Vzdělávání v oblasti práv dítěte pro studenty středních škol

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vzdělávání v oblasti práv dítěte pro studenty středních škol"

Transkript

1 Projekt Centrum nových metod a příležitostí ve vzdělávání, reg. č. CZ.1.07/1.2.00/ Vzdělávání v oblasti práv dítěte pro studenty středních škol Obr. 1 - Titulka Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

2 Práva dítěte pro studenty středních škol 2

3 Práva dítěte pro studenty středních škol 3 Realizátor projektu: DENEB Int., s.r.o. Masarykovo náměstí 40/ BOSKOVICE Partneři projektu: Petrov o. s., Dětský dům Zábrdovice, Lazaretní 1, BRNO SOŠMaP, Vranovská 17, BRNO ZŠ a MŠ Merhautova, Merhautova 37, BRNO ZŠ Ostrava - Kunčičky, Škrobálkova 51/300, OSTRAVA ZŠ Masarykova, Masarykova 291, VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ ZŠ a MŠ Vsetín, Turkmenská 1612, VSETÍN SŠSPaS Zábřeh, nám. 8. května 2, ZÁBŘEH ZŠ a DD Zábřeh, Sušilova 40, ZÁBŘEH

4 Práva dítěte pro studenty středních škol 4 PODĚKOVÁNÍ Autorský kolektiv děkuje všem kolegům z organizací spolupracujících v projektu, kteří přispěli svými zkušenostmi a příklady dobré praxe k vytvoření této publikace.

5 Práva dítěte pro studenty středních škol 5 PŘEDMLUVA I. Práva dítěte jsou pedagogy, pedagogickými a výchovnými pracovníky v diskursivním proudu vzývána i zatracována. Část odborné veřejnosti namítá proti právům dítěte, že brání jejich subjektům uznávat a plnit povinnosti anebo nést autonomní odpovědnost. Předložený argument poukazuje na jednostranné vnímání či porozumění právům dítěte, a to nejen v nitru pedagogické veřejnosti, ale také u rodičů. Uznaná práva děti neuvolňují z povinností či pozitivně chápané odpovědnosti, již se mají naučit naplňovat. Děti právní či morální povinnosti vzdor platnosti jejich práv musejí ctít v sociálním prostředí školy i v obvyklých behaviorálních situacích. Základní funkcí práv dítěte není kontrolovat povinnosti a jejich náležité plnění ze strany organizované společnosti, státu či dospělých (učitelů či výchovných pracovníků). Naopak prvořadou funkcí takových bytostných práv je uspokojovat nejlepší zájmy, případně sociální potřeby dětí. Formálně právní uznání práv dítěte zajišťuje ve světovém měřítku Úmluva o právech dítěte, která vstoupila v platnost před dvaceti třemi roky. Nyní zavazuje 193 smluvní státy. Daná smlouva prohlašuje práva dítěte, poskytuje jim povahu soubornosti s integrujícími účinky, vnitřní soudržnost i vzájemnou podmíněnost. Smlouvu doplňují tři protokoly, přičemž prvé dva jsou povahy substantivní, a tak rozšiřují hmotně právní rozsah souboru práv dítěte. Kdežto třetí, má zatím velmi daleko k platnosti, je procesního charakteru. V systémovém rámci je Úmluva formálním pramenem mezinárodního práva, tam normativně žije a formálně existuje. Avšak jejím cílem je vyvolat právní účinky uvnitř smluvních států, uprostřed zorganizovaných společenských vztahů, a tak učinit práva dítěte společenskou, institucionální a individuální praxí v její banální každodennosti. Vnitrostátní právo řady států umožňuje formální inkorporaci Úmluvy, jejímž právním následkem je možnost přímo používat smluvní ustanovení povinnými subjekty. Podle ústavních norem se stává Úmluva součástí vnitrostátního práva. V případě České republiky je smluvní instrument součástí ústavního pořádku: normového souboru vyznačeného nejvyšší právní silou.

