Minimální preventivní program (MPP) pro školní rok 2014 / ZŠ a MŠ Hať Na Chromině

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Minimální preventivní program (MPP) pro školní rok 2014 / 2015. ZŠ a MŠ Hať Na Chromině 2 747 16"

Transkript

1 Minimální preventivní program (MPP) pro školní rok 2014 / 2015 ZŠ a MŠ Hať Na Chromině Osnova: 1. Základní údaje o škole 2. Současný stav problematiky, charakteristika školy 3. Cíle MPP 4. Metody a formy, jakými budou dílčí aktivity řešeny 5. Evaluace 6. Přílohy

2 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ Hať Na Chromině 2, Jméno a příjmení ředitele Mgr. Bohuslav Těžký Telefon na ředitele na ředitele Jméno školního metodika Mgr. Šárka Badurová prevence Telefon Specializační studium ne Jméno výchovného poradce Mgr. Rita Sobková Telefon Specializační studium ano Školní psycholog na škole není

3 Úvod 2. Současný stav problematiky Charakteristika školy Jedná se o školu vesnickou, do které dojíždějí i děti z vedlejší vesnice. Do první třídy nastoupí žák s, který bude mít asistenta. Počet dětí je 199, počet učitelů 15. Na nižším i vyšším stupni je vždy po jedné třídě. Škola se skládá ze čtyř pavilónů.ve škole je tělocvična, odborné učebny chemie, biologie, fyziky, dílny, informatiky, výtvarná učebna, dvě jazykové učebny, dvě multimediální učebny s interaktivní tabuli a knihovna. Při škole funguje Unie rodičů a Školská rada. Počet tříd Počet žáků/studentů Počet ped. pracovníků ZŠ - I stupeň ZŠ - II.stupeň Celkem pedagogů na škole* 14 Analýza současného stavu Při analýze vycházíme z těchto poznatků: z hodin Vo, Př modelové situace,scénky na téma konflikt skupinové vyučování zájmy a volnočasové aktivity dětí, kroužky diskuse s lektory Bílý nosorožec konzultace s rodiči porady učitelů, připomínky k chování žáků zkušenost z předchozích aktivit, jejich rozbor informace k drogám a dalším problémům v médiích, především v časopisech pro mládež.

4 Analýza ukázala, že drogová problematika je v populaci základních škol aktuální. Mladí lidé se s tímto problémem setkávají v běžném životě. Pohybují se v prostředí, kde drogy mají své místo. Alarmující je vysoké procento dětí ( ve věku let), kteří mají zkušenost s užíváním alkoholu a tabáku. V nejvyšších ročnících je velká část dětí s vlastní zkušeností s tzv. měkkými drogami (experiment), hlavně s marihuanou. 3. Cíle programu Cíl: Ukazatele dosažení cíle: Zdůvodnění cíle: Návaznost na dlouhodobé cíle: Zvýšit informovanost pedagogů v problematice šikany a kyberšikany Počet vzdělávacích programů na dané téma Počet proškolených pedagogů Zvýšení kompetencí zefektivňuje práci pedagogických pracovníků, zkvalitňuje výchovné působení na žáky. Je nezbytnou součástí psychohygieny. Cíl souvisí se zvyšováním profesní připravenosti pedagogického sboru. Cíl: Ukazatele dosažení cíle: Zdůvodnění cíle: Návaznost na dlouhodobé cíle: Poskytnout dostatečné zázemí k trávení volného času v prostorách školy. Počet kroužků, počet zapojených dětí Naučit děti efektivně využívat volný čas Vést žáky ke zdravému životnímu stylu

