JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ. Domovní requiem aneb Historie evropské rakvičkárny Bakalářská práce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ. Domovní requiem aneb Historie evropské rakvičkárny Bakalářská práce"

Transkript

1 JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér scénografie Scénografie Domovní requiem aneb Historie evropské rakvičkárny Bakalářská práce Autor práce: Jan Zapletal Vedoucí práce: Marie Jirásková, MgA. Ph.Dr. Oponent práce: Jana Preková, Mgr. Doc. Brno 2014

2 Bibliografický záznam ZAPLETAL, Jan. Domovní requiem aneb Historie evropské rakvičkárny [Requiem for a House or History of European Slapstickcomedies]. Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, DIFA, Scénografie/ Scénografie, rok 2014 s. Vedoucí diplomové práce PhD. Marie Jirásková MgA. Anotace Představení divadla Líšeň Zlá hra: Domovní Requiem. Jeho souvislosti s anglickou pouliční groteskou Punch and Judy. Vývoj a původ tohoto ţánru v historii evropského divadla. Annotation An Evil Play: Requiem for a House play of theater Lisen. relation to English glovespuppet show Punch and Judy. Orgin and evolutionofthis gender in history of Europien theater. Klíčová slova divadlo Líšeň Loutky Rakvičkárna - maňásci fraška - komedie dell arte- Pulchinello -Polichinello Punch - Kasperl Keywords theater Lisen Puppets - Coffin house glovespupets comedia dell arte Pulcinella - Polichinelle Punch - Kasperle 2

3 Prohlášení Prohlašuji, ţe jsem předkládanou práci zpracoval samostatně a pouţil jen uvedené prameny a literaturu. Současně dávám svolení k tomu, aby tato diplomová práce byla umístěna v Knihovně JAMU a pouţívána ke studijním účelům. v Brně dne Jan Zapletal 3

4 Poděkování Na tomto místě bych rád poděkoval své rodině, své přítelkyni Vice Morvay a rádkyni Réce Raffai. Ti všichni mi trpělivě poskytovali veškerou podporu, abych byl schopen práci dopsat. Dále děkuji členům divadla Líšeň za čas ke konzultacím. 4

5 Úvod Stručná historie evropského loutkového divadla Pantomimické období Epické období Dramatické období Od antického Macca k anglickému Punchi Pulchinello- postava komedie dell arte Italský Pulchinello Francouzský Polichinele Polichinello loutka Anglické loutkové divadlo Marionetový Punch Punch a Judy - maňásci v ulicích Zapsaný scénář Punche jako atrakce pro děti Kasperl Hanswurst Punchovi příbuzní z německy mluvících zemí Stručná historie českého loutkářství Rakvičkárny Hrdinové rakvičkáren Ţivá zvířata Divadlo Líšeň: Zlá hra - Domovní requiem Divadelní hra - Domovní requiem Popis inscenace Scénografické prostředky Galerie postav Zvuková sloţka a hudba Závěr Pouţité informační zdroje

6 Seznam poţitých ilustrací

7 Úvod Cílem mé bakalářské práce je popsání a zhodnocení divadelního útvaru, který známe pod pojmem rakvičkárna. Je to jeden z nejméně popsaných útvarů maňáskového divadla. S tímto typem představení se dnes můţeme setkat na loutkářských festivalech (například Loutkářská Chrudim) nebo s upravenou formou v některých profesionálních divadlech. Stejnojmenný film Jana Švankmajera tuto divadelní formu také proslavil. V první verzi bakalářské práce jsem se věnoval dvěma představením divadla Líšeň, a to Putin lyţuje a Domovní requiem. Druhé z těchto představení pracovalo s principy rakvičkáren. Surovost, hrubost, vulgarita, přímočarost, velká nadsázka a prostor pro improvizaci jsou dodnes pro diváky přitaţlivé. Rozhodl jsem se pochopit, v čem je kouzlo tohoto jednoduchého divadelního útvaru a poznat jeho vývoj. Pracoval jsem s několika publikacemi. Seznam pouţité literatury uvádím v závěru této práce. Jako výchozí literatura mi poslouţila kniha Alice Dubské: Dvě století Českého loutkářství, ve které jsem se seznámil s tradičním českým loutkářstvím. Problematika historie pouličního loutkového divadla rakvičkáren není v české literatuře podrobněji zpracována. Proto stěţejní knihou, z které jsem čerpal, byla publikace The Histori of English Puppet Theater anglického autora George Speaighta. Kniha popisuje konkrétní historické reálie v historickém sledu přehledně a čtivě. Způsob zpracování této knihy vyhovuje mému přístupu. V předchozí verzi bakalářské práce jsem vycházel z publikace Magie loutky od Henrika Jurkowice, která obsahuje hlavně teoretické úvahy, a nebyl jsem schopen z ní těţit. Zajímavé bylo srovnání názorů George Speaighta a jeho předchůdce divadelního vědce Charlese Magnina, autora Dějin evropského loutkového divadla z roku O historii českých rakvičkáren jsem se dozvěděl několik informací v knize Jaroslava Bartoše: Komedie a hry českých lidových loutkářů. Vzhledem k podobnému původu rakvičkáren a italské improvizované komedie masek, poslouţila mně publikace Karla Kratochvíla: Ze světa komedie dell arte. Vývoj typů postav v rakvičkárnách, který se ustálil aţ v devatenáctém století, je tak zajímavý, ţe mu věnuji úvodní kapitoly mé bakalářské práce. V první části se zabývám historií divadla a loutkářství. Chronologicky řadím vývoj divadelních 7

8 forem, ze kterých vzešlo loutkářství. Sleduji roli loutky a její typologii v různých obdobích evropské kultury. V druhé části popisuji vznik a proměny charakteru typu hrdiny a jak se mění v různých dobách a prostředích. Tento proces sleduji od antiky aţ po konec devatenáctého století, kde vývoj těchto typů končí. V třetí části se věnuji jiţ samotným rakvičkárnám. Jejich poslání, charakteru, scénografii a uplatnění. Čtvrtou částí se vracím k představení divadla Líšeň Zlá hra Domovní requiem, abych zhodnotil, jakým způsobem pracují s klasickou formou rakvičkárny a jak vyuţívají její zákonitosti k působení na dnešního diváka. 8

9 1 Stručná historie evropského loutkového divadla motto: loutky plnily ty nejposvátnější i ty nejpokleslejší funkce Jurkowski Vznik loutkového divadla je ve značném zpoţdění za divadlem ţivých herců. Ale samotná loutka vznikla mnohem dříve neţ divadlo. Nelze určit, kdy přesně se loutky začaly pouţívat, protoţe o tom neexistují ţádné záznamy. Můţeme se jen dohadovat, jak a kdy se to odehrálo. Předpokládáme, ţe divadlo pozvolna vznikalo z náboţenských rituálů a loutky mají svůj původ v sakrálních plastikách a idolech. Z těchto soch, kterým byla přisuzována role vtělení nadpřirozených sil, vznikla první loutka tak, ţe původně nehybným objektemsochou bylo během obřadu manipulováno, aby vznikl dojem, ţe ţije svým vlastním ţivotem. Tento pohyb zvyšoval psychologický účinek náboţenských a magických obřadů, a proto byl šamany a kněţími rozvíjen a zdokonalován jako prostředek pro posilování náboţenského ţivota komunity věřících. Loutky-idoly existovaly a snad se dodnes pouţívají mezi primitivními kmeny. 1 Ve starověku se rituály civilizací i jejich sochy přesunuly do chrámů, kde dál hrály svou posvátnou roli. Jejich pohyb, ale neslouţil dramatické akci. Jednalo se jen o mechanické pohyby, které jim propůjčovaly iluzi ţivota nebo nadpřirozenosti. K velikému účinku stačily právě jednoduché pohyby. Magnin uvádí v této souvislosti například pouhé přikývnutí sochy kontura v příběhu o Donu Juanovi 2. Henrik Jurkowski vysvětluje, ţe právě tato první role loutek jako oţivlých soch byla natolik účinná, ţe po mnoho staletí nebo tisíciletí nebylo zapotřebí ji dále rozvíjet, tento prvotní zázrak sám o sobě stačil. 3 Henrik Jurkowski rozdělil dějiny vyuţívání loutek podle jejich funkce na tři stádia: pantomimické, epické a dramatické. 4 Tato období nejsou pevně časově ohraničena, ale jejich pořadí nám vysvětluje, jak se funkce loutek postupně vyvíjela. 1 JURKOWSKI, Henryk. Magie loutky: Skici z teorie loutkového divadla. 1. vydání Praha: Nakladatelství studia Ypsilon, str MAGNIN, Charles. Dějiny loutkového divadla v Evropě /1. 1 vydání. Praha: Nakladatelství AMU, str JURKOWSKI, Henryk. Magie loutky: Skici z teorie loutkového divadla. 1. vydání Praha: Nakladatelství studia Ypsilon, str DUBSKÁ, Alice. Dvě století českého loutkářství. 1. vyd. Praha: Nakladatelství AMU, Str. 17 9

