PRÁCE S PŮVODCI NÁSILÍ V RODINÁCH: PŘÍKLADY ZAHRANIČNÍ DOBRÉ PRAXE. Liga otevřených mužů, o. s. 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRÁCE S PŮVODCI NÁSILÍ V RODINÁCH: PŘÍKLADY ZAHRANIČNÍ DOBRÉ PRAXE. Liga otevřených mužů, o. s. 2013"

Transkript

1 PRÁCE S PŮVODCI NÁSILÍ V RODINÁCH: PŘÍKLADY ZAHRANIČNÍ DOBRÉ PRAXE Liga otevřených mužů, o. s. 2013

2 ÚVOD...3 POUŽITÁ TERMINOLOGIE...5 PŘÍKLADY ZAHRANIČNÍCH DOBRÝCH PRAXÍ...6 PRIMÁRNÍ PREVENCE NÁSILÍ V RODINÁCH...6 Význam primární prevence...6 Preventivně-informační kampaně zaměřené na muže...6 Kampaň Bílá stužka (White Ribbon Campaign)...6 Další kampaně zaměřené na muže...7 Výchovné programy...8 Prevence násilí na ženách u dospívajících...8 Prevence genderového násilí u mužů a chlapců celoživotní cyklus...8 SEKUNDÁRNÍ PREVENCE NÁSILÍ V RODINÁCH...9 Poradenství pro muže...9 Mužské skupiny...9 Internetové stránky s tipy pro muže...10 TERCIÁRNÍ PREVENCE NÁSILÍ V RODINÁCH...11 Skupinové programy pro pachatele domácího násilí...11 Německo standardy práce s pachateli domácího násilí...11 Velká Británie standardy práce s pachateli domácího násilí...11 Další evropské státy programy pro pachatele domácího násilí...12 USA terapeutické skupiny pro násilné osoby...13 DOPORUČENÍ PRO PRAXI V ČESKÉ REPUBLICE...14 ZDROJE A LITERATURA

3 ÚVOD Cílem tohoto textu 1 je představit souhrn příkladů zahraničních dobrých praxí v práci s rodinami ohroženými násilím a návrh praktických doporučení pro práci institucí a organizací v ČR. Průzkum postupů a metod práce s násilnými osobami se zaměřuje na muže agresory, kteří jsou původci násilí v rodinách: domácího násilí, vzájemného partnerského násilí a tělesných trestů. Jsme si vědomi, že tato definice pokrývá pouze část násilí páchaného ve společnosti a v rodinách, ostatní cílové skupiny (např. násilí žen na partnerech, násilí ve vztazích osob stejného pohlaví, násilí dětí na rodičích) však mezi zachycenými případy statisticky nepřevažují 2 a navíc vyžadují jiné metodologické přístupy. Při přípravě souhrnu zahraničních dobrých praxí jsme vycházeli z otevřených zdrojů publikací a popisů metod zveřejněných na internetu, 3 dále z expertní znalosti zahraničních organizací, se kterými Liga otevřených mužů, o. s. (LOM) spolupracuje (Fatherhood Institute Velká Británie, Reform Norsko). Text ale nepředstavuje úplné ani reprezentativní shrnutí všech přístupů: jde o výběr postupů v kulturně příbuzných zemích, jež mohou sloužit jako inspirace pro praxi v České republice. Pro přehlednost rozlišujeme přístupy k původcům násilí podle jejich zaměření na způsob prevence násilí v rodinách: 1) primární prevence zaměřuje se na předpoklady, podmínky a příčiny násilí v rodinách a jejich odstraňování (např. kampaně proti tělesným trestům, proti násilí na ženách a dětech zaměřené na celou mužskou populaci, jako je celosvětová kampaň Bílá stužka, mezinárodní den proti násilí na ženách apod.) 2) sekundární prevence zachycuje ojedinělé případy agrese vůči partnerce nebo dětem a brání jejich prohlubování a opakování, předchází vzniku domácího násilí v začátcích; 1 Souhrn Práce s původci násilí v rodinách: příklady zahraniční dobré praxe připravila Liga otevřených mužů, o. s. v rámci projektu Rodina bez násilí podpořeného Dotačním programem Rodina a ochrana práv dětí Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. 2 Srov. např. Gjuričová Kubička 2009, s. 246: Údaje z různých zemí ukazují, že v % jsou pachateli fyzického násilí muži, i když se zdá, že procento žen, fyzicky násilných k mužům, možná narůstá. ; nebo Čírtková 2010: oba partneři se mohou v rolích agresora a oběti střídat. Podstatou domácího násilí je však systematické týrání jednoho partnera druhým. ( ) systematické násilí a kontrolu uplatňují v drtivé většině výskytu jevu muži vůči svým partnerkám. 3 Srov. použitou literaturu níže. Nejdůležitější texty jsou k dispozici také ve virtuální knihovně pro odborníky pracující s původci domácího násilí na stránkách 3

4 zaměřuje se na ty, kdo v komunikaci v rodinách obtížně zvládají svou agresivitu a směřuje k sanaci vztahů v rodině (např. internetové poradny, kurzy zvládání hněvu apod.) 3) terciární prevence zaměřuje se na pachatele trestné činnosti (domácí násilí, týrání dětí), cílem je zamezit opakování násilí (např. terapeutické skupiny pro pachatele domácího násilí, individuální odborná terapie). Tyto způsoby terapie mohou být dobrovolné nebo nařízené soudem; sanace rodiny je v těchto případech obtížnější a nebývá primárně cílem terapie. LOM v souladu s mnoha odborníky 4 vychází z toho, že u naprosté většiny agresorů je násilné chování naučené, účelné a záměrné, a jako takové jej lze změnit. Násilníci jsou vždy zodpovědní za své chování, bez ohledu na své osobnostní rysy, výchovu, sociální podmínky, situaci či chování oběti násilí, jakkoliv mohou tyto i další okolnosti napomoci při spouštění agrese. 4 Srov. např. německé a britské standardy pro práci s pachateli domácího násilí (BAG TäHG 2007 a Blacklock Debbonaire 2012). 4

5 POUŽITÁ TERMINOLOGIE Násilí v rodině zahrnuje jakékoli projevy násilí v rodině, ať už vzájemné nebo jednostranně zaměřené jednou osobou vůči druhé/druhým, násilí v partnerském vztahu, ve výchově (tělesné tresty a týrání dětí), domácí násilí i vzájemné partnerské násilí, ojedinělý i opakující se výskyt násilných epizod. Domácí násilí 5 opakované, dlouhodobé a stupňující se násilí, kterého se dopouštějí dospělí nebo mladiství na svých blízkých (osobou ohroženou mohou být například manžel/manželka, druh/družka, rozvedení manžel/manželka, dítě, rodič, prarodič, sourozenec). Domácí násilí má podobu fyzického, psychického, sexuálního, ekonomického či jiného násilí, nečastěji jejich kombinace. Domácí násilí se liší od ostatních forem delikventního chování tím, že je násilím ve vztahu osob, vytváří vztah závislosti oběti na pachateli a je zaměřeno na získání moci pachatele nad obětí. Vzájemné partnerské násilí /obecné párové násilí 6 představuje spontánní a situační agresivní reakci na konfliktní situaci, oba partneři se mohou v rolích agresora a oběti střídat. U těchto násilných konfliktů v partnerských vztazích existuje (na rozdíl od domácího násilí) genderová symetrie. Tělesné tresty tělesné tresty u dětí jsou v naší společnosti běžně akceptovány jako vyjádření tvrdé, autoritativní výchovy. Nejčastěji používaným tělesným trestem u nás je facka, dále také pohlavek a bití rukou nebo předmětem. Tělesný trest je týráním, dochází-li k potrestání za pomoci předmětu, je-li bití směřováno na citlivé části těla (hlava, břicho, oblast genitálií, plosky a dlaně), nebo také tehdy, zůstávají-li na těle stopy po ranách. 7 Tělesné tresty jsou jedním z faktorů, který podstatně zvyšuje přijatelnost násilí (násilných trestných činů, tělesných trestů a partnerského násilí) v dospělosti jak v roli agresora, tak v roli oběti. 8 5 Podle NAP DN , s Podle Čírtková Podle Vaníčková Krug et al. 2002, s. 33 (studie WHO Celosvětová zpráva o násilí a zdraví) ukazuje, že podle mnoha výzkumů násilí rodičů a přísná disciplína na dětech významně zvyšuje riziko pozdějšího odsouzení za násilné trestné činy v dospělosti. Zároveň u chlapců přísné tělesné tresty v jejich dětství přímo souvisí s používáním tělesných trestů u jejich vlastních dětí a s výskytem násilí na partnerkách. 5

