Charakteristika ŠVP pro děti s LMP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Charakteristika ŠVP pro děti s LMP"

Transkript

1 Charakteristika ŠVP pro děti s LMP Základem školního vzdělávacího programu pro děti s lehkým mentálním postižením je ŠVP TyMyJáNová škola aneb Škola pro dobrý život. K vytváření klíčových kompetencí využívá shodných výchovných a vzdělávacích strategií, ale při vymezení vzdělávacích obsahů jednotlivých předmětů respektuje sníženou úroveň rozumových schopností žáků, jejich fyzické a pracovní možnosti a předpoklady. Očekávané výstupy mají činnostní povahu, jsou prakticky zaměřené a využitelné v běžném životě. Uplatněním speciálně pedagogických metod, postupů, forem a prostředků vzdělávání a podpůrnými opatřeními, s jejichž pomocí žáci mohou dosáhnout výsledků, které odpovídají jejich možnostem, chceme vytvořit prostředí, které umožní naplnění základních cílů programu, jimiž jsou: osobnostní a sociální rozvoj environmentální výchova a osvěta zdravý životní styl Průřezová témata jsou začleněna do vzdělávacích obsahů jednotlivých předmětů. Hodnocení se řídí zvláštními pravidly, která jsou uvedena v ŠVP TyMyJáNová škola aneb Škola pro dobrý život. Při hodnocení se vždy přihlíží ke stupni postižení. Poznámky k učebnímu plánu Vzhledem k rozdílné časové dotaci jednotlivých vzdělávacích oblastí v ŠVP a ŠVP-LMP budou mít žáci individuální výuku některých předmětů v rámci kmenové třídy a na některé hodiny budou docházet do jiné třídy a některé budou realizovány plnou individuální výukou. Jednotlivé okruhy učiva ze ŠVP-LMP budou distribuovány časově tak, aby byly v relaci s okruhy učiva ze ŠVP pro běžnou třídu.

2 Učební plán pro 1. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor učební plán pro 1. stupeň 1. ro č. 2. ro č. 3. ro č. 4. ro č. 5. ro č. Min. čas. dotace Celk. časová dotace Disp. hodiny Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Anglický jazyk Matematika a její aplikace Inform. a komunikační Matematika Informatika Prvouka Člověk a jeho svět Přírodověda Vlastivěda Umění a kultura Hudební výchova Člověk a zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce Pracovní činnosti Průřezová témata P P P P P Povinná časová dotace Celková časová dotace

3 Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu Cílem předmětu český jazyk v rámci vzdělávací oblasti jazyk a jazyková komunikace je vést žáka ke srozumitelnému vyjadřování ústní i písemnou formou spisovného českého jazyka, rozumět spisovné řeči mluvené, čtené i psané, rozvíjet kladný vztah k mateřskému jazyku. Vzbuzovat u žáků zájem o literaturu a četbu a rozvíjet tak dostatečnou slovní zásobu a schopnost komunikace v mateřském jazyce. Utvářet čtenářské dovednosti vedoucí ke čtení s porozuměním jako základ mezipředmětových vztahů a schopnosti učení se jiným předmětům.rozvíjet schopnost žáka vnímat různá sdělení, rozumět jim a přiměřeně na ně reagovat.posilovat sebedůvěru, schopnost sdělit svůj názor a vést žáky ke kultivovanému projevu v běžných situacích. Vyjadřovat se v jednoduchých větách i písemnou formou. Tvořit jednoduchá sdělení i v ostatních vyučovacích předmětech.postupně ovládat základy pravopisu, tvarosloví i skladby spolu se slohovým výcvikem. Cíle výuky českého jazyka jsou naplňovány komunikační a slohovou výchovou, čtením a literární výchovou, psaním, jazykovou výchovou. Komunikace v českém jazyce se rozvíjí i vhodně zařazenou řečovou výchovou.cílem řečové výchovy je nejen rozvoj slovní zásoby, ale i rozvoj smyslového a citového vnímání a vyjadřovacích schopností. Je vhodné ji zařazovat v menších časových úsecích v rámci běžné vyučovací hodiny čes. jazyka. Časová dotace na 1. stupni je 33 vyučovacích hodin a je posílena o 1 disponibilní hodinu ve 3. a 5. a o 2 h ve 4. ročníku. Rozdělení časových dotací na jednotlivé složky záleží na uvážení učitele s ohledem ke specifickým potřebám a individuálním schopnostem žáků ve třídě.

4 Vzdělávací obsah předmětu Český jazyk 1. ročník (děti s LMP) Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vazby Žák by měl: Rozlišování pojmů a změn Komunikační a slohová výchova ovládat základní pojmy nezbytné k orientaci v prostoru orientovat se na stránce a v textu na řádku reagovat na jednoduché pokyny učitele Čtení zleva doprava Tvoření vět podle obrázků Poznávání a napodobování hláskových a slabičných zvuků OSV: osobnostní rozvojsebepoznání a sebepojetí Prvouka poznávat probíraná písmena (a,i,e,m,o,u,l,v,t,y,s,j) Vyvozování hlásek a písmen malých i velkých OSV: osobnostní rozvoj-rozvoj schopností poznávání Rozlišování délky samohlásek písmena a,i ve funkci spojky Nácvik správné intonace a dýchání při tvoření jednoduchých vět zvládat základní hygienické návyky spojené se psaním Správné držení těla a tužky při psaní

5 Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vazby zvládat grafomotorická cvičení Přípravné a uvolňovací cviky pro rozvíjení psychomotorických dovedností Tělesná výchova Motivační říkanky a hry Prvky psacích písmen psát správné tvary písmen a číslic psát procvičené slabiky a slova Psaní písmen malé abecedy (výše uvedených) a těch velkých, která se neliší od malých Spojování písmen do slabik Prvouka Matematika Spojování slabik ve slova, psaní jednoduché věty Nácvik číslic 1,2,3,4,5 zvládat opis a přepis Nácvik přepisu a opisu psát podle diktátu Diktát písmen a slabik Jazyková výchova číst otevřené slabiky a dvojslabičná slova číst jednoduché věty krátkého textu a orientovat se v něm číst psací písmo Čtení otevřených slabik a dvojslabičných slov složených z otevřených slabik Čtení krátkého textu složeného z jednoduchých vět Čtení psacího písma OSV: osobnostní rozvoj- rozvoj schopností poznávání Prvouka

