Federace dětských domovů ČR. BULLETIN č. 64

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Federace dětských domovů ČR. BULLETIN č. 64"

Transkript

1 Federace dětských domovů ČR BULLETIN č. 64 Vychází na jaře 2003

2 V tomto bulletinu č. 64 jsou publikovány příspěvky referujících na semináři FDD ČR v Luhačovicích na podzim roku 2002 na téma Násilí na dětech a jeho důsledky na chování dětí v zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy, informace FDD ČR a překlady zahraničních článků z oblasti náhradní výchovy. Bulletin setřídil a připravil do tisku Mgr. Dalibor Křepský FDD ČR, vychází

3 Obsah Hranice JUDr. Josef Holman, soudce Okresního soudu ve Zlíně 4 Inštitucionálna výchova a násile PhDr. Albín Škoviera, Pedagogická fakulta UK v Bratislavě 7 Některé nenápadné formy násilí Marie Semelová, vedoucí OPD OkÚ ve Zlíně 11 Některé nenápadné formy násilí PhDr. Marie Pechová, klinická psycholožka, Zlín 15 Zkušenosti z práce vedoucího SVP PhDr. Zdenka Marková, vedoucí Střediska výchovné péče s poruchami chování, Zlín 18 Týrané dítě z pohledu práce v dětském výchovném ústavu Mgr. Jiří Vodák, ředitel Dětského výchovného ústavu v Bystřici pod Hostýnem 20 Důsledky zkušenosti s násilím z primární rodiny u dívek s nařízenou ústavní výchovou Mgr. Jana Kadlecová, psycholožka Dětského výchovného ústavu v Olomouci Sv. Kopečku 22 Násilí na dětech PhDr. Bedřich Kostlán, ředitel Dětského diagnostického ústavu v Bohumíně 26 Středisko výchovné péče pro děti a mládeţ v Kroměříţi PhDr. Dagmar Cruzová, vedoucí SVP pro děti a mládež v Kroměříži 28 Hodnotící zpráva z republikového finále dětí z DD ČR v lehké atletice, malé kopané a odbíjené Mgr. Jiří Hart, místopředseda FDD ČR 33 Výsledková listina Sportovních her DD finále ČR Mgr. Jiří Hart, místopředseda FDD ČR 36 Nejmilejší koncert 2003 Božena Hrazdirová, členka výboru FDD ČR 44 Informace ze 45. mezinárodního kongresu FICE v Berlíně 17. aţ PhDr. Vlasta Hrdličková, členka výboru FDD ČR 45 3

4 Hranice JUDr. Josef Holcman, soudce Okresního soudu ve Zlíně Moje přednáška a následně článek by se měl zabývat tématem týrané děti. Přesto jej tak nenazývám, protoţe násilí na dětech a jejich týrání, někdy doslova mučení, má své příčiny a samozřejmě následky, tudíţ je třeba hledat jisté hranice. Asi si musíme všichni, kdoţ se ve své práci potkáváme s defektní výchovou dětí, přiznat, ţe řešíme spíše ty následky. Příčiny jenom výjimečně. Nedávno se mě jeden lékař dotázal jak je moţné, ţe matka, která způsobila smrt svého dítěte, která je debilní a která není schopna děti vychovávat, můţe rodit dál, a jak je moţné, ţe je souzen ten, který smrt dítěte nezavinil. Jak vlastně pracujete, vy soudci? Nezmohl jsem se na nic jiného, neţ se ho optat, zda by byl schopen pracovat ve své stomatologické ordinaci s nástroji, jejichţ rok výroby je 1961 (trestní zákon) nebo 1963 (zákon o rodině) či 1964 (občanský zákon). Ano, my soudíme třináct let podle socialistických zákonů, i kdyţ novelizovaných. Pochopitelně, ţe za tu dobu, co pracuji jako soudce, jsem se nepřímo setkal s násilím na dětech. I kdyţ jejich rodiče jsou většinou před soudem hodní a sám na sebe nikdo nic nepoví. Já musím bohuţel konstatovat, ţe ač bývají rodiče poučeni, ţe jsou povinni říkat pravdu, tak je to dost často naopak, oni jsou sice přesvědčeni, ţe říkají pravdu, ale to je jejich pravda, která je pro toho druhého lţí. Málokdy se stane, ţe rodiče, nebo bych měl správně psát účastníci soudního řízení, se v něčem shodují. A právě v tom je šance, ţe zjistíme něco, co by jinak zůstalo utajeno. Dozvíme se o nechutnostech, případně o protizákonném jednání tehdy, kdyţ to účastníci řízení na sebe před soudem ve vzteku poţalují. Pan P. píše z výkonu trestu prosby, abychom jeho děti nechali v domově, ţe to je jejich jediná záchrana, ţe jejich matka, ta zmije, se s ním rozvedla proto, aby si domů vodila chlapy, pila s nimi a děti mlátila. A skutečně, jednoho dne přišel návrh na vydání předběţného opatření, o kterém musí soud rozhodnout do 24 hodin a jako důkaz byly předloţeny fotografie jedné z dcer, která na sobě měla rudé, modré a fialové fleky. Dítě bylo nalezeno večer, v dubnu, na ulici, úplně nahé a podchlazené. A zpráva o tom, ţe matka pije. Městská policie neměla jinou práci, neţ dát tyto fotografie novinářům, druhý den se to dobře prodávalo na stáncích. Dcery ve věku dvou a čtyř let byly umístěny do péče Dětského centra. Matka hodnocena jako alkoholička, jednoduchá osobnost, často střídající známosti. Tímto postupem se vytvořil na ten případ náhled, který tak byl dopředu jasný. I kdyţ ţivot není černobílý. Děti taková matka - ústav! Tečka. Jenţe: otec dětí byl alkoholik a loupeţník a on to byl, kdo první zavedl násilí v rodině. Korunu domů nepřinesl. Mlátil manţelku a ta si našla ochránce. Nebyla to alkoholička, napila se po dlouhé době zrovna v ten den, přišla s dětmi v pět hodin, nachystala je ke koupání a kdyţ ta mladší utekla na chodbu, tak jí namlátila mokrou rukou. Napitá, hysterická, v afektu. Přesto obě děti velmi dobře komunikovaly s psychologem a chtěly se vrátit k mamince. Ta je pravidelně navštěvuje, platí ošetřovné a má byt přichystána k návratu dcer. Pravidelně dochází k psychiatrovi, se kterým vzorně spolupracuje. Sousedi si na ni nikdy nestěţovali a vţdy ji hodnotili jako matku, která se navenek o děti vzorně starala. To je stručný a zjednodušený pohled na jednu věc ze dvou stran. Máte dvě moţnosti: nechat děti v ústavu, nebo je vrátit matce. Rozhodněte si to sami a poloţte si se mnou otázku kde je ta hranice, kdy zápory rodinné výchovy převálcují její 4

