Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace EKONOMICKÁ ČÁST

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace EKONOMICKÁ ČÁST"

Transkript

1 2009 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace EKONOMICKÁ ČÁST Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 28. října Frýdek-Místek Únor 2010

2 Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek: Zpráva o činnosti a plnění úkolů - EKONOMICKÁ ČÁST Projednání Zprávy o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok Zpráva projednána Školskou radou při Střední průmyslové škole, Frýdek-Místek dne 23. února Zpráva projednána se zaměstnanci školy na provozní poradě pedagogického sboru dne Zpráva o činnosti školy je předkládána v souladu se zákonem č 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Mgr. Martin Tobiáš, ředitel školy... Ing. Zdeněk Chládek, předseda školské rady... 1

3 Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek: Zpráva o činnosti a plnění úkolů - EKONOMICKÁ ČÁST Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2009 A) Základní údaje o organizaci (název, sídlo školy, odloučené pracoviště, stručné informace o zaměření školy či školského zařízení, organizační struktuře, složení studijních, učebních či zájmových oborů, údaje o počtech žáků a zaměstnanců) B) Rozbor hospodaření náklady, výnosy, doplňková činnost, výsledek hospodaření 1. výnosy rozpis závazných ukazatelů od zřizovatele a výčet dalších dotací, které byly organizaci poskytnuty v členění dle jednotlivých poskytovatelů a účelu použití, rozbor příjmů z vlastní činnosti vč. hodnocení možnosti jejich opakování a vývoje jejich výše v dalších letech (komentář k vývojovým ukazatelům a indexům v tabulce č. 1) 2. náklady analýza čerpání prostředků hodnoceného roku, zaměření na položky, které se významně podílely na celkové výši výdajů (přímé náklady, provozní výdaje energie, opravy, služby, materiálové náklady), hodnocení alespoň meziročního vývoje jednotlivých nákladů (komentář k vývojovým ukazatelům a indexům v tabulce č. 2) 3. doplňková činnost okruh jednotlivých činností v návaznosti na zřizovací listinu, rozpis jednotlivých nákladů a výnosy, hodnocení přínosu doplňkové činnosti pro organizaci vč. možnosti jejich opakování a vývoje výše v dalších letech) 4. Výsledek hospodaření rozbor výsledku hospodaření v hlavní a doplňkové činnosti, návrh na rozdělení výsledku hospodaření do peněžních fondů organizace C) Vyhodnocení čerpání účelových prostředků 1. účelové prostředky ze státního rozpočtu rozpis účelových dotací poskytnutých ze státního rozpočtu v členění podle jednotlivých účelových znaků, vyhodnocení jejich čerpání, okolnosti, které měly vliv na výši jejich čerpání, případné odchylky skutečného čerpání od rozpočtovaných ukazatelů, skutečnosti ovlivňující jednotkové výkony ve sledovaném roce, informace o případné výši nedočerpaných prostředků 2. mzdové náklady a zaměstnanci, průměrný plat 3. účelové dotace z rozpočtu zřizovatele rozpis účelových dotací poskytnutých z rozpočtu zřizovatele v členění dle jednotlivých účelových znaků, vyhodnocení jejich čerpání, informace o případné výši nedočerpaných prostředků a důvodech jejich nevyčerpání D) Peněžní fondy, jejich krytí a zapojení do hospodaření v daném roce údaje o stavech, tvorbě, čerpání jednotlivých peněžních fondů (fond odměn, rezervní fond, FKSP, investiční fond) E) Závodní stravování zaměstnanců organizace způsob zajištění stravování (vlastní/náhradním způsobem informace o uzavřené smlouvě o závodním stravování), kalkulace výše stravného a vyčíslení jednotlivých nákladů (cena oběda, náklady organizace, příspěvek z FKSP, náklady hrazené strávníkem), zajištění závodního stravování v době prázdnin F) Péče o spravovaný majetek 1. informace o nemovitém majetku ve správě organizace (počet budov dle zřizovací listiny) 2. informace o investiční činnosti, provedených opravách a údržbě na majetku za hodnocený rok 3. informace o pojištění majetku a o případných pojistných událostech 4. informace o inventarizaci majetku vč. zápisu inventarizační komise 5. informace o případných pronájmech svěřeného nemovitého majetku v návaznosti na přílohu Evidence nájemních smluv a smluv o výpůjčce, u pronájmů delších než 1 rok informaci o souhlasu zřizovatele, srovnání cen s cenou v místě obvyklou 2

4 Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek: Zpráva o činnosti a plnění úkolů - EKONOMICKÁ ČÁST G) Pohledávky a závazky organizace 1. pohledávky celkový objem pohledávek v návaznosti na účetní výkazy, rozpis a vyčíslení nejvýznamnějších položek, vyhodnocení pohledávek po lhůtě splatnosti, příčiny jejich vzniku a návrh řešení, komentář a jmenovitý rozpis dlužníků u pohledávek starších 1 roku v návaznosti na tabulku č. 6 a 6a 2. závazky celkový objem závazků v návaznosti na účetní výkazy, rozpis a vyčíslení nejvýznamnějších položek H) Výsledky kontrol (dle čl. 14 odst. 6 Zásad vztahů orgánů kraje k PO), informace o dalších kontrolách, které proběhly v roce 2009 I) Údaj o projednání školskou radou a seznámení zaměstnanců se zprávou o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace nebo termín, kdy byla (bude) zpráva předána školské radě k vyjádření (tato zpráva nepodléhá schválení školskou radou dle 10 školského zákona), informace o termínu a způsobu seznámení zaměstnanců příspěvkové organizace se zprávou J) Tabulková část (včetně účetních výkazů Úč OÚPO 3-02 Rozvaha, Úč OÚPO 4-02 Výkaz zisku a ztráty, Úč OÚPO 5-02 Příloha, Výkaz rozboru plnění VH a tabulek Evidence nájemních smluv a smluv o výpůjčce) Tabulková část k rozborům hospodaření škol a školských zařízení Tabulka č. 1: Přehled výnosů z hlavní a doplňkové činnosti Tabulka č. 2: Přehled nákladů z hlavní a doplňkové činnosti Tabulka č. 3: Výsledek hospodaření z hlavní a doplňkové činnosti Tabulka č. 4: Příspěvek na provoz Tabulka č. 5: Krytí účtů peněžních fondů a závazků z vyúčtování mezd Tabulka č. 6: Stav pohledávek po lhůtě splatnosti Tabulka č. 6a: Stav pohledávek po lhůtě splatnosti ošetřovné Tabulka č. 7: Hospodaření s peněžními fondy Tabulka č. 8: Spotřeba energií Tabulka č. 9: Údaje o použití finančních prostředků poskytnutých v roce 2009 Tabulka č. 10: Počet výkonů v roce 2009 Tabulka č. 11: Ukazatele nákladovosti v roce 2009 (v členění podle jednotlivých středisek) Účetní výkaz Úč OÚPO 3-02 Rozvaha Účetní výkaz Úč OÚPO 4-02 Výkaz zisku a ztráty Úč OÚPO 5-02 Přílohy Výkaz rozboru plnění VH Evidence nájemních smluv a smluv o výpůjčce Přílohy: Finanční vypořádání dotací ze státního rozpočtu v roce 2009 Údaje o finančním vypořádání účelových dotací poskytnutých z rozpočtu Moravskoslezského kraje v roce 2009 Organizační schéma Střední průmyslové školy, Frýdek-Místek 3

5 Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek: Zpráva o činnosti a plnění úkolů - EKONOMICKÁ ČÁST A) Základní údaje o organizaci (název, sídlo školy, odloučené pracoviště, stručné informace o zaměření školy či školského zařízení, organizační struktuře, složení studijních, učebních či zájmových oborů, údaje o počtech žáků a zaměstnanců) Název organizace: Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Právní forma: Zřizovatel: příspěvková organizace Moravskoslezský kraj, 28. října 117, Ostrava Způsob zřízení: Funkce zřizovatele přešla na Moravskoslezský kraj, 28. října 117, Ostrava v souladu s ustanovením 2 zákona 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky do majetku krajů, v platném znění, ke dni 1. října 2001 Sídlo organizace: 28. října 1598, Frýdek-Místek IČO: DIČ: CZ Telefon: internetové stránky: Organizační struktura: Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace je tvořena třemi organizačními složkami: - střední průmyslová škola školní jídelna domov mládeže 3147 Veškeré organizační složky vykonávají svou činnost v sídle organizace, organizace nemá odloučená pracoviště. Statutárním orgánem organizace je ředitel, jmenovaný Radou kraje. Ředitel jedná jménem organizace navenek samostatně a je odpovědný Radě kraje za činnost organizace. Ředitel v rámci svých pravomocí pro zajištění řádného chodu organizace jmenoval tři zástupce. Každá ze tří organizačních složek má svého odpovědného vedoucího pracovníka. 4

6 Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek: Zpráva o činnosti a plnění úkolů - EKONOMICKÁ ČÁST Vedoucí a hospodářští pracovníci funkce jméno telefon ředitel Mgr. Martin Tobiáš zástupci ředitele Mgr. Marie Konečná (do ) Ing. Tamara Fajkusová (od ) Ing. Čestmír Závodný Ing. Jan Durčák vedoucí školní Zdeňka Garbová jídelny vedoucí domova PaedDr. Drahomír Šebesta mládeže ekonom Ing. Jarmila Guňková hlavní účetní Eva Oprštěná Organizační struktura viz. Příloha Hlavní účel a předmět činnosti organizace je vymezen ve zřizovací listině (ZL/268/2001) takto: Hlavním účelem zřízení organizace je uskutečňovat vzdělávání a výchovu žáků podle vzdělávacích programů. Předmět činnosti odpovídající hlavnímu účelu je vymezen ve zřizovací listině následovně: - poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou, - poskytuje žákům středních škol a studentům vyšších odborných škol ubytování, výchovně vzdělávací činnost navazující na výchovně vzdělávací činnost středních škol a vyšších odborných škol, zajišťuje těmto žákům a studentům školní stravování, vede žáky a studenty k plnohodnotnému využívání volného času formou zájmových činností, - zabezpečuje stravování žáků a studentů, - zabezpečuje stravování vlastním zaměstnancům organizace. Střední odborná škola 3122 Studijní obory v roce 2009 Podle zařazení do Rejstříku škol a školských zařízení vyučuje Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace studenty v oborech denního studia uvedených v následující tabulce. Celková kapacita organizace je podle zařazení do Rejstříku škol a školských zařízení 840 studentů. 5