5 Cíl: Ukazatele dosažení cíle: Zdůvodnění cíle: Návaznost na dlouhodobé cíle: Optimalizovat sociální klima v jednotlivých třídách a tím i v celé škole. Snížení řešení konfliktů mezi dětmi Žáci se naučí diskutovat, předcházet konfliktům rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat - naučit se spolupracovat a konflikty řešit schůdnou cestou - účinně spolupracovat ve skupině Cíl: Ukazatele dosažení cíle: Zdůvodnění cíle: Návaznost na dlouhodobé cíle: Zapojit do realizace programu i třídní samosprávy Zástupci třídních samospráv sami navrhují akce pro děti Zvyšuje se kompetence sociální a personální Rozvíjet kompetence občanské: Žáci uplatňují svá práva a plní své povinnosti - ocenit zkušenosti druhých lidí, respektovat různá hlediska - být schopen vcítit se do situací ostatních lidí Cíl: Snížit výskyt rizikového chování žáků záškoláctví, vznětlivé, Ukazatele dosažení cíle: Zdůvodnění cíle: Návaznost na dlouhodobé cíle: agresivní chování žáků, šikana ) Snížení počtu výchovných opatření za chování důtky, snížení známek chování Žáci si uvědomují důsledky svého chování Naučit se spolupracovat a řešit konflikty schůdnou cestou - účinně spolupracovat ve skupině - vytvářet příjemnou atmosféru v týmu

6 Cíl: Ukazatele dosažení cíle: Zdůvodnění cíle: Návaznost na dlouhodobé cíle: Snížit výskyt rizikového chování žáků snížit počet dětí, které nekouří a nepožívají alkoholické nápoje) Zpracované dotazníky Žáci si uvědomují důsledky svého chování Vést žáky ke zdravému životnímu stylu 4. Metody a formy, jakými budou dílčí aktivity řešeny A) ŽÁCI SKLADBA AKTIVIT MPP PRO JEDNOTLIVÉ CÍLOVÉ SKUPINY Prostředky k dosažení cílů: Program v sobě zahrnuje prostředky používané při vyučování, zaměřuje se na využívání skupinové práce, působí na rozvoj osobnosti při různých pobytových akcích školy. Program je koncipován tak, aby plnil funkce: relaxační, kompenzační, sociálně preventivní a výchovné. K získávání informací mohou žáci využít i nástěnného panelu u vchodu na vyšší stupeň. Na výběru témat se žáci mohou podílet svými dotazy vhazovanými do schránky důvěry, umístěné u hlavního vchodu. Dalším informačním zdrojem pro žáky a hlavně vyučující je knihovna a videotéka. Žáci ročníku mohou po vyučování navštěvovat školní družinu. Pod dozorem pedagogických pracovníků tak mohou vhodně trávit svůj volný čas. Pro žáky ročníku jsou denně k dispozici knihovna a počítačová učebna. Do všech místností mají žáci neomezený přístup a záleží jen na nich, jak svůj volný čas v těchto prostorách využijí. K dispozici jim jsou společenské hry, časopisy a knihy a v počítačové pracovně i volný přístup na Internet. Kromě toho mají žáci možnost navštěvovat rozmanité zájmové kroužky.

7 Akce pravidelné,přehled zájmových kroužků a volnočasových aktivit: Nespecifická prevence pondělí Quilling začátečníci p.uč. Dudová internet Celá škola p.uč. Martiníková knihovna Celá škola p. uč. Káňová Quilling pokročilí p.uč.dudová Vařečka třída p. Jarošová a p. Štěpánová Sportovní Celá škola p. Joseph a p. Paskudová Psaní všemi deseti třída p. uč. Martiníková Výtvarný kr. Celá škola p. Harman Internet Celá škola p.uč. Tománková Knihovna Celá škola p.uč. Káňová úterý volejbal 7. třída p. uč. Jurenka středa 12.5O Angličtina 3. třída p.uč. Ochvatová Vv Celá škola p. uč. Hřivňáková Míčovky 5. a 6. třída p. uč. Badurová Sportovní 4. a 5. třída p. Šustek kroužek čtvrtek Keramika Celá škola p. Joseph a p. Paskudová Knihovna Celá škola p.. uč Martiníková Internet třída p. uč Kaňová Knihovna Celá škola - vypůjčky p. uč Hřivňáková Volejbal 7.třída p. uč. Jurenka pátek Anglický jazyk 1. třída p. Hluchníková informatika 4. a 5. třída p. Ochvat volejbal 7.a 9. třída p. uč. Jurenka Modelářský Celá škola p. Gajda