6 PŘÍKLADY ZAHRANIČNÍCH DOBRÝCH PRAXÍ Primární prevence násilí v rodinách Význam primární prevence Primární prevence má na rozdíl od intervence zaměřené přímo na aktéry násilí v rodinách méně měřitelné a viditelné výsledky. Na druhou stranu je její dosah z dlouhodobého hlediska velmi efektivní, protože dokáže narušit mezigenerační cyklus násilí: primární prevence intimního partnerského a sexuálního násilí velmi pravděpodobně zachrání životy a ušetří peníze investice do toho, aby bylo intimní partnerské a sexuální násilí zastaveno dříve, než k němu dojde, je klíčová a ochrání a podpoří duševní pohodu a rozvoj jednotlivců, rodin, komunit a celé společnosti. 9 Odborníci se na základě mnoha studií shodují v tom, že rizikovým faktorem pro pachatele i oběti domácího násilí je zážitek týrání v dětství: vystavení násilí v dětství zvyšuje u mužů 3 4 krát pravděpodobnost, že se stanou pachateli domácího násilí v dospělosti. 10 Kromě individuálních rizikových faktorů může primární prevence také pozitivně ovlivnit postoje a chování plynoucí ze společensky daných norem: Přijatelnost intimního partnerského násilí mezi muži a ženami, postoje mužů k ženám jako k jim podřízeným, restriktivní genderové role a dominantní patriarchální hodnoty mohou posilovat násilné chování. Tyto postoje se mohou dědit z jedné generace na druhou prostřednictvím výchovy, médií, vzdělávání a tím, že jsme svědky nebo zažíváme během života násilí proto ale také mohou být změněny. 11 Preventivně-informační kampaně zaměřené na muže Kampaň Bílá stužka (White Ribbon Campaign) Dobrým příkladem preventivní iniciativy je kampaň Bílá stužka (White Ribbon Campaign, WRC), největší světové hnutí mužů usilujících o vymýcení násilí na ženách. V současnosti probíhá ve více než 60 zemích. Má kořeny v Kanadě, kde se v roce 1991 skupina mužů rozhodla šířit povědomí o násilí na ženách. Bílá stužka se stala symbolem toho, že se její nositel zavazuje nikdy nepáchat, neomlouvat a netolerovat násilí na ženách. K hnutí se postupně připojily statisíce mužů v mnoha zemích po celém světě. Propagace tématu násilí na ženách také povzbudilo veřejnou debatu v médiích, na úrovni států a v mezinárodních organizacích. 9 WHO 2010, s WHO 2010, s WHO 2010, s

7 Hnutí má v různých zemích rozmanité pojetí: zaměřuje se na osvětové akce, komunitní práci, vzdělávání mládeže (především chlapců), spolupráci s nevládními organizacemi, vládami a médii. Podporuje organizace pomáhající ženám ohrožených násilím, ale i ty, jež se zaměřují na práci s násilnými osobami. Bílá stužka se také svými aktivitami připojuje k podpoře Mezinárodního dne za odstranění násilí na ženách (25. listopadu). V České republice je od roku 2009 patronem Bílé stužky sdružení Liga otevřených mužů. 12 V roce 2012 kampaň podpořilo Ministerstvo vnitra ČR, v roce 2013 pak Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. LOM muže informuje, jak se aktivně starat o své zdraví a osobní růst, jak pečovat o svoje děti, vztahy a rodinu, jak zapojit mužský element do školství i jak přispívat k rozvoji občanské společnosti. LOM přistupuje i k násilí na ženách a dětech z mužské perspektivy: tento problém se týká všech mužů a snaha o jeho řešení je tedy osobní odpovědností každého muže. V rámci aktivit Bílé stužky poskytuje LOM mužům, kteří obtížně zvládají agresi vůči ženám a dětem, možnost poradit se s mužem odborníkem. Informuje o podobách násilí na ženách a dětech, podněcuje veřejnou debatu a šíří myšlenku, že násilí ve vztahu není řešení a že dospělý muž ženu ani děti nebije. Další kampaně zaměřené na muže Lze říci, že všechny preventivně-informační kampaně mající za cíl informování veřejnosti o důsledcích domácího násilí oslovují i muže. U některých z nich jsou však přímo muži adresáty sdělení kampaně. Takové preventivní aktivity bývají efektivnější oslovují specifickou cílovou skupinu, hovoří jejím jazykem, používají symboliku a vizuální ztvárnění, které ji obzvlášť oslovuje. Kampaně zaměřené na muže často pracují s obrazem, který by muži chtěli naplňovat ochránce, hrdina, silná osobnost apod. Používají koncept mužské sounáležitosti muž oslovuje muže. Na rozdíl od mnoha obecně formulovaných kampaní nebývají vedeny v obviňujícím duchu, ale akcentují individuální odpovědnost a možnost změny u původců násilí. Příklady kampaní: Don t be that guy (Kanada, 2011): plakátová kampaň policie proti sexuálnímu násilí v kanadském Vancouveru s mottem: Když neříká ne, neznamená to, že říká ano.... Po kampani Don't be that guy klesl v roce 2011 ve městě počet případů znásilnění o 10 % (http://www.theviolencestopshere.ca/dbtg.php) Real Man (Velká Británie, 2011): muži se hlásí k poselství, že opravdový muž nebije, nezneužívá a nemanipuluje, že neubližuje svým blízkým (http://www.realmancampaign.com) 12 Více informací na stránkách kampaně 7

8 My strength is not for hurting (USA, ): kampaň kalifornské koalice institucí a organizací proti sexuálnímu násilí (http://www.mystrength.org) Walk a mile in her shoes (Kanada, ): pochod mužů proti sexuálnímu a genderově orientovanému násilí na ženách (http://www.walkamileinhershoes.org) The Men's Story Project (USA, ): veřejná představení (vyprávění příběhů, dokumentární filmy a působení v médiích) a komunitní setkávání mužů, podporující zdravý přístup k mužství a rovnoprávnosti žen a mužů. Jedním z cílů je odstraňování genderového násilí. Projekt je šířen prostřednictvím spolupráce s místními NNO, univerzitami a umělci. (http://www.mensstoryproject.org) Výchovné programy Prevence násilí na ženách u dospívajících Některé organizace v zahraničí 13 nabízejí programy pro dospívající muže zaměřené na prevenci násilí v partnerských vztazích (v Evropě je to např. v Německu, Norsku a Bulharsku). Často jde o outdoorové programy spojené s několikadenním výjezdem do přírody nebo o divadelní hry vytvářené samotnými dospívajícími. Ačkoliv efektivita těchto programů nebyla zatím nijak vyhodnocena, je pozitivní, že se snaží narušit mezigenerační cyklus domácího násilí a změnit u mladých mužů pohled na partnerské vztahy. Prevence genderového násilí u mužů a chlapců celoživotní cyklus Kanadské vládní instituce ve spolupráci s nevládním sektorem 14 připravily souhrn možností celoživotního vzdělávání mužů a chlapců, zaměřené na podporu rovnoprávnosti žen a mužů a prevenci násilí mužů na ženách podle věkových skupin: 15 Předškolní děti: větší zapojení mužů do výchovy v rodinách i ve školkách, aktivity zaměřené na budování sebeuvědomění u chlapců; Mladší školní věk (6-12 let): výcvik učitelů, mimoškolní aktivity a výchova kluků k rovnoprávnosti, respektu a empatii; Adolescenti: podpora kritického myšlení o genderových rolích, kampaně a skupinové výchovné aktivity podporující zdravé partnerské vztahy a kritickou reflexi negativních aspektů maskulinity; 13 Podle Rothman et al. 2003, s Podle Minerson T. et al. 2011, s Další preventivní postupy při zapojování mužů do prevence násilí na ženách popisuje podrobněji Flood

