KESANSKÝ ASOPIS O RODIN. Z áí

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KESANSKÝ ASOPIS O RODIN. Z áí 2007 1 6"

Transkript

1 KESANSKÝ ASOPIS O RODIN Z áí

2 !"#! "$%"&" ' ( ) "!$! * +,#&!-."/01 2# & ''"3!"# 4 5 6& "'7"!&"#& 8 9 & " 8 + "''& : + "'" 5'6 ;

3 !" #$%&' Milí tenái, když se podívám z okna, vidím ulici, na které jsme si hráli jako dti. Mli jsme partu, s kterou jsme hrávali na schovku, fotbal, kriket, závody na kole, závody šnek a dlali i rzné lumpárny. Bhem této doby postavili za cestou, která tvoila hranici našeho teritoria, sídlišt s osmi a více patrovými paneláky. Také tam existovaly sídlištní party, ale vždy jsme se jich dost stranili. Na náš vkus tam dti mluvily dost vulgárn, nezdravily, byly škodolibé, bez úcty k dosplým, kradly a podrážely se mezi sebou. Z našeho pohledu si v podstat neumly hrát, jen se poád praly a hledaly, kde by sehnaly cigarety, vlastn se ani poádn neumly spolen na niem domluvit. Naše parta je už dávno pry a mládež ze sídlišt si potebovala zvtšit teritorium, a tak zabrala naši starou louku se stromy a rybníkem. Poádá zde své dýchánky, které již zdaleka nejsou jen o cigaretách. Já sám mám dnes dti, a tak uvažuji, kam je pustím ven? Zpsoby sídlišt se piblížily k našemu domu a prostor pro starou partu je ten tam. Chtl bych však vbec, aby mé dti vyrostly v podobné part jako já? Vzhledem k poznání, které mli mí rodie, si nemžu na nic stžovat. Chtli, aby z nás vyrostli slušní lidé, a to se jim podailo. Avšak já chci, abychom došli do plnosti Krista. Kde tedy pustit mé dti na sluníko a na erstvý vzduch? Které kamarády jim povolit, a které ne? Které prostedí je pro n vhodné, aby poznaly dobré vci, které ve stáí jako když naleznou? Proto jsem tak vdný za obecenství se spravedlivými, kteí piln pracují, aby nám pinesli další díl požehnání pímo do našich domov. Nech tedy Vám i m toto další íslo asopisu Pikrytí pomže odpovdt na naše otázky ohledn výchovy dtí a fungování našich rodin vbec, tak, abychom byli schopni dojít jako celek do plné postavy Kristovy. Váš bratr v Kristu Tomáš Brcha 1

4 ekám, až se vdám aneb Kam máš upený svj pohled? Pavlína Davis!"! " # " #!!! "$ % &#' (% & (#)% (! ($ & #*(&!& ( + "#',%# -!%( & (. ", %( #/, % " #!( ( &! # 0!(! %!,! " (&$# " (!!#/ " " +&!#*,% %% "! "%!!($% % #1 ( % & $ % % (#2+! % %!(" %$,$$& &$*% %3 2 &, +% (!$!!% %, (!4'!% % ( '% "! "!!((' (%!!% ( &, #! % ( %!!&#6!!% $&, &"7 %! "!# 2

5 % & (+% %((! "$ ( %&%!%!#/ " &%(+ &!%! && +% 3 2!!, 2(8 % % (%&#%!& % ( (#2$ ($ +% 9+% ( &% & #/! & ( % ( #* & 5'!!4) %# :! " $& "+! ($% + & $ # (% #:+!,%! # 7 " /,7 ( # 7( & ; & $ & ( $ $ # 2! " ( ($ $( &# ( (# % $% $% ($%! % <! = (+1! #: (+!% " &( > * ( &%' ( & +% #?&,!?? (%$*!+%!8 ( $ #/' % % # 2! "%& &! (! 8!!! ( ( # ' % %! (+,% "++% &!!& & ( 8 # 0 (! * +% ( &$ #) *% (, % ( $ %#/!" +? " % % % *%, *% % )( " 4 3 kolem sebe vidím mladé lidi, kteí brání svému vlastnímu požehnání tím, že místo poddanosti Bohu se poddávají vzpoue

6 )( +"(+ % % & "#2!,% "5* (!! % (,% " (# ) % & &% (+ # ( ( # & "! & ( ( " ( &A# )(! BB5 3 (%$ & ( " & #,%&+!$ ( ($ #. +% & ",$ ("5* $ %' %$#),$ (,"&$ ((((+,% %(, % ( ( # 0 & (,% ( &! %*% #<0,+ *% "+( &&%"% % & % ( "#=* - < ( 1 =(&! % - (C &,% ( #:! % " " (C#! " " " 5 %!% ( " &+ D &( " ( % ( $ &#E 4F "$ ( * "!!! #*% - ( (! & # %! % 2( # /,% "!4. ( ( & 7 ", #8!! 7 ( 6,( #'! ( +!+( & % % %( &+ ( # 4 brzy jsem pochopila, že pokud to Slovo neuvedu do praxe, zstane mi jen v hlav a nebude mít moc promnit moji duši

7 . +% & % % % % "%# 6, ( % "+ + #2! (%$! (! " " "#' - : % % " %# )( $G ( % ( (%+ ( " % (+ (,% $%% "#'"4) ( (+&&% (! $& % %$"!#!!% &$% (%(+,% +% %$% $%&#E%& ( %!!&! % #)"% % +% "%&! (& H ( % #2!!%%!&%% % %(# ( % - # *&%, (! " ( $% %% ( # 0 "5 (&$ #E ( 4/& (!, & ( ( #2 & " (%&% & % % ( ( %" +% &&4 *! "%($ ", & "(+% (& %$( % &%( +(# /( %!%!+!% %#! ( "(!+!! & % &$% ( # 6 & ; &(>( %,%+(!5!( &!! (& #<I,AJAK=/ %! & % ( $ ( ( (!%,&#: (($"5 ' (&(% (&<L#2 ($BK=&% #/!%&!% % & (!! %!&%!( "( & ;D+! "( &+&!#2! " $% %( $% %%! (,,! 9 &($# ) & & % %!,! $ % +%,& 5

8 )( &&> "% +% 4)( ( + ( ( & ; <&+! "!! $, = % - ($ ( %!#/!!! $% & % $% 5 " & %& &$ & ( % %!) %! (%+# ) %&,% #- % %&,% # <: D+% (D E M (D' %8!8 #=/ ( %!% " & % % % ( & & # 6 % - #' ( -, ( ( % &,(+,%# E "&(4F$$ ( $ $$ # F! +& ; ($ +, &$ #; "($!% % ( ($ 3 /!& % "66 & Uv Mu, že pro tebe má jen to nejlepší, i když zrovna nejede podle tvého jízdního ádu. #N"6 (!&( +% &% "#' " - % ( " # ++G+ #,% " ((%!!!3 )#-#6! $$ ( +% 4 0 ($ 5 % $#I,% %( (+ %(!(!( ( & %!%#* % & % 4: 6

9 Pár tip pro ty, kteí se cítí osamle AB 6%' 7 " ' OP=AFC+ E ) C%M?=N 9MOQI=Q IF?2A 9 N+D O>? )=Q=P>?=?)=P+ 9 6% 7J AB C,9ID1C B "! '" "# C)B 6%' 7 "7"! #6 <9B 9 IF?2L "' " 9 >K )=CB L)> 2MNB D=A1B $# ' " 7

10 Sloužíte rády druhým? Pokud je nco, co se feministickému hnutí protiví, pak je to služba. Ženy, které feminismus vyznávají, odcházejí do práce, která je bude bavit a zajímat, a budují si kariéru, která jim zajistí dostatek penz, aby nemusely sloužit druhým. Netouží zstat doma, snaží se tomu všemožn vyhnout. Domov a rodina od nich totiž vyžaduje službu. Ježíš však uil: Ale kdo z vás nejvtší jest, bu služebníkem vaším. (Matouš 23:11) Také ekl:...syn lovka nepišel, aby jemu slouženo bylo, ale aby on sloužil,... (Matouš 20:28) a dal nám píklad, který mžeme následovat. Sloužíte rády druhým? Bible íká, že žena byla uinna pomocnicí svému muži, služebnicí. Pro naše kultura tolik nesnáší sloužení? Nejohavnjší vcí na svt je sobectví, a pitom se zdá, že je to práv to, co tolik lidí nejvíce chce. Opakem sobectví je sloužit ostatním. A být služebníkem je pekrásná vc. Ježíš povolal všechny kesany, chlapce, dvata, muže i ženy, aby byli milujícími služebníky. Jako žena máš však ke služb nejvíce píležitostí. Není to úžasné? Ti, kteí slouží, jsou vtšinou u druhých oblíbeni. Pemýšlely jste nkdy o tom, pro se v píbzích ze starých dob mluví o matkách s takovou úctou a vážností? Je to proto, že slouží svým rodinám tolika rznými zpsoby pipravují jídlo, perou prádlo, uklízejí dm a starají se o množství dalších malikostí. Služebník, který usilovn a vrn pracuje, je zárove tím, kdo je nejvíce milován. Nemli bychom však sloužit druhým ze sobeckých motiv. Možnost sloužit je pece tou nejnádhernjší výsadou, kterou žena má. Neoekávej však, že až se staneš ženou, zaneš najednou ráda sloužit. Takové vci se v život nestávají pes noc. Do nových životních etap se nedostáváme z nieho nic za ohlušujícího zvuku velkého tesku. Musíme do nich dorstat. Postupn si na n zvykáme, uíme se jednu vc po druhé. Jak se tedy mžeš uit být služebnicí? Je tolik zpsob, jak sloužit druhým, i když jsi stále ješt malé dve a bydlíš doma u svých rodi. Zejm 8