7 Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek: Zpráva o činnosti a plnění úkolů - EKONOMICKÁ ČÁST Počty studentů jednotlivých oborů vyučovaných na Střední průmyslové škole, Frýdek-Místek v roce 2009: Počet studentů Název oboru 2. pololetí 2008/ pololetí 2009/2010 chlapci dívky chlapci dívky Hutnictví Strojírenství Strojírenská technická administrativa Technická zařízení budov Technické lyceum Ekonomika a podnikání Celkem Celkem studentů Výdaje uvedené v tabulce jsou v souladu se statistickými výkazy organizace. Školní jídelna 3142 Školní jídelna při Střední průmyslové škole, Frýdek-Místek, příspěvková organizace poskytuje v rámci hlavní činnosti stravování studentům vlastní střední školy, studentům Obchodní akademie Frýdek- Místek, studentům ubytovaným na domově mládeže, případně dalším studentům škol a školských zařízení zřizovaných Moravskoslezským krajem. Studentům ubytovaným na domově mládeže poskytuje školní jídelna celodenní stravování (snídaně, obědy, večeře). Celková kapacita školní jídelny je strávníků denně. Počty strávníků hlavní činnosti v roce 2009: Období Počet strávníků 1. pololetí roku pololetí roku Údaje uvedené v tabulce jsou ze statistických výkazů organizace. Domov mládeže 3147 Domov mládeže při Střední průmyslové škole, Frýdek-Místek, příspěvková organizace je jednou ze součástí střední školy. Škola spolu s domovem mládeže a školní jídelnou, sportovní halou pro míčové sporty a rozsáhlým sportovním areálem nabízejí kromě možností vzdělávání rovněž kvalitní stravovací služby, možnost ubytování, sportovního a kulturního vyžití i v době mino vyučování. Domov mládeže ubytovává studenty středních škol, jejichž zřizovatelem je Moravskoslezský kraj. V případě volných míst ubytovává i studenty soukromých škol. Ubytovací jednotky na domově mládeže splňují svým vybavením zařazení do 1. ubytovací kategorie. Domov mládeže má 44 dvou a třílůžkových pokojů, tři kuchyňky s vybavením, sprchy a WC společná na chodbách, dvě společenské studovny a dvě klubovny s kapacitou 30 a 17 míst, které jsou vybaveny 6

8 Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek: Zpráva o činnosti a plnění úkolů - EKONOMICKÁ ČÁST televizním přijímačem. Studenti mohou využívat studovny, tělocvičny, hernu stolního tenisu a školní hřiště. Při ubytovací kapacitě 110 osob byl stav naplněnosti k (den statistického hlášení) 94,5 % tj. 104 osob. Z celkového počtu ubytovaných bylo 48 dívek, 13 cizinců, všech ze zemí EU. (údaje ze statistických výkazů obsahuje tabulka č. 10 Počet výkonů v roce 2009) Ubytovaní jsou rozděleni do 4 výchovných skupin se zřetelem na věk, pohlaví a druh školy, kterou navštěvují. V roce 2009 nebyl na domově mládeže ubytován žádný student se zdravotním postižením. Při ubytovávání se upřednostňují ti žáci středních škol, kteří přicházejí z dětských domovů, oslabeného rodinného prostředí či se zdravotním postižením. Dalším kriteriem je vzdálenost od místa trvalého bydliště. Domov mládeže je provozován jako ubytovací zařízení s celodenním stravováním žáků. Podle zákona přispívají rodiče na ubytování paušální částkou Kč měsíčně. Plnoletí studenti mohou ze závažných důvodů (velká vzdálenost od místa trvalého bydliště, sportovní a kulturní aktivity) využít možnost ubytování i během sobot a nedělí. V roce 2009 působili na domově mládeže 4 pedagogičtí pracovníci. Kromě výchovného působení vychovatelé v průběhu roku vedli zájmové kroužky kulturního a sportovního zaměření (turistický, sportovních her, kondiční cvičení pro dívky, výtvarný kroužek). Denně je k dispozici knihovna s bezplatným přístupem k internetu. Studenti mají možnost i vlastního připojení k internetu na pokojích za poplatek. Domov mládeže úzce spolupracuje se Školou života denní stacionář pro děti s mentálním a kombinovaným postižením na ulici Mozartova č ve Frýdku-Místku. Ve spolupráci s touto školou se podílí na organizaci kulturních a sportovních akcí (letní OH, soutěž ve stolním tenise, rekondičních pobytech, vědomostních hrách, soutěžích, besedách). Ředitelem školy a pedagogickými pracovníky domova mládeže byl vypracován vlastní vzdělávací program přístupný na internetových stránkách Jeho součástí je vnitřní řád domova mládeže. Prostory domova mládeže, které nejsou využívány pro zajištění hlavního účelu organizace, jsou již dlouhodobě pronajímány. V rámci doplňkové činnosti poskytuje domov mládeže ubytování cizím návštěvníkům. Přestože v rámci města Frýdek-Místek a celé oblasti v roce 2009 výrazně poklesl zájem o krátkodobé i dlouhodobé pronájmy bytových prostor i ubytování, podařilo se zvýšit příjem z ubytování cizích osob. Tato situace zřejmě souvisí s výraznější propagací a nelze zaručit, že tento trend bude trvalý. Údaje o zaměstnancích organizace Organizace zaměstnává zaměstnance příslušného pracovního zařazení a kvalifikace nezbytné pro zajištění úkolů vyplývajících ze zřizovací listiny. Jedná se podle jednotlivých středisek o pedagogy, vychovatele, technicko-hospodářské pracovníky (účetní, správce budov, personalista, atd.) a pracovníky v dělnických profesích (údržbáře, uklízečky, kuchařky, pradlenu, vrátné atd.) Všichni zaměstnanci v roce 2009 splňovali předepsané kvalifikační předpoklady, popř. splňují výjimku danou zákonem č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících. 7

9 Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek: Zpráva o činnosti a plnění úkolů - EKONOMICKÁ ČÁST Fyzický počet zaměstnanců organizace v roce 2009 podle jednotlivých kategorií: Škola celkem /z toho žen Školní jídelna celkem /z toho žen Domov mládeže celkem /z toho žen Za organizaci celkem /z toho žen učitelé 53/ /34 ředitel 1/ /0 vychovatelé - - 4/1 4/1 zástupci ředitele 3/ /1 výchovný poradce 1/ /1 dělníci 11/9-5/3 16/12 TH pracovníci 8/ /6 pracovníci ŠJ - 20/19-20/19 Celkem 77/50 20/19 9/4 106/73 Údaje ze statistických výkazů organizace. B) Rozbor hospodaření náklady, výnosy, doplňková činnost, výsledek hospodaření 1. výnosy rozpis závazných ukazatelů od zřizovatele a výčet dalších dotací, které byly organizaci poskytnuty v členění dle jednotlivých poskytovatelů a účelu použití, rozbor příjmů z vlastní činnosti vč. hodnocení možnosti jejich opakování a vývoje jejich výše v dalších letech (komentář k vývojovým ukazatelům a indexům v tabulce č. 1) 2. náklady analýza čerpání prostředků hodnoceného roku, zaměření na položky, které se významně podílely na celkové výši výdajů (přímé náklady, provozní výdaje, - energie, opravy, služby, materiálové náklad), hodnocení alespoň meziročního vývoje jednotlivých nákladů (komentář k vývojovým ukazatelům a indexům v tabulce č. 2) 3. doplňková činnost okruh jednotlivých činností v návaznosti na zřizovací listinu, rozpis jednotlivých nákladů a výnosů, hodnocení přínosu doplňkové činnosti pro organizaci vč. možnosti jejich opakování a vývoje výše v dalších letech) 4. Výsledek hospodaření rozbor výsledku hospodaření v hlavní a doplňkové činnosti, návrh na rozdělení výsledku hospodaření do peněžních fondů organizace 8

10 Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek: Zpráva o činnosti a plnění úkolů - EKONOMICKÁ ČÁST 1. Výnosy Rozpis závazných ukazatelů stanovených příspěvkové organizaci Moravskoslezský kraj jako zřizovatel stanoví organizacím jím zřízeným závazné ukazatele, kterými jsou organizace povinny se při svém hospodaření řídit. Střední průmyslové škole byly podle 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů pro rok 2009 stanoveny závazné ukazatele usnesením Zastupitelstva Moravskoslezského kraje č. 2/29 ze dne Tyto závazné ukazatele byly v průběhu roku dalšími usneseními Rady Moravskoslezského kraje upravovány. Konečné určení závazných ukazatelů bylo schváleno usnesením Rady Moravskoslezského kraje č. 37/1872 ze dne Rada schválila tímto usnesením organizaci podle 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů tyto závazné ukazatele pro rok 2009: příspěvek na provoz Kč v tom: - přímé náklady na vzdělávání Kč - na provozní náklady Kč odvod do rozpočtu kraje odvod z investičního fondu Kč výsledek hospodaření za rok Kč limit přepočteného počtu zaměstnanců 95,48 účelová investiční dotace do investičního fondu Kč Další prostředky poskytnuté organizaci: dotace na projekty spolufinancované z rozpočtu EU ,28 Kč příspěvek Úřadu práce Frýdek-Místek spolufinancovaný ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu na vyhrazení společensky účelného pracovního místa Kč Finanční dary podle dárců a účelu použití: (údaje v Kč) Dárce Účel použití Částka DISTEP a.s. Na činnost studentské společnosti GrandeJoke Ladislav Vrubel Na výchovně vzdělávací aktivity školy Ing. Karel Sehoř Na výchovně vzdělávací aktivity školy Otakar Choleva Na výchovně vzdělávací aktivity školy Ing. Jiřina Beňová Na výchovně vzdělávací aktivity školy Bc. Pavla Jandová Na výchovně vzdělávací aktivity školy Martin Bret Na výchovně vzdělávací aktivity školy VAKAR-Ing. Jindřich Rašner Na akci Okolo Frýdku cestička VÚHŽ a.s., Dobrá Vzdělávání žáků školy DISTEP a.s. Rozvoj oboru TZB Třinecké železárna a.s. Společenské a sportovní aktivity studentů H Třinecké železárna a.s. Školní pomůcky studentů H ANAJ Rekonstrukce podlahy sportovní haly

11 Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek: Zpráva o činnosti a plnění úkolů - EKONOMICKÁ ČÁST Rozbor příjmů z vlastní činnosti Přehled příjmů z hlavní činnosti organizace v členění na jednotlivá střediska a celkem (údaje v Kč) Výnosy škola hala školní domov jídelna mládeže Celkem Tržby z prodeje služeb Zúčtování fondů Pronájem nemovitostí Pronájem movitých věcí Náhrady (od pojišťoven, ostatní) Jiné ostatní výnosy dary,granty Úroky Celkem Tabulka č. 1 Přehled výnosů z hlavní a doplňkové činnosti podává srovnání výnosů hlavní a doplňkové činnosti organizace v letech 2008 a Největší meziroční nárůst výnosů představují tržby za stravování ve školní jídelně a to jak v hlavní tak doplňkové činnosti. Tato skutečnost je dána rozsáhlou rekonstrukcí prováděnou v průběhu roku Z tohoto důvodu byla přerušena činnost této organizační jednotky v měsících květen až srpen 2008 a tím došlo k výraznému poklesu výnosů. V následujících letech předpokládáme výnosy na úrovni roku 2009, i přes nepříznivý demografický vývoj a velkou konkurenci v tomto oboru podnikání. Tržby za ubytování vykazují meziročně mírný nárůst. Tento stav je dán především zvýšením ceny za ubytování koncem roku 2008, protože kapacita domova mládeže bývá v posledních letech zcela naplněna. Organizace v následujícím období předpokládá opakování činnosti ve srovnatelném rozsahu jako v roce Výnosy z pronájmu nemovitého majetku meziročně vzrostly o 22%. Je to způsobeno především navýšením ceny pronájmu v posledním čtvrtletí roku V následujícím roce by proto z tohoto důvodu mělo dojít k výraznějšímu nárůstu příjmů z této činnosti. Pokles ostatních výnosů je dán skutečností, že tyto zahrnují především dary. Organizaci se v roce 2008, kdy probíhaly oslavy 50. výročí založení, podařilo zajistit velké množství sponzorských darů od různých právnických a fyzických osob regionu. Vzhledem k vývoji ekonomiky nelze předpokládat v příštím období navýšení tohoto zdroje. 2. Náklady, analýza čerpání prostředků Přehled nákladů hlavní činnosti organizace v členění na jednotlivá střediska a celkem: (údaje v Kč) Náklady škola hala školní domov jídelna mládeže Celkem Spotřeba materiálu Spotřeba energie Opravy a udržování Cestovné Ostatní služby

