1iURGQtSURJUDP HãHQtSUREOHPDWLN\+,9$,'6YýHVNp republice v období let

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1iURGQtSURJUDP HãHQtSUREOHPDWLN\+,9$,'6YýHVNp republice v období let 2003-2007"

Transkript

1 Ministerstvo zdravotnictví s RGYROiQtPQD8VQHVHQtYOiG\ýHVNp UHSXEOLN\þS LMDORY GRKRG V ministerstvy práce a sociálních Y tãnrovwytpoighåhdw OHVQpYê KRY\YQLWUDDREUDQ\WHQWR 1iURGQtSURJUDP HãHQtSUREOHPDWLN\+,9$,'6YýHVNp republice v období let O b s a h 1. Úvod - význam a cíl programu =KRGQR HQtGRVDYDGQt KDNWLYLWDVLWXD HYHVY W DYýHVNpUHSXEOL H 2UJDQL]D H t]hqtnrruglqd HDNRQWURODSURJUDPX 4. Problémy na úseku HIV/AIDS, cílové skupiny, priority +ODYQtVWUDWHJL Np tohdsurvw HGN\NMHML KGRVDåHQt $NWLYLW\ NH VSOQ Qt MHGQRWOLYê K ~NRO HVW\ N MHML K VSOQ Qt D LQGLNiWRU\ MHML KSOQ Qt 7H KQL NpSRGPtQN\QH]E\WQ QXWQpN]DEH]SHþHQt~NRO DDNWLYLWSURJUDPX 8. Monitorování a hodnocenthihnwlylw\surjudpxdmhkrvrxþivwt 3 torkd0råqrvwly\xålwt~þhory Y\þOHQ Qê KILQDQþQt KSURVW HGN 3 torkd6h]qdpsrxålwê K]NUDWHN l. Úvod - význam a cíl programu 1iND]D +,9$,'6 MH VWiOH YãXGH QD VY W Yê]QDPQêP ]GUDYRWQtP ekonomickým, VR LiOQtPHWL NêPDYHVYpPG VOHGNXLSROLWL NêPSUREOpPHPNWHUê MH W HED HãLW $QL ýhvni UHSXEOLND QHQt YêMLPNRX 9H VQD]H WHQWR SUREOpP HãLW R QHMHIHNWLYQ MLMHYQiYD]QRVWLQDS HG KR]tDNWLYLW\YWpWRREODVWLIRUPXORYiQWHQWR SURJUDP MHKRå zákldgqtp tohp MH R QHMYt H RPH]LW GDOãt ãt HQt QiND]\ +,9$,'6YQDãtSRSXOD LDMHMtGRSDGYHYãH KVIpUi KVSROHþQRVWLNWHUê KVH dotýká. 9ê]QDPSURJUDPXVSRþtYiYWRPåHVWDQRYtKODYQtSULRULW\NRQNUpWQt~NRO\ D]S VRE\SOQ QtW KWR~NRO NULWpULDKRGQR HQtYêVOHGN QRVLWHOH~NRO D]S VRE ILQDQþQtKR ]DMLãW Qt 0i VH WHG\ VWiW NRQNUpWQtP QiYRGHP N MHGQiQt D N GRVDåHQt ]PtQ QpKR tohsurjudpx3urjudpy\ Ki]t]8VQHVHQtYOiG\ý5þNWHUêP byl schválen Národní program prevence AIDS a navazuje QDYêVOHGN\6W HGQ GREpKR SOiQX HãHQtSUREOHPDWLN\+,9$,'6Yý5YOHWH K

2 ÒNRO\ SURJUDPX MVRX SRNUDþRYiQtP VKRUD ]PtQ QpKR SOiQX D MHGQRWOLYp UHVRUW\ MVRX N SOQ Qt ~NRO QD ~VHNX SUHYHQ H +,9$,'6 GRVWDWHþQ ]DYi]iQL MLå VKRUD]PtQ QêPXVQHVHQím vlády. 6RXþiVWtSURJUDPXMHLSUHYHQ HRVWDWQt K33, 6W HGQ GREê SOiQ HãHQt SUREOHPDWLN\ +,9$,'6 Y ý5 Y letech VRXþDVQ RGUiåt ]iy U\ Y\SOêYDMt t ] 'HNODUD H ]iyd]n PLPR igqpkr 9DOQpKR VKURPiåG Qt261N SUREOHPDWL H+,9$,'6S LMDWpY þhrvnu Zhodnocení dosavadních aktivit a situace OYHVY W 'RVDYDGQtLQIRUPD HRYêYRMLDãt HQtQiND]\+,9$,'6YHVY W Y\ Ki]HMt MHGQDN ] KOiãHQt QRYê K S tsdg +,9$,'6 GR NWHUpKR MVRX GQHV ]DSRMHQ\ MLå všechny státy cestou programu WHO a dále z H[SHUWQt KRGKDG 81$,'69êVOHGN\ WRKRWRVOHGRYiQtXND]XMtåHLQIHN H+,9VHGiOHãt t9srvohgqt KOHWH KMHQiU VW QRYê KS tsdg +,9$,'6]D]QDPHQiYiQ]HMPpQDYHVWiWH K$IULN\D-LKRYê KRGQt $VLH 1DSOtXMt VH WDNp RSUiYQ Qp REDY\ ] GDOãtKR ãt HQt +,9$,'6 YH VWiWH K QD území bývalého SSSR, kde k VH SRþHW +,9 LQILNRYDQê K S HGHYãtP YH VNXSLQ LQMHNþQt K XåLYDWHO GURJ RGKDGXMH QD PLO RVRE 9]KOHGHP N Y\VRNp VPUWQRVWL$,'6DY NRYpPXUR]ORåHQtS tsdg Y WãLQDVHY\VN\WXMHXmladých lidí a OLGtYHVW HGQtPY NXGR Ki]tYQ NWHUê KVWiWH KNU\ KOpPX]Y\ãRYiQt~PUWQRVWLY HNRQRPL N\ QHMSURGXNWLYQ Mãt K VNXSLQi K 6QLåXMH VH WDN SU P UQi GpOND ålyrwd QiURGQt G KRG URVWH SRþHW VLURWN R NWHUp SHþXMH XOL H D REMHYXMt VH SU vodní QHJDWLYQtMHY\MDNRG WVNiSURVWLWX HU VW]ORþLQQRVWLU VWSRþWXXåLYDWHO GURJDWG 3URWRåHGRVXGQHE\ODS LSUDYHQD~þLQQiYDN tqdnwhuie\xpråqlodnrqwuroxgdoãtkr ãt HQt+,9$,'6]iNODGQtPSURVW HGNHPNRPH]HQtGDOãtKRãt HQt] VWiYiSUHYHQ e. 7D VP XMH S HGHYãtP NH ]P Q UL]LNRYpKR KRYiQt 6RXþiVWt HIHNWLYQtKR HãHQt ]PtQ Qp SUREOHPDWLN\ PXVt EêW L KXPiQQt S tvwxs N +,9 SR]LWLYQtP Y\ORXþHQt GLVNULPLQD H ]DMLãW Qt igqp OpþE\ D RSDW HQt Y VR LiOQt REODVWL SUR +,9 SR]LWLYQt osoby. To není PRåQp EH] SRGSRU\ VWiWX SR KRSHQt YOiG\ D S tvoxãqê K ~ DG 6RXþiVWtVY WRYpVWUDWHJLHY ERMLSURWL+,9$,'6MHVDPR] HMP LYê]NXPVP XMt t k YêYRML D YêURE EH]SHþQê K D ~þlqqê K OpþLY YþHWQ YDN tq\ PDSXMt t YêVN\W U ]Qê K W\S +,9 +,9-1, HIV-2), YêVN\W VXEW\S YLUX +,9-Dãt HQtYLU +,9 UH]LVWHQWQt KQDDQWLUHWURYLURYiOpþLYD1HGtOQRXVRXþiVWtMHWDNpPRQLWRULQJYêVN\WX +,9$,'6 QD XUþLWpP JHRJUDIL NpP ~]HPt =DMLãW Qt ~þlqqp SUHYHQ H +,9$,'6 QHQt P\VOLWHOQp EH] SRW HEQê K HSLGHPLRORJL Nê K dat, která jsou získávána SURVW HGQL WYtPHSLGHPLRORJL Nê KVWXGLtVXUYHLOODQ H+,9LQIHN HSUYQtJHQHUD HD behaviorálních studií (surveillance druhé generace). =iydåqrvw VLWXD H Y REODVWL SDQGHPLH +,9$,'6 VH RGUiåt Y WRP åh Mt E\OR Y QRYiQR PLPR igqp ]DVHGiQt 9DOQpKR VKURPiåG Qt 261 Y þhuyqx U NWHUp S LQHVOR NRQNUpWQt YêVWXS\ D ]iyd]n\ SUR þohqvnp ]HP =iyd]n\ UHOHYDQWQt SUR ýhvnrxuhsxeolnxvhvwdo\vrxþivwtlwrkrwrvw HGQ GREpKRSOiQX YýHVNpUHSXEOL H Dosavadní vývoj na úseku HIV/AIDS K E\OR QD ~]HPt ýhvnp UHSXEOLN\ UHJLVWURYiQR HONHP S tsdg LQIHN H+,9XQDãL KREþDQ 8] nich, t.j. 27%, bylo k uvedenému datu GLDJQRVWLNRYiQRSOQ UR]YLQXWpRQHPR Q Qt$,'6'HYDGHViWGHY WSD LHQW 2

3 MLå ]HP HOR v GUWLYp Y WãLQ QD RSRUWXQQt LQIHN H 1HMYt H S tsdg +,9 SR]LWLYLW\ bylo doposud hlášeno v KODYQtPP VW 3UD]HPLORE\YDWHO9 S tkudqlþqt K oblastech, kde je velká migrace a kde dochází k PtãHQtSRSXODþQt KVNXSLQDNGHMH UR]ãt HQiSRKODYQtSURPLVNXLWDDNRPHUþQtVH[MHYêVN\W+,9$,'6URYQ åy\vrnê Y\ããtQHåY oblastech vnitrozemských. 9H ]S VREX S HQRVX +,9$,'6 S HYOiGi Y ý5 VH[XiOQt S HQRV NWHUê WYR t YãH K UHJLVWURYDQê K S tsdg 5R]ERU ~GDM N XNi]DO åh k uvedenému GDWXE\OR+,9LQIHN ts HQHVHQRKRPR- nebo bisexuálním stykem D VW\NHP KHWHURVH[XiOQtP 3 HQRV +,9 X LQMHNþQt K XåLYDWHO GURJ PtUQ VWRXSiRGSRþiWNXVOHGRYiQtE\OR]D]QDPHQiQXS tsdg 8 JUDYLGQt K åhq E\OR ]D]QDPHQiQR S tsdg +,9 SR]LWLYLW\ 7\WR åhq\ SRURGLO\ G Wt ] QL K E\O\ GLDJQRVWLNRYiQ\ MDNR +,9 SR]LWLYQt 8 þwuqi WL QRYRUR]HQ +,9 SR]LWLYQt K PDWHN QHE\O GRVXG V GHILQLWLYQt SODWQRVWt XUþHQ MHML K +,9VWDWXVQL PpQ V QHMY WãtSUDYG SRGREQRVWtXQL KN S HQRVX+,9Qedošlo. 1LNROLY ]DQHGEDWHOQê MH URYQ å SRþHW +,9 LQIHN t GLDJQRVWLNRYDQê K X L]LQ Y SRVOHGQt KOHWH KSR Ki]HMt t KS HGHYãtP] východní Evropy. 9êYRM QRY KOiãHQê K S tsdg +,9 SR]LWLYLW\ Y þdvh XND]XMH QtåH XYHGHQi tabulka, z NWHUpY\SOêYiåHv r.1997 se zastavil do té doby trvající vzestup incidence a RG U NROtVi SRþHW QRYê K S tsdg +,9 SR]LWLYLW\ RNROR S tsdg ]D URN 2SUiYQ Q O]HS HGSRNOiGDWåHQDWRPWRS t]qlyppyêyrmlvhsrgtotluhdol]d HGRVXG SURYHGHQê KRSDW HQt Vývoj epidemiologické situace v letech 1991-SRþHWQRY ]MLãW Qê KS tsdg +,9SRGOH]S VREXS HQRVX 3 HQRV Homosex IUD Homo a IUD Hemofilici tmnuyhghu Heterosex Matka-GtW Nozokom H]MLãW QR Celkem =KRGQR HQtGRVDYDGQt KDNWLYLWYý5 0LQLVWHUVWYR ]GUDYRWQL WYt GiOH MHQ 0= LQL LRYDOR Y VRXODGX V GRSRUXþHQtPL 6Y WRYp ]GUDYRWQL Np RUJDQL]D H SUYQt NURN\ VP XMt t N GLDJQRVWL H KOiãHQt D prevenci HIV/AIDS nd~]hptýhvnpuhsxeoln\mlåyu 3UYQt ODERUDWRUQ RY HQê S tsdg +,9$,'6 E\O QD ~]HPt ý5 GLDJQRVWLNRYiQ Y U 9WRPWRUR HE\OS L0=XVWDYHQLSRUDGQtVERUVORåHQê]WHKGHMãt KKODYQt K RGERUQtN Y\EUDQê K OpND VNê K RERU D GDOãt K ]DLQWHUHVRYDQê K VSH LDOLVW -HKR 3

