Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace EKONOMICKÁ ČÁST

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace EKONOMICKÁ ČÁST"

Transkript

1 2009 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace EKONOMICKÁ ČÁST Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 28. října Frýdek-Místek Únor 2010

2 Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek: Zpráva o činnosti a plnění úkolů - EKONOMICKÁ ČÁST Projednání Zprávy o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok Zpráva projednána Školskou radou při Střední průmyslové škole, Frýdek-Místek dne 23. února Zpráva projednána se zaměstnanci školy na provozní poradě pedagogického sboru dne Zpráva o činnosti školy je předkládána v souladu se zákonem č 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Mgr. Martin Tobiáš, ředitel školy... Ing. Zdeněk Chládek, předseda školské rady... 1

3 Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek: Zpráva o činnosti a plnění úkolů - EKONOMICKÁ ČÁST Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2009 A) Základní údaje o organizaci (název, sídlo školy, odloučené pracoviště, stručné informace o zaměření školy či školského zařízení, organizační struktuře, složení studijních, učebních či zájmových oborů, údaje o počtech žáků a zaměstnanců) B) Rozbor hospodaření náklady, výnosy, doplňková činnost, výsledek hospodaření 1. výnosy rozpis závazných ukazatelů od zřizovatele a výčet dalších dotací, které byly organizaci poskytnuty v členění dle jednotlivých poskytovatelů a účelu použití, rozbor příjmů z vlastní činnosti vč. hodnocení možnosti jejich opakování a vývoje jejich výše v dalších letech (komentář k vývojovým ukazatelům a indexům v tabulce č. 1) 2. náklady analýza čerpání prostředků hodnoceného roku, zaměření na položky, které se významně podílely na celkové výši výdajů (přímé náklady, provozní výdaje energie, opravy, služby, materiálové náklady), hodnocení alespoň meziročního vývoje jednotlivých nákladů (komentář k vývojovým ukazatelům a indexům v tabulce č. 2) 3. doplňková činnost okruh jednotlivých činností v návaznosti na zřizovací listinu, rozpis jednotlivých nákladů a výnosy, hodnocení přínosu doplňkové činnosti pro organizaci vč. možnosti jejich opakování a vývoje výše v dalších letech) 4. Výsledek hospodaření rozbor výsledku hospodaření v hlavní a doplňkové činnosti, návrh na rozdělení výsledku hospodaření do peněžních fondů organizace C) Vyhodnocení čerpání účelových prostředků 1. účelové prostředky ze státního rozpočtu rozpis účelových dotací poskytnutých ze státního rozpočtu v členění podle jednotlivých účelových znaků, vyhodnocení jejich čerpání, okolnosti, které měly vliv na výši jejich čerpání, případné odchylky skutečného čerpání od rozpočtovaných ukazatelů, skutečnosti ovlivňující jednotkové výkony ve sledovaném roce, informace o případné výši nedočerpaných prostředků 2. mzdové náklady a zaměstnanci, průměrný plat 3. účelové dotace z rozpočtu zřizovatele rozpis účelových dotací poskytnutých z rozpočtu zřizovatele v členění dle jednotlivých účelových znaků, vyhodnocení jejich čerpání, informace o případné výši nedočerpaných prostředků a důvodech jejich nevyčerpání D) Peněžní fondy, jejich krytí a zapojení do hospodaření v daném roce údaje o stavech, tvorbě, čerpání jednotlivých peněžních fondů (fond odměn, rezervní fond, FKSP, investiční fond) E) Závodní stravování zaměstnanců organizace způsob zajištění stravování (vlastní/náhradním způsobem informace o uzavřené smlouvě o závodním stravování), kalkulace výše stravného a vyčíslení jednotlivých nákladů (cena oběda, náklady organizace, příspěvek z FKSP, náklady hrazené strávníkem), zajištění závodního stravování v době prázdnin F) Péče o spravovaný majetek 1. informace o nemovitém majetku ve správě organizace (počet budov dle zřizovací listiny) 2. informace o investiční činnosti, provedených opravách a údržbě na majetku za hodnocený rok 3. informace o pojištění majetku a o případných pojistných událostech 4. informace o inventarizaci majetku vč. zápisu inventarizační komise 5. informace o případných pronájmech svěřeného nemovitého majetku v návaznosti na přílohu Evidence nájemních smluv a smluv o výpůjčce, u pronájmů delších než 1 rok informaci o souhlasu zřizovatele, srovnání cen s cenou v místě obvyklou 2

4 Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek: Zpráva o činnosti a plnění úkolů - EKONOMICKÁ ČÁST G) Pohledávky a závazky organizace 1. pohledávky celkový objem pohledávek v návaznosti na účetní výkazy, rozpis a vyčíslení nejvýznamnějších položek, vyhodnocení pohledávek po lhůtě splatnosti, příčiny jejich vzniku a návrh řešení, komentář a jmenovitý rozpis dlužníků u pohledávek starších 1 roku v návaznosti na tabulku č. 6 a 6a 2. závazky celkový objem závazků v návaznosti na účetní výkazy, rozpis a vyčíslení nejvýznamnějších položek H) Výsledky kontrol (dle čl. 14 odst. 6 Zásad vztahů orgánů kraje k PO), informace o dalších kontrolách, které proběhly v roce 2009 I) Údaj o projednání školskou radou a seznámení zaměstnanců se zprávou o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace nebo termín, kdy byla (bude) zpráva předána školské radě k vyjádření (tato zpráva nepodléhá schválení školskou radou dle 10 školského zákona), informace o termínu a způsobu seznámení zaměstnanců příspěvkové organizace se zprávou J) Tabulková část (včetně účetních výkazů Úč OÚPO 3-02 Rozvaha, Úč OÚPO 4-02 Výkaz zisku a ztráty, Úč OÚPO 5-02 Příloha, Výkaz rozboru plnění VH a tabulek Evidence nájemních smluv a smluv o výpůjčce) Tabulková část k rozborům hospodaření škol a školských zařízení Tabulka č. 1: Přehled výnosů z hlavní a doplňkové činnosti Tabulka č. 2: Přehled nákladů z hlavní a doplňkové činnosti Tabulka č. 3: Výsledek hospodaření z hlavní a doplňkové činnosti Tabulka č. 4: Příspěvek na provoz Tabulka č. 5: Krytí účtů peněžních fondů a závazků z vyúčtování mezd Tabulka č. 6: Stav pohledávek po lhůtě splatnosti Tabulka č. 6a: Stav pohledávek po lhůtě splatnosti ošetřovné Tabulka č. 7: Hospodaření s peněžními fondy Tabulka č. 8: Spotřeba energií Tabulka č. 9: Údaje o použití finančních prostředků poskytnutých v roce 2009 Tabulka č. 10: Počet výkonů v roce 2009 Tabulka č. 11: Ukazatele nákladovosti v roce 2009 (v členění podle jednotlivých středisek) Účetní výkaz Úč OÚPO 3-02 Rozvaha Účetní výkaz Úč OÚPO 4-02 Výkaz zisku a ztráty Úč OÚPO 5-02 Přílohy Výkaz rozboru plnění VH Evidence nájemních smluv a smluv o výpůjčce Přílohy: Finanční vypořádání dotací ze státního rozpočtu v roce 2009 Údaje o finančním vypořádání účelových dotací poskytnutých z rozpočtu Moravskoslezského kraje v roce 2009 Organizační schéma Střední průmyslové školy, Frýdek-Místek 3

5 Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek: Zpráva o činnosti a plnění úkolů - EKONOMICKÁ ČÁST A) Základní údaje o organizaci (název, sídlo školy, odloučené pracoviště, stručné informace o zaměření školy či školského zařízení, organizační struktuře, složení studijních, učebních či zájmových oborů, údaje o počtech žáků a zaměstnanců) Název organizace: Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Právní forma: Zřizovatel: příspěvková organizace Moravskoslezský kraj, 28. října 117, Ostrava Způsob zřízení: Funkce zřizovatele přešla na Moravskoslezský kraj, 28. října 117, Ostrava v souladu s ustanovením 2 zákona 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky do majetku krajů, v platném znění, ke dni 1. října 2001 Sídlo organizace: 28. října 1598, Frýdek-Místek IČO: DIČ: CZ Telefon: internetové stránky: Organizační struktura: Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace je tvořena třemi organizačními složkami: - střední průmyslová škola školní jídelna domov mládeže 3147 Veškeré organizační složky vykonávají svou činnost v sídle organizace, organizace nemá odloučená pracoviště. Statutárním orgánem organizace je ředitel, jmenovaný Radou kraje. Ředitel jedná jménem organizace navenek samostatně a je odpovědný Radě kraje za činnost organizace. Ředitel v rámci svých pravomocí pro zajištění řádného chodu organizace jmenoval tři zástupce. Každá ze tří organizačních složek má svého odpovědného vedoucího pracovníka. 4

6 Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek: Zpráva o činnosti a plnění úkolů - EKONOMICKÁ ČÁST Vedoucí a hospodářští pracovníci funkce jméno telefon ředitel Mgr. Martin Tobiáš zástupci ředitele Mgr. Marie Konečná (do ) Ing. Tamara Fajkusová (od ) Ing. Čestmír Závodný Ing. Jan Durčák vedoucí školní Zdeňka Garbová jídelny vedoucí domova PaedDr. Drahomír Šebesta mládeže ekonom Ing. Jarmila Guňková hlavní účetní Eva Oprštěná Organizační struktura viz. Příloha Hlavní účel a předmět činnosti organizace je vymezen ve zřizovací listině (ZL/268/2001) takto: Hlavním účelem zřízení organizace je uskutečňovat vzdělávání a výchovu žáků podle vzdělávacích programů. Předmět činnosti odpovídající hlavnímu účelu je vymezen ve zřizovací listině následovně: - poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou, - poskytuje žákům středních škol a studentům vyšších odborných škol ubytování, výchovně vzdělávací činnost navazující na výchovně vzdělávací činnost středních škol a vyšších odborných škol, zajišťuje těmto žákům a studentům školní stravování, vede žáky a studenty k plnohodnotnému využívání volného času formou zájmových činností, - zabezpečuje stravování žáků a studentů, - zabezpečuje stravování vlastním zaměstnancům organizace. Střední odborná škola 3122 Studijní obory v roce 2009 Podle zařazení do Rejstříku škol a školských zařízení vyučuje Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace studenty v oborech denního studia uvedených v následující tabulce. Celková kapacita organizace je podle zařazení do Rejstříku škol a školských zařízení 840 studentů. 5

