Charakteristika ŠVP pro děti s LMP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Charakteristika ŠVP pro děti s LMP"

Transkript

1 Charakteristika ŠVP pro děti s LMP Základem školního vzdělávacího programu pro děti s lehkým mentálním postižením je ŠVP TyMyJáNová škola aneb Škola pro dobrý život. K vytváření klíčových kompetencí využívá shodných výchovných a vzdělávacích strategií, ale při vymezení vzdělávacích obsahů jednotlivých předmětů respektuje sníženou úroveň rozumových schopností žáků, jejich fyzické a pracovní možnosti a předpoklady. Očekávané výstupy mají činnostní povahu, jsou prakticky zaměřené a využitelné v běžném životě. Uplatněním speciálně pedagogických metod, postupů, forem a prostředků vzdělávání a podpůrnými opatřeními, s jejichž pomocí žáci mohou dosáhnout výsledků, které odpovídají jejich možnostem, chceme vytvořit prostředí, které umožní naplnění základních cílů programu, jimiž jsou: osobnostní a sociální rozvoj environmentální výchova a osvěta zdravý životní styl Průřezová témata jsou začleněna do vzdělávacích obsahů jednotlivých předmětů. Hodnocení se řídí zvláštními pravidly, která jsou uvedena v ŠVP TyMyJáNová škola aneb Škola pro dobrý život. Při hodnocení se vždy přihlíží ke stupni postižení. Poznámky k učebnímu plánu Vzhledem k rozdílné časové dotaci jednotlivých vzdělávacích oblastí v ŠVP a ŠVP-LMP budou mít žáci individuální výuku některých předmětů v rámci kmenové třídy a na některé hodiny budou docházet do jiné třídy a některé budou realizovány plnou individuální výukou. Jednotlivé okruhy učiva ze ŠVP-LMP budou distribuovány časově tak, aby byly v relaci s okruhy učiva ze ŠVP pro běžnou třídu.

2 Učební plán pro 1. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor učební plán pro 1. stupeň 1. ro č. 2. ro č. 3. ro č. 4. ro č. 5. ro č. Min. čas. dotace Celk. časová dotace Disp. hodiny Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Anglický jazyk Matematika a její aplikace Inform. a komunikační Matematika Informatika Prvouka Člověk a jeho svět Přírodověda Vlastivěda Umění a kultura Hudební výchova Člověk a zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce Pracovní činnosti Průřezová témata P P P P P Povinná časová dotace Celková časová dotace

3 Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu Cílem předmětu český jazyk v rámci vzdělávací oblasti jazyk a jazyková komunikace je vést žáka ke srozumitelnému vyjadřování ústní i písemnou formou spisovného českého jazyka, rozumět spisovné řeči mluvené, čtené i psané, rozvíjet kladný vztah k mateřskému jazyku. Vzbuzovat u žáků zájem o literaturu a četbu a rozvíjet tak dostatečnou slovní zásobu a schopnost komunikace v mateřském jazyce. Utvářet čtenářské dovednosti vedoucí ke čtení s porozuměním jako základ mezipředmětových vztahů a schopnosti učení se jiným předmětům.rozvíjet schopnost žáka vnímat různá sdělení, rozumět jim a přiměřeně na ně reagovat.posilovat sebedůvěru, schopnost sdělit svůj názor a vést žáky ke kultivovanému projevu v běžných situacích. Vyjadřovat se v jednoduchých větách i písemnou formou. Tvořit jednoduchá sdělení i v ostatních vyučovacích předmětech.postupně ovládat základy pravopisu, tvarosloví i skladby spolu se slohovým výcvikem. Cíle výuky českého jazyka jsou naplňovány komunikační a slohovou výchovou, čtením a literární výchovou, psaním, jazykovou výchovou. Komunikace v českém jazyce se rozvíjí i vhodně zařazenou řečovou výchovou.cílem řečové výchovy je nejen rozvoj slovní zásoby, ale i rozvoj smyslového a citového vnímání a vyjadřovacích schopností. Je vhodné ji zařazovat v menších časových úsecích v rámci běžné vyučovací hodiny čes. jazyka. Časová dotace na 1. stupni je 33 vyučovacích hodin a je posílena o 1 disponibilní hodinu ve 3. a 5. a o 2 h ve 4. ročníku. Rozdělení časových dotací na jednotlivé složky záleží na uvážení učitele s ohledem ke specifickým potřebám a individuálním schopnostem žáků ve třídě.

4 Vzdělávací obsah předmětu Český jazyk 1. ročník (děti s LMP) Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vazby Žák by měl: Rozlišování pojmů a změn Komunikační a slohová výchova ovládat základní pojmy nezbytné k orientaci v prostoru orientovat se na stránce a v textu na řádku reagovat na jednoduché pokyny učitele Čtení zleva doprava Tvoření vět podle obrázků Poznávání a napodobování hláskových a slabičných zvuků OSV: osobnostní rozvojsebepoznání a sebepojetí Prvouka poznávat probíraná písmena (a,i,e,m,o,u,l,v,t,y,s,j) Vyvozování hlásek a písmen malých i velkých OSV: osobnostní rozvoj-rozvoj schopností poznávání Rozlišování délky samohlásek písmena a,i ve funkci spojky Nácvik správné intonace a dýchání při tvoření jednoduchých vět zvládat základní hygienické návyky spojené se psaním Správné držení těla a tužky při psaní

5 Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vazby zvládat grafomotorická cvičení Přípravné a uvolňovací cviky pro rozvíjení psychomotorických dovedností Tělesná výchova Motivační říkanky a hry Prvky psacích písmen psát správné tvary písmen a číslic psát procvičené slabiky a slova Psaní písmen malé abecedy (výše uvedených) a těch velkých, která se neliší od malých Spojování písmen do slabik Prvouka Matematika Spojování slabik ve slova, psaní jednoduché věty Nácvik číslic 1,2,3,4,5 zvládat opis a přepis Nácvik přepisu a opisu psát podle diktátu Diktát písmen a slabik Jazyková výchova číst otevřené slabiky a dvojslabičná slova číst jednoduché věty krátkého textu a orientovat se v něm číst psací písmo Čtení otevřených slabik a dvojslabičných slov složených z otevřených slabik Čtení krátkého textu složeného z jednoduchých vět Čtení psacího písma OSV: osobnostní rozvoj- rozvoj schopností poznávání Prvouka