10 1.1.1 Pantomimické období Toto období začíná prvním pohybem posvátného idolu a následným pouţíváním loutek k náboţenským účelům. V době antického Řecka a Říma bylo vyuţití loutek k náboţenským účelům nadále rozvíjeno. Ale loutky se začaly pouţívat jako zdroj zábavy, například během soukromých hostin k pobavení hostů, které loutka zaujala svým nečekaným pohybem. Vznikly tak první loutky tanečníků, artistů a bojovníků. Jejich produkce měly charakter atrakce. Později, v 19. století, tuto funkci znovu převzaly varietní loutky. Jejich dokonalá mechanika udivovala schopností napodobit lidský pohyb. Sloţité triky varietních loutek však slouţily pouze během varietního výstupu, zpravidla nenesly děj Epické období Ve středověku loutkáři začali pouţívat loutku k ilustrování příběhů. Pěvec nebo vypravěč přednášel příběhy, které znázorňovaly loutky umístěné v pozadí scény. Pohybovali jimi asistenti, kteří pouze doprovázeli svého vypravěče - hlavního nositele děje. O těchto akcích se nedochovalo mnoho dokladů, ale odpovídá to tehdejší módě potulných zpěváků a kejklířů. Asi nejznámějším zachyceným příkladem z tohoto období je epizoda s loutkářem Pedrem z románu Don Quichote. Ta nám také dokládá nejobvyklejší repertoár středověké hrdinské epiky. Z dobových vyobrazení víme, ţe byly pouţívány loutky na prkénku la plachete a maňásci. Z tohoto období zřejmě pochází název loutkářského paravánu ve Francii a Itálii - casato dei buratini (hrad maňásků) Dramatické období Aţ v tomto období vzniklo loutkové divadlo v podobě, v jaké ji známe dnes: loutku vede loutkoherec, který za ní také mluví. V momentě, kdy loutky díky svému skrytému vodiči promluví, vzniká mezi nimi dialog, iluze jednání, dramatické situace. To je chvíle, kdy můţeme mluvit o vzniku dramatu. Touto revolucí prošli herci řeckých Dionýsií uţ za Aischyla kolem roku 500 před Kristem. Loutky jí však pravděpodobně prošly aţ v době příchodu čínského vynálezu marionet - loutek 10

11 na drátě během 16. století. 5 Z toho je patrné, ţe loutkové divadlo má za divadlem hereckým přibliţně dva tisíce let zpoţdění. Během 17. aţ 19. století se loutkáři snaţili co nejvíce přiblíţit iluzi hereckého divadla. Loutka byla pro ně náhrada herce. Vznikaly loutkové verze úspěšných divadelních představení. Loutkáři své skromnější a produkčně méně nákladné verze předváděli za niţší vstupné širšímu a chudšímu publiku ve vzdálených oblastech. Dalším důvodem pro rozšíření loutkových divadel bylo mnohem snazší získání úředního povolení pro produkci loutkového divadla. Loutkové divadlo se svou napodobující rolí stalo umělecky podřadnějším. Přelomem v historii loutkového divadla byla teoretická práce Edwarda Gorgona Craiga O Nadloutce. Craig se snaţil řešit inscenační krizi hereckého divadla, které dávalo přílišný prostor hereckým hvězdám. Proto je navrhl nahradit loutkami. Jeho teorii se nikdy nepodařilo plně realizovat, měla však zásadní vliv na pozdější vývoj divadla a inspirovala mnohé generace tvůrců. Také vzbudila zájem umělců o loutky. Vliv Craiga na herecké divadlo byl brzy překonán, ale jeho názory podstatně ovlivnily loutkové divadlo. Ve dvacátém století došlo k prudkému rozvoji loutkového divadla a loutky se osvobozují od napodobování herců. Během neustálého experimentování a hledání nových a nových výrazových prostředků se loutkové divadlo dostalo do stádia, kdy uţ nepotřebovalo loutku. Tím se vytratil jednotící prvek. Myslím si, ţe tento revoluční krok znamená konec tradičního loutkového divadla. Loutka je nahrazena předměty a objekty, které na jevišti mohou slouţit stejně dobře nebo i lépe neţ antropomorfní loutky. Dávám přednost tradičnímu loutkovému divadlu, které se rozvinulo k bohaté technické dokonalosti právě napodobováním hereckého divadla. Pro mě je velice důleţitá loutka - předmět s velikým magickým významem. Loutky jsou vyrobené bytosti ţijící v umělých mikrosvětech, které jsme si pro ně vytvořily. Tradiční loutky jsou pro mě, scénografa navrhujícího jevištní postavu, velkým zdrojem inspirace. 5 DUBSKÁ, Alice. Dvě století českého loutkářství. 1. vyd. Praha: Nakladatelství AMU, Str

12 Typologie tradičních loutek Evropské tradiční loutky dělíme do dvou hlavních skupin: maňásci a marionety. Obě hlavní skupiny byly poprvé zaznamenány na Apeninském poloostrově. Italští umělci je také rozšířili do ostatních evropských států. Italské prostředí bylo velice příznivé pro rozvoj umění. Itálie byla po mnoho století centrem uměleckého vývoje, odkud novinky a umělecké slohy pronikaly do celé Evropy. Byla také střediskem, které od dob Římského impéria uspořádalo evropskou infrastrukturu. Po pádu antického Říma byla tato infrastruktura zachována díky církvi, která ji částečně přejala a uchovala. To vyjadřuje rčení všechny cesty vedou do Říma. Itálie měla veliký vliv na rozvoj divadla, přestoţe zde nevznikala vysoká dramatická literatura jako v Anglii nebo ve Španělsku. V teatrální atmosféře ţivota na veřejných prostranstvích, trzích a během palácových slavností, vznikla řada divadelních ţánrů: komedie dell arte, opera, balet. Itálie měla, kromě těchto ţánrů, veliký vliv na rozvoj divadelní architektury a scénografie. V Itálii se stavěly první speciální divadelní budovy pro operu, balet a marionetová představení. Objevily se i pouliční boudy nebo zástěny a vyvýšená pódia na trzích, kde se předváděla lidová zábava, která vycházela z komedie dell arte. Pouliční prodejci pouţívali k upoutání pozornosti nejen herce, ale také jednoduché loutky- maňásky. Marionety Slovo Marionetta je francouzského původu. Magnin vysvětluje, ţe slovo marioneta můţe být odvozeno od benátské slavnosti, při které bylo sedm dívek obřadně provdáno na státní útraty, a později z úsporných důvodů docházelo k pouhému symbolickému provdání dřevěných soch, kterým se říkalo Marie di legno 6 Slovo Marionetta můţe také označovat sochu Panny Marie, kterou bylo při bohosluţbě mechanicky pohybováno, aby působila zázračně. 6 MAGNIN, Charles. Dějiny loutkového divadla v Evropě /1. 1. vydání. Praha: Nakladatelství AMU, str