7 Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek: Zpráva o činnosti a plnění úkolů - EKONOMICKÁ ČÁST Počty studentů jednotlivých oborů vyučovaných na Střední průmyslové škole, Frýdek-Místek v roce 2009: Počet studentů Název oboru 2. pololetí 2008/ pololetí 2009/2010 chlapci dívky chlapci dívky Hutnictví Strojírenství Strojírenská technická administrativa Technická zařízení budov Technické lyceum Ekonomika a podnikání Celkem Celkem studentů Výdaje uvedené v tabulce jsou v souladu se statistickými výkazy organizace. Školní jídelna 3142 Školní jídelna při Střední průmyslové škole, Frýdek-Místek, příspěvková organizace poskytuje v rámci hlavní činnosti stravování studentům vlastní střední školy, studentům Obchodní akademie Frýdek- Místek, studentům ubytovaným na domově mládeže, případně dalším studentům škol a školských zařízení zřizovaných Moravskoslezským krajem. Studentům ubytovaným na domově mládeže poskytuje školní jídelna celodenní stravování (snídaně, obědy, večeře). Celková kapacita školní jídelny je strávníků denně. Počty strávníků hlavní činnosti v roce 2009: Období Počet strávníků 1. pololetí roku pololetí roku Údaje uvedené v tabulce jsou ze statistických výkazů organizace. Domov mládeže 3147 Domov mládeže při Střední průmyslové škole, Frýdek-Místek, příspěvková organizace je jednou ze součástí střední školy. Škola spolu s domovem mládeže a školní jídelnou, sportovní halou pro míčové sporty a rozsáhlým sportovním areálem nabízejí kromě možností vzdělávání rovněž kvalitní stravovací služby, možnost ubytování, sportovního a kulturního vyžití i v době mino vyučování. Domov mládeže ubytovává studenty středních škol, jejichž zřizovatelem je Moravskoslezský kraj. V případě volných míst ubytovává i studenty soukromých škol. Ubytovací jednotky na domově mládeže splňují svým vybavením zařazení do 1. ubytovací kategorie. Domov mládeže má 44 dvou a třílůžkových pokojů, tři kuchyňky s vybavením, sprchy a WC společná na chodbách, dvě společenské studovny a dvě klubovny s kapacitou 30 a 17 míst, které jsou vybaveny 6

8 Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek: Zpráva o činnosti a plnění úkolů - EKONOMICKÁ ČÁST televizním přijímačem. Studenti mohou využívat studovny, tělocvičny, hernu stolního tenisu a školní hřiště. Při ubytovací kapacitě 110 osob byl stav naplněnosti k (den statistického hlášení) 94,5 % tj. 104 osob. Z celkového počtu ubytovaných bylo 48 dívek, 13 cizinců, všech ze zemí EU. (údaje ze statistických výkazů obsahuje tabulka č. 10 Počet výkonů v roce 2009) Ubytovaní jsou rozděleni do 4 výchovných skupin se zřetelem na věk, pohlaví a druh školy, kterou navštěvují. V roce 2009 nebyl na domově mládeže ubytován žádný student se zdravotním postižením. Při ubytovávání se upřednostňují ti žáci středních škol, kteří přicházejí z dětských domovů, oslabeného rodinného prostředí či se zdravotním postižením. Dalším kriteriem je vzdálenost od místa trvalého bydliště. Domov mládeže je provozován jako ubytovací zařízení s celodenním stravováním žáků. Podle zákona přispívají rodiče na ubytování paušální částkou Kč měsíčně. Plnoletí studenti mohou ze závažných důvodů (velká vzdálenost od místa trvalého bydliště, sportovní a kulturní aktivity) využít možnost ubytování i během sobot a nedělí. V roce 2009 působili na domově mládeže 4 pedagogičtí pracovníci. Kromě výchovného působení vychovatelé v průběhu roku vedli zájmové kroužky kulturního a sportovního zaměření (turistický, sportovních her, kondiční cvičení pro dívky, výtvarný kroužek). Denně je k dispozici knihovna s bezplatným přístupem k internetu. Studenti mají možnost i vlastního připojení k internetu na pokojích za poplatek. Domov mládeže úzce spolupracuje se Školou života denní stacionář pro děti s mentálním a kombinovaným postižením na ulici Mozartova č ve Frýdku-Místku. Ve spolupráci s touto školou se podílí na organizaci kulturních a sportovních akcí (letní OH, soutěž ve stolním tenise, rekondičních pobytech, vědomostních hrách, soutěžích, besedách). Ředitelem školy a pedagogickými pracovníky domova mládeže byl vypracován vlastní vzdělávací program přístupný na internetových stránkách Jeho součástí je vnitřní řád domova mládeže. Prostory domova mládeže, které nejsou využívány pro zajištění hlavního účelu organizace, jsou již dlouhodobě pronajímány. V rámci doplňkové činnosti poskytuje domov mládeže ubytování cizím návštěvníkům. Přestože v rámci města Frýdek-Místek a celé oblasti v roce 2009 výrazně poklesl zájem o krátkodobé i dlouhodobé pronájmy bytových prostor i ubytování, podařilo se zvýšit příjem z ubytování cizích osob. Tato situace zřejmě souvisí s výraznější propagací a nelze zaručit, že tento trend bude trvalý. Údaje o zaměstnancích organizace Organizace zaměstnává zaměstnance příslušného pracovního zařazení a kvalifikace nezbytné pro zajištění úkolů vyplývajících ze zřizovací listiny. Jedná se podle jednotlivých středisek o pedagogy, vychovatele, technicko-hospodářské pracovníky (účetní, správce budov, personalista, atd.) a pracovníky v dělnických profesích (údržbáře, uklízečky, kuchařky, pradlenu, vrátné atd.) Všichni zaměstnanci v roce 2009 splňovali předepsané kvalifikační předpoklady, popř. splňují výjimku danou zákonem č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících. 7

9 Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek: Zpráva o činnosti a plnění úkolů - EKONOMICKÁ ČÁST Fyzický počet zaměstnanců organizace v roce 2009 podle jednotlivých kategorií: Škola celkem /z toho žen Školní jídelna celkem /z toho žen Domov mládeže celkem /z toho žen Za organizaci celkem /z toho žen učitelé 53/ /34 ředitel 1/ /0 vychovatelé - - 4/1 4/1 zástupci ředitele 3/ /1 výchovný poradce 1/ /1 dělníci 11/9-5/3 16/12 TH pracovníci 8/ /6 pracovníci ŠJ - 20/19-20/19 Celkem 77/50 20/19 9/4 106/73 Údaje ze statistických výkazů organizace. B) Rozbor hospodaření náklady, výnosy, doplňková činnost, výsledek hospodaření 1. výnosy rozpis závazných ukazatelů od zřizovatele a výčet dalších dotací, které byly organizaci poskytnuty v členění dle jednotlivých poskytovatelů a účelu použití, rozbor příjmů z vlastní činnosti vč. hodnocení možnosti jejich opakování a vývoje jejich výše v dalších letech (komentář k vývojovým ukazatelům a indexům v tabulce č. 1) 2. náklady analýza čerpání prostředků hodnoceného roku, zaměření na položky, které se významně podílely na celkové výši výdajů (přímé náklady, provozní výdaje, - energie, opravy, služby, materiálové náklad), hodnocení alespoň meziročního vývoje jednotlivých nákladů (komentář k vývojovým ukazatelům a indexům v tabulce č. 2) 3. doplňková činnost okruh jednotlivých činností v návaznosti na zřizovací listinu, rozpis jednotlivých nákladů a výnosů, hodnocení přínosu doplňkové činnosti pro organizaci vč. možnosti jejich opakování a vývoje výše v dalších letech) 4. Výsledek hospodaření rozbor výsledku hospodaření v hlavní a doplňkové činnosti, návrh na rozdělení výsledku hospodaření do peněžních fondů organizace 8

10 Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek: Zpráva o činnosti a plnění úkolů - EKONOMICKÁ ČÁST 1. Výnosy Rozpis závazných ukazatelů stanovených příspěvkové organizaci Moravskoslezský kraj jako zřizovatel stanoví organizacím jím zřízeným závazné ukazatele, kterými jsou organizace povinny se při svém hospodaření řídit. Střední průmyslové škole byly podle 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů pro rok 2009 stanoveny závazné ukazatele usnesením Zastupitelstva Moravskoslezského kraje č. 2/29 ze dne Tyto závazné ukazatele byly v průběhu roku dalšími usneseními Rady Moravskoslezského kraje upravovány. Konečné určení závazných ukazatelů bylo schváleno usnesením Rady Moravskoslezského kraje č. 37/1872 ze dne Rada schválila tímto usnesením organizaci podle 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů tyto závazné ukazatele pro rok 2009: příspěvek na provoz Kč v tom: - přímé náklady na vzdělávání Kč - na provozní náklady Kč odvod do rozpočtu kraje odvod z investičního fondu Kč výsledek hospodaření za rok Kč limit přepočteného počtu zaměstnanců 95,48 účelová investiční dotace do investičního fondu Kč Další prostředky poskytnuté organizaci: dotace na projekty spolufinancované z rozpočtu EU ,28 Kč příspěvek Úřadu práce Frýdek-Místek spolufinancovaný ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu na vyhrazení společensky účelného pracovního místa Kč Finanční dary podle dárců a účelu použití: (údaje v Kč) Dárce Účel použití Částka DISTEP a.s. Na činnost studentské společnosti GrandeJoke Ladislav Vrubel Na výchovně vzdělávací aktivity školy Ing. Karel Sehoř Na výchovně vzdělávací aktivity školy Otakar Choleva Na výchovně vzdělávací aktivity školy Ing. Jiřina Beňová Na výchovně vzdělávací aktivity školy Bc. Pavla Jandová Na výchovně vzdělávací aktivity školy Martin Bret Na výchovně vzdělávací aktivity školy VAKAR-Ing. Jindřich Rašner Na akci Okolo Frýdku cestička VÚHŽ a.s., Dobrá Vzdělávání žáků školy DISTEP a.s. Rozvoj oboru TZB Třinecké železárna a.s. Společenské a sportovní aktivity studentů H Třinecké železárna a.s. Školní pomůcky studentů H ANAJ Rekonstrukce podlahy sportovní haly