4 ~NROHP E\OR S LSUDYRYDW D S HGNOiGDW KODYQtPX K\JLHQLNRYL ý5 NWHUê MH SRY HQ NRRUGLQD t SUHYHQ H +,9$,'6 Y ý5 QiYUK\ QD RUJDQL]D L D t]hqt SURWLHSLGHPL Nê KRSDW HQt 9 U E\OD Y GQHãQtP 6WiWQtP ]GUDYRWQtP ~VWDYX ] t]hqd 1iURGQt UHIHUHQþQt ODERUDWR SUR $,'6 GiOH MHQ 15/ $,'6 NWHUi MH ]RGSRY GQi ]D ODERUDWRUQt diagnostiku a epidemiologický monitoring HIV/AIDS v ý52gsrorylq\urnx MH ]DYHGHQR V UHHQLQJRYp Y\ãHW RYiQt GiU NUYH QD +,9 SURWLOiWN\ YH YãH K labrudwr t K ]D t]hqt WUDQVI~]Qt VOXåE\ 2G U VH SRþHW Y\ãHW XMt t K ODERUDWR t v RVWDWQt K ~VH t K K\JLHQL Ni VOXåED PLNURELRORJL Np D ELR KHPL Np ODERUDWR H QHPR QLþQtODERUDWR HDVRXNURPi]GUDYRWQL Ni]D t]hqtur]ãl RYDOWDNåHQDNRQ L r bylo v ýhvnp UHSXEOL H UHJLVWURYiQR D KODYQtP K\JLHQLNHP ý5 V KYiOHQR HONHP ODERUDWR t SURYiG Mt t K V UHHQLQJRYp Y\ãHW HQt 3R]LWLYQt YêVOHGHN potvrzuje NRL AIDS. 9êYRM HSLGHPLRORJL Np VLWXD H Y ]DKUDQLþt L X QiV NRQ HP OHW VL Y\åiGDO UHYL]L exiswxmt tvwudwhjlhds tvwxsxnsuryig Qt DG\DNWLYLWYSUHYHQ LLOpþE +,9$,'69 QiYD]QRVWLQDWRE\OS LSUDYHQ1iURGQtSURJUDPSUHYHQ H$,'6V KYiOHQêYOHGQX 8VQHVHQtP YOiG\ ý5 þ 6 SURJUDPHP E\OD SURVW HGQL WYtP VG ORYD t KSURVW HGN VH]QiPHQD]GUDYRWQL NiLQH]GUDYRWQL NiYH HMQRVW 9 U Y]QLNOD S L 0= 0H]LUHVRUWQt NRPLVH SUR SUHYHQ L +,9$,'6 MHMtPå ~NROHP E\OD NRRUGLQD H D Y]iMHPQi LQIRUPRYDQRVW S L SURVD]RYiQt SURWLHSLGHPL Nê KRSDW HQtDMHML KPDWHULiOQtKRDILQDQþQtKR]DMLãW Qt7DWRNRPLVH E\ODQDKUD]HQDYU1iURGQtNRPLVtSUR HãHQtSUREOHPDWLN\+,9$,'6GiOHMHQ 1. $,'6 -HMtPL þohq\ MVRX ]ivwxs L UHVRUW NWHUê K VH SUREOHPDWLND EH]SURVW HGQ WêNi RGERUQt L D ]ivwxs L QHYOiGQt K RUJDQL]D t þlqqê KY problemawl H +,9$,'6 1. $,'6 Pi 9êNRQQê YêERU NWHUê ]DMLãzXMH NRQWLQXLWX práce mezi jednotlivými zasedáními této komise. 9HVQD]H]NRRUGLQRYDWRSDW HQtYSUHYHQ Lãt HQt+,9VGDOãtPLGRSRUXþHQtPL6=2 E\O ]D ~þdvwl H[SHUW 5HJLRQiOQt~ DGRYQ\ 6=2 SUR (YURSXS Lpraven "Krátkodobý SOiQ þlqqrvwl QD WRPWR ~VHNX SUR REGREt OHW Výsledky i zkušenosti se VWDO\ SRGNODGHP SUR S tsudyx SUYQtKR 6W HGQ GREpKR SOiQX 7HQWR 6W HGQ GREê SOiQ HãHQtSUREOHPDWLN\+,9$,'6Yý5]SUD RYDQêSURREGREtOHW-1997 byl QiVOHGQ YUS LMDW'RKRGRXPLQLVWU ]~þdvwq Qê KUHVRUW NWRPXWRSOiQX 3OiQ VL GDO ]D to Y\WYR LW MHGQRWQê UiPH Y Q På EXGRX MHGQRWOLYp VRXþiVWL SOiQX ]DYiG Q\UR]YtMHQ\DKRGQR HQ\DQDMHKRåUHDOL]D LVHYHGOHYOiGQt KRUJDQL]D t budrx YêUD]Q Mãt P URX SRGtOHW QHYOiGQt RUJDQL]D H 'DOãtP tohp SOiQX E\OR ]G UD]QLWQXWQRVWPXOWLVHNWRULiOQtKRS tvwxsxdrgsry GQRVWL]DMHKRSOQ QtDNRQHþQ ]DMLVWLWILQDQþQtSURVW HGN\SURMHKRSOQ QtMHML K igqpur]g ORYiQtYþHWQ PRåQRVWL dotovat aktivity ve státním i nestátním sektoru. 1DWHQWRSOiQQDYi]DOGUXKê6W HGQ GREêSOiQSURREGREtOHW-2002, který podle metodiky WHO/Global Programme on AIDS stanovil konkrétní cíle, termíny, nositele ~NRO D LQGLNiWRU\ SOQ Qt MHGQRWOLYê K ~NRO 7HQWR GUXKê SOiQ Y\XåLO L YêVOHGN KRGQR HQtQH]iYLVOpVNXSLQ\RGERUQtN ] U'RVXGGRVDåHQpYêVOHGN\YUiP L VKRUDXYHGHQê K6W HGQ GREê KSOiQ O]HVWUXþQ VKUQRXWWDNWR %\O Y\WYR HQ D MH Y\XåtYiQ V\VWpP ILQDQ RYiQt D GRWRYiQt ~þhoqê K DNWLYLW Y REODVWL QHLQYHVWLþQt 1iURGQt SURJUDP +,9$,'6 þ-00, v REODVWL LQYHVWLþQt SRGSURJUDP1iURGQtSURJUDP+,9$,'6þGRWD HMVRXþHUSiQ\SRGOHSODWQp OHJLVODWLY\ VP XMt t K N RPH]HQt GDOãtKR ãt HQt QiND]\ +,9$,'6 S HGHYãtP 4

5 prohloubením zdravotntyê KRY\ãLURNpYH HMQRVWLDVNXSLQVUL]LNRYêP KRYiQtPD NH ]P Q VH[XiOQtKR KRYiQt %\OR ]DMLãW QR G Y UQp WM VH ]D KRYiQtP SULQ LSX SRYLQQp POþHQOLYRVWLEH]SODWQp VQDGQR GRVWXSQp WHVWRYiQt +,9 SURWLOiWHN YãLURNp VtWLRGE URYê KWHVWRYD t KDSoradenských míst. %\O\ Y\WYR HQ\ SRGPtQN\ N OpþHQt YãH K ]QiPê K +,9 SR]LWLYQt K RVRE QD SRW HEQp~URYQLVH]D KRYiQtP]iVDGKXPiQQtKRS tvwxsx %\O\ UR]ãt HQ\ DNWLYLW\ D SRGtO QHYOiGQt K RUJDQL]D t QD SURJUDPX MHML K YROQp VGUXåHQt Y UiP L W]Y )yud QHYOiGQt K RUJDQL]D t NWHUp VGUXåXMH Q NROLN GHVtWHN QH]LVNRYê KVXEMHNW 2UJDQL]D t GUXåHQt RUJDQL]D t KRPRVH[XiOQt K REþDQ E\O Y\WYR HQ celostátní program prevence HIV/AIDS specificky zacílený do gay minority, a to SURVW HGQL WYtP SUHYHQWLYQt K DN t SURSDJD t R KUDQQê K SURVW HGN LQIRUPD t v JD\ PHGLt K þdvrslv\ EURåXU\ LQWHUQHW D SURSDJD t RERXVWUDQQ Y UQpKR partnerství. %\ODY\WYR HQD DGDPtVWQt KDMHGQDQiURGQtOLQNDSRPR L$,'6D DGDQRYê K poraden HIV/AIDS. K bylo v ý5þlqqê K HONHPOLQHNDSRUDGHQ HIV/AIDS. %\O]DMLãW QMHGQRUi]RYêILQDQþQtS tvs YHNSURRVRENWHUpVHQDND]LO\NUYtD NUHYQtPL GHULYiW\ Y QDãL K ]GUDYRWQL Nê K ]D t]hqt K ILQDQþQt S tvs YHN þlqlo WLV.þRVREX 7. Byly ussr igiq\ ] KOHGLVND ý5 VWDWLVWL N\ UHSUH]HQWDWLYQt EHKDYLRUiOQt VWXGLH VH[XiOQtKR KRYiQt LQIRUPRYDQRVWL R +,9$,'6 MHML Kå RSDNRYiQt S LVStYi N REMHNWLYQtPXKRGQR HQtYêVOHGN QDãL KVQDKQD~VHNXSUHYHQ H+,9$,'6 8. Bylo propagováno a podporováno testování HIV protilátek (se souhlasem WHVWRYDQpKR MDN YH ]GUDYRWQL Np YH HMQRVWL WDN Y široké populaci. Byly vydány OHWiþN\Y\VY WOXMt txålwhþqrvw+,9whvwryiqt tohqpqdmhgqrwolypsrsxodþqtvnxslq\ GRVStYDMt tpoighåjudylgqtåhq\yrmi L]iNODGQtVOXåby a další skupiny ve vysokém riziku HIV infekce). Pro pracovníky linek pomoci a poraden HIV/AIDS byly RUJDQL]RYiQ\ WpPDWL Np NXU]\ S HG- a potestového poradenství, byla vydána a GLVWULEXRYiQDS tuxþndsrudghqvwytsurw\wrsud RYQtN\.DåGRURþQ E\ORSURYHGHQRNROHPY\ãHW HQt+,9SURWLOiWHN] WRKRS LEOLåQ WHVWRYDQê K E\OL GiU L NUYH 'DOãt K S LEOLåQ WHVW E\OR URþQ SURYHGHQRXJUDYLGQt KåHQ3RþHWY\ãHW HQt+,9QDYODVWQtåiGRVWNDåGRURþQ NOHVDO z Yt H QHå WHVW SURYHdených v UR H QD Yt H QHå WHVW Y roce 9 WãtSRNOHVWHVWRYDQê KVHSURMHYLOXDQRQ\PQtKRWHVWRYiQtPHQãtXWHVWRYiQt jmenného. V SRVOHGQt K OHWH K E\OD +,9 SR]LWLYLWD X W KWR Y\ãHW HQt GLDJQRVWLNRYiQD X Y\ãHW HQê K X DQRQymních a 0.07% u jmenných Y\ãHW HQt.DåGRURþQ E\O\ SURYiG Q\ VXUYHLOODQ H SURJUDP\ Y SRSXODþQt K VNXSLQi K s Y\VRNêP UL]LNHP +,9 NRPHUþQt VH[XiOQt SUD RYQt L LQMHNþQt XåLYDWHOp GURJ Q NWHUpYHVSROXSUi LVH]DKUDQLþQtPLSUD RYLãWL 9. Byly zahájeny D QDGiOH SRNUDþXMt SURJUDP\ ]GUDYRWQt Yê KRY\ V Y\XåtYiQtP YUVWHYQtN SHHU SURJUDP\ ]HMPpQD SUR VNXSLQX PODGê K OLGt D GiOH L SURJUDP\ Y\XåtYDMt twhupqqtvr LiOQtSUi LW]YVWUHHWZRUNYHVNXSLQi KVH]YêãHQêPUL]LNHP +,9$,'6 ÒVS ãq E\OD HãHQD Rtázka streetworku v oblasti koncentrované prostituce v S tkudqlþqt KRNUHVH KÒVWH NpKRNUDMH 5

6 9S VREQRVWL0â07E\OD]DKUQXWDSUREOHPDWLNDSUHYHQ HVH[XiOQ S HQRVQê K QHPR t D +,9$,'6 GR SODWQê K Y\XþRYD t K RVQRY =â D 6â D GR SUH- i postgraduální Yê KRY\SHGDJRJ 3RNUDþRYDO\VQDK\RLQWHJUD LSURJUDPXSUHYHQ HVH[XiOQ S HQRVQê K KRUREGR SURJUDPX +,9$,'6 VWiWQt ]GUDYRWQt GR]RU S HYHGHQ GR K\JLHQL Np VOXåE\ NWHUi VRXþDVQ NRRUGLQXMHDNWLYLW\QD~VHNXSUHYHQ H+,9$,'6 %\O\ Y\WYR HQ\ SRGPtQN\ SUR Y]QLN 'RPX VY WOD Y UiP L QHYOiGQt RUJDQL]D H ýhvni VSROHþQRVW $,'6 SRPR NWHUê VORXåt NH ]PtUQ Qt SV\ KRVR LiOQtKR GRSDGX HIV infekce v WpWRSRSXOD L' PVY WODE\OY\EXGRYiQY roce 1999 a od té doby plní VYpSRVOiQtDGiOHUR]ãL XMHVYpDktivity..DåGRURþQ SUREtKDMtY ý5y]srptqnrypdn HY rámci Candlelight Memorial 'D\³DDNWLYLW\VSRMHQpVH6Y WRYêPGQHPERMHSURWL$,'6SURVLQ HGRNWHUê K VH]DSRMXMH HOi DGDVWiWQt KLQHVWiWQt KRUJDQL]D t 14. Problematika HIV/AIDS byod ]DKUQXWD GR QRYpKR ]inrqd þ 6E R R KUDQ YH HMQpKR]GUDYtNWHUê]DNRWYXMHGRSRUXþRYDQpSULQ LS\ HãHQtSUREOHPDWLN\ HIV/AIDS v ýhvnpuhsxeol H 15. Byla zdokonalena spolupráce s Evropským monitorovacím centrem HIV/AIDS v 3D tål%\odsuryhghqdkrprorjl]d HþHVNpKRPRQLWRURYD tkrsurjudpxdkoivl tkr V\VWpPXSRGOHSRåDGDYN :+2(881$,'6ýHVNiUHSXEOLNDPi]iVWXS HY tgt t VNXSLQ PRQLWRURYD t K SURJUDP (XUR+,9 (1$$'6 D (+,'6 3URMHNW E\O VRXþiVWt JUDQWX (YURSVNp NRPLVH 1iURGQt SURJUDP +,9$,'6VSROXSUD XMH URYQ å s preventivními programy EU jako jsou EuroPeer a EuroPAC (evropský systém YUVWHYQL Nê K SURJUDP D HYURSVNê V\VWpP NDPSDQt ERMH SURWL $,'6 RYãHP MDNR ]HP NDQGLGiWVNi (8GRVXGQHGRVWiYiQDW\WRSURMHNW\åiGQpSURVW HGN\] fong (8 16. V UE\OR] t]hqr3ud RYLãW PDQDåHUD1iURGQtKRSURJUDPX+,9$,'6MDNR VDPRVWDWQpSUD RYLãW &(06=Ò-HKR~NROHPMHNRRUGLQRYDWþLQQRVW991.$,'6 SURYiG W HORVWiWQtSUHYHQWLYQtDNWLYLW\Y REODVWL+,9$,'6]HMPpQDREODVWHGLþQtD ~þdvwqdlqwhudnwlyqt KSURJUDPH KS HGHYãtPSURPOiGHåPRQLWRULQJSUHYHQWLYQt K aktivit v REODVWL+,9$,'6DSRG3UD RYLãW VORXåtMDNRVW\þQiNDQ HOi 81$,'6SUR ý5 81$,'6 )R DO 3RLQW 7RWR SUD RYLãW ~] H VSROXSUD XMH V hygienickou VOXåERX15/$,'6$,'S centry, nevládními organizacemi a dalšími subjekty..dågrurþq VH SURYiGt PRQLWRULQJ SUHYHQWLYQt K DNWLYLW D WR ] rozhodnutí KODYQtKR K\JLHQLND ý5 +(0 - ]D ~þhohp ]tvniqt S HKOHGXR GRVWXSQê K VOXåEi K Y rámci prevence HIV/AIDS na celorepublikové úrovni. 9êVOHGN\MVRXNDåGRURþQ SXEOLNRYiQ\Y 5RþHQ H1iURGQtKRSURJUDPX+,9$,'6.DåGRURþQ VHY 3RG EUDGH KNRQDODPH]LQiURGQtNRQIHUHQ HQD]YDQiÄ$,'6 GURJ\DP\³NWHUiE\ODILQDQþQ SRGSRURYDQi] GRWD H0=QD HãHQtSUREOHPDWLN\ +,9$,'6 7DWR NRQIHUHQ H MH S tohålwrvwt SUR VHWNiQt SUD RYQtN ] U ]Qê K REODVWt GRWêNDMt t K VH +,9$,'6 9êVOHGN\ D ]iy U\ MVRX SXEOLNRYiQ\ SUDYLGHOQ YH zvláštním sborníku. 3 HKOHGRILQDQþQt KSURVW HG t KSRVN\WQXWê K]HVWiWQt~þHORYpGRWD HXND]XMHQtåH uvedená tabulka : 6