6 Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vazby dbát na správné dýchání a výslovnost pojmenovat známé předměty běžného života Nácvik přednesu jednoduchých říkadel se správnou výslovností a dýcháním Rozvoj slovní zásoby Literární výchova pamatovat si a reprodukovat jednoduchou říkanku koncentrovat se na poslech jednoduché pohádky dramatizovat s pomocí učitele pohádku nebo příběh Poslech a opakování říkadel, básní, pohádek a hádanek Dramatizace příběhů spojená s výtvarným zpracováním Seznámení a zacházení s dětskou knihou a časopisem OSV: osobnostní rozvojkomunikace Prvouka Hudební výchova Pracovní výchova projevovat zájem o dětské knihy Vzdělávací obsah předmětu Český jazyk 2. ročník (děti s LMP) Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vazby Žák by měl: Komunikační a slohová výchova rozlišovat všechna probraná písmena číst plynule slova v rozsahu Dokončení nácviku zbývajících malých i velkých písmen abecedy Čtení víceslabičných slov složených z otevřených slabik Automatizace čtení jednoslabičných slov OSV: osobnostní rozvojsebepoznání a sebepojetí, rozvoj schopností poznávání Prvouka

7 Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vazby probíraného učiva mít zautomatizované čtení slov o třech hláskách orientovat se na stránce a v textu psát správně všechna písmena a číslice psát slova a věty psát slova podle diktátu typu les, pes, ves, mez... Čtení zavřených slabik a dvojslabičných slov se zavřenou slabikou na konci Čtení jednoduchých vět Odpovědi na otázky k obsahu přečteného textu Nácvik všech písmen malé abecedy a číslic Nácvik všech velkých písmen tvarově shodných s malými Opis a přepis slabik a slov Psaní vět Jazyková výchova mít přiměřenou slovní zásobu a správně ji používat Rozvíjení slovní zásoby Tvorba krátkých vět Jednoduchý popis obrázků OSV: osobnostní rozvojkreativita Prvouka Literární výchova Memorování krátkých básní a říkadel MKV: lidské vztahy pamatovat si a reprodukovat Poslech literárního textu s využitím

8 Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vazby jednoduchou říkanku ilustrace Hudební výchova koncentrovat se na poslech pohádky Promítání kreslených pohádkových příběhů projevovat přiměřený zájem o dětské knihy Seznámení s divadlem, divadelním zpracováním pohádky a s filmem Využití obrázkových dětských knih, návštěva knihovny a zacházení s knihou Vzdělávací obsah předmětu Český jazyk 3. ročník (děti s LMP) Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Žák by měl Komunikační a slohová výchova číst všechny hlásky, číst slabiky a věty Upevnění výuky čtení,zřetelné čtení vět, čtení předložky se slovem, tiché čtení Orientace v textu, odpovědi na otázky Krátké vypravování OSV: osobnostní rozvoj-rozvoj schopností poznávání, seberegulace a sebeorganizace Prvouka orientovat se ve čteném textu vyjadřovat se v krátkém mluveném projevu Výrazný přednes básní a říkadel Komunikace ve dvojici, dialog

9 Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy ovládat základní pravidla společenského styku Dramatizace jednoduchého textu Neverbální komunikace psát všechna malá a velká písmena psát písmena, slabiky, slova a číslice podle diktátu správně navazovat jednotlivá písmena, dodržovat vzdálenost mezi slovy udržovat dobrou úpravu v sešitě schopen kontroly napsaného dodržovat hygienické návyky potřebné pro správné psaní Dokončení nácviku psaní velkých písmen Upevnění správného psaní všech písmen Psaní slabik, slov a číslic podle nápovědy Správná technika psaní, plynulé psaní a úprava sešitu Sebekontrola napsaného Upevnění hygienických návyků (sklon sešitu, sezení, držení těla,úchop tužky, osvětlení) OSV: psychohygiena Jazyková výchova dodržovat základní stavbu věty Psaní velkých písmen na začátku věty a ve vlastních jménech rozlišovat vlastní jména Literární výchova přednést říkanku a báseň Zřetelný přednes říkanek a básní Čtení dětské knihy s přiměřeným textem OSV: osobnostní rozvoj-rozvoj schopností poznávání Prvouka Hudební výchova

10 Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy vyprávět vlastními slovy obsah krátkého čteného textu Reprodukce textu, odpovědi na otázky VEG: jsme Evropané pozorně naslouchat, se zájmem sledovat divadelní představení pracovat s literaturou pro děti Návštěva divadla Správné chování při kulturních akcích MV: kritické čtení a vnímání mediálních sdělení Seznámení s tiskovinami (dětské časopisy a noviny) Vzdělávací obsah předmětu Český jazyk 4. ročník (děti s LMP) Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vazby Komunikační a slohová výchova Pozorování tvoří otázky a odpovídá na ně Popis podle obrázků vypráví vlastní zážitky Vyprávění má vytvořenou odpovídající slovní zásobu k souvislému vyjadřování Odpovědi na otázky,tvoření otázek Rozhovor OSV: osobnostní rozvoj-rozvoj sebepoznání a sebepojetí Vlastivěda, přírodověda Reprodukce pohádky opisuje a přepisuje věty a Orientace v textu MKV: kulturní rozdíly

11 Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vazby jednoduchý text dbá na úpravný a čitelný projev,dodržuje vzdálenost mezi slovy popisuje děj podle obrázků vyjadřuje se v celých větách umí převyprávět obsah textu Vypravování podle osnovy Konverzace používá základní slovní obraty společenského chování Zvuková stránka řeči Jazyková výchova pozná a určí druhy vět sluchově je dovede rozlišovat skládá věty ze slov a určí počet slov ve větě rozlišuje význam slov opačný a stejný dělí slova na slabiky,určuje samohlásky a souhlásky dělí souhlásky na jednotlivé druhy vyslovuje a píše krátké a dlouhé samohlásky Druhy vět Slovo, význam slova, pořádek slov ve větě Slabika Souhlásky a samohlásky Souhlásky tvrdé a měkké Souhlásky obojetné OSV: osobnostní rozvoj- rozvoj schopností poznávání Přírodověda, vlastivěda rozlišuje tvrdé a měkké souhlásky a jejich pravopis

12 Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vazby Literární výchova čte krátké texty s porozuměním orientuje se ve čteném textu dramatizuje jednoduchý příběh rozlišuje prózu a verš Čtení vět s intonací Tiché čtení Čtení slov s předložkou Dětské příběhy, říkadla a básničky OSV: osobnostní rozvojkomunikace Vlastivěda Výtvarná výchova Hudební výchova Pracovní výchov Dramatizace příběhů spojená s výtvarným zpracováním Vzdělávací obsah předmětu Český jazyk 5. ročník (děti s LMP) Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vazby Komunikační a slohová výchova tvoří otázky a odpovědi vyjadřuje se v krátkém mluveném projevu má vytvořenou slovní zásobu k souvislému vyjadřování popisuje jednoduché předměty, činnosti a děje v mluveném projevu volí správnou intonaci, přízvuk, pauzy a tempo řeči Upevnění výuky čtení,zřetelné čtení vět, čtení předložky se slovem, tiché čtení Orientace v textu, odpovědi na otázky Krátké vypravování Výrazný přednes básní a říkadel Komunikace ve dvojici, dialog Dramatizace jednoduchého textu OSV: osobnostní rozvoj-rozvoj schopností poznávání, seberegulace a sebeorganizace Vlastivěda ovládá základní pravidla Neverbální komunikace