11 Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek: Zpráva o činnosti a plnění úkolů - EKONOMICKÁ ČÁST Rozbor příjmů z vlastní činnosti Přehled příjmů z hlavní činnosti organizace v členění na jednotlivá střediska a celkem (údaje v Kč) Výnosy škola hala školní domov jídelna mládeže Celkem Tržby z prodeje služeb Zúčtování fondů Pronájem nemovitostí Pronájem movitých věcí Náhrady (od pojišťoven, ostatní) Jiné ostatní výnosy dary,granty Úroky Celkem Tabulka č. 1 Přehled výnosů z hlavní a doplňkové činnosti podává srovnání výnosů hlavní a doplňkové činnosti organizace v letech 2008 a Největší meziroční nárůst výnosů představují tržby za stravování ve školní jídelně a to jak v hlavní tak doplňkové činnosti. Tato skutečnost je dána rozsáhlou rekonstrukcí prováděnou v průběhu roku Z tohoto důvodu byla přerušena činnost této organizační jednotky v měsících květen až srpen 2008 a tím došlo k výraznému poklesu výnosů. V následujících letech předpokládáme výnosy na úrovni roku 2009, i přes nepříznivý demografický vývoj a velkou konkurenci v tomto oboru podnikání. Tržby za ubytování vykazují meziročně mírný nárůst. Tento stav je dán především zvýšením ceny za ubytování koncem roku 2008, protože kapacita domova mládeže bývá v posledních letech zcela naplněna. Organizace v následujícím období předpokládá opakování činnosti ve srovnatelném rozsahu jako v roce Výnosy z pronájmu nemovitého majetku meziročně vzrostly o 22%. Je to způsobeno především navýšením ceny pronájmu v posledním čtvrtletí roku V následujícím roce by proto z tohoto důvodu mělo dojít k výraznějšímu nárůstu příjmů z této činnosti. Pokles ostatních výnosů je dán skutečností, že tyto zahrnují především dary. Organizaci se v roce 2008, kdy probíhaly oslavy 50. výročí založení, podařilo zajistit velké množství sponzorských darů od různých právnických a fyzických osob regionu. Vzhledem k vývoji ekonomiky nelze předpokládat v příštím období navýšení tohoto zdroje. 2. Náklady, analýza čerpání prostředků Přehled nákladů hlavní činnosti organizace v členění na jednotlivá střediska a celkem: (údaje v Kč) Náklady škola hala školní domov jídelna mládeže Celkem Spotřeba materiálu Spotřeba energie Opravy a udržování Cestovné Ostatní služby

12 Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek: Zpráva o činnosti a plnění úkolů - EKONOMICKÁ ČÁST Mzdové náklady Soc. a zdrav. pojištění a soc. náklady Ostatní daně a poplatky Jiné ostatní náklady Odpisy DHM a DNM Celkem Pozn.: Jiné ostatní náklady zahrnují pojištění majetku, ostatní povinné pojištění a služby peněžních ústavů. Mzdové náklady zahrnují mzdové náklady včetně rozvojových programů. Údaje jsou z účetních výkazů organizace, které jsou Přílohami této zprávy. Úplný přehled nákladů hlavní i doplňkové činnosti organizace včetně meziročního srovnání podává Tabulka č. 2 Přehled nákladů z hlavní a doplňkové činnosti (nezahrnuje mzdové náklady s ÚZ 33005,33015 a 33016). Z uvedeného vyplývá, že největší nákladovou položkou organizace tvoří mzdové náklady a sociální a zdravotní pojištění a sociální náklady. Mzdové náklady poskytované s ÚZ meziročně klesly o 213 tis. Kč z důvodu poklesu výkonů organizace. Skutečně mzdy zaměstnanců v roce 2009 vzrostly v důsledku poskytnutí rozvojových programů s ÚZ 33005, a Další významnou nákladovou položkou organizace jsou náklady na energie (teplo, teplá voda, elektrická energie, plyn). Meziroční srovnání spotřeby energií a vynaložené prostředky ukazuje Tabulka č. 8 Spotřeba energií. Z uvedeného srovnání vyplývá nárůst spotřeby jednotlivých druhů energie jednak v měrných, ale především v peněžních jednotkách. Na tento výrazný nárůst prostředků vynaložených na energie v roce 2009 oproti roku 2008 (téměř 700 tis. korun) má velký vliv především růst ceny ze strany jejich dodavatelů. Důvodem nárůstu spotřeby tepla jsou rovněž povětrnostní vlivy, které ovlivňují délku otopného období a intenzitu vytápění. U elektrické energie to jsou zvýšené nároky u technologií zrekonstruované školní kuchyně. Položka spotřeba materiálu zahrnuje v nejvyšší výši náklady na potraviny spotřebované ve školní jídelně 2 345,988 tis. Kč (v roce 2008 činily 2 018,310 tis. Kč) a učebnice a učební pomůcky 324,33 tis. Kč (v roce 2008 činily 763,98 tis. Kč). Služby zahrnují především náklady na úklidovou službu na domově mládeže 423,959 tis. Kč (v roce 2008 činily 406,873 tis. Kč), ostrahu majetku 233 tis. Kč (v roce tis. Kč), odvoz a likvidace odpadů 70,875 tis. Kč (v roce ,83 tis. Kč), revize a odborné prohlídky 140,029 tis. Kč (v roce ,27 tis. Kč), služby radiokomunikací a telefonní poplatky 98,708 tis. Kč (v roce ,23 tis. Kč), poskytování internetu 53,32 tis. Kč (v roce ,155 tis. Kč), poradenské služby, školení 79,152 tis. Kč (v roce ,468 tis. Kč), poštovné a další. Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku meziročně vzrostly o 23 %. Nárůst představuje navýšení odpisů z důvodu rozsáhlé rekonstrukce školní kuchyně zřizovatelem, která byla realizována v roce Ve stejném roce bylo do užívání zařazeno technické zhodnocení nemovitostí, avšak teprve v březnu 2009 bylo převedeno do užívání organizace i nové zařízení, což výrazně zvýšilo odpisy organizace ve sledovaném roce. 11

13 Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek: Zpráva o činnosti a plnění úkolů - EKONOMICKÁ ČÁST Náklady na opravy a udržování jsou podrobně rozepsány v části F) této Zprávy. Čerpání v jednotlivých nákladových položkách probíhá rovnoměrně v průběhu celého kalendářního roku s výjimkou mimořádných událostí, případně s ohledem na topné období. Rovněž opravy většího rozsahu jsou prováděny převážně v období hlavních, případně vedlejších prázdnin, aby nedocházelo k narušování chodu organizace. 3. Doplňková činnost Doplňková činnost organizace je vymezena ve zřizovací listině. Na základě zřizovací listiny je organizace oprávněna provozovat doplňkovou činnost v těchto okruzích: pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí, hostinská činnost, vyučování řízení motorových vozidel, ubytování, zámečnictví, kovoobrábění, koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, stravovací služby, závodní stravování zaměstnanců právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřízených krajem, obcí nebo svazkem obcí. V roce 2009 organizace provozovala doplňkovou činnost v souladu se zřizovací listinou v těchto činnostech: ubytování hostinská činnost prodej zboží rekvalifikace kovoobrábění Hospodaření v jednotlivých oblastech doplňkové činnosti v roce 2009: Přehled výnosů doplňkové činnosti organizace v členění na jednotlivá střediska a celkem (údaje v Kč) Výnosy ubytování stravování prodej rekvalifika kovoobrá zboží ce bění Celkem Tržby z prodeje služeb Tržby za zboží Náhrady (od pojišťoven, ostatní) Tržby za vlastní výrobky Celkem

14 Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek: Zpráva o činnosti a plnění úkolů - EKONOMICKÁ ČÁST Přehled nákladů doplňkové činnosti organizace v členění na jednotlivá střediska a celkem: (údaje v Kč) Náklady ubytování stravování prodej kovoobrá rekvalifikace zboží bění Celkem Spotřeba materiálu Spotřeba energie Prodané zboží Opravy a udržování Cestovné Ostatní služby Mzdové náklady Soc. a zdrav. pojištění a soc. náklady Ostatní daně a poplatky Jiné ostatní náklady Odpisy DHM a DNM Celkem Pozn.: Jiné ostatní náklady zahrnují pojištění majetku, ostatní povinné pojištění a služby peněžních ústavů. Doplňková činnost se podílí příznivě na hospodaření organizace tím, že nese dlouhodobě velkou část nákladů (energie, úklidové služby, ostrahy majetku, atd.), které by organizace hradila ve stejném rozsahu i při absenci doplňkové činnosti. Doplňková činnost využívá ve své činnosti volné kapacity organizace. Organizace předpokládá v následujících letech opakování doplňkové činnosti minimálně ve stejném rozsahu. Podrobný rozbor nákladů a výnosů doplňkové činnosti organizace a jejich meziroční srovnání podávají tabulky Přehled nákladů z hlavní a doplňkové činnosti (Tabulka č. 2) a Přehled výnosů z hlavní a doplňkové činnosti (Tabulka č. 1), které jsou součástí Přílohy k této Zprávě. 13

