KESANSKÝ ASOPIS O RODIN. Z áí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KESANSKÝ ASOPIS O RODIN. Z áí 2007 1 6"

Transkript

1 KESANSKÝ ASOPIS O RODIN Z áí

2 !"#! "$%"&" ' ( ) "!$! * +,#&!-."/01 2# & ''"3!"# 4 5 6& "'7"!&"#& 8 9 & " 8 + "''& : + "'" 5'6 ;

3 !" #$%&' Milí tenái, když se podívám z okna, vidím ulici, na které jsme si hráli jako dti. Mli jsme partu, s kterou jsme hrávali na schovku, fotbal, kriket, závody na kole, závody šnek a dlali i rzné lumpárny. Bhem této doby postavili za cestou, která tvoila hranici našeho teritoria, sídlišt s osmi a více patrovými paneláky. Také tam existovaly sídlištní party, ale vždy jsme se jich dost stranili. Na náš vkus tam dti mluvily dost vulgárn, nezdravily, byly škodolibé, bez úcty k dosplým, kradly a podrážely se mezi sebou. Z našeho pohledu si v podstat neumly hrát, jen se poád praly a hledaly, kde by sehnaly cigarety, vlastn se ani poádn neumly spolen na niem domluvit. Naše parta je už dávno pry a mládež ze sídlišt si potebovala zvtšit teritorium, a tak zabrala naši starou louku se stromy a rybníkem. Poádá zde své dýchánky, které již zdaleka nejsou jen o cigaretách. Já sám mám dnes dti, a tak uvažuji, kam je pustím ven? Zpsoby sídlišt se piblížily k našemu domu a prostor pro starou partu je ten tam. Chtl bych však vbec, aby mé dti vyrostly v podobné part jako já? Vzhledem k poznání, které mli mí rodie, si nemžu na nic stžovat. Chtli, aby z nás vyrostli slušní lidé, a to se jim podailo. Avšak já chci, abychom došli do plnosti Krista. Kde tedy pustit mé dti na sluníko a na erstvý vzduch? Které kamarády jim povolit, a které ne? Které prostedí je pro n vhodné, aby poznaly dobré vci, které ve stáí jako když naleznou? Proto jsem tak vdný za obecenství se spravedlivými, kteí piln pracují, aby nám pinesli další díl požehnání pímo do našich domov. Nech tedy Vám i m toto další íslo asopisu Pikrytí pomže odpovdt na naše otázky ohledn výchovy dtí a fungování našich rodin vbec, tak, abychom byli schopni dojít jako celek do plné postavy Kristovy. Váš bratr v Kristu Tomáš Brcha 1

4 ekám, až se vdám aneb Kam máš upený svj pohled? Pavlína Davis!"! " # " #!!! "$ % &#' (% & (#)% (! ($ & #*(&!& ( + "#',%# -!%( & (. ", %( #/, % " #!( ( &! # 0!(! %!,! " (&$# " (!!#/ " " +&!#*,% %% "! "%!!($% % #1 ( % & $ % % (#2+! % %!(" %$,$$& &$*% %3 2 &, +% (!$!!% %, (!4'!% % ( '% "! "!!((' (%!!% ( &, #! % ( %!!&#6!!% $&, &"7 %! "!# 2

5 % & (+% %((! "$ ( %&%!%!#/ " &%(+ &!%! && +% 3 2!!, 2(8 % % (%&#%!& % ( (#2$ ($ +% 9+% ( &% & #/! & ( % ( #* & 5'!!4) %# :! " $& "+! ($% + & $ # (% #:+!,%! # 7 " /,7 ( # 7( & ; & $ & ( $ $ # 2! " ( ($ $( &# ( (# % $% $% ($%! % <! = (+1! #: (+!% " &( > * ( &%' ( & +% #?&,!?? (%$*!+%!8 ( $ #/' % % # 2! "%& &! (! 8!!! ( ( # ' % %! (+,% "++% &!!& & ( 8 # 0 (! * +% ( &$ #) *% (, % ( $ %#/!" +? " % % % *%, *% % )( " 4 3 kolem sebe vidím mladé lidi, kteí brání svému vlastnímu požehnání tím, že místo poddanosti Bohu se poddávají vzpoue

6 )( +"(+ % % & "#2!,% "5* (!! % (,% " (# ) % & &% (+ # ( ( # & "! & ( ( " ( &A# )(! BB5 3 (%$ & ( " & #,%&+!$ ( ($ #. +% & ",$ ("5* $ %' %$#),$ (,"&$ ((((+,% %(, % ( ( # 0 & (,% ( &! %*% #<0,+ *% "+( &&%"% % & % ( "#=* - < ( 1 =(&! % - (C &,% ( #:! % " " (C#! " " " 5 %!% ( " &+ D &( " ( % ( $ &#E 4F "$ ( * "!!! #*% - ( (! & # %! % 2( # /,% "!4. ( ( & 7 ", #8!! 7 ( 6,( #'! ( +!+( & % % %( &+ ( # 4 brzy jsem pochopila, že pokud to Slovo neuvedu do praxe, zstane mi jen v hlav a nebude mít moc promnit moji duši

