PRÁCE S PŮVODCI NÁSILÍ V RODINÁCH: PŘÍKLADY ZAHRANIČNÍ DOBRÉ PRAXE. Liga otevřených mužů, o. s. 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRÁCE S PŮVODCI NÁSILÍ V RODINÁCH: PŘÍKLADY ZAHRANIČNÍ DOBRÉ PRAXE. Liga otevřených mužů, o. s. 2013"

Transkript

1 PRÁCE S PŮVODCI NÁSILÍ V RODINÁCH: PŘÍKLADY ZAHRANIČNÍ DOBRÉ PRAXE Liga otevřených mužů, o. s. 2013

2 ÚVOD...3 POUŽITÁ TERMINOLOGIE...5 PŘÍKLADY ZAHRANIČNÍCH DOBRÝCH PRAXÍ...6 PRIMÁRNÍ PREVENCE NÁSILÍ V RODINÁCH...6 Význam primární prevence...6 Preventivně-informační kampaně zaměřené na muže...6 Kampaň Bílá stužka (White Ribbon Campaign)...6 Další kampaně zaměřené na muže...7 Výchovné programy...8 Prevence násilí na ženách u dospívajících...8 Prevence genderového násilí u mužů a chlapců celoživotní cyklus...8 SEKUNDÁRNÍ PREVENCE NÁSILÍ V RODINÁCH...9 Poradenství pro muže...9 Mužské skupiny...9 Internetové stránky s tipy pro muže...10 TERCIÁRNÍ PREVENCE NÁSILÍ V RODINÁCH...11 Skupinové programy pro pachatele domácího násilí...11 Německo standardy práce s pachateli domácího násilí...11 Velká Británie standardy práce s pachateli domácího násilí...11 Další evropské státy programy pro pachatele domácího násilí...12 USA terapeutické skupiny pro násilné osoby...13 DOPORUČENÍ PRO PRAXI V ČESKÉ REPUBLICE...14 ZDROJE A LITERATURA

3 ÚVOD Cílem tohoto textu 1 je představit souhrn příkladů zahraničních dobrých praxí v práci s rodinami ohroženými násilím a návrh praktických doporučení pro práci institucí a organizací v ČR. Průzkum postupů a metod práce s násilnými osobami se zaměřuje na muže agresory, kteří jsou původci násilí v rodinách: domácího násilí, vzájemného partnerského násilí a tělesných trestů. Jsme si vědomi, že tato definice pokrývá pouze část násilí páchaného ve společnosti a v rodinách, ostatní cílové skupiny (např. násilí žen na partnerech, násilí ve vztazích osob stejného pohlaví, násilí dětí na rodičích) však mezi zachycenými případy statisticky nepřevažují 2 a navíc vyžadují jiné metodologické přístupy. Při přípravě souhrnu zahraničních dobrých praxí jsme vycházeli z otevřených zdrojů publikací a popisů metod zveřejněných na internetu, 3 dále z expertní znalosti zahraničních organizací, se kterými Liga otevřených mužů, o. s. (LOM) spolupracuje (Fatherhood Institute Velká Británie, Reform Norsko). Text ale nepředstavuje úplné ani reprezentativní shrnutí všech přístupů: jde o výběr postupů v kulturně příbuzných zemích, jež mohou sloužit jako inspirace pro praxi v České republice. Pro přehlednost rozlišujeme přístupy k původcům násilí podle jejich zaměření na způsob prevence násilí v rodinách: 1) primární prevence zaměřuje se na předpoklady, podmínky a příčiny násilí v rodinách a jejich odstraňování (např. kampaně proti tělesným trestům, proti násilí na ženách a dětech zaměřené na celou mužskou populaci, jako je celosvětová kampaň Bílá stužka, mezinárodní den proti násilí na ženách apod.) 2) sekundární prevence zachycuje ojedinělé případy agrese vůči partnerce nebo dětem a brání jejich prohlubování a opakování, předchází vzniku domácího násilí v začátcích; 1 Souhrn Práce s původci násilí v rodinách: příklady zahraniční dobré praxe připravila Liga otevřených mužů, o. s. v rámci projektu Rodina bez násilí podpořeného Dotačním programem Rodina a ochrana práv dětí Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. 2 Srov. např. Gjuričová Kubička 2009, s. 246: Údaje z různých zemí ukazují, že v % jsou pachateli fyzického násilí muži, i když se zdá, že procento žen, fyzicky násilných k mužům, možná narůstá. ; nebo Čírtková 2010: oba partneři se mohou v rolích agresora a oběti střídat. Podstatou domácího násilí je však systematické týrání jednoho partnera druhým. ( ) systematické násilí a kontrolu uplatňují v drtivé většině výskytu jevu muži vůči svým partnerkám. 3 Srov. použitou literaturu níže. Nejdůležitější texty jsou k dispozici také ve virtuální knihovně pro odborníky pracující s původci domácího násilí na stránkách 3

4 zaměřuje se na ty, kdo v komunikaci v rodinách obtížně zvládají svou agresivitu a směřuje k sanaci vztahů v rodině (např. internetové poradny, kurzy zvládání hněvu apod.) 3) terciární prevence zaměřuje se na pachatele trestné činnosti (domácí násilí, týrání dětí), cílem je zamezit opakování násilí (např. terapeutické skupiny pro pachatele domácího násilí, individuální odborná terapie). Tyto způsoby terapie mohou být dobrovolné nebo nařízené soudem; sanace rodiny je v těchto případech obtížnější a nebývá primárně cílem terapie. LOM v souladu s mnoha odborníky 4 vychází z toho, že u naprosté většiny agresorů je násilné chování naučené, účelné a záměrné, a jako takové jej lze změnit. Násilníci jsou vždy zodpovědní za své chování, bez ohledu na své osobnostní rysy, výchovu, sociální podmínky, situaci či chování oběti násilí, jakkoliv mohou tyto i další okolnosti napomoci při spouštění agrese. 4 Srov. např. německé a britské standardy pro práci s pachateli domácího násilí (BAG TäHG 2007 a Blacklock Debbonaire 2012). 4

5 POUŽITÁ TERMINOLOGIE Násilí v rodině zahrnuje jakékoli projevy násilí v rodině, ať už vzájemné nebo jednostranně zaměřené jednou osobou vůči druhé/druhým, násilí v partnerském vztahu, ve výchově (tělesné tresty a týrání dětí), domácí násilí i vzájemné partnerské násilí, ojedinělý i opakující se výskyt násilných epizod. Domácí násilí 5 opakované, dlouhodobé a stupňující se násilí, kterého se dopouštějí dospělí nebo mladiství na svých blízkých (osobou ohroženou mohou být například manžel/manželka, druh/družka, rozvedení manžel/manželka, dítě, rodič, prarodič, sourozenec). Domácí násilí má podobu fyzického, psychického, sexuálního, ekonomického či jiného násilí, nečastěji jejich kombinace. Domácí násilí se liší od ostatních forem delikventního chování tím, že je násilím ve vztahu osob, vytváří vztah závislosti oběti na pachateli a je zaměřeno na získání moci pachatele nad obětí. Vzájemné partnerské násilí /obecné párové násilí 6 představuje spontánní a situační agresivní reakci na konfliktní situaci, oba partneři se mohou v rolích agresora a oběti střídat. U těchto násilných konfliktů v partnerských vztazích existuje (na rozdíl od domácího násilí) genderová symetrie. Tělesné tresty tělesné tresty u dětí jsou v naší společnosti běžně akceptovány jako vyjádření tvrdé, autoritativní výchovy. Nejčastěji používaným tělesným trestem u nás je facka, dále také pohlavek a bití rukou nebo předmětem. Tělesný trest je týráním, dochází-li k potrestání za pomoci předmětu, je-li bití směřováno na citlivé části těla (hlava, břicho, oblast genitálií, plosky a dlaně), nebo také tehdy, zůstávají-li na těle stopy po ranách. 7 Tělesné tresty jsou jedním z faktorů, který podstatně zvyšuje přijatelnost násilí (násilných trestných činů, tělesných trestů a partnerského násilí) v dospělosti jak v roli agresora, tak v roli oběti. 8 5 Podle NAP DN , s Podle Čírtková Podle Vaníčková Krug et al. 2002, s. 33 (studie WHO Celosvětová zpráva o násilí a zdraví) ukazuje, že podle mnoha výzkumů násilí rodičů a přísná disciplína na dětech významně zvyšuje riziko pozdějšího odsouzení za násilné trestné činy v dospělosti. Zároveň u chlapců přísné tělesné tresty v jejich dětství přímo souvisí s používáním tělesných trestů u jejich vlastních dětí a s výskytem násilí na partnerkách. 5