8 Kromě kroužků mají žáci možnost chodit do náboženství. Náboženství je nepovinný předmět. Dále mohou využít nabídky ZUŠ Hlučín a chodit na hodiny klavíru přímo do školy. Jednorázové akce,krátkodobé: Plán: Září: Nespecifická prevence 9.9. fotbal O pohár starosty Šilheřovic Evropský den jazyků projektový den, celá škola termín bude upřesněn Návštěva úřadu práce v Opavě 9. třídy odpovídá So příhraniční olympiáda branný den celá škola Specifická prevence Po vyzkoušení těchto programů plánujeme další besedy. Termíny budou upřesněny během roku. Kyberšikana v praxi - 3.,4. 6. a 7. třída Příběh hodného dědečka - 2. třída Jak se chovat k okolí - 2. třída Drogy - 8. a 9. třída Šikana se zaměřením na vztahy ve třídě - 3.,4., 5., 6., 7. třída Finance - 9. třída

9 Říjen: Exkurze na Praděd - 9.třídy odpovídá Jar termín dle počasí Branný závod za účasti polské školy vyšší stupeň Sběr papíru- celá škola ( obec ) - termín bude upřesněn So Družba s Šilheřovicemi vybíjená, fotbal Listopad:. 6. třídy vybíjená odpovídá Ba Družba s Šilheřovicemi malá kopaná Ju, Ba, Du Prosinec: Vánoční diskotéka vyšší stupeň, odpovídají Mar Vánoční besídky v rámci tříd nižší stupeň bude upřesněno Družba s Šilheřovicemi florbal Leden,únor: Volejbal družba s Polskem, odpovídají Ba, Ju termín dle počasí Florbal- mezinárodní turnaj, odpovídá Ju - termín dle počasí Valentýnská diskotéka termín dle volné tělocvičny Březen-duben: Den Země-projektový den a úklid obce celá škola - odpovídá Ba termín bude upřesněn po domluvě s vedením školy. Zpracování projektu je zvlášť. Plavání, střílení na branku, střelba na cíl - - O nejvšestrannějšího sportovce ZŠ Květen-červen: 6.5. divadlo třída Exkurze na Praděd - 9.třídy odpovídá So termín dle počasí Opékání v Polsku - Družba s Bienkowicemi odpovídá So, Ba přesný termín dle počasí Diskotéka v Polsku So, Ba Školní výlety celá škola plán bude doplněn Družba s Šilheřovicemi nohejbal, indiánská házená Olympiáda V průběhu školního roku se přidávají další neplánované akce ( např. divadla, kina atd. ), které budou vyhodnoceny v plánu.

10 Tematické bloky ve výuce, zaměřené na prevenci rizikového chování Rámcový časový harmonogram Ročník Předmět prvouka Vzdělávací oblast Místo kde žijeme Téma Třída v hodině Třída o přestávce září Kdy časová vyučující dotace 4 Mgr. Kočí 1. Člověk a jeho zdraví Člověk a zdraví - Péče o zdraví Osobní hygiena Výživa březen duben prvouka prvouka tělesná výchova Člověk a jeho zdraví Člověk a jeho zdraví Slušné chování, zákl. společenské normy Nemoc, úraz Potraviny, výživa Návykové látky a zdraví Lidské tělo Stavba těla Návykové látky, zdraví Osobní bezpečí Osobní bezpečí září únor květen, červen 4 Mgr. Štěpánová duben 8-9 Mgr. Nohejlová červen 1 Mgr. Badurová 5. přírodověda Člověk a jeho zdraví Zdravá výživa, režim dne Rozmnožovací soustava, sex. výchova Osobní nebezpečí, šikana prosinec leden 10 Mgr. Badurová

11 6. výchova k občanství tělesná výchova Člověk ve společnosti Člověk ve společnosti Vztahy mezi lidmi - konflikty v mezilidských vztazích, problémy lidské nesnášenlivosti hygiena oblékání a převlekání Osobní a neosobní vztahy Konflikty v mezilidských vztazích květen září říjen 4 Mgr. Štěpánová Mgr. Jurenka Mgr. Jarošová 7. Výchova k občanství Morálka, mravnost Pravidla chování Problémy národnostní a náboženské nesnášenlivosti únor 8