6 Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vazby dbát na správné dýchání a výslovnost pojmenovat známé předměty běžného života Nácvik přednesu jednoduchých říkadel se správnou výslovností a dýcháním Rozvoj slovní zásoby Literární výchova pamatovat si a reprodukovat jednoduchou říkanku koncentrovat se na poslech jednoduché pohádky dramatizovat s pomocí učitele pohádku nebo příběh Poslech a opakování říkadel, básní, pohádek a hádanek Dramatizace příběhů spojená s výtvarným zpracováním Seznámení a zacházení s dětskou knihou a časopisem OSV: osobnostní rozvojkomunikace Prvouka Hudební výchova Pracovní výchova projevovat zájem o dětské knihy Vzdělávací obsah předmětu Český jazyk 2. ročník (děti s LMP) Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vazby Žák by měl: Komunikační a slohová výchova rozlišovat všechna probraná písmena číst plynule slova v rozsahu Dokončení nácviku zbývajících malých i velkých písmen abecedy Čtení víceslabičných slov složených z otevřených slabik Automatizace čtení jednoslabičných slov OSV: osobnostní rozvojsebepoznání a sebepojetí, rozvoj schopností poznávání Prvouka

7 Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vazby probíraného učiva mít zautomatizované čtení slov o třech hláskách orientovat se na stránce a v textu psát správně všechna písmena a číslice psát slova a věty psát slova podle diktátu typu les, pes, ves, mez... Čtení zavřených slabik a dvojslabičných slov se zavřenou slabikou na konci Čtení jednoduchých vět Odpovědi na otázky k obsahu přečteného textu Nácvik všech písmen malé abecedy a číslic Nácvik všech velkých písmen tvarově shodných s malými Opis a přepis slabik a slov Psaní vět Jazyková výchova mít přiměřenou slovní zásobu a správně ji používat Rozvíjení slovní zásoby Tvorba krátkých vět Jednoduchý popis obrázků OSV: osobnostní rozvojkreativita Prvouka Literární výchova Memorování krátkých básní a říkadel MKV: lidské vztahy pamatovat si a reprodukovat Poslech literárního textu s využitím

8 Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vazby jednoduchou říkanku ilustrace Hudební výchova koncentrovat se na poslech pohádky Promítání kreslených pohádkových příběhů projevovat přiměřený zájem o dětské knihy Seznámení s divadlem, divadelním zpracováním pohádky a s filmem Využití obrázkových dětských knih, návštěva knihovny a zacházení s knihou Vzdělávací obsah předmětu Český jazyk 3. ročník (děti s LMP) Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Žák by měl Komunikační a slohová výchova číst všechny hlásky, číst slabiky a věty Upevnění výuky čtení,zřetelné čtení vět, čtení předložky se slovem, tiché čtení Orientace v textu, odpovědi na otázky Krátké vypravování OSV: osobnostní rozvoj-rozvoj schopností poznávání, seberegulace a sebeorganizace Prvouka orientovat se ve čteném textu vyjadřovat se v krátkém mluveném projevu Výrazný přednes básní a říkadel Komunikace ve dvojici, dialog

9 Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy ovládat základní pravidla společenského styku Dramatizace jednoduchého textu Neverbální komunikace psát všechna malá a velká písmena psát písmena, slabiky, slova a číslice podle diktátu správně navazovat jednotlivá písmena, dodržovat vzdálenost mezi slovy udržovat dobrou úpravu v sešitě schopen kontroly napsaného dodržovat hygienické návyky potřebné pro správné psaní Dokončení nácviku psaní velkých písmen Upevnění správného psaní všech písmen Psaní slabik, slov a číslic podle nápovědy Správná technika psaní, plynulé psaní a úprava sešitu Sebekontrola napsaného Upevnění hygienických návyků (sklon sešitu, sezení, držení těla,úchop tužky, osvětlení) OSV: psychohygiena Jazyková výchova dodržovat základní stavbu věty Psaní velkých písmen na začátku věty a ve vlastních jménech rozlišovat vlastní jména Literární výchova přednést říkanku a báseň Zřetelný přednes říkanek a básní Čtení dětské knihy s přiměřeným textem OSV: osobnostní rozvoj-rozvoj schopností poznávání Prvouka Hudební výchova

10 Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy vyprávět vlastními slovy obsah krátkého čteného textu Reprodukce textu, odpovědi na otázky VEG: jsme Evropané pozorně naslouchat, se zájmem sledovat divadelní představení pracovat s literaturou pro děti Návštěva divadla Správné chování při kulturních akcích MV: kritické čtení a vnímání mediálních sdělení Seznámení s tiskovinami (dětské časopisy a noviny) Vzdělávací obsah předmětu Český jazyk 4. ročník (děti s LMP) Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vazby Komunikační a slohová výchova Pozorování tvoří otázky a odpovídá na ně Popis podle obrázků vypráví vlastní zážitky Vyprávění má vytvořenou odpovídající slovní zásobu k souvislému vyjadřování Odpovědi na otázky,tvoření otázek Rozhovor OSV: osobnostní rozvoj-rozvoj sebepoznání a sebepojetí Vlastivěda, přírodověda Reprodukce pohádky opisuje a přepisuje věty a Orientace v textu MKV: kulturní rozdíly

11 Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vazby jednoduchý text dbá na úpravný a čitelný projev,dodržuje vzdálenost mezi slovy popisuje děj podle obrázků vyjadřuje se v celých větách umí převyprávět obsah textu Vypravování podle osnovy Konverzace používá základní slovní obraty společenského chování Zvuková stránka řeči Jazyková výchova pozná a určí druhy vět sluchově je dovede rozlišovat skládá věty ze slov a určí počet slov ve větě rozlišuje význam slov opačný a stejný dělí slova na slabiky,určuje samohlásky a souhlásky dělí souhlásky na jednotlivé druhy vyslovuje a píše krátké a dlouhé samohlásky Druhy vět Slovo, význam slova, pořádek slov ve větě Slabika Souhlásky a samohlásky Souhlásky tvrdé a měkké Souhlásky obojetné OSV: osobnostní rozvoj- rozvoj schopností poznávání Přírodověda, vlastivěda rozlišuje tvrdé a měkké souhlásky a jejich pravopis

12 Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vazby Literární výchova čte krátké texty s porozuměním orientuje se ve čteném textu dramatizuje jednoduchý příběh rozlišuje prózu a verš Čtení vět s intonací Tiché čtení Čtení slov s předložkou Dětské příběhy, říkadla a básničky OSV: osobnostní rozvojkomunikace Vlastivěda Výtvarná výchova Hudební výchova Pracovní výchov Dramatizace příběhů spojená s výtvarným zpracováním Vzdělávací obsah předmětu Český jazyk 5. ročník (děti s LMP) Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vazby Komunikační a slohová výchova tvoří otázky a odpovědi vyjadřuje se v krátkém mluveném projevu má vytvořenou slovní zásobu k souvislému vyjadřování popisuje jednoduché předměty, činnosti a děje v mluveném projevu volí správnou intonaci, přízvuk, pauzy a tempo řeči Upevnění výuky čtení,zřetelné čtení vět, čtení předložky se slovem, tiché čtení Orientace v textu, odpovědi na otázky Krátké vypravování Výrazný přednes básní a říkadel Komunikace ve dvojici, dialog Dramatizace jednoduchého textu OSV: osobnostní rozvoj-rozvoj schopností poznávání, seberegulace a sebeorganizace Vlastivěda ovládá základní pravidla Neverbální komunikace