6 Práva dítěte pro studenty středních škol 6 Úmluva učinila z dítěte subjekt práv, podstatně změnila jeho formálně právní status, ale především jeho společenské postavení. Poskytla každému dítěti nárok na sociální, a tím právní aktivitu, třebaže její normová funkce ve věci péče, pomoci a ochrany dítěte nemůže být přehlížena. Podle Úmluvy musí být dítě ve školním i jiném společenském prostředí respektovaným sociálním aktérem. II. John Stuart Mill tvrdí v utilitaristickém zaujetí, a to nikoliv v lexikálním smyslu, že právo jednotlivce je platným nárokem vůči společnosti. Společnost má chránit jeho subjektivní právo buď formou donucení nebo prostřednictvím vzdělání (When we call anything a person's right, we mean that he has a valid claim on society to protect him in the possession of it, either by the force of law, or by that of education and opinion ). Donucení je znakem vnější povahy právního systému, ale i jeho funkcí: donucení se uplatní, jakmile je norma upravující právo člověka porušena. V tomto smyslu jde o funkci konsekutivní a nikoli přesvědčovací; je to nutný a spravedlivý následek protiprávního chování. Stuart Mill na druhém místě odkazuje na cíl i vnější funkci vzdělání ve vztahu k ochraně subjektivních práv člověka. Obdobnou záměrnou úvahou se řídí strany Úmluvy o právech dítěte. Podle čl. 29 odst. 1 písm. b) jedním z cílů vzdělávání je posilovat úctu k lidským právům a k základním svobodám. Práva dítěte jsou, jak všeobecně známo, přítomna mezi cíli edukačního procesu. Avšak funkce vzdělání je ve vztahu k právům člověka jiná než represivní funkce donucení. Vzdělání v oblasti práv umožňuje dítěti rozvíjet dobré sociální vztahy v různém sociálním prostředí: rodině, škole či neformální skupině přátel, a to za předpokladu, že jim dobře porozumí. Dokonce umožňuje dítěti postavit se proti institucionálnímu bezpráví. Rovněž umožňuje dítěti jeho sebepoznání a vyhranění vlastní lidské totožnosti. III. Rámcové vzdělávací programy pro předškolní, základní nebo střední vzdělávání jsou v českém školním prostředí vysloveně orientační a obsahově ploché vůči společenskovědním otázkám lidských práv či práv dítěte. Vertikální vztahy mezi jednotlivcem a společností i horizontální mezilidské vztahy jsou prvotně upraveny mezinárodními a ústavními normami, jež upravují práva člověka či dítěte. Odtud musí vzdělávání začínat, přestože znalost norem

7 Práva dítěte pro studenty středních škol 7 není samospasitelná. Spíše je nutné klást důraz na behaviorální ztotožnění, na pochopení toho, proč jsou dobré ve společenském i individuálním smyslu. Vzdělávací programy pouze označují objekt učiva a jeho očekávané kognitivní výsledky. Programy přisuzují problematice lidských práv či práv dítěte téměř zanedbatelný význam. Ačkoli Česká republika záhy po svém zřízení nabyla postavení strany Úmluvy o právech dítěte, nedokázaly za dlouhý čas její příslušné orgány a školy různých stupňů účinně naplnit cíl vzdělávání uložený do čl. 29 odst. 1 písm. b). Problematika práv dítěte je slabou složkou učiva v mateřských, základních nebo středních školách, jak konečně vzdělávací programy doslovně přiznávají. Předkládaná publikace pro vzdělání v oblasti práv dítěte by se mohla stát jedním z prostředků částečné nápravy škol, a to v duchu Komenského Všenápravy (Panorthosie). Publikace odpovídá na otázky proč a jak učit práva dítěte. Publikace je napsána pedagogy pro pedagogy a má vlastnost, která smluvnímu i programovému podchycení práv dítěte v ontologickém smyslu obvykle chybí: konkrétnost. V tom tkví jejich věcná niternost a odborná identita. Proto by mohla být nejen pedagogickou veřejností přijata, ale taktéž, snad i průběžně, používána. To je přání tvůrců nad jiná. Brno, podzim 2012 Dalibor Jílek