7 3 HKOHGRS LG OHQê KSURVW HG t KVWiWQtGRWD H+,9$,'6 Rok 9êãHS LG OHQê KSURVW HGN 3UR HQWR S LG OHQê K YPLO.þ SURVW HGN EH]LQIODþQtKR ]RKOHGQ Qt ,9 100 % ,3 103, ,9 109, ,0 90, ,0 57, ,0 49, ,0 39, ,0 39, ,5 36, ,5 36,9 Je z Qt YLG W SRVWXSQ VH VQLåXMt t REMHP SURVW HGN 3RNXG MGH R ~þhoqrvw Y\XåLWt W KWRSURVW HGN MHGLQêPREMHNWLYQtP~GDMHPMHYêYRMHSLGHPLRORJL NpVLWXD e ve výskytu HIV. Z YêVOHGN KOiãHQtMHYLG WSRþtQDMHURNHP]DVWDYHQtY]HVWXSQp LQ LGHQ H -DNR QHS tpi NULWHULD ~þhoqrvwl Y\XåLWt GRWD H P åh VORXåLW NDåGRURþQ ]SUD RYiYDQê D SXEOLNRYDQê S HKOHG R DNWLYLWi K QD ~VHNX HãHQt SUREOHPDWLN\ HIV/AIDS u nás. I z Q MO]HRGYRGLWåHSURVW HGN\E\O\Y\XåtYiQ\UHODWLYQ ~þhoq 3URVW HGN\QD HãHQtSUREOHPDWLN\+,9$,'6MVRXSRVN\WRYiQ\YãDNLPLPR 0LQLVWHUVWYHP ]GUDYRWQL WYt SRVN\WRYDQRX YOiGQt GRWD L S tpr Q NWHUêPL UHVRUW\ Tak z SURVW HGN 0â07 E\OR E Kem posledních 3 let poskytnuto na primární SUHYHQ L +,9$,'6 D RVWDWQt K VH[XiOQ S HQRVQê K LQIHN t YH ãnroi K D PLO.þ 9 UiP L UHVRUWX REUDQ\ QHE\O\ þhusiq\ Y posledních 3 letech z dotace +,9$,'6 åigqp SURVW HGN\ D ] SURVW HGN WRKRWR UHVRUWX E\Oo v XYHGHQp GRE SURYHGHQR Y\ãHW HQt D RVRE QD +,9 GiOH WHQWR UHVRUW KUDGLO QiNODG\ QD SUHYHQ L +,9$,'6 X YRMiN ]inodgqt VOXåE\ L X YRMiN ] povolání.celkové SURVW HGN\ QD W\WR DNWLYLW\ UHVRUW REUDQ\ QHY\þtVOLO 5HVRUW SUi H D VR LiOQt K Y t p LVStYi N HãHQt SUREOHPDWLN\ +,9$,'6 NDåGRURþQtP Y\KODãRYiQtP SURJUDP SRGSRU\VR LiOQt KVOXåHEQD HORVWiWQt~URYQL9 UiP LW KWRSURJUDP E\ORýHVNp VSROHþQRVWL$,'6SRPR QDSURMHNWÄ' PVY WOD³SRVN\WQXWRY letech 2001 URþQ SR.þ 32UJDQL]D H t]hqtnrruglqd HDNRQWURODSURJUDPXMHKRILQDQ RYiQt~NRO\ VWiWQt KRUJiQ DVWiWQt KLQHVWiWQt KRUJDQL]D t 9 VRXODGX V 8VQHVHQtP YOiG\ ý5 þ N SUHYHQ L QiND]\ +,9$,'6 SUREOHPDWLNRXNRRUGLQD H HOpKRSURJUDPXMHSRY HQY0=KODYQtK\JLHQLNý53 L 0=PiY\WYR HQSRUDGQtRUJiQNWHUêPMH1.$,'67DSRGOHVWDWXWXPiþOHQ S HGVHGX NWHUêP MH KODYQt K\JLHQLN ý5 PtVWRS HGVHGX NWHUêP MH PDQDåHU 1iURGQtKR SURJUDPX +,9$,'6 D WDMHPQtND -VRX Y Qt ]DVWRXSHQL SRY HQt pracoyqt L UHVRUW NWHUê K VH SUREOHPDWLND +,9$,'6 WêNi RGERUQt L D ]ivwxs L QHYOiGQt KRUJDQL]D tþlqqê KQD~VHNX+,9$,'61.$,'6Pi9êNRQQêYêERU NWHUê PH]L ]DVHGiQtPL 1. $,'6 SUREOHPDWLNX NRRUGLQXMH 1. $,'6 S LSUDYXMH 7

8 GRSRUXþHQt QD Y\XåLWt ILQDQþQt K SURVW HGN ]H VWiWQtKR UR]SRþWX.RRUGLQXMH DNWLYLW\ Y\MDG XMH VH N ]ivdgqtp RWi]NiP GDOãt SUHYHQ H DWG.DåGê ] þohq 9êNRQQpKR YêERUX VL P åh Y\EUDW NH VSROXSUi L SRW HEQp SUD RYQtN\ -H ]DYHGHQ systém, v rámci kterého jsou jednotlivé aktivity na úseku HIV/AIDS hlášeny, sledovány a hodnoceny. 3RVWXS S L ]MLãW Qt +,9 SR]LWLYLW\ OpþHQt SUHYHQ L QiND]\ +,9$,'6 MH XSUDYHQ 0HWRGL NêP QiYRGHP N ]DMLãW Qt MHGQRWQpKR SRVWXSX S L SUHYHQ L D OpþE +,9$,'6 NWHUê E\O SXEOLNRYiQ YH 9 VWQtNX 0= ý5 ] E H]QD SRG þ D v VRXþDVQpGRE MHY VRXODGXVH]Q QtP]iNRQDþ6EQRYHOL]RYiQ 1D SOQ Qt ~NRO Y REODVWL HãHQt SUREOHPDWLN\ +,9$,'6 VH SRGtOHMt ]H VWiWQt K organizací NRL AIDS Státního zdravotního ústavu na úseku laboratorní diagnostiky a HSLGHPLRORJL NpKRPRQLWRURYiQt+,9$,'6$,'6 HQWUDQD~VHNXOpþE\DGDOãtKR sledování HIV pozitivních, KHS na úseku státního zdravotního dozoru v oblasti HIV/AIDS, zdravotní ústavy (ZÚ) na úseku prevence, dermatovenerologické kliniky D O ånryi RGG UHJLRQiOQt K QHPR QL QD ~VHNX OpþE\ RVRE V RVWDWQtPL SRKODYQ S HQRVQêPL QiND]DPL 6WiWQt ]GUDYRWQt ~VWDY S HY]DO L ~NRO\ QD ~VHNX NRRUGLQD H zdravotní výchovy a podpory zdraví v oblasti HIV/AIDS. = QHYOiGQt K RUJDQL]D t SDN DGD REþDQVNê K VGUXåHQt )yud QHYOádních organizací, MDNR QDS ýhvni 6SROHþQRVW $,'6 3RPR *D\ LQL LDWLYD REþDQVNp VGUXåHQt 6SROHþQ VQDG MtSURWL$,'6DGURJiP5R]NRãEH]UL]LNDâDQ HD DGDGDOãt KVH SRGtOtQDSOQ QtSURJUDPRYê KDNWLYLW ' OHåLWRXVRXþiVWtSURJUDPXMHMHKRILQDQþQt]DMLãW Qt7RE\OR]DMLãW QRNDåGRURþQtP Y\þOHtRYiQtP]YOiãWQt~þHORYpGRWD HYVRXODGXVUR]SRþWRYêPLPRåQRVWPLNDSLWRO\ 335 -Ä=GUDYRWQL WYt³YUiP LV KYiOHQpKRUR]SRþWXQDS tvoxãqêurndmhmtpþhusiqtp v souladu s SODWQêPLS HGSLV\ 4. Problémy na úseku HIV/AIDS, cílové skupiny, priority. DGX SUREOpP QD ~VHNX +,9$,'6 VH SRGD LOR Y\ HãLW DGD MH ~VS ãq SU E åq HãHQDQL PpQ ] VWiYi DGDSUREOpP NWHUpXVSRNRMLY ]DWtPY\ HãHQ\QHMVRXDNGH EXGHW HED~VS ãqp HãHQtKOHGDW7DNQDS VHGRVXGQHSRGD LOROHJLVODWLYQ Y\ HãLW KUD]HQtGLDJQRVWLN\DOpþE\33,YþHWQ +,9$,'6XRVREEH]]GUDYRWQtKRSRMLãW Qt QDS EH]GRPRY L SURVWLWXWN\ L]t QiURGQRVWL DG NWHUp PRKRX EêW Yê]QDPQêP ]GURMHP ãt HQt QiND]\ 'RVXG WDNp QHQt GRVWDWHþQêP ]S VREHP Y\ HãHQ VRXERU otázek spojených s SUHYHQ t ãt HQt SRKODYQ S HQRVQê K LQIHN t YþHWQ +,9 D ]DMLãW QtVOXåHEV WtPVRXYLVHMt t KSRGOH KDUDNWHULVWLNUHJLyQ QDS RE HE\P O\ VDP\ S LVStYDW SRGOH ]inrqd þ 6EQD HãHQt SUREOHPDWLN\ +,9$,'6 v ráp LVYê KPRåQRVWtDSRW HE 'D tvhmhqrewtåq P QLWSRVWRMHS HGHYãtPPODGpJHQHUD HNSRXåtYiQtSUH]HUYDWLY QHQt GRVWDWHþQ Y\XåtYiQD PHWRGLND SHHU SURJUDP %XGH SRW HED SURKORXELW ]QDORVWL D GRViKQRXW ]P Q\ SRVWRMH ]GUDYRWQtN N +,9 SR]LWLYQtP z hlediska ]D KRYiQt MHML K OLGVNê K SUiY D RSDþQ GRViKQRXW PRWLYD H X +,9 SR]LWLYQt K N GRGUåRYiQtMHML KPRUiOQt KSRYLQQRVWtNHVYpPXRNROt7RPXYãHPXMHS L]S VREHQL tento program, který je formulován s Y\XåLWtP ]iy U 'HNODUD H ]iyd]n 261 z þhuyqd RNXGMGHR torypvnxslq\mhsoiq]dp HQQDQiVOHGXMt tvnxslq\ 4.1. na obecnou populaci 8

9 QDJUDYLGQtåHQ\VRKOHGHPQDUL]LNRS HQRVX+,9] PDWN\QDGtW 4.3. na jednotlivé skupiny s rizikovým chováním nebo skupiny ve vyšším riziku, definované jako: a) skupiny ve vyšším riziku infekce HIV (gay komunita, osoby poskytující sexuální VOXåE\]D~SODWXXåLYDWHOpGURJSD LHQWLVSRKODYQ S HQRVQêPLLQIHN HPLRVRE\YH YêNRQXYD]E\DYHYêNRQXWUHVWXRGQ WtVYRERG\ b) skupiny rizikové z hlediska sociokulturních charakteristik (bezdomovci, migranti, S L Ki]HMt t ]H ]HPt V Y\VRNêP YêVN\WHP +,9$,'6 VR LiOQ Y\ORXþHQp URPVNp komunity), RVRE\ Y UL]LNRYê K VLWXD t K QDS RVRE\ HVWXMt t GR REODVWt V Y\VRNêP výskytem HIV infekce), d) ovre\]lqvwlwx tyê KRYQê KY]G OiYD t KNGHMVRXNROHNWLY\PODGê KãNRO\ armáda), HRVRE\YHY\ããtPUL]LNX]G YRG SURIHVLRQiOQt KQHER]GUDYRWQt K]GUDYRWQt L SUD RYQt LWHWRYiåQt KVDORQ S tmhp LWUDQVI~]Qt KS tsudyn DSRG 4.4. na dárch NUYH D MHMt K VORåHN RUJiQ YþHWQ NUYHWYRUQê K EXQ N WNiQt D spermatu 4.5. na HIV pozitivní osoby =inodgqt SULRULWRX ] VWiYi VDPR] HMP SUHYHQ H D SUHYHQWLYQt SURJUDP\ ]DP HQp na shora uvedené cílové skupiny, s cílem dosáhnout jejich informovanosti a zejména WDNRYp ]P Q\ Y KRYiQt NWHUi SRYHGH N RPH]HQt GDOãtKR ãt HQt LQIHN H +,9 ' OHåLWêP ~NROHP Y UiP L WRKRWR 6W HGQ GREpKR SOiQX MH L SURSDJD H D SRGSRUD ~þhoqpkr +,9 WHVWRYiQt D ]NYDOLWQ Qt SURYiG Qt S HG- a potestového poradenství v rámci vyšet HQt+,9SURWLOiWHN )LQDQþQt]DMLãW QtSURJUDPXS HGSRNOiGiSRNUDþRYDWYGRVDYDGQtPVKRUDSRSVDQpP ]S VREX]DMLãW QtVWtPåH]S VREY\XåLWtSURVW HGN ]GRWD HMHY\PH]HQDXYHGHQY S tor]hþ +ODYQtVWUDWHJL Np tohdsurvw HGN\NMHML KGRVDåHní 0H]LKODYQtVWUDWHJL Np tohsrþtwiphqivohgxmt tgyd =DEUiQLWY]QLNXDãt HQt+,9LQIHN H3 HVSRNURN\GRVDåHQpY oblasti terapie +,9$,'6QHH[LVWXMHGRVXGWDNRYiOpþEDNWHUiE\YHGODN ~SOQpPXY\OpþHQtRVREV rozvinutým AIDS nebo u HIV pozitlyqt KYHGODNHOLPLQD LYLUX5RYQ ågrvxgqhqt k GLVSR]L L ~þlqqi YDN tqd SUHYHQWLYQt RSDW HQt MVRX VWiOH QHM~þLQQ Mãt D WDNp QHMPpQ QiNODGQRX HVWRXMDNVKRUDXYHGHQê K to GRViKQRXW3URWRE\S HGHYãtP SUHYHQWLYQt RSDW HQt P OD GRVWDW SRGSRUX MDNi vyplývá z 'HNODUD H ]iyd]n 261 1iVOHGXMt tsurvw HGN\NGRVDåHQt]PtQ QpKRKODYQtKRVWUDWHJL NpKR tohmvrx 3UHYHQ HVH[XiOQtKRS HQRVX+,9 3UHYHQ H S HQRVX +,9 WUDQVI~]QtPL S tsudyn\ NUHYQtPL GHULYiW\ D S L LQMHNþQtPXåtYiQtGURJ 5.3UHYHQ HS HQRVX+,9]PDWN\QDSORGGtW 9