13 Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vazby společenského styku Dopis Přání, omluva, telefonování opisuje a přepisuje jednoduché texty píše správně a přehledně udržuje dobrou úpravu v sešitě je schopen kontroly napsaného dodržuje hygienické návyky potřebné pro správné psaní Správná technika psaní, plynulé psaní a úprava sešitu Sebekontrola napsaného Upevnění hygienických návyků (sklon sešitu, sezení, držení těla,úchop tužky, osvětlení) OSV: psychohygiena Jazyková výchova Tvrdé a měkké souhlásky rozlišuje tvrdé a měkké souhlásky a ovládá jejich pravopis správně vyslovuje a píše slova se skupinami dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě správně vyslovuje a píše znělé a neznělé souhlásky řadí slova podle abecedy zná vyjmenovaná slova a jejich pravopis určuje podstatná jména Slova se skupinami dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě Znělé a neznělé souhlásky Abeceda Psaní předložek Vyjmenovaná slova Podstatná jména

14 Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vazby Literární výchova čte krátké texty s porozuměním a orientuje se v nich určuje v textu hlavní postavy a jejich vlastnosti vypráví vlastními slovy obsah krátkého čteného textu pozorně naslouchá, se zájmem sleduje divadelní představení Zřetelný přednes říkanek a básní Čtení dětské knihy s přiměřeným textem Reprodukce textu, odpovědi na otázky k textu Návštěva divadla Správné chování při kulturních akcích OSV: osobnostní rozvoj-rozvoj schopností poznávání VEG: jsme Evropané MV: kritické čtení a vnímání mediálních sdělení Vlastivěda,přírodověda Hudební výchova vypráví obsah zhlédnutého představení podle otázek Seznámení s tiskovinami (dětské časopisy a noviny)

15 Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávacího oboru matematika a její aplikace je rozdělen na tematické okruhy Čísla a početní operace; Závislosti, vztahy a práce s daty; Geometrie v rovině a prostoru; Aplikační úlohy.výuka probíhá ve všech ročnících. V ročníku má předmět komplexní charakter. Vyučovací předmět matematika je samostatný předmět. Rozdělení časové dotace jednotlivým složkám je na uvážení vyučujícího, který bude brát ohled na specifické potřeby žáků ve třídě. Výuka probíhá ve třídách s jedním, někdy i se dvěma ročníky. Důraz je kladen na praktické činnosti žáků. Hlavní formou realizace předmětu je vyučovací hodina. Časová dotace na 1. stupni je 22 vyučovacích hodin a je posílena o 1 disponibilní hodinu ve 2. a 3., ročníku.

16 Vzdělávací obsah předmětu Matematika 1. ročník (děti s LMP) Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vazby Žák by měl: Číslo a početní operace rozeznávat číslice do 5 a přiřazovat k nim správný počet prvků porovnávat bez početních operací počet prvků dvou množin Vytváření představ o jednotlivých číslech na základě názoru Porovnávání počtu věcí (méně, více) Osvojování pojmů menší - větší, před za, nahoře dole, vpravo vlevo, první poslední Orientace v čase OSV: osobnostní rozvoj rozvoj schopností poznávání, kreativita, mezilidské vztahy, komunikace Hudební výchova Pracovní vyučování Český jazyk Prvouka určovat polohu předmětu nebo ukládat předmět podle slovní instrukce rozeznávat pojmy včera, dnes, zítra, ráno, dopoledne, odpoledne, večer,noc napočítat a rozeznat počet prvků do 5 sčítat a odčítat s názornou pomůckou do 5 rozeznat a používat znaménka +,-,= Přirozená čísla 1 až 5 numerace a vidění počtu Sčítání a odčítání do 5 zavedené manipulačními činnostmi Matematické symboly +, -, = Rozklad čísel Řešení slovních úloh bez početních operací i bez znalosti číslic Porovnávání počtu věcí a čísel bez zápisu nerovnosti

17 Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vazby rozkládat čísla do 5 řešit jednoduché slovní úlohy v oboru do 5 bez použití početních operací správně používat symboly >,< Slovní úlohy doplněné příkladem v oboru do 5 řešit jednoduché úlohy do 5 s využitím znalosti sčítání a odčítání Geometrie v rovině a v prostoru rozeznávat tvary čtverec, obdélník, trojúhelník, kruh načrtnout jednoduchý tvar používat správně pravítko a tužku při rýsování Seznámení se základními geometrickými útvary Náčrtky od ruky (domeček, sluníčko...) Nácvik používání pravítka Pracovní vyučování Vzdělávací obsah předmětu Matematika 2. ročník (děti s LMP) Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vazby Žák by měl: Přirozená čísla 1 až 20 numerace, vidění počtu věcí OSV: rozvoj schopností poznávání,kreativita, mezilidské

18 Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vazby Číslo a početní operace Rozklady čísel do 10 vztahy Hudební výchova číst a psát číslice v oboru do 10, používat je a přiřazovat k nim správný počet prvků rozkládat čísla do 10 sčítat a odčítat v oboru do 10 s názornou pomůckou řešit jednoduché slovní úlohy v oboru do 10 s názornými pomůckami Sčítání a odčítání čísel v oboru do 10 pomocí názorných činností Jednoduché slovní úlohy ze života řešené na základě manipulace s věcmi a penězi Orientace v prostoru Automatizace spojů sčítání a odčítání do 10 Prvouka Tělesná výchova rozeznávat pojmy před, za, vedle, vpravo, vlevo sčítat a odčítat zpaměti do 10 používat symboly >, <, = Porovnávání počtu věcí a zápis nerovnosti v oboru do 10 Numerace do 20 číst, psát a používat čísla do 20 rozkládat čísla do 20 sčítat do 20 bez přechodu 10 Rozklad čísel do 20 Porovnávání počtu věcí a čísel a zápis nerovnosti v oboru do 20 Sčítání do 20 bez přechodu 10 (analogie sčítání do 10) Geometrie v rovině a v prostoru Rýsování přímých čar podle pravítka OSV: kreativita