9 Mladí dospělí muži: podpora kritického myšlení o genderových rolích, kampaně a skupinové výchovné aktivity podporující zdravé partnerské vztahy, výchova k rozpoznání souhlasu a sexuální výchova, výchova k angažovanosti mezi vrstevníky; Dospělí muži: mužská a otcovská role, role mužských vzorů a mentorů pro mladší muže a syny, vzorů rovnoprávných partnerských vztahů, zaměření na sexuální zdraví, zapojení mužů do péče o zdraví dětí, strategie prevence násilí, zapojení do společnosti ( angažovaní přihlížející ); Starší dospělí muži: muži jako dědečkové, vzory pro mladší muže, vypravěči příběhů, vychovávající další generace. Sekundární prevence násilí v rodinách Tento typ prevence se nezaměřuje přímo na pachatele domácího násilí nebo usvědčené násilníky, ale na muže, kteří obtížně zvládají svou vlastní agresi ve výchově a ve vztazích, neumí řešit konflikty a ojediněle se dopouštějí fyzického, verbálního a jiného násilí na svých blízkých partnerkách a dětech. Tento typ intervence muži vyhledávají dobrovolně ve snaze řešit konflikty jiným způsobem, zlepšit tak své vztahy a předcházet prohloubení a opakování násilných incidentů. Poradenství a terapeutické služby mohou být nabízeny zdarma nebo na komerční bázi, samostatně nebo jako součást nabídky psychoterapeutické pomoci či kurzů mužských organizací pro muže. Poradenství pro muže Jde o přímé, telefonické i internetové poradenství poskytované mužům, kteří obtížně zvládají svou agresi a potřebují radu při řešení konfliktů ve vztazích. Příklady poradenských služeb pro muže: MensLine (Austrálie): profesionální poradna po telefonu a internetu, poskytující informace a odkazy na další služby pro muže s problémy ve vztazích (http://www.mensline.org.au/working-with-men-perpetrating-violence-or-abuse-in-theirfamilies-or-intimate-relationships.html) Respect (Velká Británie): telefonní poradna pro muže, kteří se chovají násilně ke své partnerce, linka zdarma (http://www.respectphoneline.org.uk/phoneline.php) Mužské skupiny Některé mužské skupiny zařazují do svých kurzů a programů nácvik technik zvládání agrese (anger management) a skupinovou terapii zaměřenou na komunikaci v partnerských vztazích a výchovu bez násilí. Příklady mužských skupin: 9

10 Reform (Norsko): kurzy zvládání agrese (http://www.reform.no) Men s Place (Austrálie): mužská komunikace, zvládání agrese (http://www.mensplace.net.au) Réseau Hommes, Men Evolution Network (Kanada, Francie, Švýcarsko, Belgie): partnerské vztahy, řešení konfliktů (např. Internetové stránky s tipy pro muže Mnoho internetových médií zaměřených na muže považuje zvládání hněvu za jedno z důležitých mužských témat, často v rámci tématu mužské zdraví. Tyto portály poskytují tipy odborníků (psychologů), jak mohou nejen muži sami zvládat hněv bez odborné pomoci. Příklady návodů na internetu: BBC Health: příčiny hněvu a tipy na to, jak jej zvládat (http://www.bbc.co.uk/health/emotional_health/mental_health/coping_angermanagement.shtml) WebMD: Muži a zvládání hněvu (http://men.webmd.com/guide/anger-management) Netdoctor: Muži a násilí máte tento problém? (http://www.netdoctor.co.uk/menshealth/feature/men_and_violence.htm) American Psychological Association: Kontrolujte svůj hněv, než vás ovládne (http://www.apa.org/topics/anger/control.aspx?item=4) Happy Parenthood: tipy, jak zvládat vztek u dětí (http://www.happyparenthood.com/parenting/childcare/anger-management-tips-forparents-to-control-anger) Ask Dr. Sears: důvody, proč nepoužívat tělesné tresty při výchově dětí (http://www.askdrsears.com/topics/discipline-behavior/spanking/10-reasons-not-hit-yourchild) 10

11 Terciární prevence násilí v rodinách Skupinové programy pro pachatele domácího násilí Německo standardy práce s pachateli domácího násilí V Německu 16 představuje standard pro práci s pachateli domácího násilí práce ve skupině 5-10 účastníků. Pouze za zvláštních okolností může být práce ve skupině nahrazena individuálními sezeními nebo párovým (manželským) poradenstvím. Základem je pozitivní přístup k pachateli zavrženíhodné je násilné jednání, nikoliv osoba agresora. Dalším hlavním principem je bezpečnost a ochrana obětí. Oběti jsou informovány o zahájení a průběhu terapie, aby účast v programu nemohla být ze strany násilníka zneužita k další manipulaci s obětí. Organizace a instituce v Německu spolupracují, zvláště organizace pracující s pachateli násilí a centra pomoci obětem. Skupinová práce s pachateli zahrnuje hlavní cíl: žádné další násilí. K jeho dosažení slouží následující: přijetí odpovědnosti, vnímání sebe sama a sebeovládání, empatie, nácvik jiných možností řešení konfliktů a schopnost si najít a udržet vztah. Standardy práce s násilnými osobami v Německu dále konkretizují témata a podmínky poskytování terapie. Velká Británie standardy práce s pachateli domácího násilí Ve Velké Británii zajišťuje minimální standardy práce s pachateli domácího násilí 17 organizace Respect, 18 která také zajišťuje kontrolu plnění těchto standardů, proškoluje pracovníky a řídí akreditaci organizací, jež chtějí být zařazeny do oficiální sítě pomáhajících organizací, pracujících s původci domácího násilí. Akreditace může být přidělena pouze jednotce, která se skládá z programu pro pachatele domácího násilí a zároveň z integrované služby pro pomoc obětem domácího násilí, která zároveň kontaktuje jejich současné a bývalé partnerky a poskytuje jim informace a podporu. Samotný program pro pachatele, který nespolupracuje s organizací na podporu obětí, není považován za bezpečný: bezpečnosti obětí je v procesu akreditace a kontroly činnosti akreditovaných služeb přisouzena nejvyšší priorita. Každá z organizací může pracovat s pachateli domácího násilí podle své vlastní metodologie a východisek. Společné standardy pak velmi podrobně definují zejména postupy zajištění bezpečnosti a informovanosti obětí, stanovení a managementu rizik, kvalifikace pracovníků, práce s daty, vyžadují dodržování psané metodologie a principů práce s klienty (např. 16 Podle BAG TäHG Viz Blacklock Debbonaire 2012 (Accreditation, Minimum Standards). 18 Více informací na 11