11 nenajdeš nikoho, kdo by proti tomu nco namítal (a pokud ano, najdi jen jiný zpsob, jak sloužit). Pokud se chceš uit být mladou ženou, hledej každou píležitost, kde mžeš posloužit. Nejprve si udržuj pkn uklizený svj pokoj a postel mj vždy ustlanou. Pak si všímej vcí, které nejsou uklizené ve vašem dom a ekni si: To mžu udlat já. (Samozejm se nejprve zeptej rodi, než to udláš.) Je mýdlo v držáku rozbedlé? Pro bys to nedala do poádku práv ty? Nestíháte doma prát prádlo? Pro nenabídneš, že vypereš jednu nebo dv praky? Neustele si tvj bratr nikdy postel? Pro mu ji neusteleš, místo aby sis na nj stžovala? Je na zahrad plevel, který ne a ne zmizet? Pro si ho nevezmeš na starost? Stžovat si je pirozená sobecká reakce na tžkosti i nepíjemnosti, které nás v život potkávají. Sloužit druhým je však v takových situacích lepším ešením. Jak asto se cítíš šastná, když si stžuješ? Bezpochyby ne moc asto! Ale když skuten pochopíš postoj služebníka, budeš sama pekvapená, jak dobe se budeš cítit. Mnohé mladé dívky tak netrpliv touží být mladými ženami! Dvata instinktivn vdí, že ženství je nádherná vc. Tak pokud se chceš už te uit laskavému ženství, nejlepší místo, kde zaít, je služba druhým. Pro to nezkusit už dnes? Autor neznámý 9

12 09 $ "& 5 7" '" &R 3?S7 T/: 1 2# & ''" $%&'() (pokraování 16. ást) #" * = & ''"7$"5 Správné užití výplaty má zásadní význam pro získání vlády nad díttem a ta je nutným pedpokladem k tomu, aby výchova byla úinná. Je jasné, že velení dítti tvoí pouze jednu stránku výchovy, což bude zejmé z následující kapitoly. Nicmén dít, které nemá úctu k autorit rodi, nebude pijímat jejich vyuování a nebude možno jej ádn vychovat. Pro nkteré rodie pedstavuje výplata z rzných dvod zásadní pekážku. V této kapitole se na tyto dvody zamíme a navrhneme ešení. Nkteré dti jsou mnohem snadnji vychovatelné než jiné. Zdá se, že mají touhu init to, co se líbí jejich rodim. V oekávání pijímají jejich píkazy a není jim zatžko poddat se vlád rodi. Je pirozené, že takové dti jsou pro své rodie potšením. Vtšina dtí však do této kategorie nepatí a dokonce i ty nejpoddanjší dti se as od asu bhem dtství vzepou ve vzpoue. Rodie musí být ve stehu, protože tiché dít mže být ve vzpoue pasivn. Je snadné pehlédnout vzpouru, která neklade žádný zjevný odpor. Opaným extrémem je dít, nad kterým zdánliv nelze kontrolu vbec získat. Pokud je schopno dít se silnou vlí zatvrzele odolávat proutku s úšklebkem na tvái, pedstavuje znaný problém. Jeho vzdor autorit a silná vle napovídají, že mže jít o potenciální kriminální živel (ty samé vlastnosti však mohou naznaovat, že se jedná o budoucího vdce, u nhož je silná vle doplnna vysokou inteligencí). Pokud výplata nezabírá, znamená to, že nco 10

13 není v poádku: proutek je píliš malý, chlapec je již píliš velký na to, aby ho dostala pod kontrolu matka, nebo se staten pokouší zdrtit rodie tím, že bude mít silnjší vli než oni. Je-li dít tak velké, že nad ním není schopen získat vládu ani jeho otec (píkladem mže být dospívající mladík), pak je zejm na výchovu již píliš pozd. Dodatek A této knihy Nadje pro rodie, kteí selhali mže poskytnout odpovdi na nkteré otázky. Je-li dít velmi tvrdohlavé, nemusí to nutn znamenat, že nad ním nelze získat vládu, ale spíše to, že vás pelstilo. Chlapci jsou toho schopni už ve vku deseti let. Pokud matka projevila známky slabosti (nedslednost, frustraci nebo nervové zhroucení) bhem pedchozích konflikt, dít poítá s tím, že ji nakonec rozloží. Svj vzdor používá jako hru v nadji, že matku v její slabosti zažene do kouta. Jeho taktika spoívá v tom, že obrátí její slabost proti ní samotné, tak aby ho nakonec nechala, a si dlá, co chce. ešením v takové situaci je, aby si matka uvdomila, co se dje, a pevn se rozhodla nad svojí slabostí pro dobro dítte zvítzit. Musí se obrnit proti konfliktu, který ped ní stojí. Musí zcela zmnit náhled, který na ni její dít má, a musí mu pedat jasný signál, že se v žádném pípad nenechá zastrašovat. V takové situaci je naprosto žádoucí, aby se do situace vložil otec a dít ubezpeil, že nedopustí, aby dít matku pemohlo. Otcv zásah je zcela nevyhnutelný tehdy, když je dít v období dospívání nebo již nad matkou zvítzilo. Když matka není schopna mít nad díttem vládu nebo se nedá oekávat, že by toho byla schopna, musí nastoupit otec a ujmout se plné zodpovdnosti za nastavení pravidel a vynucení poslušnosti. (Zvláštní zaopat- ení, které Bh pipravil pro rodiny, kde chybí otec nebo matka, bude vysvtleno pozdji.) Vnitní pekážky, které brání Božímu jednání Stává se pomrn asto, že i rodie, kteí porozumli, jakým zpsobem mít vládu nad dtskou vzpourou, mají tendenci si hledat okliku a výplat svých dtí se vyhnout. Znalost toho, co je teba dlat, je však nco zcela jiného, než to skuten dsledn uplatovat. ádná výchova dtí vyžaduje as a energii. Pedevším však vyžaduje rodie, kteí mají charakter. Musí být schopni potebu dítte být vychováno nadadit svým vlastním zájmm. Musí být ochotni poddat se Božímu zpsobu jednání a upednostnit jej ped svými vlastními názory. Rodie, kteí sami žijí ve híchu vzpoury vi Bohu, Jeho Slovu nebo Jím ustanoveným principm a autoritám, vychovají s nejvtší pravdpodobností vzpurné dti. Pokud jsou sami rebelové, budou pi pokusu o nastavení pravidel a zajištní jejich dodržování zakoušet velké tžkosti. Svoji vlastní neposlušnost se pak pokusí omluvit tím, že si najdou lepší cestu, jak své 11

14 dti vychovat. Jestliže dosplý lovk není schopen jednat se svojí vlastní vzpourou ped Bohem, jist nebude schopen dsledn uplatovat principy, které Boží slovo pedkládá. Bu bude píliš povolný, nebo pesmíru písný, nebo se v dsledku své vlastní nestability bude pohybovat mezi dvma extrémy. Dokonce i rodie, kteí chtjí init Boží vli, musí zvítzit nad svojí vlastní híšnou pirozeností a názory, které jsou založené na klamné filozofii. Jsme závislí na Božím slovu, protože nám pináší správný pohled na výchovu, a také pímo na Hospodinu v tom, že je to On, kdo nám dává schopnost podle poznání také jednat. Všichni rodie, kteí chtjí být ve výchov úspšní, musí rozeznat a odmítnout následující výmluvy a pekážky: 1. Neznalost Božího zpsobu jednání. Nikdo nemže init Boží vli, pokud neví, jaká je. Z toho dvodu je nutné, aby rodie zvládli informace o výchov dtí studiem Bible a biblických pomcek, jako je napíklad tato kniha. Rodie by své dti mli vyuovat na téma Co Bible íká o výchov dtí, tak aby dti pochopily, co je zdrojem rodi- ovské autority a pravidel. 2. Arogance. Lidská pýcha je vbec nejvtší pekážkou poslušnosti Boha. Rodie, kterým se dostalo vysokého vzdlání v lidské moudrosti a filozofiích (obzvlášt pak v psychologii), budou muset uplatnit znanou dávku obezetnosti, aby se jejich poznání nepovýšilo nad Boží slovo (2. Korintským 10:5,6). Pýcha není výhradní záležitostí vzdlaných. Ti, kteí jsou nevzdlaní, mohou být arogantní ve svém nedostatku poznání a odmítat informace, které jsou v rozporu s jejich názory. Pýcha na vlastní názor se projevuje v odmítnutí Boží pravdy a pijetí lidské autority místo ní. Typickým projevem takového nastavení mohou být formulace jako: Zvládnu to lépe po svém. Moje dít je prost jiné. Každé dít je jiné a musí se vychovávat jinak. Každý ví, že neexistuje žádná jediná a správná cesta. Lidská moudrost našla lepší zpsob. Jak by mohlo na tak složitý problém existovat jednoduché ešení? nebo dokonce: Lidé už jsou píliš civilizovaní na to, aby potebovali používat hrubou sílu. Ti, kdo pijali fakt, že Bh lovku pedal nadasové principy, aby byl jeho život úspšný, se nesmí nechat ovlivovat tmi, kdo Boží slovo odmítají. 3. Vlastní híšná pirozenost rodi. Vzhledem k tomu, že nkolik posledních generací své dti nevychovalo, vtšina z nás jsou sobstední lidé. Máme sklon být leniví a sobetí. V podstat se nám naše dti vychová- 12

