Minimální preventivní program v oblasti sociálně patologických jevů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Minimální preventivní program v oblasti sociálně patologických jevů"

Transkript

1 Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, tel Minimální preventivní program v oblasti sociálně patologických jevů Školní rok: Školní metodik prevence: Mgr. Anna Smahelová 1

2 Na naší škole se realizuje program prevence dlouhodobě a snažíme se stále doplňovat jednak seznam přednášek, besed a akcí, ale také zapojit do tohoto programu nejenom žáky a pedagogy, ale i rodiče a širší veřejnost. Máme vypracovanou strategii prevence na pětileté období Při sestavování minimálního plánu prevence bylo využito těchto dokumentů: - Metodické doporučení k prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních, MŠMT č.j / Vyhláška MŠMT č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školských zařízeních. - Metodický pokyn Ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování ve školách a školských zařízeních č.j / I. Analýza současného stavu Analýza problematiky rizikového chování žáků ve škole je důležitá pro zjištění aktuálního stavu, stanovení příčin rizikového chování a vytýčení cílů prevence. Ke zjištění současného stavu rizikového chování ve škole byly využity dotazníky členů žákovského parlamentu, třídních učitelů, tvůrců školního časopisu VYKUK. Byly využity připomínky dětí, schránka důvěry, třídnické hodiny, hodiny předmětů výchovného charakteru výchova k občanství, pedagogů, Vycházíme z hodnocení úspěšnosti všech preventivních akcí. Při sestavování plánu prevence vycházíme z potřeb školy a žáků. Využíváme nabídek organizací, které se nám osvědčily a měly ohlas nejen u dětí, ale také u pedagogů. Zapojujeme se také do jednorázových akcí, které mohou mít na žáky kladný vliv II. Základní záměry - formování postojů pěstování mravních a morálních hodnot, humanistických postojů - vytváření pozitivního klimatu zařazení a práce ve skupině, zamezit strachu a nejistotě, vytvořit pohodu a klid - zdravý životní styl hygienické návyky, sebeovládání, správná životospráva - odmítání hrubého chování, vulgarismů, agresivity a porušování pravidel Klíčové vyučovací oblasti - oblast společenskovědní sociální dovednosti a kompetence - oblast sociálně právní postoj ke společensky nežádoucím jevům, práva a povinnosti dítěte - oblast zdravého životního stylu osobní a duševní hygiena, správná výživa - oblast výchovy k občanství zdravý vývoj, správná výživa, postavení rodiny III. Konkrétní cíl v MPP pro tento školní rok: V prevenci rizikového chování se zaměříme na předcházení rizikovým jevům v oblasti: - drog a drogové závislosti, kouření, konzumaci alkoholu - šikany a kyberšikany - záškoláctví - vandalismu a krádeží - netolismu a gamblerství - nevhodného vulgárního chování - agresivitu nejen vůči spolužákům, ale i školního majetku 2

3 Dále se zaměříme na problémy v těchto oblastech: - týrání (i psychické) a zneužívání dětí - poruchy příjmu potravy (anorexie, bulimie) - zdravý životní styl a správná životospráva - první pomoc a předcházení úrazům Další cíle: 1. Zaktivizovat rodiče i učitele a získat je pro podporu prevence 2. Spolupracovat s dětským žákovským parlamentem a zapojit do této činnosti i žáky 1. stupně (jako pozorovatelé) 3. Zapojit převážně učitele II. stupně do realizace MPP 4. Cílenými akcemi rozvíjet v dětech zájem o vrstevníky s jinou barvou pleti či národa, pomocí dětí odhalovat šikanu 5. Zorganizovat pro rodiče žáků II. stupně aspoň jednu přednášku (s odborným lektorem na téma Šikana, Drogy) 6. Snažit se minimalizovat užívání vulgarismů u dětí 7. Získat rodiče i učitele pro vedení zájmových kroužků a tím se podílet na aktivním využití volného času dětí 8. Spolupracovat úzce s organizacemi, které se prevencí zabývají IV. Zajištění prevence : Na preventivním programu ve škole se budou podílet pedagogičtí i správní zaměstnanci školy. Zástupce ředitele školy - je členem týmu pro prevenci - jedná s rodiči žáků - zodpovídá za plnění programu prevence Školní metodik prevence sestavuje plán prevence a zajišťuje další aktivity v rámci Prevence (besedy, přednášky apod.) - spolupracuje s vedením školy a ostatními pedagogickými pracovníky, okresním metodikem prevence a organizacemi, které se prevencí zabývají - eviduje a řeší sociálně patologické jevy ve škole - informuje učitele o problémech a předává materiály Výchovný poradce - eviduje děti s poruchami učení a chování - spolupracuje s PPP, osobním asistentem Třídní učitel - sleduje vztahy dětí ve třídě - podílí se na aktivitách zaměřených na prevenci - řeší společně s výchovnou komisí vzniklé problémy - úzce spolupracuje s rodiči problémových žáků Preventivní tým - šetří a řeší sociálně patologické jevy žáků 3