19 Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vazby rýsovat s pomocí pravítka přímé čáry načrtnout jednoduché tvary pojmenovat základní geometrické tvary a načrtnout je Náčrty od ruky (domy, sluníčka...) Rozeznávání základních geometrických útvarů (čtverec, obdélník, trojúhelník, kruh) Pracovní výchova Vzdělávací obsah předmětu Matematika 3. ročník (děti s LMP) Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Žák by měl: Číslo a početní operace Opakování z 2. ročníku (rozklad čísel, numerace, porovnávání a sčítání a odčítání bez přechodu 10 v oboru do 20) OSV: rozvoj schopností poznávání Tělesná výchova číst, psát a porovnávat čísla znázorněná na číselné ose sčítat a odčítat do 20 zpaměti řešit jednoduché slovní úlohy na sčítání a odčítání do 20 sčítat a odčítat s přechodem přes 10 za pomoci názoru číst, psát a porovnávat čísla v oboru do 100 a používat Orientace na číselné ose v oboru do 20 Automatizace spojů sčítání a odčítání do 20 Jednoduché slovní úlohy spojené s názorem Sčítání a odčítání s přechodem přes 10 vyvozené na základě manipulačních činností

20 Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy znaménka nerovnosti vytvářet číselné řady počítat po desítkách do 100, po jednotkách v jednotlivých desítkách sčítat a odčítat násobky 10 do 100 Automatizace sčítání a odčítání s přechodem přes 10 (do 20) Přirozená čísla do 100 numerace a vytváření představy čísla na základě názoru Posloupnost přirozených čísel Počítání po desítkách a po jednotkách v různých desítkách Čtení a zápis čísel na číselné ose Sčítání a odčítání po desítkách v oboru do 100 Geometrie v rovině a v prostoru Bod a jeho označení označit bod na ploše Rýsování přímek a úseček a jejich popis Pracovní výchova narýsovat přímku a úsečku a správně je označit Seznámení s prostorovými útvary správně pojmenovat jednoduché prostorové útvary

21 Vzdělávací obsah předmětu Matematika 4. ročník (děti s LMP) Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vazby Číslo a početní operace čte a píše číslice v oboru do 100 používá je a přiřazuje k nim správný počet prvků doplňuje číselné řady a porovnává čísla sčítá a odčítá násobky 10 a 100 řeší jednoduché slovní úlohy v oboru do 100 sčítá a odčítá písemně v oboru do 100 sčítá a odčítá zpaměti do 100 používá symboly >, <, = zapisuje násobení jako opakované sčítání Jednotky zpaměti násobí a dělí čísla v oboru malé násobilky pojmenuje čísla při násobení a dělení Přirozená čísla 1 až 100 numerace Rozklady čísel do 100 na desítky a jednotky Sčítání a odčítání čísel v oboru do 100 Jednoduché slovní úlohy ze života řešené na základě manipulace s věcmi a penězi Automatizace spojů sčítání a odčítání do 100 Porovnávání počtu věcí a zápis nerovnosti v oboru do 100 Algoritmus písemného sčítání a odčítání v oboru do 100 Násobení a dělení čísly 1 10 OSV: rozvoj schopností poznávání,kreativita, mezilidské vztahy Hudební výchova Vlastivěda, přírodověda Tělesná výchova čte a zapisuje jednotky délky, času a objemu měří a porovnává délky porovnává hmotnosti věcí

22 Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vazby určuje čas na hodinách měří objem jednotky délky, času, hmotnosti a objemu Geometrie v rovině a v prostoru Rýsování přímých čar podle pravítka OSV: kreativita rýsuje s pomocí pravítka přímé čáry a úsečky měří úsečky načrtne rovnoběžky a různoběžky pojmenuje základní geometrické tvary a načrtne je Úsečky Náčrty od ruky Rozeznávání základních geometrických útvarů (čtverec, obdélník, trojúhelník, kruh) Rovnoběžky a různoběžky Pracovní výchov

23 Vzdělávací obsah předmětu Matematika - 5. ročník (děti s LMP) Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Číslo a početní operace zvládá numeraci do 100 rozkládá čísla, orientuje se v číselné řadě zvládá numeraci do 1000 rozkládá čísla do1000 aplikuje, zapisuje a řeší slovní úlohy vytváří číselné řady počítá s kalkulátorem a kontroluje výsledky písemně sčítá a odčítá násobí a dělí čísly 10 a 100 určuje sudá a lichá čísla zná pojmy dělenec, dělitel, podíl Opakování ze 4. ročníku (rozklad čísel, numerace, porovnávání,sčítání a odčítání v oboru do 100, násobilka) Orientace na číselné ose v oboru do 100 Automatizace spojů sčítání a odčítání do 100 Jednoduché slovní úlohy spojené s názorem Přirozená čísla do 1000 numerace a vytváření představy čísla na základě názoru Posloupnost přirozených čísel OSV: rozvoj schopností poznávání VGS: Evropa a svět nás zajímá Tělesná výchova Vlastivěda dělí čísla Čtení a zápis čísel na číselné ose v oboru do 1000 Písemné sčítání a odčítání do 1000 Sudá a lichá čísla Orientace na číselné ose Slovní úlohy

24 Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Počítání s kalkulátorem Dělení v oboru násobilky Dělení 10 a 100 Jednotky Jednotky délky, hmotnosti, objemu a času Tělesná výchova vyjmenuje jednotky délky, objemu, hmotnosti a času zná jejich zkratky řeší praktické slovní úlohy Geometrie v rovině a v prostoru Bod a jeho označení označí bod v rovině a

25 Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy pojmenuje ho narýsuje přímku a úsečku a správně je označí narýsuje kolmici rozlišuje rovnoběžky a různoběžky rýsuje a popisuje čtverec a obdélník používá kružítko, rýsuje kružnici a oblouk vyhledá a narýsuje pravý úhel Rýsování přímek a úseček a jejich popis Kolmice a rovnoběžky Čtverec a obdélník Kružnice Pravý úhel Seznámení s prostorovými útvary Pracovní výchova správně pojmenuje jednoduché prostorové útvary

