Primární preventivní program ve školním roce 2012/2013 Základní škola Josefa Vohradského ve Šluknově T. G. Masaryka 678, Šluknov

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Primární preventivní program ve školním roce 2012/2013 Základní škola Josefa Vohradského ve Šluknově T. G. Masaryka 678, Šluknov 407 77"

Transkript

1 Primární preventivní program ve školním roce 2012/2013 Základní škola Josefa Vohradského ve Šluknově T. G. Masaryka 678, Šluknov Úvod Prevence rizikového chování dětí a mládeže je nedílnou součástí výuky a výchovy na naší základní škole. Nutnost prevence vyplývá z negativních jevů, jako jsou stoupající projevy agresivity, netolerance, nárůst trestné činnosti na základních školách, a to především mezi žáky druhého stupně. Dále z rizika požívání alkoholu, drog a jiných škodlivých látek, kouření i hazardních her. Cílem našeho programu je to, abychom pro žáky, rodiče i pedagogy vytvořili zdravou školu. Chceme realizovat takové prostředí, aby se naši žáci cítili bezpečně, aby se v našem prostředí dařilo rozvíjet dobré mezilidské vztahy. Klademe si za úkol, abychom žákům přiměřeně podle věkových skupin poskytovali základní informace zaměřené na prevenci kouření, požívání alkoholu a drog i jiných omamných látek, hazardního hráčství, násilí a šikanování, záškoláctví, sexuálního zneužívání a týrání. Chceme formovat správné postoje našich žáků k této problematice, získávat jejich důvěru a pěstovat v nich pro společnost potřebné dovednosti a schopnosti spojené se seberealizací žáků. Za potřebnou považujeme schopnost žáků rozpoznat a odmítnout takové chování a jednání, které obsahuje prvky netolerance, agresivity, šikany, trestné činnosti, a aby se vyvarovali požívání alkoholu (později nadměrného množství) a jiných návykových látek.

2 2. Charakteristika školy Základní škola ve Šluknově leží na severu České republiky ve Šluknovském výběžku. Téměř šestitisícové město leží v těsné blízkosti hranic s Německou spolkovou republikou. Šluknov leží v krásné krajině, obecně se nijak neliší od většiny menších měst. Problémy způsobuje především vysoká nezaměstnanost celého regionu, dlouhodobě i zhoršující se sociální skladba obyvatelstva. Žáků ze sociálně znevýhodněných rodin je v některých třídách většina. Nemalý počet žáků pochází z rodin žijících ze sociálních dávek, z prostředí, kde vzdělání nehraje důležitou roli a sociálně podnětné prostředí je minimální. Ve školním roce 2012/2013 školu navštěvuje 478 žáků, jejich počet má mírně vzrůstající tendenci. Každý ročník je rozdělený do dvou až tří tříd o průměru 21 žáků. Z hlediska primární prevence je Šluknov specifický: Nízká vzdělanostní úroveň Velkou tolerancí k požívání alkoholu a cigaret a jiných návykových látek Ve srovnání s republikovým průměrem velká menšina romského a vietnamského etnika Postupným zvyšováním nárůstu počtu sociálně nepřizpůsobivých občanů Vznikem některých míst nebo domů ve městě, která mají blízko k označení za sociálně vyloučené lokality Velkým počtem finančně slabě zajištěných rodin Odlehlostí Šluknovského výběžku od zbytku republiky Relativně vysoká možnost volnočasového vyžití dětí a pomoci ze strany neziskových organizací Sexuální turistikou německých občanů Označováním médii a centrem republiky za nebezpečné město v problémovém regionu Relativně vysoká možnost volnočasového vyžití dětí a pomoci ze strany neziskových organizací