13 Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vazby společenského styku Dopis Přání, omluva, telefonování opisuje a přepisuje jednoduché texty píše správně a přehledně udržuje dobrou úpravu v sešitě je schopen kontroly napsaného dodržuje hygienické návyky potřebné pro správné psaní Správná technika psaní, plynulé psaní a úprava sešitu Sebekontrola napsaného Upevnění hygienických návyků (sklon sešitu, sezení, držení těla,úchop tužky, osvětlení) OSV: psychohygiena Jazyková výchova Tvrdé a měkké souhlásky rozlišuje tvrdé a měkké souhlásky a ovládá jejich pravopis správně vyslovuje a píše slova se skupinami dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě správně vyslovuje a píše znělé a neznělé souhlásky řadí slova podle abecedy zná vyjmenovaná slova a jejich pravopis určuje podstatná jména Slova se skupinami dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě Znělé a neznělé souhlásky Abeceda Psaní předložek Vyjmenovaná slova Podstatná jména

14 Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vazby Literární výchova čte krátké texty s porozuměním a orientuje se v nich určuje v textu hlavní postavy a jejich vlastnosti vypráví vlastními slovy obsah krátkého čteného textu pozorně naslouchá, se zájmem sleduje divadelní představení Zřetelný přednes říkanek a básní Čtení dětské knihy s přiměřeným textem Reprodukce textu, odpovědi na otázky k textu Návštěva divadla Správné chování při kulturních akcích OSV: osobnostní rozvoj-rozvoj schopností poznávání VEG: jsme Evropané MV: kritické čtení a vnímání mediálních sdělení Vlastivěda,přírodověda Hudební výchova vypráví obsah zhlédnutého představení podle otázek Seznámení s tiskovinami (dětské časopisy a noviny)

15 Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávacího oboru matematika a její aplikace je rozdělen na tematické okruhy Čísla a početní operace; Závislosti, vztahy a práce s daty; Geometrie v rovině a prostoru; Aplikační úlohy.výuka probíhá ve všech ročnících. V ročníku má předmět komplexní charakter. Vyučovací předmět matematika je samostatný předmět. Rozdělení časové dotace jednotlivým složkám je na uvážení vyučujícího, který bude brát ohled na specifické potřeby žáků ve třídě. Výuka probíhá ve třídách s jedním, někdy i se dvěma ročníky. Důraz je kladen na praktické činnosti žáků. Hlavní formou realizace předmětu je vyučovací hodina. Časová dotace na 1. stupni je 22 vyučovacích hodin a je posílena o 1 disponibilní hodinu ve 2. a 3., ročníku.

16 Vzdělávací obsah předmětu Matematika 1. ročník (děti s LMP) Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vazby Žák by měl: Číslo a početní operace rozeznávat číslice do 5 a přiřazovat k nim správný počet prvků porovnávat bez početních operací počet prvků dvou množin Vytváření představ o jednotlivých číslech na základě názoru Porovnávání počtu věcí (méně, více) Osvojování pojmů menší - větší, před za, nahoře dole, vpravo vlevo, první poslední Orientace v čase OSV: osobnostní rozvoj rozvoj schopností poznávání, kreativita, mezilidské vztahy, komunikace Hudební výchova Pracovní vyučování Český jazyk Prvouka určovat polohu předmětu nebo ukládat předmět podle slovní instrukce rozeznávat pojmy včera, dnes, zítra, ráno, dopoledne, odpoledne, večer,noc napočítat a rozeznat počet prvků do 5 sčítat a odčítat s názornou pomůckou do 5 rozeznat a používat znaménka +,-,= Přirozená čísla 1 až 5 numerace a vidění počtu Sčítání a odčítání do 5 zavedené manipulačními činnostmi Matematické symboly +, -, = Rozklad čísel Řešení slovních úloh bez početních operací i bez znalosti číslic Porovnávání počtu věcí a čísel bez zápisu nerovnosti

17 Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vazby rozkládat čísla do 5 řešit jednoduché slovní úlohy v oboru do 5 bez použití početních operací správně používat symboly >,< Slovní úlohy doplněné příkladem v oboru do 5 řešit jednoduché úlohy do 5 s využitím znalosti sčítání a odčítání Geometrie v rovině a v prostoru rozeznávat tvary čtverec, obdélník, trojúhelník, kruh načrtnout jednoduchý tvar používat správně pravítko a tužku při rýsování Seznámení se základními geometrickými útvary Náčrtky od ruky (domeček, sluníčko...) Nácvik používání pravítka Pracovní vyučování Vzdělávací obsah předmětu Matematika 2. ročník (děti s LMP) Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vazby Žák by měl: Přirozená čísla 1 až 20 numerace, vidění počtu věcí OSV: rozvoj schopností poznávání,kreativita, mezilidské

18 Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vazby Číslo a početní operace Rozklady čísel do 10 vztahy Hudební výchova číst a psát číslice v oboru do 10, používat je a přiřazovat k nim správný počet prvků rozkládat čísla do 10 sčítat a odčítat v oboru do 10 s názornou pomůckou řešit jednoduché slovní úlohy v oboru do 10 s názornými pomůckami Sčítání a odčítání čísel v oboru do 10 pomocí názorných činností Jednoduché slovní úlohy ze života řešené na základě manipulace s věcmi a penězi Orientace v prostoru Automatizace spojů sčítání a odčítání do 10 Prvouka Tělesná výchova rozeznávat pojmy před, za, vedle, vpravo, vlevo sčítat a odčítat zpaměti do 10 používat symboly >, <, = Porovnávání počtu věcí a zápis nerovnosti v oboru do 10 Numerace do 20 číst, psát a používat čísla do 20 rozkládat čísla do 20 sčítat do 20 bez přechodu 10 Rozklad čísel do 20 Porovnávání počtu věcí a čísel a zápis nerovnosti v oboru do 20 Sčítání do 20 bez přechodu 10 (analogie sčítání do 10) Geometrie v rovině a v prostoru Rýsování přímých čar podle pravítka OSV: kreativita

19 Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vazby rýsovat s pomocí pravítka přímé čáry načrtnout jednoduché tvary pojmenovat základní geometrické tvary a načrtnout je Náčrty od ruky (domy, sluníčka...) Rozeznávání základních geometrických útvarů (čtverec, obdélník, trojúhelník, kruh) Pracovní výchova Vzdělávací obsah předmětu Matematika 3. ročník (děti s LMP) Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Žák by měl: Číslo a početní operace Opakování z 2. ročníku (rozklad čísel, numerace, porovnávání a sčítání a odčítání bez přechodu 10 v oboru do 20) OSV: rozvoj schopností poznávání Tělesná výchova číst, psát a porovnávat čísla znázorněná na číselné ose sčítat a odčítat do 20 zpaměti řešit jednoduché slovní úlohy na sčítání a odčítání do 20 sčítat a odčítat s přechodem přes 10 za pomoci názoru číst, psát a porovnávat čísla v oboru do 100 a používat Orientace na číselné ose v oboru do 20 Automatizace spojů sčítání a odčítání do 20 Jednoduché slovní úlohy spojené s názorem Sčítání a odčítání s přechodem přes 10 vyvozené na základě manipulačních činností