26 Informatika Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Informatika se vyučuje ve 4. a 5. ročníku po jedné hodině týdně. Náplň vychází ze vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie. Stěžejním tématem předmětu je správné zacházení s informací v elektronické podobě: vyhledání, zpracování, uložení dat, předávání a výměna informací v souladu se zákony o duševním vlastnictví. Žáci jsou dále vedeni k chápání a správnému užívání pojmů z oblasti hardware, software a práce v síti, k praktickému zvládnutí práce s grafikou, textem a tabulkovým kalkulátorem. Žáky motivujeme též k využívání tzv. svobodného software. Výuka probíhá převážně v odborné učebně informatiky. Výjimečně např. v exteriéru (fotografování) či v jiné učebně. Každý žák má k dispozici samostatné pracoviště vybavené základní potřebnou technikou. Nejčastěji používaná forma realizace učiva je samostatná praktická činnost žáků. Na některých obsáhlejších projektech pracují žáci ve skupinách. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků Kompetence k učení žákům zadáváme práce na úkolech, kterým rozumí, jsou blízké jim a jejich životnímu stylu; v tomto smyslu zadáváme domácí úkoly žáky podporujeme v realizaci vlastních nápadů umožňujeme tisknout vhodné výstupy žákovských prací a prezentovat grafické práce podobně jako výtvarné tolerujeme různé úrovně výkonů a výsledků dle individuality žáka podporujeme využití dovedností v souvislostech s jinými obory Kompetence k řešení problémů žáky vedeme ke čtení s porozuměním textu a ke schopnosti analyzovat dílčí úkoly problému podporujeme žáky v užití různých možnosti řešení a postupů vnímáme chybu žáka jako příležitost ukázat cestu ke správnému řešení objasňujeme žákům princip práce internetových vyhledávačů a portálů učíme žáky využívat nápovědy Kompetence komunikativní

27 žáci prezentují vlastní práce v pracovní skupině vytváříme prostor pro diskusi při skupinové práci podporujeme využívání elektronické komunikace; učíme žáky vnímat jejich výhody i nedostatky; motivujeme je ke sledování vývoje technologií v této oblasti vedeme žáky k dodržování netikety při používání prostředků elektronické komunikace Kompetence sociální a personální prací ve skupinách simulujeme činnosti redakčního týmu; snažíme se, aby žáci: uvědomili si svoji úlohu v týmu cítili odpovědnost za svoji práci vůči ostatním byli schopni požádat o radu a také pomoc poskytnout Kompetence občanské usilujeme, aby žáci vnímali a respektovali řád učebny jako součást Školního řádu, tj. souboru základních práv a povinností Kompetence pracovní žáci se učí bezpečně obsluhovat vlastní počítač základní periferie jako elektrické zařízení žáci řeší základní problémy spojené s funkčností výpočetní techniky

28 Vzdělávací obsah předmětu Informatika 4. ročník (děti s LMP) Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy ví, co je to počítač Základní části a popis počítače Vlastivěda pojmenuje 4 hlavní komponenty počítače (skříň, monitor, klávesnici, myš) samostatně zapne počítač umí samostatně zapnout monitor rozezná na myši pravé a levé tlačítko seznámí se s kreslícím programem najde na panelu nástrojů základní nástroj dokáže změnit barvu tužky Základní uživatelská obsluha Software počítače OSV: osobnostní rozvojsebepoznání a sebepojetí kreslí jednoduché obrázkysněhulák, šnek... pracuje podle pokynů s výukovými programy Výukové programy Matematika Vlastivěda Přírodověda Český jazyk

29 Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy seznámí se s textovým editorem Textový editor Český jazyk vyhledává písmena v alfanumerické části klávesnice seznámí se základy bezpečné práce s PC ví, jak správně sedět u počítače Zásady bezpečnosti práce a prevence zdravotních rizik spojených s používáním výpočetní techniky Tělesná výchova umí jednoduché protahovací cviky a cvičí je pod vedením učitele Vzdělávací obsah předmětu Informatika 5. ročník (děti s LMP) Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy vyjmenuje základní části počítače popíše jednotlivé části počítače Základní části a popis počítače Vlastivěda zná pojem software počítače samostatně zapne počítač napíše s pomocí jméno a heslo uživatelského účtu Základní uživatelská obsluha OSV: osobnostní rozvojsebepoznání a sebepojetí

30 Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy najde samostatně používané programy v nabídce START používá na panelu nástrojů další nástroje využívá při práci různé barvy a dokáže je měnit Software počítače kreslí jednoduché obrázky pracuje podle pokynů s výukovými programy Výukové programy Matematika Vlastivěda Přírodověda Český jazyk dokáže s pomocí spustit textový editor píše velká písmena s pomocí klávesy SHIFT pozná, jak napsat písmeno s háčkem nebo čárkou Textový editor Český jazyk umí napsat své jméno a příjmení dodržuje zásady bezpečnosti a hygieny Zásady bezpečnosti práce a prevence zdravotních rizik spojených s používáním Tělesná výchova

31 Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy ví, jak správně sedět u počítače umí jednoduché protahovací cviky a cvičí je pod vedením učitele výpočetní techniky

32 Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Cílem vyučovacího předmětu prvouka v ročníku ZŠ praktické je rozvíjet u žáků základní znalosti, dovednosti a postoje týkající se života ve společnosti, přírody a jejího významu pro člověka, vztahu člověka k přírodě i lidem. Zároveň u žáků rozvíjet základní hygienické návyky a vztah k vlastnímu zdraví. Celé učivo je uspořádáno podle ročních období, žáci se seznamují se změnami v přírodě v průběhu roku, učí se kladným postojům k přírodě. V souvislosti s cyklickým řazením učiva se využívá i zachovávání lidových tradic a zvyků během roku.tématické okruhy prvouky jsou tyto: Místo, kde žijeme; Lidé kolem nás; Lidé a čas; Rozmanitost přírody; Člověk a jeho zdraví. Prvouka je vyučována v 1. a 2. třídě 2 h týdně, ve 3. ročníku 3 h týdně (1 h z disponibilních hodin). V rámci mezipředmětových vztahů lze využívat spojitost s českým jazykem, matematikou, přírodovědou, vlastivědou, hudební výchovou, výtvarnou výchovou a pracovním vyučováním. Vzdělávací oblast člověk a jeho svět vychází z prvotních zkušeností a znalostí žáka i zvláštností místa, kde žije. Žáky vedeme k tomu aby nabyté znalosti, vědomosti a dovednosti dokázali uplatnit v běžném životě a na jejich základě si také s pomocí učitele vybudovali postoje a hodnoty důležité pro život ve společnosti a chování v přírodě. V tomto období využíváme co nejvíce regionálních přírodních a společenských jevů.