12 naprostá zodpovědnost klienta za své naučené, vědomé a záměrné chování, nepřijatelnost násilí ve vztahu atd.), přesný postup výměny informací mezi oběma složkami, výběr klientů schopných změny svého chování, zajištění nejlepšího zájmu a bezpečí dětí atd. Nejobvyklejší metodou je skupinová terapie, ve zvláštních případech je používána i individuální terapie, zatímco párová terapie je nedoporučována. Pokud je přece jen použita, řídí se přísnými bezpečnostními kritérii. Systemický (vztahový) přístup k domácímu násilí je považován za problematický a potenciálně nebezpečný, protože stírá hranice mezi osobou zodpovědnou za násilí a její obětí. Párová terapie tak může být zahájena až po skončení programu pro pachatele domácího násilí, pokud je to žádoucí a bezpečné pro oběti. 19 Další evropské státy programy pro pachatele domácího násilí V evropských státech existuje kolem 20 programů zaměřených na práci s pachateli domácího násilí 20. Nejstarší vznikly v 80. letech 20. století v Německu, v Rakousku a v Norsku, další jsou např. ve Velké Británii, v Irsku a dalších zemích. Ve většině případů tyto programy vzešly z potřeby organizací poskytujících služby obětem domácího násilí a z jejich frustrace z toho, že se zabývají pouze důsledky a nikoliv příčinami násilí. Dalšími mateřskými organizacemi byly např. psychologické poradny, mužské organizace, služby sociálně-právní ochrany dítěte apod. Na Islandu vznikla služba zaměřená na pachatele domácího násilí z vládního programu podpory rovnosti žen a mužů. Většina mužů (v kontrastu k programům poskytovaným v USA, viz níže) se těchto programů účastní dobrovolně, nikoliv z nařízení soudu či jiného státního orgánu. Nejčastějšími tématy terapeutických skupin evropských programů jsou (v tomto pořadí): mužství a genderové normy, zdravý partnerský vztah, řešení konfliktů bez násilí, techniky zvládání hněvu (anger management), otcovské dovednosti výchova bez násilí, právní dopady domácího násilí, prevence zneužívání návykových látek, zpracování traumatu z dětství a stresu, sexuální zdraví aj. Dalším důležitým aspektem práce s původci domácího násilí je kontakt pomáhající organizace s jeho oběťmi v rámci většiny programů dochází ke kontaktování oběti, někdy i při společném sezení s násilníkem. Ve většině případů také organizace poskytující program pro násilné osoby spolupracuje s partnerskou organizací, jež pomáhá obětem: sdílejí informace o případu, informují oběti o průběhu terapie agresora a pracují i s verzí příběhu, kterou poskytuje oběť. V některých případech však existuje pochybnost, zda kontaktem s obětí nedochází k jejímu dalšímu ohrožení. Proto primárním záměrem většinou není 19 Vyhodnocení adekvátnosti párové terapie popisuje Respect/Relate Srov. Rothman et al. 2003: Studie se zaměřuje na srovnání 56 programů pro pachatele domácího násilí po celém světě, pro tento text vybíráme zejména informace týkající se programů v Evropě. 12

13 zachování rodiny, ale bezpečnost oběti. Velká část programů nicméně nabízí na žádost partnerů i párovou terapii, zpravidla poté, co násilník absolvuje skupinovou terapii. 21 V obecné rovině se standardům práce s pachateli domácího násilí v EU (včetně bezpečnosti partnerky a dětí, kvalifikace pracovníků, spolupráce organizací apod.) věnuje materiál, jenž je výstupem z Programu boje proti násilí na dětech, mládeži a ženách Daphne II (EU). 22 USA terapeutické skupiny pro násilné osoby Programy pro pachatele domácího násilí v USA 23 ( Batterer Intervention Programmes ) fungují už od 70. let 20. století, účastní se jich velké počty klientů (celostátní údaje nejsou dostupné, ale jen ve státě Minnesota je to více než 3000 mužů za rok). Programy fungují na základě spolupráce justice, psychologů a odborníků poskytujících služby obětem domácího násilí. 83 % mužů se těchto programů účastní na základě nařízení soudu nebo jiné státní instituce. Podle dostupných výzkumů jsou tyto programy alespoň částečně úspěšné z mužů, kteří program dokončí, v nejbližších letech % neopakuje násilí vůči partnerce (kolem 30 % účastníků však program nedokončí). Terapeutické programy pro násilníky v USA mají společné to, že nabízejí týdenní skupinová sezení, průměrně dvě hodiny týdně. Náplní je zkoumání vlastní historie násilí, nácvik nenásilného řešení konfliktů, diskuse o tom, jak společenské a genderové normy ovlivňují chování, a co spouští agresivitu. Lektory nejsou jen psychologové, ale např. i bývalé oběti násilí nebo bývalí násilníci. 21 Poskytování párové terapie násilníkům i obětem je považováno z kontroverzní postup. Organizace pomáhající obětem namítají, že tato praxe může být nebezpečná pro oběti a nepřináší ani výsledky v rehabilitaci pachatelů. Kritizují to, že mnoho terapeutů při párové terapii nerozlišuje mezi pachatelem a obětí, ale pracuje s párem jako se dvěma oběťmi zodpovědnými rovným dílem za disfunkční vztah. Na druhou stranu ale výzkum ukázal, že párové poradenství snížilo výskyt násilí u 56 90% ženatých mužů v USA (Rothman 2003, s ). 22 Viz WWP Podle Rothman et al Podobné rysy vykazují i programy, které fungují v Kanadě a ve Velké Británii. 13

14 DOPORUČENÍ PRO PRAXI V ČESKÉ REPUBLICE Z inspirace zahraničními přístupy a metodami prevence násilí v rodinách plyne potřeba: Vyčlenit zdroje pro primární prevenci násilí v rodinách zamezit opakování mezigeneračního cyklu násilí, zaměřit se nejen na domácí násilí samotné, ale i na prevenci agrese v partnerské komunikaci a na používání tělesných trestů; Spolupráce mezi organizacemi: práce s pachateli domácího násilí by neměla být izolovaná, měla by probíhat v rámci existující nebo vznikající intervenční struktury proti domácímu násilí. 24 Zvážit podmínky zařazování pachatelů domácího násilí do terapeutických programů na základě úředního nebo soudního rozhodnutí. 25 Vytvořit minimální standardy práce s násilnými osobami praktický návod a další školení pracovníků ve vedení skupinové a individuální terapie. 26 Identifikovat preventivní postupy, které fungují v zahraničí a zvážit přínosy jejich využití v ČR, včetně nalezení zdrojů jejich financování (např. kampaně, skupinové terapie, kurzy zvládání vzteku apod.) 24 Výzkumy z USA ukazují, že účinnost práce s pachateli DN závisí na tom, jak dobře vzájemně spolupracují organizace pracující s pachateli, policie, soudy, sociální úřady, centra pomoci ženám v nouzi a další obecní a místní organizace (Gondolf 2002, cit. podle BAG TäHG 2007). 25 Přijetí do programu pro pachatele na základě doporučení soudu nebo rozsudku se osvědčilo v Německu i jinde v zahraničí, orgány péče o děti také mohou samy vyzvat pachatele k účasti v programu. (podle BAG TäHG 2007). 26 Intervence pro původce domácího násilí se liší od psychoterapeutické práce: zahrnuje techniky jako je motivace účastníků k aktivnímu zapojení do skupinových sezení, k uznání zodpovědnosti za násilné chování, neutrální přijetí jejich vlastní zkušenosti (podle Rothman 2003, s. 25). 14