12 Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek: Zpráva o činnosti a plnění úkolů - EKONOMICKÁ ČÁST Mzdové náklady Soc. a zdrav. pojištění a soc. náklady Ostatní daně a poplatky Jiné ostatní náklady Odpisy DHM a DNM Celkem Pozn.: Jiné ostatní náklady zahrnují pojištění majetku, ostatní povinné pojištění a služby peněžních ústavů. Mzdové náklady zahrnují mzdové náklady včetně rozvojových programů. Údaje jsou z účetních výkazů organizace, které jsou Přílohami této zprávy. Úplný přehled nákladů hlavní i doplňkové činnosti organizace včetně meziročního srovnání podává Tabulka č. 2 Přehled nákladů z hlavní a doplňkové činnosti (nezahrnuje mzdové náklady s ÚZ 33005,33015 a 33016). Z uvedeného vyplývá, že největší nákladovou položkou organizace tvoří mzdové náklady a sociální a zdravotní pojištění a sociální náklady. Mzdové náklady poskytované s ÚZ meziročně klesly o 213 tis. Kč z důvodu poklesu výkonů organizace. Skutečně mzdy zaměstnanců v roce 2009 vzrostly v důsledku poskytnutí rozvojových programů s ÚZ 33005, a Další významnou nákladovou položkou organizace jsou náklady na energie (teplo, teplá voda, elektrická energie, plyn). Meziroční srovnání spotřeby energií a vynaložené prostředky ukazuje Tabulka č. 8 Spotřeba energií. Z uvedeného srovnání vyplývá nárůst spotřeby jednotlivých druhů energie jednak v měrných, ale především v peněžních jednotkách. Na tento výrazný nárůst prostředků vynaložených na energie v roce 2009 oproti roku 2008 (téměř 700 tis. korun) má velký vliv především růst ceny ze strany jejich dodavatelů. Důvodem nárůstu spotřeby tepla jsou rovněž povětrnostní vlivy, které ovlivňují délku otopného období a intenzitu vytápění. U elektrické energie to jsou zvýšené nároky u technologií zrekonstruované školní kuchyně. Položka spotřeba materiálu zahrnuje v nejvyšší výši náklady na potraviny spotřebované ve školní jídelně 2 345,988 tis. Kč (v roce 2008 činily 2 018,310 tis. Kč) a učebnice a učební pomůcky 324,33 tis. Kč (v roce 2008 činily 763,98 tis. Kč). Služby zahrnují především náklady na úklidovou službu na domově mládeže 423,959 tis. Kč (v roce 2008 činily 406,873 tis. Kč), ostrahu majetku 233 tis. Kč (v roce tis. Kč), odvoz a likvidace odpadů 70,875 tis. Kč (v roce ,83 tis. Kč), revize a odborné prohlídky 140,029 tis. Kč (v roce ,27 tis. Kč), služby radiokomunikací a telefonní poplatky 98,708 tis. Kč (v roce ,23 tis. Kč), poskytování internetu 53,32 tis. Kč (v roce ,155 tis. Kč), poradenské služby, školení 79,152 tis. Kč (v roce ,468 tis. Kč), poštovné a další. Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku meziročně vzrostly o 23 %. Nárůst představuje navýšení odpisů z důvodu rozsáhlé rekonstrukce školní kuchyně zřizovatelem, která byla realizována v roce Ve stejném roce bylo do užívání zařazeno technické zhodnocení nemovitostí, avšak teprve v březnu 2009 bylo převedeno do užívání organizace i nové zařízení, což výrazně zvýšilo odpisy organizace ve sledovaném roce. 11

13 Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek: Zpráva o činnosti a plnění úkolů - EKONOMICKÁ ČÁST Náklady na opravy a udržování jsou podrobně rozepsány v části F) této Zprávy. Čerpání v jednotlivých nákladových položkách probíhá rovnoměrně v průběhu celého kalendářního roku s výjimkou mimořádných událostí, případně s ohledem na topné období. Rovněž opravy většího rozsahu jsou prováděny převážně v období hlavních, případně vedlejších prázdnin, aby nedocházelo k narušování chodu organizace. 3. Doplňková činnost Doplňková činnost organizace je vymezena ve zřizovací listině. Na základě zřizovací listiny je organizace oprávněna provozovat doplňkovou činnost v těchto okruzích: pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí, hostinská činnost, vyučování řízení motorových vozidel, ubytování, zámečnictví, kovoobrábění, koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, stravovací služby, závodní stravování zaměstnanců právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřízených krajem, obcí nebo svazkem obcí. V roce 2009 organizace provozovala doplňkovou činnost v souladu se zřizovací listinou v těchto činnostech: ubytování hostinská činnost prodej zboží rekvalifikace kovoobrábění Hospodaření v jednotlivých oblastech doplňkové činnosti v roce 2009: Přehled výnosů doplňkové činnosti organizace v členění na jednotlivá střediska a celkem (údaje v Kč) Výnosy ubytování stravování prodej rekvalifika kovoobrá zboží ce bění Celkem Tržby z prodeje služeb Tržby za zboží Náhrady (od pojišťoven, ostatní) Tržby za vlastní výrobky Celkem

14 Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek: Zpráva o činnosti a plnění úkolů - EKONOMICKÁ ČÁST Přehled nákladů doplňkové činnosti organizace v členění na jednotlivá střediska a celkem: (údaje v Kč) Náklady ubytování stravování prodej kovoobrá rekvalifikace zboží bění Celkem Spotřeba materiálu Spotřeba energie Prodané zboží Opravy a udržování Cestovné Ostatní služby Mzdové náklady Soc. a zdrav. pojištění a soc. náklady Ostatní daně a poplatky Jiné ostatní náklady Odpisy DHM a DNM Celkem Pozn.: Jiné ostatní náklady zahrnují pojištění majetku, ostatní povinné pojištění a služby peněžních ústavů. Doplňková činnost se podílí příznivě na hospodaření organizace tím, že nese dlouhodobě velkou část nákladů (energie, úklidové služby, ostrahy majetku, atd.), které by organizace hradila ve stejném rozsahu i při absenci doplňkové činnosti. Doplňková činnost využívá ve své činnosti volné kapacity organizace. Organizace předpokládá v následujících letech opakování doplňkové činnosti minimálně ve stejném rozsahu. Podrobný rozbor nákladů a výnosů doplňkové činnosti organizace a jejich meziroční srovnání podávají tabulky Přehled nákladů z hlavní a doplňkové činnosti (Tabulka č. 2) a Přehled výnosů z hlavní a doplňkové činnosti (Tabulka č. 1), které jsou součástí Přílohy k této Zprávě. 13

15 Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek: Zpráva o činnosti a plnění úkolů - EKONOMICKÁ ČÁST 4. Výsledek hospodaření Výsledek hospodaření v hlavní činnosti v členění na jednotlivá střediska a celkem: (údaje v Kč) náklady výnosy VH škola hala školní jídelna domov mládeže celkem za hlavní činnost Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti v členění na jednotlivá střediska a celkem: (údaje v Kč) náklady výnosy VH ubytování hostinská činnost, stravovací služby a stravování zaměstnanců prodej zboží rekvalifikační kurzy kovoobrábění Celkem za doplňkovou činnost Rozbor výsledku hospodaření hlavní činnosti: Mimo dotace jsou nejvýznamnějšími položkami příjmy z pronájmu nemovitého a movitého majetku, ošetřovného, příjmy ze služeb souvisejících se sportem, stravování studentů a darů. Rovněž je nutno připomenout, že prostředky vynaložené na pronájem sportovní haly pro výuku tělesné výchovy před rokem 2006 představovaly částku okolo Kč, v současné době organizace v dopoledních hodinách využívá halu pro hlavní činnost a tím dochází k výše uvedené úspoře. V roce 2009 proběhla rozsáhlá oprava sociálního zařízení ve sportovní hale, především z tohoto důvodu vykazuje hlavní činnost ztrátu ve výši Kč. Rozbor výsledku hospodaření doplňkové činnosti: Kladný výsledek hospodaření doplňkové činnosti ve výši Kč byl dosažen příjmy ze stravování cizích strávníků, ubytování na domově mládeže a živnostenskou činností kovoobrábění. Návrh na rozdělení výsledku hospodaření do peněžních fondů organizace Střední průmyslová škola dosáhla v roce 2009 kladného výsledku hospodaření z hlavní i doplňkové činnosti ve výši Kč. Rozdělení dosaženého výsledku hospodaření do peněžních fondů podléhá schválení Radou Moravskoslezského kraje. Organizace navrhuje příděly zlepšeného výsledku hospodaření do jednotlivých fondů následovně: fond odměn Kč rezervní fond Kč 14

16 Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek: Zpráva o činnosti a plnění úkolů - EKONOMICKÁ ČÁST C) Vyhodnocení čerpání účelových prostředků 1. účelové prostředky ze státního rozpočtu rozpis účelových dotací poskytnutých ze státního rozpočtu v členění podle jednotlivých účelových znaků, vyhodnocení jejich čerpání, okolnosti, které měly vliv na výši jejich čerpání, případné odchylky skutečného čerpání od rozpočtovaných ukazatelů, skutečnosti ovlivňující jednotkové výkony ve sledovaném roce, informace o případné výši nedočerpaných prostředků 2. mzdové náklady a zaměstnanci, průměrný plat 3. účelové dotace z rozpočtu zřizovatele rozpis účelových dotací poskytnutých z rozpočtu zřizovatele v členění dle jednotlivých účelových znaků, vyhodnocení jejich čerpání, informace o případné výši nedočerpaných prostředků a důvodech jejich nevyčerpání 1. účelové prostředky ze státního rozpočtu Ze státního rozpočtu přes rozpočet střední školní domov zřizovatele škola jídelna mládeže celkem ÚZ Přímé náklady na vzdělávání prostředky na platy ostatní platby za provedenou práci zákonné odvody FKSP přímý ONIV - náhrady přímý ONIV - přímý ÚZ Rozvojový program Zvýšení nenárokových složek mezd pedagogických pracovníků... prostředky na platy zákonné odvody FKSP ÚZ Rozvojový program Hustota a specifika prostředky na platy zákonné odvody FKSP ÚZ Rozvojový program Posílení úrovně odměňování nepedagogických pracovníků prostředky na platy zákonné odvody FKSP