15 Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek: Zpráva o činnosti a plnění úkolů - EKONOMICKÁ ČÁST 4. Výsledek hospodaření Výsledek hospodaření v hlavní činnosti v členění na jednotlivá střediska a celkem: (údaje v Kč) náklady výnosy VH škola hala školní jídelna domov mládeže celkem za hlavní činnost Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti v členění na jednotlivá střediska a celkem: (údaje v Kč) náklady výnosy VH ubytování hostinská činnost, stravovací služby a stravování zaměstnanců prodej zboží rekvalifikační kurzy kovoobrábění Celkem za doplňkovou činnost Rozbor výsledku hospodaření hlavní činnosti: Mimo dotace jsou nejvýznamnějšími položkami příjmy z pronájmu nemovitého a movitého majetku, ošetřovného, příjmy ze služeb souvisejících se sportem, stravování studentů a darů. Rovněž je nutno připomenout, že prostředky vynaložené na pronájem sportovní haly pro výuku tělesné výchovy před rokem 2006 představovaly částku okolo Kč, v současné době organizace v dopoledních hodinách využívá halu pro hlavní činnost a tím dochází k výše uvedené úspoře. V roce 2009 proběhla rozsáhlá oprava sociálního zařízení ve sportovní hale, především z tohoto důvodu vykazuje hlavní činnost ztrátu ve výši Kč. Rozbor výsledku hospodaření doplňkové činnosti: Kladný výsledek hospodaření doplňkové činnosti ve výši Kč byl dosažen příjmy ze stravování cizích strávníků, ubytování na domově mládeže a živnostenskou činností kovoobrábění. Návrh na rozdělení výsledku hospodaření do peněžních fondů organizace Střední průmyslová škola dosáhla v roce 2009 kladného výsledku hospodaření z hlavní i doplňkové činnosti ve výši Kč. Rozdělení dosaženého výsledku hospodaření do peněžních fondů podléhá schválení Radou Moravskoslezského kraje. Organizace navrhuje příděly zlepšeného výsledku hospodaření do jednotlivých fondů následovně: fond odměn Kč rezervní fond Kč 14

16 Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek: Zpráva o činnosti a plnění úkolů - EKONOMICKÁ ČÁST C) Vyhodnocení čerpání účelových prostředků 1. účelové prostředky ze státního rozpočtu rozpis účelových dotací poskytnutých ze státního rozpočtu v členění podle jednotlivých účelových znaků, vyhodnocení jejich čerpání, okolnosti, které měly vliv na výši jejich čerpání, případné odchylky skutečného čerpání od rozpočtovaných ukazatelů, skutečnosti ovlivňující jednotkové výkony ve sledovaném roce, informace o případné výši nedočerpaných prostředků 2. mzdové náklady a zaměstnanci, průměrný plat 3. účelové dotace z rozpočtu zřizovatele rozpis účelových dotací poskytnutých z rozpočtu zřizovatele v členění dle jednotlivých účelových znaků, vyhodnocení jejich čerpání, informace o případné výši nedočerpaných prostředků a důvodech jejich nevyčerpání 1. účelové prostředky ze státního rozpočtu Ze státního rozpočtu přes rozpočet střední školní domov zřizovatele škola jídelna mládeže celkem ÚZ Přímé náklady na vzdělávání prostředky na platy ostatní platby za provedenou práci zákonné odvody FKSP přímý ONIV - náhrady přímý ONIV - přímý ÚZ Rozvojový program Zvýšení nenárokových složek mezd pedagogických pracovníků... prostředky na platy zákonné odvody FKSP ÚZ Rozvojový program Hustota a specifika prostředky na platy zákonné odvody FKSP ÚZ Rozvojový program Posílení úrovně odměňování nepedagogických pracovníků prostředky na platy zákonné odvody FKSP

17 Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek: Zpráva o činnosti a plnění úkolů - EKONOMICKÁ ČÁST Vyhodnocení čerpání Účelové prostředky poskytované organizaci jsou označovány účelovými znaky a tyto dotace podléhají finančnímu vypořádání s poskytovatelem dotace, tj. s MŠMT ČR prostřednictvím zřizovatele tj. Moravskoslezského kraje. Prostředky, které nebyly použity ke stanovenému účelu, musejí být poskytovateli vráceny. Přidělování účelových prostředků příspěvkovým organizacím probíhá na základě schválení příspěvku Radou (Zastupitelstvem) Moravskoslezského kraje (tj. vždy přes rozpočet zřizovatele). Přímé prostředky na vzdělávání byly v roce 2009 organizaci poskytovány pravidelně ve čtvrtletních splátkách. Výše účelových prostředků s účelovým znakem je přidělována v závislosti na výši výkonů ve sledovaném roce. Ve sledovaném roce byly organizaci poskytnuty přímé náklady na vzdělávání v členění těchto účelových znaků: ÚZ Přímé náklady na vzdělávání kraje Kč ÚZ Zvýšení nenárokových složek platů Kč ÚZ Rozvojový program Hustota a specifika Kč ÚZ Posílení úrovně odměňování nepedagogických pracovníků Kč Přímé náklady na vzdělávání byly tedy organizaci poskytnuty v celkové výši Kč. Organizace vyčerpala podle jednotlivých účelových znaků veškeré poskytnuté prostředky a vratka nedočerpaných prostředků byla 0 Kč. Údaje o finančním vypořádání dotací poskytnutých ze státního rozpočtu v roce 2008 ukazuje Příloha - Údaje o finančním vypořádání dotací poskytnutých ze státního rozpočtu v roce 2009 (Finanční vypořádání dotací ze státního rozpočtu s výjimkou dotací na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů). Organizace čerpala přidělené finanční prostředky v průběhu roku 2009 vcelku rovnoměrně v závislosti na provozních potřebách školy (školní rok, topné období, atd.). Rozhodné skutečnosti ovlivňující jednotkové výkony ve sledovaném období: Výkony organizace jsou vyjádřeny počtem studentů střední školy, počtem stravovaných studentů ve školní jídelně a počtem ubytovaných studentů na domově mládeže. V Tabulce č. 10 Počet výkonů v roce 2009 je ukázán vývoj jednotlivých výkonů v prvním a druhém pololetí roku Tyto údaje jsou ze statistických výkazů organizace a ukazují mírný meziroční pokles výkonů střední školy a domova mládeže i školní jídelny, který je dán nepříznivým demografickým vývojem a není problémem pouze naší organizace, ale postihuje celou oblast středního vzdělávání. 16

18 Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek: Zpráva o činnosti a plnění úkolů - EKONOMICKÁ ČÁST 2. Mzdové náklady a zaměstnanci, průměrný plat Organizace má stanoveny zřizovatelem závazné ukazatele i v oblasti mzdových prostředků a limitu počtu zaměstnanců. Také tyto veličiny se odvíjejí od dosažených výkonů organizace. V roce 2009 byly KÚ MSK stanoveny organizaci na základě usnesení rady kraje č. 13/724 ze dne tyto závazné ukazatele: limit počtu zaměstnanců 95,48 prostředky na platy Kč ostatní platby za provedenou práci Kč Konečná výše závazných ukazatelů v oblasti mzdových prostředků byla schválena usnesením Rady Moravskoslezského kraje č. 37/1872 ze dne následovně: prostředky na platy Kč ostatní platby za provedenou práci Kč zákonné odvody Kč FKSP Kč Limit počtu zaměstnanců 95,48 Mimoto byly organizaci poskytnuty prostředky na rozvojové programy pod ÚZ 33005,33015,33016 v následujícím členění (částky jsou včetně zákonných odvodů a FKSP): ÚZ Zvýšení nenárokových složek platů a motivačních složek mezd pedagogických pracovníků regionálního školství s ohledem na kvalitu jejich práce Kč ÚZ Hustota a Specifika na rok Kč ÚZ Posílení úrovně odměňování nepedagogických pracovníků Kč Rozpočtované prostředky na platy a OPPP v členění na jednotlivá střediska: střední škola školní jídelna domov mládeže (údaje v Kč) celkem Prostředky na platy OPPP ÚZ ÚZ ÚZ Prostředky s ÚZ 33005, a byly zřizovatelem rozpočtovány na Pro čerpání rozvojových programů byla stanovena metodika. Podle ní bylo možno čerpat rozpočtované prostředky i na 3142 a 3147 v členění na pedagogické a nepedagogické pracovníky. 17

19 Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek: Zpráva o činnosti a plnění úkolů - EKONOMICKÁ ČÁST Plnění ukazatelů celá organizace: (údaje v Kč) limit skutečnost úspora Prostředky na platy OPPP Rozvojové programy (ÚZ 33005,33015,33016) Limit přepočteného počtu zaměstnanců 95,48 89,71 5,77 Průměrný plat zaměstnanců (včetně zapojení rozvojových programů) celé organizace v roce 2009 činil Kč/měsíc (bez rozvojových programů Kč/měsíc). Organizace stanovené závazné ukazatele bez výhrad splnila. Vyčerpala veškeré poskytnuté mzdové prostředky všech ÚZ a dodržela závazný ukazatel limit přepočteného stavu zaměstnanců. Hodnocení jednotlivých středisek organizace: 3122 střední škola pedagogičtí pracovníci nepedagogičtí pracovníci přepočtený počet zaměstnanců 51,411 17,492 objem vyplacených prostředků na platy (vč ,33015,33016) (v Kč) průměrná měsíční mzda (v Kč) Údaje ze statického výkazu P školní jídelna pedagogičtí pracovníci nepedagogičtí pracovníci přepočtený počet zaměstnanců 0 12,284 objem vyplacených prostředků na platy (vč ,33015,33016) (v Kč) průměrná měsíční mzda (v Kč) Údaje ze statického výkazu P domov mládeže pedagogičtí pracovníci nepedagogičtí pracovníci přepočtený počet zaměstnanců 4,000 4,523 objem vyplacených prostředků na platy (vč ,33015,33016) (v Kč) průměrná měsíční mzda (v Kč) Údaje ze statického výkazu P