15 ZDROJE A LITERATURA BAG TäHG: Standardy a doporučení pro práci s mužskými pachateli pro sdružení institucí spolupracujících v boji proti domácímu násilí [online]. Bundesarbeitsgemeinschaft Täterarbeit Häusliche Gewalt (BAG TäHG) Pracovní skupina pro práci s pachateli domácího násilí, Německo Dostupné z: <http://www.muziprotinasili.cz/proodborniky>. Bílá stužka ČR Muži proti násilí na ženách a dětech; stánky kampaně Ligy otevřených mužů, o. s.: a Blacklock, N. Debbonaire, T.: Respect Accreditation Standard [online] Dostupné z: <http://www.respect.uk.net/data/files/accreditation/respect full_standard_july_12_v2_ web.pdf> Blacklock, N. Debbonaire, T.: Respect Safe Minimum Praktice Standard [online] Dostupné z: <http://www.respect.uk.net/data/files/accreditation/respect smp_standard_july_2012_ v1.pdf> Čírtková, L.: Muži jako oběti domácího násilí. Právo a rodina, č. 7/2010, ISSN X. Dostupné z: <http://www.domacinasili.cz/ohrozene-osoby/muzi-jako-obeti-domacihonasili> Flood, M.: Involving Men in Efforts to End Violence Against Women. Men and Masculinities, 14(3), 2011, s Dostupné z: < Gjuričová, Š. Kubička, J.: Rodinná terapie. Grada Publishing Gondolf, E. W.: Batterer Intervention Systems. Issues, Outcomes, and Recommendations. Thousand Oaks, London, New Delhi Krug, E. G. et al., eds.: World report on violence and health. Geneva, World Health Organization Dostupné z: <http://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/world_report/en/index.html> Minerson T. et al.: Issue Brief: Engaging Men And Boys To Reduce And Prevent Gender-Based Violence [online]. Status Of Women Canada And The Public Health Agency Of Canada, Ottawa Dostupné z: <http://dev.ncdsv.org/images/swc_issuebriefengagingmenboysreducepreventgender- BasedViolence_ pdf> 15

16 Národní akční plán prevence domácího násilí na léta (NAP DN ) [online]. Dostupné z: <http://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/narodniakcni-plan-prevence-domaciho-nasili-na-leta pdf> Respect/Relate: Indicators for referral to couples counselling following domestic violence prevention programme attendance [online] Dostupné z: <http://www.respect.uk.net/data/files/indicators_for_referral_to_couples_work_final.pdf > Rothman, E. et al.: Intervening with perpetrators of intimate partner violence: A global perspective [online]. WHO Dostupné z: <http://www.who.int/violence_injury_prevention/publications/violence/intervening/en>. Vaníčková, E.: Stop tělesným trestům. Česká společnost na ochranu dětí, Praha WHO/London School of Hygiene and Tropical Medicine: Preventing intimate partner and sexual violence against women: taking action and generating evidence [online]. Geneva Dostupné z: <http://www.who.int/violence_injury_prevention/publications/violence/ _ eng.pdf WWP Práce s pachateli domácího násilí v Evropě projekt Daphne II : Vodítka pro vypracování standardů pro programy pracující s muži dopouštějícími se domácího násilí [online]. Dostupné z: <http://www.work-withperpetrators.eu/documents/standards/wwp_standards_cz_2008_vers_1_1.pdf> 16

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví 6. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního stylu;

Více

Program proti šikanování (součást Minimálního preventivního programu)

Program proti šikanování (součást Minimálního preventivního programu) Škola : ZŠ Sirotkova 36, Brno 616 00 Metodik prevence : Mgr. Zuzana Košťálová (I. stupeň) Program proti šikanování (součást Minimálního preventivního programu) Cíl: 1. vytvoření krizového plánu pro řešení

Více

Program proti šikaně ve škole

Program proti šikaně ve škole Program proti šikaně ve škole Obsah Předmět 1. Základní body specifické primární prevence šikanování 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování 2.2 Verbální šikana 2.3 Fyzická šikana 3. Odpovědnost školy

Více

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice Sociálně-právní ochrana dětí Výkon státní správy v rámci přenesené působnosti

Více

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever Sociálně-právní ochrana dětí Výkon státní správy v rámci přenesené působnosti Realizace všech zákonných

Více

SP = cílová skupina Sociální pracovníci (dle 111 Zákona ) Název kurzu Číslo akreditace Rozsah Aktivní naslouchání při vedení rozhovoru 2008/547 - SP

SP = cílová skupina Sociální pracovníci (dle 111 Zákona ) Název kurzu Číslo akreditace Rozsah Aktivní naslouchání při vedení rozhovoru 2008/547 - SP SP = cílová skupina Sociální pracovníci (dle 111 Zákona ) Aktivní naslouchání při vedení rozhovoru 2008/547 - SP 8 vyučovacích hodin Agresivita dětí 2009/368 - SP 7 vyučovacích hodin Aktivizace seniorů

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Září 2009 Mgr.Olga Čadilová ŠIKANA Charakteristika šikany Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem

Více

. -. (uveďte školní rok)

. -. (uveďte školní rok) MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. -. (uveďte školní rok) ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku), pro které platí tento Minimální preventivní program (MPP) 1) : 1. 2.

Více

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz Seminář pro rodiče ŠIKANA Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz tlaky na dítě Šikana je.. Úmyslné a opakované ubližování slabšímu (neschopnému obrany) jedincem

Více

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné publikace,

Více

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz LINKA DŮVĚRY ML. BOLESLAV S S 326 741 481 Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz Naším hlavním úkolem je poskytování pomoci klientům, kteří se dostali do krizových stavů v souvislosti

Více

Příloha ŠVP č.2. 5.5.2 Občanská výchova

Příloha ŠVP č.2. 5.5.2 Občanská výchova Příloha ŠVP č.2 Ve školním roce 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 se uvedené předměty rozšiřují o tyto očekáváné výstupy a učivo. Jedná se o očekávané výstupy, které byly dříve v předmětu Výchova ke zdraví,

Více

Sdružení Linka bezpečí Linka Vzkaz domů

Sdružení Linka bezpečí Linka Vzkaz domů Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Evropská 33, Praha 6 Předmět: Management Sdružení Linka bezpečí Linka Vzkaz domů 15. listopadu 2005 Kulíková Daniela 2A SOP Molková Michaela Nováková Daniela

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování Program proti šikanování Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování 2.2 Verbální šikana 2.3 Fyzická šikana 2.4 Smíšená šikana 3. Odpovědnost školy a pedagogických pracovníků 3.1 Odpovědnost

Více

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

Prioritní oblasti primární prevence MŠMT. PhDr. Pavla Doležalová

Prioritní oblasti primární prevence MŠMT. PhDr. Pavla Doležalová Prioritní oblasti primární prevence MŠMT PhDr. Pavla Doležalová Tři úrovně koordinace - zák. 379/2005 Sb. MŠMT Resorty-spolupráce Kraje- metodici prevence, krajští koordinátoři Primární prevence Školy

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

DAPHNE III (2007-2013) Boj proti násilí

DAPHNE III (2007-2013) Boj proti násilí DAPHNE III (2007-2013) Boj proti násilí SEMINÁŘ KE KOMUNITÁRNÍM PROGRAMŮM PARDUBICE, 5. DUBNA 2011 Mgr. Barbora Holušová Ministerstvo vnitra, odbor prevence kriminality e-mail: barbora.holusova@mvcr.cz

Více

Nabídka přednáškových programů pro pedagogické pracovníky.