5 klady a nejen to. Hranice, kdy pozitiva ústavní výchovy převýší výchovu dětí v rodině. A jak to zjišťovat a jak to hodnotit? Manţelé B. měli dvě děti. Mladší, dvouleté jim bohuţel zemřelo. Dostalo horečky a já nevím, kdo má jaký podíl viny na její smrti. Kaţdopádně matce i otci zemřelo doma, protoţe nepřijela zdravotní pomoc. Rodiče svalují vinu na lékaře, třikrát telefonovali na pohotovost, ale nikdo nepřijel. Záchranná sluţba má také svoje argumenty: matka na pohotovost telefonovala v minulosti víc neţ je normální a často zbytečně. V tu noc telefonovala jen jednou a v tu chvíli nebyla k dispozici sanitka. Oba rodiče jsou mentálně retardovaní a nejsou schopni rozpoznat potřeby dítěte. Pravdu můţe zjistit jen soud. Můţe a nemusí. Obě strany budou mít svoji pravdu. Já to ale říkám kvůli jiné věci: je tady druhé, čtyřleté dítě. Nařídit mu ústavní výchovu či nikoliv? Matka je agresivní, vzteklá a bije manţela, tedy otce dítěte. Opět: ţivot není černobílý. V tomto případě jde o prostou věc: kde je ta hranice, kdy má společnost či stát, potaţmo soud, právo dítě rodičům odebrat jenom proto, ţe nedostali do vínku víc rozumu, trpělivosti nebo opatrnosti? Domov domácí či dětský? Pan J. zase děti bil a pokud ne, tak na ně řval. Dlouhodobě. Neţ byl obţalován pro týrání. Pak se od rodiny odstěhoval a podal návrh na úpravu styku s dětmi, protoţe manţelka mu je nechce vydávat. Ale problém byl v tom, ţe děti k němu nechtěly jít. Bály se ho a měly z něj hrůzu. Tak to tvrdila manţelka a její rodiče. Při jednání u soudu, kam si matka vzala to nejmladší, tříleté dítě, to dítě od ní odběhlo, sedlo si otci na klín a doslova se s ním laskalo. Zapsal jsem to do protokolu. Otec tvrdil, ţe děti nemlátil, jenom občas rukou trestal, kdyţ byly neposlušné. V trestním řízení vyšlo najevo, ţe i on byl v dětství fyzicky trestán svým otcem a v podstatě jinou výchovnou metodu neznal. Jeho otec ovšem sám přišel na soud sdělit, ţe on netrestal, ţe to trestal dědeček. Tedy celým rodokmenem se táhne nit nepřiměřených fyzických trestů. Víme, jak se budou za dvacet let chovat tyto tři děti? Troufne si někdo říct, kdo je za to odpovědný? Myslím, ţe by bylo naivní chtít vymýtit fyzické ataky či tresty rodičů vůči dětem. Bylo by to pěkné, ale je to nerealizovatelné. Kde je však hranice mezi pohlavkem a týráním či ublíţením na zdraví? Víme, kolik takových neodhalených případů se denně odehrává kolem nás? Matka Zuzana z Prahy pálila svého dvouletého syna na genitáliích cigaretou a topila jej ve vaně tak, aby ho neutopila. Mentálně retardovaná ţena, která staršího syna uţ měla v ústavu. Na dotaz, proč to dělala, nebo kde na to přišla, odpověděla, ţe to viděla v televizi a chtěla to také zkusit, protoţe ji to vzrušovalo. V době, kdy tento, dlouhodobě stresovaný syn, byl svěřován do pěstounské péče do Zlína, porodila třetí dítě, rodila vţdy jinde a neustále se stěhovala, přičemţ u ní bylo prokázáno i uţívání drog. Má společnost právo říct ty uţ nebudeš mít dítě!? A kdo a jak by to měl kontrolovat? Paní S. dobře vychovala dnes devatenáctiletou dceru, která studuje. Její sedmiletý bratr se také velmi dobře učí, ale je vzpurný a má výbuchy vzteku. Děti mají dva otce a ten druhý, se kterým matka teď ţije, po práci chodí na pivo. Matka je však nezaměstnaná a pije ještě víc, neţ její druh. Denně je v bufetu na nádraţí od rána do večera a pije s těmi fousatými, co vozí v kočárcích ţelezo a prázdné sklínky od piva. Syn ji má rád ráno, kdyţ je střízlivá a kdy slíbí, ţe uţ nebude pít. Kdyţ ji potká odpoledne, tak přebíhá na druhou stranu ulice a nechce ji vidět. Matka je schopna pečovat o dítě, ale pokud nebude pít. Dítě do domova vzít či nevzít? Kdyţ otci je to v podstatě jedno? A kdo má právo nařídit matce, ţe se půjde léčit? Pokud nespáchá trestný čin, tak nikdo. A 5

6 nespáchala, respektive nepáchala dlouhodobě takový nenápadný trestný čin spočívající v tom, ţe deformovala syna kaţdodenně svými pády, odřeninami, ţvatláním, blábolením a ostudou před sousedy? Dovede někdo určit, jakým traumatem syn trpěl a jak se za matku styděl? Trestní zákon definuje trestný čin zanedbání povinné výţivy. V posledních letech kdosi vymyslel, ţe takový otec musí výţivné nezaplatit aspoň šest měsíců, aby to byl tento trestný čin. Jeden takový otec (a ne jeden, mnoţí se) neplatí tedy pět měsíců a šestý zaplatí, takţe se trestného činu nedopustí. A kdyţ uţ je pro takový trestný čin odsouzen, tak ve výkonu trestu v drtivé většině případů není pracovně zařazen, takţe dluh na výţivném mu narůstá a problém se neřeší, spíš naopak. Děti trpí nouzí, protoţe matka nemá na jejich výchovu dostatek finančních prostředků. Je to týrání dětí (případně jejich matek) či není? A proč příslušná ministerstva nedokáţí zajistit odsouzeným pracovní příleţitosti? Ptám se moţná společně s vámi, ptám se, protoţe stále více zjišťuji, ţe ţivot se skládá spíše z otázek neţ z odpovědí. Ty otázky je třeba klást s rozmyslem, ale důrazně, abychom na ně mohli najít racionální odpovědi. Abychom byli schopni hledat a v praxi určovat hranice a míry, o kterých jsem hovořil, protoţe násilí bohuţel plodí násilí. Ty hranice jsou v kaţdém případě individuální a je úkolem kaţdého z nás je poznávat, i kdyţ víme, ţe je nikdy spolehlivě poznat nemůţeme. V tom je však, paradoxně, smysl naší práce. 6

7 Inštitucionálna výchova a násilie PhDr. Albín Škoviera, Pedagogická fakulta UK, Bratislava Ak sa uvaţuje o násilí v súvislosti s náhradnou inštitucionálnou výchovou, spravidla sa hovorí o takých javoch ako je šikanovanie medzi deťmi, sexuálne zneuţívanie, fyzické či psychické týranie detí. Tieto témy sú vďačným mediálnym sústom. Nepochybne tu existujú a sú váţnym problémom. Tento problém je však štatisticky okrajový, väčšiny detí ţijúcich v detských domovoch, v reedukačných domovoch (výchovných ústavoch) pre deti a mládeţ a v špeciálnych základných školách internátnych (zvláštnych školách internátnych) a ich vychovávateľov či iných odborných pracovníkov sa dotýka iba nepriamo. V inštitucionálnej náhradnej výchove však existujú prvky násilia, ktoré zahŕňajú štatisticky oveľa väčšiu skupinu detí, len sú menej čitateľné a menej sa o nich hovorí. Ak postupujeme od najvšeobecnejšieho ku špecifickému, ide hierarchicky o tri základné vzájomne sa prelínajúce roviny, v ktorých tieto prvky môţeme identifikovať. Ide o koncepciu systému náhradnej inštitucionálnej výchovy (a spoluprácu inštitúcií, ktoré sa na realizácii náhradnej výchovy podieľajú), o systém práce konkrétnej inštitúcie a o vzťahový rámec života dospelých a detí v inštitúcii náhradnej výchovy. A. Koncepcia systému náhradnej inštitucionálnej výchovy. Má štyri fázy. Sú to: 1. Práca s dieťaťom a rodinou pred umiestnením dieťaťa až po jeho umiestnenie do náhradnej inštitucionálnej starostlivosti. V našich podmienkach zatiaľ štátny systém nezabezpečuje reálnu terénnu sociálnu prácu a ambulantnú pomoc, nie je vnútorne dostatočne prepojený, aby mohol jasne definovať hranicu, za ktorou je problém potrebné riešiť ústavnou výchovou, ale ani primerane nechráni dieťa Ak napr. dieťa so špecifickými poruchami učenia alebo s ADHD (LMD pozn. vydavatele) reaguje na prvky školského násilia zo strany učiteľa záškoláctvom, neriešime príčinné súvislosti, ale dôsledok. Nejde teda o systémové riešenie. Vytrhnutie dieťaťa, u ktorého sa v spojení so záškoláctvom veľmi rýchlo nabalia ďalšie poruchy správania z patologického prostredia je prvkom násilia. Deje sa spravidla proti vôli dieťaťa i vôli rodiča. 2. Umiestnenie dieťaťa do inštitúcie náhradnej výchovy. Aj tu sú čitateľné prvky násilia, ktoré majú systémový charakter. Ide o: a) Premiestňovanie detí z inštitúcie do inštitúcie V praxi stále pretrváva delenie detských domovov podľa veku. Dieťa počas 3 rokov môţe takto v jednom kraji prejsť troma zariadeniami. Inou, nie výnimočnou, situáciou je výchovný konflikt medzi dieťaťom a učiteľom spádovej školy resp. vychovávateľom, kde je premiestnenie exemplárnym potrestaním a riešením. b) Umiestňovanie súrodencov do rôznych zariadení (okrem prípadov, keď na to sú odborné dôvody). Jednak ide o rozdelenie súrodencov na základe veku alebo súrodencov, kde niektorí navštevujú špeciálnu základnú školu, jednak ide o rozdelenie, ktoré je spôsobené nedostatkom informácií o rodine. 7

