PRÁCE S PŮVODCI NÁSILÍ V RODINÁCH: PŘÍKLADY ZAHRANIČNÍ DOBRÉ PRAXE. Liga otevřených mužů, o. s. 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRÁCE S PŮVODCI NÁSILÍ V RODINÁCH: PŘÍKLADY ZAHRANIČNÍ DOBRÉ PRAXE. Liga otevřených mužů, o. s. 2013"

Transkript

1 PRÁCE S PŮVODCI NÁSILÍ V RODINÁCH: PŘÍKLADY ZAHRANIČNÍ DOBRÉ PRAXE Liga otevřených mužů, o. s. 2013

2 ÚVOD...3 POUŽITÁ TERMINOLOGIE...5 PŘÍKLADY ZAHRANIČNÍCH DOBRÝCH PRAXÍ...6 PRIMÁRNÍ PREVENCE NÁSILÍ V RODINÁCH...6 Význam primární prevence...6 Preventivně-informační kampaně zaměřené na muže...6 Kampaň Bílá stužka (White Ribbon Campaign)...6 Další kampaně zaměřené na muže...7 Výchovné programy...8 Prevence násilí na ženách u dospívajících...8 Prevence genderového násilí u mužů a chlapců celoživotní cyklus...8 SEKUNDÁRNÍ PREVENCE NÁSILÍ V RODINÁCH...9 Poradenství pro muže...9 Mužské skupiny...9 Internetové stránky s tipy pro muže...10 TERCIÁRNÍ PREVENCE NÁSILÍ V RODINÁCH...11 Skupinové programy pro pachatele domácího násilí...11 Německo standardy práce s pachateli domácího násilí...11 Velká Británie standardy práce s pachateli domácího násilí...11 Další evropské státy programy pro pachatele domácího násilí...12 USA terapeutické skupiny pro násilné osoby...13 DOPORUČENÍ PRO PRAXI V ČESKÉ REPUBLICE...14 ZDROJE A LITERATURA

3 ÚVOD Cílem tohoto textu 1 je představit souhrn příkladů zahraničních dobrých praxí v práci s rodinami ohroženými násilím a návrh praktických doporučení pro práci institucí a organizací v ČR. Průzkum postupů a metod práce s násilnými osobami se zaměřuje na muže agresory, kteří jsou původci násilí v rodinách: domácího násilí, vzájemného partnerského násilí a tělesných trestů. Jsme si vědomi, že tato definice pokrývá pouze část násilí páchaného ve společnosti a v rodinách, ostatní cílové skupiny (např. násilí žen na partnerech, násilí ve vztazích osob stejného pohlaví, násilí dětí na rodičích) však mezi zachycenými případy statisticky nepřevažují 2 a navíc vyžadují jiné metodologické přístupy. Při přípravě souhrnu zahraničních dobrých praxí jsme vycházeli z otevřených zdrojů publikací a popisů metod zveřejněných na internetu, 3 dále z expertní znalosti zahraničních organizací, se kterými Liga otevřených mužů, o. s. (LOM) spolupracuje (Fatherhood Institute Velká Británie, Reform Norsko). Text ale nepředstavuje úplné ani reprezentativní shrnutí všech přístupů: jde o výběr postupů v kulturně příbuzných zemích, jež mohou sloužit jako inspirace pro praxi v České republice. Pro přehlednost rozlišujeme přístupy k původcům násilí podle jejich zaměření na způsob prevence násilí v rodinách: 1) primární prevence zaměřuje se na předpoklady, podmínky a příčiny násilí v rodinách a jejich odstraňování (např. kampaně proti tělesným trestům, proti násilí na ženách a dětech zaměřené na celou mužskou populaci, jako je celosvětová kampaň Bílá stužka, mezinárodní den proti násilí na ženách apod.) 2) sekundární prevence zachycuje ojedinělé případy agrese vůči partnerce nebo dětem a brání jejich prohlubování a opakování, předchází vzniku domácího násilí v začátcích; 1 Souhrn Práce s původci násilí v rodinách: příklady zahraniční dobré praxe připravila Liga otevřených mužů, o. s. v rámci projektu Rodina bez násilí podpořeného Dotačním programem Rodina a ochrana práv dětí Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. 2 Srov. např. Gjuričová Kubička 2009, s. 246: Údaje z různých zemí ukazují, že v % jsou pachateli fyzického násilí muži, i když se zdá, že procento žen, fyzicky násilných k mužům, možná narůstá. ; nebo Čírtková 2010: oba partneři se mohou v rolích agresora a oběti střídat. Podstatou domácího násilí je však systematické týrání jednoho partnera druhým. ( ) systematické násilí a kontrolu uplatňují v drtivé většině výskytu jevu muži vůči svým partnerkám. 3 Srov. použitou literaturu níže. Nejdůležitější texty jsou k dispozici také ve virtuální knihovně pro odborníky pracující s původci domácího násilí na stránkách 3

4 zaměřuje se na ty, kdo v komunikaci v rodinách obtížně zvládají svou agresivitu a směřuje k sanaci vztahů v rodině (např. internetové poradny, kurzy zvládání hněvu apod.) 3) terciární prevence zaměřuje se na pachatele trestné činnosti (domácí násilí, týrání dětí), cílem je zamezit opakování násilí (např. terapeutické skupiny pro pachatele domácího násilí, individuální odborná terapie). Tyto způsoby terapie mohou být dobrovolné nebo nařízené soudem; sanace rodiny je v těchto případech obtížnější a nebývá primárně cílem terapie. LOM v souladu s mnoha odborníky 4 vychází z toho, že u naprosté většiny agresorů je násilné chování naučené, účelné a záměrné, a jako takové jej lze změnit. Násilníci jsou vždy zodpovědní za své chování, bez ohledu na své osobnostní rysy, výchovu, sociální podmínky, situaci či chování oběti násilí, jakkoliv mohou tyto i další okolnosti napomoci při spouštění agrese. 4 Srov. např. německé a britské standardy pro práci s pachateli domácího násilí (BAG TäHG 2007 a Blacklock Debbonaire 2012). 4

5 POUŽITÁ TERMINOLOGIE Násilí v rodině zahrnuje jakékoli projevy násilí v rodině, ať už vzájemné nebo jednostranně zaměřené jednou osobou vůči druhé/druhým, násilí v partnerském vztahu, ve výchově (tělesné tresty a týrání dětí), domácí násilí i vzájemné partnerské násilí, ojedinělý i opakující se výskyt násilných epizod. Domácí násilí 5 opakované, dlouhodobé a stupňující se násilí, kterého se dopouštějí dospělí nebo mladiství na svých blízkých (osobou ohroženou mohou být například manžel/manželka, druh/družka, rozvedení manžel/manželka, dítě, rodič, prarodič, sourozenec). Domácí násilí má podobu fyzického, psychického, sexuálního, ekonomického či jiného násilí, nečastěji jejich kombinace. Domácí násilí se liší od ostatních forem delikventního chování tím, že je násilím ve vztahu osob, vytváří vztah závislosti oběti na pachateli a je zaměřeno na získání moci pachatele nad obětí. Vzájemné partnerské násilí /obecné párové násilí 6 představuje spontánní a situační agresivní reakci na konfliktní situaci, oba partneři se mohou v rolích agresora a oběti střídat. U těchto násilných konfliktů v partnerských vztazích existuje (na rozdíl od domácího násilí) genderová symetrie. Tělesné tresty tělesné tresty u dětí jsou v naší společnosti běžně akceptovány jako vyjádření tvrdé, autoritativní výchovy. Nejčastěji používaným tělesným trestem u nás je facka, dále také pohlavek a bití rukou nebo předmětem. Tělesný trest je týráním, dochází-li k potrestání za pomoci předmětu, je-li bití směřováno na citlivé části těla (hlava, břicho, oblast genitálií, plosky a dlaně), nebo také tehdy, zůstávají-li na těle stopy po ranách. 7 Tělesné tresty jsou jedním z faktorů, který podstatně zvyšuje přijatelnost násilí (násilných trestných činů, tělesných trestů a partnerského násilí) v dospělosti jak v roli agresora, tak v roli oběti. 8 5 Podle NAP DN , s Podle Čírtková Podle Vaníčková Krug et al. 2002, s. 33 (studie WHO Celosvětová zpráva o násilí a zdraví) ukazuje, že podle mnoha výzkumů násilí rodičů a přísná disciplína na dětech významně zvyšuje riziko pozdějšího odsouzení za násilné trestné činy v dospělosti. Zároveň u chlapců přísné tělesné tresty v jejich dětství přímo souvisí s používáním tělesných trestů u jejich vlastních dětí a s výskytem násilí na partnerkách. 5