7 . +% & % % % % "%# 6, ( % "+ + #2! (%$! (! " " "#' - : % % " %# )( $G ( % ( (%+ ( " % (+ (,% $%% "#'"4) ( (+&&% (! $& % %$"!#!!% &$% (%(+,% +% %$% $%&#E%& ( %!!&! % #)"% % +% "%&! (& H ( % #2!!%%!&%% % %(# ( % - # *&%, (! " ( $% %% ( # 0 "5 (&$ #E ( 4/& (!, & ( ( #2 & " (%&% & % % ( ( %" +% &&4 *! "%($ ", & "(+% (& %$( % &%( +(# /( %!%!+!% %#! ( "(!+!! & % &$% ( # 6 & ; &(>( %,%+(!5!( &!! (& #<I,AJAK=/ %! & % ( $ ( ( (!%,&#: (($"5 ' (&(% (&<L#2 ($BK=&% #/!%&!% % & (!! %!&%!( "( & ;D+! "( &+&!#2! " $% %( $% %%! (,,! 9 &($# ) & & % %!,! $ % +%,& 5

8 )( &&> "% +% 4)( ( + ( ( & ; <&+! "!! $, = % - ($ ( %!#/!!! $% & % $% 5 " & %& &$ & ( % %!) %! (%+# ) %&,% #- % %&,% # <: D+% (D E M (D' %8!8 #=/ ( %!% " & % % % ( & & # 6 % - #' ( -, ( ( % &,(+,%# E "&(4F$$ ( $ $$ # F! +& ; ($ +, &$ #; "($!% % ( ($ 3 /!& % "66 & Uv Mu, že pro tebe má jen to nejlepší, i když zrovna nejede podle tvého jízdního ádu. #N"6 (!&( +% &% "#' " - % ( " # ++G+ #,% " ((%!!!3 )#-#6! $$ ( +% 4 0 ($ 5 % $#I,% %( (+ %(!(!( ( & %!%#* % & % 4: 6

9 Pár tip pro ty, kteí se cítí osamle AB 6%' 7 " ' OP=AFC+ E ) C%M?=N 9MOQI=Q IF?2A 9 N+D O>? )=Q=P>?=?)=P+ 9 6% 7J AB C,9ID1C B "! '" "# C)B 6%' 7 "7"! #6 <9B 9 IF?2L "' " 9 >K )=CB L)> 2MNB D=A1B $# ' " 7

10 Sloužíte rády druhým? Pokud je nco, co se feministickému hnutí protiví, pak je to služba. Ženy, které feminismus vyznávají, odcházejí do práce, která je bude bavit a zajímat, a budují si kariéru, která jim zajistí dostatek penz, aby nemusely sloužit druhým. Netouží zstat doma, snaží se tomu všemožn vyhnout. Domov a rodina od nich totiž vyžaduje službu. Ježíš však uil: Ale kdo z vás nejvtší jest, bu služebníkem vaším. (Matouš 23:11) Také ekl:...syn lovka nepišel, aby jemu slouženo bylo, ale aby on sloužil,... (Matouš 20:28) a dal nám píklad, který mžeme následovat. Sloužíte rády druhým? Bible íká, že žena byla uinna pomocnicí svému muži, služebnicí. Pro naše kultura tolik nesnáší sloužení? Nejohavnjší vcí na svt je sobectví, a pitom se zdá, že je to práv to, co tolik lidí nejvíce chce. Opakem sobectví je sloužit ostatním. A být služebníkem je pekrásná vc. Ježíš povolal všechny kesany, chlapce, dvata, muže i ženy, aby byli milujícími služebníky. Jako žena máš však ke služb nejvíce píležitostí. Není to úžasné? Ti, kteí slouží, jsou vtšinou u druhých oblíbeni. Pemýšlely jste nkdy o tom, pro se v píbzích ze starých dob mluví o matkách s takovou úctou a vážností? Je to proto, že slouží svým rodinám tolika rznými zpsoby pipravují jídlo, perou prádlo, uklízejí dm a starají se o množství dalších malikostí. Služebník, který usilovn a vrn pracuje, je zárove tím, kdo je nejvíce milován. Nemli bychom však sloužit druhým ze sobeckých motiv. Možnost sloužit je pece tou nejnádhernjší výsadou, kterou žena má. Neoekávej však, že až se staneš ženou, zaneš najednou ráda sloužit. Takové vci se v život nestávají pes noc. Do nových životních etap se nedostáváme z nieho nic za ohlušujícího zvuku velkého tesku. Musíme do nich dorstat. Postupn si na n zvykáme, uíme se jednu vc po druhé. Jak se tedy mžeš uit být služebnicí? Je tolik zpsob, jak sloužit druhým, i když jsi stále ješt malé dve a bydlíš doma u svých rodi. Zejm 8