4 - jedná s rodiči žáků - jedná s příslušnými orgány a institucemi, zabývajícími se řešením sociálně patologických jevů V. Plán hlavních aktivit: - v rámci prevence se zaměříme na akce týkající se drogové závislosti, požívání alkoholických a tabákových výrobků, a to nejen v hodinách Vko a Vkz, ale i mimo vyučování- v hodinách výchovy ke zdraví se zaměříme na poruchy příjmu potravy anorexii a bulimii, na 1. stupni pak na správnou životosprávu a zdravý životní styl - budeme pokračovat v organizování adaptačních pobytů pro žáky 6. a 8. ročníku - nabídneme žákům volnočasové aktivity (společensko-vědní kroužky, sportovní kroužky apod.) - budeme i nadále organizovat lyžařské kurzy, exkurze, školy v přírodě i školní výlety - v oblasti ekologie budeme pokračovat ve sběru plastových uzávěrů, starého papíru i vyřazených elektrospotřebičů - usilujeme o získání titulu Férová škola - zapojíme se do sbírky víček pro Šimonka (postižené dítě) Aktivity související se školou: - dny otevřených dveří pro rodiče - akademie pro rodiče a veřejnost - vánoční jarmark a vánoční dílny - zápis budoucích prvňáčků - velikonoční dílny - akce ke Dni dětí nejen pro děti, ale i pro rodiče - akce ke Dni dětí pro děti z MŠ - Mikulášská nadílka pro děti z mateřské školy - rozloučení s žáky devátých tříd - hrátky s předškoláky - příškolní tábor (adaptační pobyt) pro budoucí prvňáčky Aktivity pro žáky: - projektové dny - maškarní karneval - sportovní soutěže a aktivity - zapojení do soutěží a olympiád - výtvarné dílny - zvířátková sbírka (I. stupeň) - Mikulášská nadílka nejen pro žáky školy, ale také pro děti z MŠ - pomoc při koloběžkových závodech - pěvecká soutěž - literární soutěž pro žáky 1. stupně Spolupráce metodika prevence, výchovného poradce, třídních učitelů, ostatních pedagogů s třídními kolektivy Třídní učitelé by měli svoji funkci vnímat z hlediska odpovědnosti za třídu jako celek, vnímat svoji roli manažera, lídra a kouče a cílevědomě pracovat na vytváření příznivých podmínek pro zdravé vztahy nejen mezi žáky, ale i mezi žáky a ostatními vyučujícími. Hledat nové způsoby spolupráce s rodiči, podporovat vzájemnou spolupráci mezi žáky, vytvářet podmínky pro zdravé třídní i školní klima. 4

