Hodnocení MPP minulého školního roku 2013/14 (MPP minimální preventivní program)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hodnocení MPP minulého školního roku 2013/14 (MPP minimální preventivní program)"

Transkript

1 Hodnocení MPP minulého školního roku 2013/14 (MPP minimální preventivní program) V jednotlivých kapitolách MPP se podařilo uskutečnit: a) Využití výchovných a naukových složek vzdělání v jednotlivých předmětech a ročnících Ve vybraných předmětech byla vysvětlována jednotlivá témata, která svým obsahem napomáhají prevenci sociálně patologických jevů (53 témat na 1. stupni a ve školní družině, 63 témat na 2. stupni). Příklady: 1. tř. prvouka, Správná výživa, 2. tř. prvouka, Vlastní bezpečnost, 3. tř. prvouka, Šikana, 4. tř. přírodověda, Výchova ke zdraví, 5. tř. vlastivěda, Rasismus, ŠD společensky prospěšná činnost, Zdravý způsob života, 6. tř. informatika, Patologické hráčství, 7. tř. přírodopis, Jedovaté rostliny, zneužívání rostlin, 8. tř. občanská výchova, Práva a ochrana člověka, 9. tř. chemie, Škodlivé látky. b) Informace od pedagogů Třídní učitelé řešili drobné i větší přestupky proti školnímu řádu (nevhodné chování o přestávkách i v hodině, nekázeň, neplnění školních povinností a časté zapomínání) a udělili během školního roku 26 napomenutí třídního učitele (1. pol. 16, 2. pol. 10), 14 důtek třídního učitele (12/2), 2 důtky ředitele školy (0/2) a v jednom případě byla snížena známka z chování na 2. Žákům, kteří vzorně reprezentovali školu, dosáhli vynikajícího prospěchu a vzorně plnili školní povinnosti, byly uděleny 4 pochvaly ŘŠ, 26 pochval TU. V jednom případě jsme řešili šikanu mezi žáky (9. tř.) a v jednom případě neomluvené hodiny (7. tř.). Na řešení vzniklých situací spolupracovali s ředitelstvím školy třídní učitelé, školní metodik prevence a rodiče žáků. I když jsou žáci pravidelně poučováni o nebezpečí takového jednání, každý rok se s některými přestupky zabýváme. Třídní učitelé sledují průběžně úroveň a kvalitu vztahů v jednotlivých třídních kolektivech, jejich změny vyhodnocují a přijímají potřebná opatření. Vyučující využívají všech příležitostí k poznání způsobu života svých žáků a případné signály výskytu sociálně patologických jevů včas odhalují a tyto jevy řeší. Jako prvořadý úkol vidí vyučující snížit možnosti šikany a hrubého chování žáků ve třídách. c) Informace od rodičů Rodiče se zajímají o volnočasové aktivity, které škola připravuje pro žáky. Rodiče se obracejí na třídní učitele nebo vedení školy se sděleními, která se týkají závadného chování

2 žáků. Ne všichni rodiče si uvědomují závažnost chování svých dětí, zvláště u starších v posledních ročnících školy. Týká se to kouření, pití alkoholických nápojů, pobytu na večerních zábavách bez doprovodu rodičů. Pokud u dítěte zaznamenáte náhlou změnu chování, nenechávejte tento projev bez povšimnutí, dítě tak reaguje na situaci, kterou neumí samo řešit a překonat, snaží se nám něco říci. Čas, který věnujeme rozhovoru o problémech dítěte, může vyřešit jeho závažný problém. d) Informace od žáků Většina žáků hodnotí pozitivně prostředí školy, které ovlivňuje jejich chování. Žáci si mohli během určených přestávek zahrát stolní fotbal nebo tenis. Mohli využít volného času v jednom z 15 kroužků, zúčastnit se zájezdů, exkurzí a akcí pořádaných školou a školní družinou. Své názory mohou žáci vyjádřit na třídnických hodinách, v hodinách Ov a v dotaznících hodnotících práci školy. e) Akce pořádané školou Z preventivních akcí na naší škole můžeme jmenovat: Příběhy bezpráví s filmem Postavení mimo hru a besedu s účastníky těchto událostí. Z preventivních akcí to byly besedy pro žáky Bolest jménem šikana (7. tř.) a Moderní je nekouřit (8. a 9. tř). Škola připravila pro žáky v době vyučování i mimo vyučování celkem na 117 různých akcí. V minulém školním roce bylo nejvíce sportovních akcí, celkem 23 (soutěže ve volejbalu, stolním tenisu, přehazované, florbale, atletice aj.). Významné místo zaujímají školní výlety (Jihlava, Uherčice, Telč, Podyjí, Moravský kras, Slavonice), poznávací zájezdy (předvánoční Vídeň) a exkurze (Letiště Praha, Poslanecká sněmovna PČR, PK Dačice, Centropen Dačice), celkem jich bylo 21. Uskutečnilo se 17 kulturních akcí (Pohodáři - Omán, Jak princezna Máňa zachraňovala Martina z pekla, Pernštejni Přemyslovci, Když najdeš přítele, najdeš poklad, Zimní příhody včelích medvídků, Divadlo Spejbla a Hurvínka) a návštěv výstav, 24 přednášek, besed a vzdělávacích programů (besedy o A. Lindgrenové, o dobrodružné literatuře, o K. Čapkovi, Zvyky a tradice na obou stranách hranice), 10 různých soutěží (recitační soutěž, psaní na klávesnici ZAV, EUROREBUS, Intersteno 2014, Mé toulky za zvěří, Dačický datel 2014), 6 akcí pořádaných žáky pro žáky (Mikulášská nadílka, divadlo Čertovská škola, Den dětí, Popelka, Slavnostní předávání vysvědčení žákům 9. tř.), 10 akcí na podporu tradic školy (Přivítání žáků 1. tř., Turnaj Duhového hřiště, Den otevřených dveří ZŠ), 2 akce s převahou prevence, 3 akce vyplnily volný čas žáků o víkendu (Halloween, Karneval ŠD, Globe Games Třebíč) pro žáky bylo připraveno 9 projektů (Vánoce, Den Země, Projektový den na SŠTO Dačice, Už jsem čtenář). Celkem bylo připraveno 3 programů pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče (Podzimní dílna, Cvičeníčko, Pohádkové odpoledne). Mezi akcemi můžeme zaznamenat vystoupení našich žáků pro seniory (Vánoční vystoupení, Program pro seniory). Pořádané akce přispěly k rozvoji zdravého osobního stylu, k vytváření