11 nenajdeš nikoho, kdo by proti tomu nco namítal (a pokud ano, najdi jen jiný zpsob, jak sloužit). Pokud se chceš uit být mladou ženou, hledej každou píležitost, kde mžeš posloužit. Nejprve si udržuj pkn uklizený svj pokoj a postel mj vždy ustlanou. Pak si všímej vcí, které nejsou uklizené ve vašem dom a ekni si: To mžu udlat já. (Samozejm se nejprve zeptej rodi, než to udláš.) Je mýdlo v držáku rozbedlé? Pro bys to nedala do poádku práv ty? Nestíháte doma prát prádlo? Pro nenabídneš, že vypereš jednu nebo dv praky? Neustele si tvj bratr nikdy postel? Pro mu ji neusteleš, místo aby sis na nj stžovala? Je na zahrad plevel, který ne a ne zmizet? Pro si ho nevezmeš na starost? Stžovat si je pirozená sobecká reakce na tžkosti i nepíjemnosti, které nás v život potkávají. Sloužit druhým je však v takových situacích lepším ešením. Jak asto se cítíš šastná, když si stžuješ? Bezpochyby ne moc asto! Ale když skuten pochopíš postoj služebníka, budeš sama pekvapená, jak dobe se budeš cítit. Mnohé mladé dívky tak netrpliv touží být mladými ženami! Dvata instinktivn vdí, že ženství je nádherná vc. Tak pokud se chceš už te uit laskavému ženství, nejlepší místo, kde zaít, je služba druhým. Pro to nezkusit už dnes? Autor neznámý 9

12 09 $ "& 5 7" '" &R 3?S7 T/: 1 2# & ''" $%&'() (pokraování 16. ást) #" * = & ''"7$"5 Správné užití výplaty má zásadní význam pro získání vlády nad díttem a ta je nutným pedpokladem k tomu, aby výchova byla úinná. Je jasné, že velení dítti tvoí pouze jednu stránku výchovy, což bude zejmé z následující kapitoly. Nicmén dít, které nemá úctu k autorit rodi, nebude pijímat jejich vyuování a nebude možno jej ádn vychovat. Pro nkteré rodie pedstavuje výplata z rzných dvod zásadní pekážku. V této kapitole se na tyto dvody zamíme a navrhneme ešení. Nkteré dti jsou mnohem snadnji vychovatelné než jiné. Zdá se, že mají touhu init to, co se líbí jejich rodim. V oekávání pijímají jejich píkazy a není jim zatžko poddat se vlád rodi. Je pirozené, že takové dti jsou pro své rodie potšením. Vtšina dtí však do této kategorie nepatí a dokonce i ty nejpoddanjší dti se as od asu bhem dtství vzepou ve vzpoue. Rodie musí být ve stehu, protože tiché dít mže být ve vzpoue pasivn. Je snadné pehlédnout vzpouru, která neklade žádný zjevný odpor. Opaným extrémem je dít, nad kterým zdánliv nelze kontrolu vbec získat. Pokud je schopno dít se silnou vlí zatvrzele odolávat proutku s úšklebkem na tvái, pedstavuje znaný problém. Jeho vzdor autorit a silná vle napovídají, že mže jít o potenciální kriminální živel (ty samé vlastnosti však mohou naznaovat, že se jedná o budoucího vdce, u nhož je silná vle doplnna vysokou inteligencí). Pokud výplata nezabírá, znamená to, že nco 10

13 není v poádku: proutek je píliš malý, chlapec je již píliš velký na to, aby ho dostala pod kontrolu matka, nebo se staten pokouší zdrtit rodie tím, že bude mít silnjší vli než oni. Je-li dít tak velké, že nad ním není schopen získat vládu ani jeho otec (píkladem mže být dospívající mladík), pak je zejm na výchovu již píliš pozd. Dodatek A této knihy Nadje pro rodie, kteí selhali mže poskytnout odpovdi na nkteré otázky. Je-li dít velmi tvrdohlavé, nemusí to nutn znamenat, že nad ním nelze získat vládu, ale spíše to, že vás pelstilo. Chlapci jsou toho schopni už ve vku deseti let. Pokud matka projevila známky slabosti (nedslednost, frustraci nebo nervové zhroucení) bhem pedchozích konflikt, dít poítá s tím, že ji nakonec rozloží. Svj vzdor používá jako hru v nadji, že matku v její slabosti zažene do kouta. Jeho taktika spoívá v tom, že obrátí její slabost proti ní samotné, tak aby ho nakonec nechala, a si dlá, co chce. ešením v takové situaci je, aby si matka uvdomila, co se dje, a pevn se rozhodla nad svojí slabostí pro dobro dítte zvítzit. Musí se obrnit proti konfliktu, který ped ní stojí. Musí zcela zmnit náhled, který na ni její dít má, a musí mu pedat jasný signál, že se v žádném pípad nenechá zastrašovat. V takové situaci je naprosto žádoucí, aby se do situace vložil otec a dít ubezpeil, že nedopustí, aby dít matku pemohlo. Otcv zásah je zcela nevyhnutelný tehdy, když je dít v období dospívání nebo již nad matkou zvítzilo. Když matka není schopna mít nad díttem vládu nebo se nedá oekávat, že by toho byla schopna, musí nastoupit otec a ujmout se plné zodpovdnosti za nastavení pravidel a vynucení poslušnosti. (Zvláštní zaopat- ení, které Bh pipravil pro rodiny, kde chybí otec nebo matka, bude vysvtleno pozdji.) Vnitní pekážky, které brání Božímu jednání Stává se pomrn asto, že i rodie, kteí porozumli, jakým zpsobem mít vládu nad dtskou vzpourou, mají tendenci si hledat okliku a výplat svých dtí se vyhnout. Znalost toho, co je teba dlat, je však nco zcela jiného, než to skuten dsledn uplatovat. ádná výchova dtí vyžaduje as a energii. Pedevším však vyžaduje rodie, kteí mají charakter. Musí být schopni potebu dítte být vychováno nadadit svým vlastním zájmm. Musí být ochotni poddat se Božímu zpsobu jednání a upednostnit jej ped svými vlastními názory. Rodie, kteí sami žijí ve híchu vzpoury vi Bohu, Jeho Slovu nebo Jím ustanoveným principm a autoritám, vychovají s nejvtší pravdpodobností vzpurné dti. Pokud jsou sami rebelové, budou pi pokusu o nastavení pravidel a zajištní jejich dodržování zakoušet velké tžkosti. Svoji vlastní neposlušnost se pak pokusí omluvit tím, že si najdou lepší cestu, jak své 11