13 Podle Alice Dubské pocházejí marionety z Dálného Východu. Do Evropy se dostaly přes Itálii, která byla nejen kolébkou evropské kultury, ale - díky obchodu - i bránou pro cizí vlivy. Z Itálie se marionety rozšířily po Evropě aţ v době baroka. 7 Speaight připomíná existenci soch, které se automaticky pohybují díky mechanickému zařízení. Nejedná se tedy v pravém slova smyslu o loutku- marionetu, ale o objekt - automat. Tyto automaty mají dlouhou tradici ze starověku. Během středověku bylo umění zhotovovat tyto mechanické stroje udrţováno v Byzantské říši. Do Evropy se sochy - automaty vrátily později jako součást mechanických oltářů a orlojů. Byly součástí obřadů v křesťanských chrámech. Středověká církev byla k loutkám mnohem tolerantnější neţ k hercům. Herci byli vypuzeni z chrámu na trţiště kvůli své nemravnosti a rozpustilosti. Mechanické loutky svou netělesnou podstatou církevním autoritám nevadily a mohly dále zůstat v církevních budovách. Aţ teprve příchod reformátorských církví, které začaly odsuzovat modlosluţebnictví římskokatolického náboţenství, spustil vlny obrazoborectví, které v mnoha chrámech vedlo k zničení nejen obrazů a sochařské výzdoby, ale i mechanických figur. Existují tedy dvě teorie vzniku: jedna předpokládá její vývoj ze soch - automatů na evropské půdě a druhá předpokládá, ţe marionety byly přeneseny z Číny. Evropské označení marioneta se později přeneslo na loutky čínského původu, které svým ustrojením asociovaly sochy z chrámů. Takţe křesťanská tradice dala jméno čínskému vynálezu. Tento čínský vynález byl v Itálii rozvíjen ve snaze napodobit iluzi skutečnosti. Maňásci Pouliční maňáskové divadlo vzniklo stejně jako komedie dell arte ţivelně v lidovém prostředí. Bylo přístupné širokým masám na ulici a přizpůsobilo se společenské úrovni a vzdělání svého publika. Magnin uvádí, ţe původ italského názvu maňásků - burattini je odvozeno od rodiny komedianta Burattiho, který proslul koncem 16. století. 8 Tento původ v konkrétní osobě je však pouhou legendou. George Speaight uvádí pravděpodobnější teorii, která vychází z italského slova buratto, coţ znamená ovčí 7 DUBSKÁ, Alice. Dvě století českého loutkářství. 1. vyd. Praha: Nakladatelství AMU, str MAGNIN, Charles. Dějiny loutkového divadla v Evropě. 1. vyd. Praha: Nakladatelství AMU, 2005 str

14 vlna, 9 kterou byla vycpána látková tělíčka maňásků. Pak by se slovo burattini dalo přeloţit doslovně jako vlňásci. 9 SPEAIGHT, George. The History of the English Puppet Theatre 2.vydání ROBERT HALL,

15 2 Od antického Macca k anglickému Punchi Dějiny vývoje jevištní postavy V této kapitole se chci zabývat původem a vývojem postavy Punche, který je v Anglii dodnes oblíbenou loutkou. Toto téma je podrobně zpracováno Georgem Speaightem v The History of English Puppet Theatre. Mnozí pokládají anglickou komedii o Punchy a Judy za první rakvičkárnu, ze které vycházejí ostatní evropské varianty. Ale i komedie o Punchy má hlubší kořeny, které vedou napříč evropským kontinentem. Vedou od masky antického Macca k postavě Pulcinella v italské komedie dell arte, odtud dále k francouzskému Polichinellovi a anglickému Punchinellovi, jehoţ jméno bylo později zkráceno na pouhé Punch. Je zajímavé sledovat jeho stopy v čase skrze mnohé země: jak se měnila jeho fyziognomie, povaha, atributy a kostýmy. Vţdy splynul s lokálními tradicemi a podmínkami. Tato divadelní postava se během své existence převtělila z herce v masce na marionetu. Později se ze sloţité marionety stává jednoduchým maňáskem. Ale v jádru zůstává stejným komickým hrdinou. Jeho popularita zůstala zachována do dnes. Punch byl publikem milován právě pro své charakteristické, většinou negativní vlastnosti. Původ v atelské frašce Jih Itálie kolonizovali od 8. a 7. století před Kristem řečtí osadníci, kteří pěstovali a rozvíjeli náboţenské a kulturní zvyky své původní vlasti. Na začátku našeho letopočtu se v Oskitsku začal rozvíjet divadelní styl, který se nazývá atelská fraška (fabula atellana). Slovo fraška pochází z latinského frase: ţert. Zdroje komiky frašky jsou situační a karikaturní. Má tendence k drastickému a aţ vulgárnímu projevu: postavy jsou zjednodušené ustálené typy, které nejsou představeny v dramatickém vývoji, komika se těží především z vnějších skutečností (ošklivost, hloupost, koktání). 10 Stejně jako v řeckém divadle herci atelské frašky pouţívali masky k vyjádření charakteru postavy. Protoţe nemají moţnost mimiky, je jejich herecký rejstřík omezen. Stejné omezení platí i u loutek. Z toho přirozeně vyplývá, ţe masky 10 VLAŠÍN, Štěpán. Slovník literární teorie. Praha: Československý spisovatel 1984, str

16 a loutky na sebe berou výraznou vizuální podobu určitého fyziologického typu. V atelské frašce se ustálily tyto postavy: 11 Bucco- komický otrok, hlavní hrdina Maccus- vesnický ţrout Pappus- starý rozumbrada Dossennus- výřečný hrbáč Manducus- agresivní postava s tlamou plnou velkých zubů, která straší děti Cicirus- zbabělá postava podobná kohoutu V této paletě jsou zastoupeny základní vizuální a charakterové typy, které se budou v různých obměnách opakovat a znovu objevovat v komických postavách středověku nebo v komedii dell arte. Výsledný anglický Punch, jak vypadá dnes, by mohl být slepencem postav Macca a hrbáče Drossennia. Nejde jednoznačně říct, ţe tento jejich následník má přímý vývojový počátek v atelské frašce. Nejspíš má fraškovitý a obhroublý humor svůj věčný zdroj v těchto fyzických a povahových vadách. Herci je znovu a znovu hledají ve velice podobných vizuálních typech, které se znovu a znovu v různých obměnách opakují. Obr 1. Dossennus, římská soška Charles Magnin ve své práci z roku 1868 předpokládá, ţe antická fraška měla i loutkovou variantu. A předobraz k Pulchinellovi nalézá v postavě Macca. 12 Tyto loutkové hry prý obsahovaly dialogy a loutky hovořily a jednaly dramaticky. Později, v době úpadku slovesné kultury loutky předváděly pouhou pantomimu. Oproti tomu Henrik Jurkowski klade vznik dramatického jednání aţ do souvislosti s rozšířením marionet. Předtím měly loutky pouze funkci pohyblivých plastik. Tento rozpor si vysvětluji tím, ţe klasicistně vzdělaný Magnin byl zvyklý pokládat antický Řím za kolébku evropské kultury. Jeho vědění bylo částečně zapomenuto a k jeho úrovni se zase vracíme. Magnin předpokládá existenci římského loutkového divadla podle 11 SPEAIGHT, Georgie. The History of the English puppet Theatre. 2. vyd. 1990, str MAGNIN, Charles. Dějiny loutkového divadla v Evropě /1. 1. vyd. Praha: Nakladatelství AMU, 2005 str

17 několika nálezů hraček. Ty však nejsou dostatečným důkazem existence loutkového divadla v antice. Doklady máme pouze o divadle ţivých herců. Se zánikem římského impéria zanikla kultura římských měst a kulturní ţivot se přesunul do venkovského prostředí. Kdysi populární postavy atelské frašky se zachovaly ve vesnickém prostředí, v jeho cyklických rituálech a svátcích. Teorie o kontinuitě vývoje mezi antickým a renesančním divadlem je konstrukce klasicistních a romantických intelektuálů 18. a 19. století. Moderní věda můţe pouze konstatovat, ţe se jí nedostává informací o divadle od doby pádu Říma v pátém století, aţ do počátků komedie dell arte. Od zániku atelské komedie aţ do roku 1600, kdy máme první zmínky o postavě Pulchinella, se rozprostírá více neţ tisíc let, ze kterých se nám nedochovaly ţádné bliţší informace. Můţeme jen porovnávat překvapivou podobu mezi Maccem groteskní postavou rodáka z Acerry na území oskitckém 13 a neapolským Pulchinelem, který je přihlouplý a nemotorný venkovan z Acery nebo z Benevanta. 14 Tato shoda míst je velice zajímavá. Jedna moţná hypotéza říká, ţe masky antické frašky se uchovávaly ve vesnickém prostředí, v lidových oslavách. To jim umoţnilo, znovu vstoupit na profesionální jeviště o mnoho staletí později. Pro mě je to zajímavý moment: je to vzácná moţnost sledovat, jak se uchovala jedna postava po tisíc let ve folklorních zvycích a rituálech. Tam, kde Magnin byl s jistotou schopen říci, ţe Pulchinelo pochází od Macca, je Speaight opatrnější. Skepticky upozorňuje na propast deseti století mezi posledním moţným představením a první zmínkou o masce Pulchinela v neapolské komedie dell arte. 13 MAGNIN, Charles. Dějiny loutkového divadla v Evropě. 1. vyd. Praha: Nakladatelství AMU, 2005 str KRATOCHVÍL, Karel. Ze světa komedie dell arte. 2. vyd. Praha: Panorama, str