6 PŘÍKLADY ZAHRANIČNÍCH DOBRÝCH PRAXÍ Primární prevence násilí v rodinách Význam primární prevence Primární prevence má na rozdíl od intervence zaměřené přímo na aktéry násilí v rodinách méně měřitelné a viditelné výsledky. Na druhou stranu je její dosah z dlouhodobého hlediska velmi efektivní, protože dokáže narušit mezigenerační cyklus násilí: primární prevence intimního partnerského a sexuálního násilí velmi pravděpodobně zachrání životy a ušetří peníze investice do toho, aby bylo intimní partnerské a sexuální násilí zastaveno dříve, než k němu dojde, je klíčová a ochrání a podpoří duševní pohodu a rozvoj jednotlivců, rodin, komunit a celé společnosti. 9 Odborníci se na základě mnoha studií shodují v tom, že rizikovým faktorem pro pachatele i oběti domácího násilí je zážitek týrání v dětství: vystavení násilí v dětství zvyšuje u mužů 3 4 krát pravděpodobnost, že se stanou pachateli domácího násilí v dospělosti. 10 Kromě individuálních rizikových faktorů může primární prevence také pozitivně ovlivnit postoje a chování plynoucí ze společensky daných norem: Přijatelnost intimního partnerského násilí mezi muži a ženami, postoje mužů k ženám jako k jim podřízeným, restriktivní genderové role a dominantní patriarchální hodnoty mohou posilovat násilné chování. Tyto postoje se mohou dědit z jedné generace na druhou prostřednictvím výchovy, médií, vzdělávání a tím, že jsme svědky nebo zažíváme během života násilí proto ale také mohou být změněny. 11 Preventivně-informační kampaně zaměřené na muže Kampaň Bílá stužka (White Ribbon Campaign) Dobrým příkladem preventivní iniciativy je kampaň Bílá stužka (White Ribbon Campaign, WRC), největší světové hnutí mužů usilujících o vymýcení násilí na ženách. V současnosti probíhá ve více než 60 zemích. Má kořeny v Kanadě, kde se v roce 1991 skupina mužů rozhodla šířit povědomí o násilí na ženách. Bílá stužka se stala symbolem toho, že se její nositel zavazuje nikdy nepáchat, neomlouvat a netolerovat násilí na ženách. K hnutí se postupně připojily statisíce mužů v mnoha zemích po celém světě. Propagace tématu násilí na ženách také povzbudilo veřejnou debatu v médiích, na úrovni států a v mezinárodních organizacích. 9 WHO 2010, s WHO 2010, s WHO 2010, s

7 Hnutí má v různých zemích rozmanité pojetí: zaměřuje se na osvětové akce, komunitní práci, vzdělávání mládeže (především chlapců), spolupráci s nevládními organizacemi, vládami a médii. Podporuje organizace pomáhající ženám ohrožených násilím, ale i ty, jež se zaměřují na práci s násilnými osobami. Bílá stužka se také svými aktivitami připojuje k podpoře Mezinárodního dne za odstranění násilí na ženách (25. listopadu). V České republice je od roku 2009 patronem Bílé stužky sdružení Liga otevřených mužů. 12 V roce 2012 kampaň podpořilo Ministerstvo vnitra ČR, v roce 2013 pak Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. LOM muže informuje, jak se aktivně starat o své zdraví a osobní růst, jak pečovat o svoje děti, vztahy a rodinu, jak zapojit mužský element do školství i jak přispívat k rozvoji občanské společnosti. LOM přistupuje i k násilí na ženách a dětech z mužské perspektivy: tento problém se týká všech mužů a snaha o jeho řešení je tedy osobní odpovědností každého muže. V rámci aktivit Bílé stužky poskytuje LOM mužům, kteří obtížně zvládají agresi vůči ženám a dětem, možnost poradit se s mužem odborníkem. Informuje o podobách násilí na ženách a dětech, podněcuje veřejnou debatu a šíří myšlenku, že násilí ve vztahu není řešení a že dospělý muž ženu ani děti nebije. Další kampaně zaměřené na muže Lze říci, že všechny preventivně-informační kampaně mající za cíl informování veřejnosti o důsledcích domácího násilí oslovují i muže. U některých z nich jsou však přímo muži adresáty sdělení kampaně. Takové preventivní aktivity bývají efektivnější oslovují specifickou cílovou skupinu, hovoří jejím jazykem, používají symboliku a vizuální ztvárnění, které ji obzvlášť oslovuje. Kampaně zaměřené na muže často pracují s obrazem, který by muži chtěli naplňovat ochránce, hrdina, silná osobnost apod. Používají koncept mužské sounáležitosti muž oslovuje muže. Na rozdíl od mnoha obecně formulovaných kampaní nebývají vedeny v obviňujícím duchu, ale akcentují individuální odpovědnost a možnost změny u původců násilí. Příklady kampaní: Don t be that guy (Kanada, 2011): plakátová kampaň policie proti sexuálnímu násilí v kanadském Vancouveru s mottem: Když neříká ne, neznamená to, že říká ano.... Po kampani Don't be that guy klesl v roce 2011 ve městě počet případů znásilnění o 10 % (http://www.theviolencestopshere.ca/dbtg.php) Real Man (Velká Británie, 2011): muži se hlásí k poselství, že opravdový muž nebije, nezneužívá a nemanipuluje, že neubližuje svým blízkým (http://www.realmancampaign.com) 12 Více informací na stránkách kampaně 7

