ze dne 17. prosince 1974 o právu státních příslušníků členského státu zůstat po skončení výkonu samostatně výdělečné činnosti na území jiného členského státu (75/34/EHS) RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

Více

Aktualizovaná opatření Priorit a postupů vlády při prosazování rovných příležitostí pro ženy a muže

Aktualizovaná opatření Priorit a postupů vlády při prosazování rovných příležitostí pro ženy a muže Aktualizovaná opatření Priorit a postupů vlády při prosazování rovných příležitostí pro ženy a muže 1 Příloha k usnesení vlády ze dne... 2012 č.... Úkol: Ukazatel plnění: Odpovídají: Termín plnění: 1.

Více

Náhradní rodinná péče v České republice a zkušenosti přímých aktérů

Náhradní rodinná péče v České republice a zkušenosti přímých aktérů Náhradní rodinná péče v České republice a zkušenosti přímých aktérů Pěstounská péče na přechodnou dobu v praxi www.nahradnirodina.cz www.nadacesirius.cz www.nadacesirius.cz Pěstounská péče na přechodnou

Více

Je to na Vás? Role neziskového sektoru v systému ochrany práv dětí

Je to na Vás? Role neziskového sektoru v systému ochrany práv dětí Je to na Vás? Role neziskového sektoru v systému ochrany práv dětí Odbor rodiny a ochrany práv dětí Proces změn aktuální informace Změna systému práce orgánů sociálně-právní ochrany a soudů Vytváření sítě

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Adresa Právní forma IČ Zřizovatel. Orlicí Mírové náměstí 90. Příspěvková organizace. 42 88 61 98 Město Týniště nad

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Adresa Právní forma IČ Zřizovatel. Orlicí Mírové náměstí 90. Příspěvková organizace. 42 88 61 98 Město Týniště nad VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Adresa Právní forma IČ Zřizovatel Geriatrické centrum Turkova čp. 785 Týniště nad Orlicí 517 21 /adresa Geriatrického centra je shodná s místem poskytování služeb / Příspěvková organizace

Více

Praha 16. října 2014 Čj. ČTÚ-59 158/2014-606/IV.vyř. Přílohy. Vážený pane předsedo,

Praha 16. října 2014 Čj. ČTÚ-59 158/2014-606/IV.vyř. Přílohy. Vážený pane předsedo, 16. října 2014 Čj. ČTÚ-59 158/2014-606/IV.vyř. Přílohy e předsedo, dovolte, abych se na Vás obrátil s následujícím zásadním problémem týkajícím se návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o

Více

Poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. v platném znění

Poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. v platném znění Poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. v platném znění 1. Pravomoci a působnost ředitele školy Ředitel školy: Ing. Jiří Zajíček, jmenován dne 25.7.2000 dekretem Ministerstva školství, mládeže

Více

Péče o zdraví stárnoucí pracovní populace

Péče o zdraví stárnoucí pracovní populace Péče o zdraví stárnoucí pracovní populace (projekt ) MUDr. Vladimíra Lipšová SZÚ, CHPPL Informace o projektu Účastníci Výběr tématu Cíle, cílové skupiny E-learning Web anketa, výsledky Závěr, kontakty

Více

Problematika seniorů v České republice

Problematika seniorů v České republice Problematika seniorů v České republice Obsah Demografický vývoj v České republice a Evropské unii Aktivní stárnutí z pohledu MPSV Národní akční plán podporující pozitivního stárnutí pro období 2013 až

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD. VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU, o.p.s.

STIPENDIJNÍ ŘÁD. VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU, o.p.s. STIPENDIJNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU, o.p.s. Stipendijní řád upravuje druhy stipendií udělovaných Vysokou školou ekonomie a managementu, o.p.s. podmínky jejich přiznání a způsob vyplácení.

Více

DVANÁCTÁ ZPRÁVA ČESKÉ REPUBLIKY O PLNĚNÍ EVROPSKÉHO ZÁKONÍKU SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ. za období od 1. července 2013 do 30.

DVANÁCTÁ ZPRÁVA ČESKÉ REPUBLIKY O PLNĚNÍ EVROPSKÉHO ZÁKONÍKU SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ. za období od 1. července 2013 do 30. 2. DVANÁCTÁ ZPRÁVA ČESKÉ REPUBLIKY O PLNĚNÍ EVROPSKÉHO ZÁKONÍKU SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ za období od 1. července 2013 do 30. června 2014 Seznam právních předpisů: ODDÍL I. Část II Zdravotní péče zákon č.