10 2PH]LWGRSDG+,9LQIHN HQDMHGQRWOLY HLVSROHþQRVW.GRVDåHQtWRKRWR toh O]HUR]OLãLWGYDQiVOHGXMt tsurvw HGN\ =DMLVWLWSpþLDVR LiOQtSRPR SUR+,9SR]LWLYQtRVRE\DMHML KURGLQ\ RGSRURYDW DN H D DNWLYLW\ VP XMt t NH VQtåHQt VR LiOQt K D HNRQRPL Nê K GRSDG HSLGHPLH+,9$,'6QDVSROHþQRVW 6. Konkrétní aktivity vedoucí k GRVDåHQtVWUDWHJL Nê K to SURJUDPX $NWLYLWDPLQD~VHNXSRGSRU\EH]SHþQ MãtKRVH[XMVRX PokUDþRYDW Y SUHYHQWLYQt K NDPSDQt K QD ~URYQL QiURGQt D UHJLRQiOQt ]DP HQê K QD ãlurnrx YH HMQRVW V tohp GRViKQRXW ]YêãHQt ]QDORVWt R Yê]QDPX EH]SHþQ MãtKR VH[X Y SUHYHQ L +,9$,'6 D ]P Q\ VH[XiOQtKR KRYiQt V Y\XåLWtP RGERUQê KþOiQN EHVHGYê KRYQê KDN twhohyl]qt KDUR]KODVRYê KãRW DWG Zodpovídá: Státní zdravotní ústav a zdravotní ústavy ve spolupráci s dalšími RGERUQtN\DREþDQVNêPLVGUXåHQtPL.ULWpULDKRGQR HQtSRþHWDN tdmhml KVOHGRYDQRVWDSRS RKODVQDQ 3RNUDþRYDW YH ]GUDYRWQ Yê KRYQpP S VREHQt QD Y\EUDQp SRSXODþQt VNXSLQ\ YH]YêãHQpPUL]LNXQiND]\+,9$,'6PXåLPDMt tvh[vpxålrvre\srn\wxmt tvh[ ]DSHQt]HDMHML KNOLHQWLLQMHNþQtLQHLQMHNþQtXåLYDWHOpGURJRVRE\]PDUJLQiOQt K skuslq SRSXOD H NOLHQWL GHUPDWRYHQHURORJL Nê K RGG OHQt V tohp RPH]LW S HQRV +,9$,'6 VH[XiOQt HVWRX D LQMHNþQt DSOLND t GURJ X RVRE GURJRY ]iylvoê K V Y\XåLWtP PHGLiOQt K SURVW HGN SRUDGHQVNê K VW HGLVHN VSH LiOQt K WHUpQQt K SURJUDP W]Y VWUHHWZRUN D RXWUHD K V Y\XåLWtP SHHU SURJUDP LQGLYLGXiOQtKRSRUDGHQVWYt tohqê KSUHYHQWLYQt KPDWHULiO DSRG =RGSRYtGi0=YHVSROXSUi LV0369DREþDQVNêPLVGUXåHQtPLQDS ý6$35-r, Gay iniciativa apod.). Kritéria hogqr HQtSRþHWDN td~þdvwqdql KSRþHWOHWiN EURåXUSRþHWNRQ]XOWD ty SRUDGHQVNê KVW HGLV t KSRþHWSHHUDNWLYLWSRþHWVWUHHWZRUNDNWLYLWDNWLYLVW 3RNUDþRYDW Y UHDOL]D L Yê KRY\ NH ]GUDYt YþHWQ SUHYHQ H +,9$,'6 D ostatních pohlavn S HQRVQê K QiND] YþHWQ DVSHNW EHKDYLRUiOQt K D SV\ KRWHUDSHXWL Nê K YH YêX H QD ]inodgqt K D VW HGQt K ãnroi K D Y SUH- a SRVWJUDGXiOQtS tsudy SHGDJRJ =RGSRYtGi HGLWHOpãNRO 7HUPtQGRDQiVOHGRYQ Y 2letých intervalech Kritéria hrgqr HQt]SUiYDNWHURXRG HGLWHO ãnroy\åigdmtk\jlhql NpVWDQL H 10

11 9\XåtYDW SHHU SURJUDP\ D LQWHUDNWLYQt Y]G OiYD t SURJUDP\ QDS +URX SURWL$,'6YHYê KRY POiGHåHVP XMt tnrph]hqtgdoãtkrãt HQt+,9$,'6 Zodpovídá: MZ ve spolupráci VH6=Ò=ÒREþDQVNêPLVGUXåHQtPLD HGLWHOLãNRO.ULWpULDKRGQR HQtURþQtPRQLWRULQJSUHYHQWLYQt KDNWLYLWYý5 3RGSRURYDW þlqqrvw SRUDGHQVNê K HQWHU OLQHN SRPR L $,'6 D GDOãt K RGE URYê KWHVWRYD t KDLQIRUPDþQích míst. =RGSRYtGi0=VREþDQVNêPLVGUXåHQtPL.ULWpULDKRGQR HQtURþQtPRQLWRULQJSUHYHQWLYQt KDNWLYLWYý5 =DMLãzRYDW SUHYHQ L +,9$,'6 D RVWDWQt K SRKODYQ S HQRVQê K QiND] X YRMiN VSRþtYDMt t Y jejich informoviqt YUiP L SURYiG Qp ]GUDYRWQL Np S tsudy\y XYiG QtGRSUD[H3UHYHQWLYQtKRRSDW HQtDSRVWXSXS LYêVN\WXLQIHN H+,9Y$ý5 a ve sledování výskytu HIV/AIDS a dalších pohlavních nákaz. Zodpovídá: MO s MZ. Kritéria hodnocent DQDOê]D UL]LNRYpKR SRKODYQtKR KRYiQt X YRMiN QD ]inodg VR LRORJL NpKRãHW HQtVR LiOQ SDWRORJL Nê KMHY Y $ý5 =DMLãzRYDWSUHYHQ LDOpþEX+,9$,'6DRVWDWQt KSRKODYQt KQiND]XRVREYH YêNRQX YD]E\ D WUHVWX D X ]DP VWQDQ 9 ]HtVNp VOXåE\ ý5 IRUPRX SRVN\WRYiQt LQIRUPD t SRUDGHQVWYt D EH]SODWQpKR GREURYROQpKR +,9 WHVWRYiQt ]DMLãW Qt GRVWXSQRVWLNRQGRP YW KWR]D t]hqt K =RGSRYtGi*HQHUiOQt HGLWHOVWYt9 ]HtVNpVOXåE\ý5 Kritéria hodnocení: podíl osob ve výnrqx YD]E\ D WUHVWX NWH t E\OL LQIRUPRYiQL D SRS XNWHUê KE\ORSURYHGHQRWHVWRYiQtSRGtO]D t]hqtvgrvwxsqêplnrqgrp\ Vyvracet v rámci SUHYHQ H+,9$,'6IDOHãQpS HGVWDY\Rãt HQt+,9$,'6 s tohp YpVW ãlurnrx YH HMQRVW N RGPtWiQt GLVNULPLQDþQt K S tvwxs N osobám s HIV/AIDS Zodpovídá: MZ ve spolupráci s GDOãtPLPLQLVWHUVWY\DREþDQVNêPLVGUXåHQtPL.ULWpULD KRGQR HQt PRQLWRULQJ GRWD] D SRUDGHQVWYt QD OLQNi K SRPR L $,'6 D v poradnách HIV/AIDS. 11

12 Monitorovat konkrpwqts tsdg\]mlãw QpGLVNULPLQD H+,9SR]LWLYQt KD RKURåHQê K RVRE S tsdgq MHML K EOt]Nê K QD ]inodg LQIRUPD t PpGLt ]GUDYRWQL Nê K]D t]hqtqhyoigqt KRUJDQL]D ts tsdgq GDOãt K]GURM Zodpovídá: MZ.ULWpULD KRGQR HQt URþQt PRQLWRULQJ ]MLãW Qê K S tsdg GLVNULPLQD H 7HUPtQSU E åq NDåGêURN =tvniydw SRGSRUX Yê]QDPQê K VLO VSROHþQRVWL D PpGLt SUR GRGUåRYiQt lidských práv na úseku HIV/AIDS v VRXODGXVH]iY U\81*$66 Zodpovídá: MZ ve spolupráci s RVWDWQtPLPLQLVWHUVWY\DREþDQVNêPLVGUXåHQtPL.ULWpULD KRGQR HQt SRþHW DN t PHGLiOQt K UHDN t SRGSRUXMt t K YV RKURåXMt t K lidská práva v oblasti HIV/AIDS 3RNUDþRYDWY ]DSRMRYiQt+,9SR]LWLYQt KREþDQ GRSUHYHQWLYQt KSURJUDP Zodpovídáý6$3YHVSROXSUi LV AIDS centry.ulwpuld KRGQR HQt SRþHW SUHYHQWLYQt K DN t V ~þdvwt +,9 SR]LWLYQt K SRþHW ~þdvwqtn RVORYHQê K $NWLYLWDPLQD~VHNXGRVWXSQRVWLDSRXåtYiQtNRQGRP MVRX 3RGSRURYDWSRXåtYiQtNRQGRP DMHML KGLVWULEX LQDYKRGQê KPtVWH KDSUR SRSXODþQtVNXSLQ\YH]YêãHQpPUL]LNXQiND]\ =RGSRYtGi0=YHVSROXSUi LV0209DREþDQVNêPLVGUXåHQtPL.ULWpULDKRGQR HQtYêVOHGN\S tvoxãqê KVWXGLtYL]& 6.3 $NWLYLWDPL QD ~VHNX ]DMLãW Qt igqp SpþH R RVRE\ V SRKODYQ S HQRVQêPL infekcemi jsou: =DMLVWLW G VOHGQp KOiãHQt igqp OpþHQt HSLGHPLRORJL Np ãhw HQt D VE U statistických dat PPI. =RGSRYtGiý'6-(3YHVSROXSUi LV+6. 12

13 .ULWpULDKRGQR HQtSRURYQiQtSRþWXKOiãHQê K33,V SRþW\ODERUDWRUQt K]i K\W QD VWHMQpP~]HPtQDOH]HQtQHKOiãHQê KS tsdg SRþW\KOiãHQê KDDNWLYQ Y\KOHGDQê K SRP UNRQWDNW D]GURM RQHPR Q QtDXSODWQ QtRGSRYtGDMt t KRSDW HQt DosáhnRXW ~SOQp SRNU\Wt ý5 VWiWQtP GR]RUHP Y oblasti PPI s konkrétním XUþHQtP ]RGSRY GQê K GHUPDWRYHQHURORJ Y úzké spolupráci s orgány hygienické VOXåE\V jednotným krajským i celostátním odborným vedením dermatovenerologem a epidemiologem. Zodpovídá: MZ ve spolupráci s.+6dyêeruhpý'6-(3 Termín: do konce roku 2003.ULWpULD KRGQR HQt VH]QDP SUD RYQtN D GHSLVWiåQt K VHVWHU D MHML K ]DSRMHQt GR þlqqrvwly\krgqr HQêNUDMVNêPSUD RYQtNHPGR]RUX Navrhovat novelizaci vyhlášek, týkajících se PPI tak, aby v souladu s vývojem epidemiologické situace stanovovaly postupy, které budou v prevenci, diagnostice a OpþE W KWRQHPR treh Q ]iyd]qp =RGSRYtGi9êERUý'6-(3YHVSROXSUi LV HS a MZ. Termín: do konce roku 2004.ULWpULDKRGQR HQtY\GiQtREH Q ]iyd]qê KS HGSLV.RQWURORYDWGRGUåRYiQt]iYD]Qê KS HGSLV WêNDMt t KVH33, =RGSRYtGi9êERUý'6-(3YHVSROXSUi LV.+6 7HUPtQSU E åq.ulwpuldkrgqr HQt]MLãW QiSRUXãHQtY\YR]HQpG VOHGN\DS LMDWiRSDW HQt Zajistit kontinuální pudylghoqp ãnrohqt SUD RYQtN VWiWQtKR GR]RUX WM GHUPDWRYHQHURORJ HSLGHPLRORJ D GHSLVWiåQt K VHVWHU D RVWDWQt K GHUPDWRYHQHURORJ =RGSRYtGiYêERUý'6-(3YHVSROXSUi LV,39=3UDKDD%UQRDý/. 7HUPtQSU E åq V Y\KRGQR HQtP[URþQ Kritéria hodnr HQtSRþW\SURãNROHQê KDSRNU\Wt~]HPtý5ãNROHQtP ât LW ]ivdg\ R KUDQ\ D QHEH]SHþt ] 33, VH ]G UD]Q QtP igqp GLDJQy]\ D RGERUQpKRSRVWXSXOpþE\V Y\XåLWtPSpþHGHUPDWRYHQHURORJ =RGSRYtGiý'6-(3YHVSROXSUi LVPDVPpGLL 7HUPtQSU E åq URþQ.ULWpULDKRGQR HQtSRþHWDN tw\sdn tpdwhulio\ 13

14 3 LVStYDW N Y\WYi HQt WODNX NH ]P Q OHJLVODWLY\ WêNDMt t VH SUREOHPDWLN\ NRPHUþQtKR VH[X VSROX V QiYD]QRVWt QD HãHQt SUREOHPDWLN\ NULPLQDOLW\ D GURJ D VP XMt tn RPH]HQtGDOãtKRãt HQt33,S LVRXþDVQpR KUDQ OLGVNê KSUiY =RGSRYtGi0=09 L]LQH NiSROL LH1.$,'6ý'6-(36,/-(3 7HUPtQSU E åq.ulwpuldkrgqr HQtY\WYR HQpS HGSLV\ $NWLYLWDPL QD ~VHNX ]ivreryiqt ]GUDYRWQL Nê K ]D t]hqt EH]SHþQêPL WUDQVI~]QtPLS tsudyny a krevními deriváty jsou: 3RYRORYDW þlqqrvw ]D t]hqt WUDQVI~]Qt VOXåE\ D SUDYLGHOQ MH NRQWURORYDW v GRGUåRYiQt SRåDGDYN VSUiYQp YêUREQt SUD[H YH VP\VOX SODWQp OHJLVODWLY\3UDYLGHOQ UHYLGRYDWOHJLVODWLYXSRGOHSODWQê KGLUHNWLYDGRSRUXþHQt(8 ANUHGLWRYDW ODERUDWR H SURYiG Mt t Y\ãHW HQt LQIHNþQt K PDUNHU SUR ]D t]hqt WUDQVI~]Qt VOXåE\ D ]DMLãzRYDW GRVWXSQRVW UHIHUHQþQt KVOXåHE 15/ $,'6 SUR W\WR ODERUDWR H =RGSRYtGi 0= 6Ò./ 6=Ò D MHGQRWOLYi]D t]hqt WUDQVI~]Qt VOXåE\ YH VSROXSUi L s odbruqêplvsrohþqrvwplý/6-(3 7HUPtQSU E åq.ulwpuld KRGQR HQt SUR HQWR NRQWURORYDQê K ]D t]hqt WUDQVI~]Qt VOXåE\ SUR HQWR DNUHGLWRYDQê KODERUDWR t Podporovat bezplatné dárcovství a výchovné programy, provozovat Národní UHJLVWUWUDQVI~]QtVOXåE\UHJLVWURVREY\ D]HQê K] dárcovství) Zodpovídá: MZ ve spolupráci s Ò+.7 RGERUQêPL VSROHþQRVWPL ý/6 -(3 6=Ò ýý.d]gudyrwql NêPL]D t]hqtpl 7HUPtQSU E åq.ulwpuldkrgqr HQtSUR HQWREH]SODWQê KRGE U GiU SUR HQWR+,9Y]RUN =DMLãzRYat dostupnost z KOHGLVND+,9$,'6EH]SHþQê KWUDQVI~]Qt KS tsudyn DNUHYQt KGHULYiW Zodpovídá: MZ, SÚKL,TS 7HUPtQSU E åq.ulwpuld KRGQR HQt QXORYê YêVN\W S tsdg SRGiQt QHWHVWRYDQpKR WUDQVI~]QtKR S tsudynxdqhersurwlylury QHRãHW HQpKRNUHYQtKR derivátu $NWLYLWRX QD ~VHNX ]DMLãW Qt DVHSWL Nê K SRGPtQHN YH ]GUDYRWQL Nê K ]D t]hqt KDYGDOãt K]D t]hqt KQDS WHWRYiåQtVDOyQ\S LLQYD]LYQt K YêNRQH K X NWHUê K GR Ki]t N SRUXãHQt N åh S L KLUXUJL Nê K D stomatologických výkonech je: 14