8 Práva dítěte pro studenty středních škol 8 Obsah Předmluva (Dalibor Jílek) 5 Úvod 9 1. Jak na výchovu k lidským právům Práva dítěte a lidská práva ve výuce - kde všude odhalíme lidskoprávní souvislosti? Učení ve skupině a jak na to Jaká mají být pravidla Cvičení na podporu práce ve skupině Hodnocení skupinové kooperativní práce Vzdělávací přístupy a metody skupinové práce Výuka v projektech a jak na to Obecné tipy pro vedení aktivit 30 Závěr 33 Doporučená literatura 34 Použitá literatura 35 Další zdroje 35 Přílohy 36 Příloha č. 1 - Příklad výuky o problematice otroctví 36 Příloha č. 2 - Dotazník o lidských právech a právech dítěte jako úvod do diskuse o lidskoprávních tématech 38 Příloha č. 3 - Příklad výuky nepřípustnosti diskriminace - předsudky a stereotypy 42 Příloha č. 4 - Výuka o právech dítěte a jejich naplňování v praxi s návštěvou zařízení pro ohrožené děti Klokánek 46 Příloha č. 5 - Příklad projektového týdne k lidským právům 49 Příloha č. 6 - Kvíz o lidských právech a právech dítěte 53 Příloha č. 7 - Příklad struktury projektových hodin 55

9 Práva dítěte pro studenty středních škol 9 Úvod Výchova k lidským právům směřuje k vytváření respektu vůči lidským právům každého jednotlivce a citlivosti na jejich porušování. Snahou je dále rozvíjet potřebné dovednosti k aktivní ochraně lidských práv v konkrétních každodenních situacích. Ty jedince vybaví k tomu, aby se mohl stát aktivním občanem, který si uvědomuje svou spoluzodpovědnost za dění kolem sebe a je připraven a ochoten chránit lidská práva. Cílem pedagogického působení je rozvíjet znalosti, dovednosti, hodnoty a postoje. Pedagog ve výchově k lidským právům nevyučuje, ale je průvodcem, dává příležitosti k osvojení si těchto kompetencí prostřednictvím vlastní zkušenosti. Veškeré aktivity by měly být založeny na spolupráci, aktivní účasti, učení se zážitkem. Cílem je uvědomit si souvislosti mezi jednotlivými lidskými právy každého, překonat rozšířený pocit, že nás se to netýká. Vést studenty k tomu, že všichni lidé jsou zodpovědní za ochranu svých lidských práv i za ochranu práv ostatních a seznamovat je s příklady každodenní lidskoprávní práce a s lidskoprávními aspekty veškerého dění ve společnosti. V celé publikaci jsme používali střídavě pojmů děti a studenti, s tím, že podle Úmluvy o právech dítěte jsou dětmi do 18 let, ovšem častěji už o nich přemýšlíme jako o studentech, čímž navozujeme jejich blížící se stav dospělosti a důraz na jejich zodpovědnost a aktivity.

10 Práva dítěte pro studenty středních škol Jak na výchovu k lidským právům Neexistuje univerzální pravidlo jak na výchovu k lidským právům a právům dítěte. Záleží na věku studentů, prostředí, ze kterého přišli, rodinném zázemí, dokonce na městě či regionu, z něhož pocházejí, na míře předsudků a stereotypů, jimiž jsou zatíženi z rodiny a svého nejbližšího okolí, na jejich zkušenostech, na názorech a ideologii skupiny, ke které patří sami či jejich nejbližší přátelé, ale i na osobnosti pedagoga, jeho přístupu ke studentům, osobním vzoru, pravdivosti, kongruentním chování, schopnosti naslouchat a respektovat názory svých studentů a nesnižovat je a na ochotě sám se od nich i učit. Na základě zkušeností celé řady členů týmu, pedagogů a pedagogických pracovníků se pokusíme vymezit několik bodů, které je užitečné mít při výchově studentů k lidským právům na paměti. Nechávejte studenty samy objevovat lidskoprávní problémy a hledat na ně své vlastní odpovědi. Nepředkládejte jim svá vlastní hotová řešení, ani je nepřesvědčujte o svém názoru. Spíše je samotné nechejte objevovat důvody, příčiny a z nich vyvozovat odpovědi. (Příklady: Proč je nepřípustná diskriminace? Proč děti potřebují samostatnou úmluvu na ochranu svých práv?, ) Stavějte na samostatnosti studentů. Jednejte s nimi jako s myslícími bytostmi a partnery. Nekritizujte a neodsuzujte, protože tím se stavíte do role nadřazené. Pracujte raději jako jejich průvodce na jejich vlastní cestě. Osvědčují se metody, při nichž žáci pracují samostatně: vyjádří svůj názor, sdělí ho ostatním. K tomu je vhodné využívat samostatné skupinové práce, diskuse, diskusní a komunitní kruhy. Učitel pouze sleduje dodržování pravidel komunikace a práce, nicméně nechává studenty volně diskutovat a hledat řešení a odpovědi, do diskuse se zapojuje, ale jako jeden z účastníků, ne jako autorita.