3 kladných postojů ke spolužákům, ke svému okolí a veřejnosti. Různorodost a pestrost připravených aktivit a pořadů má žákům ukázat možnosti jak lépe využívat volný čas. f) Akce pořádané školou v době mimo vyučování Z volnočasových aktivit se žáci mohli vyžívat ve sportu (malé kopané, florbalu, odbíjené, stolním tenisu), využívat připojení počítačů na internet, 15 kroužků navštěvovalo 242 žáků: kroužek volejbalu (2. st.), sportovní hry (3. 5. tř.) a sportovní hry (1. 2. tř.), flétny (2. 5. tř.), technický a programování (6. 7. tř.), náprava dyslexie (1. 9. tř.), fotografický kroužek (6. 9. tř.), Globe (6. 9. tř.), hudebně - dramatický kroužek (ŠD), kondiční cvičení (ŠD), kroužek vaření (ŠD), psaní na klávesnici (2 st.), kroužek zumby posilování (2 st.), zdravotnický kroužek (3. 5. tř.), technický kroužek SŠTO (8. 9. tř.). Žáci měli možnost se zapojit do odborných olympiád, připravovat se na vědomostní soutěže a dopravní soutěž. g) Spolupráce s rodiči Rodiče byli pravidelně informováni v rámci třídních schůzek a konzultačních odpolední třídními učiteli o situaci ve třídě ( , , ). V jednotlivých případech byly s rodiči individuálně řešeny výchovné problémy jejich dětí. Rodiče dobře spolupracují při odhalování šikany mezi dětmi ve třídě. h) Školní metodik prevence Školní metodik prevence seznámil vyučující s MPP, zpracoval náměty vyučujících k MPP, přenášel poznatky z porad metodiků ředitelství školy, poskytoval rodičům základní poradenství a dle možností prostředky preventivní osvěty (letáky, brožury), pro žáky seznam kontaktů. ch) Silné stránky MPP : Většina vyučujících využívá vybraných kapitol v učivu svých předmětů k stálému působení na žáky ZŠ a upevňuje tím znalostní kompetence v rizikových oblastech chování a jednání, dobré výsledky jsou dosahovány s preventivními pořady policie ČR na 1. stupni. Podařilo se zapojit především starší žáky do přípravy a samotné realizace některých akcí pro mladší spolužáky. Stabilizoval se počet nabízených kroužků i počet žáků, kteří je navštěvují. Z preventivních akcí to byly besedy pro žáky Bolest jménem šikana a Moderní je nekouřit, pro vyučující školení SPU a jejich projevy a Šikana jako narušení vztahů ve skupině.