8 c) Umiestňovanie detí do zariadení, ktoré koncepciou nezodpovedajú potrebám detí. Ide o také internátne typy zariadení, ktoré sú vnútorne nedostatočne štruktúrované s veľkým priestorom pre anonymitu a hromadné činnosti. Práve tu sa vytvára priestor pre mazáctvo, šikanovanie a zneuţívanie medzi deťmi. d) Umiestňovanie do zariadenia, ktoré zameraním nezodpovedá typu porúch správania dieťaťa. Ide predovšetkým o problém pri deťoch s rozličnými psychiatrickými diagnózami, ADHD a ďalšími poruchami správania nedelikventného charakteru. Nezvládajú ich v detských domovoch, nepatria do reedukačných domovov a nemajú o ne záujem profesionálne rodiny. e) Vytváranie bariér, ktoré sťaţujú kontakt dieťaťa s rodičom. Ide najčastejšie o dva spôsoby. Pri prvom sú deti umiestňované (bez odborných dôvodov) do zariadení, ktoré vo vzťahu k jeho rodinnému zázemiu nie je dobre dostupné, pri čom dôvodom je regionálne nevyváţená sieť zariadení, v druhom je limitujúcim faktorom reštriktívny prístup k návštevám. 3. Práca s dieťaťom počas jeho pobytu v zariadení. Medzi detskými domovmi, špeciálnymi základnými školami internátnymi (a odbornými učilišťami) a reedukačnými domovmi jestvujú výrazne odlišné ţivotné podmienky nielen pokiaľ ide o materiálne zabezpečenie, ale aj perspektívu zaradenia do spoločnosti. Zatiaľ čo napr. dieťa môţe byť v detskom domove aţ do osamostatnenia sa a maximálne do 25 rokov, v ďalších spomínaných typoch zariadení to býva do 18 rokov. Aj veľmi úzky a málo príťaţlivý výber v rámci profesijnej prípravy je formou násilia na deťoch. 4. Práca s dieťaťom po jeho odchode z inštitúcie náhradnej výchovy. Kritériom odchodu dieťaťa z reedukačných domovov a mentálne postihnutých detí z odborných učilíšť je vek resp. ukončenie ústavnej výchovy. Nie sú dostatočne zastúpené domy na pol ceste a tak sa dieťa neraz dostáva do svojho pôvodného prostredia, kam sme ho paradoxne počas trvania ústavnej výchovy práve pre jeho rizikovosť nepúšťali. B. Systém práce konkrétnej inštitúcie. Ide často nielen o skryté formy násilia voči deťom resp. o formy ich zneuţívania, ale aj násilia voči ich rodičom. Ide predovšetkým o: 1. nedostatočnú a neodbornú starostlivosť o deti, zanedbávanie ich rozvoja (s argumentom nie sú peniaze ) od záujmovej činnosti a vzdelávania aţ po pracovné zručnosti a návyky, 2. nejasné alebo prehnane reštriktívne pravidlá súţitia (málo motivujúce alebo výrazne manipulatívne odmeny a tresty, poniţujúce tresty), 3. preradenie dieťaťa so špecifickými poruchami učenia do špeciálnej základnej školy resp. dieťaťa napr. s ADHD do reedukačného detského domova, 4. vytváranie prekáţok pri vhodných kontaktoch s rodičmi a kamarátmi detí, netaktné a hrubé vyjadrovanie sa o rodičoch dieťaťa, 5. ideové zneuţívanie detí (od povinných náboţenských aktivít po vystupovanie detí na akciách politických strán), 6. nerešpektovanie súkromia detí a ich intimity (od otvárania a čítania korešpondencie, neodborné zverejňovanie ľahko identifikovateľných údajov o dieťati, čítania denníka bez súhlasu dieťaťa aţ po kontrolu dospievajúcich 8

9 dievčat napr. pri sprchovaní mladým vychovávateľom a obdobnú kontrolu dospievajúcich chlapcov mladou vychovávateľkou), 7. vlastnícky postoj k dieťaťu, keď za neho rozhodujeme vo váţnych veciach bez toho, aby sa k tomu dieťa vyjadrilo, 8. nerešpektovanie národnostného, etnického pôvodu, ale napríklad i prezentovanej štandardnej náboţenskej resp. nenáboţenskej príslušnosti (ide o pomaďarčovanie i poslovenčovanie detí, iný náboţenský vplyv), 9. jednostranná orientácia detí (preferuje sa jedna oblasť, ktorá zariadeniu robí reklamu na úkor reálnej prípravy na ţivot), 10. zapojenie detí dospelým do jeho obchodných či záujmových aktivít. C. Vzťahový rámec života dospelých a detí v inštitúcii náhradnej výchovy. Vytvárajú ho spolu tri nosné línie: vzťahy medzi dospelými, vzťahy medzi deťmi a vzťahy medzi deťmi a dospelými. 1. Vzťahy dospelý- dospelý, dospelý- dospelí. Nezdravá rivalita, ohováranie kolegov, relativizovanie hierarchicky vyšších rozhodnutí, uzatváranie koalícií proti dieťaťu, nerešpektovanie autorít, nie sú súkromnou záleţitosťou dospelých. Sú modelovo v zmysle výchovných vzorov nevhodné. Dieťaťu komplikujú orientáciu vo vzťahoch, snaţia sa ho vtiahnuť do koalícií za a proti, sú pre neho záťaţou, oslabujú pozitívnu identifikáciu s inštitúciou. Vytvárajú klímu nedôvery a napätia. 2. Vzťahy dospelý dieťa, dospelí deti. V tejto nepochybne najdôleţitejšej línii sú riziká, ktoré súvisia s nedostatočnými osobnostnými kvalitami dospelého a jeho odbornou pripravenosťou. Aj keď sa z uţ v úvode uvedených dôvodov nebudeme zaoberať tými formami násilia dospelých na deťoch, ktoré sú nielen čitateľné, ale sú v rozpore so zákonmi, ostáva niekoľko aspektov vzťahu, ktoré nechceme obísť. Dvojitá identita, ktorú dieťa preţíva často v spojení s nedobrovoľnosťou pobytu (patrí do svojho pôvodného prostredia a chceme, aby patrilo aj do nášho zariadenia, našej skupiny), je dilemou, tlakom, traumou.. Často chceme od dieťaťa riešenie buď alebo miesto aj aj. Paradoxne sa najmä vychovávatelia dostávajú do pozície opačných rolí. Chcú uţ v prvej etape kontaktov, aby ich dieťa milovalo a akceptovalo, pretoţe oni ho (moţno) milujú a akceptujú. Dospelý svojim správaním hovorí: Ty ma musíš ľúbiť, pretoţe ja ťa ľúbim! Dieťa však hovorí: Keď ja ťa nemám rád, ty ma nemáš čo ľúbiť! Vychovávateľ, ktorému dieťa nenapĺňa jeho očakávania byť milovaný, stráda, cíti sa rodičovsky neúspešný, zneistie. Je to začiatok cesty k emocionálnemu vydieraniu, čo je vlastne psychické týranie, a k agresivite. Je moţná aj iná situácia. Od prvého okamihu, alebo časom, je dospelý a dieťa na jednej vlnovej dĺţke. Ak to prejde z polohy rozumieme si do polohy toto dieťa mi rozumie, môţe aj tu dôjsť k obráteniu rolí, kde nie dospelý poskytuje pomoc a podporu dieťaťu, ale dieťa sa stáva laickým terapeutom dospelého. V tej časti línie, ktorá sa týka vzťahu dospelí deti ide predovšetkým o základný postoj dospelých. Vnímame deti ako grázlov, feťákov, záškolákov a zlodejov alebo ich vnímame ako tie, ktoré potrebujú našu podporu? Vnímame seba ako krotiteľa. veliteľa alebo partnera, pomocníka, sprievodcu na komplikovanej ţivotnej ceste dieťaťa? 9

10 3. Deti- deti Uţ spomínaným rizikovým prvkom vytvárajúcim priestor pre šikanovanie, bitky, zneuţívanie medzi deťmi, prvkom, ktorý je spojený nielen s celkovou koncepciou inštitucionálnej starostlivosti, ale aj s prepracovanosťou systému v konkrétnom zariadení, je anonymita hromadných činností. Osobitnou formou zneuţívania dieťaťa voči iným deťom je obsadenie role kápa, ktorý vykonáva agresívne mocenské činnosti s vedomím či tichým súhlasom dospelého (vychovávateľa, učiteľa). S touto formou zneuţívania sme sa stretli viackrát predovšetkým v reedukačných domovoch. Záver Pri práci s deťmi slúţime ako modely správania. V tejto rovine ich formujeme nielen vedome. Napriek tomu, ţe prídu spravidla s iným hodnotovým systémom a s inými ţivotnými skúsenosťami, stretávajú sa s našou ponukou. Ak my prijímame svet ako najlepšie miesto, kde sme sa mohli narodiť, je šanca, ţe si nás dieťa na svoju cestu vezme ako sprievodcu. 10