6 PŘÍKLADY ZAHRANIČNÍCH DOBRÝCH PRAXÍ Primární prevence násilí v rodinách Význam primární prevence Primární prevence má na rozdíl od intervence zaměřené přímo na aktéry násilí v rodinách méně měřitelné a viditelné výsledky. Na druhou stranu je její dosah z dlouhodobého hlediska velmi efektivní, protože dokáže narušit mezigenerační cyklus násilí: primární prevence intimního partnerského a sexuálního násilí velmi pravděpodobně zachrání životy a ušetří peníze investice do toho, aby bylo intimní partnerské a sexuální násilí zastaveno dříve, než k němu dojde, je klíčová a ochrání a podpoří duševní pohodu a rozvoj jednotlivců, rodin, komunit a celé společnosti. 9 Odborníci se na základě mnoha studií shodují v tom, že rizikovým faktorem pro pachatele i oběti domácího násilí je zážitek týrání v dětství: vystavení násilí v dětství zvyšuje u mužů 3 4 krát pravděpodobnost, že se stanou pachateli domácího násilí v dospělosti. 10 Kromě individuálních rizikových faktorů může primární prevence také pozitivně ovlivnit postoje a chování plynoucí ze společensky daných norem: Přijatelnost intimního partnerského násilí mezi muži a ženami, postoje mužů k ženám jako k jim podřízeným, restriktivní genderové role a dominantní patriarchální hodnoty mohou posilovat násilné chování. Tyto postoje se mohou dědit z jedné generace na druhou prostřednictvím výchovy, médií, vzdělávání a tím, že jsme svědky nebo zažíváme během života násilí proto ale také mohou být změněny. 11 Preventivně-informační kampaně zaměřené na muže Kampaň Bílá stužka (White Ribbon Campaign) Dobrým příkladem preventivní iniciativy je kampaň Bílá stužka (White Ribbon Campaign, WRC), největší světové hnutí mužů usilujících o vymýcení násilí na ženách. V současnosti probíhá ve více než 60 zemích. Má kořeny v Kanadě, kde se v roce 1991 skupina mužů rozhodla šířit povědomí o násilí na ženách. Bílá stužka se stala symbolem toho, že se její nositel zavazuje nikdy nepáchat, neomlouvat a netolerovat násilí na ženách. K hnutí se postupně připojily statisíce mužů v mnoha zemích po celém světě. Propagace tématu násilí na ženách také povzbudilo veřejnou debatu v médiích, na úrovni států a v mezinárodních organizacích. 9 WHO 2010, s WHO 2010, s WHO 2010, s

7 Hnutí má v různých zemích rozmanité pojetí: zaměřuje se na osvětové akce, komunitní práci, vzdělávání mládeže (především chlapců), spolupráci s nevládními organizacemi, vládami a médii. Podporuje organizace pomáhající ženám ohrožených násilím, ale i ty, jež se zaměřují na práci s násilnými osobami. Bílá stužka se také svými aktivitami připojuje k podpoře Mezinárodního dne za odstranění násilí na ženách (25. listopadu). V České republice je od roku 2009 patronem Bílé stužky sdružení Liga otevřených mužů. 12 V roce 2012 kampaň podpořilo Ministerstvo vnitra ČR, v roce 2013 pak Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. LOM muže informuje, jak se aktivně starat o své zdraví a osobní růst, jak pečovat o svoje děti, vztahy a rodinu, jak zapojit mužský element do školství i jak přispívat k rozvoji občanské společnosti. LOM přistupuje i k násilí na ženách a dětech z mužské perspektivy: tento problém se týká všech mužů a snaha o jeho řešení je tedy osobní odpovědností každého muže. V rámci aktivit Bílé stužky poskytuje LOM mužům, kteří obtížně zvládají agresi vůči ženám a dětem, možnost poradit se s mužem odborníkem. Informuje o podobách násilí na ženách a dětech, podněcuje veřejnou debatu a šíří myšlenku, že násilí ve vztahu není řešení a že dospělý muž ženu ani děti nebije. Další kampaně zaměřené na muže Lze říci, že všechny preventivně-informační kampaně mající za cíl informování veřejnosti o důsledcích domácího násilí oslovují i muže. U některých z nich jsou však přímo muži adresáty sdělení kampaně. Takové preventivní aktivity bývají efektivnější oslovují specifickou cílovou skupinu, hovoří jejím jazykem, používají symboliku a vizuální ztvárnění, které ji obzvlášť oslovuje. Kampaně zaměřené na muže často pracují s obrazem, který by muži chtěli naplňovat ochránce, hrdina, silná osobnost apod. Používají koncept mužské sounáležitosti muž oslovuje muže. Na rozdíl od mnoha obecně formulovaných kampaní nebývají vedeny v obviňujícím duchu, ale akcentují individuální odpovědnost a možnost změny u původců násilí. Příklady kampaní: Don t be that guy (Kanada, 2011): plakátová kampaň policie proti sexuálnímu násilí v kanadském Vancouveru s mottem: Když neříká ne, neznamená to, že říká ano.... Po kampani Don't be that guy klesl v roce 2011 ve městě počet případů znásilnění o 10 % (http://www.theviolencestopshere.ca/dbtg.php) Real Man (Velká Británie, 2011): muži se hlásí k poselství, že opravdový muž nebije, nezneužívá a nemanipuluje, že neubližuje svým blízkým (http://www.realmancampaign.com) 12 Více informací na stránkách kampaně 7

8 My strength is not for hurting (USA, ): kampaň kalifornské koalice institucí a organizací proti sexuálnímu násilí (http://www.mystrength.org) Walk a mile in her shoes (Kanada, ): pochod mužů proti sexuálnímu a genderově orientovanému násilí na ženách (http://www.walkamileinhershoes.org) The Men's Story Project (USA, ): veřejná představení (vyprávění příběhů, dokumentární filmy a působení v médiích) a komunitní setkávání mužů, podporující zdravý přístup k mužství a rovnoprávnosti žen a mužů. Jedním z cílů je odstraňování genderového násilí. Projekt je šířen prostřednictvím spolupráce s místními NNO, univerzitami a umělci. (http://www.mensstoryproject.org) Výchovné programy Prevence násilí na ženách u dospívajících Některé organizace v zahraničí 13 nabízejí programy pro dospívající muže zaměřené na prevenci násilí v partnerských vztazích (v Evropě je to např. v Německu, Norsku a Bulharsku). Často jde o outdoorové programy spojené s několikadenním výjezdem do přírody nebo o divadelní hry vytvářené samotnými dospívajícími. Ačkoliv efektivita těchto programů nebyla zatím nijak vyhodnocena, je pozitivní, že se snaží narušit mezigenerační cyklus domácího násilí a změnit u mladých mužů pohled na partnerské vztahy. Prevence genderového násilí u mužů a chlapců celoživotní cyklus Kanadské vládní instituce ve spolupráci s nevládním sektorem 14 připravily souhrn možností celoživotního vzdělávání mužů a chlapců, zaměřené na podporu rovnoprávnosti žen a mužů a prevenci násilí mužů na ženách podle věkových skupin: 15 Předškolní děti: větší zapojení mužů do výchovy v rodinách i ve školkách, aktivity zaměřené na budování sebeuvědomění u chlapců; Mladší školní věk (6-12 let): výcvik učitelů, mimoškolní aktivity a výchova kluků k rovnoprávnosti, respektu a empatii; Adolescenti: podpora kritického myšlení o genderových rolích, kampaně a skupinové výchovné aktivity podporující zdravé partnerské vztahy a kritickou reflexi negativních aspektů maskulinity; 13 Podle Rothman et al. 2003, s Podle Minerson T. et al. 2011, s Další preventivní postupy při zapojování mužů do prevence násilí na ženách popisuje podrobněji Flood