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTŮ INTEGROVANÉHO ŽÁKA

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTŮ INTEGROVANÉHO ŽÁKA CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTŮ INTEGROVANÉHO ŽÁKA Časové, organizační a obsahové vymezení Ve všech předmětech platí stejná časová dotace jako pro žáky bez integrace. Žáka zapojujeme do všech činností a práce

Více

Příloha 2 Školního vzdělávacího programu Základní školy Rousínov

Příloha 2 Školního vzdělávacího programu Základní školy Rousínov Příloha 2 Školního vzdělávacího programu Základní školy Rousínov Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Školní vzdělávací program Základní

Více

Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod

Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod Vzdělávací oblast ČLOVĚK A JEHO SVĚT Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod Vyučovací předměty Prvouka Vlastivěda Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávaní v této vzdělávací

Více

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět je realizován ve vyučovacím předmětu Prvouka. Předmět Prvouka je vyučován v 1.a 2. ročníku

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 4 Název školního vzdělávacího programu: Škola pro děti - děti pro školu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, příspěvková organizace

Více

Matematika - 4. ročník Vzdělávací obsah

Matematika - 4. ročník Vzdělávací obsah Matematika - 4. ročník Čas.plán Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Září Opakování učiva 3. ročníku Počítaní do 20 Sčítání a odčítání do 20 Násobení a dělení číslem 2 Počítání

Více

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Spočítá prvky daného konkrétního souboru do 6., Zvládne zápis číselné řady 0 6 Užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti Numerace v oboru 0 6 Manipulace s předměty, třídění předmětů do skupin. Počítání

Více

Školní výstupy Učivo Vztahy Místo, kde žijeme Čj správné tvoření vět, popis určité situace, nácvik souvislého projevu,

Školní výstupy Učivo Vztahy Místo, kde žijeme Čj správné tvoření vět, popis určité situace, nácvik souvislého projevu, Prvouka - 1. ročník Školní výstupy Učivo Vztahy Místo, kde žijeme Čj správné tvoření vět, popis určité situace, nácvik souvislého projevu, Vv kresby k jednotlivým tématům zná svou adresu Bydliště - adresa

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti 2. porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky Žák se učí číst

Více

VDO občanská společnost, stát - vytváření pravidel chování a týmové práce EV vztah člověka k prostředí - naše obec. EGS objevujeme Evropu a svět

VDO občanská společnost, stát - vytváření pravidel chování a týmové práce EV vztah člověka k prostředí - naše obec. EGS objevujeme Evropu a svět 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Ročník:3 Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Poznámka MÍSTO, KDE ŽIJEME Orientuje se v místě svého bydliště, v okolí školy,

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 2. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 2. ročník 1. a 2.díl (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení 1. a 2.

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 1. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP. Zápis čísla v desítkové soustavě - porovnávání čísel - čtení a psaní čísel

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP. Zápis čísla v desítkové soustavě - porovnávání čísel - čtení a psaní čísel Ročník: I. - vytváří si názoru představu o čísle 5, 10, 20 - naučí se vidět počty prvků do 5 bez počítání po jedné - rozpozná a čte čísla 0 5 - pozná a čte čísla 0 10 - určí a čte čísla 0 20 Číselná řada

Více

V předmětu Matematika je realizován obsah vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace, oboru Matematika a její aplikace.

V předmětu Matematika je realizován obsah vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace, oboru Matematika a její aplikace. MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu V předmětu Matematika je realizován obsah vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace, oboru Matematika a její aplikace. Žáci v ní mají získat početní

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Počet hodin : 297 H. Burianová : Český jazyk pro 3. ročník (Didaktis) H. Burianová :

Více

MATEMATIKA I. období (1. 3. ročník)

MATEMATIKA I. období (1. 3. ročník) MATEMATIKA I. období (1. 3. ročník) Charakteristika předmětu Při vyučování matematice v prvním období základního vzdělávání při probírání určitého učiva: - seznámíme žáky s prvním pojetím daného problému

Více

Předmět: PRVOUKA Ročník: 3. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: PRVOUKA Ročník: 3. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Místo, kde žijeme Domov bydliště a jeho okolí, orientace v nejbližším okolí bydliště Zná svou adresu a telefonní číslo, kontakt na rodiče, chrání osobní údaje před cizími lidmi, bezpečně se orientuje v

Více

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: PRVOUKA Ročník: 2.

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: PRVOUKA Ročník: 2. Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: PRVOUKA Ročník: 2. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - vyznačí v jednoduchém plánu místo bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná nebezpečí

Více

Matematika DÍL I. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Matematika DÍL I. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Matematika DÍL I. Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Matematika je zařazen v 1. - 10. ročníku v hodinové dotaci 2 (na I. stupni ) a 3 (na II. stupni)

Více

Matematika - 1. ročník Vzdělávací obsah

Matematika - 1. ročník Vzdělávací obsah Matematika - 1. ročník Časový Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Září Přípravná část Poznávání vlastností předmětů, třídění podle vlastnosti Poznávání barev, třídění podle

Více

Člověk a jeho svět. Přírodověda. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Člověk a jeho svět. Přírodověda. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Člověk a jeho svět Přírodověda 4. 5. ročník 2 hodiny týdně třídy, vycházky, exkurze, výlety, počítačová učebna

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá, frázuje a volí vhodné tempo řeči 6. volí

Více

Kriteria hodnocení práce ve 2. třídě

Kriteria hodnocení práce ve 2. třídě Kriteria hodnocení práce ve 2. třídě Český jazyk Jazyková výchova (co hodnotíme) - žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hláskya slabiky, porovnává významy slov, třídí podle zobecněného

Více

Matematika a její aplikace Matematika

Matematika a její aplikace Matematika Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 165 Učební texty : Matematika a její aplikace Matematika 1. období 2. ročník Mgr. M. Novotný, F. Novák: Matýskova matematika 4.,5.,6.díl

Více

Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník

Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník Počet hodin : 165 Učební texty : H. Staudková : Matematika č. 7 (Alter) R. Blažková : Matematika

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Matematika a její aplikace Matematika

Matematika a její aplikace Matematika Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 165 Matematika a její aplikace Matematika 2. období 5. ročník Učební texty : J. Justová: Alter-Matematika, Matematika 5.r.I.díl, 5.r.

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu

VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové,časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Vlastivěda se vyučuje jako samostatný předmět ve 4. a 5. ročníku 1 hodinu týdně. Předmět Vlastivěda

Více

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU - PRVOUKA, VLASTIVĚDA A PŘÍRODOVĚDA 1. STUPEŇ Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je jedinou vzdělávací oblastí RVP ZV, která je koncipována

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Člověk a jeho svět 3. ročník Zpracovala: Mgr. Anna Šornová Místo, kde žijeme vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Žák rozlišuje počet slabik a písmen ve slovech Postupné rozšiřování slovní zásoby Učí se užívat

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A JEHO SVÉT PRVOUKA Mgr. Lucie Krausová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A JEHO SVÉT PRVOUKA Mgr. Lucie Krausová CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A JEHO SVÉT PRVOUKA Mgr. Lucie Krausová Vyučovací předmět Prvouka je zařazen samostatně v 1. - 3. ročníku v hodinové dotaci 2 h týdně.