8 My strength is not for hurting (USA, ): kampaň kalifornské koalice institucí a organizací proti sexuálnímu násilí (http://www.mystrength.org) Walk a mile in her shoes (Kanada, ): pochod mužů proti sexuálnímu a genderově orientovanému násilí na ženách (http://www.walkamileinhershoes.org) The Men's Story Project (USA, ): veřejná představení (vyprávění příběhů, dokumentární filmy a působení v médiích) a komunitní setkávání mužů, podporující zdravý přístup k mužství a rovnoprávnosti žen a mužů. Jedním z cílů je odstraňování genderového násilí. Projekt je šířen prostřednictvím spolupráce s místními NNO, univerzitami a umělci. (http://www.mensstoryproject.org) Výchovné programy Prevence násilí na ženách u dospívajících Některé organizace v zahraničí 13 nabízejí programy pro dospívající muže zaměřené na prevenci násilí v partnerských vztazích (v Evropě je to např. v Německu, Norsku a Bulharsku). Často jde o outdoorové programy spojené s několikadenním výjezdem do přírody nebo o divadelní hry vytvářené samotnými dospívajícími. Ačkoliv efektivita těchto programů nebyla zatím nijak vyhodnocena, je pozitivní, že se snaží narušit mezigenerační cyklus domácího násilí a změnit u mladých mužů pohled na partnerské vztahy. Prevence genderového násilí u mužů a chlapců celoživotní cyklus Kanadské vládní instituce ve spolupráci s nevládním sektorem 14 připravily souhrn možností celoživotního vzdělávání mužů a chlapců, zaměřené na podporu rovnoprávnosti žen a mužů a prevenci násilí mužů na ženách podle věkových skupin: 15 Předškolní děti: větší zapojení mužů do výchovy v rodinách i ve školkách, aktivity zaměřené na budování sebeuvědomění u chlapců; Mladší školní věk (6-12 let): výcvik učitelů, mimoškolní aktivity a výchova kluků k rovnoprávnosti, respektu a empatii; Adolescenti: podpora kritického myšlení o genderových rolích, kampaně a skupinové výchovné aktivity podporující zdravé partnerské vztahy a kritickou reflexi negativních aspektů maskulinity; 13 Podle Rothman et al. 2003, s Podle Minerson T. et al. 2011, s Další preventivní postupy při zapojování mužů do prevence násilí na ženách popisuje podrobněji Flood

9 Mladí dospělí muži: podpora kritického myšlení o genderových rolích, kampaně a skupinové výchovné aktivity podporující zdravé partnerské vztahy, výchova k rozpoznání souhlasu a sexuální výchova, výchova k angažovanosti mezi vrstevníky; Dospělí muži: mužská a otcovská role, role mužských vzorů a mentorů pro mladší muže a syny, vzorů rovnoprávných partnerských vztahů, zaměření na sexuální zdraví, zapojení mužů do péče o zdraví dětí, strategie prevence násilí, zapojení do společnosti ( angažovaní přihlížející ); Starší dospělí muži: muži jako dědečkové, vzory pro mladší muže, vypravěči příběhů, vychovávající další generace. Sekundární prevence násilí v rodinách Tento typ prevence se nezaměřuje přímo na pachatele domácího násilí nebo usvědčené násilníky, ale na muže, kteří obtížně zvládají svou vlastní agresi ve výchově a ve vztazích, neumí řešit konflikty a ojediněle se dopouštějí fyzického, verbálního a jiného násilí na svých blízkých partnerkách a dětech. Tento typ intervence muži vyhledávají dobrovolně ve snaze řešit konflikty jiným způsobem, zlepšit tak své vztahy a předcházet prohloubení a opakování násilných incidentů. Poradenství a terapeutické služby mohou být nabízeny zdarma nebo na komerční bázi, samostatně nebo jako součást nabídky psychoterapeutické pomoci či kurzů mužských organizací pro muže. Poradenství pro muže Jde o přímé, telefonické i internetové poradenství poskytované mužům, kteří obtížně zvládají svou agresi a potřebují radu při řešení konfliktů ve vztazích. Příklady poradenských služeb pro muže: MensLine (Austrálie): profesionální poradna po telefonu a internetu, poskytující informace a odkazy na další služby pro muže s problémy ve vztazích (http://www.mensline.org.au/working-with-men-perpetrating-violence-or-abuse-in-theirfamilies-or-intimate-relationships.html) Respect (Velká Británie): telefonní poradna pro muže, kteří se chovají násilně ke své partnerce, linka zdarma (http://www.respectphoneline.org.uk/phoneline.php) Mužské skupiny Některé mužské skupiny zařazují do svých kurzů a programů nácvik technik zvládání agrese (anger management) a skupinovou terapii zaměřenou na komunikaci v partnerských vztazích a výchovu bez násilí. Příklady mužských skupin: 9

10 Reform (Norsko): kurzy zvládání agrese (http://www.reform.no) Men s Place (Austrálie): mužská komunikace, zvládání agrese (http://www.mensplace.net.au) Réseau Hommes, Men Evolution Network (Kanada, Francie, Švýcarsko, Belgie): partnerské vztahy, řešení konfliktů (např. Internetové stránky s tipy pro muže Mnoho internetových médií zaměřených na muže považuje zvládání hněvu za jedno z důležitých mužských témat, často v rámci tématu mužské zdraví. Tyto portály poskytují tipy odborníků (psychologů), jak mohou nejen muži sami zvládat hněv bez odborné pomoci. Příklady návodů na internetu: BBC Health: příčiny hněvu a tipy na to, jak jej zvládat (http://www.bbc.co.uk/health/emotional_health/mental_health/coping_angermanagement.shtml) WebMD: Muži a zvládání hněvu (http://men.webmd.com/guide/anger-management) Netdoctor: Muži a násilí máte tento problém? (http://www.netdoctor.co.uk/menshealth/feature/men_and_violence.htm) American Psychological Association: Kontrolujte svůj hněv, než vás ovládne (http://www.apa.org/topics/anger/control.aspx?item=4) Happy Parenthood: tipy, jak zvládat vztek u dětí (http://www.happyparenthood.com/parenting/childcare/anger-management-tips-forparents-to-control-anger) Ask Dr. Sears: důvody, proč nepoužívat tělesné tresty při výchově dětí (http://www.askdrsears.com/topics/discipline-behavior/spanking/10-reasons-not-hit-yourchild) 10

11 Terciární prevence násilí v rodinách Skupinové programy pro pachatele domácího násilí Německo standardy práce s pachateli domácího násilí V Německu 16 představuje standard pro práci s pachateli domácího násilí práce ve skupině 5-10 účastníků. Pouze za zvláštních okolností může být práce ve skupině nahrazena individuálními sezeními nebo párovým (manželským) poradenstvím. Základem je pozitivní přístup k pachateli zavrženíhodné je násilné jednání, nikoliv osoba agresora. Dalším hlavním principem je bezpečnost a ochrana obětí. Oběti jsou informovány o zahájení a průběhu terapie, aby účast v programu nemohla být ze strany násilníka zneužita k další manipulaci s obětí. Organizace a instituce v Německu spolupracují, zvláště organizace pracující s pachateli násilí a centra pomoci obětem. Skupinová práce s pachateli zahrnuje hlavní cíl: žádné další násilí. K jeho dosažení slouží následující: přijetí odpovědnosti, vnímání sebe sama a sebeovládání, empatie, nácvik jiných možností řešení konfliktů a schopnost si najít a udržet vztah. Standardy práce s násilnými osobami v Německu dále konkretizují témata a podmínky poskytování terapie. Velká Británie standardy práce s pachateli domácího násilí Ve Velké Británii zajišťuje minimální standardy práce s pachateli domácího násilí 17 organizace Respect, 18 která také zajišťuje kontrolu plnění těchto standardů, proškoluje pracovníky a řídí akreditaci organizací, jež chtějí být zařazeny do oficiální sítě pomáhajících organizací, pracujících s původci domácího násilí. Akreditace může být přidělena pouze jednotce, která se skládá z programu pro pachatele domácího násilí a zároveň z integrované služby pro pomoc obětem domácího násilí, která zároveň kontaktuje jejich současné a bývalé partnerky a poskytuje jim informace a podporu. Samotný program pro pachatele, který nespolupracuje s organizací na podporu obětí, není považován za bezpečný: bezpečnosti obětí je v procesu akreditace a kontroly činnosti akreditovaných služeb přisouzena nejvyšší priorita. Každá z organizací může pracovat s pachateli domácího násilí podle své vlastní metodologie a východisek. Společné standardy pak velmi podrobně definují zejména postupy zajištění bezpečnosti a informovanosti obětí, stanovení a managementu rizik, kvalifikace pracovníků, práce s daty, vyžadují dodržování psané metodologie a principů práce s klienty (např. 16 Podle BAG TäHG Viz Blacklock Debbonaire 2012 (Accreditation, Minimum Standards). 18 Více informací na 11