18 2.1 Pulchinello- postava komedie dell arte Comedie dell arte byl italský divadelní styl, který pouţívá masky ustálených charakterů. Jimi byli v nadsázce karikováni zástupci různých společenských a regionálních stereotypů. Pro tento divadelní ţánr byla typická improvizace v dialozích, které nebyly pevně svázány dramatickým textem, ale vznikaly extemporovaně, na základě v bodech načrtnutého scénáře. Herci mohli improvizovat v rámci všeobecně známých a očekávaných schémat jednání svých postav. Jednotliví herci byli specialisté na svou konkrétní roli Italský Pulchinello Obr. 2 neapolský Pulichinello 1800 Je jižní Zanni od 17. století ten, kdo vládne na neapolských a římských jevištích. Původně přihlouplý nemotorný vesničan, který přišel z Acerry nebo z Beventa do Neapole za prací. 15 Pulchinela vystupuje jako sluha. Je to vysoký chlapík, rovného vzrůstu, hlučný, čilý, smyslný, nosí černou masku s orlím nosem. Oblečen je v bílém oděvu a na hlavě má homolovitý žlutý klobouk. 16 Punchinelo je někdy odváţný, jindy líný, vychytralý a drzý. Od svého vzdáleného následovníka Punche se značně liší. Jediná shoda je ve jménu a v zahnutém nosu. Nemá hrb, povahou je rodinný typ. Je poměrně šťastně ţenatý a ze všech sil se obětavě stará o početné potomky. Ke krutému Punchi, který je vrahem své ţeny i 15 KRATOCHVÍL, Karel. Ze světa komedie dell arte. 2. vyd. Praha: Panorama, str KRATOCHVÍL, Karel. Ze světa komedie dell arte. 2. vyd. Praha: Panorama, str

19 dítěte má ještě velmi daleko. Je to přihlouplý hrdina, kterému ke štěstí stačí mísa makarónů a jeho tučná žena. 17 Stal se miláčkem publika a jeho charakter byl tak populární, ţe se časem osamostatnil a částečně vyčlenil z kolektivních výstupů se svými kolegy ostatními maskami dell arte a rozvíjel se jako sólový bavič a zpěvák. O jeho popularitě svědčí i to, ţe se často objevují jeho masky v průvodech italských karnevalů. Hojně se objevuje jako porcelánová figurka, hračka i loutka KRATOCHVÍL, Karel. Ze světa komedie dell arte. 2. vydání. Praha: Panorama, str

20 2.2 Francouzský Polichinele Komedie dell arte se brzy rozšířila do Francie, která byla velkým divadelním trhem. Pro komedii dell arte byla výhodou podobnost kultury i jazyka. Na francouzském dvoře působily četné italské divadelní skupiny. Zájem o italské umělce byl módní. Ti pak se svou komedií na mnoho let ovládli francouzská jeviště. Ve francouzském prostředí zdomácněly z komedie dell arte především Pierot a Harlekýn. O Pulchinellovi Kratochvíl píše Ve Francii se nijak výrazně neuplatnil, byl vytlačen Harlekýnem. Teprve v 18. století ožil na jarmarečních divadlech 18 Obr. 3 francouzský Polichinella -poprvé se objevuje hrb Charles Magnin je toho názoru, ţe kromě italského původu jména Pulchinello, dlouhého nosu a deformovaného hlasu, které si přivezl z Itálie, jsou jeho ostatní rysy vytvořené aţ ve francouzském prostředí. Polichinell je zosobněním galského vtipu a galské fyziognomie 19 Patriotický Magnin vysvětluje závaţnou proměnu, která se s Pulichinellem odehrála ve Francii. Policielle je hrbáč. Jak přišel k hrbu, Magnin vysvětluje takto:...tento hrb byl od nepaměti údělem kteréhokoliv francouzského mistra-taškáře. Ve XIII. století se 18 KRATOCHVÍL, Karel. Ze světa komedie dell arte. 2. vyd. Praha: Panorama, str MAGNIN, Charles. Dějiny loutkového divadla v Evropě. 1 vyd. Praha: Nakladatelství AMU, str

21 dostala Adamovi de la Halle přízviska Hrbáč z Arrasu, nikoli proto, že by měl hrb, nýbrž pro jeho břitký vtip. 20 Znetvoření poskytovalo jiţ od pravěku svým nositelům statut zázračnosti. Tito jedinci byli značně znevýhodněni v boji o přeţití, ale hrb nebo jiné znetvoření jim dodávalo určité výhody - stávali se prostředníky ke komunikaci s nadpřirozenými silami. Ve středověku tvořili neodmyslitelnou součást panovnických dvorů. Král byl ochráncem postiţených. Hrbáč - šašek se postupem doby profesionalizoval a hrb mohl nosit uţ jen symbolicky. V novověku hrbáči vystupovali před publikem jako ţivé kuriozity například v cirkusech. Magnin také přirovnává francouzského Polichinella ke gaskoňskému důstojníkovi, který paroduje svého krále Jindřicha IV. To znamená, ţe vychází z reálií Francie po roce Je to období, ve kterém ţily osobnosti, předlohy ikonických postav francouzské dobrodruţné literatury: Charles de Batz- Castelmore, hrabě d'artagnan alias d Artagnanze ze Tří Mušketýrů a Hector- Savinien de Cyrano alias Ciráno d Bergerak ze stejnojmenného dramatu. Gaskoňský důstojník byl zdrojem nových atributů: Obr. 4 brnění husí břich, Tintorentto vojenský kabát s pozlacenými prýmky, veliké břicho, které tehdy nebylo znakem obţerství, ale znázorňovalo tvar brnění husí břich. Doposud jsme se věnovali postavě hereckého divadla. A teď naši pozornost obrátíme k vývoji postav loutkového divadla. 20 MAGNIN, Charles. Dějiny loutkového divadla v Evropě. 1 vyd. Praha: Nakladatelství AMU, 2005 str.74 21

22 Obr. 5 Skupina hrbatých šašků, která svým tancem rozptyluje svatebčany. Svatba Jindřicha IV. a Marie Medicejské. Francie Mezi znetvořenými těly můţeme pozorovat zárodky budoucího Punche Polichinello loutka V Itálii i ve Francii hráli Pulchinela loutky a herci zároveň. Magnin uvádí: provozoval od počátku panování Ludvíka XIV, na dolním konci mostu Pont-Neuf jakýsi Jean Brioché dvojí řemeslo: trhal zuby a hrál loutkové divadlo. 21 Pouţíval loutku Polichinela. Magnin povaţuje za důkaz o jeho existenci dochované lidové pamflety. Je přesvědčen o jeho ryze francouzském původu. Spaeight uvádí jinou teorii, podle které Briochi byl italský umělec Briocci. 22 Patřil by tak mezi první generaci Italů, která působila ve Francii. S jakou loutkou by italský umělec ve Francii hrál? S italským Pulchinellou nebo s galským Polichinellem? Mohl stále pouţívat vizuální podobu, která je známá z Itálie. Proslavil se natolik, ţe roku 1669 měl tu čest svými loutkami bavit následníka trůnu. 21 MAGNIN, Charles. Dějiny loutkového divadla v Evropě. 1. vyd. Praha: Nakladatelství AMU, 2005 str SPEAIGHT, George. The History of the English Puppet Theatre 2. vyd. ROBERT HALL, Str