11 Práva dítěte pro studenty středních škol 11 Podporujte spolupráci mezi studenty, veďte je k interakcím a uvědomování si svých pocitů z nich, rozvíjejí tak své dovednosti, sociální inteligenci a empatii, z níž jejich pochopení pro lidská práva vychází. Začínejte u praktického a nechejte děti podle své vyspělosti samotné dovozovat obecnější. Zejména u studentů lze úspěšně využít lidskoprávní případy a na základě nich pak diskutovat o významu lidských práv. Na základě zpráv lze probírat jejich lidskoprávní aspekty. I pro studenty platí, že nejlépe je obecné principy stavět na vlastních zkušenostech. Veďte studenty k aktivismu. Seznamujte je s organizacemi a pracovníky organizací, které ve vašem městě působí v oblasti lidských práv a ukazujte jim lidskoprávní práci v každodenním životě může se jednat o občanskou poradnu, organizaci na pomoc ohroženým dětem nebo osobám ohroženým domácím násilím, může se jednat o organizaci monitorující lidská práva ve vztahu k životnímu prostředí nebo podporující rozvoj školství v rozvojových zemích nebo třeba i státní orgán zajišťující ochranu občanů před špatným postupem státních orgánů (Veřejný ochránce práv). Aktivismus v tomto kontextu by měl znamenat uvědomění si vlastní zodpovědnosti a schopnosti ovlivnit dění kolem sebe i ve světě Práva dítěte a lidská práva ve výuce kde všude odhalíme lidskoprávní souvislosti? Smysluplné lidskoprávní souvislosti lze odhalovat téměř ve všech vyučovaných předmětech, jejich zahrnutím do výuky posilujeme praktický rozměr výuky a získáváme tak lépe motivované studenty. V našem projektu zapojené střední školy jsou pro toto téma ideální, zaměřují se totiž na sociální činnost, proto zejména ve škále jejich předmětů se lidskoprávní problematika objevuje pravidelně, odpovídá směru vzdělávání studentů k pomoci druhým lidem, respektování, toleranci a především ochraňování a prosazování lidských práv těch,

12 Práva dítěte pro studenty středních škol 12 jejichž postavení ve společnosti je nějakým způsobem znevýhodněné dětí zdravotně postižených, společensky vyloučených, týraných, seniorů, nemocných apod. Podobně však se níže uvedené příklady dají využít i na jiných středních školách, zejména ve společenskovědních předmětech. Zeměpis: V tomto předmětu lze zařadit zjišťování lidskoprávní situace probíraných států či regionů. Typickou průřezovou otázkou může být postoj k trestu smrti a ke svobodě projevu nebo k právům dítěte a k právům žen. Dějepis: V tomto předmětu se nabízí řada možností, jak využívat lidskoprávní tematiku. Dějiny lidstva jsou v podstatě i dějinami porušování práv některých skupin lidí. Častými metodami vzdělávání jsou diskuse, promítání filmů a debaty o nich, besedy (např. film Síla lidskosti + beseda s jedním ze zachráněných židovských dětí Nicolase Wintona), odborné exkurze (např. koncentrační tábor v Osvětimi). Vlastně v každém probíraném historickém období lze zaměřit pozornost na otázky z dnešního pohledu spadající do problematiky lidských práv např. postavení žen a dětí, svoboda jednotlivce, ochrana v rámci soudního řízení, ochrana před mučením. V rámci moderních dějin lze zařadit či studenty nechat vyhledávat příběhy porušování lidských práv typické pro některá období či regiony. Matematika v tomto předmětu lze např. statistické údaje o vývoji některých aspektů společnosti využít pro sestavování a vnímání matematicky vyjádřitelných dopadů konkrétních porušování lidských práv na společnost, např. lze vyčíslit počty žen, které kvůli genderové diskriminaci chybějí ve školách, počty dětí, které se podle statistik kvůli chybějícím hygienickým zařízením, a tím rozšířeným onemocněním v dané zemi, nedožijí pěti let, náklady, které státy vydávají na zbrojení nebo ztratí korupcí ve srovnání s náklady na zřizování škol apod.