15 vat ani nechce. Chceme si hrát nebo být baveni, a pokud je to možné, vyhýbáme se zodpovdnosti. Naše pohodlnost nás vede k tomu, abychom hledali cestiky, jak se vyhnout konfliktm. Schováváme se za tvrzení jako: Dti budou vždy jen dtmi. Nebo: Je to jen pechodné období v jeho život. Je samozejm pravdou, že dti budou dtmi, ale zárove platí i to, že dtmi zstanou, pokud budou ponechány bez výchovy. Ten fakt je v dnešní dob zjevný, protože existuje tolik nevychovaných dosplých lidí. Rodie si nechávají utéci píležitosti k výchov prost tím, že své dti nechávají procházet obdobími vývoje, aniž by je njak usmrovali. Ze všech nejsmutnjší jsou však zejm ti kesanští rodie, kteí užívají nesprávné pochopení lásky a milosti k tomu, aby omlouvali liberálnost svých dtí. Kesané také klamou sami sebe, když se domnívají, že Bh bude jejich dti vychovávat místo nich. Dokud dít žije pod autoritou rodi, je jeho výchova výhradn jejich zodpovdností. Dvody, které rodim brání získat nad dtmi vládu prostednictvím výplaty, spadají do tí kategorií. První pekážkou je odmítnutí Boha. Projevuje se negativním postojem k vyuení se z Božího slova nebo neposlušností vi tomu, co je z Božího slova již známé. Jediný zpsob nápravy je uinit pevné rozhodnutí, kdo bude vládnout. Jedinec se rozhoduje, zda Bohu dovolí, aby vládl On, nikoli jeho vlastní povýšená vle. Druhou pekážkou je neznalost Božího slova. To lze napravit pravidelným navštvováním dobrého shromáždní, ve kterém se dsledn vyuuje Boží slovo, a také osobním studiem Bible. Tetí pekážkou je híšná pirozenost lovka, která se ho neustále snaží zotroovat. ešení této nejzávažnjší pekážky spoívá v dosažení zralosti v poznání Božího slova a v dsledné poddanosti Jeho vli a vedení a smrování Ducha Svatého. Mají-li rodie získat vládu nad díttem, které se vzpouzí jejich autorit, pak k výplat proutkem neexistuje žádná jiná alternativa. Co není výplatou Stejn tak jako je dležité vdt, v em výplata spoívá, je dležité rozpoznat, co výplata není. Výplatou nejsou: Slovní nadávky. Výplata neznamená nkoho sevat, vyhrožovat mu nebo jeet v návalu hnvu. To jsou spíše projevy hysterického záchvatu u dosplého lovka. Takové chování pouze podpoí neúctu dítte vi rodiovské autorit a odhalí neschopnost rodie vládnout. Takový rodi nemá vládu sám nad sebou. Podaí-li se dítti dostat rodie do stavu, 13

16 kdy ztrácejí vládu sami nad sebou, dokázalo si, že jeho rodi mu nemá právo vládnout. Žadonní nebo žebrání, aby se vzpurné dít podídilo. Rodie asto takového pístupu používají: Zlatíko, mamince se dlá tak špatn, když neposloucháš. Prosím, udlej, co ti íkám. Je-li dít ve vzpoue, pak takový pístup jenom umocní jeho pohrdání autoritou. Slova ponauení a napomenutí již dít zavrhlo a další mluvení není výplatou. Když rodie vzpurné dít prosí a pemlouvají, dostalo je pesn tam, kde je chtlo mít poddané své vli, ve stavu, kdy vyjednávají o svých právech. Trest. Výplata není to samé co trest. Je mnoho typ trest, ale pouze jeden zpsob výplaty. Jakýkoli trest, jako napíklad izolace dítte, omezení jeho výhod nebo jakýkoli další pístup, který se vyhýbá ádnému užití fyzické bolesti, vzpouru dítte nepemže. Užití trestu na vzpurné dít pouze vypsobí vtší zatvrzelost a rozvine nenávist vi autorit. Dá se to pirovnat k pokusu zastavit útoícího lva vodní pistolkou. Jenom ho to rozzuí. Nebo je to jako bychom pimákli pojistný ventil papiáku, abychom se zbavili hluku. Na chvíli bude ticho, ale nakonec dojde k explozi. Je-li vzpurné dít potrestáno za neposlušnost, ale se vzpourou samou se nejedná, vnitní petlak vzdorovitosti jen narstá. Vzpurné dít, se kterým se jedná tímto zpsobem, nakonec vybuchne jako tlakový hrnec. Psychologická manipulace. Žádná technika manipulace nemže nahradit výplatu. Techniky, jakými jsou napíklad debata, podplácení, pesmrování pozornosti dítte, hraní na jeho city i zneužívání jeho híšné pirozenosti, zastrašování i podvádní, dtskou vzpouru nepemohou. Jejich užití mže vést k doasnému uklidnní situace, ale stejn jako u tlakového hrnce petlak vzpoury nelze neprodyšn uzavít. Spíše je nutno uhasit ohe. Dít, kterým rodie manipulovali, možná jejich podvod nikdy neodhalí, ale také nezíská vychování. Jako dosplý lovk bude postrádat sebeovládání. Nkteré dti takovou hru nakonec prokouknou a manipulativní techniku obrátí proti rodim samým. Jiné dti, když zjistí, jak byly manipulovány, zase úctu k rodim zcela ztratí. 14

17 Žádná z tchto náhražek výplaty nepovede k vítzství nad vzpourou. Jsou to pouze krátkozraké pokusy léit píznaky namísto ešení jádra problému. Užijeme-li na dít ve vzpoue nadávky, doprošování, trestání nebo manipulaci, pinese to pouze negativní odezvu. Vyvine se u nho nenávist a nedostatek úcty k autoritám obecn. Bude trpt pocitem odcizení od rodi, bude upadat do sebelítosti, sebeospravedlování, a dokonce mže mít sklon k muednictví. Rodie, kteí používají takové metody namísto ádné výplaty, nikdy v podstat konflikt nevyeší. V koneném dsledku to negativn ovlivuje i rodie. Odcizí se dítti a nejsou schopni projev opravdové lásky. V dsledku frustrace z toho, že nemají vci pod kontrolou, pesouvají svj pocit viny na dít. asto se pak stává, že jsou vi dítti pomstychtiví, neustále dávají najevo svj nesouhlas a astokrát útoí v hnvu, aby si s díttem vyídili úty. Není-li konflikt vzpoury ešen, mezi díttem a rodiem nelze navázat obecenství a harmonii. Existují spíše doasná pímí mezi jednotlivými výbuchy dtské vzpoury a rodiovskou snahou dít ve frustraci smrovat nebo omezovat. Nkteí rodie se nakonec s malým tyranem smíí kvli zachování pokoje, a tak žijí zdeprimovaní v podstat pod jeho nadvládou. Následující obrázek ukazuje tento stav odcizení: LÁSKA ODMÍTNUTA NEMÁ ÚCTU ZPOCHYBNIL AUTORITU UENÍ ODMÍTNUTO NARUŠENÝ VZTAH REBEL: NEBUDE NASLOUCHAT NEBUDE POSLOUCHAT ZAVRHL AUTORITU RODIE BEZ VLÁDY KONFLIKT Obr Odcizení Jediný zpsob, jak mohou rodie postavení autority, která byla podkopána vzpurným díttem, znovu obnovit, je užití výplaty. Je to jediný zpsob, jak ukonit odcizení, frustraci a pocit neštstí, který je dsledkem stavu vzpoury. Je to jediný zpsob, jak se do rodiny mže navrátit harmonie, pokoj 15