9 Mladí dospělí muži: podpora kritického myšlení o genderových rolích, kampaně a skupinové výchovné aktivity podporující zdravé partnerské vztahy, výchova k rozpoznání souhlasu a sexuální výchova, výchova k angažovanosti mezi vrstevníky; Dospělí muži: mužská a otcovská role, role mužských vzorů a mentorů pro mladší muže a syny, vzorů rovnoprávných partnerských vztahů, zaměření na sexuální zdraví, zapojení mužů do péče o zdraví dětí, strategie prevence násilí, zapojení do společnosti ( angažovaní přihlížející ); Starší dospělí muži: muži jako dědečkové, vzory pro mladší muže, vypravěči příběhů, vychovávající další generace. Sekundární prevence násilí v rodinách Tento typ prevence se nezaměřuje přímo na pachatele domácího násilí nebo usvědčené násilníky, ale na muže, kteří obtížně zvládají svou vlastní agresi ve výchově a ve vztazích, neumí řešit konflikty a ojediněle se dopouštějí fyzického, verbálního a jiného násilí na svých blízkých partnerkách a dětech. Tento typ intervence muži vyhledávají dobrovolně ve snaze řešit konflikty jiným způsobem, zlepšit tak své vztahy a předcházet prohloubení a opakování násilných incidentů. Poradenství a terapeutické služby mohou být nabízeny zdarma nebo na komerční bázi, samostatně nebo jako součást nabídky psychoterapeutické pomoci či kurzů mužských organizací pro muže. Poradenství pro muže Jde o přímé, telefonické i internetové poradenství poskytované mužům, kteří obtížně zvládají svou agresi a potřebují radu při řešení konfliktů ve vztazích. Příklady poradenských služeb pro muže: MensLine (Austrálie): profesionální poradna po telefonu a internetu, poskytující informace a odkazy na další služby pro muže s problémy ve vztazích (http://www.mensline.org.au/working-with-men-perpetrating-violence-or-abuse-in-theirfamilies-or-intimate-relationships.html) Respect (Velká Británie): telefonní poradna pro muže, kteří se chovají násilně ke své partnerce, linka zdarma (http://www.respectphoneline.org.uk/phoneline.php) Mužské skupiny Některé mužské skupiny zařazují do svých kurzů a programů nácvik technik zvládání agrese (anger management) a skupinovou terapii zaměřenou na komunikaci v partnerských vztazích a výchovu bez násilí. Příklady mužských skupin: 9

10 Reform (Norsko): kurzy zvládání agrese (http://www.reform.no) Men s Place (Austrálie): mužská komunikace, zvládání agrese (http://www.mensplace.net.au) Réseau Hommes, Men Evolution Network (Kanada, Francie, Švýcarsko, Belgie): partnerské vztahy, řešení konfliktů (např. Internetové stránky s tipy pro muže Mnoho internetových médií zaměřených na muže považuje zvládání hněvu za jedno z důležitých mužských témat, často v rámci tématu mužské zdraví. Tyto portály poskytují tipy odborníků (psychologů), jak mohou nejen muži sami zvládat hněv bez odborné pomoci. Příklady návodů na internetu: BBC Health: příčiny hněvu a tipy na to, jak jej zvládat (http://www.bbc.co.uk/health/emotional_health/mental_health/coping_angermanagement.shtml) WebMD: Muži a zvládání hněvu (http://men.webmd.com/guide/anger-management) Netdoctor: Muži a násilí máte tento problém? (http://www.netdoctor.co.uk/menshealth/feature/men_and_violence.htm) American Psychological Association: Kontrolujte svůj hněv, než vás ovládne (http://www.apa.org/topics/anger/control.aspx?item=4) Happy Parenthood: tipy, jak zvládat vztek u dětí (http://www.happyparenthood.com/parenting/childcare/anger-management-tips-forparents-to-control-anger) Ask Dr. Sears: důvody, proč nepoužívat tělesné tresty při výchově dětí (http://www.askdrsears.com/topics/discipline-behavior/spanking/10-reasons-not-hit-yourchild) 10

11 Terciární prevence násilí v rodinách Skupinové programy pro pachatele domácího násilí Německo standardy práce s pachateli domácího násilí V Německu 16 představuje standard pro práci s pachateli domácího násilí práce ve skupině 5-10 účastníků. Pouze za zvláštních okolností může být práce ve skupině nahrazena individuálními sezeními nebo párovým (manželským) poradenstvím. Základem je pozitivní přístup k pachateli zavrženíhodné je násilné jednání, nikoliv osoba agresora. Dalším hlavním principem je bezpečnost a ochrana obětí. Oběti jsou informovány o zahájení a průběhu terapie, aby účast v programu nemohla být ze strany násilníka zneužita k další manipulaci s obětí. Organizace a instituce v Německu spolupracují, zvláště organizace pracující s pachateli násilí a centra pomoci obětem. Skupinová práce s pachateli zahrnuje hlavní cíl: žádné další násilí. K jeho dosažení slouží následující: přijetí odpovědnosti, vnímání sebe sama a sebeovládání, empatie, nácvik jiných možností řešení konfliktů a schopnost si najít a udržet vztah. Standardy práce s násilnými osobami v Německu dále konkretizují témata a podmínky poskytování terapie. Velká Británie standardy práce s pachateli domácího násilí Ve Velké Británii zajišťuje minimální standardy práce s pachateli domácího násilí 17 organizace Respect, 18 která také zajišťuje kontrolu plnění těchto standardů, proškoluje pracovníky a řídí akreditaci organizací, jež chtějí být zařazeny do oficiální sítě pomáhajících organizací, pracujících s původci domácího násilí. Akreditace může být přidělena pouze jednotce, která se skládá z programu pro pachatele domácího násilí a zároveň z integrované služby pro pomoc obětem domácího násilí, která zároveň kontaktuje jejich současné a bývalé partnerky a poskytuje jim informace a podporu. Samotný program pro pachatele, který nespolupracuje s organizací na podporu obětí, není považován za bezpečný: bezpečnosti obětí je v procesu akreditace a kontroly činnosti akreditovaných služeb přisouzena nejvyšší priorita. Každá z organizací může pracovat s pachateli domácího násilí podle své vlastní metodologie a východisek. Společné standardy pak velmi podrobně definují zejména postupy zajištění bezpečnosti a informovanosti obětí, stanovení a managementu rizik, kvalifikace pracovníků, práce s daty, vyžadují dodržování psané metodologie a principů práce s klienty (např. 16 Podle BAG TäHG Viz Blacklock Debbonaire 2012 (Accreditation, Minimum Standards). 18 Více informací na 11