15 6 =DMLVWLW DE\ L QDGiOH YH YãH K ]GUDYRWQL Nê K D GDOãt K ]D t]hqt K NGH VH provádí invazivní výkony a zachází s lidským biologickým materiálem byla GRGUåRYiQDDNRQWURORYiQDEH]SHþQRVWSUi HGOHSODWQê KS HGSLV =RGSRYtGiSURYR]RYDWHOpS tvoxãqê K]D t]hqt.ulwpuldkrgqr HQtYêVOHGN\E åqpkrk\jlhql NpKRGR]RUXYW KWR]D t]hqt K 6.6. $NWLYLWDPLQD~VHNXSUHYHQ H+,9$,'6XLQMHNþQt KXåLYDWHO GURJNWH t VHWUYiYDMtQDMHML KLQMHNþQtDSOLND LMVRX ZkvaOLWtRYDWVtW ]D t]hqtsuryig Mt tyêp QQpSURJUDP\LQMHNþQt KVW tndþhnd MHKHOD]D t]hqt]deêydmt tvhvxevwlwxþqtopþerxlqmhnþqt KXåLYDWHO GURJ Zodpovídá: MZ, SNN JEP a vybraná OS 7HUPtQSU E åq.ulwpuld KRGQR HQt SRþHW ]D t]hqt UHDOL]XMt t K YêP QQp SURJUDP\ SRþHW ]D t]hqt UHDOL]XMt t KVXEVWLWXþQtOpþEX 9\WYR LWSUDYLGODSURSURYiG QtSURJUDP YêP Q\LQMHNþQt KVW tndþhndmhkho DSUD RYLãz]DEêYDMt t KVHVXEVWLWXþQtOpþERXXLQMHNþQt KXåLYDWHO GURJ Zodpovídá: SNN JEP Termín: ULWpULDKRGQR HQtSXEOLND HSUDYLGHOSRþHWSUD RYLãzDSRþHWSD LHQW $NWLYLWDPLQD~VHNXSUHYHQ H+,9$,'6XJUDYLGQt KåHQMVRX V UiP LSRVWJUDGXiOQtS tsudy\]gudyrwql Nê KSUD RYQtN RERUXJ\QHNRORJLH D SRURGQL WYt ]D DGLW MHGQRGHQQt VWiå QD UHJLRQiOQtP $,'6 HQWUXGR S HGDWHVWDþQtKRãNROHQtY UiP L,39=]D DGLWS HGQiãNXR+,9$,'6DVH]QiPLW atestanty s problematikou poradenství v oblasti prevence HIV/AIDS a ostatních SRKODYQ S HQRVQê KQHPR t Zodpovídá: IPVZ Praha a BUQRYHVSROXSUi LV$,'6 HQWU\Dý/. 7HUPtQSU E åq.ulwpuldkrgqr HQtSRþHW~þDVWQtN Y NXU]XDQDVWiåt K V UiP L W KRWHQVNpKR SRUDGHQVWYt SRVN\WRYDW LQIRUPD H R SUHYHQ L YHUWLNiOQtKR S HQRVX +,9$,'6 D R PRåQRVWL VQtåHQt UL]LND LQIHN H SORGX 15

16 antiretrovirovou profylaxí ve spolupráci s $,'6 HQWU\ D ]DMLãzRYDW Y\ãHW RYiQt JUDYLGQt KåHQQD+,9SURWLOiWN\]iNRQþ6E =RGSRYtGiSUHQDWiOQtSRUDGQ\/pND VNiVSROHþQRVWSURJ\QHNRORJLLDSRURGQL WYt ý/.d$,'6 HQWUD Kritéria hodnocení: viz indikátor 6 G $NWLYLWDPLQD~VHNX]DMLãW Qt]GUDYRWQtSpþHR+,9SR]LWLYQtMVRX =D DGLWSUREOHPDWLNX+,9$,'6MDNRSRYLQQpWpPDGRS HGDWHVWDþQtS tsudy\ YãH K RERU D GR \NO SRVWJUDGXiOQtKR Y]G OiYiQt RGERUQê K VSROHþQRVWt D ý/. YþHWQ ]DPH]HQtRGPtWQXWtOpþHEQpSpþH+,9SR]LWLYQtPRVREiP Zodpovídá: IPVZ Praha a Brno, MZ s RGERUQêPL VSROHþQRVWPL ý/6 -(3 ý/. AIDS centry.ulwpuldkrgqr HQtSURþHWSURYHGHQê KNXUV SRþHWSURãNROHQê K Dosáhnout toho, aby HIV/AIDS pacienti byli v S tvoxãqê KUHJLRQiOQt K$,'6 HQWUH K igq GLVSHQ]DUL]RYiQL ODERUDWRUQ Y\ãHW RYiQL D OpþHQL SRGOH OpþHEQpKR VWDQGDUGXGRSRUXþHQpKR$,'6&HQWUHP)1%XORYND Zodpovídá: MZ ve spolupráci s AIDS centry 7HUPtQNDåGRURþQ N ULWpULDKRGQR HQtSRGtOGLVSHQ]DUL]RYDQê KD igq OpþHQê KSD LHQW 3URVD]RYDW]iVDGXDE\ RQHMY WãtVSHNWUXPDQWLUHWURYLURYê KOpþLYE\ORSOQ hrazeno z SURVW HGN ]GUDYRWQtKR SRMLãW Qt EH] GRSODWNX D URYQ å ODERUDWRUQt Y\ãHW HQt SRW HEQi N ~þhoqp WHUDSLL RVRE V +,9$,'6 YLURYi QiORå WHVWRYiQt UH]LVWHQ HQDDQWLUHWURYLURYiOpþLYDE\ORKUD]HQR]H]GUDYRWQtKRSRMLãW Qt =RGSRYtGi0=YHVSROXSUi LVH]GUDYRWQtPLSRMLãzRYQDPLD6,/ý/6-(3 TeUPtQSU E åq GRU.ULWpULD KRGQR HQt VH]QDP ODERUDWRUQt K WHVW D DQWLUHWURYLURYê K OpþLY KUD]HQê K SOQ SRMLãzRYQDPL 16

17 =NYDOLWQLW Y UiP L UHJLRQ VSROXSUi L D NRPXQLND L PH]L SUD RYQtN\ $,'6 center a epidemiology a venerology s cílem zapojiwmhgrhslghplrorjl NpKRãHW HQt Zodpovídá: AIDS centra ve spolupráci s KHS a dermatovenerology.ulwpuld KRGQR HQt SRGtO HSLGHPLRORJL Nê K ãhw HQt ]DMLãzRYDQê K K\JLHQL NRX VOXåERXDYHQHURORJ\ 6.9.$NWLYLWDPLQD~VHNX]DMLãW QtVR LiOQt KVOXåHESURRVRE\V HIV/AIDS a jejich rodiny jsou: Zajistit pomoc osobám s +,9$,'6IRUPRXVR LiOQt KVOXåHEY rámci priorit GRWDþQtKR t]hqt Zodpovídá: MPSV Termín: do konce r Kritéria hodnocení: vyhlášení pomoci osobám s HIV/AIDS za jednu z priorit v rámci GRWDþQtSROLWLN\ LSUDYLWQiYUK]iNRQDRVR LiOQt KVOXåEi K]DNRWYXMt tkrsuiyrqdsrvn\wqxwt VR LiOQtSRPR LNDåGpPXREþDQXNWHUêVHR LWQHY REWtåHQpåLYRWQtVLWXD L Zodpovídá: MPSV Termín: podle legislativního plánu MPSV.ULWpULDKRGQR HQtGDWXPY\GiQtS HGSLVX $NWLYLWDPLQD~VHNX]DMLãW QtOHJLVODWLY\SRGSRUXMt tr KUDQXOLGVNê K SUiY+,9SR]LWLYQt KD]iMP VSROHþQRVWLMVRX =DMLVWLWDE\S LSUDYRYDQpOHJLVODWLYQtS HGSLV\QHSRUXãRYDO\lidská práva HIV SR]LWLYQt KRKURåHQê KVR LiOQt KVNXSLQD]iMHPVSROHþQRVWL Zodpovídá: MZ ve spolupráci s GDOãtPLPLQLVWHUVWY\DREþDQVNêPLVGUXåHQtPL.ULWpULDKRGQR HQt1XORYêSRGtOS HGSLV NWHUpQHMVRXY souladu s lidskými právy. Indikátory k KRGQR HQt~VS ãqrvwlsoq QtERGX 17

18 $3RGtORVREYHY NX-OHWNWHUpPDMt]QDORVWDOHVSRtRGYRX ]S VREH K VQtåHQt UL]LND S HQRVX +,9 VH[XiOQt HVWRX D NWH t RGPtWDMt IDOHãQp S HGVWDY\ R ãt HQt LQIHN H +,9 E\ P O GR U S HGVWDYRYDW DOHVSRt LQGLNiWRU81*$66þ to81$,'6-95% do r. 2010). % 3RGtO RVRE YH Y NX - OHW NWHUp P O\ Yt H QHå MHGQRKR QDKRGLOpKR VH[XiOQtKRSDUWQHUDYSRVOHGQt KP Vt t KE\P OGRUS HGVWDYRYDWXåHQ PD[LPiOQ DXPXå PD[LPiOQ :+2LQGLNiWRU3, & 3RGtO RVRE YH Y NX - OHW NWHUp SRXåLO\ NRQGRP S L SRVOHGQtP VH[XiOQtP VW\NX V QDKRGLOêP VH[XiOQtP SDUWQHUHP LQGLNiWRU 81*$66 þ E\ P OGRViKQRXWDOHVSRt D. Procento škol s vyškolenými uþlwhol Y problematice HIV/AIDS a SUR HQWR ãnro NGH SUREtKDOD YêXND ]DP HQi QD SUHYHQ L +,9$,'6 SURYiG Qi vyškoleným pedagogem v SRVOHGQtPãNROQtPUR HLQGLNiWRU81*$66þ E. Procento nemocných s SRKODYQ S HQRVQêPL QHPR HPL NWHUp MVRX VSUiYQ GLDJQRVWLNRYiQ\OpþHQ\DMHMLPSRVN\WQXWRRGSRYtGDMt tsrudghqvwyt LQGLNiWRU81*$66þ ) 3UR HQWR LQMHNþQt K XåLYDWHO GURJ NWH t VH KRYDMt ]S VREHP NWHUê RPH]XMHUL]LNRS HQRVX+,9LQGLNiWRU81*$66þ *3UR HQWR+,9JUDYLGQt KåHQNWHUpGostávají antiretrovirovou profylaxi NHVQtåHQtUL]LNDS HQRVX+,9] PDWN\QDGtW LQGLNiWRU81*$66þ H. Procento osob s SRNURþLORX+,9LQIHN tnwhupmvrxopþhq\nrpelqrydqrx DQWLUHWURYLURYRXWHUDSLtLQGLNiWRU81*$66þ 6OHGRYiQt LQGLNiWRU ]DMLãzXMH 0= YH VSROXSUi L V dalšími resorty a organizacemi. 7. 7H KQL Np SRGPtQN\ QH]E\WQ QXWQp N ]DEH]SHþHQt ~NRO D DNWLYLW programu =DMLVWLW ILQDQþQt Y Qp D SHUVRQiOQt SRGPtQN\ SUR SOQ Qt ~NRO D DNWLYLW SURJUDPX D NRQWUROX ~þhoqpkr Y\XåtYiQt ILQDQþQt K SURVW HGN Y souladu s LQGLNiWRUHP 81$,'6 þ Ä1DWLRQDO $ WLRQ³ PQRåVWYt VWiWQt K ILQDQþQt K SURVW HGN Y QRYDQê KQD HãHQtSUREOHPDWLN\+,9$,'6 Zodpovídá : MZ a ostatní resorty zastoupené v 1iURGQt NRPLVL SUR HãHQt problematiky HIV/AIDS v ýr ve spolupráci s NK AIDS.ULWpULD KRGQR HQt YêãH S LG OHQê K ILQDQþQt K SURVW HGN D ]SUiYD RGERUX +(0 0=RNRQWUROHMHML K~þHOQpKRY\XåLWt 7.2. =DMLVWLWNYDOLWXD~URYHtY\ãHW RYiQt+,9SURWLOiWHNYGLDJQRVWL Nê KODERUDWR t K V\VWpPHP YQLW Qt NRQWURO\ D QHMPpQ [ URþQ V\VWpPHP ]HYQt NRQWURO\ NYDOLW\, QDGiOH]DMLãzRYDWSRGPtQN\SURSOQ Qt~NRO 15/$,'6 =RGSRYtGi15/$,'6YHVSROXSUi LVGLDJQRVWL NêPLODERUDWR HPL 7HUPtQSU E åq 18

19 Kritéria hodnocení : výsledky kontrol =DMLVWLW NRQWUROX ]GD ODERUDWR H SURYiG Mt t Y\ãHW RYiQt +,9 SURWLOiWHN PDMt k WpWRþLQQRVWLVRXKODV0==iNRQþ6E Zodpovídá: NRL AIDS 7HUPtQSU E åq Kritéria hodnocení: výsledky kontrol 7.4. =DMLVWLW SRGPtQN\ SUR XGUåHQt GRVWXSQRVWL EH]SODWQpKR Y\ãHW RYiQt +,9 SURWLOiWHN VSRMHQpKR V S HG- a potestovým poradenstvím, pro osoby s rizikovým KRYiQtPQHPDMt tpråqrvw]dsodwlwwrwry\ãhw HQt] YODVWQt KILQDQþQt KSURVW HGN þlsurvw HGQL WYtP]GUDYRWQtKRSRMLãW Qt Zodpovídá: MZ ve spolupráci s NK AIDS..ULWpULDKRGQR HQtSRþHWY\ãHW HQtDMHKRYêVOHGN\ RNUDþRYiQtP Y PRQLWRURYiQt D VXUYHLOODQ H +,9$,'6 Y\WYi HW SRGPtQN\N ~þhoqêp~sudyipsurjudpx Zodpovídá: SZÚ (NRL AIDS a PMNP) ve spoluprácivh]gudyrwql NêPL]D t]hqtpl ]GUDYRWQtPL~VWDY\DREþDQVNêPLVGUXåHQtPL Kritéria hodnocení: výsledky monitorování a surveillance. 6OHGRYiQtLQGLNiWRU SOQ Qt~NRO DNULWpULtKRGQR HQtDNWLYLWGOHERGX =RGSRYtGi 0= ý5 YH VSROXSUi L V S tvoxãqêpl ]GUDYRWQL NêPL ]D t]hqtpl D 1. AIDS. Termín: viz jednotlivé indikátory a aktivity.ulwpuldkrgqr HQtYêURþQt]SUiY\1iURGQtKRSURJUDPX+,9$,'6 3RNUDþRYDW Y SROLWL H ]DMLãzRYiQt NYDOLW\ D GRVWXSQRVWL VR LiOQt K VOXåHE pro YãH KQ\ torypvnxslq\xålydwho =RGSRYtGi0369YHVSROXSUi LV0=DQHYOiGQtPLRUJDQL]D HPLQDS ý6$3.ulwpuld KRGQR HQt H[LVWHQ H PHWRGLN\ ]DYiG Qt VWDQGDUG NYDOLW\ SRþHW Y\ãNROHQê K LQVSHNWRU VR LiOQt K VOXåHE SUR YãH KQ\ toryp VNXSLQ\ XåLYDWHO GRVWXSQRVWWHUpQQt KVR LiOQt KVOXåHESURRVRE\YH]YêãHQpPUL]LNX+,9$,'6 19