20 Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek: Zpráva o činnosti a plnění úkolů - EKONOMICKÁ ČÁST Přesuny mzdových prostředků mezi jednotlivými středisky byly prováděny v rámci pravomoci účetní jednotky. Závazné ukazatele za organizaci celkem byly splněny. Vzdělávání zaměstnanců organizace Na DVPP vynaložila organizace v roce 2009 částku Kč, na ostatní vzdělávání zaměstnanců Kč. 3. Účelové dotace z rozpočtu zřizovatele ÚZ 0 ÚZ 205 ÚZ 206 Poskytnuté dotace od zřizovatele na jednotlivá střediska podle účelu použití (ÚZ): (údaje v Kč) Střední škola 3122 Školní jídelna 3142 Domov mládeže 3147 Celkem provozní náklady na zajištění přístupu k ICT účelově na krytí odpisů DHM a DNM účelově určená na akci Rekonstrukce podlahy ve sportovní hale Vyhodnocení čerpání prostředků poskytnutých zřizovatelem: Provozní náklady byly organizaci v roce 2009 poskytnuty ve výši Kč. Z této celkové rozpočtované částky bylo stanoveno účelové čerpání ve výši Kč na krytí odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku a Kč na zajištění přístupu k ICT. Prostředky poskytnuté na zajištění přístupu k ICT vyčerpala organizace v plné výši Kč a vratka byla ve výši 0 Kč. Prostředky poskytnuté na krytí odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku vyčerpala organizace ve výši Kč, vratka nedočerpaných prostředků byla 0 Kč. Údaje o finančním vypořádání dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v roce 2008 ukazují Přílohy Údaje o finančním vypořádání účelových dotací poskytnutých z rozpočtu Moravskoslezského kraje v roce 2009, odbor školství, mládeže a sportu a Podklady pro věcné vyhodnocení využití účelových prostředků poskytnutých na zajištění informačních a komunikačních technologií, odbor školství, mládeže a sportu Účelová investiční dotace do investičního fondu ve výši Kč byla použita v plné výši v souladu se stanoveným účelem na rekonstrukci podlahy ve sportovní hale. Závazný ukazatel odvod do rozpočtu kraje odvod z investičního fondu odvedla organizace v předepsané výši Kč v určených čtvrtletních splátkách. Poskytování provozních prostředků zřizovatelem probíhá v pravidelných měsíčních splátkách. Účelové prostředky s účelovým znakem 205: u části závazného ukazatele příspěvek na provoz bylo stanoveno zřizovatelem účelové čerpání prostředků na krytí odpisů dlouhodobého hmotného a 19

21 Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek: Zpráva o činnosti a plnění úkolů - EKONOMICKÁ ČÁST dlouhodobého nehmotného majetku. Tyto prostředky jsou součástí provozních nákladů a organizace je dostává od zřizovatele v měsíčních splátkách. D) Peněžní fondy, jejich krytí a zapojení do hospodaření v daném roce - údaje o stavech, tvorbě, čerpání jednotlivých peněžních fondů (fond odměn, rezervní fond, FKSP, investiční fond) V souladu s platnými právními normami vytváří a naplňuje organizace tyto peněžní fondy: investiční fond fond kulturních a sociálních potřeb fond odměn rezervní fond Tvorbu, čerpání, konečné stavy a výši krytí uvedených fondů v roce 2009 podrobně ukazuje Tabulka č. 7 Plán tvorby a použití peněžních fondů organizace v roce 2009, která je součástí Přílohy k této Zprávě. Investiční fond Zdroje fondu tvořily zůstatek z předcházejícího období (1 002,86 tis. Kč), příděl z odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku organizace (1 375,30 tis. Kč), investiční dotace z rozpočtu kraje (1 700,00 tis. Kč) a účelový dar od jiných subjektů (500,00 tis. Kč). Čerpání fondu v roce 2009 představovalo rekonstrukci podlahy ve sportovní hale (2 199,57 tis. Kč), předepsaný odvod do rozpočtu kraje (318,00 tis. Kč), montáž regulačního systému vytápění ve školní kuchyni (369,59 tis. Kč), vybudování úklidových komor na domově mládeže (87,95 tis. Kč) a instalaci otočných košů pro basketbal ve sportovní hale (97,88 tis. Kč). Investiční fond je finančně kryt do výše zůstatku, tj ,17 tis. Kč. Fond kulturních a sociálních potřeb Zdroji tohoto fondu byly zůstatek z předcházejícího období (259,69 tis. Kč) a základní příděl z objemu zúčtovaných mezd (dle vyhlášky MF 114/2002 Sb.) celkem ve výši 505,98 tis. Kč. Čerpání fondu představovaly příspěvky na stravování zaměstnanců (179,81 tis. Kč), příspěvek odborové organizaci (4,17 tis. Kč), dary (49,70 tis. Kč) a na sportovní a kulturní akce a příspěvky na rekreace (275,69 tis. Kč). Vše v souladu s platnými předpisy a kolektivní smlouvou. Fond kulturních a sociálních potřeb je finančně kryt ve výši 202,75 tis. Kč. Není pokryt ve výši 53,55 tis. Kč. Tento rozdíl je způsoben nesplacenými půjčkami, úroky z účtu a poplatky za vedení účtu. Fond odměn Zdroje fondu celkem v roce 2009 byly 539,34 tis. Kč. Tvořily jej zůstatek z předchozího období (495,56 tis. Kč) a příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření roku 2008 (43,78 tis. Kč). V roce 2009 nebyl fond odměn čerpán. Finanční krytí fondu je ve výši zůstatku, tj. 539,34 tis. Kč. 20

22 Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek: Zpráva o činnosti a plnění úkolů - EKONOMICKÁ ČÁST Rezervní fond Zdroji fondu za rok 2009 byly zůstatek z předchozího období (531,06 tis. Kč), příděl z výsledku hospodaření roku 2008 (100,17 tis. Kč) a přijaté peněžní dary (143,01 tis. Kč). Čerpání v roce 2009 bylo dáno použitím fondu z darů (96,50 tis. Kč) podle jednotlivých účelů použití, především na vzdělávací činnosti školy. Fond je finančně krytý do výše 172,70 tis. Kč. Zbývající část fondu ve výši 505,03 tis. Kč bude pokryta zaplacenými pohledávkami v roce E) Závodní stravování zaměstnanců organizace způsob zajištění stravování (vlastní/náhradním způsobem - informace o uzavřené smlouvě o závodním stravování), kalkulace výše stravného a vyčíslení jednotlivých nákladů (cena oběda, náklady organizace, příspěvek z FKSP, náklady hrazené strávníkem), zajištění závodního stravování v době prázdnin Závodní stravování zaměstnanců zajišťuje organizace ve vlastním stravovacím zařízení (školní jídelna při SPŠ) Kalkulace nákladů v roce 2008 byla následující: Náklady na potraviny 27,00 Kč Přímé náklady 14,00 Kč Režijní náklady 13,00 Kč Cena bez DPH 54,00 Kč DPH (19% bez FKSP) 8,36 Kč Cena včetně DPH 62,36 Kč Zaokrouhlená cena 62,00 Kč Příspěvek z FKSP 10,00 Kč Náklady organizace 32,00 Kč Úhrada zaměstnancem 20,00 Kč Během vedlejších prázdnin se zaměstnanci stravují ve vlastním stravovacím zařízení organizace. O hlavních prázdninách je zajištěn provoz školní jídelny pouze v měsíci srpnu. 21

23 Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek: Zpráva o činnosti a plnění úkolů - EKONOMICKÁ ČÁST F) Péče o spravovaný majetek 1. informace o nemovitém majetku ve správě organizace (počet budov dle zřizovací listiny 2. informace o investiční činnosti, provedených opravách a údržbě na majetku za hodnocený rok 3. informace o pojištění majetku a o případných pojistných událostech 4. informace o inventarizaci majetku včetně zápisu inventarizační komise 5. informace o případných pronájmech svěřeného nemovitého majetku v návaznosti na přílohu "Evidence nájemních smluv a smluv o výpůjčce", u pronájmů delších než 1 rok informaci o souhlasu zřizovatele, srovnání cen s cenou v místě obvyklou 1. Informace o nemovitém majetku ve správě organizace Organizace má ve správě pro zajištění činností, uvedených ve zřizovací listině 8 budov: 161/1 budova školy 161/2 budova školních dílen 161/3 garáže + dílny 161/4 tělocvična + příslušenství 161/5 domov mládeže 161/6 kuchyň s jídelnou 161/10 sportovní hala 161/15 přístavba 2. Informace o investiční činnosti, provedených opravách a údržbě na majetku za rok 2009 Investiční činnost: únor - IV. etapa dodávky a montáže regulačního systému TRASCO v budově školní kuchyně. Náklady ,-- Kč červenec srpen - vybudování úklidových komor na Domově mládeže. Náklady ,-- Kč - rekonstrukce podlahy ve sportovní hale. Náklady ,-- Kč, z toho z dotace rozpočtu kraje bylo hrazeno ,-- Kč, sponzorský dar ,- Kč - instalace otočných košů pro basketbal ve sportovní hale. Náklady ,-- Kč Opravy a udržování: březen - kácení stromů. Náklady ,-- Kč květen - stříkání radiátorů ve sportovní hale. Náklady ,-- Kč červen - říjen - oprava sociálního zařízení ve sportovní hale. Náklady ,-- Kč červenec srpen - malování šatny škola + pokoje Domova mládeže. Náklady ,-- Kč 22