12 naprostá zodpovědnost klienta za své naučené, vědomé a záměrné chování, nepřijatelnost násilí ve vztahu atd.), přesný postup výměny informací mezi oběma složkami, výběr klientů schopných změny svého chování, zajištění nejlepšího zájmu a bezpečí dětí atd. Nejobvyklejší metodou je skupinová terapie, ve zvláštních případech je používána i individuální terapie, zatímco párová terapie je nedoporučována. Pokud je přece jen použita, řídí se přísnými bezpečnostními kritérii. Systemický (vztahový) přístup k domácímu násilí je považován za problematický a potenciálně nebezpečný, protože stírá hranice mezi osobou zodpovědnou za násilí a její obětí. Párová terapie tak může být zahájena až po skončení programu pro pachatele domácího násilí, pokud je to žádoucí a bezpečné pro oběti. 19 Další evropské státy programy pro pachatele domácího násilí V evropských státech existuje kolem 20 programů zaměřených na práci s pachateli domácího násilí 20. Nejstarší vznikly v 80. letech 20. století v Německu, v Rakousku a v Norsku, další jsou např. ve Velké Británii, v Irsku a dalších zemích. Ve většině případů tyto programy vzešly z potřeby organizací poskytujících služby obětem domácího násilí a z jejich frustrace z toho, že se zabývají pouze důsledky a nikoliv příčinami násilí. Dalšími mateřskými organizacemi byly např. psychologické poradny, mužské organizace, služby sociálně-právní ochrany dítěte apod. Na Islandu vznikla služba zaměřená na pachatele domácího násilí z vládního programu podpory rovnosti žen a mužů. Většina mužů (v kontrastu k programům poskytovaným v USA, viz níže) se těchto programů účastní dobrovolně, nikoliv z nařízení soudu či jiného státního orgánu. Nejčastějšími tématy terapeutických skupin evropských programů jsou (v tomto pořadí): mužství a genderové normy, zdravý partnerský vztah, řešení konfliktů bez násilí, techniky zvládání hněvu (anger management), otcovské dovednosti výchova bez násilí, právní dopady domácího násilí, prevence zneužívání návykových látek, zpracování traumatu z dětství a stresu, sexuální zdraví aj. Dalším důležitým aspektem práce s původci domácího násilí je kontakt pomáhající organizace s jeho oběťmi v rámci většiny programů dochází ke kontaktování oběti, někdy i při společném sezení s násilníkem. Ve většině případů také organizace poskytující program pro násilné osoby spolupracuje s partnerskou organizací, jež pomáhá obětem: sdílejí informace o případu, informují oběti o průběhu terapie agresora a pracují i s verzí příběhu, kterou poskytuje oběť. V některých případech však existuje pochybnost, zda kontaktem s obětí nedochází k jejímu dalšímu ohrožení. Proto primárním záměrem většinou není 19 Vyhodnocení adekvátnosti párové terapie popisuje Respect/Relate Srov. Rothman et al. 2003: Studie se zaměřuje na srovnání 56 programů pro pachatele domácího násilí po celém světě, pro tento text vybíráme zejména informace týkající se programů v Evropě. 12

13 zachování rodiny, ale bezpečnost oběti. Velká část programů nicméně nabízí na žádost partnerů i párovou terapii, zpravidla poté, co násilník absolvuje skupinovou terapii. 21 V obecné rovině se standardům práce s pachateli domácího násilí v EU (včetně bezpečnosti partnerky a dětí, kvalifikace pracovníků, spolupráce organizací apod.) věnuje materiál, jenž je výstupem z Programu boje proti násilí na dětech, mládeži a ženách Daphne II (EU). 22 USA terapeutické skupiny pro násilné osoby Programy pro pachatele domácího násilí v USA 23 ( Batterer Intervention Programmes ) fungují už od 70. let 20. století, účastní se jich velké počty klientů (celostátní údaje nejsou dostupné, ale jen ve státě Minnesota je to více než 3000 mužů za rok). Programy fungují na základě spolupráce justice, psychologů a odborníků poskytujících služby obětem domácího násilí. 83 % mužů se těchto programů účastní na základě nařízení soudu nebo jiné státní instituce. Podle dostupných výzkumů jsou tyto programy alespoň částečně úspěšné z mužů, kteří program dokončí, v nejbližších letech % neopakuje násilí vůči partnerce (kolem 30 % účastníků však program nedokončí). Terapeutické programy pro násilníky v USA mají společné to, že nabízejí týdenní skupinová sezení, průměrně dvě hodiny týdně. Náplní je zkoumání vlastní historie násilí, nácvik nenásilného řešení konfliktů, diskuse o tom, jak společenské a genderové normy ovlivňují chování, a co spouští agresivitu. Lektory nejsou jen psychologové, ale např. i bývalé oběti násilí nebo bývalí násilníci. 21 Poskytování párové terapie násilníkům i obětem je považováno z kontroverzní postup. Organizace pomáhající obětem namítají, že tato praxe může být nebezpečná pro oběti a nepřináší ani výsledky v rehabilitaci pachatelů. Kritizují to, že mnoho terapeutů při párové terapii nerozlišuje mezi pachatelem a obětí, ale pracuje s párem jako se dvěma oběťmi zodpovědnými rovným dílem za disfunkční vztah. Na druhou stranu ale výzkum ukázal, že párové poradenství snížilo výskyt násilí u 56 90% ženatých mužů v USA (Rothman 2003, s ). 22 Viz WWP Podle Rothman et al Podobné rysy vykazují i programy, které fungují v Kanadě a ve Velké Británii. 13

14 DOPORUČENÍ PRO PRAXI V ČESKÉ REPUBLICE Z inspirace zahraničními přístupy a metodami prevence násilí v rodinách plyne potřeba: Vyčlenit zdroje pro primární prevenci násilí v rodinách zamezit opakování mezigeneračního cyklu násilí, zaměřit se nejen na domácí násilí samotné, ale i na prevenci agrese v partnerské komunikaci a na používání tělesných trestů; Spolupráce mezi organizacemi: práce s pachateli domácího násilí by neměla být izolovaná, měla by probíhat v rámci existující nebo vznikající intervenční struktury proti domácímu násilí. 24 Zvážit podmínky zařazování pachatelů domácího násilí do terapeutických programů na základě úředního nebo soudního rozhodnutí. 25 Vytvořit minimální standardy práce s násilnými osobami praktický návod a další školení pracovníků ve vedení skupinové a individuální terapie. 26 Identifikovat preventivní postupy, které fungují v zahraničí a zvážit přínosy jejich využití v ČR, včetně nalezení zdrojů jejich financování (např. kampaně, skupinové terapie, kurzy zvládání vzteku apod.) 24 Výzkumy z USA ukazují, že účinnost práce s pachateli DN závisí na tom, jak dobře vzájemně spolupracují organizace pracující s pachateli, policie, soudy, sociální úřady, centra pomoci ženám v nouzi a další obecní a místní organizace (Gondolf 2002, cit. podle BAG TäHG 2007). 25 Přijetí do programu pro pachatele na základě doporučení soudu nebo rozsudku se osvědčilo v Německu i jinde v zahraničí, orgány péče o děti také mohou samy vyzvat pachatele k účasti v programu. (podle BAG TäHG 2007). 26 Intervence pro původce domácího násilí se liší od psychoterapeutické práce: zahrnuje techniky jako je motivace účastníků k aktivnímu zapojení do skupinových sezení, k uznání zodpovědnosti za násilné chování, neutrální přijetí jejich vlastní zkušenosti (podle Rothman 2003, s. 25). 14

15 ZDROJE A LITERATURA BAG TäHG: Standardy a doporučení pro práci s mužskými pachateli pro sdružení institucí spolupracujících v boji proti domácímu násilí [online]. Bundesarbeitsgemeinschaft Täterarbeit Häusliche Gewalt (BAG TäHG) Pracovní skupina pro práci s pachateli domácího násilí, Německo Dostupné z: <http://www.muziprotinasili.cz/proodborniky>. Bílá stužka ČR Muži proti násilí na ženách a dětech; stánky kampaně Ligy otevřených mužů, o. s.: a Blacklock, N. Debbonaire, T.: Respect Accreditation Standard [online] Dostupné z: <http://www.respect.uk.net/data/files/accreditation/respect full_standard_july_12_v2_ web.pdf> Blacklock, N. Debbonaire, T.: Respect Safe Minimum Praktice Standard [online] Dostupné z: <http://www.respect.uk.net/data/files/accreditation/respect smp_standard_july_2012_ v1.pdf> Čírtková, L.: Muži jako oběti domácího násilí. Právo a rodina, č. 7/2010, ISSN X. Dostupné z: <http://www.domacinasili.cz/ohrozene-osoby/muzi-jako-obeti-domacihonasili> Flood, M.: Involving Men in Efforts to End Violence Against Women. Men and Masculinities, 14(3), 2011, s Dostupné z: < Gjuričová, Š. Kubička, J.: Rodinná terapie. Grada Publishing Gondolf, E. W.: Batterer Intervention Systems. Issues, Outcomes, and Recommendations. Thousand Oaks, London, New Delhi Krug, E. G. et al., eds.: World report on violence and health. Geneva, World Health Organization Dostupné z: <http://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/world_report/en/index.html> Minerson T. et al.: Issue Brief: Engaging Men And Boys To Reduce And Prevent Gender-Based Violence [online]. Status Of Women Canada And The Public Health Agency Of Canada, Ottawa Dostupné z: <http://dev.ncdsv.org/images/swc_issuebriefengagingmenboysreducepreventgender- BasedViolence_ pdf> 15