17 Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek: Zpráva o činnosti a plnění úkolů - EKONOMICKÁ ČÁST Vyhodnocení čerpání Účelové prostředky poskytované organizaci jsou označovány účelovými znaky a tyto dotace podléhají finančnímu vypořádání s poskytovatelem dotace, tj. s MŠMT ČR prostřednictvím zřizovatele tj. Moravskoslezského kraje. Prostředky, které nebyly použity ke stanovenému účelu, musejí být poskytovateli vráceny. Přidělování účelových prostředků příspěvkovým organizacím probíhá na základě schválení příspěvku Radou (Zastupitelstvem) Moravskoslezského kraje (tj. vždy přes rozpočet zřizovatele). Přímé prostředky na vzdělávání byly v roce 2009 organizaci poskytovány pravidelně ve čtvrtletních splátkách. Výše účelových prostředků s účelovým znakem je přidělována v závislosti na výši výkonů ve sledovaném roce. Ve sledovaném roce byly organizaci poskytnuty přímé náklady na vzdělávání v členění těchto účelových znaků: ÚZ Přímé náklady na vzdělávání kraje Kč ÚZ Zvýšení nenárokových složek platů Kč ÚZ Rozvojový program Hustota a specifika Kč ÚZ Posílení úrovně odměňování nepedagogických pracovníků Kč Přímé náklady na vzdělávání byly tedy organizaci poskytnuty v celkové výši Kč. Organizace vyčerpala podle jednotlivých účelových znaků veškeré poskytnuté prostředky a vratka nedočerpaných prostředků byla 0 Kč. Údaje o finančním vypořádání dotací poskytnutých ze státního rozpočtu v roce 2008 ukazuje Příloha - Údaje o finančním vypořádání dotací poskytnutých ze státního rozpočtu v roce 2009 (Finanční vypořádání dotací ze státního rozpočtu s výjimkou dotací na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů). Organizace čerpala přidělené finanční prostředky v průběhu roku 2009 vcelku rovnoměrně v závislosti na provozních potřebách školy (školní rok, topné období, atd.). Rozhodné skutečnosti ovlivňující jednotkové výkony ve sledovaném období: Výkony organizace jsou vyjádřeny počtem studentů střední školy, počtem stravovaných studentů ve školní jídelně a počtem ubytovaných studentů na domově mládeže. V Tabulce č. 10 Počet výkonů v roce 2009 je ukázán vývoj jednotlivých výkonů v prvním a druhém pololetí roku Tyto údaje jsou ze statistických výkazů organizace a ukazují mírný meziroční pokles výkonů střední školy a domova mládeže i školní jídelny, který je dán nepříznivým demografickým vývojem a není problémem pouze naší organizace, ale postihuje celou oblast středního vzdělávání. 16

18 Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek: Zpráva o činnosti a plnění úkolů - EKONOMICKÁ ČÁST 2. Mzdové náklady a zaměstnanci, průměrný plat Organizace má stanoveny zřizovatelem závazné ukazatele i v oblasti mzdových prostředků a limitu počtu zaměstnanců. Také tyto veličiny se odvíjejí od dosažených výkonů organizace. V roce 2009 byly KÚ MSK stanoveny organizaci na základě usnesení rady kraje č. 13/724 ze dne tyto závazné ukazatele: limit počtu zaměstnanců 95,48 prostředky na platy Kč ostatní platby za provedenou práci Kč Konečná výše závazných ukazatelů v oblasti mzdových prostředků byla schválena usnesením Rady Moravskoslezského kraje č. 37/1872 ze dne následovně: prostředky na platy Kč ostatní platby za provedenou práci Kč zákonné odvody Kč FKSP Kč Limit počtu zaměstnanců 95,48 Mimoto byly organizaci poskytnuty prostředky na rozvojové programy pod ÚZ 33005,33015,33016 v následujícím členění (částky jsou včetně zákonných odvodů a FKSP): ÚZ Zvýšení nenárokových složek platů a motivačních složek mezd pedagogických pracovníků regionálního školství s ohledem na kvalitu jejich práce Kč ÚZ Hustota a Specifika na rok Kč ÚZ Posílení úrovně odměňování nepedagogických pracovníků Kč Rozpočtované prostředky na platy a OPPP v členění na jednotlivá střediska: střední škola školní jídelna domov mládeže (údaje v Kč) celkem Prostředky na platy OPPP ÚZ ÚZ ÚZ Prostředky s ÚZ 33005, a byly zřizovatelem rozpočtovány na Pro čerpání rozvojových programů byla stanovena metodika. Podle ní bylo možno čerpat rozpočtované prostředky i na 3142 a 3147 v členění na pedagogické a nepedagogické pracovníky. 17

19 Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek: Zpráva o činnosti a plnění úkolů - EKONOMICKÁ ČÁST Plnění ukazatelů celá organizace: (údaje v Kč) limit skutečnost úspora Prostředky na platy OPPP Rozvojové programy (ÚZ 33005,33015,33016) Limit přepočteného počtu zaměstnanců 95,48 89,71 5,77 Průměrný plat zaměstnanců (včetně zapojení rozvojových programů) celé organizace v roce 2009 činil Kč/měsíc (bez rozvojových programů Kč/měsíc). Organizace stanovené závazné ukazatele bez výhrad splnila. Vyčerpala veškeré poskytnuté mzdové prostředky všech ÚZ a dodržela závazný ukazatel limit přepočteného stavu zaměstnanců. Hodnocení jednotlivých středisek organizace: 3122 střední škola pedagogičtí pracovníci nepedagogičtí pracovníci přepočtený počet zaměstnanců 51,411 17,492 objem vyplacených prostředků na platy (vč ,33015,33016) (v Kč) průměrná měsíční mzda (v Kč) Údaje ze statického výkazu P školní jídelna pedagogičtí pracovníci nepedagogičtí pracovníci přepočtený počet zaměstnanců 0 12,284 objem vyplacených prostředků na platy (vč ,33015,33016) (v Kč) průměrná měsíční mzda (v Kč) Údaje ze statického výkazu P domov mládeže pedagogičtí pracovníci nepedagogičtí pracovníci přepočtený počet zaměstnanců 4,000 4,523 objem vyplacených prostředků na platy (vč ,33015,33016) (v Kč) průměrná měsíční mzda (v Kč) Údaje ze statického výkazu P

20 Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek: Zpráva o činnosti a plnění úkolů - EKONOMICKÁ ČÁST Přesuny mzdových prostředků mezi jednotlivými středisky byly prováděny v rámci pravomoci účetní jednotky. Závazné ukazatele za organizaci celkem byly splněny. Vzdělávání zaměstnanců organizace Na DVPP vynaložila organizace v roce 2009 částku Kč, na ostatní vzdělávání zaměstnanců Kč. 3. Účelové dotace z rozpočtu zřizovatele ÚZ 0 ÚZ 205 ÚZ 206 Poskytnuté dotace od zřizovatele na jednotlivá střediska podle účelu použití (ÚZ): (údaje v Kč) Střední škola 3122 Školní jídelna 3142 Domov mládeže 3147 Celkem provozní náklady na zajištění přístupu k ICT účelově na krytí odpisů DHM a DNM účelově určená na akci Rekonstrukce podlahy ve sportovní hale Vyhodnocení čerpání prostředků poskytnutých zřizovatelem: Provozní náklady byly organizaci v roce 2009 poskytnuty ve výši Kč. Z této celkové rozpočtované částky bylo stanoveno účelové čerpání ve výši Kč na krytí odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku a Kč na zajištění přístupu k ICT. Prostředky poskytnuté na zajištění přístupu k ICT vyčerpala organizace v plné výši Kč a vratka byla ve výši 0 Kč. Prostředky poskytnuté na krytí odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku vyčerpala organizace ve výši Kč, vratka nedočerpaných prostředků byla 0 Kč. Údaje o finančním vypořádání dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v roce 2008 ukazují Přílohy Údaje o finančním vypořádání účelových dotací poskytnutých z rozpočtu Moravskoslezského kraje v roce 2009, odbor školství, mládeže a sportu a Podklady pro věcné vyhodnocení využití účelových prostředků poskytnutých na zajištění informačních a komunikačních technologií, odbor školství, mládeže a sportu Účelová investiční dotace do investičního fondu ve výši Kč byla použita v plné výši v souladu se stanoveným účelem na rekonstrukci podlahy ve sportovní hale. Závazný ukazatel odvod do rozpočtu kraje odvod z investičního fondu odvedla organizace v předepsané výši Kč v určených čtvrtletních splátkách. Poskytování provozních prostředků zřizovatelem probíhá v pravidelných měsíčních splátkách. Účelové prostředky s účelovým znakem 205: u části závazného ukazatele příspěvek na provoz bylo stanoveno zřizovatelem účelové čerpání prostředků na krytí odpisů dlouhodobého hmotného a 19

21 Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek: Zpráva o činnosti a plnění úkolů - EKONOMICKÁ ČÁST dlouhodobého nehmotného majetku. Tyto prostředky jsou součástí provozních nákladů a organizace je dostává od zřizovatele v měsíčních splátkách. D) Peněžní fondy, jejich krytí a zapojení do hospodaření v daném roce - údaje o stavech, tvorbě, čerpání jednotlivých peněžních fondů (fond odměn, rezervní fond, FKSP, investiční fond) V souladu s platnými právními normami vytváří a naplňuje organizace tyto peněžní fondy: investiční fond fond kulturních a sociálních potřeb fond odměn rezervní fond Tvorbu, čerpání, konečné stavy a výši krytí uvedených fondů v roce 2009 podrobně ukazuje Tabulka č. 7 Plán tvorby a použití peněžních fondů organizace v roce 2009, která je součástí Přílohy k této Zprávě. Investiční fond Zdroje fondu tvořily zůstatek z předcházejícího období (1 002,86 tis. Kč), příděl z odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku organizace (1 375,30 tis. Kč), investiční dotace z rozpočtu kraje (1 700,00 tis. Kč) a účelový dar od jiných subjektů (500,00 tis. Kč). Čerpání fondu v roce 2009 představovalo rekonstrukci podlahy ve sportovní hale (2 199,57 tis. Kč), předepsaný odvod do rozpočtu kraje (318,00 tis. Kč), montáž regulačního systému vytápění ve školní kuchyni (369,59 tis. Kč), vybudování úklidových komor na domově mládeže (87,95 tis. Kč) a instalaci otočných košů pro basketbal ve sportovní hale (97,88 tis. Kč). Investiční fond je finančně kryt do výše zůstatku, tj ,17 tis. Kč. Fond kulturních a sociálních potřeb Zdroji tohoto fondu byly zůstatek z předcházejícího období (259,69 tis. Kč) a základní příděl z objemu zúčtovaných mezd (dle vyhlášky MF 114/2002 Sb.) celkem ve výši 505,98 tis. Kč. Čerpání fondu představovaly příspěvky na stravování zaměstnanců (179,81 tis. Kč), příspěvek odborové organizaci (4,17 tis. Kč), dary (49,70 tis. Kč) a na sportovní a kulturní akce a příspěvky na rekreace (275,69 tis. Kč). Vše v souladu s platnými předpisy a kolektivní smlouvou. Fond kulturních a sociálních potřeb je finančně kryt ve výši 202,75 tis. Kč. Není pokryt ve výši 53,55 tis. Kč. Tento rozdíl je způsoben nesplacenými půjčkami, úroky z účtu a poplatky za vedení účtu. Fond odměn Zdroje fondu celkem v roce 2009 byly 539,34 tis. Kč. Tvořily jej zůstatek z předchozího období (495,56 tis. Kč) a příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření roku 2008 (43,78 tis. Kč). V roce 2009 nebyl fond odměn čerpán. Finanční krytí fondu je ve výši zůstatku, tj. 539,34 tis. Kč. 20