11 Některé nenápadné formy násilí Marie Semelová, vedoucí OPD OkÚ ve Zlíně Váţení přátelé! Jako pracovnice orgánu sociálně právní ochrany dětí se téměř denně setkáváme s problematikou domácího násilí. Obvykle začíná nenápadně, nabývá na intenzitě a často se odehrává bez svědků. Oběťmi domácího násilí jsou převáţně ţeny, méně často děti. V případě, ţe jsou děti přímými svědky násilí mezi partnery, trpí tak, jako by samy byly týrány. Světová zdravotnická organizace WHO povaţuje pasivní přítomnost dítěte při domácím násilí za psychické týrání. Zvýšené riziko ohroţení dítěte je v rodinách, kde jsou vztahy mezi členy narušené, chybí komunikace, problémy se řeší agresí a dochází k rozpadu rodiny. Při rozvodu dítě ztrácí jistotu, bezpečí, čeká ho změna a často se stává nástrojem při řešení sporu dospělých. Dochází k ovlivňování, manipulaci, vytýkání, vydírání aţ vyhroţování dětí. Jednotlivé zájmy rodičů převaţují nad zájmem dítěte. Rodiče tlačí děti do role, která je pro ně nepřijatelná. Za závaţnější jev povaţuji, ţe rodiče své děti neslyší. Ze strany orgánu sociálně - právní ochrany dětí je tento stav povaţován za závaţný, váţně ohroţující další vývoj dítěte. Dovolím si konstatovat, ţe od účinnosti novely zákona o rodině se v našem okrese zvýšil počet komplikovaných rozvodů. Většina rodičů při sporném rozvodu vyuţívá opravných prostředků a popřípadě se doţaduje střídavé výchovy, přestoţe nejsou splněny základní podmínky a je to v rozporu se zájmem dítěte. Tímto dochází k protahování soudních řízení. V těchto případech je ze strany sociálních pracovnic nutná intenzivní sociální práce s rodinou, na oddělení provádíme mediace. Největší nároky na sociální pracovnici kladou klienti nedobrovolní, manipulující, psychotičtí, agresivní a klienti v odporu. Pro zjištění objektivního stanoviska dítěte je třeba s ním navázat uţší kontakt. Při práci s dětmi se zaměřujeme na kresbu a uţíváme projektivní metody. Ve sloţitějších případech vyuţíváme sluţby pedopsychologa, který nabízí pomoc diagnostickou. Při své práci se ojediněle setkáváme s dětmi, u kterých je podezření na fyzické týrání. Pokud budu vycházet ze statistiky OkÚ Zlín, bylo z naší strany v roce 2001 podáno celkem 10 podnětů pro podezření pro spáchání trestného činu týrání svěřené osoby. Z toho bylo pěti osobám vzneseno obvinění a na čtyři z nich vznesena obţaloba. Jedno trestní řízení je ukončeno podmíněným trestem, ostatní řízení nejsou ukončena. Nejčastějším zdrojem informací u fyzického násilí bylo místo bydliště, škola, pediatr, linka bezpečí a rodina. Nejopatrnější přístup při oznamování je stále ze strany pediatrů. Výrazně se zlepšila spolupráce školských zařízení. V současné době probíhá u okresního soudu řízení ve věci pohlavního zneuţívání u nezletilých. Zatím nebyl vynesen rozsudek. Ostatní podněty, které byly v této věci podány, se nepodařilo prokázat. Častou formou násilí na dětech je zanedbávání. Dopouští se ho osoby závislé na alkoholu, drogách, rodiče s nízkou socioekonomickou úrovní, osoby mentálně a tělesně postiţené, osoby duševně nemocné a také osoby duševně zaneprázdněné. Deprivace z dětství vţdy ovlivní ţivot v dospělosti! Rodiče, kteří zanedbávají péči, vyţadují obzvlášť velkou pozornost ze strany sociálních pracovníků. Cílenými kroky ze strany odborníků lze sníţit nepříznivý vliv 11

12 /zlepšení sociokulturní úrovně rodiny, sníţení delikvence mladistvých, motivace a následná protialkoholická léčba, apod /. Dále do péče orgánu sociálně - právní ochrany dětí spadají děti, jejichţ výchova je váţně narušena. Po rozvodu se obvykle matka upíná nekriticky na své dítě, zahrnuje je láskou, je nadměrně tolerantní a zapomíná, ţe dítě potřebuje reţim, pravidelnost a kontrolu. Přílišná benevolence vede děti k tomu, ţe začínají pravidla hledat jinde, a to většinou v partě. Reakce rodičů není přirozenou autoritou, ale systémem zákazů, příkazů a donucení. V partě je pod tlakem členství a začíná páchat násilnosti. Příčinu takového chování vidíme nejčastěji v rodině. Mezi krajní výchovné prostředky patří nařízení ústavní výchovy. K tomuto aktu přistupujeme po vyčerpání všech moţností a zjištění, ţe jiná výchovná opatření nevedla k nápravě. K takovému rozhodnutí orgán sociálně - právní ochrany dětí dospěje teprve po dlouhodobé práci s rodinou, zjišťováním a vyhodnocováním získaných komplexních informací. Je velkou odpovědností určit moment, kdy ústavní výchova má přednost před výchovou v rodině. Za tímto vším se skrývá především obětavá, dlouhodobá a týmová práce. Postavení sociální pracovnice, soudu a zaměstnanců ústavního zařízení jsou diametrálně odlišná. Sociální pracovnice provádí kroky, které dítěti umoţní co nejdelší pobyt v rodině, soudce potřebuje k rozhodování důkazy a pracovníci ústavních zařízení hodnotí proč tak pozdě???. Cítí, ţe kdyby došlo k umístění dítěte do ústavu dříve, byl by lepší předpoklad jeho prognózy. Dovolila bych si uvést několik případů týkajících se dané problematiky řešených v poslední době orgánem sociálně - právní ochrany dětí. Rodina je v evidenci OPD od r. 1998, kdy se matka společně s otcem manţela dostavila na OPD. Matka uvedla a tchán potvrdil, ţe otec byl ve škole problémový, upozorňoval na jeho agresivitu a sám byl svědkem toho, jak v poslední době matku dětí opakovaně pobil. U těchto událostí byly přítomny i dvě nezletilé děti, které jsou předškolního věku. Tchán vyjádřil obavu, ţe by v afektu mohl ublíţit dětem. Po té bylo opakovaně v této věci jednáno s otcem, ten přiznal svou nervozitu a agresivitu. Odvolával se na skutečnost, ţe ho trestal stejným způsobem. Byla mu nabídnuta odborná pomoc, tuto však odmítl s tím, ţe je schopen své jednání a chování sám usměrnit. Vzhledem k tomu, ţe nevhodné chování otce vůči matce se opakovalo a přibyla agrese vůči nezletilým dětem, při pohovoru s dětmi bylo zjištěno, ţe je otec nepřiměřeně trestá, křičí na ně, denně před nimi masturbuje a tím ohroţuje mravní výchovu dětí. Byl na něj podán na policii podnět na zahájení trestního stíhání. Otec navíc zanedbává povinnou výţivu nezletilých dětí. Nyní probíhá v této věci trestní řízení. Byla provedena soudní úprava rodičovské zodpovědnosti k nezletilým dětem na dobu před a po rozvodu. Otec má do ukončení trestního řízení stanoven dohled probačního a mediačního pracovníka. Na doporučení od rodiny odešel a zdrţuje se u svých rodičů. Neustále však intervenuje, snaţí se matku psychicky vydírat prostřednictvím dětí a návrhem jeho rodičů na svěření dětí do jejich péče. Doţaduje se toho, aby matka vzala zpět svůj návrhu na rozvod, odvolala svědecké výpovědi v trestním řízení. V současné době probíhá u zdejšího soudu řízení ve věci zákazu styku otce s nezletilými dětmi. Jiný případ: Okresní úřad ve Zlíně podal návrh na předběţné opatření na předání nezletilého do péče ústavu podle 76 a o.s.ř. Nezletilý pocházel z úplné rodiny, 12