16 Národní akční plán prevence domácího násilí na léta (NAP DN ) [online]. Dostupné z: <http://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/narodniakcni-plan-prevence-domaciho-nasili-na-leta pdf> Respect/Relate: Indicators for referral to couples counselling following domestic violence prevention programme attendance [online] Dostupné z: <http://www.respect.uk.net/data/files/indicators_for_referral_to_couples_work_final.pdf > Rothman, E. et al.: Intervening with perpetrators of intimate partner violence: A global perspective [online]. WHO Dostupné z: <http://www.who.int/violence_injury_prevention/publications/violence/intervening/en>. Vaníčková, E.: Stop tělesným trestům. Česká společnost na ochranu dětí, Praha WHO/London School of Hygiene and Tropical Medicine: Preventing intimate partner and sexual violence against women: taking action and generating evidence [online]. Geneva Dostupné z: <http://www.who.int/violence_injury_prevention/publications/violence/ _ eng.pdf WWP Práce s pachateli domácího násilí v Evropě projekt Daphne II : Vodítka pro vypracování standardů pro programy pracující s muži dopouštějícími se domácího násilí [online]. Dostupné z: <http://www.work-withperpetrators.eu/documents/standards/wwp_standards_cz_2008_vers_1_1.pdf> 16

Program proti šikanování (součást Minimálního preventivního programu)

Program proti šikanování (součást Minimálního preventivního programu) Škola : ZŠ Sirotkova 36, Brno 616 00 Metodik prevence : Mgr. Zuzana Košťálová (I. stupeň) Program proti šikanování (součást Minimálního preventivního programu) Cíl: 1. vytvoření krizového plánu pro řešení

Více

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever Sociálně-právní ochrana dětí Výkon státní správy v rámci přenesené působnosti Realizace všech zákonných

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE na období 2012 2017 Základním principem primární prevence rizikového chování u žáků je výchova k předcházení

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví 6. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního stylu;

Více

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Příloha č. 1 Popis podporovaných aktivit výzvy 034/03_16_047/CLLD_15_01_271 Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené Olomouc, Kosmonautů 4 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE 2012-2016 Zpracoval: Mgr. Václav Voják, školní metodik prevence Datum: 31. 8. 2012

Více

Teorie a metody přednáška č. 4

Teorie a metody přednáška č. 4 Teorie a metody přednáška č. 4 Mgr. Jitka Čechová Osnova Teoretické přístupy k řešení problému DN pohled kriminologický X feministický multifaktorové X jednofaktorové teorie Teorie a metody sociální práce

Více

Výzkum a sběr dat jako nástroj pro efektivní tvorbu politik v oblasti prevence genderově podmíněného násilí

Výzkum a sběr dat jako nástroj pro efektivní tvorbu politik v oblasti prevence genderově podmíněného násilí Výzkum a sběr dat jako nástroj pro efektivní tvorbu politik v oblasti prevence genderově podmíněného násilí Michal Pavlíček Odbor rovnosti žen a mužů Sekce pro lidská práva ÚV ČR Potlačování genderově

Více

SP = cílová skupina Sociální pracovníci (dle 111 Zákona ) Název kurzu Číslo akreditace Rozsah Aktivní naslouchání při vedení rozhovoru 2008/547 - SP

SP = cílová skupina Sociální pracovníci (dle 111 Zákona ) Název kurzu Číslo akreditace Rozsah Aktivní naslouchání při vedení rozhovoru 2008/547 - SP SP = cílová skupina Sociální pracovníci (dle 111 Zákona ) Aktivní naslouchání při vedení rozhovoru 2008/547 - SP 8 vyučovacích hodin Agresivita dětí 2009/368 - SP 7 vyučovacích hodin Aktivizace seniorů

Více

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice Sociálně-právní ochrana dětí Výkon státní správy v rámci přenesené působnosti

Více

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Pedagogicko-psychologická poradna 5 odstavce 3 bod c,d,e c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování Program proti šikanování Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování 2.2 Verbální šikana 2.3 Fyzická šikana 2.4 Smíšená šikana 3. Odpovědnost školy a pedagogických pracovníků 3.1 Odpovědnost

Více

Rizikové skupiny LS 1 P H D R. H A N A P A Z L A R O V Á, P H. D.

Rizikové skupiny LS 1 P H D R. H A N A P A Z L A R O V Á, P H. D. Rizikové skupiny LS 1 D O M Á C Í N Á S I L Í P H D R. H A N A P A Z L A R O V Á, P H. D. Termíny a témata 3.2. - domácí násilí 10.2. syndrom CAN 17.2 obchod s lidmi 24.2. bezdomovectví 9.3. - prostituce

Více

Úloha Ministerstva zdravotnictví a Hlavního hygienika ČR. Programy prevence úrazů

Úloha Ministerstva zdravotnictví a Hlavního hygienika ČR. Programy prevence úrazů Úloha Ministerstva zdravotnictví a Hlavního hygienika ČR Programy prevence úrazů MUDr. Stanislav Wasserbauer ředitel odboru strategie a řízení ochrany a podpory zdraví ÚRAZY závažný celosvětový i národní

Více

ROSA CENTRUM PRO ŽENY, Z.S ŽENY OBĚTI DOMÁCÍHO NÁSILÍ, STATISTIKA ZA ROK FORMY NÁSILÍ

ROSA CENTRUM PRO ŽENY, Z.S ŽENY OBĚTI DOMÁCÍHO NÁSILÍ, STATISTIKA ZA ROK FORMY NÁSILÍ ROSA CENTRUM PRO ŽENY, Z.S ŽENY OBĚTI DOMÁCÍHO NÁSILÍ, STATISTIKA ZA ROK 2016 1. FORMY NÁSILÍ Domácí násilí má několik podob od psychického, přes ekonomické, sexuální až po fyzické. Téměř všechny klientky

Více

8 PŘÍLOHY. PŘÍLOHA A: Schéma 1 Faktory pracovního stresu (vlastní zpracování) Individuální faktory. Organizační faktory.

8 PŘÍLOHY. PŘÍLOHA A: Schéma 1 Faktory pracovního stresu (vlastní zpracování) Individuální faktory. Organizační faktory. 8 PŘÍLOHY PŘÍLOHA A: Schéma 1 Faktory pracovního stresu (vlastní zpracování) Individuální faktory Organizační faktory Komplexní faktory 128 PŘÍLOHA B: Tabulka 1 Hodnocení profesních typů (přeloženo dle

Více

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A

Více

Ing. Anna Stojaspalová Stránka 1

Ing. Anna Stojaspalová Stránka 1 SP = cílová skupina Sociální pracovníci (dle 111 Zákona ) PC = cílová skupina Pracovník v sociálních službách - další vzdělávání (dle 116 odst. 9 Zákona) VP = cílová skupina Vedoucí pracovníci (dle 117a

Více

2016/2017. Nabídkový katalog preventivních programů

2016/2017. Nabídkový katalog preventivních programů 2016/2017 Nabídkový katalog preventivních programů NABÍDKA PROGRAMŮ PRIMÁRNÍ PREVENCE POSKYTOVANÝCH CHARITNÍM STŘEDISKEM MAJÁK Cílem programů primární prevence je účinné a systematické předcházení rizikovým

Více

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné publikace,

Více

Program proti šikaně ve škole

Program proti šikaně ve škole Program proti šikaně ve škole Obsah Předmět 1. Základní body specifické primární prevence šikanování 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování 2.2 Verbální šikana 2.3 Fyzická šikana 3. Odpovědnost školy

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace. Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby rodina

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace. Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby rodina Výchova ke zdraví 6. ročník rodina Výchova k občanství - postavení jedince v rodině (využití učebnice) - role členů rodiny - vztahy v rodině OSV osobnostní rozvoj při - náhradní rodinná péče působení rodiny

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

Příloha ŠVP č.2. 5.5.2 Občanská výchova

Příloha ŠVP č.2. 5.5.2 Občanská výchova Příloha ŠVP č.2 Ve školním roce 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 se uvedené předměty rozšiřují o tyto očekáváné výstupy a učivo. Jedná se o očekávané výstupy, které byly dříve v předmětu Výchova ke zdraví,

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

Nabídka přednáškových programů pro pedagogické pracovníky.