14 dti vychovat. Jestliže dosplý lovk není schopen jednat se svojí vlastní vzpourou ped Bohem, jist nebude schopen dsledn uplatovat principy, které Boží slovo pedkládá. Bu bude píliš povolný, nebo pesmíru písný, nebo se v dsledku své vlastní nestability bude pohybovat mezi dvma extrémy. Dokonce i rodie, kteí chtjí init Boží vli, musí zvítzit nad svojí vlastní híšnou pirozeností a názory, které jsou založené na klamné filozofii. Jsme závislí na Božím slovu, protože nám pináší správný pohled na výchovu, a také pímo na Hospodinu v tom, že je to On, kdo nám dává schopnost podle poznání také jednat. Všichni rodie, kteí chtjí být ve výchov úspšní, musí rozeznat a odmítnout následující výmluvy a pekážky: 1. Neznalost Božího zpsobu jednání. Nikdo nemže init Boží vli, pokud neví, jaká je. Z toho dvodu je nutné, aby rodie zvládli informace o výchov dtí studiem Bible a biblických pomcek, jako je napíklad tato kniha. Rodie by své dti mli vyuovat na téma Co Bible íká o výchov dtí, tak aby dti pochopily, co je zdrojem rodi- ovské autority a pravidel. 2. Arogance. Lidská pýcha je vbec nejvtší pekážkou poslušnosti Boha. Rodie, kterým se dostalo vysokého vzdlání v lidské moudrosti a filozofiích (obzvlášt pak v psychologii), budou muset uplatnit znanou dávku obezetnosti, aby se jejich poznání nepovýšilo nad Boží slovo (2. Korintským 10:5,6). Pýcha není výhradní záležitostí vzdlaných. Ti, kteí jsou nevzdlaní, mohou být arogantní ve svém nedostatku poznání a odmítat informace, které jsou v rozporu s jejich názory. Pýcha na vlastní názor se projevuje v odmítnutí Boží pravdy a pijetí lidské autority místo ní. Typickým projevem takového nastavení mohou být formulace jako: Zvládnu to lépe po svém. Moje dít je prost jiné. Každé dít je jiné a musí se vychovávat jinak. Každý ví, že neexistuje žádná jediná a správná cesta. Lidská moudrost našla lepší zpsob. Jak by mohlo na tak složitý problém existovat jednoduché ešení? nebo dokonce: Lidé už jsou píliš civilizovaní na to, aby potebovali používat hrubou sílu. Ti, kdo pijali fakt, že Bh lovku pedal nadasové principy, aby byl jeho život úspšný, se nesmí nechat ovlivovat tmi, kdo Boží slovo odmítají. 3. Vlastní híšná pirozenost rodi. Vzhledem k tomu, že nkolik posledních generací své dti nevychovalo, vtšina z nás jsou sobstední lidé. Máme sklon být leniví a sobetí. V podstat se nám naše dti vychová- 12