13 navštěvoval ZŠ, kde měl prospěchové a výchovné problémy. Spolupráce rodičů se školou nebyla dobrá. Pokud byli rodiče na chování nezletilého upozorněni, otec ho nepřiměřeně fyzicky trestal. Pokud se matka syna zastala, byla otcem napadána slovně a posléze i fyzicky. Otce se všichni v rodině báli. Na základě toho byl ze strany OPD podán podnět k prošetření podezření ze spáchání trestného činu týrání svěřené osoby. Otec byl odsouzen k trestu odnětí svobody s podmíněným odkladem. Ale i po té se otec hrubě choval k matce i synovi, slovně a fyzicky je napadal. Nezletilý v září nastoupil do SOU, kde s ním výchovné problémy pokračovaly. A na základě toho byl za 4 měsíce z učiliště vyloučen. Matka byla o vyloučení informována, ona i nezletilý se však báli otci tuto skutečnost oznámit. Proto nezletilý dál odcházel z domova, jako by šel do školy a toulal se s kamarády nevalné pověsti. Matka nadále chování nezl. kryla. Nezletilý ji přestal respektovat jako autoritu, byl k ní hrubý a vyuţíval situace. Stav v rodině byl ze strany OPD dlouhodobě sledován, opakovaně jednotlivě bylo hovořeno s oběma rodiči i nezletilým s tím, ţe bylo respektováno především přání matky. O vyloučení syna z učiliště byl otec informován na společné schůzce na půdě OPD. Po té se nezl. ze strachu před otcem odmítal vrátit domů, přijal nabídku ochrany na krizovém lůţku v SVP a ţádá o trvalé umístěno mimo rodinu. V současné době je nezl. v Dětském výchovném ústavu, je spokojený, kontakty s rodinou nevyhledává. V dubnu 2002 ve večerních hodinách byla 5-letá nezl. nalezena plačící, pobitá, nahá a bosá na ulici před domem. Občanům, kteří ji našli, sdělila, ţe byla pobitá matkou a vyhozena z bytu. Přivolaná hlídka policie se zkontaktovala se sociální pracovnicí vykonávající dosaţitelnost a nezletilá byla jimi převezena k ošetření do nemocnice, kde bylo zjištěno, ţe dítě má na těle stopy násilí. Z rozhovoru s nezletilou bylo zjištěno, ţe v bytě se nachází ještě mladší 2-letá sestra. Dále nezletilá. uvedla, ţe ji matka zbila vařechou, vyhodila nahou na ulici se slovy, ať jde za tatínkem (otec t.č. ve výkonu trestu). Byla hladová. Po ošetření nezletilé byla navštívena domácnost matky. Matka byla v podnapilém stavu a nebyla schopná celou situaci vysvětlit. Uvedla, ţe starší dcera odešla sama z bytu, odmítala tvrzení, ţe by ji vyhodila a fyzicky jí ublíţila. Mladší dcera byla v pořádku. Jelikoţ matka neskýtala záruku zajištění řádné péče, byly obě děti umístěny na krizovém lůţku. Následně bylo zjištěno, ţe rodina je v evidenci OPD. Matka je podruhé vdaná. Z mimomanţelského vztahu se jí narodil postiţený chlapec, který přibliţně v 10 letech tragicky zemřel. Matka v tu dobu vezla chlapce na vozíku a byli sraţeni autem. Od té doby má matka trvalé zdravotní následky. Později se matka provdala za otce nezletilých, který je v současné době ve výkonu trestu. V souţití byly problémy a docházelo zde k hádkám a konfliktům. Matka se v roce 2001 rozhodla pro rozvod manţelství a na dobu po rozvodu jí byly děti svěřeny do péče. Ze strany orgánu sociálně - právní ochrany byly matce vytýkány dluhy na nájmu, nezodpovědné a nedůsledné jednání při vyřizování sociálních dávek. Opakovaně bylo v místě bydliště zjištěno, ţe je matka společenská, vulgární a vysedává společně s dětmi v zahradních restauracích. Toto jí bylo důrazně vytýkáno. Jiných závaţnějších výhrad vůči matce nebylo zjištěno. O domácnost se starala dobře, stejně jako o nezletilé. Mezi matkou a nezletilými byl kvalitní citový vztah. Nikdy nebylo podezření, ţe by matka svým dětem ubliţovala a bila je. Na matku bylo podáno trestní oznámení. V současné době probíhá řízení ve věci týrání svěřené osoby a současně ve věci nařízení ústavní výchovy. Dále bylo zjištěno, ţe v minulosti se matka dopustila trestného činu ublíţení na zdraví manţela. T.č. jsou děti umístěny v dětském zařízení. Matka je pravidelně navštěvuje, vyčkává rozhodnutí soudu. OPD se domnívá, ţe matka se pobitím nezletilé dopustila nepřiměřeného trestání, které 13

OVĚŘENO: Datum: 15.5. 2013 třída: 2.KOP

OVĚŘENO: Datum: 15.5. 2013 třída: 2.KOP VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 16, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 15.4. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí

Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí vykonává funkci kolizního opatrovníka nezletilým dětem, zastupuje je při jednání u soudu, policie, dle potřeby i u jiných

Více

Výroční zpráva SVP HELP

Výroční zpráva SVP HELP Výchovný ústav, Středisko výchovné péče HELP, střední škola a školní jídelna, Zámecká 107 zařízení poskytující školské služby Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292, 686 01 Uherské Hradiště Tel/fax:

Více

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti.

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti. Pravidla pro hodnocení ţáka Úvod Hodnocení ţáků je součástí běţné výchovně vzdělávací činnosti pedagogických pracovníků, kterou vykonávají podle dohodnutých pravidel ve výuce i mimo ni. Hodnocení, probíhající

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Program proti šikanování (součást Minimálního preventivního programu)

Program proti šikanování (součást Minimálního preventivního programu) Škola : ZŠ Sirotkova 36, Brno 616 00 Metodik prevence : Mgr. Zuzana Košťálová (I. stupeň) Program proti šikanování (součást Minimálního preventivního programu) Cíl: 1. vytvoření krizového plánu pro řešení

Více

Aktualizováno v únoru 2013

Aktualizováno v únoru 2013 Aktualizováno v únoru 2013 16 238 (17.4.2013) 1 444 (17.4.2013) Vězeňská sluţba zajišťuje provoz vězeňských zařízení, výkon vazby a výkon trestu odnětí svobody zajišťuje pořádek a bezpečnost v budovách

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

Domácímu násilí není třeba věnovat pozornost, protože se vyskytuje jen zřídka.

Domácímu násilí není třeba věnovat pozornost, protože se vyskytuje jen zřídka. První výsledky výzkumu, 2015 V první, kvantitativní části výzkumu bylo osloveno celkem 1435 respondentů. Bylo použito kvótního výběru, tzn. složení respondentů kopírovalo složení obyvatel ČR podle (kvót)

Více

185 Znásilnění. (5) Příprava je trestná.

185 Znásilnění. (5) Příprava je trestná. SEXUALITA A ZÁKON 185 Znásilnění (1) Kdo jiného násilím nebo pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné těžké újmy donutí k pohlavnímu styku, nebo kdo k takovému činu zneužije jeho bezbrannosti, bude potrestán

Více

Metodika společné práce týmů o.s. Dům tří přání. Význam spolupráce a návaznosti služeb pro rodiny s dětmi. Bc. Klára Jalovcová Mgr.

Metodika společné práce týmů o.s. Dům tří přání. Význam spolupráce a návaznosti služeb pro rodiny s dětmi. Bc. Klára Jalovcová Mgr. Metodika společné práce týmů o.s. Dům tří přání Význam spolupráce a návaznosti služeb pro rodiny s dětmi Bc. Klára Jalovcová Mgr. Irena Kulhánková Naše tři přání Prvním přáním je, aby rodinám byla poskytnuta

Více

Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání. Prezentace výsledků výzkumu

Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání. Prezentace výsledků výzkumu Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání Prezentace výsledků výzkumu Výzkum - Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání Národní institut dětí a mládeže ve spolupráci s Českou asociací streetwork,

Více

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž definice Domácí násilí: násilí, které se odehrává v soukromí, je opakované, má stoupající

Více

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice Sociálně-právní ochrana dětí Výkon státní správy v rámci přenesené působnosti

Více

TERMÍNY. Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com.

TERMÍNY. Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com. TERMÍNY Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com. Název Datum Čas Místo Agresivita a agrese v současné společnosti 18.12.2007

Více

Program proti šikaně ve škole

Program proti šikaně ve škole Program proti šikaně ve škole Obsah Předmět 1. Základní body specifické primární prevence šikanování 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování 2.2 Verbální šikana 2.3 Fyzická šikana 3. Odpovědnost školy

Více

Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012

Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012 Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012 Rovnost x odlišnost v poradenství Poradenská služba vytváří koncept rovných příležitostí, vychází ze snahy vyrovnávat podmínky pro vzdělání, s respektem

Více

Zákon o sociálně právní ochraně dětí s důrazem na využití ve škole

Zákon o sociálně právní ochraně dětí s důrazem na využití ve škole Zákon o sociálně právní ochraně dětí s důrazem na využití ve škole Novela zákona o OSPOD vyšla ve Sbírce zákonů pod číslem 401/2012 Sb. S účinností od 1.1.2013. Zasazení novely v,,legislativním rámci do

Více

Výroční zpráva SVP HELP

Výroční zpráva SVP HELP Výchovný ústav, Středisko výchovné péče HELP, střední škola a školní jídelna, Zámecká 107 zařízení poskytující školské služby Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292, 686 01 Uherské Hradiště Tel/fax:

Více

Mgr. Miroslav Raindl

Mgr. Miroslav Raindl Mgr. Miroslav Raindl Středisko poskytuje služby Poradenské, odborné informace apod. Mediace mezi klientem a jeho rodiči aj. Diagnostické Vzdělávací Speciálně pedagogické a psychologické Výchovné a sociální

Více

Sdružení Linka bezpečí Linka Vzkaz domů

Sdružení Linka bezpečí Linka Vzkaz domů Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Evropská 33, Praha 6 Předmět: Management Sdružení Linka bezpečí Linka Vzkaz domů 15. listopadu 2005 Kulíková Daniela 2A SOP Molková Michaela Nováková Daniela

Více

Mgr. Petr Spurný RESOCIA o.s.