13 Práva dítěte pro studenty středních škol 13 Český jazyk a literatura, literární výchova: v tomto předmětu lze zařadit diskuse nad literárními díly související s tematikou lidských práv nebo o autorech, kteří svůj život zasvětili obraně lidských práv, psaní esejí, úvah na dané téma, práce s novinovými články apod. Výtvarná výchova: v tomto předmětu lze odhalit lidskoprávní konotace či motivace tragickými případy porušení lidských práv u mnohých slavných děl. Občanská nauka: často využívanými metodami jsou diskuse nad aktuální problematikou (rasismus, extremismus, nacionalismus, politické ideologie, postavení žen ve společnosti, multikulturní společnost, občanské společnosti, demokracie ), psaní esejí nebo vyjádření názoru na vybranou lidskoprávní problematiku a následný diskusní kruh, využití internetu. Vhodné jsou diskuse nad zprávami z tisku, samostatné vyhledávání informací k některým pojmům a problematice (fašismus, extremismus, feminismus, nacionalismus, totalita...), vytvoření referátů a prezentací pro spolužáky apod., práce studentů ve skupinách, myšlenkové mapy, diskusní kruhy. Speciální pedagogika a humanitární výchova: vzhledem k tomu, že tento předmět je přednostně zaměřen na osoby a především děti s různými typy postižení, je zde otázka respektování práv zaměřena především na postižené děti, popř. další vyloučené či znevýhodněné občany. Časté jsou opět diskuse, rozebírání kazuistik, samostatné vyhledávání informací a psaní úvah, kazuistik a seminárních prací k této problematice, promítání dokumentů. Sociální péče: předmět, který je mnohostranně zaměřen na respektování lidských práv a pomoc osobám, které se z různých důvodů svých základních lidských práv obtížněji domáhají nebo jejich práva někdo záměrně i nevědomky porušuje či nerespektuje. Nabízí se zde nekonečná škála témat a metod k využití - samostatných prací ve skupinách, diskusních kruhů a vyjadřování vlastních názorů nad problematikou

14 Práva dítěte pro studenty středních škol 14 lidských (dětských) práv. Jednotlivé aktuální podněty pro tuto práci nacházíme právě při studiu a prohlížení různých lidskoprávních zdrojů (především internetových) a v tištěných médiích, popř. žáci sami často hovoří o vlastních zkušenostech z rodiny a svého okolí či absolvovaných odborných praxí (práva a porušování práv seniorů, dětí, zdravotně postižených, etnických skupin ). Právo, Základy práva: další z předmětů, kde se výuka k lidským právům (podobně jako v občanské nauce a sociální péči) vyloženě nabízí a je vlastně prioritní. Stejně jako v občanské nauce a sociální péči je využívána samotná práce a vyjádření názoru a následný diskusní kruh nad lidskoprávní problematikou, promítání dokumentů. Někdy je studentům zadána samostatná nebo skupinová práce, inscenování soudních sporů, hry na parlament, politické strany apod. Další předměty: pečovatelství, zdravotní nauky (zařazována problematika práv pacientů, práv osob se zdravotním postižením), předmět péče o staré občany se přednostně zabývá postavením seniorů ve společnosti a odstraňováním předsudků k této věkové skupině občanů (téma věkové diskriminace a diskriminace osob se zdravotním postižením), ve zdravotní a tělesné výchově se vyučující zaměřují na zlepšení kvality života osob s různými typy postižení, v cizích jazycích se žáci učí o sociálních systémech v anglicky či německy hovořících zemích atd.). Ve všech předmětech studenti mohou v rámci různých předmětů spolu s pedagogy či sami pořádat promítání a besedy o lidských právech nad dokumentárními filmy zdarma dostupnými od Člověka v tísni (www.promitejity.cz) nebo s pracovníky lidskoprávních organizací. Jako inspirace při výběru může posloužit i časopis pro vzdělávání o lidských právech Amnesty International nebo jejich webové stránky zaměřené přímo na vzdělávání o lidských právech:

15 Práva dítěte pro studenty středních škol 15 Obr. 2 Výuka k lidským právům, SŠSPaS Zábřeh

16 Práva dítěte pro studenty středních škol Učení ve skupině a jak na to Učení ve skupině je preferovaným typem práce pro výchovu k lidským právům, protože podporuje interakce mezi jejími členy, usnadňuje praktické poznávání dynamiky vztahů a rozvíjí spolupráci a empatii. Skupina naplňuje cíl své existence již v momentě, kdy je ochotna spolupracovat. Než při vyučovacím procesu přejdeme k samotnému tématu lidských práv, je dobré zaměřit se na podporu rozvoje dobrého klimatu třídy, vymezit nějaký čas na to, aby se studenti naučili ve skupinách dobře pracovat. Níže popsané návody a pravidla umožní, aby skupinovou prací dosáhli maxima pro své vlastní poznání řešených lidskoprávních otázek v kontextu své osobní zkušenosti. Ve skupinách ale pracujeme pouze tehdy, když to vede k účinnějšímu učení, ke spolupráci, která přinese víc, než by dokázali sami jednotlivci. K budování dobrého klimatu třídy zásadně přispívá třídní učitel v třídnických hodinách. Ten by měl využívat spolupráci metodika prevence nebo výchovného poradce. Studenti by měli mít možnost zhruba jednu vyučovací hodinu týdně věnovat fungování třídy. Pokud necháme studenty pravidelně sdělovat a řešit, co se jim ve třídě líbí a co ne, máme šanci, že se podaří podchytit a často i vyřešit řadu problémů, které by mohly kazit práci a fungování třídy. Obsahem preventivně a vztahově laděných třídnických hodin pak mohou být aktivity směřující k seznámení a stmelování třídy, práce na vztazích, rozvoji specifických dovedností (spolupráce, tolerance, odpovědnost ), tvorba pravidel, ale také aktivity s cílem pobavit se a hrát si. Zásady práce ve třídě jsou shrnuty např. v praktické příručce dostupné na Třídnické hodiny od M. Dubce. Před samotnou prací se třídou je nutno zvážit, jakou formou ve třídě budeme pracovat a jaký je cíl naší práce.

17 Práva dítěte pro studenty středních škol 17 K výhodám práce ve skupině patří: rozvíjení sociálních dovedností (společná práce, vzájemná komunikace), rozvíjení rozumových dovedností v důsledku nutnosti vysvětlovat jeden druhému, domlouvat se o významech a řešit vzájemné problémy, rozvíjení emoční podpory prostřednictvím motivačních účinků nadšení celé skupiny nebo jejích vůdčích členů. Tři druhy učení ve skupinách 1. Studenti pracují společně na individuálních úkolech. 2. Studenti pracují ve skupině na úkolu se společným výsledkem, např. na řešení problému nebo konstrukční úloze. 3. Studenti pracují společně na činnostech, které přispívají ke společnému výsledku, např. při zpracovávání různých částí jednoho projektu. Složení skupin Třída je uskupení studentů s různou výkonností. Děti s vysokými schopnostmi obvykle pracují dobře v jakékoli skupině, do které jsou zařazeny. Pracují-li spolu, mají dobré výsledky, často se ujímají vedení, vysvětlují úkol, organizují řešení problému. Pro slabší studenty je dobré pracovat s nadanějšími, aby se vzájemnými interakcemi motivovali, inspirovali. Složení skupin by se mělo měnit, rozbíjejte trvalé konstelace a veďte studenty k rozvíjení vztahů mezi sebou mimo jejich obvyklou partu. Změnami konstelací skupin posilujeme soudržnost třídního kolektivu a poznávání se studentů napříč možnými rozděleními uvnitř třídy. Úkoly pro práci ve skupinách Skupinová práce nemá být jen sociální zkušeností, ale má na zúčastněné děti klást i kognitivní nároky. Jaké druhy úkolů jsou nejvhodnější pro skupinovou spolupráci?