20 Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy znaménka nerovnosti vytvářet číselné řady počítat po desítkách do 100, po jednotkách v jednotlivých desítkách sčítat a odčítat násobky 10 do 100 Automatizace sčítání a odčítání s přechodem přes 10 (do 20) Přirozená čísla do 100 numerace a vytváření představy čísla na základě názoru Posloupnost přirozených čísel Počítání po desítkách a po jednotkách v různých desítkách Čtení a zápis čísel na číselné ose Sčítání a odčítání po desítkách v oboru do 100 Geometrie v rovině a v prostoru Bod a jeho označení označit bod na ploše Rýsování přímek a úseček a jejich popis Pracovní výchova narýsovat přímku a úsečku a správně je označit Seznámení s prostorovými útvary správně pojmenovat jednoduché prostorové útvary

21 Vzdělávací obsah předmětu Matematika 4. ročník (děti s LMP) Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vazby Číslo a početní operace čte a píše číslice v oboru do 100 používá je a přiřazuje k nim správný počet prvků doplňuje číselné řady a porovnává čísla sčítá a odčítá násobky 10 a 100 řeší jednoduché slovní úlohy v oboru do 100 sčítá a odčítá písemně v oboru do 100 sčítá a odčítá zpaměti do 100 používá symboly >, <, = zapisuje násobení jako opakované sčítání Jednotky zpaměti násobí a dělí čísla v oboru malé násobilky pojmenuje čísla při násobení a dělení Přirozená čísla 1 až 100 numerace Rozklady čísel do 100 na desítky a jednotky Sčítání a odčítání čísel v oboru do 100 Jednoduché slovní úlohy ze života řešené na základě manipulace s věcmi a penězi Automatizace spojů sčítání a odčítání do 100 Porovnávání počtu věcí a zápis nerovnosti v oboru do 100 Algoritmus písemného sčítání a odčítání v oboru do 100 Násobení a dělení čísly 1 10 OSV: rozvoj schopností poznávání,kreativita, mezilidské vztahy Hudební výchova Vlastivěda, přírodověda Tělesná výchova čte a zapisuje jednotky délky, času a objemu měří a porovnává délky porovnává hmotnosti věcí

22 Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vazby určuje čas na hodinách měří objem jednotky délky, času, hmotnosti a objemu Geometrie v rovině a v prostoru Rýsování přímých čar podle pravítka OSV: kreativita rýsuje s pomocí pravítka přímé čáry a úsečky měří úsečky načrtne rovnoběžky a různoběžky pojmenuje základní geometrické tvary a načrtne je Úsečky Náčrty od ruky Rozeznávání základních geometrických útvarů (čtverec, obdélník, trojúhelník, kruh) Rovnoběžky a různoběžky Pracovní výchov

23 Vzdělávací obsah předmětu Matematika - 5. ročník (děti s LMP) Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Číslo a početní operace zvládá numeraci do 100 rozkládá čísla, orientuje se v číselné řadě zvládá numeraci do 1000 rozkládá čísla do1000 aplikuje, zapisuje a řeší slovní úlohy vytváří číselné řady počítá s kalkulátorem a kontroluje výsledky písemně sčítá a odčítá násobí a dělí čísly 10 a 100 určuje sudá a lichá čísla zná pojmy dělenec, dělitel, podíl Opakování ze 4. ročníku (rozklad čísel, numerace, porovnávání,sčítání a odčítání v oboru do 100, násobilka) Orientace na číselné ose v oboru do 100 Automatizace spojů sčítání a odčítání do 100 Jednoduché slovní úlohy spojené s názorem Přirozená čísla do 1000 numerace a vytváření představy čísla na základě názoru Posloupnost přirozených čísel OSV: rozvoj schopností poznávání VGS: Evropa a svět nás zajímá Tělesná výchova Vlastivěda dělí čísla Čtení a zápis čísel na číselné ose v oboru do 1000 Písemné sčítání a odčítání do 1000 Sudá a lichá čísla Orientace na číselné ose Slovní úlohy

24 Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Počítání s kalkulátorem Dělení v oboru násobilky Dělení 10 a 100 Jednotky Jednotky délky, hmotnosti, objemu a času Tělesná výchova vyjmenuje jednotky délky, objemu, hmotnosti a času zná jejich zkratky řeší praktické slovní úlohy Geometrie v rovině a v prostoru Bod a jeho označení označí bod v rovině a

25 Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy pojmenuje ho narýsuje přímku a úsečku a správně je označí narýsuje kolmici rozlišuje rovnoběžky a různoběžky rýsuje a popisuje čtverec a obdélník používá kružítko, rýsuje kružnici a oblouk vyhledá a narýsuje pravý úhel Rýsování přímek a úseček a jejich popis Kolmice a rovnoběžky Čtverec a obdélník Kružnice Pravý úhel Seznámení s prostorovými útvary Pracovní výchova správně pojmenuje jednoduché prostorové útvary

26 Informatika Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Informatika se vyučuje ve 4. a 5. ročníku po jedné hodině týdně. Náplň vychází ze vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie. Stěžejním tématem předmětu je správné zacházení s informací v elektronické podobě: vyhledání, zpracování, uložení dat, předávání a výměna informací v souladu se zákony o duševním vlastnictví. Žáci jsou dále vedeni k chápání a správnému užívání pojmů z oblasti hardware, software a práce v síti, k praktickému zvládnutí práce s grafikou, textem a tabulkovým kalkulátorem. Žáky motivujeme též k využívání tzv. svobodného software. Výuka probíhá převážně v odborné učebně informatiky. Výjimečně např. v exteriéru (fotografování) či v jiné učebně. Každý žák má k dispozici samostatné pracoviště vybavené základní potřebnou technikou. Nejčastěji používaná forma realizace učiva je samostatná praktická činnost žáků. Na některých obsáhlejších projektech pracují žáci ve skupinách. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků Kompetence k učení žákům zadáváme práce na úkolech, kterým rozumí, jsou blízké jim a jejich životnímu stylu; v tomto smyslu zadáváme domácí úkoly žáky podporujeme v realizaci vlastních nápadů umožňujeme tisknout vhodné výstupy žákovských prací a prezentovat grafické práce podobně jako výtvarné tolerujeme různé úrovně výkonů a výsledků dle individuality žáka podporujeme využití dovedností v souvislostech s jinými obory Kompetence k řešení problémů žáky vedeme ke čtení s porozuměním textu a ke schopnosti analyzovat dílčí úkoly problému podporujeme žáky v užití různých možnosti řešení a postupů vnímáme chybu žáka jako příležitost ukázat cestu ke správnému řešení objasňujeme žákům princip práce internetových vyhledávačů a portálů učíme žáky využívat nápovědy Kompetence komunikativní