24 Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek: Zpráva o činnosti a plnění úkolů - EKONOMICKÁ ČÁST Další: revize hasicích přístrojů, hydrantů, elektronického zabezpečovacího systému, výtahů, tělocvičného nářadí, tlakových nádob a elektrorevize prováděné v průběhu roku. Celkové náklady činily ,-- Kč běžná údržba a opravy menšího rozsahu 3. Informace o pojištění majetku Pojištění nemovitého majetku od zajišťuje Moravskoslezský kraj pro všechny školy a školská zařízení jím řízená. Organizace sama sjednává pojištění movitého majetku, osobních automobilů a odpovědnosti za škodu. Pojištění v roce 2009 činilo 98,33 tis. Kč. Pojistné události: leden (plnění v dubnu) - škoda po zatečení z prasklého radiátoru - jídelna. Výše plnění 5 746,-- Kč ,-- Kč spoluúčast červenec (plnění v září) - Škoda po zatečení v důsledku poruchy na otopném systému. Výše plnění 9 444,-- Kč ,-- Kč spoluúčast. 4. Inventarizace majetku a závazků Inventarizace majetku a závazků v roce 2009 proběhla ke dni řádně účetní závěrky, tj. k na základě příkazu ředitele školy č. 2/2009 k inventarizaci hospodářských prostředků ze dne 30. listopadu Výsledkem inventarizace byl bezrozdílný stav. Závěrečná inventarizační zpráva je v příloze k této Zprávě. 5. Informace o pronájmu svěřeného majetku Nebytové prostory, které organizace nevyužívá pro potřeby hlavní činnosti, využívá k pronájmu. Sjednány na dobu neurčitou jsou pouze smlouvy o pronájmu, které byly uzavřeny před Ostatní pronájmy jsou sjednávány na dobu určitou do 1 roku. Přehled uzavřených nájemních smluv podává Tabulka přílohy Nájemní smlouvy. Organizace pronajímá nemovitý majetek za 550 Kč/m²/rok + služby u prostor v podzemních podlažích a 700 Kč/m²/rok + služby u nadzemních podlaží. Včetně služeb se cena pronájmu pohybuje okolo 1000 Kč/m²/rok. Ceny pronájmu nebytových prostor zjištěných u realitních kanceláří se pohybují (bez ohledu na atraktivitu umístění a stav) v částkách okolo 2000 Kč/m²/rok včetně služeb. Nemovitý majetek organizace nevypůjčuje. 23

25 Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek: Zpráva o činnosti a plnění úkolů - EKONOMICKÁ ČÁST G) Pohledávky a závazky organizace 1. pohledávky celkový objem pohledávek v návaznosti na účetní výkazy, rozpis a vyčíslení nejvýznamnějších položek, vyhodnocení pohledávek po lhůtě splatnosti, příčiny jejich vzniku a návrh řešení, komentář a jmenovitý rozpis dlužníků u pohledávek starších 1 roku v návaznosti na tabulku č. 6 a 6a 2. závazky celkový objem závazků v návaznosti na účetní výkazy, rozpis a vyčíslení nejvýznamnějších položek 1. Pohledávky K vykazovala organizace pohledávky ve výši ,93 Kč. Vyplývají z běžné činnosti organizace. Tvoří je pohledávky vznikající na základě zaplacených zálohových faktur (teplo, teplá voda, elektrická energie apod.), pohledávky za dosud neuhrazený nájem, stravování a půjčky zaměstnanců. Nedobytné pohledávky organizace k nevykazuje. Pohledávky v soudním řízení jsou ve výši Kč. Ke dni vydání této výroční zprávy je exekuční žaloba vůči dlužníkovi před finálním rozhodnutím soudu. Členění pohledávek po lhůtě splatnosti k uvádí Tabulka č. 6 Stav pohledávek po lhůtě splatnosti, která je součástí Přílohy. Organizace u pohledávek po lhůtě splatnosti jednotlivé dlužníky upomíná písemnou formou, zruší s dlužníkem smlouvu o pronájmu, případně stravování. Převážná část pohledávek je uhrazena počátkem následujícího roku. 2. Závazky Závazky organizace k byly ve výši ,54 Kč. Zahrnují závazky vůči zaměstnancům a institucím vyplývajícím z pracovně právních vztahů a dosud neuhrazené faktury dodavatelům, jejichž splatnost nastala až v následujícím účetním období. H) Výsledky kontrol (dle čl. 14 odst. 6 Zásad vztahů orgánů kraje k PO), informace o dalších kontrolách, které proběhly v roce 2009 V roce 2009 proběhly v organizaci následující kontroly: Ostatní kontrolní činnost: Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Termín kontroly: Předmět kontroly: Kontrola stálého úkrytu Závěr: Nedostatky nezjištěny, kryt je provozuschopný Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě Termín kontroly: Předmět kontroly: Státní zdravotní dozor zaměřen na kontrolu postupů založených na principech HACCP, na základě pokynu hlavního hygienika ČR Závěr: Nedostatky nezjištěny. Opatření neuložena. 24

IČ 70 958 165 : 1. Rozbory hospodaření s finančními prostředky státního rozpočtu 1.1. Údaje o použití finančních poskytnutých prostředků 1.2. Ukazatele nákladovosti 2. Další informace 3. Tabulky r r rs

Více

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zpracovala: sumárně Mgr. Jelínková Jiřina ředitelka školy podklady Štěpánková

Více

IČ 70 958 165 : 1. Rozbory hospodaření s finančními prostředky státního rozpočtu 1.1. Údaje o použití finančních poskytnutých prostředků 1.2. Ukazatele nákladovosti 1.3. Přehled o skutečně dosaženém průměrném

Více

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008 Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice - příspěvková organizace, Dolní Tošanovice č.22, 739 53 Hnojník Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice

Více

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010-1 -

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010-1 - Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010-1 - 1.Úvod...2 2. Závazné ukazatele příspěvkové organizace...3...3 3. Hlavní finanční ukazatele...3 4. Investiční výdaje...4 5.1. Přesčasová práce měsíční přehled...

Více

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Gymnázium Žatec. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013 - 1 -

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Gymnázium Žatec. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013 - 1 - Gymnázium Žatec Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013-1 - Obsah: Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013... 1 Úvod... 2 2. Závazné ukazatele příspěvkové organizace... 3 3. Hlavní finanční ukazatele...

Více

Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012

Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Brno 21.2.2013 Zpracoval: Vaňková Jaroslava vedoucí EÚ Předkládá: Ing. Josef Hypr ředitel I. Plnění úkolů v oblasti

Více

Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2013

Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2013 Příloha č. 13 k Metodickému pokynu Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2013 A) Základní údaje o organizaci (název, sídlo školy, odloučené pracoviště, stručné

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Vydaná dne 20. dubna 2010 Schválená školskou radou dne..

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů

Zpráva o činnosti a plnění úkolů Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 28. října 1598, 738 02, Frýdek-Místek tel.: 558 406 111, web: www.spsfm.cz, email: spsfm@spsfm.cz Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové

Více

Rozbor hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Rozbor hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Rozbor hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Obsah: 1. Rozpočet poskytnutý KÚ ÚK 1.1. NIV státní rozpočet 1.2. Fond kulturních a sociálních věcí 2. Rozpočet poskytnutý zřizovatelem 2.1. Rozpočet na

Více

Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, 742 35 Odry www.ddodry.cz. Zpráva o činnosti organizace za rok 2010

Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, 742 35 Odry www.ddodry.cz. Zpráva o činnosti organizace za rok 2010 Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, 742 35 Odry www.ddodry.cz Zpráva o činnosti organizace za rok 2010 Stará kuchyň Domek Vila 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

o hospodaření školy Základní škola, Praha 4, Jižní IV. 1750/10 www.zsjizni.cz

o hospodaření školy Základní škola, Praha 4, Jižní IV. 1750/10 www.zsjizni.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o hospodaření školy Základní škola, Praha 4, Jižní IV. 1750/10 www.zsjizni.cz č.j. 517 2014 A7 Jeř A 10 V Praze dne 27. března 2014 Předkládá: Mgr. et Bc. Daniel Kaiser (ředitel) Zpracovala:

Více

Rozbor hospodaření rok 2012

Rozbor hospodaření rok 2012 Obsahuje: 5 stran textu + přílohy Základní škola Nelahozeves, okres Mělník Rozbor hospodaření rok 2012 Projednáno pedagogickou radou, dne 5.3.2013 Schváleno Školskou radou při ZŠ v Nelahozevsi, dne 11.3.2013.

Více

Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací KOMENTÁŘ K ROZBORŮM HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací KOMENTÁŘ K ROZBORŮM HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 5 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934

Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 2011 Příspěvková organizace rozpočtuje

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE IČ 46254331

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE IČ 46254331 STANOVISKO OŠMS ZK PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ZLÍNSKÝM KRAJEM ZA ROK 2012 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE IČ 46254331 ÚVOD Základní umělecká škola Bojkovice je

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV RASPENAVA, příspěvková organizace FUČÍKOVA 432, 464 01 Raspenava, IČO 71220089 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Pavel Chroust, Ředitel ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE V

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ ROKYTNICE NAD JIZEROU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE DOLNÍ ROKYTNICE 291 51244 ROKYTNICE NAD JIZEROU IČ: 00085782 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: OLGA MAREŠOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ

Více

Název materiálu: rozpočet organizace na rok 2015

Název materiálu: rozpočet organizace na rok 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Praha 10 Hostivař, Hornoměcholupská 873 s bezbariérovým přístupem zaměřená na výuku cizích jazyků, využití digitálních technologií a zdravý životní styl Název materiálu: rozpočet organizace

Více

ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Město Česká Skalice S M Ě R N I C E RADY MĚSTA ČESKÁ SKALICE č.4/2004 ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - 1 - l. Úvod 1.1. Pro výkon vybraných činností, které jsou zpravidla neziskové a jejichž obsah, struktura

Více

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace 742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Základní škola a mateřská škola, Citonice, okres Znojmo, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 ředitel organizace - 2 - I. Charakteristika školy Zřizovatelem Základní školy a

Více

Závěrečný účet obce Římov za rok 2012 ( 17 zákona č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů).

Závěrečný účet obce Římov za rok 2012 ( 17 zákona č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů). Závěrečný účet obce Římov za rok 2012 ( 17 zákona č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů). 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2012 (údaje jsou v tis.