18 a ád, aby rodie mohli nerušen pokraovat v naplování své zodpovdnosti, tj. dti vyuovat. Následující kresba znázoruje návrat ke správnému ádu: RODIE MAJÍ VLÁDU MOHOU VYUOVAT DÁVAT POKYNY VAROVAT NAPOMÍNAT MOHOU PROJEVOVAT LÁSKU MOHOU ŽEHNAT OBNOVENÝ POKOJ A VZTAH RESPEKTUJE AUTORITU NASLOUCHÁ A POSLOUCHÁ DÍT VE SPRÁVNÉM POSTAVENÍ Obr Harmonie Ovoce výplaty Židm 12:11b - než potom rozkošné ovoce spravedlnosti pináší [trestání] tm, kteíž by v nm pocvieni byli. S návratem k normálnímu stavu se vrací i úcta k rodim jako k autoritám. Opt jsou v postavení, kdy mohou své dít vyuovat vydáváním pokyn, varováním a napomenutím. Je-li dít ve správném nastavení, bude opt poslouchat a plnit je. Vztah obecenství mezi rodii a díttem s sebou nese pokoj a harmonii. Rodie mohou svobodn svoji lásku dítti rznými zpsoby vyjadovat a požehnat mu. Správn vychované dít bude naplovat biblické pikázání poslušnosti a úcty vi rodim. Rodie, kteí zanou svým dtem velet v ranném vku a dsledn v tom pokraují, mohou tchto cíl dosáhnout dlouho pedtím, než se dít dostane do vku puberty. Pestože jsou poslušnost a úcta rozho- 16

19 dující faktory, urit nejsou koneným cílem výchovy. Jsou to pouze prostedky k jeho dosažení. Boží cíl rodiovské výchovy Deuteronomium 6:6,7 - A budou slova tato, kteráž já pikazuji tob dnes, v srdci tvém. A budeš je asto optovati synm svým, a mluviti o nich, když sedneš v dom svém, když pjdeš cestou, a léhaje i vstávaje. Písloví 22:6 - Vyuuj mladého podlé zpsobu cesty jeho; nebo když se i zstará, neuchýlí se od ní. Efezským 6:4 - A vy otcové nepopouzejte k hnvu dítek svých, ale vychovávejte je v cviení a v napomínání Pán. Božím zámrem je, aby dti byly vyueny podle Jeho slova a vdly, jak mají žít své životy. Nejpodstatnjší dsledek toho, že se dít nauí poslouchat a ctít své rodie, je, že pak bude pipraveno od nich pijímat vyu- ování. Jediný zpsob, jak lovk pijme vyuování nkoho druhého, je uznání, že ten druhý je v postavení uitele. Ctí-li dít rodie, pak má respekt k jejich slovm a je pipraveno na výuku. Dít, které se nauilo poslouchat, je pipraveno rozvinout schopnost sebeovládání. Nadvláda rodi nad díttem až do tohoto bodu hrála roli vnjší síly, která smrovala jeho požadavky a silné touhy. Výplata sloužila jako bolestivé varování, které dítti pomáhalo získat sebekontrolu. Hrozba fyzické bolesti plnila funkci vnjší síly jako protiváha pokušení. Ponvadž se dalo spolehnout na dslednost rodi, kdy za vzpouru picházela výplata, mlo dít vždy možnost vybrat si, jakou cestou se vydá. Bu se mohlo poddat svým žádostem a obdržet výplatu, nebo své žádosti potlait a vyhnout se bolesti. Nyní musí porozumt, pro se vlastn má ovládat, aniž by mu hrozilo donucování zvení. Shrnutí: Velení vašim dtem V této kapitole jsme se zamili na aspekt velení pi výchov dtí. Nyní bychom mli mít dobré porozumní toho, co velení znamená a pro je pro dti nezbytné. Zjistili jsme, že pokud se ujmeme zodpovdnosti dít omezovat, je nutno poítat s konfliktem, a tento konflikt jsme schopni ztotožnit se vzpourou, která pramení z dtské svévole. Také jsme prostudovali ešení, které na vzpouru pedepisuje Boží slovo výplatu. Následující body jsou shrnutím nejpodstatnjších princip obsažených v této kapitole. 17

20 Velení je aspekt výchovy, pi kterém rodie získávají poslušnost a úctu svých dtí. Dokud dít pijímá právo rodi jej smrovat a omezovat, mají je rodie pod kontrolou. Chtjí-li mít rodie dít pod kontrolou, musí poítat s konflikty. Pokud dít úmysln odmítá pijmout autoritu rodi, je ve vzpoue. Výplata je Boží zpsob, jak skoncovat se vzpourou a navrátit dít pod autoritu a vládu jeho rodi. Výplata je ízený výkon fyzické bolesti, který má pimt dít vzdát se vzpoury a opt pijmout autoritu rodi. Rodie mají vyplácet pomocí tenkého proutku. Rodie nemají vyplácet v hnvu, s cílem zpsobit bolest nebo šrámy, vynutit si slzy nebo lítost nebo vyventilovat svoji frustraci. Výplata je výrazem pravé lásky a projev píslušnosti k rodin. Výplata není slovní napadání, diskuse, trest nebo ignorování vzniklého konfliktu. Výsledkem výplaty je obnova správného vztahu mezi díttem a rodi- em. Tento vztah je pedpokladem k tomu, aby rodi mohl dosáhnout Božího zámru v život dítte výchovy. Koneným cílem velení je dít pipravit pro to, aby mohlo pijímat ponauení z Božího slova a aby se u nho mohlo rozvinout sebeovládání. Následující oddíl se bude vnovat druhému aspektu výchovy dtí - výuce. Pomocí výuky si dít rozvíjí standardy. Ve fázi výuky se dít uí pemýšlet o dvodech, pro ho rodie vedli a omezovali. Uí se být vyzrálým dosplým, který zná smysl svého života. Výuka je možná pouze tehdy, pokud se dít poddá svým rodim. Dodatené úvahy Téma týrání dtí Osobn jsem pesvden, že vtšina pípad týrání dtí má svoji píinu v tom, že rodie prožívají frustraci z nezvladatelné vzpoury svých dtí, a tedy nikoli a priori z touhy zpsobit bezmocnému dítti bolest. Jestliže rodie správn neužívají výplaty, je pravdpodobné, že jejich dti boudou ím dál tím vzpurnjší. Nakonec jejich samolibí nebo pasivní rodie vybuchnou vzteky. Vhodné užití výplaty by vtšinu takových citových výbuch eliminovala. 18

21 Nkteí rodie, kteí jsou skuten nemocní, alkoholici nebo jsou pod vlivem drog, skuten fyzicky, citov a dokonce i sexuáln týrají své vlastní nebo adoptivní dti. Tito by mli být soudn stíháni v plném rozsahu zákona. Nicmén pes relativn nízký poet tchto ztracených existencí se náš národ stal posedlým v obžalobách z týrání dtí. Tato posedlost se obrátila dokonce i proti racionálním rodim, kteí ádn uplatují biblický princip výplaty pi jednání se vzpourou dtí. Postoj americké veejnosti se dramaticky mnil s každou generací dosplých, kteí zaali rozhodovat. asopis Parade uveejnil 15. kvtna 1994, že v roce 1986 zastávalo 84 % rodi tlesné tresty; v roce 1991 to bylo 67 % a v roce 1994 už jen 56 %. Bude-li tento trend pokraovat, pak budou v roce 2000 dv tetiny národa proti tlesným trestm. Instituce Division of Child and Youth Services (DCYS) pracuje po celé zemi v rozporu s platnou legislativou. Bez jediného dkazu je schopna získat soudní píkaz k domovní prohlídce, odejmout vám dti, vyžadovat, abyste se podrobili psychologickým testm, a pipravit vám bídný život na adu let to vše na základ jednoho anonymního udání (nkoho, kdo vás prost jen nemá v oblib). Mže to být váš léka, sestra, zuba, uitel ve škole, soused, píbuzný nebo dokonce vaše vlastní dti. Pipomíná to nkomu praktiky nacistického Nmecka? Kniha autorky Mary Pride nazvaná The Child Abuse Industry (v pekladu Prmysl týrání dtí) zaíná tmito slovy: Minulý rok bylo falešn obvinno z týrání dtí pes milion severoamerických rodin. Tyto rodiny, lidé jako jsem já nebo vy, trply v rzné míe. Nkteré si pouze prožily ponížení z vyšetování kvli týrání dtí a pak byly propuštny. Pestože jejich jména jsou pro podezení z týrání dtí zanesena v úedních listinách na dobu od pti let až natrvalo, jsou to ti, kdo mli štstí. Jiní, kteí to štstí nemli, byli donuceni podrobit se povinným výchovným programm. Jiní pišli o domy a zruinovali své bankovní úty ve snaze se tmto nespravedlivým obvinním bránit. Mnozí pišli o svá zamstnání. Ti poslední, a to je ze všeho nejsmutnjší, pišli o své dti. Jsem pesvden, že pro píští generaci mže být otázka tlesných trest zkouškou vyznání kesanské víry. Víra amerických kesan nebyla nikdy prozkoušena hrozbou, že by museli zemít v arén. Nkteí kesané již museli vyznat rozhodnutí tlesn trestat na svdectví toho, že budou spíše poslouchat Boha než lovka (Skutky 5:29). Kniha Co íká Bible o výchov dtí byla již nkolikrát použita pi soudních procesech jako argument biblické výchovy a ospravedlnní tlesných trest. Jistý profesor, který píše knihu proti tlesným trestm, se nechal slyšet, že tato kniha nejlépe pedkládá kesanský náhled na tlesné tresty: 19