12 naprostá zodpovědnost klienta za své naučené, vědomé a záměrné chování, nepřijatelnost násilí ve vztahu atd.), přesný postup výměny informací mezi oběma složkami, výběr klientů schopných změny svého chování, zajištění nejlepšího zájmu a bezpečí dětí atd. Nejobvyklejší metodou je skupinová terapie, ve zvláštních případech je používána i individuální terapie, zatímco párová terapie je nedoporučována. Pokud je přece jen použita, řídí se přísnými bezpečnostními kritérii. Systemický (vztahový) přístup k domácímu násilí je považován za problematický a potenciálně nebezpečný, protože stírá hranice mezi osobou zodpovědnou za násilí a její obětí. Párová terapie tak může být zahájena až po skončení programu pro pachatele domácího násilí, pokud je to žádoucí a bezpečné pro oběti. 19 Další evropské státy programy pro pachatele domácího násilí V evropských státech existuje kolem 20 programů zaměřených na práci s pachateli domácího násilí 20. Nejstarší vznikly v 80. letech 20. století v Německu, v Rakousku a v Norsku, další jsou např. ve Velké Británii, v Irsku a dalších zemích. Ve většině případů tyto programy vzešly z potřeby organizací poskytujících služby obětem domácího násilí a z jejich frustrace z toho, že se zabývají pouze důsledky a nikoliv příčinami násilí. Dalšími mateřskými organizacemi byly např. psychologické poradny, mužské organizace, služby sociálně-právní ochrany dítěte apod. Na Islandu vznikla služba zaměřená na pachatele domácího násilí z vládního programu podpory rovnosti žen a mužů. Většina mužů (v kontrastu k programům poskytovaným v USA, viz níže) se těchto programů účastní dobrovolně, nikoliv z nařízení soudu či jiného státního orgánu. Nejčastějšími tématy terapeutických skupin evropských programů jsou (v tomto pořadí): mužství a genderové normy, zdravý partnerský vztah, řešení konfliktů bez násilí, techniky zvládání hněvu (anger management), otcovské dovednosti výchova bez násilí, právní dopady domácího násilí, prevence zneužívání návykových látek, zpracování traumatu z dětství a stresu, sexuální zdraví aj. Dalším důležitým aspektem práce s původci domácího násilí je kontakt pomáhající organizace s jeho oběťmi v rámci většiny programů dochází ke kontaktování oběti, někdy i při společném sezení s násilníkem. Ve většině případů také organizace poskytující program pro násilné osoby spolupracuje s partnerskou organizací, jež pomáhá obětem: sdílejí informace o případu, informují oběti o průběhu terapie agresora a pracují i s verzí příběhu, kterou poskytuje oběť. V některých případech však existuje pochybnost, zda kontaktem s obětí nedochází k jejímu dalšímu ohrožení. Proto primárním záměrem většinou není 19 Vyhodnocení adekvátnosti párové terapie popisuje Respect/Relate Srov. Rothman et al. 2003: Studie se zaměřuje na srovnání 56 programů pro pachatele domácího násilí po celém světě, pro tento text vybíráme zejména informace týkající se programů v Evropě. 12

13 zachování rodiny, ale bezpečnost oběti. Velká část programů nicméně nabízí na žádost partnerů i párovou terapii, zpravidla poté, co násilník absolvuje skupinovou terapii. 21 V obecné rovině se standardům práce s pachateli domácího násilí v EU (včetně bezpečnosti partnerky a dětí, kvalifikace pracovníků, spolupráce organizací apod.) věnuje materiál, jenž je výstupem z Programu boje proti násilí na dětech, mládeži a ženách Daphne II (EU). 22 USA terapeutické skupiny pro násilné osoby Programy pro pachatele domácího násilí v USA 23 ( Batterer Intervention Programmes ) fungují už od 70. let 20. století, účastní se jich velké počty klientů (celostátní údaje nejsou dostupné, ale jen ve státě Minnesota je to více než 3000 mužů za rok). Programy fungují na základě spolupráce justice, psychologů a odborníků poskytujících služby obětem domácího násilí. 83 % mužů se těchto programů účastní na základě nařízení soudu nebo jiné státní instituce. Podle dostupných výzkumů jsou tyto programy alespoň částečně úspěšné z mužů, kteří program dokončí, v nejbližších letech % neopakuje násilí vůči partnerce (kolem 30 % účastníků však program nedokončí). Terapeutické programy pro násilníky v USA mají společné to, že nabízejí týdenní skupinová sezení, průměrně dvě hodiny týdně. Náplní je zkoumání vlastní historie násilí, nácvik nenásilného řešení konfliktů, diskuse o tom, jak společenské a genderové normy ovlivňují chování, a co spouští agresivitu. Lektory nejsou jen psychologové, ale např. i bývalé oběti násilí nebo bývalí násilníci. 21 Poskytování párové terapie násilníkům i obětem je považováno z kontroverzní postup. Organizace pomáhající obětem namítají, že tato praxe může být nebezpečná pro oběti a nepřináší ani výsledky v rehabilitaci pachatelů. Kritizují to, že mnoho terapeutů při párové terapii nerozlišuje mezi pachatelem a obětí, ale pracuje s párem jako se dvěma oběťmi zodpovědnými rovným dílem za disfunkční vztah. Na druhou stranu ale výzkum ukázal, že párové poradenství snížilo výskyt násilí u 56 90% ženatých mužů v USA (Rothman 2003, s ). 22 Viz WWP Podle Rothman et al Podobné rysy vykazují i programy, které fungují v Kanadě a ve Velké Británii. 13

14 DOPORUČENÍ PRO PRAXI V ČESKÉ REPUBLICE Z inspirace zahraničními přístupy a metodami prevence násilí v rodinách plyne potřeba: Vyčlenit zdroje pro primární prevenci násilí v rodinách zamezit opakování mezigeneračního cyklu násilí, zaměřit se nejen na domácí násilí samotné, ale i na prevenci agrese v partnerské komunikaci a na používání tělesných trestů; Spolupráce mezi organizacemi: práce s pachateli domácího násilí by neměla být izolovaná, měla by probíhat v rámci existující nebo vznikající intervenční struktury proti domácímu násilí. 24 Zvážit podmínky zařazování pachatelů domácího násilí do terapeutických programů na základě úředního nebo soudního rozhodnutí. 25 Vytvořit minimální standardy práce s násilnými osobami praktický návod a další školení pracovníků ve vedení skupinové a individuální terapie. 26 Identifikovat preventivní postupy, které fungují v zahraničí a zvážit přínosy jejich využití v ČR, včetně nalezení zdrojů jejich financování (např. kampaně, skupinové terapie, kurzy zvládání vzteku apod.) 24 Výzkumy z USA ukazují, že účinnost práce s pachateli DN závisí na tom, jak dobře vzájemně spolupracují organizace pracující s pachateli, policie, soudy, sociální úřady, centra pomoci ženám v nouzi a další obecní a místní organizace (Gondolf 2002, cit. podle BAG TäHG 2007). 25 Přijetí do programu pro pachatele na základě doporučení soudu nebo rozsudku se osvědčilo v Německu i jinde v zahraničí, orgány péče o děti také mohou samy vyzvat pachatele k účasti v programu. (podle BAG TäHG 2007). 26 Intervence pro původce domácího násilí se liší od psychoterapeutické práce: zahrnuje techniky jako je motivace účastníků k aktivnímu zapojení do skupinových sezení, k uznání zodpovědnosti za násilné chování, neutrální přijetí jejich vlastní zkušenosti (podle Rothman 2003, s. 25). 14