22 Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek: Zpráva o činnosti a plnění úkolů - EKONOMICKÁ ČÁST Rezervní fond Zdroji fondu za rok 2009 byly zůstatek z předchozího období (531,06 tis. Kč), příděl z výsledku hospodaření roku 2008 (100,17 tis. Kč) a přijaté peněžní dary (143,01 tis. Kč). Čerpání v roce 2009 bylo dáno použitím fondu z darů (96,50 tis. Kč) podle jednotlivých účelů použití, především na vzdělávací činnosti školy. Fond je finančně krytý do výše 172,70 tis. Kč. Zbývající část fondu ve výši 505,03 tis. Kč bude pokryta zaplacenými pohledávkami v roce E) Závodní stravování zaměstnanců organizace způsob zajištění stravování (vlastní/náhradním způsobem - informace o uzavřené smlouvě o závodním stravování), kalkulace výše stravného a vyčíslení jednotlivých nákladů (cena oběda, náklady organizace, příspěvek z FKSP, náklady hrazené strávníkem), zajištění závodního stravování v době prázdnin Závodní stravování zaměstnanců zajišťuje organizace ve vlastním stravovacím zařízení (školní jídelna při SPŠ) Kalkulace nákladů v roce 2008 byla následující: Náklady na potraviny 27,00 Kč Přímé náklady 14,00 Kč Režijní náklady 13,00 Kč Cena bez DPH 54,00 Kč DPH (19% bez FKSP) 8,36 Kč Cena včetně DPH 62,36 Kč Zaokrouhlená cena 62,00 Kč Příspěvek z FKSP 10,00 Kč Náklady organizace 32,00 Kč Úhrada zaměstnancem 20,00 Kč Během vedlejších prázdnin se zaměstnanci stravují ve vlastním stravovacím zařízení organizace. O hlavních prázdninách je zajištěn provoz školní jídelny pouze v měsíci srpnu. 21

23 Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek: Zpráva o činnosti a plnění úkolů - EKONOMICKÁ ČÁST F) Péče o spravovaný majetek 1. informace o nemovitém majetku ve správě organizace (počet budov dle zřizovací listiny 2. informace o investiční činnosti, provedených opravách a údržbě na majetku za hodnocený rok 3. informace o pojištění majetku a o případných pojistných událostech 4. informace o inventarizaci majetku včetně zápisu inventarizační komise 5. informace o případných pronájmech svěřeného nemovitého majetku v návaznosti na přílohu "Evidence nájemních smluv a smluv o výpůjčce", u pronájmů delších než 1 rok informaci o souhlasu zřizovatele, srovnání cen s cenou v místě obvyklou 1. Informace o nemovitém majetku ve správě organizace Organizace má ve správě pro zajištění činností, uvedených ve zřizovací listině 8 budov: 161/1 budova školy 161/2 budova školních dílen 161/3 garáže + dílny 161/4 tělocvična + příslušenství 161/5 domov mládeže 161/6 kuchyň s jídelnou 161/10 sportovní hala 161/15 přístavba 2. Informace o investiční činnosti, provedených opravách a údržbě na majetku za rok 2009 Investiční činnost: únor - IV. etapa dodávky a montáže regulačního systému TRASCO v budově školní kuchyně. Náklady ,-- Kč červenec srpen - vybudování úklidových komor na Domově mládeže. Náklady ,-- Kč - rekonstrukce podlahy ve sportovní hale. Náklady ,-- Kč, z toho z dotace rozpočtu kraje bylo hrazeno ,-- Kč, sponzorský dar ,- Kč - instalace otočných košů pro basketbal ve sportovní hale. Náklady ,-- Kč Opravy a udržování: březen - kácení stromů. Náklady ,-- Kč květen - stříkání radiátorů ve sportovní hale. Náklady ,-- Kč červen - říjen - oprava sociálního zařízení ve sportovní hale. Náklady ,-- Kč červenec srpen - malování šatny škola + pokoje Domova mládeže. Náklady ,-- Kč 22

24 Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek: Zpráva o činnosti a plnění úkolů - EKONOMICKÁ ČÁST Další: revize hasicích přístrojů, hydrantů, elektronického zabezpečovacího systému, výtahů, tělocvičného nářadí, tlakových nádob a elektrorevize prováděné v průběhu roku. Celkové náklady činily ,-- Kč běžná údržba a opravy menšího rozsahu 3. Informace o pojištění majetku Pojištění nemovitého majetku od zajišťuje Moravskoslezský kraj pro všechny školy a školská zařízení jím řízená. Organizace sama sjednává pojištění movitého majetku, osobních automobilů a odpovědnosti za škodu. Pojištění v roce 2009 činilo 98,33 tis. Kč. Pojistné události: leden (plnění v dubnu) - škoda po zatečení z prasklého radiátoru - jídelna. Výše plnění 5 746,-- Kč ,-- Kč spoluúčast červenec (plnění v září) - Škoda po zatečení v důsledku poruchy na otopném systému. Výše plnění 9 444,-- Kč ,-- Kč spoluúčast. 4. Inventarizace majetku a závazků Inventarizace majetku a závazků v roce 2009 proběhla ke dni řádně účetní závěrky, tj. k na základě příkazu ředitele školy č. 2/2009 k inventarizaci hospodářských prostředků ze dne 30. listopadu Výsledkem inventarizace byl bezrozdílný stav. Závěrečná inventarizační zpráva je v příloze k této Zprávě. 5. Informace o pronájmu svěřeného majetku Nebytové prostory, které organizace nevyužívá pro potřeby hlavní činnosti, využívá k pronájmu. Sjednány na dobu neurčitou jsou pouze smlouvy o pronájmu, které byly uzavřeny před Ostatní pronájmy jsou sjednávány na dobu určitou do 1 roku. Přehled uzavřených nájemních smluv podává Tabulka přílohy Nájemní smlouvy. Organizace pronajímá nemovitý majetek za 550 Kč/m²/rok + služby u prostor v podzemních podlažích a 700 Kč/m²/rok + služby u nadzemních podlaží. Včetně služeb se cena pronájmu pohybuje okolo 1000 Kč/m²/rok. Ceny pronájmu nebytových prostor zjištěných u realitních kanceláří se pohybují (bez ohledu na atraktivitu umístění a stav) v částkách okolo 2000 Kč/m²/rok včetně služeb. Nemovitý majetek organizace nevypůjčuje. 23

25 Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek: Zpráva o činnosti a plnění úkolů - EKONOMICKÁ ČÁST G) Pohledávky a závazky organizace 1. pohledávky celkový objem pohledávek v návaznosti na účetní výkazy, rozpis a vyčíslení nejvýznamnějších položek, vyhodnocení pohledávek po lhůtě splatnosti, příčiny jejich vzniku a návrh řešení, komentář a jmenovitý rozpis dlužníků u pohledávek starších 1 roku v návaznosti na tabulku č. 6 a 6a 2. závazky celkový objem závazků v návaznosti na účetní výkazy, rozpis a vyčíslení nejvýznamnějších položek 1. Pohledávky K vykazovala organizace pohledávky ve výši ,93 Kč. Vyplývají z běžné činnosti organizace. Tvoří je pohledávky vznikající na základě zaplacených zálohových faktur (teplo, teplá voda, elektrická energie apod.), pohledávky za dosud neuhrazený nájem, stravování a půjčky zaměstnanců. Nedobytné pohledávky organizace k nevykazuje. Pohledávky v soudním řízení jsou ve výši Kč. Ke dni vydání této výroční zprávy je exekuční žaloba vůči dlužníkovi před finálním rozhodnutím soudu. Členění pohledávek po lhůtě splatnosti k uvádí Tabulka č. 6 Stav pohledávek po lhůtě splatnosti, která je součástí Přílohy. Organizace u pohledávek po lhůtě splatnosti jednotlivé dlužníky upomíná písemnou formou, zruší s dlužníkem smlouvu o pronájmu, případně stravování. Převážná část pohledávek je uhrazena počátkem následujícího roku. 2. Závazky Závazky organizace k byly ve výši ,54 Kč. Zahrnují závazky vůči zaměstnancům a institucím vyplývajícím z pracovně právních vztahů a dosud neuhrazené faktury dodavatelům, jejichž splatnost nastala až v následujícím účetním období. H) Výsledky kontrol (dle čl. 14 odst. 6 Zásad vztahů orgánů kraje k PO), informace o dalších kontrolách, které proběhly v roce 2009 V roce 2009 proběhly v organizaci následující kontroly: Ostatní kontrolní činnost: Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Termín kontroly: Předmět kontroly: Kontrola stálého úkrytu Závěr: Nedostatky nezjištěny, kryt je provozuschopný Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě Termín kontroly: Předmět kontroly: Státní zdravotní dozor zaměřen na kontrolu postupů založených na principech HACCP, na základě pokynu hlavního hygienika ČR Závěr: Nedostatky nezjištěny. Opatření neuložena. 24

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2010

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2010 Obchodní akademie Frýdek-Místek Palackého 123, p. o. Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2010 IČ: 00601373 OBSAH: strana A/ Základní údaje o organizaci... 3 Údaje o počtech žáků...

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2013

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2013 Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace 700 30 Ostrava-Zábřeh http://www.gvoz.cz Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2013 Vypracovala: Ing. Anna Mičková

Více

Základní škola, Dětský domov, Školní družina a Školní jídelna, Vrbno p.pradědem.

Základní škola, Dětský domov, Školní družina a Školní jídelna, Vrbno p.pradědem. Základní škola, Dětský domov, Školní družina a Školní jídelna, Vrbno p.pradědem. Nám.Sv.Michala 17, příspěvková organizace, PSČ: 793 26, tel./fax 554 751 720, fax. ředitel. 554 753 162 IČO:00852619 e-mail

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2007

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2007 STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, BRUNTÁL, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 00601322 (555 559 711 e-mail: info@sps-bruntal.cz fax: 555 559 720 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2007 Vypracoval

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA-DUBINA, V. KOŠAŘE 6, příspěvková organizace. Sídlo: V. Košaře 121/6, Ostrava-Dubina, PSČ 700 30

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA-DUBINA, V. KOŠAŘE 6, příspěvková organizace. Sídlo: V. Košaře 121/6, Ostrava-Dubina, PSČ 700 30 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA-DUBINA, V. KOŠAŘE 6, příspěvková organizace Sídlo: V. Košaře 121/6, Ostrava-Dubina, PSČ 700 30 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a mateřská škola

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ZLÍNSKÝM KRAJEM A STANOVISKO OŠMS ZA ROK 2014

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ZLÍNSKÝM KRAJEM A STANOVISKO OŠMS ZA ROK 2014 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ZLÍNSKÝM KRAJEM A STANOVISKO OŠMS ZA ROK 2014 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod Adresa organizace:

Více

Dětský domov Nová Ves u Chotěboře 1. Zpráva o činnosti a plnění úkolů. příspěvkové organizace

Dětský domov Nová Ves u Chotěboře 1. Zpráva o činnosti a plnění úkolů. příspěvkové organizace Dětský domov Nová Ves u Chotěboře 1 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2010 1.Zhodnocení plnění úkolů, pro které byla příspěvková organizace zřízena, včetně doplňkové činnosti

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA-DUBINA, V. KOŠAŘE 6, příspěvková organizace. Sídlo: V. Košaře 121/6, Ostrava-Dubina, PSČ 700 30

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA-DUBINA, V. KOŠAŘE 6, příspěvková organizace. Sídlo: V. Košaře 121/6, Ostrava-Dubina, PSČ 700 30 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA-DUBINA, V. KOŠAŘE 6, příspěvková organizace Sídlo: V. Košaře 121/6, Ostrava-Dubina, PSČ 700 30 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a mateřská škola

Více

ROZBOR HOSPODAŘENÍ (zpráva o činnosti ) PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE za rok 2012. Titul, jméno a příjmení Telefon E-mail msrozmarynek@unet.