27 žáci prezentují vlastní práce v pracovní skupině vytváříme prostor pro diskusi při skupinové práci podporujeme využívání elektronické komunikace; učíme žáky vnímat jejich výhody i nedostatky; motivujeme je ke sledování vývoje technologií v této oblasti vedeme žáky k dodržování netikety při používání prostředků elektronické komunikace Kompetence sociální a personální prací ve skupinách simulujeme činnosti redakčního týmu; snažíme se, aby žáci: uvědomili si svoji úlohu v týmu cítili odpovědnost za svoji práci vůči ostatním byli schopni požádat o radu a také pomoc poskytnout Kompetence občanské usilujeme, aby žáci vnímali a respektovali řád učebny jako součást Školního řádu, tj. souboru základních práv a povinností Kompetence pracovní žáci se učí bezpečně obsluhovat vlastní počítač základní periferie jako elektrické zařízení žáci řeší základní problémy spojené s funkčností výpočetní techniky

28 Vzdělávací obsah předmětu Informatika 4. ročník (děti s LMP) Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy ví, co je to počítač Základní části a popis počítače Vlastivěda pojmenuje 4 hlavní komponenty počítače (skříň, monitor, klávesnici, myš) samostatně zapne počítač umí samostatně zapnout monitor rozezná na myši pravé a levé tlačítko seznámí se s kreslícím programem najde na panelu nástrojů základní nástroj dokáže změnit barvu tužky Základní uživatelská obsluha Software počítače OSV: osobnostní rozvojsebepoznání a sebepojetí kreslí jednoduché obrázkysněhulák, šnek... pracuje podle pokynů s výukovými programy Výukové programy Matematika Vlastivěda Přírodověda Český jazyk

29 Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy seznámí se s textovým editorem Textový editor Český jazyk vyhledává písmena v alfanumerické části klávesnice seznámí se základy bezpečné práce s PC ví, jak správně sedět u počítače Zásady bezpečnosti práce a prevence zdravotních rizik spojených s používáním výpočetní techniky Tělesná výchova umí jednoduché protahovací cviky a cvičí je pod vedením učitele Vzdělávací obsah předmětu Informatika 5. ročník (děti s LMP) Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy vyjmenuje základní části počítače popíše jednotlivé části počítače Základní části a popis počítače Vlastivěda zná pojem software počítače samostatně zapne počítač napíše s pomocí jméno a heslo uživatelského účtu Základní uživatelská obsluha OSV: osobnostní rozvojsebepoznání a sebepojetí

30 Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy najde samostatně používané programy v nabídce START používá na panelu nástrojů další nástroje využívá při práci různé barvy a dokáže je měnit Software počítače kreslí jednoduché obrázky pracuje podle pokynů s výukovými programy Výukové programy Matematika Vlastivěda Přírodověda Český jazyk dokáže s pomocí spustit textový editor píše velká písmena s pomocí klávesy SHIFT pozná, jak napsat písmeno s háčkem nebo čárkou Textový editor Český jazyk umí napsat své jméno a příjmení dodržuje zásady bezpečnosti a hygieny Zásady bezpečnosti práce a prevence zdravotních rizik spojených s používáním Tělesná výchova

31 Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy ví, jak správně sedět u počítače umí jednoduché protahovací cviky a cvičí je pod vedením učitele výpočetní techniky

32 Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Cílem vyučovacího předmětu prvouka v ročníku ZŠ praktické je rozvíjet u žáků základní znalosti, dovednosti a postoje týkající se života ve společnosti, přírody a jejího významu pro člověka, vztahu člověka k přírodě i lidem. Zároveň u žáků rozvíjet základní hygienické návyky a vztah k vlastnímu zdraví. Celé učivo je uspořádáno podle ročních období, žáci se seznamují se změnami v přírodě v průběhu roku, učí se kladným postojům k přírodě. V souvislosti s cyklickým řazením učiva se využívá i zachovávání lidových tradic a zvyků během roku.tématické okruhy prvouky jsou tyto: Místo, kde žijeme; Lidé kolem nás; Lidé a čas; Rozmanitost přírody; Člověk a jeho zdraví. Prvouka je vyučována v 1. a 2. třídě 2 h týdně, ve 3. ročníku 3 h týdně (1 h z disponibilních hodin). V rámci mezipředmětových vztahů lze využívat spojitost s českým jazykem, matematikou, přírodovědou, vlastivědou, hudební výchovou, výtvarnou výchovou a pracovním vyučováním. Vzdělávací oblast člověk a jeho svět vychází z prvotních zkušeností a znalostí žáka i zvláštností místa, kde žije. Žáky vedeme k tomu aby nabyté znalosti, vědomosti a dovednosti dokázali uplatnit v běžném životě a na jejich základě si také s pomocí učitele vybudovali postoje a hodnoty důležité pro život ve společnosti a chování v přírodě. V tomto období využíváme co nejvíce regionálních přírodních a společenských jevů.

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence Výstupy Učivo Průřezová témata Evaluace žáka Poznámky (Dílčí

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTŮ INTEGROVANÉHO ŽÁKA

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTŮ INTEGROVANÉHO ŽÁKA CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTŮ INTEGROVANÉHO ŽÁKA Časové, organizační a obsahové vymezení Ve všech předmětech platí stejná časová dotace jako pro žáky bez integrace. Žáka zapojujeme do všech činností a práce

Více

2. LMP SP 3. LMP SP + 2. LMP NSP. operace. Závislosti, vztahy a práce s daty. Závislosti, vztahy a práce s daty. v prostoru

2. LMP SP 3. LMP SP + 2. LMP NSP. operace. Závislosti, vztahy a práce s daty. Závislosti, vztahy a práce s daty. v prostoru ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Matematika Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Matematika Vzdělávací obsah předmětu Matematika je utvořen vzdělávacím obsahem vzdělávacího

Více

Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod

Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod Vzdělávací oblast ČLOVĚK A JEHO SVĚT Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod Vyučovací předměty Prvouka Vlastivěda Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávaní v této vzdělávací

Více

Příloha 2 Školního vzdělávacího programu Základní školy Rousínov

Příloha 2 Školního vzdělávacího programu Základní školy Rousínov Příloha 2 Školního vzdělávacího programu Základní školy Rousínov Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Školní vzdělávací program Základní

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu LMP

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu LMP Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu LMP Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vzdělávací obor: Ročník: 4. Vzdělávací předmět: Vlastivěda Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně

Více

ČESKÝ JAZYK - 2. ROČNÍK

ČESKÝ JAZYK - 2. ROČNÍK VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK - 2. ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Opakování

Více

MATEMATIKA. 1. 5. ročník

MATEMATIKA. 1. 5. ročník Charakteristika předmětu MATEMATIKA 1. 5. ročník Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět matematika má časovou dotaci 4 hodiny týdně v 1. ročníku, 5 hodin týdně ve 2. až 5. ročníku. Časová

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 4 Název školního vzdělávacího programu: Škola pro děti - děti pro školu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, příspěvková organizace

Více

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět je realizován ve vyučovacím předmětu Prvouka. Předmět Prvouka je vyučován v 1.a 2. ročníku

Více

RVP ZV RVP ZV. ŠVP Školní očekávané výstupy. ŠVP Učivo. Obsah RVP ZV. Očekávané výstupy. Kód

RVP ZV RVP ZV. ŠVP Školní očekávané výstupy. ŠVP Učivo. Obsah RVP ZV. Očekávané výstupy. Kód RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo M-3-1-01 používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory

Více

Učební osnovy - Člověk a jeho svět (pro žáky s LMP)

Učební osnovy - Člověk a jeho svět (pro žáky s LMP) Učební osnovy - Člověk a jeho svět (pro žáky s LMP) PŘEDMĚT: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Ročník: 1. Výstup Učivo Související PT místo, kde žijeme 1. Zvládá orientaci v okolí svého bydliště a v okolí domov - prostředí

Více

VDO občanská společnost, stát - vytváření pravidel chování a týmové práce EV vztah člověka k prostředí - naše obec. EGS objevujeme Evropu a svět

VDO občanská společnost, stát - vytváření pravidel chování a týmové práce EV vztah člověka k prostředí - naše obec. EGS objevujeme Evropu a svět 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Ročník:3 Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Poznámka MÍSTO, KDE ŽIJEME Orientuje se v místě svého bydliště, v okolí školy,

Více

Týdenní počet hodin 24 z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 12 hod

Týdenní počet hodin 24 z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 12 hod Vzdělávací oblast MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Týdenní počet hodin 24 z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 12 hod Vyučovací předmět Počty Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v této vzdělávací oblasti

Více

9. ročník. -Uvědomuje si rozdíly, výhody a nevýhody podnikání, zaměstnání.orientuje se v různých druzích podnikání.

9. ročník. -Uvědomuje si rozdíly, výhody a nevýhody podnikání, zaměstnání.orientuje se v různých druzích podnikání. Pracovní činnosti 9. ročník -Uvědomuje si rozdíly, výhody a nevýhody podnikání, zaměstnání.orientuje se v různých druzích podnikání. Průřezová témata, přesahy, souvislosti VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT PRVOUKA 2. NAVRÁTILOVÁ OSV- I. VDO-II..

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT PRVOUKA 2. NAVRÁTILOVÁ OSV- I. VDO-II.. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Orientuje se v okolí školy Orientuje se v budově školy Bezpečně

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 2. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 1. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu LMP

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu LMP Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu LMP Vzdělávací oblast: Matematika její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Ročník: I. Vzdělávací předmět: Matematika Očekávané výstupy z RVP ZV Školní

Více

Aktivizace poznatků z 1. ročníku. Psací písmo opis, přepis. Věta, slovo, slabika. Pravopis věty. Jazyková výchova Věta. Věta, pořádek slov ve větě

Aktivizace poznatků z 1. ročníku. Psací písmo opis, přepis. Věta, slovo, slabika. Pravopis věty. Jazyková výchova Věta. Věta, pořádek slov ve větě A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vyučovací předmět: Český jazyk 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 6 Kompetence

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

Matematika - 4. ročník Vzdělávací obsah

Matematika - 4. ročník Vzdělávací obsah Matematika - 4. ročník Čas.plán Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Září Opakování učiva 3. ročníku Počítaní do 20 Sčítání a odčítání do 20 Násobení a dělení číslem 2 Počítání

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 3. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 3. ročník 1. a 2. část (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení pro 3.

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti 2. porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla

Více

Člověk a jeho svět. Prvouka. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 1. 3.

Člověk a jeho svět. Prvouka. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 1. 3. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Člověk a jeho svět Prvouka 1. 3. ročník 2 hodiny týdně třídy, příroda, obec učivo je rozděleno do pěti tematických

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Prvouka - 1. ročník MÍSTO, KDE ŽIJEME Škola Vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná nebezpečí v nejbližším okolí - prostředí školy, činnosti ve škole,

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy

ŠVP Školní očekávané výstupy 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 5.2.1 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 2. období 4. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo M5101 využívá při

Více

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání.

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání. - plynule čte v porozuměním text přiměřeného rozsahu a náročnosti KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti - respektuje

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Školní učební plán 1.stupně dle Rámcového vzdělávacího plánu s přihlédnutím k ZŠ praktické pro žáky s lehkým mentálním postižením

Školní učební plán 1.stupně dle Rámcového vzdělávacího plánu s přihlédnutím k ZŠ praktické pro žáky s lehkým mentálním postižením Školní učební plán 1.stupně dle Rámcového vzdělávacího plánu s přihlédnutím k ZŠ praktické pro žáky s lehkým mentálním postižením Předmět 1. 2. 3. 4. 5. Celkem hodin: Disp.hodin: Jazyk a jazyková komunikace:

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Komunikační dovednosti (pro neslyšící) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec.

Ukázka charakteristiky předmětu Komunikační dovednosti (pro neslyšící) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec. Ukázka charakteristiky předmětu Komunikační dovednosti (pro neslyšící) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec. KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI (5. ročník Komunikační dovednosti a informatika) Obsahové,

Více

MÍSTO, KDE ŽIJEME. Domov domov, bydlení, bydliště /adresa/, telefonní číslo, orientace v okolí bydliště

MÍSTO, KDE ŽIJEME. Domov domov, bydlení, bydliště /adresa/, telefonní číslo, orientace v okolí bydliště A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vzdělávací předmět: Prvouka 4 Ročník: 3. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 6 Kompetence k učení vyhledává a třídí

Více

Předmět: PRVOUKA Ročník: 3. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: PRVOUKA Ročník: 3. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Místo, kde žijeme Domov bydliště a jeho okolí, orientace v nejbližším okolí bydliště Zná svou adresu a telefonní číslo, kontakt na rodiče, chrání osobní údaje před cizími lidmi, bezpečně se orientuje v

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět Český jazyk Ročník: 1.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět Český jazyk Ročník: 1. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět Český jazyk Ročník: 1. Očekávané výstupy z RVP ZV Ročníkový výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Komunikační a slohová výchova Čtení čte

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc 1.1.1. PRACOVNÍ VYUČOVÁNÍ I. ST. - ve znění dodatku č.33 - platný od 1.9.2011, č.25 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové

Více

5.3 Informační a komunikační technologie

5.3 Informační a komunikační technologie 5.3 Informační a komunikační technologie 5.3.1 Informační a komunikační technologie Vyučovací předmět Informační a komunikační technologie patří do vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie.