15 ZDROJE A LITERATURA BAG TäHG: Standardy a doporučení pro práci s mužskými pachateli pro sdružení institucí spolupracujících v boji proti domácímu násilí [online]. Bundesarbeitsgemeinschaft Täterarbeit Häusliche Gewalt (BAG TäHG) Pracovní skupina pro práci s pachateli domácího násilí, Německo Dostupné z: <http://www.muziprotinasili.cz/proodborniky>. Bílá stužka ČR Muži proti násilí na ženách a dětech; stánky kampaně Ligy otevřených mužů, o. s.: a Blacklock, N. Debbonaire, T.: Respect Accreditation Standard [online] Dostupné z: <http://www.respect.uk.net/data/files/accreditation/respect full_standard_july_12_v2_ web.pdf> Blacklock, N. Debbonaire, T.: Respect Safe Minimum Praktice Standard [online] Dostupné z: <http://www.respect.uk.net/data/files/accreditation/respect smp_standard_july_2012_ v1.pdf> Čírtková, L.: Muži jako oběti domácího násilí. Právo a rodina, č. 7/2010, ISSN X. Dostupné z: <http://www.domacinasili.cz/ohrozene-osoby/muzi-jako-obeti-domacihonasili> Flood, M.: Involving Men in Efforts to End Violence Against Women. Men and Masculinities, 14(3), 2011, s Dostupné z: < Gjuričová, Š. Kubička, J.: Rodinná terapie. Grada Publishing Gondolf, E. W.: Batterer Intervention Systems. Issues, Outcomes, and Recommendations. Thousand Oaks, London, New Delhi Krug, E. G. et al., eds.: World report on violence and health. Geneva, World Health Organization Dostupné z: <http://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/world_report/en/index.html> Minerson T. et al.: Issue Brief: Engaging Men And Boys To Reduce And Prevent Gender-Based Violence [online]. Status Of Women Canada And The Public Health Agency Of Canada, Ottawa Dostupné z: <http://dev.ncdsv.org/images/swc_issuebriefengagingmenboysreducepreventgender- BasedViolence_ pdf> 15

16 Národní akční plán prevence domácího násilí na léta (NAP DN ) [online]. Dostupné z: <http://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/narodniakcni-plan-prevence-domaciho-nasili-na-leta pdf> Respect/Relate: Indicators for referral to couples counselling following domestic violence prevention programme attendance [online] Dostupné z: <http://www.respect.uk.net/data/files/indicators_for_referral_to_couples_work_final.pdf > Rothman, E. et al.: Intervening with perpetrators of intimate partner violence: A global perspective [online]. WHO Dostupné z: <http://www.who.int/violence_injury_prevention/publications/violence/intervening/en>. Vaníčková, E.: Stop tělesným trestům. Česká společnost na ochranu dětí, Praha WHO/London School of Hygiene and Tropical Medicine: Preventing intimate partner and sexual violence against women: taking action and generating evidence [online]. Geneva Dostupné z: <http://www.who.int/violence_injury_prevention/publications/violence/ _ eng.pdf WWP Práce s pachateli domácího násilí v Evropě projekt Daphne II : Vodítka pro vypracování standardů pro programy pracující s muži dopouštějícími se domácího násilí [online]. Dostupné z: <http://www.work-withperpetrators.eu/documents/standards/wwp_standards_cz_2008_vers_1_1.pdf> 16

Nabídka přednáškových programů pro pedagogické pracovníky.

Nabídka přednáškových programů pro pedagogické pracovníky. Nabídka přednáškových programů pro pedagogické pracovníky. Lektor : Ing. Mgr. Marie Nováková Účinný výchovný styl pedagoga integrace žáků do kolektivu třídy Doporučeno: Pedagogický pracovník ZŠ, SŠ, vychovatel

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výchova ke zdraví 6. ročník vztahy mezi lidmi a formy soužití - vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity - rodina, škola, vrstevnická skupina, obec, spolek Vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy,

Více

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A

Více

Úloha Ministerstva zdravotnictví a Hlavního hygienika ČR. Programy prevence úrazů

Úloha Ministerstva zdravotnictví a Hlavního hygienika ČR. Programy prevence úrazů Úloha Ministerstva zdravotnictví a Hlavního hygienika ČR Programy prevence úrazů MUDr. Stanislav Wasserbauer ředitel odboru strategie a řízení ochrany a podpory zdraví ÚRAZY závažný celosvětový i národní

Více

Důležité aspekty týkající se dokumentace a vyhodnocování programů práce s muži dopouštějícími se domácího násilí

Důležité aspekty týkající se dokumentace a vyhodnocování programů práce s muži dopouštějícími se domácího násilí Důležité aspekty týkající se dokumentace a vyhodnocování programů práce s muži dopouštějícími se domácího násilí POZNÁMKA NA ÚVOD Version 1.1 Tento dokument je nutné považovat spíše za soubor důležitých

Více

S AGRESÍ A ŠIKANOU VE STŘEDU I JINDY A JAK? Martina Bártová Petra Tučková Příspěvek na konferenci Kam kráčí(š) primární prevence? Praha 2008 OBSAH PŘÍSPĚVKU: seznámení s profesní dráhou preventisty seznámení

Více

Gaudia, o.p.s. - Výroční zpráva za rok 2012

Gaudia, o.p.s. - Výroční zpráva za rok 2012 Gaudia, o.p.s. - Výroční zpráva za rok 2012 I. Obecně prospěšná společnost Gaudia o organizaci 1) Úvod Gaudia, o.p.s. sdružuje profesionály z lékařské, psychologické, psychoterapeutické, socioterapeutické

Více

INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte

INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte Om 1. informace o dítěti Jméno a příjmení Rodné číslo Místo narození Trvalý pobyt Faktický pobyt 2. rodiče Rodiče Otec Matka Jméno a příjmení Stav Trvalý pobyt Přechodný

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování Program proti šikanování Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování 2.2 Verbální šikana 2.3 Fyzická šikana 2.4 Smíšená šikana 3. Odpovědnost školy a pedagogických pracovníků 3.1 Odpovědnost

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví 6. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního stylu;

Více

Program proti šikaně ve škole

Program proti šikaně ve škole Program proti šikaně ve škole Obsah Předmět 1. Základní body specifické primární prevence šikanování 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování 2.2 Verbální šikana 2.3 Fyzická šikana 3. Odpovědnost školy

Více

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění,

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění, Popis realizace poskytování sociálních služeb Centrum psychologické podpory,z.s. 1/Cíle, principy, veřejný závazek, okruh osob Centrum psychologické podpory,z.s. je nestátní nezisková organizace, která

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ ZBRASLAVICE PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Aneta Zdeňková OBSAH: Společné vzdělávání a supervize Užší realizační tým Zmapování situace a motivování pedagogů pro změnu

Více

Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013.

Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013. Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013 Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování

Více

TEORETICKÉ ZÁKLADY RODINNÉ TERAPIE

TEORETICKÉ ZÁKLADY RODINNÉ TERAPIE ČÁST I. TEORETICKÉ ZÁKLADY RODINNÉ TERAPIE 1. Jazyk, metafory a teorie rodinné terapie 1.1 Systemický přístup 1.2 Sociální konstruování 1.2.1 Sociální konstrukce a fakta 1.3 Narativní terapie 1.3.1 Příběhy

Více

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever Sociálně-právní ochrana dětí Výkon státní správy v rámci přenesené působnosti Realizace všech zákonných

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz Seminář pro rodiče ŠIKANA Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz tlaky na dítě Šikana je.. Úmyslné a opakované ubližování slabšímu (neschopnému obrany) jedincem

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník.

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015 Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. Statutární zástupce: Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy Výchovný

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Psychopedie a etopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Mgr.

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Psychopedie a etopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Mgr. UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu Psychopedie a etopedie studijní opora pro kombinovanou formu studia (Mgr.) Tělesná výchova a sport zdravotně postižených Mgr. et Mgr. Alena Lejčarová,

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Zákonné podmínky: 1. řešení šikany

Zákonné podmínky: 1. řešení šikany Řešení šikany Objevily se v některé ze škol ve vaší obci v poslední době případy šikany? Mezi dětmi a mladistvými je dnes celá řada potenciálních příčin neporozumění, napadání či psychického a fyzického

Více

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné publikace,

Více

Městský úřad Catania. "Osvědčené zkušenosti"- "Hudba ve škole"

Městský úřad Catania. Osvědčené zkušenosti- Hudba ve škole Obec Catania Rámcový program URBACT Projekt Prevent Městský úřad Catania "Osvědčené zkušenosti"- "Hudba ve škole" 1. Začněte "štíhle! Tedy - prezentujte svůj projekt nebo osvědčenou praxi 10 větami "Osvědčené

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy v Jablonci nad Nisou Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace Práce s klientelou

Více

Evaluace průřezových témat

Evaluace průřezových témat KONFERENCE 2013 EVALUACE PRO BUDOUCNOST Evaluace průřezových témat Daniel Svoboda 28. 5. 2013 1 Úvod Busanské partnerství pro efektivní rozvojovou spolupráci potvrdilo, že odstraňování chudoby a nerovností

Více

I. Sekaniny1804 Výchova ke zdraví

I. Sekaniny1804 Výchova ke zdraví Výchova ke Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vzdělávání v předmětu Výchova ke je zaměřeno na: preventivní ochranu základní hygienické, stravovací, pracovní i

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Dr. Horáka Prostějov MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem nás.

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

DAPHNE III (2007-2013) Boj proti násilí

DAPHNE III (2007-2013) Boj proti násilí DAPHNE III (2007-2013) Boj proti násilí SEMINÁŘ KE KOMUNITÁRNÍM PROGRAMŮM PARDUBICE, 5. DUBNA 2011 Mgr. Barbora Holušová Ministerstvo vnitra, odbor prevence kriminality e-mail: barbora.holusova@mvcr.cz

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY 2015 D OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY 2015 D OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY 2015 D OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ AKTUÁLNÍ TRENDY V SOCIÁLNÍ PRÁCI - ÚVOD DO PROBLEMATIKY Číslo kurzu: 115 002 Termín konání: 13. října 2015 Uzávěrka přihlášek: 29. září 2015 Komu je kurz

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

Bezpečné prostředí ochrana zdraví při různých činnostech bezpečnost v dopravě znalost pravidel silničního provozu

Bezpečné prostředí ochrana zdraví při různých činnostech bezpečnost v dopravě znalost pravidel silničního provozu Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Výchova ke zdraví Ročník: 6. Výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy Poznámky vysvětlí na příkladech souvislosti mezi

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková SPOLEČNÝ ZÁKLAD Zákon FS ČSSR č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení Zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení

Více

THEIA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ

THEIA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ THEIA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBSAH: Základní údaje str. 3 Vznik a vývoj sdružení str. 3 Popis služeb a činností str. 4 Klienti str. 6 Projekty str. 7 Finanční zpráva str. 9 Vzdělávání pracovníků,

Více

Příloha ŠVP č.2. 5.5.2 Občanská výchova

Příloha ŠVP č.2. 5.5.2 Občanská výchova Příloha ŠVP č.2 Ve školním roce 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 se uvedené předměty rozšiřují o tyto očekáváné výstupy a učivo. Jedná se o očekávané výstupy, které byly dříve v předmětu Výchova ke zdraví,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o poskytovaných službách v roce 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA o poskytovaných službách v roce 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA o poskytovaných službách v roce 2012 Liga otevřených mužů, o. s. (LOM) CO JE LOM LOM je nezisková organizace pro muže, která vznikla v roce 2006. LOM chce, aby čeští muži vzali život do

Více

Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov

Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov Minimální preventivní program 2013-2014 Příloha celoročního plánu. Program protidrogové prevence pro školní rok 2013-2014 Úvod:

Více

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice Sociálně-právní ochrana dětí Výkon státní správy v rámci přenesené působnosti

Více

Koncepce programů prima rní prevence. Komplexní program prima rní prevence

Koncepce programů prima rní prevence. Komplexní program prima rní prevence Koncepce programů prima rní prevence Komplexní program prima rní prevence Komplexní program primární prevence je projekt, který usiluje o předcházení, zmírnění či zastavení rozvoje rizikového chování,

Více

PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY: Představení konceptu

PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY: Představení konceptu PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY: Představení konceptu Petr Kurfürst Brno, 13.10.2014 PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY: Představení konceptu Účel Oblast působnosti Přínosy Hlavní rysy Cyklus SUMP podle

Více

Možnosti a limity skupinové psychoterapie v podmínkách lůžkového psychiatrického zařízení

Možnosti a limity skupinové psychoterapie v podmínkách lůžkového psychiatrického zařízení Možnosti a limity skupinové psychoterapie v podmínkách lůžkového psychiatrického zařízení MUDr. Miroslav Sekot 1. Konference integrativní psychoterapie EMAUZY 8.6.2014 Psychiatrická klinika 1 LF VFN a

Více

Psychosociální intervenční služba (PIS) Mgr. KUBIŠOVÁ Michaela ZZS kraje Vysočina

Psychosociální intervenční služba (PIS) Mgr. KUBIŠOVÁ Michaela ZZS kraje Vysočina Psychosociální intervenční služba (PIS) Mgr. KUBIŠOVÁ Michaela ZZS kraje Vysočina První psychická pomoc Podpora osobám zasaženým mimořádnou událostí, často poskytovaná bezprostředně po jejím vzniku Na

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy v Jablonci nad Nisou Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace Práce s klientelou

Více

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.8.2 Výchova ke zdraví Výchova ke zdraví, jejímž prostřednictvím se ochrana a podpora zdraví stává přirozenou součástí každodenního života školy, vychází

Více

STOP DOMÁCÍMU NÁSILÍ. Domácí násilí je mnohem častějším jevem, než se většina lidí domnívá. I ve Vašem okolí se může vyskytovat oběť domácího násilí.