ROZBOR HOSPODAŘENÍ (zpráva o činnosti ) PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE za rok 2012. Titul, jméno a příjmení Telefon E-mail msrozmarynek@unet. 1. Základní charakteristika organizace Celý název organizace: Mateřská škola Rozmarýnek Polička Adresa: Datum vzniku: Riegrova 7, 572 01 Polička IČO: 75008017 Bankovní spojení: GE Money Bank Číslo účtu:

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Střední škola, Lomnice nad Popelkou, Antala Staška 213, příspěvková organizace tel./fax: 481 671 262, e-mail: skola@skola-lomnice.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Vypracovala: Iveta Němcová..

Více

Zpráva o činnosti. a plnění úkolů příspěvkové organizace. za rok 2011

Zpráva o činnosti. a plnění úkolů příspěvkové organizace. za rok 2011 Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace 700 30 Ostrava-Zábřeh http://www.gvoz.cz Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2011 Vypracovala: Mária Krušinová

Více

OBSAH. A. Úvod... 3. D. Celkové shrnutí zjištěných skutečností... 36 1. Organizační složky státu... 36 2. Ostatní přímo řízené organizace...

OBSAH. A. Úvod... 3. D. Celkové shrnutí zjištěných skutečností... 36 1. Organizační složky státu... 36 2. Ostatní přímo řízené organizace... OBSAH A. Úvod... 3 B. Organizační složky státu... 4 1. Hodnocení plnění závazných ukazatelů... 4 1.1 Česká školní inspekce... 4 1.2 Vysokoškolské sportovní centrum... 6 2. Plnění závazných ukazatelů mzdové

Více

Obchodní akademie, Frýdek-Místek, Palackého 123, příspěvková organizace Zpráva o činnosti a plnění úkolů PO za rok 2009.

Obchodní akademie, Frýdek-Místek, Palackého 123, příspěvková organizace Zpráva o činnosti a plnění úkolů PO za rok 2009. OBSAH: strana A/ Základní údaje o organizaci... 2 B/ Rozpis a vyhodnocení závazných ukazatelů stanovených příspěvkové organizaci, návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření... 6 1. Náklady, analýza

Více

Návrh pro PV Č.j. MSMT-19916/2013-1 OBSAH

Návrh pro PV Č.j. MSMT-19916/2013-1 OBSAH OBSAH A. Úvod...1 B. Organizační složky státu...2 1. Česká školní inspekce...2 1.1 Plnění závazných ukazatelů celkem kmenová činnost...4 1.2 Plnění závazných ukazatelů regulace zaměstnanosti kmenová činnost...4

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Karlovarský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Domov mládeže, Mariánské Lázně, Klíčova 4

Česká republika Česká školní inspekce. Karlovarský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Domov mládeže, Mariánské Lázně, Klíčova 4 Česká republika Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Domov mládeže, Mariánské Lázně, Klíčova 4 Klíčova 4, 353 01 Mariánské Lázně Identifikátor školy: 600

Více

Gymnázium Jana Palacha,

Gymnázium Jana Palacha, Gymnázium Jana Palacha, Mělník, Pod Vrchem 3421 (č.org. 10602) Zpráva o hospodaření za rok 2008 Zpráva byla vypracována podle směrnice č.48/2005 Středočeského kraje, kterou se stanovují zásady vztahů Středočeského

Více

Střední zdravotnická škola, Karviná, příspěvková organizace Borovského 2315/1, Karviná-Mizerov Z P R Á VA

Střední zdravotnická škola, Karviná, příspěvková organizace Borovského 2315/1, Karviná-Mizerov Z P R Á VA Střední zdravotnická škola, Karviná, příspěvková organizace Borovského 2315/1, Karviná-Mizerov Z P R Á VA o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za kalendářní rok 2015 Název dokumentu: Zpráva

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření

Zpráva o činnosti a hospodaření Zpráva o činnosti a hospodaření Domov na zámku Bystré Zámecká 1, 569 92 BYSTRÉ IČ: 75007932 rok 2012 V Bystrém dne 4.3.2013, č.j. 1 Obsah: I. IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ 1. Domovy pro osoby se zdravotním postižením

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů organizace za rok 2015

Zpráva o činnosti a plnění úkolů organizace za rok 2015 Střední škola, HavířovProstřední Suchá, příspěvková organizace se sídlem: Kapitána Jasioka 635/5, 735 64 HavířovProstřední Suchá za rok 215 Zpracovala: Ing. Anna Schlauchová zástupce ředitele pro provozněekonomický

Více

Kontrolovaná osoba: Český hydrometeorologický ústav (dále také ČHMÚ ). I. Úvod

Kontrolovaná osoba: Český hydrometeorologický ústav (dále také ČHMÚ ). I. Úvod Informace z kontrolní akce NKÚ č. 12/16 Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušná hospodařit příspěvková organizace Český hydrometeorologický ústav Kontrolní akce byla zařazena do plánu

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA PŘÍRODOVĚDNÁ A ZEMĚDĚLSKÁ NOVÝ JIČÍN

STŘEDNÍ ŠKOLA PŘÍRODOVĚDNÁ A ZEMĚDĚLSKÁ NOVÝ JIČÍN STŘEDNÍ ŠKOLA PŘÍRODOVĚDNÁ A ZEMĚDĚLSKÁ NOVÝ JIČÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY za rok 2010 OBSAH A. Základní údaje o příspěvkové organizaci 1 B. Rozbor hospodaření 4 C. Peněžní fondy, jejich krytí

Více

ROZBOR HOSPODAŘENÍ ŠKOLY. za rok 2014

ROZBOR HOSPODAŘENÍ ŠKOLY. za rok 2014 Základní škola Jihlava, Nad Plovárnou 5 ROZBOR HOSPODAŘENÍ ŠKOLY za rok 2014 Zpracovaly: Helena Hinková, ředitelka školy Jitka Jelínková, ekonomka Grafická úprava: Marie Vlčková, knihovnice-archivářka

Více

2. ORGANIZAČNÍ ŘÁD. A. Úvodní ustanovení

2. ORGANIZAČNÍ ŘÁD. A. Úvodní ustanovení 2. ORGANIZAČNÍ ŘÁD A. Úvodní ustanovení Organizační řád spolu s popisy funkcí a popisy práce tvoří nedílný, na sebe navazující, uspořádaný celek organizačních norem, který vyjadřuje strukturu organizace

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Jihočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Domov mládeže, Tábor, Komenského 2235

Česká republika Česká školní inspekce. Jihočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Domov mládeže, Tábor, Komenského 2235 Česká republika Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Domov mládeže, Tábor, Komenského 2235 Adresa: Komenského 2235, 390 02 Tábor Identifikátor zařízení: 600

Více

příspěvková organizace FRÝDECKÁ 32, 737 01 ČESKÝ TĚŠÍN, IČ 00577235

příspěvková organizace FRÝDECKÁ 32, 737 01 ČESKÝ TĚŠÍN, IČ 00577235 Albrechtova střední škola (do 31.12.2013 Střední odborná škola), Český Těšín, příspěvková organizace FRÝDECKÁ 32, 737 01 ČESKÝ TĚŠÍN, IČ 00577235 ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ ŠKOL ČÁST: ROZBOR HOSPODAŘENÍ

Více

Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace 700 30 Ostrava-Zábřeh. http://www.gvoz.cz

Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace 700 30 Ostrava-Zábřeh. http://www.gvoz.cz Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace 700 30 Ostrava-Zábřeh http://www.gvoz.cz Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2010 Vypracovala: Mária Krušinová

Více

Základní škola a Mateřská škola Vilémov okres Děčín

Základní škola a Mateřská škola Vilémov okres Děčín Karel Pítro- kontrolor, IČ: 866 89 186, se sídlem v Mašově 23, 511 01 Turnov Tel. 776 860 494, e-mail: karel.pitro@centrum.cz Protokol o provedené veřejnosprávní kontrole Ze dne 1. 5. 2014 Základní škola

Více

ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Denní a pobytové sociální služby, příspěvková organizace, Hradecká 2905, Česká Lípa 470 06 ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK Denní a pobytové sociální služby (DPSS) poskytují péči dospělým osobám,

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2010

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2010 Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2010 Na zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Kohoutovice dne 16.12.2009 byla na rok 2010 pro ZŠ Brno, Pavlovská

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ SLOUP V ČECHÁCH, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE BENEŠOVA 1, 471 52 SLOUP V ČECHÁCH IČO: 48 28 29 28 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: BC. ZDENĚK VLK ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI

Více

O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK

O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK SLEZSKÉ GYMNÁZIUM, Opava, příspěvková organizace Zámecký okruh 29 Opava ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2011-1 - Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2011

Více

Rada města Česká Lípa ZÁSADY RADY MĚSTA. č. 1/2015. Řízení školských příspěvkových organizací zřizovaných městem Česká Lípa

Rada města Česká Lípa ZÁSADY RADY MĚSTA. č. 1/2015. Řízení školských příspěvkových organizací zřizovaných městem Česká Lípa EVIDENČNÍ ČÍSLO VÝTISKU: 1 ZÁSADY RADY MĚSTA zřizovaných městem POČET STRAN: 7 PLATNOST OD: 1. 11. 2015 VYDÁNÍ ČÍSLO: I. Jméno Datum Podpis Zpracoval Ing. Martina Bartáková Jana Veindlová Zdeňka Semerádová

Více

ROZBOR HOSPODAŘENÍ 2011

ROZBOR HOSPODAŘENÍ 2011 ZÁKLADNÍ ŠKOLA T.G.MASARYKA MNICHOVICE OKRES PRAHA-VÝCHOD BEZRUČOVA 346 251 64 MNICHOVICE ROZBOR HOSPODAŘENÍ 2011 dle zákona č. 563/1991 Sb. v platném znění V Mnichovicích 14. 3. 2012 Mgr. Marcela Erbeková

Více

Základní škola, Moravský Krumlov, Ivančická 218, okres Znojmo, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření ZŠ za rok 2013

Základní škola, Moravský Krumlov, Ivančická 218, okres Znojmo, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření ZŠ za rok 2013 Základní škola, Moravský Krumlov, Ivančická 218, okres Znojmo, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření ZŠ za rok 2013 Zpracoval a předkládá: Mgr. Lenka Hodaňová, ředitelka školy Předloženo

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Střední školy a Mateřské školy, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvkové organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Střední školy a Mateřské školy, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvkové organizace Název procesu/ Číslo Vlastník ORGANIZAČNÍ ŘÁD Střední školy a Mateřské školy, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvkové organizace Obsah I. Úvodní ustanovení strana 2 II. Základní údaje a postavení organizace