23 Dauphina pak bavil po dobu tří měsíců. Tato prestiţní představení jednak potvrzují jeho zručnost a zároveň prokazují zájem následníka trůnu o loutkové divadlo. O sto let později se objevil nový maňáskový hrdina, který zastínil Polichinella. Pochází z jiného prostředí a má ryze francouzského ducha. Tímto představitelem je Guignol. Guignol Tvůrce Guignola byl Laurence Morguet. Narodil se v roce Pocházel z chudé rodiny tkalců hedvábí z Lyonu. Byl negramotný. V důsledku francouzské revoluce poptávka po hedvábí poklesla a Morguet musel změnit povolání. Stal se dentistou. Vytrhával pacientům zkaţené a bolavé zuby. Jeho příjem plynul z prodeje medikamentů, které tišily bolest. Lákal zákazníky ke své ţidli, umístěné na ulici stejným způsobem, jako to dělali jeho předchůdci ve středověku: jednoduchými maňáskovými skeči. Od roku 1804, po sedmi letech trhání zubů, se Laurence Morguet věnoval pouze maňáskovému divadlu. Nejdříve pouţíval maňáska Polichinella, který byl ve Francii rozšířen, ale později si začal vytvářet vlastní typy. Ve svých skečích odráţí své rodné prostředí - Lyonskou periferií a aktuální události. Má velkou odezvu u dělnického publika. Vytvořil nejdříve postavu Gnafrona- lyonského ševce, který miluje víno. Později vznikla slavnější postava Guignola a jeho ţeny Madeléne, dále pak postava četníka(gandare) Flagéolet. 23 Obr.6 Pouťový maňáskář - mastičkář před paravánem. O jeho druhé profesi svědčí náhrdelník z lidských zubů kolem krku. 23 Zdroj: Wikipedia: 23

06 Klasicismus, osvícenství

06 Klasicismus, osvícenství 06 Klasicismus, osvícenství Otázka číslo: 1 Klasicismus se datuje do období: 16./17. století 17./18. století 18./19. století Otázka číslo: 2 Centrem klasicismu je: Anglie Itálie Francie Otázka číslo: 3

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk,

Více

KLASICISMUS. 2. polovina 17.století -18.století. z lat. = vynikající,vzorný. Klasicistní hudba. Zámek Kynžvart

KLASICISMUS. 2. polovina 17.století -18.století. z lat. = vynikající,vzorný. Klasicistní hudba. Zámek Kynžvart 5.KLASICISMUS KLASICISMUS 2. polovina 17.století -18.století KLASICISMUS z lat. = vynikající,vzorný Klasicistní hudba Zámek Kynžvart Stavovské divadlo Krátký živůtek s nařasenými rukávy a splývavá empírová

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: Literární teorie Cílová skupina: žáci SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí se vznikem dramatu. Materiál je

Více

Scénická umění a kultura

Scénická umění a kultura Scénická umění a kultura Opakování: scénická umění Scéna: událost, kterou někdo pozoruje Uměle pro diváka vytvořená scéna může být základní částí uměleckého díla: mluvíme o scénických uměních (drama, film,

Více

1/ Národní obrození - prezentace VY_32_INOVACE_06.09 NÁRODNÍ OBROZENÍ

1/ Národní obrození - prezentace VY_32_INOVACE_06.09 NÁRODNÍ OBROZENÍ 1/1 3.2.06.9 Národní obrození - prezentace VY_32_INOVACE_06.09 NÁRODNÍ OBROZENÍ ČEŠTINA Na přelomu 18./19. století byly Čechy součástí mnohonárodnostní rakouské monarchie. Praha byla pouhým provinčním

Více

METODICKÉ NÁMĚTY A INSPIRACE PRO PEDAGOGY K INSCENACI NÁRODNÍHO DIVADLA MORAVSKOSLEZSKÉHO

METODICKÉ NÁMĚTY A INSPIRACE PRO PEDAGOGY K INSCENACI NÁRODNÍHO DIVADLA MORAVSKOSLEZSKÉHO METODICKÉ LISTY 1 METODICKÉ NÁMĚTY A INSPIRACE PRO PEDAGOGY K INSCENACI NÁRODNÍHO DIVADLA MORAVSKOSLEZSKÉHO POPRASK NA LAGUNĚ Pro Národní divadlo moravskoslezské připravila MgA. Tereza Strmisková, divadelní

Více

www.zlinskedumy.cz EPICKÉ ŽÁNRY

www.zlinskedumy.cz EPICKÉ ŽÁNRY www.zlinskedumy.cz EPICKÉ ŽÁNRY 1. Epos slovo řeckého původu veršovaná skladba bohatý děj mnoho postav děj pomalý epizody epiteta básnické figury 2. Legenda původně z latiny doslova to, co má být čteno

Více

Dramatická výchova. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Rozvoj poznávacích, komunikačních a sociálních dovedností dětí

Dramatická výchova. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Rozvoj poznávacích, komunikačních a sociálních dovedností dětí Dramatická výchova ročník 1 Dramatická výchova a její postavení v oboru předškolní a mimoškolní pedagogika Nonverbální komunikace, pohyb a pantomima charakterizuje cíle a prostředky oboru dramatická výchova

Více

Prezentace 9-CJL -1-ročník Klasicismus, osvícenství, preromantismus (1)

Prezentace 9-CJL -1-ročník Klasicismus, osvícenství, preromantismus (1) Prezentace 9-CJL -1-ročník Klasicismus, osvícenství, preromantismus (1) Po uplynutí baroka se vývoj opět vrátil k pluralitě. Evangelické (protestantské) náboženství se opět stalo výrazem politického přesvědčení.

Více

AVANTGARDA. Tato divadla byla protipólem tradičních kamenných divadel V představeních se objevují klaunské výstupy

AVANTGARDA. Tato divadla byla protipólem tradičních kamenných divadel V představeních se objevují klaunské výstupy OSVOBOZENÉ DIVADLO POČÁTKY SOUBORU Počátky Osvobozeného divadla sahají do 20. let minulého století, kdy byl založeno sdružení literárních a divadelních umělců s názvem Devětsil (podzim 1920). Mezi členy

Více

SBÍRKA GRAFICKÉHO DESIGNU POHLEDNICE

SBÍRKA GRAFICKÉHO DESIGNU POHLEDNICE SBÍRKA GRAFICKÉHO DESIGNU POHLEDNICE Muzejní sbírka pohlednic patří k nejbohatším, čítá několik tisíc kusů, přičemž její velká část je zatím uložena jako netříděný fond. Vedle místopisných tématik jsou

Více

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek.

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek. Kdo jsme a co nabízíme: Občanské sdružení Do Houslí je divadelní zájezdová společnost, která vznikla 2. října 2007. Našimi členy jsou výhradně profesionální herci, čemuž také odpovídá kvalita uváděných

Více

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek.

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek. Kdo jsme a co nabízíme: Občanské sdružení Do Houslí je divadelní zájezdová společnost, která vznikla 2. října 2007. Našimi členy jsou výhradně profesionální herci, čemuž také odpovídá kvalita uváděných

Více

VY_32_INOVACE_07_DIVADLO A JEHO ŽÁNRY_34 Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název

VY_32_INOVACE_07_DIVADLO A JEHO ŽÁNRY_34 Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název VY_32_INOVACE_07_DIVADLO A JEHO ŽÁNRY_34 Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu:cz.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Klasicismus ve světové literatuře

Klasicismus ve světové literatuře Klasicismus ve světové literatuře Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Číslo a název šablony klíčové aktivity: Identifikátor: Škola: Předmět: Tematická oblast: Název: I/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA 2 Základy teorie vysvětlí pojem dramatická výchova, předmět dramatické výchovy, její vztah k dramatické výchovy charakterizuje její kontext a využití ve estetické

Více

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA 2 Základy teorie vysvětlí pojem dramatická výchova, dramatické výchovy charakterizuje její kontext a využití ve výchově a vzdělávání; vymezí obsah dramatické

Více

Historické souvislosti sociální práce a sociální politiky 2010/2011. Část 1 Úvod, počátky lidské společnosti. Pravěk, starověké civilizace

Historické souvislosti sociální práce a sociální politiky 2010/2011. Část 1 Úvod, počátky lidské společnosti. Pravěk, starověké civilizace Historické souvislosti sociální práce a sociální politiky 2010/2011 Část 1 Úvod, počátky lidské společnosti. Pravěk, starověké civilizace Historia magistra vitae Několik otázek na úvod sociální práce,

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Divadelní festivaly Datum vytvoření 15.12.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Přehlídka hlavních českých divadelních festivalů Způsob využití Výklad nové

Více

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany. Vyučovací předmět: Český jazyk

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany. Vyučovací předmět: Český jazyk Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/21.3210 Téma sady: Literatura a film pro sedmý, osmý a devátý ročník Název DUM: VY_32_INOVACE_2C_4_J.B.P.Moliére Vyučovací

Více

Hlavní linie v tradičním čínském divadle:

Hlavní linie v tradičním čínském divadle: Pavel Trtílek, 11. 12. 2014 Hlavní linie v tradičním čínském divadle: 1) šamanismus šamanské obřady (teatralita, paradivadelní útvary) 2) regionální divadelní formy na 300 druhů (dialekty) anonymní texty

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast BRNO - divadla Datum vytvoření 27. 6. 2013 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Přehled brněnských divadelních scén Způsob využití Rozšíření základního učiva v

Více

LITERATURA A JEJÍ DRUHY A ŽÁNRY

LITERATURA A JEJÍ DRUHY A ŽÁNRY Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Markéta Bednarzová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno

Více

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti z novodobé historie naší vlasti. Mohou využít také odhad.