STOP DOMÁCÍMU NÁSILÍ. Domácí násilí je mnohem častějším jevem, než se většina lidí domnívá. I ve Vašem okolí se může vyskytovat oběť domácího násilí. STOP DOMÁCÍMU NÁSILÍ Domácí násilí je mnohem častějším jevem, než se většina lidí domnívá. I ve Vašem okolí se může vyskytovat oběť domácího násilí. DOMÁCÍ NÁSILÍ je chování, které v partnerském soužití

Více

Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce. Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz

Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce. Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Dům zahraniční spolupráce www.dzs.cz - přímo řízená organizace MŠMT - mezinárodní aktivity v oblasti vzdělávání

Více

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.2.5. Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.2.5. Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň 6.2. II.stupeň Vzdělávací oblast: 6.2.5. Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět výchova ke zdraví se vyučuje

Více

Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech:

Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech: Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech: 1.AKTIVIZAČNÍ TECHNIKY: 1.Psychologická gramotnost pedagoga (rozsah 25 hodin, třídenní celodenní kurz) Prožitkový seminář

Více

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz LINKA DŮVĚRY ML. BOLESLAV S S 326 741 481 Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz Naším hlavním úkolem je poskytování pomoci klientům, kteří se dostali do krizových stavů v souvislosti

Více

Problematika seniorů v České republice

Problematika seniorů v České republice Problematika seniorů v České republice Obsah Demografický vývoj v České republice a Evropské unii Aktivní stárnutí z pohledu MPSV Národní akční plán podporující pozitivního stárnutí pro období 2013 až

Více

METODY SOCIÁLNÍ PRÁCE

METODY SOCIÁLNÍ PRÁCE METODY SOCIÁLNÍ PRÁCE Anotace vyučovacího předmětu Sociální práce je předmět, který zprostředkovává studentům do hloubky propracovanou představu o metodách a technikách sociální práce a vhodnosti jejich

Více

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net Obecná ustanovení SMĚRNICE K PRIMÁRNÍ

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí Oddělení rovných příležitostí žen a mužů Radan Šafařík, Lucia Zachariášová

Ministerstvo práce a sociálních věcí Oddělení rovných příležitostí žen a mužů Radan Šafařík, Lucia Zachariášová Projekt CZ 13 Domácí násilí a genderově podmíněné násilí / Uplatňování hlediska rovných příležitostí žen a mužů a podpora slaďování pracovního a soukromého života Ministerstvo práce a sociálních věcí Oddělení

Více

Sociální služby v kostce

Sociální služby v kostce Sociální služby v kostce Sociální služby v ČR začal v roce 2007 řešit zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláška 505/2006 Sb. (v novém znění vyhláška 162/2010 Sb.). Na tento zákon se mnoho

Více

TERMÍNY. Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com.

TERMÍNY. Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com. TERMÍNY Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com. Název Datum Čas Místo Agresivita a agrese v současné společnosti 18.12.2007

Více

Střední škola sociálních a zdravotnických služeb Vesna, o.p.s. Minimální preventivní program

Střední škola sociálních a zdravotnických služeb Vesna, o.p.s. Minimální preventivní program Střední škola sociálních a zdravotnických služeb Vesna, o.p.s. Minimální preventivní program Školní rok: 2012/2013 Vypracovala: Mgr. Hana Květinská Školní preventivní strategie pro školní rok 2012/2013

Více

Proces nastavení sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje. Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, 5.6.

Proces nastavení sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje. Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, 5.6. Proces nastavení sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, 5.6.2012 Karlovy Vary, 5.6.2012 Termín realizace: červen 2012 prosinec

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

Dům zahraničních služeb (DZS)

Dům zahraničních služeb (DZS) Vzdělávání dospělých & evropský program Grundtvig 1 Dům zahraničních služeb (DZS) příspěvková organizace, zřízená MŠMT ČR zajišťování školských vzdělávacích a dalších styků se zahraničím podle pokynů ministerstva

Více

Komunitně vedený místní rozvoj příležitost pro projektové vzdělávání dospělých. Konference Od inspirace ke spolupráci 18. listopadu 2014 Praha

Komunitně vedený místní rozvoj příležitost pro projektové vzdělávání dospělých. Konference Od inspirace ke spolupráci 18. listopadu 2014 Praha Komunitně vedený místní rozvoj příležitost pro projektové vzdělávání dospělých Konference Od inspirace ke spolupráci 18. listopadu 2014 Praha Cíl Identifikace možností a bariér případného využití konceptu

Více

STANDARD Č. 7 Prevence

STANDARD Č. 7 Prevence STANDARD Č. 7 Prevence Prevence (z lat. praevenire, předcházet) je soustava opatření, která mají předcházet nějakému nežádoucímu jevu, například nemocem, drogovým závislostem, zločinům, nehodám, neúspěchu

Více

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Výchovný ústav, SVP HELP, ZŠ a SŠ Střílky, Zámecká 107 Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292 686 01 Uherské Hradiště Zpracoval: Mgr. Karel Opravil

Více

Mgr. Petra Kadlecová. Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství

Mgr. Petra Kadlecová. Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství Mgr. Petra Kadlecová Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství Kapitola 1 strana 2 Prevence rizik návykových látek Prevence (dle WHO): soubor intervencí s cílem zamezit a snížit

Více

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant. 2. výzva

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant. 2. výzva Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant 2. výzva Program semináře Specifika 2. výzvy FNNO Prioritní oblasti FNNO Doplňkové granty v rámci Fondu pro bilaterální spolupráci

Více

Vídeňský program pro zdraví žen

Vídeňský program pro zdraví žen Vídeňský program pro zdraví žen Vzdělávání a další vzdělávání ve vídeňských nemocnicích na téma Násilí vůči ženám a dětem Program společně s Kanceláří pro ženy Města Vídeň, Nouzové volání pro ženy 24 hodin

Více

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 5.1 Udržení stávajících

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Vykázání I. Označení materiálu: Datum vytvoření: 20.10.2013 Vzdělávací

Více

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Monika Chobotová Jarmila Šebestová Karviná 2011 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176)

Více

Definované oblasti podpory FNNO

Definované oblasti podpory FNNO Definované oblasti podpory FNNO Definované oblasti podpory FNNO Prioritní oblast I. Lidská práva a tzv. klíčové oblasti podpory 1a) Ochrana lidských práv a multikulturalismus 1b) Genderová rovnost 1c)

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

SEZNAM SPECIALIZOVANÝCH LINEK telefonické krizové pomoci

SEZNAM SPECIALIZOVANÝCH LINEK telefonické krizové pomoci SEZNAM SPECIALIZOVANÝCH LINEK telefonické krizové pomoci Děti a mládež: PRAHA - Linka bezpečí Hlavní město Praha působnost celá ČR, registrovaný poskytovatel sociálních služeb Sdružení Linka bezpečí, o.s.

Více

Koncepční záměry a úkoly v období 2014 2016

Koncepční záměry a úkoly v období 2014 2016 Dlouhodobý plán Základní a mateřské školy Heřmánek Koncepční záměry a úkoly v období 2014 2016 Oblast řízení a správy - zlepšit a stále zlepšovat komunikaci v týmu a organizaci práce a vzájemnou vykazatelnost

Více

OBSAH. Výroční zpráva 2013

OBSAH. Výroční zpráva 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 OBSAH Základní údaje... 3 Milníky... 4 Popis služeb a činností... 5 Klienti (sociální služby)... 8 Projekty... 9 Finanční zpráva...11 Vzdělávání pracovníků, individuální praxe...12

Více

. -. (uveďte školní rok)

. -. (uveďte školní rok) MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. -. (uveďte školní rok) ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku), pro které platí tento Minimální preventivní program (MPP) 1) : 1. 2.