Více

Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace 751 01 Lobodice 39 IČ: 70987548

Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace 751 01 Lobodice 39 IČ: 70987548 Organizace: Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace 751 01 Lobodice 39 IČ: 70987548 Výroční zpráva hospodaření organizace za rok 2014 Zřizovatel: Obec Lobodice Statutární orgán:

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 DS Jenštejn únor 2015 Tato zpráva je vytvořena na základě článku č. 33, Směrnice Středočeského kraje č.

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Základní a Mateřská škola Děčín VIII p. o., 72743972 Vojanova 178/12, Děčín 12 ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Ředitel : Mgr. Karel Rajchl Datum: 3. 2. 2014 Děčín

Více

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Výroční zpráva o hospodaření

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012

Zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012 Zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012 Domov pro seniory Iris, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace IČ: 70 63 18 24 I. ÚVOD Domov pro seniory Iris (dále jen Domov) poskytuje klientům nepřetržitou

Více

Výroční zpráva. o hospodaření školy. Základní škola T. G. Masaryka Vimperk, l. máje 268, okr. Prachatice

Výroční zpráva. o hospodaření školy. Základní škola T. G. Masaryka Vimperk, l. máje 268, okr. Prachatice Základní škola T. G. Masaryka Vimperk, l. máje 268, okr. Prachatice IČO : 47 259 132 Osvědčení o registraci u FÚ Vimperk - č. CZ 47259132 Výpis z registru ekonom. subjektů - CZ 0315 Prachatice Výroční

Více

Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity,okr. Příbram

Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity,okr. Příbram ZŠ a MŠ Dolní Hbity,okres Příbram je od 1.1. 2003 je příspěvkovou organizací. Zřizovatel školy: Obec Dolní Hbity Organizace je vedena u Českého statistického úřadu Praha pod identifikačním číslem: 71 00

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zahrada DS Jenštejn 10.12.2012 Tato zpráva je vytvořena na základě článku č. 33, Směrnice Středočeského

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2007 Na rok 2007 byla pro ZŠ Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace schválena neinvestiční dotace v celkové

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD LHOTKA

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD LHOTKA STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD LHOTKA Zpráva o výsledku hospodaření městského obvodu Lhotka za rok 2013 Závěrečný účet Červen 2014 Schváleno na 17. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Lhotka,

Více

Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina

Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina KOMENTÁŘ k rozborům hospodaření za 1. - 12.2014 hlavní činnost: celkové náklady na provoz: celkové vlastní výnosy 44.629.109,00 Kč 8.849.587,78

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŠ DOLNÍ TOŠANOVICE a MŠ HORNÍ TOŠANOVICE ZA UPLYNULÉ OBDOBÍ OD 1. 1. DO 31. 12. 2011

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŠ DOLNÍ TOŠANOVICE a MŠ HORNÍ TOŠANOVICE ZA UPLYNULÉ OBDOBÍ OD 1. 1. DO 31. 12. 2011 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŠ DOLNÍ TOŠANOVICE a MŠ HORNÍ TOŠANOVICE ZA UPLYNULÉ OBDOBÍ OD 1. 1. DO 31. 12. 2011 O b s a h: I. Informace o organizaci II. Financování více zdrojově - Rozpočet

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA KALENDÁŘNÍ ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA KALENDÁŘNÍ ROK 2014 ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA KALENDÁŘNÍ ROK 2014 Opava, únor 2015 ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA KALENDÁŘNÍ ROK 2014 Příspěvková organizace: Střední

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013. Počet uživatelů (kontaktů)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013. Počet uživatelů (kontaktů) Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace, Tanvaldská 269, 463 11 Liberec 30, IČ 70868476 Statutární zástupce: Mgr. Ivo Brát VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, příspěvková organizace

Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, příspěvková organizace Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, příspěvková organizace Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace - rozbor hospodaření školy za rok 2011 A) Základní údaje o organizaci Zřizovatel:...

Více

1. PŘEHLED VÝNOSŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI

1. PŘEHLED VÝNOSŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI Tabulka č. 1 1. PŘEHLED VÝNOSŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI číslo řádku 1 2 3 4 5 6 7=4-1 8=5-2 9=6/3 1 Tržby za prodané zboží (604) 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb (601,602)

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, přísp.org. Tkalcovská 460, 51401 Jilemnice telefon 481 549 259, email reditel@gymjil.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Vypracoval: P.Kuříková, J.Lipská..

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 Střední škola, Lomnice nad Popelkou, Antala Staška 213, příspěvková organizace tel./fax: 481 671 262, e-mail: skola@skola-lomnice.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 Vypracoval: Iveta Němcová..

Více

Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012

Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Výnosy za rok činily celkem: 14 139 263,26 Kč 1/ provozní

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Únor 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Únor 2014 Únor 2014 ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Zprávu o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE B/ VYHODNOCENÍ

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Středočeský Inspektorát. Inspekční zpráva. Základní škola Psáry, okres Praha - západ

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Středočeský Inspektorát. Inspekční zpráva. Základní škola Psáry, okres Praha - západ ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Středočeský Inspektorát Inspekční zpráva Základní škola Psáry, okres Praha - západ Dolní Jirčany 12, 252 44 Psáry Identifikátor školy: 600 053 423 Termín konání tematické

Více

Střední škola, Šenov u Nového Jičína, příspěvková organizace 742 42 Šenov u Nového Jičína IČ: 00848077

Střední škola, Šenov u Nového Jičína, příspěvková organizace 742 42 Šenov u Nového Jičína IČ: 00848077 Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Střední škola, Šenov u Nového Jičína, příspěvková organizace 742 42 Šenov u Nového Jičína IČ: 00848077 za rok 2010 Zpracovala: Ing. Liduše Trčková Schválil:

Více

Ekonomické výsledky nemocnic 2001

Ekonomické výsledky nemocnic 2001 Ekonomické výsledky nemocnic 2001 ZDRAVOTNICKÁ STATISTIKA ČR Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 Ekonomické výsledky nemocnic 2001 Publikace obsahuje výběr ekonomických,

Více

III. Výsledky hospodaření zdravotních pojišťoven

III. Výsledky hospodaření zdravotních pojišťoven III. Výsledky hospodaření zdravotních pojišťoven Nedílnou součástí veřejných financí jsou i finanční prostředky systému veřejného zdravotního pojištění (dále jen v. z. p. ). Hodnocení vývoje systému v.

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2011

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2011 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace Jeremenkova 2, Ostrava Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2011 Za PO: PhDr. Iva

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy

Výroční zpráva o hospodaření školy Výroční zpráva o hospodaření školy Příjmy Výdaje Majetek školy Rozbor hospodaření 2003 Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2003 PŘÍJMY: CELKOVÉ PŘÍJMY 19 324 180,90 Kč z toho prostředky získané vlastní

Více

R o z b o r h o s p o d a ř e n í z a r o k 2 0 0 4

R o z b o r h o s p o d a ř e n í z a r o k 2 0 0 4 R o z b o r h o s p o d a ř e n í z a r o k 2 0 0 4 1. Úvod IČO: 60816929 Název: Gymnázium, Dačice, Boženy Němcové 213 Sídlo: ul. B. Němcové 213/V, 380 11 Dačice Právní forma: příspěvková organizace Náplň

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE IČ 46254331

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE IČ 46254331 STANOVISKO OŠMS ZK PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ZLÍNSKÝM KRAJEM ZA ROK 2011 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE IČ 46254331 ÚVOD Základní umělecká škola Bojkovice je

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2010

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2010 Mateřská škola pro zrakově postižené, Havířov - Město, Mozartova 2, příspěvková organizace Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2010 Zpracovala: Bc. Šárka Chobotová ředitelka

Více

Závěrečný účet Města Sušice

Závěrečný účet Města Sušice Závěrečný účet Města Sušice rok 2006 Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru 1 I. Plnění rozpočtu roku 2006 A/ Plnění rozpočtu města B/ Plnění rozpočtu příspěvkových organizací MŠ Tylova

Více

Závěrečný účet Obce Osíčko za rok 2013

Závěrečný účet Obce Osíčko za rok 2013 OBEC OSÍČKO ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Závěrečný účet Obce Osíčko za rok 2013 Obec Osíčko, IČO 00287563, podle 17, odst. 6, zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákona č.

Více

I. Poskytnuté dotace od 1. 1. do 31. 12. 2011

I. Poskytnuté dotace od 1. 1. do 31. 12. 2011 I. Poskytnuté dotace od 1. 1. do 31. 12. 2011 Příjmy celkem 16 823 845,45 od města Benátky n. J. a) z toho - příspěvek na provoz ZŠ 2 098 345,00 příspěvek na provoz ŠJ 486 408,00 příspěvek na investice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2002

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2002 GYMNÁZIUM J.Á. KOMENSKÉHO ul. Komenského č.169 688 31 Uherský Brod VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2002 V Uherském Brodě RNDr. Karel Radil dne 31. ledna 2003 ředitel školy Gymnázium J.Á. Komenského

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2008

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2008 Název organizace : Základní škola Šumperk Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287 Výroční zpráva o hospodaření za rok 2008 Zpracoval : Růžena Svobodová Schválil : Mgr. Lubomír

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

Zaměstnanci a mzdové prostředky za 1. 4. čtvrtletí 2013

Zaměstnanci a mzdové prostředky za 1. 4. čtvrtletí 2013 Zaměstnanci a mzdové prostředky za 1. 4. čtvrtletí 2013 Stručné shrnutí Informační datová svodka Zaměstnanci a mzdové prostředky za 1. 4. čtvrtletí 2013 je analytickým výstupem ze čtvrtletních výkazů o

Více

Zpráva o činnosti. Technické služby Kostelec nad Orlicí, s.r.o., vykázaly za rok 2008 hospodářský výsledek - ztrátu ve výši 579 829,55 Kč.