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti z novodobé historie naší vlasti. Mohou využít také odhad. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 10 11 12 Návod Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti z novodobé historie naší vlasti. Mohou využít také odhad. Pravidla

Více

ŘÍMSKÉ MÝTY. Původ Římanů: kočovní pastevci, kteří na počátku 1. tisíciletí přišli na Apeninský poloostrov

ŘÍMSKÉ MÝTY. Původ Římanů: kočovní pastevci, kteří na počátku 1. tisíciletí přišli na Apeninský poloostrov Původ Římanů: ŘÍMSKÉ MÝTY kočovní pastevci, kteří na počátku 1. tisíciletí přišli na Apeninský poloostrov usadili se v Latiu, kde začali vytvářet malé městské kultury dlouho byli závislí na Etruscích,

Více

N a b í d k a. Brožura Radnice v Karviné Karviná. Zámecký porcelán

N a b í d k a. Brožura Radnice v Karviné Karviná. Zámecký porcelán N a b í d k a Karviná. Město v kráse památek Zaniklý zámek Ráj v osudech staletí Lottyhaus. Vedlejší křídlo zámku Fryštát v Karviné Příběh manželství Larisch-Mönnichů Minulostí zámeckých parků v Karviné

Více

Divadelní produkce inscenace TANEČNÍ MARATON NA STEEL PIER v Divadle na Orlí

Divadelní produkce inscenace TANEČNÍ MARATON NA STEEL PIER v Divadle na Orlí JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér divadelního manažerství a jevištní technologie Studijní obor: Divadelní manažerství Divadelní produkce inscenace TANEČNÍ MARATON NA STEEL

Více

Literární druhy a žánry hrou

Literární druhy a žánry hrou Literární druhy a žánry hrou MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_03_14 Tématický celek:

Více

ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace

ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Název školy: Číslo projektu: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.3425 Název materiálu: VY_12_INOVACE_02_Vl_03_Josef Kajetán Tyl Tematický okruh: I/2 Čtenářská a informační

Více

PŘEHLED DĚJIN HUDBY. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: březen 2013. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: Hudební výchova na 2.

PŘEHLED DĚJIN HUDBY. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: březen 2013. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: Hudební výchova na 2. PŘEHLED DĚJIN HUDBY Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková Datum (období) tvorby: březen 2013 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: Hudební výchova na 2.stupni ZŠ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

1

1 www.zlinskedumy.cz 1 PŘEHLED GOTICKÉ ARCHITEKTURY ČESKÉ ZEMĚ EU peníze středním školám, Gymnázium Valašské Klobouky ČESKÉ GOTICKÉ UMĚNÍ jedno z největších období v dějinách českého výtvarného umění české

Více

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek.

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek. Kdo jsme a co nabízíme: Občanské sdružení Do Houslí je divadelní zájezdová společnost, která vznikla 2. října 2007. Našimi členy jsou výhradně profesionální herci, čemuž také odpovídá kvalita uváděných

Více

ŽIVOT V BAROKNÍ DOBĚ (17. A PRVNÍ POLOVINA18. STOLETÍ) 5. třída ZŠ BŘEŢANY

ŽIVOT V BAROKNÍ DOBĚ (17. A PRVNÍ POLOVINA18. STOLETÍ) 5. třída ZŠ BŘEŢANY ŽIVOT V BAROKNÍ DOBĚ (17. A PRVNÍ POLOVINA18. STOLETÍ) 5. třída ZŠ BŘEŢANY Před třicetiletou válkou panovala v českých zemích náboţenská snášenlivost. Skoro po dvě století zde ţili nekatolíci (někdy byli

Více

CZ.1.07/1.1.02/03.0064

CZ.1.07/1.1.02/03.0064 Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_5 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

ITALSKÉ DIVADLO V 18. STOLETÍ Reforma commedie dell arte Carlo Goldoni, Carlo Gozzi Italské divadlo v 18. století PROLOG commedia dell arte pol. 16. pol. 18. stol. umělecká komedie (komedie vytvářená herci)

Více

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti

Více

MEZINÁRODNÍ FESTIVAL SKUPOVA PLZEŇ INTERNATIONAL 28.8. 6.9.2015 NABÍDKA WORKSHOPŮ A MASTERCLASS

MEZINÁRODNÍ FESTIVAL SKUPOVA PLZEŇ INTERNATIONAL 28.8. 6.9.2015 NABÍDKA WORKSHOPŮ A MASTERCLASS MEZINÁRODNÍ FESTIVAL SKUPOVA PLZEŇ INTERNATIONAL 28.8. 6.9.2015 NABÍDKA WORKSHOPŮ A MASTERCLASS KONTAKT: DIVADLO ALFA PLZEŇ JAKUB HORA, ředitel divadla - jakub.hora@divadloalfa.cz 3.9.2015 Divadlo Alfa

Více

Úchvatný svět loutek v Lešné u Valašského Meziříčí

Úchvatný svět loutek v Lešné u Valašského Meziříčí TISKOVÁ ZPRÁVA Dne: 19. dubna 2013 Místo: Zámek Lešná - Valašské Meziříčí Organizace: Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace Zlínského kraje Úchvatný svět loutek v Lešné u Valašského Meziříčí

Více

EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje říjen 2010 Mgr. Jitka Riedlová EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA 21.

Více

Umění a věda VY_32_ INOVACE _06_111

Umění a věda VY_32_ INOVACE _06_111 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje Umění a věda VY_32_ INOVACE _06_111 Projekt MŠMT Název projektu školy Registrační

Více

Název knihy. Vyšlo také v tištěné verzi. Objednat můžete na

Název knihy. Vyšlo také v tištěné verzi. Objednat můžete na Název knihy Vyšlo také v tištěné verzi Objednat můžete na www.fragment.cz www.albatrosmedia.cz Petr Kostka Proč se říká? Achillova pata a další antická úsloví e-kniha Copyright Albatros Media a. s., 2016

Více

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/ Téma sady: Literatura a film pro sedmý, osmý a devátý

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/ Téma sady: Literatura a film pro sedmý, osmý a devátý Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/21.3210 Téma sady: Literatura a film pro sedmý, osmý a devátý ročník Název DUM: Victor Hugo Vyučovací předmět: Český

Více

ZADÁNÍ FOTBAL. Název materiálu: Fotbal Autor: Mgr. Barbora Říhošková

ZADÁNÍ FOTBAL. Název materiálu: Fotbal Autor: Mgr. Barbora Říhošková ZADÁNÍ FOTBAL Fotbal, šílený král sportu, nemá žádný smysl. Sport to není - spíše baviči než sportovci se potácejí po trávníku, kopou se, vulgárně řvou na staršího pruhovaného tvora, který je komanduje,

Více

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st.