Více

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM dlouhodobý V Holicích dne 28.8. 2010 vypracovala: Ing.Smitková

Více

Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny

Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Příloha č. 6 Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Aktivita 01: Návrh optimalizace řízení a financování systému péče o ohrožené děti a rodiny

Více

Sdružení Linka bezpečí Linka Vzkaz domů

Sdružení Linka bezpečí Linka Vzkaz domů Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Evropská 33, Praha 6 Předmět: Management Sdružení Linka bezpečí Linka Vzkaz domů 15. listopadu 2005 Kulíková Daniela 2A SOP Molková Michaela Nováková Daniela

Více

WP2. Adaptace existujícího produktu. Vzdělávací a tréninkový program pro kariérové poradce

WP2. Adaptace existujícího produktu. Vzdělávací a tréninkový program pro kariérové poradce WP2. Adaptace existujícího produktu Vzdělávací a tréninkový program pro kariérové poradce Vypracováno REALIZAČNÍM TÝMEM PROJEKTU ECCE Červenec Září 2012 Vzdělávací a tréninkový program pro kariérové poradce

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. příloha Minimálního preventivního programu

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. příloha Minimálního preventivního programu PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ příloha Minimálního preventivního programu Zpracováno podle Metodického pokynu MŠMT k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení, č. j. 24 246/2008-6. Koordinace

Více

Člověk a zdraví. Výchova ke zdraví. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Člověk a zdraví. Výchova ke zdraví. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Člověk a Výchova ke 6., 7. a 9. ročník 1 hodina týdně třídy poznávat jako nejdůležitější životní hodnotu pochopit

Více

Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti. Realizuje Agentura pro sociální začleňování, Úřad vlády ČR

Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti. Realizuje Agentura pro sociální začleňování, Úřad vlády ČR Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti Realizuje Agentura pro sociální začleňování, Úřad vlády ČR Násilí z nenávisti Jednání motivované předsudky nebo nenávistí namířené proti osobě, skupinám, jejich

Více

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby NABÍDKA ŠKOLENÍ Předmětem nabídky je obecný přehled možných školení: Školení obchodníků Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby Školení manažerských dovedností Základní prioritou společnosti

Více

ČESKÝ SVAZ MUŽŮ, o.s.

ČESKÝ SVAZ MUŽŮ, o.s. Rovnost a spravedlnost www.svaz-muzu.cz Český svaz mužů -představení Proč vznikl Český svaz mužů O nás Prezentace v médiích Základní cíle Současná činnost Hlavní témata Českého svazu mužů Možnosti spolupráce

Více

Prioritní oblasti primární prevence MŠMT. PhDr. Pavla Doležalová

Prioritní oblasti primární prevence MŠMT. PhDr. Pavla Doležalová Prioritní oblasti primární prevence MŠMT PhDr. Pavla Doležalová Tři úrovně koordinace - zák. 379/2005 Sb. MŠMT Resorty-spolupráce Kraje- metodici prevence, krajští koordinátoři Primární prevence Školy

Více

Zdravá škola. škola podporující zdraví

Zdravá škola. škola podporující zdraví Zdravá škola škola podporující zdraví Koncepce, která vstoupila do povědomí české pedagogické veřejnosti v rozmezí let 1991 1993 jako jedna z alternativních edukačních možností prošla do současnosti určitým

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května 2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Studijní obor: Forma zkoušky: 75 41- M/004 Sociální péče, sociálně správní činnost ústní Školní

Více

Intervenční centrum Kladno. Bc. Petra Cinková, DiS. - vedoucí IC Kladno

Intervenční centrum Kladno. Bc. Petra Cinková, DiS. - vedoucí IC Kladno Intervenční centrum Kladno Bc. Petra Cinková, DiS. - vedoucí IC Kladno Setkání Vega, 12.5.2015 Intervenční centra: z. 108/2006 Sb. 60a Intervenční centra (1) Na základě vykázání ze společného obydlí podle

Více

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Název střediska: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Druh služby: Odborné sociální poradenství, id.č. 3721364 Kapacita služby: Okamžitá

Více

Efektivní strategie podpory zdraví. Efektivní spolupráce ziskových, státních a neziskových organizací v podpoře zdraví

Efektivní strategie podpory zdraví. Efektivní spolupráce ziskových, státních a neziskových organizací v podpoře zdraví Efektivní strategie podpory zdraví Efektivní spolupráce ziskových, státních a neziskových organizací v podpoře zdraví MUDr. Stanislav Wasserbauer ředitel odboru strategie a řízení ochrany a podpory zdraví

Více

ENVIRONMENTALISTIKA GYM

ENVIRONMENTALISTIKA GYM ENVIRONMENTALISTIKA GYM ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU V době, kdy jsme svědky rychlého zhoršování stavu globálních životodárných systémů z hlediska podmínek udržitelného rozvoje,

Více

PERSEFONA, o.s. Tel.: 737 834 345 545 245 996 E-mail: domacinasili@persefona.cz

PERSEFONA, o.s. Tel.: 737 834 345 545 245 996 E-mail: domacinasili@persefona.cz PERSEFONA, o.s. Komplexní služby obětem domácího násilí sexuálního zneužívání znásilnění Vzdělávání laické i odborné veřejnosti Analytická a publikační činnost Tel.: 737 834 345 545 245 996 E-mail: domacinasili@persefona.cz

Více

Příloha č. 26 VÝCHOVA KE ZDRAVÍ

Příloha č. 26 VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Příloha č. 6 VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Žák respektuje pravidla chování mezi spolužáky, vrstevníky. Přispívá k utváření dobrých mezilidských vztahů v širším společenství (v rodině, komunitě). Žák je schopen vysvětlit

Více

ČÁST 3 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA RODINA A DĚTI:

ČÁST 3 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA RODINA A DĚTI: ČÁST 3 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA RODINA A DĚTI: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 3.1 Podpora stávající

Více

Osmá kapitola MEZINÁRODNÍ FEDERACE SPOLEČNOSTÍ ČERVENÉHO KŘÍŽE A ČERVENÉHO PŮLMĚSÍCE (MEZINÁRODNÍ FEDERACE)

Osmá kapitola MEZINÁRODNÍ FEDERACE SPOLEČNOSTÍ ČERVENÉHO KŘÍŽE A ČERVENÉHO PŮLMĚSÍCE (MEZINÁRODNÍ FEDERACE) Osmá kapitola MEZINÁRODNÍ FEDERACE SPOLEČNOSTÍ ČERVENÉHO KŘÍŽE A ČERVENÉHO PŮLMĚSÍCE (MEZINÁRODNÍ FEDERACE) MEZINÁRODNÍ FEDERACE PREZENTACE 8.0. Cíl prezentace Přiblížit strukturu a poslání Mezinárodní

Více

KYBERKRIMINALITA: AKTUÁLNÍ

KYBERKRIMINALITA: AKTUÁLNÍ KYBERKRIMINALITA: AKTUÁLNÍ HROZBY A PREVENCE PRO MLADÉ UŽIVATELE Z POHLEDU NÁRODNÍHO CENTRA BEZPEČNĚJŠÍHO INTERNETU ING. JIŘÍ PALYZA CYBER SECURITY 2014, 4. ÚNORA 2014 RIZIKA SPOJENÁ S UŽÍVÁNÍM INTERNETU

Více