15 vat ani nechce. Chceme si hrát nebo být baveni, a pokud je to možné, vyhýbáme se zodpovdnosti. Naše pohodlnost nás vede k tomu, abychom hledali cestiky, jak se vyhnout konfliktm. Schováváme se za tvrzení jako: Dti budou vždy jen dtmi. Nebo: Je to jen pechodné období v jeho život. Je samozejm pravdou, že dti budou dtmi, ale zárove platí i to, že dtmi zstanou, pokud budou ponechány bez výchovy. Ten fakt je v dnešní dob zjevný, protože existuje tolik nevychovaných dosplých lidí. Rodie si nechávají utéci píležitosti k výchov prost tím, že své dti nechávají procházet obdobími vývoje, aniž by je njak usmrovali. Ze všech nejsmutnjší jsou však zejm ti kesanští rodie, kteí užívají nesprávné pochopení lásky a milosti k tomu, aby omlouvali liberálnost svých dtí. Kesané také klamou sami sebe, když se domnívají, že Bh bude jejich dti vychovávat místo nich. Dokud dít žije pod autoritou rodi, je jeho výchova výhradn jejich zodpovdností. Dvody, které rodim brání získat nad dtmi vládu prostednictvím výplaty, spadají do tí kategorií. První pekážkou je odmítnutí Boha. Projevuje se negativním postojem k vyuení se z Božího slova nebo neposlušností vi tomu, co je z Božího slova již známé. Jediný zpsob nápravy je uinit pevné rozhodnutí, kdo bude vládnout. Jedinec se rozhoduje, zda Bohu dovolí, aby vládl On, nikoli jeho vlastní povýšená vle. Druhou pekážkou je neznalost Božího slova. To lze napravit pravidelným navštvováním dobrého shromáždní, ve kterém se dsledn vyuuje Boží slovo, a také osobním studiem Bible. Tetí pekážkou je híšná pirozenost lovka, která se ho neustále snaží zotroovat. ešení této nejzávažnjší pekážky spoívá v dosažení zralosti v poznání Božího slova a v dsledné poddanosti Jeho vli a vedení a smrování Ducha Svatého. Mají-li rodie získat vládu nad díttem, které se vzpouzí jejich autorit, pak k výplat proutkem neexistuje žádná jiná alternativa. Co není výplatou Stejn tak jako je dležité vdt, v em výplata spoívá, je dležité rozpoznat, co výplata není. Výplatou nejsou: Slovní nadávky. Výplata neznamená nkoho sevat, vyhrožovat mu nebo jeet v návalu hnvu. To jsou spíše projevy hysterického záchvatu u dosplého lovka. Takové chování pouze podpoí neúctu dítte vi rodiovské autorit a odhalí neschopnost rodie vládnout. Takový rodi nemá vládu sám nad sebou. Podaí-li se dítti dostat rodie do stavu, 13

16 kdy ztrácejí vládu sami nad sebou, dokázalo si, že jeho rodi mu nemá právo vládnout. Žadonní nebo žebrání, aby se vzpurné dít podídilo. Rodie asto takového pístupu používají: Zlatíko, mamince se dlá tak špatn, když neposloucháš. Prosím, udlej, co ti íkám. Je-li dít ve vzpoue, pak takový pístup jenom umocní jeho pohrdání autoritou. Slova ponauení a napomenutí již dít zavrhlo a další mluvení není výplatou. Když rodie vzpurné dít prosí a pemlouvají, dostalo je pesn tam, kde je chtlo mít poddané své vli, ve stavu, kdy vyjednávají o svých právech. Trest. Výplata není to samé co trest. Je mnoho typ trest, ale pouze jeden zpsob výplaty. Jakýkoli trest, jako napíklad izolace dítte, omezení jeho výhod nebo jakýkoli další pístup, který se vyhýbá ádnému užití fyzické bolesti, vzpouru dítte nepemže. Užití trestu na vzpurné dít pouze vypsobí vtší zatvrzelost a rozvine nenávist vi autorit. Dá se to pirovnat k pokusu zastavit útoícího lva vodní pistolkou. Jenom ho to rozzuí. Nebo je to jako bychom pimákli pojistný ventil papiáku, abychom se zbavili hluku. Na chvíli bude ticho, ale nakonec dojde k explozi. Je-li vzpurné dít potrestáno za neposlušnost, ale se vzpourou samou se nejedná, vnitní petlak vzdorovitosti jen narstá. Vzpurné dít, se kterým se jedná tímto zpsobem, nakonec vybuchne jako tlakový hrnec. Psychologická manipulace. Žádná technika manipulace nemže nahradit výplatu. Techniky, jakými jsou napíklad debata, podplácení, pesmrování pozornosti dítte, hraní na jeho city i zneužívání jeho híšné pirozenosti, zastrašování i podvádní, dtskou vzpouru nepemohou. Jejich užití mže vést k doasnému uklidnní situace, ale stejn jako u tlakového hrnce petlak vzpoury nelze neprodyšn uzavít. Spíše je nutno uhasit ohe. Dít, kterým rodie manipulovali, možná jejich podvod nikdy neodhalí, ale také nezíská vychování. Jako dosplý lovk bude postrádat sebeovládání. Nkteré dti takovou hru nakonec prokouknou a manipulativní techniku obrátí proti rodim samým. Jiné dti, když zjistí, jak byly manipulovány, zase úctu k rodim zcela ztratí. 14