Zpráva o činnosti. Technické služby Kostelec nad Orlicí, s.r.o., vykázaly za rok 2008 hospodářský výsledek - ztrátu ve výši 579 829,55 Kč. Technické služby Kostelec nad Orlicí, s.r.o. Rudé armády 1458, 517 41 Kostelec nad Orlicí IČO: 26011247, DIČ: CZ26011247 zápis v OR KS v Hradci Králové oddíl C, vložka 19957 Zpráva o činnosti hospodářský

Více

Zaměstnanci a mzdové prostředky za 1. 4. čtvrtletí 2014

Zaměstnanci a mzdové prostředky za 1. 4. čtvrtletí 2014 Zaměstnanci a mzdové prostředky za 1. 4. čtvrtletí 2014 Stručné shrnutí Informační datová svodka Zaměstnanci a mzdové prostředky za 1. 4. čtvrtletí 2014 je analytickým výstupem ze čtvrtletních výkazů o

Více

Porada ředitelů krajských Š/ŠZ duben 2015

Porada ředitelů krajských Š/ŠZ duben 2015 Porada ředitelů krajských Š/ŠZ duben 2015 I. Rozpis rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání na rok 2015 1) Rozpis rozpočtu z MŠMT na kraje Zveřejněné informace Materiál Principy normativního rozpisu rozpočtu

Více

Gymnázium Jana Palacha, Mělník, Pod Vrchem 3421

Gymnázium Jana Palacha, Mělník, Pod Vrchem 3421 1 Gymnázium Jana Palacha, Mělník, Pod Vrchem 3421 (č.org. 10602) Zpráva o hospodaření za rok 2014 2 Gymnázium Jana Palacha, Mělník, Pod Vrchem 3421 Rozbor hospodaření za rok 2014 1)Úvod Škola: Gymnázium

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 2000 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě vykázal za rok 2000 zisk ve výši 37 tis. Kč. Jedná se o zisk, kterého

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2010

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2010 STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, BRUNTÁL, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 00601322 (555 559 711 e-mail: info@sps-bruntal.cz fax: 555 559 720 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2010 Vypracoval

Více

Běžný účet Česká spořitelna. Účet hospodářské činnosti - muzeum Účet hospodářské činnosti byt. fond

Běžný účet Česká spořitelna. Účet hospodářské činnosti - muzeum Účet hospodářské činnosti byt. fond Obec Lenora: Závěrečný účet za rok 2013. Závěrečný účet roku 2013 je předkládán obecnímu zastupitelstvu v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 128/2000

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Domov mládeže, Liberec, Zeyerova 33, příspěvková organizace tel.: 485106674 telefon+fax.: 485406673 e-mail: muzicekj@volny.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Vypracoval: Bc. Jitka Zrůstová.. podpis

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2013

Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 D u h a - centrum sociálních služeb Vikýřovice, příspěvková organizace IČ:75004089 zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddílu Pr vložce č.776. Výroční zpráva o činnosti

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Domov mládeže, Liberec, Zeyerova 33, příspěvková organizace tel.: 485106674 telefon+fax.: 485406673 e-mail: muzicekj@volny.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval: Bc. Jitka Zrůstová.. podpis

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM. ZA r. 2007

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM. ZA r. 2007 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM ZA r. 2007 I. Obecné informace II. Výsledek rozpočtového hospodaření Plnění rozpočtu příjmů Daňové příjmy Nedaňové a kapitálové příjmy Přijaté dotace Konsolidace

Více

Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina

Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina KOMENTÁŘ k rozborům hospodaření za 1. - 12. 2012 hlavní činnost: celkové náklady na provoz: celkové vlastní výnosy 46.707.488,52 Kč 8.625.684,12

Více

Gymnázium, Velké Pavlovice, Pod Školou 10, příspěvková organizace, IČ 71220321 Výroční zpráva o hospodaření školy v roce 2010

Gymnázium, Velké Pavlovice, Pod Školou 10, příspěvková organizace, IČ 71220321 Výroční zpráva o hospodaření školy v roce 2010 Gymnázium, Velké Pavlovice, Pod Školou 10, příspěvková organizace, IČ 71220321 Výroční zpráva o hospodaření školy v roce 2010 Velké Pavlovice, 20. ledna 2010 PaedDr. Kropáč Vlastimil ředitel školy Gymnázium

Více

Závěrečná zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace kraje SOUHRNNÁ

Závěrečná zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace kraje SOUHRNNÁ Závěrečná zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace kraje SOUHRNNÁ Rok 2011 Harmonie, příspěvková organizace Krnov, Pod Cvilínem, Chářovská 785/85 Krnov 17. 2. 2012 Mgr. Miroslava Fofová

Více

OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ. Obec Vrchovany Vnitroorganizační Směrnice č. 1/2013 o oběhu účetních dokladů

OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ. Obec Vrchovany Vnitroorganizační Směrnice č. 1/2013 o oběhu účetních dokladů 1 OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Obec Vrchovany Vnitroorganizační Směrnice č. 1/2013 o oběhu účetních dokladů Obec : Vrchovany IČ : 00673081 Zpracoval: Jaroslav Křupala Směrnici schválil: Jaroslav Křupala starosta

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, přísp.org. Tkalcovská 460, 51401 Jilemnice telefon 481 549 259, email reditel@gymjil.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval: E.Jiroušová, J.Lipská..

Více

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012 Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012 Bilance příjmů a výdajů za rok 2012 Z porovnání celkových skutečných příjmů a výdajů vyplývá, že hospodaření Ústeckého kraje za rok 2012 bylo schodkové se saldem

Více

Střední škola přírodovědná a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2007

Střední škola přírodovědná a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2007 Střední škola přírodovědná a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2007 ÚNOR 2008 A. Základní údaje o příspěvkové organizaci Střední škola přírodovědná

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Závěrečný účet města Šluknov za rok 2014 je zpracován v souladu s 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Obsah

Více

Závěrečný účet za rok 2010.

Závěrečný účet za rok 2010. Obec Lenora Závěrečný účet za rok 2010. Závěrečný účet roku 2010 je předkládán obecnímu zastupitelstvu v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 128/2000

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2005 Gymnázium J.A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Adresa organizace: Komenského čp. 169 IČ: 603 717 57 Uherský Brod, PSČ

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2012 Gymnázium Františka Živného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2012 Gymnázium Františka Živného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2012 Gymnázium Františka Živného, Bohumín, Jana Palacha 794, Právní forma: Předkládá: PaedDr. Miroslav Bialoň, ředitel školy Obsah: A. Základní

Více

Závěrečný účet obce za rok 2010. Schváleno Zastupitelstvem obce dne: 30.6.2011

Závěrečný účet obce za rok 2010. Schváleno Zastupitelstvem obce dne: 30.6.2011 Obec Bantice IČ:00600113 Závěrečný účet obce za rok 2010 Schváleno Zastupitelstvem obce dne: 30.6.2011 Vypracovala: Marie Františová Starosta obce: René Remeš Vyvěšeno: 14.6.2011 Zveřejněno na úřední desce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ Základní škola Náměšť na Hané VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ rok 2005 Základní škola Náměšť na Hané Komenského 283, 783 44 Náměšť na Hané Identifikátor zařízení : 600 140 261 Základní škola dotace od obcí

Více

Krajská metodika rozpisu přímých výdajů právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřizovaných obcemi a krajem na rok 2008

Krajská metodika rozpisu přímých výdajů právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřizovaných obcemi a krajem na rok 2008 Krajský úřad Moravskoslezského kraje Odbor školství, mládeže a sportu ČJ.: MSK 23597/2008 zpracovala: Ing. Hana Havránková vedoucí oddělení přímých nákladů Krajská metodika rozpisu přímých výdajů právnických

Více

Základní škola Tomáše Šobra a Mateřská škola Písek, Šobrova 2070

Základní škola Tomáše Šobra a Mateřská škola Písek, Šobrova 2070 Základní škola Tomáše Šobra a Mateřská škola Písek, Šobrova 2070 Výroční zpráva školní rok 2013-2014 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Základní škola byla zřízena jako samostatný právní subjekt k 1.1.

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2007

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2007 Domov Odry, příspěvková organizace Hranická 56, Odry, 742 35 ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2007 V Odrách 22.2.2008 Schválil: Chodurová Miroslava Ředitelka Domova Odry ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI

Více

příspěvková organizace FRÝDECKÁ 32, 737 01 ČESKÝ TĚŠÍN, IČ 00577235

příspěvková organizace FRÝDECKÁ 32, 737 01 ČESKÝ TĚŠÍN, IČ 00577235 Střední škola hotelová a obchodně podnikatelská, Český Těšín, příspěvková organizace FRÝDECKÁ 32, 737 01 ČESKÝ TĚŠÍN, IČ 00577235 ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ ŠKOLY ČÁST: ROZBOR HOSPODAŘENÍ 2009 Osnova

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET. OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM ZA r. 2006

ZÁVĚREČNÝ ÚČET. OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM ZA r. 2006 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM ZA r. 2006 Přílohy : 1. Obecné informace 2. Výsledek rozpočtového hospodaření Plnění rozpočtu příjmů Daňové příjmy Nedaňové a kapitálové příjmy Přijaté dotace Konsolidace

Více

UNICORN COLLEGE. Výroční zpráva o hospodaření soukromé vysoké školy

UNICORN COLLEGE. Výroční zpráva o hospodaření soukromé vysoké školy UNICORN COLLEGE Výroční zpráva o hospodaření soukromé vysoké 213 2 1 4, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 13 Hlavní projekt: Projekt: Název: Výroční zpráva o h o s p o d a ř e n í soukromé vysoké 213 Autor:

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

Protokol o provedené veřejnosprávní kontrole ze dne 30. 4. 2015

Protokol o provedené veřejnosprávní kontrole ze dne 30. 4. 2015 Karel Pítro - kontrolor, IČ: 866 89 186, se sídlem v Mašově 23, 511 01 Turnov Tel. 776 860 494, e-mail: karel.pitro@centrum.cz, schneide@wo.cz Protokol o provedené veřejnosprávní kontrole ze dne 30. 4.

Více

Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012. Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR

Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012. Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012 Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR 1 K o m e n t á ř : V roce 2011 činil hospodářský výsledek

Více