18 Práva dítěte pro studenty středních škol 18 Interaktivní diskuse, v níž skupiny zkoumají zadané téma a diskutují o něm, např. nějaký obraz, zhlédnuté video nebo jiný výtvor tak, že shromažďují nápady, jak daný objekt vysvětlit, sdělují si zkušenosti vztahující se k tématu nebo vyslovují názory a hodnocení. Příklady: skupinová četba, uspořádávání věcí do posloupnosti (např. rozstříhané řádky článku novin), řazení věcí podle preferencí, zařazování věcí do souborů (např. co vnímáme jako kladné a co záporné). Řešení problému, kde skupiny prodiskutovávají otázku nebo situaci s otevřeným koncem a rozhodují se mezi možnými postupy. Příklad: jak uspořádat sbírku na dobročinný účel, řešení ekologického nebo sociálního problému, řešení úlohy na počítači, příprava na skupinové vystoupení. Výroba výtvoru, kde skupiny pracují jako týmy při vytváření nějakého hmotného produktu. Příklad: výroba různých plánků města, přispívání různými prvky ke společnému výtvoru (příprava časopisu) nebo práce na jednom velkém výtvoru (stavba papírové věže). Skupinové činnosti 1. Interpretativní diskuse (např. zaujímání postojů, práce s textem) 2. Řešení problému (např. experimentování, pozorování, hledání a třídění informací) 3. Výroba výtvoru (např. modelů, map, prezentací, soupisů, výtvarných prací) Tyto úkoly dětem umožňují stanovení cíle (vymezení problému, definování, čeho chce skupina dosáhnout), vytvoření strategie (postupu k dosažení cíle), shromáždění informací a materiálů, jejich zpracování a prezentaci. Plánování skupinové činnosti Úspěch skupinové činnosti závisí na dobrém plánování. Při plánování skupinové činnosti je vhodné začít jednoduše a strukturovaně. Dvojicím studentů zadáme jednoduchý úkol, například předpovědět konec příběhu. Potom spojíme dvě dvojice dohromady, aby si vzájemně předaly své nápady. To je užitečné. Protože každá dvojice má svůj příspěvek do diskuse. Tato skupinka pak může sdělit své závěry velké

19 Práva dítěte pro studenty středních škol 19 skupině, tedy celé třídě. Tuto strategii lze stručně vyjádřit: Mysli prober s partnerem uplatni ve skupině vyslov přede všemi. K hlavním prvkům při plánování skupinové činnosti patří: velikost skupiny: Jak velké skupiny budou dobře pracovat? složení skupiny: Podle volného výběru, přátelských vazeb, se smíšenou nebo stejnou úrovní schopností? řízení skupiny: Jaké dovednosti a jaké strategie vedou k úspěchu? Velikost skupiny Žádné pevné pravidlo: K různým úkolům a účelům lze užívat skupiny o třech, čtyřech nebo pěti členech. Pravidlo čtyř: To tvrdí, že čtyřčlenné skupiny umožňují maximum komunikace mezi jednotlivci a že ve skupinách o třech nebo o více než čtyřech členech zůstávají často někteří členové stranou. Obr. 3 Práce studentů ve skupinách, SOŠMaP Brno

20 Práva dítěte pro studenty středních škol 20 Dovednosti pro skupinovou práci vytváření týmů Děti je třeba učit, jak ve skupinách spolupracovat, a vést je k tomu, aby si uvědomily, které dovednosti a způsoby chování vedou k úspěšnému učení ve skupinách. Cílevědomým úsilím je třeba ze skupiny dětí vytvářet efektivní týmy, a tak překonávat různé problémy související se zaváděním kooperativní práce dětí ve vyučování. K tomu žáci potřebují získat tyto dovednosti: schopnost chápat potřeby druhých a dávat jim prostor, schopnost vyjádřit svůj názor, schopnost naslouchat názorům druhých, schopnosti odpovídat, klást otázky, diskutovat, přít se a argumentovat. Následující typy činností pomáhají rozvíjet dovednosti potřebné pro skupinovou spolupráci. Kdo pracuje nebo hraje ve skupinových týmech? Studenti uvádějí různé druhy skupin nebo týmů, např. sportovní družstva, nemocniční týmy, školní sportovní družstva atd., sepíší je a přečtou nahlas nebo zapíší na tabuli. Zvolte z nich jeden druh, např. sportovní družstvo. Diskutujte: Na čem závisí v takovém družstvu dobrá týmová práce? Kdo ve skupině pracuje a proč? Se studenty navrhujte důvody, proč pracovat ve skupině a uvádějte příklady pracovních skupin a jejich konkrétní důvody pro takovou spolupráci Jaká mají být pravidla? Požádejte studenty ve skupinách, aby vymysleli šest až deset pravidel pro společnou práci. Až se na nich studenti dohodnou, mohou je vyvěsit na nástěnce ve formě plakátu a seznámit s nimi ostatní. Pak ať si je řeknou také ve formě práv a povinností, aby si uvědomovali souvislosti mezi pravidly/právy/povinnostmi.