3 3. Cíle primárního preventivního programu Cílem všech forem práce a aktivního působení v rámci preventivního programu je vychovat takového žáka, který je odpovědný za své chování v míře, přiměřené jeho věku. Měl by být odolný vůči stresu, negativním vlivům a zážitkům, dělat samostatná správná rozhodnutí, řešit problém popřípadě nalézt správou pomoc k vyřešení problému a podílet se na tvorbě pozitivního prostředí a životních podmínek. Cílem je vytvořit takové klima školy, které přispívá k pozitivnímu přístupu žáků k procesu vzdělávání, snižuje riziko stresů a úzkostných stavů, posiluje vyrovnané sebevědomí žáků. Dává jim tak základ pro jejich zdravý vývoj a žáci si do života odnášejí vzorce pro pozitivní chování. Všímavé, bezpečné a zdravé prostředí ve škole vytváří předpoklady k tomu, aby škola byla schopna v případě výskytu rizikového chování ihned reagovat. 3.1 Dlouhodobé cíle V loňském roce začal z průměru posledních let vybočovat narůstající počet neomluvených hodin. Všichni vyučující začali všechny absence důsledněji hlídat, ověřovat a k podezřelým případům ihned volali k jednání rodiče. Bohužel někteří rodiče žáky kryli a v několika případech se škola nevyhnula spolupráci s příslušnými úřady, Policií ČR a Městskou policií Šluknov. Neomluvené hodiny žáků je nutné letos důsledně hlídat od samého začátku roku a ihned jednat na nápravě. Vzhledem k většímu počtu žáků z různých národnostních menšin a složení obyvatelstva v regionu se zejména hodiny rodinné a občanské výchovy více zaměří na témata multikulturalismu, rasismu, xenofobie a podobně. Chceme pokračovat s patronáty vyšších ročníků nad třídními kolektivy z prvního stupně základní školy či nad šestými třídami. Chceme udržet tradičně rozmanitý výběr kroužků pro žáky naší školy.

4 Zůstat ve spolupráci s preventisty z Policie ČR, Městské policie Šluknov a šluknovským Českým červeným křížem, navázat dlouhodobější spolupráci s Hasičským záchranným sborem Šluknov. Po dobrých zkušenostech z loňského roku na prvním i druhém stupni školy chceme pokračovat v osvědčené spolupráci s lektorkou preventivního programu Etické dílny paní Idou Pencovou. Na programy pro dosažení cílů našeho plánu se pokusí školní metodik primární prevence získat finanční příspěvek z dotačního titulu ministerstva školství. 3.2 Krátkodobé cíle V průběhu celého školního roku budeme zařazovat do výuky v každém ročníku vhodné besedy, exkurze, přednášky a podobně na témata z okruhu primární prevence (viz. plán níže) vedené odborníky v daném oboru. Vzhledem ke stále tenčícímu se rozpočtu školy je nutné snažit se získat do hodin kvalitní programy, ale také o to, aby byly ve finančních možnostech školy nebo zcela zdarma.

5 4. Zaměření primárně preventivního programu Primární preventivní program zahrnuje aktivity prevence v těchto oblastech: Násilí, šikana a kyberšikana Záškoláctví (v posledním roce došlo k nárůstu průměrného počtu neomluvených hodin na žáka) Kriminalita, delikvence Vandalismus Finanční gramotnost Jiné formy násilného chování Ohrožení mravnosti a mravní výchovy mládeže Xenofobie, rasismus, intolerance a antisemitismus Kouření, požívání návykových látek, alkoholu, anabolik a dalších drog Gamblerství Domácí násilí, komerční sexuální zneužívání dětí Syndrom týraných a zneužívaných dětí Sekty a náboženská hnutí Na úrovni naší školy klademe důraz na vybudování systému aktivit (kroužky, mimoškolní činnost, exkurse, projektové dny, besedy, výlety) a služeb (výchovný poradce, služby pedagogicko - psychologické poradny, neziskové organizace, apod.). Ty se zaměřují na práci se žáky školy, aby se zamezilo výskytu rizikového chování.