17 Žádná z tchto náhražek výplaty nepovede k vítzství nad vzpourou. Jsou to pouze krátkozraké pokusy léit píznaky namísto ešení jádra problému. Užijeme-li na dít ve vzpoue nadávky, doprošování, trestání nebo manipulaci, pinese to pouze negativní odezvu. Vyvine se u nho nenávist a nedostatek úcty k autoritám obecn. Bude trpt pocitem odcizení od rodi, bude upadat do sebelítosti, sebeospravedlování, a dokonce mže mít sklon k muednictví. Rodie, kteí používají takové metody namísto ádné výplaty, nikdy v podstat konflikt nevyeší. V koneném dsledku to negativn ovlivuje i rodie. Odcizí se dítti a nejsou schopni projev opravdové lásky. V dsledku frustrace z toho, že nemají vci pod kontrolou, pesouvají svj pocit viny na dít. asto se pak stává, že jsou vi dítti pomstychtiví, neustále dávají najevo svj nesouhlas a astokrát útoí v hnvu, aby si s díttem vyídili úty. Není-li konflikt vzpoury ešen, mezi díttem a rodiem nelze navázat obecenství a harmonii. Existují spíše doasná pímí mezi jednotlivými výbuchy dtské vzpoury a rodiovskou snahou dít ve frustraci smrovat nebo omezovat. Nkteí rodie se nakonec s malým tyranem smíí kvli zachování pokoje, a tak žijí zdeprimovaní v podstat pod jeho nadvládou. Následující obrázek ukazuje tento stav odcizení: LÁSKA ODMÍTNUTA NEMÁ ÚCTU ZPOCHYBNIL AUTORITU UENÍ ODMÍTNUTO NARUŠENÝ VZTAH REBEL: NEBUDE NASLOUCHAT NEBUDE POSLOUCHAT ZAVRHL AUTORITU RODIE BEZ VLÁDY KONFLIKT Obr Odcizení Jediný zpsob, jak mohou rodie postavení autority, která byla podkopána vzpurným díttem, znovu obnovit, je užití výplaty. Je to jediný zpsob, jak ukonit odcizení, frustraci a pocit neštstí, který je dsledkem stavu vzpoury. Je to jediný zpsob, jak se do rodiny mže navrátit harmonie, pokoj 15

18 a ád, aby rodie mohli nerušen pokraovat v naplování své zodpovdnosti, tj. dti vyuovat. Následující kresba znázoruje návrat ke správnému ádu: RODIE MAJÍ VLÁDU MOHOU VYUOVAT DÁVAT POKYNY VAROVAT NAPOMÍNAT MOHOU PROJEVOVAT LÁSKU MOHOU ŽEHNAT OBNOVENÝ POKOJ A VZTAH RESPEKTUJE AUTORITU NASLOUCHÁ A POSLOUCHÁ DÍT VE SPRÁVNÉM POSTAVENÍ Obr Harmonie Ovoce výplaty Židm 12:11b - než potom rozkošné ovoce spravedlnosti pináší [trestání] tm, kteíž by v nm pocvieni byli. S návratem k normálnímu stavu se vrací i úcta k rodim jako k autoritám. Opt jsou v postavení, kdy mohou své dít vyuovat vydáváním pokyn, varováním a napomenutím. Je-li dít ve správném nastavení, bude opt poslouchat a plnit je. Vztah obecenství mezi rodii a díttem s sebou nese pokoj a harmonii. Rodie mohou svobodn svoji lásku dítti rznými zpsoby vyjadovat a požehnat mu. Správn vychované dít bude naplovat biblické pikázání poslušnosti a úcty vi rodim. Rodie, kteí zanou svým dtem velet v ranném vku a dsledn v tom pokraují, mohou tchto cíl dosáhnout dlouho pedtím, než se dít dostane do vku puberty. Pestože jsou poslušnost a úcta rozho- 16

19 dující faktory, urit nejsou koneným cílem výchovy. Jsou to pouze prostedky k jeho dosažení. Boží cíl rodiovské výchovy Deuteronomium 6:6,7 - A budou slova tato, kteráž já pikazuji tob dnes, v srdci tvém. A budeš je asto optovati synm svým, a mluviti o nich, když sedneš v dom svém, když pjdeš cestou, a léhaje i vstávaje. Písloví 22:6 - Vyuuj mladého podlé zpsobu cesty jeho; nebo když se i zstará, neuchýlí se od ní. Efezským 6:4 - A vy otcové nepopouzejte k hnvu dítek svých, ale vychovávejte je v cviení a v napomínání Pán. Božím zámrem je, aby dti byly vyueny podle Jeho slova a vdly, jak mají žít své životy. Nejpodstatnjší dsledek toho, že se dít nauí poslouchat a ctít své rodie, je, že pak bude pipraveno od nich pijímat vyu- ování. Jediný zpsob, jak lovk pijme vyuování nkoho druhého, je uznání, že ten druhý je v postavení uitele. Ctí-li dít rodie, pak má respekt k jejich slovm a je pipraveno na výuku. Dít, které se nauilo poslouchat, je pipraveno rozvinout schopnost sebeovládání. Nadvláda rodi nad díttem až do tohoto bodu hrála roli vnjší síly, která smrovala jeho požadavky a silné touhy. Výplata sloužila jako bolestivé varování, které dítti pomáhalo získat sebekontrolu. Hrozba fyzické bolesti plnila funkci vnjší síly jako protiváha pokušení. Ponvadž se dalo spolehnout na dslednost rodi, kdy za vzpouru picházela výplata, mlo dít vždy možnost vybrat si, jakou cestou se vydá. Bu se mohlo poddat svým žádostem a obdržet výplatu, nebo své žádosti potlait a vyhnout se bolesti. Nyní musí porozumt, pro se vlastn má ovládat, aniž by mu hrozilo donucování zvení. Shrnutí: Velení vašim dtem V této kapitole jsme se zamili na aspekt velení pi výchov dtí. Nyní bychom mli mít dobré porozumní toho, co velení znamená a pro je pro dti nezbytné. Zjistili jsme, že pokud se ujmeme zodpovdnosti dít omezovat, je nutno poítat s konfliktem, a tento konflikt jsme schopni ztotožnit se vzpourou, která pramení z dtské svévole. Také jsme prostudovali ešení, které na vzpouru pedepisuje Boží slovo výplatu. Následující body jsou shrnutím nejpodstatnjších princip obsažených v této kapitole. 17