12 Člověk jako jedinec Projevy chování, Prožívání, Osobní rozvoj Rodinný život Září 6-8 Mgr.Jarošová 8. Výchova k občanství Základní komunikační dovednosti Komunikace, komunikační pravidla kolektivu Prosinec 6 8 Pozitivní hodnocení sebe s druhých Sebepojetí, sebehodnocení sebepřijetí únor 6-8 Člověk a svět práce sebepoznání Září, říjen 8 Mgr. Badurová 9. Výchova ke zdraví umělé přerušení těhotenství, antikoncepce stravování, bydlení únava, stres, konflikt chování ve společnosti, pocit bezpečí Květen 8 Mgr. Badurová Mgr.

13 chemie alkohol drogy květen 5 Martiníková výchova k občanství Empatie pochopení druhých Asertivní chování Základy spolupráce asertivní chování asertivní dovednosti fair play Mgr. Štěpánová B) Pedagogové Cíl: Ukazatele dosažení cíle: Zdůvodnění cíle: Návaznost na dlouhodobé cíle: Zvýšit informovanost pedagogů v problematice šikany a RCH Počet vzdělávacích programů na dané téma Počet proškolených pedagogů Zvýšení kompetencí zefektivňuje práci pedagogických pracovníků, zkvalitňuje výchovné působení na žáky. Je nezbytnou součástí psychohygieny. Cíl souvisí se zvyšováním profesní připravenosti pedagogického sboru. c) Rodiče

14 seznámení rodičů s MPP v rámci třídních schůzek nabídka konzultačních hodin třídních učitelů, výchovného poradce, školního metodika prevence nabídka propagačních materiálů o drogách seznámení rodičů s postupem školy v případě problémů žáků s drogami Den jazyků - září Maškarní ples pro rodiče a přátelé školy- únor 2014 Den dětí červen 2014 Drakiáda-podzim 2014 Den otevřených dveří Vánoční dílny a trhy 5. Evaluace MPP Program se vyhodnocuje vždy na konci školního roku. Dotazník na zjištění evaluace je součástí přílohy. Evaluace je součástí Výroční zprávy školy. Součástí MPP je taky program proti šikanování Program proti šikanování (1) Základem prevence šikanování a násilí na školách je podpora pozitivních vzájemných vztahů mezi žáky (a mezi žáky a učiteli). Školy a školská zařízení při efektivní realizaci prevence šikanování usilují o vytváření bezpečného prostředí a za tím účelem: podporují solidaritu a toleranci, podporují vědomí sounáležitosti posilují a vytváří podmínky pro zapojení všech žáků do aktivit třídy a školy uplatňují spolupráci mezi dětmi a rozvíjí jejich vzájemný respekt rozvíjí jednání v souladu s právními normami a s důrazem na právní odpovědnost jedince. (2) Ředitelé škol a školských zařízení odpovídají za systémové aktivity školy v oblasti prevence šikanování a násilí. Vychází přitom z komplexního pojetí preventivní strategie, která je ve smyslu Metodického pokynu k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních č. j / součástí Minimálního preventivního programu školy. Ředitelé zejména: Zajistí vzdělávání pracovníků (pedagogických i nepedagogických) v akreditovaných kurzech k problematice šikanování. Vzdělávání pedagogických pracovníků se řídí 10 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění vyhlášky č. 412/2006 Sb. Vzdělávání školního metodika prevence ve specializačním studiu se řídí 9 vyhlášky č. 317/2005 Sb. Zajistí v souladu s pracovním řádem dohled pedagogických pracovníků nad žáky