Více

Rekapitulace čerpání přímých NIV (podle 6 odst. 1 vyhlášky č. 551/2004 Sb.) v tis. Kč

Rekapitulace čerpání přímých NIV (podle 6 odst. 1 vyhlášky č. 551/2004 Sb.) v tis. Kč 10. Hospodaření školy Rok 2013 Rozbor hospodaření, ukazatele nákladovosti Podobu rozboru hospodaření s finančními prostředky státního rozpočtu vymezuje směrnice MŠMT čj. 19963/2005-44. V souladu s touto

Více

č.j. 1730/2010/ZŠ a MŠ s účinností od 1.9.2010 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Obsah:

č.j. 1730/2010/ZŠ a MŠ s účinností od 1.9.2010 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Obsah: č.j. 1730/2010/ZŠ a MŠ s účinností od 1.9.2010 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Obsah: I. Všeobecná část 1. Vymezení účelu 2. Předmět činnosti školy 3. Pracovníci

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-534/10 U. Základní škola Jirkov, Studentská 1427, okres Chomutov

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-534/10 U. Základní škola Jirkov, Studentská 1427, okres Chomutov Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIU-534/10 U Základní škola Jirkov, Studentská 1427, okres Chomutov Adresa: Studentská 1427, 431 11 Jirkov Identifikátor: 600

Více

DOMOV DŮCHODCŮ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

DOMOV DŮCHODCŮ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM DOMOV DŮCHODCŮ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM Roháčova 2968 544 01 Dvůr Králové n. L. IČO: 194964 Tel.: 499 391 891-3 č. ú. : KB 24230-601/0100 E-mail:dd.dvurkral@mkinet.cz www.dddvurkralove.mki.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2014

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2014 Základní škola Děčín II, Kamenická 1145, příspěvková organizace ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2014 Ředitel: Mgr. Jaroslav Skála Datum: 11. 02. 2015 Děčín Obsah Obsah...

Více

ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2008

ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2008 Výchovný ústav, středisko výchovné péče Klíčov, základní škola,praktická škola a školní jídelna, Čakovická 51, Praha 9 ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2008 č.j.: 815/2009/mesz. Předkládá: Výchovný ústav, středisko

Více

A. Úvod... 1 B. Organizační složky státu... 2. 1. Státní správa... 2 1.1 MŠMT vlastní úřad... 2 1.2 Česká školní inspekce... 3

A. Úvod... 1 B. Organizační složky státu... 2. 1. Státní správa... 2 1.1 MŠMT vlastní úřad... 2 1.2 Česká školní inspekce... 3 A. Úvod... 1 B. Organizační složky státu... 2 1. Státní správa... 2 1.1 MŠMT vlastní úřad... 2 1.2 Česká školní inspekce... 3 2. Ostatní organizační složky státu... 7 2.1 Vysokoškolské sportovní centrum...

Více

Výroční zpráva o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2015

Výroční zpráva o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2015 Výroční zpráva o hospodaření příspěvkové organizace za rok 215 Základní škola Mjr. Ambrože Bílka a Mateřská škola Metylovice, příspěvková organizace, Metylovice 62, dále jen PO Zřizovatel: Obec Metylovice

Více

Rozbor čerpání nákladových položek vzhledem k provoznímu rozpočtu na rok 2013

Rozbor čerpání nákladových položek vzhledem k provoznímu rozpočtu na rok 2013 Rozbor čerpání nákladových položek vzhledem k provoznímu rozpočtu na rok 2013 Základní škola Provozní dotace celkem 1 483 000 Kč 2013 0 plnění Knihy, učební pomůcky, tisk 50 000 27 027 54,05 DHIM 55 000

Více

Z a ř í z e n í š k o l n í h o s t r a v o v á n í O p a v a. příspěvková organizace Otická 24 746 01 Opava IČO: 70999627 DIČ: CZ 70999627

Z a ř í z e n í š k o l n í h o s t r a v o v á n í O p a v a. příspěvková organizace Otická 24 746 01 Opava IČO: 70999627 DIČ: CZ 70999627 Z a ř í z e n í š k o l n í h o s t r a v o v á n í O p a v a příspěvková organizace Otická 24 746 01 Opava IČO: 70999627 DIČ: CZ 70999627 ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 O B S A H 1. Úvod....

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Olympik Garni, a. s. k 31. 12. 2006

Příloha k účetní závěrce společnosti Olympik Garni, a. s. k 31. 12. 2006 Příloha k účetní závěrce společnosti Olympik Garni, a. s. k 31. 12. 2006 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Příloha je zpracována

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Zařízení školního stravování Opava příspěvková organizace Otická 24 746 01 Opava IČO: 70999627 DIČ: CZ 70999627 Tel. 555557076 ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 O B S A H 1. Úvod.... 3 2. Vzdělávání

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV SLUNEČNÍ DVUR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 47161 JESTŘEBÍ, IČ: 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Výroční zpráva za rok 2008 CSS J. Hradec. Úvod

Výroční zpráva za rok 2008 CSS J. Hradec. Úvod PŘEDKLÁDÁ: ING. JIŘÍ BLÍŽIL V JINDŘICHOVĚ HRADCI DNE: 27. 2. 2009 Úvod Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec se sídlem v České ulici 1175/II, Jindřichův Hradec je největším poskytovatelem sociálních

Více

Závěrečný účet města Jílové za rok 2014

Závěrečný účet města Jílové za rok 2014 Závěrečný účet města Jílové za rok V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, dle 17, předkládá odbor finanční zastupitelstvu města

Více

Rozpočet Univerzity Karlovy v Praze na rok 2009

Rozpočet Univerzity Karlovy v Praze na rok 2009 Rozpočet Univerzity Karlovy v Praze na rok 2009 Obsah: Úvod 1. Provozní rozpočet 1.1. Výnosy 1.2. Náklady 1.3. Výsledek hospodaření 2. Kapitálový rozpočet 3. Tvorba rozpočtu 4. Závěr 5. Tabulková část

Více

Výroční zpráva za rok 2009

Výroční zpráva za rok 2009 Ústav sociální péče pro mládež DOMEČKY Jiráskova 1612 516 01 Rychnov nad Kněžnou Výroční zpráva za rok 2009 Rychnov nad Kněžnou 12. 2. 2010 Vypracovala: Klapalová Eva Mgr. David Lepka ředitel ÚSP I. Všeobecné

Více

Návrh závěrečného účtu městské části Brno-Medlánky

Návrh závěrečného účtu městské části Brno-Medlánky Návrh závěrečného účtu městské části Brno-Medlánky Úřad městské části města Brna, Brno-Medlánky předkládá zastupitelstvu městské části Brno-Medlánky k projednání návrh závěrečného účtu městské části Brno-Medlánky

Více

3 0 20 A V Á R P Z NÍ Č O R VÝ..r.o s o artis + C : K isk sign & t e D

3 0 20 A V Á R P Z NÍ Č O R VÝ..r.o s o artis + C : K isk sign & t e D VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 1 Obsah Úvodní slovo jednatele společnosti 2 Základní identifikační údaje o společnosti 4 Orgány společnosti 5 Úplná rozvaha, výkaz zisku a ztrát, výkaz cash flow 6 Vybrané části z

Více

Kapitola 309. Návrh závěrečného účtu za rok 2015

Kapitola 309. Návrh závěrečného účtu za rok 2015 Kapitola 309 Návrh závěrečného účtu za rok 2015 Brno, březen 2016 Obsah I. Průvodní zpráva k závěrečnému účtu za rok 2015 1. Úvod... 3 2. Hodnocení plnění rozpočtu... 4 3. Rovnoměrnost čerpání rozpočtových

Více

Statistická ročenka. Vězeňské služby České republiky

Statistická ročenka. Vězeňské služby České republiky Statistická ročenka Vězeňské služby České republiky 1 Vypracovala: Lucie Mäsiarová vedoucí referátu Centrální evidence vězněných osob Kontakt: 5_OSstatistiky(zavinac)grvs.justice.cz OBSAH ÚVODNÍ SLOVO...

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace Husova 283, 735 81 Bohumín IČ : 66932581 ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Zprávu předkládá: Ing. Zuzana Serbousková ředitelka

Více

Rozbor hospodaření školy za kalendářní rok 2014 Obsah:

Rozbor hospodaření školy za kalendářní rok 2014 Obsah: Rozbor hospodaření školy za kalendářní rok 2014 Obsah: 1. Rozpočet poskytnutý KÚ ÚK 1.1. NIV státní rozpočet 1.2. Fond kulturních a sociálních věcí 2. Rozpočet poskytnutý zřizovatelem 2.1. Rozpočet na

Více

Účetní závěrka a závěrečný účet Městysu Křivoklát za rok 2014

Účetní závěrka a závěrečný účet Městysu Křivoklát za rok 2014 Účetní závěrka a závěrečný účet Městysu Křivoklát za rok 2014 1. ÚVOD Účetní závěrka a závěrečný účet Městysu Křivoklát je sestaven v souladu s(e) : - zákonem č.563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2009/2010 Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2009/2010 ( zpracováno dle vyhlášky č. 225/2009 Sb. ) Září 2010 Obsah: 1. Základní

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2012

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2012 Mateřská škola Plaveč, příspěvková organizace, Náves 63, Plaveč IČO : 71003592 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2012 Za organizaci : Květoslava Divišová, ředitelka školy 1 Mateřská škola Plaveč,

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace. za rok 2015

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace. za rok 2015 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2015 Frýdek-Místek, dne 14. března 2016 OBSAH A. Základní informace o organizaci.

Více

Výchovný ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné péče, základní škola, střední škola a školní jídelna Děčín XXXII, Vítězství 70

Výchovný ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné péče, základní škola, střední škola a školní jídelna Děčín XXXII, Vítězství 70 Výchovný ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné péče, základní škola, střední škola a školní jídelna Děčín XXXII, Vítězství 70 Příloha č. 1 ke kolektivní smlouvě ZÁSADY PRO TVORBU A ČERPÁNÍ

Více

ROZBORY HOSPODAŘENÍ za rok 2010

ROZBORY HOSPODAŘENÍ za rok 2010 ROZBORY HOSPODAŘENÍ za rok 2010 Celý název organizace: Městské muzeum a galerie Polička Adresa: Tylova 114, Polička 57201 IČO: 70152853 Bankovní spojení: GE Money Bank Polička Číslo účtu: 150873368/0600

Více

Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace

Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace Název organizace Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace Sídlo organizace Hrubá Voda, 783 6 Hlubočky Výroční zpráva za rok 2008 2 OBSAH strana I. Základní údaje o zpracovateli 3 II. II. II.2

Více

Zásady pro poskytování dotací na sportovní činnost

Zásady pro poskytování dotací na sportovní činnost Zásady pro poskytování dotací na sportovní činnost Město Písek rozhodlo dne 05.11.2015 usnesením zastupitelstva města č. 264/15 vydat tyto Zásady pro poskytování dotací na sportovní činnost (dále zásady

Více

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2014 H. VÝSLEDKY ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ KAPITOL

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2014 H. VÝSLEDKY ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ KAPITOL NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2014 H. VÝSLEDKY ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ KAPITOL OBSAH: KAPITOLA 301 - KANCELÁŘ PREZIDENTA REPUBLIKY... 1 KAPITOLA 302 - POSLANECKÁ SNĚMOVNA PARLAMENTU...