6 5. Účinnost primárně preventivního programu Účinnost primárního preventivního programu je podmíněna především spoluprací vedení školy, školního metodika prevence, výchovných poradců (každý stupeň základní školy má svého) a všech pedagogů. Klíčová je také spolupráce školy s rodiči, s odborníky a s odbornými institucemi, které pracují v oblasti prevence. Důležité je finanční zabezpečení preventivního programu. Město Šluknov ale rozpočet škole každým rokem snižuje, což znamená velké úspory ve všech oblastech. Rovněž nezbytné je zajistit, aby se školní metodik i ostatní pedagogové dále vzdělávali, účastnili se školení, studovali odborný tisk. Téměř ke každému tématu z oblasti primárně preventivního programu má škola k zapůjčení pro žáky, rodiče i učitele odborné texty, publikace či materiály v tištěné i audiovizuální formě vydávané institucemi aktivními v příslušné oblasti. Tato dokumentace je na naší škole k dispozici zejména v kabinetu rodinné výchovy a zájemci si v ní mohou zvýšit informovanost v této problémové oblasti. Jsou to například brožury či odbornější publikace: Vaše děti a návykové látky, Dospívání, Sexuální výchova, Tabu v rodinné komunikaci a mnohé další. Pro větší názornost a snazší pochopitelnost někdy používáme ve výuce rovněž moderní multimediální prostředky, jako jsou např. prezentace, počítačové programy a videofilmy. Příslušné programy jsou uváděny v souladu s věkem aktuálních diváků. Je to např. výukový program Řekni drogám ne a další. Těmto výstražným filmovým příběhům předchází všeobecný úvod do problematiky a po představení následuje diskuze a shrnutí. Výuku finanční gramotnosti doplňujeme také deskovou hrou Finanční svoboda. Aby program byl účinný, musí škola pracovat se školním kolektivem jako celkem, ale současně musí vytipovávat ty žáky, u kterých je nebezpečí vzniku rizikového chování největší. Pro každý konkrétní preventivní program vytváříme nejvhodnější cílové skupiny žáků, aby se výsledek programu neminul účinkem (nejčastěji podle věku).

7 6. Současný stav primární prevence Na pozici školního metodika primární prevence vystřídal paní učitelku Mgr. Jaroslavu Rostovou pan učitel Mgr. Filip Kadeřábek. Ve svém úvazku má hodiny rodinné a občanské výchovy ve všech třídách na druhém stupni základní školy, což je pro tuto funkci ideální. Ve škole působí dva výchovní poradci, každý pro jeden stupeň základní školy. Každý čtvrtek mezi 15 a 16. hodinou jsou ve škole přítomní pro veškerá jednání s rodiči všichni učitelé i vedení školy v rámci tzv. konzultační hodiny. Na splnění cílů primární prevence se vedle každodenní výuky, mimoškolních aktivit nebo dobrovolných školních zájmových útvarů (kroužků) podílí také spolupráce školy s mnoha institucemi (hasiči, policie, pedagogicko - psychologické poradny, neziskové organizace, městský úřad, a další). Výuku doplňují nejrůznější přednášky, tematické hodiny, besedy, projektové dny, zážitkové programy atd. Spolupráce vedení školy, pedagogů, výchovných poradců, metodika primární prevence a ostatních dotčených institucí je na odpovídající profesionální úrovni. 6.1 Plán práce - Preventivní program jako součást výuky První stupeň školy Na prvním stupni zařazujeme témata primární prevence při všech vhodných příležitostech do vyučovacích předmětů. Hlavními předměty jsou prvouka, vlastivěda a přírodověda. Čistota, nemoc, zdravá strava, životní prostředí. Trávení volného času. Výchova ke zdraví, zdraví a jeho ochrana. Prevence osobního ohrožení a prevence zneužívání návykových látek. Péče o zdraví. Návykové látky a prevence jejich zneužívání.