21 Práva dítěte pro studenty středních škol 21 Např.: 1. Dej každému příležitost promluvit. 2. Když někdo mluví, neskákej mu do řeči. 3. Pomáhej druhým a podporuj jejich snahu přispět do diskuse. 4. Neposmívej se něčemu, co řekl někdo druhý. 5. Podle těchto pravidel lze formulovat doplnění vět: Podle pravidla... má každý právo na to, aby... Podle pravidla... má každý povinnost, aby Cvičení na podporu práce ve skupině Dokážete si předvést skupinový výtvor? Požádejte studenty, aby si naplánovali výrobu díla (např. nějakého modelu), k němuž by přispěli všichni členové skupiny. Každému členu můžete svěřit jeden prvek budoucího výtvoru, např. jeden barevný fix nebo jeden segment díla. Dílem může být text, projekt, hudební nebo pohybové vystoupení, výrobek, loutkové představení. Přežili byste jako skupina na pustém ostrově? Skupiny si představí, že ztroskotaly na pustém ostrově. Co by potřebovaly k přežití? Čím by mohl každý člen skupiny přispět, aby pomohl ostatním přežít? Co by bylo potřeba udělat? Jak by se členové o tyto úkoly podělili? Kdybyste našli mořem vyplavenou bednu, co byste v ní nejraději nalezli, aby vám to pomohlo přežít? Shodněte se na deseti předmětech a pokuste se seřadit je podle důležitosti. Porovnejte si své seznamy navzájem mezi skupinami. Dokáže vaše skupina navrhnout řešení problému? Skupiny uvažují o předloženém problému. Mají jej prodiskutovat a pokusit se dohodnout na společném návrhu, jak jej řešit. Příkladem problémů můžou být obecná mravní dilemata, např.: Dva žáci najdou na ulici peněženku s 200 Kč. Co by s ní měli udělat?

22 Práva dítěte pro studenty středních škol 22 Dokážete si ve skupině číst? Skupina se střídá v hlasitém předčítání povídky nebo knížky a žáci mají o přečteném diskutovat. K tomu bude většina skupin potřebovat nějaké vedení. Může být užitečné společně sestavit z nápadů všech skupin soupis otázek, které zaměří pozornost skupin na děj, na ilustrace a na způsob, jak je příběh napsán. Aby se skupinová výuka dobře dařila, je třeba vhodně přiřadit studenty k sobě navzájem a také správně zvolit úkol vhodný pro danou skupinu. Někteří studenti vyžadují od učitele individuální pozornost. Jedním ze způsobů, jak se vyvarovat nadměrných nároků, je zavést pravidlo: Přijímám otázky pouze od skupiny. Pouze mluvčí týmu může jednat s jiným týmem. Pakliže i tak nedokáže najít odpověď, je dovoleno položit za celý tým otázku učiteli. Záměrem je převést tým ze závislosti na učiteli ke skupinové nezávislosti. Dělba rolí Mají-li členové skupiny zastávat role, např. předsedající, zapisovatel, mluvčí, zpravodaj, poradce, časoměřič, rozdělte role předem vy. Vyjasněte studentům i svou vlastní roli v pomáhání, hodnocení a odměňování jejich skupinového snažení. Cílem je, aby si skupina mohla nakonec říct: Dokázali jsme to sami! 2. 3 Hodnocení skupinové kooperativní práce Hodnocení průběhu a výsledků skupinové práce studenty je důležité. Studenti by měli sledovat, jak si ve vzájemné spolupráci počínají, a ujasnit si, čemu se naučili. Pozornost by se měla soustředit na to, co se opravdu dělo, co se kdo touto zkušeností naučil. Učitel sleduje, jak se kdo zapojuje a jakých pokroků skupina dosahuje: přímé pozorování a dělání poznámek (nebo poslouchání záznamu diskuse), rozhovor s jednotlivci, skupinou, celou třídou sebehodnocení jednotlivce, sebehodnocení skupiny, hodnocení skupin navzájem, sledování reakcí členů skupiny.