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. NÁRODNÍ OBROZENÍ = české národní hnutí 18. a 19. století snaha o obnovení potlačené české kultury / jazyka, literatury, divadelního umění / SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. součástí Rakouska / habsburská

Více

Pravěk a starověk / dějepisný atlas

Pravěk a starověk / dějepisný atlas Pravěk a starověk / dějepisný atlas Sešitový atlas pro ZŠ a víceletá gymnázia je prvním z ucelené řady dějepisných atlasů. Seznamuje s historickým vývojem v období pravěku a starověku, od počátků lidského

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ FACULTY OF FINE ART LOUČENÍ PARTING

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ FACULTY OF FINE ART LOUČENÍ PARTING VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ FACULTY OF FINE ART ATELIÉR SOCHŘSTVÍ 2 STUDIO SCULPTURE 2 LOUČENÍ PARTING BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BACHELOR S THESIS AUTOR

Více

TEORIE DR ORIE AMATU AMA

TEORIE DR ORIE AMATU AMA 6. 11. 2013 TEORIE DRAMATU DRAMA JAKO PLURIMEDIÁLMÍ ZOBRAZOVACÍ FORMA PLURIMEDIALITA TEXTOVÉ PREZENTACE: dramatický text jako scénicky realizovaný text literární texty pouze jazykové prostředky dramatické

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Kroužek divadelních ochotníků Hvozdná Datum vytvoření 19.9.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Už více než sto let hrají ochotníci ve Hvozdné divadlo. Způsob

Více

Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň. Název školy. Název projektu. Číslo materiálu 37. Mgr. Bc.

Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň. Název školy. Název projektu. Číslo materiálu 37. Mgr. Bc. Název školy Název projektu Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň Digitalizace výuky Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0977 Číslo šablony VY_32_inovace_ST37 Číslo materiálu 37

Více

Zánik lidských kultur, přírodních národů multikulturní svět

Zánik lidských kultur, přírodních národů multikulturní svět Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Člověk a příroda 8.ročník červenec 2012 Zánik lidských kultur, přírodních národů Anotace: Kód: VY_52_INOVACE_ Čap-Z 8.,9.33 Vzdělávací oblast: Autor:

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ FACULTY OF FINE ART ŢIVOT LIFE

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ FACULTY OF FINE ART ŢIVOT LIFE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ FACULTY OF FINE ART ATELIÉR KRESBY A GRAFIKY STUDIO OF DRAWING AND PRINTMAKING ŢIVOT LIFE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BACHELOR

Více

Jiří Levý. Bratislava

Jiří Levý. Bratislava Jiří Levý Bratislava 28. 2. 2011 Jiří Levý (1926 1967) Absolvoval angličtinu a češtinu na Masarykově Univerzitě v Brně, kde také pedagogicky působil Spoluzakladatel edice Český překlad Základní práce:

Více

Antika: Řecko MGR. LUCIE VYCHODILOVÁ, 2012 VY_32_INOVACE_VYC2

Antika: Řecko MGR. LUCIE VYCHODILOVÁ, 2012 VY_32_INOVACE_VYC2 Antika: Řecko MGR. LUCIE VYCHODILOVÁ, 2012 Antika: Řecko Období Hlavní autoři Období 1. Ve kterém období existovalo antické Řecko? 2. Co bylo polis? Uveď dva nejznámější zástupce + jejich charakter. 3.

Více

Literatura starověku a antiky - test. VY_32_INOVACE_CJL1.1.05a PhDr. Olga Šimandlová září 2013. Jazyk a jazyková komunikace

Literatura starověku a antiky - test. VY_32_INOVACE_CJL1.1.05a PhDr. Olga Šimandlová září 2013. Jazyk a jazyková komunikace Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Výtvarná kultura. Studijní opora předmětu

Výtvarná kultura. Studijní opora předmětu Studijní opora předmětu Výtvarná kultura Typ předmětu: povinný Doporučený ročník: 1 Rozsah studijního předmětu: 1 semestr Rozsah hodin výuky: 8 hod. / sem. počet hodin pro samostudium: 70 Způsob zakončení:

Více

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor Název školy Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové aktivity Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace

Více

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. RENESANCE A VĚK ROZUMU Renesance kulturní znovuzrození

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Hana Zimová. Nový začátek (New start) CZ.1.07/1.4.00/ Tento projekt je

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Hana Zimová. Nový začátek (New start) CZ.1.07/1.4.00/ Tento projekt je Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Hana Zimová. Nový začátek (New start) CZ.1.07/1.4.00/21.1409 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

o klukovi, který neuměl zlobit

o klukovi, který neuměl zlobit Pracovní list k inscenaci o klukovi, který neuměl zlobit o klukovi, který neuměl zlobit 1) nahlédni za oponu / pročti komiks Diváci se pohodlně usazují do svých sedaček a čekají, až se ozve třetí zvonění,

Více

Inovace ve vzdělávání na naší škole ZŠ Studánka. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Inovace ve vzdělávání na naší škole ZŠ Studánka. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Šablona III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Ročník 8. 1. 8. - 15. 8. 2012. Autor: Mgr. Vladimíra Barboříková

Ročník 8. 1. 8. - 15. 8. 2012. Autor: Mgr. Vladimíra Barboříková ČESKÝ JAZYK Počátky evropského dramatu Ročník 8. 1. 8. - 15. 8. 2012 Autor: Mgr. Vladimíra Barboříková Zpracováno v rámci projektu Krok za krokem na ZŠ Želatovská ve 21. století registrační číslo projektu:

Více

LIDOVÁ ARCHITEKTURA A DESIGN

LIDOVÁ ARCHITEKTURA A DESIGN LIDOVÁ ARCHITEKTURA A DESIGN Stavitelství venkova a okrajových částí zejména venkovských měst. Obytná, hospodářská i kultovní stavení určená funkcí i kulturní tradicí. V širším pojetí stála lidová architektura

Více

POČÁTKY ŘECKÉ KULTURY,

POČÁTKY ŘECKÉ KULTURY, POČÁTKY ŘECKÉ KULTURY, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. POČÁTKY ŘECKÉ KULTURY, pracovní list První evropské státy

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk,

Více

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň)

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_02. Úvod do studia předmětu

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_02. Úvod do studia předmětu Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 3) Borovského Ţáky

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Městská divadla pražská Datum vytvoření 27. 4. 2013 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Historie Městských divadel pražských Způsob využití Rozšíření základního

Více

Renesance a humanismus

Renesance a humanismus Renesance a humanismus Anotace: seznámení s renesanční literaturou, autory a díly Dětský diagnostický ústav,středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola a školní jídelna Liberec 9. ročník ZŠ

Více

Jak už jsme řekli, první představení v suterénním TROCHA HISTORIE

Jak už jsme řekli, první představení v suterénním TROCHA HISTORIE TROCHA HISTORIE Jak už jsme řekli, první představení v suterénním Divadle Rokoko se konalo 25. prosince 1915 a na programu byly písničky a scénky, v nichž vystupoval jako hlavní hvězda populární Karel

Více

Situační analýza Muzea hraček Lednice

Situační analýza Muzea hraček Lednice JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Katedra Dramatických umění Ateliér Divadelního manažerství a jevištní technologie Divadelní manažerství se zaměřením na produkční management

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Městské divadlo Zlín Datum vytvoření 10.12.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Stručná historie Městského divadla ve Zlíně Způsob využití Výklad nové látky,

Více

STŘEDOVĚKÉ DIVADLO. Náboženská kontemplace a lidová zábava 2. část. Pašijové hry (mystéria) a morality

STŘEDOVĚKÉ DIVADLO. Náboženská kontemplace a lidová zábava 2. část. Pašijové hry (mystéria) a morality STŘEDOVĚKÉ DIVADLO Náboženská kontemplace a lidová zábava 2. část Pašijové hry (mystéria) a morality Mystérium pořádání celkové řízení her církev organizace, realizace náboženský spolek nebo světské bratrstvo

Více

RENESANCE ÚVOD VYMEZENÍ POJMU RENESANCE.