8 Do výukových hodin zařazují učitelé na prvním stupni programy na DVD nosičích. K dispozici mají několik DVD asociace Záchranný kruh zaměřená na mnohá témata primární prevence. Programy jsou podle vyjádření učitelů dobře a srozumitelně zpracovaná. Nově používají na prvním stupni DVD z dopravní výchovy. Dále DVD Požáry, Havárie, Osobní nebezpečí, Zemětřesení, sesuvy půdy a laviny, Příručka první pomoci, Terorismus a jiné hrozby, Atmosférické poruchy, Povodně, Běžná rizika, Mimořádné události a Dopravní výchova, kolo. Žádaná je další spolupráce na besedách se zvoleným tématem pro ročník z programu Etické dílny, lektorka paní Ida Pencová. (www.etickedilny.cz) Za důležité považují vyučující i nadále se v hodinách věnovat dopravní výchově. Rozebírat možné rizikové faktory a jak na ně reagovat. Bohužel v letošním roce nebude možné zařadit do programu všeobecný celoroční preventivní program Ajax preventistů Policie ČR a Městské policie Šluknov z důvodu mateřské dovolené koordinátorky projektu. Druhý stupeň školy Práce na druhém stupni je velmi důležitá, ale obtížná z hlediska koordinace činností. Primární prevence je součástí většiny školních předmětů a přitom každý z těchto předmětů je vyučován jiným pedagogem. To vyžaduje spolupráci mezi učiteli. Splnění cílů plánu primární prevence se učitelé s žáky věnují v hodinách rodinná a občanská výchova. Další témata primární prevence obsahuje také výuka v přírodopisu, dějepisu, matematice, chemii, literatuře, výtvarné výchově a tělesné výchově a dalších předmětech, též v průřezových tématech Školního vzdělávacího plánu. 6. ročník rodina, rodinný život, školní řád, pravidla ve třídním kolektivu a ve škole, vandalismus, národnostní menšiny, osobní bezpečí - způsoby chování v krizových situacích (šikana, deviantní osoby, atd.), osvojení si sociálních dovedností a modelů chování při kontaktu se sociálně patologickými jevy ve škole i mimo ni, v případě potřeby vyhledání odborné pomoc sobě nebo druhý, aj. 7. ročník pravidla a normy chování, rovnost lidí - základní lidská práva a povinnosti, péče o zdraví - závadové chování HIV, nebezpečí nejčastěji zneužívaných drog, vyhýbání se problémovým skupinám, v případě potřeby

9 vyhledání sobě nebo jiným odbornou pomoc, náboženství a sekty, finanční gramotnost, aj. 8. ročník druhy práva, protispolečenské jevy, Listina základních práv a svobod, rodina, člověk a citový život, náročné životní situace, problematika drog, hospodaření, aj. 9. ročník životní perspektivy (pracovní, občanský život, plány, cíle, atd.), spolupráce mezi státy, národní menšiny, péče o zdraví, zodpovědnost za zdraví své i ostatních - zdroje a příčiny nemocí, nakažlivé nemoci, sexuální výchova bezpečný sex, plánované rodičovství, aj. 6.2 Plán práce Akce a exkurze zajišťované v průběhu roku metodikem primární prevence Viz. plán práce školy. 6.3 Plán práce - Akce a exkurze pořádané v průběhu roku Viz. plán práce školy. 6.4 Plán práce - Mimoškolní činnost Viz. plán práce školy. 6.5 Plán práce Spolupráce s dalšími organizacemi Pedagogicko - psychologická poradna Rumburk Pedagogicko psychologická poradna Děčín ETOP Děčín Policie ČR OO Šluknov Městská policie Šluknov

10 Městský úřad ve Šluknově Odbor sociálních věcí a zdravotnictví OSPOD MěÚ Rumburk Teen Challenge Šluknov, Charita Šluknov, Harmonie Šluknov a další neziskové organizace Propagace Na pedagogických radách jsou učitelé průběžně seznamováni s aktuálními informacemi v primární prevenci a děním ve škole. Webové stránky školy Metodické pomůcky dostupnost Kabinet rodinné výchovy, sborovna prvního stupně ZŠ videokazety, knihy, brožury Učebna PC internet Literatura pro učitele a PC program Drogy sborovna Filip Kadeřábek Zpracoval: Mgr. Filip Kadeřábek, metodik primární prevence