22 Napsal jsem knihu, která se snaží podpoit argument proti užití tlesných trest, a to jak z perspektivy vlastního vdeckého výzkumu, tak z pohledu lovka, který má bytostný zájem o problematiku trestání dtí. Byl jsem velmi potšen zjištním, že není teba, abych s vámi na dané téma souhlasil proto, abych získal vaše svolení z vaší knihy rozsáhle citovat. O to více, že vaši knihu považuji za jednu z nejotev- enjších a nejlépe formulovaných obhajob tlesných trest z biblické perspektivy, kterou jsem doposud nalezl. - Professor Philip J. Greven, Jr. Katedra historie, Rudgers University Dle mého soudu má kesan dv možnosti: Mže se strachovat, co mu mže uinit lovk a satan, když bude poslouchat Boha (Viz Matouš 10:28 a Židm 13:6, než se rozhodnete vydat touto cestou.); nebo Mže se pokusit zachovat svoji výchovu dtí v maximálním soukromí, a pesto následovat Boha a být pipraven vydat svdectví, bude-li to teba (Písloví 22:3). Vydáte-li se touto cestou, pak by se výplata nikdy nemla odehrávat na veejnosti nebo i ped píbuznými, o kterých si nejste jisti. Pokud se dít vzbouí na veejnosti, mžete jej vzít dom a jednat s problémem doma i když je to teba zcela nevyhovující. Vaše dít bude pociovat dávku dležitosti, že jste si s ním dali takovou práci, ale nebude chtít danou zkušenost již opakovat. 20

23 O spálené omáce a jednom vítzství Káa Bozdková V sobotu nás ekala pravidelná brigáda na církevním dom a na m vyšla ada s vaením. Rozhodla jsem se, že udlám naše oblíbené kue na paprice. Dala jsem se do díla, a aby mi šla práce líp od ruky, pustila jsem si kazetu z nedlního shromáždní, kde sestika Kvtka mluvila s dtmi o radosti. To slovo se m hodn dotýkalo a velmi jsem si uvdomovala, jak dležité je udržet si vírou radost i v situacích, kdy se nedaí. Dvanáct litr voavé omáky se za mého stálého míchání vesele vailo a i já jsem byla v dobré nálad a s chválou na rtech. Dom pišel i mj manžel, a protože mi chtl pomoci, ekl, že udlá veei. Byla jsem ráda. Zaal smažit vajené chleby. Za chvíli se ale zdálo, jako by se nco pálilo. To jsou asi ty smaženky, ekla jsem si a dál vesele míchala svou omáku. Až za njakou dobu mi došlo, že ta nelibá vn se nese z mého obrovského hrnce. To snad ne! A bylo po nálad. Omáku jsme ihned pelili, ale ta spálenina z ní byla stále cítit. A co te? honilo se mi hlavou. Dva litry smetany a tolik masa, a te to všechno zkazím Bylo mi do breku. Vtom se mi znovu vrátilo slovo o radosti. Pán mi dal v ten okamžik milost a já navzdory svým pocitm jsem pede všemi NAHLAS vyznala slova písniky: Netrápím se, když se nedaí, Ježíš písní srdce naplnil Bh mi pomohl a celá tžkost i špatná nálada ze m úpln spadly. To, co jsem ani neekala, se stalo. Druhý den, když jsme s dvaty na brigád omáku ochutnaly, napadlo nkoho pidat citrónovou šávu. Ta pohltila alespo ásten spálenou chu a omáka se dala v pohod jíst. Dokonce se našli i tací, kteí si pidávali. 21

ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel

ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel ! Za šikanování se považuje, když jeden nebo více spolužák úmysln, vtšinou

Více

PRONÁSLEDOVÁNÍ CORRIE TEN BOOM (1974)

PRONÁSLEDOVÁNÍ CORRIE TEN BOOM (1974) PRONÁSLEDOVÁNÍ CORRIE TEN BOOM (1974) Svt je smrteln nemocný. Umírá... Velký Léka již podepsal úmrtní list. Pesto mají kesané ped sebou velké dílo. Mají být potoky živé vody, zdroji slitování pro ty, kteí

Více

SVÍCEN ANEB CHOZENÍ VE SVTLE

SVÍCEN ANEB CHOZENÍ VE SVTLE SVÍCEN ANEB CHOZENÍ VE SVTLE MARTIN KLUSO (Praha, únor 2009) Když poslední dobou picházím na shromáždní, mám na srdci jedno slovo, které postupn jako by nabývalo dalšího rozmru porozumní. Troufnu si ho

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Cykly Intermezzo. FOR cyklus

Cykly Intermezzo. FOR cyklus Cykly Intermezzo Rozhodl jsem se zaadit do série nkolika lánk o základech programování v Delphi/Pascalu malou vsuvku, která nám pomže pochopit principy a zásady pi používání tzv. cykl. Mnoho ástí i jednoduchých

Více

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY NA ROK 2005 - ERVEN

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY NA ROK 2005 - ERVEN M ARTINOVY NOVINY 06/2005 RONIK IX. Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trplivost, laskavost, dobrota, vrnost, tichost a sebeovládání. Proti tomu se zákon neobrací. Gal 5, 22-23 S LOVO NA

Více

KDO JE APOŠTOL? JIÍ PODSEDNÍK. (Praha, leden 2008)

KDO JE APOŠTOL? JIÍ PODSEDNÍK. (Praha, leden 2008) KDO JE APOŠTOL? JIÍ PODSEDNÍK (Praha, leden 2008) Rád bych dnes mluvil o tom, co znamená slovo apoštol. Zahájil bych tím studium Božího slova z listu Efezským, jak jsme se na tom domluvili. Bratr Jirka

Více

SEDM OBLASTÍ VÍTZENÍ

SEDM OBLASTÍ VÍTZENÍ SEDM OBLASTÍ VÍTZENÍ CECIL J. ducille (Konference Sezimovo Ústí, záí 2006) Andlu církve v Efezu 26. záí veer Haleluja! Pijde as, kdy nebudeme potebovat žádné pekladatele. Všichni budeme mluvit v jazycích.

Více

CIZÍ V ZEMI ZASLÍBENÉ

CIZÍ V ZEMI ZASLÍBENÉ CIZÍ V ZEMI ZASLÍBENÉ JIÍ KOTRLA Praha, 18. kvtna 2003 Dnes dopoledne jsme zpívali o hradu, skrýši a bezpeném úkrytu. Náš pevný hrad a úkryt je Hospodin. Mžeme si (a nkteí kesané to tak pochopili) vystavt

Více

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 Z poselství Ježíše ze dne 19. srpna 2012 v 10:56. LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 ZA OCHRANU PŘED FALEŠNÝM PROROKEM Nejdražší Ježíši, zachraň nás před klamem falešného proroka. Ježíši, smiluj se nad námi. Ježíši,

Více

Šastné dít prostednictvím šastných rodi. H St Czech Republic

Šastné dít prostednictvím šastných rodi. H St Czech Republic Šastné dít prostednictvím šastných rodi H St HoSt Home-Start Czech Republic 1 Co je to HoSt? HoSt je nestátní nezisková organizace zamená na podporu rodi a jejich péi o dít, které je mladší 6-ti let. Podpora

Více

E U. Evropská unie (EU) a její instituce fakta. 1 Jsou tyto výroky pravdivé, nebo nepravdivé? 3 Kolik zemí je lenskými státy Evropské unie?

E U. Evropská unie (EU) a její instituce fakta. 1 Jsou tyto výroky pravdivé, nebo nepravdivé? 3 Kolik zemí je lenskými státy Evropské unie? íloha. 1: Evropský modul výzkumu ICCS 2009 (evropský vdomostní test a evropský dotazník) vybrané položky Evropská unie (EU) a její instituce fakta 1 Jsou tyto výroky pravdivé, nebo nepravdivé? a) eská

Více

CO ZNAMENÁ SLOUŽIT BOHU

CO ZNAMENÁ SLOUŽIT BOHU CO ZNAMENÁ SLOUŽIT BOHU MARTIN HLOSKA (Tursko, únor 2009) Velmi m oslovila chvála, ve které jsme zpívali: stvo ve mn srdce isté, já ti chci dnes sloužit. Nebo lépe slovensky: Stvor vo mne, Pane, srdce

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

1. 4. 2011. Tvorba systému zameného na lovka. Helen Sanderson

1. 4. 2011. Tvorba systému zameného na lovka. Helen Sanderson Tvorba systému zameného na lovka Helen Sanderson 1 Tvorba systému zameného na lovka Helen Sanderson 2 lovk 3 lovk Vdt, co je pro daného lovka dležité a jak jej dobe podporovat Zjistit, co by chtl do budoucna

Více

Marta Jeklová. SUPERVIZE kontrola, nebo pomoc?