15 zejména ve škole před vyučováním, o přestávkách mezi vyučovacími hodinami, mezi dopoledním a odpoledním vyučováním, podle potřeby při přecházení žáků mezi budovami školy, do zařízení školního stravování a do školní družiny. Především v prostorách, kde k šikanování již došlo nebo kde by k němu mohlo docházet. Škola nabízí dostatek volnočasových aktivit a peer programů. Zajistí, aby žáci i pedagogičtí pracovníci byli seznámeni s negativními důsledky šikanování, a to jak pro jeho oběti a pachatele, tak i pro celý třídní (školní) kolektiv. Za zvlášť nebezpečnou je třeba považovat tendenci podceňovat počáteční projevy šikanování. Zajistí doplňování školní knihovny o literaturu z oblasti problematiky násilného chování a šikanování (3)Pedagogičtí pracovníci vedou důsledně a systematicky žáky a studenty k osvojování norem mezilidských vztahů založených na demokratických principech, respektujících identitu a individualitu žáka. Pomáhají rozvíjet pozitivní mezilidské vztahy a úctu k životu druhého člověka. Všichni pedagogičtí pracovníci by měli vnímat vztahy mezi žáky a atmosféru v třídních kolektivech, kde působí, jako nedílnou a velmi důležitou součást své práce. Důležité aktivity školy nelze spojovat jen s určitým vyučovacím předmětem nebo skupinou předmětů. Vztahy a chování pedagogických i nepedagogických pracovníků vůči sobě a vůči žákům ovlivňují chování žáků. (4) Ve školním řádu budou jasně stanovena pravidla chování včetně sankcí za jejich porušení. Krizový plán Metody vyšetřování šikanování: A. Pro vyšetřování počáteční šikany (se standardní formou) lze doporučit strategii v těchto pěti krocích: 1. Odhad závažnosti a stanovení formy šikany 2. Rozhovor s těmi, kteří na šikanování upozornili, a s oběťmi. 3. Nalezení vhodných svědků. 4. Individuální, případně konfrontační rozhovory se svědky (nikoli však konfrontace obětí a agresorů). 5. Zajištění ochrany obětem. 6. Rozhovor s agresory, případně konfrontace mezi nimi. 7. Předběžná diagnóza a volba ze dvou typů rozhovorů a) Rozhovor s oběťmi a rozhovor s agresory směřování k volbě usmíření b) Rozhovor s agresory směřování k formě vnějšího nátlaku 8. realizace vhodné metody a) metoda usmíření b) metoda vnějšího nátlaku výchovný pohovor nebo výchovná komise s agresorem a jeho rodičem 9. rozhovor s rodiči oběti 10. třídní schůzka 11. práce s celou třídou

16 B. Pokročilá šikana s neobvyklou formou výbuch skupinového násilí vůči oběti, tzv. třídního lynčování, vyžaduje následující postup: 1. Překonání šoku pedagogického pracovníka a bezprostřední záchrana oběti. 2. Informovat vedení školy, metodika prevence a výchovného poradce. 3. Domluva pedagogických pracovníků na spolupráci a postupu vyšetřování. 4. Zabránění domluvě agresorů na křivé výpovědi. 5. Pokračující pomoc a podpora oběti zavolání pomoci ( lékaře ) 6. Nahlášení policii a paralelně navázat kontakt se specialisty a informovat rodiče 7. Vlastní vyšetřování- a) rozhovor s obětí a informátory. b) nalezení nejslabších článků nespolupracujících svědků; c) individuální, případně konfrontační rozhovory se svědky; d) rozhovor s agresory, případně konfrontace mezi agresory, není vhodné konfrontovat agresora (agresory) s obětí (oběťmi). 8. Léčba metoda vnějšího nátlaku a změna konstelace skupiny V rámci první pomoci je nutné při pokročilých, brutálních a kriminálních šikanách spolupracovat s dalšími institucemi a orgány, a to zejména s pedagogicko-psychologickou poradnou, střediskem výchovné péče, orgánem sociálně právní ochrany dítěte, Policií ČR. Doporučuje se seznámit pedagogické pracovníky s informací MŠMT ČR č.j.: / Spolupráce předškolních zařízení, škol a školských zařízení s Policií ČR při prevenci a při vyšetřování kriminality dětí a mládeže a kriminality na dětech a mládeži páchané. V případě negativních dopadů šikanování na oběť je nutné zprostředkovat jí péči pedagogickopsychologické poradny, střediska výchovné péče, speciálně pedagogického centra nebo dalších odborníků klinických psychologů, psychoterapeutů nebo psychiatrů. V Hati Ředitel školy.. školní metodik prevence