20 7.8. 3RNUDþRYDW Y þlqqrvwl NUDMVNê K K\JLHQLN S L NRRUGLQD L DNWLYLW QD ~VHNX HIV/AIDS na území daného kraje =RGSRYtGi+ODYQtK\JLHQLNýR ve spolupráci s krajskými hygieniky. Kritéria hodnocení: zprávy o aktivitách za uplynulý rok SRXWDW D ]DP LW ]imhp GDOãt K REþDQVNê K VGUXåHQt QD SUHYHQWLYQt SUi L YH VNXSLQi K SRSXOD H ålmt t K YH ]YêãHQpP UL]LNX QiNDzy (bezdomovci, migranti S L Ki]HMt t ]H ]HPt V Y\VRNêP YêVN\WHP +,9$,'6 VR LiOQ Y\ORXþHQp URPVNp komunity,). Zodpovídá: Fórum nevládních organizací ve spolupráci s NK AIDS. Kritéria hodnocení: Výsledky aktivit uvedených organizací =DEH]SHþLW 3UD RYLãW PDQDåHUD 1iURGQtKR SURJUDPX +,9$,'6 D 81$,'6 )R DO3RLQWSRVWUiQ HSHUVRQiOQtDILQDQþQtWDNDE\PRKORQDGiOHSOQLWVYRX~ORKX NRRUGLQDþQtKRPH KDQLVPX1iURGQtKRSURJUDPXERMHSURWL$,'6D6W\þQpNDQ HOi H 81$,'6YýR Zodpovídá: SZÚ ve spolupráci s MZ..ULWpULDKRGQR HQtUR]ãL RYiQtDNWLYLW3013D81$,'6)R DO3RLQW Indikátor k KRGQR HQt~VS ãqrvwlsoq QtERGX 0QRåVWYt ILQDQþQt K SURVW HGN ]H VWiWQtKR UR]SRþWX Y QRYDQê K QD HãHQt problematiky HIV/AIDS. Tento indikátor je sledován ve dvouletých intervalech a informace jsou poskytovány v UiP LÄ1DWLRQDO$ WLRQ³6Y WRYpPXSURJUDPXERMH proti AIDS (UNAIDS). 0RQLWRURYiQtDKRGQR HQtHIHNWLYLW\SURJUDPXDMHKRVRXþiVWt Monitorování D KRGQR HQt HIHNWLYLW\ SURJUDPX D MHKR VRXþiVWt MH Yê]QDPQRX D QH]E\WQRXVRXþiVWtSURJUDPXMHKRYêVOHGN\XPRåtXMtSURJUDPYKRGQêPD~þHOQêP ]S VREHP SU E åq GRSOtRYDW D XSUDYRYDW. WRPX DE\ PRKO EêW SURJUDP monitorován, musí existovat systém toku inforpd t R SOQ Qt SURJUDPX D MHKR VRXþiVWt V\VWpP Y\KRGQR RYiQt D ]S WQpKR WRNX LQIRUPD t R YêVOHG t K SOQ Qt SURJUDPX6RXþiVWtGREUpIXQN HWRKRWRV\VWpPXMHGRGUåRYiQtGRMHGQDQê KWHUPtQ SOiQRYiQtV KYDORYiQtDY\KRGQR RYiQtSURJUDPXLMHKRVRXþiVWt 1tåHMHXYHGHQþDVRYêKDUPRQRJUDPS tsudy\dkrgqr HQtURþQt KSOiQ ýdvryêkduprqrjudps tsudy\dkrgqr HQtURþQt KSOiQ 20

Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci, Husova tř. 64, 460 31 Liberec 1, P.O.Box 141

Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci, Husova tř. 64, 460 31 Liberec 1, P.O.Box 141 Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci, Husova tř. 64, 460 31 Liberec 1, P.O.Box 141 Regionální program řešení problematiky HIV/AIDS v Libereckém kraji pro rok 2007 s výhledem

Více

2EVDK. 9iã(ULFVVRQ5H 'RNXPHQWDFH &'VLQIRUPDFHPLDVDGRX NRPXQLNDþQtFKSURJUDP. +RYRU 6H]QKRYRU 1DVWDYHQt 6,0WRRONLW 1RYiSR]QiPND

2EVDK. 9iã(ULFVVRQ5H 'RNXPHQWDFH &'VLQIRUPDFHPLDVDGRX NRPXQLNDþQtFKSURJUDP. +RYRU 6H]QKRYRU 1DVWDYHQt 6,0WRRONLW 1RYiSR]QiPND 2EVDK ÒYRG 9iã(ULFVVRQ5H 'RNXPHQWDFH &'VLQIRUPDFHPLDVDGRX NRPXQLNDþQtFKSURJUDP =DþtQiPH.RQWUROQtVH]QDP 3UDFRYQtUHåLP\ %DWHULH.DUWD6,0 =DSQXWtDY\SQXWt =DY HQêIOLS 2WHY HQêIOLS %H]SHþQRVW =DY HQêIOLS 7ODþtWNDWHOHIRQX

Více

0tVWR 3HWURYLFH 1 PþLFH]iSDGQtþiVWREFH 1 PþLFHYêFKRGQtþiVWREFH +ROHãtQ 'RXEUDYLFH ÒKUQVUiåHNYPP VWDQLFH VUiå N\ NU R X S\ VU iån \ NUR XS\ QH QH QH QH QH QH QH QH QH QH QH 6ORXS 5R]VWiQt %ODQVNR %DELFHQDG6YLWDYRX

Více

SARDINIE )$.8/7$7,91Ë 9é/(7< 6UGFH D SHUOD 6DUGLQLH ± FHORGHQQt YêOHW V þhvnêp YêNODGHP 1DYãWtYtPH QHMNUiVQČMãt KRUVNê QiURGQt SDUN 6DUGLQLH NWHUê MH SUiYHP QD]êYiQ VUGFHP RVWURYD 9 PČVWHþNX 0DPRLDGD QDYãWtYtPH

Více

Národní program řešení problematiky HIV/AIDS v České republice na období 2013 2017

Národní program řešení problematiky HIV/AIDS v České republice na období 2013 2017 III. Národní program řešení problematiky HIV/AIDS v České republice na období 2013 2017 Národní program řešení problematiky HIV/AIDS v České republice na období 2013 2017 (dále jen Národní program HIV/AIDS

Více

1. Hlavní strategické cíle programu

1. Hlavní strategické cíle programu III. Národní program řešení problematiky HIV/AIDS v České republice v období let 2008 2012 (dále jen program) Veškeré aktivity programu musí vycházet z následujících principů: - musí být v souladu s cíli

Více

Regionální program problematiky HIV/AIDS v Moravskoslezském kraji

Regionální program problematiky HIV/AIDS v Moravskoslezském kraji Regionální program problematiky HIV/AIDS v Moravskoslezském kraji OBSAH: 1. Úvod význam a cíl programu... 1 2. Zhodnocení dosavadních aktivit a situace ve světě a v ČR, MSK... 1 2.1. v České republice...

Více

Hyperbarická komora slouží už 50 let

Hyperbarická komora slouží už 50 let ZPRAVODAJ NEMOCNICE ROČNÍK XV / ČÍSLO 5 / ZÁŘÍ 2015 MĚSTSKÁ NEMOCNICE OSTRAVA Hyperbarická komora slouží už 50 let 9H VWĜHGX ]iĝt VL RGGČOHQt &HQWUD K\SHUEDULFNp PHGLFtQ\ QDãt QHPRFQLFH SĜL SRPQČOR Yê]QDPQp

Více

Automatizace technologií.,qj3hwu'rohådo. Ekvitermní regulátor teploty TERM2.7

Automatizace technologií.,qj3hwu'rohådo. Ekvitermní regulátor teploty TERM2.7 Automatizace technologií,qj3hwu'rohådo 3Ë58ý.$352*5$0È725$ Ekvitermní regulátor teploty TERM2.7 3Ë58ý.$352*5$0È725$ Ekvitermní regulátor teploty TERM2.7 AutoTech 1998 Vrchlického 312/16 360 20 KARLOVY

Více

MŠMT 20.10.2010. MUDr. Lidmila Hamplová, Ph.D.

MŠMT 20.10.2010. MUDr. Lidmila Hamplová, Ph.D. Dotační program MZ ČR Národní program řešení problematiky HIV/AIDS odborný seminář Výchova ke zdraví, prevence vrozených vývojových vad a reprodukční zdraví MŠMT 20.10.2010 MUDr. Lidmila Hamplová, Ph.D.

Více

Věstník vlády. Ročník 11 Vydán dne 29. ledna 2013 Částka 1 OBSAH

Věstník vlády. Ročník 11 Vydán dne 29. ledna 2013 Částka 1 OBSAH Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí Ročník 11 Vydán dne 29. ledna 2013 Částka 1 OBSAH 1. Směrnice Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. j. MSMT-21/2013-200 ze dne 15. ledna 2013, kterou

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zápěstní přístroj pro měření krevního tlaku KP 6185 0197. Obj. č.: 84 01 46

NÁVOD K OBSLUZE. Zápěstní přístroj pro měření krevního tlaku KP 6185 0197. Obj. č.: 84 01 46 NÁVOD K OBSLUZE Zápěstní přístroj pro měření krevního tlaku KP 6185 0197 Obj. č.: 84 01 46 Obsah Strana Úvod... 2 Bezpečnostní upozornění... 2 Jaké hodnoty tlaku krve jsou normální?... 2 Další upozornění...

Více

Příloha č. 1. Podpořené projekty z dotačního programu Národní program řešení problematiky HIV/AIDS v roce 2011

Příloha č. 1. Podpořené projekty z dotačního programu Národní program řešení problematiky HIV/AIDS v roce 2011 Příloha č. 1 Podpořené projekty z dotačního programu Národní program řešení problematiky HIV/AIDS v roce 2011 Státní organizace ústav v Praze Klíčovou institucí realizace preventivních aktivit v ČR je

Více

165 let Vám poskytujeme zdravotní péči. Děkujeme za důvěru!!! Stejné místo, nové přístupy, kvalitnější péče!!!

165 let Vám poskytujeme zdravotní péči. Děkujeme za důvěru!!! Stejné místo, nové přístupy, kvalitnější péče!!! ZPRAVODAJ NEMOCNICE ROČNÍK XIII / ČÍSLO 7-8 / ČERVENEC-SRPEN 2013 MĚSTSKÁ NEMOCNICE OSTRAVA 165 let Vám poskytujeme zdravotní péči Vznik městské nemocnice se datuje rokem 1848. Je nejstarší nemocnicí,

Více

Věstník vlády. pro orgány krajů a orgány obcí. Ročník 6 Vydán dne 31. března 2008 Částka 2 OBSAH

Věstník vlády. pro orgány krajů a orgány obcí. Ročník 6 Vydán dne 31. března 2008 Částka 2 OBSAH Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí Ročník 6 Vydán dne 31. března 2008 Částka 2 OBSAH Usnesení vlády České republiky ze dne 23. ledna 2008 č. 66 o změně Zásad pro poskytování příspěvku obci na

Více

Věstník vlády. Ročník 11 Vydán dne 29. ledna 2013 Částka 1 OBSAH

Věstník vlády. Ročník 11 Vydán dne 29. ledna 2013 Částka 1 OBSAH Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí Ročník 11 Vydán dne 29. ledna 2013 Částka 1 OBSAH 1. Směrnice Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. j. MSMT-21/2013-200 ze dne 15. ledna 2013, kterou

Více

Regionální aktivity. v podpoře zdraví a prevenci nemocí

Regionální aktivity. v podpoře zdraví a prevenci nemocí Regionální aktivity v podpoře zdraví a prevenci nemocí Kraj Vysočina MUDr. Stanislav Wasserbauer Ministerstvo zdravotnictví Zdravý Kraj Vysočina Kraj Vysočina je do realizace tohoto komunitního programu

Více

Dotační programy jako efektivní nástroj podpory zdraví Efektivní strategie podpory zdraví IV., Státní zdravotní ústav, 16. 6. 2016

Dotační programy jako efektivní nástroj podpory zdraví Efektivní strategie podpory zdraví IV., Státní zdravotní ústav, 16. 6. 2016 Dotační programy jako efektivní nástroj podpory zdraví Efektivní strategie podpory zdraví IV., Státní zdravotní ústav, 16. 6. 2016 MUDr. Vladimír Valenta, Ph.D. Náměstek ministra zdravotnictví a hlavní

Více

9g HQ PDMLWHOLYR]X9ROYR YÀÎmPH HEXGHWHPmW]Îm]HQmVYkKRYR]X9ROYRUDGRVWGORXKgOkWD9Ö]E\O]NRQVWUXRYgQWDNDE\9gPL9D LPVSROXMH]GFÖP]DUX³LO

9g HQ PDMLWHOLYR]X9ROYR YÀÎmPH HEXGHWHPmW]Îm]HQmVYkKRYR]X9ROYRUDGRVWGORXKgOkWD9Ö]E\O]NRQVWUXRYgQWDNDE\9gPL9D LPVSROXMH]GFÖP]DUX³LO šyrg 9g HQ PDMLWHOLYR]X9ROYR YÀÎmPH HEXGHWHPmW]Îm]HQmVYkKRYR]X9ROYRUDGRVWGORXKgOkWD9Ö]E\O]NRQVWUXRYgQWDNDE\9gPL9D LPVSROXMH]GFÖP]DUX³LO EH]SH³QRVWDNRPIRUW9R]\9ROYRSDWÎmNQHMEH]SH³QÀM mpyr]öpqdvyàwà9g YÖ]9ROYRE\O]NRQVWUXRYgQLVRKOHGHPQDY

Více

STRATEGICKÉ DOKUMENTY

STRATEGICKÉ DOKUMENTY STRATEGICKÉ DOKUMENTY Koncepce Hygienické služby a prevence Zákon č. 258/2000 Sb. jeho novela Zdraví 21 Zdraví 2020 MUDr. Stanislav Wasserbauer ředitel odboru strategie a řízení ochrany a podpory zdraví

Více

VYŘAZOVACÍ SEZNAM MAJETKU K 31. 12. 2013

VYŘAZOVACÍ SEZNAM MAJETKU K 31. 12. 2013 VYŘAZOVACÍ SEZNAM MAJETKU K 31. 12. 2013 Účet 028 001 8028 10130 828000 Digitální fotoaparát 0000 001 00010001 1 10685.00 10685.00 8028 100240 828000 Skříň 0000 001 00010008 1 3700.00 3700.00 8028 10225

Více

BONA-KO I Í ÚTULEK, KOZLY 35, 470 01 ESKÁ LÍPA, tel.: 736 271 294 a 487 824 371,

BONA-KO I Í ÚTULEK, KOZLY 35, 470 01 ESKÁ LÍPA, tel.: 736 271 294 a 487 824 371, M BONA-KO I Í ÚTULEK, KOZLY 35, 470 01 ESKÁ LÍPA, tel.: 736 271 294 a 487 824 371, KASTRA NÍ PROGRAM TITULNÍ OBÁLKA Kocour-kastrát Šmudla, 1,5 let foto: MVDr. uboš Hrib VÝCHOVNÝ A VZD LÁVACÍ PROGRAM KAPACITA

Více

šé š Č ř ý Ť Í Í Ý ý Ž Í Ů Á ý Ú Í Úř ě é ý ř ř š ý ě ú ř ě ě š Ť ů š ě ú ě ě š ř ů Í ř ž ž ý ý Ž ů ý ě ě ďý ó ž ž ě ř ě š Í Ť ř Í ý ý ý ž ý ú ě ě Š ě Í ú Š ě é ú š é ř é ě ýš šš ý ě ý ýš ř ú ýř Í éě ě

Více

Strategie prevence HIV/AIDS a STDs. Manager Národního programu HIV/AIDS v ČR Ústí nad Labem 8. října 2010