5 Třídní učitel plní nejen administrativní povinnosti, ale má i zodpovědnost za skupinu žáků, třídu. Přebírá zodpovědnost nejen za žáky jednotlivce, ale také skupinu jako celek. K tomu všemu třídní učitel koordinuje dění ve třídě, vůči žákům, vůči kolegům vyučujícím či vůči rodičům žáků. Třídní učitel by měl znát své žáčky, znát jejich osobní příběhy, jejich přednosti i slabosti či strach, znát jejich motivační nastavení, umět číst v jejich projevech a rozumět jim. Být třídním učitelem předpokládá poskytnout žákům pocit bezpečí, pocit sounáležitosti a hlavně pocit zájmu nejen o jednotlivce, ale i o celý kolektiv. Nutností je pravidelný a intenzivní kontakt s žáky dané třídy, aby v případě osobní nejistoty, vyhrocených rodinných vztahů nebo ztrátě ideálu našli pevnou oporu právě u třídního učitele. I.stupeň Z důvodu narůstajícího počtu ublížení na zdraví psy se nám v letošním roce podařila zajistit pro žáky 1. stupně beseda na téma Dítě a pes, kde se naučí základy první pomoci. Pro stmelení kolektivu probíhají pobyty na školách v přírodě a výběrový lyžařský kurz. Většinou s celým třídním kolektivem třídní učitelky nacvičují na akademii a rozvíjejí u dětí spolupráci a soudržnost, v odpoledních hodinách mají žáci možnost zvolit si z pestré nabídky kroužků. II.stupeň Pro žáky 2. stupně je připravena beseda na téma Odvykání kouření a alkohol. Práce s různými kolektivy probíhá 1 x týdně v třídnických hodinách, školních výletech, na výběrovém lyžařském kurzu, různých sportovních turnajích, exkurzích, kulturně-vzdělávacích akcích, školních kroužcích a různých akcích pořádajících školou. Při organizaci besed a přednášek budeme opět spolupracovat s Městskou policií Valašského Meziříčí, klubem Most Valašské Meziříčí, Poradnou pro ženy a dívky Rožnov pod Radhoštěm, Nízkoprahovým centrem Zastávka, Nemocnicí Valašské Meziříčí 1. ročník hlavním cílem třídního učitele je vytvořit pro žáky pocit bezpečí ve skupině spojený s existencí jasně definovaných pravidel, neboť se zde setkávají děti, které již mají sociální zkušenost s dalšími dětmi (MŠ), ale i ty, které byly dosud pouze v rodině. Rozdíly jsou i v tom, že některé děti měly odklad školní docházky a v tomto věku je znát, že jsou starší a zralejší. Společně vstupují do systému školy, vytváří se prvotní hierarchie. Zde se snažíme propojit bezpečí školního prostředí s domovem, s cestou do školy a usnadnit jim plynulý přechod na ZŠ. - Sám sobě bodyguardem - Bezpečně do školy 2. ročník cílem je osamostatňování se dětí nejen doma, ale i ve škole a přijímání pravidel vytvořených nejen školou, ale i třídním kolektivem, poznávat starší spolužáky, kteří se stávají jejich kamarády, zdůrazňovat ochranu zdraví. - Projekt 8. a 2. tříd Společně 24 hodin - Projekt Hasík 5

6 - Jak jsme přišli na svět 3. ročník - cílem je chránit své zdraví a upozorňovat nenásilnou formou na úskalí, která je mohou potkat nejen ve škole, ale i na ulici nebo hřišti, upozornit žáky na existenci, projevy a hlavně ochranou před sociálně patologickými jevy, klást důraz na svěření se a vyhledávání pomoci. - Bezpečně na ulici, na hřišti - Šikana 4. ročník prohlubuje znalosti z ochrany zdraví a zaměřuje se na dopravní výchovu. Toto období je charakterizováno vznikem veřejného mínění třídy. Žák získává své místo v sociální hierarchii bez zásadního vlivu učitele. Vznikají prvotní pocity soudržnosti a spolupráce. Dynamiku třídy ovlivňují dobře socializovaní jedinci. Názor dominantního jedince ve třídě může ovlivňovat celou třídu, v dnešní době se stále častěji žáci mohou setkat s nebezpečím kyberšikany a je důležité se umět těmto jevům postavit a bránit. - Dopravní výchova aneb bezpečně na silnici - Kurz cyklisty - Kyberšikana 5. ročník uzavírá cyklus ochrany zdraví a začínají se postupně seznamovat s různými druhy závislosti, pro toto období jsme zvolili závislost na PC. - Nebezpečí internetu - Dopravní výchova - Dospívání Školní družina: návštěva policejní služebny 6. ročník úkolem třídních učitelů je, aby přechod žáků na II. stupeň byl plynulý a co nejméně stresující. Děti v tomto období touží po uznání kolektivu i od učitelů, proto v náplní třídního učitele je především snaha o soudržnost, komunikaci a kolektivní vyjadřování, naučit je spolupráci na úkor individuální soutěživosti. Žáci by si plně měli uvědomit mezipohlavní rozdíly, v návaznosti na l. stupeň si doplňují informace z požární ochrany a nebezpečí požárů. 6