17 6. Přílohy: Příloha č. 1 Kontakty na jiné organizace Příloha č. 2 - Základní právní dokumenty Příloha č. 3 - Materiální zajištění Příloha č. 4 -Měření efektivity programu Příloha č. 5 - Dotazník a jeho zpracování Příloha č. 6 - Vyhodnocení dotazníku

18 Příloha č. 1 Kontakty na jiné organizace

19 MAGISTRÁT MĚSTA OPAVY Odbor sociálních věcí OSPOD, Krnovská 71C, Opava Vedoucí odboru sociálních věcí: Mgr. Judita Kachlová Vedoucí oddělení SPOD: Bc. Šárka Holowczáková Kurátoři pro mládež: Ing. Bc. Lukáš Ťapťuch , Bc. Petra Cáblová , Mgr. Bc Petra Štenclová , B. Veronika Vlková, DiS Domácí násilí: Bc. Kateřina Gebauerová DiS. Péče rodičů o děti, úprava vztahu k dítěti př rozchodu rodičů, týrání dětí Výchovné problémy a trestná činnost dětí a mládeže do 18 let, přednášková činnost Domácí násilí, syndrom CAN Terénní pracovník pro romskou problematiku, Krnovská 71 C, Opava Martin Lévay Odbor školství Práce v terénu, pomoc, doprovod, řešení situací. Protidrogový koordinátor a manažer prevence kriminality, Krnovská 71C, Opava Bc. Dagmar Polášková, DiS OBECNÍ ÚŘADY OPAVSKA Odbor sociálních věcí Vítkov, nám. J. Zajíce 4, Vedoucí odboru sociálních věcí: Mgr. Hana Klapetková Poradenství v oblasti protidrogových závislostí a předcházení kriminálních jevů Kurátorka pro mládež: Výchovné problémy a trestná činnost dětí a Bc. Svobodová Nelly mládeže do 18 let, přednášková činnost Odbor sociálně právní ochrany dětí: Bc. Adéla Ambrožová, Péče rodičů o děti, úpravu vztahu k dítěti při rozchodu rodičů, týrání dětí Hlučín, Mírové nám. 23, Kurátorka pro mládež: Výchovné problémy a trestná činnost dětí a Bc. Judita Stočková, mládeže do 18 let, přednášková činnost Sociální péče a sociální prevence: Romská a protidrogová problematika, Mgr. Bc. Anna Kačmařová prevence kriminality, sociální práce s klienty Kravaře, Náměstí 43, Vedoucí odboru sociálních věcí: Bc. Irena Uličková

20 Kontakty Hať, Hlučín a okolí: Oblast zdravotnictví dětský lékař Adresa Telefon Kdy MUDr. Františka Po, pá Martinásková St U Střediska 8/4, Hať Oblast sociálních věcí sociální odbor, kurátoři Adresa Telefon kdy Městský úřad Výchovné problémy, Odbor sociálních trestná činnost věcí a zdravotnictví Kl.305 Oddělení sociálně právní ochrany dětí Mírové náměstí 23, Hlučín Bc. Judita Stočková Policie ČR, Městská policie Obvodní oddělení Policie ČR Adresa Telefon kdy Městská policie , pořád Hlučín Mírové náměstí HLUČÍN V Hati

21 Ředitel školy.. školní metodik prevence Příloha č. 2 Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence rizikových forem chování