Mgr. Petr Spurný RESOCIA o.s. Mgr. Petr Spurný RESOCIA o.s. Rezort školství: - Škola prevence, diagnostika, poradenství, hodnocení a ovlivňování chování - Školská poradenská zařízení (PPP, SPC) - Zařízení preventivně výchovné péče

Více

Sociálně právní ochrana dětí

Sociálně právní ochrana dětí Tento studijní materiál vznikl v rámci projektu Inovace systému odborných praxí a volitelných předmětů na VOŠ Jabok (CZ.2.17/3.1.00/36073) Sociálně právní ochrana dětí VK Mezioborová spolupráce v rámci

Více

Preventivní program ve školním roce 2015 2016

Preventivní program ve školním roce 2015 2016 Preventivní program ve školním roce 2015 2016 ZŠ J. A. Komenského Chodov, Smetanova 738, okres Sokolov, příspěvková organizace Smetanova 738, 357 35 Chodov Výchovný poradce Metodik prevence Mgr. Monika

Více

Údaje o poskytované sociální službě

Údaje o poskytované sociální službě Příloha č. 4a Výkaz poskytovaných služeb: Průběžná zpráva o průběhu poskytování sociální služby Projekt "Podpora a rozvoj služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji " CZ.1.04/3.1.00/05.00009 Údaje

Více

Orgán sociálně-právní ochrany dětí

Orgán sociálně-právní ochrany dětí Orgán sociálně-právní ochrany dětí Sociálně-právní ochrana je pomoc pro děti, jejich rodiče a další dospěláky, kteří se o děti starají nebo se chtějí starat. Děti chrání před násilím, zanedbáváním, zneužíváním

Více

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Výchovný ústav, SVP HELP, ZŠ a SŠ Střílky, Zámecká 107 Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292 686 01 Uherské Hradiště Zpracoval: Mgr. Karel Opravil

Více

Střídavá péče v judikatuře Ústavního soudu. Kateřina Šimáčková

Střídavá péče v judikatuře Ústavního soudu. Kateřina Šimáčková Střídavá péče v judikatuře Ústavního soudu Kateřina Šimáčková Úvod Škodí střídavá péče dětem? Motivy pro střídavou péči (její zneužívání) Argument zdravého rozumu a předsudky Mainstreaming střídavé péče

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz Seminář pro rodiče ŠIKANA Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz tlaky na dítě Šikana je.. Úmyslné a opakované ubližování slabšímu (neschopnému obrany) jedincem

Více

Ing. Jiří Fiala. >>> www.k213.cz

Ing. Jiří Fiala. >>> www.k213.cz Ing. Jiří Fiala Sdružení K213 dlouhodobě usiluje o ozdravení justice. Upozorňuje na porušování práv dětí. Pomáhá rodičům v opatrovnických sporech a v jejich úsilí o spravedlivou střídavou péči. Pan Fiala

Více

Žádost o poskytování sociální služby

Žádost o poskytování sociální služby Žádost o poskytování sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením Paprsek p.o. Velké Opatovice Datum podání ţádosti: Datum a způsob vyřízení ţádosti: 1. Jméno a příjmení zájemce:. (popř.

Více

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27 Obsah Předmluva ke druhému vydání........................ 15 Č Á ST I Základní okruhy obecné psychopatologie............... 17 1 Úvod..................................... 19 2 Vymezení normy..............................

Více

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever Sociálně-právní ochrana dětí Výkon státní správy v rámci přenesené působnosti Realizace všech zákonných

Více

Výroční zpráva SVP HELP

Výroční zpráva SVP HELP Výchovný ústav, Středisko výchovné péče HELP, střední škola a školní jídelna, Zámecká 107 odloučené pracoviště Středisko výchovné péče HELP Františkánská 1256, 686 01 Uherské Hradiště Tel/fax: 572 564

Více

Pracovní profily jednotlivých pozic

Pracovní profily jednotlivých pozic Pracovní profily jednotlivých pozic Péče o dítě opatrovník Splňuje vyšší odborné či vysokoškolské vzdělání v oboru se zaměřením na sociální práci, sociální pedagogiku, sociálně-právní činnost, sociální

Více

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2010 do 31.12.2010

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2010 do 31.12.2010 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2010 do 31.12.2010 Zařízení: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Registrovaná sociální sluţba: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, id.5509869

Více

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Č.j. : 239/09 Skartační znak: S 5 Spisový znak: A. 1. 6. Účinnost od : 15. 8. 2009 INFORMACE O MATEŘSKÉ ŠKOLE 1. Název a sídlo: MATEŘSKÁ

Více

Martin Kudláček, PhD. & tým CENTRA APA FTK UP, Olomouc www.apa.upol.cz

Martin Kudláček, PhD. & tým CENTRA APA FTK UP, Olomouc www.apa.upol.cz INTEGRACE DĚTÍ S TĚLESNÝM POSTIŽENÍM DO HODIN BĚŽNÉ TV Martin Kudláček, PhD. & tým CENTRA APA FTK UP, Olomouc www.apa.upol.cz Integrace (začlenění ţáků) Pojem začlenění ţáků znamená zařazení různých typů

Více

Čl. I Prevence záškoláctví

Čl. I Prevence záškoláctví Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy V Praze dne 11.března 2002 Čj.: 10 194/2002-14 Metodický pokyn k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května 2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Studijní obor: Forma zkoušky: 75 41- M/004 Sociální péče, sociálně správní činnost ústní Školní

Více

Dotazník školního klimatu pro učitele základních škol School Climate Survey: School Staff Version

Dotazník školního klimatu pro učitele základních škol School Climate Survey: School Staff Version Dotazník školního klimatu pro učitele základních škol School Climate Survey: School Staff Version Cílem tohoto dotazníku je získat přehled o názorech všech pedagogických pracovníků na klima školy, ve které

Více

Zpracováno podle metodického pokynu MŠMT ČR č.j. 10 194/2002-14. 1. Omlouvání nepřítomnosti

Zpracováno podle metodického pokynu MŠMT ČR č.j. 10 194/2002-14. 1. Omlouvání nepřítomnosti Základní škola a mateřská škola Bohuslavice, příspěvková organizace Pokyn ředitele školy k omlouvání ţáků Č.j.: ZŠ MŠ/0062/2013 Účinnost od: 1. 9. 2013 Spisový znak: A.1.4 Skartační znak: A 10 Změny: Zpracováno

Více

Aktualizováno v únoru 2012 23 606 (10.2.2012) 1 724 (10.2.2012) Vězeňská služba zajišťuje provoz vězeňských zařízení, výkon vazby a výkon trestu odnětí svobody zajišťuje pořádek a bezpečnost v budovách

Více

KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY ZA ROK 2014. Základní definice

KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY ZA ROK 2014. Základní definice č. j.: Spr 00562/2015-022 KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY ZA ROK 2014 Základní definice Základní statistickou jednotkou v případě tohoto statistického vyhodnocení

Více

STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE Veslařská 252, Brno, 637 00

STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE Veslařská 252, Brno, 637 00 STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE Veslařská 252, Brno, 637 00 SMLOUVA O PŘIJETÍ KLIENTA DO INTERNÁTNÍHO PROGRAMU STŘEDISKA VÝCHOVNÉ PÉČE Právnická osoba vykonávající činnost zařízení : DÚM, SVP a ŠJ Pobytový program

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

OBSAH SEXUÁLNĚ REPRODUKČNÍ ZDRAVÍ - OBECNÁ TÉMATA

OBSAH SEXUÁLNĚ REPRODUKČNÍ ZDRAVÍ - OBECNÁ TÉMATA ÚVOD 12 ODDÍL I SEXUÁLNÍ ZRÁNÍ A FORMOVÁNÍ SEXUÁLNÍ IDENTITY 1 Prenatální vývoj 16 1.1 Prenatální vývoj a diferenciace pohlaví 16 1.2 Prenatální vývoj 31 1.3 Časné těhotenské ztráty 35 2 Porod 42 2.1 Prenatální

Více

Bezpečné prostředí ochrana zdraví při různých činnostech bezpečnost v dopravě znalost pravidel silničního provozu

Bezpečné prostředí ochrana zdraví při různých činnostech bezpečnost v dopravě znalost pravidel silničního provozu Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Výchova ke zdraví Ročník: 6. Výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy Poznámky vysvětlí na příkladech souvislosti mezi

Více

Program proti šikanování 1. Právní východiska. 2. Předmět. 3. Vymezení pojmu šikana