Nabídka přednáškových programů pro pedagogické pracovníky. Nabídka přednáškových programů pro pedagogické pracovníky. Lektor : Ing. Mgr. Marie Nováková Účinný výchovný styl pedagoga integrace žáků do kolektivu třídy Doporučeno: Pedagogický pracovník ZŠ, SŠ, vychovatel

Více

DAPHNE III (2007-2013) Boj proti násilí

DAPHNE III (2007-2013) Boj proti násilí DAPHNE III (2007-2013) Boj proti násilí SEMINÁŘ KE KOMUNITÁRNÍM PROGRAMŮM PARDUBICE, 5. DUBNA 2011 Mgr. Barbora Holušová Ministerstvo vnitra, odbor prevence kriminality e-mail: barbora.holusova@mvcr.cz

Více

Zpráva o činnosti Agentury pro občany za rok 2012

Zpráva o činnosti Agentury pro občany za rok 2012 Zpráva o činnosti Agentury pro občany za rok 2012 Agentura pro občany navazuje svou činností na poslání Občanského sdružení KROK "nabídnout lidem podporu osobního růstu pro změnu života". Pomáhá lidem

Více

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz Seminář pro rodiče ŠIKANA Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz tlaky na dítě Šikana je.. Úmyslné a opakované ubližování slabšímu (neschopnému obrany) jedincem

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

S AGRESÍ A ŠIKANOU VE STŘEDU I JINDY A JAK? Martina Bártová Petra Tučková Příspěvek na konferenci Kam kráčí(š) primární prevence? Praha 2008 OBSAH PŘÍSPĚVKU: seznámení s profesní dráhou preventisty seznámení

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Září 2009 Mgr.Olga Čadilová ŠIKANA Charakteristika šikany Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

SEXUÁLNÍ NÁSILÍ OČIMA ČESKÉ VEŘEJNOSTI

SEXUÁLNÍ NÁSILÍ OČIMA ČESKÉ VEŘEJNOSTI Prezentace hlavních závěrů z výzkumu SEXUÁLNÍ NÁSILÍ OČIMA ČESKÉ VEŘEJNOSTI SEXUÁLNÍ NÁSILÍ OČIMA ČESKÉ VEŘEJNOSTI 2016 1 METODA VÝZKUMU Kvantitativní výzkum na reprezentativním vzorku populace ČR ve věku

Více

Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti. Realizuje Agentura pro sociální začleňování, Úřad vlády ČR

Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti. Realizuje Agentura pro sociální začleňování, Úřad vlády ČR Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti Realizuje Agentura pro sociální začleňování, Úřad vlády ČR Násilí z nenávisti Jednání motivované předsudky nebo nenávistí namířené proti osobě, skupinám, jejich

Více

. -. (uveďte školní rok)

. -. (uveďte školní rok) MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. -. (uveďte školní rok) ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku), pro které platí tento Minimální preventivní program (MPP) 1) : 1. 2.

Více

Program proti šikanování ve škole

Program proti šikanování ve škole Program proti šikanování ve škole Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 3. Odpovědnost školy a pedagogických pracovníků 4. Prevence proti šikanování a) program b) vzdělávání c) informování d) spolupráce

Více

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Základní škola a Mateřská škola Habry, V Zahradách 18, 582 81 Habry Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Obsah: 1. Předmět úpravy 2. Vymezení základních pojmů 3. Začlenění

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ ZBRASLAVICE PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Aneta Zdeňková OBSAH: Společné vzdělávání a supervize Užší realizační tým Zmapování situace a motivování pedagogů pro změnu

Více

Prioritní oblasti primární prevence MŠMT. PhDr. Pavla Doležalová

Prioritní oblasti primární prevence MŠMT. PhDr. Pavla Doležalová Prioritní oblasti primární prevence MŠMT PhDr. Pavla Doležalová Tři úrovně koordinace - zák. 379/2005 Sb. MŠMT Resorty-spolupráce Kraje- metodici prevence, krajští koordinátoři Primární prevence Školy

Více

Představení programu FNNO HANA ŠILHÁNOVÁ, NROS MIROSLAV KUNDRATA, NADACE PARTNERSTVÍ

Představení programu FNNO HANA ŠILHÁNOVÁ, NROS MIROSLAV KUNDRATA, NADACE PARTNERSTVÍ Představení programu FNNO HANA ŠILHÁNOVÁ, NROS MIROSLAV KUNDRATA, NADACE PARTNERSTVÍ ZAHAJOVACÍ KONFERENCE PROGRAMU FNNO, 24. 9. 2013 Zprostředkovatel Nadace rozvoje občanské společnosti (hlavní partner)

Více

Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy. Černá 9, 115 55 Praha 1. Kolektivní práce: Petra Fausová, Niké Christodulu, Marie Kůdelová

Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy. Černá 9, 115 55 Praha 1. Kolektivní práce: Petra Fausová, Niké Christodulu, Marie Kůdelová Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy Černá 9, 115 55 Praha 1 Kolektivní práce: Petra Fausová, Niké Christodulu, Marie Kůdelová Pastorační a sociální práce 2. roč. KS Rizikové skupiny I + II

Více

Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách

Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách 23. 3. 2017 Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Střední odborná škola pedagogická a Gymnázium, Praha 6, Evropská 33 Legislativní

Více

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz LINKA DŮVĚRY ML. BOLESLAV S S 326 741 481 Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz Naším hlavním úkolem je poskytování pomoci klientům, kteří se dostali do krizových stavů v souvislosti

Více

ADIKTOLOGIE Otázky ke státním závěrečným zkouškám Student dostává náhodným výběrem 3 otázky, každou z jednoho z následujících tří hlavních okruhů.

ADIKTOLOGIE Otázky ke státním závěrečným zkouškám Student dostává náhodným výběrem 3 otázky, každou z jednoho z následujících tří hlavních okruhů. ADIKTOLOGIE Otázky ke státním závěrečným zkouškám Student dostává náhodným výběrem 3 otázky, každou z jednoho z následujících tří hlavních okruhů. I. okruh: Odborné služby v adiktologii (Rozsah předmětů

Více

Definované oblasti podpory FNNO

Definované oblasti podpory FNNO Definované oblasti podpory FNNO Definované oblasti podpory FNNO Prioritní oblast I. Lidská práva a tzv. klíčové oblasti podpory 1a) Ochrana lidských práv a multikulturalismus 1b) Genderová rovnost 1c)

Více

Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov

Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov Minimální preventivní program 2013-2014 Příloha celoročního plánu. Program protidrogové prevence pro školní rok 2013-2014 Úvod:

Více

AKČNÍ PLÁN NA PODPORU RODIN S DĚTMI

AKČNÍ PLÁN NA PODPORU RODIN S DĚTMI AKČNÍ PLÁN NA PODPORU RODIN S DĚTMI pro období 2006-2009 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2006 Úvod Vláda České republiky schválila usnesením č. 1305 ze dne 12. října 2005 Národní koncepci rodinné