RENESANCE ÚVOD VYMEZENÍ POJMU RENESANCE. RENESANCE ÚVOD VYMEZENÍ POJMU RENESANCE www.zlinskedumy.cz RENESANCE Renaissance - z francouzštiny = znovuzrození, obrození antiky původ slova renesance je italský - rinascimento pojem renesance byl poprvé

Více

VÝTVARNÁ KULTURA. 9. Gotický sloh v českých zemích. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz

VÝTVARNÁ KULTURA. 9. Gotický sloh v českých zemích. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz VÝTVARNÁ KULTURA 9. www.isspolygr.cz Vytvořil: Lenka Tichá Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM 1. ročník (SOŠ, SOU) Interaktivní

Více

V Ý V O J H U D E B N Í C H N Á S T R O J Ů

V Ý V O J H U D E B N Í C H N Á S T R O J Ů Přednáška s besedou V Ý V O J H U D E B N Í C H N Á S T R O J Ů od pravěku, přes starověk, středověk a renesanci do současnosti Přednáška seznamuje s historií vývoje hudebních nástrojů, sleduje jejich

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

Novodobá světová premiéra znovuobjevené opery A r g i p p o od Antonia Vivaldiho

Novodobá světová premiéra znovuobjevené opery A r g i p p o od Antonia Vivaldiho Novodobá světová premiéra znovuobjevené opery A r g i p p o od Antonia Vivaldiho Společný projekt barokního souboru Hof-Musici a občanského sdružení Teatro alla Moda, pod záštitou paní Livie Klausové a

Více

H T-W. Helena Tomanová-Weisová Výhled z Hradčan Argo

H T-W. Helena Tomanová-Weisová Výhled z Hradčan Argo H T-W Helena Tomanová-Weisová Výhled z Hradčan Argo H el e na Tom a nová-weisová Spisovatelka, herečka a rozhlasová redaktorka Helena Tomanová-Weisová své mládí prožila v dnes už zaniklém světě česko-

Více

HISTORIKÉ MUZEUM NÁRODNÍ MUZEUM

HISTORIKÉ MUZEUM NÁRODNÍ MUZEUM HISTORIKÉ MUZEUM NÁRODNÍ MUZEUM NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ Národní památník na Vítkově Národopisné muzeum Nová budova Národního muzea Muzeum české loutky a cirkusu v Prachaticích kontakt NÁRODNÍ PAMÁTNÍK

Více

JAPONSKÉ DIVADLO Pavel Trtílek, 18. prosince 2014

JAPONSKÉ DIVADLO Pavel Trtílek, 18. prosince 2014 JAPONSKÉ DIVADLO Pavel Trtílek, 18. prosince 2014 současné japonské divadlo silně ovlivněno evropským nejstarší uchovaný druh tradičního japonského divadla je nó dochovala se dřevěná jeviště, masky, kostýmy,

Více

ZŠ A MŠ HORKA NAD MORAVOU PROJEKT ABSOLVENT SEMINÁRNÍ PRÁCE AUTOR: DAVID VÝKRUTA. GARANT: PhDr. JANA SKÁCELÍKOVÁ OBLAST: HISTORIE TÉMA: MAYOVÉ

ZŠ A MŠ HORKA NAD MORAVOU PROJEKT ABSOLVENT SEMINÁRNÍ PRÁCE AUTOR: DAVID VÝKRUTA. GARANT: PhDr. JANA SKÁCELÍKOVÁ OBLAST: HISTORIE TÉMA: MAYOVÉ ZŠ A MŠ HORKA NAD MORAVOU PROJEKT ABSOLVENT SEMINÁRNÍ PRÁCE AUTOR: DAVID VÝKRUTA GARANT: PhDr. JANA SKÁCELÍKOVÁ OBLAST: HISTORIE TÉMA: MAYOVÉ V HORCE NAD MORAVOU ČERVEN Osnova: Úvod - anotace - problémové

Více

Zpráva o šetření. A - Obsah podnětu

Zpráva o šetření. A - Obsah podnětu V Brně dne 16. října 2008 Sp. zn.: 2528/2008/VOP/DS Zpráva o šetření postupu Magistrátu města Pardubic a Krajského úřadu Pardubického kraje ve věci stavby pozemní komunikace umístěné mimo jiné na pozemku

Více

Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti ICT

Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti ICT Název školy Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti ICT aktivity Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací

Více

Periodizace kulturních dějin raného středověku

Periodizace kulturních dějin raného středověku raného středověku Autor: Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. Datum tvorby: červen 2012 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: dějepis Anotace: Digitální učební materiál seznamuje žáky s periodizací kulturních dějin

Více

Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 21. 01. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_20_CJL_1 Ročník: I. Český jazyk a literatura Vzdělávací

Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 21. 01. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_20_CJL_1 Ročník: I. Český jazyk a literatura Vzdělávací Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 21. 01. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_20_CJL_1 Ročník: I. Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání a komunikace, Estetické vzdělávání

Více

Název školy. Označení. VY_32_INOVACE_09_Česká vesnická próza

Název školy. Označení. VY_32_INOVACE_09_Česká vesnická próza Název školy Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti aktivity ICT Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací

Více

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Mgr. Anna Hessová. Sada: III/2/Př VY_32_INOVACE_P03. Pořadové číslo: 3. Datum vytvoření: Datum ověření: 17.4.

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Mgr. Anna Hessová. Sada: III/2/Př VY_32_INOVACE_P03. Pořadové číslo: 3. Datum vytvoření: Datum ověření: 17.4. VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL Název: Autor: Testové úkoly Mgr. Anna Hessová Sada: III/2/Př VY_32_INOVACE_P03 Pořadové číslo: 3. Datum vytvoření: 2.4. 2012 Datum ověření: 17.4.2012 Vzdělávací oblast (předmět): Vlastivěda

Více

Česká a světová literatura od poloviny 19. století

Česká a světová literatura od poloviny 19. století Česká a světová literatura od poloviny 19. století MGR. N. POSSELTOVÁ Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou Alois a Vilém Mrštíkové VY_32_INOVA CE_06_2_02_CJ Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou 1861

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

ţák se seznámí s dějinou událostí- příchod věrozvěstů na Moravu

ţák se seznámí s dějinou událostí- příchod věrozvěstů na Moravu VY_52_INOVACE_CVSD2_06_4A Ročník: 4. Vzdělávací oblast: Člověk ve světě místo kde ţijeme Anotace: Vzdělávací cíl: Kompetenční cíl: Autor: Ţák se prostřednictvím pracovního listu seznámí s dějinnou události

Více

ONDŘEJ ŠMERDA. Vývoj. latinkového (typografického) písma SŠOGD LYSÁ NAD L ABEM

ONDŘEJ ŠMERDA. Vývoj. latinkového (typografického) písma SŠOGD LYSÁ NAD L ABEM v ONDŘEJ ŠMERDA aaa eee Vývoj latinkového (typografického) i SŠOGD písma LYSÁ NAD L ABEM 2014 Copyright Ondřej Šmerda, 2014 ÚVOD Tato učebnice si klade za cíl popsat vznik a vývoj typografického a tedy

Více

Obsah. Politický a společenský vývoj Plzně 31. Politický a společenský vývoj Tomáš Bernhardt 33

Obsah. Politický a společenský vývoj Plzně 31. Politický a společenský vývoj Tomáš Bernhardt 33 Úvod 16 Politický a společenský vývoj Plzně 31 Politický a společenský vývoj 1788-1848 Tomáš Bernhardt 33 Tvář m ěsta 38 Obyvatelstvo 51 Národnostní pom ěry 63 S polečnost 68 Významné úřady se sídlem v

Více

VY_32_INOVACE_10 Muzikál-rocková opera_39

VY_32_INOVACE_10 Muzikál-rocková opera_39 VY_32_INOVACE_10 Muzikál-rocková opera_39 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu

Více

FILMOVÉ PROJEKCE KDEKOLIV...

FILMOVÉ PROJEKCE KDEKOLIV... FILMOVÉ PROJEKCE KDEKOLIV... Biograf s nezaměnitelným kouzlem, který může promítat téměř kdekoliv Návštěva biografu vždy patřila k velkým společenským událostem. Stejně jako divadelní představení, výstava,

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: Literární teorie Cílová skupina: žáci SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s prozaickými útvary ústní lidové

Více

Slon nosí hrdě svůj chobot, lev hřívu a jaguár skvrny, velbloud zase svůj hrb a kohout hřebínek...". Jediný tvor se od svých živých druhů na zemi

Slon nosí hrdě svůj chobot, lev hřívu a jaguár skvrny, velbloud zase svůj hrb a kohout hřebínek.... Jediný tvor se od svých živých druhů na zemi Slon nosí hrdě svůj chobot, lev hřívu a jaguár skvrny, velbloud zase svůj hrb a kohout hřebínek...". Jediný tvor se od svých živých druhů na zemi liší a je stále nespokojen s tím, jak vypadá - je to č

Více