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky Žák se učí číst

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda

Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vlastivěda Vzdělávací obsah předmětu Vlastivěda je tvořen z tematických okruhů Místo, kde žijeme,

Více

VLASTIVĚDA (4. a 5. ročník)

VLASTIVĚDA (4. a 5. ročník) VLASTIVĚDA (4. a 5. ročník) Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast ve 4. a 5. ročníku rozvíjí poznatky z 1. období o významných přírodních, hospodářských, společenských, kulturních a historických oblastech

Více

Člověk a jeho svět. Přírodověda. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Člověk a jeho svět. Přírodověda. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Člověk a jeho svět Přírodověda 4. 5. ročník 2 hodiny týdně třídy, vycházky, exkurze, výlety, počítačová učebna

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Název předmětu: Český jazyk Časová dotace: 40 vyučovacích hodin (35 povinných a 5 disponibilních) Ročník: 1. Časová dotace: 9 hodin týdně Komunikační a slohová

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA září - červen Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Matematika - 1. ročník Používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků Rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše základní rovinné

Více

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Prvouka Vyučující: Mgr. Jarmila Kuchařová Týdenní dotace hodin: 2 hodiny Ročník: druhý

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Prvouka Vyučující: Mgr. Jarmila Kuchařová Týdenní dotace hodin: 2 hodiny Ročník: druhý ČASOVÉ OBDOBÍ Září KONKRÉTNÍ VÝSTUPY KONKRÉTNÍ UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA orientuje se podle rozvrhu hodin, rozlišuje mezi povinností a zábavou rozezná běžně známé zástupce pokojových rostlin a pečuje o ně

Více

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět ruský jazyk rozšiřuje žákům možnost získání nových řečových dovedností v dalším cizím jazyce tak, aby se jednoduchým způsobem domluvili v běžných

Více

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 4 Konverzace v anglickém jazyce Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková dotace na 2. stupni jsou 3 hodiny. Charakteristika:

Více

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: PRVOUKA Ročník: 2.

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: PRVOUKA Ročník: 2. Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: PRVOUKA Ročník: 2. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - vyznačí v jednoduchém plánu místo bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná nebezpečí

Více

6. úprava 26.8.2013 ÚPRAVY UČEBNÍHO PLÁNU A VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU MATEMATIKA

6. úprava 26.8.2013 ÚPRAVY UČEBNÍHO PLÁNU A VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU MATEMATIKA 6. úprava 26.8.2013 ÚPRAVY UČEBNÍHO PLÁNU A VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU MATEMATIKA 1 ÚPRAVY UČEBNÍHO PLÁNU A VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU MATEMATIKA Projednáno pedagogickou radou dne: 26. 8. 2013 Schválila ředitelka

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá, frázuje a volí vhodné tempo řeči 6. volí

Více

Výuka může probíhat v kmenových učebnách, část výuky může být přenesena do multimediálních učeben, k interaktivní tabuli, popřípadě do terénu.

Výuka může probíhat v kmenových učebnách, část výuky může být přenesena do multimediálních učeben, k interaktivní tabuli, popřípadě do terénu. 7.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 7.2.1 Matematika (M) Charakteristika předmětu 1. stupně Vyučovací předmět má časovou dotaci v 1. ročníku 4 hodiny týdně + 1 disponibilní hodinu týdně, ve 2. a 3. ročníku

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP. Zápis čísla v desítkové soustavě - porovnávání čísel - čtení a psaní čísel

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP. Zápis čísla v desítkové soustavě - porovnávání čísel - čtení a psaní čísel Ročník: I. - vytváří si názoru představu o čísle 5, 10, 20 - naučí se vidět počty prvků do 5 bez počítání po jedné - rozpozná a čte čísla 0 5 - pozná a čte čísla 0 10 - určí a čte čísla 0 20 Číselná řada

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Přírodověda Vzdělávací obsah předmětu Přírodověda je utvořen vzdělávacím obsahem vzdělávacího

Více

I. 7 PČ Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Předmět: Praktické činnosti (PČ)

I. 7 PČ Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Předmět: Praktické činnosti (PČ) I. 7 PČ Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Předmět: Praktické činnosti (PČ) Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení předmětu: Předmět PČ postihuje široké spektrum pracovních činností

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 1. ročník Čtení 1 pro prvňáčky, Fortuna, Miroslava Čížková Čtení 2 pro prvňáčky, Fortuna, Miroslava Čížková Cviky pro

Více

Předmět:: Český jazyk a literatura

Předmět:: Český jazyk a literatura 3. respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru OSV9: Kooperace a kompetice základní pravidla rozhovoru 3. ZÁŘÍ / 32 OSV9 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo řeči

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 Příloha č. 1 Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ŠKOLA DÍLNOU LIDSKOSTI ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vzdělávání žáků s lehkým mentálním

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

5. 11. Pracovní činnosti

5. 11. Pracovní činnosti 5. 11. Pracovní činnosti Obsah stránka 5.11.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 2 5.11.2. Začlenění průřezových témat 2 5.11.3. Zaměření na klíčové kompetence 2 5.11.4. Formy a metody práce 3 5.11.5.

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 5 týdně, povinný ČaPO: Sčítání a odčítání s přechodem přes desítku Žák: ČaPO: sčítá a odčítá v oboru do 20-ti s přechodem přes desítku - sčítání a odčítání v oboru přirozených čísel

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyznačí v jednoduchém plánu místo domov. VDO občanská společnost svého bydliště a školy,cestu na

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyznačí v jednoduchém plánu místo domov. VDO občanská společnost svého bydliště a školy,cestu na Prvouka - 1. ročník Vyznačí v jednoduchém plánu místo domov VDO občanská společnost svého bydliště a školy,cestu na škola a škola - výchova dem. určené místo a rozliší možná osobní bezpečí občana v rámci

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Člověk a jeho svět - Vlastivěda Část V. Osnovy I. stupeň KAPITOLA 10. - VLASTIVĚDA 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU VLASTIVĚDA

Více

INFORMATIKA - ve znění změn platných od 1.9. 2013 (doplnění klíčových kompetencí)

INFORMATIKA - ve znění změn platných od 1.9. 2013 (doplnění klíčových kompetencí) INFORMATIKA - ve znění změn platných od 1.9. 2013 (doplnění klíčových kompetencí) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Výuka směřuje k následujícím cílům: Vyučovací

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Německý jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které

Více

MATEMATIKA - 4. ROČNÍK

MATEMATIKA - 4. ROČNÍK VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA MATEMATIKA - 4. ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Poznámky Opakování ze