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výchova ke zdraví 6. ročník vztahy mezi lidmi a formy soužití - vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity - rodina, škola, vrstevnická skupina, obec, spolek Vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy,

Více

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole Mateřská škola Třebíz Třebíz 6 Č.j. : /15 Skartační znak: A 10 Spisový znak: A. 1. 4. Účinnost od : 26. 1. 2015 INFORMACE

Více

Pracovní zátěž KDV0152_sazba.indd 69 KDV0152_sazba.indd :11: :11:34

Pracovní zátěž KDV0152_sazba.indd 69 KDV0152_sazba.indd :11: :11:34 Pracovní zátěž 70 Pracovní zátěž Zátěž Pracovní vytížení pedagogů Pracovní zátěž v pedagogických profesích je různorodá. objekt zájmu (médií) Zde jen pro ukázku vybíráme dvě profesní skupiny: učitele a

Více

VÝZKUM PRIORIT V OBLASTECH OBČANSKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ POHLED KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ. Analytická zpráva

VÝZKUM PRIORIT V OBLASTECH OBČANSKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ POHLED KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ. Analytická zpráva VÝZKUM PRIORIT V OBLASTECH OBČANSKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ POHLED KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ Analytická zpráva Analytická zpráva byla vytvořena ve spolupráci Centra občanského vzdělávání Masarykovy univerzity

Více

TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011

TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011 TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011 STUDIJNÍ PROGRAM: Ošetřovatelství 53-41-B STUDIJNÍ OBOR: Všeobecná sestra R009 FORMA STUDIA: Prezenční PŘEDMĚT: BEHAVIORÁLNÍ VĚDY 1.

Více

Základní informace o vzdělávacím kurzu

Základní informace o vzdělávacím kurzu Základní informace o vzdělávacím kurzu Číslo kurzu 9 Název kurzu SPECIFICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ODDĚLENÍ SPO Cílová skupina Pracovníci oddělení SPO Odborný garant Mgr. Miroslav Kappl tel.: 493331317,

Více

PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY: Představení konceptu

PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY: Představení konceptu PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY: Představení konceptu Petr Kurfürst Brno, 13.10.2014 PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY: Představení konceptu Účel Oblast působnosti Přínosy Hlavní rysy Cyklus SUMP podle

Více

Zdravé pracoviště pro všechny bez rozdílu věku Podpora udržitelného pracovního života

Zdravé pracoviště pro všechny bez rozdílu věku Podpora udržitelného pracovního života Zdravé pracoviště pro všechny bez rozdílu věku Podpora udržitelného pracovního života Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je věcí každého z nás. Cenná pro Vás. Přínosná pro firmu. Úvod do kampaně Koordinaci

Více

Dětská úrazovost v České republice, stav, vývoj a prevence. Doc. MUDr. Veronika Benešová, CSc.

Dětská úrazovost v České republice, stav, vývoj a prevence. Doc. MUDr. Veronika Benešová, CSc. Dětská úrazovost v České republice, stav, vývoj a prevence Doc. MUDr. Veronika Benešová, CSc. Poškození zdraví úrazy a násilím patří k nejčastějším příčinám úmrtí, hospitalizace a invalidizace dětí Úrazy

Více

Program protidrogové prevence města Benešov na rok 2014

Program protidrogové prevence města Benešov na rok 2014 Program protidrogové prevence města Benešov na rok 2014 2014 MěÚ Benešov OSVZ Masarykovo nám. 100, 25601 Benešov verze ze dne 27.8.2014 Dokument schválen RM dne 27.8.2014, usnesení č. 981-16/2014/RM ze

Více

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění,

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění, Popis realizace poskytování sociálních služeb Centrum psychologické podpory,z.s. 1/Cíle, principy, veřejný závazek, okruh osob Centrum psychologické podpory,z.s. je nestátní nezisková organizace, která

Více

Stárnoucí populace a nové technologie

Stárnoucí populace a nové technologie Scénáře budoucnosti: Stárnoucí populace a nové technologie Tomáš Michalek, Technologické centrum AV ČR Analýzy a publikace projektu PACITA Národní zpráva ze semináře o možných scénářích vývoje stárnutí

Více

Obsah. Definice oborů, pojetí normy, poruchy chování, přístupy k poruchám z pohledu psychoterapie, agresivní klienti, možnosti intervence

Obsah. Definice oborů, pojetí normy, poruchy chování, přístupy k poruchám z pohledu psychoterapie, agresivní klienti, možnosti intervence Terénní pracovník pro práci s osobami ohroženými sociálním vyloučením Rozsah: 30 hodin (20 hodin teoretické výuky, 80 hodin praxe) Akreditace: MPSV ČR (2008/399 PK) Cílová skupina: pracovníci v sociálních

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

PRAHA BEZPEČNĚ ONLINE

PRAHA BEZPEČNĚ ONLINE Národní centrum bezpečnějšího internetu PRAHA BEZPEČNĚ ONLINE 2012 Projekt prevence rizikových jevů a kriminality spojené s užíváním internetu a online komunikací Jana Brandejsová Národní centrum bezpečnějšího

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník.

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015 Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. Statutární zástupce: Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy Výchovný

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 0 týdně, povinný Vztahy v rodině Žák: popíše ideální rodinu, domov uvědomuje si roli matky a otce v rodině podílí se na vytváření pozitivních vztahů v rodině - role v rodině, mužský (otcovský) vzor, ženský

Více

Úvod do teorií a metod sociální práce. Co je sociální práce a proč potřebuje teoretická východiska? Navrátil, Kříčková

Úvod do teorií a metod sociální práce. Co je sociální práce a proč potřebuje teoretická východiska? Navrátil, Kříčková Úvod do teorií a metod sociální práce Co je sociální práce a proč potřebuje teoretická východiska? Navrátil, Kříčková Vznik sociální práce Sociální práce, tak jak ji chápeme dnes, se vyvinula zejména v

Více

Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013.

Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013. Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013 Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování

Více

Školy jako centra celoživotního učení: Specifika a tvorba ŠAP

Školy jako centra celoživotního učení: Specifika a tvorba ŠAP Školy jako centra celoživotního učení: Specifika a tvorba ŠAP Mgr. Petr Paníček Garant intervence Rozvoj škol jako center CŽU Požadavky na plánování a realizaci vzdělávání dospělých Specifika projektování

Více

Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace. Vídeň 116, Velké Meziříčí. 2016/17 Mgr. Zdeňka Požárová Bc. Petra Valíková

Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace. Vídeň 116, Velké Meziříčí. 2016/17 Mgr. Zdeňka Požárová Bc. Petra Valíková Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace Vídeň 116, 594 01 Velké Meziříčí 2016/17 Mgr. Zdeňka Požárová Bc. Petra Valíková Obsah: Úvod Vytýčení sociálně patologických jevů Cíl minimálního preventivního

Více

Sdružení Linka bezpečí Linka Vzkaz domů

Sdružení Linka bezpečí Linka Vzkaz domů Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Evropská 33, Praha 6 Předmět: Management Sdružení Linka bezpečí Linka Vzkaz domů 15. listopadu 2005 Kulíková Daniela 2A SOP Molková Michaela Nováková Daniela

Více

Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce. PC, dataprojektor, odborné publikace, dokumentární filmy

Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce. PC, dataprojektor, odborné publikace, dokumentární filmy Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné

Více

Bagatelní kriminalita neexistuje MP HK

Bagatelní kriminalita neexistuje MP HK Bagatelní kriminalita neexistuje MP HK Lze to zvládnout? Přehlížená menší kriminalita vede rychle k následujícím rizikům: - ztráta důvěry veřejnosti a snaha brát spravedlnost do vlastních rukou - nárůst

Více

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Příloha č. 1 TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Dle bodů 1-3 je možné samostatně zvolit téma. Tento výběr podléhá schválení pracovní skupinou Domácí práce. 1. Samostatně vybrané téma na základě studia

Více

Výchovné a vzdělávací programy se zaměřením na prevence. Alžběta Černochová, David Holý