22 Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Legislativní předpisy Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů Dnem 1. ledna 2012 nabyl účinnosti zákon č. 472/2011 Sb., kterým se mění školský zákon. Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění vyhlášky č. 116/2011 Sb. a 103/2014 Sb. Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami, ve znění vyhlášky č. 147/2011 Sb. a 103/2014 Sb. Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 279/2012 Sb. Informace o novele vyhlášky č. 74/2005 Sb.: Vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, ve znění vyhlášky č. 225/2009 Sb. Informace o novele vyhlášky č. 15/2005 Sb.: sb-kterou-se-stanovi-nalezitosti-dlouhodobych-zameru-vyrocnich-zprav-a-vlastniho-hodnoceni-skolyve-zneni-vyhlasky-c sb html Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění vyhlášky č. 256/2012 Sb. Informace o novele vyhlášky č. 48/2005 Sb.: Vyhláška č. 263/2007 Sb., kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí +pracovn%c3%ad+%c5%99%c3%a1d+pro+zam%c4%9bstnance+%c5%a1kol+%c5%a1kolsk%c3%bd ch+za%c5%99%c3%adzen%c3%ad+z%c5%99%c3%adzen%c3%bdch+ministerstvem+%c5%a1kolstv

23 Strategie Strategie prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže v působnosti resortu MŠMT na období www: Strategie prevence sociálně patologických jevů (rizikových projevů chování?) u dětí a mládeže v Moravskoslezském kraji na období Národní strategie protidrogové politiky na období www: Strategie protidrogové politiky Moravskoslezského kraje na období www: Příloha č. 3 Materiální zajištění 1. ŠKOLNÍ KNIHOVNA: K dispozici odborné publikace (Portál), schválené brožury a učebnice z oblasti PP, sexuální výchovy, zneužívání, drog. 2. UČITELSKÁ KNIHOVNA: Velká nabídka odborných publikací z oblasti výchovy a vzdělávání, šikanování, zásobníky a metodiky her a cvičení. Seznam literatury: Oblast PP-drogy,oblast zdraví a vývoj. poruch: K.Nešpor- Jak překonat problémy s alkoholem vlastními silami Lawrenci-Emoční inteligence dítěte Šindelářová-Předcházíme poruchám učení Prekopová-Neklidné dítě Mudr.Velemínský-Milá maminko,tatínku Kukálková-Logopedická prevence Vengner-Vnímání a učení

24 Oblast výchovy,pedagogiky, sex. výchovy, šikany, her apod.: Hartl,Hartlová-Psych.slovník Kolář-Skrytý svět šikanování Kolář-Psych.slovník Piaget,Inheldero-Psychologie dítěte J.Průcha-Moderní pedagogika J.Melgosa-Zvládni svůj stres Pondělíček-Sexuální výchova Hermová-Psychomotorické hry Z.Matějček-Po dobrém,nebo po zlém Z.Matějček-Co,kdy a jak ve výchově Veglerová-Učení bez strachu Průcha,Mareš-Pedagogický slovník Jůva-stručné dějiny pedagogiky Prekopová-Malý tyran Říčan-Agresivita a šikana Základy psychologie učení Pondělíčková-O sexuální výchově Těplov-Psychologie Zapletal-Hry v přírodě Kutěckij-Otázky psych.vlastností Hry pro chvíle oddechu Kornilov-Psychologie Smirnov-Úvod do pedagogiky Míček-Nervózní děti a mládež Matějíček-Psych.a ped.mládeže Leontjev-Problémy psych.vývoje Količ-Chyba v učení Matějíček-Vývojové poruchy učení Matějíček-Vývojové poruchy čtení 3. VIDEOKAZETY: Láska je láska Co všechno víte o sexu Drogová závislost I Opravdu všechno víte o AIIDS Drogová problematika,sexuální výchova Řekni drogám ne 4. WEBOVÉ STRÁNKY portál pro ŠMP prevence, informace a manuál pro tvorbu MPP prevence, RCH, SPJ