Marta Jeklová. SUPERVIZE kontrola, nebo pomoc? Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Marta Jeklová Vyšší odborná

Více

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel Stejně jako existují fyzikální zákony, které určují dění ve vesmíru, jsou i zákony duchovní, které určují náš vztah k Bohu. 1. Bůh tě miluje a má s tvým životem ten

Více

se bible P o můcka k učení se Bible z p a měti po celých knihách V e š k e r é P í s m o p o c h á z í z B o ž í h o D u c h a

se bible P o můcka k učení se Bible z p a měti po celých knihách V e š k e r é P í s m o p o c h á z í z B o ž í h o D u c h a D r. A n d r e w D a v i s se bible P o můcka k učení se Bible z p a měti po celých knihách V e š k e r é P í s m o p o c h á z í z B o ž í h o D u c h a An Approach to Extended Memorization of Scripture

Více

Hledání ženské vize. Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60. uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8

Hledání ženské vize. Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60. uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8 Hledání ženské vize Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60 uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8 Na prvním z dvanácti plánovaných kulatých stol poádaném v rámci

Více

Výbr z nových knih 10/2009 psychologie

Výbr z nových knih 10/2009 psychologie Výbr z nových knih 10/2009 psychologie 1. Bludné cesty lásky : manželské trojúhleníky a jiné párové konflikty / Hans Jellouschek ; [z nmeckého originálu... peložil Petr Babka] Praha : Portál, 2009 -- 221

Více

Efektivní uení. Žádná zpráva dobrá zpráva. (Structured training) Schopnost pracovat nezávisí od IQ. Marc Gold

Efektivní uení. Žádná zpráva dobrá zpráva. (Structured training) Schopnost pracovat nezávisí od IQ. Marc Gold Efektivní uení (Structured training) Schopnost pracovat nezávisí od IQ. Marc Gold Žádná zpráva dobrá zpráva 1 ásti efektivního uení Stanovení cíle (+ kritéria) Analýza úkolu Použití pimené podpory Volba

Více

RST TLA KRISTOVA JIÍ KOTRLA. (Mahomet, Illinois, 9. ervence 2003)

RST TLA KRISTOVA JIÍ KOTRLA. (Mahomet, Illinois, 9. ervence 2003) RST TLA KRISTOVA JIÍ KOTRLA (Mahomet, Illinois, 9. ervence 2003) Rád bych se s vámi podlil o nkolik jednoduchých, a pesto velmi dležitých vcí. Zdá se, že práv v jednoduchých vcech mnohdy ztrácíme hloubku,

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Dti z uprchlických rodin

Více

BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta.

BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta. Andrea Hudáková: MALÝ SLOVNÍK ABSTRAKTNÍCH POJM BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta. Diplomová práce Adély Bilíkové

Více

Masarykova univerzita. Fakulta sportovních studií MANAGEMENT UTKÁNÍ. technika ízení utkání v ledním hokeji. Ing. Vladimír Mana

Masarykova univerzita. Fakulta sportovních studií MANAGEMENT UTKÁNÍ. technika ízení utkání v ledním hokeji. Ing. Vladimír Mana Masarykova univerzita Fakulta sportovních studií MANAGEMENT UTKÁNÍ technika ízení utkání v ledním hokeji Ing. Vladimír Mana Brno 2013 Tvorba a tisk tohoto studijního materiálu byly financovány z Operačního

Více

NAKUPME OLEJ MARK JANTZI. (Morava, Rakovec, kvten 2011)

NAKUPME OLEJ MARK JANTZI. (Morava, Rakovec, kvten 2011) NAKUPME OLEJ MARK JANTZI (Morava, Rakovec, kvten 2011) Jmenuji se Mark Jantzi a jsem ze Spojených stát. Žijeme s manželkou ve stát New York asi 300 km severn od msta New York. Kážeme slovo Božího království.

Více

Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora

Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora Ing. Jaroslav Heinich, HBH Projekt spol. s r.o. pednáška na konferenci Bezpenos dopravy na pozemných komunikáciách 2008 ve Vyhne (SK) ÚVOD Bezpenostní

Více

P!ílohy. 1. Dotazník CFQ:

P!ílohy. 1. Dotazník CFQ: P!ílohy 1. Dotazník CFQ: 43 2. Dotazník EMQ Instrukce: Dvacet osm tvrzeních uveden+ch ní)e je o zapomínání v'cí, co) se ka)dému v r*zné mí!e stává. Prosím zvolte, jak %asto se Vám uvedené p!íklady staly

Více

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ Obsah MILOST Milost je projevem Boží lásky k nám. 1. Máš přednost 9 2. Veliká bouřka 13 3. Žena u studny 17 4. Snídaně s Ježíšem 21 UCTÍVÁNÍ Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. 5. Kdykoli

Více

Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika

Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika 1. Inkluzivní vzdlávání / Vanda Hájková, Iva Strnadová Praha : Grada, 2010 -- 217 s. -- eština. ISBN 978-80-247-3070-7 (brož.) Sign.: II 107730V1 integrace žáka ; speciální

Více

RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH. Seminá k tématu primární prevence úraz dtí

RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH. Seminá k tématu primární prevence úraz dtí RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH Seminá k tématu primární prevence úraz dtí PROGRAM SEMINÁE 1. ÚVOD 2. CO JE TO ÚRAZ 3. NÁSLEDKY ÚRAZ 4. RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ 5. PREVENCE ÚRAZ 2 ÚVOD Co už znáte z pedchozích

Více

VOLÁNÍ K AGONII DAVID WILKERSON. (USA, New York, záí 2002)

VOLÁNÍ K AGONII DAVID WILKERSON. (USA, New York, záí 2002) VOLÁNÍ K AGONII DAVID WILKERSON (USA, New York, záí 2002) Chtl bych dnes mluvit o volání k agonii. Otevete si, prosím, své Bible v první kapitole Nehemiáše. Mžete si Bibli nechat otevenou, budeme se k

Více

!" #$% #&#'#( )*!+,-#'.

! #$% #&#'#( )*!+,-#'. !" #$% #&#'#( )*!+,-#'.!+/0 123 14 5#$%67#&#'#( #$829,:3;76

Více

Duch svatý, chvála a uctívání

Duch svatý, chvála a uctívání Bůh je Duch a ti, kdo ho uctívají, ho musí uctívat v duchu a v pravdě. Jan 4,24 (B21) Cíle tohoto kázání: Lépe pochopit, kdo je Duch svatý Více poznat, co říká Bible Silněji motivovat k chvále a uctívání

Více

Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu

Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu HN.IHNED.CZ 17. 1. 2011 Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu Fokus Top 10 profesí roku 2011. Firmy si mnohem pelivji vybírají a žádají hotové specialisty. Na zauování není as Ekonomika ožívá a s

Více

Nejkrásnjší neopakovatelný zážitek neslyšícího ve svtech slyšících

Nejkrásnjší neopakovatelný zážitek neslyšícího ve svtech slyšících Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Nejkrásnjší neopakovatelný zážitek neslyšícího ve svtech slyšících Seminární práce k pedmtu filozofie Petr Vysuek Praha 2000-05-06 Nejkrásnjší neopakovatelný

Více

Personalistika, spolupráce

Personalistika, spolupráce Personalistika, spolupráce Verze - TISK Aneb dejte mi lidi a já to udlám Pavel Konený Flek Scout-Tex 2008, bezen 1 Personalistika a spolupráce co to je? Personalistika je obor, který se zamuje na získávání

Více

!! "!!!!! #$!!!%"""!!!!!&$! '!!!!(!!!!!!!)! *!!!! # " +!' $!!!,,-.,, /

!! !!!!! #$!!!%!!!!!&$! '!!!!(!!!!!!!)! *!!!! #  +!' $!!!,,-.,, / !! "!!!!! #$!!!%"""!!!!!&$! '!!!!(!!!!!!!)! *!!!! # " +!' $!!!,,-.,, /!!$$" 0!1 0 &! 2 &!! Štafeta Radka Hartová Zemanová Ptají se Sylva Oliveriusová a Denisa Svatoová 1.Odkud jste k nám pišla a jak dlouho

Více

Nkolik poznámek k ochran technických ešení

Nkolik poznámek k ochran technických ešení Nkolik poznámek k ochran technických ešení Ing. Emil Jenerál, Úad prmyslového vlastnictví, Praha Pokud nkdo slyšel nebo dokonce nkdy prošel patentoprávním sporem, tedy zejména sporem o porušování svého

Více

L I C H O B Ž N Í K (2 HODINY) ? Co to vlastn lichobžník je? Podívej se napíklad na následující obrázky:

L I C H O B Ž N Í K (2 HODINY) ? Co to vlastn lichobžník je? Podívej se napíklad na následující obrázky: L I C H O B Ž N Í K (2 HODINY)? Co to vlastn lichobžník je? Podívej se napíklad na následující obrázky: Na obrázcích je vyobrazena hospodáská budova a židlika, kterou urit mají tvoji rodie na chodb nebo

Více

Dobré v?ci, které odvád?jí lidi od nebe!