Nabídka přednáškových programů pro pedagogické pracovníky. Nabídka přednáškových programů pro pedagogické pracovníky. Lektor : Ing. Mgr. Marie Nováková Účinný výchovný styl pedagoga integrace žáků do kolektivu třídy Doporučeno: Pedagogický pracovník ZŠ, SŠ, vychovatel

Více

Program proti šikanování 1. Právní východiska. 2. Předmět. 3. Vymezení pojmu šikana

Program proti šikanování 1. Právní východiska. 2. Předmět. 3. Vymezení pojmu šikana Základní škola a mateřská škola Ostrava - Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Program proti šikanování 1. Právní východiska Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci

Více

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Základní škola a Mateřská škola Habry, V Zahradách 18, 582 81 Habry Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Obsah: 1. Předmět úpravy 2. Vymezení základních pojmů 3. Začlenění

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Platná legislativa Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Základní informace o vzdělávacím kurzu

Základní informace o vzdělávacím kurzu Základní informace o vzdělávacím kurzu Číslo kurzu 9 Název kurzu SPECIFICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ODDĚLENÍ SPO Cílová skupina Pracovníci oddělení SPO Odborný garant Mgr. Miroslav Kappl tel.: 493331317,

Více

S AGRESÍ A ŠIKANOU VE STŘEDU I JINDY A JAK? Martina Bártová Petra Tučková Příspěvek na konferenci Kam kráčí(š) primární prevence? Praha 2008 OBSAH PŘÍSPĚVKU: seznámení s profesní dráhou preventisty seznámení

Více

Vztahy mezi lidmi a formy soužití vztahy ve dvojici (kamarádství, přátelství, láska, partnerské vztahy, manželství, rodičovství) vztahy ve dvojicích

Vztahy mezi lidmi a formy soužití vztahy ve dvojici (kamarádství, přátelství, láska, partnerské vztahy, manželství, rodičovství) vztahy ve dvojicích Předmět: Výchova ke zdraví Ročník: 7. Časová dotace: 1 hodina týdně Výstup předmětu Rozpracované očekávané výstupy Září, říjen, listopad respektuje přijatá pravidla soužití mezi vrstevníky a partnery a

Více

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění,

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění, Popis realizace poskytování sociálních služeb Centrum psychologické podpory,z.s. 1/Cíle, principy, veřejný závazek, okruh osob Centrum psychologické podpory,z.s. je nestátní nezisková organizace, která

Více

Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti. Realizuje Agentura pro sociální začleňování, Úřad vlády ČR

Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti. Realizuje Agentura pro sociální začleňování, Úřad vlády ČR Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti Realizuje Agentura pro sociální začleňování, Úřad vlády ČR Násilí z nenávisti Jednání motivované předsudky nebo nenávistí namířené proti osobě, skupinám, jejich

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole Mateřská škola Třebíz Třebíz 6 Č.j. : /15 Skartační znak: A 10 Spisový znak: A. 1. 4. Účinnost od : 26. 1. 2015 INFORMACE

Více

Centrum primární prevence, o.s. Prev-Centrum

Centrum primární prevence, o.s. Prev-Centrum Program 9.00 10.15 představení služeb Centra primární prevence, o.s. Prev-Centrum 10.15 10.30 přestávka 10.30 11.00 diskuse všeobecná primární prevence selektivní primární prevence indikovaná primární

Více

Činnosti PMS v trestním řízení

Činnosti PMS v trestním řízení Postavení PMS PMS jako složka ministerstva spravedlnosti přispívá k efektivnímu řešení věcí projednávaných soudy. Mezi její přinos patří zejména zrychlení, zefektivnění a zjednodušení trestního řízení

Více

Věznice Příbram. Ing. Mgr. Zdeněk KILIAN Věznice Příbram

Věznice Příbram. Ing. Mgr. Zdeněk KILIAN Věznice Příbram Věznice Příbram Terapeutické programy Specializované oddělení pro odsouzené s poruchou osobnosti a chování v důsledku d užíváníu psychotropních látek 40 odsouzených mužů umístěných ve věznici s ostrahou

Více

AKČNÍ PLÁN NA PODPORU RODIN S DĚTMI

AKČNÍ PLÁN NA PODPORU RODIN S DĚTMI AKČNÍ PLÁN NA PODPORU RODIN S DĚTMI pro období 2006-2009 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2006 Úvod Vláda České republiky schválila usnesením č. 1305 ze dne 12. října 2005 Národní koncepci rodinné

Více

Definované oblasti podpory FNNO

Definované oblasti podpory FNNO Definované oblasti podpory FNNO Definované oblasti podpory FNNO Prioritní oblast I. Lidská práva a tzv. klíčové oblasti podpory 1a) Ochrana lidských práv a multikulturalismus 1b) Genderová rovnost 1c)

Více

Zpráva o zájemci o pěstounství. Část E Hodnocení způsobilosti

Zpráva o zájemci o pěstounství. Část E Hodnocení způsobilosti Zpráva o zájemci o pěstounství Tento materiál vznikl v Amalthea o. s. z podkladů organizace British Association for Adoption & Fostering (2008) v rámci spolupráce s Pardubickým krajem, Nadací LUMOS, Centrem

Více

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Příloha č. 1 TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Dle bodů 1-3 je možné samostatně zvolit téma. Tento výběr podléhá schválení pracovní skupinou Domácí práce. 1. Samostatně vybrané téma na základě studia

Více

Služby sociální péče a služby sociální prevence

Služby sociální péče a služby sociální prevence Služby sociální péče a služby sociální prevence Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů upravuje tyto formy sociálních služeb: Podle typu sociální situace rozlišujeme

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

Prosociální výchova. je mezinárodní projekt zaměřený na rozvoj prosociálního chování dětí a mládeže.

Prosociální výchova. je mezinárodní projekt zaměřený na rozvoj prosociálního chování dětí a mládeže. Prosociální výchova Prosociální výchova je mezinárodní projekt zaměřený na rozvoj prosociálního chování dětí a mládeže. Prosociální výchova se pod názvem etická výchova vyučuje jako volitelný, ale povinný

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výchova ke zdraví 6. ročník vztahy mezi lidmi a formy soužití - vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity - rodina, škola, vrstevnická skupina, obec, spolek Vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy,

Více

Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy. Černá 9, 115 55 Praha 1. Kolektivní práce: Petra Fausová, Niké Christodulu, Marie Kůdelová

Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy. Černá 9, 115 55 Praha 1. Kolektivní práce: Petra Fausová, Niké Christodulu, Marie Kůdelová Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy Černá 9, 115 55 Praha 1 Kolektivní práce: Petra Fausová, Niké Christodulu, Marie Kůdelová Pastorační a sociální práce 2. roč. KS Rizikové skupiny I + II

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice Školní rok 2013/2014 Zpracovala:Mgr. Irena Novotná OBSAH 1. Úvod 2. Cíl minimálního preventivního

Více

Poradenské služby poskytované ve škole

Poradenské služby poskytované ve škole Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace Studentská 640 436 67 Litvínov Poradenské služby poskytované ve škole Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány výchovným poradcem

Více

Výroční zpráva SVP HELP

Výroční zpráva SVP HELP Výchovný ústav, Středisko výchovné péče HELP, střední škola a školní jídelna, Zámecká 107 zařízení poskytující školské služby Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292, 686 01 Uherské Hradiště Tel/fax:

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ ZBRASLAVICE PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Aneta Zdeňková OBSAH: Společné vzdělávání a supervize Užší realizační tým Zmapování situace a motivování pedagogů pro změnu

Více

preventivní péče ústavní nebo ochranné výchovy

preventivní péče ústavní nebo ochranné výchovy Systém péče v ČR Systém péče v České republice se dělí na dvě základní skupiny. Do první skupiny patří zařízení, která pracují s klienty v rámci preventivní péče. Druhá skupina zařízení se již věnuje dětem,

Více

Úloha Ministerstva zdravotnictví a Hlavního hygienika ČR. Programy prevence úrazů

Úloha Ministerstva zdravotnictví a Hlavního hygienika ČR. Programy prevence úrazů Úloha Ministerstva zdravotnictví a Hlavního hygienika ČR Programy prevence úrazů MUDr. Stanislav Wasserbauer ředitel odboru strategie a řízení ochrany a podpory zdraví ÚRAZY závažný celosvětový i národní