25 prevence, RCH, SPJ RVP vzdělávací programy pro učitele a žáky, OSV - závislosti - alkohol - kouření - drogy - drogy drogy drogy šikana šikana sekty multikulturní centrum centrum pro integraci cizinců Amnesty international ČR pomoc v obtížných životních situacích pomoc v obtížných životních situacích poruchy přijmu potravy zdraví a bezpečnost - nebezpečí internetu nebezpečí internetu jednota školských informatiků hry pro žáky a studenty adaptační kurzy, školy v přírodě Společenství proti šikaně, E-Nebezpeci pro učitele, Národní centrum bezpečnějšího internetu, 3. Kontakty Sdružení Linka bezpečí ( ), Poradna webu Minimalizace šikany, Internet poradna, Kontaktní centrum, které přijímá hlášení, týkající se nezákonného a nevhodného obsahu internetu, Poradna E-Bezpeci - poradenská linka zaměřená na prevenci rizikového chování na Internetu, Literatura v oblasti šikany: 1. Literatura pro oblast školního šikanování Základní literatura * Kolář M. (2011). Nová cesta k léčbě šikany. Praha: Portál. Poznámka: Pro pracovníky v ústavní a náhradní rodinné péči může být užitečná kapitola Pasťácké šikany v knize Bolest šikanování (Portál, 2001, 2005). Doporučená literatura (knihy, sborníky, studie, závěrečné zprávy) * Kavalír, A. (Eds.) (2009). Kyberšikana a její prevence příručka pro učitele. Plzeň: Dragon press s.r.o.

26 * Kolář, M. (2013). Výcvik odborníků v léčbě šikany. Praha: Pražská vysoká škola * psychosociálních studii. * Kolář, M.(2012). Net story: Příběhy ze světa internetu. Praha: NCBI. * Kolář, M. (2001, 2005). Bolest šikanování. Praha: Portál. * Kolář, M. (2009). Skrytá podstata Hradeckého školního programu proti šikanování. In: Phillipová, L., Janošová, P. (Eds.) Šikana jako etický, psychologický a pedagogický problém. Sborník příspěvků z konference v Praze Praha: Tribun EU. * Kolář, M. (2005). Školní násilí a šikanování. Ostrava: CIT, Ostravská univerzita. * Kolář, M. (Ed.) (2004) Školní šikanování. Sborník z první celostátní konference konané v Olomouci na PdF UP Praha: Společenství proti šikaně * Kolář, M. (2000, 1997). Skrytý svět šikanování ve školách. Praha: Portál. * Kolář, M. (2003). Specifický program proti šikanování a násilí ve školách a školských zařízeních. Praha: MŠMT ČR. * Kolektiv autorů (2012). Elektronická šikana a jak jí řešit. (Metodický materiál.) Praha: NCBI. * Kopecký, K., Krejčí,V. (2010). Rizika virtuální komunikace. (Příručka pro učitele.) Olomouc: Net Univerzity. [cit ] * Krejčí,V. (2010). Kyberšikana kybernetická šikana. Olomouc: E-Bezpečí. [cit ] Dostupný z WWW

27 * Parry, J., Carrington, G. (1997). Čelíme šikanování: Sborník metod. Praha: IPPP: Portál. * Philippová, L., Janošová,P. (Eds.) (2009). Šikana jako etický, psychologický a pedagogický problém. Sborník příspěvků z konference konané v Praze. Brno: Tribun EU. Rogers,V. (2011). Kyberšikana. (Pracovní materiály pro učitele a žáky.) Praha: Portál. * Říčan, P., Janošová, P. (2010). Jak na šikanu. Praha: Grada. * Říčan, P. (1995). Agresivita a šikana mezi dětmi. Praha: Portál. Doporučená literatura (časopisy) * Kolář, M. (2010). Bolest kyberšikany. Informační bulletin 1. Úřad pro ochranu osobních údajů. * Kolář, M. (2010). Ve škole: Šikana, nebo jen škádlení? Psychologie dnes 2 (16), * Kolář, M. (2009). Šikana v mateřské škole: diferenciální diagnostika jak rozlišit * šikanování od škádlení? Řízení mateřské školy (20. aktualizace). Praha: * nakladatelství dr. Josef Raabe. * Kolář. M. (2009). Zlo či dobro, šikanovanie alebo doberanie? In: Sociálna prevenci 1. Bratislava: Národne osvetové centrum. * Kolář, M. (2007). Český školský program proti šikanovaniu. Perspektivy. * In: Sociálna prevencia. Bratislava: Národné osvetové centrum. * Kolář, M. (2007). Český školní program proti šikanování. Právo a rodina, 3. * Kolář, M. (2006). Jak na šikanu? Psychologie dnes 2 (12),