Více

Organizace č. 2826. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti. Kód oboru Název oboru Povolená kapacita

Organizace č. 2826. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti. Kód oboru Název oboru Povolená kapacita Integrovaná střední škola Centrum odborné přípravy, Brno, Olomoucká 61 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2008 Přílohy:Příloha č. 1: Příloha č. 2: Rozvaha Výkaz zisku a ztrát Příloha č. 3: Příloha

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Prostřední Bečva, okres Vsetín 756 56, Prostřední Bečva 207 Telefon: +420 571 643 206 E-mail: zakladniskola@prostrednibecva.cz www.zsmsbecva.webnode.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIB-925/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIB-925/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIB-925/10-B Střední škola pro sluchově postižené a Odborné učiliště, Brno, Gellnerova 1 Adresa: Gellnerova 1, 637 00 Brno

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA Katedra obchodu a financí Obor: Podnikání a administrativa TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI Analýza hospodaření zvolené příspěvkové organizace Vypracovala:

Více

Závěrečný účet obce Suchý za rok 2011 (dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 17)

Závěrečný účet obce Suchý za rok 2011 (dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 17) Závěrečný účet obce Suchý za rok 2011 (dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 17) str.1 V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Více

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Integrovaná střední škola Cheb, se sídlem Obrněné brigády 6, 350 11 Cheb, vydává tento O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D I. Úvodní ustanovení Organizační řád upravuje organizační uspořádání, způsob řízení a

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-418/10-T. Základní škola a Mateřská škola Razová, příspěvková organizace

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-418/10-T. Základní škola a Mateřská škola Razová, příspěvková organizace Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIT-418/10-T Název školy: Základní škola a Mateřská škola Razová, příspěvková organizace Adresa: 793 64 Razová 353 Identifikátor:

Více

Rozbor hospodaření za rok 2015

Rozbor hospodaření za rok 2015 Město Hrádek Náměstí 8. Května 338 42 Hrádek Hrádek 09.02.2016 Rozbor hospodaření za rok 2015 Výsledek hospodaření PO k 31.12.2015 činí 341 692,59 Kč, z toho z hlavní činnosti zisk 297 991,40 Kč a zisk

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 12.12.2013

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 12.12.2013 Odbor školství a kultury V Písku dne: 27.11.2013 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 12.12.2013 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Směrnice k doplňkové činnosti Městské knihovny Písek a ZŠ Svobodné NÁVRH USNESENÍ

Více

N Á V R H Z Á V Ě R E Č N É H O Ú Č T U K A P I T O L Y 3 5 5 Ú S T A V P R O S T U D I U M T O T A L I T N Í C H R E Ž I M Ů Z A R O K 2 0 1 2

N Á V R H Z Á V Ě R E Č N É H O Ú Č T U K A P I T O L Y 3 5 5 Ú S T A V P R O S T U D I U M T O T A L I T N Í C H R E Ž I M Ů Z A R O K 2 0 1 2 K A P I T O L A 3 5 5 Č.j.: USTR - 168/2013 Počet listů: 131 N Á V R H Z Á V Ě R E Č N É H O Ú Č T U K A P I T O L Y 3 5 5 Ú S T A V P R O S T U D I U M T O T A L I T N Í C H R E Ž I M Ů Z A R O K 2 0

Více

Závěrečný účet obce Staré Křečany IČO 00261653 za rok 2013

Závěrečný účet obce Staré Křečany IČO 00261653 za rok 2013 Závěrečný účet obce Staré Křečany IČO 00261653 za rok 2013 Rozpočet obce Staré Křečany na rok 2013 byl stanoven v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích a 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ NEMOCNICE NÁSLEDNÉ PÉČE MOST, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE V ROCE 212 PLATNÁ K 31. PROSINCI ROKU 212 Stránka 2 z 14 ZPRÁVA O ČINNOSTI NEMOCNICE NÁSLEDNÉ PÉČE MOST, PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

INFORMACE O VÝVOJI ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ZA 1. ČTVRTLETÍ 2011

INFORMACE O VÝVOJI ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ZA 1. ČTVRTLETÍ 2011 INFORMACE O VÝVOJI ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ZA 1. ČTVRTLETÍ 2011 OBSAH ÚVOD... 4 1 PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ... 5 1.1 DAŇOVÉ PŘÍJMY... 5 1.2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY... 6 1.3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY... 6 1.4 PŘIJATÉ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 Domov Kolešovice, poskytovatel sociálních služeb VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 Název organizace: Domov Kolešovice, poskytovatel sociálních služeb Sídlo organizace: 270 02 Kolešovice 180 Zřizovatel: Středočeský

Více

Zpráva o hodnocení činnosti a hospodaření organizace za rok 2008

Zpráva o hodnocení činnosti a hospodaření organizace za rok 2008 Zpráva o hodnocení činnosti a hospodaření organizace za rok 2008 V Ostravě dne 12. 3. 2009 Ing. Tamara Šeligová ředitelka organizace Obsah: Strana I. Úvod 1-2 II. Tabulky 3-14 1. Základní ukazatele 3-4

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Olympik Garni, a. s. k 31. 12. 2004

Příloha k účetní závěrce společnosti Olympik Garni, a. s. k 31. 12. 2004 Příloha k účetní závěrce společnosti Olympik Garni, a. s. k 31. 12. 2004 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Příloha je zpracována

Více

Město Horní Planá. Města Horní Planá. za rok 2006. vyvěšeno dne: 30.4.2007

Město Horní Planá. Města Horní Planá. za rok 2006. vyvěšeno dne: 30.4.2007 Město Horní Planá Města Horní Planá za rok 2006 vyvěšeno dne: 30.4.2007 sejmuto dne: 15.5.2007 O B S A H : 1. Základní charakteristiky finančního hospodaření obce 2. Bilance příjmů a výdajů obce 3. Analýza

Více

Povinné informace podle zákona 106/1999 Sb. standart ISVS

Povinné informace podle zákona 106/1999 Sb. standart ISVS Povinné informace podle zákona 106/1999 Sb. standart ISVS 7. Rozpočet Komentář k rozpočtu MČ Praha Libuš na rok 2009 Rozpočet MČ Praha Libuš se sestavuje zpravidla jako vyrovnaný (Zákon 250/2000 Sb. o

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v lednu 2015

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v lednu 2015 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v lednu 2015 Obsah: strana 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 4 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi,

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2013 A VÝŇATEK ZE ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2013 A VÝŇATEK ZE ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU XLIV. zasedání Akademického sněmu Akademie věd České republiky Praha 24. dubna 2014 Bod programu: 4 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2013 A VÝŇATEK ZE ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU Plné znění

Více

Základní údaje o hospodaření školy za rok 2011. Příspěvková organizace měla v roce 2011 tyto finanční prostředky:

Základní údaje o hospodaření školy za rok 2011. Příspěvková organizace měla v roce 2011 tyto finanční prostředky: Základní údaje o hospodaření školy za rok 2011 Příspěvková organizace měla v roce 2011 tyto finanční prostředky: 1) Příspěvek Krajského úřadu - odboru školství v Plzni na činnost školy účelový znak 33353

Více

Závěrečná zpráva o plnění úkolů příspěvkové organizace 2015

Závěrečná zpráva o plnění úkolů příspěvkové organizace 2015 Závěrečná zpráva o plnění úkolů příspěvkové organizace 2015 Název zpracovatele: Domov pro osoby se zdravotním postižením Dukelská 28 431 86 Kovářská IČO: 46 78 98 47 Tel./Fax: 474/396 237 - vedoucí organizace

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-472/09-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-472/09-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-472/09-T Základní škola a mateřská škola Ostrava-Lhotka, příspěvková organizace Adresa: Těsnohlídkova 99, 725 28

Více

ROČNÍ ZPRÁVA 2008. Organizační složka státu Střední odborná škola požární ochrany a Vyšší odborná škola požární ochrany v Frýdku-Místku

ROČNÍ ZPRÁVA 2008. Organizační složka státu Střední odborná škola požární ochrany a Vyšší odborná škola požární ochrany v Frýdku-Místku ROČNÍ ZPRÁVA 2008 Organizační složka státu Střední odborná škola požární ochrany a Vyšší odborná škola požární ochrany v Frýdku-Místku A. Základní identifikační údaje: Střední odborná škola požární ochrany

Více

Závěrečný účet obce za rok 2015

Závěrečný účet obce za rok 2015 O B E C ŠANOV okres Rakovník Závěrečný účet obce za rok 2015 Závěrečný účet obce Šanov za rok 2015 byl zpracovaný v souladu s ustanovením 17 odst.6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště OSTRAVA Inspekční zpráva Základní škola, Ostrava, Matiční 5 Matiční 5/1082, 728 13 Ostrava Identifikátor školy: 600 145 051 Zřizovatel: Město Ostrava, Městský

Více

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 STANDARD Č. 9 PERSONÁLNÍ A ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PERSONÁLNÍ SMĚRNICE Č. 6 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Platnost

Více

Činnost společnosti ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s.

Činnost společnosti ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s. 2014 14 Činnost společnosti ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s. Pro podnikání v oblasti pravidelné autobusové dopravy je v posledních letech typický trvale klesající počet přepravených cestujících a snaha o

Více

Výroční zpráva 2013. Příloha k Výroční zprávě

Výroční zpráva 2013. Příloha k Výroční zprávě Výroční zpráva 2013 Příloha k Výroční zprávě 1 SPEED LEASE a.s. Příloha k účetní závěrce za rok 2013 Preambule: 4 1. OBECNÉ ÚDAJE 5 1.1 Založení a charakteristika společnosti 5 1.2 Předmět podnikání 5

Více

LIBERECKÝ KRAJ. ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2007 - textová část - č e r v e n 2 0 0 8

LIBERECKÝ KRAJ. ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2007 - textová část - č e r v e n 2 0 0 8 LIBERECKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2007 - textová část - č e r v e n 2 0 0 8 Závěrečný účet Libereckého kraje za rok 2007 Obsah textové části I. Rozpočtový proces 1. Příprava rozpočtu kraje 2007 str. 1 2. Schválený

Více

Závěrečná zpráva o plnění úkolů příspěvkové organizace 2013

Závěrečná zpráva o plnění úkolů příspěvkové organizace 2013 Závěrečná zpráva o plnění úkolů příspěvkové organizace 2013 Název zpracovatele : Domov pro osoby se zdravotním postižením Dukelská 28 431 86 Kovářská IČO: 46 78 98 47 Tel./Fax : 474/396 237 - vedoucí organizace

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A ROZBOR HOSPODAŘENÍ ROKU 2015.

ZPRÁVA O ČINNOSTI A ROZBOR HOSPODAŘENÍ ROKU 2015. ZPRÁVA O ČINNOSTI A ROZBOR HOSPODAŘENÍ ROKU 2015. Organizace: Nemocnice následné péče Moravská Třebová Se sídlem: Svitavská 25, 571 16 Moravská Třebová Zastoupená: MUDr. Aloisem Hlouškem - ředitelem IČO:

Více

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2008 V Praze dne 1. dubna 2008

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2008 V Praze dne 1. dubna 2008 z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2008 Číslo: 2 V Praze dne 1. dubna 2008 http: www.mfcr.cz http://www.denik.obce.cz OBSAH: strana 1. Vyúčtování

Více