Dobré v?ci, které odvád?jí lidi od nebe! Dobré v?ci, které odvád?jí lidi od nebe! David Wilkerson September 9, 1996 V??te tomu nebo ne, mnoho dobrých lidí, kte?í jsou zapojení do?in?ní úžasných v?cí, nedojdou do nebe. Ba co horšího, mnozí z t?ch,

Více

SPECIFICKÉ STRATEGIE VYUŽÍVANÉ NESLYŠÍCÍMI RESPONDENTY V TESTECH

SPECIFICKÉ STRATEGIE VYUŽÍVANÉ NESLYŠÍCÍMI RESPONDENTY V TESTECH SPECIFICKÉ STRATEGIE VYUŽÍVANÉ NESLYŠÍCÍMI RESPONDENTY V TESTECH TENÁSKÝCH DOVEDNOSTÍ 1. Neslyšící mají problémy se tením a úkolem odborník je zjistit, kterých složek recepce textu se tyto problémy týkají

Více

úvodník 5/2015 úvodník ! " # $%&$''( napsali ohlédnutí info misijní modlitby narozeniny oznámení ' "!"#$ #! %!# (! )!"! #!"#!! * ) $! +!

úvodník 5/2015 úvodník !  # $%&$''( napsali ohlédnutí info misijní modlitby narozeniny oznámení ' !#$ #! %!# (! )!! #!#!! * ) $! +! 1' #2 31 < $* 9 (" = ' Jan 14:6 5/2015 úvodník napsali ohlédnutí info misijní modlitby narozeniny oznámení úvodník " # $%&$''( )*+,,-.$/$012 6)#') ' " "#$ # %# &#'

Více

seminá pro školský management jaro 2010

seminá pro školský management jaro 2010 Manažerské dovednosti v práci editele školy seminá pro školský management jaro 2010 1. Stanovení osobní vize koncepce je jasná, konkrétní, psobivá a aktivující pedstava budoucího asu, dosažených výsledk,

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

Roní plán pro 1.roník

Roní plán pro 1.roník Roní plán pro 1.roník ( Nakladatelství Fraus) 1.období záí íjen dodržuje zásady bezpeného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných. Orientuje se v budov školy, vysvtlí rozdíl v chování o

Více

Seminá Diakonie. 2005 Zpracoval: Karel Kloda karel.kloda@volny.cz

Seminá Diakonie. 2005 Zpracoval: Karel Kloda karel.kloda@volny.cz Seminá Diakonie 2005 Zpracoval: Karel Kloda karel.kloda@volny.cz Obsah: I. Definice a cíl diakonie II. Historie diakonie v Bibli III. Osoba diakona IV. Strategie diakonie a její formy V. Analýzy diakonie

Více

NIKOTINISMUS JAKO SPOLEENSKÝ PROBLÉM

NIKOTINISMUS JAKO SPOLEENSKÝ PROBLÉM Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Praha 5 NIKOTINISMUS JAKO SPOLEENSKÝ PROBLÉM NELA VILHELMOVÁ Praha 2009 PEDMLUVA Nikotinismus je stále aktuálnjším tématem nabývajícím na dležitosti, zárove s rostoucím

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

$* +,! -./! - & 0&1&23,&! "* 4& -!! 5, -67&-!!0 & 87 --7,--! 0& $ % " =&???

$* +,! -./! - & 0&1&23,&! * 4& -!! 5, -67&-!!0 & 87 --7,--! 0& $ %  =&??? Projektu "Nastavení rovných píležitostí na MÚ Slaný, reg..: CZ.1.04/3.4.04/88.00208!"!"#$%! &! "#$' "#$'( ) $* +,! -./! - & 0&1&23,&! "* 4& -!! 5, -67&-!!0 & 87 --7,--! 0& 9! 0!!,! $: -7 ;'-

Více

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Finanní vzdlanost eská bankovní asociace 6. bezna 2006 Executive Summary Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Fakta na dosah 1 Metodika Výzkum byl realizován formou osobních ízených rozhovor. Dotazování

Více

Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu

Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu ! Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu Odhalování a využití lidského potenciálu Motivování

Více

Od pijetí k promoci. aneb. Jak úspšn vystudovat FPE

Od pijetí k promoci. aneb. Jak úspšn vystudovat FPE Od pijetí k promoci aneb Jak úspšn vystudovat FPE Na co by neml zapomenout student 1. roníku Pedpokladem úspšného studia je krom píle pi samotném studiu i respektování Studijního a zkušebního ádu fakult

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

: 1. - 5. 50 17. 10.30 12. 10.30 50,- K

: 1. - 5. 50 17. 10.30 12. 10.30 50,- K Dti se nauí veselou formou znát a tanit základy nejznámjších eských i svtových tanc: polka, mazurka, twist, charleston, letkis, rock and roll, macarena, country, blues a další. Poad je urený pro zábavu

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ O Ježíšově dětství toho mnoho nevíme. Víme jen tolik, že bydlel v Nazaretě, ve vesnici, kde byla doma Panna Maria, a že by velmi poslušný. Když zemřel zlý král Herodes, Svatá Rodina se

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Co je to HoSt? nestátní

Více

DOPIS BRATRA GEORGE WARNOCKA

DOPIS BRATRA GEORGE WARNOCKA DOPIS BRATRA GEORGE WARNOCKA 21. ledna 2005 Drazí pátelé, pišel nový rok a zcela jist pináší spoustu pekvapení pro celou planetu. Hodn si vážíme všech pátel, kteí nám poslali pozdravy, pání a dopisy, a

Více

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015 10. neděle po svátku Trojice 9. srpna 2015 evangelium podle Jana 14 Ježíš řekl: 1 Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne. 2 V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak

Více

K E S A N S K Ý A S O P I S O R O D I N D u b e n 2 0 0 4 3

K E S A N S K Ý A S O P I S O R O D I N D u b e n 2 0 0 4 3 KESANSKÝ ASOPIS O RODIN D u b e n 2 0 0 4 3 ! "# $% % &! % # " # ' %($ %$ $! ) & $ ' %$ ' %# #! '!'! *# # #! $$ $ #!!# $*$% %%#$$% +' %# $,-!" # $$%& %'( " ) '*'$ +, $-&. / * $ ''! 0! "#$% # 1**$ "+, 2&2*

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

R O V N O B Ž N Í K (2 HODINY)

R O V N O B Ž N Í K (2 HODINY) R O V N O B Ž N Í K (2 HODINY)? Co to vlastn rovnobžník je? Na obrázku je dopravní znaka, která íká, že vzdálenost k železninímu pejezdu je 1 m (dva pruhy, jeden pruh pedstavuje vzdálenost 80 m): Pozorn

Více

TÉMA. Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta

TÉMA. Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta TÉMA Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta Abych mohla napsat jak jsem pochopila ajurvédu, tak se musím nejdříve zamyslet nad tím co to je - pochopení. Pochopení chápat věci realisticky.

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

O EM PEMÝŠLÍŠ? MERLIN CAROTHERS. (Výatek z knihy) Pedmluva

O EM PEMÝŠLÍŠ? MERLIN CAROTHERS. (Výatek z knihy) Pedmluva O EM PEMÝŠLÍŠ? MERLIN CAROTHERS (Výatek z knihy) Pedmluva Pedstavte si filmové plátno. A te na nm promítnte myšlenky, které vám bhem posledních týdn bhaly hlavou. Kdyby je nkdo vidl, museli byste se stydt?

Více

Sociální služby Vsetín, píspvková organizace Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín. D o m á c í á d. Domova se zvláštním režimem Podlesí

Sociální služby Vsetín, píspvková organizace Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín. D o m á c í á d. Domova se zvláštním režimem Podlesí Sociální služby Vsetín, píspvková organizace Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín D o m á c í á d Domova se zvláštním režimem Podlesí.j.: SSV 103/2010 Obsah lánek: l. I. l. II. l. III. l. IV. l. V. l. VI.

Více

UDÁLOSTI V OBDOBÍ ŠESTÉ TRUBKY

UDÁLOSTI V OBDOBÍ ŠESTÉ TRUBKY UDÁLOSTI V OBDOBÍ ŠESTÉ TRUBKY JIÍ KOTRLA (Praha, záí 2008) Vím, že se nyní, na podzim roku 2008, nacházíme ve velmi zvláštní dob, v období šesté trubky z knihy Zjevení. Nejdíve bych rád peetl, co se stalo

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk Vimperk, 11. ledna 2011 Za hlavní problém považují obané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo msto Vimperk Obecn prospšná spolenost Jihoeská rozvojová, ve spolupráci s partnery mstem Vimperk a Centrem

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Dtské centrum pedagogika volného "asu v p#edškolním vku

Dtské centrum pedagogika volného asu v p#edškolním vku Univerzita Tomáše Bati ve Zlín Fakulta humanitních studií Institut mezioborových studií Brno Dtské centrum pedagogika volného "asu v p#edškolním vku (bakalá#ská práce) Vedoucí bakalá#ské práce: PaedDr.