Více

Mgr. Petra Kadlecová. Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství

Mgr. Petra Kadlecová. Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství Mgr. Petra Kadlecová Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství Kapitola 1 strana 2 Prevence rizik návykových látek Prevence (dle WHO): soubor intervencí s cílem zamezit a snížit

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY: Představení konceptu

PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY: Představení konceptu PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY: Představení konceptu Petr Kurfürst Brno, 13.10.2014 PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY: Představení konceptu Účel Oblast působnosti Přínosy Hlavní rysy Cyklus SUMP podle

Více

Obsah. Definice oborů, pojetí normy, poruchy chování, přístupy k poruchám z pohledu psychoterapie, agresivní klienti, možnosti intervence

Obsah. Definice oborů, pojetí normy, poruchy chování, přístupy k poruchám z pohledu psychoterapie, agresivní klienti, možnosti intervence Terénní pracovník pro práci s osobami ohroženými sociálním vyloučením Rozsah: 30 hodin (20 hodin teoretické výuky, 80 hodin praxe) Akreditace: MPSV ČR (2008/399 PK) Cílová skupina: pracovníci v sociálních

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 0 týdně, povinný Vztahy v rodině Žák: popíše ideální rodinu, domov uvědomuje si roli matky a otce v rodině podílí se na vytváření pozitivních vztahů v rodině - role v rodině, mužský (otcovský) vzor, ženský

Více

Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013.

Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013. Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013 Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování

Více

Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov

Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov Minimální preventivní program 2013-2014 Příloha celoročního plánu. Program protidrogové prevence pro školní rok 2013-2014 Úvod:

Více

Aktuální otázky bezpečnosti, kriminality a prevence kriminality v 21. století

Aktuální otázky bezpečnosti, kriminality a prevence kriminality v 21. století Aktuální otázky bezpečnosti, kriminality a prevence kriminality v 21. století Sborník abstraktů z diskusního setkání Consulte, o. s. pořádá pod záštitou místostarosty Města Horní bříza 8. 11. 2012 od 13.00

Více

Pracovní skupina prevence kriminality a protidrogové prevence. PhDr. Julius Kopčanský

Pracovní skupina prevence kriminality a protidrogové prevence. PhDr. Julius Kopčanský Pracovní skupina prevence kriminality a protidrogové prevence PhDr. Julius Kopčanský 1. Komunitní plán (do r. 2006) Vznik magistrátní komise PK a PP již před rokem 2005 (jiné PS ale již existovaly) Práce

Více

Je to na Vás? Role neziskového sektoru v systému ochrany práv dětí

Je to na Vás? Role neziskového sektoru v systému ochrany práv dětí Je to na Vás? Role neziskového sektoru v systému ochrany práv dětí Odbor rodiny a ochrany práv dětí Proces změn aktuální informace Změna systému práce orgánů sociálně-právní ochrany a soudů Vytváření sítě

Více

SEZNAM SPECIALIZOVANÝCH LINEK telefonické krizové pomoci

SEZNAM SPECIALIZOVANÝCH LINEK telefonické krizové pomoci SEZNAM SPECIALIZOVANÝCH LINEK telefonické krizové pomoci Děti a mládež: PRAHA - Linka bezpečí Hlavní město Praha působnost celá ČR, registrovaný poskytovatel sociálních služeb Sdružení Linka bezpečí, o.s.

Více

Stop, přemýšlej, připoj se (Stop, think, connect) aneb proč vymýšlet kolo

Stop, přemýšlej, připoj se (Stop, think, connect) aneb proč vymýšlet kolo Stop, přemýšlej, připoj se (Stop, think, connect) aneb proč vymýšlet kolo Stop, přemýšlej, připoj se (Stop, think, connect) aneb proč vymýšlet kolo Národní centrum bezpečnějšího internetu (NCBI) Aktivity

Více

Zpracovatel: QQT, s.r.o., www.qqt.cz Nositel projektu: Karlovarský kraj. Publikace vznikla jako výstup z realizace veřejné zakázky v rámci projektu V

Zpracovatel: QQT, s.r.o., www.qqt.cz Nositel projektu: Karlovarský kraj. Publikace vznikla jako výstup z realizace veřejné zakázky v rámci projektu V R 1 Osoba zajišťuje péči o děti odpovídající jejich věku a zdravotnímu stavu Osoba pečuje/ má zajištěnu péči o svou hygienu podle svých potřeb, zvyklostí a zdravotního stavu Podpora a posilování rodičovských

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. Příloha minimálního preventivního programu ZŠ Jedovnice

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. Příloha minimálního preventivního programu ZŠ Jedovnice PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Příloha minimálního preventivního programu ZŠ Jedovnice I. Tento program vznikl na základě Metodického pokynu ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování

Více

Úrazy a jejich prevence. MUDr. Jarmila Číhalová

Úrazy a jejich prevence. MUDr. Jarmila Číhalová Úrazy a jejich prevence MUDr. Jarmila Číhalová Základní údaje Úrazy zaujímají 3.místo mezi nejčastějšími příčinami smrti (za nemocemi srdce a cév a nádory) U dětí a mladistvých dokonce místo první. Odhaduje

Více

Komunitní péče. Boleslavský deník. MUDr. Jan Stuchlík

Komunitní péče. Boleslavský deník. MUDr. Jan Stuchlík Komunitní péče o duševně nemocné Boleslavský deník Komunitní péče o duševní zdraví je model, který od 60. let 20. století nahrazuje tradiční institucionální. p Příčinou tohoto procesu je změna ve vnímání

Více

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Výchovný ústav, SVP HELP, ZŠ a SŠ Střílky, Zámecká 107 Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292 686 01 Uherské Hradiště Zpracoval: Mgr. Karel Opravil

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Kriminalita a její prevence v Moravskoslezském m kraji

Kriminalita a její prevence v Moravskoslezském m kraji Kriminalita a její prevence v Moravskoslezském m kraji 13. 11. 2013 Workshop: Prevence sociálních a bezpečnostních rizik v transformující se společnosti 21. století Moravskoslezský kraj - vybrané statistické

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

PERSEFONA, o.s. Tel.: 737 834 345 545 245 996 E-mail: domacinasili@persefona.cz

PERSEFONA, o.s. Tel.: 737 834 345 545 245 996 E-mail: domacinasili@persefona.cz PERSEFONA, o.s. Komplexní služby obětem domácího násilí sexuálního zneužívání znásilnění Vzdělávání laické i odborné veřejnosti Analytická a publikační činnost Tel.: 737 834 345 545 245 996 E-mail: domacinasili@persefona.cz

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník.

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015 Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. Statutární zástupce: Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy Výchovný

Více

Aktuální otázky a informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z oblasti primární prevence rizikového chování

Aktuální otázky a informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z oblasti primární prevence rizikového chování Aktuální otázky a informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z oblasti primární prevence rizikového chování Dítě a droga Krajská konference k problematice rizikového chování dětí, žáků a studentů

Více

Fakta a iniciativy v oblasti násilí uvnitř rodiny v Győru

Fakta a iniciativy v oblasti násilí uvnitř rodiny v Győru Fakta a iniciativy v oblasti násilí uvnitř rodiny v Győru OPENING projekt, závěrečná konference ve Vídni 17.12.2004. Podle informací spolku N.A.N.E. : Každá 5. žena je pravidelně týrána svým partnerem.