Více

Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník

Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník Počet hodin : 165 Učební texty : H. Staudková : Matematika č. 7 (Alter) R. Blažková : Matematika

Více

Cvičení v anglickém jazyce

Cvičení v anglickém jazyce Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA Mgr. Martina Fujavová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA Mgr. Martina Fujavová CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA Mgr. Martina Fujavová Vyučovací předmět Matematika je na prvním stupni zařazen v 1. - 5. ročníku, a to

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA říjen září Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Zvuková stránka jazyka Slovní zásoba a tvoření slov Skladba Sluchové rozlišení hlásek

Více

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Spočítá prvky daného konkrétního souboru do 6., Zvládne zápis číselné řady 0 6 Užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti Numerace v oboru 0 6 Manipulace s předměty, třídění předmětů do skupin. Počítání

Více

učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Umí komunikovat se spolužáky a s dospělými.

učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Umí komunikovat se spolužáky a s dospělými. Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Komunikační a slohová Čtení praktické čtení pozorné, plynulé čtení vět a souvětí přednes básní vypravování dramatizace četba uměleckých a naučných textů Žák získává

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti porozumí písemným nebo mluveným 4. pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost 9.

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura Komunikační a slohová výchova 1.plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti správné čtení slabik, slov a krátkých vět hlasité čtení, ZÁŘÍ / 3 4. pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou

Více

Matematika DÍL I. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Matematika DÍL I. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Matematika DÍL I. Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Matematika je zařazen v 1. - 10. ročníku v hodinové dotaci 2 (na I. stupni ) a 3 (na II. stupni)

Více

Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace

Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace Měcholupy 1.

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 2. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 2. ročník 1. a 2.díl (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení 1. a 2.

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Matematika - 1. ročník Používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků obor přirozených čísel: počítání do dvaceti - číslice

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

Výstupy pro 1. ročník Učivo Průřezová témata. Jiné. Kompetence k učení vyhledává informace samostatně pozoruje. učivo je námětem rozhovoru

Výstupy pro 1. ročník Učivo Průřezová témata. Jiné. Kompetence k učení vyhledává informace samostatně pozoruje. učivo je námětem rozhovoru Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Český jazyk Klíčové Výstupy pro 1. ročník Učivo Průřezová k učení k řešení sociální pracovní Žák vyznačí na

Více

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme skutečností. kulturnímu a tolerantnímu chování a jednání. Samostatné a sebevědomé vystupování a jednání, k efektivní, bezproblémové a bezkonfliktní komunikaci. vztahu k sobě i okolnímu prostředí. Seznamuje

Více

UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL

UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL VZDĚLÁVACÍ PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ŠKOLNÍ ROK: 2014/ 2015 ROČNÍK: 3. TŘÍDNÍ UČITELKA: Hana Matochová

Více

ČESKÝ JAZYK 3. ROČNÍK

ČESKÝ JAZYK 3. ROČNÍK VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK 3. ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Aktualizace

Více

Průřezová témata. Mezipředmět. vazby. Ročník Předmět. Školní výstupy Učivo (pojmy) Poznámka. Strana 1/7 ŠVP ZV Škola pro život

Průřezová témata. Mezipředmět. vazby. Ročník Předmět. Školní výstupy Učivo (pojmy) Poznámka. Strana 1/7 ŠVP ZV Škola pro život Vyučovací předmět: Prvouka (Pr) Ročník Předmět Průřezová témata Mezipředmět. vazby Školní výstupy Učivo (pojmy) Poznámka 1 Pr OSV 1 (zapamatování) Tč, Tv Orientuje se ve škole a jejím okolí (v okolí svého

Více

MATEMATIKA CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU pro 1. až 5. ročník

MATEMATIKA CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU pro 1. až 5. ročník 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 1.1 Vzdělávací obsahy, ze kterých je vyučovací předmět utvořen MATEMATIKA CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU pro 1. až 5. ročník Vzdělávání klade důraz na důkladné

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

ŠVP Učivo. RVP ZV Očekávané výstupy. RVP ZV Kód. ŠVP Školní očekávané výstupy. Obsah RVP ZV

ŠVP Učivo. RVP ZV Očekávané výstupy. RVP ZV Kód. ŠVP Školní očekávané výstupy. Obsah RVP ZV 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 5.2.1 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 2. období 5. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE

Více

Tematický plán pro školní rok 2016/2017 Předmět: Český jazyk a literatura Vyučující: Mgr. Jana Paličková Týdenní dotace hodin: 9 hodin Ročník: druhý

Tematický plán pro školní rok 2016/2017 Předmět: Český jazyk a literatura Vyučující: Mgr. Jana Paličková Týdenní dotace hodin: 9 hodin Ročník: druhý ČASOVÉ OBDOBÍ Září 1. 30. 9. 1. 5. 28. 9. státní svátek KONKRÉTNÍ VÝSTUPY respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru volí vhodné verbální a nonverbální prostředky řeči v běžných školních i mimoškolních

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. INFORMATIKA 1.stupeň ZŠ

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. INFORMATIKA 1.stupeň ZŠ 171 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE INFORMATIKA 1.stupeň ZŠ CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A JEHO SVĚT PŘÍRODOVĚDA Mgr. Vovčičková

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A JEHO SVĚT PŘÍRODOVĚDA Mgr. Vovčičková CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A JEHO SVĚT PŘÍRODOVĚDA Mgr. Vovčičková Vyučovací předmět Přírodověda je součástí vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět na 1. stupni

Více

5.4 INFORMATIKA 5.4.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.4 INFORMATIKA 5.4.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.4 INFORMATIKA 5.4.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsah vyučovacího předmětu Informatika je dán obsahem vzdělávací oblasti Informační a komunikační

Více

V předmětu Informatika se uplatňují průřezová témata Osobnostní a sociální výchova a Mediální výchova.

V předmětu Informatika se uplatňují průřezová témata Osobnostní a sociální výchova a Mediální výchova. 5.3 Oblast: Informační a komunikační technologie Předmět: Informatika 5.3.1 Obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika předmětu Informatika 1. stupeň Výuka počítačů a práce s informacemi

Více

Školní výstupy Učivo Vztahy Místo, kde žijeme Čj správné tvoření vět, popis určité situace, nácvik souvislého projevu,

Školní výstupy Učivo Vztahy Místo, kde žijeme Čj správné tvoření vět, popis určité situace, nácvik souvislého projevu, Prvouka - 1. ročník Školní výstupy Učivo Vztahy Místo, kde žijeme Čj správné tvoření vět, popis určité situace, nácvik souvislého projevu, Vv kresby k jednotlivým tématům zná svou adresu Bydliště - adresa

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8

Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8 Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8 ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v předmětu Český jazyk směřuje k: vnímání,

Více