Více

V ZÁKON JEHO PEMÝŠLÍ DNEM I NOCÍ

V ZÁKON JEHO PEMÝŠLÍ DNEM I NOCÍ V ZÁKON JEHO PEMÝŠLÍ DNEM I NOCÍ CECIL ducille (Internetové vysílání, srpen 2008) Chválíme Boha za další krásný den, za další píležitost pedat Boží slovo Jeho lidu a prostít stl pro hladové, abychom mohli

Více

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Pokyny pro obsahové a grafické zpracování píspvk Strana 1 z 5 Obsah dokumentu: 1. ÚVODNÍ INFORMACE... 3 2. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ REFERÁTU... 3 2.1. OBSAHOVÉ

Více

KEST DO KRISTA III MARTIN KLUSO. (Tursko, ervenec 2008)

KEST DO KRISTA III MARTIN KLUSO. (Tursko, ervenec 2008) KEST DO KRISTA III MARTIN KLUSO (Tursko, ervenec 2008) Bratr Jirka hovoil o tom, že jsou uritá období, ve kterých pichází Boží slovo na stejné téma. Nemám problém to opakovat. Nevím, že jedno slovo opakujeme

Více

SKUTKY VÍRY ROMAN OULICKÝ. (Praha, duben 2005)

SKUTKY VÍRY ROMAN OULICKÝ. (Praha, duben 2005) SKUTKY VÍRY ROMAN OULICKÝ (Praha, duben 2005) Písmo íká, že máme mít víru Boží. 1 Víru Boží. Položím vám jednoduchou otázku. Jak poznám, že máte Boží víru? Nebo jak poznáte vy, že mám Boží víru já? Existuje

Více

Classic 2.0. Respondent Name 11.06.2012. Tuto zprávu poskytuje:

Classic 2.0. Respondent Name 11.06.2012. Tuto zprávu poskytuje: Classic. Respondent Name.. Tuto zprávu poskytuje: iils - Institute for innovative Learning Systems Boecklinstrasse / A - Vienna Phone: + Email: info@disgprofil.eu Website: www.disgprofil.eu Twitter: @disgprofil

Více

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z DUCH SVATÝ Když Pán Ježíš vstoupil do nebe, apoštolové se cítili sami, a proto se báli. Ježíš už nebyl mezi nimi. Jednoho dne však, jak slíbil, poslal Ducha svatého. Od té chvíle apoštolové zase měli odvahu.

Více

Personalizace, Sociální práce a zprostedkování podpory - píbhy z Velké Británie. pracujeme pro Vás

Personalizace, Sociální práce a zprostedkování podpory - píbhy z Velké Británie. pracujeme pro Vás Personalizace, Sociální práce a zprostedkování podpory - píbhy z Velké Británie pracujeme pro Vás 1 Lidi 2 Státní strategie pro sociální pomoc ve Velké Británii 2011 Personalizace Podpora ízená lovkem

Více

EVANGELIUM KRISTOVO MARTIN KLUSO. (konference eská republika, srpen 2000)

EVANGELIUM KRISTOVO MARTIN KLUSO. (konference eská republika, srpen 2000) EVANGELIUM KRISTOVO MARTIN KLUSO (konference eská republika, srpen 2000) Mám dnes na srdci, abychom spolen tak trochu probhli Biblí od zaátku až do konce. Už nkolik dní tady na konferenci mluvíme o Božích

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše Bible pro děti představuje Narození Ježíše Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: M. Maillot Upravili: E. Frischbutter; Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box

Více

Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity Vzd lávací a sociální integrace osob s postižením prost ednictvím pohybových aktivit Cíle

Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity Vzd lávací a sociální integrace osob s postižením prost ednictvím pohybových aktivit Cíle Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity sponzorována a uznána Evropskou komisí v rámci programu Sokrates Vzdlávací a sociální integrace osob s postižením prostednictvím pohybových aktivit Pes podporu

Více

BH VŠEMOHOUCÍ. CECIL ducille. (Tursko, erven 2009)

BH VŠEMOHOUCÍ. CECIL ducille. (Tursko, erven 2009) BH VŠEMOHOUCÍ CECIL ducille (Tursko, erven 2009) Jak jsem tu te sedl, pišla mi myšlenka: Jehova Pán Bh všemohoucí. To jsou nejmocnjší slova našeho slovníku, a my dodnes pln nechápeme, co znamenají. Najdme

Více

Slavný růženec - Věřím v Boha...

Slavný růženec - Věřím v Boha... Slavný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, který z mrtvých vstal. - Otče náš... 1. První den v týdnu časně ráno přichází ke Kristovu hrobu Marie Magdaléna a spatří kámen od vchodu odvalený. - Zdrávas Maria...

Více

KEST DO KRISTA II MARTIN KLUSO. (Praha, erven 2008)

KEST DO KRISTA II MARTIN KLUSO. (Praha, erven 2008) KEST DO KRISTA II MARTIN KLUSO (Praha, erven 2008) Dnes mám celý den na srdci jeden žalm. Je to Žalm 32: Žalm Davidv vyuující. Blahoslavený jest ten, jemuž odpuštno pestoupení, a jehož hích pikryt jest.

Více

BOŽÍ LÁSKA. CECIL J. ducille. (West Palm Beach, Florida, prosinec 2004)

BOŽÍ LÁSKA. CECIL J. ducille. (West Palm Beach, Florida, prosinec 2004) BOŽÍ LÁSKA CECIL J. ducille (West Palm Beach, Florida, prosinec 2004) Halelujah! Brati, otevme si, prosím, Bible v 1. Janov epištole a podívejme se do kapitoly 4, verš 16: A my jsme poznali, a uvili o

Více

Rady pro pokročilou duši

Rady pro pokročilou duši Rady pro pokročilou duši Richard Bach Příručka Mesiáše Rady pro pokročilou duši Nejlepší způsob, jak se vyhnout odpovědnosti, je říct: Mám odpovědnost. Tví přátelé tě během první minuty vašeho setkání

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Pojmy a definice: Agrese:

Více

Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky

Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky Bible pro děti představuje Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy sy. CAN - zanedbávání Zanedbávání

Více

Katechetické možnosti trvalé výchovy ke svátosti smíení

Katechetické možnosti trvalé výchovy ke svátosti smíení Katechetické možnosti trvalé výchovy ke svátosti smíení Úvod Všechny vás zdravím a peji pkné odpoledne. A dovolte, abych vám vyjádil svj obdiv a vdnost za to, že vytrváváte v katechetické služb, protože

Více

POVZTE TO I PETROVI MARTIN KLUSO. (Tursko, erven 2009)

POVZTE TO I PETROVI MARTIN KLUSO. (Tursko, erven 2009) POVZTE TO I PETROVI MARTIN KLUSO (Tursko, erven 2009) Druhý termodynamický zákon hovoí o tom, že když nepidáváme energii, vci spjí k záhub. Kdybych napíklad udlal hromádku kamení, nechal ji tak a nedodával

Více

CO CHCETE OD BOHA? BURT ASBILL. (Praha, listopad 2004)

CO CHCETE OD BOHA? BURT ASBILL. (Praha, listopad 2004) CO CHCETE OD BOHA? BURT ASBILL (Praha, listopad 2004) Chvála bu Hospodinu. Trocha cestování nestaí k tomu, aby byl umlen Boží Duch nebo pestalo plynout Jeho slovo. Zjišuji, že pomazání je to, co láme jho.

Více

Vývoj svdomí a psychické okolnosti svátosti smíení

Vývoj svdomí a psychické okolnosti svátosti smíení Vývoj svdomí a psychické okolnosti svátosti smíení Úvod Dnes bychom se spolen mli podle tématu zabývat vývojem svdomí a psychickými okolnostmi svátosti smíení. Zahájíme tedy v podstat celý dnešní blok

Více

CO JE STEDEM NAŠICH ŽIVOT?

CO JE STEDEM NAŠICH ŽIVOT? CO JE STEDEM NAŠICH ŽIVOT? MARTIN KLUSO (Tursko, prosinec 2007) Hospodine, picházíme ped Tvoji tvá s potebou, abys k nám mluvil. Abys pronikl pes všechny slupky až k porozumní, které se promní ve zmnu

Více

Související ustanovení ObZ: 66, 290, 1116 až 1157, 1158 a násl., 1223 až 1235, 1694, 1868 odst. 1, 2719, 2721, 2746, 2994, 3055, 3062, 3063,

Související ustanovení ObZ: 66, 290, 1116 až 1157, 1158 a násl., 1223 až 1235, 1694, 1868 odst. 1, 2719, 2721, 2746, 2994, 3055, 3062, 3063, Pídatné spoluvlastnictví Obecná ustanovení 1223 (1) Vc náležící spolen nkolika vlastníkm samostatných vcí urených k takovému užívání, že tyto vci vytváejí místn i úelem vymezený celek, a která slouží spolenému

Více

Proud ní tekutiny v rotující soustav, aneb prozradí nám vír ve výlevce, na které polokouli se nacházíme?

Proud ní tekutiny v rotující soustav, aneb prozradí nám vír ve výlevce, na které polokouli se nacházíme? Veletrh nápad uitel fyziky 10 Proudní tekutiny v rotující soustav, aneb prozradí nám vír ve výlevce, na které polokouli se nacházíme? PAVEL KONENÝ Katedra obecné fyziky pírodovdecké fakulty Masarykovy

Více

3.4. Úloha a struktura Hnutí. Cvi ení

3.4. Úloha a struktura Hnutí. Cvi ení 3.4 Úloha a struktura Hnutí Cviení CVIENÍ ÚLOHA A STRUKTURA CVIENÍ PREZENTACE NA TÉMA ÚLOHA A STRUKTURA HNUTÍ Individuální cviení as: 60' Úvod Byli jste požádáni panem XY, koordinátorem pro diseminaci

Více