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, členění slov na hlásky, dlouhé a krátké samohlásky

Více

Matematika a její aplikace - 1. ročník

Matematika a její aplikace - 1. ročník Matematika a její aplikace - 1. ročník počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 20 užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 5 týdně, povinný ČaPO: Sčítání a odčítání s přechodem přes desítku Žák: ČaPO: sčítá a odčítá v oboru do 20-ti s přechodem přes desítku - sčítání a odčítání v oboru přirozených čísel

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda

Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vlastivěda Vzdělávací obsah předmětu Vlastivěda je tvořen z tematických okruhů Místo, kde žijeme,

Více

Matematika úprava platná od 1. 9. 2009

Matematika úprava platná od 1. 9. 2009 Matematika úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace se realizuje v předmětu Matematika po celou dobu školní docházky. Na 1. stupni

Více

Školní vzdělávací program pro vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením zpracovaný podle RVP ZV. Tvořivá škola. ZŠ Chotěšov

Školní vzdělávací program pro vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením zpracovaný podle RVP ZV. Tvořivá škola. ZŠ Chotěšov Školní vzdělávací program pro vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením zpracovaný podle RVP ZV Tvořivá škola ZŠ Chotěšov Č.j.: OŘ 11/2007 - VV 1. stupeň : 1. 5. Ročník Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět : Matematika Ročník: 1. Výstup Učivo Průřezová témata,

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět : Matematika Ročník: 1. Výstup Učivo Průřezová témata, 5.1.2.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět : Matematika Ročník: 1. Výstup Učivo Průřezová témata, Zná číslice 1 až 20, umí je napsat a

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Část V. Osnovy I. stupeň KAPITOLA 5. - MATEMATIKA Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Matematika a její aplikace Matematika 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení

Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení INFORMATIKA VOLITELNÝ PŘEDMĚT Informatika - ve znění změn platných od 1.9. 2013 (doplnění klíčových kompetencí) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Informatika.

Více

Matematika - 6. ročník Vzdělávací obsah

Matematika - 6. ročník Vzdělávací obsah Matematika - 6. ročník Září Opakování učiva Obor přirozených čísel do 1000, početní operace v daném oboru Čte, píše, porovnává čísla v oboru do 1000, orientuje se na číselné ose Rozlišuje sudá a lichá

Více

Předmět: Člověk a jeho svět

Předmět: Člověk a jeho svět 31 porovnává na základě pozorování základní projevy života na konkrétních organismech, prakticky třídí organismy do známých skupin, využívá k tomu i jednoduché klíče a atlasy 34 založí jednoduchý pokus,

Více

Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace MATEMATIKA Cíle vzdělávací oblasti Charakteristika výuky

Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace  MATEMATIKA Cíle vzdělávací oblasti Charakteristika výuky Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace MATEMATIKA Cíle vzdělávací oblasti Osvojovat si základní matematické pojmy na základě aktivních

Více

1.1.1 VLASTIVĚDA I. ST. ve znění dodatku č.33- platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 a změn v RVP ZV platných od 1.9.

1.1.1 VLASTIVĚDA I. ST. ve znění dodatku č.33- platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 a změn v RVP ZV platných od 1.9. 1.1.1 VLASTIVĚDA I. ST. ve znění dodatku č.33- platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 a změn v RVP ZV platných od 1.9.2013 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a

Více

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období Tematický plán třídy 2. B Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které

Více

Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 ŠVP Zdravá škola. Dodatek č. 5 Matematika a její aplikace Matematika 2. období (4. a 5.

Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 ŠVP Zdravá škola. Dodatek č. 5 Matematika a její aplikace Matematika 2. období (4. a 5. Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 ŠVP Zdravá škola Dodatek č. 5 Matematika a její aplikace Matematika 2. období (4. a 5. ročník) Č.j.: ZS-KT-CAP-301/2013 Schváleno ped. radou dne 19. 6. 2013 Platné

Více

Příloha č. 5 Prvouka Ročník: 1. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata)

Příloha č. 5 Prvouka Ročník: 1. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Příloha č. 5 Prvouka Ročník: 1. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Místo, kde žijeme - orientuje se v místě svého bydliště a školy, rozliší možná nebezpečí v nejbližším

Více

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Cvičení z českého jazyka se vyučuje

Více

Matematika 1.ročník str. učivo -témata číslo a početní operace geometrie Závislosti, vztahy a práce s daty

Matematika 1.ročník str. učivo -témata číslo a početní operace geometrie Závislosti, vztahy a práce s daty Matematika 1.ročník str. učivo -témata číslo a početní operace geometrie Závislosti, vztahy a práce s daty přirozená čísla 1 až 5 správně čte daná čísla vyhledává je na číselné ose řadí čísla lineárně

Více

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.4.2. Vlastivěda A) Charakteristika předmětu Vlastivěda se dělí na část zeměpisnou a dějepisnou. V zeměpisném učivu je cílem především práce s mapou, atlasem a globusem. Využíváme zkušeností žáků z cestování.

Více

Předmět:: Český jazyk a literatura

Předmět:: Český jazyk a literatura Přípravné cviky pro uvolňování ruky ZÁŘÍ 19 hod. OSV3 2.porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru OSV3: Seberegulace a sebeorganizace

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu:

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: 4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: Obsahem vyučovacího předmětu Přírodověda je naplňování očekáváných

Více

ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník)

ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník) ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník) Charakteristika předmětu Ve výuce českého jazyka a literatury v prvním období (1. 3. ročník) klademe důraz na výuku čtení a psaní. Tyto složky jsou pro žáky prvotní

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vyučovací předmět: Základy administrativy Období: 3. období Počet hodin ročník: 0 33 33 33 Učební texty: 1 3. období

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a/ obsahové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk vychází

Více

7. Občanská výchova 81

7. Občanská výchova 81 7. Občanská výchova 81 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor Občanská výchova

Více

Vyučovací předmět probíhá ve všech ročnících. V 1. ročníku se vyučují 4 hodiny matematiky týdně, v 2. 5. ročníku po 5 hodinách.