Strategie prevence HIV/AIDS a STDs. Manager Národního programu HIV/AIDS v ČR Ústí nad Labem 8. října 2010 Strategie prevence HIV/AIDS a STDs Manager Národního programu HIV/AIDS v ČR Ústí nad Labem 8. října 2010 Epidemie v ČR Česká republika patří mezí státy s relativně nízkou prevalencí HIV infekce K 31.12.2009

Více

Vybrané aktuality z MZ ČR. v oblasti podpory zdraví

Vybrané aktuality z MZ ČR. v oblasti podpory zdraví Vybrané aktuality z MZ ČR v oblasti podpory zdraví MUDr. Stanislav Wasserbauer Ředitel odboru strategie a řízení ochrany a podpory veřejného zdraví Centra podpory zdraví CPZ Projektový záměr ve fázi přípravy

Více

ň Ď Ť ř Č ý ůž š ž ý ř ř ž ý ř ž ň ž ž ů ú ž Ž ž ů ééé Ň š ž Š ý ť š Ů ó ó Š Á Á Ž Ě Á Š Ž Ě ÉÉÉ ý ý š ř ů ů é Ž ů úž ň Č ť ž š ř š ž Š ů ů ťý Č Č ú ý ÓÓÓ úž ň š ř ý ž ý š ý š ř ž ú Ť ž ž Š ý Ž Ž ř é Ž

Více

2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009

2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009 2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009 Moravskoslezský kraj Krajský úřad kraje odbor sociálních věcí 2. akční plán realizace Strategie protidrogové

Více

Efektivní strategie podpory zdraví. Efektivní spolupráce ziskových, státních a neziskových organizací v podpoře zdraví

Efektivní strategie podpory zdraví. Efektivní spolupráce ziskových, státních a neziskových organizací v podpoře zdraví Efektivní strategie podpory zdraví Efektivní spolupráce ziskových, státních a neziskových organizací v podpoře zdraví MUDr. Stanislav Wasserbauer ředitel odboru strategie a řízení ochrany a podpory zdraví

Více

ó ÝšÉč ó Áč š ó š č ň ž š ó ř č č ř č š č ř č ř ř Ť ó š Ž Ú č č š ž ř ó ř ž Ž Ó žň Ť Ž č č Ý š ž ž ř č š š Ž ř Ž Ú ú ž ř ž č ž č š ř ž ú ó ř š ů ž č ó ú ž ž Á ň š ř ů ú Ž č ř ů Ž č ž ř ů ó Ú É ž š č ř

Více

Dlouhodobé trendy ve vývoji epidemiologické situace HIV/AIDS v ČR I. Vratislav Němeček Státní zdravotní ústav Praha

Dlouhodobé trendy ve vývoji epidemiologické situace HIV/AIDS v ČR I. Vratislav Němeček Státní zdravotní ústav Praha Dlouhodobé trendy ve vývoji epidemiologické situace HIV/AIDS v ČR I. Vratislav Němeček Státní zdravotní ústav Praha HIV/AIDS v ČR Data o výskytu HIV/AIDS jsou kategorizována podle národnosti, resp. země

Více

Národní pandemický plán ČR. MUDr. Vladimír Polanecký Předseda poradního sboru Hlavního hygienika ČR

Národní pandemický plán ČR. MUDr. Vladimír Polanecký Předseda poradního sboru Hlavního hygienika ČR Národní pandemický plán ČR MUDr. Vladimír Polanecký Předseda poradního sboru Hlavního hygienika ČR Návrh opatření při pandemii viru chřipky NÁRODNÍ PANDEMICKÝ PLÁN Vypracovali: V. Polanecký, HS hl. m.

Více

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 S Á ČK Y NA PS Í E XK RE ME N TY SÁ ČK Y e xk re m en t. p o ti sk P ES C Sá čk y P ES C č er né,/ p ot is k/ 12 m y, 20 x2 7 +3 c m 8.8 10 bl ok

Více

Surveillance infekčních nemocí v ČR

Surveillance infekčních nemocí v ČR Kyjevská 44, 532 03 Pardubice Tel. 465 352 040, Fax: 465 524 328 podatelna@zupu.cz, www.zupu.cz Surveillance infekčních nemocí v ČR MUDr. Pavel Slezák VI. konference Medicína katastrof, traumatologické

Více

M a l t é z s k é n á m. 1, 1 1 8 1 6 P r a h a 1

M a l t é z s k é n á m. 1, 1 1 8 1 6 P r a h a 1 0. j. : N F A 0 0 2 9 7 / 2 0 1 5 N F A V ý r o1 n í z p r á v a N á r o d n í h o f i l m o v é h o a r c h i v u z a r o k 2 0 1 4 N F A 2 0 1 5 V ý r o1 n í z p r á v a N á r o d n í h o f i l m o v

Více

9mWHMWH. 9mWHMWHYHVYÀWÀEH]GUgWRYkGLJLWgOQmNRPXQLNDFH ]QD³N\0RWRUROD7À mqgv HMVWHVLY\EUDOLPRELOQm WHOHIRQ0RWRURODV. .OgYHVD]DSQXWm Y\SQXWmWHOHIRQX

9mWHMWH. 9mWHMWHYHVYÀWÀEH]GUgWRYkGLJLWgOQmNRPXQLNDFH ]QD³N\0RWRUROD7À mqgv HMVWHVLY\EUDOLPRELOQm WHOHIRQ0RWRURODV. .OgYHVD]DSQXWm Y\SQXWmWHOHIRQX 9mWHMWH 9mWHMWHYHVYÀWÀEH]GUgWRYkGLJLWgOQmNRPXQLNDFH ]QD³N\0RWRUROD7À mqgv HMVWHVLY\EUDOLPRELOQm WHOHIRQ0RWRURODV 'LVSOHM.RQHNWRU KDQGVIUHH =GHSÎLSRMmWH KDQGVIUHH.OgYHVDSUR XNRQ HQmKRYRUX 8NRQ³XMHWHOHIRQQm

Více

PŘÍPRAVA NA PANDEMII CHŘIPKY V JIHOMORAVSKÉM KRAJI

PŘÍPRAVA NA PANDEMII CHŘIPKY V JIHOMORAVSKÉM KRAJI PŘÍPRAVA NA PANDEMII CHŘIPKY V JIHOMORAVSKÉM KRAJI MUDr. Jan Mareček KHS Jmk Brno Seminář Medicína katastrof Brno, 9.2.2006 PŘEHLED PANDEMIÍ CHŘIPKY VE 20. STOLETÍ ROK TYP VIRU MÍSTO NÁZEV VZNIKU 1918-1920

Více

LOGICKÝ RÁMEC. jednotlivých krajích ČR

LOGICKÝ RÁMEC. jednotlivých krajích ČR Globální cíl 1: Funkční síť infekčních pracovišť Očekávané benefity: Plně funkční síť lůžkových a ambulantních infekčních pracovišť; Adekvátní počet kvalifikovaného odborného personálu v oboru infekční

Více

1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006

1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006 1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006 Moravskoslezský kraj Krajský úřad kraje odbor sociálních věcí 1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ

Více

Výskyt HIV v ČR výrazně stoupá

Výskyt HIV v ČR výrazně stoupá Výskyt HIV v ČR výrazně stoupá Vratislav Němeček, Marek Malý Souhrn V roce 2012 bylo zachyceno 212 nových případů HIV infekce u občanů ČR a cizinců s dlouhodobým pobytem (rezidentů), což je dosud nejvyšší

Více

ůř Í ý Í Ť ý Á Ž Í Á ť Í ť ý ť Ť ě č ě Š ř ú ý š Č ř č ď ř Á Í Í ě ě ř ó ě č ř č ě ř š ě Á Í č ě Í Í Č É ě Š Í Č ě Í ě ů ů ů Č ý ú Ž ří Á Ý Í Á ÍČ ŽÍ Ý Ů ě č ě ě ě ř ě ě ó ž ž ě ýš ě ě ó ě ř ú ě ďý ě Ú

Více

Zkušenosti z Národní Help line AIDS v letech PhDr. Renata Staňková

Zkušenosti z Národní Help line AIDS v letech PhDr. Renata Staňková Zkušenosti z Národní Help line AIDS v letech 1996 213 PhDr. Renata Staňková 8 144 444 Bezplatná Národní Help line AIDS linka Národní linka pomoci AIDS 4. 6. 1991 byl zahájen zkušební provoz Help line AIDS

Více

Aktuální trendy v užívání drog v ČR. Mgr. Alena Trojáčková Mgr. Barbora Orlíková

Aktuální trendy v užívání drog v ČR. Mgr. Alena Trojáčková Mgr. Barbora Orlíková Aktuální trendy v užívání drog v ČR Mgr. Alena Trojáčková Mgr. Barbora Orlíková Systém sběru dat situační analýza 5 harmonizovaných epidemiologických indikátorů EMCDDA data z oblasti prevence, léčby a

Více

Podpora MZ ČR aktivitám v oblasti veřejného zdraví. Dotační programy MZ ČR. MUDr. Lidmila Hamplová, Ph.D.

Podpora MZ ČR aktivitám v oblasti veřejného zdraví. Dotační programy MZ ČR. MUDr. Lidmila Hamplová, Ph.D. Podpora MZ ČR aktivitám v oblasti veřejného zdraví Dotační programy MZ ČR MUDr. Lidmila Hamplová, Ph.D. Evropská zdravotní politika Hlavním principem evropské zdravotní politiky je poznatek vztahu zdraví

Více

:Markéta Stilzová-Bojanovice 99,252 06 Praha-Západ.

:Markéta Stilzová-Bojanovice 99,252 06 Praha-Západ. MSPH 78 INS 19902/2014-A-8!" # Komu: epodatelna@servis.justice.cz Datum: 14. 10. 2014 16:32:59 % &' ( )' '* +!,!( - /7 8;;=

Více

ž ú Ě ž ř é ě š š š é ě ů ú ř ó ý ě š é ů Č é ě Č ě é ř š ů ó ů ř ů š ý é ú ý ý ř ů ř ý ř ě é šř ř ž ě é é ž é ř ř ý ě ý é ý ž é ě ě é ž ů ý ů ů ř ý ř ž ě ž ů ř ě ž é ž ě ě ž ž ý ě ž é ž ó ě ň éž ě ý ě

Více

Digitální spínací hodiny SURPRQWiåHSRGRPtWNRX

Digitální spínací hodiny SURPRQWiåHSRGRPtWNRX Digitální spínací hodiny SURPRQWiåHSRGRPtWNRX 2EMþ Výtisk: 100% recyklovaný papír, bezchlórový, bílený Tento návod k obsluze je publikace fa. Conrad Electronic GmbH, Klaus-Conrad- Straße i, D-92240 Hirschau.

Více

Č Č É Č Č ů ť ú šť Ž š ů Č Č Š š ž Š ň š ž š ů Č ů š ó ž ó ň ó ó ó É š ů Ž ú š ů ú š ž Ž š ú ů ů š š š ů ů ů Č ú ů ů šť ž ů š ů ž ž ú š Ž š ž ú ů š ů ň ů ů š ů š ž ů ů ů ů š š ď ó ď š ů ú ú ú ů ů ž ů ů

Více

KOMBINOVANÝ SVODIČ PŘ EPĚ TÍ TYPU 1+2+3

KOMBINOVANÝ SVODIČ PŘ EPĚ TÍ TYPU 1+2+3 KOMBINOVANÝ SVODIČ PŘ EPĚ TÍ TYPU 1+2+3 DS250VG-300 Iimp 25 ka 10 Years Guarantee Premium Quality DS250VG-300 67 36 A 10.6 DS250VG-300 Technologie VG u svodičů přepětí itel je používaná po celém světě

Více

CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni

CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni 31.1. 2017 Důvod vyšetření Celkem z toho Způsob přenosu u HIV+ vyšetřeno HIV+ AIDS HO ID IH HF TR HT MD NO NE OSOBY VE

Více

Posílení strategie v boji proti HIV TK k Evropskému týdnu testování na HIV 19. 11. 2015

Posílení strategie v boji proti HIV TK k Evropskému týdnu testování na HIV 19. 11. 2015 Posílení strategie v boji proti HIV TK k Evropskému týdnu testování na HIV 19. 11. 2015 MUDr. Vladimír Valenta, Ph.D. náměstek ministra pro ochranu a podporu veřejného zdraví hlavní hygienik ČR 1985 1986

Více

SIALON Evropská studie epidemií HIV a syfilis v komunitě MSM v zemích střední a jižní Evropy. MUDr. Džamila Stehlíková Jiří Stupka, DiS.

SIALON Evropská studie epidemií HIV a syfilis v komunitě MSM v zemích střední a jižní Evropy. MUDr. Džamila Stehlíková Jiří Stupka, DiS. SIALON Evropská studie epidemií HIV a syfilis v komunitě MSM v zemích střední a jižní Evropy MUDr. Džamila Stehlíková Jiří Stupka, DiS. SIALON Sialon séroepidemiologická a behaviorální studie zaměřená

Více

Vzdělávací programy katedry hygieny a epidemiologie IPVZ Praha v prvním pololetí roku 2008

Vzdělávací programy katedry hygieny a epidemiologie IPVZ Praha v prvním pololetí roku 2008 Vzdělávací programy katedry hygieny a epidemiologie IPVZ Praha v prvním pololetí roku 2008 Zájemci o vzdělávací akce pro lékaře, zubní lékaře a ostatní pracovníky se hlásí: - elektronickou cestou www.portal.ipvz.cz

Více

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š...