4 i) Slabé stránky MPP : Pokračovat v zapojení žáků do přípravy školních akcí a možnosti účasti a hodnocení. Menší zapojení žáků do malé policejní akademie na 2. stupni. CÍLE VYPLÝVAJÍCÍ ZE ZMAPOVÁNÍ SITUACE pro minimální preventivní program prevence v oblasti šikany a násilného chování, vandalizmu, - prevence v oblasti zneužívání návykových látek, drogové závislosti, kouření a alkoholismu, - prevence v oblasti patologického hráčství (gamgling), virtuálních drog (počítače, televize, video), vysvětlování nebezpečí kyberšikany, - prevence v oblasti xenofobie, rasizmu, intolerance a antisemitismu, - prevence v oblasti kriminality a delikvence, - rozpoznání a zajištění včasné intervence v případech domácího násilí, týrání a zneužívání dětí, ohrožování výchovy dětí, poruch příjmu potravy, - prevence v oblasti záškoláctví, - vychovávat žáky ke zdravému životnímu stylu, - vést žáky ke smysluplnému využívání volného času, - vést žáky k sebevědomí, k dovednostem řešit problémy a k rozvoji jejich sociálních kompetencí. Třídní učitelé seznámí rodiče s hodnocením MPP na třídních schůzkách, rodiče mohou připojit k náplni MPP své náměty a poznatky, ty nejpodnětnější budou dodatečně zahrnuty do MPP. Konzultační hodiny školního metodika prevence: úterý h, dle dohody. PŘÍLOHA Vzhledem k výskytu několika případů šikanování žáků žáky na naší škole a počátečních náznaků šikanování předkládáme část programu proti šikanování přijatého v roce 2009 a doplněný v roce 2013 Šikanování je takové chování, jehož záměrem je ublížit, ohrozit nebo zastrašovat jiného žáka, případně skupinu žáků. Je to cílené a opakované užití fyzických a psychických útoků jedincem nebo skupinou vůči jedinci či skupině žáků, kteří se neumí nebo z nejrůznějších důvodů nemohou bránit. Zahrnuje jak fyzické útoky v podobě bití, vydírání, loupeží, poškozování věcí, tak i útoky slovní v podobě nadávek, pomluv, vyhrožování či ponižování. Může mít i formu sexuálního obtěžování až zneužívání. Nově se může

5 realizovat i prostřednictvím moderních komunikačních prostředků, především prostřednictvím internetu a mobilu. Program proti šikanování Ve školním řádu jsou stanovena pravidla související s problematikou šikanování. Ze školního řádu ZŠ: 3. Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 1. Žák je povinen k) vyvarovat se všech forem šikanování a projevů rasismu, diskriminace, nepřátelství a násilí. 2) Žáci jsou povinni okamžitě oznámit kterémukoliv pedagogickému pracovníku školy šikanování sebe sama nebo jiných žáků, a to i anonymně. Nikdo nesmí být šikanován tělesně ani duševně, šikana je trestným činem.) Cíle programu: vytvořit ve škole bezpečné prostředí, které by minimalizovalo výskyt šikanování, stanovit postup pedagogických pracovníků a školy pro případy, kdy došlo k šikanování mezi žáky, stanovit způsoby řešení šikanování a výchovná opatření, stanovit kompetence jednotlivých osob. Postup školy při řešení případu šikany: Na vyšetřování se podílí tým sestavený z vedení školy, školního metodika prevence, třídního učitele a vyučujícího, který má patřičné poznatky o šikanování. 1) počáteční stadium šikany a) rozhovor s těmi, kteří na šikanu upozornili, rozhovor s oběťmi, b) nalezení svědků šikany, c) rozhovor se svědky, d) zajištění ochrany obětem šikany, e) rozhovor s agresory šikany, f) realizace vhodné metody: - metoda usmíření,

6 - metoda vnějšího nátlaku (pohovor s agresorem a jeho rodiči), g) třídnická hodina (- usmíření, - potrestání agresorů), h) informování rodičů. 2) pokročilá šikana (výbuch skupinového násilí) PRVNÍ POMOC a) uklidnění situace, zastavení skupinového násilí, ochrana oběti, PODMÍNKY PRO VYŠETŘOVÁNÍ b) pomoc ostatních vyučujících, informování vedení školy, koordinace postupu vyšetřování šikany, c) oddělení agresorů a zabránění domluvě agresorů, d) pomoc a podpora oběti, e) vlastní vyšetřování, f) dle závažnosti případu nahlášení policii, kontakt se specialistou, informace rodičům, VYŠETŘOVÁNÍ g) rozhovor s obětí a informátory, h) nalezení nezúčastněných svědků, rozhovory se svědky, i) rozhovory s agresory, konfrontace mezi agresory, LÉČBA j) metoda vnějšího nátlaku, změna konstelace třídy. O šikaně a přijatých opatřeních budou informováni zákonní zástupci všech zúčastněných žáků. Při řešení závažných případů šikanování využijeme pomoci a spolupráce s pracovníky pedagogicko-psychologické poradny, sociálně právní ochrany dítěte, střediska výchovné péče, diagnostického ústavu, oddělení péče o rodinu a děti, oddělení sociální prevence, resortu zdravotnictví a Policií ČR.