Program proti šikanování 1. Právní východiska. 2. Předmět. 3. Vymezení pojmu šikana Základní škola a mateřská škola Ostrava - Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Program proti šikanování 1. Právní východiska Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování Program proti šikanování Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování 2.2 Verbální šikana 2.3 Fyzická šikana 2.4 Smíšená šikana 3. Odpovědnost školy a pedagogických pracovníků 3.1 Odpovědnost

Více

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Platná legislativa Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Ročník: 1. Zpracováno dne: 20. 8. 2013

Ročník: 1. Zpracováno dne: 20. 8. 2013 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_RUMJI_TELOCVIK_13 Název materiálu: Prevence úrazů a nemocí Tematická oblast: Tělesná výchova 1. ročník Anotace: Úrazy představují závažný zdravotnický problém. Cílempráce

Více

preventivní péče ústavní nebo ochranné výchovy

preventivní péče ústavní nebo ochranné výchovy Systém péče v ČR Systém péče v České republice se dělí na dvě základní skupiny. Do první skupiny patří zařízení, která pracují s klienty v rámci preventivní péče. Druhá skupina zařízení se již věnuje dětem,

Více

Nabídka programů pro střední školy

Nabídka programů pro střední školy Nabídka programů pro střední školy Interaktivní hra více lektorů HRA O AIDS skupinová práce pod vedením lektorů na 5 interaktivních stanovištích výuka, názorné ukázky, plnění úkolů a možnost vyjádřit své

Více

Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2, okres Litoměřice Jednotný postup školy a rodiny při řešení výchovných problémů žáků

Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2, okres Litoměřice Jednotný postup školy a rodiny při řešení výchovných problémů žáků Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2, okres Litoměřice Jednotný postup školy a rodiny při řešení výchovných problémů žáků Tento pokyn upravuje postup vyučujících při řešení výchovných, kázeňský

Více

RODINNÉ PRÁVO VYBRANÉ OTÁZKY

RODINNÉ PRÁVO VYBRANÉ OTÁZKY RODINNÉ PRÁVO VYBRANÉ OTÁZKY -rozvod manželství sporný, nesporný -popření otcovství -vyživovací povinnost rodičů k dětem -další druhy vyživovací povinnosti ROZVOD SPORNÝ Soud můţe manţelství na návrh některého

Více

RODINNÉ PRÁVO VYBRANÉ OTÁZKY

RODINNÉ PRÁVO VYBRANÉ OTÁZKY RODINNÉ PRÁVO VYBRANÉ OTÁZKY -rozvod manželství sporný, nesporný -popření otcovství -vyživovací povinnost rodičů k dětem -další druhy vyživovací povinnosti ROZVOD SPORNÝ Soud můţe manţelství na návrh některého

Více

Např: neúspěch u zkoušky, příliš velké pracovní napětí, rozchod s partnerem, úmrtí blízkého člověka (rodina, přítel).

Např: neúspěch u zkoušky, příliš velké pracovní napětí, rozchod s partnerem, úmrtí blízkého člověka (rodina, přítel). Otázka: Náročné životní situace Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Kriss Náročné životní situace (stres,frustrace,deprivace) = situace, které brání nebo stěžují člověku dosažení cíle Např: neúspěch

Více

DĚTI CHTĚJÍ MÍT DOMOV POUZE KOMPLEXNÍ PRÁCE S RODINOU JE CESTOU Z OHROŽENÍ

DĚTI CHTĚJÍ MÍT DOMOV POUZE KOMPLEXNÍ PRÁCE S RODINOU JE CESTOU Z OHROŽENÍ DĚTI CHTĚJÍ MÍT DOMOV POUZE KOMPLEXNÍ PRÁCE S RODINOU JE CESTOU Z OHROŽENÍ Výchozí předpoklady naší práce Centrem našeho zájmu je dítě a jeho rodina Celostní postoj, neutralita, na proces a řešení problému

Více

Drogy a volný čas. - porovnání 2007 vs. 2008 vs. 2009 vs. 2010 vs. 2011 vs. 2012 -

Drogy a volný čas. - porovnání 2007 vs. 2008 vs. 2009 vs. 2010 vs. 2011 vs. 2012 - Drogy a volný čas - porovnání vs. vs. vs. vs. vs. - Porovnání výsledků výzkumů provedených na SOŠ a SOU Jičínská 762 Mladá Boleslav ve školních letech 2006/07 až / - Střední odborná škola a Střední odborné

Více

PORADENSKÁ ŠKOLA W. GLASSERA: REALITY THERAPY

PORADENSKÁ ŠKOLA W. GLASSERA: REALITY THERAPY PORADENSKÁ ŠKOLA W. GLASSERA: REALITY THERAPY PRO PORADENSKOU PRAXI NENÍ NIC PRAKTIČTĚJŠÍHO NEŢ DOBRÁ TEORIE Proto odborná výuka poradců má obsahovat především teoretické principy, na jejichţ základě lze

Více

Dotazník pro rodiče. Jméno dítěte.. datum narození... národnost. bydliště... telefon. škola.. třída...

Dotazník pro rodiče. Jméno dítěte.. datum narození... národnost. bydliště... telefon. škola.. třída... PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA PRO PRAHU 1, 2 A 4 Francouzská 56, 101 00 Praha 10; tel. 267 997 011 e-mail: poradna@ppppraha.cz; www.ppppraha.cz; IČO: 68407441 Dotazník pro rodiče Důvěrné! Vážení rodiče,

Více

Nelegální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Nelegální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Nelegální drogy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2010 Mgr.Olga Čadilová PROBLEMATIKA ZÁVISLOSTÍ "Jakákoliv závislost je špatná,

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program ZÁKLADNÍ ŠKOLA TACHOV, HORNICKÁ 1325, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 září 2015 Zpracovala: Mgr. Lenka Doležalová Moto: Zdravý životní styl Cíle: Dlouhodobé:

Více

Specifika psychoterapeutické podpory osob se zdravot. postižením a osob pečujících. Kateřina Ožanová Pracujeme společně 2015

Specifika psychoterapeutické podpory osob se zdravot. postižením a osob pečujících. Kateřina Ožanová Pracujeme společně 2015 Specifika psychoterapeutické podpory osob se zdravot. postižením a osob pečujících Kateřina Ožanová Pracujeme společně 2015 Představení Klinická psycholožka a psychoterapeutka v psychiatricko-psychologické

Více

Syndrom CAN týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte Mgr. Martina Kekulová

Syndrom CAN týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte Mgr. Martina Kekulová Syndrom CAN týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte Mgr. Martina Kekulová lektorka pro přímou práci s dětmi, ţáky a třídními kolektivy v oblasti primární prevence rizikového chování Karlovy Vary

Více

S t ř e d i s k o Z l í n. PhDr. Zdeňka Kosařová Mgr. Vladimír Lhotka Mgr. Radomír Váňa

S t ř e d i s k o Z l í n. PhDr. Zdeňka Kosařová Mgr. Vladimír Lhotka Mgr. Radomír Váňa S t ř e d i s k o Z l í n PhDr. Zdeňka Kosařová Mgr. Vladimír Lhotka Mgr. Radomír Váňa PRÁCE S PACHATELI NÁSILNÝCH TRESTNÝCH ČINŮ Zahajovací konference v rámci projektu Zlínského kraje NEPŘEHLÍŽEJME DOMÁCÍ

Více

Střední odborné učiliště společného stravování Dr. Beneše 413/II, 290 01 Poděbrady. Krizový plán 2013/2014

Střední odborné učiliště společného stravování Dr. Beneše 413/II, 290 01 Poděbrady. Krizový plán 2013/2014 Střední odborné učiliště společného stravování Dr. Beneše 413/II, 290 01 Poděbrady Krizový plán 2013/2014 žák kouří v prostorách školy nebo akcích na školních 1. Žák je přistižen poprvé Informujte TU TU

Více

Odpovědnost učitele základní školy. Seminář Centra pro rodinu VEGA, Kladno

Odpovědnost učitele základní školy. Seminář Centra pro rodinu VEGA, Kladno Odpovědnost učitele základní školy Seminář Centra pro rodinu VEGA, Kladno Téma prezentace postupy a řešení problémů spojených s rizikovým chováním z pohledu etických norem a práva, se kterými se v prostorách

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33. Směrnice Sankční řád SANKČNÍ ŘÁD

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33. Směrnice Sankční řád SANKČNÍ ŘÁD Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 Směrnice Sankční řád Č.j.: ZŠDv//2013/Ha Vypracoval: Mgr.Lumír Hamal Schválil: Mgr. Lumír Hamal Platnost: 25. 8. 2013 Účinnost ode dne: 2. 9. 2013

Více

Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013.

Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013. Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013 Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování

Více

Mgr. Lucie Kopáčová sociální pedagog

Mgr. Lucie Kopáčová sociální pedagog Rodinné Integrační Centrum o.s. Centrum pro autismus z PASti Prodloužená 278, Pardubice 530 09 www.ric.cz, info@ric.cz Mgr. Lucie Kopáčová sociální pedagog DOTAZNÍK PRO ŘEDITELE ZŠ A MŠ PARDUBICE zkoumané

Více

Vztahy mezi lidmi a formy soužití vztahy ve dvojici (kamarádství, přátelství, láska, partnerské vztahy, manželství, rodičovství) vztahy ve dvojicích

Vztahy mezi lidmi a formy soužití vztahy ve dvojici (kamarádství, přátelství, láska, partnerské vztahy, manželství, rodičovství) vztahy ve dvojicích Předmět: Výchova ke zdraví Ročník: 7. Časová dotace: 1 hodina týdně Výstup předmětu Rozpracované očekávané výstupy Září, říjen, listopad respektuje přijatá pravidla soužití mezi vrstevníky a partnery a

Více

Problémové situace ve školství

Problémové situace ve školství EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" Problémové situace ve školství Řízení lidských zdrojů ve vzdělávacích institucích Řízení lidských zdrojů ve školství Ve škole můžeme

Více

Pedagogicko psychologická poradna Plzeň, pracoviště Plzeň-sever. Příjmení a jméno:... nar.:... Bydliště s adresou, PSČ:. č. tel.: Žák třídy:, Škola v

Pedagogicko psychologická poradna Plzeň, pracoviště Plzeň-sever. Příjmení a jméno:... nar.:... Bydliště s adresou, PSČ:. č. tel.: Žák třídy:, Škola v Příjmení a jméno:... nar.:... Bydliště s adresou, PSČ:. č. tel.: Žák třídy:, Škola v... Rodné číslo dítěte:. Určeno pro vyšetření žáků 1. až 8. tříd ZŠ Velmi důvěrné! Sdělení rodičů Milí rodiče, Vaše dítě

Více

Výroční zpráva o činnosti Střediska výchovné péče ve Strakonicích

Výroční zpráva o činnosti Střediska výchovné péče ve Strakonicích Výroční zpráva o činnosti Střediska výchovné péče ve Strakonicích Školní rok 2011/2012 1 1. Základní údaje o škole a školském zařízení. Název školského zařízení: Dětský diagnostický ústav, dětský domov

Více

Kriminalita dětí a mládeže Karlovarský kraj Zkušenosti policie se šikanou na školách - Kazuistika

Kriminalita dětí a mládeže Karlovarský kraj Zkušenosti policie se šikanou na školách - Kazuistika Kriminalita dětí a mládeže Karlovarský kraj Zkušenosti policie se šikanou na školách - Kazuistika Trestná činnost dětí a mládeže Karlovarský kraj Věková struktura pachatelů 2. 1. - 13.11. 2012 1.1. 13.

Více

Minimální preventivní program na šk. rok 2008/2009

Minimální preventivní program na šk. rok 2008/2009 Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Čs. exilu 669, 708 00 Ostrava-Poruba Web: www.gym669ova.cz E-mail: reditel@gym669ova.cz sekretariat@gym669ova.cz Tel., fax: +420 596 910 135

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. příloha Minimálního preventivního programu

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. příloha Minimálního preventivního programu PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ příloha Minimálního preventivního programu Zpracováno podle Metodického pokynu MŠMT k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení, č. j. 24 246/2008-6. Koordinace

Více

Plán školního metodika prevence školní rok 2012/2013. Základní škola Dolní Beřkovice, okres Mělník Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice 315 692 010

Plán školního metodika prevence školní rok 2012/2013. Základní škola Dolní Beřkovice, okres Mělník Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice 315 692 010 Plán školního metodika prevence školní rok 2012/2013 Základní škola Dolní Beřkovice, okres Mělník Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice 315 692 010 Statutární zástupce: Výchovný poradce: Školní metodik

Více

Organizační směrnice č. 51/2013/SŘ. Pravidla pro používání informačního systému FOSTER

Organizační směrnice č. 51/2013/SŘ. Pravidla pro používání informačního systému FOSTER Organizační směrnice č. 51/2013/SŘ Pravidla pro používání informačního systému FOSTER Čj.: SŠNM/2303/2013 Zpracoval: Mgr. Jaroslav Lainz, speciální pedagog - etoped Schválila: PaedDr. Olga Talášková, ředitelka

Více

Alkoholické nápoje a lidský organismus

Alkoholické nápoje a lidský organismus Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0025 Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního

Více

POMOC A PROVÁZENÍ DOSPÍVAJÍCÍCH A DOSPĚLÝCH OSOB S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA POHLEDEM KLINICKÉHO PSYCHOLOGA MGR. ING.

POMOC A PROVÁZENÍ DOSPÍVAJÍCÍCH A DOSPĚLÝCH OSOB S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA POHLEDEM KLINICKÉHO PSYCHOLOGA MGR. ING. POMOC A PROVÁZENÍ DOSPÍVAJÍCÍCH A DOSPĚLÝCH OSOB S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA POHLEDEM KLINICKÉHO PSYCHOLOGA MGR. ING. ALENA STŘELCOVÁ Autismus činí člověka osamělým. S pocitem vlastní jinakosti se

Více

S AGRESÍ A ŠIKANOU VE STŘEDU I JINDY A JAK? Martina Bártová Petra Tučková Příspěvek na konferenci Kam kráčí(š) primární prevence? Praha 2008 OBSAH PŘÍSPĚVKU: seznámení s profesní dráhou preventisty seznámení

Více

Statistika Mládež a drogy

Statistika Mládež a drogy Statistika Mládež a drogy Brněnské školy Vypracoval: A Kluby ČR o.p.s. 1 Statistika Mládež a drogy 2014 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty brněnských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. Příloha minimálního preventivního programu ZŠ Jedovnice

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. Příloha minimálního preventivního programu ZŠ Jedovnice PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Příloha minimálního preventivního programu ZŠ Jedovnice I. Tento program vznikl na základě Metodického pokynu ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

Když vlastní rodina chybí - náhradní, ústavní výchova,adopce

Když vlastní rodina chybí - náhradní, ústavní výchova,adopce Když vlastní rodina chybí - náhradní, ústavní výchova,adopce určeno pro žáky sekundy víceletého gymnázia CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. cílová skupina: žáci sekundy cílem

Více

Základní škola,jungmannova 660,Roudnice n.l. Program proti šikanování ve škole. Spisový znak: Skartační znak: S 10 Změny:

Základní škola,jungmannova 660,Roudnice n.l. Program proti šikanování ve škole. Spisový znak: Skartační znak: S 10 Změny: Základní škola,jungmannova 660,Roudnice n.l. Program proti šikanování ve škole Č.j.:2/2009 Účinnost od:1.4.2009 Spisový znak: Skartační znak: S 10 Změny: Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 2.1

Více

INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte

INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte Om 1. informace o dítěti Jméno a příjmení Rodné číslo Místo narození Trvalý pobyt Faktický pobyt 2. rodiče Rodiče Otec Matka Jméno a příjmení Stav Trvalý pobyt Přechodný

Více

Náhradní rodinná péče v České republice a zkušenosti přímých aktérů

Náhradní rodinná péče v České republice a zkušenosti přímých aktérů Náhradní rodinná péče v České republice a zkušenosti přímých aktérů Život v náhradní rodinné péči z pohledu přijatých dětí a náhradních rodin www.nahradnirodina.cz www.nadacesirius.cz www.nadacesirius.cz

Více

ČÁST A ÚDAJE O ŽADATELI/ŽADATELCE

ČÁST A ÚDAJE O ŽADATELI/ŽADATELCE Dotazník k žádosti o zařazení do evidence žadatelů vhodných stát se osvojiteli / pěstouny / pěstouny na přechodnou dobu ČÁST A ÚDAJE O ŽADATELI/ŽADATELCE I. OSOBNÍ ÚDAJE ŽADATELE/KY Státní příslušnost:

Více

4. Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí. Název standardu. Kritéria standardu. Závazné pro: Vypracovala: Schválila: Dne a podpis:

4. Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí. Název standardu. Kritéria standardu. Závazné pro: Vypracovala: Schválila: Dne a podpis: Název standardu 4. Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí 4a) Orgán sociálně-právní ochrany má v rámci stanovené organizační struktury určen počet pracovních míst a zpracované pracovní

Více

Výchovné poradenství

Výchovné poradenství Výchovné poradenství Výchovný poradce: Mgr. Hana Topičová Hlavní okruhy činnosti výchovného poradce: péče o duševní zdraví žáků péče o žáky s výukovými potížemi péče o žáky s výchovnými problémy pomoc

Více

Působení pohybového programu na psychotické klienty s diagnózou schizofrenie.

Působení pohybového programu na psychotické klienty s diagnózou schizofrenie. Působení pohybového programu na psychotické klienty s diagnózou schizofrenie. Mgr.Zdeněk Melichárek Ústav tělesné výchovy Fakulta managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Obhajoba disertační

Více