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š... 2 0 1 2 / 2 01 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í k r2o0 1 2 / 2 01 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d o v á D o k u m e n t : I I V O S / I / S M 9 8 8 S c h v

Více

CÍL 6: ZLEPŠENÍ DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ

CÍL 6: ZLEPŠENÍ DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ CÍL 6: ZLEPŠENÍ DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ DO ROKU 2020 ZLEPŠIT PODMÍNKY PRO PSYCHOSOCIÁLNÍ POHODU LIDÍ A PRO LIDI S DUŠEVNÍMI PORUCHAMI ZAJISTIT DOSTUPNOST KOMPLEXNÍCH SLUŽEB V oblasti péče o duševní zdraví má

Více

Í Ě Ť Ž š Ž Éč č ž é ě ž ě é ě Í ž š ě é ž ž ž ě ž ž ň ě ž ž ž ž ž žš č ě č ž č č č ě č č ě ž ě ž č č š ě ě č ě ů ů š é č ě š é č ě ě č ů ž č č ě ě ě ž š é č š š é é ě ž é é é ě ě é ě ě š ě ž é é ů ů š

Více

Financování a síť služeb Aktuální výsledky průzkumů

Financování a síť služeb Aktuální výsledky průzkumů Financování a síť služeb Aktuální výsledky průzkumů VI. AT konference Jihočeského kraje říjen 2012 Lucia Kiššová Sekretariát Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky Aktuální aktivity Koncepce sítě

Více

Á Ú Č ú ř ř ř ú ř ť Ú ň ž Á ď ž š ž ř ž É ž ř ž ú ř ú ú ž ť ř ň ú ď ť ť Ý š Ý Ě ž ž ť ď Ď ž ř ž ř š ž Ť ž ř Ú Ú ř ú ú ň ž ó ř ž ž š Ň ň ť ž ú š ž ž ž ž ř ř ž ř ř ř ř ž š ř Ý ň Á ó ú ř ť ú Č ř ú ž ť ř

Více

CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni

CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni 31.1. 2017 Důvod vyšetření Celkem z toho Způsob přenosu u HIV+ vyšetřeno HIV+ AIDS HO ID IH HF TR HT MD NO NE OSOBY VE

Více

CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni 30.4. 2015

CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni 30.4. 2015 CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni 30.4. 2015 Důvod vyšetření Celkem z toho Způsob přenosu u HIV+ vyšetřeno HIV+ AIDS HO ID IH HF TR HT MD NO NE OSOBY VE

Více

Závěrečná zpráva o epidemiologické situaci ve výskytu HIV/AIDS v Karlovarském kraji

Závěrečná zpráva o epidemiologické situaci ve výskytu HIV/AIDS v Karlovarském kraji K R A J S K Á H Y G I E N I C K Á S T A N I C E KARLOVARSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V KARLOVÝCH VARECH adresa: Závodní 94, 360 21 Karlovy Vary, tel:355 328 311, e-mail:sekretariat@khskv.cz, ID:t3jai32 Závěrečná

Více

CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni 31.7. 2012

CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni 31.7. 2012 CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE 31.7. 2012 Důvod vyšetření Celkem z toho Způsob přenosu u HIV+ vyšetřeno HIV+ AIDS HO ID IH HF TR HT MD NO NE OSOBY VE ZVÝŠENÉM RIZIKU HIV 238258

Více

CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni 31.5. 2015

CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni 31.5. 2015 CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni 31.5. 2015 Důvod vyšetření Celkem z toho Způsob přenosu u HIV+ vyšetřeno HIV+ AIDS HO ID IH HF TR HT MD NO NE OSOBY VE

Více

CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni 31.7. 2011

CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni 31.7. 2011 CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE 31.7. 2011 Důvod vyšetření Celkem z toho Způsob přenosu u HIV+ vyšetřeno HIV+ AIDS HO ID IH HF TR HT MD NO NE OSOBY VE ZVÝŠENÉM RIZIKU HIV 229930

Více

TĚHOTENSTVÍ U HIV POZITIVNÍCH ŽEN (jen občané ČR a cizinci s trvalým pobytem) Absolutní údaje ke dni 30.4. 2012

TĚHOTENSTVÍ U HIV POZITIVNÍCH ŽEN (jen občané ČR a cizinci s trvalým pobytem) Absolutní údaje ke dni 30.4. 2012 TĚHOTENSTVÍ U HIV POZITIVNÍCH ŽEN Absolutní údaje ke dni 30.4. 2012 POROD 122 NOVOROZENCI 125 (dvojčata 3x) TĚHOTENSTVÍ 165 (rutinní testování 77) POTRAT HIV STATUS umělé ukončení 33 pozitivní 3 spontánní

Více

CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni 30.6. 2015

CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni 30.6. 2015 CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni 30.6. 2015 Důvod vyšetření Celkem z toho Způsob přenosu u HIV+ vyšetřeno HIV+ AIDS HO ID IH HF TR HT MD NO NE OSOBY VE

Více

CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni

CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE 31.3. 2010 Důvod vyšetření Celkem z toho Způsob přenosu u HIV+ vyšetřeno HIV+ AIDS HO ID IH HF TR HT MD NO NE OSOBY VE ZVÝŠENÉM RIZIKU HIV 217910

Více

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na období 2005 2006 Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 1 Úvod Strategie

Více

č ť ů ěš Š č ř č Č č ž Č Ú ě ě ě ů Ú č ž Š ř Š ř ě ř š č Ž š ř Š Ť Ý Ř Č Í ěš Š Í š ý č ž ů ě č č úč ě ě úč ý ř ř č š ř č ů ě č ř ř Š š Š č Š úč ž Š ů ů č ěř ý ů č ů ř š ě č ř š ý ý č ě ý ý Č ž ř ž ř ř

Více

CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni 30.6. 2014

CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni 30.6. 2014 CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE 30.6. 2014 Důvod vyšetření Celkem z toho Způsob přenosu u HIV+ vyšetřeno HIV+ AIDS HO ID IH HF TR HT MD NO NE OSOBY VE ZVÝŠENÉM RIZIKU HIV 254814

Více

CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni

CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE 30.6. 2013 Důvod vyšetření Celkem z toho Způsob přenosu u HIV+ vyšetřeno HIV+ AIDS HO ID IH HF TR HT MD NO NE OSOBY VE ZVÝŠENÉM RIZIKU HIV 246701

Více

Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na rok 2007

Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na rok 2007 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na rok 2007 ( Schválený na 13. zasedání Rady vlády pro BOZP dne 23.2.2007 ) - únor 2007 - Úvod Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví

Více

CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni

CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE 30.4. 2013 Důvod vyšetření Celkem z toho Způsob přenosu u HIV+ vyšetřeno HIV+ AIDS HO ID IH HF TR HT MD NO NE OSOBY VE ZVÝŠENÉM RIZIKU HIV 245297

Více

CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni

CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni 31.3. 2016 Důvod vyšetření Celkem z toho Způsob přenosu u HIV+ vyšetřeno HIV+ AIDS HO ID IH HF TR HT MD NO NE OSOBY VE

Více

CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni

CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni 31.1. 2016 Důvod vyšetření Celkem z toho Způsob přenosu u HIV+ vyšetřeno HIV+ AIDS HO ID IH HF TR HT MD NO NE OSOBY VE

Více

HYGIENY DĚTÍ A MLADISTVÝCH

HYGIENY DĚTÍ A MLADISTVÝCH PRIMÁRNÍ PREVENCE A PODPORA ZDRAVÍ MUDr. Miloslav Kodl SZÚ, Praha, 5.11.2010 Organizační struktura odboru ODBOR PODPORY ZDRAVÍ A HYGIENY DĚTÍ A MLADISTVÝCH Oddělení podpory zdraví Oddělení hygieny dětí

Více

CÍL 12: SNÍŽIT ŠKODY ZPŮSOBENÉ ALKOHOLEM, DROGAMI A TABÁKEM

CÍL 12: SNÍŽIT ŠKODY ZPŮSOBENÉ ALKOHOLEM, DROGAMI A TABÁKEM CÍL 12: SNÍŽIT ŠKODY ZPŮSOBENÉ ALKOHOLEM, DROGAMI A TABÁKEM DO ROKU 2015 VÝRAZNĚ SNÍŽIT NEPŘÍZNIVÉ DŮSLEDKY NÁVYKOVÝCH LÁTEK, JAKO JE TABÁK, ALKOHOL A PSYCHOAKTIVNÍ DROGY Kouření cigaret způsobuje rozsáhlá

Více

CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni

CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE 31.5. 2013 Důvod vyšetření Celkem z toho Způsob přenosu u HIV+ vyšetřeno HIV+ AIDS HO ID IH HF TR HT MD NO NE OSOBY VE ZVÝŠENÉM RIZIKU HIV 246267

Více

CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni

CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni 31.1. 2015 Důvod vyšetření Celkem z toho Způsob přenosu u HIV+ vyšetřeno HIV+ AIDS HO ID IH HF TR HT MD NO NE OSOBY VE

Více

CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni 31.7. 2015

CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni 31.7. 2015 CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni 31.7. 2015 Důvod vyšetření Celkem z toho Způsob přenosu u HIV+ vyšetřeno HIV+ AIDS HO ID IH HF TR HT MD NO NE OSOBY VE

Více

CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni 31.12. 2013

CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni 31.12. 2013 CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE 31.12. 2013 Důvod vyšetření Celkem z toho Způsob přenosu u HIV+ vyšetřeno HIV+ AIDS HO ID IH HF TR HT MD NO NE OSOBY VE ZVÝŠENÉM RIZIKU HIV 250290

Více

CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni

CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni 30.4. 2016 Důvod vyšetření Celkem z toho Způsob přenosu u HIV+ vyšetřeno HIV+ AIDS HO ID IH HF TR HT MD NO NE OSOBY VE

Více

CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni

CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE 30.4. 2014 Důvod vyšetření Celkem z toho Způsob přenosu u HIV+ vyšetřeno HIV+ AIDS HO ID IH HF TR HT MD NO NE OSOBY VE ZVÝŠENÉM RIZIKU HIV 253070

Více

CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni

CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE 31.5. 2014 Důvod vyšetření Celkem z toho Způsob přenosu u HIV+ vyšetřeno HIV+ AIDS HO ID IH HF TR HT MD NO NE OSOBY VE ZVÝŠENÉM RIZIKU HIV 253598

Více

dílčí stanoviska pro jiné obory HS stanoviska nebo vyjádření HOK

dílčí stanoviska pro jiné obory HS stanoviska nebo vyjádření HOK se sídlem v Praze, Rytířská 12, 1 Údaje pro výroční zprávu - rok 2015 Hygiena obecná a komunální stanoviska nebo vyjádření HOK posuzování vlivů na ŽP dle zák. č. 100/2001 Sb. 68 dílčí stanoviska pro jiné

Více

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Zdravotnické instituce a spolupráce s nimi Mgr.

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Zdravotnické instituce a spolupráce s nimi Mgr. ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Zdravotnické instituce a spolupráce s nimi Mgr. Jiří Bílek Hygienická služba a orgán ochrany veřejného zdraví Vznik

Více

6ROiUQtRGSX]RYDþNUWN$DKUDERã$ 2EMþ. 9KRGQpSRX]GUR]Dt]HQt.HPR* 6ROiUQtRGSX]RYDþNUWN$DKUDERã$ ]DKiQtNUW\DKUDERãHVHLVPLFNêPLRWHV\Y

6ROiUQtRGSX]RYDþNUWN$DKUDERã$ 2EMþ. 9KRGQpSRX]GUR]Dt]HQt.HPR* 6ROiUQtRGSX]RYDþNUWN$DKUDERã$ ]DKiQtNUW\DKUDERãHVHLVPLFNêPLRWHV\Y Kemo YêUREHNþ% Cenová skupina: 6 CE 40240280124 6ROiUQtRGSX]RYDþNUWN$DKUDERã$ 2EMþ 9KRGQpSRX]GUR]Dt]HQt.HPR* 6ROiUQtRGSX]RYDþNUWN$DKUDERã$ ]DKiQtNUW\DKUDERãHVHLVPLFNêPLRWHV\Y zemi (agreslyqtpnplwiqtp3uryr]qtqdswtvh]tvniyi]qdg]hpqlqvwdorydného

Více

CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni

CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni 30.4. 2017 Důvod vyšetření Celkem z toho Způsob přenosu u HIV+ vyšetřeno HIV+ AIDS HO ID IH HF TR HT MD NO NE OSOBY VE

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2015 2016

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2015 2016 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro období 2015 2016 Schváleno Radou vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci dne 19. prosince 2014 Úvod Národní akční program bezpečnosti

Více

CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni 31.8. 2014

CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni 31.8. 2014 CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE 31.8. 2014 Důvod vyšetření Celkem z toho Způsob přenosu u HIV+ vyšetřeno HIV+ AIDS HO ID IH HF TR HT MD NO NE OSOBY VE ZVÝŠENÉM RIZIKU HIV 256611

Více

CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni

CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni 31.5. 2016 Důvod vyšetření Celkem z toho Způsob přenosu u HIV+ vyšetřeno HIV+ AIDS HO ID IH HF TR HT MD NO NE OSOBY VE

Více

Ministerstvo zemědělství ČR

Ministerstvo zemědělství ČR Ministerstvo zemědělství ČR Program přednášky Vznik ICBP aktivity ICBP pro veřejnost Vznik Informačního centra bezpečnosti potravin vzniklo v roce 2003 na základě rozhodnutí Koordinační skupiny pro bezpečnost

Více

OBSAH 1 Důležité pokyny a upozornění týkající 5 Používání varné desky se bezpečnosti a životního prostředí 6 Obsluha trouby 2 Obecné informace

OBSAH 1 Důležité pokyny a upozornění týkající 5 Používání varné desky se bezpečnosti a životního prostředí 6 Obsluha trouby 2 Obecné informace T r o u b a C S M 6 9 3 0 0 G P r o s í m, 2 t U t e n e j p r v e t e n t o n á v o d C h e r c l i e n t, D U k u j e m e z a v ý b U r p r o d u k t u B e k o D o u f á m e, ž e s t í m t o p r o d

Více

CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni

CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni 31.10. 2016 Důvod vyšetření Celkem z toho Způsob přenosu u HIV+ vyšetřeno HIV+ AIDS HO ID IH HF TR HT MD NO NE OSOBY VE

Více

CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni

CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE 31.12. 2011 Důvod vyšetření Celkem z toho Způsob přenosu u HIV+ vyšetřeno HIV+ AIDS HO ID IH HF TR HT MD NO NE OSOBY VE ZVÝŠENÉM RIZIKU HIV 233583

Více

úř Ú š Í Č ř Ř Č ř ÁŠ ň ř ú ň ř ř ř Í ú ř ň ř ř ř ř ž ž ž úř š š Š ř ř ř ň š ř ř ř š ž ž ř ú Ú š ž ř š š ř ž ř š ř š ř š ř š ž ž ž ř ž ň ř ř ř řň š řň řň ř řň ř řň ř ř řň š řň řň ř řň ř šš š ř ř ř ř ř

Více

Dopady restrikce v hygienické službě v letech 2006 2012 na zajištění ochrany a podpory veřejného zdraví a primární prevence nemocí v ČR

Dopady restrikce v hygienické službě v letech 2006 2012 na zajištění ochrany a podpory veřejného zdraví a primární prevence nemocí v ČR Dopady restrikce v hygienické službě v letech 2006 2012 na zajištění ochrany a podpory veřejného zdraví a primární prevence nemocí v ČR V období mezi roky 2006 až 2012 prošla hygienická služba negativním

Více

š ř Č šť ň ř ž Č Č ř ž š š ď Č Č ť ř ř ž ř ř ž š ř ř ř ř š ř ď š ř š ř ž š š ř š š š š š ď š ď š š ř š ř Ž Á š ř ž ř ů š ř ů ř Ú ř Ú ů ů ň ř ů š ř š Ú ř š ď š š š š ůž ř ň ř ň š š š Č Ú š ž ř ž ř ř š š

Více

Program komplexní léčby somatických komplikací syndromu závislosti, Remedis, Nuselská poliklinika Táborská 57, Praha 4

Program komplexní léčby somatických komplikací syndromu závislosti, Remedis, Nuselská poliklinika Táborská 57, Praha 4 Demografické, epidemiologické a virologické charakteristiky populace uživatelů drog srovnání let 2005 a 2006 h MUDr. Vratislav Řehák, MUDr. Laura Krekulová, PhD Program komplexní léčby somatických komplikací

Více

ČÍSELNÍKY DOKLADU ELDP12. Číselník Typ ELDP. Číselník ELDP12 Kód. Seznam číselníků ZDV ELDP12. Struktura údaje Kód

ČÍSELNÍKY DOKLADU ELDP12. Číselník Typ ELDP. Číselník ELDP12 Kód. Seznam číselníků ZDV ELDP12. Struktura údaje Kód ČÍSELNÍKY DOKLADU ELDP12 Seznam číselníků ZDV ELDP12 Název číselníku Poznámka ID polí formuláře, které číselník využívají Typ dokladu ZDV ELDP09 v DB ZDV - Typ ELDP 1, 3 ELDP12 Kód 20, 41, 62 ELDP12 Malý

Více

CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni

CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE 31.8. 2013 Důvod vyšetření Celkem z toho Způsob přenosu u HIV+ vyšetřeno HIV+ AIDS HO ID IH HF TR HT MD NO NE OSOBY VE ZVÝŠENÉM RIZIKU HIV 247975

Více