Více

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2012 do 31.12.2012

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2012 do 31.12.2012 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2012 do 31.12.2012 Zařízení: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Centrum prevence Vedoucí: Mgr. Ivana Petřeková Kontakt: 599 505 324, 602 264 018, 599

Více

Důležité aspekty týkající se dokumentace a vyhodnocování programů práce s muži dopouštějícími se domácího násilí

Důležité aspekty týkající se dokumentace a vyhodnocování programů práce s muži dopouštějícími se domácího násilí Důležité aspekty týkající se dokumentace a vyhodnocování programů práce s muži dopouštějícími se domácího násilí POZNÁMKA NA ÚVOD Version 1.1 Tento dokument je nutné považovat spíše za soubor důležitých

Více

TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011

TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011 TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011 STUDIJNÍ PROGRAM: Ošetřovatelství 53-41-B STUDIJNÍ OBOR: Všeobecná sestra R009 FORMA STUDIA: Prezenční PŘEDMĚT: BEHAVIORÁLNÍ VĚDY 1.

Více

Zdravá škola. škola podporující zdraví

Zdravá škola. škola podporující zdraví Zdravá škola škola podporující zdraví Koncepce, která vstoupila do povědomí české pedagogické veřejnosti v rozmezí let 1991 1993 jako jedna z alternativních edukačních možností prošla do současnosti určitým

Více

WP2. Adaptace existujícího produktu. Vzdělávací a tréninkový program pro kariérové poradce

WP2. Adaptace existujícího produktu. Vzdělávací a tréninkový program pro kariérové poradce WP2. Adaptace existujícího produktu Vzdělávací a tréninkový program pro kariérové poradce Vypracováno REALIZAČNÍM TÝMEM PROJEKTU ECCE Červenec Září 2012 Vzdělávací a tréninkový program pro kariérové poradce

Více

Restart hodnocení a prezentace výsledků projektu. Michal Růžička, Julie Wittmannová. Projekt OP LZZ, reg. č. CZ.1.04/5.1.01/77.

Restart hodnocení a prezentace výsledků projektu. Michal Růžička, Julie Wittmannová. Projekt OP LZZ, reg. č. CZ.1.04/5.1.01/77. Restart hodnocení a prezentace výsledků projektu Michal Růžička, Julie Wittmannová Projekt OP LZZ, reg. č. CZ.1.04/5.1.01/77.00377 Mezinárodní spolupráce P- Centrum FOUNDATION66 HUM London Build on Belief

Více

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Monika Chobotová Jarmila Šebestová Karviná 2011 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176)

Více

OBSAH PREZENTACE. Představení školy Záměr projektu Projekt Bezpečná škola na I. stupni ZŠ Aktivity na II. stupni ZŠ Proč se do projektu zapojit

OBSAH PREZENTACE. Představení školy Záměr projektu Projekt Bezpečná škola na I. stupni ZŠ Aktivity na II. stupni ZŠ Proč se do projektu zapojit OBSAH PREZENTACE Představení školy Záměr projektu Projekt Bezpečná škola na I. stupni ZŠ Aktivity na II. stupni ZŠ Proč se do projektu zapojit ZÁKLADNÍ ŠKOLA SLOVAN Otevřena 1973 850 žáků, 60 pedagogických

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011)

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) 1. Vymezení poradenských služeb ve škole 2. Standardní činnosti poradenských pracovníků školy 3. Standardní činnosti pedagogů,

Více

Občané se sluchovým či zrakovým postižením při katastrofách

Občané se sluchovým či zrakovým postižením při katastrofách Občané se sluchovým či zrakovým postižením při katastrofách Projekt : Asistence lidem s disabilitou při katastrofách Evropská síť pro psychosociální krizové řízení European Network for Psychosocial Crisis

Více

Primární prevence: Workshop s Popelkou. Veselý, J., Polanecká, M., Fialová, H., Hlaváč, J., Lukešová, H., Bukáčková, L., Podškubková, A.

Primární prevence: Workshop s Popelkou. Veselý, J., Polanecká, M., Fialová, H., Hlaváč, J., Lukešová, H., Bukáčková, L., Podškubková, A. Primární prevence: Workshop s Popelkou Veselý, J., Polanecká, M., Fialová, H., Hlaváč, J., Lukešová, H., Bukáčková, L., Podškubková, A. AT Konference 2013 Workshop s Popelkou Co je primární prevence??

Více

Vzdělávání pedagogických pracovníků mateřských škol, se zaměřením na děti s obtížemi v chování

Vzdělávání pedagogických pracovníků mateřských škol, se zaměřením na děti s obtížemi v chování Grantový projekt v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Vzdělávání pedagogických pracovníků mateřských škol, se zaměřením na děti s obtížemi v chování Registrační číslo projektu:

Více

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních Ministerstvo školství, V Praze dne 14. prosince 2001 mládeže a tělovýchovy ČR 1. Úvodní ustanovení

Více

ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III

ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III Doba realizace: 1.9.2011 31.12.2013 Příjemce dotace: MŠMT Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo operačního programu: CZ.1.07/4.1.00/33.0001

Více

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby NABÍDKA ŠKOLENÍ Předmětem nabídky je obecný přehled možných školení: Školení obchodníků Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby Školení manažerských dovedností Základní prioritou společnosti

Více

TERMÍNY. Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com.

TERMÍNY. Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com. TERMÍNY Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com. Název Datum Čas Místo Agresivita a agrese v současné společnosti 18.12.2007

Více

Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí

Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí vykonává funkci kolizního opatrovníka nezletilým dětem, zastupuje je při jednání u soudu, policie, dle potřeby i u jiných

Více

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 EVROPSKÁ UNIE I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Naše škola je zapojena do systémového projektu ministerstva

Více

Gaudia, o.p.s. - Výroční zpráva za rok 2012

Gaudia, o.p.s. - Výroční zpráva za rok 2012 Gaudia, o.p.s. - Výroční zpráva za rok 2012 I. Obecně prospěšná společnost Gaudia o organizaci 1) Úvod Gaudia, o.p.s. sdružuje profesionály z lékařské, psychologické, psychoterapeutické, socioterapeutické

Více

Metodický pokyn č. 4

Metodický pokyn č. 4 Metodický pokyn č. 4 Poradna pro cizince a uprchlíky DIECÉZNÍ KATOLICKÁ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ Velké náměstí 37/46, 500 01 Hradec Králové, IČO: 42197449 Název: Poslání, cíle a principy poradny pro cizince

Více

Intervenční centrum Kladno. Bc. Petra Cinková, DiS. - vedoucí IC Kladno

Intervenční centrum Kladno. Bc. Petra Cinková, DiS. - vedoucí IC Kladno Intervenční centrum Kladno Bc. Petra Cinková, DiS. - vedoucí IC Kladno Setkání Vega, 12.5.2015 Intervenční centra: z. 108/2006 Sb. 60a Intervenční centra (1) Na základě vykázání ze společného obydlí podle

Více

Základní škola,jungmannova 660,Roudnice n.l. Program proti šikanování ve škole. Spisový znak: Skartační znak: S 10 Změny:

Základní škola,jungmannova 660,Roudnice n.l. Program proti šikanování ve škole. Spisový znak: Skartační znak: S 10 Změny: Základní škola,jungmannova 660,Roudnice n.l. Program proti šikanování ve škole Č.j.:2/2009 Účinnost od:1.4.2009 Spisový znak: Skartační znak: S 10 Změny: Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 2.1

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A ZDRAVÍ VÝCHOVA KE ZDRAVÍ 6. PRŮCHOVÁ Mezipředmětové vztahy

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A ZDRAVÍ VÝCHOVA KE ZDRAVÍ 6. PRŮCHOVÁ Mezipředmětové vztahy Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky respektuje přijatá pravidla soužití mezi spolužáky a vrstevníky

Více

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května 2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Studijní obor: Forma zkoušky: 75 41- M/004 Sociální péče, sociálně správní činnost ústní Školní

Více