Více

114/1988 Sb. ZÁKON. Část první. Orgány sociálního zabezpečení a jejich úkoly. Orgány sociálního zabezpečení

114/1988 Sb. ZÁKON. Část první. Orgány sociálního zabezpečení a jejich úkoly. Orgány sociálního zabezpečení Stav k 5.3.2007 114/1988 Sb. ZÁKON ze dne 27. června 1988 České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, jak vyplývá ze změn a doplnění provedených zákonem České národní

Více

Monitoring soudních rozhodnutí

Monitoring soudních rozhodnutí Monitoring soudních rozhodnutí Konference Diskriminace v ČR: oběť diskriminace a její překážky v přístupu ke spravedlnosti 1. července 2015, Brno Jiří Šamánek Kancelář veřejného ochránce práv Příjemce

Více

Co dělat při dlouhodobé nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením

Co dělat při dlouhodobé nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením Co dělat při dlouhodobé nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením 1. Co je dlouhodobá nezaměstnanost Dlouhodobá nezaměstnanost je nezaměstnanost je taková, která trvá déle než jeden rok. Tak je statisticky

Více

Snižování administrativní zátěže podnikatelů studie současného stavu Analýza je dostupná na www.socialnidialog.cz/analyzy

Snižování administrativní zátěže podnikatelů studie současného stavu Analýza je dostupná na www.socialnidialog.cz/analyzy Snižování administrativní zátěže podnikatelů studie současného stavu Analýza je dostupná na www.socialnidialog.cz/analyzy JUDr. Jitka Hejduková Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního

Více

Č. 10. N á l e z. Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky (pléna) ze dne 17. září 1992 sp. zn. Pl. ÚS 72/92

Č. 10. N á l e z. Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky (pléna) ze dne 17. září 1992 sp. zn. Pl. ÚS 72/92 Č. 10 Ze skutečnosti, že zákonem na nějž odkazuje 242 zák. práce ( zák. č. 65/ 65 Sb. ) ve znění zák. 231/92 Sb., kterým se mění a doplňuje zákoník práce a zákon o zaměstnanosti může být i zákon národní

Více

Legislativní rada vlády Č. j.: 359/11 V Praze dne 11. května 2011 Výtisk č.: S t a n o v i s k o

Legislativní rada vlády Č. j.: 359/11 V Praze dne 11. května 2011 Výtisk č.: S t a n o v i s k o Legislativní rada vlády Č. j.: 359/11 V Praze dne 11. května 2011 Výtisk č.: S t a n o v i s k o Legislativní rady vlády k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění

Více

ZÁKON. Čl. I. Zvláštní ustanovení ve vztahu k dětem. Čl. II. V 898 se na konci textu odstavce 1 doplňují slova: nebo stanoví-li tak zvláštní zákon.

ZÁKON. Čl. I. Zvláštní ustanovení ve vztahu k dětem. Čl. II. V 898 se na konci textu odstavce 1 doplňují slova: nebo stanoví-li tak zvláštní zákon. ZÁKON ze dne kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Více

Zaměstnanec je při výkonu služby povinen dodržovat práva skupin a jednotlivců,

Zaměstnanec je při výkonu služby povinen dodržovat práva skupin a jednotlivců, ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ DS Strana: 1/6 Změna: 0 Etický kodex zaměstnanců DS Wágnerka Tento etický kodex byl napsán z důvodu ujednocení náhledu na standardy chování všech zaměstnanců Domova pro seniory

Více

Výpočet neinvestičních nákladů na dítě se provede podle přílohy č. 1 tohoto pokynu.

Výpočet neinvestičních nákladů na dítě se provede podle přílohy č. 1 tohoto pokynu. Škola Čakovičky Pokyn ředitele mateřské školy ke stanovení úplaty za předškolní vzdělávání Účinnost od: 1.9. 2015 Tento pokyn vychází z: - 123 odst. 2 a odst. 4, školského zákona a dále podle - 6 vyhlášky

Více

Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy

Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Částka: 4/2005 Sb. Datum účinnosti: 11. ledna 2005 Včetně novely č. 225/2009 Sb. s

Více

Institut pro veřejnou diskusi. Integrace zdravotní a sociální péče. MUDr. Ferdinand Polák, Ph.D. náměstek ministra

Institut pro veřejnou diskusi. Integrace zdravotní a sociální péče. MUDr. Ferdinand Polák, Ph.D. náměstek ministra Institut pro veřejnou diskusi Integrace zdravotní a sociální péče MUDr. Ferdinand Polák, Ph.D. náměstek ministra Zákon o zdravotních službách Bez získání oprávnění k poskytování zdravotních služeb je možné

Více