Výchovné a vzdělávací programy se zaměřením na prevence. Alžběta Černochová, David Holý Výchovné a vzdělávací programy se zaměřením na prevence Alžběta Černochová, David Holý Výchovné a vzdělávací programy Primární prevence (Adaptační výjezdy) Selektivní prevence Primární prevence pro MŠ

Více

6. Zařízení sociálních služeb

6. Zařízení sociálních služeb 6. Zařízení sociálních Hlavním smyslem sociálních je zajištění pomoci při péči o vlastní osobu, zajištění stravování, ubytování, pomoci při zabezpečení chodu domácnosti, ošetřování, pomoc s výchovou, poradenství,

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené Brno, Kociánka, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Charakteristika školy: škola pro žáky s tělesným, případně

Více

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Platná legislativa Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ VE ŠKOLE

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ VE ŠKOLE Základní škola Jablonné nad Orlicí Jamenská 555, Jablonné nad Orlicí 561 64 IČO: 00 85 66 73 tel: 465 642 208 e-mail: skola@zs.jablonneno.cz PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ VE ŠKOLE Účinnost od: 1.12.2009 Vypracovali:

Více

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Výchovný ústav, SVP HELP, ZŠ a SŠ Střílky, Zámecká 107 Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292 686 01 Uherské Hradiště Zpracoval: Mgr. Karel Opravil

Více

SMĚREM K ÚSPĚŠNÉ PROFESNÍ SENIORITĚ NOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM V ČR

SMĚREM K ÚSPĚŠNÉ PROFESNÍ SENIORITĚ NOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM V ČR SMĚREM K ÚSPĚŠNÉ PROFESNÍ SENIORITĚ NOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM V ČR Ilona Štorová KRÁTCE O NÁS POSLÁNÍ napomáhat rozvoji konceptu age managementu v ČR dát širokou publicitu konceptu age managementu, jako

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Základní škola,jungmannova 660,Roudnice n.l. Program proti šikanování ve škole. Spisový znak: Skartační znak: S 10 Změny:

Základní škola,jungmannova 660,Roudnice n.l. Program proti šikanování ve škole. Spisový znak: Skartační znak: S 10 Změny: Základní škola,jungmannova 660,Roudnice n.l. Program proti šikanování ve škole Č.j.:2/2009 Účinnost od:1.4.2009 Spisový znak: Skartační znak: S 10 Změny: Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 2.1

Více

Důležité aspekty týkající se dokumentace a vyhodnocování programů práce s muži dopouštějícími se domácího násilí

Důležité aspekty týkající se dokumentace a vyhodnocování programů práce s muži dopouštějícími se domácího násilí Důležité aspekty týkající se dokumentace a vyhodnocování programů práce s muži dopouštějícími se domácího násilí POZNÁMKA NA ÚVOD Version 1.1 Tento dokument je nutné považovat spíše za soubor důležitých

Více

Gaudia, o.p.s. - Výroční zpráva za rok 2012

Gaudia, o.p.s. - Výroční zpráva za rok 2012 Gaudia, o.p.s. - Výroční zpráva za rok 2012 I. Obecně prospěšná společnost Gaudia o organizaci 1) Úvod Gaudia, o.p.s. sdružuje profesionály z lékařské, psychologické, psychoterapeutické, socioterapeutické

Více

Komunitní služby v kontextu transformace péče o ohrožené děti. PhDr. Miloslav Macela

Komunitní služby v kontextu transformace péče o ohrožené děti. PhDr. Miloslav Macela Komunitní služby v kontextu transformace péče o ohrožené děti PhDr. Miloslav Macela OPZ 2014 2020, jeho investiční priority a konkrétní výzvy Investiční priority 2. 1. - 2. 3. (sociální začleňování), ale

Více

Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, Choceň. Program proti šikanování (je součástí minimálního preventivního programu)

Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, Choceň. Program proti šikanování (je součástí minimálního preventivního programu) Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, 565 01 Choceň Program proti šikanování (je součástí minimálního preventivního programu) Charakteristika šikanování: Šikanování je jakékoliv chování, jehož

Více

Mgr. Petra Kadlecová. Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství

Mgr. Petra Kadlecová. Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství Mgr. Petra Kadlecová Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství Kapitola 1 strana 2 Prevence rizik návykových látek Prevence (dle WHO): soubor intervencí s cílem zamezit a snížit

Více

Služby sociální péče a služby sociální prevence

Služby sociální péče a služby sociální prevence Služby sociální péče a služby sociální prevence Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů upravuje tyto formy sociálních služeb: Podle typu sociální situace rozlišujeme

Více

Městský úřad Catania. "Osvědčená praxe"- "Výzva k předložení dokumentů"

Městský úřad Catania. Osvědčená praxe- Výzva k předložení dokumentů Obec Catania Rámcový program URBACT Projekt Prevent Městský úřad Catania "Osvědčená praxe"- "Výzva k předložení dokumentů" 1. Začněte "štíhle! Tedy - prezentujte svůj projekt nebo osvědčenou praxi 10 větami

Více

preventivní péče ústavní nebo ochranné výchovy

preventivní péče ústavní nebo ochranné výchovy Systém péče v ČR Systém péče v České republice se dělí na dvě základní skupiny. Do první skupiny patří zařízení, která pracují s klienty v rámci preventivní péče. Druhá skupina zařízení se již věnuje dětem,

Více

Stop, přemýšlej, připoj se (Stop, think, connect) aneb proč vymýšlet kolo

Stop, přemýšlej, připoj se (Stop, think, connect) aneb proč vymýšlet kolo Stop, přemýšlej, připoj se (Stop, think, connect) aneb proč vymýšlet kolo Stop, přemýšlej, připoj se (Stop, think, connect) aneb proč vymýšlet kolo Národní centrum bezpečnějšího internetu (NCBI) Aktivity

Více

Vztahy mezi lidmi a formy soužití vztahy ve dvojici (kamarádství, přátelství, láska, partnerské vztahy, manželství, rodičovství) vztahy ve dvojicích

Vztahy mezi lidmi a formy soužití vztahy ve dvojici (kamarádství, přátelství, láska, partnerské vztahy, manželství, rodičovství) vztahy ve dvojicích Předmět: Výchova ke zdraví Ročník: 7. Časová dotace: 1 hodina týdně Výstup předmětu Rozpracované očekávané výstupy Září, říjen, listopad respektuje přijatá pravidla soužití mezi vrstevníky a partnery a

Více

Městský program. prevence kriminality pro rok

Městský program. prevence kriminality pro rok Městský program prevence kriminality pro rok 2010 Město Smiřice OBSAH Obsah... 2 1. Úvod... 3 2. Cíle programu... 3 3. Prostředky k naplňování cílů... 3 4. Východiska programu... 4 5. Dílčí projekt...

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Priorita 2: Pomoc a poradenství obětem trestné činnosti se zvláštním zaměřením na skupiny zvlášť zranitelných obětí.

Priorita 2: Pomoc a poradenství obětem trestné činnosti se zvláštním zaměřením na skupiny zvlášť zranitelných obětí. Akční plán prevence kriminality města Bruntál na rok 2016 Priorita 1: Rozvoj systému prevence kriminality, posilování spolupráce, kompetence a kapacity relevantních partnerů, rozšiřování prostoru pro působení

Více

5. Stanovení vize, strategických a specifických cílů a opatření

5. Stanovení vize, strategických a specifických cílů a opatření C. STRATEGICKÁ ČÁST 5. Stanovení vize, strategických a specifických cílů a opatření Tato kapitola představuje klíčovou část strategické části SCLLD MAS ORLICKO. V celém procesu zpracování SCLLD se zaměřuje

Více

Program proti šikanování 1. Právní východiska. 2. Předmět. 3. Vymezení pojmu šikana

Program proti šikanování 1. Právní východiska. 2. Předmět. 3. Vymezení pojmu šikana Základní škola a mateřská škola Ostrava - Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Program proti šikanování 1. Právní východiska Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci

Více