20 Velení je aspekt výchovy, pi kterém rodie získávají poslušnost a úctu svých dtí. Dokud dít pijímá právo rodi jej smrovat a omezovat, mají je rodie pod kontrolou. Chtjí-li mít rodie dít pod kontrolou, musí poítat s konflikty. Pokud dít úmysln odmítá pijmout autoritu rodi, je ve vzpoue. Výplata je Boží zpsob, jak skoncovat se vzpourou a navrátit dít pod autoritu a vládu jeho rodi. Výplata je ízený výkon fyzické bolesti, který má pimt dít vzdát se vzpoury a opt pijmout autoritu rodi. Rodie mají vyplácet pomocí tenkého proutku. Rodie nemají vyplácet v hnvu, s cílem zpsobit bolest nebo šrámy, vynutit si slzy nebo lítost nebo vyventilovat svoji frustraci. Výplata je výrazem pravé lásky a projev píslušnosti k rodin. Výplata není slovní napadání, diskuse, trest nebo ignorování vzniklého konfliktu. Výsledkem výplaty je obnova správného vztahu mezi díttem a rodi- em. Tento vztah je pedpokladem k tomu, aby rodi mohl dosáhnout Božího zámru v život dítte výchovy. Koneným cílem velení je dít pipravit pro to, aby mohlo pijímat ponauení z Božího slova a aby se u nho mohlo rozvinout sebeovládání. Následující oddíl se bude vnovat druhému aspektu výchovy dtí - výuce. Pomocí výuky si dít rozvíjí standardy. Ve fázi výuky se dít uí pemýšlet o dvodech, pro ho rodie vedli a omezovali. Uí se být vyzrálým dosplým, který zná smysl svého života. Výuka je možná pouze tehdy, pokud se dít poddá svým rodim. Dodatené úvahy Téma týrání dtí Osobn jsem pesvden, že vtšina pípad týrání dtí má svoji píinu v tom, že rodie prožívají frustraci z nezvladatelné vzpoury svých dtí, a tedy nikoli a priori z touhy zpsobit bezmocnému dítti bolest. Jestliže rodie správn neužívají výplaty, je pravdpodobné, že jejich dti boudou ím dál tím vzpurnjší. Nakonec jejich samolibí nebo pasivní rodie vybuchnou vzteky. Vhodné užití výplaty by vtšinu takových citových výbuch eliminovala. 18

21 Nkteí rodie, kteí jsou skuten nemocní, alkoholici nebo jsou pod vlivem drog, skuten fyzicky, citov a dokonce i sexuáln týrají své vlastní nebo adoptivní dti. Tito by mli být soudn stíháni v plném rozsahu zákona. Nicmén pes relativn nízký poet tchto ztracených existencí se náš národ stal posedlým v obžalobách z týrání dtí. Tato posedlost se obrátila dokonce i proti racionálním rodim, kteí ádn uplatují biblický princip výplaty pi jednání se vzpourou dtí. Postoj americké veejnosti se dramaticky mnil s každou generací dosplých, kteí zaali rozhodovat. asopis Parade uveejnil 15. kvtna 1994, že v roce 1986 zastávalo 84 % rodi tlesné tresty; v roce 1991 to bylo 67 % a v roce 1994 už jen 56 %. Bude-li tento trend pokraovat, pak budou v roce 2000 dv tetiny národa proti tlesným trestm. Instituce Division of Child and Youth Services (DCYS) pracuje po celé zemi v rozporu s platnou legislativou. Bez jediného dkazu je schopna získat soudní píkaz k domovní prohlídce, odejmout vám dti, vyžadovat, abyste se podrobili psychologickým testm, a pipravit vám bídný život na adu let to vše na základ jednoho anonymního udání (nkoho, kdo vás prost jen nemá v oblib). Mže to být váš léka, sestra, zuba, uitel ve škole, soused, píbuzný nebo dokonce vaše vlastní dti. Pipomíná to nkomu praktiky nacistického Nmecka? Kniha autorky Mary Pride nazvaná The Child Abuse Industry (v pekladu Prmysl týrání dtí) zaíná tmito slovy: Minulý rok bylo falešn obvinno z týrání dtí pes milion severoamerických rodin. Tyto rodiny, lidé jako jsem já nebo vy, trply v rzné míe. Nkteré si pouze prožily ponížení z vyšetování kvli týrání dtí a pak byly propuštny. Pestože jejich jména jsou pro podezení z týrání dtí zanesena v úedních listinách na dobu od pti let až natrvalo, jsou to ti, kdo mli štstí. Jiní, kteí to štstí nemli, byli donuceni podrobit se povinným výchovným programm. Jiní pišli o domy a zruinovali své bankovní úty ve snaze se tmto nespravedlivým obvinním bránit. Mnozí pišli o svá zamstnání. Ti poslední, a to je ze všeho nejsmutnjší, pišli o své dti. Jsem pesvden, že pro píští generaci mže být otázka tlesných trest zkouškou vyznání kesanské víry. Víra amerických kesan nebyla nikdy prozkoušena hrozbou, že by museli zemít v arén. Nkteí kesané již museli vyznat rozhodnutí tlesn trestat na svdectví toho, že budou spíše poslouchat Boha než lovka (Skutky 5:29). Kniha Co íká Bible o výchov dtí byla již nkolikrát použita pi soudních procesech jako argument biblické výchovy a ospravedlnní tlesných trest. Jistý profesor, který píše knihu proti tlesným trestm, se nechal slyšet, že tato kniha nejlépe pedkládá kesanský náhled na tlesné tresty: 19