Vyučovací předmět probíhá ve všech ročnících. V 1. ročníku se vyučují 4 hodiny matematiky týdně, v 2. 5. ročníku po 5 hodinách. 5.2 Oblast: Předmět: Matematika 5.2.1 Obor: Charakteristika předmětu matematika 1. stupeň Matematika tvoří základ vzdělávacího působení v základní škole. Vede žáky k získávání matematických pojmů, algoritmů,

Více

škola pro život ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Brno, Blažkova 9 S úpravami podle RVP - LMP

škola pro život ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Brno, Blažkova 9 S úpravami podle RVP - LMP 10. Příloha číslo 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání škola pro život S úpravami podle RVP - LMP Základní škola a Mateřská škola Brno, Blažkova 9 10.1 Učební plán Tabulace učebního plánu

Více

INFORMATIKA - ve znění změn platných od 1.9. 2013 (doplnění klíčových kompetencí)

INFORMATIKA - ve znění změn platných od 1.9. 2013 (doplnění klíčových kompetencí) INFORMATIKA - ve znění změn platných od 1.9. 2013 (doplnění klíčových kompetencí) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Výuka směřuje k následujícím cílům: Vyučovací

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace Jazyk a jazyková komunikace Předmět: Jazyk český Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace má stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. U žáků rozvíjí

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Tato oblast je v našem vzdělávání zastoupena jedním předmětem matematikou, od 1. do 9. ročníku. Podle vývoje dětské psychiky a zejména

Více

Příloha k ŠVP Fakultní základní škola Olomouc, Hálkova 4, příspěvková organizace

Příloha k ŠVP Fakultní základní škola Olomouc, Hálkova 4, příspěvková organizace Učební plán Poznámky k učebnímu plánu 1. stupně: Disponibilní hodiny byly na 1. stupni využity na posílení výuky předmětu Matematika a její aplikace (2) a také předmětu Člověk a jeho svět (2). Anglický

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyznačí v jednoduchém plánu místo domov. VDO občanská společnost svého bydliště a školy,cestu na

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyznačí v jednoduchém plánu místo domov. VDO občanská společnost svého bydliště a školy,cestu na Prvouka - 1. ročník Vyznačí v jednoduchém plánu místo domov VDO občanská společnost svého bydliště a školy,cestu na škola a škola - výchova dem. určené místo a rozliší možná osobní bezpečí občana v rámci

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika 5. ročník Zpracovala: Mgr. Jiřina Hrdinová Číslo a početní operace Využívá při pamětném i písemném počítání komutativnost a asociativnost sčítání a násobení

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Přírodověda Vzdělávací obsah předmětu Přírodověda je utvořen vzdělávacím obsahem vzdělávacího

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

Prvouka - Přírodověda - Vlastivěda 2 / 10

Prvouka - Přírodověda - Vlastivěda 2 / 10 Prvouka Školní výstupy Žák by měl Místo, kde žijeme rozlišovat hračky od školních pomůcek udržovat pořádek rozpoznat spolužáky poznat svou třídu, školu přejít vozovku podle pravidel pojmenovat město, kde

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti - Žák: - zvládne

Více

Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod

Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod Vzdělávací oblast ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod Vyučovací předmět Pracovní vyučování Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v této vzdělávací

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 2. období 4. ročník Český jazyk pro 3. ročník II. část (Fortuna) Český jazyk pro 4. ročník I. část (Fortuna), Čítanka pro 4. ročník

Více

SPORTOVNÍ HRY KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITEL

SPORTOVNÍ HRY KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITEL SPORTOVNÍ HRY Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové Předmět sportovní hry je vyučován jako volitelný v 7. - 9. ročníku 1 hodinu týdně z disponibilní časové dotace a organizační vymezení

Více

Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět

Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět Charakteristika předmětu V předmětu Informatika je realizován obsah vzdělávací oblasti Informační

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák podává stručně a jasně informaci Výstižně a jasně vede telefonní rozhovor, zanechává vzkaz na záznamníku Napíše dopis s vhodným oslovením a správnou adresou Žák píše správně jednoduché komunikační

Více

Matematika a její aplikace

Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Předmět: Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v matematice je založena na praktických činnostech, sleduje využití matematických dovedností v praktickém

Více

I. Sekaniny1804 Ruský jazyk

I. Sekaniny1804 Ruský jazyk Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Ruský jazyk je v rámci RVP zařazen do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Další cizí

Více

Vlastivěda, Český jazyk, Výtvarná výchova, Informatika, Pracovní vyučování s následujícími předměty: Přesahy:

Vlastivěda, Český jazyk, Výtvarná výchova, Informatika, Pracovní vyučování s následujícími předměty: Přesahy: 1.1.2. PŘÍRODOVĚDA I. ST. ve znění dodatků č.33 - platný od 1.9.2011, č.34 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 a změn v RVP ZV platných od 1.9.2013 Charakteristika vyučovacího

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 3 týdně, povinný MKŽ: Naše vlast Výsledky vzdělávání Učivo Průřezová témata přesahy do učebních bloků: Žák: vyhledá ČR na mapě Evropy pojmenuje nejdůležitější pohoří ČR, nížiny ČR vysvětlí pojmy povodí,

Více

Obsahem vyučovacího předmětu je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět.

Obsahem vyučovacího předmětu je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět. PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu V předmětu Přírodověda je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět v následujících okruzích: Místo, kde žijeme Lidé kolem nás Lidé a čas Rozmanitost

Více

V předmětu Informatika se uplatňují průřezová témata Osobnostní a sociální výchova a Mediální výchova.

V předmětu Informatika se uplatňují průřezová témata Osobnostní a sociální výchova a Mediální výchova. 5.3 Oblast: Informační a komunikační technologie Předmět: Informatika 5.3.1 Obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika předmětu Informatika 1. stupeň Výuka počítačů a práce s informacemi

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Období: 2. období, 3. období Počet hodin ročník: 0 66 66 66 Učební texty: 2. období A)

Více

5.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět

5.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 5.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 5.4.1. Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení: - vyučuje se v prvním a druhém ročníku dvě hodiny týdně, ve třetím

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. INFORMATIKA 1.stupeň ZŠ

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. INFORMATIKA 1.stupeň ZŠ 171 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE INFORMATIKA 1.stupeň ZŠ CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí ANGLICKÁ KONVERZACE 7. a 8. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důleţitý cizí jazyk, který ţákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci

Více

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň 5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vzdělávání v předmětu Německý jazyk směřuje k: rozvíjení písemného i ústního projevu, vyjádření

Více

Tematický plán učiva. Předmět : Matematika a její aplikace Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová

Tematický plán učiva. Předmět : Matematika a její aplikace Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová Tematický plán učiva Předmět : Matematika a její aplikace Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová 1. Používá čtení a psaní v číselném oboru 0 1 000 000. 2. Rozumí lineárnímu uspořádání

Více

PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu

PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové,časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Přírodověda se vyučuje jako samostatný předmět ve 3. a 4. ročníku 2 hodiny týdně. Předmět Přírodověda

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

Ročník VI. Matematika. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník VI. Matematika. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Přirozená čísla Desetinná čísla IX. X. Přirozená čísla opakování všech početních výkonů, zobrazení čísel na číselné ose, porovnávání a zaokrouhlování čísel. Metody- slovní, názorně demonstrační a grafická.

Více

PRVOUKA Charakteristika vyučovacího předmětu

PRVOUKA Charakteristika vyučovacího předmětu PRVOUKA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Prvouka se vyučuje jako samostatný předmět v 1.-3. ročníku: V 1. 3. ročníku 2 hodiny týdně Vzdělávání

Více