7 - Hasík - Adaptační pobyt ve Fryštáku - Dospívání 7. ročník - v tomto období je již vytvářená hierarchie dle veřejného mínění dětí, jako důsledek předchozího vývoje a role jedince v kontextu třídy. Žáci již také akcentují mezipohlavní rozdíly, chtějí patřit do kolektivu a to nejen v pozitivním, ale i negativním smyslu, je to období pubescence a tudíž hledání sama sebe, potřeby obdivu a respektu především vrstevníků. - Poruchy příjmu potravy - Šikana na školách - Alkohol, kouření 8. ročník cílem třídního učitele je pomoci žákům postupně přecházet z období dětství do dospělosti, dokázat odolat negativním svodům ve společnosti, umět se bránit, pomáhat druhým, ale i začít přemýšlet, co by chtěli v životě dokázat a jak naplnit svůj smysl života. - Život v závislosti - Kurz sebeobrany - Pobytový den ve škole - Orientační dny ve Fryštáku - Sex trochu jinak - První pomoc 9. ročník cílem je připravit žáky na odchod do života, třídní učitelé zde mění způsob chování k žákům, přistupují k nim jako osobám, na které se mohou obrátit s pomocí při organizaci sportovních soutěží, akcí pro děti z MŠ, ale také na děti, které potřebují pomoc. Měli by si být vědomi, že nemají pouze práva, ale také zodpovědnost především za sebe. - Kurz sebeobrany - Kreativita - Trestná činnost nezletilých a mladistvých - Jak se žije na Ukrajině - Volba povolání exkurze K tématům přednášek a besed mohou přibýt další podle aktuální nabídky. VI. Formy a metody práce: 1. jednorázové akce besedy a přednášky 2. mimoškolní činnost ŠD, školní knihovna, lyžařský výcvik, sportovní aktivity, zájmové kroužky (keramický, ručních prací apod.) 3. organizování školních výletů s programem zaměřeným na soc. patologické jevy, pobyty na školách přírodě 4. návštěva filmových představení, výchovných pořadů v KZ 7

8 5. soutěže, olympiády 6. vytvoření pravidel žáků pro soužití ve třídě 7. projekty zaměřené na prevenci 8. návštěvy zařízení zabývajících se prevencí (nízkoprahové centrum, krizové centrum apod.) 9. adaptační pobyty Volnočasové aktivity: Ve škole v školním roce pracuje řada kroužků: dramatický keramický Zdravé pískání Pohádková angličtina Vařečka Kouzelný štětec sportovní kroužky Děti mají zájem pracovat i v kroužcích, které zajišťuje Domeček, navštěvují ZUŠ, Sokol, taneční kroužky apod. Ve škole je umístěna schránka důvěry, kde mohou žáci předávat své dotazy, poznatky a svěřovat se se svými problémy. Své problémy mohou konzultovat nejen s metodikem prevence, ale i výchovným poradcem. Důležité informace o akcích jsou umístěny na webových stránkách školy a na nástěnce ve vchodu školy. ZŠ Vyhlídka pořádá akce nejen pro děti, ale také pro rodiče. Informace si mohou najít na stránkách školy nebo prostřednictvím letáčků. Jedná se např. o vánoční nebo velikonoční dílny, akademii, netradiční sportovní odpoledne, společenský večírek apod. Na úvodní třídní schůzce jsou rodiče seznámeni se školním řádem, o akcích a programu prevence jsou informováni na stránkách školy. VII. Realizace MPP: 1. Středisko metodika prevence na škole 2. Konzultační hodiny: dle domluvy a potřeby 3. Nástěnka u kabinetu metodika prevence 4. Schránka důvěry u výchovného poradce 5. Informace pro pedagogy na pracovních poradách 6. Informace na webových stránkách školy 7. Nástěnky v jednotlivých třídách VIII. Spolupráce s organizacemi: V rámci prevence škola spolupracuje: - s pedagogicko-psychologickou poradnou a okresní metodičkou Bc. Zdeňkou Martinkovou - s OSPOD Valašské Meziříčí - s Městskou policií ve Valašském Meziříčí - Policií ČR - DIS Fryšták - Krizovým centrem Valašské Meziříčí - klubem Most Valašské Meziříčí - s nadačním fondem Albert v rámci zdravého životního stylu - s nízkoprahovým centrem Zastávka Valašské Meziříčí 8

9 - Poradnou pro ženy a dívky Valašské Meziříčí - Nemocnicí Valašské Meziříčí IX. Hodnocení: Jednotlivé akce budou průběžně hodnoceny, celkové hodnocení MPP proběhne na konci školního roku. Za realizaci programu zodpovídá metodik prevence ve spolupráci se zástupkyní ředitele školy. Po skončení každé akce provedou hodnocení i žáci. Toto hodnocení je zveřejněno na stránkách školy. X. Závěr: S MPP budou seznámeni všichni pedagogičtí pracovníci i rodiče prostřednictvím porad, webových stránek a třídních schůzek.je součástí školního vzdělávacího plánu. Ve Valašském Meziříčí metodik prevence: Mgr. Anna Smahelová ředitel školy: Mgr. Daniela Miklová 9