22 Napsal jsem knihu, která se snaží podpoit argument proti užití tlesných trest, a to jak z perspektivy vlastního vdeckého výzkumu, tak z pohledu lovka, který má bytostný zájem o problematiku trestání dtí. Byl jsem velmi potšen zjištním, že není teba, abych s vámi na dané téma souhlasil proto, abych získal vaše svolení z vaší knihy rozsáhle citovat. O to více, že vaši knihu považuji za jednu z nejotev- enjších a nejlépe formulovaných obhajob tlesných trest z biblické perspektivy, kterou jsem doposud nalezl. - Professor Philip J. Greven, Jr. Katedra historie, Rudgers University Dle mého soudu má kesan dv možnosti: Mže se strachovat, co mu mže uinit lovk a satan, když bude poslouchat Boha (Viz Matouš 10:28 a Židm 13:6, než se rozhodnete vydat touto cestou.); nebo Mže se pokusit zachovat svoji výchovu dtí v maximálním soukromí, a pesto následovat Boha a být pipraven vydat svdectví, bude-li to teba (Písloví 22:3). Vydáte-li se touto cestou, pak by se výplata nikdy nemla odehrávat na veejnosti nebo i ped píbuznými, o kterých si nejste jisti. Pokud se dít vzbouí na veejnosti, mžete jej vzít dom a jednat s problémem doma i když je to teba zcela nevyhovující. Vaše dít bude pociovat dávku dležitosti, že jste si s ním dali takovou práci, ale nebude chtít danou zkušenost již opakovat. 20

23 O spálené omáce a jednom vítzství Káa Bozdková V sobotu nás ekala pravidelná brigáda na církevním dom a na m vyšla ada s vaením. Rozhodla jsem se, že udlám naše oblíbené kue na paprice. Dala jsem se do díla, a aby mi šla práce líp od ruky, pustila jsem si kazetu z nedlního shromáždní, kde sestika Kvtka mluvila s dtmi o radosti. To slovo se m hodn dotýkalo a velmi jsem si uvdomovala, jak dležité je udržet si vírou radost i v situacích, kdy se nedaí. Dvanáct litr voavé omáky se za mého stálého míchání vesele vailo a i já jsem byla v dobré nálad a s chválou na rtech. Dom pišel i mj manžel, a protože mi chtl pomoci, ekl, že udlá veei. Byla jsem ráda. Zaal smažit vajené chleby. Za chvíli se ale zdálo, jako by se nco pálilo. To jsou asi ty smaženky, ekla jsem si a dál vesele míchala svou omáku. Až za njakou dobu mi došlo, že ta nelibá vn se nese z mého obrovského hrnce. To snad ne! A bylo po nálad. Omáku jsme ihned pelili, ale ta spálenina z ní byla stále cítit. A co te? honilo se mi hlavou. Dva litry smetany a tolik masa, a te to všechno zkazím Bylo mi do breku. Vtom se mi znovu vrátilo slovo o radosti. Pán mi dal v ten okamžik milost a já navzdory svým pocitm jsem pede všemi NAHLAS vyznala slova písniky: Netrápím se, když se nedaí, Ježíš písní srdce naplnil Bh mi pomohl a celá tžkost i špatná nálada ze m úpln spadly. To, co jsem ani neekala, se stalo. Druhý den, když jsme s dvaty na brigád omáku ochutnaly, napadlo nkoho pidat citrónovou šávu. Ta pohltila alespo ásten spálenou chu a omáka se dala v pohod jíst. Dokonce se našli i tací, kteí si pidávali. 21